AEG L71260TL User manual

AEG L71260TL User manual
LAVAMAT 71260TL
LV
SK
USER
MANUAL
Lietošanas instrukcija
Veļas mašīna
Návod na používanie
Práčka
2
27
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 6
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 6
5. PROGRAMMU TABULA.....................................................................................8
6. PATĒRIŅA LIELUMI.........................................................................................11
7. IESPĒJAS.........................................................................................................12
8. IESTATĪTIE PARAMETRI.................................................................................13
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS..................................................................... 14
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.............................................................................. 14
11. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 18
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................20
13. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 23
14. TEHNISKIE DATI............................................................................................25
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru –
6. kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no
savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar
(0,8 MPa).
Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst
aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā
iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem
jauniem šļūteņu komplektiem.
Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot
atkārtoti.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
Glabājiet transportēšanai paredzētās
skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk
jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai
nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus
ierīces bojājumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C
un kur tā ir pakļauta nokrišņu
iedarbībai.
Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts
uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,
karstumizturīgai un tīrai.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu
nepieciešamo atstarpi starp ierīci un
grīdas segumu.
Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces
vāku nevar atvērt līdz galam.
Nelieciet zem ierīces trauku ūdens
savākšanai iespējamas noplūdes
gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru, lai pārliecinātos, kādus
piederumus var lietot.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
LATVIEŠU
•
•
•
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
2.3 Ūdens padeves
pieslēgšana
•
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
2.4 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
•
•
•
5
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Ievērojiet drošības norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti
visi metāla priekšmeti.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves un
ūdens padeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE
Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem.
6
www.aeg.com
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Ierīces kopskats
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Vadības panelis
Vāks
"Soft access" vāks
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Ierīces pārvietošanas svira
Kājiņas ierīces līmeņošanai
Datu plāksnīte
4
5
6
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Vadības paneļa apraksts
1
2
Cotton Eco
Super Eco
20 Min. - 3 kg
Quick
Intensive
Jeans
Curtains
Rinse
Spin/Drain
3
Cotton
- Prewash
Extra Silent
Synthetics
- Prewash
Easy Iron
Delicates
Wool/Silk
10
9
8
7
6
5
4
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Programmu izvēles pārslēgs
3 Displejs
6 Laika taupīšana taustiņš
7 Šķidrais mazgāšanas līdzeklis
4 Sākt/Pauze taustiņš
8 Traipu tīrīšana taustiņš
5 Atliktais starts taustiņš
9 Veļas izgriešana taustiņš
taustiņš
LATVIEŠU
10 Temperatūra taustiņš
4.2 Displejs
A
B
C
Temperatūras zona:
A
Temperatūras indikators
Aukstā ūdens indikators.
Veļas izgriešana zona:
Veļas izgriešanas ātruma indikators
B
Bez veļas izgriešanas indikatora1)
Skalošanas pauzes indikators
1) Pieejams tikai veļas izgriešanas/ ūdens izsūknēšanas programmai.
Displeja indikators:
Mazgāšanas fāze
Skalošanas fāze
Izgriešanas fāze
C
Bērnu drošības ierīce
Papildu skalošana
Vāks noslēgts
Atliktais starts
D
7
8
www.aeg.com
Laika zona:
Programmas ilgums
Atliktais starts
D
Brīdinājuma kodi
Kļūdas ziņojums
Programma ir pabeigta
5. PROGRAMMU TABULA
Programma
Maksimālais
Programmas apraksts
Temperatūras dia‐ veļas daudz‐ (Veļas un netīrības pakāpes veids)
pazons
ums
Maksimālais
veļas izgrie‐
šanas ātrums
Mazgāšanas programmas
6. kg
Kokvilna
95 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri un ne‐
daudz netīri.
6. kg
Kokvilna + Priekš‐ 1200 apgr./
min.
mazgāšana
95 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Balta un krāsaina kokvilna. Ļoti netīri un vidēji ne‐
tīri.
6. kg
Ļoti kluss
95 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri un ne‐
daudz netīri. Šī programma neizmanto nevienu iz‐
griešanas fāzi, lai veiktu klusas darbības ciklu. Cikla
beigās veļas tilpnē paliek ūdens.
2,5 kg
Sintētika
60 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vidēji netī‐
ri.
Sintētika + 2,5 kg
1200 apgr./
priekšmazgāšana
60 °C - mazgāšana min.
aukstā ūdenī
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Ļoti netīri
un vidēji netīri.
LATVIEŠU
Programma
Maksimālais
Programmas apraksts
Temperatūras dia‐ veļas daudz‐ (Veļas un netīrības pakāpes veids)
pazons
ums
Maksimālais
veļas izgrie‐
šanas ātrums
1 kg
1000 apgr./
Viegli gludināt
60 °C - mazgāšana min.
aukstā ūdenī
Sintētiskam apģērbam nepieciešama saudzīga
2,5 kg
Smalkā veļa
1200 apgr./
40 °C - mazgāšana min.
aukstā ūdenī
Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze, polies‐
ters. Vidēji netīri.
1 kg
Vilna/Zīds
40 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas, ar
rokām mazgājami vilnas un smalki audumi ar
6. kg
1200 apgr./
min.
Lai izgrieztu veļu un izsūknētu ūdeni no veļas tilp‐
nes. Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus
un smalkveļu..
6. kg
1200 apgr./
min.
Lai skalotu un izgrieztu veļu. Visi audumi, izņemot
vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Samaziniet iz‐
griešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam.
Izgriešana/
ūdens izsūknēša‐
na3)
Skalošanas
mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri.1)
kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām".2)
2,5 kg
Aizkari
40 °C - mazgāšana 800 apgr./min.
aukstā ūdenī
Īpaša programma aizkariem. Priekšmazgāšanas
3 kg
Džinsi
60 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Džinsu auduma un trikotāžas apģērbi. Arī tumšu
krāsu apģērbiem.
fāze tiek automātiski aktivizēta.4)
Ātrā intensīvā
60 °C - 40 °C
5 kg
1200 apgr./
min.
Ātrā mazgāšanas programma baltiem/krāsnotu‐
rīgiem kokvilnas un jauktiem audumiem ar nelie‐
lu netīrības pakāpi.
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 apgr./
min.
Kokvilnas un sintētiskās drēbes, kas ir nedaudz
netīras vai uzvilktas tikai vienu reizi.
Īpaši ekonomiska
programma
Mazgāšana aukstā
ūdenī
3 kg
1200 apgr./
min.
Jaukti audumi (kokvilnas un sintētikas izstrādāju‐
miem)5)
9
10
www.aeg.com
Programma
Maksimālais
Programmas apraksts
Temperatūras dia‐ veļas daudz‐ (Veļas un netīrības pakāpes veids)
pazons
ums
Maksimālais
veļas izgrie‐
šanas ātrums
6. kg
Kokvilnas ekonomi‐ 1200 apgr./
min.
skā6)
60 °C - 40 °C
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvil‐
nas audumi. Vidēji netīri. Samazinās enerģijas pa‐
tēriņš un palielinās mazgāšanas programmas il‐
gums.
1) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic saudzīgu mazgāšanas
un izgriešanas fāzi. Ierīce veic papildu skalošanas ciklus.
2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne
negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
3) Iestatiet izgriešanas ātrumu. Pārliecinieties, ka tas atbilst mazgājamā auduma veidam. Ja iestatāt ie‐
spēju bez veļas izgriešanas, vienīgi ūdens izsūknēšanas fāze būs pieejama.
4) Lai skalotu tikai ar ūdeni, neuzpildiet mazgāšanas līdzeklī priekšmazgāšanai.
5) Šī programma ir paredzēta ikdienas lietošanai un ir ar zemāko enerģijas un ūdens patēriņu, saglabājot
labas mazgāšanas efektivitāti.
6) Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei. Saskaņā ar regulu 1061/2010 šīs programmas
attiecīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standarta 40 °C kokvilnas programmu".
Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas ve‐
ļas mazgāšanai.
Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no atlasītajai programmai norādītās
temperatūras.
Programmu iespēju saderība
Programmas
1)
■
■
■
■
■
2)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
LATVIEŠU
Programmas
1)
■
4)
2)
11
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
Īpaši ekonomiska pro‐
gramma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Traipu apstrādes iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.
2) Iestatot papildu skalošanas iespēju, ierīce veic dažus papildu skalošanas ciklus. Skalošanas program‐
mā, ja ir iestatīts zems izgriešanas ātrums, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īsu izgriešanu.
3) Ja iestatāt visīsāko darbības ilgumu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var arī
ievietot maksimālo veļas daudzumu, taču mazgāšanas rezultāts pasliktināsies.
4) Iestatiet izgriešanas ātrumu. Pārliecinieties, ka tas atbilst mazgājamā auduma veidam. Ja iestatāt ie‐
spēju bez veļas izgriešanas, vienīgi ūdens izsūknēšanas fāze būs pieejama.
5) Šai programmai var iestatīt tikai Īpaši ātro ciklu.
5.1 Woolmark Apparel Care Zils
programmu par piemērotu vilnas
apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka
tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar
nosacījumu, ka šie apģērbi tiek mazgāti
saskaņā ar veļas mazgājamās mašīnas
ražotāja norādījumiem. Ievērojiet
norādījumus par žāvēšanu un citus ar
mazgāšanu saistītos norādījumus, kas
norādīti uz veļas informatīvajām etiķetes.
M1145
Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Honkongā un
Indijā Woolmark simbols ir sertifikācijas
zīme.
Uzņēmums "Woolmark Company" ir
atzinis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas
6. PATĒRIŅA LIELUMI
Dati šajās tabulās ir aptuveni. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas
daudzums un veids, ūdens un apkārtējās vides temperatūra.
12
www.aeg.com
Programmas sākumā displejā tiek parādīts programmas ilgums pie mak‐
simālas veļas ielādes.
Mazgāšanas fāzes laikā programmas ilgums tiek aprēķināts automātiski
un ievērojami samazinās, ja veļas ielāde ir mazāka nekā maksimālā ve‐
ļas ietilpība (piemēram, kokvilna 60 °C, maksimālā veļas ietilpība 6. kg,
programmu ilgums pārsniedz 2 stundas, reālā veļas ietilpība 1 kg, pro‐
grammas ilgums ir mazāks par 1 stundu).
Ierīcei aprēķinot reālo programmas ilgumu displejā mirgo punkts.
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas
patēriņš
(kWh)
Ūdens patē‐ Aptuvenais Atlikušais
riņš (litri)
program‐
mitrums
mas ilgums (%)1)
(minūtēs)
Kokvilna 60 °C
6.
1,10
56
180
53
Kokvilna 40 °C
6.
0,65
54
150
53
Sintētika 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Smalkā veļa 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
Vilna/Zīds 30 °C 2)
1
0,35
50
65
30
6.
0,79
47
248
53
3
0,58
39
174
53
3
0,48
38
169
53
Standarta kokvilnas programmas
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
Standarta 40 °C ko‐
kvilna
1) Izgriešanas programmas beigās.
2) Nav pieejams dažiem modeļiem.
Izslēgtā režīmā (W)
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
0.48
0.48
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īs‐
teno direktīvu 2009/125/EK.
7. IESPĒJAS
7.1 Temperatūra
Displejs rāda iestatīto temperatūru.
Nospiediet šo taustiņu, lai mainītu
noklusējuma temperatūru.
7.2 Veļas izgriešana
Indikators
= auksts ūdens.
Ar šo iespēju var samazināt noklusējuma
veļas izgriešanas ātrumu.
LATVIEŠU
Displejs rāda iestatītā ātruma indikatoru.
Veļas izgriešanas papildiespējas:
Bez veļas izgriešanas
•
•
•
Iestatiet šo funkciju visu veļas
izgriešanas fāžu atcelšanai.
Iestatīt to ļoti smalkiem audumiem.
Lai kompensētu griešanās trūkumu,
dažām mazgāšanas programmām
skalošanas fāzei izmanto vairāk
ūdens.
• Displejā redzams indikators
Skalošanas pauze
•
•
•
•
.
Iestatiet šo iespēju, lai samazinātu
burzīšanos.
Mazgāšanas programma tiek
pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē. Veļas
tilpne griežas regulāri, lai samazinātu
burzīšanos.
Vāks paliek bloķēts. Lai atbloķētu
vāku, nepieciešams izsūknēt ūdeni.
.
Displejā redzams indikators
Lai izsūknētu ūdeni, skatiet
sadaļu "Ūdens izsūknēšana
pēc cikla beigām".
Iestatiet šo iespēju, lai pievienotu
programmai traipu attīrīšanas fāzi.
Izmantojiet šo iespēju veļai ar grūti
tīrāmiem traipiem.
Iestatot šo iespēju, pievienojiet traipu
attīrīšanas līdzekli nodalījumā
7.4 Šķidrais mazgāšanas
līdzeklis
Nospiediet šo taustiņu, lai pielāgotu ciklu,
ja izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli.
Iedegsies attiecīgais indikators.
7.5 Papildu skalošana
Ar šo iespēju var pievienot dažas
skalošanas noteiktām mazgāšanas
programmām, skatiet "Programmu
tabulu".
Izmantojiet šo iespēju, mazgājot veļu
personām, kurām ir alerģija pret
mazgāšanas līdzekļiem, vietās, kur
ūdens ir mīksts.
Iedegsies attiecīgais indikators.
7.6 Laika taupīšana
Ar šo iespēju var samazināt programmas
ilgumu.
•
•
7.3 Traipu tīrīšana
.
Šī iespēja pagarina
programmas ilgumu.
Šī iespēja nav pieejama
temperatūrai, kas zemāka
par 40 °C.
Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, lai
iestatītu "Īsāku laiku" ikdienā valkātai
veļai.
Piespiediet šo taustiņu divas reizes,
lai iestatītu "Īpaši ātro" programmu
veļai, kas gandrīz nav netīra.
Dažas programmas darbojas
tikai ar vienu no šīm divām
iespējām.
7.7 Atliktais starts
Ar šo iespēju var atlikt programmas
startu par 30 minūtēm līdz 20 stundām.
Displejs rāda atbilstošo indikatoru un
atlikšanas laiku.
8. IESTATĪTIE PARAMETRI
8.1 Skaņas signāli
Skaņas signāls atskan, ja:
•
•
•
•
•
ieslēdzat ierīci;
izslēdzat ierīci;
piespiežat taustiņus;
programma ir pabeigta;
ierīces darbībā radušies traucējumi.
13
Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas
signālus, vienlaikus piespiediet
, un turiet tos piespiestus sešas
sekundes.
Ja deaktivizējat skaņas
signālus, ierīces darbības
traucējumu gadījumā tie
turpina skanēt.
un
14
www.aeg.com
8.2 Ierīce bērnu aizsardzībai
•
Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar
vadības paneli.
8.3 Pastāvīgā papildu
skalošanas funkcija
•
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
indikators
iedegas/nodziest.
Jūs varat aktivizēt šo iespēju:
•
Pēc Sākt/Pauze nospiešanas:
iespējas un programmu pārslēgs ir
nobloķēts.
Pirms Sākt/Pauze nospiešanas: ierīce
nesāks darboties.
Iestatot jaunu programmu, šī iespēja
pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.
•
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
indikators iedegas/nodziest.
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Iepildiet mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei nodalījumā 2 litrus
ūdens.
Tas aktivizē ūdens izsūknēšanas
sistēmu.
2. Iepildiet nodalījumā nelielu
daudzumu mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei.
3. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas
programmu ar augstāko temperatūru,
neievietojot ierīcē veļu.
Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi
iespējamie netīrumi.
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
10.1 Ierīces ieslēgšana
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
A
3. Piespiediet taustiņu , lai ieslēgtu
ierīci.
Atskan īss skaņas signāls.
10.2 Veļas ievietošana
1. Atveriet ierīces vāku.
2. Nospiediet A taustiņu.
Veļas tilpne atveras automātiski.
3. Ievietojiet veļu tilpnē, liekot katru
apģērba gabalu atsevišķi.
4. Izpuriniet drēbes, pirms ieliekat tās
ierīcē.
Nelieciet tilpnē pārāk daudz veļas.
5. Aizveriet veļas tilpni un vāku.
UZMANĪBU!
Pirms ierīces vāka
aizvēršanas pārliecinieties,
ka tilpne aizvērta pareizi.
10.3 Mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu lietošana
Mazgāšanas līdzekļa un auduma
mīkstinātāja iepildīšana.
LATVIEŠU
15
10.4 Mazgāšanas līdzekļa nodalījumi
UZMANĪBU!
Izmantojiet veļas mazgājamai mašīnai piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz mazgāšanas līdzekļu
iepakojuma.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums priekšmazgāšanas fāzei.
Atzīme MAX ir maksimālais līmenis pulverim un šķidrajiem veļas kopša‐
nas līdzekļiem.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums mazgāšanas fāzei.
Atzīme MAX ir maksimālais līmenis pulverim un šķidrajiem veļas kopša‐
nas līdzekļiem.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma mīkstinātājs, cietinātājs) nodalī‐
jums.
Atzīme M ir maksimālais līmenis šķidrajiem veļas kopšanas līdzekļiem.
Aizbīdnis pulverveida vai šķidram mazgāšanas līdzeklim.
16
www.aeg.com
10.5 Šķidrais mazgāšanas
līdzeklis vai pulveris
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Pozīcija A veļas pulverim (rūpnīcas iestatījums).
• Pozīcija B šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.
Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli:
• Nelietojiet želatīnveida vai biezus šķidros mazgāšanas līdzekļus.
• Nelejiet mazgāšanas līdzekli virs maksimālā līmeņa.
10.6 Programmas iestatīšana
1. Pagrieziet programmu pārslēgu un
iestatiet mazgāšanas programmu:
• Iedegsies attiecīgās programmas
indikators.
• Indikators Sākt/Pauze mirgo.
• Displejā redzams: noklusējuma
temperatūra, veļas izgriešanas
ātrums, programmas fāžu
indikatori un programmas ilgums.
2. Nepieciešamības gadījumā mainiet
temperatūru, veļas izgriešanas
ātrumu, cikla ilgumu vai pievienojiet
pieejamās funkcijas. Ieslēdzot kādu
iespēju, iedegsies iestatītās iespējas
indikators.
Ja iestatāt kaut ko nepareizi,
displejā parādās ziņojums
Err.
10.7 Programmas
aktivizēšana, neizmantojot
atlikto startu
Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze, lai
aktivizējiet programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un
paliek degam.
Uz displeja sāk mirgot darbības fāzes
indikators.
Programma sākas, vāks ir nobloķēts.
Displejā redzams indikators
.
LATVIEŠU
Ūdens izsūknēšanas sūknis
darbojas īsu brīdi, kamēr
ierīcē pildās ūdens.
10.8 Cikla laika
pārrēķināšana
Aptuveni 15 minūtes pēc
mazgāšanas programmas
sākuma:
• Ierīce automātiski
noregulē cikla laiku
atbilstoši veļas tilpnē
ievietotajai veļai, lai jūs
gūtu nevainojamus
rezultātus minimālā laikā.
• Displejā redzams jaunais
laiks.
10.9 Programmas
aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Vairakkārt piespiediet taustiņu
Atliktais starts, līdz displejā redzams
atliktā starta minūšu vai stundu
skaits.
Iedegsies attiecīgais indikators.
2. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
Displejā tiek parādīta atliktā starta laika
atskaite.
Kad laiks ir pagājis, programma
automātiski aktivizējas.
Pirms piespiežat taustiņu
Sākt/Pauze, lai iedarbinātu
ierīci, jūs varat atcelt vai
mainīt iestatīto atlikto startu.
10.10 Atliktā starta atcelšana
Lai atceltu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/Pauze, lai
iestatītu ierīci pauzes režīmā.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Pieskarieties taustiņam Atliktais
starts atkārtoti, līdz ekrānā redzams
.
3. Lai uzreiz aktivizētu programmu,
nospiediet taustiņu Sākt/Pauze
vēlreiz.
17
10.11 Programmas
pārtraukšana un iespējas
maiņa
Jūs varat mainīt tikai dažas iespējas,
pirms tās sākušas darboties.
1. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Nomainiet iespēju komplektu.
3. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze
vēlreiz.
Programmas darbība turpinās.
10.12 Aktivizētās
programmas atcelšana
1. Piespiediet taustiņu , lai atceltu
programmu un izslēgtu ierīci.
2. Atkārtoti piespiediet taustiņu , lai
ieslēgtu ierīci.
Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas
programmu.
Pirms jaunas programmas
sākšanas, ierīce varētu
izsūknēt ūdeni. Šādā
gadījumā pārliecinieties, ka
mazgāšanas līdzekļa
nodalījumā vēl ir
mazgāšanas līdzeklis, ja
nav, vēlreiz uzpildiet
mazgāšanas līdzekli.
10.13 Durvju atvēršana
programmas darbības laikā
UZMANĪBU!
Ja temperatūra vai ūdens
līmenis veļas tilpnē ir pārāk
augsti, durvju bloķēšanas
indikators
paliek iedegts
un jūs nevarēsiet atvērt
durvis.
Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:
1. Piespiediet
taustiņu uz dažām
sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
2. Nogaidiet dažas minūtes, tad atveriet
ierīces durvis.
3. Aizveriet ierīces durvis.
4. Aktivizējiet ierīci un iestatiet
programmu vēlreiz.
18
www.aeg.com
10.14 Durvju atvēršana, kad
aktivizēts atliktais starts
Veļas tilpne regulāri griežas, lai novērstu
veļas burzīšanos.
Kad darbojas atliktais starts, ierīces
durvis ir bloķētas.
Lai atvērtu ierīces durvis:
Vāka bloķēšanas indikators
Vāks paliek bloķēts.
1. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
Displejā durvju bloķēšanas indikators
nodziest.
2. Atveriet ierīces durvis.
3. Aizveriet durvis un piespiediet
taustiņu Sākt/Pauze.
Atliktais starts turpinās.
10.15 Mazgāšanas cikla
beigas
Lai atvērtu vāku, nepieciešams izsūknēt
ūdeni:
1. Ja nepieciešams, samaziniet
izgriešanas ātrumu.
2. Piespiediet Sākt/Pauze taustiņu.
Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
3. Kad programmas darbība beigusies
un durvju bloķēšanas indikators
ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Piespiediet
taustiņu uz dažām
sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
Kad programmas darbība beigusies,
ierīce automātiski izslēdzas. Atskan
skaņas signāls, ja tas ir aktivizēts.
Displejā iedegas
indikators
un vāka bloķēšanas
nodziest.
Taustiņa Sākt/Pauze indikators izdziest.
1. Piespiediet taustiņu , lai izslēgtu
ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas
beigām enerģijas taupīšanas funkcija
automātiski deaktivizēs ierīci.
Kad atkal aktivizējat
programmu, displejā
redzamas pēdējās iestatītās
programmas beigas.
Pagrieziet programmu
pārslēgu, lai iestatītu jaunu
ciklu.
2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
4. Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē
neveidotos pelējums un smakas.
10.16 Ūdens izsūknēšana
cikla beigās
Mazgāšanas programma beigusies,
taču veļas tilpnē vēl aizvien ir ūdens:
11. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
deg.
Ierīce izsūknē ūdeni un
izgriež veļu automātiski pēc
aptuveni 18 stundām.
10.17 AUTOMĀTISKAIS
gaidīšanas režīms iespēja
Funkcija AUTOMĀTISKAIS gaidīšanas
režīms automātiski izslēdz ierīci, lai
samazinātu enerģijas patēriņu, ja:
•
•
Ierīce netiek lietota piecas minūtes
pirms taustiņa Sākt/Pauze
piespiešanas;
Piespiediet taustiņu , lai atkal
ieslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pēc mazgāšanas
programmas beigām.
Piespiediet taustiņu , lai atkal
ieslēgtu ierīci.
Displejs rāda beidzamās iestatītās
mazgāšanas programmas beigu laiku.
Pagrieziet programmu pārslēgu, lai
iestatītu jaunu ciklu.
Ja iestatāt programmu vai
iespēju, kas beidzas ar
ūdeni tilpnē,
AUTOMĀTISKAIS
gaidīšanas režīms funkcija
neieslēdz ierīci, lai
atgādinātu, ka jānolej ūdens.
LATVIEŠU
11.1 Veļas ielāde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa,
krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un
vilnas izstrādājumi.
Ievērojiet uz etiķetēm norādītās drēbju
aprūpes norādes.
Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus
apģērbus.
Daži krāsaini apģērbi var zaudēt
krāsu pirmajā mazgāšanas reizē.
Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas
pirmās reizes.
Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet
rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas.
Sasieniet jostas.
Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
Izgrieziet uz āru daudzslāņu
audumus, vilnu un drēbes ar
uzkrāsotām ilustrācijām.
Iztīriet nopietnus traipus.
Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu
mazgāšanas līdzekli.
Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem.
Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un
apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet
speciālo veļas mazgāšanas maisu
maziem un/vai smalkiem apģērbiem
(piem., krūšturus ar stīpām, jostas,
zeķbikses u.c.).
Īpaši neliels veļas daudzums var radīt
līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes
laikā. Ja tas notiek, ar rokām
izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet
izgriešanas fāzi no sākuma.
11.2 Nopietni traipi
Dažiem traipiem ar ūdeni un
mazgāšanas līdzekli nepietiks.
Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos
traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu
noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu
noņēmējus, kas piemēroti traipa un
auduma veidam.
11.3 Mazgāšanas līdzekļi un
piedevas
•
Lietojiet tikai veļas mazgājamām
mašīnām paredzētos mazgāšanas
līdzekļus un piedevas:
•
•
•
•
•
19
– veļas pulverus visu veidu
audumiem;
– veļas pulverus maigiem
audumiem (40 °C maks.) un
vilnai;
– šķidrus mazgāšanas līdzekļus
programmām mazgāšanai zemās
temperatūrās (60 °C maks.) visu
veidu audumiem, vai īpaši tikai
vilnai.
Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas
līdzekļu veidus.
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk
par nepieciešamo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas
uz šo produktu iepakojuma.
Izmantojiet auduma veidam un krāsai,
programmas temperatūrai un netīrības
pakāpei atbilstošus produktus.
Ja jūsu ierīce nav aprīkota ar
mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar
aizbīdņa mehānismu, ielejiet šķidro
mazgāšanas līdzekli dozēšanas
bumbiņā (piegādā mazgāšanas
līdzekļa ražotājs).
11.4 Ieteikumi vides
aizsardzībai
•
•
•
•
Iestatiet programmu bez
priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu
vidēji netīru veļu.
Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas
programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
Ja nepieciešams, izmantojiet traipu
tīrīšanas līdzekli, iestatot programmu
ar zemu temperatūru.
Lai izmantotu pareizo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet
ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet
sadaļu "Ūdens cietība".
11.5 Ūdens cietība
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur
ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas
līdzekli lietot nav nepieciešams.
Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi
savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo
ūdens piegādes uzņēmumu.
20
www.aeg.com
Lietojiet pareizu daudzumu ūdens
mīkstinātāja. Ievērojiet instrukcijas, kas
norādītas uz produktu iepakojuma.
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Lai noņemtu rūsu, lietojiet tikai īpašus
veļas mazgājamajām mašīnām
paredzētus produktus. To nedrīkst darīt
tajā pašā laikā, kad tiek mazgāta veļa.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ārpuses tīrīšana
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
Tīriet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā
nosusiniet visas virsmas.
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
12.3 Apkopes mazgāšana
Izmantojot programmas, kas lieto
zemāku temperatūru, zināma daļa
mazgāšanas līdzekļa paliek veļas tilpnē.
Veiciet apkopes mazgāšanu regulāri. Lai
to izdarītu:
12.2 Atkaļķošana
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
atkaļķošanas līdzekli.
•
•
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu katlakmens un rūsas
veidošanos.
Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
Iestatiet kokvilnas programmu ar
visaugstāko temperatūras iestatījumu
un nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
12.4 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana
1.
2.
LATVIEŠU
3.
12.5 Ūdens izplūdes filtra tīrīšana
Netīriet aizplūdes filtru, ja ūdens ierīcē ir karsts.
1.
2.
3.
4.
21
22
www.aeg.com
5.
12.6 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Avārijas ūdens
izsūknēšana
12.8 Aizsardzība pret
sasalšanu
Darbības traucējuma dēļ ierīce nevar
izsūknēt ūdeni.
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa
temperatūra var būt zemāka par 0 °C,
izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes
šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.
Ja tas notiek, veiciet sadaļas "Aizplūdes
filtra tīrīšana" soļus no (1) līdz (5). Ja
nepieciešams, iztīriet sūkni.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
LATVIEŠU
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus
galus konteinerā un ļaujiet ūdenim
izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas
ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
23
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
temperatūra ir augstāka par
0 °C, pirms atkal lietojat
ierīci.
Ražotājs neatbild par
bojājumiem, kas radušies
zemas temperatūras
rezultātā.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ievads
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas
risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Dažu problēmu gadījumā atskan
skaņas signāls un displejā redzams
brīdinājuma kods:
•
•
- Ierīce neizsūknē ūdeni.
•
- ierīces vāks vai veļas tilpnes
durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas
pareizi. Lūdzu, pārbaudiet abus!
•
- Strāvas padeve ir nestabila.
Pagaidiet, līdz strāvas padeve ir
stabila;
•
- Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm. Atvienojiet ierīci un
aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
- Ierīce kārtīgi nepiepildās ar
ūdeni.
13.2 Iespējamās kļūmes
Problēma
Iespējamais risinājums
Programma neaktivizē‐
jas.
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, vai ierīces vāks un veļas tilpnes durvis ir aizvēr‐
tas pareizi.
Pārliecinieties, vai nav bojātu drošinātāju drošinātāju kastē.
Pārbaudiet, vai ticis nospiests taustiņš Sākt/Pauze.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika
atskaites beigas.
Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
Ierīce kārtīgi nepiepildās
ar ūdeni.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
24
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais risinājums
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk zems.
Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens apgādes
dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārliecinieties, ka ieplūdes šļūtenes filtrs un vārsta filtrs nav
aizsērējuši. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene nav salocījusies.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene pieslēgta pareizi.
Ierīce nepiepildās ar ūde‐ Pārliecinieties, ka izvades šļūtene ir pareizā pozīcijā. Iespē‐
ni un uzreiz to izsūknē.
jams, šļūtene atrodas pārāk zemu.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izvades šļūtene nav sagriezusies vai sa‐
liekta.
Pārbaudiet, vai ūdens izvadsistēmas filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pārliecinieties, vai ūdens izvades šļūtenes pieslēgums ir pa‐
reizs.
Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, iestatiet
ūdens izsūknēšanas programmu.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas
tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas programmu.
Nedarbojas veļas izgrie‐ Iestatiet veļas izgriešanas iespēju.
šanas fāze, vai mazgāša‐ Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas
nas cikls noris ilgāk nekā tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas iespēju.
parasti.
Pārbaudiet, vai ūdens izvadsistēmas filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fā‐
zi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies līdzsvara trū‐
kuma dēļ.
Uz grīdas ir ūdens.
Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši pievilk‐
tas un nav ūdens noplūdes.
Pārliecinieties, vai ūdens izvades šļūtene nav bojāta.
Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdzeklis un
pareizā daudzumā.
Ierīces vāku nevar atvērt. Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.
LATVIEŠU
Problēma
25
Iespējamais risinājums
Ja ceļas tilpnē palicis ūdens iestatiet ūdens izsūknēšanas vai
veļas izgriešanas programmu.
Ierīce rada neparastus
trokšņus.
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sadaļu "Uz‐
stādīšana".
Pārbaudiet, vai ir noņemti transportēšanas stiprinājumi un ie‐
pakojuma materiāli. Skatiet sadaļu "Uzstādīšana".
Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
Cikls ir īsāks par uzrādīto Ierīce izskaitļo jauno laiku atbilstoši veļas ielādei. Skatiet sada‐
laiku.
ļu "Patēriņa lielumi".
Cikls ir garāks par uzrādī‐ Nelīdzsvarota veļas ielāde pagarina darbības laiku. Tas ir nor‐
to laiku.
māli šai ierīcei.
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu
mazgāšanas līdzekli.
Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus, lai
likvidētu grūti iztīrāmus traipus.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.
Samaziniet veļas daudzumu.
Nevar iestatīt iespēju.
Pārliecinieties, ka tiek spiesti tikai vēlamais (-ie) taustiņš (-i).
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja ekrānā redzami citi brīdinājuma kodi. Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
14. TEHNISKIE DATI
Izmērs
Platums / augstums / dzi‐
ļums / kopējais dziļums
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrības padeves pie‐
slēgšana
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma
IPX4
izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņe‐
mot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aiz‐
sardzības no mitruma
Ūdens padeves spie‐
diens
Ūdens padeve 1)
Minimums
Maksimums
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Auksts ūdens
26
www.aeg.com
Maksimālais veļas
daudzums
Kokvilna
6. kg
Elektroenerģijas patēriņa klase
A+++
Izgriešanas ātrums
1200 apgr./min.
Maksimums
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4 collu vītni.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
SLOVENSKY
27
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................28
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 29
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 31
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................31
5. TABUĽKA PROGRAMOV.................................................................................33
6. SPOTREBA...................................................................................................... 36
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 38
8. NASTAVENIA................................................................................................... 39
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................39
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE........................................................................ 39
11. TIPY A RADY................................................................................................. 44
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................45
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 48
14. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 50
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
28
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Neprekračujte maximálnu náplň 6 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8
barov (0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k
dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou
ani inou pokrývkou podlahy.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
29
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. Ak sa chystáte
spotrebič v budúcnosti presúvať,
skrutky musíte znovu použiť a
uzamknúť bubon, aby ste predišli
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
•
•
•
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
podlahou.
Spotrebič neinštalujte tam, kde veko
spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie eventuálne unikajúcej
vody. Informácie o povolenom
príslušenstve vám poskytne
autorizované servisné stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
30
www.aeg.com
•
•
•
•
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
SLOVENSKY
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Ovládací panel
Veko
Jednoduchý prístup Soft Access
Filter vypúšťacieho čerpadla
Páčka na presun spotrebiča
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
Typový štítok
4
5
6
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
Cotton Eco
Super Eco
20 Min. - 3 kg
Quick
Intensive
Jeans
Curtains
Rinse
Spin/Drain
3
Cotton
- Prewash
Extra Silent
Synthetics
- Prewash
Easy Iron
Delicates
Wool/Silk
10
1 Tlačidlo Zap/Vyp
2 Ovládač programov
3 Displej
4 Štart/Prestávka tlačidlo
9
8
7
6
5
4
5 Posunutý štart tlačidlo
6 Úspora času tlačidlo
7 Tekutý prací prostriedok tlačidlo
8 Škvrny tlačidlo
31
32
www.aeg.com
9 Odstreďovanie tlačidlo
10 Teplota tlačidlo
4.2 Displej
A
B
C
Oblasť teploty:
A
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ studenej vody.
Oblasť odstreďovania:
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
B
Ukazovateľ Bez odstreďovania1)
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
1) K dispozícii iba pre program Odstreďovanie/Vypúšťanie.
Displej s ukazovateľmi:
Fáza prania
Fáza plákania
Fáza odstreďovania
C
Detská poistka
Extra plákanie
Blokované veko
Posunutý štart
D
SLOVENSKY
33
Oblasť času:
Trvanie programu
Posunutý štart
D
Kódy alarmu
Chybové hlásenie
Program sa skončil
5. TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Pracie programy
6 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
6 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné znečistenie.
6 kg
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie. Program vynechá fázy odstreďovania a vykoná
tichý cyklus. Cyklus sa zastaví s vodou v bubne.
Syntetika
60 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné zneči‐
stenie.
Syntetika
+ Predpieranie
60 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Silné a bežné
znečistenie.
Bavlna
95 °C – studená
voda
Bavlna + Predpie‐
ranie
95 °C – studená
voda
Extra tichý
95 °C – studená
voda
34
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
1 kg
1000 ot./min.
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie. Bež‐
2,5 kg
1200 ot./min.
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru. Bežné znečistenie.
Vlna/hodváb
40 °C – studená
voda
1 kg
1200 ot./min.
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand
Odstreďova‐
6 kg
1200 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej
bielizne.
6 kg
1200 ot./min.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny,
okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Rýchlosť od‐
streďovania znížte podľa druhu bielizne.
Záclony
40 °C – studená
voda
2,5 kg
800 ot./min.
Špeciálny program pre záclony. Fáza predpierania
Džínsy
60 °C – studená
voda
3 kg
1200 ot./min.
Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby.
Rýchly inten‐
zívny
60 °C – 40 °C
5 kg
1200 ot./min.
Program rýchleho prania na bielu/farebne stálu
bavlnu a zmesové tkaniny s miernym znečiste‐
ním.
20 min - 3 kg
40 °C – 30 °C
3 kg
1200 ot./min.
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym zneči‐
stením alebo iba jedenkrát nosené.
Super úsporný
Studená voda
3 kg
1200 ot./min.
Zmiešané tkaniny (bavlnené a syntetické tkani‐
Jednoduché žehle‐
nie
60 °C – studená
voda
Jemná bielizeň
40 °C – studená
voda
nie/vypúšťanie3)
Plákanie
né a mierne znečistenie.1)
washing» pre ručné pranie.2)
sa aktivuje automaticky.4)
ny)5).
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
Bavlna úsporný6)
35
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
6 kg
1200 ot./min.
60 °C – 40 °C
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné zneči‐
stenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho
programu sa predĺži.
1) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Pre fázu predpierania nepoužívajte žiadny prací prostriedok, aby sa textílie preplákali v čistej vode.
5) Tento program je určený na každodenné použitie a má najnižšiu spotrebu energie a vody pri zachova‐
ní dobrej účinnosti prania.
6) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.
Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štandardný program pre bavlnu pri
60 °C» a «štandardný program pre bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie
bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Program
1)
■
■
■
■
■
2)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
36
www.aeg.com
Program
1)
■
4)
2)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
Super úsporný
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Funkcia Škvrny nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Extra plákanie, spotrebič pridá niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri pro‐
grame Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
4) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
5) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5.1 Woolmark Apparel Care Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol
schválený spoločnosťou The Woolmark
Company na pranie vlnených odevov,
ktoré sú označené symbolom ručného
prania «hand wash», za predpokladu, že
odevy sa perú v súlade s pokynmi
výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1145
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje môžu ovplyvniť rôzne faktory:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
SLOVENSKY
37
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množ‐
stvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maxi‐
málna náplň 6 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1
kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné tr‐ Zostatková
vanie pro‐
vlhkosť
gramu (mi‐ (%)1)
núty)
Bavlna 60 °C
6
1,10
56
180
53
Bavlna 40 °C
6
0,65
54
150
53
Syntetika 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Jemná bielizeň 40
°C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Vlna/hodváb 30
°C 2)
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
6
0,79
47
248
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
3
0,58
39
174
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 40 °C
3
0,48
38
169
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
2) Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.48
0.48
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
38
www.aeg.com
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Keď nastavíte túto funkciu, do priehradky
7.1 Teplota
dajte odstraňovač škvŕn.
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
Ukazovateľ
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
= studená voda.
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
7.2 Odstreďovanie
7.4 Tekutý prací prostriedok
Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť
štandardnú rýchlosť odstreďovania.
Stlačte toto tlačidlo, aby ste prací cyklus
prispôsobili použitiu tekutého pracieho
prostriedku.
Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ
nastavenej rýchlosti.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Bez odstreďovania
•
•
•
•
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti.
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie
práčka vypustí všetky fázy
odstreďovania.
Túto funkciu nastavte pre veľmi jemné
tkaniny.
Pri niektorých pracích programoch sa
použije pri fázy plákania viac vody,
aby sa vykompenzovala neprítomnosť
odstreďovania.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Plákanie Stop
•
•
•
•
Túto voliteľnú funkciu nastavte vtedy,
ak chcete znížiť pokrčenie bielizne.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa bude pravidelne
otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne.
Veko zostane zablokované. Ak chcete
odblokovať veko, musíte vypustiť
vodu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Ak chcete vypustiť vodu,
pozrite si časť „Vypustenie
vody po skončení cyklu".
7.3 Škvrny
Nastavením tejto voliteľnej funkcie
pridáte do programu fázu odstraňovania
škvŕn.
Túto funkciu použite na bielizeň s
odolnými škvrnami.
.
7.5 Extra plákanie
S touto voliteľnou funkciou môžete pridať
k niektorým pracím programom plákania,
pozrite si časť „Tabuľka programov”.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
7.6 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
Pri mierne znečistenej bielizni stlačte
tlačidlo dvakrát. Nastaví sa možnosť
„Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.7 Posunutý štart
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas posunutia.
SLOVENSKY
39
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
tlačidlá
•
•
a tlačidlo
signály, stlačte tlačidlo
súčasne na 6 sekúnd.
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.2 Detská poistka
a podržte ich
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka:
zablokujú sa voliteľné funkcie a volič
programu.
Pred stlačením tlačidla Štart/
Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
a
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
a
a podržte ich
tlačidlá
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Do priehradky na prací prostriedok
pre fázu prania nalejte 2 litre vody.
Aktivuje sa odtokový systém.
2. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
3. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Stlačením tlačidla
zapnite.
Zaznie krátky tón.
spotrebič
10.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte veko spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo A.
Bubon sa automaticky otvorí.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
4. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
5. Bubon a veko zatvorte.
40
www.aeg.com
A
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením veka
spotrebiča sa uistite, že ste
bubon zavreli správne.
10.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
Odmerajte správne množstvo pracieho
prostriedku a aviváže.
10.4 Priehradky na pracie prostriedky
UPOZORNENIE!
Používajte iba pracie prostriedky určené pre práčky.
Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.
Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (avivážny prípravok, škrob).
Značka M označuje maximálnu hladinu tekutých prídavných prostried‐
kov.
Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.
SLOVENSKY
41
10.5 Tekutý alebo práškový
prací prostriedok
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Poloha A pre práškový prací prostriedok (nastavenie z výroby).
• Poloha B pre tekutý prací prostriedok.
B
Keď používate tekutý prací prostriedok:
• Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
• Nepridávajte viac tekutého prostriedku ako je maximálna úroveň.
10.6 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Štart/
Prestávka bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
10.7 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, veko je blokované.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
.
42
www.aeg.com
10.8 Prepočítanie času cyklu
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli perfektné
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
10.9 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Posunutý štart nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Štart/
Prestávka, môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený
posunutý štart.
10.10 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
10.11 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program bude pokračovať.
10.12 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla
zrušíte program
a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla
spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
10.13 Otvorenie dvierok pri
spustenom programe
UPOZORNENIE!
Ak je teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoká,
ukazovateľ blokovania
dvierok
bude svietiť a
dvierka nie je možné otvoriť.
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
podržte stlačené niekoľko
1. Tlačidlo
sekúnd, spotrebič sa vypne.
2. Počkajte niekoľko minút a potom
opatrne otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Zapnite spotrebič a opäť nastavte
program.
10.14 Otvorenie dvierok, keď
je zapnutý posunutý štart
Dvierka spotrebiča sú počas posunutého
štartu zatvorené.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
SLOVENSKY
Na displeji zhasne ukazovateľ blokovania
dvierok
.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Pokračuje posunutý štart.
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
10.15 Koniec cyklu
4. Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko
sekúnd, spotrebič sa vypne.
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
Na displeji sa zobrazí
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
a zhasne
ukazovateľ blokovania veka
.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
spotrebič
1. Stlačením tlačidla
vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
10.16 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
Svieti ukazovateľ blokovania veka
Veko zostane zablokované.
43
.
Ak chcete otvoriť veko, musíte vypustiť
vodu:
10.17 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
spotrebič znovu
Stlačením tlačidla
zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
spotrebič znovu
Stlačením tlačidla
zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
nevypne spotrebič, aby vám
pripomenula, že máte
vypustiť vodu.
44
www.aeg.com
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
11.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Odstráňte odolné škvrny.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky a
záclony vložte do pracieho vaku alebo
obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice a pod.) použite pracie
vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
11.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
•
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
11.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
11.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
SLOVENSKY
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
45
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vonkajšie čistenie
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
12.3 Program prania na
údržbu práčky
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
12.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
•
•
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Vyberte všetku bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
12.4 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
46
www.aeg.com
3.
12.5 Čistenie odtokového filtra
Odtokový filter nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca.
1.
2.
3.
4.
SLOVENSKY
47
5.
12.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(5) z časti „Čistenie odtokového sitka“. V
prípade potreby včistite čerpadlo.
12.8 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
48
www.aeg.com
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
•
– Veko spotrebiča alebo dvierka
bubna sú otvorené alebo sú
nesprávne zatvorené. Skontrolujte
veko aj dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
13.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
13.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú veko spotrebiča a dvierka bubna správne za‐
tvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená alebo
vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné in‐
formácie získate od miestneho dodávateľa vody.
SLOVENSKY
Problém
49
Možné riešenie
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter venti‐
lu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
vodou a vodu ihneď vy‐
púšťa.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť príliš nízko.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram na vypustenie vody.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐ Nastavte voliteľnú funkciu Odstreďovanie.
funguje alebo cyklus pra‐ Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bubne,
nia trvá dlhšie než zvy‐
nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
čajne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstre‐
ďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vy‐
vážením.
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pro‐
striedku.
Nie je možné otvoriť ve‐
ko spotrebiča.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
50
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalácia“.
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia“.
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Pozrite
si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka/celková 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Bavlna
6 kg
SLOVENSKY
Energetická trieda
A+++
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1200 ot./min
51
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
192958131-A-342016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement