Electrolux EWB105405W User manual

Electrolux EWB105405W User manual
EWB 105405 W
................................................ .............................................
PL PRALKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
2
Konserwacja i czyszczenie
10
Problemy z funkcjonowaniem urządzenia
12
Przydatne rady i wskazówki
13
Dane techniczne
14
Parametry eksploatacyjne
14
Instalacja
15
Ochrona środowiska
16
3
Opis urządzenia
5
Pierwsze użycie
6
Dostosowanie ustawień do własnych
preferencji
6
Codzienna eksploatacja
7
Programy prania
9
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent
nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB O
OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH RUCHOWYCH,
SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia osobom, w
tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą
obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
electrolux 3
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
• Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku, który wynosi 5,5 kg (patrz „Tabela programów”).
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany
serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów
(0,8 MPa).
• Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie
z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA
• Usunąć wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe.
• Zachować blokady transportowe. W razie
konieczności ponownego transportu
urządzenia należy unieruchomić bęben.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura wynosi poniżej 0°C, lub w których byłoby
ono narażone na działanie czynników atmosferycznych.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Upewnić się, że podłoga w miejscu instalacji urządzenia jest płaska, stabilna, odporna na działanie wysokiej temperatury i
czysta.
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
które uniemożliwiają całkowite otwarcie
drzwi urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono
ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych.
4 electrolux
• Zapewnić odpowiedni obieg powietrza
między urządzeniem a podłogą.
• Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń między urządzeniem a
dywanem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani
wtyczki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży w komplecie. Nie wolno używać starego zestawu węży.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie używano
przez dłuższy czas, należy zapewnić
przepływ wody i odczekać, aż będzie ona
czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
PRZEZNACZENIE
Ostrzeżenie! Występuje ryzyko
odniesienia obrażeń, porażenia
prądem, wzniecenia pożaru lub
uszkodzenia urządzenia.
• Urządzenie należy używać wyłącznie w
warunkach domowych.
• Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.
• Należy usunąć wszystkie metalowe
przedmioty z prania.
• Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować z
serwisem w celu uzyskania informacji, jakich można używać akcesoriów.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Używać wyłącznie neutralnych
detergentów. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
UTYLIZACJA
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała lub
uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urządzeniu.
electrolux 5
SERWIS
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z serwisem. Zaleca się
stosowanie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
OPIS URZĄDZENIA
1. Panel sterowania
2. Uchwyt
3. Nóżki regulowane do poziomowania
1
2
3
PANEL STEROWANIA
1
Higieniczne
2
3
4
Bawełna
Antyalergiczne
Syntetyki
Jeans
Delikatne
95°
1000
60°
900
40°
700
5
30°
Łatwe
prasowanie
Wełna
Pranie ręczne
Bawełna Eko
Jedwab
Wirowanie
Odpompowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temperatura Wirowanie
Bielizna
Płukanie
Pokrętło wyboru programów
Przyciski i ich funkcje
Wyświetlacz
Kontrolka „Dodaj pranie”
Przyciski funkcji „Kontrola czasu”
Przycisk „Start/Pauza”
Pranie
wstępne
Dodatkowe Opóźnienie
płukanie
startu
Start/Pauza
6
6 electrolux
SYMBOLE
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Kontrola czasu
Temperatura
Blokada uruchomienia
Pranie wstępne/
Faza programu:
pranie,
Płukanie, Odpompowanie
Wirowanie
wody,
5 Długość programu lub czas opóźnienia
rozpoczęcia programu
DOZOWNIK DETERGENTÓW
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający (nie napełniać powyżej poziomu MAX M )
PIERWSZE UŻYCIE
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
• Uruchomić pierwszy cykl prania w
temperaturze 95°C, bez prania, ale z
dodatkiem detergentu, aby usunąć z
bębna wszelkie zanieczyszczenia z
procesu produkcyjnego.
DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DO WŁASNYCH PREFERENCJI
BLOKADA URUCHOMIENIA
Opcja ta zapewnia dwa rodzaje blokady:
• Jeśli opcja zostanie włączona po rozpoczęciu programu, nie będzie możliwe dokonanie zmian opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję,
aby rozpocząć nowy program.
• Jeśli opcja zostanie włączona przed rozpoczęciem programu, nie będzie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę uruchomienia, należy
włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie
i „Opóprzyciski „Dodatkowe płukanie”
, aż na
źnienie rozpoczęcia programu”
wyświetlaczu pojawi się symbol
. Wybrana opcja zostanie zapamiętana. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy powtórzyć powyższe czynności.
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
Jeśli funkcja sygnału dźwiękowego jest włączona rozbrzmiewa on po każdym naciśnięciu przycisku, na zakończenie programu
oraz w przypadku nieprawidłowego działania.
Aby go wyłączyć, należy włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie przyciski „Prai „Dodatkowe płukanie”
nie wstępne”
, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie słyszany tylko wtedy,
gdy będzie informować o alarmie. Aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy, należy
wykonać powyższe czynności
electrolux 7
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WKŁADANIE PRANIA
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając
A
przycisk blokady A: dwie klapki otworzą się
automatycznie.
• Włożyć pranie,
zamknąć klapki bębna oraz pokrywę
pralki.
Ostrzeżenie! Przed zamknięciem
pokrywy urządzenia sprawdzić, czy
drzwiczki bębna są prawidłowo
zamknięte:
• Gdy klapki są zamknięte,
• przycisk blokady A jest zwolniony.
DOZOWANIE DETERGENTÓW
Wsypać odpowiednio odmierzoną ilość detergentu do komory prania zasadniczego
oraz, jeśli wybrano opcję prania wstęp.W
nego, do komory prania wstępnego
razie potrzeby wlać płyn zmiękczający do
przegródki oznaczonej symbolem .
WYBÓR PROGRAMU
Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie. Przycisk „Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
Jeśli podczas trwania programu pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
innym programie, urządzenie nie uwzględni
nowego ustawienia. Zacznie migać komuniprzez
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
kilka sekund będzie migał na czerwono.
WYBÓR TEMPERATURY
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Temperatura”, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę (patrz „Tabela programów”). Symbol
oznacza pranie w zimnej wodzie.
WYBÓR PRĘDKOŚCI WIROWANIA
Nacisnąć przycisk „Wirowanie”, aby zmienić
prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać
odwirowane z inną prędkością niż prędkość
wybrana przez urządzenie. Można również
wybrać opcję „Stop z wodą”
lub „Cykl
nocny”
.
Więcej informacji na temat maksymalnej
prędkości wirowania można znaleźć w
punkcie „Programy prania”.
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego
płukania nie jest odpompowywana, co zapobiega wygnieceniu prania.
Cykl nocny
Wybranie tej opcji spowoduje pominięcie
wszystkich faz wirowania (pralka jedynie
odpompuje wodę), aby nie pognieść bielizny. Zalecane w przypadku bardzo delikatnych tkanin.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrano
lub „Cykl nocny”
opcję „Stop z wodą”
, należy wybrać program „Wirowanie”
lub „Odpompowanie” , aby zakończyć
program i odpompować wodę.
WYBÓR OPCJI
Opcje należy wybrać po wybraniu programu, lecz przed naciśnięciem przycisku
” (patrz „Tabela progra„Start/Pauza”
mów”). Nacisnąć wymagane przyciski – zaświecą się odpowiednie kontrolki. Po ponownym naciśnięciu kontrolki zgasną. Jeżeli
jedna z opcji nie jest zgodna z wybranym
programem, na wyświetlaczu miga komunimiga
kat „Err”, a przycisk „Start/Pauza”
na czerwono.
OPCJA "PRANIE WSTĘPNE"
Urządzenie przeprowadza program prania
wstępnego w temperaturze do 30°C.
OPCJA „DODATKOWE PŁUKANIE”
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz tam, gdzie woda jest bardzo
miękka.
„OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU”
Opcja ta pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu o 30, 60, 90 minut, 2 godziny
– aż do 20 godzin. Wybrany czas opóźnie-
8 electrolux
nia będzie przez kilka sekund widoczny na
wyświetlaczu.
Ustawione opóźnienie rozpoczęcia programu można w każdym momencie zmienić
lub anulować przed naciśnięciem przycisku
. W tym celu należy po„Start/Pauza”
nownie nacisnąć przycisk „Opóźnienie roz( ’ oznacza napoczęcia programu”
tychmiastowe rozpoczęcie programu).
został już
Jeśli przycisk „Start/Pauza”
naciśnięty, a zachodzi konieczność zmiany
lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy wykonać poniższe czynności:
• Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu i natychmiast rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk „Start/
, a następnie „Opóźnienie rozPauza”
. Nacisnąć przypoczęcia programu”
cisk „Start/Pauza”
w celu uruchomienia programu.
• Aby zmienić czas opóźnienia, należy us,a
tawić pokrętło w położeniu „Stop”
następnie od nowa ustawić program.
Podczas odliczania czasu opóźnienia pokrywa urządzenia jest zablokowana. Aby otworzyć pokrywę, należy najpierw zatrzymać
urządzenie, naciskając przycisk „Start/Pau. Po ponownym zamknięciu pokrywy
za”
należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
.
TIME MANAGER
Czas trwania programu można wydłużyć
lub skrócić za pomocą przycisków funkcji
. Wskazywany jest rów„Time Manager”
nież poziom zabrudzenia prania.
Stopień zabrudzenia
Ikona
Rodzaj tkaniny
Intensywne
Do mocno zabrudzonego prania
Normalne
Do średnio zabrudzonego prania
Codzienne
Do prania rzeczy po
jednym dniu noszenia
Lekkie
Do lekko zabrudzonego prania
Szybkie 1)
Do bardzo lekko zabrudzonego prania
Super szybkie
Do ubrań noszonych
przez krótki czas
1)
Stopień zabrudzenia
Odświeżanie
Ikona
2)
Tylko do odświeżania ubrań
2)
Tylko do odświeżania niewielkiej liczby
rzeczy
1)
Super odświeżanie 1)
Rodzaj tkaniny
1) Do stosowania przy połowie wsadu.
2) Symbol miga i znika: ten program prania służy
wyłącznie do odświeżania.
Dostępność poszczególnych poziomów zależy od wybranego programu.
ROZPOCZĘCIE PROGRAMU
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”
, aby
uruchomić program – odpowiednia kontrolka zaświeci się na zielono. Pokrętło wyboru
programów pozostaje nieruchome podczas
wykonywania programu. Na wyświetlaczu
pojawi się symbol trwającej fazy prania, a
także informacja o czasie do zakończenia
programu. Jeśli wybrano opcję opóźnienia
rozpoczęcia programu, na wyświetlaczu widoczne będzie odliczanie czasu.
Gdy urządzenie napełnia się wodą, na
krótki czas może włączyć się pompa
opróżniająca.
PODGRZEWANIE
Podczas trwania programu na wyświetlaczu
pojawia się symbol , który oznacza, że
woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.
PRZERWANIE TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Dodawanie prania
Gdy świeci się kontrolka „Dodaj pranie”
można włożyć dodatkowe rzeczy do pralki
w następujący sposób. Nacisnąć przycisk
: w czasie, gdy urządzenie
„Start/Pauza”
jest w trybie pauza, odpowiednia kontrolka
będzie migać na zielono. Pokrywę można
otworzyć dopiero po upływie około 2 minut
od zatrzymania pralki. Aby kontynuować
program, należy ponownie nacisnąć przy.
cisk „Start/Pauza”
Modyfikacja trwającego programu
Przed wykonaniem jakiejkolwiek zmiany w
trwającym programie, należy włączyć pauzę
poprzez naciśnięcie przycisku „Start/Pauza”
. Jeśli zmiana nie jest możliwa, na wyświetlaczu będzie migał komunikat „Err”, a
electrolux 9
przycisk „Start/Pauza”
przez kilka sekund będzie migać na czerwono. Aby mimo
wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
.
„Stop”
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Pralka zatrzyma się automatycznie. Zgaśnie
, a na
kontrolka przycisku „Start/Pauza”
wyświetlaczu zacznie migać . Pokrywę
można otworzyć dopiero po upływie około
2 minut od zatrzymania pralki. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
. Wyjąć pranie. Odłączyć urzą„Stop”
dzenie od zasilania i zamknąć zawór wody.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system
oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje
jasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
PROGRAMY PRANIA
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Dostępne opcje
Bawełna (zima woda – 95°): Białe lub
kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania
robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time
Manager
Syntetyki (zimna woda – 60°): Tkaniny
syntetyczne, bielizna, ubrania kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania, bluzki.
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/
min
2,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time
Manager
Delikatne (zimna woda – 40°): Wszystkie delikatne tkaniny, np. firany.
Maksymalna prędkość wirowania: 700 obr/
min
2,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu, Time
Manager
Wełna/Pranie ręczne (zimna woda
– 40°): Rzeczy wełniane, które można prać w
pralce, z oznaczeniem na metce „czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie kurczy
się w praniu” oraz delikatne rzeczy z oznaczeniem na metce „prać ręcznie”.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000
1,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Jedwab (zimna woda – 30°): Tkaniny,
które można prać w pralce w temperaturze
30°C.
Maksymalna prędkość wirowania: 700 obr/
min
1,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Bielizna (zimna woda – 40°): Do prania
rzeczy bardzo delikatnych, takich jak bielizna.
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/
min
1,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Opóźnienie
rozpoczęcia programu
Płukanie: W ramach tego programu
można wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Dodatkowe
płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
10 electrolux
Program/rodzaj prania
Ciężar
wsadu
Dostępne opcje
Odpompowanie: Umożliwia odpompowanie wody po praniu z włączoną opcją
„Stop z wodą” (lub „Cykl nocny”).
5,5 kg
Wirowanie: Program wirowania z prędkością od 700 do 1000 obr/min po opcji
„Stop z wodą” (lub „Cykl nocny”).
5,5 kg
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Bawełna Eko (40–95°)1) : Do
prania normalnie zabrudzonych rzeczy bawełnianych. Temperatura zostanie obniżona,
a czas prania wydłużony. Pozwala to uzyskać dobre wyniki prania przy jednoczesnej
oszczędności energii.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Łatwe prasowanie (zimna woda –
60°): Tkaniny bawełniane i syntetyczne.
Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia prasowanie.
Maksymalna prędkość wirowania: 900 obr/
min
1,0 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Jeans (zimna woda – 60°): Do prania
odzieży dżinsowej. Włączona jest opcja dodatkowego płukania.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
3,0 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia
programu
Antyalergiczne (60°): Umożliwia pozbycie się bakterii i alergenów, które znajdują się
bawełnianej odzieży. Włączona jest opcja dodatkowego płukania.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Stop z wodą, Pranie wstępne, Opóźnienie rozpoczęcia programu
Higieniczne (90°): Program ułatwiający
usuwanie mikroorganizmów.
Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/
min
5,5 kg
Cykl nocny, Stop z wodą, Pranie
wstępne, Dodatkowe płukanie, Opóźnienie rozpoczęcia programu
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej
Zgodnie z normą 1061/2010 programy „ Bawełna Eko 60°C” i „ Bawełna Eko 40°C” są odpowiednikami
standardowych programów „Bawełniane 60°C” i „Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami
pod względem zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego programu.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
liwości stosowania podanych na opakowaniu.
USUWANIE KAMIENIA
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy
stosować specjalne niekorozyjne środki odkamieniające przeznaczone do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstot-
OBUDOWA
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy
nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczal-
electrolux 11
ników ani innych podobnych środków czyszczących.
FILTRY NA DOPŁYWIE WODY
W celu oczyszczenia należy:
DOZOWNIK DETERGENTÓW
W celu oczyszczenia należy:
3
1
2
4
FILTR ODPŁYWOWY
Należy regularnie czyścić filtr odpływowy,
który znajduje się na dnie bębna:
1
2
4
3
6
5
8
7
9
10
CLACK
11
CLACK
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W
PRZYPADKU MROZU
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące
środki ostrożności:
• Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz węża spustowego w naczyniu postawionym na podłodze.
• Wybrać program „Odpompowanie” i odczekać, aż się zakończy.
• Odłączyć urządzenie od zasilania, ustawiając w tym celu pokrętło wyboru pro.
gramów w pozycji „Stop”
• Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
• Dokręcić wąż dopływowy i spustowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu się
lodu i w konsekwencji uszkodzeniu urządzenia.
Przed ponownym włączeniem urządzenia
należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane w pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C.
UWAGA To urządzenie jest przeznaczone
do eksploatacji w normalnej temperaturze
pokojowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane
zamarznięciem.
12 electrolux
PROBLEMY Z FUNKCJONOWANIEM URZĄDZENIA
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu przed skontakNieprawidłowe działanie
towaniem się z autoryzowanym serwisem
należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.
Przyczyny
Urządzenie nie włącza
się lub nie napełnia się
wodą:
• urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, instalacja elektryczna jest
niesprawna, występuje awaria zasilania,
• pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
• nieprawidłowo wybrano polecenie uruchomienia programu,
• odcięcie dopływu wody, zamknięty zawór doprowadzenia wody,
• filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”).
Urządzenie napełnia się
wodą i natychmiast ją
wypompowuje:
• prowadnica „U” węża spustowego jest zamocowana zbyt nisko (patrz
„Instalacja”).
Urządzenie nie płucze
prania lub nie odpompowuje wody:
• wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
• filtr jest zatkany (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie,
• wybrano program „Odpompowanie” albo opcję „Cykl nocny” lub
„Stop z wodą”,
• prowadnica „U” węża spustowego jest zainstalowana na niewłaściwej
wysokości.
Urządzenie nie wiruje:
• problem z wyważeniem prania: włożyć więcej prania lub ręcznie rozłożyć je w bębnie.
Wokół urządzenia widoczna jest woda:
• nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• prowadnica „U” węża spustowego nie jest prawidłowo zamocowana,
• wąż dopływowy jest nieszczelny.
Efekty prania są niezadowalające:
• detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
• do bębna urządzenia włożono za dużo prania,
• wybrano niewłaściwy program prania,
• dodano za mało detergentu.
Drgania lub głośna praca urządzenia:
• nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz „Instalacja”),
• urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie (patrz „Instalacja”),
• urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli,
• pranie jest nierównomiernie rozłożone w bębnie, zbyt mała ilość prania.
• urządzenie musi się dotrzeć – hałas ustanie z czasem.
Program prania trwa
zbyt długo:
• filtry dopływu wody są zabrudzone (patrz „Konserwacja i czyszczenie”),
• nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie wody,
• temperatura doprowadzanej wody jest niższa niż zwykle,
• uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar piany (za
dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
• włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: została dodana
dodatkowa faza prania, aby lepiej rozłożyć pranie w bębnie.
electrolux 13
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Urządzenie zatrzymuje
się w trakcie programu
prania:
• usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
• wybrano opcję „Stop z wodą”,
• klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się
po zakończeniu programu:
• zbyt wysoka temperatura wody w bębnie,
• pokrywa odblokuje się po upływie 1–2 minut po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu
1) i przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono 2)
:
• pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu1) pojawia się kod błędu
, a przycisk „Start/Pauza” miga na czerwono
2):
•
•
•
•
•
Na wyświetlaczu1) pojawia się kod błędu
,
a przycisk „Start/Pauza”
miga na czerwono 2):
• zamknięty zawór wody,
• nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Środek zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do bębna podczas
wlewania go do dozownika:
• przekroczono poziom MAX.
filtr jest zatkany,
wąż spustowy jest zatkany lub zagięty,
wąż spustowy jest za wysoko (patrz „Instalacja”),
pompa opróżniająca jest zablokowana,
syfon w instalacji kanalizacyjnej jest zatkany.
1) W niektórych modelach może włączyć się sygnał dźwiękowy
2) Po usunięciu problemu nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby wznowić przerwany program.
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
WKŁADANIE PRANIA
• Należy posegregować pranie: białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne i wełniane.
• Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykietach prania.
• Niektóre kolorowe rzeczy mogą farbować
podczas pierwszego prania. Zaleca się
pranie ich oddzielnie za pierwszym razem.
• Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć paski.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
• Odwrócić na drugą stronę wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz rzeczy z nadrukami.
• Przeprać uporczywe plamy specjalnym
detergentem.
• Należy zachować ostrożność przy praniu
zasłon. Odczepić żabki/haczyki i umieścić zasłony w worku do prania lub poszewce od poduszki.
• Nie prać w urządzeniu:
– Odzieży bez obszycia lub z dziurami.
– Biustonoszy z fiszbinami.
• Do prania małych rzeczy używać specjalnego worka.
• Mała ilość prania może stwarzać problemy z wyważeniem podczas wirowania. W
takim przypadku należy ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę
wirowania.
UPORCZYWE PLAMY
Woda i detergent nie wystarczą do sprania
niektórych plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed włożeniem ich do urządzenia.
14 electrolux
Dostępne są w handlu specjalne odplamiacze. Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu plamy i tkaniny.
detergenty należy umieszczać w specjalnym dozowniku (dostarczonym przez
producenta detergentu) lub wlewać je
bezpośrednio do bębna.
DETERGENTY I DODATKI
• Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
• Nie należy mieszać różnych typów detergentów.
• Aby chronić środowisko nie należy używać więcej detergentu, niż jest to konieczne.
• Należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu tych produktów.
• Stosować produkty odpowiednio dobrane do typu tkaniny i koloru, temperatury
programu i stopnia zabrudzenia.
• Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w
dozownik detergentu z klapką, płynne
TWARDOŚĆ WODY
Jeśli woda na danym obszarze jest twarda
lub umiarkowanie twarda, zaleca się stosowanie zmiękczacza wody przeznaczonego
do pralek. Jeśli woda jest miękka, nie ma
konieczności stosowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat twardości
wody, należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza
wody. Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na opakowaniu produktu.
DANE TECHNICZNE
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
850 mm
400 mm
600 mm
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
230 V / 50 Hz
2300 W
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Podłączenie do sieci wodociągowej
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 barów)
Rodzaj 20/27
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość
i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych
wartości.
Programy
Ładunek
(kg)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Bawełniane 60°C
5,5
1.15
58
133
60
Bawełniane 40°C
5,5
0.70
58
131
60
Syntetyczne
40°C
2,5
0.55
46
102
37
Delikatne 40°C
2,5
0.55
46
90
37
Wełniane/Pranie
ręczne 30°C
1
0.35
52
56
32
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
electrolux 15
Programy
Ładunek
(kg)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Bawełniane 60°C
– program standardowy
5,5
0.96
47
214
60
Bawełniane 60°C
– program standardowy
2,5
0.81
33
165
60
Bawełniane 40°C
– program standardowy
2,5
0.59
33
129
60
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.10
1.60
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 2015/2010 Komisji UE, wdrażającym dyrektywę 2009/125/EC.
INSTALACJA
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie zabezpieczenia
transportowe. Zachować zabezpieczenia
na przyszłość: transport urządzenia bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy.
Urządzenie może zostać uszkodzone w wyniku uderzeń.
DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ
A
B
A
C
ROZPAKOWANIE
1
2
1
2
2
B
1 B
2
1
C
16 electrolux
Zaleca się zachowanie blokad transportowych na przyszłość.
Aby zainstalować
urządzenie na tym
samym poziomie co
przylegające meble,
należy przyciąć te
plastikowe elementy.
DOPŁYW WODY
90O
W razie potrzeby
przesunąć wąż dopływowy w kierunku
pokazanym na rysunku. W tym celu
należy odkręcić nakrętkę węża dopływowego i skierować wąż w dół – jak
pokazano na rysunku. Ponownie dokręcić nakrętkę i
upewnić się, że nie
ma wycieków.
Otworzyć zawór
wody. Sprawdzić
szczelność. Węża
dopływowego nie
można przedłużać.
Jeśli jest za krótki,
należy skontaktować się z serwisem.
Zamontować prowadnicę w kształcie litery
"U" na wężu spustowym. Zamontować
końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na krawędzi umywalki) na wysokości od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy zamocowanie jest solidne. Należy zapewnić
dostęp powietrza do końcówki węża spustowego, aby zapobiec zasysaniu wody.
Nie wolno w żadnym przypadku rozciągać
węża spustowego. Jeśli jest za krótki, należy skontaktować się z serwisantem.
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Pralkę można podłączyć wyłącznie do sieci
prądu jednofazowego o napięciu 230 V.
Stosować bezpiecznik 10 A dla napięcia
230 V. Urządzenia nie wolno podłączać do
sieci elektrycznej za pośrednictwem przedłużaczy ani rozgałęziaczy. Sprawdzić, czy
wtyczka oraz gniazdko są uziemione i
zgodne z obowiązującymi przepisami.
MIEJSCE INSTALACJI
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą ani z meblami. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia w trakcie pracy.
SPUST WODY
min
70 cm
max
100 cm
124291600
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
electrolux 17
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIA
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy
oddać je do właściwego punktu zbiórki
(informacje na temat takich punktów
można uzyskać w urzędach gminy),
aby umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne. Oddając urządzenie do
utylizacji, należy również zadbać o to,
aby usunąć wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: odciąć przewód zasilający tuż przy urządzeniu.
ZALECENIA EKOLOGICZNE
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej, a tym samym przyczynie-
nia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• O ile to możliwe, urządzenie należy
ładować do pełna unikając małych
ilości prania.
• Z programów z praniem wstępnym
lub namaczaniem należy korzystać
wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do
stopnia twardości wody oraz do
wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia prania.
18 electrolux
electrolux 19
www.electrolux.com/shop
192985082-A-432012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement