Zanussi ZWY31106 User manual

Zanussi ZWY31106 User manual
CS
SK
Návod k použití
Návod na používanie
Pračka
Práčka
ZWY 31106
2
16
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jak spustit cyklus praní? _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prací programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
6
6
8
9
Problémy při provozu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Údaje o spotřebě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Životní prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
11
12
12
13
15
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a
jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod
k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se
zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými
mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2
www.zanussi.com
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
• Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka programů“).
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
• Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí
být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
• Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí
spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou
soupravu hadic znovu.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
• Odstraňte všechny obaly nebo přepravní
šrouby.
• Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit
buben.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič
tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C
nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu
s tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte
spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti
teplu a čistá.
• Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
• Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
• Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.
www.zanussi.com
Připojení k elektrické síti
Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na
elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní
středisko nebo elektrikáře.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále
dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové
zástrčky mokrýma rukama.
3
• Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi
EEC.
Vodovodní přípojka
• Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace
o vhodném příslušenství vám poskytne servisní středisko.
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
• Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu
potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho
používané, nechte vodu na několik minut
odtéct, dokud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla
nebo kovové předměty.
Použití spotřebiče
Likvidace
Upozornění Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým proudem, požáru
nebo poškození spotřebiče.
• Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
• Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
• Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
4
Čištění a údržba
Upozornění Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče kontaktujte servisní
středisko. Doporučujeme používat pouze
originální náhradní díly.
www.zanussi.com
Popis spotřebiče
1
1 Ovládací panel
2 Rukojeť víka
2
3 Nastavitelné vyrovnávací nožky
3
Ovládací panel
1
2
90°
3h
6h
3
9h
1000
60°
900
700
30°
40°
500
30°
30°
40°
30°
60°
40°
30°
40°
7
6
5
4
1 Volič programů
5 Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2 Tlačítko ODLOŽENÝ START
3 Kontrolky průběhu cyklu
6 Tlačítko FUNKCE
7 Tlačítko ODSTŘEDĚNÍ
4 Tlačítko START/PAUZA
www.zanussi.com
5
Přihrádka dávkovače
1
1
2
3
4
Aviváž (neplňte nad symbol MAX)
Bělící prostředek lze použít u programů pro Bavlnu bez předpírky - 1/4 až 1
sklenici rozpuštěného bělícího
prostředku (neplňte nad symbol MAX)
Praní
3
Předpírka
4
2
5 Přetečení aviváže nebo bělícího
prostředku (pokud došlo k jejich přeplnění)
5
Jak spustit cyklus praní?
První použití
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž na
vodu.
Denní používání
Vložte prádlo
• Otevřete víko
pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajiA
šťovacího tlačítka
A: automaticky se
otevřou obě
křídla dvířek bubnu.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka pračky
zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený :
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
6
Dávkování pracích prostředků
Nasypte příslušné množství práškového praa,
cího prostředku do komory pro praní
pokud jste zvolili funkci „předpírka“, také do
. V případě potřeby
komory pro předpírku
nalijte aviváž do komory a bělicí
(dostupné u proprostředek do komory
gramů pro Bavlnu bez předpírky).
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programu na požadovaný
program. Tlačítko „Start/Pauza“ bliká zeleně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů
na jiný program, spotřebič nebude na tento
nově zvolený program reagovat. Tlačítko
„Start/Pauza“ bliká několik sekund červeně.
Volba rychlosti odstřeďování
Chcete-li prádlo odstředit při jiné rychlosti,
než při rychlosti zvolené spotřebičem, stiszměňte jeknutím tlačítka „odstřeďování“
www.zanussi.com
ho rychlost. Také můžete zvolit funkci „Zasta.
vení máchání“
Maximální rychlosti odstřeďování viz „Prací
programy“.
Zastavení máchání
Jestliže zvolíte tuto funkci, spotřebič nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchání“
, je na konci programu nutné pro ukončení
cyklu a vypuštění vody zvolit program
nebo „Vypouštění“
.
„Odstředění“
Volba funkcí
Po volbě programu a před stisknutím tlačítka
musíte zvolit různé funkce
„Start/Pauza“
(viz „Tabulka programů“). Stiskněte požadované tlačítko či tlačítka: rozsvítí se příslušné
kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná
se zvoleným programem, tlačítko „Start/Paubliká červeně.
za“
Funkce "Předpírka"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
Funkce „Extra krátký“
Doba praní bude zkrácena v závislosti na vybraném programu.
Funkce „Extra máchání“
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato možnost se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
„Odložený start“
Tato funkce umožňuje odložit spuštění pracího programu o 3, 6 nebo 9 hodin stisknutím
.
tlačítka „Odložený start“
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
opětovným stisknutím tlačítka „OdPauza“
(nesvítí-li žádná kontrolka,
ložený start“
prací program se spustí okamžitě).
Jestliže jste už stiskli tlačítko „Start/Pauza“
, ale chcete odložený start změnit nebo zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/Pauwww.zanussi.com
za“
a poté tlačítko „Odložený start“
.
cyklus
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
spustíte.
• Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu „Stop“
a
znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
Víko je během odloženého startu zablokované. Chcete-li jej otevřít, musíte nejprve pozastavit chod spotřebiče stisknutím tlačítka
. Po opětovném zavření víka
„Start/Pauza“
stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
.
Spuštění programu
cyklus
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
spustíte. Příslušná kontrolka se rozsvítí zeleně.
Je normální, že volič programů zůstává po
celý cyklus nehybný. Svítí kontrolka odpovídající aktuálnímu cyklu.
+
: Předpírka + praní
+
: Máchání + odstřeďování
: Konec cyklu
Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.
Přerušení programu
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“: po dobu pozastavení spotřebiče bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné až
přibližně za dvě minuty po zastavení pračky.
Chcete-li, aby program pokračoval, znovu
stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím
tlačítka „Start/Pauza“. Jestliže úprava není
možná, tlačítko „Start/Pauza“ bliká několik
sekund červeně. Chcete-li i přesto program
změnit, je nutné právě probíhající program
zrušit (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte voli.
čem programů do polohy „Stop“
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví, tlačítko „Start/
Pauza“ zhasne a rozsvítí se kontrolka „Konec
7
Vyjměte prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
cyklu“
. Otevření víka je možné až přibližně za dvě minuty po zastavení pračky. Oto.
čte voličem programu do polohy „Stop“
Prací programy
Program / Druh prádla
Náplň
Dostupné funkce
Bavlna ( 90°) : bílá bavlna, např. normálně
znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení,
stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
6 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
krátký, Extra máchání, Odložený start
EcoBavlna úsporný1) (
a
):
úsporný cyklus pro bílé nebo barevné prádlo,
např. normálně znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
6 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
máchání, Odložený start
Bavlna (
studená – 60° ) : bílá nebo
barevná, např. normálně znečištěné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
6 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
krátký, Extra máchání, Odložený start
Syntetika (
studená - 60° ) : tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlivé košile, blůzy.
Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min
3 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
krátký, Extra máchání, Odložený start
Jemné (30° – 40°): pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.
Max. rychlost odstřeďování: 700 ot/min
3 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
krátký, Extra máchání, Odložený start
Vlna (30° – 40°): vlna vhodná k praní v
pračce s označením „čistá střižní vlna vhodná k
praní v pračce, nesráží se“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
1 kg
Zastavení máchání, Odložený start
Ruční praní (
studená – 30°): velmi
jemné kusy prádla s visačkou „Prát ručně“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
1 kg
Zastavení máchání, Odložený start
Máchání: s tímto programem lze vymáchat
prádlo prané v ruce.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
6 kg
Zastavení máchání, Extra máchání,
Odložený start
Vypouštění: Provede prázdný cyklus po
funkci Zastavení máchání.
6 kg
8
www.zanussi.com
Program / Druh prádla
Odstředění: odstřeďovací cyklus od 500 do
1000 ot/min po funkci Zastavení máchání.
Náplň
Dostupné funkce
6 kg
Odložený start
1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.
Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a
„standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované
spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou
s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte
alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
1
2
4
3
6
5
Přihrádka dávkovače
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
8
7
9
10
CLACK
11
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte vypouštěcí filtr, který se
nachází v dolní části bubnu:
www.zanussi.com
CLACK
Filtry přívodu vody
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
9
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším
než 0 °C, musí být provedena následující
bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sítě.
"Stop"
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod bod mrazu.
POZN ! Tento spotřebič je určen k použití při
normálních vnitřních teplotách. Výrobce není
odpovědný za škody způsobené mrazem.
Problémy při provozu
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak
zavolejte servis.
Příčiny
Spotřebič se nespouští
nebo se neplní vodou:
• spotřebič není správně zapojený do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení,
• víko spotřebiče a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohoutek,
• filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“).
Spotřebič se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je uchycen příliš nízko (viz část „Instalace“).
Spotřebič neprovádí máchání nebo se nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• vypouštěcí filtry je ucpaný (viz „Čištění a údržba“),
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: prádlo je v bubnu
rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“, „Noční klid“ nebo „Zastavení máchání“,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Spotřebič neodstřeďuje:
• problém s vyvážením náplně prádla: přidejte více prádla nebo prádlo v
bubnu ručně rozložte.
Okolo spotřebiče je voda:
•
•
•
•
10
přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně uchycen,
přívodní hadice netěsní.
www.zanussi.com
Problémy
Příčiny
Neuspokojivé výsledky
praní:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený (viz část „Instalace“),
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je nerovnoměrně rozprostřeno v bubnu, příliš málo prádla,
• spotřebič je v záběhu, hluk časem zmizí.
Prací cyklus je příliš dlouhý:
•
•
•
•
•
filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“),
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další
fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Spotřebič se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu.
Při naplnění přihrádky
dávkovače steče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
Tlačítko „Start/Pauza“ 1)
bliká červeně 2):
•
•
•
•
•
•
•
víko není správně zavřené,
vypouštěcí filtr je neprůchodný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je uchycena příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
přívod vody je ucpaný,
vodovodní kohoutek je uzavřený, přívod vody byl odpojen.
1) U některých modelů může znít zvukový signál
2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
Užitečné rady a tipy
Vkládání náplně prádla
• Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
• Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
www.zanussi.com
• Některé barevné oblečení může během
prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali
odděleně.
11
• Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy,
zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla
rozložte.
• Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo
s potiskem či obrázky obraťte naruby.
• Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí
speciálního pracího prostředku.
• Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte
háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
• Ve spotřebiči neperte:
– Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
– Podprsenky s kovovými kosticemi.
• Při praní malých kusů prádla používejte
prací pytel.
• Velmi malá náplň prádla může způsobit
problémy s vyvážením během fáze
odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně
rozložte prádlo v bubnu a spusťte
odstřeďovací fázi znovu.
Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací prostředek
nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit
před vložení příslušných kusů prádlo do
spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn
vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.
Prací prostředky a přísady
• Používejte výhradně prací prostředky a
přísady určené speciálně pro pračky.
• Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
• Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
• Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto
výrobků.
• Používejte správné výrobky odpovídající
druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
• Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným
klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte
pomocí dávkovače (dodávaného výrobcem
pracího prostředku) nebo tekutý prací
prostředek nalijte přímo do bubnu.
Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká
či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s
měkkou vodou není změkčovač vody nutné
používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní
vodárenské společnosti.
Používejte správné množství změkčovače
vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Technické údaje
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ/KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
Vodovodní přípojka
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barů)
Typ 20/27
Údaje o spotřebě
12
www.zanussi.com
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství
a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Bavlna 60 °C
Bavlna 40 °C
Náplň
(kg)
Spotřeba energie (kWh)
Spotřeba vody
(litry)
Přibližná délka
programu (minuty)
Zbytková
vlhkost (%)1)
6
1.20
56
150
60
6
0.70
54
150
60
Syntetika 40 °C
2,5
0.50
46
105
37
Jemné 40 °C
2,5
0.55
46
90
37
1
0.36
50
65
32
Vlna/Ruční praní
30 °C
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
6
1.03
48
224
60
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
3
0.78
41
150
60
Standardní 40 °C
program pro bavlnu
3
0.60
42
138
60
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
0.98
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetřuje nařízení
2009/125/EC.
Instalace
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě. Přeprava nezajištěného spotřebiče může poškodit
vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy
funkce. Spotřebič může být také poškozen
nárazem.
www.zanussi.com
Vybalení
1
2
13
Přívod vody
90O
Odstranění transportních šroubů
A
B
A
C
2
B
1 B
2
1
C
Přepravní šrouby si
uschovejte pro
případ přesunu
spotřebiče.
Za účelem instalace
spotřebiče ve stejné
výšce jako sousedící
kusy nábytku uřízněte tyto plastové části.
Je-li to nezbytné,
přemístěte přívodní
hadici ve směru znázorněném na obrázku. Povolte pojistnou
matici přívodní hadice a umístěte
přívodní hadici dolů,
jak je nakresleno na
obrázku. Znovu
utáhněte pojistnou
matici a zkontrolujte,
jestli neprosakuje
voda.
Otevřete kohoutek
přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. Přívodní hadici
nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obraťte se na autorizovaný servis.
Vypouštění
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu
umístěte v místě
min
max
70 cm 100 cm
připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce mezi
70 a 100 cm. Zajistěte
bezpečné připevnění.
Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno
nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká,
obraťte se na servis.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte,
14
www.zanussi.com
zda je zásuvka uzemněna a zda je uzemnění
provedeno podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka
nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a
hluk a zabraňuje posunům pračky při praní.
Životní prostředí
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte na
místním úřadě) k recyklaci. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části, které by
mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte
napájecí kabel na dolní části spotřebiče.
na spotřebiči nebo jeho obalu
Symbol
udává, že že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
www.zanussi.com
spotřebiče získáte na místním obecním
úřadu, středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič
zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti vody,
velikosti náplně prádla a stupni jeho znečištění.
15
Obsah
Bezpečnostné informácie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ako spustiť cyklus prania? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pracie programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
17
18
19
20
21
22
Problémy počas prevádzky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické charakteristiky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spotreba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
25
26
26
26
28
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod
na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Varovanie Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého
postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou,
zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. Tieto osoby musia byť pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ich táto osoba musí poučiť o správnom používaní spotrebiča.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
16
www.zanussi.com
• Dodržiavajte maximálny povolený objem náplne 6 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu,
v autorizovanom servise alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť v intervale medzi
0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
• Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy
hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
• Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
• Prepravné prvky uschovajte. Keď budete spotrebič
znova presúvať, musíte zablokovať bubon.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach,
kde je teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič
vystavený poveternostným vplyvom.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
• Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
• Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní,
pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
• Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a
podlahou.
• Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi
spotrebičom a kobercom.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
www.zanussi.com
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom
štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie
prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie
sú poškodené. Ak chcete vymeniť prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte
za prívodný kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
• Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani
jeho zástrčky mokrými rukami.
• Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam
EHS.
Pripojenie do vodovodného potrubia
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškodené.
• Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu alebo
potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, nechajte vodu
tiecť, až kým nebude čistá.
17
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či nikde neuniká voda.
Používanie
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia spotrebiča.
• Tento spotrebič používajte iba v domácom prostredí.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracieho prostriedku.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Uistite sa, že ste z odevov odstránili všetky kovové
predmety.
• Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie
unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne servisné stredisko.
Ošetrovanie a čistenie
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
Likvidácia
Varovanie Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.
Servis
• V prípade potreby opravy sa obráťte na servisné
stredisko. Odporúčame, aby ste používali iba originálne náhradné diely.
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo zranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
Popis výrobku
1
2
1 Ovládací panel
2 Rukoväť veka
3 Nastaviteľné nožičky
3
18
www.zanussi.com
Ovládací panel
1
2
90°
3h
6h
3
9h
1000
60°
900
700
30°
500
40°
30°
30°
40°
30°
60°
40°
30°
40°
7
6
5
4
1 Volič programov
5 Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
2 Tlačidlo POSUNUTÝ ŠTART
3 Ukazovatele priebehu cyklu
6 Tlačidlo VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7 Tlačidlo ODSTREDENIE
4 Tlačidlo ŠTART/PRESTAVKA
Zásobník
1
1
2
3
4
Avivážny prostriedok (hladina nesmie
presahovať symbol MAX)
Bielidlo môžete použiť pri programoch pre
bavlnu bez predpierania - 1/4 až 1 pohár rozpusteného bielidla (hladina nesmie presahovať symbol MAX)
Pranie
3
Predpieranie
4
2
5 Pretečene aviváže a bielidla (pri nadmernom dávkovaní)
5
Ako spustiť cyklus prania?
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a všetky ostatné predmety v bubne.
www.zanussi.com
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C. Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
19
Každodenné používanie
Vložte bielizeň
• Otvorte veko spotrebiča.
• Otvorte bubon stlačením blokovacieho tlačidla A: Automaticky
sa otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň, zavrite bubon a veko práčky.
alebo „Odčerpanie“
pustíte vodu.
A
Varovanie Pred zavretím veka práčky sa
uistite, že bubon je riadne zavretý :
• Keď sú zavreté obe poistky,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
Dávkovanie pracích prostriedkov
Do priehradky na hlavné pranie
a predpieranie
(ak ste zvolili voľbu „predpieranie“) pridajte správne
množstvo pracieho prostriedku. Aviváž nalejte do priehradky a v prípade potreby bielidlo do priehradky
(pri programoch pre bavlnu bez predpierania).
Nastavenie požadovaného programu
Volič programov nastavte na požadovaný program. Začne blikať zelený ukazovateľ na tlačidle „Štart/Prestávka”.
Ak volič programov otočíte počas prebiehajúceho cyklu
do polohy iného programu, spotrebič nespustí novonastavený program. Na tlačidle „Štart/Prestávka“ bude
niekoľko sekúnd blikať červený ukazovateľ.
Výber rýchlosti odstreďovania
môžete zmeniť
Stlačením tlačidla „Odstreďovanie”
rýchlosť odstreďovania, ak chcete, aby sa bielizeň odstredila pri inej rýchlosti, ako je rýchlosť určená spotrebičom. Môžete tiež vybrať voliteľnú funkciu „Plákanie
.
stop“
Podrobnejšie informácie o maximálnej rýchlosti nájdete
v časti „Pracie programy“.
Plákanie stop
Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda z posledného plákania neodčerpá, aby nedošlo k pokrčeniu bielizne.
, po skončeAk ste nastavili funkciu „Plákanie stop“
ní programu musíte nastaviť program „Odstreďovanie“
20
, čím ukončíte cyklus a vy-
Výber voliteľných funkcií
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po zvolení programu a pred stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
(pozri „Tabuľka programov“). Stlačte požadované tlačidlo (tlačidlá): rozsvietia sa príslušné ukazovatele. Po
opätovnom stlačení ukazovatele zhasnú. Ak niektorá
z voliteľných funkcií nie je kompatibilná so zvoleným
začne bliprogramom, na tlačidle „Štart/Prestávka“
kať červený ukazovateľ.
Voliteľná funkcia "Predpieranie"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max. teplote 30
°C.
Voliteľná funkcia „Superrýchly“
Doba prania sa zníži v závislosti od zvoleného programu.
Voliteľná funkcia „Extra plákanie“
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní počas cyklu
prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a v oblastiach s mäkkou vodou.
„Posunutý štart“
Táto voliteľná funkcia vám umožňuje odložiť spustenie
programu prania o 3, 6 alebo 9 hodín stlačením tlačidla
.
„Posunutý štart“
Dobu posunutia štartu môžete zmeniť alebo zrušiť ke,
dykoľvek pred stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
ešte raz (ak sú
ak stlačíte tlačidlo „Posunutý štart“
zhasnuté všetky ukazovatele, program sa spustí okamžite).
a chcete
Ak ste už stlačili tlačidlo „Štart/Prestávka“
zmeniť alebo zrušiť posunutý štart, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Ak chcete zrušiť posunutý štart a cyklus spustiť iha potom
neď, stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka“
. Stlačte tlačidlo „Štart/
tlačidlo „Posunutý štart“
, aby ste spustili cyklus.
Prestávka“
• Ak chcete zmeniť posunutý štart, otočte volič prograa cyklus preprogramujte.
mov do polohy „Stop“
Počas doby posunutého štartu bude veko zablokované.
Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv prerušiť činnosť spotrebiča stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
www.zanussi.com
. Po opätovnom zatvorení veka stlačte tlačidlo „Štart/
.
Prestávka“
Štart programu
spustite cyklus.
Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“
Rozsvieti sa príslušná zelená kontrolka.
Je normálne ak sa volič programu počas cyklu nebude
pohybovať. Rozsvieti sa kontrolka, ktorá zodpovedá aktuálnej fáze prania.
+
: Predpieranie + pranie
+
: Plákanie + odstreďovanie
: Koniec cyklu
Odtokové čerpadlo môže byť v prevádzke krátku
dobu keď spotrebič napúšťa vodu.
Prerušenie programu
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
Stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka“: kým bude činnosť
spotrebiča prerušená, bude blikať príslušný zelený ukazovateľ. Veko možno otvoriť približne 2 minúty po za-
stavení práčky. Program bude pokračovať po opätovnom stlačení tlačidla „Štart/Prestávka“.
Zmeny prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program, musíte najskôr
prerušiť činnosť práčky stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“. Ak zmena nie je možná, na tlačidle „Štart/Prestávka“ bude niekoľko sekúnd blikať červený ukazovateľ. Ak stále chcete zmeniť program, musíte prebiehajúci program zrušiť (pozrite nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič programov do
.
polohy „Stop“
Koniec programu
Práčka sa automaticky zastaví, ukazovateľ na tlačidle
„Štart/Prestávka“ zhasne a rozsvieti sa ukazovateľ „Ko. Veko možno otvoriť približne 2 minúty
niec cyklu”
po zastavení práčky. Otočte volič programu do polohy
. Vyberte bielizeň. Odpojte spotrebič od elek„Stop“
trickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
Pracie programy
Program/Typ prania
Náplň
Dostupné voliteľné funkcie
Bavlna (90°):Biela bavlnená bielizeň, napr. bežne
znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň a uteráky.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min.
6 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Super rýchly, Extra
plákanie, Posunutý štart
EcoBavlna úsporný1) (
a
): Úsporný cyklus pre bielu alebo farebnú bielizeň, napr. bežne
znečistený pracovný odev, posteľnú bielizeň, obrusy,
spodnú bielizeň a uteráky.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min.
6 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Extra plákanie, Posunutý štart
Bavlna
(studená voda – 60°): Biela alebo
farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev,
posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min.
6 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Super rýchly, Extra
plákanie, Posunutý štart
Syntetika
(studená voda – 60°): Syntetické tkaniny, spodná bielizeň, farebné tkaniny, nekrčivé
košele a blúzky
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 900 ot./min.
3 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Super rýchly, Extra
plákanie, Posunutý štart
Jemná bielizeň (30° – 40°): Pre všetky jemné
materiály, napríklad záclony.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 700 ot./min.
3 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Super rýchly, Extra
plákanie, Posunutý štart
www.zanussi.com
21
Program/Typ prania
Náplň
Dostupné voliteľné funkcie
Vlna (30° – 40°): Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na
pranie v práčke, nezráža sa“.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min.
1 kg
Plákanie stop, Posunutý štart
Ručné pranie (
studená voda – 30°):
Veľmi jemné materiály s označením „prať ručne“.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min.
1 kg
Plákanie stop, Posunutý štart
Plákanie: S týmto programom je možné plákať
ručne vypranú bielizeň.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./min.
6 kg
Plákanie stop, Extra plákanie, Posunutý štart
Odčerpanie: Spustí cyklus odčerpania vody po
programe s voliteľnou funkciou Plákanie stop.
6 kg
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania s rýchlosťou od 500 do 1000 po programe s funkciou Plákanie
stop.
6 kg
Posunutý štart
1) Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti.
Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí „štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný
program pre bavlnu pri 40 °C“. Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie normálne znečisteného bavlneného oblečenia z
hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Ošetrovanie a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
Odstraňovanie vodného kameňa
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite vhodný nekorozívny produkt určený pre práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku, kde je uvedené odporúčané dávkovanie
a ako často treba odstraňovať vodný kameň.
Plášť pračky
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite
teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
Odtokový filter
Pravidelne čistite odtokový filter, ktorý sa nachádza
v spodnej časti bubna:
Zásobník
Pri čistení postupujte nasledovne:
22
www.zanussi.com
Filtre prítoku vody
Pri čistení postupujte nasledovne:
1
2
4
3
6
5
8
7
9
10
CLACK
11
CLACK
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C, treba urobiť
tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete otočením voli.
ča programov do polohy "Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe
ľadu, ktorý by mohol spotrebič poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa uistite, že je
umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
POZNÁMKA ! Tento spotrebič je navrhnutý na používanie pri bežnej interiérovej teplote. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené mrazom.
Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo
výrobnom závode. Ak by však došlo k poruche, najskôr
Problémy
si, prosím, prečítajte nižšie uvedený text a až potom
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Príčiny
Spotrebič sa nespustí alebo sa
nenapĺňa vodou:
• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, elektrická sieť nefunguje, výpadok
dodávky elektriny,
• veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• bol odpojený prívod vody, vodovodný ventil je zatvorený,
• filtre prítoku vody sú znečistené (pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“).
Spotrebič sa naplní vodou a
hneď vzápätí sa vyprázdni:
• Výpustný U-diel je uchytený príliš nízko (pozrite si časť „Inštalácia“).
www.zanussi.com
23
Problémy
Príčiny
Spotrebič nepláka alebo sa nevyprázdňuje:
•
•
•
•
•
Spotrebič neodstreďuje:
• problémy s vyvážením náplne bielizne: pridajte viac bielizne alebo ručne upravte bielizeň
v bubne.
Rozliata voda okolo spotrebiča:
•
•
•
•
príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový diel v tvare U nie je správne nainštalovaný,
únik vody z prívodnej hadice.
Neuspokojivé výsledky prania:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je hlučný:
•
•
•
•
•
neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite si časť „Inštalácia“),
spotrebič nie je vyrovnaný alebo je nevyvážený (pozrite si časť „Inštalácia“),
spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
bielizeň je v bubne nerovnomerne rozložená, príliš malé množstvo bielizne,
spotrebič je vo fáze zábehu, zvuk po čase zmizne.
Cyklus prania trvá príliš dlho:
•
•
•
•
•
Spotrebič sa zastaví počas cyklu prania:
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia „Plákanie stop“,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí :
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1 až 2 minúty po skončení cyklu.
Avivážny prostriedok zo zásobníka vyteká priamo do bubna:
• množstvo aviváže presahuje značku MAX.
24
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
výpustný filter je zablokovaný (pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“),
aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne v bubne,
bol nastavený program „Odčerpanie“, „Nočný cyklus“ alebo „Plákanie stop“,
nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
filtre prítoku vody sú znečistené (pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“),
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota pritekajúcej vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku)
a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa bielizeň v bubne
rozložila rovnomernejšie.
www.zanussi.com
Problémy
Tlačidlo „Štart/Prestávka“ 1) bliká načerveno 2):
Príčiny
•
•
•
•
•
•
•
veko nie je riadne zatvorené,
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozrite si časť „Inštalácia“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované,
vodovodný kohútik je zatvorený, nie je k dispozícii prívod vody.
1) Pri niektorých modeloch zaznie zvukový signál
2) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka“ a znovu spustite prerušený program.
Užitočné rady a tipy
Vloženie bielizne
• Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
• Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
• Niektorá farebná bielizeň môže po prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať prvýkrát osobitne.
• Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.
• Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými obrázkami prevráťte naruby.
• Odolné škvrny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
• Záclony si vyžadujú veľmi jemné zaobchádzanie.
Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku
alebo obliečky.
• V spotrebiči neperte:
– Neobrúbenú alebo roztrhanú bielizeň
– Podprsenky s kosticami.
• Malé kusy vložte do pracieho vaku.
• Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania. V takom prípade odevy v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstreďovania.
Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte pred vložením
odevu do práčky.
www.zanussi.com
K dispozícii máte špeciálne odstraňovače škvŕn. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ
škvrny a tkaniny.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
• Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky.
• Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
• Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je potrebné. Ochránite tak životné prostredie.
• Dodržiavajte pokyny uvedené na obale týchto produktov.
• Používajte správne produkty určené pre daný typ a
farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.
• Ak váš spotrebič nie je vybavený dávkovačom pracieho prostriedku s klapkou, nalejte tekuté pracie
prostriedky do dávkovacieho zariadenia (dodaného
výrobcom pracieho prostriedku) alebo tekutý prací
prostriedok nalejte priamo do bubna.
Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou
vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte
sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.
25
Technické charakteristiky
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
230 V / 50 Hz
2300/ W
TLAK VODY
minimálny
maximálny
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu
Typ 20/27
Spotreba
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a druh bielizne, teplota vody
a okolitá teplota.
Programy
Bavlna 60 °C
Bavlna 40 °C
Náplň
(kg)
Spotreba energie
(kWh)
Spotreba vody (litre)
Približné trvanie
programu (minúty)
Zvyšková vlhkosť (%)1)
6
1.20
56
150
60
6
0.70
54
150
60
Syntetika 40 °C
2,5
0.50
46
105
37
Jemná bielizeň 40 °C
2,5
0.55
46
90
37
Vlna/ručné pranie 30
°C
1
0.36
50
65
32
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program
bavlna 60 °C
6
1.03
48
224
60
Štandardný program
bavlna 60 °C
3
0.78
41
150
60
Štandardný program
bavlna 40 °C
3
0.60
42
138
60
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.10
0.98
Informácie uvedené v tabuľkách vyššie sú v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 1015/2010, ktorým sa zavádza smernica
2009/125/EC.
Inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky časti
obalov, ktoré slúžia na ochranu počas prepravy. Obal si
odložte pre prípad prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť
26
vnútorné komponenty, môžu vzniknúť netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
www.zanussi.com
Rozbalenie
Prepravné skrutky si ponechajte pre prípad, keď
budete potrebovať premiestniť spotrebič.
1
2
Ak chcete spotrebič nainštalovať do rovnakej
úrovne ako okolitý nábytok, odrežte tieto plastové diely.
Prívod vody
90O
V prípade potreby presuňte prívodnú hadicu v
smere, ako je zobrazené
na obrázku. Pri tomto
úkone uvoľnite kruhovú
maticu a prívodnú hadicu
umiestnite smerom dolu,
ako na nákrese na obrázku. Opäť utiahnite kruhovú maticu a skontrolujte,
či neuniká voda.
Odrstránenie transportných skrutiek
A
B
A
C
2
B
1 B
2
1
C
Otvorte vodovodný ventil.
Skontrolujte, či niekde
neuniká voda. Prívodná
hadica sa nesmie predlžovať. Ak je hadica príliš
krátka, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Vypustenie vody
Pripojte U-člen na výpustnú
hadicu. Všetky časti výpustného systému umiestnite do výpuste (alebo do
min
max
70 cm 100 cm
umývadla) vo výške 70-100
cm. Uistite sa, že všetky
časti sú umiestnené
v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je hadica príliš
krátka, obráťte sa na servisné stredisko.
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte poistky: 10 A na 230 V.
Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo
viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka
je uzemnená a zodpovedá aktuálnym požiadavkám
predpisov.
www.zanussi.com
27
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že spotrebič sa nedotýka
steny alebo iného nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas
prevádzky nepohybuje.
Ochrana životného prostredia
Likvidácia spotrebiča
sú reVšetky materiály označené symbolom
cyklovateľné. Takéto materiály nechajte zlikvidovať na skládke (informujte sa u miestnych úradov). Pri
likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré
môžu byť nebezpečné pre iné osoby: odrežte napájací
kábel v spodnej časti spotrebiča.
na produkte alebo na jeho obale znamená,
Symbol
že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Výrobok sa musí odviezť na príslušné zberné miesto, kde sa uskutoční recyklácia elektrického a elektronického zariadenia. Zabezpečte, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri
28
jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku dostanete od zástupcov výrobcu, v zberných
surovinách alebo u predajcu, kde ste spotrebič kúpili.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z dôvodu
úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte
iba u silno znečistenej bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho prostriedku na
príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň znečistenia bielizne.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
29
30
www.zanussi.com
www.zanussi.com
31
192979410-A-452012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement