ZANUSSI ZWQ6100 Uživatelský manuál

ZANUSSI ZWQ6100 Uživatelský manuál
CS
HU
PL
RU
SK
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по
эксплуатации
Návod na používanie
Pračka
Mosógép
Pralka
Стиральная машина
Automatická práčka
ZWQ 6100
ZWQ 6120
2
17
33
49
65
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vlastní nastavení _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jak spustit cyklus praní? _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabulka programů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
6
6
8
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Problémy při provozu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Technické parametry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Údaje o spotřebě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Životní prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a
jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod
k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se
zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými
mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2
www.zanussi.com
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
• Dodržujte maximální náplň 5,5 kg (viz část „Tabulka programů“).
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
• Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí
být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
• Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí
spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou
soupravu hadic znovu.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
• Odstraňte všechny obaly nebo přepravní
šrouby.
• Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit
buben.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič
tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C
nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu
s tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte
spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti
teplu a čistá.
• Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
www.zanussi.com
• Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na
elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní
středisko nebo elektrikáře.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále
dostupná.
3
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové
zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi
EEC.
• Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
• Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace
o vhodném příslušenství vám poskytne servisní středisko.
Vodovodní přípojka
Čištění a údržba
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu
potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho
používané, nechte vodu na několik minut
odtéct, dokud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
Použití spotřebiče
Upozornění Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým proudem, požáru
nebo poškození spotřebiče.
• Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
• Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
4
Upozornění Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla
nebo kovové předměty.
Likvidace
Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče kontaktujte servisní
středisko. Doporučujeme používat pouze
originální náhradní díly.
www.zanussi.com
Popis spotřebiče
1
1. Ovládací panel
2. Rukojeť víka
3. Nastavitelné vyrovnávací nožičky
2
3
Ovládací panel
1
1. Volič programu
2. Tlačítka a jejich funkce
3. Displej
www.zanussi.com
2
3
4
5
6
4. Kontrolka „zablokování dvířek“
5. Tlačítko „Start/Pauza“
6. Tlačítko „odloženého startu“
5
Přihrádka dávkovače
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
Vlastní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu,
nejsou možné žádné změny voleb, funkcí
ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový
cyklus, musíte tuto funkci zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním
cyklu, spotřebič nelze spustit.
Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, zapněte
a
spotřebič a stiskněte současně tlačítka
, dokud se na displeji nezobrazí symbol
pro potvrzení. Tato volba se uloží do paměti spotřebiče. Chcete-li dětskou pojistku
zrušit, opakujte stejný postup.
Jak spustit cyklus praní?
První použití
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž na
vodu.
Denní používání
Vložte prádlo
• Otevřete víko
pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajiA
šťovacího tlačítka
A: automaticky se
otevřou obě
křídla dvířek bubnu.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
6
Upozornění Před zavřením víka pračky
zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený :
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
Dávkování pracích prostředků
Doplňte příslušné množství pracího
a, pokud
prostředku do komory pro praní
jste zvolili funkci „předpírka“, také do komory
. Podle potřeby nalijte do
pro předpírku
komory označené aviváž.
www.zanussi.com
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programu na požadovaný
program. Tlačítko „Start/Pauza“
bliká zeleně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů
na jiný program, spotřebič nebude na tento
nově zvolený program reagovat. Bliká nápis
bliká několik
„Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
sekund červeně.
Volba rychlosti odstřeďování
můžete
Stisknutím tlačítka „Odstřeďování“
změnit rychlost odstřeďování.
Maximální rychlosti odstřeďování jsou:
pro Bavlnu, Džíny : 1200 ot/min (ZWQ 6120),
1000 ot/min (ZWQ 6100), pro Ruční praní,
Vlnu : 1000 ot/min (ZWQ 6100), 900 ot/min
(ZWQ 6120), pro Syntetiku, Sport : 900 ot/
min, pro Jemné, Záclony : 700 ot/min.
Zastavení máchání
Jestliže zvolíte tuto funkci, spotřebič nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchání“
, je na konci programu nutné pro ukončení
cyklu a vypuštění vody zvolit program
nebo „Vypouštění“
.
„Odstředění“
Volba funkcí
Po volbě programu a před stisknutím tlačítka
musíte zvolit různé funkce
„Start/Pauza“
(viz „Tabulka programů“). Stiskněte požadovaná tlačítka a rozsvítí se odpovídající kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou.
Jestliže některá z funkcí není slučitelná se
zvoleným programem, na displeji bliká nápis
bliká červe„Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
ně.
Funkce "Předpírka"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
Funkce "Rychlý"
Doba praní se zkrátí v závislosti na zvoleném
programu.
Funkce „Úsporný“
Tato volba umožňuje zvolit program s nižší
teplotou, který je účinný jako prací program s
vyšší teplotou.
www.zanussi.com
Funkce „Snadné žehlení“
Jestliže zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere a
odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení prádla je pak jednodušší.
Funkce „Extra máchání“
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato funkce se doporučuje pro osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s měkkou vodou.
Dočasně: Stiskněte tlačítko „Extra máchání“
. Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik sekund podržte stisknutá
a „Extra máchání“
.
tlačítka „Eco“
Funkce je trvale zapnutá, i když spotřebič vypnete. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup.
„Odložený start“
Tato funkce umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30 minut, 60 minut, 90 minut,
2 hodiny až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund zobrazí na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
dalším stisknutím tlačítka „OdložePauza“
( ’ znamená okamžité spuštěný start“
ní).
Jestliže jste už stiskli tlačítko „Start/Pauza“
, ale chcete odložený start změnit nebo zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/Paua poté tlačítko „Odložený start“
.
za“
cyklus
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
spustíte.
• Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu „Stop“ a
znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
Víko je během odloženého startu zablokované. Chcete-li jej otevřít, musíte nejprve pozastavit chod spotřebiče stisknutím tlačítka
. Po opětovném zavření víka
„Start/Pauza“
.
stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
Spuštění programu
Zvolený cyklus spustíte stisknutím tlačítka
a příslušná kontrolka se roz„Start/Pauza“
7
svítí zeleně. Kontrolka
se rozsvítí (víko je
zablokované). Je normální, že volič programů
zůstává po celý cyklus nehybný. Na displeji
se zobrazí zbývající čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání
zbývající doby.
Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.
Přerušení programu
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
nesvítí, můžete přidat práKdyž kontrolka
dlo podle následujícího postupu. Stiskněte
: po dobu pozastatlačítko „Start/Pauza“
vení spotřebiče bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné až přibližně za dvě minuty po zastavení pračky.
Chcete-li, aby program pokračoval, znovu
.
stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím
. Jestliže úprava netlačítka „Start/Pauza“
ní možná, bliká na displeji „Err“ a tlačítko
bliká několik vteřin červeně.
„Start/Pauza“
Chcete-li i přesto program změnit, je nutné
právě probíhající program zrušit (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy „Stop“ .
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví; tlačítko „Start/
zhasne a na displeji začne blikat
Pauza“
. Otevření víka je možné až přibližně za
dvě minuty po zastavení pračky. Kontrolka
nesvítí (víko je zablokované). Otočte voličem programu do polohy „Stop“ . Vyjměte
prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
zavřete kohoutek přívodu vody.
Pohotovostní režim: po dokončení programu se po pár minutách aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se sníží. Stisknutím
jakéhokoliv tlačítka se úsporný režim
spotřebiče zruší.
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Náplň
Dostupné funkce
Bavlna1) (30° – 90°): bílé nebo barevné,
např. normálně znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
5,5 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Krát3), Snadné žehlení,
ký2), Eco
Extra máchání, Odložený start
Syntetické (30° - 60°): tkaniny ze syntetických vláken, spodní prádlo, barevné tkaniny,
nežehlivé košile, blůzy.
2,5 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Krát3), Snadné žehlení,
ký2), Eco
Extra máchání, Odložený start
Jemné (30° - 40°): pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.
2,5 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Krátký,
Extra máchání, Odložený start
Vlna (30° – 40°): vlna vhodná k praní v
pračce s označením „čistá střižní vlna vhodná k
praní v pračce, nesráží se“.
1,0 kg
Zastavení máchání, Odložený start
Ruční praní (
studená - 40°): velmi
jemné kusy prádla s visačkou „Prát ručně“.
1,0 kg
Zastavení máchání, Odložený start
Džíny (60°): pro praní džínových oděvů. Je
zapnuta funkce „Extra máchání“.
3,0 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Snadné
žehlení, Odložený start
Sport (40°): pro praní velmi znečištěných
venkovních sportovních oděvů. Je zapnuta
funkce „Předpírka“.
2,5 kg
Zastavení máchání, Extra máchání,
Odložený start
8
www.zanussi.com
Program / Druh prádla
Náplň
Dostupné funkce
Záclony (40°): pro praní záclon. Je zapnuta funkce „Předpírka“.
2,5 kg
Zastavení máchání, Extra máchání,
Odložený start
Namáčení (30°): 4) namáčení velmi znečištěného prádla. Buben se zastaví naplněný vodou. Vypouští vodu na konci programu.
5,5 kg
Odložený start
Máchání: s tímto programem lze vymáchat
prádlo prané v ruce.
5,5 kg
Zastavení máchání, Snadné žehlení,
Extra máchání, Odložený start
Vypouštění: Provede prázdný cyklus po
Zastavení máchání.
5,5 kg
Odstředění: Cyklus odstřeďování od 500
do 1200/1000 ot/min5) po funkci Zastavení máchání.
5,5 kg
Odložený start
1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.
Na základě směrnice 1061/2010 odpovídají programy „Bavlna
“ s funkcí „Eco
“ a „Bavlna 40
°C
“ s funkcí „Eco
“ „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C
programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a
vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
2) Nelze použít spolu s funkcí Eco.
3) Nelze použít při teplotě 30 °C.
4) Prací prostředek vložte do komory označené
5) Závisí na modelu.
.
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou
s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte
alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
3
1
2
4
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte vypouštěcí filtr, který se
nachází v dolní části bubnu:
Přihrádka dávkovače
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
www.zanussi.com
9
1
2
4
3
6
5
8
7
9
10
CLACK
11
CLACK
Filtry přívodu vody
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším
než 0 °C, musí být provedena následující
bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
"Stop" odpojte pračku od elektrické sítě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod bod mrazu.
POZN ! Tento spotřebič je určen k použití při
normálních vnitřních teplotách. Výrobce není
odpovědný za škody způsobené mrazem.
Problémy při provozu
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
10
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak
zavolejte servis.
www.zanussi.com
Problémy
Příčiny
Spotřebič se nespouští
nebo se neplní vodou:
• spotřebič není správně zapojený do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení,
• víko spotřebiče a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohoutek,
• filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“).
Spotřebič se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je uchycen příliš nízko (viz část „Instalace“).
Spotřebič neprovádí máchání nebo se nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• filtr předmětů je ucpaný (viz „Čištění a údržba“),
• zareagovala ochrana proti nevyváženému rozložení prádla: prádlo je v
bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“, „Noční klid“ nebo „Zastavení máchání“,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Spotřebič neodstřeďuje:
• problém s vyvážením náplně prádla: přidejte více prádla nebo prádlo v
bubnu ručně rozložte.
Okolo spotřebiče je voda:
•
•
•
•
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně uchycen,
přívodní hadice netěsní.
Neuspokojivé výsledky
praní:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený (viz část „Instalace“),
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je nerovnoměrně rozprostřeno v bubnu, příliš málo prádla.
• spotřebič je v záběhu, hluk časem zmizí.
Prací cyklus je příliš dlouhý:
•
•
•
•
filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“),
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagovala ochrana proti nevyváženému rozložení prádla: byla přidána
další fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Spotřebič se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu.
www.zanussi.com
11
Problémy
Příčiny
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně 2) :
• víko není správně zavřené.
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně2):
•
•
•
•
•
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně2):
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody.
Při naplnění přihrádky
dávkovače steče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
filtr předmětů je ucpaný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je uchycena příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
stoupací potrubí je zanesené.
1) U některých modelů může znít zvukový signál
2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
Užitečné rady a tipy
Vkládání náplně prádla
• Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
• Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
• Některé barevné oblečení může během
prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali
odděleně.
• Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy,
zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla
rozložte.
• Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo
s potiskem či obrázky obraťte naruby.
• Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí
speciálního pracího prostředku.
• Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte
háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
• Ve spotřebiči neperte:
– Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
12
– Podprsenky s kovovými kosticemi.
• Při praní malých kusů prádla používejte
prací pytel.
Velmi malá náplň prádla může způsobit
problémy s vyvážením během fáze
odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně
rozložte prádlo v bubnu a spusťte
odstřeďovací fázi znovu.
• Velmi malá náplň prádla může způsobit
problémy s vyvážením během fáze
odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně
rozložte prádlo v bubnu a spusťte
odstřeďovací fázi znovu.
Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací prostředek
nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit
před vložení příslušných kusů prádlo do
spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn
vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.
www.zanussi.com
Prací prostředky a přísady
• Používejte výhradně prací prostředky a
přísady určené speciálně pro pračky.
• Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
• Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
• Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto
výrobků.
• Používejte správné výrobky odpovídající
druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
• Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným
klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte
pomocí dávkovače (dodávaného výrobcem
pracího prostředku) nebo tekutý prací
prostředek nalijte přímo do bubnu.
Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká
či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s
měkkou vodou není změkčovač vody nutné
používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní
vodárenské společnosti.
Používejte správné množství změkčovače
vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
POJISTKA
230 V/50 Hz
2300 W
10 A
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti
IPX4
Přívod vody
Studená voda
TLAK VODY
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 barů)
0,8 MPa (8 barů)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
Údaje o spotřebě
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství
a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie (kWh)
Spotřeba vody (litry)
Přibližná
délka programu (minuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
ZWQ 6100
Zbytková
vlhkost
(%)1)
ZWQ 6120
Bavlna 60 °C
5,5
1.15
58
133
60
53
Bavlna 40 °C
5,5
0.70
58
131
60
53
Syntetika 40
°C
2,5
0.55
46
102
37
35
Jemné 40 °C
2,5
0.55
46
90
37
35
www.zanussi.com
13
Programy
Vlna/Ruční
praní 30 °C
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie (kWh)
Spotřeba vody (litry)
Přibližná
délka programu (minuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
ZWQ 6100
Zbytková
vlhkost
(%)1)
ZWQ 6120
1
0.35
52
56
32
30
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60
°C program
pro bavlnu
5,5
0.96
47
214
60
53
Standardní 60
°C program
pro bavlnu
2,5
0.81
33
165
60
53
Standardní 40
°C program
pro bavlnu
2,5
0.59
33
129
60
53
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
1.60
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 2015/2010 , která ošetřuje nařízení
2009/125/EC.
Instalace
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě. Přeprava nezajištěného spotřebiče může poškodit
vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy
funkce. Spotřebič může být také poškozen
nárazem.
Vybalení
1
2
1
Odstranění transportních šroubů
2
A
B
A
C
14
www.zanussi.com
2
B
1 B
2
1
C
Přepravní šrouby si
uschovejte pro
případ přesunu
spotřebiče.
Za účelem instalace
spotřebiče ve stejné
výšce jako sousedící
kusy nábytku uřízněte tyto plastové části.
Přívod vody
www.zanussi.com
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte,
zda je zásuvka uzemněna a zda je uzemnění
provedeno podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka
nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a
hluk a zabraňuje posunům pračky při praní.
90O
Je-li to nezbytné,
přemístěte přívodní
hadici ve směru znázorněném na obrázku. Povolte pojistnou
matici přívodní hadice a umístěte
přívodní hadici dolů,
jak je nakresleno na
obrázku. Znovu
utáhněte pojistnou
matici a zkontrolujte,
jestli neprosakuje
voda.
Vypouštění
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu
umístěte v místě
min
max
70 cm 100 cm
připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce mezi
70 a 100 cm. Zajistěte
bezpečné připevnění.
Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno
nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká,
obraťte se na servis.
Otevřete kohoutek
přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. Přívodní hadici
nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obraťte se na autorizovaný servis.
15
Životní prostředí
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte na
místním úřadě) k recyklaci. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části, které by
mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte
napájecí kabel na dolní části spotřebiče.
na spotřebiči nebo jeho obalu
Symbol
udává, že že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
16
spotřebiče získáte na místním obecním
úřadu, středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič
zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti vody,
velikosti náplně prádla a stupni jeho znečištění.
www.zanussi.com
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biztonsági előírások _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Személyre szabás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Egy mosási ciklus lefuttatása _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programtáblázat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
18
20
21
21
21
23
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Működési problémák _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _
Műszaki jellemzők _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fogyasztási értékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
27
28
28
30
31
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is.
Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért
felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék
használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.
www.zanussi.com
17
Általános biztonság
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 5,5
kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó
szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0,5
bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie
• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne zárja el.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a
mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolást és a
szállítási rögzítőcsavarokat.
• Őrizze meg a szállítási rögzítőcsavarokat.
Amikor ismét szállítani szeretné a készüléket, a dobját rögzítenie kell.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van,
vagy ahol ki van téve az időjárásnak.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil,
hőálló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen
kinyitni.
18
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon
a levegő a készülék és a padló között.
• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék
és a szőnyeg között rendelkezésre álljon a
szükséges hely.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
www.zanussi.com
• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati
kábelt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a
vízcsöveknek.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket,
addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
Használat
Vigyázat Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• A készüléket kizárólag háztartási célra
használja.
www.zanussi.com
• Tartsa be a mosogatószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított a ruhákból.
• Ne tegyen a készülék alá edényt azért,
hogy az esetleg a készülékből szivárgó vizet összegyűjtse. A használatra javasolt felszerelésekkel kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok
készülékben rekedését.
Szerviz
• A készülék javítását bízza márkavizre. Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
19
Termékleírás
1
1. A kezelőpanel
2. Fedélfogantyú
3. Szabályozható szintezőlábak
2
3
A kezelőpanel
1
1. Programkapcsoló
2. Gombok és funkcióik
3. Kijelző
20
2
3
4
5
6
4. „Ajtó zárva” fény
5. „Start/Szünet” gomb
6. „Késleltetett indítás” gomb
www.zanussi.com
Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fölé)
Személyre szabás
Gyermekek biztonsága
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
• ha az opciót akkor aktiválják, amikor a ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az opciók
vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ahhoz, hogy egy új ciklust
indíthasson, inaktiválnia kell az opciót.
• ha az opciót a ciklus elkezdése előtt aktiválják, a készülék nem indítható el.
A gyerekzár aktiválásához kapcsolja be a kéés
szüléket, és nyomja meg egyszerre a
gombot, amíg a
visszaigazoló jel meg
nem jelenik a kijelzőn. A készülék a memóriában tárolja az opció kiválasztását. A gyerekzár kikapcsolásához ismételje meg a műveletet.
Egy mosási ciklus lefuttatása
Az első használat
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.
Napi használat
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb
megnyomásával
A
nyissa ki a dobot:
A két ajtószárny
automatikusan
kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép fedelét.
www.zanussi.com
Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a dob
jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A mosószerek adagolása
Öntse a mosószermennyiséget a mosási reés az előmosási rekeszbe
, ha
keszbe
kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az
öblítőszert a rekeszbe, ha szükséges.
21
A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A „Start/Szünet” gomb
zölden villog.
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót egy
másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül hagyja
az újonnan kiválasztott programot. Az „Err”
gomb pirosan
felirat és a „Start/Szünet”
villog néhány másodpercig.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
gombot a
Nyomja meg a „Centrifugálás”
centrifugálási sebesség kiválasztásához.
A maximális centrifugálási sebességek:
pamut, farmer: 1200 ford./perc (ZWQ 6120),
1000 ford./perc (ZWQ 6100), kézi mosás,
gyapjú: 1000 ford./perc (ZWQ 6100), 900
ford./perc (ZWQ 6120), műszálas, sport: 900
ford./perc, kényes anyagok, függönyök: 700
ford./perc.
Öblítés tartás
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet,
hogy megóvja a ruhákat a gyűrődéstől.
Miután a program véget ért, és az „Öblítés
funkciókat kiválasztotta, a ciklus
tartás”
befejezéséhez és a víz leeresztéséhez ki kell
vagy a „Szivválasztania a „Centrifugálás”
programot is.
attyúzás”
Opciók kiválasztása
A Különböző opciókat a program kiválasztása
gomb megnyoután és a „Start/Szünet”
mása előtt kell kiválasztani (lásd „Programtáblázat”). Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t; a hozzátartozó jelzők világítanak. Ha
ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha az opciók egyike nem egyeztethető össze
a kiválasztott programmal, az „Err” felirat vil" gomb pirosan villog, és a „Start/Szünet”
log.
"Előmosás" opció
A készülék egy előmosást végez max. 30 °Con.
Gyors opció
A mosás időtartama a kiválasztott programtól
függően csökken.
22
„Eco” opció
Ez az opció lehetővé teszi, hogy egy olyan
alacsonyabb hőmérsékletű programot válasszon, amely ugyanolyan hatékony, mint a
magasabb hőmérsékletű mosási program.
„Vasaláskönnyítő” opció
A gyűrődés megelőzése érdekében az opció
kiválasztása esetén a ruhanemű mosása és
centrifugálása kímélő módon történik. Ez
megkönnyíti a vasalást.
„Extra öblítés” opció
A mosógép egy vagy több további öblítést végez a mosási ciklus alatt. Ez az opció az érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ideiglenes: Nyomja meg az „Extra öblítés”
gombot. Az opció csak a kiválasztott programnál aktív.
és
Állandó: Tartsa lenyomva az „Eco”
gombot néhány másodper„Extra öblítés”
cig. Az opció tartósan aktiválva marad még
akkor is, ha közben kikapcsolja a készüléket.
Az opció törléséhez ismételje meg a folyamatot.
„Késleltetett indítás”
Ez az opció lehetővé teszi a mosási program
indításának 30, 60, 90 perccel, illetve 2–20
órával történő késleltetését. A kiválasztott idő
néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.
A késleltetett indítási időt bármikor módosítgomb
hatja vagy törölheti a „Start/Szünet”
megnyomása előtt, ha megnyomja ismét a
nyomógombot (a ’
„Késleltetett indítás”
az azonnali indítást jelzi).
gomHa már megnyomta a „Start/Szünet”
bot, de szeretné módosítani vagy törölni a
késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon
el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus
azonnali elindításához nyomja meg a
és a „Késleltetett indítás”
„Start/Szünet”
gombot. A ciklus elindításához nyomja
gombot.
meg a „Start/Szünet”
• A késleltetési időszak módosításához
„Stop” állásba kell lépnie, majd újra kell
programoznia a ciklust.
www.zanussi.com
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először
szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a
„Start/Szünet”
gomb megnyomásával. A
fedél lecsukása után ismét nyomja meg a
gombot.
„Start/Szünet”
A program indítása
A ciklus indításához nyomja meg „Start/Szügombot. A megfelelő jelzőfény zölden
net”
jelzőfény (fedél bezárvilágít. Kigyullad a
va). Normális jelenség, ha a ciklus alatt a
programkapcsoló nem mozdul el. A hátralévő
idő a kijelzőn látható. Ha késleltetett indítás
van kiválasztva, visszaszámlálás jelenik meg
a kijelzőn.
A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekapcsolhat, amikor a készülék vizet tölt
be.
Program megszakítása
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc
alatt
jelzőfény nem világít, beteheti a
Amikor a
mosnivalót a következőképpen eljárva.
gombot: a
Nyomja meg a „Start/Szünet”
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben
a készülék szünet üzemmódban van. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni,
hogy a mosógép leállt. A program folytatásá-
hoz nyomja meg ismét a „Start/Szünet”
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, a „Start/Szünet”
gomb megnyomásával szünetre kell állítani a
mosógépet. Ha a módosítás nem lehetséges,
az „Err” felirat villog a kijelzőn, és a „Start/
Szünet”
gomb pirosan villog néhány másodpercig. Ha mégis úgy dönt, hogy módosítja a programot, törölnie kell az aktuális programot (lásd alább).
A program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
programkapcsolót a „Stop” állásba .
A program vége
A mosógép automatikusan leáll, a „Start/Szügomb kikapcsol, és az üzenet villog
net”
a kijelzőn. A fedelet csak kb. két perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. A
(a fedél bezárva) jelzőfény kialszik. Forgassa a programkapcsolót „Stop” állásba .
Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készülék hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsapot.
Készenlét: miután lejárt a mosási program, a
készülék néhány perc múlva energiatakarékos készenléti állapotba kapcsol. A kijelző
fényereje csökken. A készenléti állapotot bármely gomb megnyomásával megszakíthatja.
Programtáblázat
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Rendelkezésre álló kiegészítő funkciók
Pamut1) (30°-90°): Fehér vagy színes, pl.
normál mértékben szennyezett munkaruhák,
ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
5,5 kg
Öblítés tartás, Előmosás, Rövid2), Eco
3), Vasaláskönnyítés, Extra öblítés, Késleltetett indítás
Műszál (30° - 60°): Műszálas szövetek, fehérnemű, színes ruhadarabok, nem vasalható
ingek, blúzok.
2,5 kg
Öblítés tartás, Előmosás, Rövid2),
3), Vasaláskönnyítés,
EcoEco
Extra öblítés, Késleltetett indítás
Kényes (30° - 40°): Mindenféle kényes
anyaghoz, például függönyökhöz.
2,5 kg
Öblítés tartás, Előmosás, Rövid, Extra
öblítés, Késleltetett indítás
Gyapjú (30° - 40°): Gépben mosható gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll:
„Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem megy
össze”.
1,0 kg
Öblítés tartás, Késleltetett indítás
www.zanussi.com
23
Program / mosnivaló típusa
Töltet
Rendelkezésre álló kiegészítő funkciók
Kézi mosás (
hideg - 40°): A „kézzel
mosható” címkével ellátott, nagyon kényes darabokhoz.
1,0 kg
Öblítés tartás, Késleltetett indítás
Farmer (60°): Pamutvászon ruhák mosásához. Az Extra öblítés opció aktív.
3,0 kg
Öblítés tartás, Előmosás, Vasaláskönnyítés, Késleltetett indítás
Sport (40°): Nagyon piszkos szabadtéri
sportruházathoz. Az Előmosás opció automatikusan bekapcsol.
2,5 kg
Öblítés tartás, Extra öblítés, Késleltetett
indítás
Függönyök (40°): Függönyök mosásához. Az Előmosás opció automatikusan bekapcsol.
2,5 kg
Öblítés tartás, Extra öblítés, Késleltetett
indítás
Áztatás (30°): 4) Áztatás nagyon szennyezett mosnivalóhoz. A dob teljesen feltelik vízzel. A szivattyú a program végén leereszti a
vizet.
5,5 kg
Késleltetett indítás
Öblítés: A program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
5,5 kg
Öblítés tartás, Vasaláskönnyítés, Extra
öblítés, Késleltetett indítás
Szivattyúzás: Egy üres ciklust futtat le az
Öblítés tartás után.
5,5 kg
Centrifugálás : Centrifugálási ciklus 500 és
1000/1200 fordulat/perc közötti sebességgel5)
Öblítés tartás opciót követően.
5,5 kg
Késleltetett indítás
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára.
A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően a „Pamut
” az „Eco
” kiegészítő funkcióval
és a „Pamut
” az „Eco
” kiegészítő funkcióval az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű
mosásához használatos, szabványos 60 °C-os és 40 °C-os program. Ezek a leghatékonyabb
programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az
energiafogyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
2) Nem áll rendelkezésre az Eco opcióval együtt.
3) 30 °C hőmérsékletnél áll rendelkezésre.
4) Töltse a mosószert a
mosószer-adagolóba.
5) Modelltől függően.
Ápolás és tisztítás
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás előtt.
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést elvégezni.
A készülék vízkőmentesítése
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
www.zanussi.com
24
Adagolódoboz
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
3
1
2
4
Kifolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a leeresztő szűrőt, amely a dob alján található:
1
Befolyócső-szűrők
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
2
4
3
6
5
8
7
9
10
CLACK
11
www.zanussi.com
Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van
kitéve, a következő óvintézkedéseket kell
megtenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja
futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról,
a programkapcsolót „Stop” állásba forgatva.
• Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan területen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik
fagypont alá.
FIGYELEM! A készüléket normál szobahőmérsékleten való használatra tervezték. A
gyártó nem vállal felelősséget a fagyásból
eredő károkért.
CLACK
25
Működési problémák
A készüléken a gyárból való kiadás előtt számos ellenőrzést végeztek el. Ha mégis rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az
Problémák
alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Okok
A készülék nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:
• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás
nem működik megfelelően, áramszünet van,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva,
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• a vízellátás megszakadt, a vízcsapot lezárták,
• a befolyó víz szűrője szennyezett (lásd „Ápolás és tisztítás”).
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti :
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd „Üzembe helyezés”).
A készülék nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• eldugult az idegen tárgyak csapdája (lásd „Ápolás és tisztítás”),
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt : a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus” vagy az „Öblítőstop” opció ki
van választva,
• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.
A készülék nem centrifugál:
• egyensúlyi problémák vannak a ruhatöltettel: töltsön be több ruhaneműt,
vagy oszlassa el kézzel a dobban a ruhadarabokat.
Ha víz van a készülék
körül:
•
•
•
•
a túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a befolyócső szivárog.
Nem kielégítő a mosás
eredménye:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék rázkódik és
zajos:
• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd
„Üzembe helyezés”),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban (lásd „Üzembe helyezés”),
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi.
• a készülék beüzemelési folyamatban van, a zaj idővel megszűnik.
26
www.zanussi.com
Problémák
Okok
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
a befolyó víz szűrője szennyezett (lásd „Ápolás és tisztítás”),
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál;
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok a mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: annak érdekében, hogy a
mosnivaló eloszlása a dobban egyenletesebb legyen, a készülék egy extra fázist adott a ciklushoz.
A készülék leáll a mosási
ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel,
• az „Öblítőstop” opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a
ciklus végén:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.
Az
hibakód jelenik
meg a kijelzőn1) és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog 2) :
• a fedél nincs jól lezárva.
Az
hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 1)és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog2):
•
•
•
•
•
Az
hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 1)és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog2):
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
Az adagolórekesz feltöltésekor az öblítőszer közvetlenül a dobba folyik:
• Túllépte a MAX jelzést.
eldugult az idegentest-csapda,
a kifolyócső eldugult vagy megtört,
a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd „Üzembe helyezés”),
a vízleeresztő szivattyú elzáródott,
a vezetékek elzáródtak.
1) Bizonyos modellek esetén hangjelzés hallható
2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a „Start/
Szünet” gombot.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A ruha töltet
• A következők szerint válogassa szét a ruhákat: fehér, színes, műszálas, kényes és
gyapjúruhák.
• Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek
a ruhák kezelési címkéin találhatóak.
• Egyes színes darabok elszíneződhetnek az
első mosásnál. Célszerű az első mosásnál
külön mosni a darabokat.
www.zanussi.com
• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat
és patentokat. Kösse össze az öveket.
• Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a darabokat.
• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút
és festett ábrákkal ellátott darabokat.
• Különleges mosószerrel mossa az erősen
szennyeződéseket.
27
• Legyen körültekintő a függönyök esetében.
Vegye ki az akasztókat, és tegye mosózsákba vagy párnahuzatba a függönyöket.
• Ne mossa következőket a készülékben:
– Szegetlen vagy vágásokkal ellátott ruhák
– Merevített melltartók.
• Használjon mosózsákot kis darabok mosására.
• Centrifugálási fázisban egyensúlyi problémákat okozhat egy nagyon kicsi darab.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a tartályban a darabokat, majd indítsa újra a centrifugálási fázist.
Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a darab
készülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre. Azt a különleges folteltávolítót használja,
mely megfelel a folt és az anyag jellegének.
Mosószerek és adalékanyagok
• Csak mosógépek számára készült mosószereket és adalékokat használjon.
• Ne keverje a különböző fajtájú mosószereket.
• A környezet védelme érdekében ne használjon a szükségesnél több mosószert.
• Mindig tartsa be a mosószer termékek csomagolásán található útmutatásokat.
• Az anyag fajtájának és színének, a program hőmérsékletének és a szennyezettség
mértékének megfelelő termékeket használja.
• Ha a készüléke nem rendelkezik terelőlapos mosószer-adagolóval, akkor a folyékony mosószereket adagoló labdába tegye
(melyet a mosószer gyártója mellékelt),
vagy öntse a folyékony mosószert közvetlenül a dobba.
Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a
körzetében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mosógépekben. Olyan körzetekben,
ahol alacsony a vízkeménység nem szüksége vízlágyító használata.
A körzetében lévő vízkeménység megérdeklődéséhez a helyi vízellátó vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán
található útmutatásokat.
Műszaki jellemzők
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
850 mm
400 mm
600 mm
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ENERGIAFOGYASZTÁS
BIZTOSÍTÉK
230 V, 50 Hz
2300 W
10 A
Szilárd részecskék és nedvesség behatolása elleni védelem foka
IPX4
Vízellátás
Hideg víz
VÍZNYOMÁS
Csatlakoztatás a vízhálózatra
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20/27 típus
Fogyasztási értékek
28
www.zanussi.com
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet függvényében.
Programok
töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program
hozzávetőleges időtartama
(perc)
Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWQ 6100
Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWQ 6120
Pamut 60 °C
5,5
1.15
58
133
60
53
Pamut 40 °C
5,5
0.70
58
131
60
53
Műszál 40 °C
2,5
0.55
46
102
37
35
Kímélő 40 °C
2,5
0.55
46
90
37
35
Gyapjú/Kézi
mosás 30 °C
1
0.35
52
56
32
30
Szabványos pamut program
Szabványos
pamut 60 °C
5,5
0.96
47
214
60
53
Szabványos
pamut 60 °C
2,5
0.81
33
165
60
53
Szabványos
pamut 40 °C
2,5
0.59
33
129
60
53
1) a centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.10
1.60
A fenti ábrákon feltüntetett információk megfelelnek a 2015/2010 EU testületi előírás 2009/125/EC számú végrehajtási utasításának.
Márkajelzés
Zanussi
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87.
Modellnév
ZWQ 6100
Mértékegység
ZWG 6120
Értékek
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol
az A+++– a leghatékonyabb, és D
– a legkevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A–
a leghatékonyabb, és G – a legkisebb teljesítményt jelenti
A
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A–
a legjobb , és G – legrosszabb hatékonyságot jelenti
C
B
www.zanussi.com
A+
29
Maradék nedvesség
Maximális centrifugálási sebesség
Mosási töltet normál pamut
program esetében
%
60
53
ford./perc
1000
1200
kg
5,5
Átlagos éves energiafogyasztás
kW
(becsült éves fogyasztás 4 tagú
család esetén)
177
Átlagos vízfogyasztás
liter
(becsült éves fogyasztás 4 tagú
család esetén)
8390
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
58
58
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
74
77
Üzembe helyezés
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást.
Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz:
A nem rögzített készülék szállítása a belső
részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A
készülék fizikai kontaktus révén is megsérülhet.
Kibontás
A
B
A
C
Kicsomagolás
1
2
1
2
2
B
1 B
2
1
C
30
www.zanussi.com
Őrizze meg a szállításhoz használt csavarokat, mivel később még szüksége
lehet rájuk.
A készülék szomszédos bútorokkal
egy szintbe állításához vágja ki ezeket
a műanyag darabokat.
Vízellátás
90O
Amennyiben szükséges, mozgassa a befolyócsövet az ábrán
jelzett irányba. Ehhez lazítsa meg a
befolyócső szorítógyűrűjét, majd helyezze el a befolyócsövet az ábrának
megfelelően úgy,
hogy lefele irányuljon. Szorítsa meg újra a szorítógyűrűt,
és ellenőrizze, hogy
nem tapasztalható-e
szivárgás.
Vízleeresztés
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre. Tegyen mindent a leeresztési pontra (vagy
egy kádba) 70 és 100
cm közötti magasságban. Ügyeljen arra,
hogy biztonságosan
legyen rögzítve. A szi-
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze,
nincs-e szivárgás. A
befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
min
70 cm
vornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a cső
végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel.
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze
a biztosítékot: 10 A, 230 V. A készüléket tilos
hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve
legyen, és hogy megfeleljen az érvényben lévő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá
a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.
max
100 cm
Környezet
A készülék hulladékba helyezése
www.zanussi.com
31
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi
önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja
el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett le
kell adni az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő újrahasznosítási gyűjtőtelepén. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potenciális negatív hatást, amit a termék nem
megfelelő hulladékként történő kezelése
idézhet elő. A termék újrahasznosítására vo-
32
natkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál, a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a készüléket teljes kapacitással, és kerülje a
résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz
használja az előmosás vagy az áztatás
programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és
a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon.
www.zanussi.com
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dostosowanie ustawień do osobistych
preferencji _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Obsługa pralki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabela programów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
33
34
36
37
37
37
40
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _
Problemy z funkcjonowaniem urządzenia
______________________
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parametry eksploatacyjne _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
42
44
45
45
46
47
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia osobom, w
tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź osobom bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
www.zanussi.com
33
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
• Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku, który
wynosi 5,5 kg (patrz „Tabela programów”).
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis
lub inna wykwalifikowana osoba.
• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów (0,8
MPa).
• Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z
urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe.
• Zachować blokady transportowe. W razie
konieczności ponownego transportu urządzenia należy unieruchomić bęben.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
34
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura wynosi
poniżej 0°C, lub w których byłoby ono narażone na działanie czynników atmosferycznych.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Upewnić się, że podłoga w miejscu instalacji urządzenia jest płaska, stabilna, odporwww.zanussi.com
•
•
•
•
na na działanie wysokiej temperatury i
czysta.
Nie instalować urządzenia w miejscach,
które uniemożliwiają całkowite otwarcie
drzwi urządzenia.
Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie.
Zawsze używać rękawic ochronnych.
Zapewnić odpowiedni obieg powietrza między urządzeniem a podłogą.
Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń między urządzeniem a
dywanem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce
znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego
należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub
wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani
wtyczki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
www.zanussi.com
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu
węży w komplecie. Nie wolno używać starego zestawu węży.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie używano
przez dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
Przeznaczenie
Ostrzeżenie! Występuje ryzyko
odniesienia obrażeń, porażenia prądem,
wzniecenia pożaru lub uszkodzenia
urządzenia.
• Urządzenie należy używać wyłącznie w
warunkach domowych.
• Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Należy usunąć wszystkie metalowe przedmioty z prania.
• Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych
pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować z serwisem w
celu uzyskania informacji, jakich można
używać akcesoriów.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Używać wyłącznie neutralnych detergentów. Nie stosować produktów ścier35
nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Utylizacja
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała lub
uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w
urządzeniu.
Serwis
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z serwisem. Zaleca się
stosowanie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Opis urządzenia
1
1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Nóżki regulowane do poziomowania
2
3
Panel sterowania
1
1. Pokrętło wyboru programów
2. Przyciski i ich funkcje
3. Wyświetlacz
36
2
3
4
5
6
4. Kontrolka „Blokada drzwi”
5. Przycisk „Start/Pauza”
www.zanussi.com
6. Przycisk „Opóźnienie rozpoczęcia programu”
Dozownik detergentów
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu MAX M )
Dostosowanie ustawień do osobistych preferencji
Bezpieczeństwo dzieci
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby
rozpocząć nowy program.
• Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy
włączyć urządzenie, a następnie jednocześi
, aż na wynie naciskać przyciski
świetlaczu pojawi się symbol potwierdzenia
. Wybrana opcja zostanie zapisana w pamięci. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia,
należy powtórzyć powyższe czynności.
Obsługa pralki
Uruchomienie po raz pierwszy
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Przeprowadzić pierwsze pranie w temperaturze 90°C bez wkładania prania,
lecz z dodatkiem detergentu. Pozwoli
to na oczyszczenie bębna.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben
naciskając przycisk blokady A:
dwie klapki otworzą się automatycznie.
www.zanussi.com
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz
pokrywę pralki.
A
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
klapki bębna są prawidłowo zamknięte :
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A zostaje zwolniony.
37
Dozowanie detergentów
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję prania wstępnego,
. W razie podo komory prania wstępnego
trzeby wlać płyn zmiękczający do przegródki
oznaczonej symbolem .
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na innym programie, urządzenie nie uwzględni nowego ustawienia. Zacznie migać komunikat
przez kilka
„Err”, a przycisk „Start/Pauza”
sekund będzie migał na czerwono.
Wybór prędkości wirowania
, aby zmieNacisnąć przycisk „Wirowanie”
nić prędkość wirowania.
Maksymalne prędkości wirowania wynoszą:
dla programów Bawełniane, Jeans: 1200 obr/
min (ZWQ 6120), 1000 obr/min (ZWQ 6100),
dla programów Pranie ręczne, Wełna: 1000
obr/min (ZWQ 6100), 900 obr/min (ZWQ
6120), dla programów Syntetyczne, Sportowe: 900 obr/min, dla programów Delikatne,
Firany: 700 obr/min.
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie jest odpompowywana, co zapobiega wygnieceniu prania.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano op, należy wybrać procję „Stop z wodą”
lub „Odpompowanie”
gram „Wirowanie”
, aby zakończyć cykl i odpompować wodę.
Wybór opcji
Opcje należy wybrać po wybraniu programu,
lecz przed naciśnięciem przycisku „Start/Pau(patrz „Tabela programów”). Nacisnąć
za”
wymagane przyciski – zaświecą się odpowiednie kontrolki. Po ponownym naciśnięciu
kontrolki zgasną. Jeśli jedna z wybranych opcji nie jest dostępna z danym programem, na
wyświetlaczu będzie migać komunikat „Err”, a
38
przycisk „Start/Pauza”
czerwono.
zacznie migać na
Opcja "Pranie wstępne"
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze do 30°C.
Opcja "Szybkie"
Czas prania zostanie skrócony w zależności
od wybranego programu.
Opcja „Ekonomiczne”
Ta opcja umożliwia wybranie programu z niższą temperaturą równie skutecznego, jak program z wyższą temperaturą prania.
Opcja „Łatwe prasowanie”
W przypadku wybrania tej opcji rzeczy są delikatnie prane i wirowane, aby uniknąć ich zagniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie.
Opcja „Dodatkowe płukanie”
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz tam, gdzie woda jest bardzo miękka.
Czasowo: Nacisnąć przycisk „Dodatkowe płu. Opcja zostanie włączona tylko dla
kanie”
wybranego programu.
Na stałe: Przytrzymać przez kilka sekund
i „Dowciśnięte przyciski „Ekonomiczne”
. Opcja pozostaje włądatkowe płukanie”
czona na stałe, nawet po wyłączeniu urządzenia. Aby wyłączyć opcję, należy powtórzyć powyższe czynności.
" Opóźniony start "
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia
programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny - aż
do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu
można w każdym momencie zmienić lub anulować przed naciśnięciem przycisku „Start/
. W tym celu należy ponownie naPauza”
cisnąć przycisk „Opóźnienie rozpoczęcia pro( ’ oznacza natychmiastowe rozgramu”
poczęcie programu).
www.zanussi.com
W przypadku naciśnięcia przycisku " Start/
, aby zmienić lub anulować opóPauza "
źnienie rozpoczęcia programu, należy:
• Aby anulować ustawione opóźnienie i natychmiast rozpocząć program prania, naleOpóży nacisnąć przycisk Start/Pauza
. Nacisnąć przycisk " Start/
źniony start
, aby rozpocząć cykl prania.
Pauza "
• Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia programu, należy obrócić pokrętło do położenia " Stop " i ponownie zaprogramować
cykl prania.
Pokrywa będzie zablokowana przez cały
czas, aż do momentu rozpoczęcia opóźnionego prania. W razie potrzeby otwarcia pokrywy najpierw należy włączyć, pauzę nacis.
kając w tym celu przycisk " Start/Pauza "
Po ponownym zamknięciu pokrywy należy
nacisnąć przycisk " Start/Pauza "
.
Rozpoczęcie programu
, aby uruNacisnąć przycisk „Start/Pauza”
chomić program – odpowiednia kontrolka zaświeci się na zielono. Zaświeci się kontrolka
(pokrywa zablokowana). Pokrętło wyboru
programów pozostaje nieruchome podczas
wykonywania programu. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie czasu pozostałego do zakończenia programu. Jeśli wybrano opcję
opóźnienia rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.
Gdy urządzenie napełnia się wodą, na
krótki czas może włączyć się pompa opróżniająca.
Przerwanie trwającego programu
Dodawanie prania w ciągu pierwszych 10
minut
jest wyłączona,
Gdy lampka kontrolna
można włożyć dodatkowe rzeczy do pralki w
www.zanussi.com
następujący sposób. Nacisnąć przycisk "
: Podczas gdy urządzenie
Start/Pauza "
jest w trybie pauza, odpowiednia lampka kontrolna będzie migała na zielono. Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około 2
minut od zatrzymania pralki. Ponownie nacis, aby wznowić
nąć przycisk " Start/Pauza "
program.
Modyfikacja trwającego programuAby
Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie należy zatrzymać urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku „Start/
. Jeśli zmiana nie jest możliwa, na
Pauza”
wyświetlaczu miga komunikat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
przez kilka sekund miga
na czerwono. Aby mimo wszystko zmienić
program, należy anulować trwający program
(patrz niżej).
Anulowanie programu
anulować program, należy ustawić pokrętło
wyboru programów w położeniu „Stop” .
Zakończenie programu
Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie
, a na
kontrolka przycisku „Start/Pauza”
wyświetlaczu zacznie migać . Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około 2
minut od zatrzymania pralki. Kontrolka
(pokrywa zablokowana) będzie wyłączona.
Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu „Stop” . Wyjąć pranie. Odłączyć
urządzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania: po upływie kilku minut od zakończenia programu włączy się system
oszczędzania energii. Wyświetlacz przygaśnie. Naciśnięcie dowolnego przycisku urządzenia powoduje wyłączenie trybu energooszczędnego.
39
Tabela programów
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Bawełna1) (30° - 90°) : Białe lub kolorowe,
np. ubrania robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.
5,5 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Szyb3), Łatwe
kie2), Eco
Eco
prasowanie, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Syntetyczne (30° - 60°): Tkaniny syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule,
które nie wymagają prasowania, bluzki.
2,5 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Szyb3), Łatwe
kie2), Eco
Eco
prasowanie, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Delikatne (30° - 40°): Wszystkie tkaniny
delikatne, np. firany.
2,5 kg
Pranie wstępne , Krótki , Dodatkowe
płukanie , Stop z wodą , Opóźniony
start
Wełniane (30° - 40°): Rzeczy wełniane,
które można prać w pralce, z napisem na metce "czysta żywa wełna, można prać w pralce,
nie zbiega się w praniu".
1,0 kg
Stop z wodą , Opóźniony start
Pranie ręczne ( cold - 40°): Bardzo delikatne rzeczy z metką "pranie ręczne".
1,0 kg
Stop z wodą , Opóźniony start
Jeansy (60°): Do prania odzieży dżinsowej.
Włączona jest opcja "Dodatkowe płukanie".
3,0 kg
Pranie wstępne , Łatwe prasowanie ,
Stop z wodą , Opóźniony start
Sport (40°): Do bardzo mocno zabrudzonych ubrań sportowych. Włączona jest opcja
prania wstępnego.
2,5 kg
Dodatkowe płukanie , Stop z wodą ,
Opóźniony start
Firanki (40°): Do prania firan/zasłon. Włączona jest opcja prania wstępnego.
2,5 kg
Dodatkowe płukanie , Stop z wodą ,
Opóźniony start
Namaczanie (30°): 4) Namaczanie bardzo
brudnego prania. Bęben zatrzymuje się całkowicie wypełniony wodą. Należy odpompować
wodę po zakończeniu programu.
5,5 kg
Opóźniony start
Płukanie : W tym programie można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
5,5 kg
Łatwe prasowanie , Dodatkowe płukanie , Stop z wodą , Opóźniony start
Odpompowanie : Pozwala na odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją "Stop z
wodą" (lub "Cykl nocny plus").
5,5 kg
Wirowanie: Program wirowania z prędkością od 500 do 1200/1000 obr./min5) po zakończeniu programu z wybraną opcją Stop z wodą.
5,5 kg
Opóźniony start
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej.
Zgodnie z normą 1061/2010 programy „BAWEŁNIANE
” z opcją „Eco
” i „BAWEŁNIANE
40°C
” z opcją „Eco
” są odpowiednikami standardowych programów „Bawełniane 60°C” i
„Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia wody i energii do
prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
40
www.zanussi.com
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego programu.
2) Niedostępne w połączeniu z opcją Ekonomiczne.
3) Niedostępne w temperaturze 30°C.
4) Umieścić detergent w przegródce oznaczonej symbolem
5) Zależnie od modelu.
.
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie kamienia
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek. Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości
stosowania podanych na opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
1
2
4
3
6
5
Dozownik detergentów
W celu oczyszczenia należy:
8
7
9
3
1
2
4
10
CLACK
Filtr odpływowy
Należy regularnie czyścić filtr odpływowy,
który znajduje się na dnie bębna:
11
CLACK
Filtry na dopływie wody
W celu oczyszczenia należy:
www.zanussi.com
41
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program „Odpompowanie” i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru programów
w pozycji „Stop” .
• Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
• Dokręcić wąż dopływowy i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach
spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się lodu i w
konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura
nie spada poniżej 0°C.
UWAGA To urządzenie jest przeznaczone do
eksploatacji w normalnej temperaturze pokojowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem.
Problemy z funkcjonowaniem urządzenia
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
Nieprawidłowe działanie
w jego działaniu przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym serwisem należy zapoznać
się z poniższymi wskazówkami.
Przyczyny
Urządzenie nie włącza
się lub nie napełnia się
wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, instalacja elektryczna jest
niesprawna, występuje awaria zasilania,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,
• filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz „Instalacja”).
Urządzenie nie płucze
prania lub nie odpompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr jest zatkany (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Cykl nocny” lub „Stop z
wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej wysokości.
Urządzenie nie wiruje:
• problem z wyważeniem prania: włożyć więcej prania lub ręcznie rozłożyć
je w bębnie.
42
www.zanussi.com
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Wokół urządzenia widoczna jest woda:
•
•
•
•
nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania są niezadowalające:
•
•
•
•
detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
do bębna urządzenia włożono za dużo prania,
wybrano niewłaściwy program prania,
dodano za mało detergentu.
Drgania lub głośna praca
urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie (patrz „Instalacja”),
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, zbyt mała ilość prania.
• urządzenie musi się dotrzeć – hałas ustanie z czasem.
Program prania trwa zbyt
długo:
•
•
•
•
filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
temperatura doprowadzanej wody jest niższa niż zwykle,
uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
Urządzenie zatrzymuje
się w trakcie programu
prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1–2 minut po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia
1) i
się kod błędu
przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono 2) :
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu1) pojawia się kod błędu
,
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 2):
•
•
•
•
•
Na wyświetlaczu1) pojawia się kod błędu
,
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 2):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
www.zanussi.com
filtr jest zatkany,
wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
wąż spustowy jest za wysoko (patrz „Instalacja”),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
43
Nieprawidłowe działanie
Środek zmiękczający dostaje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania
go do dozownika:
Przyczyny
• przekroczono poziom MAX.
1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
2) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
Przydatne rady i wskazówki
Wkładanie prania
• Należy posegregować pranie: białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne i wełniane.
• Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykietach prania.
• Niektóre kolorowe rzeczy mogą farbować
podczas pierwszego prania. Zaleca się
pranie ich oddzielnie za pierwszym razem.
• Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć paski.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte tkaniny.
• Odwrócić na drugą stronę wielowarstwowe
tkaniny, wełnę oraz rzeczy z nadrukami.
• Przeprać uporczywe plamy specjalnym detergentem.
• Należy zachować ostrożność przy praniu
zasłon. Odczepić żabki/haczyki i umieścić
zasłony w worku do prania lub poszewce
od poduszki.
• Nie prać w urządzeniu:
– Odzieży bez obszycia lub z dziurami.
– Biustonoszy z fiszbinami.
• Do prania małych rzeczy używać specjalnego worka.
• Mała ilość prania może stwarzać problemy
z wyważeniem podczas wirowania. W takim przypadku należy ręcznie rozmieścić
pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowania.
Uporczywe plamy
Woda i detergent nie wystarczą do sprania
niektórych plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed włożeniem ich do urządzenia.
44
Dostępne są w handlu specjalne odplamiacze. Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu plamy
i tkaniny.
Detergenty i dodatki
• Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
• Nie należy mieszać różnych typów detergentów.
• Aby chronić środowisko nie należy używać
więcej detergentu, niż jest to konieczne.
• Należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu tych produktów.
• Stosować produkty odpowiednio dobrane
do typu tkaniny i koloru, temperatury programu i stopnia zabrudzenia.
• Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w dozownik detergentu z klapką, płynne detergenty należy umieszczać w specjalnym dozowniku (dostarczonym przez producenta
detergentu) lub wlewać je bezpośrednio do
bębna.
Twardość wody
Jeśli woda na danym obszarze jest twarda
lub umiarkowanie twarda, zaleca się stosowanie zmiękczacza wody przeznaczonego do
pralek. Jeśli woda jest miękka, nie ma konieczności stosowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat twardości
wody, należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza wody. Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na opakowaniu produktu.
www.zanussi.com
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE/CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZUŻYCIE ENERGII
BEZPIECZNIK
230 V/50 Hz
2300 W
10 A
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci
IPX4
Dopływ wody
Zimna woda
CIŚNIENIE WODY
Minimalne
Maksymalne
Podłączenie do sieci wodociągowej
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20/27
Parametry eksploatacyjne
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość i
rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Programy
Ciężar
wsadu
(kg)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
Przybliżony
czas trwania programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
ZWQ 6100
Wilgotność
(%)1)
ZWQ 6120
Bawełniane
60°C
5,5
1.15
58
133
60
53
Bawełniane
40°C
5,5
0.70
58
131
60
53
Syntetyczne
40°C
2,5
0.55
46
102
37
35
Delikatne 40°C
2,5
0.55
46
90
37
35
Wełniane/Pranie ręczne
30°C
1
0.35
52
56
32
30
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane
60°C – program standardowy
5,5
0.96
47
214
60
53
Bawełniane
60°C – program standardowy
2,5
0.81
33
165
60
53
www.zanussi.com
45
Programy
Bawełniane
40°C – program standardowy
Ciężar
wsadu
(kg)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
Przybliżony
czas trwania programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
ZWQ 6100
Wilgotność
(%)1)
ZWQ 6120
2,5
0.59
33
129
60
53
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.10
1.60
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 2015/2010 Komisji UE, wdrażającym dyrektywę
2009/125/EC.
Instalacja
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia na
przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie
wewnętrznych komponentów, nieszczelność
lub nieprawidłowości w pracy. Urządzenie
może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
Demontaż zabezpieczeń
A
B
A
C
Rozpakowanie
1
2
1
2
2
B
1 B
2
1
C
46
www.zanussi.com
Zaleca się zachowanie blokad transportowych na przyszłość.
Aby zainstalować
urządzenie na tym
samym poziomie co
przylegające meble,
należy przyciąć te
plastikowe elementy.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do sieci
prądu jednofazowego o napięciu 230 V. Stosować bezpiecznik 10 A dla napięcia 230 V.
Urządzenia nie wolno podłączać do sieci
elektrycznej za pośrednictwem przedłużaczy
ani rozgałęziaczy. Sprawdzić, czy wtyczka
oraz gniazdko są uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
Dopływ wody
90O
W razie potrzeby
przesunąć wąż dopływowy w kierunku
pokazanym na rysunku. W tym celu
należy odkręcić nakrętkę węża dopływowego i skierować
wąż w dół – jak pokazano na rysunku.
Ponownie dokręcić
nakrętkę i upewnić
się, że nie ma wycieków.
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy
skontaktować się z serwisantem.
Otworzyć zawór wody. Sprawdzić
szczelność. Węża
dopływowego nie
można przedłużać.
Jeśli jest za krótki,
należy skontaktować
się z serwisem.
Spust wody
Zamontować prowadnicę w kształcie litery
"U" na wężu spustowym. Zamontować
końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100
min
70 cm
Miejsce instalacji
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.
Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani
z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu
się urządzenia w trakcie pracy.
max
100 cm
Ochrona środowiska
Utylizacja starego urządzenia
Wszystkie materiały oznaczone symbonadają się do recyklingu. Należy
lem
www.zanussi.com
oddać je do właściwego punktu zbiórki (informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby umożliwić ich
47
przetworzenie na surowce wtórne. Oddając
urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć wszelkie potencjalne
zagrożenia z nim związane: odciąć przewód
zasilający tuż przy urządzeniu.
na produkcie lub na opakowaniu
Symbol
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki
surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie człowieka, który inaczej mógłby
być wynikiem nieprawidłowego obchodzenia
się z produktem. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniej-
48
szego urządzenia, należy się skontaktować z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia
się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy ładować do pełna unikając małych ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym lub namaczaniem należy korzystać wyłącznie w
przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia
twardości wody oraz do wielkości wsadu
oraz stopnia zabrudzenia prania.
www.zanussi.com
Содержание
Сведения по технике безопасности _ _
Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _
Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Персонализация _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Выполнение цикла стирки _ _ _ _ _ _ _
Ежедневное использование _ _ _ _ _ _
Таблица программ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49
50
52
53
53
53
56
Уход и очистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Проблемы при работе _ _ _ _ _ _ _ _ _
Полезные советы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технические характеристики _ _ _ _ _ _
Показатели потребления _ _ _ _ _ _ _ _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _
57
58
60
61
61
62
64
Право на изменения сохраняется.
Сведения по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не
несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией.
Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас
под рукой на протяжении всего срока службы прибора.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ! Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений нетрудоспособности.
• Не допускайте лиц, включая детей, с ограниченной чувствительностью, умственными способностями или не обладающих необходимыми знаниями, к эксплуатации прибора.
Они должны находиться под присмотром или получить инструкции от лица, ответственного за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
• Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
• Если прибор оснащен устройством защиты от детей, рекомендуем Вам включить это устройство.
www.zanussi.com
49
Общие правила техники безопасности
• Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 5,5 кг (см.
Главу «Таблица программ»).
• В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем,
специалистом авторизованного сервисного центра или
специалистом с равнозначной квалификацией.
• Рабочее давление воды (минимальное и максимальное)
должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар
(0,8 МПа)
• Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым
покрытием.
• При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов.
Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
Указания по безопасности
Установка
• Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
• Сохраните транспортировочные болты.
Перед следующим перемещением прибора Вам будет необходимо заблокировать барабан.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, если он имеет повреждения.
• Не устанавливайте и не эксплуатируйте
прибор в помещениях с температурой
ниже 0°C или в местах, где он может
оказаться под действием атмосферных
условий.
• Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
50
• Убедитесь, что пол на месте установки
прибора ровный, прочный, чистый и не
боится нагрева.
• Не устанавливайте прибор там, где его
дверцу будет невозможно полностью открыть.
• Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его
перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
• Убедитесь, что между днищем прибора
и полом имеется достаточная вентиляция.
• Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым
www.zanussi.com
покрытием отрегулируйте высоту ножек
прибора.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара
и поражения электрическим током.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае
вызовите электрика.
• Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
• Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
• Следите за тем, чтобы не повредить
вилку и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в сервисный
центр или к электрику.
• Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки
имеется доступ к вилке.
• Для отключения прибора от электросети
не тяните за кабель электропитания.
Всегда беритесь за саму вилку.
• Не беритесь за кабель электропитания
или за его вилку мокрыми руками.
• Данный прибор соответствует евродирективам E.E.C.
Подключение к водопроводу
• Следите за тем, чтобы не повредить
шланги для воды.
• При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов
нельзя.
• Перед подключением прибора к новым
или давно не использовавшимся трубам
дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
www.zanussi.com
• Перед первым использованием прибора
убедитесь в отсутствии протечек.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, поражения электрическим
током, пожара, получения ожогов или
повреждения прибора.
• Используйте прибор только в жилых помещениях.
• Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке
средства для стирки.
• Не кладите на прибор, рядом с ним или
внутрь него легковоспламеняющиеся
материалы или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися веществами.
• Удостоверьтесь, что из белья извлечены
все металлические предметы.
• Не помещайте под прибор контейнер
для сбора воды на случай возможной ее
протечки. Чтобы узнать, какие дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь
в сервисный центр.
Уход и очистка
ВНИМАНИЕ! Существует риск
повреждения прибора или травм.
• Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
• Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические
предметы.
Утилизация
ВНИМАНИЕ! Существует опасность
травмы или удушья.
• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
• Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при попада51
нии внутрь прибора детей и домашних
животных.
зовать только фирменные запасные части.
Обслуживание
• Для ремонта прибора обратитесь в сервисный центр. Мы рекомендуем исполь-
Описание изделия
1
1. Панель управления
2. Ручка крышки
3. Регулировочная ножка
2
3
Панель управления
1
1. Селектор программ
2. Кнопки и их функции
3. Дисплей
52
2
3
4
5
6
4. Индикатор блокировки дверцы
5. Кнопка «Пуск/Пауза»
6. Кнопка задержки пуска
www.zanussi.com
Дозатор
Предварительная стирка
Стирка
Смягчитель (не заполняйте выше
метки «МАКС» M )
Персонализация
Безопасность детей
Эта функция предусматривает два типа
блокировки:
• если данная функция включена после
начала цикла, внесение каких-либо изменений в функции или программу становится невозможным.
Цикл продолжит выполнение, и для запуска нового цикла необходимо отключить данную функцию.
• Если данная функция включена до начала цикла, то прибор запустить не удастся.
Чтобы включить функцию защиты от детей, включите машину и нажмите одновреи
не отпускайте, пока на дисменно
плее не появится символ подтверждения
. Настройки этой функции будут сохранены в памяти прибора. Чтобы выключить
функцию «Защита от детей», повторите ту
же последовательность действий.
Выполнение цикла стирки
Первое использование
• Убедитесь в том, что подключение
машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями по установке.
• Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие предметы.
• Для первого раза выполните цикл
стирки при 90°C, без белья, но с
моющим средством, чтобы очистить
бак.
Ежедневное использование
Загрузка белья
• Откройте крышку машины.
• Откройте барабан, нажав запирающую кнопку
А: Автоматически откроются
две створки.
www.zanussi.com
• Загрузите белье, закройте барабан и
крышку стиральной машины.
A
ВНИМАНИЕ! Перед закрыванием
крышки стиральной машины
проверьте, чтобы барабан был закрыт как
следует:
• Когда обе створки закрыты,
• запирающая кнопка А поднимается.
53
Дозировка моющих средств
Засыпьте соответствующее количество
стирального порошка в отделения стирки
и предварительной стирки
, если была выбрана функция «Предварительная
стирка». При необходимости засыпьте в
отделение смягчитель для ткани .
Выбор программы
Установите селектор программ на нужную
программу. Замигает зеленый индикатор
.
кнопки «Пуск/Пауза»
Если повернуть селектор программ на другую программу во время выполнения цикла, прибор проигнорирует эту вновь выбранную программу. При этом на несколько секунд замигает как индикатор «Err»
(«ошибка»), так и красный индикатор кноп.
ки «Пуск/Пауза
Выбор скорости отжима
Для изменения скорости отжима нажмите
.
на кнопку «Отжим»
Максимальные скорости отжима:
хлопок, джинсовая ткань: 1200 об/мин
(ZWQ 6120), 1000 об/мин (ZWQ 6100); ручная стирка, шерсть: 1000 об/мин (ZWQ
6100), 900 об/мин (ZWQ 6120); синтетика,
спортивная одежда: 900 об/мин; деликатные ткани и одеяла: 700 об/мин.
Остановка с водой в баке
При выборе этой функции вода после последнего полоскания не сливается для
предотвращения образования складок на
белье.
По окончании программы, если выбрана
, для заверостановка с водой в баке
шения цикла и слива воды следует выили «Слив»
брать программу «Отжим»
.
Выбор функций
После выбора программы и перед нажаследует
тием на кнопку «Пуск/Пауза»
выбрать определенные функции (см. раздел «Таблица программ»). Нажмите необходимую кнопку (кнопки); загорятся соответствующие индикаторы. Если нажать на
кнопку еще раз, индикаторы погаснут. В
54
случае выбора функции, несовместимой с
выбранной программой, на дисплее замигает «Err» («ошибка») и красный индикатор кнопки «Старт/Пауза»
.
Дополнительная функция
"Предварительная стирка"
Этот прибор выполняет предварительную
стирку при максимум 30°C.
Дополнительная функция "Быстрая
стирка"
Время стирки будет сокращено в зависимости от выбранной программы.
Режим «Эконом»
Эта дополнительная функция позволяет
выбрать программу с пониженной температурой, но которая так же эффективна,
как и программа с более высокой температурой.
Функция «Легкая глажка»
При выборе этой функции стирка и отжим
осуществляются в щадящем режиме, что
позволяет избежать образования складок.
Это облегчает глажку.
Функция «Дополнительное
полоскание»
Стиральная машина добавит одно или несколько полосканий во время цикла. Данную функцию рекомендуется использовать
людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.
Однократное использование функции: Нажмите на кнопку «Дополнительное поло. Функция будет включена
скание»
только для выбранной программы.
Постоянное использование функции: Одновременно нажмите на несколько секунд
и «Дополнительна кнопки «Эконом»
. Дополнительная
ное полоскание»
функция будет включена постоянно, даже
если прибор будет выключен и затем снова включен. Чтобы отключить функцию,
повторно выполните указанные выше действия.
www.zanussi.com
«Задержка пуска»
Эта функция позволяет отложить старт
программы стирки на 30 минут, 60 минут,
90 минут, 2 часа или на срок до 20 часов.
В течение нескольких секунд на дисплее
отобразится выбранное время.
Можно в любое время до нажатия кнопки
изменить или отменить
«Пуск/Пауза»
время задержки пуска, нажав на кнопку заеще раз ( ’ означает недержки пуска
медленный пуск).
Для того, чтобы изменить время начала
пуска или отменить задержку пуска после
, дейнажатия на кнопку «Пуск/Пауза»
ствуйте следующим образом:
• Чтобы отменить задержку пуска или запустить цикл немедленно, нажмите на
кнопку «Пуск/Пауза»
, а затем на
. Для запускнопку «Задержка пуска»
ка цикла нажмите на кнопку «Пуск/Пау.
за»
• Для того, чтобы изменить продолжительность задержки, следует повернуть
селектор через положение «Стоп» и
заново задать цикл стирки.
В течение времени задержки пуска старта
крышка будет заблокирована. Если необходимо ее открыть, сначала переведите
прибор в режим паузы, нажав на кнопку
. Закрыв крышку, нажми«Пуск/Пауза»
.
те на кнопку «Пуск/Пауза»
Запуск программы
Чтобы начать цикл, нажмите на кнопку
; соответствующий инди«Пуск/Пауза»
катор загорится зеленым цветом. Загорит(крышка заблокирована).
ся индикатор
В ходе выполнения цикла селектор программ остается неподвижным – это нормально. На дисплее будет отображаться
время до завершения цикла. Если была
установлена задержка пуска, на дисплее
показывается оставшееся до старта время.
Прерывание программы
Добавление белья в течение первых 10
минут.
Если индикатор
не горит, можно добавить белье, действуя следующим образом:
: соНажмите на кнопку «Пуск/Пауза»:
ответствующий индикатор замигает зеленым, а прибор перейдет в режим паузы.
Дверцу можно открыть только через 2 минуты после остановки машины. Для возобновления выполнения программы повтор.
но нажмите на кнопку «Пуск/Пауза»
Изменение выполняемой программы
Перед внесением изменений в текущую
программу необходимо приостановить работу стиральной машины, нажав на кнопку
. Если требуемое измене«Пуск/Пауза»
ние программы невозможно, на дисплее
замигает «Err» («Ошибка»), а кнопка
замигает на несколько се«Пуск/Пауза»
кунд красным светом. Если изменить программу все же необходимо, следует отменить текущую программу (см. ниже).
Отмена программы
Если необходимо отменить программу, поверните селектор программ в положение
«Стоп» .
Завершение программы
Стиральная машина автоматически остапогаснет,
новится, кнопка «Пуск/Пауза»
а на дисплее замигает . Крышку можно
открыть только через 2 минуты после ос(крышка
тановки машины. Индикатор
заблокирована) не горит. Поверните селектор программ в положение «Стоп» .
Извлеките белье. Выньте вилку из розетки
и закройте водопроводный кран.
Режим ожидания: спустя несколько минут
после окончания программы включится режим экономии энергии. Яркость дисплея
уменьшается. При нажатии любой кнопки
прибор выйдет из режима экономии энергии.
В ходе набора прибором воды на короткое время может включиться сливной насос.
www.zanussi.com
55
Таблица программ
Программа / Тип ткани
Загрузка
Доступные функции
Хлопок1) (30°C – 90°C): белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное
белье, скатерти, нижнее белье, полотенца.
5,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Быстрая
3) «Легкая глажстирка»2), Eco
ка», «Дополнительное полоскание»,
«Отсрочка пуска»
Синтетика (30°C – 60°C): изделия из
синтетических тканей, нижнее белье, цветное белье, не требующие глажки блузки и
сорочки.
2,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Быстрая
3), «Легкая глажстирка»2), Eco
ка», «Дополнительное полоскание»,
«Отсрочка пуска».
Деликатные ткани (30°С – 40°С): любые
вещи из тонких тканей, например, занавески.
2,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Быстрая
стирка», «Дополнительное полоскание», «Отсрочка пуска».
Шерсть (30°С – 40°С): шерстяные вещи,
которые можно стирать в стиральной машине и на которых есть ярлыки «чистая натуральная шерсть, машинная стирка, не садится».
1 кг
«Остановка с водой в баке», «Отсрочка пуска»
Ручная стирка (
стирка в холодной
воде – 40°C): стирка очень деликатных вещи с ярлыком «ручная стирка».
1 кг
«Остановка с водой в баке», «Отсрочка пуска»
Джинсовая ткань (60°С): стирка изделий из джинсовой ткани. Включается функция «Дополнительное полоскание».
3 кг
«Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Легкая глажка», «Отсрочка пуска».
Спорт (40°C): сильно загрязненная верхняя спортивная одежда. Добавляется дополнительная функция «Предварительная
стирка».
2,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Дополнительное полоскание», «Отсрочка
пуска».
Занавески (40°С): стирка занавесок.
Добавляется дополнительная функция
«Предварительная стирка».
2,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Дополнительное полоскание», «Отсрочка
пуска».
Замачивание (30°С): 4) замачивание
очень грязного белья. Барабан останавливается без слива воды. Слив воды выполняется по окончании программы.
5,5 кг
Отсрочка пуска
Полоскание: эту программу можно использовать для полоскания вещей, выстиранных вручную.
5,5 кг
«Остановка с водой в баке», «Легкая
глажка», «Дополнительное полоскание», «Отсрочка пуска»
Слив: цикл слива воды после функции
«Остановка с водой в баке».
5,5 кг
56
www.zanussi.com
Программа / Тип ткани
Загрузка
Отжим: цикл отжима от 500 об/мин до
1200/1000 об/мин.5) после функции «Остановка с водой в баке».
5,5 кг
Доступные функции
Отсрочка пуска
1) Стандартные программы для оценки класса энергопотребления.
В соответствии с директивой 1061/2010 программы «Хлопок
» с выбранным режимом «Eco
» и «Хлопок 40°C
» с выбранным режимом «Eco
» являются эквивалентными
программам «Стандартная Хлопок 60°C» и «Стандартная Хлопок 40°C» соответственно. Это
наиболее энергоэффективные программы для стирки этого типа белья нормальной степени
загрязненности из хлопка в части экономии как электроэнергии, так и потребления воды.
Температура воды на этапе стирки может отличаться от температуры, заявленной для выбранной программы.
2) Недоступно при использовании одновременно с функцией «Эконом».
3) Недоступно при температуре стирки 30°С.
4) Заполните отделение дозатора с пометкой
моющим средством.
5) В ряде моделей.
Уход и очистка
Перед чисткой извлеките вилку из розетки.
Удаление накипи
Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство,
предназначенное для стиральных машин.
Прочтите рекомендации изготовителя в
отношении дозировки и частоты использования.
Внешние поверхности
Внешние поверхности машины мойте теплой водой с моющим средством. Не допускается использование этилового спирта,
растворителей или подобных материалов.
Дозатор моющих средств
Для очистки действуйте следующим образом:
Сливной фильтр
Регулярно очищайте сливной фильтр, расположенный на дне барабана:
1
2
4
3
5
6
3
1
2
www.zanussi.com
4
57
8
7
9
10
CLACK
11
CLACK
Фильтры наливного шланга
Для очистки действуйте следующим образом:
Меры предосторожности против
замерзания
Если температура в помещении, в котором
установлен прибор, может опуститься ни-
же 0°C, следует принять следующие меры
предосторожности.
• Закройте водопроводный вентиль и отсоедините наливной шланг
• Поместите конец наливного шланга и
сливной шланг в емкость, стоящую на
полу
• Выберите программу «Слив» и дайте ей
проработать до конца.
• Отключите прибор от сети, повернув селектор программ в положение «Стоп»
.
• Извлеките вилку шнура питания прибора
из розетки.
• Снова присоедините наливной и сливной шланги
Таким образом, вода, остававшаяся в
шлангах, будет слита, что предотвратит
образование льда, который сможет повредить прибор.
Перед следующим включением проверьте,
что прибор установлен в месте, где
температура не будет опускаться ниже
точки замерзания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный прибор предназначен для эксплуатации при нормальной
комнатной температуре. Производитель
не несет ответственности за повреждения,
вызванные замерзанием.
Проблемы при работе
Перед отгрузкой с завода прибор проходит
множество испытаний. Если неисправность все же произошла, то перед обраще-
нием в сервисный центр ознакомьтесь с
приведенными ниже разделами.
Неисправность
Возможные причины
Прибор не запускается
или не наполняется водой.
• Прибор не включен в электросеть, неисправна электропроводка, отсутствует питание в системе электроснабжения.
• Неплотно закрыты крышка и створки барабана.
• Неверно выбрана команда пуска программы.
• Отключена вода, закрыт вентиль подачи воды.
• Загрязнены фильтры наливного шланга (см. «Уход и очистка»).
Прибор наполняется водой, но вода сразу сливается.
• U-образная часть системы слива расположена слишком низко (см.
«Установка»).
58
www.zanussi.com
Неисправность
Возможные причины
Прибор не переходит к
этапу полоскания или
не сливает воду.
• Сливной шланг засорен или перегнут.
• Засорена ловушка для посторонних предметов (см. «Уход и очистка»).
• Сработал датчик дисбаланса: белье неравномерно распределено в
барабане.
• Была выбрана программа «Слив», либо функции «Ночной цикл» или
«Остановка с водой в баке».
• U-образная часть слива установлена на неверной высоте.
Прибор не производит
отжим.
• Имеет место дисбаланс при отжиме. Добавьте еще белья или вручную распределите вещи в барабане.
Вода вокруг прибора.
• Чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные избыточным количеством средства для стирки.
• Выбранное средство для стирки не предназначено для использования в стиральных машинах.
• Неверно подключена U-образная часть слива.
• Протекает наливной шланг.
Результаты стирки неудовлетворительны.
• Выбранное средство для стирки не предназначено для использования в стиральных машинах.
• Слишком много белья в барабане.
• Выбран неподходящий цикл стирки.
• Недостаточно моющего средства.
Чрезмерная вибрация и
шум прибора.
• Из прибора не удалена вся упаковка (см. «Установка»).
• Прибор не выровнен по горизонтали и не сбалансирован (см. «Установка»).
• Прибор установлен слишком близко к стене или мебели.
• Белье неравномерно распределено в барабане или его слишком мало.
• Через некоторое время работы прибора шум исчезнет.
Цикл стирки продолжается слишком долго.
•
•
•
•
Прибор останавливается во время выполнения
цикла стирки.
• Неисправность в системе подачи воды или электропитания.
• Выбрана дополнительная функция «Остановка с водой в баке».
• Открыты створки барабана.
По окончании цикла
стирки крышка не открывается.
• Слишком высокая температура внутри барабана.
• Блокировка крышки снимается через 1-2 минуты после завершения
цикла.
www.zanussi.com
Загрязнены фильтры наливного шланга (см. «Уход и очистка»).
Отключена подача воды или электроэнергии.
Температура поступающей воды ниже обычного.
Сработала система безопасности по выявлению пенообразования
(избыток средства для стирки), и стиральная машина приступила к
сливу пены.
• Сработал датчик дисбаланса: Была добавлена дополнительная фаза для равномерного распределения белья в барабане.
59
Неисправность
Возможные причины
На дисплее отображает1) и
ся код ошибки
мигать красный индикатор кнопки «Пуск/Пауза». 2) :
• Неплотно закрыта крышка.
На дисплее 1) появляется код ошибки
и
мигает красный индикатор кнопки «Пуск/Пауза»2):
•
•
•
•
•
На дисплее 1) появляется код ошибки
и
мигает красный индикатор кнопки «Пуск/Пауза»2):
• Закрыт вентиль на линии подачи воды.
• Отключена подача воды.
При наполнении дозатора смягчитель попадает
прямо в барабан.
• Чрезмерное количество смягчителя – выше отметки «МАКС».
Засорена ловушка.
Сливной шланг засорен или перегнут.
Слишком высоко закреплен сливной шланг (см. «Установка»).
Засорен сливной насос.
Засорены напорные трубы.
1) В некоторых моделях может выдаваться звуковой сигнал
2) После устранения проблемы нажмите на кнопку «Пуск/Пауза», чтобы заново запустить
прерванную программу.
Полезные советы
Загрузка белья
• Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное
белье и изделия из шерсти.
• Следуйте инструкциям, приведенным на
ярлыках вещей с информацией по уходу
за ними.
• Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
• Застегните наволочки, закройте молнии,
зацепите крючки, защелкните кнопки.
Завяжите ремешки.
• Выньте из карманов все их содержимое
и расправьте вещи.
• Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
60
• При помощи специального средства для
стирки отстирайте сильно загрязненные
места.
• Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или
поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
• Не стирайте в приборе:
– белье с необработанными краями или
разрезами;
– бюстгальтеры «на косточках»;
• помещайте небольшие вещи в мешок
для стирки.
• При крайне малой загрузке на этапе отжима может иметь место дисбаланс. В
этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап
отжима.
www.zanussi.com
Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется удалять
до загрузки одежды в прибор.
В продаже имеются специализированные
средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к
конкретному типу пятен и ткани.
туры программы стирки и уровня загрязненности.
• Если в приборе отсутствует дозатор
средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкие средства для стирки при
помощи дозирующего шарика, приложенного производителем средства для
стирки или наливайте средство для
стирки непосредственно в барабан.
Средства для стирки и добавки
• Используйте только средства для стирки
и добавки, предназначенные специально для стиральных машин.
• Не смешивайте разные средства для
стирки.
• В целях сохранения окружающей среды
не используйте средства для стирки в
количествах, превышающих необходимые.
• Следуйте инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.
• Выбирайте средства, подходящие для
типа и цвета конкретной ткани, темпера-
Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет высокою или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для
стиральных машин смягчители для воды.
В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды в
Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
Технические характеристики
ГАБАРИТЫ
Высота
Ширина
Глубина
850 мм
400 мм
600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
230 В / 50 Гц
2300 Вт
10 А
Уровень защиты от проникновения твердых частиц и влаги
IPX4
Водоснабжение
Холодная вода
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Минимум
Максимум
Подключение к водопроводу
0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Тип 20/27
Показатели потребления
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться
в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.
www.zanussi.com
61
Программы
Загрузка
(кг)
Потребление
электроэнергии (кВт·ч)
Потребление воды
(литры)
Приблизительная
продолжительность
программы (в минутах)
Остаточная влажность
(%)1)
ZWQ 6100
Остаточная влажность
(%)1)
ZWQ 6120
Хлопок 60°С
5,5
1.15
58
133
60
53
Хлопок 40°С
5,5
0.70
58
131
60
53
Синтетика
40°C
2,5
0.55
46
102
37
35
Деликатные
ткани, 40°С
2,5
0.55
46
90
37
35
Шерсть/ручная стирка
30°C
1
0.35
52
56
32
30
Стандартные программы для стирки хлопка
Стандартная
хлопок 60°С
5,5
0.96
47
214
60
53
Стандартная
хлопок 60°С
2,5
0.81
33
165
60
53
Стандартная
хлопок 40°С
2,5
0.59
33
129
60
53
1) По окончании фазы отжима.
В отключенном состоянии (Вт)
При оставлении во включенном состоянии
(Вт)
0.10
1.60
Информация, приведенная в таблицах выше, соответствует постановлению еврокомиссии ЕС
2015/2010 о директиве о введении в действие 2009/125/EC.
Установка
Перед первым использованием машины
удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной
транспортировки в будущем: транспортировка машины без защитной транспортировочной упаковки может привести к повреждению внутренних компонентов и вызвать возникновение утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.
62
Распаковка
1
2
1
2
www.zanussi.com
Водоснабжение
90O
Снятие транспортировочной защиты
A
B
A
C
2
B
1 B
2
1
C
Сохраните транспортировочные
болты на случай,
если придется перевозить прибор.
Для установки прибора на одном
уровне с находящимися рядом предметами мебели отрежьте эти пластиковые элементы.
В случае необходимости передвиньте
наливной шланг в
направлении, показанном на рисунке.
Для этого ослабьте
зажимную гайку и
расположите наливной шланг внизу, как показано на
рисунке. Затяните
зажимную гайку и
проверьте соединение на отсутствие
протечки.
Откройте водопроводный вентиль.
Убедитесь в отсутствии протечек. Удлинять наливной
шланг нельзя. Если
он слишком короткий, проконсультируйтесь с сервисным центром
Слив
Присоедините U-образное колено к
сливному шлангу.
Точка подсоединеmin
max
70 cm 100 cm
ния к сливному стояку (или место слива в
раковину) должна
располагаться на высоте 70-100 см.
Обеспечьте надежное крепление. Для
предотвращения возникновения сифонного эффекта конец сливного шланга должен
находиться в воздухе (а не в воде).
Сливной шланг никогда не должен быть
натянутым. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.
Электрическое подключение
Стиральная машина должна подключаться
только к однофазной сети напряжением
230 В. Проверьте номинал предохраните-
www.zanussi.com
63
лей 10 А для 230 В. Прибор не должен
подключаться через удлинитель, имеющий
одну или несколько розеток. Проверьте,
что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями
прибора по горизонтали позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы.
Размещение
Установите прибор на плоскую и твердую
поверхность в вентилируемом месте. Проследите за тем, чтобы прибор не касался
стены или мебели. Точное выравнивание
Охрана окружающей среды
Утилизация прибора
Все материалы, помеченные символом
, пригодны для повторной переработки. Сдавайте эти материалы в
пункты приема отходов (их местонахождение можно узнать в местных службах) для
повторной переработки. При утилизации
прибора удалите все детали, которые могут представлять опасность другим: обрежьте сетевой шнур у самого прибора.
на изделии или его упаковке
Символ
означает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого
его следует сдать в соответствующий
пункт приемки электронного и электрического оборудования для повторной переработки. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здо-
64
ровья человека, которые могли бы иметь
место в противном случае. Более подробную информацию о повторной переработке данной машины вы можете получить у
местных властей, у организации по утилизации отходов, а также в магазине, в котором вы приобрели машину.
Информация по охране окружающей
среды
С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину на
полную загрузку.
• программы предварительной стирки и
замачивания применяйте только для
сильнозагрязненных вещей.
• используйте количество моющих
средств с учетом жесткости воды, объема и степени загрязненности белья.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostné informácie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Osobné nastavenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ako spustiť cyklus prania? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabuľka programov _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
65
66
67
68
68
69
70
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problémy počas prevádzky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spotreba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
71
73
74
75
75
76
77
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod
na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Varovanie Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého
postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou,
zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. Tieto osoby musia byť pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ich táto osoba musí poučiť o správnom používaní spotrebiča.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
www.zanussi.com
65
• Dodržiavajte maximálny povolený objem náplne 5,5 kg (pozrite si kapitolu
„Tabuľka programov“).
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu,
v autorizovanom servise alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť v intervale medzi
0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
• Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy
hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
• Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
• Prepravné prvky uschovajte. Keď budete spotrebič
znova presúvať, musíte zablokovať bubon.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach,
kde je teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič
vystavený poveternostným vplyvom.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
• Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
• Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní,
pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a
podlahou.
• Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi
spotrebičom a kobercom.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
66
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom
štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie
prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie
sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte
za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
• Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani
jeho zástrčky mokrými rukami.
• Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam
EHS.
Pripojenie do vodovodného potrubia
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškodené.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu alebo
potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, nechajte vodu
tiecť, až kým nebude čistá.
www.zanussi.com
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či nikde neuniká voda.
Používanie
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia spotrebiča.
• Tento spotrebič používajte iba v domácom prostredí.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracieho prostriedku.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Uistite sa, že ste z odevov odstránili všetky kovové
predmety.
• Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie
unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne servisné stredisko.
Ošetrovanie a čistenie
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
Likvidácia
Varovanie Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.
Servis
• V prípade potreby opravy sa obráťte na servisné
stredisko. Odporúčame, aby ste používali iba originálne náhradné diely.
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo zranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
Popis výrobku
1
1.
2.
3.
Ovládací panel
Rukoväť veka
Nastaviteľné nožičky
2
3
www.zanussi.com
67
Ovládací panel
1
1.
2.
3.
Volič programu
Tlačidlá a ich funkcie
Displej
2
4.
5.
6.
3
4
5
6
Zkazovateľ zaistených dvierok
Tlačidlo „Štart/Prestávka”
Tlačidlo „Posunutý štart”
Zásobník
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (hladina nesmie presahovať nad symbol MAX M )
Osobné nastavenia
Detská poistka
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby uzamknutia:
• Ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie
je možné zmeniť voliteľné funkcie ani program.
Cyklus prebehne a voliteľnú funkciu musíte neskôr
vypnúť, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
• Ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu,
spotrebič nebude možné spustiť.
Detskú poistku zapnete tak, že spotrebič zapnete a
a
a podržíte ich stlačestlačíte súčasne tlačidlá
né dovtedy, kým sa na displeji neobjaví potvrdzujúci
symbol . Spotrebič uloží voľbu funkcie do pamäte.
Ak chcete detskú poistku vypnúť, zopakujte tento proces.
Ako spustiť cyklus prania?
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
68
• Odstráňte vložku z polystyrénu a všetky ostatné predmety v bubne.
www.zanussi.com
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C. Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
Každodenné používanie
Vložte bielizeň
• Otvorte veko spotrebiča.
• Otvorte bubon stlačením blokovacieho tlačidla A: Automaticky
sa otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko práčky.
A
Varovanie Pred zavretím veka práčky sa
uistite, že bubon je riadne zavretý :
• Keď sú zavreté obe poistky,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
Dávkovanie pracích prostriedkov
a predpieranie
(ak ste
Do priehradiek na pranie
zvolili voľbu „predpieranie“) pridajte správne množstvo
pracieho prostriedku. Podľa potreby nalejte avivážny
prípravok do priehradky .
Nastavenie požadovaného programu
Volič programov nastavte na požadovaný program. Zablikať zelený ukazovateľ na tlačidle „Štart/Prečne
stávka”.
Ak volič programov otočíte počas prebiehajúceho cyklu
do polohy iného programu, spotrebič nespustí novonabude
stavený program. Na tlačidle „Štart/Prestávka”
niekoľko sekúnd blikať červený ukazovateľ a zároveň
bude na displeji blikať nápis „Err”.
Výber rýchlosti odstreďovania
Stlačením tlačidla „Odstreďovanie“
zmeňte rýchlosť
odstreďovania.
Maximálne rýchlosti odstreďovania :
pre programy Bavlna, Džínsy: 1200 ot./min (ZWQ
6120), 1000 ot./min (ZWQ 6100), pre programy Ručné
pranie, Vlna: 1000 ot./min (ZWQ 6100), 900 ot./min
(ZWQ 6120), pre programy Syntetika, Šport: 900 ot./
min, pre programy Jemná bielizeň, Záclony: 700 ot./min
Plákanie stop
www.zanussi.com
Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda z posledného plákania neodčerpá, aby nedošlo k pokrčeniu bielizne.
, po skončeAk ste nastavili funkciu „Plákanie stop“
ní programu, musíte nastaviť program „Odstreďovanie“
alebo „Odčerpanie“
, čím ukončíte cyklus a vypustíte vodu.
Výber voliteľných funkcií
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po zvolení programu a pred stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
(pozri „Tabuľka programov"). Stlačte želané tlačidlo (tlačidlá); rozsvietia sa príslušné ukazovatele. Po opätovnom stlačení ukazovatele zhasnú. Ak niektorá z voliteľných funkcií nie je kompatibilná so zvoleným programom, na displeji začne blikať nápis „Err“ a na tlačidle
začne blikať červený ukazovateľ.
„Štart/Prestávka“
Voliteľná funkcia "Predpieranie"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max. teplote 30
°C.
Voliteľná funkcia "Rýchly"
Doba prania sa skráti v závislosti od zvoleného programu.
Voliteľná funkcia “Úsporný”
Táto voliteľná funkcia umožňuje nastaviť program s nižšou teplotou, účinnosť ktorého je rovnaká ako pri programe s vyššou teplotou.
Voliteľná funkcia „Jednoduché žehlenie“
Po zvolení tejto funkcie sa bielizeň šetrne vyperie a odstredí, aby sa predišlo jej pokrčeniu. Tým sa uľahčí žehlenie.
Voliteľná funkcia „Extra plákanie“
Práčka pridá jedno alebo viacero plákaní počas cyklu
prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a v oblastiach s mäkkou vodou.
.
Dočasná voľba: Stlačte tlačidlo „Extra plákanie“
Voliteľná funkcia je aktívna iba pre nastavený program.
Trvalá voľba: Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá
a „Extra plákanie“
. Voliteľ„Úsporné pranie“
69
ná funkcia je aktívna nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby ste ju zrušili, zopakujte proces.
„Posunutý štart“
Táto voliteľná funkcia umožňuje posunúť spustenie programu prania o 30 minút, 60 minút, 90 minút, 2 hodiny
až 20 hodín. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí
zvolený čas posunutia.
môžete
Pred stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť nastavený posunutý
štart tak, že znovu stlačíte tlačidlo „Posunutý štart“
(symbol ’ označuje okamžité spustenie programu).
a chcete
Ak ste už stlačili tlačidlo „Štart/Prestávka“
zmeniť alebo zrušiť posunutý štart, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Ak chcete zrušiť posunutý štart a cyklus spustiť iha potom
neď, stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka“
. Stlačte tlačidlo „Štart/
tlačidlo „Posunutý štart“
, aby ste spustili cyklus.
Prestávka“
• Ak chcete zmeniť časovú predvoľbu, otočte volič
programov do polohy „Stop“ a cyklus preprogramujte.
Počas doby posunutého štartu bude veko zablokované.
Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv prerušiť čin.
nosť spotrebiča stlačením tlačidla Štart/Prestávka
Po opätovnom zatvorení veka stlačte tlačidlo Štart/Pre.
stávka
Štart programu
Cyklus zapnete tlačidlom „Štart/Prestávka”
a príslušný ukazovateľ sa rozsvieti nazeleno. Rozsvieti sa
(zablokované veko). Je normálne, ak
ukazovateľ
sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať. Na
displeji sa zobrazí zostávajúci čas. Ak ste zvolili funkciu
Posunutý štart, na displeji sa zobrazuje odpočítavanie.
Prerušenie programu
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
Keď kontrolka
nesvieti, môžete pridať bielizeň podľa nasledujúcho postupu. Stlačte tlačidlo " Spustenie/
: kým bude činnosť práčky prerušená, bude
Pauza "
blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť
do 2 minút po zastavení práčky. Program bude pokračovať po opätovnom stlačení tlačidla " Spustenie/Pauza
.
"
Zmeny prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr
prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla „Štart/Pre. Ak zmena nie je možná, na displeji bude
stávka”
bublikať nápis „Err“ a na tlačidle „Štart/Prestávka“
de niekoľko sekúnd blikať červený ukazovateľ. Ak stále
chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program
zrušiť (pozrite nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič programov do
polohy „Stop“ .
Koniec programu
Práčka zastane automaticky, tlačidlo „Štart/Prestávka”
zhasne a na displeji začne blikať . Veko možno
otvoriť približne 2 minúty po zastavení práčky. Svetelný
(zablokované veko) zhasne. Otočte voukazovateľ
lič programu do polohy „Stop“ . Vyberte bielizeň.
Odpojte spotrebič od elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
Pohotovostný režim: po skončení programu sa
po niekoľkých minútach aktivuje systém úspory energie. Zníži sa jas displeja. Stlačením ľubovoľného tlačidla práčky sa úsporný režim zruší.
Odtokové čerpadlo môže byť v prevádzke krátku
dobu keď spotrebič napúšťa vodu.
Tabuľka programov
Program / Typ prania
Bavlna1) (30° – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
70
Náplň
5,5 kg
Dostupné voliteľné funkcie
Plákanie stop, Predpieranie, Rýchly2), Eco
3), Jedn. žehlenie, Extra plákanie, Posunutý štart
www.zanussi.com
Program / Typ prania
Náplň
Dostupné voliteľné funkcie
Syntetika (30° – 60°): Syntetické materiály,
spodná bielizeň, farebné materiály, nekrčivé košele a
blúzky.
2,5 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Rýchly2), Eco
3), Jedn. žehlenie, Extra plákanie, Posunutý štart
Jemná bielizeň (30° – 40°): Pre všetky jemné
materiály, napríklad záclony.
2,5 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Rýchly, Extra plákanie, Posunutý štart
Vlna (30° – 40°): Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na
pranie v práčke, nezráža sa“.
1,0 kg
Plákanie stop, Posunutý štart
Ručné pranie (
studená voda – 40°):
Veľmi jemné materiály s označením „prať ručne“.
1,0 kg
Plákanie stop, Posunutý štart
Džínsy (60°): Na pranie džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Extra plákanie.
3,0 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Jedn. žehlenie, Posunutý štart
Šport (40°): Na pranie veľmi špinavého športového oblečenia. Aktivuje sa voliteľná funkcia predpierania.
2,5 kg
Plákanie stop, Extra plákanie, Posunutý štart
Záclony (40°) : Na pranie záclon. Aktivuje sa
voliteľná funkcia predpierania.
2,5 kg
Plákanie stop, Extra plákanie, Posunutý štart
Namáčanie (30°): 4) Namáčanie pre veľmi špinavú bielizeň. Bubon je po zastavení naplnený vodou. Po
skončení programu odčerpajte vodu.
5,5 kg
Posunutý štart
Plákania: S týmto programom je možné plákať
ručne vypranú bielizeň.
5,5 kg
Plákanie stop, Jedn. žehlenie, Extra plákanie,
Posunutý štart
Odčerpanie: Spustí prázdny cyklus po programe
s funkciou Plákanie stop.
5,5 kg
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania pri otáčkach od 500 do 1200/1000 ot./min5) po voliteľnej funkcii
Plákanie Stop.
5,5 kg
Posunutý štart
1) Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti.
” s voliteľnou funkciou „Eco
” a „Bavlna 40 °C
” s voliteľnou
Podľa smernice 1061/2010, programy „Bavlna
funkciou „Eco
” zodpovedajú programom „štandardný program bavlna 60 °C“ a „štandardný program bavlna 40 °C“. Sú
to najúčinnejšie programy vhodné na pranie normálne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby
energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
2) Nie je k dispozícii s voliteľnou funkciou Úsporné pranie.
3) Nie je k dispozícii pri teplote 30 °C.
.
4) Prací prostriedok pridajte do priehradky s označením
5) V závislosti od modelu.
Ošetrovanie a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
www.zanussi.com
Odstraňovanie vodného kameňa
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite vhodný nekorozívny produkt určený pre práčky. Prečítajte si poky71
ny na výrobku, kde je uvedené odporúčané dávkovanie
a ako často treba odstraňovať vodný kameň.
Plášť pračky
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite
teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
Zásobník
Čistenie :
9
10
3
11
2
4
Odtokový filter
Pravidelne čistite odtokový filter, ktorý sa nachádza
v spodnej časti bubna:
2
4
3
72
7
CLACK
1
1
8
5
6
CLACK
Filtre prítoku vody
Pri čistení postupujte nasledovne:
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba urobiť
tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete otočením voliča programov do polohy "Stop" .
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe
ľadu, ktorý by mohol spotrebič poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite, že je
umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
POZNÁMKA ! Tento spotrebič je navrhnutý na používanie pri bežnej interiérovej teplote. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené mrazom.
www.zanussi.com
Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo
výrobnom závode. Ak by však došlo k poruche, najskôr
si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a až potom
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Problémy
Príčiny
Spotrebič sa nespustí alebo sa
nenapĺňa vodou:
• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, elektrická sieť nefunguje, výpadok
dodávky elektriny,
• veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• bol odpojený prívod vody, vodovodný ventil je zatvorený,
• filtre prítoku vody sú znečistené (pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“).
Spotrebič sa naplní vodou a
hneď vzápätí sa vyprázdni:
• Výpustný U-diel je uchytený príliš nízko (pozrite si časť „Inštalácia“).
Spotrebič nepláka alebo sa nevyprázdňuje:
•
•
•
•
•
Spotrebič neodstreďuje:
• problémy s vyvážením náplne bielizne: pridajte viac bielizne alebo ručne upravte bielizeň
v bubne.
Rozliata voda okolo spotrebiča:
•
•
•
•
príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový diel v tvare U nie je správne nainštalovaný,
únik vody z prívodnej hadice.
Neuspokojivé výsledky prania:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je hlučný:
•
•
•
•
•
neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite si časť „Inštalácia“),
spotrebič nie je vyrovnaný alebo je nevyvážený (pozrite si časť „Inštalácia“),
spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
bielizeň je v bubne nerovnomerne rozložená, príliš malé množstvo bielizne,
spotrebič je vo fáze zábehu, zvuk po čase zmizne.
Cyklus prania trvá príliš dlho:
•
•
•
•
Spotrebič sa zastaví počas cyklu prania:
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia „Plákanie stop“,
• sú otvorené poistky bubna.
www.zanussi.com
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
filter na nečistoty je zanesený (pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“),
aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
bol nastavený program „Odčerpanie“, „Nočný cyklus“ alebo „Plákanie stop“,
nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
filtre prítoku vody sú znečistené (pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“),
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
teplota pritekajúcej vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku)
a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa bielizeň v bubne
rozložila rovnomernejšie.
73
Problémy
Príčiny
Veko sa po skončení cyklu neotvorí:
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1 až 2 minúty po skončení cyklu.
Na displeji sa zobrazí kód poru1) a tlačidlo „Štart/
chy
Prestávka“ začne načerveno
blikať 2) :
• veko nie je riadne zatvorené.
Na displeji sa zobrazí kód poru1) a začne blikať
chy
červený ukazovateľ na tlačidle
„Štart/Prestávka“2):
•
•
•
•
•
Na displeji sa zobrazí kód poru1) a začne blikať
chy
červený ukazovateľ na tlačidle
„Štart/Prestávka“2):
• zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
Avivážny prostriedok zo zásobníka vyteká priamo do bubna:
• množstvo aviváže presahuje značku MAX.
filter na nečistoty je zanesený,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozrite si časť „Inštalácia“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované.
1) Pri niektorých modeloch zaznie zvukový signál
2) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka“ a znovu spustite prerušený program.
Užitočné rady a tipy
Vloženie bielizne
• Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
• Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
• Niektorá farebná bielizeň môže po prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať prvýkrát osobitne.
• Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
• Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými obrázkami prevráťte naruby.
• Odolné škvrny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
• Záclony si vyžadujú veľmi jemné zaobchádzanie.
Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku
alebo obliečky.
• V spotrebiči neperte:
– Neobrúbenú alebo roztrhanú bielizeň
– Podprsenky s kosticami.
• Malé kusy vložte do pracieho vaku.
74
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania. V takom prípade odevy v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstreďovania.
• Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania. V takom prípade odevy v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstreďovania.
Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte pred vložením
odevu do práčky.
K dispozícii máte špeciálne odstraňovače škvŕn. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ
škvrny a tkaniny.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
• Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky.
• Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
• Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je potrebné. Ochránite tak životné prostredie.
www.zanussi.com
• Dodržiavajte pokyny uvedené na obale týchto produktov.
• Používajte správne produkty určené pre daný typ a
farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.
• Ak váš spotrebič nie je vybavený dávkovačom pracieho prostriedku s klapkou, nalejte tekuté pracie
prostriedky do dávkovacieho zariadenia (dodaného
výrobcom pracieho prostriedku) alebo tekutý prací
prostriedok nalejte priamo do bubna.
Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou
vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte
sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.
Technické údaje
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
ELEKTRICKÝ PRÍKON
POISTKA
230 V / 50 Hz
2300 W
10 A
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti
IPX4
Prívod vody
Studená voda
TLAK VODY
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu
Typ 20/27
Spotreba
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a druh bielizne, teplota vody
a okolitá teplota.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba energie
(v kWh)
Spotreba vody
(litre)
Približná dĺžka
programu (minúty)
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
ZWQ 6100
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
ZWQ 6120
Bavlna 60 °C
5,5
1.15
58
133
60
53
Bavlna 40 °C
5,5
0.70
58
131
60
53
Syntetika 40 °C
2,5
0.55
46
102
37
35
Jemná bielizeň 40
°C
2,5
0.55
46
90
37
35
Vlna/ručné pranie
30 °C
1
0.35
52
56
32
30
47
214
60
53
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna 60
°C
5,5
www.zanussi.com
0.96
75
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba energie
(v kWh)
Spotreba vody
(litre)
Približná dĺžka
programu (minúty)
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
ZWQ 6100
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
ZWQ 6120
Štandardný program bavlna 60
°C
2,5
0.81
33
165
60
53
Štandardný program bavlna 40
°C
2,5
0.59
33
129
60
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.10
1.60
Informácie uvedené v tabuľkách vyššie sú v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/2010 , ktorým sa zavádza smernica
2009/125/EC.
Inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti
obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si
odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť
vnútorné komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
Odrstránenie transportných skrutiek
A
B
A
C
Rozbalenie
1
2
1
2
2
B
1 B
2
1
C
76
www.zanussi.com
Prepravné skrutky si ponechajte pre prípad, keď
budete potrebovať premiestniť spotrebič.
Ak chcete spotrebič nainštalovať do rovnakej
úrovne ako okolitý nábytok, odrežte tieto plastové diely.
Prívod vody
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte poistky: 10 A na 230 V.
Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo
viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka
je uzemnená a zodpovedá aktuálnym požiadavkám
predpisov.
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že spotrebič sa nedotýka
steny alebo iného nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas
prevádzky nepohybuje.
90O
V prípade potreby presuňte prívodnú hadicu v
smere, ako je zobrazené
na obrázku. Pri tomto
úkone uvoľnite kruhovú
maticu a prívodnú hadicu
umiestnite smerom dolu,
ako na nákrese na obrázku. Opäť utiahnite kruhovú maticu a skontrolujte,
či neuniká voda.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je hadica príliš
krátka, obráťte sa na servisné stredisko.
Otvorte vodovodný ventil.
Skontrolujte, či niekde
neuniká voda. Prívodná
hadica sa nesmie predlžovať. Ak je hadica príliš
krátka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Vypustenie vody
Pripojte U-člen na výpustnú
hadicu. Všetky časti výpustného systému umiestnite do výpuste (alebo do
min
70 cm
umývadla) vo výške 70-100
cm. Uistite sa, že všetky
časti sú umiestnené
v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
max
100 cm
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály nechajte zlikvidovať na skládke (informujte sa u miestnych úradov). Pri
likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré
www.zanussi.com
môžu byť nebezpečné pre iné osoby: odrežte napájací
kábel v spodnej časti spotrebiča.
na produkte alebo na jeho obale znamená,
Symbol
že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Výrobok sa musí odviezť na príslušné zberné miesto, kde sa uskutoční recyklácia elektrického a elektro77
nického zariadenia. Zabezpečte, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri
jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v zberných
surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte
iba u silno znečistenej bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku na
príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň znečistenia bielizne.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu
úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
78
www.zanussi.com
www.zanussi.com
79
108481804-A-382012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement