Aeg-Electrolux | 69503G-M | User manual | Aeg-Electrolux 69503G-M Handleiding

Aeg-Electrolux 69503G-M Handleiding
69503 G
Gebruiksaanwijzing
Operating Instructions
BE
Gaskookplaat
Gas hob
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U
zult hier jarenlang plezier aan beleven.
Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te
maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur.
U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure
gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
NEDERLANDS
BE
Waarschuwingen en belangrijke
adviezen
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou
het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het
huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het
instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze
gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen.
Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of andere personen
wiens lichamelijke, motorische of geestelijke gesteldheid of gebrek
aan ervaring en kennis die daardoor het apparaat niet kunnen gebruiken
zonder supervisie of instructies van een verantwoordelijk persoon om
zeker te zijn van dat het apparaat veilig kan worden gebruikt.
Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de hem bekende voorschriften. Bij
aflevering door de fabrikant of importeur is het kookplateau uitsluitend
geschikt voor gebruik op aardgas. Een eventuele ombouw voor het
gebruik op flessengas, mag alleen door een erkend installateur
gebeuren, onder gebruikmaking van origineel, door de fabrikant van het
kookplateau geleverd ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de gas- en/of
elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit
apparaat, dienen eveneens door een erkend installateur uitgevoerd te
worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de
eigenschappen daarvan te veranderen.
Gebruik nooit te kleine of onstabiel staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en vet.
Houd tijdens het in gebruik zijn van het kookplateau kinderen uit de
buurt.
Indien het kookplateau van een deksel voorzien is, dan is het deksel
bedoeld voor het vrijhouden van stof in gesloten toestand en voor het
opvangen van spatten in open toestand.
Gebruik het deksel nergens anders voor.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maak het deksel altijd schoon voor u het sluit en wacht met sluiten tot
de branders afgekoeld zijn.
Regelmatig schoonmaken, in feite na elk gebruik, voorkomt lelijk worden
van de materiaaloppervlakken en slecht functioneren van de branders
en eventuele bougies.
Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór u een pan van het plateau
neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de uit-stand staan zodra u het
plateau niet meer gebruikt.
Dit toestel is niet aangesloten op een afvoerkanaal voor
verbrandingsgassen. Het moet geplaatst en aangesloten worden in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Bijzondere aandacht
moet worden gegeven aan die punten die betrekking hebben op de
ventilatie.
Door het gebruik van een kooktoestel op gas wordt et warmte en
vochtigheid geproduceerd in het lokaal waar het toestel is opgesteld.
Waak erover dat de keuken goed verlucht wordt waarbij u de natuurlijke
verluchting openlaat of een mechanische voorziening aanbrengt (mechanische dampkap).
Door het gebruik van een kooktoestel op gas wordt et warmte en
vochtigheid geproduceerd in het lokaal waar het toestel is opgesteld.
Waak erover dat de keuken goed verlucht wordt waarbij u de natuurlijke
verluchting openlaat of een mechanische voorziening aanbrengt (mechanische dampkap).
Een langduring en intensief gebruik van het toestel kan een bijkomende
verluchting vereisen, bijv. door het openen van een raam, of een
efficiëntere verluchting , bijv. door het vermogen van de mechanische
ventilatie te verhogen, als deze aanwezing is.
Tracht, in geval van storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren.
Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden,
kunnen tot schade of letsel leiden.
Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de AEGElectrolux Klantenservice. Alleen originele AEG-Electrolux-onderdelen
voldoen aan alle eisen!
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
4
Inhoudsopgave
Waarschuwingen en belangrijke adviezen ........................................ 42
Over deze gebruiksanwijzing ............................................................ 43
Uitvoering .......................................................................................... 45
De bediening ..................................................................................... 46
Het gebruik ........................................................................................ 47
De lekplaat ............................................................................... 47
De pandragers ......................................................................... 47
Nuttig gebruik ........................................................................... 47
Onderhoud ........................................................................................ 48
Technische gegevens ....................................................................... 49
Waarschuwingen voor de installateur ............................................... 50
Gasaansluiting ......................................................................... 50
Aanpassing aan verschillend gastype ............................................... 52
Vervanging van de gassproeiers .............................................. 52
Regeling minimum gaspitten ................................................... 52
Elektrische verbinding ....................................................................... 54
Vervangen van de stroomkabel ................................................ 54
Inbouw ............................................................................................... 55
Meubelconstructie .................................................................... 57
Over deze gebruiksanwijzing
Oderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de voldende
betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
"
Informatie m.b.t. het milieu
5
Uitvoering
1
3
3
5
6
7
8
4
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kookplaat
Sterkbrander
Normaalbrander
Kleinbrander
Knop brander achter rechts (normaalbrander)
Knop brander achter links (normaalbrander)
Knop brander voor rechts (sterkbrander)
Knop brander voor links (kleinbrander)
Installatie
De installatie en aansluiting dient door een erkend installateur te
gebeuren. De aanwijzingen voor de installateur zijn in dit boekje
opgenomen.
6
De bediening
De knoppen zijn voorzien van de volgende indicaties:
= UIT
= maximum
= minimum
Afhankelijk van het model ontsteekt u een brander op de volgende manier:
Integrale ontsteking
Door de knop van de te gebruiken brander geheel in te drukken en op de
hoogste stand te draaien, zal de betreffende brander aangaan. Maar
houdt vervolgens de knop nog 5 seconden geheel ingedrukt. Dat is
nodig om de vlambeveiliging in te schakelen. De vlam beveiliging
voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat
door een storing in het gasnet. Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
Luciferontsteking
Steek een lucifer aan. Druk de knop van de betreffende brander in en
draai hem linksom. Steek de brander direct aan. Maar houdt vervolgens
de knop nog 5 seconden geheel ingedrukt. Dat is nodig om de
vlambeveiliging in te schakelen. De vlam beveiliging voorkomt, dat het
gas blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of uitgaat door een storing in
het gasnet. Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de brander als het branderdeksel niet
op de brander ligt. Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit z’n
zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot beschadiging van de
ontstekingsunit kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven
de brander.
7
Het gebruik
De lekplaat
De lekplaat is bedoeld voor het opvangen van overkokende
vloeistof of gemorste ingrediënten. Wij adviseren u om na het
gebruik van de kookplaat de lekplaat direct schoon te maken.
Gemorste en daarna opgedroogde substanties zijn vaak moeilijk
te verwijderen, terwijl bij direct schoonmaken een vochtige doek
al voldoende is. Zowel email als roestvrijstaal zijn gevoelig voor
agressieve zuren. Zo moet u bijvoorbeeld gemorste rabarber
beslist direct verwijderen en met schoon water naspoelen. Dat
geldt vanzelfsprekend ook voor de pandragers en de
branderdeksels.
De pandragers
Het gaskomfoor is voorzien van twee pandragers.
Na verloop van tijd kan, door het gebruik van de branders, enig
email van de punten afspringen; dat is een normaal, niet te
vermijden, verschijnsel.
Nuttig gebruik
Een grote pan op de kleine kookbrander is, voor wat het aan de
kook brengen betreft, oneconomisch. Doordat het aan de kook
brengen te lang gaat duren treedt ondertussen veel warmteverlies
op.
Een kleine pan op de sterkbrander is eveneens oneconomisch,
omdat een deel van de vlammen dan buiten de panbodem steekt
en de warmte daarvan voor de pan verloren gaat.
Een zeer effectieve gasbesparing bereikt u door altijd een goed
sluitende pandeksel te gebruiken, zeker tijdens het aan de kook
brengen.
Een schone panbodem, ook aan de buitenkant, draagt bij aan betere
warmteoverdracht.
Draai na het aan de kook komen de vlam zover terug dat het gerecht
nog juist kan doorkoken. Een grotere vlam dan nodig voor het
doorkoken is oneconomisch.
TYPE BRANDER
STERK
NORMAAL
KLEIN
8
MIN. AFMETING
MAX. AFMETING
160 mm
120 mm
80 mm
240 mm
220 mm
160 mm
Onderhoud
Zoals reeds eerder gezegd adviseren wij u de kookplaat steeds direct
na het gebruik schoon te maken. Een vochtige doek is dan in de regel
voldoende.
De branderdeksels, gemaakt van geëmailleerd gietijzer, houden zichzelf
schoon door de hoge temperatuur. Toch zal het voorkomen dat u de
branderdeksels moet of wilt reinigen. Dat gaat het eenvoudigst in een
heet sopje, waar u ook de gewone afwas mee gedaan zou hebben.
Datzelfde geldt ook voor de pandragers.
Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of
schuurspons; beide kunnen zowel email als roestvrijstaal aantasten of
schuurkrassen veroorzaken.
Gebruik voor het laten glanzen van email een zachte droge doek en
voor het behandelen van vlekken of verkleuringen op roestvrijstaal een
daartoe in de handel verkrijgbare polish.
Let u er vooral op dat na het reinigen van de branderdeksels alle gaatjes
rondom goed schoon en droog zijn. Water of sop in de gaatjes
veroorzaakt slecht of niet ontsteken van het gas op die plaatsen.
Om een branderdeksel op de juiste manier op de branderkelk terug te
kunnen plaatsen, is het branderdeksel voorzien van een nok en de
branderkelk van een daarmee overeenkomende uitsparing. Alleen op
die manier geplaatst garandeert de brander een goede vlamverdeling
rondom.
9
Pannendragers
Om de pannendragers op hun plek te houden, zijn ze op metalen
pennen aan de achterzijde van de kookplaat geplaatst. Controleer na
het schoonmaken van de kookplaat of de pannendragers correct zijn
geplaatst.
De pannendragers kunnen in de
afwasautomaat gereinigd worden. Als
u ze met de hand schoonmaakt, doe
dan voorzichtig bij het afdrogen. Als
gevolg van het emailleerprocédé
kunnen hier en daar ruwe kantjes
aanwezig zijn. Indien nodig,
hardnekkige vlekken verwijderen met
behulp van een vloeibaar
schoonmaakmiddel.
Wees voorzichtig bij het
terugzetten
van
de
pannendragers, om krassen
op de glasplaat van de
kookplaat te voorkomen.
Technische gegevens
Afmetingen in mm:
Kookplaat B x D
Inbouwopening B x D
580 x 510
550 x 470
Vermogen gasbranders in kW:
Hilfsbrenner
Normalbrenner
Starkbrenner
1,0
1,9
2,9 (Aardgas)-2,7 (LPG)
Categorie
II2E+3+
Voeding gas
Aardgas G20/G25 (20/25 mbar)
Voeding elektriciteit
230 V ~ 50 Hz
Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn
89/336 EEG, 93/68 EEG, 90/396 EEG, 73/23 EEG, 90/683
EEG.
10
Waarschuwingen voor de installateur
• De zijwanden van de meubels mogen niet hoger komen dat
het werkvlak van het toestel.
• Plaats het toestel niet in de buurt van ontvlambare materialen
(zoals gordijnen, handdoeken enz.).
• De hierna volgende instructies zijn bestemd voor de erkende
installateurs, om ervoor te zorgen dat installatie en onderhoud
optimaal verlopen, volgens de geldende normen. De installatie
moet conform de norm NBN D 51.003 “Installaties gevoed met
stoolgas lichter dan lucht” worden uitgevoerd.
• Ontkoppel het kookplateau van de stroomtoevoer. Ingeval het
plateau op de stroomtoevoer aangesloten moet blijven, moeten
alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Gasaansluiting
Monteer een afsluitkraan die erkend is door de AGB. Starre
aansluitingen verdienen de voorkeur. Bij gebruik van een gasslang
moet een door de AGB erkende slang met metalen omhulsel
worden gebruikt.
Bij het gebruiken van flexiebele vaste verbindingen moet men er
op letten dat de pijpen niet kunnen worden geplet of dichtgekneppen
en niet in aanraking komen met bewegende delen. Let hier ook op
wanneer de kookplaat wordt gecombineerd met een oven.
Deze kookplateaus kunnen zowel worden gevoed met gas van
Slochteren (G25) met een nominale druk van 25 mbar als met
aardgas (G20) met een nominale druk van 20 mbar. Om te werken
met deze twee soorten gas is geen extra afstelling nodig.
Alvorens de installatie uit te voeren moet u nagaan of de gastoevoer
volstaat voor de correcte voeding van het plateau. Bij maximum
verbruik mag de drukdaling maximum 5% bedragen. Deze
drukdaling is afhankelijk van volgende factoren:
-
maximum debiet van de gasmeter;
-
diameter en lengte van de leidingen voor en achter de meter;
-
doorgangsopeningen van de verschillende kranen in het
circuit;
-
diameter van de eventuele tussenstukken.
11
BELANGRIJK - Voor een correcte werking, een zuinig verbruik en
een grotere levensduur van het kookplateau moet u ervoor zorgen
dat de toevoerdruk overeenstemt met de waarden in de tabel.
De verstelbare aansluiting wordt
door middel van een 1/2" moer
vast gezet.
Alle
componenten
zoals
weergegeven in de afbeelding zijn
reeds in de fabriek gemonteerd.
Om een optimaal resultaat te
garanderen, is het toestel voor
vertek uit de fabriek getest.
BELANGRIJK - Om de installatie
te voltooien, kijk altijd de perfecte
dirchtheid
van
de
verbindingsstukken na door een
zeepachtige oplossing te
gebruiken, nooit een vlaam
12
FO 2365
A - Aansluitpijp met wartel
B- Ringetje
C - Draaibare messing elleboog
Aanpassing aan verschillend gastype
Vervanging van de gassproeiers
de roosters.
! 1)2) Verwijder
Neem het bovenste gedeelte
en de gasontstekers.
3) Met een steeksleutel van 7
schroeft U de gassproeiers
los en neemt U ze weg, om
ze te vervangen door
diegene
die
overeenstemmen met het
type gas (zie tabel).
4) Hermonteer de delen door FO 0392
dezelfde handelingen te
volgen, in tegengestelde zin.
5) Vervang
het
indentificatieplaatje
(geplaatst vlakbij de
gastoevoerpijp) door het
plaatje dat oveneenstemt
met het nieuwe gastype. Dit
identificatieplaatje vindt u in
Bypass vijs
de verpakking van het
inspuitstuk meegeleverd
met het toestel.
Indien de gasdruk verschillend is (of variabel) van dewelke voorzien,
is het noodzakelijk een gepaste drukregelaar te plaatsen op de
inlaattube, conform aan de normen.
Regeling minimum gaspitten
Ontsteek de brander.
! 1)2) Breng
de toets op de positie van de kleinste vlam.
3) Verwijder de toets.
4) Regel de bypass vijs met een dunne schroevendraaier. Bij het
omschakelen van aardgas naar butaangas dient de schroef volledig
in wijzerszin worden vastgedraaid tot er een kleine regelmatige
vlam wordt bekomen.
5) Controleer tenslotte of er geen uitdovingen van de gaspit zijn door
snel de toets van de maximale stand op de minimum stand te
draaien.
13
BRANDER
MAXIMALE MINIMALE
CALORISCH CALORISCH
DEBIET
DEBIET
AARDGAS
GAS LPG
28-30/37 mbar
g/h
m3/h
mark
mark
G20 G25
G30 G31
100/mm
100/mm
20mbar 25mbar
kW
kW
Kleinbrander
1,0
0,33
70
0,095 0,111
50
73
Normaalbrander
1,9
0,45
96
0,181 0,210
71
138 136
Aardgas:
2,9
LPG :2,7
0,75
119
0,276 0,321
86
196 193
Sterkbrander
Diameters van by-pass
Brander
Ø By-pass
1/100 mm.
Kleinbrander
28
Normaalbrander
32
Sterkbrander
42
14
MAXIMALE
CALORISCH DEBIET
71
Elektrische verbinding
Het kookplateau is ontworpen om te werlen bij 230 V eenfasig.
De aansluiting moet worden uitgevoerd conform de voorwaarden
en normen, voorgeschreven door de geldende wetgeving.
Alvorens aan te sluiten moet u nagaan of:
1) de elektrische voeding afgestemd is op het verbruik van het
kookplateau (zie het identificatieplaatje);
2) de bestaande elektrische toevoer voorzien is van een aarding
conform de geldende voorschriften;
3) de meerpolige stekker of de gebruikte schakelaar gemakkelijk
bereikbaar zijn nadat het kookplateau gelnstalleerd is.
Bevestig een stekker aan de kabel, aangepast aan de belasting,
en sluit aan op een beveiligd contact.
Als een directe aansluiting op het stroomnet vereist is, moet een
meerpolige stekker worden gebruikt met een minimum afstand
tussen de contacten van 3 mm, aangepast aan de belasting en
geldende voorschriften.
De bruine fasedraad (die aangesloten is op de “L” clip van het
plateau) moet altijd worden aangesloten op het fasecontact van
het stroomnet.
De stroomkabel moet zo geplaatst worden dat hij op geen enkel
punt 90°C warmer kan worden.
Vervangen
stroomkabel
van
de
Wanneer de stroomkabel moet
worden vervangen, mag alleen
type H05V2V2-F T90 worden
gebruikt, en beide types moeten
aangepast zijn aan de belasting en
de temperatuur waarbij ze moeten
functioneren. Bovendien moet de
groen/gele aardingsdraad zo’n 2
cm langer zijn dan de fasedraad
en de neutrale draad.
Neutrale
Aardingsraad (groen/
gele)
15
Inbouw
Uitzaagmaten
In het figuur vindt u de noodzakelijke uitzaagmaten.
De minimale afstand tussen de kookplaat en de zijwanden die boven de
kookplaat uitsteken moet minimaal 100 mm bedragen (zowel links als
rechts).
FO 2359
Deze kookplaten zijn bedoeld voor inbouw in keukenmeubels met
een diepte tussen 550 en 600 mm.
De minimale afstand tussen de kookplaat en de brandbare
materialen die direct boven het toestel gemonteerd worden is 650
mm.
16
Plaatsing in het werkblad
de kookplaat in het gat
! Voordat
wordt geplaatst, moet eerst de
afdichting
worden
aangebracht. Zorg ervoor, dat
de afdichting niet wordt
onderbroken, dat voorkomt
lekken van overgekookt
voedsel in de ommanteling.
Bouw de kookplaat als volgt
in:
1. Verwijder
de
pannendragers,
de
branderringen en - deksels
en draai de kookplaat om.
Pas op, dat de bougies van
de vonkontsteking niet
worden beschadigd.
FO 2108
a
2. Leg de meegeleverde
afdichtingen tegen de
randen van de mal zonder
dat de afdichtingen
overlappen.
3. Plaats de kookplaat in de
mal.
4. Zet de kookplaat vast met
de betreffende schroeven.
A) Afdichting
17
Meubelconstructie
Op een keukenmeubel met deur
Het betreffende keukenmeubel
moet zo geconstrueerd zijn dat:
• de kookplaat, in verband met
eventuele
service,
gemakkelijk verwijderd kan
worden en;
• het uitgaan van een brander
door het openen van de deur
van het meubel vermeden
wordt.
Een voorbeeld is in figuur 1
gegeven.
De afstand tussen uitsparing
kookplaat en de achterwand van
de keuken moet tenminste 55
mm bedragen.
FO 0200
Fig. 1
a) Afneembare plaat
b) Eventuele ruimte voor de
aansluiting
Op een ovenkastje
De afmetingen moeten voldoen aan de gegevens in figuur 2.
Fig. 2
FO 0947
18
FO 0198
De afmetingen van de dragers voor de oven moeten voldoende ventilatie
waarborgen. Om oververhitting te vermijden adviseren wij ventilatieopeningen te maken volgens figuur 3 of 4.
Voor de kookplaat met vonkontsteking moet een apart stopcontact
aanwezig zijn of gemonteerd worden.
Fig. 4
Fig. 3
FO 0938
FO 0939
19
Garantie/serviceafdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn
99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf
de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden
zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend
zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
- chemische en elektrochemische inwerking van water,
- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn,
of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
20
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan
30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of
uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek
meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn
noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet
wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter
beschikking.
Adres Klantendienst:
België
Tel:
Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363.04.44
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail: consumer.services@electrolux.be
Fax:
02/363.04.00
02/363.04.60
Luxemburg
ELECTROLUX HOME PRODUCTS Consumer services 0035242431-1
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: consumer-service.luxembourg@electrolux.lu
0035242431-360
21
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemdeb periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van
deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist
de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop
van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven ankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor
arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging
op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
22
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising