Panasonic DMREH49 Upute za uporabu
Upute za uporabu
DVD-snimač
DMR-EH69
Upute vezano za SD kartice i SD priključak
odnose se samo na model uređaja DMR-EH69.
Vodič za brzi
početak
Model br.
Regijske oznake dodjeljuju se DVD-snimačima i
DVD-Video uređajima ovisno o mjestu prodaje.
● Regijska oznaka ovog uređaja je „2“.
● Na uređaju je moguće reproducirati DVD-Video koji imaju oznake „2“ ili „ALL“ (SVE).
Osnovne
funkcije
Regijska oznaka uređaja
Primjer:
Poštovani,
Internetska stranica: http://www.panasonic-europe.hr
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda. Za
optimalni rad i sigurnost, molimo da pažljivo
pročitate ove upute. Prije povezivanja, uporabe ili
podešavanja ovog uređaja molimo da u cijelosti
pročitate ove upute. Molimo da zadržite ovaj
priručnik za buduću uporabu.
O opisima u ovim uputama za
uporabu
● Ova uputstva za uporabu su primjenjiva na
modele DMR-EH69, DMR-EH59 i DMREH49. Ukoliko nije drugačije naznačeno,
ilustracije u ovim uputstvima se odnose na
model DMR-EH69.
: navedene su značajke koje se
●
odnose samo na model DMREH69.
: navedene su značajke koje se
●
odnose samo na model DMREH59.
●
: navedene su značajke koje se
odnose samo na model DMREH49.
● Stranice na koje ste upućeni označene su
simbolima „“.
RQT9194-U
RQT9392-U
OPREZ!
OVAJ UREĐAJ KORISTI LASER. UPORABA UPRAVLJAČKIH
TIPKI ILI PODEŠAVANJA TE NAČINI RUKOVANJA KAKVI
NISU OPISANI U OVOM PRIRUČNIKU MOGU REZULTIRATI
IZLAGANJEM OPASNOM ZRAČENJU. NEMOJTE OTVARATI
POKROVE I NEMOJTE SAMI POPRAVLJATI UREĐAJ.
SERVISIRANJE POVJERITE STRUČNOM OSOBLJU.
UPOZORENJE:
KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR, STRUJNI UDAR ILI
OŠTEĆENJE UREĐAJA,
● UREĐAJ NE IZLAŽITE KIŠI, VLAZI, KAPANJU NI
PRSKANJU TEKUĆINE. NA UREĐAJ NEMOJTE
STAVLJATI POSUDE S TEKUĆINOM POPUT VAZA.
● KORISTITE SAMO PREPORUČENI DODATNI PRIBOR.
● NEMOJTE SKIDATI POKROV (ILI STRAŽNJU PLOHU)
JER UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE KORISNIK
MOŽE POPRAVITI SÂM. SERVISIRANJE POVJERITE
STRUČNOM OSOBLJU.
OPREZ!
● NEMOJTE INSTALIRATI ILI POSTAVITI OVU JEDINICU U
ORMAR, UGRADBENI ORMARIĆ ILI U DRUGI ZATVOREN
PROSTOR. OSIGURAJTE DOSTATNU VENTILACIJU UREĐAJA. KAKO BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA ILI POŽARA USLIJED PREGRIJAVANJA,
PAZITE DA VENTILACIJSKI OTVORI NISU ZAPRIJEČENI
ZAVJESAMA ILI SLIČNIM MATERIJALIMA.
● NE ZAKLANJAJTE OTVORE ZA VENTILACIJU UREĐAJA NOVINAMA, STOLNJACIMA, ZAVJESAMA I SLIČNIM
PREDMETIMA.
● NE POSTAVLJAJTE IZVORE OTVORENOG PLAMENA,
KAO ŠTO SU UPALJENE SVIJEĆE, NA UREĐAJ.
● ODLOŽITE BATERIJE NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIV NAČIN.
OPREZ
Opasnost od eksplozije u slučaju pogrešne zamjene baterije.
Zamijenite bateriju samo istovjetnom vrstom baterije ili vrstom
koju preporuča proizvođač. Odložite baterije slijedeći upute
proizvođača.
OVAJ UREĐAJ JE NAMIJENJEN UPORABI U UMJERENIM
KLIMATSKIM UVJETIMA.
Tijekom uporabe mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje
na ovom uređaju. Ako su takve smetnje primjetne, povećajte
udaljenost između uređaja i mobilnog telefona.
Mrežna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna. Utikač
strujnog kabela mora biti lako dostupan. Za potpuno isključenje
uređaja iz električne mreže, izvucite strujni kabel iz zidne
utičnice.
LASERSKI
PROIZVOD
KLASE 1
(Unutar uređaja)
Mjere opreza
Smještaj
Postavite uređaj na ravnu površinu, podalje od izravne sunčeve
svjetlosti, visokih temperatura, visokog stupnja vlažnosti i
prekomjernih vibracija. Takvi uvjeti mogu oštetiti kućište i druge
komponente i tako skratiti radni vijek uređaja. Nemojte stavljati
teške predmete na uređaj.
Napon
Nemojte koristiti izvore napajanja visokog napona. To može izazvati
preopterećenje uređaja i požar. Nemojte koristiti istosmjerne izvore
napajanja. Pažljivo provjerite izvor napajanja kad uređaj koristite na
brodu ili drugome mjestu s istosmjernom strujom.
Zaštita strujnog kabela
Provjerite je li strujni kabel pravilno spojen te da nije oštećen.
Neispravno spajanje i oštećenje kabela mogu prouzročiti požar ili
strujni udar. Strujni kabel nemojte vući, savijati ili na njega stavljati
teške predmete. Prilikom izvlačenja strujnog kabela iz električne
mreže čvrsto držite utikač. Povlačenjem strujnog kabela možete
prouzročiti strujni udar. Nemojte dirati strujni kabel mokrim rukama.
To može izazvati strujni udar.
Strana tijela
Pazite da u uređaj ne dospiju metalni predmeti. To može izazvati
strujni udar ili kvar uređaja. Pazite da u uređaj ne dospije tekućina.
To može izazvati strujni udar ili kvar uređaja. U takvim slučajevima
odmah izvucite kabel iz utičnice i obratite se prodavatelju. Vanjske i
unutarnje dijelove uređaja nemojte prskati insekticidima. Oni sadrže
zapaljive plinove koji mogu izazvati požar.
Servis
Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je zvuk isprekidan,
pokazivači ne svijetle, pojavljuje se dim ili bilo kakav drugi problem
koji nije opisan u ovim uputama, izvucite mrežni kabel iz utičnice i
obratite se prodavatelju ili ovlaštenom servisu. Ako uređaj popravljaju ili rastavljaju nestručne osobe, može doći do strujnog udara ili
oštećenja uređaja. Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte
ga iz električne mreže. Tako ćete produžiti njegov vijek trajanja.
Sadržaj
Uređivanje
Napredne funkcije
Napomene vezane za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Napredno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Načini snimanja i približno vrijeme snimanja . . . . . . . . . . . . . 21
Kad je na zaslonu prikazana potvrda o formatu . . . . . . . . . . . 21
Pri vađenju snimljenog diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fleksibilno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reproduciranje tijekom snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Snimanje prijenosa s vanjskih uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Postavljanje vremena snimanja na televizoru . . . . . . . . . . . . . 23
Snimanje s digitalnog/ satelitskog prijamnika ili dekodera . . . 23
Vremenski programirano snimanje povezano s vanjskim
uređajima (digitalni/satelitski prijamnik) — EXT LINK . . . . . 23
Kopiranje s videorekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ručno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Automatsko snimanje DV (DV Auto Rec) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Napredno vremenski programirano snimanje . . . . . . . . . . . . . 25
Ručno programiranje vremena snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Poništavanje snimanja kada je snimanje već otpočelo . . . . . 26
Isključenje stanja čekanja uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Napomene pri programiranju vremena snimanja . . . . . . . . . . 26
Provjera, promjena ili brisanje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pomoćno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Automatsko presnimavanje novog sadržaja
na stari sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Funkcija VPS/PDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Napredna reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Funkcije tijekom reproduciranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Promjena zvučnog zapisa tijekom reproduciranja . . . . . . . . . . 28
Odabir snimljenih programa (naslova) za reproduciranje DIRECT NAVIGATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Uključivanje funkcije DIRECT NAVIGATOR . . . . . . . . . . . . . . 29
Sortiranje naslova radi lakše pretrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Reproduciranje grupiranih naslova
. . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Uređivanje grupa naslova
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Reproduciranje DivX-datoteka, glazbenih datoteka
i fotografija (JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prikaz izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reproduciranje DivX video sadržaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reproduciranje glazbenih zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Reproduciranje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Korisne funkcije tijekom reproduciranja fotografija . . . . . . . . . 33
Reproduciranje glazbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reproduciranje glazbenog CD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reproduciranje glazbe snimljene na HDD-u . . . . . . . . . . . . . . 34
Korisne funkcije tijekom reproduciranja glazbe . . . . . . . . . . . . 34
Praktične funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Prozor FUNCTION MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pauziranje televizijskog programa
kojeg gledate—Pause Live TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Povezane radnje s televizorom
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”/Q Link) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Jednostavno upravljanje pomoću daljinskog upravljača VIERA . . . 37
Korištenje izbornika na zaslonu/ statusne poruke . . . . . . . . . 54
Korištenje izbornika na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Statusne poruke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Upravljanje HDD-om, diskom i karticom . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Uobičajeni postupci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Postavljanje zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dodjela imena disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Brisanje svih naslova i lista izvođenja – Brisanje svih naslova . 57
Brisanje čitavog sadržaja - Formatiranje . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Odabir pozadine – Glavni izbornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Odabir prvog prikazivanja Glavnog izbornika
–Auto-Play Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Obrada diskova kako bi mogli biti reproducirani pomoću
drugih uređaja - Finalise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Stvaranje Glavnog izbornika - Create Top Menu . . . . . . . . . . 58
Promjena postavki uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uobičajeni postupci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ostalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ostale postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rukovanje televizorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Zaštita od djece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vodič za
brzi početak
Osnovne
funkcije
Izbornici postavki
Napredne
funkcije
Reproduciranje snimljenog video sadržaja/
Reproduciranje diskova koji se mogu samo reproducirati 16
Snimanje televizijskih programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vremenski programirano snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Brisanje naslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uređivanje
Osnovne funkcije
Kopiranje naslova ili lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kopiranje [Video (HDD na DVD video format)] . . . . . . . . . . . . . 46
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje – Napredno kopiranje . 47
Kopiranje finaliziranih diskova DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R i +R DL . . . . . . . . . . . . . 48
Kopiranje video sadržaja (MPEG2) sa SD kartice
. . . . . 49
Kopiranje video sadržaja (MPEG2) sa SD video opreme
49
Kopiranje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kopiranje pomoću liste kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kopiranje fotografija na USB-priključak . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kopiranje novih fotografija na SD karticuKopiranje novih fotografija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kopiranje glazbe na HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
O Gracenote® Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kopiranje glazbe s CD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kopiranje glazbe s USB-priključka ili CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL 52
Ažuriranje Gracenote® Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Referenca
Dodatna spajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Spajanje televizora na priključke
AUDIO/VIDEO ili S VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Spajanje videorekordera na priključke
AUDIO/VIDEO ili S VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Spajanje televizora na priključke COMPONENT VIDEO . . . . . 65
Spajanje pojačala s digitalnim ulaznim priključkom . . . . . . . . . 66
Spajanje stereo pojačala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Spajanje s televizorom i prijamnikom
kompatibilnim s funkcijom HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Spajanje televizora i videorekordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Spajanje televizora i videorekordera,
digitalnog/ satelitskog prijamnika ili dekodera . . . . . . . . . . . . 67
Često postavljana pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Rječnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poleđina
Postavljanje
izbornika
Upravljačke tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jednostavan pristup raznim funkcijama
- IZBORNIK FUNKCIJA Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. KORAK Spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. KORAK Postavke primanja kanala i formata
prikaza na televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podaci o HDD-u i diskovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podaci o USB-memoriji i kartici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
O datotekama DivX®, glazbenim datotekama i slikama
(JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rukovanje medijima (diskovima/USB-memorijama) . . . . . . . . 15
Kopiranje
Kopiranje
Vodič za brzi početak
Početak
korištenja
Uređivanje naslova/ poglavlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stvaranje, uređivanje i reproduciranje liste izvođenja . . . . . 40
Uređivanje fotografija i glazbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Unos teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Referenca
Početak korištenja
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Priloženi dodatni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rukovanje HDD-om (pogon tvrdog diska) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Održavanje uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priloženi dodatni pribor
Molimo da provjerite jeste li dobili sljedeće dijelove:
(Brojevi proizvoda važeći su od travnja 2009. Podložni su promjenama.)
(N2QAYB000330)
1 daljinski upravljač
1 strujni kabel
Samo za upotrebu s ovim uređajem. Nemojte ga koristiti s drugim
uređajima. Također nemojte koristiti strujne kabele drugih uređaja
s ovim uređajem.
1 RF koaksijalni kabel
2 baterije
za daljinski upravljač
Daljinski upravljač
■ Baterije
● Umetnite baterije u skladu s oznakama + i – unutar pretinca.
■ Uporaba
Senzor signala daljinskog upravljača
●
●
●
●
●
Koristite alkalne ili manganske baterije.
Nemojte miješati stare i nove baterije.
Nemojte istovremeno koristiti različite vrste baterija.
Nemojte zagrijavati ili izlagati plamenu.
Ne ostavljajte bateriju(e) u automobilu izložene direktnom sunčevom svjetlu na dulji vremenski period sa zatvorenim vratima i
prozorima.
● Nemojte rastavljati ili izazivati kratki spoj.
● Nemojte puniti alkalne ili manganske baterije.
● Nemojte koristiti baterije čiji je omot oguljen.
7 m ravno ispred uređaja
Udaljenost i iznos kuteva su približne vrijednosti.
Nepravilno rukovanje baterijama može prouzročiti curenje elektrolita što može oštetiti predmete koje tekućina zahvati i prouzročiti
požar. Izvadite baterije ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vrijeme. Spremite baterije na hladno i tamno mjesto.
Rukovanje daljinskim upravljačem ( 6)
Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i
dvostruki D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
Proizvedeno pod licencijom pod US patentima: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 te ostalim U.S.
patentima izdanim diljem svijeta i onima čiji je postupak prijave
još u tijeku. DTS i DTS 2.0 + Digital Out registrirani su zaštitni
znakovi, a logotipi i simboli DTS zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja
je zaštićena U.S. patentima i ostalim pravima intelektualnoga
vlasništva. Korištenje ove tehnologije za zaštitu autorskih prava
mora odobriti tvrtka Macrovision. Namijenjena je kućnoj primjeni
i ostalom ograničenom korištenju, osim ako drukčije nije odredila
tvrtka Macrovision. Zabranjen je obrnuti inženjering ili rastavljanje.
Reproducira DivX® video
DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. te se koristi
pod licencijom.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke razlučivosti) zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke HDMI Licensing LLC.
● SDHC Logo je zaštitni znak.
● Dijelovi ovog proizvoda su zaštićeni autorskim pravom i izdani
su pod licencijom ARIS/SOLANA/4C.
HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
SHOWVIEW je zaštitni znak tvrtke Gemstar Development
Corporation. Sustav SHOWVIEW proizveden je pod licencijom
tvrtke Gemstar Development Corporation.
Windows Media i logotip Windows zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili ostalim zemljama. Ovaj je proizvod
zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation i trećih strana. Korištenje ili distribucija
takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjuje se osim u
slučaju dobivanja licencije od strane tvrtke Microsoft ili ovlaštene
podružnice tvrtke Microsoft i trećih strana.
Rukovanje HDD-om (pogon tvrdog diska)
HDD jest iznimno precizan instrument za snimanje te zbog mogućnosti dugog snimanja i velike brzine predstavlja poseban uređaj koji je uvelike
podložan oštećenju. Vrlo je važno da važne sadržaje snimite na disk kao sigurnosnu kopiju.
Ovisno o mjestu gdje je uređaj postavljen i rukovanju HDD-om, neki sadržaj može se oštetiti te reproduciranje i snimanje možda više neće biti
moguće. Tijekom rukovanja uređaj nemojte izlagati vibracijama i udarcima. Nemojte strujni kabel izvlačiti iz mrežne utičnice. Sadržaj može biti
oštećen uslijed nestanka električne energije tijekom snimanja ili reproduciranja.
■ HDD jest jedinica za privremenu pohranu podataka.
HDD ne predstavlja jedinicu za trajnu pohranu snimljenog sadržaja. Koristite HDD za privremenu pohranu sadržaja za jednokratno gledanje,
uređivanje ili kopiranje. Preporučamo pohranu snimljenog sadržaja na disk ili čuvanje izvornih podataka ili CD-a s kojeg je kopiran.
■ Odmah pohranite (kao sigurnosnu kopiju) čitav sadržaj čim posumnjate u neispravan rad HDD-a.
Ako postoje nepravilnosti unutar HDD-a, mogu se pojaviti učestali neobični zvukovi ili problemi sa slikom (kompresijske smetnje, itd.). Korištenje HDD-a u tom stanju može pogoršati problem, a u najgorem slučaju HDD više neće biti moguće koristiti. Čim primijetite ovu vrstu problema,
kopirajte sav sadržaj na disk i uređaj odnesite na popravak. Snimljen sadržaj (podaci) na HDD-u koji je oštećen ne može se vratiti.
● Prilikom uključenja ili isključenja uređaja može se začuti iznenadan zvuk. To ne znači kvar uređaja.
■ Mjere opreza prilikom postavljanja
● Nemojte uređaj postavljati u zatvoren prostor gdje su ventilator za hlađenje na stražnjoj strani uređaja i ventilacijski
otvori na bočnim stranama prekriveni.
● Uređaj postavite na ravnu površinu koja nije podložna
vibracijama ili udarcima.
NEMOJTE
● Uređaj nemojte postavljati na
površine koje stvaraju toplinu, poput
videorekordera, itd.
● Uređaj nemojte postavljati na mjesta
Ovaj uređaj
podložna promjenama u temperaturi.
● Uređaj postavite na mjesto gdje nema
opasnosti od kondenzacije.
Kondenzacija je proces u kojem se vlaga sakuplja na hladnoj
površini prilikom velike promjene u temperaturi. Kondenzacija
može prouzročiti oštećenje u unutrašnjosti uređaja.
● Uvjeti u kojima se može pojaviti kondenzacija
–Kada postoji velika promjena u temperaturi (premještanje s vrlo
vrućeg mjesta u vrlo hladno mjesto ili obrnuto, kada je uređaj
izložen klimatizacijskom uređaju ili hladnom zraku. Kada je
HDD (koji se zagrijava tijekom rada) izložen hladnom zraku,
kondenzacija se može pojaviti u unutrašnjosti HDD-a i tako
prouzročiti štetu glava HDD-a, itd.
– U prostoriji visoke vlažnosti ili kada u prostoriji postoji velika
količina pare.
–Tijekom kišovitog razdoblja.
U gore navedenim situacijama, bez uključenja uređaja, ostavite
da se uređaj prilagodi sobnoj temperaturi i pričekajte 2-3 sata dok
kondenzacija ne nestane.
■ Dim cigareta, itd. uzrokuje nepravilan rad ili
oštećenje uređaja
Uređaj se može oštetiti ako dim cigareta ili raspršivač protiv
insekata, itd. uđe u uređaj.
■ Tijekom rada
● Nemojte premještati uređaj ili ga izlagati vibracijama ili udarcima. (HDD se može oštetiti.)
● Nemojte izvlačiti strujni kabel iz mrežne utičnice ili isključiti
prekidač.
Dok je uređaj uključen, HDD se vrti velikom brzinom. Zvuk ili
pomicanje uslijed vrtnje uobičajena je pojava.
■ Premještanje uređaja
Isključite uređaj. (Pričekajte dok poruka „BYE“ ne nestane sa
zaslona.)
Izvucite strujni kabel iz mrežne utičnice.
Premjestite uređaj tek nakon što se u potpunosti zaustavio
(otprilike 2 minute) kako uređaj ne biste izložili vibracijama
ili udarcima. (Čak i nakon što ste isključili uređaj, HDD neko
vrijeme nastavlja s radom.)
■ Preostalo vrijeme snimanja HDD-a
Uređaj snima koristeći sustav kompresije podataka VBR (Varijabilna brzina prijenosa) radi promjene segmenata snimljenih podataka kako bi
odgovarali segmentima video podataka koji mogu prouzročiti razlike u prikazanom preostalom vremenu i mjestu potrebnom za snimanje. Ako
preostalo vrijeme nije dovoljno, izbrišite neželjene naslove kako biste dobili više mjesta prije početka snimanja. (Brisanje liste izvođenja neće
povećati vrijeme.)
■ Naknada štete za snimljeni sadržaj
Panasonic ne preuzima nikakvu izravnu ili neizravnu odgovornost za štete nastale uslijed bilo kakvih vrsta problema koji su uzrokuju gubitak
snimki ili uređenog sadržaja (datoteka) te ne daje jamstvo na nikakav sadržaj ako snimanje ili uređivanje ne radi ispravno. Gore navedeno
također se odnosi na bilo kakvu vrstu popravka uređaja (uključujući i bilo koje komponente koje nisu povezane s HDD-om.)
Održavanje uređaja
Precizni dijelovi u ovom uređaju podložni su utjecajima okoline, pogotovo temperature, vlažnosti i prašine. Dim cigareta
također može prouzročiti nepravilan rad ili oštećenje uređaja.
Uređaj čistite isključivo mekanom suhom krpom.
● Nikada nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili benzin za čišćenje ovog uređaja.
● Prije korištenja kemijski obrađene krpe, pažljivo pročitajte upute
o korištenju krpe.
Pridržavajte se sljedećih uputa kako biste i dalje mogli uživati
u sadržajima koje uređaj nudi.
Prašina i prljavština mogu se s vremenom zalijepiti za leću uređaja,
čime snimanje ili reprodukcija diskova postaju nemogući.
Koristite čistač leća za DVD-uređaje (nije priložen) otprilike jednom godišnje, ovisno o učestalosti uporabe i radnoj okolini. Pažljivo
pročitajte upute na čistaču leća prije korištenja.
Čistač leća za DVD uređaje: RP-CL720E
● Ovaj čistač leća možda nije dostupan u nekim regijama.
Nemojte uređaj postavljati na pojačala ili uređaje koji se tijekom rada
zagrijavaju.
NEMOJTE
Toplina može oštetiti uređaj.
Pripazite da unutrašnji ventilator za hlađenje na stražnjoj strani
uređaja nije zapriječen.
Prije premještanja uređaja pripazite da je ladica diska
prazna. U suprotnom postoji opasnost od teškog oštećenja
diska i uređaja.
Početak
korištenja
■ HDD je uređaj koji ne podnosi vibracije/udarce ili prašinu.
Upravljačke tipke
Daljinski upravljač
Upute o rukovanju opisane su pomoću daljinskog upravljača.
1 Gumb za uključenje uređaja (10)
2 Odabir diska [HDD, DVD ili SD
] ( 16, 17). Pogon se
mijenja svaki put kada pritisnete [DRIVE SELECT].
3 Odabir kanala i brojeva naslova, itd./Unesite brojeve
4 Brisanje neželjenih snimljenih naslova, slika ili glazbe ( 19, 43)
5 Osnovne funkcije snimanja i reproduciranja
6 Preskakanje određenog vremena ( 28)
7 Odabir/ OK, Kadar po kadar (28)
8 Prikaz funkcije DIRECT NAVIGATOR ( 29, 38)
9 Prikaz izbornika OPTION ( 38)
Ovaj se izbornik koristi prilikom reproduciranja ili uređivanja
naslova i slika, itd.
10 Odabir zvučnog zapisa ( 28)
11 Tipke u boji
– za uključivanje zaslona DIRECT NAVIGATOR ( 29, 32, 34)
– za uključivanje opcija VIDEO/Playlists (Liste izvođenja) ( 47)
– za postavke ručnog ugađanja ( 59)
– za deaktivaciju vremenski programiranog snimanja ( 26)
12 Prikaz izbornika na zaslonu ( 54)
13 Funkcije snimanja
● [ REC] Početak snimanja ( 17)
● [REC MODE] Promjena načina snimanja ( 17)
● [EXT LINK] Vremenski programirano snimanje povezano s
vanjskim uređajima ( 23)
● [ DIRECT TV REC] Izravno snimanje televizijskih programa
( 36)
14 Odašiljanje signala daljinskog upravljača
15 Tipke za rukovanje televizorom ( 64)
16 Odabir kanala ( 17)
17 Prikaz zaslona SHOWVIEW ( 18)
18 Odabir ulaza (AV1, AV2, AV3 ili DV) ( 23, 24)
19 Prikaz statusnih poruka ( 55)
20 Izlaz iz zaslona izbornika
21 Prikaz zaslona vremenski programiranog snimanja ( 25)
22 Prikaz prozora FUNCTION MENU (IZBORNIK S FUNKCIJAMA)
( 35)
Koristeći FUNCTION MENU možete brzo i jednostavno pristupiti
glavnim funkcijama (reproduciranje, snimanje, itd.)
23 Vraćanje na prethodni zaslon
24 Stvaranje poglavlja ( 28)
25 Preskakanje otprilike 1 minutu unaprijed ( 28)
Zaslon uređaja
SD
HDD
DVD
COPY USB
SD
EXT -L
REC
PLAY
1 Pokazivač diska
2 Pokazivač kopiranja
3 Pokazivač USB-priključka
4 Pokazivač vremenski programiranog snimanja povezanog s vanjskim uređajima
5 Pokazivač vremenski programiranog snimanja
6 Pokazivač diska [HDD, DVD ili SD
]
7 Pokazivač glavnog zaslona
8 Pokazivač korištenja daljinskog upravljača. Trepće kada koristite daljinski upravljač.
9 Pokazivač snimanja/reproduciranja
Pokazivač
snimanja
Pokazivač
reproduciranja
Pokazivač snimanja/
reproduciranja
Vodič za
brzi početak
Uređaj
Povucite kako biste
spustili prednji poklopac.
1 Tipka za uključivanje/ stanje čekanja % ( 10)
Pritisnite za uključenje uređaja ili postavljanje uređaja u stanje
čekanja ili obrnuto. U stanju čekanja uređaj još uvijek troši malu
količinu električne energije.
2 Ladica diska ( 15)
3 Priključak za digitalnu (DV) videokameru ( 24)
4 USB-ulaz ( 15)
5 Zaslon ( 6)
6 Ulazi za VCR, videokameru, itd. ( 24, 65)
7 Otvaranje/zatvaranje ladice diska ( 15)
8 Odabir kanala (17)
9 Početak snimanja ( 17)/Određivanje vremena zaustavljanja
snimanja ( 17)
10 Zaustavljanje ( 17, 28)
11 Početak reproduciranja ( 16)
12 Senzor signala daljinskog upravljača
Priključci na stražnjoj strani uređaja ( 8, 9, 65, 66, 67)
Jednostavan pristup raznim funkcijama – zaslon FUNCTION MENU (IZBORNIK FUNKCIJA)
FUNCTION MENU automatski se pojavljuje kada uključite uređaj. (Kada je „FUNCTION MENU Display”postavljen na „On“ u izborniku podešavanja).Omogućava brz i jednostavan dostup glavnim funkcijama.
Odaberite naslov ili vrstu
datoteke koju želite reproducirati. Bit će prikazan zaslon
DIRECT NAVIGATOR za
odabranu vrstu datoteka.
Playback (Reprodukcija)
Odaberite funkciju.
Na desnoj strani pojavljuju se stavke koje
možete odabrati.
Pritisnite [OK].
Video ( 16, 29)
DivX ( 30)
Picture ( 32)
Music ( 31)
Top Menu ( 16)
Menu ( 16)
Recording (Snimanje)
Odaberite metodu snimanja.
Timer Recording( 18, 25)
ShowView Record ( 18)
Delete (Brisanje)
Odaberite naslov ili vrstu
datoteke koju želite obrisati.
Bit će prikazan navigator
DELETE.
Video ( 19)
Picture ( 43)
Music ( 43)
Odaberite metodu kopiranja.
Copy (Kopiranje)
Video (HDD to DVD) ( 46)
Advanced Copy ( 47)
Copy Music CD ( 52)
Copy Music ( 52)
Copy New Pictures
( 51)
Others (Ostalo)
Odaberite i pokrenite druge
funkcije od gore navedenih,
Playlists ( 40)
poput snimanja ili postavFlexible Rec ( 22)
DV Auto Rec ( 24)
ljanja.
HDD Management ( 56)
DVD Management ( 56)
Card Management (
) ( 56)
Setup ( 59)
Drive Select (Odabir pogona)
Odaberite stavku.
Pritisnite [OK]
HDD
DVD
SD
USB
Promjena diska koji se
koristi.
Ako ne želite da se prilikom uključenja uređaja pojavi FUNCTION
MENU (IZBORNIK FUNKCIJA), postavite FUNCTION MENU na
„Off“ (Isključeno) u izborniku podešavanja (Setup) ( 62).
1. KORAK Spajanje
Pomoću 21-pinskog Scart kabela
● Možete koristiti brojne funkcije Q Link povezivanjem uređaja s televizorom kompatibilnim s Q Link funkcijom ( 36).
● Možete uživati u visokokvalitetnoj slici povezivanjem uređaja s televizorom koji podržava RGB ( 78).
„AV1 Output” u izborniku podešavanja ( 62)
● Prije spajanja, isključite sve uređaje i pročitajte odgovarajuće upute za uporabu.
● Odaberite između načina spajanja A i B ovisno o vašoj okolini. O povezivanju koje nije dolje navedeno posavjetujte se s prodavateljem.
● Pogledajte „Dodatna povezivanja“ ( 65) prilikom korištenja drugih priključaka i pri povezivanju s drugim uređajima.
Kada uređaj nećete koristiti dulje vremena
Kako biste štedjeli električnu energiju, strujni kabel izvucite iz utičnice. Uređaj troši malu količinu električne energije čak i kad je isključen
[Otprilike 0.9 W (Funkcija „Power Save” je uključena)]
Povezivanje s televizorom
S antenom
U mrežnu utičnicu (AC 220
do 240 V, 50 Hz)
Stražnji dio televizora
Kabel
antene
Spajanje priključka koji nije
21-pinski Scart priključak
( 9, 65)
RF koaksijalni
kabel
(priložen)
Potpuno ožičen
21-pinski Scart
priključak
Strujni kabel
(priložen)
Priključite tek nakon što ste
izvršili ostala povezivanja.
Ventilator
Stražnji dio ovog
uređaja
Povezivanje televizora i digitalnog/ satelitskog prijamnika ili dekodera
Stražnji dio televizora
S antenom
Kabel
antene
Spajanje priključka koji nije
21-pinski Scart priključak
( 9, 65)
U mrežnu utičnicu (AC 220
do 240 V, 50 Hz)
Strujni kabel
(priložen)
Priključite tek nakon što ste
izvršili ostala povezivanja.
RF koaksijalni
kabel
(priložen)
Potpuno ožičen
21-pinski Scart
priključak
Ventilator
Stražnji dio ovog uređaja
21-pinski Scart kabel
Stražnji dio digitalnog/
satelitskog prijamnika ili
dekodera
Postavke „AV2 Input” i „AV2 Connection” u izborniku
podešavanja ( 63)
Uređaj izravno spajati s televizorom
Ako uređaj povežete s televizorom putem AV
selektora ili videorekordera, sustavi za zaštitu
autorskih prava mogu ometati video signal te
slika možda neće biti ispravno prikazana.
NEMOJTE
Televizor
Videorekorder
Ovaj uređaj
● Povezivanje s televizorom s ugrađenim videorekorderom
Spojite na ulazne priključke na bočnoj strani televizora ako
postoje ulazni priključci za televizor i videorekorder.
Uživajte u visokoj kvaliteti slike koristeći HDMI kabel uz 21-pinski Scart kabel za povezivanje ovog uređaja s vašim televizorom.
Povezivanje s televizorom putem HDMI kabela (High Definition Multimedia Interface – Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti)
Prilikom povezivanja s uređajem koji podržava HDMI, prenosi se nekompresirani digitalni audio i video signal. Možete uživati u visokokvalitetnom video i audio sadržaju pomoću samo jednog kabela. Prilikom spajanja na HDTV (televizor visoke razlučivosti) koji podržava HDMI, izlaz
možete mijenjati između 1080p, 1080i ili 720p HD video.
● Ovaj uređaj sadrži tehnologiju HDMITM (V.1.3a s funkcijom Deep Colour).
● Video izvori konvertirani u rezoluciju 19201080 bit će visoke kvalitete, no prikazivat će sliku niže rezolucije nego izvorni HD izvori od
1080p. Za dodatne informacije obratite se prodavatelju.
● Koristite HDMI kabele velike brzine koji imaju logotip HDMI (prikazan na naslovnici).
● Prilikom postavljanja video izlaza na „1080p”, koristite HDMI-kabele dužine 5 metara ili manje.
Prilikom povezivanja s Panasonicovim televizorom (VIERA) ili prijamnikom koji ima funkciju „HDAVI Control“, moguće su povezane radnje. [
36, Povezane radnje s televizorom (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)]
● Kabeli koji nisu HDMI-kompatibilni ne mogu se koristiti.
● Preporuča se upotreba Panasonicovog HDMI-kabela.
Preporučeni broj kabela:
RP-CDHG10 (1 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2 m), RP-CDHG30 (3 m), RP-CDHG50 (5 m), itd.
Povezivanje s Panasonicovim televizorom
(VIERA)
Ako koristite 21-pinski Scart kabel, dostupne su
vam sljedeće funkcije:
● Preuzimanje sadržaja s televizora ( 36)
● Izravno snimanje televizijskih programa ( 36)
● Gledanje sadržaja s digitalnog/ satelitskog prijamnika ili dekodera
(U tom slučaju prebacite ulaz televizora na
„AV“.)
Stražnji dio
televizora
21-pinski
Scart kabel
HDMI-kabel
Stražnji dio ovog uređaja
● Postavite „Digital Audio Output” na „HDMI and
Optical” ( 62).
(Zadana je postavka „HDMI and Optical”.)
Potpuno ožičen
21-pinski Scart
priključak
Stražnji dio digitalnog/satelitskog prijamnika ili dekodera
● Ako uređaj povezujete s televizorom koji podržava samo dvokanalni audio izlaz, audio s 3 ili više kanala bit će remiksiran ( 78) te će se
reproducirati kao dvokanalni, čak i prilikom povezivanja pomoću HDMI-kabela. (Neki diskovi ne mogu se remiksirati.)
● Ovaj uređaj ne možete povezivati s DVI uređajima koji ne podržavaju HDCP.
Za uređaje koji podržavaju zaštitu od kopiranja HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) koji imaju digitalni DVI ulazni priključak
(PC-monitori, itd.):
Ovisno o uređaju, slika možda neće biti ispravno prikazana ili se uopće neće moći prikazati prilikom povezivanja s DVI/HDMI-kabelom.
(Zvuk se neće reproducirati.)
Vodič za
brzi početak
O funkciji VIERA Link „HDAVI ControlTM”
2. KORAK Postavke prijema kanala i postavke formata prikaza na televizoru
Značajke funkcije štednje električne energije kada je uređaj
u stanju čekanja:
Štednja električne energije
Uključeno*1
Isključeno
Potrošnja električne energije Otprilike 0,9 W
Otprilike 9 W
Vrijeme potrebno za pokretanje Nije brzo
Brzo*2
Gledanje sadržaja (npr. Pay Nemoguće
TV) putem uređaja spojenog
na AV2
Moguće
*1
Funkcija „FL Display” je postavljena na „Automatic” u
izborniku podešavanja (Setup). ( 61)
*2
Moguće je pokretanje i početak snimanja unutar nekoliko
sekundi.
– Ovisno o vrsti televizora ili spojenom priključku, možda
će trebati više vremena za prikaz zaslona.
● Ako se na televizoru pojavi izbornik s postavkom „TV
Aspect" (Format prikaza):
IZLAZ
IZBORNIK S
FUNKCIJAMA
POVRATAK
1. Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara izvršenom povezivanju s ovim uređajem.
2. Pritisnite ["] za kako biste uključili uređaj.
Prilikom povezivanja s televizorom koji podržava funkcije VIERA
Link ili Q Link ( 36), počinje preuzimanje sadržaja s televizora.
● 16:9:
Kada je uređaj povezan s televizorom formata prikaza 16:9
● Pan & Scan:
Kada je uređaj povezan s televizorom
formata prikaza 4:3, bočna je slika izrezana
kako bi odgovarala slici formata 16:9 ( 78)
● Letterbox:
Kada je uređaj povezan s televizorom
formata prikaza 4:3. Slika formata 16:9
prikazuje se u letterbox formatu ( 78)
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali format prikaza na
televizoru i pritisnite [OK].
Postavljanje je izvršeno kada ugledate sliku na televizoru.
■ Za korisnike koji su odabrali „Ostalo“ u 2. koraku
Možete preuzeti postavke ugađanja s televizora za kanale
koje obuhvaća ovaj uređaj. Funkcija „Auto Clock Setting“ na
ovom uređaju sinkronizira vrijeme prilikom ugađanja televizijskog kanala koji sadrži podatke o vremenu i datumu.
● Ako se na zaslonu pojavi izbornik s postavkom „Country“ (Zemlja)
Promjena jezika izbornika na zaslonu
Dok je uređaj zaustavljen, pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Others” (Ostalo) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Setup” (Postavljanje) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Display“ (Zaslon) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Language” (Jezik) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali željeni jezik i pritisnite [OK].
Pritisnite [EXIT].
Ako odaberete “Poccия” (Rusija) u izborniku „Country“ (Zemlja),
imena televizijskih kanala možda neće biti pravilno prikazana, a
korištenje postavke „Auto Clock“ nije moguće. Ručno podesite sat
( 63).
Unos ili promjena televizijskog kanala 59
Zaustavljanje tijekom rada
Pritisnite [RETURN].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir zemlje i pritisnite [OK].
Započinje automatsko podešavanje. To će potrajati oko 8
minuta.
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „On”(Uključeno) ili
„Off” (Isključeno) kada se pojavi izbornik s postavkom
„Power Save”(Štednja električne energije).
● On (Uključeno): Uređaj se prebacuje u način „Power
Save“ (Štednja električne energije) kada je uređaj u stanju
čekanja.
● Off (Isključeno): Moguće je brzo pokretanje iz stanja
isključenosti. (Način „Quick Start“ (Brzo pokretanje))
■ Ako se pojavi izbornik s postavkama sata
Ručno podesite sat ( 63).
■ Kako biste potvrdili da su kanali ispravno
ugođeni ( 59)
■ Za ponovno postavljanje ( 60)
Podaci o HDD-u i diskovima
HDD i diskovi koji se mogu koristiti za snimanje i reprodukciju
Standardni simbol
Tvrdi disk (HDD)
DVD-RAM
Logotip
Podaci koji se
mogu snimati
i reproducirati
Video
Slike
Glazba
Video
Slike
Diskovi kod
kojih je moguće
višekratno pisanje
podataka
Reprodukcija
na drugim
uređajima *1
Snimanje u
formatu prikaza
16:9*2
Snimanje M1 i
M2 za dvojezični
prijenos*2
Jednokratno
snimanje
(CPRM)
Samo diskovi
kompatibilni s
CPRM-om ( 78)
DVD-R
prije finalizacije
nakon finalizacije
(samo video)
DVD-R DL*4
prije finalizacije
nakon finalizacije
Video*5
slike*5
–*3
(Bilo koji)
Video
–*3
(Bilo koji)
DVD-RW
prije finalizacije
nakon finalizacije
+R
prije finalizacije
nakon finalizacije
+R DL*4
prije finalizacije
nakon finalizacije
+RW
Video
–*3
(Bilo koji)
Video
– (format 4:3)
–*3
(Bilo koji)
Video
– (format 4:3)
–*3
(Bilo koji)
Video
– (format 4:3)
–*3
(Bilo koji)
Vodič za
brzi početak
(: Moguće –: Nemoguće)
Vrsta diska
*1
Finalizacija potrebna za reproduciranje na drugim uređajima
( 58).
može biti reproduciran na Panasonicovim DVD-snimačima ili DVD-čitačima kompatibilnim s DVD-RAM-om.
,
or
mogu biti reproducirani samo na kompatibilnim
uređajima.
*2
Za daljnje informacije ( 20, Napomene vezane za snimanje)
*3
Snima se zvuk odabran u „Odabir dvojezičnog zapisa” ( 61).
*4
Ne možete izravno snimati na ove diskove ( desno).
*5
Video sadržaj i slike ne mogu se snimati na isti disk.
Prije korištenja novog diska
●
potrebno je izvršiti formatiranje ( 57).
Ako disk ne može biti reproduciran na drugim uređajima,
●
preporučamo stvaranje glavnog izbornika ( 58).
● Preporučuje se korištenje Panasonicovih diskova. Za raspoloživo vrijeme snimanja na različitim diskovima pri različitim načinima snimanja, pogledajte „Načini snimanja i približno vrijeme
snimanja“ ( 21).
● Ograničenja pri formatiranju i/ili snimanju/inicijalizaciji mogu spriječiti reprodukciju ili snimanje određenih diskova.
● Molimo pročitajte tehničke podatke ( 77) za kompatibilne
diskove i brzinu snimanja.
■ Formati snimanja
Ovaj uređaj snima video-zapise u sljedećim formatima:
Format snimanja DVD video-zapisa
Ovo je metoda snimanja koja vam omogućuje snimanje i uređivanje
televizijskih prijenosa, itd.
● Možete brisati neželjene dijelove naslova, kreirati liste izvođenja, itd.
● Prijenosi koji omogućavaju „jednokratno snimanje" mogu se
snimati na diskove koji podržavaju CPRM.
Format DVD-Video
Ova metoda snimanja je jednaka kao za DVDVideo u prodaji.
● Prijenosi koji omogućavaju „jednokratno snimanje" ne mogu biti
snimljeni čak i pri upotrebi diskova koji podržavaju CPRM.
● Nakon finalizacije diska, disk možete reproducirati na DVD-čitačima i ostalim uređajima.
Format +VR (+R/+RW snimanje video-zapisa)
Ovo je metoda snimanja videozapisa na diskove +R/+RW. Diskove
snimljene na ovaj način možete reproducirati na sličan način kao
sadržaj snimljen u formatu DVD-Video.
● Prijenosi koji dopuštaju „jednokratno snimanje“ ne mogu biti
snimljeni.
● Nakon finalizacije diska ili kreiranja glavnog izbornika, disk možete reproducirati na DVD-čitačima i ostalim uređajima.
● Kada je uključena opcija „Rec for High Speed Copy” (Snimanje
za brzo kopiranje), ograničenja na drugom audio-zapisu također
vrijede i za DVD-RAM. Isključite ovu postavku ako brzo kopiranje na
nije potrebno (zadana
je postavka "On". 60).
● Diskovi +R snimljeni na ovom uređaju i diskovi +R snimljeni na
drugom Panasonicovom DVD-snimaču mogu biti nekompatibilni.
Međutim, finalizirani su diskovi kompatibilni i mogu se reproducirati.
● Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već
imaju zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu
se snimiti na HDD.)
● Snimanje možda neće biti moguće ovisno o stanju diskova te
reprodukcija možda neće biti moguća zbog stanja snimke.
Ne možete izravno snimati na DVD-R DL i +R DL diskove na ovom uređaju.
Najprije snimite zapis na HDD, a zatim kopirajte na disk.
Prilikom reprodukcije diskova DVD-R DL (dvoslojni,
jednostrani) i +R DL (dvoslojni, jednostrani)
Diskovi DVD-R DL (dvoslojni, jednostrani) i +R DL (dvoslojni,
jednostrani) imaju dva sloja za snimanje na jednoj strani. Ako na
prvom sloju nema dovoljno mjesta za snimanje programa, ostatak se snima na drugom sloju. Prilikom reproduciranja naslova
snimljenog na oba sloja, uređaj se automatski prebacuje sa sloja
na sloj i reproducira naslov na isti način kao i normalan program.
Međutim, video i audio zapisi mogu nakratko biti prekinuti pri
prijelazu sa sloja na sloj.
Prilikom prijelaza sa sloja na sloj:
Video i audio zapisi mogu nakratko biti
prekinuti
Drugi sloj za snimanje
Raspoloživ
prostor
Prvi sloj za snimanje
Naslov 1
(Unutarnji dio
diska)
Naslov 2
Smjer reprodukcije
(Vanjski dio
diska)
Podaci o HDD-u i diskovima
Diskovi samo za reproduciranje
Vrsta diska
Logotip
Visokokvalitetni diskovi za filmove i glazbu
DVD-RW
(Format snimanja DVD
video-zapisa)
DVD-R
DVD-R DL
Namjena
Standardni simbol
DVD-Video
DVD-RW video-zapis snimljen na drugom DVD-snimaču
● Možete reproducirati programe koji dopuštaju "jednokratno snimanje" ako su snimljeni na disk koji podržava CPRM.
● Formatiranjem ( 57) diska možete snimati na disk u DVD-Video
formatu.
● Možda ćete najprije morati finalizirati disk na uređaju korištenom
za snimanje.
DivX/MP3/WMA
)
(
/JPEG
CD
● DVD-R i DVD-R DL s video-zapisom snimljenim u formatu DivX
● DVD-R i DVD-R DL s glazbom snimljenom u formatu WMA/MP3
● DVD-R i DVD-R DL sa slikama snimljenim u formatu JPEG
Snimljeni audio-zapisi i glazba (uključujući CD-R/RW*)
DivX/MP3/WMA
)
(
/JPEG
Video CD
● CD-R i CD-RW s video-zapisima snimljenim u formatu DivX
● CD-R i CD-RW s glazbom snimljenom u formatu WMA/MP3
● CD-R i CD-RW sa slikama snimljenim u formatu JPEG
● Snimljeni glazbeni i video-zapisi (uključujući CD-R/RW*)
SVCD
* Zatvorite program nakon snimanja. Reproduciranje možda neće biti moguće na nekim diskovima zbog stanja snimke.
● Proizvođač diska može utjecati na način reprodukcije diska. Stoga nećete uvijek moći upravljati reprodukcijom kako je navedeno u ovim
uputstvima za uporabu. Pažljivo pročitajte upute za korištenje diska.
● Rad i kvaliteta zvuka CD-diskova koji nisu usklađeni sa CD-DA specifikacijama (CD-diskovi s kontrolom kopiranja, itd.) ne mogu biti zajamčeni.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
● 2.6 i 5.2 GB DVD-RAM, 12 cm
● 3.95 i 4.7 GB DVD-R Authoring
● DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL snimljeni na drugom
uređaju i koji nisu finalizirani ( 78).
● Diskovi snimljeni u formatu AVCHD.
● DVD-Video s regijskom oznakom koja nije „2” ili „ALL”
● DVD-Audio
● Blu-ray, HD DVD
● DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-Disc, PD
Vrste diskova ili naslova snimljenih na
HDD-u prema vrsti spojenog televizora
Ako koristite diskove snimljene preko PAL-a ili NTSC-a ili želite reproducirati
naslov snimljen na HDD-u putem PAL-a ili NTSC-a, pogledajte ovu tablicu.
(: Moguća reprodukcija, –: Nemoguća reprodukcija)
Vrsta televizora
Diskovi/naslovi
snimljeni na HDD-u
Da/Ne
Višesistemski
televizor
PAL TV
NTSC TV
*1
Ako vaš televizor ne podržava signale PAL 525/60, slika neće biti
ispravno prikazana.
*2
Odaberite „NTSC” u „TV System” (TV-sustav) ( 62).
● Prilikom reprodukcije naslova snimljenog na HDD-u, provjerite
jeste li podesili postavke u izborniku „TV System“ prema naslovu
(PAL ili NTSC) ( 62).
Podaci o USB-memoriji i kartici
● Uputstva / napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose se samo na model DMR-EH69.
USB-memorije koje možete koristiti na ovom uređaju
USB-memorije koje su definirane kao USB-memorije velikog kapaciteta i digitalni fotoaparati
koji koriste PTP protokol:
–USB-memorije koje podržavaju USB 1.0/1.1 i USB 2.0 Full Speed/High Speed.
USB-memorije za USB 2.0 High Speed rade kao USB 2.0 Full Speed.
USB-memorije za USB 2.0 High Speed rade kao USB 2.0 High Speed.
● Mogu se koristiti USB-memorije kapaciteta do 128 GB.
● USB memorije koje podržavaju masovni prijenos.CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
● Digitalni fotoaparati koji zahtijevaju instalaciju dodatnih programa kada su spojeni na računalo nisu podržani.
● Nije podržan MTP uređaj (Media Transport Protocol – Protokol za prijenos multimedijskog sadržaja).
● Nisu podržani USB-čitači kartica s više ulaza.
Format
Datotečni sustavi FAT16 i FAT32 su podržani.
● Datotečni sustav UDF/NTFS/exFAT nije podržan.
● Ovisno o veličini sektora, neke datoteke neće moći biti reproducirane.
● Podržana je samo prva particija USB-memorije s više particija.
Vodič za
brzi početak
Kompatibilne USB-memorije
Označeno u ovim uputama oznakom
Podaci koji mogu biti reproducirani ili kopirani (: Moguće, –: Nemoguće)
Format datoteke
WMA (
Slike (JPEG)
)/MP3
Reproduciranje
Kopiranje na HDD
Upute
Možete reproducirati DivX datote- Na HDD možete reproducirati i
kopirati datoteke WMA/MP3 koje
ke snimljene putem računala na
su snimljene putem računala na
USB-memoriju ( 30).
USB-memoriju ( 31, 52).
Na HDD-u ili DVD-RAM-u možete reproducirati i kopirati slike
snimljene putem računala na
USB-memoriju ( 32, 51).
● Usprkos ispunjavanju gore navedenih uvjeta, neke USB-memorije ne mogu se koristiti na ovom uređaju.
Ako je na USB-ulaz ovog uređaja priključena Panasonicova digitalna kamera s HDD-om, itd., možete kopirati SD Video snimljen
●
kamerom na HDD ovog uređaja ili DVD-RAM.
● USB-ulaz na ovom uređaju ne podržava USB-priključak s bus-napajanjem.
Kartice koje se mogu koristiti s ovim uređajem
Vrsta
SD memorijska kartica *1 (od 8MB do 2GB)
SDHC memorijska kartica *2 (od 4 GB do 32 GB)
Multimedijska kartica
*1
Uključujući miniSD karticu i microSD karticu
*2
Uključujući miniSDHC karticu i microSDHC karticu
Vrste kartica koje su gore navedene u ovim će se uputama za uporabu označavati kao “SD kartica”.
Navedeno u ovim uputama
kao
Podaci koji se mogu snimiti i
reproducirati
Fotografije (JPEG)
Video sadržaj (SD Video)
Video sadržaj (SD Video)
Možete umetnuti izravno u utor za SD memorijsku karticu.
*1
MiniSD kartica i microSD kartica se moraju koristiti s isporučenim adapterom.
*2
MiniSDHC kartica i microSDHC kartica se moraju koristiti s isporučenim adapterom.
● Moguća je reprodukcija i kopiranje fotografija snimljenih s digitalnim fotoaparatom itd. ( 32, 50).
● SD video snimka koja je snimljena Panasonic SD video kamerom, može se kopirati na HDD ili DVD-RAM disk. (> 49)
● SD video sadržaj se ne može izravno reproducirati sa SD kartice.
SD kartice koje se mogu koristiti s ovim uređajem
● Kada koristite SD kartice kapaciteta 4 GB ili više, samo SD kartice
koje imaju prikaz SDHC logotip mogu biti upotrijebljene.
● Kapacitet uporabljive memorije je manji od kapaciteta kartice.
● Molimo potvrdite najnovije informacije na sljedećoj internetskoj
stranici.
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Ova je stranica samo na engleskom jeziku.)
● Ako je SD kartica formatirana na drugoj opremi, vrijeme koje je potrebno za snimanje može biti produljeno. Također, ako je SD kartica
formatirana na osobnom računalu, nije je moguće koristiti s ovim
uređajem. U tim slučajevima, formatirajte karticu na ovom uređaju
( 57, 78).
● Ovaj je uređaj kompatibilan sa SD memorijskim karticama koje su
u skladu s FAT12 i FAT16 formatima za SD kartice, kao i SDHC
memorijskim karticama u FAT32 formatu.
● SDHC memorijske kartice koje se koriste za snimanje na ovom
uređaju se mogu koristiti samo s ostalom opremom koja podržava
SDHC memorijske kartice. SDHC memorijske kartice se ne mogu
koristiti na opremi koja podržava samo SD memorijske kartice.
● Preporučamo uporabu Panasonic SD kartice.
● Na ovom uređaju nije moguće reproducirati videozapise u AVCHD
formatu na SD kartici.
● Držite memorijsku karticu van dohvata djece kako je ne bi progutala.
Struktura mapa
***: Brojevi
XXX: Slova
Kartica
DCIM
XXXXX
(Mapa koji sadrži slike)
XXXX.JPG
001
(Bilo koja mapa s datotekama u JPEG formatu)
P0000001.JPG
P0000002.JPG
SD_VIDEO
PRG
(Mapa koja sadrži video sadržaj u MPEG2 formatu)
MOV.MOD
MOV.MOI
PRG.PGI
MGR_INFO
(Mapa koja sadrži podatke o video sadržaju u
MPEG2 formatu)
O datotekama DivX®, glazbenim datotekama i slikama (JPEG)
●
●
Uputstva/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose se samo na model
DMR-EH69.
Datoteke WMA mogu se reproducirati samo na modelima DMR-EH69/DMR-EH59.
DivX
Mediji koji
se mogu
reproducirati
Format
datoteke
DivX
● Datoteke moraju imati
ekstenziju „.DIVX”, „.divx”,
„.AVI” ili „.avi”.
Broj
mapa
Maksimalni broj prepoznatih mapa: 300 mapa
(uključujući glavnu mapu)
Broj
datoteka
Maksimalni broj prepoznatih datoteka*1: 200 datoteka
Podržane
verzije
Certifikat prema DivX Home Theater Profile.
Video
–Broj izvora: Do 1
–Kodek: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
–Veličina slike: 32 x 32 do 720 x 576
–FPS (Broj slika u sekundi): Do 30 fps
Audio
–Broj izvora: Do 8
–Format: MP3, MPEG, Dolby Digital
–Višekanalni: Moguć je Dolby Digital. MPEG multi je
dvokanalna konverzija.
WMA/MP3
Mediji koji
se mogu
reproducirati
● Kompatibilni formati: Razina ISO9660 1 ili 2 (izuzev proširenih
formata) i Joliet
● Ovaj je uređaj kompatibilan s Multi-session/Multi-border diskovima (osim DVDR DL), no učitavanje ili reprodukcija diska može
potrajati ako je sniman više puta.
● Izvršavanje radnje može potrajati kada postoji mnogo datoteka
(zapisa) i/ili mapa (grupa ili albuma), a neke se datoteke (zapisi)
možda neće moći prikazati ili reproducirati.
● Engleska abeceda i arapski brojevi ispravno su prikazani. Ostali
znakovi možda neće biti pravilno prikazani.
● Redoslijed prikazivanja na ovom uređaju može se razlikovati od
redoslijeda prikazanog na računalu.
● Ovisno o načinu kreiranja diska (softveru za snimanje), datoteke
(zapisi) i mape (grupe ili albumi) možda neće biti reproducirane
redoslijedom kojim ste ih numerirali.
● Ovaj disk nije kompatibilan s packet-write formatom.
● Ovisno o uvjetima snimanja, disk možda neće biti moguće
reproducirati.
● Ovaj uređaj nije kompatibilan s diskovima zaštićenim od kopiranja, Lossless, Professional, Voice i Multiple Bit Rate (MBR)
diskovima za WMA.
● Ovaj uređaj nije kompatibilan s datotekama WMA koje su zaštićene sustavom digitalne zaštite podataka (DRM –Digital Rights
Management).
● Kompatibilni formati: Usklađeni s DCF-om*4(Sadržaj snimljen na
digitalnom fotoaparatu, itd.)
*4
Sustav Design rule for Camera File: Unificirani standard postavljen od strane Udruženja japanskih proizvođača elektroničkih
uređaja i informacijske tehnologije (JEITA).
■ Struktura mapa prikazanih na ovom uređaju
Na ovom uređaju možete reproducirati glazbene datoteke
(WMA/MP3) i slike(JPEG) stvaranjem mapa kako je prikazano
ispod. Međutim, ovisno o metodi snimanja podataka (softveru
za snimanje), reprodukcija možda neće biti moguća redoslijedom kojim ste numerirali mape.
Format
datoteke
MP3
● Datoteke moraju imati ekstenziju „.mp3” ili „.MP3”.
WMA (Formatirana datoteka Windows Media)
● Datoteke moraju imati ekstenziju „.wma” ili „.WMA”.
Broj mapa
(grupa ili
albuma)
Maksimalni broj prepoznatih mapa (grupa ili
albuma): 300 mapa (grupa ili albuma) (uključujući
glavnu mapu)
Struktura mapa WMA/MP3
Broj datoteka (zapisa)
Maksimalni broj prepoznatih datoteka (zapisa) *1:
3000 datoteka (zapisa)
Brzina prijenosa
32 kbps do 320 kbps
Prefiks s 3 znamenke po
redoslijedu kojim želite da se
datoteke reproduciraju.
● Ekstenzija WMA datoteka bit
će „.wma”.
Npr. Struktura mapa s MP3 datotekama
Glavna mapa
bitova (MP3)
(mapa=grupa)
(datoteka=zapis)
002 grupa
003 grupa
Frekvencija
uzorkovanja
(MP3)
16 kHz/22.05 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1kHz/48 kHz
Za WMA
Ovaj uređaj podržava Windows Media Audio 9
(WMA9).
ID3 oznake
WMA oznake
podržava
● Ako u WMA/ MP3 datoteci postoji velika količina slika reproduciranje možda neće biti moguće.
Redoslijed reproduciranja
Struktura mapa sa slikama
Datoteke u mapi prikazane su po
redoslijedom kojim su ažurirane ili
snimljene.
Glavna mapa
002 Mapa
Slike (JPEG*2)
Mediji koji se mogu
reproducirati
003 Mapa
Format
datoteke
Format datoteke: JPEG
● Datoteke moraju imati ekstenziju „.jpg” ili „.JPG”.
Broj piksela
Između 34k34 i 6144x4096
(Poduzorkovanje: 4:2:2 ili 4:2:0)
Broj mapa*3
Maksimalni broj prepoznatih
mapa: 300 mapa
Ovaj uređaj podnosi najviše 300
mapa.
Broj datoteka*3
Maksimalni broj prepoznatih
datoteka*1: 3000 datoteka
Ovaj uređaj može upravljati s
najviše 300 datoteka.
MOTION
Nije podržano
JPEG
PROGRESSIVE
JPEG
*1
Ukupan broj prepoznatih datoteka uključujući MP3, WMA, JPEG,
DivX i ostalih vrsta datoteka iznosi 4000.
*2
Možda će proteći nekoliko trenutaka prije negoli se slike prikažu.
*3
Ako ima mnogo datoteka i/ili mapa, neke datoteke možda se neće
moći prikazati ili reproducirati.
004 Mapa
Redoslijed reproduciranja
Sljedeće
mogu se reproducirati na ovom uređaju.
: Brojevi XXX: Slova
Slike u glavnoj mapi takoGlavna mapa
đer mogu biti prikazane.
*2
Mape je moguće kreirati
na drugim uređajima. Međutim, te mape ne mogu
se odabrati kao odredište
kopiranja.
● Ako je naziv mape ili
datoteke unesen na
drugom uređaju, naziv
možda neće biti ispravno prikazan ili možda
neće biti moguće reproduciranje ili uređivanje
podataka.
*1
Rukovanje medijima (diskovima/USB-memorijama/SD karticama)
● Uputstva / napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose se samo na model DMR-EH69.
Ulaganje diska
Održavanje diskova
■ Disk u zaštitnom oklopu
Naljepnica mora
biti okrenuta prema
gore.
Umetnite tako da je naljepnica okrenuta prema gore, a strelica usmjerena
prema unutrašnjosti.
Umetnuti do kraja.
Pritisnite [ď OPEN/CLOSE] kako biste zatvorili ladicu diska.
Funkcija automatskog odabira diska
[Samo za diskove s oznakom zaštite snimanja postavljenom
na „PROTECT“ ( 56, Zaštita na oklopu i zaštita kartice)]
● Ako uređaj snima na HDD ili je zaustavljen, automatski se prebacuje na DVD-pogon kada se disk uloži.
● Ako izvadite disk i zatvorite ladicu diska, automatski se odabire HDD.
● Ako koristite DVD-RAM od 8 cm ili DVD-R od 8 cm, izvadite disk
iz zaštitnog oklopa.
Nije moguće kontinuirano snimanje ili reproduciranje s
●
automatskim prebacivanjem s jedne na drugu stranu dvostranog
diska. Morat ćete izvaditi i okrenuti disk.
Ako koristite diskove u zaštitnom oklopu s postavljenom
●
zaštitom od snimanja ( 56), reprodukcija automatski počinje
kada je disk uložen u uređaj.
Ulaganje i izvlačenje USB-memorije
Ulaganje USB-memorije
● Prije ulaganja USB-memorije u ovaj
uređaj, provjerite jeste li napravili
sigurnosnu kopiju podataka s USBmemorije.
● Provjerite smjer ulaganja USB-priključka i uložite ravno u uređaj.
● Umetnite USB-uređaj dok je uređaj
zaustavljen, tako da je prikazan
zaslon „USB device“. Odaberite
stavku i pritisnite [OK] za prebacivanje na USB-memoriju ( 30, 51).
Umetanje, vađenje SD kartice
Kada pokazivač utora za SD karticu (“SD”) na zaslonu uređaja
treperi, sadržaj se snima na karticu ili se reproducira. Ne isključujte
uređaj i ne vadite karticu. Takva radnja može izazvati nepravilnost u
radu ili gubitak sadržaja kartice.
● Umetanje stranih tvari može izazvati nepravilnosti u radu.
Umetanje kartice
Koristite li miniSD
karticu, miniSDHC
karticu, microSD ili
microSDHC karticu,
umetnite je u adapter
koji je priložen.
Umetnite i izvadite taj
adapter iz uređaja.
ADAPTER
Karticu umetnite tako da je
oznaka na gornjoj poleđini a
odrezani kut na desnoj stranici
kartice.
Vađenje kartice
 Pritisnite na središnji dio kartice.
 Ravno izvucite karticu.
Nemojte dodirivati snimljenu površinu.
PRAVILNO
NEPRAVILNO
■ Diskovi bez zaštitnog oklopa
Pripazite na ogrebotine i prljavštinu.
■ Ako se na disku nakupila prljavština ili stvorila
kondenzacija
Obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom.
PRAVILNO
NEPRAVILNO
■
Mjere opreza pri rukovanju
● Na diskove nemojte lijepiti etikete ili naljepnice. (Time možete
prouzročiti savijanje i neujednačenu rotaciju diska, zbog čega disk
postaje neupotrebljiv.)
● Pisati možete na strani diska s etiketom isključivo flomasterom s mekanim vrhom i tintom na bazi ulja. Nemojte koristiti kemijske olovke
ili ostale pisaljke oštrog vrha.
● Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ploča, benzin, razrjeđivač,
tekućine za sprečavanje nastanka statičkog elektriciteta ili bilo koja
druga otapala.
● Nemojte koristiti sredstva ili pokrove protiv ogrebotina.
● Nemojte bacati, slagati diskove jedan na drugog ili ih izlagati udarcima. Nemojte na diskove stavljati druge predmete.
● Nemojte koristiti sljedeće diskove:
– Diskove na kojima postoje tragovi ljepila od uklonjenih naljepnica ili
etiketa (posuđeni diskovi, itd.)
– Diskove koji su savijeni ili napuknuti.
NEMOJTE
– Diskove nepravilna oblika, npr. diskove
u obliku srca.
● Nemojte diskove ostavljati na sljedećim
mjestima:
– Na izravnoj sunčevoj svjetlosti
– U vrlo prašnjavim ili vlažnim mjestima.
– U blizini grijača
– Na mjestima gdje je moguća znatna promjena u temperaturi (može
se stvoriti kondenzacija).
– Gdje može doći do stvaranja statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih valova.
● Kako biste diskove zaštitili od mogućih ogrebotina ili prljavštine,
vratite ih u njihove kutije ili zaštitne oklope kada ih ne koristite.
Izvlačenje USB-memorije
● Izvršite sve radnje vezane za USBmemoriju i izvucite USB-memoriju
iz uređaja.
● Ako se USB-memorija koja se
učitava izvuče iz uređaja, podaci se
mogu oštetiti.
Pritisnite središnji dio
kartice dok ne čujete zvuk
pravilnog umetanja.
■ Kako držati disk
Proizvođač ne preuzima odgovornost i ne nudi naknadu za
gubitak snimljenog ili uređenog sadržaja uslijed problema s uređajem ili medijem za snimanje te ne preuzima
odgovornost i ne nudi naknadu za bilo kakvu štetu nastalu
takvim gubitkom.
Primjeri uzroka takvih gubitaka:
● Disk snimljen i uređen na ovom uređaju reproducira se na
DVD-snimaču ili računalu drugog proizvođača.
● Disk korišten na gore opisan način koji je nakon toga ponovno reproduciran na ovom uređaju.
● Disk snimljen i uređen na DVD-snimaču ili računalu drugog
proizvođača reproducira se na ovom uređaju.
Vodič za
brzi početak
Pritisnite [ď OPEN/CLOSE] kako biste otvorili ladicu diska.
Reproduciranje snimljenog video sadržaja/ Reproduciranje diskova koji se mogu samo reproducirati
Pogledajte „Napredna reprodukcija“ ( 28) za detaljne
informacije.
● Proizvođač diska može utjecati na način reprodukcije diska. Stoga nećete uvijek moći upravljati reprodukcijom kako je navedeno u ovim uputstvima za uporabu. Pažljivo pročitajte upute za
korištenje diska.
● Ovisno o disku, možda će proći nekoliko trenutaka prije negoli
se pojavi izbornik, slike, zvuk, itd.
■ Kada se izbornik pojavi na televizoru
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali stavku i pritisnite
[OK].
● Neke se stavke mogu odabrati pomoću brojčanih tipki.
● Ukoliko na zaslonu izbornika ili u uputama za korištenje diska
dobijete uputu da pritisnete tipku „ENTER”, pritisnite [OK].
Pritisnite brojčanu tipku za odabir stavke.
npr.
5:
[0] [5]
15:
Brojčane
tipke
[1] [5]
● Za vraćanje na zaslon izbornika
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲, ▼] za odabir opcija „Top Menu” (Glavni izbornik) ili
„Menu” (Izbornik) i pritisnite [OK].
Pritisnite [RETURN].
OPCIJE
POVRATAK
Priprema
● Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
● Uključite ovaj uređaj.
1. Pritisnite [DRIVE SELECT] kako biste
odabrali HDD ili DVD-disk.
Na zaslonu uređaja počinje svijetliti pokazivač HDD-a ili DVD-a.
2. Ako ste odabrali DVD-disk
Pritisnite [ď OPEN/CLOSE] na uređaju za
otvaranje ladice i ulaganje diska.
● Ponovno pritisnite istu tipku za zatvaranje ladice.
3. Pritisnite [►] (PLAY).
Reprodukcija počinje od zadnjeg snimljenog naslova.
Reprodukcija počinje od točke zadane na disku.
Reprodukcija počinje od početka diska.
Izbornici za druge vrste sadržaja
● DivX ( 30)
● WMA (
)/MP3( 31)
● Slike (JPEG) ( 32)
● Glazba na HDD-u ( 34)
● Glazbeni CD ( 34)
● Tijekom snimanja, stanja čekanja vremenski programiranog snimanja ili stanja čekanja funkcije EXT LINK, ovaj uređaj ne može
reproducirati diskove ili naslove koji nisu u skladu s postavkom
„TV System“ ( 62). Preporučuje se da se postavka „TV System“ (TV sustav) podesi tako da odgovara diskovima ili naslovu
prije negoli započne njihova reprodukcija.
Diskovi se nastavljaju okretati dok su prikazani izbornici. Pritisnite
[đ] kada je reprodukcija završena kako biste zaštitili motor uređaja,
ekran vašeg televizora, itd.
Snimanje televizijskih programa
Pogledajte „Napomene vezane za snimanje“ ( 20) i
„Napredno snimanje“ ( 21) za više podataka.
● Tijekom snimanja ne možete mijenjati kanal ili način snimanja.
● Snimanje možete vršiti dok je uređaj u stanju čekanja vremenski programiranog snimanja. Međutim, kada se aktivira
vremenski programirano snimanje, svako će snimanje biti
prekinuto i programirano snimanje će otpočeti.
● [
Kada je „Rec for High Speed Copy” (Snimanje za
brzo kopiranje) isključeno ( 60), možete promijeniti zvučni
zapis koji se prima pritiskom na [AUDIO] tijekom snimanja.
(Ne utječe na snimanje zvučnog zapisa.)
■ Pauziranje snimanja
Pritisnite [ő].
Ponovno pritisnite za ponovno pokretanje snimanja. Možete također pritisnuti [ń REC] za ponovno pokretanje snimanja. (Naslov
nije razlomljen.)
Pritisnite [đ].
● Od početka do kraja snimanja zapis se vodi pod jednim naslovom.
Potrebno je oko 30 sekundi da bi uređaj
●
uredio podatke o snimanju nakon što snimanje završi.
Kako biste mogli reproducirati diskove DVD-R, DVD-RW (DVDVideo format) i +R (snimljene na ovom uređaju) na drugim
DVD-čitačima, potrebno ih je finalizirati ( 58).
Kako bi reprodukcija diska +RW bila moguća na ostalim uređajima, preporučujemo kreiranje glavnog izbornika. ( 58)
Snimanje na USB-memoriju nije moguće.
●
Nije moguće snimanje na karticu.
●
● Video-zapisi ne mogu se snimati na diskove DVD-R koji već
sadrže snimljene slike JPEG.
Ako kanal sadrži podatke o teletekstu
Uređaj automatski snima ime programa i kanala ako je naslovna
stranica kanala ispravno postavljena ( 59).
Uređaju je potrebno vremena kako bi učitao naslove (do 30
minuta), a u nekim slučajevima uređaj to neće moći izvršiti.
●
Prije korištenja novog diska potrebno je
Određivanje prestanka snimanja snimanje One Touch
formatiranje.
Priprema
Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
Uključite ovaj uređaj.
Tijekom snimanja
1. Pritisnite [DRIVE SELECT] kako biste
● Možete zadati početak snimanja za najkasnije 4 sata.
● Zaslon uređaja mijenja se prema dolje navedenom.
Pritisnite [ń REC] na glavnom uređaju kako biste
zadali vrijeme snimanja.
odabrali HDD ili DVD-disk.
Na zaslonu uređaja počinje svijetliti pokazivač HDD-a ili DVD-a.
2. Ako ste odabrali DVD disk
Pritisnite [ď OPEN/CLOSE] na uređaju za
otvaranje ladice i ulaganje diska.
● Ponovno pritisnite istu tipku za zatvaranje ladice.
3. Pritisnite [ň ó CH] za odabir kanala.
Za odabir pomoću brojčanih tipki:
npr.
5:
[0] [5]
15:
[1] [5]
4. Pritisnite [REC MODE] za odabir načina
snimanja (XP, SP, LP ili EP).
● Načini snimanja i približno vrijeme snimanja ( 21)
● Za snimanje zvuka koristeći LPCM (samo način XP): Postavite „Audio Mode for XP Recording” (Audio način za XP
snimanje) na „LPCM” u izborniku podešavanja ( 61).
5. Pritisnite [ń REC] za početak snimanja.
Snimanje se vrši na slobodnom prostoru na HDD-u ili disku.
Podaci neće biti prepisani.
Brojač (otkazivanje)
● To ne vrijedi prilikom vremenski programiranog snimanja ( 18,
25) ili pri korištenju funkcije „Flexible Recording“ (Fleksibilno
snimanje) ( 22).
● Uređaj se automatski isključuje nakon što istekne vrijeme programiranog snimanja.
Za poništavanje
Nekoliko puta pritisnite [ń REC] na glavnom uređaju dok se ne
pojavi brojač.
● Otkazuje se vrijeme za zaustavljanje snimanja, a snimanje se
nastavlja.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [đ].
Osnovne
funkcije
■ Zaustavljanje snimanja
Brojčane
tipke
Vremenski programirano snimanje
Pogledajte „Napredno vremenski programirano snimanje“ ( 25-27) za detaljne informacije.
4 Pritisnite [OK].
Programirani program je pohranjen, a na zaslonu se pojavljuje
ikona vremenski programiranog snimanja.
Ikona vremenski
programiranog
snimanja
Ikona programatora vremena snimanja „U” svijetli na zaslonu uređaja kako bi uređaj naznačio da je aktivirano stanje
čekanja za vremenski programirano snimanje.
Provjerite je li prikazana
poruka „OK“ ( 26).
Ponovite korake od 1 do 4 kako biste programirali druga
snimanja. Pritisnite ["] za isključenje uređaja.
■ Za programiranje programa kada je uključena
opcija VPS/PDC
Pritisnite [◄, ►] za odabir „VPS/PDC” i pritisnite [▲, ▼] za odabir
„ON” u 3. koraku ( iznad).
Ako program naveden u novinama ili časopisu ima dva broja
SHOWVIEW, upotrijebite broj SHOWVIEW za VPS/PDC.
Brojevi VPS/PDC
● Možete unijeti do 32 programa do mjesec dana unaprijed. (Svaki dnevni ili tjedni program računa se kao jedan program.)
●
Prije korištenja novog diska potrebno je
izvršiti formatiranje.
VPS/PDC će se aktivirati kada uređaj postavite u stanje čekanja.
Kada je uređaj uključen, snimanje počinje i završava u vrijeme koje
ste na početku postavili.
Priprema
● Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
● Ako snimate na DVD, uložite odgovarajući disk za snimanje ( 11).
● Provjerite jesu li postavke sata točne ( 63).
■ Poništavanje snimanja kada je snimanje već
otpočelo ( 26)
■ Isključenje stanja čekanja uređaja ( 26)
■ Napomene vezane za vremenski programirano
snimanje ( 26)
Upotrijebite broj SHOWVIEW za podešavanje vremenski programiranog snimanja.
Unošenje brojeva SHOWVIEW jednostavan je način programiranja
snimanja. Te brojeve možete naći u TV-programima u novinama i
časopisima.
1. Pritisnite [ShowView].
2. Pritisnite brojčane tipke kako biste unijeli
broj SHOWVIEW.
Pritisnite [◄] za vraćanje unatrag kako biste ispravili znamenku.
3. Pritisnite [OK].
● Provjerite program (početak i kraj prikazivanja) u TV-programu u časopisu, itd. i, ako je potrebno, izvršite ispravke
pomoću [▲, ▼, ◄, ►] ( 25, 3. korak).
● Ako se u stupcu „Channel“ (Kanal) pojavi „-- ---”, ne možete
programirati vrijeme snimanja. Pritisnite [▲, ▼] za odabir
željenog rasporeda programa. Nakon što ste unijeli podatke
o televizijskom kanalu, ti se podaci čuvaju u memoriji
uređaja.
Brisanje naslova
Korištenje navigatora DELETE za brisanje
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
ODABIR POGONA
2. Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Video” i
BRISANJE pritisnite [OK].
IZLAZ
IZBORNIK
S FUNKCIJAMA
4. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►]
za odabir naslova
i pritisnite [ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
(Ne možete brisati stavke na finaliziranim diskovima.)
● Kada je naslov izbrisan, ne može se ponovno vratiti. Budite
sigurni da ga želite izbrisati.
● Brisanje ne možete izvršavati tijekom snimanja ili kopiranja.
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD ili DVD-diska.
Poništite zaštitu ( 56, Postavljanje zaštite).
●
■ Raspoloživ prostor na disku nakon brisanja
●
Očišćeni prostor postaje raspoloživ za snimanje.
Raspoloživ prostor na disku se povećava
nakon brisanja bilo kojeg od ovih naslova.
Možete potvrditi naslove koje ste odabrali pomoću izbornika
s opcijama.
● Pogledajte izbornik s opcijama za „Title View“ (Pregled
naslova) ( 38, 4. korak).
5. Pritisnite [OK].
6. Pritisnite [◄] za odabir „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Naslov je izbrisan.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Brisanje tijekom reproduciranja
Naslov
●
Zadnji
snimljeni
naslov
Naslov
Raspoloživ
prostor na
disku
Pritisnite [DELETE ].
Raspoloživ prostor na disku se povećava samo
nakon brisanja zadnjeg snimljenog naslova.
Raspoloživ prostor se ne povećava čak ni nakon brisanja
Naslov
Naslov
Raspoloživ prostor
na disku se povećava
nakon brisanja
Zadnji
snimljeni
naslov
Raspoloživ
prostor na
disku
Kasnije snimljeni naslovi
Naslov
Obrisano
Zadnji
snimljeni
naslov
Raspoloživ
prostor na
disku
Ovaj prostor postaje raspoloživ za snimanje nakon što se obrišu svi kasnije snimljeni naslovi.
●
1. Tijekom reproduciranja
Raspoloživ prostor se ne povećava čak
ni nakon brisanja sadržaja.
2. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Naslov je izbrisan.
Osnovne
funkcije
POVRATAK
Napomene vezane za snimanje
Pri snimanju dvojezičnog
programa
Mogu se snimiti i glavni i drugi zvučni zapis.
Možete mijenjati zvučne zapise tijekom reproduciranja. ( 28, Promjena zvučnog zapisa tijekom
reproduciranja)
Međutim, u sljedećim slučajevima odaberite želite li
snimiti glavni ili drugi zvučni zapis:
–Snimanje zvuka u LPCM ( 61, Način reprodukcije zvuka za XP snimanje)
–Funkcija „Rec for High Speed Copy” je uključena
(Zadana je postavka „On”. 60)
Prije snimanja odaberite glavni ili drugi zvučni zapis
( 61, Odabir dvojezičnih zvučnih zapisa)
Snima se samo
odabrani zvučni
zapis.
Ako vršite snimanje s vanjskih uređaja
–Odaberite „M 1” ili „M 2” na vanjskim uređajima.
O formatu slike prilikom
snimanja programa
(Kada je uključena funkcija „Rec for High Speed Copy”.)
Ako je opcija „Aspect for Recording” (Format slike pri snimanju)
u izborniku za podešavanja postavljena na „Automatic”
(Automatski) (zadana je postavka „Automatic“ 60), program
će biti sniman u formatu slike postavljenom kada je snimanje
počelo (uključujući i slučaj kada je snimanje počelo za vrijeme
reklame, itd.). Ako se snimanje vrši u različitom formatu slike,
odaberite odgovarajući format slike („16:9” ili „4:3”).
(Kada je isključena funkcija „Rec for High Speed Copy”.)
Program će biti sniman u formatu slike postavljenom kada je snimanje počelo.
Program će biti snimljen u omjeru 4:3.
Međutim, u sljedećim će slučajevima program biti
snimljen u omjeru 4:3.
Program koji je snimljen koristeći načine snimanja
„EP“ ili „FR (snimanje 5 sati i više)“ bit će snimljen u
formatu slike 4:3.
Kada želite kopirati naslove brzim načinom s HDD-a
na DVD-R, itd.
Postavite opciju „Rec for High Speed Copy” na „On“(Uključeno) prije snimanja na HDD.
(Zadana je postavka „On“) 60)
Naslove možete kopirati brzim načinom (maksimalna brzina iznosi 75 x*), međutim postavke zvuka i formata
slike ( iznad) moraju se podesiti prije snimanja na HDD.
*Maksimalna brzina razlikuje se ovisno o disku.
Snimanje na HHD
Kada snimate prijenose
koji dozvoljavaju samo
“jednokratno snimanje”
Brzo snimanje na DVD-R, itd.
Nije moguće snimanje prijenosa koji dozvoljavaju samo „jednokratno snimanje” na diskove DVD-R, DVD-RW,
+R, +RW ili diskove DVD-RAM od 8 cm. Koristite DVD-RAM koji je kompatibilan s HDD-om ili CPRM-om ( 78).
Diskovi koji podržavaju [RAM] CPRM.
(: Moguće, –: Nemoguće)
● Naslovi koji dozvoljavaju samo “jednokratno snimanje” mogu se samo prenijeti s HDD-a na DVD-RAM koji
podržava CPRM (oni se brišu s HDD-a). Ne mogu se kopirati.
● Čak i prilikom kopiranja na videovrpcu, naslov se možda neće ispravno kopirati zbog zaštite od kopiranja.
● Ne možete kopirati listu izvođenja sastavljenu od naslova koji dozvoljavaju samo “jednokratno snimanje”.
Reprodukcija diska na
drugim DVD-čitačima
Disk mora biti finaliziran nakon snimanja ili kopiranja ( 58).
Potrebno je finalizirati diskove DVD-R, itd. na ovom uređaju nakon snimanja ili kopiranja naslova na iste.
Tada se mogu reproducirati kao komercijalno prodavani DVD-Video diskovi. Međutim, diskovi se onda mogu
samo reproducirati i nije više moguće njihovo snimanje ili kopiranje.*
*Ponovno snimanje i kopiranje moguće je ako formatirate DVD-RW.
Snimanje na DVD-R, itd.
Reprodukcija na drugim
DVD-uređajima
Finaliziranje
Ako disk ne može biti reproduciran na drugim uređajima, preporučamo stvaranje glavnog izbornika ( 58).
Snimanje na DVD-R DL i
+R DL
Ne možete izravno snimati na DVD-R DL i +R DL diskove na ovom uređaju.
Najprije snimite zapis na HDD, a zatim kopirajte na disk.
● Nije moguće istovremeno snimanje na HDD i DVD-disk.
Napredno snimanje
Načini snimanja i približno vrijeme snimanja
Ovisno o sadržaju koji se snima, vrijeme snimanja može biti kraće od navedenog.
(Vrijeme navedeno u ovoj tablici je približno vrijeme.)
Način snimanja
(320 GB)
Jednostrani
(4,7 GB)
Dvostrani*1
(9,4 GB)
XP (Način snimanja s visokom
kvalitetom slike)
35 sati
55 sati
71 sat
1 sat
2 sata
1 sat
1 sat 45 min.
1 sat 45 min.
SP (Standardni
način snimanja)
70 sati
110 sati
142 sata
2 sata
4 sata
2 sata
3 sata 35 min.
3 sata 35 min.
LP (Dugi način
snimanja)
140 sati
221 sat
284 sati
4 sata
8 sati
4 sata
7 sati 10 min.
7 sati 10 min.
EP (Iznimno dugi
način snimanja)*4
279 sati
(209 sati*2)
441 sat (331
sat*2)
567 sati (426
sati*2)
8 sati
(6 sati*2)
16 sati (12
sati*2)
8 sati
(6 sati*2)
14 sati 20 min.
(10 sati 45 min.*2)
FR (Fleksibilan
način snimanja)*4
Najviše 279
sati
Najviše 441
sat
Najviše 567
sati
Najviše 8 sati
Najviše 8
sati za jednu
stranu
Najviše 8
sati
14 sati 20 min.
Otprilike 9 sati s
kvalitetom video-zapisa koja odgovara
načinu snimanja LP.
*1
Nije moguće kontinuirano snimanje ili reproduciranje s automatskim prebacivanjem s jedne na drugu stranu dvostranog diska.
Kada je opcija „Recording time in EP mode” (Vrijeme snimanja u načinu EP) postavljena na „EP (6 sati)” u izborniku podešavanja ( 60).
Kvaliteta zvuka bolja je kada se koristi način „EP (6 sati)” nego kod korištenja načina „EP (8 sati)”.
*3
Na ovom uređaju ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL. U tablici je navedeno vrijeme snimanja pri kopiranju.
Nije
moguće kopiranje u načinima „EP” ili „FR (snimanje 5 sati i duže)”.
*4
Prilikom snimanja na HDD u načinu „EP” ili „FR (snimanje 5 sati i duže)” ne možete izvršiti brzo kopiranje na diskove +R, +R DL ili +RW.
●
Prilikom snimanja na DVD-RAM u načinu „EP (8 sati)” možda neće biti moguća reprodukcija na DVD-čitačima koji podržavaju DVDRAM. Koristite način „EP (6 sati)” za reprodukciju na drugim uređajima.
● Na HDD možete snimiti do 499 naslova. (Pri kontinuiranom snimanju na duže vrijeme, naslovi se automatski odvajaju svakih 8 sati.)
● Na jedan disk možete snimiti do 99 naslova.
● Na jedan disk možete snimiti do 49 naslova.
FR (Fleksibilan način snimanja)
Možete postaviti način snimanja FR (Fleksibilno snimanje) pri kopiranju ili pri vremenski programiranom snimanju. Uređaj automatski odabire
brzinu snimanja između XP i EP (8 sati) što omogućuje snimanje snimki na preostali prostor na disku uz najbolju moguću kvalitetu snimanja.
Npr. kod 90-minutnog snimanja na nekorišteni DVD-RAM, kvaliteta slike podešava se između „XP“ i „SP“.
●Pri snimanju na HDD, kvaliteta slike automatski se podešava kako bi se kopiran naslov kopirao na disk veličine 4,7GB.
●Na zaslonu se pojavljuju svi načini snimanja, od XP do EP.
Kad je na zaslonu prikazan izbornik za
potvrdu formatiranja
Kada uložite novi disk ili disk snimljen na računalu ili drugom uređaju, prikazuje se izbornik za potvrdu formatiranja. Formatirajte disk
kako biste ga mogli koristiti. Sav se snimljen sadržaj briše.
Pri vađenju snimljenog diska
Sljedeći se izbornik pojavljuje kada niste obradili disk za reprodukciju na drugim uređajima.
■ Finaliziranje diska:
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Formatiranje diska
„Brisanje čitavog sadržaja – Formatiranje“ ( 57)
Pritisnite [ń REC] na glavnom uređaju.
●Ovaj postupak ne možete zaustaviti nakon što ste ga pokrenuli.
●Ako želite podesiti pozadinu, odrediti izbornik za reprodukciju ili
dati ime disku, prije finaliziranja odaberite „Top Menu” (Glavni
izbornik) ( 58), „Auto-Play Select” (Odabir automatske reprodukcije) ( 58) ili „Disc Name” (Naziv diska) ( 56) u opciji „DVD
Management” (Upravljanje DVD-om).
■ Otvaranje ladice bez finaliziranja diska
Pritisnite [ď OPEN/CLOSE] na glavnom uređaju.
Napredne
funkcije
*2
Napredno snimanje
Fleksibilno snimanje
(Snimanje koje omogućuje da snimani sadržaj stane
na preostali slobodan prostor na disku)
Uređaj podešava najbolju moguću kvalitetu slike koja omogućuje
da snimka stane na preostali raspoloživ prostor na disku. Način
snimanja postaje FR.
■ Korištenje opcije „Flexible Rec” praktično je u
sljedećim situacijama:
● Kada je količina raspoloživog prostora na disku otežava odabir
odgovarajućeg načina snimanja.
● Kada želite snimati dugotrajan program s najboljom mogućom
kvalitetom slike.
● Kada želite snimiti naslov na HDD tako da se nakon toga može
kopirati kako bi stao na disk veličine 4,7 GB.
● Ne trebate uređivati snimljeni naslov ili mijenjati način snimanja
prilikom kopiranja kako bi stao na raspoloživ prostor na disku
Npr. Snimanje 90-minutnog programa na disk
Ako odaberete način XP, program neće stati na jedan disk.
Ako pokušate snimiti 90-minutni program u načinu XP, samo će prvih 60
minuta stati na disk, dok se preostalih
30 minuta neće snimiti.
● Potreban je još jedan disk.
Ako odaberete način SP, program će stati na jedan disk.
Međutim, na disku će ostati 30 minuta
slobodnog prostora.
5. Kada želite početi snimati
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Start” (Pokretanje) i pritisnite [OK].
● Snimanje počinje.
Izlazak iz izbornika bez snimanja
Pritisnite [RETURN].
Zaustavljanje tijekom rada
Pritisnite [đ].
Prikaz preostalog vremena
Pritisnite [STATUS].
npr. HDD
Preostalo
vrijeme
snimanja
Reproduciranje tijekom snimanja
Reprodukcija od početka naslova koji snimate – Funkcija
Chasing Playback (Reproduciranje programa koji se snima)
Pritisnite [►] (PLAY) tijekom snimanja.
Nema reprodukcije zvuka pri pretraživanju unaprijed ili unatrag.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite [đ].
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [đ] 2 sekunde nakon završetka reprodukcije.
Zaustavljanje vremenski programiranog snimanja
2 sekunde nakon završetka reprodukcije
1. Pritisnite [đ].
2. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „Stop Recording” (Prekid
snimanja) i pritisnite [OK].
Reproduciranje naslova koji je prethodno snimljen tijekom snimanja— Funkcija Simultaneous rec and play (Istovremeno snimanje i
reprodukcija)
Ako odaberete način „Flexible Rec”, program će savršeno
stati na disk.
● Možete također mijenjati disk i reproducirati ga tijekom snimanja.
Pritisnite [DRIVE SELECT].
1. Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] tijekom
snimanja.
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►]
Potreban prostor za snimanje
Priprema
● Odaberite kanal ili vanjski izlaz za snimanje.
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-a ili DVD-diska.
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Others” (Ostalo) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Flexible Rec” (Fleksibilno snimanje) i
pritisnite [OK].
Maksimalno vrijeme snimanja
Ovo je maksimalno vrijeme snimanja u načinu EP (8 sati).
4. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Hour“ (Sat) i
„Min.“ i pritisnite [◄, ►] kako biste
postavili vrijeme snimanja.
● Vrijeme snimanja možete podesiti i pomoću brojčanih tipki.
● Ne možete snimati duže od 8 sati.
za odabir naslova
i pritisnite [OK].
● Nema reprodukcije zvuka pri pretraživanju unaprijed ili
unatrag.
Zaustavljanje reproduciranja
Pritisnite [đ].
Izlazak iz zaslona DIRECT NAVIGATOR
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Zaustavljanje snimanja/Zaustavljanje vremenski programiranog snimanja
Nakon završetka reprodukcije
1. Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] za izlazak iz zaslona.
2. Pritisnite [đ].
3. Ako se prikaže zaslon potvrde o završetku snimanja, pritisnite
[◄, ►] kako biste odabrali „Stop Recording” (Prekid snimanja) i
pritisnite [OK].
Funkcije „Chasing playback“ (Reproduciranje programa koji se snima) i „Simultaneous rec and play” (Istovremeno snimanje i reprodukcija) mogu se koristiti samo s programima s jednakim sustavom
kodiranja (PAL/NTSC).
Snimanje prijenosa s vanjskih uređaja
Vremenski programirano snimanje
povezano s vanjskim uređajima (digitalni/
satelitski prijamnik) – EXT LINK
Postavljanje vremenski programiranog
snimanja na televizoru
Za snimanje programa s digitalnog/satelitskog prijamnika koristeći
vremenski programirano snimanje
(npr., digitalni prijenosi)
Priprema
● Spojite ulazni priključak AV2 ovog uređaja sa Scart priključkom
na videorekorderu ili digitalnom/satelitskom prijamniku koristeći
21-pinski Scart kabel ( 67).
● U izborniku podešavanja ( 63) postavite „AV2 Input“ tako da
odgovara spojenom uređaju.
● U izborniku podešavanja ( 63) postavite „Ext Link“ tako da
odgovara spojenom uređaju.
Kako biste postavili vremenski programirano snimanje putem
televizora, uređaj putem 21-pinskog Scart kabela ( 8) spojite
s televizorom s funkcijom Q Link ( 36) koju možete koristiti za
postavljanje vremenski programiranog snimanja.
1. Izvršite programiranje na televizoru.
2.
Isključite ovaj uređaj.
Početak i kraj snimanja određuje televizor.
● Naslovi se snimaju na HDD.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [đ].
● Ako se ovaj uređaj nalazi u stanju čekanja EXT LINK (na zaslonu
je prikazana poruka „EXT-L”), snimanje s televizora neće početi.
● Programi se snimaju kao jedan naslov na ovom uređaju kada
su kraj snimanja prethodnog programiranog snimanja i početak
kasnijeg programiranog snimanja blizu jedno drugog. Za odvajanje
naslova otiđite na „Divide Title” (Odvajanje naslova) ( 39).
Snimanje s digitalnog/ satelitskog
prijamnika ili dekodera
Priprema
● Spojite digitalni/ satelitski prijamnik ili dekoder na ulazne priključke ovog uređaja ( 8).
● Ako je izlazni signal s vanjskog uređaja NTSC, promijenite „TV
System“ (TV-sustav) u „NTSC“ u izborniku podešavanja ( 62).
● Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već
imaju zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu se
snimiti na HDD.)
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-a ili DVD-diska.
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [INPUT SELECT] za odabir
ulaznog kanala uređaja koje ste priključili.
Npr. ako ste uređaj priključili na ulazne priključke AV2, odaberite „A2“.
2. Pritisnite [REC MODE] za odabir načina
snimanja.
3. Odaberite kanal na drugom uređaju.
4. Pritisnite [ń REC].
Snimanje počinje.
Preskakanje neželjenih dijelova
Pritisnite [ő] za pauziranje snimanja. (Ponovno pritisnite za ponovno pokretanje snimanja.)
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [đ].
1. Izvršite programiranje na spojenom uređaju.
2. Pritisnite [DRIVE SELECT] kako biste
odabrali HDD ili DVD-disk.
Ako ste odabrali DVD-disk, umetnite disk ( 15).
3. Uređaj
Pritisnite [EXT LINK].
se isključuje, a na zaslonu svijetli “EXT-L” u znak potvrde da je aktivirano stanje čekanja za vremenski programirano snimanje.
Otkazivanje vanjskog upravljanja
Pritisnite [EXT LINK] za prekid snimanja ili otkazivanje stanja čekanja povezanog programiranog snimanja.
● Kako biste izbjegli slučajnu aktivaciju, pritisnite [EXT LINK] za
otkazivanje postavke nakon što je snimanje završeno.
● Ova funkcija ne radi kada je „TV System“ (TV-sustav) postavljen
na „NTSC“ u izborniku podešavanja ( 62).
● Ova funkcija ne radi s nekim uređajima. Pogledajte uputstva za
uporabu drugog uređaja.
● Početak snimke možda u nekim slučajevima neće biti ispravno
snimljen.
● Kada je opcija „AV2 Connection“ (AV2 spajanje) postavljena na
„Decoder“ (Dekoder) , opcija EXT LINK nije dostupna ( 63).
● Programi se snimaju kao jedan naslov na ovom uređaju kada
su kraj snimanja prethodnog programiranog snimanja i početak
kasnijeg programiranog snimanja blizu jedno drugog.
Za odvajanje naslova otiđite na „Divide Title” (Odvajanje naslova) ( 39).
● Dok je uređaj u stanju čekanja za EXT LINK ili vrši snimanje,
video zapis dolazi s ulaznog priključka AV2 neovisno o postavci
„AV1 Output” (Izlaz AV1) ( 62).
● Tijekom stanja čekanja za EXT LINK ili snimanja, reprodukcija je
moguća samo s pogona koji vrši snimanje.
Napredne
funkcije
Također pogledajte „Napomene vezane za snimanje” ( 20).
Kopiranje s videorekordera
Npr. spajanje na ulazne priključke AV3 ili DV na prednjoj strani
uređaja
● Isključite uređaj i druge video-uređaje prije spajanja.
● Spojite na priključke iste boje.
Automatsko snimanje DV (DV Auto Rec)
Kada koristite funkciju „DV Auto Rec” programi se snimaju kao naslovi, a u isto se vrijeme kreiraju poglavlja pri svakom
prekidu slike te se automatski stvara lista izvođenja.
Priprema
1. Isključite glavni uređaj i DV-uređaje, zatim spojite uređaj na
ulazni priključak DV na ovom uređaju ( lijevo).
2. Uključite glavni uređaj.
● Ako je izlazni signal s vanjskog uređaja NTSC, promijenite „TV
System“ (TV-sustav) u „NTSC“ u izborniku podešavanja ( 62).
Ovaj uređaj
Kabel DV
(IEEE 1394,
4-pinski)
Kabel
S Video*
Audio/Video
kabel
1. Uključite DV-uređaj i pauzirajte snimku na
mjestu gdje želite započeti sa snimanjem.
Prikazuje se sljedeći zaslon:
Ostali video-uređaji
Spojite na Audio/Video izlazne priključke.
Ako je audio-izlaz na drugim uređajima monotički
Spojite na L/MONO na ulazne priključke AV3 na prednjoj strani uređaja.
*Priključak S VIDEO postiže življu sliku nego priključak VIDEO.
Snimanje s priključka DV na uređaju
● Odaberite vrstu audio-zapisa iz „Audio Mode for DV Input“ (Audio
način za ulaz DV) u izborniku podešavanja ( 61).
● Pri snimanju s DV-uređaja (npr. digitalne kamere), možete snimati
audio/video zapise samo s DV-vrpce.
● Kada je uključena opcija „Rec for High Speed Copy” ( 60) i
uređaj vrši kopiranje, kopija će biti stvorena koristeći veličinu slike
odabranu u opciji „Aspect for Recording” (Format slike pri snimanju) ( 60) u izborniku podešavanja.
O formatu slike prilikom snimanja programa ( 20)
● Ako je stiglo vrijeme za početak vremenski programiranog snimanja
prilikom kopiranja, snimanje će otpočeti, a kopiranje će se prekinuti.
● Ako se video-zapis kopira s drugog uređaja na ovaj uređaj, videozapis bit će slabije kvalitete.
Ručno snimanje
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-a ili DVD-diska.
● Pritisnite [REC MODE] za odabir načina snimanja.
● Snimanje dvojezičnih programa ( 20 Napomene vezane za
snimanje)
● Ako je izlazni signal s vanjskog uređaja NTSC, promijenite „TV
System“ (TV-sustav) u „NTSC“ u izborniku podešavanja ( 62).
Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već
imaju zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu
se snimiti na HDD.)
● Za smanjenje buke pri ulazu s videorekordera, uključite „Input
NR” u izborniku na zaslonu ( 55).
● Provjerite je li vrijeme na uređaju ispravno postavljeno.
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [INPUT SELECT] za odabir ulaznog kanala uređaja kojeg ste priključili.
Npr. ako ste uređaj priključili na ulazne priključke AV3, odaberite „A3“.
2. Početak reprodukcije na drugim uređajima.
3. Kada želite početi snimati
Pritisnite [ń REC].
Snimanje počinje.
Preskakanje neželjenih dijelova
Pritisnite [ő] za pauziranje snimanja. (Ponovno pritisnite za ponovno pokretanje snimanja.)
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [đ].
Gotovo su sve videokazete i DVD-Video u prodaji obrađeni
kako bi se izbjeglo ilegalno kopiranje. Bilo koji softver s
takvom zaštitom ne može biti snimljen putem ovog uređaja.
● Korištenjem fleksibilnog snimanja ( 22), sadržaj videokazete
(otprilike 1 do 8 sati) možete snimiti na disk veličine 4,7 GB
koristeći najbolju moguću kvalitetu snimanja bez gubitka prostora
na disku.
● U slučaju da se zaslon nije prikazano
Nakon izvršenja 1. koraka
1. Pritisnite [DRIVE SELECT] kako biste odabrali HDD ili DVD-disk.
2. Pritisnite [FUNCTION MENU].
3 Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Others” (Ostalo) i pritisnite [OK].
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „DV Auto Rec” i pritisnite [OK].
Prijeđite na 3. korak ( ispod)
2. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „Rec
to HDD” (Snimanje na HDD) ili „Rec to
DVD” (Snimanje na DVD) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [REC MODE] za odabir načina
snimanja.
4. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Rec” (Snimanje) i pritisnite [OK].
Snimanje počinje.
Kada je snimanje završeno
Prikazuje se sljedeći zaslon potvrde. Pritisnite [OK] za završavanje
automatskog snimanja DV.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [đ].
● Samo jedan DV-uređaj (npr. digitalna kamera) može biti spojen
na ovaj uređaj putem ulaznog priključka DV.
● Uređajem se ne može upravljati sa spojenog DV-uređaja.
● Ulazni priključak DV na ovom uređaju služi isključivo za spajanje DV-uređaja. (Ne može se na primjer koristiti za spajanje s
računalom.)
● Naziv DV-uređaja možda neće biti ispravno prikazan.
● Ovisno o DV-uređaju, slike ili zvučni zapisi možda neće biti pravilno prebačeni.
● Podaci o datumu i vremenu na traci DV-uređaja neće biti snimljeni.
● Ne možete istovremeno vršiti snimanje i reprodukciju.
Ako funkcija automatskog snimanja DV ne radi ispravno, provjerite priključke i postavke DV-uređaja te isključite i ponovno
uključite uređaj. Ako to ne pomaže, slijedite upute za ručno
snimanje ( lijevo).
Napredno vremenski programirano snimanje
Ručno programiranje vremena snimanja
1. Pritisnite [PROG/CHECK].
2. Pritisnite [▲,▼] kako biste odabrali „New
Timer Programme” i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [►] za kretanje kroz stavke i
mijenjajte stavke pomoću [▲, ▼].
● Možete također pritisnuti [DRIVE SELECT] za odabir diska za
snimanje.
Ako se snimanje vrši na „DVD“, a na njemu nema dovoljno raspoloživog prostora, snimanje se automatski prebacuje na „HDD“ (
27, Pomoćno snimanje).
● Možete također pritisnuti [REC MODE] za promjenu načina
snimanja.
● VPS/PDC ( 27)
ON↔OFF (– – –)
Ako postaja ne odašilje VPS/PDC signale, „jjj“ se pojavljuje
u izborniku za programiranje vremena snimanja pod opcijom
„VPS/PDC”.
●
RENEW (Automatsko presnimavanje sadržaja) ( 27)
ON↔OFF
● Naziv programa
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Programme Name” (Naziv programa)
i pritisnite [OK]. ( 44, Unošenje teksta)
4. Pritisnite [OK].
Programirani program je pohranjen, a na zaslonu se pojavljuje ikona vremenski programiranog snimanja.
Tjedno programirano snimanje: SUN --- SAT
Naslovi koji su snimljeni pomoću istog dnevnog ili tjednog
programiranja vremena snimanja se skupljaju i prikazuju
kao „grupa“ na zaslonu DIRECT NAVIGATOR ( 29) osim
prilikom korištenja opcije automatskog presnimavanja.
Ikona vremenski programiranog snimanja „U” svijetli na zaslonu uređaja kako bi uređaj naznačio da je aktivirano stanje
čekanja za vremenski programirano snimanje.
Provjerite je li prikazana
poruka „OK“ ( 26).
Ponovite korake od 2 do 4 kako biste programirali druga
snimanja.
Pritisnite ["] za isključenje uređaja.
■ Poništavanje snimanja kada je snimanje već otpočelo ( 26)
■ Isključenje stanja čekanja uređaja ( 26)
■ Napomene vezane za vremenski programirano snimanje ( 26)
Napredne
funkcije
● Pritisnite i držite [▲,▼] za promjenu opcija Start (početak snimanja) i Stop (završetak snimanja) u razmacima od 30 minuta.
● Koristeći brojčane tipke možete također postaviti Channel
(Broj programa/Ime televizijske postaje), Date (Datum), Start
(vrijeme početka snimanja) i Stop (završetak snimanja).
● Datum
Datum:
Trenutni datum do mjesec dana kasnije
manje jedan dan
Dnevno programirano snimanje: SUN-SATMON-SATMON-FRI
Ikona vremenski
programiranog
snimanja
Napredno vremenski programirano snimanje
Poništavanje snimanja kada je snimanje
već otpočelo
1. Dok je uređaj uključen
Provjera, promjena ili brisanje programa
● Čak i kada je uređaj isključen, na zaslonu se može prikazati popis
vremenski programiranog snimanja pritiskom na [PROG/CHECK].
Pritisnite [PROG/CHECK].
Pritisnite [đ].
Ikone
Aktivirano je stanje čekanja vremenski programiranog snimanja.
Ovaj se program trenutno snima.
Vrijeme snimanja se preklapa sa vremenom snimanja
drugog programa.
Program čije je snimanje zadano kasnije počinje nakon
što se završi snimanje ranije postavljenog programa.
Prekinuli ste tjedno ili dnevno vremenski programirano
snimanje. Ikona nestaje sljedeći put kada ponovno
započne programirano snimanje.
Disk je bio pun pa se program nije snimio.
2. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „Stop
Recording” (Prekid snimanja) i pritisnite [OK].
Ako zaustavite programirano snimanje, ono će biti poništeno. No
ako ste postavili tjedno ili dnevno programirano snimanje, snimanje će započeti od vremena kada je snimanje programirano.
Program je zaštićen od kopiranja pa nije snimljen.
Program nije snimljen jer je disk prljav ili iz nekog
drugog razloga.
Programirano snimanje je podešeno na automatsko
presnimavanje sadržaja ( 27).
Naslovi koji su prebačeni na HDD
(Prikazuje se tijekom snimanja.)
HDD je određen kao disk za snimanje
DVD je određen kao disk za snimanje
Isključenje stanja čekanja snimanja
Čak i kada je uređaj isključen, na zaslonu se može prikazati popis
vremenski programiranog snimanja pritiskom na [PROG/CHECK].
1. Pritisnite [PROG/CHECK].
2. Pritisnite [▲, ▼] za odabir programa i
pritisnite crvenu tipku.
● Ikona vremenski programiranog snimanja “U” ( desno)
nestaje s popisa vremenski programiranog snimanja.
● Ne možete poništiti stanje čekanja vremenski programiranog snimanja dokle god je i jedna ikona vremenski
programiranog snimanja „U” ( desno) ostala na popisu
vremenski programiranog snimanja.
● Ponovno pritisnite crvenu tipku kako biste aktivirali stanje
čekanja vremenski programiranog snimanja.
Napomene pri vremenski programiranom snimanju
● Kada je postavljeno vremenski programirano snimanje, DVD-diskovi
koji su snimljeni koristeći različit TV-sustav ne mogu se reproducirati
osim ako ne promijenite TV-sustav u izborniku podešavanja ( 62) ili
ako programirano snimanje nije završeno ili otkazano.
● Vremenski programirano snimanje aktivira se bez obzira je li uređaj
uključen ili isključen.
● Vremenski programirano snimanje počinje u određeno vrijeme čak i
ako je u tijeku reprodukcija.
● Vremenski programirano snimanje ne počinje tijekom uređivanja ili
kopiranja normalnom brzinom ( 45).
● Ako je uređaj uključen u vrijeme početka vremenski programiranog
snimanja, ostaje uključen nakon završetka snimanja. Ne isključuje
se automatski. Tijekom vremenski programiranog snimanja možete
isključiti uređaj.
● Ako ste programirali više uzastopnih snimanja koja otpočinju jedno nakon drugog, uređaj ne može snimiti dio na početku kasnijih programa.
Program
Snimljeno
Program
Nije snimljeno
Snimljeno
● Ako se stvarno vrijeme prijenosa vremenski programiranih snimanja preklapa [bez obzira jesu li kontrolirani putem VPS/PDC
( 27)], prednost se daje onom snimanju koje prvo započinje, a
snimanje kasnijeg programa će početi tek nakon što je završeno
prvo programirano snimanje.
Prikazana poruka u liniji za „Prostor na disku“
OK:
Prikazano ako snimka može stati na raspoloživ
prostor.
(Datum): Za dnevna ili tjedna snimanja, na zaslonu se
prikazuje do kad se može izvršiti snimanje (do
najviše mjesec dana unaprijed od trenutnog
vremena) ovisno o vremenu preostalom na
disku.
!:
Snimanje možda neće biti moguće zbog sljedećeg:
● manjak prostora na disku
● broj mogućih naslova je dosegao maksimum.
Pomoćno snimanje: Zadani programi koji će se pomoćno
snimiti na HDD.
■ Za promjenu programa
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali program i pritisnite [OK].
( 25, 3. korak)
■ Za brisanje programa
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali program i pritisnite
[DELETE ].
Program možete obrisati i slijedeći sljedeće korake:
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali program i pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
■ Za izlazak iz popisa vremenski programiranih
snimanja
Pritisnite [PROG/CHECK].
Programi koji nisu snimljeni brišu se s popisa vremenski programiranih snimanja u 4 sata ujutro dva dana kasnije.
Pomoćno snimanje
Automatsko presnimavanje sadržaja
Ako se snimanje vrši na DVD-disku, a na njemu nema dovoljno raspoloživog prostora, snimanje se automatski prebacuje na „HDD“.
Ako u ladici nema diska ili nije moguće izvršiti snimanje na disku ili
ako vremenski programirano snimanje započne tijekom kopiranja,
snimanje se vrši na HDD.
● Zaslon DIRECT NAVIGATOR prikazuje koji su programi snimljeni
na taj način (prikazana je ikona “ ”.) ( 29).
● Ako preostalo vrijeme na HDD-u nije dovoljno, snima se onoliko
programa koliko stane na HDD.
● Pomoćno snimanje ne može se aktivirati prilikom snimanja
programa putem opcija VPS/PDC te se program produžuje i ne
staje na disk.
Ako kontinuirano snimate program na HDD svaki dan ili svaki
tjedan pomoću vremenski programiranog snimanja, uređaj će novi
program presnimiti preko starog.
Ova funkcija može se koristiti samo ako se odaberu tjedna ili
dnevna snimanja.
1. Pritisnite [PROG/CHECK].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
program i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
stupac „RENEW”.
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „ON”
● Ako je program postavljen za automatsko presnimavanje zaštićen
ili ako se reprodukcija vrši s HDD-a, ili tijekom kopiranja, program
neće biti presnimljen. Umjesto toga, program određen za snimanje bit će sačuvan kao zaseban program i taj će program biti
presnimljen kada se pokrene iduće automatsko presnimavanje
sadržaja.
● Liste izvođenja koje sadrže programe koji su zadani za automatsko presnimavanje brišu se pri automatskom presnimavanju.
● Ako na HDD-u nema dovoljno mjesta, program možda neće biti u
cijelosti snimljen.
Funkcija VPS/PDC
VPS (Video Programme System) ili PDC (Programme Delivery Control) vrlo je praktičan sustav koji omogućuje snimanje programa određenog za programirano snimanje od njegovog početka do kraja, čak i ako se stvarno vrijeme prijenosa razlikuje od zakazanog vremena početka
programa uslijed kašnjenja programa ili njegovog produženog trajanja. Ako je program prekinut, na primjer zbog izvanrednih vijesti, snimanje se
automatski pauzira i nastavlja kad se program nastavi prikazivati.
VPS/PDC snimanje
● Koristite VPS/PDC vrijeme za snimanje televizijskih programa.
● Ako program naveden u novinama ili časopisu ima dva broja SHOWVIEW, upotrijebite broj
SHOWVIEW za VPS/PDC.
● VPS/PDC će se aktivirati kada uređaj postavite u stanje čekanja. Kada je uređaj uključen,
snimanje počinje i završava u vrijeme koje ste na početku postavili.
● Postavite opciju „VPS/PDC” na „OFF” kada vrijeme snimanja nije VPS/PDC vrijeme.
● VPS/PDC snimanje ne izvršava se kada VPS/PDC vrijeme nije točno, čak i ako se radi samo
o jednoj minuti. Kako biste saznali VPS/PDC vrijeme, potražite ga u teletekstu, novinama ili
časopisu ili drugdje.
● Zadana postavka za opciju „VPS/PDC” je „OFF”.
Kada se VPS/PDC signal prekine jer je
signal prijenosa slab. Kada televizijski
kanal ne odašilje VPS/PDC signal.
Ovisno o signalima koje odašilju televizijske postaje, sustav VPS/PDC možda neće pravilno
raditi čak i ako ste opciju „VPS/PDC” postavili na „ON“.
Vremenski programirano snimanje bit će izvršeno u uobičajenom načinu (bez VPS/PDC), čak i
ako je programirano za VPS/PDC.
U tom slučaju, čak i ako je izvršeno vremenski programirano snimanje, vremenski programirano
snimanje neće biti poništeno u određeno vrijeme, već u 4 sata ujutro, dva dana kasnije.
Ako je vrijeme početka zakazanih
programa navedeno u TV-programu u
novinama ili časopisima promijenjeno.
Postavite opciju „VPS/PDC” na „OFF” prilikom programiranja programa čije je vrijeme početka
naknadno promijenjeno.
● Početak snimke možda u nekim slučajevima neće biti ispravno snimljen.
Napredne
funkcije
i pritisnite [OK].
Napredna reprodukcija
● Datoteke WMA mogu se reproducirati samo na modelima
DMR-EH69/DMR-EH59
Funkcije tijekom reproduciranja
● Ovisno o mediju, neke funkcije možda neće biti moguće.
Preskakanje 1. Pritisnite [TIME SLIP].
određenih
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
intervala
vrijeme i pritisnite [OK].
(Time Slip)
Reprodukcija preskače zadano vrijeme.
● Svaki put kada pritisnete [▲, ▼], vrijeme
se povećava [▲] ili smanjuje [▼] za 1
minutu. (Pritisnite i držite za 10-minutne
intervale.)
Prikaz automatski nestaje nakon otprilike 5
sekundi. Za ponovni prikaz zaslona ponovno
pritisnite [TIME SLIP].
Zaustavljanje Pritisnite [đ].
Mjesto zaustavljanja reprodukcije je memorirano.
Nastavak reprodukcije
Pritisnite [►] (PLAY) za nastavljanje reprodukcije od zaustavljenog dijela.
Zaustavljeni dio
● Ako nekoliko puta pritisnete [đ], memorirani se položaj u nekim slučajevima briše.
● Položaj se briše ako je ladica diska otvorena.
i WMA/MP3/DivX : Položaj se
●
briše ako je uređaj isključen.
Pauziranje
Pritisnite [ő].
Traženje
Pritisnite [ů] ili [ř].
Ponovno pritisnite [ő] ili [►] (PLAY) za
nastavak reprodukcije.
● Brzina se povećava za do 5 puta.
do 3 puta)
(
● Pritisnite [►] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
● Tijekom prvog stupnja pretraživanja unaprijed čuje se zvučni zapis.
i WMA/
MP3: Zvuk se čuje tijekom svih stupnjeva
pretraživanja.
DivX : Zvuk se ne čuje tijekom svih stupnjeva pretraživanja.
Preskakanje Tijekom reprodukcije ili pauze
pritisnite [÷] ili [ö].
Preskočite do naslova, poglavlja ili zapisa
kojeg želite reproducirati.
● Svakim pritiskom povećava se broj preskakanja.
● DivX : Pritisnite [÷] za povratak na početak naslova koji se trenutno reproducira.
Početak
reprodukcije
od
odabranog
naslova
Brz pregled
Pritisnite brojčane tipke.
Reprodukcija počinje od odabranog naslova,
poglavlja ili zapisa.
i DivX
●
npr.
5:
[0] [0] [5]
15:
[0] [1] [5]
● WMA/MP3
npr.
5:
[0] [0] [0] [5]
15:
[0] [0] [1] [5]
● Ostali diskovi
Unesite dvoznamenkasti broj
npr.
5:
[0] [5]
15:
[1] [5]
● Ovo je moguće samo kada
je reprodukcija zaustavljena (zaslon na
desnoj strani se prikazuje na televizoru) i
samo s nekim vrstama diskova.
●
(s upravljanjem reprodukcijom)
Ako pritisnete brojčane tipke dok je disk
zaustavljen (zaslon iznad se prikazuje na
televizoru), možete prekinuti PBC. (Proteklo
vrijeme pojavljuje se na zaslonu uređaja.)
Pritisnite i držite [►] (PLAY/x 1.3).
Reprodukcija je brža nego inače.
● Ponovno pritisnite za povratak na normalnu
brzinu.
Usporeni
snimak
Kadar po
kadar
(Ova funkcija
nije moguća
na finaliziranim
uređajima.)
Dok je pritisnuta pauza, pritisnite
[ů] ili (ř)
● Brzina se povećava za do 5 puta.
● Pritisnite [►] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
●
Moguće je pomicanje samo unaprijed [ř].
● Uređaj će pauzirati reprodukciju ako se
usporeni snimak prikazuje oko 5 minuta
(isključujući
).
Dok je pritisnuta pauza, pritisnite [◄]
(ú) ili [►] (ű).
Svakim pritiskom prikazuje se sljedeći kadar.
● Pritisnite i držite da promijenite redoslijed
unaprijed ili unatrag.
● Pritisnite [►] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
●
Moguće je pomicanje samo unaprijed
[►] (ű).
Ručno
preskakanje
Pritisnite [MANUAL SKIP].
Svaki put kada pritisnete reprodukcija započinje otprilike 1 minutu kasnije.
(Ova funkcija
nije moguća
na finaliziranim
uređajima.)
Kreiranje
poglavlja
Pritisnite [CREATE CHAPTER].
Poglavlja se dijele u trenutku pritiska na tipku.
( 38, Poglavlje) ● Pritisnite [÷, ö] za preskakanje na
početak poglavlja.
● Poglavlja se ne mogu kreirati tijekom stanja
čekanja EXT LINK.
Promjena zvučnog zapisa tijekom reproduciranja
Pritisnite [AUDIO].
i DivX
Npr., odabrano je „L R“
Možete promijeniti broj zvučnog kanala svaki put kada pritisnete na
tipku. Tako možete mijenjati različite postavke poput jezika zvučnog
zapisa ( 54, Zvučni zapis).
Npr.odabran je engleski jezik.
● U sljedećim slučajevima ne možete mijenjati vrstu zvučnog
zapisa:
● Kada je u uređaj umetnut disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW dok je odabran disk DVD.
● Kada je način snimanja postavljen na „XP“, a opcija „Audio Mode
for XP Recording” na „LPCM“ ( 61).
● Kada je funkcija „Rec for High Speed Copy” uključena (Zadana je
postavka „On” 60).
Odabir snimljenih programa (naslova) za reproduciranje—DIRECT NAVIGATOR
Možete na brz način pronaći snimljene naslove i jednostavno ih reproducirati. Također možete sortirati naslove ili uređivati grupe naslova.
Zaslon sa svim naslovima
Prikazuju se svi naslovi.
1. Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „VIDEO”, pritisnite crvenu tipku za odabir opcije „VIDEO”.
2 Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naslova i
Naslove možete također odabrati koristeći brojčane tipke
(samo u izborniku sa svim naslovima).
npr.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Previous” (Prethodno)
ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK]. (Samo prikaz u obliku sličica)
● Možete također pritisnuti [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ikone opcije DIRECT NAVIGATOR
Trenutno snimanje.
Zaštićen naslov.
Naslov nije snimljen zbog zaštite od kopiranja (digitalni prijenosi, itd.)
Naslov se ne može reproducirati
[Prilikom snimanja naslova na HDD ili kada su podaci oštećeni, itd.]
Naslovi koji su preusmjereni na HDD ( 27, Pomoćno snimanje)
Naslov s ograničenjem „jednokratnog snimanja“ (
78, CPRM)
Skupine naslova (samo
)
Naslov koji je snimljen, no nije još reproduciran
(samo
)
Naslov snimljen korištenjem sustava kodiranja
različitog od sustava kodiranja TV-sustava koji je
trenutno odabran na uređaju.
● Promijenite postavku „TV System“ (TV-sustav) na
ovom uređaju ( 62).
Uključivanje funkcije DIRECT NAVIGATOR
(Prikaz u obliku sličica)
Sortiranje naslova radi lakše pretrage
(Izbornik sa svim naslovima samo u tabličnom prikazu)
Ova je funkcija praktična pri traženju jednog naslova za reprodukciju među mnoštvom naslova.
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Sort” (Sortiraj) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i pritisnite [OK].
Ako odaberete drugu stavku pored „No.“.
● Zaslon DIRECT NAVIGATOR ponovno se pojavljuje nakon
što je završila reprodukcija odabranog naslova. (Nije moguća
kontinuirana reprodukcija naslova.)
● Funkcije preskakanja i preskakanja intervala funkcioniraju
samo kod naslova koji se trenutno reproduciraju.
● Ako izađete iz zaslona DIRECT NAVIGATOR ili se prebacite na
drugi zaslon DIRECT NAVIGATOR, sortiranje će biti prekinuto.
Reproduciranje grupiranih naslova
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir grupe i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naslova i pritisnite [OK].
Uređivanje grupa naslova
(Samo zaslon s grupiranim naslovima)
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naslova ili grupe i pritisnite [ő]. Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne
označite sve potrebne naslove.
● Pritisnite [ő] za otkazivanje.
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali opciju i
pritisnite [OK].
Kreiranje grupe:
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Create” (Kreiranje) i pritisnite [OK].
Odabrani naslovi se povezuju u grupu.
Razdvajanje grupe:
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Release” (Razdvajanje) i pritisnite [OK].
● Kada je odabrana grupa naslova, svi se naslovi u grupi razdvajaju.
● Kada je odabran naslov u grupi, naslov se razdvaja od grupe.
„Grupirani naslovi“/ „Svi naslovi“
„Tablični prikaz“/ „Prikaz sličica“
Dok je prikazan zaslon DIRECT NAVIGATOR
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i pritisnite [OK].
npr.
■ O nazivima grupa
Naziv prvog naslova u grupi se koristi kao naziv grupe.
„Tablični prikaz“ ili „Prikaz sličica“
„Grupirani naslovi“ ili „Svi naslovi“
Zaslon s grupiranim naslovima
Dva ili više naslova snimljena tijekom dnevnih/tjednih programiranih
snimanja se povezuju i prikazuju kao jedna stavka.
(Prikaz u obliku sličica)
Odaberite stavku označenu simbolom
povezanih naslova.
i pritisnite [OK] za prikaz
Promjena naziva grupe
1. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir grupe i pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Edit” (Uređivanje) i pritisnite
[OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Enter Title Name” (Unos
naziva naslova) i pritisnite [OK].
4. Unesite naziv. ( 44, Unošenje teksta)
● Čak i ako ste promijenili naziv grupe, nazivi naslova u grupi neće
se promijeniti.
Korištenje ove funkcije moguće je samo za video-zapise, a ne za
glazbu ili slike.
Napredne
funkcije
pritisnite [OK].
Reproduciranje DivX-datoteka, glazbenih datoteka i fotografija (JPEG)
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose
se samo na model DMR-EH69.
● Datoteke WMA mogu se reproducirati samo na modelima DMREH69/DMR-EH59.
Prikaz izbornika
● Datoteke se prikazuju kao naslovi.
2 Pritisnite [▲, ▼] za odabir naslova i pritisnite [OK].
Reprodukcija počinje od odabranog naslova.
● Naslov možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
1. Uložite disk ili SD karticu.
2. Ako disk ili kartica sadrži različite vrste datoteka,
npr.
SD Card
Copy Video ( MPEG2 )
Play Pictures ( JPEG )
Copy New Pictures ( JPEG )
SELECT
OK
RETURN
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i pritisnite [OK].
U suprotnom,
Za vrijeme pauze
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
1. Uložite USB-memoriju.
Zaustavljanje reproduciranja
Pritisnite [đ].
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [÷, ö].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
● Veličina slika postavljena u vrijeme snimanja može utjecati na
prikaz slika putem ovog uređaja. Format prikaza možete podesiti
na televizoru.
● Uzastopno reproduciranje nije moguće.
● Reprodukcija nije moguća ako je snimanje izvršeno na HDD-u ili
DVD-disku.
Korištenje stabla za pronalaženje mape
1. Dok je prikazan popis datoteka
Pritisnite [►] dok je naslov naglašen radi prikaza
stabla.
Gore prikazani zaslon možete prikazati i pomoću sljedećih koraka.
Pritisnite [FUNCTION MENU]
Pritisnite [▲, ▼] za odabir “Drive Select”, i zatim pritisnite [OK] .
Pritisnite [▲, ▼] za odabir “USB”, i zatim pritisnite [OK] .
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i pritisnite [OK].
F: Broj odabrane mape/ Ukupni broj mapa uključujući DivX naslov
■ Promjena vrste datoteke za reprodukciju
Ne možete odabrati
mape koje sadrže nekompatibilne datoteke.
1. Nekoliko puta pritisnite [RETURN] kako biste izašli iz
izbornika.
2. Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali mapu i pritisnite [OK].
Prikazuje se popis datoteka u mapi.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
O DivX VOD sadržaju
3.
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Playback”
(Reprodukcija) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir vrste datoteke i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Drive Select”
(Odabir pogona) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „USB” i pritisnite
[OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i
pritisnite [OK].
O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND (VIDEO NA ZAHTJEV):
Najprije morate registrirati certificiran DivX® uređaj kako bi uređaj
mogao reproducirati sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD).
Najprije generirajte registracijski kod DivX VOD za vaš uređaj te ga
predočite tijekom postupka registracije. Važno: Sadržaj DivX VOD
zaštićen je sustavom DivX DRM (Digitalna zaštita) koji dozvoljava
reprodukciju samo na certificiranim DivX uređajima. Ako pokušate
reproducirati sadržaj DivX VOD koji vaš uređaj ne podržava, na
zaslonu se prikazuje poruka „Authorisation Error” (Greška pri autorizaciji) i sadržaj se neće reproducirati.
Saznajte više na internetskoj stranici www.divx.com/vod.
Prikazivanje registracijskog koda uređaja
( 63, „DivX Registration” u izborniku „Others”)
Reproduciranje DivX video sadržaja
8 alfanumeričkih znakova
O DIVX VIDEO:
DivX® jest digitalni video format kojeg je osmislila tvrtka DivX, Inc.
Ovo je službeni DivX certificirani uređaj za reprodukciju DivX video.
DivX video-zapise možete snimati putem računala na diskove DVDR, DVD-R DL, CD-R/CD-RW i USB memoriju.
1. Prikaz izbornika DivX.
( iznad, Prikaz izbornika)
● Nakon prvog reproduciranja DivX VOD sadržaja, prikazuje se još
jedan registracijski kod u opciji „DivX Registration”. Taj registracijski kod nemojte koristiti za kupnju DivX VOD sadržaja. Ukoliko
taj registracijski kod upotrijebite za kupnju DivX VOD sadržaja i
zatim započnete reprodukciju tog sadržaja na ovom uređaju, više
neće biti moguća reprodukcija sadržaja kojeg ste kupili pomoću
prethodnog koda.
● Ukoliko kupite DivX VOD sadržaj koristeći registracijski kod
različit od koda ovog uređaja, neće biti moguća reprodukcija ovog
sadržaja. (Prikazat će se poruka „Authorization Error”(Pogreška
pri autorizaciji).)
O prikazu titlova u DivX-u
Na ovom uređaju mogu biti prikazani titlovi snimljeni na DivX video
disk. Ova funkcija nije povezana s titlovima navedenim u specifikacijama za DivX i nije jasno definirana. Ovisno o metodama koje se koriste pri kreiranju datoteke, sljedeće funkcije možda neće biti moguće.
■ Prikazivanje titlova
1. Tijekom reprodukcije pritisnite [DISPLAY].
● DivX video datoteke koje ne prikazuju „Text“ ili broj titla ne
sadrže titlove. Titlovi se ne mogu prikazati.
2. Pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije „Disc” i pritisnite
[►].
3. Pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije „Subtitle” (Titlovi) i
pritisnite [►].
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „On” i pritisnite
[►].
5. Pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije „Text” ili broj titla.
● Ako se titlovi ne prikazuju pravilno, pokušajte izmijeniti postavke
jezika ( ispod).
■ Postavke jezika titlova
Nakon reprodukcije DivX video zapisa koji sadrži titlove
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Others”
(Ostalo) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Setup”
(Postavljanje) i pritisnite [OK].
4. Pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije „Disc” i pritisnite [►].
5. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Settings for
Playback” (Postavke za reprodukciju) i pritisnite [OK].
6. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „DivX Subtitle
Text” (DivX titlovi) i pritisnite [OK].
7 Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Latin 1” (Latinica 1),
„Latin 2” (Latinica 2) ili „Cyrillic” (Ćirilica) i pritisnite
[OK].
Reproduciranje glazbenih zapisa
Moguća je reprodukcija datoteka WMA/MP3 snimljenih putem računala na diskove DVDR, DVD-R DL, CD-R/CD-RW i USB-memoriju.
● Prilikom snimanja ili kopiranja nije moguća reprodukcija datoteka
MP3 ili WMA na USB-memoriji.
1. Prikazivanje Izbornika MP3 i WMA ili Izbornika MP3
( 30, Prikaz izbornika)
Odabrana grupa
G: Br. grupe
T: Br. zapisa u grupi
UKUPNO:
Br. Zapisa/ Ukupan broj
zapisa u svim grupama
● Datoteke se tretiraju kao zapisi, a mape kao grupe.
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali zapis
i pritisnite [OK]. Reprodukcija počinje od
odabranog zapisa.
● „ “ označuje zapis koji se trenutno reproducira.
● Zapis možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr. 5:
[0] [0] [0] [5]
15:
[0] [0] [1] [5]
Zaustavljanje reproduciranja
Pritisnite [đ].
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [÷, ö].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Korištenje stabla za pronalaženje grupe
1. Dok je prikazan popis datoteka
Pritisnite [►] dok je zapis naglašen radi prikaza
stabla.
Odabrani br. grupe/ Ukupni broj grupa
Ako grupa nema zapisa, kao broj grupe prikazuje se „– –”.
● Početna je postavka „Latin 2“ (Latinica 2).
Ne možete odabrati
grupe koje sadrže nekompatibilne datoteke.
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
■ Vrste datoteka s titlovima koje mogu biti reproducirane
Titlovi koji ispunjavaju sljedeće uvjete mogu biti reproducirani na
ovom uređaju:
● Format datoteke: MicroDVD, SubRip ili TMPlayer
● Ekstenzija datoteke: „.SRT”, „.srt”, „.SUB”, „.sub”, „.TXT”, ili „.txt”
● DivX video zapis i datoteka s titlovima nalaze se unutar iste
mape, a nazivi datoteka su jednaki izuzev ekstenzije datoteke.
● Ako unutar iste mape postoji više od jedne datoteke s titlovima,
prikazuju se prema sljedećem redoslijedu po važnosti: „.srt”,
„.sub”, „.txt”.
■ Ograničenja ovog uređaja
● U sljedećim situacijama titlovi se ne mogu prikazati kako su
snimljeni. Nadalje, ovisno o metodama koje se koriste za kreiranje datoteke ili o načinu snimanja, možda će se prikazati samo
dijelovi titlova ili titlovi možda neće biti prikazani.
– Kada titlovi sadrže posebnu vrstu teksta ili znakova.
– Kada je datoteka veća od 256 KB.
– Kada titlovi sadrže znakove određenog stila.
– Kodovi koji određuju stil znakova unutar datoteka prikazuju se
kao znakovi u titlovima.
– Kada titlovi sadrže podatke različitog formata.
● Ako se ime datoteke DivX video-zapisa ne prikazuje ispravno
u izborniku (naziv datoteke je prikazan kao „_“) titlovi se možda
neće pravilno prikazati.
● Ovisno o disku, titlovi ne mogu biti prikazani ako se vrši pretraživanje ili slični postupci.
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir grupe i pritisnite
[OK].
Prikazuje se popis datoteka u grupi.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Napredne
funkcije
O DivX sadržaju koji može biti reproduciran samo određeni
broj puta
Neki DivX sadržaji mogu biti reproducirani samo određeni broj puta.
Prilikom reproduciranja takvog sadržaja, prikazuje se preostali
broj mogućih reproduciranja. Taj sadržaj nije moguće reproducirati
kada je preostali broj mogućih reproduciranja nula. (Prikazat će se
poruka „Rental Expired”(Najam istekao) Prilikom reproduciranja
takvog sadržaja
● Broj preostalih mogućih reproduciranja smanjuje se za jedan ako
– pritisnete ["].
– pritisnete [đ].
– pritisnete [DIRECT NAVIGATOR].
– pritisnete [÷] ili [ů, ř] itd. i prijeđete na drugi sadržaj ili
početak sadržaja koji se reproducira.
– počne programirano snimanje na HDD.
– pritisnete [DRIVE SELECT] za promjenu diska.
● Funkcije za povrat u prethodno stanje ne funkcioniraju.
Reproduciranje DivX-datoteka, glazbenih datoteka i fotografija (JPEG)
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose
se samo na model DMR-EH69.
■ O izborniku za album
Fotografije koje su kopirane s USB-memorije svrstavaju se prema
datumu snimanja na HDD ili DVD-RAM. Možete rasporediti fotografije i kreirati album ( 42).
Reproduciranje fotografija
● Reprodukcija fotografija nije moguća tijekom snimanja ili
kopiranja.
( 15)
● Umetanje, vađenje SD kartice
Grupirano po datumu
1. Prikaz izbornika za album
( 30, Prikaz izbornika)
Broj slika/ Datum snimanja
Dok je uređaj zaustavljen
1. Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska.
2. Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „PICTURE”, pritisnite „zelenu“
tipku za odabir opcije „PICTURE”.
Album
Prikaz izbornika
O izborniku za album
desno
Ikone opcije DIRECT NAVIGATOR
Slika i mapa zaštićeni.
Album koji još nije pregledan (
)
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Previous”
(Prethodno) ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir albuma i
pritisnite [OK].
Album možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
npr. HDD
3. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir fotografije i pritisnite [OK].
Fotografije možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
● Pritisnite[◄, ►] za prikaz prethodne ili sljedeće slike.
● Korisne funkcije tijekom reproduciranja slika ( 33)
Za povratak na izbornik za album ili izbornik za prikaz slika
(JPEG)
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Datum snimanja/Broj slika/Naziv albuma
● Ovisno o digitalnom fotoaparatu, softveru za uređivanje slika na
računalu, itd., podaci o datumu snimanja možda neće biti prikazani. U tom slučaju datum će biti prikazan kao [--.--.--].
Korisne funkcije tijekom reproduciranja fotografija
Slideshow start
(Pokretanje
prezentacije)
Slideshow
Setting (Postavke
prezentacije)
Omogućuje kontinuirani prikaz slika jednu po jednu.
Kada je prikazan izbornik za album
1. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir albuma.
2. Pritisnite [►] (PLAY).
Prezentaciju također možete pokrenuti izvršenjem sljedećih koraka:
Dok je prikazan izbornik za album
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Slideshow Setting” (Postavke prezentacije) i pritisnite [OK].
Postavite potrebne postavke i pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir „Set” (Postavi) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir željenog albuma i pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Start Slideshow” (Pokretanje prezentacije) i pritisnite [OK].
● Za promjenu intervala prikazivanja
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Display interval“ (Interval prikazivanja) u koraku .
2. Pritisnite [◄, ►] za odabir željenog intervala („Normal” (Uobičajeno), „Long” (Dugo) ili „Short” (Kratko).
● Ponavljanje reprodukcije
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Repeat Play“ (Ponavljanje reprodukcije) u koraku .
2. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „On” ili „Off“.
Prezentaciji možete dodati glazbu.
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Soundtrack“ (Zvučni zapis) u
koraku ( iznad).
2. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „On”.
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Select Soundtrack”
(Odabir zvučnog zapisa) i pritisnite [OK].
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali lokaciju zvučnog zapisa i pritisnite [OK].
5. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali album sa zvučnim zapisom i
pritisnite [OK].
● Glazbeni albumi na HDD-u i USB-memoriji mogu se koristiti kao zvučni zapis uz prezentaciju. Međutim, ako za prezentaciju odaberete slike s USB-memorije, glazbeni albumi na USB-memoriji ne mogu
se koristiti kao zvučni zapis. (Čak i ako odaberete glazbeni album na USB-memoriji, glazba neće biti
reproducirana.)
Rotate RIGHT
(Rotiranje UDESNO)
Rotate LEFT
(Rotiranje ULIJEVO)
Tijekom reprodukcije
Zoom in (Zumiranje
– povećavanje)
Zoom out (Zumiranje
– smanjivanje)
Tijekom reprodukcije
Properties (Osobine)
Tijekom reprodukcije
Dvaput pritisnite [STATUS].
1. Pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Rotate RIGHT” (Rotiranje UDESNO) ili
„Rotate LEFT“ (Rotiranje ULIJEVO) i pritisnite [OK].
● Podaci o rotiranju neće biti sačuvani.
–
Fotografije
– Kada su disk ili album zaštićeni
– Kod reprodukcije na drugim uređajima
– Pri kopiranju slika
– Pri promjeni datuma
● Ako izvadite SD karticu dok je prikazan zaslon za DIRECT NAVIGATOR, podaci o rotiranju fotografije mogu
biti neispravno spremljeni. Izvadite SD karticu nakon izlaska iz zaslona za DIRECT NAVIGATOR.
1. Pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Zoom in” (Zumiranje-povećavanje)
i pritisnite [OK].
● Za povratak slike u izvornu veličinu pritisnite [▲, ▼] za odabir „Zoom out”
(Zumiranje-smanjivanje) u 2. koraku i pritisnite [OK].
● Pri povećavanju slika će možda biti odrezana.
● Podaci o povećanju neće biti sačuvani.
● Funkcija „Zoom in/Zoom out” moguća je samo kod slika koje su manje od 640 x 480 piksela.
Za izlaz iz izbornika za postavke slika
Pritisnite [STATUS].
npr. HDD
Datum snimanja
Napredne
funkcije
■ Prezentacija uz glazbu
Reproduciranje glazbe
Reproduciranje glazbenog CD-a
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
1. Umetnite glazbeni CD.
Izbornik se automatski prikazuje.
Korisne funkcije tijekom reproduciranja glazbe
Funkcije tijekom reproduciranja
Stop (Zau- Pritisnite [đ].
stavljanje) Mjesto zaustavljanja reprodukcije je memorirano.
Pritisnite [►] (PLAY) za nastavljanje reprodukcije
od zaustavljenog dijela.
● Ako nekoliko puta pritisnete [đ], memorirani se
položaj briše.
Pause (Pa- Pritisnite [ő].
Ponovno pritisnite [ő] ili [►] (PLAY) za nastavak
uziranje)
Search
(Traženje)
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Play Music” (Reproduciranje glazbe) i pritisnite [OK].
Skip (Preskakanje)
reprodukcije.
Pritisnite [ů] ili [ř].
Brzina se povećava za do 5 puta.
Pritisnite [►] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Tijekom reprodukcije ili pauze pritisnite [÷] ili [ö].
Preskočite do zapisa kojeg želite reproducirati.
● Svakim pritiskom povećava se broj preskakanja.
Uređaj pristupa bazi podataka Gracenote® ( 52) i pretražuje
podatke o naslovu.
Možete odabrati stavku koju želite ponoviti.
Tijekom reprodukcije
1. Pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Repeat
Play Setting” (Postavke ponavljanja reprodukcije) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i
pritisnite [OK].
● Odaberite „Off” kako biste poništili ponavljanje
reprodukcije.
Sort (Raz- Možete postaviti abecedni prikaz pregleda albuma.
vrstavanje) Dok je prikazan izbornik za album
1. Pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Sort” (Sortiraj) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Album Name” (Naziv albuma) i pritisnite [OK].
Repeat
Play (Ponavljanje
reprodukcije)
Ako rezultati pretraživanja prikazuju više pronađenih naslova
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali odgovarajući naslov i
pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] za odabir zapisa i
pritisnite [OK].
Zapis možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Reprodukcija se nastavlja.
Reproduciranje glazbe snimljene na HDD-u
Kopiranje glazbe na HDD ( 52)
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-diska.
1. Pritisnite
[DIRECT NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „MUSIC”, pritisnite „žutu“ tipku za
odabir opcije „MUSIC”.
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
album i pritisnite [OK].
Album možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
3. Pritisnite [▲, ▼] za odabir zapisa i
pritisnite [OK].
Zapis možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
5: [0] [0] [0] [5] 115: [0] [1] [1] [5]
15: [1] [0] [1] [5] 1115: [1] [1] [1] [5]
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
● Reprodukcija glazbe na HDD-u nije moguća tijekom snimanja ili
kopiranja.
Za poništavanje razvrstanog izbornika
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „No.” i pritisnite [OK].
Properties
(Osobine)
Dok je prikazan izbornik za album
1. Pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Properties” (Osobine) i pritisnite [OK].
Za izlazak iz zaslona osobina pritisnite [OK].
Praktične funkcije
Prozor FUNCTION MENU
Koristeći FUNCTION MENU možete brzo i jednostavno pristupiti
glavnim funkcijama.
Ako je opcija „FUNCTION MENU Display” (Prikaz IZBORNIKA S
FUNKCIJAMA) postavljena na „On“, FUNCTION MENU se automatski pojavljuje na zaslonu kad uključite uređaj. ( 62)
1. Pritisnite [FUNCTION MENU].
Prikazane funkcije ovise o odabranom pogonu ili vrsti diska.
Pauziranje televizijskog programa kojeg
gledate – funkcija Pause Live TV
Možete pauzirati televizijski program koji gledate pomoću podešivača
na ovom uređaju i nastaviti kasnije tako da se program privremeno
snimi na HDD. To je korisno ako morate nakratko prekinuti gledanje
radi obavljanja nekog zadatka. Ako zaustavite funkciju Pause Live TV,
onda se televizijski program privremeno sačuvan na HDD-u briše.
1. Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara izvršenom povezivanju s ovim uređajem.
2. Uključite ovaj uređaj i pritisnite [ň ó CH]
za odabir kanala.
3. Kada želite pauzirati televizijski program
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
Pritisnite [ő].
funkciju i pritisnite [OK].
● Pritiskom na [RETURN] vraćate se na prethodni zaslon.
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
stavku i pritisnite [OK].
● Pogledajte „Jednostavan pristup različitim funkcijama
– prikaz IZBORNIKA S FUNKCIJAMA” za detalje o svakoj
funkciji. ( 7)
Za izlazak iz prozora FUNCTION MENU
Pritisnite [FUNCTION MENU].
4. Kada želite nastaviti
Pritisnite [►] (PLAY).
● Program se pohranjuje na HDD-u u načinu snimanja SP
( 21) bez obzira na način snimanja i pogon odabran prije
početka pohrane.
● Na HDD-u je moguće privremeno pohraniti od 1 do 8 sati
televizijskih programa. (To ovisi o slobodnom prostoru na
HDD-u.)
Funkcije tijekom Pause Live TV
Search
Pritisnite [ů, ř].
(Traženje)
Pause
Pritisnite [ő].
(Pauziranje)
● Pritisnite [►] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Quick View
(Brz pregled)
Pritisnite i držite [►] (PLAY/x 1.3).
Slowmotion
(Usporeni
snimak)
Dok je pritisnuta pauza pritisnite
[ů] ili [ř].
Pause Live TV
(Zaustavljanje
Pause Live TV)
1. Pritisnite [đ].
2. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes”
(Da) i pritisnite [OK].
● Ponovno pritisnite za povratak na normalnu brzinu.
Brzina se povećava za do 5 puta.
● Pritisnite [►] (PLAY) za nastavak reprodukcije.
● Funkcija Pause Live TV automatski se zaustavlja kada započne
vremenski programirano snimanje.
● Funkcija Pause Live TV ne radi
– kada sat nije postavljen
– tijekom snimanja
– tijekom programiranog snimanja
– tijekom snimanja EXT LINK, itd.
● Ne možete mijenjati zvučni zapis tijekom nastavljene reprodukcije.
● Prvih 30 minuta se briše nakon svakih 30 minuta kada je HDD
pun ili snimanje traje 8 sati.
● Funkcija The Pause Live TV automatski se zaustavlja nakon 24
sata od vremena kada je pokrenuta.
Napredne
funkcije
Ova ikona naznačuje da je funkcija Pause Live TV aktivirana.
Ovu ikonu možete isključiti ( 61, Pause Live TV Icon).
Povezane radnje s televizorom (VIERA Link “HDAVI ControlTM”/Q Link)
Možete koristiti povezane funkcije s televizorom i prijamnikom
koristeći funkcije „HDAVI Control” ili Q Link.
Što je VIERA Link „HDAVI Control”?
VIERA Link „HDAVI Control” jest praktična funkcija koja omogućava povezane radnje ovog uređaja i Panasonicovog televizora
(VIERA) ili prijamnika pod „HDAVI Control”. Ovu funkciju možete koristiti spajanjem uređaja putem HDMI-kabela. Pogledajte
uputstva za upotrebu spojenih uređaja za upute o korištenju.
● VIERA Link „HDAVI Control”, funkcija koja se zasniva na upravljačkim funkcijama HDMI-a, industrijskog standarda poznatog pod
nazivom HDMI CEC (Consumer Electronics Control), predstavlja
jedinstvenu funkciju koju smo razvili i dodali. Kao takva, njezin rad
s uređajima drugih proizvođača koji podržavaju HDMI CEC ne
može se garantirati.
● Ovaj uređaj podržava funkciju “HDAVI Control 4”.
„HDAVI Control 4” najnoviji je standard (trenutna verzija od prosinca 2008.) za Panasonicove uređaje kompatibilne s funkcijom
HDAVI Control. Ovaj je standard kompatibilan s Panasonicovim
uobičajenim HDAVI uređajima.
● Pogledajte pojedinačna uputstva uređaja drugih proizvođača koji
podržavaju funkciju VIERA Link.
Priprema
1. Spojite ovaj uređaj s televizorom koristeći kabel HDMI i potpuno ožičen
21-pinski Scart kabel ( 9) ili s prijamnikom putem kabela HDMI ( 66).
2. Postavite funkciju „VIERA Link” na „On“ ( 62). (Zadana je
postavka je „On“.)
3. Postavite funkcije „HDAVI Control” na spojenim uređajima (npr.
na televizoru).
● Podesite ulazni kanal na VIERI tako da odgovara priključku koji se koristi kao „HDAVI Control”.
4. Uključite sve uređaje kompatibilne s funkcijom „HDAVI Control” i
odaberite ulazni kanal ovog uređaja na spojenom televizoru tako
da funkcija „HDAVI Control“ ispravno funkcionira.
Ovaj postupak ponovite ukoliko su izvršene promjene vezane za spajanje ili postavke.
Što je funkcija Q Link?
Q Link jest praktična funkcija koja omogućava povezane radnje na
ovom uređaju i Panasonicovom televizoru. Ovu funkciju možete koristiti
spajanjem uređaja putem potpuno ožičenog 21-pinskog Scart kabela.
Priprema
● Spojite ovaj uređaj s televizorom putem potpuno ožičenog Scart
kabela ( 8).
Savjet
Sljedeći sustavi drugih proizvođača imaju funkcije slične Panasonicovoj funkciji Q Link.
Za više podataka pogledajte uputstva za upotrebu televizora ili se
obratite distributeru.
● Q Link (registrirani zaštitni znak tvrtke Panasonic)
● DATA LOGIC (registrirani zaštitni znak tvrtke Metz)
● Easy Link (registrirani zaštitni znak tvrtke Philips)
● Megalogic (registrirani zaštitni znak tvrtke Grundig)
● SMARTLINK (registrirani zaštitni znak tvrtke Sony)
Što vam sve omogućuje „HDAVI Control” i Q Link
Download from the TV
(Učitavanje s televizora)
Kada uređaj spojite s televizorom prvi puta, popis postaja i ostali podaci automatski se kopiraju s televizora na uređaj i televizijskim postajama dodjeljuju se jednaki položaji na uređaju kao na televizoru ( 10).
(Kada je televizor uključen)
Kada je televizor uključen i izvrše se sljedeće radnje, ulaz na televizoru automatski se prebacuje na
) ili AV (
) i televizor pokazuje odgovarajuću radnju.
HDMI (
(Slika uli zvuk možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.)
Pritisnite [FUNCTION MENU]*1, [►] (PLAY)*2, [DIRECT NAVIGATOR], [ShowView], [PROG/CHECK], itd.
Easy playback
(Jednostavna reprodukcija)
(Kada je televizor isključen)
Power on link
(Poveznica za uključivanje)
Kada je televizor isključen, a izvršene su sljedeće radnje, televizor će se automatski uključiti i prikazati
odgovarajuću radnju.
(Slika ili zvuk možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.)
Pritisnite [FUNCTION MENU]*1, [►] (PLAY)*2, [DIRECT NAVIGATOR], [ShowView], [PROG/CHECK], itd.
SVCD i WMA (
)/MP3
●
Televizor se automatski uključuje kada disk uložite u uređaj.
Power off link
(Poveznica za isključivanje)
Kada je televizor postavljen u stanje čekanja, uređaj se također automatski prebacuje u stanje čekanja.
Uređaj se automatski prebacuje u stanje čekanja čak i ako je prikazan FUNCTION MENU (IZBORNIK
FUNKCIJA), u tijeku je reprodukcija ili je postavljeno vremenski programirano snimanje.
Čak i ako je televizor postavljen u stanje čekanja, uređaj neće biti postavljen u stanje čekanja u isto
vrijeme ako se vrši snimanje, kopiranje, finaliziranje diska, itd.
● Ako je ovaj uređaj spojen s Panasonicovim prijamnikom koji podržava funkciju „HDAVI Control”, prijamnik će se također isključiti.
*4
O funkciji Standby Power Save
Čak i ako je funkcija „Power Save“ (Štednja električne energije) postavljena na „Off“ ( 63) (način Quick
Start), ovaj se uređaj prebacuje u stanje „Power Save“ ( 10) kada je aktivirana poveznica za isključenje, omogućujući štednju električne energije dok je uređaj u stanju čekanja.
● Postavka „Standby Power Save” mora se aktivirati na televizoru.
● Prilikom uključenja ili isključenja ovog uređaja bez korištenja funkcije „Power Off Link“, ovaj se uređaj
neće prebaciti u stanje štednje električne energije.
Direct TV Recording
(Direktno snimanje s
televizora)
Ova vam funkcija omogućuje da odmah započnete sa snimanjem programa kojeg gledate na televizoru.
● Ovisno o vrsti televizora koji je spojen ovim uređajem, ova funkcija možda neće raditi ako
odaberete televizijske kanale na ovom uređaju.
Pritisnite i držite[ń DIRECT TV REC] na jednu sekundu.
Snimanje počinje.
● Naslovi se snimaju na HDD.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [đ].
*1
Ova tipka radi samo kada je uređaj uključen.
Kada pritisnete ovu tipku, reprodukcija ne započinje odmah i možda će biti nemoguće gledati sadržaj odakle je reprodukcija započela.
U tom slučaju pritisnite [÷] ili [ö] za povratak na mjesto gdje je reproduciranje započelo.
*3
Ova je funkcija moguća na televizoru koji podržava funkciju „HDAVI Control 3” ili kasnije verzije.
*4
Ova je funkcija moguća na televizoru koji podržava funkciju „HDAVI Control 4”.
*2
● Ove funkcije možda neće ispravno raditi ovisno stanju uređaja.
● O funkciji „HDAVI Control” pročitajte uputstva spojenih uređaja (npr. televizor)
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose se samo na model DMR-EH69.
Jednostavno upravljanje pomoću daljinskog upravljača VIERA
Ako ovaj uređaj putem HDMI-kabela spojite s televizorom koji podržava funkciju „HDAVI Control 2” ili kasnije verzije, možete uživati u korištenju
praktičnih funkcija. Ovim uređajem možete upravljati koristeći daljinski upravljač televizora.
Tipke koje se mogu koristiti za upravljanje ovim uređajem ovise o televizoru koji se koristi. Više podataka potražite u uputama za uporabu televizora.
Koristite daljinski upravljač ovog uređaja ako uređajem ne možete upravljati daljinskim upravljačem televizora.
● Rad uređaja može biti prekinut ako pritisnete nekompatibilne tipke na daljinskom upravljaču televizora.
● Na televizoru se prikazuje slika TV-podešivača nakon završetka povezane radnje.
Korištenje izbornika
FUNCTION MENU za
upravljanje ovim uređajem
Pogledajte uputstva za upotrebu televizora za upravljanje televizorom.
1. Odaberite izbornik „FUNCTION MENU“ pomoću
daljinskog upravljača televizora.
● Ako je uređaj postavljen u stanje čekanja, automatski se uključuje.
● O izborniku FUNCTION MENU ( 7, 35, 62).
● Ova je funkcija moguća na
televizoru koji podržava funkciju
„HDAVI Control 2” ili kasnije
verzije.
2. Odaberite željenu stavku koristeći daljinski upravljač
televizora i pritisnite [OK].
Pause live TV programme
(Pauziranje televizijskog
programa)
Možete pauzirati televizijski program koji gledate i nastaviti kasnije s gledanjem tako da se program
privremeno snimi na HDD. To je korisno ako morate nakratko prekinuti gledanje radi obavljanja nekog
zadatka. Ako zaustavite funkciju Pause Live TV, onda se televizijski program privremeno sačuvan na
HDD-u briše.
● Ova je funkcija moguća na
televizoru koji podržava funkciju
„HDAVI Control 3” ili kasnije
verzije.
Pogledajte uputstva za upotrebu televizora za upravljanje televizorom.
1. Kada želite pauzirati televizijski program
Uključite funkciju „Pause Live TV“ koristeći daljinski upravljač televizora.
● Ovaj se uređaj automatski uključuje.
2. Kada želite nastaviti
Odaberite Control Panel (Upravljački zaslon) ( ispod) i pritisnite [OK].
Zaustavljanje funkcije Pause Live TV
Pritisnite [▼] dok je prikazan upravljački zaslon (Control Panel).
Pritisnite [◄, ►] za odabir “Yes” i pritisnite [OK].
Pogledajte napomenu. ( 35, „Pauziranje televizijskog programa kojeg gledate – funkcija Pause Live TV“)
Korištenje izbornika OPTION
za upravljanje ovim uređajem
Korištenjem daljinskog upravljača uređaj može reproducirati diskove pomoću funkcije „Control Panel“
( ispod) te se može prikazati glavni izbornik za DVD-Video.
1 Pritisnite [OPTION].
Control Panel
Prikazuje se upravljački zaslon
( ispod).
FUNCTION MENU
Prikazuje se IZBORNIK S
FUNKCIJAMA ( iznad).
Top Menu
Prikazuje se glavni izbornik
( 16).
Menu
Prikazuje se izbornik ( 16).
Drive Select
Odaberite HDD, DVD-disk ili SD pogon.
Rotate RIGHT
(JPEG)
Rotiranje slike ( 33).
npr.
● Ova je funkcija moguća na
televizoru koji podržava funkciju
„HDAVI Control 2” ili kasnije
verzije.
Izbornik OPTION (Opcije) ne možete koristiti
dok je prikazan glavni izbornik za DVD-Video i
tijekom kopiranja DVD-Videa.
2. Odaberite stavku i pritisnite [OK].
Rotate LEFT (JPEG)
Zoom in (JPEG)
Zoom out (JPEG)
Korištenje upravljačkog
zaslona
Povećanje ili smanjenje slike
( 33).
Pomoću upravljačkog zaslona moguće je pretraživanje unatrag, pretraživanje unaprijed, zaustavljanje,
itd. korištenjem daljinskog upravljača televizora.
Odaberite „Control Panel“ (Upravljački zaslon) i pritisnite [OK] u 2. koraku u stavci “Korištenje izbornika
OPTION za upravljanje ovim uređajem“ ( iznad).
Prikazuje se upravljački zaslon ( desno).
Upravljački zaslon
● Pri reprodukciji naslova ili DVD-Videa, itd.
Pauziranje
– [▲]: Pauziranje, [▼]: Zaustavljanje, [◄]: Pretraživanje unatrag,
Izlaz
[►]: Pretraživanje unaprijed, [OK]: Reprodukcija, [EXIT]: Izlazak iz
Traženje
zaslona.
Traženje
● Pri reproduciranju slika
Repro– [▼]: Zaustavljanje, [◄]: Pregled prethodne slike, [►]: Pregled
dukcija Zaustavljanje
sljedeće slike, [EXIT]: Izlazak iz zaslona.
■ Kada želite ostaviti televizor uključenim i postaviti samo ovaj uređaj u stanje čekanja
Pritisnite ["] na daljinskom upravljaču ovog uređaja i postavite ga u stanje čekanja.
■ Kada ne koristite funkciju „HDAVI Control”
Postavite funkciju „VIERA Link“ u izborniku podešavanja na „Off“ ( 62).
Napredne
funkcije
● Televizijski program se nastavlja.
Uređivanje naslova/ poglavlja
(Ne možete uređivati finalizirane diskove.)
● Ako odaberete „Edit“ (Uređivanje), pritisnite [▲, ▼] za
odabir radnje i pritisnite [OK].
Poglavlje
Svaki razdvojen dio postaje poglavljem.
Pogledajte „Radnje s naslovima“
( 39).
Naslov
Poglavlje
Poglavlje
Poglavlje
Poglavlje
Uređivanje grupa naslova
Možete promijeniti redoslijed poglavlja i kreirati listu
izvođenja ( 40).
„Chapter Creation” (Kreiranje poglavlja) u izborniku podešavanja ( 60)
„Automatic“:
Prepoznaje promjene (posebne dijelove bez zvuka poput početka
ili kraja programa) u kadru tijekom snimanja i automatski postavlja
početak poglavlja.
● Ovisno o programu koji se snima ili načinu snimanja, počeci
poglavlja možda neće biti ispravno snimljeni.
„5 minutes” (5 minuta):
Automatski određuje početke poglavlja tijekom snimanja u intervalima od otprilike 5 minuta.
● Najveći broj stavki na disku:
ispod
Uključivanje funkcije DIRECT
NAVIGATOR ( 29)
● Reprodukcija slika ( 32)
● Reproduciranje glazbe snimljene na
HDD-u ( 34)
■ Ako odaberete „Chapter View”(Pregled poglavlja)
5. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir poglavlja.
Za početak reprodukcije Pritisnite [OK].
Za uređivanje 6. korak.
– Naslovi: 499
–Poglavlja: Otprilike 1000 po naslovu
(Ovisi o snimci.)
– Naslovi: 99
–Poglavlja: Otprilike 1000 (
(Ovisi o snimci.)
( 29)
Zaslon za pregled poglavlja
49 naslova)
254)
● Za prikaz drugih stranica/Višestruko uređivanje ( iznad)
● Kada je snimljen sadržaj izbrisan, podijeljen ili djelomično obrisan, on se više ne može vratiti u svoj izvoran oblik. Budite sigurni
da ga želite izbrisati.
● Tijekom snimanja ili kopiranja, itd. ne možete vršiti uređivanje.
● Ograničeni podaci o snimanju ostaju čak i nakon uređivanja (npr.
podjele naslova, itd.).
●
Svaki put pri uređivanju naslova podaci o tome snimaju se na slobodan prostor na disku. Ako to često činite, smanjuje
se količina slobodnog prostora.
Preporučujemo da izmjene izvršavate na HDD-u, a zatim kopirate na disk.
Uređivanje naslova/poglavlja i
reproduciranje poglavlja
Snimljene programe možete izmijeniti (obrisati neželjene dijelove,
dijeliti, itd.).
Priprema
● Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
● Uključite ovaj uređaj.
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska koji sadrži snimljeni
naslov kojeg želite urediti.
●
Poništite zaštitu ( 56, Postavljanje zaštite).
1. Tijekom reprodukcije ili kada je uređaj zaustavljen
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „VIDEO”, pritisnite „crvenu“ tipku za odabir opcije „VIDEO”.
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naslova.
Izbornik s prikazom naslova
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Previous”
(Prethodno) ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [▲, ▼, ◄, ►] i pritisnite [ő]. (Ponovite.)
Pojavit će se kvačica. Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
3. Pritisnite [OPTION].
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
radnju i pritisnite [OK].
6. Pritisnite [OPTION], a zatim [▲, ▼] kako
biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
Pogledajte „Radnje s
poglavljima“ ( 39).
● Možete se vratiti na prikaz naslova.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Radnje s naslovima
Nakon izvršavanja koraka 1–4 ( 38)
Brisanje*
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
● Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih želite izbrisati.
● Raspoloživ prostor za snimanje na diskovima DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL ne povećava se nakon brisanja naslova.
● Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVD-Video format) i +RW povećava se samo nakon brisanja
zadnjeg snimljenog naslova. Ne povećava se nakon brisanja ostalih naslova ( 19).
Properties (Osobine)
Prikazuju se podaci (npr. o vremenu i datumu).
● Pritisnite [OK] za izlazak iz zaslona.
Enter Title Name
(Unos naziva naslova)
Snimljenim naslovima možete dodijeliti nazive.
( 44, Unošenje teksta)
●
Čak i ako ste promijenili naziv grupe, nazivi naslova u grupi neće se promijeniti.
Set up Protection*
(Postavljanje zaštite)
Cancel Protection*
(Poništavanje zaštite)
Partial Delete
(Djelomično brisanje)
( ispod, Savjet)
Ukoliko je postavljena, naslov je zaštićen od slučajnog brisanja.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Ako je naslov zaštićen, pojavljuje se ikona lokota.
Možete obrisati neželjene dijelove snimke.
Pritisnite [OK] na početku i kraju dijela kojeg želite obrisati.
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Finish” (Završavanje) i pritisnite [OK].
● Odaberite „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK] za brisanje ostalih dijelova.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
Change Thumbnail
(Promjena prikaza sličica)
Možete izmijeniti sliku koja će se prikazivati kao sličica u Prikazu naslova
(Title View).
Pritisnite [►] (PLAY) za početak reprodukcije.
Pritisnite [OK] kada se prikaže slika koju želite koristiti kao sličicu.
Za promjenu sličice
Ponovno pokrenite reprodukciju i pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije
„Change“ (Promjena) na mjestu koje želite promijeniti.
( ispod, Savjet)
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Finish” (Završavanje) i pritisnite [OK].
Divide Title
(Podjela naslova)
( ispod, Savjet)
Naslov možete podijeliti na dva dijela.
Pritisnite [OK] na mjestu gdje želite podijeliti naslov.
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Finish” (Završavanje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Divide” (Podijeli) i pritisnite [OK].
Za potvrdu mjesta dijeljenja
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Preview” (Pregled) i pritisnite [OK]. (Uređaj
vrši reprodukciju 10 sekundi prije i kasnije od mjesta dijeljenja.)
Za promjenu mjesta dijeljenja
Ponovno pokrenite reprodukciju i pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije „Divide“
(Podijeli), a zatim pritisnite [OK] na mjestu gdje želite podijeliti naslov.
● Podijeljeni naslovi zadržavaju naziv naslova i osobinu CPRM ( 78) izvornog naslova.
● Može doći do kratkog prekida video-zapisa i zvučnog zapisa neposredno prije i poslije točke dijeljenja.
Podijeljeni naslovi čine grupu naslova.
●
*Moguće je višestruko uređivanje.
Radnje s poglavljima
Nakon izvršavanja koraka 1- 6 ( 38)
Delete Chapter*
(Brisanje poglavlja)
Create Chapter
(Kreiranje poglavlja)
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
● Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih
želite izbrisati.
● Odaberite „Combine Chapters“ ( ispod) kada želite obrisati točku dijeljenja među poglavljima. (Snimljeni
sadržaj neće biti obrisan.)
Odaberite mjesto gdje želite započeti novo poglavlje tijekom pregleda naslova.
Pritisnite [OK] na mjestu gdje želite izvršiti podjelu.
● Ponovite ovaj korak kako biste izvršili podjelu na drugim mjestima.
( ispod, Savjet)
Combine Chapters
(Kombiniranje poglavlja)
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Finish” (Završavanje) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Combine” (Kombiniranje) i pritisnite [OK].
● Kombiniraju se odabrano poglavlje i sljedeće poglavlje.
*Moguće je višestruko uređivanje.
Savjet
● Koristite funkcije Search (Traženje) ( 28), Time Slip (Preskakanje intervala) ( 28) kako biste pronašli željenu točku.
● Da biste pronašli željenu točku, koristite funkciju usporenog snimka ( 28) i funkciju kadar-po-kadar ( 28).
● Za preskakanje početka ili kraja naslova, pritisnite [÷] (početak) ili [ö] (kraj).
Stvaranje, uređivanje i reproduciranje liste izvođenja
Možete rasporediti poglavlja ( 38) za kreiranje liste izvođenja.
Naslov
Naslov
Poglavlje
Poglavlje
Lista izvođenja
Poglavlje
Poglavlje
Poglavlje
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Playlists” (Liste izvođenja) i pritisnite [OK].
Poglavlje
Poglavlje
Kopiranjem liste izvođenja ( 45) kreira se naslov.
4. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali
„Create” (Kreiranje) i pritisnite [OK].
● Liste izvođenja ne snimaju se zasebno, stoga ne zauzimaju
mnogo prostora.
● Uređivanjem poglavlja u listi izvođenja ne mijenjaju se izvorni
naslovi i izvorna poglavlja.
● Tijekom snimanja ili kopiranja nije moguće kreiranje ili uređivanje lista izvođenja.
● Najveći broj stavki na disku:
– Liste izvođenja: 99
– Broj poglavlja u listi izvođenja: Otprilike 1000
(Ovisi o snimci.)
● Ako prekoračite najveći broj stavki na disku, sve upisane stavke
neće biti snimljene.
5. Pritisnite [◄, ►]
za odabir izvornog
naslova i pritisnite [▼].
● Pritisnite [OK] za odabir svih poglavlja u naslovu, zatim
prijeđite na 7. korak.
Kreiranje lista izvođenja
Priprema
● Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
● Uključite ovaj uređaj.
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir diska koji sadrži snimljeni
naslov kojeg želite urediti.
●
Poništite zaštitu ( 56, Postavljanje zaštite).
● Tijekom snimanja ili kopiranja nije moguće kreiranje ili uređivanje
lista izvođenja.
● Liste izvođenja moraju biti kreirane u skladu sa sustavom kodiranja odabranim u opciji „TV System“ ( 62).
6. Pritisnite [◄, ►] za odabir poglavlja kojeg
želite dodati listi izvođenja i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲] za otkazivanje.
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Others” (Ostalo) i pritisnite [OK].
● Možete također kreirati novo poglavlje od izvornog naslova.
Pritisnite [OPTION] za odabir opcije „Create Chapter” (Kreiranje poglavlja) i pritisnite [OK] ( 39, Kreiranje poglavlja).
7. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali mjesto
gdje želite umetnuti poglavlje i pritisnite [OK].
● Pritisnite [▲] za odabir drugih izvornih naslova.
● Ponovite korake 6 - 7 kako biste dodali još poglavlja.
8. Pritisnite [RETURN].
Svi odabrani kadrovi postaju dio liste izvođenja.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Uređivanje i reprodukcija lista izvođenja/poglavlja
Radnje s listom izvođenja
Nakon izvršavanja koraka 1- 5 ( lijevo)
(Samo reprodukcija)
1. Dok je uređaj zaustavljen
Delete*
(Brisanje)
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Properties
(Osobine)
Prikazuju se podaci o listi izvođenja (npr.
ukupno vrijeme i datum).
● Pritisnite [OK]
za izlazak iz
zaslona.
Create
(Kreiranje)
( 40, Kreiranje lista izvođenja, koraci 5–8)
Copy*
(Kopiranje)
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Others” (Ostalo) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Playlists” (Liste izvođenja) i pritisnite [OK].
Kada se jednom izbrišu, snimljene su
liste izvođenja izgubljene i ne mogu biti
vraćene.
Budite sigurni da ih želite izbrisati.
4. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir liste
izvođenja.
Za početak reprodukcije Pritisnite [OK].
Za uređivanje 5. korak.
Prikaz izbornika liste
izvođenja
● Kopirana lista izvođenja prikazuje se kao
najnovija u prikazu lista izvođenja.
● Za prikaz drugih stranica/Višestruko uređivanje ( 38)
5. Pritisnite [OPTION], a zatim [▲, ▼] kako
biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
Enter Name
(Unos naziva)
Listama izvođenja možete dodijeliti nazive.
( 44, Unošenje teksta)
● Ako odaberete „Edit“ (Uređivanje), pritisnite [▲, ▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
Change Thumbnail
(Promjena prikaza
sličica)
Pogledajte
„Radnje s listom
izvođenja“.
( 39, Promjena sličica)
*Moguće je višestruko uređivanje.
■ Ako odaberete „Chapter View”(Pregled poglavlja)
6. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir poglavlja.
Za početak reprodukcije Pritisnite [OK].
Za uređivanje 7. korak.
Prikaz izbornika
poglavlja
Nakon izvršavanja koraka 1- 7 ( lijevo)
● Uređivanjem poglavlja u listi izvođenja ne mijenjaju se izvorni
naslovi i izvorna poglavlja.
Add Chapter
(Dodavanje
poglavlja)
( 40, Kreiranje lista izvođenja, koraci 5- 7)
Move Chapter
(Premještanje
poglavlja)
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali mjesto gdje želite umetnuti poglavlje i pritisnite [OK].
Create Chapter
( 39, Kreiranje poglavlja)
● Za prikaz drugih stranica/Višestruko uređivanje ( 38)
7. Pritisnite [OPTION], a zatim [▲, ▼] kako
biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
(Kreiranje poglavlja)
Pogledajte „ Radnje s poglavljima“.
● Možete se vratiti na prikaz liste izvođenja.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Combine Chapters
(Kombiniranje
poglavlja)
( 39, Kombiniranje poglavlja)
Delete Chapter* ( 39, Brisanje poglavlja)
(Brisanje
Lista izvođenja automatski se briše ako ste
poglavlja)
obrisali sva poglavlja koje ona sadrži.
*Moguće je višestruko uređivanje.
Uređivanje
Radnje s poglavljima
Uređivanje fotografija i glazbe
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose
se samo na model DMR-EH69.
● Datoteke WMA mogu se reproducirati samo na modelima DMREH69/DMR-EH59.
Uređivanje fotografija (JPEG)
Radnje s albumima (fotografije) i slikama
Nakon izvršavanja koraka 1 - 3 ( lijevo)
● Možete uređivati slike i albume.
● Ne možete uređivati fotografije snimljene na DVD-R DL, CDR/CDRW i USB-memoriju.
● Nije moguće uređivanje fotografija snimljenih na finaliziranim
diskovima DVD-R.
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-a, DVD ili SD pogona.
●
Poništite zaštitu ( 56, Postavljanje zaštite).
Delete Picture*
(Brisanje slike)
Delete Album*
(Brisanje
albuma)
1. Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „PICTURE”, pritisnite
„zelenu“ tipku za odabir opcije „PICTURE”.
2. Uređivanje albuma:
Odaberite album kojeg želite urediti i pritisnite [OPTION].
● Ako želite kreirati album koristeći opciju „Create Album“
(Kreiranje albuma), pritisnite [OPTION] bez odabira albuma.
Change Date*
(Promjena
datuma)
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Previous” (Prethodno) ili
„Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [▲, ▼, ◄, ►] i pritisnite [ő]. (Ponovite.)
Pojavit će se kvačica. Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali rad(npr.,
)
Korisne funkcije tijekom
reproduciranja fotografija ( 33)
Možete promijeniti datum slike.
Pritisnite [◄, ►] kako biste
odabrali stavku i pritisnite [▲, ▼]
kako biste promijenili datum.
Pritisnite [OK].
Albumima možete dodijeliti nazive.
( 44, Unošenje teksta)
● Uneseni nazivi albuma putem ovog uređaja možda se neće moći prikazati na drugim uređajima.
Set up
Protection*
(Postavljanje
zaštite)
Cancel
Protection*
(Poništavanje
zaštite)
Ukoliko je postavljena,
fotografija ili album
zaštićeni su od
slučajnog brisanja.
Properties (Osobine)
Prikazuju se podaci (npr. o veličini slike i
datoteke).
● Za izlazak iz zaslona osobina pritisnite [OK].
nju i pritisnite [OK].
■ Uređivanje albuma
● Kada se jednom izbrišu, snimljeni su
sadržaji izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih želite izbrisati.
● Brisanjem albuma brišu se sve datoteke u
albumu osim fotografija. (To se ne odnosi
na mape u tom albumu.)
●
Raspoloživ se prostor ne povećava
čak ni nakon brisanja slika.
Enter Album Name
(Unošenje naziva
albuma)
Uređivanje fotografija:
Odaberite album koji sadrži fotografiju koju želite urediti i pritisnite [OK].
Odaberite slike koje želite urediti i pritisnite
[OPTION].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Add Pictures
(Dodavanje
slika)
Create Album
(Kreiranje
albuma)
Pritisnite [◄, ►] za
odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK].
Ako su fotografije ili album zaštićeni, pojavljuje se ikona lokota.
● Čak i ako se na ovom uređaju koristi zaštitna funkcija za album, album može biti
obrisan na drugim uređajima.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Start”
(Pokretanje) ili „Yes“ (Da) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir
albuma koji sadrži fotografiju koju
želite dodati i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i pritisnite [OK].
● Ako je odabrana opcija „Select pictures
to copy” (Odabir slika za kopiranje):
Odaberite fotografiju koju želite dodati i
pritisnite [OK].
● Ako je odabrana opcija „Copy all pictures” (Kopiranje svih slika):
Sve će fotografije u albumu biti kopirane.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes”
(Da) ili „No“ (Ne) i pritisnite [OK].
Radnje s albumima (fotografije) i
slikama ( desno)
● Ako želite nastaviti s kopiranjem, odaberite „Yes“ (Da) i prijeđite na 2. korak.
Samo za opciju „Create Album” (Kreiranje albuma)
■ Uređivanje fotografije
(npr.,
)
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes”
(Da) ili „No“ (Ne) i pritisnite [OK].
Radnje s albumima (fotografije) i slikama ( desno)
Možete se vratiti na prikaz albuma.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
●Ako je odabrana opcija „Yes“ (Da):
Albumima možete dodijeliti nazive. (
44, Unošenje teksta)
●Ako je odabrana opcija „No“ (Ne):
Naziv se automatski dodjeljuje albumu.
Copy to DVD
(Kopiranje na
DVD)
Copy to HDD
(Kopiranje na
HDD)
Kopiranje na DVD-RAM ili HDD
Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Start” (Pokretanje) i pritisnite [OK].
Kopiranje na DVD-R
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Copy& Finalise” (Kopiranje i finaliziranje) ili „Copy
Only” (Samo kopiranje) i pritisnite [OK].
● Koristite prazne diskove ili nefinalizirane
diskove na koje su putem ovog uređaja
snimljene JPEG slike.
* Moguće je višestruko uređivanje.
[Promjena datuma : samo kada je prikazan zaslon „Picture
(JPEG) View” (Izbornik za prikaz slika)]
● Programirana snimanja ne počinju tijekom izvršavanja promjene
datuma, kopiranja na DVD, kopiranja na HDD, dodavanja slika ili
kreiranja albuma.
●
Funkcija dodavanja slika je moguća samo za mape koje su u
skladu s DCF-om.
Uređivanje glazbe
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-diska.
1. Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „MUSIC”, pritisnite „žutu“ tipku za
odabir opcije „MUSIC”.
2. Uređivanje albuma
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
album i pritisnite [OPTION].
Uređivanje zapisa
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali album i
pritisnite [OK].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali zapis i
pritisnite [OPTION].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
radnju i pritisnite [OK].
■ Uređivanje albuma (Glazba)
Radnje s albumima i zapisima ( desno)
Radnje s albumima i zapisima
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( lijevo)
Delete Album
(Brisanje albuma)
Delete Track
(Brisanje zapisa)
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
Enter Album Name
(Unošenje naziva albuma)
Enter Track Name
(Unos naziva zapisa)
Albumima i zapisima možete dodijeliti nazive.
( 44, Unošenje teksta)
Enter Artist Name
(Unos imena izvođača)
Moguće je uređivanje imena izvođača zapisa.
( 44, Unošenje teksta)
● Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne
mogu biti vraćeni. Budite sigurni
da ih želite izbrisati.
Napomena
● Kada započne programirano snimanje, zaustavlja se uređivanje glazbe.
Brisanje slika i glazbe koristeći navigator
DELETE (BRISANJE)
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Picture”
(Slika) ili „Music” (Glazba).
ispod
● Odabir snimljenih programa (naslova) za
reproduciranje—DIRECT NAVIGATOR( 29)
● Reprodukcija fotografija ( 32)
■ Uređivanje zapisa (Glazba)
Radnje s albumima i zapisima ( desno)
Možete se vratiti na prikaz albuma
(Album View)
Korisne funkcije tijekom reproduciranja glazbe ( 34)
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
4. Pritisnite [OK].
5. Brisanje albuma
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste
odabrali stavku i pritisnite [DELETE ].
Brisanje fotografije ili zapisa
1. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir albuma koji
sadrži fotografiju ili zapis koje želite obrisati i
pritisnite [OK].
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir fotografije ili
zapisa i pritisnite [OK].
Možete potvrditi stavku koje ste odabrali pomoću izbornika s
opcijama.
● Pogledajte izbornik s opcijama za „Album View“ (Pregled
albuma) ( 42, 3. korak).
● Pogledajte izbornik s opcijama za „Picture (JPEG) View“
(Pregled slika) ( 42, 3. korak).
● Pogledajte izbornik s opcijama za „Album View (Music)“
(Pregled albuma (Glazba)) ( lijevo, 3. korak).
● Pogledajte izbornik s opcijama za „Track View (Music)“
(Pregled zapisa (Glazba)) ( lijevo, 3. korak).
Za prikaz ostalih stranica [samo album (fotografije) i
fotografije]
Pritisnite [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko brisanje [samo album (fotografije) i fotografije]
Odaberite pomoću [▲, ▼, ◄, ►] i pritisnite [ő]. (Ponovite.)
Pojavit će se kvačica. Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
6. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
Stavka je izbrisana.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Uređivanje
Korisne funkcije tijekom reproduciranja
glazbe ( 34)
Unos teksta
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose
se samo na model DMR-EH69.
● Datoteke WMA mogu se reproducirati samo na modelima DMREH69/DMR-EH59.
Snimljenim naslovima možete dodijeliti nazive.
■ Dodavanje naziva
Najveći broj znakova:
Znakovi
Naslov (
Prekid unošenja
Pritisnite [RETURN].
Tekst se ne dodaje.
)
Lista izvođenja (
)
Album s fotografijama
Album (CD/WMA/MP3) (
Zapis (CD/WMA/MP3) (
)
)
Izvođač (CD/WMA/MP3) (
Možete dodati često korištene nazive i prikazati ih kasnije.
Najveći broj dodanih naziva 20
Najveći broj znakova u nazivu: 44
Nakon unosa naziva (koraci 1-2)
1. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Add to List” (Dodavanje na
popis) i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [ö] za odabir opcije „Add to List” (Dodavanje na popis).
2. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „Add” (Dodavanje) i pritisnite [OK].
● Pritisnite [RETURN] za poništavanje.
■ Za prikaz dodanog naziva
)
1. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Name List” (Popis naziva) i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [÷] za odabir opcije „Name List” (Popis naziva).
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naziva kojeg želite prikazati i pritisnite [OK].
Disk (
)
*Ime naslova za programirano snimanje
Znakovi
Naslov
Disk
■ Za brisanje dodanog naziva
1. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Name List” (Popis naziva)
i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [÷] za odabir opcije „Name List” (Popis naziva).
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naziva kojeg želite obrisati.
3. Pritisnite [OPTION] za prikaz opcije „Delete Name” (Brisanje naziva) i pritisnite [OK].
● Ako je naziv dugačak, dio naziva možda neće biti prikazan na
nekim zaslonima.
1. Prikaz zaslona za unos naziva (Enter Name)
Naslov (programirano snimanje)
Odaberite „Programme Name” (Naziv programa).
( 25, desni stupac, 3. korak)
Naslov
Odaberite „Enter Title Name“ (Unos naziva naslova).
( 38, 4. korak)
Lista izvođenja
Odaberite „Enter Name” (Unos naziva). ( 41, 5. korak)
Disk
Odaberite „Disc Name” (Naziv diska).
( 56, Dodjela naziva disku, 1. korak)
)
Album (CD/WMA/MP3) (
Odaberite „Enter Album Name” (Unos naziva albuma).
( 43, Uređivanje glazbe, 3. korak)
Zapis (CD/WMA/MP3) (
)
Odaberite „Enter Track Name” (Unos naziva zapisa).
( 43, Uređivanje glazbe, 3. korak)
Izvođač (CD/WMA/MP3) (
)
Odaberite „Enter Artist Name” (Unos naziva izvođača).
( 43, Uređivanje glazbe, 3. korak)
Album s fotografijama
Odaberite „Enter Album Name” (Unos naziva albuma).
( 42, Uređivanje fotografije (JPEG), 3. korak)
Polje s imenom: prikazuje unesen tekst
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►]
za odabir znaka i
pritisnite [OK].
Ponovite ovaj korak za unos drugih znakova.
● Za brisanje znaka
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir znaka u polju s nazivom i
pritisnite [ő]. (Odabrani se znakovi brišu.)
● Unošenje znakova pomoću brojčanih tipki
npr. unošenje slova „R“
Pritisnite [7] za pomicanje do 7. reda.
Dvaput pritisnite [7] kako biste
označili „R”.
Pritisnite [OK].
● Unošenje razmaka
Pritisnite [DELETE ] i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [đ] (Postavljanje).
Prikazuje se „Writing…“, a nakon toga pojavljuje se prikaz
naslova, itd.
4. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
5. Pritisnite [RETURN].
Savjet
Ako ste unijeli dugačak naziv, nakon finaliziranja diska u glavnom će
se izborniku prikazati samo dio naziva ( 58). Pri upisivanju naziva
naslova, naziv koji će biti prikazan u glavnom izborniku možete pogledati u prozoru „Top Menu Preview“ (Pregled glavnog izbornika).
Kopiranje naslova ili lista izvođenja
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose se samo na model DMR-EH69.
Kopiranje
Jednostavno kopiranje s HDD-a na DVD bez
zamršenih postavki.
Značajke
Napredno kopiranje
Napravite popis za kopiranje, a zatim izvršite kopiranje. Možete podesiti uređaj da kopira naslove ili liste
izvođenja na željeni način.
Smjer kopiranja
(Samo s finaliziranog diska)
*1
Način brzog kopiranja
Nije moguće izvršavanje brzog kopiranja finaliziranih diskova.
Nije moguće izvršavanje brzog kopiranja s diska +RW na HDD.
Promjena načina snimanja
Finaliziranje*3
Automatsko finaliziranje
Brzo snimanje
Snimanje pri normalnoj brzini
Kopiranje video-sadržaja (MPEG2)
sa SD kartice
( 49)
Kopiranje lista izvođenja*4
Jesu li poglavlja očuvana?
Jesu li sličice očuvane?
Snimanje i reprodukcija tijekom kopiranja
Moguće odabrati
Snimanje pri normalnoj brzini
Brzo snimanje
samo
Za brzo kopiranje naslova (ili lista izvođenja sastavljenih od tih naslova) postavite opciju „Rec for High Speed Copy” na „On“ prije snimanja na HDD (zadana
je postavka „On“ 60).
U sljedećim slučajevima brzo kopiranje na diskove DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW nije moguće:
● Pri odabiru više naslova za kopiranje, ako je bilo koji od naslova snimljen s isključenom opcijom „Rec for High Speed Copy”, nije moguće izvršiti brzo kopiranje.
● Liste izvođenja sastavljene od naslova koji su snimljeni na više različitih načina ili više naslova snimljenih u načinu FR.
● Liste izvođenja s različitim vrstama zvučnih zapisa (Dolby Digital i LPCM, itd.).
● Naslovi koji sadrže puno obrisanih segmenata.
● Naslovi koji su kopirani na HDD sa SD kartice (
) ili s Panasonic digitalne video kamere s HDD (SD Video) (
).
●
Naslovi snimani u načinu „EP“ i „FR (snimanje 5 sati i duže)“. (Prikazuje se
)
*2
Ako odaberete način snimanja s boljom kvalitetom slike od izvorne, kvaliteta slike neće se poboljšati. (Međutim ova opcija pomaže u sprečavanju pogoršanja
kvalitete slike.)
Nije moguće kopiranje u načinima „EP” ili „FR (snimanje 5 sati i duže)”.
*3
Ne možete odabrati opcije „Top Menu“ (Glavni izbornik) ili „Auto-Play Select” (Odabir automatske reprodukcije).
Ako želite postaviti automatsku reprodukciju ili bolju pozadine, prije kopiranja odaberite „Top Menu“ ili „Auto-Play Select“ u izborniku „DVD MAnagement“ ( 58).
*4
Ne možete kopirati liste izvođenja čije je vrijeme reprodukcije duže od 8 sati.
Kada kopirate listu izvođenja, ona postaje naslov na odredišnom disku.
*5
: Jedan naslov postaje jedno poglavlje.
: Poglavlja se automatski kreiraju (
oko 5 minuta
oko 8 minuta) pri finaliziranju diska nakon njegovog kopiranja.
*6
Sličice se vraćaju u zadani položaj.
*7
Pri kopiranju lista izvođenja, sličice možda neće biti prikazane s izvršenim izmjenama.
*8
Moguće samo s naslovima na HDD-u
(Međutim, to nije moguće pri kopiranju s automatskim finaliziranjem ili kod kopiranja SD Video sadržaja sa SD kartice (
))
– Tijekom kopiranja nije moguća reprodukcija naslova kojeg snimate ili uređivanje, itd.
– Nije moguća reprodukcija liste izvođenja tijekom kopiranja naslova s ograničenjem „jednokratnog snimanja“ ( 20).
– Nije moguća reprodukcija fotografija.
■ Približno vrijeme kopiranja (maksimalna brzina)
(ne uključuje vrijeme potrebno za zapis podataka o upravljanju podacima)
HDD
Način
Snisnimanja mljeno
Brzina 5X
DVD-RAM
Brzina 12X
DVD-R*1
Potrebno Brzina Potrebno Brzina
vrijeme
vrijeme
Brzina 4X
DVD-R DL*2
Brzina 4X
DVD-RW*3
Brzina 8X
+R*4
Potrebno Brzina Potrebno Brzina Potrebno Brzina
vrijeme
vrijeme
vrijeme
Brzina 4X
+R DL*2
Brzina 4X
+RW
Potrebno Brzina Potrebno Brzina
vrijeme
vrijeme
Kopiranje
1 sat
● Gore navedene vrijednosti naznačuju najbrže moguće vrijeme i brzinu za kopiranje jednosatnog naslova s HDD-a na svaki od diskova u gore
navedenom popisu koji podržavaju brzo kopiranje. Količina vremena i brzina ovise o uvjetima poput prostora na koji se zapisuju podaci ili
osobinama diska.
*1
Na ovom se uređaju kopiranje na disk DVD-R brzine 16X vrši pri istoj brzini kao i na disk DVD-R brzine 12X.
*2
Na ovom se uređaju kopiranje na disk DVD-R DL i +R DL brzine 8X vrši pri istoj brzini kao i na diskove DVD-R DL i +R DL brzine 4X.
*3
Na ovom se uređaju kopiranje na disk DVD-RW brzine 6X vrši pri istoj brzini kao i na disk DVD-RW brzine 4X.
*4
Na ovom se uređaju kopiranje na disk +R brzine 16X vrši pri istoj brzini kao i na disk +R brzine 8X.
● Pri snimanju ili reproduciranju tijekom kopiranja, uređaj možda neće vršiti snimanje pri maksimalnoj brzini.
● Ovisno o stanju diska, uređaj možda neće moći koristiti maksimalnu brzinu pri kopiranju.
O kopiranju na diskove DVD-R DL (jednostrani, dvoslojni) i +R DL (jednostrani, dvoslojni)
Tijekom kopiranja pri velikoj brzini, naslovi se privremeno kopiraju pri normalnoj brzini na HDD i zatim kopiraju pri velikoj brzini na diskove DVD-R DL i +R DL. Naslovi
koji se privremeno snimaju na HDD tada se brišu.
Snimanje na diskove DVD-R DL i +R DL nije moguće u sljedećim slučajevima:
– Kada nema dovoljno slobodnog prostora na HDD-u. (Kada se kopiranje vrši
na novom praznom disku, a želite pri kopiranju popuniti novi disk, na HDD-u je
potrebno oko 4 sata slobodnog prostora pri načinu snimanja SP.)
– Kada je broj naslova snimljen na HDD i broj naslova koji se kopiraju na diskove
DVD-R DL i +R DL veći od 499.
Tijekom reprodukcije naslova snimljenog na oba sloja, video-zapisi i zvučni zapisi
mogu biti nakratko prekinuti kada se uređaj prebacuje s jednog na drugi sloj. ( 11)
Uređivanje
*1
O kopiranju prijenosa koji dozvoljavaju samo „jednokratno snimanje“
Snimljeni naslov možete kopirati na DVD-RAM koji podržava CPRM ( 78). Naslov se briše s HDD-a.
● Naslovi i liste izvođenja ne mogu se kopirati s DVDRAM-a na HDD.
● Naslovi se neće kopirati ako su zaštićeni ( 39).
● Ne možete kopirati liste izvođenja sastavljene od naslova koji dozvoljavaju samo „jednokratno snimanje“.
● Naslovi s ograničenjem snimanja i liste izvođenja ne
mogu biti uključeni u isti popis za kopiranje.
Kopiranje naslova ili lista izvođenja
Prije kopiranja
Kopiranje naslova s glavnim i sekundarnim zvučnim zapisom
● Odaberite vrstu zvučnog zapisa za snimanje dvojezičnog prijenosa u opciji „Bilingual Audio Selection” (Odabir dvojezičnog
zvučnog zapisa) ( 61) kada:
–se kopiranje vrši na diskove DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo format), +R, +R DL i +RW.
–Kada je opcija „Audio Mode for XP Recording” (Audio način za
snimanje XP) postavljena na „LPCM” ( 61) i kopirate u načinu XP.
■ Brzina i način snimanja pri kopiranju
: Velika brzina
: Pogledajte u tablici.
Snimanje za brzo kopiranje ( 60)
Brzina kopiranja
Samo naslovi snimljeni s aktiviranom opcijom „Rec for High Speed Copy” (Snimanje
za brzo kopiranje). *
Samo naslovi snimljeni dok je opcija „Rec
for High Speed Copy” (Snimanje za brzo
kopiranje) isključena.
Kod kopiranja više naslova koji su snimljeni
dok je opcija „Rec for High Speed Copy”
uključena ili isključena.
Velika brzina
Normalna brzina
* U sljedećim slučajevima se kopiranje vrši pri normalnoj brzini čak i
ako je opcija „Rec for High Speed Copy” uključena.
●
Kada je sadržaj koji kopirate snimljen u načinima „EP“ ili „FR (snimanje 5 sati i duže)“.
● Ako na odredišnom disku nema dovoljno slobodnog prostora.
● Kada se format slike naslova koji se kopira i opcija „Aspect for
Recording” (Format slike pri snimanju) ne podudaraju.
● Kada je format slike naslova koji se kopira 16:9:
–
–
sadržaj koji se kopira kopiran je u načinu
„EP” ili „FR (snimanje 5 sati i duže)”.
● Naslovi i liste izvođenja snimljeni pomoću različitog sustava
kodiranja (PAL ili NTSC) od trenutno odabranog TV-sustava na
uređaju ne mogu biti kopirani.
●
Video (naslovi ili liste izvođenja) ne mogu biti kopirani na disk
koji već sadrži slike (JPEG).
●
Fotografije ne mogu biti kopirane na disk DVD-R koji već
sadrži video-zapise.
Priprema
● Uložite disk koji možete koristiti za kopiranje ( 11).
● Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora na disku.
Kopiranje [Video (HDD na DVD)]
Diskovi DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R i
+R DL automatski se finaliziraju ( 78). Nakon finaliziranja diskovi se mogu koristiti samo za reprodukciju te je također moguća
njihova reprodukcija na drugim DVD-uređajima. Međutim na njih
više ne možete snimati ili ih uređivati.
(Nije moguće kopiranje na finalizirane diskove.)
Kad se kopiranje vrši pri normalnoj brzini, način snimanja bit će
postavljen na FR. (Međutim, ako nema dovoljno prostora na disku
nakon postavljanja načina FR, kopiranje neće biti izvršeno.)
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Copy” (Kopiranje) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Video (HDD to DVD)” (Video (HDD na
DVD) i pritisnite [OK].
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
naslov koji želite kopirati i pritisnite [OK].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite
sve potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
5. Pritisnite [OK].
6. Nakon
što uređaj započne s kopiranjem diskova DVDR, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo format), +R i +R
DL, njih nakon kopiranja možete samo reproducirati,
dok snimanje ili uređivanje nije moguće.
Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Start” (Pokretanje) i pritisnite [OK].
Započinje kopiranje.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
■ Zaustavljanje kopiranja ( 47)
■ Navigator COPY /Ikone popisa za kopiranje i
funkcije ( 48)
■ Provjera osobina naslova i sortiranje navigatora
COPY
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali naslov i
pritisnite [OPTION].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Properties”
(Osobine) ili „Sort“ (Sortiranje) i pritisnite [OK].
Osobine:
Prikazuju se naziv, datum snimanja, kanal, itd. odabranog naslova.
Sortiranje (samo prikaz svih naslova):
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i pritisnite [OK].
Time ćete promijeniti način na koji su prikazani naslovi. Možete
odabrati prikaz naslova po broju, datumu snimanja, danu, kanalu,
vremenu početka snimanja i nazivu naslova. (Nije moguće odabrati
naslov ako je prikazana kvačica.) Ako zatvorite zaslon navigatora
COPY, redoslijed prikaza se poništava.
● Tijekom kopiranja naslova pri velikoj brzini na diskove DVD-RAM
5X, DVD-R 8X, +R 8X ili +RW 4X koji podržavaju brzo kopiranje,
zvuk rotiranja diska bit će glasniji od uobičajenog.
Ako želite da se kopiranje odvija tiše, odaberite „Normal (Silent)”
(Normalno (Tiho))u opciji „DVD Speed for High Speed Copy” u
izborniku podešavanja ( 60).
● Ako ste upisali više naslova, kopiraju se onim redoslijedom kako
su prikazani na vrhu zaslona, a ne redoslijedom kojim ste ih
upisali. Za promjenu redoslijeda naslova koji se kopiraju, kreirajte
popis za kopiranje i zatim kopirajte sadržaj popisa ( 47).
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje
– Napredno kopiranje
Možete rasporediti naslove i liste izvođenja prema željenom pri
kopiranju na disk.
Također pogledajte „Prije kopiranja“ ( 46).
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Copy” (Kopiranje) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Advanced Copy” (Napredno kopiranje) i
pritisnite [OK].
● Ukoliko se kopiranje na disk vrši velikom brzinom,
: samo stavke označene simbolom
“ ili „
“ mogu biti označene.
„
: Samo stavke označene simbolom
„
“ mogu biti označene.
● Za prikaz ostalih stranica ( ispod)
Pritisnite [OK].
● Uređivanje popisa za kopiranje ( 48)
Kopiranje ne može započeti kada „Size“ (Veličina) prelazi
100% („Destination Capacity“ (Kapacitet odredišta) nije
dovoljan).
Pritisnite [◄] za potvrdu.
7. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Start Copying” (Pokretanje kopiranja) i
pritisnite [OK].
Tijekom kopiranja naslova pri velikoj brzini na diskove DVDRAM 5X, DVD-R 8X, +R 8X ili +RW 4X koji podržavaju brzo
kopiranje, zvuk rotiranja diska bit će glasniji od uobičajenog.
Ako želite da se kopiranje odvija tiše, odaberite „Normal
( Silent )” (Normalno (Tiho)) u opciji „DVD Speed for High
Speed Copy” u izborniku podešavanja ( 60).
8. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
4. Odredite smjer kopiranja.
● Ako ne namjeravate mijenjati smjer kopiranja, pritisnite [▼]
( 5. korak).
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Copy Direction“ (Smjer
kopiranja) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Source” (Izvor) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali pogon i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali “Destination”(Odredište) i
zatim pritisnite [OK] .
Pritisniite [▲, ▼] kako biste odabrali pogon i zatim pritisnite [OK].
Nije moguæe odabrati isti pogon kao i izvor kopiranja.
Pritisnite [◄] za potvrdu.
5. Odredite način snimanja.
● Ako ne namjeravate mijenjati način snimanja, pritisnite [▼] ( 6. korak).
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Copy Mode“ (Način kopiranja)
i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali “Format” i zatim pritisnite [OK].
Pritisniite [▲, ▼] kako biste odabrali “Video” i zatim pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Recording Mode” (Način
snimanja) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali način i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄] za potvrdu.
6. Odredite naslove i lista izvođenja za kopiranje.
● Ako namjeravate kopirati označen popis bez dodatnih promjena (
7. korak).
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Create List”
(Kreiranje popisa) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „New Item”
(Nova stavka) i pritisnite [OK].
Pritisnite „crvenu“ tipku za odabir opcije „VIDEO“ ili „zelenu“
tipku za odabir opcije „Playlists“ (Liste izvođenja).
● Ako je odabrana opcija „Copy & Finalise” (Kopiranje i
finaliziranje):
Nakon finaliziranja diskovi se mogu koristiti samo za reprodukciju te je također moguća njihova reprodukcija na drugim
DVD-uređajima. Međutim, više nije moguće snimanje ili uređivanje.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Previous” (Prethodno) ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
■ Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN] na 3 sekunde.
(Zaustavljanje nije moguće tijekom finaliziranja)
Pri brzom kopiranju
Svi naslovi koji su u potpunosti bili kopirani do trenutka prekida
kopirani su.
Tijekom kopiranja pri normalnoj brzini
Kopiranje se vrši do trenutka prekida. Međutim, u slučaju diskova
koji dozvoljavaju samo „jednokratno snimanje“, samo su naslovi
koji su se u potpunosti kopirali do trenutka prekida kopirani na
disk. Naslovi čije je kopiranje prekinuto prije negoli su do kraja
kopirani ne kopiraju se te ostaju na HDD-u.
Ako je kopiranje prekinuto tijekom privremenog
●
kopiranja na HDD, tada ništa neće biti kopirano. Međutim, ako
se kopiranje otkaže tijekom kopiranja na disk s HDD-a, tada su
samo naslovi koji su u potpunosti kopirani do trenutka prekida
kopirani na disk.
Čak i ako naslov nije kopiran na diskove DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW, količina raspoloživog prostora za snimanje na disku se smanjuje.
■ Vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
■ Snimanje i reprodukcija tijekom kopiranja
Možete vršiti snimanje i reprodukciju koristeći HDD tijekom
kopiranja pri velikoj brzini. (Samo pri brzom kopiranju bez finaliziranja)
● Fotografije i glazba snimljeni na HDD ne mogu se reproducirati.
Pritisnite [OK] za izlazak iz zaslona.
● Potvrda trenutnog stanja
Pritisnite [STATUS].
● Programirana snimanja koja su izvršena za vrijeme kopiranja
snimaju se na HDD bez obzira na postavke diska za snimanje.
(Samo pri brzom kopiranju bez finaliziranja)
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naslova ili liste izvođenja i
pritisnite [ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
● Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene u
popisu za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte jednu po
jednu stavku.
● Ukoliko prebacujete između opcija „VIDEO“ i „Playlists“(Liste
izvođenja), kvačica se poništava.
Kopiranje
● Ako ne namjeravate mijenjati kreirani popis, nekoliko puta
pritisnite [▼] ( 7. korak).
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Copy& Finalise” (Kopiranje i finaliziranje) ili „Copy
Only” (Samo kopiranje) i pritisnite [OK].
Kopiranje naslova ili lista izvođenja
Navigator COPY /Ikone popisa za kopiranje i funkcije
Navigator COPY/Pokazivači popisa za kopiranje
Naslovi i liste izvođenja koji mogu biti kopirani pri
velikoj brzini na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo format), +R, +R DL, +RW
Naslovi i liste izvođenja koji mogu biti kopirani pri velikoj brzini na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format) (Međutim, naslovi i liste izvođenja ne mogu biti
kopirani pri velikoj brzini na +R, +R DL, +RW)
Prikazana je ikona
moguće.
, no kopiranje nije
Naslov s ograničenjem „jednokratnog snimanja“ (
20, Snimanje prijenosa koji dopuštaju samo „jednokratno snimanje“)
Naslovi koji su nakon kopiranja obrisani s HDD-a
zbog ograničenja „jednokratnog snimanja“ ( 20,
Snimanje prijenosa koji dopuštaju samo „jednokratno snimanje”)
Naslov ili lista izvođenja sadrži fotografije
● Fotografije nije moguće kopirati.
Naslov ili lista izvođenja snimljeni korištenjem
sustava kodiranja različitog od sustava kodiranja TVsustava koji je trenutno odabran na uređaju.
● Naslovi i liste izvođenja koji su označeni tim ikonama ne mogu biti odabrani.
Veličina podataka za svaku označenu stavku
Veličina:
Veličina podataka snimljenih na odredište
kopiranja
● Tijekom kopiranja pri normalnoj brzini,
ukupna veličina podataka mijenja se
sukladno načinu snimanja.
● Ukupna prikazana veličina podataka može biti veća od zbroja veličina
podataka svake označene stavke zbog
informacija o upravljanju podacima koje
se kopiraju na odredište kopiranja, itd.
Kopiranje finaliziranih diskova DVD-R, DVD-R
DL, DVDRW (DVD-Video format), +R i +R DL
Možete kopirati sadržaj finaliziranih diskova DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, i +R DL na HDD te ga ponovno uređivati. Tijekom reprodukcije diska, reproducirani se sadržaj
kopira na HDD sukladno zadanom vremenu.
● Ako vršite pretraživanje, pregled kadar po kadar ili pauzirate
uređaj tijekom kopiranja, taj se dio naslova neće kopirati.
● Kada je uključena opcija „Rec for High Speed Copy” ( 60) i
uređaj vrši kopiranje, kopija će biti stvorena koristeći veličinu slike
odabranu u opciji „Aspect for Recording” (Format slike pri snimanju) ( 60) u izborniku podešavanja.
● Izvršene radnje i prikazi na zaslonu tijekom kopiranja
također su snimljeni.
● Gotovo su svi diskovi DVD-Video u prodaji obrađeni kako bi se
izbjeglo ilegalno kopiranje te se ne mogu kopirati.
● Sljedeće nije moguće kopirati: Video CD, Audio CD i tako dalje.
Priprema
● Umetnite finalizirani disk ( 15).
Nakon izvršavanja koraka 1-5 (Opcija „Format“ je automatski
postavljena na „DVDVideo”) ( 47, Kopiranje pomoću popisa za
kopiranje – Napredno kopiranje)
1. Postavite
“Copy Time” (Vrijeme kopiranja)
● Ako ne namjeravate mijenjati postavku ( 2. korak).
■ Podešavanje uređaja za kopiranje prema
zadanom vremenu
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Copy Time“
(Vrijeme kopiranja) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Time Setting”
(Postavke vremena) i pritisnite [OK].
● Podešavanje uređaja za kopiranje svog sadržaja na disku
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Off” (Isključeno) i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄] za potvrdu.
Kopiranje se nastavlja sve dok ne nestane raspoloživog prostora
za snimanje na HDD-u.
● Postavljanje vremena kopiranja
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „On” i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Copy Time” (Vrijeme
kopiranja) i pritisnite [OK].
Kako bi reprodukcija diskova DVD-R, DVD-R DL,DVD-RW (DVD-Video format), +R
i +R DL bila moguća na drugim čitačima, potrebno ih je finalizirati nakon kopiranja.
■ Uređivanje popisa za kopiranje
Odaberite stavku u koraku – ( 47)
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
Brisanje svih stavki:
Brisanje svih stavki označenih na popisu za kopiranje.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Dodavanje stavki:
Dodavanje novih stavki na popis za kopiranje.
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir naslova ili liste izvođenja i
pritisnite [ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
Pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Premještanje:
Premještanje odabranih stavki ili promjena redoslijeda stavki u
popisu za kopiranje.
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali odredište i pritisnite [OK].
Za poništavanje svih označenih postavki i popisa za kopiranje
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( 47)
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Cancel All” (Poništi sve) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
● Postavke i popisi mogu se poništiti u sljedećim slučajevima:
– Kada su naslov, fotografija, itd. snimljeni ili obrisani na izvornom disku
– Kada su poduzeti koraci poput isključivanja uređaja, otvaranja
ladice diska, promjene smjera kopiranja, itd.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Hour“ (Sat) i „Min.“ i pritisnite
[▲, ▼] kako biste postavili vrijeme snimanja.
Pritisnite [OK].
Pritisnite [◄] za potvrdu.
Kopiranje na HDD se nastavlja u zadanom vremenu čak i nakon
završetka reprodukcije sadržaja.
● Podesite vrijeme snimanja par minuta duže od trajanja izvornog
naslova kako biste uključili pripremne radnje prije početka reprodukcije.
● Vrijeme snimanja možete podesiti i pomoću brojčanih tipki.
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Start Copying” (Pokretanje kopiranja)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK] za
pokretanje kopiranja.
Prikazuje se glavni izbornik diska.
● Reprodukcija diska automatski započinje od 1. naslova ako je
tijekom finaliziranja diska u izborniku “Auto-Play Select” (Odabir
automatske reprodukcije) odabrano „Title 1“ (1. naslov) ( 58).
3. Kada je prikazan glavni izbornik
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali
naslov koji želite kopirati i pritisnite [OK].
Dok reproducirate naslove redom, svi naslovi nakon odabranog naslova snimaju se u zadanom vremenu. (Nakon završetka reprodukcije zadnjeg naslova na disku, glavni izbornik se
snima do kraja zadanog vremena.)
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite [đ].
Možete također pritisnuti i držati [RETURN] na 3 sekunde kako
biste zaustavili kopiranje.
● U slučaju prekida tijekom kopiranja, kopira se samo sadržaj do
prekida.
● Zaslon s desna snimljen je na početku.
● Sadržaj se snima kao jedan naslov od početka do kraja kopiranja.
● Ako reprodukcija ne započinje automatski ili se glavni izbornik ne
prikazuje automatski, pritisnite [►] (PLAY) za početak reprodukcije.
● Čak i ako kopirate visokokvalitetni video/audio DVD, izvorna
kvaliteta slike i zvuka ne može se točno kopirati.
● Ako želite kopirati naslov s finaliziranog diska DVD-RW (DVD
Video Recording format), kreirajte popis za kopiranje i zatim kopirajte ( 47, Kopiranje pomoću popisa za kopiranje – napredno
kopiranje).
Kopiranje video sadržaja (MPEG2) sa SD
kartice
Videozapisi u MPEG2 formatu, koji su snimljeni Panasonic SD
video kamerom, digitalnom video kamerom itd., mogu se spremiti
na HDD ili DVD-RAM.
(Svi snimljeni sadržaji na isti datum postaju jedan naslov.)
● Nije moguće reproducirati SD video sadržaj na SD kartici pomoću ovog uređaja. Datoteke se moraju kopirati na HDD ili na
DVD-RAM.
● Za vrijeme kopiranja na SD video sadržaja, reprodukcija i snimanje nisu mogući.
● Pomoću ovog uređaja nije moguće kopirati videozapise u AVCHD formatu sa SD kartice.
Kopiranje Video sadržaja (MPEG2) s video
uređaja
Video-zapisi koji su kodirani u formatu MPEG2, a koje su snimljene
Panasonicovom digitalnom video-kamerom s HDD-om, itd. mogu
biti kopirane s HDD-a video-kamere na HDD ovog uređaja ili DVDRAM. (Sve snimke snimljene istog datuma postaju jedan naslov.)
● Nije moguća reprodukcija SD Videa na HDD-u video-kamere putem ovog uređaja. Datoteke morate kopirati na HDD ili DVD-RAM.
● Nije moguća reprodukcija ili snimanje tijekom kopiranja SD Videa.
Video (MPEG2)
USB kabel
*Format DVD Video Recording
Priprema
1. Uključite ovaj uređaj i kameru.
2. Spojite kameru s ovim uređajem pomoću USB kabela.
3. Odaberite odgovarajući način koji priprema kameru za prijenos
podataka (poput opcije „PC CONNECT”) na kameri.
● Pogledajte uputstva za uporabu kamere.
Dolje prikazan zaslon automatski se prikazuje kada kameru
spojite s ovim uređajem.
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Copy Video” (Kopiranje video-zapisa)
i pritisnite [OK].
Zatim prijeđite na 7. korak na stranici 47.
Video (MPEG2)
VIDEO
HDD
Zaslon u nastavku se automatski pojavljuje kada umetnete karticu
u SD utor za karticu za vrijeme pauze.
Pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije “Copy Video (MPEG2)” (Kopiranje video-zapisa (MPEG2)) i zatim pritisnite [OK]. Zatim prijeđite
na 7. korak na stranici 47.
SD Card
Copy Video ( MPEG2 )
Play Pictures ( JPEG )
Copy New Pictures ( JPEG )
SELECT
OK
RETURN
● Sadržaj SD Video na SD kartici automatski se pridružuje popisu za kopiranje.
● Ukoliko na kartici nema SD video sadržaja, opcija “Copy Video
(MPEG2)” (Kopiranje video-zapisa (MPEG2)) nije prikazana.
● Sadržaj SD Video na kameri automatski se pridružuje popisu
za kopiranje.
● Ukoliko na kameri nema SD Video sadržaja, opcija „Copy
Video ( MPEG2 )” (Kopiranje video-zapisa ( MPEG2 )) nije
prikazana.
Kopiranje
DVD-RAM
Kopiranje fotografija
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose
se samo na model DMR-EH69.
● SDHC memorijske kartice koje se upotrebljavaju za snimanje
ovim uređajem mogu se koristiti samo s ostalom opremom koja
je kompatibilna sa SDHC memorijskim karticama.SDHC memorijske kartice se ne mogu koristiti s opremom koja je kompatibilna
samo sa SD memorijskim karticama.
● Nije moguće kopirati fotografije snimljene na DVD-R, DVD-R DL
ili CD-R/CD-RW.
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Copy” (Kopiranje) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Advanced Copy” (Napredno kopiranje) i
pritisnite [OK].
■ Za označavanje mapu po mapu
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje popisa) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Picture/Folder” (Slika/Mapa) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „New Item” (Nova stavka) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir mape i pritisnite [ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
● Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene u popisu
za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte jednu po jednu
stavku.
● Za prikaz ostalih stranica ( ispod)
Pritisnite [OK].
● Uređivanje popisa za kopiranje ( ispod)
Pritisnite [◄] za potvrdu.
7 Pritisnite [▲, ▼] za odabir opcije „Start Co-
pying“ (Započinjanje kopiranja) i pritisnite [OK].
● Samo pri kopiranju pojedinačnih fotografija.
Ako želite odrediti drugu mapu kao odredište kopiranja,
odaberite “Folder” (Mapa).
● Ako ne namjeravate mijenjati sastavljeni popis, nekoliko
puta pritisnite [▼] ( 7. korak).
4. Odredite
smjer kopiranja.
● Ako ne namjeravate mijenjati smjer kopiranja, pritisnite [▼]
( 5. korak).
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Copy Direction“
(Smjer kopiranja) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Source” (Izvor) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali pogon i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Destination” (Odredište) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali pogon i pritisnite [OK].
Možete odabrati disk istovjetan onome s kojeg se vrši kopiranje.
Pritisnite [◄] za potvrdu.
5. ●Odredite
način kopiranja.
Ako ne namjeravate mijenjati način kopiranja, pritisnite [▼]
( 6. korak).
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Copy Mode“
(Način kopiranja) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Format” i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „PICTURE” (Slika) i
pritisnite [OK]. Opcija „Recording Mode“ (Način snimanja) automatski je postavljena na „High Speed“ (Velika brzina).
Pritisnite [◄] za potvrdu.
6. Označite fotografije koje želite kopirati.
● Ako namjeravate kopirati označen popis bez dodatnih
promjena ( 7. korak).
Možete označiti fotografije ili mape s fotografijama.
● Fotografije i mape ne možete pridružiti istom popisu.
■ Označavanje pojedinačnih fotografija
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje
popisa) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „New Item” (Nova stavka)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir fotografije i pritisnite [ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
● Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene
u popisu za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte
jednu po jednu stavku.
● Za prikaz ostalih stranica ( desno)
● Za odabir druge mape ( 51)
Pritisnite [OK].
● Uređivanje popisa za kopiranje ( desno)
Pritisnite [◄] za potvrdu.
8. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
9. Kopiranje na DVD-R
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Copy& Finalise” (Kopiranje i finaliziranje) ili „Copy
Only” (Samo kopiranje) i pritisnite [OK].
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN] na 3 sekunde.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
● Slike koje su kopirane sa SD kartica svrstavaju se prema datumu
snimanja na HDD ili DVD-RAM.
● Redoslijed kojim su fotografije navedene u popisu za kopiranje
možda neće biti istovjetan na odredištu kopiranja.
● Ako unutar odredišne mape već postoje fotografije, nove fotografije bit će snimljene i poredane slijedeći postojeće slike.
● Ako na odredišnom disku nema više raspoloživog prostora ili broj
datoteka/ mapa koje želite kopirati prelazi maksimalni broj ( 14),
kopiranje se zaustavlja napola.
● Ne možete kopirati podatke o rotaciji slika.
●
Video (naslovi ili liste izvođenja) ne mogu biti kopirani na disk
koji već sadrži fotografije (JPEG).
●
Fotografije ne mogu biti kopirane na disk DVD-R koji već
sadrži video-zapise.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Previous”
(Prethodno) ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
● Možete također pritisnuti [÷, ö] za prikaz ostalih stranica.
■ Uređivanje popisa za kopiranje
Odaberite stavku u koraku 6- (za fotografije)
ili 6- (za mapu) ( 50)
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali radnju
i pritisnite [OK].
Brisanje svih stavki:
Brisanje svih stavki pridruženih popisu za kopiranje.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Dodavanje novih stavki na popis za kopiranje.
1. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir fotografije ili mape i pritisnite
[ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
2. Pritisnite [OK].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Copy Pictures (JPEG)” (Kopiranje slika) i
pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Za poništavanje svih označenih postavki i popisa za kopiranje
Nakon izvršavanja koraka 1-3 ( 50, Kopiranje pomoću popisa za
kopiranje)
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Cancel All” (Poništi sve) i
pritisnite [OK].
2. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
● Postavke i popisi mogu se poništiti u sljedećim slučajevima:
– Kada su naslov ili fotografija snimljeni ili obrisani na izvornom disku
–Kada su poduzeti koraci poput isključivanja uređaja, otvaranja
ladice diska, promjene smjera kopiranja, itd.
■
Odabir druge mape
Nakon izvršavanja koraka 6- ( 50, Označavanje pojedinačnih
fotografija)
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali mapu i pritisnite [OK].
3. Izvršite korake 4-8 u poglavlju „Kopiranje
pomoću popisa za kopiranje“ ( 50)
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN] na 3 sekunde.
● Način kopiranja je podešen na „PICTURE High Speed“ (SLIKA pri
velikoj brzini kopiranja“.
● Struktura mapa na USB-memoriji možda neće biti ista na odredištu kopiranja.
● Ako na odredišnom disku nema više raspoloživog prostora ili broj
datoteka/ mapa koje želite kopirati prelazi maksimalni broj ( 14),
kopiranje se zaustavlja napola.
● Ne možete kopirati podatke o rotaciji slika.
● Fotografije koje se kopiraju s USB memorija raspodijeljene su
prema datumu snimanja u HDD-u ili DVD-RAM-u.
Kopiranje novih fotografija na SD karticu Kopiranje novih fotografija
Mape možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
● Fotografije koje se nalaze u različitim mapama ne možete
pridružiti istom popisu.
Na ovom uređaju moguće je sačuvati podatke o novim snimljenim
fotografijama. Stoga, ako su fotografije uvedene pomoću iste SD
kartice, tada će samo nove fotografije biti uvedene.
1. Za vrijeme pauze
Umetnite SD karticu. ( 15).
Zaslon se automatski prikazuje.
Kopiranje fotografija na USB-memoriju
SD Card
Copy Video ( MPEG2 )
Play Pictures ( JPEG )
Copy New Pictures ( JPEG )
SELECT
OK
1. Dok je uređaj zaustavljen
Umetnite USB-memoriju ( 15).
Izbornik se automatski prikazuje.
RETURN
Ukoliko se zaslon za “SD karticu” ne prikazuje
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir SD pogona.
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir “Copy” (Kopiranje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir “Copy New Pictures” (Kopiranje
novih fotografija) i pritisnite [OK].
Možete nastaviti s korakom 3.
2. Pritisnite [▲, ▼] za odabir “Copy New
Pictures” (Kopiranje novih fotografija) i
pritisnite [OK].
Copy New Pictures
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Copy All Pictures (JPEG)” (Kopiranje
svih slika) i pritisnite [OK].
Copy from
Copy to
SD CARD
HDD
3. Pritisnite [▲, ▼] za odabir “Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] kako biste odabrali „Copy” (Kopiranje) i pritisnite [OK].
Za prestanak kopiranja
Pritisnite i zadržite [RETURN] na 3 sekunde.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN].
Kopiranje pomoću popisa za kopiranje
1. Dok je uređaj zaustavljen
Umetnite USB-memoriju ( 15).
Izbornik se automatski prikazuje. ( iznad)
● Ovaj uređaj pohranjuje podatke o 12 000 fotografija i 30 SD
kartica. Ukoliko se pridodaju nove fotografije, podaci o starim
fotografijama će se izbrisati.
● Ukoliko nestane slobodnog prostora na pogonu ili broj datoteka
/mapa koji se namjeravaju kopirati prelazi najviši mogući (-14),
kopiranje će se zaustaviti na pola.
● Nije moguće kopiranje podataka vezano za rotaciju fotografije.
● Fotografije koje se kopiraju sa SD kartica grupiraju se prema
datumu snimanja na HDD.
Kopiranje
Kopiranje svih fotografija
Kopiranje glazbe na HDD
● Datoteke WMA mogu se reproducirati samo na modelima DMREH69/DMR-EH59.
Možete pohraniti sljedeće formate glazbenih zapisa na HDD ovog uređaja.
Glazbeni CD (CD-DA)
Pri kopiranju glazbenih CD-a, ovaj uređaj pristupa internoj bazi podataka
Gracenote® Database kako bi prikupio podatke o naslovu. Naziv albuma,
naziv zapisa i ime izvođača automatski se dodjeljuju što omogućava
jednostavno pretraživanje zapisa pri njihovoj reprodukciji.
WMA/MP3
Moguće je kopiranje datoteka MP3 ili WMA s USB-memorije ili diskova
CD-R/ CD-RW/DVD-R/DVD-R DL.
O bazi podataka Gracenote® Database
Gracenote® Database jest baza podataka koja se koristi za pretraživanje i prikupljanje podataka o CD-naslovima. Kada se CD uloži
u uređaj ili započne snimanje s CD-a, uređaj automatski započinje
pretraživanje i prikupljanje podataka o uloženom disku.
Baza podataka Gracenote® već je instalirana na ovom uređaju što
omogućuje učitavanje podataka o naslovima i izvođačima. Napominjemo da najnoviji glazbeni CD-i, itd. možda nisu još upisani u
internu bazu podataka. Ovaj uređaj sadrži internu bazu podataka
koja sadrži podatke o otprilike 350,000 naslova albuma.
Moguće je ažurirati internu bazu podataka ( 53).
Ako postoje CD-i vrlo sličnih naslova, možda će uređaj prikazati
krive podatke o naslovu. Ako nisu pronađeni naslovi, nazivi zapisa
i albuma te ime izvođača ostaju prazni. U tom slučaju ručno upišite
podatke o CD-u nakon završetka snimanja na HDD.
● Tijekom snimanja ne mogu se vršiti druge radnje. Programirano
snimanje neće se pokrenuti.
● Zapisi snimljeni na HDD ne mogu se prenijeti na disk ili USB-memoriju.
● CD-i koji sadrže ograničenje SCMS (Sustav za upravljanje serijskim brojevima) ne mogu biti snimljeni na HDD.
Kopiranje glazbe s USB-memorije ili CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-R DL
Možete kopirati datoteke MP3 ili WMA snimljene na USB-memoriji
ili diskovima CD-R/ CD-RW/DVD-R/DVD-R DL na HDD u obliku
datoteka ili mapa.
● Jedna se mapa na HDD snima kao jedna grupa.
● Najveći broj albuma* na HDD-u: 300
Najveći broj zapisa na HDD-u: 3000
(Ovisi o raspoloživom prostoru na disku.)
Ako se snimaju naslovi ili slike, tada se broj albuma* koji se
mogu snimiti smanjuje.
* Mape s glazbenim datotekama (grupama) kopirane na HDD
tretiraju se kao albumi.
1. Dok je uređaj zaustavljen
Umetnite USB-memoriju ili CD-R/CDRW/
DVD-R/DVD-R DL ( 15).
Izbornik se automatski prikazuje.
Npr.
Kopiranje glazbe s CD-a
Svi zapisi na glazbenom CD-u (CD-DA) snimaju se na HDD.
(Nije moguće snimati zapis po zapis.)
● CD se na HDD snima kao jedan album.
● Kvaliteta zvučnog zapisa: LPCM
● Najveći broj albuma na HDD-u: 300
(Ovisi o raspoloživom prostoru na disku.)
Ako se snimaju naslovi ili slike, tada se broj albuma koji se mogu
snimiti smanjuje.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
1. Umetnite glazbeni CD.
Izbornik se automatski prikazuje.
2. Pritisnite [▲, ▼] za odabir „Copy Music (MP3
&WMA )” (Kopiranje glazbe) i pritisnite [OK].
Postavke „Copy Direction“ (Smjer kopiranja) i „Copy Mode”
(Način kopiranja) automatski su postavljene na „USBHDD”,
„DVDHDD” ili „CDHDD” i „MUSIC High Speed” (GLAZBA
pri velikoj brzini kopiranja).
3. Označite datoteke MP3 ili WMA koje želite
kopirati.
● Ako namjeravate kopirati označeni popis bez dodatnih
promjena ( 4. korak).
Možete označiti datoteke WMA/MP3 ili mape koje sadrže
WMA/MP3.
● Datoteke i mape WMA/MP3 ne možete pridružiti istom popisu.
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Copy
Music” (Kopiranje glazbe) i pritisnite [OK].
Uređaj pristupa bazi podataka Gracenote® i pretražuje podatke o naslovu.
■ Označavanje pojedinačnih datoteka WMA/MP3
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje
popisa) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „New Item” (Nova stavka)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali mapu i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir datoteke WMA/MP3 i pritisnite [ő].
Ako rezultati pretraživanja prikazuju više pronađenih naslova
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali odgovarajući naslov i
pritisnite [OK].
3. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Copy” (Kopiranje) i pritisnite [OK].
Snimanje počinje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite i držite [RETURN] na 3 sekunde.
● Ako je snimanje prekinuto, tada na CD neće biti snimljen ni jedan
zapis.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
● Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene
u popisu za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte
jednu po jednu stavku.
Pritisnite [OK].
● Uređivanje popisa za kopiranje ( 53)
Pritisnite [◄] za potvrdu.
■ Za
označavanje mapu po mapu
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Create List”
(Kreiranje popisa) i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Track/Folder“
(Zapis/Mapa) i pritisnite [OK].
Ažuriranje baze podataka Gracenote®
Za ažuriranje baze podataka s podacima o nedavno izdanim
CD-ima slijedite dolje navedene upute.
■ Pripremanje podataka za ažuriranje
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „New item” (Nova stavka)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir mape i pritisnite [ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
● Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene u
popisu za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte jednu
po jednu stavku.
Pritisnite [OK].
● Uređivanje popisa za kopiranje ( ispod)
Pritisnite [◄] za potvrdu.
1. Posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://panasonic.net/pavc/support/gn/
2. Učitajte podatke na vašu USB-memoriju.
● Potrebna je USB-memorija od 1 GB ili više.
● Za više podataka pogledajte upute na internetskoj stranici.
■ Ažuriranje baze podataka na ovom uređaju
3. Uključite ovaj uređaj.
4. Umetnite USB-memoriju ( 15).
Izbornik se automatski prikazuje.
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Start Copying” (Pokretanje kopiranja)
i pritisnite [OK].
Kada kreirate novu mapu kao odredište kopiranja
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Unesite naziv mape ( 44, Unošenje teksta).
5. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da)
i pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN] na 3 sekunde.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
● Redoslijed kojim su datoteke WMA/MP3 pridružene popisu za
kopiranje možda neće biti istovjetan na odredištu kopiranja.
● Ako mapa koju ste odredili kao odredište kopiranja već sadrži datoteke WMA/MP3, nove se datoteke WMA/MP3 snimaju slijedeći
postojeće datoteke WMA/MP3.
■ Uređivanje popisa za kopiranje
Odaberite stavku u koraku 3– (za datoteku
WMA/MP3) ( 52, Kopiranje glazbe s USB-memorije
ili diskova CD-R/CDRW/ DVD-R/DVD-R DL) ili u
koraku 3– (za mapu) ( iznad).
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
Brisanje svih stavki:
Brisanje svih stavki sadržanih u popisu za kopiranje.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Dodavanje stavki:
Dodavanje novih stavki na popis za kopiranje.
1. Pritisnite [▲, ▼] za odabir datoteke WMA/MP3 ili mape koje
sadrže WMA/MP3 i pritisnite [ő].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
● Ponovno pritisnite [ő] za otkazivanje.
2. Pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Za poništavanje svih označenih postavki i popisa za kopiranje
Nakon izvršavanja koraka 1–2 ( 52, Kopiranje glazbe s
USB-memorije ili CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL)
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Cancel All” (Poništi sve) i
pritisnite [OK].
2. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
● Postavke i popisi mogu se poništiti u sljedećim slučajevima:
–Kada je datoteka snimljena ili obrisana na disku s kojeg kopirate.
–Kada su poduzeti koraci poput isključivanja uređaja, izvlačenja
USB-memorije, otvaranja ladice diska, promjene smjera kopiranja, itd.
● Ako na odredišnom disku nema više raspoloživog prostora ili
broj datoteka/ mapa koje želite kopirati prelazi maksimalni broj
( 14), kopiranje se zaustavlja napola.
5. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Update CD database on
HDD” (Ažuriranje CD-baze podataka na HDD-u) i pritisnite [OK].
6. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali „Update” (Ažuriranje) i
pritisnite [OK].
● Ažuriranje traje do 20 minuta.
● Tijekom ažuriranja nemojte izvlačiti USB-memoriju ili
isključiti uređaj iz električne mreže.
● Kada ažuriranje započne ne možete ga poništiti.
Nakon završetka ažuriranja prikazuje se poruka.
7. Pritisnite [OK].
● Tijekom ažuriranja programirana snimanja ne započinju.
● Ažuriranjem se prisilno prepisuje interna baza podataka bez obzira jesu li podaci na USB-memoriji najnoviji ili ne. Provjerite jeste li
preuzeli najnoviju verziju s internetske stranice.
● Neki od podataka o CD-naslovima u bazi podataka možda će se
obrisati tijekom ažuriranja baze podataka.
● Nazivi neće biti dodijeljeni nakon kopiranja CD-a na HDD ako
baza podataka ne sadrži podatke o CD-u. Čak i ako se podaci o
CD-u dodaju u bazu podataka kasnijim ažuriranjem, podaci neće
biti dodijeljeni zapisu/albumu koji je već kopiran na HDD. (Nazivi
ostaju prazni.)
● Ovisno o situaciji unutar tvrtke Panasonic ili Gracenote, ažuriranje baze podataka Gracenote® i njezina raspoloživost putem
interneta može biti prekinuta bez prethodne najave.
Kopiranje
● Samo za pojedinačne datoteke
Kada određujete postojeću mapu kao odredište kopiranja
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali mapu i pritisnite [OK].
Korištenje izbornika na zaslonu/ statusne poruke
Korištenje izbornika na zaslonu
Izbornik diska – Postavljanje sadržaja diska
Zvučni zapis*
Uobičajeni postupci
Prikazuju se značajke zvuka na disku.
1. Pritisnite [DISPLAY].
Izbornik
Stavka
Odaberite zvuk i jezik ( ispod, Značajke zvuka, Jezik)
(SVCD) i DivX
Odaberite broj zvučnog zapisa.
● Brojevi zvučnog zapisa prikazuju se čak i ako postoji samo
jedna vrsta zvuka.
Postavka
● Ovisno o stanju uređaja (je li u tijeku reprodukcija, je li
uređaj zaustavljen, itd.) i sadržaju diska, neke stavke ne
možete odabrati ili promijeniti.
2. Pritisnite [▲, ▼] za odabir izbornika i
3.
4.
pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
stavku i pritisnite [►].
Pritisnite [▲, ▼] za odabir postavke.
● Neke se stavke mogu mijenjati pritiskom na [OK].
Za izlazak iz izbornika na zaslonu
Pritisnite [DISPLAY].
Titlovi*
Uključite ili isključite titlove i odaberite jezik ( ispod, Jezik).
(Samo diskovi koji sadrže podatke o uključivanju/isključivanju titlova)
Uključite ili isključite titlove.
● Putem ovog uređaja ne mogu se snimiti podaci o uključivanju/
isključivanju titlova.
(SVCD) i DivX
Uključite/isključite titlove i odaberite opciju „Text“ (Tekst) ili broj titla.
● „Text“ ili brojevi titlova prikazuju se čak i ako nema više vrsta titlova.
Kut*
Promijenite broj kako biste odabrali kut.
Audio-kanal
i DivX
( 28, Promjena zvučnog zapisa tijekom reproduciranja)
Odabir izvora (DivX)
● Automatic (Automatski):
Metoda kreiranja sadržaja DivX automatski se prepoznaje i
reproducira.
● Interlace (Slika s preplitanjem):
Odaberite u slučaju da je sadržaj diska snimljen kao slika s
preplitanjem.
● Progressive (Progresivno):
Odaberite u slučaju da je sadržaj diska snimljen kao slika bez preplitanja.
PBC (Upravljanje reprodukcijom 78)
Naznačuje je li uključen ili isključen izbornik za upravljanje
reprodukcijom.
* Kod nekih diskova izmjene možete vršiti isključivo koristeći
izbornike ( 16) na disku.
● Prikaz se mijenja sukladno sadržaju diska. Izmjene ne možete
vršiti ako na disku ne postoji snimka.
Osobine zvuka
LPCM/ Digital/DTS/MPEG:
k (kHz):
b (bit):
ch (kanal):
Jezik
ENG:
FRA:
DEU:
ITA:
ESP:
NLD:
SVE:
NOR:
Engleski
Francuski
Njemački
Talijanski
Španjolski
Nizozemski
Švedski
Norveški
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
Vrsta signala
Frekvencija uzorkovanja
Broj bitova
Broj kanala
Danski
Portugalski
Ruski
Japanski
Kineski
Korejski
Malajski
Vijetnamski
THA:
POL:
CES:
SLK:
HUN:
FIN:
:
Tajlandski
Poljski
Češki
Slovački
Mađarski
Finski
Ostalo
Izbornik reprodukcije – Promjena redoslijeda reprodukcije
Ova funkcija je moguća samo kada je prikazano proteklo vrijeme
reprodukcije. Odaberite stavku za ponovnu reprodukciju. Stavke
koje je moguće odabrati ovise o disku.
Funkcija Dialogue Enhancer
i DivX
(Dolby Digital, samo 3-kanalni ili više, uključujući središnji kanal)
Repeat Play (Ponavljanje reprodukcije)
Glasnoća središnjeg kanala je povišena kako bi dijalog bio
glasniji.
● All (Sve)
● Chapter (Poglavlje)
● Group (Grupa)
● PL (Playlist – Lista izvođenja)
● Title (Naslov)
osim
i
● Track (Zapis)
Izbornik zvuka – Promjena zvučnog efekta
Ostali izbornici – Promjena položaja prikaza
osim
Odaberite „Off” kako biste poništili ponavljanje reprodukcije.
Izbornik za slike – Promjena kvalitete slike
Playback NR
Položaj
1–5:
Što je postavka viša, to se izbornik na zaslonu pomiče niže.
Statusne poruke
Pritisnite [STATUS].
Progressive*2 ( 78)
Odaberite „On“ za pokretanje progresivnog izlaza.
Odaberite „Off“ ako je slika razvučena vodoravno.
Zaslon se mijenja svaki put kada pritisnete tipku.
Status odabranog pogona/vrsta diska ili
USB-memorije
Preostalo vrijeme pojavljuje se dok je uređaj
zaustavljen.
Transfer*2 [Kada je opcija „Progressive” ( iznad) postavljena na „On”.]
Status snimanja ili reprodukcije/ ulazni kanal
Odaberite metodu konverzije za progresivan izlaz koja odgovara vrsti naslova koji se reproducira ( 78, Film i video).
Vrsta zvuka koji se prima s televizora ( ispod)
Kada je izlazni signal PAL (Kada je ladica diska otvorena,
postavka se vraća na „Auto“.)
Pogon snimanja/ Indikator tijeka kopiranja
● Auto:
● Video:
● Film:
Automatski prepoznaje filmski i video-sadržaj i
konvertira ga na odgovarajući način.
Odaberite kada koristite „Auto“ i sadržaj je
iskrivljen.
Odaberite ako rubovi filma
izgledaju zarezano ili grubo
kada je odabrana postavka
„Auto“. Međutim, ako je
video-sadržaj iskrivljen
kako je prikazano na
crtežu desno, odaberite „Auto“.
Kada je izlazni signal NTSC
● Auto 1
(normalno):
● Auto 2:
● Video:
Automatski prepoznaje filmski i video-sadržaj i konvertira ga na odgovarajući način.
Uz „Auto1“, automatski prepoznaje filmski
sadržaj s drugačijim brzinama slike i konvertira ga na odgovarajući način.
Odaberite kada koristite „Auto 1” i „Auto 2”
i sadržaj je iskrivljen.
Odabrana vrsta zvuka
Broj naslova i proteklo vrijeme reprodukcije/
Način snimanja
Raspoloživo vrijeme snimanja i način snimanja
Datum i vrijeme
Broj naslova i proteklo vrijeme snimanja/
Način snimanja
● Kod korištenja funkcije Pause Live TV
Vrijeme prijenosa slike koja se trenutno
prikazuje na televizoru
Input NR (Samo kada su odabrani AV1, AV2, AV3 ili DV)
Smanjuje šumove tijekom snimanja.
● Automatic (Automatski):
Smanjenje šumova djeluje samo pri unosu slika s video vrpce.
● On (Uključeno):
Smanjenje šumova djeluje samo pri unosu videa.
● Off (Isključeno):
Smanjenje šumova je isključeno. Ulazni signal možete
snimiti kakav jest.
*1
*2
Samo
Samo kada je opcija „Progressive” postavljena na „On” u izborniku podešavanja ( 62).
Trenutno vrijeme
Bez prikaza
● Vrsta zvuka na televizoru
STEREO: STEREO stereo prijenos
M 1/M 2: Dvojezičan prijenos dvostrukog zvuka
M 1: Monotički prijenos
Postavljanje
izbornika
Smanjuje šumove i degradaciju slike.
Upravljanje HDD-om, diskom i karticom
● Upute/napomene vezano za SD kartice i SD pogon odnose
se samo na model DMR-EH69.
Postavljanje zaštite
Uobičajeni postupci
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogona.
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
1. Dok je uređaj zaustavljen
Nakon izvršavanja koraka 1 - 3 ( lijevo)
2.
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Others” (Ostalo) i pritisnite [OK].
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Disc
2.
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„HDD Management”, „DVD Management“
i “Card Management” i pritisnite [OK].
npr.
Protection” (Zaštita diska) i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da)
i pritisnite [OK].
Pojavljuje se ikona zaključanog lokota kada je disk zaštićen
od pisanja.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Zaštitni oklop diska i zaštita kartice
● Kada je odabran HDD, prikazuju se „Delete all titles“ (Brisanje svih naslova) i „Format HDD“ (Formatiranje HDD-a).
● Kada je odabrano SD, prikazuje se samo “Format Card”
(Formatiranje kartice).
Za DVD-RAM sa zaštitnim oklopom
● Kada je zaštita od pisanja aktivirana, reprodukcija
automatski započinje kada je disk uložen u uređaj.
LOCK
Prebacite prekidač za zaštitu od pisanja u
“LOCK” (zaključavanje) položaj.
Dodjela naziva disku
Svakom disku možete dodijeliti naziv.
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
●
Poništite zaštitu ( iznad, Postavljanje zaštite).
Nakon izvršavanja koraka 1 - 3 ( lijevo)
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Disc
Name” (Naziv diska) i pritisnite [OK].
( 44, Unošenje teksta)
● Naziv diska prikazuje se u prozoru opcije DVD Management.
●
Kod finaliziranih diskova naziv se
prikazuje u glavnom izborniku.
●
Naziv diska prikazuje se samo ako se reprodukcija vrši na
drugim uređajima nakon što ste kreirali glavni izbornik.
●
Kada je disku dodijeljen naziv, na njega više nije moguće
snimati fotografije.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Brisanje svih naslova i lista izvođenja
– Brisanje svih naslova
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-a ili DVD-diska.
●
Poništite zaštitu ( 56, Postavljanje zaštite).
Brisanje čitavog sadržaja - Formatiranje
(Samo novi disk)
Priprema
● Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD-a, DVD ili SD pogona.
●
Poništite zaštitu ( 56, Postavljanje zaštite).
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( 56 Uobičajeni postupci)
2.
3.
„Delete all titles” (Brisanje svih naslova)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Start” (Pokretanje) i pritisnite [OK].
Nakon završetka pojavljuje se poruka.
4. Pritisnite [OK].
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
● Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne
mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih želite izbrisati.
● Brisanjem svih video naslova obrisat će se i liste izvođenja.
● Slikovni podaci (JPEG), glazbeni podaci ili podaci s računala ne
mogu se obrisati.
● Brisanje nije moguće ako su jedan ili više naslova zaštićeni.
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „For2.
3.
mat HDD” (Formatiranje HDD-a), „Format
Disc“ (Formatiranje diska) i “Format Card”
(Formatiranje kartice) pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Start” (Pokretanje) i pritisnite [OK].
Nakon završetka formatiranja prikazuje se poruka.
● Formatiranje obično traje nekoliko minuta, međutim može
potrajati najviše 70 minuta (
).
● Tijekom formatiranja ne izvlačite strujni kabel iz utičnice.
To može oštetiti disk uslijed čega on postaje neupotrebljiv.
4. Pritisnite [OK].
● Kada je disk formatiran putem ovog uređaja, nije ga moguće
koristiti s drugim uređajima.
Formatiranje nije moguće izvršiti.
●
● Možete formatirati DVD-RW samo kao DVD-Video format na
ovom uređaju.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Odabir pozadine
– Glavni izbornik
Možete odabrati pozadinu koja će se prikazivati kao DVDVideo glavni izbornik nakon finaliziranja ili stvaranja glavnog izbornika (
).
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( 56 Uobičajeni postupci)
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Top
Menu” (Glavni izbornik) i pritisnite [OK].
2. Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir
pozadine i pritisnite [OK].
Prikaz nakon finaliziranja
Sličica
(Fotografija)
Naziv naslova
● Moguće je mijenjati sličice prikazane u glavnom izborniku.
( 39, Promjena sličica)
●
Ova funkcija ne može se koristiti s diskovima koji sadrže
fotografije.
Postavljanje
izbornika
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
Formatiranjem se brišu svi sadržaji (uključujući podatke
s računala) i ne mogu se više povratiti. Pažljivo provjerite
prije negoli nastavite. Sadržaji se prilikom formatiranja diska
brišu čak i ako ste postavili zaštitu.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( 56 Uobičajeni postupci)
Upravljanje HDD-om, diskom i karticom
Odabir prvog prikazivanja glavnog
izbornika – Auto-Play Select
(Odabir automatske reprodukcije)
Možete odabrati prikazivanje glavnog izbornika nakon finaliziranja.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( 56 Uobičajeni postupci)
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Auto-Play Select” i pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Top Menu” (Gornji izbornik) ili „Title 1”
(Naslov 1) i pritisnite [OK].
2.
Top Menu (Glavni izbornik): Najprije se prikazuje glavni izbornik.
Title 1 (Naslov 1):
Sadržaj diska se reproducira bez
prikaza glavnog izbornika.
●
Ova funkcija ne može se koristiti s diskovima koji sadrže
fotografije.
Obrada diskova kako bi mogli biti
reproducirani na drugim uređajima
– Finalise (Finaliziranje)
Odaberite iz „Top Menu“ (Glavni izbornik) i „Auto-Play Select“ (
iznad) prije finaliziranja diska.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( 56 Uobičajeni postupci)
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Finalise” (Finaliziranje) i pritisnite [OK].
Pri finaliziranju diska koji podržava snimanje pri velikoj brzini, finaliziranje može potrajati dulje od vremena prikazanog na zaslonu za
potvrdu (otprilike četiri puta dulje).
Nakon finaliziranja
●
Disk možete samo reproducirati te ga
više ne možete upotrebljavati za snimanje ili uređivanje.
●
Na disk možete vršiti snimanje ili uređivanje nakon
formatiranja ( 57) iako je nakon finaliziranja postao disk
koji je moguće samo reproducirati.
● Pri kopiranju velikom brzinom, poglavlja će se duplicirati.
●
Poglavlja se kreiraju automatski
(
Naslovi se dijele u otprilike 5-minutna poglavlja/
8 minuta) ako*
– su diskovi izravno snimljeni na disk.
– su naslovi kopirani koristeći način koji nije način pri velikoj
brzini.
* Ovo vrijeme uvelike ovisi o uvjetima i načinu snimanja.
● Između naslova i poglavlja tijekom reproduciranja postoji stanka od nekoliko sekundi.
Prije
finaliziranja
Nakon
finaliziranja
Snimanje/Uređivanje/Unošenje naziva
Reprodukcija na drugim uređajima
● Ne možete finalizirati diskove koji su snimljeni na uređajima
drugih proizvođača.
● Pri finaliziranju diskova na ostalim Panasonicovim uređajima
osim ovog uređaja, pozadina odabrana kao glavni izbornik možda
se neće prikazati.
● Diskovi finalizirani na ovom uređaju možda se neće moći reproducirati na drugim čitačima uslijed uvjeta snimanja.
Za više informacija o DVD-ima posjetite Panasonicovu internetsku
stranicu. http://www.panasonic.hr
2. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da)
i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Start” (Pokretanje) i pritisnite [OK].
Nakon završetka finaliziranja prikazuje se poruka.
● Finaliziranje ne možete otkazati.
● Finaliziranje može potrajati do 15 minuta.
(
Finaliziranje traje do 60 minuta.)
● Tijekom finaliziranja nemojte izvlačiti strujni kabel
uređaja iz utičnice.
Time disk postaje neupotrebljiv.
4. Pritisnite [OK].
Stvaranje glavnog izbornika - Create Top Menu
Diskovi +RW ne sadrže podatke o glavnom izborniku. Glavni
izbornik praktična je funkcija. Preporučamo da kreirate izbornik prije
reproduciranja diska +RW na drugim uređajima.
Ne možete koristiti glavni izbornik za vršenje reprodukcije na
ovom uređaju.
Odaberite iz „Top Menu“ (Glavni izbornik) i „Auto-Play Select“ (
lijevo) prije kreiranja glavnog izbornika.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 ( 56 Uobičajeni postupci)
1. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
2.
3.
„Create Top Menu” (Kreiranje glavnog
izbornika) i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali
„Start” (Pokretanje) i pritisnite [OK].
Započinje kreiranje glavnog izbornika. Taj postupak ne
možete otkazati.
Kreiranje glavnog izbornika potrajat će nekoliko minuta.
4. Pritisnite [OK].
● Možete snimati ili uređivati diskove nakon kreiranja glavnog izbornika. No kreirani izbornik briše se tijekom snimanja ili uređivanja
diska. U tom slučaju ponovno kreirajte glavni izbornik koristeći
funkciju “Create Top Menu” (Kreiranje glavnog izbornika).
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Promjena postavki uređaja
Možete promijeniti postavke uređaja koristeći izbornik podešavanja
(Setup menu).
● Postavke ostaju nepromijenjene čak i ako uređaj prebacite u stanje čekanja.
Promjena postavki ugađanja za pojedine pozicije programa
Uobičajeni postupci
1. Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Others” (Ostalo) i pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
„Setup” (Postavljanje) i pritisnite [OK].
Opcije
4. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir pozicije programa i
pritisnite [OK].
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali stavku i pritisnite [►].
Pos
(Pozicija)
Za promjenu pozicija programa kojima su
dodijeljene TV-postaje
Pritisnite [▲, ▼] ili brojčane tipke za odabir broja
željene pozicije programa i pritisnite [OK].
Channel
(Kanal)
Unos ili promjena kanala TV-postaje
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za unos naziva postaje i
pritisnite [OK].
Ako kanal zahtijeva prazan prostor, odaberite
prazninu između „Z“ i „“.
CH
Unošenje novih dostupnih TV-postaja ili promjena broja kanala već podešene TV-postaje
Pritisnite [▲, ▼] ili brojčane tipke za unošenje
broja kanala željene TV-postaje.
Pričekajte nekoliko minuta dok se željena TVpostaja ne podesi.
Nakon što je željena TV-postaja podešena,
pritisnite [OK].
Fine Tuning
(Fino
ugađanje)
Za dobivanje najboljih uvjeta ugađanja
Pritisnite [▲, ▼] za podešavanje najboljih uvjeta
ugađanja i pritisnite [OK].
● Pritisnite [►] za vraćanje na „Auto”.
Video
System
(Videosustav)
Za odabir vrste video sustava
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „PAL“ ili „SECAM“ ako
slici nedostaje boje i pritisnite [OK].
● Auto
Ovaj uređaj automatski prepoznaje signale PAL
i SECAM.
● PAL
Za primanje signala PAL.
● SECAM
Za primanje signala SECAM.
Za odabir vrste audio prihvata
U slučaju slabe kvalitete zvuka, pritisnite [▲, ▼]
za odabir „BG“, „DK“ ili „I“ i pritisnite [OK].
● BG
PAL-BGH/SECAM-BG
● DK
PAL-DK/SECAM-DKK1
●I
PAL-I
oznaku i pritisnite [►].
5. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
izbornik i pritisnite [OK].
6. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali
opciju i pritisnite [OK].
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Ugađanje
Ručno ugađanje
Možete dodavati ili brisati kanale ili mijenjati pozicije programa.
Audio Mode
(Audio
način)
* Ako se pojavi zaslon potvrde, odaberite „Yes“ (Da) i pritisnite
[OK] za nastavak.
Za brisanje pozicije programa
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir pozicije programa i pritisnite
crvenu tipku.
Mono
Za odabir vrste zvuka koji se snima
Pritisnite [▲, ▼] za odabir „On“ (Uključeno) ako
je stereo zvuk iskrivljen zbog loših uvjeta prijema
ili ako želite snimiti normalan (mono) zvuk tijekom
stereo, dvojezičnog ili NICAM prijenosa i pritisnite
[OK].
Title Page
(Naslovna
stranica)
Upisivanje naslovne stranice teleteksta za kanal
Upisivanje broja naslovne stranice omogućuje
uređaju automatsko snimanje programa i kanala.
Pritisnite [▲, ▼] ili brojčane tipke za unos broja i
pritisnite [OK].
● Za pronalaženje ispravne naslovne stranice za
postaju pogledajte TV-vodič za teletekst.
Za dodavanje prazne pozicije programa
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir pozicije programa i pritisnite
„zelenu“ tipku.
Za premještanje TV-postaje na drugu poziciju programa
Pritisnite [▲, ▼, ◄, ►] za odabir pozicije programa i pritisnite
„žutu“ tipku.
Pritisnite [▲, ▼] za odabir nove pozicije programa koju želite
dodijeliti TV-postaji i pritisnite [OK].
● Kada uređaj automatski sam bira postavke pomoću funkcija
VIERA Link ili Q Link ( 10), može se izvršiti samo brisanje
programske pozicije.
Možete izvršiti sljedeće dvije postavke odabirom vanjskog ulaznog
kanala (AV1, AV2, AV3) u koraku ( iznad).
● Video sustav (Auto/PAL/SECAM)
Da biste mogli pravilno izvršiti snimanje, podesite odgovarajuće
postavke tako da odgovaraju spojenim uređajima.
● Naslovna stranica (Auto/Off)
Postavljanje
izbornika
Oznake Izbornici
Promjena postavki uređaja
Ponovno pokretanje automatskog podešavanja
Preuzimanje sadržaja s televizora
Možete ponovno pokrenuti postavku auto kanala ako podešavanje
( 10) iz nekog razloga nije uspjelo.
Odaberite „Download from TV“ (Preuzimanje sadržaja s televizora)
kada uređaj spajate na televizor kompatibilan s funkcijom Q Link
putem potpuno ožičenog 21-pinskog Scart kabela ili na televizor
kompatibilan s funkcijom VIERA Link (HDAVI Control 3 ili kasnije
verzije) putem HDMI kabela. (Pozicije programa se preuzimaju s televizora za kanale koje obuhvaća ovaj uređaj te se kopiraju putem
ove praktične funkcije.)
Odaberite jezik za izbornike zvuka, titlova i diska.
● Neki diskovi pokreću se na određenom jeziku bez obzira na
promjene koje ste izvršili.
● U slučaju engleskog/njemačkog/španjolskog/poljskog/ruskog/
češkog/mađarskog/slovačkog jezika, prilikom preuzimanja s televizora i u postavkama zemlje u automatskom podešavanju, jezik
(„Sountrack“/ „Menus“) će biti isti, a opcija „Subtitle“ (Titlovi) bit će
postavljena na „Automatic“ (Automatski).
Postavke za snimanje
● Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Kada se prikaže zaslon potvrde
Vrijeme snimanja u načinu EP
1. Pritisnite [◄, ►] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Odaberite najveći broj sati za snimanje u načinu EP.
(21, Načini snimanja i približno vrijeme snimanja).
Ako se na zaslonu televizora pojavi izbornik za postavljanje zemlje
2. Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali zemlju i pritisnite [OK].
Možete koristiti i sljedeću metodu za ponovno pokretanje automatskog podešavanja (Auto Setup).
Kada je uređaj uključen i zaustavljen
Pritisnite i držite [ó CH] i [CH ň] na glavnom uređaju dok se
ne pojavi izbornik za postavljanje zemlje.
Sve postavke, osim ograničenja gledanja, zaporke ograničenja
i postavki sata vraćaju se na tvorničke postavke. Otkazuju se i
programirana snimanja.
Disk
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Postavke reprodukcije
● Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Ratings (Ograničenje gledanja)
Postavlja razinu ograničenja gledanja kako bi se ograničila reprodukcija DVD-Video sadržaja.
Slijedite upute na zaslonu. Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipki kada se pokaže zaslon za unos zaporke.
Nemojte zaboraviti svoju zaporku.
Postavljanje ograničenja gledanja (Kada je odabrana razina 8)
[8 No Limit] Sav DVD-Video sadržaj može se reproducirati.
[1 to 7]
Zabranjuje reprodukciju DVD-Video sadržaja s
odgovarajućim ograničenjima gledanja snimljenim
na njima.
[0 Lock All] Zabranjuje reprodukciju svog DVD-Video sadržaja.
● Promjena postavki (Kada su odabrane razine od 0 do 7)
[Unlock Recorder] (Otključavanje snimača) [Change Password] (Promjena zaporke)
[Change Level] (Promjena razine)
[Temporary Unlock] (Privremeno otključavanje)
Soundtrack (Zvučni zapis)
[English]
[German]
[Spanish]
[Polish]
[Russian]
[Czech]
[Hungarian]
[Slovak]
[Original]
Odabire se izvorni jezik svakog
pojedinog diska.
[Other ]*
Subtitle (Titlovi)
[Automatic] Ako jezik odabran za opciju „Soundtrack“ nije
dostupan, automatski će se pojaviti titlovi na tom
jeziku ako su oni snimljeni na disku.
[English]
[German]
[Spanish]
[Polish]
[Russian]
[Czech]
[Hungarian]
[Slovak]
[Other ]*
Menus (Izbornici)
[English]
[German]
[Spanish]
[Polish]
[Russian]
[Czech]
[Hungarian]
[Slovak]
[Other ]*
DivX Subtitle Text (Titlovi DivX-a)
Odaberite odgovarajuću stavku prema jeziku titlova DivX-a (
31). Ako titlovi DivX-a nisu ispravno prikazani, odaberite drugu
stavku.
● Ova se stavka prikazuje samo nakon reprodukcije DivX datoteke koja sadrži titlove.
[Latin 1] (Latinica 1)
[Latin 2] (Latinica 2) [Cyrillic] (Ćirilica)
*[Other ] (Ostalo)
Unesite šifru ( 70) koristeći brojčane tipke.
Kada odabrani jezik nije dostupan na disku, reproducira se jezik
prema tvorničkoj postavci. Kod nekih diskova jezik možete podesiti
samo iz zaslona izbornika ( 16).
[EP ( 6Hours )] Možete vršiti 6-satno snimanje na neiskorišteni
disk veličine 4,7 GB.
[EP ( 8Hours )] Možete vršiti 8-satno snimanje na neiskorišteni
disk veličine 4,7 GB.
● Kvaliteta zvuka bolja je kada se koristi način „EP (6 hours)”
nego kod korištenja načina „EP (8 hours)”.
Format slike pri snimanju
Određuje format slike tijekom snimanja ili kopiranja.
[Automatic] Program će biti snimljen u izvornom formatu koji se
koristio kada je snimanje počelo (uključujući i slučaj
kada je snimanje započelo tijekom reklame, itd.)
[16:9]
[4:3]
● Tijekom snimanja ili kopiranja na HDD ili DVD-RAM dok je
opcija „Rec for High Speed Copy” postavljena na „Off“
(Isključeno), program će se snimiti u izvornom formatu slike.
● U sljedećim slučajevima, čak i ako je odabrana postavka „Automatic” ili „16:9”, snimanje će biti izvršeno u formatu slike 4:3.
–
Kada je način snimanja „EP” ili „FR
(snimanje 5 sati i duže)”.
–Pri snimanju ili kopiranju na diskove +R, +R DL i +RW.
Chapter Creation (Kreiranje poglavlja)
Postavlja automatsku metodu kreiranja poglavlja. (38)
[Automatic]
[Off]
[5 minutes]
Nisu određeni počeci poglavlja.
Rec for High Speed Copy (Snimanje za brzo kopiranje)
Snimljene naslove možete kopirati s HDD-a na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW koristeći
brzo kopiranje. Međutim, veličina zaslona, itd. je ograničena (
ispod).
Preporučamo postavljanje postavke na „Off“ (Isključeno) ako pri
snimanju programa nije potrebno brzo kopiranje na DVD-R, itd.
Postavka je učinkovita pri snimanju televizijskog programa
ili sadržaja s vanjskog uređaja (uključujući DV-uređaje) ili pri
kopiranju s finaliziranog diska DVD-Video.
[On] Možete vršiti brzo kopiranje na DVD-R, itd. Pritisnite
[◄, ►] za odabir „Yes“ (Da) i pritisnite [OK].
● Sljedeća se ograničenja odnose na snimljene diskove.
–Snimanje se vrši koristeći format slike postavljen u opciji „Aspect for Recording” (Format slike pri snimanju)
( iznad).
– Unaprijed odaberite vrstu zvuka u opciji “Bilingual Audio Selection” (Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa)
( 61).
– Više niste u mogućnosti promijeniti zvuk pri gledanju
programa putem ulaznog kanala na televizoru spojenom s ovim uređajem (npr. AVI, itd.)
[Off]
DVD Speed for High Speed Copy
(DVD brzina pri brzom kopiranju)
Odaberite brzinu brzog načina kopiranja (pri korištenju diskova DVDRAM 5X, DVD-R, +R 8X ili +RW 4X koji podržavaju brzo kopiranje).
[Maximum]
[Normal ( Silent )] Šumovi koje proizvodi ovaj uređaj su tiši
nego pri korištenju opcije “Maximum”, no
vrijeme potrebno za kopiranje se (otprilike)
udvostručuje.
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Comb Filter (Filtar češalj)
Odabire oštrinu slike pri snimanju.
Postavka je podešena na „On“ ako „TV System“ (TV-sustav)
podesite na „NTSC“ ( 62).
[On] Slike postaju jasne i življih boja. Koristite ovu postavku u
uobičajenim okolnostima.
[Off] Odaberite pri snimanju slike sa šumom.
Still Mode (Nepomičan način)
Odaberite vrstu prikazane slike nakon što pauzirate reprodukciju
( 78, Kadrovi i polja).
[Automatic]
[Field]
Odaberite ako se pri odabiru opcije „Automatic“ pojavljuje treperenje. (Slika je zrnatija.)
[Frame] Odaberite ako se sitan tekst ili fini uzroci ne vide jasno
kada je odabrana opcija „Automatic“. (Slika je jasnija i
čistija.)
Seamless Play (Neisprekidana reprodukcija)
Odaberite način reprodukcije između segmenata poglavlja liste
izvođenja i djelomično izbrisanih naslova.
[On]
Poglavlja u listama izvođenja reproduciraju se neisprekidano. Ova funkcija nije učinkovita kada lista izvođenja
sadrži više vrsta zvuka i pri korištenju funkcije Quick View
(PLAYx1,3). Uz to, pozicioniranje segmenata poglavlja
može malčice biti izmijenjeno.
[Off]
Točke gdje se poglavlja u listi izvođenja mijenjaju reproduciraju se ispravno, no slika se na trenutak može zamrznuti.
Zvuk
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Dynamic Range Compression (Sažimanje dinamičkog raspona)
(Samo Dolby Digital)
Promijenite dinamički raspon za kasno noćno gledanje.
[On]
[Off]
Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa
Odaberite snimanje glavnog ili sekundarnog zvuka kada:
● Snimate ili kopirate na diskove DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVDVideo format), +R, +R DL i +RW.
● Kada je opcija „Rec for High Speed Copy” postavljena na „On”
(Uključeno).
● Snimate ili kopirate zvuk u LPCM ( desno, „Audio način za
XP snimanje”).
[M 1]
[M 2]
● Nije moguće odabrati zvuk na ovom uređaju pri snimanju s
vanjskog izvora poput kopiranja s videorekordera (osim kopiranja s DV-uređaja koji su s ovim uređajem spojeni putem DV
ulaznih priključaka). Odaberite zvuk na drugom uređaju.
● Tijekom snimanja s DV priključka, odaberite vrstu zvučne
snimke u izborniku “Audio Mode for DV Input” (Audio način za
DV ulaz) ( desno).
DTS*
Odaberite način izlaza signala.
Odaberite „Bitstream“ ako spojeni uređaji mogu dekodirati
signal.
Odaberite „PCM” ako ovaj uređaj dekodira signal i reproducira
ga kao 2-kanalni.
● Nepravilne postavke mogu prouzročiti šumove.
[Bitstream] Kada je uređaj spojen s uređajima koji imaju ugrađen DTS dekoder .
[PCM] Kada je uređaj spojen s uređajima koji nemaju ugrađen
DTS dekoder.
MPEG*
Odaberite način izlaza signala.
Odaberite „Bitstream“ ako spojeni uređaji mogu dekodirati signal.
Odaberite „PCM” ako ovaj uređaj dekodira signal i reproducira
ga kao 2-kanalni.
● Nepravilne postavke mogu prouzročiti šumove.
[Bitstream] Kada je uređaj spojen s uređajima koji imaju ugrađen MPEG dekoder.
[PCM] Kada je uređaj spojen s uređajima koji nemaju ugrađen
MPEG dekoder.
* Pogledajte uputstva za upotrebu spojenih uređaja kako biste bili
sigurni mogu li oni dekodirati svaki od navedenih audio formata.
Audio Mode for XP Recording (Audio način za XP snimanje)
Odaberite vrstu zvuka pri snimanju ili kopiranju u načinu XP.
[Dolby Digital] ( 78)
[LPCM] ( 78)
● LPCM snimke mogu imati slabiju kvalitetu slike nego normalne snimke snimljene u načinu XP.
● Zvučna snimka pretvara se u Dolby Digital čak i ako ste odabrali LPCM pri snimanju u načinu koji nije XP.
● Pri snimanju dvojezičnog prijenosa, unaprijed odaberite vrstu
zvuka u izborniku „Bilingual Audio Selection” (Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa) ( lijevo).
Audio Mode for DV Input (Audio način za DV ulaz)
Možete odabrati vrstu zvuka pri snimanju s ulaznog DV priključka ovog uređaja ( 24).
[Stereo 1] Snima zvuk (L1, R1).
[Stereo 2] Snima dodan zvuk poput naracije (L2, R2) na izvornoj
snimci.
[Mix]
Snima Stereo 1 i Stereo 2.
● Pri snimanju dvojezičnog prijenosa, unaprijed odaberite vrstu
zvuka iz izbornika „Bilingual Audio Selection” (Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa) ( lijevo).
Zaslon
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Language (Jezik)
Odaberite jezik izbornika i poruka na zaslonu.
[Español]
[Pycckий]
[English]
[Polski]
[Česky]
[Deutsch]
[Magyar]
[Slovenčina]
On-Screen Messages (Poruke na zaslonu)
Digital Audio Output (Digitalni audio izlaz)
Odaberite želite li automatsko prikazivanje statusnih poruka.
Promijenite postavke kada ste spojili uređaje na DIGITAL AUDIO
OUT priključak na ovom uređaju ( 66).
● Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
[Automatic]
PCM Down Conversion (Konverzija PCM Down)
Odaberite način izlaza zvuka s frekvencijom uzorkovanja od 96 kHz.
● Signali su konvertirani na 48 kHz bez obzira na postavke
ispod ako signali imaju frekvenciju uzorkovanja iznad 96 kHz
ili ako je disk zaštićen od kopiranja.
[On] Signali se konvertiraju na 48 kHz. (Odaberite kada
spojeni uređaji ne mogu obraditi signale frekvencijom
uzorkovanja od 96 kHz.)
[Off] Signali izlaze kao 96 kHz. (Odaberite kada spojeni uređaji
mogu obraditi signale frekvencijom uzorkovanja od 96 kHz.)
Dolby Digital*
Odaberite način izlaza signala.
Odaberite „Bitstream“ ako spojeni uređaji mogu dekodirati signal.
Odaberite „PCM” ako ovaj uređaj dekodira signal i reproducira
ga kao 2-kanalni.
● Nepravilne postavke mogu prouzročiti šumove.
[Bitstream] Kada je uređaj spojen s uređajima koji imaju ugrađen dekoder Dolby Digital.
[PCM] Kada je uređaj spojen s uređajima koji nemaju ugrađen
dekoder Dolby Digital.
[Off]
Grey Background (Siva pozadina)
Odaberite „Off“ (Isključeno) ako ne želite da uređaj prikazuje
sivu pozadinu kada je prijem podešivača kanala slab.
[On]
[Off]
FL Display (FL zaslon)
Mijenja svjetlinu zaslona uređaja.
Postavka je podešena na „Automatic“ ako funkciju „Power Save“
(Štednja električne energije) ( 63) postavite na „On“ (Uključeno).
[Bright]
[Dim]
[Automatic] Zaslon se zatamni tijekom reproduciranja i nestaje
kada je uređaj isključen. Pojavljuje se odmah čim pritisnete tipku. Kada su postavke funkcije štednje električne energije aktivirane ( 63), smanjuje se potrošnja
električne energije dok je uređaj u stanju čekanja.
Pause Live TV Icon (Ikona funkcije Pause Live TV)
Odaberite „Off“ ako ne želite da uređaj prikazuje ikonu na zaslonu tijekom korištenja funkcije Pause Live TV.
[On]
[Off]
Postavljanje
izbornika
Slika
Promjena postavki uređaja
Screen Saver (Čuvar zaslona)
HDMI Video Format
[On] Kada uređaj ne koristite otprilike 5 minuta dok je prikazan
zaslon, aktivira se čuvar zaslona. Za vraćanje na prethodni
izbornik pritisnite [OK].
[Off]
Možete odabrati samo one stavke koje su kompatibilne sa
spojenim uređajima. Ova postavka obično se ne mora mijenjati.
Međutim ako vas brine kvaliteta slike, možete je poboljšati tako
da promijenite ovu postavku.
● Kako biste uživali u visokokvalitetnom videu konvertiranom
na 1080p, uređaj izravno spojite na HDTV koji podržava
1080p. Ako je ovaj uređaj spojen s HDTV-om putem drugih
uređaja, također mora podržavati 1080p.
[576i / 480i] [576p / 480p]
[720p]
[1080i]
[1080p]
Kada video izlaz postavite na „1080p”, preporučamo korištenje kabela High Speed HDMI koji imaju
logotip HDMI (prikazan na naslovnici) i koji nisu
duži od 5 metara kako biste spriječili izobličenje
video-zapisa.
[Automatic] Automatski odabire rezoluciju reprodukcije koja
najbolje odgovara spojenom televizoru (1080p,
1080i, 720p, 576p / 480p ili 576i / 480i).
FUNCTION MENU Display
(Prikaz IZBORNIKA S FUNKCIJAMA)
[On] Kada je uređaj uključen prikazat će se FUNCTION MENU.
( 7)
[Off]
Spajanje
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Ovisno o spojenim uređajima, neke će stavke biti označene sivom
bojom i nećete ih moći odabrati ili možda nećete moći promijeniti
postavke.
TV Aspect (Format slike na televizoru)
Podesite kako bi postavka odgovarala spojenom televizoru.
[16:9]
Kada je uređaj povezan s televizorom formata
prikaza 16:9.
[Pan & Scan] Kada je uređaj spojen na televizor
formata slike 4:3, bočni dijelovi slike su
izrezani kako bi odgovarali formatu 16:9.
[Letterbox] Kada je uređaj povezan s televizorom
formata prikaza 4:3. Slika formata 16:9
prikazuje se u okviru (letterbox).
Progressive (Progresivno)
Možete uživati u progresivnom videu spajanjem LCD/plazma televizora ili LCD projektora koji podržavaju progresivno skeniranje na
priključke ovog uređaja COMPONENT VIDEO OUT. Ova je postavka podešena na „Off“ (Isključeno) ako postavite opciju „AV1 Output”
na „RGB 1 ( without component )” (RGB 1 (bez komponenete)) ili
„RGB 2 ( without component )” (RGB 2 (bez komponente)).
[On]
[Off]
● Kada je uređaj povezan s običnim televizorom (CRT: katodna
cijev) ili na multisistemski televizor koristeći način PAL, čak
i ako podržava progresivno reproduciranje, progresivni izlaz
može uzrokovati treperenje. Isključite opciju „Progressive“ ako
vas to zabrinjava ( 55).
● Slika se neće ispravno prikazati ako je uređaj spojen s nekompatibilnim televizorom.
TV System (TV-sustav)
Promijenite postavku kako bi odgovarala spojenim uređajima ili za
usklađivanje naslova kada na HDD-u postoje PAL i NTSC signali.
[PAL]
● Odaberite pri spajanju s PAL ili multisistemskim televizorom. Naslovi snimljeni pomoću NTSC reproduciraju
se kao PAL 60.
● Odaberite pri snimanju televizijskih programa i unos
PAL signala s drugih uređaja.
●
Odaberite pri reproduciranju PAL naslova snimljenih na HDD-u.
[NTSC] ● Odaberite pri spajanju na NTSC televizor. Televizijski
programi ne mogu se pravilno snimiti.
● Odaberite snimanje NTSC unosa s drugih uređaja.
●
Odaberite pri reproduciranju NTSC naslova
snimljenih na HDD-u.
● Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već
imaju zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu
se snimiti na HDD.)
● Tijekom snimanja, stanja čekanja vremenski programiranog
snimanja ili stanja čekanja funkcije EXT LINK, ovaj uređaj
ne može reproducirati diskove ili naslove koji nisu u skladu s
postavkom „TV System“. Preporučuje se da se postavka „TV
System“ (TV sustav) podesi tako da odgovara diskovima ili
naslovu prije negoli započne njihova reprodukcija ( 16).
Izmjena svih postavki u isto vrijeme (PAL↔NTSC)
Dok je uređaj zaustavljen, u isto vrijeme držite pritisnutim [đ] i
[ď OPEN/CLOSE] na glavnom uređaju 5 ili više sekundi.
HDMI Settings (Postavke funkcije HDMI)
● Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Aspect for 4:3 Video (Format slike za 4:3 Video)
Za reprodukciju naslova formata slike 4:3 kada je uređaj spojen
putem HDMI-kabela, postavite kako će uređaj prikazivati slike
na televizoru formata slike 16:9.
[4:3]
Slika se širi ulijevo ili udesno.
[16:9]
Slika se prikazuje u izvornom formatu s
bočnim dijelovima.
Digital Audio Output (Digitalni audio izlaz)
[HDMI and Optical]
[Optical Only]
Odaberite kada je ovaj uređaj spojen na
pojačalo putem optičkog digitalnog audio
kabela i s televizorom putem HDMI-kabela,
a želite uživati u najboljoj kvaliteti zvuka s
diskova ( 66).
VIERA Link
Postavite kako biste koristili funkciju „HDAVI Control” prilikom spajanja HDMI-kabelom na uređaj koji podržava „HDAVI
Control”.
[On]
[Off]
Odaberite kada ne želite koristiti „HDAVI Control”.
AV1 Output (Izlaz AV1)
Postavite u skladu s priključkom spojenog televizora.
Odaberite „Video (with component)“ (Video (s komponentom))
ili „ S Video (with component“ (S Video (s komponentom)) za
komponentni izlaz (progresivni izlaz).
Kada je s uređajem spojen dekoder, nemojte upotrijebiti postavku „RGB 1 (bez komponente)”.
Ako je ovaj uređaj spojem putem HDMI-kabela, ne možete odabrati
postavke „RGB 1 (bez komponente)” ili „RGB 2 (bez komponente)”.
[Video (s komponentom)]
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može
primati složeni signal.
[S Video (s komponentom)]
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može
primati S Video signal.
[RGB 1 (bez komponente)]
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može
primati RGB signal. Odaberite ovaj način ako uvijek želite da
se slika s uređaja reproducira u RGB signalu. Zaslon televizora automatski se mijenja za prikazivanje slika s uređaja kada
uređaj uključite.
[RGB 2 (bez komponente)]
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može primati
RGB signal. Odaberite ovaj način ako želite da se prikazuje
slika s uređaja samo prilikom reprodukcije ili pregleda izbornika.
Clock (Sat)
AV2 Settings (Postavke AV2)
Najčešće funkcija podešavanja uređaja ( 10) automatski podešava ispravno vrijeme. U nekim slučajevima uređaj nije u mogućnosti
automatski postaviti sat.
U tom slučaju slijedite dolje navedene korake kako biste ručno podesili sat.
● Ako odaberete „Poccия” (Rusija) u izborniku za podešavanje
zemlje, u izborniku za podešavanje sata ne pojavljuje se polje
„Automatic“.
Ručno podesite sat počevši od koraka .
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali „Off” u „Automatic“ i
pritisnite [OK].
Postavite kako bi odgovarale spojenim uređajima.
● Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
AV2 Input (Ulaz AV2)
Postavite „RGB / Video” ili „RGB” pri primanju ili snimanju RGB
signala s vanjskih uređaja.
[RGB / Video]
[RGB]
[Video]
[S Video]
AV2 Connection (Priključak AV2)
Postavka je podešena na „Ext“ ako „TV System“ (TV-sustav)
podesite na „NTSC“.
[Decoder] Kada je spojen dekoder kako bi dekodirao kodirane
signale (npr. C+dekoder).
[Ext]
Kada je spojen videorekoder ili digitalni/satelitski
prijamnik.
Ext Link
Ova postavka ne može se podesiti kada je „TV System” (TV-sustav) postavljen na „NTSC”.
Pritisnite [◄, ►] kako biste odabrali stavku koju želite
promijeniti.
Stavke se mijenjaju sljedećim redoslijedom:
Sati ↔ Minute ↔ Sekunde ↔ Dan ↔ Mjesec ↔ Godina
[Ext Link 1] Kada je spojen digitalni/ satelitski prijamnik koji
odašilje posebne snimke kontrolnih signala putem
21-pinskog Scart kabela.
Početak i kraj snimanja kontroliraju kontrolni signali.
Pritisnite [▲, ▼] za promjenu postavke.
Za podešavanje možete također koristiti brojčane tipke.
Pritisnite [OK] kada završite podešavanje.
Sat se pokreće.
[Ext Link 2] Kada su spojeni vanjski uređaji koji imaju funkciju
programiranja vremena.
Kada se uključi, započinje snimanje.
Kada se isključi, snimanje se zaustavlja.
Ako TV-postaja prenosi signal za podešavanje sata i kada je
„Automatic“ u izborniku za podešavanje sata postavljeno na „On“,
funkcija automatskog ispravljanja vremena provjerava vrijeme i
podešava vrijeme nekoliko puta dnevno ako je to potrebno.
Ostale postavke
Setting for Standby (Postavke stanja čekanja)
(Sve su tvorničke postavke označene i podcrtane.)
● Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Remote Control (Daljinski upravljač)
Power Save (Štednja električne energije)
Promijenite kod daljinskog upravljača na glavnom uređaju i
daljinskom upravljaču (moraju biti isti) ako ste u blizini smjestili i
druge Panasonicove uređaje.
[DVD 1]
[DVD 2]
[On]
Potrošnja električne energije smanjuje se kada se
uređaj postavi u stanje čekanja ( 77).
[Off]
Uređaj se prebacuje u Quick Start Mode.
● Pogledajte tablicu za značajke funkcije štednje električne
energije ( 10) kada je uređaj isključen.
[DVD 3]
U uobičajenim okolnostima koristite tvornički postavljen kod
„DVD 1”.
Pritisnite [▲, ▼] kako biste odabrali kod („DVD 1”, „DVD
2” ili „DVD 3”) i pritisnite [OK].
Auto Standby (Automatsko postavljanje u stanje čekanja)
Postavite vrijeme kako bi se uređaj automatski isključio.
Nakon što je uređaj završio s radom, isključuje se nakon postavljenog vremena.
[2 hours]
[4 hours]
[6 hours]
[Off]
Uređaj se automatski isključuje.
Promjena koda na daljinskom upravljaču
Dok držite pritisnutim [OK], pritisnite i držite brojčanu
tipku ([1], [2] ili [3]) više od 5 sekundi.
Pritisnite [OK].
DivX Registration (Registracija DivX-a)
Ovaj registracijski kod vam je potreban za kupnju i reprodukciju
DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaja ( 30).
■ Kada se na zaslonu uređaja pojavi sljedeći
Initialize (Započinjanje)
● Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
pokazivač
Sve postavke, osim ograničenja gledanja, zaporke ograničenja
i postavki sata vraćaju se na tvorničke postavke. Otkazuju se i
programirana snimanja.
[Yes]
[No]
Promijenite kod na daljinskom upravljaču kako bi odgovarao
onom na glavnom uređaju ( 2. korak).
Zadane postavke*1*2
Aktivacijom opcije „Shipping Condition“ (Vraćanje tvorničkih postavki) u izborniku podešavanja kod se glavnog uređaja vraća na
„DVD 1”. Promijenite kod daljinskog upravljača u 1 ( 2. korak).
[Yes]
Sve postavke osim postavki ugađanja, sata, zemlje, jezika, jezika diska, ograničenja gledanja, zaporke ograničenja gledanja
i koda daljinskog upravljača vraćaju se na tvorničke postavke.
*1
*2
[No]
Postavke vremenski programiranog snimanja su također otkazane.
Sadržaji snimljeni na HDD neće biti izbrisani.
Postavljanje
izbornika
Vraćanje na tvorničke postavke*1*2
Kod daljinskog upravljača uređaja
Ostale postavke
2. Provjerite jeste li dobro postavili tako da
Upravljanje televizorom
uključite televizor i mijenjate kanale.
Možete podesiti upravljačke tipke za televizor na daljinskom upravljaču kako biste mogli uključiti/isključiti televizor, promijeniti način ulaza
televizora, odabrati televizijski kanal i podesiti glasnoću televizora.
Tipka za
uključenje/
isključenje
televizora
Odabir
kanala
● Ponovite postupak dok ne pronađete kod koji omogućuje
ispravno upravljanje.
● Ako marka vašeg televizora nije navedena ili ako pomoću
koda navedenog za vaš televizor ne možete upravljati televizorom, ovaj daljinski upravljač nije kompatibilan s vašim
televizorom.
● Ako je za marku vašeg televizora navedeno više kodova, odaberite onaj koji omogućuje ispravno upravljanje.
Glasnoća
Odabir ulaza
Child Lock (Zaštita od djece)
1. Usmjerite daljinski upravljač prema
televizoru.
Dok držite pritisnutim [" TV], unesite kod
pomoću brojčanih tipki.
npr.
01:
[0] [1]
10:
[1] [0]
Proizvođač i broj koda
Marka
Kod
Marka
Kod
Funkcija zaštite od djece zaključava sve tipke na uređaju i daljinskom upravljaču. Koristite ovu funkciju kako biste spriječili druge
osobe u upravljanju ovim uređajem.
Istovremeno pritisnite i
držite [OK] i [RETURN] dok
se na zaslonu uređaja ne
pojavi poruka „X HOLD”.
Ako pritisnete tipku dok je aktivirana funkcija zaštite od djece, na
zaslonu uređaja pojavljuje se poruka „X HOLD” i upravljanje nije
moguće.
Za otkazivanje funkcije zaštite od djece
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i [RETURN] dok na zaslonu
uređaja ne nestane poruka „X HOLD”.
Dodatna spajanja
Spajanje televizora na priključke
AUDIO/VIDEO ili S VIDEO
Priključak S VIDEO postiže življu sliku nego priključak VIDEO OUT.
(Stvarni rezultati ovise o televizoru.)
● Spojite na priključke iste boje.
Stražnji dio televizora
Spajanje televizora na priključke
COMPONENT VIDEO
Stražnji dio televizora
Stražnji dio televizora
Komponentni
video kabel
Audio kabel
Kabel S
Video
Audio/Video kabel
Audio kabel
Stražnji dio ovog uređaja
Priključci COMPONENT VIDEO koriste se za isprepleteni ili progresivni izlaz ( 78) te postižu jasniju sliku od priključka S VIDEO OUT.
● Spojite na priključke iste boje.
Stražnji dio ovog uređaja Stražnji dio ovog uređaja
Spajanje videorekordera na priključke
AUDIO/VIDEO ili S VIDEO
Priključak S VIDEO postiže življu sliku nego priključak VIDEO.
(Stvarni rezultati ovise o televizoru.)
● Spojite na priključke iste boje.
Prednji dio ovog uređaja
Postavka „Progressive” (Progresivno) u izborniku podešavanja ( 62)
Ako posjedujete obični televizor (CRT: katodna cijev)
Progresivni izlaz može uzrokovati treperenje čak i ako je televizor
kompatibilan s progresivnom funkcijom. Isključite opciju „Progressive“ ako vas to zabrinjava ( 55). Isto vrijedi za multisistemske
televizore koji koriste način PAL.
Prednji dio ovog uređaja
NEMOJTE
Ovaj uređaj
Audio/Video kabel
Kabel S
Video
Postavljanje
izbornika
Stražnji dio videorekordera
Referenca
Stražnji dio videorekordera
Audio
kabel
Progresivni izlaz
Dodatna spajanja
Povezivanje pojačala s digitalnim ulaznim
priključkom
Spajanje stereo pojačala
● Spojite na priključke iste boje.
● Kako biste uživali u višekanalnom surround zvuku DVD-Videa,
spojite pojačalo s Dolby Digital, DTS i MPEG dekoderima.
„Digitalni audio izlaz” u izborniku podešavanja ( 61)
● Kada je ovaj uređaj spojen s pojačalom putem optičkog digitalnog
audio kabela i s televizorom putem HDMI-kabela, možete uživati
u najvećoj mogućoj kvaliteti zvuka s diska tako da u izborniku
podešavanja postavite opciju „Digital Audio Output“ na „Optical
Only“ (Samo optički) ( 62).
U tom se slučaju zvuk reproducira s pojačala, ne televizora.
● Prije kupovanja optičkog digitalnog audio kabela (nije priložen
uređaju), provjerite oblik priključaka na uređajima koje želite spojiti.
● Nije moguće koristiti dekodere DTS Digital Surround koji ne
podržavaju DVD.
Stražnji dio pojačala
Stražnji dio pojačala
Audio kabel
Optički digitalni audio kabel
Pri spajanju nemojte savijati.
U potpunosti
umetnite tako
da je ova strana
okrenuta prema
gore.
Stražnji dio ovog uređaja
Stražnji dio ovog uređaja
Spajanje s televizorom i prijamnikom kompatibilnim s funkcijom HDMI
Prilikom povezivanja s uređajem koji podržava HDMI, prenosi se nekompresirani digitalni audio i video signal. Možete uživati u visokokvalitetnom digitalnom video i audio sadržaju pomoću samo jednog kabela. Prilikom spajanja na HDTV (televizor visoke razlučivosti) koji podržava
HDMI, izlaz možete mijenjati između 1080p, 1080i ili 720p HD video.
● Video izvori konvertirani u rezoluciju 1920k1080 bit će visoke kvalitete, no prikazivat će sliku niže rezolucije nego izvorni HD izvori od 1080p.
Za dodatne informacije obratite se prodavatelju.
● Koristite HDMI kabele velike brzine koji imaju logotip HDMI (prikazan na naslovnici).
● Prilikom postavljanja video izlaza na „1080p”, koristite HDMI-kabele dužine 5 metara ili manje.
O funkciji VIERA Link „HDAVI ControlTM”
Prilikom povezivanja s Panasonicovim televizorom (VIERA) ili prijamnikom koji ima funkciju „HDAVI Control“, moguće su povezane radnje.
[ 36, Povezane radnje s televizorom (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)]
● Kabeli koji nisu HDMI-kompatibilni ne mogu se koristiti.
● Preporuča se upotreba Panasonicovog HDMI-kabela.
Preporučeni broj kabela:
RP-CDHG10 (1 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2 m), RP-CDHG30 (3 m), RP-CDHG50 (5 m), itd.
Stražnji dio televizora
Povezivanje s Panasonicovim televizorom
(VIERA)
Ako koristite 21-pinski Scart kabel, dostupne su
vam sljedeće funkcije:
● Preuzimanje sadržaja s televizora ( 36)
● Izravno snimanje televizijskih programa ( 36)
● Gledanje sadržaja s digitalnog/ satelitskog prijamnika ili dekodera
(U tom slučaju prebacite ulaz televizora na „AV“.)
Potpuno ožičen
21-pinski Scart
kabel
Stražnji dio
prijamnika
HDMI-kabel
HDMI-kabel
● Postavite „Digital Audio Output” na
„HDMI and Optical” ( 62).
(Zadana je postavka „HDMI and
Optical”.)
Stražnji dio ovog uređaja
● Ako uređaj povezujete s televizorom koji podržava samo dvokanalni audio izlaz, audio s 3 ili više kanala bit će remiksiran ( 78) te će se
reproducirati kao dvokanalni, čak i prilikom povezivanja pomoću HDMI-kabela. (Neki diskovi ne mogu se remiksirati.)
● Ovaj uređaj ne možete povezivati s DVI uređajima koji ne podržavaju HDCP.
Za uređaje koji podržavaju zaštitu od kopiranja HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) koji imaju digitalni DVI ulazni priključak
(PC-monitori, itd.):
Ovisno o uređaju, slika možda neće biti ispravno prikazana ili se uopće neće moći prikazati prilikom povezivanja s DVI/HDMI-kabelom. (Zvuk
se neće reproducirati.)
Spajanje televizora i videorekordera
Stražnji dio televizora
S antenom
Kabel antene
RF koaksijalni kabel
U mrežnu utičnicu
(AC 220 do 240 V, 50 Hz)
Spajanje priključka koji nije
21-pinski Scart priključak
( 9, 65)
Potpuno ožičen
21-pinski Scart
kabel
Strujni kabel
(priložen)
Priključite tek nakon što ste
izvršili ostala povezivanja
Ventilator
Stražnji dio ovog uređaja
21-pinski Scart
kabel
RF koaksijalni kabel
(priložen)
Potrebna postavka
Postavke „AV2 Input” i „AV2 Connection” u
izborniku podešavanja ( 63)
Stražnji dio videorekordera
Spajanje televizora i videorekordera, digitalnog/ satelitskog prijamnika ili dekodera
Stražnji dio televizora
S antenom
Kabel antene
RF koaksijalni kabel
Spajanje priključka koji nije
21-pinski Scart priključak (
9, 65)
U mrežnu utičnicu
(AC 220 do 240 V, 50 Hz)
Strujni kabel
(priložen)
Priključite tek nakon što ste
Potpuno ožičen 21-pinski izvršili ostala povezivanja.
Scart kabel
Ventilator
Stražnji dio ovog uređaja
RF koaksijalni
kabel (priložen)
Stražnji dio
videorekordera
Postavke „AV2 Input” i „AV2 Connection” u izborniku podešavanja ( 63)
Uređaj izravno spojite s televizorom ( 8, )
Stražnji dio digitalnog/satelitskog prijamnika ili dekodera
Referenca
21-pinski Scart kabel
Često postavljana pitanja
Pogledajte sljedeće stavke u slučaju nedoumica vezanih za rad
uređaja.
● Datoteke WMA mogu se reproducirati samo na modelima
DMR-EH69/DMR-EH59.
Postavljanje
Koji su uređaji potrebni za reproduciranje višekanalnog
surround zvuka?
Reprodukcija višekanalnog zvuka nije moguća na ovom uređaju bez spojenih dodatnih uređaja. Ovaj uređaj morate putem
HDMI-kabela ili optičkog digitalnog kabela spojiti na pojačalo s
ugrađenim dekoderom (Dolby Digital, DTS ili MPEG). ( 66)
Snimanje
Je li moguće snimanje s komercijalno dostupnih
videokazeta ili DVD-a?
Mogu li se diskovi DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL i +RW snimljeni na ovom
uređaju reproducirati na drugim uređajima?
Jesu li slušalice i zvučnici izravno spojeni na uređaj?
Nije ih moguće izravno spojiti na uređaj. Spojite ih putem
pojačala, itd. ( 66)
Televizor ima Scart priključak i priključak komponentnog video ulaza. Koji priključak trebam koristiti?
Ako posjedujete obični televizor (CRT: katodna cijev), preporučamo korištenje Scart priključka. Možete uživati u visokokvalitetnom RGB video prikazu s ovog uređaja tako da ga spojite s
televizorom koji podržava RGB.
Ako posjedujete LCD/ plazma televizor ili LCD projektor koji
podržavaju progresivno skeniranje, za dobivanje visokokvalitetnog progresivnog video prikaza spojite putem komponentnih
video priključaka. Ako posjedujete CRT televizor ili multisistemski televizor koji koristi način PAL, a podržavaju progresivno
skeniranje, ne bismo vam preporučili progresivan izlaz jer može
doći do treperenja. ( 8, 65, 67)
Disk
Je li moguća reprodukcija DVD-Video i Video CD
diskova kupljenih u stranoj zemlji?
Reprodukcija DVD-Video diskova nije moguća ako regijska
oznaka nije „2“ ili „ALL“.
Za više podataka pogledajte omot diska. ( Naslovnica)
Je li moguća reprodukcija DVD-Video diska koji nema
regijsku oznaku?
Regijska oznaka na DVD-Video disku označuje da je disk
usklađen sa standardom. Nije moguća reprodukcija diskova
koji nemaju regijsku oznaku. Također ne možete reproducirati
diskove koji nisu usklađeni sa standardom.
Mogu li dobiti više podataka o diskovima koji su
kompatibilni s ovim uređajem?
Putem ovog uređaja moguće je snimanje i reprodukcija diskova
DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R i+RW te
reprodukcija diskova DVD-RW (DVD Video Recording format).
Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL na
ovom uređaju (reprodukcija i kopiranje su mogući). ( 11–12)
Putem ovog uređaja također je moguće snimanje i reprodukcija
diskova DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL, +RW koji
podržavaju brzo kopiranje.
Mogu li dobiti više podataka o kompatibilnosti diskova
CD-R i CD-RW s ovim uređajem?
Ovaj uređaj reproducira diskove CD-R/CD-RW koji su snimljeni
u nekom od sljedećih standarda: CD-DA, Video CD, SVCD
(usklađeni s IEC62107), DivX, MP3, WMA i fotografije (JPEG).
( 12, 14)
Putem ovog uređaja nije moguće pisanje na CD-R ili CD-RW.
Moguće je snimanje ako koristite PCM signal. Pri snimanju
DVD-diska, u izborniku podešavanja promijenite postavke
opcije „Digital Audio Output“ (Digitalni audio izlaz) na sljedeće:
( 61)
– PCM Down Conversion On (Uključeno)
– Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Samo ako je digitalno snimanje s diska dozvoljeno i uređaj koji
vrši snimanje kompatibilan s frekvencijom uzorkovanja od 48 kHz.
Nije moguće snimanje WMA ili MP3 signala.
Mogu li aktivirati dvojezični prijenos tijekom snimanja?
Podržava li moj televizor progresivni izlaz?
Kompatibilni su svi Panasonicovi televizori koji imaju ulazne
priključke 576 (625)/50i · 50p, 480 (525)/60i · 60p. Obratite se
proizvođaču ako posjedujete drugu marku televizora.
Moguća je reprodukcija na kompatibilnim uređajima poput
DVD-čitača nakon finaliziranja diska na ovom uređaju. Međutim, ovisno o uvjetima snimanja, kvaliteti diska i mogućnostima
DVD-čitača, reproduciranje možda neće biti moguće.
Za reprodukciju diskova DVD-R DL, +R DL ili +RW koristite
kompatibilne uređaje.
Može li digitalni audio signal s ovog uređaja biti
snimljen na druge uređaje?
Većina komercijalno dostupnih videokazeta i DVD-a zaštićena
je od kopiranja. Zbog toga snimanje najčešće nije moguće.
U slučaju HDD-a i DVD-RAM-a to je moguće. Samo pritisnite
[AUDIO]. (Kada je opcija „Rec for High Speed Copy” postavljena na „Off” (Isključeno)) ( 28)
U slučaju diskova DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format),
+R, +RW to nije moguće. Promijenite prije snimanja s opcijom
„Bilingual Audio Selection“ u izborniku podešavanja. ( 61)
Je li moguće brzo kopiranje na disk?
Da, moguće je. (Kada je opcija „Rec for High Speed Copy”
postavljena na „On“(Uključeno) prije snimanja programa.)
Najveća brzina kopiranja ovisi o vrsti diska. ( 45)
USB
Što je sve moguće korištenjem USB-ulaza na ovom
uređaju?
Moguća je reprodukcija datoteka DivX, WMA, MP3 ili fotografija
(JPEG) na USB-memoriji. ( 30)
Možete kopirati datoteke s fotografijama (JPEG) s
USB-memorije na HDD, DVD-RAM ili SD karticu (
). ( 51)
Moguće je kopiranje datoteka WMA ili MP3 s USB-memorije na
HDD. ( 52)
Nije moguće spajanje video uređaja i kopiranje SD
Video sadržaja na HDD ili DVD-RAM. ( 49)
Podaci na HDD-u ili disku ne mogu se prebaciti na
USB-memoriju.
Podaci na USB-memoriji ne mogu se uređivati, a
USB-memorija ne može se formatirati koristeći ovaj uređaj.
Neke USB-memorije ne mogu se koristiti s ovim uređajem. ( 13)
Glazba
Što će se dogoditi ako pokušam snimiti isti CD nekoliko
puta?
Novi album snimit će se sljedeći postojeći album.
Je li moguće prebacivanje glazbenih zapisa s HDD-a na
disk ili USB-memoriju?
Ne, nije moguće.
Televizijski kanali
Mogu li dobiti više podataka o televizijskim programima?
Pokrivenost kanala ovisi o sustavu podešivača kojeg koristite.
Pogledajte sljedeći popis televizijskih programa koji se primaju.
Popis televizijskih programa koji se primaju
CCIR Standard
(BGH)
Istočna Europa
(DKK1)
Referenca
Južna Afrika
(PAL-I)
Poruke
Na televizoru
Authorization Error (Greška pri autorizaciji)
● Pokušavate pokrenuti reprodukciju DivX VOD sadržaja koji je kupljen pod drugim registracijskim
kodom. Nemoguća reprodukcija sadržaja na ovom uređaju. (DivX) ( 30)
Cannot finish recording completely. Copy- protect
signal was detected. (Nije moguće dovršiti snimanje. Detektiran je signal za zaštitu od kopiranja.)
Disc is full, or maximum number of titles are recorded. Cannot finish recording completely.
(Disk je pun ili je broj snimljenih naslova dosegao
maksimum. Nije moguće dovršiti kopiranje.)
● Program je zaštićen od kopiranja.
● HDD ili disk možda su puni.
● Premašen je maksimalni broj programa. ( 21)
Obrišite neželjene naslove kako biste povećali raspoloživ prostor
●
[Čak i ako obrišete snimljen sadržaj s DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL, raspoloživ prostor na disku
neće se povećati. Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVD-Video format) i +RW povećava
se samo nakon brisanja zadnjeg snimljenog naslova.] ( 19, 39, 57)
● Upotrijebite novi disk.
Cannot record.
Maximum number of titles exceeded.
(Snimanje nije moguće. Premašen je maksimalni
broj naslova.)
Cannot playback. TV system is different from the
setting. To playback, please change the TV System
in Setup.
(Reprodukcija nije moguća. TV-sustav je drugačiji
od postavljenog. Za reproduciranje promijenite TVsustav u izborniku podešavanja.)
● Pokušavate reproducirati naslov snimljen putem sustava kodiranja različitog od sustava kodiranja
TV-sustava koji je trenutno odabran na uređaju.
Promijenite postavku „TV System“ (TV-sustav) na ovom uređaju. ( 62)
Cannot play on this unit.
(Nemoguće reproducirati na ovom uređaju.)
● Pokušavate vršiti reprodukciju nekompatibilnog sadržaja. ( 14)
● Isključite uređaj i ponovo umetnite karticu. ( 15)
No Disc. ( Nema diska.)
● Disk je možda naopako umetnut.
No folders. (Nema mapa.)
● Nema kompatibilne mape u ovom uređaju. ( 14)
No SD CARD
This card is incompatible. (Nema SD kartice. Ova
kartica nije kompatibilna.)
● Kartica nije umetnuta. Ukoliko se ova poruka prikaže kada je kompatibilna kartica već umetnuta,
isključite uređaj, izvadite karticu i zatim je ponovno umetnite. ( 15)
● Umetnuta kartica nije kompatibilna ili format kartice nije usklađen. ( 13)
Not enough space in the copy destination.
(Nema dovoljno prostora na odredištu kopiranja.)
● Obrišite neželjene stavke kako biste povećali raspoloživ prostor. ( 19, 39, 43, 57)
● Obrišite jednu ili više stavki pridruženih popisu za kopiranje kako biste bili sigurni da je raspoloživ
prostor na odredištu kopiranja dovoljan ( 48, 50, 53).
This is a non-recordable disc.
(Ovo je disk na kojeg je nemoguće vršiti snimanje.)
● Disk je prljav ili ogreben. ( 15)
● Uređaj ne može vršiti snimanje na disk kojeg ste uložili. Uložite DVD-RAM ili nefinalizirane diskove
DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R ili +RW. ( 11)
● Uložili ste neformatirani disk DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL ili +RW. ( 57)
● Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL na ovom uređaju. Najprije snimite zapis
na HDD, a zatim kopirajte na disk.
Unable to format. (Formatiranje nije moguće.)
This disc is not formatted properly. Format it using
DVD Management in FUNCTION MENU. (Ovaj disk
nije pravilno formatiran. Formatirajte ga koristeći
„DVD Management“ u IZBORNIKU FUNKCIJA.)
Not enough space on HDD. Space of 4 hours ( in SP
mode ) is necessary. Maximum number of titles is
recorded on HDD. Please delete unwanted titles. (Nema
dovoljno prostora na HDDu. Potreban je prostor za snimanje 4 sata (u načinu SP). Broj naslova snimljenih na
HDD dosegao je maksimum. Obrišite neželjene naslove.)
Rental Expired.(Najam istekao.)
●
Kopiranje nije moguće kada nema dovoljno slobodnog prostora na HDD-u ili kada
ukupni broj snimljenih naslova na HDD-u i naslova koji se kopiraju veći od 499.
Obrišite neželjene naslove s HDD-a. ( 19)
● Istekao je broj dozvoljenih reproduciranja DivX VOD sadržaja. Uređaj ga ne može više reproducirati. (DivX) ( 30)
● Uređaj ili disk zabranjuju radnju.
Popis kodova jezika Unesite kod pomoću brojčanih tipki.
Abkhazijski:
Afarski:
Afrikaans:
Albanski:
Amharski:
Arapski:
Armenski:
Asamski:
Ajmarski:
Azerbejdžanski:
Baškirski:
Baskijski:
Bengalski; Bangla:
Butanski:
Biharski:
Bretonski:
Bugarski:
Burmanski:
Bjeloruski:
Kambodžijski:
Katalanski:
Kineski:
Korziški:
Hrvatski:
Češki:
Danski:
Nizozemski:
Engleski:
Esperanto:
Estonski:
Ferojski:
Fidžijski:
Finski:
Francuski:
Frizijski:
Galicijski:
Gruzijski:
Njemački:
Grčki:
Grenlandski:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebrejski:
Hindu:
Mađarski:
Islandski:
Indonezijski:
Interlingua:
Irski:
Talijanski:
Japanski:
Javanski:
Kannada:
Kašmirski:
Kazakhstanski:
Kirgijski:
Korejski:
Kurdski:
Laoski:
Latinski:
Latvijski, letonski:
Lingala:
Litavski:
Makedonski:
Malagasy:
Malajski:
Malajalamski:
Malteški:
Maorski:
Marathi:
Moldavski:
Mongolski:
Nauru:
Nepalski:
Norveški:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Perzijski:
Poljski:
Portugalski:
Punjabi:
Kečuanski:
Retoromanski:
Rumunjski:
Ruski:
Samoanski:
Sanskrt:
Škotsko-galski:
Srpski:
Srpsko-hrvatski:
Shona:
Sindski:
Singalezijski:
Slovački:
Slovenski:
Somalijski:
Španjolski:
Sudanski:
Swahili:
Švedski:
Tagaloški:
Tajik:
Tamilski:
Tatarski:
Telugu:
Tajlandski:
Tibetanski:
Tigrinya:
Tonga:
Turski:
Turkmenski:
Twi:
Ukrajinski:
Urdu:
Uzbekistanski:
Vijetnamski:
Volapük:
Velški:
Wolof:
Xhosa:
Jidiš:
Yoruba:
Zulu:
Na zaslonu uređaja
Sljedeće se poruke ili servisni brojevi pojavljuju na zaslonu uređaja kada je nešto neobično detektirano tijekom pokretanja i korištenja uređaja.
DVD („
” označava broj.)
● Kod daljinskog upravljača nije istovjetan kodu glavnog uređaja. Promijenite kod na daljinskom upravljaču.
HARD ERR*
● Ako nema promjene nakon uključenja i isključenja uređaja, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili uređaj.
NoERAS
● Ne možete brisati stavke na ovom disku.
Disk je možda oštećen. Upotrijebite novi disk.
NoREAD
● Disk je prljav ili jako ogreben. Uređaj ne može vršiti snimanje, reprodukciju ili uređivanje. ( 15)
● Ova poruka može se pojaviti kada je čistač za DVD-leće završio s čišćenjem.
Pritisnite [ď OPEN/CLOSE] na uređaju kako biste izvadili disk. ( 5)
NoWRIT
● Ne možete vršiti kopiranje na ovaj disk.
Disk je možda oštećen. Upotrijebite novi disk.
PLEASE WAIT*
● Došlo je do nestanka električne energije ili ste izvukli utikač uređaja iz strujne utičnice dok je uređaj bio uključen.
Uređaj izvršava postupak oporavka. Ovaj postupak vraća uređaj u normalan rad. Uređaj nije oštećen. Pričekajte
dok poruka ne nestane.
PROG FULL*
● Već postoje 32 programirana snimanja. Obrišite neželjena programirana snimanja. ( 26)
REMOVE
● USB uređaj troši previše energije. Izvadite USB-uređaj i isključite uređaj.
SP 35:50
LP 151h
”SP”, “LP” i brojevi služe
za primjer.
● Slobodan prostor na HDD-u ili disku.
Primjer “SP 35:50” je prikazan kada je raspoloživo manje od 100 sati i kada je prikazan primjer “LP 151h” kada
je raspoloživo više od 100 sati.
”SP” i “LP” su načini snimanja, “35:50” označava “35 minuta 50 minuta” i “151h” označava 151 sat”.
UNFORMAT*
● Umetnuli ste neformatirani disk DVD-RAM, DVD-RW, +RW ili nekorišteni +R, +R DL ili DVD-RW (DVD-Video
format) koji je snimljen putem drugog uređaja.
Formatirajte disk kako biste ga mogli koristiti.
Sav se snimljen sadržaj na disku briše. ( 57)
UNSUPPORT*
● Umetnuli ste disk na koji uređaj ne može reproducirati ili na koji je nemoguće vršiti snimanje. ( 11–12)
● Koristite nekompatibilnu USB-memoriju. ( 13)
F74
● HDMI veza nije potvrđena zbog kvara nepravilnosti pri prebacivanju.
Zatražite pomoć na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili.
F75
● HDMI veza nije potvrđena zbog kvara nepravilnosti unutrašnjih podataka.
Zatražite pomoć na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili.
U59
● Uređaj se zagrijao.
Uređaj se iz sigurnosnih razloga prebacuje u stanje čekanja. Pričekajte oko 30 minuta dok poruka ne nestane.
Odaberite dobro prozračeno mjesto pri postavljanju uređaja. Nemojte ničime zapriječiti ventilator na stražnjem dijelu uređaja.
U61
● (Kada disk nije umetnut) Prikazuje se kada se tijekom snimanja, reprodukcije ili kopiranja pojavila nepravilnost.
Prikazuje se kada se uređaj nalazi u stanju oporavka kako bi uspostavio normalan rad. Nije oštećen. Uređaj
možete ponovno koristiti kada sa zaslona nestane poruka.
U76
● HDMI se ne može reproducirati jer ste spojili model koji ne podržava zaštitu od kopiranja.
U80
U81
U99
● Uređaj ne radi ispravno. Pritisnite % na glavnom uređaju kako biste uređaj prebacili u stanje čekanja. Zatim
pritisnite % na glavnom uređaju kako biste ponovno uključili uređaj.
U88
● (Kada je uložen disk) Prikazuje se kada postoje nepravilnosti vezane za disk tijekom snimanja, reprodukcije ili
kopiranja. Prikazuje se kada se uređaj nalazi u stanju oporavka kako bi uspostavio normalan rad. Nije oštećen.
Uređaj možete ponovno koristiti kada sa zaslona nestane poruka. ( 72)
H
ili F
● Došlo je do nepravilnosti. (Servisni broj prikazan nakon slova H i F ovisi o stanju uređaja.)
● Provjerite uređaj slijedeći upute iz poglavlja za uklanjanje problema. Ako servisni broj ne nestaje, učinite sljedeće:
1. Uređaj isključite iz električne mreže, pričekajte nekoliko sekundi i ponovno priključite uređaj u električnu mrežu.
2. Pritisnite % kako biste uključili uređaj. (Uređaj će možda opet ispravno funkcionirati.)
Ako servisni broj ne nestaje nakon što ste izvršili gore navedene radnje, uređaj odnesite na popravak. Obavijestite prodavača o servisnom broju pri traženju popravka uređaja. ( 72–76)
X HOLD
● Aktivirana je funkcija zaštite od djece.
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i [RETURN] dok na zaslonu uređaja ne nestane poruka „X HOLD”. ( 64)
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i naznačenu brojčanu tipku više od 5 sekundi. ( 63)
Referenca
*Poruka se naizmjence prikazuje.
Rješavanje problema
Prije pozivanja servisa provjerite sljedeće. Niste li sigurni u neka ovdje navedena rješenja ili ona ne pomažu ukloniti problem, obratite se
prodavatelju.
matic“ automatski se prebacuje na „Off“. Ako funkcija automatskog podešavanja sata ne radi, ručno podesite sat. ( 63)
Sljedeće ne upućuje na problem s uređajem:
● Zvuk rotiranja diska.
● Slab prijam zbog atmosferskih prilika.
● Smetnja na slici za vrijeme traženja.
● Prekidi u prijemu uzrokovani povremenim prekidima u satelitskom prijenosu.
● Radnje se sporije izvršavaju zbog funkcije uštede električne
energije.
● Radnje nisu moguće zbog slabe kvalitete diska. (Pokušajte
ponovno koristeći Panasonicov disk.)
● Uređaj se zamrzava jer je aktiviran jedan od sigurnosnih uređaja.
(Pritisnite i držite % na glavnom uređaju na 10 sekundi.)
● Prilikom uključenja ili isključenja uređaja može se začuti iznenadan zvuk. To ne znači kvar uređaja.
U usporedbi sa stvarnim vremenom snimke, prikazano
proteklo vrijeme je kraće. (Samo pri snimanju u NTSC)
Na zaslonu se prikazuje “U88” i disk se ne može izbaciti.
Napajanje
Nema napajanja.
Uređaj se ne uključuje pritiskom na ["].
Utaknite strujni kabel uređaja u aktivnu strujnu utičnicu u kućanstvu. ( 8, 67)
Programirano snimanje povezano s vanjskim uređajima nalazi
se u stanju čekanja za snimanje ((“EXT-L” na zaslonu uređaja
trepće kada pritisnete ["]). Pritisnite [EXT LINK] za otkazivanje
stanja čekanja za snimanje. ( 23)
Uređaj se prebacuje u stanje čekanja.
Aktiviran je jedan od sigurnosnih uređaja. Pritisnite % na
glavnom uređaju kako biste uključili uređaj.
Ako ste ovaj uređaj spojili s televizorom koji podržava funkciju
„HDAVI Control” putem HDMI-kabela, ili ste uređaj spojili s televizorom koji podržava funkciju Q Link putem potpuno ožičenog
21-pinskog Scart kabela, ovaj će se uređaj automatski prebaciti u
stanje čekanja kada se televizor prebaci u stanje čekanja. ( 36)
Ovaj se uređaj isključuje kada se uključi reprodukcija s
televizora.
Ako je uređaj spojen s televizorom (VIERA) koji podržava
HDAVI Control 4, a na televizoru je aktivirana opcija „Intelligent
Auto Standby“ (Inteligentno automatsko stanje čekanja), pri
reproduciranju s televizora uređaj se automatski postavlja u
stanje čekanja. Više podataka potražite u uputama za uporabu
televizora.
Televizijski prijam se pogoršava nakon spajanja uređaja.
Promijenite opciju „FL Display“ u izborniku podešavanja. ( 61)
Na zaslonu uređaja trepće“0:00”.
Postavite sat. ( 63)
Vrijeme snimljeno na disku i prikazano vrijeme na
raspolaganju se ne podudaraju.
Prikazano vrijeme na ovom uređaju različito je od stvarnog vremena snimanja ili vremena snimanja WMA (
)/ MP3 datoteka.
Prikazana vremena mogu biti različita od stvarnog vremena.
Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVD-Video format)
ili +RW povećava se samo nakon brisanja zadnjeg snimljenog
naslova. Ne povećava se nakon brisanja ostalih naslova.
Čak i ako obrišete snimljen sadržaj s DVD-R, DVD-R DL, +R ili
+R DL, raspoloživ prostor na disku neće se povećati.
Koristi se više prostora na disku od stvarnog vremena snimanja
pri snimanju ili uređivanju DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL 200
puta ili više.
Tijekom pretraživanja prikazano proteklo vrijeme možda neće
biti ispravno.
Sat nije pravilno podešen.
U različitim uvjetima prijama, itd. funkcija automatskog ispravljanja vremena možda neće raditi. U tom slučaju opcija „Auto-
To se dešava jer se signali dijele između uređaja i ostalih uređaja. Ovaj problem može se riješiti korištenjem pojačivača signala kojeg možete kupiti kod dobavljača audio i video opreme.
Ako pojačivač signala ne riješi problem, obratite se prodavaču.
Ne pojavljuju se statusne poruke.
Odaberite „Automatic“ u opciji „On-Screen Messages“ (Poruke
na ekranu) u izborniku podešavanja. ( 61)
Ne pojavljuje se siva pozadina.
Odaberite „On“ u opciji „Grey Background“ (Siva pozadina) u
izborniku podešavanja. ( 61)
Tijekom programiranih snimanja ne pojavljuje se slika.
Zaslon
Zaslon je zatamnjen.
Uređaj izvršava postupak oporavka. Učinite sljedeće kako bi
uređaj izbacio disk.
1. Pritisnite % na glavnom uređaju kako biste uređaj prebacili u stanje čekanja. Ako se uređaj ne prebacuje u stanje
čekanja, pritisnite i držite % na glavnom uređaju oko 10
sekundi. Uređaj se prisilno postavlja u stanje čekanja.
2. Dok je uređaj isključen, istovremeno pritisnite i držite [đ] i
[CH ň] na glavnom uređaju oko 5 sekundi. Izvadite disk.
TV zaslon i video
Uređaj se automatski isključuje.
Prikazano vrijeme snimanja/reprodukcije konvertira se iz broja
kadrova od 29,97 kadrova (jednako 0,999 sekundi) u jednu sekundu. Postojat će mala razlika između prikazanog vremena i
stvarnog proteklog vremena (npr. stvarno proteklih sat vremena
možda će bit prikazano kao otprilike 59 minuta i 56 sekundi). To
ne utječe na snimanje.
Programirana se snimanja vrše bez obzira je li uređaj uključen ili isključen. Kako biste bili sigurni da će se programirano
snimanje ispravno izvršiti, uključite uređaj.
Slika formata 4:3 širi se ulijevo i udesno.
Veličina zaslona ne odgovara.
Promijenite format prikaza na televizoru. Ako vaš televizor ne
posjeduje tu funkciju, postavite „Progressive“ u izborniku slike
na „Off“. ( 55)
Provjerite postavke „TV Aspect“ u izborniku podešavanja. ( 62)
Ako želite spojiti HDMI-kabel, postavite „Aspect for 4:3 Video“
na „16:9” u izborniku podešavanja. ( 62)
Postavljanjem opcije „Aspect for Recording“ na „Automatic“
postoji mogućnost da će se snimanje izvršiti koristeći krivi
format slike. Pobrinite se da postavke formata slike odgovaraju
prijenosu tijekom snimanja. ( 60)
Postavite opciju „Rec for High Speed Copy” na „On“ i postavite
opciju „Aspect for Recording” na „4:3”. ( 60)
Možda ćete moći postaviti način prikaza na televizoru. Pogledajte
uputstva za uporabu vašeg televizora.
Zaslon se automatski mijenja.
Kada je „Screen Saver“ u izborniku podešavanja postavljen
na „On“, na zaslonu će se možda automatski aktivirati čuvar
zaslona ako ne upravljate uređajem 5 ili više minuta. ( 62)
Pritisnite [OK] za povratak na prethodni izbornik.
Snimljeni se naslov pojavljuje okomito.
Smanjite broj spojenih uređaja.
Zvučni efekti neće raditi kad signal slijeda bitova izlazi iz priključka HDMI AV OUT ili OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT.
Za reprodukciju zvuka s uređaja spojenog putem HDMI-kabela,
postavite opciju „Digital Audio Output” na „HDMI and Optical” u
izborniku podešavanja. ( 62)
Ovisno o spojenim uređajima, zvuk može biti iskrivljen ako je
ovaj uređaj spojen putem HDMI-kabela.
Pri snimanju na HDD ili DVD-RAM kada je opcija „Rec for High
Speed Copy” postavljena na „On“ možete snimati samo glavni
ili samo sekundarni zvuk dvojezičnog prijenosa.
Ako ne namjeravate naslov kopirati na DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW, postavite
opciju „Rec for High Speed Copy” na „Off“ u izborniku podešavanja. ( 60)
Programi formata slike 16:9 snimljeni su u formatu slike 4:3 u
sljedećim slučajevima:
–
Ako je snimanje ili kopiranje izvršeno koristeći način snimanja „EP“ ili „FR (snimanje 5 sati i duže)“.
–Pri snimanju ili kopiranju na diskove +R, +R DL ili +RW.
– Ako je snimanje izvršeno dok je opcija „Aspect for Recording“
postavljena na „4:3“ u izborniku podešavanja.
Kada želite snimati program formata slike 16:9 u istom
formatu, postavite opciju „Rec for High Speed Copy” na „On“
i opciju „Aspect for Recording” na „16:9”. ( 60)
– Postavljanjem opcije „Aspect for Recording“ na „Automatic“
postoji mogućnost da će se snimanje izvršiti koristeći krivi
format slike. Pobrinite se da postavke formata slike odgovaraju prijenosu tijekom snimanja. ( 60)
Možda ćete moći postaviti način prikaza na televizoru. Pogledajte
uputstva za uporabu vašeg televizora.
Tijekom reprodukcije video sadržaja pojavljuje se
zaostala slika.
Nije moguće prebacivanje audio-zapisa.
Postavite opciju „Playback NR” u izborniku a slike na „Off“. ( 55)
Pri reprodukciji DVD-Videa koristeći progresivni izlaz
na tren se jedan dio slike udvostručuje.
Postavite opciju „Progressive” u izborniku za slike na „Off“. Ovaj
problem uzrokuje metoda uređivanja ili materijal na DVD-Videu,
no trebao bi nestati korištenjem isprepletenog izlaza. ( 55)
Nema vidljive promjene kvalitete slike kada je podešena
u izborniku za slike putem izbornika na zaslonu.
Ovaj efekt manje dolazi do izražaja kod nekih vrsta videa.
U sljedećim slučajevima ne možete prebacivati audio-zapis:
– Kada je u uređaj umetnut disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW dok je odabran disk
DVD.
– Kada je način snimanja postavljen na „XP“, a opcija „Audio
Mode for XP Recording” na „LPCM“. ( 61)
– Kada je opcija „Rec for High Speed Copy” postavljena na
„On” (Uključeno). (Zadana je postavka „On“). ( 60)
Pojačalo je spojeno putem optičkog digitalnog kabela ili HDMIkabela. Nije moguće prebacivanje audio-zapisa ako je opcija
„Dolby Digital“ postavljena na „Bitstream“. Postavite „Dolby
Digital“ na „PCM“ ili spojite putem audio-kabela. ( 61, 66)
Kod nekih diskova nije moguće mijenjati zvuk zbog načina na
koji su diskovi kreirani.
Upravljanje
Slike s ovog uređaja ne pojavljuju se na televizoru.
Slika je iskrivljena.
Pobrinite se da je televizor spojen na priključak AV1, VIDEO
OUT, S VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO OUT ili HDMI
priključak na ovom uređaju. ( 8, 9, 65, 66, 67)
Pobrinite se da je postavka televizora ispravna (npr. AV1).
Progresivan izlaz je uključen no televizor nije kompatibilan s
progresivnim izlazom. Istovremeno pritisnite i držite [đ] i [►]
(PLAY) na uređaju više od 5 sekundi kako biste poništili ovu
postavku. Postavka se mijenja u preplitanje.
Postavka uređaja „TV System“ razlikuje se od TV-sustava koji
koristi disk koji se trenutno reproducira. Dok je uređaj zaustavljen držite pritisnutim [đ] i [ď OPEN/CLOSE] na glavnom
uređaju 5 ili više sekundi. Sustav se prebacuje iz PAL na NTSC
ili obrnuto. ( 62)
Kada je ovaj uređaj spojen putem HDMI-kabela, upotrijebite
disk koji odgovara postavkama TV-sustava ovog uređaja.
Slika se možda ne može vidjeti ukoliko je više od 4 uređaja
spojeno putem HDMI-kabela.
Smanjite broj spojenih uređaja.
Nemoguće upravljanje televizorom.
Daljinski upravljač ne radi.
Promijenite kod proizvođača. Nekim televizorima nije moguće
upravljati čak i ako promijenite kod. ( 64)
Kod daljinskog upravljača nije istovjetan
kodu glavnog uređaja. Promijenite kod na
daljinskom upravljaču. ( 63)
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i
naznačenu brojčanu tipku više od 5 sekundi.
Baterije su ispražnjene: Zamijenite ih novima. ( 4)
Daljinski upravljač niste usmjerili prema senzoru signala daljinskog upravljača na glavnom uređaju tijekom upravljanja. ( 4)
Obojeno staklo može ometati prijam/ prijenos signala.
Senzor signala nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili uređaj postaviti na druga mjesta koja su izložena sunčevoj svjetlosti.
Možda ćete morati ponovno postaviti kod na daljinskom upravljaču nakon promjene baterija. ( 63)
Možda ćete morati ponovno postaviti kod proizvođača nakon
promjene baterija. ( 64)
Aktivirana je funkcija zaštite od djece. ( 64)
Uređaj je uključen, no njime nije moguće upravljati.
Možda pokušavate reproducirati televizijski program snimljen
uslijed slabog prijama ili tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Slika može biti iskrivljena ili se nakratko pojavljuje zacrnjen
zaslon između snimljenih naslova u sljedećim slučajevima:
– između naslova snimljenih u različitim načinima snimanja.
– između kadrova snimljenih u različitim formatima slike.
– između kadrova snimljenih u različitim rezolucijama.
– između poglavlja liste izvođenja.
Zvuk
Nema zvuka.
Niska razina glasnoće.
Isprekidan zvuk.
Ne čuje se željena vrsta audio zapisa.
Provjerite spojeve i postavke „Digital Audio Output“.
Provjerite način ulaza na pojačalu ako je ono spojeno. ( 8, 9,
61, 65, 66, 67)
Pritisnite [AUDIO] kako biste odabrali zvuk. ( 28)
Zvuk se možda neće reproducirati ovisno o tome kako su datoteke kreirane. (DivX)
Zvuk se možda ne može čuti ukoliko je više od 4 uređaja spojeno putem HDMI-kabela.
Pogon za snimanje ili reprodukciju nije pravilno odabran.
( 16, 17)
Neke radnje su možda zabranjene na disku.
Uređaj se zagrijao (na zaslonu se pojavljuje „U59“). Pričekajte
dok „U59“ ne nestane sa zaslona.
Aktiviran je jedan od sigurnosnih uređaja.
Resetirajte uređaj na sljedeći način:
1. Pritisnite % na glavnom uređaju kako biste uređaj prebacili
u stanje čekanja.
Ako se uređaj ne prebacuje u stanje čekanja, pritisnite i
držite % na glavnom uređaju oko 10 sekundi. Uređaj se
prisilno postavlja u stanje čekanja.
Uređaj isključite iz električne mreže, pričekajte oko minutu te
ga ponovno priključite.
2. Pritisnite % na glavnom uređaju kako biste uključili uređaj.
Ako je uređajem i dalje nemoguće upravljati, obratite se
prodavaču.
Referenca
Slika je tijekom reprodukcije iskrivljena ili se
video-zapisi ne reproduciraju ispravno.
Rješavanje problema
Nije moguće izbacivanje diska.
Uređaj vrši snimanje.
Programirano snimanje povezano s vanjskim uređajima nalazi
se u stanju čekanja za snimanje ((“EXT-L” na zaslonu uređaja
trepće kada pritisnete ["]). Pritisnite [EXT LINK] za otkazivanje
stanja čekanja za snimanje. ( 23)
Došlo je do problema u uređaju. Dok je uređaj isključen, istovremeno pritisnite i držite [đ] i [CH ň] na glavnom uređaju oko
5 sekundi. Izvadite disk i obratite se prodavaču.
Ako je aktivirana funkcija zaštite od djece, gore navedena
radnja neće biti moguća. Isključite zaštitu od djece. ( 64)
Nije moguće podesiti kanale.
Nije moguće očitati prethodno postavljene kanale s
televizora.
Provjerite priključke. ( 8, 67)
Uređaj morate spojiti s televizorom koji podržava funkciju Q
Link putem potpuno ožičenog 21-pinskog Scart kabela kako
biste učitali prethodno postavljene kanale.
Pokretanje je sporo.
Postavite opciju „Power Save“ (Štednja električne energije) na „Off“
(Isključeno) u izborniku podešavanja. ( 63)
Ako je uređaj spojen s televizorom (VIERA) koji podržava HDAVI
Control 4, a postavka „Standby Power Save“ (Štednja električne
energije u stanju čekanja) je aktivirana na televizoru, čak i ako je
opcija „Power Save“ postavljena na „Off“, kad je televizor u stanju
čekanja uređaju će trebati nekoliko trenutaka da započne s radom.
Pokretanje uređaja potrajat će nekoliko trenutaka u sljedećim
slučajevima:
– Umetnut je disk koji nije DVD-RAM.
– Sat nije podešen.
– Neposredno nakon nestanka električne energije ili nakon što je
strujni kabel uređaja utaknut u utičnicu.
– Nekoliko minuta nakon 5:15 ujutro zbog održavanja sustava
ovog uređaja.
– Kada je uređaj spojen putem HDMI-kabela.
Programirano snimanje nije ispravno.
Programirano snimanje nije točno ili se preklapaju različita programirana snimanja. Ispravite programirano snimanje. ( 26)
Program se ne nalazi u stanju čekanja za programirano snimanje. (Ikona programatora vremena „F“ u popisu programiranog
snimanja nije uključena.) ( 26)
Postavite sat. ( 63)
Programirano snimanje ne zaustavlja se čak ni
pritiskom na [đ].
Kada koristite programirano snimanje povezano s vanjskim
uređajima, pritisnite [EXT LINK]. („EXT-L” nestaje.) ( 23)
Ako započnete sa snimanjem neposredno nakon što ste uređaj
uključili dok je opcija „Power Save” (Štednja električne energije)
bila postavljena na “Off” (Isključeno) u izborniku podešavanja (način Quick Start), nekoliko sekundi nećete moći zaustaviti snimanje.
Program snimanja ostaje čak i nakon što je snimanje
završeno.
Program snimanja ostaje u slučaju dnevnog ili tjednog programiranog snimanja.
VPS/PDC ne radi.
VPS/PDC ne radi pri postavljanju programiranog
snimanja korištenjem broja SHOWVIEW.
VPS/PDC će se aktivirati kada uređaj postavite u stanje čekanja.
Kada je uređaj uključen, snimanje počinje i završava u vrijeme
koje ste na početku postavili. ( 27)
Ako program naveden u novinama ili časopisu ima dva broja
SHOWVIEW, upotrijebite broj SHOWVIEW za VPS/PDC. ( 18)
Izgubljen je dio ili čitav snimljen naslov.
Snimanje, programirano snimanje
i kopiranje
U slučaju nestanka električne energije ili ako je uređaj isključen
iz električne mreže tijekom snimanja ili uređivanja, naslov može
biti izgubljen ili HDD/disk može postati neupotrebljiv. Morat ćete
formatirati disk (
) ili upotrijebiti novi
disk. Ne jamčimo za izgubljene programe ili diskove. ( 57)
Snimanje nije moguće.
Kopiranje nije moguće.
Niste uložili disk ili ste uložili disk na kojeg je nemoguće vršiti
snimanje. Uložite disk na koji uređaj može vršiti snimanje. ( 11)
Disk nije formatiran. Formatirajte disk.
(
) ( 57)
Zaštita od pisanja na zaštitnom oklopu postavljena je na PROTECT ili je disk zaštićen putem sustava DVD Management. ( 56)
Neki programi imaju ograničen broj dozvoljenih snimanja
(CPRM). ( 78)
Ne možete vršiti snimanje ako nema dovoljno raspoloživog prostora ili kada je broj naslova dosegao svoj maksimum. Obrišite
neželjene naslove ili upotrijebite novi disk. ( 19, 39, 57)
Ne možete snimati video-zapise na DVD-R koji već sadrži
fotografije.
Ne možete izravno snimati na DVD-R DL ili +R DL diskove na
ovom uređaju.
Najprije snimite zapis na HDD, a zatim kopirajte na disk.
U sljedećim slučajevima kopiranje nije moguće.
Obrišite neželjene naslove s HDD-a i zatim kopirajte. ( 19, 39, 57)
– Ako nema dovoljno raspoloživog prostora na HDD-u (Ako
kopirate naslove s HDD-a na prazan disk i popunite čitav
disk, potreban je raspoloživ prostor na HDD-u jednak 4 sata
snimanja u načinu SP.)
– Ako je broj snimljenih naslova i naslova koje želite kopirati
prešao 499.
Snimanje i kopiranje na finaliziranim diskovima nije moguće.
Međutim, ponovno snimanje i kopiranje moguće je ako
formatirate DVD-RW.
Zbog posebnih značajki formata DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL i +RW nećete moći na njih snimati ukoliko uložite i izvučete disk ili uključite i isključite uređaj
dok se disk učitava, ukupno pedeset puta.
Diskovi DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R,
+R DL i +RW snimljeni na ovom uređaju možda se neće moći
snimati na drugim Panasonicovim DVD-snimačima.
Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već
imaju zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu
se snimiti na HDD.) Reprodukcija diskova koji uključuju PAL i
NTSC signale nije zajamčena na drugom uređaju.
Nemoguće snimanje s vanjskih uređaja.
Provjerite jeste li dobro spojili uređaje. ( 24, 67)
Odaberite ulazni kanal („AV2”, „AV3” ili „DV”) uređaja koje ste
spojili.
Brzo kopiranje na disk DVD-R, itd. nije moguće.
Pri snimanju na HDD, postavite opciju „Rec for High Speed
Copy” na „On” u izborniku podešavanja. (Zadana je postavka
„On“). ( 60)
Ako su naslovi snimani u načinu „EP“ i „FR
(snimanje 5 sati i duže)“, brzo kopiranje nije moguće.
Naslovi snimljeni na drugim Panasonicovim
DVD-snimačima dok je opcija „Rec for High Speed Copy” bila
uključena, a zatim kopirani na HDD ovog uređaja ne mogu se
kopirati na diskove +R, +R DL ili +RW koristeći brz način.
Potrebno je puno vremena za izvršavanje kopiranja čak
i ako je odabrano brzo kopiranje.
Upotrijebite disk koji podržava brzo snimanje. Čak i ako disk
podržava brzo kopiranje, najveća brzina možda neće biti
moguća zbog stanja diska.
Potrebno je duže vremena od uobičajenog za kopiranje velikog
broja naslova.
Nije moguće brzo kopirati na DVD-R naslove koji su duži od 6
sati kada koristite druge Panasonicove DVD-snimače koji nisu
kompatibilni s načinom snimanja EP (8 sati).
DV funkcija automatskog snimanja ne radi.
Ako nije moguće snimiti slike ili je snimanje prekinuto, provjerite
priključke i postavke DV-uređaja. ( 24)
Ne možete započeti sa snimanjem dok se slike s DV-uređaja
pojavljuju na televizoru.
Snimanje možda neće biti izvršeno prema željenom ako vremenski kodovi na vrpci u DV-uređajima nisu uzastopni.
Ovisno o uređajima, DV automatsko snimanje možda neće
ispravno funkcionirati.
Audio/video snimke nisu snimljene na DV-vrpci. ( 24)
Neobično glasan zvuk čuje se pri rotaciji DVD-R diska, itd.
Pri snimanju ili brzom kopiranju na diskove DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW zvuk rotacije
diska može biti glasniji od uobičajenog, no to ne predstavlja
problem.
Funkcija nastavljanja reprodukcije ne radi.
Memorizirane su pozicije poništene kada
– nekoliko puta pritisnete [đ].
– otvorite ladicu diska.
–
isključite uređaj.
– je izvršeno snimanje ili programirano snimanje.
Video CD slika nije ispravno prikazana.
Reprodukcija
Pri spajanju uređaja s mulitsistemskim televizorom, odaberite
„NTSC“ u opciji „Tv System” u izborniku podešavanja. ( 62)
Ako uređaj spajate na PAL TV, donji dio slike neće se ispravno
prikazivati tijekom pretraživanja.
Reprodukcija sadržaja ne započinje čak ni nakon
pritiska na [►] (PLAY).
Reprodukcija započinje i odmah se zaustavlja.
Ispravno umetnite disk tako da je naljepnica okrenuta prema
gore. ( 15)
Disk je prljav. ( 15)
Pokušavate reproducirati prazan disk ili disk koji se ne može
reproducirati na ovom uređaju. ( 11–12)
Pokušavate reproducirati disk +RW koji je potrebno finalizirati
na uređaju putem kojeg je izvršeno snimanje.
Možda će biti moguće izvršiti kopiranje naslova koji dozvoljava
„jednokratno snimanje“ snimljenog na DVD-RAM putem drugog
Panasonicovog DVD-snimača na HDD ovog uređaja, no reprodukcija nije moguća zbog zaštite od kopiranja.
Prilikom snimanja na DVD-RAM u načinu „EP (8 sati)” možda
neće biti moguća reprodukcija na DVD-čitačima koji podržavaju
DVD-RAM. U tom slučaju koristite način EP (6 sati). ( 60)
Nije moguća reprodukcija diskova tijekom DV automatskog
snimanja.
Ukoliko se reproducira DivX VOD sadržaj, pogledajte internetsku stranicu gdje je kupljen. (DivX) ( 30)
Provjerite jeste li uključili televizor. Ako je prikazan izbornik ili
poruke, slijedite upute na zaslonu.
Funkcije Time Slip, Manual Skip, itd. ne rade.
Audio i video-zapisi na trenutak se zaustavljaju.
To se pojavljuje između poglavlja na listi izvođenja.
To se pojavljuje između poglavlja i kod djelomično izbrisanih
naslova na finaliziranim diskovima DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW koji su kopirani
koristeći brzi način.
To se pojavljuje pri izmjeni kadrova kada se koristi funkcija
Quick View.
Prilikom reproduciranja naslova snimljenog na
oba sloja, uređaj se automatski prebacuje sa sloja na sloj
i reproducira naslov na isti način kao i normalan program.
Međutim, video i audio zapisi mogu nakratko biti prekinuti pri
prijelazu sa sloja na sloj. ( 11)
Ove funkcije ne možete koristiti s finaliziranim diskovima.
Funkcija Time Slip ne može se koristiti kada su postavke TVsustava na uređaju različite od naslova snimljenog na disku.
( 62)
Reprodukcija ne započinje odmah.
To je uobičajeno kod DivX video sadržaja. (DivX)
Slika se zaustavlja.
Slika se može zaustaviti ako su datoteke DivX veće od 2GB.
(DivX)
Ne vidi se početak naslova koji se reproducira.
(Pri spajanju na televizor koji podržava funkciju VIERA Link
putem HDMI-kabela)
Kada pritisnete [►] (PLAY) na daljinskom upravljaču ovog
uređaja, možda neće biti moguće vidjeti početak naslova koji se
reproducira dok je slika prikazana na televizoru. Pritisnite [÷]
za povratak na početak naslova koji se trenutno reproducira.
DVD-Video sadržaj nemoguće je reproducirati.
Postavili ste razinu ograničenja gledanja kako bi se ograničila reprodukcija DVD-Video sadržaja. Promijenite ovu postavku. ( 60)
Provjerite sadrži li disk ispravnu DVD-Video regijsku oznaku te
je li oštećen. ( Naslovnica)
Ostali zvučni zapisi i titlovi ne mogu se odabrati.
Jezici nisu snimljeni na disk.
Možda nećete moći koristiti izbornike na zaslonu za promjenu
zvučnog zapisa ili titlova na nekim diskovima. Izvršite promjene
koristeći izbornik na disku. ( 16)
Nema titlova.
Titlovi nisu snimljeni na disk.
Uključite titlove i odaberite opciju „Text“ ili broj titla. ( 54)
Kut se ne može promijeniti.
Kutovi se mogu mijenjati samo tijekom kadrova gdje su snimljeni različiti kutovi.
Zaboravili ste lozinku ograničenja gledanja.
Želite poništiti ograničenje gledanja.
Ograničenje gledanja vraća se na tvorničku postavku. Dok je
otvorena ladica diska, pritisnite [DRIVE SELECT] kako biste
odabrali DVD-disk, zatim istovremeno pritisnite i držite [ń REC]
and [►] (PLAY) na glavnom uređaju na 5 ili više sekundi (na
zaslonu uređaja pojavit će se „INIT”).
Funkcija Quick View ne radi.
Ova funkcija ne može se koristiti kada audio nije Dolby Digital.
Ova se funkcija ne može koristiti kada je snimanje izvršeno u
načinu XP ili FR.
Referenca
Rješavanje problema
Kopiranje, brisanje i postavljanje zaštite traje više nego
uobičajeno.
Uređivanje
Raspoloživ prostor se ne povećava čak ni nakon brisanja naslova.
Raspoloživ prostor na disku ne povećava se nakon brisanja na
diskovima DVDR, DVD-R DL, +R ili +R DL. ( 19)
Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVD-Video format)
i +RW povećava se samo nakon brisanja zadnjeg snimljenog
naslova. Raspoloživ prostor na disku ne povećava se kada su
izbrisani drugi naslovi.
Nemoguće uređivanje.
Možda nećete moći vršiti uređivanje na HDD-u ako nema
raspoloživog prostora. Izbrišite neželjene naslove kako biste
povećali raspoloživ prostor na disku. ( 19)
Nemoguće formatiranje.
Disk je prljav. Obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom. ( 15)
Pokušavate formatirati disk koji ne možete koristiti s ovim
uređajem. ( 11–12)
Kreiranje poglavlja nije moguće.
Nije moguće označiti početak i kraj tijekom radnje „Partial Delete“ (Djelomično brisanje).
Uređaj na disku bilježi podatke o podjeli poglavlja kada ga
isključite ili izvučete disk. Podaci neće biti zabilježeni u slučaju
da je prije toga došlo do nestanka električne energije.
Ove radnje nisu moguće u slučaju fotografija.
Ne možete odrediti početak i kraj ako su blizu jedno drugome.
Ne možete postaviti početak i kraj prije točke početka.
Kada je poglavlje prekratko da bi moglo biti obrisano, upotrijebite funkciju „Combine Chapters“ (Kombiniranje poglavlja) kako
biste poglavlje produžili. ( 39)
Kreiranje liste izvođenja nije moguće.
Fotografije (JPEG) ne prikazuju se ispravno.
Sadržaj USB-memorije ne može se učitati.
Ako postoje naslovi koji su zaštićeni od kopiranja poput zapisa
sa SCMS ograničenjima, oni se ne mogu kopirati.
Snimanje s CD-a koji ne udovoljavaju CD-DA specifikacijama
(CD-i s kontrolom kopiranja, itd.) nije zajamčeno.
Dodatni zapisi ne mogu se kopirati.
ID3 oznaka datoteke MP3 ili WMA oznaka datoteke WMA
nije u potpunosti prikazana.
Na ovom uređaju prikazuje se samo naziv zapisa (
ime izvođača (
).
)i
Nije moguće prikazivanje zaslona DIRECT NAVIGATOR.
Ovaj se zaslon ne može prikazati tijekom snimanja ili kopiranja
ili ako je uređaj u stanju pripravnosti za programirana snimanja
povezana s drugim uređajima.
Nije moguće uređivati ili formatirati karticu. (
)
)
Izvucite karticu iz utora i zatim je ponovo umetnite. Ukoliko to
ne riješi problem, isključite uređaj i ponovo ga uključite.
Format kartice nije kompatibilan s uređajem. (Moguće je da je
sadržaj kartice oštećen.)
Ovaj uređaj je kompatibilan sa SD memorijskim karticama
koje su u skladu sa specifikacijama SD kartice FAT12 i FAT16
formata, kao i sa SDHC memorijskim karticama FAT32 formata
( 13, 14)
Kartica sadrži mape i datoteke čija struktura ili ekstenzije nisu
kompatibilne s ovim uređajem ( 13)
Moguće je koristiti SD memorijske kartice kapaciteta od 8 MB
do 2 GB i SDHC memorijske kartice kapaciteta od 4 GB do 32
GB.
Ova funkcija ne omogućava reprodukciju videozapisa u AVCHD
formatu ili MPEG4 formatu sa SD kartice.
Rad ovog uređaja može biti prekinut ako pritisnete tipke na
daljinskom upravljaču televizora koje se ne mogu koristiti za
upravljanje funkcijom VIERA Link.
Resetiranje ovog uređaja
Vraćanje svih postavki osim glavnih postavki na tvorničke postavke
Maknite postavku zaštite s kartice. (Kod nekih kartica, poruka
“Write Protection Off” (Postavka zaštite isključena) se ponekad
pojavljuje na zaslonu čak i kada je zaštita postavljena.) ( 56)
Nije moguće očitati sadržaj kartice. (
Provjerite jeste li dobro spojili HDMI-kabel. Provjerite je li na
zaslonu prikazan „HDMI“ kada je uređaj uključen.
Provjerite jeste li uključili funkciju „VIERA Link“. ( 62)
Provjerite postavke funkcije „HDAVI Control“ na spojenom
uređaju.
Neke funkcije možda neće raditi ovisno o verziji funkcije
“HDAVI Control” na spojenim uređajima. Ovaj uređaj podržava
funkciju “HDAVI Control 4”.
Ako ste promijenili način spajanja uređaja spojenih putem
HDMI-a ili ako je došlo do nestanka električne energije ili je
uređaj isključen iz električne mreže, funkcija “HDAVI Control”
možda neće raditi. U tom slučaju izvršite sljedeće korake.
1. Kada ste sve uređaje spojili putem HDMI-kabela i oni su
uključeni, ponovno uključite televizor (VIERA).
2. Isključite funkciju “HDAVI Control” na televizoru (VIERA) te
je ponovno uključite. (Za više informacija pogledajte uputstva
za upotrebu televizora VIERA.)
3. Prebacite ulaz VIERA na HDMI priključak na ovom uređaju.
Nakon što se prikaže zaslon ovog uređaja, provjerite radi li
funkcija „HDAVI Control“.
Rad ovog uređaja (reprodukcija glazbe, itd.) je prekinut.
Fotografije
Izvucite USB-memoriju iz USB-ulaza i ponovno umetnite. Ako
time niste riješili problem, isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite je li USB-memorija pravilno umetnuta. ( 15)
Format USB-memorije ili njezin sadržaj nije kompatibilan s ovim
uređajem. (Sadržaj USB-memorije možda je oštećen.) ( 13, 14)
USB-memorija sadrži mape ili datoteke čija struktura ili ekstenzije nisu kompatibilne s ovim uređajem. ( 14)
Isključite i ponovno uključite uređaj.
USB-memorije priključene putem produžnog USB-kabela ili
USB-čvora možda neće biti prepoznate na ovom uređaju.
Neke USB-memorije ne mogu se koristiti s ovim uređajem. ( 13)
Ako je umetnuta tijekom reprodukcije, snimanja ili kopiranja, itd.
uređaj možda neće prepoznati USB-memoriju.
VIERA Link
Zapisi se ne mogu kopirati na HDD.
Slike koje su uređene na računalu poput progresivnih JPEG
slika ne mogu se prikazati. ( 14)
USB
Ne možete odjednom odabrati sva poglavlja u naslovu ako
naslov sadrži i fotografije. Odaberite ih pojedinačno.
Glazba
Ukoliko postoji mnogo mapa i datoteka, gore navedeni postupci
ponekada mogu trajati nekoliko sati.
Kod ponavljanja kopiranja ili brisanja, ti postupci ponekad mogu
trajati vrlo dugo. Formatirajte disk ili karticu (
). ( 57)
Funkcija VIERA Link ne radi.
Brisanje poglavlja nije moguće.
Odaberite „Yes“ (Da) u opciji „Shipping Condition“ (Vraćanje na
tvorničke postavke) u izborniku podešavanja. Sve postavke,
osim ograničenja gledanja, zaporke ograničenja i postavki sata
vraćaju se na tvorničke postavke. Otkazuju se i programirana
snimanja. ( 63)
Odaberite „Yes“ (Da) u opciji „Default Settings“ (Zadane postavke) u izborniku podešavanja. Sve postavke osim postavki
ugađanja, sata, zemlje, jezika, jezika diska, ograničenja gledanja, zaporke ograničenja gledanja i koda daljinskog upravljača
vraćaju se na tvorničke postavke. ( 63)
Pritisnite i držite [ó CH] i [CH ň] na glavnom uređaju dok se ne
pojavi izbornik za postavljanje zemlje. Sve postavke, osim ograničenja gledanja, zaporke ograničenja i postavki sata vraćaju se
na tvorničke postavke. Otkazuju se i programirana snimanja.
Resetiranje postavki ograničenja gledanja
Dok je otvorena ladica diska, pritisnite [DRIVE SELECT] kako
biste odabrali DVD-disk, zatim istovremeno pritisnite i držite
[ń REC] and [►] (PLAY) na glavnom uređaju na 5 ili više sekundi.
Za vraćanje uređaja u rad nakon što se blokirao zbog
aktivacije jednog od sigurnosnih uređaja
Pritisnite i držite % na glavnom uređaju na 10 sekundi.
(Postavka ostaje.)
Tehnički podaci
Sustav snimanja
DVD-RAM : DVD Video Recording format
DVD-R : DVD-Video format
DVD-R DL (dvoslojni) : DVD-Video format
DVD-RW : DVD-Video format
+R
+R DL (dvoslojni)
+RW
Diskovi za snimanje
DVD-RAM:
2X SPEED (Ver. 2.0),
2-3X SPEED (Ver. 2.1), 2-5X SPEED (Ver. 2.2)
DVD-R:
1X SPEED (Ver. 2.0), 1-4X SPEED (Ver. 2.0),
1-8X SPEED (Ver. 2.0), 1-16X SPEED (Ver. 2.1)
DVD-R DL (dvoslojni) :
2-4X SPEED (Ver. 3.0), 2-8X SPEED (Ver. 3.0)
DVD-RW:
1X SPEED (Ver. 1.1), 1-2X SPEED (Ver. 1.1),
2-4X SPEED (Ver. 1.2), 2-6X SPEED (Ver. 1.2)
+R:
2.4X SPEED (Ver. 1.0), 2.4-4X SPEED (Ver. 1.1),
2.4-8X SPEED (Ver. 1.2), 2.4-16X SPEED (Ver. 1.3)
+R DL:
2.4X SPEED (Ver. 1.0), 2.4-8X SPEED (Ver. 1.1)
+RW:
2.4X SPEED (Ver. 1.1), 2.4-4X SPEED (Ver. 1.2)
Komponentni video izlaz (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1,0 Vp-p 75 Ω, prekid
PB: 0,7 Vp-p 75 Ω, prekid
PR: 0,7 Vp-p 75 Ω, prekid
Sustav televizora
Sustav podešivača
Pokrivenost kanala
Najviše 8 sati (Koristeći disk veličine 4,7 GB)
XP: Otprilike 1 sat, SP: Otprilike 2 sata
LP: Otprilike 4 sata, EP: Otprilike 6 sati/8 sati
Izlaz pretvarača RF:
Najviše otprilike 567 sati koristeći HDD veličine 320 GB (način EP 8 sati)
XP: Otprilike 71 sat, SP: Otprilike 142 sata
LP: Otprilike 284 sata, EP: Otprilike 426 sati/567 sati
Najviše otprilike 441 sat koristeći HDD veličine 250 GB (način EP 8 sati)
XP: Otprilike 55 sati, SP: Otprilike 110 sati
LP: Otprilike 221 sat, EP: Otprilike 331 sat/441 sat
Najviše otprilike 279 sati koristeći HDD veličine 160 GB (način EP 8 sati)
XP: Otprilike 35 sati, SP: Otprilike 70 sati
LP: Otprilike 140 sati, EP: Otprilike 209 sati/279 sati
Nije predviđen
)
SD kartica (
Utor:
Kompatibilni uređaji:
Utor za SD memorijsku karticu: 1 pc
SD memorijska kartica*6, SDHC
memorijska kartica*6,
multimedijska kartica
Format:
FAT12, FAT16*7
(U slučaju SD memorijske kartice/multimedijske kartice)
FAT32*7 (U slučaju SDHC memorijske kartice)
(Južna Afrika)
Fotografije (JPEG)
Format datoteke snimke:
Broj piksela:
JPEG format u skladu s DCF-om
(Design rule for Camera File System)
Između 34 x 34 i 6144 x 4096
(sub uzorkovanje je 4:2:2 ili 4:2:0)
Otprilike 1,9 sekundi (6 M piksela, JPEG)
Diskovi za reproduciranje
DVD-RAM: DVD Video Recording format
DVD-R : DVD-Video format, MP3*1, WMA*1*3, JPEG*1, DivX*1
DVD-R DL (dvoslojni) : DVD-Video format, MP3*1, WMA*1*3, JPEG*1,
DivX*1
DVD-RW : DVD-Video format, DVD Video Recording format
+R, +R DL (dvoslojni), +RW
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA), Video CD, SVCD*2
CD-R/CD-RW : CD-DA*1, Video CD*1, SVCD*1*2, MP3*1, WMA*1*3
JPEG*1, DivX*1
Video (SD Video)*5
Kodek:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Format datoteke:
odgovara SD - video formatu
Unutarnji HDD kapacitet
Format:
Video (SD Video)*4 (
)
Kodek:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Format datoteke:
Odgovara SD-Video formatu
320 GB
250 GB
160 GB
Optički pick-up. . . . Sustav s 1 lećom, 2 integrirane jedinice (valna
duljina od 662 nm za DVD-e, valna duljina od 780 nm za CD-e)
Specifikacije LASERA
Klasa 1 LASER proizvod (Pickup)
Valna duljina:
CD
Valna duljina 780 nm
DVD
Valna duljina 662 nm
Snaga lasera:
Sa sigurnosnom zaštitom ne odašilje se štetno zračenje.
Audio
Sustav snimanja:
Dolby Digital 2ch, Linearni PCM (način XP)
Audio ulaz:
AV1/AV2 (21 pin), AV3 (pinska priključnica)
Razina ulaza:
Standardna 0.5 Vrms, potpuna: 2.0 Vrms na 1 kHz
Ulazna impendacija:
Više od 10 kΩ
Audio izlaz:
AV1/AV2 (21 pin), Audio izlaz (pinska priključnica)
Razina izlaza:
Standardna: 0.5 Vrms, potpuna: 2.0 Vrms na 1 kHz
Izlazna impendacija:
Manje od 1 kΩ
Digitalni audio izlaz: Optički priključak (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
HDMI izlaz
19-pinski tip A: 1 pc
HDMITM (V. 1.3a s tehnologijom Deep Colour)
● Ovaj uređaj podržava funkciju “HDAVI Control 4”.
Video
Video-sustav
SECAM (samo ulaz)/PAL signal u boji, 625 linija, 50 polja
NTSC signal u boji, 525 linija, 60 polja
Sustav snimanja:
MPEG2 (Hybrid VBR)
Video ulaz (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-pinski), AV3 (pinska priključnica) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
S-Video ulaz(SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21-pinski), AV3 (S priključak) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
RGB ulaz (PAL):
AV2 (21-pinski) 0.7 Vp-p (PAL) 75 Ω, prekid
Trajanje otapanja:
DV izlaz
USB ulaz
USB standard:
IEEE 1394 standardni, 4-pinski : 1 pc
Tip A: 1 pc
USB 2.0 High Speed
USB 2.0 Full Speed
FAT16, FAT32
Ostalo
Regijska oznaka:
#2
Radna temperatura:
5 ºC do 40 ºC
Raspon vlažnosti pri radu:
10 % do 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje:
AC 220 do 240 V, 50 Hz
Potrošnja električne energije:
Otprilike 33 W
Dimenzije (Š xD x V):
430 mm X 59 mm X 286 mm
Masa:
Oko 3,7 kg
Potrošnja energije u stanju čekanja:
Oko 0,9 W (Kada je uključena funkcija štednje električne energije)
Oko 9 W (Kada je isključena funkcija štednje električne energije)
Tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.
*1
Za reprodukciju na drugim uređajima potrebno je finaliziranje.
U skladu s IEC62107
Ovaj uređaj ne podržava „Chaoji Video CD“ dostupne na tržištu,
uključujući CVD, DVCD i SVCD koji nisu u skladu s IEC62107.
*3
Samo
*4
Konverzija video-snimke i prebacivanje sadržaja moguće je s
USB-memorije na HDD ili DVD-RAM disk.
Reprodukcija je moguća nakon konverzije video-snimke i prebacivanja na HDD ili DVD-RAM-disk.
*5
Moguća je konverzija video-snimke i prebacivanje s kartice na
HDD ili DVD-RAM disk.
Nakon konverzije video snimke i prijenosa na HDD ili DVD-RAM
disk, moguća je reprodukcija.
*6
Uključuje miniSD ili miniSDHC kartice. (MiniSD ili miniSDHC
adapter mora biti umetnut.)
Uključuje microSD ili microSDHC kartice. (MicroSD ili microSDHC
adapter mora biti umetnut.)
*7
Ne podržava dugačko ime datoteke
● Upotrebljivi kapacitet će biti manji (SD kartica)
*2
Referenca
Vrijeme snimanja
Video izlaz (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-pinski), Video Out (pinska priključnica) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
S-Video izlaz (PAL/NTSC):
AV2 (21-pinski), S-Video Out (S priključak) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
RGB izlaz (PAL/NTSC):
AV1 (21-pinski) 0.7 Vp-p (PAL) 75 Ω, prekid
Glosar
Slijed bitova
Ovo je digitalni oblik više-kanalnih audio podataka (npr. 5.1- kanalnih) prije negoli se dekodira u različite kanale.
CPPM (Content Protection for Prerecorded Media)
CPRM jest tehnologija kojom se zaštićuju prijenosi koji dozvoljavaju samo jednokratno snimanje. Takvi prijenosi mogu biti snimljeni
samo putem snimača ili na diskove koji podržavaju CPRM.
Dekoder
Dekoder pretvara kodirane audio signale na DVD-ima u normalne.
Taj se postupak zove dekodiranje.
Duboka boja (Deep Colour)
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju HDMITV (V.1.3a s tehnologijom Deep
Colour) koja omogućuje veću gradaciju boja (4096 koraka) kada je
uređaj spojen s kompatibilnim televizorom. Omogućuje vam uživanje
u bogatim, prirodnim bojama s glatkom, preciznom gradacijom i
minimalno vidljivim prijelazom boja. [Niža gradacija boje (256 koraka)
bez funkcije Deep Colour bit će prikazana ako je uređaj spojen s
televizorom koji ne podržava funkciju Deep Colour. Uređaj automatski
određuje odgovarajući način reprodukcije prema spojenom televizoru.
DivX
DivX predstavlja popularnu tehnologiju koju je osmislio DivX, Inc.
DivX medijske datoteke sadrže izrazito komprimiran video sadržaj
visoke vizualne kvalitete, a relativno male veličine datoteke.
Dolby Digital
Dolby Digital metoda je kodiranja digitalnih signala koju je razvila
tvrtka Dolby Digital. Osim stereo (2-kanalnog) audia, ti signali također mogu biti višekanalni audio. Korištenjem ove metode na disk
je moguće snimiti veliku količinu audio podataka. Pri snimanju koje
vrši ovaj uređaj Dolby Digital (2-kanalni) je zadani audio.
Down-mixing (Remiksiranje)
To je proces remiksiranja višekanalnog audio-zapisa u dva kanala
na nekim diskovima. Koristan je kada želite slušati 5.1-kanalni
audio snimljen na DVD putem zvučnika na vašem televizoru. Neki
diskovi zabranjuju remiksiranje i ovaj uređaj tada može samo vršiti
reprodukciju prednja dva kanala.
Pogon
U slučaju ovog uređaja odnosi se na tvrdi disk (HDD), disk (DVD) i
). Pogoni vrše čitanje i pisanje podataka.
SD karticu (SD) (
DTS (Digital Theater Systems)
Ovaj surround sustav koristi se u mnogim kino-dvoranama. Postoji
dobra razdvojenost između kanala te su tako mogući realistični
zvučni efekti.
Dinamički raspon
Dinamički je raspon razlika između najniže razine zvuka koja se
može čuti iznad buke koju proizvodi uređaj i najviše razine zvuka prije
pojave distorzije. Kompresija dinamičkog raspona podrazumijeva
smanjivanje razlike između najglasnijeg i najtišeg zvuka. To znači da
možete slušati pri niskoj razini glasnoće, ali i dalje jasno čuti razgovor.
Film i video
DVD-Video sadržaji snimljeni su pomoću filma ili videa. Ovaj uređaj
može prepoznati koji se od njih koristio te zatim upotrijebiti najprikladniju metodu progresivnog izlaza.
Film: Snimljen pri brzini od 25 kadrova u sekundi (PAL diskovi) ili
24 kadra u sekundi (NTSC diskovi). (Također NTSC diskovi
snimljeni pri brzini od 30 kadrova u sekundi.) Prikladno
uglavnom za filmove.
Video: Snimljeni pri brzini od 25 kadrova/50 polja u sekundi. (PAL
diskovi) ili 30 kadrova/ 60 polja u sekundi (NTSC diskovi).
Uglavnom prikladno za dramske programe ili crtane filmove.
Finaliziranje
Postupak koji omogućuje reprodukciju sadržaja snimljenog na diskove CD-R, CD-RW, DVD-R, itd. na uređajima koji mogu reproducirati te medije. Na ovom uređaju možete finalizirati diskove DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL.
Nakon finaliziranja diskovi se mogu samo reproducirati i nije više
moguće njihovo snimanje ili uređivanje. Međutim, finalizirane
diskove DVD-RW možete formatirati kako biste opet na njih mogli
vršiti snimanje.
Okvir
Polje
Polje
Kadrovi i polja
Kadrovi se odnose na pojedine slike koje tvore video-zapis kojeg
gledate na televizoru. Svaki se kadar sastoji od dva polja.
● Kadar pokazuje dva polja, stoga može doći do zamućenja, no
kvaliteta slike je općenito bolja.
● Polje pokazuje manje podataka o slici pa može biti grublja, no
nema zamućenja slike.
HDD (Pogon tvrdog diska)
Ovo je jedinica za spremanje velike količine podataka koja se koristi u računalima, itd. Disk s površinom koja je tretirana magnetskom
tekućinom se okreće, a magnetska glava dolazi u neposrednu
blizinu kako bi olakšala čitanje i pisanje velike količine podataka pri
velikoj brzini.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Multimedijsko
sučelje visoke razlučivosti)
Za razliku od klasičnih vrsta spajanja, HDMI putem jednog kabela
prenosi nekomprimirane digitalne video i audio signale. Ovaj uređaj
podržava izlaz videozapisa visoke razlučivosti [720p (750p), 1080i
(1125i),1080p (1125p)] iz HDMI AV OUT priključaka. Za uživanje
u video-zapisu visoke razlučivosti potreban je televizor visoke
razlučivosti.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Ovo je sustav koji se koristi za komprimiranje/dekodiranje fotografija u boji. Ako odaberete JPEG kao sustav skladištenja na digitalnim
fotoaparatima, itd., podaci će biti komprimirani na 1/10–1/100 svoje
izvorne veličine. JPEG je korisna funkcija jer je oštećenje slike
manje s obzirom na stupanj kompresije.
LPCM (Linearni PCM)
Ovo su nekomprimirani digitalni signali, slični onima na CD-ima.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Standard za učinkovito komprimiranje i širenje videa u boji. MPEG2
je standard kompresije koji se koristi za DVD i satelitski digitalni
prijenos. Ovaj uređaj snima programe koristeći MPEG2.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Metoda komprimiranja zvuka koja komprimira zvuk na otprilike jednu desetinu njegove veličine bez značajnog gubitka kvalitete zvuka.
Pan&Scan/Letterbox
Općenito su DVD-Video namijenjeni gledanju na televizorima
širokog ekrana (formata slike 16:9), pa slike često ne odgovaraju
normalnim televizorima (formata slike 4:3). Ovaj problem rješavaju
dva stila slike, „Pan & Scan” i „Letterbox“.
Pan & Scan: Bočne su strane izrezane pa slika
ispunjava ekran.
Letterbox: Na vrhu i dnu slike pojavljuju se crne
trake pa se slika pojavljuje u formatu
16:9.
Kontrola reprodukcije (PBC)
Ako Video CD ima kontrolu reprodukcije, možete odabrati kadrove i
podatke pomoću izbornika.
(Ovaj je uređaj kompatibilan s verzijom 2.0 i 1.1.)
Progresivno/ Preplitanje)
Standardni PAL video signal sadrži 576 (ili 625) prepletenih linija
skeniranja, dok progresivno skeniranje, 576p (ili 625p), koristi
dvostruko više linija skeniranja. U slučaju NTSC standarda, zovu se
480i (ili 525i) i 480p (ili 525p). Korištenjem progresivnog izlaza možete uživati u gledanju visokorezolucijskog video-zapisa snimljenog
na mediju kao što je DVD-Video. Vaš televizor mora biti kompatibilan kako biste mogli uživati u progresivnom videu. Kompatibilni su
svi Panasonicovi televizori koji imaju ulazne priključke 576 (625)/50i
· 50p, 480 (525)/60i · 60p.
Zaštita
Možete spriječiti slučajno brisanje postavljanjem zaštite od kopiranja ili brisanja.
Mapa
Mapa je prostor na tvrdom disku, disku ili SD kartici (
) gdje se
pohranjuje više podataka. U slučaju ovog uređaja mapa označuje
mjesto gdje su pohranjene fotografije (JPEG) i MPEG2 (
).
RGB
Odnosi se na tri primarne boje svijetla: crvenu (R), zelenu (G) i plavu (B) i također metodu proizvodnje videa koji ih koristi. Podjelom
video signala u tri boje pri prijenosu smanjuje se šum kako bi se
postigla još bolja kvaliteta slika.
Formatiranje
Formatiranje je postupak pretvaranja medija poput DVD-RAM-a u
medije na koje je moguće vršiti snimanje putem uređaja za snimanje.
Na ovom uređaju moguće je formatirati diskove DVD-RAM, DVDRW (samo kao DVD-Video format), +RW, SD kartice (
) i HDD
ili nekorištene +R i +R DL. Formatiranjem se trajno brišu svi podaci.
Frekvencija uzorkovanja
Uzorkovanje je proces pretvorbe uzoraka zvučnih valova (analognih signala) uzetih u određenom razdoblju u znamenke (digitalno
kodiranje). Frekvencija uzorkovanja je broj uzoraka uzetih u sekundi. Tako veći brojevi znače vjerniju reprodukciju izvornog zvuka.
Sličica
Označuje minijaturan prikaz slike. Koristi se prilikom prikaza više
slika u obliku popisa.
)
WMA (
WMA je format kompresije razvijen od strane tvrtke Microsoft Corporation. Ovim formatom kvaliteta zvuka datoteka manje veličine od
formata MP3 jednaka je kvaliteti zvuka formata MP3.
1080i
U jednoj slici visoke razlučivosti 1080 (1125) linija skeniranja prolazi
svake 1/ 50 sekunde kako bi se dobila isprepletena slika. Pošto
1080i (1125i) više nego udvostručuje trenutne televizijske prijenose
od 480i (525i), detalji slike mnogo su jasniji te je slika više realistična i bogatija.
Opis tvrtke Gracenote®
Tehnologiju prepoznavanja glazbe ili sličnih podataka pruža
tvrtka Gracenote®. Gracenote predstavlja industrijski standard
u tehnologiji prepoznavanja glazbe i sličnih sadržaja. Za više
podataka posjetite www.gracenote.com.
Gracenote®
Zaštitni znakovi CD i glazbeni podaci iz tvrtke Gracenote,
Inc., copyright © 2000.–2009. Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000.–2009. Gracenote. Ovaj proizvod ili usluga obuhvaćeni su jednim ili više U.S. patenata: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593, te ostalim objavljenim i predstojećim
patentima. Neke su usluge omogućene pod licencijom tvrtke
Open Globe, Inc. u slučaju patenta #6,304,523.
Gracenote i CDDB registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Gracenote.
Znak i logotip Gracenote i logotip “Powered by Gracenote”
zaštitni su znakovi tvrtke Gracenote.
Gracenote ® Ugovor o licenciji s krajnjim korisnikom
KORIŠTENJEM OVOG UREĐAJA SUGLASNI STE S DOLJE
NAVEDENIM UVJETIMA:
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke Gracenote Inc. iz
Emeryvillea u Kaliforniji (u daljnjem tekstu „Gracenote”). Softver
tvrtke Gracenote ( u daljnjem tekstu „Softver tvrtke Gracenote“)
omogućuje ovoj aplikaciji identifikaciju diska i/ili datoteka te dobivanje glazbenih podataka uključujući podatke o nazivu, izvođaču i
naslovu (u daljnjem tekstu „Podaci tvrtke Gracenote”) te izvršavanje
ostalih radnji. Podatke tvrtke Gracenote možete koristiti isključivo
putem funkcija namijenjenih krajnjem korisniku u ovoj aplikaciji ili
uređaju. Suglasni ste da ćete podatke tvrtke Gracenote, softver
tvrtke Gracenote i poslužitelje tvrtke Gracenote koristiti isključivo
u osobne i nekomercijalne svrhe. Suglasni ste da nećete ustupiti,
kopirati, prenašati ili prebacivati softver ili bilo koje podatke tvrtke
Gracenote trećoj strani. SUGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI
PODATKE, SERVER ILI POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE
OSIM AKO TO NIJE IZRIČITO DOPUŠTENO OVIM UGOVO-
1080p
U jednoj slici visoke razlučivosti 1080 (1125) linija skeniranja prolazi
svake 1/ 50 sekunde kako bi se dobila isprepletena slika. Pošto
progresivni video ne izmjenjuje linije skeniranja poput preplitanja,
treperenje zaslona svedeno je na minimum.
720p
U jednoj slici visoke razlučivosti 720 (750) linija skeniranja prolazi
svake 1/ 50 sekunde kako bi se dobila isprepletena slika. Pošto
progresivni video ne izmjenjuje linije skeniranja poput preplitanja,
treperenje zaslona svedeno je na minimum.
ROM. Suglasni ste da će vaša neisključiva licencija za korištenje
podataka, softvera i poslužitelja tvrtke Gracenote biti prekinuta
ako prekršite odredbe navedene u ovom ugovoru. Ukoliko dođe
do prekida vaše licencije, suglasni ste da ćete prekinuti bilo kakvo
korištenje podataka, softvera ili poslužitelja tvrtke Gracenote. Tvrtka
Gracenote zadržava sva prava na podatke, softver i poslužitelje
tvrtke Gracenote, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kojem slučaju tvrtka Gracenote ne preuzima odgovornost za potraživanja od
strane korisnika vezana za bilo kakve podatke koje korisnici pruže.
Suglasni ste da tvrtka Gracenote, Inc. može izravno i u svoje ime
provesti svoja prava navedena u ovom ugovoru protiv vas. Usluga
tvrtke Gracenote koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita u
statističke svrhe. Svrha je nasumično dodijeljenih brojčanih identifikatora da omogući usluzi tvrtke Gracenote prebrojavanje upita bez
ikakvog znanja o vašem identitetu. Posjetite internetsku stranicu
za više informacija o zaštiti privatnosti tvrtke Gracenote vezane za
njezine usluge.
Licencija nad softverom tvrtke Gracenote i svakim podatkom tvrtke
Gracenote dodijeljena vam je “KAKO JEST”.
Tvrtka Gracenote ne jamči, eksplicitno ili implicitno, točnost bilo
kojeg podatka tvrtke Gracenote dobivenog putem poslužitelja tvrtke
Gracenote. Tvrtka Gracenote zadržava pravo brisanja podataka
s poslužitelja tvrtke Gracenote ili promjene kategorija podataka iz
bilo kojeg razloga koji tvrtka Gracenote smatra opravdanim. Tvrtka
Gracenote ne jamči da softver i poslužitelji tvrtke Gracenote nemaju
grešaka ili da će se rad softvera ili poslužitelja tvrtke Gracenote odvijati neometeno. Tvrtka Gracenote nije obvezna pružiti vam nove,
poboljšane ili dodatne vrste podataka ili kategorije koje će tvrtka
Gracenote u budućnosti imati u svojoj ponudi te može u svakom
trenutku otkazati svoje usluge.
TVRTKA GRACENOTE ODRIČE SE SVIH JAMSTAVA, EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANA JAMSTVA TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, PRIKALDNOSTI ZA POJEDINE SVRHE, NASLOVA I
NEKRŠENJA ZAKONA. TVRTKA GRACENOTE NE JAMČI ZA
REZULTATE DOBIVENE VAŠIM KORIŠTENJEM SOFTVERA ILI
BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE GRACENOTE. TVRTKA
GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA
BILO KAKVE POSLJEDIČNE ILI NEPREDVIĐENE ŠTETE ILI
BILO KAKAV GUBITAK IMOVINE ILI PRIHODA.
Informacije za korisnike za prikupljanje i zbrinjavanje stare opreme i iskorištenih baterija
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Želite li zbrinuti električnu i elektroničku opremu, obratite se prodavatelju ili dobavljaču za dodatne informacije.
[Informacije o odlaganju u drugim zemljama izvan Europske Unije]
Ovi simboli su važeći samo u Europskoj Uniji. Ako želite baciti stare predmete, molimo kontaktirajte mjesne vlasti ili prodavača
i pitajte za ispravnu metodu odlaganja.
Potražite simbol baterije (donja dva primjera simbola):
Ovaj simbol može biti upotrijebljen u kombinaciji sa kemijskim simbolom. U tom slučaju je ispunjava zahtjeve vezane za kemikaliju propisane direktivom.
Referenca
Ti simboli na proizvodima, pakiranju, i/ili popratnoj dokumentaciji znače da iskorišteni električni i elektronički proizvodi i baterije
se ne bi smjeli miješati s otpadom u kućanstvu. Za ispravno odlaganje, pohranu i recikliranje starih proizvoda i iskorištenih
baterija, molimo da ih odnesete na za to predviđena sabirališta, u skladu sa propisima koji vrijede u vašoj zemlji i direktivama
2002/96/EC i 2006/66/ EC.
Pravilnim zbrinjavanjem ovih proizvoda i baterija čuvate okoliš i sprečavate moguće negativne utjecaje na ljudsko zdravlje
i okoliš koji bi se mogli pojaviti zbog neprikladnog rukovanja otpadom. Za više informacija o sakupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija molimo kontaktirajte mjesne vlasti, vašu službu za odlaganje otpada ili prodajno mjesto gdje ste kupili uređaje.
U skladu s važećim zakonima, nepravilno zbrinjavanje ovakvog otpada može biti kažnjivo.
Album (Glazba)
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Album (Fotografija)
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Audio
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Automatsko presnimavanje sadržaja 27
Baza podataka Gracenote® . . . . . . . . . 52
Brisanje
Album (Glazba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Album (Fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 39
Poglavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 41
Svi naslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Brzo kopiranje
CPRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Čišćenje
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Glavni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Leća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Čuvar zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
DIRECT NAVIGATOR . . . . . . 29, 32, 38, 42
Direktno snimanje s televizora . . . . . . . 36
Diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–12
DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 30, 78
Djelomično brisanje . . . . . . . . . . . . . . . 39
DV automatsko snimanje . . . . . . . . . . . 24
EXT LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 63
Finaliziranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 78
Fleksibilno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . 22
Formatiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 78
Format slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FR (Fleksibilan način snimanja) . . . . . . . 21
Funkcija HDAVI Control . 9, 36–37, 62, 66
Funkcija nastavka reprodukcije . . . . . . 28
Funkcija Pause Live TV. . . . . . . . . . . . . 35
VIERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Funkcija Time Slip . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Glazba na HDD-u
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 62, 66, 78
Ime
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Album (Fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 39
Unošenje teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Istovremeno snimanje i reprodukcija . 22
Izbornik
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Izbornik podešavanja . . . . . . . . . . . . . . 59
Jezik
Popis kodova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Izbornik diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zvučni zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 60
Titlovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 60
JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 32–33, 78
Kanal
Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kopiranje
Glazba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
SD Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Naslov/Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . 45
Kod daljinskog upravljača . . . . . . . . . . 63
Kopiranje (lista izvođenja) . . . . . . . . . . 41
Kreiranje lista izvođenja . . . . . . . . . . . . 40
Kreiranje poglavlja . . . . . . . . . . . . . 28, 39
Kut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
LPCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 78
Fotografije
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 31
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 34
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Način
Nepomičan način . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Na zaslonu
Jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Obrada diskova kako bi mogli biti reproducirani
na drugim uređajima – Finaliziranje . . . . . . 58
Ograničenje gledanja . . . . . . . . . . . . . . 60
Osobine
Glazba na HDD-u . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 42
Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Podešavanje kvalitete zvuka (Izbornik slike) . 55
Podešavanje kvalitete zvuka (Izbornik za zvuk) 55
Podjela naslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Poglavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 38
Pomoćno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ponavljanje reprodukcije . . . . . . . . 34, 55
Postavke AV2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Postavke digitalnog audio izlaza
61
Postavke sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Postavke zemlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prezentacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Programirano snimanje . . . . . . 18, 25-27
Programirano snimanje povezano s
vanjskim uređajima (digitalnim/satelitskim
prijamnikom) — Progresivno . . . . 55, 78
Promjena sličite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Prozor FUNCTION MENU
(IZBORNIK FUNKCIJA) . . . . . . . . . . . 7, 35
Spajanje
Antena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 67
Digitalni prijamnik, satelitski prijamnik,
dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 67
DV ulazni priključak. . . . . . . . . . . . . . . . 24
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 66
Pojačalo, komponenta sustava, prijamnik 66
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9, 65–67
Videorekorder . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 67
Štednja električne energije . . . . . . . . . . 63
Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Titlovi
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
TV-sustav (PAL/NTSC) . . . . . . . . . . . . . 62
Ugađanje
Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ručno ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uređivanje
Glazba na HDD-u . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poglavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB
Kompatibilni formati . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiranje (glazba) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiranje (SD Video) . . . . . . . . . . . . . .
Kopiranje (fotografije) . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
59
43
41
42
38
38
13
52
49
51
30
15
VIERA Link . . . . . . . . . . . . 9, 36–37, 62, 66
VPS/PDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 31
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 34
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zamjena zvuka/titlova na disku
(Izbornik diska) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Započinjanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaštita
Album (Fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaštitni oklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaštita od djece . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvučni zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
63
42
56
42
39
56
64
54
Q Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Quick View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Reproduciranje programa koji se snima 22
Ručno preskakanje . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SHOWVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Snimanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Automatsko presnimavanje. . . . . . . . . . 27
Direktno snimanje s televizora
36
DV automatsko snimanje . . . . . . . . . . . 24
Fleksibilno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . 22
Format slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 60
Način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pomoćno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Programator vremena . . . . . . . . 18, 25-27
Vanjska poveznica . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Internetska stranica: www.panasonic.hr
Sukladno direktivi 2004/108/EC, članak 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
RQT9392-U
FO409MDO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement