AEG L71260TLC User manual

AEG L71260TLC User manual
LAVAMAT 71260TLC
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Pračka
Návod na používanie
Práčka
2
26
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................6
5. TABULKA PROGRAMŮ..................................................................................... 8
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ......................................................................................11
7. FUNKCE........................................................................................................... 12
8. NASTAVENÍ..................................................................................................... 13
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................14
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ........................................................................................ 14
11. TIPY A RADY................................................................................................. 18
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 19
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 22
14. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 25
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Nepřekračujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu (minimální
a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar
(0,8 MPa).
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče (je-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakrytý kobercem,
rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
spotřebič v budoucnu přesouvat,
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
•
•
•
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a podlahou byl
požadovaný prostor.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
víko spotřebiče plně otevřít.
Pod spotřebič nepokládejte nádoby
na zachycení případného úniku vody.
Informace o vhodném příslušenství
vám poskytne autorizované servisní
středisko.
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
ČESKY
•
•
•
•
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
•
•
•
2.5 Obsluha
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
5
6
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Ovládací panel
Víko
Lehké otevírání
Filtr vypouštěcího čerpadla
Páka pro přesun spotřebiče
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
Typový štítek
4
5
6
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
Extra tichý
Snadné žehlení
Tekutý
prostředek
10
1
2
3
4
Tlačítko Zap/Vyp (Zap/Vyp)
Volič programů
Displej
Tlačítko Start/Pauza (Start/Pauza)
9
8
7
Odložený
start
6
5
4
5 Tlačítko Odložený start (Odložený
start)
Tlačítko
Úspora času (Úspora času)
6
7 Tlačítko Tekutý prací prostředek
(Tekutý prostředek)
8 Tlačítko Skvrny (Skvrny)
ČESKY
9 Tlačítko Snížení rychlosti
odstřeďování (Odstřeďování)
10 Tlačítko nastavení teploty (Teplota)
4.2 Displej
A
B
C
Část pro teplotu:
A
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody
Část pro odstředění:
Ukazatel rychlosti odstřeďování
B
Ukazatel funkce Bez odstředění1)
Ukazatel funkce Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu Odstředění/Vypouštění.
Ukazatele na displeji:
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
C
Dětská bezpečnostní pojistka
Extra máchání
Víko zamčeno
Odložený start
D
7
8
www.aeg.com
Část pro čas:
Délka programu
Odložený start
D
Výstražné kódy
Chybové hlášení
Program je dokončen
5. TABULKA PROGRAMŮ
Program
Teplotní rozsah
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
6 kg
1200 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpině‐
né.
Bavlna + Předpírka 6 kg
95 °C - studená
1200 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Velmi zašpiněné a normál‐
ně zašpiněné.
Extra tichý
95 °C - studená
6 kg
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně a lehce za‐
špiněné. Program vyřadí veškeré odstřeďovací fáze
a provede tichý cyklus. Program se zastaví s vodou
ve vaně.
Syntetické
60 °C - studená
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Normálně zašpiněné.
Syntetické +
Předpírka
60 °C - studená
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Velmi zašpiněné a normálně zašpiněné.
Snadné žehlení
60 °C - studená
1 kg
1000 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
Jemné
40 °C - studená
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester. Normálně zašpiněné.
Vlna/Hedvábí
1 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlně‐
né a jemné prádlo označené symbolem ručního
40 °C - studená
lehce zašpiněné.1)
praní.2)
ČESKY
9
Program
Teplotní rozsah
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Odstřeďování/
6 kg
1200 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Ve‐
škeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných
tkanin.
Máchání
6 kg
1200 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Veškeré tkaniny s
výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Snižte
rychlost odstřeďování v závislosti na typu prádla.
Záclony
40 °C - studená
2,5 kg
800 ot/min
Speciální program pro záclony. Fáze předpírky se
Jeans
60 °C - studená
3 kg
1200 ot/min
Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo
tmavé barvy.
Rychlý intenzivní
60 °C - 40 °C
5 kg
1200 ot/min
Rychlý prací program pro lehce zašpiněnou bí‐
lou nebo stálobarevnou bavlnu a směsové tkani‐
ny.
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze jednou.
Super Eko
Studená
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).5)
6 kg
1200 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně zašpiněné.
Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu
se prodlouží.
Vypouštění3)
Bavlna Eko6)
60 °C - 40 °C
zapne automaticky.4)
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Při máchání pouze s vodou nepoužívejte žádný prací prostředek.
5) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
6) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě
směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby
energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
www.aeg.com
Kombinace programů a funkcí
Bavlna + Předpírka
■
■
Extra tichý
Odložený start
■
Úspora času 3)
■
Tekutý prostředek
Bavlna
Skvrny 1)
Program
Odstřeďování
10
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
Syntetické
■
■
Syntetické + Předpírka
■
■
■
■
■
■
Snadné žehlení
■
■
■
■
■
■
Jemné
■
■
■
■
■
■
Vlna/Hedvábí
■
■
Odstřeďování/Vypouště‐
ní4)
■
■
■
■
■
■
Máchání
■
■
■
■
Záclony
■
■
■
■
■
Jeans
■
■
■
■
Rychlý intenzivní
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
Super Eko
■
■
Bavlna Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Funkce Skvrny není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Zapnete-li funkci Extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu Máchání
nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
4) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
5) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
ČESKY
5.1 Woolmark Apparel Care Modrá
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro praní
vlněných oděvů určených pro ruční praní
za podmínky, že tyto oděvy se budou
prát podle pokynů výrobce této pračky.
Pokyny k sušení a další péči o prádlo
naleznete na etiketě oděvů. M1145
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem rů‐
zných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji vý‐
razně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6 kg délka programu
přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne
jedné hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká teč‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu (mi‐
nuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Bavlna 60 °C
6
1,10
56
180
53
Bavlna 40 °C
6
0,65
54
150
53
Syntetické 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Jemné 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Vlna/Hedvábí 30
°C 2)
Standardní programy pro bavlnu
11
12
www.aeg.com
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu (mi‐
nuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
6
0,79
47
248
53
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
3
0,58
39
174
53
Standardní 40 °C
program pro bavlnu
3
0,48
38
169
53
1) Na konci odstřeďovací fáze.
2) U některých modelů není k dispozici.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.48
0.48
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/ES.
7. FUNKCE
7.1 Teplota
Nastavením této funkce změníte výchozí
teplotu.
Kontrolka
= studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená
teplota.
7.2 Odstřeďování
Pomocí této funkce můžete snížit
výchozí rychlost odstřeďování.
Na displeji se zobrazí ukazatel
nastavené rychlosti.
Dodatečné funkce odstřeďování:
Bez odstředění
•
•
•
Nastavením této funkce zrušíte
všechny odstřeďovací fáze.
Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
Protože není použito odstředění, fáze
máchání u některých pracích
programů spotřebuje více vody.
• Na displeji se zobrazí ukazatel
Zastavení máchání
•
•
•
•
.
Nastavením této funkce snížíte
pomačkání prádla.
Prací program skončí s vodou v
bubnu. Buben se otáčí pravidelně,
aby se snížilo zmačkání prádla.
Víko zůstane zablokované. Před
odblokováním víka je nutné vypustit
vodu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Při vypouštění vody se řiďte
částí „Vypouštění vody po
dokončení programu“.
7.3 Skvrny
Nastavením této funkce přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn.
Tuto funkci použijte u prádla s odolnými
skvrnami.
ČESKY
Zobrazí se příslušný ukazatel.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
13
.
Tato funkce prodlouží délku
programu.
Tato funkce není k dispozici
u programů s teplotou nižší
než 40 °C.
7.4 Tekutý prostředek
7.6 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka přizpůsobíte
cyklus použití tekutého pracího
prostředku.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
7.5 Extra máchání
Díky této funkci můžete k některým
pracím programům přidat několik
máchání, viz „Tabulka programů“.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u velmi málo
znečištěného prádla.
7.7 Odložený start
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně Úspora
času a Odložený start na dobu šesti
sekund.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Teplota a
Odstřeďování, dokud se kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Skvrny a
Tekutý prostředek, dokud se příslušná
kontrolka nerozsvítí nebo nezhasne.
14
www.aeg.com
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Nalijte dva litry vody do komory na
prací prostředek pro fázi praní.
Zapnete tak vypouštěcí systém.
2. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
3. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
10.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
10.2 Vkládání prádla
1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko A.
Buben se otevře automaticky.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
4. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
5. Zavřete buben a víko.
POZOR!
Před zavřením víka vašeho
spotřebiče se ujistěte, že jste
správně zavřeli buben.
10.3 Použití pracího
prostředku a přísad
Odměřte prací prostředek a aviváž.
A
10.4 Komory pracího prostředku
POZOR!
Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.
Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.
ČESKY
15
Komora na prací prostředek fáze předpírky.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Komora na prací prostředek fáze praní.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).
Značka M udává maximální hladinu pro tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.
10.5 Tekutý nebo práškový
prací prostředek
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Poloha A pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
• Poloha B pro tekutý prací prostředek.
B
Při použití tekutého pracího prostředku:
• Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
• Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.
10.6 Nastavení programu
•
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
•
Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
Kontrolka Start/Pauza bliká.
16
www.aeg.com
•
Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
10.10 Zrušení odloženého
startu
10.7 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a víko se zablokuje.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
10.8 Opětovný výpočet délky
programu
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.9 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
10.11 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.12 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zap/Vyp zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
ČESKY
10.13 Otevření dvířek během
probíhajícího programu
POZOR!
Pokud je teplota nebo
hladina vody v bubnu moc
vysoká, ukazatel
zablokování dvířek
zůstane zobrazen a dvířka
nelze otevřít.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spotřebič.
2. Vyčkejte několik minut a poté opatrně
otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Zapněte spotřebič a znovu nastavte
program.
10.14 Otevření dvířek
spotřebiče během
odloženého startu
Během probíhajícího odloženého startu
jsou dvířka spotřebiče zablokovaná.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
.
ukazatel zablokování dvířek
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Odložený start bude pokračovat.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10.16 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování víka
. Víko zůstane zablokované.
Před otevřením víka je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
10.15 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
zablokování víka
a ukazatel
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
17
10.17 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
18
www.aeg.com
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
Automatický pohotovostní
režim nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odstraňte odolné skvrny.
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
11.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
11.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
ČESKY
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
11.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
19
11.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
12.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
12.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
20
www.aeg.com
12.4 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
3.
12.5 Čištění vypouštěcího filtru
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.
1.
2.
ČESKY
3.
4.
5.
12.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
21
22
www.aeg.com
3.
4.
90˚
12.7 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (5) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
12.8 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
- Víko spotřebiče nebo dvířka
bubnu jsou otevřená nebo nejsou
správně zavřená. Víko i dvířka
zkontrolujte!
•
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Úvod
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
VAROVÁNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
ČESKY
23
13.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že víko spotřebiče a dvířka bubnu jsou správně
zavřené.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není
ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Nastavte odstřeďovací funkci.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která kon‐
čí s vodou v bubnu.
24
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.
Nelze otevřít víko
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz ka‐
pitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší.
Jedná se o běžný jev.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná tlačítka.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
ČESKY
25
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
Bavlna
6 kg
Třída energetické účinnosti
A+++
Rychlost odstřeďování
1200 ot/min
Maximální
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
26
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................27
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 28
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 30
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................30
5. TABUĽKA PROGRAMOV.................................................................................32
6. SPOTREBA...................................................................................................... 36
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 37
8. NASTAVENIA................................................................................................... 38
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................38
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE........................................................................ 38
11. TIPY A RADY................................................................................................. 42
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................44
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 46
14. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 49
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
27
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Neprekračujte maximálnu náplň 6 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8
barov (0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k
dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou
ani inou pokrývkou podlahy.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. Ak sa chystáte
spotrebič v budúcnosti presúvať,
skrutky musíte znovu použiť a
uzamknúť bubon, aby ste predišli
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
•
•
•
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
podlahou.
Spotrebič neinštalujte tam, kde veko
spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie eventuálne unikajúcej
vody. Informácie o povolenom
príslušenstve vám poskytne
autorizované servisné stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
SLOVENSKY
•
•
•
•
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
29
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
30
www.aeg.com
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Ovládací panel
Veko
Jednoduchý prístup Soft Access
Filter vypúšťacieho čerpadla
Páčka na presun spotrebiča
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
Typový štítok
4
5
6
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
3
Extra tichý
Snadné žehlení
Tekutý
prostředek
10
1
2
3
4
Tlačidlo Zap/Vyp (Zap/Vyp)
Ovládač programov
Displej
Tlačidlo Štart/Prestávka (Start/
Pauza)
9
8
7
Odložený
start
6
5
4
5 Tlačidlo posunutého štartu (Odložený
start)
6 Tlačidlo Úspora času (Úspora času)
7 Tlačidlo Tekutý prací prostriedok
(Tekutý prostředek)
8 Tlačidlo Škvrny (Skvrny)
SLOVENSKY
9 Tlačidlo zníženia rýchlosti
odstreďovania (Odstřeďování)
10 Tlačidlo teploty (Teplota)
4.2 Displej
A
B
C
Oblasť teploty:
A
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ studenej vody.
Oblasť odstreďovania:
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
B
Ukazovateľ Bez odstreďovania1)
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
1) K dispozícii iba pre program Odstreďovanie/Vypúšťanie.
Displej s ukazovateľmi:
Fáza prania
Fáza plákania
Fáza odstreďovania
C
Detská poistka
Extra plákanie
Blokované veko
Posunutý štart
D
31
32
www.aeg.com
Oblasť času:
Trvanie programu
Posunutý štart
D
Kódy alarmu
Chybové hlásenie
Program sa skončil
5. TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Pracie programy
Bavlna
95 °C – studená
voda
6 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
Bavlna + Předpírka 6 kg
95 °C – studená
1200 ot./min.
voda
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné znečistenie.
Extra tichý
95 °C – studená
voda
6 kg
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie. Program vynechá fázy odstreďovania a vykoná
tichý cyklus. Cyklus sa zastaví s vodou v bubne.
Syntetické
60 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné zneči‐
stenie.
Syntetické + Před‐
pírka
60 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Silné a bežné
znečistenie.
Snadné žehlení
60 °C – studená
voda
1 kg
1000 ot./min.
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie. Bež‐
Jemné
40 °C – studená
voda
2,5 kg
1200 ot./min.
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru. Bežné znečistenie.
né a mierne znečistenie.1)
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Vlna/Hedvábí
1 kg
1200 ot./min.
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand
washing» pre ručné pranie.2)
40 °C – studená
voda
Odstřeďování/
33
6 kg
1200 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej
bielizne.
Máchání
6 kg
1200 ot./min.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny,
okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Rýchlosť od‐
streďovania znížte podľa druhu bielizne.
Záclony
40 °C – studená
voda
2,5 kg
800 ot./min.
Špeciálny program pre záclony. Fáza predpierania
Jeans
60 °C – studená
voda
3 kg
1200 ot./min.
Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby.
Rychlý intenzivní
60 °C – 40 °C
5 kg
1200 ot./min.
Program rýchleho prania na bielu/farebne stálu
bavlnu a zmesové tkaniny s miernym znečiste‐
ním.
20 min. - 3 kg
40 °C – 30 °C
3 kg
1200 ot./min.
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym zneči‐
stením alebo iba jedenkrát nosené.
Super Eko
Studená voda
3 kg
1200 ot./min.
Zmiešané tkaniny (bavlnené a syntetické tkani‐
Vypouštění3)
sa aktivuje automaticky.4)
ny)5).
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Bavlna Eko6)
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
6 kg
1200 ot./min.
60 °C – 40 °C
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné zneči‐
stenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho
programu sa predĺži.
1) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Pre fázu predpierania nepoužívajte žiadny prací prostriedok, aby sa textílie preplákali v čistej vode.
5) Tento program je určený na každodenné použitie a má najnižšiu spotrebu energie a vody pri zachova‐
ní dobrej účinnosti prania.
6) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.
Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štandardný program pre bavlnu pri
60 °C» a «štandardný program pre bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie
bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Bavlna + Předpírka
■
■
Extra tichý
Odložený start
■
Úspora času 3)
■
Tekutý prostředek
Bavlna
Skvrny 1)
Program
Odstřeďování
34
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2)
Syntetické
■
■
Syntetické + Předpírka
■
■
■
■
■
■
Snadné žehlení
■
■
■
■
■
■
■
Vlna/Hedvábí
■
■
Odstřeďování/Vypouště‐
ní4)
■
■
■
2)
■
Odložený start
■
Tekutý prostředek
Jemné
Skvrny 1)
Odstřeďování
Program
35
Úspora času 3)
SLOVENSKY
■
■
■
■
■
■
Máchání
■
■
■
■
Záclony
■
■
■
■
■
Jeans
■
■
■
■
Rychlý intenzivní
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
Super Eko
■
■
Bavlna Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Funkcia Škvrny nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Extra plákanie, spotrebič pridá niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri pro‐
grame Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
4) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
5) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5.1 Woolmark Apparel Care Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol
schválený spoločnosťou The Woolmark
Company na pranie vlnených odevov,
ktoré sú označené symbolom ručného
prania «hand wash», za predpokladu, že
odevy sa perú v súlade s pokynmi
výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1145
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
36
www.aeg.com
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje môžu ovplyvniť rôzne faktory:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množ‐
stvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maxi‐
málna náplň 6 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1
kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné tr‐ Zostatková
vanie pro‐
vlhkosť
gramu (mi‐ (%)1)
núty)
Bavlna 60 °C
6
1,10
56
180
53
Bavlna 40 °C
6
0,65
54
150
53
Syntetické 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Jemné 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Vlna/Hedvábí 30
°C 2)
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
6
0,79
47
248
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
3
0,58
39
174
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 40 °C
3
0,48
38
169
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
2) Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii.
SLOVENSKY
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.48
0.48
37
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Teplota
7.3 Skvrny
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
Nastavením tejto voliteľnej funkcie
pridáte do programu fázu odstraňovania
škvŕn.
Ukazovateľ
= studená voda.
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
Túto funkciu použite na bielizeň s
odolnými škvrnami.
7.2 Odstřeďování
Keď nastavíte túto možnosť, do
priehradky
Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť
štandardnú rýchlosť odstreďovania.
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ
nastavenej rýchlosti.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Bez odstreďovania
•
•
•
•
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie
práčka vypustí všetky fázy
odstreďovania.
Túto funkciu nastavte pre veľmi jemné
tkaniny.
Pri niektorých pracích programoch sa
použije počas fázy plákania viac vody,
aby sa vykompenzovala neprítomnosť
odstreďovania.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Plákanie Stop
•
•
•
•
Túto voliteľnú funkciu nastavte vtedy,
ak chcete znížiť pokrčenie bielizne.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa bude pravidelne
otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne.
Veko zostane zablokované. Ak chcete
odblokovať veko, musíte vypustiť
vodu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Ak chcete vypustiť vodu,
pozrite si časť „Vypustenie
vody po skončení cyklu".
dajte odstraňovač škvŕn.
.
7.4 Tekutý prostředek
Stlačte toto tlačidlo, aby ste prací cyklus
prispôsobili použitiu tekutého pracieho
prostriedku.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
7.5 Extra máchání
S touto voliteľnou funkciou môžete pridať
k niektorým pracím programom plákania,
pozrite si časť „Tabuľka programov”.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
7.6 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
Pri mierne znečistenej bielizni stlačte
tlačidlo dvakrát. Nastaví sa možnosť
„Extra rýchly“.
38
www.aeg.com
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas oneskorenia.
7.7 Odložený start
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály, stlačte tlačidlo Úspora času a
tlačidlo Odložený start súčasne na 6
sekúnd.
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.2 Detská poistka
tlačidlá Teplota a Odstřeďování a
podržte ich stlačené, kým sa
ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
•
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Po stlačení tlačidla Start/Pauza:
zablokujú sa voliteľné funkcie a volič
programu.
Pred stlačením tlačidla Start/Pauza:
spotrebič sa nedá spustiť.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá Skvrny a Tekutý prostředek a
podržte ich stlačené, kým sa
ukazovateľ nerozsvieti/nezhasne.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Do priehradky na prací prostriedok
pre fázu prania nalejte 2 litre vody.
Aktivuje sa odtokový systém.
2. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
3. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Zaznie krátky tón.
SLOVENSKY
10.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte veko spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo A.
Bubon sa automaticky otvorí.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
4. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
5. Bubon a veko zatvorte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením veka
spotrebiča sa uistite, že ste
bubon zavreli správne.
10.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
Odmerajte správne množstvo pracieho
prostriedku a aviváže.
A
10.4 Priehradky na pracie prostriedky
UPOZORNENIE!
Používajte iba pracie prostriedky určené pre práčky.
Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.
Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.
Značky MAX označujú maximálne množstvo pracieho prostriedku (prá‐
škového alebo tekutého).
Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (avivážny prípravok, škrob).
Značka M označuje maximálnu hladinu tekutých prídavných prostried‐
kov.
Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.
39
40
www.aeg.com
10.5 Tekutý alebo práškový
prací prostriedok
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Poloha A pre práškový prací prostriedok (nastavenie z výroby).
• Poloha B pre tekutý prací prostriedok.
B
Keď používate tekutý prací prostriedok:
• Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
• Nepridávajte viac tekutého prostriedku ako je maximálna úroveň.
10.6 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza
bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
10.7 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Start/Pauza spustite
program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, veko je blokované.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
.
SLOVENSKY
10.8 Prepočítanie času cyklu
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli perfektné
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
10.9 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Odložený start nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Start/
Pauza, môžete zrušiť alebo
zmeniť nastavený posunutý
štart.
10.10 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Start/Pauza
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Odložený start, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Start/
Pauza okamžite spustíte program.
10.11 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Príslušný ukazovateľ bliká.
41
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Program bude pokračovať.
10.12 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla
Zap/Vyp spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
10.13 Otvorenie dvierok pri
spustenom programe
UPOZORNENIE!
Ak je teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoká,
ukazovateľ blokovania
dvierok
bude svietiť a
dvierka nie je možné otvoriť.
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
2. Počkajte niekoľko minút a potom
opatrne otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Zapnite spotrebič a opäť nastavte
program.
10.14 Otvorenie dvierok, keď
je zapnutý posunutý štart
Dvierka spotrebiča sú počas posunutého
štartu zatvorené.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Na displeji zhasne ukazovateľ blokovania
dvierok
.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
42
www.aeg.com
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Start/Pauza.
Pokračuje posunutý štart.
2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
10.15 Koniec cyklu
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
Na displeji sa zobrazí
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
a zhasne
ukazovateľ blokovania veka
.
Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
10.17 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
10.16 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
nevypne spotrebič, aby vám
pripomenula, že máte
vypustiť vodu.
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
Svieti ukazovateľ blokovania veka
Veko zostane zablokované.
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Start/Pauza nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
.
Ak chcete otvoriť veko, musíte vypustiť
vodu:
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Vloženie bielizne
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Odstráňte odolné škvrny.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky a
záclony vložte do pracieho vaku alebo
obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice a pod.) použite pracie
vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
11.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
11.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
•
•
•
•
•
43
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
11.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
11.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
44
www.aeg.com
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vonkajšie čistenie
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
12.3 Program prania na
údržbu práčky
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
12.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
•
•
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Vyberte všetku bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
12.4 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
3.
2.
SLOVENSKY
12.5 Čistenie odtokového filtra
Odtokový filter nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca.
1.
2.
3.
4.
5.
45
46
www.aeg.com
12.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(5) z časti „Čistenie odtokového sitka“. V
prípade potreby včistite čerpadlo.
12.8 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
SLOVENSKY
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
•
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Veko spotrebiča alebo dvierka
bubna sú otvorené alebo sú
nesprávne zatvorené. Skontrolujte
veko aj dvierka!
47
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
13.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú veko spotrebiča a dvierka bubna správne za‐
tvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená alebo
vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné in‐
formácie získate od miestneho dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter venti‐
lu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
vodou a vodu ihneď vy‐
púšťa.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť príliš nízko.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
48
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram na vypustenie vody.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐ Nastavte voliteľnú funkciu Odstreďovanie.
funguje alebo cyklus pra‐ Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bubne,
nia trvá dlhšie než zvy‐
nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
čajne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstre‐
ďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vy‐
vážením.
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pro‐
striedku.
Nie je možné otvoriť ve‐
ko spotrebiča.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalácia“.
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia“.
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Pozrite
si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
SLOVENSKY
Problém
49
Možné riešenie
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka/celková 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
Bavlna
6 kg
Energetická trieda
A+++
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1200 ot./min
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
50
www.aeg.com
SLOVENSKY
51
192957501-A-352016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement