Aeg-Electrolux 69554G-M Handleiding

Aeg-Electrolux 69554G-M Handleiding
69554G-M
Gebruiksaanwijzing
NL
Gaskookplaat
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een goede
keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige
technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak.
En onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en
onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Dan
zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt
nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het
apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
Over deze gebruiksaanwijzing
Onderstaande symbolen vindt u in de tekst en hebben de volgende betekenis:
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
) Aanwijzingen m.b.t. het gebruik
Adviezen en tips
Informatie m.b.t. het milieu
3
Inhoud
Voor de gebruiker
Waarschuwingen en adviezen ....................................................................................................... 4
Uitvoering ................................................................................................................................................ 6
Bediening.................................................................................................................................................. 7
Optimaal rendement ........................................................................................................................... 8
Onderhoud .............................................................................................................................................. 9
Garantie/serviceafdeling .................................................................................................................. 18
Service en originele onderdelen .................................................................................................... 21
Europese garantie .............................................................................................................................. 22
Voor de installateur
Aanwijzingen voor de installateur .............................................................................................. 11
Gasaansluiting ..................................................................................................................................... 11
Ombouw naar vloeibaar gas ......................................................................................................... 12
Technische gegevens ......................................................................................................................... 13
Elektrische aansluiting ..................................................................................................................... 14
Inbouw .................................................................................................................................................... 15
Inbouwmogelijkheden ...................................................................................................................... 17
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen:
2006/95 - 89/336 - 90/396 - 93/68
en de daarbij behorende besluiten.
4
Waarschuwingen en adviezen
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt
geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik
neemt. Deze instructies gelden alleen voor de landen waarvan het
identificatiesymbool is aangebracht op het titelblad van het instructieboekje
en het apparaat zelf.
Tijdens het gebruik
• Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje
bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht
worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan
dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen
waarschuwingen te kunnen beschikken.
• Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen
het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
• Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het bereiden van voedsel in het huishouden;
gebruik het nergens anders voor.
• Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of eigenschappen daarvan te
veranderen.
• Om hygiënische en veiligheidsredenen moet het apparaat altijd schoon worden gehouden.
Vet- en/of voedselresten kunnen brand veroorzaken.
• Controleer altijd of de bedieningsknoppen in de “UIT” stand staan, als de kookplaat niet
meer wordt gebruikt.
• Mocht er in de buurt van de kookplaat een stopcontact zijn, waarop af en toe een ander
huishoudelijk apparaat wordt aangesloten, zorg er dan voor, dat het snoer niet in contact
komt met hete delen van de kookplaat.
• Als de kookplaat niet wordt gebruikt, trek dan de stekker van de vonkontsteking uit het
stopcontact.
• Trek altijd de stekker van de vonkontsteking uit het stopcontact bij het schoonmaken en
onderhoud van de kookplaat.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Gebrek aan ventilatie kan gebrek aan zuurstof
veroorzaken.
Veiligheid van personen
• Houd tijdens het in gebruik zijn van de kookplaat kinderen uit de buurt. Ook na het
uitschakelen blijft het apparaat lang heet. Let op dat kinderen de warme delen niet
aanraken tijdens het afkoelen.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of andere personen wiens
lichamelijke, motorische of geestelijke gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis die
daardoor het apparaat niet kunnen gebruiken zonder supervisie of instructies van een
verantwoordelijk persoon om zeker te zijn van dat het apparaat veilig kan worden
gebruikt.
5
Installatie
• Het installeren en aansluiten van het apparaat dient door een erkend installateur te
geschieden.
• Sluit het apparaat aan op het juiste type gas, zoals vermeld op de sticker naast de
gasaansluiting van de kookplaat.
• Dit toestel is niet aangesloten op een afvoerkanaal voor verbrandingsgassen. Het moet
geplaatst en aangesloten worden in overeenstemming met de geldende voorschriften.
Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan die punten die betrekking hebben op de
ventilatie.
• Door het gebruik van een kooktoestel op gas wordt et warmte en vochtigheid
geproduceerd in het lokaal waar het toestel is opgesteld. Waak erover dat de keuken goed
verlucht wordt waarbij u de natuurlijke verluchting openlaat of een mechanische
voorziening aanbrengt (mechanische dampkap).
• Een langduring en intensief gebruik van het toestel kan een bijkomende verluchting
vereisen, bijv. door het openen van een raam, of een efficiëntere verluchting , bijv. door
het vermogen van de mechanische ventilatie te verhogen, als deze aanwezing is.
• Controleer het apparaat na het uitpakken op beschadigingen. Controleer ook het
aansluitsnoer op beschadigingen. Neem in geval van beschadiging contact op met uw
leverancier.
• De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel af, indien
bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen of in acht genomen.
Service
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico‘s leiden.
• Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling. Alleen originele AEG-onderdelen
voldoen aan alle eisen.
Informatie m.b.t. het milieu
• Houd bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu.
• Als u een oud apparaat afdankt, maak het dan onbruikbaar door het aansluitsnoer af
te snijden.
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
• Het symbool
als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
6
Uitvoering
1
3
3
5
4
2
1. Morsblad
2. Sterkbrander
3. Normaalbrander
4. Sudderbrander
5. Bedieningsknoppen
7
Bediening
De bedieningsknoppen zijn voorzien van de volgende symbolen
= UIT
= maximale gastoevoer
= minimale gastoevoer
Aansteken van de branders
Steek de brander altijd aan voordat u er een pan opzet.
Geïntegreerde ontsteking
)
1. Druk de bij de brander horende knop geheel in en
).
draai hem op de hoogste stand (
Maar houdt vervolgens de knop nog 5 seconden
geheel ingedrukt. Dat is nodig om de
vlambeveiliging in te schakelen. De vlam beveiliging
voorkomt, dat het gas blijft doorstromen, als de
vlam uitwaait of uitgaat door een storing in het
gasnet. Zet vervolgens de knop in de gewenste
stand.
Mocht na verschillende pogingen de brander niet
aan gaan, controleer dan of de vlamverdeler (afb.
1 - B) en het branderdeksel (afb. 1 - A) goed op
hun plaats liggen.
Om de brander uit te schakelen draait u de knop
rechtsom op de UIT "z" stand.
Luciferontsteking
Steek de lucifer aan. Druk de knop van de
betreffendebrander in en draai hem linksom.
Steek de brander direkt aan.
Zet vervolgens de knop in de gewenste stand.
afb. 1
A - Branderdeksel
B - Vlamverdeler
C - Vonkontsteking
D - Vlambeveiliging
Het ontstekingsmechanisme mag niet langer dan 15 seconden ingedrukt worden.
Als de brander niet aan is na 15 seconden, wacht dan minstens 1 minuut
voordat u het nogmaals probeert.
Als de brander per ongeluk dooft, zet dan de knop op UIT "z" en wacht minstens
1 minuut voordat u het nogmaals probeert.
8
Waarschuwing
Druk nooit op de knop van de brander als het branderdeksel niet op de brander
ligt. Doet u dat wel, dan kan de ontstekingsunit z’n zeer hoge spanning niet
kwijt hetgeen tot beschadiging van de ontstekingsunit kan leiden.
Belangrijk: Ontsteek eerst de brander en plaats dan de pan boven de brander.
Zet altijd eerst de brander lager of uit voordat u de pan van de brander
neemt.
Optimaal rendement
Voor een optimaal rendement moet de diameter van de pan aangepast zijn aan de
brander, zodat de vlammen niet langs de zijkant uitslaan (zie tabel). Wij adviseren ook
om de vlam lager te zetten zodra het kookpunt bereikt is.
Gebruik alleen pannen met een vlakke bodem.
Wees voorzichtig als u olie of andere vetstoffen gebruikt (zoals bij het
frituren). Olie en vet ontbranden gemakkelijk bij oververhitting.
Daarom raden wij langdurig gebruik van een grillsteen, schaal van
ongeglazuurd aardewerk of pan van gietijzer af. Vermijd het gebruik
van aluminiumfolie om de kookplaat tijdens het gebruik te beschermen.
Vergewis u ervan dat de pannen niet uitsteken buiten de randen van de
kookplaat en dat ze midden op de branders staan teneinde minder gas
te verbruiken.
Zet geen onstabiele of vervormde pannen op de branders: ze zouden om
kunnen vallen of de inhoud zou over de rand kunnen lopen, waardoor
ongelukken kunnen ontstaan.
De pannen mogen niet op de bedieningszone staan.
BRANDER
MIN. AFMETING MAX. AFMETING
STERKBRANDER
180 MM
260 MM
NORMAALBRANDER
SUDDERBRANDER
120 MM
80 MM
220 MM
160 MM
9
Onderhoud
Trek voordat u de kookplaat gaat schoonmaken altijd eerst de stekker
uit het stopcontact en laat de kookplaat afkoelen.
Voor het reinigen van de emaille delen mag nooit
een agressief middel gebruikt worden. Maak een
sopje van warm water met afwasmiddel.
Maak zeer regelmatig de branders schoon, verwijder
voedselresten, maak de branderringen en -deksels
goed droog met een zacht doekje voordat u ze weer
terug zet.
De pannendragers ook met een sopje van
afwasmiddel schoonmaken. Gebruik voor het
verwijderen van lastige vlekken nooit een
pannenspons van staalwol, een agressief
schoonmaakmiddel, of een pannenspons met een
harde laag. Gebruik voor het verwijderen van
hardnekkig vuil daarvoor in de handel zijnde
schoonmaakmiddelen zonder schurende werking.
afb. 2
Vonkontsteking
De vonkontsteking, bestaand uit een elektrode gevat in een keramisch omhulsel, moet
vrij worden gehouden van voedselresten en vocht, omdat anders de ontsteking niet
functioneert (afb. 1 - C).
10
Pannendragers
Om de pannendragers op hun plek te houden, zijn ze
op metalen pennen aan de achterzijde van de kookplaat
geplaatst.
Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kunnen de
pannendragers van de kookplaat af worden gehaald.
Til de pannendragers in horizontale positie op zoals
aangegeven in afb. 3.
! Vermijd schuin houden van de
pannendragers waarbij er kracht op de
pennen komt, omdat ze dan kunnen
beschadigen of breken.
Controleer na het schoonmaken van de kookplaat of
de pannendragers correct zijn geplaatst (zie afb. 4). De
pannendragers kunnen in de afwasautomaat gereinigd
worden. Als u ze met de hand schoonmaakt, doe dan
voorzichtig bij het afdrogen. Als gevolg van het
emailleerprocédé kunnen hier en daar ruwe kantjes
aanwezig zijn. Indien nodig, hardnekkige vlekken
verwijderen met behulp van een vloeibaar
schoonmaakmiddel.
! Wees voorzichtig bij het terugzetten van
de pannendragers, om krassen op de
glasplaat van de kookplaat te voorkomen.
Als u krassen of scheuren opmerkt, maak
het apparaat dan spanningsloos om het
risico van een elektrische schok te
vermijden en neem contact op met Service
Force Centre.
JA
GEEN
afb. 3
afb. 4
11
Aanwijzingen voor de installateur
De installatie en de aansluiting dienen door een erkend installateur
uitgevoerd te worden, volgens de hem bekende voorschriften en
eventuele voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf.
De aansluiting dient van een GIVEG-goedgekeurde aansluitgaskraan met
koppeling te worden voorzien.
Het vervangen van elektrische bekabeling mag alleen gebeuren door
het technische service center of door personeel met gelijke kundigheid,
overeenkomstig met de huidige bepalingen.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel
of, indien bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen.
Gasaansluiting
Attentie
Bij het gebruik van het apparaat wordt er bij de
verbranding van aardgas zuurstof onttrokken aan
de lucht. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.
De aansluiting moet volgens NEN 1078 gemaakt
worden.
De kookplaat is vanuit de fabriek gemaakt en
ingesteld voor de gassoort zoals aangegeven op
het typeplaatje.
Overtuig u ervan dat deze gegevens
overeenkomen met de geleverde gassoort in de
woning.
afb. 5
A - Aansluitpijp met wartel
Een haakse fitting met 1/2" wartel A (NEN 3258) B - Ringetje
en ringetje worden meegeleverd.
C - Haakse fitting
Schroef een en ander eerst losjes in elkaar, bepaal
de juiste richting en draai de wartel daarna stevig
vast.
Indien de koppeling van de gasslang niet past op de schroefdraad van de meegeleverde
haakse fitting, gebruik dan de met de kookplaat meegeleverde adapter.
WAARSCHUWING
Controleren of alle verbindingen naar het apparaat goed gasdicht zijn,
dient te geschieden met een zeep-oplossing nooit met een vlam.
12
Ombouw naar vloeibaar gas
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Het ingestelde type gas is aangegeven op een sticker naast de gasaansluiting. Bij ombouw
moet de sticker worden vervangen.
Het ombouwen van gasinstallaties mag alleen door een erkend installateur
uitgevoerd worden.
Vóór het ombouwen moet het apparaat worden losgekoppeld van gas- en stroomvoorziening:
draai de gaskraan dicht en schakel de zekeringen in de huisinstallatie uit.
Vervangen van de sproeiers
)
1. De pannendragers verwijderen.
2. De branders en de vonkontsteking verwijderen.
3. M.b.v. een steeksleutel van 7 mm de gassproeiers
losschroeven en verwijderen (afb. 6).
4. In omgekeerde volgorde nieuwe gassproeiers
monteren (zie tabel: Inspuitstukken).
5. De sticker naast de gasaansluiting vervangen.
Deze sticker wordt met het apparaat
meegeleverd.
afb. 6
Als de gasdruk afwijkt van de waarde zoals vermeld
op de sticker naast de gasaansluiting, moet volgens
de geldende normen een passende drukregelaar op de inlaattube worden geplaatst.
Regeling gaspitten
)
1. De brander ontsteken.
2. De bedieningsknop op “minimale gastoevoer”
draaien.
3. De knop verwijderen.
4. De bypass afregelschroef (afb. 7) m.b.v. een
dunne schroevendraaier regelen. In geval van
transformatie van aardgas noor flessengas, het
by-pass schroofje van de kranen goed
vastschroeven.
In geval van transformatie van flessengas noor
aardgas, het by-pass schroofje ongeveer 1/4
draai losschroeven, totdat men een kleine
regelmatige vlam verkrijgt.
• Controleer of de vlam blijft branden als u de
knop snel van maximaal naar minimaal draait.
afb. 7
bypass
afregelschroef
13
Technische gegevens
Afmetingen in mm:
Kookplaat B x D
Uitsnijmaat B x D
580 x 510
550 x 470
Categorie
II2L3B/P
Apparaat Klasse
3
Koppeling gas
G 1/2”
Voeding gas
Aardgas G25 (2L) / 25 mbar
Aansluiting aan
230 V ~ 50 Hz
Tabel: Inspuitstukken
Brander
Maximale
Minimale
Calorish
Calorish
Debiet
Debiet
kW
kW
Maximale Calorish Debiet
Aardgas
G25 - 25 mbar
mark 1/100
Kleinbrander
Normaalbrander
Flessengas
G 30 / G 31 - 30 mbar
m3/h max mark 1/100 g/h-G30 g/h-G31
1
0,33
71
0,111
50
73
71
1,9
0,45
100
0,210
71
137
136
0,75
125
0,321
86
196
193
Aardgas: 2,9
Sterkbrander
Flessengas: 2,7
Diameters bypass afregelschroeven
Brander
Sudderbrander
Normaalbrander
Sterkbrander
Ø bypass
1/100 mm
28
32
42
14
Elektrische aansluiting
• De aansluiting moet volgens NEN 1010 en eventuele speciale voorschriften van het
plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd.
• Het apparaat wordt stekkerklaar geleverd. Het aansluitsnoer moet worden
aangesloten op een geaarde wandcontactdoos (230 V~, 50 Hz). Deze
wandcontactdoos moet overeenkomstig de voorschriften geïnstalleerd zijn.
• Controleer of de zekeringen en de huisinstallatie de belasting van het apparaat
kunnen verdragen (zie typeplaatje).
• Het stopcontact moet geaard zijn.
• Het stopcontact of de meerpolige schakelaar moeten makkelijk toegankelijk zijn.
Het apparaat wordt geleverd zonder aansluitsnoer. Het gebruikte aansluitsnoer
moet van een geschikte stekker worden voorzien die de totale op het typeplaatje
aangegeven elektrische belasting kan dragen. De stekker moet in een passend
stopcontact worden gestoken.
• Als u het apparaat direct aan het net aansluit, moet
tussen net en apparaat een meerpolige schakelaar
worden aangebracht die tussen de contacten een
opening van minimaal 3 mm heeft. Deze moet de
belasting kunnen dragen en genormd zijn. De bruine
fasedraad (die aangesloten is op de “L” clip van de
kookplaat) moet altijd worden aangesloten op het
Neutraal
fasecontact van het stroomnet.
• Het aansluitsnoer moet zodanig worden
Aarde (geel/groen)
geïnstalleerd dat het niet heter kan worden dan
90°C.
afb. 8
Vervangen van het aansluitsnoer
Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend
installateur worden vervangen.
Voor het vervangen van het snoer mag alleen type
H05V2V2-F T9 worden gebruikt, aangepast aan
temperatuur en belasting.
Bovendien moet de groen/gele aardleiding zo’n 2 cm
langer zijn dan de faseleiding en de nulleiding.
Om de klep van het klemmenbord te openen gaat u te
werk als in afb. 9.
afb. 9
15
Inbouw
51
0
580
afb. 10
Deze kookplaten zijn bestemd om te worden ingebouwd in geschikte werkbladen met
een diepte tussen 500 en 600 mm. De afmetingen van de kookplaat vindt u in afb. 10.
De afstand tussen de achterkant van de uitsnede en de keukenwand of achterzijde
van het werkblad moet minimaal 55 mm zijn. De afstand tussen de zijkant en een
wand links of rechts moet minimaal 100 mm zijn.
Plaatsing in het werkblad
Voordat de kookplaat in het gat wordt
geplaatst, moet eerst de afdichting worden
aangebracht. Zorg ervoor, dat de
afdichting niet wordt onderbroken, dat
voorkomt lekken van overgekookt voedsel in
de ommanteling.
Bouw de kookplaat als volgt in:
1. Verwijder de pannendragers, de
branderringen en - deksels en draai de
kookplaat om. Pas op, dat de bougies van
de vonkontsteking niet worden
beschadigd.
2. Leg de meegeleverde afdichtingen tegen
de randen van de mal, als op afb. 11,
zonder dat de afdichtingen overlappen.
3. Plaats de kookplaat in de mal.
4. Zet de kookplaat vast met de betreffende
schroeven (afb. 12).
De rand van de kookplaat vormt een dubbel
labyrint dichting welke een garantie biedt
tegen vocht.
afb. 11
A
A) afdichting
afb. 12
16
afb. 13
17
Inbouwmogelijkheden
Op een keukenmeubel met deur
afb. 14
Zorg er altijd voor, dat de onderzijde van de
kookplaat minimaal 20 mm verwijderd is van
onderliggende kastdelen of voorwerpen.
Een aanbevolen oplossing ziet u in afb. 14. Het
paneel onder de kookplaat moet eenvoudig
kunnen worden verwijderd, zodat bij evt. reparatie
de kookplaat kan worden losgekoppeld.
Boven een oven
Voor de inbouwopeningen, zie afb. 13.
Er zijn twee ventilatieopeningen vereist. De
afbeeldingen 15 en 16
tonen twee mogelijke
oplossingen.
De
elektrische
aansluitingen voor de
oven en de kookplaat
moeten toegankelijk
blijven en afzonderlijk
gelegd worden.
Zorg ervoor dat de
onderzijde van een
bovenkast altijd minimaal
650 mm verwijderd is van
de kookplaat (afb. 13).
a)Verwijderbaar paneel
b)Ruimte voor eventuele
aansluitingen
afb. 15
afb. 16
18
Garantie/serviceafdeling
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit
op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van
het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15
gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum
van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te
stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten
geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend
bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit
die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiksof montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling
of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het
product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en
daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd
aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden
gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
19
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in
rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten
laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de
gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk
is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het
betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker
zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste
aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond
en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van
de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na
de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij
een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale
reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus
werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en
20
arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel
van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden
niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg
met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in
artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is,
zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie
of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden
afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is
toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste
tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats
te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk
gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze
garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij
een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van
de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar
of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis
van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de
consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een
van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken
daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties
moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
21
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel. 0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
Service en originele onderdelen
Deze machine is voor het verlaten van de fabriek getest en bestudeerd door experts
en specialisten, om u het beste resultaat te geven.
Eventuele reparatiewerkzaamheden moeten met de grootste zorg en attentie
gedaan worden.
Daarom adviseren wij dat in het geval van problemen u contact opneemt met de
dichtsbijzijnde Service Centre en opgave doet van de aard van het probleem, het model
(Mod.), het produktnummer (Prod.No.) en het serienummer (Ser.No.) aangegeven
op het typeplaatje in de inspuitset.
Originele onderdelen, goedgekeurd door de fabrikant en met dit symbool zijn alleen
verkrijgbaar bij ons Service Centre en erkende onderdelen winkels.
22
Europese garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemdeb periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van
toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven ankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor
arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op
dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper
van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
23
35906-5901
08/08 R.A
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement