Aeg L71260TLC Uživatelský manuál

Aeg L71260TLC Uživatelský manuál
CS
Návod k použití
Pračka
LAVAMAT 71260TLC
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY......................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.............................................................................................. 5
4. OVLÁDACÍ PANEL...................................................................................................6
5. TABULKA PROGRAMŮ........................................................................................... 7
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ........................................................................................... 11
7. FUNKCE.................................................................................................................12
8. NASTAVENÍ........................................................................................................... 13
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................... 13
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................. 13
11. TIPY A RADY....................................................................................................... 17
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA............................................................................................ 18
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD....................................................................................21
14. TECHNICKÉ ÚDAJE............................................................................................ 24
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat
pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar
(0,8 MPa).
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uschovejte. Při
opětovném stěhování spotřebiče je
nutné zajistit buben.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven vnějším povětrnostním
vlivům.
Ujistěte se, že podlaha, na které
instalujte spotřebič, je plochá, stabilní,
odolná proti teplu a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a kobercem byl
požadovaný prostor.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
víko spotřebiče plně otevřít.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko:
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
ČESKY
•
•
v síťové zástrčce, použijte 13A
pojistku ASTA (BS 1362).
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
•
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
2.4 Použití
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Pod spotřebič nepokládejte nádoby
na zachycení případného úniku vody.
Informace o vhodném příslušenství
vám poskytne autorizované servisní
středisko.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
5
Ovládací panel
Víko
Madlo
Filtr vypouštěcího čerpadla
Páka pro přesun spotřebiče
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
Typový štítek
6
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
Extra tichý
Snadné žehlení
Tekutý
prostředek
10
Tlačítko Zap/Vyp (Zap/Vyp)
Volič programů
Displej
Tlačítko Start/Pauza (Start/Pauza)
Tlačítko Odložený start (Odložený
start)
6 Tlačítko Úspora času (Úspora času)
1
2
3
4
5
9
8
7
Odložený
start
6
5
4
7 Tlačítko Tekutý prací prostředek
(Tekutý prostředek)
8 Tlačítko Skvrny (Skvrny)
9 Tlačítko Snížení rychlosti
odstřeďování (Odstřeďování)
10 Tlačítko nastavení teploty (Teplota)
4.2 Displej
A
B
Část pro teplotu:
A
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody
C
D
ČESKY
Část pro odstředění:
Ukazatel rychlosti odstřeďování
B
Ukazatel funkce Bez odstředění1)
Ukazatel funkce Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu Odstředění/Vypouštění.
Ukazatele na displeji:
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
C
Dětská bezpečnostní pojistka
Extra máchání
Víko zamčeno
Odložený start
Část pro čas:
Délka programu
Odložený start
D
Výstražné kódy
Chybové hlášení
Program je dokončen
5. TABULKA PROGRAMŮ
Program
Teplotní rozsah
Prací programy
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
7
8
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Bavlna
95 °C - studená
6 kg
1200 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpině‐
né.
Bavlna + Předpírka 6 kg
95 °C - studená
1200 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Velmi zašpiněné a normál‐
ně zašpiněné.
Extra tichý
95 °C - studená
6 kg
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně a lehce za‐
špiněné. Program vyřadí veškeré odstřeďovací fáze
a provede tichý cyklus. Program se zastaví s vodou
ve vaně.
Syntetické
60 °C - studená
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Normálně zašpiněné.
Syntrtické +
Předpírka
60 °C - studená
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Velmi zašpiněné a normálně zašpiněné.
Snadné žehlení
60 °C - studená
1 kg
1000 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
Jemné
40 °C - studená
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester. Normálně zašpiněné.
Vlna/Hedvábí
1 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlně‐
né a jemné prádlo označené symbolem ručního
praní.2)
40 °C - studená
Odstřeďování/
lehce zašpiněné.1)
6 kg
1200 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Ve‐
škeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných
tkanin.
Máchání
6 kg
1200 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Veškeré tkaniny s
výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Snižte
rychlost odstřeďování v závislosti na typu prádla.
Záclony
40 °C - studená
2,5 kg
800 ot/min
Speciální program pro záclony. Fáze předpírky se
Jeans
60 °C - studená
3 kg
1200 ot/min
Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo
tmavé barvy.
Rychlý intenzivní
60 °C - 40 °C
5 kg
1200 ot/min
Rychlý prací program pro lehce zašpiněnou bí‐
lou nebo stálobarevnou bavlnu a směsové tkani‐
ny.
20 min.- 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze jednou.
Vypouštění3)
zapne automaticky.4)
ČESKY
9
Program
Teplotní rozsah
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Super Eko
Studená
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).5)
6 kg
1200 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně zašpiněné.
Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu
se prodlouží.
Bavlna Eko6)
60 °C - 40 °C
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Při máchání pouze s vodou nepoužívejte žádný prací prostředek.
5) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
6) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě
směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby
energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
Kombinace programů a funkcí
Bavlna + Předpírka
■
■
Extra tichý
Syntetické
■
■
Syntrtické + Předpírka
■
■
Odložený start
■
Úspora času 3)
■
Tekutý prostředek
Bavlna
Skvrny 1)
Odstřeďování
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
■
■
Jemné
■
■
Vlna/Hedvábí
■
■
Odstřeďování/Vypouště‐
ní4)
■
■
Odložený start
Skvrny 1)
Snadné žehlení
Úspora času 3)
Program
Tekutý prostředek
www.aeg.com
Odstřeďování
10
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
■
■
■
■
Máchání
■
■
■
■
Záclony
■
■
■
■
■
Jeans
■
■
■
■
Rychlý intenzivní
■
■
■
■
20 min.- 3 kg
■
Super Eko
■
■
Bavlna Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Funkce Skvrny není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Zapnete-li funkci Extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu Máchání
nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte kratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně nalo‐
žit, zhorší se tím však výsledky praní.
4) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
5) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
5.1 Woolmark Apparel Care Modrá
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro praní
vlněných oděvů určených pro ruční praní
za podmínky, že tyto oděvy se budou
prát podle pokynů výrobce této pračky.
Pokyny k sušení a další péči o prádlo
naleznete na etiketě oděvů. M1145
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
ČESKY
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem rů‐
zných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji vý‐
razně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6 kg délka programu
přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne
jedné hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká teč‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu (mi‐
nuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Bavlna 60 °C
6
1,10
56
180
53
Bavlna 40 °C
6
0,65
54
150
53
Syntetické 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Jemné 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Vlna/Hedvábí 30
°C 2)
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
6
0,79
47
248
53
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
3
0,58
39
174
53
Standardní 40°C
program pro bavlnu
3
0,48
38
169
53
1) Na konci odstřeďovací fáze.
2) U některých modelů není k dispozici.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0,48
0,48
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/ES.
11
12
www.aeg.com
7. FUNKCE
7.1 Teplota
Tato funkce prodlouží délku
programu.
Tato funkce není k dispozici
u programů s teplotou nižší
než 40 °C.
Nastavením této funkce změníte výchozí
teplotu.
Ukazatel
= studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená
teplota.
7.4 Tekutý prostředek
7.2 Odstřeďování
Stisknutím tohoto tlačítka přizpůsobíte
cyklus použití tekutého pracího
prostředku.
Pomocí této funkce můžete snížit
výchozí rychlost odstřeďování.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Na displeji se zobrazí ukazatel
nastavené rychlosti.
7.5 Extra máchání
Dodatečné funkce odstřeďování:
Bez odstředění
•
•
•
Nastavením této funkce zrušíte
všechny odstřeďovací fáze.
Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
Protože není použito odstředění, fáze
máchání u některých pracích
programů spotřebuje více vody.
• Na displeji se zobrazí ukazatel
Zastavení máchání
•
•
•
•
Díky této funkci můžete k některým
pracím programům přidat několik
máchání, viz „Tabulka programů“.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
.
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin.
Prací program se zastaví s vodou v
bubnu. Buben se otáčí pravidelně,
aby se zabránilo zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Vypuštění vody viz „Na konci
programu“.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u velmi málo
znečištěného prádla.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
7.7 Odložený start
7.3 Skvrny
Nastavením této funkce přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn.
Tuto funkci použijte u prádla s odolnými
skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
7.6 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
.
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
ČESKY
13
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně Úspora
času a Odložený start na dobu šesti
sekund.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Teplota a
Odstřeďování, dokud se kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Skvrny a
Tekutý prostředek, dokud se kontrolka
Extra máchání nerozsvítí nebo
nezhasne.
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
2. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
10.1 Zapnutí spotřebiče
5. Zavřete buben a víko.
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
10.2 Vkládání prádla
1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko A.
Buben se otevře automaticky.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
4. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
A
POZOR!
Před zavřením víka vašeho
spotřebiče se ujistěte, že jste
správně zavřeli buben.
14
www.aeg.com
10.3 Použití pracího
prostředku a přísad
1. Odměřte prací prostředek a aviváž.
2. Vložte prací prostředek a aviváž do
příslušných komor.
10.4 Komory pracího prostředku
POZOR!
Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.
Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.
Komora na prací prostředek fáze předpírky.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Komora na prací prostředek fáze praní.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).
Značka M udává maximální hladinu pro tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.
10.5 Tekutý nebo práškový
prací prostředek
CLICK
1.
2.
A
ČESKY
15
CLICK
3.
4.
• Poloha A pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
• Poloha B pro tekutý prací prostředek.
B
Při použití tekutého pracího prostředku:
• Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
• Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.
10.6 Nastavení programu
10.8 Chování spotřebiče
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
• Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
• Kontrolka Start/Pauza bliká.
• Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
10.7 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a víko se zablokuje.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
.
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.9 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
16
www.aeg.com
10.10 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
10.11 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.12 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zap/Vyp zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spotřebič.
2. Vyčkejte několik minut a poté opatrně
otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Zapněte spotřebič a znovu nastavte
program.
10.14 Otevření dvířek
spotřebiče během
odloženého startu
Během probíhajícího odloženého startu
jsou dvířka spotřebiče zablokovaná.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
ukazatel zablokování dvířek
.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Odložený start bude pokračovat.
10.15 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
zablokování víka
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
10.13 Otevření dvířek během
probíhajícího programu
POZOR!
Pokud je teplota nebo
hladina vody v bubnu moc
vysoká, ukazatel
2.
3.
4.
zablokování dvířek
zůstane zobrazen a dvířka
nelze otevřít.
5.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
a ukazatel
zhasne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový cyklus.
Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
Zavřete vodovodní kohoutek.
ČESKY
17
10.16 Vypouštění vody po
konci cyklu
10.17 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
•
Zobrazuje se ukazatel zablokování víka
. Víko zůstane zablokované.
Před otevřením víka je nutné vypustit
vodu:
•
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
Automatický pohotovostní
režim nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
11. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odstraňte odolné skvrny.
•
•
•
•
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky nebo záclony vložte
do pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
11.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
18
www.aeg.com
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
11.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
•
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
11.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
11.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
12.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
ČESKY
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
•
•
12.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
Vyjměte prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
12.4 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
19
2.
3.
12.5 Čištění vypouštěcího filtru
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.
20
www.aeg.com
1.
2.
3.
4.
5.
ČESKY
21
12.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (5) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
12.8 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
UPOZORNĚNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Úvod
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví
během provozu.
22
www.aeg.com
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud řešení nenajdete,
kontaktujte autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
- Víko spotřebiče nebo dvířka
bubnu jsou otevřená nebo nejsou
správně zavřená. Víko i dvířka
zkontrolujte!
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
UPOZORNĚNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
13.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že víko spotřebiče a dvířka bubnu jsou správně
zavřené.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není
ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
ČESKY
Problém
23
Možné řešení
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.
Nelze otevřít víko
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz ka‐
pitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší.
Jedná se o běžný jev.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
24
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná tlačítka.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 baru (0,05 MPa)
8 barů (0,8 MPa)
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
Bavlna
6 kg
Třída energetické účinnosti
A+++
Rychlost odstřeďování
1200 ot/min
Maximální
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
25
26
www.aeg.com
ČESKY
27
192968590-A-372015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement