Electrolux | EWTD26410W | User manual | Electrolux EWTD26410W Ohjekirja

Electrolux EWTD26410W Ohjekirja
EWTD 26410W
FI
SV
Pesukone
Tvättmaskin
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
22
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS...........................................................................................5
4. KÄYTTÖPANEELI.............................................................................................. 6
5. OHJELMATAULUKKO....................................................................................... 7
6. KULUTUSARVOT...............................................................................................9
7. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................10
8. ASETUKSET.................................................................................................... 11
9. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 11
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ................................................................................12
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................15
12. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 16
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 18
14. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 20
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä
vanhemmat lapset sekä rajoitteiset henkilöt
edellyttäen, että heitä on opastettu ja/tai heitä
valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he
ymmärtävät mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Maksimitäyttömäärää 6 kg ei saa ylittää (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien
liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8
MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä
tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun
huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan
mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
2.2 Sähköliitäntä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
Säilytä kuljetuspultit varmassa
paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää
tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee
asentaa takaisin rummun
lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden
välttämiseksi.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Älä asenna tai käytä laitetta tilassa,
jossa se voi altistua alle 0 °C
lämpötilalle tai sääolosuhteille.
Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian
jää riittävästi tilaa.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata
kokonaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
2.3 Vesiliitäntä
•
•
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
SUOMI
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes
se on puhdasta ja kirkasta ennen
uusien putkien liittämistä.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
•
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Varmista, että kaikki metalliosat on
poistettu pyykistä.
Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
•
•
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
2.5 Huolto
•
2.4 Käyttö
•
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
•
•
•
Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
5
2
3
4
1
2
3
4
5
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
Arvokilpi
5
6
www.electrolux.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
1 Ohjelmanvalitsin
2 Linkousnopeuden alennus kosketuspainike
(Linkous)
7 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
(Extra Rinse)
8 Helposti Siliävät -kosketuspainike
3 Lämpötila-kosketuspainike
(Temperature)
4 Näyttö
(Easy Iron)
Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
9
(Start/Pause)
10 Time Manager -kosketuspainikkeet
5 Esipesu-kosketuspainike
(Prewash)
6 Ajastin-kosketuspainike
Start)
(Delay
4.2 Näyttö
A
E
B
D
C
A. Aika-alue:
• Ohjelma-aika.
• Hälytyskoodit. Katso kuvaus
luvusta “Vianmääritys”.
• Time Manager
-taso.
B. Ajastimen merkkivalo.
C. Lapsilukon merkkivalo.
D. Kansi lukittu -merkkivalo:
• Kun merkkivalo palaa, kantta ei
voida avata.
• Kun merkkivalo on sammunut,
kansi voidaan avata.
• Kun merkkivalo vilkkuu, kantta ei
voida avata. Odota joitakin
minuutteja, kunnes merkkivalo
sammuu.
E. Pesuvaiheen merkkivalot.
•
: pesuvaihe
SUOMI
•
: huuhteluvaihe
•
7
: linkousvaihe
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Puuvilla
90 °C - Kylmä
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikai‐
nen ja vähän likainen pyykki.
Puuvilla
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalili‐
kainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman
pituus kasvaa.
Synteettiset
60 °C - Kylmä
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40 °C - Kylmä
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi,
polyesteri. Normaalilikainen.
Villa/Käsi‐
npesu
40 °C - Kylmä
1 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arka‐
laatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpe‐
su».2)
Silkki
30 °C
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma silkille ja sekoitekuiduille.
Peitot
60 °C - 30°C
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untu‐
vapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
Huuhtelut
Kylmä
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit vil‐
laa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun otta‐
matta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mu‐
kaan.
Tyhjennys
6 kg
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstii‐
lit.
Linkous
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rum‐
musta. Kaikki tekstiilit villaa ja arkalaatuisia
tekstiilejä lukuun ottamatta.
Farkut
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värilli‐
sille vaatteille.
Verhot
40 °C - Kylmä
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe aktivoituu
automaattisesti.3)
Eco1)
60 °C - 40 °C
8
www.electrolux.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Urheilu
30 °C
2,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen
tai raikastettava pyykki.
5 paitaa
30 °C
1,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikas‐
tettava pyykki. 5 - 6 paidalle.
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukai‐
sesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60 °C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40 °C puuvillaoh‐
jelma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalili‐
kaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpö‐
tilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikut‐
taa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjel‐
massa.
3) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SUOMI
Ohjelma
■
■
■
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa ky‐
seisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 6 kg
ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energian‐
kulutus
(kWh)
Vedenkulu‐ Likimääräi‐ Jäännös‐
tus (litro‐
nen ohjel‐ kosteus
ina)
man kesto (%)1)
(minuuttei‐
na)
Puuvilla 60 °C
6
1,50
65
200
53
Puuvilla 40 °C
6
0,85
62
190
53
Synteettiset 40 °C
2,5
0,50
46
105
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,36
50
65
30
6
1,03
48
200
53
3
0,78
41
150
53
3
0,60
42
138
53
Villa/Käsinpesu 30
°C 2)
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
Standardi 60 °C
puuvilla
Standardi 40 °C
puuvilla
1) Linkousvaiheen päättyessä.
2) Ei saatavilla kaikissa malleissa.
9
10
www.electrolux.com
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,48
0,48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010
mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Temperature
•
Voit muuttaa oletuslämpötilaa
asettamalla tämän lisätoiminnon.
•
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
•
•
7.2 Linkous
•
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa
oletuslinkousnopeutta.
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
Linkouksen lisätoiminnot:
Ei linkousta
•
•
•
•
Aseta tämä lisätoiminto kaikkien
linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain
tyhjennysvaihe on käytettävissä.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Aseta tämä lisätoiminto erittäin
arkalaatuisia tekstiilejä varten.
Huuhteluvaihe käyttää enemmän
vettä joissakin pesuohjelmissa.
Rypistymisen esto
•
•
•
•
•
Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Rummussa on vettä, kun ohjelma
päättyy.
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
Yöohjelma
Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi
kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi
hiljaisen pesun.
Huuhteluvaihe käyttää enemmän
vettä joissakin pesuohjelmissa.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.3 Prewash
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon,
ohjelman kesto on pitempi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.4 Delay Start
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
vähintään 30 minuutin ja enintään 20
tunnin päästä.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
7.5 Extra Rinse
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Easy Iron
■
Laitteen linkousnopeus laskee, se
käyttää enemmän vettä ja mukauttaa
ohjelman keston pyykkityypin mukaan.
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa
.
Time Manager on käytettävissä vain
taulukon ohjelmissa.
1)
■
■
■
■
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Jos käytettävissä.
2) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.
3) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
4) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään,
energiankulutus pienenee asteittain. Opti‐
moitu lämmitysvaihe säästää energiaa ja pi‐
tempi kesto säilyttää samat pesutulokset
(erityisesti normaalilikaisen pyykin kohdal‐
la).
Kun asetat pesuohjelman, näytössä
näkyy oletuskesto.
3)
1)
■2) ■2) ■2) ■2) ■2) ■2)
4)
7.7 Time Manager
-merkki‐
valo
■
■
Vastaava merkkivalo syttyy.
tai
11
-merkki‐
valo
Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen
ryppyjen muodostumisen estämiseksi.
painamalla
SUOMI
2)
■
8. ASETUKSET
8.1 Lapsilukko
8.2 Äänimerkit
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
Äänimerkit kuuluvat, kun:
•
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
•
:
Kun painat painiketta
lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin
lukittuvat.
•
Ennen painikkeen
painamista:
laite ei voi käynnistyä.
•
•
ohjelma on päättynyt
laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/
päälle painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
2. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
12
www.electrolux.com
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu oikein.
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat
ne laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine
lokeroihin.
A
10.3 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
SUOMI
10.4 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
vilkkuu.
Merkkivalo
Näytössä näkyy Time Manager taso, ohjelman kesto ja
ohjelmavaiheiden merkkivalot.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja
linkousnopeutta tai lisää
käytettävissä olevia lisätoimintoja.
Kun kytket jonkin lisätoiminnon
päälle, asetetun lisätoiminnon
merkkivalo syttyy.
•
•
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, näytössä
näkyy viesti
.
•
lakkaa vilkkumasta
Merkkivalo
ja jää palamaan.
•
Merkkivalo
alkaa vilkkumaan
näytössä.
Ohjelma käynnistyy, kansi lukittuu
ja näytössä näkyy merkkivalo
•
•
.
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti ohjelman
keston pyykkimäärän
mukaan.
• Uusi arvo näkyy
näytössä.
10.6 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi viive näkyy
näytössä.
Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
2. Paina painiketta
•
:
13
Laite käynnistää ajanlaskun.
Luukku lukittuu ja näytössä näkyy
merkkivalo
.
Kun asetettu aika on kulunut
loppuun, ohjelma käynnistyy
automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai
muuttaa ajastimen asetusta
ennen kuin painat
.
Ajastuksen peruuttaminen:
•
Paina painiketta
laitteen asettamiseksi
taukotilaan.
•
Paina painiketta
kunnes näytössä
.
10.5 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
•
•
•
,
näkyy '.
Käynnistä ohjelma
välittömästä
painamalla painiketta
uudelleen.
10.7 Ohjelman keskeyttäminen
ja lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta
.
Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
Ohjelma jatkuu.
.
10.8 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon .
2. Kytke laite toimintaan kääntämällä
ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen
jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
14
www.electrolux.com
10.9 Kannen avaaminen
•
Laitteen kansi on lukittu ohjelman tai
ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä
•
.
näkyy merkkivalo
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian
korkeita, kantta ei voida
avata.
•
.
painiketta
2. Odota, kunnes kannen lukituksen
sammuu.
merkkivalo
3. Voit avata kannen.
4. Sulje kansi ja paina uudelleen
painiketta. Ajastin toimii edelleen.
Jos asetat toiminnon
suorittaa ainoastaan
tyhjennysvaiheen.
•
•
Laite pysähtyy automaattisesti.
Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
.
•
Näyttöön syttyy
•
Painikkeen
•
Kannen lukon merkkivalo
sammuu.
Voit avata kannen.
Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
Sulje vesihana.
Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
•
•
•
•
•
merkkivalo sammuu.
asentoon .
Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
, laite
. Laite tyhjentää
2. Paina painiketta
veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
kannen lukon merkkivalo
sammuu, kansi voidaan avata.
4. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
asentoon
.
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua (Villaohjelmaa lukuun ottamatta).
1. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
10.10 Ohjelman päättyessä
palaa.
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
Kannen avaaminen ohjelman ollessa
käynnissä:
asentoon .
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen kansi.
3. Sulje kansi ja aseta ohjelma
uudelleen.
Kannen lukon merkkivalo
Merkkivalo
vilkkuu. Kansi on
edelleen lukittu.
Kansi voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
Kannen avaaminen ajastimen ollessa
käynnissä:
1. Aseta laite taukotilaan painamalla
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
10.11 Valmiustila
Kun pesuohjelman päättymisestä on
kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta
ole kytketty pois toiminnasta,
energiansäästötoiminto aktivoituu.
Energiansäästötoiminto vähentää
energiankulutusta, kun laite on
valmiustilassa.
•
Kaikki merkkivalot ja näyttö
sammuvat.
•
Painikkeen
merkkivalo vilkkuu
hitaasti.
Paina jotakin lisätoimintoa
energiansäästötoiminnon
deaktivoimiseksi.
•
Jos asetat ohjelman tai
lisätoiminnon, jonka
päätyttyä vesi jää rumpuun,
energiansäästötoiminto ei
kytkeydy päälle veden
tyhjentämisen
muistuttamiseksi.
SUOMI
15
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
11.1 Pyykit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
Poista kovat tahrat.
Pese vaikeat tahrat
erikoispesuaineella.
Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
Älä pese saumaamattomia tai
leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai
arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
esikäsitellään ennen tekstiilien
asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
•
Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
•
•
•
•
•
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja
villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
•
•
•
•
Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla
maksimaalisella täyttömäärällä.
Käytä tarvittaessa
tahranpoistoainetta, kun valitset
alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
16
www.electrolux.com
12. HOITO JA PUHDISTUS
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneiseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
•
•
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
12.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
Poista kaikki pyykit koneesta.
Valitse puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
SUOMI
3.
12.5 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
1.
2.
1
2
2
3
1
CLACK
5
4
6
4
3
CLACK
12.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
17
18
www.electrolux.com
3.
4.
90˚
12.7 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
4. Aseta tyhjennysohjelma ja anna
ohjelman käydä loppuun saakka.
5. Käännä ohjelmanvalitsin
pysäytysasentoon virran
katkaisemiseksi laitteesta.
6. Kytke laite irti verkkovirrasta.
Suorita tämä toimenpide
myös silloin, kun haluat
suorittaa hätätyhjennyksen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen. Valmistaja
ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
1. Sulje vesihana ja irrota
vedenottoletku.
2. Irrota tyhjennysletku pesualtaasta tai
poistoviemäristä.
3. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun
päät astiaan. Anna veden virrata ulos
letkuista.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
•
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen kansi tai rummun
luukut ovat auki tai ne on suljettu
virheellisesti. Tarkista molemmat!
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
13.1 Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman.
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
SUOMI
19
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käyn‐
nisty.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukut on suljettu
oikein.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole pala‐
nut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vet‐
tä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy li‐
sätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tu‐
koksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittu‐
mia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Let‐
ku voi olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittu‐
mia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi
jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai Aseta linkousohjelma.
pesuohjelma kestää
normaalia pitempään.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
20
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudel‐
leen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesi‐
vuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemää‐
rää.
Laitteen kansi ei avau‐
du.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vet‐
tä.
Laitteesta kuuluu poik‐
keavia ääniä.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on
poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso koh‐
ta ‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tä‐
mä on normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyt‐
tävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
SUOMI
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
21
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kos‐
IPX4
teuden suojaustason, lukuun ottamatta kuiten‐
kaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kos‐
teussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Valko/Kirjo
Energialuokka
Linkousnopeus
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
6 kg
A+
Maksimi
1200 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
22
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................23
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER........................................................................ 24
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................26
4. KONTROLLPANELEN......................................................................................26
5. PROGRAMÖVERSIKT..................................................................................... 27
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN..............................................................................29
7. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 30
8. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 32
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...................................................................... 32
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 32
11. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 35
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 36
13. FELSÖKNING.................................................................................................39
14. TEKNISKA DATA........................................................................................... 41
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
23
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och
äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt
att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det
gäller säker användning av apparaten och att de
förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn 3 år och under måste hållas borta från denna
apparat när den är i drift hela tiden.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Håll tvättmedel räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 6
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta eller annat som ligger på
golvet.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet med
hjälp av de nya medföljande slangsatserna, eller
andra nya slangsatser som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om apparaten ska
flyttas i framtiden måste de sättas dit
igen för att låsa trumman för att
förhindra inre skador.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0°C eller där den utsätts
för väder och vind.
Golvytan där apparaten ska
installeras måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
•
•
Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och golvet.
Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
Hushållsapparaten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
SVENSKA
•
•
Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid
tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
•
•
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
2.5 Underhåll
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
2.4 Använd
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
25
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära maskinen och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
Kassera maskinen i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
26
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
1
2
3
4
5
2
3
5
Kontrollpanel
Lucka
Luckhandtag
Fötter för att få maskinen i nivå
Typskylt
4
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1 Programvred
2 Touch-kontroll för reducerad
centrifugering
(Centrifugering)
3 Touch-kontroll för Temperatur
(Temperature)
4 Display
5 Touch-kontroll för Förtvätt
(Prewash)
9
6 Touch-kontroll för Fördröjd start
(Delay Start)
7 Touch-kontroll för Extra sköljning
(Extra Rinse)
8 Touch-kontroll för Lättstruket
(Easy Iron)
9 Touch-kontroll för Start/Paus
(Start/Pause)
SVENSKA
10 Touch-kontroller för Time Manager
4.2 Display
A
E
B
D
C
A. Tidområdet:
• Programtid.
• Larmkoder. Se avsnittet
"Felsökning" för beskrivning av
dem.
• Nivån för Time Manager
.
B. Indikator för Fördröjd start.
C. Kontrollampa för Barnlås.
D. Kontrollampan för lucklås:
• Den lyser, du kan inte öppna
luckan.
• Den lyser inte, du kan öppna
luckan.
• Den blinkar, du kan inte öppna
luckan. Vänta några minuter tills
kontrollampan släckts.
E. Kontrollampor för tvättfas.
•
: tvättfas
•
: sköljfas
•
: centrifugeringsfas
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Max. tvätt‐
Programbeskrivning
Temperaturom‐ mängd
(Typ av tvätt och smuts)
råde
Max. centrifu‐
geringshastig‐
het
6 kg
1200 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
6 kg
1200 varv/
minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och
programmets tvättfas förlängs.
Syntet
60° - Kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Fintvätt
40° - Kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyes‐
ter. Normalt smutsad tvätt.
Bomull
90°C - Kall
Bomull
Eco1)
60° - 40°C
27
28
www.electrolux.com
Program
Max. tvätt‐
Programbeskrivning
Temperaturom‐ mängd
(Typ av tvätt och smuts)
råde
Max. centrifu‐
geringshastig‐
het
Ylle/ Hand‐ 1 kg
1200 varv/
tvätt
minut
40° - Kall
Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvätt‐
bar ylle och ömtåliga material med symbolen
"handtvätt".2)
Siden
30°C
1 kg
Specialprogram för silke och blandade syntet‐
800 varv/minut material.
Täcken
60° – 30°C
2 kg
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
800 varv/minut sängöverkast etc.
6 kg
1200 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla mate‐
rial, förutom ylle och mycket ömtåliga material.
Minska centrifugeringshastigheten efter typ av
tvätt.
Tömning
6 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla materi‐
al.
Centrif.
6 kg
1200 varv/
minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trum‐
man. Alla material förutom ylle och ömtåliga
material.
Jeans
60° - Kall
3 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
Gardiner
40° - Kall
2 kg
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen akti‐
800 varv/minut veras automatiskt.3)
Sportkläder
30°C
2,5 kg
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.
800 varv/minut Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas
upp.
5 Skjortor
30°C
1,5 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
800 varv/minut tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6
skjortor.
Kall
Sköljning
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60°C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram
40°C Vit-/Kulörtvätt". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energioch vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka
som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
3) Använd inte tvättmedel till förtvättsfasen utan den ska sköljas med bara vatten.
SVENSKA
29
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan påverka uppgif‐
terna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programstart visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Vit-/Kulörtvätt 60 °C med maxvikt 6 kg, så överskrider programmet 2 tim‐
mar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en
timme).
När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i dis‐
playen.
30
www.electrolux.com
Program
Tvätt‐
mängd
(kg)
Energiför‐
brukning
(kWh)
Vattenför‐
brukning
(liter)
Ungefärlig Återståen‐
programtid de fukt
(minuter)
(%)1)
Bomull 60°C
6
1,50
65
200
53
Bomull 40°C
6
0,85
62
190
53
Syntet 40°C
2,5
0,50
46
105
35
Fintvätt 40°C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,36
50
65
30
6
1,03
48
200
53
3
0,78
41
150
53
3
0,60
42
138
53
Ylle/ Handtvätt
30°C 2)
Vanliga bomullsprogram
Standard 60°C
Vit-/Kulörtvätt
Standard 60°C
Vit-/Kulörtvätt
Standard 40°C
Vit-/Kulörtvätt
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0.48
0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperature
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
•
Indikator
= kallt vatten.
Ingen centrifugering
Kontrollampan för inställd temperatur
tänds.
•
•
7.2 Centrifugering
•
Med den här funktionen kan du ändra
den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Indikatorn för inställd hastighet tänds.
Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser.
Endast tömningsfasen är tillgänglig.
Kontrollampan tänds.
Ställ in funktionen för mycket ömtåliga
plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
Sköljstopp
•
•
Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
Kontrollampan tänds.
SVENSKA
•
•
•
Det finns vatten i trumman när
programcykeln är klar.
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Locket förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp locket.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
Nattprogram
•
•
•
•
•
Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser och för
att utföra en tyst tvätt.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
Kontrollampan tänds.
Tvättprogrammet stannar med vattnet
i trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
Locket förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp locket.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
7.3 Prewash
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.6 Easy Iron
Produkten tvättar och centrifugerar
tvätten skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
Produkten sänker
centrifugeringshastigheten, använder
mer vatten och anpassar
programlängden till typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
eller
för att minska eller
Tryck på
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
indika‐
tor
3)
7.4 Delay Start
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra Rinse
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
1)
■
■
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
31
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
■
4)
■
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2) ■2) ■2) ■2) ■2) ■2)
1) I förekommande fall.
2) Standardlängd för alla program.
3) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
4) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den optime‐
rade uppvärmningsfasen sparar energi och
den längre programlängden ger samma
tvättresultat (speciellt för normalt smutsad
tvätt).
32
www.electrolux.com
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
8.2 Ljudsignaler
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
Ljudsignalen låter när:
•
Aktivera/avaktivera funktionen
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
När programmet är klart.
När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
och
genom att trycka på
•
•
tänds/
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
Du kan aktivera funktionen:
•
: alternativen
Efter att du tryckt på
och programvredet är låsta.
•
Innan du trycker på
startar inte.
och
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
: Produkten
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem
i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
A
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till produkten.
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i
facken.
SVENSKA
33
10.3 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsats‐
medel.
10.4 Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat
program:
blinkar.
Kontrollampan
På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och
indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg
till tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
•
•
Om du gör ett felaktigt val
visar displayen meddelandet
.
10.5 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
.
•
Kontrollampan för
slutar
blinka och fortsätter lysa med fast
sken.
•
Indikatorn
börjar blinka på
displayen.
Programmet startar, locket låses
och displayen visar kontrollampan
•
•
.
Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid när produkten fyller på
vatten.
34
www.electrolux.com
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
programlängden
automatiskt efter tvättens
vikt.
• På displayen visas det
nya värdet.
10.6 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen.
Tillhörande indikator tänds på displayen.
:
2. Tryck på
• Produktens nedräkning startar.
• Luckan stängs, displayen visar
•
-indikatorn.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den
fördröjda starten innan du
trycker på
. Avbryta den
fördröjda starten:
• Ställ produkten i
pausläge genom att
•
trycka på
.
Tryck på
tills
displayen visar
•
.
10.7 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
igen.
3. Tryck på
Programmet fortsätter.
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avbryta programmet och
avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att
aktivera produkten. Du kan nu ställa
in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera att
det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
10.9 Öppna luckan
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög kan du inte öppna
luckan.
Öppna luckan när fördröjd start är
aktiverat:
en gång
Tryck på
till för att starta
programmet direkt.
1. Tryck på
.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
10.8 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets indikator
släcks.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara
aktiverat.
Öppna produktens lucka när
programmet är aktiverat:
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet
igen.
SVENSKA
10.10 När programmet är klart
•
•
•
Hushållsapparaten stannar
automatiskt.
En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).
4. Vrid programväljaren till
att stänga av produkten.
tänds på displayen.
Kontrollampan för
•
Kontrollampan för lucklåset
släcks.
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
Stäng vattenkranen.
•
•
•
släcks.
Vrid programväljaren till -läget för
att stänga av produkten.
Låt locket stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
•
•
Kontrollampan för lucklåset
2. Tryck på
. Produkten tömmer ut
vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna locket.
•
•
•
är
tänt. Indikatorn
blinkar. Locket
förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna locket.
-läget för
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar (utom
för ylleprogrammet).
10.11 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
stänger av produkten.
Energisparläget minskar
energiförbrukningen när produkten är i
standby-läge.
•
Alla indikatorer och displayen släcks.
•
•
blinkar sakta.
Indikatorn för
Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
aktiveras inte
energibesparingsfunktionen
för att påminna dig om att
tömma ut vattnet.
För tömning av vattnet:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten. Om du
ställer in
endast.
tömmer produkten
11. RÅD OCH TIPS
11.1 Fylla på tvätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle.
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
•
•
•
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
Ta bort svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
36
www.electrolux.com
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
•
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
•
•
•
•
•
Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle,
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med flik tillsätter du
det flytande tvättmedlet med en
doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
•
•
•
•
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig.
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
SVENSKA
12.3 Underhållstvätt
•
•
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Gör en underhållstvättning
regelbundet. För att göra detta:
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
2.
1.
37
Ta ut tvätten ur trumman.
Välj bomullsprogrammet med högsta
temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
3.
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
38
www.electrolux.com
1.
2.
1
2
2
3
1
CLACK
5
4
6
4
3
CLACK
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
Utför denna procedur även
när du vill utföra en
nödtömning.
1. Stäng vattenkranen och koppla loss
tilloppsslangen.
SVENSKA
2. Koppla loss tömningsslangen från
avloppsanslutningen.
3. Placera ändarna på tömnings- och
tilloppsslangen i en behållare. Låt
vattnet rinna ut ur slangarna.
4. Ställ in tömningsprogrammet och låt
det slutföras till slutet av programmet.
5. Vrid programväljaren till Stopp och
koppla ur produkten från eluttaget.
39
6. Dra ur stickkontaken ur eluttaget.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0°C innan du använder
produkten igen. Tillverkaren
har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga
temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under
diskning.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet
fortsätter.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt
stängd. Kontrollera båda!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING!
Avaktivera produkten innan
du utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda
ordentligt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med Kontrollera att vattenkranen är öppen.
vatten ordentligt.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kon‐
takta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
40
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slang‐
vatten och töms ome‐
en kan vara för låg.
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
fungerar inte eller tvätt‐
programmet varar läng‐
re än normalt.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuge‐
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet. Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna pro‐
duktens lock.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
SVENSKA
Problem
41
Möjlig lösning
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se av‐
snittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit-/Kulörtvätt
Energiklass
Centrifugeringshastig‐
het
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
6 kg
A+
Max
1200 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
42
www.electrolux.com
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
43
192976421-A-012016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising