Electrolux EHG6423X Handleiding
gebruiksaanwijzing
operating instuctions
BE
Gaskookplaat
Gas hob
EHG 6423
EHG 6833
2 electrolux
electrolux 3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult
hier jarenlang plezier aan beleven.
Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te
maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur.
U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure
gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
4 electrolux
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen ........................................................................... 5
Uitvoering .......................................................................................................... 8
Aanwijzingen voor de gebruiker ......................................................................... 9
Het gebruik ..................................................................................................... 10
Garantie/serviceafdeling .................................................................................. 21
Voor de installateur
Technische gegevens ...................................................................................... 13
Waarschuwingen voor de installateur ............................................................... 14
Aanpassing aan verschillend gastype .............................................................. 16
Elektrische verbinding ...................................................................................... 17
Inbouw ............................................................................................................ 18
Meubelconstructie ........................................................................................... 20
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
73/23 - 90/683 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het identificatiesymbool is
aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
electrolux 5
Nederlands
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt
geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in
gebruik neemt.
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het
apparaat dient door een erkend
installateur te geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste
type gas, zoals vermeld op de sticker
naast de gasaansluiting van de
kookplaat.
• Tijdens het gebruik produceert de
kookplaat warmte en vocht. Zeker
tijdens een langdurig gebruik. Zorg
dan voor een goede ventilatie door de
afzuigkap in te schakelen of door een
raam open te zetten.
• Controleer het apparaat na het
uitpakken op beschadigingen.
Controleer ook het aansluitsnoer op
beschadigingen. Neem in geval van
beschadiging contact op met uw
leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel
af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in
acht genomen.
Tijdens het gebruik
• Dit apparaat is bedoeld en gemaakt
voor het gebruik door volwassenen.
Het is gevaarlijk om kinderen het
apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
• Dit toestel is niet aangesloten op een
afvoerkanaal
voor
verbrandingsgassen. Het moet
geplaatst en aangesloten worden in
overeenstemming met de geldende
voorschriften. Bijzondere aandacht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
moet worden gegeven aan die punten
die betrekking hebben op de ventilatie.
Installatie en aansluiting dienen door
een daartoe erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de hem
bekende voorschriften. Bij aflevering
door de fabrikant of importeur is het
kookplateau uitsluitend geschikt voor
gebruik op aardgas. Een eventuele
ombouw voor het gebruik op
flessengas, mag alleen door een
erkend installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van origineel, door de
fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging
van
de
gasen/of
elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve
van de installatie van dit apparaat,
dienen eveneens door een erkend
installateur uitgevoerd te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of de eigenschappen
daarvan te veranderen.
Gebruik nooit te kleine of onstabiel
staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en
vet.
Houd tijdens het in gebruik zijn van het
kookplateau kinderen uit de buurt.
Indien het kookplateau van een deksel
voorzien is, dan is het deksel bedoeld
voor het vrijhouden van stof in gesloten
toestand en voor het opvangen van
spatten in open toestand.
Gebruik het deksel nergens anders
voor.
Maak het deksel altijd schoon voor u
6 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
het sluit en wacht met sluiten tot de
branders afgekoeld zijn.
Regelmatig schoonmaken, in feite na
elk gebruik, voorkomt lelijk worden van
de materiaaloppervlakken en slecht
functioneren van de branders en
eventuele bougies.
Draai altijd eerst de vlam laag of uit
vóór u een pan van het plateau neemt.
Overtuig u ervan dat de knoppen in de
uit-stand staan zodra u het plateau niet
meer gebruikt.
Door het gebruik van een kooktoestel
op gas wordt et warmte en
vochtigheid geproduceerd in het
lokaal waar het toestel is opgesteld.
Waak erover dat de keuken goed
verlucht wordt waarbij u de natuurlijke
verluchting openlaat of een
mechanische voorziening aanbrengt
(mechanische dampkap).
Een langduring en intensief gebruik
van het toestel kan een bijkomende
verluchting vereisen, bijv. door het
openen van een raam, of een
efficiëntere verluchting , bijv. door het
vermogen van de mechanische
ventilatie te verhogen, als deze
aanwezing is.
Een brander behoort rondom te
branden. Vermijd sterke tocht. Indien,
onder normale omstandigheden, een
brander niet rondom brandt, maak de
brander dan schoon volgens de
aanwijzingen in het instruktieboekje.
Helpt dat niet, raadpleeg dan uw
installateur of de servicedienst.
Tracht, in geval van storing of defect,
dit apparaat niet zelf te repareren.
Reparaties welke door nietdeskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel
leiden.
Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de
Electrolux Klantenservice. Alleen
originele
Electrolux-onderdelen
voldoen aan alle eisen!
Veiligheid van kinderen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook
na het uitschakelen blijft het apparaat
lang heet. Let op dat kinderen de
warme delen niet aanraken tijdens het
afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen
wiens lichamelijke, motorische of
geestelijke gesteldheid of gebrek aan
ervaring en kennis die daardoor het
apparaat niet kunnen gebruiken
zonder supervisie of instructies van
een verantwoordelijk persoon om
zeker te zijn van dat het apparaat veilig
kan worden gebruikt.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen
alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico's leiden.
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het
milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak
het dan onbruikbaar door het
aansluitsnoer af te snijden.
Het symbool
op het product of
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die
electrolux 7
zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen
van dit product, neemt u het best contact
op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het is uiterst belangrijk dat het bij
het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het
apparaat in het huis van waaruit u
verhuist achterblijven, dan dient de
nieuwe gebruik(st)er over het instuctieboekje en de daarin opgenomen
waarschuwingen te kunnen beschikken.
8 electrolux
Uitvoering
2
2
3
2
1
5
1
Kleinbrander
2
Normaalbrander
3
Sterkbrander
4
Wokbrander
5
Bedieningsknoppen
4
2
1
5
Deze instructies gelden alleen voor de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het
apparaat zelf.
electrolux 9
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de
branders hebben drie standen:
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
doorstromen, als de vlam uitwaait of
uitgaat door een storing in het gasnet.
Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
Om de brander uit te schakelen draait
u de knop rechtsom op de UIT " " stand.
Steek de brander altijd aan
voordat u er een pan opzet.
Wees voorzichtig als u olie of
andere vetstoffen gebruikt
(zoals bij het frituren). Olie en
vet ontbranden gemakkelijk bij
oververhitting.
!
Geïntegreerde ontsteking
(mod. EHG 6423)
Druk de bij de brander horende knop
geheel in en draai hem op de hoogste
stand.
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
Mocht na verschillende pogingen de
brander niet aan gaan, controleer dan of
de vlamverdeler en het branderdeksel
goed op hun plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen draait
u de knop rechtsom op de UIT " " stand.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop
van de betreffendebrander in en
draai hem linksom. Steek de
brander direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de
gewenste stand.
!
Geïntegreerde ontsteking
(mod. EHG 6833)
Steek een lucifer aan. Druk de knop
van de betreffende brander in en draai
hem linksom. Steek de brander direct
aan.
Maar houdt vervolgens de knop nog
5 seconden geheel ingedrukt. Dat is
nodig om de vlambeveiliging in te
schakelen. De vlam beveiliging
voorkomt, dat het gas blijft
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de
brander als het branderdeksel niet
op de brander ligt. Doet u dat wel,
dan kan de ontstekingsunit z’n
zeer hoge spanning niet kwijt
hetgeen tot beschadiging van de
ontstekingsunit kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de
brander en plaats dan de pan
boven de brander.
Zet altijd eerst de brander lager
of uit voordat u de pan van de
brander neemt.
10 electrolux
Het Gebruik
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de
diameter van de pan aangepast zijn aan
de brander, zodat de vlammen niet langs
de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren
ook om de vlam lager te zetten zodra het
kookpunt bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke
bodem.
Wees voorzichtig als u olie of
andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet
ontbranden gemakkelijk bij
oververhitting.
Voor een juist gebruik van de
kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een
beter rendement te behalen, alleen
pannen gebruiken met een platte bodem
en met afmetingen die geschikt zijn voor
de branders, zoals aangegeven in de tabel
onderaan deze pagina. Let er bovendien
op dat u, zodra een vloeistof gaat koken,
de vlam lager zet op een stand die
voldoende is om de vloeistof aan de kook
te houden.
Tijdens
bereidingsmethoden
waarbij vetten of oliën gebruikt worden uw
gerechten goed in de gaten houden; deze
stoffen kunnen, wanneer ze op hoge
temperatuur gebracht worden, in brand
vliegen.
Roestvrij staal kan, als het
blootgesteld wordt aan extreme hitte,
bruin worden. Daarom raden wij langdurig
gebruik van een grillsteen, schaal van
ongeglazuurd aardewerk of pan van
gietijzer af. Vermijd het gebruik van
aluminiumfolie om de kookplaat tijdens
het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de
kookplaat en dat ze midden op de
branders staan teneinde minder gas te
verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde
pannen op de branders: ze zouden om
kunnen vallen of de inhoud zou over de
rand kunnen lopen, waardoor ongelukken
kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de
bedieningszone staan.
Brander
minimale
diameter
Wok (EHG 6833) 180 mm
Sterk (EHG 6423) 180 mm
Normaal achter 120 mm
voor
Sudder
maximale
diameter
260 mm
260 mm
120mm
220 mm
180 mm
80 mm
180 mm
electrolux 11
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat
gaat schoonmaken altijd eerst
de stekker uit het stopcontact
en laat de kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen
mag nooit een agressief middel gebruikt
worden. Maak een sopje van warm water
met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders
schoon, verwijder voedselresten, maak
de branderringen en -deksels goed
droog met een zacht doekje voordat u ze
weer terug zet.
De pannendragers ook met een sopje
van afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van
lastige vlekken nooit een pannenspons
van
staalwol,
een
agressief
schoonmaakmiddel of een pannenspons
met een harde laag. Gebruik voor het
verwijderen van hardnekkig vuil daarvoor
in de handel zijnde schoonmaakmiddelen
zonder schurende werking.
Laat geen zure of alkalische
stoffen (bijv. azijn, zout,
citroensap enz...) op de
kookplaat liggen.
De pannendragers van de
kookplaat
De pannendragers kunnen van de
kookplaat verwijderd worden zodat ze
beter kunnen worden schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat
neer te zetten om te voorkomen dat
deze bekrast wordt of beschadigd
raakt.
De pannendragers van geëmailleerd
ijzer kunnen ook in de afwasmachine
gewassen worden.
Zet de pannendragers, nadat ze
gereinigd zijn, terug op hun plaats en
Wokbrander
A
B
D
C
A -Branderdeksel
B -Vlamverdeler
C -Vonkontsteking
D - Vlambeveiliging
(mod. EHG 6833)
12 electrolux
controleer of ze goed staan.
Voor een juiste werking van de
branders moet u ervoor zorgen dat de
pannendragers met de concentrische
spaken op de brander staan, zoals
afgebeeld in figuur.
JA
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch
omhulsel, moet vrij worden gehouden van
voedselresten en vocht, omdat anders de
ontsteking niet functioneert .
Controleer of de branderring poorten
schoon zijn.
Periodiek onderhoud
Laat af en toe door een erkend
installateur of ELECTROLUX SERVICE
controleren of de gasslang en/of
gasaansluiting nog in een goede staat
verkeren.
GEEN
electrolux 13
Technische gegevens
Afmetingen in mm:
Vermogen gasbranders
Inbowopening
Wokbrander
(mod. EHG 6833)
Sterkbrander
(mod. EHG 6423)
Normaalbrander
Sudderbrander
Breedte
Diepte
560 mm
480 mm
Kookplaat
Breedte
Diepte
TYPE
BRANDER
594 mm
510 mm
MAXIMALE
WARMTEAFGIFTE
kW
4,0 kW
3,0 kW
2,0 kW
1,0 kW
Aansluiting aan
230 V ~ 50 Hz
Air nécessaire à la combustion 16 m3/h
Categorie
II2E+3+
Voeding gas Aardgas G25/25 - 20/25 mbar
MINIMALE
WARMTEAFGIFTE
kW
NOMINALE AFGIFTE
AARDGAS
GAS LPG
28-30/37 mbar
m3/h
Sproieres
G20
100/mm
20 mbar
G25
25 mbar
g/h
Sproieres
G30
G31
100/mm
Sudderbrander
1,0
0,33
70
0,095
0,111
50
73
71
Normaalbrander
2,0
0,45
96
0,190
0,221
71
145
143
Sterkbrander
(mod. EHG 6423)
Aardgas 3,0
LPG: 2,8
0,75
119
0,286
0,332
86
204
200
Wokbrander
(mod. EHG 6833)
4,0
1,2
146
0,381
0,443
98
291
286
Diameters bypass
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Ø Bypass 1/100 mm.
28
32
Sterkbrander
(mod. EHG 6423)
Wokbrander
(mod. EHG 6423)
42
56
14 electrolux
Aanwijzingen voor de installateur
De
volgende
gebruiksaanwijzingen zijn tot een
gekwalificeerd
technicus
gericht, die de installatie
uitvoert, zodat hij de installatie
en de verbindingen op de juiste
manier kan uitvoeren, de
huidige wetten en normen in
acht
nemende.
Iedere
tussenkomst na aansluiting
dient te worden uitgevoerd met
afgekoppelde
of
uitgeschakelde stroomtoevoer.
De installatie en de elektrische
aansluiting van het apparaat
moeten door een erkend
vakman gebeuren.
•
De zijwanden van de meubels
mogen niet hoger komen dat het
werkvlak van het toestel.
•
Plaats het toestel niet in de buurt
van ontvlambare materialen (zoals
gordijnen, handdoeken enz.).
•
De hierna volgende instructies zijn
bestemd voor de erkende
installateurs, om ervoor te zorgen
dat installatie en onderhoud
optimaal verlopen, volgens de
geldende normen. De installatie
moet conform de norm NBN D
51.003 “Installaties gevoed met
stoolgas lichter dan lucht” worden
uitgevoerd.
•
Ontkoppel het kookplateau van de
stroomtoevoer. Ingeval het plateau
op de stroomtoevoer aangesloten
moet blijven, moeten alle nodige
voorzorgsmaatregelen worden
getroffen.
Monteer een afsluitkraan die erkend is
door de AGB. Starre aansluitingen
verdienen de voorkeur. Bij gebruik van een
gasslang moet een door de AGB erkende
slang met metalen omhulsel worden
gebruikt.
Bij het gebruiken van flexiebele vaste
verbindingen moet men er op letten dat de
pijpen niet kunnen worden geplet of
dichtgekneppen en niet in aanraking
komen met bewegende delen. Let hier
ook op wanneer de kookplaat wordt
gecombineerd met een oven.
Deze kookplateaus kunnen zowel
worden gevoed met gas van Slochteren
(G25) met een nominale druk van 25 mbar
als met aardgas (G20) met een nominale
druk van 20 mbar. Om te werken met deze
twee soorten gas is geen extra afstelling
nodig.
Alvorens de installatie uit te voeren
moet u nagaan of de gastoevoer volstaat
voor de correcte voeding van het plateau.
Bij maximum verbruik mag de drukdaling
maximum 5% bedragen. Deze drukdaling
is afhankelijk van volgende factoren:
maximum debiet van de gasmeter;
diameter en lengte van de leidingen
voor en achter de meter;
doorgangsopeningen van de
verschillende kranen in het circuit;
diameter van de eventuele
tussenstukken.
Belangrijk - Voor een correcte
werking, een zuinig verbruik en
een grotere levensduur van het
kookplateau moet u ervoor
zorgen dat de toevoerdruk
overeenstemt met de waarden in
de tabel.
Gasaansluiting
De verstelbare aansluiting wordt door
middel van een 1/2" moer vast gezet.
Alle componenten zoals weergegeven in
de afbeelding zijn reeds in de fabriek
gemonteerd.
Om een optimaal resultaat te
garanderen, is het toestel voor vertek uit
de fabriek getest.
electrolux 15
Belangrijk - Om de installatie te
voltooien, kijk altijd de perfecte
dirchtheid
van
de
verbindingsstukken na door een
zeepachtige
oplossing
te
gebruiken, nooit een vlaam.
afb. 1
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Draaibare messing
elleboog
16 electrolux
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid 3) Verwijder de toets.
Het ingestelde type gas is aangegeven
op een sticker naast de gasaansluiting. Bij
ombouw moet de sticker worden
vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties
mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het
apparaat worden losgekoppeld van gasen stroomvoorziening: draai de gaskraan
dicht en schakel de zekeringen in de
huisinstallatie uit.
Vervangen van de sproeiers
1) Verwijder de roosters.
2) Neem het bovenste gedeelte en de
gasontstekers.
3) Met een steeksleutel van 7 schroeft U
de gassproeiers los en neemt U ze
weg, om ze te vervangen door
diegene die overeenstemmen met het
type gas (zie tabel).
4) Hermonteer de delen door dezelfde
handelingen
te
volgen,
in
tegengestelde zin.
5) Vervang het indentificatieplaatje
(geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp)
door het plaatje dat oveneenstemt met
het nieuwe gastype.
Dit
identificatieplaatje vindt u in de
verpakking van het inspuitstuk
meegeleverd met het toestel.
Indien de gasdruk verschillend is (of
variabel) van dewelke voorzien, is het
noodzakelijk een gepaste drukregelaar te
plaatsen op de inlaattube, conform aan de
normen.
4) Regel de bypass vijs met een dunne
schroevendraaier.
In geval van transformatie van aardgas
noor flessengas, het by-pass
schroofje van de kranen goed
vastschroeven.
In geval van transformatie van
flessengas noor aardgas, het by-pass
schroofje ongeveer 1/4 draai
losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt.
5) Controleer tenslotte of er geen
uitdovingen van de gaspit zijn door
snel de toets van de maximale stand
op de minimum stand te draaien.
afb. 2
afb. 3
Bypass vijs
Regeling gaspitten
1) Ontsteek de brander.
2) Breng de toets op de positie van de
kleinste vlam.
Bypass vijs
electrolux 17
Elektrische aansluiting
Het kookplateau is ontworpen om te
werlen bij 230 V eenfasig.
De aansluiting moet worden
uitgevoerd conform de voorwaarden en
normen, voorgeschreven door de
geldende wetgeving.
Alvorens aan te sluiten moet u
nagaan of:
1) de elektrische voeding afgestemd is
op het verbruik van het kookplateau
(zie het identificatieplaatje);
2) de bestaande elektrische toevoer
voorzien is van een aarding conform
de geldende voorschriften;
3) de meerpolige stekker of de
gebruikte schakelaar gemakkelijk
bereikbaar
zijn
nadat
het
kookplateau gelnstalleerd is.
Bevestig een stekker aan de kabel,
aangepast aan de belasting, en sluit aan
op een beveiligd contact.
Als een directe aansluiting op het
stroomnet vereist is, moet een
meerpolige stekker worden gebruikt
met een minimum afstand tussen de
contacten van 3 mm, aangepast aan de
belasting en geldende voorschriften.
De
bruine
fasedraad
(die
aangesloten is op de “L” clip van het
plateau) moet altijd worden aangesloten
op het fasecontact van het stroomnet.
De stroomkabel moet zo geplaatst
worden dat hij op geen enkel punt 50°C
warmer kan worden dan de
omgevingstemperatuur.
Vervangen
aansluitsnoer
van
het
Het vervangen van elektrische
bekabeling mag alleen gebeuren
door het technische service
center of door personeel met
gelijke
kundigheid,
overeenkomstig met de huidige
bepalingen.
De verbindinq tussen stroomkabel
en klemmenbord is van het “Y”-type: de
stroomkabel kan dus alleen worden
vervangen met behulp van een speciaal
stuk gereedschap waarmee de
installateurs uitgerust zijn.
Wanneer de stroomkabel moet
worden vervangen, mag alleen type
H05RR-F worden gebruikt, en beide
types moeten aangepast zijn aan de
belasting en de temperatuur waarbij ze
moeten functioneren. Bovendien moet
de groen/gele aardingsdraad zo’n 2 cm
langer zijn dan de fasedraad en de
neutrale draad.
Om de klep van het klemmenbord te
openen gaat u te werk als in afb. 4-a.
afb. 4
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 4-a
18 electrolux
Inbouw en montage
N
N
St
W
N
Su
51
594
0
0
Su
afb. 5
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
St = sterkbrander
W = wokbrander
594
51
N
Afmentigen in millimeters
Inbouw in en bevestiging in het
werkblad
De kookplaat kan gemonteerd worden
in een werkblad met uitsnijmaten zoals
aangegeven in figuur 6. De afstand van de
uitsnede tot de achterwand moet minstens
55 mm zijn. De afstand tussen de uitsnede
en een eventuele rechter of linker zijwand
die hoger is dan de kookplaat dient
minstens 100 mm te bedragen.
De bevestiging van de kookplaat in het
werkblad dient als volgt te worden
uitgevoerd:
• plaats de bijgeleverde afdichting op de
rand van de voorkant van de uitsnede
op 11 millimeter van de zijkanten en op
10 mm van de achterkant, waarbij u
erop let dat de uiteinden elkaar raken
zonder elkaar te overlappen (zie fig. 7);
• Plaats de kookplaat in de mal.
• Zet de kookplaat vast met de
betreffende schroeven die meegeleverd
zijn met de inspuitset (afb. 8).
afb. 6
electrolux 19
Door de trekkracht raakt de schroef de
afdichting, overblijfselen kunnen
eenvoudig verwijderd worden. De
rand van de kookplaat vormt een
dubbel labyrint dichting welke een
garantie biedt tegen vocht.
afb. 7
afdichting
afb. 8
20 electrolux
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met
deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde
van de kookplaat minimaal 20 mm
verwijderd is van onderliggende kastdelen
of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb.
6. Het paneel onder de kookplaat moet
eenvoudig kunnen worden verwijderd,
zodat bij evt. reparatie de kookplaat kan
worden losgekoppeld.
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 6
Er zijn twee ventilatie-openingen
vereist. De afbeeldingen 10 en 11 tonen
twee mogelijke oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de
oven en de kookplaat moeten toegankelijk
blijven en afzonderlijk gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een
bovenkast altijd minimaal 650 mm
verwijderd is van de kookplaat (afb. 6).
afb. 9
a) Afneembare plaat
b) Eventuele ruimte voor
de aansluiting
afb. 10
afb. 11
electrolux 21
Garantie/serviceafdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit
op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van
het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn
99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet
van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
- chemische en elektrochemische inwerking van water,
- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
22 electrolux
10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts
worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met
de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van
de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde
toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na
te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning,
frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich
zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste
aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
België
Tel:
Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363.04.44
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail: [email protected]
Fax:
02/363.04.00
02/363.04.60
Luxemburg
ELECTROLUX HOME PRODUCTS Consumer services
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: [email protected]
00 35242431-1
0035242 431-360
electrolux 23
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemdeb periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven ankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor
arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op
dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper
van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het
apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
24 electrolux
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement