advertisement

Panasonic DMREH58 Upute za uporabu
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
1 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Upute za korištenje
DVD snimač
DMR-EH68
DMR-EH58
Upute/napomene vezane uz SD-kartice i
SD disk se odnose samo na model
DMR-EH68.
Ilustracije u ovim uputama za korištenje prikazuju slike modela srebrne boje
DMR-EH58.
Brojevi regija koje podržava ovaj
uređaj
Brojevi regija su dodijeljeni DVD pisačima i
DVD-videouređajima sukladno zemlji u kojoj se
prodaju.
• Broj regije za ovu jedinicu je “2”.
• Uređaj će reproducirati DVD i video-trake
označene i oznakom “2” ili “ALL” (sve).
Primjer:
2
ALL
2
3
5
Internetska stranica: http://www.panasonic-europe.com
Poštovani kupče
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog proizvoda.
Pažljivo pročitajte ove upute radi optimalnog
rada uređaja i Vaše sigurnosti.
Pročitajte čitave upute prije spajanja, korištenja ili
podešavanja ovog uređaja. Sačuvajte ove upute
za daljnje korištenje.
EP
RQT9070-U
Osnovne
radnje
Brzi vodič za
korištenje
Model br.
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
2 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
OPREZ!
U OVAJ JE UREĐAJ UGRAĐEN LASER.
UPRAVLJANJE ILI PODEŠAVANJE ILI IZVOĐENJE POSTUPAKA
RAZLIČITIH OD NAVEDENIH U UPUTAMA MOGU REZULTIRATI
IZLAGANJEM OPASNOJ RADIJACIJI.
NEMOJTE SAMI OTVARATI POKLOPCE I SAMOSTALNO VRŠITI
PPORAVKE.
PREPUSTITE POPRAVKE STRUČNOM OSOBLJU.
UPOZORENJE:
RADI SMANJIVANJA OPASNOSTI OD POŽARA, ELEKTRIČNOG
UDARA ILI OŠTEĆENJA UREĐAJA,
• UREĐAJ NE IZLAŽITE KIŠI, VLAZI, KAPLJICAMA ILI MLAZU
VODE I NEMOJTE STAVLJATI PREDMETE ISPUNJENE
TEKUĆINOM, KAO ŠTO SU NPR. VAZE, NA UREĐAJ.
• KORISTITE SAMO PREPORUČENE DODATNE DIJELOVE.
• NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC ILI STRAŽNJI DIO UREĐAJA.
TU SE NALAZE DIJELOVI KOJE SE NE MOŽE POPRAVLJATI.
PREPUSTITE POPRAVKE STRUČNOM OSOBLJU.
OPREZ!
• NEMOJTE MONTIRATI ILI POSTAVLJATI OVAJ UREĐAJ
NA POLICU ZA KNJIGE, UGRADBENI ORMAR ILI
DRUGI ZATVORENI PROSTOR. OSIGURAJTE DOBRU
VENTILACIJU UREĐAJA. ZA SPRJEČAVANJE OPASNOSTI
OD ELEKTRIČNOG UREĐAJA ILI POŽARA ZBOG
PREGRIJAVANJA, OSIGURAJTE DA ZAVJESE ILI DRUGI
MATERIJALI NE PREKRIVAJU OTVORE ZA VENTILACIJU.
• NEMOJTE BLOKIRATI VENTILACIJSKE OTVORE UREĐAJA
NOVINAMA, STOLNJACIMA, ZAVJESAMA ILI SLIČNIM
PREDMETIMA.
• NEMOJTE OSTAVLJATI IZVORE OTVORENOG PLAMENA,
KAO ŠTO SU NPR. UPALJENE SVIJEĆE, NA UREĐAJU.
• ODLOŽITE BATERIJE NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIV NAČIN.
OPREZ!
Ukoliko se baterija nepravilno zamjeni, može se javiti opasnost
od eksplozija. Zamijeniti samo jednakim ili odgovarajućim
tipom koji preporučuje proizvođač. Zamjenu izvršiti isključivo
prema proizvođačevim uputama.
OVAJ JE UREĐAJ PREDVIĐEN ZA PRIMJENU SAMO U UMJERENOJ KLIMI.
Tijekom korištenja se može javiti radijska interferencija koju
izazivaju mobilni telefoni. Ukoliko uočite takvu interferenciju,
molimo Vas da povećate razmak između uređaja i mobilnog
telefona.
Utičnica mora biti montirana blizu opreme i dostupna. Glavni
utikač za napajanje treba biti pripremljen za korištenje.
Da biste u potpunosti odvojili ovaj uređaj od AC- napajanja,
odvojite kabel za napajanje iz AC- utičnice.
CLASS 1
LASER PRODUCT
SIGURNOSNE MJERE
Postavljanje
Uređaj postavite na ravnu površinu daleko od sunčevog svjetla,
visokih temperatura i jakih vibracija. Takvi uvjeti mogu oštetiti
kućište i druge komponente te tako skratiti vijek trajanja uređaja.
Nemojte odlagati teške predmete na uređaj.
Napon
Nemojte koristiti izvore napajanja pod visokim naponom. Na taj
način možete preopteretiti uređaj i izazvati požar.
Nemojte koristi napajanje istosmjernom strujom. Prije korištenja
uređaja na brodu ili drugim mjestima gdje se koristi istosmjerna
struja pažljivo provjerite izvor napajanja.
Zaštita mrežnog kabela za AC napajanje
Osigurajte da je kabel za AC napajanje pravilno spojen i da nije
oštećen. Krivo spajanje i oštećenja kabela mogu izazvati požar ili
strujni udar. Nemojte povlačiti, savijati ili opterećivati kabel teškim
predmetima.
Čvrsto prihvatite utikač kada vadite kabel iz utičnice. Povlačenje
AC-kabela može izazvati strujni udar.
Nemojte dodirivati utikač vlažnim rukama. Na taj način možete
izazvati strujni udar.
Strana tijela
Nemojte dozvoliti da u uređaj padnu metalni dijelovi. Tako
možete izazvati strujni udar ili kvar.
Ne dozvolite da u uređaj dospiju tekućine. Tako možete izazvati
strujni udar ili kvar. Ukoliko dođe do toga, odmah iskopčajte uređaj
i obratite se prodavaču.
Nemojte raspršivati insekticide na ili u uređaj. Insekticidi sadrže
zapaljive plinove koji se mogu zapaliti ukoliko se rasprše u uređaj.
Servis
Nemojte pokušavati popraviti ovaj uređaj sami. Ukoliko se
prekine reprodukcija zvuka, ne pale se indikatori, javlja se dim,
odnosno bilo koji drugi problem koji nije naveden ovim uputama,
izvucite mrežni kabel i obratite se prodavaču ili ovlaštenom
servisnom centru. Strujni udar ili oštećenje se mogu dogoditi
ukoliko uređaj popravljaju, rastavljaju ili sastavljaju nestručne
osobe.
Vijek trajanja možete produžiti isključivanjem uređaja iz mreže
ukoliko ga nećete koristiti duže vrijeme.
—Ukoliko vidite ovaj simbol—
Ovaj simbol na proizvodima i/ili popratnoj dokumentaciji
znači da korišteni električni i elektronički proizvodi ne bi
smjeli biti pomiješani s ostalim otpadom iz domaćinstava.
Za pravilno odlaganje, povrat i recikliranje
molimo Vas da odnesete te proizvode
na ovlaštena sabirna mjesta, gdje će biti
preuzeti besplatno. Isto tako, u nekim
zemljama možete vratiti proizvode lokanim
prodavačima pri kupovini odgovarajućeg
novog proizvoda.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže
u očuvanju vrijednih resursa i sprječava
svaki potencijalno negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš, koji
bi se inače javili u slučaju neprikladnog rukovanja otpadom.
Molimo Vas da se obratite nadležnim lokalnim tijelima za
dodatne informacije o najbližem ovlaštenom sabirnom mjestu.
Za neprikladno odlaganje ove vrste otpada se mogu primijeniti
kazne, sukladno nacionalnom zakonodavstvu.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ukoliko želite odložiti električnu i elektroničku opremu, obratite
se Vašem posredniku ili dobavljaču za daljnje informacije.
(Unutrašnjost proizvoda)
RQT9070
2
Podaci o odlaganju u drugim zemljama izvan Europske
Unije
Ovi su podaci važeći samo na području Europske unije.
Ukoliko želite odložiti ovaj proizvod, molimo Vas da se obratite
nadležnim lokalnim tijelima ili posrednicima i raspitate se o
odgovarajućoj metodi odlaganja.
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 3 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Sadržaj
Napredne operacije
Važne napomene za snimanje..........................................20
Napredno snimanje...........................................................21
Modusi snimanja i prosječno vrijeme snimanja...............21
Kada se prikaže izbornik za potvrdu formatiranja............21
Kod vađenja snimljenog diska.........................................21
Prilagodljivo snimanje......................................................22
Reprodukcija za vrijeme snimanja...................................22
Snimanje prijenosa sa vanjske opreme..........................23
Programirano snimanje preko televizora.........................23
Snimanje s digitalnog/satelitskog prijamnika
ili dekodera.......................................................................23
Povezano programirano snimanje preko vanjske
opreme (digitalni/satelitski prijamnik) - EXT LINK............23
Kopiranje sa snimača za videotrake...............................23
Ručno snimanje...............................................................23
DV automatsko snimanje (DV Auto Rec)..........................23
Napredno snimanje pomoću tajmera..............................24
Ručno programiranje tajmera za snimanje......................24
Otkazivanje snimanja kada je snimanje već počelo.........24
Za prekid stanja pripravnosti uređaja..............................24
Napomene o snimanju preko tajmera..............................24
Provjera, izmjena ili brisanje programa............................25
Pomoćno snimanje..........................................................25
Automatsko ponavljanje snimanja...................................25
VPS/PDC funkcija............................................................27
Napredna reprodukcija.....................................................26
Operacije tijekom reprodukcije........................................26
Promjena postavki zvuka tijekom reprodukcije...............26
Odabir snimljenih programa (naslova ) za reprod. –Dir. nav..........27
Izmjena izgleda direktne navigacije.................................27
Sortiranje naslova za lakše pretraživanje.........................27
Reprodukcija skupnih naslova
..................................27
Uređivanje skupine naziva
........................................27
Reprodukcija DivX i MP3 datoteka te slika.....................28
Prikaz izbornika................................................................28
Reprodukcija DivX video sadržaja...................................28
Reprodukcija MP3 datoteka............................................29
Reprodukcija slika............................................................30
Korisne fukcije prilikom reprodukcije slika.......................31
Reprodukcija glazbe.........................................................32
Reprodukcija glazbenog CD-a.........................................32
Reprodukcija glazbe snimljene na HDD...........................32
Korisne funkcije tijekom reprodukcije glazbe..................32
Praktične funkcije..............................................................33
Prozor IZBORNIKA ZA FUNKCIJE...................................33
Za pauziranje TV programa koji trenutno gledate............33
Operacije vezane uz TV (VIERA Link “HDAVI ControlTM”
“Q-Link)............................................................................................. 34
Jednostavna kontrola samo pomoću VIERA daljinskog upravljača....35
Izbornici postavki
Korištenje izbornika na ekranu/Statusna poruka..........52
Korištenje izbornika na ekranu.........................................52
Statusne poruke...............................................................53
Rukovanje HDD-om, diskom i karticom..........................54
Uobičajeni postupci.........................................................54
Postavljanje zaštite..........................................................54
Davanje imena disku........................................................54
Brisanje svih naslova i popisa za reprodukciju - Brisanje svih naslova... 55
Brisanje čitavog sadržaja-format.....................................55
Odabir stila pozadine–top izbornik..................................56
Odabir gornjeg izbornika-Auto-Play Select.....................56
Osposobljavanje diskova za reprodukciju na drugoj opremi-Završetak.. 56
Stvaranje gornjeg izbornika - Stvorite gornji izbornik......56
Izmjena postavki uređaja..................................................57
Uobičajeni postupak........................................................57
Ugađanje..........................................................................57
Disk..................................................................................58
Slika.................................................................................59
Zvuk.................................................................................59
Zaslon..............................................................................59
Spajanje...........................................................................60
Ostalo...............................................................................61
Ostale postavke.................................................................62
Rukovanje TV-prijemnikom..............................................62
Zaključavanje...................................................................62
Početak
korištenja
Brzi vodič za
korištenje
Osnovne
operacije
Reprodukcija snimljenih video sadržaja/ diskova za reprodukciju..16
Snimanje televizijskih programa.....................................17
Programirano snimanje...................................................18
Brisanje naslova...............................................................19
Napredne
operacije
Osnovne operacije
Kopiranje naslova ili popisa za reprodukciju..................43
Kopiranje..........................................................................44
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje - Napredno kopiranje..........45
Kopiranje dovršenih DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R and +R DL diskova..............................46
Kopiranje SD videa sa SD kartice
...........................47
Kopiranje SD videa s video-uređaja
.......................47
Kopiranje slika...................................................................48
Kopiranje svih slika sa USB memorije - Kopiranje svih slika...........48
Kopiranje novih slika sa SD-kartice - Kopiranje novih slika
. ..48
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje...........................48
Kopiranje glazbe na HDD.................................................50
O Gracenote® bazi podataka...........................................50
Kopiranje glazbe s CD-a..................................................50
Kopiranje glazbe s USB-memorije...................................50
Nadogradnja Gracenote® baze podataka........................51
Uređivanje
Vodič kroz funkcije...............................................................6
KORAK 1. Spajanje............................................................8
KORAK 2. Podeš. prim. kanala i postavki odnosa slike na TV-u....10
Podaci o HDD-u i diskovima...........................................11
Podaci o USB memoriji i kartici......................................13
Vezano uz DivX datoteke, MP3 datoteke i slike (JPEG)................. 14
Upravljanje medijima (Diskovi/USB memorija/SD kartica)..........15
Kopiranje
Kopiranje
Brzi vodič za korištenje
Uređivanje naslova/poglavlja...........................................36
Kreiranje, uređivanje i reproduciranje popisa za reprodukciju....... 38
Uređivanje slika i glazbe...................................................40
Upisivanje teksta...............................................................42
Upute
Dodatne veze.....................................................................63
Spajanje televizora sa S VIDEO terminalima....................63
Spajanje televizora s COMPONENT VIDEO terminalima63
Spajanje pojačala s digitalnim izlaznim terminalom.........64
Spajanje stereo pojačala..................................................64
Spajanje s HDMI kompatibilnim televizorom i prijamnikom.............. 64
Spajanje televizora i VCR-a..............................................65
Često postavljana pitanja.................................................66
Poruke................................................................................67
Uputstva o uklanjanju kvarova.........................................69
Sigurnosne mjere opreza.................................................75
Specifikacije.......................................................................76
Glosar.................................................................................78
Kazalo............................................................ Stražnji ovitak
O opisima u ovim uputama za korištenje
• Ove upute za korištenje se odnose na modele DMR-EH68
i DMR-EH58. Osim ako nije drugačije naznačeno, nacrti
u ovim uputama se odnose na crni model DMR-EH58.
: upućuje na osobine koje se odnose isključivo na DMR-EH68.
: upućuje na osobine koje se odnose isključivo na DMR-EH58.
• Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD diskove se
odnose samo na model DMR-EH68.
• Stranice koje treba pogledati su označene s “”
Izbornici za
postavke
Sigurnosne mjere................................................................2
Priloženi dodaci...................................................................4
Podaci o daljinskom upravljaču.........................................4
Upute za rukovanje HDD-om (tvrdim diskom)..................5
Održavanje uređaja.............................................................5
Uređivanje
Upute
Početak korištenja
RQT9070
3
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 4 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Priloženi dodaci
Molimo pregledajte i provjerite dostavljene isporučene dodatke.
(Brojevi proizvoda vrijede od veljače 2008. Oni su podložni promjenama.)
(N2QAYB000125)
1 Daljinski upravljač 1 kabel za AC-napajanje
Za korištenje samo s ovim
uređajem. Nemojte ih spajati
na drugu opremu. Isto tako,
nemojte koristiti kabele za
druge uređaje na ovom
uređaju.
1 RF koaksijalni kabel
2 Baterije
za daljinski upravljač
1 Audio/video kabel
Podaci o daljinskom upravljaču
Baterije
• Umetnite baterije tako da polovi (+ i -) odgovaraju onima na
daljinskom upravljaču.
• Nemojte koristiti baterije koje se mogu ponovno puniti.
Korištenje
Senzor za signal daljinskog upravljača
20
30
R6/LR6, AA
• Nemojte miješati nove i korištene baterije.
• Nemojte istovremeno koristiti različite vrste baterije.
• Nemojte zagrijavati upravljač ili ga izlagati plamenu.
• Nemojte ostavljati baterije u automobilu direktno izložene
sunčevoj svjetlosti duže vrijeme uz zatvorene prozore i vrata.
• Nemojte rastavljati ili prespajati žice.
• Nemojte pokušavati napuniti alkalne ili manganske baterije.
• Nemojte koristiti baterije ukoliko je oguljen pokrovni sloj.
Nepravilno upravljanje baterijama može izazvati istjecanje
elektrolita, što može oštetiti predmete s kojima tekućina dolazi u
dodir i može izazvati požar.
Izvadite baterije ukoliko daljinski upravljač neće biti korišten duže
vrijeme.
Čuvati na hladnom, tamnom mjestu.
Funkcije daljinskog upravljača (6)
RQT9070
4
20
30
7 m direktno ispred jedinice
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 5 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
HDD je vrlo precizan uređaj za snimanje i zbog mogućnosti dugog snimanja i vrlo brzog rada predstavlja uređaj koji je lako podložan
oštećenjima.
U pravilu, pohranjujte važne sadržaje na diskove, kao sigurnosne kopije.
n HDD je uređaj koji nije otporan na vibracije/udarce ili prašinu.
Ovisno o okruženju gdje se koristi i rukovanju HDD-om, neki sadržaji mogu biti oštećeni, tako da reprodukcija i snimanje više ne mogu biti
izvršeni.
Posebice tijekom rada nemojte izlagati uređaj bilo kakvim vibracijama, udarcima ili izvlačiti kabel za napajanje iz utičnice. U slučaju da tijekom
reproducije ili snimanja nestane struje, sadržaj može biti oštećen.
n HDD je uređaj za privremeno čuvanje sadržaja.
HDD nije uređaj za trajno pohranjivanje snimljenih sadržaja. Koristite HDD za privremeno pohranjivanje sadržaja koje ćete jednom pogledati,
urediti ili kopirati. Preporučuje se da pohranjeni sadržaj pohranite na disk ili da sačuvate originalne podatke ili CD s kojeg je sadržaj kopiran.
n Odmah kopirajte (napravite sigurnosnu kopiju) cjelokupnog sadržaja ukoliko uočite da bi moglo biti problema s
HDD-om.
Ukoliko se jave nepravilnosti u radu HDD-a, mogu se javiti čudni zvukovi ili problemi sa slikom (šum blokova, itd.). Nastavak korištenja HDD-a
u tom stanju može pogoršati problem i u najgorem slučaju se HDD neće moći više koristiti. Čim uočite takve probleme, kopirajte sve sadržaje
na disk i zatražite servis. Sadržaji (podaci) snimljeni na HDD koji se više ne može koristiti se ne mogu vratiti.
• Kada se uređaj uključuje ili isključuje, moguće je da će se javiti neuobičajeni zvuk. To nije znak da ima problema s ovim uređajem.
n Upozorenje pri postavljanju
• Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor gdje su stražnji
ventilator za hlađenje i ventilatori sa strane prekriveni.
• Postavite uređaj na ravnu površinu koja nije izložena
vibracijama ili udarcima.
• Uređaj nemojte ostavljati na
NIJE
predmetima koji proizvode toplinu,
DOZVOLJENO
kao npr. video ili sl.
• Nemojte postaviti uređaj u prostoru
gdje su promjene temperatura vrlo
Ovaj uređaj
česte.
• Postavite uređaj u prostoru gdje ne
VCR
dolazi do kondenzacije. Kondenzacija
je fenomen koji nastaje kada se
tekućina formira na hladnoj površini pri ekstremnim promjenama
temperature. Kondenzacija može izazvati interna oštećenja
uređaja.
• Uvjeti u kojima se može javiti kondenzacija
- Ukoliko dođe do ekstremne promjene temperature (pomicanje
iz vrlo vrućeg prostora u vrlo hladan prostor ili obrnuto) ili
ukoliko je uređaj izložen radu klima-uređaja ili kada hladni zrak
direktno utječe na jedinicu). Ukoliko je HDD (zagrijava se tijekom
rada) izložen hladnom zraku, može doći do kondenzacije u
unutrašnjosti HDD-a i izazvati oštećenje glava HDD-a, itd.
– Ukoliko je vlaga zraka vrlo visoka ili ima puno pare u prostoriji
– Tijekom kišnog razdoblja.
U gore navedenim situacijama, bez uključivanja uređaja, ostavite
uređaj na sobnoj temperaturi radi kondicioniranja i pričekajte 2-3
sata dok ne nestane kondenzacija.
n Dim cigareta i sl. izaziva smetnje u radu ili kvar
Može doći do kvara uređaja ukoliko u jedinicu uđe dim cigareta ili
sprej protiv kukaca/para,itd.
n Tijekom rada
• Nemojte pomicati uređaj ili ga izlagati vibracijama ili udarcima.
(Može doći do oštećenja HDD-a).
• Nemojte isključivati kabel za AC-napajanje iz utičnice ili
prebacivati Sklopku za uključivanje.
Kada je uređaj uključen, HDD se okreće pri veliki brzinama.
Zvukovi ili kretanje
zbog rotiranja su normalni.
n Kod premještanja jedinice
1
2
3
Isključite uređaj. (Pričekajte dok sa zaslona ne nestane “BYE”.)
Isključite kabel za AC-napajanje iz utičnice.
Uređaj smijete premjestiti samo ukoliko se uređaj u potpunosti
zaustavio (otprilike 2 minute) kako biste spriječili izlaganje
uređaja vibracijama ili udarcima.
(Čak i nakon isključivanja, HDD nastavlja raditi još kratko
vrijeme.)
n Preostalo vrijeme snimanja na HDD-u
Ovaj uređaj snimanje vrši pomoću VBR (varijabilna stopa kompresije)- sustava za komprimiranje podataka radi promjene snimljenih segmenata
podataka zbog usklađivanja sa snimljenim segmentima video podataka što može izazvati razlike u prikazanom vremenu trajanja i prostora
raspoloživog za snimanje.
Ukoliko raspoloživa količina vremena nije dovoljna, obrišite sve nepotrebne naslove radi dobivanja dovoljno prostora prije nego što počnete sa
snimanjem. (Brisanje rasporeda reprodukcije neće povećati raspoloživo vrijeme.)
n Naknada štete zbog snimljenog sadržaja
Panasonic ne preuzima odgovornost za direktne ili indirektne štete zbog bilo koje vrste problema koji su rezultirali gubitkom snimljenog ili
uređivanog sadržaja (podataka) i ne jamči za bilo koji sadržaj ukoliko snimanje ili uređivanje ne rade ispravno. Isto tako, gore navedeno se
primjenjuje u slučaju da su izvršeni bilo kakvi popravci uređaja (to se odnosi i na druge komponente koje nisu HDD).
Priloženi pribor/Podaci o daljinskom upravljaču (Rukovanje HDD-om (tvrdim diskom)/ Održavanje uređaja
Upute za rukovanje HDD-om (tvrdim diskom)
Održavanje uređaja
Osjetljivi dijelovi ovog uređaja su iznimno osjetljivi na utjecaje iz
okoliša, posebice temperaturu, vlagu i prašinu. Dim cigareta također
može izazvati smetnje u radu ili kvar uređaja.
Uređaj možete očistiti mekanom, suhom krpom.
• Nikada nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili benzin za čišćenje
ovog uređaja.
• Prije korištenja kemijski obrađene krpe, pažljivo pročitajte upute
priložene uz krpu.
Poštujte sljedeće točke da bi ste omogućili trajni užitak pri
slušanju i gledanju.
Prašina i prljavština se mogu nakupiti na leći uređaja tijekom
vremena, što onemogućuje snimanje ili reprodukciju diskova.
Upotrijebite čistač za leće DVD-uređaja (nije u opsegu isporuke)
jednom godišnje, ovisno o učestalosti korištenja i radnom okruženju.
Pažljivo pročitajte upute za korištenje čistača za leće prije korištenja.
Čistač leća za DVD-uređaje: RP-CL720E
• Ovaj čistač leća možda nije dostupan u prodaji ovisno o regiji.
Nemojte stavljati uređaj
na pojačala ili opremu
koja se zagrijava.
NIJE DOZVOLJENO
Toplina može oštetiti uređaj.
Nemojte blokirati ventilator za hlađenje stražnje ploče.
Prije pomicanja uređaja provjerite je li ladica za
diskove prazna.
Ukoliko to ne učinite, možete ozbiljno oštetiti ne samo disk,
već i sam uređaj.
RQT9070
5
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 6 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Vodič kroz funkcije
Daljinski upravljač
Upute za korištenje su načelno opisane kroz uporabu daljinskog upravljača.
DV D
TV
VOL
CH
DRI V E
SELECT
AV
3
6
9
1 2
4 5
7 8
DELETE
0
Sho wView
STATUS
INPUT
SELECT
SKIP
STOP
CH
SLO W/SEARCH
PAUSE
PLAY/x1.3
TIME SLIP
EXIT
PR O
G /C H E C K
C T I O N ME N U
DIR E C T NAV IG ATO
R
FUN
OK
OPTIO N
AUDIO
REC
RQT9070
6
RETUR N
CREATE
DISPLAY CHAPTER MANUAL SKIP
REC MODE
EXT LI NK DIRECT T V REC
Uključivanje uređaja ( 10)
Odabir jedinice [HDD, DVD or SD (
)] ( 16, 17, 32)
Jedinica se mijenja svaki puta kada pritisnete [DRIVE SELECT].
Odabir kanala i broja naslova, itd. Upisivanje brojeva.
Brisanje nepotrebnih snimljenih naslova, slika ili glazbe ( 19, 43)
Osnovne operacije za snimanje i reprodukciju
Preskakanje upisanog vremena ( 28)
Odabir/OK, okvir po okvir ( 28)
Prikaz DIRECT NAVIGATOR (direktna navigacija) ( 29, 38)
Prikaz izbornika OPTION (opcije) (38)
Ovaj se izbornik koristi prilikom reprodukcije ili uređivanja naslova
i slika, itd.
Odabir izbornika za audio-datoteke ( 28)
Tipke u boji
– za prebacivanje u izbornik DIRECT NAVIGATOR
(direktna navigacija) ( 29, 32, 34)
– za prebacivanje na video/popis za reprodukciju ( 47)
– za postavke ručnog podešavanja ( 57)
Prikaz izbornika na zaslonu ( 54)
Funkcije snimanja
• [REC] Početak snimanja ( 17)
• [REC MODE] Promjena načina snimanja ( 17)
• [F Rec] Početak prilagodljivog snimanja ( 23)
• [DIRECT TV REC] Direktno snimanje sa TV-a ( 36)
Prenošenje signala daljinskog upravljača
Funkcije televizora ( 64)
Odabir kanala ( 17)
Show ShowView zaslon ( 18)
Odabir ulaza (AV1, AV2, AV3, AV4 ili DV) ( 23, 24)
Prikaz poruka o statusu ( 55)
Izlaz iz prikaza izbornika
Prikaz izbornika za tajmer za snimanje ( 25)
Prikaz izbornika za FUNKCIJE ( 35)
Preko izbornika za FUNKCIJE možete jednostavno i brzo
pristupiti postavkama glavnih funkcija (reprodukcija, snimanje,
itd).
Povratak na prethodni izbornik
Oblikovanje poglavlja ( 26)
Preskočiti otprilike 1 minutu prema naprijed  26)
7 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Glavna jedinica
OPEN / CLOSE
REC
Povucite da biste otvorili
prednju ploču.
OPEN / CLOSE
Vodič kroz upravljačke funkcije
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
REC
Sklopka za pripravnost/uključivanje ( /I) ( 10)
Pritisnite ukoliko želite uključiti uređaj iz stanja pripravnosti, odnosno
FULL
prebaciti u stanje pripravnosti. U stanju pripravnosti
uređaj još uvijek
troši manje količine energije.
Ladica za disk ( 15)
Priključak za digitalni video (DV) kamkorder ( 24)
Priključak za VCR, kamkorder, itd. ( 24, 65)
Zaslon ( ispod)
Otvaranje/zatvaranje ladice za disk ( 15)
USB ulaz ( 15)
Stop ( 17, 26)
Početak reprodukcije ( 16)
Odabir kanala ( 17)
Početak snimanja ( 17)/Određivanje
prestanka snimanja ( 17)
Senzor za signal daljinskog upravljača
utor za SD-karticu ( 15)
Terminali stražnje ploče ( 8, 9, 63, 64, 65)
Zaslon uređaja
REC
PLAY
Oznaka kopiranja
Povezana programirana snimanja s indikatorom za vanjsku opremu
Oznaka
snimanja
Oznaka
reprodukcije
REC
Oznaka snimanja/
reprodukcije
REC
PLAY
PLAY
Oznaka za programirano snimanje
Oznaka utora za SD-karticu
Oznaka diska
Oznaka diska [HDD, DVD ili SD (
)]
Oznaka glavnog područja zaslona
Oznaka modusa snimanja
• Oznake za funkcije koje ovaj uređaj ne podržava ne svijetle.
RQT9070
7
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
8 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
KORAK 1 Spajanje
Korištenje Scart kabela s 21 pinom
• Možete koristiti brojne Q-Link funkcije tako što ćete spojiti uređaj na televizor kompatibilan s Q-link funkcijom. ( 36)
• Ukoliko je Vaš televizor opremljen RGB - ulazom, spajanjem preko posve ožičenog Scart-kabela s 21 pinom kroz RGB izlaz na ovom uređaju možete
reproducirati video sadržaje. ( 78)
“AV1 Output” u Izborniku za postavke ( 62)
• Prije spajanja, isključite svu opremu i pročitajte odgovarajuće upute za korištenje.
• Odaberite između sheme spajanja A-B. Provjerite načine spajanja koji nisu provjereni s Vašim prodavačem.
• Pročitajte „Dodatni priključci“ ( 65) za priključivanje drugih terminala i priključaka s drugom opremom.
Ukoliko uređaj neće biti korišten duže vrijeme
Da biste smanjili potrošnju električne energije, isključite uređaj iz utičnice za napajanje. Uređaj troši manje količine energije, čak i ako je isključen
[otprilike 2 W (štedni modus rada)]
Kada je uključena opcija “Power Save” (štednja el. energije), opcija “Quick Start” (brzo kretanje) ne funkcionira.
A
Spajanje na televizor
Prema anteni
Stražnja ploča televizora
Kabel
antene
1 2
VHF/UHF
RF IN
Prema utičnici
(AC 220 do 240 V, 50 Hz)
AV
Spajanje drugih terminala osim
Scart kabela s 21 pinom
( 9, 65)
RF koaksijalni kabel
(priložen)
3
Mrežni kabel za AC napajanje
(priložen)
Spojiti tek kad su spojeni
ostali dijelovi
Posve ožičeni Scart
kabel s 21 pinom
4
Ventilator za hlađenje
RF
IN
Y
PB
AV1
(TV)
PR
OPTICAL
OUT
RF
OUT
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
AV OUT
Stražnja ploča ovog uređaja
B
Spajanje televizora i digitalnog/satelitskog prijemnika
Prema anteni
Kabel
antene
1 2
Stražnja ploča televizora
VHF/UHF
RF IN
AV
RF koaksijalni kabel
(priložen)
Prema utičnici
(AC 220 do 240 V, 50 Hz)
Spajanje drugih terminala osim
Scart kabela s 21 pinom
( 9, 65)
3
Mrežni kabel za AC napajanje
(priložen)
Spojiti tek kad su spojeni ostali
dijelovi
Posve ožičeni Scart
kabel s 21 pinom
5
Ventilator za hlađenje
RF
IN
Y
PB
OPTICAL
AV1
(TV)
PR
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
OUT
RF
OUT
AV2 (DECODER/EXT)
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
AC IN
AV OUT
Stražnja ploča ovog uređaja
Scart kabel s 21 pinom
Stražnja ploča digitalnog
satelitskog prijamnika
4
AV
Spojite uređaj direktno na televizor
Ukoliko spojite uređaj preko AV-izbornika ili VCR-a
na televizor, na video signal će utjecati sustavi zaštite
od umnožavanja i slika možda neće biti prikazana
pravilno.
NIJE PRAVILNO
Televizor
VCR
Ova j uređaj
RQT9070
8
AV2 izlaz i podešene postavke „AV2 Connection“
(AV2 priključak) u izborniku za postavke ( 62)
• Kod spajanja na televizor s ugrađenim VCR-om
Spojiti na ulazne terminale na televizoru ukoliko postoje ulazni terminali i
na televizoru i VCR-u
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
9 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Možete uživati u visokokvalitetnoj slici dodavanjem priključka za HDMI- kabel na Scart-kabel s 21 pinom između ovog uređaja i Vašeg TV-a
kao što je opisano na 8. stranici.
Spajanje na TV preko HDMI (High Definition Multimedia Interface) kabela
Korak 1. Spajanje
Kada je priključak izvršen na HDMI kompatibilni uređaj, prenosi se nekomprimirani digitalni audio i video signal. Možete uživati u visokokvalitetnim digitalnim video
i audio zapisima preko samo jednog kabela. Prilikom spajanja na HDTV (High Definition Television) kompatibilnim s HDMI-em, izlaz može biti prebačen na 1080p,
1080i ili 720p HD video.
• Ova jedinica uključuje HDMITM (V.1.3 s Deep Colour) tehnologiju.
• Video izlazi prebačeni na 1920×1080 rezoluciju, iako visoke kvalitete, prikazuju nešto nižu subjektivnu rezoluciju slike nego što su stvarni,
nativni 1080p puni-HD izvori. Obratite se trgovcu za detalje.
• Koristite molimo brze HDMI kabele koji nose HDMI logotip (kao što je prikazano na pokrovu).
Vezano uz funkciju VIERA Link “HDAVI ControlTM“
Prilikom spajanja sa Panasonicovim TV-om (VIERA) ili prijemnikom opremljenim funkcijom “HDAVI Control”, operacije povezivanja su
moguće. [ 36, Operacije povezivanja s TV-om (povezivanje s VIERA Link “HDAVI ControlTM”)]
• Ne smiju se koristiti kabeli koji nisu kompatibilni s HDMI- tehnologijom.
• Preporučuje se da koristite Panasonicov HDMI-kabel.
Broj preporučenog dijela:
RP-CDHG10 (1.0 m), RP-CDHG15 (1.5 m), RP-CDHG20 (2.0 m), RP-CDHG30 (3.0 m), RP-CDHG50 (5.0 m), itd.
AV
Spajanje s Panasonicovim TV-om (VIERA)
Ukoliko je priključen Scart kabel s 21 pinom,
dostupne su sljedeće funkcije:
• Učitavanje s TV-a ( 36)
• direktno snimanje s TV-a ( 36)
• Reprodukcija slika s digitalnog/satelitskog
prijemnika ili dekodera
(U tom slučaju prebacite ulaz na televizoru
na „AV“)
Posve ožičen Scart
kabel s 21 pinom
HDMI-kabel
RF
IN
Y
PB
RF
OUT
OPTICAL
PR
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
HDMI AV OUT
AV1
(TV)
OUT
• Prebacite “Digital Audio Output” na “HDMI
and Optical” ( 60).
(Zadana postavka je “HDMI and Optical”.)
Stražnji dio
TV-prijemnika
HDMI IN
AV2 (DECODER/EXT)
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
AV OUT
Stražnja ploča ovog uređaja
Scart-kabel s 21 pinom
AV
Stražnja ploča digitalnog/
satelitskog prijamnika
• Ukoliko vršite spajanje na TV koji je kompatibilan samo sa dvokanalskim audio-izlazom, bit će smanjen broj audio kanala s 3 kanala ili više
(78) na izlaz s 2 kanala, čak i ako je spajanje izvršeno preko HDMI- kabela. (Kod nekih diskova se ne može smanjiti broj kanala.)
• Ovaj uređaj ne možete spojiti na DVI uređaje koji nisu kompatibilni s HDCP-om.
Za uređaje koji su kompatibilni s HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) zaštitom od umnožavanja koji su opremljeni digitalnim
DVI ulaznim terminalom (monitori računala, itd.):
Ovisno o jedinici, slike možda neće biti reproducirane pravilno ili uopće neće biti prikazane kada je priključivanje izvršeno preko DVI/HDMI
kabela. (Audio ne može biti prikazan na izlazu.)
RQT9070
9
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
10 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
KORAK 2 Podešavanje primljenih kanala i postavki odnosa slike na TV-u
• Ukoliko se na televizoru pojavi izbornik za podešavanje
odnosa slike
DVD
TV
DVD
AV
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT
SKIP
4:3 TV
PAUSE
STOP
ShowView
EXIT
DIRECT NAVIGATO
R
OPTION
FULL
CTION MENU
FUN
,
OK
, ,
OK
STATUS
G/CHECK
PRO
LLUF
Letterbox
SELECT
PLAY/x1.3
OK
16:9
Pan & Scan
CH
SLOW/SEARCH
TIME SLIP
FULL
16:9 WIDE TV
RETURN
CREATE
AUDIO
DISPLAY CHAPTER MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
EXIT (izlaz)
FUNCTIONS
MENU (izbornik
za funkcije)
RETURN
(povrat)
RETURN
• 16:9:
Ukoliko je uređaj spojen na TV prijamnik sa širokim
zaslonom (16:9)
• Pan & Scan:
Kada je spojen na TV prijamnik s odnosom slike
4:3, slika se obrezuje sa strane za odnos
slike 16:9.
• Letterbox:
Kada je spojen na TV prijamnik s odnosom slike 4:3,
16:9 slika se prikazuje u letterbox prikazu ( 78).
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir odosa slike na TV prijamniku
i pritisnite [OK].
Postavljanje je završeno kada ugledate sliku na TV prijamniku.
FULL
FULL
TV Aspect
VOL
CH
DRIVE
SELECT
n Za korisnike koji u odabrali „Others“ (ostale) u koraku 2
FULL
Za promjenu prikazanog izbornika na jeziku koji želite prikazati
FULL
1 Dok je uređaj zaustavljen, pritisnite [FUNCTION MENU].
FULL
2 Pritisnite [ , ] za odabir „To others“ (ostalo) i pritisnite [OK].
FULL
3 Pritisnite [ , ] za odabir „Setup“ (postavke) i pritisnite [OK].
FULL
4 Pritisnite [ , ] za prikaz „Display“ (zaslon) i pritisnite [ ].
FULL
FULL
5 Pritisnite [ , ] za odabir „Language“ (jezik) i pritisnite [OK].
FULL
Uključite televizor i odaberite
odgovarajući AV ulaz koji odgovara za
priključivanje na ovaj uređaj.
6 Pritisnite [ , ] za odabir željenog jezika i pritisnite [OK].
2
Pritisnite [
Ukoliko se u izborniku za zemlje odabere Poccия (Rusija), nazivi TV-kanala
možda neće biti pravilno prikazani, a automatsko podešavanje sata možda
neće raditi. Podesite sat ručno ( 63).
Za upisivanje ili izmjenu naziva TV stanice ( 59)
Pos
4
Download in progress. Please wait.
RETURN: to cancel
RETURN
Možete učitati položaje za podešavanje sa televizora za kanale koje
ovaj uređaj pokriva.
Funkcija automatskog podešavanja sata na ovom uređaju usklađuje
vrijeme ukoliko TV-kanal odašilje vrijeme i datum.
• Ukoliko se na televizoru pojavi izbornik za određivanje zemlje
Country
Polska
Česká republika
Magyarország
Deutschland
Pocc ия
Others (OIRT)
Others (CCIR)
SELECT
OK
RETURN
FULL
RETURN: leave
OK: access
Pritisnite [ , ] za odabir zemlje i pritisnite OK.
Započinje automatsko podešavanje u trajanju od oko 8 minuta.
FULL
RQT9070
10
FULL
Download from TV
7 Pritisnite [EXIT].
FULL
Kod spajanja na televizor koji ima VIERA Link ili Q Link
( 36), počinje učitavanje sa televizora.
FULL
FULL
DVD] za uključivanje uređaja.
FULL
1
Za prekid podešavanja
Pritisnuti [RETURN]
n Ukoliko se pojavi izbornik za podešavanje sata
Podesite sat ručno ( 63).
n Za potvrđivanje da su stanice podešene
pravilno ( 59)
n Za resetiranje podešavanja ( 60)
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
11 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
HDD i diskovi koji se mogu koristiti za snimanje i reprodukciju
(: moguće, —: nemoguće)
Vrsta diska
Logotip
RW
Reprodukcija
na drugim
uređajima *1
Snimanje pri
odnosu slike 16:9 *2
Snimanje i M 1 i M 2
za dvojezično
odašiljanje *2
Kopiranje jedno
snimanje
(CPRM)
Video
Slike
Glazba

—



DVD-RAM
Video
Slike




CPRM ( 78)
samo
kompatibilni
diskovi
DVD-R
prije dovršetka
nakon dovršetka
Video
—


— *3
(bilo koji)
—
DVD-R DL *4
prije dovršetka
nakon dovršetka
Video
—


— *3
(bilo koji)
—



— *3
(bilo koji)
—
Standardni simbol
Tvrdi disk (HDD)
—
Podaci koji se
mogu snimati
i reproducirati
DVD-RW
prije dovršetka
nakon dovršetka
R+
prije dovršetka
nakon dovršetka
—
Video
—

—
(4:3 odnos)
— *3
(bilo koji)
—
+R DL *4
prije dovršetka
nakon dovršetka
—
Video
—

—
(4:3 odnos)
— *3
(bilo koji)
—
—
Video


—
(4:3 odnos)
— *3
(bilo koji)
—
+RW
*1
*2
*3
*4
Dovršetak potreban za reprodukciju na drugoj opremi (58).
može biti reproduciran na Panasonicovim DVD snimačima i DVD
uređajima kompatibilnim s DVD-RAM-om.
,
ili
mogu biti reproducirani samo na kompatibilnoj
opremi.
Za daljnje informacije (20, Važne napomene za snimanje)
Snima se zvuk odabran u „Odabir dvojezičnog zapisa“ (61).
možete direktno snimati na te diskove (desno).
•
Prije korištenja novog diska, potrebno
izvršiti formatiranje (57).
•
Ukoliko disk ne može biti reproduciran na drugim uređajima,
preporučujemo stvaranje glavnog izbornika (58).
• Preporučuje se korištenje Panasonicovih diskova.
Za raspoloživo vrijeme snimanja na različitim diskovima pri različitim
načinima snimanja, pogledati „Načini snimanja i procjena vremena
snimanja“ (21).
• Formatiranje i/ili snimanje/pokretanje ograničenja može spriječiti
reprodukciju ili snimanje određenih diskova.
• Molimo pročitajte specifikacije (76) za kompatibilne diskove i brzine
snimanja
 Formati snimanja
Ovaj uređaj snima video-zapise u sljedećim formatima.
Format snimanja DVD video-zapisa
Ovo je metoda snimanja koja Vam omogućava snimanje i prilagođavanje
televizijskog prijenosa, itd.
• Možete brisati neželjene dijelove naslova, kreirati popise za
reprodukciju, itd.
• Prijenosi koji omogućavaju „snimanje samo jedanput“ se snimaju na
diskove kompatibilne sa CPRM-om.
DVD-video format
Ova metoda snimanja je jednaka kao za DVD-video zapise u prodaji
• Prijenosi koji omogućavaju „snimanje samo jedanput“ ne mogu biti
snimljeni, čak i ako se koristi disk kompatibilan s CPRM-om.
• Nakon dovršavanja diska, možete ga reproducirati na DVD-uređajima i
ostaloj opremi.
Format +VR (+R/+RW snimanje video-zapisa)
Ovo je metoda snimanja pokretnih zapisa na +R/+RW diskove. Diskove
snimljene na ovaj način možete reproducirati na sličan način kao sadržaje
snimljene u DVD-video formatu.
• Prijenosi koji omogućavaju „snimanje samo jedanput“ ne mogu biti
snimljeni.
• Nakon dovršetka diska ili kreiranja glavnog izbornika, možete ga
reproducirati na DVD-uređajima i ostaloj opremi
• Kada je uključena opcija „Snimanje za brzo kopiranje“, ograničenja za
drugi audio zapis se prenose i na DVD-RAM. Isključite ovu postavku
ukoliko nije potrebno brzo kopiranje na
(zadano je uključivanje postavke  60).
• +R diskovi snimljeni na ovom uređaju i +R diskovi snimljeni na drugom
Panasonicovom DVD-snimaču mogu biti nekompatibilni. Međutim,
diskovi koji su dovršeni su kompatibilni i mogu se reproducirati.
• Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već imaju
zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu biti snimljene
na HDD.)
• Možda nećete biti u mogućnosti snimati zbog stanja diskova ili
reproducirati zbog stanja snimke.
Korak 2 Podešavanje primljenih kanala i odnosa slike na TV-u/ Podaci o HHD-u i diskovima
Podaci o HDD-u i diskovima
Ne možete direktno snimati na DVD-R DL i +R DL
diskove na ovom uređaju.
Prvo snimite zapis na HDD i nakon toga kopirajte na disk.
Prilikom reprodukcije DVD-R DL (dvoslojni
jednostrani) i +R DL (dvoslojni jednostrani)
DVD-R DL (dvoslojni, jednostrani) and +R DL (dvoslojni,
jednostrani) diskovi imaju dva sloja za snimanje na jednoj strani.
Ukoliko na prvom sloju nema dovoljno mjesta za snimanje
programa, tada se ostatak snima na drugom sloju. U slučaju da
se reproducira naslov snimljen na oba sloja, uređaj se automatski
prebacuje sa sloja na sloj i reproducira naslov kao normalan
program. Međutim, video i audio zapisi mogu nakratko biti
prekinuti pri prijelazu sa sloja na sloj.
Kod prijelaza sa sloja na sloj:
Video i audio zapis mogu biti nakratko prekinuti.
Drugi sloj za snimanje
Raspoloživi prostor
Prvi sloj za snimanje
Naslov 1
(Unutarnja strana
diska)
DVD-R DL
+R DL
Naslov 2
Smjer reprodukcije
(Vanjska strana
diska)
RQT9070
11
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
12 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Podaci o HDD-u i diskovima
Diskovi samo za reprodukciju
Vrsta diska
Logotip
Standardni
simbol
DVD-Video
Namjene
Visokokvalitetni diskovi za filmove i glazbu
DVD-RW
(format
snimanja DVD
video zapisa)
DVD-RW video zapis snimljen na drugom DVD- snimaču
• Možete reproducirati zapise koji omogućavaju snimanje samo
jedanput, ukoliko su snimljeni na diskovima kompatibilnim s CPRM.
• Formatiranjem (57) diska možete snimati na disk u DVD-video formatu.
• Možda će biti neophodno da dovršite disk na uređaju korištenom
za snimanje.
DivX, MP3,
JPEG
DVD-R
DVD-R DL
CD
• DVD-R i DVD-R DL s video zapisom snimljenim u DivX-formatu
• DVD-R i DVD-R DL s glazbom snimljenom u MP3 formatu
• DVD-R i DVD-R DL sa slikama snimljenom u JPEG formatu
Snimljeni audio i glazbeni zapisi (uključujući CD-R/RW*)
—
DivX, MP3,
JPEG
Video CD
• CD-R i CD-RW s video-zapisom snimljenim u DivX-formatu
• CD-R i CD-RW s glazbom snimljenom u MP3-formatu
• CD-R i CD-RW sa slikama snimljenim u JPEG-formatu
• Snimljeni audio i glazbeni zapisi (uključujući CD-R/RW*)
SVCD
Zatvorite program nakon snimanja. Reprodukcija možda neće biti moguća na nekim diskovima zbog načina snimanja.
• Proizvođač diska može kontrolirati način reprodukcije diska. Stoga nećete uvijek biti u mogućnosti upravljati reprodukcijom kako je
navedeno u ovim uputama za korištenje. Pažljivo pročitajte upute za korištenje diska.
• Upravljanje i kvaliteta zvuka na CD-ima koji nisu usklađeni sa CD-DA specifikacijama (kontrola kopiranja CD-a, itd.) ne može biti zajamčena.
*
Diskovi koji ne mogu biti reproducirani
• 2.6 i 5.2 GB DVD-RAM, 12 cm
• 3.95 i 4.7 GB DVD-R za Authoring
• DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL snimljene na drugom
uređaju i koji nisu dovršeni (78).
• Diskovi snimljeni u AVCHD-formatu.
• DVD-Video sa oznakom regije koja nije “2” ili “ALL” (sve)
• DVD-Audio
• Blu-ray, HD DVD
• DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SVCD, SACD, MV-Disc, PD, itd.
Vrste diskova ili naslova snimljenih na
HDD-u prema vrsti priključenog TV-a
Ukoliko koristite diskove snimljene ili preko PAL-a ili NTSC-a ili želite
reproducirati naslov snimljen na HDD-u preko PAL-a ili NTSC-a, provjerite
mogućnosti u ovoj tablici.
(: moguća je reprodukcija, —: reprodukcija nije moguća)
Vrsta televizora
Disk/naslovi
snimljeni na HDD-u
Da/ne
višenamjenski TV
PAL

NTSC

PAL TV
NTSC TV
PAL

NTSC
 (PAL 60)
PAL
—
NTSC
 *2
*1
Ukoliko Vaš televizor nije opremljen za upravljanje PAL 525/60
signalima, slika neće biti prikazana pravilno.
*2
Odaberite “NTSC” u “TV sustavu“. ( 62).
• Kada reproducirate naslov snimljen na HDD-u, provjerite jeste li
podesili postavke u izborniku „TV sustav“ prema naslovu
(PAL ili NTSC) ( 62).
*1
RQT9070
12
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
13 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Podaci o USB memoriji i karticama
Kompatibilne USB memorije
Format
USB memorije koje su definirane kao USB memorija velikog kapaciteta i digitalne kamere koje koriste PTP
protokol:
– USB memorije koje podržavaju USB 1.0/1.1 i USB 2.0 Full Speed/High Speed.
USB memorije za USB 2.0 High Speed rade kao USB 2.0 Full Speed.
• Mogu se koristiti USB memorije kapaciteta do 128 GB.
• USB memorije koje podržavaju samo masovni prijenos.
CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Digitalne kamere koje zahtijevaju instalacije dodatnog programa kada su spojene na PC nisu kompatibilne s
uređajem.
• Nisu podržani MTP (Media Transport Protocol) uređaji.
• Nisu podržani USB čitači kartica s više portova.
FAT16 i FAT32 datotečni sustavi su podržani.
• UDF/NTFS/exFAT datotečni sustavi nisu podržani.
• Ovisno o veličini sektora, neke datoteke neće moći biti reproducirane.
• Podržana je samo prva particija USB memorije s više particija.
Označeno u ovim
uputama kao
Podaci koji mogu biti reproducirani ili kopirani (: Moguće, —: Nije moguće)
Format datoteke
DivX
MP3
Slike (JPEG)





Reprodukcija
—
Kopiranje na HDD
Upute
Možete reproducirati DivX datoteke
snimljene preko računala na USB
memoriju (30).
Možete reproducirati i kopirati MP3
Možete reproducirati i kopirati slike
datoteke na HDD, koje su snimljene
na preko računala na USB memoriju
preko HDD ili DVD-RAM slike snimljene (32, 50).
s računala na USB memoriju (31, 52).
• Usprkos ispunjavanju gore navedenih uvjeta, možda postoje USB memorije koje nećete moći koristiti na ovom uređaju.
•
Ukoliko je na USB ulaz ovog uređaja spojena digitalna kamera s HDD-om, možete kopirati SD video snimljen tom kamerom na HDD ili
DVD-RAM ovog uređaja.
• USB uređaj ovog uređaja ne podržava USB s bus-napajanjem.
Podaci o HDD-u i diskovima/Podaci o USB memoriji i karticama
USB memorije koje možete koristiti na ovom uređaju
Kartice koje možete koristiti na ovom uređaju EH68
Vrsta
SD memorijska kartica* (od 8 MB do 2 GB)
SDHC memorijska kartica (od 4 GB do 16 GB)
Multimedijska kartica
*
Uključujući miniSD kartice i microSD kartice
Gore navedene kartice se dalje u ovim Uputama nazivati „SD kartice“.
Označeno u ovim
Uputama kao
Podaci koji mogu biti
snimljeni i reproducirani
Slike (JPEG)
Video (SD Video)
Upute
Možete ih umetnuti direktno u utor za SD-karticu.
• miniSD kartica i microSD kartica se moraju koristiti s adapterom koji se isporučuje s karticom
• Možete reproducirati i kopirati slike napravljene digitalnom kamerom, itd. (32, 50).
• SD Video snimljen preko Panasonicove SD video kamere se može kopirati na HDD ili DVD-RAM. (49)
• SD Video se ne može pokrenuti direktno sa SD kartice.
Prikladne SD kartice
• Kada koristite SD kartice od 4 GB i više, možete koristiti samo
one SD kartice koje su označene SDHC logotipom.
• Korištena je memorija nešto manja od kapaciteta kartice.
• Molimo provjerite najnovije podatke na sljedećoj stanici:
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Ova je stranica samo na engleskom jeziku.)
• Ukoliko je SD-kartica formatirana na drugoj opremi, vrijeme
potrebno za snimanje može biti produljeno. Isto tako, ukoliko se
kartica formatira na PC-u, možda ju nećete moći koristiti na ovom
uređaju. U tom slučaju formatirajte karticu na ovom uređaju
(57, 78).
• Ovaj uređaj je kompatibilan sa SD memorijskim karticama koje
ispunjavaju specifikacije za SD kartice formata FAT12 i FAT16,
kao i SDHC memorijskim karticama u formatu FAT32.
• SDHC memorijske kartice koje se koriste za snimanje na
ovom uređaju se mogu koristiti samo sa drugom opremom
kompatibilnom s takvim karticama. SDHC memorijske kartice
se ne mogu koristiti na opremi koja je kompatibilna samo s SD
memorijskim karticama.
• Preporučujemo korištenje Panasonicove SD kartice.
• Ova jedinica ne može reproducirati AVCHD format pokretnih slika
na SD kartici.
• Čuvajte memorijske kartice izvan dosega djece radi izbjegavanja
mogućnosti gutanja.
Struktura mapa
SSS: brojevi
XXXX: slova
Kartica
DCIM
(Mapa sa slikama)
Ove mape su prikazane
prije mapa sa slikama u
izborniku za Prikaz albuma.
Bilo koja mapa s JPEG datotekama
npr.,
001
P0000001.JPG
P0000001.JPG
SD_VIDEO (MPEG2 mapa)
PRGSSS
MOVSSS.MOD
MOVSSS.MOI
PRGSSS.PGI
MGR_INFO
(MPEG2 mapa s podacima
RQT9070
13
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
14 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Vezano uz DivX datoteke, MP3 datoteke i slike (JPEG)
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD diskove se
odnose samo na model DMR-EH68.
DivX
Reproducirani
medij
Format
datoteke
DiviX
• Datoteke moraju imati
ekstenziju “.DIVX”, “.divx”,
“.AVI” ili “.avi”.
Broj
mapa
Maksimalni broj prepoznatih mapa: 300 mapa
(uključujući glavnu mapu)
Broj
datoteka
Maksimalni broj prepoznatih datoteka*1: 200
datoteka
Podržane
verzije
Reprodukcija svih verzija DivX videa (uključujući
DivX 6) sa standardnom reprodukcijom DivX
medijskih datoteka.
Certifikat prema DivX Home Theater Profile.
Video
– broj streamova: do 1
– Codec: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
– Veličina slike : 32 × 32 do 720 × 576
– FPS (broj sličica po sekundi): do 30 fps
Audio
– broj streamova: do 8
– Format: MP3, MPEG, AC3
– više kanala: AC3 je moguć. MPEG multi je
dvokanalska konverzija.
MP3
Reproducirani
medij
Format
datoteke
• Kompatibilni formati: ISO9660 razina 1 ili 2 (izuzev za proširene
formate) i Joliet
• Ovaj je uređaj kompatibilan s diskovima za višekratno snimanje,
no učitavanje ili reprodukcija diska može potrajati ukoliko je
snimano više puta.
• Operacije se mogu izvršavati duže vrijeme ukoliko ima puno
datoteka (snimki) i/li mapa (skupina), a neke datoteke (snimke) se
možda neće moći prikazati ili reproducirati.
• Engleska abeceda i arapski brojevi se prikazuju normalno. Ostali
znakovi možda neće biti prikazani pravilno.
• Redoslijed prikazivanja na ovom uređaju se može razlikovati od
redoslijeda prikazivanja na računalu.
• Ovisno o načinu kreiranja diska (softver za snimanje), datoteke
(skupine) možda neće biti prikazane onim redoslijedom kako ste
ih numerirali.
• Ovaj uređaj nije kompatibilan s packet-write formatom.
• Disk možda neće biti reproduciran ovisno o uvjetima snimanja.
• Kompatibilni formati: usklađeni s DCF*4 itd. (Sadržaj snimljen na
digitalnu kameru)
*4
Pravilo kreiranja za sustav datoteka kamere: unificirane norme
koje je sastavilo Udruženje japanskih elektroničkih i IT- industrija
(JEITA).
n Struktura mapa prikazanih na ovom uređaju
Možete reproducirati MP3 datoteke i slike (JPEG) na ovom uređaju
stvaranjem mapa kako je prikazano na donjim slikama. Međutim,
ovisno o metodi snimanja podataka (softver za snimanje), reprodukcija
možda neće biti onim redoslijedom kojim ste označili mape.
Struktura mapa s MP3 datotekama
Prefiks s 3 znamenke u redoslijedu
kojim želite svirati datoteke.
Glavna mapa
001 (mapa= skupina)
001track.mp3 (file=track)
002track.mp3
003track.mp3
MP3
• Datoteke moraju imati nastavak “.mp3” ili “.MP3”.
Broj mapa Maksimalni broj prepoznatih mapa (skupina):
300 mapa (skupina)
(skupina)
(uključujući glavnu mapu)
Broj
datoteka
(snimke)
Maksimalni broj prepoznatih datoteka (snimki)*1
3000 datoteka (snimki)
Brzina prijen.
32 kbps do 320 kbps
Frekvencija
sampliranja
16 kHz/22.05 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1kHz/48 kHz
ID3 oznake kompatibilno (
002 skupina
003
skupina
001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
004track.mp3
001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
Redoslijed reprodukcije
Struktura mape sa slikama
)
Datoteke u mapi se prikazuju onim
redoslijedom kako su izmijenjene ili
snimljene.
Mapa
P0000001.jpg
P0000002.jpg
002 mapa
• Ukoliko unutar MP3 datoteke postoji velika količina slika, tada
reprodukcija te datoteke možda neće biti moguća.
P0000003.jpg
P0000004.jpg
P0000005.jpg
Slike (JPEG*2)
Reproducirani
medij
Format
datoteke
Format datoteke: JPEG
• Datoteke moraju imati ekstenziju “.jpg” ili “.JPG”.
Broj
piksela
Između 34×34 ili 6144×4096
(Poduzorkovanje iznosi 4:2:2 ili 4:2:0
Broj
mapa*3
Maksimalni broj prepoznatih
mapa: 300 mapa
Ovaj uređaj može upravljati s
maksimalno 300 mapa
Broj
datoteka*3
Maksimalni broj prepoznatih
datoteka*1: 3000 datoteka
Ovaj uređaj može upravljati s
maksimalno 3000 datoteka
MOTION
JPEG
nije podržano
Ukupan broj prepoznatih datoteka uključujući MP3, JPEG, DivX i
ostalih vrsta datoteka iznosi 4000.
*2
Možda će potrajati nekoliko trenutaka prije nego što se prikažu
slike.
*3
Ukoliko ima puno datoteka i/ili mapa, neke datoteke se možda
neće moći prikazati ili reproducirati.
*1
RQT9070
14
003 mapa
P0000006.jpg
P0000007.jpg
P0000008.jpg
P0000009.jpg
004 mapa
Redoslijed reprodukcije
Sljedeća
P0000010.jpg
P0000011.jpg
P0000012.jpg
može biti prikazana na ovom uređaju.
SSS: brojevi XXXX: slova
Slike u glavnoj mapi također
Glavna mapa
mogu biti prikazane.
XXXXSSS.jpg*1
*2
Mogu se oblikovati mape na
JPEG
drugim uređajima. Međutim, te
dcimSS
mape ne mogu odabrati kao
SSSXXXX
odredište kopiranja.
• Ukoliko je naziv mape ili
datoteke upisan na drugoj
XXXXSSS.jpg
opremi, naziv datoteke možda
neće biti prikazan pravilno ili ju
nećete možda moći pravilno
dciM
reproducirati ili mijenjati.
SSSXXXX
*1
XXXXSSS.jpg
*2
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
15 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Upravljanje medijima (disk/USB memorija/SD kartica)
Njega diskova i kartica
Ulaganje diska
1
Pritisnite [
 Kako treba držati disk ili karticu
OPEN/CLOSE] da biste otvorili ladicu.
Nemojte dirati površinu za snimanje ili površinu terminala.
 Disk u kazeti
Naljepnica mora biti okrenuta
prema gore.
Naljepnica mora biti okrenuta
prema gore, a strelica usmjerena
prema unutrašnjosti
DA
NE
FULL
2
Pritisnite [
 Vezano uz diskove bez oklopa
Umetnuti do kraja.
OPEN/CLOSE] da biste zatvorili ladicu.
Budite pažljivi u pogledu ogrebotina i prljavštine.
 Ukoliko se na disku nakupila prljavština ili
kondenzacija
Odabir funkcije automatskog kretanja
•
[Samo za diskove s oznakom zaštite protiv snimanja
postavljenom na “PROTECT” (56, Zaštita na kazeti)]
Prebrišite prvo vlažnom krpom, a nakon toga suhom radi sušenja.
DA
• Ukoliko uređaj snima na HDD ili je zaustavljen, automatski se
prebacuje na pokretanje DVD-a kada se uloži disk.
• Ukoliko izvadite disk i zatvorite ladicu, automatski se odabire
HDD-disk.
• Ukoliko koristite 8 cm DVD-RAM ili 8 cm DVD-R, uklonite disk iz
kazete.
•
Nije moguće kontinuirano snimati ili reproducirati s jedne
strane dvostranog.
•
Ukoliko koristite diskove u oklopu s postavljenom zaštitom
od snimanja (56), reprodukcija automatski počinje kada se disk
uloži u uređaj.
Ulaganje i uklanjanje USB memorije
Ulaganje USB memorije
• Prije ulaganja bilo koje USB memorije
u ovaj uređaj, provjerite da li ste
napravili kopiju podataka.
• Provjerite smjer ulaganja USB priključka
i uložite ga ravno u uređaj.
• USB uređaj se može uložiti kada je
uređaj zaustavljen ili kada je prikazan zaslon
„USB uređaj“. Odaberite uređaj i pritisnite [OK] za prebacivanje
na memoriju ( 30, 50).
Uklanjanje USB memorije
• Završite sve radnje vezano uz USB uređaje i izvucite USB
memoriju iz uređaja.
• Ukoliko se USB memorija koja je učitana izvuče iz uređaja, može
doći do oštećenja podataka.
Ulaganje i uklanjanje SD kartice EH68
Ukoliko indikator kartice (“SD”) treperi na zaslonu uređaja, tada se
s kartice ili učitavaju ili se na nju upisuju podaci. Nemojte isključivati
uređaj ili uklanjati karticu. Takav postupak može izazvati poteškoće
u radu kartice ili gubitak sadržaja kartice.
• Ulaganje stranih predmeta može izazvati kvar kartice.
Ulaganje kartice
Držite srednji dio kartice
pritisnutim sve dok ne
sjedne na mjesto.
Ukoliko koristite
npr. miniSD
miniSD karticu ili
microSD karticu,
uložite ju u adapter
isporučen s karticom.
U uređaj ulažete i
uklanjate taj adapter.
NE
 Upozorenja pri korištenju
• Nemojte lijepiti oznake ili naljepnice na diskove. (Tako možete izazvati
savijanje diska i neujednačeno okretanje, zbog čega disk postaje
neupotrebljiv.)
• Pisati možete na strani s oznakom isključivo olovkom s mekanim vrhom
i tintom na bazi ulja. Nemojte koristiti kemijske olovke ili druge olovke s
oštrim vrhovima.
• Nemojte koristiti tekućine za čišćenje ploča, benzin, razrjeđivače, tekućine
za sprječavanje pojave statičkog elektriciteta ili bilo koje drugo otapalo.
• Nemojte koristiti štitnike ili pokrove otporne na ogrebotine.
• Nemojte izlagati terminale kartica vodi, smeću ili drugim stranim
predmetima.
• Nemojte bacati diskove, slagati ih na hrpe ili bacati. Nemojte slagati druge
predmete na diskove.
• Nemojte koristiti sljedeće diskove:
– Diskove na kojima postoje tragovi ljepila od uklonjenih naljepnica ili
oznaka (posuđeni diskovi, itd.).
– Diskove koji su jako savijeni ili napuknuti.
NE
– Nepravilno oblikovane diskove, npr. u
obliku srca.
• Nemojte ostavljati uređaje u sljedećim
područjima
– na direktnom suncu
– u vrlo prašnjavim ili vlažnim područjima.
– blizu grijača.
– područjima gdje lako dolazi do značajnih promjena temperature (može
doći do kondenzacije).
– na mjestima gdje se javljaju električni udari ili elektromagnetski valovi.
• Radi zaštite diska od prašine ili ogrebotina, vratite ih u njihove kutije ili
kazete kada ih ne namjeravate koristiti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost i ne nudi naknadu za gubitak
snimljenih ili uređenih materijala zbog problema s uređajem ili
medijem za snimanje i ne preuzima odgovornost i ne nudi naknadu za
bilo koje posljedične štete koje su nastale zbog takvog gubitka.
Primjeri uzroka takvog gubitka su:
• Disk snimljen i uređen na ovom uređaju se reproducira na DVD snimaču
ili na čitaču u računalu koji su proizvedeni u drugoj tvornici.
• Disk korišten kao što je gore opisano i nakon toga ponovno reproduciran
na ovom uređaju.
• Disk snimljen i uređen na DVD snimaču ili čitaču u računalu nekog
drugog proizvođača se reproducira na ovom uređaju.
Vezano uz DivX datoteke, MP3 datoteke, slike (JPEG)/Upravljanje medijima (Disk/USB memorija/SD kartice)
FULL
ADAPTER
Karticu ulažete s oznakom
prema gore i odrezanim kutom na desnoj
Uklanjanje kartice
1 Pritisnite srednji dio kartice.
2 Izvucite ju ravno van.
Funkcija automatskog odabira diska
• Ukoliko SD karticu uložite dok je uređaj zaustavljen, prikazuje
se izbornik „SD kartica“. Odaberite stavku i pritisnite [OK] za
prebacivanje na SD disk (30, 50).
• Ukoliko izvadite SD karticu, automatski se odabire HDD.
RQT9070
15
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
16 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Reprodukcija snimljenih video sadržaja/ diskova samo za reprodukciju
Pogledati „Napredna reprodukcija” (28) za detaljne
informacije.
• Pri reprodukciji naslova snimljenog na HDD-u, provjerite jeste li
uskladili postavku „TV-sustava“ s snimljenim naslovom (62).
FULL
n Ukoliko se na televizoru pojavi izbornik
2
• Pritisnite [ , , , ] radi odabira stavke i pritisnite [OK].
• Neke se stavke mogu odabrati i pomoću brojčanih tipki.
Ukoliko na prikazu izbornika ili dokumenta s uputama za
korištenje diska dobijete uputu da pritisnete tipku “ENTER”,
pritisnite [OK].
LLUF
OPEN / CLOSE
REC
FULL
FULL
3
DVD
• Za povratak u glavni izbornik
TV
FULL
VOL
CH
DRIVE
SELECT
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT
Brojčane
tipke
SKIP
STOP

PAUSE
PLAY/x1.3
R
, ,
OK
OPCIJE
FULL
OK
OPTION
AUDIO
FULL
REC
Diskovi se nastavljaju okretati kada se prikazuju izbornici. Pritisnite
[n] kada ste završili reprodukciju kako bi ste zaštitili motor uređaja,
ekran Vašeg televizora itd.
STATUS
3
G/CHECK
DIRECT NAVIGATO
,
Pritisnite [RETURN].
ShowView
EXIT
PRO
RETURN
DISPLAY
CREATE
CHAPTER
MANUAL SKIP
RETURN
(povratak)
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
Pripreme
• Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
• Uključite ovaj uređaj.
1
Pritisnite [DRIVE SELECT] da biste odabrali
HDD ili DVD disk.
FULL
Na prikazu uređaja počinje svijetliti oznaka za HDD ili DVD .
2
Ukoliko ste odabrali DVD disk
Pritisnite [ OPEN/CLOSE] na glavnom
uređaju za otvaranje ladice i ulaganje diska.
• Ponovno pritisnite istu tipku za zatvaranje ladice.
3
Pritisnite [ ] (PLAY)
FULL
Početak reprodukcije od zadnjeg snimljenog naslova.
Reprodukcija počinje od početka diska.
Izbornici za druge vrste sadržaja
• DivX (30)
• MP3 (31)
• Slike (JPEG) (32)
• Glazba na HDD-u (34)
• Glazbeni CD (34)
RQT9070
16
FULL
CH
CTION MENU
FUN
LLUF
LLUF
SLOW/SEARCH
TIME SLIP
FULL
1Pritisnite [OPTION].
2Pritisnite [ , , , ] za odabir „Glavnog izbornika“ ili
„Izbornika“ i pritisnite [OK].
AV
FULL
1
Za odabir stavke koristite brojčane tipke:
npr.
5:
[0]  [5]
15:
[1]  [5]
• Tijekom snimanja , pripravnosti snimanja zbog tajmera ili pripravnosti EXT LINK, ovaj
uređaj ne može reproducirati diskove ili naslove koji nisu u skladu s postavkom „TV
sustav“ (62). Preporučuje se da se „TV sustav“ uskladi s diskovima prije nego što
budu reproducirani.
• Ovisno o disku, možda će trajati neko vrijeme dok se pojavi izbornik, slike, zvuk i sl.
• Proizvođač ne može kontrolirati kako se diskovi reproduciraju. Stoga nećete uvijek
moći kontrolirati način reprodukcije kako je opisano u ovim uputama. Pažljivo pročitajte
upute za korištenje diska.
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 17 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Pogledati „Važne upute za snimanje” (20) i „Napredno
snimanje” (21) za detaljnije informacije.
2
OPE
N /CLOSE
REC

 Za pauziranje snimanja
DV D
1
Brojčane
tipke
VOL
CH
DRI V E
SELECT
AV
3
6
9
1 2
4 5
7 8
DELETE
0
STOP
CH
STATUS
INPUT
SELECT
SLO W/SEARCH
PAUSE
PLAY/x1.3
G /C H E C K
R
DI R E C T N AV IG AT O
C T IO N ME N U
RETUR N
AUDIO
CREATE
DISPLAY CHAPTER MANUAL SKIP
REC MODE
EXT LI NK DIRECT T V REC
4
• Kod korištenja novog diska neophodno je formatiranje.
Priprema
• Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji
odgovara priključcima na ovom uređaju.
• Uključite ovaj uređaj
1
 Za prekid snimanja
Pritisnite [].
• Od početka do kraja snimanja se zapis vodi pod jednim
naslovom.
•
Potrebno je oko 30 sekundi da bi uređaj uredio
podatke o snimanju nakon što snimanje završi.
Da biste mogli reproducirati DVD-R, DVD-RW (DVD-Video
format) i +R sadržaje (snimljene na ovom uređaju) na drugim
DVD-uređajima, potrebno ih je dovršiti 58).
•
Nije moguće snimati na USB memoriju.
•
Nije moguće snimanje na karticu.
Brzo kretanje (63)
F UN
OK
OPTIO N
REC

EXIT
PRO
5
3
Sho wView
TIME SLIP
AUDIO
Pritisnite [  ].
Ukoliko želite nastaviti snimanje, ponovno pritisnite tu tipku.
Možete isto tako stisnuti [ REC] za ponovno snimanje.
(Naslov neće biti podijeljen u dijelove.)
TV
SKIP

3 5
Snimanje se vrši na slobodnom prostoru na HDD-u ili na
disku. Podaci se ne prepisuju.
• Tijekom snimanja ne možete mijenjati program ili način
snimanja.
• Snimanje možete vršiti dok je uređaj u stanju pripravnosti
za snimanje preko tajmera. Međutim, jednom kada se
aktivira tajmer, svako će snimanje biti prekinuto i započinje
programirano snimanje.
•
Kada je „Snimanje za brzo kopiranje“ prebačeno
na “Off” (isključeno) (60), primljeni zvučni zapis možete
promijeniti pritiskom na [AUDIO] tijekom snimanja (ne utječe
na snimani zvučni zapis.)
Pritisnite [DRIVE SELECT] da biste
odabrali HDD ili DVD disk.
FULL
Brzo kretanje u roku od 1 sekunde za snimanje na
DVD-Ram i HDD (Pri spajanju TV-a preko Scart kabela
s 21 pinom, Component Video izlazom Video ili S Video
terminalima)
Od uključivanja snimanje na DVD-RAM ili HDD počinje
u roku od 1 sekunde od pritiska na tipku REC. (Modus
brzog kretanja)
• „Brzo kretanje“ je podešeno kao uključeno pri prodaji.
• Ovisno o vrsti TV-a ili spojenog terminala, može se
dogoditi da se prikaz pojavi nešto kasnije.
Kretanje traje do minutu ukoliko:
– Želite reproducirati disk ili početi snimati na diskove
koji nisu DVD-RAM.
– Želite provjeriti druge operacije.
– Sat nije podešen.
Ukoliko stanica prenosi teletekst informacije
Jedinica automatski snima nazive programa i stanica ukoliko je
naslovnica stanica pravilno podešena (59)
Na prikazu uređaja počinje svijetliti oznaka za HDD ili DVD .
2
3
Ukoliko ste odabrali DVD disk
Pritisnite [ OPEN/CLOSE] na glavnom
uređaju za otvaranje ladice i ulaganje
diska.
• Ponovno pritisnite istu tipku za zatvaranje ladice.
Pritisnite [
FULL
CH] za odabir kanala.
REC
Pritisnite [REC MODE] radi odabira načina
snimanja (XP, SP, LP ili EP).
• Načini snimanja i prosječna razdoblja snimanja (21)
REC
Preostalo vrijeme na
disku
• Za snimanje zvuka pomoću LPCM (XP modus isključivo):
Podesite „Audio modus za XP snimanje“ na LPCM” u
izborniku za postavke (61).
5
Pritisnite [ REC] za početak snimanja.
REC
Određivanje prestanka snimanja —
One Touch snimanje
Tijekom snimanja
Pritisnite [ REC] na glavnom uređaju radi zadavanja
vremena snimanja.
Za odabir preko brojčanih tipaka:
npr. 5:
[0]  [5]
15: [1]  [5]
4
Uređaju treba neko vrijeme za učitavanje naslova (do 30 minuta) i
u nekim slučajevima ne mora biti uspješno.
Reprodukcija snimljenog video- sadržaja/diskova samo za reprodukciju/Snimanje televizijskih programa
Snimanje televizijskih programa
• Možete zadati snimanje do 4 sata kasnije.
LLUF
LLUF
LLUF
• Uređaj prikazuje promjene kako slijedi.
OFF 0:30
OFF 1:00 FULL OFF 1:30 FULL OFF 2:00
Brojač (isključen)
OFF 4:00
OFF 3:00
UF 18, 25) ili za vrijeme
FULLvrijedi pri programiranom snimanju L(L
• To ne
prilagodljivog snimanja (22).
• Uređaj se automatski isključuje nakon što se završi programirano
snimanje.
Za prekidanje
Pritisnite [ REC] na glavnom uređaju nekoliko puta sve dok se ne
pojavi brojač.
• Otkazuje se vrijeme za zaustavljanje snimanja; međutim snimanje
se nastavlja.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite []
RQT9070
17
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 18 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Programirano snimanje
Pogledati „Napredno programirano snimanje“ (25–27)
radi detaljnijih informacija.
DV D
Programirano snimanje je pohranjeno i prikazuje
se ikona tajmera.
No.
VOL
CH
DRI V E
SELECT
3
6
9
„F“ lampica svijetli na zaslonu uređaja za označavanje
da je aktivno stanje pripravnosti tajmera.
1
Sho wView
STATUS
TUE 14.10.0 8.12:56:00
Drive
space
SLO W/SEARCH
VPS
HDD
DVD Mode PDC
HDD SP OFF
Stop
PAUSE
STOP
EXIT
G /C H E C K
R
D IR E C T NAV IG ATO
C T IO N ME N U
OK
OPTIO N
Odaberite [ , , , ] za odabir „VPS/PDC“ i pritisnite [ , ] za odabir „ON“
(uključeno) u koraku 3 (lijevo)
Ukoliko je program naveden u novinama označen s dva ShowView broja,
koristite ShowView brojeve za VPSPDC.
REC MODE
FULL
FULL
REC
MANUAL SKIP
EXT LI NK DIRECT T V REC
FULL
DISPLAY
FULL
FULL
LLUF
AUDIO
Provjerite je li
prikazano „OK“ (26).
 Za podešavanje programiranog
snimanja kada je uključeno
FULL
VPS/PDC
RETUR N
CREATE
CHAPTER
OK
Ponovite korake 1-4 za programiranje ostalih snimanja.
Pritisnite [ /I] za isključivanje uređaja.
F UN
3, 4
20:00
Programme
PLAY/x1.3
TIME SLIP
PR O
ARD
CH
INPUT
SELECT
SKIP
Name
01
Ikona tajmera
AV
1 2
4 5
7 8
DELETE
0
2
Pritisnite [OK].
TV
DVD
FULL
4
ARD
ZDF
12.10 Lizzie McGuire 1-104-525
12.30 Dunya & Desie (15) 1-902
( V PS 12.35 = 858-72 8)
13.00 World News
34-273
VPS/PDC brojevi
VPS/PDC se aktivira ukoliko je uređaj prebačen u stanje
pripravnosti. Dok je uređaj uključen, snimanje počine i
završava u vrijeme koje ste početno zadali.
• Možete unaprijed unijeti do 32 programa mjesečno.
(Svaki dnevni ili tjedni program se broji kao jedan program.)
• Kod korištenja novih diskova mora se izvršiti formatiranje.
Priprema
• Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
• Ukoliko se snimanje vrši na DVD, uložite odgovarajući disk za
snimanje (15).
• Osigurajte da su postavke sata točne (63).
Korištenje ShowView brojeva za
programirano snimanje
Upisivanje ShowView brojeva je jednostavan način programiranja
snimanja. Te brojke možete pronaći u TV-programima u
novinama i časopisima.
1
Pritisnite [ShowView].
ShowView
Record
Remain
HDD
30:24 SP
DVD 1:5 8 SP
TUE 14.10.0 8. 12:53:00
Input ShowView Number 0-9, and press OK.
Pritisnite brojčane tipke za upisivanje
ShowView broja.
FULL
2
Pritisnite [ ] za povratak na prethodnu brojku radi ispravka.
3
Pritisnite [OK].
Timer
Recordin g
Remain
HDD
30:24 SP
DVD 1:5 8 SP
TUE 14.10.0 8. 12:54:00
Name
Date
1 ARD
15. 7. TUE
Start
16:00
Stop
17:00
HDD
VPS
DVD Mode PDC
HDD SP
OFF
Pro gramme Name
FULL
• Provjerite program (početak i kraj) pomoću TV-magazina, itd.
i izvršite ispravke ukoliko je potrebno pomoću [ , , , ]
(25, korak 3).
• Ukoliko se “-- ---” pojavi u stupcu „Name“ (naziv), ne možete
programirati snimanje. Pritisnite [ , ] za odabir položaja
željenog programa. Nakon što ste upisali podatke o
TV-stanici, oni su pohranjeni u memoriji uređaja.
LLUF
FULL
FULL
18
FULL
RQT9070
FULL
Za prekid snimanja nakon što je snimanje već
počelo (26)
Za poništavanje stanja pripravnosti uređaja za
snimanje (26)
Napomene o programiranom snimanju (26)
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 19 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Brisanje naslova
Korištenje DELETE navigatora za brisanje
AV
3
6
9
1 2
4 5
7 8
DELETE
0
2
CH
Sho wView
FULL
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] radi odabira “Delete”
(brisanje) i pritisnite nakon toga [OK].
DELETE Navi
HDD
STATUS
INPUT
SELECT
SKIP
FULL
1
VOL
CH
DRI V E
SELECT
ODABIR DISKA
DELETE S
(brisanje)
TV
gator
FULL
DV D
Grouped Titles
VIDEO
PICTURE
MUSIC
SLO W/SEARCH
,
10.10.
11.10.
2
FULL
PAUSE
STOP
PLAY/x1.3
EXIT
TIME SLIP
PRO
R
DI R E C T NAV IG ATO
C T IO N M E N U
OPTIO N
“Red”
AUDIO
DISPLAY
REC
REC MODE
MANUAL SKIP
Next
Pa ge 02/02
Select
OPTION
Previous
Next
FULL
Ukoliko nije odabran “VIDEO”, pritisnuti tipku “Red”
(crveno) za odabir “VIDEO”.
1
RETUR N
CREATE
CHAPTER
OK
RETURN
F UN
2, 3, 4, 5
Previous
EXIT (izlaz)
G /C H E C K
OK
3
RETURN
(povratak)
3
Pritisnite [ , , , ] radi odabira naslova
i nakon toga [  ].
LLUF
FULL
Prikazuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok ne
označite potrebne stavke.
Za odustajanje pritisnite ponovno [  ].
EXT LI NK DIRECT T V REC
FULL
Za prikaz ostalih stranica (prikaz samo u obliku sličica)
Pritisnite [ ,
] za prikaz ostalih stranica.
FULL
FULL
4
5
Priprema
• Pritisnite [DRIVE SELECT] radi odabira HDD ili DVD diska.
•
Skinite zaštitu (54, Podešavanje zaštite).
 Raspoloživi prostor na disku nakon brisanja
•
Programirano snimanje/Brisanje naslova
(Na dovršenim diskovima ne možete brisati stavke.)
• Naslov ne može biti vraćen jednom kada se obriše. Budite
sigurni da ga želite obrisati.
• Brisanje ne možete izvršiti za vrijeme snimanja ili kopiranja.
Možete potvrditi naslove koje ste odabrali u izborniku za
opcije.
• Za „Pregled naslova“ uđite u izbornik za operacije
(38, korak 4).
Pritisnite [OK].
Pritisnite [ ] za odabir „Brisanja“ i
pritisnite [OK].
LLUF
Naslov je izbrisan.
Za povrat na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
Očišćeni prostor postaje raspoloživ za snimanje.
Brisanje tijekom reprodukcije
Raspoloživi prostor na disku se povećava
nakon brisanja bilo kojeg od ovih naslova
Naslov
Naslov
.....
Zadnji
snimljeni
naslov
Raspoloživi
prostor
na disku
1
Tijekom reprodukcije
2
Pritisnite [ , ] za odabir „Brisanja“ i nakon
toga pritisnite [OK].
Pritisnite [DELETE S ].
LLUF
FULL
Naslov je izbrisan.
•
Raspoloživi prostor za snimanje se povećava samo
kada se izbriše zadnji snimljeni naslov.
Raspoloživi prostor se ne
povećava čak ni nakon brisanja
naslova
Naslov
Naslov
.....
Raspoloživi prostor se
povećava nakon brisanja
Zadnji
snimljeni
naslov
Raspoloživi
prostor
na disku
Naslovi snimljeni
kasnije
Naslov
Izbrisano
.....
Zadnji
snimljeni
naslov
Raspoloživi
prostor
na disku
Ovaj prostor postaje dostupan za snimanje nakon što se
snime svi kasnije snimljeni naslovi.
•
Raspoloživi prostor se ne povećava ni u
slučaju da se izbrišu sadržaji.
RQT9070
19
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 20 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Važne napomene za snimanje
Pri snimanju dvojezičnog
programa
Mogu se snimiti i prvi i drugi zvučni zapis.
Tijekom reprodukcije možete mijenjati zvučne zapise.
(28, Promjena zvučnog zapisa tijekom reprodukcije)
Prije snimanja odaberite glavni ili drugi
zvučni zapis (61, Odabir dvojezičnih
zvučnih zapisa)
Međutim, u sljedećim slučajevima odaberite želite li
snimiti glavni ili drugi zvučni zapis:
– Snimanje zvuka u LPCM (61, Modus reprodukcije
zvuka za XP snimanje)
– “Snimanje za brzo kopiranje“ je uključeno (Zadana je
postavka „uključeno“ 60)
M1
M2
Hello
Hallo
M1
Hello
Snima se samo
odabrani
zapis.
Ukoliko snimate s vanjske opreme
– Odaberite “M 1” ili “M 2” na vanjskoj opremi.
O odnosu slike kada se
snima program
• Ukoliko je „Odnos slike za snimanje“ u izborniku
postavljen na „automatsko“ (Zadana postavka je
„Automatsko” 58), program će biti snimljen u onom
odnosu kao kada je počelo snimanje (uključujući i slučaj
da je snimanje počelo za vrijeme reklame, itd.). Ukoliko se
snimanje vrši u drugom odnosu , odaberite odgovarajući
odnos slike (“16:9” ili “4:3”).
Program se snima u odnosu 4:3.
Međutim, u sljedećim će slučajevima program biti snimljen
u omjeru 4:3.
Program koji je snimljen pomoću “EP” ili “FR (snimanje 5 sati
i više)” modusa snimanja se snima u odnosu slike 4:3.
Kada želite kopirati
naslove brzim načinom s
HDD-a na DVD-R, itd.
Prebacite “Snimanje za brzo kopiranje“ na „uključeno“ prije snimanja na HDD.
(Zadana postavka je “isključeno”. 60)
Naslove možete kopirati brzim načinom (maksimalna brzina iznosi 75×*); međutim, postavke zvuka i odnosa slike (iznad)
se moraju podesiti prije snimanja na HDD.
*
Ovisno o disku, maksimalna brzina snimanja se može razlikovati.
Snimanje na HDD
Brzo kopiranje na DVD-R, itd.
HDD
Kada snimate prijenose
„koji se mogu snimiti
samo jedanput“
Nije moguće snimati prijenose koji dozvoljavaju „snimanje samo jedanput“ na DVD-R, DVD-RW, +R, +RW ili 8 cm
DVD-RAM diskove. Koristite HDD ili CPRM (78) kompatibilni DVD-RAM.
Diskovi kompatibilni s CPRM funkcijom.
(: moguće, –: nije moguće)
• Naslovi “snimljeni samo jedanput“ se mogu samo prenijeti s HDD-a na CPRM kompatibilni DVD-RAM (brišu se sa HDD-a).
Ne mogu se kopirati.
• Čak i kada se kopiranje vrši na video-traku, ne mogu se kopirati pravilno zbog zaštite od kopiranja.
• Ne možete kopirati popis zapisa sastavljen od naslova čije je „snimanje moguće samo jedanput“.
Reprodukcija diska na
drugim DVD-uređajima
Disk mora biti završen nakon snimanja ili kopiranja (58).
• Neophodno je dovršiti DVD-R itd. na ovom uređaju nakon snimanja ili kopiranja naslova na njih. Možete ih tada
reproducirati kao komercijalno prodavane DVD-Video diskove. Međutim diskovi postaju takvi da se mogu samo
reproducirati i na njih se više ne može snimati ili kopirati*.
*
Možete ponovno snimati i kopirati na disk ukoliko izvršite formatiranje DVD-RW.
Snimanje na DVD-R, itd.
Reprodukcija na drugoj DVD opremi
C HG
Í /I
SE
AR
Í
DOUBLE RE-MASTER
CD SEQUENTIAL
DISC
1
2
3
4
5
∫
;
1
:
/6
5
/9
CH
E NTE
R
VOL
Dovršavanje
TOP
ME NU
D IS
P L AY
RET
ME
UR N
NU
ON
OF F
DC
IN
9V
OP
A .S
UR
R OUN
EN
D
MODE
RE
P E AT
MONITOR
P IC
TUR
E MODE
Ukoliko ne možete reproducirati disk na drugoj opremi, preporučujemo Vam izradu glavnog izbornika (56).
RQT9070
20
Snimanje na DVD-R DL
i +R DL
Na ovom uređaju ne možete snimati direktno na DVD-R DL i +R DL diskove.
Snimanje izvršite na HDD i onda kopirajte na disk.
• Nije moguće istovremeno snimati i na HDD i na DVD disk
DISC EXCHANGE
DISC SKIP
< OPEN /CLOSE
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 21 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Napredno snimanje
Načini snimanja i prosječno vrijeme snimanja
Način snimanja
HDD
DVD-RAM
)
(250 GB)
(320 GB)
Jednostrani
(4.7 GB)
Dvostrani*1
(9.4 GB)
DVD-R
DVD-RW
+R
+RW
(4.7 GB)
DVD-R DL*3
(8.5 GB)
+R DL*3
(8.5 GB)
XP (način snimanja
s visokokvalitetnom
slikom)
55 sati
71 sat
1 sat
2 sata
1 sat
1 sat 45 min.
1 sat 45 min.
SP (standardni
način snimanja)
110 sati
142 sata
2 sati
4 sata
2 sati
3 sata 35 min.
3 sata 35 min.
LP (dugi način
snimanja)
221 sat
284 sata
4 sati
8 sati
4 sati
7 sati 10 min.
7 sati 10 min.
EP (iznimno dugi
način snimanja)*4
441 sat
(331 sati*2)
567 sati
(426 sati*2)
8 sati
(6 sati*2)
16 sati
(12 sati*2)
8 sati
(6 sati*2)
14 sati 20 min.
(10 sati 45 min*2)
FR (prilagodljivi
način snimanja) *4
441 sat
maksimalno
567 sati
maksimalno
8 sati
maksimalno
8 sati
maksimalno
za jednu
stranu
8 sati
maksimalno
14 sati 20 min.
Otprilike 9 sati s
video kvalitetom
koja odgovara LP
načinu snimanja.
Nije moguće snimati ili kontinuirano reproducirati zapise s jedne strane dvostranog diska na drugu stranu.
Kada je „Vrijeme snimanja u EP modusu“ zadano na “EP (6 sati)” u Izborniku za postavke (60).
Kvaliteta zvuka je bolja kada se koristi način snimanja “EP (6 sati)” nego kod korištenja “EP (8 sati)”.
*3
Ne možete snimati direktno na DVD-R DL i +R DL preko ovog uređaja. U tablici je prikazano vrijeme snimanja pri kopiranju.
Ne možete kopirati u modusima “EP” ili “FR (snimanja 5 sati ili duže)”.
*4
Prilikom snimanja na HDD u modusima “EP” ili “FR (snimanja 5 sati ili duže)”, ne možete izvršiti brzo kopiranje na +R, +R DL or +RW diskove.
*1
*2
•
Važne napomene za snimanje/Napredno snimanje
Ovisno o sadržaju koji se snima, vrijeme snimanja može biti kraće od navedenog.
(Vrijeme navedeno u ovoj tablici je procijenjeno vrijeme.)
Prilikom snimanja na DVD-RAM preko modusa “EP (8 sati)”, možda neće biti moguća reprodukcija na DVD uređajima koji su
kompatibilni s DVD-RAM-om. Koristite „EP (6 sati)” način, ukoliko će se reprodukcija odvijati na drugoj opremi.
• Možete snimiti do 499 naslova na HDD. (Ukoliko snimate kontinuirano duže vrijeme, naslovi se automatski odvajaju svakih 8 sati.)
• Možete snimiti do 99 naslova na disk.
• Možete snimiti do 49 naslova na disk.
FR (prilagodljivi način snimanja)
Možete zadati FR modus (prilagodljivo snimanje) pri kopiranju ili programiranju snimanja preko tajmera.
Uređaj automatski odabire brzinu snimanja između XP i EP (8 sati) što omogućava uklapanje snimke u preostali prostor na disku uz najbolju
moguću kvalitetu snimanja.
Npr. kod 90-minutne snimke na nekorišteni DVD-RAM, kvaliteta slike se podešava na između “XP” i “SP”.
• Kod snimanja na HDD, kvaliteta slike se automatski podešava tako da se kopirani naslov savršeno uklapa na 4.7 GB disk.
• Svi modusi snimanja od XP do EP se prikazuju na zaslonu.
REC
Ukoliko je prikazan izbornik za
potvrdu formatiranja
Kada uložite novi disk u uređaj ili disk snimljen na računalu ili drugoj
opremi, prikazuje se izbornik za potvrdu formatiranja. Formatirajte disk
da biste ga mogli koristiti. Međutim, tada se brišu svi snimljeni podaci.
Format
This disc is not formatted properly.
Do you want to format the disc now ?
Yes
No
SELECT
OK
RETURN
Pritisnite [ , ] da biste odabrali “Yes” (da) i
pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Za formatiranje diska
“Brisanje svih sadržaja - Formatiranje” (57)
Kod vađenja snimljenog diska
Sljedeći se izbornik pojavljuje kada niste obradili disk za
reprodukciju na drugoj opremi.
Finalise
Finalise the disc so that it can be played
on other DVD players.
Note: Recording or Editing is not possible
after finalising. This may take up to min.
Press the REC button to start finalise.
Press the OPEN/CLOSE button to exit.
The disc cannot be played on other
DVD players without finalising.
 Za dovršavanje diska
Pritisnite [REC] na glavnom uređaju.
• Ovaj proces ne možete zaustaviti nakon što ste ga započeli.
• Ukoliko želite podesiti pozadinu, odrediti izbornik za
reprodukciju ili dati ime disku, odaberite „Glavni izbornik“ (58),
“Odabir automatske reprodukcije” (58) ili “Naziv diska” (56)
u “Upravljanje DVD-om” prije dovršavanja.
FULL
 Za otvaranje ladice bez dovršavanja diska
Pritisnite [
OPEN/CLOSE] na glavnom uređaju.
RQT9070
21
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 22 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Napredno snimanje
FULL
5
Prilagodljivo snimanje
Pritisnite [ , , , ] za odabir
“Start” i pritisnite [OK].
(Snimanje koje se prilagođava raspoloživom prostoru na disku)
LLUF
Uređaj podešava najbolju kvalitetu slike koja omogućuje uklapanje
snimke na raspoloživi prostor na disku. Način snimanja postaje
FR-modus.
• Kada količina slobodnog prostora na disku čini odabir
odgovarajućeg načina snimanja problematičnim.
• Ukoliko želite snimiti dugačak program s najboljom mogućom
kvalitetom slike.
• Snimanje počinje.
• Na zaslonu se prikazuju svi modusi snimanja od
XP do EP.
Izlazak iz izbornika bez snimanja
Pritisnite [RETURN].
Za djelomični prekid snimanja
Pritisnite [].
Za prikaz preostalog vremena
Pritisnite [STATUS].
• Ukoliko želite snimiti naslov na HDD tako da se nakon toga može
kopirati tako da se savršeno uklapa na disk od 4.7 GB.
• Ukoliko ne želite mijenjati snimljeni naslov ili promijeniti način
snimanja pri kopiranju, radi usklađivanja s prostorom na disku.
4.7GB
DVD-RAM
Ukoliko odaberete SP modus, program će stati na jedan disk
npr. HDD
Preostalo
vrijeme
snimanja
HDD
REC 0:59
ARD
M1/M2
LR
Reprodukcija od početka naslova koji snimate
— pregled naslova koji se snima
Ukoliko odaberete XP modus, program neće stati na jedan disk.
4.7GB
DVD-RAM
XP
SP
LP
EP
Reprodukcija dok snimate
npr. Snimanje 90-minutnog programa na disk
Ukoliko pokušate snimiti 90-minutni
program u XP-modusu, na disk će
stati prvih 60 minuta programa, a
ostatak od 30 minuta neće biti
snimljen.
• Potreban je još jedan disk.
FULL
FULL

Korištenje „Flexible Rec” modusa je prikladno u
sljedećim situacijama.
Kada želite početi snimati
Pritisnite [
] (PLAY) tijekom snimanja.
FULL
Kod pretraživanja prema naprijed ili natrag nema reprodukcije zvuka.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite [].
Za zaustavljanje snimanja
2 sekunde nakon prekida reprodukcije pritisnite [].
Za zaustavljanje programiranog snimanja
2 sekunde nakon prekida reprodukcije
1 Pritisnite [].
2 Pritisnite [ , ] radi odabira prekida (“Stop Recording”) i
pritisnite [OK].
Međutim, na disku će ostati 30
minuta slobodnog prostora
4.7GB
DVD-RAM
FULL
LLUF
Ukoliko odaberete “Flexible Rec” modus, program će biti
savršeno raspoređen po disku.
Reprodukcija naslova koji je prethodno snimljen za
vrijeme snimanja - Istovremeno snimanje i reproduciranje
• Možete ujedno promijeniti disk i reproducirati ga za vrijeme
snimanja. Pritisnite [DRIVE SELECT].
1
4.7GB
DVD-RAM
2
Prostor za snimanje
Priprema
• Odaberite kanal ili vanjski izlaz za snimanje.
• Pritisnite [DRIVE SELECT] da biste odabrali HDD ili DVD disk.
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] za odabir “To others”
(ostalo) i pritisnite [OK]
Pritisnite [ , ] za odabir „Flexible Rec“
(prilagodljivo snimanje) i pritisnite [OK]
FULL
FULL
Flexible Rec
Record in FR mode.
Maximum rec. time
Set rec. time
Start
4
8 Hour 00 Min.
8 Hour 00 Min.
Maksimalno vrijeme snimanja
Ovo je maksimalno vrijeme snimanja
u EP (8 sati) modusu snimanja.
FULL
Cancel
Odaberite [ , ] za odabir „Hour“ (sati)
i „Min.“ (minute) i pritisnite [ , ] za
podešavanje vremena snimanja.
LLUF
FULL
• Vrijeme snimanja možete podesiti i pomoću brojčanih tipki.
• Ne možete snimati duže od 8 sati.
FULL
RQT9070
22
FULL
• Kod pretraživanja prema naprijed ili natrag nema
reprodukcije zvuka.
FULL
FULL
2
3
LLUF
FULL
1
FULL
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]
tijekom snimanja.
Pritisnite [ , , , ] za odabir
naslova i pritisnite [OK].
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite [].
Za izlaz iz izbornika za direktnu navigaciju
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Za zaustavljanje snimanja
Nakon što prestane reprodukcija
1 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] za izlaz iz izbornika.
2 Ukoliko se snimanje vrši na drugom disku
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska na koji se snima.
3 Pritisnite [].
Za zaustavljanje programiranog snimanja
Nakon što prestane reprodukcija
1 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] za izlaz iz izbornika.
2 Ukoliko se snimanje vrši na drugom disku
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska na koji se snima.
3 Pritisnite [].
4 Pritisnite [ , ] za odabir prekida “Stop Recording” i
pritisnite [OK].
LLUF
FULL
“Pregled naslova koji se snima” i “Istovremeno snimanje i reprodukcija“
se mogu koristiti samo s programima s jednakim sustavom
dekodiranja (PAL/NTSC).
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 23 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Snimanje prijenosa s vanjske opreme
Programiranje snimanja na
televizijskom prijemniku
(npr. digitalni prijenos)
Da biste obavili programirano snimanje na vašem televizijskom prijemniku,
spojite televizor s Q Link funkcijom (36) koji možete koristiti za podešavanje
programiranih snimanja pomoću posve ožičenog Scart kabela s 21 pinom (8).
1
2
Izvršite programiranje na televizijskom
prijamniku.
Isključite ovaj uređaj.
Početak i kraj snimanja određuje TV prijamnik.
• Naslovi se snimaju na HDD.
Za prekid snimanja
Pritisnite [].
• Ukoliko se ovaj uređaj nalazi u stanju pripravnosti EXT LINK (EXT-L je
prikazan na zaslonu uređaja), snimanje s TV prijamnika neće početi.
• Programi se snimaju kao jedan naslov na ovom uređaju ukoliko su kraj
snimanja prethodne snimke i početak kasnijeg snimanja blizu jedno drugog.
Za odvajanje naslova prijeđite na „Divide Title“ (podjela naslova (39).
Snimanje s digitalnog/satelitskog
prijemnika ili dekodera
Priprema
• Spojite digitalni/satelitski prijamnik ili dekoder na ulazne terminale ovog
uređaja (8).
• Ukoliko je izlazni signal iz vanjske opreme NTSC, prebacite „TV System“
(TV sustav) u „NTSC“ u Izborniku za postavke (62).
• Ova jedinica ne može snimati NTSC signale na diskove koji već imaju
snimke PAL signala. (Međutim dvije vrste programa mogu biti snimane na
HDD.)
• Pritisnite (DRIVE SELECT) za odabir HDD ili DVD pogona.
1
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [INPUT SELECT] za odabir
ulaznog kanala opreme koju ste spojili.
Npr. ukoliko ste spojili kabele na AV2 ulazne terminale,
odaberite „A2“.
2
Pritisnite [REC MODE] za odabir načina
snimanja.
3
4
Odaberite kanal na drugoj opremi.
Za snimanje programa s digitalnog/satelitskog prijamnika pomoću
programiranog snimanja.
Priprema
• Svakako spojite AV2 ulazni terminal ovog uređaja na Scart
terminal VCR-a ili digitalni/satelitski prijamnik pomoću Scart
kabela s 21 pinom (67).
• Podesite „AV2 Input“ tako da odgovara spojenoj opremi u
Izborniku za postavke (62).
• „Podesite „Ext Link“ tako da odgovara spojenoj opremi u
Izborniku za postavke (62).
1
2
3
Izvršite programiranje na vanjskoj
opremi.
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir
HDD ili DVD pogona.
Ukoliko ste odabrali DVD pogon, uložite disk (15).
Pritisnite [EXT LINK].
Uređaj se isključuje i na zaslonu uređaja svijetli „EXT-L“
za označavanje aktivacije stanja pripravnosti tajmera.
Za otkazivanje vanjskog upravljanja
Pritisnite [EXT LINK] za prekid snimanja ili otkazivanje stanja pripravnosti
povezanog tajmera.
• Da bi se izbjeglo slučajno aktiviranje, pritisnite [EXT LINK] za prekid
postavki nakon završavanja snimanja.
• Ova funkcija ne radi kada je „TV sustav“ postavljen na „NTSC“ u
Izborniku za postavke (62).
• Ova funkcija ne radi sa svom opremom. Provjerite u uputama za
korištenje opreme.
• Početak snimke u nekim slučajevima možda neće biti snimljen pravilno.
• Kada je „AV2 Connection“ (AV2 priključak) postavljen na „Decoder“, EXT
LINK nije dostupan (62).
• Programi se snimaju kao jedan naslov na ovom uređaju ukoliko su kraj
snimanja prethodne snimke i početak kasnijeg snimanja blizu jedno
drugog.
• Za podjelu naslova prijeđite na „Divide Title“ (podjela naslova (39).
• Dok je ovaj uređaj u stanju pripravnosti EXT LINK ili vrši snimanje, video
zapis dolazi s AV2 ulaznog terminala neovisno o postavkama „AV1
Output“ (AV1 izlaz) (62).
• Tijekom EXT LINK stanja pripravnosti ili snimanja, reprodukcija je moguća
samo s pogona koji vrši snimanje.
Napredno snimanje/Snimanje prijenosa s vanjske opreme
Povezana programirana snimanja
preko vanjske opreme (digitalni/
satelitski prijamnik) - EXT LINK
Također pogledajte „Važne napomene za snimanje” (20)
Pritisnite [REC].
Snimanje počinje.
Za preskakanje neželjenih dijelova
Pritisnite [  ] za prekid snimanja.
(Pritisnite [  ] ponovno za nastavak snimanja.)
Za prekid snimanja
Pritisnite [].
RQT9070
23
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 24 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Kopiranje sa snimača za videotrake
npr. Spajanje na AV3 ili DV ulazne terminale na prednjoj strani
Spajanje možete izvršiti i preko AV4 ulaznih terminala na stražnjoj strani.
DV automatsko snimanje (DV Auto Rec)
• Isključite uređaj i drugu opremu prije spajanja.
OPE
N /CLOSE
REC
Ovaj uređaj
S VIDEO
DV I N
VIDEO
L/MO NO - AUDIO- R
AV3 I N
Žuto Bijelo Crveno
Kada koristite funkciju “DV Auto Rec”, programi se snimaju
kao naslovi, dok se u isto vrijeme pri svakoj pauzi stvaraju poglavlja u
zapisima i popis za reprodukciju se stvara automatski.
Priprema
1Uključite glavnu jedinicu i DV opremu, nakon toga spojite uređaj s
ulaznim terminalom DV-opreme (lijevo).
2Spojite glavni uređaj.
• Kada je izlazni signal vanjske opreme NTSC, prebacite „TV sustav“
na “NTSC” u izborniku za postavke (62).
1
DV kabel
(IEEE 1394, 4-pin)
S Video
kabel*
Audio/Video
kabel
Ostala video oprema
Uključite DV opremu i pauzirajte snimku
na mjestu gdje želite započeti sa
snimanjem.
Prikazuje se sljedeći izbornik.
DV Auto Rec
Spojiti na audio/video izlazne terminale.
DV unit is connected.
Record from the DV unit?
Ukoliko je audio-izlaz druge opreme monotički
Spojite na L/MONO preko AV3 ulaznih terminala na prednjoj strani.
*
S VIDEO terminal ostvaruje življu sliku nego VIDEO terminal.
Ručno snimanje
Priprema
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD ili DVD diska.
• Pritisnite [REC MODE] za odabir načina snimanja.
• Kada snimate dvojezične programe (20, Važne napomene za
snimanje)
• Kada je izlazni signal s vanjske opreme NTSC, promijenite “TV
sustav“ u „ NTSC” u Izborniku za postavke. (62). Ovaj uređaj ne
može snimati NTSC signale na diskove koji već imaju zapise PAL
signala. (Međutim, obje vrste programa se mogu snimiti na HDD.)
• Za smanjivanje buke s ulaza na snimaču za videotrake, postavite “Input
NR” na “On” (uključeno) u izborniku prikazanom na ekranu (55).
• Provjerite je li vrijeme na uređaju postavljeno pravilno.
1
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [INPUT SELECT] za odabir ulaznog
kanala opreme koju ste priključili.
Npr. ukoliko ste izvršili spajanje na AV3 ulazne terminale,
odaberite “A3”.
2
3
Pokrenite reprodukciju na drugoj opremi.
Kada želite početi sa snimanjem
Pritisnite [REC].
Snimanje započinje.
• Primjenom prilagodljivog snimanja (22) možete snimiti sadržaj
videotrake (otprilike 1-8 sati) na disk veličine 4.7 GB u najboljoj
kvaliteti snimanja bez gubitka prostora na disku.
RQT9070
24
•U slučaju da se izbornik nije pojavio
Nakon provedbe koraka 1
1 Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD ili DVD diska.
2 Pritisnite [FUNCTION MENU].
3 Pritisnite [ , ] za odabir “To Others” (na drugo)
i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [ , ] za odabir “DV Auto Rec” i pritisnite [OK].
Prijeđite na korak 3 (dolje)
FULL
FULL
2
3
4
Pritisnite [ , ] za odabir snimanja na HDD
ili DVD (“Rec to HDD” ili “Rec to DVD”) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [REC MODE] za odabir načina
snimanja.
Pritisnite [ , ] za odabir “Rec” i pritisnete
[OK].
LLUF
FULL
LLUF
FULL
Snimanje započinje.
Nakon završetka snimanja
Javlja se izbornik za potvrdu. Pritisnite [OK] za završavanje DV
automatskog snimanja.
Za prekid snimanja
Pritisnite [].
• Samo jedan DV uređaj može biti priključen na uređaj preko DV
ulaznog terminala (npr. digitalni video kamkorder).
• Uređajem se ne može upravljati preko spojene DV opreme.
• DV ulaz na ovom uređaju se može koristiti isključivo s DV
opremom. (Ne može se npr. spojiti na računalo, itd.).
• Naziv DV opreme možda neće biti prikazan pravilno.
• Ovisno DV opremi, slike ili video zapisi možda neće biti prebačeni
pravilno.
• Podaci o datumu i vremenu na traci u DV opreme neće biti
snimljeni.
• Ne možete istovremeno snimati i reproducirati.
Ukoliko funkcija DV automatskog snimanja ne radi pravilno,
provjerite priključke i postavke DV opreme te isključite i
uključite uređaj.
Ukoliko to ne pomogne, slijedite upute za ručno snimanje
(lijevo).
Da biste preskočili neželjene dijelove
Pritisnite [  ] za pauziranje snimanja. (Pritisnite ponovno za početak snimanja.)
Za prekid snimanja
Pritisnite[].
Gotovo sve videotrake i DVD zapisi na tržištu su obrađeni
tako da sprječavaju ilegalno kopiranje. Bilo koji softver koji je
pripremljen na taj način se ne može kopirati na ovom uređaju.
RETURN
OK
FULL
• Ukoliko dođe vrijeme da počne programirano snimanje prilikom
kopiranja, snimanje počinje, a kopiranje se zaustavlja.
• Ukoliko se video kopira s drugog uređaja na ovaj uređaj, tada će
kvaliteta video zapisa biti lošija.
SELECT
FULL
Kada snimate sa DV-terminala uređaja
• Odaberite vrstu audio zapisa iz “Audio Mode for DV Input” (Modus
zvučnog zapisa za DV-ulaz) u Izborniku za postavke (61).
• Kada snimate s DV opreme (npr. digitalni video kamkorder), možete
snimati audio/video zapise samo sa DV trake.
• Ukoliko je „Snimanje za brzo kopiranje“ (60) uključeno i Vi kopirate,
kopija će biti napravljena s onom veličinom slike koja je odabrana u
„Odnos slike za snimanje” (60) u Izborniku za postavke.
O odnosu slike pri snimanju programa (20)
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 25 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Ručno programiranje snimanja
pomoću tajmera
Pritisnite [PROG/CHECK].
Timer
Recording
2
30:24 SP
HDD
DVD 1:5 8 SP
TUE 14.10.0 8. 12:53:00
Name
ARD
Date
Start
Stop
VPS
HDD
FULLDrive
DVD Mode PDC space
HDD SP OFF
OK
FULL
No.
01
Remain
15. 7. TUE 19:00 20:00
New Timer Programme
Pritisnite [ , ] radi odabira “New Timer
Programme”(novi program tajmera) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ ] za prijelaz među stavkama i
mijenjajte stavke pomoću [ , ].
FULL
3
FULL
FULL
Remain
30:24 SP
HDD
DVD 1:5 8 SP
LLUF
FULL
[OK].
4 Pritisnite
Programirano snimanje se pohranjuje i prikazuje se ikona
tajmera.
TUE 14.10.0 8. 12:54:00
Name
Date
1 ARD
15. 7. T U E
Start
22:00
Stop
22:30
HDD
VPS
DVD Mode PDC
HDD SP
OF F
No.
FULL
Timer
Recording
FULL
1
• Možete isto tako pritisnuti [DRIVE SELECT] za odabir diska
za snimanje.
Ukoliko se snima na DVD i na njemu nema dovoljno mjesta
za snimanje, snimanje se automatski prebacuje na HDD
(27, Pomoćno snimanje).
• Ujedno možete pritisnuti [REC MODE] za promjenu modusa
snimanja.
• VPS/PDC (27)
ON
OFF (– – –)
Ukoliko televizijska stanica ne prenosi VPS/PDC signale,
u izborniku za programirano snimanje se pod VPS/PDC
prikazuje.
•
RENEW (Automatsko ponavljanje snimanja) (25)
ON
OFF
• Naziv programa
Pritisnite [ , ] za odabir „Naziva programa“ i pritisnite [OK].
(42, Upisivanje teksta)
Ikona tajmera
FULL
Programme Name
• Pritisnite i držite [ , ] za promjenu početka (Start time) i
završetka u razmacima od 30 minuta.
• Ujedno možete podesiti naziv (broj programa/naziv TVpostaje), datum, vrijeme početka (Start time) i završetka
snimanja (Finish time)
• Datum
Datum:
Trenutni datum do jedan mjesec
unaprijed manje jedan dan
MON-SAT
MON-FRI
Dnevni tajmer: SUN-SAT
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
LLUFULL
F
FULL
FULL
FULL
--SAT
Tjedni tajmer: SUN
Naslovi koji su snimljeni pomoću istog dnevnog ili tjednog tajmera se
prikazuju kao „skupina“ u Direktnoj navigaciji (29) izuzev kada se
koristi opcija automatskog ponavljanja snimanja.
01
Name
ARD
FULL
Na zaslonu uređaja se pali “ “ za označavanje da je
aktivirano stanje pripravnosti za snimanje.
Stop
TUE 14.10.0 8.12:56:00
Drive
space
VPS
HDD
DVD Mode PDC
HDD SP OFF
20:00
Programme
OK
Provjerite je li
prikazan znak “OK”
Ponovite korake 2–4 za programiranje ostalih snimanja.
Pritisnite [ DVD] za isključivanje uređaja.
 Za otkazivanje snimanja kada je snimanje već počelo (26)
 Za prekid stanja pripravnosti za snimanje (26)
 Napomene o snimanju pomoću tajmera (26).
FULL
Kopiranje sa snimača za videotrake/Napredno snimanje pomoću tajmera
Napredno snimanje pomoću tajmera
RQT9070
25
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 26 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Napredno snimanje pomoću tajmera
Za prekidanje snimanja kada je
snimanje već počelo
1
Dok je uređaj uključen
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir
diska za snimanje i pritisnite [].
Stop Recording
Timer recordin g in progress.
Stop this timer recording?
It will be cancelled if you stop.
Cancel
Stop Recording
SELECT
OK
2
RETURN
Pritisnite [ , ] za odabir zaustavljanja
“Stop Recording” i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Ukoliko zaustavite programirano snimanje, ono će biti
otkazano. Međutim, ukoliko ste programirali tjedno ili
dnevno snimanje, snimanje će započeti od idućeg vremena
kada je zadano iduće snimanje.
Za prekid stanja pripravnosti uređaja
za snimanje
Svaki put kada se uređaj isključi,FULLmožete pregledati popis
programiranih snimanja [PROG/CHECK].
1
2
FULL
Provjera, promjena ili brisanje programa
• Čak i kada je uređaj isključen, popis programiranih snimanja
možete pogledati ukoliko pritisnete [PROG/CHECK].
Pritisnite [PROG/CHECK].
Ikone
Aktivirano je stanje pripravnosti za snimanje.
Trenutno se snima ovaj program.
Vrijeme snimanja se preklapa sa snimanjem drugog
programa.
Program čije je snimanje zadano kasnije počinje
nakon što se završi snimanje prvog programa.
Prekinuli ste tjedno ili dnevno programirano
snimanje. Ikona nestaje idući put kada ponovno
počne programirano snimanje.
Disk je bio pun, pa zbog toga program nije bio
snimljen.
Program je bio zaštićen od kopiranja i stoga nije
snimljen.
Program nije snimljen do kraja zbog prljavog diska ili
nekog drugog razloga.
Programirano snimanje je podešeno na automatsko
ponavljanje (27).
Naslovi su prebačeni na HDD (prikazivanje tijekom
HDD snimanja)
HDD
HDDHDD je određen kao disk za snimanje.
HDD
HDD
HDD
DVD
DVD DVD je određen kao disk za snimanje.
DVD
DVD
DVD
DVD
Pritisnite [PROG/CHECK].
Pritisnite [ , ] za odabir programa i
pritisnite “Red” (crvenu) tipku.
Timer
Recording
• S popisa programiranih snimanja nestaje oznaka tajmera
“ “ (desno).
• Ne možete otkazatiFULL
modus pripravnosti za programirano
snimanje sve dok je na popisu programiranih snimanja
barem jedna oznaka tajmera “ “ (desno).
• Ponovno pritisnite “Red” tipku kako biste aktivrali stanje
pripravnosti programiranog snimanja.
No.
Remain
Name
Date
HDD
Start
DVD 1:5 8 SP
30:24 SP
Stop
TUE 14.10.0 8. 12:53:00
Drive
space
VPS
HDD
DVD Mode PDC
New Timer Programme
FULL
Press OK to store new programme.
Napomene o programiranom snimanju
• Kada je zadano programirano snimanje, DVD-ovi koji su snimljeni
na različitom TV-sustavu ne mogu biti reproducirani, osim ako
nije promijenjen TV sustav u Izborniku za postavke (62) ili je
programirano snimanje dovršeno, odnosno otkazano.
• Programirano snimanje se uključuje bez obzira na to je li uređaj
uključen ili nije.
• Programirano snimanje počinje kada se dosegne zadano vrijeme,
čak i pri reprodukciji.
• Programirano snimanje ne počinje za vrijeme uređivanja ili
kopiranja normalnom brzinom (45).
• Ukoliko se uređaj uključi u trenutku kada počinje programirano
snimanje, ostaje uključen nakon završetka snimanja. Ne isključuje
se automatski. Tijekom snimanja možete isključiti uređaj.
• Ukoliko
FULLuređaj nije stavljen u stanje pripravnosti najmanje 10
minuta prije početka programiranog snimanja, na zaslonu uređaja
počinje treperiti “ “
• Ukoliko programirate uzastopna programirana snimanja jedno za
drugim, uređaj ne može snimiti dio na početku drugog programa.
Program
Program
Nije snimljeno
OK
RETURN
Poruka koja se prikazuje u liniji za „prostor na disku“
Prikazano ukoliko snimka može biti
uklopljena u raspoloživi prostor.
(Datum): Za dnevna ili tjedna snimanja, tako da se
na zaslonu prikazuje kada će snimanje biti
izvršeno (do maksimalno mjesec dana od
trenutnog datuma) na osnovu preostalog
vremena na disku.
!:
Snimanje možda neće biti moguće zbog:
• manjka prostora na disku
•broj mogućih naslova je dosegao
maksimum.
Pomoćno Zadani programi koji će se pomoćno snimiti
snimanje: na HDD.
OK:
FULL
FULL
 Za promjenu programa
Pritisnite [ , ] za odabir programa i pritisnite [OK].
(25, korak 3)
FULL
Snimljeno
 Za brisanje programa
FULL
Snimljeno
Pritisnite [ , ] za odabir programa i nakon toga [DELETE S].
Program možete obrisati i kroz sljedeće korake
1 Pritisnite [ , ] za odabir programa i pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Delete” (izbrisati) i pritisnite [OK].
FULL
FULL
FULL
• Ukoliko se stvarana vremena prijenosa programiranih
snimanja preklapaju, ono snimanje koje je zadano prvo uvijek
ima prioritet. Snimanje drugog programa će početi tek nakon
što je završeno prvo programirano snimanje.
 Za izlazak iz popisa programiranih snimanja
FULL
Pritisnite [PROG/CHECK].
FULL
Programi koji nisu snimljeni s brišu sa popisa programiranih
snimanja u 4 sata ujutro dva dana kasnije.
RQT9070
26
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 27 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Pomoćno snimanje
Automatsko ponavljanje snimanja
Ukoliko je kao disk za snimanje odabran DVD i nema dovoljno
raspoloživog prostora na njemu, snimanje se automatski prebacuje
na“HDD”. Ukoliko u ladici nema diska ili se ne može snimati na
disk ili kada počne programirano snimanje tijekom kopiranja, disk
za snimanje se mijenja u HDD.
• Direktna navigacija pokazuje koji su programi snimljeni na taj
način. (Prikazuje se “ “.) (29).
• Ukoliko preostalo vrijeme
HDD na HDD-u nije dovoljno, snima se
onoliko programa koliko
DVD stane na HDD.
• Pomoćno snimanje se ne uključuje ukoliko je riječ o programu s
VPS/PDC i ukoliko je produženo tako da više ne stane na disk.
Ukoliko snimate program na HDD svaki dan ili svaki tjedan pomoću
programiranog snimanja, uređaj će snimati novi program preko
starog programa.
Ta se funkcija koristi samo ukoliko
se odaberu tjedna ili dnevna
FULL
snimanja.
1
2
3
Pritisnite [PROG/CHECK].
Pritisnite [ , ] za odabir programa i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir stupca
“RENEW“ (ponoviti).
Pritisnite [ , ] za odabir uključivanja
(“ON”) i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
FULL
4
LLUF
Timer
Recording
Name
1 ARD
FULL
Remain
HDD
30:24 SP
Napredno snimanje pomoću tajmera
Napredno snimanje pomoću tajmera
DVD 1:5 8 SP
TUE 14.10.0 8. 12:53:00
Date
S UN
Start
Stop
HDD
DVD
22:00
22:30
HDD
VPS
Mode PDC RENEW
ON
SP O F F
Programme Name
• Ukoliko je program određen za ponovljeno snimanje zaštićen ili
ukoliko se s HDD-a vrši reprodukcija, odnosno tijekom kopiranja,
program se ne prepisuje. Umjesto toga, program predviđen za
snimanje će biti pohranjen kao zaseban program i taj će program
biti prepisan kada se pokrene iduće automatsko ponovljeno
snimanje.
• Lista za reprodukciju sastavljena od programa koji su bili zadani
za automatsko ponovljeno snimanje se brišu pri automatskom
ponavljanju.
• Ukoliko na HDD-u nema dovoljno prostora, program možda neće
biti snimljen u cijelosti.
VPS/PDC funkcija
VPS (sustav video programa) ili PDC (upravljanje isporukom programa) je vrlo praktičan sustav koji služi za snimanje programa od početka
do kraja TV programa zadanog programiranim snimanjem, čak i ako se stvarno vrijeme prijenosa razlikuje od predviđenog vremena zbog
kašnjenja prijenosa ili produženja trajanja programa. Isto tako, ukoliko se program prekine zbog npr. nekih posebnih vijesti, snimanje se
pauzira automatski sve do nastavka programa.
Pri VPS/PDC snimanju
• Koristite VPS/PDC vrijeme za snimanja TV programa.
• Ukoliko program naveden u novinama ili časopisu ima dva SHOWVIEW broja, koristite SHOWVIEW broj za VPS/PDC.
• VPS/PDC se aktivira kada je ovaj uređaj u stanju pripravnosti. Ukoliko je uređaj uključen,
snimanje počinje i završava u vrijeme koje je zadano na početku.
• Postavite „VPS/PDC“ u OFF (isključeno) ukoliko vrijeme snimanja nije prema VPS/PDC
vremenu.
• VPS/PDC snimanje se ne izvodi ukoliko je VPS/PDC vrijeme krivo, čak i ako je riječ samo
o jednoj minuti. Za određivanje VPS/PDC vremena provjerite teletekst, novine ili magazine,
odnosno druge izvore.
• Zadana postavka za „VPS/PDC je „OFF“ (isključeno).
Kada se VPS/PDC signal prekine zbog
toga što je signal prijenosa preslab.
Ukoliko TV stanica ne odašilje redovito
VPS/PDC signal.
Ovisno o signalima koje šalju TV stanice, VPS/PDC sustav možda neće raditi pravilno, čak i ako
je „VPS/PDC postavljen na „ON“ (uključeno).
Programirano snimanje se vrši u normalnom modusu (bez VPS/PDC), čak i ako je programiranje
izvršeno za VPS/PDC.
U tom slučaju, čak i kada se vrši programirano snimanje, programirano snimanje neće biti
otkazano u tom trenutku već u 4 sata ujutro dva dana kasnije.
Ukoliko predviđeno vrijeme početka
Prebacite „VPS/PDC“ na „OFF“ pri programiranju snimanja programa čiji je početak naknadno
programa navedeno u novinama ili
pomaknut.
magazinima bude kasnije promijenjeno.
• Početak snimke možda neće biti snimljen pravilno u nekim slučajevima.
RQT9070
27
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 28 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Napredna reprodukcija
FULL
• Ovisno o mediju, neke operacije možda neće biti moguće.
Zaustavljanje Pritisnite [].
Memorira se zaustavljeni dio.
Preskakanje
određenih
intervala
(Time Slip)
Nastavak reprodukcije
Pritisnite [ ] (PLAY) da biste nastavili
reprodukciju od zaustavljenog dijela.
FULL
Reprodukcija određenih intervala .
• Svaki put kada pritisnete [ , ], vrijeme se
povećava [ ] ili smanjuje [ ] za interval od
1 minute. (Pritisnite i držite za intervale od 10
minuta.)
FULL
Puza
FULL
FULL
FULL
Zaustavljeni dio
• Ukoliko pritisnete [] nekoliko puta,
memorirani položaj se briše u nekim
slučajevima.
• Položaj se briše ukoliko je ladica otvorena.
•
MP3/DivX: Položaj se briše ukoliko
se uređaj isključi.
1 Pritisnite [TIME SLIP].
2 Pritisnite [ , ] za odabir
vremena i pritisnite [OK].
FULL
Operacije tijekom reprodukcije
Prikaz automatski nestaje nakon otprilike 5
(Ova funkcija ne radi sekundi. Da biste ponovno prikazali izbornik
na na dovršenim
ponovno pritisnite [TIME SLIP].
diskovima.)
-5 min
Pritisnite [  ].
Pritisnite ponovo [  ] ili [ ] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
FULL
Pretraživanje Pritisnite [
] ili [
].
FULL
• Brzina se povećava za do 5 puta. (
do tri koraka)
• Pritisnite [ ] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
• Tijekom pretraživanja prvog stupnja čuje se zvučni
zapis.
i MP3: Tijekom svih stupnjeva pretraživanja se
čuje zvuk.
DivX: Tijekom svih stupnjeva pretraživanja se ne čuje
zvuk.
Ručno
preskakanje
FULL
FULL
Tijekom reprodukcije ili pauze
pritisnite [ ] ili [ ].
Preskočiti
Pritisnite [MANUAL SKIP].
Svaki put kada pritisnete ovu tipku, reprodukcija
započinje otprilike 1 minutu kasnije.
(Ova funkcija ne
radi na na
dovršenim
diskovima.)
FULL
Prijeđite na naslov, poglavlje ili snimku koju želite
reproducirati.
• Svakim pritiskom na tipku se povećava broj preskakanja.
• DivX: Pritisnite [
] da biste se vratili na početak
naslova koji se trenutno reproducira.
FULL
[0]
[0]
 [0]
 [1]
[5]
[5]
• MP3 i JPEG
5:
[0]
15:
[0]
 [0]
 [0]
[0]  [5]
[1]  [5]
• Ostali diskovi
Upišite dvoznamenkasti broj
npr.
5: [0]
 [5]
15: [1]
 [5]
• Ovo je moguće samo kada
je reprodukcija prekinuta
(kada je gornji znak prikazan
na televizoru) i samo s
nekim vrstama diskova.
•
(s kontrolom reprodukcije)
Ukoliko pritisnete brojčanu tipku dok je disk
zaustavljen (gornji je znak prikazan na televizoru)
možete prekinuti reprodukciju. (Proteklo vrijeme
ostaje zabilježeno na zaslonu uređaja.)
Pritisnite [AUDIO].
FULL
LR
Brzi pregled
Usporeni
snimak
Dok je pritisnuta pauza, pritisnite
[ ] ili [ ].
FULL
Brzina reprodukcije je brža nego uobičajena.
• Pritisnite ponovno za povratak na normalnu
brzinu.
FULL
Brzina se povećava za do 5 puta.
• Pritisnite [ ] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
•
Moguće je pomicanje samo prema
naprijed [
]
• Uređaj će pauzirati reprodukciju ukoliko se
usporeni snimak prikazuje oko 5 minuta
(isključujući
).
FULL
FULL
FULL
Okvir po okvir Dok je pritisnuta pauza, pritisnite
[ ] (  ) ili [ ] (  ).
FULL
FULL
FULL
FULL
RQT9070
28
FULL
Svakim pritiskom na tipku prikazujete idući okvir.
• Pritisnite i držite da provjerite redoslijed od
naprijed ili od natrag.
• Pritisnite [ ] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
•
Moguće je pomicanje samo prema
naprijed [ ] (  ).
FULL
FULL
FULL
FULL FULL
L
R
i DivX
FULL
LLUF
HDD
PLAY
LR
npr. odabrano je “L R”
Možete promijeniti broj zvučnog kanala svaki puta kada pritisnete
tipku. To Vam omogućava da mijenjate stvari kao što je jezik na
tonskom zapisu (54, Tonski zapis).
Soundtrack
Pritisnite i držite [ ] (PLAY/× 1.3).
FULL
Promjena zvučnog zapisa tijekom reprodukcije
FULL
FULL
5:
15:
Poglavlja se dijele u trenutku pritiska na tipku.
• Pritisnite [
,
] za preskakanje poglavlja.
• Poglavlja se ne mogu sastavljati tijekom
pripravnosti za EXT LINK.
(38, Naslov/
poglavlje)
FULL
Pritisnite brojčane tipke.
Početak
Reprodukcija počinje od odabranog naslova,
reprodukcije poglavlja ili snimke.
od odabranog •
npr.
naslova
Pritisnite [CREATE CHAPTER].
Sastavljanje
Poglavlja
1 ENG
Digital 3/2.1ch
npr. odabran je engleski jezik.
Ne možete mijenjati vrstu zvučnog zapisa u sljedećim
slučajevima.
• Kada je DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R,
+R DL ili +RW disk u ladici dok se odabire DVD disk.
• Kada je odabran način snimanja XP i „Modus zvučnog zapisa
za XP snimanje“ je postavljen na “LPCM” (61).
• Kada je „Snimanje za brzo kopiranje“ postavljeno na “On”
(uključeno) (Zadana je ostavka „On“ 60).
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 29 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Odabir snimljenih programa (naslova) za reprodukciju—Direktna navigacija
1
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Prikaz svih naslova
Prikazuju se svi naslovi.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
FULL
Ukoliko nije odabran “VIDEO”, pritisnite “Red”
tipku za odabir “VIDEO”.
2
Pritisnite [ , , , ] da biste odabrali
naslov i pritisnite [OK].
LLUF
VIDEO
008
MUSIC
PICTURE
009
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10. SAT
ARD 1 8.10. SAT
---
---
---
FULL
Možete ujedno odabrati naslove preko brojčanih tipki (samo
u izborniku sa svim naslovima).
npr.
FULL
5:
[0] 
[0] 
[5]
5: [0] 
[5]
15:
[0] 
[1] 
[5]
15: [1] 
[5]
115: [1] 
[1] 
[5]
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , , , ] za odabir “Previous”(prethodno) ili “Next”
(iduće) i pritisnite [OK]. (prikaz samo u obliku sličica)
• Možete pritisnuti [ ,
] za prikaz ostalih stranica
LLUF
Previous
OK
RETURN
Next
Pa ge 02/02
Previous
Select
OPTION
Next
(prikaz u obliku sličica)
Sortiranje naslova za lakši pregled
(Izbornik sa svim naslovima se prikazuje samo u obliku tablica)
Ova je funkcija korisna kada među mnoštvom naslova tražite jedan
naslov za reprodukciju.
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Sort” (sortiranje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir i pritisnite [OK].
FULL
FULL
FULL
FULL
Trenutno snimanje.
Ukoliko odaberete drugu stavku pored “No.” (br.)
• Izbornik za direktnu navigaciju će se ponovno pojaviti nakon
reprodukcije odabranog naslova. (Naslove ne možete reproducirati
kontinuirano.)
• Preskakanje intervala i ručno preskakanje funkcioniraju samo kod
naslova koji se trenutno reproducira.
• Ukoliko napustite izbornik za direktnu navigaciju ili se prebacite na
drugi izbornik direktne navigacije, sortiranje će biti prekinuto.
Zaštićeni naslov.
Reprodukcija skupnih naslova HDD
FULL
FULL
FULL
FULL
Za izlaz iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ikone u izborniku direktne navigacije
FULL

All Titles
007
FULL
FULL
Naslov je snimljen preko drugog sustava kodiranja
od onoga kojih je postavljen za TV-sustav na uređaju.
• Podesite postavku „TV sustav“ na ovom uređaju
da biste izvršili prilagodbu (62).
(NTSC)
(PAL)
“Skupine naslova”/“Svi naslovi”
“Prikaz u tablici”/“Prikaz sličica”
FULL
(Samo u izborniku skupnih naslova)
Pritisnite [ , , , ] za odabir naslova ili
skupine i pritisnite [  ].
Prikazuje se oznaka kvačice. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne naslove.
• Pritisnite [  ] za otkazivanje.
Create Group
2 Pritisnite [OPTION]. Sastavljanje skupine
Release Grouping
3 Pritisnite [ , ] za odabir opcije i pritisnite [OK].
Sastavljanje skupine:
Pritisnite [ , ] za odabir “Create” (sastavi) i pritisnite [OK].
Odabrani naslovi se povezuju u skupinu.
Razdvajanje skupine:
Pritisnite [ , ] za odabir “Release” (razdvoji) i pritisnite [OK].
• Ukoliko je odabrana skupina naslova, svi se naslovi u skupini
razdvajaju.
• Ukoliko je odabran naslov u skupini, naslov se razdvaja od
skupine.
1
LLUF
FULL
FULL
LLUF
FULL
2
FULL
 Vezano uz naziv skupine
FULL
1
FULL
Uređivanje skupnih naslova HDD
LLUF
Promjena izgleda
direktne navigacije
FULL
LLUF
FULL
Skupine naslova (
isključivo)
Naslov je snimljen, no nije još reproduciran
(
isključivo)
, ] za odabir skupine i pritisnite [OK].
, ] za odabir skupine i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Naslov s ograničenjem „snimanje samo jedanput“
(78, CPRM)
Pritisnite [ , ,
Pritisnite [ , ,
FULL
×
1
2
FULL
Naslov nije snimljen zbog zaštite od kopiranja
(digitalni prijenosi, itd.)
Naslov ne može biti reproduciran
[Kada snimate naslov na HDD ili kada su podaci
oštećeni.]
Naslovi koji su preusmjereni na HDD
(27, Pomoćno snimanje)
Napredna reprodukcija/Odabir snimljenih programa (naslova) —Direktna navigacija
Možete jednostavno pronaći snimljene naslove i jednostavno ih reproducirati. Isto
tako možete sortirati naslove ili uređivati skupine naslova.
Dok je prikazan izbornik direktne navigacije
pritisnite [OPTION].
Pritisnite [ , ] za odabir stavke i pritisnite [OK].
npr.
FULL
Table Display
“Prikaz u tablici” ili “Prikaz sličica”
All Titles
“Skupine naslova” ili “Svi naslovi”
Naziv prvog naslova u skupini se koristi kao naziv skupine.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
10.10.
Chantal Show
RETURN
VIDEO
11.10.
Dolphines
Previous
OK
PICTURE/MUSIC
Grouped Titles
2
Select
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Next
FULL
Grouped Titles
ARD 11.10. SAT
Dolphines
Page 02/02
OPTION
MUSIC
PICTURE
Previous
Previous
Next
OK
RETURN
OPTION
VIDEO
ARD 1 8.10. SAT
Dolphines
Page 01/01
Next
Select
FULL
Izbornik za skupine naslova
Dva ili više naslova snimljenih preko dnevnih/tjednih
programiranih snimanja se povezuju i prikazuju kao jedna cjelina.
FULL
LLUF
FULL
FULL
Grouped Titles
VIDEO
PICTURE
MUSIC
FULL
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Promjena naziva skupine
1Pritisnite [ , , , ] za odabir skupine i pritisnite [OPTION].
2Pritisnite [ , ] za odabir “Edit” (uređivanje) i pritisnite [OK].
3Pritisnite [ , ] za odabir “Enter Name” (upišite naziv) i pritisnite
[OK]
4Upišite naziv. (44, Upisivanje teksta)
• Čak i ako se promjeni ime skupine, nazivi naslova u skupini neće
biti mijenjani.
FULL
10.10.
Chantal Show
Previous
OK
RETURN
OPTION
11.10.
Dolphines
2
Pa ge 02/02
Select
Next
Previous
Next
(prikaz u obliku sličica)
Odaberite stavku označenu kao
prikazivanja povezanih naslova.
i pritisnite [OK] radi
RQT9070
29
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 30 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Reprodukcija DivX i MP3 datoteka te slika
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD disk se odnose samo
na uređaj DMR-EH68
Prikazivanje izbornika
Reprodukcija DivX video sadržaja
Možete reproducirati DivX video sadržaje snimljene preko
računala na DVD-R, DVD-R DL, CD-R/CD-RW i USB memoriji.
1 Uložite disk.
2 Ukoliko disk sadrži različite vrste datoteka
1
Playback
Play Mode:DivX
Select file type.
DivX
JPEG
MP3
Prikazivanje DivX izbornika.
(lijevo, prikaz izbornika)
001
FULL
FULL
Pa ge
FULL
2
Play Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
• Datotekama se upravlja kao naslovima.
Pritisnite [ , ] za odabir naslova i
pritisnite [OK].
Počinje reprodukcija odabranog naslova.
• Ujedno možete odabrati i naslov pomoću brojčanih
tipki
npr. 5:
[0] [0] [5]
RETURN
RETURN
, ] za odabir stavke i pritisnite [OK].
1 Pritisnite [RETURN] nekoliko puta da biste
izašli iz izbornika.
2 Pritisnite [FUNCTION MENU].
FULL
Play Mode : DivX
Playback
Recordin g
Copy
15:
[0] [1] [5]
Da biste prekinuli reprodukciju
Pritisnite [].
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ ,
].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
FULL
FULL
OK
 Promjena vrste reproducirane datoteke
FUNCTION MENU
CD(DivX/JPEG/MP3)
TotalTitle : 001
FULL
SELECT
SELECT
OK
001/001
RETURN
SD Card
Play Video (DivX)
Play Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
Play Music (MP3)
Copy Music (MP3)
Update CD database
on HDD
FULL
ABC.avi
OK
1 Umetnite USB memoriju ili SD karticu.
USB device
Tree
Name ofTitle
No.
Pritisnite [ , ] za odabir stavke i pritisnite [OK].
U suprotnom,
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
2 Pritisnite [
Folder1 : 00025
DivX Menu
CD (DivX)
• Veličine slika koje su zadane za vrijeme snimanja mogu spriječiti
da uređaj prikaže slike u prikladnom odnosu. Možda ćete morati
podesiti odnos slika preko televizora.
• Nije moguća kontinuirana reprodukcija.
• Reprodukcija nije moguća ukoliko je snimanje izvršeno na HDD
disku ili DVD disku.
To Others
Uporaba prikaza stabla datoteka za pronalazak mapa datoteka.
OK
RETURN
FULL
1 Pritisnite [ ] dok je naslov osvijetljen
FULL
3
radi prikaza stabla
Pritisnite [ , ] za odabir “Playback” (reprodukcija)
i pritisnite [OK].
FULL
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir “To Others” (na drugo) i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [
, ] za odabir “USB device” (USB
uređaj) i pritisnite [OK].
FULL
1
F: Broj odabrane mape/ Ukupan broj mapa uključujući DivX naslov.
F 1/21
FULL
12.02.2004
Ima ge001
Ima ge002
Ima ge003
Ima ge004
Ima ge005
Ima ge006
Ima ge007
Ima ge00 8
Ima ge009
Ima ge010
DATA1
DATA2
FULL
4 Pritisnite [
Folder
DivX Menu
CD (DivX)
, ] za odabir stavke i pritisnite [OK].
FULL
Ne možete odabrati mape
koje sadrže nekompatibilne
datoteke.
FULL
OK
RETURN
2 Pritisnite [
, ] za odabir mape i
pritisnite [OK].
FULL
Prikazuje se popis datoteka u mapi.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN].
FULL
RQT9070
30
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 31 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
 Vrste datoteka s tekstualnim titlovima koje
mogu biti reproducirane
Vezano uz DivX VOD sadržaj
Tekstualni titlovi koji ispunjavaju sljedeće uvjete mogu biti reproducirani na
ovom uređaju:
• Format datoteke: MicroDVD, SubRip ili TMPlayer.
• Ekstenzije datoteka: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” ili “.txt”
• DivX video zapis i datoteka s tekstualnim titlovima se nalaze unutar iste
mape i naslovi datoteka su jednaki izuzev ekstenzije datoteke.
• Ukoliko se unutar iste mape nalazi više od jedne datoteke sa tekstualnim
titlovima, one s prikazuju prema sljedećem redoslijedu važnosti: “.srt”,
“.sub”, “.txt”.
DivX VOD (video-na-zahtjev) sadržaj je kodiran radi zaštite od kopiranja. Kako
biste na ovom uređaju mogli svirati DivX VOD sadržaje, prvo morate registrirati
uređaj. Slijedite upute na internetu za kupovinu DivX VOD sadržaja da biste
mogli upisati registracijski kod i registrirati uređaj. Za više informacija o DivX VOD
sadržajima pogledajte internetsku stranicu www.divx.com/vod.
Prikaz registracijskog koda uređaja. (61, “DivX Registration” (registracija
DivX uređaja u kartici “Others” (ostalo)
 Ograničenja ovog uređaja
DivX Registration
Setup
• U sljedećim situacijama se titlovi ne mogu prikazati kako su snimljeni. Nadalje, ovisno o
metodama koje se koriste za kreiranje datoteke ili način snimanja, možda će se prikazati
samo dijelovi titlova ili titlovi možda neće ni biti prikazani.
- Ukoliko su u tekst titlova uključeni posebni znakovi.
- Kada je datoteka veća od 256 KB.
- Kada su znakovi sa specifiziranim stilom uključeni u podatke titlova.
- Kodovi koji specifiziraju stil znakova unutar datoteka su prikazani kao
znakovi unutar titla.
- Kada unutar podataka titlova postoje podaci različitih formata.
• Ukoliko se naziv datoteke DivX video zapisa ne prikazuje pravilno u
izborniku (naziv datoteke je prikazan kao “_”), tekstualni titlovi možda neće
biti prikazani pravilno.
• Ovisno o disku, tekstualni titlovi ne mogu biti prikazani ukoliko se vrši
pretraživanje ili slične operacije.
DivX (R) Video On Demand
Tuning
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
Your re gistration code is : XXXXXXXX
8 alfanumeričkih znakova
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
RETURN
• Nakon prve reprodukcije DivX VOD sadržaja se u “DivX Registration” prikazuje
drugi registracijski kod. Nemojte koristiti taj registracijski kod za kupovinu
DivX VOD sadržaja. Ukoliko upotrijebite taj kod za kupovinu x DivX VOD
sadržaja i nakon toga reproducirate sadržaj na ovom uređaju, više nećete moći
reproducirati sadržaj koji ste kupili koristeći prethodni kod.
• Ukoliko kupite DivX VOD sadržaj pomoću registracijskog koda koji se razlikuje
od koda ovog uređaja, nećete moći reproducirati taj sadržaj. (Prikazuje se
“Authorisation Error” (autorizacijska greška)).
Reprodukcija MP3 datoteka
Možete reproducirati MP3 datoteke koje su snimljene preko računala na
CD-R/CD-RW i USB memoriju.
• Ne možete reproducirati MP3 datoteke s USB memorije dok vršite
snimanje ili kopiranje.
Vezano uz DivX sadržaje koji se mogu reproducirati samo
određeni broj puta
Neki DivX VOD sadržaji se mogu reproducirati samo određeni broj
puta. Kada reproducirate takve sadržaje, prikazuje se broj preostalih
reprodukcija. Taj sadržaj ne možete reproducirati kada je broj jednak
nuli. (Prikazuje se “Rental Expired.” (iznajmljivanje završeno)).
Kada reproducirate ovu vrstu sadržaja
• Broj preostalih reprodukcija se smanjuje za jedan ukoliko:
– pritisnete [ DVD].
– pritisnete [].
FULL
– pritisnete [DIRECT NAVIGATOR].
– pritisnete [
] ili [ , ] itd. i prijeđete na drugi sadržaj ili
početak sadržaja koji se reproducira.
– počne programirano snimanje na HDD-u.
– pritisnete [DRIVE SELECT] za promjenu diska.
• Funkcije za povrat u prethodno stanje ne rade.
LLUF
1
Number
0 –9
No.
Group
1 : My favorite
Total
Track
001 Both Ends Freezin
1
002 Lady Starfish
2
003 Life on Jupiter
3
004 Metal Glue
4
005 Paint It Yellow
5
006 Pyjamamama
6
007 Shrimps from Mars
7
S
Tree
g
FULL
2 Pritisnite [
, ] za odabir snimke i
pritisnite [OK].
Reprodukcija počinje od odabrane snimke.
• “+“ označava snimku koja se trenutno reproducira.
• Snimke možete odabrati i preko brojčanih tipki
npr. 5:
[0] [0] [5]
FULL
FULL
• DivX video zapisi koji ne prikazuju „Text“ ne sadrže tekstualne
titlove. Tekstualni titlovi ne mogu biti reproducirani.
FULL
FULL
15:
[0] [1] [5]
Za prekid reprodukcije
Pritisnite [].
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [
,
].
Za izlazak iz izbornika
FULL
FULL
FULL
FULL
• Ukoliko se tekstualni titlovi ne prikazuju pravilno, pokušajte
izmijeniti postavke jezika (dolje).
FULL
FULL
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
1
 Podstavke jezika tekstualnih titlova
FULL
Nakon reprodukcije DivX video zapisa koji sadrži tekstualne titlove
Dok je uređaj zaustavljen
FULL
Pritisnite [FUNCITION MENU]
Pritisnite [ , ] za odabir „To others“ (ostalo) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „Setup“ (postavke) i
pritisnite [ ].
Pritisnite [ , ] za odabir „Disc“ i pritisnite [ ].
Pritisnite [ , ] za odabir „Settings for Playback“
(postavke za reprodukciju) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „DivX Subtitle
Text“(DivX tekstualni titlovi) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „Latin 1“(latinica 1),
„Latin 2“ (latinica 2) ili „Cyrillic“ (ćirilica) i nakon
toga pritisnite [OK].
Korištenje stabla datoteka za pronalazak
Dok je prikazan popis datoteka
Pritisnite [ ] dok je snimka osvijetljena radi
prikaza stabla datoteka.
FULL
FULL
MP3 Menu
CD
G
8
T
14
TOTAL
40/111
FULL
FULL
FULL
FULL
SELECT
OK
RETURN
2 Pritisnite [ , ,
LLUF
pritisnite [OK].
Ne možete odabrati
skupine koje sadrže
nekompatibilne datoteke.
, ] za odabir skupine i
FULL
Prikazuje se popis datoteka u skupini.
FULL
FULL
FULL
FULL
• Početna postavka je „Latin 2“.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXITl].
FULL
FULL
G 7/25
001 My favorite
001 Brazilian pops
002 Chinese pops
003 Czech pops
004 Hungarian pops
005 Liner notes
006 Japanese pops
007 Mexican pops
008 PhilippineFULL
pops
009 Swedish pops
001 Momoko
002 Standard number
001 Piano solo
002 Vocal
Number
0 –9
FULL
Broj odabrane skupine/Ukupno
skupina
Ukoliko u skupini nema snimki,
“– –” se prikazuje kao broj skupine.
Tree
MP3 music
FULL
6
7
FULL
Prev.
N t
 Prikazivanje tekstualnog titla
Tijekom reprodukcije pritisnite [DISPLAY].
1
2
3
4
5
MP3 Menu
CD
G
1
T
1
TOTAL
1/111
• Datotekama se upravlja kao snimkama, a mapama kao skupinama.
Ova funkcija nije povezana s titlovima navedenim u specifikacijama
standarda za DivX i nisu jasno definirani. Ovisno o metodama korištenim za
izradu datoteka, sljedeće funkcije možda neće raditi.
, ] za odabir „Disc“ i pritisnite [ ].
, ] za odabir „Subtitle“ (titlovi“) i
].
, ] za odabir „On“ (uključeno) .
(30, Prikaz izbornika)
G: Broj skupine.
T: Br. snimke u skupini
TOTAL: Broj snimki/ukupno
snimki u svim skupinama
FULL
Na ovom uređaju možete reproducirati titlove snimljene na DivX video disk.
Pritisnite [
Pritisnite [
pritisnite [
Pritisnite [
Prikaz izbornika za MP3 datoteke
Odabrana skupina
O prikazu DivX tekstualnih titlova
1
2
3
4
Reprodukcija DivX i MP3 datoteka,te slika
Odabir snimljenih programa (naslova) za reprodukciju—Direktna navigacija
Povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
RQT9070
31
FULL
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book 32 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Reprodukcija DivX i MP3 datoteka, te slika
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD disk se odnose
samo na uređaj DMR-EH68.
Reprodukcija slika
 Vezano uz izbornik za album
Slike koje se kopiraju sa USB memorije i SD kartice se
svrstavaju prema datumu snimanja na HDD ili DVD-RAM.
Možete rasporediti te slike i sastaviti album (42).
Skupine prema datumima
Možete reproducirati slike snimljene preko računala na DVD-R,
DVD-R-DL, CD-R/CDRW i USB memoriju.
• Ne možete reproducirati slike dok snimate ili kopirate.
• Ulaganje, uklanjanje SD kartice
(15)
1
Total 6 8
Date: 10.10. 2007
Prikaz izbornika za album.
Broj slika/datum snimanja
(30, Prikaz izbornika)
Album
Dok je uređaj zaustavljen
1Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska.
2Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ukoliko nije odabrana opcija “PICTURE” (slika),
pritisnite “Green” (zelenu) tipku za odabir “PICTURE”.
DIRECT NAVIGATOR Album View
HDD
001
VIDEO
Total 5
Date: 1. 1.2006
Izbornik za album
Vezano uz Izbornik za
album  desno
---
---
Pa ge 01/01
Previous
Next
Press OK to show
pictures.
Slide Show
OPTION
RETURN
MUSIC
Total 3
Date: 1. 2.2006
---
OK
PICTURE
---
002
Ikone izbornika za direktnu navigaciju
Slike i mapa zaštićeni.
Album još nije pregledan (
)
FULL
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , , , ] za odabir “Previous” (prethodna) ili
“Next” (iduća) i pritisniteFULL[OK].
• Ujedno možete pritisnuti i [
,
] za prikaz ostalih
stranica.
LLUF
FULL
FULL
FULL
FULL
2
Pritisnite [ , ,
pritisnite [OK].
, ] za odabir albuma i
LLUF
FULL
Album možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr. 5:
[0] [0] [5]
FULL
15: [0] [1] [5]
115: [1] [1] [5]
DIRECT NAVIGATOR Picture (JPEG) View
HDD
Album Name
0002
0003
0004
0005
0006
0007
000 8
0009
----
----
----
Previous
OK
npr.
FULL
Pa ge 001/001
Next
Slide Show
OPTION
RETURN
3
PICTURE
103__DVD
0001
Pritisnite [ , ,
pritisnite [OK].
LLUF
, ] za odabir slike i
FULL
Sliku možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.,
FULL
5:
[0] 
[0]
[0] [5]
115:[0] 
[1]
[1] [5]
15: [0] 
[0]
[1] [5]
1115:[1]
[1]
[1] [5]
• Pritisnite [ , ] za prikaz iduće ili sljedeće slike.
• Korisne funkcije tijekom reprodukcije slika (33)
LLUF
FULL
Za povrat na izbornik za album ili izbornik za prikaz slika
(JPEG)
Pritisnite [RETURN].
Za izlaz iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9070
32
002
002
10.10. 07
Total 24
Zoolo gical park
Datum snimanja/broj slika/naziv albuma
• Ovisno o digitalnoj kameri, softveru za uređivanje na PC-u itd.,
podaci o datumu možda neće biti prikazani pravilno. U tom
slučaju, datum će biti prikazan kao [--.--.--].
Korisne funkcije tijekom reprodukcije slika
FULL
Pokretanje prezentacije
Postavke prezentacije
Možete prikazivati slike jednu po jednu u konstantnim razmacima.
Dok je prikazan izbornik za album
1 Pritisnite [ , , , ] za odabir albuma.
2 Pritisnite [ ] (PLAY).
LLUF
FULL
FULL
FULL
Ujedno možete pokrenuti prezentaciju kroz sljedeće korake.
Dok je prikazan izbornik za album
1 Pritisnite [ , , , ] za odabir željenog albuma i pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ ] za odabir “Start Slide Show” (pokreni prezentaciju) i pritisnite [OK].
FULL
FULL
LLUF
Start Slide Show
Slide Show Setting
FULL
FULL
FULL
• Za promjenu intervala prikazivanja
FULL
1 Pritisnite [
2 Pritisnite [
3 Pritisnite [
LLUF
, ] za odabir “Slide Show Setting” (postavke prezentacije) u koraku 2 i pritisnite [OK]
, ] za odabir “Display interval” (interval prikaza).
, ] za odabir željenog intervala (0–30 sekundi) i pritisnite [OK].
FULL
FULL FULL
• Ponavljanje reprodukcije
FULL
1 Pritisnite [
2 Pritisnite [
3 Pritisnite [
FULL
LLUF
FULL
Za vrijeme reprodukcije
FULL
FULL
FULL
Rotiranje
, ] za odabir “Slide Show Setting” (postavke prezentacije) u koraku 2 i pritisnite [OK].
, ] za odabir “Repeat Play”(ponavljanje reprodukcije) .
, ] za odabir “On” (uključeno) ili “Off” (isključeno) i pritisnite [OK].
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Rotate RIGHT” (rotacija desno)
ili “Rotate LEFT” (rotacija lijevo) i pritisnite [OK].
Rotate RIGHT
Reprodukcija DivX i MP3 datoteka, te slika
DMREH58&68GN_RQT9075-L_eng.book 31 ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Rotate LEFT
OK
RETURN
• Podaci o rotaciji neće biti pohranjeni:
–
slike
– Kada je disk ili album zaštićen
– kod reprodukcije na drugoj opremi
– kod kopiranja slika
– kod promjene datuma
• Ukoliko uklonite SD karticu dok je prikazan izbornik za DIREKTNU NAVIGACIJU, rotacija slike možda neće biti
pravilno pohranjena. Izvadite SD karticu tek kada izađete iz izbornika za DIREKTNU NAVIGACIJU.
FULL
FULL
Zumiranje (povećavanje)
Zumiranje (smanjivanje)
Za vrijeme reprodukcije
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Zoom in” i pritisnite [OK].
FULL
• Da biste vratili originalnu veličinu slike, pritisnite [ , ] za odabir “Zoom out” (smanjivanje)
i pritisnite [OK].
• Kod povećavanja slike mogu biti izrezane.
• Podaci o povećavanju neće biti pohranjeni.
• Funkcija “Zoom in/Zoom out” je dostupna samo za slike manje od 640 × 480 piksela.
FULL
Za vrijeme reprodukcije
Pritisnite [STATUS]
dvaput
Za izlaz iz izbornika za postavke slika
Pritisnite [STATUS].
Rotate LEFT
Zoom in
OK
RETURN
FULL
Osobine
Rotate RIGHT
npr.
18:53:50 11.10.
Folder - Pict ure No. 103 - 0006
Date 1. 1. 2005
No.
3/9
Datum snimanja
RQT9075
33
DMREH58&68GN_RQT9075-L_eng.book 32 ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Reprodukcija glazbe
Reprodukcija glazbenog CD-a
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD diska.
Uložite glazbeni CD.
Izbornik se prikazuje automatski.
CD
Play Music
Copy Music
FULL
SELECT
RETURN
2
Pritisnite [ , ] za odabir “Play Music”
(reproduciraj glazbu) i pritisnite [OK].
Uređaj pristupa Gracenote® Database bazi podataka (50) i
traži podatke o naslovima.
[0] 
[0]
[0] [5]
115:[0] 
[1]
[1] [5]
15: [0] 
[0]
[1] [5]
1115:[1]
[1]
[1] [5]
Za povrat na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
• Glazbene snimke ne možete reproducirati na HDD dok se odvija
snimanje ili kopiranje.
• Ukoliko se uređajem ne upravlja otprilike 5 minuta, javlja se čuvar
zaslona. Za povratak na prethodni prikaz, pritisnite [OK].
Korisne funkcije pri reprodukciji glazbe
Operacije za vrijeme reprodukcije
Pritisnite [].
Zaustavi
FULL
Pohranjuje se zaustavljeni položaj.
Pritisnite [ ] (PLAY) za nastavak reprodukcije od
tog položaja.
• Ukoliko se [] pritisne nekoliko puta, briše se
memorirani položaj.
• Memorirani položaj se briše ukoliko se uređaj
isključi.
POWERED BY
FULL
Pauza
3
FULL
Ukoliko rezultati pretraživanja pokazuju da je
pronađeno više naslova
Pritisnite [ , ] za odabir odgovarajućeg naslova i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir snimke i pritisnite
[OK].
FULL
[1]
Pritisnite [
Preskoči
Tijekom reprodukcije ili pauziranja,
pritisnite [ ] ili [ ].
Možete odabrati koju stavku želite ponoviti.
Za vrijeme reprodukcije
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Repeat Play
Setting” (postavke ponavljanja) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir stavke i pritisnite
[OK].
• Odaberite “Off” za prekid ponovljene
reprodukcije.
Složi
Možete promijeniti redoslijed pregleda albuma
(CD)/pregleda skupina (MP3) abecednim redom.
FULL
Dok je prikazan izbornik za album (CD) ili skupni
prikaz (MP3)
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Sort” i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir “Album Name” (naziv
albuma) ili “Group Name” (naziv skupine) i
pritisnite [OK].
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Za otkazivanje složenog izbornika
Pritisnite [ , ] za odabir “No.” (br.) i
pritisnite [OK].
Play Music
Please select music to play.
FULL
SELECT
3
RETURN
Pritisnite [ , ] za odabir albuma/
skupine i pritisnite [OK].
Možete ujedno odabrati album/skupinu pomoću
brojčanih tipki.
FULL
npr. 5:
[0] [0] [5]
FULL
4
15: [0]
115: [1]
[1] [5]
[1] [5]
Pritisnite [ , ] za odabir snimke i
pritisnite [OK].
Možete ujedno odabrati snimku pomoću brojčanih tipki.
CD
npr. 5:
[0] [5]
FULL
RQT9075
34
15:
[1]
[5]
FULL
Play CD on HDD
Play MP3 on HDD
OK
FULL
FULL
2
Pritisnite [ , ] za odabir “Play CD on
HDD” (reproduciraj glazbu na HDD-u)
ili “Play MP3 on HDD-U” (reproduciraj
MP3 na HDD-u) i pritisnite [OK].
FULL
FULL
FULL
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD diska.
Ukoliko nije odabrana “MUSIC” (glazba), pritisnite tipku
“Yellow” (žuto) za odabir “MUSIC”.
FULL
Ponovi
reprodukciju
Kopiranje glazbe na HDD (52 )
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
].
Prijeđite na snimku koju želite reproducirati.
• Svakim pritiskom se povećava broj
preskakanja.
Reprodukcija glazbe snimljene na HDD-u
1
] ili [
Brzina se povećava do 5 puta.
Pritisnite [ ] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
FULL
[5]
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Reprodukcija se nastavlja.
FULL
FULL
15:
Pritisnite [  ] ponovno ili [ ] (PLAY) za nastavak
reprodukcije.
Pretraživanje
Možete ujedno odabrati snimku pomoću brojčanih tipki.
npr. 5:
[0] [5]
Pritisnite [  ].
FULL
FULL
Osobine
Dok je prikazan izbornik za album (CD) ili skupni
prikaz (MP3)
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Properties”
(osobine) i pritisnite [OK].
• Za izlazak iz Izbornika za osobine
pritisnite [OK].
FULL
FULL
OK
5:
FULL
1
MP3
npr.,
DMREH58&68GN_RQT9075-L_eng.book 33 ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Pauziranje TV programa koji
trenutno gledate — Pause Live TV
Prozor IZBORNIKA ZA FUNKCIJE
Preko IZBORNIKA ZA FUNKCIJE možete brzo i jednostavno
pristupiti glavnim funkcijama.
1
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Funkcije se prikazuju ovisno o odabranom disku ili vrsti
diska.
1
FUNCTION MENU
Remain
HDD
Možete pauzirati TV program koji gledate pomoću TV-kartice i
nastaviti kasnije jer se privremeno snima na HDD. To je korisno
ukoliko kratko morate prestati gledati TV radi obavljanja nekog
posla. Ukoliko zaustavite funkciju Pause Live TV onda se
TV-program snimljen na HDD briše.
30:00 SP
Playback
Recordin g
2
Delete
Copy
To Others
FULL
OK
3
RETURN
2
Pritisnite [ , ] za odabir stavke i
pritisnite [OK].
Uključite televizor i odaberite odgovarajući
AV ulaz koji odgovara priključcima na
ovom uređaju.
Uključite uređaj i pritisnite [
CH] za
odabir kanala.
FULL
Kada želite pauzirati TV program
Pritisnite [  ].
FULL
• Ukoliko odaberete “To Others” (na ostalo) i pritisnete
[OK], prikazuje se sljedeći zaslon. Pritisnite [ , ] za
odabir stavke i pritisnite [OK].
HDD
ARD
Reprodukcija glazbe/Praktične funkcije
Praktične funkcije
FULL
LR
FULL
FUNCTION MENU
Remain
HDD
30:00 SP
Playback
G-Code Record
Recordin g
Advanced Copy
Playlists
Delete
Flexible Rec
Copy
DV Auto Rec
HDD Mana gement
RETURN
• Ukoliko pritisnete [RETURN], možete se vratiti na
prethodni zaslon.
Reprodukcija
Možete odabrati i reproducirati snimljene
programe (16, 29), mijenjati modus
reprodukcije (DivX, JPEG, MP3) (30), itd.
Snimanje
Možete započeti programirano snimanje
(25).
Brisanje
Možete obrisati stavke pomoću navigacije
za brisanje (DELETE Navigator) (19, 43).
Kopiranje
Možete kopirati naslove pomoću navigacije
za kopiranje (COPY Navigator) (46).
Snimanje pomoću
ShowView brojeva
Programirano snimanje možete zadati
upisivanjem ShowView brojeva (18).
Napredno kopiranje
Možete napraviti popis za kopiranje i
nakon toga kopirati (47).
Možete kopirati nove slike na
Kopiranje novih slika SD-karticu (50).
Popis za
reprodukciju
Možete sastaviti popis za reprodukciju
grupiranjem omiljenih poglavlja (40).
Prilagodljivo
snimanje
Uređaj određuje najbolju kvalitetu slike
koja se nalazi na preostalom prostoru
na disku (22).
DV Auto Rec
Funkcija DV automatskog snimanja (24)
Postavke
Možete promijeniti postavke uređaja
pomoću Izbornika za postavke (59).
Upravljanje HDD
Upravljanje DVD
Možete upravljati HDD-om, diskovima i
karticama putem formatiranja, dovršavanja
i drugih operacija (56).
Upravljanje
karticama
Kopiranje glazbenog
CD-a
USB uređaj
4
Ova ikona ukazuje na to da je funkcija Pause Live TV uključena.
Možete ju isključiti (61, Pause Live TV ikona).
Kada želite nastaviti
Pritisnite [
] (PLAY)
FULL
• Program se pohranjuje na HDD-u u SP modusu snimanja
(21) bez obzira na modus snimanja i disk odabran prije
snimanja.
• Na HDD-u se privremeno može pohraniti od 1 do 8 sati TV
programa. (Količina ovisi o slobodnom prostoru na HDD-u.)
Operacije tijekom Live TV
Pritisnite [
Pretraživanje
,
]
FULL
Pauziranje
Pritisnite [  ].
• Pritisnite [ ] (PLAY) za nastavak.
Brzi pregled
Pritisnite i držite [ ] (PLAY/×1.3).
• Pritisnite ponovno za povratak na normalnu brzinu.
Usporena
slika
Dok je pritisnuta pauza,
pritisnite [ ] ili [
]
FULL
FULL
FULL
Brzina se povećava do 5 puta.
• Pritisnite [ ] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
FULL
OK
Setup
FULL
To Others
FULL
Zaustaviti
1 Pritisnite [].
Pause Live TV 2 Pritisnite [ ,
] za odabir
“Yes” (da) i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
• Funkcija Pause Live TV automatski prestaje kada počne
programirano snimanje.
• Funkcija Pause Live TV ne radi ukoliko sat nije podešen.
• Funkcija Pause Live TV ne radi
– tijekom snimanja
– tijekom programiranog snimanja, itd.
• Ne možete mijenjati zvučni zapis tijekom nastavljenog snimanja.
• Prvih 30 minuta se briše nakon svakih 30 minuta kada je HDD
pun ili ukoliko snimanje traje 8 sati.
• Funkcija Pause Live TV se zaustavlja automatski 24 sata nakon
početka snimanja.
Možete početi kopirati glazbeni CD
na HDD (52).
Ovaj uređaj prikazuje izbornik koji
olakšava korištenje USB uređaja (30).
• Prikazuje se “USB uređaj” ukoliko je
priključen kompatibilan USB uređaj.
Za izlazak iz IZBORNIKA ZA FUNKCIJE
Pritisnite [FUNCTION MENU].
RQT9075
35
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
36 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Operacije vezane uz TV (VIERA Link “HDAVI Control ”)
Možete koristiti funkcije vezane uz TV i prijamnik pomoću “HDAVI
Control”.
Što je Q- Link?
Q- Link je praktična funkcija koja omogućava povezivanje ovog uređaja i
Panasonicovog TV-uređaja. Ovu funkciju možete koristiti ukoliko povežete
opremu pomoću posve ožičenog Scart-kabela s 21 pinom.
Što je VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” je praktična funkcija koja
omogućava povezivanje ovog uređaja i Panasonicovog TV
(VIERA) ili prijamnika pod “HDAVI Control”. Možete koristiti ovu
funkciju preko spajanja opreme preko HDMI kabela. Pogledajte
upute za korištenje za priključenu opremu radi detalja za
korištenje.
• VIERA Link “HDAVI Control”, funkcija koja se zasniva na
upravljačkim funkcijama HDMI-a, koji je industrijski standard
poznat kao HDMI CEC (Consumer Electronics Control), a
predstavlja jedinstvenu funkciju koju smo razvili i dodali. Zbog
njene jedinstvenosti ne može se zajamčiti njeno funkcioniranje s
drugom opremom koja podržava HDMI CEC protokol.
• Ovaj uređaj podržava funkciju “HDAVI Control 3”.
“HDAVI Control 3” je najnoviji standard (trenutna verzija od
prosinca 2007.) za Panasonicovu opremu kompatibilnu s
HDAVI Control standardom. Ovaj standard je kompatibilan sa
Panasonicovom uobičajenom HDAVI opremom.
• Molim pogledati pojedinačne upute za opremu drugih
proizvođača koja podržava funkciju VIERA Link.
Priprema
• Spojite ovaj uređaj na Vaš TV (8).
Za Vašu informaciju
Sljedeći sustavi drugih proizvođača imaju slične funkcije kao
Panasonicov Q Link.
Za više podataka pročitajte upute za korištenje Vašeg televizora ili se
obratite svojem prodavaču.
• Q Link (registrirani zaštićeni Panasonicov znak).
• DATA LOGIC (registrirani zaštićeni Metzov znak)
• Easy Link (registrirani Philipsov znak)
• Megalogic (registrirani Grundingov znak)
• Smartlink (registrirani Sonyev znak)
Priprema
1Spojite ovaj uređaj na TV preko HDMI kabela (9) i posve
ožičenog Scart kabela s 21 pinom (9) ili na prijamnik preko HDMI
kabela (66).
2Postavite “VIERA Link” na “On” (uključeno) (62). (Zadana je
postavka “On”.)
3Postavite “HDAVI Control” operacije na priključenoj opremi (npr.
TV).
• Podesite ulazni kanal na VIERA-i tako da odgovara terminalu
koji će biti korišten kao “HDAVI Control”.
4Uključite sve uređaje kompatibilne s “HDAVI Control” funkcijom
i odaberite ulazni kanal ovog uređaja na spojenom TV-u tako da
“HDAVI Control” radi pravilno.
Isto tako, kada promijenite priključak ili postavke, morate
ponoviti postupak.
Što možete učiniti pomoću “HDAVI Control” funkcije
Učitavanje s TV-a
*3
(kada je televizor uključen)
Jednostavna reprodukcija
Kada spojite uređaj na TV po prvi put, podaci o programima se automatski kopiraju sa TV na uređaj i TV
programima se dodjeljuju jednaki položaji na uređaju jednakim redoslijedom kao na TV-u (10).
Kada je TV uključen i izvrše se sljedeće operacije, ulazni signal TV-a će automatski biti prebačen na HDMI
(
) ili AV input modus (
)modus i TV prikazuje odgovarajuću operaciju.
(Slika ili zvuk možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.)
Pritisnite [FUNCTION MENU]*1, [ ] (PLAY)*2, [DIRECT NAVIGATOR], [ShowView], [PROG/CHECK] itd.
FULL
(Kada je televizor isključen)
Link za uključivanje
Kada je televizor isključen i izvrše se sljedeće operacije, TV se automatski uključuje i prikazuje
odgovarajuću operaciju.
(Slika ili zvuk možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.)
Pritisnite [FUNCTION MENU]*1, [ ] (PLAY)*2, [DIRECT NAVIGATOR], [ShowView], [PROG/CHECK] itd.
•
SVCD i MP3
TV se automatski uključuje kada uložite disk u uređaj.
FULL
Link za isključivanje
Direktno snimanje sa
TV-uređaja
Ukoliko stavite TV u stanje pripravnosti, uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti. Uređaj se
automatski prebacuje u stanje pripravnosti čak i ako je prikazan IZBORNIK ZA FUNKCIJE itd. za vrijeme
reprodukcije, odnosno ako je uređaj podešen na programirano snimanje. Čak i ako se TV prebaci u stanje
pripravnosti, uređaj možda neće biti prebačen u stanje pripravnosti u isto vrijeme ukoliko se vrši snimanje,
kopiranje, dovršavanje, itd.
• Ukoliko je ovaj uređaj spojen na Panasonicov prijamnik kompatibilan s “HDAVI Control” funkcijom preko
HDMI kabela, i prijamnik će se isključiti.
Ova Vam funkcija omogućava da odmah započnete snimanje programa koji trenutno gledate na TV-uređaju.
• Međutim, ova funkcija se ne može koristiti ukoliko odabirete TV-kanale peko ovog uređaja.
Pritisnite i držite pritisnutim [lDIRECT TV REC] 1 sekundu.
Snimanje počinje.
• Naslovi se snimaju na HDD.
Za prekid snimanja.
Pritisnite [n].
Ova je tipka dostupna samo kada je ovaj uređaj uključen.
Ukoliko je ovaj tipka pritisnuta, reproducirana slika se ne prikazuje odmah na ekranu i možda neće biti moguće gledati sadržaj od točke kada je
počela reprodukcija.
U tom slučaju, pritisnite [ ] ili [ ] da biste došli do točke gdje je počela reprodukcija.
*3
Ova je funkcija dostuipna samo kod TV-prijamnika koji imaju funkciju HDAVI Control 3 funkciju.
*1
*2
FULL
FULL
• Ove funkcije možda neće raditi normalno ovisno o stanju opreme.
• Za više informacija o funkciji “HDAVI Control”, pročitajte i upute za priključenu opremu (npr. TV).
RQT9070
36
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 35ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD disk se odnose samo na uređaj DMR-EH68.
Jednostavno upravljanje samo pomoću VIERA daljinskog upravljača
Ukoliko spojite ovaj uređaj na TV koji ima funkciju “HDAVI Control 2” ili “HDAVI Control 3” preko HDMI kabela, možete iskoristiti prednosti
mnogih praktičnih funkcija.
Ovim uređajem upravljate preko sljedećih tipki na daljinskom upravljaču za TV.
[ , , , ], [OK], [RETURN], [EXIT], [OPTION] i tipke u boji.
Daljinski upravljač za ovaj uređaj koristite za upravljanje svim ostalim tipkama (brojčane tipke, itd. ) koje nisu spomenute gore.
• Upravljanje ovim uređajem može biti prekinuto ukoliko pritisnete tipke na daljinskom upravljaču za TV pored gore navedenih.
• TV prikazuje sliku s TV-prijamnika kada se završe povezane operacije.
FULL
FULL
FULL
Korištenje IZBORNIKA ZA
FUNKCIJE ovog uređaja
Pročitajte upute za korištenje TV-a prije korištenja TV-a.
1Učitajte prozor IZBORNIKA FUNKCIJE za
upravljanje preko daljinskog upravljača za
TV.
• Ova je funkcija dostupna na
TV-uređajima koji imaju funkciju
“HDAVI Control 2” “HDAVI
Control 3”.
• Ukoliko je uređaj u stanju pripravnosti, automatski će se uključiti.
2Odaberite stavku koju želite postaviti preko
daljinskog upravljača za TV i pritisnite [OK].
HDD
FUNCTIONMENU
Remain
30:00SP
Playback
Recodinrg
Delete
Copy
To Others
OK
RETURN
O IZBORNIKU ZA FUNKCIJE (35).
Pause live TV program
Možete pauzirati TV program koji gledate i nastaviti gledati kasnije, tako što ćete ga privremeno snimiti
na HDD. Ova je funkcija korisna ukoliko morate kratko prestati gledati TV radi obavljanja zadatka. Ukoliko
prekinete funkciju Pause Live TV funkciju, tada će program privremeno pohranjen na HDD biti izbrisan.
Pročitajte upute za korištenje TV-a prije korištenja TV-a.
• Ova je funkcija dostupna na
TV-uređajima koji imaju funkciju
“HDAVI Control 3”.
1 Ukoliko želite pauzirati TV-program
Uključite funkciju “Pause Live TV” preko daljinskog upravljača TV-a.
• Ovaj se uređaj uključuje automatski.
2 Kada želite nastaviti
Učitajte Upravljačku ploču (Control Panel) (vidi dolje) i pritisnite [OK].
• TV program se nastavlja.
Za zaustavljanje Pause Live TV
Pritisnite [ ] dok je prikazana upravljačka ploča.
Pročitajte napomenu na str. 35, “Pauziranje programa koji trenutno gledate—Pause Live TV”.
Operacije vezane uz TV (VIERA Link “HDAVI ControlTM”)
LLUF
Pomoću daljinskog upravljača za TV možete reproducirati diskove pomoću „upravljačke ploče“ (vidi
Korištenje IZBORNIKA ZA
OPCIJE za upravljanje ovim dolje) i učitati glavni izbornik za DVD-Video.
Prikazuje se upravljačka
Control Panel
1 Pritisnite [OPTION].
uređajem
FULL
ploča(vidi dolje).
npr.
• Ova je funkcija dostupna na
Control Panel
TV-uređajima koji imaju
funkciju“HDAVI Control
2” “HDAVI Control 3”.
FUNCTION MENU
Top Menu
Menu
Drive Select
FUNCTION
MENU
Prikazuje se FUNCTION
MENU (vidi iznad).
Top Menu
Prikazuje se glavni
izbornik(16).
Menu
Prikazuje se izbornik (16).
Drive Select
Odaberite HDD, DVD ili SD
disk
Rotate RIGHT
(JPEG) (desno)
Rotacija slike (31).
OK
RETURN
Izbornik za OPCIJE ne možete koristiti kada je
prikazan glavni izbornik za DVD-Video i kada se
kopira DVD-Video.
2 Odaberite stavku i pritisnite
[OK].
Rotate LEFT
(JPEG) (lijevo)
Zoom in (JPEG)
Zoom out
(JPEG)
Korištenje upravljačke
ploče
Povećavanje odnosno
smanjivanje slike (33).
FULL
FULL
Preko upravljačke ploče možete upravljati pretraživanjem unatrag, pretraživanje unaprijed,
zaustavljanjem, itd. pomoću daljinskog upravljača za TV.
Izvršite korake 1 i 3 za „Korištenje Izbornika za OPCIJE za korištenje
ovog uređaja” (vidi gore).
Upravljačka ploča
Prikazuje se upravljačka ploča (desno).
FULL
• Kod reprodukcije naslova ili DVD-Videa, itd.
Pauza
– [ ]: Pauza, [ ]: Stop, [ ]: Pretraživanje unatrag, [ ]: Pretraživanje unaprijed, [OK]:
• Kod reprodukcije slika
Pretraživanje
– [ ]: Stop, [ ]: Pregled prethodne slike, [ ]: Pregled iduće slike,
[EXIT]: Izlaz iz izbornika
Reprodukcija
Stop
Izlaz
FULL
Pretraživanje
FULL
FULL
FULL

Ukoliko želite ostaviti uključen TV i prebaciti samo ovaj uređaj u stanje pripravnosti

Kada ne koristite “HDAVI Control”
Pritisnite [ DVD] na daljinskom upravljaču ovog uređaja i prebacite ga u stanje pripravnosti.
FULL
Prebacite “VIERA Link” u Izborniku za postavke na „isključeno“ (Off) (62).
RQT9075
37
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 36ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Uređivanje naslova/poglavlja
(Dovršene diskove ne možete uređivati.)
1
Tijekom reprodukcije ili dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
FULL
Naslov/poglavlje
2
Programi se snimaju kao jedan naslov koji se sastoji od
jednog poglavlja.
Ukoliko nije odabran “VIDEO”, pritisnite
„crvenu“ tipku za odabir “VIDEO”.
Pritisnite [ , , , ] za odabir naslova.
LLUF
FULL
Naslov
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Poglavlje
Kraj
ARD 10.10
.
Naslov možete podijeliti u više poglavlja. Svaki dio
između točaka odvajanja postaje poglavlje. (28, 39, Sastavljanje
poglavlja)
Naslov
Poglavlje
Izbornik s prikazom naslova
MUSIC
FULL
Select
Next
Previous
Next
Za prikazivanje ostalih stranica
Pritisnite [ , , , ] za odabir „prethodne“ ili „sljedeće” i pritisnite
[OK].
• Možete pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
Poglavlje
LLUF
FULL
FULL
Višestruko uređivanje
FULL
FULL
Možete promijeniti redoslijed poglavlja i sastaviti
popis za reprodukciju (40).
Odaberite pomoću [ , , , ] i pritisnite [  ]. (Ponoviti.) Javlja se
oznaka kvačice. Pritisnite [  ]FULL
ponovno da biste prekinuli radnju.
LLUF
3
4
– Naslova: 99 (
49 naslova)
– Poglavlja: otprilike 1000 (
otprilike 254)
(Ovisno o načinu snimanja.)
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [ , ] za odabir operacije i
pritisnite [OK].
• Ukoliko odaberete „Uredi“(“Edit”), pritisnite [
odabir operacije i pritisnite [OK].
, ] za
Cancel Protection
Delete
Partial Delete
Edit
Divide Title
Change Thumbnail
Properties
Create Group
Release Grouping
Pogledajte „Rad
s naslovima”
(39).
Za uređivanje skupine naslova
Table Display
Promjena prikaza direktne
navigacije (29)
All Titles
• Reprodukcija slika (32)
• Reprodukcija glazbe s HDD-a
(34)
FULL
 Ukoliko odaberete „Pregled poglavlja“
5
Pritisnite [ , , , ] za odabir poglavlja.
LLUF
FULL
Za početak reprodukcije pritisnite [OK].
Za uređivanje korak 6.
FULL
DIRECT NAVIGATOR Chapter View
HDD
VIDEO
Prikaz pregleda po poglavljima
008 ARD 11.10.
FULL
0:31.24
---
6
---
---
• Za prikaz ostalih stranica /Višestruko uređivanje (vidi gore)
Pritisnite [OPTION], a nakon toga [
odabir operacije i pritisnite [OK].
Delete Chapter
Combine Chapters
FULL
Create Chapter
Pogledati „Operacije za
poglavlja” (39).
Title View
• Možete se vratiti na pregled naslova.
Za povrat na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9075
38
(29)
Chapter View
PICTURE/MUSIC
Možete izmijeniti (ukloniti nepotrebne dijelove, podijeliti, itd. )
snimljene programe.
Priprema
• Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključku na ovaj uređaj.
• Uključite uređaj.
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska koji sadrži snimljeni
sadržaj koji želite urediti.
•
Uklanjanje zaštite (56, Postavljanje zaštite).
FULL
FULL
Enter Name
Set up Protection
• Jednom kada se obriše, podijeli ili djelomično izbriše, snimljeni
sadržaj se ne može vratiti u originalno stanje. Uređivanje vršite
samo ako ste sigurni da to želite.
• Tijekom snimanja ili kopiranja, itd. ne možete vršiti uređivanje.
• Čak i nakon uređivanja ostaju ograničeni podaci o snimanju (npr.
podjela naslova).
•
Svaki put kada promijenite naslov, podatak se
pohranjuje na slobodan prostor na disku. Ukoliko to učinite veliki
broj puta, smanjuje se količina slobodnog prostora.
Preporučujemo da uređivanje napravite na HDD-u, a zatim
kopirate na disk.
Uređivanje naslova/poglavlja i
reprodukcija poglavlja
FULL
FULL
• Maksimalni broj stavki na disku iznosi:
– Naslova: 499
– Poglavlja: otprilike 1000 po naslovu
(Ovisno o načinu snimanja.)
FULL
FULL
Poglavlje
Pa ge 02/02
OPTION
RETURN
PICTURE
ARD 11.10.
Previous
OK
VIDEO
008
FULL
Početak
Poglavlje
Grouped Titles
, ] za
Operacije s naslovima
Nakon obavljanja koraka 1–4 (38)
Pritisnite [ ,
Brisanje*
LLUF
] za odabir brisanja („Delete”) i pritisnite [OK].
FULL
• Jednom kada se izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih doista želite izbrisati.
• Raspoloživi prostor za snimanje na DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL se ne povećava brisanjem naslova.
• Raspoloživi prostor za snimanje na DVD-RW (DVD-Video format) i +RW se povećava samo ukoliko se obriše zadnji
snimljeni naslov. Ne povećava se ukoliko se izbrišu ostali naslovi (19).
Osobine
Prikazuju se informacije (npr. vrijeme i datum).
•Pritisnite [OK] da izađete iz izbornika.
Properties
Dinosaur
Time
12:19
No.
026
Date 11.10.2006 MON Rec time 0:30 (SP)
Name ARD
Upisivanje imena
Možete dati ime snimljenim naslovima.
(44, Upisivanje teksta)
•
Čak i ako se promjeni naziv skupine, imena naslova u skupini se ne mijenjaju.
Postavljanje zaštite*
Ukoliko je postavljena, naslov je zaštićen od slučajnog brisanja.
Uklanjanje zaštite
*
Pritisnite [ ,
LLUF
DIRECT NAVIGATOR
HDD
] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
FULL
ARD 10.10
. FRI
Djelomično brisanje
(vidi dolje, za Vašu
informaciju)
Možete obrisati nepotrebne dijelove snimki.
Pritisnite [OK] na početku i kraju dijela koji želite
izbrisati.
2 Pritisnite [ , ] za odabir „dovrši“ (“Finish”) i pritisnite
[OK].
1
DIRECT NAVIGATOR Partial Delete
HDD
Start
End
Finish
FULL
0:43.21
Pritisnite [ , ] za odabir „izbrisati“ (“Delete”) i pritisnite [OK]
Možete izmijeniti sliku koja će se prikazivati kao sličica u Prikazu naslova.
1
2
Start
Pritisnite [ ] (PLAY) za početak reprodukcije.
Pritisnite [OK] kada vidite prizor koji želite koristiti
kao sličicu.
FULL
End
- -:- -.--
- -:- -.- -
OK
RETURN
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Change Thumbnail
008
FULL
Promjena prikaza
sličica
VIDEO
Change
FULL
FULL
Start play and select the image
of a thumbnail.
ENTER
FULL
Naslov možete podijeliti u dva dijela.
Pritisnite [OK] na točki gdje želite podijeliti naslov.
2 Pritisnite [ , ] za odabir „završiti“ (“Finish”) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir „podijeliti“ (“Divide”) i pritisnite
[OK].
1
FULL
(vidi dolje, za Vašu
informaciju)
Pritisnite [ , ] za odabir „završiti“ (“Finish”) i
pritisnite [OK].
0:00.00
Change
- -:- -.- -
FULL
3
Podjela naslova
Finish
Za promjenu sličice
Ponovno pokrenite reprodukciju i pritisnite [ , ] za odabir „Izmijeniti“
(“Change”), a nakon toga pritisnite [OK] na mjestu koje želite promijeniti.
(vidi dolje, za Vašu
informaciju)
ARD 11.10
.
Next
• Odaberite „iduće“ (“Next“) i pritisnite [OK] da biste obrisali ostale dijelove.
3
00 8
VIDEO
PLAY
008
FULL
LLUF
All Tit
007
Ukoliko je naslov zaštićen, prikazuje se simbol lokota.
Uređivanje naslova/poglavlja
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 37ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
LLUF
FULL
DIRECT NAVIGATOR Divide Title
HDD
008
PLAY
VIDEO
Preview
Divide
Finish
FULL
0:43.21
Divide
FULL
Za potvrdu mjesta dijeljenja
Pritisnite [ , ] za odabir „Pretpregled“ (“Preview”) i pritisnite [OK]. (Uređaj reproducira 10 sekundi prije i nakon točke dijeljenja)
Promjena točke dijeljenja
Nastavite reprodukciju i pritisnite [ , ] za odabir „podijeliti“ (“Divide”), nakon toga pritisnite [OK] na mjestu gdje želite podijeliti
naslov.
- -:- -.- -
FULL
FULL
• Podijeljeni naslov zadržava naziv ime naslova i CPRM osobinu originalnog naslova (78).
• Može doći do kratkog prekida video i zvučnog zapisa neposredno prije i poslije točke dijeljenja.
•
Podijeljeni naslovi čine skupinu naslova.
FULL
*
Moguće je višestruko uređivanje.
Operacije s poglavljima
Nakon provođenja koraka 1–6 (38)
Brisanje poglavlja*
Kreiranje poglavlja
(vidi dolje, za Vašu
informaciju)
Kombiniranje poglavlja
LLUF
FULL
• Jednom kada se obrišu, obrisani su sadržaji izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih doista želite izbrisati.
• Odaberite „kombinirati poglavlja“ (“Combine Chapters”) (dolje) samo kada želite obrisati točku dijeljenja među
poglavljima. (Snimljeni sadržaji neće biti obrisani.)
Odaberite točku gdje želite započeti novo poglavlje dok gledate naslov.
1
Pritisnite [OK] na točki gdje želite napraviti podjelu.
• Ponovite ovaj korak na ostalim mjestima gdje želite napraviti podjelu.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
008
Create Chapter
PLAY
VIDEO
Create
Pritisnite [ , ] za odabir „završiti“ (“Finish”) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „kombinirati“ (“Combine”) i pritisnite [OK].
2
LLUF
Finish
FULL
LLUF
0:43.21
FULL
• Kombiniraju se odabrano poglavlje i sljedeće poglavlje.
Moguće je višestruko uređivanje.
Za Vašu informaciju
• Poslužite se opcijama pretraživanja (28), preskakanja intervala (28) za pronalaženje željene točke.
• Da bi ste točno pronašli željenu točku, primijenite opcije usporene snimke (28) i okvir po okvir. (28).
• Za prijelaz na početak ili kraj naslova, pritisnite [ ] (početak) ili [ ] (kraj).
FULL
FULL
*
Pritisnite [ , ] za odabir “Delete” i pritisnite [OK].
RQT9075
39
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
40 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Kreiranje, uređivanje i reproduciranje popisa za reprodukciju
FULL
Poglavlje
Naslov
Poglavlje
Poglavlje
4
LLUF
Playlists
HDD
Popis
Poglavlje
Poglavlje
5
• Popisi se ne snimaju zasebno pa ne zauzimaju puno prostora.
• Uređivanjem poglavlja se ne mijenjaju izvorni naslovi i izvorna
poglavlja.
• Ne možete kreirati ili uređivati popise dok se vrši snimanje ili
kopiranje.
Playback
Recording
6
To Others
OK
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
002
OPTION
Page 001/001
Page 001/001
Page 001/001
Press RETURN to finish.
Pritisnite [ , ] za odabir poglavlja koji
želite dodati na popis za reprodukciju i
pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Pritisnite [ ] za prekid radnje.
Create
Playlists
HDD
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
002
Chapters in Playlist
-----
OK
OPTION
RETURN
7
Remain 30:00 SP
ShowView Record
Advanced Copy
Playlists
FULL
Create
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
OK
RETURN
8
Page 001/001
Press RETURN to finish.
LLUF
002
Chapters in Playlist
-----
HDD Management
Page 001/001
Pritisnite [ , ] za odabir mjesta za
ubacivanje poglavlja i pritisnite [OK].
Setup
RETURN
Page 001/001
• Možete ujedno kreirati novo poglavlje od izvornog naslova.
Pritisnite [OPTION] za odabir „kreirati poglavlje“ (“Create
Chapter”) i pritisnite [OK] (39, Kreiranje poglavlja).
Playlists
HDD
DV Auto Rec
Copy
Create
RETURN
Flexible Rec
Delete
FULL
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
OK
FULL
HDD
FUNCTION MENU
LLUF
Chapters in Playlist
-----
LLUF
2
Pritisnite [ , ] za odabir izvornog naslova
i pritisnite [ ].
Playlists
HDD
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] za odabir „Na ostalo“
(“To Others”) i pritisnite [OK].
--
• Pritisnite [OK] za odabir svih poglavlja u naslovu i prijeđite
na korak 7
Priprema
• Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključku na ovaj uređaj.
• Uključite uređaj.
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska koji sadrži naslov koji
treba urediti.
•
Uklonite zaštitu (56, Postavljanje zaštite).
• Ne možete kreirati ili uređivati popis dok vršite snimanje ili
kopiranje.
• Popisi moraju biti sastavljeni sukladno sustavu za kopiranje
trenutno postavljenom u „TV sustavu“ (62).
1
--
FULL
Kreiranje popisa za reprodukciju
--
FULL
• Maksimalni broj stavki na disku:
– popis za reprodukciju: 99
– poglavlja u popisu: otprilike 1000 (Ovisno o načinu snimanja.)
• Ukoliko prekoračite maksimalni broj stavki na disku, sve upisane
stavke neće biti snimljene.
--
Create
--
Kopiranjem (45) se kreira naslov.
FULL
Playlist View
--
FULL
Poglavlje
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir „Popisi“
(„Playlists”) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , , , ] za odabir „kreirati“
(“Create”) i pritisnite [OK].
FULL
Poglavlje
3
FULL
Možete rasporediti poglavlja (38) za kreiranje
popisa za reprodukciju.
Naslov
Page 001/001
Page 001/001
Page 001/001
Press RETURN to finish.
• Pritisnite [ ] za odabir drugih izvornih naslova.
• Ponovite korake 6–7 za dodavanje drugih naslova.
Pritisnite [RETURN].
Svi dodatni naslovi postaju dio popisa za reprodukciju.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
RQT9070
40
39 ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40分
Uređivanje i reprodukcija popisa/poglavlja
Operacije s naslovima
Nakon provođenja koraka 1–5 (lijevo)
3
4
Pritisnite [ , ] za odabir „brisati“ (“Delete”) i
pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Jednom kada se obrišu, popisi su izgubljeni i
ne mogu se vratiti. Budite sigurni da ih doista
želite obrisati.
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] za odabir „Na ostalo“
(„To Others”) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „Popisa“
(“Playlists”) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , , , ] za odabir popisa.
FULL
Osobine
FULL
Prikazuju se informacije o popisu (npr. ukupno
vrijeme i datum).
• Pritisnite [OK] za izlazak iz izbornika.
LLUF
Properties
Dinosaur
FULL
No.
10
Chapters 002
Za početak reprodukcije pritisnite [OK].
Za uređivanje korak 5.
FULL
2
Brisanje*
FULL
FULL
1
(Samo reprodukcija)
Dok je uređaj zaustavljen
Date 12.10.2006 TUE
Total 0:30.53
OK
FULL
Playlists
HDD
--
5
12.10. SUN 0:30
Create
--
--
Kreiraj
(40, Kreiranje popisa , korak 5–8)
Kopiranje*
Pritisnite [ , ] za odabir „kopirati“ (“Copy”) i
pritisnite [OK].
• Kopirani popis postaje najnoviji popis u prikazu
popisa.
Upisivanje
imena
Možete dodijeliti imena popisima.
(44, Unošenje teksta)
Promjena
sličica
(39, Promjena sličica)
Prikaz izbornika za popis
Playlist View
01
RETURN
--
FULL
--
LLUF
FULL
• Za prikaz ostalih stranica/Višestruko uređivanje (38)
Pritisnite [OPTION], zatim [ , ] za odabir
operacije i pritisnite [OK].
FULL
• Ukoliko odaberete uređivanje (“Edit”), pritisnite [ , ] za
odabir operacije i pritisnite [OK].
Kreiranje, uređivanje i reprodukcija naslova/poglavlja
DMREH58&68GN_RQT9075-L_eng.book
FULL
FULL
Create
Copy
Enter Name
Delete
Change Thumbnail
Properties
Pogledajte upute za
„Operacije za popise”.
*
Operacije za poglavlja
Edit
Chapter View
Nakon provođenja koraka 1–7 (lijevo)
• Uređivanjem poglavlja se ne mijenjaju izvorni naslovi i izvorna
poglavlja.
FULL
n Ukoliko odaberete „Pregled poglavlja“ (“Chapter View”)
Pritisnite [ , , , ] za odabir poglavlja.
LLUF
FULL
Za početak reprodukcije pritisnite [OK].
Za uređivanje korak 7.
Dodavanje
poglavlja
(40, Kreiranje popisa, korak 5–7)
Pomicanje
poglavlja
Pritisnite [ , , , ] za odabir položaja
za ubacivanje poglavlja i pritisnite
[OK].
Prikaz izbornika za popis
Chapter View
LLUF
Playlists
HDD
FULL
Playlists
HDD
FULL
002
001
---
---
---
---
---
FULL
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Previous
• Za prikaz ostalih stranica/Višestruko uređivanje (38)
7
Add Chapter
Pogledajte upute za
„Operacije za poglavlja”.
Combine Chapters
Delete Chapter
Playlist View
• Možete se vratiti na Pregled popisa.
Page 01/01
Next
RETURN
FULL
Create Chapter
0:19.36
OK
Pritisnite [OPTION], nakon toga [ , ] za
odabir operacije i pritisnite [OK].
Move Chapter
002
---
0:10.24
--0:19.36
0:10.24
Move Chapter
01 12.10. SUN 0:11
01 ARD 12.10. SUN 0:30
001
FULL
FULL
6
Moguće je višestruko uređivanje.
*
Kreiranje
poglavlja
(39, Kreiranje poglavlja)
Kombiniranje
poglavlja
(39, Kombiniranje poglavlja)
Brisanje
poglavlja*
(39, brisanje poglavlja) Popis se briše
ukoliko izbrišete sva poglavlja na popisu.
Moguće je višestruko uređivanje.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
RQT9075
41
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 40ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Uređivanje slika i glazbe
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD diskove se odnose
samo na model DMR-EH68.
Operacije za albume
(slike) i slike
Uređivanje slika (JPEG)
Nakon provođenja koraka 1–3 (lijevo)
Brisanje slika*
Brisanje
albuma*
Pritisnite [ , ] za odabir „brisati“
(“Delete”) i pritisnite [OK].
Promjena
datuma*
Možete promijeniti datum slike.
• Ukoliko želite kreirati album pomoću opcije
„kreiraj album“ (“Create Album”), pritisnite [OPTION] bez
odabira albuma.
Uređivanje slike:
Upisivanje
naziva albuma
Albumima možete dodijeliti naziv.
(44, Unošenje teksta)
• Upisani nazivi albuma možda neće biti
prikazani na drugoj opremi.
Odaberite album u kojem se nalazi slika
koju želite urediti i pritisnite [OK].
2 Odaberite sliku za uređivanje i pritisnite
[OPTION].
Postavljanje
zaštite*
Skidanje
zaštite*
Ukoliko je postavljena,
slike ili albumi su zaštićeni
od slučajnog brisanja.
• Možete uređivati slike i albume.
• Ne možete uređivati slike snimljene na DVD-R, DVD-R DL,
CD-R/CD-RW i USB memoriji.
Priprema
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD, DVD ili SD diska.
• RAM SD Uklonite zaštitu (56, Postavljanje zaštite).
2
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ukoliko nije odabrano “PICTURE”, pritisnite
„zelenu“ (“Green”) tipku za odabir “PICTURE”.
Uređivanje albuma:
1
FULL
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , , , ] za odabir „prethodno“ (“Previous”) ili „iduće“
(“Next”) i pritisnite [OK].
• Možete pritisnuti i [
,
] za prikaz ostalih stranica.
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [ , , , ] i pritisnite [  ]. (Ponovite.) Prikazuje
se oznaka kvačice. Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
Pritisnite [ , ] za odabir operacije i
pritisnite [OK].
Za uređivanje albuma
FULL

FULL
FULL
3
(npr.
)
Start Slide Show
Korisne funkcije tijekom
reprodukcije slika (33)
Add Pictures
Delete Album
Slide Show Setting
Edit Album
Copy toDVD-RAM
Set up Protection
CancelProtection
103__
Album Name
FULL
0001
0002
0005
0006
Kopiranje na
DVD-RAM
Pritisnite [ , ] za odabir
“Start” i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Kopiranje se ne može izvršiti ukoliko je
odabrano više albuma.
FULL
1 Pritisnite [ , ] za odabir “Start”
LLUF
FULL
ili „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [ , , , ] za odabir
albuma u kojem se nalazi slika
koju želite dodati i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir stavke i
pritisnite [OK].
FULL
LLUF
FULL
Za uređivanje slike
• Ukoliko je odabrano „Odabrati slike za kopiranje
(“Select pictures to copy”): odaberite slike koje
želite dodati i pritisnite [OK].
• Ukoliko je odabrano „Kopiraj sve slike“ (“Copy
all pictures”): sve slike iz albuma se kopiraju.
Delete Picture
Properties
Change Date
FULL
)
Operacije za album (slike) i
slike (desno)
4 Pritisnite [ , ] za odabir „da“
LLUF
FULL
(“Yes”) ili „ne“ (“No”) i pritisnite
[OK].
Setup Protection
• Ukoliko želite nastaviti s kopiranjem, odaberite
“Yes” i vratite se na korak 2 .
Cancel Protection
Album View
LLUF
HDD
LLUF
Operacije za album (slike) i slike (desno)
(npr.
Pritisnite [ , ]
za odabir „da“
(“Yes”) i
pritisnite [OK].
DIRECT NAVIGATOR Pic
Prikazuju se informacije (npr. veličina slike i
veličina datoteke)
• Da biste izašli iz izbornika za osobine, pritisnite
[OK].
Dodavanje
slika
Kreiranje
albuma
VIDEO/MUSIC

FULL
Osobine
Kopiranje na
HDD
Change Date
Create Album
LLUF
pritisnite [ , ] za promjenu.
2 Pritisnite [OK].
Prikazuje se simbol lokota ukoliko su slika ili album
zaštićeni.
• Čak i ako se na ovom uređaju koristi zaštitna
funkcija za album, album se može izbrisati na
drugom uređaju.
FULL
LLUF
1 Pritisnite [ , ] za odabir stavke i
FULL
Odaberite album koji želite urediti i
pritisnite [OPTION].
LLUF
• Jednom kada se obrišu, snimljeni sadržaji su
obrisani i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da
ih doista želite obrisati.
• Kada brišete album, ostali sadržaji koji nisu slike
se također brišu. (To se ne odnosi na mape koje su
pod albumom u pitanju.)
LLUF
1
FULL
LLUF
Možete se vratiti u
izbornik za album .
Samo kod „Kreirati album“ (“Create Album”)
5 Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” ili
LLUF
FULL
“No” i pritisnite [OK].
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
• Ukoliko odaberete “Yes”:
Možete dodjeljivati nazive albumima.
(44, Unošenje teksta)
• Ukoliko odaberete “No”:
Albumu se automatski dodjeljuje naziv.
Moguće je višestruko uređivanje
[Promjena datuma: Samo ukoliko je prikazan izbornik za slike.]
*
RQT9075
42
• Programirana snimanja ne počinju ukoliko provodite operacije
mijenjanja datuma,kopiranja na DVD-RAM, kopiranja na HDD,
dodavanja slika ili kreiranja albuma.
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 41ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Uređivanje glazbe
Brisanje slika i glazbe pomoću
navigatora za brisanje
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD diska.
2
Pritisnite [ , ] za odabir „reproducirati
CD na HDD-u“ (“Play CD on HDD”) ili
„reproducirati MP3“ na HDD-u (“Play MP3
on HDD”) i pritisnite [OK].
FULL
Ukoliko nije odabrano “MUSIC”, pritisnite „žutu“ tipku za
odabir “MUSIC”.
FULL
2
3
FULL
3
1
Uređivanje albuma/skupine
Pritisnite [ , ] za odabir albuma/skupine
i pritisnite [OPTION].
FULL
FULL
1 Pritisnite [
, ] za odabir albuma/skupine i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [ , ] za odabir snimke i
pritisnite [OPTION].
4
FULL
FULL
FULL
Pritisnite [ , , , ] za odabir albuma i
skupine gdje se nalazi slika ili snimka koju
želite obrisati i pritisnite [OK].
2 2 Pritisnite [ , , , ] za odabir slike ili
snimke i pritisnite [OK].
1
LLUF
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
LLUF
FULL
Stavku koju ste odabrali možete potvrditi pomoću izbornika
za opcije
• Pogledajte upute za izbornik za opcije za
„Pregled albuma“ (42, korak 3).
• Pogledajte upute za izbornik za opcije za
„Pregled slika” (42, korak 3).
• Pogledajte upute za izbornik za opcije za
„Pregled albuma (CD)” (lijevo, korak 4).
• Pogledajte upute za izbornik za opcije za
„Pregled snimki (MP3)” (lijevo, korak 4).
Operacije za album (CD)/skupinu (MP3) i
snimke (CD/MP3) (dolje)
FULL
Repeat Play Setting
Korisne funkcije pri reprodukciji glazbe (34)
Sort
VIDEO/PICTURE
FULL
Brisanje slike ili snimke (MP3)
npr. Pregled albuma (CD)
Track View
FULL
FULL
 Za uređivanje albuma (CD)/skupine (MP3)
Enter Album Name
FULL
Ukoliko ste pritisnuli žutu tipku, pritisnite [ , ] za
odabir „obrisati CD na HDD-u („Delete CD on HDD”)
ili „obrisati MP3 na HDD-u” (“Delete MP3 on HDD”) i
pritisnite [OK].
Brisanje albuma (sa slikama), albuma (CD) ili skupine
(MP3)
LLUF
Pritisnite [ , ] za odabir operacije i
pritisnite [OK].
Delete Album
Pritisnite tipke u boji za odabir slike ili
glazbe (“PICTURE” ili “MUSIC”).
Pritisnite [ , , , ] za odabir stavke i
pritisnite [DELETE S].
FULL
4
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] za odabir „brisati“
(“Delete”) i pritisnite [OK].
FULL
Uređivanje snimke
FULL
Dok je uređaj zaustavljen
Uređivanje slika i glazbe
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
FULL
1
• Odabir snimljenih programa (naslova za
reprodukciju — direktna navigacija (29)
• Reprodukcija slika (32)
dolje
 Za uređivanje snimki (CD/MP3)
npr. Pregled snimki (MP3)
Za prikaz ostalih stranica [Samo albumi (slike) i slike]
Pritisnite [ , ] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko brisanje [A Samo albumi (slike) i slike]
Odaberite pomoću [ , , , ] i pritisnite [  ]. (Ponovite.)
Javlja se oznaka kvačice. Pritisnite [  ] ponovno da biste
prekinuli radnju.
FULL
FULL
Properties
Enter Track Name
FULL
DeleteTrack
Operacije za album (CD)/skupinu (MP3) i snimke
(CD/MP3) (dolje)
LLUF
Enter Artist Name
Repeat Play Setting
FULL
Group View
FULL
Možete se vratiti na pregled albuma CD)/
skupine (MP3)
Korisne funkcije pri reprodukciji glazbe (32)
5
Pritisnite [ , ] za odabir „brisati“
(“Delete”) i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Stavka je obrisana.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
Operacije za albume (CD)/skupine (MP3)
i snimke (CD/MP3)
Ne možete brisati pojedinačne snimke (CD).
Nakon provođenja koraka 1-4 (gore)
Pritisnite [ , ] za odabir „ brisati“
(“Delete”) i pritisnite [OK].
• Jednom kada se obrišu,
Brisanje snimke (MP3)
snimljeni sadržaji su obrisani i ne
mogu biti vraćeni. Budite sigurni
da ih doista želite obrisati.
Upisivanje naziva albuma (CD) Možete dodijeliti nazive albumima/
Upisivanje naziva skupine
skupinama i snimkama.
(MP3)
(44, Unošenje teksta)
Brisanje albuma (CD)
LLUF
FULL
Brisanje skupine (MP3)
Upisivanje naziva snimke
(CD/MP3)
Upisivanje naziva
izvođača (CD/ MP3)
Možete uređivati nazive izvođača
snimke.
(44, Unošenje teksta)
• Programirana snimanja ne počinju dok uređujete glazbu.
RQT9075
43
Unošenje teksta
FULL
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD diskove
se odnose samo na model DMR-EH68.
2
Pritisnite [ , , , ] za odabir znaka i
pritisnite [OK].
LLUF
FULL
Ponovite ovaj korak za upisivanje ostalih znakova.
• Za brisanje znaka
Pritisnite [ , , , ] za odabir znaka u polju s nazivom i
pritisnite [  ]. (Brišu se odabrani znakovi.)
• Korištenje brojčanih tipki za upisivanje znakova
FULL
FULL
Naslov
LLUF
Znakova
64 (44*)
Popis za reprodukciju
64
Album sa slikama
36
Album (CD) (
)
Skupina(MP3) (
40
Snimka (CD/MP3) (
)
40
Izvođač (CD/MP3) (
)
40
Disk (
)
64
Imena naslova za programirano snimanje
*
Naslov
Disk
Album sa slikama
Znakova
44
40
Znakova
36
Ukoliko je ime dugačko, u nekim izbornicima možda neće biti
prikazan čitav naziv.
1
Prikaz izbornika za upis imena.
Naziv (programirano snimanje)
Odaberite „Naziv programa“ („Programme Name”) u
koraku 3 na str. 25.
Naziv
Odaberite „Upisati naziv“ (“Enter Name”) u koraku 4 na str. 38.
Popis za reprodukciju
Odaberite „Upisati naziv“ u koraku 5 na str. 41.
Disk
Odaberite „Naziv diska“ (“Disc Name”) u koraku 1 pri „Određivanju
naziva diska“ („Providing a name for a disc”) na str. 56.
Album (CD) (
)
Odaberite „Upisati naziv albuma „ (“Enter Album Name”) u koraku 4
pri „Uređivanju glazbe“ na str. 43.
Skupina (MP3) (
)
Odaberite „Upisati naziv skupine“ (“Enter Group Name”) u koraku 4
pri „Uređivanju glazbe“ na str. 43.
Snimka (CD/MP3) (
)
Odaberite „Upisati naziv snimke“ (“Enter Track Name”) u koraku 4
pri „Uređivanju glazbe“ na str. 43.
Izvođač (CD/MP3) (
)
Odaberite „Upisati naziv izvođača“ (“Enter Artist Name”) u koraku 4
pri „Uređivanju glazbe“ na str. 43.
Album sa slikama
Odaberite „Upisati naziv albuma u koraku 3, uređivanje slika“
(“Editing still pictures (JPEG)”) na str. 42.
Polje s nazivom: prikazuje tekst koji ste upisali
44
npr. upisivanje slova “R”
1 Pritisnite [7] za prijelaz u 7. red.
2 Pritisnite [7] dvaput da označite „R”.
3 Pritisnite [OK].
• Za upis razmaka
Pritisnite [DELETE S] i pritisnite [OK].
40
)
FULL
FULL
Možete dodijeliti nazive snimljenim naslovima, itd.
Maksimalni broj znakova:
3
Pritisnite [] (Zadavanje).
Prikazuje se “Writing...” (zapisivanje), a nakon toga se
pojavljuje prikaz naslovnika, itd.
Završavanje na pola puta
Pritisnite [RETURN].
Ne dodaje se tekst.
Za Vašu informaciju
Ukoliko upišete dugačak naziv, u glavnom će se izborniku nakon dovršavanja
diska prikazati samo dio naziva (58). Kada upisujete naziv naslova, naziv
koji će biti prikazan možete pogledati u prozoru „Pregled glavnog izbornika“
(“Top Menu Preview”).
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 43ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD disk se odnose samo na uređaj DMR-EH68.
Kopiranje
Napredno kopiranje
Napravite kopiju popisa i onda kopirajte.
Možete podesiti uređaj tako da kopira naslove ili popise
na bilo koji način želite.
Jednostavno kopiranje s HDD-a na DVD bez
kompliciranih postavki.
Značajke
FULL
Smjer kopiranja
HDD
DVD
FULL


DVD
HDD
—


Modus brzog kopiranja*1
Promjena načina snimanja
Dovršavanje*3
(Samo sa završenih diskova)

Ne možete provesti brzo kopiranje diskova.
Ne možete provesti brzo kopiranje diskova s +RW na HDD.
*2
—
Automatsko dovršavanje
Brzi modus
Normalna brzina
Može se odabrati.
Brzi modus
Normalna brzina
Kopiranje SD videa s SD kartice
—
—
(
) (49)

samo
—
Kopiranje*4
—
—


Jesu li očuvana poglavlja?

—*5

—*5
Jesu li očuvane sličice?

—*6
*7
—*6
Snimanje i reprodukcija za vrijeme kopiranja
—
—
*8
—
Za brzo kopiranje naslova (ili popisa kreiranih od tih naslova), uključite „snimanje za brzo kopiranje“ prije snimanja na HDD. (Zadana postavka je „uključeno“
(“On”). 60).
Međutim, u sljedećim slučajevima kopiranje na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW na brzi način ne
funkcionira.
FULL
• Ukoliko su pri raspoređivanju više naslova za kopiranje bilo koji od naslova snimljeni s isključenim „snimanjem za brzo kopiranje“, onda ih ne možete brzo
kopirati.
• Popisi za reprodukciju koji se sastoje od naslova koji su snimljeni na različite načine ili više naslova snimljenih u FR modusu snimanja.
• Popisi za reprodukciju s različitim vrstama zvučnih zapisa (Dolby Digital i LPCM, itd. ).
• Naslovi koji sadrže puno brisanih segmenata.
•
SD Video naslovi koji se kopiraju s HDD-a na SD karticu.
•
Naslovi snimljeni u “EP” i “FR (snimanje 5 sati i duže)” modusu. (Takvi su modusi označeni ovom oznakom: )
*2
Ukoliko odaberete modus snimanja s boljom kvalitetom slike nego što je originalna, kvaliteta slike se neće poboljšati. (No to ipak sprječava pogoršanje kvalitete slike.)
Kopiranje ne možete izvršiti u “EP” ili “FR (snimanje 5 sati i duže)” modusu.
*3
Ne možete odabrati „Glavni izbornik“ ili „Odabrati automatsku reprodukciju”.
Ukoliko želite zadati odabir automatske reprodukcije ili boju pozadine, odaberite „Glavni izbornik“ ili „Odabrati automatsku reprodukciju“ u „Upravljanje DVD-om
(“DVD Management”) prije kopiranja (58).
*4
Ne možete kopirati popise čije je vrijeme reprodukcije dulje od 8 sati.
Kada kopirate popis za reprodukciju, on postaje naslov na odredišnom disku.
*5
: Jedan naslov postaje jedno poglavlje.
: Poglavlja se kreiraju automatski. (
oko 5 minuta
oko 8 minuta) kod dovršavanja diska nakon kopiranja.
*6
Sličice se vraćaju u zadani položaj.
*7
Kod kopiranja popisa, sličice možda neće biti prikazane s izmjenama.
*8
Moguće samo s naslovima na HDD-u.
[Međutim, to nije moguće kod kopiranja s automatskim dovršavanjem ili kod kopiranja SD videa sa SD kartice (
).]
– Pri kopiranju ne možete vršiti naizmjeničnu reprodukciju ili uređivanje, itd.
– Ne možete reproducirati popis dok kopirate naslove s ograničenjem „snimanje samo jedanput” (20). Slike ne mogu biti reproducirane.
*1
Upisivanje teksta/Kopiranje naslova ili popisa za reprodukciju
Kopiranje naslova ili popisa za reprodukciju
 Prosječno vrijeme kopiranja (maksimalna brzina)
(isključeno vrijeme potrebno za zapis podataka o upravljanju podacima)
HDD
Mod
snimanja
Snimljeno
5× Speed
DVD-RAM
Potrebno
vrijeme
Brzina
12× Speed
DVD-R*1
Potrebno
vrijeme
Brzina
4× Speed
DVD-R DL*2
Potrebno
vrijeme
Brzina
4× Speed|
DVD-RW*3
Potrebno
vrijeme
Brzina
8× Speed
+R*4
Potrebno
vrijeme
Brzina
4× Speed
+R DL*2
Potrebno
vrijeme
Brzina
4× Speed
+RW
Potrebno
vrijeme
Brzina
XP
1 sat
12 min.FULL 5×
5 min. 46 s. 10×
15 min.
4×
15 min.
4× 8 min. 20 s. 7×
15 min.
4×
15 min.
4×
SP
6 min.
10× 2 min. 30 s. 24× 7 min. 30 s, 8 × 7 min. 30 s. 8× 3 min. 45 s. 16× 7 min. 30 s. 8×
7 min. 30 s. 8×
LP
3 min.
20× 1 min. 21 s. 44× 3 min. 45 s. 16× 3 min. 45 s. 16× 1 min. 53 s. 32× 3 min. 45 s. 16× 3 min. 45 s. 16×
EP (6h)
2 min.
30×
58 s.
62× 2 min. 30 s. 24× 2 min. 30 s. 24×
EP (8h)
1 min. 30 s. 40×
48 s.
75× 1 min. 53 s. 32× 1 min. 57 s. 31×
• Gore navede vrijednosti ukazuju na najbrže moguće vrijeme i brzine za brzo kopiranje jednosatnog naslova snimljenog na HDD-u na disk koji
omogućava brzo snimanje. Ovisno o tome na koji se dio diska vrši snimanje, osobine diska, itd., vrijeme i brzina se mijenjaju.
Na ovom uređaju se kopiranje na 16× Speed DVD-R disk vrši jednakom brzinom kao na 12× Speed DVD-R disk.
Na ovom uređaju se kopiranje na 8× Speed diskove, DVD-R DL i +R DL, vrši jednakom brzinom kao na 4× Speed diskove, DVD-R DL i +R DL.
*3
Na ovom uređaju se kopiranje na 6× Speed DVD-RW disk vrši jednakom brzinom kao na 4× Speed DVD-RW disk.
*4
Na ovom uređaju se kopiranje a 16× Speed +R disk vrši jednakom brzinom kao na 8× Speed +R disk.
*1
*2
• Ukoliko prilikom kopiranja snimate ili reproducirate sadržaje, uređaj možda neće moći koristiti punu brzinu snimanja.
• Ovisno o stanju diska, uređaj možda neće moći koristiti punu brzinu snimanja.
Vezano uz kopiranje na DVD-R DL (jednostrani, dvoslojni) i +R DL
(jednostrani, dvoslojni)
Kada ne kopirate pri velikim brzinama, naslovi se privremeno kopiraju
pri normalnoj brzini na HDD i nakon toga velikom brzinom na DVD-R
DL i +R DL. Naslovi koji su privremeno kopirani na HDD se nakon
toga brišu.
Na DVD-R DL i +R DL ne možete kopirati u sljedećim slučajevima:
- Ukoliko nema dovoljno slobodnog prostora na HDD-u. (Ukoliko
kopirate na novi prazan disk i namjeravate popuniti novi disk
kada kopirate na njega, na HDD-u je potrebno oko 4 sata
slobodnog prostora u SP modusu).
- Ukoliko je ukupan broj naslova snimljenih na HDD i broj naslova
koji se kopiraju na DVD-R DL i +R DL veći od 499 ukupno.
Kada reproducirate naslov snimljen na oba sloja, video i zvučni zapis
se mogu kratko prekinuti kada uređaj zamjeni slojeve. (11)
Vezano uz kopiranje prijenosa koji omogućavaju „snimanje
samo jedanput”
Snimljeni naslov možete kopirati na DVD-RAM kompatibilan s CPRM
(78), no tada se naslov briše s HDD-a.
• Naslovi ili popisi ne mogu biti kopirani s DVD-RAM-a na HDD.
• Naslovi se ne mogu kopirati ukoliko su zaštićeni (39).
• Ne možete kopirati popise koji su kreirani od naslova koji se mogu
„snimiti samo jedanput“.
• Naslovi s ograničenjima snimanja i popisi ne mogu biti upisani na
istom popisu za kopiranje.
RQT9075
45
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 44ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Kopiranje naslova ili popisa za reprodukciju
Kod kopiranja naslova s glavnim i sekundarnim zvučnim zapisom
• Odaberite vrstu zvučnog zapisa za snimanje dvojezičnog prijenosa iz
„Odabira dvojezičnog zvučnog zapisa ” (561) ukoliko:
– kopirate na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format),
+R, +R DL i +RW.
– Ukoliko je „Modus zvučnog zapisa za XP snimanje“ podešen na “LPCM”
(61) i kopirate u XP modusu.
FULL
FULL
 Brzina
i modus snimanja kod kopiranja
FULL
: velikom brzinom
: Pogledati sljedeću tablicu.
Snimanje za brzo kopiranje (60)
Brzina snimanja
Samo naslovi koji su snimljeni dok je aktivna
opcija „Snimanje za brzo kopiranje“.*
Velika brzina
Samo naslovi snimljeni dok je opcija „Snimanje
za brzo kopiranje“ isključena.
Normalna brzina
Kod kopiranja više naslova koji su snimljeni
dok je opcija „Snimanje za brzo kopiranje bila
uključena, odnosno isključena.
U sljedećim slučajevima, i ako je „Snimanje za brzo kopiranje„ uključeno,
kopiranje se odvija normalnom brzinom.
•
Izvorna kopija je snimljena u “EP” ili “FR (snimanje 5 sati i
duže)”
• Ukoliko na odredišnom disku nema dovoljno prostora.
• Ukoliko se odnos slike naslova za kopiranje i „Odnos slike za snimanje“ ne
podudaraju.
• Ukoliko je odnos slike na izvornoj kopiji 16:9:
–
–
izvorna kopija je snimljena u “EP” ili “FR (snimanje 5
sati i duže)” modusu.
5
Nakon što počnete kopirati na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R i +R DL diskove, oni se mogu samo
reproducirati i više ne možete snimati na njih ili ih uređivati.
Pritisnite [ , ] za odabir “Start” i
pritisnite [OK].
LLUF
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
 Za prekid kopiranja (47)
 Navigacija za KOPIRANJE/Ikone u popisu za
kopiranje i funkcije (48)
 Za provjeru osobina naslova i sortiranja
Navigacija za KOPIRANJE
1 Pritisnite [ , ] za odabir stavke i pritisnite
[OPTION].
FULL
COPY Navigator
HDD
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R i +R DL diskovi se
automatski dovršavaju (78). Nakon dovršavanja, diskovi se mogu koristiti
samo za reprodukciju i moći ćete ih reproducirati na drugim uređajima, no
ne možete više snimati na njih ili ih uređivati.
FULL
(Ne možete kopirati na dovršene diskove.)
Kada kopirate normalnom brzinom, način snimanja se podešava na FR.
(Međutim ukoliko još uvijek nema dovoljno prostora na disku nakon
prebacivanja na FR modus, kopiranje neće biti izvršeno.)
2
Dok je uređaj zaustavljen
FULL
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] za odabir „kopirati“
(“Copy”) i pritisnite [OK].
COPY Navigator
HDD
All Titles
FULL
1
Total: 0
No. Name
001 ARD
002 ZDF
003 AV2
004 ARD
005 AV2
006 ZDF
007 ARD
008 ARD
---
Rec time
0:52(SP)
Disc Space
: 4310MB
Total Size:
0MB( 0%)
Date Day Time
26. 9. FRI 13:30
27. 9. SAT 12:15
3. 10. FRI 20:00
3. 10. FRI 22:05
4. 10. SAT 16:10
10.10. FRI 9:25
10.10. FRI 13:30
11.10.SAT 21:00
Name of title
FULL
Page 01/01
OK
RETURN
3
OPTION
Select
Pritisnite [ , ] za odabir naslova koji
želite kopirati i pritisnite [  ].
Prikazuje se oznaka kvačice. Ponavljajte taj korak dok ne odaberete
sve potrebne stavke.
FULL
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [
,
] za prikaz ostalih stranica.
FULL
RQT9075
46
FULL
4
Pritisnite [OK].
Properties
RETURN
Sor t
Disc Space
: 4310MB
Total Size:
0MB( 0%)
Date Day Time
26. 9. FRI 13:30
27. 9. SAT 12:15
3. 10. FRI 20:00
3. 10. FRI 22:05
4. 10. SAT 16:10
10.10. FRI 9:25
10.10. FRI 13:30
11.10.SAT 21:00
Name of title
FULL
Page 01/01
Grouped Titles
2 Pritisnite [ , ] za odabir „osobina“ (“Properties”)
ili „sortiranje“ (“Sort”) i pritisnite [OK].
Osobine:
Prikazuje se naziv, datum snimanja, kanal, itd.odabranog naslova.
FULL
Sortiranje (Samo u prikazu svih naslova):
Pritisnite [ , ] za odabir stavke i pritisnite [OK].
Tako se mijenja način kako su naslovi prikazani. Možete odabrati prikaz naslova
prema broju, datumu snimanja, danu, kanalu, početku snimanja i nazivu
naslova. (Ne možete odabrati naslov ukoliko je označen kvačicom.) Ukoliko
zatvorite navigaciju za KOPIRANJE, prekida se način prikazivanja.
FULL
Kopiranje
Rec time
0:52(SP)
OK
All Titles
FULL
Priprema
• Uložite disk koji možete koristiti za snimanje (11).
• Provjerite da li ima dovoljno prostora na disku.
Total: 0
No. Name
001 ARD
002 ZDF
003 AV2
004 ARD
005 AV2
006 ZDF
007 ARD
008 ARD
- --
*
Naslovi i popisi snimljeni pomoću različitog sustava kodiranja (PAL ili NTSC)
od trenutno odabranog TV sustava na uređaju, ne mogu biti kopirani.
FULL
Kopiranje počinje.
FULL
Prije kopiranja
Napomena
• Kada naslove kopirate velikom brzinom na DVD-RAM 5×, DVD-R 8×, +R 8×
ili +RW 4× kompatibilan s velikim brzinama, zvuk diska koji se okreće postaje
glasniji nego inače. Ukoliko želite da se kopiranje odvija tiše, odaberite
opciju„Normalno (tiho)“ u „Brzina DVD-a za brzo kopiranje“ u izborniku za
postavke (60).
• Ukoliko ste upisali više naslova, kopiraju se onim redoslijedom kojim su
prikazani na vrhu ekrana, a ne onim redoslijedom kojih ste ih upisali. Da biste
promijenili redoslijed naslova koji se kopiraju, kreirajte popis za kopiranje i
nakon toga kopirajte sadržaj popisa (47).
FULL
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 45ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
FULL
FULL
FULL
Možete rasporediti naslove i popise kako želite za kopiranje na disk.
Pročitajte ujedno i „Prije kopiranja” (46).
2
3
5
FULL
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] za odabir „Na drugo“
(“To Others”) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „Napredno
kopiranje“ (“Advanced Copy”) i pritisnite
[OK].
FULL
6
7
FULL
Kod kopiranja naslova velikom brzinom na
DVD-RAM 5×, DVD-R 8×, +R 8× ili +RW 4× kompatibilnim s
brzim snimanjem, zvuk diska koji se okreće postaje glasniji
nego inače.
Ukoliko želite da se kopiranje odvija tiše, odaberite opciju
„Normalno (tiho)“ u „Brzina DVD-a za brzo kopiranje“ u
izborniku za postavke (60).
FULL
Copy
FULL
Cancel All
1 Copy Direction
HDD
DVD
2 Copy Mode
VIDEO
Source
HDD
Destination
DVD
High Speed
3 Create List
0
8
Select the co
py direction.
Start Copyin g
OK
RETURN
• Ukoliko nećete mijenjati sastavljeni popis, pritisnite [ ] nekoliko
puta (korak 7).
Odredite smjer kopiranja.
FULL
• Ukoliko ne namjeravate mijenjati smjer kopiranja, pritisnite [ ]
(korak 5).
1 Pritisnite [ , ] za odabir „Smjer kopiranja“ i pritisnite [ ]
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Izvor” i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir diska i pritisnite [OK]. Ukoliko
odaberete “HDD”, “Odredište” se automatski postavlja na
“DVD” ili obrnuto. (Prijeđite na korak 6 )
4 Pritisnite [ , ] za odabir “Odredišta” i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [ , ] za odabir diska i pritisnite [OK].
Ne može se odabrati isti disk kao izvor kopiranja.
6 Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
FULL
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , , , ] za odabir „prethodno“ ili „iduće“ i pritisnite
[OK].
• Možete pritisnuti i [ ,
] za prikaz ostalih stranica.
FULL
FULL
LLUF
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
Upisivanje naslova i popisa za kopiranje.
FULL
FULL
• Ukoliko namjeravate kopirati upisani popis bez dodatnih
izmjena (korak 7).
1 Pritisnite [ , ] za odabir “Kreiraj popis” i pritisnite [ ].
FULL
FULL
Copy
Cancel All
Destination Capacity: 4343MB
( 0%)
Size:
1 Copy Direction
FULL
HDD
No.
DVD
2 Copy Mode
VIDEO
Name of item
Size
New item (Total=0)
High Speed
3 Create List
FULL
Pa ge 01/01
OPTION
RETURN
3
Pritisnite [ , ] za odabir “Nova stavka” i pritisnite [OK].
Pritisnite crvenu tipku za odabir “VIDEO” ili pritisnite
zelenu tipku za postavke “Popis”.
Create List
HDD
All Titles
007
008
ARD 10.10
. FRI
ARD 11.10
. SAT
---
Previous
OK
RETURN
4
VIDEO
0:30(XP)
---
FULL
Playlists
---
Next
Select Previous
Next
Pritisnite [ , , , ] za odabir naslova ili popisa i pritisnite [  ].
Pojavljuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok ne
označite sve potrebne stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
LLUF
Za prekid kopiranja

Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite i držite pritisnutim [RETURN] 3 sekunde.
(Zaustavljanje nije moguće kod dovršavanja.)
Pri brzom kopiranju
Svi naslovi koji su se u cijelosti kopirali do trenutka prekida su
kopirani.
Pri normalnom kopiranju
Kopiranje se vrši do trenutka prekida. Međutim kod ograničenja
„Snimanje samo jedanput“, samo naslovi koji su se u cijelosti
kopirali do trenutka prekida su kopirani na disk. Naslovi koji su
otkazani prije nego što je kopiranje dovršeno, nisu kopirani i
ostaju na HDD-u.
•
Ukoliko se kopiranje otkaže tijekom privremenog
kopiranja na disk, tada se ništa ne kopira. Međutim, ukoliko je
kopiranje otkazano tijekom kopiranja na disk s HDD-a, tada se
kopiraju samo oni naslovi koji su u cijelosti kopirani.
Čak i ako naslov nije kopiran na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW, količina raspoloživog
prostora za snimanje na disku se smanjuje.

Snimanje i reprodukcija za vrijeme kopiranja
Možete snimati i reproducirati sadržaje preko HDD-a tijekom
brzog kopiranja (samo ukoliko radite brzo kopiranje bez
dovršavanja).
• Nije moguća reprodukcija slika i glazbe snimljene na HDD.
Pritisnite [OK] da biste prekinuli prikaz izbornika.
• Za potvrdu trenutnog stanja
Pritisnite [STATUS].
---
Pa ge 02/02
OPTION
FULL
2

Pritisnite [RETURN].
Create copy list.
Start Copying
OK
FULL
6
FULL
FULL
Određivanje načina snimanja.
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
• Ukoliko je odabrano „Kopiraj i dovrši”
Nakon dovršavanja, diskovi se mogu samo reproducirati i
možete ih reproducirati na drugoj DVD opremi. Međutim, ne
možete snimati na njih ili ih uređivati.
FULL
• Ukoliko ne namjeravate mijenjati način snimanja, pritisnite[ ]
(korak 6).
1 Pritisnite [ , ] za odabir “Modus kopiranja” i pritisnite [ ].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “Format” i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir “VIDEO” i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [ , ] za odabir “Način snimanja” i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [ , ] za odabir načina i pritisnite [OK].
6 Pritisnite [ ] za potvrdu.
LLUF
LLUF
FULL
5
Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i
FULL
pritisnite
[OK] za početak kopiranja.
Pritisnite [ , ] za odabir „Kopiraj i dovrši“ (“Copy
& Finalise”) ili „Samo kopiranje“ („Copy Only”) i
pritisnite [OK].
FULL
4
Pritisnite [ , ] za odabir „Početak
kopiranja“ (“Start Copying”) i pritisnite [OK].
FULL
1
Kopiranje naslova ili popisa
FULL
FULL
• Stavke će biti kopirane redoslijedom kao na popisu za
kopiranje. Ukoliko želite urediti redoslijed, birajte jednu
po jednu stavku.
• Ukoliko prebacujete između kartice “VIDEO” i “Popis”,
brišete kvačice.
• Ukoliko kopirate na disk velikom brzinom.
samo stavke označene simbolom “
”
ili “
” mogu biti upisane.
: samo stavke označene simbolom “
”
mogu biti upisane.
• Za prikaz ostalih stranica (dolje)
Pritisnite [OK].
• Za uređivanja popisa za kopiranje (46)
Ne možete započetiFULL
kopiranje ukoliko vrijednost
„Veličine“ (46) nadilazi 100% (“Kapacitet odredišta“
nije dovoljan).
Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje –
napredno
kopiranje
FULL
• Programirana snimanja koja su izvršena za vrijeme kopiranja
se snimaju na HDD bez obzira na postavke diska za snimanje
(samo ukoliko radite brzo kopiranje bez dovršavanja).
FULL
RQT9075
47
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 46ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Kopiranje naslova ili popisa
Navigacija za KOPIRANJE/ Ikone popisa za kopiranje
Navigacija za KOPIRANJE/IkoneFULL
popisa za kopiranje
Naslovi i popisi koji se mogu kopirati na brzi način
na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format), +R, +R DL, +RW
Naslovi i popisi koji se mogu kopirati na brzi način
na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format)
(Međutim, naslovi i popisi se ne mogu kopirati na
brzi način na +R, +R DL, +RW)
moguće.
ikona je prikazana, no kopiranje nije
Naslovi s ograničenjem „ snimanje samo
jedanput“ (20, Kod snimanja prijenosa koji se
mogu snimiti samo jedanput).
Naslovi obrisani s HDD-a zbog ograničenja
„snimanje samo jedanput“ nakon kopiranja (20,
Kod snimanja prijenosa koji se mogu snimiti samo
jedanput).
Naslov ili popis sadrži sliku/slike
• Slike ne mogu biti kopirane.
Naslov ili popis koji je snimljen pomoću drugog
sustava za kodiranje od onog koji je trenutno
odabran na uređaju za TV sustav.
• Naslovi i popisi koji su označeni tim ikonama ne
mogu biti odabrani.
Kopiranje dovršenog DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R
FULL
i +R DL
Možete kopirati sadržaj dovršenog DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R i +R DL na HDD i ponovno ga urediti.
Dok reproducirate disk, sadržaj koji se reproducira se kopira na HDD
sukladno zadanom vremenu.
• Ukoliko vršite pretraživanje, pregled okvira po okvir ili pauziranje
tijekom kopiranja, taj se dio naslova neće kopirati.
• Ukoliko je uključeno „Snimanje za brzo kopiranje” (60) i ukoliko
želite izraditi kopiju, kopija će biti izrađena u jednakom odnosu slika
kao što je postavljeno u „Odnos slike za snimanje” (60) u izborniku.
• Tijekom kopiranja se snimaju operacije i prikazi
na zaslonu.
• Gotovo svi DVD-Video naslovi u prodaji su obrađeni za
sprječavanje nelegalnog kopiranja i ne mogu se kopirati.
• Sljedeći se formati ne mogu kopirati: Video CD, Audio CD itd.
Priprema
• Uložite dovršeni disk (15).
Nakon provođenja koraka 1–5 (“Format” se automatski prebacuje na
“DVD- Video”) (47, Kopiranje pomoću popisa za kopiranje- napredno
kopiranje)
1
Pritisnite [ , ] za odabir „Vrijeme kopiranja“ (“Copy Time”) i
pritisnite [ ].
2 Pritisnite [ , ] za odabir „Postavke vremena“ (“Time
Setting”) i pritisnite [OK].
• Podešavanje uređaja za kopiranje svih sadržaja na disk
3 Pritisnite [ , ] za odabir „isključeno“ (“Off”) i pritisnite
[OK].
4 Pritisnite [ ] za potvrđivanje.
Kopiranje se nastavlja sve dok na disku ne nestane
slobodnog prostora na HDD-u.
1
Veličina:
Veličina podataka snimljenih na odredište
kopiranja.
• Kod kopiranja normalnom brzinom, ukupna
veličina podataka se mijenja sukladno načinu
snimanja.
• Prikazana količina podataka može biti veća
zbog veličine svake dodane stavke zbog
informacija o upravljanju podacima koje se
zapisuju na odredištu kopiranja, itd.
FULL
FULL
LLUF
FULL
Page 01/01
Create copy list.
FULL
FULL
Name of item
Size
New item (Total=0)
No.
FULL
FULL
Veličina podataka za svaku pojedinačnu stavku
Destination Capacity
: 4343MB
(0%)
Size:
Zadajte „Vrijeme kopiranja” (“Copy Time”).
• Ukoliko nećete mijenjati postavku (korak 2).
 Podešavanje uređaja za kopiranje prema zadanom vremenu
FULL
• Podešavanje vremena kopiranja
3 Pritisnite [ , ] za odabir „uključeno“ (“On”) i pritisnite
[OK].
4 Pritisnite [ , ] za odabir „vrijeme kopiranja“ (“Copy Time”)
i pritisnite [OK].
FULL
Za reprodukciju DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R
i +R DL na ostalim uređajima, neophodno je dovršiti diskove nakon
kopiranja.
Delete All
Odaberite stavku u koraku 6– 5 (47)
Add
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir operacije i pritisnite [OK]. Delete
Move
Brisanje svih stavki:
Brisanje svih stavki upisanih u popis za kopiranje.
Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
Dodavanje:
Dodavanje novih stavki.
1Pritisnite [ , , , ] za odabir naslova ili popisa i pritisnite [  ].
Pojavljuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok ne
označite sve potrebne stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
2Pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [  ] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
Pomicanje:
Pomicanje odabranih stavki ili promjena redoslijeda stavki na
popisu za kopiranje.
Pritisnite [ , ] za odabir odredišta i pritisnite [OK].
Za poništavanje svih upisanih postavki i popisa
Nakon provođenja koraka 1–3 (47)
1Pritisnite [ , ] za odabir „poništite sve“ (“Cancel All”) i pritisnite
[OK].
2Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
• Postavke i popisi se mogu poništiti u sljedećim situacijama.
– Kada su naslov, slika, itd. snimljeni ili obrisani na izvornom
disku.
– Ukoliko su poduzeti koraci kao npr. isključivanje uređaja,
otvaranje ladice, promjena smjera kopiranja, itd.
Copy
FULL
FULL
FULL
 Za uređivanje popisa za kopiranje
Cancel All
1 Copy Direction
DVD
DVD-Video
Start Copying
Pritisnite [ , ] za odabir “sati” i “min.” i pritisnite [ , ] za
podešavanje vremena snimanja.
6 Pritisnite [OK].
7 Pritisnite [ ] za potvrdu.
Vrijeme kopiranja na HDD se nastavlja u zadanom vremenu,
čak i ako je završena reprodukcija sadržaja.
• Podesite vrijeme snimanja
na nešto duže od izvornog
FULL
naslova, kako biste uključili pripremne radnje prije
reprodukcije.
• Vrijeme snimanja možete podesiti i pomoću brojčanih tipki.
5
FULL
LLUF
FULL
LLUF
2
Pritisnite [ , ] za odabir „početak
kopiranja“ (“Start Copying”) i pritisnite
[OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „da“(“Yes”) i pritisnite [OK] za
početak kopiranja.
Prikazuje se glavni izbornik na disku.
• Reprodukcija diska automatski počinje od 1. naslova ukoliko
je u izborniku za „Odabir automatske reprodukcije“ odabran
„Naslov 1.“ kod dovršavanja diska (58).
LLUF
FULL
FULL
FULL
FULL
Press OK to change the setting.
RETURN
FULL
FULL
FULL
48
00 Min.
OK
FULL
RQT9075
Hour
FULL
LLUF
LLUF
2
Set the time a few minutes
longer.
FULL
FULL
XP
3 Copy Time
FULL
LLUF
HDD
2 Copy Mode
FULL
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 47ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
FULL
Ukoliko je prikazan glavni izbornik
Pritisnite [ , , , ] za odabir naslova
koji želite početi kopirati i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
FULL
My favorite
01/02
01
Chapter 1
02
Chapter 2
03
Chapter 3
04
Chapter 4
05
06
Kopiranje SD video zapisa s videouređaja EH68
Pokretne slike koje su kodirane u MPEG2 formatu, a snimljene su
Panasonicovom digitalnom video kamerom s HDD-om, mogu biti kopirane
s HDD-a kamere na HDD ili DVD-RAM uređaja. (Svi zapisi s istim datumom
postaju jedan naslov.)
• Ne možete reproducirati SD video zapis na HDD kamere preko ovog uređaja.
Zapisi se moraju kopirati na HDD ili DVD-RAM.
• Ne možete reproducirati ili snimati zapise dok kopirate SD video zapise.
Dok reproducirate naslove redom, svi naslovi nakon
odabranog naslova se snimaju u zadanom vremenu.
(Nakon što se reproducira zadnji naslov na disku, glavni
izbornik se snima sve dok se ne ostvari zadano vrijeme.)
SD Video
VIDEO*
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za prekid kopiranja
Pritisnite [].
Ujedno možete pritisnuti i držati [RETURN] 3 sekunde za
zaustavljanje kopiranja.
• Ukoliko želite prekinuti kopiranje u pola, snima se samo sadržaj do
prekida.
OP
E N / CLOS
E
REC
DVD-RAM
*
FULL
Kopiranje SD Videa sa SD kartice
EH68
Pokretne slike koje su kodirane u MPEG2 formatu, a koje su snimljene
pomoću Panasonicove SD video-kamere, digitalne video-kamere,
itd. mogu biti pohranjene na HDD ili DVD-RAM. (Sve snimke s istim
datumom postaju jedan naslov.)
• Ne možete reproducirati SD video na SD karticu preko ovog uređaja.
Datoteke morate kopirati na HDD ili DVD-RAM.
• Ne možete reproducirati ili snimati druge sadržaje dok kopirate SD
video.
• Ovaj uređaj ne može kopirati pokretne slike u AVCHD formatu s SD
kartice.
SD Video
DVD video format za snimanje
Priprema
1Uključite i uređaj i kameru.
2Spojite kameru na ovaj uređaj.
3Odaberite odgovarajući modus koji priprema kameru za
prijenos podataka (kao što je “PC CONNECT”) na kameri.
• Pročitajte upute za korištenje kamere radi više detalja.
FULL
Donji prikaz se automatski prikazuje kada se kamera spoji na ovaj
uređaj. Pritisnite [ , ] za odabir „Kopirati Video (MPEG2) (“Copy Video
(MPEG2)”) i pritisnite [OK]. Nakon toga prijeđite na korak 7 na str. 47.
FULL
• Na početku se snima prikaz na desnoj strani.
• Sadržaj se snima kao 1. naslov od početka
kopiranja do kraja kopiranja.
• Ukoliko reprodukcija ne počne automatski,
pritisnite [ ] (PLAY) za početak reprodukcije.
• Čak i ako kopirate visokokvalitetni video/audio DVD, originalna
slika i kvaliteta zvučnog zapisa se ne može točno kopirati.
• Ukoliko želite kopirati naslove s dovršenih DVD-RW (DVD Video
format za snimanje) diskova, kreirajte popis i nakon toga kopirajte
(47, Kopiranje pomoću popisa za kopiranje-napredno kopiranje).
HDD
Kopiranje naslova ili popisa
3
USB device
Play Video (DivX)
Copy Video (MPEG2)
Play Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
Play Music (MP3)
Copy Music (MP3)
Update CD database on HDD
SELECT
OK
RETURN
• SD Video na SD kartici se automatski upisuju na popis za
kopiranje.
• Ukoliko na SD kartici nema SD video zapisa, ne prikazuje se
opcija „Kopirati Video (MPEG2) (“Copy Video (MPEG2)”).
VIDEO*
HDD
DVD-RAM
*
DVD video format za snimanje
FULL
Donji se prikaz automatski prikazuje kada u SD utor uložite SD karticu
dok je uređaj zaustavljen.
Pritisnite [ , ] za odabir „Kopirati Video (MPEG2)” (“Copy Video
(MPEG2)”) i pritisnite [OK]. Nakon toga prijeđite na korak 7 na str. 47.
SD Card
FULL
Copy Video (MPEG2)
Play Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
SELECT
OK
RETURN
Kako kopirati
Pogledati „Kopiranje pomoću popisa za kopiranje- napredno kopiranje“
(„Copying using the copying list–Advanced Copy”) (47) Molimo izvršite
podešavanje kao što je opisano u koraku 4 i 5 dolje.
Smjer kopiranja:
Izvor: SD CARD
Modus kopiranja:
Format: VIDEO
• SD Video na SD kartici se automatski upisuju na popis za
kopiranje.
• Ukoliko na SD kartici nema SD video zapisa, ne prikazuje se
opcija „Kopirati Video (MPEG2) (“Copy Video (MPEG2)”).
RQT9075
49
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 48ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
FULL
Kopiranje slika
• SDHC memorijske kartice koje se koriste za snimanje preko
ovog uređaja se mogu koristiti samo s drugom opremom koja je
kompatibilna sa SD memorijskim karticama.
SDHC memorijske kartice se ne mogu koristiti s opremom koja je
kompatibilna samo s SD memorijskim karticama.
• Ne možete kopirati slike snimljene na CD-R/CD-RW.
• Slike koje su kopirane sa USB memorija ili SD kartica se prebacuju
u skupine prema datumu snimanja na DD ili DVD-RAM.
2
Pritisnite [ , ] za odabir „kopirati slike
(JPEG)” “Copy Pictures (JPEG)” i pritisnite
[OK].
Copy New Pictures
FULL
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD diskove se odnose samo
na model DMR-EH68.
Copy from
Copy to
3
FULL
SD CARD
HDD
Pritisnite [ , ] za odabir „kopirati na“
(“Copy to”) i pritisnite [ , ] za odabir
diska.
Pritisnite [ , , , ] za odabir „kopirati“
(“Copy”) i pritisnite [OK].
FULL
LLUF
ili
Uložite USB memoriju (15).
Izbornik se prikazuje automatski.
USB device
• Na ovom se uređaju mogu pohraniti podaci od do 12 000 slika i 30
SD kartica. Ukoliko se prebace dodatne slike, tada se brišu stari
podaci.
• Ukoliko na odredišnom disku nema dovoljno prostora ili ukoliko
broj datoteka/mapa koje se kopiraju nadilazi maksimalan broj
(14), kopiranje se zaustavlja na pola.
• Ne možete kopirati podatke o rotaciji slika.
FULL
SELECT
RETURN
Pritisnite [ , ] za odabir „kopirati
slike (JPEG)“ (“Copy Pictures (JPEG)”) i
pritisnite [OK].
Copy All Pictures
FULL
USB
Copy to
HDD
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir „kopirati na“
(“Copy to”) i pritisnite [ , ] za odabir
diska.
Pritisnite [ , , , ] za odabir „kopirati“
(“Copy”) i pritisnite [OK].
FULL
FULL
LLUF
3
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [ , ] za odabir “To Others” i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Advanced
Copy” i pritisnite [OK].
FULL
FULL
Copy
Cancel All
Za prekid kopiranja
Pritisnite i držite pritisnutim [RETURN] 3 sekunde.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
1 Copy Direction
FULL
• Struktura mapa na USB memoriji ne mora biti ista kao na
odredištu kopiranja.
• Ukoliko nestane prostora na odredišnom disku ili ukoliko je broj
datoteka/mapa veći od maksimalnog (14), kopiranje će biti
prekinuto.
• Podatke o rotaciji slika ne možete kopirati.
SD CARD
HDD
2 Copy Mode
Source
SD CARD
Destination
HDD
PICTURE High Speed
3 Create List
0
• Ukoliko nećete mijenjati sastavljeni popis, pritisnite [ ]
nekoliko puta (korak 7).
4
Zadajte smjer kopiranja.
FULL
• Ukoliko nećete mijenjati sastavljeni popis, pritisnite [ ]
(korak 5).
1 Pritisnite [ , ] za odabir „smjer kopiranja“ (“Copy
Direction”) i pritisnite [OK],
2 Pritisnite [ , ] za odabir „izvor“ (“Source”) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir diska i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [ , ] za odabir „odredište“ (“Destination”) i
pritisnite [OK].
5 Moguće je odabrati isti disk kao izvor kopiranja.
6 Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
FULL
FULL
LLUF
2
FULL
Dok je uređaj zaustavljen
FULL
FULL
4
1
FULL
3
Copy from
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje
FULL
2
OK
FULL
Za prekid kopiranja
Pritisnite i držite pritisnutim [RETURN] 3 sekunde.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Dok je uređaj zaustavljen
Play Video (DivX)
Play Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
Play Music (MP3)
Copy Music (MP3)
Update CD database on HDD
LLUF
FULL
1
4
FULL
Kopiranje svih slika na USB memorijuKopiranje
svih slika
FULL
FULL
FULL
Kopiranje novih slika na SD karticiFULL
Kopiranje
novih slika EH68
FULL
5
Podešavanje modusa kopiranja.
FULL
• Ukoliko nećete mijenjati modus snimanja pritisnite [ ]
(korak 6).
1 Pritisnite [ , ] za odabir „modus kopiranja“ (“Copy Mode”)
i pritisnite [ ].
2 Pritisnite [ , ] za odabir “format” i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [ , ] za odabir „slika“ (“PICTURE”) i pritisnite
[OK].
„Modus snimanja“ (“Recording Mode”) se automatski
prebacuje na „velika brzina“.
4 Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
FULL
FULL
Izbornik se prikazuje automatski.
FULL
Uložite SD karticu. (15).
FULL
Dok je uređaj zaustavljen
FULL
1
FULL
ili
Ovaj uređaj pohranjuje podatke o prebačenim slikama. Stoga,
ukoliko se prebacuju slike s iste SD kartice, prebacuju se samo
nove slike.
FULL
RQT9075
50
FULL
RETURN
FULL
SELECT
FULL
Copy Pictures (JPEG)
OK
FULL
SD Card
Play Pictures (JPEG)
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 49ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Stvaranje popisa slika za kopiranje.
• Ukoliko ćete kopirati sastavljeni popis bez izmjena (korak 7).
Još uvijek možete ubaciti slike ili mape sa slikama.
• Slike i mape ne mogu biti ubačene na isti popis.
Copy
Destination Capacity
: 4343MB
Picture
Picture/Folder
Cancel All
1 Copy Direction
SD CARD
No.
HDD
2 Copy Mode
Name of item
Size
New item (Total=0)
• Redoslijed kojim se slike stavljaju na popis za kopiranje ne mora
biti isti kao odredište kopiranja.
• Ukoliko su slike već sadržane u odredištu kopiranja, nove se slike
snimaju nakon postojećih slika.
• Ukoliko nestane prostora na odredišnom disku ili ukoliko je broj
datoteka/mapa veći od maksimalnog (14), kopiranje će biti
prekinuto.
• Ne možete kopirati podatke o rotaciji slika.
Kopiranje slika
6
FULL
PICTURE High Speed
3 Create List
Page 01/01
FULL
FULL
LLUF
FULL
FULL
FULL
 Za upisivanje mapu po mapu
FULL
1
2
Pritisnite [ , ] za odabir „Kreiraj popis“ (“Create List”) i
pritisnite [ ]
Pritisnite [ , ] za odabir „Slika/mapa“ (“Picture/Folder”) i
pritisnite [OK].
FULL
FULL
Copy
Destination Capacity
: 4343MB
FULL
Picture
Picture/Folder
FULL
Cancel All
1 Copy Direction
Pritisnite [ , ] za odabir „Mapa“ (“Folder”) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „Nova stavka“ (“New item”) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir mape i pritisnite [  ].
Prikazuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok
ne odaberete sve željene stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
• Stavke ce se kopirati kako su posložene na popisu za
kopiranje. Ukoliko želite odrediti redoslijed, ponovite
odabir stavke po stavku.
• Za prikaz ostalih stranica
(desno)
FULL
Pritisnite [OK].
• Za uređivanje popisa za kopiranje (desno)
Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
FULL
5
Name of item
No.FULL Size
New item (Total=0)
FULL
7
7
FULL
Folder
FULL
FULL
FULL
 Za odabir druge mape
FULL
Nakon provođenja koraka 6– 2 (lijevo, Prebacivanje pojedinačnih slika
na popis)
1 Pritisnite [ , , , ] za odabir „mape“ (“Folder”) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [ , ] za odabir mape i pritisnite [OK].
FULL
LLUF
Create Lis
t
New folder
001
002
003
-----
100__DVD
101__DVD
102__DVD
New folder
FULL
Create List
Picture (JPEG)
SD CARD
Folder
Pritisnite [ , ] za odabir „Početak
kopiranja“(“Start Copying”) i pritisnite [OK].
• Samo ukoliko kopirate pojedinacne slike s
na
Ukoliko određujete drugu mapu izuzev odredišta kopiranja,
odaberite „mapa“ (“Folder”).
8
LLUF
FULL
FULL
6
FULL
FULL
3
4
2 Copy Mode
HDD
FULL
FULL
SD CARD
LLUF
FULL
5
FULL
FULL
4
FULL
FULL
FULL
FULL
3
Odaberite stavku u koraku 6– 4 (za sliku) ili
Delete All
6– 6 za mapu) (lijevo).
1 Pritisnite [OPTION].
Add
2 Pritisnite [ , ] za odabir operacije i pritisnite [OK].
Delete
Brisanje svih stavki:
Brisanje svih stavki upisanih na popis za kopiranje.
Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
Dodavanje:
Dodavanje novih stavki na popis.
1Pritisnite [ , , , ] za odabir slike ili mape i pritisnite [  ]. Pojavljuje se
oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok ne označite sve potrebne
stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
2Pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje svih odabranih stavki.
Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
Za otkazivanje svih upisanih postavki i popisa za kopiranje
Nakon proveođenja koraka 1–3 (50, Kopiranje pomoću popisa za
kopiranje).
1Pritisnite [ , ] za odabir „Otkaži sve“ (“Cancel All”) i pritisnite [OK].
2Pritisnite [ , ] za odabir „Da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
• Postavke i popis mogu biti otkazani u sljedećim situacijama.
–Ukoliko je naslov ili slika snimljena ili obrisana na izvoru za kopiranje.
–Ukoliko su poduzeti koraci kao npr. isključivanje uređaja, uklanjanje
kartice, otvaranje ladice, promjena smjera kopiranja, itd.
FULL
2
 Za uređivanje popisa za kopiranje
FULL
FULL
FULL
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir „Kreiraj popis“ (“Create List”) i
pritisnite [ ].
Pritisnite [ , ] za odabir „Nova stavka“ (“New item”) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , , , ] za odabir slike i pritisnite [  ].
Prikazuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve
dok ne odaberete sve željene stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
• Stavke ce se kopirati kako su posložene na popisu za
kopiranje. Ukoliko želite odrediti redoslijed, ponovite
odabir stavku po stavku.
• Za prikaz ostalih stranica (desno)
• Za odabir druge mape (desno)
Pritisnite [OK].
• Za uređivanje popisa za kopiranje (desno)
Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
 Za ubacivanje pojedinačnih slika na popis
1
FULL
FULL
OPTION
RETURN
FULL
OK
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , , , ] za odabir „prethodne“ ili „iduće“ pritisnite
[OK].
• Možete pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
LLUF
Create copy list.
Start Copying
0001
0002
0003
0004
----
----
----
----
----
----
----
----
Previous
Folder
SD CARD
103__DVD
Pa ge 001/001
Next
OK
001
002
003
004
---------
\DCIM\100__DVD
100__DVD
101__DVD
102__DVD
103__DVD
Pa ge 01/01
Picture 0012
File 0012
OK
RETURN
RETURN
Mape možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr. 5:
[0]
15: [0]
115: [1]
[0] [5]
[1] [5]
[1] [5]
• Slike iz različitih mapa ne mogu biti postavljene na isti popis.
Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i
pritisnite [OK] za početak kopiranja.
LLUF
FULL
Za prekid kopiranja
Pritisnite i držite pritisnutim [RETURN] 3 sekunde.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
RQT9075
51
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 50ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Kopiranje glazbe na HDD
Možete pohraniti dvije vrste formata glazbenih zapisa na HDD ovog
uredaja.
Glazbeni CD (CD-DA)
Kod kopiranja glazbenih CD-a, ovaj uređaj pristupa internoj
Gracenote® bazi podataka da bi se prikupili podaci o naslovu.
Naziv albuma, naziv snimke i ime izvođača se pripisuju automatski,
što Vam omogućava jednostavno pretraživanje snimki kod
reprodukcije.
MP3
Možete kopirati MP3 datoteke s USB memorije.
O Gracenote® bazi podataka
Gracenote baza podataka je baza podataka koja se koristi za
pretraživanje i prikupljanje podataka o CD naslovu.
Kada se CD uloži u uređaj ili kad počne snimanje s CD-a, uređaj
automatski počinje pretraživanje i prikupljanje podataka o
uloženom disku.
Gracenote® baza podataka se instalira na uređaj pri proizvodnji,
tako da se mogu učitati naslovi i podaci o izvođačima.
Napominjemo međutim da najnoviji naslovi CD-a, itd. možda nisu
upisani u internu bazu podataka. Ova jedinica ima internu bazu
podataka koja sadrži podatke o oko 350 000 naslova albuma.
Možete nadograditi internu bazu podataka (53).
Ukoliko postoje CD-i sa vrlo sličnim naslovima, možda će se
prikazati krivi podaci o naslovu.
Ukoliko nisu pronađeni prijedlozi naslova, naziv albuma i izvođača
ostaju prazni. U tom slučaju upišite ručno podatke o naslovu CD-a
nakon što se završi snimanje na HDD.
®
• Tijekom snimanja ne mogu se obavljati bilo koje druge operacije.
Ne obavlja se programirano snimanje.
• Snimke snimljene na HDD-u se ne mogu prebaciti na disk, USB
memoriju ili SD karticu.
• CD-i koji imaju SCMS (Sustav za upravljanje serijskim brojevima) se
ne mogu snimiti na HDD.
Kopiranje
glazbe s USB memorije
FULL
Možete kopirati MP3 datoteke s USB memorijskih uređaja na HDD
kao datoteke ili u mapi.
• Jedna se mapa snima na HDD-u kao jedna skupina.
• Maksimalni broj skupina na HDD-u: 300
Maksimalni broj snimki na HDD-u: 3000
(Ovisno o raspoloživom kapacitetu.)
Ukoliko se snimaju naslovi ili snimke, tada se broj albuma koji se
mogu snimiti smanjuje.
1
Dok je uređaj zaustavljen
Uložite USB memoriju (15).
Zaslon se prikazuje automatski.
USB device
Play Video (DivX)
Play Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
Play Music (MP3)
Copy Music (MP3)
Update CD database on HDD
Kopiranje
glazbe s CD-a
FULL
SELECT
RETURN
OK
1
2
3
Pritisnite [ , ] za odabir „Kopirati glazbu
(MP3)“FULL
“Copy Music (MP3)” i pritisnite [OK].
Smjer kopiranja i modus kopiranja se automatski prebacuju na
„USB
HDD“ i „GLAZBA velikom brzinom“.
FULL
Sve snimke na glazbenom CD-u (CD-DA) se snimaju na HDD.
(Ne možete snimati snimku po snimku.)
• CD se na HDD snima kao jedan album.
• Kvaliteta zvučnog zapisa: LPCM
• Maksimalni broj snimki na HDD-u: 300
(Ovisno o raspoloživom kapacitetu.)
Ukoliko se snimaju naslovi ili snimke, tada se broj albuma koji se
mogu snimiti smanjuje.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD diska.
Prebacite MP3 datoteke na popis za
kopiranje.
• Ukoliko želite kopirati sastavljeni popis bez izmjena (korak 4).
Možete odrediti MP3 datoteke ili mape s MP3 datotekama.
• MP3 datoteke i mape ne mogu biti prebačene na isti popis.
Uložite glazbeni CD.
Copy
Izbornik se prikazuje automatski.
Cancel All
1 Copy Direction
USB
CD
HDD
2 Copy Mode
Play Music
Copy Music
OK
RETURN
Pritisnite [ , ] za odabir „ Kreirati popis“ (“Create List”) i
pritisnite [ ]
Pritisnite [ , ] za odabir „Nova stavka“ (“New item”) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir mape i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir MP3 datoteke i pritisnite [  ].
Prikazuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok
ne odaberete sve željene stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
• Stavke ce se kopirati kako su posložene na popisu za
kopiranje. Ukoliko želite odrediti redoslijed, ponovite odabir
stavku po stavku.
Pritisnite [OK].
• Za uređivanje popisa za kopiranje (53)
Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
2
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
FULL
5
Pritisnite [ , ] za odabir „Kopirati“
(“Copy”) i pritisnite [OK].
FULL
FULL
Snimanje počinje.
RQT9075
52
Za prekid snimanja
Pritisnite i držite pritisnutim [RETURN] 3 sekunde.
• Ukoliko se snimanje prekine, tada na CD neće biti snimljen niti
jedan zapis
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
FULL
FULL
1
FULL
Ukoliko pretraživanje ukazuje na to da je pronađeno više
naslova
Pritisnite [ , ] za odabir odgovarajućeg naslova i pritisnite [OK].
Pag e 01/01
Create copy list.
 Za prebacivanje pojedinačnih MP3 datoteka
3
4
POWERED BY
OPTION
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir „Kopirati
glazbu“ (“Copy Music”) i pritisnite [OK].
LLUF
Name of item
Size
New item (Total = 0)
FULL
RETURN
Uređaj automatski pristupa Gracenote® bazi podataka i
pretražuje podatke o naslovima.
3
No.
MUSIC High Speed
Start Copying
2
Destination Capacity
: 4343MB
Track
Track/Folder
3 Create List
FULL
SELECT
OK
FULL
6
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 51ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
FULL
 Za sastavljanje popisa mapu po mapu
FULL
2
FULL
FULL
Copy
FULL
DestinationFULL
Capacity
:
4343MB
Track
Track/Folder
Cancel All
1 Copy Direction
USB
3
4
No.
HDD
2 Copy Mode
FULL
Name of item
Size
New item (Total=0)
Pritisnite [ , ] za odabir „Mapa“ (“Folder”) i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir „Nova stavka“ (“New item”) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir mape i pritisnite [  ].
Prikazuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok
ne odaberete sve željene stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
• Stavke ce se kopirati kako su posložene na popisu za
kopiranje. Ukoliko želite odrediti redoslijed, ponovite
odabir stavke po stavku.
FULL
Pritisnite [OK].
• Za uređivanje popisa za kopiranje (dolje)
Pritisnite [ ] za potvrdu.
FULL
FULL
FULL
5
7
Da biste nadogradili bazu podataka podacima na CD-u koji su
nedavno objavljeni, slijedite dolje navedene upute.
 Pripremanje podataka za nadogradnju
1Posjetite sljedeću internetsku stranicu.
http://panasonic.net/pavc/support/gn/
2Učitajte podatke na Vašu USB memoriju.
• Potrebna je USB memorija od 1 GB ili više.
• Pročitajte upute na našoj stranici za više podataka.
 Nadogradnja baze podataka na ovom uređaju
3Uključite ovaj uređaj.
4Uložite USB uređaj (15).
Izbornik se prikazuje automatski.
USB device
FULL
FULL
6
Za nadogradnju Gracenote® baze podataka
4
Play Video (DivX)
Play Pictures (JPEG)
Copy Pictures (JPEG)
Play Music (MP3)
Copy Music (MP3)
Update CD
database on HDD
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir „Početak
kopiranja“ (“Start Copying”) i pritisnite
[OK].
SELECT
FULL
FULL
FULL
FULL
LLUF
FULL
FULL
5
Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i
pritisnite [OK] za početak kopiranja.
LLUF
FULL
Za prekid kopiranja
Pritisnite i držite pritisnutim [RETURN] 3 sekunde.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
• Redoslijed po kojem se MP3 stavke prebacuju na popis za
kopiranje ne mora biti jednak popisu na odredištu kopiranja.
• Ukoliko u mapi na odredištu kopiranja postoje MP3 datoteke,
nove MP3 datoteke snimaju se nakon postojećih MP3 datoteka.
 Uređivanje popisa za kopiranje
Odaberite stavku u koraku 3– 5 (za MP3 datoteku) (52,
Kopiranje glazbe s USB memorije) ili 3– 6 (za mapu) (gore).
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [ , ] za odabir operacije i
Delete All
pritisnite [OK].
Add
Brisanje svih stavki:
Delete
Brisanje svih stavki s popisa.
Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” i pritisnite [OK].
Dodavanje:
Dodavanje novih stavki na popis.
1Pritisnite [ , ] za odabir MP3 datoteke ili mape i pritisnite [  ].
Pojavljuje se oznaka kvačice. Ponovite ovaj korak sve dok ne
označite sve potrebne stavke.
• Pritisnite [  ] ponovno da biste prekinuli radnju.
2Pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
Za otkazivanje svih postavljenih postavki i popisa
Nakon provođenja koraka 1–2 (52, Kopiranje glazbe s USB
memorije)
1Pritisnite [ , ] za odabir „otkazati sve“ (“Cancel All”) i pritisnite
[OK].
2Pritisnite [ , ] za odabir „da“ (“Yes”) i pritisnite [OK].
• Postavke i popis mogu biti otkazani u sljedećim situacijama.
– Ukoliko je naslov ili slika snimljena ili obrisana na izvoru za
kopiranje.
– Ukoliko su poduzeti koraci kao npr. isključivanje uređaja,
uklanjanje kartice, otvaranje ladice,promjena smjera
kopiranja, itd.
FULL
RETURN
OK
5Pritisnite [ , ] za odabir „Obnoviti bazu podataka o CD-ima na
HDD-u“ (“Update CD database on HDD”) i pritisnite [OK].
6Pritisnite [ , ] za odabir „Nadogradnja“ (“Update”) i pritisnite
[OK].
• Nadogradnja traje do 20 minuta.
• Nemojte izvlačiti USB memoriju ili kabel za AC napajanje
tijekom nadogradnje.
• Jednom kada počnete nadogradnju, ne možete ju prekinuti.
Nakon završetka nadogradnje prikazuje se poruka.
7Pritisnite [OK].
LLUF
FULL
FULL
• Samo za pojedinačne datoteke
Kada određujete postojeću mapu kao odredište kopiranja
1 Pritisnite [ , ] za odabir „Mapa“ (“Folder”) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [ , ] za odabir mape i pritisnite [OK].
Kod kreiranja nove mape kao odredište kopiranja
1 Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” („da“) i pritisnite [OK].
2 Upišite naziv mape (44, Unošenje teksta).
Kopiranje glazbe na HDD
Pritisnite [ , ] za odabir „Kreirati popis“ (“Create
List”) i pritisnite [ ].
Pritisnite [ , ] za odabir „Snimka/mapa“ (“Track/
Folder”) i pritisnite [OK].
1
• Programirana snimanja ne počinju tijekom nadogradnje.
• Nadogradnjom se prisilno briše interna baza podataka bez
obzira na to jesu li podaci u USB memoriji najnoviji ili ne.
Provjerite jeste li učitali zadnju verziju sa internetske stranice.
• Neki od podataka o CD-naslovima u bazi podataka mogu biti
izbrisani nakon nadogradnje.
Nakon kopiranja CD-a na HDD neće biti dodijeljeno ime,
ukoliko podaci o CD-u nisu registrirani u bazi podataka. Čak
i ako se podaci o naslovu tog CD-a dodaju u bazu podataka
nadogradnjom, podaci neće biti dodijeljeni snimci/albumu koji
jesu već kopirani na HDD-u (nazivi će i dalje biti prazni).
• Ovisno o situaciji unutar Panasonica ili Gracenotea, nadogradnja
Gracenote® baze podataka i raspoloživost baze podataka preko
interneta može biti prekinuta bez najave.
FULL
FULL
FULL
LLUF
FULL
LLUF
FULL
FULL
LLUF
FULL
FULL
• Ukoliko nestane prostora na odredišnom disku ili ukoliko je broj
datoteka/mapa veći od maksimalnog (14), kopiranje će biti
prekinuto.
RQT9075
53
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 52ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Korištenje izbornika na ekranu/ Poruke o stanju
Korištenje izbornika na ekranu
Izbornik za disk- Postavke za sadržaj diska
Tonski zapis*
Uobičajeni postupci
1
Prikazuju se osobine zvučnih zapisa na disku.
Pritisnite [DISPLAY].
Disc
Play
Picture
Sound
Other
Soundtrack
1
Odabir zvučnog zapisa i jezika (dolje, Osobine zvučnog zapisa, jezik)
(SVCD) i DivX
Odaberite broj tonskog zapisa.
• Brojevi zvučnog zapisa se prikazuju čak i ako ima samo jedna vrsta
zvučnog zapisa.
Digital 2/0ch
Subtitle
Audio channel
Izbornik
LR
Stavka
Postavka
Titlovi*
• Ovisno o stanju uređaja (reprodukcija, zaustavljanje, itd.)
i sadržaju diska, postoje neke stavke koje ne možete
odabrati ili izmijeniti.
2
Uključite ili isključite titlove i odaberite jezik (dolje, jezik).
(Samo diskovi koji
sadrže podatke o uključivanju ili isključivanju titlova.)
Uključite ili isključite titlove.
• Podaci o uključivanju i isključivanju titlova se ne mogu snimiti preko
ovog uređaja.
(SVCD) i DivX
Uključite/isključite titlove i odaberite broj titla.
• Brojevi titlova su prikazani čak i ako nema više vrsta titlova.
Pritisnite [ , ] za odabir izbornika i
pritisnite [ ].
FULL
LLUF
FULL
3
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir stavke i
pritisnite [ ].
FULL
LLUF
FULL
4
Pritisnite [
Kut*
Promijenite broj za odabir kuta.
, ] za odabir postavke.
• Neke stavke možete promijeniti pritiskom na [OK].
Za izlaz iz izbornika na ekranu
Pritisnite [DISPLAY].
Audio kanal
i DivX
(28, Promjena audio kanala tijekom reprodukcije)
FULL
Odabir izvora (DivX)
• Automatski:
Metoda kreiranja DivX sadržaja se automatski prepoznaje i
reproducira.
• Slika s preplitanjem:
Odabir u slučaju da su sadržaji diska snimljeni kao slika s
preplitanjem.
• Slika bez preplitanja:
Odabir u slučaju da su sadržaji diska snimljeni kao slika bez
preplitanja.
PBC (upravljanje reprodukcijom 78)
Upućuje na to je li uključen izbornik za upravljanje
reprodukcijom ili ne.
Kod nekih diskova izmjene možete izvršiti preko izbornika (16) na
disku.
• Prikaz se mijenja sukladno sadržaju diska. Izmjenu ne možete izvršiti
ukoliko nema snimke.
Osobine zvučnog zapisa
LPCM/ Digital/DTS/MPEG:
vrsta signala
k (kHz): FULL
frekvencija uzorkovanja
b (bit):
broj bitova
ch (kanal):
broj kanala
Jezik
*
ENG:
FRA:
DEU:
ITA:
ESP:
NLD:
SVE:
NOR:
RQT9075
54
engleski
francuski
njemački
talijanski
španjolski
nizozemski
švedski
norveški
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
danski
portugalski
ruski
japanski
kineski
korejski
malezijski
vijetnamski
THA:
POL:
CES:
SLK:
HUN:
FIN:
S
tajlandski
poljski
češki
slovački
mađarski
finski
Ostali
Izbornik reprodukcije—Promijenite redoslijed reproduciranja
Ova funkcija radi samo kada je prikazano proteklo vrijeme reprodukcije.
Odaberite uređaj za ponovnu reprodukciju.
Ovisno o disku,razlikovat će se stavke koje je moguće odabrati.
V.S.S.
(Dolby Digital, MPEG, samo 2-kanalni ili više)
Uživajte u surround efektu ako koristite dva prednja zvučnika.
• Isključite V.S.S. ako uzrokuje iskrivljenje. (Provjerite surround
funkciju na spojenoj opremi.)
• V.S.S. ne radi na dvojezičnim snimkama.
Ponovite reprodukciju
• Sve
• Poglavlje
• Grupa
• PL (Reprodukcijska lista)
• Naslov
Izbornik zvuka—Promijenite zvučni učinak
MP3 (osim
• Zapis
Odaberite “Off” za odustajanje.
-a)
Pojačivač dijaloga
i MP3 osim
-a)
Izbornik slika—Promijenite kvalitetu slike
Ponovna reprodukcija NR
Smanjuje šum i degradaciju slike.
Napredno (78)
Odaberite “On” za osposobljavanje progresivnog izlaza.
Odaberite “Off” ako je slika razvučena horizontalno.
Prijenos* [Kad je “Progressive“ (iznad) postavljeno na “On”.]
Odaberite metodu pretvaranja za progresivan izlaz koja
odgovara tipu naslova koji se reproducira. (78, Film i video).
Kad je signal izlaza PAL
(Kad je ladica otvorena, postavka će se vratiti na “Auto”.)
• Auto:
Automatski otkriva film i video sadržaj i pretvara
ga na odgovarajući način.
Odaberite pri “Auto” korištenju i sadržaj se
iskrivljava.
• Video:
Odaberite ako rubovi
filma izgledaju zarezano
ili grubo kada je
odabran“Auto”.
• Film:
Međutim, ako je sadržaj
videa iskrivljen na način
prikazan na slici desno,
odaberite “Auto”.
Kada je signal produkcije NTSC
• Auto1:
Automatski otkriva film i video sadržaj i pretvara
(normalno):
ga na odgovarajući način.
• Auto2:
Uz “Auto1”, automatski otkriva sadržaj filma
s drugačijim brzinama slika i pretvara ga na
odgovarajući način.
• Video:
Odaberite pri korištenju “Auto1” i “Auto2” i
sadržaj će se iskriviti.
Unos NR (Samo kada je odabrano AV1, AV2, AV3, AV4 or DV)
Smanjuje šum video trake pri kopiranju.
• Automatic (automatski):
Smanjenje šuma djeluje samo pri unosu slika s video trake.
• On (uključeno):
Smanjenje šuma djeluje samo kod unosa videa.
• Off (isključeno):
Smanjivanje šuma je isključeno. Signal unosa možete snimiti
kakav jest.
*
Samo kad ste “Progressive“ uključili na “On” u izborniku
postavki.(62).
i DivX
(Dolby Digital, samo 3-kanalni ili, uključujući središnji kanal)
Obujam središnjeg kanala povišen je kako bi se izradio dijalog
koji je jednostavnije čuti.
Ostali izbornici—Promijeni položaj sučelja
Položaj
1–5:
Što je postavka viša, to se niže pomiču izbornici na ekranu.
Korištenje izbornika na ekranu/poruka o statusu
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 53ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Poruke o statusu
Pritisnite [STATUS].
Zaslon se mijenja svaki put kad pritisnite tipku.
HDD
REC
PLAY
Odabrani status pogona/tip diska ili USB memorije
Preostalo vrijeme pojavljuje se ovdje dok je uređaj
zaustavljen.
Status snimanja ili reproduciranja/kanal unosa
STEREO
LR
TV audio tip koji se prima (ispod)
Odabrani audio tip
DVD REC
Pogon snimanja/Indikator tijeka kopiranja HDD
Broj naslova i vrijeme proteklo tijekom reprodukcije/
Način snimanja
Dostupno vrijeme snimanja i
način snimanja
Datum i vrijeme
18:53:50 11.10.
T1
0:05.14 XP
Remain
T2
13:50 XP
0:00.10 XP
Broj naslova i vrijeme proteklo tijekom snimanja/
Način snimanja
• Pri korištenju Pause Live TV
Vrijeme u koje je slika trenutno prikazana
na televiziji emitirana.
Play
15:05:13
Live
15:10:46
Trenutno vrijeme
Bez zaslona
• TV audio tip
STEREO: STEREO stereo prijenos
M 1/M 2: Dvojezičan prijenos dvostrukog zvuka
M 1: Monoauralni prijenos
RQT9075
55
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
56 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
HDD, upravljanje diskom i karticom
Upute/napomene vezane uz SD kartice i SD diskove se odnose
samo na model DMR-EH68.
Priprema
• Pritisnite [POGON SELECT] za odabir pogona.
1
Dok je uređaj zaustavljen
2
Pritisnite [IZBORNIK FUNKCIJA].
Pritisnite [ , ] za odabir “To
Others” i pritisnite [OK].
FULL
FUNCTION MENU
HDD
Priprema
FULL
• Pritisnite [ODABIR POGONA] za
odabir DVD pogona.
Nakon provođenja koraka 1–3 (lijevo)
1
2
DVD
Management
DVD-RAM
Remain 30:00 SP
DV Auto Rec
SELECT
FULL
HDD Management
OK
FULL
Setup
To Others
OK
RETURN
FULL
Titles
Used
11
0 : 22
Remain 5:38 (EP)
On
Delete all titles
RETURN
Format Disc
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
Remain 5:38 (EP)
Disc Name
Disc Protection
SELECT
Delete all titles
OK
Format Disc
RETURN
11
0 : 22
Pojavljuje se simbol brave kada je disk
zaštićen od zapisa.
Pritisnite [ , ] za odabir “HDD
Management”, “DVD Management” ili
“Card Management” i pritisnite [OK].
DVD-RAM
Titles
Used
Disc Name
Flexible Rec
Copy
FULL
Disc Protection
Playlists
Delete
DVD
Management
LLUF
Advanced Copy
Recording
npr.
Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” i
pritisnite [OK].
ShowView Record
Playback
3
Pritisnite [ , ] za odabir “Disk
Protection” i pritisnite [OK].
FULL
Uobičajen postupak
Postavljanje zaštite
Off
Za DVD-RAM s ladicom
• kada je indikator zaštite protiv kopiranja u
položaju zaštite,reprodukcija se automatski
pokreće kada se umetne u uređaj.
PROTECT
Prebacite prekidač zaštite protiv kopiranja u
“LOCK” poziciju.
LOCK
• Kada je HDD odabran, prikazuju se “Delete all
titles” “Format HDD”.
• Kada je SD odabran, samo se prikazuje “Format
Card”.
Ladica diska-zaštita
Imenovanje diska
Možete imenovati svaki disk.
Priprema
• Pritisnite [ODABIR POGONA] FULL
za odabir DVD pogona.
•
Zaštita otpuštanja (iznad, Postavljanje zaštite ).
Nakon provođenja koraka 1–3 (lijevo)
1
Pritisnite [ , ] za odabir “Disk Name” i
pritisnite [OK].
(44,Unos teksta)
FULL
• Naziv diska prikazan je u DVD Management prozoru.
•
Kada je disk zaključen, naziv se prikazuje u
gornjem izborniku.
•
Naziv diska se prikazuje samo kod reprodukcije na drugoj
opremi nakon stvaranja gornjeg izbornika.
DVD
Management
DVD-RAM
Documentary
Titles
Used
11
0 : 22
Remain 5:38 (
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
RQT9070
56
My favorite
01/02
01
Chapter 1
02
Chapter 2
03
04
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 55ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Brisanje svih naslova i liste izvođenja
– Izbrišite sve naslove
HDD, upravljanje diskom i karticom
Priprema
• Pritisnite [POGON SELECT] zaFULL
odabir HDD ili DVD diska.
•
Uklonite zaštitu (56, Postavljanje zaštite).
Brisanje svih sadržaja —Formatiranje
(Samo novi disk)
Priprema
• Pritisnite [ODABIR POGONA] za odabir HDD, DVD ili SD pogona.
•
Uklonite zaštitu (56, Postavljanje zaštite).
Nakon provođenja koraka 1–3 (56, Uobičajeni postupak)
2
Pritisnite [ , ] za odabir “Delete all
titles” i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Start” i
pritisnite [OK].
LLUF
FULL
FULL
3
4
LLUF
FULL
Poruka se pojavljuje kod završetka.
Pritisnite [OK].
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
• Jednom kad ga izbrišete, snimljeni sadržaj je izgubljen i ne
može se povratiti. Budite sigurni da ga doista želite obrisati.
• Brisanje svih video naslova također će rezultirati brisanjem svih
popisa za reprodukciju.
• Slikovni podaci (JPEG), glazbeni podaci ili kompjuterski podaci
ne mogu se izbrisati.
• Brisanje se ne može izvesti u slučaju da je jedan ili više naslova
zaštićen.
Formatiranjem se brišu svi sadržaji (uključujući
kompjuterske podatke) i ne mogu se povratiti. Pažljivo
FULL Sadržaji se brišu formatiranjem
provjerite prije nego nastavite.
diska ili kartice i u slučaju da imate postavljenu zaštitu.
Nakon provođenja koraka 1–3 (56,Uobičajen postupak)
1
2
3
Pritisnite [ , ] za odabir “Format
HDD”,“Format Disk” ili “Format Card” i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Start” i
pritisnite [OK].
FULL
1
LLUF
FULL
LLUF
FULL
Poruka se pojavljuje kod završetka formatiranja.
4
• Formatiranje normalno traje nekoliko minuta; međutim
može trajati maksimalno 70 minuta (
).
• Ne isključujte AC strujni kabel za vrijeme formatiranja.
To može disk ili karticu učiniti neupotrebljivima.
Pritisnite [OK].
• Kada su disk ili kartica formatirani pomoću ovog uređaja, mogu biti
neupotrebljivi u drugim opremama.
•
Formatiranje se ne može izvršiti.
• Ne možete formatirati DVD-RW samo kao DVD-Video format u ovom
uređaju.
Zaustavljanje formatiranja
Pritisnite [RETURN].
• Možete poništiti formatiranje ako traje duže od 2 minute. Disk
mora biti reformatiran ako to učinite.
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
RQT9075
57
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 56ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
HDD, upravljanje diskom i karticom
Odabir stila pozadine Gornji izbornik
Možete odabrati pozadinu koja će se prikazivati kao DVD-Video gornji
izbornik nakon zaključenja ili stvaranja gornjeg izbornika (
).
FULL
Priprema
Pritisnite [POGON SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon provođenja koraka 1–3 (56, Uobičajeni postupak)
1
2
Pritisnite [ , ] za odabir “Gornji
izbornik” i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , , , ] za odabir pozadine
i pritisnite [OK].
FULL
LLUF
FULL
FULL
2
FULL
Prikaz nakon4 završetka
5
Minijatura
(Slika)
3
6
01
7
8
Naslov
Snimanje/Uređivanje/Unos imena
Reprodukcija na ostalim čitačima
Top Menu List
1
Nakon zaključenja
•
Disk će biti samo za reproduciranje i ne
možete više snimati na njega niti ga uređivati.
•
Možete snimati na disk i uređivati ga nakon formatiranja
(57) iako će biti samo za reproduciranje nakon zaključenja.
• Kod kopiranja pri velikim brzinama, poglavlja će se duplicirati.
•
Naslovi se dijele u poglavlja od po oko 5 minuta
(+R 8 minuta)* ako
– su naslovi snimljeni izravno na disk.
– naslovi su kopirani uz pomoć bilo kojeg drugog načina osim
načina pri velikim brzinama (isključujući -R DL +R DL).
*
Ovo vrijeme uvelike ovisi o uvjetima i načinu snimanja.
• Između naslova i poglavlja nalazi se stanka od nekoliko sekundi
tijekom reproduciranja.
9
• Možete promijeniti minijature prikazane u gornjem
izborniku. (39,Promijenite minijaturu.)
1
2
Pritisnite [ , ] za odabir “Auto-Play
Select” i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Gornji izbornik”
ili “Title 1” i pritisnite [OK].
Napravite odabir iz “Top menu” i “Auto-Play Select” (iznad) prije
zaključenja diska.
FULL
Priprema
Pritisnite [POGON SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon provođenja koraka 1–3 (56, Uobičajen postupak)
1
2
Pritisnite [ , ] za odabir “Finalise” i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” i pritisnite
[OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Start” i
pritisnite [OK].
LLUF
+RW diskovi ne sadrže podatke gornjeg izbornika. Gornji izbornik
je praktična funkcija. Preporučamo da stvorite izbornik prije
reproduciranja +RW diska na drugoj opremi.
Gornji izbornik ne može se koristiti za reprodukciju na ovom
uređaju.
Napravite odabir iz “Gornji izbornik” i “Auto-Play Select” (lijevo) prije
stvaranja gornjeg izbornika.
FULL
Priprema
Pritisnite [POGON SELECT] za odabir DVD pogona.
LLUF
FULL
Poruka se pojavljuje kod završetka.
4
• Zaključenje ne možete poništiti.
• Zaključenje traje do 15 minuta.
(
Zaključenje traje do 60 minuta.)
• Ne isključujte AC strujni kabel za vrijeme zaključenja.
To će disk učiniti neupotrebljivim.
Pritisnite [OK].
Kod zaključenja CD koji snima pri velikim brzinama, može trajati
dulje nego što je prikazano na zaslonu za potvrdu (otprilike 4 puta).
RQT9075
58
1
2
Nakon provođenja koraka 1–3 (56, Uobičajeni postupak)
Pritisnite [ , ] za odabir “Create Top
Menu” i pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” i pritisnite
[OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Start” i pritisnite
[OK].
LLUF
FULL
3
LLUF
FULL
Pokreće se stvaranje gornjeg izbornika. Stvaranje se ne može
poništiti.
Stvaranje gornjeg izbornika može potrajati nekoliko minuta.
4
Pritisnite [OK].
• Nakon stvaranja gornjeg izbornika možete snimati na diskove ili
ih uređivati. Međutim, stvoreni izbornik je izbrisan kad snimate
ili uređujete disk. U takvim slučajevima, stvorite ponovo izbornik
koristeći “Create Top menu”.
FULL
FULL
3
—

FULL
FULL
Osposobljavanje diskova za
reprodukciju na drugoj opremi Završetak

—
Stvaranje gornjeg izbornika - Stvorite
gornji izbornik
FULL
Gornji izbornik: gornji izbornik se prvi pojavljuje.
Naslov 1:
Sadržaj diska se pojavljuje bez prikaza
gornjeg izbornika.
Nakon
zaključenja
• Ne možete zaključiti diskove snimljene na opremi drugih proizvođača.
• Ako završite diskove snimljene na ostaloj Panasonic opremi osim ove
uređaja, pozadina odabrana kao „Gornji izbornik” se možda neće
prikazivati.
• Diskovi zaključeni na ovom uređaju možda se neće moći
reproducirati na ostalim čitačima s obzirom na uvjete snimanja.
Posjetite Panasonicovu stranicu za više informacija od DVD-ovima:
http://www.panasonic-europe.com
Odabir prikazati li najprije gornji
izbornik – Auto-Play Select
Možete odabrati da li prikazati gornji izbornik nakon završetka.
FULL
Priprema
Pritisnite [POGON SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon provođenja koraka 1–3
(56, Uobičajen postupak)
FULL
Prije
zaključenja
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
59 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Izmjena postavki uređaja
Uobičajeni postupak
Za promjenu postavki pojedinačnim programskim
mjestima
Manual Tuning
Pos Name
FULL
1
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [IZBORNIK FUNKCIJA].
Pritisnite [ , ] za odabir “To Others” i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir “Setup” i
pritisnite [OK].
FULL
2
3
SELECT
OK
Delete
RETURN
Add
Move
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ARD
ZDF
N3
HR3
BR3
Ch
4
2
5
8
10
Pos Name
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HDD, upravljanje diskom i karticom/Mijenjanje postavki uređaja
Postavke uređaja možete izmijeniti koristeći izbornik Podešavanja.
• Postavke ostaju nedirnute čak i kad uređaj prebacite na stanje
mirovanja.
Ch
Manual
Tuning
SELECT
RETURN
Pos
Name
Channel
Fine Tuning
Video System
Audio Mode
Mono
Title Page
1
ARD
4
Auto
Auto
BG
Off
301
RETURN : leave
FULL
FULL
FULL
Izbornici
1
DVD 1
2
Remote Control
Clock
Power Save
Quick Start
FULL
Off
On
DivX Registration
Initialize
Pos
(Mjesto)
FULL
FULL
RETURN
OK
Name
(Ime)
FULL
Pritisnite [ , ] za odabir indikatora i
pritisnite [ ].
Pritisnite [ , ] za odabir izbornika i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir opcije i pritisnite
[OK].
FULL
Channel
(Kanal)
FULL
FULL
6
Za unos ili promjenu imena TV stanice
Pritisnite [ , , , ] za unos imena stanice i
pritisnite [OK].
Ako naziv stanice zahtjeva prazan prostor,
odaberite prazninu između “Z” i “S”.
Za unos novih dostupnih TV stanica ili
promjenu broja kanala već podešene TV
stanice
Pritisnite [ , ] ili numerirane tipke za unos
broja kanala željene TV stanice.
Pričekajte nekoliko trenutaka dok se ne podesi
željena TV stanica. Kada se podesi željena TV
stanica, pritisnite [OK].
LLUF
FULL
FULL
5
Za promjenu programskog mjesta kojem su
dodijeljene TV stanice
Pritisnite [ , ] za odabir broja željenih
programskih mjesta i pritisnite [OK].
TAB
SELECT
FULL
4
FULL
FULL
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
LLUF
FULL
Tuning
Pritisnite [ , , , ] za odabir programskog mjesta i
pritisnite [OK].
Pritisnite [ , ] za odabir stavke i pritisnite [ ].
FULL
FULL
Setup
Opcije
FULL
Tipke
FULL
FULL
FULL
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite [EXIT].
FULL
FULL
Fine Tuning Za dobivanje najboljih uvjeta podešavanja
(Fino
Pritisnite [ , ] i pritisnite [OK].
podešavanje) Pritisnite [ ] za povratak na “Auto”.
FULL
Možete dodavati ili brisati kanale ili mijenjati programska mjesta.
FULL
Manual Tuning
Auto-Setup Restart
Download from TV
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
Manual Tuning
SELECT
OK
Pos Name
TAB
RETURN
SELECT
*
OK
Delete
RETURN
Add
Move
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ARD
ZDF
N3
HR3
BR3
Ch
4
2
5
8
10
Pos Name
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ch
Audio
Mode
(Audio
mod)
Ukoliko se pojavi zaslon potvrde, odaberite “Yes” i pritisnite
[OK] za nastavak.
*
Za brisanje mjesta programa
Pritisnite [ , , , ] za odabir programskog mjesta i pritisnite
“Red” (crvenu) tipku.
Za dodavanje praznog mjesta programa
Pritisnite [ , , , ] za odabir programskog mjesta i pritisnite
“Green” (zelenu) tipku.
Za premještaj TV stanice na drugo mjesto programa
1 Pritisnite [ , , , ] za odabir programskog mjesta i pritisnite
“Yellow” (žutu) tipku.
2 Pritisnite [ , , , ] za odabir novog programskog mjesta kojem
želite dodijeliti TV stanicu i pritisnite [OK].
LLUF
FULL
FULL
Za odabir tipa zvuka za snimanje
Pritisnite [ , ] za odabir “On” u slučaju da je
stereo zvuk iskrivljen zbog loših uvjeta prihvata
signala ili ako želite snimiti normalan (mono)
zvuk tijekom stereo, dvojezičnog ili NICAM
prijenosa i pritisnite [OK].
FULL
FULL
LLUF
Za odabir tipa prihvata audio signala
U slučaju slabe kvalitete zvuka, pritisnite [ , ]
za odabir “BG”, “I” ili “DK” i pritisnite [OK].
• B
PAL-BGH/SECAM-BG
• DK
PAL-DK/SECAM-DKK1
• I
PAL-I
FULL
Mono
FULL
FULL
FULL
Tuning
FULL
FULL
FULL
FULL
LLUF
FULL
LLUF
FULL
FULL
FULL
• Kad uređaj automatski sam bira postavke s VIERA Link funkcijom
(10), može se obaviti samo brisanje programskog mjesta.
Za upisivane naziva stranice teleteksta
Upisivanje broja naslovne stranice omogućava
uređaju da automatski snima programe i nazive
stanice.
Pritisnite [ , ] ili brojčane tipke za upisivanje
brojki i pritisnite [OK].
• Za pronalaženje odgovarajućeg broja naslovnice
za stanicu pogledajte TV-vodič za teletekst.
Možete postaviti sljedeće dvije postavke ukoliko odaberete
vanjski ulazni kanal (AV1, AV2, AV3, AV4) u koraku 1 (iznad).
• Video sustav (AUTO/PAL/SECAM)
Da biste mogli pravilno izvršiti snimanje, podesite
odgovarajuće postavke tako da odgovaraju spojenoj opremi. RQT9070
• Naslov stranice (Auto/OFF (isključeno))
Naslov
stranice
FULL
FULL
Setup
Za odabir tipa video sustava
Pritisnite [ , ] za odabir “PAL” ili “SECAM”
ako slici nedostaje boje i pritisnite [OK].
• Auto
Ova uređaj automatski razlikuje PAL i SECAM
signale.
• PAL
Za primanje PAL signala.
• SECAM
Za primanje SECAM signala.
FULL
Ručno ugađanje
Video
System
(Video
sustav)
FULL
Ugađanje
59
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
60 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Izmjena postavki uređaja
Auto-Setup Restart
Preuzimanje s TV-a
Možete ponovo pokrenuti postavku auto kanala ako podešavanje
(10) iz nekog razloga nije uspjelo.
Odaberite “Download from TV” kada spajate uređaj na TV-uređaj
kompatibilan s Q-Linkom preko posve ožičenog Scart kabela s 21
pinom ili VIERA Linkom (HDAVU Control 3) preko HDMI kabela.
(Programska mjesta su preuzeta s TV-a u pregled kanala za ovaj
uređaj pomoću ove praktične funkcije).
Kada se pojavi zaslon za potvrdu
1Pritisnite [ ,
LLUF
FULL
] za odabir “Yes” i pritisnite [OK].
FULL
Ako se na televiziji pojavi izbornik postavki za zemlje
2Pritisnite [
, ] za odabir zemlje i pritisnite [OK].
Također možete koristiti i sljedeću metodu za ponovo pokretanje
auto-podešavanja.
Kada je uređaj uključen i zaustavljen
Pritisnite i držite [ CH] i [CH ] na glavnom uređaju dok se
ne pojavi zaslon s postavkama zemlje.
Sve postavke, osim nivoa ograničenja, zaporke ograničenja i
postavki sata vraćaju se na početne postavke. Tajmeri programa
za snimanje se također otkazuju.
FULL
FULL
FULL
Disk
(Sve tvorničke postavke su označene podvučenim tekstom.)
Za ponovnu reprodukciju
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Ratings
Odredite razinu brojčanih podataka za ograničenje DVD-Video reprodukcije.
Slijedite naputke na ekranu. Unesite četveroznamenkastu zaporku pomoću
numeriranih tipki kada se prikaže zaslon s zaporkom.
Ne zaboravite svoju zaporku.
Brojčani podaci postavke (kada je odabrana razina 8).
[8 No Limit]
Svi DVD-Video mediji se mogu reproducirati
[1 to 7]
Zabranjuje reprodukciju DVD-Videa s odgovarajućim
vrijednostima zabilježenim na njima.
[0 Lock All]
Zabranjuje reprodukciju svih DVD-Video medija.
• Mijenjanje postavki (Kada je odabrana razina 0 do 7.)
[Unlock Recorder]
[Promjena zaporke]
[Change Level]
[Privremeno otključavanje]
Zvučni zapis
[Engleski]
[Ruski]
[Njemački]
[Češki]
[Španjolski]
[Mađarski]
[Poljski]
Titlovi
[Engleski]
[Ruski]
[Ostali SSSS]*
Ako nije dostupan jezik odabran za „Zvučni zapis“, titlovi
za taj jezik automatski će se prikazati ako su dostupni na
disku.
[Njemački]
[Španjolski]
[Poljski]
[Češki]
[Mađarski]
Izbornici
[Engleski]
[Njemački]
[Ruski]
[Češki]
[Ostali SSSS]*
*
RQT9070
60
[Španjolski]
[Mađarski]
Postavke za snimanje
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Vrijeme snimanja u EP načinu
Odaberite maksimalan broj sati za snimanje u EP načinu (21,
Načini snimanja i približna vremena snimanja).
[EP (6 Hours)]Možete snimati 6 sati na neiskorištenom disku
od 4.7 GB.
[EP (8 Hours)]Možete snimati 8 sati na neiskorištenom disku
od 4.7 GB.
• Kvaliteta zvuka je bolja kada se koristi “EP (6 sati)” nego kada
se koristi “EP (8 sati)”.
Visina i širina pri snimanju
Određuje omjer visine i širine pri snimanju ili kopiranju.
[Automatic] Ovaj program biti će snimljen u izvornoj visini i
širini korištenoj kad započne snimanje (uključujući
snimanje započeto u vrijeme reklame itd.).
[16:9]
[4:3]
• Kada se snima ili kopira na HDD ili DVD-RAM koristeći “Rec
for High Speed Copy” postavljen na “Off”, program će biti
snimljen u izvornom omjeru visine i širine.
• U sljedećim slučajevima, čak i kad je postavljeno na
“Automatic” ili “16:9”, snimanje ili kopiranje obaviti će se na
4:3.
–
Kada je način snimanja postavljen na “EP” ili
“FR način (snimanje 5 sati i duže)”.
– Kada se snima ili kopira na +R, +R DL and +RW.
Snimanje za brzo kopiranje
Snimljene naslove možete kopirati sa HDD na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL and +RW koristeći
brzi način. Međutim, veličina ekrana itd. je ograničena.
(ispod).
Preporučamo isključivanje “Off” postavke kod brzog kopiranja na
DVD, itd. ukoliko nije potrebna kod snimanja programa.
Postavka je učinkovita pri snimanju s televizijskog programa
ili vanjske opreme (uključujući DV opremu) ili pri kopiranju sa
zaključenog DVD-Video diska.
[On]
Možete napraviti brzu kopiju na DVD-R, itd.
Pritisnite [ , ] za odabir “Yes” i pritisnite [OK].
• Sljedeća ograničenja odnose se na snimljene
naslove.
– Snimke su napravljene koristeći omjer visine i širine
postavljen u “Aspect for Recording” (iznad).
– Odaberite audio tip unaprijed iz “Bilingual Audio
Selection” (61).
– Više niste u mogućnosti prebaciti audio pri gledanju
ulaznog kanala na TV-u spojenim s ovim uređajem
(npr. AV1, itd).
[Off]
LLUF
[Original]
Odabrat će se originalni jezik svakog pojedinog diska.
[Ostali SSSS]*
[Automatic]
Odaberite jezik za audio izbornik, izbornik titlova i diska.
• Neki diskovi pokreću se na određenom jeziku bez obzira na promjene
koje ste unijeli.
• U slučaju engleskog/njemačkog/španjolskog/poljskog/ruskog/
češkog/mađarskog jezika, ukoliko učitavanje vršite s TV-uređaja i
dodatka u postavkama za zemlje u auto-podešavanju, jezik (Tonski
zapis/Izbornici) će biti isti, a „Titlovi“ će se prebaciti na „automatske”.
[Poljski]
[Ostali SSSS]
Unesite kod (69) pomoću numeriranih tipki.
Kada odabrani jezik nije dostupan na disku, reproducira se jezik
prema tvorničkoj postavci.
Postoje diskovi kod kojih možete samo prebaciti jezik iz zaslona
izbornika. (16).
FULL
DVD snimanje za brzo kopiranje
Odaberite brzinu za brzo kopiranje. (Pri korištenju high-speed
kopije kompatibilne s DVD-RAM 5×, DVD-R, +R 8× or +RW 4×
diskovima.)
[Maximum]
[Normal (Silent)] Šum koji proizvodi ovaj uređaj je manji nego
kad je izabran “Maximum”, ali će se vrijeme
potrebno za kopiranje udvostručiti (otprilike).
61 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Slika
(Sve tvornički određene postavke označene su podvučenim tekstom.)
Filtar češalj
Odaberite oštrinu slike kod snimanja.
Postavka je određena na “On” ako “TV System” postavite na
“NTSC” (62).
[On] Slike postaju jasne i čiste. U uobičajenim okolnostima,
koristite ovu postavku.
[Off] Odaberite kada se snimaju slike sa šumom.
Nepomičan način
Odaberite tip slike prikazan kada zaustavite reprodukciju (78,
Okviri i polja).
[Automatic]
[Field] Odaberite ako dođe do treperenja kada je odabrano
“Automatic” (Slika je grublja.)
[Frame] Odaberite ako se mali tekst ili fini uzorci ne vide jasno
kada je odabrano “Automatic” (Slika je jasnija i finija.)
Bešavna reprodukcija
Odaberite način reprodukcije između segmenata poglavlja na listi
izvođenja i djelomično izbrisanih naslova.
[On] Poglavlja na listi izvođenja reproduciraju se bešavno. Ovo
ne funkcionira kad postoji nekoliko audio tipova uključenih
na listi izvođenja i pri korištenju Quick View (PLAYa1.3).
Uz to, pozicioniranje segmenata poglavlja može se malo
izmijeniti.
[Off] Točke gdje je popis za reprodukciju izmijenjen reproduciraju
se točno, ali se slika može na trenutak zamrznuti.
Zvuk
(Sve tvornički određene postavke označene su podvučenim tekstom.)
Kompresija dinamičnog opsega
(samo Dolby Digital)
Promijenite dinamičan opseg za kasno noćno gledanje.
[On]
[Off]
Dvojezični audio odabir
Odaberite snimanje glavnog ili sekundarnog audio tipa kada:
• Snimate ili kopirate na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format), +R, +R DL i +RW.
• “Rec for High Speed Copy” je postavljen na “On”.
• Snimate ili kopirate u LPCM (desno, “Audio Mode for XP
Recording”).
[M 1]
[M 2]
• Ne možete odabrati audio na ovom uređaju kod snimanja s
vanjskog izvora, kao što je kopiranje s VCR-a (osim s DV opreme
spojene na ulazni terminal ovog uređaja). Odaberite audio na
drugoj opremi.
• Kod snimanja s DV terminala uređaja, odaberite tip audio snimke
iz “Audio Mode for DV Input” (desno).
Digitalni audio izlaz
Promijenite postavke kada spojite opremu kroz terminal DIGITAL
AUDIO OUT ovog uređaja (64).
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
PCM Down konverzija
DTS
Odaberite način postavljanja izlaznog signala.
Odaberite “Bitstream” ako spojena oprema
dekodira signal.
Odaberite “PCM“ ako uređaj dekodira
signal i šalje ga kao dva signala.
• Šum se može pojaviti kao rezultat
nepravilnog postavljanja.
[Bitstream] Kada se spaja s opremom koja prikazuje DTS logo.
[PCM]
Kada se spaja s opremom koja ne prikazuje DTS
logo.
MPEG
Odaberite način postavljanja izlaznog signala.
Odaberite “Bitstream” ako spojena oprema dekodira signal.
Odaberite “PCM“ ako uređaj dekodira signal i šalje ga kao dva
signala.
• Šum se može pojaviti kao rezultat nepravilnog postavljanja.
[Bitstream] Kada se spaja s opremom koja ima ugrađen MPEG
dekoder.
[PCM]
Kada se spaja s opremom koja nema ugrađen
MPEG dekoder.
Audio način za XP snimanje
Odaberite audio tipa kada snimate ili kopirate koristeći se XP
načinom.
[Dolby Digital] (78)
[LPCM] (78)
• Kvaliteta slike kod LPCM snimke može biti manja nego kod
normalnog XP načina snimanja.
• Audio snimak postaje Dolby Digital čak i ako ste odabrali LPCM
kada koristite drugi način snimanja osim XP.
• Kada snimate dvojezičan prijenos, odaberite audio tip iz
“Bilingual Audio Selection” (lijevo).
Audio način za DV ulaz
Možete odabrati vrstu audio snimke pri snimanju s DV izlaznog
terminala uređaja (24).
[Stereo 1] Snima audio (L1, R1).
[Stereo 2] Snima dodatan audio kao što je naracija
(L2, R2) naknadno na izvornu snimku.
[Mix]
Snima i Stereo 1 i Stereo 2.
• Kada snimate dvojezičan prijenos, odaberite audio tip iz
“Bilingual Audio Selection” (lijevo).
Zaslon
(Sve tvornički određene postavke označene su podvučenim tekstom.)
Jezik
Odaberite jezik za ove izbornike i prikaze na zaslonu.
[English]
[Deutsch]
[Español]
[Polski]
[Pycckий]
[Česky]
[Magyar]
Poruke na ekranu
Odaberite želite li automatski prikaz statusnih poruka.
[Automatic]
[Off]
Siva pozadina
Odaberite “Off” ako ne želite da uređaj prikazuje sivu pozadinu
kada je prijam podešivača kanala slab.
[On]
[Off]
Odaberite način postavljanja audio izlaza uz pomoć frekvencije
uzorkovanja od 96 kHz.
• Signali se pretvaraju na 48 kHz unatoč nižoj postavci ako
signali imaju frekvenciju uzorkovanja iznad 96 kHz ili je disk
zaštićen od kopiranja.
[On] Signali su pretvoreni u 48 kHz. (Odaberite kada spojena
oprema ne može preraditi signale koristeći frekvencije
uzorkovanja od 96 kHz.)
[Off] Signali su izlazni kao 96 kHz. (Odaberite kada spojena
oprema može preraditi signale s frekvencijom uzorkovanja
od 96 kHz.)
FL zaslon
Dolby Digital
Odaberite “Off” ako ne želite da uređaj prikazuje ikonu na ekranu
koristeći Pause Live TV funkciju.
[On]
[Off]
Odaberite način postavljanja izlaznog signala.
Odaberite “Bitstream” ako spojena oprema
dekodira signal. Odaberite “PCM” ako uređaj dekodira signal i šalje
ga kao dva kanala.
• Šum se može pojaviti kao rezultat nepravilnog postavljanja.
[Bitstream] Kada se spaja s opremom koja prikazuje Dolby Digital
logo.
[PCM]
Kada se spaja s opremom koja ne prikazuje Dolby
Digital logo.
Mijenjanje postavki na uređaju
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
Promijenite svjetlost na zaslonu uređaja.
Ova postavka određena je s “Automatic” ako postavite “Power
Save” (63) na “On”.
[Bright]
[Dim]
[Automatic] Zaslon se zatamni za vrijeme reproduciranja i nestaje
kada je uređaj isključen. Trenutno se pojavljuju kada
se pritisne tipka. Korištenjem ovog načina, može se
smanjiti potrošnja energije u stanju mirovanja.
Pause Live TV ikona
RQT9070
61
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
62 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Mijenjanje postavki na uređaju
Visina i širina za 4:3 Video
Spajanje
(Sve tvornički određene postavke označene su podvučenim
tekstom.) Ovisno o spojenoj opremi, neke stavke mogu biti
označene sivom bojom na zaslonu i ne mogu se odabrati ili im nije
moguće promijeniti postavke.
TV visina i širina
Postavite za izjednačavanje tipa povezanog televizora.
[16:9]
Kada je spojen na televizor širine ekrana 16:9.
[Pan & Scan] Kada je spojen na televizor visine i
širine 4:3, slika sa stane je izrezana
na veličinu 16:9 slike.
[Letterbox]
Kada je spojen na televizor visine i
širine 16:9, slika se prikazuje u stilu
poštanskog sandučića.
Napredno
Možete uživati u naprednom videu spajanjem terminala uređaja
COMPONENT VIDEO OUT na LCD/plazma televizor ili LCD
projektor kompatibilan s naprednim skeniranjem. Ova postavka
određuje se pomoću “Off” ako „AV1 izlaz“ postavite na “RGB 1
(bez komponente)” ili “RGB 2 (bez komponente)”.
[On] [Off]
• Kada je spojen na običan televizor (CRT: Katodna cijev) ili višesistemski televizor koristeći PAL način, čak i ako je napredno
kompatibilan, napredan izlaz može uzrokovati treperenje.
Isključite Progressive” ako vas to zabrinjava (55).
• Slika se neće pravilno prikazivati ako uređaj nije spojen na
kompatibilan televizor.
TV sustav
[PAL]
Odaberite pri spajanju na PAL ili multisistemski televizor.
Naslovi snimljeni pomoću NTSC reproduciraju se kao
PAL 60.
• Odaberite za snimanje televizijskih programa i PAL
unosa iz druge opreme.
•
Odaberite pri reproduciranju naslova PAL unosa
snimljenog na HDD.
[NTSC] Odaberite pri spajanju na NTSC televizor.Televizijski
programi ne mogu se pravilno snimiti.
• Odaberite za snimanje NTSC unosa iz druge opreme.
•
Odaberite pri reprodukciji naslova NTSC unosa
snimljenog na HDD.
• Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji
već imaju snimljene PAL signalne zapise. (Međutim, oba tipa
programa mogu se snimiti na HDD).
• Za vrijeme, stanja mirovanja tajmera snimanja ili EXT LINK
mirovanja, ovaj uređaj ne može reproducirati diskove koji
ne odgovaraju postavkama “TV System”. Preporuča se
postavljanje postavke “TV System” tako da odgovaraju diskovi
ili naslovi prije njihovog reproduciranja.
FULL
FULL
Izmjena svih postavki u isto vrijeme (PAL
NTSC)
Dok je uređaj zaustavljen, držite pritisnuto[] i [ OPEN/CLOSE]
na glavnom uređaju u isto vrijeme 5 sekundi ili duže.
HDMI Postavke
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
HDMI Video Format
Možete odabirati samo stavke kompatibilne sa spojenom opremom.
Ova postavka se inače ne treba mijenjati. Međutim ako ste zabrinuti u
vezi s kvalitetom izlazne slike, možete je popraviti mijenjanjem postavke.
• Kako bi iskusili visoko-kvalitetan video adaptiran na 1080p, trebate
spojiti uređaj direktno na 1080p kompatibilan HDTV.
Ako je uređaj spojen na HDTV drugom opremom, i ona mora
biti 1080p kompatibilna.
[576i/480i] [576p/480p]
[720p]
[1080p]
[1080i]
Kada postavljate video izlaz na “1080p”, preporučamo
upotrebu High Speed HDMI kablova koji nose HDMI
logo (kako je prikazano na koricama).
[Automatic] Automatski odabire rezoluciju izlaza koja najbolje
odgovara spojenom televizoru. (1080p, 1080i,720p,
576p/480p or 576i/480i).
RQT9070
62
Za reprodukciju 4:3 naslova kada je uređaj spojen na HDM
kabel, odredite kako će se slike
prikazivati na televizoru 16:9.
[4:3]
Prikaz slike širi se lijevo ili desno.
[16:9]
Slika se prikazuje u i s bočnim pločama.
Digital Audio Izlaz
[HDMI and Optical]
[Optical Only]
Odaberite kada je uređaj spojen na pojačalo
optičkim digitalnim audio kabelom i spojen
na TV s HDMI kabelom želite li uživati u
najvećoj audio kvaliteti diskova (66).
VIERA Link
Postavite za korištenje “HDAVI Control” funkcije kada je uređaj
spojen s HDMI kabelom na uređaj koji podržava “HDAVI Control”.
[On]
[Off] Odaberite kada ne želite koristiti “HDAVI Control”.
AV1 izlaz
Postavite prema terminalu spojenog TV-a.
Odaberite “Video (s komponentom)” ili “S Video (s komponentom)”
za izlaz komponente (napredni izlaz).
Ako je uređaj spojen s HDMI kabelom, ne možete odabrati “RGB 1
(bez komponente)” ili “RGB 2 (bez komponente)”.
[Video (with component)]
Odaberite kada je spojen TV koji može primati složen signal.
[S Video (with component]
Odaberite kada je spojen TV koji može primati S Video signal.
[RGB 1 (without component)]
Odaberite kada je spojen TV koji može primati RGB signal. Ako
želite uvijek sliku vidjeti iz uređaja u RGB signalu, odaberite ovaj
način. TV ekran će se automatski prebaciti na prikaz slike iz
uređaja kada je uređaj uključen.
[RGB 2 (without component)]
Odaberite kada je spojen TV koji može primati RGB signal.
Ako želite prebaciti na prikaz slike iz uređaja samo kod ponovne
reprodukcije i pregleda izbornika, odaberite ovaj način.
Postavke AV2
Postavite tako da odgovara spojenoj opremi.
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
AV2 ula
Postavite na “RGB/Video” ili “RGB” prilikom primanja ili snimanja
RGB izlaza s vanjske opreme.
[RGB/Video]
[RGB]
[Video] [S Video]
AV2 veza
Postavka je postavljena na “Ext” ukoliko postavite “TV System”
na “NTSC” (lijevo).
[Decoder] Kad je dekoder spojen kako bi dekodirao ometene
signale (npr. C+ dekoder).
[Ext]
Kada je spojen VCR ili digitalni& satelitski prijamnik.
Ext Link
Ova postavka nije dostupna kada je “ TV System” postavljen na
“NTSC” (lijevo).
[Ext Link 1] Kada je spojen digitalni/satelitski prijamnik koji
odašilje posebne snimke kontrolnog signala preko
21-pinskog scart kabela.
[Ext Link 2] Kada je spojena vanjska oprema s funkcijom
tajmera.
Kada se uključi, snimanje započinje.
Kada se isključi, snimanje se zaustavlja.
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
63 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Štednja energije
[On]
(Sve tvornički određene postavke označene su podvučenim tekstom.)
Daljinski upravljač
Promijenite kod daljinskog upravljača na glavnom uređaju i
daljinskom upravljaču (moraju biti isti) ako smještate druge
Panasonic proizvode blizu jedne drugima.
[DVD1]
[DVD 2]
[DVD 3]
Koristite “DVD 1”, tvornički postavljen kod, u normalnim
okolnostima.
FULL
1
Pritisnite [ , ] za odabir koda (“DVD 1”, “DVD 2” ili
“DVD 3”) i pritisnite [OK].
Remote Control
Setup
FULL
Press “ ” and “OK” together
for more than 5 seconds on the remote
control.
Tuning
Disc
Picture
Za promjenu koda na daljinskom upravljaču
2 Za vrijeme pritiskanja [OK], pritisnite i držite pritisnutu
numeriranu tipku ([1], [2] or [3]) duže od 5 sekundi.
3 Pritisnite [OK].
 Kada se sljedeći indikator pojavi na zaslonu uređaja
Kod daljinskog upravljača za
uređaj
Promijenite kod na daljinskom upravljaču kako bi bio isti s onim
na glavnom uređaju (korak 2).
• Izvršavanje “Shipping Condition” u izborniku Podešavanja
vraća se kod glavnog uređaja u “DVD 1”. Promijenite kod
daljinskog upravljača u 1 (korak 2).
SAT
Obično funkcija postavki uređaja (10) automatski podešava sat
rad ispravljanja vremena. U nekim uvjetima prijama uređaj ipak ne
može automatski podesiti sati. U tom slučaju slijedite dolje navedene
upute za ručno podešavanje sata.
• U slučaju nestanka energije, postavke sata ostaju u memoriji
otprilike 60 minuta.
• Ukoliko je u izborniku za određivanje zemlje odabrana “Poccия”
(Rusija), u izborniku za podešavanje se ne prikazuje polje za
automatski upis.
Počevši od koraka 2 , ručno podesite sat.
1 Pritisnite [ , ] za odabir „OFF“ u „Automatskom modusu“ i
pritisnite [OK].
FULL
Clock
FULL
Automatic Off
Time
Date
15 : 45 : 39
1 .
Potrošnja energije smanjena je kada je uređaj uključen u
stanje mirovanja (77).
[Off]
(Ako je “Quick Start” postavljen na “On”, “Power Save” se automatski
uključuje na “Off”.)
• Referirajte se na sljedeće kada je “Power Save” postavljen na “On”.
- “FL Display” je automatski postavljen na “Automatic” (61).
- “Quick Start” funkcija ne radi. (Automatski je prebačena na “Off”.)
- Kada je uređaj isključen, ne mogu se reproducirati plaćeni TVprogrami na TV-uređaju, budući da signal sa spojenog dekodera
nije uključen u petlju. Za reprodukciju takvih programa je
potrebno uključiti uređaj.
Brzi start
Osobina Brzi start omogućuje da uređaj započne snimanje u roku
od cca. 1 sekunde* nakon uključivanja. Možete odlučiti želite li
snimati ubrzo nakon što ste se na to i odlučili.
*
Samo kod snimanja na HDD ili DVD-RAM.
[On]
[Off] Potrošnja energije u stanju mirovanja je manja nego kad je
postavljena na “On”.
(Ako je postavljeno na “On”, “Power Save” se automatski prebacuje na “Off”.)
• Pokretanje traje minutu kad:
– Reproducirate disk ili pokrećete snimanje na disk drugi nego
DVD-RAM.
– Želite obaviti druge operacije.
– Sat nije namješten.
DivX registracija
Potreban vam je ovaj registracijski kod kako bi kupili i reproducirali
sadržaje na DivX Video-on-Demand (VOD) (31).
Počnite
Podešavanje postavki prema spojenim uređajima.
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Stanje pošiljke
Sve postavke, osim nivoa ograničenja, zaporka ograničenja
i postavki sata vraćaju se na tvorničke početne postavke.
Programi tajmera snimanja također se poništavaju.
[Yes]
[No]
Zadane postavke
Sve postavke osim postavki za ugađanje, postavke sata, postavke
zemlje, postavke jezika diska, nivoa ograničenja, zaporke brojčanih
vrijednosti, kontrolnog koda, vraćaju se na tvorničke početne
postavke.
[Yes]
[No]
Popis prijemnih TV kanala
Sistem podešavanja
VHF
UHF
BG
CCIR Standard
(BGH)
CH E2-E12 CH E21-E69
DK
Istočna Europa
(DKK1)
CH R1-R12
CH 21-69
I
Južna Afrika
(PAL-I)
CH 4-13
CH 21-68
8 . 2008
Number
0
CHANGE
OK
9
SELECT
Please set clock manually.
OK: store RETURN: leave
RETURN
Pritisnite [ , ] za odabir stavke koju želite promijeniti.
FULL
FULL
FULL
FULL
Stavke se
izmjenjujuFULL
na sljedeći način:
Sat
Minuta
Sekunda
Dan
Mjesec
Godina
LLUF
FULL
FULL
Promjena postavki uređaja
Ostalo
CATV
CH S01-S05,
M1-M10,
U1-U10,
S21-S41
CH 44 MHz 470 MHz
—
LLUF LLFULL
UF LLU
UF Lpromjenu
LUF LLUF LLUF postavke.
LLUF LLUF LLUF LLUF LLLULFUF LLUF
Pritisnite
[ F LL,UF ]LLza
Za postavke možete koristiti i numerirane tipke.
Pritisnite [OK] kada ste završili s postavkama.
Sat se pokreće.
FULL
Ukoliko TV-stanica prenosi signal za podešavanje sata i ukoliko je
„Automatski modusu” u izborniku za postavke sata postavljen na
„On“, funkcija automatskog podešavanja sata provjerava vrijeme i
ukoliko je potrebno sat se podešava nekoliko puta svaki dan.
RQT9070
63
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 62ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Ostale postavke
2
Rukovanje televizorom
Možete podesiti TV operacijske tipke na daljinskom upravljaču
kako bi uključili ili isključili televizor, promijenili način ulaza
televizora, odaberali televizijski kanal i glasnoću televizora.
DVD
Uključi/Isključi TV
DRI VE
SELEC
T
Odabir ulaza
1
TV
Glasnoća
VOL
CH
AV
Odabir kanala
1 2 3
4 5 6
[0]
[1]
10:
FULL
[1]
[0]
RQT9075
64
Kod
01/02/03/04
35
• Ako vaša marka televizora ima navedeno više od jednog koda,
odaberite onaj koji omogućuje pravilan rad.
Zaključavanje deaktivira sve tipke na uređaju i daljinskom
upravljaču. Koristite kako bi spriječili druge ljude da koriste uređaj.
Pritisnite i držite [OK] i
[RETURN] istovremeno dok
se na zaslonu uređaja ne
pojavi “X HOLD”.
Ako pritisnete tipku dok je uključeno Zaključavanje,na zaslonu
uređaja pojavljuje se “X HOLD” i upravljanje je nemoguće.
Proizvođač i br. koda
Marka
Panasonic
AIWA
• Ponovite postupak dok ne pronađete kod koji omogućuje
pravilan rad.
• Iako marka vašeg televizora nije navedena ili ako
pomoću koda navedenog za vaš televizor ne možete
upravljati vašim televizorom, ovaj daljinski upravljač nije
kompatibilan s vašim televizorom.
Zaključavanje
CH
Usmjerite daljinski upravljač prema
televizoru.
Dok držite pritisnuto [ TV], unesite kod
pomoću numeriranih tipki.
npr. 1:
Testirajte paljenjem televizora i
mijenjanjem kanala.
Marka
METZ
MITSUBISHI
Kod
05/28
05/19/20/47
AKAI
27/30
MIVAR
BEJING
33
NEC
BEKO
05/71/72/
NOBLEX
73/74
BENQ
58/59
NOKIA
BP
09
NORDMENDE
BRANDT
10/15
OLEVIA
BUSH
05
ONWA
24
36
33
CENTREX
CHANGHONG
66
69
ORION
PEONY
5
49/69
CURTIS
05
PHILCO
41/48/64
DAEWOO
DESMET
DUAL
64/65
05
05
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
05/06/46
05
37/38
ELEMIS
FERGUSON
05
10/34
PROVIEW
PYE
52
05
FINLUX
FISHER
61
21
RADIOLA
SABA
05
10
25/26/27/
60/61
10
45
30/39/70
FUJITSU
53
SALORA
FUNAI
63/67
SAMSUNG
GOLDSTAR
05/50/51
SANSUI
GOODMANS
5
SANYO
GRADIENTE
36
SCHNEIDER
GRUNDIG
9
SEG
HIKONA
52
SELECO
HITACHI
05/22/23/
SHARP
INNO HIT
5
SIEMENS
IRRADIO
30
SINUDYNE
ITT
25
SONY
JINGXING
49
TCL
JVC
17/30/39/70 TELEFUNKEN
KDS
52
TEVION
KOLIN
45
TEX ONDA
26
32/42/43/
65/68
5
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/
76/77/78
05/25
18
40/41
09
05
08
31/33/66/
67/69
10/11/12/
13/14
52
52
KONKA
62
LG
05/50/51
LOEWE
07/46
MAG
52
10/15/44
16/57
05
THOMSON
TOSHIBA
WHITE WESTINGHOUSE
YAMAHA
18/41
Za poništavanje zaključavanja
Pritisnite i držite [OK] i [RETURN] istovremeno dok “X HOLD”
ne nestane.
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
65 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Dodatne veze
Ostavite “Yellow” nepovezano.
Spajanje televizora sa AUDIO/VIDEO
ili S VIDEO terminalima
Spajanje televizora s COMPONENT
VIDEO terminalima
S VIDEO OUT terminalom postižete jasniju sliku od VIDEO
OUT terminala. (Stvarni rezultati ovise o televizoru.)
Stražnja ploča televizora
Stražnja ploča televizora
Stražnja ploča televizora
Y
PB
AUDIO IN VIDEO S VIDEO
IN
R
L
IN
Crveno Bijelo Žuto
Crveno Bijelo
PR
Crveno Bijelo
Video kabel
komponente
*
S Video kabel
*
*
RF
IN
Audio/Video kabel
(uključeno)
Y
PB
*
RF
OUT
Audio/
Video kabel
(uključeno)
OPTICAL
Crveno Bijelo
AV1
(TV)
PR
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
OUT
AUDIO IN VIDEO S VIDEO
IN
R
L
IN
AUDIO IN
R
L
COMPONENT
VIDEO IN
AV2 (DECODER/EXT)
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
Stražnja ploča ovog uređaja
Crveno Bijelo
COMPONENT VIDEO terminali mogu se koristiti ili za interlace
izlaz ili progresivni izlaz (78) i pružaju čišću sliku od S VIDEO OUT
terminala.
• Povežite na terminale iste boje.
OUT
OUT
Crveno Bijelo Žuto
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
Stražnja ploča ovog
uređaja
VIDEO
S VIDEO
Stražnja ploča ovog
uređaja
Spajanje video-snimača s
AUDIO/VIDEO ili S VIDEO terminalima
Preko S VIDEO OUT terminala postižete jasniju sliku od
VIDEO OUT terminala. (Stvarni rezultati ovise o televizoru.)
Prednja ploča ovog
uređaja
“Progressive” postavka u Izborniku podešavanja (62).
Ako imate običan televizor (CRT: katodna cijev)
Koristite izlaz komponente dok je „Progressive“ postavka isključena
(Zadana postavka 60), čak i ako je uređaj progresivno kompatibilan,
budući da progresivan izlaz može uzrokovati treperenje. Isto tako i
kod multisistemskog televizora s PAL načinom.
CRT
Prednja ploča ovog
uređaja
VIDEO IZLAZ
KOMPONENTE
Crveno Bijelo Žuto
Crveno Bijelo Žuto
R
L
VIDEO
AUDIO OUT OUT
Stražnja ploča
video-snimača
S VIDEO
OUT
Ovaj uređaj
Crveno Bijelo
Audio/Video kabel
(uključeno)
Ostale postavke/Dodatne veze
*
NEMOJTE
Progresivan izlaz
VIDEO ULAZ
KOMPONENTE
S Video kabel
*
*
Crveno Bijelo
R
L VIDEO S VIDEO
AUDIO OUT
Stražnja ploča
video-snimača
RQT9070
65
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
66 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Dodatne veze
Spajanje pojačala s digitalnim
izlaznim terminalom
Spajanje stereo pojačala
• Kako bi uživali u više kanalnom surround zvuku DVD-Videa,
povežite pojačalo s Dolby Digital, DTS and MPEG dekoderima.
“Digital Audio Output” u izborniku Podešavanja (61)
• Kada je ovaj uređaj spojen s pojačalom optičkim digitalnim audio
kabelom i spojen s televizijskim HDMI kabelom, možete uživati
u najvećoj kvaliteti zvuka s diska podešavanjem “Digital Audio
Output” na “Optical Only” u izborniku Podešavanja (62). U ovom
slučaju zvuk izlazi jedino iz pojačala, ne i televizora.
• Prije kupnje optičkog digitalnog audio kabela (nije uključen),
provjerite oblik terminala spojene opreme.
• Ne možete koristiti DTS digitalne surround dekodere koji ne
odgovaraju DVD.
Stražnja ploča pojačala
Stražnja ploča pojačala
AUDIO IN
R L
OPTICAL IN
Crveno Bijelo
Umetnite u cijelosti,
s ovom stranom
prema gore.
Optički digitalni audio kabel
Ne savijati jako pri spajanju.
Audio kabel
Y
PB
OPTICAL
OUT
PR
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
OUT
Stražnja strana ovog
uređaja
Crveno Bijelo
AV1
(TV)
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
AV2 (DECODER/EXT)
Stražnja strana ovog
uređaja
Spajanje s HDMI kompatibilnim televizorom i prijamnikom
Kada je uređaj spojen s HDMI kompatibilnim uređajem, prenosi se nekompresiran digitalni audio i video signal. Možete uživati u visokoj
kvaliteti, digitalnoj video i audio sa samo jednim kabelom. Kada se spajate na HDMI-kompatibilan HDTV (Televizija visoke razlučivosti), izlaz se
može prebaciti na 1080p, 1080i ili 720p HD video.
• Video izvori pretvoreni u 1920k1080 rezoluciju, pri visokoj kvaliteti prikazivati će subjektivnu sliku nešto slabije rezolucije od stvarnih, izvornih
1080p full-HD. Pitajte prodavača za detalje.
• Molimo koristite High Speed HDMI kabele koji imaju HDMI logo (kako je prikazano na koricama).
O VIERA Link “HDAVI ControlTM” funkciji
Kad spajate s Panasonic TV (VIERA) ili prijamnikom opremljenim s “HDAVI Control” funkcijom, mogući su povezani postupci. [34,
Povezani postupci s TV-om (VIERA Link “HDAVI ControlTM”)]
• Nekompatibilni HDMI kabeli se ne mogu koristiti.
• Preporuča se upotreba Panasonicovih HDMI kabela.
Preporučeni broj dijelova:
RP-CDHG10 (1.0 m), RP-CDHG15 (1.5 m), RP-CDHG20 (2.0 m), RP-CDHG30 (3.0 m), RP-CDHG50 (5.0 m), itd.
Stražnja ploča televizora
Spajanje s Panasonicovim TV-uređajem
(VIERA)
Ukoliko je spojen Scart kabel s 21 pinom,
dostupne su sljedeće funkcije.
• Učitavanje s TV- uređaja (36)
• Direktno snimanje s TV-uređaja (36)
• Pregled slika s digitalnog/satelitskog prijamnika
ili dekodera .
(U tom slučaju svakako prebacite ulaz
televizora na „AV“).
AV
HDMI IN
HDMI kabel
Posve ožičeni
Scart kabel s 21
pinom
HDMI IN
HDMI OUT
Stražnja ploča
prijamnika
HDMI kabel
RF
IN
Y
PB
RF
OUT
OPTICAL
HDMI AV OUT
AV1
(TV)
PR
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
OUT
Required setting
• Postavite “Digital Audio Output” na “HDMI
and Optical” (60). (Tvornički zadana
postavka je “HDMI and Optical”.)
AV2 (DECODER/EXT)
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
AV OUT
Stražnja ploča ovog uređaja
• Ako spajate uređaj na TV koji je kompatibilan samo s 2 izlazna audio kanala, audio s 3 ili više kanala bit će down-mixed (78) i imati izlaz kao
2 kanala, čak i kad spajate s HDMI kabelom. (Neki diskovi ne mogu biti down-mixed.)
• Ovaj uređaj ne možete povezati na DVI uređaje koji nisu kompatibilni s HDCP.
Za uređaje kompatibilne s HDCP zaštitom (High-Bandwidth Digital Content Protection-digitalna zaštita od kopiranja s velikom širinom
(frekvencijskog) pojasa) koji su opremljeni digitalnim DVI ulaznim terminalom (PC monitori, itd.):
Ovisno o uređaju, slike se mogu u potpunosti nepravilno prikazivati kod spajanja s DVI/HDMI kabelom za prebacivanje (Audio nema izlaz.)
RQT9070
66
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
67 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Spajanje televizora i VCR-a
Stražnja ploča televizora
U antenu
VHF/UHF
RF IN
Spajanje drugih terminala koji
nisu Scart terminal s 21 pinom
(9, 65).
4
1
U strujnu utičnicu kućanstva
(AC 220 to 240 V, 50 Hz)
AV
Kabel za napajanje
(uključeno)
Priključiti tek kada su spojene
ostale komponente
5
Posve ožičeni Scart kabel s
21 pinom
RF koaksijalni
kabel (uključeno)
Kabel antene
6
Ventilator za hlađenje
RF
IN
Y
PB
PR
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
OUT
RF
OUT
AV1
(TV)
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
AV OUT
Stražnja ploča ovog uređaja
2
3
Postavke „AV 2 ulaz“ i „AV2 priključak“ u Izborniku za
postavke (62).
Scart kabel s
21 pinom
RF koaksijalni
kabel (uključeno)
AV
RF OUT
VHF/UHF
RF IN
Stražnja ploča VCR-a
Spajanje televizora i VCR-a
Stražnja ploča televizora
VHF/UHF
RF IN
U antenu
Spajanje drugih terminala koji nisu Scart
terminal s 21 pinom (9, 65).
5
1
Kabel za napajanje
(uključeno)
Priključiti tek kada su spojene
ostale komponente
6
Posve ožičeni Scart kabel s
21 pinom
RF koaksijalni
kabel (uključeno)
Kabel antene
U strujnu utičnicu kućanstva
(AC 220 to 240 V, 50 Hz)
AV
7
Ventilator za hlađenje
RF
IN
Y
PB
PR
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT COMPONENT
(PCM/BITSTREAM)
VIDEO OUT
OUT
RF
OUT
AV1
(TV)
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
AV OUT
Stražnja ploča ovog uređaja
Scart kabel s 21 pinom
2
3
4
RF koaksijalni
kabel (uključeno)
AV
VHF/UHF
RF IN
RF OUT
AV
AV
Stražnja ploča digitalnog/
satelitskog prijamnika ili
dekodera
Postavke „AV 2 ulaz“ i „AV2 priključak“ u Izborniku za postavke (62).
Spojite uređaj direktno na televizor (8, B ).
RQT9070
67
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 66ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Često postavljana pitanja
Pogledajte sljedeće stavke u slučaju bilo kakvih sumnji vezanih uz rad uređaja.
Postavljanje
stranica
Koja je oprema potrebna za
reprodukciju višekanalnog surround
zvuka?
• Ne možete ponovo reproducirati višekanalni zvuk na ovom uređaju bez druge opreme.
Morate spojiti uređaj s 64 HDMI kabelom ili optičkim digitalnim kabelom na pojačalo s
ugrađenim dekoderom (Dolby Digital, DTS or MPEG).
66
Da li su slušalice i zvučnici izravno
spojeni na uređaj?
• Ne možete ih direktno spojiti na uređaj. Spojite ih pomoću pojačala.
66
Televizor ima Scart terminale i ulazni
terminal za video ulaz. Preko kojih se
terminala trebam spojiti?
• Ukoliko imate običan televizor (CRT: katodna cijev), preporučujemo Vam korištenje
Scart terminala. Možete uživati u kvalitetnom RGB video prikazu s ovog uređaja
preko priključivanja na televizor kompatibilan s RGB-om. Ako imate LCD/plazma
televizor il LCD ili LCD projektor s progresivnim skeniranjem, spojite pomoću terminala
video komponente za progresivni video visoke kvalitete. Ako imate CRT televizor
ili multisistemski televizor koji koristi PAL način koji je kompatibilan s progresivnim
skeniranjem , ne možemo preporučiti progresivan izlaz jer može doći do treperenja.
Da li je moj televizor kompatibilan s
progresivnim izlazom?
• Svi Panasonicovi televizori koji imaju 576 (625)/50i • 50p, 480 (525)/60i • 60p ulazne
terminale su kompatibilni. Pitajte proizvođača ako je vaš televizor neke druge marke.
Disk
Mogu li reproducurati DVD-Video i Video • Ne možete reproducirati DVD-Video zapise ukoliko njihova regija ne uključuje „2“ ili
CD-e kupljene u drugoj zemlji?
„ALL“ (sve). Pogledajte omot diska za više informacija.
Može li se reproducirati DVD-Video koji
nema regionalni broj?
• DVD-Video regionalni broj prilagođava se standardu. Ne možete reproducirati diskove
koji nemaju regionalni broj. Također ne možete reproducirati diskove koji se ne
prilagođavaju standardima.
Molim recite mi nešto o kompatibilnim
diskovima za ovaj uređaj.
• Ovaj uređaj reproducira i snima DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R, and +RW, i reproducira DVD-RW
(DVD Video Recording format). Međutim, ne možete direktno snimati na DVD-R DL or +R DL disk na ovaj
uređaj (moguće su ponovna reprodukcija i kopija).
• Ovaj uređaj snima i reproducira kompatibilne diskove za brzo snimanje DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW,+R, +R DL,
+RW.
• Ovaj uređaj reproducira CD-R/CD-RW diskove snimljene u jednom od sljedećih
standarda: CD-DA, Video CD, DivX, MP3 i nepokretne slike (JPEG).
• Ne možete pomoću ovog uređaja vršiti zapis na CD-R ili CD-RW.
Molim recite mi nešto o kompatibilnosti
CD-R i CD-RW s ovim uređajem.
Snimanje
Mogu li snimati s komercijalno
dostupnih video kazeta ili DVD-a?
Može li se DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL i +RW
snimljen na ovom uređaju reproducirati
na drugoj opremi?
Može li se digitalni audio signal iz ovog
uređaja snimiti na drugu opremu?
Mogu li prebaciti na dvojezično prijenos
tijekom snimanja?
Mogu li napraviti brzu kopiju na disk?
8, 66,
67
—
Naslovnica
—
11-12
—
12,14
—
• Većina video kazeta ili DVD-a dostupnih u prodaji su zaštićeni od kopiranja; dakle,
snimanje nije moguće.
—
• Možete ih reproducirati na kompatibilnoj opremi kao što su DVD čitači nakon
završavanja diska na ovom uređaju. Međutim, ovisno o uvjetima snimke, kvaliteti diska i
mogućnostima DVD čitača, reprodukcija se možda neće moći izvesti.
• Ako reproducirate DVD-R DL, +R DL or +RW, koristite kompatibilnu opremu.
• Možete snimati ako koristite PCM signal. Kada snimate DVD, promijenite “Digital Audio
Output” postavke u izborniku Podešavanja na sljedeće:
– PCM Down konverzija: Uključeno
– Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Međutim, samo na vrijeme na koje je digitalna snimka s diska dozvoljena, oprema za
snimanje je kompatibilna s fekvencijom uzorkovanja od 48 kHz.
• Ne možete snimati MP3 signale.
• S HDD i DVD-RAM-om, možete. Samo pritisnite [AUDIO].
(Kada je “Rec for High Speed Copy” postavljeno na “Off”)
• S DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +RW ne možete. Promijenite prije snimanja
s “Bilingual Audio Selection” u izborniku Podešavanja.
—
—
61
—
28
561
• Da. (Kada je “Rec for High Speed Copy” postavljeno je na “On” prije snimanja
programa).
Ovisno o vrsti diska, maksimalna brzina varira.
45
• Možete reproducirati DivX, MP3 ili datoteke slika (JPEG) na USB memoriji.
• Možete kopirati datoteke sa slikama (JPEG) s USB memorije na HDD ili DVD-RAM.
• Možete kopirati MP3 datoteke s USB memorije na HDD.
•
Možete povezati video opremu i kopirati SD Video na HDD ili DVD-RAM.
• Podaci s HDD-a ili diska ne mogu se prebacivati na USB memoriju.
• Podaci na USB memoriji ne mogu se uređivati ili USB memorija ne može biti formatirana
na ovom uređaju.
• Neke USB memorije ne mogu se koristiti s ovim uređajem.
30
50
52
49
—
—
13
• Snimiti će se novi album iza postojećeg albuma.
—
• Ne.
—
USB
Što se sve može i ne može činiti
koristeći USB ulaz na ovom uređaju?
Glazba
Što će se desiti ako pokušam snimiti
isti CD više puta?
Mogu li prebaciti glazbene zapise s
HDD-a na disk ili USB memoriju?
RQT9075
68
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 67ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Poruke
Na televizoru
Autorizacijska pogreška.
• Pokušavate reproducirati DivX VOD sadržaj koji je kupljen s drugim registracijskom
kodom. Ne možete reproducirati sadržaj na ovom uređaju. (DivX)
30
Nemoguće u potpunosti završiti
snimanje.
• Program je zaštićen od kopiranja.
• Možda su HDD ili disk puni.
• Prekoračen je maksimalan broj programa.
Nemoguće ponovo reproducirati.
TV sustav je drugačiji od postavke.
Za ponovnu reprodukciju,
molimo izmijenite TV sustav u
Podešavanjima.
• Pokušali ste reproducirati naslov koji je snimljen pomoću drugog sustava kodiranja od
onog TV sustava koji je trenutačno odaberen na uređaju.
Promijenite “TV System” postavku na ovom uređaju kako bi odgovarala.
−
−
21
62
Nemoguće snimati na disk.
• Disk može biti prljav ili izgreben.
15
Nemoguće reproducirati na ovom
uređaju.
• Pokušali ste reproducirati nekompatibilnu sliku.
• Isključite uređaj i ponovno umetnite karticu.
14
15
Nemoguće snimati. Disk je pun.
•
Bez diska.
• Disk je možda okrenut na krivu stranu.
−
Nema datoteka.
• Nema kompatibilnih datoteka u ovom uređaju.
14
NO SD CARD
Nema valjane SD kartice.
• Kartica nije umetnuta. Ako je poruka prikazana s kompatibilnom karticom koja je već
umetnuta, isključite uređaj, uklonite i ponovo umetnite karticu.
• Umetnuta kartica nije kompatibilna ili ne odgovara format kartice.
15
Nema dovoljno prostora u
destinaciji kopije.
• Stvorite prostor brisanjem svih nepotrebnih stavaka.
19, 39,
43, 57
• Izbrišite jedan ili više stavaka zabilježenih u popisu kopija kako bi bili sigurni da
“Destination Capacity” nije pun.
48, 51,
53
Nemoguće formatirati.
Stvorite prostor brisanjem svih nepotrebnih naslova. [Čak i ako
izbrišete sadržaj s DVD-R, DVD-R DL, +R or +R DL, nema povećanja na prostoru diska.
Nemoguće snimati. Maksimalan broj
Prostor dostupan na DVD-RW (DVD-Video format) i +RW povećava se samo kad se
prekoračenih naslova.
izbriše zadnji snimljeni naslov].
• Koristite novi disk.
19, 39,
57
−
13
Ovo je disk na koji se ne može snimati. • Uređaj ne može snimati na umetnuti disk. Umetnite DVD-RAM ili nefinaliziran DVD-R,
DVD-RW (DVD-Video format), +R or +RW.
Ovaj disk nije pravilno formatiran.
• Umetnuli ste neformatiran DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL or +RW.
Formatirajte ga koristeći DVD
• Ne možete snimati direktno na DVD-R DL i +R DL disk na ovom uređaju. Snimajte na
Management u IZBORNIKU FUNKCIJA. HDD i zatim kopirajte na disk.
11
Nema dovoljno prostora na HDD-u. •
Nije moguće kopirati kada nema dovoljno praznog prostora na HDD-u ili
Potrebno je prostora od 4 sata (u SP
kada je ukupan broj snimljenih naslova na HDD-u i naslova koje treba kopirati veći od
načinu).
499.
Izbrišite neželjene naslove iz HDD-a.
Maksimalan broj snimljenih naslova
na HDD-u. Molimo obrišite neželjene
naslove.
19
FULL
Najam
istekao.
• DivX VOD sadržaj ima nula preostalih reproduciranja. Ne možete ga pokrenuti. (DivX)
31
• Uređaj ili disk zabranjuju operaciju.
−
Popis kodova za jezike
Abkhazian: 6566
Afar:
6565
Afrikaans:
6570
Albanian:
8381
Amharic:
6577
Arabic:
6582
Armenian:
7289
Assamese: 6583
Aymara:
6589
Azerbaijani: 6590
Bashkir:
6665
Basque:
6985
Bengali; Bangla:
6678
Bhutani:
6890
Bihari:
6672
Breton:
6682
Bulgarian:
6671
Burmese:
7789
Byelorussian: 6669
Cambodian: 7577
Catalan:
6765
Često postavljana pitanja/Poruke
Stranica
57
−
Unesite kod pomoću numeriranih tipki.
Chinese:
Corsican:
Croatian:
Czech:
Danish:
Dutch:
English:
Esperanto:
Estonian:
Faroese:
Fiji:
Finnish:
French:
Frisian:
Galician:
Georgian:
German:
Greek:
Greenlandic:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
Hebrew:
7387
Hindi:
7273
Hungarian:
7285
Icelandic:
7383
Indonesian: 7378
Interlingua: 7365
Irish:
7165
Italian:
7384
Japanese:
7465
Javanese:
7487
Kannada:
7578
Kashmiri:
7583
Kazakh:
7575
Kirghiz:
7589
Korean:
7579
Kurdish:
7585
Laotian:
7679
Latin:
7665
Latvian, Lettish:
7686
ingala:
7678
Lithuanian: 7684
Macedonian: 7775
Malagasy:
7771
Malay:
7783
Malayalam: 7776
Maltese:
7784
Maori:
7773
Marathi:
7782
Moldavian: 7779
Mongolian: 7778
Nauru:
7865
Nepali:
7869
Norwegian: 7879
Oriya:
7982
Pashto, Pushto:
8083
Persian:
7065
Polish:
8076
Portuguese: 8084
Punjabi:
8065
Quechua:
8185
Rhaeto-Romance:
8277
Romanian:
8279
Russian:
8285
Samoan:
8377
Sanskrit:
8365
Scots Gaelic: 7168
Serbian:
8382
Serbo-Croatian:
8372
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Singhalese: 8373
Slovak:
8375
Slovenian:
8376
Somali:
8379
Spanish:
6983
Sundanese: 8385
Swahili:
8387
Swedish:
8386
Tagalog:
8476
Tajik:
8471
Tamil:
8465
Tatar:
8484
Telugu:
Thai:
Tibetan:
Tigrinya:
Tonga:
Turkish:
Turkmen:
Twi:
Ukrainian:
Urdu:
Uzbek:
Vietnamese:
Volapük:
Welsh:
Wolof:
Xhosa:
Yiddish:
Yoruba:
Zulu:
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
RQT9075
69
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 68ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Poruke
Na zaslonu uređaja
Sljedeće poruke ili servisni brojevi pojavljuju se na zaslonu uređaja kada se detektira nešto neobično tijekom pokretanja i i upotrebe.
Stranica
• Daljinski upravljač i glavni uređaj koriste različite kodove. Promijenite kod na daljinskom upravljaču.
HARD ERR*
• Ako nema promjene nakon uključivanja i isključivanja uređaja, pitajte kod prodavača gdje je uređaj kupljen.
—
NoERAS
• Ne možete izbrisati stavke na ovom disku.
Disk je možda oštećen. Uzmite novi disk.
—
NoREAD
• Disk je prljav ili jako izgreben. Uređaj ne može snimati, reproducirati ili uređivati.
• Ova poruka se može pojaviti kada čistač DVD leća završi s čišćenjem.
Za izbacivanje diska pritisnite [ OPEN/CLOSE] na glavnoj jedinici.
15
5
NoWRIT
• Ne možete izvršiti upis na ovaj disk.
• Disk može biti oštećen. Uzmite novi disk.
—
PLEASE WAIT*
• Došlo je do zatajenja energije ili je AC utikač bio u prekidu dok je uređaj radio. Uređaj je u procesu
oporavka. Ovaj proces vraća uređaj u normalan rad. Uređaj nije pokvaren. Pričekajte dok poruka ne
nestane.
—
PROG FULL*
• Već postoji 32 programa tajmera. Izbrišite nepotrebne programe tajmera.
26
REMOVE
• USB uređaj troši previše energije. Uklonite USB uređaj i isključite uređaj.
—
SP 35:50
LP 151h
“SP”,”LP” i brojevi
su samo primjeri.
• Raspoloživ prostor na HDD-u ili disku.
Primjer “SP 35:50” se prikazuje kad je raspoloživo manje od 100 sati, a primjer “LP 151h” se prikazuje
kada je raspoloživo preko 100 sati.
“SP” i “LP” su načini snimanja “35:50” znači “35 sati 50 minuta” i “151h” znači “151 sati”.
—
UNFORMAT*
• Ubacili ste neformatiran DVD-RAM, DVD-RW, +RW, nekorišten +R, +R DL or DVD-RW
(DVD-Video format) koji je snimljen na drugoj opremi.
Formatirajte disk kako bi ga mogli upotrijebiti.
Ipak su svi snimljeni sadržaji na disku izbrisani.
57
UNSUPPORT*
• Umetnuli ste disk koji uređaj ne može reproducirati ili snimati na njega.
• Pokušali ste rukovati s nekompatibilnom USB memorijom.
F74
• HDMI veza nije mogla biti potvrđena zbog kvara kod prijenosa.
Pitajte prodavača gdje je uređaj kupljen.
F75
• HDMI veza nije mogla biti potvrđena zbog kvara s unutrašnjim podacima.
Pitajte prodavača gdje je uređaj kupljen.
—
U59
• Uređaj je zagrijan.
Uređaj se prebacuje u stanje mirovanja iz sigurnosnih razloga. Čekajte otprilike 30 minuta dok poruka
ne nestane.
Odaberite dobro prozračen položaj kod postavljanja uređaja. Pazite da rashladni ventilator na
stražnjoj strani uređaja nije zakrčen.
—
U61
• (Kad disk nije umetnut.) Prikazuje se kada dođe do kvara tijekom snimanja, ponovnog reproduciranja
ili kopiranja. Poruka se prikazuje kada je uređaj u procesu oporavka kako bi se vratio u normalan rad;
nije pokvaren. Jednom kada se zaslon očisti, možete koristiti uređaj.
—
U76
• HDMI ne može imati izlaz jer ste spojeni na model koji ne podržava zaštitu od kopiranja.
—
U80
U81
U99
• Uređaj ne radi pravilno. Pritisnite [ /I] na glavnom uređaju za prebacivanje u stanje mirovanja. Sada
ponovo pritisnite [ /I] na glavnom uređaju kako bi uključili uređaj.
—
U88
• (Kada je disk umetnut). Prikazuje se kada je detektirano nešto neobično za vrijeme snimanja,
ponovnog reproduciranja ili kopiranja. Poruka se prikazuje kada je uređaj u procesu oporavka kako bi
se vratio u normalan rad; nije pokvaren. Jednom kada se zaslon očisti, možete koristiti uređaj.
71
H or F
• Nešto nije u redu. (Servisni broj prikazan nakon H i F ovisi o uvjetima uređaja.)
• Provjerite uređaj koristeći vodič za otklanjanje kvara. Ako servisni broj ne nestane, učinite sljedeće:
1. Otpojite utikač iz strujne utičnice kućanstva, pričekajte par sekundi, zatim ponovo spojite.
2. Pritisnite [ /I] za uključivanje struje. (Uređaj može biti fiksiran.)
Ako servisni broj ne nestane unatoč provođenja gore navedenog, zatražite servisne usluge od
FULL
prodavača. Obavijestite
prodavača o servisnom broju pri traženju servisne usluge.
—
X HOLD
Pritisnite i držite [OK] i označene numerirane tipke u isto vrijeme duže od 5
sekundi.
FULL
70
11-12
13
—
FULL
FULL
• Aktivirana je funkcija zaključavanja.
Pritisnite i držite [OK] i [RETURN] u isto vrijeme dok “X HOLD” ne nestane.
Poruka se naizmjence prikazuje.
*
RQT9075
63
DVD 
(“” označava broj.)
71-76
624
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
71 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Uputstva za otklanjanje kvarova
• Normalan zvuk okretanja diska.
• Slab prijam zbog atmosferskih uvjeta.
• Smetnja na slici za vrijeme traženja.
• Prekidi u prijamu uzrokovani periodičnim prekidima u
zemaljskom prijenosu.
• Operacije sporo reagiraju u načinu uštede energije.
• Operacije se ne izvršavaju zbog slabe kvalitete diska.
(Pokušajte ponovo koristeći Panasonic disk.)
• Uređaj se zamrzava jer je aktivitran jedan od sigurnosnih
uređaja. (Pritisnite i držite [ /I] na glavnom uređaju 10
sekundi.)
FULL
• Kada je uređaj uključen ili isključen, može se pojaviti neočekivan
zvuk. Ovo ne upućuje na problem s ovim uređajem.
Energija
Nema energije.
Uređaj se ne može uključiti.
Pritiskanje [ DVD].
Uređaj se prebacuje uFULL
stanje
mirovanja.
Stranica
• Umetnite čvrsto AC strujni kabel u aktivnu strujnu utičnicu u kućanstvu.
• Povezano programirano snimanje preko vanjske opreme se nalazi u stanju pripravnosti za
snimanje (na zaslonu uređaja treperi „EXT-L“ kada se pritisne [DVD]). Pritisnite EXT LINK za
otkazivanje pripravnosti za snimanje.
• Jedan od sigurnosnih uređaja je aktiviran. Pritisnite [ /I] na glavnom uređaju kako bi ga
uključili.
FULL
Energija se automatski isključuje. • Ako ste ovaj uređaj spojili na “HDAVI Control“ kompatibilan TV s HDMI kabelom ili spojite ovaj uređaj na TV
kompatibilan s Q-Linkom preko posve ožičenog Scart-kabela s 21 pinom, ovaj uređaj automatski će biti
postavljen u stanje mirovanja kad je i TV postavljen u stanje mirovanja.
8, 67
23
—
36
Poruke/vodič za otklanjanje kvara
Prije no što zatražite servisne usluge, provjerite sljedeće. Ako niste sigurni u vezi s nekim kontrolnim točkama ili ako rješenja navedena u tablici
ne mogu rješiti vaš problem, obratite se prodavaču za savjet.
Sljedeće ne upućuje na problem s uređajem:
Zasloni
Zaslon je zatamljen.
“0:00” bljeska na zaslonu
uređaja.
• Promijenite “FL Display” u izborniku Podešenja.
• Podesite sat.
61
63
Vrijeme snimljeno na disk
i prikazano vrijeme na
raspolaganju se ne slažu.
Prikazano vrijeme na ovom
uređaju je drugačije od stvarnog
vremena snimke ili vremena MP3
snimke.
• Prikazana vremena mogu se ne slagati s stvarnim vremenima.
• Raspoloživ prostor za snimanje na DVD-RW (DVD-Video format) ili +RW povećava se samo
kada je posljednji snimljen naslov izbrisan. Ne povećava se ako se brišu drugi naslovi.
• Čak i ako izbrišete snimljeni sadržaj s DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL, nema povećanja
prostora na disku.
• Više prostora na disku od stvarnog vremena snimke koristi se nakon snimanja ili uređivanja
DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL 200 puta ili više.
• Prilikom pretraživanja, proteklo vrijeme ne prikazuje se točno.
• U različitim uvjetima prijema, itd. funkcija automatskog ispravljanja sata možda neće
raditi. U tom slučaju „Automatic“ se automatski isključuje. Ukoliko ponovno automatsko
podešavanje sata ne bude uspješno, podesite sat ručno.
—
—
—
—
—
U usporedbi sa stvarnim vremenom snimke, • Prikazano vrijeme snimanja/reproduciranja pretvoreno je iz broja okvira od 29.97 okvira
proteklo vrijeme koje je prikazano je između
(jednako 0.999 sekundi) u jednu sekundu. Postojati će mala razlika vremena. (npr. stvarno
prikazanog vremena i stvarnog proteklog
proteklih sat vremena može se prikazati kao 59 minuta i 56 sekundi). Ovo ne utječe na
manje. (Samo kad je snimano u NTSC)
snimku.
“U88” se prikazuje i disk se ne
• Uređaj vrši proces oporavka. Učinite sljedeće kako bi izbacili disk.
može izbaciti.
1 Pritisnite [ /I] na glavnom uređaju kako bi uređaj prebacili u stanje mirovanja. Ako se uređaj
ne uključuje u stanje mirovanja, pritisnite i držite [ /I] na glavnom uređaju oko 10 sekundi.
FULL
Uređaj se silom prebacuje
u stanje mirovanja.
FULL
2 Dok je uređaj isključen, pritisnite i držite [] i [CH ] na glavnom
uređaju istovremeno oko 5
sekundi. Uklonite disk.
—
Sat nije podešen pravilno .
—
—
FULL
TV ekran i video
Televizijski prijam se pogoršava
nekon spajanja uređaja.
• Ovo se može desiti jer su signali podijeljeni između uređaja i druge opreme. Može se riješiti
korištenjem pojačivača signala koji je dostupan kod dobavljača audio video opreme. Ako
pojačivač signala ne rješava poblem, pitajte prodavača.
—
Statusne poruke se ne pojavljuju. • Odaberite “Automatic” u “On-Screen Messages” u izborniku Podešavanja.
61
Siva pozadina se ne pojavljuje.
61
• Odaberite “On” u “Grey Background” u izborniku Podešavanja.
Slika se ne pojavljuje za vrijeme
• Programirano snimanje radi bez obzira na to da li je uređaj uključen ili isključen. Kako bi
snimanja s tajmerom.
provjerili da li će snimanje s tajmerom raditi pravilno, uključite uređaj.
Slika omjera visine i širine 4:3 širi • Pomoću televizora promijenite visinu i širinu. Ako vaš televizor nema ovu funkciju, postavite
se lijevo i desno.
“Progressive” u izborniku Slike na “Off”.
• Provjerite postavke za “TV Aspect” u izborniku Podešavanja.
Veličina ekrana je pogrešna.
• Ako spojite HDMI kabel, postavite “Aspect for 4:3 Video” na “16:9” u izborniku Podešavanja.
• Postavljanjem “Aspect for Recording” na “Automatic”, postoji vjerojatnost da će se snimka
napraviti pomoću krive visine i širine. Uskladite postavke visine i širine s prijenosom za
vrijeme snimanja.
• Postavite “Rec for High Speed Copy” na “On”, i postavite “Aspect for Recording” na “4:3”.
Moguće je postaviti način zaslona na TV-u. Pogledajte uputstva za upotrebu vašeg televizora.
55
62
62
60
60
Ekran se mijenja automatski.
—
• Zaslon se može automatski prebaciti u način čuvara zaslona ako se ne vrše nikakve
operacije 5 minuta ili više. Pritisnite [OK] za povratak na prethodni izbornik.
—
RQT9070
71
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 70ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Uputstva za otklanjanje kvarova
TV ekran i video (nastavak)
Snimljeni naslov pojavljuje se
okomito.
Pojavljuje se aof naknadna slika
prilikom korištenja videa.
Prilikom reprodukcije putem
DVD-Videa koristeći progresivni
izlaz, na tren se pojavljuje dio
slike koja se udvostručuje.
Ne dolazi do očite promjene u
kvaliteti slike prilikom podešavanja
koristeći Podešavanja slike na onscreen izbornicima.
Slike s ovog uređaja ne pojavljuju
se na TV-prijemniku.
Slika je iskrivljena.
Stranica
• Programi visine i širine 16:9 snimljeni su u omjeru visine i širine 4:3 u sljedećim slučajevima.
- Ukoliko ste snimali ili kopirali koristeći “EP”ili“FR (snimke u trajanju od 5 sati ili
duže)” način snimanja.
- Ukoliko ste snimali i kopirali u +R, +R DL or +RW.
- Ukoliko ste snimali s omjerom snimanja postavljenim na „4:3” u Početnom izborniku. Kada želite
snimati 16:9 program u istom omjeru visine i širine, postavite “Snimanje za brzu kopiju” na “On” i
postavite „Omjer visine i širine snimanja” na „16:9”.
- Postavljanjem opcije „Omjer visine i širine snimanja” u „Automatic”, postoji mogućnost stvaranja
snimke pomoću pogrešnog omjera. Uskladite postavke omjera s prijenosom prilikom snimanja.
Možda imate mogućnost podešavanja načina prikaza na TV-prijemniku. Pogledajte uputstva za
upotrebu vašeg televizora.
—
—
60
60
• Postavite opciju “Ponovna reprodukcija NR” u izborniku Podešavanja slike na „Off”
(Isključeno).
• Postavite “Progressive”(Napredno) u Izborniku slike na „Off”( Isključeno). Ovaj problem
nastaje kao rezultat metode uređivanja ili materijala korištenog na DVD-Videu, no možete ga
riješiti koristeći interlace izlaz.
55
• Ovaj efekt manje dolazi do izražaja kod nekih vrsta videa.
—
55
• Pripazite da je TV prijemnik spojen na priključak VIDEO OUT, priključak S VIDEO OUT,
8, 9, 65,
priključke COMPONENT VIDEO OUT ili priključak HDMI AV OUT na ovom uređaju.
66, 67
•Provjerite je li postavka televizora (npr. AV 1) ispravna.
• Progresivni izlaz je uključen, no priključen TV-prijemnik nije kompatibilan. Istovremeno
—
pritisnite i držite [] i [ ] (PLAY) na glavnom uređaju 5 sekundi kako biste poništili ovu
postavku. Postavka će se promijeniti u preplitanje.
—
• Postavka “TV Sustav” razlikuje se od TV sustava koji koristi disk koji se trenutno reproducira.
Dok je zaustavljen, nastavite pritiskati [] i [ OPEN/CLOSE] na glavnom uređaju 5 ili više
62
sekundi. Sustav se prebacuje iz PAL u NTSC ili obrnuto.
• Dok je uređaj spojen pomoću HDMI kabela, koristite disk koji je kompatibilan TV sustavu
—
ovog uređaja.
• Sliku možda nećete moći vidjeti ako je više od 4 uređaja spojeno pomoću HDMI kabela.
—
Smanjite broj spojenih uređaja.
FULL
FULL
Slika je tijekom reprodukcije
• Možda se reproducira TV program snimljen uslijed slabog prijama ili tijekom nepovoljnih
vremenskih uvjeta.
iskrivljena ili video ne funkcionira
• Slika može biti iskrivljena ili se između snimljenih naslova nakratko može pojaviti crni zaslon
ispravno.
u sljedećim situacijama:
- između naslova snimanih u različitim načinima snimanja.
- između scena snimanih u različitim omjerima visine i širine.
- između scena snimanih u različitim rezolucijama.
- između poglavlja popisa za reprodukciju.
Zvuk
Nema zvuka.
Niska razina glasnoće.
Iskrivljen zvuk.
Ne čuje se željena vrsta audio
zapisa.
—
—
• Provjerite spojeve i postavke „Digitalni audio izlaz”. Provjerite mod izlaza na Pojačalu ako je spojen.
8, 9, 61,
• Pritisnite [AUDIO] za odabir audio zapisa.
65, 66,
• Isključite V.S.S. u sljedećim slučajevima.
67
- Prilikom korištenja diskova koji nemaju surround zvučne efekte kao npr. karaoke diskova.
28
- Prilikom reproduciranja dvojezičnih programa prijenosa.
—
• Audio možda nije izlaznog formata, ovisno o načinu na koji su direktoriji kreirani. (DivX)
—
• Audio možda neće biti moguće čuti ako je više od 4 uređaja spojeno pomoću HDMI kabela. Odspojite
—
neke od spojenih uređaja.
• Zvučni signali neće funkcionirati kada kao izlaz bitstream signala služi HDMI AV OUT priključak ili
62
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT priključak.
—
• Za izlaz audio zapisa iz uređaja spojenog pomoću HDMI kabela, postavite “Digitalni audio izlaz” u “HDMI
i Optički” u Podešavanjima.
• Ovisno o spojenim uređajima, zvuk može biti iskrivljen ukoliko je uređaj spojen pomoću HDMI kabela.
• Ukoliko snimate na HDD ili DVD-RAM dok je “ Rec for High Speed Copy ” postavljen na „On” (uključeno),
60
možete snimati samo glavni ili sekundarni zvuk dvojezičnog prijenosa. Ukoliko nemate namjeru kopirati
naslov na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format),+R, +R DL ili +RW, u Početnom izborniku
postavite „Rec for High Speed Copy” na „Off” (Isključeno).
Ne možete prebaciti audio zapis.
RQT9075
72
• U sljedećim slučajevima ne možete prebaciti audio zapis:
– Kada su diskovi formata DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL or +RW u utoru
za umetanje diska, a odabran je DVD pogon.
– Kada je način snimanja postavljen u XP, a “Audio način za XP snimanje” postavljen u “LPCM”.
– Kada je “ Rec for High Speed Copy ” uključeno. (Početna postavka je „On” (Uključeno)).
• Pojačalo je spojeno pomoću optičkog digitalnog kabela ili HDMI kabela. Ne možete prebaciti audio zapis
ako je “Dolby Digital” namješten na “Bitstream”. Postavite “Dolby Digital” na “PCM” ili spojite pomoću
audio kabela.
• Kod nekih je diskova nemoguće promijeniti audio zapis zbog načina na koji je disk kreiran.
—
—
61
60
61, 66
—
73 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Rukovanje
Stranica
• Promijenite proizvođački kod. Nekim TV-prijamnicima nije moguće upravljati čak i ako
TV-prijamnikom nije moguće
promijenite kod.
upravljati.
Daljinski upravljač ne funkcionira. • Daljinski upravljač i glavni uređaj koriste različite kodove. Promijenite kod na daljinskom
upravljaču.
Istodobno pritisnite i držite [OK] i tipku s naznačenim brojem više od
5 sekundi.
•Baterije su prazne. Zamijenite ih novima.
• Ne usmjeravate daljinski upravljač prema senzoru signala daljinskog upravljača na glavnom
uređaju prilikom upravljanja.
• Obojeno staklo može ometati primanje/ prijenos signala.
• Nemojte izlagati senzor signala direktnom sunčevom svjetlu ili ga stavljati na mjesta koja
mogu biti izložena sunčevoj svjetlosti.
• Možda je potrebno ponovno namjestiti kod na daljinskom upravljaču nakon punjenja
baterija.
• Možda je potrebno ponovno unijeti proizvođački kod nakon punjenja baterija.
• Aktivirano je zaključavanje daljinskog upravljača.
Uređaj je uključen, ali njime nije
moguće upravljati.
Nije moguće izbaciti disk.
• Pogon snimanja ili reprodukcije nije ispravno odabran.
• Neke postupke disk ne dopušta.
• Uređaj je zagrijan („U59” se pojavljuje na zaslonu). Pričekajte dok „U59” ne nestane.
• Možda je aktiviran neki od sigurnosnih uređaja na jedinici.
Resetirajte uređaj sljedećim redoslijedom:
1 Pritisnite [ /I] na glavnom uređaju kako biste ga postavili u stanje mirovanja.
Ako se uređaj ne prebaci u stanje mirovanja, pritisnite i držite [ /I] na glavnom uređaju oko
FULL prisilno postavljen u stanje mirovanja. U krajnjem slučaju odspojite
10 sekundi. Uređaj je
FULL
AC strujni kabel, pričekajte minutu te ga ponovno spojite.
2 Pritisnite [ /I] na glavnom uređaju kako biste ga uključili. Ukoliko uređaj još uvijek ne funkcionira,
obratite se prodavaču.
FULL
• Uređaj snima.
• Povezano programirano snimanje preko vanjske opreme se nalazi u stanju pripravnosti za
snimanje (na zaslonu uređaja treperi „EXT-L“ kada se pritisne [DVD]). Pritisnite EXT LINK za
otkazivanje pripravnosti za snimanje.
• Postoji problem u uređaju. Dok je uređaj isključen, istodobno pritisnite i držite [] i [CH ]
na glavnom uređaju 5 sekundi. Izvucite disk i obratite se prodavaču. Ukoliko je aktivirana
opcija Zaključavanje, ova funkcija ne radi. Isključite opciju Zaključavanje.
• Provjerite spojeve.
• Morate spojiti uređaj na televizor opremljen Q-Link funkcijom preko posve ožičenog Scart
kabela s 21 pinom kako biste preuzeli prethodno postavljene kanale.
FULL
Nije moguće podesiti kanale.
Nije moguće učitati prethodno
postavljene kanale s TV-prijamnika.
Podizanje je sporo.
• Pobrinite se da je “Quick Start” uključen.
• Podizanje traje u sljedećim slučajevima:
– Umetnut je disk koji nije formata DVD-RAM.
– Sat nije postavljen.
– Odmah nakon nestanka električne energije ili spajanja AC strujnog kabela.
– Nekoliko minuta nakon 5:15 zbog sustava održavanja u ovom uređaju.
– Kada je uređaj spojen pomoću HDMI kabela.
64
63
4
4
—
—
63
64
64
Uputstva za uklanjanje kvarova
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
16,17
—
—
—
—
23
64
8,67
—
63
—
RQT9070
73
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
74 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Uputstva za uklanjanje kvarova
Snimanje, snimanje pomoću tajmera i kopiranje
Nemoguće snimanje.
Nemoguće kopiranje.
74
11
57
56
78
19,39,
57
—
19,39,
57
—
—
—
—
Nemoguće snimanje s vanjskih
uređaja.
• Provjerite jesu li spojevi ispravni.
• Izaberite ulazni kanal („AV2“, „AV3“ ili „DV“) za uređaje koje ste spojili.
Snimanje pomoću tajmera ne
funkcionira ispravno.
• Program tajmera je neispravan ili se preklapaju vremena različitih programa tajmera. Ispravite program.
• Program nije u stanju mirovanja snimanja pomoću tajmera. (Ikona tajmera “ ” u popisu snimanja
pomoću tajmera nije uključena.)
• Postavite sat.
26
26
63
Snimanje pomoću tajmera ne
može se zaustaviti čak i ako
pritisnete [].
• Pripazite da je odabran pogon za snimanje. Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogona za snimanje.
• Kada koristite povezano programirano snimanje preko vanjske opreme, pritisnite [EXT LINK]. [EXT-L]
nestaje.
• Ako započnete sa snimanjem neposredno nakon uključenja uređaja ako je “Quick Start” uključen,
nekoliko sekundi neće biti moguće zaustaviti snimanje.
26
VPS/PDC ne rade.
VPS/PDC ne radi kada se vrši
programirano snimanje preko
ShowView broja.
• VPS/PDC se aktiviraju kada se uređaj prebaci u stanje pripravnosti. Kada je uređaj uključen, snimanje
počinje i završava u vrijeme koje ste zadali na početku.
• Ukoliko programi navedeni u novinama ili magazinima prikazuje dva SHOWVIEW broja, koristite
ShowView broj za VPS/PDC.
27
Dio ili cijeli snimani naslov je
izgubljen.
• Ukoliko je došlo do nestanka električne energije ili je utikač isključen iz strujne utičnice prilikom snimanja
ili uređivanja, naslov se može izgubiti ili HDD/disk može postati nekoristiv. Morati ćete formatirati disk
(
) ili upotrijebiti drugi disk. Ne možemo vam pružiti nikakvu garanciju vezanu za
izgubljene programe ili diskove.
—
Naziv programa i snimljeni naziv
nisu jednaki.
• Došlo je do promjene programa nakon što je zadano vrijeme snimanja, no snimljeni naslov
još uvijek nosi stari naziv programa.
—
Nemoguće kopiranje na DVD-R
i ostale diskove pomoću brzog
načina rada.
• Prilikom snimanja na HDD, uključite „Rec for High Speed Copy” u Podešavanjima. (Početna
postavka je „On” (Uključeno)).
•
Ako je snimano u načinima „EP” ili „FR“ (snimke u trajanju od 5 sati ili više)”,
ne možete dobiti high-speed kopiju.
•
Naslovi snimani na drugim Panasonicovim DVD-snimačima s uključenim “Rec
for High Speed Copy”, a tada kopirani na HDD na ovom uređaju, neće se moći kopirati na
diskove +R, +R DL ili +RW pomoću opcije brzog kopiranja.
• Koristite disk koji je podesan za brzo snimanje. Čak i ako je disk podesan za brzo snimanje,
maksimalna brzina možda se neće moći postići zbog stanja diska.
• Snimanje većeg broja naslova traje duže nego što je uobičajeno.
• Naslove duže od 6 sati ne možete brzo kopirati na DVD-R koristeći druge Panasonicove
DVD-snimače koji nisu kompatibilni s načinom snimanja EP (8 sati).
60
Kopiranje traje dugo čak i ako je
odabran brz način rada.
RQT9070
stranica
• Niste umetnuli disk. Disk koji ste umetnuli nije podesan za snimanje. Umetnite disk na koji uređaj može
izvršiti snimanje.
• Disk nije formatiran. Formatirajte disk.
• Indikator zaštite protiv kopiranja na ladici diska postavljen je na PROTECT (ZAŠTITA), ili je disk zaštićen
putem DVD Managementa.
• Neki programi imaju ograničenje u odnosu na broj puta koliko mogu biti snimani (CPRM).
• Ne možete snimati kada nema dovoljno prostora ili je broj naslova dosegao krajnji broj. Izbrišite neželjene
naslove ili upotrijebite novi disk.
• Putem ovog uređaja ne možete direktno snimati na DVD-R DL or +R DL diskove. Snimite na HD, a zatim
kopirajte na disk.
•
U sljedećim slučajevima ne možete kopirati. Izbrišite nepotrebne naslove s HDD-a i
nastavite s kopiranjem.
– Ako na HDD-u nema dovoljno prostora (ako ćete kopirati naslove s HDD-a na prazan disk i popuniti
cijeli disk, potreban je prostor na disku HDD jednak trajanju od 4 sata SP načina snimanja).
- Ukoliko je broj snimljenih naslova i broj naslova koje želite kopirati prešao 499 naslova.
• Ne možete snimati ni kopirati na završenim diskovima. Međutim možete ponovno snimati i kopirati
ukoliko formatirate DVD-RW.
• Zbog posebnih značajki formata DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL I +RW,
nećete moći na njih snimati ukoliko umetnete i izvučete disk ili uključite i isključite uređaj dok je disk pun,
ukupno pedeset puta.
• Formati DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW snimani pomoću ovog
uređaja možda se neće moći snimati na drugim Panasonicovim DVD-snimačima.
• Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na diskove koji već sadrže snimke s PAL signalom. (Međutim
obje vrste programa mogu se snimati na HDD.) Reprodukcija diskova snimljenih s PAL i NTSC signalima
na drugom uređaju nije zagarantirana.
FULL
24,67
—
23
—
18
57
—
—
—
—
—
Iz DVD-R-a koji se okreće dopire • Prilikom snimanja ili brzog kopiranja na formate DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDneobičan zvuk, itd.
Video format), +R, +R DL i +RW, zvuk diska koji se okreće može biti glasniji nego što je
uobičajeno, međutim to ne predstavlja problem.
—
DV funkcija automatskog
snimanja ne funkcionira.
24
—
—
—
24
• Ukoliko slike ne mogu biti snimane ili je snimanje prekinuto, provjerite spojeve i postavke DV
uređaja.
• Ne možete započeti sa snimanjem dok se slike s DV uređaja pojavljuju na TV-prijamniku.
• Snimanje se ne može izvršiti na željeni način ako vremenski kodovi na vrpci u DV opremi
nisu uzastopni.
• Ovisno o opremi, DV automatsko snimanje možda neće ispravno funkcionirati.
• Audio/video snimke nisu snimljene na DV vrpce.
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 73ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Stranica
Reprodukcija ne otpočinje čak
ako je pritisnut [ ] (PLAY).
Reprodukcija otpočne, ali
se neposredno nakon toga
zaustavlja.
• Ispravno umetnite disk s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Disk je prljav.
• Umetnuli ste prazan disk ili disk kojeg ovaj uređaj ne očitava.
• Umetnuli ste +RW kojeg treba završiti na opremi korištenoj za snimanje.
• Možda ćete moći kopirati naslov kao „One time only recording” (jednokratna snimka) koji je snimljen na
DVD-RAM-u pomoću drugog Panasonicovog DVD-snimača na HDD ovog uređaja, međutim reprodukcija
nije moguća zbog zaštite od kopiranja.
• Prilikom snimanja na DVD-RAM pomoću načina „EP (8 sati)“, reprodukcija možda neće biti moguća na
čitačima DVD-a koji su kompatibilni s DVD-RAM-om. U tom slučaju koristite način „EP (6 sati)”.
• Reprodukcija diskova nije moguća tijekom DV automatskog snimanja.
• Za reprodukciju DivX VOD sadržaja, pogledajte internetsku stranicu prodavača. (DivX)
• Pobrinite se da je TV-prijamnik uključen. Ukoliko se na zaslonu pojavljuje izbornik ili poruke, slijedite
upute na zaslonu.
15
15
11-12
—
—
60
—
31
—
Audio i video odmah pauziraju.
• Pojavljuje se između poglavlja u listi izvođenja.
• To se pojavljuje između poglavlja i u slučaju djelomično izbrisanih naslova na završenim DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW diskovima koji su kopirani pomoću načina brzog
kopiranja.
• Pojavljuje se prilikom promjena scena tijekom Brzog pregleda (Quick view).
•
Prilikom reprodukcije naslova snimljenog na oba sloja, uređaj automatski prebacuje slojeve
i reproducira naslov na isti način kao i uobičajen program. Međutim video i audio mogu se trenutno
prekinuti kada uređaj prebacuje slojeve.
—
—
—
11
DVD-Video ne može se
reproducirati.
• Postavili ste ograničenje reprodukcije DVD-Videa. Promijenite ovu postavku.
• Provjerite odgovara li disk ispravnom regijskom kodu DVD-Videa te da disk nije neispravan.
Ostali glazbeni zapisi i podnapisi
ne mogu se odabrati.
• Jezici nisu snimljeni na disk.
• Možda nećete moći koristiti izbornike na zaslonu kako biste promijenili glazbeni zapis i podnapise na
nekim diskovima. Koristite izbornike na disku kako biste izvršili potrebne promjene.
—
16
Nema podnapisa.
• Podnapisi nisu snimljeni na disku.
• Uključite opciju podnapisa. Postavite „Subtitle” (Podnapis) na izborniku na ekranu u „On” (Uključeno).
—
54
FULL
Uputstva za uklanjanje kvarova
Reprodukcija
60
naslovnica
• Kutovi se mogu izmijeniti samo kod scena gdje su snimljeni različiti kutovi.
Kut se ne može promijeniti.
• Razina ograničenja vraća se na tvorničke postavke. Dok je ladica diska otvorena, pritisnite [DRIVE
Zaboravili ste svoju zaporku
SELECT] kako biste odabrali DVD pogon, zatim istovremeno pritisnite i držite [ REC] i [ ] (PLAY) na
ograničenja.
glavnom uređaju na 5 ili više sekundi (na zaslonu uređaja pojaviti će se poruka “INIT”).
Želite poništiti razinu ograničenja.
—
—
Quick View (Brz pregled) ne
funkcionira.
Funkcija za nastavak
reproduciranja ne funkcionira.
• Ne funkcionira kada audio nije Dolby Digital.
• Ne funkcionira kada je snimka u XP or FR načinu.
—
—
—
Video CD slika nije ispravno
prikazana.
• Prilikom spajanja na multisistemski TV, odaberite “NTSC” u “TV System“ (TV sustav) u Podešavanjima.
• Prilikom spajanja na PAL TV, donji dio slike ne može biti ispravno prikazan tijekom traženja.
62
—
Funkcije Time Slip, Manual Skip,
itd. ne funkcioniraju.
• Ove funkcije nisu dostupne kod završenih diskova.
• Funkcija Time Slip ne funkcionira kada su postavke TV sustava uređaja različite od naslova snimljenog
na disku.
—
62
Početak reprodukcije je duži.
Slika se zaustavlja.
Ne vidi se početak naslova koji
se reproducira.
• To je uobičajena pojava kod DivX videa. (DivX)
—
—
—
FULL
• Memorizirane pozicije se poništavaju kada
- više puta pritisnete [].
- otvorite ladicu diska.
(
)
isključite uređaj.
- ukoliko je izvršeno snimanje ili snimanje pomoću tajmera.
• Slika se možda neće moći zaustaviti ako su DivX direktoriji veći od 2 GB. (DivX)
• (prilikom spajanja na TV-prijamnik koji podržava VIERA Link pomoću HDMI kabela)
Kada pritisnete [ ] (PLAY) na daljinskom upravljaču ovog uređaja, možda nećete moći vidjeti početak
naslova koji se reproducira dok je slika prikazana na TV-prijemniku. Pomoću [
], vratite se na početak
naslova.
FULL
FULL
Uređivanje
Prostor na disku ne povećava se
ni nakon brisanja naslova.
• Slobodan prostor na disku ne povećava se nakon brisanja na formatima DVD-R, DVD-R DL, +R or +R DL.
• Prostor na disku uvećava se samo nakon brisanja posljednjeg snimljenog naslova na formatima DVD-RW
(DVD-Video format) i +RW. Prostor na disku neće se povećati u slučaju brisanja ostalih naslova.
19
—
Uređivanje nije moguće.
• Možda nećete moći izvršiti uređivanje na HDD-u ako nema slobodnog prostora.
Izbrišite neželjene naslove kako biste dobili slobodnog prostora.
19
Formatiranje nije moguće.
• Disk je prljav. Obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom.
• Pokušali ste formatirati disk kojeg ovaj uređaj ne očitava.
Ne mogu se stvarati poglavlja.
Ne mogu se obilježiti početak i
kraj tijekom postupka „Partial
Delete”(Djelomično brisanje).
• Uređaj bilježi na disku podatke o podjeli poglavlja kada da isključite ili uklonite disk. Ti podaci nisu
zabilježeni ukoliko je prije toga došlo do smetnji u napajanju električnom energijom.
• Ovi postupci nisu mogući u slučaju nepokretne slike.
• Ne možete postaviti točke početka i završetka ako su previše blizu jedna drugoj. Ne možete postaviti
točku završetka prije točke početka.
Nije moguće brisanje poglavlja.
• Poglavlje je prekratko da biste ga mogli izbrisati, koristite opciju “Combine Chapters” kako biste dobili duže poglavlje.
39
Nije moguće stvoriti listu
izvođenja.
• Ne možete odjednom odabrati sva poglavlja u naslovu ako naslov uključuje i nepokretne slike.
Odaberite ih pojedinačno.
—
Zapisi se ne mogu kopirati na
HDD.
• Ukoliko su zapisi zaštićeni od kopiranja te sadrže SCMS ograničenja, njihovo kopiranje nije moguće.
• Ne možemo jamčiti snimanje s CD-ova koji nisu usklađeni s CD-DA specifikacijama (CD-ovi s kontrolom
kopiranja, itd.).
• Dodatni zapisi ne mogu se kopirati.
—
—
—
ID3 oznaka u MP3 dokumentu
nije u potpunosti prikazana.
• Na ovom uređaju može biti prikazano samo ime zapisa i izvođača.
—
15
11-12
—
—
—
Glazba
RQT9075
75
DMREH5 8&68GN_R Q T9075-L_eng.book 74ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Uputstva za otklanjanje kvarova
Nepokretne slike
stranica
Nemoguć prikaz ekrana
direktnog navigatora.
• Ovaj zaslon ne može biti prikazan tijekom snimanja ili kopiranja.
—
Nije moguće uređivanje ili
formatiranje kartice.
• Isključite postavku zaštite kartice. (Kod nekih kartica, poruka „Write Protection Off”
(„Isključena zaštita od zapisa” pojavljuje se na zaslonu čak i ako je zaštita uključena.)
56
Sadržaj kartice nije moguće
očitati.
• Izvucite karticu iz utora i ponovno je umetnite. Ukoliko time niste riješili problem, isključite i
ponovno uključite uređaj.
• Format kartice nije kompatibilan s uređajem. (Sadržaj na kartici je možda oštećen.)
• Ovaj je uređaj kompatibilan s SD memorijskim karticama koje zadovoljavaju specifikacije SD
kartica FAT12 i FAT16 formata, kao i SDHC memorijske kartice u FAT32 formatu.
• Kartica sadrži strukturu direktorija i/ili ekstenzije datoteka koje nisu kompatibilne s ovim
uređajem.
• Možete koristiti SD memorijske kartice kapaciteta od 8 MB do 2 GB i SDHC memorijske
kartice kapaciteta od 4 GB do 16 GB.
• Ovaj uređaj ne može reproducirati filmove formata AVCHD ili MPEG4 na SD kartici.
—
Kopiranje, brisanje i postavljanje
zaštite dugo traje.
13, 14
13
—
—
• Kada postoji puno direktorija i datoteka, ponekad može potrajati nekoliko sati.
• Ponovno snimanje i kopiranje može potrajati. Formatirajte disk ili karticu.
—
57
• Uklonite USB memoriju s USB ulaza i ponovno je umetnite. Ako time niste uklonili problem,
isključite i ponovno uključite uređaj.
• Provjerite je li USB memorija ispravno umetnuta.
• Format USB memorije ili njezinih sadržaja nije kompatibilan s uređajem. (Sadržaj na USB
memoriji može biti oštećen.)
• USB memorija sadrži strukturu direktorija i/ili ekstenzije datoteke koja nije kompatibilna s
ovim uređajem.
• Isključite i ponovno uključite uređaj.
• USB memorije spojene putem produžnog USB kabela ili USB čvora ovaj uređaj možda neće
prepoznati.
• Neke USB memorije ne možete koristiti putem ovog uređaja.
• Ukoliko je umetnuta tijekom ponovne reprodukcije, snimanja,kopiranja, itd., ovaj uređaj
možda neće moći prepoznati USB memoriju.
—
USB
Sadržaj USB memorije nije
moguće očitati.
15
13, 14
—
—
13
—
VIERA Link
VIERA Link ne funkcionira.
• Provjerite je li HDMI kabel ispravno spojen. Provjerite je li na prednjem zaslonu prikazan
„HDMI” kada je napajanje glavnog uređaja uključeno.
• Pobrinite se da je „VIERA Link” uključen.
• Provjerite postavke „HDAVI Control” na spojenom uređaju.
• Neke funkcije možda neće raditi ovisno o verziji opcije “HDAVI Control” na spojenoj opremi.
Ova jedinica podržava funkcije „HDAVI Control 3”.
• Ukoliko je došlo do promjena u vezi opreme spojene pomoću HDMI kabela ili je došlo do
nestanka električne energije ili je utikač izvučen iz strujne utičnice, opcija „HDAVI Control”
možda neće funkcionirati.
U tom slučaju postupite na sljedeći način.
1Kada je HDMI kabel spojen na svu uključenu opremu, ponovno uključite TV (VIERA)
2Isključite TV (VIERA) postavku“HDAVI Control” funkcije te je ponovno uključite. (Za više
informacija pogledajte VIERA uputstva za upotrebu.)
3Prebacite VIERA ulaz u HDMI pomoću ovog uređaja, a nakon što se prikaže ekran ovog
uređaja provjerite funkcionira li „HDAVI Control“.
Postoje smetnje u rukovanju ovim uređajem • Rad ovog uređaja može biti ometan kada pritisnete tipke na daljinskom upravljaču TV
(ponovna reprodukcija glazbe, itd.)
prijemnika koje nisu namijenjene upravljanju VIERA Link funkcijama.
—
62
—
—
—
—
Resetiranje ovog uređaja
Za vraćanje svih postavki osim
glavnih na tvorničke postavke.
• Odaberite „Yes” (Da) u „Shipping Condition” (Stanje isporuke) u Podešavanjima. Sve
postavke osim razine ograničenja, zaporke ograničenja i postavki sata vratiti će se na
tvorničke postavke. Programi snimanja pomoću tajmera također će se poništiti.
• Odaberite „Yes” (Da) u „Default Settings” (Početne postavke) u Podešavanjima. Sve
postavke osim postavki ugađanja, postavki sata, zemlje jezika na disku, razine ograničenja,
zaporke ograničenja, koda daljinskog upravljača vratiti će se na tvorničke postavke.
• Pritisnite i držite [ CH] i [CH ] na glavnom uređaju dok se ne pojavi izbornik s postavkama
zemlje ili automatskim podešavanjem. Sve postavke osim razine ograničenja, zaporke
ograničenja i postavki sata vraćaju se na tvorničke postavke. Programi snimanja pomoću
tajmera također se poništavaju.
63
• Dok je ladica diska otvorena, pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-pogona, tada
istovremeno pritisnite i držite [ REC] i [ ] (PLAY) na glavnom uređaju na 5 ili manje sekundi.
• Pritisnite i držite [ /I] na glavnom uređaju na 10 sekundi. (Postavke su sačuvane.)
—
FULL
Za resetiranje postavki razina
ograničenja.
Za obnavljanje uređaja ako se
blokira zbog aktiviranja nekog od
sigurnosnih uređaja.
RQT9075
76
63
—
FULL
FULL
FULL
—
DMREH58&68EP-RQT9070-U_eng.book
77 ページ 2008年1月23日 水曜日 午後5時24分
Specifikacije
Sustav snimanja
DVD-RAM : DVD Video Recording format
DVD-R : DVD-Video format
DVD-R DL (Dual Layer) : DVD-Video format
DVD-RW : DVD-Video format
+R
+R DL (Double Layer)
+RW
Diskovi za snimanje
DVD-RAM:
DVD-R:
DVD-R DL:
DVD-RW:
+R:
+R DL:
+RW:
2× SPEED (Ver. 2.0),
2-3× SPEED (Ver. 2.1), 2-5× SPEED (Ver. 2.2)
1× SPEED (Ver. 2.0), 1-4× SPEED (Ver. 2.0),
1-8× SPEED (Ver. 2.0), 1-16× SPEED (Ver. 2.1)
2-4× SPEED (Ver. 3.0), 2-8× SPEED (Ver. 3.0)
1× SPEED (Ver. 1.1), 1-2× SPEED (Ver. 1.1),
2-4× SPEED (Ver. 1.2), 2-6× SPEED (Ver. 1.2)
2.4× SPEED (Ver. 1.0), 2.4-4× SPEED (Ver. 1.1),
2.4-8× SPEED (Ver. 1.2), 2.4-16× SPEED (Ver. 1.3)
2.4× SPEED (Ver. 1.0), 2.4-8× SPEED (Ver. 1.1)
2.4× SPEED (Ver. 1.1), 2.4-4× SPEED (Ver. 1.2)
Vrijeme snimanja
Maksimalno 8 sati (koristeći 4.7 GB disk)
XP: pribl. 1 sat, SP: pribl. 2 sata
LP: pribl. 4 sata, EP: pribl. 6 sati/8 sati
Video
Video sustav:
SECAM (samo ulaz)/PAL signal u boji, 625 linije, 50 polja
NTSC signal u boji, 525 linije, 60 polja
Sustav snimanja:
MPEG2 (Hybrid VBR)
Video u (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pin), AV3/AV4 (pin utičnica) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
Video in (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pin), AV3/AV4 (pin utičnica) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
S-Video u (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21 pin), AV3/AV4 (S terminal) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
S-Video in (PAL/NTSC):
AV2 (21 pin), AV3/AV4 (S terminal) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
Video izlaz (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pin), Video izlaz (pin utičnica) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
S-Video izlaz (PAL/NTSC):
AV1 (21 pin), S-Video Out (S terminal) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
RGB izlaz (PAL/NTSC): AV1 (21 pin) 0.7 Vp-p (PAL) 75 Ω, prekid
Video izlaz komponente (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1.0 Vp-p 75 Ω, prekid
PB: 0.7 Vp-p 75 Ω, prekid
PR: 0.7 Vp-p 75 Ω, prekid
TV-Sistem
Maksimum pribl. 441 sati s 250 GB HDD (način EP 8 sati)
XP: pribl. 55 sati, SP: pribl. 110 sati
LP: pribl. 221 sati, EP: pribl. 331 sati/441 sat
Sustav ugađanja
PAL-DK
SECAM-DKK1
(OIRT)
Maksimum pribl. 567 sati s 320 GB HDD (način EP 8 sati)
XP: pribl. 71 sati, SP: pribl. 142 sata
LP: pribl. 284 sati, EP: pribl. . 426 sati/567 sati
PAL-BGH
VHF:
SECAM-BG
UHF:
(CCIR)
CATV:
E2 do E12
E01 do E69
S01 do S05,
M1 do M10, U1 do U10,
S21 do S41
PAL-I
(Južna Afrika)
4 do 13
21 do 68
Diskovi za reproduciranje
DVD-RAM : DVD Video Recording format
DVD-R : DVD-Video format, DivX*1
DVD-R DL (Dual Layer) : DVD-Video format, DivX*1
DVD-RW : DVD-Video format, DVD Video Recording format
+R, +R DL (Double Layer), +RW
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA), Video CD
CD-R/CD-RW : CD-DA*1, Video CD*1, MP3*1, JPEG*1, DivX*1
Unutarnji HDD kapacitet
250 GB
320 GB
Optički pick-up
sustav s 1 lećom, 2 integracijska uređaja
(662 nm valna dužina za DVD, 780 nm valna dužina za CD)
LASERSKE specifikacije
Laserski proizvod prve klase (Pickup)
Valna dužina:
CD
780 nm valna dužina
DVD
662 nm valna dužina
Snaga lasera:
Sigurnosna zaštita ne odašilje štetna zračenja.
Audio
Sustav snimanja:
Audio ulaz:
Nivo ulaza:
Ulazna impedancija:
Audio izlaz:
Nivo izlaza:
Izlazna impedancija:
Digitalni audio izlaz:
Dolby Digital 2ch, Linear PCM (XP način)
AV1/AV2 (21 pin), AV3/AV4 (pin utičnica)
Standardan: 0.5 Vrms, Potpun: 2.0 Vrms na 1 kHz
Više od 10 kΩ
AV1/AV2 (21 pin), Audio ulaz (pin utičnica)
Standardan: 0.5 Vrms, potpun: 2.0 Vrms na 1 kHz
Manje od 1 kΩ
Optički terminal (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
HDMI Izlaz • Ovaj uređaj podržava “HDAVI Control 3” funkciju.
19 pin tip A: 1 pc
Pokrivenost kanala
VHF:
R1 do R12
UHF:
21 do 69
CATV: 44 MHz do 470 MHz
VHF:
UHF:
RF izlaz pretvarača:
Nije predviđen
SD Kartica (
)
Utor:
SD utor memorijske kartice: 1 kom
Kompatibilan medij:
SD memorijska kartica*2,
SDHC Memorijska kartica
Multimedijska kartica
Format:
FAT12, FAT16*3
U slučaju SD Memorijska kartica/Multimedijska kartica)
FAT32*3 (U slučaju SDHC Memorijska kartica)
Slika (JPEG)
Format datoteke slika:
JPEG odgovara DCF (Design rule for Camera File system)
Broj piksela:
Između 34 × 34 i 6144 × 4096
Pod uzorkovanje; 4:2:2 or 4:2:0
Vrijeme spajanja: pribl. 1.9 sec (6 M piksela, JPEG)
Video (SD Video)*4
Codec:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Format datoteke:
odgovara SD-Video formatu
DV ulaz
IEEE 1394 Standard, 4 pin : 1 pc
USB ulaz Tip A : 1 pc
USB standard:
USB 2.0 High Speed
USB 2.0 Full Speed
Format:
FAT16, FAT32
Video (SD Video)*4 (
)
Codec:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Format datoteke:
odgovara SD-Video formatu
Ostalo
Regionalni kod:
Radna temperatura:
Radni raspon vlage:
Napajanje:
Potrošnja energije:
Dimenzije (W×H×D):
Težina:
2
5°C to 40°C
10 % do 80 % RH (bez kondenzacije)
AC 220 do 240 V, 50 Hz
pribl. 36 W
430 mm×59 mm×326 mm
pribl. 4.2 kg
Potrošnja energije u stanju mirovanja:
Približno. 2 W (Način uštede energije)
Približno. 8 W (Način brzog starta)
Specifikacije su podložne promjenama bez najave.
Zaključenje je potrebno za kompatibilnu ponovnu reprodukciju.
Usklađeno s IE62107.
Ovaj je uređaj usklađen s „Chaoi VCD“ formatima dostupnim na tržištu,
uključujući CVD, DVCD i SVCD koji nisu usklađeni s IEC62107.
*3
Uključuje miniSD kartice. (Potrebno je umetnuti miniSD adapter.)
Uključuje microSD kartice. (Potrebno je umetnuti microSD adapter.)
*4
Ne podržava dugačka imena datoteka.
*5
Konverzija video snimanja i prijenos moguć je s kartice ili Panasonic
digitalne video kamere s HDD itd. na HDD ili DVDRAM disk. Nakon
konverzije video snimanja i prijenosa na HDD
ili DVD-RAM disk, moguća je ponovna reprodukcija.
• Smanjit će se iskoristiv kapacitet. (SD kartica)
*1
*2
RQT9070
77
DMREH58&68GN_RQT9075-L_eng.book 78 ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Glosar
Bitstream
Ovo je digitalni oblik višekanalnog audio podatka (npr. 5.1-kanalni)
prije nego što je dekodiran u različite kanale.
CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM je tehnologija kojom se zaštićuju prijenosi koje je dozvoljeno
snimati samo jednom. Takvi prijenosi mogu se snimati samo s
CPRM kompatibilnim snimačima i diskovima.
Datoteka
Ovo je prostor na tvrdom disku, disku ili SD kartici (
) gdje
je grupa podataka zajedno spremljena. U slučaju ovog uređaja,
odnosi se na mjesto gdje se spremaju slike (JPEG) i MPEG2
(
).
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Za razliku od standardnih veza, prenosi nekomprimirani digitalni
video i audio signal pomoću jednog kabela. Ovaj uređaj podržava
video izlaz visoke definicije [720p (750p), 1080i (1125i), 1080p
(1125p)] sa HDMI AV OUT terminala. Za uživanje u videu visoke
definicije potreban je kompatibilan TV prijamnik.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Ovo je sustav korišten za komprimiranje/dekodiranje slika u boji.
Ako odaberete JPEG kao sustav skladištenja na digitalne kamere,
itd. podaci će se komprimirati na 1/10–1/100 od izvorne veličine.
JPEG je koristan jer su oštećenja na kvaliteti slika manja uzme li se
u obzir stupanj kompresije.
Kontrola ponovne reprodukcije (PBC)
Dekoder
Dekoder vraća kodirane audio signale na DVD-u natrag u normalne.
Ova operacija naziva se dekodiranje.
Ako Video CD ima kontrolu ponovne reprodukcije, možete odabrati
scene i informacije pomoću izbornika. (Uređaj je kompatibilan s
verzijom 2.0 i 1.1.)
DivX
LPCM (Linearni PCM)
DivX je popularna medijska tehnologija koju je osmislio DivX, Inc.
DivX medijske datoteke sadrže visoko komprimirani video visoke
vizualne kvalitete koji zadržava relativno malu veličinu datoteke.
Dolby Digital
Ovo je metoda kodiranja digitalnih signala koju je razvio Dolby
Laboratories. Osim stereo (2-kanalni) zvuka, ovi signali također
mogu biti i višekanalnog audio. Velika količina audio informacija
može se snimiti na jedan disk pomoću ove metode. Kod snimanja
na ovom uređaju je Dolby Digital (2 kanalni) početna audio
postavka.
Down-mixing
Ovo je proces remiksiranja višekanalnog zvuka pronađenog
na nekim diskovima u dva kanala. Koristan je kad želite slušati
5.1-kanalni audio snimljen na DVD putem zvučnika na vašem TV
prijamniku. Neki diskovi zabranjuju down-mixing i ovaj uređaj tada
može samo reproducirati prednja dva kanala.
DTS (Digital Theater Systems)
Ovaj surround sustav koristi se u mnogim kino dvoranama. Postoji
dobra razdvojenost između kanala, te su mogući tako realistični
zvučni efekti. Dinamički raspon (Dynamic range) je razlika između
najniže razine zvuka koja se može čuti iznad buke koju proizvodi
oprema i najvišeg nivoa zvuka prije nego što dođe do distorzije.
Kompresija dinamičkog raspona znači smanjivanje prostora između
najglasnijih i najtiših zvukova. To znači da možete slušati pri niskoj
razini glasnoće ali i dalje jasno čuti dijalog.
Ovo su nekomprimirani digitalni signali, slični onima na CD-u.
Minijatura
Označuje minijaturan prikaz slike. Koristi se prilikom prikaza više
slika u obliku popisa.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Standard za efikasno komprimiranje i širenje videa u boji. MPEG2
je standard kompresije koji se koristi za DVD i satelitsku digitalnu
radiodifuziju. Ovaj uređaj snima programe koristeći MPEG2. SD
Video datoteke snimljene Panasonic SD video kamerom, itd., mogu
se kopirati na HDD ili DVD-RAM disk. MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Metoda komprimiranja zvuka koja komprimira zvuk u približno
jednu desetinu njegove veličine bez značajnog gubitka kvalitete
zvuka.
Napredno/Preplitanje
Standardni PAL video signal ima 576 (ili 625) prepletenih (i)
pretražnih linija, dok progresivno skeniranje, 576p (ili 625p), koristi
dupli broj pretražnih linija. Za NTSC standard, zovu se 480i (ili 525i)
i 480p (ili 525p). Pomoću naprednog izlaza možete uživati u videu
visoke rezolucije snimljenom na medijima kao što su DVD-Video.
Morate imati kompatibilan TV prijamnik kako bi mogli uživati u
naprednom videu. Panasonic TV prijamnik s 576 (625)/50i • 50p,
480 (525)/60i • 60p izlaznim je napredno kompatibilan.
Okviri i polja
Označavaju samostalnu sliku koja tvori video koji vidite na vašem
TV prijamniku. Svaki se okvir sastoji od dva polja.
Film i video
DVD-Video dokumenti snimani su pomoću filma ili videa. Ovaj
uređaj može odrediti koji tip koristiti te zatim koristiti najprikladniju
metodu naprednog ulaza.
Film:
Snimljen pri brzini od 25 okvira po sekundi (PAL
disk) ili 24 okvira po sekundi (NTSC disk). (NTSC
diskovi također snimaju 30 okvira po sekundi.)
Prikladno uglavnom za filmove.
Video:
Snimljen
pri brzini od 25 okvira po sekundi (PAL
FULL
disk) ili 30 okvira/60 polja po sekundi (NTSC disk).
Priklano uglavnom za TV dramske programe ili
animaciju.
Formatiranje
Formatiranje je postupak stvaranja medija kao što su DVD-RAM
mogućim za snimanje na opremi za snimanje. Možete formatirati
DVD-RAM, DVD-RW (samo kao DVD-Video format), +RW, SD
kartice (
) i HDD ili neupotrebljene +R and +R DL na ovom
uređaju. Formatiranje trajno briše sve sadržaje.
Frekvencija uzorkovanja
Uzorkovanje je proces konverzije visina uzoraka zvučnih valova
(analogni signal) uzetih u utvrđenim periodima u znamenke
(digitalno kodiranje). Frekvencija uzorkovanja predstavlja broj
uzoraka uzetih po sekundi. Što su brojke veće, reprodukcija
originalnog zvuka biti će vjernija.
HDD (Hard disk drive – Pogon tvrdog diska)
RQT9075
78
Ovo je naprava za spremanje velike količine podataka na
kompjutere itd. Disk površine tretirane magnetskom tekućinom se
okreće i magnetska glava je dovedena u neposrednu blizinu kako bi
omogućila čitanje i bilježenje velikih podataka pri velikim brzinama.
Okvir
Polje
Polje
• Okvir pokazuje dva polja, stoga može doći do zamućivanja, ali je
kvaliteta slike općenito bolja.
• Polje daje manje podataka o slici, ali može biti grublja, ali nema
zamućivanja.
Pan&Scan/Letterbox
Općenito, DVD-Video proizvode se s namjerom da se gledaju na
Tv prijamnicima širokog ekrana (16:9 omjer širine i visine slike), pa
slike često ne odgovaraju. Dva stila slika Pan & Scan” i “Letterbox”,
rješavaju ovaj problem.
FULLPan & Scan: Bočne strane su izrezane pa slika
ispunjava ekran.
Letterbox:
Pogon
Na vrhu i dnu slike se pojavljuju crne
trake, pa se slika sama pojavljuje u
omjeru širine i visine od 16:9.
Na primjeru ovog uređaja, odnosi se na tvrdi disk (HDD), disk (DVD)
i SD karticu (SD) (
). Pogoni vrše čitanje i pisanje podataka.
DMREH58&68GN_RQT9075-L_eng.book 79 ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Postupak koji omogućuje reprodukciju snimljenih CD-R, CD-RW,
DVD-R, itd. na opremi koja može reproducirati takve medije.
Možete zaključiti DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format),
+R, +R DL na ovom uređaju. Nakon zaključenja, disk je samo za
reprodukciju i ne možete ga više uređivati niti na njega snimati.
Međutim, zaključeni DVD-RW ponovo se može formatirati za
snimanje.
Zaštita
Možete spriječiti slučajno brisanje postavljanjem zaštite od
kopiranja i brisanja. RGB
Odnosi se na tri primarne boje svijetla: crvena (red, R), zelena
(green, G) i plava (blue, B) i također metodu proizvodnje videa koja
ih koristi. Dijeljenjem video signala u tri boje kod prijenosa, smanjuje
se šum kako bi dobili još veću kvalitetu slika.
Gracenote® Opis tvrtke
Tehnologiju prepoznavanja glazbe i sličnih podataka pruža
tvrtka Gracenote®. Gracenote predstavlja industrijski standard u
tehnologiji prepoznavanja glazbe i reprodukciji sličnih sadržaja.
Za više informacija posjetite www.gracenote.com.
Gracenote® Zaštitni znakovi
Glazbeni i CD podaci iz tvrtke Gracenote, Inc., copyright © 2007
Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2007 Gracenote.
Ovaj proizvod ili usluga obuhvaćeni su jednim ili više američkih
patenata: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 te ostalim
objavljenim i predstojećim patentima. Neke usluge pružene
su pod licencijom tvrtke Open Globe, Inc. u slučaju američkog
patenta: #6,304,523.
Gracenote i CDDB su registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote. Gracenote znak i logotip te logo “Powered by
Gracenote” zaštitni su znakovi tvrtke Gracenote.
Gracenote® Ugovor o licenci s krajnjim korisnikom
KORIŠTENJE OVOG PROIZVODA PODRAZUMIJEVA
PRIHVAĆANJE DOLJE NAVEDENIH UGOVORA.
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke Gracenote, Inc. iz
Emeryvillea, Kalifornija („Gracenote”). Softver tvrtke Gracenote
(„softver tvrtke Gracenote”) omogućuje ovoj aplikaciji identifikaciju
diska i/ili datoteke te dobivanje glazbenih podataka, uključujući
ime, izvođača, zapis i podatke vezane za naslov („podaci tvrtke
Gracenote”) s umreženih poslužitelja ili ugrađenih baza podataka
(skupno, „poslužitelji tvrtke Gracenote”) te izvođenje drugih
funkcija. Podatke tvrtke Gracenote možete koristiti preko funkcija
ove aplikacije ili uređaja namijenjenih krajnjem korisniku.
Suglasni ste da ćete koristiti podatke, softver i poslužitelje tvrtke
Gracenote isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe. Suglasni ste
da nećete ustupiti, kopirati, prenijeti ili prebaciti softver ili bilo kakve
podatke u vlasništvu tvrtke Gracenote trećoj osobi. SUGLASNI STE
DA NEĆETE KORISTITI ILI ISKORIŠTAVATI PODATKE, SOFTVER I
POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE, OSIM AKO TO IZRIČITO NIJE
DOPUŠTENO OVIM UGOVOROM.
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i double-D
simbol su zaštićeni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
“DTS” je registrirani zaštićeni znak tvrtke DTS, Inc. i “DTS
2.0+Digital Out” je zaštićeni znak tvrtke DTS, Inc.
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu od kopiranja
koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima
intelektualnog vlasništva. Korištenje ove zaštićene tehnologije mora
odobriti Macrovision i namijenjena je za kućne namjene i druge ograničene
projekcije, osim ako tvrtka Macrovision nije drugačije odredila. Zabranjen je
obrnuti inženjering ili rastavljanje.
• SDHC logotip je zaštićeni znak.
• Dijelovi ovog uređaja su zaštićeni od kopiranja i na raspolaganju su
prema licenci ARIS/SOLANA/4C.
1080i
U jednoj slici visoke definicije, 1080 (1125) naizmjenične linije
skeniranja prolaze svakih1/50 u jednoj sekundi kako bi stvorile sliku
s preplitanjem. Pošto 1080i (1125i) više nego udvostručuje trenutne
televizijske prijenose 480i (525i), detalji su mnogo jasniji te se
dobiva stvarnija i bogata slika.
1080p
U jednoj slici visoke definicije, 1080 (1125) linije skeniranja
istodobno prolaze svake1/50 u jednoj sekundi kako bi se dobila
progresivna slika. Pošto progresivni video ne izmjenjuje slike
skeniranja kao interlace, treperenje zaslona svedeno je na
minimum.
720p
U jednoj slici visoke definicije, 720 (750) linije skeniranja
istovremeno prolaze svake 1/50 u jednoj sekundi kako bi se dobila
progresivna slika. Pošto progresivni video ne izmjenjuje slike
skeniranja kao interlace, treperenje zaslona svedeno je na
minimum.
Glosar
Zaključenje
Suglasni ste da će vaša neisključiva licencija za korištenje podataka, softvera
i poslužitelja tvrtke Gracenote biti prekinuta ukoliko prekršite ovdje navedene
odredbe. Ukoliko dođe do prekida vaše licencije, suglasni ste prekinuti
bilo kakvo korištenje podataka, softvera i poslužitelja tvrtke Gracenote.
Tvrtka Gracenote zadržava sva prava na podatke, softver i poslužitelje
tvrtke Gracenote, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kom slučaju tvrtka
Gracenote neće biti odgovorna za potraživanja od strane korisnika vezana za
bilo kakve informacije koji korisnici pruže. Suglasni ste da tvrtka Gracenote,
Inc. može prisilno i u svoje ime koristiti svoja prava naznačena ovim
Ugovorom protiv Vas.
Usluga tvrtke Gracenote koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita
u statističke svrhe. Svrha nasumično dodijeljenih numeričkih identifikatora
je omogućavanje usluzi tvrtke Gracenote prebrojavanje upita bez ikakvog
znanja o vašem identitetu. Pogledajte internetsku stranicu za više informacija
o zaštiti privatnosti tvrtke Gracenote vezanih za njezine usluge.
Licencija nad softverom i svim podacima tvrtke Gracenote dodijeljena vam
je „kao što jest“. Tvrtka Gracenote ne jamči, eksplicitno ili implicitno, točnost
bilo kojeg Gracenote podatka dobivenog preko poslužitelja tvrtke Gracenote.
Tvrtka Gracenote zadržava pravo brisanja podataka s poslužitelja te pravo
promjene kategorija podataka iz bilo kojeg razloga koji tvrtka Gracenote
smatra opravdanim. Tvrtka Gracenote ne jamči da njezin softver i poslužitelji
nemaju grešaka ili da će se rad njezinog softvera i poslužitelja odvijati
bez smetnji. Tvrtka Gracenote nije obavezna pružiti vam nove,poboljšane
ili dodatne vrste ili kategorije podataka koje tvrtka Gracenote bude u
budućnosti imala u svojoj ponudi te zadržava pravo prekida svojih usluga u
svakom trenutku.
TVRTKA GRACENOTE ODRIČE SE SVIH JAMSTAVA, EKSPLICITNIH
ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA
IMPLICIRANA JAMSTVA TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, PRIKLADNOSTI
ZAS ODREĐENU SVRHU, NASLOV I NEKRŠENJE ZAKONA. TVRTKA
GRACENOTE NE DAJE JAMSTVO VEZANO ZA REZULTATE DOBIVENE
VAŠIM KORIŠTENJEM SOFTVERA ILI BILO KOJEG POSLUŽITELJA
TVRTKE GRACENOTE. TVRTKA GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU NIJE
ODGOVORNA ZA BILO KAKVE POSLJEDIČNE ILI NEPREDVIĐENE ŠTETE
ILI BILO KAKAV GUBITAK IMOVINE ILI PRIHODA.
Službeni proizvod za koji je DivX® izdao certifikat.
Reproducira sve verzije DivX® videa (uključujući DivX®6) sa standardnom
reprodukcijom DivX® medijskih datoteka.
DivX, DivX Certified i pridruženi logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivX,
Inc. i koriste se prema licenci.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
HDAVI Control™ je zaštićeni znak tvrtke Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd.
ShowView je trgovačka marka tvrtke Gemstar Development Corporation.
ShowView sustav se proizvodi pod licencom tvrtke Gemstar Development
Corporation.
RQT9075
79
DMREH58&68GN_RQT9075-L_eng.book 88 ページ 2008年2月29日 金曜日 午前11時40 分
Kazalo
Album (CD)
Reprodukcija........................................ 34
Uređivanje............................................ 43
Album (Nepokretna slika)
Reprodukcija........................................ 32
Uređivanje............................................ 42
Audio
Reprodukcija........................................ 28
Automatsko ponavljanje snimanja......... 27
AV2 postavke............................................ 62
Brisanje
Album (CD)........................................... 43
Album (slike)......................................... 42
Grupa (MP3)......................................... 43
Naslov............................................ 19, 39
Poglavlje......................................... 39, 41
Popis za reprodukciju.......................... 41
Slika..................................................... 43
Svi naslovi............................................ 57
Zapis (MP3).......................................... 43
Brzi start.................................................... 17
Brz pregled................................................ 28
CPRM......................................................... 78
Čišćenje
Disk...................................................... 15
Glavni uređaj.......................................... 5
Leća....................................................... 5
Direktna navigacija................. 29, 32, 38, 42
Direktno snimanje s TV-prijemnika........ 36
Diskovi................................................. 11-12
DivX.......................................... 14, 30-31, 78
Djelomično brisanje................................. 39
DV automatsko snimanje......................... 24
Format................................................. 57, 78
FR (Način prilagodljivog snimanja)......... 21
Glazba na HDD-u
Kopiranje.............................................. 52
Reprodukcija........................................ 34
Uređivanje............................................ 43
Glazbeni zapis........................................... 54
Gracenote® baza podataka...................... 52
Grupa (MP3)
HDAVI kontrola................... 9, 36-37, 62, 66
HDMI.......................................... 9, 62, 66, 78
High-speed kopija.................................... 60
Ime
Album (CD)........................................... 43
Album (slike)......................................... 42
Disk...................................................... 56
Grupa (MP3)......................................... 43
Naslov............................................ 25, 39
Popis za reprodukciju.......................... 41
Unošenje teksta................................... 44
Istovremeno snimanje i
reproduciranje.......................................... 22
Izbornik
DivX.................................................30-31
MP3...................................................... 31
Podešavanja........................................ 59
Jezik
JPEG........................................ 14, 32-33, 78
Kanal
Kod daljinskog upravljača....................... 63
Kopiranje
Glazba.................................................. 52
SD Video.............................................. 49
Slike..................................................... 50
Naslov/Popis za reprodukciju.............. 45
Kopiranje (popis za reprodukciju)........... 41
Kut.............................................................. 54
Postavke.............................................. 59
LPCM................................................... 61, 78
MP3...................................................... 14, 31
Kopiranje.............................................. 52
Reprodukcija.................................. 31, 34
Uređivanje............................................ 43
Način
Nepomičan način................................. 61
Snimanje.............................................. 21
Nastavak reprodukcije............................. 28
Osposobljavanje diskova na drugoj
opremi – Završetak................................... 58
Pauziranje TV programa koji
trenutno gledate (Pause Live TV)............ 35
VIERA................................................... 37
Podešavanja.............................................. 59
Podešavanje kvalitete zvuka................... 55
(Izbornik zvuka)
Podešavanje kvalitete slike..................... 55
(Izbornik slike )
Podjela naslova........................................ 39
Poglavlje.............................................. 28, 38
Pokretanje................................................. 63
Popis kodova....................................... 69
Prikaz na zaslonu................................. 61
Glazbeni zapis................................ 54, 60
Titl.................................................. 54, 60
Pomoćno snimanje................................... 27
Ponavljanje reprodukcije................... 34, 55
Popis za reprodukciju.............................. 40
Postavke digitalnog audio izlaza...... 61, 62
Postavke sata........................................... 63
Postavke zemlje....................................... 10
Povezano programirano snimanje
preko vanjske opreme (digitalni/
satelitski prijamnik) EXT LINK........ 23, 62
Prikaz na zaslonu/Jezik........................ 61
Prilagodljivo snimanje.............................. 22
Programirano snimanje............... 18, 25-27
Progresivno......................................... 55, 78
Ručno................................................... 59
Postavke.............................................. 63
Promjena prikaza sličica......................... 39
Prozor IZBORNIKA ZA FUNKCIJE.......... 35
Uređivanje............................................ 43
Q-Link.................................................. 36
Razina ograničenja................................... 60
Reprodukcija dok snimate...................... 22
Ručno preskakanje.................................. 28
Sastavljanje poglavlja........................ 28, 39
Sastavljanje popisa za reprodukciju....... 40
SD kartica.................................................. 13
ShowView.................................................... 18
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
Slike
Kopiranje.............................................. 50
Uređivanje............................................ 42
Reprodukcija........................................ 32
Snimanje.................................................... 17
Širina i visina.................................. 20, 60
Automatsko ponavljanje....................... 27
Direktno snimanje s TV-a..................... 36
DV automatsko snimanje..................... 24
Vanjska oprema................................... 23
Prilagodljivo snimanje.......................... 22
Važne napomene................................. 20
Način.................................................... 21
Pomoć.................................................. 27
Tajmer.......................................18, 25-27
Spajanje
Antena.............................................. 8, 67
Pojačalo, komponenta sustava,
prijamnik............................................... 66
Digitalni prijamnik, satelitski
prijamnik, dekoder........................... 8, 67
DV ulazni terminal................................ 24
HDMI................................................ 9, 66
TV-prijemnik............................8, 9, 65-67
VCR................................................ 65, 67
Svojstva
Popis za reprodukciju.......................... 41
Slike............................................... 32, 42
Naslov.................................................. 39
Teletekst.................................................... 17
Time Slip.................................................... 28
Titl
Disk...................................................... 54
TV sustav (PAL/NTSC).............................. 62
Ugađanje
Uključenje audia/titlova na disku
(Izbornik diska)......................................... 54
Uređivanje
Glazba na HDD-u................................. 43
Naslov.................................................. 38
Poglavlje............................................... 38
Popis za reprodukciju.......................... 41
Slika..................................................... 42
USB
Kopiranje (glazba)................................ 52
Kopiranje (SD Video)............................ 49
Kopiranje (slike).................................... 50
Podržavanje formata............................ 13
Reprodukcija........................................ 30
Ulaganje............................................... 15
Ušteda energije........................................ 63
VIERA Link........................... 9, 36-37, 62, 66
Visina i širina............................................. 10
VPS/PDC................................................... 27
Zaključavanje............................................ 64
Zaštita
Album (slike)......................................... 42
Disk...................................................... 56
Kartica.................................................. 56
Ladica.................................................. 56
Naslov.................................................. 39
Slike..................................................... 42
Završetak............................................ 58, 78
RQT9075-L
F0308YU0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement