Electrolux | EWT1264TDW | User manual | Electrolux EWT1264TDW Ohjekirja

EWT 1264 TDW
................................................ .............................................
FI PESUKONE
KÄYTTÖOHJE
2
SV TVÄTTMASKIN
BRUKSANVISNING
20
2
www.electrolux.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KÄYTTÖPANEELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OHJELMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KULUTUSARVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LISÄTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KÄYTTÖÖNOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VIHJEITÄ JA NEUVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VIANMÄÄRITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
3
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen
mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät
ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite
pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Noudata maksimitäyttömäärää 6 kg (ks. luku “Ohjelmataulukko”).
4
www.electrolux.com
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
• Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo)
0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa)
• Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa.
• Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei
saa käyttää uudelleen.
2.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetustuet.
• Pidä kuljetustuet tallessa. Rumpu tulee
lukita, kun siirrät laitetta.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se altistuu
sääolosuhteille.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää
riittävästi tilaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä
sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa
käyttää uudelleen.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se on
puhdasta.
SUOMI
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja.
2.2 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Varmista, että poistat kaikki metalliosat
pyykistä.
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.
2.3 Hoito ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2.4 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
2.5 Huolto
• Ota yhteyttä huoltoon laitteen korjaamiseksi. Suosittelemme vain alkuperäisten
varaosien käyttöä.
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
1 Käyttöpaneeli
2 Kansi
3 Kannen kahva
5
3
4 Jalat laitteen tasapainottamiseen
5 Arvokilpi
4
5
6
www.electrolux.com
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
5
90°
60°
30°
20°
1200
800
6
40°
7
400
8
10
1 Ohjelmanvalitsin
9
(Ajastin)
2 Linkousnopeuden alennus -kosketuspainike
(Linkous)
7 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
(Lisähuuhtelu)
8 Helposti Siliävät -kosketuspainike
3 Lämpötila-kosketuspainike
(Siliävät)
(Lämpötila)
4 Näyttö
5 Esipesu-kosketuspainike
(Esipesu)
9 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
(Käynnistä/Tauko)
10 Time Manager -kosketuspainikkeet
6 Ajastin-kosketuspainike
4.1 Näyttö
A
B
C
B)
C)
D)
E
A) Aika-alue:
– Ohjelma-aika.
D
E)
– Hälytyskoodit. Katso kuvaus luvusta
“Vianmääritys”.
– Toiminnon Time Manager
taso.
Ajastimen merkkivalo.
Lapsilukon merkkivalo.
Luukku lukittu -merkkivalo:
– Kun merkkivalo palaa, luukkua ei
voida avata.
– Kun merkkivalo on sammunut, luukku voidaan avata.
– Kun merkkivalo vilkkuu, luukkua ei
voida avata. Odota joitakin minuutteja, kunnes merkkivalo sammuu.
Pesuvaiheen merkkivalot.
SUOMI
7
5. OHJELMAT
Ohjelma
Lämpötilaväli
Pestävä pyykki ja likaisuustaso
Maksimitäyttö, maksimilinkous
Puuvilla
90° C - kylmä
Valkoinen ja kirjava puuvillapyykki (vähän ja normaalilikainen).
6 kg, 1200 kierr./min
Puuvilla Eco1)
60 °C - 40 °C
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen.
6 kg, 1200 kierr./min
Siliävät
60 °C - kylmä
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
2,5 kg, 1200 kierr./min
Hienopesu
40 °C - Kylmä
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri.
Normaalilikainen.
2,5 kg, 1200 kierr./min
Villa/Käsinpesu
40 °C – Kylmä
Konepestävä villa, käsinpestävät villavaatteet ja
arkalaatuiset tekstiilit, joissa on «käsinpesu» merkki.
1 kg, 1200 kierr./min
Silkki
30 °C
Peitot
60 °C - 30 °C
Huuhtelut
Kylmä
Erikoisohjelma silkille ja sekoitekuiduille.
1 kg, 800 kierr./min
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
2 kg, 800 kierr./min
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
6 kg, 1200 kierr./min
Tyhjennys
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
6 kg
Linkous
Pyykin linkoaminen. Kaikki tekstiilit.
6 kg, 1200 kierr./min
Farkut
60 °C – Kylmä
Farkku- ja trikookankaat. Sopii myös tummille
vaatteille.
6 kg, 1200 kierr./min
Verhot
40 °C - Kylmä
Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe aktivoituu
automaattisesti.2)
2 kg, 800 kierr./min
Ulkoilupuvut
30 °C
5 Paitaa
30 °C
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai
raikastettava pyykki.
2,5 kg, 800 kierr./min
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyykki.
5 - 6 paidalle
800 Kierrosta minuutissa
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat.
8
www.electrolux.com
Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60 °C puuvillaohjelma”
ja “Standardi 40 °C puuvillaohjelma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta
tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
2) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin
tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
SUOMI
Ohjelmat
Täyttömäärä
(kg)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litroina)
Valko/Kirjo 60
°C
6
1.20
56
150
53
Valko/Kirjo 40
°C
6
0.70
54
150
53
Siliävät 40 °C
2,5
0.50
46
105
35
Hienopesu 40
°C
2,5
0.55
46
90
35
1
0.36
50
65
30
Villa 30 °C
9
LikimääräiJäljelle
nen ohjel- jäävä kosman kesto teus (%)1)
(minuutteina)
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60
°C puuvilla
6
1.03
48
224
53
Standardi 60
°C puuvilla
3
0.78
41
150
53
Standardi 40
°C puuvilla
3
0.60
42
138
53
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0.48
0.48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen
1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EC vaatimuksien mukaisesti.
1) Linkousvaiheen päättyessä.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää vähemmän
(esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 6 kg ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
7.2 Linkous
Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla
tämän lisätoiminnon.
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa oletuslinkousnopeutta.
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
10 www.electrolux.com
Linkouksen lisätoiminnot:
7.4 Ajastin
Ei linkousta
• Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin
päästä.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".
Yöohjelma
• Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi
kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi
hiljaisen pesun.
• Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä
joissakin pesuohjelmissa.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Luukku on edelleen lukittu. Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Helposti siliävät
Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen ryppyjen muodostumisen estämiseksi.
Laitteen linkousnopeus laskee, se käyttää
enemmän vettä ja mukauttaa ohjelman
keston pyykkityypin mukaan.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.7 Time Manager
Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy
oletuskesto.
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa painatai
.
malla
Time Manager on käytettävissä vain taulukon ohjelmissa.
Ajanhallinnan yhteensopivuus
-merkkivalo
Rypistymisenesto
• Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy.
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Luukku on edelleen lukittu.
• Luukun lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.
7.5 Lisähuuhtelu
1)
■
7.3 Esipesu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon, ohjelman
kesto on pitempi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
■
■
■
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
2) Oletustaso.
SUOMI
11
7.8 Lapsilukko
7.9 Äänimerkit
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
• Kytke lisätoiminto päälle/pois päältä
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
, kunnes merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
, lisätoiminnot
• Kun painat painiketta
ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.
painamista: laite
• Ennen painikkeen
ei voi käynnistyä.
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois päältä,
ne toimivat laitteen toimintahäiriön
yhteydessä.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1.
2.
Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon.
Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä
kuitenkaan aseta pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
• Avaa vesihana.
• Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
9.1 Koneen täyttö
1.
2.
A
3.
4.
Avaa laitteen luukku.
Paina painiketta A. Rumpu avautuu
automaattisesti.
Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan. Ravista vaatteita
ennen kuin asetat ne laitteeseen. Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
Sulje rumpu ja kansi.
HUOMIO
Ennen laitteen kannen sulkemista
tulee varmistaa, että rumpu on
suljettu oikein.
9.2 Pesuaineen ja lisäaineiden käyttö
• Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
12 www.electrolux.com
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
Nestemäisten lisäaineiden lokero
(huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden
maksimitaso.
9.3 Ohjelman asettaminen
1.
2.
Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
– Merkkivalo
vilkkuu.
– Näytössä näkyy Time Manager-taso, ohjelman kesto ja ohjelmavaiheiden merkkivalot.
Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja linkousnopeutta tai lisää käytettävissä
olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin
lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
9.5 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
• Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
haluamasi viive näkyy näytössä. Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
:
• Paina painiketta
– Laite käynnistää ajanlaskun.
– Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai muuttaa ajastimen asetusta ennen kuin
.
painat
Jos asetat jonkin arvon virheellisesti, näytössä näkyy viesti Err.
9.4 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
:
• Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan.
• Merkkivalo
alkaa vilkkumaan näytössä.
• Ohjelma käynnistyy, luukku lukittuu ja
.
näytössä näkyy merkkivalo
• Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa, kun laitteen vedentäyttö on käynnissä.
Noin 15 minuutin kuluttua ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää automaattisesti ohjelman keston pyykkimäärän
mukaan.
• Uusi arvo näkyy näytössä.
Ajastuksen peruuttaminen:
Paina painiketta
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
1.
2.
Paina painiketta
, kunnes näytössä näkyy
’.
Käynnistä ohjelma välittömästä painauudelleen.
malla painiketta
9.6 Ohjelman keskeyttäminen ja
lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta
. Merkkivalo alkaa
vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
. Ohjelma jatkuu.
9.7 Pesuohjelman
peruuttaminen
1.
Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin
asentoon
.
SUOMI
2.
Kytke laite toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen jälkeen
voit asettaa uuden pesuohjelman.
Koneeseen jää vettä.
9.8 Kannen avaaminen
Laitteen kansi on lukittu ja näytössä näkyy
merkkivalo
ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa.
HUOMIO
Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita, kantta ei
voida avata.
Laitteen kannen avaaminen ajastimen
ollessa käynnissä:
1. Aseta laite keskeytystilaan painamalla
.
painiketta
2. Odota, kunnes kannen lukituksen
merkkivalo
sammuu.
3. Voit avata kannen.
4. Sulje kansi ja paina uudelleen
-painiketta. Ajastin toimii edelleen.
Laitteen kannen avaaminen ohjelman
ollessa käynnissä:
1. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen kansi.
3. Sulje laitteen kansi.
4. Aseta ohjelma uudelleen.
9.9 Ohjelman päättyessä
• Laite pysähtyy automaattisesti.
• Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
• Näyttöön syttyy
.
sammuu.
• Merkkivalo
• Kannen lukon merkkivalo
sammuu.
• Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
13
• Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
• Sulje vesihana.
• Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
.
ohjelmanvalitsin asentoon
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
– Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
– Kannen lukon merkkivalo
palaa.
Kansi on edelleen lukittu.
– Kansi voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma.
Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
Paina painiketta
. Laite tyhjentää
veden ja linkoaa.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun
ja kannen lukon merkkivalo
sammuu, kansi voidaan avata.
5. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
.
1.
2.
3.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa
automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua (Villa-ohjelmaa lukuun ottamatta).
9.10 Valmiustila
Kun pesuohjelman päättymisestä on kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta ole kytketty pois toiminnasta, energiansäästötoiminto aktivoituu.
Energiansäästötoiminto vähentää energiankulutusta, kun laite on valmiustilassa.
• Kaikki merkkivalot ja näyttö sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu hitaasti.
• Paina jotakin lisätoimintoa energiansäästötoiminnon poistamiseksi käytöstä.
14 www.electrolux.com
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Pyykit
10.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese laitteella:
– helmattomia tai leikattuja vaatteita
– kaarellisia rintaliivejä.
– Pese pienet vaatekappaleet pesupussissa.
• Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa
epätasapainon linkousvaiheessa. Jos
näin käy, levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous uudelleen.
• Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita ja lisäaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman lämpötilaan sekä likaisuustasoon
sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
annostelupalloa käyttämällä.
• Jos käytät nestemäisiä pesuaineita, älä
valitse esipesua tai ajastinta.
10.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin
laatuun sopivaa tahranpoistoainetta.
10.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla,
jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean määrän pesuainetta.
10.5 Vedenkovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
SUOMI
15
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
huoltoa.
11.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
HUOMIO
Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.
11.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen
tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja ruostehiukkasten estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita toimenpide erillään
pyykinpesusta.
Noudata aina tuotepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
11.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi seuraavasti:
• Poista pyykki koneesta.
• Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila
ja lisää pieni määrä pesuainetta.
11.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
3.
11.5 Nukkasihdin puhdistaminen
2.
16 www.electrolux.com
VAROITUS!
Älä puhdista nukkasihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
2
1
1
2
1
2
3
CLACK
4
5
3
6
4
CLACK
11.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1
2
1
2
3
3
4
90˚
11.7 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista jäljelle
jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.
Suorita tämä toimenpide myös silloin, kun haluat suorittaa hätätyhjennyksen.
SUOMI
1.
2.
3.
4.
5.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
Irrota tyhjennysletku pesualtaasta tai
poistoviemäristä.
Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun
päät astiaan. Anna veden virrata ulos
letkuista.
Aseta tyhjennysohjelma ja anna ohjelman käydä loppuun saakka.
6.
7.
17
Käännä ohjelmanvalitsin pysäytysasentoon virran katkaisemiseksi laitteesta.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on yli 0 °C
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.
12. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
- Laitteeseen ei tule vettä.
•
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen luukku on auki tai se on
suljettu virheellisesti. Tarkista luukku!
•
- Virransyöttö on epävakaa. Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen
tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen kansi on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vet- Tarkista, että vesihana on auki.
tä.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole
tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
18 www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei nukkasihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa
vesi jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi
Aseta linkousohjelma.
tai pesuohjelma kestää
normaalia pitempään.
Tarkista, ettei nukkasihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat tiiviit ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on
vettä.
Laitteesta kuuluu poik- Varmista, että laite on tasapainoitettu oikein. Lue ohjeet
keavia ääniä.
kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on
poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Laite täyttyy vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa.
Letku voi olla liian matalalla.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi kosketuspainikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se
keskeytyi.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
SUOMI
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja.
Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan.
19
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.
13. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Sähköliitäntä
Leveys / Korkeus / Syvyys
Kokonaissyvyys
600 mm
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
Vedenpaine
400 / 890 / 600 mm
Minimi
IPX4
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimi
8 bar (0,8 MPa)
Vesiliitäntä 1)
Kylmä vesi
Maksimitäyttö
Valko/Kirjo
Linkousnopeus
Maksimi
6 kg
1200 Kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
20 www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBRUKNINGSVÄRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
24
24
25
27
28
29
29
32
33
35
37
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
21
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande
erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert
sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Följ högsta tillåtna lastvolym på 6 kg (se kapitlet "Programtabell").
22 www.electrolux.com
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
• Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa)
• Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Elektrisk anslutning
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra trumman.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C eller där den utsätts för väder och
vind.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
• Installera inte produkten där luckan inte
kan öppnas helt.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och
mattan.
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det
göras av vårt servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
SVENSKA
• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.2 Använd
VARNING
Det finns risk för personskador,
elstöt, brand eller skador på produkten.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.
• Placera inte en behållare för uppsamling
av vattenläckage under produkten.
Kontakta Service för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
23
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Risk för personskador och skador
på produkten föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.4 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.5 Service
• Kontakta Service för att reparera apparaten. Vi rekomenderar att du endast
använder originaldelar som reservdelar.
24 www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
1 Kontrollpanelen
2 Lock
3 Lockhandtag
4 Fötter för nivåutjämning av produkten
3
5
5 Typskylt
4
4. KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
90°
60°
30°
20°
1200
800
6
40°
7
400
8
10
1 Programväljare
2 Touch-kontroll för reducerad centrifu-
gering
(Linkous)
3 Tryck på touch-kontrollen
(Lämpötila)
4 Display
5 Touch-kontrollen Förtvätt
(Esipesu)
6 Touch-kontrollen Fördröjd start
9
(Ajastin)
7 Touch-kontrollen Extra sköljning
(Lisähuuhtelu)
8 Touch-kontrollen Lättstruket
(Siliävät)
9 Touch-kontrollen Start Paus
(Käynnistä/Tauko)
10 Time Manager touch-kontroller
SVENSKA
4.1 Display
A
B
C
25
– Programtid.
– Larmkoder. Se avsnittet "Felsökning" för beskrivning av dem.
– Nivån för Time Manager
.
B) Indikator för Fördröjd start.
C) Kontrollampa för Barnlås.
D) Indikator för Lucklås:
E
A) Tidområdet:
D
– Den lyser, du kan inte öppna luckan.
– Den lyser inte, du kan öppna luckan.
– Den blinkar, du kan inte öppna luckan. Vänta några minuter tills kontrollampan släckts.
E) Kontrollampor för tvättfas.
5. PROGRAM
Program
Temperaturområde
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Puuvilla
90° C - kall
Vit och färgad bomull (normalt och lätt smutsad
tvätt).
6 kg, 1200 varv/min
Puuvilla Eco1)
60° C - 40° C
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad
tvätt.
6 kg, 1200 varv/min
Siliävät
60° C - kall
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
2,5 kg, 1200 varv/min
Hienopesu
40 °C - kall
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Normalt smutsad tvätt.
2,5 kg, 1200 varv/min
Villa/Käsinpesu
40 °C – kall
Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt".
1 kg, 1200 varv/min
Silkki
30 °C
Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
1 kg, 800 varv/min
Peitot
60° C - 30° C
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
2 kg, 800 varv/min
Huuhtelut
Kall
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
6 kg, 1200 varv/min
26 www.electrolux.com
Program
Temperaturområde
Typ av tvätt och smuts
Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
Tyhjennys
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
6 kg
Linkous
Centrifugera tvätten: Alla material.
6 kg, 1200 varv/min
Farkut
60 °C – kall
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
6 kg, 1200 varv/min
Verhot
40 °C - kall
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen aktiveras automatiskt.2)
2 kg, 800 varv/min
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt
smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
2,5 kg, 800 varv/min
Ulkoilupuvut
30 °C
Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt
och plagg som ska fräschas upp.
För 5-6 skjortor.
800 varv/minut
5 Paitaa
30 °C
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden.
Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och
"Standardprogram 40 °C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller
kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad bomullstvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt
program.
2) Fyll inte på tvättmedel för förtvättsfasen om du ska skölja med bara vatten.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SVENSKA
27
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna:
mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Program
Vikt
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Bomull 60 °C
6
1.20
56
150
53
Bomull 40 °C
6
0.70
54
150
53
Syntet 40 °C
2,5
0.50
46
105
35
Fintvätt 40 °C
2,5
0.55
46
90
35
1
0.36
50
65
30
Ylle 30 °C
Vanliga bomullsprogram
Standard 60
°C bomull
6
1.03
48
224
53
Standard 60
°C bomull
3
0.78
41
150
53
Standard 40
°C bomull
3
0.60
42
138
53
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0.48
0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
1) När centrifugeringen är klar.
28 www.electrolux.com
I programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60°C
med maxvikt 6 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten däremot är 1
kg så är programet klart på mindre än en timme).
När apparaten räknar ut programets längd så blinkar en lampa i displayen.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Indikator
= kallt vatten.
Kontrollampan för inställd temperatur
tänds.
7.2 Centrifugering
Med den här funktionen kan du ändra den
förinställda centrifugeringshastigheten.
Kontrollampan för inställd hastighet tänds.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Nattprogram
• Ställ in den här funktionen för att ta bort
alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
• Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
• Kontrollampan tänds.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar regelbundet
för att undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
Ingen centrifugering
• Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Endast
torkfasen är tillgänglig.
• Kontrollampan tänds.
• Ställ in funktionen för mycket ömtåliga
plagg.
• Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
7.3 Förtvätt
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklar.
• Kontrollampan tänds.
• Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
7.4 Fördröjd start
Se "När programmet är klart" för
tömning av vattnet.
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
Med den här funktionen kan du senarelägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
SVENSKA
7.6 Lättstruket
Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar
programlängden till typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
eller
för att minska eller
Tryck på
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
indikator
■
■
■
■
2)
■
■
1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
2) Standardnivå.
7.8 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen geoch
samtinom att trycka på
digt tills indikatorn
tänds/släcks.
Du kan aktivera funktionen:
• När du tryckt på
låses funktionerna
och programvredet.
• Innan du trycker på
: Produkten
startar inte.
7.9 Ljudsignaler
Kompatibilitet för Time Manager
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ljudsignalen låter när:
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på
och
samtidigt i
6 sekunder.
Om du avaktiverar ljudsignalerna
fortsätter de att låta när det är fel
på produkten.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1.
2.
Häll en liten mängd tvättmedel i facket
för tvättfasen.
Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts
från trumman och baljan.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
• Öppna vattenkranen.
29
• Sätt i stickkontakten i eluttaget.
30 www.electrolux.com
9.1 Fylla på tvätt
1.
2.
A
3.
4.
Öppna locket till produkten.
Tryck på knapp A. Trumman öppnas
automatiskt.
Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget. Skaka kläderna innan du lägger
dem i produkten. Lägg inte i för
mycket tvätt i trumman.
Stäng trumman och locket.
FÖRSIKTIGHET
Kontrollera att du stängt trumman
rätt innan du stänger locket till
produkten.
9.2 Använda tvättmedel och andra medel
• Mät upp tvätt- och sköljmedel.
Tvättmedelsfacket för förtvättsfasen.
Tvättmedelsfacket för tvättfasen.
Fack för flytande tillsatsmedel (sköljmedel, stärkningsmedel).
Markeringen M är den högsta nivån för
mängden flytande tillsatsmedel.
9.3 Inställning av program
1.
2.
Vrid programväljaren till önskat diskprogram:
– indikatorn
blinkar;
– På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna
Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg
till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för
inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val visar
displayen meddelandet Err.
9.4 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
:
slutar blinka och fortsät• Indikatorn
ter lysa med fast sken.
• Indikatorn
börjar blinka på displayen.
• Programmet startar, luckan låses och
displayen visar indikatorn
.
• Tömningspumpen kan vara igång en
kort tid när produkten fyller på vatten.
Efter ca 15 minuter från programmets start:
• Produkten justerar programlängden automatiskt efter tvättens vikt.
• På displayen visas det nya värdet.
SVENSKA
31
9.5 Starta ett program med
fördröjd start
Öppna produktens lock när fördröjd
start är aktiverat:
1. Tryck på
för att pausa produkten.
• Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen. Tillhörande indikator tänds på displayen.
:
• Tryck på
– Produktens nedräkning startar.
– När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.
2.
Du kan avbryta eller ändra inställningen för den fördröjda starten
.
innan du trycker på
Avbryta den fördröjda starten:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
.
trycka på
2.
Tryck på
tills displayen visar
’.
Tryck på
en gång till för att starta
programmet direkt.
9.6 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
. Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen. Programmet fortsätter.
9.7 Avbryta ett program
1.
2.
Vrid programväljaren till
för att avbryta programmet och avaktivera produkten.
Vrid programväljaren igen för att aktivera produkten. Du kan nu ställa in ett
nytt tvättprogram.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
9.8 Öppna locket
Locket är låst medan ett program eller fördröjd start pågår och
visas på displayen.
FÖRSIKTIGHET
Om temperaturen och nivån på
vattnet i trumman är för hög kan
du inte öppna locket.
Vänta tills Lucklåsets indikator
släcks.
Du kan öppna luckan.
Stäng luckan och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara aktiverat.
3.
4.
Öppna produktens lock när
programmet är aktiverat:
1.
Vrid programväljaren till
för att
avaktivera produkten.
Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
Stäng produktens lucka.
Ställ in programmet igen
2.
3.
4.
9.9 När programmet är klart
• Produkten stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
•
tänds på displayen.
• Kontrollampan
släcks.
• Kontrollampan för locklåset
släcks.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
• Låt locket stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
• Stäng vattenkranen.
• Vrid programväljaren till
för att avaktivera produkten.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
– Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
– Kontrollampan för locklåset
är tänt.
Locket förblir låst.
– Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket.
För tömning av vattnet:
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet.
2. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
3. Tryck på
. Produkten tömmer ut
vattnet och centrifugerar.
4. När programmet är klart och kontrollampan för locklåset
släcks
kan du öppna locket.
1.
32 www.electrolux.com
5.
Vrid programväljaren till
avaktivera produkten.
för att
Produkten töms och centrifugerar
automatiskt efter cirka 18 timmar
(utom för ylleprogrammet).
Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.
• Alla kontrollampor och displayen släcks.
• Indikeringen
blinkar sakta
• Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
9.10 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
avaktiverar produkten.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att du
tvättar dem separat de första gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle
och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte i produkten:
– Tvätt utan fåll eller med snitt
– Behåar med metallbygel.
– Tvätta små plagg i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid centrifugeringsfasen.
Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.
10.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel
för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.
Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel
som lämpar sig för typen av fläck och material.
10.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och tillsatser
som är särskilt avsedda för tvättmaskiner.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det
flytande tvättmedlet med en doseringsboll.
• Ställ inte in förtvättsfasen eller en fördröjd start om du använder flytande
tvättmedel.
10.4 Ekologiska tips
• Ställ in ett program utan förtvätt om du
har tvätt som är normalt smutsig
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg
temperatur.
SVENSKA
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd tvättmedel
10.5 Waterhardheid
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du an-
33
vänder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är
mjuk behövs ingen vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till produkten.
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Ta ur stickkontakten från eluttaget innan
underhåll påbörjas.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.
11.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte denaturerad sprit,
lösningsmedel eller kemiska produkter.
11.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner.
11.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
11.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
34 www.electrolux.com
3.
11.5 Rengöring av tömningsfiltret
VARNING
Rengör inte nålfällan om vattnet i
produkten är hett.
2.
1.
1
2
1
2
3
CLACK
4
5
3
6
4
11.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
CLACK
SVENSKA
3.
35
4.
90˚
11.7 Åtgärder vid frysrisk
5.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen,
6.
7.
VARNING
Se till att temperaturen är över 0
°C innan du använder produkten
igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga temperaturer.
Utför denna procedur även när du
vill utföra en nödtömning.
1.
2.
3.
4.
Ställ in tömningsprogrammet och låt
det slutföras till slutet av programmet.
Vrid programväljaren till Stopp och
koppla ur produkten från eluttaget.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Stäng vattenkranen och koppla loss
tilloppsslangen.
Koppla loss tömningsslangen från en
vask eller kran
Placera ändarna på tömnings- och
tilloppsslangen i en behållare. Låt
vattnet rinna ut ur slangarna.
12. FELSÖKNING
Produkten startar inte eller upphör att fungera.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om
du inte kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten.
•
•
- Produktens lucka är öppen eller
är inte ordentligt stängd. Kontrollera
luckan!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING
Stäng av produkten innan du utför
kontrollerna.
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lock är stängt.
36 www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte
med vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten tömmer
inte ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion
som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
fungerar inte eller
tvättprogrammet varar
längre än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt
mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna
produktens lock.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
SVENSKA
Problem
37
Möjlig lösning
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om
det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna
är borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Produkten fylls med
vatten och töms omedelbart.
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge.
Slangen kan vara för låg.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en Se till att du bara trycker på önskade tryckknappar.
funktion.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Aktivera och avaktivera produkten om
andra felkoder visas på displayen. Kontakta service om problemet kvarstår.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Elektrisk anslutning:
Bredd/Höjd/Djup
Totalt djup
600 mm
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
Vattentryck
400 / 890 / 600 mm
IPX4
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt vatten
Max. tvättmängd
Bomull
Centrifugeringshastighet
Max
6 kg
1200 varv/minut
38 www.electrolux.com
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
39
192977010-A-052013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising