AEG L71260TLC User manual

AEG L71260TLC User manual
SK
Návod na používanie
Práčka
LAVAMAT 71260TLC
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................... 4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL...................................................................................................6
5. TABUĽKA PROGRAMOV........................................................................................ 8
6. SPOTREBA............................................................................................................ 12
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................... 13
8. NASTAVENIA.........................................................................................................14
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM......................................................................................14
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..............................................................................14
11. TIPY A RADY....................................................................................................... 18
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE...............................................................................20
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................... 22
14. TECHNICKÉ ÚDAJE............................................................................................ 25
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby
vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré
vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete.
Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste
svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre
váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Dodržiavajte maximálne náplne 6 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť v škále medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8
MPa).
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné prvky uschovajte. Keď
budete spotrebič znova presúvať,
musíte zablokovať bubon.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde je
teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je
spotrebič vystavený poveternostným
vplyvom.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
kobercom.
Spotrebič neinštalujte tam, kde veko
spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Iba pre Veľkú Britániu a Írsko:
Spotrebič má 13 A sieťovú zástrčku.
SLOVENSKY
•
Ak je potrebné vymeniť poistku
sieťovej zástrčky, použite 13 A ASTA
(BS 1362) poistku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.
Pred pripojením spotrebiča k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.
Pri prvom použití spotrebiča
skontrolujte, či nikde neuniká voda.
2.4 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Do spotrebiča, jeho blízkosti a ani na
spotrebič nekľaďte žiadne horľavé
•
•
5
látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami.
Uistite sa, že ste z odevov odstránili
všetky kovové predmety.
Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie unikajúcej vody.
Informácie o povolenom príslušenstve
vám poskytne autorizované servisné
stredisko.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
6
www.aeg.com
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Ovládací panel
Veko
Stláčacia rukoväť
Filter vypúšťacieho čerpadla
Páčka na presun spotrebiča
Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
Typový štítok
4
5
6
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
3
Extra tichý
Snadné žehlení
Tekutý
prostředek
10
1
2
3
4
Tlačidlo Zap/Vyp (Zap/Vyp)
Ovládač programov
Displej
Tlačidlo Štart/Prestávka (Start/
Pauza)
9
8
7
Odložený
start
6
5
4
5 Tlačidlo posunutého štartu (Odložený
start)
6 Tlačidlo Úspora času (Úspora času)
7 Tlačidlo Tekutý prací prostriedok
(Tekutý prostředek)
8 Tlačidlo Škvrny (Skvrny)
SLOVENSKY
9 Tlačidlo zníženia rýchlosti
odstreďovania (Odstřeďování)
10 Tlačidlo teploty (Teplota)
4.2 Displej
A
B
C
Oblasť teploty:
A
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ studenej vody.
Oblasť odstreďovania:
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
B
Ukazovateľ Bez odstreďovania1)
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
1) K dispozícii iba pre program Odstreďovanie/Vypúšťanie.
Displej s ukazovateľmi:
Fáza prania
Fáza plákania
Fáza odstreďovania
C
Detská poistka
Extra plákanie
Blokované veko
Posunutý štart
D
7
8
www.aeg.com
Oblasť času:
Trvanie programu
Posunutý štart
D
Kódy alarmu
Chybové hlásenie
Program sa skončil
5. TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Pracie programy
Bavlna
95 °C – studená
voda
6 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
Bavlna + Předpírka 6 kg
95 °C – studená
1200 ot./min.
voda
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné znečistenie.
Extra tichý
95 °C – studená
voda
6 kg
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie. Program vynechá fázy odstreďovania a vykoná
tichý cyklus. Cyklus sa zastaví s vodou v bubne.
Syntetické
60 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné zneči‐
stenie.
Syntrtické + Před‐
pírka
60 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Silné a bežné
znečistenie.
Snadné žehlení
60 °C – studená
voda
1 kg
1000 ot./min.
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie. Bež‐
Jemné
40 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru. Bežné znečistenie.
né a mierne znečistenie.1)
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Vlna/Hedvábí
1 kg
1200 ot./min.
hand washing» pre ručné pranie.2)
40 °C – studená
voda
Odstřeďování/
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením «
6 kg
1200 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej
bielizne.
Máchání
6 kg
1200 ot./min.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny,
okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Rýchlosť od‐
streďovania znížte podľa druhu bielizne.
Záclony
40 °C – studená
voda
2,5 kg
800 ot./min.
Špeciálny program na záclony. Fáza predpierania
Jeans
60 °C – studená
voda
3 kg
1200 ot./min.
Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby.
Rychlý intenzivní
60 °C – 40 °C
5 kg
1200 ot./min.
Program rýchleho prania na bielu/farebne stálu
bavlnu a zmesové tkaniny s miernym znečiste‐
ním.
20 min.- 3 kg
40 °C – 30 °C
3 kg
1200 ot./min.
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym zneči‐
stením alebo iba jedenkrát nosené.
Super Eko
Studená voda
3 kg
1200 ot./min.
Zmiešané tkaniny (bavlnené a syntetické tkani‐
Vypouštění3)
sa aktivuje automaticky.4)
ny).5)
9
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Bavlna Eko6)
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
6 kg
1200 ot./min.
60 °C – 40 °C
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné zneči‐
stenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho
programu sa predĺži.
1) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Pre fázu predpierania nepoužívajte žiadny prací prostriedok, aby sa textílie preplákali v čistej vode.
5) Tento program je určený na každodenné použitie a má najnižšiu spotrebu energie a vody pri zachova‐
ní dobrej účinnosti prania.
6) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.
Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štandardný program na bavlnu pri 60
°C» a «štandardný program na bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne
znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Bavlna + Předpírka
■
■
Extra tichý
Odložený start
■
Úspora času 3)
■
Tekutý prostředek
Bavlna
Skvrny 1)
Program
Odstřeďování
10
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
Syntetické
■
■
Syntrtické + Předpírka
■
■
■
■
■
■
Snadné žehlení
■
■
■
■
■
■
■
Vlna/Hedvábí
■
■
Odstřeďování/Vypouště‐
ní4)
■
■
■
2)
■
Odložený start
■
Tekutý prostředek
Jemné
Skvrny 1)
Odstřeďování
Program
11
Úspora času 3)
SLOVENSKY
■
■
■
■
■
■
Máchání
■
■
■
■
Záclony
■
■
■
■
■
Jeans
■
■
■
■
Rychlý intenzivní
■
■
■
■
20 min.- 3 kg
■
Super Eko
■
■
Bavlna Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Funkcia Škvrny nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Extra plákanie, spotrebič pridá niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri pro‐
grame Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
3) Ak nastavíte kratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné prať
aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania bude nižšia.
4) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
5) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5.1 Woolmark Apparel Care Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol
schválený spoločnosťou The Woolmark
Company na pranie vlnených odevov,
ktoré sú označené symbolom ručného
prania «hand wash», za predpokladu, že
odevy sa perú v súlade s pokynmi
výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1145
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
12
www.aeg.com
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje môžu ovplyvniť rôzne faktory:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množ‐
stvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maxi‐
málna náplň 6 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1
kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné tr‐ Zostatková
vanie pro‐
vlhkosť
gramu (mi‐ (%)1)
núty)
Bavlna 60 °C
6
1,10
56
180
53
Bavlna 40 °C
6
0,65
54
150
53
Syntetické 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Jemné 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Vlna/Hedvábí 30
°C 2)
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
6
0,79
47
248
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
3
0,58
39
174
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 40 °C
3
0,48
38
169
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
2) Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0,48
0,48
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
SLOVENSKY
13
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Teplota
Keď nastavíte túto možnosť, do
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
Ukazovateľ
priehradky
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
= studená voda.
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
7.2 Odstřeďování
dajte odstraňovač škvŕn.
7.4 Tekutý prostředek
Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť
štandardnú rýchlosť odstreďovania.
Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ
nastavenej rýchlosti.
Stlačte toto tlačidlo, aby ste prací cyklus
prispôsobili použitiu tekutého pracieho
prostriedku.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Bez odstreďovania
7.5 Extra máchání
•
•
•
•
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie
práčka vypustí všetky fázy
odstreďovania.
Túto funkciu nastavte pre veľmi jemné
tkaniny.
Aby sa vykompenzovala
neprítomnosť odstreďovania, fáza
plákania používa pre niektoré pracie
programy väčšie množstvo vody.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Plákanie Stop
•
•
•
•
Túto funkciu nastavte, ak chcete
zabrániť pokrčeniu bielizne.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa pravidelne otáča,
aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované. Ak
chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť
vodu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Postup vypúšťania vody
nájdete v časti „Po skončení
programu“.
7.3 Skvrny
Nastavením tejto voliteľnej funkcie
pridáte do programu fázu odstraňovania
škvŕn.
Túto funkciu použite na bielizeň s
odolnými škvrnami.
.
S touto voliteľnou funkciou môžete pridať
k niektorým pracím programom plákania,
pozrite si časť „Tabuľka programov”.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti.
7.6 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
Pri mierne znečistenej bielizni stlačte
tlačidlo dvakrát. Nastaví sa možnosť
„Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.7 Odložený start
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas oneskorenia.
14
www.aeg.com
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály, stlačte tlačidlo Úspora času a
tlačidlo Odložený start súčasne na 6
sekúnd.
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.2 Detská poistka
tlačidlá Teplota a Odstřeďování a
podržte ich stlačené, kým sa
ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
•
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Po stlačení tlačidla Start/Pauza:
zablokujú sa voliteľné funkcie a
otočný ovládač programu.
Pred stlačením tlačidla Start/Pauza:
spotrebič sa nedá spustiť.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá Skvrny a Tekutý prostředek a
podržte ich stlačené, kým sa
ukazovateľ Extra máchání
nerozsvieti/nezhasne.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
2. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Zaznie krátky tón.
4. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
5. Bubon a veko zatvorte.
10.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte veko spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo A.
Bubon sa automaticky otvorí.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
A
SLOVENSKY
POZOR!
Pred zatvorením veka
spotrebiča sa uistite, že ste
bubon zavreli správne.
10.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
1. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
2. Do priehradiek pridajte prací
prostriedok a aviváž.
10.4 Priehradky na pracie prostriedky
POZOR!
Používajte iba pracie prostriedky určené pre práčky.
Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.
Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (avivážny prípravok, škrob).
Značka M označuje maximálnu hladinu tekutých prídavných prostried‐
kov.
Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.
15
16
www.aeg.com
10.5 Tekutý alebo práškový
prací prostriedok
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Poloha A pre práškový prací prostriedok (nastavenie z výroby).
• Poloha B pre tekutý prací prostriedok.
B
Keď používate tekutý prací prostriedok:
• Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
• Nepridávajte viac tekutého prostriedku ako je maximálna úroveň.
10.6 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza
bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
10.7 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Start/Pauza spustite
program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, veko je blokované.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
.
SLOVENSKY
10.8 Správanie spotrebiča
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli dokonalé
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
10.9 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Odložený start nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Start/
Pauza, môžete zrušiť alebo
zmeniť nastavený posunutý
štart.
10.10 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Start/Pauza
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Odložený start, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Start/
Pauza okamžite spustíte program.
10.11 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Príslušný ukazovateľ bliká.
17
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Program bude pokračovať.
10.12 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla
Zap/Vyp spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
10.13 Otvorenie dvierok pri
spustenom programe
POZOR!
Ak je teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoká,
ukazovateľ blokovania
dvierok
bude svietiť a
dvierka nie je možné otvoriť.
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
2. Počkajte niekoľko minút a potom
opatrne otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Zapnite spotrebič a opäť nastavte
program.
10.14 Otvorenie dvierok, keď
je zapnutý posunutý štart
Dvierka spotrebiča sú počas posunutého
štartu zatvorené.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Na displeji zhasne ukazovateľ blokovania
dvierok
.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
18
www.aeg.com
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Start/Pauza.
Pokračuje posunutý štart.
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
10.15 Koniec cyklu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
a zhasne
ukazovateľ blokovania veka
.
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
2.
3.
4.
5.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
Zatvorte vodovodný kohútik.
10.17 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
10.16 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
nevypne spotrebič, aby vám
pripomenula, že máte
vypustiť vodu.
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
Svieti ukazovateľ blokovania veka
Veko zostane zablokované.
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Start/Pauza nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
.
Ak chcete otvoriť veko, musíte vypustiť
vodu:
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Vloženie bielizne
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Odstráňte odolné škvrny.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky
alebo ich vložte do pracieho vaku
alebo obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice a pod.) použite pracie
vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
11.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
11.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
•
•
•
•
•
19
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
11.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
11.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
20
www.aeg.com
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vonkajšie čistenie
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
12.3 Program prania na
údržbu práčky
POZOR!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
12.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
•
•
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Vyberte bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
12.4 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
3.
2.
SLOVENSKY
12.5 Čistenie odtokového filtra
Odtokový filter nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca.
1.
2.
3.
4.
5.
21
22
www.aeg.com
12.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(5) z časti „Čistenie odtokového filtra“.
Podľa potreby čerpadlo vyčistite.
12.8 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Úvod
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví
počas prevádzky.
SLOVENSKY
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie
nenašli, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
•
•
- Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Veko spotrebiča alebo dvierka
bubna sú otvorené alebo sú
nesprávne zatvorené. Skontrolujte
veko aj dvierka!
23
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Zaplo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
13.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú veko spotrebiča a dvierka bubna správne za‐
tvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani
vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné in‐
formácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter venti‐
lu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
vodou a vodu ihneď vy‐
púšťa.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť príliš nízko.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
24
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram na vypustenie vody.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐ Nastavte program odstreďovania.
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstre‐
ďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vy‐
vážením.
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pro‐
striedku.
Nie je možné otvoriť ve‐
ko spotrebiča.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia”.
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Pozrite
si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
SLOVENSKY
Problém
25
Možné riešenie
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
Bavlna
6 kg
Energetická trieda
A+++
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1200 ot./min.
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
26
www.aeg.com
SLOVENSKY
27
192957500-A-532015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement