Aeg L88560TLE1 User Manual
LAVAMAT 88560TLE1
USER
MANUAL
SL
Navodila za uporabo
Pralni stroj
2
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 3
2. VARNOSTNA NAVODILA.................................................................................. 4
3. OPIS IZDELKA................................................................................................... 5
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA...................................................................................6
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV.....................................................................9
6. VREDNOSTI PORABE.....................................................................................13
7. FUNKCIJE........................................................................................................ 14
8. NASTAVITVE................................................................................................... 15
9. PRED PRVO UPORABO..................................................................................15
10. VSAKODNEVNA UPORABA..........................................................................15
11. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 19
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 21
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 24
14. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 26
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
3
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Ne prekoračite največje količine perila 6 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od
priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa)
in 8 barov (0,8 MPa).
Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna
obloga.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z
novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti
cevi, ki jih priskrbi pooblaščeni servisni center.
Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega
vodnega pršca in/ali pare.
Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih
predmetov.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo in
transportne vijake.
Transportne vijake hranite na varnem.
Če boste napravo v prihodnje
premikali, jih morate ponovno
namestiti, da zaklenete boben in
preprečite poškodbe notranjosti.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 0 °C ali kjer je
izpostavljena vremenskim vplivom.
Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti
ravna, stabilna, odporna na toploto in
čista.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Nastavite noge, tako da bo med
napravo in tlemi potreben razmik.
•
•
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer njenega pokrova ne morete
povsem odpreti.
Pod napravo ne postavljajte posode
za zbiranje morebitne iztekajoče
vode. V pooblaščenem servisnem
centru preverite, katere pripomočke
lahko uporabite.
2.2 Priključitev na električno
napetost
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
SLOVENŠČINA
•
•
•
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
•
•
2.3 Vodovodna napeljava
•
•
•
•
Ne poškodujte cevi za vodo.
Pred priključitvijo na nove cevi, cevi,
ki že dolgo niso bile v uporabi, tam,
kjer so bila izvedena popravila ali
nameščene nove naprave (vodni
števci itd.), naj voda teče toliko časa,
da bo čista in prozorna.
Med in po prvi uporabi naprave se
prepričajte, da ni prisotnih vidnih
iztekanj vode.
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
•
2.4 Uporaba
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
S perila odstranite vse kovinske
predmete.
2.5 Servis
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Upoštevajte varnostna navodila z
embalaže pralnega sredstva.
Napravo izključite iz napajanja in
vodovodnega sistema.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v boben.
Napravo odstranite v skladu s
krajevnimi zahtevami za
odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO).
3. OPIS IZDELKA
3.1 Pregled naprave
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
5
Upravljalna plošča
Pokrov
Preprost dostop
Filter odtočne črpalke
Ročaj za premikanje naprave
Nogi za izravnavo naprave
Ploščica za tehnične navedbe
6
www.aeg.com
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Opis upravljalne plošče
1
2
3
4
Cotton
Anticrease
Refresh
Cotton Eco
Synthetics
Easy Iron
20 Min. - 3 Kg
Delicates
Jeans
Wool/Silk
Rinse
Spin/
Drain
Duvet
Anti-Allergy
11
1 Tipka Vklop/Izklop
2 Gumb za izbiro programa
3 Prikazovalnik
10
9
8
7
6
5
7 Tipka Prihranek časa
8 Tipka Dodatno izpiranje
9 Tipka Madeži/Predpranje
4 Tipka Tekoče pralno sredstvo
10 Tipka Ožemanje
5 Tipka Začetek/Prekinitev
11 Tipka Temperatura
6 Tipka Zamik vklopa
4.2 Prikazovalnik
A
B
C
D
L
Na prikazovalniku se prikaže
naslednje:
E
K
F
G
J
H
I
SLOVENŠČINA
Temperatura nastavljenega programa
A
Hladna voda
Hitrost ožemanja nastavljenega programa
B
Simbol Brez ožemanja1)
Simbol zadržanega izpiranja
1) Na voljo le pri programu OŽEMANJE/ČRPANJE.
Simboli faz
Ko nastavite program, zasvetijo vsi simboli faz, povezani s programom.
Ko se program začne, utripa le simbol trenutne faze.
Ob zaključku programa sveti simbol zadnje faze.
C
Faza predpranja
Faza pranja
Faza izpiranja
Faza ožemanja
D
Simbol pare zasveti, ko nastavite program s paro (če je na voljo pri
vaši napravi).
E
Simbol prevelike količine pralnega sredstva zasveti ob koncu cikla,
ko naprava zazna preveliko količino pralnega sredstva.
Pokrova naprave ne morete odpreti, ko simbol sveti. Pokrov lahko
odprete le, ko simbol ugasne.
F
Če je program končan, a simbol še vedno sveti:
• Vklopljena je funkcija »Zadržano izpiranje«.
• V bobnu je voda.
G
Simbol zamika vklopa zasveti, ko nastavite funkcijo zamika vklopa.
7
8
www.aeg.com
Čas trajanja programa
Ko se program začne, se čas trajanja programa začne odštevati v
korakih po eno minuto.
Zamik vklopa
Ko pritisnete tipko za zamik vklopa, se na prikazovalniku prikaže čas
zamika vklopa.
Opozorilne kode
Če pride do motenj v delovanju naprave, se na prikazovalniku prika‐
žejo opozorilne kode. Oglejte si »Odpravljanje težav«.
H
To sporočilo je na prikazovalniku prikazano nekaj sekund, ko:
• funkcije ne morete nastaviti pri programu pranja.
• poskušate spremeniti program pranja med njegovim izvajanjem.
Ob koncu programa.
Simbol varovala za otroke zasveti ob vklopu te naprave.
I
Grafični stolpci
Prazen indikatorski stolpec se prikaže le, če je določena funkcija na
voljo za nastavljen program.
Indikatorski stolpec se polni v skladu z nastavljenimi funkcijami.
Ob napačni izbiri sporočilo Err označuje, da izbira ni mogoča.
Simbol prihranka časa zasveti, ko nastavite eno od trajanj programa.
J
Skrajšan čas
Zelo hitro
Simbol dodatnega izpiranja zasveti, ko vklopite to funkcijo.
K
Vrednost prikazuje skupno število izpiranj.
Indikatorski stolpec je povsem zapolnjen, ko nastavite najvišje število
izpiranj.
SLOVENŠČINA
Simbol za madeže zasveti, ko vklopite funkcijo.
Simbol za predpranje zasveti, ko vklopite to funkcijo.
L
Indikatorski stolpec ni povsem zapolnjen, ko nastavite le eno izmed
funkcij.
Indikatorski stolpec je povsem zapolnjen, ko nastavite dve funkciji.
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Program
Temperaturni razpon
Največja količina
perila
Najvišje število
vrtljajev centri‐
fuge
Opis programa
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
6 kg
1500 vrt./min.
Belo in barvno bombažno perilo. Obi‐
čajno in malo umazano.
6 kg
Bel in barvast bombaž. Običajno in malo
umazano. Program je brez ožemanja in
omogoča tiho pranje. Program se konča z
vodo v kadi.
3 kg
1200 vrt./min.
Sintetično ali mešano perilo. Običajno
umazano.
1 kg
800 vrt./min.
Sintetično perilo, ki ga je treba nežno
2,5 kg
1200 vrt./min.
Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila,
viskoze in poliestra. Običajno umazano.
1 kg
1200 vrt./min.
Volneno perilo za strojno pranje, vol‐
neno perilo za ročno pranje in občutl‐
jive tkanine s simbolom za »ročno pranje
Programi pranja
Bombaž
95 °C - hladno
Zelo tiho
95 °C - hladno
Sintetika
60 °C - hladno
Enostavno likanje
60 °C - hladno
Občutljivo
40 °C - hladno
Volna/Svila
40 °C - hladno
Odeje
60 °C - 30 °C
oprati. Običajno in malo umazano.1)
«.2)
2 kg
800 vrt./min.
Poseben program za eno odejo iz sinte‐
tike, prešito odejo, posteljno pregrinja‐
lo itd.
9
10
www.aeg.com
Program
Temperaturni razpon
Anti-alergijski
60 °C
Ožemanje/Črpanje3)
Izpiranje 4)
Največja količina
perila
Najvišje število
vrtljajev centri‐
fuge
Opis programa
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
6 kg
1500 vrt./min.
Bela bombažna oblačila. Ta program
odstrani mikroorganizme, zahvaljujoč
pranju pri 60 °C, in doda eno izpiranje.
Pranje je na ta način bolj učinkovito.
6 kg
1500 vrt./min.
Za ožemanje perila in črpanje vode iz
bobna. Vse tkanine razen volnenih in
občutljivih.
6 kg
1500 vrt./min.
Za izpiranje in ožemanje perila. Vse tka‐
nine razen volnenih in zelo občutljivih.
Znižajte število vrtljajev centrifuge glede
na vrsto perila.
3 kg
1200 vrt./min.
Perilo iz denima in jerseyja. Tudi za
temna oblačila.
3 kg
1200 vrt./min.
Malo umazano bombažno in sintetično
perilo ali le enkrat nošeno perilo.
3 kg
1200 vrt./min.
Mešano perilo (bombažno in sintetič‐
6 kg
1500 vrt./min.
Belo in barvno obstojno bombažno
perilo. Običajno umazano. Poraba ener‐
gije se zmanjša, trajanje programa pranja
pa podaljša.
Hladno
Jeans
60 °C - hladno
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
Super Eco
Hladno
Bombaž Eko6)
60 °C - 40 °C
no)5).
Programi s paro7)
Paro lahko uporabite za suho, oprano ali enkrat nošeno perilo. Ti programi lahko
zmanjšajo pomečkanost in neprijeten vonj perila ter perilo zmehčajo.
Ne uporabljajte pralnega sredstva. Po potrebi odstranite madeže s pranjem ali upor‐
abo lokalnega sredstva za odstranjevanje madežev.
Programi s paro ne opravijo higienskega cikla.
Programa s paro ne nastavite za naslednje vrste perila:
•
•
•
Perilo, ki ga je treba oprati pri temperaturi, nižji od 40 °C.
Perilo, ki ni označeno kot primerno za strojno sušenje.
Vse perilo z deli iz plastike, kovine, lesa ali podobnih materialov.
SLOVENŠČINA
Program
Temperaturni razpon
Osveževanje
11
Največja količina
perila
Najvišje število
vrtljajev centri‐
fuge
Opis programa
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
1 kg
Program s paro za bombažno in sinte‐
tično perilo. Pri tem programu se odstra‐
nijo neprijetne vonjave iz perila.8)
Brez mečkanja
1 kg
Program s paro za sintetično perilo. Ta
program pomaga zgladiti perilo.
1) Za zmanjšanje pomečkanosti perila ta program nastavi temperaturo vode ter izvede nežno pranje in
ožemanje. Naprava doda nekaj izpiranj.
2) Med tem programom se boben obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot
da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.
3) Nastavite število vrtljajev centrifuge. Prepričajte se, da ustreza vrsti tkanine, ki jo perete. Če nastavite
funkcijo Brez ožemanja, je na voljo le faza črpanja.
4) Pritisnite tipko za Dodatno izpiranje, da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava
izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
5) Ta program je namenjen vsakodnevni uporabi in ima najnižjo porabo energije in vode, zaradi česar so
ohranjeni dobri rezultati pranja
6) Standardni programi za vrednosti porabe po energijskem razredu. Glede na predpis 1061/2010
sta ta programa »Standardni program za bombaž 60 °C « in »Standardni program za bombaž 40 °C«.
Sta najučinkovitejša programa v smislu porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombaž‐
nega perila.
Temperatura vode pri fazi pranja se lahko razlikuje od temperature, navedene za izbrani
program.
7) Če nastavite program s paro pri suhem perilu, je lahko perilo ob koncu programa vlažno. Perilo je bolje
10 minut sušiti na svežem zraku, da se vlaga posuši. Po zaključku programa perilo hitro odstranite iz
bobna. Po programu s paro bo morda vseeno potrebno likanje, vendar bo zahtevalo manj truda.
8) Para ne odstrani živalskih vonjev.
Združljivost programskih možnosti
Program
2)
1)
■
■
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
12
www.aeg.com
Program
■
■ 4)
■
■
3)
■
■
5)
2)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min. - 3 kg
■
Super Eco
■
■
■
■
■
■6)
■
■
■
■
■
■
■ 7)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, nastavite program brez predpranja. Funkcija Madeži ne deluje
pri temperaturah, nižjih od 40 °C.
2) Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
3) Če nastavite najkrajše trajanje, priporočamo, da zmanjšate količino perila. Napravo je mogoče povsem
napolniti, vendar so lahko rezultati pranja manj zadovoljivi.
4) Na voljo je le funkcija Madeži.
5) Nastavite število vrtljajev centrifuge. Prepričajte se, da ustreza vrsti tkanine, ki jo perete. Če nastavite
funkcijo Brez ožemanja, je na voljo le faza črpanja.
6) Na voljo je le funkcija predpranja.
7) Pri teh programih lahko nastavite samo krajše trajanje.
5.1 Woolmark Apparel Care Modra
Postopek pranja volne tega stroja so
odobrili pri podjetju Wool Company za
pranje oblačil, ki vsebujejo volno in imajo
oznako za »ročno pranje«, pod pogojem,
da so oblačila oprana v skladu z navodili,
ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega
stroja. Upoštevajte navodila z etikete za
sušenje perila in druga navodila za nego
perila. M1145
V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je
Woolmarkov simbol certifikacijska
blagovna znamka.
SLOVENŠČINA
13
6. VREDNOSTI PORABE
Podatki v tej razpredelnici so približni. Različne spremenljivke lahko vpli‐
vajo na podatke: količina in vrsta perila, temperatura vode in tempera‐
tura v prostoru.
Na začetku programa se na prikazovalniku prikaže trajanje programa za
največjo količino perila.
Med pranjem se trajanje izračuna samodejno in se lahko močno skrajša,
če je perila manj, kot je največja količina (npr. Bombaž 60 °C, največja
količina perila 6 kg, trajanje programa presega dve uri; dejanska količina
1 kg, program traja manj kot eno uro).
Ko naprava računa dejansko trajanje programa, na prikazovalniku utripa
pika.
Programi
Količina
(kg)
Poraba en‐ Poraba
ergije (kWh) vode (v li‐
trih)
Približno
trajanje
programa
(v minutah)
Preostala
vlaga (%)1)
Bombaž 60 °C
6
1,25
75
210
44
Bombaž 40 °C
6
1,10
75
210
44
Sintetika 40 °C
3
0,70
60
140
35
Občutljivo 40 °C
2,5
0,45
46
110
35
1
0,33
44
55
30
6
0,72
46
236
44
3,0
0,42
37
184
44
3,0
0,38
37
182
44
Volna/Svila 30 °C 2)
Standardni programi za bombaž
Standardno 60 °C
bombaž
Standardno 60 °C
bombaž
Standardno 40 °C
bombaž
1) Ob koncu ožemanja.
2) Za nekatere modele ni na voljo.
Način izklopa (W)
Način stanja vklopa (W)
0.30
0.30
Podatki iz zgornje razpredelnice so skladni z uredbo Evropske komisije 1015/2010 izved‐
bene direktive 2009/125/ES.
14
www.aeg.com
7. FUNKCIJE
Uporabo te funkcije priporočamo pri
zelo umazanem perilu.
7.1 Temperatura
To tipko pritisnite za spremembo privzete
temperature. Ko se na prikazovalniku
prikažeta
vode.
in
, naprava ne segreva
7.2 Ožemanje
To tipko pritisnite za:
• Znižanje največjega števila vrtljajev
centrifuge programa.
•
•
Na prikazovalniku se
prikažejo le števila
vrtljajev centrifuge, ki so
na voljo pri nastavljenem
programu.
Izklop centrifuge.
Vklop funkcije »Zadržano izpiranje«.
To funkcijo nastavite za preprečitev
mečkanja perila. Program pranja se
konča z vodo v bobnu. Boben se
občasno obrne in na ta način zmanjša
zmečkanost perila.
Vrata ostanejo zaklenjena. Če želite
vrata odkleniti, morate izčrpati vodo.
7.3 Madeži/Predpranje
To tipko pritisnite, da programu dodate
fazo odstranjevanja madežev in
predpranja.
Pritiskajte tipko, da vklopite eno ali obe
funkciji. Na prikazovalniku zasvetita
ustrezen indikator in indikatorski stolpec/
indikatorska vrstica.
•
Madeži: To funkcijo uporabite pri
perilu s trdovratnimi madeži.
Ko nastavite to funkcijo, dajte
sredstvo za odstranjevanje madežev
v predelek
. Ta funkcija podaljša
trajanje programa.
•
Ta funkcija podaljša
trajanje programa.
Ta funkcija ne deluje pri
temperaturah, nižjih od
40 °C.
Predpranje: To funkcijo uporabite za
dodajanje faze predpranja pred
pranjem.
7.4 Dodatno izpiranje
S to funkcijo lahko nekaterim programom
pranja dodate nekaj izpiranj, oglejte si »
Razpredelnica programov«.
Ta funkcija je uporabna za osebe, ki so
alergične na pralna sredstva, in na
območjih z mehko vodo.
Zasveti ustrezni indikator.
7.5 Prihranek časa
S to funkcijo lahko skrajšate trajanje
programa.
•
•
To tipko pritisnite enkrat za
nastavitev »Skrajšano trajanje« za
perilo, ki ga dnevno menjate.
To tipko pritisnite dvakrat za
nastavitev »Izredno hitro« za le malo
umazano perilo.
Nekateri programi sprejmejo
le eno izmed dveh funkcij.
7.6 Zamik vklopa
S to funkcijo lahko zamaknete vklop
programa za 30 minut do 20 ur.
Na prikazovalniku se prikažeta ustrezni
indikator in čas zamika vklopa.
7.7 Začetek/Prekinitev
Tipko Začetek/Prekinitev pritisnite za
vklop ali prekinitev programa.
7.8 Tekoče pralno sredstvo
Pritisnite to tipko, da prilagodite program,
če uporabljate tekoče pralno sredstvo.
Zasveti ustrezen indikator.
SLOVENŠČINA
15
8. NASTAVITVE
8.1 Zvočni signali
•
Zvočni signali se oglasijo v naslednjih
primerih:
•
•
•
•
•
Ko vklopite napravo.
Ko izklopite napravo.
Ko pritisnete tipke.
Ko je program zaključen.
Ko so prisotne motnje v delovanju
naprave.
Za izklop/vklop zvočnih signalov
sočasno držite pritisnjeno
šest sekund.
in
Če izklopite zvočne signale,
ti še naprej delujejo v
primeru napake v delovanju
naprave.
Za vklop/izklop te funkcije sočasno
pritiskajte
in
, dokler ne
zasveti/ugasne indikator
To funkcijo lahko vklopite:
•
•
.
Po tem, ko pritisnete Začetek/
Prekinitev: funkcije in gumb za izbiro
programa so zaklenjeni.
Preden pritisnete Začetek/Prekinitev:
naprave ni mogoče vklopiti.
8.3 Trajno dodatno izpiranje
S to funkcijo lahko trajno nastavite
dodatno izpiranje, ko nastavite nov
program.
•
Za vklop/izklop te funkcije sočasno
in
, dokler ne
pritiskajte
zasveti/ugasne ustrezni indikator.
8.2 Varovalo za otroke
S to funkcijo lahko otrokom preprečite
igranje z upravljalno ploščo.
9. PRED PRVO UPORABO
1. V predelek za fazo pranja dajte
majhno količino pralnega sredstva.
2. Nastavite in vklopite program za
bombaž pri najvišji temperaturi brez
perila.
Na ta način iz bobna in kadi odstranite
vso morebitno umazanijo.
10. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
10.1 Vklop naprave
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Odprite pipo.
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za vklop
naprave.
Oglasi se kratek zvočni signal.
10.2 Vstavljanje perila
1. Odprite pokrov naprave.
2. Pritisnite tipko A.
Boben se samodejno odpre.
3. Posamezne kose perila enega za
drugim vstavite v boben.
4. Oblačila stresite, preden jih daste v
napravo.
Pazite, da v boben ne boste dali preveč
perila.
5. Zaprite boben in pokrov.
16
www.aeg.com
A
POZOR!
Preden zaprete pokrov
naprave, se prepričajte, da
ste pravilno zaprli boben.
10.3 Uporaba pralnega
sredstva in dodatkov
Izmerite ustrezno količino pralnega
sredstva in mehčalca.
10.4 Predelki za pralno sredstvo
POZOR!
Uporabljajte samo pralna sredstva za pralne stroje.
Vedno upoštevajte navodila z embalaže pralnih sredstev.
Predelek za pralno sredstvo za fazo predpranja.
Oznake MAX predstavljajo najvišjo raven pralnega sredstva (praška ali
tekočega).
Predelek za pralno sredstvo za fazo pranja.
Oznake MAX predstavljajo najvišjo raven pralnega sredstva (praška ali
tekočega).
Predelek za tekoče dodatke (mehčalec, škrob).
Oznaka M predstavlja najvišjo raven za tekoče dodatke.
Loputa za pralni prašek ali tekoče pralno sredstvo.
SLOVENŠČINA
17
10.5 Tekoče pralno sredstvo
ali pralni prašek
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Položaj A za pralni prašek (tovarniška nastavitev).
• Položaj B za tekoče pralno sredstvo.
Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo:
• Ne uporabljajte želatinastih ali gostih tekočih pralnih sredstev.
• Tekočine ne vlijte preko oznake za najvišjo raven.
10.6 Nastavitev programa
1. Obrnite gumb za izbiro programa.
Zasveti ustrezen programski
indikator.
Indikator tipke Začetek/Prekinitev utripa
rdeče.
Na prikazovalniku se prikažejo privzeta
temperatura, število vrtljajev centrifuge in
prazni indikatorski stolpci razpoložljivih
funkcij.
2. Če želite spremeniti temperaturo
in/ali število vrtljajev centrifuge,
pritisnite ustrezne tipke.
3. Nastavite razpoložljive funkcije.
10.7 Začetek programa brez
zamika vklopa
S pritiskom tipke Začetek/Prekinitev
vklopite program.
Ustrezni indikator preneha utripati in
sveti.
Na prikazovalniku začne utripati indikator
trenutne faze.
Program se zažene, pokrov je zaklenjen.
Na prikazovalniku se prikaže indikator
.
Ko se naprava polni z vodo,
lahko kratek čas deluje
odtočna črpalka.
18
www.aeg.com
10.8 Ponovno preračunavanje
časa trajanja programa
Približno 15 minut po
začetku programa:
• Naprava samodejno
nastavi trajanje programa
glede na količino perila, ki
ste ga vstavili v boben,
ter tako zagotovi odličen
rezultat pranja v
najkrajšem času.
• Na prikazovalniku se
prikaže nov čas.
10.9 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Pritiskajte tipko Zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže
število minut ali ur zamika.
Zasveti ustrezen indikator.
2. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Naprava začne z odštevanjem časa
zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program zažene
samodejno.
Preden pritisnete tipko
Začetek/Prekinitev za vklop
naprave, lahko prekličete ali
spremenite nastavitev
zamika vklopa.
10.10 Preklic zamika vklopa
Preklic zamika vklopa:
1. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev, da
prekinete delovanje naprave.
Utripa ustrezni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže .
3. Ponovno pritisnite tipko Začetek/
Prekinitev za takojšen vklop
programa.
10.11 Prekinitev programa in
spreminjanje funkcije
Spremenite lahko le nekatere funkcije
pred njihovim izvajanjem.
1. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Utripa ustrezni indikator.
2. Spremenite nastavljeno funkcijo.
3. Ponovno pritisnite tipko Začetek/
Prekinitev.
Program se nadaljuje.
10.12 Preklic delujočega
programa
1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za preklic
programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/Izklop
za vklop naprave.
Sedaj lahko nastavite nov program
pranja.
Pred začetkom novega
programa lahko naprava
izčrpa vodo. V tem primeru
preverite, ali je pralno
sredstvo še vedno v predalu
za pralno sredstvo; v
nasprotnem primeru
ponovno dodajte pralno
sredstvo.
10.13 Odpiranje pokrova med
izvajanjem programa
POZOR!
Če sta temperatura in raven
vode v bobnu previsoki,
indikator zaklenjenih vrat
še naprej sveti in vrat ne
morete odpreti.
Če želite odpreti vrata, nadaljujte po
naslednjem postopku:
1. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/
Izklop, da izklopite napravo.
2. Počakajte nekaj minut in nato
previdno odprite vrata naprave.
3. Zaprite vrata naprave.
4. Vklopite napravo in ponovno
nastavite program.
10.14 Odpiranje vrat med
izvajanjem zamika vklopa
Med izvajanjem zamika vklopa so vrata
naprave zaklenjena.
Postopek odpiranja vrat naprave:
1. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Na prikazovalniku indikator zaklenjenih
vrat
ugasne.
2. Odprite vrata naprave.
SLOVENŠČINA
3. Zaprite vrata in pritisnite tipko
Začetek/Prekinitev.
Izvajanje zamika vklopa se nadaljuje.
10.15 Odpiranje vrat
Če sta temperatura in raven
vode v bobnu previsoki in/ali
se boben še vedno vrti, ne
morete odpreti vrat.
Med izvajanjem programa ali zamika
vklopa so vrata naprave zaklenjena.
1. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Na prikazovalniku ustrezen indikator
zaklenjenih vrat ugasne.
2. Odprite vrata naprave.
3. Zaprite vrata in pritisnite tipko
Začetek/Prekinitev.
Izvajanje programa ali zamika vklopa se
nadaljuje.
10.16 Konec programa
Ob koncu programa se naprava
samodejno izklopi. Oglasi se zvočni
signal (če je vklopljen).
Na prikazovalniku zasveti
zaklenjenega pokrova
in indikator
ugasne.
19
2. Iz naprave odstranite perilo.
3. Preverite, ali je boben prazen.
4. Vrata pustite priprta, da preprečite
nastajanje plesni in neprijetnih
vonjav.
10.17 Izčrpanje vode po
koncu programa
Program pranja je zaključen, a v
bobnu je voda:
Boben se občasno obrne in na ta način
prepreči mečkanje perila.
Sveti indikator zaklenjenega pokrova
. Pokrov ostane zaklenjen.
Če želite odpreti pokrov, morate izčrpati
vodo:
1. Po potrebi znižajte število vrtljajev
centrifuge.
2. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Naprava izčrpa vodo in zažene
centrifugo.
3. Ko je program zaključen in indikator
zaklenjenih vrat
ugasne, lahko
odprete vrata.
4. Nekaj sekund držite pritisnjeno
Vklop/Izklop, da izklopite napravo.
Naprava samodejno izčrpa
vodo in zažene centrifugo po
približno 18 urah.
Indikator tipke Začetek/Prekinitev
ugasne.
1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop
naprave.
Pet minut po koncu programa funkcija
varčevanja z energijo samodejno izklopi
napravo.
Ob ponovnem vklopu
naprave se na
prikazovalniku prikaže konec
zadnjega nastavljenega
programa. Z obračanjem
gumba za izbiro programa
nastavite nov program.
11. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
11.1 Vstavljanje perila
•
•
Perilo razdelite na: belo, barvno,
sintetično, občutljivo in volneno.
Upoštevajte navodila za pranje, ki se
nahajajo na etiketah za vzdrževanje
perila.
20
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Belega in barvnega perila ne perite
skupaj.
Nekatero barvno perilo se pri prvem
pranju razbarva. Priporočamo, da ga
prvič perete ločeno.
Zapnite gumbe na prevlekah za
blazine, zadrge, sponke in kaveljčke.
Zapnite pasove.
Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
Večslojno, volneno perilo in perilo s
poslikavami obrnite z notranjo stranjo
navzven.
Odstranite trdovratne madeže.
Izredno umazano perilo operite s
posebnim pralnim sredstvom.
Pri zavesah bodite pazljivi. Snemite
kaveljčke in dajte zavese v pralno
vrečo ali prevleko za blazino.
Ne perite nezarobljenega ali
strganega perila. Za pranje majhnih
predmetov in/ali občutljivega perila
(npr. nedrčkov z lokom, pasov,
hlačnih nogavic itd.) uporabite pralno
vrečo.
Majhna količina perila lahko povzroči
težave z uravnoteženostjo pri
centrifugi. Če pride do tega, ročno
porazdelite perilo v kadi in ponovno
vklopite centrifugo.
11.2 Trdovratni madeži
Za nekatere madeže voda in pralno
sredstvo nista dovolj.
•
•
•
•
•
– tekoča pralna sredstva, po
možnosti za programe pranja pri
nižjih temperaturah (največ 60 °C)
za vse vrste tkanin ali posebne
samo za volno.
Ne mešajte različnih vrst pralnih
sredstev.
Zaradi varovanja okolja uporabljajte le
predpisano količino pralnega
sredstva.
Upoštevajte navodila z embalaže teh
izdelkov.
Uporabljajte prave izdelke za vrsto in
barvo perila, temperaturo programa in
stopnjo umazanosti.
Če vaša naprava nima predala za
pralno sredstvo z loputo, dodajte
tekoča pralna sredstva z dozirno
kroglo (pralnemu sredstvu jo priloži
proizvajalec pralnega sredstva).
11.4 Ekološki nasveti
•
•
•
•
Za pranje običajno umazanega perila
nastavite program brez predpranja.
Program pranja vedno vklopite, ko bo
pralni stroj povsem poln.
Ko nastavite program z nizko
temperaturo, po potrebi uporabite
sredstvo za odstranjevanje madežev.
Za pravilno količino pralnega sredstva
preverite trdoto vode vašega
domačega sistema. Oglejte si »Trdota
vode«.
Priporočamo, da te madeže odstranite,
preden daste perilo v napravo.
11.5 Trdota vode
Na voljo so posebna sredstva za
odstranjevanje madežev. Uporabite
posebno sredstvo za odstranjevanje
madežev, ki je primerno za vrsto madeža
in tkanine.
Če je trdota vode na vašem območju
visoka ali srednja, priporočamo, da
uporabite sredstvo za mehčanje vode za
pralne stroje. Na območjih, kjer je voda
bolj mehka, uporaba sredstva za
mehčanje vode ni potrebna.
11.3 Pralna sredstva in
dodatki
•
Uporabljajte samo pralna sredstva in
dodatke, ki so posebej namenjeni
pranju v pralnem stroju:
– pralne praške za vse vrste tkanin,
– pralne praške za občutljive
tkanine (najv. 40 °C) in volno,
Za informacije o trdoti vode v vašem
kraju se obrnite na krajevno vodovodno
podjetje.
Uporabite pravo količino sredstva za
mehčanje vode. Upoštevajte navodila z
embalaže izdelka.
SLOVENŠČINA
21
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Vedno upoštevajte navodila
z embalaže izdelka.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.3 Vzdrževalno pranje
12.1 Čiščenje zunanjih
površin
Pri programih z nizko temperaturo je
možno, da nekaj pralnega sredstva
ostane v bobnu. Redno izvajajte
vzdrževalna pranja. To storite na
naslednji način:
Napravo čistite le z milom in toplo vodo.
Povsem posušite vse površine.
POZOR!
Ne uporabljajte alkohola,
topil ali kemičnih izdelkov.
•
•
Iz bobna odstranite vse perilo.
Izberite program za bombaž z najvišjo
temperaturo in majhno količino
pralnega sredstva.
12.2 Odstranjevanje vodnega
kamna
12.4 Tesnilo pokrova
Če je trdota vode na vašem območju
visoka ali srednja, priporočamo, da
uporabite sredstvo za odstranjevanje
vodnega kamna za pralne stroje.
Redno pregledujete tesnilo. Po potrebi
ga očistite s čistilnim sredstvom, ki
vsebuje amonijak, ne da bi opraskali
površino tesnila.
Redno pregledujte boben in tako
preprečite nastajanje vodnega kamna in
nabiranje delcev rje.
Vedno upoštevajte navodila
z embalaže izdelka.
Za odstranjevanje delcev rje uporabite le
posebne izdelke za pralne stroje. To
naredite ločeno od pranja perila.
12.5 Čiščenje dozirnega predala za pralno sredstvo
1.
2.
22
www.aeg.com
3.
12.6 Čiščenje filtra na odtoku
Filtra na odtoku ne čistite, če je voda v napravi vroča.
1.
2.
3.
4.
SLOVENŠČINA
23
5.
12.7 Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.8 Črpanje v sili
12.9 Zaščita pred zmrzaljo
Zaradi motenj v delovanju naprava ne
more izčrpati vode.
Če je naprava nameščena na mestu, kjer
lahko temperatura pade pod 0 °C,
odstranite preostalo vodo iz cevi za
dovod vode in odtočne črpalke.
V tem primeru izvedite korake od (1) do
(5) razdelka »Čiščenje filtra na odtoku«.
Po potrebi očistite črpalko.
1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
24
www.aeg.com
3. Konca cevi za dovod vode položite v
posodo in pustite, da voda odteče iz
cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Glejte
postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova
namestite cev za dovod vode.
OPOZORILO!
Pred ponovno uporabo
naprave se prepričajte, da je
temperatura višja od 0 °C.
Proizvajalec ni odgovoren za
škodo, nastalo zaradi nizkih
temperatur.
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
13.1 Uvod
Naprava se ne zažene oz. se ustavi med
delovanjem.
Najprej poskusite najti rešitev težave
(oglejte si razpredelnico). Če se težava
nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
•
- Naprava ne izčrpa vode.
•
- Pokrov naprave ali vrata
bobna so odprta ali niso pravilno
zaprta. Preverite!
•
- Električno napajanje je
nestabilno. Počakajte, da se
električno napajanje stabilizira.
•
- Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode. Izklopite napravo in
zaprite pipo. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center.
Pri nekaterih težavah se oglasijo
zvočni signali, na prikazovalniku pa
se prikaže opozorilna koda:
•
OPOZORILO!
Pred preverjanji izklopite
napravo.
- Naprava se ne napolni z vodo
pravilno.
13.2 Možne okvare
Težava
Možna rešitev
Program se ne zažene.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Poskrbite, da boste pravilno zaprli pokrov naprave in vrata
bobna.
Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodovane var‐
ovalke.
Prepričajte se, da ste pritisnili Začetek/Prekinitev.
Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali poča‐
kajte, da se odštevanje konča.
Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena.
Naprava se ne napolni z
vodo pravilno.
Preverite, ali je pipa odprta.
Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te informa‐
cije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.
SLOVENŠČINA
Težava
25
Možna rešitev
Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v ventilu
nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena ali ukrivl‐
jena.
Preverite, ali je cev za dovod vode pravilno priključena.
Naprava se napolni z vo‐ Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju. Cev je
do, a jo takoj izčrpa.
morda nameščena prenizko.
Naprava ne izčrpa vode.
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivl‐
jena.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očis‐
tite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena.
Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze
črpanja.
Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zakl‐
juči z vodo v kadi.
Centrifuga ne deluje ali
pa pranje traja dlje kot
običajno.
Nastavite funkcijo ožemanja.
Nastavite funkcijo črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaklju‐
či z vodo v bobnu.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očis‐
tite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifugo.
To težavo lahko povzročajo težave z uravnoteženostjo.
Na tleh je voda.
Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne izte‐
ka.
Poskrbite, da na cevi za odvod vode ne bo poškodb.
Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in zadostne
količine.
Pokrova naprave ne mor‐ Preverite, ali je program pranja končan.
ete odpreti.
Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu.
Naprava povzroča neobi‐ Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si »Name‐
čajen hrup.
stitev«.
26
www.aeg.com
Težava
Možna rešitev
Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vijakov.
Oglejte si »Namestitev«.
V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno premajh‐
na.
Program je krajši od pri‐
kazanega časa.
Naprava izračuna nov čas glede na količino perila. Oglejte si
poglavje »Vrednosti porabe«.
Program je daljši od pri‐
kazanega časa.
Neuravnotežena količina perila podaljša čas trajanja. To je obi‐
čajen odziv naprave.
Rezultati pranja niso za‐
dovoljivi.
Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega.
Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za odstranitev
trdovratnih madežev.
Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo.
Zmanjšajte količino perila.
Nastavitev funkcije ni
možna.
Pazite, da boste pritisnili samo želeno(e) tipko(e).
Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode. Izklopite in vklopite napravo. Če
se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
14. TEHNIČNI PODATKI
Mera
Širina/višina/globina/
skupna globina
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Električna povezava
Napetost
Skupna moč
Varovalka
Frekvenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage,
kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer
nizkonapetostna oprema nima zaščite pred vlago.
IPX4
Tlak vode
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barov (0,8 MPa)
Najmanj
Največ
Hladna voda
Dovod vode 1)
Največja količina perila
Bombaž
Razred energijske učinkovitosti
6 kg
A+++ -20 %
SLOVENŠČINA
Število vrtljajev centri‐
fuge
Največ
27
1500 vrt./min.
1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.
15. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
192958821-A-342016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement