Aeg-Electrolux 65843G-M Handleiding

Aeg-Electrolux 65843G-M Handleiding
BE
65843G-M
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Gaskookplaat
Gas hob
Table de cuisson gaz
Gas-Kochfeld
LU
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Verwijdering van het apparaat.
MONTAGE
Gasaansluiting
Vervanging van hoofdsproeiers
Instellen van het minimum niveau
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Vervanging van het aansluitsnoer
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Bedieningsknoppen
BEDIENING
Ontsteking van de brander
De brander uitzetten
2
5
5
5
6
7
7
8
10
10
10
10
11
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
12
Energie besparen
12
ONDERHOUD EN REINIGING
12
Reinigen van de ontstekingsknop
13
Periodiek onderhoud
13
PROBLEMEN OPLOSSEN
14
Labels meegeleverd in de zak met accessoires
14
TECHNISCHE GEGEVENS
15
MILIEUBESCHERMING
16
Verpakkingsmateriaal
17
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
WAARSCHUWING!
Deze aanwijzingen zijn alleen geldig voor de landen waarvan de identificatiesymbolen op de
voorkant van het instructieboekje en het apparaat zelf zijn vermeld.
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het
apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Veiligheidsinformatie
3
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderbeveiliging
• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door volwassenen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is.
Gebruik
• Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmateriaal, stickers en de beschermlaag
op het roestvrij stalen paneel van de kookplaat (indien aanwezig). Verwijder niet het typeplaatje. Dit kan de garantie ongeldig maken.
• Zet de kookzones in de "uit"-stand na ieder gebruik.
• Branders en toegankelijke onderdelen worden tijdens en na het gebruik heet. Leg geen
bestek of deksels van steelpannen op de kookplaat. Kookgerei kan met de inhoud omvallen. Er kunnen brandwonden ontstaan.
• Te hete vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen. Er kan brand ontstaan.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter
• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
• Laat geen vloeistof in de gaten lopen bovenaan de kookplaat
• Gebruik de kookplaat niet zonder kookgerei.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet
voor commerciële of industriële doeleinden.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Zo voorkomt u lichamelijk
letsel of schade aan eigendommen.
• Gebruik alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de
brander. Er bestaat een risico op oververhitting en breken van de glazen plaat (indien
toepasselijk).
• Gebruik geen pan met een diameter die kleiner is dan de brander, omdat de vlammen de
pansteel kunnen verhitten.
• Zet geen pannen op het bedieningspaneel
• Gebruik geen instabiel kookgerei om te voorkomen dat het kantelt en er ongelukken gebeuren.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten, en/of onstekingsproducten (gemaakt van plastic of aluminium) en/of stoffen in, bij
of op het apparaat. Er kan brand of een explosie ontstaan.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
4
Veiligheidsinformatie
Montage
• Lees deze instructies zorgvuldig. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel
aan personen of huisdieren of schade aan eigendom veroorzaakt door het niet
opvolgen van de volgende vereisten.
• Om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen, mag de
installatie, de aansluiting van het apparaat op het stopcontact en het gassysteem,
de instelling en het onderhoud alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, in overeenstemming met de normen en de lokale voorschriften die van
kracht zijn.
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het transport Sluit geen beschadigd
apparaat aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
• Installeer de kookplaat niet op huishoudapparaten als dit niet is toegestaan volgens de
installatie-instructies.
• Installeer het apparaat alleen op een werkblad met een plat oppervlak.
• Wijzig de specificaties van het product of het product zelf niet. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften,
correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz.)
• Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht.
• Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bv. lades mogen
alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermend paneel aanwezig
is.
• De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting.
• Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en
het werkblad af te dichten.
• Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bv. van een afwasautomaat of oven.
• Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen. Anders kan het hete kookgerei
van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
• Controleer voor de installatie of de lokale toevoercondities (gastype -en druk) overeenstemmen met de afstelling van het apparaat. De afstellingscondities voor het apparaat
zijn aangegeven op het typeplaatje, dat zich naast de gastoevoerleiding bevindt.
• Dit apparaat mag niet aangesloten worden op een afvoerinrichting voor verbrandingsproducten. Het moet in plaats daarvan worden geïnstalleerd en aangesloten volgens de
actuele installatieregels. Bijzondere aandacht moet gegeven worden aan de geldende regels betreffende ventilatie.
• Het gebruik van een kooktoestel op gas veroorzaakt warmte en vocht in de ruimte
waar het geïnstalleerd is. Zorg dat de ventilatie in de keuken goed is: houd de
natuurlijke ventilatiegaten open of installeer een mechanische ventilatie-inrichting (mechanische afzuigkap).
Montage
5
• Meer ventilatie (bijvoorbeeld door het openen van een venster of het verhogen
van het niveau van de mechanische ventilatie, indien aanwezig) is noodzakelijk
wanneer u het apparaat gedurende een lange periode intensief gebruikt.
• Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op. Er kunnen verwondingen ontstaan door elektrische stroom.
• Trek eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u reinigingsof onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.
• De netaansluiting staat onder stroom
• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
• Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken
• Gebruik de juiste voedingskabel en vervang de beschadigde voedingskabel door de geschikte kabel. Neem contact op met uw lokale serviceafdeling.
• Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten,
met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden.
• Als de bevestigingssteun zich in de buurt van het aansluitblok bevindt, controleer dan
altijd of de aansluitkabel niet in aanraking komt met de rand van de steun.
• U dient te beschikken over de juiste isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
Verwijdering van het apparaat.
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snijd het netsnoer door bij de aansluiting met het apparaat en gooi het weg.
– Plat de externe gasleidingen af als deze gemonteerd zijn.
– Vraag bij uw gemeente na hoe u dit apparaat kunt weggooien.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over de installatie en het onderhoud moeten opgevolgd worden
door vakkundig personeel in overeenstemming met de geldende voorschriften.
Gasaansluiting
De aansluiting op de gastoevoer moet worden uitgevoerd met behulp van een AGB-kraan.
Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding in AGB (roestvrij staal), in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn. Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat deze niet in aanraking komen met bewegende onderdelen, of
dat ze niet vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt samengebracht met een oven.
De aansluiting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met voorschrift NBN D 5I.003.
6
Montage
Controleer of de gastoevoerdruk van het apparaat voldoet aan de aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug bevestigd met behulp van een
schroefdraadmoer G 1/2". Alle onderdelen die getoond worden op de afbeelding zijn reeds
in de fabriek gemonteerd. Het apparaat werd voor het de fabriek verliet getest, om voor u
de beste resultaten te verzekeren.
1
2
3
1 Uiteinde van as met moer
2 Sluitring
3 Elleboog
Aansluiting van flexibele niet-metalen leidingen:
Als het mogelijk is om de aansluiting gemakkelijk te controleren in volledige aansluitzone,
kunt u een flexibele leiding gebruiken. Bevestig de flexibele leiding stevig met klemmen.
Vloeibaar gas: gebruik de rubberen leidinghouder. Koppel altijd de pakking vast. Ga vervolgens door met de gasaansluiting. De flexibele leiding is klaar voor gebruik als:
– ze niet meer kan worden opgewarmd dan kamertemperatuur, (hoger dan 30 °C)
– de leiding niet langer is dan 1500 mm
– de leiding geen smoorkleppen vertoont
– de leiding niet onderworpen is aan tractie of torsie
– de leiding niet in aanraking komt met scherpe randen of hoeken
– de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden om de toestand ervan te controleren
De controle van de staat van de flexibele leiding bestaat erin te controleren of:
– ze geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen vertoont op de twee uiteinden en over
de volledige lengte
– het materiaal niet gehard is, maar de juiste elasticiteit vertoont
– de bevestigingsklemmen niet verroest zijn
– de vervaldatum niet is verstreken.
Als er een of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar moet ze worden vervangen.
Controleer waneer de installatie is voltooid of elke leidingfitting goed is afgedicht. Gebruik
een zeepoplossing, geen vlam!
Vervanging van hoofdsproeiers
1. Verwijder de pansteunen.
2. Verwijder de branderkappen en -kronen.
Montage
7
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de hoofdsproeiers, en vervang ze door de sproeiers die
vereist zijn voor het type gas dat u gebruikt (zie de tabel in de sectie Technische gegevens).
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde terug.
5. Vervang het typelabel (naast de gastoevoerleiding) door het label voor het nieuwe type
gastoevoer. U vindt dit label in de verpakking van de hoofdsproeiers die meegeleverd
worden met het apparaat.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt van de vereiste druk, moet u een geschikte
drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.
Instellen van het minimum niveau
Het minimumniveau van de branders afstellen:
1. Steek de brander aan
2. Draai de knop naar de minimumpositie.
3. Verwijder de bedieningsknop
4. Stel de bypass-schroefstand in met een dunne schroevendraaier. Als u overschakelt van
aardgas 20 mbar op vloeibaar gas, draai de schroef dan helemaal in. Als u overschakelt
van vloeibaar gas op aardgas 20 mbar, draai de bypass-schroef dan ongeveer 1/4 draai
los (1/2 draai bij een driekronenbrander).
1
1 Minimale schroefafstelling
5. Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel van de maximale stand naar de minimale stand draait.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
• Het apparaat moet geaard worden volgens de veiligheidsvoorschriften.
• Zorg ervoor dat het nominale voltage en het type vermogen op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en het vermogen van de stroomvoorziening in uw woning.
• Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer. Dit moet zijn voorzien van een geschikte
stekker, die geschikt is voor de belasting die vermeld is op het identificatieplaatje. De
stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken.
• Alle elektrische onderdelen moeten worden geïnstalleerd of worden vervangen door een
technicus van de service-afdeling of door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Het apparaat moet niet worden aangesloten op een verlengsnoer, een adapter of een
meervoudige aansluiting (brandgevaar). Controleer of de aarding conform de normen en
regelgeving is.
8
Montage
• De stroomkabel moet zo worden geplaatst dat er geen contact wordt gemaakt met een
heet oppervlak.
• Sluit het apparaat op de netvoeding aan met behulp van een voorziening waarmee het
apparaat kan worden losgekoppeld van de alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minimaal 3 mm breed, b.v. een automatische beschermende stroomonderbreker, aardlekschakelaars of een zekering.
• Geen enkel deel van de aansluitkabel mag een temperatuur van 90°C bereiken. De blauwe neutrale draad moet worden aangesloten op de eindklem gemarkeerd met "N". De
bruine (of zwarte) fasedraad (gemonteerd in het contact van de eindklem gemarkeerd
met "L") moet altijd worden aangesloten op de fase van het voedingsnet.
Vervanging van het aansluitsnoer
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen het type H05V2V2-F T90 of een gelijksoortig type. Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene aardedraad moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de
bruine (of zwarte) fasedraad.
Inbouw
min. 100 mm
min. 650 mm
A
min. 55 mm
480 mm
30 mm
560 mm
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
A - meegeleverde afdichting
A
B
A - meegeleverde afdichting
B - meegeleverde steunen
Mogelijkheden voor inbouw
Keukenmeubel met deur
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig toegang bieden indien technische hulp nodig is.
Montage
9
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
De afmetingen van de uitsparing voor de kookplaat moeten overeenkomen met de aanwijzing en het keukenmeubel moet voorzien zijn van ventilatiegaten om een continue luchttoevoer te kunnen garanderen. De elektrische aansluitingen van de kookplaat en de oven
moeten afzonderlijk geïnstalleerd worden, om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te maken.
FABRIKANT:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
10
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
2
3
1
2
3
4
5
5
Kookplaat
Semi-snelle brander
Driekronenbrander
Sudderbrander
Bedieningsknoppen
4
Bedieningsknoppen
Symbool
Beschrijving
geen gastoevoer / uit-stand
ontstekingsstand / maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
BEDIENING
Ontsteking van de brander
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van branders (open vuur) in de keuken. De fabrikant
kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onjuist gebruik van de vlam.
De brander steeds aansteken voor u het kookgerei plaatst.
Om de brander aan te steken:
1. Draai de bedieningsknop tegen de wijzers van de klok in naar zijn maximumstand (
) en druk de knop in.
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 5 seconden ingedrukt zodat het thermokoppel kan
opwarmen. Anders zal de gastoevoer worden onderbroken.
3. De vlam afstellen zodra deze regelmatig brandt.
Als de brander na enkele pogingen niet aan gaat, controleer dan of de kroon en de deksel
goed op hun plaats zitten.
Bediening
11
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppel
WAARSCHUWING!
Als de brander na 15 seconden nog niet brandt, laat de bedieningsknop dan los, draai hem
in de uit-stand en probeer de brander nogmaals aan te steken nadat u minimaal 1 minuut
heeft gewacht.
Bij afwezigheid van elektrische stroom kunt u de brander ontsteken zonder elektrische inrichting. Breng in dat geval een vlam in de buurt van de brander, druk de desbetreffende
knop in en draai ze tegen de wijzers van de klok in; naar de stand voor een maximale gasontwikkeling.
Als de brander per ongeluk uitgaat, draai de bedieningsknop dan op de uit-stand en probeer
de brander nogmaals aan te steken na minimaal 1 minuut.
De ontstekingsknop kan automatisch starten als u de netvoeding inschakelt, na installatie
of na een stroomuitval. Dit is normaal.
De brander uitzetten
Om de vlam uit te zetten draait u de knop op het symbool
.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd laag of schakel deze uit voordat u de pannen van de brander haalt.
12
Nuttige aanwijzingen en tips
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd deksels op de pannen.
• Draai de vlam lager als de vloeistof begint te koken, zodat deze blijft sudderen.
WAARSCHUWING!
Gebruiken pannen met een bodem die geschikt is voor de afmeting van de brander.
Gebruik geen kookpannen op de kookplaat die de randen overschrijden.
Brander
Diameter van het kookgerei
Drievoudige kroon
180 - 260 mm
Halfsnel voor
120 - 180 mm
Halfsnel achter
120 - 220 mm
Sudderbrander
80 - 160 mm
WAARSCHUWING!
Zet geen pannen op het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de pannen niet uitsteken over de randen van de kookplaat en dat ze in het
midden van de ringen staan voor een lager gasverbruik en meer stabiliteit.
Plaats geen onstabiele of vervormde pannen op de ringen, zodat morsen en letsel wordt
voorkomen.
WAARSCHUWING!
Vlamverdelers worden niet aanbevolen.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. U moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken, voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.
WAARSCHUWING!
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of zuren, deze zullen het apparaat beschadigen.
• U kunt de pansteunen verwijderen voor een gemakkelijke reiniging van de kookplaat.
• Was de geëmailleerde delen, het deksel en de kroon met warm zeepwater.
Onderhoud en reiniging
13
• Onderdelen van roestvrij staal afwassen met water en vervolgens afdrogen met een
zachte doek.
• De pannensteunen mogen niet in de afwasmachine, ze moeten met de hand worden
afgewassen.
• Als u de pansteunen met de hand afwast, let dan op bij het afdrogen, omdat ze door het
emailleerproces soms scherpe randen hebben. Verwijder hardnekkige vlekken indien nodig met een pastareiniger.
• Zorg ervoor dat u de pansteunen na de reiniging correct terugplaatst.
• Om ervoor te zorgen dat de branders goed werken, moeten de armen van de pansteunen
in het midden van de brander worden geplaatst.
• Ga zeer voorzichtig te werk bij het vervangen van de pansteunen, dit om schade
aan het oppervlak van de kookplaat te vermijden.
Droog het apparaat na de reiniging af met een zachte doek.
Het roestvrij staal kan beschadigen als het te heet wordt. Daarom moet u ook niet koken
met grillstenen, aardewerk potten of pannen van gietijzer. Gebruik geen aluminium folie
om schade aan het oppervlak te voorkomen.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een
specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
Om de pansteunen goed te plaatsen dient u ervoor te zorgen dat de armen van de pansteun
uitlijnen met het gat aan de onderkant van de brander. Op deze wijze is de pansteun stabiel
en vast.
Reinigen van de ontstekingsknop
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische ontstekingsbougie met een metalen elektrode. Reinig deze onderdelen altijd grondig, om moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en controleer of de branderkroonopeningen niet verstopt zijn.
Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling, om de staat van de gastoevoerleiding en
de drukregelaar (indien gemonteerd) te controleren.
14
Problemen oplossen
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Er is geen vonk als de brander
wordt aangestoken.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
• Er is geen elektrische voeding
• Controleer of het apparaat
goed is aangesloten en de
elektrische voeding is ingeschakeld.
• Controleer de zekering. Als
de zekering meer dan één
keer doorslaat, raadpleeg
dan een bevoegde elektricien.
• De branderdeksel en kroon
zitten niet goed op hun
plaats.
• Controleer of de branderdeksel en kroon goed op hun
plaats zitten.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
• Het thermokoppel is niet
voldoende opgewarmd
• Houd, na het ontsteken van
de vlam, de knop circa 5 seconden ingedrukt.
De gasring brandt onregelmatig.
• De branderkroon is verstopt
met etensresten
• Controleer of de hoofdsproeier niet verstopt is en
of de branderkroon schoon
is.
Als er een storing optreedt, probeer dan eerst zelf een oplossing voor het probleem te vinden. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of
de serviceafdeling.
Als u het apparaat verkeerd heeft gebruikt, of als de installatie niet is uitgevoerd door een
erkende monteur, dan is het bezoek van de klantenservicemonteur of van uw leverancier
mogelijk niet gratis, zelfs niet in de garantieperiode.
Labels meegeleverd in de zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
Technische gegevens
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
15
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Plak de sticker op de garantiekaart en verstuur dit deel.
2 Plak de sticker op de garantiekaart en bewaar dit deel.
3 Plak de sticker op het instructieboekje.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen. Deze gegevens vindt u op het
identificatieplaatje.
• Modelbeschrijving ............
• Productnummer (PNC) .............
• Serienummer (S.N.)..............
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij onze klantenservice en
erkende winkels met reserveonderdelen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen kookplaat
Breedte:
594 mm
Lengte:
510 mm
Inbouwafmetingen kookplaat
Breedte:
560 mm
Lengte:
480 mm
Branderbelasting
Driekronenbrander:
4,0 kW
Semi-snelle brander:
2,0 kW
Sudderbrander:
1,0 kW
TOTAAL VERMOGEN:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 654 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 643 g/h
16
Milieubescherming
Elektrische voeding:
230 V ~ 50 Hz
Categorie:
II2E+3+
Gasaansluiting:
G 1/2"
Gastoevoer:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Apparaatklasse:
3
Diameters bypass
Brander
Ø bypass in 1/100 mm.
Sudderbrander
28
Normaal
32
Drievoudige kroon
56
Gasbranders
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN
kW
VERLAAGD
VERMOGEN
kW
NORMAAL VERMOGEN
AARDGAS
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj.
1/100
mm
G20
20 mbar
G25
25 mbar
m³/uur
m³/uur
LPG (butaan/propaan)
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar
inj.
1/100
mm
G30
28-30
mbar
G31
37 mbar
g/uur
g/uur
Sudderbrander
1.0
0.33
70
0.095
0.111
50
73
71
Semisnelle
brander
2.0
0.45
96
0.190
0.221
71
145
143
Driekronenbrander
4.0
1.4
146
0.381
0.443
98
291
286
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Milieubescherming
17
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
18
Contents
Thank you for choosing one of our high-quality products.
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend
you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the
appliance.
We wish you much joy with your new appliance.
CONTENTS
SAFETY INFORMATION
Disposal of the appliance
INSTALLATION
Gas Connection
Injectors replacement
Adjustment of minimum level
Electrical connection
Replacement of the connection cable
PRODUCT DESCRIPTION
Control knobs
OPERATION
Ignition of the burner
Turning the burner off
18
21
21
21
22
22
23
23
25
25
26
26
27
HELPFUL HINTS AND TIPS
Energy savings
CARE AND CLEANING
Cleaning of the spark plug
Periodic maintenance
WHAT TO DO IF…
Labels supplied with the accessories bag
TECHNICAL DATA
ENVIRONMENT CONCERNS
Packaging material
27
27
28
28
29
29
29
30
31
32
Subject to change without notice
SAFETY INFORMATION
WARNING!
These instructions are only valid in the countries whose symbols appear on this booklet's
cover.
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before
installation and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or
sell it. Users must fully know the operation and safety features of the appliance.
General safety
WARNING!
Persons (including children) with reduced physical sensory, mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person responsible for their safety.
Safety information
19
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get supervision to make sure that they
do not play with the appliance.
• Keep all packaging away from children. There is a risk of suffocation and physical injury.
• Keep children away from the appliance during and after the operation, until the appliance is cold.
Use
• Remove all packaging, stickers and the protective layer of the stainless steel hob panel (if
present) from the appliance before first use. Do not remove the rating plate. It can invalidate the guarantee.
• Set the cooking zones to the "off" position after each use.
• Burners and accessible part become hot during and after use. Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking surface. Cookware and its contents can tip over. There is the
risk of burns.
• Too hot fats and oils can ignite very quickly. There is the risk of fire.
• Do not leave the appliance unattended during operation.
• Always monitor the appliance during operation.
• Do not let the liquids overflow into the holes of the top of the hob
• Do not use the hob without cookware.
• The appliance is only for domestic use. Do not use the appliance for commercial and industrial use.
• Only use the appliance for domestic cooking tasks. This is to prevent physical injury to
persons or prevent damage to property.
• Use only cookware with diameter applicable to the dimensions of burners. There is a risk
of overheating and rupture of the glass plate (if applicable).
• Do not use a pan with diameter smaller than burner dimension - flames will heat up the
pan handle.
• Pots must not enter the control zone.
• Do not use not stable cookware to prevent from tilt and accident.
• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products, and/or
fusible objects (made of plastic or aluminium) and/or fabrics in, near or on the appliance.
There is the risk of explosion or fire.
• Use only the accessories supplied with appliance.
• Be careful when you connect the appliance to the near sockets. Do not let electricity
bonds touch the appliance or hot cookware. Do not let electricity bonds tangle.
Installation
• You must read these instructions. The manufacturer is not responsible for any injury to persons and pets or damage to property caused by failure to obey these
requirements.
• To prevent the risks of structural damage or physical injury, installation, connection of the appliance to the power supply and gas system, setting up and maintenance must only be done by qualified personnel in compliance with standards
and local regulation force.
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a
damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier.
20
Safety information
• Only use built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in units
and work surfaces that obey the standards.
• Do not install the hob over a domestic appliances if the installation instructions do not
allow it.
• Install the appliance only on a worktop with flat surface.
• Do not change the specifications or modify this product. There is the risk of injury and
damage to the appliance.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where
you use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical safety rules
etc.)
• Keep the minimum distances to other appliances and units.
• Install anti-shock protection, for example install the drawers only with a protective panel
directly below the appliance.
• Prevent damage of the cut surfaces of the worktop against moisture with a correct sealant.
• Seal the appliance to the worktop with no space left with a correct sealant.
• Prevent damage to the bottom of the appliance from steam and moisture, e.g. from a
dishwasher or oven.
• Do not install the appliance adjacent to doors and below windows. Hot cookware can be
hit off the hob when you open the doors or windows.
• Before installation, make sure that the local supply conditions (gas type and pressure)
agree with the adjustment of appliance. The adjustment conditions for the appliance are
on the rating plate, which you can find near the gas supply pipe.
• This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It must be
installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular
attention must be given to the relevant requirements regarding ventilation.
• The use of a gas cooking appliance cause heat and moisture in the room in which
it is installed. Make sure that the ventilation in the kitchen is good: keep natural
ventilation holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood).
• More ventilation (for example opening of a window or increasing the level of mechanical ventilation where present) is necessary when you operate the appliance
with intensity for a long time.
• Carefully obey the instructions for electrical connections. There is the risk of injury from
electrical current.
• Disconnect the appliance from the electrical supply, before you do the maintenance work or you clean it.
• The electrical mains terminal is live.
• Make electrical mains terminal free of voltage.
• Install correctly to give anti-shock protection.
• A loose and incorrect mains plug and socket connections can make the terminal become
too hot.
• A qualified electrician must install the clamping connections correctly.
• Use a strain relief clamp on cable.
• Use the correct mains connection cable and replace the damaged mains cable with applicable cable. Speak to your local Service Force Centre.
• The appliance must have the electrical installation which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.
Installation
21
• If the fixing bracket is near to the terminal block, always make sure the connection cable
does not come in contact with the edge of the bracket.
• You must have correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses
removed from the holder), ground leakage trips and contactors.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or damage
– Disconnect the appliance from the power supply.
– Cut off the mains cable where it connects with the appliance and discard it.
– Flat the external gas pipes if there are fitted.
– Speak to your local authorised facilities for disposal of your appliance.
INSTALLATION
WARNING!
The following instructions about installation, connection and maintenance must be carried
out by qualified personnel in compliance with standards and local regulations in force.
Gas Connection
It is necessary that the connection to the gas mains are carried out by means of an AGB
tap. Choose fixed connections or use a flexible pipe in AGB (stainless steel) in compliance
with the regulation in force. If you use flexible metallic pipes, be careful they do not come
in touch with mobile parts or they are not squeezed. Also be careful when the hob is put
together with an oven.
The connection must be done according to regulation NBN D 5I.003.
Make sure that the gas supply pressure of the appliance obeys the recommended values.
The adjustable connection is fixed to the comprehensive ramp by means of a threaded nut
G 1/2". All the components shown in the figure have already been assembled in the factory.
The appliance, before leaving the factory, has been tested in order to give you the best results.
1
2
3
1 End of shaft with nut
2 Washer
3 Elbow
22
Installation
Flexible nonmetal pipes connection:
If it is possible to easily control the connection in its full area, you can use a flexible pipe.
Tightly attach the flexible pipe by clamps.
Liquid gas: use the rubber pipe holder. Always engage the gasket. Then continue with the
gas connection. The flexible pipe is prepared for apply when:
– it can not get hot more than room temperature, higher than 30°C;
– it is no longer than 1500 mm;
– it shows no throttles;
– it is not subject to traction or torsion;
– it does not get in touch with cutting edges or corners;
– it can be easily examined in order to check its condition.
The control of preservation of the flexible pipe consists in checking that:
– it does not show cracks, cuts, marks of burnings on the two ends and on its full length;
– the material is not hardened, but shows its correct elasticity;
– the fastening clamps are not rusted;
– expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not repair the pipe, but replace it.
When installation is complete, make sure that the seal of each pipe fitting is correct. Use a
soapy solution, not a flame!
Injectors replacement
1. Remove the pan supports.
2. Remove the caps and crowns of the burner.
3. With a socket spanner 7 remove the injectors and replace them with the ones which
are necessary for the type of gas you use (see table in Technical Data section).
4. Assemble the parts, follow the same procedure backwards.
5. Replace the rating label (it is near the gas supply pipe) with the one for the new type of
gas supply. You can find this label in the package of the injectors supplied with the appliance.
If the supply gas pressure is changeable or different from the necessary pressure, you must
fit an applicable pressure adjuster on the gas supply pipe.
Adjustment of minimum level
To adjust the minimum level of the burners:
1. Light the burner.
2. Turn the knob on the minimum position.
3. Remove the control knob.
4. With a thin screwdriver, adjust the bypass screw position. If you change from natural
gas 20 mbar to liquid gas, fully tighten the adjustment screw in. If you change from
liquid gas to natural gas 20 mbar, undo the by-pass screw approximately 1/4 of a turn
(1/2 of a turn for Triple Crown burner).
Installation
23
1
1 Minimum adjustment screw
5. Make sure the flame does not go out when you quickly turn the knob from the maximum position to the minimum position.
Electrical connection
• Ground the appliance according to safety precautions.
• Make sure that the rated voltage and type of power on the rating plate agree with the
voltage and the power of the local power supply.
• This appliance is supplied with a mains cable. It has to be supplied with a correct plug,
able to support the load marked on the identification plate. The plug has to be fitted in a
correct socket.
• Any electrical component must be installed or replaced by the Service Force Centre technician or qualified service personnel.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Make sure that there is an access to the mains plug after installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
• The appliance must not be connected with an extension cable, an adapter or a multiple
connection (risk of fire). Check that the ground connection is in conformity with the
standard and regulations force.
• The power cable must be placed in such a way that it does not touch any hot part.
• Connect the appliance to the mains with a device that lets to disconnect the appliance
from the mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm, eg. automatic line protecting cut-out, earth leakage trips or fuse.
• None of a parts of the connection cable can not get a temperature 90 °C. The blue neutral cable must be connected to the terminal block label with "N". The brown (or black)
phase cable (fitted in the terminal block contact marked with "L") must always be connected to the live phase.
Replacement of the connection cable
To replace the connection cable use only H05V2V2-F T90 or equivalent type. Make sure that
the cable section is applicable to the voltage and the working temperature. The yellow/
green earth wire must be approximately 2 cm longer than the brown (or black) phase wire.
24
Installation
Building In
min. 100 mm
min. 650 mm
A
min. 55 mm
480 mm
30 mm
560 mm
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
A - supplied seal
A
B
A - supplied seal
B - supplied brackets
Possibilities for insertion
Kitchen unit with door
The panel installed below the hob must be easy to remove and let an easy access in case a
technical assistance intervention is necessary.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Removable panel
b) Space for connections
Kitchen unit with oven
The hob recess dimensions must obey the indication and the kitchen unit must be equipped
with vents to let a continuous supply of air. The electrical connection of the hob and the
Product description
25
oven must be installed separately for safety reasons and to let easy remove oven from the
unit.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
MANUFACTURER:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1
2
3
1
2
3
4
5
5
Cooktop
Semi-rapid burner
Triple Crown burner
Auxiliary burner
Control knobs
4
Control knobs
Symbol
Description
no gas supply / off position
ignition position / maximum gas supply
minimum gas supply
26
Operation
OPERATION
Ignition of the burner
WARNING!
Be very careful when you use open fire in kitchen environment. Manufacturer decline any
responsibility in case misuse of the flame
Always light the burner before you put cookware.
To light the burner:
) and push it
1. Turn the control knob counterclockwise to the maximum position (
down.
2. Keep the control knob pushed for approximately 5 seconds; this will let thermocouple
to warm up. If not, the gas supply will be interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
If after some tries the burner does not light, check if the crown and its cap are in correct
positions.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Burner cap
Burner crown
Ignition candle
Thermocouple
Helpful hints and tips
27
WARNING!
If the burner does not light after 15 seconds, release the control knob, turn it into off position and try to light the burner again after minimum 1 minute.
In the absence of electricity you can ignite the burner without electrical device; in this case
approach the burner with a flame, push the relevant knob down and turn it counter-clockwise to maximum gas release position.
If the burner accidentally goes out, turn the control knob to the off position and try to light
the burner again after minimum 1 minute.
The spark generator can start automatically when you switch on the mains, after installation or a power cut. It is normal.
Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the symbol
.
WARNING!
Always turn the flame down or switch it off before you remove the pans of the burner.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Energy savings
• If possible, always put the lids on the pans.
• When the liquid starts to boil, turn down the flame to barely simmer the liquid.
WARNING!
Use pots and pans with bottom applicable to the dimension of burner.
Do not use cooking vessels on the hotplate that overlap its edges.
Burner
Diameters of cookware
Triple Crown
180 - 260 mm
Front Semi-rapid
120 - 180 mm
Rear Semi-rapid
120 - 220 mm
Auxiliary
80 - 160 mm
WARNING!
Pots must not enter the control zone.
WARNING!
Make sure pot handles do not protrude over the front edge of the cooktop and that pots
are centrally positioned on the rings in order to achieve maximum stability and to obtain
lower gas consumption.
Do not place unstable or deformed pots on the rings to prevent from spill and injury.
WARNING!
Flame diffuser are not recommended.
28
Care and cleaning
CARE AND CLEANING
WARNING!
Switch the appliance off and let it cool down before you clean it. Disconnect the appliance
from the electrical supply, before carrying out any cleaning or maintenance work.
WARNING!
For safety reasons, do not clean the appliance with steam cleaners or high-pressure cleaners.
WARNING!
Do not use abrasive cleaners, steel wool pads or acids, they can cause damage to the appliance.
•
•
•
•
•
You can remove the pan supports to easily clean the hob.
To clean the enamelled parts, cap and crown, wash it with warm soapy water.
Stainless steel parts wash with water, and then dry with a soft cloth.
The pan supports are not dishwasher proof; they must be washed by hand.
When you wash the pan supports by hand, take care when you dry them as the enamelling process occasionally leaves rough edges. If necessary, remove stubborn stains using a
paste cleaner.
• Make sure you position the pan supports correctly after cleaning.
• To make burners work correctly, make sure that the arms of the pan supports are in the
centre of the burner.
• Be very careful when you replace the pan supports to prevent the hob top from
damage.
After cleaning, dry the appliance with a soft cloth.
The stainless steel can become tarnished if it is too much heated. Refer to this you must not
cook with potstones, earthenware pans or cast iron plates. Do not use aluminium foil to
prevent damage the top during operation.
Removing the dirt:
1. – Remove immediately: melting plastic, plastic foil, and food containing sugar.
– Stop the appliance and let it cool down before you clean: limescale rings, water
rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaner applicable for
surface of hob.
2. Clean the appliance with a damp cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.
In order to properly place the pan supports, make sure that the arms of the pan support are
positioned in correspondence with the hole placed at the base of the burner. This way, the
pan support will be stable and fixed.
Cleaning of the spark plug
This feature is obtained through a ceramic ignition candle with a metal electrode. Keep
these components well clean to prevent difficult lighting and check that the burner crown
holes are not obstructed.
What to do if…
29
Periodic maintenance
Periodically speak your local Service Force Centre to check the conditions of the gas supply
pipe and the pressure adjuster, if fitted.
WHAT TO DO IF…
Problem
Possible cause
Remedy
There is no spark when lighting
the gas
• There is no electrical supply
• Make sure that the unit is
connected and the electrical
supply is switched on.
• Control the fuse. If the fuse
is released more than one
time, refer to a qualified
electrician.
• Burner cap and crown are
placed uneven
• Make sure that the burner
cap and crown are in correct
positions.
The flame is blow out immediately after ignition
• Thermocouple is not heated
sufficient
• After lightning the flame,
keep the knob pushed for
approximately 5 seconds.
The gas ring burns unevenly
• Burner crown is blocked
with food residues
• Make sure that the injector
is not blocked and the burner crown is clear of food
particles.
If there is a fault, first try to find a solution to the problem yourself. If you cannot find a
solution to the problem yourself, speak your dealer or the local Service Force Centre.
If you operated the appliance incorrectly, or the installation was not carried out by a registered engineer, the visit from the customer service technician or dealer may not take place
free of charge, even during the warranty period.
Labels supplied with the accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated below:
30
Technical data
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Stick it on Guarantee Card and send this part
2 Stick it on Guarantee Card and keep this part
3 Stick it on instruction booklet
These data are necessary to help you quickly and correctly. These data are available
on the identification plate from the injectors kit.
• Model description .................
• Product number (PNC) .................
• Serial Number (S.N.) .................
Use the original spare parts only. They are available at Service Force Centre and approved
spare parts shops.
TECHNICAL DATA
Hob dimensions
Width:
594 mm
Length:
510 mm
Hob recess dimensions
Width:
560 mm
Length:
480 mm
Heat input
Triple Crown burner:
4.0 kW
Semi-rapid burner:
2.0 kW
Auxiliary burner:
1.0 kW
TOTAL POWER:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 654 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 643 g/h
Environment concerns
Electric supply:
31
230 V ~ 50 Hz
Category:
II2E+3+
Gas connection:
G 1/2"
Gas supply:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Appliance class:
3
By-pass diameters
Burner
Ø By-pass in 1/100 mm.
Auxiliary
28
Semi-rapid
32
Triple Crown
56
Gas burners
NORMAL
POWER
REDUCED
POWER
BURNER
kW
kW
NORMAL POWER
NATURAL GAS
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj.
1/100
mm
G20
20 mbar
G25
25 mbar
m³/h
m³/h
LPG (Butane/Propane)
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar
inj.
1/100
mm
G30
28-30
mbar
G31
37 mbar
g/h
g/h
Auxiliary
burner
1.0
0.33
70
0.095
0.111
50
73
71
Semirapid
burner
2.0
0.45
96
0.190
0.221
71
145
143
Triple
Crown
burner
4.0
1.4
146
0.381
0.443
98
291
286
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
32
Environment concerns
Packaging material
The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic
components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as
household waste at the waste disposal facilities in your municipality.
Sommaire
33
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement
et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de
conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et optimale. Si
l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la
notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
SOMMAIRE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise au rebut de l'appareil
INSTALLATION
Raccordement au gaz
Remplacement des injecteurs
Réglage du niveau minimum
Branchement électrique
Remplacement du câble d'alimentation
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Manettes de commande
FONCTIONNEMENT
Allumage du brûleur
Pour éteindre les brûleurs
CONSEILS UTILES
33
36
36
36
37
38
38
39
40
41
41
41
42
42
Économies d'énergie
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyage du générateur d'étincelles
Entretien périodique
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
42
43
44
44
44
Étiquettes fournies avec le sac d'accessoires
45
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
46
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
47
Emballage
47
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT
Ces instructions s'appliquent uniquement aux pays dont les symboles figurent sur la couverture de cette notice d'utilisation.
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce manuel
avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à proximité de l'appareil. Les
utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité
de l'appareil.
34
Consignes de sécurité
Avertissements importants
AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les
supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser.
Sécurité enfants
• Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes Surveillez les enfants, pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Ne laissez aucun emballage à la portée des enfants. Ils risquent en effet de s'étouffer ou
de se blesser.
• Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil pendant ou après son utilisation, et
cela jusqu'à ce qu'il soit froid.
Application
• Retirez tous les emballages, les étiquettes et le film protecteur du panneau de la table de
cuisson en acier inoxydable (le cas échéant) avant de l’utiliser pour la première fois. Ne
retirez pas la plaque signalétique Cela peut annuler la garantie.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson après chaque utilisation.
• Les brûleurs et les parties accessibles sont chauds pendant et après la cuisson. Ne posez
pas de couverts ou de couvercles sur le plan de cuisson. Les récipients et leur contenu
peuvent basculer. Risque de brûlure.
• Surveillez attentivement la cuisson lors de friture dans l'huile ou la graisse : les graisses
surchauffées s'enflamment facilement. Risque d'incendie !
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours de fonctionnement.
• Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.
• Evitez tout écoulement dans les orifices de la table de cuisson.
• N'utilisez jamais l'appareil sans récipients de cuisson dessus.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez jamais l'appareil à des
fins commerciales ou industrielles.
• Votre appareil est destiné à la cuisson des aliments. Vous éviterez ainsi des risques matériels et corporels.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux diamètres indiqués
pour chaque zone de cuisson. Risque de surchauffe et de rupture de la table en verre (si
votre appareil en est équipé) !
• N'utilisez pas un récipient dont le diamètre est plus petit que celui de la zone de cuisson
- la flamme va s'étendre et surchauffer la poignée du récipient.
• Les récipients ne doivent pas entrer en contact avec les commandes.
• N'utilisez pas de récipients de cuisson instables : ils peuvent se renverser et provoquer un
accident.
• Ne conservez pas ou ne placez pas de produits inflammables (ou d'éléments imbibés de
produits inflammables, et/ou des produits susceptibles de fondre (plastique, aluminium,...)
ou du matériel (torchon,...) sur ou à proximité de l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie !
• N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.
Consignes de sécurité
35
• Faites attention si vous branchez d'autres appareils électriques à des prises situées à
proximité de la table de cuisson. Contrôlez que les câbles d'alimentation n'entrent pas en
contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants. Contrôlez que
les câbles ne soient pas enchevêtrés.
Installation
• Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Le fabricant ne pourra être
tenu pour responsable en cas de dommages corporels ou matériels résultant du
non-respect des prescriptions suivantes.
• Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (gaz, électricité,...), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués uniquement par un professionnel qualifié, selon les
normes et règlements en vigueur.
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais
un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le magasin vendeur.
• N'utilisez les appareils encastrables qu'après les avoir installés dans des meubles d'encastrement appropriés et qui répondent aux normes en vigueur.
• N'installez pas la table de cuisson au-dessus d'un appareil électroménager si celui-ci ne
l'a pas formellement prévu.
• Installez l'appareil uniquement sur un plan de travail dont la surface est plane.
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Vous
risqueriez de vous blesser et d'endommager l'appareil.
• Respectez la législation, la réglementation, les directives et les normes en vigueur dans le
pays où est installé l'appareil (réglementations de sécurité sur le recyclage, consignes de
sécurité électrique et/ou gaz).
• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.
• La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par le montage, par exemple les tiroirs doivent être installés uniquement avec un panneau de protection directement sous l'appareil.
• Pour protéger l'appareil de l'humidité, mettez du mastic (joint) adapté sur les surfaces de
découpe du plan de travail.
• Le joint comble les fentes entre le plan de travail et l'appareil.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par
exemple, d’un lave-vaisselle ou d'un four.
• N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds sur la table de cuisson pourraient se renverser à l'ouverture de celles-ci.
• Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les réglages de l'appareil soient
compatibles avec les conditions d'installation du local (type de gaz, pression du gaz,...).
Les paramètres de réglage de l'appareil figurent sur la plaquette située à proximité du
tuyau d'arrivée du gaz.
• Cet appareil n’est pas raccordé à un dispositif d’évacuation des produits de combustion. Il
doit être installé et raccordé conformément aux règles d’installation en vigueur. Une attention particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation.
• L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz conduit à la production de chaleur et
d'humidité dans la pièce où il est installé. Veillez à assurer une bonne aération de
la cuisine : maintenez ouverts les orifices d'aération naturelle ou installez un dispositif d'aération mécanique (hotte à extraction mécanique).
36
Installation
• Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération
supplémentaire en ouvrant la fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple
en augmentant la puissance de la ventilation mécanique (si elle existe).
• Les opérations d'installation et de branchement doivent être réalisées par un technicien
qualifié. Risque de blessure due à un choc électrique !
• Débranchez l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou
d'entretien.
• La borne d'alimentation est sous tension.
• Mettez la borne d'alimentation hors tension.
• Assurez-vous que l'appareil est correctement installé de manière à éviter tout contact.
• Si les prises males et femelles sont mal serrées ou mal installées, la borne peut surchauffer.
• Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.
• Le câble ne doit pas être tendu.
• Utilisez le câble d'alimentation approprié et remplacez-le par un câble spécialement
adapté s'il est endommagé. Adressez-vous à votre service après vente pour le remplacement du câble d'alimentation.
• Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
• Si la patte de scellement se trouve à proximité du répartiteur, vérifiez toujours que le
câble d'alimentation n'entre pas en contact avec le bord de la patte.
• Les dispositifs d'isolement comprennent : des disjoncteurs, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs différentiels et des contacteurs.
Mise au rebut de l'appareil
• Pour éviter tout dommage corporel ou matériel.
– Débranchez l'appareil électriquement.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Ecrasez les tuyaux de gaz extérieures, s'ils existent.
– Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la
mise au rebut de l'appareil.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Les instructions suivantes concernant l’installation, le raccordement et la maintenance de
l'appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié selon les normes et règlements en vigueur.
Raccordement au gaz
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit obligatoirement être effectué par une vanne en
acier AGB. Choisissez un raccordement fixe ou utilisez un tuyau flexible en AGB (acier inoxydable) conforme à la réglementation en vigueur. Si vous utilisez des tuyaux métalliques,
assurez-vous qu'ils ne soient pas en contact avec des parties mobiles ou qu'ils ne soient pas
Installation
37
écrasés. Faites également bien attention lors du montage de la plaque de cuisson avec un
four.
Le raccord doit être conforme à la réglementation NBN D 5I.003.
Vérifiez si la pression de l'alimentation en gaz de l'appareil correspond bien aux valeurs recommandées. Le raccordement réglable est fixé à la rampe complète à l'aide d'un écrou fileté G 1/2. Tous les composants apparaissant dans la figure ont déjà été assemblés en usine.
L'appareil a été testé avant de quitter l'usine pour vous garantir les meilleurs résultats.
1
2
3
1 Vissez un écrou à l'extrémité de l'axe.
2 Rondelle
3 Coude
Raccordement de tuyaux flexibles non métalliques :
S'il est possible de le vérifier sur toute sa longueur, vous pouvez utiliser un tuyau flexible.
Fixez fermement le tuyau flexible à l'aide de colliers.
Gaz liquide : utilisez le détendeur en caoutchouc. Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz. Le tuyau flexible s'applique lorsque :
– il ne doit pas devenir plus chaud que la température ambiante, à savoir plus de 30 °C ;
– il n'est pas plus long que 1,50 m ;
– il ne montre aucun étranglement ;
– il n'est soumis à aucune traction et aucune torsion ;
– il n'entre pas en contact avec la découpe ou les coins tranchants ;
– il est examinable sur toute sa longueur afin de vérifier son état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler le bon état du tuyau flexible :
– il ne présente aucune fente, coupure, marque de brûlure sur les deux extrémités et sur
toute sa longueur ;
– le matériau n'est pas durci, mais présente une élasticité correcte ;
– les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
– la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces défauts, ne réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.
Quand l'installation est terminée, assurez-vous que chaque raccord est étanche. Utilisez une
solution savonneuse et non une flamme !
Remplacement des injecteurs
1. Enlevez les supports de casseroles.
2. Retirez le chapeau et la couronne du brûleur.
38
Installation
3. À l'aide d'une clé 7, retirez les injecteurs et remplacez-les par ceux requis pour le type
de gaz utilisé (reportez-vous au tableau de la section Caractéristiques techniques).
4. Assemblez les pièces, en suivant la même procédure dans l'ordre inverse.
5. Avant de sceller l'appareil, remplacez la plaque signalétique (placée près du tuyau d'arrivée de gaz) par celle adaptée au nouveau type de gaz. Vous trouverez cette étiquette
dans le sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression du gaz d'alimentation est variable ou diffère de la pression nécessaire, vous
devez installer un régulateur de pression approprié sur le tuyau d'arrivée de gaz.
Réglage du niveau minimum
Pour régler le niveau minimum des brûleurs :
1. Allumez la table de cuisson.
2. Tournez le bouton jusqu'à la position minimum.
3. Enlevez la manette de commande.
4. A l'aide d'un tourne-vis fin, réglez la position de la vis de by-pass. Si vous passez du gaz
naturel à 20 mbar à du gaz liquide, serrez la vis de réglage à fond. Si vous passez du gaz
liquide à un gaz naturel à 20 mbar, dévissez la vis de by-pass d'environ 1/4 de tour (1/2
tour pour un brûleur à triple couronne).
1
1 Vis de réglage minimum
5. Assurez-vous que la flamme ne sort pas lorsque vous tournez rapidement le bouton de
la position maximum à la position minimum.
Branchement électrique
• Quel que soit le mode de raccordement, l'appareil doit être relié à la terre conformément
aux réglementations en vigueur.
• Vérifiez que la tension nominale et le type d'alimentation figurant sur la plaque signalétique correspondent aux valeurs d'alimentation locales.
• L'appareil est fourni avec un câble d'alimentation électrique. Une fiche appropriée doit
être adaptée au cordon d'alimentation (voir charge électrique spécifiée sur la plaque signalétique). La fiche doit être insérée dans une prise murale appropriée.
• Pour toute intervention sur votre appareil, faites appel au service après-vente de votre
magasin vendeur.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Mais tirez
toujours sur la prise.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'un raccordement multiple ou d'une prise multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme
aux règlements en vigueur.
Installation
39
• Le câble d'alimentation doit être placé de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec
une surface chaude.
• Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm, par ex. un coupe-circuit automatique, un disjoncteur différentiel ou des fusibles.
• Aucune partie du cordon d'alimentation ne doit afficher une température supérieure à
90 °C. Le câble neutre bleu doit être raccordé à la borne « N » de la plaque à bornes. Le
câble de phase marron (ou noir) (partant de la borne « L »de la plaque à bornes) doit toujours être relié à la phase sous tension.
Remplacement du câble d'alimentation
Ne remplacez le câble de raccordement qu'avec un câble de type H05V2V2-F T90. Assurezvous que la section du câble convient à la tension et à la température de fonctionnement.
Le câble de terre jaune/vert doit être plus long d'environ 2 cm que le câble de phase marron
(ou noir).
Encastrement
min. 100 mm
min. 650 mm
A
min. 55 mm
480 mm
30 mm
560 mm
10 mm
3 mm
11 mm
11 mm
A - joint fourni
A
B
A - joint fourni
B - équerres fournies
Possibilités d'insertion
Élément de cuisine avec porte
Le panneau installé sous la table de cuisson doit être facilement amovible et facile d'accès
au cas où une intervention technique serait nécessaire.
40
Description de l'appareil
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
a) Panneau amovible
b) Espace pour les branchements
Au-dessus d'un four
Les dimensions de la niche d'encastrement doivent être conformes aux indications et l'élément de cuisine doit être équipé d'aérations pour assurer un apport d'air continu. Les raccordements électriques de la table de cuisson et du four doivent être installés séparément
pour des raisons de sécurité et pour permettre un retrait facile du four de l'ensemble.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
FABRICANT :
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIE
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Description de la table de cuisson
1
2
3
1
2
3
4
5
5
4
Table de cuisson
Brûleur semi-rapide
Brûleur à triple couronne
Brûleur auxiliaire
Manettes de commande
Fonctionnement
41
Manettes de commande
Symbole
Description
pas d'alimentation en gaz / position arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximum
alimentation en gaz minimum
FONCTIONNEMENT
Allumage du brûleur
AVERTISSEMENT
Faites très attention lorsque vous utilisez une flamme nue dans une cuisine. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de mauvais usage de la flamme
Allumez toujours le brûleur avant de poser les plats.
Pour allumer le brûleur :
1. Tournez le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position
), puis appuyer dessus pour l'enfoncer.
maximale (
2. Maintenez la commande appuyée pendant environ 5 secondes, cela permet au thermocouple de se réchauffer. Sinon, l'alimentation en gaz sera interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives, le brûleur ne s'allume pas, vérifiez que la couronne et son chapeau sont correctement placés.
1
2
3
4
42
Conseils utiles
1
2
3
4
1
2
3
4
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
AVERTISSEMENT
Si le brûleur ne s'allume pas après 15 secondes, relâchez la manette de commande, tournezla sur la position d'arrêt et attendez au moins 1 minute avant de réessayer d'allumer le brûleur.
En cas de coupure d'électricité, vous pouvez utiliser votre table de cuisson sans avoir recours au système automatique. Dans ce cas, approchez une flamme du brûleur, enfoncez la
manette correspondante et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de libération maximum du gaz.
Si le brûleur s'éteint accidentellement, tournez la manette de commande sur la position Arrêt et attendez au moins 1 minute avant d'essayer une nouvelle fois d'allumer le brûleur.
Le générateur d'étincelles se déclenche automatiquement à la mise sous tension de l'appareil, après l'installation ou une coupure d'électricité. Ce phénomène est normal.
Pour éteindre les brûleurs
Tournez la manette jusqu'au symbole
.
AVERTISSEMENT
Baissez ou éteignez toujours la flamme d'un brûleur avant de retirer un récipient.
CONSEILS UTILES
Économies d'énergie
• Si possible, couvrez les casseroles.
• Lorsque le liquide commence à bouillir, baissez le feu pour laisser légèrement frémir le
liquide.
Entretien et nettoyage
43
AVERTISSEMENT
Utilisez des casseroles et poêles dont le fond correspond à la dimension du brûleur.
N'utilisez pas de récipients de cuisson qui dépassent la surface de cuisson.
Brûleur
Diamètre des récipients de cuisson
Triple couronne
180 - 260 mm
Avant semi-rapide
120 - 180 mm
Arrière semi-rapide
120 - 220 mm
Auxiliaire
80 - 160 mm
AVERTISSEMENT
Les récipients ne doivent pas entrer en contact avec les commandes.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que les queues des récipients ne dépassent pas du rebord avant de la table de
cuisson et que les récipients sont placés au centre des brûleurs pour une stabilité maximale
et pour consommer moins de gaz.
Ne placez pas de casseroles instables ou déformées sur les brûleurs pour éviter des renversements et des blessures.
AVERTISSEMENT
Il n'est pas conseillé d'utiliser un diffuseur de flamme.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que toutes les manettes se trouvent sur la
position « arrêt », que l'appareil soit débranché électriquement et qu'il soit complètement
refroidi. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien.
AVERTISSEMENT
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais d'appareil à vapeur ou à haute pression pour
nettoyer la table de cuisson.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de tampons à récurer ou de substances acides, sous peine d'endommager l'appareil.
• Vous pouvez retirer les porte-casseroles pour nettoyer la table de cuisson.
• Nettoyez les éléments en émail, le chapeau et la couronne avec de l'eau chaude et un
détergent doux.
• Lavez les éléments en acier inoxydable à l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.
• Les porte-casseroles ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle, mais doivent être lavés
à la main.
44
En cas d'anomalie de fonctionnement
• Lorsque vous lavez les porte-casseroles à la main, faites attention au moment de les sécher car l'émaillage produit parfois des aspérités sur les bords. Si nécessaire, enlevez les
taches rebelles à l'aide d'une crème détergente.
• Après avoir lavé les porte-casseroles, veillez à les remettre en place correctement.
• Pour que les brûleurs fonctionnent correctement, assurez-vous que les bras des portecasseroles sont au milieu du brûleur.
• Replacez les supports de casserole avec soin afin de ne pas endommager le dessus
de la table de cuisson.
Après nettoyage, séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.
L'acier inoxydable peut ternir s'il est trop chauffé. Gardez à l'esprit que vous ne devez pas
cuisiner avec des plats en terre cuite ou en fonte. N'utilisez pas de papier aluminium pour
ne pas endommager la partie supérieure durant le fonctionnement.
Enlevez les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, feuilles plastique et les aliments contenant du sucre.
– Mettez l'appareil à l'arrêt et laissez le refroidir avant de procéder au nettoyage :
des cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Utiliser un nettoyant spécial pour la surface de la table de cuisson.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et un peu de détergent.
3. Pour finir essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.
Pour bien positionner les supports de casseroles, assurez-vous que les bras des supports
sont en correspondance avec le trou situé à la base du brûleur. Le support de casseroles sera
ainsi stable et restera en position.
Nettoyage du générateur d'étincelles
Cette fonction emploie une bougie d'allumage en céramique et d'une électrode métallique.
Maintenez ces éléments propres pour prévenir un allumage difficile et vérifier que les trous
de la couronne du brûleur ne sont pas obstrués.
Entretien périodique
Demandez régulièrement à votre service après-vente local de vérifier l'état du tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur de pression, si l'appareil en est équipé.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Anomalie
Aucune étincelle ne se produit
à l'allumage.
Cause possible
Solution
• Il n'y a pas d'alimentation
électrique.
• Vérifiez si l'appareil est bien
branché et allumé;
• Contrôlez le fusible. Si le fusible est dégagé plusieurs
fois, contactez un électricien
qualifié.
• Le couvercle et la couronne
du brûleur sont mal positionnés.
• Assurez-vous que le couvercle et la couronne du brûleur
sont bien positionnés.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
45
Solution
La flamme s'éteint immédiatement après l'allumage.
• Le thermocouple n'est pas
suffisamment chauffé.
• Après avoir allumé la flamme, continuez à appuyez sur
le bouton pendant environ 5
secondes.
Les flammes sont irrégulières.
• La couronne du brûleur doit
être encrassés avec des restes d'aliments.
• vérifiez si l'injecteur n'est
pas bouché et s'il n'y pas de
particules alimentaires dans
la couronne.
Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non
correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans le tableau, sans faire appel à un service après-vente. Si l'anomalie persiste, contactez votre magasin vendeur ou votre service après-vente.
Si un problème résulte d'une mauvaise utilisation ou si l'installation de l'appareil n'a pas été
réalisée par un professionnel qualifié, le déplacement du technicien du service après vente
ou du revendeur peut être facturé même en cours de garantie.
Étiquettes fournies avec le sac d'accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué ci-dessous :
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Collez-la sur la carte de garantie et envoyez cette partie
2 Collez-la sur la carte de garantie et conservez cette partie
3 Collez-la sur la notice d'utilisation
Les informations suivantes sont nécessaires pour pouvoir vous offrir une aide rapide
et adaptée. Ces données figurent sur la plaque signalétique du kit d'injecteurs.
• Description du modèle ............
• Référence produit (PNC) ............
• Numéro de série (S.N.) ............
Utilisez exclusivement des pièces d'origine certifiées constructeur. Elles sont disponibles auprès de votre service après-vente.
46
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table de cuisson
Largeur :
594 mm
Longueur :
510 mm
Dimensions de la niche d'encastrement de la table de cuisson
Largeur :
560 mm
Longueur :
480 mm
Puissance
Brûleur à triple couronne :
4,0 kW
Brûleur semi-rapide :
2,0 kW
Brûleur auxiliaire :
1,0 kW
PUISSANCE TOTALE :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 654 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 643 g/h
Alimentation électrique :
230 V ~ 50 Hz
Catégorie :
II2E+3+
Raccordement au gaz :
G 1/2"
Alimentation en gaz :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Classe de l'appareil :
3
Diamètres de by-pass
Brûleur
Ø by-pass en 1/100 mm
Auxiliaire
28
Semi-rapide
32
Triple couronne
56
Brûleurs à gaz
BRÛLEUR
PUISPUISSANCE
SANCE
NORMARÉDUITE
LE
kW
Brûleur
auxiliaire
1,0
kW
0,33
PUISSANCE NORMALE
GAZ NATUREL
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj.
1/100
mm
G20
20 mbar
G25
25 mbar
m³/h
m³/h
70
0,095
0,111
LPG (butane/propane)
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar
inj.
1/100
mm
50
G30
28-30
mbar
G31
37 mbar
g/h
g/h
73
71
En matière de protection de l'environnement
BRÛLEUR
PUISPUISSANCE
SANCE
NORMARÉDUITE
LE
kW
kW
47
PUISSANCE NORMALE
GAZ NATUREL
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj.
1/100
mm
G20
20 mbar
G25
25 mbar
m³/h
m³/h
LPG (butane/propane)
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar
inj.
1/100
mm
G30
28-30
mbar
G31
37 mbar
g/h
g/h
Brûleur
semi-rapide
2,0
0,45
96
0,190
0,221
71
145
143
Brûleur
à triple
couronne
4,0
1,4
146
0,381
0,443
98
291
286
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
48
Inhalt
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
INHALT
SICHERHEITSHINWEISE
Entsorgung des Geräts
MONTAGE
Gasanschluss
Austausch der Düsen
Einstellen der niedrigsten Stufe
Elektrischer Anschluss
Netzkabel ersetzen
GERÄTEBESCHREIBUNG
Kochstellen-Schalter
BETRIEB
Zünden des Brenners
Ausschalten des Brenners
48
51
51
51
52
53
53
54
56
56
56
56
57
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Energie sparendes Kochen
REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen der Zündkerzen
Regelmäßige Reinigung
WAS TUN, WENN …
Im Zubehörbeutel mitgelieferte Aufkleber
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
Verpackungsmaterial
58
58
58
59
59
60
60
61
62
63
Änderungen vorbehalten
SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG!
Diese Anweisungen gelten nur für die Länder, deren Symbole auf der Umschlagseite dieser
Broschüre abgebildet sind.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen
und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch
wenn Sie dieses anderswo aufstellen. Wenn Sie das Gerät verkaufen, geben Sie dem Käufer
die Bedienungsanleitung mit. Jeder, der dieses Gerät benutzt, sollte mit der Bedienung und
den Sicherheitsmerkmalen vertraut sein.
Sicherheitshinweise
49
Allgemeine Sicherheit
WARNUNG!
Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
einem Mangel an Wissen und Erfahrung sowie Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts
angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
Sicherheit für Kinder
• Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so
dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.
• Halten Sie Kinder während und nach dem Betrieb vom Gerät fern, bis das Gerät kalt geworden ist.
Gebrauch
• Entfernen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Aufkleber und Folien (falls vorhanden) vom Edelstahlbedienfeld. Entfernen Sie
das Typenschild nicht. Dies könnte zum Ausschluss der Gewährleistung führen.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus.
• Die Brenner und zugänglichen Geräteteile sind beim Betrieb und auch danach noch heiß.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf das Kochfeld. Kochgeschirr kann samt
Inhalt umkippen. Es besteht Verbrennungsgefahr.
• Überhitzte Fette und Öle entzünden sich sehr schnell. Es besteht Brandgefahr.
• Lassen Sie das Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
• Beaufsichtigen Sie das Gerät während es eingeschaltet ist.
• Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen auf der Oberseite des Kochfelds dringt.
• Schalten Sie das Kochfeld niemals ohne Kochgeschirr ein.
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Benutzen Sie es nicht für
gewerbliche oder industrielle Zwecke.
• Das Gerät ist ausschließlich für die haushaltsübliche Zubereitung von Speisen bestimmt.
So werden Verletzungen von Personen oder Schäden am Eigentum vermieden.
• Verwenden Sie Töpfe und Pfannen mit einem Durchmesser, der der Größe der Brenner
entspricht. Die Glasplatte (falls vorhanden) kann überhitzen und zerspringen.
• Verwenden Sie keine Töpfe, deren Durchmesser kleiner als die Größe der Kochzone ist.
Andernfalls erhitzt sich der Topfgriff.
• Das Kochgeschirr darf nicht das Bedienfeld behindern.
• Verwenden Sie kein unstabiles Kochgeschirr, um ein Umfallen und einen Unfall zu vermeiden.
• Stellen Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, und/oder schmelzbaren Gegenstände (aus Kunststoff oder Aluminium) und/oder Stoffe in das Gerät, in die Nähe des Geräts oder auf das Gerät. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
• Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
• Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts an eine Anschlussdose sorgsam vor.
Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen weder das Gerät noch heißes Kochgeschirr
50
Sicherheitshinweise
berühren können. Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen nicht lose hängen oder
sich verheddern.
Montage
• Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung für Verletzungen von Personen oder Tieren oder für Schäden am Eigentum, wenn diese auf die Nichteinhaltung der folgenden Bedingungen zurückzuführen sind.
• Um das Risiko von Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden, dürfen Installation, Strom- und Gasanschluss, Einstellung und Wartung des Geräts ausschließlich von Fachleuten unter Beachtung der Normen und örtlich geltenden Bestimmungen durchgeführt werden.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie
ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten.
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
• Installieren Sie das Kochfeld nicht über Haushaltsgeräten, wenn die Montageanleitung
dies nicht zulässt.
• Montieren Sie das Gerät nur in einer flachen Arbeitsplatte.
• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Hierdurch
besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Die im Einsatzland des Geräts geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen
sind einzuhalten (Sicherheits- und Recyclingbestimmungen, Sicherheitsregeln der Elektrotechnik usw.).
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten sind einzuhalten.
• Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen
zum Beispiel mit einem Schutzboden direkt unter dem Gerät installiert werden.
• Die Ausschnittkanten an der Arbeitsplatte müssen mit einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit geschützt werden.
• Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass es spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt. Dazu ist eine geeignete Dichtung erforderlich.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, die z. B. durch einen Geschirrspüler oder Backofen entstehen können.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben Türen oder unter Fenstern. Andernfalls kann
heißes Kochgeschirr durch das Öffnen von Türen oder Fenstern vom Kochfeld gestoßen
werden.
• Prüfen Sie vor Anschluss des Gerätes, ob die örtlichen Anschlussbedingungen (Gasart und
Gasdruck) und die Geräteeinstellung übereinstimmen. Die Einstellwerte für das Gerät
sind auf dem Typenschild in der Nähe des Gaszufuhrrohrs angegeben.
• Das Gerät wird nicht an eine Abluftanlage angeschlossen. Es muss gemäß den geltenden
einschlägigen Bestimmungen installiert und angeschlossen werden Besondere Aufmerksamkeit muss den Bestimmungen hinsichtlich der Belüftung geschenkt werden.
• Beim Gebrauch eines Gaskochfelds entsteht in dem Raum, in dem das Gerät installiert wurde, Wärme und Feuchtigkeit. Sorgen Sie für gute Belüftung in der
Küche: Halten Sie natürliche Belüftungsöffnungen offen oder installieren Sie eine
mechanische Absauganlage (Abzugshaube).
Montage
51
• Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum intensiv genutzt wird, muss für
zusätzliche Belüftung gesorgt werden (z.B. durch Öffnen eines Fensters oder Höherstellen der mechanischen Belüftungseinrichtung, falls vorhanden).
• Beachten Sie genau sämtliche Anweisungen zu den elektrischen Anschlüssen. Es besteht
Stromschlaggefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
• An der Netzanschlussklemme liegt Spannung an.
• Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.
• Der Berührungsschutz muss durch einen fachgerechten Einbau gewährleistet sein.
• Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.
• Die Klemmverbindungen müssen von einem Elektroinstallateur fachgerecht ausgeführt
werden.
• Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich.
• Verwenden Sie das richtige Netzanschlusskabel. Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel nur
durch ein geeignetes Kabel. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Kundendienst.
• Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, alle Pole des Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm von der
Spannungsquelle zu trennen.
• Wenn sich die Montagehalterung in Nähe der Klemmenleiste befindet, sorgen Sie dafür,
dass das Netzanschlusskabel nie in Kontakt mit der Kante der Halterung kommt.
• Geeignete Trenneinrichtungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), FI-Schutzschalter und
Schütze.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
– Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräteanschlusses ab und entsorgen Sie
es.
– Drücken Sie externe Gasrohre flach, falls montiert.
– Wenden Sie sich zur Entsorgung an die örtlichen zugelassenen Einrichtungen.
MONTAGE
WARNUNG!
Die in nachstehender Anleitung beschriebenen Montage-, Anschluss- und Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal unter Beachtung der geltenden Bestimmungen und eventuell
lokalen Verordnungen ausgeführt werden.
Gasanschluss
Für den Gasanschluss muss ein Gas-Sicherheitsanschluss (AGB) verwendet werden. Je nach
geltenden Bestimmungen kann der Anschluss fest oder durch Verwendung eines flexiblen
Edelstahlrohrs mit Gas-Sicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei Verwendung flexibler Metallrohre muss darauf geachtet werden, dass sie nicht mit beweglichen Teilen in Kontakt
52
Montage
kommen oder eingeklemmt werden können. Wenn das Kochfeld mit einem Backofen installiert wird, muss ebenfalls vorsichtig vorgegangen werden.
Der Anschluss muss unter Beachtung der Bestimmung NBN D 5I.003. erfolgen.
Achten Sie darauf, dass der Gasdruck des Geräts den empfohlenen Werten entspricht. Das
verstellbare Anschlussstück wird an dem Gasanschluss mit einer G 1/2" Gewindemutter befestigt. Alle abgebildeten Teile wurden bereits werkseitig zusammengesetzt. Bevor unsere
Geräte das Werk verlassen, werden sie getestet, um Ihnen optimale Funktion zu bieten.
1
2
3
1 Schaftende mit Mutter
2 Unterlegscheibe
3 Rohrbogen
Anschluss mit flexiblem, nichtmetallischem Rohr:
Wenn der Anschluss über den gesamten Bereich hinweg leicht geprüft werden kann, können Sie ein flexibles Rohr verwenden. Befestigen Sie das flexible Rohr fest mit Rohrschellen.
Flüssiggas: Verwenden Sie die Gummi-Rohrbefestigung. Verwenden Sie grundsätzlich die
Dichtung. Fahren Sie dann mit dem Gasanschluss fort. Das flexible Rohr kann verwendet
werden, wenn:
– Die Raumtemperatur 30 °C nicht übersteigt;
– Es höchstens 1500 mm lang ist;
– Es nirgendwo eingeklemmt ist;
– Es weder unter Zug steht noch verdreht ist;
– Es keine scharfen Kanten oder Ecken berührt;
– Es leicht geprüft werden kann.
Das flexible Rohr muss auf Folgendes geprüft werden:
– Risse, Schnitte, Brandspuren - an beiden Enden und über die volle Länge;
– Materialverhärtung, ausreichende Flexibilität;
– Korrosion der Rohrschellen;
– Ablauf des Verfalldatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr nicht reparieren, sondern austauschen.
Nach der Installation die Dichtheit der Verbindungen stets mit einer Seifenlösung und nicht
mit einer Flamme prüfen!
Austausch der Düsen
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und Brennerkränze ab.
Montage
53
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem Steckschlüssel (7) und ersetzen Sie sie durch für die
verwendete Gasart geeignete Düsen (siehe Tabelle im Abschnitt Technische Daten).
4. Bringen Sie die Bauteile wieder an (führen Sie dazu die obigen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus).
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der Nähe des Gaszufuhrrohrs) durch ein Typenschild für
die neue Gasversorgung. Dieses Schild findet sich in der Verpackung der Düsen, die mit
dem Gerät geliefert werden.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung schwankt oder nicht dem erforderlichen Druckwert
entspricht, muss ein geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr montiert werden.
Einstellen der niedrigsten Stufe
So stellen Sie die niedrigste Stufe der Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Schalter auf die kleinste Flamme.
3. Entfernen Sie den Schalter.
4. Stellen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Position der Bypass-Schraube ein.
Wenn Sie von 20 mbar Erdgas zu Flüssiggas wechseln, drehen Sie die Einstellschraube
bis zum Anschlag ein. Wenn Sie von Flüssiggas zu 20 mbar Erdgas wechseln, drehen Sie
die Bypass-Schraube ca. 1/4 Umdrehung (1/2 Umdrehung für den Dreikronen-Brenner)
zurück.
1
1 Einstellschraube für die kleinste Flamme
5. Vergewissern Sie sich, dass die Flamme nicht erlischt, wenn Sie den Schalter schnell von
der höchsten zur niedrigsten Stufe drehen.
Elektrischer Anschluss
• Erden Sie das Gerät gemäß den Sicherheitshinweisen.
• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und -frequenz in Ihrer Region mit den auf
dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel geliefert. Dazu muss ein passender Stecker verwendet werden, der für die auf dem Typenschild angegebene Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist. Der Stecker muss in eine passende Steckdose gesteckt werden.
• Elektrische Bauteile dürfen nur vom Kundendienst oder von einer Fachkraft installiert
oder ausgewechselt werden.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Aufstellung noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
54
Montage
• Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel, Adapter oder an eine Mehrfachanschlussdose angeschlossen werden (Brandgefahr). Prüfen Sie, ob die Erdverbindung den
geltenden Normen und Regeln entspricht.
• Das Netzkabel ist so zu verlegen, dass es nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt.
• Die elektrische Installation muss über eine Vorrichtung verfügen, die es ermöglicht, das
Gerät mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm allpolig vom Netz zu trennen (beispielsweise durch automatische Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter oder
Sicherungen).
• Das Anschlusskabel darf nicht wärmer als 90 °C werden. Der blaue Nullleiter muss an die
mit „N“ gekennzeichnete Klemme angeschlossen werden. Der braune (oder schwarze)
Phasenleiter (angeschlossen an Klemme „L“ auf der Klemmleiste) muss immer an die
Strom führende Phase angeschlossen werden.
Netzkabel ersetzen
Verwenden Sie als Ersatz für das Anschlusskabel nur ein Kabel des Typs H05V2V2-F T90 o. Ä.
Stellen Sie sicher, dass der Kabelquerschnitt der Spannung und der Betriebstemperatur entspricht. Der gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger als der braune (bzw. schwarze) Phasenleiter sein.
Einbau
min. 100 mm
min. 650 mm
A
min. 55 mm
480 mm
30 mm
560 mm
10 mm
3 mm
11 mm
A - Mitgelieferte Dichtung
A
B
A - Mitgelieferte Dichtung
B - Mitgelieferte Klammern
11 mm
Montage
55
Einbaumöglichkeiten
Unterbaumöbel mit Tür
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte muss sich leicht entfernen lassen und einen einfachen Zugang im Fall einer notwendigen Reparatur ermöglichen.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
a) Entfernbare Platte
b) Raum für Anschlüsse
Unterbaumöbel mit Backofen
Die Abmessungen der Kochfeldaussparung müssen den Angaben entsprechen und die Unterbaumöbel mit Lüftungsschlitzen versehen werden, um eine ständige Luftzufuhr zu gewährleisten. Kochmulde und Backofen müssen aus Sicherheitsgründen über separate elektrische Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss sich leicht aus dem Unterbauschrank entfernen lassen.
HERSTELLER
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIEN
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
56
Gerätebeschreibung
GERÄTEBESCHREIBUNG
Kochfeldanordnung
1
2
3
1
2
3
4
5
5
Kochfeld
Normalbrenner
Dreikronen-Brenner
Hilfsbrenner
Kochzonen-Schalter
4
Kochstellen-Schalter
Symbol
Beschreibung
keine Gaszufuhr / Gerät ausgeschaltet
Zündstellung / maximale Gaszufuhr
minimale Gaszufuhr
BETRIEB
Zünden des Brenners
WARNUNG!
Seien Sie bei der Verwendung von offenem Feuer in der Küche besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei Missachtung der Sicherheitsbestimmungen beim Umgang mit offenem Feuer keinerlei Haftung.
Brenner stets vor dem Aufsetzen von Kochgeschirr entzünden.
So zünden Sie den Brenner:
) und drücken Sie ihn
1. Drehen Sie den Schalter nach rechts auf die höchste Stufe (
ein.
2. Halten Sie den Kochstellen-Schalter zur Erwärmung des Thermoelements ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Andernfalls wird die Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie gewünschte Kochstufe ein, sobald die Flamme regelmäßig brennt.
Überprüfen Sie, ob der Brennerkranz und der zugehörige Brennerdeckel korrekt sitzen, falls
sich der Brenner nach einigen Versuchen nicht zünden lässt.
Betrieb
57
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
WARNUNG!
Sollte der Brenner nach 15 Sekunden nicht zünden, lassen Sie den Knopf los und drehen ihn
in die Ausschaltposition. Warten Sie dann mindestens eine Minute lang, bevor Sie den Brenner erneut zünden.
Wenn kein Strom zur Verfügung steht, können Sie den Brenner auch ohne Strom zünden.
Bringen Sie eine Flamme in die Nähe des Brenners, drücken Sie den entsprechenden Schalter ein und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe.
Falls der Brenner unbeabsichtigt erlischt, drehen Sie den Schalter in die Ausschaltposition,
warten Sie mindestens 1 Minute und versuchen Sie, den Brenner dann erneut zu zünden.
Nach dem Einschalten der Stromversorgung, nach der Installation oder nach einem Stromausfall kann sich die Funkenzündung automatisch einschalten. Das ist normal.
Ausschalten des Brenners
Drehen Sie zum Ausschalten des Brenners den Schalter auf die Position mit dem Symbol
.
58
Praktische Tipps und Hinweise
WARNUNG!
Drehen Sie die Flamme immer zuerst herunter oder schalten Sie sie aus, bevor Sie das Kochgefäß herunternehmen.
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Energie sparendes Kochen
• Decken Sie Kochgeschirr möglichst mit einem Deckel ab.
• Drehen Sie, sobald die Kochflüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück,
dass die Siedetemperatur aufrecht erhalten wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie Töpfe und Pfannen mit einem Boden, der der Größe der Brenner entspricht.
Verwenden Sie kein Kochgeschirr auf dem Kochfeld, das über dessen Ränder hinausragt.
Brenner
Durchmesser des Kochgeschirrs
Dreikronen-Brenner
180 - 260 mm
Vorderer Normalbrenner
120 - 180 mm
Hinterer Normalbrenner
120 - 220 mm
Hilfsbrenner
80 - 160 mm
WARNUNG!
Das Kochgeschirr darf nicht über das Bedienfeld ragen.
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Topfgriffe nicht über den vorderen Rand des Kochfelds hinausragen, und stellen Sie zur Reduzierung des Gasverbrauchs und im Interesse einer größeren
Stabilität die Töpfe mittig auf die Kochzonen.
Stellen Sie keine verformten Töpfe oder solche, die nicht standfest sind, auf die Kochzonen,
um ein Verschütten und Verletzungen zu vermeiden.
WARNUNG!
Wärmeverteiler werden nicht empfohlen.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen. Ziehen Sie vor
allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker des Gerätes.
WARNUNG!
Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Reinigung und Pflege
59
WARNUNG!
Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Scheuerschwämme aus Stahlwolle oder
Säuren, da diese das Gerät beschädigen können.
• Sie können die Topfträger entfernen, um das Kochfeld leichter zu reinigen.
• Waschen Sie emaillierte Teile, wie Brennerdeckel und Krone, zur Reinigung mit warmem
Seifenwasser ab.
• Reinigen Sie die Edelstahlteile mit Wasser und trocknen Sie sie dann mit einem weichen
Tuch ab.
• Die Topfträger sind nicht spülmaschinenfest; sie müssen von Hand gereinigt werden.
• Falls Sie die Topfträger von Hand spülen, seien Sie beim Abtrocknen vorsichtig, da durch
das Emaillieren gelegentlich raue Kanten entstehen können. Entfernen Sie ggf. hartnäckige Flecken mit einer Reinigungspaste.
• Achten Sie darauf, die Topfträger nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß aufzusetzen.
• Damit die Brenner korrekt arbeiten, stellen Sie sicher, dass die Arme der Topfträger in der
Mitte des Brenners sind.
• Seien Sie beim Wiederaufsetzen der Topfträger vorsichtig, um Beschädigungen
der Oberseite der Kochstelle zu vermeiden.
Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung trocken.
Edelstahl kann anlaufen, wenn es zu stark erhitzt wird. Verwenden Sie zum Kochen keine
Topfsteine, Römertöpfe oder Gusseisenplatten. Verwenden Sie keine Alufolie, da diese die
Oberfläche des Geräts beschädigen kann.
Verschmutzungen entfernen
1. – Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie,
zuckerhaltige Lebensmittel.
– Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Folgendes entfernen: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der Kochfeldoberfläche.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Um die Topfträger richtig einzusetzen, vergewissern Sie sich, dass die Arme des Topfträgers
auf der Öffnung im Brennerfuß positioniert werden. Auf diese Weise sitzt der Topfträger
fest und sicher.
Reinigen der Zündkerzen
Diese Funktion erfolgt über eine Keramikzündkerze mit Metallelektrode. Halten Sie zur Vermeidung von Zündschwierigkeiten diese Bauteile immer sauber; kontrollieren Sie außerdem,
ob die Düsen der Brennerkrone verstopft sind.
Regelmäßige Reinigung
Lassen Sie regelmäßig vom lokalen Kundendienst den Zustand des Gaszufuhrrohrs und, falls
installiert, die Funktionstüchtigkeit des Druckreglers überprüfen.
60
Was tun, wenn …
WAS TUN, WENN …
Problem
Keine Funken beim Betätigen
der elektrischen Zündung.
Mögliche Ursachen
Abhilfe
• Kein Strom.
• Vergewissern Sie sich, dass
das Gerät und die Stromversorgung eingeschaltet sind.
• Überprüfen Sie die Sicherung. Wenn die Sicherung
mehrmals ausgelöst hat,
wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker.
• Brennerdeckel und Brennerkrone sitzen nicht richtig.
• Stellen Sie sicher, dass der
Brennerdeckel und Brennerkrone richtig sitzen.
Gasflamme erlischt sofort nach
dem Entzünden.
• Das Thermoelement ist nicht
ausreichend erwärmt.
• Halten Sie den Schalter nach
dem Entzünden ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
Der Gasbrenner brennt ungleichmäßig.
• Speisereste an der Brennerkrone.
• Kontrollieren Sie, dass die
Hauptdüse nicht blockiert
und die Brennerkrone nicht
durch Speisereste zugesetzt
sind.
Wenn ein Problem vorliegt, versuchen Sie zunächst, die Ursache des Problems herauszufinden und das Problem selbst zu beheben. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Kundendienst.
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben oder es nicht von einer autorisierten Fachkraft
angeschlossen wurde, kann auch während der Garantiezeit für den Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine Gebühr anfallen.
Im Zubehörbeutel mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt, an:
Technische Daten
1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
61
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und verschicken Sie diesen Teil
2 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und behalten Sie diesen Teil
3 Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanweisung
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit Ihnen schnell und korrekt geholfen werden kann: Sie finden diese Daten auf dem Typenschild des Einbausatzes.
• Modell ............
• Produktnummer (PNC) ............
• Seriennummer (S.N.) ............
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile. Diese sind beim Kundendienst und autorisierten Ersatzteilhändlern erhältlich.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Kochfelds
Breite:
594 mm
Länge
510 mm
Abmessungen der Kochfeldaussparung
Breite:
560 mm
Länge
480 mm
Wärmezufuhr
Dreikronen-Brenner:
4,0 kW
Normalbrenner:
2,0 kW
Hilfsbrenner:
1,0 kW
GESAMTLEISTUNG:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar = 9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar = 654 g/Std.
G31 (3+) 37 mbar = 643 g/Std.
62
Umwelttipps
Netzanschluss:
230 V, 50 Hz
Kategorie:
II2E+3+
Gas-Anschluss:
G 1/2"
Gasversorgung:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Geräteklasse:
3
Bypass-Durchmesser
Brenner
Ø Bypass in 1/100 mm.
Hilfsbrenner
28
Normalbrenner
32
Dreikronen-Brenner
56
Gasbrenner
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
REDUZIERTE
LEISTUNG
kW
NORMALLEISTUNG
ERDGAS
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Inj.
1/100
mm
G20
20 mbar
G25
25 mbar
m³/Std.
m³/Std.
LPG (Butan/Propan)
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar
Inj.
1/100
mm
G30
28-30
mbar
G31
37 mbar
g/Std.
g/Std.
Hilfsbrenner
1.0
0.33
70
0.095
0.111
50
73
71
Normalbrenner
2.0
0.45
96
0.190
0.221
71
145
143
DreikronenBrenner
4.0
1.4
146
0.381
0.443
98
291
286
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
63
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Kunststoffteile
sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<,>PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen
Sie das Verpackungsmaterial bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
397174801-A-412010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement