ROSENLEW | RTTB800 | User manual | Rosenlew RTTB800 Ohjekirja

Rosenlew RTTB800 Ohjekirja
Käyttöohje
Bruksanvisning
Pesukone
RTTB 800
Tvättmaskin
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneelin kuvaus
Ohjelmataulukko
Kulutusarvot
Lisätoiminnot
2
3
4
5
5
7
7
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Tekniset tiedot
Vianmääritys
Asennus
8
8
9
10
12
12
13
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen
mukana tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo
ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on
auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
2
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Noudata maksimitäyttömäärää 5 kg (ks. luku “Ohjelmataulukko”).
Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja maksimiarvo) 0,5 bar (0,05
MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta
letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja
irrota pistoke pistorasiasta.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Turvallisuusohjeet
Asennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit.
Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu tulee lukita, kun
siirrät laitetta.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C lämpötilassa
tai tilassa, jossa se altistuu sääolosuhteille.
Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on
tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua
ei voida avata kokonaan.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian
välissä.
Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton jää riittävästi
tilaa.
•
•
Vesiliitäntä
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos
virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa
suorittaa vain valtuutetuttu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä
käsillä.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin,
joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden
valua, kunnes se on puhdasta.
Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee
varmistaa, ettei laitteessa tai sen liitännöissä ole
vuotoja.
Käyttö
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.
Sähköliitännät
•
•
•
Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia: Laitteessa on
13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen
vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS
1362) sulaketta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön
direktiivejä.
•
•
•
•
•
Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
Lue pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Varmista, että poistat kaikki metalliosat pyykistä.
Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten
vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita
voidaan käyttää.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
3
•
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus
1
2
3
5
1
2
3
4
5
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Jalat laitteen tasapainottamiseen
Arvokilpi
A)
Huuhteluainelokero. (älä täytä yli MAXmerkinnän)
B)
Valkaisuainelokero. Valkaisuainetta voi käyttää
ilman esipesua olevissa valko-/kirjopesuohjelmissa,
¼-1 mitallinen laimennettua valkaisuainetta (älä
täytä yli MAX-merkinnän).
4
Pesuainelokero
A
B
C
D
E
C)
Varsinainen pesu -lokero.
D)
Esipesu-lokero.
E) Huuhteluaineen ja valkaisuaineen ylivuoto (jos
annosteltu liikaa).
4
Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
800
700
600
500
6
1 Ohjelmanvalitsin
2 Merkkivalot:
Esipesu/Varsinainen pesu (Pesu)
Huuhtelut/Linkous (Huuhtelut/Linkous)
Ohjelman loppu (Loppu)
3
4
5
6
5
4
3
Käynnistä/Tauko-painike (Käynnistä/Tauko)
Lisähuuhtelun painike (Lisähuuhtelu)
Lisätoimintojen valintapainike (Valinnat)
Linkouksen valintapainike (Linkous)
Ohjelmataulukko
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö,
maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
5 kg
800 kierrosta minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen
pyykki.
5 kg
800 kierrosta minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa.
2,5 kg
800 kierrosta minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40 °C - 30 °C
2,5 kg
700 kierrosta minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen.
Villa
40 °C - 30 °C
1 kg
800 kierrosta minuutissa
Konepestävä villa ja käsinpestävä villa.
Puuvilla
90 °C - Kylmä (
)
Puuvilla Eco1)
ja
Siliävät
60 °C - Kylmä (
)
5
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö,
maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Mix 20°
20 °C
3 kg
800 kierrosta minuutissa
Erityinen ohjelma vähän likaiselle puuvillalle, tekokuidulle ja sekapyykille. Aseta tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi.
Varmista, että pesuaine on tarkoitettu alhaiselle lämpötilalle hyvien
pesutuloksien saavuttamiseksi.
Käsinpesu
1 kg
800 kierrosta minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit, joissa on «käsinpesu» -merkki. 2)
Huuhtelut
Kylmä
5 kg
800 kierrosta minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
Tyhjennys
5 kg
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
Linkous
5 kg
800 kierrosta minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
Kylmä (
)
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat “Standardi
60°C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40°C puuvillaohjelma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista pesua varten. Voi vaikuttaa siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei
pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
Linkous
Pika
■
■
■
Puuvilla Eco
■
■
■
Siliävät
■
■
■
■
■
Hienopesu
■
■
■
■
■
Villa
■
■
Mix 20°
■
■
Käsinpesu
■
■
Huuhtelut
■
■
Tyhjennys
■
■
Lisähuuhtelu
Puuvilla
Linkous
6
Esipesu
■
■
■
■
Kulutusarvot
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin
määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelmat
Täyttö (kg)
Energiankulutus (kWh)
Vedenkulutus
(litroina)
Likimääräinen
ohjelman kesto (minuutteina)
Jäännöskosteus (%) 1)
Puuvilla 60 °C
5
1,20
58
120
66
Puuvilla 40 °C
5
0,80
58
120
66
Siliävät 40 °C
2,5
0,65
48
80
37
Hienopesu 40 °C
2,5
0,55
53
70
37
1
0,40
48
54
37
Standardi 60 °C puuvilla
5
0,89
49
203
66
Standardi 60 °C puuvilla
2,5
0,68
32
154
66
Standardi 40 °C puuvilla
2,5
0,60
33
145
66
Villa/Käsinpesu 30 °C
Standardit puuvillaohjelmat
1) Linkousvaiheen päättyessä.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,10
0,98
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY
vaatimuksien mukaisesti.
Lisätoiminnot
Linkous
Esipesu
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa oletuslinkousnopeutta.
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen
pesuohjelmaan.
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
Linkouksen lisätoiminnot:
Rypistymisenesto
Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi. Vastaava
merkkivalo syttyy.
Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy. Kansi on
edelleen lukittu. Kannen lukitus voidaan avata vasta
sitten, kun vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta
"Ohjelman päättyessä".
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon, ohjelman kesto on
pitempi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Pika
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää ohjelman kestoa.
Aseta tämä lisätoiminto vähän likaiselle tai
raikastettavalle pyykille.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7
Lisähuuhtelu
Vastaava merkkivalo syttyy.
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä huuhteluita
pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle ollaan
allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.
Käyttöönotto
1.
2.
Aseta pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon.
Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse
korkein lämpötila, älä kuitenkaan aseta pyykkiä
koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja
pesualtaasta.
Päivittäinen käyttö
lisätoiminnon päälle, asetetun lisätoiminnon
merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon virheellisesti,
merkkivalossa Käynnistä/Tauko vilkkuu
punainen valo.
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale
kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
A
Ohjelman käynnistys
Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
• Painikkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää
palamaan.
• Ohjelma käynnistyy, kansi lukittuu ja käynnissä
olevan ohjelmavaiheen merkkivalo palaa.
• Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa ohjelman
alussa.
Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen
muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin ne
käynnistyvät.
1.
HUOMIO! Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa, että rumpu
on suljettu oikein.
Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine. Lisää pesuaine ja
huuhteluaine lokeroihin. Lisää tarvittaessa
valkaisuainetta lokeroon
.
Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta ohjelma:
• Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu.
2. Muuta tarvittaessa linkousnopeutta tai lisää
käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket jonkin
8
2.
3.
Paina painiketta Käynnistä/Tauko. Merkkivalo
alkaa vilkkua.
Muuta lisätoimintoja.
Paina uudelleen painiketta Käynnistä/Tauko.
Ohjelma jatkuu.
Pesuohjelman peruuttaminen
1.
2.
Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon .
Kytke laite toimintaan kääntämällä
ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen jälkeen voit
asettaa uuden pesuohjelman.
Laite tyhjentää veden ennen uuden
ohjelman käynnistämistä. Varmista, että
pesuaine on edelleen
pesuainelokerossa. Täytä se muussa
tapauksessa.
Kannen avaaminen
Laitteen kansi on lukittu ohjelman ollessa toiminnassa.
HUOMIO! Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita, kantta ei
voida avata.
Kannen avaaminen ohjelman 10 ensimmäisen
minuutin aikana:
1.
Aseta laite taukotilaan painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko.
2. Kansi voidaan avata muutaman minuutin kuluttua.
3. Sulje kansi ja paina uudelleen Käynnistä/Taukopainiketta. Ohjelma jatkuu.
Kannen avaaminen ohjelman ollessa käynnissä:
1.
2.
3.
Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon .
Odota joitakin minuutteja ja avaa sen jälkeen
laitteen kansi.
Sulje kansi ja aseta ohjelma uudelleen.
•
•
•
•
ohjelmanvalitsin asentoon .
Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta
rummussa on edelleen vettä:
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei
muodostuisi ryppyjä.
• Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu.
Kansi on edelleen lukittu.
• Kansi voidaan avata vasta sitten, kun vesi on
tyhjennetty.
•
Veden tyhjentäminen:
1.
2.
Ohjelman päättyessä
3.
•
•
4.
Laite pysähtyy automaattisesti.
Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo sammuu.
Merkkivalo Loppu palaa.
Voit avata kannen.
Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on
tyhjä. Sulje vesihana.
Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma. Laske
tarvittaessa linkousnopeutta.
Paina painiketta Käynnistä/Tauko. Laite tyhjentää
veden ja linkoaa.
Kun ohjelma on suoritettu loppuun, voit avata
kannen muutaman minuutin kuluttua.
Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon
.
Vihjeitä ja neuvoja
Pyykit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut,
arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinnässä olevia
ohjeita.
Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä
aikaa.
Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä
ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä
erikseen ensimmäisillä kerroilla.
Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja
nepparit. Sido vyöt.
Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja
painetut tekstiilit väärin päin.
Poista kovat tahrat.
Pese huomattavat tahrat erityisellä pesuaineella.
Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki
koukut tai aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
Älä pese laitteessa saumaamattomia tai leikattuja
pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit
pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa
epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy,
levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä linkous
uudelleen.
Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat poistetaan ennen
tekstiilien asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita.
Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
Pesuaineet ja lisäaineet
•
•
•
Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita
ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille
(enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen
lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden
erikoispesuaineita.
Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa
pesuainemäärää.
9
•
•
•
Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman
lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia tuotteita.
Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää, lisää
nestemäiset pesuaineet (pesuainevalmistajan
toimittamaa) annostelupalloa käyttämällä.
Ympäristönsuojeluohjeita
•
•
•
Pese normaalilikaiset pyykit ohjelmalla, jossa ei ole
esipesua.
Käynnistä pesuohjelma aina maksimaalisella
täyttömäärällä.
Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta, kun valitset
alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
•
Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean
määrän pesuainetta.
Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri,
suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on
pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä
paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata
tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Ulkopintojen puhdistaminen
Pesuainelokeron puhdistaminen
1
2
3
4
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä
vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.
HUOMIO! Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.
Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri,
suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja
ruostehiukkasten estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan
pesukoneeseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita
toimenpide erillään pyykinpesusta.
Noudata aina tuotepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä
hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu säännöllisesti.
Toimi seuraavasti:
•
•
10
Poista pyykki koneesta.
Aseta puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää pieni
määrä pesuainetta.
Nukkasihdin puhdistaminen
3
4
90˚
1
2
Suojeltava jäätymiseltä
4
Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi
laskea alle 0 °C, poista jäljelle jäänyt vesi
vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.
Suorita tämä toimenpide myös silloin,
kun haluat suorittaa hätätyhjennyksen.
6
5
3
1.
2.
3.
4.
8
5.
7
9
6.
7.
10
Irrota pistoke pistorasiasta.
Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
Irrota tyhjennysletku pesualtaasta tai
poistoviemäristä.
Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun päät astiaan.
Anna veden virrata ulos letkuista.
Aseta tyhjennysohjelma ja anna ohjelman käydä
loppuun saakka.
Käännä ohjelmanvalitsin pysäytysasentoon virran
katkaisemiseksi laitteesta.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
VAROITUS!
CLACK
Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista. Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja
säilytettäväksi normaalissa huoneenlämpötilassa.
11
CLACK
Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin
puhdistaminen
1
1
2
2
3
11
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600 mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2300 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason,
lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole
kosteussuojaa.
IPX4
Vedenpaine
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimi
Maksimi
Vesiliitäntä 1)
Kylmä vesi
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
5 kg
Linkousnopeus
Maksimi
800 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Punainen merkkivalo vilkkuu Käynnistä/Taukopainikkeessa.
VAROITUS! Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten suorittamista.
Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma
toistuu.
Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Pesuohjelma ei käynnisty.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
•
•
12
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen kansi on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Ongelma
Laitteeseen ei tule vettä.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
•
•
•
Koneeseen jää vettä.
•
•
•
•
•
•
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta
vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet
kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla liian matalalla.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue
ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia
pitempään.
•
•
Lattialla on vettä.
•
•
•
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat tiiviit ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
•
•
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikkeavia
ääniä.
•
•
•
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
•
•
•
•
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida asettaa.
•
Varmista, että painat vain haluamiasi kosketuspainikkeita.
•
Aseta linkousohjelma.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue
ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi
aiheuttaa tämän ongelman.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma
jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13
Vesiliitäntä
Pakkauksen purkaminen
1
1
2
FI
3/4”
2
1/2”
NO
3/4”
2
3
4
2
1
1
90O
2
1
Sijoittaminen
Viemäriliitäntä
min.600 mm
max.1000 mm
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus asettamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
14
SE
DK
3/4”
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Beskrivning av kontrollpanelen
Programöversikt
Förbrukningsvärden
Tillvalsfunktioner
15
16
17
18
18
19
20
Innan första användning
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Tekniska data
Felsökning
Installation
21
21
22
23
24
25
26
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av
produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller
skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt
personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår
de risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 5 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05
MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en
matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande
slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
15
•
•
•
•
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens
auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning,
för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Säkerhetsföreskrifter
Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och transportbultarna.
Spara transportbultarna. När du flyttar produkten
igen måste du spärra trumman.
Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar
den. Använd alltid skyddshandskar.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ de installationsinstruktioner som följer med
produkten.
Installera och använd inte produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts
för väder och vind.
Kontrollera att golvet där du installerar produkten är
plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas
helt.
Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten
och golvet.
Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme
mellan produkten och mattan.
Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
16
Produkten måste vara jordad.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och
jordat eluttag.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall
kontakta en elektriker.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och
nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta
händer.
•
•
•
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten
från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
Endast för Storbritannien och Irland: Produkten har
en 13 A stickkontakt. Om säkringen i stickkontakten
måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.
Anslutning av vatten
•
•
•
Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör
som inte har använts på länge låter du vattnet rinna
tills det är rent.
Den första gången du använder produkten ska du
kontrollera att inget läckage förekommer.
Använd
VARNING! Det finns risk för
personskador, elstöt, brand eller skador
på produkten.
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk.
Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål
som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära
eller på produkten.
Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från
tvätten.
Placera inte en behållare för uppsamling av
vattenläckage under produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
•
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
Produktbeskrivning
Produktöversikt
1
2
3
5
1
2
3
4
5
Kontrollpanel
Lock
Lockhandtag
Fötter för nivåutjämning av produkten
Typskylt
A)
Sköljmedelsfack. (fyll inte på över MAXmarkeringen)
B)
Blekmedelsfack. Blekmedel kan användas för
bomullsprogram utan förtvätt. Häll i ett 1/4 till 1 glas
utspätt blekmedel (fyll inte på över MAXmarkeringen).
4
Tvättmedelsfack
A
B
C
D
E
C)
Huvudtvättfack.
D)
Förtvättsfack.
E) Överflöde av sköljmedel och blekmedel (om för
mycket har fyllts på).
17
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
800
700
600
500
6
1 Programväljare
2 Kontrollampor:
Förtvätts-/huvudtvättsfas (Pesu)
Skölj-/centrifugeringsfas (Huuhtelut/Linkous)
Program klart (Loppu)
3
4
5
6
5
4
3
Start/paus-knapp (Käynnistä/Tauko)
Knapp för extra sköljning (Lisähuuhtelu)
Knapp för tillvalsfunktioner (Valinnat)
Centrifugeringsvalsknapp (Linkous)
Programöversikt
Program
Temperaturområde
Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
5 kg
800 varv/minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt smuts.
5 kg
800 varv/minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
2,5 kg
800 varv/minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Hienopesu
40 °C - 30 °C
2,5 kg
700 varv/minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad
tvätt.
Villa
40 °C - 30 °C
1 kg
800 varv/minut
Maskintvättbar ylle och handtvättbar ylle.
Mix 20°
20 °C
3 kg
800 varv/minut
Specialprogram för bomull, syntet och blandade material som är lätt
smutsad. Välj det här programmet för att minska energiförbrukningen. Kontrollera att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få
bra tvättresultat.
Puuvilla
90°C- kall (
)
Puuvilla Eco1)
och
Siliävät
60 °C - kall (
18
Maximal tvättmängd, Maximal
centrifugeringshastighet
)
Program
Temperaturområde
Maximal tvättmängd, Maximal
centrifugeringshastighet
Programbeskrivning (Typ av tvätt och smutsgrad)
Ömtåliga material med tvättsymbolen "handtvätt". 2)
)
1 kg
800 varv/minut
Huuhtelut
Kall
5 kg
800 varv/minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
Tyhjennys
5 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Linkous
5 kg
800 varv/minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Käsinpesu
Kall (
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program
"Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta så att plaggen tvättas skonsamt. Det kan se ut som att trumman inte
roterar eller inte roterar ordentligt. Detta är normalt för produkten.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
Linkous
Esipesu
Puuvilla
■
■
■
Puuvilla Eco
■
■
■
Pika
Lisähuuhtelu
■
■
■
Siliävät
■
■
■
■
■
Hienopesu
■
■
■
■
■
Villa
■
■
Mix 20°
■
■
Käsinpesu
■
■
Huuhtelut
■
■
■
■
Tyhjennys
Linkous
■
Förbrukningsvärden
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av
tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
19
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Resterande
fukt (%) 1)
Puuvilla 60 °C
5
1,20
58
120
66
Puuvilla 40 °C
5
0,80
58
120
66
Siliävät 40 °C
2,5
0,65
48
80
37
Hienopesu 40 °C
2,5
0,55
53
70
37
1
0,40
48
54
37
Standard 60 °C bomull
5
0,89
49
203
66
Standard 60 °C bomull
2,5
0,68
32
154
66
Standard 40 °C bomull
2,5
0,60
33
145
66
Villa/Käsinpesu 30 °C
Vanliga bomullsprogram
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,10
0,98
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv
2009/125/EC.
Tillvalsfunktioner
Linkous
Med den här funktionen kan du ändra den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Kontrollampan för inställd hastighet tänds.
Ytterligare centrifugeringsalternativ:
När du ställer in den här funktionen ökar programmets
längd.
Kontrollampan tänds.
Pika
Sköljstopp
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten
skrynklar. Kontrollampan tänds.
Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg eller
plagg som ska fräschas upp.
Det finns vatten i trumman när programcykeln är klar.
Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att
kunna låsa upp luckan.
Kontrollampan tänds.
Se "När programmet är klart" för tömning
av vattnet.
Esipesu
Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättsfas
till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.
20
Lisähuuhtelu
Med den här funktionen kan du lägga till några
sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer som är
allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är
mjukt.
Kontrollampan tänds.
Innan första användning
1.
2.
Häll en liten mängd tvättmedel i facket för
tvättfasen.
Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta
temperaturen utan tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.
Daglig användning
VARNING! Se säkerhetskapitlen.
•
•
Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
A
•
Kontrollampan för den här knappen slutar blinka och
fortsätter lysa med fast sken.
Programmet startar, luckan låses och kontrollampan
för aktuellt program lyser.
Tömningspumpen kan vara igång en kort tid i början
av programmet.
Avbryta ett program och ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts
igång.
1.
2.
3.
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
Kontrollampan blinkar.
Ändra funktionerna.
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen igen.
Programmet fortsätter.
Avbryta ett program
1.
FÖRSIKTIGHET! Kontrollera att du
stängt trumman rätt innan du stänger
luckan till produkten.
2.
Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel
Mät upp tvätt- och sköljmedel. Lägg tvättmedlet och
sköljmedlet i facken. Häll vid behov blekmedlet i facket
märkt
Vrid programväljaren till -läget för att avbryta
programmet och avaktivera produkten.
Vrid programväljaren igen för att aktivera
produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program startas kommer
produkten att tömma ut eventuellt
kvarvarande vatten. Kontrollera att det
fortfarande finns tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Fyll på mer tvättmedel
om det inte gör det.
.
Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat program:
• Kontrollampan för knappen Käynnistä/Tauko
blinkar.
2. Ändra vid behov centrifugeringshastigheten eller
lägg till tillgängliga funktioner. När du aktiverar en
funktion visas indikatorn för inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val blinkar
kontrollampan på knapp Käynnistä/
Tauko rött.
Starta ett program
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
Öppna luckan
Luckan är låst medan ett program pågår.
FÖRSIKTIGHET! Om temperaturen och
nivån på vattnet i trumman är för hög kan
du inte öppna luckan.
Öppna luckan under programmets första 10
minuter:
1.
2.
3.
Tryck på knappen Käynnistä/Tauko för att pausa
produkten.
Vänta några minuter och sedan kan du öppna
luckan.
Stäng luckan och tryck på knappen Käynnistä/
Tauko igen. Programmet fortsätter.
21
Öppna produktens lucka när programmet är
aktiverat:
1.
2.
3.
Vrid programväljaren till -läget för att avaktivera
produkten.
Vänta några minuter innan du öppnar produktens
lucka.
Stäng luckan och ställ in programmet igen.
Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i
trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att undvika att
tvätten skrynklas.
• Kontrollampan för knapp Käynnistä/Tauko blinkar.
Luckan förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna
luckan.
När programmet är klart
För tömning av vattnet:
•
•
•
•
•
Produkten stannar automatiskt.
Kontrollampan för knapp Käynnistä/Tauko släcks.
Kontrollampan för Loppu är tänd.
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman
är tom. Stäng vattenkranen.
1.
•
Vrid programväljaren till -läget för att avaktivera
produkten.
Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning
och dålig lukt.
•
2.
3.
4.
Ställ in programmet ”Tömning”
eller ”Centrifugering”. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen. Produkten
tömmer ut vattnet och centrifugerar.
När ett program är klart kan man öppna luckan
efter några minuter.
Vrid programväljaren till
produkten.
-läget för att avaktivera
Råd och tips
Fylla på tvätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial,
ömtåliga material och ylle
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten.
Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de
första gångerna.
Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt
skärp.
Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg
med tryck.
Ta bort svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller
lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte saker i produkten utan fåll eller med snitt.
Tvätta små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten,
strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta
centrifugeringsfasen igen.
Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa
fläckar.
22
Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du
lägger in plaggen i produkten.
Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av
fläck och material.
Tvättmedel och tillsatser
•
•
•
•
•
•
Använd endast tvättmedel och tillsatser som är
särskilt avsedda för tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40 °C max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med
låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av
material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel
än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa
produkter.
Använd rätt produkter för materialets typ och färg,
programtemperatur och smutsgrad.
Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med
luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
Miljötips
•
•
Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som
är normalt smutsig
Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
•
•
Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du
ställer in ett program med låg temperatur.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du
använder rätt mängd tvättmedel
Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare
för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är
mjuk behövs ingen vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på
vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna
på förpackningen till produkten.
Skötsel och rengöring
VARNING! Se säkerhetskapitlen.
Utvändig rengöring
Rengöring av tvättmedelsfacket
1
2
3
4
Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten.
Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
denaturerad sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög
rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare
för tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att förhindra
kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för
tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengöring av tömningsfiltret
Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur kan det hända att
det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en
underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra
detta:
•
•
1
2
Ta ut tvätten ur trumman.
Ställ in bomullsprogrammet med högsta
temperaturen med en liten mängd tvättmedel.
4
5
6
3
23
Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats där
temperaturen kan vara lägre än 0 °C, ta bort det
kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen,
Utför denna procedur även när du vill
utföra en nödtömning.
8
7
9
10
1.
2.
CLACK
3.
4.
11
CLACK
5.
6.
Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1
1
2
7.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Stäng vattenkranen och koppla loss
tilloppsslangen.
Koppla loss tömningsslangen från vasken eller
vattenlås.
Placera ändarna på tömnings- och tilloppsslangen i
en behållare. Låt vattnet rinna ut ur slangarna.
Ställ in tömningsprogrammet och låt det slutföras
till slutet av programmet.
Vrid programväljaren till Stopp och koppla ur
produkten från eluttaget.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget.
VARNING!
Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder
produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga temperaturer.
2
3
3
4
90˚
Tekniska data
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Total längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2300 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av
skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något
skydd mot fukt
24
IPX4
Vattentryck
Min
Max
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt vatten
Max. tvättmängd
Cotton (Bomull)
5 kg
Centrifugeringshastighet
Max
800 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
Felsökning
VARNING! Se säkerhetskapitlen.
Den röda kontrollampan för knapp Käynnistä/Tauko
blinkar.
VARNING! Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
Inledning
Produkten startar inte eller upphör att fungera.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se
tabellen). Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om
du inte kan lösa problemet.
Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
•
•
•
•
•
Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten tömmer inte ut vattnet.
•
•
•
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lucka är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för
denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se
"Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för låg.
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i
trumman.
25
Problem
Möjlig lösning
Centrifugeringsfasen fungerar
inte eller tvättprogrammet varar
längre än normalt.
•
•
Det är vatten på golvet.
•
•
•
•
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens
lucka.
•
•
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt
ljud.
•
•
•
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.
•
•
•
•
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en funktion.
•
Se till att du bara trycker på önskad(e) tryckknapp(ar).
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet
fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om problemet
uppstår igen.
Installation
VARNING! Se säkerhetskapitlen.
1
2
26
4
2
Uppackning
1
3
2
2
1
1
Tömning
Placering
min.600 mm
max.1000 mm
Vattentillförsel
FI
3/4”
SE
1/2”
NO
3/4”
DK
3/4”
2
1
90O
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen
med hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
27
*
www.electrolux.com/shop
192976720-A-502013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising