Aeg L75260TLP1 Instrukcja obsługi

Aeg L75260TLP1 Instrukcja obsługi
LAVAMAT 78260TLP1
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Pralka
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 4
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 6
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................7
5. TABELA PROGRAMÓW.................................................................................... 8
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE................................................................. 12
7. OPCJE..............................................................................................................14
8. USTAWIENIA................................................................................................... 15
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................15
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA..................................................................... 15
11. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 19
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 21
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 24
14. DANE TECHNICZNE......................................................................................26
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Prosimy o zarejestrowanie produktu, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
umysłowych lub sensorycznych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieciom ani zwierzętom domowym nie wolno
przebywać w pobliżu urządzenia z otworzonymi
drzwiami.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 6 kg (patrz „Tabela
programów”).
Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia
powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów
(0,8 MPa).
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do sieci wodociągowej
za pomocą dołączonego nowego zestawu węży lub
innego nowego zestawu węży dostarczonego przez
autoryzowane centrum serwisowe.
Nie wolno używać starego zestawu węży.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi
wymienić go producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec zagrożeniu porażeniem prądem.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Nie wolno czyścić urządzenia wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Przechowywać blokady transportowe
w bezpiecznym miejscu. Jeśli w
przyszłości zajdzie potrzeba
ponownego transportu urządzenia,
należy zamontować blokady w celu
unieruchomienia bębna, aby zapobiec
wewnętrznym uszkodzeniom.
•
•
•
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
Nie instalować ani nie korzystać z
urządzenia w miejscach, w których
temperatura może spaść poniżej 0°C
lub w których mogłoby być ono
narażone na działanie czynników
atmosferycznych.
Podłoże, na którym będzie stało
urządzenie, musi być płaskie,
stabilne, odporne na działanie
wysokiej temperatury i czyste.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Wyregulować nóżki, aby zapewnić
odpowiednią przestrzeń między
urządzeniem a podłogą.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, które uniemożliwiają
całkowite otworzenie pokrywy
urządzenia.
Nie umieszczać pod urządzeniem
żadnych pojemników na wypadek
ewentualnego wycieku wody.
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu
uzyskania informacji, jakich
akcesoriów można używać.
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy sprawdzić, czy nie ma
widocznych wycieków wody.
2.4 Eksploatacja
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
5
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem,
wznieceniem pożaru lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
podanych na opakowaniu detergentu.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Upewnić się, że w praniu nie ma
żadnych metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
6
www.aeg.com
2.6 Utylizacja
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i zamknąć dopływ wody.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w bębnie.
Utylizację urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Pokrywa
Otwieranie Soft access
Filtr pompy opróżniającej
Dźwignia do transportu urządzenia
Nóżki do poziomowania urządzenia
Tabliczka znamionowa
POLSKI
7
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Opis panelu sterowania
1
2
3
Parowy bez zagniecen
Parowy - odswiezanie
Bawełniane
˛
Pranie wstepne
Super cichy
Bawełniane Eko
Syntetyczne
Super Eko
Łatwe prasowanie
20 min. - 3 kg
Jeans
Płukanie
Wirowanie/
Odpompowanie
Wł./Wył.
Delikatne
Wełna/
Jedwab
Koc
Temp.
Wirowanie
Plamy
10
9
8
Przycisk Wł./Wył. (Wł./Wył.)
Pokrętło wyboru programów
Wyświetlacz
Przycisk Start/Pauza (Start/Pauza)
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu (Opóźniony start)
6 Przycisk oszczędzania czasu
(Skrócony)
1
2
3
4
5
Płyn
Opózniony
do prania Skrócony
start
7
6
5
Start/Pauza
4
7 Przycisk detergent w płynie (Płyn do
prania)
8 Przycisk odplamiania (Plamy)
9 Przycisk zmniejszenia prędkości
wirowania (Wirowanie)
10 Przycisk wyboru temperatury (Temp.)
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
Obszar wskazań temperatury:
A
Wskaźnik temperatury
Wskaźnik prania w zimnej wodzie
D
8
www.aeg.com
Obszar wskazań prędkości wirowania:
Wskaźnik prędkości wirowania
B
Wskaźnik braku wirowania1)
Wskaźnik funkcji Stop z wodą
1) Dotyczy tylko programu Wirowanie/Odpompowanie.
Wskazania wyświetlacza:
Faza prania
Faza płukania
Faza wirowania
C
Blokada uruchomienia
Dodatkowe płukanie
Pokrywa zablokowana
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Obszar czasu:
Czas trwania programu
Opóźnienie rozpoczęcia programu
D
Kody alarmowe
Komunikat błędu
Program został zakończony
5. TABELA PROGRAMÓW
Program
Zakres tempera‐
tur
Programy prania
Maksymalny
Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość wiro‐
wania
POLSKI
9
Program
Zakres tempera‐
tur
Maksymalny
Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość wiro‐
wania
Bawełniane
95°C - pranie w
zimnej wodzie
6 kg
1200 obr./min
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i
lekko zabrudzone.
Bawełniane +
Pranie wstępne
95°C - pranie w
zimnej wodzie
6 kg
1200 obr./min
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Bardzo
i średnio zabrudzone.
Super cichy
95°C - pranie w
zimnej wodzie
6 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i
lekko zabrudzone. Ten program eliminuje wszystkie
fazy wirowania w celu obniżenia poziomu hałasu.
Po zakończeniu cyklu woda pozostaje w bębnie.
Syntetyczne
60°C - pranie w
zimnej wodzie
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio za‐
brudzone.
Łatwe prasowa‐
nie
60°C - pranie w
zimnej wodzie
1 kg
800 obr./min
Tkaniny syntetyczne do delikatnego prania. Nor‐
Delikatne
40°C - pranie w
zimnej wodzie
2,5 kg
1200 obr./min
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza, po‐
liester. Średnio zabrudzone.
Wełna/
Jedwab
40°C - pranie w
zimnej wodzie
1 kg
1200 obr./min
Rzeczy wełniane nadające się do prania w pralce
i przeznaczone do prania ręcznego oraz tkaniny
Koc
60°C - 30°C
2 kg
800 obr./min
malnie lub lekko zabrudzone.1)
delikatne z symbolem „pranie ręczne”.2)
Wirowanie/
Specjalny program przeznaczony do prania poje‐
dynczo syntetycznych koców, narzut, pościeli
itp.
6 kg
Odpompowanie 3) 1200 obr./min
Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna.
Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bar‐
dzo delikatnych.
Płukanie
6 kg
1200 obr./min
Płukanie i odwirowanie prania. Wszystkie tkaniny z
wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Zmniej‐
szyć prędkość wirowania odpowiednio do rodzaju
prania.
Jeans
60°C - pranie w
zimnej wodzie
3 kg
1200 obr./min
Odzież dżinsowa i dzianiny. Także rzeczy w ciem‐
nych kolorach.
10
www.aeg.com
Program
Zakres tempera‐
tur
Maksymalny
Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość wiro‐
wania
20 min. - 3 kg
40°C - 30°C
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny bawełniane i syntetyczne lekko zabru‐
dzone lub noszone tylko jeden raz.
Super Eko
Pranie w zimnej
wodzie
3 kg
1200 obr./min
Tkaniny mieszane (bawełniane i syntetyczne)4).
6 kg
1200 obr./min
Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach.
Średnio zabrudzone. Czas trwania programu wydłu‐
ża się, a zużycie energii maleje.
Bawełniane Eko 5)
60°C - 40°C
Programy parowe6)
Programy parowe można stosować do suchego, wypranego lub jednokrotnie noszo‐
nego prania. Programy te mogą ograniczyć zagniecenia i nieprzyjemne zapachy
oraz zapewnić większą gładkość prania.
Nie stosować jakiegokolwiek detergentu. Jeśli jest to konieczne, należy usunąć pla‐
my wypraniem lub miejscowym odplamianiem.
Programy parowe nie realizują żadnych cykli higienicznych.
Nie włączać programu parowego dla następujących rodzajów odzieży:
•
•
•
Rzeczy do prania w temperaturze poniżej 40°C.
Rzeczy, które nie mają na metce informacji o możliwości ich suszenia w suszarkach.
Rzeczy z elementami plastikowymi, metalowymi, drewnianymi itp.
Parowy - od‐
świeżanie
1 kg
Program parowy do tkanin bawełnianych i synte‐
tycznych. Cykl służy do usuwania nieprzyjemnego
zapachu z prania.7)
POLSKI
Program
Zakres tempera‐
tur
Maksymalny
Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość wiro‐
wania
Parowy - bez
zagnieceń
1 kg
11
Program parowy do tkanin bawełnianych i synte‐
tycznych. Program ten chroni pranie przed powsta‐
waniem zagnieceń.
1) Aby ograniczyć powstawanie zagnieceń na praniu, w ramach tego cyklu regulowana jest temperatura
wody i wykonywana faza delikatnego prania i wirowania. Urządzenie wykonuje dodatkowe cykle płuka‐
nia.
2) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli w celu zapewnienia delikatnego prania. Może wydawać
się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo.
3) Należy określić prędkość wirowania. Upewnić się, że jest ona odpowiednia dla typu pranej tkaniny. Po
włączeniu opcji Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
4) Ten program służy do codziennego użytku i zapewnia najniższe zużycie energii i wody przy dobrej wy‐
dajności prania.
5) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej.
Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 programy te są odpowiednikami programów: „standardowy pro‐
gram prania tkanin bawełnianych w 60°C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40°C”.
Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem łącznego zużycia wody i energii do prania
średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego
programu.
6) Jeśli ustawiono program parowy dla suchego prania, po zakończeniu programu pranie może wydawać
się wilgotne. Zalecane jest pozostawienie prania na świeżym powietrzu na około 10 minut, aby pozbyć
się wilgoci. Po zakończeniu programu należy szybko wyjąć pranie z bębna. Po użyciu programu parowe‐
go rzeczy można również prasować, jest to jednak znacznie łatwiejsze.
7) Para nie usuwa zapachów pochodzenia zwierzęcego.
Zgodność opcji programów
Bawełniane + Pranie
wstępne
■
■
Super cichy
Syntetyczne
■
■
Opóźniony start
■
Skrócony
■
Płyn do prania
Bawełniane
Plamy
Wirowanie
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
12
www.aeg.com
Płyn do prania
Skrócony
Opóźniony start
Łatwe prasowanie
■
■
■
■
■
■
■
Delikatne
■
■
■
■
■
■
■
Wełna/Jedwab
■
■
Koc
■
Wirowanie
Plamy
Program
Wirowanie/Odpompowa‐
nie1)
■
■
■
■
■
■
■
Płukanie
■
■
Jeans
■
■
20 min. - 3 kg
■
Super Eko
■
■
■
■
Bawełniane Eko
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Należy określić prędkość wirowania. Upewnić się, że jest ona odpowiednia dla typu pranej tkaniny. Po
włączeniu opcji Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
5.1 Woolmark Apparel Care –
Blue (niebieski)
urządzeniu jako nadający się do prania
odzieży wełnianej oznaczonej metką
„prać ręcznie”, pod warunkiem, że pranie
będzie wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta pralki. Należy stosować się
do informacji dotyczących suszenia oraz
pozostałych wskazówek zamieszczonych
na metce odzieży. M1145
W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu
i Indiach symbol Woolmark jest
certyfikowanym znakiem towarowym.
Firma Woolmark Company zatwierdziła
cykl prania wełny dostępny w tym
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne zmienne
parametry mogą mieć wpływ na dane: ilość i rodzaj prania oraz tempera‐
tura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
POLSKI
13
Po rozpoczęciu programu wyświetlany jest czas trwania programu z
maksymalnym wsadem.
W trakcie prania czas ten jest obliczany automatycznie i może ulec
znacznemu skróceniu, jeśli rzeczywisty ciężar prania jest mniejszy od
maksymalnego (np. dla programu Bawełniane 60°C i maksymalnego
wsadu wynoszącego 6 kg czas trwania programu przekracza 2 godziny,
natomiast dla wsadu 1 kg czas trwania będzie wynosił poniżej 1 godzi‐
ny).
Podczas obliczania rzeczywistego czasu trwania programu na wyświet‐
laczu będzie migać kropka.
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Bawełniane 60°C
6
1,25
75
210
53
Bawełniane 40°C
6
1,10
75
210
53
Syntetyczne 40°C
3
0,70
60
140
35
2,5
0,45
46
110
35
1
0,33
44
55
30
Delikatne 40°C
Wełna/Jedwab
30°C 2)
Zużycie wo‐ Przybliżony Wilgotność
dy (litry)
czas trwa‐
(%)1)
nia progra‐
mu (minuty)
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane 60°C –
program standardo‐
6
0,76
42
247
53
3
0,50
35
181
53
3
0,45
35
179
53
wy
Bawełniane 60°C –
program standardo‐
wy
Bawełniane 40°C –
program standardo‐
wy
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
2) Niedostępne w niektórych modelach.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb czuwania (W)
0.30
0.30
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE, wdrażają‐
cym dyrektywę 2009/125/WE.
14
www.aeg.com
7. OPCJE
7.1 Temp.
W przypadku włączenia tej opcji należy
Użyć tej opcji, aby zmienić domyślną
temperaturę.
Wskaźnik
dodać odplamiacz do komory
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
Funkcja nie jest dostępna z
temperaturą niższą niż 40°C.
= pranie w zimnej wodzie.
Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona
temperatura.
7.2 Wirowanie
.
7.4 Płyn do prania
Ta opcja umożliwia zmniejszenie
domyślnej prędkości wirowania.
Nacisnąć ten przycisk, aby dostosować
wybrany program do użycia detergentu w
płynie.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
ustawionej prędkości.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
Dodatkowe opcje wirowania:
Bez wirowania
•
•
•
•
Wybranie tej opcji powoduje
pominięcie wszystkich faz wirowania.
Opcję tę należy wybierać do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Aby zrekompensować brak
wirowania, w niektórych programach
w trakcie fazy płukania urządzenie
zużywa więcej wody.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Stop z wodą
•
•
•
•
Wybranie tej opcji pozwala
zmniejszyć zagniecenia.
Po zakończeniu programu prania w
bębnie pozostanie woda. Bęben
obraca się regularnie, aby zmniejszyć
zagniecenia.
Pokrywa pozostaje zablokowana.
Należy odpompować wodę, aby
odblokować pokrywę.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
.
Aby odpompować wodę,
patrz „Odpompowanie wody
po zakończeniu cyklu”.
7.3 Plamy
Ustawić tę opcję, aby dodać do
programu fazę odplamiania.
Ta opcja jest przydatna do prania rzeczy
z trudnymi do usunięcia plamami.
7.5 Dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie kilku faz
płukania do programu prania, patrz
„Tabela programów”.
Opcji tej należy używać w miejscach, w
których występuje miękka woda oraz do
prania rzeczy osób wrażliwych na
detergenty.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
7.6 Skrócony
Ta opcja umożliwia skrócenie czasu
trwania programu.
•
•
Nacisnąć ten przycisk jednokrotnie,
aby ustawić „skrócony czas” w
przypadku normalnie zabrudzonej
odzieży.
Nacisnąć przycisk dwa razy, aby
ustawić tryb „bardzo szybki” tylko dla
lekko zabrudzonych ubrań.
W niektórych programach
działa tylko jedna z tych
opcji.
7.7 Opóźniony start
Ta opcja umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu od 30 minut do 20
godzin.
Na wyświetlaczu widoczny będzie
odpowiedni wskaźnik i czas opóźnienia.
POLSKI
15
8. USTAWIENIA
8.1 Sygnały dźwiękowe
•
Urządzenie emituje sygnały dźwiękowe:
• Po włączeniu urządzenia.
• Po wyłączeniu urządzenia.
• Po naciśnięciu przycisku.
• Po zakończeniu programu.
• Gdy urządzenie działa nieprawidłowo.
Aby wyłączyć/włączyć sygnały
dźwiękowe, należy nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przez 6
sekund Skrócony i Opóźniony start.
Po wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych będą one
nadal emitowane podczas
nieprawidłowego działania
urządzenia.
8.2 Blokada uruchomienia
Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać Temp. i Wirowanie, aż
wskaźnik
włączy/wyłączy się.
Opcję można włączyć:
•
•
Po naciśnięciu Start/Pauza:
możliwość wyboru opcji oraz pokrętło
wyboru programów zostaną
zablokowane.
Przed naciśnięciem Start/Pauza:
urządzenie nie uruchomi się.
8.3 Stałe dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie na stałe
jednego cyklu płukania po ustawieniu
nowego programu.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać Plamy i Płyn do prania,
aż odpowiedni wskaźnik włączy/
wyłączy się.
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Wlać 2 litry wody do przegródki na
detergent do fazy prania.
Spowoduje to uruchomienie układu
odpływowego.
2. Umieścić niewielką ilość detergentu
w przegródce na detergent do fazy
prania.
3. Ustawić i uruchomić program do
prania bawełny z ustawioną
najwyższą temperaturą, nie
wkładając prania.
Spowoduje to usunięcie wszelkich
możliwych zabrudzeń z bębna i
zbiornika.
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA
10.1 Włączanie urządzenia
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
10.2 Wkładanie prania
1. Otworzyć pokrywę urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk A.
Bęben otworzy się automatycznie.
3. Włożyć pranie do bębna (należy
robić to pojedynczo).
4. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem
ich do urządzenia.
Nie należy wkładać za dużo prania do
bębna.
5. Zamknąć bęben i pokrywę.
16
www.aeg.com
A
UWAGA!
Przed zamknięciem pokrywy
urządzenia należy
sprawdzić, czy bęben został
prawidłowo zamknięty.
10.3 Stosowanie detergentów
i dodatków
Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu
i płynu zmiękczającego.
10.4 Przegródki na detergent
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do pralek.
Zawsze należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu
detergentów.
Przegródka na detergent do fazy prania wstępnego.
Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku
lub w płynie).
Przegródka na detergent do fazy prania.
Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku
lub w płynie).
Przegródka na dodatkowe środki w płynie (płyn zmiękczający, kroch‐
mal).
Oznaczenie M wskazuje maksymalny poziom dodatków w płynie.
Klapka do detergentu w proszku lub w płynie.
POLSKI
17
10.5 Detergent w płynie lub
proszku
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Położenie A – detergent w proszku (ustawienie fabryczne).
• Położenie B – detergent w płynie.
Korzystając z detergentu w płynie:
• Nie stosować gęstych ani żelowych detergentów.
• Nie przekraczać maksymalnego poziomu płynu.
10.6 Ustawianie programu
1. Wybrać program za pomocą pokrętła
wyboru programów:
• Zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego programu.
• Zacznie migać wskaźnik Start/
Pauza.
• Wyświetlacz pokazuje: domyślną
temperaturę, prędkość wirowania,
wskaźniki faz programu oraz czas
trwania programu.
2. W razie potrzeby zmienić ustawienia
temperatury, prędkości wirowania i
czasu trwania programu lub wybrać
dostępne opcje. Wybranie opcji
powoduje włączenie
odpowiadającego jej wskaźnika.
W razie dokonania
nieprawidłowego wyboru na
wyświetlaczu pojawi się
wskazanie Err.
10.7 Uruchamianie programu
bez opóźnienia
Aby rozpocząć program, należy nacisnąć
przycisk Start/Pauza.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i
pozostanie włączony.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik
aktualnej fazy programu.
Program uruchomi się, a pokrywa
zostanie zablokowana. Na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik
.
18
www.aeg.com
Gdy urządzenie napełnia się
wodą, na krótki czas może
włączyć się pompa
opróżniająca.
10.8 Ponowne obliczanie
czasu trwania cyklu
Po około 15 minutach od
chwili rozpoczęcia
programu:
• Urządzenie
automatycznie
dopasowuje czas trwania
programu do ładunku
prania w celu
zapewnienia
doskonałego efektu
prania w jak najkrótszym
czasie.
• Na wyświetlaczu pojawi
się nowa wartość czasu.
10.9 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
1. Nacisnąć kilka razy przycisk
Opóźniony start, aż na wyświetlaczu
pojawi się odpowiednia wartość
minut lub godzin opóźnienia.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie rozpocznie odliczanie czasu
opóźnienia.
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
Przed naciśnięciem
przycisku Start/Pauza w celu
uruchomienia urządzenia
można zmienić lub anulować
ustawienie funkcji
opóźnienia rozpoczęcia
programu.
10.10 Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
włączyć tryb pauzy.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
Opóźniony start, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie .
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza, aby natychmiast uruchomić
program.
10.11 Przerywanie programu i
zmiana opcji
Niektóre opcje można zmienić tylko
przed uruchomieniem programu.
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Zmienić ustawioną opcję.
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Program będzie kontynuowany.
10.12 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
anulować program i wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Wł./
Wył., aby uruchomić urządzenie.
Następnie można ustawić nowy program
prania.
Przed rozpoczęciem nowego
programu urządzenie może
odpompować wodę. W takim
przypadku należy upewnić
się, że detergent nadal
znajduje się w przegródce;
w przeciwnym razie należy
uzupełnić detergent.
10.13 Otwieranie drzwi
urządzenia w trakcie trwania
programu
UWAGA!
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są za
wysokie, wskaźnik blokady
drzwi
pozostanie
widoczny na wyświetlaczu i
nie będzie można otworzyć
drzwi.
Aby otworzyć drzwi, należy wykonać
następujące czynności:
POLSKI
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
2. Odczekać kilka minut, a następnie
ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Włączyć urządzenie i ponownie
ustawić program.
10.14 Otwieranie drzwi, gdy
włączona jest funkcja
opóźnienia rozpoczęcia
programu
Gdy włączona jest funkcja opóźnienia
rozpoczęcia programu, drzwi urządzenia
są zablokowane.
Aby otworzyć drzwi urządzenia:
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
10.16 Odpompowanie wody
po zakończeniu cyklu
Program prania zakończył się, ale w
bębnie pozostaje woda:
Świeci się wskaźnik blokady pokrywy
. Pokrywa pozostaje zablokowana.
Należy odpompować wodę, aby móc
otworzyć pokrywę.
10.15 Zakończenie cyklu
Po zakończeniu programu urządzenie
wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
.
Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
Po upływie pięciu minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się informacja o
zakończeniu ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za
pomocą pokrętła wyboru
programów.
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do powstania zagnieceń na
praniu.
.
blokady drzwi
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Funkcja opóźnienia rozpoczęcia
programu wznowi działanie.
i zgaśnie wskaźnik blokady pokrywy
19
1. W razie potrzeby należy zmniejszyć
prędkość wirowania.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie odpompuje wodę i
przeprowadzi wirowanie.
3. Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
,
można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund Wł./Wył., aby wyłączyć
urządzenie.
Urządzenie automatycznie
odpompuje wodę i
przeprowadzi odwirowanie
po upływie około 18 godzin.
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Wkładanie prania
•
•
Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wełniane.
Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
Niektóre kolorowe rzeczy mogą
farbować podczas pierwszego prania.
Zaleca się pranie ich oddzielnie za
pierwszym razem.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
paski.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
Odwrócić na drugą stronę
wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz
rzeczy z nadrukami.
Usunąć uporczywe plamy.
Przeprać uporczywe plamy
specjalnym detergentem.
Należy zachować ostrożność przy
praniu zasłon. Odczepić żabki/haczyki
i umieścić zasłony w worku do prania
lub poszewce od poduszki.
Nie prać rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach. Małe i/lub
delikatne rzeczy (np. biustonosze z
fiszbinami, paski, rajstopy itp.) należy
prać w worku do prania.
Mała ilość prania może stwarzać
problemy z wyważeniem podczas
wirowania. W takim przypadku należy
ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i
powtórzyć próbę wirowania.
•
•
•
•
•
11.4 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
•
11.2 Uporczywe plamy
•
Woda i detergent nie wystarczą do
usunięcia niektórych plam.
•
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem prania do urządzenia.
Dostępne są specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu
plamy i tkaniny.
11.3 Detergenty i dodatki
•
Stosować wyłącznie detergenty i
dodatki przeznaczone do pralek
automatycznych:
– detergenty w proszku do
wszystkich rodzajów tkanin,
– detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maksymalnie 40°C) i
wełnianych,
– detergenty w płynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C), do
wszystkich rodzajów tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wełnianych.
Nie należy mieszać różnych typów
detergentów.
W celu ochrony środowiska nie należy
używać większej ilości detergentu, niż
jest to konieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
zamieszczonych na opakowaniu tych
produktów.
Stosować produkty odpowiednio
dobrane do typu tkaniny i koloru,
temperatury programu i stopnia
zabrudzenia.
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone
w dozownik detergentu z klapką,
płynne detergenty należy umieszczać
w specjalnym dozowniku
(dostarczanym przez producenta
detergentu).
Do prania normalnie zabrudzonej
odzieży należy wybrać program bez
fazy prania wstępnego.
Zawsze rozpoczynać program prania
z maksymalnym dozwolonym
ładunkiem w bębnie.
W programach z niską temperaturą
należy w razie potrzeby stosować
odplamiacz.
Aby stosować odpowiednią ilość
detergentu, należy sprawdzić
twardość wody w instalacji domowej.
Patrz rozdział „Twardość wody”.
11.5 Twardość wody
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie zmiękczacza wody
przeznaczonego do pralek. Jeśli woda
jest miękka, nie ma konieczności
stosowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat
twardości wody, należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza
wody. Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na opakowaniu produktu.
POLSKI
21
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Do usuwania osadów rdzy należy
stosować wyłącznie specjalne produkty
przeznaczone do pralek. Tę procedurę
należy przeprowadzać jako oddzielny
cykl prania (bez odzieży).
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Czyszczenie obudowy
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą ciepłej wody z mydłem.
Dokładnie osuszyć wszystkie
powierzchnie.
12.3 Pranie konserwacyjne
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
W programach o niskiej temperaturze
niektóre detergenty mogą pozostać w
bębnie. Należy regularnie
przeprowadzać pranie konserwacyjne. W
tym celu należy:
12.2 Odkamienianie
•
•
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie środka do zmiękczania
wody przeznaczonego do pralek.
Wyjąć pranie z bębna.
Ustawić program do prania bawełny z
najwyższą temperaturą i dodać
niewielką ilość detergentu.
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do nagromadzenia się
osadów kamienia lub rdzy.
12.4 Czyszczenie dozownika detergentu
1.
2.
22
www.aeg.com
3.
12.5 Czyszczenie filtra odpływowego
Nie czyścić filtra odpływowego, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca.
1.
2.
3.
4.
POLSKI
5.
12.6 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze
1.
1
2
3
2.
90˚
3.
4.
12.7 Awaryjne spuszczanie
wody
12.8 Środki ostrożności
podczas mrozu
W razie awarii urządzenie nie
odpompowuje wody.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może
spaść poniżej 0°C, należy usunąć
pozostałą wodę z węża dopływowego
oraz z pompy opróżniającej.
Należy wtedy przeprowadzić czynności
od (1) do (5) z punktu „Czyszczenie filtra
odpływowego”. W razie potrzeby
wyczyścić pompę.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
23
24
www.aeg.com
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża
dopływowego w zbiorniku i odczekać,
aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury
opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym
uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że
temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niskimi temperaturami.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
wody.
- Urządzenie nie odpompowuje
•
Urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy.
– Pokrywa urządzenia lub drzwi
bębna są otworzone lub nie są
prawidłowo zamknięte. Należy
sprawdzić pokrywę i drzwi!
•
W pierwszej kolejności należy spróbować
znaleźć rozwiązanie problemu (patrz
tabela). Jeśli problem będzie występował
nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
– Zasilanie jest niestabilne.
Odczekać do czasu ustabilizowania
się zasilania.
•
– Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. Odłączyć urządzenie
i zamknąć zawór wody. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
13.1 Wprowadzenie
Jeśli wystąpią określone problemy,
rozlega się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawia się kod alarmu:
•
– Urządzenie nie napełnia się
prawidłowo wodą.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy
wyłączyć urządzenie.
13.2 Możliwe usterki
Problem
Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia
się.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono do
gniazdka.
Upewnić się, że prawidłowo zamknięto pokrywę urządzenia i
drzwi bębna.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest
sprawny.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk Start/Pauza.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.
Urządzenie nie napełnia
się prawidłowo wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
POLSKI
Problem
25
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu
należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągo‐
wym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr zaworu są
drożne. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przygnie‐
ciony.
Upewnić się, że wąż dopływowy podłączono prawidłowo.
Urządzenie nie napełnia
się wodą i od razu wy‐
pompowuje wodę.
Upewnić się, że wąż spustowy ułożono prawidłowo. Wąż może
być umieszczony zbyt nisko.
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygniecio‐
ny.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż spustowy podłączono prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy wy‐
brać program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda pozostaje
w bębnie, należy wybrać program odpompowania.
Nie włącza się faza wiro‐
wania lub cykl prania
trwa dłużej niż zwykle.
Ustawić opcję wirowania.
Jeśli ustawiono opcję po zakończeniu której woda pozostaje
w bębnie, należy wybrać opcję odpompowania.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowa‐
nia. Problem mógł być spowodowany nieprawidłowym rozłoże‐
niem prania.
Wyciek wody na podło‐
gę.
Upewnić się, że połączenia węży wody są szczelne i sprawdzić
je pod kątem obecności wycieków.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest uszkodzony.
Upewnić się, że użyto odpowiedniego detergentu i jego odpo‐
wiedniej ilości.
Nie można otworzyć po‐
krywy urządzenia.
Sprawdzić, czy zakończył się program prania.
26
www.aeg.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpompowa‐
nia lub wirowania.
Urządzenie wydaje niety‐ Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane.
powe dźwięki.
Patrz punkt „Instalacja”.
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz punkt „Instalacja”.
Dołożyć do bębna więcej prania. Ilość prania może być zbyt
mała.
Cykl jest krótszy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Urządzenie oblicza nowy czas, dostosowany do ładunku pra‐
nia. Patrz rozdział „Parametry eksploatacyjne”.
Cykl jest dłuższy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Niewyważony ładunek prania powoduje wydłużenie czasu
trwania cyklu. Jest to normalne działanie urządzenia.
Efekty prania są niezado‐ Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
walające.
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych plam
przed praniem.
Należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową temperaturę.
Zmniejszyć ilość prania.
Nie można ustawić opcji.
Upewnić się, że naciśnięto tylko właściwy przycisk (przyciski).
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe. Wyłączyć i ponownie włączyć
urządzenie. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
14. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość/Wysokość/
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
Głębokość/Całkowita głę‐ mm
bokość
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
POLSKI
27
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek sta‐ IPX4
łych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpie‐
czającą, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskona‐
pięciowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią
Ciśnienie doprowadza‐
nej wody
Minimalne
Maksymalne
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
Zimna woda
Zasilanie wodą 1)
Maksymalny wsad
Bawełniane
6 kg
Klasa efektywności energetycznej
A+++ -10%
Prędkość wirowania
1200 obr./min
Maksymalne
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
192968691-A-272016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement