Zanussi TA650 User manual

Zanussi TA650 User manual
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
AUTOMATICKÁ
PRÁČKA
TA 650
1. TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY
výška
šírka
hĺbka
850 mm
397 mm
600 mm
NAPÄTIE / FREKVENCIA
CELKOVÝ PRÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Pripojenie do vodovodnej siete
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
RÝCHLOS″ ODSTREĎOVANIA
600 ot./min
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73-23 – Bezpečnostná smernica a 89-336 Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použit’ aj v budúcnosti. V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte
návod na používanie ďalšiemu užívateľovi. Nový majiteľ sa tak bude môct’ oboznámit’ s prevádzkou spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi. Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred inštalovaním a prvým použitím
spotrebiča.
• Po dodaní spotrebič bezodkladne vybaľte a skontrolujte, či nie
elektrickej siete.
je poškodený a či žiadna čast’ nechýba. Akékoľvek pripo• Spotrebič je t’ažký. Pri manipulácii s ním buďte preto opatrní.
mienky uveďte na dodací list a kópiu uschovajte.
• Pred prvým použitím zo spotrebiča odstráňte všetok obalový
• Spotrebič by mali obsluhovat’ výlučne dospelí. Dbajte na to,
materiál a zabezpečovacie prepravné prvky. V opačnom
aby sa deti so spotrebičom nehrali, a aby nemanipulovali s jeho
prípade by ste mohli spotrebič alebo okolostojaci nábytok
ovládacími prvkami.
závažne poškodit’. Pri odstraňovaní obalov a prepravných
• Upravovat’ a pozmeňovat’ spotrebič alebo jeho vlastnosti je
prvkov musí byt’ spotrebič odpojený od elektrickej siete.
• Všetky práce spojené so zapojením spotrebiča do elektrickej
nebezpečné.
siete smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný elektrikár.
• Vaša práčka je určená na bežné pranie v domácnosti (pranie,
• Práčka musí byt’ zapojená do správne inštalovanej a uzemneplákanie a odstreďovanie). Spotrebič nepoužívajte na
nej elektrickej zásuvky.
komerčné alebo priemyselné účely.
• Inštalatérske práce smie vykonat’ výlučne kvalifikovaný inštala• Po každom použití zatvorte vodovodný kohútik a spotrebič
tér.
odpojte od elektrickej siete.
• Pred zapojením spotrebiča si dôkladne prečítajte kapitolu
• V práčke perte len textílie, ktoré sú určené na pranie v
“Zapojenie do elektrickej siete.
automatickej práčke. V prípade pochybností sa riaďte pokynmi
• Po inštalácii sa uistite, že spotrebič nestojí na elektrickom kábli.
výrobcu na štítku so symbolmi ošetrovania.
• Ak je práčka umiestnená na koberci, dbajte na to, aby jej venti• V práčke neperte rozstrapkané a roztrhané odevy.
lačné otvory na dolnej strane neboli zablokované.
• Drobné kovové krúžky alebo plastové príchytky pred praním
• Prívodný kábel smie vymieňat’ len autorizované servisné streumiestnite do siet’ky alebo vrecka.
disko.
• Pred vložením odevu do práčky sa ubezpečte, že sú vrecká
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou
prázdne. Tvrdé ostré predmety, ako sú mince, špendlíky,
klince, skrutky alebo kamienky, môžu práčku závažne
inštaláciou.
poškodit’.
• V práčke neperte bielizeň ošetrenú napr. benzínom, alkoholom,
• Symbol
na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s
trichlóretylénom a pod. Ak ste na odev aplikovali nejakú tekutú
výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom.
prchavú čistiacu látku, pred vložením do práčky ju nechajte z
Namiesto toho ho treba odovzdat’ v zbernom stredisku na
tkaniny úplne odparit’.
recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabez• Drobné kusy bielizne ako napr. detské ponožky a pančuchy
pečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom,
perte vo vrecku na bielizeň alebo v obliečke na podušku, aby
aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a
sa náhodou nedostali medzi bubon a nádrž pračky.
ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom
• Dodržujte predpísané dávkovanie zmäkčujúceho prostriedku
pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
(aviváže). Pri nadmernom množstve aviváže môžu na bielizni
výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku,
vzniknút’ odolné škvrny.
zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.
• Pred čistením, ošetrovaním a údržbou spotrebič odpojte od
146 8648 00 - 06/05
1
3. INŠTALÁCIA
3.3. Premiestňovanie práčky
Ak chcete práčku presunút’, zdvihnite ju na
kolieska posunutím páčky v dolnej časti
spotrebiča z pravej strany na ľavú. Po
premiestnení spotrebiča na zvolené miesto
vrát’te páčku do pôvodnej polohy.
3.1. Vybalenie
Upozornenie! Pred prvým použitím treba zo spotrebiča odstránit’ všetky zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na ochranu
vnútorných častí práčky počas prepravy. Tieto ochranné prvky a príchytky uschovajte pre prípad ďalšej prepravy spotrebiča.
Najprv odstráňte vonkajšie obaly. Práčku
nakloňte nabok a odnímte ochranu pod motorom. Potom práčku umiestnite do stojatej
polohy.
3.4. Vyrovnanie
Precíznym vyrovnaním spotrebiča predídete vibráciám, hluku a pohybu práčky počas prevádzky.
Práčku vyrovnajte nastavením noži-čiek. V
prípade potreby spotrebič nakloňte.
Spotrebič nakloňte dozadu a otočte o štvrt’
otáčky na jednom zo zadných rohov, aby
ste ho sňali z prepravnej podložky. Podložka sa od práčky prirodzene oddelí.
Po vyrovnaní spotrebiča zafixujte nastaviteľné nožičky dotiahnutím krúžkov manuálne alebo s použitím skrutkovača.
Otvorte veko práčky a vyberte držiak bubna
a plastové kliny. Veko práčky zatvorte.
3.5. Prítok vody
Pomocou 10 mm kľúča odskrutkujte a odstráňte skrutky a rozpery na zadnej strane
práčky.
Do koncovky prítokovej hadice spotrebiča vložte priložené tesnenie a potom ju
pripojte na vodovodný ventil (20x27).
Vodovodný ventil otvorte.
Prítokovú hadicu nie je možné predĺžit’.
Ak je dodávaná hadica pre vaše podmienky príliš krátka, obrát’te sa na svojho
dodávateľa a objednajte si dlhšiu hadicu.
Otvory po zabezpecovacích skrutkách upchajte plastovými krytkami, ktoré sú priložené k práčke.
3.6. Odtok vody
Koncovku odtokovej hadice môžete pripojit’ do odtokového potrubia (prípojka alebo
sifón umývadla) vo výške od 70 do 100 cm
od podlahy. Odtoková hadica nesmie byt’
zalomená, stlačená alebo umiestnená tak,
aby hrozilo prerušenie odtekania. Hadicu
treba dobre prichytit’, aby pri odtekaní
vody neskĺzla alebo nezmenila polohu.
Ubezpečte sa, že ste z práčky odstránili
všetky tieto prepravné zabezpečovacie prvky a uschovajte ich pre prípad st’ahovania
spotrebiča.
•
Ak chcete práčku umiestnit’ zarovno s okolitým nábytkom, môžete odrezat’ držiak hadice na zadnej strane práčky. Ušetríte tým
2 až 3 centimetre hĺbky. Dva bočné uzávery
umiestnite do správnej polohy.
Dôležité upozornenie: Odtoková hadica sa nesmie predĺžit’, inak
môže dôjst’ k narušeniu funkčnosti spotrebiča. V prípade potreby
sa obrát’te na autorizované servisné stredisko.
3.7. Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič pripojte na jednofázový zdroj elektrickej energie s napätím
230 V.
Skontrolujte, či sú elektromer, poistky a inštalácia dimenzované pre
dané zat’aženie a umožňujú súčasné zapojenie ďalších elektrických
spotrebičov.
Poistky (jedna na každú fázu) : 10 A, 230 V, jednofázový prúd
3.2. Umiestnenie
Práčku umiestnite na tvrdú plochú podlahu vo vetranej miestnosti.
Dbajte na to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo okolitého zariadenia.
2
4. POUŽÍVANIE
4.1. Ovládací panel
1 - Tlačidlo Zapnút’/vypnút’
2 - Tlačidlo Polovicné množstvo
1
3 - Ovládač programov
4 - Termostat
3
2
4.2. Ako prat’?
4.2.3. Nastavenie teploty
Pred prvým použitím by ste mali spustit’ program s teplotou
90°C, s pracím prostriedkom a bez bielizne, aby sa vnútro
práčky vyčistilo od pozostatkov výroby.
Pri vol’be teploty berte do úvahy nastavený program (riadte
sa pokynmi v tabul’ke programov) a symboly ošetrovania na
nášivke bielizne (pozri príslušnú kapitolu Medzinárodné
symboly ošetrovania).
4.2.1. Vkladanie bielizne
•
•
•
4.2.4. Vol’ba požadovaných funkcií
Otvorte veko práčky.
Stlačte tlačidlo A a klapky bubna sa automaticky otvoria.
Bielizeň vložte do bubna; zatvorte bubon a veko práčky.
A
4
StlaČte príslušné tlaČidlo.
4.2.4.1. Tlačidlo «Polovičné množstvo»
Upozornenie:ѝ Predѝ zatvorením
vekaѝ práčkyѝ skontrolujte,ѝ čiѝ sú
klapkyѝ bubnaѝ správneѝ zablokované:
•klapky musia byt’ správne prichytené;
•tlačidlo A nesmie byt’ stlačené.
Táto funkcia umožňuje prat’ malé množstvo (max. 2,5 kg)
mierne znečistenej bavlnenej bielizne, pričom sa zníži
množstvo vody počas plákania.
4.2.5. Vol’ba požadovaného programu
Otočením ovládača programov v smere hodinových ručičiek
nastavte požadovaný program podl’a druhu a stupňa
znečistenia bielizne.
4.2.2. Množstvo pracieho prostriedku
4.2.6. Spustenie programu
Vďaka systému priameho sprchovania, ktorého znižuje spotrebu vody a pracieho prostriedku, môžete odporúčané
dávkovanie pracieho prostriedku na obale výrobku znížit’.
Do priehradky násypky pre hlavné pranie
a v prípade
predpierania aj do priehradky pre predpieranie
pridajte
odporúčané množstvo pracieho prostriedku. Do priehradky
pridajte aviváž a do priehradky
bielidlo.
Ak používate špeciálny prací prostriedok, riaďte sa pokynmi
v príslušnej kapitole.
Po nastavení pracieho programu spustíte práčku
stlačením tlačidla Zapnút’ / vypnút’.
4.2.7. Koniec programu
Ak sa zvolený program skončí, práčka sa automaticky zastaví a ovládač programátora zastaví na pozícii stop alebo
na pozícii plákanie stop.
Program končí:
• odstreďovaním (pre program biela - bavlna).
• zastavením po poslednom plákaní (pre syntetiku, jemné a
program vlna).
Tieto programy môžete ukončit’ voľbou nasledujúceho
odstreďovania alebo odčerpania vody z nádrže. Pred
3
samotnou voľbou nezabudnite vypnút’ tlačidlo Zapnút’/Vypnút’.
Po každom praní stlačte tlačidlo zapnút’ / vypnút’ (aby zostalo vysunuté). V prípade potreby vypnite aj ostatné tlačidlá.
Práčku odpojte od elektrickej siete a zatvorte vodovodný kohútik.
Veko práčky a klapky bubna odporúčame nechat’ otvorené,
aby sa mohol spotrebič vyvetrat’.
4
5. TABUľKA PROGRAMOV
V nasledujúcej tabuľke nie sú zobrazené všetky možnosti, ale len bežne používané programy a voľby.
Max.
množstvo
bielizne
(kg)
Možné
vol’by
vody
(l)
energie
(kWh)
času (min.)
60 - 90
80
2,40
145-155
Biela**
60 - 90
75
2,00
130-140
Biela
40 - 60
74
1,15
100-110
30 - 40
66
0,80
85-95
-
53
0,20
45-55
-
16
0,07
10-20
-
0
0,03
0-10
40 - 60
58
1,10
80-90
40 - 60
48
0,90
70-80
40
48
0,70
70-80
- 40
52
0,45
40-50
-
36
0,01
15-25
-
15
0,003
0-10
-
0
0,02
0-10
Biela
Biela + predpieranie
Biela
5,0 kg
Polovičné
množstvo
Plákanie
ѝAviváž
Odstred'ovania
Syntetická + predpieranie
Syntetická
Syntetická
Spotřeba*
Teplota
°C
2,5 kg
Krátky programy
Vlna
Plákanie
ѝAviváž
Odčerpanie
1,0 kg
2,5 kg
5,0 kg
* Uvedené spotreby zodpovedajú najvyššej teplote pre každý program.
** Referenčný program pre skúšobne podľa normy IEC 456
(Program na pranie bavlny s teplotou 60°C : 74 l / 1,15 kWh / 135 min)
5
Hodnoty spotreby sú len orientačné a závisia od podmienok na mieste použitia.
Programy
6. PRANIE BIELIZNE
6.3. Pracie prostriedky
6.1. Triedenie a príprava bielizne
Používajte výlučne pracie prostriedky a aviváž vhodnú pre
automatické práčky. Prečítajte si vždy pokyny na obale výrobku a riaďte sa tiež inštrukciami.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň roztrieďte podľa druhu a symbolov ošetrovania
na nášivke (pozri kapitolu 6.4. Medzinárodné symboly
ošetrovania). Normálne pranie zvoľte pre bielizeň
odolnú voči mechanickému namáhaniu pri praní a odstreďovaní, jemné pranie pre jemnú bielizeň, ktorú treba
ošetrovat’ šetrnejšie. Ak hodláte vyprat’ zmiešané druhy
bielizne naraz, zvoľte vždy prací program a teplotu
podľa najchúlostivejšieho materiálu.
Bielu a farebnú bielizeň perte vždy osobitne, pretože
biela bielizeň môže zošednút’.
Nové odevy obsahujú spravidla veľa farbiva, preto ich
perte po prvý raz oddelene. Dodržujte tiež pokyny ako
“Prat’ oddelene” a “Prat’ niekoľkokrát oddelene”.
Vyprázdnite vrecká odevov.
Prišite alebo odstráňte všetky gombíky, skoby a cvoky,
ktoré nedržia pevne.
Zapnite zipsy a cvoky.
Odevy z viacerých vrstiev (spacie vaky, vetrovky atď.),
farebné pletené a vlnené odevy a odevy s dekoráciou
obrát’te naruby.
Zo záclon a závesov odstráňte háčky alebo ich vložte do
ochranného vrecka.
Drobné kusy bielizne (pančuchy a detské ponožky)
vložte do špeciálneho vrecka alebo obliečky na vankúš,
aby boli chránené.
Práškové pracie prostriedky môžete používat’ bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky nalejte buď do špeciálneho
dávkovača, ktorý sa vkladá priamo do bubna, alebo do príslušnej priehradky násypky. V takomto prípade však treba
prací program spustit’ okamžite. Pracie prostriedky v tabletách sa vkladajú do príslušnej priehradky násypky.
Správne množstvo pracieho prostriedku závisí od množstva
bielizne, tvrdosti vody a stupňa znečistenia.
Ak je voda vo vašej lokalite mäkká, môžete dávkovanie
mierne znížit’. Ak je voda tvrdá alebo je bielizeň veľmi
znečistená, resp. s fľakmi, treba dávkovanie mierne zvýšit’.
Informácie o tvrdosti vody vo vašej lokalite získate v miestnej vodohospodárskej organizácii alebo na kompetentnom
úrade.
6.4. Medzinárodné symboly ošetrovania
6.2. Maximálne množstvo bielizne
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu
kapacitu práčky. Táto kapacita sa líši v závislosti od druhu
bielizne.
Ak je bielizeň veľmi znečistená alebo materiál absorbuje
veľa vody, perte menšie množstvo.
Bielizeň sa vzájomne líši objemom a kapacitou absorbovania vody.
Za normálnych okolností treba preto bubon naplnit’:
•
•
•
doplna (bielizeň by však nemala byt’ natlačená) pri praní
bavlny, ľanu a zmesového materiálu;
do polovice pri praní upravenej bavlny a syntetického
materiálu;
približne do tretiny pri praní jemnej bielizne, záclon a
vlny.
Pri praní zmiešanej bielizne z rôznych materiálov naplňte
bubon podľa najjemnejšieho druhu bielizne.
6
7. ČISTENIE A ÚDRŽBA
7.4. Odtokový filter
Filter v dolnej časti práčky pravidelne čistite. Ak je filter zanesený, rozsvieti sa na ovládacom paneli svetelný ukazovateľ “filter”*. Ak sa z vašej bielizne uvoľňuje veľa vlákien,
čistite filter po každom praní.
Pred čistením práčku vždy odpojte od elektrickej siete.
7.1. Odvápňovanie spotrebiča
Ak pridávate správne množstvo pracieho prostriedku,
spravidla nie je potrebné odstraňovat’ vodný kameň.
V prípade potreby použite špeciálny nekorozívny
prípravok na odstraňovanie vodného kameňa určený pre
automatické práčky, ktorý si môžete zakúpit’ v obchodnej
sieti. Riaďte sa pokynmi ohľadne dávkovania a frekvencie
používania na obale výrobku.
Otvorte príklop filtra potlacením
jeho lavej strany.
7.2. Plášt’ spotrebiča
Na podlahu k prácke položte
vhodnú nádobu na zachytávanie
vody. V závislosti od modelu prácku vyprázdnite. Odnímte uzáver a
vytiahnite hadicku na lavej strane
od filtra.
Plášt’ práčky vyčistite vlažnou vodou a šetrným čistiacim
prostriedkom. Potom ho opláchnite a dôkladne vysušte.
Upozornenie: nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšt’adlá
alebo podobné prípravky, abrazívne prostriedky, drsné
špongie a drôtenky.
7.3. Násypka
Filter otocte proti smeru hodinových ruciciek a dôkladne ho vycistite pod tecúcou vodou
Vybratie násypky:
Filter vrátte na svoje miesto a otocte ho v smere
hodinových ruciciek. Hadicku zasunte do prácky,
namontujte uzáver a zatvorte príklop filtra.
Násypku je možné velmi jednoducho vybrat. Dve skrutky
otocte o 1/4 otácky a násypku posunte smerom k hornej
casti spotrebica
Násypku vycistite pod tecúcou vodou pomocou kefy alebo handricky
Vrátenie násypky na svoje miesto:
Násypku vrátte na svoje miesto na veku a upevnite otocením dvoch príslušných skrutiek
*ѝvѝzávislostiѝodѝmodelu
7
8. PREVÁDZKOVÉ PROBLÉMY
Vaša práčka bola počas výroby niekol’ko krát testovaná. Napriek tomu sa niekedy môžu počas prevádzky vyskytnút’ nejaké
problémy. V takomto prípade postupujte podl’a pokynov v nasledujúcej tabul’ke. Ak vám uvedené rady nepomôžu, obrát’te
sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Problém
Príčina
Práčka sa nespustí alebo sa nenapĺňa
- spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete;
- veko práčky a bubna nie je dobre zatvorené;
- nenastavili ste program správne;
- ide o prerušenie dodávky elektrickej energie;
- vypálila sa poistka;-došlo k prerušeniu dodávky vody;
- vodovodný ventil nie je úplne otvorený;
- prítokový filter je upchatý.
Práčka sa napĺňa a súčastne vyprázdňuje.
- koncovka odtokovej hadice je umiestnená príliš nízko (pozri
kapitolu Inštalácia).
Práčka neodčerpáva vodu a/alebo neodstreďuje.
- odtoková hadica je zalomená alebo stlačená;
- odtokový filter je zanesený;
- zvolili ste funkciu "Plákanie stop";
- koncovka odtokovej hadice je umiestnená príliš nízko.
Práčka preteká alebo netesní.
- použili ste privel’a pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok. Pri nadmernej tvorbe peny môže voda z
práčky pretiect’;
- odtoková hadica nie je správne umiestnená;
- odtokový filter nie je správne inštalovaný;
- prítoková hadica preteká.
Bielizeň nie je dobre vypraná.
- prací prostriedok nie je vhodný pre automatické práčky;
- do bubna ste vložili privel’a bielizne;
- nezvolili ste správny prací program;
- nepridali ste dostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Práčka vibruje a je hlučná.
- neodstránili ste všetky zabezpečovacie prepravné prvky a
obaly;
- práčka nie je správne inštalovaná a vyrovnaná;
- práčka je umiestnená príliš blízko k stene alebo nábytku;
- bielizeň v práčke nie je dobre rozmiestnená;
- v práčke je nedostatočné množstvo bielizne.
Prací cyklus trvá príliš dlho.
- prítokový filter je zablokovaný;
- ide o prerušenie dodávky vody alebo el. energie;
- aktivovalo sa ochranné zariadenie proti prehriatiu motora;
- teplota pritekajúcej vody je privel’mi nízka.
Práčka sa zastaví počas pracieho cyklu.
- vypálila sa poistka alebo ide o prerušenie dodávky
elektrickej energie;
- program sa skončil plákaním bez odstred’ovania.
Veko sa nedá otvorit’.
- veko zostane zablokované ešte 1-2 minúty po zastavení
práčky.
Aviváž alebo bielidlo* pri doplňaní preteká cez odtokový
otvor.
- nedodržali ste odporúčané množstvo;
- otvory v zadnej časti násypky sú upchaté.
* v závislosti od modelu
Typový štítok
Tieto informácie nájdete na typovom štítku (na zadnej strane
spotrebiča) a na nálepke na zadnej strane príklopu.
Ak vám uvedené pokyny nepomohli s riešením problému,
obrá″te sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je priložený. Na rozhovor s kompetentným servisným technikom sa pripravte a poznačte si prevedenie, model a dátum kúpy spotrebiča –
servisné stredisko bude tieto informácie požadova″.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement