Aeg-Electrolux 65843G-M Handleiding

Aeg-Electrolux 65843G-M Handleiding
65843 G
Gebruiksaanwijzing
Operating instuctions
BE
Gaskookplaat
Gas hob
2
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult hier
jarenlang plezier aan beleven.
Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken
door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur.
U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van
de voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring
en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
3
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen ............................................................................................................. 4
Uitvoering .................................................................................................................................................. 7
Aanwijzingen voor de gebruiker ........................................................................................................ 8
Het gebruik ............................................................................................................................................. 10
Onderhoud .............................................................................................................................................. 11
Garantie/serviceafdeling ..................................................................................................................... 22
Europese Garantie ................................................................................................................................. 24
Voor de installateur
Technische gegevens ............................................................................................................................ 13
Waarschuwingen voor de installateur ............................................................................................ 14
Aanpassing aan verschillend gastype .............................................................................................. 16
Elektrische aansluiting ......................................................................................................................... 18
Inbouw en montage ............................................................................................................................. 19
Inbouwmogelijkheden ......................................................................................................................... 21
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
Deze instructies gelden enkel voor de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op
het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
4
Nederlands
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze
gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het
apparaat dient door een erkend installateur te geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste type
gas, zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting van de kookplaat.
• Tijdens het gebruik produceert de
kookplaat warmte en vocht. Zeker tijdens
een langdurig gebruik. Zorg dan voor een
goede ventilatie door de afzuigkap in te
schakelen of door een raam open te
zetten.
• Controleer het apparaat na het uitpakken
op beschadigingen. Controleer ook het
aansluitsnoer op beschadigingen. Neem
in geval van beschadiging contact op met
uw leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid
ten aanzien van schade of letsel af, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen
niet zijn getroffen of in acht genomen.
Tijdens het gebruik
• Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor
het gebruik door volwassenen. Het is
gevaarlijk om kinderen het apparaat te
laten bedienen of als speelgoed te laten
gebruiken.
• Dit toestel is niet aangesloten op een
afvoerkanaal voor verbrandingsgassen.
Het moet geplaatst en aangesloten
worden in overeenstemming met de
geldende voorschriften. Bijzondere
aandacht moet worden gegeven aan die
punten die betrekking hebben op de
ventilatie.
• Installatie en aansluiting dienen door een
daartoe erkend installateur uitgevoerd te
worden, volgens de hem bekende
voorschriften. Bij aflevering door de
fabrikant of importeur is het kookplateau
uitsluitend geschikt voor gebruik op
aardgas. Een eventuele ombouw voor het
gebruik op flessengas, mag alleen door
een erkend installateur gebeuren, onder
gebruikmaking van origineel, door de
fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
• Een eventueel noodzakelijke wijziging van
de gas- en/of elektriciteitsvoorzieningen
ten behoeve van de installatie van dit
apparaat, dienen eveneens door een
erkend installateur uitgevoerd te worden.
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan
ook, dit apparaat of de eigenschappen
daarvan te veranderen.
• Gebruik nooit te kleine of onstabiel
staande pannen.
• Wees uiterst voorzichtig met olie en vet.
• Houd tijdens het in gebruik zijn van het
kookplateau kinderen uit de buurt.
• Indien het kookplateau van een deksel
voorzien is, dan is het deksel bedoeld voor
het vrijhouden van stof in gesloten
toestand en voor het opvangen van
spatten in open toestand.
• Gebruik het deksel nergens anders voor.
• Maak het deksel altijd schoon voor u het
sluit en wacht met sluiten tot de branders
afgekoeld zijn.
• Regelmatig schoonmaken, in feite na elk
gebruik, voorkomt lelijk worden van de
materiaaloppervlakken en slecht
functioneren van de branders en
eventuele bougies.
5
• Draai altijd eerst de vlam laag of uit vóór
u een pan van het plateau neemt.
• Overtuig u ervan dat de knoppen in de
uit-stand staan zodra u het plateau niet
meer gebruikt.
• Door het gebruik van een kooktoestel op
gas wordt et warmte en vochtigheid
geproduceerd in het lokaal waar het
toestel is opgesteld. Waak erover dat de
keuken goed verlucht wordt waarbij u de
natuurlijke verluchting openlaat of een
mechanische voorziening aanbrengt
(mechanische dampkap).
• Een langduring en intensief gebruik van
het toestel kan een bijkomende
verluchting vereisen, bijv. door het
openen van een raam, of een efficiëntere
verluchting , bijv. door het vermogen van
de mechanische ventilatie te verhogen,
als deze aanwezing is.
• Een brander behoort rondom te branden.
Vermijd sterke tocht. Indien, onder normale omstandigheden, een brander niet
rondom brandt, maak de brander dan
schoon volgens de aanwijzingen in het
instruktieboekje. Helpt dat niet, raadpleeg
dan uw installateur of de servicedienst.
• Tracht, in geval van storing of defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties
welke door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden.
• Laat inspectie-en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de Electrolux
Klantenservice.
Alleen
originele
Electrolux-onderdelen voldoen aan alle
eisen!
Veiligheid van kinderen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na
het uitschakelen blijft het apparaat lang
heet. Let op dat kinderen de warme delen
niet aanraken tijdens het afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden
door kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke
gesteldheid of gebrek aan ervaring en
kennis die daardoor het apparaat niet
kunnen gebruiken zonder supervisie of
instructies van een verantwoordelijk
persoon om zeker te zijn van dat het
apparaat veilig kan worden gebruikt.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE
en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen
alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico's leiden.
6
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak het
dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af te
snijden.
Het symbool
op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard
blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou
het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe
gebruik(st)er over het instuctieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze instructies gelden alleen voor de landen waarvan het identificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje en het apparaat zelf.
7
Uitvoering
2
2
3
1
4
1
Kleinbrander
2
Normaalbrander
3
Wokbrander
4
Bedieningsknoppen
8
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de branders
hebben drie standen:
•
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Steek de brander altijd aan voordat
u er een pan opzet.
Elke bedieningsknop is uitgerust
meteen controlelampje dat,
afhankelijkvan het warmte niveau
dat uselecteert, oplicht.
ontsteking
!DrukGeïntegreerde
de bij de brander horende knop geheel in en draai hem op de hoogste stand
(
).
Maar houdt vervolgens de knop nog
5 seconden geheel ingedrukt. Dat is nodig
om de vlambeveiliging in te schakelen. De
vlam beveiliging voorkomt, dat het gas
blijft doorstromen, als de vlam uitwaait of
uitgaat door een storing in het gasnet. Zet
vervolgens de knop in de gewenste stand.
Mocht na verschillende pogingen de
brander niet aan gaan, controleer dan of de
vlamverdeler (afb. - B) en het branderdeksel (afb. - A) goed op hun plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen draait u
de knop rechtsom op de UIT "•" stand.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop
van de betreffendebrander in en
draai hem linksom. Steek de brander
direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
Wokbrander
A
B
D
C
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
D - Vlambeveiliging
9
Het ontstekingsmechanisme mag
niet langer dan 15 seconden
ingedrukt worden. Als de brander
niet aan is na 15 seconden, wacht
dan minstens 1 minuut voordat u
het nogmaals probeert.
Als de brander per ongeluk dooft, zet
dan de knop op UIT "•" en wacht
minstens 1 minuut voordat u het
nogmaals probeert.
Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het
frituren). Olie en vet ontbranden
gemakkelijk bij oververhitting.
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de brander
als het branderdeksel niet op de brander ligt. Doet u dat wel, dan kan de
ontstekingsunit z’n zeer hoge spanning niet kwijt hetgeen tot beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de brander
en plaats dan de pan boven de brander.
Zet altijd eerst de brander lager of
uit voordat u de pan van de brander
neemt.
10
Het Gebruik
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de
diameter van de pan aangepast zijn aan de
brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook om
de vlam lager te zetten zodra het kookpunt
bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke
bodem.
Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het
frituren). Olie en vet ontbranden
gemakkelijk bij oververhitting.
Voor een juist gebruik van de
kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een beter
rendement te behalen, alleen pannen
gebruiken met een platte bodem en met
afmetingen die geschikt zijn voor de
branders, zoals aangegeven in de tabel
onderaan deze pagina. Let er bovendien op
dat u, zodra een vloeistof gaat koken, de vlam
lager zet op een stand die voldoende is om de
vloeistof aan de kook te houden.
Tijdens bereidingsmethoden waarbij
vetten of oliën gebruikt worden uw
gerechten goed in de gaten houden; deze
stoffen kunnen, wanneer ze op hoge
temperatuur gebracht worden, in brand
vliegen.
Roestvrij staal kan, als het
blootgesteld wordt aan extreme hitte, bruin
worden. Daarom raden wij langdurig gebruik
van een grillsteen, schaal van ongeglazuurd
aardewerk of pan van gietijzer af. Vermijd het
gebruik van aluminiumfolie om de kookplaat
tijdens het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de kookplaat
en dat ze midden op de branders staan
teneinde minder gas te verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde pannen
op de branders: ze zouden om kunnen vallen
of de inhoud zou over de rand kunnen lopen,
waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de
bedieningszone staan.
Brander
minimale
diameter
maximale
diameter
Wok
Normaal
achter
180 mm
260 mm
voor
120 mm
120mm
220 mm
180 mm
Sudder
80 mm
160 mm
11
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat
schoonmaken altijd eerst de stekker
uit het stopcontact en laat de
kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen
mag nooit een agressief middel gebruikt
worden. Maak een sopje van warm water
met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders
schoon, verwijder voedselresten, maak de
branderringen en -deksels goed droog met
een zacht doekje voordat u ze weer terug zet.
De pannendragers ook met een sopje van
afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van lastige
vlekken nooit een pannenspons van staalwol,
een agressief schoonmaakmiddel of een
pannenspons met een harde laag. Gebruik
voor het verwijderen van hardnekkig vuil
daarvoor
in
de
handel
zijnde
schoonmaakmiddelen zonder schurende
werking.
Laat geen zure of alkalische
stoffen (bijv. azijn, zout,
citroensap enz...) op de kookplaat
liggen.
12
De pannendragers van de kookplaat
De kookplaten zijn voorzien van
pannendragers van geëmailleerd ijzer, die
dun en licht zijn of van gietijzer, die dikker en
zwaarder zijn.
De pannendragers kunnen van de
kookplaat verwijderd worden zodat ze beter
kunnen worden schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat neer
te zetten om te voorkomen dat deze
bekrast wordt of beschadigd raakt.
De pannendragers van geëmailleerd ijzer
kunnen ook in de afwasmachine gewassen
worden.
Zet de pannendragers, nadat ze gereinigd
zijn, terug op hun plaats en controleer of ze
goed staan.
Voor een juiste werking van de branders
moet u ervoor zorgen dat de pannendragers
met de concentrische spaken op de brander
staan, zoals afgebeeld in figuur.
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch omhulsel,
moet vrij worden gehouden van
voedselresten en vocht, omdat anders de
ontsteking niet functioneert .
Controleer of de branderring poorten
schoon zijn.
Periodiek onderhoud
Laat af en toe door een erkend installateur of ELECTROLUX SERVICE controleren of
de gasslang en/of gasaansluiting nog in een
goede staat verkeren.
JA
GEEN
13
Technische gegevens
Afmetingen in mm:
Vermogen gasbranders
Inbowopening
Wokbrander
Normaalbrander
Sudderbrander
Breedte
Diepte
560 mm
480 mm
Kookplaat
Breedte
Diepte
Apparaat klasse
TYPE
BRANDER
594 mm
510 mm
3
MAXIMALE
WARMTEAFGIFTE
kW
Aansluiting aan
Categorie
Voeding gas
MINIMALE
WARMTEAFGIFTE
kW
4,0 kW
2,0 kW
1,0 kW
230 V ~ 50 Hz
II2E+3+
Aardgas G20/G25 - 20/25 mbar
NOMINALE AFGIFTE
AARDGAS
GAS LPG
28-30/37 mbar
m3/h
g/h
Sproieres
G20
G25
Sproieres
100/mm
20 mbar
25 mbar
100/mm
G30
G31
Sudderbrander
1,0
0,33
70
0,095
0,111
50
73
71
Normaalbrander
2,0
0,45
96
0,190
0,221
71
145
143
Wokbrander
4,0
1,2
146
0,381
0,443
98
291
286
Diameters bypass
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Wokbrander
Ø Bypass 1/100 mm.
28
32
56
14
Aanwijzingen voor de installateur
De volgende gebruiks-aanwijzingen
zijn tot een gekwalificeerd
technicus gericht, die de installatie
uitvoert, zodat hij de installatie en
de verbindingen op de juiste manier
kan uitvoeren, de huidige wetten
en normen in acht nemende. Iedere
tussenkomst na aansluiting dient te
worden
uitgevoerd
met
afgekoppelde of uit-geschakelde
stroomtoevoer.
De installatie en de elektrische
aansluiting van het apparaat
moeten door een erkend vakman
gebeuren.
•
De zijwanden van de meubels mogen
niet hoger komen dat het werkvlak
van het toestel.
•
Plaats het toestel niet in de buurt van
ontvlambare materialen (zoals
gordijnen, handdoeken enz.).
•
De hierna volgende instructies zijn
bestemd voor de erkende installateurs,
om ervoor te zorgen dat installatie en
onderhoud optimaal verlopen, volgens
de geldende normen. De installatie
moet conform de norm NBN D 51.003
“Installaties gevoed met stoolgas
lichter dan lucht” worden uitgevoerd.
•
Ontkoppel het kookplateau van de
stroomtoevoer. Ingeval het plateau op
de stroomtoevoer aangesloten moet
blijven, moeten alle nodige
voorzorgsmaatregelen
worden
getroffen.
Monteer een afsluitkraan die erkend is
door de AGB. Starre aansluitingen verdienen
de voorkeur. Bij gebruik van een gasslang
moet een door de AGB erkende slang met
metalen omhulsel worden gebruikt.
Bij het gebruiken van flexiebele vaste
verbindingen moet men er op letten dat de
pijpen niet kunnen worden geplet of
dichtgekneppen en niet in aanraking komen
met bewegende delen. Let hier ook op
15
wanneer de kookplaat wordt gecombineerd
met een oven.
Deze kookplateaus kunnen zowel worden
gevoed met gas van Slochteren (G25) met een
nominale druk van 25 mbar als met aardgas
(G20) met een nominale druk van 20 mbar. Om
te werken met deze twee soorten gas is geen
extra afstelling nodig.
Alvorens de installatie uit te voeren moet
u nagaan of de gastoevoer volstaat voor de
correcte voeding van het plateau. Bij maximum verbruik mag de drukdaling maximum
5% bedragen. Deze drukdaling is afhankelijk
van volgende factoren:
maximum debiet van de gasmeter;
diameter en lengte van de leidingen
voor en achter de meter;
doorgangsopeningen van de
verschillende kranen in het circuit;
diameter van de eventuele
tussenstukken.
Belangrijk - Voor een correcte
werking, een zuinig verbruik en een
grotere levensduur van het
kookplateau moet u ervoor zorgen
dat de toevoerdruk overeenstemt
met de waarden in de tabel.
Gasaansluiting
De verstelbare aansluiting wordt door
middel van een 1/2" moer vast gezet. Alle
componenten zoals weergegeven in de
afbeelding zijn reeds in de fabriek
gemonteerd.
Om een optimaal resultaat te garanderen, is
het toestel voor vertek uit de fabriek getest.
Belangrijk - Om de installatie te
voltooien, kijk altijd de perfecte
dirchtheid
van
de
verbindingsstukken na door een
zeepachtige oplossing te gebruiken,
nooit een vlaam.
afb. 1
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Draaibare
messing
elleboog
16
Aanpassing aan verschillend gastype
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven op
een sticker naast de gasaansluiting. Bij
ombouw moet de sticker worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties mag
alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat
worden losgekoppeld van gas- en
stroomvoorziening: draai de gaskraan dicht
en schakel de zekeringen in de huisinstallatie
uit.
Vervangen van de sproeiers
1) Verwijder de roosters.
2) Neem het bovenste gedeelte en de
gasontstekers.
3) Met een steeksleutel van 7 schroeft U de
gassproeiers los en neemt U ze weg, om ze
te vervangen door diegene die
overeenstemmen met het type gas (zie
tabel-pagina 13).
4) Hermonteer de delen door dezelfde
handelingen te volgen, in tegengestelde
zin.
5) Vervang het indentificatieplaatje
(geplaatst vlakbij de gastoevoerpijp) door
het plaatje dat oveneenstemt met het
nieuwe gastype. Dit identificatieplaatje
vindt u in de verpakking van het
inspuitstuk meegeleverd met het toestel.
Indien de gasdruk verschillend is (of
variabel) van dewelke voorzien, is het
noodzakelijk een gepaste drukregelaar te
plaatsen op de inlaattube, conform aan de
normen.
afb. 2
17
Regeling gaspitten
1) Ontsteek de brander.
2) Breng de toets op de positie van de
kleinste vlam.
3) Verwijder de toets.
4) Regel de bypass vijs met een dunne
schroevendraaier.
In geval van transformatie van aardgas
noor flessengas, het by-pass schroofje
van de kranen goed vastschroeven.
In geval van transformatie van flessengas
noor aardgas, het by-pass schroofje
ongeveer 1/4 draai losschroeven, totdat
men een kleine regelmatige vlam
verkrijgt.
5) Controleer tenslotte of er geen
uitdovingen van de gaspit zijn door snel
de toets van de maximale stand op de minimum stand te draaien.
afb. 3
Bypass vijs
Bypass vijs
18
Elektrische aansluiting
Het kookplateau is ontworpen om te
werlen bij 230 V eenfasig.
De aansluiting moet worden uitgevoerd
conform de voorwaarden en normen,
voorgeschreven door de geldende
wetgeving.
Alvorens aan te sluiten moet u nagaan
of:
1) de elektrische voeding afgestemd is op
het verbruik van het kookplateau (zie
het identificatieplaatje);
2) de bestaande elektrische toevoer
voorzien is van een aarding conform de
geldende voorschriften;
3) de meerpolige stekker of de gebruikte
schakelaar gemakkelijk bereikbaar zijn
nadat het kookplateau gelnstalleerd is.
Bevestig een stekker aan de kabel,
aangepast aan de belasting, en sluit aan op
een beveiligd contact.
Als een directe aansluiting op het
stroomnet vereist is, moet een meerpolige
stekker worden gebruikt met een minimum
afstand tussen de contacten van 3 mm,
aangepast aan de belasting en geldende
voorschriften.
De bruine fasedraad (die aangesloten is
op de “L” clip van het plateau) moet altijd
worden aangesloten op het fasecontact
van het stroomnet.
De stroomkabel moet zo geplaatst
worden dat hij op geen enkel punt 50°C
warmer
kan
worden
dan
de
omgevingstemperatuur.
Vervangen van het aansluitsnoer
Het vervangen van elektrische bekabeling mag alleen gebeuren
door het technische service center
of door personeel met gelijke kundigheid, overeenkomstig met de
huidige bepalingen.
De verbindinq tussen stroomkabel en
klemmenbord is van het “Y”-type: de
stroomkabel kan dus alleen worden ver-
vangen met behulp van een speciaal stuk
gereedschap waarmee de installateurs uitgerust zijn.
Wanneer de stroomkabel moet worden
vervangen, mag alleen type H05RR-F worden gebruikt, en beide types moeten aangepast zijn aan de belasting en de temperatuur waarbij ze moeten functioneren. Bovendien moet de groen/gele aardingsdraad
zo’n 2 cm langer zijn dan de fasedraad en
de neutrale draad.
Om de klep van het klemmenbord te
openen gaat u te werk als in afb. 4-a.
afb. 4
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 4-a
19
Inbouw en montage
N
N
W
51
0
Su
594
afb. 5
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
W = wokbrander
Inbouw in en bevestiging in het
werkblad
De kookplaat kan gemonteerd worden in
een werkblad met uitsnijmaten zoals
aangegeven in figuur 6. De afstand van de
uitsnede tot de achterwand moet minstens 55
mm zijn. De afstand tussen de uitsnede en een
eventuele rechter of linker zijwand die hoger is
dan de kookplaat dient minstens 100 mm te
bedragen.
afb. 6
20
De bevestiging van de kookplaat in het
werkblad dient als volgt te worden
uitgevoerd:
• plaats de bijgeleverde afdichting op de
rand van de voorkant van de uitsnede op
11 millimeter van de zijkanten en op 10
mm van de achterkant, waarbij u erop let
dat de uiteinden elkaar raken zonder
elkaar te overlappen (zie fig. 7);
• Plaats de kookplaat in de mal.
• Zet de kookplaat vast met de betreffende
schroeven die meegeleverd zijn met de
inspuitset (afb. 8).
Door de trekkracht raakt de schroef de
afdichting, overblijfselen kunnen eenvoudig
verwijderd worden. De rand van de kookplaat
vormt een dubbel labyrint dichting welke een
garantie biedt tegen vocht.
afb. 7
a
a) afdichting
afb. 8
21
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van
de kookplaat minimaal 20 mm verwijderd is
van onderliggende kastdelen of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb. 6.
Het paneel onder de kookplaat moet
eenvoudig kunnen worden verwijderd, zodat
bij evt. reparatie de kookplaat kan worden
losgekoppeld.
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 6
Er zijn twee ventilatie-openingen vereist.
De afbeeldingen 10 en 11 tonen twee
mogelijke oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de oven
en de kookplaat moeten toegankelijk blijven
en afzonderlijk gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een
bovenkast altijd minimaal 650 mm verwijderd
is van de kookplaat (afb. 6).
afb. 9
a) Afneembare plaat
b) Eventuele ruimte voor de
aansluiting
afb. 10
afb. 11
22
Garantie/serviceafdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek
herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt
daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn
99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15
gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum
van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de
toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit
die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
- chemische en elektrochemische inwerking van water,
- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling
of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het
toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of
gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden ge-
23
vraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening
gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de
gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden
we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van
het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan
of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in
België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet
altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
België
Electrolux Home Products Belgium
Consumer services
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail: [email protected]
Tel:
Fax:
02/363.04.44
02/363.04.00
02/363.04.60
00 35242431-1
0035242 431-360
Luxemburg
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
Consumer services
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: [email protected]
24
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemdeb periode of
anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van
de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende
beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven ankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke
model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het
apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die
in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement