Panasonic | DMREH65 | Operating instructions | Panasonic DMREH65 Operating Instructions

EH55_Sw.book Page 1 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Bruksanvisning
Kortfattet betjeningsvejledning
DVD-inspelare
DVD-optager
Modell nr.
Model nr.
DMR-EH65
DMR-EH65
Regionskoder som stöds av
denna enhet
DVD-spelare och DVD-Video tilldelas region s
koder i enlighet med var de säljs.
≥Regionskoden för denna enhet är “2”.
≥Apparaten spelar DVD-Video med etiketter
innehållande “2” eller “ALL”.
Områdekoder denne enhed
understøtter
Regionsnumre allokrers til DVD-afspillere og
DVD-Video i overensstemmelse med det sted,
hvor de sælges.
≥Områdekoden for denne enhed er “2”.
≥Aparatet kan afspille DVD-Video, som er
mærket med etiketter med “2” eller “ALL”.
Exempel:
Eksempel:
2
ALL
2
3
5
Kära kund
Tack för valet av denna apparat. Läs igenom
bruksanvisningen noga för att uppnå bästa resultat
och maximal säkerhet.
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter,
använder eller justerar denna produkt. Spara denna
bruksanvisning.
Kære kunde
Tak, fordi du har købt dette produkt. Du skal læse
denne betjeningsvejledning for at få fuldt udbytte af
afspilleren samt af hensyn til din sikkerhed.
Læs venligst hele denne betjeningsvejledning, før du
tilslutter, betjener eller indstiller dette apparat. Gem
vejledningen til senere brug.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
Denne opsætningsguide giver enkle
beskrivelser af grundlæggende
operationer.
Se venligst den medfølgende
betjeningsvejledning på engelsk
angäende detaljer.
Systemet GUIDE Plus+ är tillgängligt i följande
länder:
Belgien/Frankrike/Holland/Italien/Schweiz/
Spanien/Tyskland/Österrike
(Kring slutet av februari 2006)
≥Det kan hända att denna tjänst inte är tillgänglig i
vissa områden även i ovanstående länder.
≥Det kan ske ändringar i serviceområdena.
GUIDE Plus+ systemet er til rådighed i de
følgende lande:
Belgien/Frankrig/Holland/Italien/Schweiz/
Spanien/Tyskland/Østrig
(pr. ultimo februar 2006)
≥Det er ikke sikkert, at denne service er til
rådighed i nogle områder, selv i de ovennævnte
lande.
≥Der kan være ændringer i serviceområderne.
EC
RQT8438-J
EH55_Sw.book Page 2 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
SUOMI
VARNING!
VAROITUS!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA
BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN
UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM
ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS:
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISKA
STÖTAR OCH SKADOR PÅ PRODUKTEN FÅR DEN INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN, FUKTIGHET, VATTENDROPPAR
ELLER VATTENSTÄNK, OCH INGA FÖREMÅL SOM ÄR
FYLLDA MED VÄTSKA, SÅ SOM VASER, BÖR PLACERAS PÅ
APPARATEN.
TULIPALO-, SÄHKÖISKUVAARAN TAI TUOTETTA
KOHTAAVAN MUUN VAHINGON VÄHENTÄMISEKSI EI
LAITETTA SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE,
VESIPISAROILLE TAI ROISKEELLE, EIKÄ NESTETTÄ
SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN ESIMERKIKSI MALJAKOITA,
SAA ASETTAA LAITTEEN PÄÄLLE.
VAROITUS!
VARNING!
≥FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,
INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE I EN
BOKHYLLA, ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA
BEGRÄNSADE UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK
FÖR ELSTÖTAR OCH BRAND PÅ GRUND AV
ÖVERHETTNING, KONTROLLERA ATT GARDINER ELLER
ANDRA FÖREMÅL INTE FÖRHINDRAR APPARATENS
VENTILERING.
≥SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE
ÄR FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR,
GARDINER ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.
≥STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT
TÄNT STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.
≥GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT
SÄTT.
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER
MED MODERAT KLIMAT.
Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar
emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet
mellan produkten och mobiltelefonen om störningarna är
uppenbara.
Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och
nätkontakten bör placeras så att den är lätt att nå ifall det skulle
uppstå något problem.
CLASS 1
LASER PRODUCT
≥ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI
EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI
TULIPALOVAARA.
≥ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
≥ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
≥HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA
TAVALLA.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA
ILMASTOSSA.
Laite tulee asettaa lähelle verkkopistorasiaa ja pistokkeen täytyy
olla sellaisessa asennossa, että siihen on helppo tarttua
ongelman sattuessa.
NORSK
ADVARSEL!
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER
ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE
BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å
REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE OG
REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT
PERSONELL.
ADVARSEL:
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT
ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE APPARATET
IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET, VANNDRÅPER
ELLER VANNSPRUT. DET MÅ HELLER IKKE PLASSERES
GJENSTANDER FYLT MED VANN, SLIK SOM
BLOMSTERVASER, OPPÅ APPARATET.
ADVARSEL!
(Apparatens insida)
(Tuotteen sisällä)
(Produktets innside)
RQT8438
2
2
Förvara små minneskort som SD-kort utom räckhåll för
barn. Sök omedelbart läkare, om någon råkar svälja ner
kortet.
≥APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET
INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET STED
HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE ER
UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT GARDINER ELLER
LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR
ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV
OVERHETING UNNGÅS.
≥APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE
DEKKES TIL MED AVISER, BORDDUKER , GARDINER OG
LIGNENDE.
≥PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS, OPPÅ
APPARATET.
≥BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR
MILJØET.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
Utstyret bør plasseres i nærheten av AC-stikkontakten, og
støpslet må være lett tilgjengelig hvis det skulle oppstå
problemer.
EH55_Sw.book Page 3 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Innehåll
Redigering
Redigering av titlar/kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Huvudapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Apparatens display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Redigering av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
GUIDE Plus+ datanerladdning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Redigering av programlistor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ändring av inställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Göra inställninga för teven och fjärrkontrollen . . . . . . 22
Inställningar för progressiv video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Inspelning
Inspelning av tv-program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Isättning/Utmatning av skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att ange en tid då inspelningen ska stoppas – Inspelning
med en knapptryckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar för höghastighetskopiering . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flexibel inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning medan du spelar in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
26
27
27
Skapa, redigera och spela spellistor. . . . . . . . . . . . . . . 46
46
47
47
47
Komma igång
Skapa spellistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redigera och spela spellistor/kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operationer för spellistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operationer för kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operationer för album och bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Radera Navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Använda DELETE Navigator för att radera . . . . . . . . . . . . . . . 50
Radering av titlar eller bilder under pågående
uppspelning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kopiera
Inspelning
STEG 1 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
STEG 2 Inställning av kanaler och TV bildformat . . . . 18
GUIDE Plus+ Systeminställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Redigera titlar/kapitel och spela kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Operationer för titlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Operationer för kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kopiering av titlar eller spellistor . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiering med kopieringslista–Advanced Copy . . . . . . . . . . . .
Vid kopiering till en DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideoformat), +R och +R DL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiering av rörliga MPEG2-bilder från ett SD-kort . . . . . . . . .
52
53
55
55
Kopiering av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kopiering med kopieringslista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kopiering av alla stillbilder till ett kort–Copy All Pictures . . . . . 57
Uppspelning
Komma igång
Hårddisk-, skiv- och kortinformation . . . . . . . . . . . . . . . 4
Viktiga anmärkningar för inspelning . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rätt hantering av hårddisken (HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hantering av skivor och kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skötsel av apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Medföljande tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Information om fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Referensguide för styrknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kopiering från en videobandspelare. . . . . . . . . . . . . . . 58
Manuell inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Automatisk DV-inspelning (DV Auto Rec) . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
31
31
31
32
32
32
Inspelning av radioutsändning från
extern utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Att ange timerinspelningar på tv-apparaten. . . . . . . . . . . . . . . 33
Inspelning från digital/satellitmottagare eller dekoder . . . . . . . 33
Länkade timerinspelningar med extern utrustning
(digital/satellitmottagare) — EXT LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Uppspelning
Uppspelning av inspelade program/Uppspelning av
skivor endast för uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Manövreringar under uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ändra ljudet under uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Spela DivX skivor, MP3-filer och
stillbilder (JPEG/TIFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Angående DivX skivor, MP3-filer och
stillbilder (JPEG/TIFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja filtyp att spela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning av DivX-skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning av MP3-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning av stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användbara funktioner vid stillbildsvisning . . . . . . . . . . . . . . .
37
38
38
39
40
41
Gemensamma procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av skydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att ge namn åt en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radering av alla titlar och spellistor—Delete all titles . . . . . . . .
Radering av allt innehåll på en skiva eller ett kort
—Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja bakgrundsstil–Top Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att välja om man vill visa Top Menu först
–Auto-Play Select. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Möjliggöra uppspelning av skivor på annan utrustning
–Finalize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att skapa Top Menu–Create Top Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skriva in text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNCTIONS-rutan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnlås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändring av apparatens inställningar. . . . . . . . . . . . . . .
Gemensamma procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar i sammandrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TV System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuell tidsinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redigering
31
Operationer som är länkade till tv-apparaten
[Kontroll med HDMI (HDAVI ControlTM)/Q Link] . . . . . 59
Hårddisk-, skiv- och korthantering . . . . . . . . . . . . . . . . 60
60
60
60
61
61
62
62
Kopiera
30
30
Praktiska funktioner
62
62
63
64
64
65
65
66
69
70
71
Praktiska
funktioner
28
29
Referensdel
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofta ställda frågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökningshjälp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
74
76
80
82
83
84
Referensdel
Att använda GUIDE Plus+ systemet för att göra
timerinspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manövreringar i GUIDE Plus+-systemet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda SHOWVIEW-nummer för att göra
timerinspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuellt programmera timerinspelningar . . . . . . . . . . . . . . . .
Att avbryta en inspelning när inspelningen
redan har börjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att koppla ur apparaten från beredskapsläget
för inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anmärkningar om timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollera, ändra eller radera ett program . . . . . . . . . . . . . . .
Hjälpinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk ersättning av inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VPS/PDC-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda skärmmenyer/Statusmeddelanden . . . . . . . . 42
Använda skärmmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Statusmeddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
RQT8438
3
3
EH55_Sw.book Page 4 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Hårddisk-, skiv- och kortinformation
Hårddisk och skivor som kan användas för inspelning och uppspelning
Skivtyp
Hårddiskenhet (HDD)
≥250 GB
Logotyp
–
Indikeras i denna
bruksanvisning av
DVD-RAM
≥4,7 GB/9,4 GB, 12 cm
≥2,8 GB, 8 cm
[HDD]
[RAM]
DVD-Video inspelningsformat
Inspelningsformat
Data som kan spelas in
och spelas upp
Detta är en inspelningsmetod för inspelning och redigering av tv-sändningar och så vidare.
≥Du kan ta bort oönskade delar av en titel, skapa spellistor etc.
≥Digitala sändningar som medger “Inspelning endast en gång” kan spelas in på en CPRMkompatibel skiva.
Video
Stillbilder
Video
Stillbilder
Omskrivbar§1
Y
Y
Uppspelning på andra
spelare§2
–
Endast på DVD-RAM-kompatibla spelare.
Kompatibel med inspelning
i hög hastighet§3
–
Upp till 5X inspelningshastighet.
Vad du kan göra med denna apparat (Y: Möjligt, t: Ej möjligt)
Inspelning av sändningar
som medger en kopia
Y
Y [Endast CPRM-kompatibla skivor (➡ 80)]
Inspelning av både M 1
och M 2 för tvåspråkiga
inspelningar§4
Y
Y
Inspelning av 16:9
bildformat§4
Y
Y
Skapa och redigera
spellistor
Y
Y
Skivtyp
DVD-R
≥4,7 GB, 12 cm
≥1,4 GB, 8 cm
DVD-R DL
(Dual lager på enkel sida)
≥Du kan inte spela in direkt på en
DVD-R DL på den här apparaten (➡ 8)
DVD-RW
≥4,7 GB, 12 cm
≥1,4 GB, 8 cm
Logotyp
Indikeras i denna
bruksanvisning av
[-R] före stängning
[-R]DL] före stängning
[-RW‹V›] före stängning
[DVD-V] efter stängning
[DVD-V] efter stängning
[DVD-V] efter stängning
DVD-Videoformat
Inspelningsformat
Data som kan spelas in
och spelas upp
Denna inspelningsmetod är den samma som DVD-Video som säljs i handeln.
≥Digitala sändningar som medger “Inspelning endast en gång” kan inte spelas in.
Video
Video
t
t
Y
Uppspelning på andra
spelare§2
Endast efter att ha stängt skivan
(➡ 62, 81).
Endast på DVD-R DL kompatibla
spelare sedan skivan stängts
(➡ 62, 81).
Endast efter att ha stängt skivan
(➡ 62, 81).
Kompatibel med inspelning
i hög hastighet§3
Upp till 16X inspelningshastighet.
Upp till 4X inspelningshastighet.
Upp till 6X inspelningshastighet.
t
t
t
t [Endast ett spelas in. (➡ 67, Bilingual
Audio Selection)]
t [Endast ett spelas in. (➡ 67,
Bilingual Audio Selection)]
t [Endast ett spelas in. (➡ 67,
Bilingual Audio Selection)]
Inspelning av 16:9
bildformat§4
t (Bilden spelas in i 4:3 bildformat).
t (Bilden spelas in i 4:3
bildformat).
t (Bilden spelas in i 4:3
bildformat).
Skapa och redigera
spellistor
t
t
t
Omskrivbar§1
Video
Vad du kan göra med denna apparat (Y: Möjligt, t: Ej möjligt)
Inspelning av sändningar
som medger en kopia
Inspelning av både M 1
och M 2 för tvåspråkiga
inspelningar§4
RQT8438
4
4
(forts. på nästa sida)
EH55_Sw.book Page 5 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Hårddisk och skivor som kan användas för inspelning och uppspelning
Skivtyp
Logotyp
Indikeras i denna
bruksanvisning av
+R§5
≥4,7 GB, 12 cm
+R DL
(Double lager på enkel sida)
≥Du kan inte spela in direkt på en
+R DL på den här apparaten (➡ 8)
+RW
–
–
–
[+R] före stängning
[+R]DL] före stängning
[DVD-V] efter stängning
[DVD-V] efter stängning
Hårddisk-, skiv- och kortinformation
(forts.)
[+RW]
+VR (+R/+RW Video Recording)-format
Inspelningsformat
Data som kan spelas in
och spelas upp
Den här metoden används för att spela in rörliga bilder på +R/+RW-skivor.
Du kan spela upp sådana skivor som spelats in med den här metoden på ett liknande sätt
som innehåll som spelas in i DVD-Videoformat.
≥Digitala sändningar som medger “Inspelning endast en gång” kan inte spelas in.
≥När skivan stängts eller en toppmeny skapats, kan du spela skivan på DVD-spelare eller annan utrustning.
Video
Video
Video
t
t
Y
Uppspelning på andra
spelare§2
Endast efter att ha stängt skivan
(➡ 62, 81).
Endast på +R DL kompatibla spelare
sedan skivan stängts (➡ 62, 81).
Endast på +RW-kompatibla
spelare.
Kompatibel med inspelning
i hög hastighet§3
Upp till 16X inspelningshastighet.
Upp till 2,4X inspelningshastighet.
Upp till 4X
inspelningshastighet.§6
t
t
t
t [Endast ett spelas in. (➡ 67,
Bilingual Audio Selection)]
t [Endast ett spelas in. (➡ 67,
Bilingual Audio Selection)]
t [Endast ett spelas in. (➡ 67,
Bilingual Audio Selection)]
t (Bilden spelas in i 4:3 bildformat).
t (Bilden spelas in i 4:3 bildformat).
t (Bilden spelas in i 4:3
bildformat).
t
t
t
Omskrivbar§1
Vad du kan göra med denna apparat (Y: Möjligt, t: Ej möjligt)
Inspelning av sändningar
som medger en kopia
Inspelning av både M 1
och M 2 för tvåspråkiga
inspelningar§4
Inspelning av 16:9
bildformat§4
Skapa och redigera spellistor
§1
§2
§3
§4
§5
§6
Inspelbart diskutrymme ökar ej även om programmet raderas för en engångsskiva.
[RAM] Kan spelas på Panasonic DVD-inspelare och DVD-RAM kompatibla DVD-spelare.
Om du använder DVD-R DL, +R DL eller +RW, använd en kompatibel utrustning.
Höghastighetsskivor som listas här är kompatibla med denna spelare. Men så är inte kopieringshastigheten.
För mer information (➡ 8, Viktiga anmärkningar för inspelning)
+R skivor inspelade med denna enhet och +R skivor inspelade med en annan Panasonic DVD-inspelare kan vara inkompatibla. Dock är skivor
som stängts kompatibla och kan spelas.
Du kan spela skivor inspelade med 8X inspelningshastighet på annan utrustning.
≥Vi rekommenderar användning av Panasonic skivor och kort. Vi rekommenderar bruk av DVD-RAM-skivor med kassett för att skydda dem från
repor och smuts.
≥Det är möjligt att du inte kan spela in beroende på skivans tillstånd och du inte kan spela upp beroende på inspelningens egenskaper.
≥Det går inte att spela in program med begränsningen “Inspelning endast en gång” på CPRM-kompatibla DVD-R och DVD-RW på denna
apparat. Andra typer av program kan spelas in som DVD-Videoformat.
≥Denna apparat kan inte spela in på skivor som innehåller både PAL- och NTSC-signaler. (Dock kan program av båda typerna spelas in på
hårddisken). Korrekt uppspelning av skivor inspelade med både PAL och NTSC på en annan apparat kan inte garanteras.
[Anmärkning]
När “On” är inställt på “Rec for High Speed Copy”, gäller begränsningarna för inspelning av sekundärt ljud etc. även för DVD-RAM. Ställ in denna
inställning på “Off” om höghastighetskopiering till DVD-R etc. inte behövs vid inspelning av ett program (➡ 26).
Stänga
En procedur som möjliggör spelning av en inspelad skiva på utrustning där sådana media kan spelas. När du stängt skivan kan den bara
användas för uppspelning och du kan inte spela in eller redigera mer. (➡ 62)
Formatering
Formatering är processen för att göra media som till exempel DVD-RAM inspelningsbara på inspelningsutrustning. (➡ 61)
Du kan inte spela in direkt på en DVD-R DL och +R DL på den här apparaten.
Spela in på hårddisken och kopiera sedan till skivan.
När du spelar DVD-R DL (Dual Layer, enkelsidiga) och +R DL (Double Layer, enkelsidiga)
DVD-R DL (Dual Layer, enkelsidig) och +R DL (Double
Layer, enkelsidig) har två skrivbara lager på ena sidan.
Om det inte finns tillräckligt utrymme på det första
lagret för inspelning av ett program, så spelas
balansen in på det andra lagret. När du spelar upp en
titel som spelats in på båda lagren, så växlar
apparaten automatiskt om mellan lagren och spelar
upp titeln på samma sätt som ett normalt program.
Video och ljud kan emellertid tillfälligt klippas av när
apparaten växlar mellan lagren.
Vid byte av lager:
Video och ljud kan tillfälligt avbrytas
Andra inspelningsbara lagret
(Diskens inre
sektion)
Tillgängligt
utrymme
Första inspelningsbara lagret
DVD-R DL
+R DL
Titel 1
(Diskens yttre
sektion)
Titel 2
Riktning för uppspelning
RQT8438
5
∫ Inspelningslägen och ungefärliga inspelningstider ➡ 25
5
EH55_Sw.book Page 6 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Hårddisk-, skiv- och kortinformation
Skivor endast för uppspelning (12 cm/8 cm)
Skivtyp
DVD-Video
DVD-Audio
DVD-RW (DVD-Video inspelningsformat)
[DVD-A]
[-RW‹VR›]
Logotyp
Indikeras i denna
bruksanvisning
[DVD-V]
av
Anvisningar
Film- och musikskivor av hög kvalitet
High fidelity
musikskivor
≥Uppspelas i 2
kanaler på denna
apparat.
DVD-RW inspelad på annan DVD-inspelare
≥Det går att spela upp program som medger “Inspelning
endast en gång” om de har spelats in på en CPRMkompatibel skiva.
≥Genom att formatera (➡ 61) skivan, kan du själv spela in på
den i DVD-Videoformat och spela upp den på denna apparat.
≥Det kan vara nödvändigt att stänga skivan på den utrustning
som användes för inspelning.
.
Skivtyp
DVD-R
CD
Logotyp
Indikeras i denna
DivX, MP3, JPEG/
[CD]
bruksanvisning
TIFF
av
Anvisningar
≥DVD-R§1 med video Innehåller ljudupptagningar
inspelad i DivX
och musik (inklusive CD-R/
≥DVD-R§1 med musik RW§1)
inspelad i MP3
≥Stillbilder (JPEG och
TIFF) inspelade på
DVD-R§1
SVCD§2
Video-CD
–
[VCD]
DivX, MP3, JPEG/TIFF
Innehåller musik och video (inklusive
≥CD-R och CD-RW§1 med
video inspelad i DivX
CD-R/RW§1)
≥CD-R och CD-RW§1 med
musik inspelad i MP3
≥Stillbilder (JPEG och TIFF)
inspelade på CD-R och
CD-RW§1
§1 Avsluta inspelningssessionen. Det kan hända att det inte går att spela vissa skivor på grund av inspelningens skick.
§2
Överensstämmer med IEC62107.
≥Skivproducenten kan styra hur skivor spelas upp. Så det kan hända att det inte alltid går att styra uppspelningen på det sätt som beskrivs i
denna bruksanvisning. Läs anvisningarna för skivan noggrant.
≥Funktion och ljudkvalitet för CD-skivor som inte motsvarar CD-DA specifikationer (kopieringskontroll CD etc.) kan inte garanteras.
Angående DVD-Audio
Vissa flerkanaliga DVD-Audioskivor förhindrar nermixning (➡ 81) av allt eller delar av skivans innehåll om detta är tillverkarens avsikt. Spår
som är förhindrade från att bli nermixade spelas inte korrekt på denna apparat (dvs. ljudet återges endast från de två framkanalerna). Vi
hänvisar till skivförpackningen för mer information.
Skivor som inte kan spelas
≥2,6 och 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm
≥3,95 och 4,7 GB DVD-R för Authoring
≥DVD-R inspelade med DVD-Videoinspelningsformat
≥DVD-R (DVD-Videoformat), DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideoformat), +R, +R DL inspelade på annan apparat och ej
stängda (➡ 81).
≥DVD-Video med en annan regionkod än “2” eller “ALL”.
≥Blå laser
≥DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, foto-CD, CVD,
SACD, MV-skiva (multimedia videoskiva), PD, “Chaoji VCD” som
finns tillgänglig i handeln inklusive CVD, DVCD och SVCD som inte
överensstämmer med IEC62107, etc.
Skivtyp eller titeltyp inspelad på
hårddisken för ansluten tv-typ
När du använder skivor inspelade i antingen PAL eller NTSC, eller
spelar upp en titel från hårddisken som använder PAL eller NTSC,
se denna tabell.
(Y: Möjligt att se, t: Ej möjligt att se)
Tv-typ
Multisystem-tv
NTSC TV
PAL TV
§1
Skiva/titlar
inspelade på
hårddisken
Ja/Nej
PAL
Y
NTSC
Y§1
PAL
t
NTSC
Y§2
PAL
Y
NTSC
Y§3 (PAL60)
Om du väljer “NTSC” i “TV System” (➡ 70), kan bilden bli tydligare.
Välj “NTSC” i “TV System” (➡ 70).
§3 Om din tv inte kan hantera PAL 525/60-signaler kommer bilden
inte att visas korrekt.
≥Vid uppspelning av en titel inspelad på hårddisken, se till att “TV
System”-inställningen överensstämmer med titeln (➡ 70).
§2
RQT8438
6
6
EH55_Sw.book Page 7 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Typ
SD-minneskort
miniSDTM Kort§
MultiMediaCard
Indikeras i denna
bruksanvisning av
[SD]
Data som kan spelas in och
spelas upp
Stillbilder
Video (MPEG2)
Anvisningar
Kan stoppas in direkt i SD-kortplatsen.
§ En miniSD TM kortadapter som medföljer miniSDTM-kortet krävs.
≥Du kan spela upp och kopiera stillbilder tagna med en digitalkamera etc. (➡ 40, 56).
≥Du kan ställa in DPOF (Digital Print Order Format) för automatisk utskrift på din egen skrivare hemma
eller i en fotoaffär med framkallningstjänst (➡ 49, 80).
≥MPEG2 filmer som tagits med en Panasonic SD video kamera, etc. kan kopieras till HDD eller
DVD-RAM. (➡ 55)
≥MPEG2 filmer kan inte spelas direkt från SD kort.
Hårddisk-, skiv- och kortinformation
Kort som kan användas med denna apparat
≥Kompatibel med FAT 12 eller FAT 16
Lämpliga SD-minneskort
≥SD-minneskort med följande lagringskapacitet (från 8 MB till 2 GB) kan användas
8 MB,
128 MB,
16 MB,
256 MB,
32 MB,
512 MB,
64 MB,
1 GB,
2 GB (maximalt)
≥Användbart minnesutrymme är något mindre än kortets kapacitet.
≥Var god besök följande webbplats för att få den senaste informationen.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Sidorna är endast på engelska).
≥Om SD-minneskortet har formaterats på annan utrustning, kan det hända att den tid som används för inspelning blir längre. Om SDminneskortet har formaterats på en PC, kan det också hända att det inte kan användas på denna apparat. Formatera kortet på denna apparat i
sådana fall (➡ 61, 81).
≥Denna apparat stöder SD-minneskort som har formaterats i FAT 12 system och FAT 16 system baserat på SD-minneskortets specifikationer.
≥Vi rekommenderar användning av Panasonic SD-kort.
Mappstruktur som visas av denna apparat
Följande
kan visas på denna apparat.
¢¢¢: Siffror
XXX: Bokstäver
Kort
DVD-RAM
DCIM (Mapp i högre hierarki)
¢¢¢XXXXX (Bildmapp)
JPEG
XXXX¢¢¢¢.JPG
XXXX¢¢¢¢.TIF
DCIM¢¢¢ (Mapp i högre hierarki)
¢¢¢XXXXX (Bildmapp)
IM¢¢CDPF eller IMEXPORT §
XXXX¢¢¢¢.JPG
XXXX¢¢¢¢.TIF
§
DCIM
XXXX¢¢¢¢.JPG
XXXX¢¢¢¢.TIF
¢¢¢XXXXX
SD_VIDEO
XXXX¢¢¢¢.JPG
XXXX¢¢¢¢.TIF
PRG¢¢¢ (MPEG2 mapp)
MOV¢¢¢.MOD
MOV¢¢¢.MOI
PRG¢¢¢.PGI
MGR_INFO
(MPEG2 informationsmapp)
§ Mappar kan skapas på annan utrustning. Dessa mappar kan dock inte väljas som målmapp vid kopiering.
≥Mappen kan inte visas om samtliga siffror är “0” (t.ex. DCIM000 etc.).
≥Om ett mappnamn eller filnamn har skapats med annan utrustning, kan det hända att namnet inte visas korrekt eller att det inte går att spela
eller redigera data.
RQT8438
7
7
EH55_Sw.book Page 8 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Viktiga anmärkningar för inspelning
Vid inspelning av
tvåspråkiga program
[HDD] [RAM]
Både huvudljud och sekundärt ljud kan spelas in.
Du kan ändra ljudet under uppspelningen. (➡ 36, Ändra
ljudet under uppspelning)
Välj emellertid antingen att spela in huvudljud eller
sekundärt ljud i följande fall:
–Inspelning av ljud i LPCM (➡ 67, Audio Mode for XP
Recording)
–“Rec for High Speed Copy” är inställt på “On” (➡ 26).
M1
M2
Hej
Hello
[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Välj huvudljud eller sekundärt ljud före
inspelning
(➡ 67, Bilingual Audio Selection)
M1
Hej
Endast det valda
ljudet spelas in.
Om du spelar in från extern utrustning
–Välj “M 1” eller “M 2” på den externa
utrustningen.
Om du spelar in från extern utrustning
–Välj både “M 1” och “M 2” på den externa utrustningen.
Vid inspelning av
program med
bildformat 16:9
(Bredbild)
[HDD] [RAM]
[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Bildformat 16:9 (Bredbild)
Inspelat i bildformat 4:3
När du vill kopiera titlar
i höghastighetsläge
från hårddisken till
DVD-R etc.
Ställ “Rec for High Speed Copy” på “On” före inspelning till hårddisken (➡ 26).
Du kan kopiera titlar i höghastighetsläge (den maximala hastigheten är 86X§), men följande inställningar är
nödvändiga före inspelning på hårddisken.
§ Beroende på skivan kan den maximala hastigheten variera.
Setup
Tuning
Disc
Picture
Sound
Display
Vid inspelning av
digitala sändningar
Inspelning på hårddisken
Settings for Recording
Recording time in EP mode EP (8 Hours)
Rec for High Speed Copy
On
DVD Speed for High Speed Copy Maximum
Hårddisk
Höghastighetskopiering till DVD-R etc.
Det är inte möjligt att spela in digitala sändningar som medger “Inspelning endast en gång” på DVD-R, DVDRW, +R, +RW eller 8 cm DVD-RAM-skivor. Använd hårddisken eller en CPRM (➡ 80)-kompatibel DVD-RAM.
[RAM] Endast CPRM-kompatibla skivor
[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
[HDD]
Y
k
(Y: Möjligt, t: Ej möjligt)
≥Titlar med “Inspelning endast en gång” kan bara överföras från HDD till CPRM kompatibel DVD-RAM (De
raderas från HDD). De går inte att kopiera.
≥Även vid kopiering till videotape kanske inte titeln kopieras korrekt på grund av kopieringsskydd.
≥Det går inte att kopiera spellistor som skapats från titlar med begränsningen “Inspelning endast en gång”.
Att spela skivan på
andra DVD-spelare
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Skivan måste stängas efter inspelning eller kopiering (➡ 62).
Det är nödvändigt att stänga DVD-R etc. på denna apparat efter att ha spelat in eller kopierat titlar på dem. Du
kan spela dem som DVD-Video som säljs i handeln. Skivorna blir emellertid skivor endast för uppspelning och
det går inte längre att spela in eller kopiera.§
§
Du kan spela in och kopiera på nytt om du formaterar DVD-RW.
Inspelning på DVD-R etc.
Uppspelning på annan DVD-utrustning
CHG
Í /I
Í
DOUBLE RE-MASTER CD SEQUENTIAL
DISC
1
2
3
4
5
∫
;
SEARCH
ENTER
VOL
DISPLAY
TOP
MENU
RETURN
MENU
ON
OFF
Stänga
DC
IN
9V
OPEN
UND
A.SURRO
REPEAT
MODE
MONITOR
MODE
PICTURE
Inspelning till
DVD-R DL och +R DL
Du kan inte spela in direkt på en DVD-R DL och +R DL på den här apparaten.
Spela in på hårddisken och kopiera sedan till skivan.
≥Det är inte möjligt att spela in på både hårddisken (HDD) och DVD-enheten samtidigt.
RQT8438
8
8
1
:/6
5/9
DISC EXCHANGE
DISC SKIP
<OPEN/CLOSE
EH55_Sw.book Page 9 Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Rätt hantering av hårddisken (HDD)
Hårddisken är ett precisionsverktyg för inspelning, och eftersom det finns kapacitet för långa inspelningar och den arbetar med hög hastighet är
den en mycket speciell enhet som är känslig och ömtålig.
Ha som grundregel att spara viktiga inspelningar på en skiva som säkerhetskopia.
∫ Hårddisken är ingen enhet som är byggd för att motstå vibrationer/stötar eller damm
Viktiga anmärkningar för inspelning/Rätt hantering av hårddisken (HDD)
Beroende på vilka förhållanden som råder där apparaten ställts upp och hur hårddisken hanteras, kan det hända att inspelat innehåll skadas och
att uppspelning och inspelning inte längre kan göras. Särskilt under användning är det viktigt att inte utsätta apparaten för några vibrationer, stötar
eller att dra ut nätsladden ur vägguttaget. I händelse av strömavbrott kan det hända att det inspelade materialet skadas under pågående
inspelning eller uppspelning.
∫ Hårddisken är en enhet för tillfällig lagring
Hårddisken är inte en enhet för långvarig lagring av inspelat innehåll. Använd hårddisken som en tillfällig lagringsplats för enstaka tittande,
redigering, eller för att spara inspelningar på en skiva.
∫ Spara (säkerhetskopiera) omedelbart allt innehåll så snart du upplever att det kan vara något problem
med hårddisken
Om det är något fel inuti hårddisken, kan det uppstå konstiga ljud eller problem med bilden (blockbrus etc.). Om hårddisken används i detta
tillstånd kan problemet förvärras och i värsta fall kan hårddisken bli obrukbar. Kopiera allt innehåll som finns på hårddisken till en skiva, så snart
du märker av denna typ av problem och begär service. Inspelat innehåll (data) på hårddisken som har blivit oanvändbart kan inte räddas.
≥När hårddisken automatiskt har ställts i SLEEP-läget (➡ nedan), eller när apparaten slås på eller av, kan det höras ett oväntat ljud. Detta
indikerar inte att det skulle vara något problem med apparaten.
∫ Att tänka på vid installation
≥Placera inte apparaten i ett tillslutet utrymme så att den
bakre kylfläkten och ventilationsöppningarna på sidan
täpps till.
≥Placera apparaten på ett underlag som är plant och inte
utsätts för vibrationer och stötar.
≥Får inte ställas ovanpå någonting som
alstrar värme som t.ex. en
videobandspelare etc.
Denna apparat
≥Får inte ställas i ett utrymme som ofta
Videobandspelare
utsätts för temperaturväxlingar.
≥Placera apparaten på ett ställe där ingen
kondensering sker. Kondensering är ett fenomen där fukt bildas
på en kall yta vid kraftiga temperaturväxlingar. Kondensering
kan orsaka att apparatens inre skadas.
≥Förhållanden under vilka kondensering kan uppstå
–När det förekommer kraftiga temperaturväxlingar (vid flyttning
från en mycket varm plats till en mycket kall plats, eller vice
versa, eller när apparaten utsätts för luftkonditionerad luft eller
när kalluft blåser direkt på apparaten). När hårddisken (som
blir varm när den är i drift) utsätts för kalluft, kan kondensering
bildas inuti hårddisken vilket kan skada hårddiskens läs/
skrivhuvuden.
–När rummet har hög fuktighet eller om det finns mycket ånga.
–Långa perioder av regn med hög luftfuktighet.
∫ Cigarettrök etc. orsakar tekniskt fel eller
stopp
Apparaten kan strejka om cigarettrök eller insektsspray/medel
etc. kommer in i apparaten.
∫ När apparaten är i drift
≥Flytta inte på apparaten. Utsätt den inte heller för vibrationer
eller stötar. (Hårddisken kan skadas.)
≥Dra inte ut nätsladden ur vägguttaget. Slå inte av och på
huvudströmbrytaren.
Medan apparaten är påslagen roterar hårddisken med hög
hastighet. De ljud och rörelser som härrör sig från rotationen är
normala.
∫ När apparaten ska flyttas
1 Slå av apparaten. (Vänta till “BYE” släcks på displayen.)
2 Dra ut nätsladden ur vägguttaget.
3 Endast när apparaten har stannat helt (cirka 2 minuter) kan
den flyttas. Detta för att undvika att den utsätts för vibrationer
och stötar. (Även efter att apparaten slagits av, fortsätter
hårddisken att arbeta en stund.)
När något av ovanstående gäller: låt apparaten anpassas till
rumstemperaturen utan att slå på apparaten och vänta 2–3
timmar tills kondenseringen har försvunnit.
∫ Återstående inspelningstid på hårddisk
Denna apparat spelar in genom bruk av ett VBR (variabel bithastighet) datakomprimeringssystem för att variera inspelade datasegment så att de
passar videodatasegment som kan orsaka skillnader i den tid som visas och återstående tid för inspelning.
Om den återstående tiden är otillräcklig, radera då titlar som inte behövs för att skapa tillräckligt med utrymme innan inspelningen påbörjas.
(Radering av en spellista ökar inte tiden.)
∫ När “SLEEP” visas på apparatens display
Hårddisken har automatiskt ställts i SLEEP-läget. (Hårddisken fortsätter att rotera med hög hastighet medan apparaten är påslagen. I syfte att
förlänga hårddiskens livslängd, ställs hårddisken i SLEEP-läget om ingenting utförs under 30 minuter medan ingen skiva ligger i skivfacket.)
≥Medan den är i SLEEP-läge kan det hända att uppspelning eller inspelning inte sätts igång genast eftersom det tar tid för hårddisken att
aktiveras på nytt.
≥När apparaten inte används, rekommenderar vi att skivan i skivfacket tas ut för att ställa hårddisken i SLEEP-läget.
∫ Ansvarsrisk angående rörande inspelat innehåll
Panasonic åtar sig inget som helst ansvar för direkta eller indirekta skador på grund av någon som helst typ av problem som resulterar i förlust
av inspelat eller redigerat innehåll (data), och garanterar inte något som helst innehåll om inspelning eller redigering inte fungerar korrekt. På
liknande sätt gäller även ovanstående i ett fall då någon som helst reparation har utförts på apparaten (inklusive alla andra komponenter som
inte är relaterade till hårddisken).
RQT8438
9
9
EH55_Sw.book Page 10
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Hantering av skivor och kort
∫ Hur man håller i en skiva eller ett kort
∫ Försiktighetsmått vid hantering
Vidrör inte den inspelade ytan eller sidan med kontakter.
≥Fäst inte etiketter eller klistermärken på skivor. (Det kan orsaka att
skivan blir skev och att den snurrar obalanserat, vilket gör den
obrukbar.)
≥Skriv endast med en mjuk, oljebaserad filtpenna på skivans
etikettsida. Använd inte kulspetspennor eller andra hårda skrivdon.
≥Använd inte skivrengöringspray, tvättbensin, thinner, vätskor mot
statisk elektricitet eller någon annan lösning.
≥Använd inte skrapsäkra skydd eller överdrag.
≥Kontakterna på kortet ska inte komma i kontakt med vatten, smuts
eller andra främmande föremål.
≥Skivor får inte tappas, staplas eller utsättas för tryck. Placera inga
föremål på dem.
≥Använd inte följande skivor:
–Skivor med kvarblivet klister från borttagna klistermärken eller
etiketter (hyrskivor etc.).
–Skivor som är mycket skeva eller med sprickor.
–Skivor med oregelbunden form, t.ex.
hjärtformade.
∫ Angående skivor utan kassett
Var försiktig så att skivan inte repas eller blir smutsig.
∫ Om det finns smuts eller kondensering på
skivan
Torka av med en lätt fuktad trasa och torka sedan torrt.
≥Lägg inte skivorna på följande ställen:
–I direkt solljus.
–På mycket dammiga eller fuktiga ställen.
–Nära element.
–Platser som är känsliga för betydande temperaturskillnader
(kondensering kan uppstå).
–Där statisk elektricitet eller elektromagnetiska vågor förekommer.
≥För att skydda skivor från att bli repiga och smutsiga ska de läggas
tillbaka i asken eller kassetten när de inte används.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar och erbjuder ingen ersättning för förlust av inspelat eller redigerat material på grund av något
problem med apparaten eller skrivbara media, och åtar sig inget ansvar och erbjuder ingen ersättning för någon som helst
efterföljande skada orsakad av sådan förlust.
Exempel på orsaker till sådana förluster är
≥En skiva inspelad och redigerad med denna apparat spelas i en DVD-inspelare eller dators skivenhet tillverkad av annat företag.
≥En skiva som används såsom beskrivits ovan och därefter spelas igen i denna apparat.
≥En skiva inspelad och redigerad med en DVD-inspelare eller dators skivenhet tillverkad av annat företag spelas i denna apparat.
Skötsel av apparat
Precisionsdelarna i denna apparat påverkas lätt av
omgivningen, särskilt temperatur, fuktighet och damm.
Cigarettrök kan även orsaka tekniskt fel eller stopp.
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra denna apparat.
≥Använd aldrig alkohol, thinner eller bensin för att rengöra denna
apparat.
≥Innan kemiskt behandlade trasor används, läs noggrant
anvisningarna som medföljde trasan.
Observera följande punkter för att apparaten garanterat ska
hålla länge och ge framtida nöje.
Damm och smuts kan med tiden fastna på apparatens lins, vilket kan
göra det omöjligt att spela in eller upp skivor.
Använd Linsrengörare för DVD-enheter ungefär en gång per år,
beroende på hur ofta och i vilken miljö enheten används. Läs
linsrengörarens anvisningar noggrant innan du använder den.
Linsrengörare för DVD-enheter: RP-CL720E
RQT8438
10
10
Placera inte apparaten
ovanpå förstärkare
eller utrustning som
blir varma.
Värmen kan skada apparaten.
[Anmärkning]
Täck inte för den inre kylfläkten på den bakre panelen.
Försäkra dig om att skivfacket är tomt, innan
apparaten flyttas.
Om detta inte görs finns risk för skador på skivan och
apparaten.
EH55_Sw.book Page 11
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Medföljande tillbehör
∏
∏
∏
∏
∏
1 Nätsladd
≥Endast för användning med
denna apparat. Använd den
inte med annan utrustning.
Använd inte heller sladdar som
hör till annan utrustning med
denna apparat.
2 RF-koaxialkablar
2 Batterier
för fjärrkontroll
1 Ljud/
videokabel
Hantering av skivor och kort/Skötsel av apparat/Medföljande tillbehör/Information om fjärrkontrollen
Var god kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.
(Produktnumren är aktuella från mars 2006. Numren kan komma att ändras.)
(EUR7659Y60)
1 Fjärrkontroll
Information om fjärrkontrollen
∫ Batterier
∫ Användning
≥Sätt i batterierna med polerna (i och j) rätt vända så att de
motsvaras av dem i fjärrkontrollen.
≥När locket stängs sätt in det från j (minus) sidan.
Signalsensor för fjärrkontroll
20
30
R6/LR6, AA
≥Använd inte uppladdningsbara batterier.
≥Blanda inte gamla och nya batterier.
≥Använd inte olika batterityper samtidigt.
≥Får inte värmas upp eller utsättas för lågor.
≥Får inte tas isär eller kortslutas.
≥Försök inte att ladda alkaliska batterier eller manganbatterier.
≥Använd inte batterier vars skyddshölje har dragits av.
20
30
7 m direkt framför apparaten
Felhantering av batterier kan orsaka elektrolytläckage vilket kan
skada de saker som vätskan kommer i kontakt med och orsaka
brand.
Ta ur batterierna ifall fjärrkontrollen inte ska användas under en
längre tidsperiod. Förvara dem på en sval, mörk plats.
Fjärrkontrollmanövreringar (➡ 12)
[Anmärkning]
Om det inte går att styra apparaten eller teven med fjärrkontrollen
efter att ha bytt batterier, var god mata in koderna igen (➡ 23).
RQT8438
11
11
EH55_Sw.book Page 12
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Referensguide för styrknappar
Fjärrkontroll
Anvisningar för manövreringar beskrivs i allmänt för användning av fjärrkontrollen.
?
DVD
1
2
TV
Í
Í
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
@
AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
PAGE
3
4
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
CH
A
ShowView
B
DELETE
C
D
SLOW/SEARCH
5
STOP
9
PROG/CHECK
E
F
G
GUIDE
DIRECT NAVIGATO
R
8
PLAY/x1.3
TIONS
FUNC
6
7
PAUSE
ENTER
SUB MENU
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
:
;
<
=
>
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
H
I
J
K
L
M
N
O
RQT8438
12
12
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Slå på apparaten (➡ 18)
Välja enhet (hårddisk, DVD eller SD) (➡ 24, 34, 40)
Välja kanaler och titelnummer etc./Mata in nummer
Avbryta
Grundläggande manövreringar för inspelning och uppspelning
Visa programinformation i GUIDE Plus+ systemet
Val/Gå in på, Ruta-för-ruta (➡ 36)
Visa toppmeny/Direct Navigator (➡ 34, 35, 44)
Visa undermeny (➡ 44)
Färgade knappar för växling mellan Video/Picture och Video/
Playlists, val av teckentyp vid inmatning av text, manuella
stationsinställningar och GUIDE Plus+ operationer (➡ 29, 34, 53,
63, 69)
Starta inspelning (➡ 24)
Byta inspelningsläge (➡ 24)
Välja ljud (➡ 36)
Visa statusmeddelanden (➡ 43)
Överför fjärrkontrollens signal
Styrning av tv-apparat (➡ 23)
Kanalval/Byta sidor i GUIDE Plus+ systemet
(➡ 24, 29)
Visa SHOWVIEW skärmen (➡ 30)
Ingångsval (AV1, AV2, AV3, AV4 eller DV) (➡ 33, 58)
Radera artiklar (➡ 50)
Visa skärmen för programmering av timerinspelning (➡ 30)
Visa skärmen GUIDE Plus+ (➡ 19, 28)
Visa FUNCTIONS-rutan (➡ 64)
Återgå till föregående skärm
Skapa kapitel (➡ 36)
Hoppa 30 sekunder framåt (➡ 36)
Direkt tv-inspelning (➡ 59)
Länkade timerinspelningar med extern utrustning (➡ 33)
Hoppa över angiven tid (➡ 36)
Visa skärmmeny (➡ 42)
Inspelningsfunktioner
[Anmärkning]
≥Knappar som t.ex. knappen [¥ REC] sticker inte upp lika mycket
som andra knappar för att förhindra att dessa trycks in oavsiktligt.
≥Om du oavsiktligt trycker på [EXT LINK], stängs apparaten av och
kopplas över till beredskapsläget för inspelning. Tryck på
[EXT LINK] igen för att avbryta beredskapsläget för inspelning.
≥Ordet “knapp” används inte i denna bruksanvisning, så uttryck som
“Tryck på [ENTER]-knappen.” återges som “Tryck på [ENTER]”.
≥Denna fjärrkontroll kan användas för att styra tv-apparaten om
tevens tillverkarkod anges (➡ 23).
EH55_Sw.book Page 13
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Huvudapparat
5
4
OPEN/CLOSE
EXT LINK
DV IN
Referensguide för styrknappar
3
2
1
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
CH
S VIDEO IN VIDEO IN L/MONO -AUDIO IN- R
AV3
6
7 8
Att öppna frontpanelen
9 :
;
<
=
>
Tryck på
delen med fingret
1 Strömställare beredskapsläge/på (Í/I) (➡ 18)
Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då
den är på, eller tvärtom. Apparaten förbrukar en aning ström
även när den står i beredskapsläge.
2 Skivfack (➡ 24, 34)
3 Anslutning för digital videokamera (DV-kamera) (➡ 58)
4 SD-kortplats (➡ nedan)
5 Display (➡ nedan)
6 Anslutning för videokamera etc. (➡ 58)
7 Länkade timerinspelningar med extern utrustning (➡ 33)
8 Kanalval (➡ 24)
9 Öppna/stänga skivfack (➡ 24, 34)
: Välja enhet (➡ 24, 34, 40)
Enheten ändras varje gång du trycker på [DRIVE SELECT].
; Stoppa (➡ 24, 35)
< Starta uppspelning (➡ 34)
= Starta inspelning (➡ 24)/Ange en tid när inspelningen ska
stoppas (➡ 26)
> Signalsensor för fjärrkontroll
Uttag på bakpanelen (➡ 14–17)
Isättning, urtagning av SD-kort
När kortindikatorn (“SD”) på apparatens display blinkar, pågår läsning från eller skrivning till kortet. Stäng varken av apparaten eller ta ur kortet i
det läget. Det kan resultera i tekniskt fel eller att innehållet på kortet går förlorat.
≥Sätt inte i främmande föremål-de kan orsaka felfunktion.
≥SD-minneskort med lagringskapacitet från 8 MB till 2 GB kan användas (➡ 7).
Att öppna luckan
Tryck på den
utskjutande
delen för att
öppna locket.
Isättning av kortet
Urtagning av kortet
Tryck på mitten av kortet
tills det klickar på plats.
Om du använder ett
miniSDTM-kort, sätt in
det i miniSDTMkortadaptern som
medföljer kortet.
Sätt i och tag ur denna
adapter från apparaten.
1 Tryck på mitten av kortet.
Att stänga luckan
Tryck neråt.
2 Drag det rakt ut.
ADAPTER
Skjuts in med etiketten uppåtvänd
med det avfasade hörnet till höger.
(Glöm inte att stänga luckan. ➡ höger)
Automatisk drivvalsfunktion
≥Om du sätter in ett SD kort då enheten är stoppad “SD Card” visas skärmen. Gör ett val och tryck [ENTER] för att växla till SD drift. (➡ 40, 56).
Om du tar bort ett SD kort sker val av HDD drift automatiskt.
Apparatens display
2
1
3
REC
PLAY
6
4
5
8
7
1 Indikator för länkade timerinspelningar med extern utrustning
2
Inspelning
REC
Uppspelning
PLAY
Inspelning/uppspelning
REC
PLAY
3 Indikator för timerinspelning
4 Tänds när SD-kortet sätts i kortplatsen.
5 Lyser då en av enheten accepterad skiva sätts in på plats.
6 Tänds när hårddisken, DVD- eller SD-enheten väljs
7 Displayens huvuddel
8 Inspelningsläge
RQT8438
13
13
EH55_Sw.book Page 14
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
STEG 1 Anslutningar
Använd bara de båda RF-koaxialkablar som bifogas
Använd bara de båda bifogade RF-koaxialkablarna när du ansluter till kameran via dess utgångar RF IN och RF OUT. Streck kan uppstå och
störa bilderna på din Tv-apparat om du använder andra kablar för anslutning.
Att använda en 21-stifts scartkabel
≥Du kan använda en mängd olika QLink-funktioner genoma tt ansluta apparaten till en QLink-kompatibel tv (➡ 59).
≥Du kan se högkvalitativ video genom att ansluta apparaten till en RGB-kompatibel tv-apparat (➡ 81).
]Inställning]som\krävs\av\ “AV1 Output” i Setup menyn (➡ 68)
≥Innan några anslutningar görs, stäng av all utrustning och läs de bruksanvisningar som kommer ifråga.
≥Välj mellan A–D det anslutningsmönster som passar din miljö. Kontrollera med din återförsäljare de anslutningar som inte står angivna nedan.
När apparaten inte ska användas under längre tid
Koppla ur den från vägguttaget för att spara ström. Denna apparat förbrukar en mindre mängd ström även när den är avstängd
[cirka 2 W (strömbesparingsläge)].
När “Power Save” är inställt på “On”, är “Quick Start” inte tillgänglig.
A
Att ansluta en tv
Till antennen
Antenn
kabel
Tv-apparatens bakpanel
VHF/UHF
RF IN
RF koaxialkabel
(ingår)
1
Till vägguttag
(220 till 240 V nätspänning, 50 Hz)
AV
Ansluta en annan kontakt än 21stifts scartkontakten (➡ 16, 17)
RF koaxialkabel
(ingår)
2
Nätsladd
(ingår)
Ansluts först när alla andra
anslutningar är slutförda.
Kylfläkt
3
Fullkopplad 21stifts scartkabel
4
RF
IN
RF
OUT
OUT
AV1 (TV)
PB
Y
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Denna apparats bakpanel
B
Att ansluta en tv och videobandinspelare
Tv-apparatens bakpanel
Till antennen
VHF/UHF
RF IN
AV
RF koaxialkabel
(ingår)
4
Ansluta en annan kontakt än 21stifts scartkontakten (➡ 16, 17)
Till vägguttag
(220 till 240 V nätspänning, 50 Hz)
Nätsladd
(ingår)
Ansluts först när alla andra
anslutningar är slutförda.
5
Fullkopplad 21stifts scartkabel
Kylfläkt
6
RF
IN
RF
OUT
OUT
AV1 (TV)
Y
PB
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Denna apparats bakpanel
RF -koaxialkabel
(ingår)
2
3
1
Antennkabel
21-stifts
scartkabel
Anslut apparaten direkt till teven
Om du ansluter denna apparat till teven via en
AV-väljare eller videobandspelare, kommer
videosignalen att påverkas av
upphovsrättsskyddsystem vilket gör att bilden
Tv-apparat
Videobandspelare
AV OUT
VHF/UHF
RF IN
RQT8438
14
14
RF OUT
Videobandspel
arens bakpanel
]Inställning]som\krävs\av\
“AV2 Input” och “AV2 Connection” i Setup menyn
(➡ 68)
Denna apparat
≥Vid anslutning till en tv-apparat med inbyggd videobandspelare
Anslut till ingångarna hörande till teven om det finns ingångar för
både teven och videobandspelaren.
EH55_Sw.book Page 15
Ansluta en tv till en digital/satellitmottagare eller dekoder
Tv-apparatens bakpanel
Till antennen
Antenn
kabel
1
VHF/UHF
RF IN
RF koaxialkabel
(ingår)
Till vägguttag
(220 till 240 V nätspänning, 50 Hz)
AV
Ansluta en annan kontakt än 21stifts scartkontakten (➡ 16, 17)
RF koaxialkabel
(ingår)
2
Nätsladd
(ingår)
Ansluts först när alla andra
anslutningar är slutförda.
3
Fullkopplad 21stifts scartkabel
Kylfläkt
STEG 1 Anslutningar
C
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
5
RF
IN
RF
OUT
OUT
AV1 (TV)
PB
Y
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Denna apparats bakpanel
]Inställning]som\krävs\av\
“AV2 Input” och “AV2 Connection” i Setup menyn (➡ 68)
När du önskar se ett annat program kan denna enhet
spela in medan du ser ett avkodat program.
Tryck på [0]i[ENTER]. (“DVD” visas på apparatens
display). Tryck igen för att avbryta. (“TV” visas på
apparatens display).
4
21-stifts scartkabel
Bakpanel på digital
mottagare,
satellitmottagare eller
dekoder
D
AV OUT
Ansluta en tv till en videobandspelare, digital/satellitmottagare eller dekoder
Tv-apparateans bakpanel
Till antennen
VHF/UHF
RF IN
5
AV
RF koaxialkabel
(ingår)
Till vägguttag
(220 till 240 V nätspänning, 50 Hz)
Ansluta en annan kontakt än 21stifts scartkontakten (➡ 16, 17)
Nätsladd
(ingår)
Ansluts först när alla andra
anslutningar är slutförda.
6
Fullkopplad 21stifts scartkabel
Kylfläkt
7
RF
IN
RF
OUT
OUT
AV1 (TV)
Y
PB
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Denna apparats bakpanel
RF -koaxialkabel
(ingår)
21-stifts scartkabel
2
1
4
3
Antenn kabel
AV OUT
Videobandspel
arens bakpanel
VHF/UHF
RF IN
RF OUT
]Inställning]som\krävs\av\
“AV2 Input” och “AV2 Connection” i Setup menyn (➡ 68)
Anslut apparaten direkt till teven (➡ 14, [B] )
AV IN
AV OUT
Bakpanel på digital mottagare,
satellitmottagare eller dekoder
RQT8438
15
15
EH55_Sw.book Page 16
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
STEG 1 Anslutningar
Andra anslutningar
Ansluta en tv-apparat med AUDIO/VIDEO- eller S
VIDEO-kontakter
Med S VIDEO OUT-kontakten får man en mer levande bild jämfört med
VIDEO OUT-kontakten. (Faktiska resultat beror på tv-apparaten).
Tv-apparatens bakpanel
Tv-apparatens bakpanel
Ansluta en videobandspelare via AUDIO/VIDEOeller S VIDEO-utgångar
Med S VIDEO-kontakten får man en mer levande bild jämfört med
VIDEO-kontakten. (Faktiska resultat beror på tv-apparaten)
Denna apparats bakpanel
Denna apparats bakpanel
AUDIO IN VIDEO S VIDEO
IN
R
L
IN
AUDIO IN VIDEO S VIDEO
IN
R
L
IN
OUT
OPTICA
OP
Röd Vit Gul
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
AV
AV4 IN
Röd Vit Gul
AV
AV4 IN
S-video
kabel
Ljud/videokabel
(ingår)
OUT
Röd Vit
Röd Vit Gul
OPTICA
OP
Röd Vit
R-AUDIO-L
DIG
DIGITAL
A
(PCM/BIT
(PC
S VIDEO
DIG
DIGITAL
A
(PCM/BIT
(PC
S-video
kabel
Ljud/videokabel
(ingår)
Röd Vit
VIDEO
OUT
OUT
AV4 IN
AV4 IN
OP
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGI
(PC
OPT
R-AUDIO-L
Denna apparats bakpanel
VIDEO
S VIDEO
Röd Vit
Röd Vit Gul
DIGIT
(PCM
Denna apparats bakpanel
R
L
VIDEO
AUDIO OUT OUT
R
L VIDEO S VIDEO
AUDIO OUT OUT
OUT
S VIDEO
OUT
Videobandspelarens bakpanel
Videobandspelarens bakpanel
Att ansluta en tv med COMPONENT VIDEO-kontakter
Tv-apparatens bakpanel
AUDIO IN
R
L
COMPONENT
VIDEO IN
Y
PB
PR
Röd Vit
Videokabel
OUT
AV1 (TV)
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO OUT
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
CRT
Röd Vit
RF
IN
RF
OUT
UT
Ljud/videokabel
(ingår)
COMPONENT VIDEO-kontakter kan användas antingen för
utmatning i sammanflätat format eller progressiv utmatning (➡ 81)
och ger en renare bild än S VIDEO OUT-kontakten.
≥Anslut till kontakter med samma färg.
Om du har anslutit en vanlig tv-apparat (CRT: katodstrålerör)
Använd komponentutmatning med progressiv “Off” (fabriksinställning
➡ 67), även om den är kompatibel med progressiv utmatning, eftersom
progressiv utmatning kan göra bilden flimrig. Detta gäller även för
multisystem-tv-apparater som använder PAL-läge.
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
Denna apparats bakpanel
Progressiv utmatning
Denna apparat
För progressiv utmatning (➡ 22)
COMPONENT
VIDEO IN
Ansluta en förstärkare eller systemkomponent
∫ Ansluta en förstärkare via en digital ingång
≥För att återge flerkanaligt surroundljud på DVD-Video, anslut en
förstärkare via Dolby Digital, DTS och MPEG-dekodrar.
]Inställning]som\krävs\av\
“Digital Audio Output” i Setup-menyn (➡ 67)
≥När den här apparaten har en förstärkare ansluten via en optisk
digital ljudkabel och ansluts till en tv-apparat via en HDMI-kabel,
kan du lyssna på skivor med högsta ljudkvalitet genom att ställa
“Digital Audio Output” på “Optical Only” i Setup-menyn (➡ 68). På
det sättet matas ljudet bara ut från förstärkaren och inte från teven.
≥Före inköp av en digital optisk ljudkabel (medföljer inte), bör man kolla
vad det är för form på kontakten på den anslutna utrustningen.
≥DTS Digital Surround-dekodrar som inte passar för DVD kan inte
användas.
≥Även om denna anslutning används, kommer utmatningen att ske
endast via 2 kanaler när man spelar DVD-Audio.
Förstärkarens bakpanel
OPTICAL IN
Digital optisk
ljudkabel
Denna kabel får inte
vikas ihop.
∫ Connecting a stereo amplifier
Förstärkarens bakpanel
AUDIO IN
R L
Röd Vit
Ljudkabel
Skjuts in helt med
denna sida vänd
uppåt.
Röd Vit
16
VIDEO
EO
OPTICAL
AV4 IN
16
Denna apparats bakpanel
OUT
RQT8438
AV OUT
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
AV OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Denna apparats bakpanel
EH55_Sw.book Page 17
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Vid anslutning till en HDMI (High Definition Multimedia Interface) -utgång
HDMI är nästa generations gränssnitt för digitala anordningar. När den är ansluten till en apparat som är kompatibel med HDMI, sänds en
okomprimerad digital ljud- och videosignal. Du kan se och höra på digital video och audio av hög kvalitet med bara en kabel. När du ansluter till
en HDMI-kompatibel HDTV (High Definition Television), så kan utmatningen kopplas om till 1080i eller 720p HD video.
≥Använd HDMI-kablar som har HDMI-logo (som visas på förpackningen).
STEG 1 Anslutningar
Om HDAVI Control -funktionen
När du ansluter en Panasonic tv (VIERA) eller en mottagare (förstärkare) som har funktionen HDAVI Control, kan länkade operationer vara
möjliga. (➡ 59, Operationer som är länkade till tv-apparaten [Kontroll med HDMI (HDAVI ControlTM )/Q Link])
≥Kablar som inte är HDMI-anpassade går inte att använda.
≥Vi rekommenderar att du använder en HDMI-kabel från Panasonic.
Artikelnummer för rekommenderat tillbehör: RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m) etc.
Ansluta till en HDMI-kompatibel tv-apparat
AV
Ansluta till en Panasonic tv (VIERA)
Om en 21-stifts Scartkabel är ansluten, går
följande funktioner att använda.
≥Direkt tv-inspelning (➡ 59)
≥Se på bilder från digital/satellitmottagare eller
dekoder
(Se i så fall till att koppla om tv-ingången till
“AV”.)
Tv-apparatens
bakpanel
HDMI IN
Fullkopplad 21stifts scartkabel
HDMI-kabel
HDMI AV OUT
RF
IN
RF
OUT
Y
PB
OUT
AV1 (TV)
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Denna apparats bakpanel
21-stifts scartkabel
[Inställning\som\krävs]
≥Ställ “Control with HDMI/Q Link” på “HDMI and Q Link” (➡ 68).
(Standardinställningen är “HDMI and Q Link”.)
≥Ställ “Digital Audio Output” på “HDMI and Optical” (➡ 68).
(Standardinställningen är “HDMI and Optical”.)
Bakpanel på digital mottagare,
satellitmottagare eller dekoder
AV OUT
[Anmärkning]
≥Om du ansluter till en tv som inte är kompatibel med CPPM (Content Protection for Prerecorded Media, ➡ 80), går det inte att mata ut
kopieringsskyddad DVD-Audio via HDMI -utgången. Anslut ljudkablarna (röd, vit) eller 21-stifts Scartkabeln§ till motsvarande utgångar.
≥Om du ansluter till en tv som bara är kompatibel med utmatning av 2 kanaler, kommer ljud med 3 kanaler eller mer att mixas ner (➡ 81,
Nermixning) och matas ut som 2 kanaler. (Vissa skivor går inte att mixa ner.)
≥För apparater som är kompatibla med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) kopieringsskydd som har en digital DVI-ingång
(datorskärmar etc.):
Beroende på vilken apparat som används, kanske bilder inte går att visa korrekt eller alls, när anslutning sker via en kabel för omkoppling av
DVI/HDMI. (Ljudet kan inte utmatas.)
§ Bara när den här apparaten är ansluten till en Panasonic tv (VIERA)
Ansluta med en HDMI-kompatibel tv-apparat och förstärkare
Tv-apparatens bakpanel
AV
HDMI IN
HDMI-kabel
Ansluta till en Panasonic tv (VIERA)
➡ ovan
Fullkopplad 21stifts scartkabel
HDMI IN
HDMI OUT
Förstärkarens
bakpanel
HDMI-kabel
[Inställning\som\krävs] ➡ ovan
HDMI AV OUT
RF
IN
RF
OUT
Y
PB
OUT
AV1 (TV)
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
AV2 (DECODER/EXT)
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Denna apparats bakpanel
[Anmärkning]
≥Om du ansluter till en förstärkare som inte är kompatibel med CPPM (Content Protection for Prerecorded Media, ➡ 80), går det inte att mata ut
kopieringsskyddad DVD-Audio via HDMI-utgången. Använd en optisk digitalkabel eller ljudkablar (röd, vit) när du ska ansluta förstärkaren.
RQT8438
17
17
EH55_Sw.book Page 18
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
STEG 2 Inställning av kanaler och TV bildformat
≥Om menyn för landsinställning visas på teven.
Country
België
Belgique
Belgien
Danmark
España
DVD
Í DVD
TV
Í
Í
ENTER
AV
RETURN
RETURN: leave
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
Sifferknappar
SKIP
STOP
France
Italia
Nederland
Norge
SELECT
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
CH
W X CH
ENTER: access
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskat land och tryck
på [ENTER].
Om du väljer “Schweiz”, “Suisse” eller “Svizzera” i
landsinställningen, eller när inställningen för tevens
stationssökning har ställts in på Schweiz, visas
inställningsmenyn “Power Save”. Välj “On” eller “Off” (➡ 68).
Auto-Setup startas. Detta tar ungefär 8 minuter.
ShowView
DELETE
SLOW/SEARCH
PAUSE
Deutschland
Österreich
Portugal
Suomi
Sverige
Schweiz
Suisse
Svizzera
Others
PLAY/x1.3
När inställningen avslutats, visas fönstret för inställning av
tv-apparatens bildformat.
PROG/CHECK
GUIDE
GUIDE
3,4,2,1
ENTER
ENTER
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
TV Aspect
16:9 WIDE TV
16:9
4:3 TV
4:3
SUB MENU
RETURN
CREATE
CHAPTER
SUB MENU
Letterbox
RETURN
S
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
SELECT
ENTER
RETURN
≥16:9: Bredbilds-tv med 16:9 bildformat
≥4:3: Tv med 4:3 bildformat
[HDD] [RAM] Titlar spelas in så som de visas på tv-skärmen.
[DVD-V] Video inspelad för bredbild spelas upp som Pan &
Scan (såvida detta inte förhindras av producenten
av skivan) (➡ 81).
≥Letterbox:Tv med 4:3 bildformat
Bild i bredbildsformat visas i brevlådestil (letterbox) (➡ 81).
3
1
2
Slå på tv-apparaten och välj lämplig
AV-ingång som passar anslutningarna
till denna apparat.
Tryck på [3, 4] för att välja tvapparatens bildformat och tryck på
[ENTER].
När tv-apparatens typ och bildformat ställts in, visas fönstret
för inställning av GUIDE Plus+.
Auto-Setup
Do you want to setup
the GUIDE Plus+ system ?
Tryck på [Í DVD] för att slå på
apparaten.
När anslutning görs till en tv-apparat som saknar Q Linkfunktionen (➡ 59), startar nerladdningen från teven.
Download from TV
Pos
4
Download in progress. Please wait.
RETURN: to cancel
Yes
No
SELECT
ENTER
RETURN
(Ovanstående meddelande visas även i länder där GUIDE
Plus+ systemet inte är tillgängligt. Det går dock inte att göra
en installation.)
≥Om du vill installera GUIDE Plus+ systemet
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Gå till steg 2 (➡ 19, GUIDE Plus+ Systeminställning).
RETURN
Du kan ladda ner frekvenspositioner (inställda stationer) från
tv-apparaten.
Denna apparats funktion för automatisk tidsinställning
synkroniserar tiden, när en tv-kanal som sänder tids- och
datuminformation har ställts in.
≥Om du inte vill installera GUIDE Plus+-systemet eller om du
bor i ett land där GUIDE Plus+-systemet inte finns (➡ 19,
Angående GUIDE Plus+-systemet)
Tryck på [2, 1] för att välja “No” och tryck på [ENTER].
Tevebilden visas. Installationen har slutförts.
Att avbryta halvvägs
Tryck på [RETURN].
∫ Om tidsinställningsmenyn visas
Ställ in rätt tid manuellt (➡ 71).
∫ Att kontrollera att stationerna har ställts in
korrekt (➡ 69)
∫ Att göra om installationen (➡ 70)
RQT8438
18
18
EH55_Sw.book Page 19
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
GUIDE Plus+ Systeminställning
Ett av följande fönster visas
Bekräfta meddelandet på skärmen.
12.1. Wed 15:05
Prog. Type
All Types
7th Heaven
15:05~16:05
Systemet GUIDE Plus+ är tillgängligt i följande länder:
Belgien/Frankrike/Holland/Italien/Schweiz/Spanien/
Tyskland/Österrike
15:30
16:00
16:30
Time:
15:00
ARD
ZDF
RTL
SAT1
***06
PRO7
MDR
Ta... Abenteuer... Fliege-Die Talkshow
... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Das Familiengericht Das Jugendgericht
Richterin Barbara Sa... Richter Alexander...
... 7th Heaven
Gilmore...
No Data
Abenteuerurlaub
-24 Hr
Aktuell
TIMER REC
RETURN
...
Prog. Type
+24 Hr
info
S SUB MENU PAGE-
GUIDE Display Mode
PAGE+
O
(Kring slutet av februari 2006)
≥Det kan hända att denna tjänst inte är tillgänglig i vissa
områden även i ovanstående länder.
≥Det kan ske ändringar i serviceområdena.
Landscape
12.1 Wed
STEG 2 Inställning av kanaler och TV bildformat/GUIDE Plus+ Systeminställning
Systemet GUIDE Plus+ hämtar programinformation från
värdstationer och visar detta på teven ungefär som en tv-tablå i
en tidning. Är också lätt att använda för att spela in sändningar.
Välj helt enkelt önskat program från listan som visas. Genom att
bara visa programmen i en viss kategori så kan man enkelt söka
efter önskade program.
3
O
Angående GUIDE Plus+-systemet
Om “No Data”
visas
(➡ 20,
Redigering av
programlistor,
Reference)
GUIDE Plus+ nerladdningen är färdig.
[Anmärkning]
Du kommer att behöva fullgöra kanalinställningarna (➡ 18) för att
installera GUIDE Plus+-systemet.
≥Installation av GUIDE Plus+-systemet kommer inte att fungera
om klockan inte är rätt inställd.
≥Mottagningen av GUIDE Plus+-systemdata är bara möjligt via
antenningången på den här apparaten. Mottagningen av
GUIDE Plus+-data via externt anslutna satellitmottagare eller
digitala mottagare (STB) är inte möjlig.
12.1. Wed 15:05
Setup
No Host Channel was detected.
Please refer to Operating Instructions.
Press ENTER to continue.
Gå till följande hemsida för mer information.
http://www.europe.guideplus.com
ENTER
RETURN
GUIDE Plus+-systemet är inte tillgängligt.
Kontrollera värdkanalen i ditt land.
(➡ 21, Värdkanal)
1
Tryck på [GUIDE].
12.1. Wed 15:05
12.1. Wed 15:05
Setup
Postal Code
Data download was unsuccessful.
Next download time slot will be at XX:XX.
Current Country: Germany
This unit downloads GUIDE Plus+ data several times
a day.
Clicking noise may hear at that time.
Press ENTER to continue.
ENTER
RETURN
ENTER
0
~
9
RETURN
2
Tryck på [3, 4] eller sifferknapparna
för att mata in postnumret för din ort
och tryck på [ENTER].
12.1. Wed 15:05
Setup
Yes
No
Do you want to setup the GUIDE Plus+ system?
It may take time up to 2 hours.
För att ladda ner “Data Download” data stänger du av
apparaten vid den tid som visas på skärmen eller laddar ner
data manuellt från GUIDE Plus+ på inställningsmenyn vid
samma tid.
(➡ 21, Ändring av inställningarna)
Att avbryta halvvägs
Tryck på [RETURN].
≥För mer information om hur du använder GUIDE Plus+
programlistan, se “Manövreringar i GUIDE Plus+-systemet”. (➡ 29)
[Anmärkning]
ENTER
Om ditt postnummer ändras, kan du uppdatera denna information
senare i inställningen av GUIDE Plus+-systemet (➡ 21, Ändring av
inställningarna).
RETURN
Det tar uppskattningsvis 2 timmar att installera GUIDE Plus+
systemet.
≥Om du vill installera GUIDE Plus+ systemet
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
≥Om du inte vill installera GUIDE Plus+ systemet
Tryck på [2, 1] för att välja “No” och tryck på [ENTER].
Att ladda ner GUIDE Plus+ data senare
(➡ 20, GUIDE Plus+ datanerladdning)
RQT8438
19
19
EH55_Sw.book Page 20
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
GUIDE Plus+ Systeminställning
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 18.
GUIDE Plus+ datanerladdning
Redigering av programlistor
1
2
Tryck på [GUIDE]
Tryck på [SUB MENU].
Det finns 2 sätt att ladda ner GUIDE Plus+ data.
–Ladda ner automatiskt när apparaten stängts av.
–Ladda ner manuellt från “Data Download” i inställningsmenyn.
12.1. Wed 15:05
Landscape
12.1 Wed
Prog. Type
All Types
Gilmore girls
16:05~17:05
Time:
15:00
ARD
ZDF
RTL
SAT1
RTL2
VOX
PRO7
Ladda ner data automatiskt
15:30
HDD REC PLAY
CH DC BS DUB EXT Link MPEG4
DVD REC PLAY
SD
PC
D.MIX
NET
16:30
... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Das Familiengericht Das Jugendgericht
Richterin Barbara Sa... Richter Alexander...
Detektiv Duel M... Beyblade
Yu-...
Gilmore...
7th Heaven
Die Abschl... Freunde...
Setup S.O.S Style & ...
...
≥Data GUIDE Plus+ ladda ner automatiskt när apparaten stängts av.
Under nerladdningen visas
“GUIDE” på apparatens display.
16:00
Ta... Abenteuer... Fliege-Die Talkshow
Editor
ENTER
RETURN
3
DVD - AVCD
SP - + RWRAM
LP VR
EP SDPC
Tryck på [3, 4] för att välja “Editor”
och tryck på [ENTER].
12.1. Wed 15:05
Om du sätter på apparaten medan “GUIDE” visas, så avbryts
uppdateringen av data.
Editor
Name
WDR
≥Om GUIDE Plus+ data nedladdas kl 2:50 AM och en
timerinspelning överlappar, kan du välja prioritet.
För att försäkra sig om att GUIDE Plus+ data laddas ner, kan du
stäng av de tidsinställda inspelningarna under översändningen av
data. (➡ 21, vänster kolumn, Night Download)
***04
***05
Euros
ARD
ZDF
BBC1
***06
On/Off
Reference
On
On
On
On
On
On
On
On
TF1
TF6
FR6
ESPRT
ARD
---BBC1
ARTE
Source
Tuner
Tuner
Tuner
Tuner
Tuner
Tuner
Tuner
Tuner
O
ENTER
PAGE+
RETURN
4
Ladda ner data manuellt
När översändning av data sker, kan du ladda ner data manuellt från
“Data Download” i inställningsmenyn (➡ 21).
O
Data GUIDE Plus+ överförs från värdkanalen (tv-stationen som
sänder tevens programlista) flera gånger per dag. Data sänds
klockan 2:50 AM varje dag.
Det tar ungefär 2 timmar att genomföra nerladdningen av data.
Tryck på [3, 4] för att välja önskad
“Name” och tryck på [1].
Du kan också använda [W X CH] för att bläddra igenom
stationslistan.
On/Off
Att välja stationer att visa på programlistan.
Bara stationer som ställts in på “On” visas i GUIDE
Plus+-listan.
Tryck på [3, 4] för att ändra “On/Off”-inställningarna
och tryck på [ENTER].
≥Beroende på när apparaten ställs in, kan det ta omkring en dag
innan du kan visa tevens programlista.
≥De stationer som visas i tv-programlistan är fastställda enligt
geografiska områden.
≥En station som inte registrerats i ditt område visas inte på tvprogramlistan även om en signal går att ta emot.
≥När du laddat ner programlistan, krävs datamottagning
regelbundet för att hålla programlistan uppdaterad.
≥Koppla inte ifrån nätsladden under nerladdningen av data.
≥Under nerladdningena v data, roterar hårddisken och driftljud hörs
därifrån.
12.1. Wed 15:05
Landscape
12.1 Wed
Prog. Type
All Types
7th Heaven
15:05~16:05
15:30
16:00
16:30
Time:
15:00
ARD
ZDF
RTL
SAT1
***06
PRO7
MDR
Ta... Abenteuer... Fliege-Die Talkshow
... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Das Familiengericht Das Jugendgericht
Richterin Barbara Sa... Richter Alexander...
... 7th Heaven
Gilmore...
No Data
Abenteuerurlaub
-24 Hr
RETURN
...
Prog. Type
S SUB MENU PAGEGUIDE Display Mode
PAGE+
O
TIMER REC
Aktuell
+24 Hr
O
[Anmärkning]
Reference Att ställa in rätt Reference manuellt
Om “No Data” visas i GUIDE Plus+ listan för en
station, innebär det att denna station inte stöds av
GUIDE Plus+ data eller en GUIDE Plus+ Reference
inte kan tilldelas klart (“---” visas i Reference fältet för
denna station). Ställ i så fall in rätt Reference
manuellt.
Du kan också tilldela den rätta Reference manuellt
även om ett stationsnamn inte känns igen (t.ex.
***06).
Tryck på [3, 4] för att ändra “Reference”inställningen för rätt station och tryck på [ENTER].
[Anmärkning]
Stationsnamnen i Reference-listan kan vara andra än
de på stationslistan.
[Anmärkning]
RQT8438
20
20
Ändringar på stationslistan i Setup-menyn (➡ 69) på din apparat
orsakar att alla Editor inställningar återgår till sitt ursprungliga
förhållande.
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Värdkanal
Ändring av inställningarna
Du kan ändra grundinställningarna för din GUIDE Plus+-lista.
1
2
Tryck på [GUIDE].
Tryck på [SUB MENU].
12.1. Wed 15:05
Landscape
12.1 Wed
15:00
15:30
16:00
16:30
Ta... Abenteuer... Fliege-Die Talkshow
ARD
ZDF
RTL
SAT1
RTL2
VOX
PRO7
Lista över värdkanaler (Kring slutet av februari 2006)
Land
Värdkanal
Visning av
värdkanalen
Tyskland
Eurosport
EUROS
Österrike
Eurosport
EUROS
Schweiz§1
Eurosport
EUROS
Frankrike
Canal+§2
CANAL
Spanien
Tele5
TELE5
Italien
Sport Italia
SI
Nederländerna§3
Eurosport/Music
Factory (TMF)
EUROS / TMF
Belgien§4
RTL-TVI/
Music Factory
(TMF)
RTLTV/TMF
Luxembourg§5
RTL-TVI
RTLTV
Gilmore girls
16:05~17:05
Time:
Prog. Type
All Types
Det går inte att ta emot GUIDE Plus+-data i alla länder (➡ nedan).
Kontrollera om rätt värdkanal matats in.
GUIDE Plus+ Systeminställning
EH55_Sw.book Page 21
... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Das Familiengericht Das Jugendgericht
Richterin Barbara Sa... Richter Alexander...
Detektiv Duel M... Beyblade
Yu-...
Gilmore...
Die Abschl... Freunde...
Setup S.O.S Style & ...
...
7th Heaven
Editor
ENTER
RETURN
3
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup”
och tryck på [ENTER].
12.1. Wed 15:05
Setup
Postal Code
XXXXX
Host Channel
EUROS
Data Download
Night Download
On
§1
Endast tysktalande delar
Endast markburen analog sändning
§3 Eurosport täcker nu hela det nederländska området. TMF kommer
att upphöra att sända GUIDE Plus+ -data i maj/juni 2006. När
TMF upphör att sända GUIDE Plus+ -data, ändra värdkanalen till
Eurosport manuellt.
§4 RTL-TVI blir tillgänglig från januari 2006, och täcker hela Belgien.
TMF täcker bara flamländsktalande områden och upphör att
sända GUIDE Plus+ -data i maj/juni 2006. När TMF upphör att
sända GUIDE Plus+ -data, ändra värdkanalen till RTL-TVI
manuellt.
§5 RTL-TVI blir tillgänglig från januari 2006. Luxembourg linjen blir
tillgänglig genom GUIDE Plus+ vissa länder=Belgium med
postnummer 9999 (➡ 19, steg 2).
§2
ENTER
RETURN
4
Tryck på [3, 4] för att välja en artikel
och tryck på [ENTER].
Postal
Code
Att mata in Postal Code
Inmatningen av Postal Code krävs för att du ska
kunna ta emot regionala data.
1 Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på
[ENTER].
2 Tryck på [3, 4, 2, 1] eller på sifferknapparna för
att mata in din Postal Code och tryck på [ENTER].
Host
Channel
Att ändra Host Channel manuellt
GUIDE Plus+ systeminformation överförs via Host
Channel. “Auto” inställningen rekommenderas. En
Host Channel ställs sedan in automatiskt av systemet.
1 Tryck på [3, 4] för att välja önskad station och
tryck på [ENTER].
2 Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på
[ENTER].
≥Inställningen av Host Channel kan ta lite tid.
≥Kontrollera värdkanalerna i ditt land
➡ höger kolumn, Värdkanal
≥Att ändra Host Channel manuellt ➡ vänster
[Anmärkning]
≥Vilka kanaler som visas i GUIDE Plus+-listan beror på de lokala
mottagningsförhållandena. Om mottagningskvaliteten inte är
optimal kan det resultera i att GUIDE Plus+-data förloras eller blir
ofullständiga.
Data
Att ladda ner GUIDE Plus+ -data manuellt
Download Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Uppdateringen kan ta omkring 2 timmar.
≥För mer information ➡ 20, GUIDE Plus+
datanerladdning
Night
Att välja prioritet på natten
Download GUIDE Plus+ data nedladdas kl 2:50 AM dagligen.
Det tar ungefär 2 timmar för fullständig nedladdning.
Om GUIDE Plus+ data nedladdas kl 2:50 AM och en
timerinspelning överlappar, kan du välja prioritet.
On: Datanerladdning
Timerinspelningen startar inte eller avbryts vid
nerladdning av data.
Off: Timerprogrammering
GUIDE Plus+ -data kommer inte att laddas ner.
När inspelningen är färdig, rekommenderar vi att
du ändrar den här inställningen till “On”.
Tryck på [2, 1] för att välja “On” eller “Off” och tryck
på [ENTER].
[Anmärkning]
≥Existerande information kan förloras om du ändrar Host Channel
eller Postal Code.
≥Inmatning av fel Postal Code eller värdkanal kan leda till att du får
fel data eller inga data alls.
≥För att ändra inställningarna, avbryt beredskapsläget för inspelning
på apparaten (➡ 31).
RQT8438
21
21
EH55_Sw.book Page 22
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Göra inställninga för teven och fjärrkontrollen
4
DVD
TV
Í
Í
Knappar för
tv-styrning
Setup
AV
2
5
8
0
1
4
7
Sifferknappar
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
Tryck på [3, 4] för att välja
“Connection” och tryck på [1].
SKIP
3
6
9
PAGE
Tuning
CH
Disc
Picture
Sound
Display
ShowView
5
SLOW/SEARCH
PAUSE
STOP
SELECT
Connection
Others
DELETE
INPUT
SELECT
TV Aspect
Progressive
TV System
HDMI Settings
AV1 Output
AV2 Settnigs
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
ENTER
Setup
DIRECT NAVIGAT
OR
CTIONS
SUB MENU
RETURN
Progressive
Disc
Picture
Sound
Display
SELECT
RETURN
Connection
Others
ENTER
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Off
Tuning
FUNCTIONS
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
TAB
On
FU N
3,4,2,1
ENTER
Video
Tryck på [3, 4] för att välja
“Progressive” och tryck på [ENTER].
GUIDE
ENTER
4:3
Off
PAL
6
RETURN
Tryck på [3, 4] för att välja “On” och
tryck på [ENTER].
Utmatningen sker i progressivt format.
[Anmärkning]
Inställningar för progressiv video
Du kan få progressiv video genom att ansluta denna apparats
COMPONENT VIDEO OUT-kontakter till en LCD-/plasma-tv eller
LCD-projektor som är kompatibel med progressiv skanning (➡ 81).
1
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
FUNCTIONS
Remain 70:00 SP
HDD
Playback
Recording
Delete
Copy
To Others
ENTER
RETURN
2
3
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup”
och tryck på [ENTER].
Setup
Manual
Auto-Setup Restart
Tuning
Download from TV
Disc
Picture
Sound
Display
TAB
Connection
Others
RQT8438
22
22
SELECT
RETURN
≥När en vanlig tv-apparat (CRT: katodstrålerör) eller en multisystemtv som använder PAL-läge har anslutits, kan progressiv utmatning
göra bilden något flimrig, även om teven är kompatibel med
progressiv utmatning. Stäng av “Progressive” om detta skulle
inträffa (➡ 43).
≥Bilder visas inte korrekt vid koppling till inkompatibel TV.
≥Det blir ingen utsignal från COMPONENT VIDEO OUT uttagen om
“AV1 Output” i Setup menyn är inställd på “RGB 1 (without
component)” eller “RGB 2 (without component)”(➡ 68).
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Styrning av tv-apparat
Du kan anpassa fjärrkontrollens knappar för tv-styrning för att slå på/
av teven, ändra tevens ingångsläge, välja tv-kanal och ändra tevens
volymnivå.
När andra Panasonic produkter
reagerar på denna fjärrkontroll
Om olika Panasonic produkter står nära varandra, ändra då
fjärrkontrollkoden på huvudapparaten och fjärrkontrollen (de två
måste överensstämma).
Göra inställninga för teven och fjärrkontrollen
EH55_Sw.book Page 23
Använd i normala fall den fabriksinställda koden “DVD 1”.
DVD
Koppla TV PÅ/
AV
Í
TV
Í
Volym
CH
DRIVE
SELECT
AV
1
4
2
5
Ingångsval
VOLUME
Kanalval
PAGE
3
6
1
2
CH
Sh Vi
ShowView
1
3
Rikta fjärrkontrollen mot tv-apparaten
Medan [Í TV] hålls intryckt, mata in
koden med sifferknapparna.
t.ex.
01:
[0] ➡ [1]
10:
[1] ➡ [0]
Tillverkare och kodnummer
Märke
Panasonic
INNO HIT
IRRADIO
ITT
JVC
LOEWE
METZ
Kod
01/02/03/04/
45
35
27/30
09
10/15
05/06
31
05/31/33
05/06
31
10
31
05/06/31
09
22/23/31/40/
41/42
34
30
25
17/39
07/46
28/31
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
06/19/20
24
36
AIWA
AKAI
BLAUPUNKT
BRANDT
BUSH
CURTIS
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
GOLDSTAR/LG
GOODMANS
GRUNDIG
HITACHI
2
Märke
NOKIA
Kod
25/26/27
NORDMENDE
ORION
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SBR
SCHNEIDER
10
37
05/06
31/33
38
05/06
05/06
10
26
31/32/43
05/31/33
21
06
05/06/29/
30/31
06/25
18
09
05/06/33
08
10/11/12/
13/14
10/15/44
16
05/06
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
Testa genom att slå på tv-apparaten
och byta kanaler.
≥Upprepa proceduren tills du hittar den kod med vilken
styrningen fungerar korrekt.
≥Om tv-märket du har inte är med i listan eller om koden som
anges för teven inte fungerar för att styra teven, betyder det
att denna fjärrkontroll inte är kompatibel med teven i fråga.
4
5
6
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup”
och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Others”
och tryck på [1].
Tryck på [3, 4] för att välja “Remote
Control” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja koden
(“DVD 1”, “DVD 2” eller “DVD 3”) och
tryck på [ENTER].
Setup
Tuning
Disc
Picture
Remote Control
Press “±” and “ENTER” together
for more than 2 seconds on the remote
control.
Att ändra koden på fjärrkontrollen
7
8
Medan [ENTER] hålls intryckt, tryck in
och håll sifferknappen ([1], [2] eller
[3]) intryckt i mer än 2 sekunder.
Tryck på [ENTER].
∫ När följande indikator visas på apparatens
display
Apparatens fjärrkontrollkod
Ändra koden på fjärrkontrollen så att den motsvarar koden på
huvudapparaten (➡ steg 7).
[Anmärkning]
Om “Shipping Condition” i Setup-menyn exekveras, återställs
huvudapparatens kod till “DVD 1”. Ändra fjärrkontrollkoden till 1
(➡ steg 7).
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
[Anmärkning]
≥Om ditt tv-märke har fler än en kod i listan, välj den kod med vilken
manövreringen fungerar korrekt.
RQT8438
23
23
EH55_Sw.book Page 24
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Inspelning av tv-program
2
5
OPEN/CLOSE
EXT LINK
DV IN
1
Sifferknappar
Í
k1.3
1.3
För att välja med sifferknapparna:
t.ex.
5:
[0] ➡ [5]
15:
[1] ➡ [5]
VOLUME
CH
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
∫
REC
REC
DRIVE
SELECT
CH
∫
3 1
TV
DRIVE
SELECT
3
CH
4
REC
DELETE
SLOW/SEARCH
;
PAUSE
STOP
DIRECT NAVIGATO
R
5
SUB MENU
TIONS
FU N C
ENTER
RETURN
REC
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
4
AUDIO
Se också “Viktiga anmärkningar för inspelning” (➡ 8).
Beroende på vilken typ av skiva som används för inspelning eller typ av
sändning, kan det förekomma begränsningar för titeln du försöker spela in.
≥[RAM] Det är inte möjligt att spela in kontinuerligt från ena sidan av en
dubbelsidig skiva till den andra sidan. Du måste mata ut skivan och vända den.
≥[+RW] Du kan skapa en toppmeny medelst “Create Top Menu” (➡ 62).
Inspelning eller rättelser på skivan kan radera menyn. Då får du göra om den.
[HDD]
≥500 titlar som mest kan spelas in på hårddisken. (Vid kontinuerlig
inspelning som varar länge, delas titlar upp automatiskt var 8:e timme).
[RAM] [-R] [-RW‹V›]
≥99 titlar som mest kan spelas in på en skiva.
[+R] [+RW]
≥49 titlar som mest kan spelas in på en skiva.
[SD]
≥Det är inte möjligt att spela in på ett kort.
Förberedelser
≥Slå på tv-apparaten och välj lämplig videoingång som passar
anslutningarna till denna apparat.
≥Slå på denna apparat.
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja
hårddisken eller DVD-enheten.
HDD- eller DVD-indikatorn tänds på apparatens display.
2
Om du väljer DVD-enheten
Tryck på [< OPEN/CLOSE] på
huvudapparaten för att öppna
skivfacket och sätt i en skiva.
≥Tryck på knappen igen för att stänga skivfacket.
≥När 8 cm DVD-RAM eller 8 cm DVD-R används, ska skivan
tas ut ur kassetten.
Sätt i med etiketten vänd uppåt. ∫ Skiva med kassett
Sätt i med etiketten
vänd uppåt och
pilen riktad inåt.
RQT8438
24
24
Tryck på [¥ REC] för att starta
inspelningen.
S
CREATE
CHAPTER
1
Återstående tid
på skivan
≥För att spela in ljud genom att använda LPCM (endast XPläge):
Välj “Audio Mode for XP Recording” i “LPCM” i Setupmenyn. (➡ 67)
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
5
Tryck på [REC MODE] för att välja
inspelningsläge (XP, SP, LP eller EP).
ShowView
GUIDE
3,4,2,1
ENTER
Tryck på [W X CH] för att välja önskad
kanal.
S VIDEO IN VIDEO IN L/MONO -AUDIO IN- R
AV3
DVD
Í
3
Sätt i helt.
Funktion Automatisk drivvalsfunktion
[RAM] [Endast för skivor med skrivskyddsfliken inställd på
“PROTECT” (➡ 60, Kassett-skrivskydd)]
[DVD-V] [DVD-A] [VCD] [CD]
≥Om enheten spelar in till HDD eller stoppas, växlar den till DVD
drift då en skiva sätts in.
≥Om du tar ut en skiva och stänger skivfacket, kommer HDD läget
att automatiskt väljas.
Inspelningen äger rum på ledigt utrymme på hårddisken eller
på skivan. Inga data kommer att skrivas över.
≥Det går inte att byta kanal eller inspelningsläge under
pågående inspelning. Du kan byta kanal eller
inspelningsläge medan pausläget är inkopplat, men
inspelningen kommer då att bli en separat titel.
≥Du kan spela in medan enheten står i stand-by för
tidsprogrammerad inspelning, men så snart inspelningstiden
har börjat stoppas all annan inspelning.
≥[HDD] [RAM] Du kan ändra det ljud som tas emot genom att
trycka på [AUDIO] under pågående inspelning. (Detta
påverkar inte inspelningen av ljudet).
∫ Att ställa inspelningen i pausläge
Tryck på [;].
Tryck igen för att fortsätta inspelningen.
Du kan även trycka på [¥ REC] för att åter sätta igång inspelningen.
(Titeln delas inte upp i separata titlar).
∫ Att stoppa inspelningen
Tryck på [∫].
≥Vad som spelats in från starten till slutet av inspelningen kallas för
en titel.
≥[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW] Det tar ungefär 30 sekunder för apparaten att
slutbehandla hanteringsinformationen om inspelningen efter att
inspelningen avslutats.
För att spela DVD-R, DVD-RW (DVD–videoformat) och +R (inspelat
på denna enhet) på andra DVD-spelare, måste de stängas (➡ 62).
Om en station sänder texttv-information
Apparaten spelar automatiskt in programnamn och stationsnamn om
stationens Title Page är korrekt inställd (➡ 69).
[Anmärkning]
Det kan ta en stund för apparaten att hämta titlar (upp till 30 minuter)
eller i vissa fall kan det misslyckas.
Quick Start (➡ 68)
1 sek. snabbstart för inspelning & EPG-visning
(Vid anslutning till tv och kontakter för 21-stifts Scart, komponent
video, video eller S Video)
Inspelningen sätts igång efter ungefär 1 sekund§ efter att du tryckt på
REC-knappen direkt efter att strömmen slagits på. Om du trycker på
GUIDE-knappen då apparaten är avstängd, visas den elektroniska
programguiden (EPG) efter mindre än 1 sekund. (Snabbstartsläge)
§Endast vid inspelning på hårddisken eller DVD-RAM
≥“Quick Start” är inställt på “On” redan vid inköpstillfället.
≥Beroende på vilken typ av tv som används eller utgång som
ansluts, kan det ta tid innan skärmbilden visas.
[Anmärkning]
Det kan ta upp till en minut för apparaten att komma igång när:
–Du spelar eller spelar in på andra skivor än DVD-RAM.
–När andra manövreringar ska göras.
–Klockan inte har ställts.
EH55_Sw.book Page 25
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Inspelningslägen och ungefärliga inspelningstider
DVD-RAM
Inspelningsläge
Hårddisk
(250 GB)
Enkelsidig
(4,7 GB)
Dubbelsidig§1
(9,4 GB)
DVD-R
DVD-RW
+R
+RW
(4,7 GB)
DVD-R DL§3
(8,5 GB)
+R DL§3
(8,5 GB)
XP (Hög
bildkvalitetsläge)
55 timmar
1 timme
2 timmar
1 timme
1 timme
45 min.
1 timme
45 min.
SP (Standardinspelning)
111 timmar
2 timmar
4 timmar
2 timmar
3 timmar
35 min.
3 timmar
35 min.
LP (Lång inspelningstid)
222 timmar
4 timmar
8 timmar
4 timmar
7 timmar
10 min.
7 timmar
10 min.
443 timmar
(333 timmar§2)
8 timmar
(6 timmar§2)
16 timmar
(12 timmar§2)
8 timmar
(6 timmar§2)
14 timmar
20 min.
(10 timmar
45 min.§2)
443 timmar
maximalt
8 timmar
maximalt
8 timmar maximalt
för en sida
8 timmar
maximalt
14 timmar
20 min.
EP (Extra lång
inspelningstid)§4
FR (Läge för flexibel
inspelning)§4
Inspelning av tv-program
Beroende på vad som spelas in, kan det hända att inspelningstiderna blir kortare än vad som indikerats.
(Tiderna i denna tabell är uppskattade).
Ungefär 9
timmar med en
videokvalitet
motsvarande
LP-läge.
§1
Det är inte möjligt att spela in eller spela upp kontinuerligt från ena sidan av en dubbelsidig skiva till den andra sidan.
När “Recording time in EP mode” är inställt på “EP (6 Hours)” i Setup-menyn (➡ 66).
Ljudkvaliteten blir bättre när “EP (6 Hours)” används än när “EP (8 Hours)” används.
§3 Du kan inte spela in direkt på DVD-R DL och +R DL med den här apparaten. Tabellen visar inspelningstiden under kopiering.
[+R]DL] Det går inte att kopiera i EP-läge.
§4 Vid inspelning till HDD i “EP” eller “FR (5 timmar eller längre)” kan du inte -ög hastig het kopiera till +R, +R DL eller +RW skivor.
§2
≥[RAM] Vid inspelning på DVD-RAM med läget “EP (8 Hours)” kan det hända att uppspelning inte fungerar på DVD-spelare som är kompatibla
med DVD-RAM. Använd läget “EP (6 Hours)” ifall uppspelning inte skulle lyckas på annan utrustning.
FR (Läge för flexibel inspelning)
Läget FR (flexibel inspelning) kan användas vid kopiering eller programmering för timerinspelningar.
Apparaten väljer automatiskt en inspelningskvalitet mellan XP och EP (8 Hours) som gör att inspelningen får plats inom återstående skivutrymme
med bästa möjliga inspelningskvalitet.
Då en 90 minuter lång inspelning, för att ge ett exempel, görs på en oanvänd DVD-RAM, justeras bildkvaliteten mellan “XP” och “SP”.
≥Vid inspelning på hårddisken anpassas bildkvaliteten automatiskt så att inspelningen precis får plats när den kopieras över till en 4,7 GB skiva.
≥Alla inspelningslägen från XP till EP visas på displayen.
REC
Isättning/Utmatning av skiva
När skärmen för bekräftelse av formatering visas
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
När du sätter i en ny skiva eller en som är inspelad på en dator eller
annan utrustning, visas en skärm för bekräftelse av formatering.
Formatera skivan för att använda den. Alla inspelningar raderas
emellertid.
Format
This disc is not formatted properly.
Format it using DVD Management?
När en inspelad skiva tas ur
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Följande skärm visas när du inte har processat skivan för att spela
den på annan utrustning.
Finalize
Finalize the disc so that is can be played
on other DVD players.
Note: Recording or Editing is not possible
after finalizing. This may take up to min.
Press the REC button to start finalize.
Yes
No
SELECT
ENTER
Press the OPEN/CLOSE button to exit.
The disc cannot be played on other
DVD players without finalizing.
RETURN
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
För att formatera en skiva
“Radering av allt innehåll på en skiva eller ett kort —Format” (➡ 61)
∫ När skivan stängs
Tryck på [¥ REC] på huvudenheten.
≥Det går inte att stoppa den här processen när du väl startat den.
≥Om du vill ställa in bakgrund, val av spelmeny eller förse en skiva
med namn, välj “Top Menu (➡ 62)”, “Auto-Play Select (➡ 62)” eller
“Disc Name (➡ 60)” i “DVD Management” innan skivan stängs.
∫ När skivfacket öppnas utan stängning av skivan
RQT8438
25
Tryck på [< OPEN/CLOSE] på huvudenheten.
25
EH55_Sw.book Page 26
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Inspelning av tv-program
OPEN/CLOSE
Inställningar för
höghastighetskopiering
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
∫
¥ REC
1
DRIVE
SELECT
DVD
TV
Í
DRIVE
SELECT
Sifferknappar
Í
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
∫
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
STOP
CH
ShowView
DELETE
SLOW/SEARCH
PAUSE
PLAY/x1.3
1
När kopiering i höghastighetsläget ska göras till DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL och +RW
efter att inspelning gjorts på hårddisken.
Om kopiering av en titel till en DVD-R etc. ska göras genom
användning av höghastighetsläget, måste “On” ställas på “Rec for
High Speed Copy” före inspelning till hårddisken.
Dock gäller följande begränsningar:
≥Vid inspelning av tvåspråkiga sändningar kan antingen
huvudljudet eller sekundärljudet spelas in.
–Om ingen extern utrustning ansluts
Välj “M 1” eller “M 2” i “Bilingual Audio Selection” i Setupmenyn (➡ 67).
–Om extern utrustning ansluts
Välj “M 1” eller “M 2” på den externa utrustningen.
≥Även program i bildformat 16:9 (bredbild) spelas in i bildformat
4:3.
Vi hänvisar till “Viktiga anmärkningar för inspelning” för mer
information (➡ 8).
PROG/CHECK
R
DIRECT NAVIGATO
3,4,2,1
ENTER
1
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
DIRECT
NAVIGATOR
GUIDE
FUNCTIONS
2
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
3
STATUS
4
5
Att ange en tid då inspelningen ska
stoppas – Inspelning med en
knapptryckning
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Under pågående inspelning
Tryck på [¥ REC] på huvudapparaten för att välja
inspelningstid.
≥4 timmar senare som längst kan anges.
≥Visningen på apparaten ändras enligt nedanstående.
OFF 0:30 ""# OFF 1:00 ""# OFF 1:30 ""# OFF 2:00
^"
Räkneverk
,"" OFF 4:00 ,"" OFF 3:00 ,}
(avbryta)
≥Detta kan inte göras under pågående timerinspelningar (➡ 28)
eller medan flexibel inspelning (➡ 27) används.
≥Om du byter kanal eller inspelningsläge medan inspelningen har
ställts i pausläget, avbryts den tid som angetts för
inspelningsstopp.
≥Apparaten stängs av automatiskt när tiden för inspelningsstopp har
nåtts.
Att avbryta
Tryck på [¥ REC] på huvudapparaten lämpligt antal gånger tills
räkneverket visas.
≥Tiden för inspelningsstopp avbryts, men inspelningen fortsätter.
Att stoppa inspelningen
Tryck på [∫].
RQT8438
26
26
6
7
8
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup”
och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Disc”
och tryck på [1].
Tryck på [3, 4] för att välja “Settings
for Recording” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Rec for
High Speed Copy” och tryck på
[ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “On” och
tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
Att starta inspelningen.
≥Inspelning av tv-program (➡ 24)
≥Timerinspelning (➡ 28)
≥Kopiering från en videobandspelare (➡ 58)
[Anmärkning]
Om du inte tänker kopiera titlar i höghastighetsläget till DVD-R, DVDR DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL och +RW, ställer du
“Off” på “Rec for High Speed Copy”.
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Flexibel inspelning
5
När du vill starta inspelningen
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
“Start” och tryck på [ENTER].
(Inspelning som passas in i återstående ledigt
skivutrymme)
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Apparaten ställer in bästa möjliga bildkvalitet som gör att
inspelningen passas in inom återstående ledigt skivutrymme.
Inspelningläget blir FR-läge.
≥Inspelningen sätter igång.
≥Alla inspelningslägen från XP till EP visas på
displayen.
XP
SP
LP
EP
∫ Det är praktiskt att använda “Flexible Rec” i
följande situationer.
[RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
≥När mängden ledigt utrymme på skivan gör det svårt att välja
lämpligt inspelningsläge
≥När du vill spela in ett längre program med bästa möjliga bildkvalitet
[HDD]
≥När du vill spela in en titel på hårddisken så att den kan kopieras
och passas in perfekt på en 4,7 GB skiva
≥Du behöver inte redigera den inspelade titeln, eller ändra
inspelningsläget vid kopiering för att passa in inspelningen i
skivutrymmet.
Ex.: Inspelning av ett 90 minuters program på skiva
Om du väljer XP-läget får programmet inte plats på en skiva.
Om du försöker spela in ett 90 minuter
långt program i XP-läget, kommer
endast de första 60 minuterna att få
plats på skivan och de återstående 30
4.7GB
4.7GB
minuterna kommer inte att bli inspelade.
DVD-RAM
DVD-RAM
≥En skiva till behövs.
Att stänga fönstret utan att spela in
Tryck på [RETURN].
Att stoppa inspelningen halvvägs
Återstående
Tryck på [∫].
tid av
Att visa den återstående tiden
inspelning
Tryck på [STATUS].
Inspelning av tv-program
EH55_Sw.book Page 27
ex., HDD
HDD
REC 0:59
ARD
M1/M2
LR
Uppspelning medan du spelar in
[HDD] [RAM]
Uppspelning från början av den titel som håller på
att spelas in–Chasing playback
Tryck på [1] (PLAY) under pågående
inspelning.
Inget ljud återges under sökning framåt eller bakåt.
Om du väljer SP-läget får programmet plats på en skiva.
Men det kommer att bli 30 minuter
återstående skivutrymme.
4.7GB
DVD-RAM
Om du väljer “Flexible Rec” får programmet plats på en
skiva perfekt.
Att stoppa uppspelningen
Tryck på [∫].
Att stoppa inspelningen
2 sekunder efter att uppspelningen stoppats, tryck på [∫].
Att stoppa timerinspelningen
2 sekunder efter att uppspelningen stoppats
1 Tryck på [∫].
2 Tryck på [2, 1] för att välja “Stop Recording” och tryck på
[ENTER].
4.7GB
DVD-RAM
Att spela upp en tidigare inspelad titel medan
inspelning pågår–Samtidig inspelning och
uppspelning
Nödvändigt utrymme för inspelning
Förberedelser
≥Välj önskad kanal eller extern ingång för att spela in.
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja hårddisken eller DVDenheten.
1
2
3
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Flexible
Rec” och tryck på [ENTER].
Flexible Rec
Record in FR mode.
Maximum rec. time
Set rec. time
Start
4
8 Hour 00 Min.
8 Hour 00 Min.
Cancel
Maximal inspelningstid
Detta är den maximala
inspelningstiden i EP (8 Hours)läge.
Tryck på [2, 1] för att välja “Hour”
och “Min.” och tryck på [3, 4] för att
välja inspelningstid.
≥Du kan också ange inspelningstiden med sifferknapparna.
≥Det går inte att spela in mer än 8 timmar.
≥Du kan byta enhet och spela någonting medan inspelning pågår.
Tryck på [DRIVE SELECT].
1
2
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR] under
pågående inspelning.
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja en
titel och tryck på [ENTER].
≥Inget ljud återges under sökning framåt eller bakåt.
Att stoppa uppspelningen
Tryck på [∫].
Att gå ur Direct Navigator-skärmen
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
Att stoppa inspelningen
När uppspelningen stoppats
1 Tryck på [DIRECT NAVIGATOR] för att gå ur skärmen.
2 Om inspelningen görs på dne andra enheten
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja inspelningsenhet.
3 Tryck på [∫].
Att stoppa timerinspelningen
När uppspelningen stoppats
1 Tryck på [DIRECT NAVIGATOR] för att gå ur skärmen.
2 Om inspelningen görs på dne andra enheten
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja inspelningsenhet.
3 Tryck på [∫].
4 Tryck på [2, 1] för att välja “Stop Recording” och tryck på
[ENTER].
[Anmärkning]
“Chasing playback” och “Samtidig inspelning och uppspelning” kan
bara användas med program som har spelats in med samma
kodningssystem (PAL/NTSC).
RQT8438
27
27
EH55_Sw.book Page 28
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Timerinspelning
OPEN/CLOSE
EXT LINK
DV IN
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
CH
S VIDEO IN VIDEO IN L/MONO -AUDIO IN- R
AV3
∫
EXT LINK
¥ REC
DRIVE
SELECT
DVD
Sifferknappar
¢
Í
1
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
∫
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
STOP
Innan GUIDE Plus+ systemet tas i bruk
≥Tv-programlistan visas inte direkt efter inköp av denna apparat.
≥Du måste först installera GUIDE Plus+ systemet innan det visas.
CH
Tryck på [GUIDE].
W X CH
Landscape
15.7. Tue
15.7. Tue 15:05
ShowView
DELETE
Time:
ShowView
INPUT SELECT
PLAY/x1.3
;
... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Das Familiengericht Das Jugendgericht
Richterin Barbara Sa... Richter Alexander...
Detektiv Duel M... Beyblade
...
Yu-...
Gilmore...
7th Heaven
S.O.S Style & ...
Die Abschl... Freunde...
Prog. Type
+24 Hr
TIMER REC
RETURN
info
S SUB MENU PAGE-
GUIDE Display Mode
PAGE+
ENTER
SUB MENU
SUB MENU
“Röd”
“Grön”
¥ REC
TIONS
FU N C
3,4,2,1
ENTER
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
16:30
O
PROG/CHECK
GUIDE
16:00
Ta... Abenteuer... Fliege-Die Talkshow
-24 Hr
PROG/CHECK
15:30
15:00
ARD
ZDF
RTL
SAT1
RTL2
VOX
PRO7
SLOW/SEARCH
PAUSE
Prog. Type
All Types
Gilmore girls
16:05~17:05
O
DRIVE
SELECT
Det är lätt att göra timerinspelningar genom att välja önskat program
från tv-programlistan.
Vi hänvisar till “GUIDE Plus+ Systeminställning” (➡ 19) för mer
information.
TV
Í
Att använda GUIDE Plus+ systemet för
att göra timerinspelningar
2
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskat program.
3
Tryck på [ENTER].
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
“Blå”
EXT LINK
Timer
Recording
12:54:00 15. 7. TUE
REC MODE
Name
DVD 1:58 SP
HDD 30:24 SP
Remain
Date
Start
1 ARD 15. 7. TUE
16:00
Stop
17:00
HDD
VPS
DVD Mode PDC
HDD SP OFF
Programme Name
Fliege-Die Talkshow
Se också “Viktiga anmärkningar för inspelning” (➡ 8).
Beroende på vilken typ av skiva som används för inspelning eller typ
av sändning, kan det förekomma begränsningar för titeln du försöker
spela in.
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
≥Du kan programmera upp till 32 program en månad i förväg som
längst.
(Varje program som visas dagligen eller en gång i veckan räknas
som ett program).
Förberedelser
≥Slå på tv-apparaten och välj lämplig videoingång som passar
anslutningarna till denna apparat.
≥Om inspelningen ska göras på en DVD, sätt i en skiva som kan
användas för inspelning (➡ 24).
≥Kontrollera att klockan är rätt inställd (➡ 71).
≥Bekräfta programmet och gör korrigeringar vid behov genom
att använda [3, 4, 2, 1] (➡ 30, höger kolumn, steg 3).
≥När “-- ---” visas i “Name”-kolumnen, går det inte att göra
inställningar för timerinspelning. Tryck på [3, 4] för att välja
önskad programposition. Efter att du har matat in
informationen om en tv-station, ligger den kvar i apparatens
minne.
4
Tryck på [ENTER].
Inställningarna sparas och timerprogrammet är på.
15.7. Tue 15:05
Landscape
15.7. Tue
Prog. Type
All Types
Gilmore girls
16:05~17:05
Time:
15:00
15:30
16:00
16:30
ARD Ta... Abenteuer... FFliege-Die Talkshow
ZDF ... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Timerikon
“F” tänds på apparatens display för att indikera att
beredskapsläget för timerinspelning har aktiverats.
Timer
Recording
No. Name
F 01
ARD
Remain
Date
HDD 30:24 SP
Start
DVD 1:58 SP
12:56:00 15. 7. TUE
VPS Drive
HDD
Stop DVD Mode PDC space
15. 7. TUE 19:00 20:00 HDD SP OFF
New Timer Programme
OK
Kontrollera för att
försäkra att “OK” visas
(➡ 31, Kontrollera,
ändra eller radera ett
program).
Upprepa steg 2–4 för att programmera fler inspelningar.
[Anmärkning]
≥Om “NTSC” har valts för “TV System” (➡ 70), kan GUIDE Plus+
systemet inte användas.
∫ Att avbryta en inspelning när inspelningen
redan har börjat (➡ 31)
∫ Att koppla ur apparaten från beredskapsläget för
inspelning (➡ 31)
∫ Anmärkningar om timerinspelning (➡ 31)
RQT8438
28
28
EH55_Sw.book Page 29
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Manövreringar i GUIDE Plus+-systemet
Grundläggande manövreringar
Välja program från önskad kategori
Landscape
15.7. Tue
ARD
ZDF
RTL
SAT1
RTL2
VOX
PRO7
Richterin Barbara Sa... Richter Alexander...
Detektiv Duel M... Beyblade
...
7th Heaven
Die Abschl... Freunde...
Yu-...
Gilmore...
Prog. Type
+24 Hr
info
17:47~17:49
17:49~18:20
18:20~18:50
-24 Hr
S SUB MENU PAGE-
GUIDE Display Mode
PAGE+
RETURN
RETURN
Undermenyn för den valda huvudkategorin visas.
Exempel: Tryck på [3, 4] för att välja huvudkategorin Movies.
Underkategorin med flera filmkategorier visas
(t.ex. All, Action, Animation, Comedy, Drama, Romance,
Sci Fi, Thriller, Adventure).
Prog. Type
S SUB MENU PAGEGUIDE Display Mode
Prog. Type
+24 Hr
TIMER REC
Tagesschau um fünf
Brisant
Tagesschau
Verbotene Liebe
Marienhof
+24 Hr
Portrait
Prog. Type
All Types
15.7 Tue
All Types
ARD ZDF RTL SAT1 RTL2 VOX
PRO7
All
Movies
15:00~15:15 Tagesschau
Action
Sport
Wildnis Children
15:15~16:00 Abenteuer
Animation
Comedy
Talkshow Other
16:00~17:00 Fliege-Die
Drama
17:00~17:15 Tagesschau um fünf
Romance
17:15~17:47 Brisant
Sci Fi
17:47~17:49 Tagesschau
Thriller
Adventure
17:49~18:20 Verbotene
Liebe
18:20~18:50 Marienhof
-24 Hr
Tagesschau
Abenteuer Wildnis
Fliege-Die Talkshow
PAGE+
≥Hoppa fram 24 timmar
Tryck på den “Gröna” knappen för att
hoppa framåt en dag.
≥Hoppa tillbaka 24 timmar
Tryck på den “Röda” knappen.
Du kan bara hoppa tillbaka till dagens
datum.
Att bläddra inom
GUIDE Plus+-listan
Tryck på [3, 4, 2, 1]
Bara dagens och kommande program
visas.
Att bläddra igenom
GUIDE Plus+-listan.
Tryck på [W X CH].
Att se
programinformation
Extra information (programnamn,
programtid, sändningstid, kort beskrivning)
finns för dessa program.
Tryck på [ ] för att visa och gömma
3
4
5
Tryck på [2] för att gå till menyn för
underkategorier.
Tryck på [3, 4] för att välja.
Tryck på [ENTER].
12.1. Wed 15:05
(ex. Action)
Portrait
Prog. Type
Movies
Action
ARD ZDF RTL SAT1 RTL2 VOX PRO7
12. 1. Wed: 20:00~21:30 The fast and the fury
21:30~23:00 Ronin
23:00~01:15 Noch 60 Sekunden
13. 1. Thu: 19:15~21:00
Der Sturm
21:00~22:30 Speed 2
14. 1. Fri: 22:30~23:00 Mission Impossible
23:00~01:30 Volcano
Prog. Type
TIMER REC
info
S SUB MENU PAGE-
O
Landscape-visning
1 Tryck på [2] tills stationslistan
markeras.
2 Tryck på [3, 4] för att välja önskad
station.
3 ≥ Att se det pågående programmet i
fönstret för förhandsgranskning:
Tryck på den “Röda” knappen.
≥ Att se det pågående programmet på
hela skärmen.
Tryck på [ENTER].
Tryck på [GUIDE] för att gå tillbaka till
visning av Landscape.
Portrait-visning
1 Tryck på [3] tills stationslistan
markeras.
2 Tryck på [2, 1] för att välja önskad
station.
3 ≥ Att se det pågående programmet i
fönstret för förhandsgranskning:
Tryck på den “Röda” knappen.
≥ Att se det pågående programmet på
hela skärmen.
Tryck på [ENTER].
Tryck på [GUIDE] för att gå tillbaka till
visning av Portrait.
informationen.
15.7. Tue 15:05
O
TIMER REC
symbol)
2
S.O.S Style & ...
Tryck på den “Blåa” knappen för att
visa listan över huvudkategorier.
Tryck på [3, 4] för att välja önskad
huvudkategori.
Portrait
Prog. Type
All Types
15.7 Tue
ARD ZDF RTL SAT1 RTL2 VOX PRO7
15:00~15:15
15:15~16:00
16:00~17:00
17:00~17:15
17:15~17:47
(Program med
1
O
RETURN
Att se ett ett
program för en
annan dag
16:30
... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Das Familiengericht Das Jugendgericht
TIMER REC
Att ändra stationer
16:00
Ta... Abenteuer... Fliege-Die Talkshow
-24 Hr
15.7. Tue 15:05
15:30
15:00
PAGE+
O
Time:
Portrait-visning
Prog. Type
All Types
Gilmore girls
16:05~17:05
O
15.7. Tue 15:05
O
Landscape-visning
Programtypsfunktionen låter dig visa en GUIDE Plus+-lista över
huvudkategorier (t.ex. Movies, sport). Varje huvudkategori innehåller
enskilda underkategorier. GUIDE Plus+-listan för den valda
huvudkategorin visas bara vid Portrait-visningen.
Timerinspelning
Tryck på [GUIDE] för att välja mellan att se på Landscape
och Portrait.
RETURN
En lista visas med alla program i den valda huvudkategorin
och den valda underkategorin.
6
Tryck på [3, 4] för att gå igenom
GUIDE Plus+-listan.
Om du vill byta station, tryck på [3] tills stationslistan
markeras och tryck sedan på [2, 1].
GUIDE Plus+-listan visas för de valda kategorierna för denna
station.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
RQT8438
29
29
EH55_Sw.book Page 30
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Timerinspelning
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 28.
Använda SHOWVIEW-nummer för att göra
timerinspelningar
Genom att mata in SHOWVIEW-nummer är det enkelt att göra
timerinspelningar. Du kan hitta dessa nummer i tv-programtablåer i
dagstidningar och tv-bilagor.
1
Manuellt programmera timerinspelningar
1
Timer
Recording
F 01
Tryck på [ShowView].
3
Input ShowView Number 0-9, and press ENTER.
Tryck på sifferknapparna för att mata
in SHOWVIEW-numret.
15. 7. TUE 19:00 20:00 HDD SP OFF
New Timer Programme
ARD
Tryck på [ENTER].
Timer
Recording
12:54:00 15. 7. TUE
Name
Date
Start
Stop
22:00
22:30
HDD
VPS
DVD Mode PDC
HDD SP
OFF
DVD 1:58 SP
HDD 30:24 SP
Remain
DVD 1:58 SP
HDD 30:24 SP
Remain
1 ARD 15. 7. TUE
Programme Name
12:54:00 15. 7. TUE
Name
Date
Start
1 ARD 15. 7. TUE
Stop
16:00
17:00
≥Tryck in och håll [3, 4] intryckt för att ändra Start
(starttiden) och Stop (sluttiden) i ökningar om 30 minuter.
≥Det går även att ställa in Name (programposition/tvstationsnamn), Date, Start (starttid) och Stop (sluttid) med
sifferknapparna.
≥Date
[. Datum:
Dagens datum upp till en månad framåt
l ;:
minus en dag
l Daglig timer: SUN-SAT>MON-SAT>MON-FRI
l ;:
a. Veckotimer: SUN>--->SAT
≥Du kan också trycka på [DRIVE SELECT] för att välja
inspelningsenhet.
När inspelningsenheten är “DVD” och det inte finns
tillräckligt med ledigt utrymme, växlas inspelningen
automatiskt till “HDD” (➡ 32, Hjälpinspelning).
≥Du kan också trycka på [REC MODE] för att ändra
inspelningsläget.
≥VPS/PDC (➡ 32)
ON!)OFF (– – –)
Om den sändande stationen inte sänder VPS/PDC-signaler,
visas “jjj” i menyn för timerinspelning under “VPS/PDC”.
≥[HDD] RENEW (Automatisk ersättning av inspelning)
(➡ 32)
ON!)OFF
≥Programme Name
Tryck på [2, 1] för att välja “Programme Name” och tryck
på [ENTER]. (➡ 63, Skriva in text)
HDD
VPS
DVD Mode PDC
HDD SP OFF
Programme Name
≥Bekräfta programmet och gör korrigeringar vid behov genom
att använda [3, 4, 2, 1] (➡ höger kolumn, steg 3).
≥När “-- ---” visas i “Name”-kolumnen, går det inte att göra
inställningar för timerinspelning. Tryck på [3, 4] för att välja
önskad programposition. Efter att du har matat in
informationen om en tv-station, ligger den kvar i apparatens
minne.
Tryck på [ENTER].
Inställningarna sparas och timerprogrammet är på.
Timerikonen visas i vänster kolumn.
Timer
Recording
No. Name
Timerikon
F 01
ARD
Remain
Date
15. 7. TUE
New T
“F” tänds på apparatens display för att indikera att
beredskapsläget för timerinspelning har aktiverats.
Timer
Recording
No. Name
F 01
OK
Tryck på [3, 4] för att välja “New Timer
Programme” och tryck på [ENTER].
Tryck på [1] för flytta dig genom
artiklarna och ändra artiklarna med
[3, 4].
Timer
Recording
Tryck på [2] för att gå tillbaka för att korrigera en siffra.
4
12:56:00 15. 7. TUE
VPS Drive
HDD
Stop DVD Mode PDC space
Start
12:53:00 15. 7. TUE
2
3
Date
DVD 1:58 SP
HDD 30:24 SP
Remain
DVD 1:58 SP
HDD 30:24 SP
Remain
No. Name
ShowView
Record
2
Tryck på [PROG/CHECK].
ARD
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
12:56:00 15. 7. TUE
Date
Start
VPS Drive
HDD
Stop DVD Mode PDC space
20:00 HDD SP OFF OK
15. 7. TUE 19:00
New Timer Programme
Kontrollera för att
försäkra att “OK” visas
(➡ 31).
4
Tryck på [ENTER].
Inställningarna sparas och timerprogrammet är på.
Timerikonen visas i vänster kolumn.
Upprepa steg 1–4 för att programmera fler inspelningar.
∫ Att avbryta en inspelning när inspelningen
redan har börjat (➡ 31)
∫ Att koppla ur apparaten från beredskapsläget för
inspelning (➡ 31)
∫ Anmärkningar om timerinspelning (➡ 31)
Timer
Recording
No. Name
Timerikon
F 01
ARD
Remain
Date
15. 7. TUE
New T
“F” tänds på apparatens display för att indikera att
beredskapsläget för timerinspelning har aktiverats.
Timer
Recording
No. Name
F 01
ARD
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
12:56:00 15. 7. TUE
Date
Start
VPS Drive
HDD
Stop DVD Mode PDC space
20:00 HDD SP OFF OK
15. 7. TUE 19:00
New Timer Programme
Kontrollera för att
försäkra att “OK”
visas (➡ 31).
Upprepa steg 2–4 för att programmera fler inspelningar.
RQT8438
30
30
∫ Att avbryta en inspelning när inspelningen
redan har börjat (➡ 31)
∫ Att koppla ur apparaten från beredskapsläget för
inspelning (➡ 31)
∫ Anmärkningar om timerinspelning (➡ 31)
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Att avbryta en inspelning när
inspelningen redan har börjat
1
När apparaten är påslagen
Tryck [DRIVE SELECT] för att välja
driftläge [∫].
Stop Recording
Timer recording in progress.
Stop this timer recording?
It will be cancelled if you stop.
Stop Recording
Kontrollera, ändra eller radera ett
program
≥Även när apparaten är avslagen, kan du ta fram
timerinspelningslistan genom att trycka på [PROG/CHECK].
Tryck på [PROG/CHECK].
Ikoner
F
[
W
Cancel
SELECT
2
RETURN
l
ENTER
Tryck på [2, 1] för att välja “Stop
Recording” och tryck på [ENTER].
Om du stoppar en timerinspelning blir den raderad. Men om
du har ställt in timerinspelning för en hel dag eller en vecka
startar den vid nästa tidsinställning.
F
X
Att koppla ur apparaten från
beredskapsläget för inspelning
≥Även när apparaten är avslagen, kan du ta fram
timerinspelningslistan genom att trycka på [PROG/CHECK].
1
2
Tryck på [PROG/CHECK].
Tryck på [3, 4] för att välja önskat
program och tryck på “Röd”-knappen.
Timerinspelning
EH55_Sw.book Page 31
HDD
DVD
Beredskapsläge för timerinspelning är aktiverat.
Detta program spelas in för tillfället.
Tiderna överlappar tider i andra program. Inspelning
av programmet med den senare starttiden sätts
igång när inspelningen av det tidigare programmet
avslutas.
Du stoppade en timerinspelning för vecka eller
dygn. Ikonen försvinner nästa gång tidsinspelning
startar.
På grund av att skivan var full gick det inte att spela
in programmet.
Materialet var kopieringsskyddat och spelades
därför inte in.
Programmet spelades inte in helt och hållet eftersom
skivan är smutsig eller av något annat skäl.
Timerprogram inställda för Automatisk ersättning av
inspelning (➡ 32).
Titlar som har omdirigerats till hårddisken
(Visas under pågående inspelning).
Inspelningsenheten har ställts in på hårddisken
Inspelningsenheten har ställts in på DVD
Timer
Recording
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
12:56:00 15. 7. TUE
No. Name
Date
Start
VPS Drive
HDD
Stop DVD Mode PDC space
New Timer Programme
≥Tidsikonen “F” (➡ höger) försvinner från
timerinspelningslistan.
≥Du kan inte upphäva timerinspelningens standby så länge
även bara en “F” (➡ höger) återstår i inspelningslistan
≥Tryck igen på “Röd”-knappen för att aktivera
beredskapsläget för timerinspelning.
Press ENTER to store new programme.
ENTER
Anmärkningar om timerinspelning
≥“F” blinkar på apparatens display omkring 5 sekunder när
apparaten inte kan gå över till beredskapsläge för
timerinspelningar.
≥Timerinspelningen sätts igång oavsett om apparaten är påslagen
eller avstängd.
≥Timerinspelningar sätter igång när den inställda tiden nåtts även
om uppspelning pågår.
≥Timerinspelningar sätter inte igång medan redigering eller
kopiering i normalhastighetsläget görs (➡ 51).
≥Om apparaten är påslagen då timerinspelningen sätter igång,
kommer den att förbli påslagen efter att inspelningen har avslutats.
Den stängs inte av automatiskt. Du kan slå av apparaten under
pågående timerinspelning.
≥Om apparaten inte ställs i beredskapsläge för timerinspelning
under de sista 10 minuterna innan den programmerade
timerinspelningen startar, så blinkar “F” på apparatens display.
≥När du programmerar på varandra följande timerinspelningar att
starta omedelbart en efter annan, kan apparaten inte spela in
början av det efterkommande programmet.
Program
Program
Ej inspelat
Inspelat
Inspelat
≥(Om GUIDE Plus+ systemet är installerat)
GUIDE Plus+ data nedladdas kl 2:50 AM dagligen. Det tar ungefär
2 timmar för fullständig nedladdning. Om du vill göra
timerinspelningar under denna tidsperiod, ställ “Night Download” i
GUIDE Plus+ systemets inställningsmeny på “Off” (➡ 21).
≥Om de faktiska sändningstiderna för timerinspelningar överlappar
[oavsett om de är VPS/PDC (➡ 32)-styrda], har den inspelning
som startar först prioritet, och inspelningen av det efterföljande
programmet kommer att sättas igång när den första
timerinspelningen har slutförts.
RETURN
Meddelanden som visas på “Drive space”-raden
OK:
Visas om inspelningen får plats inom det
återstående utrymmet.
> (Datum): För inspelningar som görs dagligen eller
veckovis, visas på displayen tills vilket datum
inspelningar kan göras (maximalt en månad
framåt från aktuell tid) baserat på den tid som
återstår på skivan.
!:
Det kan hända att det inte är möjligt att spela in
eftersom:
≥det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme
≥det maximala antalet titlar som kan spelas in
har nåtts.
Relief: Timerprogram som kommer att hjälpinspelas till
hårddisken.
∫ Att ändra ett program
Tryck på [3, 4] för att välja önskat program och tryck på
[ENTER]. (➡ 30, höger kolumn, steg 3)
∫ Att radera ett program
Tryck på [3, 4] för att välja önskat program och tryck på [¢].
Du kan också radera ett program i följande steg
1 Tryck på [3, 4] för att välja önskat program och tryck på
[SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Delete” och tryck på [ENTER].
∫ Att gå ur timerinspelningslistan
Tryck på [PROG/CHECK].
RQT8438
Program som inte kunde spelas in raderas från
timerinspelningslistan klockan 04:00 två dagar senare.
31
31
EH55_Sw.book Page 32
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Timerinspelning
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 28.
Hjälpinspelning
När inspelningsenheten är “DVD” och det inte finns tillräckligt med
ledigt utrymme, växlas inspelningen automatiskt till “HDD”. Om det
inte sitter någon skiva i skivfacket eller om det inte går att spela in på
skivan eller när timerinspelning sätts igång under pågående
kopiering, kommer inspelningsenheten att ändras till HDD
(hårddisken).
≥Direct Navigator visar vilka program som är hjälpinspelade (“ ”
visas). (➡ 34).
≥Om den återstående tiden på hårddisken inte räcker till, kommer så
mycket som möjligt av programmet att spelas in på hårddisken.
≥Hjälpinspelning aktiveras inte vid inspelningen av programmet med
VPS/PDC och programmet förlängs så att det inte längre får plats
på skivan.
Automatisk ersättning av inspelning
[HDD]
Om du spelar in ett program på hårddisken upprepade gånger varje
dag eller varje vecka genom användning av timerinspelning, spelar
apparaten in det nya programmet över det gamla.
Denna funktion kan bara användas när man anger att
inspelningen ska göras veckovis eller dagligen.
1
2
3
4
Tryck på [PROG/CHECK].
Tryck på [3, 4] för att välja önskat
program och tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja
“RENEW”-kolumnen.
Tryck på [3, 4] för att välja “ON” och
tryck på [ENTER].
Timer
Recording
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
12:54:00 15. 7. TUE
Name
Date
Start
Stop
1 ARD
SUN
22:00
22:30
HDD
VPS
DVD Mode PDC RENEW
ON
HDD SP OFF
Programme Name
[Anmärkning]
≥Om ett program inställt för Automatisk ersättning av inspelning
skulle vara skrivskyddat eller om programmet håller på att spelas
upp från hårddisken, eller om det kopieras, kommer programmet
inte att spelas över. Istället kommer programmet som är inställt för
inspelning att sparas som ett separat program, och detta program
kommer att bli det som skrivs över nästa gång Automatisk
ersättning av inspelning äger rum.
≥Spellistor som skapas från program som är inställda för Automatisk
ersättning av inspelning raderas tillsammans med den automatiska
ersättningen.
≥När det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken, kan
det hända att inte hela programmet spelas in.
VPS/PDC-funktion
VPS (Video Programme System) eller PDC (Programme Delivery Control) är ett mycket praktiskt system som spelar in exakt från början till slut
tv-program som ställts in för timerinspelning, även om den faktiska sändningstiden skiljer sig från den planerade på grund av försenad start eller
förlängning av programlängden. Och om programmet avbryts, till exempel extra nyheter skjuts in, kommer inspelningen att ställas i pausläge
automatiskt och återupptas när programmet fortsätter.
Vid VPS/PDC-inspelning
≥Använd VPS/PDC-tid för inspelning av tv-program.
≥Ställ in “VPS/PDC” på “OFF” när inspelningstiden inte är VPS/PDC-tid.
≥VPS/PDC-inspelning utförs inte när VPS/PDC-tiden är inkorrekt, även om det bara är med en
minut. För att få reda på den korrekta VPS/PDC-tiden, se efter i text-tv, en dagstidning eller tvbilaga, eller någon annan informationskälla.
–Om ett program som står i dagstidningen eller tv-bilagan har två SHOWVIEW-nummer, använd
SHOWVIEW-numret för VPS/PDC om du tänker göra en VPS/PDC-inspelning genom att använda
SHOWVIEW-programmering.
–Normala inställningar för “VPS/PDC” är “OFF”.
När VPS/PDC-signalen bortfaller på
grund av att sändningssignalen är svag.
När en tv-station inte sänder en reguljär
VPS/PDC-signal.
Timerinspelning utförs i normalt läge (utan VPS/PDC) även om den var programmerad för VPS/
PDC.
I detta fall gäller följande. Även om timerinspelningen utfördes, kommer inget som programmerats
att avbrytas vid det tillfället utan klockan 04:00 två dagar senare.
Om starttiderna för de planerade
programmen som står i dagstidningar
eller tv-bilagor kommer att ändras vid
ett senare tillfälle.
Ställ in “VPS/PDC” på “OFF” vid programmering av ett program vars starttid har ändrats i
efterhand.
[Anmärkning]
≥Det kan hända att början av inspelningen inte spelas in korrekt i vissa fall.
≥Beroende på signalerna som sänds från tv-stationerna, kan det hända att VPS/PDC-systemet inte fungerar ordentligt även om “VPS/PDC” har
ställts in på “ON”.
≥Kontakta programsändarna för närmare information.
≥VPS/PDC fungerar inte då denna enhet är på. Systemet förblir då passivt “ON”. I sådant fall startar och avslutas inspelning vid ursprungligt
inställda tider.
RQT8438
32
32
EH55_Sw.book Page 33
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Inspelning av radioutsändning från extern utrustning
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Länkade timerinspelningar med extern
utrustning (digital/satellitmottagare) —
EXT LINK
Se också “Viktiga anmärkningar för inspelning” (➡ 8).
(Ex.: av digitala sändningar)
För att kunna göra en timerinspelning med tv-apparaten, ska
anslutning göras med en fullkopplad 21-stifts scartkabel (➡ 14) till
en tv-apparat med Q Link-funktionen (➡ 59) som kan användas för
inställningar av timerinspelningar.
1
2
Gör timerprogrammering på teven.
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja
HDD eller DVD-enheten.
Om du väljer DVD-enheten, sätt i en skiva (➡ 24).
3
Slå av denna apparat.
För inspelning av program från digital/satellit mottagare med timer
inställning
Timerinspelning/Inspelning av radioutsändning från extern utrustning
Att ange timerinspelningar på tvapparaten
Förberedelser
≥Se till att du ansluter AV2 -ingången på den här apparaten till
scartuttaget på en videobandspelare eller digital-/satellitmottagare
med en 21-stifts scartkabel (➡ 15).
≥Ställ in “AV2 Input” för att anpassa till ansluten utrustning i Setupmenyn (➡ 68).
≥Ställ “Ext Link” för att anpassa till den anslutna utrustningen i
Setup-menyn (➡ 68.)
1
2
Inspelningens början och slut styrs av teven.
Gör timerprogrammering på den
externa utrustningen.
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja
HDD eller DVD-enheten.
Om du väljer DVD-enheten, sätt i en skiva (➡ 24).
Att stoppa inspelningen
Tryck på [∫].
[Anmärkning]
≥När denna apparat står i beredskapsläge för timerinspelning eller
EXT LINK beredskapsläge (“F” eller “EXT-L” visas på apparatens
display), startar inte inspelning från teven.
≥Program spelas in som en enda titel på denna apparat när sluttiden
för den föregående timerinspelningen och starttiden för den
efterkommande timerinspelningen är för nära varandra.
[HDD] [RAM] För delning av titlar, gå till “Divide Title” (➡ 45).
Inspelning från digital/satellitmottagare
eller dekoder
Förberedelser
≥Anslut en digital/satellitmottagare eller dekoder till denna apparats
ingångar (➡ 15).
≥När utsignalen från den externa utrustningen är NTSC, ändra då
“TV System” till “NTSC” i Setup-menyn (➡ 70).
Denna apparat kan inte spela in på skivor som innehåller både
PAL- och NTSC-signaler. (Dock kan program av båda typerna
spelas in på hårddisken).
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja hårddisken eller DVDenheten.
1
I stoppläge
Tryck på [INPUT SELECT] för att välja
ingångskanal för utrustningen som är
ansluten.
Ex.:Om anslutningar gjorts till AV2-ingångarna, välj “AV2”.
2
3
4
3
Tryck på [EXT LINK].
Apparaten stängs av och “EXT-L” tänds på apparatens display
för att indikera att beredskapsläget för timerinspelning har
aktiverats.
Att avbryta den externa styrningen
Tryck på [EXT LINK] för att stoppa inspelningen eller för att koppla ur
beredskapsläget för länkad timerinspelning.
≥För att förhindra att någon oavsiktlig operation utförs, trycker man
på [EXT LINK] för att avbryta inställningen efter att inspelningen
avslutats.
[Anmärkning]
≥Denna funktion fungerar inte med viss utrustning. Vi hänvisar till
utrustningens bruksanvisning.
≥Det kan hända att början av inspelningen inte spelas in korrekt i
vissa fall.
≥När “Ext Link” är inställt på “Ext Link 2”, fungerar inte denna
funktion om insignalen är NTSC-system.
≥När “AV2 Connection” är inställt på “Decoder”, är EXT LINK inte
tillgängligt (➡ 68).
≥Program spelas in som en enda titel på denna apparat när sluttiden
för den föregående timerinspelningen och starttiden för den
efterkommande timerinspelningen är för nära varandra.
[HDD] [RAM] För delning av titlar, gå till “Divide Title” (➡ 45).
≥När denna apparat står i EXT LINK beredskapsläge (“EXT-L” visas
på apparatens display), kan GUIDE Plus+ data inte laddas ner.
≥Medan apparaten är i EXT LINK-beredskapsläge eller under
pågående inspelning matas videobilder in via AV2-ingången,
oberoende av inställningen “AV1 Output” (➡ 68).
≥Vid EXT LINK standbyläge eller inspelning, går det endast att
spela upp från den enhet som spelar in.
Tryck på [REC MODE] för att välja
önskat inspelningsläge.
Välj kanal på den andra utrustningen.
Tryck på [¥ REC].
Inspelningen sätter igång.
Att hoppa över oönskade delar
Tryck på [;] för att ställa inspelningen i pausläge. (Tryck igen för att
fortsätta inspelningen).
Att stoppa inspelningen
Tryck på [∫].
RQT8438
33
33
EH55_Sw.book Page 34
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Uppspelning av inspelade program/Uppspelning av skivor endast för uppspelning
2
Välja inspelade program (titlar) att spela upp – Direct
Navigator
OPEN/CLOSE
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
TV
1
Sifferknappar
Í
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
PLAY/x1.3
3
;
R
GUIDE
DIRECT NAVIGATO
Rec time
0:52(SP)
---
ENTER
2;, ;1
2
Select
No.
001
002
003
004
005
006
007
008
---
Name
ARD
ZDF
AV2
ARD
AV2
ZDF
ARD
ARD
Next
Previous
VIDEO
PICTURE
Date Day Time Name of title
26. 9. FRI 13:30
27. 9. SAT 12:15
3. 10. FRI 20:00
3. 10. FRI 22:05
4. 10. SAT 16:10
10.10. FRI 9:25
10.10. FRI 13:30
11.10. SAT 21:00
Page 01/01
ENTER
Next
RETURN
S SUB MENU
Select
[HDD] [RAM]
Tryck på “Röd”-knappen för att välja “VIDEO”.
DIRECT NAVIGATOR
Title View
VIDEO
HDD
007
SUB MENU
Page 02/02
S SUB MENU
Title View
HDD
Ändra utseende på Direct Navigator
1 Tryck på [SUB MENU] medan Thumbnail Display visas.
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Table Display” och tryck på
[ENTER].
≥Det skärmutseende som användes senast sparas och finns
kvar även efter att apparaten har slagits av.
DELETE
008
PICTURE
---
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
MANUAL SKIP
CREATE
CHAPTER
TIME SLIP
Program i bildformat 16:9 spelas in i bildformat 4:3 i följande fall.
–Om du spelat in till hårddisken eller en DVD-RAM och “On” ställdes
på “Rec for High Speed Copy” i inställningsmenyn (➡ 66).
–Inspelning eller kopiering till en DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Videoformat), +R, +R DL eller +RW.
Displayläget kanske kan justeras på tv-apparaten. Se
bruksanvisningen för teven.
Förberedelser
≥Slå på tv-apparaten och välj lämplig videoingång som passar
anslutningarna till denna apparat.
≥Slå på denna apparat.
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja
HDD eller DVD-enheten.
HDD- eller DVD-indikatorn tänds på apparatens display.
≥Det är möjligt att titta på en uppspelning från den ena
enheten medan inspelning görs på den andra enheten
(redigering kan inte göras).
2
ARD 11.10. SAT
---
RETURN
SLOW/SEARCH
PAUSE
ARD 10.10. FRI
Previous
AUDIO
1
DIRECT NAVIGATOR
PICTURE
---
008
---
ENTER
ShowView
TIONS
FU N C
SUB MENU
“Röd”
≥Table Display
VIDEO
CH
PROG/CHECK
3,4,2,1
ENTER
007
6, 5
STOP
Title View
HDD
PAGE
:, 9
DIRECT
NAVIGATOR,
“Toppmeny”
DIRECT NAVIGATOR
AV
SKIP
∫
≥Thumbnail Display
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
1 Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
1 ∫3
DVD
Í
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Om du väljer DVD-enheten
Tryck på [< OPEN/CLOSE] på
huvudapparaten för att öppna
skivfacket och sätt i en skiva.
≥Tryck på knappen igen för att stänga skivfacket.
≥När 8 cm DVD-RAM eller 8 cm DVD-R används, ska skivan
tas ut ur kassetten.
Sätt i med etiketten
∫ Skiva med kassett
vänd uppåt.
[HDD] Att sortera Title View för varje sökning (endast Table
Display)
Denna funktion är praktisk när man bland många titlar ska söka
efter en titel att spela upp.
1 Tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Sort” och tryck på [ENTER].
3 Tryck på [3, 4] för att välja alternativ och tryck på [ENTER].
Om du väljer någon annan artikel än “No.”
≥Direct Navigator-skärmen kommer att visas igen när
uppspelningen av den valda titeln har avslutats. (Det går inte att
spela upp titlar kontinuerligt).
≥Överhoppning och Time Slip fungerar bara med titeln som för
tillfället håller på att spelas upp.
≥Om du går ur Direct Navigator-skärmen, eller byter till
“PICTURE” Direct Navigator-skärmen, avbryts den sorterade
Title View.
3 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja en titel och
tryck på [ENTER].
Du kan också välja titlar med sifferknapparna.
t.ex.
[HDD]
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
5:
[0] ➡ [0] ➡ [5]
5:
[0] ➡ [5]
15:
[0] ➡ [1] ➡ [5]
15:
[1] ➡ [5]
115:
[1] ➡ [1] ➡ [5]
Att visa andra sidor
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Previous” eller “Next” och
tryck på [ENTER]. (bara Thumbnail Display)
≥Du kan också trycka på [:, 9] för att visa andra sidor.
Att gå ur denna skärm
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
Ikoner på Direct Navigator-skärmen
[
Spelas in just nu.
Titel skyddad.
Sätt i med etiketten
vänd uppåt och
pilen riktad inåt.
Titel som inte spelades in på grund av
inspelningsskydd (digitala sändningar etc.)
t
Sätt i helt.
Funktion Automatisk drivvalsfunktion (➡ 24)
3
RQT8438
34
34
Titlar som har omdirigerats till hårddisken
(➡ 32, Hjälpinspelning)
Tryck på [1] (PLAY).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Uppspelningen startar från den senast inspelade titeln.
[DVD-V] [DVD-A] [CD] [VCD] och MP3
Uppspelningen startar från början av skivan.
DivX
DivX Menyskärmen visas (➡ 38)
≥Då skivor med kassett används med skrivskyddstabben i
skrivskyddat läge (➡ 60), startar uppspelningen automatiskt
då de sätts in i apparaten.
Titel kan inte spelas
[Vid kopiering av en titel till hårddisken, eller när data
är skadat etc.]
Titel med “Inspelning endast en gång”-begränsning
(➡ 80, CPRM)
(NTSC)
(PAL)
Titel som spelats in med ett annat kodningssystem
än det tv-system som för tillfället är valt på
apparaten.
≥Ändra “TV System”-inställningen på denna apparat
så att den passar (➡ 70).
EH55_Sw.book Page 35
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
∫ När en menyskärm visas på teven
Uppspelning av inspelade program/Uppspelning av skivor endast för uppspelning
[DVD-V] [DVD-A]
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja alternativ och tryck på [ENTER].
Vissa artiklar kan också väljas med sifferknapparna.
[VCD]
Tryck på sifferknapparna för att välja önskad artikel.
t.ex.
5:
[0] ➡ [5]
15:
[1] ➡ [5]
≥Att gå tillbaka till menyskärmen
[DVD-V] Tryck på [DIRECT NAVIGATOR] eller [SUB MENU].
[DVD-A] Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
[VCD] Tryck på [RETURN].
[Anmärkning]
≥Det är inte möjligt att spela kontinuerligt från ena sidan av en dubbelsidig skiva till den andra sidan. Du måste mata ut skivan och vända den.
≥Beroende på skivan kan det ta tid innan menyskärmen, bilder, ljud etc. startas.
≥Skivan fortsätter att snurra medan menyer visas. Tryck på [∫] när uppspelningen är klar för att skydda apparatens motor, tv-skärmen och så
vidare.
≥Skivproducenten kan styra hur skivor spelas upp. Så det kan hända att det inte alltid går att styra uppspelningen på det sätt som beskrivs i
denna bruksanvisning. Läs anvisningarna för skivan noggrant.
≥Vid uppspelning av en titel inspelad på hårddisken, se till att “TV System”-inställningen överensstämmer med titeln (➡ 70).
Manövreringar under uppspelning
Stoppa
Tryck på [∫].
Positionen där stopp gjorts läggs i minnet.
Återuppta uppspelning
Tryck på [1] (PLAY) för att fortsätta uppspelningen från denna position.
Position där stopp gjorts
≥Om [∫] trycks in flera gånger så raderas positionen.
≥Positionen raderas om skivfacket öppnas.
≥[DVD-A] [CD] [VCD] och MP3/DivX: Positionen raderas om apparaten stängs av.
Paus
Tryck på [;].
Tryck på [;] igen eller [1] (PLAY) för att fortsätta uppspelningen.
Sökning
Tryck på [6] eller [5].
≥Hastigheten ökar i 5 steg. ([+R] [+R]DL] [+RW] upp till 3 steg)
≥Tryck på [1] (PLAY) för att fortsätta avspelningen.
≥Ljud återges under sökning framåt på första nivån.
[DVD-A] (utom avsnitt med rörliga bilder) [CD] och MP3: Ljud återges under sökning på alla nivåer.
DivX: Ljud återges inte under sökning på alla nivåer.
≥Beroende på skivan kan det hända att sökning inte är möjligt.
Hoppa framåt/bakåt
Under uppspelning eller i pausläge, tryck på [:] eller [9].
Hoppa till titeln, kapitlet eller spåret som du vill spela.
≥Varje intryckning motsvarar en överhoppning framåt/bakåt.
≥DivX: Bara riktning bakåt [:].
Starta från en vald titel
Tryck på sifferknapparna.
Uppspelningen påbörjas från titeln, kapitlet eller spåret som valts.
≥[HDD]
Ex., 5: [0] ➡ [0] ➡ [5]
15: [0] ➡ [1] ➡ [5]
≥MP3 och JPEG/TIFF
Ex., 5: [0] ➡ [0] ➡ [0] ➡ [5]
15: [0] ➡ [0] ➡ [1] ➡ [5]
≥[DVD-A] Välja grupper
I stoppläge (skärmsläckaren visas på teven ➡ höger)
Mata in ett 1-siffrigt nummer
Ex., 5: [5]
≥Övriga skivor (Med DVD-Audio kan önskat spår väljas).
Mata in ett 2-siffrigt nummer
Ex., 5: [0] ➡ [5]
15: [1] ➡ [5]
≥Detta fungerar endast i stoppläge (skärmsläckaren visas på teven ➡ ovan) med vissa skivor.
≥[VCD] (med uppspelningskontroll)
Om du trycker på sifferknapparna i stoppläge (skärmsläckaren ovan visas på teven) så urkopplas
PBC. (Förfluten speltid visas på apparatens display.)
Quick View
(Snabbgranskning)
[HDD] [RAM]
Tryck in och håll [1] (PLAY/a1.3).
Uppspelningshastigheten är snabbare än normalt.
≥Tryck igen för att återgå till normal hastighet.
(Forts. på nästa sida)
RQT8438
35
35
EH55_Sw.book Page 36
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Uppspelning av inspelade program/Uppspelning av skivor endast för uppspelning
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 34.
Manövreringar under uppspelning
(forts.)
Slow-motion
I pausläge, tryck på [6] eller [5].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [DVD-V]
[DVD-A] (Endast delar med rörliga
bilder)
[-RW‹VR›] [VCD]
Hastigheten ökar i 5 steg.
≥Tryck på [1] (PLAY) för att fortsätta avspelningen.
≥[VCD] I riktning framåt [5] endast.
≥Apparaten ställs i pausläge om uppspelning i slowmotion pågår ungefär 5 minuter (gäller ej [DVD-V]
[DVD-A] [VCD]).
Ruta-för-ruta
I pausläge, tryck på [2] (2;) eller [1] (;1).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [DVD-V]
[DVD-A] (Endast delar med rörliga
bilder)
[-RW‹VR›] [VCD]
Tryck för att visa nästa ruta.
≥Tryck in och håll kvar för löpande ändring framåt eller bakåt.
≥Tryck på [1] (PLAY) för att fortsätta avspelningen.
≥[VCD] I riktning framåt [1] (;1) endast.
Hoppa över angiven tid
(Time Slip).
1 Tryck på [TIME SLIP].
2 Tryck på [3, 4] för att ange tiden
och tryck på [ENTER].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
-5 min
Uppspelningen hoppar över den angivna
tiden.
≥Var gång du trycker på [3, 4] ökar [3] eller
minskar [4] tiden med 1 minuts intervall.
(Tryck in och håll intryckt för 10 minuters
intervall.)
Manuell överhoppning
Tryck på [MANUAL SKIP].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Varje gång du trycker, fortsätter uppspelningen ungefär 30 sekunder framåt.
Create Chapter
Tryck på [CREATE CHAPTER].
(➡ 44, Titel/kapitel)
[HDD] [RAM]
Kapitel delas upp vid den punkt där knappen trycks in.
≥Tryck på [:, 9] för att hoppa till början av ett kapitel.
≥Det går inte att skapa kapitel medan EXT LINK beredskapläget är inkopplat.
Denna försvinner
automatiskt efter
omkring 5 sekunder.
För att visa
bildskärmen igen, tryck
på [TIME SLIP] igen.
Ändra ljudet under uppspelning
Tryck på [AUDIO].
[HDD] [RAM] [-RW‹VR›] [VCD] och DivX
LR>L>R
^---------------}
HDD
PLAY
LR
[DVD-V] [DVD-A]
Kanalnumret för ljudet ändras varje gång du trycker på knappen.
Med detta kan du ändra saker som till exempel soundtrackspråket
(➡ 42, Soundtrack).
Soundtrack
Ex.: “L R” är valt
1 ENG
Î Digital 3/2.1ch
Ex.: engelska är valt.
[Anmärkning]
Det går inte att ändra ljudtypen i följande fall.
≥När en skiva av typen DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL eller +RW sitter i skivfacket medan DVD-enheten är vald.
≥När inspelningsläget är XP och “Audio Mode for XP Recording” är inställt på “LPCM” (➡ 67)
≥När “Rec for High Speed Copy” är inställt på “On” (➡ 26).
RQT8438
36
36
EH55_Sw.book Page 37
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Spela DivX skivor, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF)
Angående DivX skivor, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF)
Spelbara
skivor
[-R] [CD]
Filformat
DivX
≥Filer måste ha ändelsen
“.DIVX”, “.divx”, “.AVI”
eller “.avi”.
Antal mappar Maximalt antal mappar som kan identifieras: 300
mappar (inklusive rotmapp)
Antal filer
Maximalt antal mappar som kan identifieras§1: 200
filer
Supportversion DivX ver. 3.11, 4.x, 5.x
Video
–Antal strömmar: upp till 1
–Codec: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
–Bildstorlek: 32 x 32 till 720 x 576
–FPS (bildrutor per sekund): upp till 30 fps
Ljud
–Antal strömmar: upp till 8
–Format: MP3, MPEG, AC3
–Multikanal: AC3 är möjlig. MPEG multi är 2kanalig konversion.
GMC (Global Motion Compensation) stöds ej.
MP3
Spelbara
skivor
[-R] [CD]
Filformat
MP3
≥Filer måste ha ändelsen “.mp3” eller “.MP3”.
Antal mappar Maximalt antal mappar (grupper) som kan
(grupper)
identifieras: 300 mappar (grupper) (inklusive
rotmapp)
[-R] [CD]
≥Kompatibla format: ISO9660 nivå 1 eller 2 (med undantag för
utökade format) och Joliet
≥Denna apparat är kompatibel med multi-session (flera
inspelningssessioner) men det kan ta tid att läsa in och spela
skivan om det finns ett flertal sessioner.
≥Det kan ta en stund innan en manövrering utförs om det finns
många filer (spår) och/eller mappar (grupper) och det kan hända
att vissa filer (spår) inte visas eller kan spelas.
≥Engelska alfabetet och arabiska siffror visas korrekt. Andra tecken
kanske inte visas korrekt.
≥Den ordning som visas på denna apparat kan skilja sig från den
ordning som visas på en dator.
≥Beroende på hur skivan skapats (skrivprogram), kan det hända att
filer (spår) och mappar (grupper) inte spelas i den ordning som de
har numrerats.
≥Denna apparat är inte kompatibel med paketskrivning.
≥Beroende på inspelningsförhållandena kanske inte skivan spelas.
Uppspelning av inspelade program/Uppspelning av skivor endast för uppspelning/Spela DivX skivor, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF)
DivX
[HDD] [RAM] [SD]
≥Kompatibla format: de som är anpassade till DCF§3 (Bilder som
tagits med en digitalkamera etc.)
§3Design rule for Camera File system: en industristandard som
etablerats av Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
Du kan spela MP3 och stillbilder (JPEG/TIFF) på denna apparat
genom att skapa mappar enligt nedanstående. Beroende på hur
skivan skapats (skrivprogram), kan det hända att
uppspelningen inte sker i den ordning som mapparna har
numrerats.
[-R] [CD]
Struktur för MP3-mappar
Förse mappar och spår med
3-siffriga prefixnummer i
den ordning som du vill att
de ska spelas.
Rot
001
001 (mapp=grupp)
001track.mp3 (fil=spår)
002track.mp3
003track.mp3
002 group
Antal filer
(spår)
Maximalt antal filer (spår) som kan identifieras§1:
3000 filer (spår)
003 group
Bithastigheter från 32 kbit/s till 320 kbit/s
001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
Spelordning
Samplingsfrekvens 16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1kHz/48 kHz
ID3-taggar
inte kompatibel
≥Om det finns en större mängd stillbilder etc. i en MP3-fil, kan det
hända att den inte går att spela upp.
Stillbilder (JPEG, TIFF§2)
Spelbara
[HDD] [RAM] [-R] [CD] [SD]
skivor och kort
Filformat
Antal pixlar
Filformat: JPEG, TIFF (okomprimerat RGB
råformat)
≥Filer måste ha ändelsen “.jpg”, “.JPG”, “.tif” eller
“.TIF”.
001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
004track.mp3
[-R] [CD]
Struktur för stillbilder
Filer som ligger i en mapp visas i
den ordning som de uppdaterats
eller tagits.
Rot
≥När mapparna i högsta nivån är
“DCIM”-mappar, visas de först
på trädet.
Spelordning
P0000001.jpg
P0000002.jpg
001
002 Mapp
P0000003.jpg
P0000004.jpg
P0000005.jpg
003 Mapp
004 Mapp
P0000006.jpg
P0000007.jpg
P0000008.jpg
P0000009.jpg
P0000010.jpg
P0000011.jpg
P0000012.jpg
34k34 till 6144k4096
(Subsampling är 4:2:2 eller 4:2:0)
Antal mappar [-R] [CD] Maximalt antal mappar som kan identifieras:
300 mappar (inklusive rotmapp)
[HDD] [RAM] [SD] Denna apparat kan hantera
maximalt 300 mappar (inklusive mappar i högre
hierarkier).
Antal filer
[-R] [CD] Maximalt antal mappar som kan
identifieras§1: 3000 filer
[HDD] [RAM] [SD] Denna apparat kan hantera
maximalt 3000 filer
MOTION
JPEG
stöd saknas
§1
§2
Totalt antal filer för MP3, JPEG, DivX och andra typer är 4000.
Det kan ta en stund att spela upp stillbilder i TIFF-format, eller då
det finns många filer och/eller mappar, kan det hända att vissa
inte visas eller inte kan spelas upp.
RQT8438
37
37
EH55_Sw.book Page 38
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Spela DivX skivor, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF)
Uppspelning av DivX-skivor
[-R] [CD]
Du kan spela upp DVD-R och CD-R/CD-RW med DivX
videoinspelningar som spelats in på en dator.
DVD
Í DVD
TV
Í
Í
DRIVE SELECT
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
Sifferknappar
SKIP
Förberedelser
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
CH
ShowView
1
DELETE
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
SLOW/SEARCH
6, 5
:, 9
Folder1 : 00025
DivX Menu
CD (DivX)
∫
PAUSE
STOP
PLAY/x1.3
001
1
Tree
Name of Title
No.
ABC.avi
PROG/CHECK
R
GUIDE
DIRECT NAVIGATO
3,4,2,1
ENTER
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
DIRECT
NAVIGATOR
CREATE
CHAPTER
SUB MENU
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Total Title : 001
RETURN
≥Filer behandlas som titlar.
≥När MP3- eller JPEG-menyn visas, utför steg 1–4 i “Att välja
filtyp” i vänster kolumn och välj “DivX” i steg 4 för att ändra
till uppspelningsläget.
RETURN
“Grön”
2
[-R] [CD]
Du kan spela upp DVD-R och CD-R/CD-RW som innehåller MP3filer, DivX videoinnehåll eller stillbilder som spelats in på en dator.
Skärmen här nedan visas när man sätter i en skiva som innehåller
DivX videoinspelningar, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF).
t.ex.
Tryck på [3, 4] för att välja en titel
och tryck på [ENTER].
Uppspelningen startar vid den valda titeln.
≥Du kan också välja titeln med sifferknapparna.
t.ex.
5:
[0] ➡ [0] ➡ [5]
15:
[0] ➡ [1] ➡ [5]
Välja filtyp att spela
.
001/001
ENTER
RETURN
S
STATUS
Page
FUNCTIONS
Att stoppa uppspelningen
Tryck på [∫].
Att visa andra sidor
Tryck på [:, 9].
Play mode is set to DivX.
To play another type of file,
select the file type
from Menu in FUNCTIONS.
≥Vid uppspelning av filen som visas på skärmen
Tryck på [ENTER].
≥När du önskar spela andra filer än de som visas på skärmen
Följ nedanstående anvisning.
Att välja filtyp
1 Tryck på [RETURN].
2 Tryck på [FUNCTIONS].
FUNCTIONS
CD(DivX/MP3/JPEG)
Menu
Play Mode : DivX
Menu
Recording
Att gå ur denna skärm
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
[Anmärkning]
≥Bildstorlekar som ställs in vid inspelning kan förhindra att
apparaten visar bilderna i lämpligt format. Det kan gå att ändra
formatet på tv-apparaten.
≥Vidare spelning är inte möjlig.
≥Uppspelning går inte om inspelningen gjorts på hårddisken.
Använda trädstrukturen för att hitta en mapp
1
Medan fillistan visas
Tryck på [1] medan en titel är markerad för att
visa trädstrukturen.
F: Vald mapp nr/Totalt antal mappar inklusive DivX-titel.
Copy
To Others
DivX Menu
CD (DivX)
Folder
ENTER
F 1/21
RETURN
12.02.2004
Image001
Image002
Image003
Image004
Image005
Image006
Image007
Image008
Image009
Image010
DATA1
DATA2
3 Tryck på [3, 4] för att välja “Menu” och tryck på
[ENTER].
ENTER
RETURN
Menu
Select file type.
DivX
MP3
JPEG
4 Tryck på [3, 4] för att välja uppspelningsläge
och tryck på [ENTER].
Om “DivX” väljs: Gå till “Uppspelning av DivX-skivor” steg 2 i
höger kolumn.
Om “MP3” väljs: Gå till “Uppspelning av MP3-skivor” steg 2
på sidan 39.
Om “JPEG” väljs: Gå till “Uppspelning av stillbilder” steg 4 på
sidan 40
RQT8438
38
38
Det går inte att välja
grupper som inte innehåller
några kompatibla filer.
2 Tryck på [3, 4] för att välja önskad mapp och
tryck på [ENTER].
Fillistan för mappen visas.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Om DivX VOD-innehåll
Uppspelning av MP3-skivor
DivX Video-on-Demand (VOD)-program är krypterade för
upphovsrättsskydd. För att spela DivX VOD-program på den här
apparaten måste du först registrera denna.
Följ anvisningarna på Internet för att köpa DivX VOD-program för att
mata in apparatensregistreringskod och registrera apparaten. För
mer information om DivX VOD, besök www.divx.com/vod
Visa apparatens registreringskod.
(➡ 68, “DivX Registration” i fliken på “Others”)
Setup
[-R] [CD]
Du kan spela upp DVD-R och CD-R/CD-RW med MP3-filer som
spelats in på en dator.
Förberedelser
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
1
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
DivX Registration
Vald grupp
DivX (R) Video On Demand
G: Gruppnr
T: Spårnr i gruppen
TOTAL: Spårnr/totalt
spårantal i alla
grupper
Tuning
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
Your registration code is : XXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
Spela DivX skivor, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF)
EH55_Sw.book Page 39
8
alfanumeriska
tecken
Menu
G
1
T
1
TOTAL
1/111
Number
0 – 9
Prev.
Next
SELECT
ENTER
RETURN
ENTER
RETURN
≥När DivX VOD-program spelats den första gången, visas en annan
registreringskod i “DivX Registration”. Använd inte den här
registreringskoden när du ska köpa DivX VOD. Om du använder
den här koden för att köpa DivX VOD och sedan spelar upp
innehållet på den här apparaten, kommer du inte längre att kunna
spela upp något material du köpt med den andra koden.
≥Om du köper DivX VOD och använder en annan registreringskod
än den här apparatens kod, kommer du inte att kunna spela upp
detta innehåll. (“Authorization Error.” visas)
Om DivX-program som bara kan spelas upp ett visst antal
gånger
Vissa DivX VOD-program kan bara spelas upp ett visst antal gånger.
När du spelar detta innehåll, visas det återstående antalet som går
att spela. Du kan inte spela upp det här innehållet när antalet
återstående gånger är noll. (“Rental Expired” visas).
Vid uppspelning av detta innehåll
≥Antalet återstående gånger som kan spelas blir bara en om
–du trycker på [Í DVD]
–du trycker på [∫].
–du trycker på [:] eller [6, 5] etc. och kommer till annat
innehåll eller början av det innehåll som spelas.
–timerinspelningen startar på hårddisken.
–tryck på [DRIVE SELECT] för att ändra drivenheten.
≥Funktionerna för återupptagning av uppspelning fungerar inte.
No.
Group
1 : My favorite
Total
Track
Tree
001 Both Ends Freezing
1
002 Lady Starfish
2
003 Life on Jupiter
3
004 Metal Glue
4
005 Paint It Yellow
5
006 Pyjamamama
6
007 Shrimps from Mars
7
008 Starperson
8
009 Velvet Cuppermine
9
010 Ziggy Starfish
10
Page 001/024
≥Filer behandlas som spår och mappar behandlas som grupper.
≥När DivX- eller JPEG-menyn visas, utför steg 1–4 i “Att välja filtyp”
på sidan 38 och välj “MP3” i steg 4 för att ändra till
uppspelningsläget.
2
Tryck på [3, 4] för att välja önskat
spår och tryck på [ENTER].
Uppspelningen startar från valt spår.
≥“0” indikerar spåret som just spelas.
≥Du kan också välja spår med sifferknapparna.
t.ex.
5:
[0] ➡ [0] ➡ [0] ➡ [5]
15:
[0] ➡ [0] ➡ [1] ➡ [5]
Att stoppa uppspelningen
Tryck på [∫].
Att visa andra sidor
Tryck på [:, 9].
Att gå ur denna skärm
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
Använda trädstrukturen för att hitta en grupp
1
Medan fillistan visas
Tryck på [1] medan ett spår är markerat för att
visa trädstrukturen.
Valt gruppnr/Totalt gruppantal
Om gruppen saknar spår, visas “– –” som gruppnummer.
Menu
G
8
T
14
TOTAL
40/111
Number
0 – 9
SELECT
ENTER
RETURN
Tree
MP3 music
G 7/25
001 My favorite
001 Brazilian pops
002 Chinese pops
003 Czech pops
004 Hungarian pops
005 Liner notes
006 Japanese pops
007 Mexican pops
008 Philippine pops
009 Swedish pops
001 Momoko
002 Standard number
001 Piano solo
002 Vocal
Det går inte att välja
grupper som inte
innehåller några
kompatibla filer.
2 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja en titel och
tryck på [ENTER].
Fillistan för gruppen visas.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
RQT8438
39
39
EH55_Sw.book Page 40
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Spela DivX skivor, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF)
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 38.
Uppspelning av stillbilder
3
[HDD] [RAM] [-R] [CD] [SD]
≥SD-minneskort med lagringskapacitet från 8 MB till 2 GB kan
användas (➡ 7).
≥Du kan spela upp stillbilder som spelats in på en DVD-R eller CDR/CD-RW på en dator.
≥Du kan inte spela upp stillbilder under pågående inspelning eller
kopiering.
≥Isättning, urtagning av SD-kort (➡ 13)
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskat album och tryck på [ENTER].
DIRECT NAVIGATOR Picture (JPEG) View
HDD
Album Name
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
----
----
----
Previous
ENTER
RETURN
SD Card
Album View
4
Copy Video (MPEG2)
SELECT
RETURN
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja
hårddisken, DVD- eller SD-enheten.
Indikatorn tänds på apparatens display.
2
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
≥[HDD] [RAM] [SD]
DIRECT NAVIGATOR Album View
HDD
001
1. 1. 06 Total 5
Date: 1. 1.2006
---
S
SUB MENU
Album View-skärm
Spelar in datum för den
första bilden i album/
serie av bilder/
albumnamn.
---
Page 01/01
Previous
RETURN
PICTURE
1. 2. 06 Total 3
Date: 1. 2.2006
---
ENTER
VIDEO
---
002
Slide Show
Next
Press ENTER to show
pictures.
Beroende på digitalkameran, programvaran på PC etc.,
kanske informationen om dagen inte kan visas. Då visas
datum som [--.--.--].
[HDD] [RAM] Om “VIDEO” väljs tryck på “Grön” för att välja
“PICTURE”.
≥[-R] [CD]
JPEG Menu
CD(JPEG)
Folder
Picture (JPEG) Viewskärm
Picture (JPEG) View
103__DVD
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
----
----
----
Previous
Page 001/001
Next
ENTER
RETURN
(➡ Gå till steg 4)
När DivX- eller MP3-menyn visas, utför steg 1–4 i “Att välja
filtyp” på sidan 38 och välj “JPEG” i steg 4 för att ändra till
uppspelningsläget.
Ikoner på Direct Navigator-skärmen
Bild och mapp är skyddade.
Bild för vilken antalet utskrifter är inställt (DPOF)
(➡ 49, 80).
Att visa andra sidor
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Previous” eller “Next” och
tryck på [ENTER].
≥Du kan också trycka på [:, 9] för att visa andra sidor.
Att välja stillbilder i en annan mapp ➡ 41
RQT8438
40
40
ex., HDD
Page 001/001
S SUB MENU
Next
Select
≥Tryck på [2, 1] för att välja föregående eller nästa album.
Copy Pictures (JPEG)
1
PICTURE
Du kan också välja album med sifferknapparna.
ex.,
5:
[0] ➡ [0] ➡ [5]
15: [0] ➡ [1] ➡ [5]
115: [1] ➡ [1] ➡ [5]
Stoppa och sätt i kortet (➡ nedan) visas automatiskt.
Tryck på [3, 4] för att välja “Album View”, och sedan på
[ENTER] för att visa Album View -skärmen som visas i steg 2.
ENTER
VIDEO
103__DVD
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskad stillbild och tryck på [ENTER].
Du kan också välja stillbilder med sifferknapparna.
t.ex.
5:
[0] ➡ [0] ➡ [0] ➡ [5]
115: [0] ➡ [1] ➡ [1] ➡ [5]
15: [0] ➡ [0] ➡ [1] ➡ [5]
1115: [1] ➡ [1] ➡ [1] ➡ [5]
≥Tryck på [2, 1] för att visa föregående eller nästa stillbild.
≥Användbara funktioner vid stillbildsvisning (➡ 41)
Att gå tillbaka till Album View-skärmen eller Picture (JPEG)
View-skärmen
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
EH55_Sw.book Page 41
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Användbara funktioner vid stillbildsvisning
Start Slide Show
Slide Show Setting
Man kan visa stillbilder en efter en med jämnt mellanrum.
[HDD] [RAM] [SD]
1 Medan Album View-skärmen visas
Du kan också starta bildspelet med följande åtgärder.
Medan Album View-skärmen visas
1 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskat album och tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Start Slide Show” och tryck på [ENTER].
Spela DivX skivor, MP3-filer och stillbilder (JPEG/TIFF)
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskat album.
2 Tryck på [1] (PLAY).
Start Slide Show
[-R] [CD]
Medan Picture (JPEG) View-skärmen visas
Slide Show Setting
1 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Folder” och tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Start Slide Show” och tryck på [ENTER].
≥Att ändra tidsintervallet för visning
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Slide Show Setting” i steg 2 och tryck på [ENTER].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Display interval”.
3 Tryck på [2, 1] för att välja önskat tidsintervall (0–30 sekunder) och tryck på [ENTER].
≥Repeat Play
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Slide Show Setting” i steg 2 och tryck på [ENTER].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Repeat Play”.
3 Tryck på [2, 1] för att välja “On” eller “Off” och tryck på [ENTER].
Rotate
Under spelning
1 Tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Rotate RIGHT” eller “Rotate LEFT”
och tryck på [ENTER].
Rotate RIGHT
Rotate LEFT
ENTER
≥Information om rotation sparas inte.
–[-R] [CD] Stillbilder
–Då skiva eller album är skyddade.
–Vid uppspelning på annan utrustning
–Vid kopiering av bilder
≥Om du tar bort SD kortet medan DIRECT NAVIGATOR skärmen visas, kanske information om
bildrotation ej lagras korrekt. Tag bort SD kortet sådan du lämnat DIRECT NAVIGATOR skärmen.
Zoom in
Zoom out
RETURN
Under spelning
1 Tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Zoom in” och tryck på [ENTER].
≥För att återställa bilden till dess ursprungliga storlek, tryck på [3, 4] för att välja “Zoom
out” i steg 2 och tryck på [ENTER].
≥När en bild förstoras, kan det hända att bildens kanter skärs av.
≥Information om förstoring lagras inte.
≥“Zoom in/Zoom out”-funktionerna är endast tillgängliga för stillbilder som är mindre än
640 a 480 bildpunkter.
Egenskaper
Rotate RIGHT
Rotate LEFT
Zoom in
ENTER
RETURN
Under spelning
Tryck två gånger på [STATUS].
18:53:50 11.10.
Folder - Picture No. 103 - 0006
Date
1. 1. 2005
No.
3/9
Datum för fotografering
Att gå ur skärmen för bildegenskaper
Tryck på [STATUS].
∫ Att välja stillbilder i en annan mapp
(➡ 7, Mappstruktur som visas av denna apparat)
[RAM] [SD]
Att växla till andra mappar i högre hierarkier
(Bara om det finns flera identifierbara mappar i högre hierarkier)
1 Medan Album View-skärmen visas
Tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Select Folder” och tryck på
[ENTER].
[-R] [CD]
1 Medan Picture (JPEG) View-skärmen visas
Tryck på [3, 4, 2, 1] för at välja “Folder” och tryck på
[ENTER].
2 Tryck på [3, 4] för att välja önskad mapp och tryck på
[ENTER].
JPEG Menu
CD(JPEG)
Select Folder
Select folder to access.
JPEG Menu
CD(JPEG)
Picture (JPEG) View
Folder
0002
0001
F 1/3
0003
0004
021216_0026
103_DVD
\DCIM
----
----
----
----
----
----
----
----
104_DVD
Press ENTER to set.
SELECT
ENTER
Folder
103__DVD
105_DVD
RETURN
Previous
Page 001/001
Next
ENTER
ENTER
3 Tryck på [2, 1] för att välja önskad mapp och tryck på
[ENTER].
RETURN
S SUB MENU
RETURN
RQT8438
41
41
EH55_Sw.book Page 42
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Använda skärmmenyer/Statusmeddelanden
Disc-meny — Inställningar för skivinnehåll
DVD
Soundtrack§
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Skivans ljudegenskaper visas.
[DVD-V] [DVD-A]
Välj önskat ljud och språk [➡ nedan, Ljudegenskaper, Språk
(Language)].
[VCD] (SVCD) och DivX
Välj ljudspårets nummer.
≥Ljudspår med nummer visas även om endast en ljudtyp finns.
TV
Í
Í
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
ShowView
DELETE
SLOW/SEARCH
PAUSE
STOP
CH
Subtitle§
[DVD-V] [DVD-A]
Slå på/av textningen och välja önskat språk [➡ nedan, Språk
(Language)].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›] (Endast
skivor som har data för textning på/av)
Slå på/av textningen.
≥Data för textning på/av kan inte spelas in med denna apparat.
[VCD] (SVCD) och DivX
Stäng av/på textningen och välj textningens nummer.
≥Textningens nummer visas även om det inte finns flera
textningar.
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
3,4,2,1
ENTER
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
STATUS
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Angle§ [DVD-V] [DVD-A]
DISPLAY
Ändra numret för att välja en vinkel.
Audio channel [HDD] [RAM] [-RW‹VR›] [VCD] och DivX
➡ 36, Ändra ljudet under uppspelning
STILL-P (Stillbild) [DVD-A]
Här väljer man hur stillbilder ska spelas upp.
Slide Show: Spelas upp i enlighet med den förvalda
ordningen på skivan.
Man väljer själv stillbildsnummer och spelar upp.
Page:
≥RANDOM: Spelas upp i slumpmässig ordning.
≥Return:
Återgår till den förvalda stillbilden på skivan.
Använda skärmmenyer
Gemensamma procedurer
1
Tryck på [DISPLAY].
Disc
Play
Picture
Sound
Other
Meny
Soundtrack
Source Select (DivX)
1
Î Digital 2/0 ch
Subtitle
Off
Audio channel
LR
Alternativ
≥Automatic:Konstruktionen av innehållet i DivX visas
automatiskt.
≥Interlace:Välj ut och sammanfläta när skivans delar
inspelas
≥Progressive:Välj ut skivdelarnas inspelningsdatum i
ordning.
Inställning
≥Beroende på vilket läge apparaten står i (uppspelning,
stoppad etc.) och skivans innehåll, finns det vissa artiklar
som inte kan väljas eller ändras.
2
3
4
Tryck på [3, 4] för att välja önskad
meny och tryck på [1].
Tryck på [3, 4] för att välja alternativ
och tryck på [1].
Tryck på [3, 4] för att välja önskad
inställning.
≥Vissa artiklar kan ändras genom att man trycker på
[ENTER].
Att ta bort skärmmenyerna
Tryck på [DISPLAY].
RQT8438
42
42
PBC (Uppspelningkontroll ➡ 81) [VCD]
Indikerar huruvida menyspelning (uppspelningskontroll) är på
eller av.
§
Med vissa skivor går det bara att göra ändringar genom att
använda menyerna (➡ 35) på skivan.
≥Vad som visas på skärmen beror på skivans innehåll. Ingen
ändring kan göras när det inte är något inspelat på skivan.
Ljudegenskaper
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG:
k (kHz):
b (bit):
ch (kanal):
Språk (Language)
ENG: Engelska
FRA: Franska
DEU: Tyska
ITA: Italienska
ESP: Spanska
NLD: Nederländska
SVE:
NOR:
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
Signaltyp
Samplingsfrekvens
Antal bitar
Antal kanaler
Svenska
Norska
Danska
Portugisiska
Ryska
Japanska
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
THA:
¢:
Kinesiska
Koreanska
Malajiska
Vietnamesiska
Thailändska
Andra
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Play meny — Ändra uppspelningsordningen
Detta fungerar endast när förfluten uppspelningstid visas.
Välj önskad artikel som ska repeteras. Vilka artiklar som kan väljas
varierar beroende på skivan.
Repeat Play
≥All
≥Chapter
[CD] [VCD]
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW] [DVD-V] [-RW‹VR›]
[DVD-A] och MP3
[HDD] [RAM] [-RW‹VR›]
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW] [DVD-V] [-RW‹VR›]
[DVD-A] [CD] [VCD] och MP3
≥Group
≥PL (Spellista)
≥Title
≥Track
Välj “Off” för att avbryta.
Picture-meny— Ändra bildkvaliteten
Playback NR
Sound-meny — Ändra ljudeffekten
V.S.S.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [DVD-V] [DVD-A]
[-RW‹VR›]
(Endast Dolby Digital, MPEG, 2 kanaler eller fler)
Använda skärmmenyer/Statusmeddelanden
EH55_Sw.book Page 43
Du kan få en surroundliknande effekt om du använder endast
2 fronthögtalare.
≥Stäng av V.S.S. om det orsakar ljudförvrängning. (Kolla vad
som gäller för surroundfunktionen på den anslutna
utrustningen.)
≥V.S.S. fungerar inte med tvåspråkiga inspelningar.
Dialog Enhancer
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [DVD-V] [DVD-A]
[-RW‹VR›] och DivX
(Endast Dolby Digital, 3 kanaler eller fler, inklusive en centerkanal)
Volymen för centerkanalen höjs så att dialogen hörs bättre.
Other meny — Ändra displayens läge
Reducerar brus och bildförsämring.
Progressive§ (➡ 81)
Välj “On” för att möjliggöra progressiv utmatning.
Välj “Off” om bilden är utdragen horisontellt.
Position
1–5: Ju högre värde som ställs in desto lägre går
skärmmenyn.
Transfer§ [När “Progressive” (➡ ovan) är inställt på “On”.]
Välj omvandlingsmetod för progressiv utmatning så att den
passar den typ av titel som spelas upp (➡ 81, Film och video).
När utsignalen är PAL
(När facket öppnas går inställningen tillbaka till “Auto”.)
≥Auto:
≥Video:
≥Film:
Upptäcker automatiskt film och video innehåll,
och konverterar på lämpligt sätt.
Välj detta när “Auto” används och bilden är
förvrängd.
Välj detta om kanterna
på filminnehållet ser
ojämna eller grova ut
när “Auto” väljs. Om
videoinnehållet
emellertid är förvrängt,
som illustrationen
nedan visas, välj då “Auto”.
När utsignalen är NTSC
≥Auto1
(normal):
≥Auto2:
≥Video:
Upptäcker automatiskt film och video innehåll,
och konverterar på lämpligt sätt.
Förutom “Auto1”, upptäcks automatiskt film
innehåll med olika bildhastighet och
konverteras.
Välj detta när “Auto1” och “Auto2” används
och bilden är förvrängd.
Statusmeddelanden
Tryck på [STATUS].
Visningen ändras varje gång du trycker på knappen.
Vald enhet/skivtyp
Återstående tid syns vid stopp.
Status för inspelning eller uppspelning/
ingångskanal
Typ av tv-ljud som tas emot (➡ nedan)
Vald ljudtyp
Inspelningsenhet/ förloppsindikator vid
kopiering
HDD
REC
PLAY
STEREO
LR
DVD REC
Titelnummer och förfluten tid under uppspelning/
Inspelningsläge
Tillgänglig inspelningstid och
inspelningsläge
Datum och tid
πRemain
18:53:50 11.10.
π T1
0:05.14 XP
π T2
13:50 XP
0:00.10 XP
Titelnummer och förfluten tid under
inspelning/Inspelningsläge
AV-in NR (Endast när AV1, AV2, AV3, AV4 eller DV valts)
Minskar videobandsbrus vid kopiering.
≥Automatic: Brusreducering fungerar endast för
bildinmatning från ett videoband.
≥On:
Brusreducering för inmatad videosignal.
≥Off:
Brusreducering av avstängd. Du kan spela in
insignalen som den är.
§
Ingen visning
≥Tv-ljudtyp
STEREO: STEREO stereosändning
M 1/M 2: Tvåspråkig dual-soundsändning
M 1: Monosändning
Endast när “Progressive” är inställt på “On” i Setup-menyn (➡ 22).
RQT8438
43
43
EH55_Sw.book Page 44
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Redigering av titlar/kapitel
TV
Í
Í
DRIVE SELECT
1
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
PAUSE
STOP
2
CH
ShowView
DELETE
3
SLOW/SEARCH
:, 9
PLAY/x1.3
;
1
Tryck på “Röd”-knappen för att välja
“VIDEO”.
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskad titel.
Title View
VIDEO
PICTURE
Title View-skärm
---
008
DIRECT NAVIGATO
R
007
ENTER
SUB MENU
SUB MENU
TIONS
FU N C
3,4,2,1
ENTER
RETURN
CREATE
CHAPTER
REC
ARD 11.10. SAT
---
ENTER
ENTER
---
Page 02/02
S SUB MENU
Select
Next
Previous
Next
MANUAL SKIP
Att visa andra sidor
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Previous” eller “Next”
och tryck på [ENTER].
≥Du kan också trycka på [:, 9] för att visa andra sidor.
Redigering av flera
Välj med [3, 4, 2, 1] och tryck på [;]. (Upprepa).
Ett kontrolltecken visas. Tryck på [;] igen för att avbryta.
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]AUDIO
[+R]STATUS
[+R]DL]
DISPLAY[+RW]
TIME SLIP [-RW‹VR›]
(Det går inte att redigera skivor som stängts).
Titel/kapitel
Program spelas in som en enstaka titel bestående av ett kapitel.
Titel
Kapitel
Början
Slut
4
5
[HDD] [RAM] Du kan dela en titel i flera kapitel. Varje del mellan
delningspunkterna blir ett kapitel. (➡ 36, 45, Create Chapter)
Kapitel
Tryck på [SUB MENU].
Tryck på [3, 4] för att välja önskad
operation och tryck på [ENTER].
≥Om du väljer “Edit” tryck på [3, 4] för att välja operation och
tryck på [ENTER]. (➡ 45)
Titel
Kapitel
ARD 10.10. FRI
---
Previous
RETURN
S
“Röd”
Kapitel
[HDD] [RAM]
DIRECT NAVIGATOR
HDD
PROG/CHECK
GUIDE
DIRECT
NAVIGATOR
Under uppspelning eller i stoppläge
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
PAGE
Kapitel
Enter Name
Set up Protection
Cancel Protection
[HDD] [RAM] Du kan ändra ordningen för kapitlen och skapa en
spellista (➡ 46).
≥Maximalt antal artiklar på en skiva:
[HDD]
–Titlar:
500
–Kapitel:
Cirka 1000 per titel
(Beror på inspelningens skick.)
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
–Titlar:
99 ([+R] [+R]DL] [+RW] 49 titlar)
–Kapitel:
Cirka 1000 ([+R] [+R]DL] [+RW] Chirka 254)
(Beror på inspelningens skick.)
[Anmärkning]
≥Inspelat innehåll som då det en gång väl har raderats, delats eller
delvis raderats, kan inte återställas till ursprungligt tillstånd.
Förvissa dig innan du går vidare.
≥Det går inte att redigera under pågående inspelning eller kopiering
etc.
≥Information om begränsningar för inspelning behålls även efter
redigering (t.ex. delning av en titel etc.).
≥[+R] [+R]DL] Var gång du editerar en titel sparas informationen till fri
plats på skivan, Om du gör detta många gånger minskar tillgänglig
speltid.
Vi rekommenderar att du editerar på HDD och sedan kopierar till
skivan.
Redigera titlar/kapitel och spela kapitel
Du kan göra ändringar (ta bort delar som inte behövs, dela etc.) i
inspelade program.
Förberedelser
≥Slå på tv-apparaten och välj lämplig videoingång som passar
anslutningen till denna apparat.
≥Slå på apparaten.
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja den enhet som innehåller
den inspelade titel som ska redigeras.
≥[RAM] Koppla ur skyddet (➡ 60).
Delete
Partial Delete
Properties
Change Thumbnail
Edit
Divide Title
Chapter View
Table Display
Album View
Ändra utseende på Direct Navigator
➡ 34
Uppspelning av stillbilder ➡ 40, steg 3.
∫ Om du väljer “Chapter View”
6
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskat kapitel.
Att starta uppspelning ➡ Tryck på [ENTER].
Att redigera ➡ Steg 7.
DIRECT NAVIGATOR Chapter View
HDD
VIDEO
PICTURE
001
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
0:31.24
≥Att visa andra sidor/Redigering av flera (➡ ovan)
7
Tryck på [SUB MENU], sedan [3, 4]
för att välja önskad operation och
tryck på [ENTER].
Delete Chapter
Create Chapter
Combine Chapters
Vi hänvisar till “Operationer
för kapitel” (➡ 45).
Title View
≥Du kan gå tillbaka till Title View.
RQT8438
Att gå ur denna skärm
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
44
Chapter View-skärm
008 ARD 11.10. SAT
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
44
Vi hänvisar till
“Operationer för
titlar” (➡ 45).
EH55_Sw.book Page 45
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Operationer för titlar
Efter att steg 1–5 slutförts (➡ 44)
Tryck på [2, 1] för att välja “Delete” och tryck på [ENTER].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
≥När inspelat innehåll väl har raderats, är det förlorat och kan inte återställas. Förvissa dig innan du går
vidare.
≥Den tillgängliga inspelningstiden på en DVD-R, DVD-R DL, +R eller +R DL ökar inte när titlar raderas.
≥Tillgängligt inspelningsutrymme på DVD-RW (DVD-Videoformat) och +RW ökar endast när den senast
inspelade titeln raderas. Den ökar inte om andra titlar raderas.
Properties
Information (t.ex. tid och datum) visas.
≥Tryck på [ENTER] för att gå ur skärmen.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Enter Name
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
Set up Protection§
Cancel Protection§
[HDD] [RAM] [+R] [+R]DL] [+RW]
Partial Delete
[HDD] [RAM]
(➡ nedan, Ytterligare
information)
Properties
Dinosaur
No.
026
Time
12:19
Date 11.10.2006 MON Rec time 0:30 (SP)
Name ARD
Du kan ge namn åt inspelade titlar.
➡ 63, Skriva in text
Om detta ställs in, kommer titeln att skyddas från att raderas oavsiktligt.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Låssymbolen visas när titeln är skrivskyddad.
Du kan ta bort delar av inspelningen som inte behövs.
1 Tryck på [ENTER] vid startpunkten och slutpunkten av
det avsnitt som du vill radera.
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Exit” och tryck på [ENTER].
008
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10.
DIRECT NAVIGATOR Partial Delete
HDD
008
VIDEO
PLAY
Du kan ändra den bild som ska visas som miniatyrbild i Title View.
1 Tryck på [1] (PLAY) för att starta uppspelningen.
2 Tryck på [ENTER] när den bild som du vill använda
som miniatyrbild visas.
End
Exit
0:43.21
[HDD] [RAM]
(➡ nedan, Ytterligare
information)
1 Tryck på [ENTER] vid den punkt där du vill att
delningen ska göras.
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Exit” och tryck på [ENTER].
3 Tryck på [2, 1] för att välja “Divide” och tryck på
[ENTER].
End
- -:- -.- -
- -:- -.- -
RETURN
DIRECT NAVIGATOR Change Thumbnail
HDD
VIDEO
PICTURE
;
008
Change
Exit
Att ändra miniatyrbilden
Starta om uppspelningen och tryck på [3, 4] för att välja “Change”,
tryck sedan på [ENTER] vid den punkt som du vill ändra.
Du kan dela upp en titel i två.
Start
ENTER
0:00.00
Change
- -:- -.- -
3 Tryck på [3, 4] för att välja “Exit” och tryck på [ENTER].
Divide Title
PICTURE
Start
Next
3 Tryck på [2, 1] för att välja “Delete” och tryck på
[ENTER].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
(➡ nedan, Ytterligare
information)
Title V
007
≥Välj “Next” tryck på [ENTER] för att radera andra avsnitt.
Change Thumbnail
Redigering av titlar/kapitel
Delete§
Start play and select the image
of a thumbnail.
ENTER
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Divide Title
008
VIDEO
PICTURE
PLAY
Preview
Divide
Exit
0:43.21
Divide
Att bekräfta delningspunkten
Tryck på [3, 4] för att välja “Preview” och tryck på [ENTER]. (Apparaten spelar upp 10 sekunder före och
efter delningspunkten).
Att ändra delningspunkten
Starta om uppspelningen och tryck på [3, 4] för att välja “Divide”, tryck därefter på [ENTER] vid den
punkt där du vill dela titeln.
[Anmärkning]
≥De delade titlarna bibehåller originaltitelns titelnamn och CPRM-egenskaper (➡ 80).
≥Det kan hända att bild och ljud strax före och efter delningspunkten helt kort klipps av.
- -:- -.- -
§
Redigering av flera är möjligt.
Operationer för kapitel
Efter att steg 1–7 slutförts (➡ 44)
Delete Chapter§
[HDD] [RAM]
Create Chapter
[HDD] [RAM]
(➡ nedan, Ytterligare
information)
Tryck på [2, 1] för att välja “Delete” och tryck på [ENTER].
≥När inspelat innehåll väl har raderats, är det förlorat och kan inte återställas. Förvissa dig innan du går vidare.
≥Välj “Combine Chapters” (➡ nedan) närd du bara vill radera delningspunkten mellan kapitel. (Inspelningen
raderas inte.)
Välj den punkt där du önskar påbörja ett nytt kapitel medan du tittar på titeln.
1 Tryck på [ENTER] vid den punkt där du vill att
delningen ska göras.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
008
≥Upprepa detta steg för att dela vid andra punkter.
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Exit” och tryck på
[ENTER].
Combine Chapters
[HDD] [RAM]
§
Create Chapter
VIDEO
PICTURE
PLAY
Create
Exit
0:43.21
Tryck på [2, 1] för att välja “Combine” och tryck på [ENTER].
≥Det valda kapitlet och följande kapitel kombineras.
Redigering av flera är möjligt.
Ytterligare information
≥Använd sökning (➡ 35), Time Slip (➡ 36) för att hitta önskad punkt.
≥För att hitta exakt rätt punkt, använd slowmotion (➡ 36) eller ruta-för-ruta (➡ 36).
≥För att hoppa till början eller slut på en titel [:] (början) eller [9] (slut).
RQT8438
45
45
EH55_Sw.book Page 46
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Skapa, redigera och spela spellistor
TV
Í
Í
DRIVE
SELECT
DRIVE SELECT
VOLUME
CH
3
Tryck på [3, 4] för att välja
“Playlists” och tryck på [ENTER].
4
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
“Create” och tryck på [ENTER].
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
CH
ShowView
DELETE
Playlists
HDD
SLOW/SEARCH
Playlist View
--
STOP
PAUSE
PLAY/x1.3
--
--
--
--
Create
--
PROG/CHECK
3,4,2,1
ENTER
ENTER
SUB MENU
SUB MENU
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
FUNCTIONS
5
≥Tryck på [ENTER] för att välja alla kapitlen i titeln, gå sedan
vidare till steg 7.
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
MANUAL SKIP
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Create
Playlists
HDD
REC 44)
REC MODEoch
EXT LINKskapa
DIRECT TV REC en spellista.
Du kan arrangera kapitlen (➡
Titel
Titel
AUDIO STATUS DISPLAY TIME SLIP
Kapitel
Tryck på [2, 1] för att välja en källtitel
och tryck på [4].
Kapitel
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
Page 001/001
002
Chapters in Playlist
-----
ENTER
RETURN
Spellista
Kapitel
Kapitel
6
När en spellista kopieras (➡ 51), skapas en titel.
1
I stoppläge
2
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
FUNCTIONS
Remain 30:00 SP
HDD
Playback
ShowView Record
Recording
Advanced Copy
Delete
Playlists
Flexible Rec
Copy
DV Auto Rec
To Others
ENTER
RETURN
RQT8438
46
46
Setup
HDD Management
Press RETURN to exit.
Tryck på [2, 1] för att välja det kapitel
som du vill lägga till en spellista och
tryck på [ENTER].
Create
Playlists
HDD
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
ENTER
RETURN
Page 001/001
Page 001/001
002
Chapters in Playlist
-----
S SUB MENU
Page 001/001
Press RETURN to exit.
≥Du kan även skapa ett nytt kapitel från källtiteln. Tryck på
[SUB MENU] för att välja “Create Chapter” och tryck på
[ENTER] (➡ 45, Create Chapter)
7
Skapa spellistor
[HDD] [RAM]
Förberedelser
≥Slå på tv-apparaten och välj lämplig videoingång som passar
anslutningen till denna apparat.
≥Slå på apparaten.
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja den enhet som innehåller
den inspelade titel som ska redigeras.
≥[RAM] Ta bort skrivskyddet på skivan eller kassetten (➡ 60).
≥Det går inte att skapa eller redigera en spellista under inspelning
eller under kopiering.
≥Spellistor måste skapas i enlighet med det kodningssystem som
för tillfället är valt i “TV System” (➡ 70).
S SUB MENU
Page 001/001
Tryck på [3] för att avbryta.
≥Spellistor spelas inte in separat och använder därför inte mycket
kapacitet.
≥Redigering av kapitel i en spellista gör inga ändringar i
källtitlarna och källkapitlen.
≥Du kan inte spela upp stillbilder eller redigera spellistor under
pågående inspelning eller kopiering.
[HDD] [RAM]
≥Maximalt antal artiklar på en skiva:
–Spellistor:
99
–Kapitel i spellistor:
Cirka 1000
(Beror på inspelningens tillstånd.)
≥Om du överskrider det maximala antalet artiklar för en skiva,
kommer inte alla artiklar som angetts att spelas in.
Page 001/001
Tryck på [2, 1] för att välja den
position där kapitlet ska läggas in och
tryck på [ENTER].
Playlists
HDD
Create
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
Page 001/001
002
Chapters in Playlist
-----
ENTER
RETURN
Page 001/001
Page 001/001
Press RETURN to exit.
≥Tryck på [3] för att välja andra källtitlar.
≥Upprepa steg 6–7 för att lägga till fler kapitel.
8
Tryck på [RETURN].
Alla valda scener utgör en spellista.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Redigera och spela spellistor/kapitel
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›] (Endast uppspelning)
1
2
3
4
Operationer för spellistor
Efter att steg 1–5 slutförts (➡ vänster)
Delete§
I stoppläge
[HDD] [RAM]
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja
“Playlists” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskad spellista.
Properties
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›]
Properties
No.
10
Chapters 002
--
01
12.10. SUN 0:30
Create
--
--
Create
➡ 46, Skapa spellistor, Steg 5–8
--
[HDD] [RAM]
Tryck på [2, 1] för att välja “Copy” och
tryck på [ENTER].
≥Den kopierade spellistan blir den nyaste på
visningsskärmen för spellistor.
Enter
Name
Du kan ge namn åt spellistor.
➡ 63, Skriva in text
Copy§
--
Tryck på [SUB MENU], sedan [3, 4]
för att välja önskad operation och
tryck på [ENTER].
[HDD] [RAM]
≥Om du väljer “Edit” tryck på [3, 4] för att välja operation och
tryck på [ENTER].
Change
Thumbnail
Create
➡ 45, Change Thumbnail
[HDD] [RAM]
Copy
Delete
Enter Name
Properties
Change Thumbnail
Vi hänvisar till
“Operationer för
spellistor”.
§
Edit
Redigering av flera är möjligt.
Operationer för kapitel
Chapter View
∫ Om du väljer “Chapter View”
6
RETURN
[HDD] [RAM]
≥Att visa andra sidor/Redigering av flera (➡ 44)
5
Date 12.10.2006 TUE
Total 0:30.53
ENTER
Playlist View-skärm
Playlist View
Spellistinformation (t.ex. total tid och datum)
visas.
≥Tryck på [ENTER] för att gå ur skärmen.
Dinosaur
Att starta uppspelning ➡ Tryck på [ENTER].
Att redigera ➡ Steg 5.
Playlists
HDD
Tryck på [2, 1] för att välja “Delete” och
tryck på [ENTER].
När spellistor har raderats, är de
förlorade och kan inte återställas.
Förvissa dig innan du går vidare.
[HDD] [RAM]
Efter att steg 1–7 slutförts (➡ vänster)
≥Redigering av kapitel i en spellista gör inga ändringar i källtitlarna
och källkapitlen.
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskat kapitel.
Add
Chapter
➡ 46, Skapa spellistor, Steg 5–7
Att starta uppspelning ➡ Tryck på [ENTER].
Att redigera ➡ Steg 7.
Move
Chapter
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja den
position där kapitlet ska läggas in och
tryck på [ENTER].
Playlists
HDD
Chapter View-skärm
Chapter View
Playlists
HDD
01 ARD 12.10. SUN 0:30
001
Skapa, redigera och spela spellistor
EH55_Sw.book Page 47
002
---
---
Move Chapter
01 12.10. SUN 0:11
0:19.36
0:10.24
---
---
---
---
---
---
---
---
001
002
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
0:19.36
0:10.24
≥Att visa andra sidor/Redigering av flera (➡ 44)
7
Tryck på [SUB MENU], sedan [3, 4]
för att välja önskad operation och
tryck på [ENTER].
Previous
Create Chapter
Combine Chapters
Vi hänvisar till
“Operationer för
kapitel”.
Delete Chapter
Playlist View
≥Du kan gå tillbaka till Playlist View.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Next
RETURN
Add Chapter
Move Chapter
Page 01/01
ENTER
§
Create
Chapter
➡ 45, Create Chapter
Combine
Chapters
➡ 45, Combine Chapters
Delete
Chapter§
➡ 45, Delete Chapter
Själva spellistan raderas också om du
raderar alla kapitel som ingår i den.
Redigering av flera är möjligt.
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
RQT8438
47
47
EH55_Sw.book Page 48
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Redigering av stillbilder
1
2
TV
DRIVE SELECT
Í
3
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
≥När du vill skapa ett album genom att använda “Create
Album”, tryck på [SUB MENU] utan att välja album.
CH
Redigera en stillbild:
ShowView
1 Välj ut det album som innehåller bilden och
tryck [ENTER].
2 Välj ut still bilder att redigera och tryck
[SUB MENU].
DELETE
SLOW/SEARCH
:, 9
STOP
PAUSE
PLAY/x1.3
;
Att visa andra sidor
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Previous” eller “Next”
och tryck på [ENTER].
≥Du kan också trycka på [:, 9] för att visa andra
sidor.
Redigering av flera
Välj med [3, 4, 2, 1] och tryck på [;]. (Upprepa.)
Ett kontrolltecken visas. Tryck på [;] igen för att avbryta.
PROG/CHECK
R
DIRECT NAVIGATO
3,4,2,1
ENTER
SUB MENU
GUIDE
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
DIRECT
NAVIGATOR
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
“Grön”
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Redigera ett album:
Välj album och tryck [SUB MENU].
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
[HDD] [RAM]
Tryck på “Grön”-knappen för att välja
“PICTURE”.
DVD
Í
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
≥Att växla till andra mappar i högre hierarkier (➡ 41)
4
Tryck på [3, 4] för att välja önskad
operation och tryck på [ENTER].
∫Att redigera ett album
(ex., [SD])
Slide Show Setting
Användbara funktioner vid
stillbildsvisning (➡ 41)
Add Pictures
Enter Album Name
Create Album
Edit Album
Delete Album
Start Slide Show
[HDD] [RAM] [SD]
≥Du kan redigera bilder och album.
≥SD-minneskort med lagringskapacitet från 8 MB till 2 GB kan
användas (➡ 7).
≥Det går inte att redigera stillbilder inspelade på DVD-R och CD-R/
CD-RW.
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja hårddisken, DVD- eller SDenheten.
≥[RAM] [SD] Koppla ur skyddet (➡ 60, Inställning av skydd).
Set up Protection
Cancel Protection
Select Folder
Operationer för album och bilder (➡ 49)
[RAM] [SD]
Detta visas endast när det finns andra mappar i högre
hierarkier som kan visas.
Att växla till andra mappar i högre hierarkier (➡ 41)
∫Att redigera stillbilder
(ex., [SD])
Delete Picture
Set up Protection
Cancel Protection
Operationer för album och
bilder (➡ 49)
DPOF
Album View
Du kan gå tillbaka till Album View.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
RQT8438
48
48
EH55_Sw.book Page 49
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Operationer för album och bilder
Efter att steg 1–4 slutförts, sidan 48
[HDD] [RAM] [SD]
Enter Album Name
[HDD] [RAM] [SD]
Set up Protection§
Cancel Protection§
[HDD] [RAM] [SD]
DPOF§
[SD]
Tryck på [2, 1] för att välja “Delete” och tryck på [ENTER].
≥När inspelat innehåll väl har raderats, är det förlorat och kan inte återställas. Förvissa dig innan du går vidare.
≥När man raderar ett album tas också andra filer än stillbilder bort. (Detta gäller inte för mappar som ligger
under albumet i fråga.)
Du kan ge namn åt album.
➡ 63, Skriva in text
≥Namn på album som skrivits in med denna apparat kanske inte visas på annan utrustning.
Om detta ställs in, kommer stillbilden eller albumet att skyddas från att raderas
DIRECT NAVIGATOR Pic
oavsiktligt.
Redigering av stillbilder
Delete Picture§
Delete Album§
SD CARD
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på
[ENTER].
Album Name
Låssymbolen visas när stillbilden eller albumet är skrivskyddad/skrivskyddat.
≥Även om inställningen för skrivskydd i denna apparat används för att skydda ett
album, kan det hända att albumet raderas av någon annan apparat.
Du kan välja enstaka bilder för utskrift och ange antalet utskrifter som ska göras.
Tryck på [2, 1] för att välja antal utskrifter (0 till 9)
och tryck på [ENTER].
103__
0001
0002
0005
0006
DPOF
Set up DPOF on the picture (JPEG).
Setting on other equipment will be cancelled.
Number of prints
P
ENTER t
1
t
Märket DPOF visas.
Att avbryta utskriftsinställningen
Ställ antalet utskrifter på “0”.
≥Utskriftsinställningar (DPOF) som gjort med denna apparat kanske inte kan visas på annan utrustning.
≥När detta ställs in av denna apparat, kommer alla inställningar som gjort av andra apparater att tas bort.
≥Inställningar kan inte göras för filer som inte är i överensstämmelse med DCF-standarder eller om det inte
finns något ledigt utrymme på kortet.
Add Pictures
Create Album
1 Tryck på [2, 1] för att välja “Start” eller “Yes” och tryck på [ENTER].
ex.,
Create Album
HDD
[HDD] [RAM] [SD]
007
4
3
2
Step 1
Please select album to copy.
---
008
12. 5.06 Total 24
100_DVD
---
12. 6.06 Total 3
101_DVD
---
Previous
---
Page 02/02
ENTER
Next
Previous
RETURN
Next
2 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja det album som innehåller den stillbild du
vill lägga till och tryck på [ENTER].
ex.,
Create Album
Copy all the pictures in the selected album?
Copy Pictures
Copy Album
SELECT
ENTER
RETURN
[RAM] [SD]
Att växla till andra mappar i högre hierarkier
1 Tryck på [SUB MENU].
2 Välj “Select Folder” och tryck på [ENTER].
3 Tryck på [2, 1] för att välja mapp i en högre hierarki och tryck på [ENTER].
3 Tryck på [3, 4] för att välja alternativ och tryck på [ENTER].
≥Om “Copy Pictures” väljs
Välj den stillbild du vill lägga till och tryck på [ENTER].
≥Om “Copy Album” väljs
Alla stillbilder i albumet kopieras.
4 Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” eller “No” och tryck på [ENTER].
≥Om du vill fortsätta kopieringen, välj “Yes” och gå till steg 2.
Endast för “Create Album”
5 Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” eller “No” och tryck på [ENTER].
≥Om “Yes” väljs:
Du kan ge namn åt album. (➡ 63, Skriva in text)
≥Om “No” väljs:
Inspelningsdatum för den första bilden blir albumets namn. (Om detta saknas anges datum [--.--.----].)
Copy to DVD-RAM
Tryck på [2] för att välja “Start” och tryck på [ENTER].
[HDD]
Det går inte att kopiera om du valt flera album.
Copy to HDD
§
[RAM]
Redigering av flera är möjligt.
[Anmärkning]
≥Tidsinställda inspelningar startar ej vid “Add Pictures”, “Create Album”, “Copy to DVD-RAM” eller “Copy to HDD”.
≥Du kan inte utföra “Add Pictures” eller “Create Album” till en överordnad mapp.
RQT8438
49
49
EH55_Sw.book Page 50
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Radera Navigator
Använda DELETE Navigator för att
radera
DVD
TV
Í
DRIVE
SELECT
Í
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
1
I stoppläge
2
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “Delete”
och tryck på [ENTER].
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
CH
ShowView
DELETE
DELETE Navigator
DELETE
007
:, 9
STOP
PAUSE
;
PLAY/x1.3
Title View
VIDEO
HDD
SLOW/SEARCH
PICTURE
---
008
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10. SAT
---
---
---
PROG/CHECK
Previous
GUIDE
ENTER
S SUB MENU
Page 02/02
Select
Next
Previous
Next
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
3,4,2,1
ENTER
DIRECT NAVIGATO
R
RETURN
Tryck på “Grön”-knappen för att välja “PICTURE”.
Tryck på “Röd”-knappen för att välja “VIDEO”.
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
“Röd”
“Grön”
[HDD] [RAM] Att växla till annan visning
FUNCTIONS
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
3
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja en
titel och tryck på [ENTER].
Om du vill radera en album:
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [SD]
(Du kan inte radera poster från påbörjade skivor.)
≥En titel eller en bild kan inte återställas när den en gång har
raderats. Förvissa dig innan du går vidare.
≥Du kan inte radera under pågående inspelning eller kopiering.
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskat album och tryck på [DELETE].
Om du vill radera en stillbild:
1Tryck [3, 4, 2, 1] för att välja det album
som innehåller den stillbild du vill radera
och tryck [ENTER].
2Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskad
stillbild och tryck på [ENTER].
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja hårddisken, DVD- eller SDenheten.
≥[RAM] [SD] Koppla ur skyddet (➡ 60, Inställning av skydd).
∫ Tillgängligt skivutrymme efter radering
Du kan bekräfta de titlar eller bilder etc. du valt, genom att
använda undermenyn.
≥Vi hänvisar till operationerna för undermenyn för “Title
View”-listan (➡ 44, steg 5)
≥Vi hänvisar till operationerna för undermenyn för “Album
View”-listan (➡ 48, steg 4)
≥Vi hänvisar till operationerna för undermenyn för “Picture
(JPEG) View”-listan (➡ 48, steg 4)
≥[HDD] [RAM] [SD] Om du raderar en inspelad titel (eller en stillbild),
blir det raderade utrymmet tillgängligt för inspelning.
Tillgängligt skivutrymme ökar när någon
av dessa titlar eller stillbilder raderats
Titel
Titel
......
Senast
inspelad
titel
Tillgängligt
skivutrymme.
≥[-RW‹V›] [+RW] Tillgängligt inspelningsutrymme på skivan ökar
endast när den senast inspelade titeln raderas.
Tillgängligt skivutrymme
ökar inte ens efter radering
Titel
Titel
......
Om du vill radera en titel:
Tillgängligt
skivutrymme ökar efter
radering
Senast
inspelad
titel
Tillgängligt
skivutrymme.
Att visa andra sidor
Tryck på [:, 9] för att visa andra sidor.
Redigering av flera
Välj med [3, 4, 2, 1] och tryck på [;]. (Upprepa.)
Ett kontrolltecken visas. Tryck på [;] igen för att avbryta.
4
Tryck på [2] för att välja “Delete” och
tryck på [ENTER].
Titeln, albumet eller bilden raderas.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
≥[-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Det tillgängliga utrymmet ökar inte ens när
innehållet raderats.
Radering av titlar eller bilder under
pågående uppspelning.
1
Under spelning
Tryck på [DELETE].
Du kan inte ta bort en bild under Slide Show.
2
Tryck på [2, 1] för att välja “Delete”
och tryck på [ENTER].
Titeln eller bilden raderas.
RQT8438
50
50
EH55_Sw.book Page 51
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Kopiering av titlar eller spellistor
Egenskaper
HDD ➝ DVD
Kopieringsriktning
DVD ➝ HDD
Kopiering med höghastighetsläge§1
Byta inspelningsläge
Stänga (finalize)§3
Kopiering av rörliga MPEG2-bilder
från ett SD-kort (➡ 55)
Kopiering av spellistor§4
Behålls kapitlen?
Behålls miniatyrbilder?
Inspelning och uppspelning under
pågående kopiering
Advanced Copy
Gör en kopieringslista och kopiera sedan.
Du kan ställa in apparaten för att kopiera titlar eller
spellistor som du vill ha dem.
Y
Y
Y
t
[RAM] [-RW‹VR›] [+RW]
[DVD-V] (Endast från en stängd skiva)
Y
[DVD-V] Du kan inte snabbkopiera på stängda
Y
skivor.
[+RW] Det går inte att utföra höghastighetskopiering
från +RW till hårddisken.
t
Y§2
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Automatiskt stängd
Kan väljas
Höghastighetsläge Normalhastighetsläge Höghastighetsläge
Normalhastighetsläge
Y
t
t
t
[HDD] [RAM] endast
t
t
Y
Y
Y
Y
t§5
t§5
Y
t§6
Y§7
t§6
§8
t
t
t
Y
Radera Navigator/Kopiering av titlar eller spellistor
Copy
Enkel kopiering från hårddisken till DVDenheten utan komplicerade inställningar.
§1
För att höghastighetskopiera titlar (eller spellistor som skapats från de titlarna), ställ in “Rec for High Speed Copy” på “On” före
inspelning till hårddisken (➡ 26).
I följande fall kan det dock hända att kopiering till DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL och +RW med
höghastighetsläget inte fungerar.
≥Spellistor skapade från titlar gjorda med olika inspelningslägen
≥Spellistor skapade från flera titlar gjorda med FR-inspelningsläge
≥Spellistor som har olika ljudtyper (Dolby Digital och LPCM etc.)
≥Titlar som innehåller många raderade segment
≥Titlar för rörliga MPEG2-bilder som kopieras till hårddisken från ett SD-kort
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Titlar inspelade i “EP” och “FR (inspelningar 5 timmar eller längre)”. (Visas
)
§2 Om du väljer ett inspelningsläge med bättre bildkvalitet än originalet, förbättras inte bildkvaliteten. (Men det förhindrar emellertid att
bildkvaliteten försämras.)
[+R]DL] Det går inte att kopiera i EP-läge.
§3
Du kan inte välja “Top Menu” eller “Auto-Play Select”.
Om du vill ställa in för val av Auto-play eller bakgrundsfärg, välj “DVD Management” eller “Top Menu” i “Auto-Play Select” före kopiering (➡ 62).
§4
Det går inte att kopiera spellistor med längre speltid än 8 timmar.
En spellista som kopieras blir titeln i målenheten.
§5
[RAM] [-R]DL] [+R]DL] [+RW] : En titel blir ett kapitel.
[-R] [-RW‹V›] [+R] : Kapitel skapas automatiskt ([-R] [-RW‹V›] omkring 5 minuter [+R] omkring 8 minuter) då man stänger skivan efter kopiering.
§6
Miniatyrbilder återställs till grundinställningen.
§7
Då man kopierar spellistor, kanske thumbnails inte visar gjorda ändringar.
§8
Endast möjligt med titlar på hårddisken
(Det är emellertid inte möjligt vid kopiering med automatisk stängning eller vid kopiering av rörliga MPEG2-bilder från ett SD-kort.)
–Så kallad chasing play eller redigering etc. kan inte göras under kopiering.
–Det går inte att spela en spellista medan titlar med begränsningen “Inspelning endast en gång” håller på att kopieras. (➡ 8)
–Stillbilder kan inte spelas.
∫ Ungefärliga kopieringstider (max. hastighet)
(Tid som krävs för att skriva infomation för datahantering ej inräknad)
5X speed
16X speed
4X speed
Hårddisk
DVD-R DL
DVD-RAM
DVD-R
Inspelnings- InspelningsErforderlig
Erforderlig
Erforderlig
Speed
Speed
Speed
läge
tid
tid
tid
tid
XP
1 12 min. 5x 6 min. 10x 15 min. 4x
SP
6 min.
10x 2 min. 25 s. 25x 7 min. 30 s. 8x
1 timme
LP
3 min.
20x 1 min. 15 s. 48x 3 min. 45 s. 16x
EP (6H)
2 min.
30x
52 sek. 69x 2 min. 30 s. 24x
EP (8H)
1 min. 30 s. 40x
42 sek. 86x 1 min. 53 s. 32x
4X speed§1
DVD-RW
Erforderlig
Speed
tid
15 min.
4x
7 min. 30 s. 8x
3 min. 45 s. 16x
2 min. 30 s. 24x
1 min. 53 s. 32x
4X speed
8X speed§2
2,4X speed
+R DL
+RW
+R
Erforderlig
Erforderlig
Erforderlig
Speed
Speed
Speed
tid
tid
tid
8 min. 35 s. 7x
25 min. 2,4x 15 min.
4x
4 min. 10 s. 14x 12 min. 30 s. 4,8x 7 min. 30 s. 8x
2 min. 25 s. 25x 6 min. 15 s. 7,2x 3 min. 45 s. 16x
≥Ovanstående värden visar snabbast möjliga tider och hastigheter för att höghastighetskopiera en entimmes titel inspelad i HDD till en
höghastighets kompatibel skiva. Beroende på vilken del av skivan man skriver till, kommer egenskaper etc. tid och hastighet att variera.
§1 I denna enhet sker kopiering 6X Speed till DVD-RW skiva med samma hastighet som 4X Speed till DVD-RW skiva.
§2 I denna enhet, sker kopiering med 16X Speed till +R skiva med samma hastighet som 8X Speed till +R skiva
[Anmärkning]
≥Om inspelning eller uppspelning pågår medan kopiering görs, kan det hända att apparaten inte använder maximal inspelningshastighet.
≥Beroende på skivans skick kan det hända att apparaten inte kopierar med maximal hastighet.
När du kopierar DVD-R DL (enkelsidiga, Dual Layer) och +R
DL (enkelsidiga, Double Layer)
När du inte kopierar i höghastighetsläge, kopieras titlar tillfälligt i
normal hastighet till hårddisken och kopieras sedan med hög
hastighet till DVD-R DL och +R DL. Titlarna som tillfälligt
kopierades till hårddisken raderas sedan.
Du kan inte kopiera på DVD-R DL och +R DL i följande fall.
–När det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken.
(Vid kopiering till en ny skiva, om du tänker fylla skivan, så behövs
upp till 4 timmars ledigt utrymme i SP-läge på hårddisken.)
–När antalet titlar som spelats in på hårddisken och antalet titlar
som ska kopieras till DVD-R DL och +R DL är fler än 500 totalt.
Vid uppspelning av en titel som spelats in på påda lagren, kan video
och ljud tillfälligt bli avklippta när apparaten växlar mellan lagren. (➡ 5)
Om kopiering av digitala sändningar som tillåter “Inspelning
endast en gång”
Du kan kopiera en inspelad titel till en CPRM-kompatibel (➡ 80)
DVD-RAM, men titeln raderas dock från hårddisken.
≥Titlar och spellistor kan inte kopieras från DVD-RAM till
hårddisken.
≥Titlar överförs inte om de är skyddade (➡ 45).
≥Det går inte att kopiera spellistor som skapats från “Inspelning
endast en gång”-titlar.
≥Titlar med inspelningsbegränsningar och spellistor kan inte
registreras på samma kopieringslista.
RQT8438
51
51
EH55_Sw.book Page 52
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Kopiering av titlar eller spellistor
TV
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
3
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
Sifferknappar
SKIP
CH
Tryck på [3, 4] för att välja en titel att
kopiera och tryck på [ENTER].
Att visa andra sidor
Tryck på [:, 9] för att visa andra sidor.
ShowView
DELETE
Redigering av flera
Välj med [3, 4] och tryck på [;]. (Upprepa.)
Tryck [ENTER] för registrering.
≥Ett kontrolltecken visas. Tryck på [;] igen för att avbryta.
SLOW/SEARCH
:, 9
;
∫
STOP
PAUSE
1
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
4
3,4,2,1
ENTER
ENTER
SUB MENU
FUNCTIONS
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
RETURN
RETURN
S
SUB MENU
CREATE
CHAPTER
“Röd”
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
“Grön”
STATUS
∫ Hastighet och inspelningssätt under kopiering
[HDD] > [RAM] : Hög hastighet
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] : Se följande tabell.
Rec for High Speed Copy (➡ 66)
Kopieringshastighet
Bara titlar som spelats in med “Rec for
High Speed Copy” inställt på “On”.
Hög hastighet
Bara titlar som spelats in med “Rec for
High Speed Copy” inställt på “Off”.
Normal hastighet
(Inspelningsläget är
När man ordnar flera titlar för kopiering
FR.)
som spelats in med “Rec for High Speed
Copy” inställt på “On” och “Off”.
≥[+R] [+R]DL] [+RW] När man gör en kopia som innehåller titlar som spelats
in i “EP”-läge eller “FR (inspelningar 5 timmar eller mer)”-läge (Visas
), utförs kopieringen med normal hastighet (Inspelningsläget är FR).
≥Om utrymmet på kopieringsskivan överskrids, utförs kopieringen
med normal hastighet (Inspelningsläget är FR).
Efter att kopiering av DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideoformat), +R och +R DL har satts igång, blir de
endast för uppspelning och det går inte längre att spela in
eller redigera på dem.
Tryck på [2, 1] för att välja “Start”
och tryck på [ENTER].
Kopieringen sätter igång.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
∫ Att stoppa kopieringen ➡ 54
∫ COPY Navigator/Ikoner på kopieringslistan och
funktioner ➡ 54
∫ Att kontrollera en titels egenskaper och sortera
COPY Navigator
1 Tryck på [3, 4] för att välja en titel och tryck på
[SUB MENU].
COPY Navigator
HDD
Total : 0
No.
001
002
003
004
005
006
007
008
---
Rec time
0:52(SP)
Properties
ENTER
Name
ARD
ZDF
AV2
ARD
AV2
ZDF
ARD
ARD
Destination Capacity: 4310MB
Size:
0MB( 0%)
Date Day Time Name of title
26. 9. FRI 13:30
27. 9. SAT 12:15
3. 10. FRI 20:00
3. 10. FRI 22:05
4. 10. SAT 16:10
10.10. FRI 9:25
10.10. FRI 13:30
11.10. SAT 21:00
Page 01/01
Sort
RETURN
Före kopiering
Vid kopiering av en titel med huvudljud och sekundärljud
≥Välj önskad ljudtyp för inspelning av tvåspråkiga sändningar från
“Bilingual Audio Selection” (➡ 67) när:
–Kopiering till en DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat),
+R, +R DL eller +RW.
–När “Audio Mode for XP Recording” är inställt på “LPCM” (➡ 67)
och du kopierar i XP-läge.
Kopiering av titlar i 16:9 bildformat
Titlarna kopieras med 4:3 bildformat om du kopierar till en DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL eller +RW.
[Anmärkning]
Titlar och spellistor som spelats in med ett annat kodningssystem
(PAL eller NTSC) än det tv-system som för tillfället är inställt på
apparaten kan inte kopieras.
Förberedelser
≥Sätt in en skiva som kan användas för kopiering (➡ 4, 5).
≥Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på skivan.
Kopiera
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R och +R DL stängs
automatiskt (➡ 81). När skivorna stängts blir de bara användbara för
uppspelning och du kan också spela dem på annan DVD-utrustning.
Det går emellertid inte att spela in eller redigera dem längre.
[HDD] > [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
(Det går inte att kopiera till skivor som stängts.)
1
I stoppläge
2
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “Copy”
och tryck på [ENTER].
COPY Navigator
HDD
Rec time
0:52(SP)
RQT8438
Total : 0
No.
001
002
003
004
005
006
007
008
---
Name
ARD
ZDF
AV2
ARD
AV2
ZDF
ARD
ARD
Destination Capacity: 4310MB
Size:
0MB( 0%)
Date Day Time Name of title
26. 9. FRI 13:30
27. 9. SAT 12:15
3. 10. FRI 20:00
3. 10. FRI 22:05
4. 10. SAT 16:10
10.10. FRI 9:25
10.10. FRI 13:30
11.10. SAT 21:00
Page 01/01
52
ENTER
RETURN
52
S SUB MENU
Select
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Properties” eller
“Sort” och tryck på [ENTER].
Properties:
Namn, inspelningsdatum, kanal etc. på den valda titeln visas.
Sort:
Tryck på [3, 4] för att välja alternativ och tryck på [ENTER].
Detta ändrar det sätt med vilket titlar visas. Du kan välja att visa titlar
med Nur, inspelningsdatum, dag, kanal, inspelningens starttid och
titelnamn. (Det går inte att välja en titel om den har ett kontrollmärke.)
Om du stänger COPY Navigator-skärmen, avbryts visningens
ordning.
[Anmärkning]
≥Vid kopiering av titlar i höghastighetsläget till DVD-RAM som är
kompatibel med 5x höghastighetsinspelning eller DVD-R eller +R
som är kompatibla med 8x höghastighetsinspelning, så blir ljudet
på skivan som snurrar starkare än vanligt.
Om du önskar kopiera i långsammare takt, välj “Normal (Silent)” i
“DVD Speed for High Speed Copy” i Setup menyn (➡ 66).
≥Om du registrerar flera titlar, kopieras de i ordning från titeln högst
upp på skärmen och inte i den ordning du registrerade dem. För att
ändra ordningen i vilken titlarna kopieras, skapa en kopieringslista
och kopiera sedan innehållet från listan (➡ 53).
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Kopiering med kopieringslista–
Advanced Copy
6
Att registrera titlar och spellistor för
kopiering.
≥Om du ämnar kopiera en registrerad lista utan att göra några
ändringar i den (➡ steg 7).
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Create List” och tryck på [1].
[HDD] ,-. [RAM] [+RW]
[-RW‹VR›] > [HDD]
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[SD] > [HDD] [RAM]
Du kan ordna titlar och spellistor enligt eget önskemål för kopiering
till skiva.
Se även avsnittet “Före kopiering” (➡ 52).
Copy
Cancel All
Kopiering av titlar eller spellistor
EH55_Sw.book Page 53
Destination Capacity: 4343MB
Size:
0MB ( 0%)
1 Copy Direction
No.
HDD > DVD
Name of item
Size
New item (Total=0)
2 Copy Mode
VIDEO
High Speed
3 Create List
1
2
3
Page 01/01
I stoppläge
Create copy list.
Start Copying
ENTER
S SUB MENU
RETURN
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja
“Advanced Copy” och tryck på
[ENTER].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “New item” och tryck på
[ENTER].
3 Tryck på “Röd”-knappen för att välja “VIDEO” eller
tryck på “Grön”-knappen för att välja “Playlists”.
Create List
HDD
VIDEO
008
007
0:30(XP)
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10. SAT
---
---
Playlists
---
---
Copy
Cancel All
Source
1 Copy Direction
Previous
HDD
ENTER
HDD > DVD
RETURN
Destination
2 Copy Mode
VIDEO
Start Copying
0
Select the copy direction.
Next
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] : kan bara saker indikerade med “
RETURN
eller “
≥Om du inte avser att ändra den registrerade listan, tryck på
[4] lämpligt antal gånger (➡ steg 7).
Du kan registrera flera titlar och spellistor på
kopieringslistan genom att upprepa
steg 2–4.
Det går inte att starta kopieringen när värdet för “Size”
(➡ 54) övergår 100% (“Destination Capacity” är inte
tillräckligt).
5 Tryck på [2] för att bekräfta.
7
Tryck på [3, 4] för att välja “Start
Copying” och tryck på [ENTER].
Vid kopiering av titlar i höghastighetsläget till DVD-RAM som är
kompatibel med 5x höghastighetsinspelning eller DVD-R eller +R
som är kompatibla med 8x höghastighetsinspelning, så blir ljudet
på skivan som snurrar starkare än vanligt.
Om du önskar kopiera i långsammare takt, välj “Normal (Silent)” i
“DVD Speed for High Speed Copy” i Setup menyn (➡ 66).
Ställ in inspelningsläge.
≥Om du inte avser att ändra inspelningsläget, tryck på [4]
(➡ steg 6).
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Copy Mode” och tryck på
[1].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Format” och tryck på
[ENTER].
3 Tryck på [3, 4] för att välja “VIDEO” och tryck på
[ENTER].
4 Tryck på [3, 4] för att välja “Recording Mode” och
tryck på [ENTER].
5 Tryck på [3, 4] för att välja läge och tryck på [ENTER].
6 Tryck på [2] för att bekräfta.
”
” registreras.
[+R] [+R]DL] [+RW] : kan bara saker indikerade med “
”
registreras.
≥För att välja flera artiklar samtidigt, tryck på [;] för
att lägga till ett kontrollmärke och tryck på [ENTER]
(➡ nedan, Redigering av flera).
≥Att visa andra sidor (➡ nedan)
≥Att redigera kopieringslistan (➡ 54)
Ställ in kopieringsriktningen.
≥Om du inte avser att ändra kopieringsriktningen, tryck på
[4] (➡ steg 5).
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Copy Direction” och
tryck på [1].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Source” och tryck på
[ENTER].
3 Tryck på [3, 4] för att välja enhet och tryck på
[ENTER].
4 Tryck på [3, 4] för att välja “Destination” och tryck på
[ENTER].
5 Tryck på [3, 4] för att välja enhet och tryck på
[ENTER].
Samma enhet som kopieringskällan kan inte väljas.
6 Tryck på [2] för att bekräfta.
5
Next
Select Previous
4 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskade titlar eller
spellistor och tryck på [ENTER].
≥När man kopierar till en skiva med hög hastighet
ENTER
4
Page 02/02
DVD
High Speed
3 Create List
S SUB MENU
8
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER] för att sätta igång
kopieringen.
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Tryck på [2, 1] för att välja “Copy & Finalize”
eller “Copy Only” och tryck på [ENTER].
≥Om “Copy & Finalize” väljs
När skivorna stängts blir de bara användbara för uppspelning
och du kan också spela dem på annan DVD-utrustning. Det
går emellertid inte att spela in eller redigera dem längre.
Att visa andra sidor
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Previous” eller “Next” och
tryck på [ENTER].
≥Du kan också trycka på [:, 9] för att visa andra sidor.
Redigering av flera
Välj med [3, 4, 2, 1] och tryck på [;]. (Upprepa.)
Tryck på [ENTER] för att registrera in i listan.
≥Ett kontrolltecken visas. Tryck på [;] igen för att avbryta.
≥Vid växling mellan “VIDEO”- och “Playlists”-fliken tas
kontrolltecknet bort.
RQT8438
(Forts. på nästa sida)
53
53
EH55_Sw.book Page 54
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Kopiering av titlar eller spellistor
(forts.)
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 52.
∫ Att stoppa kopieringen
Tryck in och håll [RETURN] intryckt i 3 sekunder.
(Det går inte att stoppa medan du stänger skivan)
Vid höghastighetskopiering
Alla titlar som helt kopierats där kopieringen avbröts kopieras.
Vid kopiering med normal hastighet
Kopierar tills den biten raderats. För titlar med begränsningen
“Inspelning endast en gång” gäller emellertid att bara titlar som helt
kopierat den raderade biten kopieras till skivan. Titlar som raderats
innan kopian avslutats kopieras inte och blir kvar på hårddisken.
≥När du kopierar till en DVD-R DL eller +R DL kopieras bara titlar
som helt kopierat den raderade biten.
Även om titeln inte kopierades till DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Videoformat), +R, +R DL eller +RW, blir det återstående
inspelbara skivutrymmet mindre.
∫ Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
∫ Inspelning och uppspelning under pågående
kopiering
Det är möjligt att spela in och spela upp genom användning av
hårddisken under pågående höghastighetskopiering.
(Endast vid höghastighetskopiering utan stängning)
≥Stillbilder kan ej spelas.
Tryck på [ENTER] för att avbryta skärmvisningen.
≥För att bekräfta det pågående förloppet
Tryck på [STATUS].
[Anmärkning]
≥Timerinspelningar som exekveras under pågående kopiering
spelas in på hårddisken oavsett vilken inställning av
inspelningsenhet som gjorts.
(Endast vid höghastighetskopiering utan stängning)
För att spela DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat),
+R och +R DL på andra spelare, är det nödvändigt att stänga
skivorna efter kopiering.
COPY Navigator/Ikoner på kopieringslistan och
funktioner
COPY Navigator/Indikatorer på kopieringslistan
Titlar och spellistor som kan kopieras i
höghastighetsläge till DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL och +RW
(➡ 26)
Titlar och spellistor kan snabbkopieras DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat) (➡ 26)
(Men titlar och spellistor kan ej kopieras i hög
hastighet till +R, +R DL, +RW)
Titel med “Inspelning endast en gång”begränsning
(➡ 8, Vid inspelning av digitala sändningar)
Titlar som raderats från hårddisken genom
“Inspelning endast en gång”-begränsning efter
kopiering.
(➡ 8, Vid inspelning av digitala sändningar)
Titel eller spellista som innehåller stillbild(er)
≥Stillbild(er) kan inte kopieras.
(NTSC)
(PAL)
Titel eller spellista som spelats in med ett annat
kodningssystem än det tv-system som för tillfället
är valt på apparaten.
≥Titlar och spellistor som visas med dessa tecken
kan inte väljas.
Datastorlek för varje registrerad artikel
Destination Capacity: 4343MB
Size:
0MB (0%)
No.
Name of item
Size
New item (Total=0)
Page 01/01
Create copy list.
RQT8438
54
54
Size:
Datastorlek inspelad till
koperingsdestinationen
≥Vid kopiering med normal hastighet,
ändras den totala datastorleken i
enlighet med inspelningsläget.
≥Den totala datastorleken som visas kan
vara större än summan av
datastorlekar för varje registrerad
artikel, på grund av information om
datahantering som skrivs in på
kopieringsdestinationen etc.
∫ Att redigera kopieringslistan
Välj önskad artikel i steg 6–4 (➡ 53, höger kolumn)
1 Tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja önskad operation och
tryck på [ENTER].
Delete All
Add
Delete
Move
Delete All:
Att radera alla artiklar som registrerats på kopieringslistan.
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Add:
Att lägga till nya artiklar i kopieringslistan.
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja de spellistor och titlar som ska
läggas till och tryck på [ENTER].
Delete:
Att radera valda artiklar.
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Det är även möjligt att radera flera artiklar (➡ 53, Redigering av
flera).
Move:
Att flytta valda artiklar eller ändra ordningen för artiklarna i
kopieringslistan.
Tryck på [3, 4] för att välja destinationen och tryck på [ENTER].
Att avbryta alla registrerade kopieringsinställningar och
kopieringslistor
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 53, vänster kolumn)
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Cancel All” och tryck på [ENTER].
2 Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
≥Inställningarna och listorna kanske avbryts i följande situationer.
–När en titel, stillbild etc. har spelats in eller raderas på
kopieringskällan
–När manövreringar har gjorts för att, till exempel, stänga av
apparaten, öppna skivfacket, ändra kopieringsriktningen etc.
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Vid kopiering till en DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Videoformat), +R och
+R DL
[DVD-V] > [HDD]
Det är möjligt att kopiera innehållet på en stängd DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Videoformat), +R och +R DL till hårddisken och
redigera om innehållet.
Medan en skiva spelas, kopieras innehållet som spelas till
hårddisken i enlighet med inställd tid.
≥Om du utför sökning, bild för bild eller genom paus under kopiering
blir denna del av titeln ej kopierad.
≥Operationer och skärmvisningar under kopiering spelas
också in.
≥Nästan alla DVD-Videoskivor som säljs i handeln har
behandlats för att förhindra olaglig kopiering, och kan därför
inte kopieras.
≥Följande skivtyper kan inte kopieras: DVD-Audio, Video CD,
Audio CD och så vidare.
Förberedelser
≥Sätt i den stängda skivan (➡ 34).
Efter att steg 1–5 slutförts (“Format” ställs automatiskt in på “DVDVideo”) (➡ 53, Kopiering med kopieringslista–Advanced Copy)
6
Ställ “Copy Time”.
≥Om du inte avser att ändra inställningen (➡ steg 7).
∫Ställa in apparaten att kopiera i enlighet med
inställd tid
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Copy Time” och tryck på [1].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Time setting” och tryck på
[ENTER].
≥Ställa in apparaten att kopiera allt innehåll på skivan
3 Tryck på [3, 4] för att välja “Off” och tryck på [ENTER].
4 Tryck på [2] för att bekräfta.
Kopieringen fortsätter så länge det finns tillräckligt utrymme
på HDD.
≥Inställning av kopieringstiden
3 Tryck på [3, 4] för att välja “On” och tryck på [ENTER].
4 Tryck på [3, 4] för att välja “Copy Time” och tryck på
[ENTER].
8
När toppmenyn visas
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja den
titel som du vill börja kopiera, och
tryck på [ENTER].
My favorite
01/02
01
Chapter 1
02
Chapter 2
03
Chapter 3
04
Chapter 4
05
06
Kopiering av titlar eller spellistor
EH55_Sw.book Page 55
När uppspelningen görs i ordningsföljd, inspelas alla titlar som
följer på den valda titeln ända tills den inställda tiden. (Efter att
den sista titeln på skivan har spelats färdigt, inspelas
toppmenyn ända tills den inställda tiden har nåtts.)
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att stoppa kopieringen
Tryck på [∫].
Du kan också trycka in och hålla [RETURN] i 3 sekunder för att
stoppa kopieringen.
≥Om det hela stoppas halvvägs, kommer kopieringen att ha gjorts
fram till den punkten.
[Anmärkning]
≥Skärmsläckaren till höger spelas in vid början.
≥Innehållet spelas in som 1 titel från början av
kopieringen till slutet.
≥Om uppspelningen inte sätts igång automatiskt
eller om toppmenyn inte visas automatiskt, tryck
på [1] (PLAY) för att starta.
≥Även om du kopierar en video/ljud-DVD av hög kvalitet, kan inte
originalbilden och ljudkvaliteten reproduceras exakt.
≥Om du vill kopiera en titel från en stängd DVD-RW (DVD video
inspelningsformat), skapa en kopieringslista och kopiera sedan.
(➡ 53, Kopiering med kopieringslista–Advanced Copy)
Kopiering av rörliga MPEG2-bilder från
ett SD-kort
Rörliga bilder som avkodats i MPEG2-format, vilka tagits med en
Panasonic SD-Videokameran, digital videokamera etc. kan lagras
på hårddisk eller DVD-RAM.
(Alla inspelningar på samma datum blir en titel.)
≥Det går inte att spela upp rörliga MPEG2-bilder på ett SD-kort med
den här apparaten.
Du måste kopiera filerna till hårddisken eller en DVD-RAM.
≥Det går inte att spela upp eller in medan kopiering pågår av MPEG2.
Copy
VIDEO§
MPEG2
Cancel All
HDD
1 Copy Direction
DVD > HDD
2
2 Copy Mode
DVD-Video
Hour
00 Min.
XP
3 Copy Time
Set the time a few minutes
longer.
DVD-RAM
Start Copying
Press ENTER to change settings.
ENTER
§
Program som spelas in på vanligt sätt
RETURN
5 Tryck på [2, 1] för att välja “Hour” och “Min.” och tryck på
[3, 4] för att ställa in inspelningstid.
6 Tryck på [ENTER].
7 Tryck på [2] för att bekräfta.
Kopiering till HDD fortsätter den inställda tiden även
sedan det spelade innehållet tagit slut.
≥Ställ in några minuter längre än källtiteln för att inkludera den
tid som skivan behöver på sig innan uppspelningen sätts
igång.
≥Du kan också ange inspelningstiden med sifferknapparna.
7
Bilden nedan visas automatiskt när du sätter i ett kort i SDkortplatsen i stoppläge.
Tryck [3, 4] för att välja “Copy Video (MPEG2)” och tryck på
[ENTER]. Gå sedan till steg 7 på sidan 53.
SD Card
Album View
Copy Pictures (JPEG)
Copy Video (MPEG2)
SELECT
ENTER
Tryck på [3, 4] för att välja “Start
Copying” och tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER] för att
sätta igång kopieringen.
Skivans toppmeny visas.
≥Skivuppspelningen börjar automatiskt från titel 1 när “Title 1”
väljs från “Auto-Play Select”-menyn när skivan har stängts
(➡ 62).
RETURN
Att kopiera
Vi hänvisar till “Kopiering med kopieringslista–Advanced Copy”
(➡ 53)
Ställ in enligt steg 4 och 5 nedan.
Copy Direction:
Source: SD CARD
Copy Mode:
Format: VIDEO
≥Rörliga MPEG2-bilder på ett SD-kort registreras automatiskt på
kopieringslistan.
≥Om det inte finns några rörliga MPEG2-bilder på SD-kortet, så
visas inte “Copy Video (MPEG2)”.
RQT8438
55
55
EH55_Sw.book Page 56
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Kopiering av stillbilder
6
DVD
Í
Í
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
DRIVE
SELECT
Du kan registrera stillbilder eller stillbildsmappar.
≥Stillbilder och mappar kan inte registreras på samma lista.
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
Sifferknappar
Registrera stillbilder för kopiering.
≥Om du ämnar kopiera en registrerad lista utan att göra några
ändringar i den (➡ steg 7).
TV
SKIP
Copy
CH
Cancel All
ShowView
1 Copy Direction
DELETE
2 Copy Mode
SD CARD > HDD
No.
Name of item
Size
New item (Total=0)
PICTURE High Speed
3 Create List
SLOW/SEARCH
:, 9
Page 01/01
Create copy list.
Start Copying
ENTER
STOP
PAUSE
;
PLAY/x1.3
RETURN
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Create List” och tryck på
[1].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “New item” och tryck på
[ENTER].
3 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskad stillbild och
tryck på [ENTER].
R
DIRECT NAVIGATO
SUB MENU
TIONS
FU N C
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
S SUB MENU
∫ Att registrera enskilda stillbilder
PROG/CHECK
GUIDE
3,4,2,1
ENTER
SUB MENU
Destination Capacity: 4343MB
Picture
Picture/Folder
≥För att välja flera artiklar samtidigt, tryck på [;] för att
lägga till ett kontrollmärke och tryck på [ENTER] (➡ 57,
Redigering av flera).
≥Att visa andra sidor (➡ 57)
≥Att välja stillbilder i en annan mapp (➡ 57)
≥Att redigera kopieringslistan (➡ 57)
MANUAL SKIP
[HDD] [RAM] [SD]
REC REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
≥SD-minneskort med lagringskapacitet från 8 MB till 2 GB kan
AUDIO STATUS DISPLAY TIME SLIP
användas (➡ 7).
≥Det går inte att kopiera stillbilder inspelade på DVD-R eller CD-R/
CD-RW.
[SD]
Stoppa och sätt i kortet (➡ nedan) visas automatiskt.
Tryck på [3, 4] för att välja “Copy Pictures (JPEG)”, tryck på
[ENTER] och gå sedan till steg 4 på 57, “Kopiering av alla stillbilder
till ett kort–Copy All Pictures”.
Du kan registrera flera stillbilder i kopieringslistan
genom att upprepa steg 2–3.
4 Tryck på [2] för att bekräfta.
∫ Att registrera en lista med mapp som grundval
SD Card
Album View
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Create List” och tryck på [1].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Picture/Folder” och tryck
på [ENTER].
Copy Pictures (JPEG)
Copy Video (MPEG2)
SELECT
ENTER
Copy
RETURN
Cancel All
Tryck på [RETURN] för att gå ur skärmen.
1 Copy Direction
SD CARD > HDD
Kopiering med kopieringslista
1
2
3
≥För att välja flera artiklar samtidigt, tryck på [;] för att
lägga till ett kontrollmärke och tryck på [ENTER] (➡ 57,
Redigering av flera).
≥Att visa andra sidor (➡ 57)
≥Att växla till andra mappar i högre hierarkier (➡ 57)
≥Att redigera kopieringslistan (➡ 57)
Copy
Cancel All
SD CARD
Destination
HDD
Du kan registrera flera stillbilder i kopieringslistan
genom att upprepa steg 4–5.
SD CARD > HDD
2 Copy Mode
PICTURE High Speed
3 Create List
4
RQT8438
56
56
7
Ställ in kopieringsriktningen.
≥Om du inte avser att ändra kopieringsriktningen, tryck på
[4] (➡ steg 5).
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Copy Direction” och
tryck på [1].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Source” och tryck på
[ENTER].
3 Tryck på [3, 4] för att välja enhet och tryck på [ENTER].
4 Tryck på [3, 4] för att välja “Destination” och tryck på
[ENTER].
5 Tryck på [3, 4] för att välja enhet och tryck på [ENTER].
Samma enhet som kopieringskällan kan väljas.
6 Tryck på [2] för att bekräfta.
5
6 Tryck på [2] för att bekräfta.
0
≥Om du inte avser att ändra den registrerade listan, tryck på
[4] lämpligt antal gånger (➡ steg 7).
Ställ in inspelningsläge.
≥Om du inte avser att ändra inspelningsläget, tryck på [4]
(➡ steg 6).
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Copy Mode” och tryck på [1].
2 Tryck på [3, 4] för att välja “Format” och tryck på [ENTER].
3 Tryck på [3, 4] för att välja “PICTURE” och tryck på
[ENTER].
“Recording Mode” är automatiskt inställt på “High Speed”.
4 Tryck på [2] för att bekräfta.
Name of item
Size
New item (Total=0)
3 Tryck på [3, 4] för att välja “Folder” och tryck på
[ENTER].
4 Tryck på [3, 4] för att välja “New item” och tryck på
[ENTER].
5 Tryck på [3, 4] för att välja önskad mapp och tryck på
[ENTER].
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Advanced
Copy” och tryck på [ENTER].
Source
No.
2 Copy Mode
I stoppläge
1 Copy Direction
Destination Capacity: 4343MB
Picture
Picture/Folder
Tryck på [3, 4] för att välja “Start
Copying” och tryck på [ENTER].
≥Endast för enskilda stillbilder
När en annan mapp anges som mål för kopieringen, välj
“Folder”.
Folder
New folder
Make a new folder and dub ?
8
001 100__DVD
002 101__DVD
003 102__DVD
- New folder
---
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER] för att sätta igång
kopieringen.
Att stoppa kopieringen
Tryck in och håll [RETURN] intryckt i 3 sekunder.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Att visa andra sidor
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Previous” eller “Next” och
tryck på [ENTER].
≥Du kan också trycka på [:, 9] för att visa andra sidor.
Redigering av flera
Välj med [3, 4, 2, 1] och tryck på [;]. (Upprepa.)
Tryck på [ENTER] för att registrera in i listan.
≥Ett kontrolltecken visas. Tryck på [;] igen för att avbryta.
∫ Att redigera kopieringslistan
Välj önskad artikel i steg 6–3 (för en stillbild) eller
6–5 (för en mapp) (➡ 56, höger kolumn)
1 Tryck på [SUB MENU].
2 Tryck på [3, 4] för att välja önskad operation och
tryck på [ENTER].
Delete All
Kopiering av alla stillbilder till ett kort–
Copy All Pictures
[SD] > [HDD] eller [RAM]
Förberedelser
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja SD-enheten.
1
2
Add
Delete
Delete All:
Att radera alla artiklar som registrerats på kopieringslistan.
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Add:
Att lägga till nya artiklar i kopieringslistan.
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja stillbild eller mapp att lägga till
och tryck på [ENTER].
Delete:
Att radera valda artiklar.
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Det är även möjligt att radera flera artiklar (➡ ovan, Redigering av
flera).
Att avbryta alla registrerade kopieringsinställningar och
kopieringslistor
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 56)
1 Tryck på [3, 4] för att välja “Cancel All” och tryck på [ENTER].
2 Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
≥Inställningarna och listorna kanske avbryts i följande situationer.
–När en titel eller stillbild har spelats in eller raderats på
kopieringskällan
–När manövreringar för att, till exempel, stänga av apparaten, ta ur
kortet, öppna skivfacket, ändra kopieringsriktningen etc., har
gjorts.
3
Kopiering av stillbilder
EH55_Sw.book Page 57
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Copy All
Pictures” och tryck på [ENTER].
Copy All Pictures
Copy from
Copy to
4
5
SD CARD
HDD
Tryck på [3, 4] för att välja “Copy to”
och tryck på [2, 1] för att välja enhet.
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
“Copy” och tryck på [ENTER].
Att stoppa kopieringen
Tryck in och håll [RETURN] intryckt i 3 sekunder.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
∫ Att välja en annan mapp
(➡ 7, Mappstruktur som visas av denna apparat)
1 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Folder” och tryck på
[ENTER].
Om du vill byta till andra mappar i högre hierarkier (➡ nedan).
2 Tryck på [3, 4] för att välja önskad mapp och tryck på
[ENTER].
Create List
Create List
Picture (JPEG)
SD CARD
Folder
0001
Folder
SD CARD
103__DVD
0002
0003
0004
----
----
----
----
----
----
----
----
001
002
003
004
---------
\DCIM\100__DVD
100__DVD
101__DVD
102__DVD
103__DVD
[Anmärkning]
Page 01/01
Previous
Page 001/001
Picture 0012
Next
ENTER
ENTER
RETURN
File 0012
S SUB MENU
RETURN
Du kan också välja mappar med sifferknapparna.
Ex.,
5:
[0] ➡ [0] ➡ [5]
15:
[0] ➡ [1] ➡ [5]
115:
[1] ➡ [1] ➡ [5]
≥Stillbilder i skilda mappar kan inte registreras på samma lista.
Att växla till andra mappar i högre hierarkier
≥Endast vid val av källmapp
Om det finns flera identifierbara mappar i högre hierarkier,
medan skärmen till höger visas
1 Tryck på [SUB MENU] och tryck på
[ENTER]
2 Tryck på [2, 1] för att välja önskad
Select Folder
mapp och tryck på [ENTER].
Select folder to access.
Det går inte att registrera en mapp
Press ENTER to set.
från annan hierarki till samma lista.
3 Tryck på [3, 4] för att välja önskad
mapp och tryck på [ENTER].
\DCIM\100__DVD
001 100__DVD
002 101__DVD
003 102__DVD
004 103__DVD
\DCIM
SELECT
ENTER
≥När stillbilder kopieras mapp för mapp (➡ 56) eller kort för kort
(➡ ovan, Copy All Pictures), kommer även andra filer än
stillbildsfilerna i mappen att kopieras. (Detta gäller inte för
mappar i lägre hierarkier som ligger i mapparna.)
≥Om det redan finns stillbilder i målmappen för kopieringen,
läggs de nya stillbilderna in efter de redan befintliga
stillbilderna.
≥Om det lediga utrymmet på målenheten tar slut eller om antalet
filer/mappar som ska kopieras överstiger maxantalet (➡ 37),
stoppas kopieringen halvvägs.
≥Om kopieringskällans mapp inte har getts något namn, är det
möjligt att mappnamnet för målmappen för kopieringen inte blir
det samma. Det rekommenderas att skriva in ett mappnamn
före kopiering (➡ 49, Enter Album Name).
≥Du kan inte kopiera information om numrering (DPOF) eller
bildrotation.
≥Den ordningsföljd i vilken stillbilder är registrerade i
kopieringslistan kanske inte blir den samma i målmappen för
kopieringen.
RETURN
RQT8438
57
57
EH55_Sw.book Page 58
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Kopiering från en videobandspelare
TV
Í
Í
DRIVE SELECT
3
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
∫
STOP
Inspelningen sätter igång.
CH
ShowView
DELETE
INPUT SELECT
SLOW/SEARCH
PAUSE
När du vill starta inspelningen
Tryck på [¥ REC].
PAGE
;
PLAY/x1.3
Att hoppa över oönskade delar
Tryck på [;] för att ställa inspelningen i pausläge. (Tryck igen för att
fortsätta inspelningen.)
Att stoppa inspelningen
Tryck på [∫].
Nästan alla videofilmer och DVD-Video som säljs i handeln
har behandlats för att förhindra olaglig kopiering.
Programvaror som har behandlats på så sätt kan inte spelas
in med denna apparat.
PROG/CHECK
3,4,2,1
ENTER
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
FUNCTIONS
≥Genom att använda flexibel inspelning (➡ 27) kan innehållet på en
videokassett (cirka 1–8 timmar) läggas över på en 4,7 GB skiva med
bästa möjliga inspelningskvalitet utan att slösa med skivutrymme.
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
REC MODE
¥ REC
Automatisk DV-inspelning (DV Auto Rec)
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
T.ex. vid anslutning till AV3 eller DV-ingången på framsidan
Det är även möjligt att ansluta till AV4-ingångarna på baksidan.
≥Stäng av apparaten och annan videoutrustning innan några
anslutningar görs.
OPEN/CLOSE
EXT LINK
DV IN
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
CH
S VIDEO IN VIDEO IN L/MONO -AUDIO IN- R
AV3
Denna apparat
DV IN
S VIDEO IN
VIDEO IN L/MONO - AUDIO IN - R
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
[HDD] [RAM] När “DV Auto Rec”-funktionen används, inspelas
program som en titel samtidigt som kapitel skapas vid varje avbrott i
bilderna och spellistor skapas automatiskt.
Förberedelser
1 Stäng av huvudapparaten och DV-utrustningen, anslut sedan
utrustningen till denna apparats DV-ingång (➡ vänster kolumn).
2 Slå på huvudapparaten och DV-utrustningen.
3 Tryck på [REC MODE] för att välja önskat inspelningsläge.
4 Pausera uppspelningen på DV-utrustningen vid den punkt där du
vill att inspelningen ska påbörjas.
≥När utsignalen från den externa utrustningen är NTSC, ändra då
“TV System” till “NTSC” i Setup-menyn (➡ 70).
Efter förberedelse visas följande skärm.
Gul Vit Röd
DV Auto Rec
DV-kabel
(IEEE 1394,
4-stift)
DV unit is connected.
Record from the DV unit?
Svideokabel§
Ljud/
videokabel
Rec to HDD
Rec to DVD
Cancel
Du kan gå vidare till steg 4.
SELECT
Annan videoutrustning
Anslut till Audio/Video-utgångarna.
Om ljudutgången på den andra utrustningen är enkanalig
Anslut till L/MONO i AV3-ingångarna på frontpanelen.
§ Denna S VIDEO kontakt ger en mer levande bild än VIDEO kontakten.
Vid inspelning från apparatens DV-kontakt
Välj önskad typ av ljudinspelning från “Audio Mode for DV Input” i
Setup-menyn (➡ 67).
Vid inspelning från DV-utrustning (t.ex. digital videokamera), kan du
bara spela in ljud/video från DV-band.
[Anmärkning]
Om det blir tid för en timer inspelning under kopieringen startar
denna och kopieringen stoppas.
Manuell inspelning
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja hårddisken eller DVDenheten.
≥Tryck på [REC MODE] för att välja önskat inspelningsläge.
≥Vid inspelning av tvåspråkiga program (➡ 8, Viktiga anmärkningar
för inspelning)
≥När utsignalen från den externa utrustningen är NTSC, ändra då
“TV System” till “NTSC” i Setup-menyn (➡ 70).
Denna apparat kan inte göra inspelningar på skivor som innehåller
både PAL- och NTSC-signaler. (Dock kan program av båda
typerna spelas in på hårddisken.)
≥För att reducera bruset i insignalen från en videobandspelare, ställ
“AV-in NR” på “On” i skärmmenyn (➡ 43).
≥Kontrollera att tiden på enheten är korrekt.
1
I stoppläge
Tryck på [INPUT SELECT] för att välja
ingångskanal för utrustningen som är
ansluten.
Ex. om du har anslutit till AV3-ingångar, väljer du “AV3”.
RQT8438
58
58
2
Starta avspelningen på den andra
utrustningen.
Tryck på [2, 1] för att välja “Rec
to HDD” eller “Rec to DVD” och
tryck på [ENTER].
ENTER
RETURN
≥Om skärmen inte visas, tryck [DRIVE SELECT] för att välja HDD
eller DVD och sedan forsätta från steg 1.
1
2
3
4
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “DV Auto
Rec” och tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Rec” och
tryck på [ENTER].
Inspelningen sätter igång.
När inspelningen är klar
Skärmen för bekräftelse visas. Tryck på [ENTER] för att avsluta den
automatiska DV-inspelningen.
Att stoppa inspelningen
Tryck på [∫].
[Anmärkning]
≥Vid anslutning av DV-utrustning till denna apparats DV-ingång är antalet
anslutningar begränsat till en apparat (t.ex. en digital videokamera).
≥Det går inte att styra denna apparat från den anslutna DV-utrustningen.
≥DV-ingången på denna apparat är endast för bruk med DVutrustning. (Anslutning kan inte göras till en dator etc.)
≥Det kan hända att DV-utrustningens beteckning inte visas korrekt.
≥Beroende på vilken DV-utrustning som används, kan det hända att
bilderna eller ljudet inte matas in korrekt.
≥Information om datum och tid på DV-utrustningens band spelas inte in.
≥Det går inte att spela in och spela upp samtidigt.
Om den automatiska DV-inspelningen inte fungerar korrekt,
kontrollera anslutningarna och inställningarna på DVutrustningen, och stäng av apparaten och slå på den igen.
Om detta inte hjälper, följ anvisningarna för manuell
inspelning (➡ vänster kolumn).
EH55_Sw.book Page 59
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Operationer som är länkade till tv-apparaten [Kontroll med HDMI (HDAVI ControlTM )/Q Link]
Vad är HDAVI Control?
Vad är Q Link?
HDAVI Control är en praktisk funktion som medger länkade
operationer på den här apparaten, och en Panasonic tv (VIERA)
eller mottagare under HDAVI Control. Du kan använda den här
funktionen genom att ansluta utrustningen med HDMI-kabeln. Se
bruksanvisningen för den anslutna utrustningen för mer
information om användning.
Q Link är en praktisk funktion som medger länkade operationer
mellan den här apparaten och en Panasonic tv-apparat. Den här
funktionen kan du använda när du ansluter utrustningen med en
fullkopplad 21-stifts Scartkabel.
Förberedelser
1. Anslut den här apparaten till din tv-apparat eller mottagare via en
HDMI-kabel (➡ 17).
2. Ställ “Control with HDMI/Q Link” på “HDMI and Q Link” (➡ 68).
(Standardinställningen är “HDMI and Q Link”.)
3. Ställ in manövreringarna för HDAVI Control på den anslutna
utrustningen (t.ex. tv).
≥När HDMI2-utgången på VIERA används som HDAVI
Control, ställ ingångskanalen till HDMI2 på VIERA.
4. Sätt på all HDAVI Control -kompatibel utrustning och välj den här
apparatens ingångskanal på den anslutna tv-apparaten så att
HDAVI Control -funktionen fungerar korrekt.
Upprepa den här proceduren även när anslutning eller
inställningar har ändrats.
Kopiering från en videobandspelare/Operationer som är länkade till tv-apparaten [Kontroll med HDMI (HDAVI ControlTM )/Q Link]
Du kan använda länkade operationer mellan teven och mottagaren genom att använda HDAVI Control eller Q Link.
Förberedelser
≥Anslut apparaten till din tv med en fullkopplad 21-stifts scartkabel
(➡ 14).
Ytterligare information
Följande system från andra tillverkare har liknande funktion som Q
Link från Panasonic.
För mer information, läs i bruksanvisningen för tv-apparaten eller
rådfråga återförsäljaren.
≥Q Link (registrerat varumärke tillhörande Panasonic)
≥DATA LOGIC (registrerat varumärke tillhörande Metz)
≥Easy Link (registrerat varumärke tillhörande Philips)
≥Megalogic (registrerat varumärke tillhörande Grundig)
≥SMARTLINK (registrerat varumärke tillhörande Sony)
Vad du kan göra med HDAVI Control och Q Link
Nerladdning från tvapparaten
När du ansluter apparaten till en tv, kopieras stationslistans information automatiskt från teven till
apparaten, och tv-stationerna tilldelas programpositioner på apparaten i samma ordning som på teven
(➡ 18).
[Q]Link]
(När teven är på)
Enkel uppspelning
[HDAVI]Control] [Q]Link]
(När teven är avstängd)
Länk för
strömpåslagning
När teven är på och följande manövreringar gjorts, så kommer teven automatiskt att koppla om
ingångskanalen och visar motsvarande åtgärd.
(Det kanske inte går att få fram bild eller ljud de första sekunderna.)
Tryck på [FUNCTIONS]§1, [1] (PLAY)§2, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK].
När åtgärden stoppas, går bilden på skärmen tillbaka till den inmatning som valdes innan Enkel
uppspelning startade.
När teven är avstängd och följande åtgärder gjorts, så slås teven på automatiskt och visar motsvarande åtgärd.
(Det kanske inte går att få fram bild eller ljud förrän efter de första sekunderna.)
Tryck på [FUNCTIONS]§1, [1] (PLAY)§2, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK].
[HDAVI]Control] [Q]Link]
≥[DVD-V] [DVD-A] [CD] [VCD] SVCD och MP3
TV-apparaten slås automatiskt på när du sätter in skivorna.
Länk för
strömavslagning
När du stänger av teven, så stängs apparaten också automatiskt av. Apparaten stängs automatiskt av,
även om Funktionsfönstret, statusmeddelandet eller skärmmenyn visas under uppspelning eller när
apparaten bara spelar in med timer.
Även om teven är avstängd, stängs inte apparaten av samtidigt i följande förhållanden:
–när du tryckt in [¥ REC] och apparaten står på inspelning,
–när den står på kopiering
–och när den stänger skivor
–under Nerladdning av förinställda stationer, Auto-Setup, automatisk tidsinställning, barnlås och manuell
stationsinställning
[HDAVI]Control] [Q]Link]
≥När apparaten är ansluten till en HDAVI Control -kompatibel Panasonic mottagare via en HDMI-kabel,
stängs mottagaren också av.
Direkt tv-inspelning
[Q]Link]
Med den här funktionen kan du omedelbart starta inspelning av det program du tittar på på teven, utan att
behöva ändra kanalerna på den här apparaten.
≥Denna funktion går emellertid inte att använda om du väljer tv-kanaler på den här apparaten när
den och teven är anslutna med både en HDMI-kabel och en 21-stifts Scartkabel.
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja hårddisken eller DVD-enheten.
Den valda enheten tänds på apparatens display.
≥Om du väljer DVD-enheten
Sätt i en skiva. (➡ 24)
Tryck in och håll [¥ DIRECT TV REC] intryckt i 1 sekund.
Inspelningen sätter igång.
Att stoppa inspelningen
Tryck på [∫].
§1
§2
Den här knappen går bara att använda när apparaten är påslagen.
När knappen är intryckt, visas inte uppspelningsbilden omedelbart på skärmen, och det kanske inte går att titta på innehållet från den punkt där
uppspelningen började.
Tryck i så fall på [:] eller [6] för att gå tillbaka till den punkt där uppspelningen började.
[Anmärkning]
≥De här funktionerna går kanske inte att använda normalt, beroende på utrustningens skick.
≥Angående HDAVI Control -funktion, läs även manualen för den anslutna utrustningen (t.ex. tv).
RQT8438
59
59
EH55_Sw.book Page 60
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Hårddisk-, skiv- och korthantering
Inställning av skydd
[RAM]
DVD
TV
Í
Í
DRIVE SELECT
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ vänster)
CH
4
ShowView
DELETE
5
SLOW/SEARCH
PAUSE
STOP
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
Tryck på [3, 4] för att välja “Disc
Protection” och tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
DVD
Management
GUIDE
3,4,2,1
ENTER
ENTER
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
DVD-RAM
11
0 : 22
Remain 5:38 (EP)
Disc Name
FUNCTIONS
Disc Protection
On
Delete all titles
SELECT
SUB MENU
Titles
Used
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
ENTER
RETURN
Format Disc
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Låssymbolen visas i låst läge när skivan är skrivskyddad.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›] [SD]
≥SD-minneskort med lagringskapacitet från 8 MB till 2 GB kan
användas (➡ 7).
Gemensamma procedurer
I stoppläge
2
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
För en DVD-RAM-skiva med kassett
≥Då skrivskyddstabben står i skrivskyddat läge
startar uppspelningen automatiskt vid isättning i
apparaten.
[SD]
Ställ skrivskyddsomkopplaren i “LOCK”-läget.
Att ge namn åt en skiva
FUNCTIONS
Remain 30:00 SP
HDD
PROTECT
LOCK
1
Kassett-skrivskydd
Playback
ShowView Record
Recording
Advanced Copy
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Delete
Playlists
Flexible Rec
Du kan ge namn åt varje skiva.
Copy
DV Auto Rec
To Others
ENTER
RETURN
3
Setup
HDD Management
Tryck på [3, 4] för att välja “HDD
Management”, “DVD Management”
eller “Card Management” och tryck på
[ENTER].
DVD-RAM
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ vänster)
4
Tryck på [3, 4] för att välja “Disc
Name” och tryck på [ENTER].
➡ 63, Skriva in text
ex.,[RAM]
DVD
Management
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
≥[RAM] Koppla ur skyddet (➡ ovan).
Titles
Used
11
0 : 22
Remain 5:38 (EP)
Disc Name
Disc Protection
Off
≥Skivnamnet visas i DVD Management-rutan.
≥[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] Med en stängd skiva, visas namnet
på Top Menu.
≥[+RW] Skivnamnet visas endast vid spelning på annan utrustning.
Delete all titles
SELECT
ENTER
RETURN
Format Disc
≥När hårddisken har valts, visas endast “Delete all titles” och
“Format HDD”.
≥När SD har valts, visas endast “Format Card”.
DVD
Management
DVD-RAM
My favorite
Documentary
Titles
Used
11
0 : 22
Remain 5:38 (
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
RQT8438
60
60
01/02
01
Chapter 1
02
Chapter 2
03
04
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Radering av alla titlar och spellistor—
Delete all titles
[HDD] [RAM]
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja HDD eller DVD-enheten.
≥Koppla ur skyddet (➡ 60).
Radering av allt innehåll på en skiva
eller ett kort —Format
[HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW] [-RW‹VR›] [SD]
[+R] [+R]DL] (Bara ny skiva)
Förberedelser
≥Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja HDD, DVD eller SDenheten.
≥Koppla ur skyddet (➡ 60).
Hårddisk-, skiv- och korthantering
EH55_Sw.book Page 61
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 60)
4
5
6
Tryck på [3, 4] för att välja “Delete all
titles” och tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Start”
och tryck på [ENTER].
Ett meddelande visas när det är klart.
7
[Anmärkning]
Formatering raderar allt innehåll (inklusive datainformation),
och raderat innehåll kan inte återställas. Kontrollera noggrant
innan du går vidare. Allt innehåll raderas när en skiva eller ett
kort formateras, även om skrivskyddet är inställt.
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 60)
4
Tryck på [3, 4] för att välja “Format
HDD”, “Format Disc” eller “Format
Card” och tryck på [ENTER].
5
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Start”
och tryck på [ENTER].
Tryck på [ENTER].
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
6
[Anmärkning]
≥När inspelat innehåll väl har raderats, är det förlorat och kan
inte återställas. Förvissa dig innan du går vidare.
≥Om alla videotitlar raderas kommer även alla spellistor att raderas.
≥Stillbildsdata (JPEG, TIFF) eller datainformation kan inte raderas.
≥Radering fungerar inte om en eller flera titlar är skyddade.
Ett meddelande visas när formateringen är avslutad.
[Anmärkning]
≥Formatering tar normalt några minuter. Det kan dock ta 70
minuter som mest ([RAM]).
≥Koppla inte ur nätsladden under pågående formatering.
Det kan medföra att skivan eller kortet inte kan användas.
7
Tryck på [ENTER].
[Anmärkning]
≥När en skiva eller ett kort har formaterats med denna apparat, kan
det hända att skivan eller kortet inte kan användas på annan
utrustning.
≥[-R] [-R]DL] [CD] Formatering kan inte ske på skivan.
≥En DVD-RW kan endast formeras som DVD-Video på denna
apparat.
Att stoppa formateringen [RAM]
Tryck på [RETURN].
≥Det är möjligt att avbryta formateringen om den tar mer än 2
minuter. Skivan måste formateras om ifall du gör detta.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
RQT8438
61
61
EH55_Sw.book Page 62
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Hårddisk-, skiv- och korthantering
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 60.
Välja bakgrundsstil–Top Menu
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Du kan välja vilken bakgrund som ska visas som DVD-Videons
toppmeny efter stängning.
Förberedelser
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 60)
4
5
Tryck på [3, 4] för att välja “Top
Menu” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
önskad bakgrund och tryck på [ENTER].
Top Menu List
1
2
Visning efter stängning
Miniatyrbild
(Stillbild)
Titelnamn
4
5
3
6
01
7
8
Att välja om man vill visa Top Menu
först–Auto-Play Select
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Du kan välja om toppmenyn ska visas eller inte visas efter
stängning.
Förberedelser
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 60)
5
Tryck på [3, 4] för att välja “AutoPlay Select” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Top Menu”
eller “Title 1” och tryck på [ENTER].
Top Menu: Toppmenyn visas först.
Title 1:
Skivinnehållet spelas utan att toppmenyn visas.
Möjliggöra uppspelning av skivor på
annan utrustning–Finalize
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Välj vad som önskas från “Top Menu” och “Auto-Play Select”
(➡ ovan) innan skivan stängs.
Förberedelser
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 60)
4
5
6
När en skiva kompatibel med höghastighetsinspelning ska stängas,
kan det ta längre tid än den tid som visas på bekräftelseskärmen
(uppskattningsvis 4 gånger så lång tid).
Efter stängning
≥[-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Skivan blir en skiva endast för
uppspelning och det går inte längre att spela in eller
redigera.
≥[-RW‹V›] Med dessa skivor kan du spela in på skivan och
redigera efter formatering (➡ 61) men skivan blir en skiva
endast för uppspelning efter stängning.
≥Vid kopiering i hög hastighet görs en kopia av kapitlen.
≥[-R] [-RW‹V›] Titlar delas upp i ungefär 5 minuter ([+R] 8 minuter)§
långa kapitel, om
–titlarna spelades in direkt på skivan.
–titlarna kopierades genom användning av något annat läge än
höghastighetsläget (gäller ej [-R]DL] [+R]DL]).
§ Denna tid varierar stort beroende på vilka förhållanden som
gäller och inspelningsläget.
≥Det ligger en flera sekunder lång paus mellan titlar och kapitel
under uppspelning.
9
≥Miniatyrbilder som visas i toppmenyn kan ändras. (➡ 45, Change
Thumbnail)
4
[Anmärkning]
Tryck på [3, 4] för att välja “Finalize”
och tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Start”
och tryck på [ENTER].
Ett meddelande visas när stängningen är avslutad.
Före
stängning
Efter
stängning
Inspelning/redigering/skriva in
namn
Y
t
Uppspelning på andra spelare
t
Y
≥Det går inte att stänga skivor som spelats in på utrustning från
andra tillverkare.
≥Om du stänger skivor som spelats in på någon annan Panasonic
utrustning än denna apparat, kan det hända att bakgrunden som
valts som “Top Menu” inte visas.
≥Skivor som stängts på denna apparat kanske inte kan spelas upp
på andra spelare på grund av inspelningens skick.
Besök Panasonic hemsida för mer information om DVD-skivor.
http://www.panasonic-europe.com
Att skapa Top Menu–Create Top Menu
[+RW]
+RW-skivor innehåller inte några Top Menu -data. Top Menu är en
bekväm funktion. Vi rekommenderar att du skapar menyn innan du
spelar en +RW-skiva på annan utrustning.
Det går inte att använda Top Menu för att spela på den här
apparaten.
Välj vad som önskas från “Top Menu” och “Auto-Play Select”
(➡ vänster kolumn) innan toppmeny skapas.
Förberedelser
Tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten.
Efter att steg 1–3 slutförts (➡ 60)
4
5
6
[Anmärkning]
≥Det går inte att avbryta påbörjad stängning.
≥Stängningen av skivan tar 15 minuter som mest.
([-R]DL] [+R]DL] Stängningen av skivan tar 60 minuter som
mest.)
≥Koppla inte ur nätsladden under pågående stängning.
Det medför att skivan blir obrukbar.
7
Tryck på [ENTER].
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
RQT8438
62
62
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
Tryck på [3, 4] för att välja “Create
Top Menu” och tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
Tryck på [2, 1] för att välja “Start”
och tryck på [ENTER].
Skapande av Top Menu startar. Den kan inte stoppas.
Detta Top Menu kan ta några minuter.
7
Tryck på [ENTER].
[Anmärkning]
≥Du kan spela in eller redigera skivor när du skapat Top Menu. Men
den skapade menyn raderas när du spelar in eller redigerar skivan.
Skapa i så fall om Top Menu genom att använda funktionen
“Create Top Menu”.
EH55_Sw.book Page 63
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Skriva in text
TV
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
Sifferknappar
¢
SKIP
CH
ShowView
Upprepa detta steg för att skriva in andra tecken.
DELETE
≥Att radera ett tecken
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskat tecken i
namnfältet och tryck på [;]. (Det valda tecknet raderas.)
SLOW/SEARCH
:, 9
∫
STOP
PAUSE
≥Använda sifferknapparna för att skriva in tecken
;
PLAY/x1.3
Ex.: Inmatning av bokstaven “R”
1 Tryck på [7] för att flytta till
7:e raden.
2 Tryck på [7] två gånger för att
markera “R”.
3 Tryck på [ENTER].
PROG/CHECK
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
3,4,2,1
ENTER
ENTER
SUB MENU
SUB MENU
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
“Röd”
REC
MANUAL SKIP
“Grön”
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Du kan ge namn åt inspelade titlar etc.
Maximalt antal tecken:
[HDD] [RAM]
3
Tecken
64 (44§)
Titel
§
Spellista
64
Album för stillbilder
36
Skiva ([RAM])
64
5 J
K
7
7
6 M N
7 P
≥Att mata in ett mellanslag
8
Tryck på [¢] och tryck på
[ENTER].
≥Att spara/ta fram fasta fraser (➡ nedan)
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [SD]
AUDIO
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja ett
tecken och tryck på [ENTER].
Hårddisk-, skiv- och korthantering/Skriva in text
2
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
T
L
7
O
Q
R
U
V
Tryck på [∫] (Set).
“Writing...” visas varefter skärmen återgår till Title viewvisning eller annan tidigare skärmvisning.
Att avsluta halvvägs
Tryck på [RETURN].
Texten sparas inte.
Titelnamn för timerinspelning
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Tecken
Titel
44
Skiva
40
[SD]
Tecken
Album för stillbilder
36
[Anmärkning]
Om ett namn är långt, kanske delar av det inte visas på en del
skärmar.
∫ Att spara fasta fraser
Du kan spara fraser som används ofta och ta fram dem vid
senare tillfälle.
Maximalt antal fraser som kan sparas: 20
Maximalt antal tecken per fras: 20
Efter att ha skrivit in frasen (steg 1–2).
1 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Add to List” och tryck på
[ENTER].
≥Du kan även trycka på [9] för att välja “Add to List”.
2 Tryck på [2, 1] för att välja “Add” och tryck på [ENTER].
≥Tryck på [RETURN] att avbryta.
∫ Att ta fram en sparad fras
1
Visa Enter Name-skärmen.
Titel (timerinspelning)
Välj “Programme Name” i steg 3 på sidan 30, höger
kolumn.
∫ Att radera en sparad fras
Titel
Välj “Enter Name” i steg 5 på sidan 44.
Spellista
Välj “Enter Name” i steg 5 på sidan 47.
Skiva
Välj “Disc Name” i steg 4 på “Att ge namn åt en skiva” på
sidan 60.
Album för stillbilder
Välj “Enter Album Name” i steg 4 på sidan 48, “Att redigera
ett album”.
Namnfält: visar den text du har skrivit in
Tryck på den “Röda” knappen
Standard Characters
Other Characters
Enter Name
eller den “Gröna” knappen för
_
att välja teckentyp och tryck
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Top Menu Preview
2 A B C
på [ENTER].
a b c i j
*
3 D E F
d e f / l %
“Standard Characters”:
4 G H I
g h i fl $ &
(➡ vänster, Bokstäver i
5 J K L
j k l O N @
; Delete
m n o [
] _
6 M N O
alfabetet etc.)
Add to List
q
r
s
(
)
P
Q
R
S
p
7
List Names
“Other Characters”:
t u v { } 8 T U V
(➡ nedan, Bokstäver med
9 W X Y Z w x y z \ |
π Set
0 . , ? ! " ' : ; ` ^
umlaut, bokstäver med accent
Space
etc.)
SELECT
ENTER
RETURN
1
¡
2 «
¢
¬
£
¤
-
®
¥
¯
¦
˚
§
¨
©
³
1 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “List Names” och tryck på
[ENTER].
≥Du kan även trycka på [:] för att välja “List Names”.
2 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja frasen som ska raderas.
3 Tryck på [SUB MENU] för att visa “Delete Name” och tryck på
[ENTER].
4 Tryck på [2, 1] för att välja “Delete” och tryck på [ENTER].
5 Tryck på [RETURN].
Ytterligare information
Om du skriver in ett långt namn, kommer endast en del av det att
visas i toppmenyn efter stängning av skivan (➡ 62). Vid inmatning av
ett titelnamn kan man förhandsgranska i “Top Menu Preview”-rutan
det namn som kommer att visas i toppmenyn.
Enter Name
_
Chapter
1_
Standard Characters
Other Characters
Top Menu Preview
1 1
2
3
5
6
7
8
9
0
Chapter 1
2 A
B
C
a
b
c
i j
3 D
E
F
d
e
f
/
l %
*
4 G
H
I
g
h
i
fl
$
4
&
ª
´
±
²
3 µ
¶
·
¸
¹
º
»
¼ ½ ¾
4 ¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å Æ Ç
5 É
1 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “List Names” och tryck på
[ENTER].
≥Du kan även trycka på [:] för att välja “List Names”.
2 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja frasen som ska tas fram
och tryck på [ENTER].
È
Ê
Ë
Ï
Ð
Ñ
Õ
Ì Í
Ö ×
Î
6 Ó Ô
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
7 Ý
8 ç
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
9 ñ
0 û
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
ü
ý
þ
ÿ
Ò
RQT8438
63
Space
63
EH55_Sw.book Page 64
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
FUNCTIONS-rutan
Genom att använda FUNCTIONS-rutan kan du nå
huvudfunktionerna snabbt och enkelt.
1
DVD
TV
Í
Í
DRIVE
SELECT
AV
De funktioner som visas beror på den valda enheten eller
skivtyp.
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
VOLUME
CH
CH
FUNCTIONS
Remain 30:00 SP
HDD
ShowView
Playback
Recording
DELETE
Delete
Copy
SLOW/SEARCH
To Others
ENTER
RETURN
PAUSE
STOP
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
2
FUNCTIONS
Tryck på [3, 4] för att välja en artikel
och tryck på [ENTER].
RETURN
≥Om du väljer “To Others” och trycker på [ENTER], visas
följande skärm. Tryck på [3, 4] för att välja en artikel och
tryck på [ENTER].
TIONS
FU N C
3,4,2,1
ENTER
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
ENTER
SUB MENU
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
MANUAL SKIP
FUNCTIONS
Remain 30:00 SP
HDD
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
Playback
AUDIO
Recording
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Timer Recording
ShowView Record
Advanced Copy
Delete
Playlists
Flexible Rec
Copy
To Others
ENTER
RETURN
“Timer Recording”
visas i länder där
GUIDE Plus+
systemet används.
DV Auto Rec
Setup
HDD Management
≥Om du trycker [RETURN], kan du gå tillbaka till föregående
skärm.
Att stänga FUNCTIONS-rutan
Tryck på [FUNCTIONS].
TV
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
Barnlås
PAGE
CH
5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
STOP
Barnlåset avaktiverar alla knappar på apparaten och fjärrkontrollen.
Använd detta för att förhindra att andra personer använder
apparaten.
ShowView
DELETE
SLOW/SEARCH
PAUSE
Tryck in och håll [ENTER]
och [RETURN] intryckta
samtidigt tills “X HOLD”
visas på apparatens display.
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
ENTER
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
RQT8438
64
64
Om du trycker på en knapp medan barnlåset är inkopplat, visas “X
HOLD” på apparatens display och det går inte att styra den.
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
Att låsa upp barnlåset
Tryck in [ENTER] och [RETURN] samtidigt och håll dem intryckta
tills “X HOLD” tas bort.
EH55_Sw.book Page 65
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Ändring av apparatens inställningar
Gemensamma procedurer
OPEN/CLOSE
EXT LINK
DV IN
1
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
CH
S VIDEO IN VIDEO IN L/MONO -AUDIO IN- R
AV3
∫
2
< OPEN/CLOSE
3
DVD
TV
Í
4
Í
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
PAGE
Sifferknappar
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
STOP
Setup
ShowView
DELETE
Tuning
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
5
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
3,4,2,1
ENTER
“Grön”
FUNCTIONS
6
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
“Röd”
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup”
och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja en flik och
tryck på [1].
Flikar
CH
SLOW/SEARCH
PAUSE
I stoppläge
MANUAL SKIP
“Gul”
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
FUNCTIONS-rutan/Barnlås/Ändring av apparatens inställningar
X CH W
Valalternativ
Menyer
Remote Control
Clock
Power Save
Quick Start
DVD 1
Off
On
DivX Registration
Initialize
SELECT
ENTER
TAB
RETURN
Tryck på [3, 4] för att välja önskad
meny och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja önskat
alternativ och tryck på [ENTER].
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
[Anmärkning]
Det kan finnas skillnader i det sätt på vilket operationen görs. Om
detta skulle inträffa, följ anvisningarna på skärmen för operationen.
(forts. på nästa sida)
RQT8438
65
65
EH55_Sw.book Page 66
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Ändring av apparatens inställningar
(forts.)
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 65.
Inställningar i sammandrag
Inställningarna ligger kvar oförändrade även om apparaten kopplas över till beredskapsläget.
Flikar
Tuning
Menyer
Valalternativ (De understrukna artiklarna är
fabriksinställningarna.)
Manual (➡ 69)
Auto-Setup Restart (➡ 70)
Download from TV (➡ 70)
Disc
Settings for Playback
≥Tryck på [ENTER] för att visa följande inställningar.
Ratings
≥8 No Limit: Alla DVD-videoskivor kan spelas.
Förhindrar uppspelning av DVD-video med
Ställ in en klassificeringsnivå för att begränsa uppspelning av ≥1 till 7:
motsvarande klassificering inspelad på skivan.
DVD-video.
≥0 Lock All: Förhindrar uppspelning av alla DVD-videoskivor.
Följ anvisningarna på skärmen. Mata in ett 4-siffrigt lösenord ≥Unlock Recorder
≥Change Level
med sifferknapparna när skärmen för lösenord visas.
≥Glöm inte lösenordet.
≥Change Password
≥Temporary Unlock
DVD-Audio Video mode Playback
Välj “On” för att spela DVD-videoinnehåll som finns på vissa
DVD-audioskivor.
≥On: Inställningen återställs till “Off” när du byter skiva eller
stänger av apparaten.
≥Off
Soundtrack
≥English
≥German
≥French
≥Italian
≥Spanish
≥Dutch
≥Original: Originalspråket på varje skiva kommer att väljas.
≥Other ¢¢¢¢
Subtitle
Menus
Välj önskat språk för ljud, textning och
skivmenyer. [DVD-V]
≥Vissa skivor startar på ett visst språk trots
ändringar som görs här.
≥Följande gäller språken engelska/franska/
tyska/italienska/spanska/nederländska: när
du laddar ner kanaler från teven, och
landsinställningen i Auto-Setup, blir språket
(“Soundtrack”/“Menus”) det samma och
“Subtitle” (textning) ställs in på “Automatic”.
≥Mata in en kod (➡ 71) med sifferknapparna
när “Other ¢¢¢¢” väljs.
När det valda språket inte finns på skivan, sker
uppspelningen med det språk som gäller som
grundinställning. Det finns skivor där byte av
språk måste göras från menyskärmen (➡ 35).
≥Automatic: Om det språk som har valts för “Soundtrack” inte
finns tillgängligt, kommer textning på det språket att
visas automatiskt förutsatt att det finns på skivan.
≥English
≥German
≥French
≥Italian
≥Spanish
≥Dutch
≥Other ¢¢¢¢
≥German
≥English
≥Spanish
≥Dutch
≥Other ¢¢¢¢
≥French
≥Italian
Settings for Recording
≥Tryck på [ENTER] för att visa följande inställningar.
Recording time in EP mode
Välj det maximala antalet timmar för inspelning i EP-läge
(➡ 25, Inspelningslägen och ungefärliga inspelningstider).
≥EP (6 Hours):6 timmar kan spelas in på en oanvänd 4,7 GB
skiva.
≥EP (8 Hours):8 timmar kan spelas in på en oanvänd 4,7 GB
skiva.
Ljudkvaliteten blir bättre när “EP (6 Hours)” används än när “EP
(8 Hours)” används.
Rec for High Speed Copy
≥On: Möjliggör höghastighetskopiering till DVD-R etc. Tryck på
Vid höghastighetskopiering av en titel till DVD-R, DVD-R DL,
[2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL och +RW, är det
–Bilder sparas som 4:3.
nödvändigt att ställa denna inställning på “On” före inspelning
–Välj ljudtyp i förväg från “Bilingual Audio Selection” (➡ 67).
till hårddisken. Skärmstorleken etc. begränsas emellertid
≥Off
(➡ höger). Vi rekommenderar inställningen “Off” om
höghastighetskopiering till DVD-R etc. inte behövs vid
inspelning av ett program.
DVD Speed for High Speed Copy
Välj hastighet för höghastighets kopiering (När du använder
kompatibla DVD-RAM 5X, DVD-R, +R 8X eller +RW 4X
skivor).
Picture
RQT8438
66
66
≥Maximum
≥Normal (Silent):
Om man väljer “Normal (Silent)” innebär det att ljudet som
genereras av denna apparat är mindre än “Maximum”, men den
tid som krävs för kopiering blir dubbelt så lång (uppskattningsvis).
Comb Filter
Välj bildskärpa vid inspelning.
Inställningen är låst till “On” om du ställer in “TV System” på
“NTSC” (➡ 70).
≥On: Bilderna blir tydligare och mer levande. Använd i normala
fall denna inställning.
≥Off: Välj detta vid inspelning av bilder med störningar.
Still Mode
Ange vilken bildtyp som ska visas när uppspelningen ställs i
pausläge
(➡ 80, Bildrutor och fält).
≥Automatic
≥Field: Välj detta om bilden darrar när “Automatic” är valt.
(Bilden blir grovkornigare.)
≥Frame: Välj detta om liten text eller fina mönster inte syns tydligt
när “Automatic” är valt. (Bilden blir tydligare och mer
detaljrik.)
Seamless Play
Välj spelläge mellan kapitelsegment i spellistan och delvis
borttagna titlar.
≥On: Kapitlen i spellistor spelas upp utan skarvar. Skarvfri
uppspelning fungerar inte när flera olika ljudtyper ingår i
spellistan och när snabbgranskning (Quick View) används.
Dessutom kan det hända att positioneringen av
kapitelavsnitt ändras något.
≥Off: De punkter där kapitel i spellistorna byts spelas upp exakt,
men bilden kan frysa till ett ögonblick.
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Flikar
Sound
Menyer
Valalternativ (De understrukna artiklarna är
fabriksinställningarna.)
Dynamic Range Compression [DVD-V] (endast Dolby Digital)
Ändra dynamikområdet för tv-tittande sent på kvällen.
≥On
≥Off
Bilingual Audio Selection
Välj huruvida huvudljudet eller sekundärljudet ska spelas in vid:
–Inspelning eller kopiering till en DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Videoformat), +R, +R DL eller +RW.
–“Rec for High Speed Copy” är inställt på “On” (➡ 26).
–Inspelning eller kopiering av ljud i LPCM (➡ nedan, “Audio
Mode for XP Recording”)
≥M 1
≥M 2
Du kan inte välja ljudet på enheten när inspelning från en extern
källa sker, som till exempel vid kopiering från en
videobandspelare (förutom DV-utrustning ansluten till denna
enhets DV-ingång). Gör detta val på den andra utrustningen.
Vid inspelning från enhetens DV-ingång, välj typ av
ljudinspelning i “Audio Mode for DV Input” (➡ nedan).
Ändring av apparatens inställningar
EH55_Sw.book Page 67
Digital Audio Output
Ändra inställningarna om du har anslutit utrustningen genom denna apparats DIGITAL AUDIO OUT-kontakt (➡ 16).
≥Tryck på [ENTER] för att visa följande inställningar.
PCM Down Conversion
Välj hur ljud med en samplingsfrekvens på 96 kHz eller
88,2 kHz ska matas ut.
≥Signaler omvandlas till 48 kHz eller 44,1 kHz trots
gällande inställningar om signalerna har en
samplingsfrekvens över 96 kHz eller 88,2 kHz, eller om
skivan har kopieringsskydd.
≥On: Signaler omvandlas till 48 kHz eller 44,1 kHz. (Välj detta
när den anslutna utrustningen inte kan behandla signaler
med en samplingsfrekvens på 96 kHz eller 88,2 kHz).
≥Off: Signaler matas ut som 96 kHz eller 88,2 kHz. (Välj detta
när den anslutna utrustningen kan behandla signaler med
en samplingsfrekvens på 96 kHz eller 88,2 kHz).
Dolby Digital Välj hur signalen ska matas ut.
Välj “Bitstream” om den anslutna
utrustningen avkodar signalen.
Välj “PCM” om denna apparat avkodar
DTS
signalen och matar ut den som 2 kanaler.
≥Bitstream:När ansluten utrustning har logotypen Dolby Digital.
≥PCM: När ansluten utrustning saknar logotypen Dolby Digital.
≥Bitstream: När ansluten utrustning har logotypen DTS.
≥PCM: När ansluten utrustning saknar logotypen DTS.
[Anmärkning]
MPEG
Display
Om inställningarna inte är korrekta kan det
resultera i störningar eller problem vid
digitala inspelningar.
≥Bitstream: När anslutning gjorts till utrustning med inbyggd
MPEG-dekoder.
≥PCM: När anslutning gjorts till utrustning med inbyggd MPEGdekoder.
Audio Mode for XP Recording
Välj ljudtyp vid inspelning eller kopiering med XP-läge.
≥Dolby Digital (➡ 80)
≥LPCM (➡ 81)
–Bildkvaliteten för LPCM-inspelning kan vara sämre än den för
normala XP-lägesinspelningar.
–Ljudinspelningen blir Dolby Digital även om LPCM är valt, om
något annat inspelningsläge än XP används.
–Vid inspelning av tvåspråkiga sändningar, välj ljudtypen i
förväg från “Bilingual Audio Selection” (➡ ovan).
Audio Mode for DV Input
Ljudtyp kan väljas vid inspelning från apparatens DV-ingång
(➡ 58).
≥Stereo 1: Spelar in ljud (L1, R1).
≥Stereo 2: Spelar in tillagt ljud som till exempel en berättarröst
(L2, R2) efter originalinspelningen.
≥Mix:
Spelar in både Stereo 1 och Stereo 2.
Vid inspelning av tvåspråkiga sändningar, välj ljudtypen i förväg
från “Bilingual Audio Selection” (➡ ovan).
Language
Välj önskat språk för dessa menyer och meddelanden på
skärmen.
≥English
≥Español
On-Screen Messages
Välj huruvida statusmeddelanden ska visas automatiskt.
≥Automatic
≥Off
Grey Background
Välj “Off” om du inte vill att apparaten ska visa en grå bakgrund
när tunermottagningen är svag.
≥On
≥Off
FL Display
Ändrar ljusstyrkan på apparatens display.
Inställningen är låst till “Automatic” om du ställer in “Power Save”
(➡ 68) på “On”.
≥Bright
≥Dim
≥Automatic: Displayen blir mörk under spelning och släcks ner
när apparaten stängs av. Den tänds tillfälligt om
man trycker på en knapp. När detta läge används,
kan effektförbrukningen för beredskapsläget
reduceras.
Connection TV Aspect (➡ 18)
Progressive (➡ 22)
Inställningen är låst till “Off”
om du ställer in “AV1
Output” på “RGB 1 (without
component)” eller “RGB 2
(without component)”.
TV System (➡ 70)
Gör inställningar som passar den
anslutna tv-typen.
≥Deutsch
≥Nederlands
≥16:9
≥On
≥4:3
≥Off
≥PAL
≥NTSC
≥Français
≥Italiano
≥Letterbox
(Forts. på nästa sida)
RQT8438
67
67
EH55_Sw.book Page 68
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Ändring av apparatens inställningar
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 65.
Flikar
Menyer
Valalternativ (De understrukna artiklarna är
fabriksinställningarna.)
Connection HDMI Settings
(forts.)
≥Tryck på [ENTER] för att visa följande inställningar.
HDMI Video Format
Du kan bara välja alternativ som är kompatibla med den anslutna
utrustningen. Den här inställningen behöver vanligtvis inte ändras.
Om du emellertid oroar dig för den utmatade bildkvaliteten, kan
denna förbättras genom att inställningen ändras.
Stillbilder spelas med en upplösning som motsvarar 480p
pixlar, oavsett hur inställningarna görs.
Aspect for 4:3 Video
Digital Audio Output
Control with HDMI/Q Link
AV1 Output
För val av utmatning från AV1-kontakten.
Välj “RGB 1 (without component)” eller “RGB 2 (without
component)” för RGB-utmatning.
Välj “Video (with component)” eller “S Video (with component)”
för komponentutmatning (progressiv utmatning).
Ställ in enligt signalen och kontakten på den anslutna tvapparaten.
Ställ inte in på “RGB 1 (without component)” när en avkodare är
ansluten.
≥576i/480i
≥576p/480p
≥720p
≥1080i
≥Automatic: Väljer automatiskt den lämpligaste upplösningen
för utmatning till den anslutna tv-apparaten (1080i,
720p, 576p/480p eller 576i/480i).
Bilden matas ut i ursprungligt bildformat.
≥4:3:
≥16:9: Bilden matas ut i 16:9 format med ramar.
≥HDMI and Optical
≥Optical Only: Välj detta när apparaten är ansluten till en
förstärkare via en optisk digital ljudkabel och
ansluten till en tv via en HDMI-kabel och du vill
höra högsta ljudkvalitet på skivorna (➡ 16).
≥HDMI and Q Link
≥Q Link Only: Välj detta när du inte vill använda Kontroll med
HDMI.
≥Video (with component):
Välj när en tv-apparat är ansluten som kan ta emot en
kompositsignal.
≥S Video (with component):
Välj när en tv-apparat är ansluten som kan ta emot en S-Videosignal.
≥RGB 1 (without component):
Välj när en tv-apparat är ansluten som kan ta emot en RGBsignal. Om du alltid vill se bilden från apparaten med RGBsignal, väljer du det läget. Tv-skärmen växlar automatiskt om
för att visa bilden från apparaten när denna slås på.
≥RGB 2 (without component):
Välj när en tv-apparat är ansluten som kan ta emot en RGBsignal. Välj detta läge, om du vill växla om för att visa bilden
från apparaten bara vid uppspelning eller visning av menyer.
≥Om apparaten inte är ansluten via en HDMI-kabel, kan du inte
välja “RGB 1 (without component)” eller “RGB 2 (without
component)”.
AV2 Settings (Välj en inställning som passar den anslutna utrustningen.)
≥Tryck på [ENTER] för att visa följande inställningar.
≥RGB
AV2 Input
≥RGB/Video
≥Video
≥S Video
Inställs på “RGB/Video” eller “RGB” när en videosignal i
RGB-format tas emot eller spelas in från extern utrustning.
AV2 Connection
≥Decoder: När en dekoder är ansluten för att avkoda
förvrängda signaler (t.ex. C+ dekoder).
Inställningen är låst till “Ext” om du ställer in “TV System” på
När en videobandspelare eller digital/
≥Ext:
“NTSC” (➡ 70).
satellitmottagare är ansluten.
Ext Link
≥Ext Link 1: När en digital/satellitmottagare som överför en
särskild styrsignal för inspelningar via 21-stifts
Denna inställning kan inte göras när “TV System” är inställt
scartkabeln är ansluten.
på “NTSC” (➡ 70).
Start och stopptider för inspelning kontrolleras av
kontrollsignalen.
≥Ext Link 2: När en extern utrustning med timerfunktion är ansluten.
När den sätts på startar inspelningen.
När den stängs av stoppar den.
Others
Remote Control (➡ 23)
≥DVD 1
≥DVD 2
≥DVD 3
Clock (➡ 71)
Power Save
≥Följande gäller när “Power Save” gäller när inställt på “On”.
–“FL Display” är automatiskt inställt på “Automatic” (➡ 67).
–Funktionen “Quick Start” fungerar inte. (Den ställs
automatiskt in på “Off”).
–När apparaten är avslagen, går det inte att titta på betal-tvprogram eftersom signalen från den anslutna dekodern inte
går igenom. Slå på apparaten för att titta på dessa program.
≥On: Strömförbrukningen minimeras när apparaten ställs i
beredskapsläge (➡ 82).
≥Off
Quick Start
Tack vare Quick Start är denna apparat redo för inspelning så snabbt
som cirka 1 sekund§ efter att du har slagit på den. Du kan börja spela
in strax efter att du har bestämt att du vill spela in någonting.
§Endast vid inspelning på hårddisken eller DVD-RAM.
≥Det kan ta upp till en minut för apparaten att komma igång när:
–Du spelar eller spelar in på andra skivor än DVD-RAM.
–När andra manövreringar ska göras.
–Klockan inte har ställts.
≥On
≥Off:
(Om “Quick Start” ställs in på “On”, kopplas “Power Save”
automatiskt över till “Off”.)
Effektförbrukningen i beredskapsläget är mindre när
detta är inställt på “On”.
(Om detta ställs in på “On”, kopplas “Power Save” automatiskt
över till “Off”.)
DivX Registration
≥Du behöver den här registreringskoden för att köpa och spela DivX Video-on-Demand (VOD) (➡ 39).
Initialize
≥Tryck på [ENTER] för att visa följande inställningar.
Shipping Condition
≥Yes
≥No
Alla inställningar förutom klassificeringsnivå, lösenord för klassificering och tidsinställningar återställs till fabriksinställningarna.
Inställningar för timerinspelning tas även bort.
Default Settings
RQT8438
68
68
≥Yes
≥No
Alla inställningar utom de för inlagda kanaler, tidsinställningar, landsinställningar, språkinställningar, språkinställningar för skiva,
klassificeringsnivå, lösenord för klassificering och fjärrkontrollkod, återställs till fabriksinställningarna.
EH55_Sw.book Page 69
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Tuning
∫ Att ändra inställningarna för stationssökning för
enskilda programpositioner.
I stoppläge
2
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
3
4
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup”
och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Tuning”
och tryck på [1].
Setup
6
Tryck på
[3, 4, 2, 1] för att
välja ett tecken och
tryck på [ENTER].
SELECT
Name
Att mata in eller ändra beteckningen för en tvstation
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att mata in
stationsnamnet och tryck på [ENTER].
Om det förekommer ett mellanslag i
stationsnamnet, välj mellanslaget som ligger
mellan “Z” och “¢”.
Channel
Att lägga in tv-stationer som tillkommit eller
ändra kanalnumret för en redan inställd tvstation
Tryck på [3, 4] eller på sifferknapparna för att
mata in kanalnumret för önskad tv-station.
Vänta en kort stund tills önskad tv-station har
ställts in.
Efter att önskad tv-station har ställts in, tryck på
[ENTER].
Fine Tuning
Att erhålla bästa inställningsförhållande
Tryck på [3, 4] för att justera bästa
inställningsförhållande och tryck på [ENTER].
≥Tryck på [1] för att återgå till “Auto”.
Video
System
Att välja videosystemtyp
Tryck på [3, 4] för att välja “PAL” eller “SECAM”
om bilden saknar färg och tryck på [ENTER].
Auto:
Denna apparat skiljer automatiskt
mellan PAL- och SECAM-signaler.
PAL:
För mottagning av PAL-signaler.
SECAM: För mottagning av SECAM-signaler.
Audio Mode
Att välja ljudmottagningstyp
Om ljudkvaliteten är dålig, tryck på [3, 4] för att
välja “BG” eller “L” och tryck på [ENTER].
BG: PAL B.G.H/SECAM B.G
L: SECAM L, L’
Mono
Att välja den ljudtyp som ska spelas in
Tryck på [3, 4] för att välja “On” om stereoljudet
har störningar på grund av dåliga
mottagningsförhållanden, eller om du vill spela in
det normala (mono) ljudet under en stereo-,
tvåspråkig eller NICAM-sändning, och tryck på
[ENTER].
Title Page
Att mata in text-tv:s titelsida för en kanal
Genom att mata in detta nummer kan apparaten
automatiskt spela in programnamn och
stationsnamn.
Tryck på [3, 4] eller på sifferknapparna för att
mata in numret och tryck på [ENTER].
≥För att hitta den rätta titelsidan för stationen, se
tv-guiden på text-tv-sidorna för den stationen.
Tryck på [3, 4] för att välja “Manual”
och tryck på [ENTER].
Manual Tuning
If you delete programme position
of Host channel, GUIDE Plus+ data
is also deleted. Continue?
Yes
No
Om du väljer “Yes” och trycker på [ENTER], visas följande
skärm.
Manual Tuning
Pos Name
SELECT
ENTER
RETURN
Delete
Move
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ARD
ZDF
N3
HR3
BR3
Ch
4
2
5
8
10
Pos Name
Ch
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Add
Att radera en programposition
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskad programposition och
tryck på “Röd”-knappen.
Att lägga till en tom programposition
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskad programposition och
tryck på “Grön”-knappen.
Att flytta en tv-station till en annan programposition
1 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja önskad programposition och
tryck på “Gul”-knappen.
2 Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja den nya programposition till
vilken tv-stationen ska tilldelas och tryck på [ENTER].
[Anmärkning]
≥Om enheten ansluts till en Q Link TV med full 21 stifts Scart kabel
ställer den in sig automatiskt (➡ 18), endast borttagning av
programpositionen kan ske.
≥Om du raderar programpositionen för Host Channel, så raderas
också GUIDE Plus+ -data.
RETURN
Att ändra den programposition till vilken tvstationer är tilldelade
Tryck på [3, 4] eller på sifferknapparna för att
mata in numret för önskad programposition och
tryck på [ENTER].
Manual
5
Auto
BG
Off
301
Pos
RETURN
Du kan lägga till eller radera kanaler, eller ändra programpositioner.
1
ARD
4
Auto
Tryck på [3, 4] för att välja en artikel och tryck på [1].
TAB
ENTER
SELECT
Pos
Name
Channel
Fine Tuning
Video System
Audio Mode
Mono
Title Page
RETURN : leave
Manual
Auto-Setup Restart
Download from TV
Tuning
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
Manual
Tuning
Ändring av apparatens inställningar
1
Följande två inställningar kan göras om man väljer den externa
ingångskanalen (AV1, AV2, AV3, AV4) i steg 5.
≥Video System (Auto/PAL/SECAM)
För att inspelning ska ske korrekt, gör lämpliga inställningar som
passar den anslutna utrustningen.
≥Title Page (Auto/Off)
RQT8438
69
69
EH55_Sw.book Page 70
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Ändring av apparatens inställningar
Vi hänvisar till anvisningarna på sidan 65.
Att göra om installationen
TV System
Du kan starta om den automatiska kanalinställningen om
inställningen (➡ 18) skulle misslyckas av någon anledning.
Efter att steg 1–4 slutförts (➡ 69)
5
Tryck på [3, 4] för att välja “AutoSetup Restart” eller “Download from
TV” och tryck på [ENTER].
Skärm för bekräftelse visas.
Välj “Download from TV” när du ansluter enheten till en Q Link
kompatibel TV med en komplett 21 stifts Scart kabel.
(Programpositioner nedladdas från TV och kopieras genom
denna bekväma funktion.)
6
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
≥Om landsinställningar visas på TV
Tryck [3, 4, 2, 1] för att välja land och tryck [ENTER].
Även följande metod kan användas för att starta om Auto-Setup.
När apparaten är påslagen och i stoppläge
Tryck och håll intryckt [X CH] och [CH W] på huvudenheten tills
landets inställningar visas.
Alla inställningar förutom klassificeringsnivå, lösenord för
klassificering och tidsinställningar återställs till fabriksinställningarna.
Inställningar för timerinspelning tas även bort.
Ändra inställningen så att den passar utrustningen som ska
anslutas, eller så att den passar titeln när både PAL- och NTSC-titlar
finns på hårddisken.
1
2
3
4
5
6
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To
Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup”
och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja
“Connection” och tryck på [1].
Tryck på [3, 4] för att välja “TV
System” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja tv-system
och tryck på [ENTER].
TV System
Setup
PAL
NTSC
Tuning
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
Disc
Picture
Sound
Display
Connection
Others
Ifall meddelande för installation av GUIDE Plus+ systemet
visas.
≥Om du vill installera GUIDE Plus+ systemet
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och tryck på [ENTER].
Gå till steg 2 på sidan 19.
Lista över mottagningskanaler för tv
RQT8438
70
70
§
Tv-kanal
Tyskland/Italien
Frankrike
2–4
2–4
5 – 10
5 – 10, G – J
(172,00 till
220,00 MHz)
(INTER
BANDE)
E2 – E10
Andra länder
7
E2 – E12
11 – 12
E11 – E12
(Tyskland)
H1 – H2 (Italien)
—
13 – 20
A – H (endast
Italien)
—
—
21 – 69
E21 – E69
E21 – E69
E21 – E69
74 – 78
S01 – S05
—
S1 – S5
80
S1
—
M1
81 – 89
S2 – S10
B–F
(100,00 till
172,00 MHz)
(INTER
BANDE)
M2 – M10
90 – 99
S11 – S20
K – Q (220,00
till 300,00
MHz) (INTER
BANDE)
U1 – U10
121 – 141
S21 – S41§
(Hyperband)
S21 – S41
(299,25 till
467,25 MHz)
(INTER
BANDE)
S21 – S41
(Hyperband)
Endast för 8 MHz kanalraster
RETURN
≥PAL (fabriksinställning)
–Välj detta vid anslutning till en PAL- eller multisystem-tv.
Titlar inspelade med NTSC spelas upp som PAL 60.
–Välj detta för att spela in tv-program och för PAL-inmatning
från annan utrustning.
–[HDD] Välj detta vid uppspelning av en titel med PALinsignal inspelad på hårddisken.
≥NTSC
–Välj detta vid anslutning till en NTSC-tv. Tv-program kan
inte spelas in korrekt.
–Välj detta för att spela in NTSC-inmatning från annan
utrustning.
–[HDD] Välj detta vid uppspelning av en titel med NTSCinsignal inspelad på hårddisken.
≥Om du inte vill installera GUIDE Plus+ systemet
Tryck på [2, 1] för att välja “No” och tryck på [ENTER].
Tevebilden visas. Setup har slutförts.
Kanalindikering
SELECT
ENTER
Tryck på [2, 1] för att välja “Yes” och
tryck på [ENTER].
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
∫ Ändra inställningen med en gång (PAL!#NTSC)
I stoppläge, håll [∫] och [< OPEN/CLOSE] på huvudapparaten
intryckta i 5 sekunder eller mer.
[Anmärkning]
≥Denna apparat kan inte spela in på skivor som innehåller både
PAL- och NTSC-signaler. (Dock kan program av båda typerna
spelas in på hårddisken.)
≥Om “NTSC” har valts, kan GUIDE Plus+ systemet inte användas.
EH55_Sw.book Page 71
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Manuell tidsinställning
Vanligtvis justerar apparatens Auto-Setupfunktion (➡ 18) automatiskt klockan så att rätt tid ställs in. Under vissa mottagningsförhållanden kan
dock apparaten inte ställa klockan automatiskt.
Följ i så fall nedanstående tillvägagångssätt för att ställa klockan manuellt.
1
2
3
4
5
6
Ändring av apparatens inställningar
≥I händelse av strömavbrott ligger tidsinställningen kvar i minnet i ungefär 60 minuter.
I stoppläge
Tryck på [FUNCTIONS].
Tryck på [3, 4] för att välja “To Others” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Setup” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Others” och tryck på [1].
Tryck på [3, 4] för att välja “Clock” och tryck på [ENTER].
Tryck på [3, 4] för att välja “Off” i “Automatic” och tryck på [ENTER].
Clock
Automatic Off
Time
Date
15 : 45 : 39
1 .
8 . 2006
Number
0
9
CHANGE
SELECT
Please set clock manually.
ENTER: store RETURN: leave
ENTER
RETURN
7
Tryck på [2, 1] för att välja den artikel som du vill ändra.
Artiklarna ändras enligt följande:
Timme!#Minut!#Sekund!#Datum!#Månad!#År
^-------------------------------------------------------------------------------------------------J
8
Tryck på [3, 4] för att ändra inställningen.
Du kan också använda sifferknapparna för att göra inställningen.
9
Tryck på [ENTER] när du är klar med inställningarna.
Klockan börjar gå.
Att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [RETURN].
Att gå ur denna skärm
Tryck flera gånger på [RETURN].
[Anmärkning]
Om en tv-station överför en tidsinställningssignal, och när “Automatic” i klockinställningsmenyn står på “On”, kontrollerar den automatiska
funktionen för tidskorrigering tiden och justerar den flera gånger om dagen, om så behövs.
Förteckning över språkkoder
Abkhaziska:
Afariska:
Afrikaans:
Albanska:
Amehariska:
Arabiska:
Armeniska:
Assamesiska:
Aymara:
Azerbadjanska:
Bashkiriska:
Baskiska:
Bengaliska:
Bihariska:
Bretonska:
Bulgariska:
Burmanska:
Butanska:
Danska:
Engelska:
Esperanto:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6672
6682
6671
7789
6890
6865
6978
6979
Estniska:
Fiji:
Finska:
Franska:
Frisiska:
Färöiska:
Galiciska:
Georgiska:
Grekiska:
Grönländska:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebreiska:
Hindi:
Indonesiska:
Interlingua:
Irländska:
Isländska:
Italienska:
Japanska:
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7176
7565
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7378
7365
7165
7383
7384
7465
Mata in koden med sifferknapparna.
Javanesiska:
Jiddish:
Kambodjanska:
Kanaresiska:
Kashmiri:
Katalanska:
Kazakstanska:
Kinesiska:
Kirgisiska:
Koreanska:
Korsikanska:
Kroatiska:
Kurdiska:
Laotiska:
Latin:
Lettiska:
Lingala:
Litauiska:
Makedonska:
Malagassiska:
Malayalam:
7487
7473
7577
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7776
Malaysiska:
Maltesiska:
Maori:
Marathi:
Moldaviska:
Mongoliska:
Nauru:
Nederländska:
Nepali:
Norska:
Oriya:
Panjabi:
Pashto, Pushto:
Persiska:
Polska:
Portugisiska:
Quechua:
Rätoromanska:
Rumänska:
Ryska:
Samoanska:
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
Sanskrit:
8365
Serbiska:
8382
Serbokroatiska: 8372
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Singalesiska: 8373
Skotsk gaeliska: 7168
Slovakiska:
8375
Slovenska:
8376
Somali:
8379
Spanska:
6983
Sundanesiska: 8385
Svenska:
8386
Swahili:
8387
Tagalog:
8476
Tadzjikiska:
8471
Tamilska:
8465
Tatariska:
8484
Telugu:
8469
Thailändska:
8472
Tibetanska:
6679
Tigrinja:
Tjeckiska:
Tonga:
Turkiska:
Turkmeniska:
Twi:
Tyska:
Ukrainska:
Ungerska:
Urdu:
Uzbekiska:
Vietnamesiska:
Vitryska:
Volapük:
Walesiska:
Wolof:
Xhosa:
Yoruba:
Zulu:
8473
6783
8479
8482
8475
8487
6869
8575
7285
8582
8590
8673
6669
8679
6789
8779
8872
8979
9085
RQT8438
71
71
EH55_Sw.book Page 72
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Meddelanden
På tv-skärmen
Sidan
Authorization Error.
≥Du försöker spela ett DivX VOD-program som köptes med en annan registreringskod.
Det går inte att spela innehållet på den här apparaten. (DivX)
Cannot finish recording completely.
≥Programmet var kopieringsskyddat.
≥Hårddisken eller skivan kan vara full.
≥Det maximala antalet gånger som programmet kan spelas in har överskridits.
—
—
24
Cannot playback.
TV system is different from the
setting.
To playback, please change the TV
System in Setup.
≥Du har försökt att spela upp en titel som spelats in med ett annat kodningssystem än det
tv-system som för tillfället är valt på apparaten.
Ändra “TV System”-inställningen på denna apparat så att den passar.
70
Cannot record on the disc.
≥Skivan kan vara smutsig eller repig.
10
Cannot play on this unit.
≥Du försökte spela upp en bild som inte är kompatibel.
≥Stäng av apparaten och stoppa in kortet igen.
37
13
Cannot output Audio with HDMI
because of copyright protection.
≥Om du ansluter utrustning som inte stöder CPPM så kan inte ljudet från CPPM DVDAudio som är kopieringsskyddad matas ut från HDMI AV OUT-utgången. Anslut
ljudkablarna (röd, vit), optisk digital kabel eller 21-stifts Scartkabel§ till motsvarande
utgångar.
§ Bara när den här apparaten är ansluten till en Panasonic tv (VIERA)
17
Cannot record. Disc is full.
≥[HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW] Skapa ledigt utrymme genom att radera artiklar som inte
behövs.
[Även om du raderar inspelat innehåll från DVD-R, DVD-R DL, +R, +R DL, ökas inte det
lediga skivutrymmet. Tillgängligt utrymme på DVD-RW (DVD-Videoformat) och +RW
ökar endast när den senast inspelade titeln raderas.]
≥Använd en ny skiva.
38, 39
Unable to format.
Cannot record. Maximum number of
titles exceeded.
No Disc
≥Skivan kan vara felvänd.
No folders.
≥Det finns ingen kompatibel mapp i denna apparat.
No SD CARD
No valid SD card.
≥Kortet är inte isatt. Om detta meddelande visas då ett kompatibelt kort redan är isatt,
stäng då av apparaten, ta ut kortet och sätt sedan i kortet igen.
≥Det isatta kortet är inte kompatibelt eller kortformatet är inte det rätta.
Not enough space in the copy
destination.
45, 50,
61
—
—
7, 37
13
7
≥Skapa ledigt utrymme genom att radera artiklar som inte behövs.
45, 49,
50, 61
≥Radera en eller flera artiklar inlagda i kopieringslistan för att tillförsäkra att “Destination
Capacity” inte överskrids.
54, 57
≥Apparaten kan inte spela in på isatt skiva. Sätt i en DVD-RAM eller en ej stängd DVD-R,
DVD-RW (DVD-Videoformat), +R eller +RW.
≥Du har satt i en oformaterad DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL eller +RW.
≥Du kan inte spela in direkt på en DVD-R DL och +R DL på den här apparaten. Spela in
på hårddisken och kopiera sedan till skivan.
4-5
≥[-R]DL] [+R]DL] Det går inte att kopiera när det inte finns tillräckligt utrymme på HDD eller
när antalet titlar att kopiera överstiger 500.
Tag bort onödiga titlar från HDD.
50
Rental Expired.
≥DivX VOD-programmet har inga återstående spelningar. Det går inte att spela det.
(DivX)
39
$
≥Operationen är förhindrad av apparaten eller skivan.
—
This is a non-recordable disc.
This disc is not formatted properly.
Format it using DVD Management in
FUNCTIONS menu.
Not enough space on HDD. Space
of 4 hours (in SP mode) is
necessary.
61
—
Maximum number of titles is
recorded on HDD. Please delete
unnecessary titles.
RQT8438
72
72
EH55_Sw.book Page 73
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
På apparatens display
Följande meddelanden eller servicenummer visas på apparatens display när någonting ovanligt upptäcks vid start och under användning.
Sidan
DVD 
(“∑” står för ett nummer.)
≥Fjärrkontrollen och huvudapparaten använder olika koder. Ändra koden på fjärrkontrollen.
23
≥GUIDE Plus+ data håller på att laddas ner.
20
HARD ERR
≥Om det inte sker någon förändring efter att ha slagit på och av apparaten, rådfråga butiken där denna
apparat inköptes.
—
No AUDIO§
≥Vid anslutning till utrustning som inte är kompatibel med CPPM via en HDMI-kabel, så kan
kopieringsskyddad DVD-Audio med CPPM inte mata ut ljud genom HDMI AV OUT-utgången. Anslut
ljudkablarna (röd, vit), optisk digital kabel eller 21-stifts Scartkabel§ till motsvarande utgångar.
§ Bara när den här apparaten är ansluten till en Panasonic tv (VIERA)
17
NoERAS
≥Du kan inte radera poster på denna skiva.
Skivan kan skadas. Använd en ny skiva.
—
NoREAD
≥Skivan är smutsig eller mycket repig. Apparaten kan inte spela in, spela upp eller redigera.
≥Detta meddelande kan visas när DVD-RAM linsrengöraren har gått klart.
Tryck på [< OPEN/CLOSE] på huvudapparaten för att mata ut skivan.
10
10
NoWRIT
≥Du kan inte skriva till denna skiva.
Skivan kan skadas. Använd en ny skiva.
—
PLEASE WAIT§
≥Det var ett elstopp eller nätkontakten urkopplades när enheten var på. Enheten utför sin
återställningsprocess. Med denna process återställs enheten till normal funktion. Enheten är icke
sönder.Vänta tills meddelandet försvinner.
—
PROG FULL§
≥Det finns redan 32 timerprogram. Radera timerprogram som inte behövs.
31
SLEEP
≥I syfte att förlänga hårddiskens livslängd, är hårddisken i SLEEP-läge.
9
SP 35:50
LP 151h
“SP”, “LP” och siffrorna är
exempel.
≥Tillgängligt utrymme på HDD eller skiva.
Till exempel “SP 35:50” visas när mindre än 100 timmar är tillgängligt och “LP 151h” visas då mer än
100 timmar är tillgängligt.
“SP” och “LP” är inspelningssätt, “35:50” betyder “35 timmar 50 minuter”, och “151h” betyder “151
timmar”.
—
UNFORMAT§
≥Du har satt in en oformaterad DVD-RAM, DVD-RW, +RW, en oanvänd +R, +R DL eller DVD-RW
(DVD-videoformat) som har inspelats på annan utrustning.
Formatera skivan för att använda den.
Likväl har hela innehållet på skivan raderats.
61
UNSUPPORT§
≥Du har satt i en skiva som apparaten inte kan spela eller spela in på.
4–6
F74
≥Det gick inte att verifiera HDMI-anslutningen på grund av ett fel vid överföringen.
—
F75
≥Det gick inte att verifiera HDMI-anslutningen på grund av ett internt datafel.
—
U59
≥Apparaten är varm.
Apparaten kopplas om till beredskapsläge av säkerhetsskäl. Vänta ungefär 30 minuter tills
meddelandet tas bort.
Välj en plats med god ventilation vid uppställning av apparaten. Blockera inte kylfläkten på baksidan
av apparaten.
—
U61
≥(Då en skiva ej är insatt) Visas då felfunktion har uppstått vid inspelning, uppspelning eller kopiering.
Detta visas då enheten återställer den normala funktionen, den är ej skadad. Då displayen är klar kan
du använda enheten igen.
—
U71
≥Den anslutna utrustningen är inte kompatibel med HDMI.
—
U72
U73
≥HDMI-anslutningen uppför sig inte som vanligt.
–Den anslutna utrustningen är inte kompatibel med HDMI.
–HDMI-kabeln är för lång. Använd en 5,0 m kabel eller kortare.
–HDMI-kabeln är skadad.
—
U88
≥(Då en skiva är insatt) Visar om något speciellt upptäckts under inspelning, uppspelning eller
kopiering. Detta visas då enheten återställer den normala funktionen, den är ej skadad. Då displayen
är klar kan du använda enheten igen.
76
U99
≥Apparaten fungerar inte korrekt. Tryck på [Í/I] på huvudapparaten för att ställa apparaten i
beredskapsläget. Tryck nu på [Í/I] på huvudapparaten igen för att slå på apparaten.
—
Heller F
≥Något ovanligt har inträffat. (Vilket servicenummer som visas efter H och F beror på apparatens tillstånd.)
≥Kontrollera apparaten med hjälp av felsökningsguiden. Om servicenumret inte tas bort, gör följande.
1. Drag ur kontakten från vägguttaget, vänta några sekunder, och sätt i den igen.
2. Tryck på [Í/I] för att slå på strömmen. (Apparaten kanske återställs till normal drift genom detta.)
Om servicenumret inte tas bort trots att ovanstående har utförts, lämna in apparaten för service.
Meddela återförsäljaren vilket servicenummer som visades när apparaten lämnas in för service.
X HOLD
≥Barnlåset är aktiverat.
Tryck in [ENTER] och [RETURN] samtidigt och håll dem intryckta tills “X HOLD” tas bort.
GUIDE
§
Meddelanden
Tryck in och håll [ENTER] och angiven sifferknapp intryckta samtidigt i mer
än 2 sekunder.
—
76–80
64
§
Texten visas växelvis.
RQT8438
73
73
EH55_Sw.book Page 74
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Ofta ställda frågor
Se nedanstående artiklar om du har några frågor gällande apparatens funktion.
Installation
Vilken utrustning krävs för att spela
flerkanaligt surroundljud?
Ska hörlurarna och högtalarna anslutas
direkt till apparaten?
≥Du kan inte spela upp flerkanalsljud på den här apparaten utan annan utrustning. Du
måste ansluta den här apparaten med en HDMI-kabel eller en optisk digitalkabel till en
förstärkare med inbyggd dekoder (Dolby Digital, DTS eller MPEG).
≥En förstärkare som stöder CPPM och HDMI standardversion 1.1 måste anslutas till den
här apparaten för att spela flerkanalsljud på en DVD-Audio.
≥Det går inte att ansluta dem direkt till apparaten. Anslut genom en förstärkare etc.
Tv-apparaten har en scartkontakt och en ≥Om du har anslutit en vanlig tv-apparat (CRT: katodstrålerör) rekommenderar vi
komponentvideoingång. Till vilken
scartkontakten. Du kan få RGB-video från denna apparat genom att ansluta till en RGBkontakt ska jag ansluta?
kompatibel tv-apparat.
Om du har anslutit en LCD/plasma-tv eller LCD-projektor som är kompatibel med
progressiv video, anslut då genom komponentvideokontakterna för högkvalitativ
progressiv video.
Om du har en CRT-tv eller en multisystem-tv som använder PAL-läge och som är
kompatibel med progressiv skanning, kan vi inte rekommendera progressiv utmatning
eftersom visst flimmer kan uppstå.
Är min tv-apparat kompatibel med
progressiv utmatning?
Skiva
Kan jag spela DVD-Video, DVD-Audio
och Video CD-skivor som jag köpt i ett
annat land?
≥Alla Panasonic tv-apparater som har 625 (576)/50i · 50p, 525 (480)/60i · 60p-ingångar är
kompatibla. Rådfråga tillverkaren om du har en tv-apparat av något annat märke.
≥Det går inte att spela DVD-Video om inte “2” eller “ALL” är inkluderat i regionnumret
(koden).
Vi hänvisar till skivförpackningen för mer information.
14–16
—
Omslagssida
—
Redogör för skivkompatibilitet för denna
enhet.
≥Apparaten spelar in och spelar DVD-R, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, och +RW, och
spelar DVD-RW (DVD Videoinspelningsformat). Det går emellertid inte att spela in direkt
till en DVD-R DL eller +R DL på den här apparaten (Uppspelning och kopiering är
möjligt).
≥Denna apparat spelar även in på och spelar upp skivor av typen DVD-R, DVD-R DL, DVDRW, +R, +R DL, +RW som är kompatibla med höghastighetsinspelning.
4–6
≥Denna apparat spelar CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i en av följande standarder:
CD-DA, Video-CD, SVCD (som överensstämmer med IEC62107), DivX, MP3 och
stillbilder (JPEG/TIFF).
≥Det går inte att bränna CD-R eller CD-RW med denna apparat.
6, 37
≥De flesta videokassetter och DVD som säljs i handeln är kopieringsskyddade; inspelning
brukar följaktligen inte vara möjlig.
Kan DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD- ≥Du kan spela skivorna på kompatibel utrustning som till exempel DVD-spelare efter att
Videoformat), +R, +R DL och +RW som
skivan har stängts på denna apparat. Men beroende på inspelningens skick, skivans
spelats in på denna apparat spelas på
kvalitet och vad DVD-spelaren klarar, kan det hända att det inte går att spela skivorna.
annan utrustning?
≥Om du använder DVD-R DL, +R DL eller +RW, använd en kompatibel utrustning.
Går det att spela in digitala ljudsignaler
med denna apparat?
≥Det går inte att spela in digitala signaler. De digitala ljudkontakterna på denna apparat är
endast för utmatning. (Det ljud som spelas in via enhetens DV-ingång, från t ex en digital
videokamera, spelas in digitalt.)
Går det att spela in en digital ljudsignal
≥Det går att spela in om PCM-signalen används. När en DVD spelas in, ändra då
från denna apparat till annan utrustning?
inställningarna för “Digital Audio Output” till följande i Setup-menyn.
–PCM Down Conversion: On
–Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Detta fungerar dock endast i den mån digital inspelning från skivan är tillåten och
inspelningsutrustningen är kompatibel med en samplingsfrekvens på 48 kHz.
≥Det går inte att spela in MP3-signaler.
74
16
≥DVD-Videoskivans regionnummer indikerar att skivan överensstämmer med en standard.
Det går inte att spela skivor som saknar regionnummer (kod). Det går inte att spela skivor
som inte överensstämmer med en standard.
Inspelning
Går det att spela in från en videokassett
eller DVD som köpts i handeln?
74
17
Kan jag spela DVD-Video som saknar
regionnummer (kod)?
Jag vill veta hur denna apparat är
anpassad för CD-R och CD-RW.
RQT8438
Sidan
16, 17
—
—
—
—
—
—
67
—
Går det att växla till tvåspråkig sändning
under pågående inspelning?
≥Med hårddisken och DVD-RAM går det. Tryck bara på [AUDIO].
≥Med DVD-R, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +RW går det inte. Ändra detta före
inspelning med “Bilingual Audio Selection” i Setup-menyn.
36
67
Går det att höghastighetskopiera till en
skiva?
≥Ja, det kan du.
Beroende på skivtypen varierar maxhastigheten.
51
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
GUIDE Plus+
Varför är GUIDE Plus+-systemet bara
tillgängligt efter cirka 2 timmar?
≥Datahastigheten med vilken GUIDE Plus+ sändes, är begränsad. Beroende på land,
signalkvalitet och antalet kanaler som kan tas emot, så kan tiden tills GUIDE Plus+systemet är färdigt variera.
—
Värdkanalen i Frankrike är Canal Plus.
Måste man skriva under ett kontrakt med
GUIDE Plus+ för att kunna använda
Canal Plus-systemet?
≥Nej, du kan använda GUIDE Plus+-systemet utan kontrakt.
—
Hur ofta uppdateras GUIDE Plus+-data
och när?
≥Data GUIDE Plus+ överförs från värdkanalen (tv-stationen som sänder tevens
programlista) flera gånger per dag. Data sänds klockan 2:50 varje dag.
Det tar ungefär 2 timmar att genomföra nerladdningen av data.
Data GUIDE Plus+ ladda ner automatiskt när apparaten stängts av.
20
Går det att programmera en inspelning,
med starttid och sluttid andra än GUIDE
Plus+-systemets?
≥Det går att ändra programmens start- och sluttid manuellt i Timer Recording-menyn.
30
Stöder GUIDE Plus+-systemet VPS/
PDC?
≥GUIDE Plus+-systemet arbetar oberoende av VPS/PDC. Men du kan programmera
timerinspelningar med VPS/PDC i Timer Recording-menyn.
32
Hur gör man för att avbryta en
timerinspelning?
≥“F”-symbolen visas i GUIDE Plus+ när en timerinspelning programmeras med GUIDE
Plus+-systemet. För att avbryta en Timer Recording-programmering, tryck på
[PROG/CHECK]. Välj önskat alternativ och tryck på [¢].
31
Kan jag ta emot data från GUIDE Plus+- ≥Nej, endast via en inbyggd tuner. För att göra timerinspelningar med satellitmottagare
eller STB, använd den externa länkens funktion eller din apparats manuella
systemet via en ansluten
timerprogrammering.
satellitmottagare eller en digital
mottagare (STB)?
Vad händer om man kopplar ur
aapparaten ur vägguttaget?
≥GUIDE Plus+-systemets data uppdateras inte. Om apapraten är urkopplad ur vägguttaget
en längre tid, går GUIDE Plus+-data förlorade. Se till att tiden ställs in rätt igen.
Vad händer om mitt postnummer ändras, ≥Ändra postnumret i GUIDE Plus+ inställningsmenyn. Om så behövs kan en fullständig
Auto-Setup göras. Sparade GUIDE Plus+-data kan ha gått förlorade.
t.ex. om jag flyttar?
Ofta ställda frågor
EH55_Sw.book Page 75
30, 33
—
21
RQT8438
75
75
EH55_Sw.book Page 76
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Felsökningshjälp
Innan du lämnar in apparaten för service, gör följande kontroller. Om du är tveksam över vissa kontrollpunkter, eller om lösningarna som anges i
tabellen inte löser problemet, rådfråga närmaste återförsäljare för hjälpanvisningar.
Följande indikerar inte något problem med denna apparat:
≥Ljud som normalt hörs när skivan snurrar.
≥Dålig mottagning på grund av atmosfäriska förhållanden.
≥Bildstörningar under sökning.
≥Avbrott i mottagningen på grund av periodiska avbrott i
satellitsändningar.
≥Ljud som hörs när hårddisken övergår till SLEEP-läget, eller att
apparaten reagerar långsamt i SLEEP-läge.
≥Det går inte att utföra manövreringar på grund av att skivan är av
dålig kvalitet. (Försök igen genom att använda en Panasonicskiva.)
≥Apparaten låser sig på grund av att en av dess säkerhetsanordningar
har aktiverats. (Tryck in och håll [Í/I] intryckt i mer än 10 sekunder.)
≥När hårddisken automatiskt har ställts i SLEEP-läget (➡ 9), eller när
apparaten slås på eller av, kan det höras ett oväntat ljud. Detta
indikerar inte att det skulle vara något problem med apparaten.
Ström
Apparaten slås inte på när
[Í DVD] trycks in.
14, 15
33
Apparaten kopplas om till
beredskapsläge.
≥En av apparatens säkerhetsanordningar har aktiverats. Tryck på [Í/I] på huvudapparaten för
att slå på apparaten.
—
≥Ändra “FL Display” i Setup-menyn.
≥Ställ klockan.
67
71
≥Det kan hända att tider som visas inte överensstämmer med faktiska tider.
≥Tillgängligt inspelningsutrymme på DVD-RW (DVD-Videoformat) eller +RW ökar endast när
den senast inspelade titeln raderas. Den ökar inte om andra titlar raderas.
≥Även om du raderar inspelat innehåll från en DVD-R, DVD-R DL, +R eller +R DL, ökar inte
det lediga skivutrymmet.
≥Mer skivutrymme än den faktiska inspelningstiden används efter att ha spelat in på eller
redigerat en DVD-R, DVD-R DL, +R eller +R DL 200 gånger eller mer.
≥Under sökning visas inte förfluten tid korrekt.
≥Under dåliga mottagningsförhållanden etc. kan det hända att funktionen för automatisk
tidskorrigering inte fungerar. I detta fall ställs “Automatic” automatiskt på “Off”. Om det inte
fungerar med att åter ställa in den automatiska tidsinställningen, ställ in tiden manuellt.
≥Den visade inspelnings/uppspelningstiden omvandlas från antalet bildrutor vid 29,97 bildrutor
(motsvarande 0,999 sekunder) till en sekund. Det blir en obetydlig skillnad mellan den tid
som visas och den verkligen förflutna tiden (exv. när en timme faktiskt har förflutit visas detta
som uppskattningsvis 59 minuter och 56 sekunder). Detta påverkar inte inspelningen.
≥Enheten utför återställningsprocessen. Gör följande för att mata ut skivan.
1 Tryck på [Í/I] på huvudapparaten för att ställa apparaten i beredskapsläget.
Om apparaten inte kopplas om till beredskapsläget, tryck in och håll [Í/I] intryckt på
huvudapparaten i ungefär 10 sekunder. Apparaten tvångsomkopplas till beredskapsläget.
2 Medan enheten är avstängd håller du [∫] och [CH W] intryckta samtidigt på
huvudenheten under ca fem sekunder. Ta ut skivan.
—
—
Displayer
Displayen är dämpad.
“0:00” blinkar på apparatens
display.
Den inspelade tiden på skivan
och den tillgängliga tiden som
visas stämmer inte.
Speltiden som visas för MP3
överensstämmer inte med den
faktiska tiden.
Klockan går inte rätt.
Vid jämförelse med den faktiska
inspelade tiden, är den
återstående tid som visas mindre.
(Endast vid inspelning i NTSC)
“U88” visas och skivan kan inte
matas ut.
Tv-skärm och bild
Tv-mottagningen har blivit
sämre efter anslutning av
apparaten.
Statusmeddelanden visas inte.
Den gråa bakgrunden visas inte.
Ingen bild visas under pågående
timerinspelning.
Bilden i 4:3 bildformat dras ut till
vänster och höger.
Skärmstorleken är fel.
Den inspelade titeln är vertikalt
utdragen.
Det förekommer mycket efterbild
när video spelas.
När DVD-Video spelas med
progressiv utmatning, verkar en del
av bilden tillfälligt vara dubblerad.
Ingen synbar ändring av
bildkvaliteten när justeringar gjorts
med Picture-menyn i skärmmenyerna.
Bilderna från denna apparat
visas inte på teven.
Bilden är förvrängd.
RQT8438
76
76
Sidan
≥Sätt i nätsladden ordentligt i ett vägguttag som du vet fungerar.
≥Länkade timerinspelningar med extern utrustning står i beredskapsläge för inspelning
(“EXT-L” på enhetens display blinkar när man trycker på [Í DVD]). Tryck på [EXT LINK] för
att avbryta beredskapsläget för inspelning.
Ingen ström.
≥Detta kan inträffa eftersom signalerna delas mellan apparaten och annan utrustning. Detta kan
lösas genom att använda en signalförstärkare, som kan fås från leverantörer av audiovisuellt
material. Om det inte kan lösas genom användning av en signalförstärkare, rådfråga återförsäljaren.
≥Välj “Automatic” i “On-Screen Messages” i Setup-menyn.
≥Välj “On” i “Grey Background” i Setup-menyn.
≥Timerinspelningar fungerar oavsett om apparaten är påslagen eller avstängd. Slå på
apparaten för att bekräfta att allt stämmer för timerinspelningen.
≥Använd tv-apparaten till att ändra bildformatet. Om tv-apparaten saknar den funktionen, ställ
in “Progressive” i Picture-menyn på “Off”.
≥Kontrollera inställningarna för “TV Aspect” i Setup-menyn.
≥Om du ansluter en HDMI-kabel, ställ “Aspect for 4:3 Video” på “16:9” i Setup-menyn.
≥Program i bildformat 16:9 spelas in i bildformat 4:3 i följande fall.
–Om du spelat in till hårddisken eller en DVD-RAM och “Rec for High Speed Copy” ställdes
på “On” i inställningsmenyn.
–Inspelning eller kopiering till en DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL eller +RW.
Displayläget kanske kan justeras på tv-apparaten. Se bruksanvisningen för teven.
≥Ställ in “Playback NR” i Picture-menyn till “Off”.
—
—
—
71
—
—
—
67
67
—
43
67
68
66
43
≥Ställ in “Progressive” i Picture-menyn på “Off”. Detta problem orsakas av den
redigeringsmetod eller det material som används på DVD-Video, men bör inte uppstå om du
använder sammanflätad (interlace) utmatning.
≥Effekten är mindre märkbar med vissa typer av video.
43
≥Försäkra dig om att tv-apparaten är ansluten till AV1-kontakten, VIDEO OUT-kontakten,
S VIDEO OUT-kontakten, COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna eller HDMI-kontakten på
denna apparat.
≥Kontrollera att inställningen för tv-apparatens ingång (t.ex. AV 1) är korrekt.
≥Progressiv utmatning är inkopplat men den anslutna tv-apparaten är inte anpassad för progressiv
utmatning. Tryck in och håll [∫] och [1] (PLAY) intryckta på huvudapparaten samtidigt i mer än 5
sekunder för att avbryta denna inställning. Inställningen ändras till sammanflätad (interlace).
≥Apparatens “TV System”-inställning skiljer sig från det tv-system som används för den skiva
som håller på att spelas. I stoppläge, håll [∫] och [< OPEN/CLOSE] på huvudapparaten
intryckta i 5 sekunder eller mer. Systemet kopplas om från PAL till NTSC eller vice versa.
≥När apparaten är ansluten via en HDMI-kabel, använd en skiva som passar den här
apparatens tv-system.
≥Det kanske inte går att se bilderna när mer än 4 anordningar är anslutna med HDMI-kablar.
Minska antalet anslutna anordningar.
14–17
—
—
—
70
—
—
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Ljud
Inget ljud.
Låg volym.
Förvrängt ljud.
Önskad ljudtyp återges inte.
Det går inte att växla ljudet.
Styrning
Det går inte att styra teven.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Sidan
≥Kontrollera anslutningarna och “Digital Audio Output”-inställningarna. Kontrollera
ingångsläget på förstärkaren om en sådan är ansluten.
≥Tryck på [AUDIO] för att välja önskat ljud.
≥Stäng av V.S.S. i följande fall.
–När du spelar skivor som saknar surroundljudeffekter såsom till exempel karaokeskivor.
–När du tittar på program som sänds på två språk.
≥[DVD-A] Skivan kanske har en begränsning för ljudutmatningsmetoden.
Den här apparaten kan inte spela upp flerkanalsskivor som förhindrar nermixning, om
apparaten inte är ansluten med en HDMI-kabel till en förstärkare som stöder CPPM och
HDMI standardversion 1.1. Se på skivförpackningen för mer information.
≥Ljudet kanske inte matas ut på grund av hur filerna skapades. (DivX)
≥Audio kanske inte hörs när mer än 4 anordningar är anslutna med HDMI-kablar.
Minska antalet anslutna anordningar.
≥Ljudeffekterna fungerar inte när bitstream-signalen matas ut från HDMI AV OUT- eller
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT-utgången.
≥För att mata ut ljud från en anordning som är ansluten med en HDMI-kabel, ställ “Digital
Audio Output” på “HDMI and Optical” i Setup-menyn.
≥Beroende på den anslutna utrustningen kanske ljudet blir förvrängt, om den här apparaten är
ansluten med en HDMI-kabel.
≥Om inspelning till hårddisken eller en DVD-RAM när “Rec for High Speed Copy” ställts på “On”,
kan du endast spela in antingen huvudljud eller sekundärljud på en tvåspråkig sändning.
Om du inte tänker kopiera titlar till DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R,
+R DL eller +RW, ställer du “Rec for High Speed Copy” i inställningsmenyn på “Off”.
≥Det går inte att växla ljudet i följande fall.
–När en skiva av typen DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL eller
+RW sitter i skivfacket medan DVD-enheten är vald.
–När inspelningsläget är XP och “Audio Mode for XP Recording” är inställt på “LPCM”.
–När “Rec for High Speed Copy” är inställt på “On”.
≥Förstärkaren är ansluten med en optisk digital kabel eller en HDMI-kabel. Du kan inte koppla
om ljudet om “Dolby Digital” är inställt på “Bitstream”. Ställ “Dolby Digital” på “PCM” eller
anslut med ljudkablar.
≥Det finns skivor vars ljud inte kan ändras beroende på hur skivan skapades.
≥Ändra tillverkarkoden. Vissa tv-apparater kan inte styras även om koden ändras.
≥Fjärrkontrollen och huvudapparaten använder olika koder. Ändra koden på fjärrkontrollen.
14–16,
67
36
43
—
Felsökningshjälp
EH55_Sw.book Page 77
—
—
—
68
—
26
—
67
26
16, 17,
67
—
23
23
Tryck in och håll [ENTER] och angiven sifferknapp intryckta samtidigt i
mer än 2 sekunder.
Apparaten är påslagen men kan
inte styras.
Aktivering av hårddisk går
långsamt.
Det går inte att mata ut skivan.
Det går inte att ställa in kanaler.
Det går inte att ladda ner
förinställda kanaler från teven.
Det går långsamt för apparaten
att komma igång.
Det tar tid att läsa in DVD-RAM.
≥Batterierna är slut. Byt ut dem mot nya.
≥Du riktar inte fjärrkontrollen mot huvudapparatens signalsensor för fjärrkontroll vid
manövrering.
≥Färgat glas kan hindra signalmottagningen/överföringen.
≥Apparatens signalsensor ska inte stå i direkt solljus eller på ett ställe där den kan utsättas för
solljus.
≥Det kan vara nödvändigt att ange koden på fjärrkontrollen igen efter byte av batterier.
≥Det kan vara nödvändigt att ange tillverkarkoden igen efter byte av batterier.
≥Barnlåset är aktiverat.
≥Val av inspelningsenhet eller uppspelningsenhet har inte gjorts korrekt.
≥Vissa manövreringar kan vara förhindrade av skivan.
≥Apparaten är varm (“U59” visas på displayen). Vänta tills “U59” tas bort.
≥En av apparatens säkerhetsanordningar kan ha aktiverats.
Återställ apparaten enligt följande:
1 Tryck på [Í/I] på huvudapparaten för att ställa apparaten i beredskapsläget.
Om apparaten inte kopplas om till beredskapsläget, tryck in och håll [Í/I] intryckt på
huvudapparaten i ungefär 10 sekunder. Apparaten tvångsomkopplas till beredskapsläget.
Alternativt kan man koppla loss nätsladden, vänta en minut, sedan ansluta den igen.
2 Tryck på [Í/I] på huvudapparaten för att slå på den. Om det fortfarande inte går att styra
apparaten, rådfråga återförsäljaren.
≥Hårddisken är i SLEEP-läge. (“SLEEP” visas på apparatens display.)
≥Apparaten håller på att spela in.
≥Länkade timerinspelningar med extern utrustning står i beredskapsläge för inspelning
(“EXT-L” på enhetens display blinkar när man trycker på [Í DVD]). Tryck på [EXT LINK] för
att avbryta beredskapsläget för inspelning.
≥Det kan vara något problem med apparaten. Då apparaten är avslagen: tryck in och håll [∫]
och [CH W] intryckta på huvudapparaten samtidigt i ungefär 5 sekunder. Ta ur skivan och
rådfråga återförsäljaren.
Om barnlåset är aktiverat, fungerar inte ovanstående manövrering. Koppla ur barnlåset.
≥Kontrollera anslutningarna.
≥Anslutningen måste göras till en tv-apparat som har Q Link-funktionen med en fullkopplad
21-stifts scartkabel för att nerladdningen av förinställda kanaler ska fungera.
≥Kontrollera att “Quick Start” är inställt på “On”.
≥Det tar längre tid för apparaten att starta i följande situationer:
–Någon annan skiva än DVD-RAM isätts.
–Klockan är inte ställd.
–Omedelbart efter ett strömavbrott har inträffat eller nätsladden har anslutits.
–Under några minuter efter klockan 5:15 på morgonen behöver den längre tid att komma
igång på grund av systemunderhåll i apparaten.
–När apparaten är ansluten med en HDMI-kabel.
≥Det kan ta tid att läsa in en skiva om den används för första gången i denna apparat eller om
den inte har använts på länge.
11
—
—
—
23
23
64
24, 34
—
—
—
9
—
33
64
14–15
—
68
—
—
RQT8438
77
77
EH55_Sw.book Page 78
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Felsökningshjälp
Inspelning, timerinspelning och kopiering
Det går inte att spela in.
Kan ej kopiera
61
60
80
45, 50,
61
—
45, 50,
61
—
—
—
—
Timerinspelning fungerar inte
korrekt.
≥Timerprogrammet är inte korrekt eller tiderna för olika timerprogram överlappar varandra.
Rätta till programmet.
≥Programmet är inte i standbyläge för timerinspelning. (Timerikonen “F” i
timerinspelningslistan är inte tänd.)
1 Tryck på [PROG/CHECK].
2 Tryck på [3, 4] för att välja önskat program och tryck på “Röd”-knappen.
≥Ställ klockan.
≥(Om GUIDE Plus+ systemet är installerat)
GUIDE Plus+ data nedladdas kl 2:50 AM dagligen. Det tar ungefär 2 timmar för fullständig
nedladdning. Om du vill göra timerinspelningar under denna tidsperiod, ställ “Night
Download” i GUIDE Plus+ systemets inställningsmeny på “Off”.
31
≥Kontrollera att inspelningsknappen har valts. Tryck [DRIVE SELECT] för att välja
inspelningssätt.
≥När länkad timerinspelning med extern utrustning används, tryck på [EXT LINK]. (“EXT-L” tas
bort.)
≥Om du påbörjar en inspelning direkt efter att ha slagit på apparaten, med “Quick Start” inställt
på “On”, så går det inte att stoppa inspelningen under ett antal sekunder.
31
Timerprogrammet finns kvar
även efter att inspelningen är
klar.
≥Timerprogrammet finns kvar om det är inställt för inspelning varje dag eller veckovis.
30
En inspelad titel har gått förlorad
delvis eller helt och hållet.
≥Om det inträffar ett strömavbrott eller om stickkontakten kopplas loss från vägguttaget under
pågående inspelning eller redigering, kan titeln gå förlorad eller så kan hårddisken/skivan bli
oanvändbar.
Du måste formatera skivan ([HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW]) eller använda en ny skiva. Vi kan inte
ge någon garanti vad gäller förlorade program eller skivor.
—
≥Välj ingångskanal (“AV2”, “AV3”, “AV4” eller “DV”) för utrustningen som är ansluten.
14–15,
58
—
31
71
21
33
—
61
Programnamnet och den
inspelade titeln överensstämmer
inte.
≥Det är skett en programändring efter gjord inställning för timerinspelning, men den inspelade
titeln har fortfarande det gamla programnamnet.
—
Det går inte att kopiera till en
DVD-R etc. genom användning
av höghastighetsläget.
≥Vid inspelning till hårddisken, ställ “Rec for High Speed Copy” på “On” i Setup-menyn.
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Det som spelats in i EP eller FR (5 timmar eller längre) kan du inte
snabbkopiera high-speed copy.
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Titlar inspelade på andra Panasonic DVD-inspelare med “Rec for High
Speed Copy” inställd på “On”, och sedan kopierade till HDD på denna enhet kanske inte kan
snabbkopieras till +R, +R DL eller +RW skivor med high-speed copy.
26
—
≥Använd en skiva som är kompatibel med höghastighetsinspelning. Även om skivan är
kompatibel med höghastighetsinspelning, kan det hända att högsta hastighet inte är möjlig
på grund av skivans skick.
≥Det tar längre tid än normalt att kopiera många titlar.
≥Det går inte att höghastighetskopiera titlar till DVD-R som är längre än 6 timmar när någon
annan DVD-inspelare från Panasonic används som inte är kompatibel med inspelning i
EP-läge (8 timmar).
—
Ett ovanligt högt ljud hörs från
den roterande DVD-R-skivan etc.
≥Vid inspelning eller höghastighetskopiering till en DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideoformat), +R, +R DL och +RW kan ljudet från den roterande skivan bli högre än normalt,
men detta är emellertid inget problem.
—
Funktionen för automatisk DVinspelning fungerar inte.
≥Om det inte går att spela in bilder eller om inspelningen avbryts, kontrollera anslutningarna
och inställningarna på DV-utrustningen.
≥Det går inte att påbörja inspelningen förrän bilderna från DV-utrustningen visas på teven.
≥Det kan hända att inspelningen inte utförs som önskat ifall tidskoderna på bandet i DVutrustningen inte följer på varandra.
≥Beroende på vilken utrustning som används, kan det hända att automatisk DV-inspelning inte
fungerar korrekt.
≥Ljud-/videoinspelningarna spelas in på annat än ett DV-band.
58
Kopieringen tar lång tid även om
höghastighetsläget väljs.
78
4, 5
≥Kontrollera att anslutningen är korrekt.
Timerinspelning stoppas inte
ens när man trycker på [∫].
78
Sidan
Det går inte att spela in från
extern utrustning.
SHOWVIEW programmering
fungerar inte korrekt.
RQT8438
≥Du har inte satt i någon skiva eller det går inte att spela in på isatt skiva. Sätt i en skiva som
apparaten kan spela in på.
≥Skivan är oformaterad. Formatera skivan. [RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
≥Skrivskyddsspärren på kassetten är inställd på PROTECT, eller så är skivan skyddad med
DVD Management.
≥Vissa program har begränsningar för antalet gånger som de kan spelas in (CPRM).
≥Det går inte att spela in om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme eller när gränsen för
maximalt antal titlar har nåtts. Radera titlar som inte behövs eller använd en ny skiva.
≥Du kan inte spela in direkt på en DVD-R DL eller +R DL på den här apparaten.
Spela in på hårddisken och kopiera sedan till skivan.
≥[-R]DL] [+R]DL] I följande situationer kan du inte kopiera. Tag bort onödiga titlar från HDD och
kopiera sedan.
–Om det saknas utrymme på HDD (Om du vill kopiera titlar från HDD till en tom skiva och
fylla hela skivan, är HDD utrymme ekvivalent med 4 timmar i SP nödvändigt).
–Om antalet inspelade titlar plus antalet titlar att kopiera överstiger 500.
≥Du kan inte spela in och kopiera på stängda skivor. Men du kan spela in och kopiera igen om
du på nytt formaterar en DVD-RW.
≥På grund av särskilda egenskaper hos DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R,
+R DL och +RW kan det hända att det inte går att spela in på dem om du antingen sätter i
och tar ur skivan eller slår på och av apparaten medan en skiva är isatt, sammanlagt femtio
gånger.
≥DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL och +RW som spelats in på
denna apparat kanske inte kan spelas in på andra Panasonic DVD-inspelare.
≥Denna apparat kan inte spela in på skivor som innehåller både PAL- och NTSC-signaler.
(Dock kan program av båda typerna spelas in på hårddisken.) Korrekt uppspelning av skivor
inspelade med både PAL och NTSC på en annan apparat kan inte garanteras.
—
—
—
—
—
—
58
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Spela upp
Uppspelningen sätts inte igång
ens när [1] (PLAY) trycks in.
Uppspelningen startar men
stoppar omedelbart.
Ljud och video pauseras
tillfälligt.
DVD-Video spelas inte upp.
Det går inte att välja alternativa
ljudspår och textning.
Ingen textning.
Det går inte att ändra vinkeln.
Du har glömt lösenordet för
klassificeringen.
Du önskar koppla ur
klassificeringsnivån.
Snabbgranskning (Quick View)
fungerar inte.
≥Sätt i skivan korrekt med etiketten vänd uppåt.
≥Skivan är smutsig.
≥Du har försökt spela en tom skiva eller en skiva som inte kan spelas på denna apparat.
≥Du har försökt att spela en +RW som behöver stängas på den utrustning som användes för
inspelningen.
≥En titel “Inspelning endast en gång” inspelad på DVD-RAM med en annan Panasonic DVDinspelare kanske kan kopieras till denna apparats hårddisk, men det går inte att spela upp
titeln på grund av copyrightskydd.
≥När “EP (8 Hours)”-läget används vid inspelning till DVD-RAM kan det hända att uppspelning
inte fungerar på DVD-spelare som är kompatibla med DVD-RAM. Använd i så fall
“EP (6 Hours)”-läget.
≥Det går inte att spela skivor medan automatisk DV-inspelning pågår.
≥Angående spelning om DivX VOD-program, se hemsidan där du köpte programmet. (DivX)
≥Detta inträffar mellan kapitel i en spellista.
≥Detta inträffar mellan kapitel och med delvis raderade titlar på en stängd DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL och +RW som har kopierats med
höghastighetsläget.
≥Detta inträffar då scener ändras under snabbgranskning (Quick View).
≥[-R]DL] [+R]DL] När du spelar upp en titel som spelats in på båda lagren, så växlar apparaten
automatiskt om mellan lagren och spelar upp titeln på samma sätt som ett normalt program.
Video och ljud kan emellertid tillfälligt klippas av när apparaten växlar mellan lagren.
≥Du har ställt in en klassificeringsnivå för att begränsa uppspelningen av DVD-video. Ändra
denna inställning.
≥Språken är inte inspelade på skivan.
≥Med vissa skivor kan det hända att skärmmenyerna inte kan användas för att ändra ljudspåret
och textningen. Använd skivans menyer för att göra ändringarna.
≥Textning är inte inspelad på skivan.
≥Slå på textning. Ställ “Subtitle” på skärmmenyn på “On”.
≥Vinklar kan bara ändras i scener där olika kameravinklar är inspelade.
≥Klassificeringsnivån återställs till fabriksinställningen. Medan skivfacket är öppet, tryck på
[DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten, tryck sedan på [¥ REC] och [1] (PLAY) på
huvudapparaten och håll dem intryckta samtidigt i 5 sekunder eller längre (“INIT” visas på
apparatens display).
≥Detta fungerar inte när ljudet är något annat än Dolby Digital.
≥Detta fungerar inte när inspelningen har gjorts i XP- eller FR-läget.
Funktionen för återupptagning av ≥Sparade lägen raderas när
–tryck flera gånger på [∫].
uppspelning fungerar inte.
–öppna skivfacket (och uteslut [HDD]).
–[DVD-A] [CD] [VCD] [SD] stäng av strömmen.
–om en inspelning eller timerinspelning utfördes.
Video CD-bilden visas inte
≥När en multisystem-tv är ansluten, välj “NTSC” i “TV System” i Setup-menyn.
korrekt.
≥När en PAL-tv är ansluten, visas inte den nedre delen av bilden korrekt vid sökning.
Time Slip fungerar inte.
Det tar lång tid innan
uppspelningen sätter igång.
Bilden stannar upp.
Redigera
Tillgängligt skivutrymme ökar
inte ens efter radering av en titel.
Det går inte att redigera.
Det går inte att formatera.
Det går inte att skapa kapitel.
Det går inte att markera
startpunkten eller slutpunkten
när “Partial Delete” ska göras.
Det går inte att radera kapitel.
Det går inte att skapa en
spellista.
Stillbilder
Det går inte att visa Direct
Navigator-skärmen.
Det går inte att redigera eller
formatera ett kort.
Apparaten läser inte av vad som
finns på kortet.
Kopiering, radering och
inställning av skydd tar lång tid.
Sidan
34
10
4–6
—
—
66
—
39
—
—
—
5
66
—
35
—
42
—
—
—
—
—
70
—
≥Time Slip fungerar inte när apparatens “TV System”-inställningar skiljer sig från titeln inspelad
på skivan.
≥Det är normalt på DivX-video. (DivX)
70
≥Bilden kan stanna upp om DivX-filer är större än 2 GB. (DivX)
—
≥Tillgängligt skivutrymme ökar inte efter radering på DVD-R, DVD-R DL, +R eller +R DL.
≥Tillgängligt skivutrymme ökar bara när den sist inspelade titeln raderas p å DVD-RW (DVDVideoformat) och +RW. Det ökar inte om andra titlar raderas.
≥Det kanske inte går att redigera på hårddisken om det inte finns något ledigt utrymme.
Radera alla oönskade titlar för att skapa tomt utrymme.
≥Skivan är smutsig. Torka av med en lätt fuktad trasa och torka sedan torrt.
≥Du har försökt att formatera en skiva som inte kan användas i denna apparat.
≥Apparaten skriver information om kapitelindelning på skivan när du stänger av den eller när
skivan tas ur. Informationen skrivs inte in om strömmen bryts före detta.
≥Dessa operationer kan inte göras med stillbilder.
≥Det går inte att ange punkter om de ligger för nära varandra. Det går inte att ange en
slutpunkt som ligger före en startpunkt.
≥När kapitlet är för kort för att kunna raderas, använd “Combine Chapters” för att göra kapitlet
längre.
≥Det går inte att välja alla kapitel i en titel om titeln även har stillbilder inkluderade. Välj dessa
individuellt.
50
—
≥Skärmen kan inte visas under pågående inspelning eller kopiering eller då apparaten står i
beredskapsläge för länkad timerinspelning med extern utrustning.
≥Koppla ur kortets skrivskydd. (Med vissa kort visas meddelandet “Write Protection Off” ibland
på skärmen även om skyddet har ställts in.)
≥Kortformatet är inte kompatibelt med apparaten. (Innehållet på kortet kan skadas.)
Formatera med FAT 12 eller FAT 16 med annan utrustning eller formatera kortet på den här
apparaten.
≥Kortet har en mappstruktur och/eller filändelser som inte är kompatibla med denna apparat.
≥Stäng av apparaten och slå på den igen.
≥SD-minneskort med lagringskapacitet från 8 MB till 2 GB kan användas.
≥När det finns många mappar och filer, kan det ibland ta några timmar.
≥Vid repeterad kopiering eller radering, tar det ibland lång tid. Formatera skivan eller kortet.
Felsökningshjälp
EH55_Sw.book Page 79
—
50
10
4–6
—
—
—
45
—
—
60
7, 37
61
7
—
—
—
61
RQT8438
79
79
EH55_Sw.book Page 80
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Felsökningshjälp
GUIDE Plus+
Sidan
GUIDE Plus+-systemet tar inte
emot några data.
≥Kontrollera om GUIDE Plus+-systemets inställning gjordes fullständigt.
GUIDE Plus+-systemets data uppdateras flera gånger per dag. När utrustningen först
ansluts, är GUIDE Plus+-systemet inte färdigt att ta emot data.
Det tar ungefär 2 timmar att genomföra nerladdningen av data.
Beroende på när apparaten ställs in, kan det ta omkring en dag innan du kan visa tevens
programlista.
≥Kontrollera om klockan är rätt inställd.
≥Om signalkvaliteten är dålig (spökbilder eller begränsad mottagning) sä kanske GUIDE Plus+
-systemet inte kan ta emot några data.
19–21
71
—
“No Data” visas för vissa eller
alla stationer.
≥Dessa stationer kanske inte kan identifieras automatiskt.
Välj “On” i SUB MENU under “Editor” för dessa stationer och ställ in rätt referensstation
manuellt.
≥Vissa stationer stöds inte av GUIDE Plus+-systemet.
20
GUIDE Plus+-informationen
visas inte korrekt.
≥Referensstationen är inte korrekt inställd i “Editor”.
Välj rätt referensstation.
≥En programändring gjordes.
Kontrollera det pågående programmet, t.ex. på hemsidan till GUIDE Plus+-systemets
provider eller stationsinnehavaren.
20
GUIDE Plus+-dataöverföringen
avbröts.
≥GUIDE Plus+-systemet visar de data som togs emot fram till avbrottet.
≥Programinformationen kan vara ofullständig.
—
—
GUIDE Plus+-data är inte
uppdaterade.
≥Apparaten måste stå i beredskapsläge för att kunna uppdatera data. Om apparaten är i EXT
LINK-läge (EXT-L tänds på displayen), så kan uppdateringen av data inte fungera.
≥Kontrollera att tiden är rätt inställd.
≥Kontrollera om “Off” är inställd under “Night Download” och ändra inställningen i GUIDE
Plus+.
—
—
—
—
21
≥Programmera timerinspelningen manuellt eller via SHOWVIEW.
30
≥Välj “Yes” i “Shipping Condition” i Setup-menyn. Alla inställningar förutom klassificeringsnivå,
lösenord för klassificering och tidsinställningar återställs till fabriksinställningen. Inställningar
för timerinspelning tas även bort.
≥Välj “Yes” i “Default Settings” i Setup-menyn. Alla inställningar utom de för inlagda kanaler,
tidsinställningar, landsinställningar, språkinställningar, språkinställningar för skiva,
klassificeringsnivå, lösenord för klassificering, och fjärrkontrollkod återställs till
fabriksinställningen.
≥Tryck in och håll [X CH] och [CH W] intryckta på huvudapparaten tills
landinställningsskärmen visas. Alla inställningar förutom klassificeringsnivå, lösenord för
klassificering och tidsinställningar återställs till fabriksinställningarna. Inställningar för
timerinspelning tas även bort.
68
Att återställa alla inställningar
för klassificeringsnivå.
≥Medan skivfacket står öppet, tryck på [DRIVE SELECT] för att välja DVD-enheten, tryck
sedan på [¥ REC] och [1] (PLAY) på huvudenheten och håll dem intryckta samtidigt i 5
sekunder eller mer.
—
Att återställa enheten om den
låst sig på grund av att en
säkerhetsanordning har
aktiverats.
≥Tryck in och håll [Í/I] på huvudapparaten intryckt i 10 sekunder. (Inställningarna finns kvar.)
—
“No Data” visas i GUIDE Plus+ systemet.
Att nollställa denna apparat
Att återställa alla inställningar
med undantag för
huvudinställningarna till
fabriksinställningen.
68
—
Ordlista
Bildrutor och fält
Bildrutor syftar på de enskilda bilder som utgör videobilden som du
ser på tv-skärmen. Varje bildruta består av två fält.
u
Bildruta
r
Fält
Fält
≥En bildruta i stillbildsläge visar två fält, så den kan vara lite suddig,
men bildkvaliteten är generellt bättre.
≥Ett fält i stillbildsläge visar mindre bildinformation, så det kan vara
mindre detaljrikt, men bilden är inte suddig.
Bitstream
Detta är den digitala formen av flerkanalig ljuddata (t.ex. 5,1 kanal)
innan den avkodas till olika kanaler.
CPPM (Content Protection for Prerecorded Media)
Ett kopieringsskyddssystem som används för DVD-Audio-filer. Den
här apparaten stöder CPPM.
CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM är en teknik som används för att skydda sändningar som får
spelas in endast en gång. Sådana sändningar kan spelas in bara på
CPRM-kompatibla inspelare och skivor.
RQT8438
80
80
Dekoder
En dekoder (avkodare) återställer kodade ljudsignaler på DVD-skivor
till normala signaler. Detta kallas avkodning.
DivX
Videkomprimeringsformat som utvecklats av DivXNetworks, Inc.
komprimerar videofiler utan någon väsentlig kvalitetsförlust.
Dolby Digital
Detta är en metod för att koda digitala signaler som utvecklats av
Dolby Laboratories. Bortsett från (2-kanaligt) stereoljud, kan dessa
signaler också vara flerkanaligt ljud. En stor mängd ljudinformation
kan spelas in på en skiva med denna metod.
Vid inspelning på denna apparat är Dolby Digital (2-kanaligt) det
ljudformat som används som standard.
DPOF (Digital Print Order Format)
DPOF är det standardiserade utskriftsformatet för stillbildsdata som
tagits med en digitalkamera etc. Det används för automatisk utskrift
hos fotoaffärer med framkallningstjänst eller på den egna skrivaren.
DTS (Digital Theater Systems)
Detta surroundsystem används i många biografer. Separationen
mellan kanalerna är god och det är därför möjligt att få realistiska
ljudeffekter.
Dynamikområde
Dynamikområde är skillnaden mellan den lägsta ljudnivå som kan
uppfattas över bruset från utrustningen och den högsta ljudnivån
innan ljudförvrängningar uppstår.
Kompression av dynamikområdet innebär att man reducerar gapet
mellan de starkaste ljuden och de svagaste ljuden. Det betyder att
man kan lyssna på låg volym men ändå höra dialogen tydligt.
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Elektronisk programguide (EPG)
Detta är ett system för att visas tv-programlistan på tv-apparaten,
datorer och mobiltelefoner. Data överförs med hjälp av internet eller
tv-vågor. Denna apparat är anpassad för den metod som använder
tv-vågor. Du kan använda tv-programlistan för att göra
timerinspelningar och annat.
Enhet
Vad beträffar denna apparat, syftar detta på hårddisken (HDD), skiva
(DVD) och SD-kort (SD). Dessa utför läsning och skrivning av data.
Film och video
DVD-videofilmer är inspelade med antingen film eller video. Denna
apparat kan avgöra vilken typ som har använts, och använder sedan
den lämpligaste metoden för progressiv utmatning.
Film: Inspelad med 25 bildrutor per sekund (PAL-skivor) eller 24
bildrutor per sekund (NTSC-skivor). (Även NTSC-skivor som
spelats in med 30 bildrutor per sekund.)
I allmänhet lämplig för långfilmer.
Video: Inspelat vid 25 bilder/50 fält per sekund.(PAL disk) eller 30
bilder/60 fält per sekund (NTSC skiva). I allmänhet lämplig för
tv-drama eller tecknade filmer.
Formatering
Formatering är processen för att göra media som till exempel DVDRAM inspelningsbara på inspelningsutrustning.
Du kan formatera DVD-RAM, DVD-RW (bara som DVD-Video
format), +RW, SD-minneskort och hårddisken eller oanvända +R och
+R DL på denna enhet. Formatering raderar oåterkalleligt allt
innehåll.
HDD (hårddiskenhet)
Detta är en lagringsenhet för stora mängder data vilken används i
datorer etc. En skiva vars yta har behandlats med magnetiskt material
roteras och ett läs/skrivhuvud förs tätt intill skivan för att underlätta
skrivning och läsning av stora mängder data med hög hastighet.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI är ett digitalt gränssnitt av typ next-generation för elektroniska
konsumentprodukter. Till skillnad från konventionella anslutningar
överför den okomprimerade digitala video- och audiosignaler på en
enda kabel. Den här apparaten stöder högdefinierad videoutmatning
[720p (750p),1080i (1125i)] från HDMI AV OUT-utgångar. För att få
högdefinierad video krävs en tv-apparat som är kompatibel med
högdefinition.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Detta är ett system som används för komprimering/avkodning av
färgstillbilder. Om JPEG väljs som lagringssystem på digitalkameran
etc, komprimeras data till 1/10–1/100 av den ursprungliga storleken.
Fördelen med formatet JPEG är liten förlust av bildkvalitet med tanke
på graden av komprimering.
LPCM (Linear PCM)
Dessa signaler är okomprimerade digitala signaler, likartade dem som
finns på CD-skivor. LPCM-ljud kan användas vid inspelning i XP-läge.
Mapp
Detta är en plats på hårddisken eller minneskortet där grupper av
data lagras tillsammans. För denna enhet refereras till plats där
stillbilder (JPEG,TIFF) och MPEG2 är lagrade.
Miniatyrbild
Detta syftar på en miniatyrframställning av en bild som används för
att visa flera bilder i form av en lista.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
En standard för effektiv kompression och expansion av färgvideo.
MPEG2 är en standard som används för DVD och satellitbaserad
digital sändning. Den här apparaten spelar in program med MPEG2.
MPEG2 filmer tagna med en Panasonic SD multikamera, etc., kan
kopieras till HDD eller en DVD-RAM skiva.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
En ljudkomprimeringsmetod som komprimerar ljudet till uppskattningsvis
en tiondel av dess storlek utan någon avsevärd ljudkvalitetsförlust. Du kan
spela MP3 som du har spelat in på CD-R och CD-RW.
Nermixning
Detta är processen för ommixning av flerkanaligt ljud, som finns på
vissa skivor, till två kanaler. Det är praktiskt om du vill lyssna på 5,1kanaligt ljud inspelat på DVD-skivor genom tv-apparatens högtalare.
Vissa skivor förhindra nermixning och denna apparat kan då bara
mata ut de två framkanalerna.
[DVD-A] Spår som inte tillåter nermixning spelar inte korrekt på den
här apparaten, utom när man ansluter med en HDMI-kabel till en
förstärkare som motsvarar HDMI Ver. 1.1 standarder och är
kompatibel med CPPM.
Pan&Scan/Letterbox
I allmänhet produceras DVD-Videor med avsikten att de ska visas på
en bredbilds-tv (bildformat 16:9), vilket gör att bilden ofta inte passar
vanliga tv-apparater (bildformat 4:3). Två bildstilar, “Pan & Scan” och
“Letterbox” tar itu med detta problem.
Pan & Scan: Kanterna skärs av så att bilden
fyller skärmen.
Felsökningshjälp/Ordlista
EH55_Sw.book Page 81
Letterbox: Svarta band visas ovanför och under
bilden så att själva bilden visas i
bildformatet 16:9.
Progressiv/sammanflätad (interlace)
Signalstandarden för PAL-video har 625 (eller 576) sammanflätade
(i) skanlinjer, medan progressiv skanning, kallad 625p (eller 576p),
använder det dubbla antalet skanlinjer. För NTSC-standarden kallas
dessa för 525i (eller 480i) respektive 525p (eller 480p).
Genom att använda progressiv utmatning, blir tv-bilden mycket klar
och du kan njuta av video med hög upplösning på media som t.ex.
DVD-Video.
Tv-apparaten måste vara kompatibel för att kunna använda
progressiv video.
Panasonic tv-apparater med 625 (576)/50i · 50p, 525 (480)/60i ·
60p-ingångar är progressivkompatibla.
RGB
Detta syftar på de tre grundfärgerna för ljus, rött (R), grönt (G) och
blått (B) och även på den metod för att producera video som nyttjar
detta. Genom att dela upp videosignalen i tre färger för överföring,
minskas bruset så att bilden blir av högre kvalitet.
Samplingsfrekvens
Sampling är processen för omvandling av samplade ljudvågors
(analog signal) höjd till siffror (digital kodning). Samplingsfrekvens är
det antal gånger per sekund som samplingen görs, så högre tal
innebär en mer trogen återgivning av originalljudet.
Skydd (Protection)
Du kan förhindra oavsiktlig radering genom att ställa in skrivskydd
eller raderingsskydd.
Stänga (finalize)
En process som gör att det går att spela inspelade CD-R, CD-RW,
DVD-R etc. på utrustning som kan spela sådana media. Du kan
stänga DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Videoformat), +R, +R DL
på denna apparat.
Efter att skivor stängts blir de skivor endast för uppspelning och det
går inte längre att spela in eller redigera. Stängda DVD-RW kan
emellertid formateras för att bli inspelbara.
TIFF (Tag Image File Format)
Detta är ett system som används för komprimering/avkodning av
färgstillbilder. Ett vanligt förekommande format för lagring av
högkvalitativa bilder i digitalkameror och andra produkter.
Uppspelningkontroll (PBC)
Om en Video CD har uppspelningskontroll, kan man välja scener
och information med menyer.
(Denna apparat är kompatibel med version 2.0 och 1.1.)
1080i
På en bild med hög upplösning passerar 1080 (1125) växlande
sveplinjer var 1/60 sekund för att skapa en sammanflätad bild.
Eftersom 1080i (1125i) mer än fördubblar aktuella tv-sändningar
med 480i (525i), blir detaljerna tydligare och skapar en bild som är
mer realistisk och detaljerad.
720p
På en bild med hög upplösning passerar 720 (750) sveplinjer
samtidigt var 1/60 sekund för att skapa en progressiv bild. Eftersom
progressiv video inte växlar sveplinjer som vid sammanflätning, blir
flimret på skärmen minimalt.
RQT8438
81
81
EH55_Sw.book Page 82
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Specifikationer
Inspelningssystem
DVD-RAM: DVD-Video inspelningsformat
DVD-R: DVD-Videoformat
DVD-R DL (Dual Layer): DVD-Videoformat
DVD-RW: DVD-Videoformat
+R
+R DL (Double Layer)
+RW
Inspelningsbara skivor
DVD-RAM:
Ver. 2.0
Ver. 2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0
Ver. 2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0
DVD-R:
för General Ver. 2.0
för General Ver. 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0
för General Ver. 2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0
för General Ver. 2.x/16X-SPEED DVD-R Revision 6.0
för DL Ver. 3.0
för DL Ver.3.x/4X-SPEED DVD-R för DL Revision 1.0
DVD-RW:
Ver. 1.1
Ver. 1.x/2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0
Ver. 1.x/4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0
Ver. 1.x/6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0
+R:
Ver. 1.0
Ver. 1.1
Ver. 1.2
Ver. 1.3
för DL Ver.1.0
+RW:
Ver. 1.1
Ver.1.2/4X-SPEED
Inspelningstid
Maximalt 8 timmar (med 4,7 GB skiva)
XP: Cirka 1 timme, SP: Cirka 2 timmar
LP: Cirka 4 timmar, EP: Cirka 6 timmar/8 timmar
Maximalt cirka 443 timmar med 250 GB HDD (EP 8-timmar)
XP: Cirka 55 timmar, SP: Cirka 111 timmar
LP: Cirka 222 timmar, EP: Cirka 333 timmar/443 timmar
Spelbara skivor
DVD-RAM: DVD-Video inspelningsformat
DVD-R: DVD-Videoformat, MP3, JPEG, DivX
DVD-R DL (Dual Layer): DVD-Videoformat
DVD-RW: DVD-Videoformat, DVD-Video inspelningsformat
+R, +R DL (Double Layer), +RW
DVD-Video, DVD-Audio, CD-Audio (CD-DA), Video CD,
CD-R/CD-RW (CD-DA, Video CD, SVCD§1, MP3, JPEG, DivX-formaterade
skivor)
SVCD§1
Intern hårddisk, kapacitet
Optisk pick-up
250 GB
System med 1 lins, 2 integrationsenheter
(662 nm vågländ för DVD, 780 nm våglängd för CD)
LASER-specifikation
Klass 1 LASER-produkt (Pickup)
Våglängd:
CD
780 nm våglängd
DVD
662 nm våglängd
Laserstyrka:
Ingen farlig strålning sänds ut med säkerhetsskyddet
NORSK
Bølgelengde:
CD
780 nm
DVD
662 nm
Laserstyrke:
Ingen farlig stråling sendes ut
Ljud
Inspelningssystem:
Dolby Digital 2 kanaler, Linjär PCM (XP-läge)
Ljud in:
AV1/AV2 (21-stift), AV3/AV4 (stiftkontakt)
Ingångsnivå:
Standard: 0,5 Vrms, full skala: 2,0 Vrms vid 1 kHz
Ingångsimpedans:
Mer än 10 k≠
Ljud ut:
AV1/AV2 (21-stift), Audio Out (stiftkontakt)
Utgångsnivå:
Standard: 0,5 Vrms, full skala: 2,0 Vrms vid 1 kHz
Utgångsimpedans:
Mindre än 1 k≠
Digitalt ljud ut:
Optisk kontakt (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
RQT8438
HDMI-utgång
HDMI
82
82
19-stift typ A: 1 st
HDMI Ver.1.2a (EDID Ver.1.3)
Video
Videosystem:
SECAM (endast inmatning)/PAL färgsignal, 625 linjer, 50 fält
NTSC färgsystem, 525 linjer, 60 fält
Inspelningssystem:
MPEG2 (Hybrid VBR)
Video in (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 stift), AV3/AV4 (stiftkontakt) 1 Vp-p, 75 ≠, terminering
S-Video in (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21 stift), AV3/AV4 (S-kontakt) 1 Vp-p, 75 ≠, terminering
RGB in (PAL):
AV2 (21 stift), 0,7 Vp-p (PAL), 75 ≠, terminering
Video ut (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 stift), Video Out (stiftkontakt) 1 Vp-p, 75 ≠, terminering
S-Video ut (PAL/NTSC):
AV1 (21 stift), S-Video Out (S-kontakt) 1 Vp-p, 75 ≠, terminering
RGB ut (PAL/NTSC):
AV1 (21 stift), 0,7 Vp-p (PAL), 75 ≠, terminering
Komponentvideoutgång (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1,0 Vp-p, 75 ≠, terminering
PB: 0,7 Vp-p, 75 ≠, terminering
PR: 0,7 Vp-p, 75 ≠, terminering
Tv-system
Tunersystem
Kanaltäckning
PAL-BGH
SECAM-BG
(CCIR)
VHF: E2–E12, A–H2 (Italien)
UHF: 21–69
CATV: S01–S05 (S1–S3),
S1–S20 (M1–U10), S21–S41
SECAM-L, L’
(Frankrike)
VHF: 2–10
UHF: 21–69
CATV: B–Q (100,5 till 299,5 MHz),
S21–S41 (299,5 till 467,25 MHz)
RF-konverterutmatning:
SD-kortplats
SD-minneskortplats:
Stillbild (JPEG, TIFF)
Kompatibla media:
Format:
Filformat för bilder:
Ingår ej
1 st.
SD-minneskort§2, MultiMediaCard
FAT12, FAT16
JPEG i överensstämmelse med DCF
(Design rule for Camera File system),
(subsampling: 4:2:2 eller 4:2:0)
TIFF (okomprimerat RGB råformat), DPOF-kompatibel
Antal bildpunkter:
34 a 34 till 6144 a 4096
Upptiningstid:
Cirka 3 sek. (6 M bildpunkter, JPEG)
SD Video (MPEG2)
Kompatibla media:
SD-minneskort§2, MultiMediaCard
Codec:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Videoprofil)
Filformat:
som överensstämmer med SD-Videoformat
Konvertering och överföring av videoinspelning är möjlig från kort
till hårddisk eller DVD-RAM-skiva.
Efter konvertering och överföring av videoinspelning är möjlig från
hårddisk eller DVD-RAM-skiva är uppspelning möjlig.
DV-ingång
Övrigt
Regionkod:
Arbetstemperatur:
Relativ luftfuktighet, drift:
Strömförsörjning:
Effektförbrukning:
Mått (BkDkH):
Vikt:
IEEE 1394 Standard, 4 stift: 1 st
‚2
5 till 40 oC
10 till 80 % RH (icke kondenserande)
220 till 240 V växelström, 50 Hz
Cirka 34 W
Cirka 430 mmk329 mmk58 mm
Cirka 4,2 kg
Effektförbrukning i beredskapsläge:
Cirka 2 W (strömbesparingsläge)
[Anmärkning]
Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
Angivna mått och vikter är ungefärliga.
§1
§2
Överensstämmer med IEC62107.
miniSDTM- kort ingår. (En miniSDTM-adapter måste sättas i.)
≥Användbar kapacitet kan vara mindre (SD-minneskort).
EH55_Sw.book Page 83
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Säkerhetsåtgärder
Spänning
Använd inte högspänningskällor. Dessa kan överbelasta enheten
och orsaka en eldsvåda.
Använd inte en likspänningskälla. Kontrollera noggrannt
spänningskällan när enheten ska användas på en båt eller annan
plats där likspänning används.
Skydd av nätkabel
Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten och att den inte är
skadad. Bristfällig anslutning och skador på kabeln kan orsaka
eldsvåda eller elektriska stötar. Dra inte i eller böj kabeln. Ställ inga
tunga saker på kabeln.
Ta ett fast grepp om kontakten när nätkabeln ska dras ur. Att dra i
sladden kan orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Detta kan orsaka en
elektrisk stöt.
Främmande föremål
Låt inte föremål av metall falla ned inuti enheten. Detta kan orsaka
en elektrisk stöt eller tekniskt fel.
Låt inte vätskor hamna inuti enheten. Detta kan orsaka en
elektrisk stöt eller tekniskt fel. Om detta skulle hända bör enheten
omedelbart kopplas loss från nätdelen och återförsäljaren bör
kontaktas.
Spraya inte insektsmedel på eller i enheten. Dessa innehåller
lättantändliga gaser som kan antändas om de sprayas på enheten.
Specifikationer/Säkerhetsåtgärder
Placering
Placera enheten på en plan yta där den inte utsätts för direkt
solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet och kraftiga vibrationer.
Sådana förhållanden kan skada höljet och andra komponenter och
därmed förkorta enhetens livslängd.
Placera inga tunga föremål på enheten.
Service
Försök inte reparera denna enhet på egen hand. Om ljudet
avbryts, om indikatorer inte tänds, om rökutveckling sker eller om
något annat fel som inte berörs i denna handledning inträffar, bör du
koppla ifrån nätkabeln och kontakta återförsäljaren eller ett
auktoriserat servicecentrum. Elektriska stötar eller skada på
enheten kan förekomma om enheten repareras, tas isär eller sätts
ihop av icke kvalificerade personer.
Utöka livslängden genom att koppla bort enheten från strömkällan
när den inte ska användas under en längre tid.
Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning (privata konsumenter)
Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och
elektroniska produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot
utan kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en
motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och
miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din
närmsta återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i landet.
För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information.
Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod.
Tillverkad på Dolby Laboratories-licens.
“Dolby” och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface
är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing
LLC.
“DTS” och “DTS 2.0iDigital Out” är varumärken från Digital
Theater Systems, Inc.
“HDAVI Control™” är ett varumärke för Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd.
Denna produkt omfattar teknologi för copyrightskydd som är
skyddad av rättsanspråk i vissa U.S.-patent och annan intellektuell
egendomsrätt tillhörande Macrovision Corporation och andra
rättsinnehavare.
Användande av denna teknologi för copyrightskydd måste
godkännas av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för
bruk i hemmet och andra begränsade visningstillfällen såvida inte
annat har godkänts av Macrovision Corporation. Ändring av
maskinkonstruktion och isärtagning är förbjudet.
≥SD-logon är ett varumärke.
≥Delar av denna produkt är skyddade av upphovsrättslagar och
är försedda på licens från ARIS/SOLANA/4C.
≥miniSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
Officiell DivX Certified™-produkt.
Spelar DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 och DivX® VOD-videoformat
(uppfyller tekniska specifikationer för certifiering enligt DivX
Certified™).
DivX, DivX Certified samt tillhörande logotyper är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc. och används på licens.
GUIDE Plus+, SHOWVIEW är (1) registrerade varumärken eller
varumärken till, (2) tillverkade under licens av samt (3) föremål
för olika internationella patent och patentapplikationer som ägs
eller innehar licens av Gemstar-TV Guide International, lnc. och/
eller dess besläktade dotterbolag.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. OCH/
ELLER DESS BESLÄKTADE DOTTERBOLAG ÄR INTE
PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR
NOGGRANNHETEN HOS
PROGRAMSCHEMAINFORMATIONEN SOM GES AV
GUIDE PLUSi SYSTEM. GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. SKA INTE I NÅGOT FALL OCH
INTE HELLER DESS BESLÄKTADE DOTTERBOLAG
VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SUMMOR SOM
REPRESENTERAR FÖRLUST
AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄR ELLER INDIREKTA,
DIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED
TILLHANDAHÅLLANDET ELLER ANVÄNDANDE AV
INFORMATION, UTRUSTNING ELLER TJÄNSTER
SOM RELATERAR TILL GUIDE PLUSi SYSTEM.
RQT8438
83
83
EH55_Sw.book Page 84
Monday, March 27, 2006 5:03 PM
Register
Album
Redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Spela upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Anslutningar
Antenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
Digital mottagare, satellitmottagare,
dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DV-ingång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Förstärkare, systemkomponent . . . . . 17
HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tv-apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–17
Videobandspelare . . . . . . . . . . . . 14, 16
Automatisk DV-inspelning . . . . . . . . . . 58
Automatisk ersättning
av inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
AV2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
AV-in NR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B
Barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Bildformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bildinställningar . . . . . . . . . . . . . . . 43, 66
Brusreducering (NR)
AV-in NR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Uppspelning NR (Playback NR) . . . . . 43
M
E
N
Egenskaper (Properties)
Spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ext Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 68
Namn
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Skriva in text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 45
Texttv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tidsinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
TIFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 81
Time Slip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . 28–32
Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
TV-system (PAL/NTSC) . . . . . . . . . . . . . 70
Fjärrkontrollkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Flexibel inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Formatering . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 61, 81
FR (Läge för flexibel inspelning) . . . . . 25
FUNCTIONS-rutan . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Förhållanden vid avsändning
(Shipping Condition). . . . . . . . . . . . . . 68
P
U
PCM Down Conversion . . . . . . . . . . . . 67
Progressiv . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 43, 81
Upprepad uppspelning
(Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Uppspelning NR (Playback NR) . . . . . . 43
G
Radera
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Alla titlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 47
Spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Radering av delar (Partial Delete) . . . . 45
Rec for High Speed Copy . . . . . . . 26, 66
Rengöring
Huvudapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RGB
Inmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Utmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
D
F
GUIDE Plus+ . . . . . . . . . . . . 19–21, 28–29
H
HDAVI Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 68, 81
Hjälpinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
I
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatisk DV-inspelning . . . . . . . . . 58
Automatisk ersättning
av inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Direkt tv-inspelning . . . . . . . . . . . . . . 59
External Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Flexibel inspelning . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–32
J
84
Landsinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ljud
Egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mottagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Språk (Language) . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ljudspår (Soundtrack) . . . . . . . . . . . . . 42
LPCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 81
Läge
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Stilla läge (Still Mode) . . . . . . . . . . . . 66
L
Samtidig inspelning
och uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . 27
SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 13
Setup-meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
SHOWVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Skapa kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 45
Skapa spellistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–6
Skydd (Protection)
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Snabbstart (Quick Start) . . . . . . . . . . . . 24
Spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Språk (Language)
Kodlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
På skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Soundtrack . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 66
Subtitle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 66
Standardinställningar
(Default Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Stationsinställning
Inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Manuell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Statusmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . 43
Stillbild
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Spela upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Strömbesparing (Power Save) . . . . . . . 68
Stänga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 62, 81
Subtitle (Textning) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dela titeln (Divide Title) . . . . . . . . . . . . . 45
DELETE Navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Dialog Enhancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Direct Navigator . . . . . . . . . 34, 40, 44, 48
Direkt tv-inspelning . . . . . . . . . . . . . . . 59
DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37–39, 80
DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 80
Chasing playback . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
CPPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
CPRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
84
K
Manuell överhoppning . . . . . . . . . . . . 36
Meny
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–39
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
På skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Menyer på skärmen
Menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Språk (Language) . . . . . . . . . . . . . . . 67
Statusmeddelanden . . . . . . . . . . . . . 43
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 39
Möjliggöra uppspelning av skivor på
annan utrustning–Finalize. . . . . . . . . 62
C
RQT8438
JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 81
Kanal
Inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 44
Klassificeringsnivå . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kopiera
SD-kort (MPEG2) . . . . . . . . . . . . . . . 55
Stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Titel/spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kopiera (spellista) . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Q
Q Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Quick View (Snabbgranskning) . . . . . 35
R
S
T
V
Viktiga anmärkningar för inspelning . . . 8
V.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
VPS/PDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ÇÒ
Ändra miniatyrbild
(Change Thumbnail) . . . . . . . . . . . . . . 45
Återuppta uppspelning . . . . . . . . . . . . 35
EH55 Da.book
Page 1
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Medfølgende tilbehør
∏
∏
∏
∏
∏
1 Strømforsyningsledning
(vekselstrøm)
≥Kun til brug med denne enhed. Brug den
ikke sammen med andre enheder.
Du må hellere ikke bruge ledninger, der
er beregnet til andet udstyr, med denne
DVD-optager.
2 RF koaksialkabler
2 Batterier
til fjernbetjening
1 Lyd/
Videokabel
Medfølgende tilbehør/Indholdsfortegnelse
Kontrollér og identificér det leverede tilbehør.
(Produktnumre er korrigeret fra og med marts 2006. Ændringer kan ske.)
(EUR7659Y60)
1 Fjernbetjening
≥Brug ikke batterier af den
genopladelige type.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
Redigering
Medfølgende tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
HDD-, disk- og kortinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Korrekt behandling af HDD (harddiskdrev) . . . . . . . . . . .6
Vedligeholdelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Referencevejledning for betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Apparatets display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TRIN 1 Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TRIN 2 Indstillinger af kanalmodtagning og valg af
skærmstørrelsesforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
GUIDE Plus+ systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anvendelse af progressiv video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brug DELETE Navigator for at slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sletning af titler eller billeder under afspilning . . . . . . . . . . . . . 19
Redigering af titler/kapitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Redigering af titler/kapitler og afspilning af kapitler . . . . . . . . . 20
Titel-operationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kapitel-operationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Oprettelse, redigering og afspilning
af afspilningslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oprettelse af afspilningslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redigering og afspilning af afspilningslister/kapitler . . . . . . . .
Anvendelse af afspilningslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel-operationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
23
23
Redigering af still-billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Album- og billedhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Optagelse
Optagelse af fjernsynsprogrammer . . . . . . . . . . . . . . . .12
Specifikation af det tidspunkt, hvor optagelsen skal stoppes –
One-touch optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Optageindstillinger til højhastighedskopiering . . . . . . . . . . . . 13
Afspilning mens der optages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Timer-optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Anvendelse af GUIDE Plus+ systemet til udførelse af
timeroptagelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af SHOWVIEW numre til timeroptagelser . . . . . . . . . . . . .
Manuel programmering af timeroptagelser . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan annulleres optagelsen, når den allerede er begyndt . .
Sådan ophæves optagelsesstandby på apparatet . . . . . . . . .
Ændr, rediger eller slet et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afhjælpningsoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisk fornyelsesoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delete Navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
14
15
15
15
15
15
15
15
Afpilning
Afspilning af optaget videomateriale/Afspilning af kunafspilning disks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Betjening under afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afspilning af still-billeder (JPEG/TIFF) . . . . . . . . . . . . .18
Afspilning af still-billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nyttige funktioner under afspilning af still-billeder . . . . . . . . . 18
Angående still-billeder (JPEG, TIFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kopiering
Kopiering af titler eller afspilningslister . . . . . . . . . . . 25
Kopiér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kopiering ved hjælp af en kopieringsliste —
Advanced Copy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kopiering af still-billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kopiering ved hjælp af kopieringslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nyttige funktioner
Sammenkædede handlinger med TV’et [Betjening ved
hjælp af HDMI (HDAVI ControlTM)/Q Link]. . . . . . . . . . 28
Styring af HDD, disk og kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Almindelig fremgangsmåde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af beskyttelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsyning af disken med et navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sletning af alle titler og afspilningslister—Delete all titles . . . .
Sletning af hele indholdet på en disk eller et kort—Format . . .
Valg af baggrundstypografi–Top Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan vælger du, om du vil vise den Top Menu første–
Auto-Play Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muliggør at disks kan afspilles på andet udstyr—Finalize . . . .
Oprettelse af Top Menu—Create Top Menu . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
29
29
30
30
30
30
Reference
Sikkerhedsforholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bagsiden
RQT8438
1
85
EH55 Da.book
Page 2
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
HDD-, disk- og kortinformation
HDD og disks der kan bruges til optagelse og afspilning
Disktype
DVD-RAM
≥4,7 GB/9,4 GB, 12 cm
≥2,8 GB, 8 cm
Harddiskdrev (HDD)
≥250 GB
Logo
–
Vist i denne vejledning
med
[HDD]
[RAM]
DVD Video-optageformat
Optageformat
Data, der kan optages og
afspilles
Dette er en optagemetode, som gør det muligt at optage og redigere fjernsynsudsendelser osv.
≥Du kan slette uønskede dele af en titel, oprette afspilningslister osv.
≥Digitale udsendelser, som muliggør “Engangsoptagelse” kan optages på en CPRM-kompatibel disk.
Video
Still-billeder
Video
Still-billeder
Læs-/skrivbar§1
Y
Y
Afspil på andre afspillere§2
–
Kun på DVD-RAM kompatible afspillere.
Kompatibel med indspilning
i høj hastighed§3
–
Op til 5X optagelseshastighedsdiske.
Hvad du kan gøre med dette apparat (Y: Mulig, t: Umulig)
Optagelse af udsendelser,
som kun tillader en kopi
Y
Y [Kun CPRM-kompatible diske.]
Optagelse af både M 1 og
M 2 til tosprogede
udsendelser§4
Y
Y
Optagelse af billede i 16:9
størrelsesforhold§4
Y
Y
Oprettelse og redigering af
afspilningslister
Y
Y
Disktype
DVD-R
≥4,7 GB, 12 cm
≥1,4 GB, 8 cm
DVD-R DL
(dobbelt lag på én side)
≥Du kan ikke optage direkte til en
DVD-R DL-disk på dette apparat
(➡ 3)
DVD-RW
≥4,7 GB, 12 cm
≥1,4 GB, 8 cm
Logo
Vist i denne vejledning
med
[-R] inden finalisering
[-R]DL] inden finalisering
[-RW‹V›] inden finalisering
[DVD-V] efter finalisering
[DVD-V] efter finalisering
[DVD-V] efter finalisering
DVD Video-format
Optageformatet
Data, der kan optages og
afspilles
Læs-/skrivbar§1
Denne optagemetode er den samme som med DVD-Video, der kan fås i handelen.
≥Digitale udsendelser, der tillader “Engangsoptagelse”, kan ikke optages.
Video
t
Afspil på andre afspillere§2
Kun efter finaliseringen af disken
(➡ 30).
Kompatibel med indspilning
i høj hastighed§3
Op til 16X optagelseshastighedsdiske.
Video
Video
t
Y
Kun DVD-R DL kompatible
Kun efter finaliseringen af disken
afspillere efter finalisering af disken
(➡ 30).
(➡ 30).
Op til 4X
optagelseshastighedsdiske.
Op til 6X
optagelseshastighedsdiske.
Hvad du kan gøre med dette apparat (Y: Mulig, t: Umulig)
RQT8438
Optagelse af udsendelser,
som kun tillader en kopi
t
t
t
Optagelse af både M 1 og
M 2 til tosprogede
udsendelser§4
t (Kun en er optaget.)
t (Kun en er optaget.)
t (Kun en er optaget.)
Optagelse af billede i 16:9
størrelsesforhold§4
t (Billedet er optaget i 4:3
størrelsesforhold.)
t (Billedet er optaget i 4:3
størrelsesforhold.)
t (Billedet er optaget i 4:3
størrelsesforhold.)
Oprettelse og redigering af
afspilningslister
t
t
t
(Fortsættes på næste side)
2
86
EH55 Da.book
Page 3
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
HDD og disks der kan bruges til optagelse og afspilning
(fortsat)
+R DL
(dobbelt lag på én side)
≥Du kan ikke optage direkte til en
+R DL-disk på dette apparat
(➡ herunder)
Disktype
Logo
Vist i denne vejledning
med
–
–
[+R] inden finalisering
[+R]DL] inden finalisering
[DVD-V] efter finalisering
[DVD-V] efter finalisering
+RW
HDD-, disk- og kortinformation
+R§5
≥4,7 GB, 12 cm
–
[+RW]
+VR (+R/+RW Video-optagelse) format
Denne metode anvendes til optagelse af film til +R/+RW diske.
Du kan afspille diske, som er optaget ved hjælp af denne metode på lignende vis
som indhold, der er optaget i DVD-Videoformat.
≥Digitale udsendelser, der tillader “Engangsoptagelse”, kan ikke optages.
≥Når disken er lavet, eller efter at du har oprettet topmenuen, kan du afspille disken på DVD-afspillere og andet udstyr.
Optageformat
Data, der kan optages og
afspilles
Læs-/skrivbar
Video
§2
Afspil på andre afspillere
Video
Video
t
t
Y
Kun efter finaliseringen af disken
(➡ 30).
Kun på +R DL kompatible afspillere
efter finalisering af disken (➡ 30).
Kun på +RW kompatible
afspillere.
Op til 2,4X
optagelseshastighedsdiske.
Op til 4X
optagelseshastighedsdiske.§6
§1
Kompatibel med indspilning
Op til 16X optagelseshastighedsdiske.
i høj hastighed§3
Hvad du kan gøre med dette apparat (Y: Mulig, t: Umulig)
§1
§2
§3
§4
§5
§6
Optagelse af udsendelser,
som kun tillader en kopi
t
t
t
Optagelse af både M 1 og
M 2 til tosprogede
udsendelser§4
t (Kun en er optaget.)
t (Kun en er optaget.)
t (Kun en er optaget.)
Optagelse af billede i 16:9
størrelsesforhold§4
t (Billedet er optaget i 4:3
størrelsesforhold.)
t (Billedet er optaget i 4:3
størrelsesforhold.)
t (Billedet er optaget i 4:3
størrelsesforhold.)
Oprettelse og redigering af
afspilningslister
t
t
t
Når du bruger en engangsoptagelsesdisk, øges den optagebare diskplads ikke, selv om programmet slettes.
[RAM] Can be played on Panasonic DVD-optager og DVD-RAM kompatible DVD-afspillere.
Hvis du vil afspille en DVD-R DL, +R DL eller +RW, skal du bruge kompatabilt udstyr.
Højhastighedsoptagelsesdiskene angivet her på listen er kompatible med dette apparat. Men dette er ikke kopieringshastigheden.
Yderligere oplysninger (➡ 12, Inden optagelse)
+R-diske optaget med dette apparat og +R-diske optaget med en anden Panasonic DVD-optager er muligvis ikke kompatible. Men diske, som
finaliseres, er kompatible og kan afspilles.
Du kan afspille 8X optagelseshastighedsdiske på andet udstyr.
≥Vi anbefaler, at du anvender Panasonic-disks og kort. Vi anbefaler, at du anvender DVD-RAM-disks med kassetter for at beskytte dem mod
ridser og snavs.
≥Du kan muligvis ikke optage, afhængigt af diskenes tilstand, og du kan muligvis heller ikke afspille på grund af optagelsestilstanden.
≥Det er ikke muligt at optage programmer, som tillader “Engangsoptagelse” til CPRM-kompatible DVD-R- og DVD-RW-disks på dette apparat. Du
kan optage andre programmer som DVD-Videoformat.
≥Dette apparat kan ikke optage til disks, der indeholder både PAL- og NTSC-signaler. (Begge typer programmer kan imidlertid optages på HDD.)
Der garanteres ikke for afspilning af disks optaget med både PAL og NTSC på et andet apparat.
[Bemærk]
Når “Rec for High Speed Copy” er indstillet til “On”, vil restriktionerne for sekundær lydoptagelse osv. også gælde DVD-RAM. Sæt denne
indstilling til “Off”, hvis kopiering med høj hastighed til DVD-R osv. ikke er nødvendigt, når et program optages (➡ 13).
Finalisér
En proces, der gør afspilning af en optaget disk muligt på udstyr, som kan afspille et sådant medium. Efter finalisering bliver disken en kunafspilning-disk, og du kan ikke længere optage eller redigere. (➡ 30)
Formatering
Formatering er en proces, hvor man gør medier, som f.eks. DVD-RAM, optagebare på indspilningsudstyr. (➡ 29)
Du kan ikke optage direkte til en DVD-R DL og +R DL-disk på dette apparat.
Optag til HDD, og kopiér dernæst til disken.
Når man afspiller DVD-R DL (tolags, enkeltsider) og +R DL (tolags, enkeltsidet)
DVD-R DL (tolags, enkeltsidet) og +R DL (tolags,
enkeltsidet) diske har to skrivbare lag på den ene side.
Hvis der ikke er plads nok på det første lag til optagelse
af et program, optages balancen på det andet lag. Når
man afspiller en titel, som er optaget på begge lag,
skifter apparatet automatisk mellem de to lag og
afpiller titlen helt ligesom for et normalt program. Men
billede og lyd kan være blive afbrudt midlertidigt, når
der skiftes lag.
Sådan skifter du lag:
Video og lyd kan forsvinde midlertidigt
Andet optagebare lag
(Diskens
inderste riller)
DVD-R DL
+R DL
Tilgængelig plads
Første optagebare lag
Title 1
(Diskens
yderste riller)
Title 2
Afspilningsretning
RQT8438
∫ Optageindstillinger og cirka optagelsestider ➡ 13
3
87
EH55 Da.book
Page 4
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
HDD-, disk- og kortinformation
Disks der er kun til afspilning (12 cm/8 cm)
Disktype
DVD-Video
DVD-Audio
DVD-RW (DVD Video-optageformat)
[DVD-A]
[-RW‹VR›]
Logo
Vist i denne
[DVD-V]
vejledning med
Vejledning
Højkvalitets film og musikdisks
DVD-RW, som er optaget på en anden DVD-optager
High fidelity
≥Det er muligt at afspille programmer, som tillader
musikdisks
“engangsoptagelse”, hvis de er blevet optaget til en CPRM≥Afspilles på dette
apparat i 2 kanaler. kompatibel disk.
≥Ved at formatere (➡ 29) disken, kan du optage på den i DVD
Video-formatet og afspille den i dette apparat.
≥Det kan være nødvendigt at finalisere disken på det udstyr,
som anvendtes til optagelsen.
.
Disktype
DVD-R
CD
Logo
Vist i denne
DivX, MP3, JPEG/TIFF
[CD]
vejledning med
Vejledning
≥DVD-R§1 med video optaget Optaget musik og lyd
i DivX
(inklusive CD-R/RW§1)
≥DVD-R§1 med musik
optaget i MP3
≥DVD-R§1 med still-billeder
optaget i JPEG og TIFF
SVCD§2
Video-CD
–
[VCD]
DivX, MP3, JPEG/TIFF
≥CD-R og CD-RW§1 med Optaget musik og video (inklusive
video optaget i DivX
CD-R/RW§1)
≥CD-R og CD-RW§1 med
musik optaget i MP3
≥CD-R og CD-RW§1 med
still-billeder optaget i
JPEG og TIFF
§1
Luk sessionen efter optagelse. Det er ikke sikkert, at det er muligt at optage på nogle diske pga. optagelsesomstændighederne.
Der overholder IEC62107.
≥Fabrikanten af disken kan styre, hvordan diskene afspilles. Så man er ikke altid selv i stand til at styre afspilningen, som beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Læs omhygeligt instruktionerne på disken.
≥Drifts- og lydkvaliteten af CD’er, som ikke opfylder CD-DA specifikationer (kopieringskontrol af CD’er osv.) garanteres ikke.
§2
Angående DVD-Audio
Nogle multikanals DVD-Audio forhindrer nedmiksning af hele disken eller dele af disken, hvis dette er fabrikantens hensigt. Spor, som ikke kan
nedmikses, kan ikke afspilles på korrekt vis i dette apparat (dvs. lyden kommer kun fra de to frontkanaler). Vi henviser til diskomslaget
angående yderligere information.
Disks der ikke kan afspilles
≥2,6 og 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm
≥3,95 og 4,7 GB DVD-R for Authoring
≥DVD-R, som er optaget med DVD Video-optageformatet
≥DVD-R (DVD Video-format), DVD-R DL, DVD-RW (DVD Videoformat), +R, +R DL, som er optaget på et andet apparat og som
ikke er finaliseret (➡ 3).
≥DVD-Video med et andet regionsnummer end “2” eller “ALL”
≥Blu-ray
≥DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-Disc, PD, “Chaoji VCD”, som er tilgængelig på
markedet, herunder CVD, DVCD og SVCD, som ikke overholder
IEC62107, mv.
Type af disk eller titel, som er optaget på
HDD for typen af det tilsluttede fjernsyn
Se denne oversigt, når du anvender disks, som er optaget i enten
PAL eller NTSC eller afspiller en titel, som er optaget på HDD med
brug af PAL eller NTSC.
(Y: Mulig, t: Umulig)
TV-type
Disk/Titler, som er
optaget på HDD
Ja/Nej
PAL
Y
NTSC
Y§1
PAL
t
NTSC
Y§2
Multi-system TV
NTSC TV
Y
PAL
PAL TV
NTSC
§1
Y
§3
(PAL60)
Hvis du vælger “NTSC” i “TV System” ([FUNCTIONS]→
“To Others”→“Setup”→“Connection”), kan billedet blive klarere.
§2 Vælg “NTSC” i “TV System”.
§3 Hvis dit fjernsyn ikke er udstyret til at håndtere PAL 525/60
signaler, bliver billedet ikke vist korrekt.
≥Sørg for, at “TV System” indstillingen modsvarer titlen, når du
afspiller et titel, som er optaget på HDD.
RQT8438
4
88
EH55 Da.book
Page 5
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Type
SD-memorykort
miniSDTM Kort§
MultiMediaCard
Vist i denne vejledning med
[SD]
Data, der kan optages og
afspilles
Still-billeder
Video (MPEG2)
Vejledning
Kortet kan stikkes direkte ind i SD-indstikssprækken.
En miniSDTM kortadapter til brug sammen med miniSDTM-kortet er nødvendig.
≥Du kan afspille og kopiere still-billeder, som er taget med et digitalkamera osv. (➡ 18, 27).
≥Du kan indstille DPOF (Digital Print Order Format) til automatisk udskrivning på din hjemmeprinter
eller hos fotohandleren (➡ 24).
≥MPEG2 film, som er taget med et Panasonic SD videokamera osv. kan kopieres til HDD eller DVDRAM.
≥MPEG2 film kan ikke afspilles direkte fra SD-kortet.
HDD-, disk- og kortinformation
Kort, som kan anvendes med dette apparat
§
≥Kompatibel med: FAT 12 eller FAT 16
Egnede SD-memorykort
≥SD-memorykortet kan anvendes med de følgende kapaciteter (fra 8 MB til 2 GB).
8 MB,
128 MB,
16 MB,
256 MB,
32 MB,
512 MB,
64 MB,
1 GB,
2 GB (maks)
≥Den brugbare hukommelse er en smule mindre end kortets kapacitet.
≥Bekræft venligst den sidste nye information på følgende websted.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Dette websted er kun på engelsk.)
≥Hvis SD-memorykortet er formateret på andet udstyr, kan optagetiden blive længere. Hvis SD-memorykortet desuden er formateret på en
PC’er, er det ikke sikkert, at det kan anvendes med dette apparat. I disse tilfælde skal kortet formateres på dette apparat (➡ 29).
≥Dette apparat understøtter SD-memorykort, som er formateret i FAT 12-systemet og FAT 16-systemet baseret på specifikationerne for SDmemorykortet.
≥Vi anbefaler anvendelsen af Panasonic SD-kort.
Isætning og fjernelse af et SD-kort
Når kortindikatoren (“SD”) på apparatets display blinker, er kortet ved at blive læst fra eller skrevet til. Du må ikke slukke apparatet eller fjerne
kortet. En sådan handling kan forårsage en fejlfunktion eller tab af kortets indhold.
≥Isættelse af fremmede genstande kan forårage en fejlfunktion.
≥Der kan anvendes SD-memorykort med kapacitet fra 8 MB til 2 GB (➡ herover).
Åbning af dækslet
Tryk på den del,
der rager frem, for
at åbne dækslet.
Indsætning af kortet
Tryk på midten af kortet,
indtil det går på plads
med et klik.
Hvis du anvender et
miniSDTM-kort, skal det
sættes ind i miniSDTMkortadapteren, som
følger med kortet.
Sæt adapteren i og tag
den ud af apparatet.
Udtagning af kortet
Lukning af
dækslet
1 Tryk på midten af
kortet.
Tryk ned.
2 Træk det lige ud.
ADAPTER
Sæt kortet ind med etiketten
opad og det afskårne hjørne.
(Glem ikke at lukke dækslet. ➡ hojre)
Automatisk funktion til valg af drev
≥Hvis du isætter et SD-kort, mens apparatet er stoppet, vises “SD Card”-skærmbilledet. Vælg et element, og tryk på [ENTER] for at skifte til SDdrevet (➡ 18, 27).
Hvis du fjerner et SD-kort, vælges HDD-drevet automatisk.
Hvis apparatet ikke skal anvendes i et længere tidsrum
Tag apparatet ud af forbindelse med stikkontakten i væggen for at spare strøm. Apparatet forbruger dog en smule strøm, selv hvis der er
slukket for det [ca. 2 W (effektbesparelsesindstilling)]
Når “Power Save” er indstillet til “On”, vil “Quick Start”-funktionen ikke virke.
RQT8438
5
89
EH55 Da.book
Page 6
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Korrekt behandling af HDD (harddiskdrev)
HDD er et højpræcisions optageinstrument og på grund af dets lange optagekapabilitet og høje hastighedsoperation er det en enestående
anordning, som meget nemt kan beskadiges.
En vigtig regel er altid at gemme vigtige optagelser på en disk som backup.
∫ HDD er ikke en anordning, som er lavet til at kunne modstå vibrationer/stød eller støv
Afhængigt af opsætningsomgivelserne og håndteringen af HDD, kan det ske, at noget af indholdet kan lide skade, hvorfor afspilning og optagelse
ikke mere er muligt. Specielt under brugen må man ikke udsætte anordningen for vibrationer og stød, ligesom man ikke må tage netledningen ud
af stikkontakten i væggen. I tilfælde af et strømsvigt kan indholdet under optagelse eller afspilning lide skade.
∫ HDD er en midlertidig lageranordning
HDD er ikke en permanent lageranordning til optagelser. Anvend HDD som en midlertidig lagerplads til en enkelt visning, redigering eller til at lagre til en disk.
∫ Gem straks (backup) hele indholdet, hvis du fornemmer, at der kan være et problem med HDD
Hvis der er uregelmæssigheder indenfor HDD, kan resultatet blive mærkelige lyde eller problemer med billedet (blokstøj etc.). Anvendelse af HDD
i denne tilstand kan forværre problemet og i værste fald kan HDD lide permanent skade og blive ubrugelig. Kopiér hele indholdet på en disk, og
bestil servicering, så snart du registrerer et problem af denne type. Optaget indhold (data) på HDD, som er blevet ubrugelig, kan ikke
regenereres.
≥Når HDD’en automatisk er blevet indstillet til SLEEP-indstilling (➡ herunder), eller der tændes eller slukkes for apparatet, kan der høres en
uventet lyd. Dette betyder ikke, at der er et problem med apparatet.
∫ Forsigtighedsregler for opsætning
≥Anbring ikke apparatet på et indelukket sted, så
bagsidekøleventilatoren og ventilationsåbningerne på siden
tildækkes.
≥Anbring enheden på en overflade, som er plan og uden
vibrationer og rystelser.
≥Anbring ikke noget, som frembringer varme, som for
eksempel en videobåndoptager etc. på apparatet.
≥Anbring ikke apparatet på et sted, hvor der er hyppige
temperaturændringer.
≥Anbring apparatet på et sted, hvor der ikke er kondens. Kondens
er et fænomen, hvor der dannes fugt på en kold overflade, hvis en
ekstrem ændring i temperaturen finder sted. Kondens kan
forårsage indvendig skade på apparatet.
≥Forhold, hvor der kan opstå kondens
–Hvis der er en ekstrem ændring i temperaturen (flytning fra en
meget varmt til et meget koldt sted eller vice versa, eller hvis
apparatet udsættes for et klima-anlæg eller hvis kold luft rammer
apparatet direkte). Hvis HDD (som bliver varm under anvendelse)
udsættes for kold luft, kan der dannes kondens indeni HDD,
hvilket kan bevirke, at HDD-hovederne etc. lider skade.
–I et rum, hvor der er høj luftfugtighed eller megen damp.
–I regntiden.
∫ Cigaretrøg etc. medfører fejlfunktion eller
funktionsstop
Apparatet kan bryde sammen, hvis der kommer cigaretrøg eller
insektmidler/damp etc. ind i det.
∫ Under anvendelsen
≥Lad være med at flytte apparatet eller udsætte det for vibrationer
eller stød. (HDD kan blive beskadiget.)
≥Lad være med at tage netledningen ud af stikkontakten i væggen
eller at skifte afbryderkontakten.
Mens der er tændt for apparatet, roterer HDD med stor hastighed.
Lyd eller bevægelse forårsaget af rotation er normalt.
∫ Når apparatet skal flyttes
1 Sluk for apparatet. (Vent, indtil “BYE” er forsvundet fra
displayet.)
2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
3 Flyt ikke apparatet, før det er stoppet helt (ca. 2 minutter) for at
det ikke skal blive udsat for vibrationer og stød. (Selv efter at
der er slukket for apparatet, vil HDD fortsætte med at virke i et
kort tidsrum.)
I ovenstående situation skal apparatet have tid til at vænne sig
til rummets temperatur uden at der tændes for det. Vent 2–3
timer, indtil kondensen er forsvundet.
∫ Tilbageværende HDD-optagetid
Dette apparat optager med brug af et VBR (variabel bithastighed) datakompressionssystem til ændring af optagne datasegmenter, så de
tilpasses videodatasegmenter, som kan forårsage forskelle i den viste tid og plads, som er tilbage til optagelse.
Hvis den tilbageværende tid er utilstrækkelig, kan du slette uønskede titler for at lave tilstrækkelig plads, inden optagelsen påbegyndes. (Sletning
af en afspilningsliste vil ikke øge tidsrummet.)
∫ Når “SLEEP” kommer frem på apparatets display
HDD er automatisk indstillet til SLEEP-funktion. (HDD fortsætter med at rotere med høj hastighed, mens der er tændt for apparatet. For at folænge
HDD’ens levetid, vil HDD blive indstillet til SLEEP-funktionen, hvis der ikke sker nogen betjening i 30 minutter, mens der ikke er en disk i diskbakken.)
≥I SLEEP-indstilling er det ikke sikkert, at afspilning og optagelse begynder med det samme, fordi det tager nogen tid, inden HDD aktiveres igen.
≥Når apparatet ikke skal anvendes, anbefaler vi, at du tager disken ud af bakken for at indstille HDD til SLEEP-indstilling.
∫ Garanti for det optagne indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, som er et direkte eller indirekte resultat af alle typer problemer, som resulterer i tab af optaget eller
redigeret indhold (data), og garanterer ikke for noget indhold, hvis optagelse eller redigering ikke fungerer ordentligt. Ligeledes gælder ovenstående
også i tilfælde, hvor en hvilken som helst type reparation udføres på apparatet (inklusive en hvilken som helst ikke-HDD relateret komponent).
Vedligeholdelse af apparatet
Præcisionskomponenterne i dette apparat påvirkes nemt af
miljøet, især temperatur, fugtighed, og støv. Cigaretrøg kan
også føre til fejlfunktion eller stop.
RQT8438
6
90
Til at rengøre apparatet, anvendes en blød, tør klud.
≥Brug aldrig alkohol, malingsfortynder eller benzin til rengøring af apparatet.
≥Før brug af en kemisk behandlet klud læses de instruktioner, der
fulgte med kluden, omhyggeligt.
[Bemærk]
≥Anbring ikke apparatet oven på en forstærker eller udstyr, som kan
blive varmt. Varmen kan bevirke, at apparatet lider skade.
≥Lad være med at blokere bagsidens indbyggede køleventilator.
≥Sørg for at diskbakken er tom, inden apparatet flyttes. Forsømmelse af
dette vil udgøre en risiko for, at disken og apparatet lider skade.
Bemærk følgende punkter for at sikre fortsat fornøjelse ved at
lytte og se.
Støv og snavs kan klæbe på apparatets linse i løbet af tiden og gøre
det umuligt at optage eller afspille disks.
Brug DVD-linserenser ca. en gang om året afhængigt af
hyppigheden af brugen og driftsmiljøet. Læs linserensanvisningerne
omhyggeligt før anvendelsen.
DVD-linserenser: RP-CL720E
EH55 Da.book
Page 7
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Referencevejledning for betjening
Fjernbetjening
Vejledning for betjeninger er generelt beskrevet for brug af fjernbetjeningen.
1 Tænd for apparatet (➡ 10)
2 Vælg drev (HDD, DVD eller SD)
(➡ 12, 16, 18)
3 Vælg af kanaler og titelnumre etc./Indtast
numre
4 Annuller
5 Grundlæggende betjeninger for optagelse
og afspilning
6 Vis programinformation i GUIDE Plus+systemet
7 Valg/Indtast, Billede-for-billede (➡ 17)
8 Vis Top menu/Direct Navigator (➡ 16, 20)
9 Vis den underliggende menu (➡ 20)
: Farveknapper til skift mellem video/billede
og video/afspilningslister, valg af tegntype,
når der indtastes tekst, indstillinger for
manuel afstemning og GUIDE Plus+
system-betjeninger (➡ 16, 26)
; Begynd optagelsen(➡ 12)
< Ændring af optagelsesindstilling (➡ 12)
= Vælg lyd
> Vis statusmeddelelser
? Send fjernbetjeningssignalet
@ Betjening af fjernsynet
A Valg af kanaler/Skift sider i GUIDE Plus+
systemet (➡ 12)
B Vis SHOWVIEW skærmen (➡ 15)
C Indgangsvalg (AV1, AV2, AV3, AV4 eller
DV)
D Slet elementer (➡ 19)
DVD
1
TV
Í
Í
2
@
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
3
4
SKIP
CH
A
ShowView
B
DELETE
C
D
SLOW/SEARCH
5
PAUSE
STOP
PROG/CHECK
E
F
TIONS
FU N C
6
7
PLAY/x1.3
G
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
8
9
ENTER
SUB MENU
H
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
:
;
<
=
>
I
J
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
K
L
M
N
O
E Vis programskærm for tidsindstillet optagelse
(➡ 15)
F Vis GUIDE Plus+ skærmen (➡ 11, 14)
G Vis FUNCTIONS vindue
H Tilbage til foregående skærm
I Opret kapitel (➡ 17)
J Spring 30 sekunder frem (➡ 17)
K Direkte TV-optagelse (➡ 28)
L Tilknyttede tidsinstillede optagelser med
eksternt udstyr
M Spring den specificerede tid over (➡ 17)
N Vis on-screen menu
O Optagefunktioner
Korrekt behandling af HDD (harddiskdrev)/Vedligeholdelse af apparatet/Referencevejledning for betjening
?
Hovedenhed
3
2
1
5
4
4
5
6
7
OPEN/CLOSE
EXT LINK
DV IN
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
CH
8
9
:
S VIDEO IN VIDEO IN L/MONO -AUDIO IN- R
AV3
6
7 8
Åbning af frontpanelet
9 :
;
<
=
>
;
<
=
Tryk ned på
delen med en finger
1 Standby/Tænd afbryder (Í/I) (➡ 10)
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i
standby.
2 Diskskuffe (➡ 12, 16)
3 Tilslutning til digital video (DV) camcorder
>
SD-kortindstikssprække (➡ 5)
Display (➡ herunder)
Tilslutning til camcorder etc.
Tilknyttede tidsinstillede optagelser med
eksternt udstyr
Valg af kanaler (➡ 12)
Åbn/luk diskskuffen (➡ 12, 16)
Vælg drev (➡ 12, 16, 18)
Drevet skifter, hver gang du trykker på
[DRIVE SELECT].
Stop (➡ 12, 16)
Start afspilning (➡ 16)
Begynd optagelsen (➡ 12)/ Vælg et tidspunkt,
hvor optagelsen skal stoppes (➡ 13)
Fjernbetjeningssignalsensor
Bagside-terminaler (➡ 8–9)
Apparatets display
2
1
REC
PLAY
6
3
4
5
3 Tidsindstillet optagelsesindikator
4 Lyser, når SD-kortet isættes i SD-kortindstikssprækken.
5 Lyser, når en disk, der understøttes af dette apparat, isættes i
bakken.
6 Lyser, når HDD-, DVD- eller SD-drevet er valgt
7 Hoveddisplay-sektion
8 Optageindstilling
8
7
1 Tilknyttede tidsinstillede optagelser med eksternt udstyr indikator
2
Optagelse
REC
Afspilning
PLAY
Optagelse/Afspilning
REC
RQT8438
PLAY
7
91
EH55 Da.book
Page 8
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
TRIN 1 Tilslutning
Sørg for at bruge de to medfølgende RF koaksialkabler
Brug kun de to medfølgende RF koaksialkabler, hvis du tilslutter kameraet gennem dets RF IN og RF OUT terminaler. Der kan forekomme
streger og forvrængede billeder på TV-apparatet, hvis du bruger andre forbindelseskabler.
Brug et 21-polet Scart-kabel
≥Du kan bruge flere forskellige Q Link-funktioner ved at forbinde apparatet med et Q Link-kompatibelt fjernsyn
≥Du kan få en visning af høj kvalitet ved at forbinde apparatet med et RGB-kompatibelt fjernsyn
[Vælg]indstillingen] “AV1 Output” i Setup menuen ([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Connection”)
≥Før tilslutningen, sluk for alt udstyr og læs den relevante betjeningsvejledning.
≥Vælg det tilslutningsmønster, som passer til dit miljø, fra mønster A–B. Bekræft de tilslutninger, som ikke er angivet på listen
nedenfor, hos din forhandler.
A
Tilslutning af fjernsyn og videobåndoptager
VHF/UHF
RF IN
Til antennen
RF
koaksialkabel
(leveret)
4
Til en stikkontakt i væggen
(AC 220 til 240 V vekselstrøm, 50 Hz)
Fjernsynets bagside
AV
Strømforsyningsledning
(vekselstrøm)(leveret)
Forbind først efter at alle andre
forbindelser er udført.
5
Fuldt monteret 21benet Scart-kabel
6
Blæser
RF
IN
RF
OUT
OUT
AV1 (TV)
PB
Y
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
RF
koaksialkabel
(leveret)
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Dette apparats bagpanel
2
Slut apparatet direkte til fjernsynet
Hvis du slutter apparatet via en AVvælger eller en videobåndoptager til
fjernsynet, vil videosignalet blive
påvirket af
ophavsretsbeskyttelsessystemerne og
det er ikke sikkert, at billedet vises
korrekt.
3
1
21-polet
Scartkabel
Antenne-kabel
AV OUT
Fjernsyn
Videobåndoptager
Dette apparat
Videobåndoptagerens bagside ≥Når der sluttes til et fjernsyn med en indbygget
videobåndoptager.
[Vælg]indstillingen]
Tilslut til indgangsterminalerne på fjernsynssiden, hvis der er
“AV2 Input” og “AV2 Connection” indstillinger i Setup menuen
både fjernsyns- og videobåndoptager-indgangsterminaler.
([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Connection”)
RF OUT
VHF/UHF
RF IN
B
Forbindelse af fjernsyn og digital/satellit-modtager eller dekoder
Til antennen
Antennekabel
1
VHF/UHF
RF IN
RF
koaksialkabel
(leveret)
RF
koaksialkabel
(leveret)
2
Til en stikkontakt i væggen
(AC 220 til 240 V vekselstrøm, 50 Hz)
Fjernsynets bagside
AV
Strømforsyningsledning
(vekselstrøm)(leveret)
Forbind først efter at alle andre
forbindelser er udført.
3
Fuldt monteret 21benet Scart-kabel
Blæser
5
RF
IN
RF
OUT
OUT
AV1 (TV)
Y
PB
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Dette apparats bagpanel
4
21-polet Scartkabel
RQT8438
8
92
Bagside på digital/
satellit-modtager eller
dekoder
AV OUT
[Vælg]indstillingen]
“AV2 Input” og “AV2 Connection” indstillinger i Setup menuen
([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Connection”)
Hvis du ønsker at få vist et andet program, som dette apparat er
ved at optage, mens du ser en dekodet udsendelse
Tryk på [0]i[ENTER]. (“DVD” vises på apparatets display.) Tryk igen
for at annullere. (“TV” vises på apparatets display.)
EH55 Da.book
Page 9
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Tilslutning med en HDMI (High Definition Multimedia Interface)-terminal
HDMI er den næste generation af grænseflader til digitale tjenester. Når man tilslutter til en HDMI-kompatibel DVD-optager, udsendes et
ukomprimeret digital lyd- og videosignal, og du vil høre højkvalitets digital audio og video ved hjælp af blot ét kabel. Hvis man tilslutter til et HDMIkompatibelt HDTV (High Definition Television), kan outputtet switches til 1080i eller 720p HD video.
≥Brug de HDMI-kabler, som har et HDMI-logo (som vist på omslaget).
Om HDAVI Control-funktion
TRIN 1 Tilslutning
Hvis man tilslutter til et Panasonic fjernsyn (VIERA) eller en modtager (forstærker), som er udstyret med HDAVI Control-funktionen, er
sammenkædede handlinger muligt. (➡ 28, Sammenkædede handlinger med TV’et [Betjening ved hjælp af HDMI (HDAVI ControlTM)/Q Link])
≥Ikke-kompatible HDMI-kabler kan ikke benyttes.
≥Det anbefales, at du anvender Panasonics HDMI-kabel.
Anbefalet delnummer: RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m), osv.
Tilslutning til et HDMI-kompatibelt fjernsyn
AV
Tilslutning til et Panasonic-fjernsyn (VIERA)
Hvis et 21-benet Scart-kabel tilsluttes, er følgende
funktioner tilgængelige.
≥Direkte fjernsynsoptagelse (➡ 28)
≥Visning af billeder fra en digital-/satellitmodtager
eller dekoder
(Her skal du sørge for at indstille
fjernsynsindgangen til “AV”).
Fjernsynets
bagside
HDMI IN
Fuldt monteret 21benet Scart-kabel
HDMI-kabel
HDMI AV OUT
RF
IN
RF
OUT
PB
Y
OUT
AV1 (TV)
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
AV2 (DECODER/EXT)
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Dette apparats bagpanel
[Vælg]indstillingen]
≥Sæt “Control with HDMI/Q Link” til “HDMI and Q Link”
([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Connection”).
(Standardindstilling er “HDMI and Q Link”.)
≥Sæt “Digital Audio Output” til “HDMI and Optical”
([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Connection”).
(Standardindstilling er “HDMI and Optical”.)
21-polet Scartkabel
AV OUT
Bagside på digital/satellit-modtager
eller dekoder
[Bemærk]
≥Hvis du tilslutter et fjernsyn, som ikke er kompatibelt med CPPM (Content Protection for Prerecorded Media), kan en kopibeskyttet DVD-Audio
ikke udsendes gennem HDMI-terminalen. Tilslut lydkablerne (rød, hvid) eller det 21-benede Scart-kabel§ til de tilsvarende terminaler.
≥Hvis du tilslutter et fjernsyn, som kun er kompatibelt med 2-kanals output, vil lyd med 3-kanals output blive nedmixet og udsendt som 2-kanals
output. (Ikke alle diske kan nedmixes).
≥Enheder, som er kompatible med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) ophavsretsbeskyttelse, der er udstyret med digital DVIinputterminal (computerskærme osv.):
Afhængigt af apparatet, vises billeder muligvis ikke korrekt eller slet ikke, hvis du tilslutter med et DVI/HDMI-koblingskabel. (Der udsendes ikke
lyd).
§
Kun når denne DVD-optager er tilsluttet et Panasonic TV (VIERA)
Tilslutning til et HDMI-kompatibelt fjernsyn og forstærker
Fjernsynets bagside
AV
HDMI IN
HDMI-kabel
Tilslutning til et Panasonic-fjernsyn
(VIERA) ➡ herover
Fuldt monteret 21benet Scart-kabel
HDMI IN
HDMI OUT
Forstærkerens
bagside
HDMI-kabel
[Vælg]indstillingen] ➡ herover
HDMI AV OUT
RF
IN
RF
OUT
Y
PB
OUT
AV1 (TV)
AV OUT
PR
AV4 IN
COMPONENT VIDEO OUT
AV2 (DECODER/EXT)
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Dette apparats bagpanel
[Bemærk]
≥Hvis du tilslutter med en forstærker, som ikke er kompatibel med CPPM (Content Protection for Prerecorded Media), kan kopibeskyttet DVDAudio ikke udsendes gennem HDMI-terminalen. Tilslut forstærkeren ved hjælp af et optisk, digitalt kabel eller lydkabler (rød, hvid).
RQT8438
9
93
EH55 Da.book
Page 10 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
TRIN 2 Indstillinger af kanalmodtagning og valg af skærmstørrelsesforhold
≥Hvis indstillingsmenuen for lande kommer frem på
fjernsynet.
Country
België
Belgique
Belgien
Danmark
España
DVD
Í DVD
TV
Í
Í
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
SELECT
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
Taltaster
SKIP
STOP
ENTER
RETURN
France
Italia
Nederland
Norge
Deutschland
Österreich
Portugal
Suomi
Sverige
Schweiz
Suisse
Svizzera
Others
CH
RETURN: leave
ENTER: access
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge landet, og tryk derefter på
[ENTER].
Auto-Setup starter. Dette tager ca. 8 minutter.
ShowView
DELETE
SLOW/SEARCH
PAUSE
Når opsætningen er udført, vises fjernsynets skærm for valg af
skærmstørrelsesforhold.
PLAY/x1.3
TV Aspect
PROG/CHECK
GUIDE
16:9 WIDE TV
16:9
GUIDE
3,4,2,1
ENTER
ENTER
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
4:3 TV
4:3
FUNCTIONS
Letterbox
SELECT
SUB MENU
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
SUB MENU
ENTER
RETURN
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
≥16:9: 16:9 bredformatfjernsyn
≥4:3: 4:3 skærmstørrelsesforhold-fjernsyn
[HDD] [RAM] Titler optages som de vises på skærmen.
[DVD-V] Video, som er optaget til en bredformat-skærm,
afspilles som Pan & Scan (med mindre dette er forbudt
af producenten af disken).
≥Letterbox:4:3 skærmstørrelsesforhold-fjernsyn
Widescreen-billedet er vises i letterbox-stil.
3
1
Tænd for fjernsynet og vælg det AV
input, der passer til forbindelserne til
dette apparat.
2
Tryk på [Í DVD] for at tænde for
apparatet.
Ved tilslutning til et fjernsyn, som er udstyret med Q Link-funktion
begynder downloading fra fjernsynet.
Download from TV
Pos
4
Download in progress. Please wait.
RETURN: to cancel
RETURN
Tuningspositionerne kan indlæses fra fjernsynet.
Automatisk ur-indstilling i dette apparat synkroniserer tiden når
en TV-kanal som udsender tid og dato-information er stillet på.
RQT8438
10
94
Tryk på [3, 4] for at vælge
skærmstørrelsesforhold, og tryk
dernæst på [ENTER].
Når fjernsynstype og skærmstørrelsesforhold er indstillet, vises
meddelelsen “Do you want to setup the GUIDE Plus+ system?”.
(Denne meddelelse kommer også frem i lande, hvor GUIDE
Plus+ systemet ikke er til rådighed. Klargøring er ikke muligt.)
≥Hvis du vil indstille GUIDE Plus+ systemet
Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på [ENTER].
Gå til trin 2 (➡ 11, GUIDE Plus+ systemindstillinger)
≥Hvis du ikke vil installere GUIDE Plus+ systemet, eller hvis du
bor i et land, hvor GUIDE Plus+-systemet ikke kan fås (➡ 11,
Om GUIDE Plus+-systemet)
Tryk på [2, 1] for at vælge “No” og tryk på [ENTER].
Fjernsynsbilledet kommer frem. Opsætningen er fuldført.
For at afbryde midtvejs
Tryk på [RETURN].
Page 11 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
GUIDE Plus+ systemindstillinger
Om GUIDE Plus+-systemet
GUIDE Plus+ systemet giver programinformation fra den
værtsstation, som vises på fjernsynet, i lighed med
fjernsynsoversigten i et ugeblad. Indstilling til optagelse af en
udsendelse er også nemt. Vælg ganske enkelt det ønskede
program fra den viste liste. Du kan også søge efter ønskede
programmer alfabetisk eller ved kun at vise programmerne i en vis
kategori.
Anvendelse af progressiv video
Du kan opnå progressiv video ved at forbinde dette apparats
COMPONENT VIDEO OUT-terminaler til et LCD/plasma-fjernsyn
eller en LCD-projektor, som er kompatibel med progressiv scanning.
1
2
GUIDE Plus+ systemet er til rådighed i de følgende lande:
Belgien/Frankrig/Holland/Italien/Schweiz/Spanien/
Tyskland/Østrig
3
(pr. ultimo februar 2006)
≥Det er ikke sikkert, at denne service er til rådighed i nogle
områder, selv i de ovennævnte lande.
≥Der kan være ændringer i serviceområderne.
4
[Bemærk]
Du skal fuldføre indstillingerne af kanalmodtagning (➡ 10) for at
installere GUIDE Plus+ systemet.
≥Klargøring af GUIDE Plus+ systemet vil ikke fungere, hvis uret
ikke er korrekt stillet.
≥Modtagelse af GUIDE Plus+ systemdata er kun mulig via
apparatets antenneindgang. Modtagelse af GUIDE Plus+ data
via eksternt forbundne satellitmodtagere eller digitale bokse er
ikke muligt.
Besøg den følgende hjemmeside og få mere information.
http://www.europe.guideplus.com
1
2
Tryk på [GUIDE].
Tryk på [3, 4] eller talknapperne for
at indtaste dit postnummer, og tryk
derefter på [ENTER].
5
6
Mens der er stoppet
TRIN 2 Indstillinger af kanalmodtagning og valg af skærmstørrelsesforhold
EH55 Da.book
Tryk på [FUNCTIONS].
Tryk på [3, 4] for at vælge “To
Others” og tryk på [ENTER].
Tryk på [3, 4] for at vælge “Setup”
og tryk på [ENTER].
Tryk på [3, 4] for at vælge
“Connection” og tryk på [1].
Tryk på [3, 4] for at vælge
“Progressive” og tryk på [ENTER].
Tryk på [3, 4] for at vælge “On” og
tryk på [ENTER].
Udgang bliver progressiv.
[Bemærk]
≥Når er forbundet til et almindeligt fjernsyn (CRT: Katodestrålerør)
eller et multisystem-fjernsyn, som anvender PAL-systemet, selv
hvis kompatibelt med progressiv-signaler, kan dette bevirke, at
progressiv output forårsager en del flimren. Deaktiver
“Progressive” hvis dette forekommer.
≥Billedet vises ikke korrekt, hvis du har tilsluttet til et ikkekompatibelt fjernsyn.
≥Der er ingen output fra COMPONENT VIDEO OUT-terminalerne,
hvis “AV1 Output” i Setup-menuen er sat til “RGB 1 (without
component)” eller “RGB 2 (without component)”.
Det kan tage op til 2 timer at installere GUIDE Plus+-systemet.
≥Hvis du vil indstille GUIDE Plus+ systemet
Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på [ENTER].
≥Hvis du ikke vil indstille GUIDE Plus+ systemet
Tryk på [2, 1] for at vælge “No” og tryk på [ENTER].
3
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [RETURN] flere gange.
En af følgende meddelelser vises
Bekræft meddelelsen på skærmen.
≥Hvis GUIDE Plus+ programlisten vises;
GUIDE Plus+ er downloaden fuldført.
≥Når meddelelsen “No Host Channel was detected. Please refer
to Operating Instructions.” vises;
GUIDE Plus+ systemet er ikke tilgængeligt.
Kontrollér værtskanalen for dit land.
([GUIDE]→[SUB MENU]→GUIDE Plus+“Setup”)
≥Når meddelelsen “Data download was unsuccessful. Next
download time slot will be at XX:XX.” vises;
For at downloade GUIDE Plus+-data skal du slukke for
apparatet på det tidspunkt, der vises på skærmen, eller
downloade dataene manuelt fra “Data Download” i Setupmenuen på samme tidspunkt.
([GUIDE]→[SUB MENU]→GUIDE Plus+“Setup”)
For at afbryde midtvejs
Tryk på [RETURN].
[Bemærk]
Hvis du får ny adresse, kan du optager disse oplysninger på et
senere tidspunkt ved opsætning af GUIDE Plus+-systemet
([GUIDE]→[SUB MENU]→GUIDE Plus+“Setup”).
RQT8438
11
95
EH55 Da.book
Page 12 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Optagelse af fjernsynsprogrammer
2
5
OPEN/CLOSE
EXT LINK
REC
DRIVE
SELECT
k1.3
1.3
CH
S VIDEO IN VIDEO IN L/MONO -AUDIO IN- R
DV IN
AV3
∫
3 1
DVD
TV
Í
1
Taltaster
Í
CH
3
Isæt helt.
SLOW/SEARCH
;
STOP
PAUSE
PLAY/x1.3
1
R
DIRECT NAVIGATO
SUB MENU
TIONS
FU N C
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
RETURN
S
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
4
Afhængig af den disktype du bruger til optagelse eller den
udsendelsestype du vælger, kan der være restriktioner for den titel,
du forsøger at optage.
≥[RAM] Det er ikke muligt at optage uden afbrydelse fra den ene side
til den anden på en dobbeltsidet disk. Det er nødvendigt at tage
disken ud og vende den.
≥[+RW] Du kan oprette en topmenu ved hjælp af “Create Top Menu”
(➡ 30). Optagelse eller redigering på disken kan muligvis slette
menuen. Hvis det sker, skal du oprette menuen igen.
[HDD]
≥Der kan optages op til 500 titler på HDD. (Hvis der optages
uafbrudt i længere tid, vil titlerne automatisk blive delt hver 8. time.)
[RAM] [-R] [-RW‹V›]
≥Der kan optages op til 99 titler på en disk.
[+R] [+RW]
≥Der kan optages op til 49 titler på en disk.
[SD]
≥Det er ikke muligt at optage på et kort.
Inden optagelse
≥Det er ikke muligt at optage til både HDD (harddiskdrev) og DVDdrev samtidigt.
≥Det er ikke muligt at optage digitale udsendelser, der tillader
“Engangsoptagelse” på DVD-R-, DVD-RW-, +R-, +RW- eller 8 cm
DVD-RAM-disks. Anvend HDD- eller CPRM-kompatible DVD-RAM.
≥Ved overspilning med høj hastighed til DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (DVD Video-format), +R, +R DL og +RW, efter at du har
optaget til HDD, sættes “Rec for High Speed Copy” til “On”, inden
optagelsen til HDD (➡ 13).
≥[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW] Programmer i 16:9 skærmstørrelsesforholdet
optages i 4:3 størrelsesforholdet.
Enten hovedlyden eller den sekundære lyd kan optages for
tosprogede udsendelser,
når
≥Der optages til DVD-R, DVD-RW (DVD Video-format), +R og +RW
≥Der optages lyd i LPCM
≥“Rec for High Speed Copy” er sat til “On” (➡ 13)
Det er nødvendigt at vælge lydoptagelsestypen inden optagelsen.
–Hvis der ikke tilsluttes eksternt udstyr
Vælg “M 1” eller “M 2” i “Bilingual Audio Selection” i Setupmenuen ([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→”Sound”).
–Hvis der er tilsluttet eksternt udstyr
Vælg “M 1” eller “M 2” på det eksterne udstyr.
RQT8438
12
96
Isættes med etiketten opad
og pilen pegende indad.
DELETE
CREATE
CHAPTER
AUDIO
≥Tryk på knappen igen for at lukke bakken.
≥Tag disken ud af kassetten, når du anvender en 8 cm DVD-RAM
eller en 8 cm DVD-R.
∫ Kassettedisk
Indsæt disks med
etiketten opad.
ShowView
GUIDE
5
HDD- eller DVD-indikatoren lyser på apparatets display.
2 Hvis du har valgt DVD-drevet
Tryk på [< OPEN/CLOSE] på hovedapparatet for
at åbne bakken og indsætte en disk.
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
PROG/CHECK
DIRECT
NAVIGATOR
3,4,2,1
ENTER
1 Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge HDD- eller DVD-drev.
AV
SKIP
∫
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
Forberedelse
≥Tænd for fjernsynet og vælg den videoindgang, der passer til
forbindelserne til dette apparat.
≥Tænd for dette apparat.
Automatisk funktion til valg af drev
[RAM] (Kun til diske med skrivespærren på kassetten sat til “PROTECT”)
[DVD-V] [DVD-A] [VCD] [CD]
≥Hvis apparatet optager til HDD’en eller stoppes, skifter det
automatisk til DVD-drevet, hvis der er isat en disk.
≥Hvis du tager en disk ud, og lukker diskbakken, vælges HDDdrevet automatisk.
3 Tryk på [W X CH] for at vælge kanalen.
Sådan vælges med talknapperne:
Eks.:
5:
[0] ➡ [5]
15:
[1] ➡ [5]
4 Tryk på [REC MODE] for at vælge
optageindstilling (XP, SP, LP eller EP).
≥For at optage lyd med brug af LPCM (kun XP-indstilling):
Sæt “Audio Mode for XP Recording” til “LPCM” i Setup menuen
([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Sound”).
5 Tryk på [¥ REC] for at starte optagelsen.
Optagelsen sker på fri plads på HDD’en eller disken. Data vil ikke
blive overskrevet.
≥Kanalen eller optageindstillingen kan ikke skiftes under
optagelsen. Det er muligt at skifte kanal eller optageindstilling
under pause, men optagelsen vil da blive som en separat titel.
≥Du kan optage, mens apparatet er i standby til en timeroptagelse,
men når optagelsestidspunktet til timeroptagelsen starter, stopper
en eventuel igangværende optagelse, og timeroptagelsen starter.
≥[HDD] [RAM] Du kan ændre den lyd, der modtages, ved at trykke
på [AUDIO] under optagelsen. (Påvirker ikke lydoptagelsen.)
For at holde pause i optagelse
Tryk på [;].
Tryk igen for at genoptage optagelsen.
Du kan også trykke på [¥ REC] for at begynde optagelsen igen.
(Titel deles ikke i separate titler.)
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på [∫].
≥Fra begyndelsen til slutningen af optagelsen kaldes en titel.
≥[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW] Det tager ca. 30 sekunder for apparatet at
fuldføre optagelsesstyringsinformation, efter at optagelse er afsluttet.
Hvis du vil afspille DVD-R, DVD-RW (DVD Video-format) og +R (optaget
med dette apparat) på andre DVD-afspillere, skal de finaliseres (➡ 30).
Efter optagelse
≥[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] For at kunne afspille en disk, som er
optaget på dette apparat eller en anden afspilningskilde, skal du
først finalisere disken (➡ 30).
Quick Start
1 sekund hurtigstart til optagelse & EPG-display
(Når du tilslutter til et TV ved brug af det 21-benede Scart-kabel,
komponent Video, Video eller S Video-terminaler).
Fra der tændes for apparatet, begynder optagelsen i løbet af cirka 1 sekund§,
efter at der er trykket på optageknappen (REC). Hvis der trykkes på GUIDEknappen, mens der er slukket for apparatet, vil den elektroniske programguide
(EPG) komme frem på mindre end 1 sekund (hurtigstart-funktion).
§Kun når der optages til HDD eller DVD-RAM
≥“Quick Start” er sat til “On” på leveringstidspunktet.
≥Afhængigt af fjernsynet eller den tilsluttede terminal, kan det tage
et øjeblik at få vist et skærmbillede.
[Bemærk]
Starten tager op til et minut, hvis:
–du afspiller en disk eller begynder optagelse til en anden disk
end en DVD-RAM.
–du vil udføre andre betjeninger.
–uret ikke er stillet.
EH55 Da.book
Page 13 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Optageindstillinger og cirka optagelsestider
Afhængig af indholdet, der bliver optaget, kan optagelsestiden være kortere end angivet.
(Tiderne i denne oversigt er omtrentlige).
HDD
(250 GB)
Optageindstilling
XP (Optageindstilling for
højkvalitetsbilleder)
SP (Standardoptageindstilling)
LP (Lang
optageindstilling)
EP (Ekstra lang
optageindstilling)§4
FR (Fleksibel
optageindstilling)§4
Enkeltsidet
(4,7 GB)
Dobbeltsidet§1
(9,4 GB)
DVD-R
DVD-RW
+R
+RW
(4,7 GB)
DVD-R DL§3
(8,5 GB)
+R DL§3
(8,5 GB)
55 timer
1 time
2 timer
1 time
1 time 45 min.
1 time 45 min.
111 timer
2 timer
4 timer
2 timer
3 timer 35 min.
3 timer 35 min.
222 timer
4 timer
8 timer
4 timer
7 timer 10 min.
7 timer 10 min.
443 timer
(333 timer§2)
8 timer
(6 timer§2)
16 timer
(12 timer§2)
8 timer
(6 timer§2)
14 timer 20 min.
(10 timer 45 min.§2)
Maks. 443 timer
Maks. 8 timer
Maks. 8 timer
for en side
Maks. 8 timer
14 timer 20 min.
Optagelse af fjernsynsprogrammer
DVD-RAM
Ca. 9 timer med
en videokvalitet
svarende til LPtilstand.
§1
Det er ikke muligt at optage uden afbrydelse fra den ene side til den anden på en dobbeltsidet disk.
Når “Recording time in EP mode” er sat til “EP (6 Hours)” i Setup menuen ([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Disc”→“Settings for Recording”).
Lydkvaliteten bliver bedre, når “EP (6 Hours)” anvendes end når “EP (8 Hours)” anvendes.
§3 Du kan ikke optage direkte til DVD-R DL og +R DL diske med dette apparat. Tabellen viser optagetiden under kopiering.
[+R]DL] Du kan ikke kopiere i EP-funktion.
§4 Når optagelse til HDD’en er i “EP” eller “FR (optagelser på 5 timer eller længere)” indstilling, kan du ikke udføre højhastighedsckopiering til +R,
+R DL eller +RW diske.
≥[RAM] Når der optages til DVD-RAM med anvendelse af “EP (8 Hours)” indstilling, er det ikke sikkert, at afspilning er mulig på DVD-afspillere,
som er kompatible med DVD-RAM. Anvend “EP (6 Hours)” indstillingen, hvis afspilning skal ske på andet udstyr.
§2
FR (Fleksibel optageindstilling)
Det er muligt at indstille FR (Fleksibel optageindstilling) under overspilning eller programmering af timeroptagelser.
Apparatet vælger automatisk en optagehastighed mellem XP og EP (8 Hours), der gør at optagelserne rummes på den tilbageværende diskplads
med den bedst mulige optagekvalitet.
Med for eksempel en 90 minutters optagelse til en ubrugt DVD-RAM, vil billedkvaliteten blive justeret til mellem “XP” og “SP”.
≥Når der optages til en HDD, vil billedkvaliteten automatisk blive justeret, så den passer nøjagtigt til en overspillet titel på en 4,7 GB disk.
≥Alle optageindstillinger fra XP til EP vises på displayet.
Specifikation af det tidspunkt, hvor
optagelsen skal stoppes – One-touch
optagelse
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Under optagelse
Tryk på [¥ REC] på hovedapparatet for at vælge
optagetiden.
≥Du kan specificere op til 4 timer senere.
≥Apparatets display skifter som vist herunder.
OFF 0:30 ""# OFF 1:00 ""# OFF 1:30 ""# OFF 2:00
^" Tæller (annuller) ,"" OFF 4:00 ,"" OFF 3:00 ,}
≥Denne virker ikke under timer-optagelser (➡ 14) eller under brug af
Flexible Recording (fleksibel optagelse).
≥Hvis du skifter kanal eller ændrer optagetilstand, mens optagelsen
er på pause, annulleres det tidspunkt, der er angivet for stop af
optagelsen.
≥Apparatet slukker automatisk på det tidspunkt, der er angivet for
stop af optagelse.
For at annullere
Tryk på [¥ REC] på hovedenheden flere gange, indtil tælleren vises.
≥Tidspunktet for stop af optagelsen annulleres, men optagelsen
fortsætter.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på [∫].
Optageindstillinger til
højhastighedskopiering
Når der kopieres i højhastighedsindstilling til DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL og +RW, efter at
der er optaget til HDD’en
Ved kopiering af en titel med højhastighedsindstilling til DVD-R osv.
skal “Rec for High Speed Copy” sættes til “On”, inden der optages
på HDD’en.
De følgende begrænsninger gælder imidlertid:
≥Når der optages tosprogede udsendelser, kan enten hovedlyden
eller den sekundære lyd optages.
–Hvis der ikke tilsluttes eksternt udstyr
Vælg “M 1” eller “M 2” i “Bilingual Audio Selection” i Setup
menuen ([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→”Sound”).
–Hvis der er tilsluttet eksternt udstyr
Vælg “M 1” eller “M 2” på det eksterne udstyr.
≥Selv programmer i 16:9 (bredformat) skærmstørrelsesforholdet
optages i 4:3 størrelsesforholdet.
1 Mens der er stoppet
Tryk på [FUNCTIONS].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “To Others” og tryk
på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “Setup” og tryk på
[ENTER].
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Disc” og tryk på [1].
5 Tryk på [3, 4] for at vælge “Settings for
Recording” og tryk dernæst på [ENTER].
6 Tryk på [3, 4] for at vælge “Rec for High Speed
Copy” og tryk dernæst på [ENTER].
7 Tryk på [3, 4] for at vælge “On” og tryk på [ENTER].
8 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på [ENTER].
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [RETURN] flere gange.
Start af optagelsen
≥Optagelse af fjernsynsprogrammer (➡ 12)
≥Timer-optagelse (➡ 14)
[Bemærk]
Hvis du ikke vil kopiere titler i højhastighedsfunktion til DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video-format), +R, +R DL og +RW, indstil
“Rec for High Speed Copy” til “Off”.
RQT8438
13
97
EH55 Da.book
Page 14 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Optagelse af fjernsynsprogrammer
Vi henviser til kontrolreferencen på side 12.
Afspilning mens der optages
[HDD] [RAM]
Afspilning fra begyndelsen af den titel, du er ved at
optage —Chasing-afspilning
Tryk på [1] (PLAY) under optagelsen.
Der er ingen lyd under søgning frem eller tilbage.
For at stoppe afspilning
Tryk på [∫].
Sådan stoppes optagelsen
2 sekunder efter afspilningen stopper, tryk på [∫].
For at stoppe timer-optagelse
2 sekunder efter afspilningen stopper
1 Tryk på [∫].
2 Tryk på [2, 1] for at vælge “Stop Recording” og tryk på
[ENTER].
Afpilning af en titel, der lige er blevet optaget, under
optagelse —Samtidig optagelse og afspilning
≥Du kan også skifte drev og afspille under optagelse. Tryk på
[DRIVE SELECT].
1
2
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR] under
optagelsen.
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
titlen, og tryk på [ENTER].
≥Der er ingen lyd under søgning frem eller tilbage.
For at stoppe afspilning
Tryk på [∫].
For at forlade Direct Navigator skærmen
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
Sådan stoppes optagelsen
Efter at afspilningen er stoppet
1 Tryk på [DIRECT NAVIGATOR] for at afslutte skærmen.
2 Hvis optagelsen sker på det andet drev
Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge optagedrevet.
3 Tryk på [∫].
For at stoppe timer-optagelse
Efter at afspilningen er stoppet
1 Tryk på [DIRECT NAVIGATOR] for at afslutte skærmen.
2 Hvis optagelsen sker på det andet drev
Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge optagedrevet.
3 Tryk på [∫].
4 Tryk på [2, 1] for at vælge “Stop Recording” og tryk på
[ENTER].
[Bemærk]
“Chasing-afspilning” og “Samtidig optagelse og afspilning” kan kun
udføres med programmer med samme kodningssystem (PAL/
NTSC).
Timer-optagelse
Vi henviser til kontrolreferencen på side 7.
Se bemærkningerne “Inden optagelse” (➡ 12).
Afhængig af den disktype du bruger til optagelse eller den
udsendelsestype du vælger, kan der være restriktioner for den titel,
du forsøger at optage.
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
≥Du kan indtaste op til 32 programmer i op til en måned forud.
(Hvert daglige eller ugentlige program tæller for ét program).
Forberedelse
≥Tænd for fjernsynet og vælg den videoindgang, der passer til
forbindelserne til dette apparat.
≥Hvis du optager til DVD, skal du sætte end disk i, som kan
anvendes til optagelse (➡ 12).
≥Sørg for, at urets indstillinger er korrekte ([FUNCTIONS]→
“To Others”→“Setup”→“Others”→“Clock”).
Anvendelse af GUIDE Plus+ systemet
til udførelse af timeroptagelser
Du kan udføre timeroptagelser ved ganske enkelt at vælge det
ønskede program fra fjernsynsprogramlisten.
Inden GUIDE Plus+ systemet anvendes
≥Fjernsynsprogramlisten vises ikke umiddelbart, efter at du har
anskaffet dette apparat.
≥Du skal først fuldføre den indledende klargøring af GUIDE Plus+
systemet.
Der henvises til “GUIDE Plus+ systemindstillinger” (➡ 11) for
yderligere oplysninger.
1 Tryk på [GUIDE].
2 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge programmet.
3 Tryk på [ENTER].
≥Bekræft programmet, og foretag rettelser, hvis det er
nødvendigt, med brug af [3, 4, 2, 1] (➡ 15, Manuel
programmering af timeroptagelser, trin 3).
≥Hvis “-- ---” kommer frem i “Name” spalten, kan timeroptagelse
ikke indstilles. Tryk på [3, 4] for at vælge den ønskede
programposition. Efter at have indtastet informationen for en
fjernsynsstation, bliver den lagret i apparatets hukommelse.
4 Tryk på [ENTER].
Indstillingerne lagres, og timerprogrammet er aktiveret.
15.7. Tue 15:05
Landscape
15.7. Tue
Prog. Type
All Types
Gilmore girls
16:05~17:05
Time:
15:00
15:30
16:00
16:30
ARD Ta... Abenteuer... FFliege-Die Talkshow
ZDF ... Derrick Heute in ... Bianca-Wege...
Timerikon
“F” lyser på apparatets display som indikering af, at standby til
timeroptagelse er aktiveret.
Timer
Recording
No. Name
F 01
ARD
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
12:56:00 15. 7. TUE
Date
Start
VPS Drive
HDD
Stop DVD Mode PDC space
20:00 HDD SP OFF OK
15. 7. TUE 19:00
New Timer Programme
Kontrollér for at sikre, at
“OK” vises.
Gentag trinene 2–4 for at programmere andre optagelser.
[Bemærk]
≥Hvis “NTSC” er valgt for “TV System” ([FUNCTIONS]→
“To Others”→“Setup”→“Connection”), kan GUIDE Plus+-systemet
ikke anvendes.
≥Sådan annulleres optagelsen, når den allerede er begyndt (➡ 15)
≥Sådan ophæves optagelsesstandby på apparatet (➡ 15)
RQT8438
14
98
Page 15 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Brug af SHOWVIEW numre til timeroptagelser
Indtastning af SHOWVIEW tal er en nem måde at bruge timeroptagelser.
Du kan finde numrene i TV-optagelseslisterne i aviser og blade.
1 Tryk på [ShowView].
2 Tryk på talknapperne for at indtaste SHOWVIEW
nummeret.
Tryk på [2] for at gå tilbage og rette et ciffer.
3 Tryk på [ENTER].
≥Bekræft programmet, og foretag evt. rettelser ved brug af
[3, 4, 2, 1] (➡ herunder, trin 3).
≥Hvis “-- ---” kommer frem i “Name” spalten, kan timeroptagelse
ikke indstilles. Tryk på [3, 4] for at vælge den ønskede
programposition. Efter at have indtastet informationen for en
fjernsynsstation, bliver den lagret i apparatets hukommelse.
4 Tryk på [ENTER].
Indstillingerne lagres, og timerprogrammet er aktiveret.
Timerikonet vises i venstre kolonne.
Timer
Recording
Remain
No. Name
F 01
Timerikon
ARD
Date
15. 7. TUE
New T
“F” lyser på apparatets display som indikering af, at standby til
timeroptagelse er aktiveret.
Timer
Recording
No. Name
F 01
ARD
Remain
Date
HDD 30:24 SP
Start
DVD 1:58 SP
12:56:00 15. 7. TUE
VPS Drive
HDD
Stop DVD Mode PDC space
15. 7. TUE 19:00 20:00 HDD SP OFF
New Timer Programme
OK
Kontrollér for at sikre, at
“OK” vises.
Gentag trinene 1–4 for at programmere andre optagelser.
≥Sådan annulleres optagelsen, når den allerede er begyndt
(➡ hojre)
≥Sådan ophæves optagelsesstandby på apparatet (➡ hojre)
Manuel programmering af timeroptagelser
1 Tryk på [PROG/CHECK].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “New Timer
Programme” og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [1] for at flytte gennem posterne, og
skift post med [3, 4].
≥Hold [3, 4] nede for at ændre Start (starttidspunkt) og Stop
(sluttidspunkt) i intervaller på 30 minuter.
≥Du kan også indstille Name (programposition/TVstationsnavn), Date, Start (starttidspunkt), og Stop
(sluttidspunkt) med talknapperne.
≥Date
Dags dato op til én måned senere minus
[. Dato:
én dag
l ;:
l Daglig
l programmering:SUN-SAT>MON-SAT>MON-FRI
l ;:
a. Ugentlig
programmering:SUN>--->SAT
≥Du kan også trykke på [DRIVE SELECT] for at vælge optagedrevet.
Når optagedrevet er “DVD” og programmet kan ikke
rummes, vil optagedrevet automatisk blive ændret til “HDD”
(➡ hojre, Afhjælpningsoptagelse).
≥Du kan også trykke på [REC MODE] for at ændre
optagelsesindstillingen.
≥VPS/PDC
ON!)OFF (– – –)
Hvis sendestationen ikke sender VPS/PDC signaler, vises “jjj” i
menuen for programmering af timeren under “VPS/PDC”.
≥[HDD] RENEW (Automatisk fornyelsesoptagelse) (➡ hojre)
ON!)OFF
≥Programme Name
Tryk på [2, 1] for at vælge “Programme Name” og tryk på [ENTER].
4 Tryk på [ENTER].
Gentag trinene 2–4 for at programmere andre optagelser.
≥Sådan annulleres optagelsen, når den allerede er begyndt
(➡ hojre)
≥Sådan ophæves optagelsesstandby på apparatet (➡ hojre)
Sådan annulleres optagelsen, når den
allerede er begyndt
1 Når apparatet er tændt, skal du
trykke på [DRIVE SELECT] for at vælge optagedrevet, og
derefter trykke på [∫].
2 Tryk på [2, 1] for at vælge “Stop Recording” og tryk på
[ENTER].
Hvis du stopper en timeroptagelse, annulleres den. Men hvis du
har fastsat en ugentlig eller daglig timeroptagelse, starter
optagelsen fra næste gang timerafspilningen er sat til.
Optagelse af fjernsynsprogrammer/Timer-optagelse
EH55 Da.book
Sådan ophæves optagelsesstandby på
apparatet
≥Selv når der er slukket for dette apparat, kan du vise
timeroptagelisten ved at trykke på [PROG/CHECK].
1 Tryk på [PROG/CHECK].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge program, og tryk derefter på den
“Røde” knap.
≥Timerikonet “F” forsvinder fra timeroptagelisten.
≥Du kan ikke annullere standbyfunktionen til en timeroptagelse,
hvis blot ét timerikon “F” stadig er på timeroptagelisten.
≥Tryk på den “Røde” knap igen for at aktivere standbyfunktionen
til timeroptagelse.
Ændr, rediger eller slet et program
≥Selv når der er slukket for dette apparat, kan du vise
timeroptagelisten ved at trykke på [PROG/CHECK].
≥For at ændre et program
Tryk på [3, 4] for at vælge programmet, og tryk på [ENTER].
(➡ venstre, Manuel programmering af timeroptagelser, trin 3)
≥For at slette et program
Tryk på [3, 4] for at vælge programmet, og tryk på [¢].
Du kan også slette et program, hvis du gør følgende
1 Tryk på [3, 4] for at vælge programmet, og tryk på
[SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Delete” og tryk på [ENTER].
≥For at forlade listen over timeroptagelser
Tryk på [PROG/CHECK].
Programmer, som ikke kunne optages, slettes fra
timeroptagelseslisten klokken 04 to dage senere.
Afhjælpningsoptagelse
Når optagedrevet er “DVD” og der ikke er tilstrækkelig
tilbageværende plads, skifter optagelsen automatisk til “HDD”. Hvis
der ikke er nogen disk i bakken eller hvis der ikke kan optages på
disken eller timeroptagelsen begynder under overspilning, vil
optagedrevet blive ændret til HDD.
≥Den direkte navigatør (Direct Navigator) viser, hvilke programmer
der blev afhjælpnings-optaget (“ ” vises) (➡ 16).
≥Hvis den tilbageværende tid på HDD er utilstrækkelig, vil så meget
som muligt af programmet blive optaget på HDD.
≥Afhjælpningsoptagelse aktiveres ikke, når programmet optages
med VPS/PDC og det forlænges, så det ikke længere kan rummes
på disken.
Automatisk fornyelsesoptagelse
[HDD]
Hvis du gentagne gange optager et program på HDD hver dag eller
hver uge med brug af timeroptagelse, vil apparatet optage det nye
program over det gamle.
Denne funktion kan kun anvendes, når ugentlig eller daglig
optagelse er valgt.
1 Tryk på [PROG/CHECK].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge programmet, og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [2, 1] for at vælge “RENEW” kolonnen.
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “ON” og tryk på [ENTER].
[Note]
≥Hvis et program, som er indstillet til Automatisk
fornyelsesoptagelse, er beskyttet eller under afspilning fra HDD’en
eller under kopiering, overskrives programmet ikke. I stedet
gemmes programmet, som er indstillet til optagelse, som et
separat program, og dette program er det eneste, som overskrives,
når den næste Automatisk fornyelsesoptagelse finder sted.
≥Afspilningslister ud fra programmer, der er indstillet til Automatisk
fornyelsesoptagelse, slettes sammen med den automatiske fornyelse.
≥Hvis der ikke er plads nok på HDD’en, bliver programmet muligvis
ikke helt optaget.
RQT8438
15
99
EH55 Da.book
Page 16 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Afspilning af optaget videomateriale/Afspilning af kun-afspilning disks
2 [HDD] [RAM]
Tryk på den “Rød” knap for at vælge “VIDEO”.
Vi henviser til kontrolreferencen på side 7.
Programmer i 16:9 skærmstørrelsesforholdet optages i 4:3
størrelsesforholdet i følgende tilfælde.
–Hvis du har optaget til HDD’en eller en DVD-RAM og “Rec for
High Speed Copy” var sat til “On” i Setup-menuen.
–Hvis du har optaget eller kopieret til en DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (DVD Video-format), +R, +R DL eller +RW.
Det er muligt at justere visningsfunktionen på TV-apparatet. Vi
henviser til fjernsynets betjeningsvejledning.
Forberedelse
≥Tænd for fjernsynet og vælg den videoindgang, der passer til
forbindelserne til dette apparat.
≥Tænd for dette apparat.
1
Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge
HDD- eller DVD-drevet.
HDD- eller DVD-indikatoren lyser på apparatets display.
≥Det er muligt at se afspilning fra et drev, mens der optages til
et andet (redigering er ikke muligt).
2
Hvis du har valgt DVD-drevet
Tryk på [< OPEN/CLOSE] på
hovedapparatet for at åbne bakken og
indsætte en disk.
≥Tryk på knappen igen for at lukke bakken.
≥Tag disken ud af kassetten, når du anvender en 8 cm DVDRAM eller en 8 cm DVD-R.
≥Isæt disk (➡ 12)
Automatisk funktion til valg af drev (➡ 12)
3
DIRECT NAVIGATOR
007
≥Når du anvender kassettedisks med skrivespærren i
spærrestillingen (➡ 29), vil afspilningen automatisk
begynde, når disken sættes i apparatet.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
1 Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
VIDEO
HDD
007
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10. SAT
---
Previous
RETURN
Select
Title View
HDD
No.
001
002
003
004
005
006
007
008
---
Rec time
0:52(SP)
---
Page 02/02
S SUB MENU
DIRECT NAVIGATOR
---
008
---
ENTER
≥Table Display
PICTURE
Name
ARD
ZDF
AV2
ARD
AV2
ZDF
ARD
ARD
Next
Previous
PICTURE
Man kan også vælge titler med talknapperne.
Eks.: [HDD]
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
5:
[0] ➡ [0] ➡ [5]
5:
[0] ➡ [5]
15:
[0] ➡ [1] ➡ [5]
15:
[1] ➡ [5]
115:
[1] ➡ [1] ➡ [5]
For at forlade skærmen
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
Ikoner på Direct Navigator-skærmen
[
Optagelse i gang.
Beskyttet titel.
Titel som ikke blev optaget pga. kopibeskyttelse
(Digitale udsendelser etc.)
t
Titel kan ikke afspilles
(Når en titel overspilles til HDD eller hvis dataen er
ødelagt etc.)
Titler, som er blevet omdirigeret til HDD
(➡ 15, Afhjælpningsoptagelse)
VIDEO
(NTSC)
(PAL)
Optaget titel bruger et kodesystem, der er forskellig
fra det TV-system, der i øjeblikket er valgt på
apparatet.
≥Skift “TV System” indstillingen på dette apparat, så
den passer ([FUNCTIONS]→
“To Others”→“Setup”→“Connection”).
∫ Når en menuskærm kommer frem på
fjernsynsskærmen
Valg af optagne programmer (titler) til afspilning—
Direct Navigator
Title View
VIDEO
---
Titel med “engangsoptagelse” begrænsning
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Afspilningen starter fra den senest optagede titel.
[DVD-V] [DVD-A] [CD] [VCD] og MP3
Afspilningen starter fra begyndelsen af disken.
DivX
DivX Menuskærmen vises
DIRECT NAVIGATOR
008
3 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge titlen, og tryk
på [ENTER].
Tryk på [1] (PLAY).
≥Thumbnail Display
Title View
HDD
PICTURE
Date Day Time Name of title
26. 9. FRI 13:30
27. 9. SAT 12:15
3. 10. FRI 20:00
3. 10. FRI 22:05
4. 10. SAT 16:10
10.10. FRI 9:25
10.10. FRI 13:30
11.10. SAT 21:00
[DVD-V] [DVD-A]
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge et element, og tryk på
[ENTER].
Nogle elementer kan også vælges ved brug af talknapperne.
[VCD]
Tryk på talknapperne for at vælge elementet.
Eks.: 5:
[0] ➡ [5]
15:
[1] ➡ [5]
≥For at vende tilbage til menu-skærmen
[DVD-V] Tryk på [DIRECT NAVIGATOR] eller [SUB MENU].
[DVD-A] Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
[VCD] Tryk på [RETURN].
Page 01/01
Next
ENTER
RETURN
S SUB MENU
Select
Ændring af udseendet af Direct Navigator
1 Tryk på [SUB MENU] mens Thumbnail Display vises.
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Table Display” og tryk på
[ENTER].
≥Det sidst anvendte display-udseende bevares, selv efter at der
er slukket for apparatet.
Betjening under afspilning
Stop
Tryk på [∫].
Den position, hvor der stoppedes, gemmes i hukommelsen.
Genoptag afspilningsfunktion
Tryk på [1] (PLAY) for at begynde igen fra denne position.
Stoppet position
≥Hvis [∫] trykkes flere gange, ryddes positionen.
≥Positionen ryddes, hvis bakken åbnes.
≥[DVD-A] [CD] [VCD] og MP3/DivX: Positionen ryddes, hvis apparatet slukkes.
RQT8438
16
100
Pausestop
Tryk på [;].
Tryk igen på [;] eller [1] (PLAY) for at genoptage afspilningen.
(Fortsættes på næste side)
EH55 Da.book
Page 17 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Betjening under afspilning
(fortsat)
Søg
Tryk på [6] eller [5].
Spring over
Tryk under afspilning eller pause på [:] eller [9].
Afspilning af optaget videomateriale/Afspilning af kun-afspilning disks
≥Hastigheden øges i op til 5 trin. ([+R] [+R]DL] [+RW] op til 3 trin)
≥Tryk på [1] (PLAY) for at genoptage afspilningen.
≥Lyd høres mens der søges fremad i første niveau.
[DVD-A] (undtagen spillefilmsekvenser) [CD] og MP3: Lyd høres i alle niveauer af søgningen.
DivX: Lyd høres ikke i alle søgningsniveauer.
≥Afhængigt af disken, er det ikke sikkert, at søgning fremad er mulig.
Gå direkte til den titel, det kapitel eller det spor, du vil afspille.
≥Hvert tryk forøger antal af spring.
≥DivX: Kun tilbage [:].
Starter fra en
valgt titel
Tryk på talknapperne.
Afspilning begynder fra den valgte titel, kapitel eller spor.
≥[HDD]
Eks.: 5: [0] ➡ [0] ➡ [5]
15: [0] ➡ [1] ➡ [5]
≥MP3 og JPEG/TIFF
Eks.: 5: [0] ➡ [0] ➡ [0] ➡ [5]
15: [0] ➡ [0] ➡ [1] ➡ [5]
≥[DVD-A] Vælger grupper
I stopindstilling (pauseskærmen vises på fjernsynet ➡ hojre)
Indtast et 1-cifret tal
Eks.: 5: [5]
≥Andre disks (sporet kan vælges med DVD-Audio.)
Indtast et 2-cifret tal
Eks.: 5: [0] ➡ [5]
15: [1] ➡ [5]
≥Dette virker kun når der er stoppet (pauseskærm vises på fjernsynsskærmen ➡ herover) på visse disks.
≥[VCD] (med afspilningskontrol)
Hvis du trykker på talknapperne i stopindstilling (ovenstående pauseskærm vises på fjernsynsskærmen), kan du
annullere PBC. (Forløbet spilletid kommer frem på apparatets display.)
Quick View
Hold [1] (PLAY/a1.3).
[HDD] [RAM]
Afspilningshastigheden er hurtigere end normalt.
≥Tryk igen for at vende tilbage til normal hastighed.
Slow-motion
Tryk i under pausestop på [6] eller [5].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL]
[-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
[DVD-V]
[DVD-A] (Kun
spillefilmdele)
[-RW‹VR›] [VCD]
Hastigheden øges i op til 5 trin.
≥Tryk på [1] (PLAY) for at genoptage afspilningen.
≥[VCD] Kun fremad [5].
≥Apparatet holder pause, hvis slow-motion afspilning fortsættes i cirka 5 minutter (undtagen [DVD-V] [DVD-A] [VCD]).
Billede for
billede
Tryk, mens der holdes pause, på [2] (2;) eller [1] (;1).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL]
[-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
[DVD-V]
[DVD-A] (Kun
spillefilmdele)
[-RW‹VR›] [VCD]
Overspring af
specificeret tid
(Time Slip)
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL]
[-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Manuelt
overspring
Hvert tryk viser det næste billede.
≥Hold inde for at skifte i frem- eller tilbage-retning.
≥Tryk på [1] (PLAY) for at genoptage afspilningen.
≥[VCD] Kun fremad [1] (;1).
1 Tryk på [TIME SLIP].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge tiden, og tryk
på [ENTER].
Afspilning springer den angivne tid over.
≥Ved hvert tryk på [3, 4], øges tiden [3] eller mindskes
[4] med intervaller på 1 minut. (Hold inde i 10 minutters
intervaller.)
-5 min
Dette forsvinder
automatisk efter ca. 5
sekunder. For at få vist
skærmbilledet igen
skal du trykke på
[TIME SLIP] en gang
til.
Tryk på [MANUAL SKIP].
Ved hvert tryk begynder afspilningen igen ca. 30 sekunder senere.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL]
[-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Create Chapter
Tryk på [CREATE CHAPTER].
(➡ 20, Titel/Kapitel)
[HDD] [RAM]
Kapitler deles på det punkt, hvor der trykkes.
≥Tryk på [:, 9] for at springe frem til starten på et kapitel.
≥Det er ikke muligt at lave kapitler under EXT LINK standby.
RQT8438
17
101
EH55 Da.book
Page 18 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Afspilning af still-billeder (JPEG/TIFF)
Vi henviser til kontrolreferencen på side 7.
Afspilning af still-billeder
[HDD] [RAM] [-R] [CD] [SD]
≥Der kan anvendes SD-memorykort med kapacitet fra 8 MB til 2 GB (➡ 5).
≥Du kan afspille still-billeder, som er optaget på en DVD-R eller
CD-R/CD-RW på en PC.
≥Du kan ikke afspille still-billeder under optagelse eller kopiering.
≥Isætning og fjernelse af et SD-kort (➡ 5)
Når apparatet er stoppet, isættes kortet i kortindstikssprækken, og
menuen (➡ herunder) vises automatisk.
Tryk på [3, 4] for at vælge “Album View”, og tryk derefter på
[ENTER] for at få vist skærmbilledet Album View som vist under trin 2.
Nyttige funktioner under afspilning af
still-billeder
Start Slide
Show
Slide Show
Setting
SD Card
Album View
Copy Pictures (JPEG)
Copy Video (MPEG2)
SELECT
RETURN
ENTER
1 Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge HDD-, DVDeller SD-drevet.
Indikatoren lyser på apparatets display.
2 Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
≥[HDD] [RAM] [SD]
DIRECT NAVIGATOR Album View
HDD
001
1. 1. 06 Total 5
Date: 1. 1.2006
---
S
≥Ændring af displaytiden
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Slide Show
Setting” i trin 2, og tryk på [ENTER].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Display interval”.
3 Tryk på [2, 1] for at vælge den ønskede tid
(0–30 sekunder) og tryk derefter på [ENTER].
≥Repeat Play
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Slide Show
Setting” i trin 2, og tryk på [ENTER].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Repeat Play”.
3 Tryk på [2, 1] for at vælge “On” eller “Off”
og tryk på [ENTER].
Album View-skærmbilledet
Optagelsesdatoen for
det første billede i
albummet/antal billeder/
albumnavn.
---
Page 01/01
Previous
RETURN
PICTURE
1. 2. 06 Total 3
Date: 1. 2.2006
---
ENTER
VIDEO
---
002
Slide Show
SUB MENU
Next
Press ENTER to show
pictures.
Afhængigt af digitalkameraet, redigeringssoftwaren på PC’en
osv. vises oplysningerne om optagelsesdatoen muligvis ikke. I
sådanne tilfælde vises datoen som [--.--.--].
[HDD] [RAM] Hvis “VIDEO” er valgt, skaldu trykke på “Grøn”knappen for at vælge “PICTURE”.
Rotate
Under afspilning
1 Tryk på [SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Rotate
RIGHT” eller “Rotate LEFT” og tryk på
[ENTER].
≥Information om rotation vil ikke blive bevaret.
–[-R] [CD] Still-billeder
–Når disk eller album er beskyttet
–Når der afspilles på andet udstyr
–Når der kopieres billeder
≥Hvis du fjerner SD-kortet, mens
DIRECT NAVIGATOR skærmbilledet vises,
lagres billedets rotationsoplysninger muligvis ikke
korrekt. Fjern SD-kortet, efter at du har er gået ud
af DIRECT NAVIGATOR skærmbilledet.
Zoom in
Zoom out
Under afspilning
1 Tryk på [SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Zoom in” og
tryk på [ENTER].
≥For opnå billedets oprindelige størrelse igen,
skal du trykke på [3, 4] for at vælge “Zoom
out” i trin 2 og derefter trykke på [ENTER].
≥Når der zoomes ind, kan billedet blive skåret af.
≥Information om forstørrelse vil ikke blive
bevaret.
≥“Zoom in/Zoom out” funktionen er kun mulig med
still-billeder, som er mindre end 640 k480 pixler.
Properties
Under afspilning
Tryk to gange på [STATUS].
Afslutning af billedegenskabsskærmen
Tryk på [STATUS].
≥[-R] [CD]
JPEG Menu
CD(JPEG)
Folder
Picture (JPEG) View
103__DVD
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
----
----
----
Previous
Page 001/001
Picture (JPEG) Viewskærmbilledet
Next
ENTER
RETURN
(➡ Gå til trin 4)
Ikoner på Direct Navigator-skærmen
Billed- og mappebeskyttet.
Billede. i hvilket antallet af udskrifter er indstillet
(DPOF) (➡ 24).
Flergangsredigering
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge “Previous” eller “Next” og tryk
på [ENTER].
≥Du kan også trykke på [:, 9] for at få vist andre billeder.
Valg af still-billeder i en anden mappe ➡ hojre
3 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge albummet, og
tryk dernæst på [ENTER].
Det er også muligt at vælge albummer med talknapperne.
Eks.:
5:
[0] ➡ [0] ➡ [5]
15: [0] ➡ [1] ➡ [5]
115: [1] ➡ [1] ➡ [5]
≥Tryk på [2, 1] for at vælge det forrige eller det næste album.
4 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge still-billede,
og tryk på [ENTER].
Det er også muligt at vælge still-billeder med talknapperne.
Eks.:
5:
[0] ➡ [0] ➡ [0] ➡ [5]
115: [0] ➡ [1] ➡ [1] ➡ [5]
15: [0] ➡ [0] ➡ [1] ➡ [5]
1115: [1] ➡ [1] ➡ [1] ➡ [5]
≥Tryk på [2, 1] for at vise det forrige eller det næste still-billede.
≥Nyttige funktioner under afspilning af still-billeder (➡ hojre)
RQT8438
18
102
For at vende tilbage til Album View skærmen eller Picture
(JPEG) View skærmen
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
Du kan vise still-billeder et ad gangen med et
konstant interval.
[HDD] [RAM] [SD]
1 Mens Album View skærmen vises,
skal du trykke på [3, 4, 2, 1] for at
vælge albummet.
2 Tryk på [1] (PLAY).
Du kan også starte et dias-show ved at følge
nedenstående trin.
Mens Album View skærmen vises
1 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge det
ønskede album, og tryk dernæst på
[SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Start Slide
Show” og tryk på [ENTER].
[-R] [CD]
Mens Picture (JPEG) View skærmen vises
1 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
“Folder” og tryk på [SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Start Slide
Show” og tryk på [ENTER].
∫ Valg af still-billeder i en anden mappe
[RAM] [SD]
For at skifte til en anden, højere mappe
(Kun hvis et større antal højere mapper genkendes)
1 Mens Album View skærmen vises
Tryk på [SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Select Folder” og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [2, 1] for at vælge den højere mappe, og tryk på
[ENTER].
[-R] [CD]
1 Mens Picture (JPEG) View skærmen vises
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge “Folder” og tryk på [ENTER].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge mappe, og tryk på [ENTER].
EH55 Da.book
Page 19 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Delete Navigator
Still-billeder (JPEG/TIFF§1)
Afspillelige [HDD] [RAM] [-R] [CD] [SD]
diske og
kort
Filformat
Filformat: JPEG, TIFF (non-komprimeret RGB
kompakt format)
≥Filer skal have filnavnstilføjelsen “.jpg”, “.JPG”, “.tif”
eller “.TIF”.
Antal pixler 34k34 til 6144k4096
(Subsampling er 4:2:2 eller 4:2:0)
Antal
mapper
Antal filer
MOTION
JPEG
§1
§2
[-R] [CD] Maks. antal genkendelige mapper:300 mapper
(inklusive rodmappen)
[HDD] [RAM] [SD] Dette apparat kan håndtere op til 300
mapper (inklusive højere mapper).
[-R] [CD] Maks. antal genkendelige filer§2:3000 filer
[HDD] [RAM] [SD] Dette apparat kan håndtere op til 3000
filer
Vi henviser til kontrolreferencen på side 7.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [SD]
(Du kan ikke slette elementer på finaliserede diske).
≥En titel eller et billede kan ikke gendannes, når den eller det er
slettet. Vær helt sikker, før du fortsætter.
≥Det er ikke muligt at slette under optagelse eller kopiering.
Tilgængelig diskplads efter sletning
≥[HDD] [RAM] [SD] Hvis du sletter en optaget titel (eller et stillbillede), bliver den slettede plads tilgængelig for en ny
optagelse.
≥[-RW‹V›] [+RW] Den tilgængelige optageplads øges kun, når den
sidste optagede titel er slettet.
≥[-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Den tilgængelige plads øges ikke, selv
efter indholdet er slettet.
Brug DELETE Navigator for at slette
1
Mens der er stoppet
2
Tryk på [FUNCTIONS].
Tryk på [3, 4] for at vælge “Delete”
og tryk på [ENTER].
understøttes ikke
Operationstiden kan vare et stykke tid, når der afspilles stillbilleder af TIFF-format, eller hvis der er mange filer og/eller
mapper, er det ikke sikkert, at alle filer vises eller afspilles.
Det totale antal genkendelige filer, inklusive MP3, JPEG, DivX og
andre filtyper, er 4000.
[HDD] [RAM] For at skifte til den anden visning
Tryk på “Grøn”-knappen for at vælge “PICTURE”.
Tryk på den “Rød” knap for at vælge “VIDEO”.
3
Hvis du vil slette en titel:
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
titlen, og tryk på [ENTER].
[-R] [CD]
≥Kompatible formater: ISO9660 niveau 1 eller 2 (undtagen udvidede
formater) og Joliet
≥Dette apparat er kompatibelt med multi-session, men læsning og
afspilning af disken kan tage nogen tid, hvis der er mange
sessioner.
≥Det kan tage nogen tid at fuldføre operationen, hvis der er mange
filer (spor) og/eller mapper (grupper), hvoraf nogle muligvis ikke
vises eller kan afspilles.
≥Engelske bogstaver og arabiske tal vises korrekt. Andre bogstaver/
tegn vil ikke blive vist korrekt.
≥Dette apparats displayrækkefølge kan afvige fra, hvordan
rækkefølgen vises på en computer.
≥Afhængigt af, hvordan du laver disken (skrive-software), er det ikke
sikkert, at filer (spor) og mapper (grupper) afspilles i den
nummererede rækkefølge.
≥Dette apparat er ikke kompatibelt med pakkeskrivningsformatet.
≥Afhængigt af optagelsesomstændighederne, kan disken muligvis
ikke afspilles.
Hvis du vil slette et album:
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
albummet, og tryk dernæst på
[DELETE].
Hvis du vil slette et still-billede:
1 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge det
album, der indeholder det still-billede, som
skal slettes, og tryk på [ENTER].
2 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge stillbillede, og tryk på [ENTER].
Du kan bekræfte de titler eller billeder, du har valgt osv. i den
underliggende menu.
≥Se, hvordan du arbejder i underliggende menuer for “Title
View” listen (➡ 20, trin 5).
≥Se, hvordan du arbejder i underliggende menuer for “Album
View” listen (➡ 24, trin 4).
≥Se, hvordan du arbejder i underliggende menuer for “Picture
(JPEG) View” listen (➡ 24, trin 4).
[HDD] [RAM] [SD]
≥Kompatible formater: DCF§3 overensstemmende (indhold optaget
på et digitalkamera etc.)
§3
Design rule for Camera File system: ensartet standard etableret
af Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Du kan afspille still-billeder (JPEG/TIFF) på dette apparat ved at
lave mapper som vist herunder. Afhængigt af, hvordan du laver
disken (skrive-software), er det ikke sikkert, at filer og mapper
afspilles i den nummererede rækkefølge.
Afspilning af still-billeder (JPEG/TIFF)/Delete Navigator
Angående still-billeder (JPEG, TIFF)
For at vise andre sider
Tryk på [:, 9] for at få vist andre sider.
Flergangsredigering
Vælg med [3, 4, 2, 1] og tryk på [;]. (Gentag.)
Et afkrydsningsmærke kommer frem. Tryk på [;] igen for
at annullere.
4
Tryk på [2] for at vælge “Delete” og
tryk på [ENTER].
Titlen, albummet eller billedet slettes.
[-R] [CD]
Strukturen af still-billeder
Filer i en mappe vises i den
rækkefølge, hvori de blev
opdateret eller taget.
≥Når mapper i det højeste
niveau er “DCIM” mapper,
vises de først på træet.
Rod
P0000001.jpg
P0000002.jpg
001
002 mappe
P0000003.jpg
P0000004.jpg
P0000005.jpg
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [RETURN] flere gange.
Sletning af titler eller billeder under
afspilning
003 mappe
004 mappe
Afspilningsrækkefølge
P0000006.jpg
P0000007.jpg
P0000008.jpg
P0000009.jpg
P0000010.jpg
P0000011.jpg
P0000012.jpg
1
Under afspilning
Tryk på [DELETE].
Du kan ikke slette et billede under et Slide Show.
2
Tryk på [2, 1] for at vælge “Delete”
og tryk på [ENTER].
Titlen eller billedet slettes.
RQT8438
19
103
EH55 Da.book
Page 20 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Redigering af titler/kapitler
TV
Í
DRIVE SELECT
1
Í
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
∫
STOP
2
CH
ShowView
DELETE
3
SLOW/SEARCH
:, 9
PAUSE
PLAY/x1.3
;
1
SUB MENU
Tryk på den “Rød” knap for at vælge
“VIDEO”.
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
titlen.
Title View
007
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10. SAT
---
---
Previous
SUB MENU
RETURN
CREATE
CHAPTER
ENTER
RETURN
S
REC
ENTER
MANUAL SKIP
Titel/Kapitel
Programmer bliver optaget som en enkelt titel, der består af et
kapitel.
Titel
Kapitel
Start
Slut
4
5
[HDD] [RAM] En titel kan deles i flere kapitler. Hver sektion mellem
skilletegnene bliver et kapitel.
(➡ 17, 21, Create Chapter)
---
Page 02/02
S SUB MENU
Select
Kapitel
Kapitel
≥Hvis du vælger “Edit”, skal du trykke på [3, 4] for at vælge
handlingen og dernæst på [ENTER]. (➡ 21)
Enter Name
Set up Protection
Cancel Protection
[HDD] [RAM] Kapitel-rækkefølgen kan ændres, og en afspilningsliste
kan dannes (➡ 22).
Redigering af titler/kapitler og
afspilning af kapitler
104
Det er muligt at redigere (fjerne unødvendige dele, opdele etc.)
optagne programmer.
Forberedelse
≥Tænd for fjernsynet og vælg den rigtige videoindgang, som passer
til tilslutningen af dette apparat.
≥Tænd for apparatet.
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge det drev, som indeholder
den optagne titel, som skal redigeres.
≥[RAM] Ophæv beskyttelse (➡ 29).
Delete
Partial Delete
Properties
Change Thumbnail
Edit
Divide Title
Se “Titeloperationer”
(➡ 21).
Chapter View
Table Display
Album View
Ændring af udseendet af Direct
Navigator ➡ 16
Afspilning af still-billeder ➡ 18, trin 3
∫ Hvis du vælger “Chapter View”
6
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge kapitlet.
For at starte afspilning ➡ Tryk på [ENTER].
For at redigere ➡ Trin 7.
[Bemærk]
≥Hvis det optagne indhold først er slettet, delt eller delvist slettet,
kan det ikke gendannes til dets oprindelige tilstand. Vær sikker, før
der fortsættes.
≥Det er ikke muligt at redigere under optagelse eller overspilning
etc.
≥Optagelsesinformation med restriktioner bevares, selv efter
redigering (f.eks. deling af en titel etc).
≥[+R] [+R]DL] Hver gang du redigerer en titel, gemmes oplysningerne
på den tilgængelige plads på disken. Hvis du gør dette mange
gange, vil den tilgængelige plads blive reduceret.
Det anbefales, at du redigerer på HDD’en og derefter kopierer til
disk.
Next
Tryk på [3, 4] for at vælge handlingen,
og tryk dernæst på [ENTER].
Kapitel
≥Maksimalt antal poster på en disk:
[HDD]
–Titler:
500
–Kapitler:
Ca. 1000 pr. titel
(Afhænger af optagelsens beskaffenhed.)
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
–Titler:
99 ([+R] [+R]DL] [+RW] 49 titler)
–Kapitler:
Ca. 1000 ([+R] [+R]DL] [+RW] Ca. 254)
(Afhænger af optagelsens beskaffenhed.)
Next
Previous
Tryk på [SUB MENU].
Titel
20
Title View-skærmbilledet
For at vise andre sider
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge “Previous” eller “Next”
og tryk på [ENTER].
≥Du kan også trykke på [:, 9] for at få vist andre sider.
Flergangsredigering
Vælg med [3, 4, 2, 1] og tryk på [;]. (Gentag.)
Et afkrydsningsmærke kommer frem. Tryk på [;] igen for
at annullere.
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
AUDIO STATUS DISPLAY TIME SLIP
(Du kan ikke redigere finaliserede diske).
RQT8438
PICTURE
R
DIRECT NAVIGATO
ENTER
“Rød”
Kapitel
VIDEO
---
008
GUIDE
TIONS
FU N C
3,4,2,1
ENTER
[HDD] [RAM]
DIRECT NAVIGATOR
HDD
PROG/CHECK
DIRECT
NAVIGATOR
Under afspilning eller i stopindstilling
DIRECT NAVIGATOR Chapter View
HDD
VIDEO
PICTURE
008 ARD 11.10. SAT
001
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Chapter Viewskærmbilledet
0:31.24
≥For at vise andre sider/Fleregangsredigering (➡ herover)
7
Tryk på [SUB MENU], og så på [3, 4]
for at vælge handlingen, og tryk
dernæst på [ENTER].
Delete Chapter
Create Chapter
Combine Chapters
Se “Kapiteloperationer” (➡ 21).
Title View
≥Du kan gå tilbage til Title View.
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
EH55 Da.book
Page 21 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Titel-operationer
Efter udførelse af trin 1–5 (➡ 20)
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
≥Når den er slettet, er det optagne indhold tabt og kan ikke gendannes. Vær sikker, før der fortsættes.
≥Den tilgængelige optageplads på DVD-R, DVD-R DL, +R eller +R DL øges ikke, når du sletter titler.
≥Disponibel optageplads på DVD-RW (DVD Video-format) og +RW øges kun, når den sidst optagne titel
slettes. Den øges ikke, hvis andre titler slettes.
Properties
Information (f.eks. tid og dato) vises.
≥Tryk på [ENTER] for at forlade skærmen.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Properties
Dinosaur
No.
026
Time
12:19
Date 11.10.2006 MON Rec time 0:30 (SP)
Name ARD
Enter Name
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge et tegn, og tryk dernæst på [ENTER].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
Gentag dette trin for at indtaste andre tegn.
§
Set up Protection
Cancel Protection§
[HDD] [RAM] [+R] [+R]DL] [+RW]
Partial Delete
[HDD] [RAM]
(➡ herunder, Til din reference)
Tryk på [∫] (Set).
Hvis indstillet, vil dette beskytte titlen mod utilsigtet sletning.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på [ENTER].
008
ARD 10.10. FRI
ARD 11.10.
Du kan fjerne unødvendige dele af optagelsen.
1 Tryk på [ENTER] ved startpunktet og slutpunktet for
det afsnit, du ønsker at slette.
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Exit” og tryk på [ENTER].
DIRECT NAVIGATOR Partial Delete
HDD
008
VIDEO
PLAY
Du kan ændre et billede, så det bliver vist som et miniaturebillede i Title
View.
End
Next
Exit
0:43.21
Start
End
- -:- -.- -
- -:- -.- -
ENTER
RETURN
DIRECT NAVIGATOR Change Thumbnail
HDD
VIDEO
PICTURE
;
008
1 Tryk på [1] (PLAY) for at starte afspilningen.
2 Tryk på [ENTER] når det billede som ønskes som
miniaturebillede vises.
Ændring af miniaturebillede
Genstart afspilning, og tryk på [3, 4] for at vælge “Change”, og
derefter tryk på [ENTER] ved det punkt, du ønsker at ændre.
PICTURE
Start
≥Vælg “Next”, og tryk dernæst på [ENTER] for at slette andre sektioner.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
(➡ herunder, Til din reference)
Title V
007
Låssymbolet kommer frem, når titlen er beskyttet.
3 Tryk på [2, 1] for at vælge “Delete” og tryk på
[ENTER].
Change Thumbnail
Redigering af titler/kapitler
Tryk på [2, 1] for at vælge “Delete” og tryk på [ENTER].
Delete§
Change
Exit
0:00.00
Change
- -:- -.- -
Start play and select the image
of a thumbnail.
ENTER
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “Exit” og tryk på [ENTER].
Divide Title
[HDD] [RAM]
(➡ herunder, Til din reference)
Det er muligt at dele en titel i to dele.
1 Tryk på [ENTER] på det punkt, hvor du vil dele titlen.
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Exit” og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [2, 1] for at vælge “Divide” og tryk på
[ENTER].
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Divide Title
008
VIDEO
PICTURE
PLAY
Preview
Divide
Exit
0:43.21
Divide
For at bekræfte delingspunktet
Tryk på [3, 4] for at vælge “Preview”, og tryk på [ENTER]. (Afspilning vil
starte fra et punkt 10 sekunder før og efter delingspunktet.)
For at ændre delingspunktet
Begynd afspilningen igen og tryk på [3, 4] for at vælge “Divide”, og tryk derefter på [ENTER] på det
punkt, hvor du vil dele titlen.
- -:- -.- -
[Bemærk]
≥De delte titler bibeholder titelnavnet og CPRM-egenskaben for den originale titel.
≥Video og lyd lige før og efter delepunktet kan forsvinde midlertidigt.
§
Flergangsredigering er mulig.
Kapitel-operationer
Efter udførelse af trin 1–7 (➡ 20)
Delete Chapter§
[HDD] [RAM]
Create Chapter
[HDD] [RAM]
(➡ herunder, Til din reference)
Tryk på [2, 1] for at vælge “Delete” og tryk på [ENTER].
≥Når den er slettet, er det optagne indhold tabt og kan ikke gendannes. Vær sikker, før der fortsættes.
≥Vælg “Combine Chapters” (➡ herunder), når du kun vil slette skilletegnet mellem kapitler. (Det optagede
indhold slettes ikke.)
Vælg det punkt, hvor du vil begynde et nyt kapitel, mens du ser titlen.
1 Tryk på [ENTER] ved det punkt, hvor du ønsker at
dele.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Create Chapter
VIDEO
PICTURE
PLAY
Create
≥Gentag dette trin for at dele ved andre punkter.
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Exit” og tryk på [ENTER].
§
008
Combine Chapters
Tryk på [2, 1] for at vælge “Combine” og tryk på [ENTER].
[HDD] [RAM]
≥Det valgte kapitel og næste kapitel kombineres.
Flergangsredigering er mulig.
Til din reference
≥Anvend søgning (➡ 17), Time Slip (➡ 17) til at finde det ønskede punkt.
≥Til at finde det ønskede punkt korrekt, bruges Slow-motion og billede-for-billede (➡ 17).
≥For at springe hen til starten eller slutningen på en titel skal du trykke på [:] (start) eller [9] (slut).
Exit
0:43.21
RQT8438
21
105
EH55 Da.book
Page 22 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Oprettelse, redigering og afspilning af afspilningslister
TV
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
DRIVE SELECT
3
Tryk på [3, 4] for at vælge “Playlists”
og tryk på [ENTER].
4
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
“Create” og tryk på [ENTER].
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
CH
ShowView
DELETE
SLOW/SEARCH
Playlists
HDD
Playlist View
--
∫
PAUSE
STOP
--
--
--
--
PLAY/x1.3
Create
PROG/CHECK
--
3,4,2,1
ENTER
TIONS
FU N C
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
ENTER
SUB MENU
SUB MENU
FUNCTIONS
CREATE
CHAPTER
Kapitel
RETURN
MANUAL SKIP
Kapitel
Tryk på [2, 1] for at vælge kildetitlen,
og tryk dernæst på [4].
≥Tryk på [ENTER] for at vælge alle kapitler i titlen, og spring til
trin 7.
RETURN
S
REC REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
Kapitler (➡ 20) kan arrangeres
for at skabe en
afspilningsliste.
AUDIO STATUS DISPLAY TIME SLIP
Titel
Kapitel
5
Titel
Kapitel
Kapitel
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
RETURN
Kapitel
Kapitel
6
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
RETURN
2
Tryk på [FUNCTIONS].
Tryk på [3, 4] for at vælge “To
Others” og tryk på [ENTER].
Remain 30:00 SP
Playback
ShowView Record
Recording
Advanced Copy
Delete
Playlists
Flexible Rec
Copy
DV Auto Rec
To Others
ENTER
RETURN
RQT8438
22
106
S SUB MENU
Page 001/001
Press RETURN to exit.
≥Der kan også oprettes et nyt kapitel fra en kildetitel. Tryk på
[SUB MENU] for at vælge “Create Chapter”, og tryk på
[ENTER] (➡ 21, Create Chapter).
7
Tryk på [2, 1] for at vælge positionen
til at indføje kapitlet og tryk på
[ENTER].
Playlists
HDD
Create
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
---
---
Source Chapter
001
003
---
---
---
Page 001/001
002
Chapters in Playlist
-----
ENTER
RETURN
Page 001/001
Page 001/001
Press RETURN to exit.
≥Tryk på [3] for at vælge andre kildetitler.
≥Gentag trin 6–7 for at tilføje andre kapitler.
8
Tryk på [RETURN].
Alle de valgte scener bliver afspilningslisten.
FUNCTIONS
HDD
Page 001/001
Page 001/001
002
Chapters in Playlist
-----
Oprettelse af afspilningslister
Mens der er stoppet
Create
001 ARD 11.10. SAT
Source Title
001
002
ENTER
1
Press RETURN to exit.
Tryk på [2, 1] for at vælge kapitlet
som ønskes tilføjet til
afspilningslisten og tryk på [ENTER].
Playlists
HDD
≥Afspilningslister bliver ikke optaget separat, så dette bruger ikke
meget kapacitet.
≥Redigering af kapitler i en afspilningsliste modificerer ikke
kildetitler og kildekapitler.
≥Du kan ikke oprette eller redigere afspilningslister under
optagelse eller kopiering.
[HDD] [RAM]
Forberedelse
≥Tænd for fjernsynet og vælg den rigtige videoindgang, som passer
til tilslutningen af dette apparat.
≥Tænd for apparatet.
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge det drev, som indeholder
den optagne titel, som skal redigeres.
≥[RAM] Ophæv beskyttelsen af disk eller kassette (➡ 29).
≥Du kan ikke oprette eller redigere en afspilningsliste under
optagelse eller kopiering.
≥Afspilningslister skal være i overensstemmelse med det
kodningssystem, som er valgt i “TV System” ([FUNCTIONS]→
“To Others”→“Setup”→“Connection”).
S SUB MENU
Page 001/001
Tryk på [3] for at annullere.
Kopiering (➡ 25) af en afspilningsliste opretter en titel.
[HDD] [RAM]
≥Maksimalt antal poster på en disk:
–Afspilningslister: 99
–Kapitler i afspilningslister: Ca. 1000
(Afhænger af optagelsens beskaffenhed.)
≥Hvis det højeste antal poster for en disk overskrides, vil alle de
indtastede poster ikke blive optaget.
Page 001/001
Page 001/001
002
Chapters in Playlist
-----
ENTER
Afspilningsliste
Create
Playlists
HDD
Setup
HDD Management
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [RETURN] flere gange.
Page 23 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Redigering og afspilning af
afspilningslister/kapitler
Anvendelse af afspilningslisten
Efter udførelse af trin 1–5 (➡ venstre)
Delete§
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›] (Kun afspilning)
1
2
3
4
[HDD] [RAM]
Mens der er stoppet
Tryk på [FUNCTIONS].
Tryk på [3, 4] for at vælge “To
Others” og tryk på [ENTER].
Tryk på [3, 4] for at vælge “Playlists”
og tryk på [ENTER].
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
afspilningslisten.
Properties
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›]
--
01
12.10. SUN 0:30
Create
--
--
Create
Copy§
[HDD] [RAM]
--
➡ 22, Oprettelse af afspilningslister, Trin 5–8
Tryk på [2, 1] for at vælge “Copy” og
tryk på [ENTER].
≥Den kopierede afspilningsliste bliver den
seneste i oversigten over afspilningslisten.
--
Enter
Name
Tryk på [SUB MENU], og så på [3, 4]
for at vælge handlingen, og tryk
dernæst på [ENTER].
[HDD] [RAM]
Change
Thumbnail
Delete
Enter Name
Properties
Change Thumbnail
Se “Anvendelse
af
afspilningslisten”.
Edit
Chapter View
Flergangsredigering er mulig.
[HDD] [RAM]
Efter udførelse af trin 1–7 (➡ venstre)
≥Redigering af kapitler i en afspilningsliste modificerer ikke kildetitler
og kildekapitler.
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
kapitlet.
For at starte afspilning ➡ Tryk på [ENTER].
For at redigere ➡ Trin 7.
Add
Chapter
➡ 22, Oprettelse af afspilningslister, Trin 5–7
Move
Chapter
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
positionen til at indføje kapitlet og tryk på
[ENTER].
Playlists
HDD
Chapter Viewskærmbilledet
01 ARD 12.10. SUN 0:30
➡ 21, Change Thumbnail
Kapitel-operationer
∫ Hvis du vælger “Chapter View”
Chapter View
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge et
tegn, og tryk på [ENTER].
Gentag dette trin for at indtaste andre tegn.
Tryk på [∫] (Set).
[HDD] [RAM]
§
Create
Copy
Playlists
HDD
Move Chapter
01 12.10. SUN 0:11
001
002
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
0:19.36
0:10.24
001
002
---
---
0:19.36
0:10.24
---
---
---
---
---
---
---
---
Previous
≥For at vise andre sider/Fleregangsredigering (➡ 20)
7
RETURN
[HDD] [RAM]
≥Hvis du vælger “Edit”, tryk på [3, 4] for at vælge
handlingen, og tryk dernæst på [ENTER].
6
Date 12.10.2006 TUE
Total 0:30.53
ENTER
≥For at vise andre sider/Fleregangsredigering (➡ 20)
5
Properties
No.
10
Chapters 002
Playlist View-skærmbilledet
Playlist View
Information (f.eks. total tid og dato) vises.
≥Tryk på [ENTER] for at forlade skærmen
Dinosaur
For at starte afspilning ➡ Tryk på [ENTER].
For at redigere ➡ Trin 5.
Playlists
HDD
Tryk på [2, 1]for at vælge “Delete” og
tryk på [ENTER].
Når den er slettet, er det optagne indhold
tabt og kan ikke gendannes.
Vær sikker, før der fortsættes.
Oprettelse, redigering og afspilning af afspilningslister
EH55 Da.book
Add Chapter
Create Chapter
Combine Chapters
Vi henviser til
“Kapiteloperationer”.
Delete Chapter
Playlist View
≥Du kan gå tilbage til Playlist View.
Next
RETURN
Tryk på [SUB MENU], og så på [3, 4]
for at vælge handlingen, og tryk
dernæst på [ENTER].
Move Chapter
Page 01/01
ENTER
§
Create
Chapter
➡ 21, Create Chapter
Combine
Chapters
➡ 21, Combine Chapters
Delete
Chapter§
➡ 21, Delete Chapter
Selve afspilningslisten slettes, hvis du sletter
alle dens kapitler.
Flergangsredigering er mulig.
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [RETURN] flere gange.
RQT8438
23
107
EH55 Da.book
Page 24 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Redigering af still-billeder
Vi henviser til kontrolreferencen på side 7.
[HDD] [RAM] [SD]
≥Du kan redigere billeder og albummer.
≥Der kan anvendes SD-memorykort med kapacitet fra 8 MB til 2 GB (➡ 5).
≥Du kan ikke redigere still-billeder, som er optaget på DVD-R og
CD-R/CD-RW.
∫Redigering af album
(Eks.:[SD])
Forberedelse
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge HDD-, DVD- eller SD-drevet.
≥[RAM] [SD] Ophæv beskyttelse (➡ 29, Indstilling af beskyttelsen).
1 Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
2 [HDD] [RAM]
Tryk på “Grøn”-knappen for at vælge “PICTURE”.
3 Redigering af et album:
Vælg det album, der skal redigeres, og tryk på
[SUB MENU].
1 Vælg det album, som indeholder det stillbillede, der skal redigeres, og tryk på [ENTER].
2 Vælg det still-billede, der skal redigeres, og
tryk på [SUB MENU].
Nyttige funktioner under afspilning af
still-billeder (➡ 18)
Add Pictures
Enter Album Name
Create Album
Edit Album
Delete Album
Set up Protection
Cancel Protection
Select Folder
Album- og billedhåndtering (➡ herunder)
[RAM] [SD]
Dette vises kun, når der er andre højere mapper, som
kan vises.
For at skifte til en anden, højere mappe (➡ 18)
≥Hvis du vil oprette et album ved brug af “Create Album”, skal du
trykke på [SUB MENU] uden at vælge album.
Redigering af et still-billede:
Slide Show Setting
Start Slide Show
∫Redigering af still-billedmapper
(Eks.:[SD])
≥For at vise andre sider/Fleregangsredigering (➡ 20)
≥For at skifte til en anden, højere mappe (➡ 18)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge handlingen, og tryk
dernæst på [ENTER].
Delete Picture
Set up Protection
Cancel Protection
DPOF
Album- og billedhåndtering
(➡ herunder)
Album View
Du kan gå tilbage til Album View.
Album- og billedhåndtering
Efter udførelse af trin 1–4, ➡ herover
Tryk på [2, 1] for at vælge “Delete” og tryk på [ENTER].
Delete Picture§
Delete Album§
Enter Album Name
≥Når den er slettet, er det optagne indhold tabt og kan ikke gendannes. Vær sikker, før der fortsættes.
≥Hvis du sletter et album, vil de andre filer i albummet, der indeholder still-billedefilerne, også blive slettet. (Dette
gælder ikke mapper under det pågældende album.)
Gentag dette trin for at indtaste andre tegn.
[HDD] [RAM] [SD]
Gentag dette trin for at indtaste andre tegn.
[HDD] [RAM] [SD]
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge et tegn, og tryk på [ENTER].
Tryk på [∫] (Set).
§
Set up Protection
Cancel Protection§
[HDD] [RAM] [SD]
DPOF§
[SD]
≥Albumnavne, som er indtastet ved brug af dette apparat, vises muligvis ikke på andet udstyr.
Vil, hvis indstillet, beskytte still-billedet eller albummet mod utilsigtet sletning.
Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på [ENTER].
Låssymbolet vises, når still-billedet eller albummet er beskyttet.
≥Selv hvis beskyttelsesindstillingen anvendes af dette apparat for at beskytte et album, kan albummet blive slettet af et andet apparat.
Du kan vælge individuelle billeder til udskrivning og angive antallet af udskrifter, der skal laves.
Tryk på [2, 1] for at vælge antallet af udskrifter (0 til 9) og tryk derefter på [ENTER].
DPOF mærket kommer frem.
Add Pictures
Create Album
[HDD] [RAM] [SD]
Annullering af udskrivningsindstillingen
Indstil antallet af udskrifter til “0”.
≥Det er ikke sikkert, at udskrivningsindstillinger (DPOF), som er udført med anvendelse af dette apparat, kan ses på andet udstyr.
≥Når dette er indstillet af apparatet, vil alle indstillinger, som er etableret af andre apparater, blive ophævet.
≥Det er ikke muligt at udføre indstillinger for filer, som ikke opfylder DCF-standarderne, eller hvis der ikke mere plads på kortet.
1 Tryk på [2, 1] for at vælge “Start” eller “Yes” og tryk på [ENTER].
2 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge det album, der indeholder det still-billede, du vil tilføje, og tryk på [ENTER].
[RAM] [SD]
For at skifte til en anden, højere mappe
1 Tryk på [SUB MENU].
2 Vælg “Select Folder”, og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [2, 1] for at vælge den højere mappe, og tryk dernæst på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge elementet, og tryk på [ENTER].
≥Hvis “Copy Pictures” er valgt
Vælg det still-billede, du vil tilføje, og tryk dernæst på [ENTER].
≥Hvis “Copy Album” er valgt
Alle still-billeder i albummet bliver kopieret.
4 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” eller “No” og tryk på [ENTER].
≥Hvis du vil fortsætte kopieringen, skal du vælge “Yes”, og gå til trin ➁.
Kun for “Create Album”
5 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” eller “No” og tryk på [ENTER].
≥Hvis “Yes” er valgt: Gentag dette trin for at indtaste andre tegn. (➡ herover)
≥Hvis “No” er valgt: Optagelsesdatoen for det første billede i albummet bliver albummets navn. (Hvis der ikke
er optaget datooplysninger, vises datoen som [--.--.----].)
Copy to DVD-RAM Tryk på [2] for at vælge “Start” og tryk på [ENTER].
[HDD]
Du kan ikke kopiere, hvis flere albummer er markeret.
Copy to HDD
[RAM]
Flergangsredigering er mulig.
§
RQT8438
24
108
[Bemærk]
≥Timeroptagelserne starter ikke under udførelse af “Add Pictures”, “Create Album”, “Copy to DVD-RAM” eller “Copy to HDD”.
≥Du kan ikke udføre “Add Pictures” eller “Create Album” for en mappe på et højere niveau.
EH55 Da.book
Page 25 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Kopiering af titler eller afspilningslister
Kopiér
DVD
TV
Í
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video-format), +R og +R DL
finaliseres automatisk (➡ 30). Efter finalisering bliver kan diskene
kun afspilles, og du kan også afspille dem på andet DVD-udstyr.
Men du kan ikke længere optage eller redigere.
VOLUME
CH
DRIVE
SELECT
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
INPUT
0 SELECT
SKIP
CH
[HDD] > [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
(Du kan ikke kopiere finaliserede diske.)
ShowView
DELETE
SLOW/SEARCH
;
STOP
PAUSE
Redigering af still-billeder/Kopiering af titler eller afspilningslister
Í
PLAY/x1.3
PROG/CHECK
1 Mens der er stoppet
Tryk på [FUNCTIONS].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Copy” og tryk på
[ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge den titel, du vil
kopiere, og tryk dernæst på [ENTER].
SUB MENU
ENTER
SUB MENU
TIONS
FU N C
3,4,2,1
ENTER
DIRECT NAVIGATO
R
GUIDE
FUNCTIONS
RETURN
RETURN
S
CREATE
CHAPTER
“Rød”
MANUAL SKIP
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
AUDIO
STATUS DISPLAY TIME SLIP
“Grøn”
∫ Hastighed og optagefunktion under kopiering
[HDD] > [RAM]: Høj hastighed
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]: Der henvises til
nedenstående tabel.
Rec for High Speed Copy
Kopieringshastighed
Kun titler optaget med “Rec for High
Speed Copy” indstillet på “On”.
Høj hastighed
Når du arrangerer mange titler, der skal
kopieres og optaget med “Rec for High
Speed Copy” indstillet på “On” og “Off”.
4 Når du begynder med at kopiere DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD Video-format), +R og +R DL diske, kan de kun afspilles,
og du kan ikke længere optage eller redigere dem.
Tryk på [2, 1] for at vælge “Start”, og tryk
dernæst på [ENTER].
STATUS
Kun titler optaget med “Rec for High
Speed Copy” indstillet på “Off”.
Flergangsredigering
Vælg med [3, 4] og tryk på [;]. (Gentag.)
Tryk på [ENTER] for at registrere.
≥Et afkrydsningsmærke kommer frem. Tryk på [;] igen for at
annullere.
Normal hastighed
(Optagefunktionen er
FR).
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Når du laver en kopi, der indeholder titler optaget i “EP”funktion eller “FR (optagelser på 5 timer eller mere)”-funktion (vist
),
udføres kopieringen ved normal hastighed (optagefunktionen er FR).
≥Hvis diskpladsen for kopieringsdestinationen overskrides, udføres
kopieringen ved normal hastighed (optagefunktionen er FR).
Før kopiering
Når du kopierer en titel med hovedlyd og sekundær lyd
≥Vælg den lydtype, der skal anvendes til at optage tosprogede
udsendelser, fra “Bilingual Audio Selection” ([FUNCTIONS]→
“To Others”→“Setup”→“Sound”):
–Ved kopiering til DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Videoformat), +R, +R DL og +RW.
–Når “Audio Mode for XP Recording” er indstillet til “LPCM”, og du
kopierer i XP-funktion.
Kopiering af billeder i 16:9 størrelsesforhold
Titlerne kopieres i 4:3 størrelsesforhold, hvis du kopierer til en
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video-format), +R, +R DL eller
+RW.
[Bemærk]
Titler og afspilningslister, som optages ved hjælp af et andet
kodningssystem (PAL eller NTSC) fra det fjernsynssystem, der
aktuelt er valgt på apparatet, kan ikke kopieres.
Kopieringen begynder.
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
∫ Stop af kopiering ➡ 26
∫ COPY Naviagtor/Kopiering af listeikoner og
funktioner ➡ 26
∫ Kontrol af titelegenskaber og sortering af
titelvisning
1 Tryk på [3, 4] for at vælge titlen, og tryk på [SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Properties” eller “Sort” og tryk
på [ENTER].
Properties:
Navn, optagelsesdatoen, kanal osv. for den valgte titel vises.
Sort:
Tryk på [3, 4] for at vælge elementet, og tryk på [ENTER].
Dette ændrer den måde, titlerne vises på. Du kan vælge at få vist
titler efter nr., optagelsesdato, dag, kanal, starttidspunktet for
optagelsen og titelnavn. (Du kan ikke vælge en titel, hvis den er
afkrydset.)
Hvis du lukker COPY Naviagtor-skærmbilledet, annulleres
visningsrækkefølgen.
[Bemærk]
≥Når du kopierer titler ved højhastighedsindstillingen til 5x
højhastighedsoptagelsen, som er kompatibelt med DVD-RAM, eller
8x højhastighedsoptagelse, som er kompatibelt med DVD-R eller
+R, bliver lyden på diskrotationen højere end normalt.
Hvis kopieringen skal foregå mere stille, skal du vælge “Normal
(Silent)” under “DVD Speed for High Speed Copy” i Setup-menuen.
≥Hvis du registrerer flere titler, kopieres de i rækkefølge fra titlen
øverst på skærmen og ikke i den rækkefølge, de er registreret i. For
at ændre titlernes kopieringsrækkefølge skal du oprette en
kopieringsliste og derefter kopiere indholdet af listen (➡ 26).
Klargøring
≥Sæt en disk i, som kan anvendes til kopiering (➡ 2, 3).
≥Bekræft, at der er tilstrækkelig diskplads tilbage.
RQT8438
25
109
EH55 Da.book
Page 26 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Kopiering af titler eller afspilningslister
Vi henviser til kontrolreferencen på side 25
Kopiering ved hjælp af en
kopieringsliste — Advanced Copy
[HDD] ,-. [RAM] [+RW]
[-RW‹VR›] > [HDD]
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[SD] > [HDD] [RAM]
Du kan bestille titler og afspilningslister som ønsket for kopiering til disk.
Se bemærkningerne “Før kopiering” (➡ 25).
1 Mens der er stoppet
Tryk på [FUNCTIONS].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “To Others” og tryk
på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “Advanced Copy”
og tryk på [ENTER].
≥Tryk på [4] flere gange, hvis du ikke vil ændre den registrerede
liste (➡ trin 7).
4 Indstil kopieringsretningen.
≥Tryk på [4] (➡ trin 5), hvis du ikke vil ændre den registrerede
liste.
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Copy Direction” og tryk på
[1].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Source” og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge drevet og tryk på [ENTER].
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Destination” og tryk på
[ENTER].
5 Tryk på [3, 4] for at vælge drevet og tryk på [ENTER].
Det samme drev som kopieringskilden kan ikke vælges.
6 Tryk på [2] for at bekræfte.
5 Indstil optageindstillingen.
≥Tryk på [4] (➡ trin 6), hvis du ikke vil ændre den registrerede
liste.
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Copy Mode” og tryk på [1].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Format” og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “VIDEO” og tryk på [ENTER].
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Recording Mode” og tryk på
[ENTER].
5 Tryk på [3, 4] for at vælge funktionen, og tryk dernæst på
[ENTER].
6 Tryk på [2] for at bekræfte.
6 Registrering af titler og afspilningslister til kopiering.
≥Hvis en registreret liste skal kopieres, uden at der foretages
ændringer af den (➡ trin 7).
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Create List” og tryk på [1].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “New item” og tryk på
[ENTER].
3 Tryk på den “Rød” knap for at vælge “VIDEO” eller tryk på
den “Grøn” knap for at vælge “Playlists”.
4 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge titlerne eller
afspilningslisterne og tryk på [ENTER].
≥Når du kopierer til en disk med højhastighedsfunktionen,
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›]: registreres kun elementer mærket
“
” eller “
”.
[+R] [+R]DL] [+RW]: Kun elementer mærket “
” kan
registreres.
≥For at vælge flere antal poster sammen, skal du trykke
på [;] for at tilføje et afkrydsningsmærke og derefter
trykke på [ENTER] (➡ hojre, Flergangsredigering).
≥Redigering af kopieringslisten (➡ hojre)
Du kan registrere et større antal titler og afspilningslister
på kopieringslisten ved at gentage trin 2–4.
Kopieringen kan ikke påbegyndes, når værdien af “Size” (➡ hojre) er
større end 100% (“Destination Capacity” er ikke tilstrækkelig).
5 Tryk på [2] for at bekræfte.
7 Tryk på [3, 4] for at vælge “Start Copying” og
tryk på [ENTER].
Når du kopierer titler ved højhastighedsindstillingen til 5x
højhastighedsoptagelsen, som er kompatibelt med DVD-RAM,
eller 8x højhastighedsoptagelse, som er kompatibelt med DVD-R
eller +R, bliver lyden på diskrotationen højere end normalt.
Hvis kopieringen skal foregå mere stille, skal du vælge “Normal
(Silent)” under “DVD Speed for High Speed Copy” i Setup-menuen.
8 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes”, og tryk dernæst
på [ENTER] for at påbegynde kopieringen.
RQT8438
26
110
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Tryk på [2, 1] for at vælge “Copy & Finalize” eller “Copy
Only” og tryk på [ENTER].
≥Hvis “Copy & Finalize” er valgt
Efter finalisering bliver kan diskene kun afspilles, og du kan
også afspille dem på andet DVD-udstyr. Men du kan ikke
længere optage eller redigere.
∫ Stop af kopiering
Hold [RETURN] inde i 3 sekunder.
(Du kan ikke stoppe under finalisering)
Under højhastighedskopiering
Alle titler, som er helt kopieret på det tidspunkt, der annulleres på, er blevet kopieret.
Under normalhastighedskopiering
Kopierer indtil annulleringstidspunktet. Men for titler med begrænsningen
“Engangsoptagelse” vil kun de titler, der er helt kopieret på
annulleringstidspunktet, være kopieret til disken. Titler, som annulleres før
kopieringen er fuldført, kopieres ikke og forbliver på HDD’en.
≥Når man kopierer til en DVD-R DL eller +R DL, vil kun titler, som
er helt kopieret på annulleringstidspunktet, være kopieret.
Selv om en titel ikke er kopieret til DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD Video-format), +R, +R DL eller +RW, bliver
tilgængelighenden på den resterende skrivbare diskplads mindre.
∫ For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
∫ Optagelse og afspilning under kopiering
Du kan optage og afspille ved brug af HDD under
højhastighedskopiering. (Kun højhastighedskopiering uden finalisering)
≥Still-billeder kan ikke afspilles.
Tryk på [ENTER] for at annullere skærmdisplayet.
≥Bekræftelse af det aktuelle forløb
Tryk på [STATUS].
[Bemærk]
≥Timerstyrede optagelser, som udføres under kopiering, optages
til HDD, uanset optagedrevets indstillinger. (Kun
højhastighedskopiering uden finalisering)
Hvis du vil afspille DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video-format),
+R og +R DL på andre afspillere, skal de finaliseres efter kopieringen.
COPY Naviagtor/Kopiering af listeikoner og funktioner
COPY Naviagtor/Indikatorer for kopiering
Titler og afspilningslister, som kan kopieres i
højhastighedstilstand til DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (DVD Video-format), +R, +R DL, +RW (➡ 13)
Titler og afspilningslister, som kan kopieres i
højhastighedstilstand til DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD Video-format) (➡ 13)
(Men titler og afspilningslister kan ikke kopieres i
højhastighedstilstand til +R, +R DL, +RW)
Titel med “engangsoptagelse” begrænsning
Titler, som er slettet fra HDD’en med
“engangsoptagelse” begrænsning efter kopiering.
Titel eller afspilningsliste indeholder still-billede(r)
≥Still-billede(r) kan ikke kopieres.
Optaget titel eller afspilningsliste bruger et kodesystem,
(NTSC)
der er forskelligt fra det fjernsynssystem, der i øjeblikket
er valgt på apparatet.
(PAL)
≥Titler og afspilningslister med disse mærker kan
ikke vælges.
Datastørrelse for hver registreret post
Destination Capacity: 4343MB
Size:
0MB (0%)
No.
Name of item
Size
New item (Total=0)
Page 01/01
Create copy list.
Size:
Datastørrelse, som er optaget til
kopieringsdestinationen
≥Når der kopieres ved nomal hastighed, vil
den samlede datastørrelse blive ændret i
overensstemmelse med optageindstillingen.
≥Den viste, samlede datastørrelse kan være
større end summen af datastørrelserne for
hvert registrerede element pga.
datastyringsinformationen, som skrives til
kopieringsdestinationen osv.
Flergangsredigering
Vælg med [3, 4, 2, 1] og tryk på [;]. (Gentag.)
Tryk på [ENTER] for at registrere til listen.
≥Et afkrydsningsmærke kommer frem. Tryk på [;] igen for at annullere.
≥Når du skifter mellem “VIDEO” og “Playlists” fanen, annulleres
afkrydsningsmærket.
∫ Redigering af kopieringslisten
Vælg elementet i trin 6–4 (➡ venstre)
1 Tryk på [SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge handlingen, og tryk dernæst på [ENTER].
Annullering af alle registrerede kopieringsindstillinger og -lister
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ venstre)
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Cancel All” og tryk på [ENTER].
2 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på [ENTER].
≥Indstillingerne og listerne kan blive annulleret i de følgende situationer.
–Når en titel, et still-billede osv. er blevet optaget eller slettet ved kopieringskilden.
–Når der f.eks. er taget skridt til at slukke apparatet, skal du åbne
bakken, ændre kopieringsretningen osv.
EH55 Da.book
Page 27 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Kopiering af still-billeder
[HDD] [RAM] [SD]
≥Der kan anvendes SD-memorykort med kapacitet fra 8 MB til 2 GB (➡ 5).
≥Du kan ikke kopiere billeder, som er optaget til en DVD-R eller
CD-R/CD-RW.
[SD]
Når apparatet er stoppet, isættes kortet i kortindstikssprækken, og
menuen (➡ herunder) vises automatisk.
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Copy Pictures (JPEG)” og tryk på
[ENTER].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Copy to”, og tryk på [2, 1] for at
vælge drevet.
3 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge “Copy” og tryk på [ENTER].
SD Card
Album View
Copy Pictures (JPEG)
Copy Video (MPEG2)
SELECT
ENTER
RETURN
Tryk på [RETURN] for at forlade skærmen.
Kopiering ved hjælp af kopieringslisten
1 Mens der er stoppet
Tryk på [FUNCTIONS].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “To Others” og tryk
på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “Advanced Copy”
og tryk på [ENTER].
≥Tryk på [4] flere gange, hvis du ikke vil ændre den registrerede
liste (➡ trin 7).
4 Indstil kopieringsretningen.
≥Tryk på [4], hvis du ikke vil ændre den registrerede liste
(➡ trin 5).
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Copy Direction” og tryk på
[1].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Source” og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge drevet og tryk på [ENTER].
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Destination” og tryk på
[ENTER].
5 Tryk på [3, 4] for at vælge drevet og tryk på [ENTER].
Det samme drev som kopieringskilden kan vælges.
6 Tryk på [2] for at bekræfte.
5 Indstil optageindstillingen.
≥Tryk på [4], hvis du ikke vil ændre optagefunktionen (➡ trin 6).
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Copy Mode” og tryk på [1].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Format” og tryk på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “PICTURE” og tryk på
[ENTER].
“Recording Mode” indstilles automatisk til “High Speed”.
4 Tryk på [2] for at bekræfte.
6 Registrer still-billeder til kopiering.
≥Hvis en registreret liste skal kopieres, uden at der foretages
ændringer af den (➡ trin 7).
Du kan registrere still-billeder eller still-billedmapper.
≥Still-billeder og mapper kan ikke registreres på den samme
liste.
∫ Registrering af enkelte still-billeder
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Create List” og tryk på [1].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “New item” og tryk på
[ENTER].
3 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge still-billede, og tryk på
[ENTER].
≥For at vælge flere antal poster sammen, skal du trykke på
[;] for at tilføje et afkrydsningsmærke og derefter trykke
på [ENTER] (➡ hojre, Flergangsredigering).
≥Valg af still-billeder i en anden mappe (➡ hojre)
≥Redigering af kopieringslisten (➡ hojre)
Du kan registrere et større antal still-billeder på
kopieringslisten ved at gentage trin 2–3.
4 Tryk på [2] for at bekræfte.
∫ Registrering af en mappe på mappe-til-mappe
basis
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Create List” og tryk på [1].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “Picture/Folder” og tryk på
[ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “Folder” og tryk på [ENTER].
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “New item” og tryk på [ENTER].
5 Tryk på [3, 4] for at vælge en mappe, og tryk på [ENTER].
Kopiering af titler eller afspilningslister/Kopiering af still-billeder
Vi henviser til kontrolreferencen på side 7.
≥For at vælge flere antal poster sammen, skal du trykke på
[;] for at tilføje et afkrydsningsmærke og derefter trykke
på [ENTER] (➡ herunder, Flergangsredigering).
≥For at skifte til en anden, højere mappe (➡ herunder)
≥Redigering af kopieringslisten (➡ herunder)
Du kan registrere et større antal still-billeder på
kopieringslisten ved at gentage trin 4–5.
6 Tryk på [2] for at bekræfte.
7 Tryk på [3, 4] for at vælge “Start Copying” og
tryk på [ENTER].
≥Kun til individuelle still-billeder
Vælg “Folder”, hvis du angiver en anden mappe som
kopieringsdestination.
Folder
New folder
Make a new folder and dub ?
001 100__DVD
002 101__DVD
003 102__DVD
- New folder
---
8 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på
[ENTER] for at påbegynde kopieringen.
Standsning af kopiering
Hold [RETURN] inde i 3 sekunder.
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
Flergangsredigering
Vælg med [3, 4, 2, 1] og tryk på [;]. (Gentag.)
Tryk på [ENTER] for at registrere til listen.
≥Et afkrydsningsmærke kommer frem. Tryk på [;] igen for at
annullere.
∫ Redigering af kopieringslisten
Vælg elementet i trin 6–3 (for et still-billede) eller 6–5 (for en
mappe) (➡ venstre)
1 Tryk på [SUB MENU].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge handlingen, og tryk dernæst på [ENTER].
Annullering af alle registrerede kopieringsindstillinger og -lister
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ venstre)
1 Tryk på [3, 4] for at vælge “Cancel All” og tryk på [ENTER].
2 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på [ENTER].
≥Indstillingerne og listerne kan blive annulleret i de følgende
situationer.
–Når en titel eller et still-billede er blevet optaget eller slettet ved
kopieringskilden.
–Når der for eksempel er udført betjening til at slukke for apparatet,
skal du tage kortet ud, åbne bakken, ændre kopieringsretningen osv.
∫ For at vælge en anden mappe
1 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge “Folder” og tryk på
[ENTER].
Hvis du vil skifte til en anden højere mappe (➡ herunder).
2 Tryk på [3, 4] for at vælge mappe, og tryk på [ENTER].
Du kan også vælge mapper med talknappene.
Eks.:
5:
[0] ➡ [0] ➡ [5]
15: [0] ➡ [1] ➡ [5]
115: [1] ➡ [1] ➡ [5]
≥Still-billeder fra forskellige mapper kan ikke registreres på den
samme liste.
For at skifte til en anden, højere mappe
≥Kun når kildemappen vælges
Hvis der er en flere højere, genkendelige mapper,
mens skærmen til højre vises
1 Tryk på [SUB MENU] og tryk på
[ENTER].
2 Tryk på [2, 1] for at vælge mappe,
og tryk på [ENTER].
Select Folder
Select folder to access.
Du kan ikke registrere en mappe
med en anden højere mappe på
Press ENTER to set.
samme liste.
3 Tryk på [3, 4] for at vælge den
ønskede mappe, og tryk på
[ENTER].
001
002
003
004
\DCIM\100__DVD
100__DVD
101__DVD
102__DVD
103__DVD
\DCIM
SELECT
ENTER
RETURN
RQT8438
27
111
EH55 Da.book
Page 28 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Sammenkædede handlinger med TV’et [Betjening ved hjælp af HDMI (HDAVI ControlTM)/Q Link]
Du kan benytte sammenkædede handlinger med fjernsynet og modtageren ved hjælp af HDAVI Control eller Q Link.
Hvad er HDAVI Control?
Hvad er Q Link?
HDAVI Control er en nyttig funktion, som tilbyder
sammenkædede handlinger med denne DVD-optager og et
Panasonic TV (VIERA) eller modtager under HDAVI Control. Du
kan bruge denne funktion ved at tilslutte udstyret med et HDMIkabel. Se betjeningsvejledningen til det tilsluttede udstyr for flere
oplysninger.
Q Link er en nyttig funktion, som tilbyder sammenkædede
handlinger for denne DVD-optager og et Panasonic TV. Du kan
benytte funktionen ved at tilslutte udstyret ved hjælp af et fuldt
monteret 21-benet Scart-kabel.
Forberedelse
1. Tilslut apparatet til fjernsynet eller modtageren med et HDMIkabel (➡ 9).
2. Sæt “Control with HDMI/Q Link” til “HDMI and Q Link”
([FUNCTIONS]→“To Others”→“Setup”→“Connection”).
(Standardindstilling er “HDMI and Q Link”).
3. Indstil HDAVI Control-handlinger på det tilsluttede udstyr (f.eks. TV).
≥Hvis du benytter HDMI2-terminalen på VIERA som HDAVI
Control, skal du indstille indlæsningskanalen til HDMI2 på
VIERA.
4. Tænd for alt HDAVI Control kompatibelt udstyr, og vælg denne
DVD-optagers indgangskanal på det tilsluttede TV, så HDAVI
Control-funktionen virker korrekt.
Gentag denne fremgangsmåde, hver gang forbindelsen eller
indstillingerne ændres.
Forberedelse
≥Tilslut denne enhed til TV’et med et fuldt monteret 21-benet Scartkabel (➡ 8).
Til din reference
Følgende systemer fra andre fabrikanter har en lignende funktion
som Q Link fra Panasonic.
For yderligere oplysninger henvises til dit fjernsyns
betjeningsvejledning, eller kontakt forhandleren.
≥Q Link (registreret varemærke tilhørende Panasonic)
≥DATA LOGIC (registreret varemærke tilhørende Metz)
≥Easy Link (registreret varemærke tilhørende Philips)
≥Megalogic (registreret varemærke tilhørende Grundig)
≥SMARTLINK (registreret varemærke tilhørende Sony)
Hvad kan du bruge HDAVI Control og Q Link til?
Download fra TV’et
[Q]Link]
(Når TV’et er tændt)
Afspilning er nemmere
[HDAVI]Control] [Q]Link]
(Når TV’et er slukket)
Tænk forbindelsen
[HDAVI]Control] [Q]Link]
Sluk forbindelsen
[HDAVI]Control] [Q]Link]
Direkte
fjernsynsoptagelse
[Q]Link]
Hvis du tilslutter apparatet til et fjernsyn for første gang, kopieres stationens listedata automatisk fra
fjernsynet til apparatet, og tv-stationerne tildeles programpositioner på apparatet i samme rækkefølge som
på fjernsynet (➡ 10).
Når TV’et er tændt, og følgende handlinger er udført, skifter TV’et automatisk indgangskanalen og viser
den tilsvarende handling på skærmen.
(Billede eller lyd er muligvis ikke tilgængelige i nogle få sekunder).
Tryk på [FUNCTIONS]§1, [1] (PLAY)§2, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView],
[PROG/CHECK].
Når handlingen er udført, vender skærmbilledet tilbage og viser samme indhold som før Afspilning er
nemmere blev startet.
Når TV’et er slukket, og følgende handlinger udføres, tænder TV’et automatisk og viser den tilhørende
handling på skærmen. (Billede eller lyd er muligvis ikke tilgængelige i nogle få sekunder).
Tryk på [FUNCTIONS]§1, [1] (PLAY)§2, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView],
[PROG/CHECK].
≥[DVD-V] [DVD-A] [CD] [VCD] SVCD og MP3
TV’et tænde automatisk, når du isætter disks.
Når du slukker for TV’et, slukker DVD-optageren automatisk. DVD-optageren slukker også automatisk, selv
om skærmen FUNCTIONS, statusmeddelelsen eller skærmmenuen vises under afspilning, eller hvis DVDoptageren udfører en timeroptagelse.
Selv om TV’et er slukket, slukker DVD-optageren ikke samtidigt under følgende betingelser:
–Når du har trykket på [¥ REC], og DVD-optageren optager
–Når du er ved at kopiere
–Når du er ved at finalisere en disk
–Under forindstillet download, automatisk klargøring, automatisk ur-indstilling, børnesikring og manuel
afstemning
≥Når apparatet et tilsluttet en HDAVI Control-kompatibel Panasonic modtager med et HDMI-kabel, slukker
modtageren også.
Med denne funktion kan du straks starte optagelsen af det program, du ser i TV’et uden at skulle skifte
kanal på DVD-optageren.
≥Men denne funktion virker ikke, hvis du vælger tv-kanalerne på apparatet, når apparatet og
fjernsynet tilsluttes ved hjælp af både et HDMI-kabel og et 21-benet Scart-kabel.
Forberedelse
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge HDD- eller DVD-drev.
Det valgte drev lyser i DVD-optagerens display.
≥Hvis du har valgt DVD-drevet
Sæt en disk i. (➡ 12)
Hold [¥ DIRECT TV REC] inde i 1 sekund.
Optagelsen begynder.
Sådan stoppes optagelsen
Tryk på [∫].
§1
§2
Denne knap er kun tilgængelig, når DVD-optageren er tændt.
Når du har trykket på denne knap, vises afspilningen ikke straks på skærmen, og det bliver muligvis ikke muligt at se indholdet fra det sted,
hvor afspilningen startede.
I så fald skal du trykke på [:] eller [6] for at gå tilbage til det sted, hvor afspilningen startede.
[Bemærk]
RQT8438
28
112
≥Disse funktioner virker muligvis ikke normalt, afhængigt af udstyrets tilstand.
≥Læs også om HDAVI Control-funktionen i manualen for det tilsluttede udstyr (f.eks. TV).
EH55 Da.book
Page 29 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Styring af HDD, disk og kort
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›] [SD]
≥Der kan anvendes SD-memorykort med kapacitet fra 8 MB til 2 GB
(➡ 5).
Almindelig fremgangsmåde
1 Mens der er stoppet
Tryk på [FUNCTIONS].
2 Tryk på [3, 4] for at vælge “To Others” og tryk
på [ENTER].
3 Tryk på [3, 4] for at vælge “HDD Management”,
“DVD Management” eller “Card Management”
og tryk på [ENTER].
Eks. [RAM]
DVD
Management
DVD-RAM
Titles
Used
11
0 : 22
Sletning af alle titler og
afspilningslister—Delete all titles
[HDD] [RAM]
Klargøring
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge HDD- eller DVD-drevet.
≥Ophæv beskyttelse (➡ venstre).
Sammenkædede handlinger med TV’et [Betjening ved hjælp af HDMI (HDAVI ControlTM)/Q Link]/Styring af HDD, disk og kort
Vi henviser til kontrolreferencen på side 7.
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ venstre)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Delete all titles” og
tryk på [ENTER].
5 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på
[ENTER].
6 Tryk på [2, 1] for at vælge “Start” og tryk på
[ENTER].
En meddelelse kommer frem, når afsluttet.
Remain 5:38 (EP)
7 Tryk på [ENTER].
Disc Name
Disc Protection
[Bemærk]
Off
Delete all titles
SELECT
ENTER
RETURN
Format Disc
≥Når HDD er valgt, vil “Delete all titles” og “Format HDD” blive
vist.
≥Når SD er valgt, vil kun “Format Card” blive vist.
Sletning af hele indholdet på en disk
eller et kort—Format
Indstilling af beskyttelsen
[HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW] [-RW‹VR›] [SD]
[+R] [+R]DL] (kun ny disk)
Klargøring
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge HDD-, DVD- eller SD-drevet.
≥Ophæv beskyttelse (➡ venstre).
[RAM]
Klargøring
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge DVD-drevet.
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ herover)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Disc Protection” og
tryk på [ENTER].
5 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på
[ENTER].
Låssymbolet vises lukket, når disken er skrivebeskyttet.
Kassettebeskyttelse
For en DVD-RAM med en kassette
≥Med skrivespærren i spærrestilling, vil
afspilningen automatisk begynde, når disken
sættes i apparatet.
≥Når den er slettet, er det optagne indhold tabt og kan ikke
gendannes. Vær sikker, før der fortsættes.
≥Sletning af alle videotitler vil resultere i, at alle afspilningslisterne
også slettes.
≥Stillbilleddata (JPEG, TIFF) eller computerdata kan ikke slettes.
≥Sletning fungerer ikke, hvis en eller flere titler er beskyttede.
[Bemærk]
Formatering sletter hele indholdet (inklusive computerdata),
og det kan ikke gendannes. Kontroller omhyggeligt, før der
fortsættes. Indholdet slettes, når du formaterer en disk eller et
kort, selv hvis beskyttelsen er indstillet.
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ venstre)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Format HDD”,
“Format Disc” eller “Format Card” og tryk på
[ENTER].
PROTECT
[SD]
Sæt skrivespærren i stilling “LOCK”.
LOCK
5 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på
[ENTER].
6 Tryk på [2, 1] for at vælge “Start” og tryk på
[ENTER].
En meddelelse vises, når formateringen er afsluttet.
[Bemærk]
Forsyning af disken med et navn
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Du kan navngive hver disk.
Klargøring
≥Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge DVD-drevet.
≥[RAM] Ophæv beskyttelse (➡ herover).
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ herover)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Disc Name” og tryk
på [ENTER].
5 Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge et tegn, og
tryk på [ENTER].
Gentag dette trin for at indtaste andre tegn.
6 Tryk på [∫] (Set).
≥Disk-navnet vises i DVD Management vinduet.
≥[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] Navnet på en finaliseret disk vises i
topmenuen.
≥[+RW] Disknavnet vises kun, hvis du afspiller disken på andet
udstyr.
≥Formatering tager normalt et par minutter, men den kan tage
helt op til 70 minutter ([RAM]).
≥Afbryd ikke strømforsyningsledningen under
formateringen. Dette kan gøre disken eller kortet ubrugeligt.
7 Tryk på [ENTER].
[Bemærk]
≥Når en disk eller et kort er formateret med brug af dette apparat, er
det ikke sikkert, at anvendelse med andet udstyr er muligt.
≥[-R] [-R]DL] [CD] Disken kan ikke formateres.
≥Du kan kun formatere DVD-RW som DVD-Video format på
apparatet.
Sådan stoppes formatering [RAM]
Tryk på [RETURN].
≥Det er muligt at annullere formateringen, hvis den varer længere
end 2 minutter. Disken skal genformateres, hvis du gør dette.
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [RETURN] flere gange.
RQT8438
(Fortsættes på næste side)
29
113
EH55 Da.book
Page 30 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Styring af HDD, disk og kort
(fortsat)
Valg af baggrundstypografi–Top Menu
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Du kan vælge den baggrund, der skal vises som DVD-Videoens topmenu efter finalisering.
Klargøring
Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge DVD-drevet.
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ 29)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Top Menu” og tryk
på [ENTER].
5 Tryk på [3, 4, 2, 1] for vælge baggrunden, og
tryk på [ENTER].
≥Det er muligt at ændre miniaturebilleder, som vises i topmenuen.
(➡ 21, Change Thumbnail)
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Du kan vælge, om top-menuen skal vises efter finalisering.
≥Disks, som er optaget på andre fabrikanters udstyr kan ikke
finaliseres.
≥Hvis du finaliserer en optaget disk på andet Panasonic udstyr end
dette apparat, er det ikke sikkert, at baggunden valgt som “Top
Menu” vises.
≥Disks, som er finaliseret i dette apparat kan muligvis ikke optages
eller afspilles på andre afspillere pga.
optagelsesomstændighederne.
Klargøring
Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge DVD-drevet.
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ 29)
Besøg Panasonic’s hjemmeside angående yderligere information
om DVD’er.
http://www.panasonic-europe.com
Sådan vælger du, om du vil vise den
Top Menu første–Auto-Play Select
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Auto-Play Select”
og tryk på [ENTER].
5 Tryk på [3, 4] for at vælge “Top Menu” eller
“Title 1” og tryk på [ENTER].
Top Menu: Top-menuen kommer frem først.
Title 1: Diskens indhold afspilles uden visning af top-menu.
Muliggør at disks kan afspilles på
andet udstyr—Finalize
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Foretag valg i “Top Menu” og “Auto-Play Select” (➡ herover) før
finalisering af disken.
Klargøring
Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge DVD-drevet.
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ 29)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Finalize” og tryk på
[ENTER].
5 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på
[ENTER].
6 Tryk på [2, 1] for at vælge “Start” og tryk på
[ENTER].
En meddelelse vises, når finalisering er afsluttet.
[Bemærk]
≥Du kan ikke annullere finalisering.
≥Finalisering tager op til 15 minutter.
([-R]DL] [+R]DL] Finalisering tager op til 60 minutter.)
≥Afbryd ikke strømforsyningsledningen under
formateringen.
Dette vil gøre disken ubrugelig.
7 Tryk på [ENTER].
[Bemærk]
Når en højhastighedsoptagekompatibel disk finaliseres, kan dette
vare længere end angivet på bekræftelsesskærmen (cirka fire
gange).
RQT8438
30
114
Efter finalisering
≥[-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Disken bliver kun-afspilning-disk og du
kan ikke længere optage eller redigere.
≥[-RW‹V›] Du kan optage og redigere disken efter formateringen
(➡ 29), selv om den bliver en kun-afspilning-disk efter
finaliseringen.
≥Ved kopiering ved høj hastighed, gentages visse kapitler.
≥[-R] [-RW‹V›] Titler deles i kapitler af ca. 5 minuters§
([+R] 8-minutters) varighed, hvis
–titlerne blev optaget direkte til disken.
–titlerne blev kopieret ved brug af en anden indstilling end
højhastighedsindstillingen (undtagen [-R]DL] [+R]DL]).
§ Denne varighed kan variere meget, afhængigt af
optagelsesbetingelserne og -tilstanden.
≥Der er en pause på flere sekunder mellem titler og kapitler under
afspilning.
Oprettelse af Top Menu—Create Top
Menu
[+RW]
+RW diske indeholder ingen Top Menu data. Top Menu er en nyttig
funktion. Det anbefales, at du opretter menuen før afspilning af en
+RW disk på andet udstyr.
Du kan ikke bruge Top Menu til afspilning på dette apparat.
Foretag valg i “Top Menu” og “Auto-Play Select” (➡ venstre), før
oprettelse af top-menuen.
Klargøring
Tryk på [DRIVE SELECT] for at vælge DVD-drevet.
Efter udførelse af trin 1–3 (➡ 29)
4 Tryk på [3, 4] for at vælge “Create Top Menu”
og tryk på [ENTER].
5 Tryk på [2, 1] for at vælge “Yes” og tryk på
[ENTER].
6 Tryk på [2, 1] for at vælge “Start” og tryk på
[ENTER].
Oprettelsen Top Menu starter. Du kan ikke annullere
oprettelsesfunktionen.
Oprettelsen Top Menu kan tage nogle få minutter.
7 Tryk på [ENTER].
[Bemærk]
≥Du kan optage eller redigere diske efter oprettelse af Top Menu.
Men den oprettede menu slettes, når du optager eller redigere
disken. I sådanne tilfælde skal du oprette Top Menu igen ved
hjælp af “Create Top Menu”.
For at vende tilbage til forrige skærm
Tryk på [RETURN].
For at forlade skærmen
Tryk på [RETURN] flere gange.
EH55 Da.book
Page 31 Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Sikkerhedsforholdsregler
Strømforsyning
Tilslut afspilleren til en almindelig stikkontakt. Anden tilslutning kan
kortslutte apparatet og medføre brand.
Jævnstrøm kan ikke anvendes. Kontroller strømkilden nøje på
fartøjer og andre steder, hvor der anvendes jævnstrøm.
Beskyttelse af netledningen
Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt og ikke er
beskadiget. Dårlig tilslutning eller skader på netledningen kan
forårsage brand eller elektrisk stød. Lad være med at bøje eller
trække i ledningen eller stille tunge genstande på den.
Træk i selve stikket og ikke i ledningen, når stikket skal tages ud af
stikkontakten. Der er risiko for elektrisk stød, hvis der trækkes i
netledningen.
Rør ikke stikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
Fremmedlegemer
Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i apparatet. Dette
kan medføre elektrisk stød eller funktionssvigt.
Spild ikke væske i apparatet. Dette kan medføre elektrisk stød eller
funktionssvigt. Hvis det sker, skal du øjeblikkeligt tage netledningen
ud og kontakte forhandleren.
Lad være med at sprøjte insektspray på eller ind i afspilleren.
Insektspray indeholder drivgasser, som kan antændes, hvis de
sprøjtes ind i apparatet.
Styring af HDD, disk og kort/Sikkerhedsforholdsregler
Placering
Stil afspilleren på en plan, vandret overflade, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, luftfugtighed og
kraftige vibrationer. Forhold som disse kan beskadige kabinettet og
andre komponenter, så afspillerens levetid forkortes.
Placer ikke tunge genstande på apparatet.
Service
Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Hvis lyden afbrydes, én
eller flere indikatorer holder op med at lyse, det ryger fra apparatet,
eller der opstår andre problemer, som ikke er nævnt i denne
betjeningsvejledning, skal du kontakte forhandleren eller et
autoriseret servicecenter. Der er risiko for elektrisk stød eller
beskadigelse af afspilleren, hvis den repareres, adskilles eller
modificeres af ukvalificerede personer.
Apparatets levetid kan forlænges ved at tage netledningen ud, hvis
den ikke skal bruges i længere tid.
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr
ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder,
hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos
den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre
eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af
affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere
oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om,
hvordan du bedst kommer af med produktet.
Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS 2.0iDigital Out” er registrerede varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi, som er
beskyttet af US-patenter og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder. Anvendelse af denne
copyrightbeskyttelsesteknologi skal godkendes af Macrovision
og er kun beregnet til hjemmebrug og anden begrænset
forbrugeranvendelse, med mindre anden godkendelse fra
Macrovison foreligger. Reverse engineering eller adskillelse er
forbudt.
≥SD logoet er et varemærke.
≥Dele af dette produkt er beskyttet af loven om ophavsret og er
fremstillet på licens af ARIS/SOLANA/4C.
≥miniSD™ er et varemærke, der tilhører associationen SD Card.
Officielt DivX Certified™ produkt.
Afspiller DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, og DivX® VOD videoindhold (i
overensstemmelse med de tekniske krav for DivX Certified™).
DivX, DivX Certified og dermed tilknyttede logoer er varemærker,
tilhørende DivXNetworks, Inc., og anvendes under licens.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
HDAVI ControlTM er et varemærke tilhørende Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd.
GUIDE Plus+, SHOWVIEW er (1) registrerede varemærker eller
varemærker af, (2) fremstillet med licens af, og (3) genstand for
forskellige internationale patenter og patentans¢gninger ejet af,
eller med licens til, Gemstar-TV Guide International, Inc. og/eller
dets datterselskaber.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. OG/
ELLER DETS DATTERSELSKABER ER PÅ INGEN
MÅDE ANSVARLIGE FOR KORREKTHEDEN AF
PROGRAMINFORMATIONERNE GIVET AF GUIDE
PLUS+ SYSTEMET. GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. OG /ELLER DETS
DATTERSELSKABER KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER BLIVE HOLDT ANSVARLIGE
FOR NOGENSOMHELST TAB AF PROFIT, TAB AF
FORRETNINGER, ELLER INDIREKTE, SPECIELLE
SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF BRUG AF
INFORMATION, UDSTYR, ELLER TJENESTER
RELATERET TIL GUIDE PLUS+ SYSTEM.
RQT8438
31
115
EH55 Da.book
Page 1
Monday, March 27, 2006
5:52 PM
Indeks
Album
Afspil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Redigér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Afhjælpningsoptagelse . . . . . . . . . . . . 15
Afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatisk fornyelsesoptagelse . . . . 15
Beskyttelse
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Still-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Change Thumbnail . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Chasing-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Create Chapter . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 21
DELETE Navigator . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Direct Navigator . . . . . . . . . 16, 18, 20, 24
Direkte fjernsynsoptagelse . . . . . . . . . 28
Diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–4
Divide Title . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Finalisér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 30
Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 29
FR (Fleksibel optageindstilling) . . . . . 13
Genoptag afspilningsfunktion . . . . . . . 16
GUIDE Plus+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 14
HDAVI Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hurtigstart (Quick Start) . . . . . . . . . . . . 12
Indstilling
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Indstillingen Lande . . . . . . . . . . . . . . . . 10
F
G
JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 20
Kopiér
Still-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Titel/Afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . 25
Kopiér (afspilningsliste) . . . . . . . . . . . 23
Manuelt overspring . . . . . . . . . . . . . . . 17
Muliggør at disks kan afspilles på andet
udstyr–Finalize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Navn
Afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21
Oprettelse af afspilningslister . . . . . . 22
Optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afhjælpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Automatisk fornyelse . . . . . . . . . . . . 15
Direkte fjernsynsoptagelse . . . . . . . . 28
Indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
Partial Delete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Progressiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Properties
Afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Still-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Quick View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
N
O
P
Rec for High Speed Copy . . . . . . . . . . . 13
Rengøring
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Objektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Samtidig optagelse og afspilning . . . . 14
SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SHOWVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Slet
Afspilningsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alle titler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 23
Still-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Skærmstørrelsesforhold . . . . . . . . . . . . 10
Still-billede
Afspil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kopiér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Redigér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TIFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
Tilslutning
Antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Digital modtager, satellite modtager,
dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjernsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Videobåndoptager . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Time Slip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Timer-optagelse . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
BEMÆRK!
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER ELLER
FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING
ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE FOR BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE REPARATIONER SELV.
REPARATIONER MÅ KUN FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD
ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE APPARAT IKKE
UDSÆTTES FOR REGN, FUGT, VANDDRYP OG VANDSTÆNK, OG
DER MÅ IKKE ANBRINGES BEHOLDERE INDEHOLDENDE VÆSKE,
SOM FOR EKSEMPEL VASER, OVENPÅ APPARATET.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Pick up
Bølgelængde:
CD780 nm
DVD662 nm
Lasereffekt:
Ingen farlig stråling
BEMÆRK:
≥PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD VÆRE
MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET ANDET LILLE, LUKKET
RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER
VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET OVEROPHEDES, ER
DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND.
≥TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER,
DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
≥ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL
TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.
≥BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE.
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af
mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes
du venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen.
Udstyret bør anbringes i nærheden af stikkontakten i væggen og
netledningsstikket bør anbringes således, at det er nemt
tilgængeligt i tilfælde af problemer.
(Indersiden af apparatet)
Hold små hukommelseskort som SDhukommelseskortet uden for børns rækkevidde. Hvis
det skulle blive slugt, skal du straks søge lægehjælp.
Der tages forbehold for trykfejl.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
sx
RQT8438-J
F0306EK0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising