Zanussi TA650 User manual

Zanussi TA650 User manual
NÁVOD K POUŽITÍ
AUTOMATICKÁѝ
PRAČKA
TAѝ650
1.ѝTECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ /FREKVENCE
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TLAK VODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
Připojení vody
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20x27
Otáčky odstřeďování
600 ot./min.
Prohlášení o shodě : Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům CEE :
Direktiva č. CEE/89-336 : Předpis o elektromagnetické kompatibilitě
Direktiva č. CEE/73-23 : Předpis o elektrické bezpečnosti
2. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Je velice důležité zajistit, aby tento návod k obsluze byl vždy dostupný uživateli tohoto spotřebiče. V případě, že pračka bude prodána,
ujistěte se, že tento návod je k ní přiložen, aby se i nový uživatel pračky mohl seznámit s obsluhou a bezpečnostními předpisy. Tyto bezpečnostní předpisy byly vypracovány v zájmu vaší bezpečnosti a i k zajištění bezpečnosti pro okolí. Je nutné, aby jste se s těmito bezpečnostními předpisy seznámili ještě před vlastní instalací a používáním. Děkujeme vám za pozornost.
• Pračku ihned po doručení na místo určení vybalte nebo nechte
• Z pračky nezapomeňte odstranit všechny obaly a přepravní
prvky. Neodstraněné díly obalů mohou způsobit vážná
případně vybalenou. Zkontrolujte zběžně stav spotřebiče. Je-li
poškození vlastní pračky nebo nejbližšího okolí (nábytek,
spotřebič poškozený, tak vadu zaznamenejte do dodacího
stěna). Při vybalování musí být pračka odpojena od elektrické
listu. Kopii tohoto dokladu si uschovejte.
sítě.
• Vaše automatická pračka je určena pro použití dospělými
• Mimo kvalifikovaného instalatéra nenechávejte nikoho jiného
osobami. Zajistěte, aby děti tento spotřebič sami
zapojovat tlakovou část pračky.
neobsluhovali nebo aby ho nepoužívaly ke hraní.
• Vaše pračka musí být zapojena do elektrické zásuvky, která
• Nesnažte se změnit parametry tohoto spotřebiče, mohlo by to
má funkční zemnící okruh (kolík zásuvky musí být uzemněn).
být pro vás nebezpečné.
• Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte ho
• Pouze kvalifikovaný elektrikář může provádět změny nebo
pro komerční nebo průmyslové účely a ani pro jiné účely než
opravy elektrického připojení ve vaší domácnosti, je-li je nutné
je určen : tj. praní, máchání a odstřeďování.
provádět z důvodu připojení vaší pračky.
• Po každém použití vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky a
• Přečtěte si pečlivě instrukce v kapitole ‘Elektrické připojení’
tohoto návodu ještě před vlastním připojení.
uzavřete přívod vody.
• Po zapojení pračky se ujistěte, že nestojí na přívodní
• V pračce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní
elektrické šňůře pračky.
určeno. Informace naleznete na informační nášivce každého
• Je-li vaše pračka umístěna na podlaze s kobercem, ujistěte se
kusu prádla.
, že koberec nijak nebrání průchodu vzduchu větrací lištou v
• Spodní prádlo s kosticí, prádlo bez záložky nebo prádlo, které
dolní části pračky.
se může zatrhávat v této pračce neperte.
• Přívodní elektrická šňůra může být měněna jen zástupcem
• Nezapomeňte vyjmout z oblečení mince, zavírací špendlíky,
autorizovaného servisu.
šroubky, a podobné předměty před vlastním praní. Mohou
• Výrobce této automatické pračky nemůže vzít na sebe žádnou
způsobit vážná poškození vaší pračky.
odpovědnost za škody, způsobené neodbornou instalací.
• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny
rozpouštědly, alkoholem, trichlorethy-lenem, a podobnými
prostředky pro odstraňování skvrn. Jestliže jste museli takový
• Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento
prostředek použít, tak nechte tyto těkavé látky z oděvu před
výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
vložením do pračky vyprchat.
sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky, atd., perte v pracích
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
sáčcích nebo je vložte do polštáře.
pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí
• Používejte jen doporučená množství pracího prostředku (viz
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
str.5 -Dávkování pracího prostředku).
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
• Před každým čištěním nebo údržbou pračky ji nezapomeňte
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby
odpojit od elektrické sítě.
pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste
• Vaše automatická pračka je těžká. Buďte opatrní při jejím
výrobek zakoupili.
přemist’ování.
146ѝ8647ѝ00ѝ-ѝ06/05
1
3.ѝѝINSTALACE
3.1. Vybalení
3.3. Změna polohy
Před prvním použití pračky je nutné z ní
odstranit veškeré obaly a transportní prvky.
Chcete-li s pračkou pohybovat z
důvodu vyrovnání, postupujte takto:
pákou, která je umístěna na spodku
pračky, otočte doleva a tím se uvolní
stavitelné nožičky. Je-li pračka
vyrovnána, tak páku posuňte zpět.
Odstraňte z pračky veškeré obaly.
Nakloňte pračku na stranu a odstraňte z pod motoru zbylé obaly a položte
ji zpět na podlahu.
3.4. Vyrovnání
Přesné vyrovnání pračky je nutné. Tím zabráníte přílišnému
hluku, vibracím a případnému pohybu pračky při práci.
V případě, že pračka je příliš nízko,
tak stavitelnou nožičku vyšroubujte
do požadované pozice spolu s
ozubeným aretačním kolečkem v
naznačeném směru.
(Je-li to nutné, tak pračku nadzvedněte.)
Nakloňte pračku dozadu, pootočte ji
o čtvrtinu (o 90°) kolem jednoho rohu
a odstraňte přepravní paletu.
Otevřete víko pračky a odstraňte z
pod něj blokování pohybu bubnu a
plastové fólie.
Je-li pračka ve stabilní poloze, tak
našroubujte směrem nahoru ozubené aretační kolečko a pevně ho
utáhněte. Zajistěte aby se nožička,
při aretaci neprotáčela .
Pomocí 10mm klíče vyšroubujte ze
zadní části pračky dva šrouby spolu
s čepy.
3.5. Přívod vody
Připojte převlečnou matici přívodní
hadice na vodovodní kohoutek
(20x27mm).
Nezapomeňte vložit přiložené
těsnění.
Přívodní hadici nelze prodlužovat.
V případě nutnosti kupte hadici novou.
Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami,
které jsou součástí příslušenství
pračky. Nezapomeňte zamáčknout
do otvoru nejprve okruží zátky.
3.6. Odpad
Ujistěte se, že jste z pračky odstranili
všechny tyto díly a uložili je pro případný příští transport.
Konec odpadní hadice musí být
vložen do odpadní trubky nebo do
umyvadla. Výška konce odpadní hadice musí být mezi 70 a 100 cm nad
dnem pračky. Zajistěte hadici proti
vypadnutí.
Budete-li pračku zabudovávat do
linky, můžete odříznout páskový
držák hadice na zadní straně pračky.
Dvě zavírací pásky ponechejte na
místě.
Důležité: odpadní hadice nesmí být prodlužována. Jestliže
je příliš krátká , volejte servis.
3.7. Elektrické zapojení
Vaše pračka může být připojena pouze k jednofázovému rozvodu o napětí 230V.
Jištění rozvodu musí být 10A při 230V.
Pračka nesmí být připojena přes rozdvojku nebo prodlužovací šňůru.
Ubezpečte se, že zemnění je ve shodě s platnými normami
a předpisy.
3.2. Umístění
Pračku umístěte v dobře větrané místnosti na rovnou pevnou podlahu.
Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného kusu
nábytku nebo stěny.
2
4. POUŽÍVÁNÍ PRAČKY
4.1. Ovládací panel
1 - Tlačítko "hlavního vypínače"
2 - Tlačítko "poloviční náplň"
1
3 - Programátor
4 - Termostat
3
2
4
4.2. Jak správně prát ?
4.3.1. Volba teploty praní
Před prvním použitím pračky doporučujeme spustit program
praní při 90°C a to s pracím prostředkem a bez prádla.
Dosáhnete tak úplného vyčistění vnitřního prostoru pračky.
Zvolte požadovanou teplotu praní odpovídající zvolenému
programu ( viz. informace v programové tabulce) a doporučeným hodnotám výrobce prádla, které jsou vyznacené
na informační nášivce každého kusu prádla.
4.2.1. Vkládání prádla
•
•
•
4.3.2. Volba tlacítek
Nadzvedněte víko pračky.
Otevřete buben stisknutím pojistného kolíku ‘A’, tím se od
sebe oddělí oba díly plnících dvířek bubnu.
Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Stisknete požadované tlacítko.
4.3.2.1. Tlačítko "poloviční náplň"
Pozor: před uzavřením víka
pračky se přesvědčete, že plnící
dvířka pračky jsou pevně uzavřena:
A
Toto tlačítko umožnuje zvolit funkci praní malého množství
slabě znečistěného prádla (maximálně 2,5kg) při použití
programu pro bavlnu. Zvolíte tak poloviční množství máchací vody.
•obě části dvířek jsou spojena,
•pojistný kolík ‘A’ je vystouplý.
4.3.3. Volba programu
Zvolte program v závislosti na druhu a stupni znečistění
prádla.
Programátor otáčejte ve směru chodu hodinových ruči-ček
(doprava) tak dlouho, dokud nezvolíte požadovaný program.
4.3. Dávkování pracího prostředku
Množství prášku, které doporučuje jeho výrobce, můžete
snížit v případě, že použijete prací proces -’Direct Spray’přímé sprchování, tzn. , kdy je nižší spotřeba vody a pracího
prostředku
Nasypte dávku pracího prášku do přihrádky praní
. V
případě předpírky i do přihrádky předpírka
. V případě
potřeby nalijte avivážní prostředek do přihrádky
a bělící
prostředek do přihrádky .
Používáte-li různé typy pracích prášků nahlédněte do kapitoly „Prací prostředky a ostatní přísady“ tohoto návodu.
4.3.4. Spuštení programu
Po zvolení požadovaného pracího programu stiskněte
tlačítko hlavního vypínače čímž zvolený program spustíte.
4.3.5. Konec programu
Jakmile zvolený program skončí, spotřebič se automaticky
zastaví a programátor zůstane v poloze stop nebo v poloze
zastavení máchání.
Ukončení programu :
- odstředěním (u programů pro bavlnu)
- zastavením máchání (pro programy syntetika, jemné
prádlo a bavlnu). Tyto programy ukončit zvolením programu
3
odstředění nebo vypouštění. Před jejich zvolením uvolněte
tlačítko Zap/Vyp.
Na konci pracího cyklu vypněte pračku vymáčknutím tlačítka hlavního vypínače.Vymáčkněte také jakékoliv jiné
tlačítko. Odpojte pračku od elektrické sítě a zavřete přívod
vody.
Poznámka: Po praní doporučujeme ponechat víko a buben
otevřené a umožnit tak dobré vyvětrání.
4
5. PROGRAMOVÁ TABULKA
Následující informace neukazují všechny možnosti, ale pouze ty nejpoužívanější.
Náplň
pračky
Možné
volby
litrů
kWh
min.
60 - 90
80
2,40
145-155
60 - 90
75
2,00
130-140
40 - 60
74
1,15
100-110
30 - 40
66
0,80
85-95
Máchání
-
53
0,20
45-55
ѝAviváž
-
16
0,07
10-20
-
0
0,03
0-10
40 - 60
58
1,10
80-90
40 - 60
48
0,90
70-80
40
48
0,70
70-80
- 40
52
0,45
40-50
-
36
0,01
15-25
-
15
0,003
0-10
-
0
0,02
0-10
Bílé**
Bílé
Bílé
Přibližná
spotřeba*
°C
Bílé + předpírka
5,0 kg
Bílé
Poloviční
náplň
Odstřeďování
Syntetika + předpírka
Syntetika
Syntetika
Teplota
2,5 kg
Krátce program
Vlna
Máchání
Aviváž
Vypouštění
1,0 kg
2,5 kg
5,0 kg
* Udávané spotřeby odpovídají nejvyšší teplotě každého z programů.
** Referenční program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu : 75 l / 1,15 kWh / 135 min)
5
Údaje o spotřebě jsou závislé na aktuálních podmínkách.
Program
Druh prádla
6. PRŮVODCE PRANÍM
6.3. Prací prostředky a přísady
6.1. Třídění prádla a jeho příprava na
praní
•
•
•
•
•
•
•
•
Používejte pouze takové prací prostředky, které jsou
vhodné pro použití v automatických pračkách. Postupujte dle návodu výrobce konkrétního pracího prostředku a zároveň respektujte pravidla řečená v bodech
4.2.2 tohoto návodu.
Prádlo třiďte dle typu a informačních nášivek (viz kapitola
6.4:Mezinárodní
značení
pro
ošetřování
prádla):normální prádlo pro intenzivní způsob praní,
které vydrží energický způsob praní a odstřeďování a
dále jemné prádlo u kterého způsob praní vyžaduje
zvýšenou péči. V případě, že jednotlivé kusy prádla
budou z různě náchylných materiálů, pak zvolte pro praní
program a teplotu, které odpovídají nejcitlivějšímu kusu
prádla.
Barevné a bílé prádlo perte odděleně. V opačném
případě se bílé prádlo může obarvit nebo zešednout.
Nové barevné prádlo většinou pouští barvu. Perte jej
proto poprvé odděleně od ostatních druhů. Dodržujte
informace napsané na nášivkách «perte odděleně» nebo
«perte několikrát po sobě odděleně».
Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
Odstraňte všechny uvolněné knoflíky, špendlíky, očka a
háčky. Zapněte zipy, utáhněte všechny pásky a tkanice.
Obrat’te naruby vícevrstvé látky (spací pytle, větrovky a
bundy, ap.), barevné pletené prádlo a vlnu, a dále i látky
zdobené nebo potištěné jen z jedné strany.
Malé a citlivé kusy prádla (např. ponožky, kravaty,
podprsenky, ap.) perte v pracím košíku.
Se záclonami zacházejte obzvláště pečlivě. Odstraňte z
nich zavěšovací háčky a poté je vložte do uzavíratelné
sít’ky.
Práškové prací prostředky se mohou používat bez
omezení, tekuté prací prostředky se musí jednak částečně nalít pomocí dávkovače tohoto prostředku přímo
do bubnu pračky a jednak do prací přihrádky zásuvky
pracího prostředku a musí být zajištěno, že praní bude
okamžitě po nalití prostředku zahájeno, prací prostředky ve formě tablet nebo dávkovačů musí být vloženy do
přihrádek na praní zásuvky pracích prostředků.
Množství pracího prostředku je nutné volit dle množství
prádla a míry jeho zašpinění a dále dle tvrdosti vody.
Je-li voda měkká, lze dávku pracího prostředku mírně
snížit. Je-li voda tvrdá a nebo prádlo je silně zašpiněné,
je dobré mírně zvýšit množství pracího prostředku (doporučujeme použít změkčovač vody).
Vaše vodárna nebo distribuční firma , která vám vodu
dodává, vám sdělí stupeň tvrdosti vody.
6.4. Mezinárodní značení pro ošetřování prádla
6.2. Plnění pračky dle druhu prádla
Množství prádla vloženého do pračky nesmí překročit
maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ oděvu
mají vliv na celkovou kapacitu pračky.Snižte množství
prádla pod hranici kapacity, je-li silně zašpiněné nebo
vyrobené z froté materiálu.
Ne všechny typy textilií mají stejnou nasákavost a
schopnost v sobě držet stejné množství vody. Je proto
dobré mít na paměti, že buben pračky by měl být plněn
následujícím způsobem:
•
•
•
bez zvláštního tlaku naplnit celý buben, jedná-li se o
bavlnu nebo len a směsné praní,
do poloviny pro upravenou bavlnu ( např. froté) a
syntetická vlákna,
do jedné třetiny, jedná-li se o velmi jemné prádlo nebo
záclony a vlněné materiály.
Při praní směsi prádla zvolte úroveň plnění dle
nejcitlivějšího kusu.
6
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
7.4. Odpadový filtr
Dokud není pračka odpojena od elektrické sítě, neprovádějte žádnou její údržbu.
Odpadový filtr, který se nalézá na spodku vaší pračky,
pravidelně čistěte. Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr
ucpán. Filtr potom musíte ihned vyčistit. Pouští-li prané
prádlo příliš vlákna, filtr čistěte po každém praní.
7.1. Odstranění usazenin
Stiskem na levé straně krycích
dvířek otvoru s filtrem tato dvířka
otevřete.
Byl-li prací prášek správně dávkován, tak obyčejně není
nutné odstraňovat nějaké usazeniny.
Je-li nutné tuto operaci provést, pak nepoužívejte žádný
žíravý prostředek. V obchodech jsou dostupné prostředky
přímo určené pro tento účel. Postupujte dle návodu
výrobce tohoto přípravku a zvláště v oblastech týkajících
se dávkování a frekvence používání.
7.2. Skříň pračky
Na zem postavte nádobu na
zachycení vody.
Skříň pračky omývejte vlažnou vodou a mírným mycím
prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla a
podobné látky.
7.3. Zásuvka dávkovače pracího prostředku
Otáčením proti směru otáčení
hodinových
ručiček
filtr
vyšroubujte a řádně ho vyčistěte
pod tekoucí vodou.
Demontáž:
Filtr dejte zpět na místo do držáku a otáčením ve směru
otáčení hodinových ručiček ho utáhněte. Pak zavřete
dvířka otvoru filtru.
Dávkovač pracích prostředků se velice snadno vyjímá.
Pouze stačí pootočit dva šroubky o 1/4 otáčky a vysunout
dávkovač směrem vzhůru.
Dávkovač pracích prostředků
vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí kartáče nebo kusu hadru.
Zpětná montáž:
Dávkovač dejte zpět na své místo ve víku a připevněte
oběma šrouby.
*dle modelu vaší pračky
7
8. JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ
Behem výroby prošla vaše pračka mnoha kontrolami. Proto ješte než budete volat do našeho servisu, prosíme vás, abyste
se pokusili poruchu odstranit dle následujících pokynů:ѝ
Porucha
Možná příčina
Pračku nelze spustit nebo se neplní vodou:
•
•
•
•
•
•
•
pračka není správně připojena, přívod elektrického proudu je
nefunkční
víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně zavřené
program jste nezvolili správně
je výpadek elektřiny
je vypnutý přívod vody
je zastavena dodávka vody
přívod vody je ucpán
Pračka se naplní vodou, ale ihned ji vypouští:
•
konec odpadní hadice je příliš nízko nad podlahou (viz návod
na instalaci)
Pračka neždímá nebo nevypouští vodu:
•
•
•
odpadní hadice je zalomená nebo ucpaná
odpadní filtr je ucpán
je nastaven program „bez vypouštění
odstřeďování“
konec odpadní hadice je nevhodně umístěn
•
Na podlaze kolem pračky je rozlitá voda:
•
“
nebo
„bez
•
•
•
•
přebytek pracího prostředku vytvořil příliš mnoho pěny a část
pěny se dostala z pračky ven
prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce
konec odpadní hadice je nedostatečně zajištěn
odpadní filtr nebyl správně namontován
přívod vody je netěsný
Prací účinek není dostatečný:
•
•
•
•
prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce
buben pračky je přeplněn
zvolený prací program je nevhodný
bylo použito málo pracího prostředku
Pračka je hlučná nebo příliš vibruje:
•
•
•
•
•
z pračky nebyl odstraněn všechen přepravní a balící materiál
(viz část vybalování)
pračka není správně umístěná a vyrovnaná na podlaze
pračka je umístěna příliš blízko zdi nebo nábytku
prádlo v bubnu není vhodně rozloženo
množství prádla je nevhodné
Prací cyklus je neúměrně dlouhý:
•
•
•
•
přívod vody je ucpaný
přívod vody nebo dodávka elektrické energie byly přerušeny
byla aktivovaná tepelná pojistka motoru
teplota vstupní vody je chladnější než obvykle
Pračka se zastavuje během pracího cyklu:
•
•
přívod vody nebo elektrického proudu je poruchový
byla naprogramována funkce „podržení máchací vody v
bubnu“
V průběhu pracího cyklu nelze otevřít víko pračky:
•
víko nelze po dobu 1-2 minut po skončení programu otevřít
Avivážní nebo bělící prostředek v průběhu nalévání
přetéká přes okraj :
•
•
nalili jste velké množství prostředku
přepad na zadní stěně zásobníku je ucpaný
Jestliže nemůžete problém zjistit a odstranit, kontaktujte
příslušné servisní středisko. Dříve než zavoláte, poznamenejte si název modelu spotřebiče a datum zakoupení:
servisní středisko se bude na tyto informace dotazovat.
Typový štítek
Tyto informace naleznete na typovém štítku (na zadní
straně spotřebiče) a na nálepce, umístěné na vnitřní straně
dvířek filtru.
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement