Electrolux EHG6824X Handleiding
gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift
NL
Gaskookplaat
EHG 6804 X
EHG 6824 X
2 electrolux
electrolux 3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult
hier jarenlang plezier aan beleven. Het is de ambitie van Electrolux om het
huishouden voor u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment
kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze
gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat
u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat.
Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
4 electrolux
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen ........................................................................... 5
Aanwijzingen voor de gebruiker ......................................................................... 7
Onderhoud ........................................................................................................ 9
Garantievoorwaarden ...................................................................................... 17
Europese Garantie ........................................................................................... 21
Voor de installateur
Technische gegevens ...................................................................................... 10
Aanwijzingen voor de installateur ..................................................................... 10
Gasaansluiting ................................................................................................. 12
Ombouw naar vloeibaar gas ............................................................................ 13
Inbouw ............................................................................................................ 14
Inbouwmogelijkheden...................................................................................... 16
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
!
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
electrolux 5
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid.
U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert
en/of in gebruik neemt.
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het
apparaat dient door een erkend
installateur te geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste
type gas, zoals vermeld op de sticker
naast de gasaansluiting van de
kookplaat.
• Tijdens het gebruik produceert de
kookplaat warmte en vocht. Zeker
tijdens een langdurig gebruik. Zorg
dan voor een goede ventilatie door de
afzuigkap in te schakelen of door een
raam open te zetten.
• Controleer het apparaat na het
uitpakken op beschadigingen.
Controleer ook het aansluitsnoer op
beschadigingen. Neem in geval van
beschadiging contact op met uw
leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel
af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in
acht genomen.
Tijdens het gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor het
gebruik door volwassenen. Het is
gevaarlijk om kinderen het apparaat te
laten bedienen of als speelgoed te
laten gebruiken.
• Dit apparat is bedoeld en gemaakt
voor het bereiden van voedsel in het
huishouden; gebruik het nergens
anders voor.
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of eigenschappen
daarvan te veranderen.
• Om hygiënische en veiligheidsredenen
moet het apparaat altijd schoon worden gehouden. Vet- en/of voedselresten kunnen brand veroorzaken.
• Controleer
altijd
of
de
bedieningsknoppen in de “UIT” stand
staan, als de kookplaat niet meer
wordt gebruikt.
• Mocht er in de buurt van de kookplaat
een stopcontact zijn, waarop af en toe
een ander huishoudelijk apparaat
wordt aangesloten, zorg er dan voor,
dat het snoer niet in contact komt met
hete delen van de kookplaat.
• Als de kookplaat niet wordt gebruikt,
trek dan de stekker van de
vonkontsteking uit het stopcontact.
• Trek altijd de stekker van de
vonkontsteking uit het stopcontact bij
het schoonmaken en onderhoud van
de kookplaat.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan
zuurstof veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook
na het uitschakelen blijft het apparaat
lang heet. Let op dat kinderen de
warme delen niet aanraken tijdens het
afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen
wiens lichamelijke, motorische of
geestelijke gesteldheid of gebrek aan
ervaring en kennis die daardoor het
apparaat niet kunnen gebruiken
zonder supervisie of instructies van
een verantwoordelijk persoon om
6 electrolux
zeker te zijn van dat het apparaat veilig
kan worden gebruikt.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen
alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico's leiden.
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het
milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak
het dan onbruikbaar door het
aansluitsnoer af te snijden.
Het symbool
op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het is uiterst belangrijk dat het bij
het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het
apparaat in het huis van waaruit u
verhuist achterblijven, dan dient de
nieuwe gebruik(st)er over het instuctieboekje en de daarin opgenomen
waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze instructies gelden alleen
voor de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op het
titelblad van het instructieboekje en
het apparaat zelf.
electrolux 7
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de
branders hebben drie standen:
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Aansteken van de branders
Steek de brander altijd aan
voordat u er een pan opzet.
• Geïntegreerde ontsteking
!
- Druk de bij de brander horende knop
geheel in en draai hem op de hoogste stand.
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
Mocht na verschillende pogingen de
brander niet aan gaan, controleer dan of
de vlamverdeler (afb. 1 - B) en het branderdeksel (afb. 1 - A) goed op hun plaats
liggen.
Om de brander uit te schakelen draait
u de knop rechtsom op de UIT " " stand.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de
knop van de betreffendebrander
in en draai hem linksom. Steek de
brander direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de
gewenste stand.
• Zet altijd eerst de brander lager
of uit voordat u de pan van de
brander neemt.
• Het apparaat is voorzien van
regelkranen waardoor een betere
vlammenregeling mogelijk is.
Wokbrander
A
B
C
A -Branderdeksel
B -Vlamverdeler
C -Vonkontsteking
Brander
minimale
diameter
Wok
180 mm
Normaal achter 120 mm
voor
Sudder
afb. 1
maximale
diameter
260 mm
120mm
220 mm
180mm
80 mm
180 mm
8 electrolux
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet
de diameter van de pan aangepast zijn
aan de brander, zodat de vlammen niet
langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij
adviseren ook om de vlam lager te zetten
zodra het kookpunt bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke bodem.
Wees voorzichtig als u olie of
andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet
ontbranden gemakkelijk bij
oververhitting.
Voor een juist gebruik van de
kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een
beter rendement te behalen, alleen
pannen gebruiken met een platte bodem
en met afmetingen die geschikt zijn voor
de branders, zoals aangegeven in de
tabel onderaan deze pagina. Let er
bovendien op dat u, zodra een vloeistof
gaat koken, de vlam lager zet op een
stand die voldoende is om de vloeistof
aan de kook te houden.
Tijdens bereidingsmethoden
waarbij vetten of oliën gebruikt worden
uw gerechten goed in de gaten houden;
deze stoffen kunnen, wanneer ze op
hoge temperatuur gebracht worden, in
brand vliegen.
Roestvrij staal kan, als het
blootgesteld wordt aan extreme hitte,
bruin worden. Daarom raden wij
langdurig gebruik van een grillsteen,
schaal van ongeglazuurd aardewerk of
pan van gietijzer af. Vermijd het gebruik
van aluminiumfolie om de kookplaat
tijdens het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de
kookplaat en dat ze midden op de
branders staan teneinde minder gas te
verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde
pannen op de branders: ze zouden om
kunnen vallen of de inhoud zou over de
rand kunnen lopen, waardoor ongelukken
kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de
bedieningszone staan.
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat
gaat schoonmaken altijd eerst
de stekker uit het stopcontact
en laat de kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille
delen mag nooit een agressief middel
gebruikt worden. Maak een sopje van
warm water met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders
schoon, verwijder voedselresten, maak
de branderringen en -deksels goed
droog met een zacht doekje voordat u
ze weer terug zet.
De pannendragers ook met een
sopje van afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van
lastige vlekken nooit een pannenspons
van
staalwol,
een
agressief
schoonmaakmiddel
of
een
pannenspons met een harde laag.
Gebruik voor het verwijderen van
hardnekkig vuil daarvoor in de handel
zijnde schoonmaakmiddelen zonder
schurende werking.
Kookplaten met gietijzeren
pannendragers: plaats na het
schoonmaken
de
pannendragers weer op hun
plaats. Om ze correct terug te
plaatsen, plaatst u eerst de zijpannendragers en daarna de
middelste.
electrolux 9
De pannendragers van de
kookplaat
De kookplaten zijn voorzien van
pannendragers van geëmailleerd ijzer,
die dun en licht zijn of van gietijzer, die
dikker en zwaarder zijn.
De pannendragers kunnen van de
kookplaat verwijderd worden zodat ze
beter kunnen worden schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat
neer te zetten om te voorkomen dat
deze bekrast wordt of beschadigd
raakt.
De pannendragers van geëmailleerd
ijzer kunnen ook in de afwasmachine
gewassen worden.
Zet de pannendragers, nadat ze
gereinigd zijn, terug op hun plaats en
controleer of ze goed staan.
Voor een juiste werking van de
branders moet u ervoor zorgen dat de
pannendragers met de concentrische
spaken op de brander staan, zoals
afgebeeld in figuur 2.
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch
omhulsel, moet vrij worden gehouden
van voedselresten en vocht, omdat
anders de ontsteking niet functioneert
(afb. 1 - C).
Controleer of de branderring poorten
schoon zijn.
Periodiek onderhoud
Laat af en toe door een erkend
installateur of ELECTROLUX SERVICE
controleren of de gasslang en/of
gasaansluiting nog in een goede staat
verkeren.
afb. 2
afb. 3
10 electrolux
Technische gegevens
Vermogen gasbranders
Wokbrander
Normaalbrander
Sudderbrander
Categorie
Voeding gas
Koppeling gas
Aansluiting aan
Uitsnijmaat
4,0 kW
2,0 kW
1,0 kW
Breedte
Diepte
II2L3B/P
Aardgas G25/25 mbar
G 1/2"
230 V~50 Hz
Aanwijzingen voor de installateur
De installatie en de aansluiting
dienen door een erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de
hem bekende voorschriften en
eventuele voorschriften van het
plaatselijk energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan
met koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische
bekabeling mag alleen gebeuren
door het technische service center
of door personeel met gelijke
kundigheid, overeenkomstig met de
huidige bepalingen.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van
schade of letsel of, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen.
560 mm
480 mm
electrolux 11
Elektrische aansluiting
De aansluiting moet volgens NEN
1010 en eventuele speciale
voorschriften van het plaatselijke
energiebedrijf worden uitgevoerd.
• Controleer of de zekeringen en de
huisinstallatie de belasting van het
apparaat kunnen verdragen (zie
typeplaatje).
• Het stopcontact moet geaard zijn.
• Het stopcontact of de meerpolige
schakelaar moeten makkelijk
toegankelijk zijn.
• Als u het apparaat direct aan het net
aansluit, moet tussen net en
apparaat een meerpolige schakelaar
worden aangebracht die tussen de
contacten een opening van minimaal
3 mm heeft. De aardleiding mag
nooit worden onderbroken (geel/
groene draad).
• Het aansluitsnoer moet zodanig
worden geïnstalleerd dat het niet
heter kan worden dan 90°C.
De gaskookplaat is voorzien van
een 3-aderig aansluitsnoer met randaardestekker. De netspanning moet
230 V 50Hz zijn.
•
Vervangen
aansluitsnoer
van
het
Het aansluitsnoer mag alleen door
een erkend installateur worden
vervangen.
Voor het vervangen van het snoer
mag alleen type H05V2V2-F T9 worden
gebruikt, aangepast aan temperatuur
en belasting.
Bovendien moet de groen/gele
aardleiding zo’n 2 cm langer zijn dan de
faseleiding en de nulleiding (afb. 4).
Om de klep van het klemmenbord te
openen gaat u te werk als in afb. 4-a.
afb. 4
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 4-a
12 electrolux
Gasaansluiting
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat
wordt er bij de verbranding van
aardgas zuurstof onttrokken
aan de lucht. Zorg daarom voor
voldoende ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN
1078 gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek
gemaakt en ingesteld voor de
gassoort zoals aangegeven op het
typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze
gegevens overeenkomen met de
geleverde gassoort in de woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel
A (NEN 3258) en ringetje worden
meegeleverd (afb. 5).
Schroef de onderdelen eerst
losjes in elkaar, bepaal de juiste
richting en draai de wartel daarna
stevig vast. Indien de koppeling van
de gasslang niet past op de
schroefdraad van de meegeleverde
haakse fitting, gebruik dan de met de
kookplaat meegeleverde adapter.
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen
naar het apparaat
goed gasdicht zijn, dient te
geschieden
met
zeepoplossing, nooit met een vlam.
afb. 5
FO 2365
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Haakse fitting
Tabel 1: Inspuitstukken
NOMINALE
TYPE
GAS
TYPE
BRANDER
SPROEIERS
1/100 mm
AFGIFTE
MAXIMALE- MINIMALE
PRESSIONE
NOMINALE
WARMTE-
WARMTE-
AFGIFTE
AFGIFTE
kW
kW
m3/h
g/h
G30/G31
mbar
AARDGAS
wokbrander
normaalbrander
sudderbrander
147
100
071
4,0
2,0
1,0
1,20
0,45
0,33
0,443
0,221
0,111
-
25
FLESSENGAS
wokbrander
normaalbrander
sudderbrander
98
71
50
4,0
2,0
1,0
1,20
0,45
0,33
-
291
145
73
30
electrolux 13
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is
aangegeven op een sticker naast de
gasaansluiting. Bij ombouw moet de
sticker worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het
apparaat worden losgekoppeld van gasen stroomvoorziening: draai de
gaskraan dicht en schakel de
zekeringen in de huisinstallatie uit.
mee worden vastgedraaid, tot een
kleine regelmatige vlam is verkregen.
• in geval van transformatie van
flessengas noor aardgas, het bypass schroofje ongeveer 1/4 draai
losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt.
• Controleer of de vlam blijft branden
als u de knop snel van maximaal
naar minimaal draait.
Vervangen van de sproeiers
• De pannendragers verwijderen.
• De branders en de vonkontsteking
verwijderen.
• M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de
gassproeiers losschroeven en
verwijderen (afb. 6).
• In omgekeerde volgorde nieuwe
gassproeiers monteren (zie tabel).
• De sticker naast de gasaansluiting
vervangen. Deze sticker wordt met
het apparaat meegeleverd.
Als de gasdruk afwijkt van de waarde zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting, moet volgens de geldende normen een passende drukregelaar
op de inlaattube worden geplaatst.
afb. 7
Regeling gaspitten
• De brander ontsteken.
• De bedieningsknop op “minimale
gastoevoer” draaien.
• De knop verwijderen.
• De bypass afregelschroef (afb. 7)
m.b.v. een dunne schroevendraaier
regelen. Bij het omschakelen van
aardgas naar flessengas moet de
schroef met de wijzers van de klok
afb. 6
FO 0392
bypass afregelschroef
Tabel 2: diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Wokbrander
Ø bypass
1/100 mm
28
32
56
14 electrolux
Inbouw
N
N
W
51
0
Su
594
afb. 8
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
W = wokbrander
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte
werkbladen met een diepte tussen 550 en 600 mm.De afmetingen van de kookplaat
zijn aangegeven in figuur 8.
electrolux 15
Inbouw en montage
Inbouw in en bevestiging in het
werkblad
De kookplaat kan gemonteerd
worden in een werkblad met
uitsnijmaten zoals aangegeven in figuur
9. De afstand van de uitsnede tot de
achterwand moet minstens 55 mm zijn.
De afstand tussen de uitsnede en een
eventuele rechter of linker zijwand die
hoger is dan de kookplaat dient
minstens 100 mm te bedragen.
De bevestiging van de kookplaat in
het werkblad dient als volgt te worden
uitgevoerd:
• plaats de bijgeleverde afdichting op
de rand van de voorkant van de
uitsnede op 11 millimeter van de
zijkanten en op 10 mm van de
achterkant, waarbij u erop let dat de
uiteinden elkaar raken zonder elkaar
te overlappen (zie fig. 10);
• plaats de kookplaat goed in het
midden van de opening in het
werkblad;
• bevestig de kookplaat in het
werkblad met de daarvoor bestemde
bijgeleverde haken (zie fig. 11).
Het aandraaien van de schroeven is
voldoende om de afdichting te laten
hechten, het teveel aan afdichtingsmateriaal kan makkelijk worden verwijderd.
De rand van de kookplaat zorgt voor
een dubbele afdichting die een absolute
garantie biedt tegen het binnendringen
van vloeistoffen.
afb. 9
afb. 10
afdichting
afb. 11
16 electrolux
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met
deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde
van de kookplaat minimaal 20 mm
verwijderd is van onderliggende
kastdelen of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in
afb. 9. Het paneel onder de kookplaat
moet eenvoudig kunnen worden
verwijderd, zodat bij evt. reparatie de
kookplaat kan worden losgekoppeld.
afb. 12
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 9.
Er zijn twee ventilatie-openingen
vereist. De afbeeldingen 13 en 14 tonen
twee mogelijke oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de
oven en de kookplaat moeten
toegankelijk blijven en afzonderlijk
gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van
een bovenkast altijd minimaal 650 mm
verwijderd is van de kookplaat (afb. 9).
Indien boven de kookplaat een
afzuigkap van 60 cm wordt geplaatst,
zorg er dan voor, dat de bovenkasten
links en rechts van de kap minimaal 550
mm afstand hebben tussen de
onderkant van de kasten en het
werkblad.
Dit om te voorkomen dat eventueel
de afdekplaat niet geplaatst kan
worden.
afb. 13
afb. 14
FO 2044
electrolux 17
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee
gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend
bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
18 electrolux
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in
rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten
laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect
herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet
wettelijk is vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van
het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden
aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de
Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek
van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven
werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
electrolux 19
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de
totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd
zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de
technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van
voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de
werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting
worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het
in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden
uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek
noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie
of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek
worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de
consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste
tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel
plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te
overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van
de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar
20 electrolux
of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op
basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde
prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een
toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond
van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het
ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in,
dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook
terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn tel. 0172-468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen tel. 0172-468 172
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
electrolux 21
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van
toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van
vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere
gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de
wet verleende rechten aan.
22 electrolux
electrolux 23
www.electrolux.nl
35693-9101
02/07 R.1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement