Electrolux EWT1264EOW Brukermanual

Electrolux EWT1264EOW Brukermanual
EWT 1264EOW
NO
SV
Vaskemaskin
Tvättmaskin
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
23
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 5
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 6
5. PROGRAMTABELL............................................................................................7
6. FORBRUKSVERDIER........................................................................................9
7. TILVALG........................................................................................................... 10
8. INNSTILLINGER...............................................................................................11
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK..........................................................................11
10. DAGLIG BRUK............................................................................................... 12
11. RÅD OG TIPS.................................................................................................15
12. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 16
13. FEILSØKING.................................................................................................. 19
14. TEKNISKE DATA........................................................................................... 22
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er
åpen.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Overhold maksimalt lastevolum på 6 kg (se kapittelet
"Programskjema").
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring og vedlikehold.
Ikke spyl eller bruk damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasjen og
transportboltene.
Ta vare på transportboltene. Du må
blokkere trommelen når du flytter
produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Ikke monter eller bruk produktet hvor
temperaturen er under 0 °C eller hvor
det kan bli utsatt for været.
Sørg for at gulvet der produktet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
Sørg for at det er luftsirkulasjon
mellom produktet og gulvet.
Juster føttene slik at det blir
nødvendig avstand mellom produktet
og teppet.
Ikke monter produktet et sted hvor
lokket på produktet ikke kan åpnes
helt.
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Vanntilkopling
2.2 Elektrisk tilkopling
•
•
•
•
•
Produktet må være jordet.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke berør strømkabelen eller
støpselet med våte hender.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bare for Storbritannia og Irland:
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A
ASTA (BS 1362) sikring.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
•
Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
NORSK
2.4 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
•
•
•
•
•
2.5 Service
Bare bruk dette produktet i en
husholdning.
Følg sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
Pass på å fjerne alle
metallgjenstander fra tøyet som skal
vaskes.
Ikke sett en beholder under produktet
for å samle opp mulig vannlekkasje.
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Produktoversikt
1
5
Ta kontakt med servicesenteret for å
forsikre deg om hvilke tilbehør som
kan benyttes.
2
3
6
4
5
1
2
3
4
5
6
Betjeningspanel
Lokk
Håndtaket på lokket
Avløpspumpefilter
Føtter for produktnivå
Typeskilt
6
www.electrolux.com
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Betjeningspanelbeskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
1 Programbryter
2 Berøringsfelt for å redusere
sentrifugehastighet
(Sentrifugering)
7 Ekstra skylling-berøringsfelt
(Ekstra skylling)
3 Berøringsfelt for temperatur
(Temperatur)
4 Display
9 Start/Pause-berøringsfelt
Pause)
5 Forvask-berøringsfelt
8 Strykelett-berøringsfelt
(Strykelett)
(Forvask)
(Start/
10 Time Manager-berøringsfelt
6 Tidsforvalg-berøringsfelt
(Starttidsforvalg)
4.2 Visning
A
E
B
D
C
A) Tidsfeltet:
• Programtid.
• Alarmkoder. Se kapitlet
"Feilsøking" for beskrivelse.
• Nivået på Time Manager
.
B) Indikatoren for tidsforvalg.
C) Barnesikringsindikatoren.
D) Indikatoren for lokket:
• Den er på, og du kan ikke åpne
lokket.
• Den er av, og du kan åpne lokket.
• Den blinker, og du kan ikke åpne
lokket. Vent et par minutter til
indikatoren slukker.
E) Vaskefase-indikatorer.
•
: vaskefasen
NORSK
•
: skyllefasen
•
7
: sentrifugeringsfasen
5. PROGRAMTABELL
Program
Maksimal
Programbeskrivelse
Temperaturom‐ tøymengde
(Type vask og smuss)
råde
Maksimal sen‐
trifugehastigh‐
et
Bomull
90 °C – kaldt
6 kg
1200 opm
Hvit bomull og farget bomull. Normal skitt og
lite skitt.
Bomull
6 kg
1200 opm
Hvit og fargefast bomull. Normalt skittent. En‐
ergiforbruket synker og tiden til vaskeprogram‐
met er forlenget.
Syntetisk
60 °C – Kaldt
2,5 kg
1200 opm
Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Normalt skittent.
Finvask
40° C – Kaldt
2,5 kg
1200 opm
Ømfintlige tekstiler som akryl, viskose og pol‐
yester. Normalt skittent.
Ull/hånd‐
vask
40° C – Kaldt
1 kg
1200 opm
Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og deli‐
kate tekstiler med symbolet "håndvask".2)
Silke
30 °C
1 kg
800 opm
Spesialprogram for silke og blandede synte‐
tiske plagg.
Sengeteppe
60° – 30°
2 kg
800 opm
Spesialprogram for ett syntetisk teppe, én
dyne, ett sengeteppe, osv.
Skylling
Kald
6 kg
1200 opm
For å skylle og sentrifugere vasken. Alle stoffer,
unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Re‐
duser sentrifugehastigheten etter typen vask.
Tømming
6 kg
For å pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer.
Sentrifuger‐
6 kg
1200 opm
For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i
trommelen. Alle stoffer.
Jeans
60 °C – Kaldt
3 kg
1200 opm
Plagg i denim og jersey. Også for tøy med
mørke farger.
Gardiner
40° C – Kaldt
2,5 kg
800 opm
Spesialprogram for gardiner. Forvaskfasen
startes automatisk.3)
Sportsklær
30 °C
2,5 kg
800 opm
Syntetiske stoffer og ømfintlige plagg. Lett
skittent tøy eller tøy som skal friskes opp.
Eco1)
60° – 40°
ing
8
www.electrolux.com
Program
Maksimal
Programbeskrivelse
Temperaturom‐ tøymengde
(Type vask og smuss)
råde
Maksimal sen‐
trifugehastigh‐
et
5 Skjorter
30 °C
1,5 kg
800 opm
Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer.
Lett skittent tøy og plagg som skal friskes opp.
For 5 – 6 skjorter.
1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til 1061/2010-dir‐
ektivet, er disse programmene «Standard 60 °C bomullsprogram» og «Standard 40 °C bo‐
mullsprogram». De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i
forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.
Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er
satt for det valgte programmet.
2) I løpet av denne syklusen roterer trommelen sakte for å sørge for en skånsom vask. Det
kan virke som om at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal. Dette er imidler‐
tid å regne som en normal funksjon for produktet.
3) Ikke bruk noen vaskemiddel for forvaskfasen, skal kun skylles med vann.
Kompatibilitet for programtilvalg
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NORSK
5.1 Woolmark Apparel Care –
Blå
9
Syklusen for ullprogrammet til denne
maskinen har blitt testet og godkjent av
The Woolmark Company, for vasking av
ullprodukter merket som "bare
håndvask", så sant instruksjonene på
plaggets merkelapp og de fra
vaskemaskinens produsent blir fulgt.
Følg vaskelappen for tørking og andre
vaskeinstrukser. M1145
I Storbritannia, Irland, Hong Kong, og
India, er Woolmark-symbolet er
varemerke for sertifisering.
6. FORBRUKSVERDIER
Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres
av ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.
Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksi‐
mal lastekapasitet.
Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor
grad reduseres hvis vekten er mindre enn maksimalvekten (f.eks Bomull
60 °C, maksimal kapasitet 6 kg, programvarigheten overskrider 2 timer;
faktisk last 1 kg, programvarigheten når ikke i 1 time).
Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk
i displayet.
Programmer
Tøymen Energifor‐ Vannfor‐
gde (kg) bruk (kWh) bruk (liter)
Omtrentlig
program‐
varighet
(minutter)
Gjenvær‐
ende fuk‐
tighet (%)1)
Bomull 60 °C
6
1,20
55
150
53
Bomull 40 °C
6
0,70
55
120
53
Syntetisk 40 °C
2,5
0,55
45
103
35
Finvask 40 °C
2,5
0,50
45
80
35
1
0,35
50
68
30
Ull/håndvask 30
°C 2)
Standard bomullsprogrammer
Standard 60° C
bomull
6
1,09
46
252
53
Standard 60° C
bomull
3
0,80
41
161
53
10
www.electrolux.com
Programmer
Tøymen Energifor‐ Vannfor‐
gde (kg) bruk (kWh) bruk (liter)
Standard 40 °C
bomull
3
0,67
Omtrentlig
program‐
varighet
(minutter)
Gjenvær‐
ende fuk‐
tighet (%)1)
144
53
42
1) Når sentrifugesyklusen er slutt.
2) Ikke tilgjengelig på alle modeller.
Av-modus (W)
Forblitt på-modus (W)
0,48
0,48
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens forskrift
1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.
7. TILVALG
7.1 Temperatur
•
Bruk dette alternativet for å endre
standardtemperaturen.
•
Indikator
For å tømme ut vannet, se
"Når programmet er slutt".
= kaldt vann.
Indikatoren til den siste valgte
temperaturen tennes.
Ekstra Stille
7.2 Sentrifugering
•
Med dette alternativet kan du endre
standard sentrifugehastighet.
•
Indikatoren til den siste valgte
hastigheten tennes.
Flere tilvalg for sentrifugering:
•
•
Ingen sentrifugering
•
•
•
•
Bruk dette alternativet for å slå av alle
sentrifugeringsfasene. Bare
tømmefasen er tilgjengelig.
Den tilhørende indikatoren tennes.
Still inn dette tilvalget for svært
ømfintlige tekstiler.
Skyllefasen bruker mer vann ved
noen vaskeprogrammer.
Skyllestopp
•
•
•
Velg dette alternativet for å hindre at
klesvasken krøller seg.
Den tilhørende indikatoren tennes.
Det er vann i trommelen når
programmet er ferdig.
Trommelen snurrer regelmessig for å
forhindre at klesvasken blir krøllete.
Lokket forblir låst. Du må tømme ut
vannet for å kunne låse opp lokket.
•
Bruk dette alternativet for å slette alle
sentrifugeringsfasene og utføre en
stille vask.
Skyllefasen bruker mer vann ved
noen vaskeprogrammer.
Den tilhørende indikatoren tennes.
Vaskeprogrammet stopper med vann i
trommelen. Trommelen snurrer
regelmessig for å forhindre at
klesvasken blir krøllete.
Lokket forblir låst. Du må tømme ut
vannet for å kunne låse opp lokket.
For å tømme ut vannet, se
"Når programmet er slutt".
7.3 Forvask
Med dette alternativet kan du legge til en
forvaskfase til et vaskeprogram.
Bruk dette alternativet for ekstra skittent
tøy.
Når du aktiverer dette alternativet, øker
programmets varighet.
NORSK
11
Den tilhørende indikatoren tennes.
7.7 Tidsur
7.4 Starttidsforvalg
Når du stiller inn et vaskeprogram, viser
skjermen standardvarigheten.
Med dette alternativet kan du utsette
programstarten – fra 30 minutter til 20
timer.
eller
for å redusere eller øke
Trykk
lengden på programmet.
Tidsur er kun tilgjengelig med
programmene i tabellen.
Skjermen viser den tilhørende
indikatoren.
7.5 Ekstra skylling
Med dette alternativet kan du legge til
skylling til et vaskeprogram.
indika‐
tor
2)
Bruk dette alternativet for personer med
allergier, samt i områder hvor vannet er
bløtt.
Produktet reduserer
sentrifugehastigheten, bruker mer vann
og tilpasser programmets varighet til
typen tøy.
Den tilhørende indikatoren tennes.
■
■
3)
Produktet vasker og sentrifugerer tøyet
nøye for å forhindre at klesvasken blir
krøllete.
■
■
Den tilhørende indikatoren tennes.
7.6 Strykelett
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4) ■4) ■4) ■4) ■4) ■4)
1) Hvis tilgjengelig.
2) Kortest: for oppfrisking av tøyet.
3) Lengst: Forlengelse av programmets var‐
ighet fører til at energiforbruket gradvis syn‐
ker. Den optimaliserte varmefasen sparer
energi og den lengre varigheten oppret‐
tholder de samme vaskeresultatene (spe‐
sielt for normal skitten vask).
4) Standard varighet for alle programmer.
8. INNSTILLINGER
8.1 Barnesikring
8.2 Lydsignaler
Med dette alternativet kan du forhindre at
barna leker med betjeningspanelet.
Lydsignalene vil høres når:
•
For å aktivere/deaktivere dette
•
•
Programmet er ferdig.
Det er en feil på produktet.
alternativet, trykker du
og
For å deaktivere/aktivere lydsignalene,
samtidig til indikatoren
slås på/av.
trykk
Du kan aktivere dette alternativet:
•
: Tilvalgene og
Etter at du trykker
programbryteren er låst.
•
Før du trykker
starte.
: kan ikke produktet
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i
kammeret for vaskefasen.
og
samtidig i 6 sekunder.
Hvis du deaktiverer
varslingslydene, vil de
fortsatt høres når produktet
har en feil.
12
www.electrolux.com
2. Velg og start et bomullsprogram på
høyest mulig temperatur, uten noe
inni.
For å fjerne smuss fra trommelen og
kammeret.
10. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
10.1 Legge tøyet i
vaskemaskinen
1. Åpne lokket til produktet.
2. Trykk på knappen A.
Trommelen åpnes automatisk.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg
for plagg.
4. Rist plaggene før du legger dem inn i
produktet.
Sørg for at du ikke legger for mange klær
inn i trommelen.
5. Lukk trommelen og lokket.
OBS!
Før du lukker lokket må du
sørge for å lukke trommelen
forsvarlig.
10.2 Bruk av vaskemiddel og
tilsetninger
Mål opp den riktige mengden
vaskemiddel og skyllemiddel.
A
10.3 Vaskemiddelkammere
OBS!
Bruk kun sesifiserte vaskmidler for vaskemaskin.
Følg alltid instruksjonen du finner på pakningen til vaskemiddelprodukter.
Vaskemiddelkammer for forvaskfasen.
Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver
eller flytende).
Vaskemiddelkammer for vaskefasen.
Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver
eller flytende).
NORSK
13
Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).
Merket M er maksimumsnivået for flytende tilsetningsmidler.
Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.
10.4 Vaskemiddel i flytende
form eller pulverform
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Posisjon A for pulvervaskemiddel (fabrikkinnstilling).
• Posisjon B for flytende vaskemiddel.
Når du bruker flytende vaskemiddel:
• Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
• Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.
10.5 Velge et program
1. Drei programvelgeren for å stille inn
programmet:
blinker.
Indikatoren
Displayet vises nivået til Time
Manager, programvarigheten og
indikatorene til programfasene.
2. Hvis nødvendig, juster temperaturen
og sentrifugehastigheten, eller legg til
•
•
tilgjengelige tilvalg. Når du aktiverer
et alternativ, lyser indikatoren for det
innstilte alternativet.
Hvis du velger noe feil, viser
displayet meldingen
.
14
www.electrolux.com
10.6 Starte et program uten
starttidsforvalget
10.8 Stoppe et program og
endre tilvalgene
Trykk
Bare noen av tilvalgene kan endres før
de starter.
.
•
Indikatoren
forblir på.
•
Indikatoren
begynner å blinke
på displayet.
Programmet starter, lokket låses,
•
•
slutter å blinke og
displayet viser indikatoren
Tømmepumpen kan brukes i en
kort periode når produktet fylles
med vann.
Etter omtrent 15 minutter fra
du startet programmet:
• Produktet justerer
automatisk
programvarigheten ut fra
klesvasken i trommelen.
• Skjermen viser den nye
verdien.
10.7 Starte et program med
starttidsforvalg
1. Trykk på
gjentatte ganger til
skjermen viser ønsket tid for utsatt
start.
Den tilhørende indikatoren tennes på
skjermen.
2. Trykk
:
• Produktet begynner nedtellingen.
• Døren låses og displayet viser
•
.
indikatoren
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet automatisk.
Du kan avbryte eller endre
innstillingen på tidsforvalg
før du trykker
. Avbryte
starttidsforvalget:
•
Trykk på
for å
sette produktet på
pause.
•
Trykk
viser
•
til displayet
'.
Trykk på
igjen for
å starte programmet
umiddelbart.
.
1. Trykk på
Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på
igjen.
Programmet fortsetter.
10.9 Avbryte program som er i
gang
1. Drei programvelgeren til posisjon
for å avslutte programmet og skru av
produktet.
2. Drei programvelgeren igjen for å skru
på produktet. Du kan nå stille inn et
nytt vaskeprogram.
Produktet kan tømme vannet
før det nye programmet
starter. I dette tilfellet, sørg
for at det fremdeles er
oppvaskmiddel i
vaskemiddelkammeret. Hvis
ikke fyller du på med
oppvaskmiddel igjen.
10.10 Åpne lokket
Produktets lokk er låst når et program
eller starttidsforvalg er i gang. Displayet
viser indikatoren
.
OBS!
Hvis temperaturen og
vannstanden i trommelen er
for høy, kan du ikke åpne
lokket.
Åpne lokket når starttidsforvalg er
aktivert:
1. Trykk på
pause.
for å sette produktet på
2. Vent til indikatoren
slukker.
3. Du kan åpne lokket.
for lokket
4. Lukk lokket og trykk på
Starttidsforvalg fortsetter.
igjen.
NORSK
15
Åpne lokket når programmet har
startet:
1. Om nødvendig må du senke
sentrifugehastigheten. Hvis du stiller
1. Skru programvelgeren til
for å
skru av produktet.
2. Vent noen minutter før du åpner
lokket til produktet.
3. Lukk lokket og start programmet på
nytt.
2. Trykk på
. Produktet tømmer
vannet og sentrifugerer.
3. Du kan åpne lokket når programmet
er fullført og indikatoren for lokket
10.11 Når programmet er slutt
4. Skru programvelgeren til
skru av produktet.
•
•
•
Produktet stopper automatisk.
Du hører lydsignalet (hvis det er
aktivert).
Indikatoren for
•
•
•
for lokket slukker.
Indikatoren
Du kan åpne lokket.
Ta klesvasken ut av produktet. Sørg
for at trommelen er tom.
Steng vannkranen.
•
•
Vaskeprogrammet er ferdig, men det
er fortsatt vann i trommelen:
• Trommelen snus regelmessig for å
forhindre at klesvasken blir krøllete.
•
•
Indikatoren for lokket
for å
Produktet tømmer seg for
vann og sentrifugerer
automatisk etter cirka 18
timer (unntatt på
ullprogrammet).
slukkes.
Skru programvelgeren til
for å skru
av produktet.
La lokket stå på gløtt for å forhindre
mugg og lukt.
, vil produktet bare tømme seg.
slukker.
vises på displayet.
•
•
inn
10.12 Hvilemodus
Noen minutter etter at vaskeprogrammet
er avsluttet, hvis du ikke skrur av
produktet, vil energisparemodusen
aktiveres.
Energisparemodusen reduserer
energiforbruket når produktet er i
hvilemodus.
•
Alle indikatorene og displayet slukker.
•
•
Indikatoren for
blinker sakte
Trykk på én av tilvalgene for å
deaktivere energisparemodus.
lyser.
Hvis du allerede har valgt et
tilvalg som avsluttes med
vann i trommelen, vil ikke
energisparesmodusenaktive
res for å minne deg på at du
må pumpe ut vannet.
blinker. Lokket forblir
Indikatoren
låst.
Du må tømme ut vannet for å kunne
åpne lokket.
For å tømme ut vannet:
11. RÅD OG TIPS
11.1 Vasketøy
•
•
•
•
Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt
vask, finvask og ull.
Følg vaskeanvisningene på tøyets
merkelapper.
Ikke vask hvite og fargede plagg
sammen.
Noen fargede plagg kan farge av i
første vask. Vi anbefaler at du vasker
disse for seg de første gangene.
•
•
•
•
•
•
Knepp igjen putetrekk og lukk alle
glidelåser, hemper og trykknapper.
Knytt belter.
Tøm lommer og brett plaggene ut.
Vreng stoffer med flere lag, ull og
plagg med trykte illustrasjoner.
Fjern vanskelige flekker.
Vask tøy med vanskelige flekker med
spesialvaskemiddel.
Vær forsiktig med gardiner. Fjern
opphengskroker og legg gardinene i
en vaskepose eller et putevar.
16
www.electrolux.com
•
•
Vask ikke klær uten sømmer eller
med kutt i produktet. Bruk en
vaskepose for å vaske små og/eller
delikate plagg (f.eks. BH-er, belter,
tights, osv. ).
Hvis det er veldig lite tøy i maskinen,
kan det oppstå balanseproblemer i
sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer,
må du justere plaggene manuelt i
trommelen og starte sentrifugeringen
igjen.
•
•
•
•
11.2 Gjenstridige flekker
For noen flekker er det ikke tilstrekkelig
med vann og vaskemiddel.
Vi anbefaler at du forbehandler disse
flekkene før du legger plaggene i
produktet.
Det er mulig å kjøpe spesielle
flekkfjerningsmidler. Bruk en type som
egner seg for den aktuelle flekken og
stoffet.
11.3 Vaskemidler og
tilsetningsmidler
•
•
Bruk bare vaskemidler og
tilsetningsmidler som er beregnet for
bruk i vaskemaskiner:
– vaskemiddel i pulverform for alle
typer tekstiler,
– vaskemiddel i pulverform for
ømfintlige tekstiler (40 °C maks)
og ullplagg,
– flytende vaskemiddel, først og
fremst for vaskeprogrammer ved
lavere temperaturer (60 °C maks)
for alle typer tekstiler, eller
spesialmiddel kun for ull.
Ikke bland ulike typer vaskemidler.
For å ta vare på miljøet bør du ikke
bruke mer oppvaskmiddel enn
nødvendig.
Følg anvisningene som du finner på
emballasjen til disse produktene.
Bruk produkter som egner seg til
aktuell stofftype og -farge,
vasketemperatur og smussgrad.
Ha i flytende vaskemiddel med en
vaskeball (skal være tilgjengelig hos
vaskemiddelprodusenten) dersom
produktet ditt ikke har
vaskemiddelbeholder med
klaffeenhet.
11.4 Miljøtips
•
•
•
•
Velg et program uten forvask når du
vasker tøy som er normalt skittent.
Vask alltid med maksimal tillatt
tøymengde.
Bruk om nødvendig en flekkfjerner når
du velger et program med lav
temperatur.
Kontroller vannhardheten der du bor,
slik at du kan bruke riktig mengde
vaskemiddel. Se «Vannhardhet».
11.5 Vannhardhet
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker
en skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner. I områder med bløtt
vann er det ikke nødvendig å bruke
skyllemiddel.
Kontakt det lokale vannverket for å få
greie på vannhardheten der du bor.
Bruk riktig mengde tøymykner. Følg
anvisningene som du finner på
emballasjen til produktet.
12. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med såpe og varmt
vann. Tørk alle overflater nøye.
OBS!
Ikke bruk alkohol,
løsemiddel elle kjemiske
midler.
12.2 Avkalkning
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker et
NORSK
Når du bruker programmer med lav
temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli
værende igjen i trommelen. Foreta en
vedlikeholdsvask med jevne mellomrom.
Slik gjør du det:
Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å forhindre kalk og
rustpartikler.
Du må bare bruke spesialprodukter for
vaskemaskin for å fjerne rustpartikler.
Ikke gjør dette med tøy i maskinen.
•
•
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
Ta tøyet ut av trommelen.
Still inn bomullsprogrammet på
maksimal temperatur og bruk en liten
mengde vaskemiddel.
12.4 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder
1.
17
12.3 Vedlikeholdsvask
avkalkingsmiddel beregnet på
vaskemaskiner.
2.
3.
12.5 Rengjøre avløpsfilteret
Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt.
18
www.electrolux.com
1.
2.
3.
4.
5.
NORSK
19
12.6 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Forholdsregler ved frost
Hvis produktet er montert et sted hvor
temperaturen kan bli under 0 °C, må du
fjerne vann som er igjen i inntaksslangen
og avløpspumpen.
Gjennomfør også denne
prosedyren når du ønsker å
gjøre nødtømmingen.
1. Steng vannkranen og koble fra
inntaksslangen.
2. Koble av avløpsslangen.
3. Plasser enden på avløpsslangen og
vanninntaksslangen i en beholder. La
vannet renne ut av slangene.
4. Kjør tømmeprogrammet og la det gå
til programmet er ferdig.
5. Drei programvelgeren til stopp for å
koble produktet fra strømforsyningen.
6. Koble fra produktet.
ADVARSEL!
Pass på at temperaturen er over 0 °C før
du bruker produktet igjen. Produsenten
er ikke ansvarlig for skader som skyldes
frost.
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Innledning
Produktet vil ikke starte eller stopper
under bruk.
Forsøk først å finne en løsning på
problemet (se tabellen). Hvis ikke tar du
20
www.electrolux.com
kontakt med det autoriserte
servicesenteret.
Ved noen feil avgir maskinen
lydsignaler og skjermen viser en
alarmkode:
•
•
•
– Produktet tar ikke inn vann.
vann.
•
– Strømforsyningen er ustabil.
Vent til strømforsyningen er stabil
igjen.
ADVARSEL!
Slå av produktet før du
utfører kontrollene.
– Produktet tømmer ikke ut
– Produktlokket eller
trommeldørene er åpne eller ikke
ordentlig lukket. Kontroller begge!
13.2 Mulige feil
Problem
Mulig løsning
Programmet starter
ikke.
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at produktets lokk og trommeldør er ordentlig luk‐
ket.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.
Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet tar ikke inn
vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å
finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller
vannverket.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i in‐
ntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og
rengjøring".
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.
Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet.
Produktet fyller ikke og
tømmer ikke vann
umiddelbart.
Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slan‐
gen kan ligge for lavt.
Produktet tømmes ikke
for vann.
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
NORSK
Problem
21
Mulig løsning
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis
det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program
uten tømming.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program
som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen
Still inn sentrifugeringsprogrammet.
fungerer ikke eller vas‐
kesyklusen varer lenger
enn vanlig.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis
det er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfa‐
sen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balansepro‐
blemer.
Det er vann på gulvet.
Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det
ikke er noen vannlekkasjer.
Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet.
Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt
mengde.
Du kan ikke åpne pro‐
duktets lokk.
Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.
Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er
vann i trommelen.
Produktet lager en
uvanlig lyd.
Pass på at produktet står i vater. Se "Montering".
Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt
fjernet. Se "Montering".
Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være
for liten.
Syklusen er kortere enn Produktet beregner en ny tid i basert på tøymengden. Se
tiden som vises.
kapittelet «Forbruksverdier».
Syklusen er lengre enn
tiden som vises.
En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet.
Dette er helt normalt for produktet.
Vaskeresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanske‐
lige flekkene før du vasker plaggene.
22
www.electrolux.com
Problem
Mulig løsning
Sørg for at du velger riktig temperatur.
Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et til‐
valg.
Sørg for at du bare trykker på ønskede knapper.
Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.
14. TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Bredde/høyde/dybde/
Total dybde
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm
Elektrisk tilkopling
Energitilførsel
Total effekt
Sikring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde par‐ IPX4
tikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyt‐
telsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke
er beskyttet mot fuktighet
Vanntrykk
Minimum
Maksimum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak 1)
Kaldt vann
Maksimum tøymengde Bomull
6 kg
Energieffektivitetsklasse
A+
Sentrifugehastighet
Maksimum
1200 opm
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................24
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER........................................................................ 25
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................26
4. KONTROLLPANELEN......................................................................................27
5. PROGRAMÖVERSIKT..................................................................................... 28
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN..............................................................................30
7. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 31
8. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 32
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...................................................................... 33
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 33
11. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 37
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 38
13. FELSÖKNING.................................................................................................40
14. TEKNISKA DATA........................................................................................... 43
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
24
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under tre år ska hållas borta såvida de inte hålls
under uppsikt hela tiden.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
SVENSKA
•
•
•
•
•
25
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller
där den utsätts för väder och vind.
Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
Installera inte produkten där locket
inte kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
•
Produkten måste jordas.
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Endast för Storbritannien och Irland:
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
26
www.electrolux.com
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
•
Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.4 Använd
•
•
•
2.5 Underhåll
•
•
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
2
3
6
4
5
1
2
3
4
5
6
Kontrollpanelen
Lucka
Luckhandtag
Filter till tömningspump
Fötter för nivåutjämning av produkten
Typskylt
SVENSKA
27
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1 Programväljare
2 Touch-kontroll för reducerad
centrifugering
(Centrifugering)
3 Touch-kontroll för Temperatur
(Temperatur)
4 Display
9
7 Touch-kontroll för Extra sköljning
(Extra sköljning)
8 Touch-kontroll för Lättstruket
(Lättstruket)
9 Touch-kontroll för Start/Paus
(Start/Paus)
10 Touch-kontroller för Time Manager
5 Touch-kontroll för Förtvätt
(Förtvätt)
6 Touch-kontroll för Fördröjd start
(Fördröj start)
4.2 Display
A
E
B
D
C
A) Tidområdet:
• Programtid.
• Larmkoder. Se avsnittet
"Felsökning" för beskrivning av
dem.
• Nivån för Time Manager
.
B) Indikator för Fördröjd start.
C) Kontrollampa för Barnlås.
D) Kontrollampan för lucklås:
• Den lyser, du kan inte öppna
luckan.
• Den lyser inte, du kan öppna
luckan.
• Den blinkar, du kan inte öppna
luckan. Vänta några minuter tills
kontrollampan släckts.
E) Kontrollampor för tvättfas.
•
: tvättfas
28
www.electrolux.com
•
: sköljfas
•
: centrifugeringsfas
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Max. tvätt‐
Temperaturom‐ mängd
råde
Max. centrifu‐
geringshas‐
tighet
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
6 kg
1200 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
6 kg
1200 varv/
minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smut‐
sad tvätt. Energiförbrukningen minskar och pro‐
grammets tvättfas förlängs.
Syntet
60° - Kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Fintvätt
40° - Kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyest‐
er. Normalt smutsad tvätt.
Ylle/
Handtvätt
40° - Kall
1 kg
1200 varv/
minut
Ylle som kan tvättas i maskin och för hand
samt ömtåliga plagg med "handtvätt"-symbol.2)
Siden
30°C
1 kg
Specialprogram för silke och blandade syntet‐
800 varv/minut material.
Täcken
60° – 30°C
2 kg
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
800 varv/minut sängöverkast etc.
Bomull
90°C - Kall
Bomull
Eco1)
60° - 40°C
6 kg
1200 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla mate‐
rial, förutom ylle och mycket ömtåliga material.
Minska centrifugeringshastigheten efter typ av
tvätt.
Tömning
6 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla materi‐
al.
Centrif.
6 kg
1200 varv/
minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trum‐
man. Alla material.
Jeans
60° - Kall
3 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
Gardiner
40° - Kall
2,5 kg
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen akti‐
800 varv/minut veras automatiskt.3)
Kall
Sköljning
SVENSKA
Program
Max. tvätt‐
Temperaturom‐ mängd
råde
Max. centrifu‐
geringshas‐
tighet
29
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Sportkläder
30°C
2,5 kg
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.
800 varv/minut Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas
upp.
5 Skjortor
30°C
1,5 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
800 varv/minut tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6
skjortor.
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C
bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vatten‐
förbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under programmet roterar trumman långsamt för att tvätten ska tvättas försiktigt. Det kan
förefalla som om trumman inte roterar riktigt. Detta ska betraktas som en normal funktion för
produkten.
3) Använd inte tvättmedel till förtvättsfasen utan den ska sköljas med bara vatten.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
30
www.electrolux.com
Program
■
■
■
■
■
■
5.1 Woolmark Apparel Care Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1145
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifter‐
na: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programstart visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Bomull 60 °C med maxvikt 6 kg, så överskrider programmet 2 timmar.
Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en
timme).
När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i dis‐
playen.
Program
Tvätt‐
mängd
(kg)
Energiför‐
brukning
(kWh)
Vattenför‐
brukning
(liter)
Ungefärlig Åter‐
programtid stående
(minuter)
fukt (%)1)
Bomull 60 °C
6
1,20
55
150
53
Bomull 40 °C
6
0,70
55
120
53
Syntet 40 °C
2,5
0,55
45
103
35
Fintvätt 40 °C
2,5
0,50
45
80
35
1
0,35
50
68
30
Ylle/ Handtvätt 30
°C 2)
SVENSKA
Program
Tvätt‐
mängd
(kg)
Energiför‐
brukning
(kWh)
Vattenför‐
brukning
(liter)
31
Ungefärlig Åter‐
programtid stående
(minuter)
fukt (%)1)
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C
bomull
6
1,09
46
252
53
Standard 60 °C
bomull
3
0,80
41
161
53
Standard 40 °C
bomull
3
0,67
42
144
53
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,48
0,48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Sköljstopp
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
•
Indikator
= kallt vatten.
Kontrollampan för inställd temperatur
tänds.
7.2 Centrif.
•
•
•
•
Med den här funktionen kan du ändra
den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
Kontrollampan tänds.
Det finns vatten i trumman när
programcykeln är klar.
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Locket förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp locket.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
Indikatorn för inställd hastighet tänds.
Nattprogram
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
•
Ingen centrifugering
•
•
•
•
Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser.
Endast tömningsfasen är tillgänglig.
Kontrollampan tänds.
Ställ in funktionen för mycket ömtåliga
plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
•
•
•
Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser och för
att utföra en tyst tvätt.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
Kontrollampan tänds.
Tvättprogrammet stannar med vattnet
i trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
32
www.electrolux.com
•
Locket förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp locket.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
7.3 Förtvätt
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
7.4 Fördröj start
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
Produkten sänker
centrifugeringshastigheten, använder
mer vatten och anpassar
programlängden till typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
Tryck på
eller
för att minska eller
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
indika‐
tor
2)
1)
■
■
På displayen visas tillhörande indikator.
■
■
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.6 Lättstruket
Produkten tvättar och centrifugerar
tvätten skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
3)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4) ■4) ■4) ■4) ■4) ■4)
1) I förekommande fall.
2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den opti‐
merade uppvärmningsfasen sparar energi
och den längre programlängden ger samma
tvättresultat (speciellt för normalt smutsad
tvätt).
4) Standardlängd för alla program.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
•
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
Efter att du tryckt på
: alternativen
och programvredet är låsta.
•
Innan du trycker på
startar inte.
•
Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
Du kan aktivera funktionen:
8.2 Ljudsignaler
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
: Produkten
tänds/
Ljudsignalen låter när:
•
•
När programmet är klart.
När ett fel har uppstått på produkten.
SVENSKA
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
och
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem
i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till produkten.
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
A
10.3 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
33
34
www.electrolux.com
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsats‐
medel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
2.
1.
A
CLICK
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
B
SVENSKA
10.5 Inställning av program
•
Luckan stängs, displayen visar
1. Vrid programväljaren till önskat
program:
•
-indikatorn.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
blinkar.
Kontrollampan
På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och
indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg
till tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
•
•
Om du gör ett felaktigt val
visar displayen meddelandet
.
10.6 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
•
•
•
•
.
slutar
Kontrollampan för
blinka och fortsätter lysa med fast
sken.
Indikatorn
börjar blinka på
displayen.
Programmet startar, locket låses
och displayen visar kontrollampan
.
Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid när produkten fyller på
vatten.
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
programlängden
automatiskt efter tvättens
vikt.
• På displayen visas det
nya värdet.
10.7 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen.
Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på
:
• Produktens nedräkning startar.
35
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den
fördröjda starten innan du
trycker på
. Avbryta den
fördröjda starten:
• Ställ produkten i
pausläge genom att
•
trycka på
.
Tryck på
tills
displayen visar
•
.
en gång
Tryck på
till för att starta
programmet direkt.
10.8 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
igen.
3. Tryck på
Programmet fortsätter.
10.9 Avbryta ett pågående
program
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avbryta programmet och
avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att
aktivera produkten. Du kan nu ställa
in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera att
det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
36
www.electrolux.com
10.10 Öppna luckan
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
•
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög kan du inte öppna
luckan.
Öppna luckan när fördröjd start är
aktiverat:
1. Tryck på
4. Stäng luckan och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara
aktiverat.
Öppna produktens lucka när
programmet är aktiverat:
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet
igen.
10.11 När programmet är klart
•
Produkten stannar automatiskt.
En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).
tänds på displayen.
•
Kontrollampan för
•
Kontrollampan för lucklåset
släcks.
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
Stäng vattenkranen.
•
•
•
•
•
•
släcks.
Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Kontrollampan för lucklåset
är
tänt. Kontrollampan
blinkar.
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan.
För tömning av vattnet:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten. Om du
ställer in
endast.
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets indikator
släcks.
3. Du kan öppna luckan.
•
•
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
tömmer produkten
. Produkten tömmer ut
2. Tryck på
vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna locket.
4. Vrid programväljaren till
att avaktivera produkten.
-läget för
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar (utom
för ylleprogrammet).
10.12 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
stänger av produkten.
Energisparläget minskar
energiförbrukningen när produkten är i
standby-läge.
•
Alla indikatorer och displayen släcks.
•
•
Indikatorn för
blinkar sakta.
Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
aktiveras inte
energibesparingsfunktionen
för att påminna dig om att
tömma ut vattnet.
SVENSKA
37
11. RÅD OCH TIPS
11.1 Fylla på tvätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
Ta bort svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
•
Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
•
•
•
•
•
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40
°C max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
•
•
•
•
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig.
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
38
www.electrolux.com
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
12.3 Underhållstvätt
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
•
•
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
3.
2.
Ta ut tvätten ur trumman.
Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
SVENSKA
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
1.
2.
3.
4.
5.
39
40
www.electrolux.com
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
Utför denna procedur även
när du vill utföra en
nödtömning.
1. Stäng vattenkranen och koppla loss
tilloppsslangen.
2. Koppla loss tömningsslangen från en
vask eller kran.
3. Placera ändarna på tömnings- och
tilloppsslangen i en behållare. Låt
vattnet rinna ut ur slangarna.
4. Ställ in tömningsprogrammet och låt
det slutföras till slutet av programmet.
5. Vrid programväljaren till Stopp och
koppla ur produkten från eluttaget.
6. Dra ur stickkontakten ur eluttaget.
VARNING!
Se till att temperaturen är över 0 °C
innan du använder produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga
temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
SVENSKA
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
41
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt
stängd. Kontrollera båda!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING!
Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda
ordentligt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkrings‐
dosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med Kontrollera att vattenkranen är öppen.
vatten ordentligt.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kon‐
takta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slan‐
vatten och töms ome‐
gen kan vara för låg.
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
42
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
fungerar inte eller tvätt‐
programmet varar län‐
gre än normalt.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuger‐
ingsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet. Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna pro‐
duktens lock.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avs‐
nittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
SVENSKA
Problem
43
Möjlig lösning
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Bomull
6 kg
Energiklass
Centrifugeringshas‐
tighet
A+
Max
1200 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
192968140-A-292015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement