Progress | PAG6430E-N | User manual | Progress PAG6430E-N Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
NL
PAG6430
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
3
6
6
8
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
Energiezuinigheid
8
10
11
14
15
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Algemene veiligheid
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet
aanraken.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt aangesloten, is
er een scheidingsschakelaar met een contactopening nodig
op alle polen. Complete afsluiting overeenkomstig de
voorwaarden gespecificeerd in de overspanningscategorie III
moet worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan
uitgesloten.
let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel niet
direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen
bereiken van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende
markten: NL
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
4 Progress
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat valt
als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete
apparaat of heet kookgerei niet aanraakt
als u het apparaat op de nabijgelegen
contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke distributieomstandigheden
(gassoort en -druk) en de afstelling van
het apparaat met elkaar te combineren
zijn.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie over
de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat producten
afvoert voor verbranding. Sluit het
apparaat aan volgens de geldende
Progress 5
installatieregels. Let op de vereisten voor
voldoende ventilatie.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met de
juiste vorm en een diameter groter dan
de afmetingen van de branders.
• Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de brander.
• Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte en
vocht. Zorg voor een goede ventilatie in
de ruimte waar het apparaat is
geïnstalleerd.
• U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een raam te
openen, of effectiever ventileren,
bijvoorbeeld door het niveau van de
aanwezige, mechanische ventilatie op te
voeren.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of reinigingsmiddelen
voor het verwijderen van kalkaanslag, in
aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken ontstaan.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
6 Progress
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Maak de externe gasleidingen plat.
Verwijdering
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
Servicedienst
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
2
4
Normale brander
Driekronenbrander
Sudderbrander
Bedieningsknoppen
3
Bedieningsknop
Symbool
1
2
3
4
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Symbool
Beschrijving
ontstekingsstand / maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
Progress 7
Branderoverzicht
A
B
C
D
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
Ontsteking van de brander
Ontvlam de brander altijd vóór u
het kookgerei erop plaatst.
WAARSCHUWING! Ga
voorzichtig te werk bij het
gebruik van branders (open
vuur) in de keuken. De fabrikant
kan niet aansprakelijk gesteld
worden in geval van onjuist
gebruik van de vlam.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in en
draai de knop linksom naar de
).
maximale gastoevoerstand (
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het thermokoppel
kan dan opwarmen. Als u dat niet doet,
wordt de gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig
brandt.
Als de brander na enkele
pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon en
de deksel goed op hun plaats
zitten.
WAARSCHUWING! Houd de
bedieningsknop niet langer dan
15 seconden ingedrukt. Als de
brander na 15 seconden nog
niet brandt, de bedieningsknop
loslaten en minstens 1 minuut
wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te ontsteken.
LET OP! Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de
brander ontsteken zonder
elektrische inrichting. Breng in
dat geval een vlam in de buurt
van de brander, draai de
regelknop tegen de wijzers van
de klok in naar de maximale
gastoevoerstand en druk deze
in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of
korter ingedrukt om het
thermokoppel op te laten
warmen.
8 Progress
Draai als de brander per ongeluk
uit gaat de bedieningsknop naar
de uit stand en probeer na
minimaal 1 minuut de brander
weer aan te steken.
De vonkontsteking kan
automatisch starten wanneer u
de stekker in het stopcontact
steekt, na de installatie of na
een stroomonderbreking. Dat is
normaal.
De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de offpositie draaien .
WAARSCHUWING! Draai de
vlam altijd lager of schakel hem
uit voordat u de pan van de
brander haalt
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Kookgerei
LET OP! Gebruik geen
gietijzeren pannen, grillstenen,
aardewerk of grillplaten op
gasbranders. Het roestvrij staal
kan beschadigen als het te heet
wordt.
WAARSCHUWING! Zet één
pan niet op twee branders.
WAARSCHUWING! Zet geen
instabiele of beschadigde
pannen op de brander om
morsen en letsel te voorkomen.
LET OP! Zorg dat de potten niet
op de bedieningsknop staan,
anders wordt de
bedieningsknop heet.
LET OP! Zorg dat de potten
zich in het midden van de
brander bevinden, voor een
maximum aan stabiliteit en lager
gasverbruik.
Diameter van het kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei met
een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting van
de plaat.
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
Driekronenbrander
180 - 260
Normaal (voor)
120 - 180
Normaal (achter)
120 - 220
Sudderbrander
80 - 160
LET OP! Zorg dat de handvaten
van de pot niet boven de
voorste rand van het werkblad
komen.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene informatie
• Reinig de kookplaat na elk gebruik.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
Progress 9
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Was de onderdelen van roestvrij staal af
met water en droog ze vervolgens met
een zachte doek.
Pannendragers
De pansteunen zijn niet bestand
tegen afwassen in een
afwasautomaat. Ze moeten met
de hand worden afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen voor
een gemakkelijke reiniging van het
kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te werk
bij het vervangen van de
pannendrager, dit om
schade aan het oppervlak
van de kookplaat te
vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
het met de hand afwassen en afdrogen.
Verwijder hardnekkige vlekken zo nodig
met een pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van de
pannendrager in het midden van de
brander worden geplaatst.
De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, het deksel
en de kroon met een warm sopje en laat
ze goed drogen alvorens ze terug te
plaatsen.
Reinigen van de
ontstekingsknop
Dit onderdeel is uitgerust met een
keramische ontstekingsbougie met een
metalen elektrode. Reinig deze onderdelen
altijd grondig, om moeilijkheden bij het
aansteken te voorkomen, en controleer of
de branderkroonopeningen niet verstopt
zijn.
Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
10 Progress
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is geen vonk als u de
vonkgenerator tracht te activeren.
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact
of is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende elektricien.
De branderdeksel en kroon
zitten niet goed op hun
plaats.
Plaats de branderdeksel en
kroon op de juiste plaats.
De vlam gaat uit onmiddellijk
na de ontsteking.
Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 10 sec.
ingedrukt houden.
De vlammenring is niet gelijkmatig.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de inspuiter niet
verstopt is en of de branderkroon schoon is.
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of
de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens
het typeplaatje. Verzeker u ervan dat u de
kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist
gebruik van het apparaat wordt het bezoek
van de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
Progress 11
Labels meegeleverd in de zak
met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Plak het op de garantiekaart en verstuur
dit deel (indien van toepassing).
B) Plak het op de garantiekaart en bewaar
dit deel (indien van toepassing).
C) Plak het op het instructieboekje.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
Gasaansluiting
WAARSCHUWING! De
volgende instructies over de
installatie en het onderhoud
moeten opgevolgd worden door
vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
Kies vaste aansluitingen of gebruik een
flexibele leiding van roestvrij staal, in
overeenstemming met de voorschriften die
van kracht zijn. Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig
12 Progress
wanneer de kookplaat wordt
samengebracht met een oven.
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
De verbinding moet worden aangelegd in
overeenstemming met NEN 1078.
• de leiding geen barsten, sneden, vlekken
of brandsporen vertoont op de twee
uiteinden en over de volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont;
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn;
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
Controleer of de gastoevoerdruk
van het apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt op
de uitbreidingsbrug bevestigd
met behulp van een
schroefdraadmoer G 1/2" (NEN
3258). Schroef de onderdelen
vast zonder kracht, stel de
verbinding in de nodige richting
af en draai alles vast.
WAARSCHUWING! Controleer
wanneer de installatie is voltooid
of alle leidingfittingen goed zijn
afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
Vervanging van gasinspuiters
A
B C
A) Uiteinde van as met moer
B) Wasautomaat
C) Elleboog (indien nodig)
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar liquid gas. Koppel altijd de
pakking vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik als
de leiding:
• niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1.500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht kan
worden om de toestand ervan te
controleren.
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type
gas dat u gebruikt (zie de tabel in het
hoofdstuk 'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje voor
het nieuwe type gastoevoer. U kunt het
plaatje vinden in het zakje dat bij het
apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u een
geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
Progress 13
Instellen van het
minimumniveau
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
1.
2.
3.
4.
Steek de brander aan.
Draai de knop op de minimumstand.
Verwijder de knop.
Stel de stand van de bypass-schroef af
met een dunne schroevendraaier (A).
A
• Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een verlengkabel,
een adapter of een meervoudige
aansluiting. Zorg ervoor dat de aardeaansluiting overeenkomt met de normen
en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
Zorg ervoor dat u de blauwe
neutrale kabel aansluit op de
aansluiting met de letter "N"
erop. Sluit de bruine (of zwarte)
fasekabel aan op de aansluiting
met de letter "L". Zorg dat de
fasekabel altijd verbinding
maakt.
Aansluitkabel
5. Als u overstapt:
• van aardgas G25 25 mbar op
vloeibaar gas, draai de instelschroef
dan helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas G25
25 mbar, draai de bypass-schroef
dan ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai
bij een driekronenbrander).
WAARSCHUWING! Zorg dat
de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale
stand naar de minimale stand
draait.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage
en het type stroom op het typeplaatje
overeenkomen met het voltage en
stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer en stekker.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen
alleen de speciale kabel of een gelijksoortig
type. Het kabeltype is: H05V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aardedraad moet ongeveer 2 cm langer zijn
dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
Inbouw
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
14 Progress
Mogelijkheden voor inbouw
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te verwijderen
zijn en eenvoudig toegang bieden indien
technische hulp nodig is.
A
10 mm
Keukenmeubel met deur
11 mm
3 mm
30 mm
11 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
A
A) Verwijderbaar paneel
B) Ruimte voor aansluitingen
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
LET OP! Installeer het apparaat
alleen op een werkblad met een
plat oppervlak.
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven uit
het meubel mogelijk te maken, moeten de
elektrische aansluitingen van de kookplaat
en de oven afzonderlijk geïnstalleerd
worden.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen kookplaat
Breedte
594 mm
Diepte
510 mm
Overige technische gegevens
TOTAAL VERMOGEN:
Gas origineel:
G25 (2L) 25 mbar = 9 kW
Gasvervanging:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 654 g/h
Elektrische voeding:
230 V ~ 50 Hz
Categorie apparaat:
II2L3B/P
Gasaansluiting:
R 1/2"
Progress 15
Apparaatklasse:
3
Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Driekronenbrander
56
Normale brander
32
Sudderbrander
28
Gasbranders voor AARDGAS G25 25 mbar
BRANDER
NORMAAL VERMOGEN kW
MINIMUM VERMOGEN kW
INSPUITERMARKERING 1/100 mm
Driekronenbrander
4,0
1,4
147
Normale brander
2,0
0,45
100
Sudderbrander
1,0
0,33
071
Gasbranders voor lpg G30/G31 30/30 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN
kW
MINIMUM
VERMOGEN
kW
INSPUITERMARKERING
1/100 mm
NOMINALE
GASSTROOM g/h
Driekronenbrander
4,0
1,4
98
291
Normale
brander
2,0
0,45
71
145
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
PAG6430E-N
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal gasbranders
4
16 Progress
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Linksachter - Normale brander
57.0%
Rechtsachter - Snelle brander
52.0%
Linksvoor - Normale brander
57.0%
Rechtsvoor - sudderbrander
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
55.3%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kooktoestellen op gas - Deel 2-1 : Energieverbruik - Algemeen
Energie besparen
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 17
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Hints and tips
17
18
21
21
23
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
Energy efficiency
23
24
26
28
29
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, we recommend
you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
General Safety
•
The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
18 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire
blanket.
Do not store items on the cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized Service or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Where the appliance is directly connected to the power
supply, an all-pole isolating switch with a contact gap is
required. Complete disconnection in compliance with the
conditions specified in overvoltage category III must be
guaranteed. The earth cable is excluded from this.
When you route the mains cable, make sure that the cable
doesn't come into direct contact (for example using
insulating sleeving) with parts that can reach temperatures of
more than 50°C above room temperature.
SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is suitable for the following
markets: NL
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
Progress 19
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for air
circulation.
• The bottom of the appliance can get hot.
Make sure to install a non-combustile
separation panel under the appliance to
prevent access to the bottom.
Electrical Connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an
electrician.
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on the cable.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the mains
cable. Contact our Authorised Service
Centre or an electrician to change a
damaged mains cable.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in such
a way that it cannot be removed without
tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
•
•
•
•
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the mains
at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of
minimum 3 mm.
Gas connection
• All gas connections should be made by
a qualified person.
• Before installation, make sure that the
local distribution conditions (nature of
the gas and gas pressure) and the
adjustment of the appliance are
compatible.
• Make sure that there is air circulation
around the appliance.
• The information about the gas supply is
on the rating plate.
• This appliance is not connected to a
device, which evacuates the products of
combustion. Make sure to connect the
appliance according to current
installation regulations. Pay attention to
requirements regarding adequate
ventilation.
Use
WARNING! Risk of injury, burns
and electrical shock.
• Remove all the packaging, labelling and
protective film (if applicable) before first
use.
• Use this appliance in a household
environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
20 Progress
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Set the cooking zone to “off” after each
use.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• When you place food into hot oil, it may
splash.
WARNING! Risk of fire and
explosion
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
WARNING! Risk of damage to
the appliance.
• Do not keep hot cookware on the
control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or cookware
fall on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the
appliance.
• Use only stable cookware with the
correct shape and diameter larger than
the dimensions of the burners.
• Make sure cookware is centrally
positioned on the burners.
• Make sure the flame does not go out
when you quickly turn the knob from the
maximum to the minimum position.
• Use only the accessories supplied with
the appliance.
• Do not install a flame diffuser on the
burner.
• The use of a gas cooking appliance
results in the production of heat and
moisture. Provide good ventilation in the
room where the appliance is installed.
• Prolonged intensive use of the appliance
may call for additional ventilation, for
example opening of a window, or more
effective ventilation, for example
increasing the level of mechanical
ventilation where present.
• This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
• Do not let acid liquids, for example
vinegar, lemon juice or limescale
remover, touch the hob. This can cause
matt patches.
Care and cleaning
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Deactivate the appliance and let it cool
down before you clean it.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• Do not clean the burners in the
dishwasher.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Flat the external gas pipes.
Progress 21
Service
• Use original spare parts only.
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1
2
4
Semi-rapid burner
Triple Crown burner
Auxiliary burner
Control knobs
3
Control knob
Symbol
1
2
3
4
Symbol
Description
no gas supply / off position
Description
ignition position / maximum gas supply
minimum gas supply
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
22 Progress
Burner overview
A
B
C
D
WARNING! Be very careful
when you use open fire in the
kitchen environment. The
manufacturer declines any
responsibility in case of the
flame misuse.
1. Push the control knob down and turn it
counterclockwise to the maximum gas
).
supply position (
2. Keep the control knob pushed for equal
or less than 10 seconds. This lets the
thermocouple warm up. If not, the gas
supply is interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
If after some tries the burner
does not light, check if the
crown and its cap are in correct
positions.
A
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Burner cap
Burner crown
Ignition candle
Thermocouple
Ignition of the burner
Always light the burner before
you put on the cookware.
WARNING! Do not keep the
control knob pushed for more
than 15 seconds. If the burner
does not light after 15 seconds,
release the control knob, turn it
into off position and try to light
the burner again after minimum
1 minute.
CAUTION! In the absence of
electricity you can ignite the
burner without electrical device;
in this case approach the burner
with a flame, turn the control
knob counter-clockwise to
maximum gas supply position
and push it down. Keep the
control knob pushed for equal
or less than 10 seconds to let
the thermocouple warm up.
If the burner accidentally goes
out, turn the control knob to the
off position and try to light the
burner again after minimum 1
minute.
The spark generator can start
automatically when you switch
on the mains, after installation or
a power cut. It is normal.
Progress 23
Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the
off position .
WARNING! Always turn the
flame down or switch it off
before you remove the pans
from the burner.
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cookware
CAUTION! Do not use cast iron
pans, potstones, earthenware,
grill or toaster plates. The
stainless steel can become
tarnished if it is too much
heated.
CAUTION! Make sure that the
pots are placed centrally on the
burner in order to get maximum
stability and to get lower gas
consumption.
Diameters of cookware
Use cookware with diameters
applicable to the size of burners.
Burner
Diameter of
cookware
(mm)
WARNING! Do not put unstable
or damaged pots on the burner
to prevent from spill and injury.
Triple Crown
180 - 260
Semi-rapid (front)
120 - 180
CAUTION! Make sure that the
bottoms of pots do not stand
above the control knob,
otherwise the flame heats the
control knob up.
Semi-rapid (rear)
120 - 220
Auxiliary
80 - 160
WARNING! Do not put the
same pan on two burners.
CAUTION! Make sure that pot
handles are not above the front
edge of the cooktop.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean bottom.
• Scratches or dark stains on the surface
have no effect on how the hob operates.
• Use a special cleaner applicable for the
surface of the hob.
• Wash stainless steel parts with water,
and then dry them with a soft cloth.
Pan supports
The pan supports are not
resistant to washing in a
dishwasher. They must be
washed by hand.
1. Remove the pan supports to easily
clean the hob.
24 Progress
Be very careful when you
replace the pan supports to
prevent the hob top from
damage.
2. The enamel coating occasionally can
have rough edges, so be careful when
you wash the pan supports by hand
and dry them. If necessary, remove
stubborn stains with a paste cleaner.
3. After you clean the pan supports, make
sure that they are in correct positions.
4. For the burner to operate correctly,
make sure that the arms of the pan
supports are aligned with the centre of
the burner.
• Remove when the hob is sufficiently
cool: limescale rings, water rings, fat
stains, shiny metallic discoloration. Clean
the hob with a moist cloth and some
detergent. After cleaning, rub the hob
dry with a soft cloth.
• To clean the enamelled parts, cap and
crown, wash them with warm soapy
water and dry them carefully before you
put them back.
Cleaning the spark plug
This feature is obtained through a ceramic
ignition candle with a metal electrode. Keep
these components well clean to prevent
difficult lighting and check that the burner
crown holes are not obstructed.
Periodic maintenance
Speak to your local Authorised Service
Centre periodically to check the conditions
of the gas supply pipe and the pressure
adjuster, if fitted.
Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, and food with sugar. If not,
the dirt can cause damage to the hob.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
There is no spark when you
try to activate the spark generator.
The hob is not connected to
an electrical supply or it is
connected incorrectly.
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply.
The fuse is released.
Make sure that the fuse is the
cause of the malfunction. If
the fuse releases again and
again, contact a qualified
electrician.
Progress 25
Problem
Possible cause
Remedy
Burner cap and crown are
placed incorrectly.
Place the burner cap and
crown correctly.
The flame extinguishes immediately after ignition.
Thermocouple is not heated
up sufficiently.
After lightning the flame,
keep the knob pushed for
equal or less than 10 seconds.
The flame ring is uneven.
Burner crown is blocked with
food residues.
Make sure that the injector is
not blocked and the burner
crown is clean.
If you cannot find a solution...
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre. Give the data
from the rating plate. Make sure, you
operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or dealer
will not be free of charge, also during the
A
warranty period. The instructions about the
Service Centre and conditions of guarantee
are in the guarantee booklet.
Labels supplied with the
accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated
below:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Stick it on Guarantee Card and send
this part (if applicable).
B) Stick it on Guarantee Card and keep
this part (if applicable).
C) Stick it on instruction booklet.
26 Progress
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Before the installation
Before you install the hob, write down the
information bellow from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.
Model .......................................
PNC .........................................
Serial number ...........................
Gas Connection
WARNING! The following
instructions about installation,
connection and maintenance
must be carried out by qualified
personnel in compliance with
standards and local regulations
in force.
Choose fixed connections or use a flexible
pipe in stainless steel in compliance with
the regulation in force. If you use flexible
metallic pipes, be careful they do not come
in touch with mobile parts or they are not
squeezed. Also be careful when the hob is
put together with an oven.
The connection must be done according to
NEN 1078.
Make sure that the gas supply
pressure of the appliance obeys
the recommended values. The
adjustable connection is fixed to
the comprehensive ramp by
means of a threaded nut G 1/2"
(NEN 3258). Screw the parts
without force, adjust the
connection in the necessary
direction and tighten everything.
A
B C
A) End of shaft with nut
B) Washer
C) Elbow (if needed)
Liquid gas
Use the rubber pipe holder for liquid gas.
Always engage the gasket. Then continue
with the gas connection.
The flexible pipe is prepared for apply
when:
• it can not get hot more than room
temperature, higher than 30°C;
• it is no longer than 1500 mm;
• it shows no throttles;
• it is not subject to traction or torsion;
• it does not get in touch with cutting
edges or corners;
• it can be easily examined in order to
make sure its condition.
The control of preservation of the flexible
pipe consists in checking that:
• it does not show cracks, cuts, marks of
burnings on the two ends and on its full
length;
• the material is not hardened, but shows
its correct elasticity;
• the fastening clamps are not rusted;
• expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not
repair the pipe, but replace it.
WARNING! When installation is
complete, make sure that the
seal of each pipe fitting is
correct. Use a soapy solution,
not a flame!
Progress 27
Injectors replacement
1. Remove the pan supports.
2. Remove the caps and crowns of the
burner.
3. With a socket spanner 7 remove the
injectors and replace them with the
ones which are necessary for the type
of gas you use (see table in "Technical
Information" chapter).
4. Assemble the parts, follow the same
procedure backwards.
5. Replace the rating plate (it is near the
gas supply pipe) with the one for the
new type of gas supply. You can find
this plate in the package supplied with
the appliance.
If the supply gas pressure is changeable or
different from the necessary pressure, you
must fit an applicable pressure adjuster on
the gas supply pipe.
Adjustment of minimum level
To adjust the minimum level of the burners:
1.
2.
3.
4.
Light the burner.
Turn the knob on the minimum position.
Remove the knob.
With a thin screwdriver, adjust the
bypass screw position (A).
A
WARNING! Make sure the
flame does not go out when you
quickly turn the knob from the
maximum position to the
minimum position.
Electrical connection
• Make sure that the rated voltage and
type of power on the rating plate agree
with the voltage and the power of the
local power supply.
• This appliance is supplied with a mains
cable and a plug.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure that there is an access to the
mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• There is a risk of fire when the appliance
is in connection with an extension cable,
an adapter or a multiple connection.
Make sure that the ground connection
agrees with the standards and
regulations.
• Do not let the power cable to heat up to
a temperature higher than 90° C.
Make sure that you connect the
blue neutral cable to the terminal
with a letter "N" on it. Connect
the brown (or black) phase
cable to the terminal which has
a letter "L". Keep the phase
cable connected at all times.
Connection cable
5. If you change:
• from natural gas G25 25 mbar to
liquid gas, fully tighten the bypass
screw in.
• from liquid gas to natural gas G25
25 mbar, undo the bypass screw
approximately 1/4 of a turn (1/2 of a
turn for Triple Crown burner).
To replace the connection cable use only
the special cable or its equivalent. The
cable type is: H05V2V2-F T90.
Make sure that the cable section is
applicable to the voltage and the working
temperature. The yellow / green earth wire
must be approximately 2 cm longer than
the brown (or black) phase wire.
28 Progress
Building In
A) supplied seal
B) supplied brackets
CAUTION! Install the appliance
only on a worktop with flat
surface.
min.
650 mm
min.
100 mm
Possibilities for insertion
min.
55 mm
The panel installed below the hob must be
easy to remove and let an easy access in
case a technical assistance intervention is
necessary.
30 mm
480 mm
560 mm
Kitchen unit with door
30 mm
A
A
60 mm
10 mm
11 mm
3 mm
B
11 mm
A
B
min 20 mm
(max 150 mm)
A) Removable panel
B) Space for connections
Kitchen unit with oven
The electrical connection of the hob and the
oven must be installed separately for safety
reasons and to let easy remove oven from
the unit.
TECHNICAL INFORMATION
Hob dimensions
Width
594 mm
Depth
510 mm
Progress 29
Other technical data
TOTAL POWER:
Gas original:
G25 (2L) 25 mbar = 9 kW
Gas replacement:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 654 g/h
Electric supply:
230 V ~ 50 Hz
Appliance category:
II2L3B/P
Gas connection:
R 1/2"
Appliance class:
3
Bypass diameters
BURNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Triple Crown
56
Semi-rapid
32
Auxiliary
28
Gas burners for NATURAL GAS G25 25 mbar
BURNER
NORMAL POWER
kW
MINIMUM POWER
kW
INJECTOR MARK
1/100 mm
Triple Crown
4,0
1,4
147
Semi-rapid
2,0
0,45
100
Auxiliary
1,0
0,33
071
Gas burners for LPG G30/G31 30/30 mbar
BURNER
NORMAL
POWER kW
MINIMUM
POWER kW
INJECTOR
MARK 1/100
mm
NOMINAL GAS
FLOW g/h
Triple Crown
4,0
1,4
98
291
Semi-rapid
2,0
0,45
71
145
Auxiliary
1,0
0,33
50
73
ENERGY EFFICIENCY
Product information according to EU 66/2014
Model identification
PAG6430E-N
Type of hob
Built-in hob
30 Progress
Number of gas burners
Energy efficiency per gas burner
(EE gas burner)
4
Left rear - Semi-rapid
57.0%
Right rear - Rapid
52.0%
Left front - Semi-rapid
57.0%
Right front - Auxiliary
not applicable
Energy efficiency for the gas hob
(EE gas hob)
55.3%
EN 30-2-1: Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1 : Rational use of energy General
Energy saving
•
•
•
•
•
•
•
Before use, make sure that the burners and pan supports are assembled correctly.
Use cookware with diameters applicable to the size of burners.
Center the pot on the burner.
When you heat up water, use only the amount you need.
If it is possible, always put the lids on the cookware.
When the liquid starts to boil, turn down the flame to barely simmer the liquid.
If it is possible, use a pressure cooker. Refer to its user manual.
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
Progress 31
TABLE DES MATIÈRES
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils
31
32
35
36
37
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
38
39
41
44
45
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent
être tenus à l'écart de l'appareil.
32 Progress
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les
résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson
car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé
ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation électrique,
installez un sectionneur avec une ouverture de contact. Il est
indispensable de garantir une déconnexion complète
conformément aux conditions de surtension de catégorie III.
Le fil de terre n'est pas concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation, assurezvous qu'il n'entre pas en contact direct (par exemple, à
l'aide d'un manchon isolant) avec des parties pouvant
atteindre des températures supérieures de 50 °C à la
température ambiante.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: NL
Instructions d’installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement par
un professionnel qualifié.
Progress 33
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque des
gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de
l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond de
l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un panneau
de séparation ignifuge sous l'appareil
pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche et
inapproprié ou une fiche (si présente)
non serrée peuvent être à l'origine d'une
surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne puisse
pas être enlevée sans outils.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la fiche d'alimentation est accessible
une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent être
retirés du support), des disjoncteurs
différentiels et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement
doit présenter une distance d'ouverture
des contacts d'au moins 3 mm.
34 Progress
Raccordement au gaz
• Tous les raccordements au gaz doivent
être effectués par une personne
qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales (nature
et pression du gaz) sont compatibles
avec le réglage de l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur la
plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits de
combustion. Assurez-vous de brancher
l'appareil selon les réglementations
d'installation en vigueur. Veillez à
respecter les exigences en matière
d'aération.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables.
Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile
lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de
cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et un
diamètre supérieur à celui des brûleurs.
• Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
• Assurez-vous que la flamme ne s'éteint
pas lorsque vous tournez rapidement la
manette de la position maximale à la
position minimale.
• N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
• N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
Progress 35
• L'utilisation d'un appareil de cuisson au
gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce où
est installé l'appareil soit bien aérée.
• L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une ventilation
supplémentaire comme l'ouverture
d'une fenêtre, ou une aération plus
efficace en augmentant par exemple la
puissance de la ventilation mécanique si
la pièce en est dotée.
• Cet appareil est exclusivement destiné à
un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour
des usages autres que celui pour lequel
il a été conçu, à des fins de chauffage
par exemple.
• Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou du
produit détartrant, entrer en contact
avec la table de cuisson. Cela peut
provoquer l'apparition de taches mates.
Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
• Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Description de la table de cuisson
1
2
4
3
1
2
3
4
Brûleur semi-rapide
Brûleur à triple couronne
Brûleur auxiliaire
Manettes de commande
36 Progress
Manette de commande
Symbole
Symbole
Description
Description
alimentation en gaz minimale
pas d'alimentation en gaz /
position Arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
A
Vue d'ensemble des brûleurs
B
A
C
D
B
C
D
A)
B)
C)
D)
Couvercle du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur avant
de poser un récipient dessus.
Progress 37
AVERTISSEMENT! Faites très
attention lorsque vous utilisez
une flamme nue dans une
cuisine. Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Enfoncez la manette et tournez-la vers
la gauche jusqu'à la position d'arrivée
de gaz maximale (
).
2. Maintenez la manette enfoncée pendant
10 secondes environ. Cela permet au
thermocouple de chauffer. Sinon,
l'alimentation en gaz est interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle
régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives, le
brûleur ne s'allume pas, vérifiez
que la couronne et son chapeau
sont correctement placés.
AVERTISSEMENT! Ne
maintenez pas la manette de
commande enfoncée plus de
15 secondes. Si le brûleur ne
s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la
manette de commande,
tournez-la sur la position d'arrêt
et attendez au moins 1 minute
avant de réessayer d'allumer le
brûleur.
ATTENTION! En cas de
coupure d'électricité, vous
pouvez allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour cela,
approchez une flamme du
brûleur, tournez la manette vers
la gauche jusqu'à la position
d'arrivée de gaz maximale et
enfoncez-la. Maintenez la
manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre au
thermocouple de chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la
manette de commande sur la
position Arrêt et attendez au
moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le brûleur.
Le générateur d'étincelles peut
s'activer automatiquement
lorsque vous allumez
l'alimentation secteur, après
l'installation ou après une
coupure de courant. C'est
normal.
Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la manette
sur la position Arrêt .
AVERTISSEMENT! Abaissez
ou coupez toujours la flamme
avant de retirer les récipients du
brûleur.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Ustensiles de cuisson
ATTENTION! N'utilisez pas de
plats en fonte, en stéatite, en
grès, de grils ou de plats à
gratin. L'acier inoxydable peut
ternir s'il est trop chauffé.
38 Progress
AVERTISSEMENT! Ne placez
pas le même récipient sur deux
brûleurs.
AVERTISSEMENT! Ne placez
pas de récipients instables ou
déformés sur le brûleur afin
d'éviter les débordements et les
blessures.
ATTENTION! Assurez-vous que
le fond des récipients ne
dépasse pas au-dessus de la
manette de commande sinon la
flamme fait chauffer la manette.
ATTENTION! Assurez-vous que
les poignées des récipients ne
dépassent pas du devant de la
table de cuisson.
Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions des
brûleurs.
Brûleur
Diamètre du
récipient
(mm)
Triple couronne
180 - 260
Semi-rapide (avant)
120 - 180
Semi-rapide (arrière)
120 - 220
Auxiliaire
80 - 160
ATTENTION! Assurez-vous que
les récipients de cuisson sont
bien centrés sur le brûleur afin
de garantir leur stabilité et de
réduire la consommation de
gaz.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson dont
le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Lavez les éléments en acier inoxydable à
l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un
chiffon doux.
Supports de casserole
Les supports de casserole ne
sont pas adaptés au lavage
dans un lave-vaisselle. Ils
doivent être lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole pour
nettoyer facilement la table de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin de
ne pas endommager le
dessus de la table de
cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien attention
lorsque vous les essuyez, car le
revêtement en émail peut présenter des
bords coupants. Si nécessaire, retirez
Progress 39
les taches tenaces à l'aide d'une pâte
nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Assurez-vous que les bras des
supports de casserole se trouvent bien
au centre du brûleur pour que ce
dernier puisse fonctionner
correctement.
de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson à
l'aide d'un chiffon humide et d'un peu
de détergent. Après le nettoyage,
séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon
doux.
• Nettoyez les éléments en émail, le
chapeau et la couronne avec de l'eau
chaude savonneuse et séchez-les
soigneusement avant de les remettre en
place.
Nettoyage de la bougie
d'allumage
Nettoyage de la table
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
contenant du sucre. Sinon, la saleté
pourrait endommager la table de
cuisson.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau, projections
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à
une bougie d'allumage en céramique dotée
d'une électrode en métal. Veillez à maintenir
ces composants propres afin de faciliter
l'allumage. Assurez-vous également que les
orifices des couronnes des brûleurs ne sont
pas obstrués.
Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du tuyau
d'arrivée de gaz et du régulateur de
pression si votre installation en est équipée.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Il n'y a aucune étincelle lorsque vous essayez d'activer le
générateur d'étincelle.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un
électricien qualifié.
40 Progress
Problème
Cause probable
Solution
Le chapeau et la couronne
du brûleur sont mal positionnés.
Placez correctement le chapeau et la couronne du brûleur.
La flamme s'éteint immédiatement après l'allumage.
Le thermocouple n'est pas
suffisamment chauffé.
Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes
maximum une fois la flamme
allumée.
L'anneau de flamme est irrégulier.
La couronne du brûleur est
encrassée par des résidus
alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente agréé.
Veuillez lui fournir les informations se
trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de manipulation
de la part de l'utilisateur, le déplacement du
A
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions relatives
au service après-vente et aux conditions de
garantie figurent dans le livret de garantie.
Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B) Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas échéant).
Progress 41
C) Collez-la sur la notice d'utilisation.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez
les informations de la plaque signalétique
ci-dessous. La plaque signalétique se
trouve au bas de la table de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
Assurez-vous que la pression de
l'alimentation en gaz de
l'appareil correspond aux
valeurs recommandées. Le
raccordement réglable est relié à
la rampe complète par un écrou
fileté G 1/2 po (NEN 3258).
Vissez les pièces sans forcer,
ajustez le raccordement dans le
sens souhaité, puis serrez le
tout.
Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT! Les
instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien de
l'appareil doivent être effectuées
par un professionnel qualifié
selon les normes et règlements
locaux en vigueur.
Effectuez un raccordement fixe (« rigide »)
ou utilisez un tuyau flexible en acier
inoxydable selon les normes en vigueur. Si
vous utilisez des tuyaux flexibles
métalliques, ils ne doivent pas entrer en
contact avec des parties mobiles ni être
comprimés. Soyez également vigilant
lorsque la table est installée avec un four.
Le branchement doit être conforme à la
norme NEN 1078.
A
B C
A) Extrémité du tuyau avec écrou
B) Rondelle
C) Raccord coudé (si nécessaire)
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en caoutchouc
pour le gaz liquéfié. Intercalez toujours le
joint. Continuez alors le raccordement au
gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que la
température ambiante, à savoir plus de
30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des bords
ni des coins tranchants ;
42 Progress
• il peut être facilement contrôlé sur toute
sa longueur afin de vérifier son état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler le
bon état du tuyau flexible :
• il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
AVERTISSEMENT! Lorsque
l'installation est terminée,
assurez-vous que chaque
raccord est étanche. Utilisez une
solution savonneuse et pas de
flamme !
Remplacement des injecteurs
1. Démontez les supports de casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux qui
sont nécessaires pour le type de gaz
que vous utilisez (voir le tableau dans le
chapitre « Caractéristiques
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la même
procédure dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui
se trouve près du tuyau d'arrivée de
gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz peut
être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter un
système de réglage de la pression sur le
tuyau d'arrivée de gaz.
Réglage du niveau minimal
Pour régler le niveau minimal des brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position
minimale.
3. Retirez la manette.
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A).
A
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G25 25 mbar au gaz
liquéfié, serrez entièrement la vis de
réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel G25
25 mbar, dévissez la vis de réglage
d'environ 1/4 de tour (1/2 tour pour
un brûleur à triple couronne).
AVERTISSEMENT! Assurezvous que la flamme ne s'éteint
pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la
position maximale à la position
minimale.
Branchement électrique
• Vérifiez que la tension nominale et le
type d'alimentation figurant sur la plaque
signalétique correspondent aux valeurs
d'alimentation locales.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation électrique et une fiche.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple (risque
d'incendie). Assurez-vous que le
raccordement à la terre est conforme
aux normes et réglementations.
Progress 43
• Le câble d'alimentation ne doit pas être
exposé à une température supérieure à
90 °C.
Assurez-vous de connecter le
câble neutre bleu à la borne
portant la lettre « N ».
Connectez le câble de phase
marron (ou noir) à la borne
portant la lettre « L ». Le câble
de phase doit rester connecté
en permanence.
Câble d'alimentation
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou son
équivalent. Le type de câble est :
H05V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température de
fonctionnement. Le câble de terre jaune/
vert doit être plus long d'environ 2 cm que
le câble de phase marron (ou noir).
Encastrement
A
B
A) joint fourni
B) équerres fournies
ATTENTION! Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est plane.
Possibilités d'insertion
Le panneau installé sous la table de cuisson
doit être facile à retirer et facilement
accessible au cas où une intervention
technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec porte
30 mm
min.
650 mm
min.
100 mm
min.
55 mm
A
30 mm
60 mm
480 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
560 mm
B
A
10 mm
11 mm
3 mm
11 mm
A) Panneau amovible
B) Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être installés
séparément pour des raisons de sécurité et
pour permettre un retrait facile du four de
l'ensemble.
44 Progress
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la table de cuisson
Largeur
594 mm
Profondeur
510 mm
Autres caractéristiques techniques
Gaz d'origine :
G25 (2L) 25 mbar = 9 kW
PUISSANCE TOTALE :
Gaz de remplacement :
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 654 g/h
Alimentation électrique :
230 V ~ 50 Hz
Catégorie de l'appareil :
II2L3B/P
Raccordement au
gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Triple couronne
56
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
Brûleurs à gaz pour GAZ NATUREL G25 25 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE MINIMALE kW
MODÈLE D'INJECTEUR 1/100 mm
Triple couronne
4,0
1,4
147
Semi-rapide
2,0
0,45
100
Auxiliaire
1,0
0,33
071
Progress 45
Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 30/30 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE
NORMALE
kW
PUISSANCE
MINIMALE
kW
MODÈLE
D'INJECTEUR
1/100 mm
DÉBIT DE GAZ
NOMINAL g/h
Triple couronne
4,0
1,4
98
291
Semi-rapide
2,0
0,45
71
145
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
PAG6430E-N
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
4
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz
(EE gas burner)
Efficacité énergétique de la table de
cuisson
(EE gas hob)
Arrière gauche - Semi-rapide
57.0%
Arrière droit - Rapide
52.0%
Avant gauche - Semi-rapide
57.0%
Avant droit - Auxiliaire
non applicable
55.3%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de
l'énergie - Général
Économies d'énergie
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions des
brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser le
liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
46 Progress
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à
la protection de l'environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques
et électroniques. Ne jetez pas les appareils
*
Progress 47
www.progress-hausgeraete.de
867315402-A-472014
Download PDF

advertising