ZANUSSI ZGS684IX Handleiding
Gebruiksaanwijzing
en
installatievoorschrift
Gaskookplaat
ZGS 684 CX
ZGS 684 X
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult hier jarenlang
plezier aan beleven. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te
maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele voorbeelden
hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing
te bestuderen zodat u kunt profiteren van de voordelen van uw nieuwe apparaat.
Wij beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
2
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen ..................................................................................................... 4
Aanwijzingen voor de gebruiker .................................................................................................. 6
Onderhoud .................................................................................................................................. 9
Garantievoorwaarden ................................................................................................................ 17
Voor de installateur
Technische gegevens ................................................................................................................ 10
Aanwijzingen voor de installateur .............................................................................................. 10
Gasaansluiting........................................................................................................................... 12
Ombouw naar vloeibaar gas ..................................................................................................... 13
Inbouw ....................................................................................................................................... 14
Inbouwmogelijkheden ................................................................................................................ 16
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
!
Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
73/23 - 90/683 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
3
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht
ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het apparaat
dient door een erkend installateur te
geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste type gas,
zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting van de kookplaat.
• Tijdens het gebruik produceert de kookplaat
warmte en vocht. Zeker tijdens een langdurig
gebruik. Zorg dan voor een goede ventilatie
door de afzuigkap in te schakelen of door een
raam open te zetten.
• Controleer het apparaat na het uitpakken op
beschadigingen. Controleer ook het
aansluitsnoer op beschadigingen. Neem in
geval van beschadiging contact op met uw
leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten
aanzien van schade of letsel af, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in acht genomen.
Tijdens het gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen
het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
• Dit apparat is bedoeld en gemaakt voor het
bereiden van voedsel in het huishouden;
gebruik het nergens anders voor.
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook,
dit apparaat of eigenschappen daarvan te veranderen.
• Om hygiënische en veiligheidsredenen moet
het apparaat altijd schoon worden gehouden.
Vet- en/of voedselresten kunnen brand veroorzaken.
4
• Controleer altijd of de bedieningsknoppen in
de “UIT” stand staan, als de kookplaat niet
meer wordt gebruikt.
• Mocht er in de buurt van de kookplaat een
stopcontact zijn, waarop af en toe een ander
huishoudelijk apparaat wordt aangesloten,
zorg er dan voor, dat het snoer niet in contact
komt met hete delen van de kookplaat.
• Als de kookplaat niet wordt gebruikt, trek dan
de stekker van de vonkontsteking uit het
stopcontact.
• Trek altijd de stekker van de vonkontsteking
uit het stopcontact bij het schoonmaken en
onderhoud van de kookplaat.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Gebrek
aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof
veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de
kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na het
uitschakelen blijft het apparaat lang heet. Let
op dat kinderen de warme delen niet aanraken
tijdens het afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door
kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke
gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis
die daardoor het apparaat niet kunnen
gebruiken zonder supervisie of instructies van
een verantwoordelijk persoon om zeker te zijn
van dat het apparaat veilig kan worden
gebruikt.
• Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door ELECTROLUX SERVICE en
laat geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen
door vakmensen worden uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's leiden.
Informatie m.b.t. het milieu
Houd bij het weggooien van de verpakking
rekening met de veiligheid en het milieu.
Als u een oud apparaat afdankt, maak het
dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af te
snijden.
Het symbool
Het is uiterst belangrijk dat het bij het
apparaat behorende instructieboekje
bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan
iemand anders gegeven of verkocht worden,
of zou het apparaat in het huis van waaruit u
verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe
gebruik(st)er over het instuctieboekje en de
daarin opgenomen waarschuwingen te
kunnen beschikken.
Deze instructies gelden alleen voor de
landen waarvan het identificatiesymbool is
aangebracht op het titelblad van het
instructieboekje en het apparaat zelf.
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit
product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
5
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen van de branders
hebben drie standen:
gesloten - uit
maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Aansteken van de branders
Steek de brander altijd aan voordat u
er een pan opzet.
Wokbrander
!
• Geïntegreerde ontsteking
- Druk de bij de brander horende knop geheel
in en draai hem op de hoogste stand.
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
Mocht na verschillende pogingen de brander
niet aan gaan, controleer dan of de vlamverdeler (afb. 1 - B) en het branderdeksel (afb. 1 - A)
goed op hun plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen draait u de
knop rechtsom op de UIT " " stand.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop van
de betreffendebrander in en draai hem
linksom. Steek de brander direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
• Zet altijd eerst de brander lager of uit
voordat u de pan van de brander neemt.
• Het apparaat is voorzien van regelkranen
waardoor een betere vlammenregeling
mogelijk is.
6
A
B
C
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
afb. 1
Brander
minimale
diameter
maximale
diameter
Wok
Normaal
180 mm
260 mm
achter
voor
120 mm
120mm
220 mm
180mm
Sudder
80 mm
180 mm
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook om de vlam
lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is.
• Gebruik alleen pannen met een vlakke bodem.
Wees voorzichtig als u olie of andere
vetstoffen gebruikt (zoals bij het frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting.
Voor een juist gebruik van de
kookplaat
Om minder gas te verbruiken en een beter
rendement te behalen, alleen pannen gebruiken
met een platte bodem en met afmetingen die
geschikt zijn voor de branders, zoals aangegeven
in de tabel onderaan deze pagina. Let er
bovendien op dat u, zodra een vloeistof gaat
koken, de vlam lager zet op een stand die
voldoende is om de vloeistof aan de kook te
houden.
Tijdens bereidingsmethoden waarbij vetten of
oliën gebruikt worden uw gerechten goed in de
gaten houden; deze stoffen kunnen, wanneer ze
op hoge temperatuur gebracht worden, in brand
vliegen.
Roestvrij staal kan, als het blootgesteld wordt
aan extreme hitte, bruin worden. Daarom raden
wij langdurig gebruik van een grillsteen, schaal
van ongeglazuurd aardewerk of pan van gietijzer
af. Vermijd het gebruik van aluminiumfolie om de
kookplaat tijdens het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet
uitsteken buiten de randen van de kookplaat en
dat ze midden op de branders staan teneinde
minder gas te verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde pannen op
de branders: ze zouden om kunnen vallen of de
inhoud zou over de rand kunnen lopen, waardoor
ongelukken kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de bedieningszone staan.
7
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat
schoonmaken altijd eerst de stekker uit
het stopcontact en laat de kookplaat
afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen mag
nooit een agressief middel gebruikt worden.
Maak een sopje van warm water met
afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders schoon,
verwijder voedselresten, maak de branderringen
en -deksels goed droog met een zacht doekje
voordat u ze weer terug zet.
De pannendragers ook met een sopje van
afwasmiddel schoonmaken.
Gebruik voor het verwijderen van lastige
vlekken nooit een pannenspons van staalwol,
een agressief schoonmaakmiddel of een
pannenspons met een harde laag. Gebruik voor
het verwijderen van hardnekkig vuil daarvoor in
de handel zijnde schoonmaakmiddelen zonder
schurende werking.
Laat geen zure alkalische stoffen (bijv,
azijn, zout, citroensap enz...) op de
kookplaat liggen.
8
De pannendragers van de
kookplaat
De kookplaten zijn voorzien van
pannendragers van geëmailleerd ijzer, die dun en
licht zijn of van gietijzer, die dikker en zwaarder
zijn.
De pannendragers kunnen van de kookplaat
verwijderd worden zodat ze beter kunnen worden
schoongemaakt.
Wij adviseren u de gietijzeren
pannendragers niet op de kookplaat neer te
zetten om te voorkomen dat deze bekrast
wordt of beschadigd raakt.
De pannendragers van geëmailleerd ijzer
kunnen ook in de afwasmachine gewassen
worden.
Zet de pannendragers, nadat ze gereinigd
zijn, terug op hun plaats en controleer of ze goed
staan.
Voor een juiste werking van de branders
moet u ervoor zorgen dat de pannendragers met
de concentrische spaken op de brander staan,
zoals afgebeeld in figuur 2.
afb. 2
afb. 3
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een
elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet
vrij worden gehouden van voedselresten en
vocht, omdat anders de ontsteking niet
functioneert (afb. 1 - C).
Controleer of de branderring poorten schoon
zijn.
Periodiek onderhoud
Laat af en toe door een erkend installateur of
ELECTROLUX SERVICE controleren of de
gasslang en/of gasaansluiting nog in een goede
staat verkeren.
9
Technische gegevens
Vermogen gasbranders
Wokbrander
Normaalbrander
Sudderbrander
Categorie
Voeding gas
Koppeling gas
Aansluiting aan
Uitsnijmaat
4,0 kW
2,0 kW
1,0 kW
Breedte
Diepte
560 mm
480 mm
II2L3B/P
Aardgas G25/25 mbar
G 1/2"
230 V ~50 Hz
Aanwijzingen voor de installateur
De
fabrikant
wijst
elke
aansprakelijkheid ten aanzien van
schade of letsel of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet
zijn getroffen.
De installatie en de aansluiting dienen door
een erkend installateur uitgevoerd te
worden, volgens de hem bekende
voorschriften en eventuele voorschriften
van het plaatselijk energiebedrijf.
10
De aansluiting dient van een GIVEGgoedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische bekabeling
mag alleen gebeuren door het technische
service center of door personeel met
gelijke kundigheid, overeenkomstig met de
huidige bepalingen.
Elektrische aansluiting
De aansluiting moet volgens NEN 1010 en
eventuele speciale voorschriften van het
plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd.
• Controleer of de zekeringen en de
huisinstallatie de belasting van het apparaat
kunnen verdragen (zie typeplaatje).
• Het stopcontact moet geaard zijn.
• Het stopcontact of de meerpolige schakelaar
moeten makkelijk toegankelijk zijn.
• Als u het apparaat direct aan het net aansluit,
moet tussen net en apparaat een meerpolige
schakelaar worden aangebracht die tussen de
contacten een opening van minimaal 3 mm
heeft. De aardleiding mag nooit worden
onderbroken (geel/groene draad).
• Het aansluitsnoer moet zodanig worden
geïnstalleerd dat het niet heter kan worden
dan 90°C.
De gaskookplaat is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer met randaardestekker. De netspanning moet 230 V 50Hz zijn.
•
Vervangen van het aansluitsnoer
afb. 4
Nulleiding
Aardleiding (groen/geel)
afb. 4-a
Het aansluitsnoer mag alleen door een
erkend installateur worden vervangen.
Voor het vervangen van het snoer mag
alleen type H05V2V2-F T9 worden gebruikt,
aangepast aan temperatuur en belasting.
Bovendien moet de groen/gele aardleiding
zo’n 2 cm langer zijn dan de faseleiding en de
nulleiding (afb. 4).
Om de klep van het klemmenbord te openen
gaat u te werk als in afb. 4-a.
11
Gasaansluiting
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen naar het
apparaat
goed gasdicht zijn, dient te geschieden met
zeep-oplossing, nooit met een vlam.
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij
de verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan de lucht. Zorg daarom voor
voldoende ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en
ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op
het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens overeenkomen met de geleverde gassoort in de woning.
Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN
3258) en ringetje worden meegeleverd (afb. 5).
Schroef de onderdelen eerst losjes in elkaar,
bepaal de juiste richting en draai de wartel daarna stevig vast. Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde haakse fitting, gebruik dan de met de
kookplaat meegeleverde adapter.
afb. 5
FO 2365
A) Aansluitpijp met wartel
B) Ringetje
C) Haakse fitting
Tabel 1: Inspuitstukken
NOMINALE
TYPE
GAS
12
TYPE
BRANDER
SPROEIERS
1/100 mm
AFGIFTE
MAXIMALE- MINIMALE
PRESSIONE
NOMINALE
WARMTE-
WARMTE-
AFGIFTE
AFGIFTE
kW
kW
m3/h
g/h
G30/G31
mbar
AARDGAS
wokbrander
normaalbrander
sudderbrander
147
100
071
4,0
2,0
1,0
1,20
0,45
0,33
0,443
0,221
0,111
-
25
FLESSENGAS
wokbrander
normaalbrander
sudderbrander
98
71
50
4,0
2,0
1,0
1,20
0,45
0,33
-
291
145
73
30
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven op
een sticker naast de gasaansluiting. Bij ombouw
moet de sticker worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties mag
alleen door een erkend installateur uitgevoerd
worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat worden losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening:
draai de gaskraan dicht en schakel de zekeringen
in de huisinstallatie uit.
omschakelen van aardgas naar flessengas
moet de schroef met de wijzers van de klok
mee worden vastgedraaid, tot een kleine
regelmatige vlam is verkregen.
• in geval van transformatie van flessengas noor
aardgas, het by-pass schroofje ongeveer 1/4
draai losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt.
• Controleer of de vlam blijft branden als u de
knop snel van maximaal naar minimaal draait.
Vervangen van de sproeiers
• De pannendragers verwijderen.
• De branders en de vonkontsteking verwijderen.
• M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de
gassproeiers losschroeven en verwijderen (afb.
6).
• In omgekeerde volgorde nieuwe gassproeiers
monteren (zie tabel).
• De sticker naast de gasaansluiting vervangen.
Deze sticker wordt met het apparaat
meegeleverd.
Als de gasdruk afwijkt van de waarde zoals
vermeld op de sticker naast de gasaansluiting,
moet volgens de geldende normen een passende drukregelaar op de inlaattube worden geplaatst.
Regeling gaspitten
• De brander ontsteken.
• De bedieningsknop op “minimale gastoevoer”
draaien.
• De knop verwijderen.
• De bypass afregelschroef (afb. 7) m.b.v. een
dunne schroevendraaier regelen. Bij het
FO 0392
afb. 6
afb. 7
bypass afregelschroef
Tabel 2: diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Wokbrander
Ø bypass
1/100 mm
28
32
56
13
Inbouw
N
N
W
51
0
Su
594
afb. 8
Su = sudderbrander
N = normaalbrander
W = wokbrander
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte werkbladen met een diepte
tussen 550 en 600 mm.De afmetingen van de kookplaat zijn aangegeven in figuur 8.
14
Inbouw en montage
Inbouw in en bevestiging in het
werkblad
De kookplaat kan gemonteerd worden in een
werkblad met uitsnijmaten zoals aangegeven in
figuur 9. De afstand van de uitsnede tot de
achterwand moet minstens 55 mm zijn. De
afstand tussen de uitsnede en een eventuele
rechter of linker zijwand die hoger is dan de
kookplaat dient minstens 100 mm te bedragen.
De bevestiging van de kookplaat in het
werkblad dient als volgt te worden uitgevoerd:
• plaats de bijgeleverde afdichting op de rand
van de voorkant van de uitsnede op 11
millimeter van de zijkanten en op 10 mm van
de achterkant, waarbij u erop let dat de
uiteinden elkaar raken zonder elkaar te
overlappen (zie fig. 10);
• plaats de kookplaat goed in het midden van de
opening in het werkblad;
• bevestig de kookplaat in het werkblad met de
daarvoor bestemde bijgeleverde haken (zie fig.
11).
Het aandraaien van de schroeven is voldoende om de afdichting te laten hechten, het teveel
aan afdichtingsmateriaal kan makkelijk worden
verwijderd.
De rand van de kookplaat zorgt voor een
dubbele afdichting die een absolute garantie biedt
tegen het binnendringen van vloeistoffen.
afb. 9
afb. 10
afdichting
afb. 11
15
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met deur
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de
kookplaat minimaal 20 mm verwijderd is van
onderliggende kastdelen of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb. 12.
Het paneel onder de kookplaat moet eenvoudig
kunnen worden verwijderd, zodat bij evt.
reparatie de kookplaat kan worden losgekoppeld.
afb. 12
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 9.
Er zijn twee ventilatie-openingen vereist. De
afbeeldingen 13 en 14 tonen twee mogelijke
oplossingen.
De elektrische aansluitingen voor de oven en
de kookplaat moeten toegankelijk blijven en
afzonderlijk gelegd worden.
Zorg ervoor dat de onderzijde van een
bovenkast altijd minimaal 650 mm verwijderd is
van de kookplaat (afb. 9).
Indien boven de kookplaat een afzuigkap van
60 cm wordt geplaatst, zorg er dan voor, dat de
bovenkasten links en rechts van de kap minimaal
550 mm afstand hebben tussen de onderkant van
de kasten en het werkblad.
Dit om te voorkomen dat eventueel de
afdekplaat niet geplaatst kan worden.
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor eventuele
aansluitingen
afb. 13
afb. 14
16
FO 2044
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks
kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen,
zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet
negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken
aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt
tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand
die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen.
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen.
De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is
gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum
te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor
de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of
ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien
werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
17
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of
gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote
of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de
benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt
of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige
vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding
te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van
een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet
overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of
het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het
buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in
Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet
altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk
binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar
18
de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig
mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten
en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden
vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren
toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat
dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden
gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het
begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de
consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b
bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien
om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte
onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling
van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een
gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos
uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument
op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te
overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en
redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan
worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk
worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met
uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
19
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege
aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke
vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele
en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde
onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
tel. 0172-468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen tel. 0172-468 172
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
www.aeg.nl
20
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen
gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins
bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder
genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn
hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze
datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het
apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon
en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of
deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het
apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet
gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw
nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
21
22
23
www.electrolux.nl
24
35693-8901
12/06 R.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement