Progress | PAG6430E-N | User manual | Progress PAG6430E-N Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
NL
PAG6430
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
4
7
7
9
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische gegevens
Energiezuinigheid
9
11
12
16
17
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking
van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
Progress 3
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op
te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel
in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv.
met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt aangesloten,
is er een scheidingsschakelaar met een contactopening
nodig op alle polen. Complete afsluiting overeenkomstig
de voorwaarden gespecificeerd in de
overspanningscategorie III moet worden gegarandeerd. De
aardekabel is hiervan uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel
niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
4 Progress
•
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen
bereiken van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn
geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende
markten: NL
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
Progress 5
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke distributieomstandigheden
(gassoort en -druk) en de afstelling van
het apparaat met elkaar te combineren
zijn.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie over
de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat producten
afvoert voor verbranding. Sluit het
apparaat aan volgens de geldende
installatieregels. Let op de vereisten
voor voldoende ventilatie.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
6 Progress
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met de
juiste vorm en een diameter groter dan
de afmetingen van de branders.
• Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de
brander.
• Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte
en vocht. Zorg voor een goede
ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
• U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een raam
te openen, of effectiever ventileren,
bijvoorbeeld door het niveau van de
aanwezige, mechanische ventilatie op
te voeren.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of reinigingsmiddelen
voor het verwijderen van kalkaanslag,
in aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
• Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van
het apparaat.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
• Maak de externe gasleidingen plat.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Progress 7
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
2
4
Normale brander
Driekronenbrander
Sudderbrander
Bedieningsknoppen
3
Bedieningsknop
Symbool
1
2
3
4
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
Symbool
Beschrijving
ontstekingsstand / maxi‐
male gastoevoer
minimale gastoevoer
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Branderoverzicht
A
B
C
D
8 Progress
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
Ontsteking van de brander
Ontvlam de brander altijd vóór
u het kookgerei erop plaatst.
WAARSCHUWING! Ga
voorzichtig te werk bij het
gebruik van branders (open
vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden in geval van
onjuist gebruik van de vlam.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in
en draai de knop linksom naar de
).
maximale gastoevoerstand (
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het thermokoppel
kan dan opwarmen. Als u dat niet
doet, wordt de gastoevoer
onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig
brandt.
Als de brander na enkele
pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon en
de branderdeksel goed op hun
plaats zitten.
WAARSCHUWING! Houd de
bedieningsknop niet langer dan
15 seconden ingedrukt. Als de
brander na 15 seconden nog
niet brandt, de bedieningsknop
loslaten en minstens 1 minuut
wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te ontsteken.
LET OP! Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de
brander ontsteken zonder
elektrische inrichting. Breng in
dat geval een vlam in de buurt
van de brander, draai de
regelknop tegen de wijzers van
de klok in naar de maximale
gastoevoerstand en druk deze
in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of
korter ingedrukt om het
thermokoppel op te laten
warmen.
Draai als de brander per
ongeluk uit gaat de
bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na minimaal
1 minuut de brander weer aan
te steken.
De vonkontsteking kan
automatisch starten wanneer u
de stekker in het stopcontact
steekt, na de installatie of na
een stroomonderbreking. Dat is
normaal.
De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de
off-positie draaien .
Progress 9
WAARSCHUWING! Draai de
vlam altijd lager of schakel hem
uit voordat u de pan van de
brander haalt
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Kookgerei
LET OP! Gebruik geen
gietijzeren pannen, grillstenen,
aardewerk of grillplaten op
gasbranders. Het roestvrij staal
kan beschadigen als het te
heet wordt.
LET OP! Zorg dat de potten
zich in het midden van de
brander bevinden, voor een
maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
Diameter van het kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei
met een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
WAARSCHUWING! Zet één
pan niet op twee branders.
Brander
WAARSCHUWING! Zet geen
instabiele of beschadigde
pannen op de brander om
morsen en letsel te voorkomen.
Diameter van
de pannen
(mm)
Driekronenbrander
180 - 260
Normaal (voor)
120 - 180
Normaal (achter)
120 - 220
Sudderbrander
80 - 160
LET OP! Zorg dat de potten
niet op de bedieningsknop
staan, anders wordt de
bedieningsknop heet.
LET OP! Zorg dat de
handvaten van de pot niet
boven de voorste rand van het
werkblad komen.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
Roestvrij staal
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
10 Progress
• Laat aangebrande etensresten, vet en
hardnekkige vlekken voordat u deze
reinigt een paar minuten weken in een
kleine hoeveelheid mild
reinigingsmiddel.
• Gebruik schoonmaakproducten die
speciaal zijn ontwikkeld voor de
reiniging van roestvrij staal ter
bescherming van het oppervlak.
• Gebruik geen schoonmaakproducten
die bijtende chemicaliën bevatten,
zoals chloor. Reinig het oppervlak ook
niet met ontsmettende middelen,
vlekken- of roestverwijderaars en
reinigingsmethoden waarbij het product
moet worden ondergedompeld.
Pannendragers
De pansteunen zijn niet
bestand tegen afwassen in een
afwasautomaat. Ze moeten
met de hand worden
afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te werk
bij het vervangen van de
pannendrager, dit om
schade aan het oppervlak
van de kookplaat te
vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
het met de hand afwassen en
afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van de
pannendrager in het midden van de
brander worden geplaatst.
De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
suikerhoudende gerechten. Anders kan
het vuil de kookplaat beschadigen. Doe
voorzichtig om brandwonden te
voorkomen.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje niet-schurend
reinigingsmiddel. Droog de kookplaat
na reiniging af met een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, deksel en
kroon met een warm sopje en laat ze
goed drogen alvorens ze terug te
plaatsen.
Reinigen van de
ontstekingsknop
Dit onderdeel is uitgerust met een
keramische ontstekingsbougie met een
metalen elektrode. Reinig deze
onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te
voorkomen, en controleer of de
branderkroonopeningen niet verstopt zijn.
Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
Progress 11
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is geen vonk als de vonk‐
ontsteking wordt geacti‐
veerd.
De kookplaat is niet aange‐
sloten op een stopcontact of
is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
De branderdeksel en kroon
zitten niet goed op hun
plaats.
Plaats de branderdeksel en
de kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet vol‐
doende opgewarmd.
Na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 10 sec.
ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdin‐
spuiter niet verstopt is en of
de branderkroon schoon is.
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
12 Progress
Labels meegeleverd in de zak
met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
Gasaansluiting
WAARSCHUWING! De
volgende instructies over de
installatie en het onderhoud
moeten opgevolgd worden
door vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
Kies vaste aansluitingen of gebruik een
flexibele leiding van roestvrij staal, in
overeenstemming met de voorschriften die
van kracht zijn. Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met
Progress 13
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook
voorzichtig wanneer de kookplaat wordt
samengebracht met een oven.
• gemakkelijk onderzocht kan worden om
de toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
De verbinding moet worden aangelegd in
overeenstemming met NEN 1078.
• de leiding geen barsten, sneden,
vlekken of brandsporen vertoont op de
twee uiteinden en over de volledige
lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
Controleer of de
gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt
op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van een
schroefdraadmoer R 1/2" (NEN
3258). Schroef de onderdelen
vast zonder kracht, stel de
verbinding in de nodige richting
af en draai alles vast.
WAARSCHUWING! Controleer
wanneer de installatie is
voltooid of alle leidingfittingen
goed zijn afgedicht. Gebruik
een zeepoplossing, geen vlam!
Vervanging van gasinspuiters
A
B C
A. Uiteinde van as met moer
B. Ring meegeleverd met het apparaat
C. Elleboog meegeleverd met het
apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar gas. Koppel altijd de pakking
vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik
als de leiding:
• niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1.500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of
torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type
gas dat u gebruikt (zie de tabel in het
hoofdstuk 'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje dat
bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u een
geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
Instellen van het
minimumniveau
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
14 Progress
1.
2.
3.
4.
Steek de brander aan.
Draai de knop op de minimumstand.
Verwijder de knop.
Pas de stand van de bypass-schroef
aan met een smalle schroevendraaier
(A).
dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe
neutrale kabel aansluit op de
aansluiting met de letter "N"
erop. Sluit de bruine (of zwarte)
fasekabel aan op de
aansluiting met de letter "L".
Zorg dat de fasekabel altijd
verbinding maakt.
A
Aansluitkabel
5. Als u overstapt:
• van aardgas G25 25 mbar op
vloeibaar gas, draai de
instelschroef dan helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas G25
25 mbar, draai de bypass-schroef
dan ongeveer 1/4 draai los (1/2
draai bij een driekronenbrander).
WAARSCHUWING! Zorg dat
de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale
stand naar de minimale stand
draait.
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen
alleen de speciale kabel of een
gelijksoortig type. Het kabeltype is:
H05V2V2-FT90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aarddraad moet ongeveer 2 cm langer zijn
dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
In elkaar zetten
1.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er voor dat het aangegeven
voltage en het type stroom op het
typeplaatje overeenkomen met het
voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer en stekker.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een
verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
2.
Progress 15
3.
7.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
8.
400 mm
50 mm
9.
5.
Als er op een afstand van
400 mm boven de
kookplaat een meubelstuk
is geïnstalleerd, moet er
een minimale
veiligheidsafstand van 50
mm aan beide zijden van
de kookplaat zijn.
A
B
10.
6.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
16 Progress
11.
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
LET OP! Installeer het
apparaat alleen op een
werkblad met een plat
oppervlak.
Mogelijkheden voor inbouw
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te verwijderen
zijn en eenvoudig toegang bieden indien
technische hulp nodig is.
Keukenmeubel met
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven uit
het meubel mogelijk te maken, moeten de
elektrische aansluitingen van de kookplaat
en de oven afzonderlijk geïnstalleerd
worden.
min 6 mm
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen kookplaat
Breedte
594 mm
Diepte
510 mm
Overige technische gegevens
TOTAAL VERMO‐
GEN:
Gas origineel:
G25 (2L) 25 mbar = 9 kW
Gasvervanging:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 654 g/h
Progress 17
Elektrische voeding:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Categorie apparaat:
II2L3B/P
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Driekronenbrander
56
Normale brander
32
Sudderbrander
28
Gasbranders voor AARDGAS G25 25 mbar
BRANDER
NORMAAL VER‐
MOGEN kW
MINIMUM VERMO‐
GEN kW
INSPUITMARKE‐
RING
Driekronenbrander
4,0
1,4
147
Normale brander
2,0
0,45
100
Sudderbrander
1,0
0,33
071
Gasbranders voor LPG G30/G31 30/30 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN
kW
MINIMUM
VERMOGEN
kW
INSPUITMAR‐
KERING
NOMINALE GAS‐
STROMING g/h
Driekronen‐
brander
4,0
1,4
98
291
Normale
brander
2,0
0,45
71
145
Sudderbran‐
der
1,0
0,33
50
73
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
PAG6430E-N
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal gasbranders
4
18 Progress
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Linksachter - Normale brander
61.7%
Rechtsachter - Driekronenbran‐
der
55.0%
Linksvoor - Normale brander
61.7%
Rechtsvoor - Sudderbrander
niet van toepas‐
sing
Energiezuinigheid voor de gas‐
kookplaat
(EE gas hob)
59.5%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kooktoestellen op gas - Deel 2-1 : Energieverbruik Algemeen
Energie besparen
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 19
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Hints and tips
19
21
23
24
25
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical data
Energy efficiency
26
27
28
32
33
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, this should be
activated.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Children aged 3 years and under must be kept away from
this appliance when it is in operation at all times.
General Safety
•
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
20 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
touching heating elements. Children less than 8 years of
age shall be kept away unless continuously supervised.
Do not operate the appliance by means of an external
timer or separate remote-control system.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil
can be dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire
blanket.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A
short term cooking process has to be supervised
continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the
cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized Service or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Where the appliance is directly connected to the power
supply, an all-pole isolating switch with a contact gap is
required. Complete disconnection in compliance with the
conditions specified in overvoltage category III must be
guaranteed. The earth cable is excluded from this.
When you route the mains cable, make sure that the cable
doesn't come into direct contact (for example using
insulating sleeving) with parts that can reach temperatures
of more than 50°C above room temperature.
WARNING: Use only hob guards designed by the
manufacturer of the cooking appliance or indicated by the
manufacturer of the appliance in the instructions for use as
suitable or hob guards incorporated in the appliance. The
use of inappropriate guards can cause accidents.
Progress 21
SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is suitable for the following
markets: NL
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to
a door or under a window. This
prevents hot cookware to fall from the
appliance when the door or the window
is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• The bottom of the appliance can get
hot. Make sure to install a noncombustible separation panel under the
appliance to prevent access to the
bottom.
Electrical Connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact an
electrician.
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on the cable.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact our Authorised
Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in
such a way that it cannot be removed
without tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the
mains at all poles. The isolation device
22 Progress
must have a contact opening width of
minimum 3 mm.
Gas connection
• All gas connections should be made by
a qualified person.
• Before installation, make sure that the
local distribution conditions (nature of
the gas and gas pressure) and the
adjustment of the appliance are
compatible.
• Make sure that there is air circulation
around the appliance.
• The information about the gas supply is
on the rating plate.
• This appliance is not connected to a
device, which evacuates the products
of combustion. Make sure to connect
the appliance according to current
installation regulations. Pay attention to
requirements regarding adequate
ventilation.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns and electrical shock.
• Remove all the packaging, labelling
and protective film (if applicable) before
first use.
• Use this appliance in a household
environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay
unattended during operation.
• Set the cooking zone to “off” after each
use.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with
water.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• When you place food into hot oil, it may
splash.
WARNING! Risk of fire and
explosion
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
WARNING! Risk of damage to
the appliance.
• Do not keep hot cookware on the
control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or
cookware fall on the appliance. The
surface can be damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the
appliance.
• Use only stable cookware with the
correct shape and diameter larger than
the dimensions of the burners.
• Make sure cookware is centrally
positioned on the burners.
• Make sure the flame does not go out
when you quickly turn the knob from
the maximum to the minimum position.
• Use only the accessories supplied with
the appliance.
• Do not install a flame diffuser on the
burner.
• The use of a gas cooking appliance
results in the production of heat and
moisture. Provide good ventilation in
the room where the appliance is
installed.
• Prolonged intensive use of the
appliance may call for additional
ventilation, for example opening of a
window, or more effective ventilation,
Progress 23
for example increasing the level of
mechanical ventilation where present.
• This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
• Do not let acid liquids, for example
vinegar, lemon juice or limescale
remover, touch the hob. This can cause
matt patches.
• Discoloration of the enamel has no
effect on the performance of the
appliance.
Care and cleaning
• Clean regularly the appliance to
prevent the deterioration of the surface
material.
• Deactivate the appliance and let it cool
down before you clean it.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use any abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or
metal objects.
• Do not clean the burners in the
dishwasher.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains electrical cable close
to the appliance and dispose of it.
• Flat the external gas pipes.
Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1
2
4
Semi-rapid burner
Triple Crown burner
Auxiliary burner
Control knobs
3
Control knob
Symbol
1
2
3
4
Symbol
Description
no gas supply / off posi‐
tion
Description
ignition position / maxi‐
mum gas supply
24 Progress
Symbol
Description
minimum gas supply
DAILY USE
Ignition of the burner
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Always light the burner before
you put on the cookware.
Burner overview
A
B
C
D
WARNING! Be very careful
when you use open fire in the
kitchen environment. The
manufacturer declines any
responsibility in case of the
flame misuse.
1. Push the control knob down and turn it
counterclockwise to the maximum gas
supply position (
).
2. Keep the control knob pushed for
equal or less than 10 seconds. This
lets the thermocouple warm up. If not,
the gas supply is interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
If after some tries the burner
does not light, check if the
crown and its cap are in correct
positions.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Burner cap
Burner crown
Ignition candle
Thermocouple
WARNING! Do not keep the
control knob pushed for more
than 15 seconds. If the burner
does not light after 15 seconds,
release the control knob, turn it
into off position and try to light
the burner again after minimum
1 minute.
Progress 25
CAUTION! In the absence of
electricity you can ignite the
burner without electrical device;
in this case approach the
burner with a flame, turn the
control knob counter-clockwise
to maximum gas supply
position and push it down.
Keep the control knob pushed
for equal or less than 10
seconds to let the
thermocouple warm up.
If the burner accidentally goes
out, turn the control knob to the
off position and try to light the
burner again after minimum 1
minute.
The spark generator can start
automatically when you switch
on the mains, after installation
or a power cut. It is normal.
Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the
off position .
WARNING! Always turn the
flame down or switch it off
before you remove the pans
from the burner.
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cookware
CAUTION! Do not use cast
iron pans, potstones,
earthenware, grill or toaster
plates. The stainless steel can
become tarnished if it is too
much heated.
CAUTION! Make sure that the
pots are placed centrally on the
burner in order to get maximum
stability and to get lower gas
consumption.
Diameters of cookware
Use cookware with diameters
applicable to the size of
burners.
WARNING! Do not put the
same pan on two burners.
Burner
WARNING! Do not put
unstable or damaged pots on
the burner to prevent from spill
and injury.
Diameter of
cookware
(mm)
Triple Crown
180 - 260
Semi-rapid (front)
120 - 180
Semi-rapid (rear)
120 - 220
Auxiliary
80 - 160
CAUTION! Make sure that the
bottoms of pots do not stand
above the control knob,
otherwise the flame heats the
control knob up.
CAUTION! Make sure that pot
handles are not above the front
edge of the cooktop.
26 Progress
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean
bottom.
• Scratches or dark stains on the surface
have no effect on how the hob
operates.
• Use a special cleaner applicable for the
surface of the hob.
Stainless steel
• Wash stainless steel parts with water,
and then dry them with a soft cloth.
• To remove burn food, fat and stubborn
stains, let them soak for a few minutes
in a small amount of mild detergent
before cleaning.
• Use cleaning products designed
specifically for cleaning stainless steel
in order to protect the steel surfaces.
• Do not use cleaning products
containing corrosive chemicals such as
chlorides, do not clean the surface with
disinfectants, stain or rust removers
and immersion cleaners.
Pan supports
The pan supports are not
resistant to washing in a
dishwasher. They must be
washed by hand.
1. Remove the pan supports to easily
clean the hob.
Be very careful when you
replace the pan supports to
prevent the hob top from
damage.
2. The enamel coating occasionally can
have rough edges, so be careful when
you wash the pan supports by hand
and dry them. If necessary, remove
stubborn stains with a paste cleaner.
3. After you clean the pan supports,
make sure that they are in correct
positions.
4. For the burner to operate correctly,
make sure that the arms of the pan
supports are aligned with the centre of
the burner.
Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, sugar and food with sugar. If
not, the dirt can cause damage to the
hob. Take care to avoid burns.
• Remove when the hob is sufficiently
cool: limescale rings, water rings, fat
stains, shiny metallic discoloration.
Clean the hob with a moist cloth and
non-abrasive detergent. After cleaning,
wipe the hob dry with a soft cloth.
• To clean the enamelled parts, cap and
crown, wash them with warm soapy
water and dry them carefully before you
put them back on.
Cleaning the spark plug
This feature is obtained through a ceramic
ignition candle with a metal electrode.
Keep these components well clean to
prevent difficult lighting and check that the
burner crown holes are not obstructed.
Periodic maintenance
Speak to your local Authorised Service
Centre periodically to check the conditions
of the gas supply pipe and the pressure
adjuster, if fitted.
Progress 27
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
There is no spark when you
try to activate the spark gen‐
erator.
The hob is not connected to
an electrical supply or it is
connected incorrectly.
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is
the cause of the malfunc‐
tion. If the fuse is blown
again and again, contact a
qualified electrician.
Burner cap and crown are
placed incorrectly.
Place the burner cap and
crown correctly.
The flame extinguishes im‐
mediately after ignition.
Thermocouple is not heated
up sufficiently.
After lightning the flame,
keep the knob pushed for
equal or less than 10 sec‐
onds.
The flame ring is uneven.
Burner crown is blocked with
food residues.
Make sure that the injector
is not blocked and the burn‐
er crown is clean.
If you cannot find a solution...
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre. Give the data
from the rating plate. Make sure, you
operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or dealer
will not be free of charge, also during the
warranty period. The instructions about
the Service Centre and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
28 Progress
Labels supplied with the
accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated
below:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Stick it on Guarantee Card and send
this part (if applicable).
B. Stick it on Guarantee Card and keep
this part (if applicable).
C. Stick it on instruction booklet.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Before the installation
Before you install the hob, write down the
information bellow from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.
Model .......................................
PNC .........................................
Serial number ...........................
Gas Connection
WARNING! The following
instructions about installation,
connection and maintenance
must be carried out by qualified
personnel in compliance with
standards and local regulations
in force.
Choose fixed connections or use a flexible
pipe in stainless steel in compliance with
the regulation in force. If you use flexible
metallic pipes, be careful they do not
come in touch with mobile parts or they
are not squeezed. Also be careful when
the hob is put together with an oven.
Progress 29
The connection must be done according
to NEN 1078.
Make sure that the gas supply
pressure of the appliance
obeys the recommended
values. The adjustable
connection is fixed to the
comprehensive ramp by means
of a threaded nut R 1/2" (NEN
3258). Screw the parts without
force, adjust the connection in
the necessary direction and
tighten everything.
• the material is not hardened, but shows
its correct elasticity;
• the fastening clamps are not rusted;
• expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not
repair the pipe, but replace it.
WARNING! When installation
is complete, make sure that the
seal of each pipe fitting is
correct. Use a soapy solution,
not a flame!
Injectors replacement
Liquid gas
Use the rubber pipe holder for liquid gas.
Always engage the gasket. Then continue
with the gas connection.
1. Remove the pan supports.
2. Remove the caps and crowns of the
burner.
3. With a socket spanner 7 remove the
injectors and replace them with the
ones which are necessary for the type
of gas you use (see table in "Technical
Information" chapter).
4. Assemble the parts, follow the same
procedure backwards.
5. Replace the rating plate (it is near the
gas supply pipe) with the one for the
new type of gas supply. You can find
this plate in the package supplied with
the appliance.
If the supply gas pressure is changeable
or different from the necessary pressure,
you must fit an applicable pressure
adjuster on the gas supply pipe.
The flexible pipe is prepared for apply
when:
Adjustment of minimum level
A
B C
A. End of shaft with nut
B. Washer supplied with the appliance
C. Elbow supplied with the appliance
• it can not get hot more than room
temperature, higher than 30°C;
• it is no longer than 1500 mm;
• it shows no throttles;
• it is not subject to traction or torsion;
• it does not get in touch with cutting
edges or corners;
• it can be easily examined in order to
make sure its condition.
The control of preservation of the flexible
pipe consists in checking that:
• it does not show cracks, cuts, marks of
burnings on the two ends and on its full
length;
To adjust the minimum level of the
burners:
1. Light the burner.
2. Turn the knob on the minimum
position.
3. Remove the knob.
4. With a thin screwdriver, adjust the
bypass screw position (A).
30 Progress
Make sure that you connect the
blue neutral cable to the
terminal with a letter "N" on it.
Connect the brown (or black)
phase cable to the terminal
which has a letter "L". Keep the
phase cable connected at all
times.
A
5. If you change:
• from natural gas G25 25 mbar to
liquid gas, fully tighten the bypass
screw in.
• from liquid gas to natural gas G25
25 mbar, undo the bypass screw
approximately 1/4 of a turn (1/2 of a
turn for Triple Crown burner).
WARNING! Make sure the
flame does not go out when
you quickly turn the knob from
the maximum position to the
minimum position.
Connection cable
To replace the connection cable use only
the special cable or its equivalent. The
cable type is: H05V2V2-FT90.
Make sure that the cable section is
applicable to the voltage and the working
temperature. The yellow / green earth wire
must be approximately 2 cm longer than
the brown (or black) phase wire.
Assembly
1.
Electrical connection
• Make sure that the rated voltage and
type of power on the rating plate agree
with the voltage and the power of the
local power supply.
• This appliance is supplied with a mains
cable and a plug.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure that there is an access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• There is a risk of fire when the
appliance is in connection with an
extension cable, an adapter or a
multiple connection. Make sure that the
ground connection agrees with the
standards and regulations.
• Do not let the power cable to heat up to
a temperature higher than 90° C.
2.
Progress 31
3.
7.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
8.
400 mm
50 mm
9.
5.
If a furniture unit is installed
at a distance of 400 mm
above the hob, there must
be a minimum safety
distance of 50 mm to the
left or right from the edge of
the hob.
A
B
10.
6.
A) supplied seal
B) supplied brackets
32 Progress
11.
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
CAUTION! Install the appliance
only on a worktop with flat
surface.
Possibilities for insertion
The panel installed below the hob must be
easy to remove and let an easy access in
case a technical assistance intervention is
necessary.
A. Removable panel
B. Space for connections
Kitchen unit with oven
The electrical connection of the hob and
the oven must be installed separately for
safety reasons and to let easy remove
oven from the unit.
Kitchen unit with door
min 6 mm
TECHNICAL DATA
Hob dimensions
Width
594 mm
Depth
510 mm
Other technical data
TOTAL POWER:
Electric supply:
Gas original:
G25 (2L) 25 mbar = 9 kW
Gas replacement:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 654 g/h
220-240 V ~ 50/60 Hz
Progress 33
Appliance category:
II2L3B/P
Gas connection:
R 1/2"
Appliance class:
3
Bypass diameters
BURNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Triple Crown
56
Semi-rapid
32
Auxiliary
28
Gas burners for NATURAL GAS G25 25 mbar
BURNER
NORMAL POWER
kW
MINIMUM POWER
kW
INJECTOR MARK
Triple Crown
4,0
1,4
147
Semi-rapid
2,0
0,45
100
Auxiliary
1,0
0,33
071
Gas burners for LPG G30/G31 30/30 mbar
BURNER
NORMAL
POWER kW
MINIMUM
POWER kW
INJECTOR
MARK
NOMINAL GAS
FLOW g/h
Triple Crown
4,0
1,4
98
291
Semi-rapid
2,0
0,45
71
145
Auxiliary
1,0
0,33
50
73
ENERGY EFFICIENCY
Product information according to EU 66/2014
Model identification
PAG6430E-N
Type of hob
Built-in hob
Number of gas burners
4
Energy efficiency per gas burner
(EE gas burner)
Left rear - Semi-rapid
61.7%
Right rear - Triple Crown
55.0%
Left front - Semi-rapid
61.7%
Right front - Auxiliary
not applicable
34 Progress
Energy efficiency for the gas hob
(EE gas hob)
59.5%
EN 30-2-1: Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1 : Rational use of energy
- General
Energy saving
•
•
•
•
•
•
•
Before use, make sure that the burners and pan supports are assembled correctly.
Use cookware with diameters applicable to the size of burners.
Center the pot on the burner.
When you heat up water, use only the amount you need.
If it is possible, always put the lids on the cookware.
When the liquid starts to boil, turn down the flame to barely simmer the liquid.
If it is possible, use a pressure cooker. Refer to its user manual.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
Progress 35
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils
35
37
40
40
42
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
42
44
45
50
51
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont
les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à
condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions
concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de
comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés
de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
36 Progress
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à
ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de
moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être
surveillés en permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur
une table de cuisson car cela pourrait provoquer un
incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple
avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien
sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson
car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
électrique, installez un sectionneur avec une ouverture de
contact. Il est indispensable de garantir une déconnexion
complète conformément aux conditions de surtension de
catégorie III. Le fil de terre n'est pas concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation, assurezvous qu'il n'entre pas en contact direct (par exemple, à
l'aide d'un manchon isolant) avec des parties pouvant
atteindre des températures supérieures de 50 °C à la
température ambiante.
Progress 37
•
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués
comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson
dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de
protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil.
L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut
entraîner des accidents.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: NL
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond de
l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
38 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne peut
pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
Raccordement au gaz
• Tous les raccordements au gaz doivent
être effectués par une personne
qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec le réglage de
l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur la
plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits de
combustion. Assurez-vous de brancher
l'appareil selon les réglementations
d'installation en vigueur. Veillez à
respecter les exigences en matière
d'aération.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films
de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables.
Tenez les flammes ou les objets
chauds éloignés des graisses et de
l'huile lorsque vous vous en servez
pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
Progress 39
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et un
diamètre supérieur à celui des brûleurs.
• Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
• Assurez-vous que la flamme ne s'éteint
pas lorsque vous tournez rapidement la
manette de la position maximale à la
position minimale.
• N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
• N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
• L'utilisation d'un appareil de cuisson au
gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce où
est installé l'appareil soit bien aérée.
• L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une
ventilation supplémentaire comme
l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant
par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en est
dotée.
• Cet appareil est exclusivement destiné
à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas
pour des usages autres que celui pour
lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
• Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou du
produit détartrant, entrer en contact
avec la table de cuisson. Cela peut
provoquer l'apparition de taches mates.
• La décoloration de l'émail est sans effet
sur les performances de l'appareil.
Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
• Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche
à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
40 Progress
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Description de la table de cuisson
1
2
4
Brûleur semi-rapide
Brûleur à triple couronne
Brûleur auxiliaire
Manettes de commande
3
Manette de commande
Symbole
1
2
3
4
Description
pas d'alimentation en
gaz / position Arrêt
Symbole
Description
alimentation en gaz mini‐
male
position d'allumage / ali‐
mentation en gaz maxi‐
male
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Vue d'ensemble des brûleurs
A
B
C
D
Progress 41
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur
avant de poser un récipient
dessus.
AVERTISSEMENT! Faites très
attention lorsque vous utilisez
une flamme nue dans une
cuisine. Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Enfoncez la manette et tournez-la vers
la gauche jusqu'à la position d'arrivée
).
de gaz maximale (
2. Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes environ. Cela
permet au thermocouple de chauffer.
Sinon, l'alimentation en gaz est
interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle
régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives,
le brûleur ne s'allume pas,
vérifiez que la couronne et son
chapeau sont correctement
placés.
AVERTISSEMENT! Ne
maintenez pas la manette de
commande enfoncée plus de
15 secondes. Si le brûleur ne
s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la
manette de commande,
tournez-la sur la position d'arrêt
et attendez au moins 1 minute
avant de réessayer d'allumer le
brûleur.
ATTENTION! En cas de
coupure d'électricité, vous
pouvez allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour cela,
approchez une flamme du
brûleur, tournez la manette
vers la gauche jusqu'à la
position d'arrivée de gaz
maximale et enfoncez-la.
Maintenez la manette de
commande enfoncée pendant
environ 10 secondes pour
permettre au thermocouple de
chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la
manette de commande sur la
position Arrêt et attendez au
moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le brûleur.
Le générateur d'étincelles peut
s'activer automatiquement
lorsque vous allumez
l'alimentation secteur, après
l'installation ou après une
coupure de courant. C'est
normal.
42 Progress
Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la
manette sur la position Arrêt .
AVERTISSEMENT! Abaissez
ou coupez toujours la flamme
avant de retirer les récipients
du brûleur.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Ustensiles de cuisson
ATTENTION! N'utilisez pas de
plats en fonte, en stéatite, en
grès, de grils ou de plats à
gratin. L'acier inoxydable peut
ternir s'il est trop chauffé.
AVERTISSEMENT! Ne placez
pas le même récipient sur deux
brûleurs.
AVERTISSEMENT! Ne placez
pas de récipients instables ou
déformés sur le brûleur afin
d'éviter les débordements et
les blessures.
ATTENTION! Assurez-vous
que le fond des récipients ne
dépasse pas au-dessus de la
manette de commande sinon la
flamme fait chauffer la manette.
ATTENTION! Assurez-vous
que les récipients de cuisson
sont bien centrés sur le brûleur
afin de garantir leur stabilité et
de réduire la consommation de
gaz.
Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions
des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du
récipient
(mm)
Triple couronne
180 - 260
Semi-rapide (avant)
120 - 180
Semi-rapide (arrière)
120 - 220
Auxiliaire
80 - 160
ATTENTION! Assurez-vous
que les poignées des récipients
ne dépassent pas du devant de
la table de cuisson.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Acier inoxydable
Progress 43
• Lavez les éléments en acier inoxydable
à l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un
chiffon doux.
• Pour retirer les résidus d'aliments et de
graisses brûlés ou les taches tenaces,
déposez une petite quantité de
détergent doux dessus et laissez-le
agir pendant quelques minutes avant
de nettoyer.
• Pour protéger les surfaces en acier,
utilisez des produits nettoyants
spécifiquement conçus pour le
nettoyage de l'acier inoxydable.
• N'utilisez pas de produits nettoyants
contenant des produits chimiques
corrosifs comme le chlorure. Ne
nettoyez pas la surface avec des
produits désinfectants, des agents
détachants ou anti-rouille, ni avec des
produits de nettoyage par immersion.
Supports de casserole
Les supports de casserole ne
sont pas adaptés au lavage
dans un lave-vaisselle. Ils
doivent être lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole pour
nettoyer facilement la table de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin de
ne pas endommager le
dessus de la table de
cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien
attention lorsque vous les essuyez, car
le revêtement en émail peut présenter
des bords coupants. Si nécessaire,
retirez les taches tenaces à l'aide
d'une pâte nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne
correctement, assurez-vous que les
bras des supports de casserole sont
alignés avec le centre du brûleur.
Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table de
cuisson. Veillez à ne pas vous brûler.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau, projections
de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson
à l'aide d'un chiffon humide et d'un
détergent non abrasif. Après le
nettoyage, séchez la table de cuisson à
l'aide d'un chiffon doux.
• Nettoyez les éléments en émail, le
chapeau et la couronne avec de l'eau
chaude savonneuse et séchez-les
soigneusement avant de les remettre
en place.
Nettoyage de la bougie
d'allumage
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à
une bougie d'allumage en céramique
dotée d'une électrode en métal. Veillez à
maintenir ces composants propres afin de
faciliter l'allumage. Assurez-vous
également que les orifices des couronnes
des brûleurs ne sont pas obstrués.
Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du tuyau
d'arrivée de gaz et du régulateur de
pression si votre installation en est
équipée.
44 Progress
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Il n'y a aucune étincelle lors‐
que vous essayez d'activer
le générateur d'étincelle.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incor‐
rect.
Vérifiez que la table de cuis‐
son est correctement bran‐
chée à une source d'alimen‐
tation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites ap‐
pel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne
du brûleur sont mal position‐
nés.
Placez correctement le cha‐
peau et la couronne du brû‐
leur.
La flamme s'éteint immédia‐
tement après l'allumage.
Le thermocouple n'est pas
suffisamment chauffé.
Maintenez la manette enfon‐
cée pendant 10 secondes
maximum une fois la flamme
allumée.
L'anneau de flamme est irré‐
gulier.
La couronne du brûleur est
encrassée par des résidus
alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de manipulation
de la part de l'utilisateur, le déplacement
du technicien du service après-vente ou
du vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
Progress 45
Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez
les informations de la plaque signalétique
ci-dessous. La plaque signalétique se
trouve au bas de la table de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT! Les
instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien de
l'appareil doivent être
effectuées par un professionnel
qualifié selon les normes et
règlements locaux en vigueur.
Effectuez un raccordement fixe (« rigide »)
ou utilisez un tuyau flexible en acier
inoxydable selon les normes en vigueur.
Si vous utilisez des tuyaux flexibles
métalliques, ils ne doivent pas entrer en
contact avec des parties mobiles ni être
46 Progress
comprimés. Soyez également vigilant
lorsque la table est installée avec un four.
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
Le branchement doit être conforme à la
norme NEN 1078.
• il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
Assurez-vous que la pression
de l'alimentation en gaz de
l'appareil correspond aux
valeurs recommandées. Le
raccordement réglable est relié
à la rampe complète par un
écrou fileté R 1/2 po
(NEN 3258). Vissez les pièces
sans forcer, ajustez le
raccordement dans le sens
souhaité, puis serrez le tout.
AVERTISSEMENT! Lorsque
l'installation est terminée,
assurez-vous que chaque
raccord est étanche. Utilisez
une solution savonneuse et
pas de flamme !
Remplacement des injecteurs
A
B C
A. Extrémité du tuyau avec écrou
B. Joint fourni avec l'appareil
C. Coude fourni avec l'appareil
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en
caoutchouc pour le gaz liquéfié. Intercalez
toujours le joint. Continuez alors le
raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que
la température ambiante, à savoir plus
de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des bords
ni des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur toute
sa longueur afin de vérifier son état.
1. Démontez les supports des
casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux
qui sont nécessaires pour le type de
gaz que vous utilisez (voir le tableau
dans le chapitre « Caractéristiques
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la
même procédure dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui
se trouve près du tuyau d'arrivée de
gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
peut être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter
un système de réglage de la pression sur
le tuyau d'arrivée de gaz.
Réglage du niveau minimal
Pour régler le niveau minimal des
brûleurs :
Progress 47
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position
minimale.
3. Retirez la manette.
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A).
le raccordement à la terre est conforme
aux normes et réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas être
exposé à une température supérieure à
90 °C.
Assurez-vous de connecter le
câble neutre bleu à la borne
portant la lettre « N ».
Connectez le câble de phase
marron (ou noir) à la borne
portant la lettre « L ». Le câble
de phase doit rester connecté
en permanence.
A
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G25 25 mbar au gaz
liquéfié, serrez entièrement la vis
de réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel G25
25 mbar, dévissez la vis de réglage
d'environ 1/4 de tour (1/2 tour pour
un brûleur à triple couronne).
AVERTISSEMENT! Assurezvous que la flamme ne s'éteint
pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la
position maximale à la position
minimale.
Branchement électrique
• Vérifiez que la tension nominale et le
type d'alimentation figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux
valeurs d'alimentation locales.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation électrique et une fiche.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil
installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple
(risque d'incendie). Assurez-vous que
Câble d'alimentation
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou
son équivalent. Le type de câble est :
H05V2V2-FT90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température
de fonctionnement. Le câble de terre
jaune/vert doit être plus long d'environ
2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
Montage
1.
48 Progress
2.
6.
3.
7.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
4.
8.
400 mm
50 mm
9.
5.
Si un meuble est installé à
400 mm au-dessus de la
table de cuisson, vous
devez laisser une distance
de sécurité minimale de
50 mm à gauche ou à
droite du bord de la table
de cuisson.
A
B
A) joint fourni
B) équerres fournies
Progress 49
10.
A
B
min 30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
60 mm
11.
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être installés
séparément pour des raisons de sécurité
et pour permettre un retrait facile du four
de l'ensemble.
ATTENTION! Installez
l'appareil uniquement sur un
plan de travail dont la surface
est plane.
Possibilités d'insertion
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec une porte
min 6 mm
50 Progress
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table de cuisson
Largeur
594 mm
Profondeur
510 mm
Autres caractéristiques techniques
PUISSANCE TOTA‐
LE :
Gaz d'origine :
G25 (2L) 25 mbar = 9 kW
Gaz de remplace‐
ment :
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 654 g/h
Alimentation électri‐
que :
220-240 V ~ 50/60 Hz
Catégorie de l'appa‐
reil :
II2L3B/P
Raccordement au
gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Triple couronne
56
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
Brûleurs à gaz pour GAZ NATUREL G25 25 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE NOR‐
MALE kW
PUISSANCE MINI‐
MALE kW
CARACTÉRISTIQUE
DE L'INJECTEUR
Triple couronne
4,0
1,4
147
Semi-rapide
2,0
0,45
100
Auxiliaire
1,0
0,33
071
Progress 51
Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 30/30 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE
NORMALE
kW
PUISSANCE
MINIMALE
kW
CARACTÉ‐
RISTIQUE DE
L'INJECTEUR
DÉBIT DE GAZ
NOMINAL g/h
Triple couron‐
ne
4,0
1,4
98
291
Semi-rapide
2,0
0,45
71
145
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
PAG6430E-N
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
4
Efficacité énergétique selon le brû‐
leur à gaz
(EE gas burner)
Efficacité énergétique de la table
de cuisson
(EE gas hob)
Arrière gauche - Semi-rapide
61.7%
Arrière droit - Triple couronne
55.0%
Avant gauche - Semi-rapide
61.7%
Avant droit - Auxiliaire
non applicable
59.5%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle
de l'énergie - Général
Économies d'énergie
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions des
brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez
besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser le
liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
52 Progress
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
*
Progress 53
54 Progress
Progress 55
www.progress-hausgeraete.de
867334238-B-172017
Download PDF

advertising