AEG | L87371TL | User manual | Aeg L87371TL Ohjekirja

Aeg L87371TL Ohjekirja
LAVAMAT 87371TL
FI
SV
USER
MANUAL
Käyttöohje
Pesukone
Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
27
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................... 5
4. KÄYTTÖPANEELI...................................................................................................... 6
5. OHJELMATAULUKKO.............................................................................................. 9
6. KULUTUSARVOT..................................................................................................... 12
7. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 14
8. ASETUKSET............................................................................................................. 15
9. KÄYTTÖÖNOTTO.................................................................................................. 15
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.......................................................................................15
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA........................................................................................19
12. HOITO JA PUHDISTUS.........................................................................................20
13. VIANMÄÄRITYS.....................................................................................................23
14. TEKNISET TIEDOT................................................................................................26
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Maksimitäyttömäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien
liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä
tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun
huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan
mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
• Säilytä kuljetuspultit varmassa
paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää
tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee
asentaa takaisin rummun
lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden
välttämiseksi.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Älä asenna tai käytä laitetta tilassa,
jossa se voi altistua alle 0 °C
lämpötilalle tai sääolosuhteille.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian
väliin jää riittävästi tilaa.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen kantta ei voida avata
kokonaan.
• Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
2.2 Sähköliitäntä
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
SUOMI
2.3 Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes
se on puhdasta ja kirkasta ennen
uusien putkien liittämistä.
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
• Varmista, että kaikki metalliosat on
poistettu pyykistä.
2.5 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
• Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
2
3
7
4
5
6
5
1
2
3
4
5
6
7
Käyttöpaneeli
Kansi
Soft Access
Tyhjennyspumpun sihti
Vipu laitteen siirtämistä varten
Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
Arvokilpi
6
www.aeg.com
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Käyttöpaneelin kuvaus
1
2
3
4
On/Off
11
1 Päälle/Pois -painike
2 Ohjelmanvalitsin
3 Näyttö
10
9
8
7
6
5
7 Ajansäästö -painike
8 Lisähuuhtelu -painike
4 Nestemäinen pesuaine -painike
5 Käynnistä/Tauko -painike
9 Tahrat/Esipesu -painike
10 Linkous -painike
11 Lämpötila -painike
6 Ajastin -painike
4.2 Näyttö
A
B
C
D
L
Näytössä näkyy:
E
K
F
G
J
H
I
SUOMI
7
Valitun ohjelman lämpötila
A
Kylmä vesi
Asetetun ohjelman linkousnopeus
B
Ei linkousta -symboli1)
Rypistymisenesto -symboli
1) Käytettävissä vain LINKOUS/TYHJENNYS-ohjelmassa.
Vaiheiden symbolit
Kun ohjelma on asetettu, kaikki ohjelmaan liittyvät vaiheiden symbolit syttyvät.
Kun ohjelma käynnistyy, vain käynnissä olevan vaiheen symboli vilkkuu.
Kun ohjelma on suoritettu loppuun, viimeisen vaiheen symboli palaa.
C
Esipesuvaihe
Pesuvaihe
Huuhteluvaihe
Linkousvaihe
D
Höyryn symboli syttyy, kun valitset höyryohjelman (jos saatavilla laitteessasi).
E
Pesuaineen yliannostelun symboli syttyy ohjelman päätyttyä, kun laite
havaitsee liian paljon pesuainetta.
Laitteen kantta ei voi avata, kun symboli on näkyvissä. Voit avata kannen vain silloin, kun symboli kytkeytyy pois päältä.
F
Jos ohjelma on suoritettu loppuun, mutta symboli palaa:
• Rypistymisen esto -toiminto on päällä.
• Rummussa on vettä.
G
Ajastimen symboli syttyy, kun asetat ajastimen.
8
www.aeg.com
Ohjelma-aika
Kun ohjelma käynnistyy, ohjelman aika kuluu 1 minuutin astein.
Ajastin
Kun painat ajastimen painiketta, näytössä näkyy ajastimen aika.
Häiriökoodit
Jos laitteessa on toimintahäiriö, näytössä näkyvät häiriökoodit. Lue
ohjeet kohdasta "Vianmääritys".
H
Näytössä näkyy tämä viesti joidenkin sekuntien ajan, kun:
• Toimintoa ei voi valita pesuohjelmaan.
• Yrität muuttaa pesuohjelmaa sen ollessa käynnissä.
Kun ohjelma on päättynyt.
Lapsilukon symboli syttyy, kun tämä toiminto on kytketty toimintaan.
I
Graafiset palkit
Tyhjä palkki tulee näkyviin vain silloin, kun vastaava toiminto on käytettävissä asetetulle ohjelmalle.
Palkki täyttyy asetettujen toimintojen mukaan.
Jos virheellinen valinta tehdään, viesti Err ilmoittaa, ettei valinta ole
mahdollinen.
Ajansäästön symboli syttyy, kun asetat jonkin ohjelman keston.
J
Lyhennetty aika
Pika plus
Lisähuuhtelun symboli syttyy, kun tämä toiminto on kytketty toimintaan.
K
Arvo näyttää huuhtelujen kokonaismäärän.
Palkki on täyttynyt kokonaan, kun asetat huuhteluiden maksimimäärän.
SUOMI
9
Tahranpoiston symboli syttyy, kun kytket kyseisen toiminnon toimintaan.
L
Esihuuhtelun symboli syttyy, kun tämä toiminto on kytketty toimintaan.
Palkki ei täyty kokonaan, kun asetat vain yhden toiminnoista.
Palkki täyttyy kokonaan, kun asetat molemmat toiminnoista.
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
7 kg
1300 kierrosta minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki.
7 kg
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen ja vähän likainen pyykki. Ohjelma
poistaa linkousvaiheet hiljaista ohjelmaa
varten. Ohjelma pysähtyy veden jäädessä
koneeseen.
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Siliävät
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta minuutissa
Siliävät +
60 °C - Kylmä
1 kg
800 kierrosta minuutissa
Tekokuitupyykit, jotka vaativat hellävaraisen pesun. Normaalilikainen ja likainen
2,5 kg
1200 kierrosta minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli,
viskoosi, polyesteri. Normaalilikainen.
Villa/Silkki
40 °C - Kylmä
1 kg
1200 kierrosta minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja
arkalaatuinen pyykki, jossa on merkintä
Peitot
60 °C - 30 °C
2 kg
800 kierrosta minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle
jne.
Pesuohjelmat
Valko/Kirjo
95 °C - Kylmä
Extra Silent
95 °C - Kylmä
Hienopesu
40 °C - Kylmä
pyykki.1)
«käsinpesu».2)
10
www.aeg.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
7 kg
1300 kierrosta minuutissa
Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa mikro-organismit 60 °C lämpötilan ansiosta ja lisää yhden huuhtelun. Pesu on
täten tehokkaampi.
Linkous/Tyhjennys3)
7 kg
1300 kierrosta minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit villaa ja arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta.
Huuhtelut 4)
7 kg
1300 kierrosta minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mukaan.
Vapaa-aika
60 °C - Kylmä
3 kg
1200 kierrosta minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille
värillisille vaatteille.
20 Min.- 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 kierrosta minuutissa
Vähän likainen tai vain kerran käytetty
puuvilla- ja tekokuitupyykki.
Sekapyykki (puuvilla- ja tekokuitupyyk-
Super Eco
Kylmä
3 kg
1200 kierrosta minuutissa
7 kg
1300 kierrosta minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalilikainen. Energiankulutus laskee ja
pesuohjelman pituus kasvaa.
Allergia
60 °C
Kylmä
Puuvilla Eco6)
60 °C - 40 °C
ki)5).
Höyryohjelmat7)
Höyryä voidaan käyttää kuiviin, pestyihin tai kerran käytettyihin vaatteisiin. Kyseiset
ohjelmat voivat vähentää ryppyjä ja hajuja, ja ne voivat tehdä vaatteista pehmeämpiä.
Älä käytä pesuainetta. Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai tahranpoistoaineella.
Höyryohjelmat eivät suorita hygieenisiä ohjelmavaiheita.
Älä käytä höyryohjelmaa seuraavanlaisiin tekstiileihin:
• Alle 40°C lämpötilassa pestävät vaatteet.
• Vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen.
• Kaikki tekstiilit, joissa on runsaasti muovisia metalliosia, puuosia tai vastaavia osia.
SUOMI
Ohjelma
Lämpötilaväli
11
Maksimitäyttö
Maksimilinkousnopeus
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Raikastus
1 kg
Höyryohjelma puuvillalle ja siliäville. Tä-
Höyry
1 kg
mä ohjelma poistaa hajut pyykistä.8)
Höyryohjelma siliäville. Tämä ohjelma
auttaa poistamaan rypyt pyykistä.
1) Ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa, että rumpu
ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.
3) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pestävään tekstiilityyppiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
4) Paina Lisähuuhtelu-painiketta huuhtelukertojen lisäämiseksi. Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
5) Kyseinen ohjelma on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, sen energian- ja vedenkulutus on alhaisin ja
pesutulokset hyvät.
6) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60 °C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40 °C puuvillaohjelma”. Ne ovat energian- ja
vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
7) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykit tuntuvat kosteilta. Anna
kosteuden poistua vaatteista asettamalla ne raikkaaseen ilmaan noin 10 minuutin ajaksi. Poista pyykit
rummusta pian ohjelman päättymisen jälkeen. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa
vaatia silitystä, mutta niiden silitys on helpompaa.
8) Höyry ei poista eläinten hajuja.
Ohjelman lisätoimintojen
yhteensopivuus
Ohjelma
2)
1)
■
■
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
12
www.aeg.com
Ohjelma
■
■
3)
■ 4)
■
5)
2)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 Min.- 3 kg
■
Super Eco
■
■
■
■
■
■6)
■
■
■
■
■
■
■ 7)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Jos käytät nestemäistä pesuainetta, aseta ohjelma ilman Esipesu-toimintoa. Tahranpoisto-lisätoiminto
ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.
2) Kun linkousnopeus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
3) Jos asetat lyhimmän keston, suosittelemme vähentämään pyykkimäärää. Laite voidaan täyttää kokonaan, pesutulos voi kuitenkin heikentyä.
4) Vain Tahranpoisto-lisätoiminto on käytettävissä.
5) Aseta linkousnopeus. Varmista, että se sopii pestävään tekstiilityyppiin. Jos asetat Ei linkousta -lisätoiminnon, vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
6) Ainoastaan Esipesu-lisätoiminto on käytettävissä.
7) Näissä ohjelmissa voit asettaa ainoastaan lyhyemmän keston.
5.1 Woolmark Apparel Care Sininen
Tämän pesukoneen villapesuohjelma on
The Woolmark Company -yhtiön
hyväksymä merkillä «käsinpesu»
varustettujen villatekstiilien pesuun, kun
vaatteet pestään tämän pesukoneen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Noudata tekstiilin kuivamisen hoitoohjemerkintöjä sekä muita
pyykinpesuohjeita. M1145
Isossa-Britanniassa, Irlannissa,
Hongkongissa ja Intiassa Woolmarksymboli on sertifioinnin tavaramerkki.
6. KULUTUSARVOT
Tämän taulukon tiedot ovat likimääräisiä. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi, veden ja ympäristön lämpötila.
SUOMI
13
Ohjelman käynnistyessä näytössä näkyy maksimitäyttömäärää koskeva
ohjelman kesto.
Ohjelman kesto lasketaan automaattisesti pesuvaiheen aikana ja se voi
pienentyä huomattavasti, jos koneessa on pyykkiä maksimitäyttömäärää
vähemmän (esim. Puuvilla 60 °C -ohjelman maksimitäyttömäärä on 7 kg
ja kesto yli 2 tuntia, todellisen täyttömäärän ollessa 1 kg ohjelman kesto
on alle tunnin).
Kun laite laskee todellisen ohjelman keston, näytössä vilkkuu piste.
Ohjelmat
Täyttö
(kg)
Energianku- Vedenkulu- Likimääräilutus (kWh) tus (litroina) nen ohjelman kesto
(minuutteina)
Jäännöskosteus (%)1)
Valko/Kirjo 60 °C
7
1,16
70
179
52
Valko/Kirjo 40 °C
7
0,61
72
165
52
Siliävät 40 °C
3
0,45
56
136
35
2,5
0,51
52
88
35
1
0,34
48
57
30
7
0,84
46
241
52
3.5
0,45
38
180
52
3.5
0,42
37
182
52
Hienopesu 40 °C
Villa/Silkki 30 °C 2)
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60 °C
puuvilla
Standardi 60 °C
puuvilla
Standardi 40 °C
puuvilla
1) Linkousvaiheen päättyessä.
2) Ei saatavilla kaikissa malleissa.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0,30
0,30
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan Unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
14
www.aeg.com
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Lämpötila
Voit muuttaa oletuslämpötilaa tätä
painiketta painamalla. Kun näytössä
näkyy
ja
, laite ei lämmitä vettä.
7.2 Linkous
Paina tätä painiketta:
• Laske ohjelman linkousvaiheen
maksiminopeutta.
Näytössä näkyy vain
asetetun ohjelman
tarjoamat
linkousnopeudet.
• Linkousvaiheen poistamiseksi
käytöstä.
• Kytke Rypistymisen esto -lisätoiminto
toimintaan.
Aseta tämä lisätoiminto pyykkien
ryppyyntymisen estämiseksi.
Pesuohjelma päättyy ja vesi jää
rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti
ryppyjen vähentämiseksi.
Luukku on edelleen lukittu. Luukun
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
7.3 Tahrat/Esipesu
Tämä lisätoiminto
pidentää ohjelman
kestoa.
7.4 Lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmiin, katso
"Ohjelmataulukko".
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.5 Ajansäästö
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
ohjelman kestoa.
• Paina tätä painiketta kerran
asettaaksesi 'Lyhyemmän keston'
päivittäiselle pyykille.
• Paina tätä painiketta kaksi kertaa
asettaaksesi 'Pikaohjelman' vain vähän
likaiselle pyykille.
Joissakin ohjelmissa on
mahdollista käyttää vain yhtä
edellä mainituista
lisätoiminnoista.
Lisää ohjelmaan tahranpoisto- ja
esipesuvaihe painamalla tätä painiketta.
7.6 Ajastin
Paina painiketta toistuvasti vain toisen tai
molempien lisätoimintojen
aktivoimiseksi. Vastaava symboli ja palkki
syttyvät näyttöön.
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
vähintään 30 minuutin ja enintään 20
tunnin päästä.
• Tahrat: Käytä tätä lisätoimintoa
vaikeiden tahrojen poistamiseen.
Kun asetat tämän lisätoiminnon, lisää
Näytössä näkyy merkkivalo ja ajastin.
tahranpoistoainetta lokeroon
.
Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman
kestoa.
Tämä lisätoiminto
edellyttää vähintään 40
°C lämpötilan.
• Esipesu: Lisää tämän lisätoiminnon
avulla ohjelmaan esipesuvaihe ennen
pesuvaihetta.
Suosittelemme käyttämään tätä
lisätoimintoa, kun pyykit ovat erittäin
likaisia.
7.7 Käynnistä/Tauko
Käynnistä tai keskeytä ohjelma
painamalla painiketta Käynnistä/Tauko.
7.8 Nestemäinen pesuaine
Paina tätä painiketta ohjelman
mukauttamiseksi, jos käytät nestemäistä
pesuainetta.
Vastaava merkkivalo syttyy.
SUOMI
15
8. ASETUKSET
8.1 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• kytket laitteen toimintaan
• kytket laitteen pois toiminnasta
• painat painikkeita
• ohjelma on päättynyt
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/päälle
painamalla samanaikaisesti painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
8.2 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
• Kun painat painiketta Käynnistä/
Tauko: lisätoiminnot ja
ohjelmanvalitsin lukittuvat.
• Ennen painikkeen Käynnistä/Tauko
painamista: laite ei voi käynnistyä.
8.3 Pysyvä lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
ja
, kunnes vastaava
painiketta
merkkivalo syttyy/sammuu.
• Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
2. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
10.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Päälle/Pois.
Lyhyt äänimerkki kuuluu.
10.2 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
16
www.aeg.com
A
10.3 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
HUOMIO!
Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa,
että rumpu on suljettu
oikein.
10.4 Pesuainelokero
HUOMIO!
Käytä ainoastaan pesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Esipesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Pesuvaiheen pesuainelokero.
MAX-merkinnät ovat pesuaineen (jauhe tai neste) maksimimääriä.
Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).
Merkki M on nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.
Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.
SUOMI
17
10.5 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Asento A jauhemaista pesuainetta varten (oletusasetus).
• Asento B nestemäistä pesuainetta varten.
B
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
• Älä lisää nestettä maksimitason yli.
10.6 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta. Vastaavan
pesuohjelman merkkivalo syttyy.
Painikkeen Käynnistä/Tauko
merkkivalossa vilkkuu punainen valo.
Näytössä näkyy oletuslämpötila,
linkousnopeus ja käytettävissä olevien
toimintojen tyhjät palkit.
2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai
linkousnopeutta painamalla vastaavia
painikkeita.
3. Valitse haluamasi toiminnot.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Käynnistä ohjelma painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan.
Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo
alkaa vilkkua näytössä.
Ohjelma käynnistyy, kansi on lukittu.
Näytössä näkyy merkkivalo
.
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa, kun laitteen
vedentäyttö on käynnissä.
18
www.aeg.com
10.8 Ohjelman keston
uudelleen laskenta
Noin 15 minuutin kuluttua
ohjelman käynnistymisestä:
• Laite säätää
automaattisesti
pesuohjelman ajan
rumpuun asetetun pyykin
mukaan täydellisten
pesutuloksien
saavuttamiseksi
mahdollisimman lyhyessä
ajassa.
• Uusi aika-arvo näkyy
näytössä.
10.9 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina Ajastin-painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy ajastimen
minuutit tai tunnit.
Vastaava merkkivalo syttyy.
2. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ennen kuin käynnistät
laitteen painamalla
painiketta Käynnistä/Tauko,
voit peruuttaa tai muuttaa
ajastimen asetusta.
10.10 Ajastuksen
peruuttaminen
Ajastuksen peruuttaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko
laitteen asettamiseksi taukotilaan.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Paina painiketta Ajastin, kunnes
näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästä
painamalla painiketta Käynnistä/
Tauko uudelleen.
10.11 Ohjelman
keskeyttäminen ja
lisätoiminnon muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoiminnon asetusta.
3. Paina uudelleen painiketta Käynnistä/
Tauko.
Ohjelma jatkuu.
10.12 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta painamalla painiketta
Päälle/Pois.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Päälle/Pois uudelleen.
Sen jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
10.13 Luukun avaaminen
ohjelman ollessa käynnissä
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita,
luukun lukon merkkivalo
palaa edelleen ja luukkua ei
voida avata.
Avaa luukku seuraavasti:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta Päälle/Pois
joidenkin sekuntien ajan.
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen luukku varoen.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Kytke laite päälle ja aseta ohjelma
uudelleen.
10.14 Luukun avaaminen
ajastimen ollessa toiminnassa
Laitteen luukku on lukittu ajastimen
ollessa toiminnassa.
Laitteen luukun avaaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
SUOMI
Luukun lukon merkkivalo
sammuu
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Sulje luukku ja paina painiketta
Käynnistä/Tauko.
Ajastin jatkaa toimintaa.
10.15 Luukun avaaminen
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita
ja/tai rumpu pyörii edelleen,
luukkua ei voida avata.
Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai
ajastimen ollessa toiminnassa.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
Luukun lukon merkkivalo sammuu
näytössä.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Sulje luukku ja paina painiketta
Käynnistä/Tauko.
Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.
10.16 Ohjelman loppu
Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy
automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos
se on toiminnassa).
Näyttö
syttyy ja kannen lukon
merkkivalo
sammuu.
Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
sammuu.
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla painiketta Päälle/Pois.
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut
viisi minuuttia, energian säästötoiminto
kytkee laitteen automaattisesti pois
toiminnasta.
19
Kun kytket laitteen
uudelleen toimintaan,
näytössä näkyy edellisen
ohjelman päättyminen.
Aseta uusi pesuohjelma
kääntämällä
ohjelmanvalitsinta.
2. Poista pyykit laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku raollaan homeen ja
hajujen muodostumisen estämiseksi.
10.17 Veden tyhjentäminen
ohjelman päättymisen jälkeen
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Kannen lukon merkkivalo
Kansi on edelleen lukittu.
palaa.
Kansi voidaan avata vasta sitten, kun vesi
on tyhjennetty:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Laite tyhjentää veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite toimintaan painamalla
painiketta Päälle/Pois joidenkin
sekuntien ajan.
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Pyykit
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
20
www.aeg.com
• Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
• Poista kovat tahrat.
• Pese vaikeat tahrat
erikoispesuaineella.
• Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut ja aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
• Älä pese saumaamattomia tai
leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai
arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
• Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
esikäsitellään ennen tekstiilien
asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
• Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
• Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
• Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta,
kun valitset alhaisen lämpötilan
pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
SUOMI
12.3 Huoltopesu
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
12.2 Kalkinpoisto
• Poista kaikki pyykit koneesta.
• Valitse puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
12.4 Kannen tiiviste
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
Tarkista tiiviste säännöllisesti. Puhdista se
tarvittaessa ammoniakkipohjaisella
puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta
tiivisteen pintaa.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneiseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12.5 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
3.
21
2.
22
www.aeg.com
12.6 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
1.
2.
3.
4.
5.
SUOMI
23
12.7 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.8 Hätätyhjennys
Laite ei voi tyhjentää vettä
toimintahäiriön vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin
puhdistaminen' vaiheet (1) - (5). Puhdista
pumppu tarvittaessa.
12.9 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Johdanto
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
24
www.aeg.com
Joidenkin häiriöiden yhteydessä
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä näkyy virhekoodi:
•
•
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
•
- Koneeseen jää vettä.
•
- Laitteen kansi tai rummun
luukut ovat auki tai ne on suljettu
virheellisesti. Tarkista molemmat!
•
- Virransyöttö on epävakaa.
Odota kunnes virransyöttö on vakaa.
- Vesivahinkosuojaus on
käytössä. Irrota laite sähköverkosta ja
sulje vesihana. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei käynnisty. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukut on suljettu oikein.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Laitteeseen ei tule vettä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi
olla liian matalalla.
Koneeseen jää vettä.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
SUOMI
Ongelma
25
Mahdollinen ratkaisu
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää
koneeseen.
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
Aseta linkoustoiminto.
Aseta tyhjennystoiminto, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää
rumpuun.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen.
Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
Lattialla on vettä.
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikke- Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohavia ääniä.
dasta "Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on poistettu. Lue ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa lyhempi.
Laite laskee uuden ajan täyttömäärän mukaan. Katso kohta
‘Kulutusarvot’.
Ohjelma on näkyvissä
olevaa aikaa pitempi.
Epätasapainossa oleva täyttömäärä lisää keston aikaa. Tämä on
normaalia laitteen toimintaa.
Pesutulos ei ole tyydyttä- Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
vä.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
26
www.aeg.com
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden IPX4
suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
7 kg
Energialuokka
Linkousnopeus
A+++ -20 %
Maksimi
1300 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4'' kierteitys.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
27
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 28
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................................................................29
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................31
4. KONTROLLPANELEN.............................................................................................31
5. PROGRAMÖVERSIKT............................................................................................. 34
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN......................................................................................38
7. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 39
8. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................40
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...........................................................................40
10. DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................................... 41
11. RÅD OCH TIPS...................................................................................................... 45
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.............................................................................. 46
13. FELSÖKNING........................................................................................................ 49
14. TEKNISKA DATA...................................................................................................51
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
28
1.
www.aeg.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten
från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar
(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta eller annat som ligger på
golvet.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
29
Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet
med hjälp av de nya medföljande slangsatserna, eller
andra nya slangsatser som tillhandahålls av
auktoriserat servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara
milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Förvara transportbultarna på ett
säkert ställe. Om apparaten ska flyttas
i framtiden måste de sättas dit igen
för att låsa trumman för att förhindra
inre skador.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0°C eller där den utsätts
för väder och vind.
• Golvytan där apparaten ska installeras
måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och golvet.
• Installera inte produkten där luckan
inte kan öppnas helt.
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
2.2 Elektrisk anslutning
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
30
www.aeg.com
• Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
2.4 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
• Se till att alla metallföremål avlägsnas
från tvätten.
2.5 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
• Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Kontrollpanel
Lucka
Soft access
Filter till tömningspump
Spak för att flytta produkten
Fötter för att få maskinen i våg
Typskylt
4
5
6
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
On/Off
11
1 På/Av (On/Off) -knapp
2 Programväljare
3 Display
4 Flytande tvättmedel -knapp
5 Käynnistä/Tauko -knapp
10
9
8
7
6
6 Ajastin -knapp
7 Ajansäästö -knapp
8 Lisähuuhtelu -knapp
9 Tahrat/Esipesu -knapp
5
31
32
www.aeg.com
10 Linkous -knapp
11 Lämpötila -knapp
4.2 Display
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
På displayen visas:
Temperatur för det inställda programmet
A
Kallt vatten
Centrifugeringshastigheten för valt program
B
Symbolen Ingen centrifugering1)
Symbolen Sköljstopp
1) Finns endast för programmet CENTRIFUGERING/TÖMNING.
Fassymbolerna
När ett program valts tänds alla symbolerna för faserna som hör samman med programmet.
När programmet startar blinkar bara symbolen för den aktiverade fasen.
När programmet är klart lyser symbolen för den sista fasen.
C
Förtvättsfas
Tvättfas
Sköljfas
Centrifugeringsfas
D
Ångsymbolen tänds när du väljer ett ångprogram (om tillgängligt i
din produkt).
SVENSKA
33
Symbolen för överdosering av tvättmedel tänds i slutet av programmet när produkten känner av för mycket tvättmedel.
E
Luckan kan inte öppnas när symbolen lyser. Luckan kan öppnas när
symbolen släcks.
F
Om programmet är klart men symbolen fortfarande lyser:
• Funktionen Sköljstopp är på.
• Det finns vatten i trumman.
Symbolen för fördröjd start tänds när du väljer funktionen för fördröjd start.
G
Programtid
När programmet startar minskar programtiden i steg om 1 minut.
Fördröj start
När knappen för fördröjd start trycks in visar displayen den fördröjda
starttiden
Larmkoder
Om det är fel på produkten visas felkoder på displayen. Se avsnittet
Felsökning.
H
Displayen visar det här meddelandet i några sekunder när:
• Funktionen inte kan ställas in för tvättprogrammet.
• Du försöker byta program under pågående program.
När programmet är klart.
Symbolen för barnlås tänds när barnlåset är aktiverat.
I
Grafiska staplar
Det tomma indikatorfältet visas bara om relaterad funktion är tillgänglig för valt program.
Indikatorfältet fylls enligt valda funktioner.
Om du gör ett felaktigt val anger meddelandet Err att valet inte är möjligt.
Symbolen för att spara tid tänds när du väljer någon av programlängderna.
J
Förkortad tid
Extra snabb
34
www.aeg.com
Symbolen för extra sköljning tänds när den här funktionen aktiveras.
K
Värdet visar det totala antalet sköljningar.
Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer max antal sköljningar.
Symbolen för fläckar tänds när du aktiverar funktionen.
Symbolen för förtvätt tänds när den här funktionen aktiveras.
L
Indikatorfältet är inte helt fyllt när du bara väljer en av funktionerna.
Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer de två funktionerna.
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Temperaturvariation
Max. tvättmängd
Max. centrifugeringshastighet
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
7 kg
1300 varv/minut
Vit och färgad bomull. Normalt och lätt
smutsad tvätt.
7 kg
Vit och kulört bomull. Normalt och lätt
smutsad tvätt. Programmet eliminerar
hela centrifugeringsfasen för att utföra ett
tyst program. Programmet stannar med
vatten i trumman.
3 kg
1200 varv/minut
Syntetplagg eller blandade material.
Normalt smutsad tvätt.
1 kg
800 varv/minut
Syntetplagg som ska tvättas skonsamt.
2,5 kg
1200 varv/minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.
1 kg
1200 varv/minut
Ylle som går att tvätta i maskinen,
handtvättbar ylle och ömtåliga material
Tvättprogram
Valko/Kirjo
95 °C - Kall
Extra Silent
95 °C - Kall
Siliävät
60 °C - Kall
Siliävät +
60 °C - Kall
Hienopesu
40 °C - Kall
Villa/Silkki
40 °C - Kall
Normalt och lätt smutsad tvätt.1)
med symbolen "handtvätt".2)
SVENSKA
Program
Temperaturvariation
Peitot
60 °C – 30 °C
Allergia
60 °C
Linkous/Tyhjennys3)
Huuhtelut 4)
Max. tvättmängd
Max. centrifugeringshastighet
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
2 kg
800 varv/minut
Specialprogram för syntetfilt, täcke,
sängöverkast etc.
7 kg
1300 varv/minut
Vita bomullsplagg. Detta program tar
bort mikroorganismer tack vare tvättning i
60 °C och en extra sköljning. Tvättfasen
blir på det sättet mer effektiv.
7 kg
1300 varv/minut
För att centrifugera tvätten och tömma ut
vattnet i trumman. Alla material förutom
ylle och ömtåliga material.
7 kg
1300 varv/minut
För att skölja och centrifugera tvätten.
Alla material, förutom ylle och mycket
ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
3 kg
1200 varv/minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i
mörka färger.
3 kg
1200 varv/minut
Bomull och syntet som är lätt smutsade
eller bara använda en gång.
3 kg
1200 varv/minut
Blandade material (bomull och syntet)5).
7 kg
1300 varv/minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt
smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
Kall
Vapaa-aika
60 °C - Kall
20 Min.- 3 kg
40 °C - 30 °C
Super Eco
Kall
Puuvilla Eco6)
60 °C – 40 °C
35
36
www.aeg.com
Program
Temperaturvariation
Max. tvättmängd
Max. centrifugeringshastighet
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Ångprogram7)
Ånga kan användas för tvätt som torkat, tvättats eller använts en gång. Dessa program kan reducera skrynklor och dålig lukt och göra tvätten mjukare.
Använd inget tvättmedel. Ta vid behov bort fläckar genom att tvätta eller använda
fläckborttagningsmedel på fläcken.
Ångprogram innehåller inte någon hygientvätt.
Välj inte ångprogrammet för den här typen av plagg:
• Plagg som ska tvättas i temperaturer lägre än 40 °C.
• Plagg där etiketten med skötselråd inte specificerar att de lämpar sig för torktumling.
• Alla plagg med delar av plast, metall, trä eller liknande.
Raikastus
1 kg
Ångprogram för bomulls- och syntetplagg. Det här programmet tar bort lukter
från tvätten.8)
Höyry
1 kg
Ångprogram för syntetplagg. Det här
programmet hjälper till att göra tvätten
mindre skrynklig.
1) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman roterar felaktigt eller inte roterar alls.
3) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du
ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
4) Tryck på Extra sköljning för fler sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen
skonsamt och centrifugerar en kort stund.
5) Det här programmet är avsett för dagligt bruk och har lägsta energi- och vattenförbrukningen men
ger ändå bra tvättresultat.
6) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010 är
dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt".
De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
7) Om du väljer ett ångprogram med torr tvätt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det är bättre
att exponera plaggen för frisk luft i ca 10 minuter så att fuktigheten torkar. När programmet är klart tar du
snabbt ut tvätten ur trumman. Efter ett ångprogram kan kläderna behöva strykas ändå, men det går
mycket lättare.
8) Ånga tar inte bort lukter från djur.
SVENSKA
37
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
3)
■
■
■
5)
2)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 Min.- 3 kg
■
Super Eco
■
■
■
■
■
■6)
■
■
■
■
■
■
■ 7)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Om du använder flytande tvättmedel ska du välja ett program utan Förtvätt. Denna Fläck-funktion är
inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.
2) Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
3) Om du väljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att
fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.
4) Endast fläckborttagningsfunktionen är tillgänglig.
5) Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att den är anpassad för tygets material som tvättas. Om du
ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.
6) Endast förtvättsfunktionen är tillgänglig.
7) I dessa program kan man bara ställa in den kortare programlängden.
38
www.aeg.com
5.1 Woolmark Apparel Care Blå
Maskinens ylleprogram har godkänts av
Woolmark Company för tvätt av
maskintvätt av ylleplagg märkta som
"handtvätt", under förutsättning att
plaggen tvättas enligt anvisningarna från
tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ
anvisningarna på klädvårdsetiketten för
torkning och andra tvättanvisningar.
M1145
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och
Indien är Woolmark-symbolen ett
certifieringsmärke.
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan påverka uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programstart visar displayen varaktighetsprogrammet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programmets varaktighet automatiskt uträknat och
kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex.
Vit-/Kulörtvätt 60 °C med maxvikt 7 kg, så överskrider programmet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programmet klart på mindre än en
timme).
När apparaten räknar ut programmets längd så blinkar en lampa i displayen.
Program
Tvättmängd
(kg)
Energiförbrukning
(kWh)
VattenförUngefärlig
brukning (li- programtid
ter)
(minuter)
Återstående fukt
(%)1)
Valko/Kirjo 60 ℃
7
1,16
70
179
52
Valko/Kirjo 40 ℃
7
0,61
72
165
52
Siliävät 40 ℃
3
0,45
56
136
35
2,5
0,51
52
88
35
1
0,34
48
57
30
7
0,84
46
241
52
3.5
0,45
38
180
52
Hienopesu 40 ℃
Villa/Silkki 30 ℃ 2)
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 ℃ Vit-/
Kulörtvätt
Standard 60 ℃ Vit-/
Kulörtvätt
SVENSKA
Program
Tvättmängd
(kg)
Standard 40 ℃ Vit-/
Energiförbrukning
(kWh)
3.5
Kulörtvätt
0,42
VattenförUngefärlig
brukning (li- programtid
ter)
(minuter)
37
39
Återstående fukt
(%)1)
182
52
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0.30
0.30
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010
om genomförande av direktiv 2009/125/EC
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Lämpötila
Tryck på den här knappen för att ändra
den inställda temperaturen. När
displayen visar
och
produkten upp vattnet.
värmer inte
7.2 Linkous
Tryck på den här knappen för att:
• Sänka högsta hastigheten för
centrifugeringsfasen i programmet.
Displayen visar endast
tillgängliga
centrifugeringshastigheter
för inställt program.
• Avaktivera centrifugeringsfasen.
• Aktivera funktionen Sköljstopp.
Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
Tvättprogrammet stannar med vatten
i trumman. Trumman snurrar runt då
och då för att minska uppkomsten av
skrynklor.
Luckan förblir låst. Du måste tömma
ut vattnet för att kunna låsa upp
luckan.
Tryck på knappen upprepade gånger för
att aktivera ett eller båda alternativen.
Tillhörande symbol och indikatorfält visas
på displayen.
• Tahrat: Använd den här funktionen
för tvätt med mycket svåra fläckar.
Häll fläckborttagningsmedel i facket
när du ställer in den här
funktionen. Funktionen lägger till tid
till programlängden.
Denna funktion är inte
tillgänglig vid
temperaturer under 40
°C.
• Esipesu: Använd den här funktionen
för att lägga till en förtvättsfas före
tvättfasen.
Vi rekommenderar att du använder
den här funktionen om din tvätt är
mycket smutsig.
Funktionen lägger till tid
till programlängden.
7.4 Lisähuuhtelu
7.3 Tahrat/Esipesu
Med det här alternativet kan du lägga till
sköljningar till vissa tvättprogram, se
"Programöversikt".
Tryck på den här knappen för att lägga
till fläck- och förtvättsfunktionen till ett
program.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
40
www.aeg.com
7.5 Ajansäästö
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
• Tryck på den här knappen en gång för
att ställa in "Kortare längd" för lätt
smutsade plagg.
• Tryck två gånger på den här knappen
för att ställa in "Extra snabb" för
mycket lätt smutsade plagg.
Vissa program accepterar
bara en av de två
funktionerna.
Displayen visar tillhörande indikator och
fördröjd tid.
7.7 Käynnistä/Tauko
Tryck på knappen Käynnistä/Tauko för
att starta eller avbryta ett program.
7.8 Flytande tvättmedel
Tryck på knappen för att anpassa
programmet om du använder flytande
tvättmedel.
Kontrollampan tänds.
7.6 Ajastin
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Ljudsignaler
Ljudsignalen låter när:
• Du sätter på produkten.
• När du stänger av produkten.
• När du trycker på knapparna.
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
och
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de
att låta när det är fel på
produkten.
tänds/
• Efter att du tryckt på Käynnistä/Tauko:
alternativen och programvredet är
låsta.
• Innan du trycker på Käynnistä/Tauko:
Produkten startar inte.
8.3 Permanent inställning av
extra sköljning
Med det här alternativet kan du ha
funktionen för extra sköljning på
permanent när du ställer in ett nytt
program.
• Aktivera/avaktivera funktionen
8.2 Barnlås
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
samtidigt tills indikatorn
släcks.
Du kan aktivera funktionen:
och
genom att trycka på
samtidigt tills relevant indikator
tänds/släcks.
och
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i
facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
SVENSKA
41
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Aktivera produkten
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att sätta på produkten.
En kort signal hörs.
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till
produkten.
10.3 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
10.2 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem
i produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
A
10.4 Tvättmedelsfack
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast tvättmedel som är avsedda för tvättmaskiner.
Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning.
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
42
www.aeg.com
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.
10.5 Flytande eller
pulvertvättmedel
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• Position A för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
• Position B för flytande tvättmedel.
B
När du använder flytande tvättmedel:
• Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
• Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.
10.6 Inställning av program
1. Vrid programväljaren. Motsvarande
programlampa tänds.
Kontrollampan för Käynnistä/Taukoknappen blinkar rött.
Displayen visar standardtemperatur,
centrifugeringshastighet och det tomma
indikatorfältet för tillgängliga funktioner.
2. Tryck på motsvarande knappar för att
ändra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.
3. Ställ in tillgängliga funktioner.
SVENSKA
10.7 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på knappen Käynnistä/Tauko för
att starta programmet.
Tillhörande kontrollampa slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
Kontrollampan för fasen som är igång
börjar blinka på displayen.
Programmet startar och luckan låses. På
displayen visas kontrollampan
.
Tömningspumpen kan vara
igång en kort tid när
produkten fyller på vatten.
10.8 Omberäkning av
programtid
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
automatiskt
programtiden efter
tvätten du har lagt in i
trumman så att du får
perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid.
• På displayen visas det nya
värdet.
10.9 Starta ett program med
fördröjd start
1. Tryck på Ajastin-knappen flera
gånger tills antalet minuter eller
timmar för fördröjningen visas på
displayen.
Kontrollampan tänds.
2. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Produkten startar nedräkningen för
fördröjd start.
När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Innan du trycker på
Käynnistä/Tauko-knappen
för att starta produkten kan
du avbryta eller ändra
inställningen av den
fördröjda starten.
10.10 Avbryta fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten:
43
1. Ställ produkten i pausläge genom att
trycka på knappen Käynnistä/Tauko.
Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Tryck på knappen Ajastin flera
gånger tills visas på displayen.
3. Tryck på knappen Käynnistä/Tauko
en gång till för att starta programmet
direkt.
10.11 Avbryta ett program
och ändra ett alternativ
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra det inställda alternativet.
3. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen
igen.
Programmet fortsätter.
10.12 Avbryta ett pågående
program
1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen för
att avbryta programmet och stänga
av produkten.
2. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen
igen för att slå på produkten.
Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram.
Innan ett nytt program
startas kan vattnet tömmas
ut ur produkten. I det här
fallet måste du kontrollera
att det fortfarande finns
tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på
tvättmedel igen.
10.13 Öppna luckan när
programmet är aktiverat
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög förblir symbolen för låst
lucka
tänd och du kan
inte öppna luckan.
Gör enligt följande för att öppna luckan:
44
www.aeg.com
1. Tryck på På/Av (On/Off)-knappen i
några sekunder för att inaktivera
produkten.
2. Vänta några minuter innan du
försiktigt öppnar produktens lucka.
3. Stäng produktens lucka.
4. Aktivera produkten och ställ in
programmet igen.
10.14 Öppna luckan när
fördröjd start är aktiverat
Produktens lucka är låst medan fördröjd
start pågår.
Så här öppnar du luckan:
1. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Kontrollampan för låst lucka
släcks
på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Käynnistä/
Tauko-knappen.
Startfördröjningen fortsätter.
10.15 Öppna luckan
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög och/eller trumman
fortfarande roterar kan du
inte öppna luckan.
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår.
1. Tryck på Käynnistä/Tauko.
Tillhörande kontrollampa för låst lucka
släcks på displayen.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Stäng luckan och tryck på Käynnistä/
Tauko-knappen.
Programmet eller den fördröjda starten
fortsätter.
10.16 Program klart
När programmet är klart stannar
produkten automatiskt. En ljudsignal
hörs (om den är aktiverad).
tänds på displayen och kontrollampan
för låst lucka
släcks.
Indikatorn för knapp Käynnistä/Tauko
slocknar.
1. Tryck på knappen På/Av (On/Off) för
att stänga av produkten.
Fem minuter efter att programmet
avslutats stänger energisparfunktionen
automatiskt av produkten.
När du slår på produkten
igen visas slutet på det
senast inställda programmet
på displayen. Vrid
programväljaren för att ställa
in ett nytt program.
2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt
10.17 Tömma ut vatten efter
ett program är klart
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
Kontrollampan för lucklåset
Luckan förblir låst.
är tänt.
Du måste tömma ut vattnet för att kunna
öppna luckan:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Käynnistä/Tauko.
Produkten tömmer ut vattnet och
centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av (On/Off) i några
sekunder för att avaktivera
produkten.
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar.
SVENSKA
45
11. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att
du tvättar dem separat de första
gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte plagg utan fåll eller med
hål i. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor
osv.) i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta
händer, justera plaggen manuellt i
baljan och starta centrifugeringsfasen
igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och
tvättmedel för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar
dessa fläckar innan du lägger in plaggen
i maskinen.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig
för typen av fläck och material.
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och
tillsatser som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle,
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med flik tillsätter du
det flytande tvättmedlet med en
doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om
du har tvätt som är normalt smutsig.
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer
in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du
bor.
46
www.aeg.com
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.1 Utvändig rengöring
12.3 Underhållstvätt
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
Vid programmen med låg temperatur
kan det hända att det blir kvar lite
tvättmedel i trumman. Gör en
underhållstvättning regelbundet. För att
göra detta:
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Välj bomullsprogrammet med högsta
temperaturen med en liten mängd
tvättmedel.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
12.4 Lucktätning
Undersök tätningen regelbundet. Rengör
den vid behov med ett rengöringsmedel
innehållande ammoniak utan att repa
tätningsytan,
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
12.5 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
SVENSKA
3.
12.6 Rengöring av tömningsfiltret
Rengör inte nålfällan om vattnet i produkten är hett.
1.
2.
3.
4.
47
48
www.aeg.com
5.
12.7 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.8 Nödtömning
12.9 Åtgärder vid frysrisk
På grund av ett funktionsfel kan
apparaten inte tömma vattnet.
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen.
Om detta inträffar, utför stegen (1) till (5) i
"Rengöring av avloppsfilter". Gör rent
pumpen om det krävs.
1. Koppla bort produkten från
eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
SVENSKA
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i
en behållare och låt vattnet rinna ur
slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se
nödtömningsförfarandet.
5. När tömningspumpen är tom, sätt
tillbaka tilloppsslangen igen.
49
VARNING!
Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen.
Tillverkaren har inget ansvar
för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller stannar under
drift.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet
fortsätter.
Vid vissa problem hörs en ljudsignal
och displayen visar en larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt
stängd. Kontrollera båda!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
•
- Översvämningsskyddet är
aktiverat. Koppla från produkten och
stäng vattenkranen. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
VARNING!
Avaktivera produkten innan
du utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda ordentligt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
50
www.aeg.com
Problem
Möjlig lösning
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen
vatten och töms omedel- kan vara för låg.
bart.
Maskinen tömmer inte ut Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
vattnet.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid
behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan
tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fun- Välj centrifugeringsfunktionen.
gerar inte eller tvättpro- Ställ in tömningsfunktionen om du väljer en funktion som slutar
grammet varar längre än med vatten i trumman.
normalt.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid
behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten står i våg. Se avsnitt "Installation".
SVENSKA
Problem
51
Möjlig lösning
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se avsnitt "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet
"Förbrukningsvärden".
Programmet är längre än En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
tiden som visas.
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte till- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
fredsställande.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
14. TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Energiklass
Vit-/Kulörtvätt
7 kg
A+++ -20 %
52
www.aeg.com
Centrifugeringshastighet
Max
1300 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
53
54
www.aeg.com
SVENSKA
55
192958610-A-352016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising