Aeg L88560TL Uživatelský manuál

Aeg L88560TL Uživatelský manuál
LAVAMAT 88560TL
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Pračka
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................5
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................6
5. TABULKA PROGRAMŮ..................................................................................... 9
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ......................................................................................13
7. FUNKCE........................................................................................................... 14
8. NASTAVENÍ..................................................................................................... 15
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................16
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ........................................................................................ 16
11. TIPY A RADY................................................................................................. 20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 21
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 24
14. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 27
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Nepřekračujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu (minimální
a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar
(0,8 MPa).
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče (je-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakrytý kobercem,
rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
spotřebič v budoucnu přesouvat,
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a podlahou byl
požadovaný prostor.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
víko spotřebiče plně otevřít.
Pod spotřebič nepokládejte nádoby
na zachycení případného úniku vody.
Informace o vhodném příslušenství
vám poskytne autorizované servisní
středisko.
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
ČESKY
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
•
2.5 Obsluha
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Víko
Lehké otevírání
Filtr vypouštěcího čerpadla
Páka pro přesun spotřebiče
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
Typový štítek
5
6
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
4
Cotton
Anticrease
Refresh
Cotton Eco
Synthetics
Easy Iron
20 Min. - 3 Kg
Delicates
Jeans
Wool/Silk
Rinse
Spin/
Drain
Duvet
Anti-Allergy
11
1 Zap/Vyp tlačítko
2 Volič programů
3 Displej
10
9
8
7
6
5
7 Úspora času tlačítko
8 Extra máchání tlačítko
4 Tekutý prací prostředek tlačítko
5 Start/Pauza tlačítko
9 Skvrny/Předpírka tlačítko
10 Odstředění tlačítko
11 Teplota tlačítko
6 Odložený start tlačítko
4.2 Displej
A
B
C
D
L
Na displeji se zobrazuje:
E
K
F
G
J
H
I
ČESKY
7
Teplota nastaveného programu
A
Studená voda
Rychlost odstřeďování nastaveného programu
B
Symbol Bez odstředění1)
Symbol Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu ODSTŘEDIT/VYPUSTIT.
Symboly fází
Po nastavení programu se zobrazí symboly všech příslušných fází zvoleného pro‐
gramu.
Po spuštění programu symbol probíhající fáze bliká.
Po dokončení programu se zobrazuje symbol poslední fáze.
C
Fáze předpírky
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
D
Symbol páry se zobrazí po volbě parního programu (je-li u vašeho
spotřebiče k dispozici).
E
Symbol nadměrné dávky pracího prostředku se zobrazí na konci cy‐
klu, když spotřebič zjistí příliš mnoho pracího prostředku.
Když se zobrazí tento symbol, nelze víko spotřebiče otevřít. Víko mů‐
žete otevřít až poté, co symbol zmizí.
F
G
Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje:
• Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.
• V bubnu je voda.
Symbol odloženého startu se zobrazí, když nastavíte funkci odlože‐
ného startu.
8
www.aeg.com
Délka programu
Když se program spustí, začne se odečítat délka programu v krocích
po jedné minutě.
Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas
do odloženého startu.
Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné
kódy. Viz „Odstraňování závad“.
H
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
• s pracím programem nelze nastavit funkce.
• se pokusíte změnit prací program během jeho průběhu.
Když je program dokončen.
Symbol dětské bezpečnostní pojistky se zobrazí, když tuto funkci ak‐
tivujete.
I
Stavové čárky
Prázdné stavové čárky se zobrazí pouze když je příslušná funkce u
zvoleného programu dostupná.
Stavové čárky se plní dle nastavených funkcí.
V případě špatné volby se zobrazí hlášení „Err“, které značí, že daná
volba není možná.
Symbol Úspora času se zobrazí, když nastavíte jednu z délek pro‐
gramu.
J
Zkrácená doba
Extra krátký
Symbol Extra máchání se zobrazí, když je tato funkce zapnuta.
K
Hodnota zobrazuje celkový počet máchání.
Když nastavíte maximální počet máchání, jsou stavové čárky zcela
plné.
ČESKY
9
Symbol Skvrny se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
Symbol Předpírky se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
L
Stavové čárky nejsou zcela plné, když nastavíte pouze jednu z těch‐
to funkcí.
Stavové čárky jsou zcela plné, když nastavíte obě funkce.
5. TABULKA PROGRAMŮ
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prádla
Maximální ry‐
chlost odstřeďo‐
vání
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
6 kg
1500 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce
zašpiněné.
6 kg
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně a
lehce zašpiněné. Program vyřadí veškeré
odstřeďovací fáze a provede tichý cyklus.
Program se zastaví s vodou ve vaně.
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směso‐
vých tkanin. Normálně zašpiněné.
1 kg
800 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní.
2,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl,
viskóza, polyester. Normálně zašpiněné.
1 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně
prané vlněné a jemné prádlo označené
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
Extra tichý
95 °C - studená
Syntetika
60 °C - studená
Snadné žehlení
60 °C - studená
Jemné
40 °C - studená
Vlna/Hedvábí
40 °C - studená
Lůžkoviny
60 °C - 30 °C
Normálně a lehce zašpiněné.1)
symbolem ručního praní.2)
2 kg
800 ot/min
Speciální program pro jednu syntetickou
deku, přikrývku, přehoz přes postel
apod.
10
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Antialergický
60 °C
Odstředění / Vypouště‐
Maximální
množství prádla
Maximální ry‐
chlost odstřeďo‐
vání
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
6 kg
1500 ot/min
Bílé bavlněné prádlo. Tento program od‐
straní mikroorganismy pomocí praní při
teplotě 60 °C a přidáním jednoho máchá‐
ní. Tímto způsobem je praní daleko účin‐
nější.
6 kg
1500 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z
bubnu. Veškeré tkaniny s výjimkou
vlněných a jemných tkanin.
6 kg
1500 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Veškeré
tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jem‐
ných tkanin. Snižte rychlost odstřeďování
v závislosti na typu prádla.
3 kg
1200 ot/min
Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také
pro prádlo tmavé barvy.
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické
prádlo, které bylo nošeno pouze jednou.
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické
6 kg
1500 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně
zašpiněné. Spotřeba energie se sníží a
délka pracího programu se prodlouží.
ní3)
Máchání 4)
Studená
Džíny
60 °C - studená
20 min - 3 kg
40 °C - 30 °C
Super úsporný
Studená
Bavlna Úsporný6)
60 °C - 40 °C
prádlo).5)
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prádla
Maximální ry‐
chlost odstřeďo‐
vání
11
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
Parní programy7)
Parní program lze použít u usušeného, vypraného nebo pouze jedinkrát nošeného
prádla. Pomocí těchto programů můžete snížit zmačkání prádla, odstranit
nepříjemné pachy a získat měkčí prádlo.
Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním ne‐
bo pomocí odstraňovače skvrn.
Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly.
Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:
•
•
•
Oděvy, které se mají prát při teplotě nižší než 40 °C.
Oděvy, u kterých není na štítku specifikováno, že jsou vhodné pro sušení v bubnové
sušičce.
Veškeré oděvy s plastovými, kovovými či dřevěnými doplňky apod.
Osvěžení
1 kg
Parní program pro bavlněné a syntetické
prádlo. Tento program odstraní z prádla
nepříjemné pachy.8)
Proti pomačkání
1 kg
Parní program pro syntetické prádlo.
Tento program pomáhá odstranit pomačk‐
ání prádla.
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Stisknutím tlačítka Extra máchání přidáte další máchání. Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič
provede šetrné máchání a krátké odstředění.
5) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
6) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě
směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby
energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
7) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Dopor‐
učuje se proto nechat prádlo 10 minut doschnout na čerstvém vzduchu. Po dokončení programu prádlo
co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu lze prádlo vyžehlit, a to daleko snadněji!
8) Napařování neodstraní zvířecí pachy.
12
www.aeg.com
Kombinace programů a funkcí
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
3)
■
■
■
5)
2)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
Super úsporný
■
■
■
■
■
■6)
■
■
■
■
■
■
■ 7)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Používáte-li tekutý prací prostředek, nastavte program bez Předpírky. Funkce Skvrny není k dispozici
u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
4) K dispozici je pouze funkce Skvrny.
5) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
6) K dispozici je pouze funkce Předpírka.
7) U těchto programů lze nastavit pouze kratší délku.
ČESKY
5.1 Woolmark Apparel Care Modrá
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro praní
vlněných oděvů určených pro ruční praní
za podmínky, že tyto oděvy se budou
prát podle pokynů výrobce této pračky.
Pokyny k sušení a další péči o prádlo
naleznete na etiketě oděvů. M1145
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem růz‐
ných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výr‐
azně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6 kg délka programu přesa‐
huje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne jedné
hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká
tečka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu
(minuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Bavlna 60 °C
6
1,25
75
210
44
Bavlna 40 °C
6
1,10
75
210
44
Syntetika 40 °C
3
0,70
60
140
35
2,5
0,45
46
110
35
1
0,33
44
55
30
Jemné 40 °C
Vlna/Hedvábí 30
°C 2)
Standardní programy pro bavlnu
13
14
www.aeg.com
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu
(minuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
6
0,72
46
236
44
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
3,0
0,42
37
184
44
Standardní 40 °C
program pro bavlnu
3,0
0,38
37
182
44
1) Na konci odstřeďovací fáze.
2) U některých modelů není k dispozici.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.30
0.30
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/ES.
7. FUNKCE
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
7.1 Teplota
Stisknutím tohoto tlačítka změníte
výchozí teplotu. Když se na displeji
zobrazí
vodu.
a
, spotřebič neohřívá
7.2 Odstředění
Toto tlačítko použijte ke:
• Snížení maximální rychlosti fáze
odstřeďování příslušného programu.
•
•
Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odstřeďování dostupné
se zvoleným programem.
Vypněte odstřeďovací fázi.
Zapněte funkci Zastavení máchání.
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin. Prací program
skončí s vodou v bubnu. Buben se
otáčí pravidelně, aby se snížilo
zmačkání prádla.
7.3 Skvrny/Předpírka
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn a
předpírky.
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
zapnete jednu nebo obě funkce. Na
displeji se zobrazí příslušný ukazatel a
stavové čárky.
•
Skvrny: Tuto funkci použijte u prádla
s odolnými skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
Tato funkce prodlouží délku
programu.
Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.
.
ČESKY
•
Předpírka: Pomocí této funkce
přidáte před fázi praní fázi předpírky.
Tuto funkci se doporučuje použít v
případě velmi zašpiněného prádla.
Tato funkce prodlouží
délku programu.
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Díky této funkci můžete k některým
pracím programům přidat několik
máchání, viz „Tabulka programů“.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
7.7 Start/Pauza
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo přerušíte program.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
7.8 Tekutý prací prostředek
7.5 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
7.6 Odložený start
7.4 Extra máchání
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u velmi málo
znečištěného prádla.
Stisknutím tohoto tlačítka přizpůsobíte
cyklus použití tekutého pracího
prostředku.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
Zvuková signalizace zazní, když:
a
,
dokud se kontrolka
nerozsvítí
nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně
15
•
•
a
na dobu šesti sekund.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
a
současným stisknutím
dokud se příslušná kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
,
16
www.aeg.com
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
2. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
POZOR!
Před zavřením víka vašeho
spotřebiče se ujistěte, že jste
správně zavřeli buben.
10.3 Použití pracího
prostředku a přísad
Odměřte prací prostředek a aviváž.
10.2 Vkládání prádla
1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko A.
Buben se otevře automaticky.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
4. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
5. Zavřete buben a víko.
A
10.4 Komory pracího prostředku
POZOR!
Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.
Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.
ČESKY
17
Komora na prací prostředek fáze předpírky.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Komora na prací prostředek fáze praní.
Značky „MAX“ udávají maximální hladinu či množství pracího prostředku
(práškového nebo tekutého).
Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).
Značka M udává maximální hladinu pro tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.
10.5 Tekutý nebo práškový
prací prostředek
CLICK
2.
1.
A
CLICK
3.
4.
• Poloha A pro práškový prací prostředek (tovární nastavení).
• Poloha B pro tekutý prací prostředek.
Při použití tekutého pracího prostředku:
• Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
• Nepoužívejte více tekutiny než je maximální hladina.
B
18
www.aeg.com
10.6 Nastavení programu
1. Otočte programovým voličem.
Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
Kontrolka tlačítka Start/Pauza bliká
červeně.
Displej zobrazuje výchozí teplotu,
rychlost odstřeďování a prázdné stavové
čárky dostupných funkcí.
2. Změnu teploty nebo rychlosti
odstřeďování provedete stisknutím
příslušných tlačítek.
3. Nastavte dostupné funkce.
10.7 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a víko se zablokuje.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
10.8 Opětovný výpočet délky
programu
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.9 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
10.10 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
10.11 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.12 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zap/Vyp zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
ČESKY
10.13 Otevření dvířek během
probíhajícího programu
POZOR!
Pokud je teplota nebo
hladina vody v bubnu moc
vysoká, ukazatel
zablokování dvířek
zůstane zobrazen a dvířka
nelze otevřít.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spotřebič.
2. Vyčkejte několik minut a poté opatrně
otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Zapněte spotřebič a znovu nastavte
program.
10.14 Otevření dvířek
spotřebiče během
odloženého startu
Během probíhajícího odloženého startu
jsou dvířka spotřebiče zablokovaná.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
.
ukazatel zablokování dvířek
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Odložený start bude pokračovat.
10.15 Otevření dvířek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká
nebo se buben stále otáčí,
nelze dvířka otevřít.
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
19
10.16 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
zablokování víka
a ukazatel
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10.17 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování víka
. Víko zůstane zablokované.
Před otevřením víka je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
20
www.aeg.com
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odstraňte odolné skvrny.
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
11.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
•
11.4 Ekologické rady
•
•
11.2 Odolné skvrny
•
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
•
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
ČESKY
11.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
21
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
12.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
12.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
12.4 Těsnění víka
Těsnění pravidelně kontrolujte. V případě
potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího
prostředku na bázi čpavku tak, abyste
nepoškrábali jeho povrch.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
22
www.aeg.com
12.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
3.
12.6 Čištění vypouštěcího filtru
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.
1.
2.
ČESKY
3.
4.
5.
12.7 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
23
24
www.aeg.com
3.
4.
90˚
12.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (5) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
12.9 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
- Víko spotřebiče nebo dvířka
bubnu jsou otevřená nebo nejsou
správně zavřená. Víko i dvířka
zkontrolujte!
•
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Úvod
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
VAROVÁNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
ČESKY
25
13.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že víko spotřebiče a dvířka bubnu jsou správně
zavřené.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není uc‐
paný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Nastavte odstřeďovací funkci.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která kon‐
čí s vodou v bubnu.
26
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.
Nelze otevřít víko
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.
Spotřebič vydává nez‐
vyklý hluk.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz ka‐
pitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší.
Jedná se o běžný jev.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná tlačítka.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
ČESKY
27
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
Bavlna
6 kg
Třída energetické účinnosti
A+++ -20 %
Rychlost odstřeďování
1500 ot/min
Maximální
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
192957121-A-342016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement