Electrolux | EWT1264EOW | User manual | Electrolux EWT1264EOW Ohjekirja

Electrolux EWT1264EOW Ohjekirja
EWT 1264EOW
FI
SV
Pesukone
Tvättmaskin
Käyttöohje
Bruksanvisning
2
23
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. LAITTEEN KUVAUS...........................................................................................5
4. KÄYTTÖPANEELI.............................................................................................. 6
5. OHJELMATAULUKKO....................................................................................... 7
6. KULUTUSARVOT...............................................................................................9
7. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................10
8. ASETUKSET.................................................................................................... 11
9. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 12
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ................................................................................12
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................16
12. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 17
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 20
14. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 22
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet
aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Noudata maksimitäyttömäärää 6 kg (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Vedenpaineen tulee olla välillä (minimi- ja
maksimiarvo) 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja/tai
kuljetuspultit.
Pidä kuljetuspultit tallessa. Rumpu
tulee lukita, kun siirrät laitetta.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Älä asenna tai käytä laitetta alle 0 °C
lämpötilassa tai tilassa, jossa se
altistuu sääolosuhteille.
Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
Säädä jalkoja, jotta laitteen ja maton
väliin jää riittävästi tilaa.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata
kokonaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia:
Laitteessa on 13 A pistoke. Jos
pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä 13 A ASTA (BS 1362)
sulaketta.
Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
2.2 Sähköliitäntä
2.3 Vesiliitäntä
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin
tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään
aikaan, anna veden valua, kunnes se
on puhdasta.
SUOMI
•
Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa tai sen
liitännöissä ole vuotoja.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
2.5 Huolto
•
•
Käytä laitetta vain kotiympäristössä.
Lue pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Varmista, että poistat kaikki
metalliosat pyykistä.
Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
5
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
Älä käytä ulkoisella kaukosäätimellä
tai muulla automaattisesti päälle
kytkeytyvällä laitteella.
2
3
6
4
5
1
2
3
4
5
6
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Tyhjennyspumpun sihti
Jalat laitteen tasapainottamiseen
Arvokilpi
6
www.electrolux.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
4
5
90°
60°
30°
20°
1200
800
40°
6
400
7
8
10
9
1 Ohjelmanvalitsin
2 Linkousnopeuden alennus kosketuspainike
(Linkous)
7 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
(Lisähuuhtelu)
8 Helposti Siliävät -kosketuspainike
3 Lämpötila-kosketuspainike
(Lämpötila)
4 Näyttö
(Ryp. esto)
Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
9
(Käynnistä/Tauko)
10 Time Manager -kosketuspainikkeet
5 Esipesu-kosketuspainike
(Esipesu)
6 Ajastin-kosketuspainike
(Ajastus)
4.2 Näyttö
A
E
B
D
C
A) Aika-alue:
• Ohjelma-aika.
• Hälytyskoodit. Katso kuvaus
luvusta “Vianmääritys”.
• Time Manager
-taso.
B) Ajastimen merkkivalo.
C) Lapsilukon merkkivalo.
D) Kansi lukittu -merkkivalo:
• Kun merkkivalo palaa, kantta ei
voida avata.
• Kun merkkivalo on sammunut,
kansi voidaan avata.
• Kun merkkivalo vilkkuu, kantta ei
voida avata. Odota joitakin
minuutteja, kunnes merkkivalo
sammuu.
E) Pesuvaiheen merkkivalot.
•
: pesuvaihe
•
: huuhteluvaihe
SUOMI
•
7
: linkousvaihe
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Puuvilla
90 °C - Kylmä
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikai‐
nen ja vähän likainen pyykki.
Puuvilla
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvillapyykki. Nor‐
maalilikainen. Energiankulutus laskee ja pesuoh‐
jelman pituus kasvaa.
Keinokuidut
60 °C - Kylmä
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40 °C - Kylmä
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit: akryyli, viskoosi, po‐
lyesteri. Normaalilikainen.
Villa/Käsi‐
npesu
40 °C - Kylmä
1 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arka‐
laatuinen pyykki, jossa on merkintä «käsinpe‐
su».2)
Silkki
30 °C
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma silkille ja sekoitekuiduille.
Peitot
60 °C - 30°C
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untu‐
vapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
Huuhtelut
Kylmä
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit.
Tyhjennys
6 kg
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstii‐
lit.
Linkous
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rum‐
musta. Kaikki tekstiilit.
Farkut
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värilli‐
sille vaatteille.
Verhot
40 °C - Kylmä
2,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe aktivoituu
automaattisesti.3)
Eco1)
60 °C - 40 °C
8
www.electrolux.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Urheilu
30 °C
2,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen
tai raikastettava pyykki.
5 Paitaa
30 °C
1,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikas‐
tettava pyykki. 5 - 6 paidalle.
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukai‐
sesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60°C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40°C puuvillaohjel‐
ma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista
puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpö‐
tilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa
siltä, ettei rumpu pyöri tai se ei pyöri oikein. Tämä on normaalia laitteen toimintaa.
3) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SUOMI
5.1 Woolmark Apparel Care Sininen
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa ky‐
seisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 6 kg
ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energian‐
kulutus
(kWh)
Vedenkulu‐ Likimääräi‐ Jäännös‐
tus (litro‐
nen ohjel‐ kosteus
ina)
man kesto (%)1)
(minuuttei‐
na)
Puuvilla 60 °C
6
1,20
55
150
53
Puuvilla 40 °C
6
0,70
55
120
53
Keinokuidut 40 °C
2,5
0,55
45
103
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,50
45
80
35
1
0,35
50
68
30
1,09
46
252
53
Villa/Käsinpesu 30
°C 2)
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
6
9
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
The Woolmark Company -yhtiön
hyväksymä merkillä «käsinpesu»
varustettujen villatekstiilien pesuun, kun
vaatteet pestään tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Noudata tekstiilin kuivamisen hoitoohjemerkintöjä sekä muita
pyykinpesuohjeita. M1145
10
www.electrolux.com
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energian‐
kulutus
(kWh)
Vedenkulu‐ Likimääräi‐ Jäännös‐
tus (litro‐
nen ohjel‐ kosteus
ina)
man kesto (%)1)
(minuuttei‐
na)
Standardi 60 °C
puuvilla
3
0,80
41
161
53
Standardi 40 °C
puuvilla
3
0,67
42
144
53
1) Linkousvaiheen päättyessä.
2) Ei saatavilla kaikissa malleissa.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,48
0,48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010
mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
•
Voit muuttaa oletuslämpötilaa
asettamalla tämän lisätoiminnon.
•
Merkkivalo
= kylmä vesi.
•
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.2 Linkous
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa
oletuslinkousnopeutta.
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
Linkouksen lisätoiminnot:
Ei linkousta
•
•
•
•
Aseta tämä lisätoiminto kaikkien
linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain
tyhjennysvaihe on käytettävissä.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Aseta tämä lisätoiminto erittäin
arkalaatuisia tekstiilejä varten.
Huuhteluvaihe käyttää enemmän
vettä joissakin pesuohjelmissa.
Rypistymisen esto
•
•
Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Rummussa on vettä, kun ohjelma
päättyy.
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Yöohjelma
•
•
•
•
•
Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi
kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi
hiljaisen pesun.
Huuhteluvaihe käyttää enemmän
vettä joissakin pesuohjelmissa.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
SUOMI
7.3 Esipesu
Vastaava merkkivalo syttyy.
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
7.7 Time Manager
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon,
ohjelman kesto on pitempi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.4 Ajastus
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
vähintään 30 minuutin ja enintään 20
tunnin päästä.
Kun asetat pesuohjelman, näytössä
näkyy oletuskesto.
Vähennä tai lisää ohjelman kestoa
tai
painamalla
-merkki‐
valo
2)
1)
■
■
7.5 Lisähuuhtelu
■
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.6 Ryp. esto
Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen
ryppyjen muodostumisen estämiseksi.
.
Time Manager on käytettävissä vain
taulukon ohjelmissa.
Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
11
3)
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4) ■4) ■4) ■4) ■4) ■4)
1) Jos käytettävissä.
2) Lyhyin: pyykin raikastaminen.
3) Pisin: Kun ohjelman kestoa lisätään,
energiankulutus pienenee asteittain. Opti‐
moitu lämmitysvaihe säästää energiaa ja pi‐
tempi kesto säilyttää samat pesutulokset
(erityisesti normaalilikaisen pyykin kohdal‐
la).
4) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.
Laitteen linkousnopeus laskee, se
käyttää enemmän vettä ja mukauttaa
ohjelman keston pyykkityypin mukaan.
8. ASETUKSET
8.1 Lapsilukko
•
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
•
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
•
:
Kun painat painiketta
lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin
lukittuvat.
Ennen painikkeen
painamista:
laite ei voi käynnistyä.
8.2 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
•
•
ohjelma on päättynyt
laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/
päälle painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
12
www.electrolux.com
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
2. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu oikein.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat
ne laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine
lokeroihin.
A
10.3 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
SUOMI
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.5 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
•
Merkkivalo
vilkkuu.
13
14
www.electrolux.com
•
Näytössä näkyy Time Manager taso, ohjelman kesto ja
ohjelmavaiheiden merkkivalot.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja
linkousnopeutta tai lisää
käytettävissä olevia lisätoimintoja.
Kun kytket jonkin lisätoiminnon
päälle, asetetun lisätoiminnon
merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, näytössä
näkyy viesti
.
10.6 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
.
•
Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan.
•
alkaa vilkkumaan
Merkkivalo
näytössä.
Ohjelma käynnistyy, kansi lukittuu
ja näytössä näkyy merkkivalo
•
•
.
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti ohjelman
keston pyykkimäärän
mukaan.
• Uusi arvo näkyy
näytössä.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi viive näkyy
näytössä.
Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.
:
2. Paina painiketta
• Laite käynnistää ajanlaskun.
• Luukku lukittuu ja näytössä näkyy
merkkivalo
.
•
Kun asetettu aika on kulunut
loppuun, ohjelma käynnistyy
automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai
muuttaa ajastimen asetusta
ennen kuin painat
.
Ajastuksen peruuttaminen:
•
Paina painiketta
laitteen asettamiseksi
taukotilaan.
•
Paina painiketta
kunnes näytössä
•
,
näkyy '.
Käynnistä ohjelma
välittömästä
painamalla painiketta
uudelleen.
10.8 Ohjelman keskeyttäminen
ja lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta
.
Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
Ohjelma jatkuu.
.
10.9 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon .
2. Kytke laite toimintaan kääntämällä
ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen
jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
SUOMI
10.10 Kannen avaaminen
•
Laitteen kansi on lukittu ohjelman tai
ajastimen ollessa toiminnassa. Näytössä
•
.
näkyy merkkivalo
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian
korkeita, kantta ei voida
avata.
•
.
painiketta
2. Odota, kunnes kannen lukituksen
sammuu.
merkkivalo
3. Voit avata kannen.
4. Sulje kansi ja paina uudelleen
painiketta. Ajastin toimii edelleen.
Jos asetat toiminnon
suorittaa ainoastaan
tyhjennysvaiheen.
•
•
Laite pysähtyy automaattisesti.
Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
.
•
Näyttöön syttyy
•
Painikkeen
•
Kannen lukon merkkivalo
sammuu.
Voit avata kannen.
Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
Sulje vesihana.
Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
•
•
•
•
•
merkkivalo sammuu.
asentoon .
Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
, laite
. Laite tyhjentää
2. Paina painiketta
veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
kannen lukon merkkivalo
sammuu, kansi voidaan avata.
4. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
asentoon
.
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua (Villaohjelmaa lukuun ottamatta).
1. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
10.11 Ohjelman päättyessä
palaa.
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
Kannen avaaminen ohjelman ollessa
käynnissä:
asentoon .
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen kansi.
3. Sulje kansi ja aseta ohjelma
uudelleen.
Kannen lukon merkkivalo
Merkkivalo
vilkkuu. Kansi on
edelleen lukittu.
Kansi voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
Kannen avaaminen ajastimen ollessa
käynnissä:
1. Aseta laite taukotilaan painamalla
15
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
10.12 Valmiustila
Kun pesuohjelman päättymisestä on
kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta
ole kytketty pois toiminnasta,
energiansäästötoiminto aktivoituu.
Energiansäästötoiminto vähentää
energiankulutusta, kun laite on
valmiustilassa.
•
Kaikki merkkivalot ja näyttö
sammuvat.
•
Painikkeen
merkkivalo vilkkuu
hitaasti.
Paina jotakin lisätoimintoa
energiansäästötoiminnon
deaktivoimiseksi.
•
Jos asetat ohjelman tai
lisätoiminnon, jonka
päätyttyä vesi jää rumpuun,
energiansäästötoiminto ei
kytkeydy päälle veden
tyhjentämisen
muistuttamiseksi.
16
www.electrolux.com
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
11.1 Pyykit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
Poista kovat tahrat.
Pese huomattavat tahrat erityisellä
pesuaineella.
Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut tai aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
Älä pese laitteessa saumaamattomia
tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet
ja/tai arkalaatuiset pyykit
pesupussissa (esim. kaarelliset
rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).
Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
esikäsitellään ennen tekstiilien
asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
•
Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
•
•
•
•
•
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja
villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
•
•
•
•
Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
Käynnistä pesuohjelma aina
maksimaalisella sallitulla
täyttömäärällä.
Käytä tarvittaessa
tahranpoistoainetta, kun valitset
alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
SUOMI
17
12. HOITO JA PUHDISTUS
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneeseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
•
•
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitetun
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
12.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
Poista pyykki koneesta.
Aseta puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
18
www.electrolux.com
3.
12.5 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
1.
2.
3.
4.
SUOMI
19
5.
12.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
Suorita tämä toimenpide
myös silloin, kun haluat
suorittaa hätätyhjennyksen.
1. Sulje vesihana ja irrota
vedenottoletku.
2. Irrota tyhjennysletku pesualtaasta tai
poistoviemäristä.
3. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun
päät astiaan. Anna veden virrata ulos
letkuista.
4. Aseta tyhjennysohjelma ja anna
ohjelman käydä loppuun saakka.
20
www.electrolux.com
5. Käännä ohjelmanvalitsin
pysäytysasentoon virran
katkaisemiseksi laitteesta.
6. Kytke laite irti verkkovirrasta.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen. Valmistaja
ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen kansi tai rummun
luukut ovat auki tai ne on suljettu
virheellisesti. Tarkista molemmat!
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
13.1 Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
•
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käyn‐
nisty.
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukut on suljettu
oikein.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole pala‐
nut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vet‐
tä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy li‐
sätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tu‐
koksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
SUOMI
Ongelma
21
Mahdollinen ratkaisu
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittu‐
mia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Let‐
ku voi olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittu‐
mia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi
jää koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai Aseta linkousohjelma.
pesuohjelma kestää
normaalia pitempään.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti
tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudel‐
leen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesi‐
vuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemää‐
rää.
Laitteen kansi ei avau‐
du.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vet‐
tä.
Laitteesta kuuluu poik‐
keavia ääniä.
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on
poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso koh‐
ta ‘Kulutusarvot’.
22
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tä‐
mä on normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyt‐
tävä.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kos‐
IPX4
teuden suojaustason, lukuun ottamatta kuiten‐
kaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kos‐
teussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Valko/Kirjo
Energialuokka
Linkousnopeus
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
6 kg
A+
Maksimi
1200 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................24
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER........................................................................ 25
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................26
4. KONTROLLPANELEN......................................................................................27
5. PROGRAMÖVERSIKT..................................................................................... 28
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN..............................................................................30
7. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 31
8. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 32
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...................................................................... 33
10. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................. 33
11. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 37
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 38
13. FELSÖKNING.................................................................................................40
14. TEKNISKA DATA........................................................................................... 43
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
24
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
SVENSKA
•
•
•
•
•
25
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller
där den utsätts för väder och vind.
Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
Installera inte produkten där locket
inte kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
•
Produkten måste jordas.
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Endast för Storbritannien och Irland:
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
26
www.electrolux.com
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
•
Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
2.4 Använd
•
•
•
2.5 Underhåll
•
•
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
•
•
Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
Använd ej med ett externt
fjärrkontrollsystem eller annan enhet
som sätts på automatiskt.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
2
3
6
4
5
1
2
3
4
5
6
Kontrollpanelen
Lucka
Luckhandtag
Filter till tömningspump
Fötter för nivåutjämning av produkten
Typskylt
SVENSKA
27
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
90°
60°
30°
20°
1200
800
40°
6
400
7
8
10
1 Programväljare
2 Touch-kontroll för reducerad
centrifugering
(Linkous)
9
7 Touch-kontroll för Extra sköljning
(Lisähuuhtelu)
8 Touch-kontroll för Lättstruket
(Ryp. esto)
3 Touch-kontroll för Temperatur
(Lämpötila)
4 Display
9 Touch-kontroll för Start/Paus
(Käynnistä/Tauko)
10 Touch-kontroller för Time Manager
5 Touch-kontroll för Förtvätt
(Esipesu)
6 Touch-kontroll för Fördröjd start
(Ajastus)
4.2 Display
A
E
B
D
C
A) Tidområdet:
• Programtid.
• Larmkoder. Se avsnittet
"Felsökning" för beskrivning av
dem.
• Nivån för Time Manager
.
B) Indikator för Fördröjd start.
C) Kontrollampa för Barnlås.
D) Kontrollampan för lucklås:
• Den lyser, du kan inte öppna
luckan.
• Den lyser inte, du kan öppna
luckan.
• Den blinkar, du kan inte öppna
luckan. Vänta några minuter tills
kontrollampan släckts.
E) Kontrollampor för tvättfas.
•
: tvättfas
28
www.electrolux.com
•
: sköljfas
•
: centrifugeringsfas
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Max. tvätt‐
Programbeskrivning
Temperaturom‐ mängd
(Typ av tvätt och smuts)
råde
Max. centrifu‐
geringshastig‐
het
6 kg
1200 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
6 kg
1200 varv/
minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och
programmets tvättfas förlängs.
Keinokuidut
60° - Kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Hienopesu
40° - Kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyes‐
ter. Normalt smutsad tvätt.
Villa/
Käsinpesu
40° - Kall
1 kg
1200 varv/
minut
Ylle som kan tvättas i maskin och för hand
samt ömtåliga plagg med "handtvätt"-symbol.2)
Silkki
30°C
1 kg
Specialprogram för silke och blandade syntet‐
800 varv/minut material.
Peitot
60° – 30°C
2 kg
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
800 varv/minut sängöverkast etc.
Puuvilla
90°C - Kall
Puuvilla
Eco1)
60° - 40°C
6 kg
1200 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla mate‐
rial.
Tyhjennys
6 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla materi‐
al.
Linkous
6 kg
1200 varv/
minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trum‐
man. Alla material.
Farkut
60° - Kall
3 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
Verhot
40° - Kall
2,5 kg
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen akti‐
800 varv/minut veras automatiskt.3)
Kall
Huuhtelut
SVENSKA
29
Program
Max. tvätt‐
Programbeskrivning
Temperaturom‐ mängd
(Typ av tvätt och smuts)
råde
Max. centrifu‐
geringshastig‐
het
Urheilu
30°C
2,5 kg
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.
800 varv/minut Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas
upp.
5 Paitaa
30°C
1,5 kg
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
800 varv/minut tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6
skjortor.
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C
bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vatten‐
förbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under programmet roterar trumman långsamt för att tvätten ska tvättas försiktigt. Det kan
förefalla som om trumman inte roterar riktigt. Detta ska betraktas som en normal funktion för
produkten.
3) Använd inte tvättmedel till förtvättsfasen utan den ska sköljas med bara vatten.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
30
www.electrolux.com
Program
■
■
■
■
■
■
5.1 Woolmark Apparel Care Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1145
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifter‐
na: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programstart visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Bomull 60 °C med maxvikt 6 kg, så överskrider programmet 2 timmar.
Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en tim‐
me).
När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i dis‐
playen.
Program
Tvätt‐
mängd
(kg)
Energiför‐
brukning
(kWh)
Vattenför‐
brukning
(liter)
Ungefärlig Återståen‐
programtid de fukt
(minuter)
(%)1)
Puuvilla 60 °C
6
1,20
55
150
53
Puuvilla 40 °C
6
0,70
55
120
53
Keinokuidut 40 °C
2,5
0,55
45
103
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,50
45
80
35
1
0,35
50
68
30
Villa/Käsinpesu 30
°C 2)
SVENSKA
Program
Tvätt‐
mängd
(kg)
Energiför‐
brukning
(kWh)
Vattenför‐
brukning
(liter)
31
Ungefärlig Återståen‐
programtid de fukt
(minuter)
(%)1)
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C
bomull
6
1,09
46
252
53
Standard 60 °C
bomull
3
0,80
41
161
53
Standard 40 °C
bomull
3
0,67
42
144
53
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,48
0,48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Lämpötila
Sköljstopp
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
•
Indikator
= kallt vatten.
Kontrollampan för inställd temperatur
tänds.
7.2 Linkous
•
•
•
•
Med den här funktionen kan du ändra
den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
Kontrollampan tänds.
Det finns vatten i trumman när
programcykeln är klar.
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
Kontrollampan för inställd hastighet
tänds.
Nattprogram
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
•
Ingen centrifugering
•
•
•
•
Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser.
Endast tömningsfasen är tillgänglig.
Kontrollampan tänds.
Ställ in funktionen för mycket ömtåliga
plagg.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
•
•
•
Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser och för
att utföra en tyst tvätt.
Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
Kontrollampan tänds.
Tvättprogrammet stannar med vattnet
i trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
32
www.electrolux.com
•
Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
Produkten sänker
centrifugeringshastigheten, använder
mer vatten och anpassar
programlängden till typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
7.3 Esipesu
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
Tryck på
eller
för att minska eller
öka programlängden.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Time Manager är endast tillgänglig med
programmen i tabellen.
Kontrollampan tänds.
indika‐
tor
7.4 Ajastus
2)
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
3)
Kontrollampan tänds.
7.6 Ryp. esto
Produkten tvättar och centrifugerar
tvätten skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
■
■
7.5 Lisähuuhtelu
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
■
■
På displayen visas tillhörande indikator.
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4) ■4) ■4) ■4) ■4) ■4)
1) I förekommande fall.
2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den optime‐
rade uppvärmningsfasen sparar energi och
den längre programlängden ger samma
tvättresultat (speciellt för normalt smutsad
tvätt).
4) Standardlängd för alla program.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
•
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
Efter att du tryckt på
: alternativen
och programvredet är låsta.
•
Innan du trycker på
startar inte.
•
Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
Du kan aktivera funktionen:
8.2 Ljudsignaler
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
: Produkten
tänds/
Ljudsignalen låter när:
•
•
När programmet är klart.
När ett fel har uppstått på produkten.
SVENSKA
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
och
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till produkten.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem
i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
1. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
2. Lägg tvättmedlet och sköljmedlet i
facken.
A
10.3 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
33
34
www.electrolux.com
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver
eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsats‐
medel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
2.
1.
A
CLICK
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
B
SVENSKA
10.5 Inställning av program
•
Luckan stängs, displayen visar
1. Vrid programväljaren till önskat
program:
•
-indikatorn.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
blinkar.
Kontrollampan
På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och
indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg
till tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
•
•
Om du gör ett felaktigt val
visar displayen meddelandet
.
10.6 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
•
•
•
•
.
slutar
Kontrollampan för
blinka och fortsätter lysa med fast
sken.
Indikatorn
börjar blinka på
displayen.
Programmet startar, locket låses
och displayen visar kontrollampan
.
Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid när produkten fyller på
vatten.
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
programlängden
automatiskt efter tvättens
vikt.
• På displayen visas det
nya värdet.
10.7 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på
flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen.
Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på
:
• Produktens nedräkning startar.
35
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den
fördröjda starten innan du
trycker på
. Avbryta den
fördröjda starten:
• Ställ produkten i
pausläge genom att
•
trycka på
.
Tryck på
tills
displayen visar
•
.
en gång
Tryck på
till för att starta
programmet direkt.
10.8 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
igen.
3. Tryck på
Programmet fortsätter.
10.9 Avbryta ett pågående
program
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avbryta programmet och
avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att
aktivera produkten. Du kan nu ställa
in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera att
det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
36
www.electrolux.com
10.10 Öppna luckan
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
.
•
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög kan du inte öppna
luckan.
Öppna luckan när fördröjd start är
aktiverat:
1. Tryck på
4. Stäng luckan och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara
aktiverat.
Öppna produktens lucka när
programmet är aktiverat:
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet
igen.
10.11 När programmet är klart
•
Produkten stannar automatiskt.
En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).
tänds på displayen.
•
Kontrollampan för
•
Kontrollampan för lucklåset
släcks.
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
Stäng vattenkranen.
•
•
•
•
•
•
släcks.
Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Kontrollampan för lucklåset
är
tänt. Kontrollampan
blinkar.
Luckan förblir låst.
Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan.
För tömning av vattnet:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten. Om du
ställer in
endast.
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets indikator
släcks.
3. Du kan öppna luckan.
•
•
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
tömmer produkten
. Produkten tömmer ut
2. Tryck på
vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna locket.
4. Vrid programväljaren till
att avaktivera produkten.
-läget för
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar (utom
för ylleprogrammet).
10.12 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
stänger av produkten.
Energisparläget minskar
energiförbrukningen när produkten är i
standby-läge.
•
Alla indikatorer och displayen släcks.
•
•
Indikatorn för
blinkar sakta.
Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
Om du ställer in ett program
eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
aktiveras inte
energibesparingsfunktionen
för att påminna dig om att
tömma ut vattnet.
SVENSKA
37
11. RÅD OCH TIPS
11.1 Fylla på tvätt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
Ta bort svåra fläckar.
Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
•
Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
•
•
•
•
•
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40
°C max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
Blanda inte olika sorters tvättmedel.
För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
•
•
•
•
Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig.
Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
38
www.electrolux.com
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
12.3 Underhållstvätt
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
•
•
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
3.
2.
Ta ut tvätten ur trumman.
Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
SVENSKA
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
1.
2.
3.
4.
5.
39
40
www.electrolux.com
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
Utför denna procedur även
när du vill utföra en
nödtömning.
1. Stäng vattenkranen och koppla loss
tilloppsslangen.
2. Koppla loss tömningsslangen från
avloppsanslutningen.
3. Placera ändarna på tömnings- och
tilloppsslangen i en behållare. Låt
vattnet rinna ut ur slangarna.
4. Ställ in tömningsprogrammet och låt
det slutföras till slutet av programmet.
5. Vrid programväljaren till Stopp och
koppla ur produkten från eluttaget.
6. Dra ur stickkontaken ur eluttaget.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0°C innan du använder
produkten igen. Tillverkaren
har inget ansvar för de
skador som orsakas av låga
temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
SVENSKA
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter om du inte
kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
41
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt
stängd. Kontrollera båda!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING!
Stäng av maskinen innan du
utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar
inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda
ordentligt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkri‐
ngsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med Kontrollera att vattenkranen är öppen.
vatten ordentligt.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kon‐
takta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slang‐
vatten och töms ome‐
en kan vara för låg.
delbart.
Maskinen tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
42
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
fungerar inte eller tvätt‐
programmet varar läng‐
re än normalt.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret
vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuge‐
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet. Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och
att inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna pro‐
duktens lock.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se av‐
snittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan
du tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
SVENSKA
Problem
43
Möjlig lösning
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och
IPX4
fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där låg‐
spänningsutrustningen inte har något skydd mot
fukt
Vattentryck
Min
Max
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Bomull
6 kg
Energiklass
Centrifugeringshastig‐
het
A+
Max
1200 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
192968120-A-292015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising