Aeg-Electrolux | 69404G-M | User manual | Aeg-Electrolux 69404G-B Handleiding

69404 G
Gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift
NL
Gaskookplaat
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult hier jarenlang
plezier aan beleven. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te
maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden
hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing
te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat.
Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
2
Waarschuwingen en belangrijke
adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Tijdens het gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard
blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou
het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe
gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te
kunnen beschikken.
Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het bereiden van voedsel in het huishouden; gebruik
het nergens anders voor.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of eigenschappen daarvan te
veranderen.
Om hygiënische en veiligheidsredenen moet het apparaat altijd schoon worden gehouden. Veten/of voedselresten kunnen brand veroorzaken.
Controleer altijd of de bedieningsknoppen in de “UIT” stand staan, als de kookplaat niet meer wordt
gebruikt.
Mocht er in de buurt van de kookplaat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander
huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan voor, dat het snoer niet in contact komt
met hete delen van de kookplaat.
Als de kookplaat niet wordt gebruikt, trek dan de stekker van de vonkontsteking uit het stopcontact.
Trek altijd de stekker van de vonkontsteking uit het stopcontact bij het schoonmaken en onderhoud
van de kookplaat.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
•
•
Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na het uitschakelen
blijft het apparaat lang heet. Let op dat kinderen de warme delen niet aanraken tijdens het afkoelen.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of andere personen wiens lichamelijke,
motorische of geestelijke gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis die daardoor het apparaat
niet kunnen gebruiken zonder supervisie of instructies van een verantwoordelijk persoon om
zeker te zijn van dat het apparaat veilig kan worden gebruikt.
3
Installatie
•
•
•
•
•
•
Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend installateur te geschieden.
Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting
van de kookplaat.
Tijdens het gebruik produceert de kookplaat warmte en vocht. Zeker tijdens een
langdurig gebruik. Zorg dan voor een goede ventilatie door de afzuigkap in te
schakelen of door een raam open te zetten.
Dit toestel is niet aangesloten op een afvoerkanaal voor verbrandingsgassen. Het moet geplaatst
en aangesloten worden in overeenstemming met de geldende voorschriften. Bijzondere aandacht
moet worden gegeven aan die punten die betrekking hebben op de ventilatie.
Controleer het apparaat na het uitpakken op beschadigingen. Controleer ook het aansluitsnoer
op beschadigingen. Neem in geval van beschadiging contact op met uw leverancier.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in acht genomen.
Service
•
•
Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige
reparaties kunnen tot aanzienlijke risico‘s leiden.
Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen
aan alle eisen.
U Informatie m.b.t. het milieu
•
•
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak het dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af te snijden.
•
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
Deze instructies gelden alleen voor de landen waarvan het identificatiesymbool is
aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen
89/336 EG, 93/68 EG, 90/396 EG, 73/23 EEG, 90/683 EG.
4
Inhoudsopgave
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en belangrijke adviezen .................................................. 3
Uitvoering ...................................................................................................... 6
Bediening ..................................................................................................... 7
Onderhoud .................................................................................................... 8
Voor de installateur
Aanwijzingen voor de installateur ............................................................... 10
Gasaansluiting ............................................................................................. 10
Ombouw naar vloeibaar gas ....................................................................... 11
Technische gegevens ................................................................................ 12
Elektrische aansluiting ................................................................................ 13
Inbouw ......................................................................................................... 14
Inbouwmogelijkheden ................................................................................ 16
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
)
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
U
Informatie m.b.t. het milieu
5
Uitvoering
1
3
3
5
4
2
1. Morsblad
2. Sterkbrander
3. Normaalbrander
4. Sudderbrander
5. Bedieningsknoppen
6
Bediening
De bedieningsknoppen zijn voorzien van de volgende symbolen
= UIT
= maximale gastoevoer
= minimale gastoevoer
Geïntegreerde ontsteking
Steek de brander altijd aan voordat u er een
pan opzet.
)
Druk de bij de brander horende knop geheel in en
draai hem op de hoogste stand ( ).
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
•
Mocht na verschillende pogingen de brander niet
aan gaan, controleer dan of de vlamverdeler (afb.
1- B) en het branderdeksel (afb. 1 - A) goed op hun
plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen draait u de knop
rechtsom op de UIT "z" stand.
Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat
u de pan van de brander neemt.
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
afb. 1
7
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat
de vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook om de vlam lager te zetten
zodra het kookpunt bereikt is.
Gebruik alleen pannen met een vlakke bodem.
Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren).
Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting.
BRANDER
STERKBRANDER
NORMAALBRANDER
SUDDERBRANDER
MIN. AFMETING
MAX. AFMETING
180 mm
120 mm
80 mm
260 mm
220 mm
160 mm
Daarom raden wij langdurig gebruik van een grillsteen, schaal van ongeglazuurd
aardewerk of pan van gietijzer af. Vermijd het gebruik van aluminiumfolie om de
kookplaat tijdens het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet uitsteken buiten de randen van de kookplaat
en dat ze midden op de branders staan teneinde minder gas te verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde pannen op de branders: ze zouden om kunnen
vallen of de inhoud zou over de rand kunnen lopen, waardoor ongelukken kunnen
ontstaan.
De pannen mogen niet op de bedieningszone staan.
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat
schoonmaken altijd eerst de stekker uit het
stopcontact en laat de kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit een
agressief middel gebruikt worden. Maak een sopje van
warm water met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder
voedselresten, maak de branderringen en -deksels goed
droog met een zacht doekje voordat u ze weer terug zet.
De pannendragers ook met een sopje van afwasmiddel
schoonmaken. Gebruik voor het verwijderen van lastige
vlekken nooit een pannenspons van staalwol, een
agressief schoonmaakmiddel, of een pannenspons met een
harde laag. Gebruik voor het verwijderen van hardnekkig
vuil daarvoor in de handel zijnde schoonmaakmiddelen
zonder schurende werking.
8
afb. 2
FO 2110
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet vrij worden
gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet functioneert (afb. 1 - C).
Pannendragers
Om de pannendragers op hun plek te houden, zijn ze op
metalen pennen aan de achterzijde van de kookplaat geplaatst.
Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kunnen de
pannendragers van de kookplaat af worden gehaald. Til de
pannendragers in horizontale positie op zoals aangegeven
in afb. 3.
! Vermijd schuin houden van de pannendragers
waarbij er kracht op de pennen komt, omdat ze
dan kunnen beschadigen of breken.
Controleer na het schoonmaken van de kookplaat of de
pannendragers correct zijn geplaatst (zie afb. 4). De
pannendragers kunnen in de afwasautomaat gereinigd
worden. Als u ze met de hand schoonmaakt, doe dan
voorzichtig bij het afdrogen. Als gevolg van het
emailleerprocédé kunnen hier en daar ruwe kantjes
aanwezig zijn. Indien nodig, hardnekkige vlekken verwijderen
met behulp van een vloeibaar schoonmaakmiddel.
! Wees voorzichtig bij het terugzetten van de
pannendragers, om krassen op de glasplaat
van de kookplaat te voorkomen.
JA
GEEN
afb. 3
Als u krassen of scheuren opmerkt, maak het
apparaat dan spanningsloos om het risico
van een elektrische schok te vermijden en
neem contact op met Service Force Centre.
afb. 4
9
Aanwijzingen voor de installateur
Aanwijzingen voor de installateur
De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur uitgevoerd te
worden, volgens de hem bekende voorschriften en eventuele voorschriften van
het plaatselijk energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEG-goedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Gasaansluiting
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan
de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt
worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en ingesteld
voor de gassoort zoals aangegeven op het
typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen
met de geleverde gassoort in de woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) en
ringetje worden meegeleverd.
Schroef een en ander eerst losjes in elkaar, bepaal de afb. 5
juiste richting en draai de wartel daarna stevig vast. A - Aansluitpijp met wartel
Indien de koppeling van de gasslang niet past op de B - Ringetje
schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, C - Haakse fitting
gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde
adapter.
10
FO 2365
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn, dient te
geschieden met een zeep-oplossing nooit met een vlam.
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven op een sticker
naast de gasaansluiting. Bij ombouw moet de sticker
worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen
door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat worden
losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening: draai
de gaskraan dicht en schakel de zekeringen in de
huisinstallatie uit.
) Vervangen van de sproeiers
afb. 6
FO 0392
• De pannendragers verwijderen.
• De branders en de vonkontsteking verwijderen.
• M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de gassproeiers losschroeven en verwijderen (afb. 6).
• In omgekeerde volgorde nieuwe gassproeiers monteren (zie tabel).
• De sticker naast de gasaansluiting vervangen. Deze sticker wordt met het apparaat meegeleverd.
Als de gasdruk afwijkt van de waarde zoals vermeld op de sticker naast de gasaansluiting, moet
volgens de geldende normen een passende drukregelaar op de inlaattube worden geplaatst.
) Regeling gaspitten
•
•
•
•
•
De brander ontsteken.
De bedieningsknop op “minimale gastoevoer”
draaien.
De knop verwijderen.
afb. 7
De bypass afregelschroef (afb. 7) m.b.v. een
dunne schroevendraaier regelen. Bij het
omschakelen van aardgas naar butaangas
bypass
moet de schroef met de wijzers van de klok
afregelschroef
mee worden vastgedraaid, tot een kleine
regelmatige vlam is verkregen.
Controleer of de vlam blijft branden als u de knop snel van maximaal naar minimaal draait.
11
Aanwijzingen voor de installateur
Technische gegevens
Afmetingen in mm:
Kookplaat H x B x D
Uitsnijmaat B x D
6 x 580 x 510
550 x 470
Categorie
II2L3B/P
Apparaat Klasse
3
Koppeling gas
G 1/2”
Voeding gas
Aardgas G25 / 25 mbar
Aansluiting aan
230 V ~ 50 Hz
Brander
Maximale Minimale
Maximale Calorish Debiet
Calorish Calorish
Kleinbrander
Normaalbrander
Aardgas
G25 - 25 mbar
Flessengas
Debiet
Debiet
kW
kW
1
0,33
71
0,111
50
1,9
0,45
100
0,210
0,75
125
0,321
mark 1/100
G 30-30 mbar/ G 31-37 mbar
mark 1/100
g/h-G31
73
50
71
71
137
71
136
86
196
86
193
m3/h max mark 1/100 g/h-G30
Aardgas: 2,9
Sterkbrander
Flessengas: 2,7
Diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Sterkbrander
12
Ø bypass
1/100 mm
28
32
42
Elektrische aansluiting
•
•
•
•
•
De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke
energiebedrijf worden uitgevoerd.
Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat kunnen verdragen
(zie typeplaatje).
Het stopcontact moet geaard zijn.
Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn. Het apparaat
wordt geleverd zonder aansluitsnoer. Het gebruikte aansluitsnoer moet van een geschikte
stekker worden voorzien die de totale op het typeplaatje aangegeven elektrische belasting kan
dragen. De stekker moet in een passend stopcontact worden gestoken.
Als u het apparaat direct aan het net aansluit, moet tussen net en apparaat een meerpolige
schakelaar worden aangebracht die tussen de contacten een opening van minimaal 3 mm heeft.
Deze moet de belasting kunnen dragen en genormd zijn. De bruine fasedraad (die aangesloten
is op de “L” clip van de kookplaat) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van het
stroomnet.
Het aansluitsnoer moet zodanig worden
geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan
afb. 8
90°C.
Vervangen
aansluitsnoer
van
het
Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend
installateur worden vervangen.
Voor het vervangen van het snoer mag alleen type
H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan
temperatuur en belasting.
Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo’n 2
cm langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding
(afb. 8).
Om de klep van het klemmenbord te openen gaat u
te werk als in afb. 8-a.
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 8-a
FO 0257
13
Aanwijzingen voor de installateur
Inbouw
510
580
afb. 9
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte werkbladen met een diepte
tussen 500 en 600 mm. De afmetingen van de kookplaat vindt u in afb. 9.
De afstand tussen de achterkant van de uitsnede en de keukenwand of achterzijde van het werkblad
moet minimaal 55 mm zijn. De afstand tussen de zijkant en een wand links of rechts moet minimaal
100 mm zijn.
Plaatsing in het werkblad
Voordat de kookplaat in het gat wordt geplaatst, moet
eerst de afdichting worden aangebracht. Zorg
ervoor, dat de afdichting niet wordt onderbroken, dat
voorkomt lekken van overgekookt voedsel in de
ommanteling.
Bouw de kookplaat als volgt in:
1. Verwijder de pannendragers, de branderringen
en - deksels en draai de kookplaat om. Pas op,
dat de bougies van de vonkontsteking niet
worden beschadigd.
2. Leg de meegeleverde afdichtingen tegen de
randen van de mal, als op afb. 11, zonder dat de
afdichtingen overlappen.
3. Plaats de kookplaat in de mal.
4. Zet de kookplaat vast met de betreffende
schroeven (afb. 11).
afb. 10
A
afb. 11
A) afdichting
14
550
afb. 12
15
Aanwijzingen voor de installateur
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met deur
afb. 13
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de kookplaat
minimaal 20 mm verwijderd is van onderliggende kastdelen
of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb. 13. Het paneel onder
de kookplaat moet eenvoudig kunnen worden verwijderd,
zodat bij evt. reparatie de kookplaat kan worden losgekoppeld.
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor eventuele
aansluitingen
FO 1013
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 12.
Er zijn twee ventilatie-openingen vereist. De afbeeldingen 14 en 15 tonen twee mogelijke
oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de oven en de kookplaat moeten toegankelijk blijven en afzonderlijk
gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een bovenkast altijd minimaal 650 mm verwijderd is van de
kookplaat (afb. 14).
afb. 14
FO 0938
16
afb. 15
FO 0939
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks
kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen,
zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet
negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan
het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie
beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen.
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of
gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor
grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de
benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de
hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat
door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
17
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige
vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van
een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het
product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet
overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of
het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het
buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in
Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet
altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk
binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig
mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden.
Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden
gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen
het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de
consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b
bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om
het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
18
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte
onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling
van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een
gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos
uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op
verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en
redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan
worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden
aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met
uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege
aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke
vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele
en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde
onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel. 0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
19
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen
gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemdeb periode of anderszins bij
de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder
genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn
hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze
datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het
apparaat afgegeven ankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en
onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze
specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het
apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven
instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw
nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten
aan.
20
21
22
23
35688-7603
11/05 Grafiche MDM - Forlì
www.aeg.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising