Aeg-Electrolux 65754G-M Handleiding
60404 G-M
65754 G-M
Gebruiksaanwijzing
NL
Gaskookplaat
2
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult hier
jarenlang plezier aan beleven. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u
gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U
vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de
tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen
van uw nieuwe apparaat.
Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
3
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen ............................................................................................................ 4
Aanwijzingen voor de gebruiker ........................................................................................................ 6
Onderhoud ................................................................................................................................................ 9
Garantievoorwaarden .......................................................................................................................... 17
Voor de installateur
Technische gegevens ............................................................................................................................ 10
Aanwijzingen voor de installateur ................................................................................................... 10
Gasaansluiting ........................................................................................................................................ 12
Ombouw naar vloeibaar gas .............................................................................................................. 13
Inbouw ..................................................................................................................................................... 14
Inbouwmogelijkheden ......................................................................................................................... 16
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
4
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het
apparaat dient door een erkend
installateur te geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste type
gas, zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting van de kookplaat.
• Tijdens het gebruik produceert de
kookplaat warmte en vocht. Zeker tijdens
een langdurig gebruik. Zorg dan voor een
goede ventilatie door de afzuigkap in te
schakelen of door een raam open te
zetten.
• Controleer het apparaat na het uitpakken
op beschadigingen. Controleer ook het
aansluitsnoer op beschadigingen. Neem in
geval van beschadiging contact op met uw
leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid
ten aanzien van schade of letsel af, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet
zijn getroffen of in acht genomen.
Tijdens het gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik
door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen
of als speelgoed te laten gebruiken.
• Dit apparat is bedoeld en gemaakt voor
het bereiden van voedsel in het
huishouden; gebruik het nergens anders
voor.
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of eigenschappen
daarvan te veranderen.
• Om hygiënische en veiligheidsredenen
moet het apparaat altijd schoon worden
gehouden. Vet- en/of voedselresten
kunnen brand veroorzaken.
• Controleer altijd of de bedieningsknoppen
in de “UIT” stand staan, als de kookplaat
niet meer wordt gebruikt.
• Mocht er in de buurt van de kookplaat een
stopcontact zijn, waarop af en toe een
ander huishoudelijk apparaat wordt
aangesloten, zorg er dan voor, dat het
snoer niet in contact komt met hete delen
van de kookplaat.
• Als de kookplaat niet wordt gebruikt, trek
dan de stekker van de vonkontsteking uit
het stopcontact.
• Trek altijd de stekker van de
vonkontsteking uit het stopcontact bij het
schoonmaken en onderhoud van de
kookplaat.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan
zuurstof veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na
het uitschakelen blijft het apparaat lang
heet. Let op dat kinderen de warme delen
niet aanraken tijdens het afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke
gesteldheid of gebrek aan ervaring en
kennis die daardoor het apparaat niet
kunnen gebruiken zonder supervisie of
instructies van een verantwoordelijk
persoon om zeker te zijn van dat het
apparaat veilig kan worden gebruikt.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE
en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
5
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen
door vakmensen worden uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's leiden.
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de
verpakking rekening met de veiligheid en
het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak
het dan onbruikbaar door het aansluitsnoer
af te snijden.
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Het is uiterst belangrijk dat het bij het
apparaat behorende instructieboekje
bewaard blijft. Zou het apparaat door u
aan iemand anders gegeven of verkocht
worden, of zou het apparaat in het huis
van waaruit u verhuist achterblijven, dan
dient de nieuwe gebruik(st)er over het
instuctieboekje en de daarin opgenomen
waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze instructies gelden alleen voor de
landen waarvan het identificatiesymbool
is aangebracht op het titelblad van het
instructieboekje en het apparaat zelf.
6
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de branders
hebben drie standen:
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Aansteken van de branders
Steek de brander altijd aan voordat
u er een pan opzet.
Wokbrander
(mod. 65754 G-M)
!
• Geïntegreerde ontsteking
- Druk de bij de brander horende knop
geheel in en draai hem op de hoogste
stand.
Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
Mocht na verschillende pogingen de
brander niet aan gaan, controleer dan of de
vlamverdeler (afb. 1 - B) en het branderdeksel (afb. 1 - A) goed op hun plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen draait u
de knop rechtsom op de UIT " " stand.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop
van de betreffendebrander in en
draai hem linksom. Steek de brander
direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de
gewenste stand.
Mod. 65754 G-M
Elke bedieningsknop is uitgerust met
een controlelampje dat, afhankelijk
van het warmteniveau dat u
selecteert, oplicht.
A
B
C
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
Brander
minimale
diameter
Wok
(mod. 65754G-M) 180 mm
Sterk
(mod. 60404G-M) 180 mm
Normaal
afb. 1
maximale
diameter
260 mm
260 mm
achter
voor
120 mm
120mm
220 mm
180 mm
Sudder
80 mm
160 mm
7
• Zet altijd eerst de brander lager of uit
voordat u de pan van de brander neemt.
• Het apparaat is voorzien van regelkranen
waardoor een betere vlammenregeling
mogelijk is.
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de
diameter van de pan aangepast zijn aan de
brander, zodat de vlammen niet langs de
zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook
om de vlam lager te zetten zodra het
kookpunt bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke bodem.
Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het
frituren). Olie en vet ontbranden
gemakkelijk bij oververhitting.
Voor een juist gebruik van de
kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een
beter rendement te behalen, alleen pannen
gebruiken met een platte bodem en met
afmetingen die geschikt zijn voor de
branders, zoals aangegeven in de tabel
onderaan deze pagina. Let er bovendien op
dat u, zodra een vloeistof gaat koken, de
vlam lager zet op een stand die voldoende is
om de vloeistof aan de kook te houden.
Tijdens bereidingsmethoden waarbij
vetten of oliën gebruikt worden uw
gerechten goed in de gaten houden; deze
stoffen kunnen, wanneer ze op hoge
temperatuur gebracht worden, in brand
vliegen.
Roestvrij staal kan, als het blootgesteld
wordt aan extreme hitte, bruin worden.
Daarom raden wij langdurig gebruik van een
grillsteen, schaal van ongeglazuurd
aardewerk of pan van gietijzer af. Vermijd
het gebruik van aluminiumfolie om de
kookplaat tijdens het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de kookplaat
en dat ze midden op de branders staan
teneinde minder gas te verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde pannen
op de branders: ze zouden om kunnen vallen
of de inhoud zou over de rand kunnen lopen,
waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de bedieningszone staan.
Gebruik van de wokring
(mod. 65754 G-M)
Er wordt een wokring meegeleverd,zodat
u een wok kunt gebruiken.De wokring mag
alleen gebruikt wordenop de hoofdbrander,
en mag nietgebruikt worden met een ander
soortwok of pan. Als u de wokring
aanbrengt,zorg dat de inkepingen op de ring
goedpassen op de rug van de
pannendrager,zoals op afbeelding.
8
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat
schoonmaken altijd eerst de stekker
uit het stopcontact en laat de
kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen
mag nooit een agressief middel gebruikt
worden. Maak een sopje van warm water met
afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders
schoon, verwijder voedselresten, maak de
branderringen en -deksels goed droog met
een zacht doekje voordat u ze weer terug zet.
De pannendragers ook met een sopje van
afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van lastige
vlekken nooit een pannenspons van staalwol,
een agressief schoonmaakmiddel of een
pannenspons met een harde laag. Gebruik
voor het verwijderen van hardnekkig vuil
daarvoor
in
de
handel
zijnde
schoonmaakmiddelen zonder schurende
werking.
Laat geen zure alkalische stoffen
(bijv, azijn, zout, citroensap enz...) op
de kookplaat liggen.
9
De pannendragers van de
kookplaat
De kookplaten zijn voorzien van
pannendragers van geëmailleerd ijzer, die
dun en licht zijn of van gietijzer, die dikker
en zwaarder zijn.
De pannendragers kunnen van de
kookplaat verwijderd worden zodat ze beter
kunnen worden schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat neer
te zetten om te voorkomen dat deze
bekrast wordt of beschadigd raakt.
De pannendragers van geëmailleerd ijzer
kunnen ook in de afwasmachine gewassen
worden.
Zet de pannendragers, nadat ze gereinigd
zijn, terug op hun plaats en controleer of ze
goed staan.
Voor een juiste werking van de branders
moet u ervoor zorgen dat de pannendragers
met de concentrische spaken op de brander
staan, zoals afgebeeld in figuur 2.
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch omhulsel,
moet vrij worden gehouden van
voedselresten en vocht, omdat anders de
ontsteking niet functioneert (afb. 1 - C).
Controleer of de branderring poorten
schoon zijn.
Periodiek onderhoud
Laat af en toe door een erkend
installateur of ELECTROLUX SERVICE
controleren of de gasslang en/of
gasaansluiting nog in een goede staat
verkeren.
afb. 2
afb. 3
10
Technische gegevens
Vermogen gasbranders
Wokbrander (mod. 65754 G-M)
Sterkbrander (mod. 60404 G-M)
Normaalbrander
Sudderbrander
Categorie
Voeding gas
Koppeling gas
Uitsnijmaat
4,0 kW
3,0 kW
2,0 kW
1,0 kW
Breedte
Diepte
560 mm
480 mm
II2L3B/P
Aardgas G25/25 mbar
G 1/2"
Aansluiting aan
230 V ~50 Hz
Apparaat klasse
3
Aanwijzingen voor de installateur
De
fabrikant
wijst
elke
aansprakelijkheid ten aanzien van
schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen
niet zijn getroffen.
De installatie en de aansluiting dienen
door een erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de hem
bekende voorschriften en eventuele
voorschriften van het plaatselijk
energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische
bekabeling mag alleen gebeuren door
het technische service center of door
personeel met gelijke kundigheid,
overeenkomstig met de huidige
bepalingen.
11
Elektrische aansluiting
De aansluiting moet volgens NEN 1010 en
eventuele speciale voorschriften van het
plaatselijke energiebedrijf worden
uitgevoerd.
• Controleer of de zekeringen en de
huisinstallatie de belasting van het
apparaat kunnen verdragen (zie
typeplaatje).
• Het stopcontact moet geaard zijn.
• Het stopcontact of de meerpolige
schakelaar moeten makkelijk toegankelijk
zijn.
• Als u het apparaat direct aan het net
aansluit, moet tussen net en apparaat een
meerpolige
schakelaar
worden
aangebracht die tussen de contacten een
opening van minimaal 3 mm heeft. De
aardleiding mag nooit worden
onderbroken (geel/groene draad).
• Het aansluitsnoer moet zodanig worden
geïnstalleerd dat het niet heter kan
worden dan 90°C.
De gaskookplaat is voorzien van een 3aderig aansluitsnoer met randaardestekker.
De netspanning moet 230 V 50Hz zijn.
•
Vervangen
aansluitsnoer
van
het
Het aansluitsnoer mag alleen door een
erkend installateur worden vervangen.
Voor het vervangen van het snoer mag
alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt,
aangepast aan temperatuur en belasting.
Bovendien moet de groen/gele
aardleiding zo’n 2 cm langer zijn dan de
faseleiding en de nulleiding (afb. 4).
Om de klep van het klemmenbord te
openen gaat u te werk als in afb. 4-a.
afb. 4
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 4-a
12
Gasaansluiting
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat wordt
er bij de verbranding van aardgas
zuurstof onttrokken aan de lucht. Zorg
daarom voor voldoende ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN 1078
gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek
gemaakt en ingesteld voor de gassoort zoals
aangegeven op het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens
overeenkomen met de geleverde gassoort in
de woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel A
(NEN 3258) en ringetje worden meegeleverd
(afb. 5).
Schroef de onderdelen eerst losjes in elkaar, bepaal de juiste richting en draai de
wartel daarna stevig vast. Indien de
koppeling van de gasslang niet past op de
schroefdraad van de meegeleverde haakse
fitting, gebruik dan de met de kookplaat
meegeleverde adapter.
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen naar
het apparaat
goed gasdicht zijn, dient te geschieden
met zeep-oplossing, nooit met een
vlam.
afb. 5
FO 2365
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Haakse fitting
Tabel 1: Inspuitstukken
NOMINALE
TYPE
GAS
TYPE
BRANDER
SPROEIERS
1/100 mm
AFGIFTE
MAXIMALE- MINIMALE
WARMTE-
WARMTE-
AFGIFTE
AFGIFTE
kW
kW
m3/h
g/h
G30/G31
NOMINALE
AFGIFTE
wokbrander (mod. 65754 G-M)
AARDGAS sterkbrander (mod. 60404 G-M)
normaalbrander
sudderbrander
147
125
100
071
4,0
3,0
2,0
1,0
1,20
0,75
0,45
0,33
0,443
0,332
0,221
0,111
-
wokbrander (mod. 65754 G-M)
FLESSEN- sterkbrander (mod. 60404 G-M)
GAS
normaalbrander
sudderbrander
98
86
71
50
4,0
2,8
2,0
1,0
1,20
0,75
0,45
0,33
-
291
204
145
73
mbar
25
30
13
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven op
een sticker naast de gasaansluiting. Bij
ombouw moet de sticker worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties mag
alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat
worden losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht en
schakel de zekeringen in de huisinstallatie
uit.
moet de schroef met de wijzers van de klok
mee worden vastgedraaid, tot een kleine
regelmatige vlam is verkregen.
• Controleer of de vlam blijft branden als u
de knop snel van maximaal naar minimaal
draait.
Vervangen van de sproeiers
• De pannendragers verwijderen.
• De branders en de vonkontsteking
verwijderen.
• M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de
gassproeiers losschroeven en verwijderen
(afb. 6).
• In omgekeerde volgorde nieuwe
gassproeiers monteren (zie tabel).
• De sticker naast de gasaansluiting
vervangen. Deze sticker wordt met het
apparaat meegeleverd.
Als de gasdruk afwijkt van de waarde
zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting, moet volgens de geldende
normen een passende drukregelaar op de
inlaattube worden geplaatst.
FO 0392
afb. 6
afb. 7
bypass afregelschroef
Tabel 2: diameters bypass afregelschroeven
Regeling gaspitten
Brander
• De brander ontsteken.
• De bedieningsknop op “minimale
gastoevoer” draaien.
• De knop verwijderen.
• De bypass afregelschroef (afb. 7) m.b.v. een
dunne schroevendraaier regelen. Bij het
omschakelen van aardgas naar butaangas
Sudderbrander
Normaalbrander
Sterkbrander (mod. 60404 G-M)
Wokbrander (mod. 65754 G-M)
Ø bypass
1/100 mm
28
32
42
56
14
Inbouw
N
N
W
N
Su
N
St
594
51
0
51
0
Su
594
afb. 8
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
W = wokbrander (mod. 65754 G-M)
St = sterkbrander (mod. 60404 G-M)
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte werkbladen met
een diepte tussen 550 en 600 mm.De afmetingen van de kookplaat zijn aangegeven in
figuur 8.
15
Inbouw en montage
Inbouw in en bevestiging in het
werkblad
De kookplaat kan gemonteerd worden in
een werkblad met uitsnijmaten zoals
aangegeven in figuur 9. De afstand van de
uitsnede tot de achterwand moet minstens
55 mm zijn. De afstand tussen de uitsnede en
een eventuele rechter of linker zijwand die
hoger is dan de kookplaat dient minstens
100 mm te bedragen.
De bevestiging van de kookplaat in het
werkblad dient als volgt te worden
uitgevoerd:
• plaats de bijgeleverde afdichting op de
rand van de voorkant van de uitsnede op
11 millimeter van de zijkanten en op 10
mm van de achterkant, waarbij u erop let
dat de uiteinden elkaar raken zonder
elkaar te overlappen (zie fig. 10);
• plaats de kookplaat goed in het midden
van de opening in het werkblad;
• bevestig de kookplaat in het werkblad met
de daarvoor bestemde bijgeleverde haken
(zie fig. 11).
Het aandraaien van de schroeven is voldoende om de afdichting te laten hechten,
het teveel aan afdichtingsmateriaal kan
makkelijk worden verwijderd.
De rand van de kookplaat zorgt voor een
dubbele afdichting die een absolute garantie
biedt tegen het binnendringen van
vloeistoffen.
afb. 9
afb. 10
afdichting
afb. 11
16
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met
deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van
de kookplaat minimaal 20 mm verwijderd is
van onderliggende kastdelen of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb.
12. Het paneel onder de kookplaat moet
eenvoudig kunnen worden verwijderd, zodat
bij evt. reparatie de kookplaat kan worden
losgekoppeld.
afb. 12
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor eventuele
aansluitingen
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 9.
Er zijn twee ventilatie-openingen vereist.
De afbeeldingen 13 en 14 tonen twee
mogelijke oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de
oven en de kookplaat moeten toegankelijk
blijven en afzonderlijk gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een
bovenkast altijd minimaal 650 mm
verwijderd is van de kookplaat (afb. 9).
Indien boven de kookplaat een afzuigkap
van 60 cm wordt geplaatst, zorg er dan voor,
dat de bovenkasten links en rechts van de
kap minimaal 550 mm afstand hebben
tussen de onderkant van de kasten en het
werkblad.
Dit om te voorkomen dat eventueel de
afdekplaat niet geplaatst kan worden.
FO 2044
afb. 13
afb. 14
17
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op
verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het
product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15
gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt
eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld
of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden
na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs
te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit
die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling
of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product
voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect
veroorzaken.
18
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd
aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd
voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt,
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade
die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een
gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht
voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is
vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product
niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in
het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de
bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de
garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch
uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus
zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn
uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
19
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b)Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd
aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon
in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een
vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet
tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b)ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel
2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is,
zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of
door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden
afgesproken.
b)een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te
schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type
en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte
werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota
direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik
een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat
het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde
onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de
reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of
soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van
een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
20
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van
fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan,
aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden
uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en
-voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
tel. 0172-468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen tel. 0172-468 172
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
21
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde
landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode
of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u
mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor
arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van
het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het
apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften
die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
22
23
35694-1401
01/07 R.0
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement