Aeg L74272TL Uživatelský manuál

Aeg L74272TL Uživatelský manuál
LAVAMAT 74272TLE
LAVAMAT 74272TL
CS
LV
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Pračka
Lietošanas instrukcija
Veļas mašīna
Návod na používanie
Práčka
2
27
52
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 6
5. TABULKA PROGRAMŮ........................................................................................8
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ........................................................................................ 11
7. FUNKCE............................................................................................................. 13
8. NASTAVENÍ........................................................................................................14
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 14
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...........................................................................................14
11. TIPY A RADY....................................................................................................18
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................20
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 23
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................25
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Nepřekračujte maximální náplň 7 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být
mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče (je-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakrytý kobercem,
rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
spotřebič v budoucnu přesouvat,
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
•
•
•
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a podlahou byl
požadovaný prostor.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
víko spotřebiče plně otevřít.
Pod spotřebič nepokládejte nádoby
na zachycení případného úniku vody.
Informace o vhodném příslušenství
vám poskytne autorizované servisní
středisko.
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
ČESKY
•
•
•
•
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
•
•
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Neperte tkaniny, které jsou silně
znečištěné olejem, tukem nebo jinými
mastnými látkami. Mohly by se
poškodit pryžové součásti pračky.
Takové tkaniny předeperte v ruce,
než je vložíte do pračky.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
5
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
6
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Ovládací panel
Víko
Lehké otevírání
Filtr vypouštěcího čerpadla
Páka pro přesun spotřebiče
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
Typový štítek
4
5
6
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
Cotton Eco
Super Eco
20 Min. - 3 kg
Quick
Intensive
Jeans
Curtains
Rinse
Spin/Drain
3
Cotton
- Prewash
Extra Silent
Synthetics
- Prewash
Easy Iron
Delicates
Wool/Silk
10
1 Tlačítko Zap/Vyp
2 Volič programů
3 Displej
4 Start/Pauza tlačítko
9
8
7
6
5
4
5 Odložený start tlačítko
6 Úspora času tlačítko
7 Tekutý prací prostředek tlačítko
8 Skvrny tlačítko
ČESKY
9 Odstředění tlačítko
10 Teplota tlačítko
4.2 Displej
A
B
C
Část pro teplotu:
A
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody
Část pro odstředění:
Ukazatel rychlosti odstřeďování
B
Ukazatel funkce Bez odstředění1)
Ukazatel funkce Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu Odstředění/Vypouštění.
Ukazatele na displeji:
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
C
Dětská bezpečnostní pojistka
Extra máchání
Víko zamčeno
Odložený start
D
7
8
www.aeg.com
Část pro čas:
Délka programu
Odložený start
D
Výstražné kódy
Chybové hlášení
Program je dokončen
5. TABULKA PROGRAMŮ
Program
Teplotní rozsah
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Prací programy
7 kg
1200 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpině‐
né.
7 kg
1200 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Velmi zašpiněné a normál‐
ně zašpiněné.
7 kg
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně a lehce za‐
špiněné. Program vyřadí veškeré odstřeďovací fáze
a provede tichý cyklus. Program se zastaví s vodou
ve vaně.
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Normálně zašpiněné.
Synthetics 3 kg
1200 ot/min
+ Prewash
60 °C - studená
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Velmi zašpiněné a normálně zašpiněné.
Cottons
95 °C - studená
Cottons+Prewash
95 °C - studená
Extra Silent
95 °C - studená
Synthetics
60 °C - studená
Easy Iron
60 °C - studená
Delicates
40 °C - studená
1 kg
1000 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester. Normálně zašpiněné.
lehce zašpiněné.1)
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Wool/Silk
40 °C - studená
1 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlně‐
né a jemné prádlo označené symbolem ručního
praní.2)
7 kg
1200 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Ve‐
škeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných
tkanin.
Rinse
7 kg
1200 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Veškeré tkaniny s
výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Snižte
rychlost odstřeďování v závislosti na typu prádla.
Curtains
40 °C - studená
3 kg
800 ot/min
Speciální program pro záclony. Fáze předpírky se
Jeans
60 °C - studená
3 kg
1200 ot/min
Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo
tmavé barvy.
Spin/Drain3)
9
zapne automaticky.4)
Quick Intensive 5 kg
1200 ot/min
60 °C - 40 °C
Rychlý prací program pro lehce zašpiněnou bí‐
lou nebo stálobarevnou bavlnu a směsové tkani‐
ny.
20 min.-3Kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze jednou.
Super Eco
Studená
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).5)
10
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Cottons Eco6)
Maximální
Popis programu
množství prá‐ (Druh náplně a stupeň zašpinění)
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
7 kg
1200 ot/min
60 °C - 40 °C
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně zašpiněné.
Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu
se prodlouží.
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Při máchání pouze s vodou nepoužívejte žádný prací prostředek.
5) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
6) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě
směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby
energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
Kombinace programů a funkcí
Program
1)
■
■
■
■
■
2)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ČESKY
Program
1)
■
4)
2)
11
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min.-3Kg
■
Super Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Funkce Skvrny není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Zapnete-li funkci Extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu Máchání
nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
4) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
5) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
5.1 Woolmark Apparel Care Modrá
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro praní
vlněných oděvů určených pro ruční praní
za podmínky, že tyto oděvy se budou
prát podle pokynů výrobce této pračky.
Pokyny k sušení a další péči o prádlo
naleznete na etiketě oděvů. M1145
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem rů‐
zných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
12
www.aeg.com
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji vý‐
razně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 7 kg délka programu
přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne
jedné hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká teč‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu (mi‐
nuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Cottons 60 °C
7
1,16
58
197
53
Cottons 40 °C
7
0,61
56,2
192
53
Synthetics 40 °C
3
0,45
46
105
35
Delicates 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Wool/Silk 30 °C 2)
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60°C
program pro bavlnu
7
0,95
47
255
53
Standardní 60°C
program pro bavlnu
3,5
0,65
39
188
53
Standardní 40 °C
program pro bavlnu
3,5
0,59
39
187
53
1) Na konci odstřeďovací fáze.
2) U některých modelů není k dispozici.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.48
0.48
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterým se
provádí směrnice 2009/125/ES.
ČESKY
13
7. FUNKCE
7.1 Teplota
Tato funkce prodlouží délku
programu.
Tato funkce není k dispozici
u programů s teplotou nižší
než 40 °C.
Nastavením této funkce změníte výchozí
teplotu.
Kontrolka
= studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená
teplota.
7.4 Tekutý prací prostředek
7.2 Odstředění
Stisknutím tohoto tlačítka přizpůsobíte
cyklus použití tekutého pracího
prostředku.
Pomocí této funkce můžete snížit
výchozí rychlost odstřeďování.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Na displeji se zobrazí ukazatel
nastavené rychlosti.
7.5 Extra máchání
Dodatečné funkce odstřeďování:
Bez odstředění
•
•
•
•
•
•
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
.
• Na displeji se zobrazí ukazatel
Zastavení máchání
•
Díky této funkci můžete k některým
pracím programům přidat několik
máchání, viz „Tabulka programů“.
Nastavením této funkce zrušíte
všechny odstřeďovací fáze.
Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
Protože není použito odstředění, fáze
máchání u některých pracích
programů spotřebuje více vody.
Nastavením této funkce snížíte
pomačkání prádla.
Prací program skončí s vodou v
bubnu. Buben se otáčí pravidelně,
aby se snížilo zmačkání prádla.
Víko zůstane zablokované. Před
odblokováním víka je nutné vypustit
vodu.
.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Při vypouštění vody se řiďte
částí „Vypouštění vody po
dokončení programu“.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
7.6 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u velmi málo
znečištěného prádla.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
7.3 Skvrny
7.7 Odložený start
Nastavením této funkce přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn.
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Tuto funkci použijte u prádla s odolnými
skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
14
www.aeg.com
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
•
současným stisknutím
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně
na dobu šesti sekund.
Funkci zapnete či vypnete
•
•
a
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
a
,
dokud se kontrolka
nerozsvítí
nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
a
současným stisknutím
dokud se příslušná kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
,
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Nalijte dva litry vody do komory na
prací prostředek pro fázi praní.
Zapnete tak vypouštěcí systém.
2. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
3. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
10.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
zapnete
3. Stisknutím tlačítka
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
10.2 Vkládání prádla
1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko A.
Buben se otevře automaticky.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
4. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
5. Zavřete buben a víko.
ČESKY
A
15
10.3 Použití pracího
prostředku a přísad
Odměřte prací prostředek a aviváž.
POZOR!
Před zavřením víka vašeho
spotřebiče se ujistěte, že jste
správně zavřeli buben.
10.4 Komory pracího prostředku
POZOR!
Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.
Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.
Komora na prací prostředek fáze předpírky.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Nastavíte-li program se skvrnami, přidejte prací prostředek (práškový
nebo tekutý).
Komora na prací prostředek fáze praní.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).
Značka M udává maximální hladinu pro tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.
16
www.aeg.com
10.5 Tekutý nebo práškový
prací prostředek
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Poloha A pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
• Poloha B pro tekutý prací prostředek.
B
Při použití tekutého pracího prostředku:
• Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
• Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.
10.6 Nastavení programu
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
• Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
• Kontrolka Start/Pauza bliká.
• Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
10.7 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a víko se zablokuje.
Na displeji se zobrazí ukazatel
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
.
ČESKY
10.8 Opětovný výpočet délky
programu
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.9 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
10.10 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
10.11 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
17
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.12 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka
zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
10.13 Otevření dvířek během
probíhajícího programu
POZOR!
Pokud je teplota nebo
hladina vody v bubnu moc
vysoká, ukazatel
zablokování dvířek
zůstane zobrazen a dvířka
nelze otevřít.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
na několik
1. Stisknutím tlačítka
sekund vypněte spotřebič.
2. Vyčkejte několik minut a poté opatrně
otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Zapněte spotřebič a znovu nastavte
program.
10.14 Otevření dvířek
spotřebiče během
odloženého startu
Během probíhajícího odloženého startu
jsou dvířka spotřebiče zablokovaná.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
ukazatel zablokování dvířek
.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
18
www.aeg.com
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Odložený start bude pokračovat.
10.15 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
zablokování víka
a ukazatel
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím
na několik sekund
vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka
vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10.17 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka
opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
opětovně
Stisknutím tlačítka
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
10.16 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
Automatický pohotovostní
režim nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování víka
. Víko zůstane zablokované.
Před otevřením víka je nutné vypustit
vodu:
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vkládání náplně prádla
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
•
•
•
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Silně zašpiněné skvrny odstraňte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Silně zašpiněné skvrny vyperte a
předem ošetřete před vložením
příslušných kusů prádla do bubnu.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
11.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
11.3 Prací prostředky a
přísady
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
•
•
•
•
•
19
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
11.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
11.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
20
www.aeg.com
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Čištění vnějších ploch
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
12.3 Údržbové praní
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
12.2 Odstraňování vodního
kamene
•
•
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
12.4 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
ČESKY
3.
12.5 Čištění vypouštěcího filtru
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.
1.
2.
3.
4.
21
22
www.aeg.com
5.
12.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (5) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
12.8 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
ČESKY
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
23
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
- Víko spotřebiče nebo dvířka
bubnu jsou otevřená nebo nejsou
správně zavřená. Víko i dvířka
zkontrolujte!
•
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Úvod
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
VAROVÁNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
13.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
•
•
Nespustil se program.
•
•
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že víko spotřebiče a dvířka bubnu jsou
správně zavřené.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte
do konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je za‐
pnutá.
24
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
•
•
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
•
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Ha‐
dice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instala‐
ci“.
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
•
•
•
•
•
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
•
•
•
•
•
Na podlaze je voda.
•
•
Nelze otevřít víko
spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohled‐
ně těchto informací se obraťte na místní vodárenský pod‐
nik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtry na přívodních hadicích a filtry na venti‐
lech nejsou ucpané. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
•
•
Nastavte odstřeďovací funkci.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvá‐
žením.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neu‐
niká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškoze‐
ná.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve
správném množství.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací funkci, pokud je ve va‐
ně voda.
ČESKY
Problém
25
Možné řešení
•
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk.
•
•
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k
instalaci“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš ma‐
lou náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
•
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz
kapitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
•
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude del‐
ší. Jedná se o běžný jev.
•
•
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí spe‐
ciálního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Neuspokojivé výsledky
praní.
•
•
•
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková
tlačítka.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
Bavlna
Třída energetické účinnosti
7 kg
A+++
26
www.aeg.com
Rychlost odstřeďování
Maximální
1200 ot/min
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4'' .
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
LATVIEŠU
27
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 28
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 29
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 31
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 31
5. PROGRAMMU TABULA..................................................................................... 33
6. PATĒRIŅA LIELUMI........................................................................................... 36
7. IESPĒJAS...........................................................................................................37
8. IESTATĪTIE PARAMETRI................................................................................... 38
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS........................................................................39
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.................................................................................39
11. PADOMI UN IETEIKUMI...................................................................................43
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 45
13. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................48
14. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 50
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
28
1.
www.aeg.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru – 7
kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no
savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar
(0,8 MPa).
Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst
aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā
iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
29
vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem
jauniem šļūteņu komplektiem.
Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot
atkārtoti.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
Glabājiet transportēšanai paredzētās
skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk
jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai
nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus
ierīces bojājumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C
un kur tā ir pakļauta nokrišņu
iedarbībai.
Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts
uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,
karstumizturīgai un tīrai.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu
nepieciešamo atstarpi starp ierīci un
grīdas segumu.
Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces
vāku nevar atvērt līdz galam.
Nelieciet zem ierīces trauku ūdens
savākšanai iespējamas noplūdes
gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru, lai pārliecinātos, kādus
piederumus var lietot.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
30
www.aeg.com
•
•
•
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
•
•
2.3 Ūdens padeves
pieslēgšana
•
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
•
•
•
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Ievērojiet drošības norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
2.4 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti
visi metāla priekšmeti.
Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri
sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai
citām taukainām vielām. Tādējādi var
sabojāt veļas mašīnas gumijas daļas.
Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas
veļas mašīnā, tie iepriekš jāmazgā ar
rokām.
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves un
ūdens padeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE
Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem.
LATVIEŠU
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Ierīces kopskats
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Vadības panelis
Vāks
"Soft access" vāks
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Ierīces pārvietošanas svira
Kājiņas ierīces līmeņošanai
Datu plāksnīte
4
5
6
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Vadības paneļa apraksts
1
2
Cotton Eco
Super Eco
20 Min. - 3 kg
Quick
Intensive
Jeans
Curtains
Rinse
Spin/Drain
3
Cotton
- Prewash
Extra Silent
Synthetics
- Prewash
Easy Iron
Delicates
Wool/Silk
10
9
8
7
6
5
4
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Programmu izvēles pārslēgs
3 Displejs
6 Laika taupīšana taustiņš
7 Šķidrais mazgāšanas līdzeklis
4 Sākt/Pauze taustiņš
8 Traipu tīrīšana taustiņš
5 Atliktais starts taustiņš
9 Veļas izgriešana taustiņš
taustiņš
31
32
www.aeg.com
10 Temperatūra taustiņš
4.2 Displejs
A
B
C
Temperatūras zona:
A
Temperatūras indikators
Aukstā ūdens indikators.
Veļas izgriešana zona:
Veļas izgriešanas ātruma indikators
B
Bez veļas izgriešanas indikatora1)
Skalošanas pauzes indikators
1) Pieejams tikai veļas izgriešanas/ ūdens izsūknēšanas programmai.
Displeja indikators:
Mazgāšanas fāze
Skalošanas fāze
Izgriešanas fāze
C
Bērnu drošības ierīce
Papildu skalošana
Vāks noslēgts
Atliktais starts
D
LATVIEŠU
33
Laika zona:
Programmas ilgums
Atliktais starts
D
Brīdinājuma kodi
Kļūdas ziņojums
Programma ir pabeigta
5. PROGRAMMU TABULA
Programma
Maksimālais
Programmas apraksts
Temperatūras dia‐ veļas daudz‐ (Veļas un netīrības pakāpes veids)
pazons
ums
Maksimālais
veļas izgrie‐
šanas ātrums
Mazgāšanas programmas
7 kg
Kokvilna
95 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri un ne‐
daudz netīri.
7 kg
Kokvilna + Priekš‐ 1200 apgr./
min.
mazgāšana
95 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Balta un krāsaina kokvilna. Ļoti netīri un vidēji ne‐
tīri.
7 kg
Ļoti kluss
95 °C - mazgāšana
aukstā ūdenī
Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri un ne‐
daudz netīri. Šī programma neizmanto nevienu iz‐
griešanas fāzi, lai veiktu klusas darbības ciklu. Cikla
beigās veļas tilpnē paliek ūdens.
3 kg
Sintētika
60 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vidēji netī‐
ri.
Sintētika + 3 kg
1200 apgr./
priekšmazgāšana
60 °C - mazgāšana min.
aukstā ūdenī
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Ļoti netīri
un vidēji netīri.
34
www.aeg.com
Programma
Maksimālais
Programmas apraksts
Temperatūras dia‐ veļas daudz‐ (Veļas un netīrības pakāpes veids)
pazons
ums
Maksimālais
veļas izgrie‐
šanas ātrums
1 kg
1000 apgr./
Viegli gludināt
60 °C - mazgāšana min.
aukstā ūdenī
Sintētiskam apģērbam nepieciešama saudzīga
2,5 kg
Smalkā veļa
1200 apgr./
40 °C - mazgāšana min.
aukstā ūdenī
Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze, polies‐
ters. Vidēji netīri.
1 kg
Vilna/Zīds
40 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas, ar
rokām mazgājami vilnas un smalki audumi ar
7 kg
1200 apgr./
min.
Lai izgrieztu veļu un izsūknētu ūdeni no veļas tilp‐
nes. Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus
un smalkveļu.
7 kg
1200 apgr./
min.
Lai skalotu un izgrieztu veļu. Visi audumi, izņemot
vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Samaziniet iz‐
griešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam.
Izgriešana/
ūdens izsūknēša‐
na3)
Skalošanas
mazgāšana. Vidēji un nedaudz netīri.1)
kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām".2)
3 kg
Aizkari
40 °C - mazgāšana 800 apgr./min.
aukstā ūdenī
Īpaša programma aizkariem. Priekšmazgāšanas
3 kg
Džinsi
60 °C - mazgāšana 1200 apgr./
min.
aukstā ūdenī
Džinsu auduma un trikotāžas apģērbi. Arī tumšu
krāsu apģērbiem.
fāze tiek automātiski aktivizēta.4)
Ātrā intensīvā
60 °C - 40 °C
5 kg
1200 apgr./
min.
Ātrā mazgāšanas programma baltiem/krāsnotu‐
rīgiem kokvilnas un jauktiem audumiem ar nelie‐
lu netīrības pakāpi.
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 apgr./
min.
Kokvilnas un sintētiskās drēbes, kas ir nedaudz
netīras vai uzvilktas tikai vienu reizi.
Īpaši ekonomiska
programma
Mazgāšana aukstā
ūdenī
3 kg
1200 apgr./
min.
Jaukti audumi (kokvilnas un sintētikas izstrādāju‐
miem)5)
LATVIEŠU
35
Programma
Maksimālais
Programmas apraksts
Temperatūras dia‐ veļas daudz‐ (Veļas un netīrības pakāpes veids)
pazons
ums
Maksimālais
veļas izgrie‐
šanas ātrums
7 kg
Kokvilnas ekonomi‐ 1200 apgr./
min.
skā6)
60 °C - 40 °C
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvil‐
nas audumi. Vidēji netīri. Samazinās enerģijas pa‐
tēriņš un palielinās mazgāšanas programmas il‐
gums.
1) Lai samazinātu auduma burzīšanos, šis cikls regulē ūdens temperatūru un veic saudzīgu mazgāšanas
un izgriešanas fāzi. Ierīce veic papildu skalošanas ciklus.
2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne
negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
3) Iestatiet izgriešanas ātrumu. Pārliecinieties, ka tas atbilst mazgājamā auduma veidam. Ja iestatāt ie‐
spēju bez veļas izgriešanas, vienīgi ūdens izsūknēšanas fāze būs pieejama.
4) Lai skalotu tikai ar ūdeni, neuzpildiet mazgāšanas līdzeklī priekšmazgāšanai.
5) Šī programma ir paredzēta ikdienas lietošanai un ir ar zemāko enerģijas un ūdens patēriņu, saglabājot
labas mazgāšanas efektivitāti.
6) Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei. Saskaņā ar regulu 1061/2010 šīs programmas
attiecīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standarta 40 °C kokvilnas programmu".
Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas ve‐
ļas mazgāšanai.
Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no atlasītajai programmai norādītās
temperatūras.
Programmu iespēju saderība
Programmas
1)
■
■
■
■
■
2)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
36
www.aeg.com
Programmas
1)
■
4)
2)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
Īpaši ekonomiska pro‐
gramma
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Traipu apstrādes iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.
2) Iestatot papildu skalošanas iespēju, ierīce veic dažus papildu skalošanas ciklus. Skalošanas program‐
mā, ja ir iestatīts zems izgriešanas ātrums, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īsu izgriešanu.
3) Ja iestatāt visīsāko darbības ilgumu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var arī
ievietot maksimālo veļas daudzumu, taču mazgāšanas rezultāts pasliktināsies.
4) Iestatiet izgriešanas ātrumu. Pārliecinieties, ka tas atbilst mazgājamā auduma veidam. Ja iestatāt ie‐
spēju bez veļas izgriešanas, vienīgi ūdens izsūknēšanas fāze būs pieejama.
5) Šai programmai var iestatīt tikai Īpaši ātro ciklu.
5.1 Woolmark Apparel Care Zils
programmu par piemērotu vilnas
apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka
tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar
nosacījumu, ka šie apģērbi tiek mazgāti
saskaņā ar veļas mazgājamās mašīnas
ražotāja norādījumiem. Ievērojiet
norādījumus par žāvēšanu un citus ar
mazgāšanu saistītos norādījumus, kas
norādīti uz veļas informatīvajām etiķetes.
M1145
Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Honkongā un
Indijā Woolmark simbols ir sertifikācijas
zīme.
Uzņēmums "Woolmark Company" ir
atzinis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas
6. PATĒRIŅA LIELUMI
Dati šajās tabulās ir aptuveni. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas
daudzums un veids, ūdens un apkārtējās vides temperatūra.
LATVIEŠU
37
Programmas sākumā displejā tiek parādīts programmas ilgums pie mak‐
simālas veļas ielādes.
Mazgāšanas fāzes laikā programmas ilgums tiek aprēķināts automātiski
un ievērojami samazinās, ja veļas ielāde ir mazāka nekā maksimālā ve‐
ļas ietilpība (piemēram, kokvilna 60 °C, maksimālā veļas ietilpība 7 kg,
programmu ilgums pārsniedz 2 stundas, reālā veļas ietilpība 1 kg, pro‐
grammas ilgums ir mazāks par 1 stundu).
Ierīcei aprēķinot reālo programmas ilgumu displejā mirgo punkts.
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas
patēriņš
(kWh)
Ūdens patē‐ Aptuvenais Atlikušais
riņš (litri)
program‐
mitrums
mas ilgums (%)1)
(minūtēs)
Kokvilna 60 °C
7
1,16
58
197
53
Kokvilna 40 °C
7
0,61
56,2
192
53
Sintētika 40 °C
3
0,45
46
105
35
Smalkā veļa 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
Vilna/Zīds 30 °C 2)
1
0,35
50
65
30
7
0,95
47
255
53
3,5
0,65
39
188
53
3,5
0,59
39
187
53
Standarta kokvilnas programmas
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
Standarta 60 °C ko‐
kvilna
Standarta 40 °C ko‐
kvilna
1) Izgriešanas programmas beigās.
2) Nav pieejams dažiem modeļiem.
Izslēgtā režīmā (W)
Atstāts Ieslēgtā režīmā (W)
0.48
0.48
Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īs‐
teno direktīvu 2009/125/EK
7. IESPĒJAS
7.1 Temperatūra
Displejs rāda iestatīto temperatūru.
Nospiediet šo taustiņu, lai mainītu
noklusējuma temperatūru.
7.2 Veļas izgriešana
Indikators
= auksts ūdens.
Ar šo iespēju var samazināt noklusējuma
veļas izgriešanas ātrumu.
38
www.aeg.com
Displejs rāda iestatītā ātruma indikatoru.
Veļas izgriešanas papildiespējas:
Bez veļas izgriešanas
•
•
•
Iestatiet šo funkciju visu veļas
izgriešanas fāžu atcelšanai.
Iestatīt to ļoti smalkiem audumiem.
Lai kompensētu griešanās trūkumu,
dažām mazgāšanas programmām
skalošanas fāzei izmanto vairāk
ūdens.
• Displejā redzams indikators
Skalošanas pauze
•
•
•
•
.
Iestatiet šo iespēju, lai samazinātu
burzīšanos.
Mazgāšanas programma tiek
pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē. Veļas
tilpne griežas regulāri, lai samazinātu
burzīšanos.
Vāks paliek bloķēts. Lai atbloķētu
vāku, nepieciešams izsūknēt ūdeni.
.
Displejā redzams indikators
Lai izsūknētu ūdeni, skatiet
sadaļu "Ūdens izsūknēšana
pēc cikla beigām".
Nospiediet šo taustiņu, lai pielāgotu ciklu,
ja izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli.
Iedegsies attiecīgais indikators.
7.5 Papildu skalošana
Ar šo iespēju var pievienot dažas
skalošanas noteiktām mazgāšanas
programmām, skatiet "Programmu
tabulu".
Izmantojiet šo iespēju, mazgājot veļu
personām, kurām ir alerģija pret
mazgāšanas līdzekļiem, vietās, kur
ūdens ir mīksts.
Iedegsies attiecīgais indikators.
7.6 Laika taupīšana
Ar šo iespēju var samazināt programmas
ilgumu.
•
•
7.3 Traipu tīrīšana
Iestatiet šo iespēju, lai pievienotu
programmai traipu attīrīšanas fāzi.
Izmantojiet šo iespēju veļai ar grūti
tīrāmiem traipiem.
Iestatot šo iespēju, pievienojiet traipu
attīrīšanas līdzekli nodalījumā
7.4 Šķidrais mazgāšanas
līdzeklis
.
Šī iespēja pagarina
programmas ilgumu.
Šī iespēja nav pieejama
temperatūrai, kas zemāka
par 40 °C.
Piespiediet šo taustiņu vienu reizi, lai
iestatītu "Īsāku laiku" ikdienā valkātai
veļai.
Piespiediet šo taustiņu divas reizes,
lai iestatītu "Īpaši ātro" programmu
veļai, kas gandrīz nav netīra.
Dažas programmas darbojas
tikai ar vienu no šīm divām
iespējām.
7.7 Atliktais starts
Ar šo iespēju var atlikt programmas
startu par 30 minūtēm līdz 20 stundām.
Displejs rāda atbilstošo indikatoru un
atlikšanas laiku.
8. IESTATĪTIE PARAMETRI
8.1 Skaņas signāli
Skaņas signāls atskan, ja:
•
•
•
•
•
ieslēdzat ierīci;
izslēdzat ierīci;
piespiežat taustiņus;
programma ir pabeigta;
ierīces darbībā radušies traucējumi.
Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas
signālus, vienlaikus piespiediet
, un turiet tos piespiestus sešas
sekundes.
Ja deaktivizējat skaņas
signālus, ierīces darbības
traucējumu gadījumā tie
turpina skanēt.
un
LATVIEŠU
8.2 Ierīce bērnu aizsardzībai
•
Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar
vadības paneli.
8.3 Pastāvīgā papildu
skalošanas funkcija
•
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
indikators
iedegas/nodziest.
Jūs varat aktivizēt šo iespēju:
•
Pēc Sākt/Pauze nospiešanas:
iespējas un programmu pārslēgs ir
nobloķēts.
39
Pirms Sākt/Pauze nospiešanas: ierīce
nesāks darboties.
Iestatot jaunu programmu, šī iespēja
pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.
•
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju,
nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
indikators iedegas/nodziest.
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Iepildiet mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei nodalījumā 2 litrus
ūdens.
Tas aktivizē ūdens izsūknēšanas
sistēmu.
2. Iepildiet nodalījumā nelielu
daudzumu mazgāšanas līdzekļa
mazgāšanas fāzei.
3. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas
programmu ar augstāko temperatūru,
neievietojot ierīcē veļu.
Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi
iespējamie netīrumi.
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
10.1 Ierīces ieslēgšana
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
A
3. Piespiediet taustiņu , lai ieslēgtu
ierīci.
Atskan īss skaņas signāls.
10.2 Veļas ievietošana
1. Atveriet ierīces vāku.
2. Nospiediet A taustiņu.
Veļas tilpne atveras automātiski.
3. Ievietojiet veļu tilpnē, liekot katru
apģērba gabalu atsevišķi.
4. Izpuriniet drēbes, pirms ieliekat tās
ierīcē.
Nelieciet tilpnē pārāk daudz veļas.
5. Aizveriet veļas tilpni un vāku.
UZMANĪBU!
Pirms ierīces vāka
aizvēršanas pārliecinieties,
ka tilpne aizvērta pareizi.
10.3 Mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu lietošana
Mazgāšanas līdzekļa un auduma
mīkstinātāja iepildīšana.
40
www.aeg.com
10.4 Mazgāšanas līdzekļa nodalījumi
UZMANĪBU!
Izmantojiet veļas mazgājamai mašīnai piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz mazgāšanas līdzekļu
iepakojuma.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums priekšmazgāšanas fāzei.
Atzīme MAX ir maksimālais līmenis pulverim un šķidrajiem veļas kopša‐
nas līdzekļiem.
Iestatot programmu ar traipu tīrīšanu, pievienojiet pulveri vai šķidro veļas
kopšanas līdzekli.
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums mazgāšanas fāzei.
Atzīme MAX ir maksimālais līmenis pulverim un šķidrajiem veļas kopša‐
nas līdzekļiem.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma mīkstinātājs, cietinātājs) nodalī‐
jums.
Atzīme M ir maksimālais līmenis šķidrajiem veļas kopšanas līdzekļiem.
Aizbīdnis pulverveida vai šķidram mazgāšanas līdzeklim.
LATVIEŠU
41
10.5 Šķidrais mazgāšanas
līdzeklis vai pulveris
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Pozīcija A veļas pulverim (rūpnīcas iestatījums).
• Pozīcija B šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.
Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli:
• Nelietojiet želatīnveida vai biezus šķidros mazgāšanas līdzekļus.
• Nelejiet mazgāšanas līdzekli virs maksimālā līmeņa.
10.6 Programmas iestatīšana
1. Pagrieziet programmu pārslēgu un
iestatiet mazgāšanas programmu:
• Iedegsies attiecīgās programmas
indikators.
• Indikators Sākt/Pauze mirgo.
• Displejā redzams: noklusējuma
temperatūra, veļas izgriešanas
ātrums, programmas fāžu
indikatori un programmas ilgums.
2. Nepieciešamības gadījumā mainiet
temperatūru, veļas izgriešanas
ātrumu, cikla ilgumu vai pievienojiet
pieejamās funkcijas. Ieslēdzot kādu
iespēju, iedegsies iestatītās iespējas
indikators.
Ja iestatāt kaut ko nepareizi,
displejā parādās ziņojums
Err.
10.7 Programmas
aktivizēšana, neizmantojot
atlikto startu
Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze, lai
aktivizējiet programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un
paliek degam.
Uz displeja sāk mirgot darbības fāzes
indikators.
Programma sākas, vāks ir nobloķēts.
Displejā redzams indikators
.
42
www.aeg.com
Ūdens izsūknēšanas sūknis
darbojas īsu brīdi, kamēr
ierīcē pildās ūdens.
10.8 Cikla laika
pārrēķināšana
Aptuveni 15 minūtes pēc
mazgāšanas programmas
sākuma:
• Ierīce automātiski
noregulē cikla laiku
atbilstoši veļas tilpnē
ievietotajai veļai, lai jūs
gūtu nevainojamus
rezultātus minimālā laikā.
• Displejā redzams jaunais
laiks.
10.9 Programmas
aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Vairakkārt piespiediet taustiņu
Atliktais starts, līdz displejā redzams
atliktā starta minūšu vai stundu
skaits.
Iedegsies attiecīgais indikators.
2. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
Displejā tiek parādīta atliktā starta laika
atskaite.
Kad laiks ir pagājis, programma
automātiski aktivizējas.
Pirms piespiežat taustiņu
Sākt/Pauze, lai iedarbinātu
ierīci, jūs varat atcelt vai
mainīt iestatīto atlikto startu.
10.10 Atliktā starta atcelšana
Lai atceltu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/Pauze, lai
iestatītu ierīci pauzes režīmā.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Pieskarieties taustiņam Atliktais
starts atkārtoti, līdz ekrānā redzams
.
3. Lai uzreiz aktivizētu programmu,
nospiediet taustiņu Sākt/Pauze
vēlreiz.
10.11 Programmas
pārtraukšana un iespējas
maiņa
Jūs varat mainīt tikai dažas iespējas,
pirms tās sākušas darboties.
1. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Nomainiet iespēju komplektu.
3. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze
vēlreiz.
Programmas darbība turpinās.
10.12 Aktivizētās
programmas atcelšana
1. Piespiediet taustiņu , lai atceltu
programmu un izslēgtu ierīci.
2. Atkārtoti piespiediet taustiņu , lai
ieslēgtu ierīci.
Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas
programmu.
Pirms jaunas programmas
sākšanas, ierīce varētu
izsūknēt ūdeni. Šādā
gadījumā pārliecinieties, ka
mazgāšanas līdzekļa
nodalījumā vēl ir
mazgāšanas līdzeklis, ja
nav, vēlreiz uzpildiet
mazgāšanas līdzekli.
10.13 Durvju atvēršana
programmas darbības laikā
UZMANĪBU!
Ja temperatūra vai ūdens
līmenis veļas tilpnē ir pārāk
augsti, durvju bloķēšanas
indikators
paliek iedegts
un jūs nevarēsiet atvērt
durvis.
Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:
1. Piespiediet
taustiņu uz dažām
sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
2. Nogaidiet dažas minūtes, tad atveriet
ierīces durvis.
3. Aizveriet ierīces durvis.
4. Aktivizējiet ierīci un iestatiet
programmu vēlreiz.
LATVIEŠU
43
10.14 Durvju atvēršana, kad
aktivizēts atliktais starts
Veļas tilpne regulāri griežas, lai novērstu
veļas burzīšanos.
Kad darbojas atliktais starts, ierīces
durvis ir bloķētas.
Lai atvērtu ierīces durvis:
Vāka bloķēšanas indikators
Vāks paliek bloķēts.
1. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.
Displejā durvju bloķēšanas indikators
nodziest.
2. Atveriet ierīces durvis.
3. Aizveriet durvis un piespiediet
taustiņu Sākt/Pauze.
Atliktais starts turpinās.
10.15 Mazgāšanas cikla
beigas
Lai atvērtu vāku, nepieciešams izsūknēt
ūdeni:
1. Ja nepieciešams, samaziniet
izgriešanas ātrumu.
2. Piespiediet Sākt/Pauze taustiņu.
Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
3. Kad programmas darbība beigusies
un durvju bloķēšanas indikators
ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Piespiediet
taustiņu uz dažām
sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
Kad programmas darbība beigusies,
ierīce automātiski izslēdzas. Atskan
skaņas signāls, ja tas ir aktivizēts.
Displejā iedegas
indikators
un vāka bloķēšanas
nodziest.
Taustiņa Sākt/Pauze indikators izdziest.
1. Piespiediet taustiņu , lai izslēgtu
ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas
beigām enerģijas taupīšanas funkcija
automātiski deaktivizēs ierīci.
Kad atkal aktivizējat
programmu, displejā
redzamas pēdējās iestatītās
programmas beigas.
Pagrieziet programmu
pārslēgu, lai iestatītu jaunu
ciklu.
2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
4. Turiet durvis pusvirus, lai ierīcē
neveidotos pelējums un smakas.
10.16 Ūdens izsūknēšana
cikla beigās
Mazgāšanas programma beigusies,
taču veļas tilpnē vēl aizvien ir ūdens:
11. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
deg.
Ierīce izsūknē ūdeni un
izgriež veļu automātiski pēc
aptuveni 18 stundām.
10.17 AUTOMĀTISKAIS
gaidīšanas režīms iespēja
Funkcija AUTOMĀTISKAIS gaidīšanas
režīms automātiski izslēdz ierīci, lai
samazinātu enerģijas patēriņu, ja:
•
•
Ierīce netiek lietota piecas minūtes
pirms taustiņa Sākt/Pauze
piespiešanas;
Piespiediet taustiņu , lai atkal
ieslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pēc mazgāšanas
programmas beigām.
Piespiediet taustiņu , lai atkal
ieslēgtu ierīci.
Displejs rāda beidzamās iestatītās
mazgāšanas programmas beigu laiku.
Pagrieziet programmu pārslēgu, lai
iestatītu jaunu ciklu.
Ja iestatāt programmu vai
iespēju, kas beidzas ar
ūdeni tilpnē,
AUTOMĀTISKAIS
gaidīšanas režīms funkcija
neieslēdz ierīci, lai
atgādinātu, ka jānolej ūdens.
44
www.aeg.com
11.1 Veļas ielāde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sašķirojiet veļu: baltā, krāsainā,
sintētika, smalkveļa un vilna.
Ievērojiet uz etiķetēm norādītās drēbju
aprūpes norādes.
Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus
apģērbus.
Pirmo reizi mazgājot atsevišķus
krāsainus apģērbus, tie var zaudēt
krāsu. Mēs iesakām tos mazgāt
atsevišķi pirmajās reizēs.
Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet
rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas.
Sasieniet jostas.
Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
Izgrieziet uz āru daudzslāņu
audumus, vilnu un drēbes ar
uzkrāsotām ilustrācijām.
Grūti noņemamus traipus noņemiet ar
īpašu veļas mazgāšanas līdzekli.
Pirms ievietošanas veļas tilpnē,
iepriekš izmazgājiet un apstrādājiet
grūti noņemamus traipus.
Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem.
Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un
apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet
speciālo veļas mazgāšanas maisu
maziem un/vai smalkiem apģērbiem
(piem., krūšturus ar stīpām, jostas,
zeķbikses u.c.).
Īpaši neliels veļas daudzums var radīt
līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes
laikā. Ja tas notiek, ar rokām
izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet
izgriešanas fāzi no sākuma.
11.2 Nopietni traipi
Dažiem traipiem ar ūdeni un
mazgāšanas līdzekli nepietiks.
Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos
traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu
noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu
noņēmējus, kas piemēroti traipa un
auduma veidam.
11.3 Mazgāšanas līdzekļi un
piedevas
•
Lietojiet tikai veļas mazgājamām
mašīnām paredzētos mazgāšanas
līdzekļus un piedevas:
•
•
•
•
•
– veļas pulverus visu veidu
audumiem;
– veļas pulverus maigiem
audumiem (40 °C maks.) un
vilnai;
– šķidrus mazgāšanas līdzekļus
programmām mazgāšanai zemās
temperatūrās (60 °C maks.) visu
veidu audumiem, vai īpaši tikai
vilnai.
Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas
līdzekļu veidus.
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk
par nepieciešamo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas
uz šo produktu iepakojuma.
Izmantojiet auduma veidam un krāsai,
programmas temperatūrai un netīrības
pakāpei atbilstošus produktus.
Ja jūsu ierīce nav aprīkota ar
mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar
aizbīdņa mehānismu, ielejiet šķidro
mazgāšanas līdzekli dozēšanas
bumbiņā (piegādā mazgāšanas
līdzekļa ražotājs).
11.4 Ieteikumi vides
aizsardzībai
•
•
•
•
Iestatiet programmu bez
priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu
vidēji netīru veļu.
Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas
programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
Ja nepieciešams, izmantojiet traipu
tīrīšanas līdzekli, iestatot programmu
ar zemu temperatūru.
Lai izmantotu pareizo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet
ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet
sadaļu "Ūdens cietība".
11.5 Ūdens cietība
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur
ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas
līdzekli lietot nav nepieciešams.
Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi
savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo
ūdens piegādes uzņēmumu.
LATVIEŠU
45
Lietojiet pareizu daudzumu ūdens
mīkstinātāja. Ievērojiet instrukcijas, kas
norādītas uz produktu iepakojuma.
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Lai noņemtu rūsu, lietojiet tikai īpašus
veļas mazgājamajām mašīnām
paredzētus produktus. To nedrīkst darīt
tajā pašā laikā, kad tiek mazgāta veļa.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ārpuses tīrīšana
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
Tīriet ierīci tikai ar siltu ziepjūdeni. Pilnībā
nosusiniet visas virsmas.
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
12.3 Apkopes mazgāšana
Izmantojot programmas, kas lieto
zemāku temperatūru, zināma daļa
mazgāšanas līdzekļa paliek veļas tilpnē.
Veiciet apkopes mazgāšanu regulāri. Lai
to izdarītu:
12.2 Atkaļķošana
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
atkaļķošanas līdzekli.
•
•
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu katlakmens un rūsas
veidošanos.
Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
Iestatiet kokvilnas programmu ar
visaugstāko temperatūras iestatījumu
un nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
12.4 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana
1.
2.
46
www.aeg.com
3.
12.5 Ūdens izplūdes filtra tīrīšana
Netīriet aizplūdes filtru, ja ūdens ierīcē ir karsts.
1.
2.
3.
4.
LATVIEŠU
5.
12.6 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Avārijas ūdens
izsūknēšana
12.8 Aizsardzība pret
sasalšanu
Darbības traucējuma dēļ ierīce nevar
izsūknēt ūdeni.
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa
temperatūra var būt zemāka par 0 °C,
izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes
šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.
Ja tas notiek, veiciet sadaļas "Aizplūdes
filtra tīrīšana" soļus no (1) līdz (5). Ja
nepieciešams, iztīriet sūkni.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
47
48
www.aeg.com
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus
galus konteinerā un ļaujiet ūdenim
izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas
ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
temperatūra ir augstāka par
0 °C, pirms atkal lietojat
ierīci.
Ražotājs neatbild par
bojājumiem, kas radušies
zemas temperatūras
rezultātā.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ievads
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas
risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Dažu problēmu gadījumā atskan
skaņas signāls un displejā redzams
brīdinājuma kods:
•
•
- Ierīce neizsūknē ūdeni.
•
- ierīces vāks vai veļas tilpnes
durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas
pareizi. Lūdzu, pārbaudiet abus!
•
- Strāvas padeve ir nestabila.
Pagaidiet, līdz strāvas padeve ir
stabila;
•
- Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm. Atvienojiet ierīci un
aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
- Ierīce kārtīgi nepiepildās ar
ūdeni.
13.2 Iespējamās kļūmes
Problēma
Iespējamais risinājums
•
•
Programma neieslēdzas.
•
•
•
•
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, vai ierīces vāks un veļas tilpnes durvis ir aiz‐
vērtas pareizi.
Pārliecinieties, vai nav bojātu drošinātāju drošinātāju kastē.
Pārbaudiet, vai ticis nospiests taustiņš Sākt/Pauze.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet lai‐
ka atskaites beigas.
Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais risinājums
•
•
Ierīce kārtīgi nepiepildās
ar ūdeni.
•
•
•
•
Ierīce nepiepildās ar ūde‐
ni un uzreiz to izsūknē.
Pārliecinieties, ka izvades šļūtene ir pareizā pozīcijā. Iespē‐
jams, šļūtene atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu "Uzstādī‐
šanas norādes".
•
•
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izvades šļūtene nav sagriezusies vai
saliekta.
Pārliecinieties, vai ūdens noplūdes šļūtenes pieslēgums ir
pareizs.
Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, iesta‐
tiet ūdens izsūknēšanas fāzi.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no
veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas iespēju.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
•
•
•
•
•
•
Nedarbojas veļas izgrie‐
•
šanas fāze, vai mazgāša‐
nas cikls noris ilgāk nekā
parasti.
•
•
Uz grīdas ir ūdens.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens
apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai nav aizsērējuši ieplūdes šļūteņu filtri vai
vārstu filtri. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samezglojusies vai sa‐
liekta.
Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes šļūtenes pieslēgums ir
pareizs.
•
•
Ierīce neizsūknē ūdeni.
49
•
•
•
Ierīces vāku nevar atvērt. •
Iestatiet veļas izgriešanas iespēju.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no
veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas iespēju.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet
filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīša‐
na".
Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas
fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies līdzsvara
trūkuma dēļ.
Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši pie‐
vilktas un nav ūdens noplūdes.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene vai ūdens izsūknē‐
šanas šļūtene nav bojātas.
Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdzek‐
lis un pareizā daudzumā.
Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.
Ja veļas tilpnē palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas
vai veļas izgriešanas iespēju.
50
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais risinājums
•
Ierīce rada neparastus
trokšņus.
•
•
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšanas norādes".
Pārbaudiet, vai ir noņemti transportēšanas stiprinājumi un
iepakojuma materiāli. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norā‐
des".
Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
Cikls ir īsāks par uzrādīto •
laiku.
Ierīce izskaitļo jauno laiku atbilstoši veļas ielādei. Skatiet
sadaļu "Patēriņa lielumi".
Cikls ir garāks par uzrādī‐ •
to laiku.
Nelīdzsvarota veļas ielāde pagarina darbības laiku. Tas ir
normāli šai ierīcei.
•
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
Nevar iestatīt iespēju.
•
•
•
•
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet
citu mazgāšanas līdzekli.
Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus,
lai likvidētu grūti iztīrāmus traipus.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.
Samaziniet veļas daudzumu.
Pārliecinieties, ka tiek spiests (-i) tikai vēlamais (-ie) skā‐
rientaustiņš (-i).
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja ekrānā redzami citi brīdinājuma kodi. Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
14. TEHNISKIE DATI
Izmērs
Platums / augstums / dzi‐
ļums / kopējais dziļums
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrība padeves pie‐
slēgšana
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma
IPX4
izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņe‐
mot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aiz‐
sardzības no mitruma
Ūdens padeves spie‐
diens
Minimums
Maksimums
Auksts ūdens
Ūdens padeve 1)
Maksimālais veļas
daudzums
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Kokvilna
Elektroenerģijas patēriņa klase
7 kg
A+++
LATVIEŠU
Izgriešanas ātrums
Maksimums
51
1200 apgr./min.
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4'' vītni.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
52
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 53
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................54
3. POPIS VÝROBKU...............................................................................................56
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 56
5. TABUĽKA PROGRAMOV................................................................................... 58
6. SPOTREBA.........................................................................................................61
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................63
8. NASTAVENIA..................................................................................................... 64
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 64
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 64
11. TIPY A RADY....................................................................................................69
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 70
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................73
14. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................75
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
53
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Neprekračujte maximálnu náplň 7 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8
barov (0,8 MPa).
54
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča (ak je k
dispozícii) nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou
ani inou pokrývkou podlahy.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. Ak sa chystáte
spotrebič v budúcnosti presúvať,
skrutky musíte znovu použiť a
uzamknúť bubon, aby ste predišli
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
•
•
•
•
•
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
podlahou.
Spotrebič neinštalujte tam, kde veko
spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie eventuálne unikajúcej
vody. Informácie o povolenom
príslušenstve vám poskytne
autorizované servisné stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
Neperte tkaniny silne znečistené
olejom, mastnotou alebo inými
mastnými látkami. Môže dôjsť k
poškodeniu gumených dielov práčky.
Takéto tkaniny pre praním v práčke
predperte v rukách.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
55
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
56
www.aeg.com
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Ovládací panel
Veko
Jednoduchý prístup Soft Access
Filter vypúšťacieho čerpadla
Páčka na presun spotrebiča
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
Typový štítok
4
5
6
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
Cotton Eco
Super Eco
20 Min. - 3 kg
Quick
Intensive
Jeans
Curtains
Rinse
Spin/Drain
3
Cotton
- Prewash
Extra Silent
Synthetics
- Prewash
Easy Iron
Delicates
Wool/Silk
10
1 Tlačidlo Zap./Vyp.
2 Volič programov
3 Displej
4 Štart/Prestávka tlačidlo
9
8
7
6
5
4
5 Posunutý štart tlačidlo
6 Úspora času tlačidlo
7 Tekutý prací prostriedok tlačidlo
8 Škvrny tlačidlo
SLOVENSKY
9 Odstreďovanie tlačidlo
10 Teplota tlačidlo
4.2 Displej
A
B
C
Oblasť teploty:
A
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ studenej vody.
Oblasť odstreďovania:
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
B
Ukazovateľ Bez odstreďovania1)
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
1) K dispozícii iba pre program Odstreďovanie/Vypúšťanie.
Displej s ukazovateľmi:
Fáza prania
Fáza plákania
Fáza odstreďovania
C
Detská poistka
Extra plákanie
Blokované veko
Posunutý štart
D
57
58
www.aeg.com
Oblasť času:
Trvanie programu
Posunutý štart
D
Kódy alarmu
Chybové hlásenie
Program sa skončil
5. TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Teplotný rozsah
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
Pracie programy
7 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
7 kg
1200 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Silné a bežné znečistenie.
7 kg
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie. Program vynechá fázy odstreďovania a vykoná
tichý cyklus. Cyklus sa zastaví s vodou v bubne.
Syntetika
60 °C – studená
voda
3 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné zneči‐
stenie.
Syntetika
+ Predpieranie
60 °C – studená
voda
3 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Silné a bežné
znečistenie.
Bavlna
95 °C – studená
voda
Bavlna + Predpie‐
ranie
95 °C – studená
voda
Extra tichý
95 °C – studená
voda
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
59
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
1 kg
1000 ot./min.
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie. Bež‐
2,5 kg
1200 ot./min.
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyesteru. Bežné znečistenie.
Vlna/hodváb
40 °C – studená
voda
1 kg
1200 ot./min.
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand
Odstreďova‐
7 kg
1200 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej
bielizne.
7 kg
1200 ot./min.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny,
okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Rýchlosť od‐
streďovania znížte podľa druhu bielizne.
Záclony
40 °C – studená
voda
3 kg
800 ot./min.
Špeciálny program pre záclony. Fáza predpierania
Džínsy
60 °C – studená
voda
3 kg
1200 ot./min.
Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby.
Rýchly inten‐
zívny
60 °C – 40 °C
5 kg
1200 ot./min.
Program rýchleho prania na bielu/farebne stálu
bavlnu a zmesové tkaniny s miernym znečiste‐
ním.
20 min - 3 kg
40 °C – 30 °C
3 kg
1200 ot./min.
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym zneči‐
stením alebo iba jedenkrát nosené.
Super úsporný
Studená voda
3 kg
1200 ot./min.
Zmiešané tkaniny (bavlnené a syntetické tkani‐
Jednoduché žehle‐
nie
60 °C – studená
voda
Jemná bielizeň
40 °C – studená
voda
nie/vypúšťanie3)
Plákanie
né a mierne znečistenie.1)
washing» pre ručné pranie.2)
sa aktivuje automaticky.4)
ny)5).
60
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Bavlna úsporný6)
Maximálna
Popis programu
hmotnosť ná‐ (Druh náplne a úroveň znečistenia)
plne
Maximálna
rýchlosť od‐
streďovania
7 kg
1200 ot./min.
60 °C – 40 °C
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné zneči‐
stenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho
programu sa predĺži.
1) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Pre fázu predpierania nepoužívajte žiadny prací prostriedok, aby sa textílie preplákali v čistej vode.
5) Tento program je určený na každodenné použitie a má najnižšiu spotrebu energie a vody pri zachova‐
ní dobrej účinnosti prania.
6) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti.
Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štandardný program na bavlnu pri 60
°C» a «štandardný program na bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne
znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Program
1)
■
■
■
■
■
2)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SLOVENSKY
Program
1)
■
4)
2)
61
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
Super úsporný
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Funkcia Škvrny nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Extra plákanie, spotrebič pridá niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri pro‐
grame Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
4) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
5) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5.1 Woolmark Apparel Care Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol
schválený spoločnosťou The Woolmark
Company na pranie vlnených odevov,
ktoré sú označené symbolom ručného
prania «hand wash», za predpokladu, že
odevy sa perú v súlade s pokynmi
výrobcu tejto práčky. Pri sušení a ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1145
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje môžu ovplyvniť rôzne faktory:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
62
www.aeg.com
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množ‐
stvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maxi‐
málna náplň 7 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1
kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné tr‐ Zostatková
vanie pro‐
vlhkosť
gramu (mi‐ (%)1)
núty)
Bavlna 60 °C
7
1,16
58
197
53
Bavlna 40 °C
7
0,61
56,2
192
53
Syntetika 40 °C
3
0,45
46
105
35
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
Jemná bielizeň 40
°C
Vlna/hodváb 30
°C 2)
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
7
0,95
47
255
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 60 °C
3,5
0,65
39
188
53
Štandardný pro‐
gram bavlna 40 °C
3,5
0,59
39
187
53
1) Na konci fázy odstreďovania.
2) Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.48
0.48
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES
SLOVENSKY
63
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Keď nastavíte túto funkciu, do priehradky
7.1 Teplota
dajte odstraňovač škvŕn.
Touto voliteľnou funkciou môžete zmeniť
predvolenú teplotu.
Ukazovateľ
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
= studená voda.
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
7.2 Odstreďovanie
7.4 Tekutý prací prostriedok
Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť
štandardnú rýchlosť odstreďovania.
Stlačte toto tlačidlo, aby ste prací cyklus
prispôsobili použitiu tekutého pracieho
prostriedku.
Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ
nastavenej rýchlosti.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovania:
Bez odstreďovania
•
•
•
•
Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti.
Po nastavení tejto voliteľnej funkcie
práčka vypustí všetky fázy
odstreďovania.
Túto funkciu nastavte pre veľmi jemné
tkaniny.
Pri niektorých pracích programoch sa
použije pri fázy plákania viac vody,
aby sa vykompenzovala neprítomnosť
odstreďovania.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Plákanie Stop
•
•
•
•
Túto voliteľnú funkciu nastavte vtedy,
ak chcete znížiť pokrčenie bielizne.
Prací program sa skončí s vodou v
bubne. Bubon sa bude pravidelne
otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne.
Veko zostane zablokované. Ak chcete
odblokovať veko, musíte vypustiť
vodu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Ak chcete vypustiť vodu,
pozrite si časť „Vypustenie
vody po skončení cyklu".
7.3 Škvrny
Nastavením tejto voliteľnej funkcie
pridáte do programu fázu odstraňovania
škvŕn.
Túto funkciu použite na bielizeň s
odolnými škvrnami.
.
7.5 Extra plákanie
S touto voliteľnou funkciou môžete pridať
k niektorým pracím programom plákania,
pozrite si časť „Tabuľka programov”.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
7.6 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
Pri mierne znečistenej bielizni stlačte
tlačidlo dvakrát. Nastaví sa možnosť
„Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.7 Posunutý štart
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas posunutia.
64
www.aeg.com
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
tlačidlá
•
•
a tlačidlo
signály, stlačte tlačidlo
súčasne na 6 sekúnd.
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.2 Detská poistka
a podržte ich
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka:
zablokujú sa voliteľné funkcie a volič
programu.
Pred stlačením tlačidla Štart/
Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
a
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
a
a podržte ich
tlačidlá
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Do priehradky na prací prostriedok
pre fázu prania nalejte 2 litre vody.
Aktivuje sa odtokový systém.
2. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
3. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
10.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Stlačením tlačidla
zapnite.
Zaznie krátky tón.
spotrebič
10.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte veko spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo A.
Bubon sa automaticky otvorí.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
4. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
5. Bubon a veko zatvorte.
SLOVENSKY
65
A
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením veka
spotrebiča sa uistite, že ste
bubon zavreli správne.
10.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
Odmerajte správne množstvo pracieho
prostriedku a aviváže.
10.4 Priehradky na prací prostriedok
UPOZORNENIE!
Používajte iba pracie prostriedky určené pre práčky.
Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.
Priehradka pre prací prostriedok na fázu predpierania.
Značky MAX označujú maximálne úrovne množstva pracieho prostried‐
ku (práškového alebo tekutého).
Keď používate program s funkciou Škvrny, pridajte prací prostriedok
(práškový alebo tekutý).
Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.
Značky MAX označujú maximálne úrovne množstva pracieho prostried‐
ku (práškového alebo tekutého).
Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, škrob).
Značka M určuje maximálnu hladinu tekutých prídavných prostriedkov.
Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.
66
www.aeg.com
10.5 Tekutý alebo práškový
prací prostriedok
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Poloha A pre práškový prací prostriedok (nastavenie z výroby).
• Poloha B pre tekutý prací prostriedok.
B
Keď používate tekutý prací prostriedok:
• Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
• Nepridávajte viac tekutého prostriedku ako je maximálna úroveň.
10.6 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Štart/
Prestávka bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
10.7 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, veko je blokované.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
.
SLOVENSKY
10.8 Prepočítanie času cyklu
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli perfektné
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
10.9 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Posunutý štart nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Štart/
Prestávka, môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený
posunutý štart.
10.10 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
10.11 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
67
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program bude pokračovať.
10.12 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla
zrušíte program
a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla
spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
10.13 Otvorenie dvierok pri
spustenom programe
UPOZORNENIE!
Ak je teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoká,
ukazovateľ blokovania
dvierok
bude svietiť a
dvierka nie je možné otvoriť.
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
podržte stlačené niekoľko
1. Tlačidlo
sekúnd, spotrebič sa vypne.
2. Počkajte niekoľko minút a potom
opatrne otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Zapnite spotrebič a opäť nastavte
program.
10.14 Otvorenie dvierok, keď
je zapnutý posunutý štart
Dvierka spotrebiča sú počas posunutého
štartu zatvorené.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
68
www.aeg.com
Na displeji zhasne ukazovateľ blokovania
dvierok
.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Pokračuje posunutý štart.
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
10.15 Koniec cyklu
4. Tlačidlo
podržte stlačené niekoľko
sekúnd, spotrebič sa vypne.
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
Na displeji sa zobrazí
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
a zhasne
ukazovateľ blokovania veka
.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
spotrebič
1. Stlačením tlačidla
vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
10.16 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
Svieti ukazovateľ blokovania veka
Veko zostane zablokované.
.
Ak chcete otvoriť veko, musíte vypustiť
vodu:
10.17 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
spotrebič znovu
Stlačením tlačidla
zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
spotrebič znovu
Stlačením tlačidla
zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
nevypne spotrebič, aby vám
pripomenula, že máte
vypustiť vodu.
SLOVENSKY
69
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Všetky škvrny odstráňte špeciálnym
prípravkom.
Pred vložením kusov bielizne do
bubna umyte a ošetrite silne
znečistené škvrny
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky a
záclony vložte do pracieho vaku alebo
obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice a pod.) použite pracie
vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
11.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
11.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
•
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
11.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
70
www.aeg.com
11.5 Tvrdosť vody
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vonkajšie čistenie
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
12.3 Program prania na
údržbu práčky
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
12.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
•
•
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Vyberte všetku bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
12.4 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
SLOVENSKY
3.
12.5 Čistenie odtokového filtra
Odtokový filter nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca.
1.
2.
3.
4.
71
72
www.aeg.com
5.
12.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(5) z časti „Čistenie odtokového sitka“. V
prípade potreby včistite čerpadlo.
12.8 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
SLOVENSKY
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
73
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
•
– Veko spotrebiča alebo dvierka
bubna sú otvorené alebo sú
nesprávne zatvorené. Skontrolujte
veko aj dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
13.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
13.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
•
•
Program sa nespúšťa.
•
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú veko spotrebiča a dvierka bubna správne
zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená
ani vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
74
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
•
•
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
•
•
•
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné
informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie sú upchané filtre prívodnej hadice a filtre
ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
•
vodou a ihneď nevypúšťa
vodu.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny".
•
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte voli‐
teľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bub‐
ne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potre‐
by vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
•
•
•
•
•
Nastavte voliteľnú funkciu Odstreďovanie.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bub‐
ne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potre‐
by vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu od‐
streďovania. Tento problém môže byť spôsobený problé‐
mom s vyvážením.
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Skontrolujte, či na prívodnej a odtokovej hadici nie sú chy‐
by.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho
prostriedku.
Fáza odstreďovania ne‐
funguje alebo cyklus pra‐ •
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
•
Na podlahe je voda.
•
•
Nie je možné otvoriť ve‐
ko spotrebiča.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
•
•
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie
alebo Odstreďovanie.
•
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Po‐
zrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
•
•
SLOVENSKY
75
Problém
Možné riešenie
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
•
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Po‐
zrite si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
•
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
•
•
•
•
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou
špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
•
Uistite sa, že stláčate iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Bavlna
7 kg
Energetická trieda
A+++
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1200 ot./min
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4'' závitom.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
76
www.aeg.com
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
*
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
SLOVENSKY
77
78
www.aeg.com
SLOVENSKY
79
192968822-A-032017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement