Aeg-Electrolux 21604G-B Handleiding
21604 G
Gaskookplaat
AUS ERFAHRUNG GUT
Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
NL
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft.
Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het
apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er
over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Veiligheid van kinderen
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen
het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplat kinderen uit de buurt. Ook na het uitzetten
blijft het apparaat lang heet. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het
afkoelen.
Installatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend installateur uitgevoerd te worden,
volgens de hem bekende voorschriften. Bij aflevering door de fabrikant of importeur is
het kookplateau uitsluitend geschikt voor gebruik op aardgas. Een eventuele ombouw
voor het gebruik op flessengas, mag alleen door een erkend installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van origineel, door de fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de gas- en/of elektriciteitsvoorzieningen ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, dienen eveneens door een erkend installateur
uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan
te veranderen.
Gebruik nooit te kleine of onstabiel staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en vet.
Houd tijdens het in gebruik zijn van het kookplateau kinderen uit de buurt.
Indien het kookplateau van een deksel voorzien is, dan is het deksel bedoeld voor het
vrijhouden van stof in gesloten toestand en voor het opvangen van spatten in open
toestand.
Gebruik het deksel nergens anders voor.
Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten tot de branders
afgekoeld zijn.
•
•
•
•
•
•
•
•
U
Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden van de
materiaaloppervlakken en slecht functioneren van de branders en eventuele bougies.
Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan van het plateau neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het plateau niet meer
gebruikt.
Goede ventilatie van het vertrek waarin het gaskookplateau gebruikt wordt is van groot
belang; bij slechte ventilatie kan zuurstofgebrek optreden. Raadpleeg uw installateur of
laat u voorlichten door het plaatselijke energiebedrijf.
Dit toestel is niet aangesloten op een afvoerkanaal voor verbrandingsgassen. Het moet
geplaatst en aangesloten worden in overeenstemming met de geldende voorschriften.
Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan die punten die betrekking hebben op de
ventilatie.
Een brander behoort rondom te branden. Vermijd sterke tocht. Indien, onder normale
omstandigheden, een brander niet rondom brandt, maak de brander dan schoon volgens
de aanwijzingen in het instruktieboekje. Helpt dat niet, raadpleeg dan uw installateur of de
servicedienst.
Tracht, in geval van storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEG Klantenservice. Alleen
originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
Informatie m.b.t. het milieu
•
•
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak het dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af te
snijden.
•
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het identificatiesymbool is
aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn
89/336 EEG, 93/68 EEG, 90/396 EEG, 73/23 EEG, 90/683 EEG.
3
Inhoudsopgave
Aanwijzingen voor de gebruiker
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Uitvoering
De bediening
Het gebruik
Onderhoud
2
5
6
7
8
Aanwijzingen voor de Installateur
Technische gegevens
Waarschuwingen voor de installateur
Gasaansluiting
Aanpassing aan verschillend gastype
Elektrische verbinding
Inbouw
Meubelconstructie
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
) Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
U Informatie m.b.t. het milieu
4
9
10
10
11
12
13
14
Uitvoering
3
2
1
3
4
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7
6
5
Kookplaat
Sterkbrander
Normaalbrander
Kleinbrander
Knop brander achter rechts (normaalbrander)
Knop brander achter links (normaalbrander)
Knop brander voor links (kleinbrander)
Knop brander voor rechts (sterkbrander)
Installatie
De installatie en aansluiting dient door een erkend installateur te gebeuren. De
aanwijzingen voor de installateur zijn in dit boekje opgenomen.
5
De bediening
Bedieningsknoppen
De knoppen zijn voorzien van de volgende indicaties:
= UIT
= maximum
= minimum
Afhankelijk van het model ontsteekt u een brander op de volgende manier:
Geïntegreerde ontsteking
Steek de brander altijd aan voordat u er een
pan opzet.
de bij de brander horende knop geheel in en
) Druk
draai hem op de hoogste stand ( ).
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
•
Mocht na verschillende pogingen de brander niet
aan gaan, controleer dan of de vlamverdeler (afb.
1- B) en het branderdeksel (afb. 1 - A) goed op hun
plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen draait u de knop
rechtsom op de UIT "z" stand.
Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u
de pan van de brander neemt.
Luciferontsteking
een lucifer aan. Druk de knop van de
) Steek
betreffende brander in en draai hem linksom. Steek
FO 0204
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
afb. 1
de brander direct aan.
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de brander als het branderdeksel niet op de brander ligt.
Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit z’n zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot
beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander.
6
Het gebruik
De lekplaat
De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende vloeistof of gemorste
ingrediënten. Wij adviseren u om na het gebruik van de kookplaat de lekplaat direct
schoon te maken. Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk te
verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek al voldoende is. Zowel
email als roestvrijstaal zijn gevoelig voor agressieve zuren. Zo moet u bijvoorbeeld
gemorste rabarber beslist direct verwijderen en met schoon water naspoelen. Dat geldt
vanzelfsprekend ook voor de pandragers en de branderdeksels.
De pandragers
Het gaskomfoor is voorzien van twee pandragers.
Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig email van de punten
afspringen; dat is een normaal, niet te vermijden, verschijnsel.
Nuttig gebruik
Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de kook brengen betreft,
oneconomisch. Doordat het aan de kook brengen te lang gaat duren treedt ondertussen
veel warmteverlies op.
Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch, omdat een deel van de
vlammen dan buiten de panbodem steekt en de warmte daarvan voor de pan verloren
gaat.
Een zeer effectieve gasbesparing bereikt u door altijd een goed sluitende pandeksel te
gebruiken, zeker tijdens het aan de kook brengen.
Een schone panbodem, ook aan de buitenkant, draagt bij aan betere warmteoverdracht.
Draai na het aan de kook komen de vlam zover terug dat het gerecht nog juist kan
doorkoken. Een grotere vlam dan nodig voor het doorkoken is oneconomisch.
TYPE BRANDER
STERK
NORMAAL
KLEIN
MIN. AFMETING
MAX. AFMETING
180 mm
120 mm
80 mm
260 mm
220 mm
160 mm
7
Onderhoud
•
•
•
•
•
•
•
8
Voordat u de kookplaat gaat reinigen moet eerst de stroomtoever van de
vonkontsteking worden afgesloten.
Zoals reeds eerder gezegd adviseren wij u de kookplaat steeds direct na het gebruik
schoon te maken. Een vochtige doek is dan in de regel voldoende.
De branderdeksels, gemaakt van geëmailleerd gietijzer, houden zichzelf schoon door de
hoge temperatuur. Toch zal het voorkomen dat u de branderdeksels moet of wilt reinigen.
Dat gaat het eenvoudigst in een heet sopje, waar u ook de gewone afwas mee gedaan
zou hebben.
Datzelfde geldt ook voor de pandragers.
Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of schuurspons; beide kunnen
zowel email als roestvrijstaal aantasten of schuurkrassen veroorzaken.
Gebruik voor het laten glanzen van email een zachte droge doek en voor het behandelen
van vlekken of verkleuringen op roestvrijstaal een daartoe in de handel verkrijgbare
polish.
Let u er vooral op dat na het reinigen van de
branderdeksels alle gaatjes rondom goed
schoon en droog zijn. Water of sop in de
gaatjes veroorzaakt slecht of niet ontsteken
van het gas op die plaatsen.
Om een branderdeksel op de juiste manier
op de branderkelk terug te kunnen plaatsen,
is het branderdeksel voorzien van een nok
en de branderkelk van een daarmee
overeenkomende uitsparing. Alleen op die
manier geplaatst garandeert de brander een
goede vlamverdeling rondom.
Technische gegevens
Afmetingen in mm:
Kookplaat H x B x D
Inbouwopening B x D
8 x 580 x 500
550 x 470
Categorie
II2L3B/P
Apparaat Klasse
3
Koppeling gas
G 1/2”
Voeding gas
Aardgas G25 / 25 mbar
Voeding elektriciteit
230 V ~ 50 Hz
Brander
Maximale Minimale
Maximale Calorish Debiet
Calorish Calorish
Aardgas
G25 - 25 mbar
Flessengas
Debiet
Debiet
kW
kW
Kleinbrander
1
0,33
71
0,111
50
73
50
71
Normaalbrander
2
0,45
100
0,221
71
145
71
143
0,65
124
0,332
86
204
86
200
mark 1/100
G 30-30 mbar/ G 31-37 mbar
m3/h max mark 1/100 g/h-G30
mark 1/100
g/h-G31
Aardgas: 3
Sterkbrander
Flessengas: 2,8
9
Waarschuwingen voor de installateur
De volgende gebruiksaanwijzingen zijn tot een gekwalificeerd technicus gericht,
die de installatie uitvoert, zodat hij de installatie en de verbindingen op de juiste
manier kan uitvoeren, de huidige wetten en normen in acht nemende. Iedere
tussenkomst na aansluiting dient te worden uitgevoerd met afgekoppelde of
uitgeschakelde stroomtoevoer.
De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat moeten door een
erkend vakman gebeuren.
Bij het gebruik van het toestel wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken
uit de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie, zie GAVO 1078.
De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven
op het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de
woning.
Gasaansluiting
BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en een grotere
levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen dat de toevoerdruk overeenstemt
met de waarden in de tabel.
Aan het einde van de verstelbare pijp,
waarop een G 1/2" draadmoer
gemonteerd is, wordt de messing elleboog
zo gemonteerd dat de afdichtingsring zich
tussen de onderdelen bevindt zoals
aangegeven in figuur. Schroef de
onderdelen op elkaar zonder aan te
spannen, draai de elleboog in de gewenste
richting en span dan aan.
Indien de koppeling van de gasslang niet
past op de schroefdraad van de
meegeleverde haakse fitting, gebruik dan
de met het kookplateau meegeleverde
adapter.
Aansluitpijp met
Ringetje
Draaibare messing
BELANGRIJK - Om de installatie te voltooien, kijk altijd de perfecte dirchtheid van de
verbindingsstukken na door een zeepachtige oplossing te gebruiken, nooit een vlaam.
10
Aanpassing aan verschillend gastype
Vervanging van de gassproeiers
1)
2)
3)
4)
5)
Verwijder de roosters.
Neem het bovenste gedeelte en de
gasontstekers.
Met een steeksleutel van 7 schroeft U de
gassproeiers los en neemt U ze weg, om
ze te vervangen door diegene die
overeenstemmen met het type gas (zie
tabel).
Hermonteer de delen door dezelfde
handelingen te volgen, in tegengestelde zin.
Vervang het indentificatieplaatje (geplaatst FO 0392
vlakbij de gastoevoerpijp) door het plaatje dat
oveneenstemt met het nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje vindt u in de verpakking
van het inspuitstuk meegeleverd met het toestel.
Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien, is het noodzakelijk
een gepaste drukregelaar te plaatsen op de inlaattube, conform aan de normen.
Regeling minimum gaspitten
Ontsteek de brander.
) 1)2) Breng
de toets op de positie van de
kleinste vlam.
3) Verwijder de toets.
4) Regel de bypass vijs met een dunne
schroevendraaier.
Bij het omschakelen van aardgas
naar butaangas dient de schroef
volledig in wijzerszin worden
Bypass vijs
vastgedraaid tot er een kleine
regelmatige vlam wordt bekomen.
5) Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door snel de toets van
de maximale stand op de minimum stand te draaien.
11
Elektrische verbinding
Het kookplateau is ontworpen om te werlen bij 230 V eenfasig.
De aansluiting moet worden uitgevoerd conform de voorwaarden en normen,
voorgeschreven door de geldende wetgeving.
Alvorens aan te sluiten moet u nagaan of:
1) de elektrische voeding afgestemd is op het verbruik van het kookplateau (zie het
identificatieplaatje);
2) de bestaande elektrische toevoer voorzien is van een aarding conform de geldende
voorschriften;
3) de meerpolige stekker of de gebruikte schakelaar gemakkelijk bereikbaar zijn nadat
het kookplateau gelnstalleerd is.
Bevestig een stekker aan de kabel, aangepast aan de belasting, en sluit aan op een
beveiligd contact.
Als een directe aansluiting op het stroomnet vereist is, moet een meerpolige stekker
worden gebruikt met een minimum afstand tussen de contacten van 3 mm, aangepast
aan de belasting en geldende voorschriften.
De bruine fasedraad (die aangesloten is op de “L” clip van het plateau) moet altijd worden
aangesloten op het fasecontact van het stroomnet.
De stroomkabel moet zo geplaatst worden dat hij op geen enkel punt 50°C warmer kan
worden dan de omgevingstemperatuur.
Vervangen van de stroomkabel
Wanneer de stroomkabel moet worden
vervangen, mag alleen type H05RR-F,
H05 V2V2-F T90 worden gebruikt, en
beide types moeten aangepast zijn aan
de belasting en de temperatuur waarbij ze
moeten functioneren. Bovendien moet de
groen/gele aardingsdraad zo’n 2 cm
langer zijn dan de fasedraad en de neutrale draad.
Neutraal
Fase
FO 0073
12
Aarde (geel-groen)
Inbouw
Uitzaagmaten
In het figuur vindt u de noodzakelijke
uitzaagmaten.
De minimale afstand tussen de
kookplaat en de zijwanden die boven
de kookplaat uitsteken moet minimaal
100 mm bedragen (zowel links als
rechts).
Deze kookplaten zijn bedoeld voor
inbouw in keukenmeubels met een
diepte tussen 550 en 600 mm.
De minimale afstand tussen de
kookplaat en de brandbare materialen
die direct boven het toestel
gemonteerd worden is 650 mm.
FO 2291
Inbouw en montage
1)
2)
3)
4)
Plak de meegeleverde kit-stroken op
de randen van de uitsparing in het
werkblad.
Niet overlappen op de hoeken.
Plaats de kookplaat in de uitsparing.
Let erop dat de kookplaat haaks en
gecentreerd ligt.
Klem de kookplaat door middel van
de beugeltjes vast aan het werkblad.
De zijkanten snijden daarbij
automatisch de overtollige kit af.
Kit
a
FO 0199
13
Meubelconstructie
Op een keukenmeubel met deur
•
•
Het betreffende keukenmeubel moet zo geconstrueerd zijn dat:
de kookplaat, in verband met eventuele service, gemakkelijk verwijderd kan worden en;
het uitgaan van een brander door het openen van de deur van het meubel vermeden
wordt.
Een voorbeeld is in afb. 2 gegeven.
De afstand tussen uitsparing kookplaat en de achterwand van de keuken moet
tenminste 55 mm bedragen.
Op een ovenkastje
De afmetingen moeten voldoen aan de gegevens in afb. 3. De afmetingen van de dragers
voor de oven moeten voldoende ventilatie waarborgen. Om oververhitting te vermijden
adviseren wij ventilatie-openingen te maken volgens afb. 4 of 5.
Voor de kookplaat met vonkontsteking moet een apart stopcontact aanwezig zijn of
gemonteerd worden.
a
20 min
30
afb. 2
b
FO 0200
a) Afneembare plaat
b) Eventuele ruimte voor de aansluiting
14
afb. 3
FO 0947
FO 0198
afb. 4
afb. 5
50 cm 2
120 cm 2
180 cm 2
360 cm 2
FO 0938
FO 0939
15
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
Voor het online bestellen van onderdelen en accessoires, kijk op http://www.aeg.nl
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
35688-8201
11/04
Grafiche MDM - Forlì
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning
and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers,
washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value
of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement