AEG L71260TLP User manual

AEG L71260TLP User manual
PL
Instrukcja obsługi
Pralka
LAVAMAT 71260TLP
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................................................. 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................................. 4
3. OPIS URZĄDZENIA................................................................................................. 6
4. PANEL STEROWANIA.............................................................................................6
5. TABELA PROGRAMÓW.......................................................................................... 8
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE....................................................................... 12
7. OPCJE....................................................................................................................13
8. USTAWIENIA......................................................................................................... 14
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................... 14
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................................................... 14
11. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................... 19
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE......................................................................20
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................... 23
14. DANE TECHNICZNE........................................................................................... 26
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie – nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
umysłowych lub sensorycznych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 6 kg (patrz „Tabela
programów”).
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach od 0,5 bara (0,05 MPa)
do 8 barów (0,8 MPa).
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Zachować blokady transportowe.
W razie konieczności ponownego
transportu urządzenia należy
unieruchomić bęben.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną wraz z
urządzeniem.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
temperatura wynosi poniżej 0°C, lub
•
•
•
•
w których byłoby ono narażone na
działanie czynników atmosferycznych.
Upewnić się, że podłoga w miejscu
instalacji urządzenia jest płaska,
stabilna, odporna na działanie
wysokiej temperatury i czysta.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Wyregulować nóżki, aby zapewnić
odpowiednią przestrzeń między
urządzeniem a wykładziną.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, które uniemożliwiają
całkowite otwarcie pokrywy
urządzenia.
POLSKI
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii: Urządzenie jest wyposażone
we wtyczkę zasilającą 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.4 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem,
wznieceniem pożaru lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
Urządzenia należy używać wyłącznie
w warunkach domowych.
Należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Należy usunąć wszystkie metalowe
przedmioty z prania.
Nie umieszczać pod urządzeniem
żadnych pojemników na wypadek
ewentualnego wycieku wody.
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu
uzyskania informacji, jakich
akcesoriów można używać.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
5
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
6
www.aeg.com
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Panel sterowania
Pokrywa
Uchwyt w przyciskiem
Filtr pompy opróżniającej
Dźwignia do transportu urządzenia
Nóżki do poziomowania urządzenia
Tabliczka znamionowa
4
5
6
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Opis panelu sterowania
1
2
Bawełniane Eko
Bawełniane
˛
Pranie wstepne
Super Eko
Super cichy
20 min. - 3 kg
Syntetyczne
Szybkie intensywne
Jeans
˛
Pranie wstepne
Firany
Łatwe prasowanie
Płukanie
Wirowanie/
Odpompowanie
1
2
3
4
5
3
Wł./Wył.
Delikatne
Wełna/
Jedwab
Przycisk Wł./Wył. (Wł./Wył.)
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz
Przycisk Start/Pauza (Start/Pauza)
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu (Opóźniony start)
Temp.
Wirowanie
Plamy
10
9
8
Płyn
Opózniony
do prania Skrócony
start
7
6
5
Start/Pauza
4
6 Przycisk oszczędzania czasu
(Skrócony)
7 Przycisk detergent w płynie (Płyn do
prania)
8 Przycisk odplamiania (Plamy)
9 Przycisk zmniejszenia prędkości
wirowania (Wirowanie)
POLSKI
10 Przycisk wyboru temperatury
(Temperatura)
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
Obszar wskazań temperatury:
A
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik prania w zimnej wodzie
Obszar wskazań prędkości wirowania:
Wskaźnik prędkości wirowania
B
Wskaźnik braku wirowania1)
Wskaźnik funkcji Stop z wodą
1) Dotyczy tylko programu Wirowanie/Odpompowanie.
Wskazania wyświetlacza:
Faza prania
Faza płukania
Faza wirowania
C
Blokada uruchomienia
Dodatkowe płukanie
Pokrywa zablokowana
Opóźnienie rozpoczęcia programu
D
7
8
www.aeg.com
Obszar czasu:
Czas trwania programu
Opóźnienie rozpoczęcia programu
D
Kody alarmowe
Komunikat błędu
Program został zakończony
5. TABELA PROGRAMÓW
Program
Maksymalny Opis programu
Zakres temperatur ciężar ładun‐ (Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
ku
Maksymalna
prędkość wir‐
owania
Programy prania
Bawełniane
95°C – pranie w
zimnej wodzie
6 kg
1200 obr./min
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i
lekko zabrudzone.
+ Pranie wstępne
95°C – pranie w
zimnej wodzie
6 kg
1200 obr./min
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Bardzo
i średnio zabrudzone.
Super cichy
95°C – pranie w
zimnej wodzie
6 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i
lekko zabrudzone. Ten program eliminuje wszystkie
fazy wirowania w celu obniżenia poziomu hałasu.
Po zakończeniu cyklu woda pozostaje w bębnie.
Syntetyczne
60°C – pranie w
zimnej wodzie
2,5 kg
1200 obr./min
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio zab‐
rudzone.
+ Pranie wstępne
60°C – pranie w
zimnej wodzie
2,5 kg
1200 obr./min
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Bardzo
i średnio zabrudzone.
Łatwe prasowanie
60°C – pranie w
zimnej wodzie
1 kg
1000 obr./min
Tkaniny syntetyczne do delikatnego prania. Nor‐
Delikatne
40°C – pranie w
zimnej wodzie
2,5 kg
1200 obr./min
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza, po‐
liester. Średnio zabrudzone.
malnie lub lekko zabrudzone.1)
POLSKI
9
Program
Maksymalny Opis programu
Zakres temperatur ciężar ładun‐ (Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
ku
Maksymalna
prędkość wir‐
owania
Wełna/Jedwab
1 kg
1200 obr./min
Ubrania wełniane do prania w pralce, wełniane
do prania ręcznego oraz delikatne tkaniny z
40°C – pranie w
zimnej wodzie
symbolem „pranie ręczne”.2)
Wirowanie/Odpom‐ 6 kg
1200 obr./min
powanie3)
Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna.
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i
bardzo delikatnych.
Płukanie
6 kg
1200 obr./min
Płukanie i odwirowanie prania. Wszystkie tkaniny
z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.
Zmniejszyć prędkość wirowania odpowiednio do
rodzaju prania.
Firany
40°C – pranie w
zimnej wodzie
2,5 kg
800 obr./min
Specjalny program do prania zasłon. Faza prania
Jeans
60°C – pranie w
zimnej wodzie
3 kg
1200 obr./min
Odzież dżinsowa i dzianiny. Także rzeczy w ciem‐
nych kolorach.
wstępnego włącza się automatycznie.4)
Szybkie intensywne 5 kg
60°C – 40°C
1200 obr./min
Szybki program prania do lekko zabrudzonych
tkanin bawełnianych lub o trwałych kolorach.
20 min. - 3 kg
40°C – 30°C
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny bawełniane i syntetyczne lekko zabrud‐
zone lub noszone tylko jeden raz.
Super Eko
Zimna woda
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny mieszane (bawełniane i syntetyczne).5)
www.aeg.com
Program
Maksymalny Opis programu
Zakres temperatur ciężar ładun‐ (Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
ku
Maksymalna
prędkość wir‐
owania
Bawełniane Eko6)
6 kg
1200 obr./min
60°C – 40°C
Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach.
Średnio zabrudzone. Czas trwania programu zos‐
taje wydłużony, a zużycie energii maleje.
1) Aby ograniczyć powstawanie zagnieceń na praniu, w ramach tego cyklu regulowana jest temperatura
wody i wykonywana faza delikatnego prania i wirowania. Urządzenie wykonuje dodatkowe cykle płuka‐
nia.
2) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli, aby zapewnić delikatne pranie. Może wydawać się, że
bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo, jednak jest to normalne zjawisko w przypadku
tego programu.
3) Należy określić prędkość wirowania. Należy upewnić się, że jest ona odpowiednia dla typu pranej tka‐
niny. Po włączeniu opcji Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
4) Nie stosować detergentu do fazy prania wstępnego – odbywa się ono w czystej wodzie.
5) Ten program służy do codziennego użytku i zapewnia najniższe zużycie energii i wody przy dobrej wy‐
dajności prania.
6) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej.
Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 programy te są odpowiednikami programów: „standardowy pro‐
gram prania tkanin bawełnianych w 60°C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40°C”.
Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem łącznego zużycia wody i energii do prania
średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego
programu.
Zgodność opcji programów
+ Pranie wstępne
■
■
Super cichy
Syntetyczne
■
■
+ Pranie wstępne
■
■
Opóźniony start
■
Skrócony 3)
■
Płyn do prania
Bawełniane
Plamy 1)
Program
Wirowanie
10
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
■
■
Delikatne
■
■
Wełna/Jedwab
■
■
Wirowanie/Odpompowa‐
nie4)
■
■
Opóźniony start
Łatwe prasowanie
■
■
■
■
■
■
■
■
Płyn do prania
Plamy 1)
Wirowanie
Program
11
Skrócony 3)
POLSKI
2)
■
■
■
■
Płukanie
■
■
■
■
Firany
■
■
■
■
■
Jeans
■
■
■
■
Szybkie intensywne
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
Super Eko
■
■
Bawełniane Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Z opcji odplamiania nie można korzystać przy temperaturze poniżej 40°C.
2) Jeśli zostanie wybrana opcja dodatkowego płukania, urządzenie doda kilka cykli płukania. Jeśli w pro‐
gramie płukania zostanie ustawiona niska prędkość wirowania, urządzenie wykona delikatne płukania
i krótką fazę wirowania.
3) Po wybraniu krótszego czasu trwania programu zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu. Pełny zała‐
dunek prania jest możliwy, ale rezultaty prania mogą być gorsze.
4) Należy określić prędkość wirowania. Należy upewnić się, że jest ona odpowiednia dla typu pranej tka‐
niny. Po włączeniu opcji Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
5) W tym programie można wybrać tylko opcję Super szybkie.
5.1 Woolmark Apparel Care –
Blue (niebieski)
Firma Woolmark Company zatwierdziła
cykl prania wełny dostępny w tym
urządzeniu jako nadający się do prania
odzieży wełnianej oznaczonej metką
„prać ręcznie”, pod warunkiem, że pranie
będzie wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta pralki. Należy stosować się
do informacji dotyczących suszenia oraz
pozostałych wskazówek zamieszczonych
na metce odzieży. M1145
W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu
i Indiach symbol Woolmark jest
certyfikowanym znakiem towarowym.
12
www.aeg.com
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne zmienne
parametry mogą mieć wpływ na dane: ilość i rodzaj prania oraz tempera‐
tura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Po rozpoczęciu programu wyświetlany jest czas trwania programu przy
maksymalnym obciążeniu.
W trakcie prania czas ten jest obliczany automatycznie i może ulec
znacznemu skróceniu, jeśli rzeczywisty ciężar prania jest mniejszy od
maksymalnego (np. dla programu „Bawełniane 60°C” i maksymalnego
wsadu wynoszącego 6 kg czas trwania programu przekracza 2 godziny,
natomiast dla wsadu 1 kg czas trwania będzie krótszy niż 1 godzina).
Podczas obliczania rzeczywistego czasu trwania programu na wyświet‐
laczu będzie migać kropka.
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie en‐
ergii (kWh)
Zużycie wo‐ Przybliżony Wilgotność
dy (litry)
czas trwa‐
(%)1)
nia progra‐
mu (minuty)
Bawełniane 60°C
6
1,10
56
180
53
Bawełniane 40°C
6
0,65
54
150
53
Syntetyczne 40°C
2,5
0,45
46
105
35
Delikatne 40°C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Wełna/Jedwab
30°C 2)
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane 60°C –
program standard‐
owy
6
0,79
47
248
53
Bawełniane 60°C –
program standard‐
owy
3
0,58
39
174
53
Bawełniane 40°C –
program standard‐
owy
3
0,48
38
169
53
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
2) Niedostępne w niektórych modelach.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb czuwania (W)
0,48
0,48
POLSKI
Tryb wyłączenia (W)
13
Tryb czuwania (W)
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE wdrażają‐
cym dyrektywę 2009/125/WE.
7. OPCJE
7.1 Temperatura
7.3 Plamy
Użyć tej opcji, aby zmienić domyślną
temperaturę.
Ustawić tę opcję, aby dodać do
programu fazę odplamiania.
Wskaźnik
= pranie w zimnej wodzie.
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona
temperatura.
7.2 Wirowanie
Ta opcja jest przydatna do prania rzeczy
z trudnymi do usunięcia plamami.
W przypadku włączenia tej opcji należy
dodać odplamiacz do komory
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Funkcja nie jest dostępna z
temperaturą niższą niż 40°C.
Ta opcja umożliwia zmniejszenie
domyślnej prędkości wirowania.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
ustawionej prędkości.
Dodatkowe opcje wirowania:
Bez wirowania
•
•
•
•
Wybranie tej opcji powoduje
pominięcie wszystkich faz wirowania.
Opcję tę należy wybierać do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Aby zrekompensować brak
wirowania, w niektórych programach
w trakcie fazy płukania urządzenie
zużywa więcej wody.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Wstrzymanie płukania
•
•
•
•
Ta opcja chroni prane tkaniny przed
zagnieceniami.
Po zakończeniu programu prania w
bębnie pozostanie woda. Bęben
będzie obracał się regularnie, aby
zapobiec powstaniu zagnieceń na
praniu.
Drzwi pozostaną zablokowane. Aby
otworzyć drzwi, należy odpompować
wodę.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Odpompowanie wody –
patrz rozdział „Po
zakończeniu programu”.
.
7.4 Płyn do prania
Nacisnąć ten przycisk, aby dostosować
wybrany program do użycia detergentu w
płynie.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
7.5 Dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie kilku faz
płukania do programu prania, patrz
„Tabela programów”.
Opcji tej należy używać w miejscach, w
których występuje miękka woda oraz do
prania rzeczy osób wrażliwych na
detergenty.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
7.6 Skrócony
Ta opcja umożliwia skrócenie czasu
trwania programu.
•
•
Nacisnąć ten przycisk jednokrotnie,
aby ustawić „skrócony czas” w
przypadku normalnie zabrudzonej
odzieży.
Nacisnąć przycisk dwa razy, aby
ustawić tryb „bardzo szybki” tylko dla
lekko zabrudzonych ubrań.
14
www.aeg.com
W niektórych programach
działa tylko jedna z tych
opcji.
Na wyświetlaczu widoczny będzie
odpowiedni wskaźnik i czas opóźnienia.
7.7 Opóźniony start
Ta opcja umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu od 30 minut do 20
godzin.
8. USTAWIENIA
8.1 Sygnały dźwiękowe
•
Urządzenie emituje sygnały dźwiękowe:
• Po włączeniu urządzenia.
• Po wyłączeniu urządzenia.
• Po naciśnięciu przycisku.
• Po zakończeniu programu.
• Gdy urządzenie działa nieprawidłowo.
Aby wyłączyć/włączyć sygnały
dźwiękowe, należy nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przez 6
sekund Skrócony i Opóźniony start.
Po wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych będą one
nadal emitowane podczas
nieprawidłowego działania
urządzenia.
8.2 Blokada uruchomienia
Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać Temp. i Wirowanie, aż
włączy/wyłączy się wskaźnik
Opcję można włączyć:
•
•
.
Po naciśnięciu Start/Pauza: opcje i
pokrętło wyboru programów są
zablokowane.
Przed naciśnięciem Start/Pauza: nie
można uruchomić urządzenia.
8.3 Stałe dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie na stałe
jednego cyklu płukania po ustawieniu
nowego programu.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać Plamy i Płyn do prania,
aż włączy/wyłączy się wskaźnik
Dodatkowe płukanie.
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Umieścić niewielką ilość detergentu
w przegródce na detergent do fazy
prania.
2. Ustawić i uruchomić program do
prania bawełny z ustawioną
najwyższą temperaturą, nie
wkładając prania.
Spowoduje to usunięcie wszelkich
możliwych zabrudzeń z bębna i
zbiornika.
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA
10.1 Włączanie urządzenia
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
POLSKI
10.2 Wkładanie prania
1. Otworzyć pokrywę urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk A.
Bęben otworzy się automatycznie.
3. Włożyć pranie do bębna (należy
robić to pojedynczo).
4. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem
ich do urządzenia.
Nie należy wkładać za dużo prania do
bębna.
5. Zamknąć bęben i pokrywę.
15
10.3 Stosowanie detergentów
i dodatków
1. Odmierzyć odpowiednią ilość
detergentu i płynu zmiękczającego.
2. Umieścić detergent i płyn
zmiękczający w odpowiednich
komorach.
A
UWAGA!
Przed zamknięciem pokrywy
urządzenia należy
sprawdzić, czy bęben został
prawidłowo zamknięty.
10.4 Przegródki na detergent
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do pralek.
Zawsze należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu
detergentów.
Przegródka na detergent do fazy prania wstępnego.
Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku
lub w płynie).
Przegródka na detergent do fazy prania.
Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku
lub w płynie).
Przegródka na dodatkowe środki w płynie (płyn zmiękczający, kroch‐
mal).
Oznaczenie M wskazuje maksymalny poziom dodatków w płynie.
Klapka do detergentu w proszku lub w płynie.
16
www.aeg.com
10.5 Detergent w płynie lub
proszku
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Położenie A – detergent w proszku (ustawienie fabryczne).
• Położenie B – detergent w płynie.
Korzystając z detergentu w płynie:
• Nie stosować gęstych ani żelowych detergentów.
• Nie przekraczać maksymalnego poziomu płynu.
10.6 Ustawianie programu
1. Wybrać program za pomocą pokrętła
wyboru programów:
• Zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego programu.
• Zacznie migać wskaźnik Start/
Pauza.
• Wyświetlacz pokazuje: domyślną
temperaturę, prędkość wirowania,
wskaźniki faz programu oraz czas
trwania programu.
2. W razie potrzeby zmienić ustawienia
temperatury, prędkości wirowania i
czasu trwania programu lub wybrać
dostępne opcje. Wybranie opcji
powoduje włączenie
odpowiadającego jej wskaźnika.
W razie dokonania
nieprawidłowego wyboru na
wyświetlaczu pojawi się
wskazanie Err.
10.7 Uruchamianie programu
bez opóźnienia
Aby rozpocząć program, należy nacisnąć
przycisk Start/Pauza.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i
pozostanie włączony.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik
aktualnej fazy programu.
Program uruchomi się, a pokrywa
zostanie zablokowana. Na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik
.
POLSKI
Gdy urządzenie napełnia się
wodą, na krótki czas może
włączyć się pompa
opróżniająca.
10.8 Zachowanie urządzenia
Po około 15 minutach od
chwili rozpoczęcia
programu:
• Urządzenie
automatycznie
dopasowuje czas trwania
programu do ładunku
prania w celu
zapewnienia
doskonałego efektu
prania w jak najkrótszym
czasie.
• Na wyświetlaczu pojawi
się nowa wartość czasu.
10.9 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
1. Nacisnąć kilka razy przycisk
Opóźniony start, aż na wyświetlaczu
pojawi się odpowiednia wartość
minut lub godzin opóźnienia.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie rozpocznie odliczanie czasu
opóźnienia.
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
Przed naciśnięciem
przycisku Start/Pauza w celu
uruchomienia urządzenia
można zmienić lub anulować
ustawienie funkcji
opóźnienia rozpoczęcia
programu.
10.10 Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
włączyć tryb pauzy.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
17
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
Opóźniony start, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie .
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza, aby natychmiast uruchomić
program.
10.11 Przerywanie programu i
zmiana opcji
Niektóre opcje można zmienić tylko
przed uruchomieniem programu.
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Zmienić ustawioną opcję.
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Program będzie kontynuowany.
10.12 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
anulować program i wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Wł./
Wył., aby uruchomić urządzenie.
Następnie można ustawić nowy program
prania.
Przed rozpoczęciem nowego
programu urządzenie może
odpompować wodę. W takim
przypadku należy upewnić
się, że detergent nadal
znajduje się w przegródce;
w przeciwnym razie należy
uzupełnić detergent.
10.13 Otwieranie drzwi
urządzenia w trakcie trwania
programu
UWAGA!
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są za
wysokie, wskaźnik blokady
drzwi
pozostanie
widoczny na wyświetlaczu i
nie będzie można otworzyć
drzwi.
18
www.aeg.com
Aby otworzyć drzwi, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
2. Odczekać kilka minut, a następnie
ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Włączyć urządzenie i ponownie
ustawić program.
10.14 Otwieranie drzwi, gdy
włączona jest funkcja
opóźnienia rozpoczęcia
programu
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
5. Zakręcić zawór wody.
10.16 Odpompowanie wody
po zakończeniu cyklu
Program prania zakończył się, ale w
bębnie pozostaje woda:
Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do powstania zagnieceń na
praniu.
Gdy włączona jest funkcja opóźnienia
rozpoczęcia programu, drzwi urządzenia
są zablokowane.
Aby otworzyć drzwi urządzenia:
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
.
blokady drzwi
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Funkcja opóźnienia rozpoczęcia
programu wznowi działanie.
10.15 Zakończenie cyklu
Po zakończeniu programu urządzenie
wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).
Świeci się wskaźnik blokady pokrywy
. Pokrywa pozostaje zablokowana.
Należy odpompować wodę, aby móc
otworzyć pokrywę.
1. W razie potrzeby należy zmniejszyć
prędkość wirowania.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie odpompuje wodę i
przeprowadzi wirowanie.
3. Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
,
można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund Wł./Wył., aby wyłączyć
urządzenie.
Urządzenie automatycznie
odpompuje wodę i
przeprowadzi odwirowanie
po upływie około 18 godzin.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
i zgaśnie wskaźnik blokady pokrywy
.
Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
Po upływie pięciu minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się informacja o
zakończeniu ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za
pomocą pokrętła wyboru
programów.
10.17 Opcja Automatyczny
tryb czuwania
Funkcja Automatyczny tryb czuwania
automatycznie wyłącza urządzenie, aby
ograniczyć zużycie energii, gdy:
•
•
Urządzenia nie użytkowano przez 5
minut przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
Po 5 minutach od zakończenia
programu prania
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
ponownie włączyć urządzenie.
POLSKI
Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie zakończenia ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za pomocą
pokrętła wyboru programów.
19
Po wybraniu programu lub
opcji prania, które które
kończy się zatrzymaniem
wody w bębnie, funkcja
Automatyczny tryb czuwania
nie wyłącza urządzenia,
aby przypomnieć
użytkownikowi o
konieczności odpompowania
wody.
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Wkładanie prania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wełniane.
Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.
Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
Niektóre kolorowe rzeczy mogą
farbować podczas pierwszego prania.
Zaleca się pranie ich oddzielnie za
pierwszym razem.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
paski.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
Odwrócić na drugą stronę
wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz
rzeczy z nadrukami.
Usunąć uporczywe plamy.
Przeprać uporczywe plamy
specjalnym detergentem.
Należy zachować ostrożność przy
praniu zasłon. Odczepić żabki/haczyki
lub umieścić zasłony w worku do
prania lub poszewce od poduszki.
Nie prać rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach. Małe i/lub
delikatne rzeczy (np. biustonosze z
fiszbinami, paski, rajstopy itp.) należy
prać w worku do prania.
Mała ilość prania może stwarzać
problemy z wyważeniem podczas
wirowania. W takim przypadku należy
ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i
powtórzyć próbę wirowania.
11.2 Uporczywe plamy
Woda i detergent nie wystarczą do
usunięcia niektórych plam.
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem prania do urządzenia.
Dostępne są specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu
plamy i tkaniny.
11.3 Detergenty i dodatki
•
•
•
•
•
Stosować wyłącznie detergenty i
dodatki przeznaczone do pralek
automatycznych:
– detergenty w proszku do
wszystkich rodzajów tkanin,
– detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maksymalnie 40°C) i
wełnianych,
– detergenty w płynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C), do
wszystkich rodzajów tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wełnianych.
Nie należy mieszać różnych typów
detergentów.
W celu ochrony środowiska nie należy
używać większej ilości detergentu, niż
jest to konieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
zamieszczonych na opakowaniu tych
produktów.
Stosować produkty odpowiednio
dobrane do typu tkaniny i koloru,
temperatury programu i stopnia
zabrudzenia.
20
www.aeg.com
•
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone
w dozownik detergentu z klapką,
płynne detergenty należy umieszczać
w specjalnym dozowniku
(dostarczanym przez producenta
detergentu).
11.4 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
•
•
•
Do prania normalnie zabrudzonej
odzieży należy wybrać program bez
fazy prania wstępnego.
Zawsze rozpoczynać program prania
z maksymalnym dozwolonym
ładunkiem w bębnie.
W programach z niską temperaturą w
razie potrzeby należy stosować
odplamiacz.
Aby stosować odpowiednią ilość
detergentu, należy sprawdzić
twardość wody w instalacji domowej.
Patrz rozdział „Twardość wody”.
11.5 Twardość wody
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie zmiękczacza wody
przeznaczonego do pralek. Jeśli woda
jest miękka, nie ma konieczności
stosowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat
twardości wody, należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza
wody. Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na opakowaniu produktu.
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą ciepłej wody z mydłem.
Dokładnie osuszyć wszystkie
powierzchnie.
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
12.2 Odkamienianie
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie środka do zmiękczania
wody przeznaczonego do pralek.
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do nagromadzenia się
osadów kamienia lub rdzy.
Do usuwania osadów rdzy należy
stosować wyłącznie specjalne produkty
przeznaczone do pralek. Tę procedurę
należy przeprowadzać jako oddzielny
cykl prania (bez odzieży).
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.
12.3 Pranie konserwacyjne
W programach o niskiej temperaturze
niektóre detergenty mogą pozostać w
bębnie. Należy regularnie
przeprowadzać pranie konserwacyjne. W
tym celu należy:
•
•
Wyjąć pranie z bębna.
Ustawić program do prania bawełny z
najwyższą temperaturą i dodać
niewielką ilość detergentu.
POLSKI
12.4 Czyszczenie dozownika detergentu
1.
2.
3.
12.5 Czyszczenie filtra odpływowego
Nie czyścić filtra odpływowego, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca.
1.
2.
21
22
www.aeg.com
3.
4.
5.
12.6 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze
1.
2.
1
2
3
POLSKI
3.
23
4.
90˚
12.7 Awaryjne spuszczanie
wody
W razie awarii urządzenie nie
odpompowuje wody.
W takim przypadku przeprowadzić
czynności od (1) do (5) z punktu
„Czyszczenie filtra odpływowego”. W
razie potrzeby wyczyścić pompę.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża
dopływowego w zbiorniku i odczekać,
aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury
opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym
uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że
temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niską temperaturą.
12.8 Środki ostrożności
podczas mrozu
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może
spaść poniżej 0°C, należy usunąć
pozostałą wodę z węża dopływowego
oraz z pompy opróżniającej.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Po wystąpieniu niektórych problemów
emitowany jest sygnał dźwiękowy, a
na wyświetlaczu pojawia się kod
alarmu:
13.1 Wprowadzenie
•
Urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy.
•
W pierwszej kolejności należy spróbować
znaleźć rozwiązanie problemu (patrz
tabela). Jeśli nie można rozwiązać
problemu, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
•
– Urządzenie nie napełnia się
prawidłowo wodą.
wody.
– Urządzenie nie odpompowuje
– Pokrywa urządzenia lub drzwi
bębna są otworzone lub nie są
prawidłowo zamknięte. Należy
sprawdzić pokrywę i drzwi!
24
www.aeg.com
•
– Zasilanie jest niestabilne.
Odczekać do czasu ustabilizowania
się zasilania.
•
– Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. Odłączyć urządzenie
i zamknąć zawór wody. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy
wyłączyć urządzenie.
13.2 Możliwe usterki
Problem
Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia
się.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono do
gniazdka.
Upewnić się, że prawidłowo zamknięto pokrywę urządzenia i
drzwi bębna.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest
sprawny.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk Start/Pauza.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.
Urządzenie nie napełnia
się prawidłowo wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu
należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągo‐
wym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr zaworu są
drożne. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przygnieci‐
ony.
Upewnić się, że wąż dopływowy podłączono prawidłowo.
Urządzenie nie napełnia
się wodą i od razu wy‐
pompowuje wodę.
Upewnić się, że wąż spustowy ułożono prawidłowo. Wąż może
być umieszczony zbyt nisko.
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygniecio‐
ny.
POLSKI
Problem
25
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż spustowy podłączono prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy wy‐
brać program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda pozostaje
w bębnie, należy wybrać program odpompowania.
Nie włącza się faza wiro‐
wania lub cykl prania
trwa dłużej niż zwykle.
Należy ustawić program wirowania.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowa‐
nia. Problem mógł być spowodowany nieprawidłowym rozłoże‐
niem prania.
Wyciek wody na pod‐
łogę.
Upewnić się, że połączenia węży wody są szczelne i sprawdzić
je pod kątem obecności wycieków.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest uszkodzony.
Upewnić się, że użyto odpowiedniego detergentu i jego odpo‐
wiedniej ilości.
Nie można otworzyć pok‐ Sprawdzić, czy zakończył się program prania.
rywy urządzenia.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpompowa‐
nia lub wirowania.
Urządzenie wydaje niety‐ Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane.
powe dźwięki.
Patrz punkt „Instalacja”.
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz punkt „Instalacja”.
Dołożyć do bębna więcej prania. Ilość prania może być zbyt
mała.
Cykl jest krótszy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Urządzenie oblicza nowy czas, dostosowany do ładunku pra‐
nia. Patrz rozdział „Parametry eksploatacyjne”.
Cykl jest dłuższy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Niewyważony ładunek prania powoduje wydłużenie czasu
trwania cyklu. Jest to normalne działanie urządzenia.
Efekty prania są niezado‐ Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
walające.
26
www.aeg.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych plam
przed praniem.
Należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową temperaturę.
Zmniejszyć załadunek prania.
Nie można ustawić opcji.
Upewnić się, że naciśnięto tylko właściwy przycisk (przyciski).
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe. Wyłączyć i ponownie włączyć
urządzenie. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
14. DANE TECHNICZNE
Wymiar
Szerokość/Wysokość/
400 mm/890 mm/600 mm/600 mm
Głębokość/Całkowita głę‐
bokość
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Napięcie
Całkowita moc
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek sta‐ IPX4
łych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpiec‐
zającą, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapię‐
ciowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią
Ciśnienie doprowadza‐
nej wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Zimna woda
Zasilanie wodą 1)
Maksymalny ciężar
wsadu
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Bawełna
6 kg
Klasa efektywności energetycznej
A+++
Prędkość wirowania
1200 obr./min
Wartość maksymalna
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
POLSKI
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
*
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
27
192968680-A-382015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement