Aeg L62461TL Ohjekirja
LAVAMAT 61261TL
LAVAMAT 62461TL
USER
MANUAL
FI
SV
Käyttöohje
Pesukone
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
24
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 5
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................6
5. OHJELMATAULUKKO.................................................................................................7
6. KULUTUSARVOT........................................................................................................10
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................11
8. ASETUKSET................................................................................................................12
9. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................13
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ......................................................................................... 13
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 17
12. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 18
13. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 21
14. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 23
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Maksimitäyttömäärää 6 kg ei saa ylittää (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien
liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä
tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun
huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan
mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
• Säilytä kuljetuspultit varmassa
paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää
tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee
asentaa takaisin rummun
lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden
välttämiseksi.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Älä asenna tai käytä laitetta tilassa,
jossa se voi altistua alle 0 °C
lämpötilalle tai sääolosuhteille.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian
väliin jää riittävästi tilaa.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata
kokonaan.
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
2.2 Sähköliitäntä
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
SUOMI
2.3 Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes
se on puhdasta ja kirkasta ennen
uusien putkien liittämistä.
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
• Varmista, että kaikki metalliosat on
poistettu pyykistä.
2.5 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
• Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
2
3
7
4
5
6
5
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Kansi
Kannen kahva
Tyhjennyspumpun sihti
Vipu laitteen siirtämistä varten
Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
Arvokilpi
6
www.aeg.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
10
1 Virtapainike
2 Ohjelmanvalitsin
3 Näyttö
9
8
7
4
6
5
7 Ajansäästö -painike
8 Nestemäinen pesuaine -painike
9 Linkous -painike
4 Lisähuuhtelu -merkkivalo
10 Lämpötila -painike
5 Käynnistä/Tauko -painike
6 Ajastin -painike
4.2 Näyttö
A
B
C
SUOMI
7
Kellotoiminnot:
A
Ohjelman kesto
Ajastin
Häiriökoodit
Virheviesti
Ohjelma on päättynyt.
Luukun lukituksen merkkivalo:
B
Laitteen luukkua ei voida avata, kun merkkivalo palaa.
Laitteen luukkua ei voida avata, kun merkkivalo vilkkuu.
Odota joitakin minuutteja, ennen kuin avaat luukun.
Voit avata luukun vain silloin, kun merkkivalo sammuu.
Lapsilukko:
C
Merkkivalo syttyy, kun kytket laitteen toimintaan.
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Valko/Kirjo
95 °C - Kylmä
6 kg
1200 kierr./min (L61260TL)
1400 kierr./min (L61460TL)
Valkoinen ja värillinen puuvilla.
Normaalilikainen ja vähän likainen
pyykki.
Valko/Kirjo + Esipesu
95 °C - Kylmä
6 kg
1200 kierr./min (L61260TL)
1400 kierr./min (L61460TL)
Valkoinen ja värillinen puuvilla.
Erittäin likainen ja normaalilikainen
pyykki.
6 kg
1200 kierr./min (L61260TL)
1400 kierr./min (L61460TL)
Valkoinen ja värinpitävä kirjava
puuvillapyykki, hyvin likainen pyykki. Erittäin likainen pyykki.
2,5 kg
1200 kierrosta minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
1 kg
1000 kierr./min (L61260TL)
1000 kierr./min (L61460TL)
Tekokuitupyykit, jotka vaativat hellävaraisen pesun. Normaalilikainen
Pesuohjelmat
Valko/Kirjo + Tahranpoisto
95 °C - 40 °C
Siliävät
60 °C - Kylmä
Siliävät +
60 °C - Kylmä
ja likainen pyykki.1)
8
www.aeg.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Hienopesu
40 °C - Kylmä
Villa/Silkki
40 °C - Kylmä
Linkous
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
2,5 kg
1200 kierrosta minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen.
1 kg
1200 kierrosta minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja arkalaatuinen pyykki, jossa on
merkintä «käsinpesu».2)
6 kg
1200 kierr./min (L61260TL)
1400 kierr./min (L61460TL)
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit
villaa ja arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta.
6 kg
Veden tyhjentäminen rummusta.
Kaikki tekstiilit.
6 kg
1200 kierr./min (L61260TL)
1400 kierr./min (L61460TL)
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki
tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatuisia
tekstiilejä lukuun ottamatta. Laske
linkousnopeutta pyykin laadun mukaan.
2,5 kg
1200 kierrosta minuutissa
Erityinen ohjelma vähän likaiselle
puuvillalle, tekokuidulle ja sekapyykille. Valitse tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Varmista,
että pesuaine sopii alhaiselle lämpötilalle hyvien pesutuloksien saavutta-
Tyhjennys
Huuhtelut
Mix 20°
20 °C
miseksi.3).
Vapaa-aika
60 °C - Kylmä
20 Min.- 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 kierrosta minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös
tummille värillisille vaatteille.
3 kg
1200 kierrosta minuutissa
Vähän likainen tai vain kerran käytetty puuvilla- ja tekokuitupyykki.
SUOMI
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Puuvilla Eco4)
6 kg
1200 kierr./min (L61260TL)
1400 kierr./min (L61460TL)
Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.
Normaalilikainen. Energiankulutus
laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa.
60 °C - 40 °C
1) Ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa, että rumpu
ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.
3) Laite suorittaa lyhyen lämmitysvaiheen, jos veden lämpötila on alle 20 °C. Laite voi näyttää lämpötilaasetuksen arvona “Kylmä”.
4) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60 °C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40 °C puuvillaohjelma”. Ne ovat energian- ja
vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
Ohjelman lisätoimintojen
yhteensopivuus
Ohjelma
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
9
10
www.aeg.com
Ohjelma
20 Min.- 3 kg
1)
■
■
2)
■
■
■
■
■
■ 3)
■
1) Jos Lisähuuhtelu-lisätoiminto kytketään toimintaan, laite lisää joitakin lisähuuhteluita. Jos asetat alhaisen linkousnopeuden huuhteluohjelmassa, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
2) Jos asetat lyhimmän keston, suosittelemme vähentämään pyykkimäärää. Laite voidaan täyttää kokonaan, pesutulos voi kuitenkin heikentyä.
3) Tässä ohjelmassa voit asettaa ainoastaan Pika-toiminnon.
5.1 Woolmark Apparel Care Sininen
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
The Woolmark Company -yhtiön
hyväksymä merkillä «käsinpesu»
varustettujen villatekstiilien pesuun, kun
vaatteet pestään tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Noudata tekstiilin kuivamisen hoitoohjemerkintöjä sekä muita
pyykinpesuohjeita. M1145
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 6 kg
ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
SUOMI
Ohjelmat
Täyttö (kg)
Energiankulutus (kWh)
Vedenkulutus (litroina)
Likimääräinen ohjelman kesto
(minuutteina)
Jäännöskosteus (%)1)
Valko/Kirjo
60 °C
6
1,10
56
180
532) / 523)
Valko/Kirjo
40 °C
6
0,65
54
150
532) / 523)
Siliävät 40 °C
2,5
0,45
46
105
352) / 353)
Hienopesu
30 °C
2,5
0,55
46
90
352) / 353)
1
0,35
50
65
302) / 303)
Villa/Silkki 30
°C
11
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60
°C puuvilla
6
0,79
47
248
532) / 523)
Standardi 60
°C puuvilla
3
0,58
39
174
532) / 523)
Standardi 40
°C puuvilla
3
0,48
38
169
532) / 523)
1) Linkousvaiheen päättyessä.
2) Malli L61260TL.
3) Malli L61460TL.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,48
0,48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
7.2 Linkous
Voit muuttaa oletuslämpötilaa
asettamalla tämän lisätoiminnon.
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
oletuslinkousnopeutta.
Merkkivalo
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
= kylmä vesi.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
12
www.aeg.com
Linkouksen lisätoiminnot:
Rypistymisen esto
• Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
• Vastaava merkkivalo syttyy.
• Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti,
jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
• Kansi on edelleen lukittu. Kannen
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.3 Nestemäinen pesuaine
Paina tätä painiketta ohjelman
mukauttamiseksi, jos käytät nestemäistä
pesuainetta.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.4 Lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmiin, katso
"Ohjelmataulukko".
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.5 Ajansäästö
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
ohjelman kestoa.
• Paina tätä painiketta kerran
asettaaksesi 'Lyhyemmän keston'
päivittäiselle pyykille.
• Paina tätä painiketta kaksi kertaa
asettaaksesi 'Pikaohjelman' vain vähän
likaiselle pyykille.
Joissakin ohjelmissa on
mahdollista käyttää vain yhtä
edellä mainituista
lisätoiminnoista.
7.6 Ajastin
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
vähintään 30 minuutin ja enintään 20
tunnin päästä.
Näytössä näkyy merkkivalo ja ajastin.
8. ASETUKSET
8.1 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• kytket laitteen toimintaan
• kytket laitteen pois toiminnasta
• painat painikkeita
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
8.2 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
• Kun painat painiketta Käynnistä/
Tauko: lisätoiminnot ja
ohjelmanvalitsin lukittuvat.
• Ennen painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista: laite ei voi käynnistyä.
8.3 Pysyvä lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
ja
, kunnes vastaava
painiketta
merkkivalo syttyy/sammuu.
SUOMI
13
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Kaada 2 litraa vettä
pesuainelokeroon pesuvaihetta
varten.
Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
2. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
3. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu
oikein.
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
A
10.3 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
14
www.aeg.com
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
B
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.5 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta .
Lyhyt äänimerkki kuuluu.
10.6 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
• Käynnistä/Tauko-painikkeen
merkkivalo vilkkuu.
• Ohjelman kesto näkyy näytössä.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa,
linkousnopeutta, ohjelman kestoa tai
lisää käytettävissä olevia
lisätoimintoja. Kun kytket jonkin
SUOMI
lisätoiminnon päälle, asetetun
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, näytössä näkyy
viesti Err.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Käynnistä ohjelma painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan.
Ohjelma käynnistyy, kansi on lukittu.
Näytössä näkyy merkkivalo
.
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
10.8 Ohjelman keston
uudelleen laskenta
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti
pesuohjelman ajan
rumpuun asetetun pyykin
mukaan täydellisten
pesutuloksien
saavuttamiseksi
mahdollisimman lyhyessä
ajassa.
• Uusi aika-arvo näkyy
näytössä.
10.9 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta Ajastin toistuvasti,
kunnes haluamasi viive näkyy
näytössä.
2. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ennen kuin käynnistät
laitteen painamalla
painiketta Käynnistä/Tauko,
voit peruuttaa tai muuttaa
ajastimen asetusta.
15
10.10 Ajastuksen
peruuttaminen
Ajastuksen peruuttaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina painiketta Ajastin, kunnes
näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästä
painamalla painiketta Käynnistä/
Tauko uudelleen.
10.11 Ohjelman
keskeyttäminen ja
lisätoiminnon muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoiminnon asetusta.
3. Paina uudelleen painiketta Käynnistä/
Tauko.
Ohjelma jatkuu.
10.12 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Pesuohjelma voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmanvalitsin
asentoon
.
2. Uusi pesuohjelma asetetaan
kääntämällä ohjelmanvalitsinta
uudelleen. Aseta tällöin myös
käytettävissä olevat toiminnot.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
16
www.aeg.com
10.13 Luukun avaaminen
ohjelman ollessa käynnissä
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita,
luukun lukon merkkivalo
palaa edelleen ja luukkua ei
voida avata.
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta
joidenkin
painamalla painiketta
sekuntien ajan.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen luukku varoen.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Kytke laite päälle ja aseta ohjelma
uudelleen.
10.14 Luukun avaaminen
ajastimen ollessa toiminnassa
Laitteen luukku on lukittu ajastimen
ollessa toiminnassa.
Laitteen luukun avaaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Luukun lukon merkkivalo
sammuu
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Sulje luukku ja paina painiketta
Käynnistä/Tauko.
Ajastin jatkaa toimintaa.
10.15 Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy
automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos
se on toiminnassa).
Näyttö
syttyy ja kannen lukon
merkkivalo
sammuu.
Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
sammuu.
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta .
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
viisi minuuttia, energian säästötoiminto
kytkee laitteen automaattisesti pois
toiminnasta.
Kun kytket laitteen
uudelleen toimintaan,
näytössä näkyy edellisen
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma
kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
2. Poista pyykit laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku raollaan homeen ja
hajujen muodostumisen estämiseksi.
10.16 Veden tyhjentäminen
ohjelman päättymisen jälkeen
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kannen lukon merkkivalo
Kansi on edelleen lukittu.
palaa.
Kansi voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta
ajan.
joidenkin sekuntien
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua.
10.17 AUTO Stand-by lisätoiminto
AUTO Stand-by-toiminto deaktivoi
automaattisesti laitteen
energiankulutuksen vähentämiseksi
seuraavissa tilanteissa:
• Laitetta ei käytetä 5 minuuttiin ennen
painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista.
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta .
• 5 minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä
SUOMI
Kytke laite uudelleen toimintaan
painamalla painiketta .
Näytössä näkyy viimeksi asetetun
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
17
Jos asetat ohjelman tai
lisätoiminnon, jonka
päätyttyä vesi jää rumpuun,
AUTO Stand-by-toiminto ei
kytke laitetta toimintaan
veden tyhjentämisen
muistuttamiseksi.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese vaikeat tahrat
erikoispesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut ja aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese saumaamattomia tai
leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai
arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
• Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
esikäsitellään ennen tekstiilien
asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan
pesuohjelman.
18
www.aeg.com
• Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
11.5 Veden kovuus
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneiseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
• Poista kaikki pyykit koneesta.
• Valitse puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
12.4 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
SUOMI
3.
12.5 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
1.
2.
3.
4.
19
20
www.aeg.com
5.
12.6 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Hätätyhjennys
12.8 Suojeltava jäätymiseltä
Laite ei voi tyhjentää vettä
toimintahäiriön vuoksi.
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin
puhdistaminen' vaiheet (1) - (5). Puhdista
pumppu tarvittaessa.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
SUOMI
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
21
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
13. VIANMÄÄRITYS
•
- Koneeseen jää vettä.
•
13.1 Johdanto
- Laitteen kansi tai rummun
luukut ovat auki tai ne on suljettu
virheellisesti. Tarkista molemmat!
•
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman.
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
•
- Vesivahinkosuojaus on
käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja
sulje vesihana. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukut on suljettu oikein.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
22
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi
olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää
koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
Aseta linkoustoiminto.
Aseta tyhjennystoiminto, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää
rumpuun.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen.
Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikke- Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohavia ääniä.
dasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta
‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä on
normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyttä- Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
vä.
SUOMI
Ongelma
23
Mahdollinen ratkaisu
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden IPX4
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa.
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
6 kg
Energialuokka
Linkousnopeus
A+++
Maksimi
1200 kierr./min (L61260TL)
1400 kierr./min (L61460TL)
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
24
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................25
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 26
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 28
4. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 28
5. PROGRAMÖVERSIKT................................................................................................ 29
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN........................................................................................ 32
7. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................34
8. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 34
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING............................................................................. 35
10. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................35
11. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 39
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 40
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 43
14. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 46
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
25
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 6
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta eller annat som ligger på
golvet.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet
med hjälp av de nya medföljande slangsatserna, eller
andra nya slangsatser som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om apparaten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen
för att låsa trumman för att förhindra
inre skador.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0°C eller där den utsätts
för väder och vind.
• Golvytan där apparaten ska installeras
måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och golvet.
• Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.2 Elektrisk anslutning
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
SVENSKA
• Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
27
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
• Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
2.5 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
• Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).
28
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
2
3
7
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanel
Lucka
Luckhandtag
Filter till tömningspump
Spak för att flytta produkten
Fötter för att få maskinen i våg
Typskylt
4
5
6
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
10
1 Strömbrytare
2 Programvred
3 Display
4 Lisähuuhtelu indikator
9
8
7
4
6
5
5 Käynnistä/Tauko -knapp
6 Ajastin -knapp
7 Ajansäästö -knapp
8 Flytande tvättmedel -knapp
SVENSKA
9 Linkous -knapp
29
10 Lämpötila -knapp
4.2 Display
A
B
C
Tidsområde:
A
Programlängd
Fördröj start
Larmkoder
Felmeddelande
Programmet är klart.
Indikator för lucklås:
B
Luckan kan inte öppnas när indikatorn lyser.
Du kan inte öppna produktens lucka när indikatorn blinkar.
Vänta några minuter innan du öppnar luckan.
Luckan kan öppnas när indikatorn släcks.
Barnlås:
C
Indikatorn tänds när du aktiverar enheten.
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Temperaturvariation
Max. tvättmängd
Max. centrifugeringshastighet
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Tvättprogram
Valko/Kirjo
95°C - Kall
6 kg
Vit och färgad bomull. Normalt och
1200 varv/minut (L61260TL) lätt smutsad tvätt.
1400 varv/minut (L61460TL)
30
www.aeg.com
Program
Temperaturvariation
Valko/Kirjo + Esipesu
95°C - Kall
Valko/Kirjo + Tahranpoisto
95°C - 40°C
Siliävät
60°C - Kall
Siliävät +
60°C - Kall
Hienopesu
40°C - Kall
Villa/Silkki
40°C - Kall
Linkous
Max. tvättmängd
Max. centrifugeringshastighet
6 kg
Vit och färgad bomull. Mycket
1200 varv/minut (L61260TL) smutsad och normalt smutsad tvätt.
1400 varv/minut (L61460TL)
6 kg
Vit och färgad bomull som är hårt
1200 varv/minut (L61260TL) smutsad. Hårt smutsad tvätt.
1400 varv/minut (L61460TL)
2,5 kg
1200 varv/minut
2,5 kg
1200 varv/minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad
tvätt.
1 kg
1200 varv/minut
Ylle som går att tvätta i maskinen,
handtvättbar ylle och ömtåliga material med symbolen "handtvätt".2)
6 kg
För att centrifugera tvätten och töm1200 varv/minut (L61260TL) ma ut vattnet i trumman. Alla mate1400 varv/minut (L61460TL) rial förutom ylle och ömtåliga material.
6 kg
Mix 20°
20°C
Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
1 kg
Syntetplagg som ska tvättas skon1000 varv/minut (L61260TL) samt. Normalt och lätt smutsad
1000 varv/minut (L61460TL) tvätt.1)
Tyhjennys
Huuhtelut
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
För att tömma ut vattnet i trumman.
Alla material.
6 kg
För att skölja och centrifugera tvät1200 varv/minut (L61260TL) ten. Alla material, förutom ylle och
1400 varv/minut (L61460TL) mycket ömtåliga material. Minska
centrifugeringshastigheten efter typ
av tvätt.
2,5 kg
1200 varv/minut
Specialprogram för vit/kulör, syntet
och blandade material som är lätt
smutsad. Välj det här programmet
för att minska energiförbrukningen.
Kontrollera att tvättmedlet är avsett
för låg temperatur för att få bra tvättresultat.3).
SVENSKA
Program
Temperaturvariation
Max. tvättmängd
Max. centrifugeringshastighet
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
3 kg
1200 varv/minut
Denim- och jerseyplagg. Även för
plagg i mörka färger.
20 Min.- 3 kg
40°C - 30°C
3 kg
1200 varv/minut
Bomull och syntet som är lätt
smutsade eller bara använda en
gång.
Puuvilla Eco4)
60°C - 40°C
6 kg
Vit bomull och färgäkta bomull.
1200 varv/minut (L61260TL) Normalt smutsad tvätt. Energiför1400 varv/minut (L61460TL) brukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
Vapaa-aika
60°C - Kall
31
1) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
3) Maskinen utför den korta uppvärmningsfasen om vattentemperaturen är under 20 °C. Maskinen visar
temperaturinställningen som "Kall".
4) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är
dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt".
De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
32
www.aeg.com
Program
1)
2)
■
20 Min.- 3 kg
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 3)
■
1) Om du ställer in funktionen Extra sköljning lägger maskinen till några extra sköljningar. Om du i sköljprogrammet ställer in en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en
kort stund.
2) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.
3) I detta program kan man bara ställa in Extra snabb.
5.1 Woolmark Apparel Care Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1145
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan påverka uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
SVENSKA
33
Vid programstart visar displayen varaktighetsprogrammet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Vit-/Kulörtvätt 60 °C med maxvikt 6 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en
timme).
När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Återstående
fukt (%)1)
Valko/Kirjo
60°C
6
1,10
56
180
532) / 523)
Valko/Kirjo
40°C
6
0,65
54
150
532) / 523)
Siliävät 40°C
2,5
0,45
46
105
352) / 353)
Hienopesu
30°C
2,5
0,55
46
90
352) / 353)
Villa/Silkki
30°C
1
0,35
50
65
302) / 303)
Vanliga bomullsprogram
Standard
60°C Vit-/
Kulörtvätt
6
0,79
47
248
532) / 523)
Standard
60°C Vit-/
Kulörtvätt
3
0,58
39
174
532) / 523)
Standard
40°C Vit-/
Kulörtvätt
3
0,48
38
169
532) / 523)
1) När centrifugeringen är klar.
2) För modell L61260TL.
3) För modell L61460TL.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,48
0,48
34
www.aeg.com
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Lämpötila
Kontrollampan tänds.
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
7.4 Lisähuuhtelu
Indikator
= kallt vatten.
Indikatorn för inställd temperatur tänds.
7.2 Linkous
Med den här funktionen kan du sänka
den förinställda
centrifugeringshastigheten.
Indikatorn för inställd hastighet tänds.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
• Tillhörande indikator tänds.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet
i trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
locket.
Se "När programmet är
klart" för tömning av vattnet.
7.3 Flytande tvättmedel
Tryck på knappen för att anpassa
programmet om du använder flytande
tvättmedel.
Med det här alternativet kan du lägga till
sköljningar till vissa tvättprogram, se
"Programöversikt".
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.5 Ajansäästö
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
• Tryck på den här knappen en gång för
att ställa in "Kortare längd" för lätt
smutsade plagg.
• Tryck två gånger på den här knappen
för att ställa in "Extra snabb" för
mycket lätt smutsade plagg.
Vissa program accepterar
bara en av de två
funktionerna.
7.6 Ajastin
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
Displayen visar tillhörande indikator och
fördröjd tid.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
•
•
•
•
Du sätter på produkten.
När du stänger av produkten.
När du trycker på knapparna.
När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
i 6 sekunder.
och
samtidigt
SVENSKA
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
8.2 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
samtidigt tills indikatorn
släcks.
Du kan aktivera funktionen:
och
tänds/
• Innan du trycker på Käynnistä/Tauko:
Produkten startar inte.
8.3 Permanent inställning av
extra sköljning
Med det här alternativet kan du ha
funktionen för extra sköljning på
permanent när du ställer in ett nytt
program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
och
genom att trycka på
samtidigt tills relevant indikator
tänds/släcks.
• Efter att du tryckt på Käynnistä/Tauko:
alternativen och programvredet är
låsta.
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket
för tvättfasen.
Då aktiveras tömningssystemet.
2. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
3. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
35
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem
i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
A
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till
produkten.
36
www.aeg.com
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
10.3 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
10.4 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
1.
2.
A
SVENSKA
CLICK
B
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
10.5 Aktivera produkten
Programmet startar och luckan låses.
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
Indikatorn
3. Tryck på knappen
produkten.
En kort signal hörs.
för att sätta på
10.6 Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat
tvättprogram:
• Indikatorn för Käynnistä/Tauko
blinkar.
• Displayen visar programmets
längd.
2. Ändra vid behov temperaturen,
centrifugeringshastigheten,
programlängden eller lägg till
tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn
för inställd funktion.
Om du gör ett felaktigt val
visas meddelandet Err på
displayen.
10.7 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på knappen Käynnistä/Tauko för
att starta programmet.
Tillhörande indikator slutar blinka och
fortsätter lysa med fast sken.
visas på displayen.
Tömningspumpen kan vara
igång en kort tid när
produkten fyller på vatten.
10.8 Omberäkning av
programtid
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
automatiskt
programtiden efter
tvätten du har lagt in i
trumman så att du får
perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.9 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Ajastin flera gånger tills
önskad fördröjd start visas på
displayen.
2. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
37
38
www.aeg.com
Innan du trycker på
Käynnistä/Tauko-knappen
för att starta produkten kan
du avbryta eller ändra
inställningen av den
fördröjda starten.
10.10 Avbryta fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten:
1. Ställ produkten i pausläge genom att
trycka på knappen Käynnistä/Tauko.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Ajastin flera
gånger tills visas på displayen.
3. Tryck på knappen Käynnistä/Tauko
en gång till för att starta programmet
direkt.
10.11 Avbryta ett program
och ändra ett alternativ
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra det inställda alternativet.
3. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen
igen.
Programmet fortsätter.
10.12 Avbryta ett pågående
program
1. Vrid programväljaren till
för att
avbryta programmet.
2. Vrid programväljaren igen till ett nytt
tvättprogram. Här kan du också ställa
in tillgängliga funktioner.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera
att det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
10.13 Öppna luckan när
programmet är aktiverat
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög förblir symbolen för låst
lucka
tänd och du kan
inte öppna luckan.
Gör enligt följande för att öppna luckan:
1. Tryck på -knappen i några
sekunder för att inaktivera
produkten.
2. Vänta några minuter innan du
försiktigt öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Aktivera produkten och ställ in
programmet igen.
10.14 Öppna luckan när
fördröjd start är aktiverat
Produktens lucka är låst medan fördröjd
start pågår.
Så här öppnar du luckan:
1. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Kontrollampan för låst lucka
släcks
på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Käynnistä/
Tauko-knappen.
Startfördröjningen fortsätter.
10.15 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. En ljudsignal
hörs (om den är aktiverad).
tänds på displayen och kontrollampan
för låst lucka
släcks.
Indikatorn för knapp Käynnistä/Tauko
slocknar.
1. Tryck på knappen
för att stänga
av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
SVENSKA
39
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programväljaren för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt
10.17 AUTO-standbyfunktionen
10.16 Tömma ut vatten efter
ett program är klart
• Du inte använder produkten under 5
minuter innan du trycker på knappen
Käynnistä/Tauko.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
Tryck på knappen
för att slå på
produkten igen.
• Efter 5 minuter från tvättprogrammets
slut
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Kontrollampan för lucklåset
Luckan förblir låst.
är tänt.
Du måste tömma ut vattnet för att kunna
öppna luckan:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Käynnistä/Tauko.
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
Funktionen AUTO-standby stänger
automatiskt av produkten för att minska
energiförbrukningen när:
för att slå på
Tryck på knappen
produkten igen.
Displayen visar slutet för det senast
inställda programmet.
Vrid programväljaren för att ställa in
ett nytt program.
Om du ställer in ett program
eller ett tillval som avslutas
med vatten i trumman,
AUTO-standby-funktionen
stänger inte av maskinen för
att du ska komma ihåg att
tömma ut vattnet.
i några sekunder för att
4. Tryck på
avaktivera produkten.
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
40
www.aeg.com
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle,
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med flik tillsätter du
det flytande tvättmedlet med en
doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig.
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Utvändig rengöring
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
SVENSKA
12.3 Underhållstvätt
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Välj bomullsprogrammet med högsta
temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
Vid programmen med låg temperatur
kan det hända att det blir kvar lite
tvättmedel i trumman. Gör en
underhållstvättning regelbundet. För att
göra detta:
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
41
2.
3.
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
42
www.aeg.com
1.
2.
3.
4.
5.
SVENSKA
43
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Nödtömning
På grund av ett funktionsfel kan
apparaten inte tömma vattnet.
Om detta inträffar, utför stegen (1) till (5) i
"Rengöring av avloppsfilter". Gör rent
pumpen om det krävs.
12.8 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under
drift.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta
44
www.aeg.com
auktoriserat servicecenter om problemet
fortsätter.
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
Vid vissa problem hörs en ljudsignal
och displayen visar en larmkod:
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt
stängd. Kontrollera båda!
VARNING!
Avaktivera produkten innan
du utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda ordentligt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen
vatten och töms omedel- kan vara för låg.
bart.
Maskinen tömmer inte ut Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
vattnet.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid
behov. Se "Underhåll och rengöring".
SVENSKA
Problem
45
Möjlig lösning
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan
tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fun- Välj centrifugeringsfunktionen.
gerar inte eller tvättpro- Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar
grammet varar längre än med vatten i trumman.
normalt.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid
behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se avsnitt "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se avsnitt "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet
"Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
tiden som visas.
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte till- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
fredsställande.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
46
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit-/Kulörtvätt
6 kg
Energiklass
Centrifugeringshastighet
A+++
Max
1200 varv/minut (L61260TL)
1400 varv/minut (L61460TL)
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
47
192968712-A-092017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement