Electrolux EWB105405W User manual

Electrolux EWB105405W User manual
instrukcja obsługi
Pralka
EWB 105405 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2 Problemy z funkcjonowaniem urządzenia
Opis urządzenia
3
10
Pierwsze użycie
4 Środki piorące i zmiękczające
12
Dostosowanie ustawień do własnych
Dane techniczne
12
preferencji
5 Parametry eksploatacyjne
12
Codzienna eksploatacja
5 Instalacja
12
Programy prania
7 Ochrona środowiska
14
Konserwacja i czyszczenie
9
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją oraz przystąpieniem do
eksploatacji urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe informacje. Niniejszą
instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Nie wolno przerabiać ani nawet próbować modyfikować tego urządzenia. Grozi
to niebezpieczeństwem.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich monety, agrafki, broszki, śrubki, itp. Przedmioty takie pozostawione w ubraniach do
prania mogą być przyczyną poważnego
uszkodzenia urządzenia.
• Używać zalecanej ilości detergentu.
• Małe rzeczy (skarpetki, paski itp.) należy
prać w płóciennym woreczku lub poszewce na poduszkę.
• Po zakończeniu prania należy odłączyć
urządzenie od zasilania oraz zamknąć zawór wody.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub
czyszczenia należy zawsze odłączyć
urządzenie od zasilania.
• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbinami, materiałów o nieobszytych brzegach
lub rozdartych.
INSTALACJA
• Po dostarczeniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone z zewnątrz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszelkie uszkodzenia spowodowane
transportem należy zgłosić sprzedawcy.
Przed podłączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady
transportowej i opakowania.
Podłączenie do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
hydraulikowi.
Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek
zmiany w domowej sieci elektrycznej w
celu podłączenia urządzenia, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
Gdy urządzenie jest zainstalowane na
wykładzinie podłogowej, należy sprawdzić, czy nie zasłania ona otworów wentylacyjnych znajdujących się w podstawie
urządzenia.
Urządzenie, zgodnie z przepisami, powinno być wyposażone we wtyczkę z
uziemieniem.
Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy uważnie zapoznać się
z instrukcjami podanymi w rozdziale
"Podłączenie elektryczne".
Wymianę przewodu zasilającego można
zlecić jedynie autoryzowanemu serwisantowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia.
electrolux 3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W
PRZYPADKU MROZU
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru pro.
gramów na "Stop"
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Zamontować na miejsce wąż dopływowy
i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się
lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
•
•
•
•
nia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do których
nie zostało ono zaprojektowane.
Przed przystąpieniem do prania należy
zapoznać się z informacjami podanymi
na metce producenta ubrań.
Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych
benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem,
itp. W razie stosowania takich środków
jako odplamiaczy należy odczekać, aż
produkt wyparuje i dopiero wtedy włożyć
rzeczy do bębna.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
EKSPLOATACJA
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządze-
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Nóżki regulowane do poziomowania
4 electrolux
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Pokrętło wyboru programów
Przyciski i ich funkcje
Wyświetlacz
Kontrolka „Dodaj pranie”
Przycisk „Start/Pauza”
Przyciski Time manager
SYMBOLE
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Kontrola czasu
Temperatura
Blokada uruchomienia
Faza programu:
Pranie wstępne/
Płukanie, Odpompowanie
pranie,
wody,
Wirowanie
Długość
programu
lub czas opóźnienia
5
rozpoczęcia programu
DOZOWNIK DETERGENTÓW
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu
MAX M )
PIERWSZE UŻYCIE
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Uruchomić pierwszy cykl prania w
temperaturze 95°C, bez prania, ale z
dodatkiem detergentu, aby usunąć z
bębna wszelkie zanieczyszczenia z
procesu produkcyjnego.
electrolux 5
DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO WŁASNYCH PREFERENCJI
BLOKADA URUCHOMIENIA
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję,
aby rozpocząć nowy program.
• Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy
włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie
i „Opóprzyciski „Dodatkowe płukanie”
źnienie rozpoczęcia programu”
, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol
. Wybrana opcja zostanie zapamiętana. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy powtórzyć powyższe czynności.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Jeśli funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona rozbrzmiewa on po każdym naciśnięciu przycisku, na zakończenie programu
oraz w przypadku nieprawidłowego działania.
Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie przyciski „Prai „Dodatkowe płukanie”
nie wstępne”
, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie słyszany tylko wtedy,
gdy będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, należy
wykonać powyższe czynności
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WKŁADANIE PRANIA
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając
A
przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się
automatycznie.
• Włożyć pranie,
zamknąć klapki bębna oraz pokrywę
pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
drzwiczki bębna są prawidłowo
zamknięte:
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A jest zwolniony.
DOZOWANIE DETERGENTÓW
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję prania wstęp.W
nego, do komory prania wstępnego
razie potrzeby wlać płyn zmiękczający do
przegródki oznaczonej symbolem .
WYBÓR PROGRAMU
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
innym programie, urządzenie nie uwzględni
nowego ustawienia. Zacznie migać komuniprzez
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
kilka sekund będzie migał na czerwono.
WYBÓR TEMPERATURY
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura”, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę (patrz „Tabela programów”). Symbol
oznacza pranie w zimnej wodzie.
WYBÓR PRĘDKOŚCI WIROWANIA
Nacisnąć przycisk „Wirowanie”, aby zmienić
prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać
odwirowane z inną prędkością niż prędkość
wybrana przez urządzenie. Można również
lub „Cykl
wybrać opcję „Stop z wodą”
.
nocny”
Więcej informacji na temat maksymalnej
prędkości wirowania można znaleźć w
punkcie „Programy prania”.
Stop z wodą
6 electrolux
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego
płukania nie jest odpompowywana, co zapobiega wygnieceniu prania.
Cykl nocny
Wybranie tej opcji spowoduje pominięcie
wszystkich faz wirowania (pralka jedynie
odpompuje wodę), aby nie pognieść bielizny. Zalecane w przypadku bardzo delikatnych tkanin.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano
lub „Cykl nocny”
opcję „Stop z wodą”
, należy wybrać program „Wirowanie”
lub „Odpompowanie” , aby zakończyć
program i odpompować wodę.
WYBÓR OPCJI
Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku
” (patrz „Tabela progra„Start/Pauza”
mów”). Nacisnąć wymagane przyciski – zaświecą się odpowiednie kontrolki. Po ponownym naciśnięciu kontrolki zgasną. Jeżeli
jedna z opcji nie jest zgodna z wybranym
programem, na wyświetlaczu miga komunimiga
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
na czerwono.
OPCJA "PRANIE WSTĘPNE"
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze do 30°C.
OPCJA „DODATKOWE PŁUKANIE”
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz tam, gdzie woda jest bardzo
miękka.
„OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU”
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny
– aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnienia będzie przez kilka sekund widoczny na
wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić
lub anulować przed naciśnięciem przycisku
. W tym celu należy po„Start/Pauza”
nownie nacisnąć przycisk „Opóźnienie roz( ’ oznacza napoczęcia programu”
tychmiastowe rozpoczęcie programu).
Jeśli przycisk „Start/Pauza”
został już
naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany
lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:
• Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu i natychmiast rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk „Start/
, a następnie „Opóźnienie rozPauza”
. Nacisnąć przypoczęcia programu”
cisk „Start/Pauza”
w celu uruchomienia programu.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy us,a
tawić pokrętło w położeniu „Stop”
następnie od nowa ustawić program.
Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby otworzyć pokrywę, należy najpierw zatrzymać
urządzenie, naciskając przycisk „Start/Pau. Po ponownym zamknięciu pokrywy
za”
należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
TIME MANAGER
Czas trwania programu można wydłużyć
lub skrócić za pomocą przycisków funkcji
. Wskazywany jest rów„Time Manager”
nież poziom zabrudzenia prania.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do średnio zabrudzonego prania
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
Szybkie 1)
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie
Do ubrań noszonych
przez krótki czas
1)
Odświeżanie
2)
Tylko do odświeżania ubrań
2)
Tylko do odświeżania niewielkiej liczby
rzeczy
1)
Super odświeżanie 1)
1) Do stosowania przy połowie wsadu.
2) Symbol miga i znika: ten program prania służy
wyłącznie do odświeżania.
Dostępność poszczególnych poziomów zależy od wybranego programu.
electrolux 7
ROZPOCZĘCIE PROGRAMU
, aby
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
uruchomić program – odpowiednia kontrolka zaświeci się na zielono. Pokrętło wyboru
programów pozostaje nieruchome podczas
realizacji programu. Na wyświetlaczu pojawi
się symbol trwającej fazy prania, a także informacja o czasie do zakończenia programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu pojawi
się zegar odliczający czas.
PODGRZEWANIE
Podczas trwania programu na wyświetlaczu
pojawia się symbol , który oznacza, że
woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
PRZERWANIE TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Dodawanie prania
Gdy świeci się kontrolka „Dodaj pranie”
można włożyć dodatkowe rzeczy do pralki
w następujący sposób. Nacisnąć przycisk
: w czasie, gdy urządzenie
„Start/Pauza”
jest w trybie pauza, odpowiednia kontrolka
będzie migać na zielono. Pokrywę można
otworzyć dopiero po upływie około 2 minut
od zatrzymania pralki. Aby kontynuować
program, należy ponownie nacisnąć przy.
cisk „Start/Pauza”
Modyfikacja trwającego programu
Przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie, należy włączyć pauzę
poprzez naciśnięcie przycisku „Start/Pauza”
. Jeśli zmiana nie jest możliwa, na wyświetlaczu będzie migał komunikat „Err”, a
przez kilka seprzycisk „Start/Pauza”
kund będzie migać na czerwono. Aby mimo
wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
.
„Stop”
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie
kontrolka przycisku „Start/Pauza”
, a na
wyświetlaczu zacznie migać . Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około
2 minut od zatrzymania pralki. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
. Wyjąć pranie. Odłączyć urzą„Stop”
dzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
PROGRAMY PRANIA
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Dostępne opcje
Bawełna (zima woda – 95°): Białe lub
kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania
robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time
Manager
Syntetyki (zimna woda – 60°): Tkaniny
syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/
min
2,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time
Manager
Delikatne (zimna woda – 40°): Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.
Maksymalna prędkość wirowania: 700 obr/
min
2,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time
Manager
8 electrolux
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Dostępne opcje
Wełna/Pranie ręczne (zimna woda
– 40°): Rzeczy wełniane, które można prać w
pralce, z oznaczeniem na metce „czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie kurczy
się w praniu” oraz delikatne rzeczy z oznaczeniem na metce „prać ręcznie”.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000
1,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Jedwab (zimna woda – 30°): Tkaniny,
które można prać w pralce w temperaturze
30°C.
Maksymalna prędkość wirowania: 700 obr/
min
1,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Bielizna (zimna woda – 40°): Do prania
rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna.
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/
min
1,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Płukanie: W ramach tego programu
można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Dodatkowe
płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Odpompowanie: Umożliwia odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją
„Stop z wodą” (lub „Cykl nocny”).
5,5 kg
Wirowanie: Program wirowania z prędkością od 700 do 1000 obr/min po opcji
„Stop z wodą” (lub „Cykl nocny”).
5,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Bawełna Eko (40 – 95°): Do prania
normalnie zabrudzonych rzeczy bawełnianych. Temperatura zostanie obniżona, a czas
prania wydłużony. Pozwala to uzyskać dobre
wyniki prania przy jednoczesnej oszczędności energii.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Łatwe prasowanie (zimna woda –
60°): Tkaniny bawełniane i syntetyczne.
Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia prasowanie.
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/
min
1,0 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Jeans (zimna woda – 60°): Do prania
odzieży dżinsowej. Włączona jest opcja dodatkowego płukania.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
3,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Antyalergiczne (60°): Umożliwia pozbycie się bakterii i alergenów, które znajdują się
bawełnianej odzieży. Włączona jest opcja dodatkowego płukania.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia programu
electrolux 9
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Higieniczne (90°): Program ułatwiający
usuwanie mikroorganizmów.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
Dostępne opcje
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
USUWANIE KAMIENIA
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy
stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu.
OBUDOWA
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących.
1
2
4
3
DOZOWNIK DETERGENTÓW
W celu oczyszczenia należy:
6
5
8
7
9
3
1
2
4
10
CLACK
FILTR ODPŁYWOWY
Należy regularnie czyścić filtr odpływowy,
który znajduje się na dnie bębna:
11
FILTRY NA DOPŁYWIE WODY
W celu oczyszczenia należy:
CLACK
10 electrolux
PROBLEMY Z FUNKCJONOWANIEM URZĄDZENIA
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu przed skontakNieprawidłowe działanie
towaniem się z autoryzowanym serwisem
należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
Przyczyny
Urządzenie nie włącza
się lub nie napełnia się
wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, instalacja elektryczna jest
niesprawna, występuje awaria zasilania,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,
• filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz
„Instalacja”).
Urządzenie nie płucze
prania lub nie odpompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr jest zatkany (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Cykl nocny” lub
„Stop z wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej
wysokości.
Urządzenie nie wiruje:
• problem z wyważeniem prania: włożyć więcej prania lub ręcznie rozłożyć je w bębnie.
Wokół urządzenia widoczna jest woda:
• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
• wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania są niezadowalające:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• do bębna urządzenia włożono za dużo prania,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• dodano za mało detergentu.
Drgania lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie (patrz „Instalacja”),
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, zbyt mała ilość prania.
• urządzenie musi się dotrzeć – hałas ustanie z czasem.
electrolux 11
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Program prania trwa
zbyt długo:
• filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
• włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika,
• temperatura doprowadzanej wody jest niższa niż zwykle,
• uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana
dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
Urządzenie zatrzymuje
się w trakcie programu
prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1–2 minut po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu
1) i przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono 2)
:
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu1) pojawia się kod błędu
, a przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono
2):
•
•
•
•
•
Na wyświetlaczu1) poja,
wia się kod błędu
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 2):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Na wyświetlaczu1) pojawia się kod błędu
, a przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono2):
• filtr jest zatkany,
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem; należy wykonać
następujące czynności:
- zamknąć zawór dopływu wody,
- uruchomić na 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Pompa opróżniająca
stale pracuje, nawet
wtedy, gdy urządzenie
jest wyłączone:
• włączył się system zabezpieczający przed zalaniem; należy wykonać
następujące czynności:
- zamknąć zawór dopływu wody,
- uruchomić na 2 minuty odpompowanie wody i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego,
- skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Środek zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do bębna podczas
wlewania go do dozownika:
• przekroczono poziom MAX.
filtr jest zatkany,
wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
wąż spustowy jest za wysoko (patrz „Instalacja”),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
2) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
12 electrolux
ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCE
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Odradza się mieszanie różnych detergentów. Może to spowodować uszkodzenie
tkanin. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowania detergentów w proszku. Detergentów w płynie nie można stosować, gdy wybrano pranie wstępne. W przy-
padku programów bez prania wstępnego
należy wlać detergent w płynie bezpośrednio do bębna lub użyć specjalnego dozownika (dostarczonego przez producenta detergentu). Detergent w tabletkach należy
wkładać bezpośrednio do komory na detergenty w urządzeniu.
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Podłączenie do sieci wodociągowej
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Rodzaj 20/27
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Program1)
Zużycie energii (kWh)2)
Zużycie wody (litry)2)
Białe tkaniny bawełniane 95°C
2.2
67
Bawełniane 60°C
1.3
62
Bawełniane 40°C
0.75
62
Syntetyczne 40°C
0.65
48
Delikatne 30°C
0.3
53
Wełna 30°C
0.4
48
Pranie ręczne 30°C
0.4
48
1) Czas trwania programu można sprawdzić na wyświetlaczu.
2) Informacje na temat zużycia przedstawione w tej tabeli są wartościami orientacyjnymi. Mogą one różnić się w
zależności od ilości i typu prania, od temperatury wody oraz temperatury otoczenia.
Standardowe programy do określenia
parametrów eksploatacyjnych dla klasy
energetycznej
Programy ekonomiczne 60°C i 40°C dla
tkanin bawełnianych są standardowymi
programami do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych. Nadają się one
do prania średnio zabrudzonych tkanin ba-
wełnianych i są najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia wody i
energii dla tego typu prania.
Są one zgodne z normą EN60456.
Rzeczywista temperatura wody może
różnić się od deklarowanej dla programu.
INSTALACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nie-
szczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
electrolux 13
ROZPAKOWANIE
1
1
2
2
Zaleca się zachowanie blokad transportowych na przyszłość.
Aby zainstalować
urządzenie na tym
samym poziomie co
przylegające meble,
należy przyciąć te
plastikowe elementy.
DOPŁYW WODY
1
90O
2
DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ
A
B
A
C
D
2
B
1 B
2
1
D
W razie potrzeby
przesunąć wąż dopływowy w kierunku
pokazanym na rysunku. W tym celu
należy odkręcić nakrętkę węża dopływowego i skierować wąż w dół – jak
pokazano na rysunku. Ponownie dokręcić nakrętkę i
upewnić się, że nie
ma wycieków.
Otworzyć zawór
wody. Sprawdzić
szczelność. Węża
dopływowego nie
można przedłużać.
Jeśli jest za krótki,
należy skontaktować się z serwisem.
SPUST WODY
Zamontować prowadnicę w kształcie
litery "U" na wężu
spustowym. Zamonmin
max
tować końcówkę
70 cm 100 cm
węża do rury kanalizacyjnej z syfonem
(lub na krawędzi
umywalki) na wysokości od 70 do 100
cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić dostęp powietrza do
końcówki węża spustowego, aby zapobiec
zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
14 electrolux
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o napięciu 230 V. W
obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik: 13 A dla 230
V. Urządzenie nie może być podłączane do
sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani
rozgałęziaczy. Sprawdzić czy wtyczka oraz
gniazdko jest uziemione i zgodne z obowiązującymi przepisami.
cją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
MIEJSCE INSTALACJI
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentyla-
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIA
Wszystkie materiały oznaczone symbonadają się do recyklingu. Należy
lem
oddać je do właściwego punktu zbiórki
(informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy),
aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do
utylizacji, należy również zadbać o to,
aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.
ZALECENIA EKOLOGICZNE
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy
ładować do pełna unikając małych
ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym
lub namaczaniem należy korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody oraz do
wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
electrolux 15
www.electrolux.com/shop
192985080-A-302011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement