Panasonic | DMREH55 | Operating instructions | Panasonic DMREH55 Operativní instrukce

Návod k obsluze
DVD rekordér
Model
DMR-EH55
Číslo regionu podporovaného
tímto přístrojem
Čísla regionů jsou pro DVD přehrávače
a přístroje DVD-Video přidělena
podle místa prodeje.
• Číslo regionu tohoto DVD přístroje je „2”.
• Toto zařízení umožňuje přehrávání disků
DVD-Video označených „2” nebo „ALL”.
Příklad:
Internetové stránky: http://www.panasonic.cz
Vážený zákazníku
Děkujeme za to, že jste si zakoupil tento výrobek.
Aby dobře a bezpečně sloužil, prosím,
pečlivě si prostudujte tento návod k obsluze.
Před připojováním, používáním nebo seřizováním
tohoto přístroje si přečtěte celý návod.
Prosíme, uschovejte si tuto uživatelskou příručku
pro pozdější použití.
Použité ukázky obrazovek v návodu mají pouze
informativní charakter a mohou se lišit od skutečnosti.
UPOZORNĚNÍ!
TENTO PRODUKT VYUŽÍVÁ LASER. POKUD PŘI OVLÁDÁNÍ,
NASTAVOVÁNÍ A MANIPULACI POUŽÍVÁTE POSTUPY,
KTERÉ ZDE NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY, VYSTAVUJETE
SE NEBEZPEČÍ OZÁŘENÍ. NESNÍMEJTE KRYTY A NEPOKOUŠEJTE SE O SVÉPOMOCNOU OPRAVU PŘÍSTROJE. SERVIS
SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM.
VAROVÁNÍ:
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ CHRAŇTE PŘÍSTROJ
PŘED DEŠTĚM, VLHKOSTÍ, KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ
VODOU. ZE STEJNÝCH DŮVODŮ NA PŘÍSTROJ NESTAVTE
PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU, NAPŘÍKLAD VÁZY.
UPOZORNĚNÍ!
• PŘÍSTROJ NEINSTALUJTE ANI NEUMÍSŤUJTE DO
PŘIHRÁDEK KNIHOVNY, DO VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ
NEBO JINÝCH UZAVŘENÝCH PROSTOR.
• ZAJISTĚTE DOBRÉ VĚTRÁNÍ PŘÍSTROJE. V ZÁJMU
PREVENCE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO
POŽÁRU V DŮSLEDKU PŘEHŘÁTÍ NEZAKRÝVEJTE
VĚTRACÍ OTVORY PŘÍSTROJE ZÁVĚSY A PODOBNÝMI
MATERIÁLY.
• VĚTRACÍ OTVORY PŘÍSTROJE NEZAKRÝVEJTE
NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVĚSY A PODOBNÝMI MATERIÁLY.
• NA PŘÍSTROJ NESTAVTE ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ,
NAPŘ. ZAPÁLENÉ SVÍČKY.
• BATERIE LIKVIDUJTE EKOLOGICKY ŠETRNÝM
ZPŮSOBEM.
Uvnitř zařízení
NEBEZPEČÍ
PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE DOCHÁZÍ
K ÚNIKU VIDITELNÝCH A NEVIDITELNÝCH
LASEROVÝCH PAPRSKŮ. CHRAŇTE SE
PŘED PŘÍMÝM PŮSOBENÍM PAPRSKŮ.
UPOZORNĚNÍ
TŘÍDA 3B – PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE
DOCHÁZÍ K ÚNIKU VIDITELNÝCH A
NEVIDITELNÝCH LASEROVÝCH PAPRSKŮ
CHRAŇTE SE PŘED JEJICH PŮSOBENÍM.
UPOZORNĚNÍ
PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE DOCHÁZÍ
K ÚNIKU VIDITELNÝCH A NEVIDITELNÝCH
LASEROVÝCH PAPRSKŮ. CHRAŇTE SE
PŘED JEJICH PŮSOBENÍM.
TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN PRO MÍRNÉ KLIMA.
Přístroj může být za provozu rušen vyzařováním mobilních
telefonů. Pokud je rušení zjevné, umístěte mobilní telefon
dál od přístroje.
Zásuvka elektrorozvodné sítě musí být v blízkosti přístroje
a musí být snadno dostupná, nebo musí být zajištěna snadná
dostupnost vidlice síťového kabelu nebo odpojovače zařízení.
Malé paměťové karty (např. SD Memory) neponechávejte
v dosahu dětí. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky
nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na
určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo
dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
2
RQT8359-R
Obsah
Začínáme
Údaje týkající se pevného disku, DVD disku
a paměťové karty .......................................................................... 4
Důležité poznámky týkající se záznamu ..................................... 8
Zacházení s pevným diskem ....................................................... 9
Péče o disk a kartu ..................................................................... 10
Péče o přístroj............................................................................. 10
Dodávané příslušenství ............................................................. 11
Údaje týkající se dálkového ovladače....................................... 11
Informace o ovládacích prvcích ................................................ 12
Dálkový ovladač ................................................................................... 12
Hlavní jednotka .................................................................................... 13
Displej přístroje .................................................................................... 13
KROK 1 Připojení........................................................................ 14
KROK 2 Naladění kanálů a nastavení poměru stran obrazu .. 18
Sledování progresivního videozáznamu .............................................. 18
KROK 3 Přizpůsobení vzhledem k televizoru
a dálkovému ovladači................................................................. 19
Záznam
Záznam televizních pořadů........................................................ 20
Vkládání/vyjímání disku .......................................................................21
Zadání času ukončení záznamu — Záznam jediným dotykem ............22
Nastavení záznamu při vysokorychlostním kopírování ........................22
Flexibilní režim záznamu ......................................................................23
Přehrávání během záznamu ................................................................23
Záznam s časovým nastavením ................................................ 24
Použití kódu SHOWVIEW k záznamu s časovým nastavením ............ 24
Manuální programování záznamu s časovým nastavením .................. 24
Zrušení již probíhajícího záznamu .......................................................25
Vyřazení pohotovostního režimu záznamu s časovým nastavením .....25
Poznámky k záznamu s časovým nastavením .....................................25
Kontrola, změna nebo odstranění programu ........................................25
Záznam v režimu Relief........................................................................26
Automatické obnovování záznamu.......................................................26
Funkce VPS/PDC .................................................................................26
Záznam vysílání z externího zařízení ........................................ 27
Záznam s časovým nastavením z televizoru ........................................27
Záznam z digitálního / satelitního přijímače nebo dekodéru ................27
Záznam s časovým nastavením při propojení s externím zařízením
(digitální / satelitní přijímač) — EXT. LINK ...........................................27
Přehrávání
Přehrávání pořízeného videozáznamu / Přehrávání disků
určených pouze k přehrávání .................................................... 28
Operace během přehrávání .................................................................29
Změna zvukového doprovodu během přehrávání ................................30
Přehrávání disků DivX, MP3 a disků
se statickými snímky (JPEG/TIFF) ............................................ 31
Přehrávání disků DivX, MP3 a disků se statickými obrázky
(JPEG/TIFF) .........................................................................................31
Výběr souboru k přehrávání .................................................................32
Přehrávání disků DivX ..........................................................................32
Přehrávání disků MP3 ..........................................................................33
Přehrávání statických snímků ..............................................................34
Praktické funkce dostupné během přehrávání statických snímků........35
Používání nabídek na obrazovce / Stavové zprávy.................. 36
Používání nabídek na obrazovce .........................................................36
Stavové zprávy .....................................................................................37
Editace
Editace titulů / kapitol ................................................................ 38
Editace titulů / kapitol a přehrávání kapitol ...........................................38
Možnosti editace titulů ..........................................................................39
Možnosti editace kapitol .......................................................................39
Vytváření, editace a přehrávání Playlistů ................................. 40
Vytváření Playlistů ................................................................................40
Editace a přehrávání Playlistů / kapitol ................................................ 41
Možnosti editace Playlistů .................................................................... 41
Možnosti editace kapitol ....................................................................... 41
Editace statických snímků......................................................... 42
Operace s alby a snímky......................................................................43
Správce k odstraňování souborů DELETE Navigator ............. 44
Použití správce DELETE Navigator .....................................................44
Odstraňování titulů nebo snímků během přehrávání ...........................44
Kopírování
Kopírování titulů nebo playlistů ................................................ 45
Kopírování ............................................................................................46
Kopírování prostřednictvím seznamu – Rozšířené kopírování ............. 47
Kopírování finalizovaných disků DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video), +R a +R DL ....................................................................49
Kopírování záběrů ve formátu MPEG2 z karty SD ...............................49
Kopírování statických snímků ................................................... 50
Kopírování prostřednictvím seznamu ...................................................50
Kopírování všech statických snímků na kartě
– Kopírování všech snímků .................................................................. 51
Kopírování z kazetového videorekordéru ................................. 52
Manuální záznam .................................................................................52
Automatický záznam DV ......................................................................52
Praktické funkce
Propojení s televizorem (Q Link) ............................................... 53
Správa pevného disku, disku a paměťové karty ...................... 54
Společné postupy.................................................................................54
Nastavení ochrany ...............................................................................54
Pojmenování disku ...............................................................................54
Odstranění všech titulů a playlistů — Odstranění všech titulů .............55
Odstranění celého obsahu disku nebo karty — Formátování ..............55
Výběr stylu pozadí – Hlavní nabídka ....................................................56
Volba hlavní nabídky - aktivace automatického přehrávání .................56
Možnost přehrávání disků na jiném zařízení – Finalizace ....................56
Vytvoření hlavní nabídky ......................................................................56
Vkládání textu ............................................................................. 57
Okno FUNKCE ............................................................................ 58
Dětský zámek .............................................................................. 58
Změna nastavení systému ......................................................... 59
Společné postupy.................................................................................59
Souhrn..................................................................................................60
Ladění ..................................................................................................63
TV norma .............................................................................................64
Manuální nastavení času .....................................................................65
Referenční údaje
Zprávy ............................................................................................................66
Nejčastější dotazy ........................................................................................68
Odstraňování závad......................................................................................69
Slovník pojmů ...............................................................................................73
Technické údaje ............................................................................................ 74
Bezpečnostní pokyny...................................................................................75
Rejstřík ..........................................................................................................76
RQT8359-R
3
Údaje týkající se pevného disku, DVD disku a paměťové karty
Pevný disk a DVD disky vhodné k záznamu a přehrávání
DVD-RAM
• 4,7/9,4 GB, průměr 12 cm
• 2,8 GB, průměr 8 cm
Pevný disk (HDD)
• 160 GB
Typ disku
Logo
–
V pokynech je znázorněn jako
HDD
RAM
Záznamový formát DVD Video
Metoda umožňující záznam a editaci televizního vysílání apod.
• Nepotřebné úseky titulu lze odstranit, vytvářet playlisty apod.
• Na disky typu CPRM lze nahrávat digitální vysílaní, které dovoluje „Pouze jednorázový záznam“.
Záznamový formát
Data, která lze nahrávat
a přehrávat
Videozáznam
Obrázky (fotografie)
Videozáznam
Obrázky (fotografie)
Možnost přepisu¯1
P
P
Možnost přehrávání na jiných
přehrávačích¯ 2
–
Pouze na DVD přehrávačích kompatibilních s formátem DVD-RAM.
Kompatibilita
s vysokorychlostním záznamem¯ 3
–
Disky podporující až 5násobnou rychlost záznamu.
Co tento přístroj umožňuje (P: Ano, x: Ne)
Záznam vysílání, které umožňuje
vytvoření jediné kopie
P
Záznam obou kanálů M 1 a M 2
dvojjazyčného vysílání¯4
P
P
Záznam obrazu ve formátu 16:9¯4
P
P
Vytváření a úprava playlistů
P
P
Typ disku
P [Pouze disky kompatibilní s formátem CPRM (ij 73)]
DVD-R
• 4,7 GB, průměr 12 cm
• 1,4 GB, průměr 8 cm
DVD-R DL
(jednostranný disk s duální vrstvou)
• Přístroj neumožňuje přímý záznam na disk
DVD-R DL (ij 8)
DVD-RW
• 4,7 GB, průměr 8 cm
• 1,4 GB, průměr 8 cm
-R před finalizací
-R DL před finalizací
[-RW(V) před finalizací
DVD-V po finalizaci
DVD-V po finalizaci
DVD-V po finalizaci
Logo
V pokynech je znázorněn jako
DVD-Video
Tato záznamová metoda je stejná jako u běžně prodávaných disků DVD-Video.
• Digitální vysílání, které umožňuje pořízení pouze jedné kopie, nelze nahrávat.
Záznamový formát
Data, která lze nahrávat
a přehrávat
Možnost přepisu ¯1
Možnost přehrávání na jiných
přehrávačích ¯2
Videozáznam
Videozáznam
x
x
Pouze na přehrávačích kompatibilních
s formátem DVD-R DL po finalizaci disku.
(ij 56, 73).
Pouze po finalizaci disku (ij 56, 73).
Kompatibilita s vysokorychlostním Disky podporující až 16násobnou rychlost Disky podporující až 4násobnou rychlost
záznamu.
záznamu.
záznamem ¯ 3
Co tento přístroj umožňuje (P: Ano, x: Ne)
Záznam vysílání, které umožňuje
x
x
vytvoření jediné kopie
Záznam obou kanálů M 1 a M 2
dvojjazyčného vysílání¯ 4
Záznam obrazu ve formátu 16:9 ¯4
Vytváření a úprava playlistů
4
RQT8359-R
x [Pouze jeden kanál.
(ij 61 Dvojjazyčná volba)]
x (Obraz bude zaznamenán
ve formátu 4:3.)
x
x [Pouze jeden kanál.
(ij 61 Dvojjazyčná volba)]
x (Obraz bude zaznamenán
ve formátu 4:3.)
x
Videozáznam
P
Pouze po finalizaci disku
(ij 56, 73).
Disky podporující až 6násobnou
rychlost záznamu.
x
x [Pouze jeden kanál.
(ij 61 Dvojjazyčná volba)]
x (Obraz bude zaznamenán
ve formátu 4:3.)
x
Údaje týkající se pevného disku, DVD disku a paměťové karty
Pevný disk a DVD disky vhodné k záznamu a přehrávání
(pokračování)
Typ disku
Logo
V pokynech je znázorněn jako
Záznamový formát
Data, která lze nahrávat a přehrávat
Možnost přepisu ¯1
Možnost přehrávání na jiných
přehrávačích ¯2
+R DL
(dvojitá vrstva na jedné straně)
+RW
• Přístroj neumožňuje přímý záznam
na disk +R DL. (ij 8)
–
–
–
+R před finalizací
+R DL před finalizací
+RW P
DVD-V po finalizaci
DVD-V po finalizaci
Formát +VR
• Digitální vysílání, které umožňuje pořízení pouze jedné kopie, nelze nahrávat.
+R ¯5
• 4,7 GB, průměr 8 cm
Videozáznam
Videozáznam
Videozáznam
x
x
Pouze na přehrávačích kompatibilních
s formátem +R DL po finalizaci disku
(ij 56, 73).
P
Pouze na DVD přehrávačích
kompatibilních s formátem +RW.
Disky podporující až 2,4násobnou
rychlost záznamu.
Disky podporující až 4násobnou rychlost
záznamu. ¯6
Pouze po finalizaci disku
(ij 56, 73).
Kompatibilita s vysokorychlostním
Disky podporující až 16násobnou
rychlost záznamu.
záznamem ¯3
Co tento přístroj umožňuje (P: Ano, x: Ne)
Záznam vysílání, které umožňuje
x
vytvoření jediné kopie
Záznam obou kanálů M 1 a M 2
dvojjazyčného vysílání ¯4
Záznam obrazu ve formátu 16:9 ¯4
Vytváření a úprava playlistů
x [Pouze jeden kanál.
(ij 61 Dvojjazyčná volba)]
x (Obraz bude zaznamenán
ve formátu 4:3.)
x
x
x
x [Pouze jeden kanál.
(ij 61 Dvojjazyčná volba)]
x (Obraz bude zaznamenán
ve formátu 4:3.)
x
x [Pouze jeden kanál.
(ij 61 Dvojjazyčná volba)]
x (Obraz bude zaznamenán
ve formátu 4:3.)
x
¯1
Pokud použijete disk k jednorázovému záznamu, volné místo na disku se nezvýší ani po odstranění pořadu.
RAM Lze přehrávat na DVD rekordérech Panasonic a DVD přehrávačích kompatibilních s formátem DVD-RAM. K přehrávání disků DVD-R DL, +R DL nebo
+RW použijte kompatibilní zařízení.
¯3
Výše uvedené disky určené k vysokorychlostnímu záznamu jsou s přístrojem kompatibilní. Nejedná se však o rychlost kopírování.
¯4
Další informace naleznete na str. 8 – „Důležité poznámky týkající se záznamu“.
¯5
Disky typu +R nahrané na tomto přístroji a disky +R nahrané na jiném DVD rekordéru nemusí být kompatibilní. Finalizované disky však kompatibilní jsou a lze
je přehrávat.
¯6
Přístroj umožňuje přehrávání disků s 8násobnou záznamovou rychlostí nahraných na jiném zařízení.
• Doporučujeme používání disků a karet Panasonic. Doporučujeme rovněž používání disků DVD-RAM s kazetami, které je chrání před poškrábáním a
znečištěním.
• Záznam nemusí být možný s ohledem na podmínky disku a přehrávání nemusí být možné s ohledem na podmínky záznamu.
• Pořady, které dovolují „Pouze jednorázový záznam“ nelze na kompatibilní CPRM disky DVD-R a DVD-RW nahrávat. Další pořady lze nahrávat ve formátu DVD-Video.
• Přístroj neumožňuje záznam na disky, které obsahují současně záznamy v normách PAL i NTSC. (Oba typy záznamu však lze ukládat na pevný disk).
Přehrávání disků, které obsahují záznam v normách PAL i NTSC, není na jiných zařízeních zaručeno.
¯2
Poznámka
Pokud je položka „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ zapnuta (Zapnuto), omezení týkající se druhého audiozáznamu se vztahuje i na disk DVD-RAM. Pokud není
při záznamu pořadu vysokorychlostní kopírování na DVD-R apod. nutné, přepněte tuto položku na „Vypnuto“ (ij 22).
Finalizace
Proces, který umožňuje přehrávání nahraných disků na zařízení, které tyto disky podporuje.
Po finalizaci bude disk určen pouze k přehrávání — další záznamy nelze ukládat ani upravovat (ij 56).
Formátování
Formátování je proces, při kterém je umožněn záznam například na disk typu DVD-RAM (ij 55).
Přímý záznam na disk DVD-R DL a +R DL není na tomto přístroji možný.
Záznam uložte na pevný disk a poté zkopírujte na optický disk.
Přehrávání disků DVD-R DL (jednostranný disk s duální vrstvou)
a +R DL (jednostranný disk s dvojitou vrstvou).
Disky typu DVD-R DL (jednostranný disk s duální vrstvou) a +R DL
(jednostranný disk s dvojitou vrstvou) mají na jedné straně dvě strany
umožňující zápis. Pokud není na první vrstvě k uložení pořadu dostatek
místa, zbývající část bude uložena na druhou vrstvu. Při přehrávání titulu
uloženého na obou vrstvách přístroj automaticky vrstvy přepne a přehrává
jej stejným způsobem jako normální pořad. Při přepnutí vrstev však může
dojít ke krátkodobému výpadku obrazu a zvuku.
Při přepínání vrstev:
Zvuk a obraz může být na okamžik
přerušen.
Druhá záznamová vrstva
(Vnitřní
oddíl
disku)
(Vnější
oddíl
disku)
Dostupné místo
První záznamová vrstva
Titul 1
Titul 2
Směr přehrávání
ý Záznamové režimy a přibližná délka záznamu ij 21
RQT8359-R
5
Údaje týkající se pevného disku, DVD disku a paměťové karty
Disky určené pouze k přehrávání (12 cm/8 cm)
Typ disku
DVD-Video
DVD-Audio
DVD-RW (záznamový formát DVD Video)
Logo
V pokynech je
znázorněn jako
Využití
Typ disku
DVD-V
Disky s videozáznamem a hudbou
ve vysoké kvalitě
DVD-A
-RW(VR)
Disky s hudbou
ve vysoké kvalitě
• Na tomto
přístroji budou
přehrávány ve
dvou kanálech.
Disk DVD-RW nahraný na jiném DVD rekordéru
• Lze přehrávat programy, které dovolují „Pouze jednorázový
záznam“, pokud byly nahrány na disku kompatibilním s CPRM.
• Po naformátování (ij 55) lze disk nahrávat ve formátu
DVD-Video a přehrávat na tomto přístroji.
• Finalizaci disku bude možná nutno uskutečnit na přístroji
používaném k záznamu.
DVD-R
CD
Logo
V pokynech je
znázorněn jako
Využití
SVCD¯2
Video CD
–
DivX, MP3, JPEG/TIFF
CD
DivX, MP3, JPEG/TIFF
¯1
VCD
¯1
• Disk DVD-R s videozáznamem Nahraný zvuk • CD-R a CD-RW s videozáznamem Hudba a videozáznam
ve formátu DivX
a hudba (včetně ve formátu DivX
(včetně disků CD-R/RW¯1)
• Disk DVD-R¯1 s hudbou ve
CD-R/RW¯1)
• Disky CD-R a CD-RW¯1 s hudbou
formátu MP3
ve formátu MP3
• DVD-R¯1 s obrázky uloženými
• Disky CD-R a CD-RW¯1 s obrázky
ve formátu JPEG a TIFF
uloženými ve formátu JPEG a TIFF
¯1
Po ukončení záznamu relaci uzavřete. Přehrávání některých disků nemusí být možné vzhledem k podmínkám jejich záznamu.
Vyhovuje IEC62107.
• Producent disku může určit způsob jeho přehrávání. Proto nemusí být ovládání přehrávání dle tohoto návodu vždy možné.
Přečtěte si pozorně informace uvedené na disku.
• Ovládání a zvukovou kvalitu kompaktních disků, které neodpovídají specifikacím CD-DA (disky chráněné proti kopírování atd.) nelze zaručit.
¯2
Disky, které nelze přehrávat
•
•
•
•
Disky DVD-RAM 2,6 a 5,2 GB, 12 cm
Disky 3,95 a 4,7 GB DVD-R určené k Authoringu
DVD-R nahrané v záznamovém formátu DVD Video
DVD-R (formát DVD-Video), DVD-R DL, DVD-RW (formát DVDVideo), nefinalizované disky +R, +R DL nahrané na jiném přístroji
(ij73)
• Disky DVD s jiným číslem regionu než „2“ nebo „ALL“
• Disky ve formátu Blu-ray
• DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-Disc, PD,
Videodisky „Chaoji VCD“ dostupné na trhu, včetně disků CVD,
DVCD a SVCD, které neodpovídají normě IEC62107, apod.
Typy disků nebo titulů uložených
na pevném disku vzhledem k typu
připojeného televizoru
Při používání disků se záznamem v obrazové normě PAL či NTSC
nebo přehrávání titulu uloženého na pevném disku, se řiďte údaji
následující tabulky. (P: Lze prohlížet, x: Nelze prohlížet)
Typ televizoru
Televizor s více systémy
Televizor se systémem
NTSC
Televizor se systémem
PAL
Disk/Tituly uložené
na pevném disku
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
NTSC
Ano/Ne
P
P ¯1
x
P ¯2
P
P ¯3 (PAL60)
Pokud pod položkou „TV Systém“ (ij 64) zvolíte „NTSC“,
obraz může být čistší.
¯2
Položku „TV Systém“ (ij 64) nastavte na „NTSC“.
¯3
Pokud váš televizor neumožňuje zpracování signálu v normě PAL
525/60, obraz nebude zobrazen správně.
• Při přehrávání titulu uloženého na pevném disku si ověřte, zda jste
zvolili nastavení „TV systém“ odpovídající nahranému titulu (ij 64).
¯1
6
RQT8359-R
Údaje týkající se pevného disku, DVD disku a paměťové karty
Použitelné typy karet
Typ
Paměťová karta SD
Karta miniSDTM ¯
MultiMediaCard
V pokynech je znázorněn jako
SD
Data, která lze nahrávat
a přehrávat
Využití
Obrázky (fotografie)
Videozáznam (MPEG2)
Kartu lze vložit přímo do slotu SD.
¯
Paměťová kartu typu miniSD™ musí být vložena do speciální redukce dodávané ke kartě.
• Prohlížení a kopírování fotografií pořízených digitálním fotoaparátem apod. (ij 34, 50).
• Možnost nastavení DPOF (Formát příkazu pro digitální tisk) pro automatický tisk na vaší domácí
tiskárně nebo ve fotolabu (ij 43, 73).
• Záběry ve formátu MPEG2 pořízené videokamerou Panasonic SD apod. lze kopírovat na pevný disk
nebo na disk DVD-RAM (ij 49).
• Záběry ve formátu MPEG2 nelze přehrávat přímo z paměťové karty.
• Kompatibilita: FAT 12 nebo FAT 16
Vhodné paměťové karty typu SD
• Lze použít paměťové karty SD s následujícím kapacitou (od 8 MB do 2 GB).
8 MB,
16 MB,
128 MB, 256 MB,
32 MB,
512 MB,
64 MB,
1 GB,
2 GB (maximum)
• Využitelná paměť je nepatrně menší než kapacita karty.
• Nejnovější informace získáte na webových stránkách:
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Tyto stránky jsou pouze v angličtině).
• Pokud byla paměťová karta SD naformátována na jiném zařízení, doba určená k záznamu může být delší. Pokud byla karta SD
naformátována na PC, její použití v tomto přístroji nemusí být možné. V tomto případě ji zformátujte v přístroji (ij 55, 73).
• Tento přístroj podporuje paměťové karty SD formátované v souborovém systému FAT12 nebo FAT16 odpovídajícím specifikaci paměťových
karet SD.
• Doporučujeme použití karty Panasonic SD.
Zobrazovaná struktura adresářů
Přístroj umožňuje zobrazení následujících ikon složek ( ).
⁄: Číslice
XXX: Písmena
DVD-RAM
Karta
(Složka s vyšší úrovní)
(Složka obrázky)
(Složka s vyšší úrovní)
(Složka obrázky)
(Složka MPEG2)
⁄Složky lze vytvořit na jiném zařízení. Nelze je však zvolit jako cílové umístění při
kopírování.
• Složky nelze zobrazit, pokud jejich čísla obsahují samé nuly (např. DCIM000 apod.).
• Pokud byl název složky nebo souboru vytvořen na jiném zařízení, nemusí být zobrazen
správně, případně nemusí být možné ani přehrávání či editace dat.
(Informační složka MPEG2)
RQT8359-R
7
Důležité poznámky týkající se záznamu
Během záznamu dvojjazyčného
pořadu
HDD RAM
Lze nahrávat hlavní i vedlejší zvuk.
Zvuk lze změnit během přehrávání (ij 30, Změna
zvukového doprovodu během přehrávání). V následujících
situacích si však vyberte, zda chcete nahrávat primární
či sekundární zvuk:
– Záznam zvuku ve formátu LPCM
(ij 61, Režim zvuku při záznamu XP).
– Položka „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ je zapnuta
(ij 22).
Ahoj
Při záznamu ve formátu 16:9
(širokoúhlé pořady)
Pokud chcete kopírovat tituly
z pevného disku na DVD-R ve
vysokorychlostním režimu.
Ahoj
Bude nahrán pouze vybraný zvuk.
Při záznamu z externího zařízení
– Na externím zařízení vyberte „M 1“ nebo „M 2“.
Při záznamu z externího zařízení
– Na externím zařízení vyberte „M 1“ i „M 2“.
HDD RAM
Formát 16:9 (širokoúhlý)
-R –RW(V) +R +RW
Nahráno ve formátu 4:3
Před záznamem na pevný disk zapnete položku „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ (ij 22).
Tituly lze kopírovat ve vysokorychlostním režimu (max. rychlost je 86x¯); před záznamem na pevný disk je však
nutno provést následující nastavení.
¯
Max. rychlost se může lišit, závisí to na disku.
Záznam na pevný disk
Nastavení
Nastavení pro záznam
Ladění
Disk
Obraz
Zvuk
Při záznamu digitálního vysílání
Nazdar
-R –RW(V) +R +RW
Před zahájením záznamu vyberte hlavní nebo
vedlejší zvuk. (ij 61 „Dvojjazyčný zvukový
doprovod“)
EP ( 8 hodin)
Doba záznamu v režimu EP
Záznam s vysokou rychlostí kopírování Zapnuto
DVD pro vysokou rychlost kopírování
Maximum
Vysokorychlostní kopírování na DVD-R apod.
Nahrávání digitálního vysílání dovolujícího „Pouze jednorázový záznam” na disky DVD-R, DVD-RW, +R, +RW
nebo 8 cm disky není možné. Použijte pevný disk nebo disk DVD-RAM kompatibilní s CPRM (ij 73).
RAM Pouze disk kompatibilní s CPRM.
-R –RW(V) +R +RW
HDD
P
x
(P : Lze, x: Nelze)
• Tituly s atributem „Pouze jednorázový záznam“ lze přenášet pouze z pevného disku na disk DVD-RAM
kompatibilní s CPRM (z pevného disku jsou odstraněny). Nelze je kopírovat.
• Kvůli ochraně proti kopírování nemusí kopírování titulu proběhnout správně ani na kazetu.
• Playlisty vytvořené z titulů s omezením „Pouze jednorázový záznam“ nelze kopírovat.
Přehrávání disku na jiném DVD
přehrávači
-R -R DL -RW(V) +R +R DL
Po záznamu či kopírování musí být disk finalizován (ij 56).
Po záznamu či kopírování titulů je nutno disky DVD-R apod. na tomto přístroji finalizovat. Poté je lze přehrávat jako
běžně prodávané DVD-Video. Po finalizaci bude však disk možno pouze přehrávat – další záznamy nelze ukládat
ani upravovat.¯
¯
Pokud naformátujete disk DVD-RW, lze nahrávat i kopírovat znovu.
Záznam na DVD-R apod.
Přehrávání na jiném DVD zařízení
Finalizace
Záznam na disky DVD-R DL
a +R DL
Přímý záznam na disk DVD-R DL a +R DL není na tomto přístroji možný.
Záznam uložte na pevný disk a poté zkopírujte na optický disk.
• Současný záznam na pevný disk (HDD) a jednotku DVD není možný.
8
RQT8359-R
Zacházení s pevným diskem
Pevný disk je velmi přesné záznamové zařízení s vysokou záznamovou kapacitou a vysokou provozní rychlostí. Jedná se tudíž o velmi
speciální zařízení, které je náchylné na poškození. Základní zásada: důležité videozáznamy zálohujte na disk DVD.
ý Pevný disk je zařízení, které není odolné vůči vibracím/nárazům nebo prachu
Vzhledem k prostředí a zacházení s pevným diskem může dojít k poškození jeho obsahu do té míry, že přehrávání a záznam nemusí být
nadále možné. Zejména během provozu nevystavuje přístroj vibracím, nárazům a neodpojujte síťový kabel ze zásuvky. V případě výpadku
napájení během záznamu nebo přehrávání může dojít k poškození obsahu.
ý Pevný disk je jednotkou k dočasnému ukládání dat
Pevný disk není nezničitelnou jednotkou k ukládání dat. Používejte jej k dočasnému ukládání při jednorázovém prohlížení, editaci nebo
ukládání na DVD disk.
ý Jakmile budete mít dojem, že může být s pevným diskem nějaký problém, okamžitě jeho obsah zálohujte
Závada na pevném disku se může projevovat podivnými zvuky nebo problémy s obrazem (blokový šum apod.). Dalším používáním disku může
dojít ke zhoršení problému a v nejhorším případě může být pevný disk dále nepoužitelný. Jakmile zpozorujete tento typ problému, zkopírujte
všechen obsah na DVD disk a obraťte se na servis. Záznam (data) na pevném disku, který se stal nepoužitelným, nelze obnovit.
• Pokud byl pevný disk automaticky přepnut do režimu „REŽIM SPÁNKU“ (ij níže), nebo byl přístroj vypnut či zapnut, může se ozvat
neočekávaný zvuk. Ten však nepředstavuje závadu přístroje.
ý Pokyny k uvedení do provozu
• Přístroj neumísťujte do uzavřeného prostoru, aby nedošlo
k zakrytí zadního ventilátoru a bočních ventilačních otvorů.
• Přístroj pokládejte na rovnou plochu, která není vystavena
vibracím či nárazům.
• Přístroj nepokládejte na jakýkoli zdroj tepla, např.
na videorekordér apod.
Tento přístroj
• Přístroj neumísťujte do prostředí,
Videorekordér
v němž dochází k častému střídání teplot.
• Přístroj umístěte tam, kde se nevyskytuje kondenzace.
Kondenzace je jev, při němž se na chladném povrchu tvoří
vlivem velkého rozdílu teplot vlhkost. Kondenzace může
způsobit interní poškození přístroje.
• Podmínky, za nichž může dojít ke vzniku kondenzace
– Při velkém rozdílu teplot (při přemístění z velmi teplého
prostředí do prostředí velmi chladného a naopak, působením
klimatizace nebo v případě, kdy přístroj přichází do přímého
styku s proudem chladného vzduchu). Pokud je účinkům
chladného vzduchu vystaven pevný disk (zahřátý během
provozu), může se v jeho prostoru vytvořit kondenzace, která
může poškodit hlavy disku apod.
– V prostředí s vysokou vlhkostí nebo v místnosti s množstvím
páry.
– Během deštivého období.
Ve výše uvedených situacích přístroj nezapínejte, ponechte jej
při pokojové teplotě a vyčkejte 2–3 hodiny, dokud se kondenzace
neodpaří.
ý Poruchu nebo výpadek může způsobit i kouř z cigaret
Při vniknutí cigaretového kouře, přípravku na hubení hmyzu nebo
výparů může dojít k poruše přístroje.
ý Během provozu
• S přístrojem nepohybujte, nevystavujte jej vibracím nebo
nárazům. (Mohlo by dojít k poškození pevného disku.)
• Neodpojujte ze zásuvky síťový kabel ani nemanipulujte
s jističem.
Pevný disk zapnutého přístroje se otáčí vysokou rychlostí.
Zvuk nebo pohyb způsobený rotací je normální.
ý Přemístění přístroje
1 Přístroj vypněte. (Vyčkejte, dokud na displeji nezhasne nápis
„BYE“.)
2 Síťový kabel odpojte ze zásuvky.
3 S přemístěním vyčkejte, dokud se mechanika přístroje zcela
nezastaví (cca 2 minuty), aby nedošlo k vibracím a nárazům.
(Pevný disk totiž krátce pokračuje v činnosti dokonce
i po vypnutí přístroje.)
ý Zbývající délka záznamu na pevném disku
Tento přístroj používá k záznamu kompresní metodu VBR (proměnná rychlost datového toku). Metoda upravuje datové obrazové segmenty, které
mohou způsobovat rozdíly mezi zobrazeným časovým údajem a zbývajícím místem pro záznam. Pokud je zbývající čas nedostatečný, uvolněte
před zahájením záznamu potřebný prostor vymazáním nepotřebných souborů. (Vymazáním Playlistu se zbývající volné místo na disku nezvýší.)
ý Na displeji přístroje se zobrazí „REŽIM SPÁNKU“.
Pevný disk se automaticky přepnul do režimu „REŽIM SPÁNKU“. (Pevný disk zapnutého přístroje se otáčí vysokou rychlostí. Pokud během
30 minut nedošlo k žádné operaci a v zásuvce není vložen žádný disk, pevný disk se z důvodu prodloužení své životnosti přepne do režimu
„REŽIM SPÁNKU“).
• V režimu „REŽIM SPÁNKU“ nelze zahájit přehrávání ani záznam okamžitě, protože re-aktivace pevného disku chvíli trvá.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte disk ze zásuvky, aby se pevný disk přepnul do režimu spánku.
ý Odpovědnost za nahraný obsah
Společnost Panasonic nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé ztráty způsobené jakýmkoli problémem, který vedl ke ztrátě
záznamu nebo upraveného obsahu (dat) a nezaručuje žádnou náhradu v případě nesprávné činnosti během záznamu či editace.
Výše uvedené podmínky se stejným způsobem vztahují také na jakoukoli opravu přístroje (včetně jakéhokoli dalšího komponentu
nesouvisejícího s pevným diskem).
RQT8359-R
9
Péče o disk a kartu
ý Uchopení disku nebo karty
Nedotýkejte se lesklé strany disku obsahující záznam nebo
konektoru.
ý Disky bez kazety (cartridge)
Buďte opatrní na škrábance a znečištění.
ý V případě, že je na disku zkondenzovaná voda nebo
nečistoty
Disk otřete měkkou, lehce navlhčenou tkaninou a poté jej setřete
do sucha.
ý Upozornění k manipulaci
• Na disky nenalepujte žádné etikety. (Mohou způsobit deformaci
disku a znemožnit jeho další použití.)
• K popisování štítků disků používejte pouze popisovač s měkkým
hrotem. Nepoužívejte kuličkové tužky nebo jiné tvrdé psací potřeby.
• Nepoužívejte čistící prostředky na vinylové desky, benzín, ředidlo,
antistatické přípravky a jiná rozpouštědla.
• Nepoužívejte ochranné prostředky nebo kryty proti poškrábání.
• Konektory paměťové karty chraňte před vlhkostí, znečištěním nebo
jinými neobvyklými věcmi.
• Disky chraňte před pádem či nárazem.
Nepokládejte na ně žádné předměty.
• Nepoužívejte následující disky:
– Disky znečištěné zbytky lepidla od samolepících etiket
(disky z půjčovny, atd.).
– Zdeformované nebo prasklé disky.
– Disky nepravidelného tvaru,
například ve tvaru srdce.
• Disky neumisťujte na následujících místech:
– Na přímém slunci.
– Ve vysoce prašném či vlhkém prostředí.
– V blízkosti zdrojů tepla.
– V prostředí náchylném na vyšší rozdíly v teplotě
(možný vznik kondenzace).
– V prostředí s výskytem statické elektřiny nebo
elektromagnetických vln.
• Disky chraňte před poškrábáním a znečištěním a pokud je
nepoužíváte, vraťte je do jejich obalů či kazet.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou náhradu za ztrátu nahraného nebo upraveného materiálu
způsobenou poruchou přístroje nebo záznamového média a nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou náhradu
za následné škody vzniklé v důsledku této ztráty. Příklady příčin těchto ztrát:
• Disk nahraný a upravený na tomto přístroji je přehráván v DVD rekordéru nebo v počítači jiného výrobce.
• Disk používaný dle výše uvedeného popisu je poté přehráván na tomto přístroji.
• Disk nahraný a upravený v DVD rekordéru nebo v počítači jiného výrobce je přehráván v tomto přístroji.
Péče o přístroj
Jemné součástky přístroje jsou náchylné na vlivy prostředí,
zejména teplotu, vlhkost a prašnost.
Selhání zařízení může způsobit také cigaretový kouř.
Přístroj čistěte měkkou suchou tkaninou.
• Nikdy nepoužívejte líh, ředidlo nebo benzín.
• Před použitím tkaniny napuštěné chemikálií si pečlivě přečtěte
pokyny na obalu.
V zájmu zajištění dlouhodobých zážitků z poslechu a sledování
dodržujte následující pokyny:
Časem může na optice přístroje ulpět prach a nečistota, jež mohou
znemožnit záznam nebo přehrávání disků.
Zhruba jednou za rok použijte (s ohledem na četnost používání
přístroje a prostředí) soupravu k čištění snímací optiky DVD.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k jejímu použití.
10
RQT8359-R
Přístroj nepokládejte na
zesilovače nebo jiná zařízení,
která mohou vydávat teplo.
Vysoká teplota může přístroj
poškodit.
Poznámka
Nezakrývejte otvory vestavěného ventilátoru na zadním panelu.
Péče o přístroj
Před přemístěním přístroje se přesvědčte, zda je zásuvka disku
prázdná, jinak riskujete vážné poškození disku a přístroje.
Dodávané příslušenství
Zkontrolujte si položky dodávaného příslušenství.
(Produktová čísla jsou platná od ledna 2006. Může dojít k jejich změně.)
1 Dálkový ovladač
1 Síťový kabel
• Je určen pouze k použití s tímto
zařízením, nepoužívejte jej s jinými
přístroji. S tímto přístrojem rovněž
nepoužívejte síťový kabel od jiných
zařízení.
2 Koaxiální kabely
2 Baterie
pro dálkový
ovladač
1 Audio/video
kabel
Údaje týkající se dálkového ovladače
ý Baterie
• Baterie vložte dle polarity (+ a –) vyznačené v ovladači.
• Při uzavírání nasaďte víčko ze strany – (minus).
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
Nikdy současně nepoužívejte vybité a nové baterie.
Nepoužívejte současně baterie různých typů.
Baterie nevystavujte vysokým teplotám nebo otevřenému ohni.
Baterie nerozebírejte a chraňte je před zkratem.
Běžné alkalické nebo manganové baterie se nepokoušejte dobíjet.
Nepoužívejte takové baterie, z jejichž povrchu je sejmuta ochranná fólie.
ý Používání
Snímací senzor dálkového ovladače
7 metrů přímo od předního panelu přístroje
Při nesprávném používáním baterií může dojít k úniku elektrolytu, který
může poškodit kontakty a také způsobit požár.
Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
Baterie ukládejte na chladném a tmavém místě.
Pokyny k používání dálkového ovladače (ij 12).
Poznámka
Pokud po výměně baterií systém nebo televizor na povely dálkového
ovladače nereaguje, zadejte znovu ovládací kódy (ij 19).
RQT8359-R
11
Informace o ovládacích prvcích
Dálkový ovladač
Pokyny k ovládání se všeobecně vztahují k používání dálkového ovladače.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wh
wj
wk
wl
Zapnutí přístroje (ij 18)
Výběr jednotky (HDD, DVD nebo SD) (ij 20, 28, 34)
Tlačítka k výběru kanálů a čísel titulů apod./Zadávání čísel
Zrušení operace
Tlačítka základních operací záznamu a přehrávání
Přeskočit nastavený čas (ij 30)
Výběr/Potvrzení, Posouvání po snímcích (ij 30)
Zobrazení hlavní nabídky/Navigátor (ij 28, 29, 38)
Zobrazení vedlejší nabídky (ij 38)
Zobrazení nabídek na obrazovce (ij 36)
Tlačítka k přepínání obrazu/zvuku a Videozáznamu/Playlistů, nastavení
manuálního ladění (ij 28, 47, 63)
Výběr zvukového doprovodu (ij 30)
Zahájení záznamu (ij 20)
Změna režimu záznamu (ij 20)
Přenos signálu dálkového ovladače
Ovládání televizoru (ij 19)
Výběr kanálu (ij 20)
Aktivace SHOWVIEW (ij 24)
Přepínání vstupů (AV1, AV2, AV3, AV4 nebo DV) (ij 27, 52)
Odstraňování položek (ij 44)
Skok 30 sekund vpřed (ij 30)
Nastavení záznamu pomocí časovače (ij 24)
Zobrazení okna s funkcemi (ij 58)
Návrat na předchozí stránku
Vytvoření kapitoly (ij 30)
Zobrazení stavových zpráv (ij 37)
Přímý záznam z televizoru (ij 53)
Záznam z externího zařízení prostřednictvím časovače (ij 27)
Záznamové funkce
Poznámka
• Některá tlačítka (např. [ř REC (ZÁZNAM)]) jsou na rozdíl od ostatních poněkud
zapuštěna, aby nedošlo k jejich náhodnému stisku.
• Pokud nechtěně stiskněte tlačítko [EXT LINK], přístroj se vypne a přepne se
do pohotovostního režimu záznamu. Pohotovostní režim záznamu opustíte
dalším stiskem [EXT LINK].
• Slovo „tlačítko“ se v pokynech vynechává, takže místo „Stiskněte tlačítko
[ENTER].“ bývá uvedeno pouze „Stiskněte [ENTER].“
• Po zadání kódu výrobce televizoru lze tento dálkový ovladač používat také
k ovládání televizoru (ij 19).
12
RQT8359-R
Hlavní jednotka
Odklopení předního panelu
Prstem stiskněte část s označením • • •
1 Pohotovostní režim/vypínač (¿/I) (ij 18)
Slouží k přepnutí přístroje z a do pohotovostního režimu. I v pohotovostním režimu přístroj spotřebovává malé množství elektrické energie.
2 Zásuvka disku (ij 20, 28)
3 Konektor k připojení digitální videokamery (DV) (ij 52)
4 Slot pro kartu SD (ij níže)
5 Displej (ij níže)
6 Konektory k připojení videokamery, apod. (ij 52)
7 Záznam z externího zařízení prostřednictvím časovače (ij 27)
8 Výběr kanálu (ij 20)
9 Tlačítko k otvírání/zavírání zásuvky disku (ij 20, 28)
0 Výběr jednotky (ij 20, 28, 34): Jednotka se přepíná s každým
stiskem tlačítka [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)].
qa Stop (ij 20, 29)
qs Zahájení přehrávání (ij 28)
qd Zahájení záznamu (ij 20)/Zadání času ukončení záznamu
(ij 22)
qf Snímací senzor dálkového ovladače
Konektory na zadním panelu. (ij 14, 15)
Vkládání/vyjímání karty SD
Pokud indikátor karty „SD“ na displeji bliká, probíhá čtení nebo zápis na kartu. Nevypínejte přístroj ani nevyjímejte kartu,
mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě obsahu karty.
• Vložením cizího předmětu může dojít k závadě.
• Lze použít paměťové karty SD s kapacitou 8 MB až 2 GB (ij 7).
Otevření víčka
Vkládání karty
Víčko otevřete stiskem
vyčnívající části.
Na kartu uprostřed zatlačte, dokud
s cvaknutím nezapadne
na své místo.
Pokud používáte kartu miniSD™ ,
vložte ji do adaptéru miniSD™,
který je dodáván ke kartě.
Adaptér vložte a vyjměte
z přístroje.
Vyjímání karty
Uzavření víčka
1 Stiskněte střed karty
2 a rovným pohybem
ji vytáhněte.
Stlačte je dolů.
Kartu vkládejte štítkem nahoru a seříznutým rohem vpravo.
(Nezapomeňte uzavřít víčko. ij vpravo)
Automatická volba jednotky
• Pokud vložíte během zastavení přístroje do slotu kartu SD, zobrazí se stránka „SD karta“. Vyberte položku a stiskem [ENTER] přepněte na
jednotku SD (ij 34, 50). Pokud kartu SD vyjmete, automaticky bude zvolena jednotka pevného disku.
Displej přístroje
1 Indikátor záznamu z externího zařízení prostřednictvím časovače
2
Záznam
Přehrávání
Záznam/Přehrávání
3 Indikátor záznamu prostřednictvím časovače
4 Tento indikátor se rozsvítí při vložení karty SD do slotu.
5 Rozsvítí se při vložení disku podporovaného přístrojem.
6 Rozsvítí se při volbě pevného disku, DVD nebo jednotky SD.
7 Hlavní část displeje
8 Režim záznamu
RQT8359-R
13
KROK 1 Připojení
Použijte jen dvojici dodávaných koaxiálních kabelů
Dvojici dodávaných koaxiálních kabelů použijte, pouze pokud přístroj připojujete pomocí konektorů RF IN a RF OUT. Pokud použijete jiné
typy kabelů, na televizoru se mohou objevit pruhy a zkreslený obraz.
Použití kabelu 21pólového kabelu SCART
• Při připojení přístroje k televizoru kompatibilnímu se standardem Q Link lze použít řadu funkcí Q Link ( 53).
• Při připojení k televizoru kompatibilnímu se standardem RGB oceníte obraz vysoké kvality ( 73).
Požadované nastavení Položka „AV1 Output (Výstup)“ v nabídce NASTAVENÍ ( 62).
• Před připojením veškerá zařízení vypněte a pečlivě se seznamte s pokyny k jejich obsluze.
• Mezi příklady A–D zvolte připojení, které odpovídá vašemu prostředí. Jiný způsob připojení (který zde není uveden) konzultujte se svým prodejcem.
A Připojení k televizoru
K anténě
Anténní
kabel
Zadní panel televizoru
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Do síťové zásuvky
(220–240 V stř., 50 Hz)
Připojení jiného konektoru než
21pólového konektoru Scart
( 16)
Plně zapojený 21pólový
kabel Scart
Síťový kabel (součást dodávky)
Připojte jej až po dokončení
všech připojení.
Ventilátor
Zadní
panel
přístroje
B Připojení televizoru a videorekordéru
Zadní panel televizoru
K anténě
Připojení jiného konektoru než
21pólového konektoru Scart
( 16)
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Plně zapojený 21pólový
kabel Scart
Do síťové zásuvky
(220–240 V stř., 50 Hz)
Síťový kabel (součást dodávky)
Připojte jej až po dokončení
všech připojení.
Ventilátor
Zadní
panel
přístroje
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Anténní kabel
21pólový
kabel Scart
Zadní panel videorekordéru
Požadované nastavení Položky „AV2 Input (Vstup)“ a „AV2
Connection (Zapojení)“ v nabídce NASTAVENÍ ( 62).
14
RQT8359-R
Přístroj připojte přímo k televizoru
Pokud je přístroj připojen k televizoru přes AV rozbočovač nebo
videorekordér, videosignál bude ovlivněn ochranou proti kopírování.
Tato ochrana může nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu.
Televizor
Televizor
Tento přístroj
Videorekordér
Videorekordér
Tento přístroj
• Při připojení k televizoru s vestavěným videorekordérem
Pokud jsou k dispozici vstupy na televizoru i videorekordéru, přístroj
připojte do vstupů na televizoru.
C Připojení televizoru a digitálního / satelitního přijímače nebo dekodéru
K anténě
Zadní panel televizoru
Anténní
kabel
Do síťové zásuvky
(220–240 V stř., 50 Hz)
Připojení jiného konektoru než
21pólového konektoru Scart
( 16)
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Plně zapojený 21pólový
kabel Scart
Síťový kabel (součást dodávky)
Připojte jej až po dokončení
všech připojení.
Ventilátor
Zadní panel přístroje
Požadované nastavení
Položky „AV2 Input (Vstup)“ a „AV2 Connection
(Zapojení)“ v nabídce NASTAVENÍ ( 62).
Pokud chcete během sledování kódovaného vysílání
shlédnout jiný pořad, který přístroj nahrává
Stiskněte [0]+[ENTER]. Na displeji přístroje se zobrazí
„DVD“. Operaci zrušte dalším stiskem. Na displeji
přístroje se zobrazí („TV“).
21pólový kabel Scart
Zadní panel digitálního
/ satelitního přijímače
nebo dekodéru
D Připojení televizoru a videorekordéru, digitálního / satelitního přijímače nebo dekodéru
Zadní panel televizoru
K anténě
Připojení jiného konektoru než
21pólového konektoru Scart
( 16)
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Koaxiální
kabel
(součást
dodávky)
Plně zapojený 21pólový
kabel Scart
Do síťové zásuvky
(220–240 V stř., 50 Hz)
Síťový kabel (součást dodávky)
Připojte jej až po dokončení
všech připojení.
Ventilátor
Zadní panel přístroje
21pólový kabel Scart
Anténní kabel
Zadní panel
videorekordéru
Zadní panel digitálního
/ satelitního přijímače
nebo dekodéru
Požadované nastavení
Položky „AV2 Input (Vstup)“ a „AV2 Connection (Zapojení)“ v nabídce NASTAVENÍ ( 62). Přístroj připojte přímo k televizoru ( 14, B).
RQT8359-R
15
KROK 1 Připojení
Další způsoby připojení
Připojení televizoru vybaveného konektory AUDIO/VIDEO
Připojení televizoru vybaveného konektory S VIDEO
Při připojení prostřednictvím výstupu S VIDEO získáte mnohem
kvalitnější obraz než při připojení konektorem VÝSTUP VIDEA.
(Skutečné výsledky závisí na televizoru.)
Zadní panel televizoru
Zadní panel televizoru
Red White Yellow
Red White
Audio/video kabel
(součást dodávky)
Kabel
S VIDEO
Audio/video kabel
(součást dodávky)
Zadní panel přístroje
Zadní panel přístroje
Připojení televizoru vybaveného konektory COMPONENT VIDEO
Zadní panel televizoru
Konektory COMPONENT VIDEO lze použít s prokládaným nebo
progresivním výstupem (ij 73) a poskytují dokonalejší obraz než
výstupy S VIDEO.
• Propojujte konektory se stejnou barvou.
Red White
Videokabel
Audio/video
kabel (součást
dodávky)
Red White
Zadní panel přístroje
Pokud máte klasický televizor s katodovou obrazovkou (CRT)
I když máte televizor, který je kompatibilní se systémem progresivního
zobrazení, použijte komponentní výstup s vypnutým nastavením
Progresivní („Vypnuto“ – výchozí nastavení ij 62),
protože progresivní výstup může
Televizor
způsobovat blikání. Totéž platí
s katodovou
pro televizory vybavené
obrazovkou
multisystémem využívající
režim PAL.
Tento přístroj
Progresivní výstup
Podrobnosti týkající se progresivního výstupu (ij 18).
16
RQT8359-R
Připojení zesilovače nebo jiného systémového komponentu
ý Připojení zesilovače s digitálním vstupem
• Po připojení zesilovače vybaveného dekodérem Dolby Digital, DTS a MPEG
si můžete vychutnat poslech ve vícekanálovém prostorovém zvuku.
Požadované nastavení
Položka „Výstup digitálního audia“ v nabídce nastavení NASTAVENÍ (ij 61).
• Před zakoupením optického digitálního audiokabelu (není součástí
dodávky) si ověřte tvar konektoru připojeného zařízení.
• Nelze používat dekodéry DTS Digital Surround, které nejsou určeny
pro DVD.
• Pokud toto připojení přesto použijete, během přehrávání DVD-Audio budou
na výstupu přítomny pouze dva kanály.
Zadní panel zesilovače
Optický
digitální
audiokabel
Při připojování jej
prudce
neohýbejte.
ý Připojení stereofonního zesilovače
Zadní panel zesilovače
Red White
Audiokabel
Konektor zasuňte
až na doraz, touto
stranou směrem
nahoru.
Red White
Zadní panel přístroje
Zadní panel přístroje
Pokud nebudete zařízení delší dobu používat
V zájmu úspory elektrické energie přístroj odpojte
od elektrické sítě. Přístroj totiž odebírá malé množství
elektrické energie i v pohotovostním režimu
[cca 2W (režim úspory energie)].
V případě aktivace režimu úspory energie, není funkce
„Rychlé spuštění“ dostupná.
RQT8359-R
17
KROK 2 Naladění kanálů a nastavení poměru stran obrazu
3
¿ DVD
Tlačítka
k ovládání
televizoru
Numerická
tlačítka
Tlačítky [û, á] vyberte položku „TV Formát“
a stiskněte [ENTER].
Nastavení bude ukončeno v okamžiku, kdy se na televizoru objeví obraz.
ý Pro uživatele, kteří v kroku 2 zvolili nastavení „Others“ (Ostatní)
Změna jazyka zobrazovaných údajů na polštinu (Polish)
1 Během zastavení stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“ a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] zvolte „Displej“ a stiskněte [Í].
5 Tlačítky [û, á] zvolte „Jazyk“ a stiskněte [ENTER].
6 Tlačítky [û, á] zvolte „Česky“ a stiskněte [ENTER].
Poznámka
FUNKCE
û, á, ç, Í
ENTER
1
2
ZPĚT
Zapněte televizor a zvolte AV vstup odpovídající typu
připojení k tomuto přístroji.
Přístroj zapněte tlačítkem [¿ DVD].
Pokud bude v nabídce nastavení země (Country) vybráno „Rusko“ (Poccия),
názvy televizních stanic nemusí být zobrazeny správně a automatické nastavení
času nebude fungovat. Čas nastavte manuálně (ij 65).
Zadání nebo změna názvu televizní stanice (ij 63)
Ukončení před dokončením
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
ý V případě, že se zobrazí nabídka k nastavení času
Čas nastavte manuálně (ij 65).
ý Ověření správného nastavení stanic (ij 63).
ý Opakované uvedení do provozu (ij 64).
Při připojení televizoru vybaveného funkcí Q Link (ij 53), bude
zahájen přenos dat z televizoru.
Přenos z TV
Pozice
4
Probíhá nahrávání. Prosím, čekejte.
Zrušení stisknutím ENTER.
Sledování progresivního videozáznamu
Po propojení výstupního konektoru KOMPONENTNÍ VIDEO VÝSTUP
se vstupem LCD/plazmového televizoru nebo LCD projektoru, který je
kompatibilní s funkcí progresivního rozkladu (Progressive scan), lze
využívat vysoce kvalitní obraz (ij 73).
1
ZPĚT
Z televizoru lze přenést naladěné pozice stanic. Díky funkci
„Auto Clock Setting“ (Automatické nastavení času) bude
po naladění kanálu, který vysílá informace o datumu a čase,
sesynchronizován čas.
• Na televizoru se zobrazí nabídka nastavení země (Country).
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
3
Země
Polsko
Česká republika
Maďarsko
Německo
Rusko
Ostatní (OIRT)
Ostatní (CCIR)
ZVOLIT
ENTER
Tlačítky [û, á] vyberte stát a stiskněte [ENTER].
Bude zahájeno automatické nastavení. Potrvá asi 8 minut.
Po dokončení se objeví stránka k nastavení poměru stran obrazu.
TV formát
ŠIROKOÚHLÝ TV FORMÁT 16:9
16:9
TV 4:3
4:3
Letterbox
ZVOLIT
ENTER
•
•
•
ZPĚT
16:9: televizor se širokoúhlou obrazovkou 16:9
4:3: televizor se standardní obrazovkou 4:3
HDD RAM Tituly jsou nahrávány tak, jak se objevují na obrazovce.
DVD-V Širokoúhlé záběry budou přehrávány v zobrazení Pan
& Scan (pokud nebylo producentem disku zakázáno) (ij 73).
Letterbox: televizor se standardní obrazovkou 4:3
Širokoúhlý obraz bude zobrazen ve stylu letterbox (obálka) (ij 73).
18
4
5
ZPĚT
ENTER: přístup
RQT8359-R
Při zastavení
6
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Zapojení“ a stiskněte [Í].
Tlačítky [û, á] zvolte „Progresivní“ a stiskněte
[ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Zapnuto“ a stiskněte [ENTER].
Výstup bude nyní v progresivním formátu.
Poznámka
• Při připojení běžného televizoru (s katodovou obrazovkou) nebo televizoru
vybaveného multisystémem v režimu PAL může progresivní signál způsobovat
blikání, i když je televizor s tímto formátem kompatibilní. V tomto případě
položku „Progresivní” vypněte (ij 37).
• Pokud připojíte nekompatibilní televizor, obraz nebude zobrazen správně.
• V případě nastavení položky „AV1 Output (Výstup)“ z nabídky NASTAVENÍ
na „RGB 1 (without component)“ (bez komponentního signálu), nebo „RGB 2
(without component)“ (bez komponentního signálu), na výstupních konektorech
KOMPONENTNÍ VIDEO VÝSTUP nebude přítomen žádný signál.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
KROK 3 Přizpůsobení vzhledem k televizoru a dálkovému ovladači
Ovládání televizoru
Tlačítka k ovládání televizoru na dálkovém ovladači lze nastavit tak,
abyste mohli televizor zapnout/vypnout, změnit jeho vstupní režim,
zvolit televizní kanál a změnit hlasitost.
Případ, kdy na tento dálkový ovladač
reaguje jiné zařízení Panasonic
Pokud se v blízkosti nachází další zařízení Panasonic, změňte kód
dálkového ovladače na hlavní jednotce a na dálkovém ovladači
(oba kódy musí být stejné).
Za normálních okolností použijte výchozí kód „DVD 1“.
Zapnutí
/vypnutí TV
Přepínání
vstupů
1
Hlasitost
Výběr kanálu
Dálkový ovladač nasměrujte na televizor
Během stisku tlačítka [¿ TV] zadejte numerickými
tlačítky odpovídající kód.
například: 01: [0] ij [1] 10: [1] ij [0]
Výrobce a číslo kódu
Značka
Panasonic
AIWA
AKAI
BLAUPUNKT
BRANDT
BUSH
CURTIS
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
GOLDSTAR/LG
GOODMANS
GRUNDIG
HITACHI
INNO HIT
IRRADIO
ITT
JVC
LOEWE
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
2
Kód
01/02/03/04/45
35
27/30
09
10/15
05/06
31
05/31/33
05/06
31
10
31
05/06/31
09
22/23/31/40/41/42
34
30
25
17/39
07/46
28/31
06/19/20
24
36
Značka
NOKIA
NORDMENDE
ORION
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SBR
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
Kód
25/26/27
10
37
05/06
31/33
38
05/06
05/06
10
26
31/32/43
05/31/33
21
06
05/06/29/30/31
06/25
18
09
05/06/33
08
10/11/12/13/14
10/15/44
16
05/06
Vyzkoušejte zapnutí televizoru a přepínání kanálů.
• Postup opakujte, dokud nenaleznete kód umožňující správnou
činnost.
• Pokud není značka vašeho televizoru v seznamu uvedena nebo
dálkový ovladač ovládání vašeho televizoru neumožňuje, není
tento ovladač s vaším televizorem kompatibilní.
1 Při zastavení
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“
a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní“ a stiskněte
[Í].
5 Stiskem [û, á] vyberte položku „Dálkové ovládání“
a stiskněte [ENTER].
6 Tlačítky [û, á] vyberte kód („DVD 1“, „DVD 2“ nebo
„DVD 3“) a stiskněte [ENTER].
Nastavení
Ladění
Disk
Obraz
Dálkové ovládání
Stiskněte æ a ENTER zároveň
na dálkovém ovládání na dobu
delší než 2 sekundy.
Změna kódu na dálkovém ovladači
7 Během stisku tlačítka [ENTER] přidržte déle než dvě
sekundy numerická tlačítka ([1], [2] nebo [3]).
8 Stiskněte tlačítko [ENTER].
ý Na displeji přístroje se zobrazí následující údaje
Kód dálkového ovladače
Kód dálkového ovladače změňte podle hlavní jednotky (ij krok 7).
Poznámka
Aktivací položky „Shipping Condition“ (Výchozí nastavení) z nabídky
NASTAVENÍ obnovte kód hlavní jednotky na „DVD 1“. Kód dálkového
ovladače změňte na 1 (ij krok 7).
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Poznámka
• Pokud je v seznamu u některé značky uvedeno několik kódů,
použijte ten, který umožní správnou činnost.
RQT8359-R
19
Záznam televizních pořadů
• Pokud disk vyjmete a uzavřete zásuvku, automaticky se aktivuje pevný disk.
3
Tlačítky [b| CH] zvolte kanál.
REC
Volba prostřednictvím numerických tlačítek:
Například: 5: [0] ij [5] 15: [1] ij [5]
4
Numerická
tlačítka
Tlačítkem [REC MODE (REŽIM ZÁZNAMU)] zvolte
režim záznamu (XP, SP, LP nebo EP).
REC
Zbývající čas disku
• Záznam zvuku ve formátu LPCM (pouze režim XP): Položku „Audio
Mode for XP Recording“ (Režim zvukového záznamu v režimu XP)
v nabídce NASTAVENÍ nastavte na „LPCM“ (ij 61).
5
Stiskem tlačítka [ÿ REC (ZÁZNAM)] spusťte záznam.
REC
û, á, ç, Í
ENTER
ZVUK
Viz také „Důležité poznámky týkající se záznamu“ (ij 8).
• RAM Nepřetržitý záznam z jedné strany oboustranného disku na druhou
není možný. Disk je nutno z jednotky vysunout a otočit.
• +RW Prostřednictvím položky „Vytvoření hlavní nabídky“ lze vytvořit hlavní
nabídku (ij 56). Při záznamu či editaci na disku může dojít k odstranění
nabídky. V tomto případě ji vytvořte znovu.
• HDD Na pevný disk lze zaznamenat až 500 titulů. (Při dlouhodobém
nepřetržitém záznamu se tituly po uplynutí 8 hodin automaticky rozdělí)
• RAM -R –RW(V) Na jeden disk lze zaznamenat až 99 titulů.
• +R +RW Na jeden disk lze zaznamenat až 49 titulů.
• SD Záznam na kartu není možný.
Příprava
• Zapněte televizor a zvolte vhodný videovstup odpovídající typu připojení
k tomuto přístroji.
• Zapněte přístroj.
1
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)]
vyberte pevný disk nebo jednotku DVD.
Na displeji přístroje se rozsvítí indikátor HDD nebo DVD.
2
Situace při volbě jednotky DVD
Stiskem tlačítka [å OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)] na hlavní
jednotce otevřete zásuvku disku a vložte do ní disk.
• Dalším stiskem tlačítka zásuvku zavřete.
• Pokud používáte disky DVD-RAM nebo DVD-R o průměru 8 cm,
vyjměte je z kazety. Disk vložte etiketou směrem vzhůru
ý Disky
s kazetou
Vložte až na doraz.
Disky vkládejte etiketou
vzhůru, šipkou vpřed.
Automatická volba jednotky
• RAM [Pouze pro disky s ochrannou západkou na kazetě nastavenou
na „OCHRANA“ (ij 54, Ochrana kazety).]
• DVD-V DVD-A VCD CD Pokud přístroj nahrává na pevný disk nebo je
zastaven, po vložení disku se automaticky přepne na jednotku DVD.
20
RQT8359-R
Záznam bude vložen na volné místo na pevném disku. Data nebudou
přepsána.
• Kanál ani režim záznamu nelze během záznamu měnit. Kanál či
režim záznamu lze změnit během pauzy; poté se však záznam
uskuteční jako samostatný titul.
• Nahrávat lze během pohotovostního režimu záznam s časovým
nastavením, ale jakmile nastane čas zahájení záznamu s časovým
nastavením, jakýkoli probíhající záznam bude ukončen a bude
zahájen záznam s časovým nastavením.
• HDD RAM Tlačítkem [AUDIO (ZVUK)] lze během záznamu změnit
přijímaný zvukový doprovod. Záznam zvuku nebude ovlivněn.
ý Přerušení záznamu (pauza)
Stiskněte tlačítko [Ĕ]. Chcete-li v záznamu pokračovat, stiskněte tlačítko
znovu. Obnovení záznamu lze uskutečnit také stiskem tlačítka [ÿ REC
(ZÁZNAM)]. (Titul nebude rozdělen do samostatných titulů.)
ý Ukončení záznamu
Stiskněte [ý].
• Jeden záznam od začátku do konce se označuje výrazem Titul.
• -R –RW(V) +R +RW Úplné uložení všech systémových informací
na disk si po dokončení záznamu vyžádá cca 30 sekund.
Chcete-li disky DVD-R, DVD-RW (formát DVD-Video) a +R (nahrané
na tomto přístroji) přehrávat na jiných DVD přehrávačích, musíte je
finalizovat (ij 56).
Pokud stanice vysílá teletext
Pokud je titulní stránka stanice správně nastavena, přístroj automaticky
nahraje její název a název programu (ij 63).
Poznámka
Získání informací o titulech si může vyžádat jistý čas (až 30 minut) a v některých
případech může selhat.
Rychlé spuštění záznamu (ij 62)
Rychlé spuštění (1 sekunda) záznamu na DVD-RAM a pevný disk.
Po stisku hlavního vypínače a následného stisku tlačítka REC (ZÁZNAM)
(režim rychlého spuštění „Rychlé spuštění“) ve vypnutém stavu bude
záznam zahájen zhruba po jedné sekundě. Ve výchozím nastavení je
položka „Rychlé spuštění“ zapnuta (Zapnuto).
Poznámka
Zahájení záznamu trvá zhruba minutu jestliže:
– Přehráváte disk nebo zahajujete záznam na disk jiného typu než
DVD-RAM.
– Chcete uskutečnit jinou operaci.
– Nebyl nastaven čas.
Záznam televizních pořadů
Záznamové režimy a přibližná délka záznamu
V závislosti na obsahu může být délka záznamu kratší než uvedená.
(Časy uváděné v tabulce jsou přibližné.)
HDD (160 GB)
jednostranný
(4,7 GB)
Oboustranný¯1
(9,4 GB)
DVD-R DVDRW +R
+RW
(4.7 GB)
DVD-R DL¯3
(8,5 GB)
+R DL¯3
(8,5 GB)
36 hodin
1 hodina
2 hodiny
1 hodina
1 hodina 45 min.
1 hodina 45 min.
70 hodin
2 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
3 hodiny 35 min.
3 hodiny 35 min.
138 hodin
4 hodiny
8 hodin
4 hodiny
7 hodin 10 min.
7 hodin 10 min.
284 hodin
(212 hodin¯2)
284 hodin
maximum
8 hodin
(6 hodin¯2)
8 hodin
maximum
16 hodin
(12 hodin¯2)
8 hodin maximum
pro jednu stranu
8 hodin
(6 hodin¯2)
8 hodin
maximum
14 hodin 20 min.
(10 hodin 45 min.¯2)
DVD-RAM
Režim záznamu
XP (vysoká kvalita
obrazu)
SP (Standardní režim
záznamu)
LP (dlouhohrající režim
záznamu)
EP (extra dlouhohrající
režim)¯4
FR (Flexibilní režim
záznamu)¯4
¯1
¯2
¯3
¯4
14 hodin 20 min.
9 hodin maximum
Nepřetržitý záznam nebo přehrávání z jedné strany oboustranného disku na druhou není možný.
Nabídka NASTAVENÍ: položka „Recording time in EP mode“ (Délka záznamu v režimu EP) nastavena na „EP (6 hodin)“ (ij 60).
Zvuková kvalita je v režimu „EP (6 hodin)“ vyšší než v režimu „EP (8 hodin)“.
Přímý záznam na disky DVD-R DL a +R DL není na tomto přístroji možný. Tabulka znázorňuje dobu záznamu během kopírování.
+R DL Kopírování v režimu EP není možné.
Během záznamu na pevný disk v režimu „EP“ nebo „FR“ (záznam delší než 5 hodin) nelze kopírovat na disky +R, +R DL nebo +RW
vysokou rychlostí.
• RAM Přehrávání disku DVD-RAM se záznamem v režimu „EP (8 hodin)“ nemusí být na DVD přehrávačích kompatibilních s DVD-RAM
možné. K přehrávání na jiném zařízení použijte režim „EP (6 hodin)“.
FR (Flexibilní režim záznamu)
Tento režim lze nastavit při kopírování nebo programování záznamu s časovým nastavením.
Systém automaticky zvolí záznamový režim mezi XP a EP (8 hodin) a kvalita záznamu bude optimalizována dle zbývajícího místa na disku.
Pokud se ukládá například 90 minutový záznam na nepoužitý disk DVD-RAM, kvalita obrazu bude nastavena mezi „XP“ a „SP“.
• Při záznamu na pevný disk bude kvalita obrazu automaticky upravena tak, aby se kopírovaný titul přesně vešel na disk 4,7 GB.
• Na displeji budou zobrazeny všechny režimy od XP do EP.
Vkládání/vyjímání disku
Situace při zobrazení stránky k potvrzení formátu
RAM –RW(V) +R +R DL +RW
Pokud do přístroje vložíte nový disk nebo disk nahraný na počítači či
jiném zařízení, zobrazí se stránka s výzvou k potvrzení formátu. Před
použitím disk naformátujte. Nahraný obsah však bude odstraněn.
Formátování
Tento disk není vhodně naformátován.
Naformátovat jej s použitím DVD správy?
Situace při vyjmutí nahraného disku
-R –R DL –RW(V) +R +R DL
Pokud jste disk neupravili tak, aby jej bylo možno přehrávat na jiném
zařízení, zobrazí se následující stránka:
Uzavření
Po uzavření je disk možno přehrávat na ostatních
DVD přehrávačích.
Poznámka: Nahrávání a Editování není možné
po uzavření. Může trvat ... min.
Zahajte stisknutím ZÁZNAM.
Ano
Ne
ZVOLIT
ENTER
Ukončete stisknutím OTEVŘÍT/ZAVŘÍT.
Disk nemůže být přehráván na jiných DVD
přehrávačích bez uzavření.
ZPĚT
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Formátování disku
Mazání celého obsahu disku nebo karty — formátování (ij 55).
ý Finalizace disku
Stiskněte tlačítko [ÿ REC (ZÁZNAM)] na hlavní jednotce.
• Tuto operaci nelze po zahájení zastavit.
• Pokud chcete nastavit pozadí, zvolit nabídku přehrávání nebo disk
pojmenovat, před finalizací použijte položku „Hlavní nabídka“ (ij 56),
„Volba automatického přehrávání“ (ij 56) nebo „Název disku“ (ij 54)
z nabídky „Správa DVD“ (Správa disku).
ý Otevření zásuvky bez finalizace disku
Na hlavní jednotce stiskněte tlačítko [å OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)].
RQT8359-R
21
Záznam televizních pořadů
Nastavení záznamu při vysokorychlostním
kopírování
ZVOLIT JEDNOTKU
ZÁZNAM
ZVOLIT
JEDNOTKU
Numerická
tlačítka
PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR
û, á, ç, Í
ENTER
Situace při vysokorychlostním kopírování na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL a +RW
po dokončení záznamu na pevný disk.
Před kopírováním titulu ve vysokorychlostním režimu na disk
DVD-R apod. nastavte před záznamem na pevný disk položku
„Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ na „Zapnuto“.
Platí však následující omezení:
• Při záznamu dvojjazyčného vysílání bude nahrán pouze hlavní
nebo vedlejší zvukový doprovod.
– Pokud nepřipojujete externí zařízení:
Položku „Dvojjazyčná volba“ v nabídce Zvuk nastavte
na „M 1“ nebo „M 2“ (ij 61).
– Pokud připojujete externí zařízení:
Na externím zařízení vyberte „M 1“ nebo „M 2“.
• Dokonce i širokoúhlé programy 16:9 budou nahrány jako 4:3.
Další informace naleznete v kapitole „Důležité poznámky týkající
se záznamu“ (ij 8).
FUNKCE
1
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
ZPĚT
STAV
2
3
4
5
Zadání času ukončení záznamu
— Záznam jediným dotykem
HDD RAM -R –RW(V) +R +RW
Během záznamu
Stiskem [ÿ REC (ZÁZNAM)] na hlavní jednotce zvolte délku záznamu.
• Lze zadat čas až o 4 hodiny později.
• Údaje na displeji se budou měnit takto:
OFF (Vyp.) 0:30 Ę OFF (Vyp.) 1:00 Ę OFF (Vyp.) 1:30 Ę OFF (Vyp.) 2:00 ŝ
š Počítadlo (ukončení funkce) Ċ OFF (Vyp.) 4:00 Ċ OFF (Vyp.) 3:00
• Tato funkce není k dispozici při záznamu s časovým nastavením
(ij 24) nebo v režimu Flexib. nahrávání (ij 23).
• Pokud změníte kanál či režim záznamu během pauzy, nastavený
časový údaj pro zastavení záznamu bude zrušen.
• Po dosažení času k ukončení záznamu se přístroj automaticky vypne.
Ukončení funkce:
Několikrát stiskněte tlačítko [ÿ REC (ZÁZNAM)] na hlavní jednotce,
dokud se nezobrazí počítadlo.
• Časový údaj ukončení záznamu bude zrušen, nahrávání však
bude pokračovat.
Ukončení záznamu
Stiskněte [ý].
22
RQT8359-R
Při zastavení
6
7
8
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Displej“ a stiskněte
[Í].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Settings for
Recording“ (Nastavení záznamu) a stiskněte
[ENTER].
Stiskem [û, á] vyberte nastavení „Záznam s vysokou
rychlostí kopírování“ a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Zapnuto“ a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano
a stiskněte [ENTER].
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Zahájení záznamu
• Záznam televizních pořadů (ij 20).
• Záznam s časovým nastavením (ij 24).
• Kopírování z kazetového videorekordéru (ij 52).
Poznámka
Pokud nechcete kopírovat tituly ve vysokorychlostním režimu na
disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL
a +RW, položku „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ nastavte
na „Vypnuto“.
Flexibilní režim záznamu
5
(Záznam využívající zbývající místo na disku)
HDD RAM -R –RW(V) +R +RW
Systém nastaví nejlepší možnou kvalitu obrazu tak, aby se na zbývající
místo na disku vešla celá nahrávka. Bude použit záznamový režim FR.
ý Použití režimu „Flexib. záznam“ je vhodné v následujících situacích.
RAM -R –RW(V) +R +RW
• Pokud je výběr vhodného režimu záznamu podle volného místa
na disku obtížný.
• Jestliže chcete nahrávat dlouhý pořad s nejlepší možnou kvalitou obrazu.
HDD
• Chcete-li na pevný disk nahrát titul, který bude možno posléze
zkopírovat tak, aby se přesně vešel na disk 4,7 GB.
• Nahraný titul není nutno upravovat nebo během kopírování měnit režim
záznamu, aby se využilo místo na disku
např. záznam 90minutového pořadu na disk
Pokud použijete režim XP, pořad se na disk nevejde.
Pokud zkusíte nahrát 90minutový pořad
v režimu XP, na disk se vejde pouze
prvních 60 minut a zbylých 30 minut se
neuloží.
• Bude nutný další disk.
Pokud použijete režim SP, pořad zabere jeden disk.
Na disku však zbude ještě 30 minut volného
místa.
Pokud použijete režim „Flexib. záznam“ pořad se přesně vejde
na jeden disk.
Příprava
• Vyberte kanál nebo externí vstup k záznamu.
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný disk
nebo jednotku DVD.
1
Při zastavení
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
3
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Flexib. záznam“
a stiskněte [ENTER].
Flexib. záznam
Záznam v FR režimu.
4
Maxim. Doba záznamu
Nast. Doby záznamu
8 hod. 00 min.
8 hod. 00 min.
Zahájení
Zrušení
Maximální délka záznamu
Toto je maximální doba záznamu
v režimu EP (8 hodin).
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Hour“ (Hodiny)
a „Min.“ (Minuty) a tlačítky [û, á] a nastavte dobu
záznamu.
• Dobu záznamu lze nastavit také prostřednictvím numer. tlačítek.
• Záznam delší než 8 hodin nelze nahrát.
ç, Í] zvolte položku „Zahájení“ a stiskněte [ENTER].
• Spustí se záznam.
• Na displeji budou zobrazeny všechny režimy od XP do EP.
Opuštění nabídky bez zahájení záznamu
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Ukončení záznamu před dokončením
Stiskněte [ý] .
Zobrazení zbývajícího času
Stiskněte tlačítko [STATUS (STAV)].
např. pevný disk
Zbývající délka
záznamu
Přehrávání během záznamu
HDD RAM
Přehrávání od začátku právě nahrávaného titulu – Chasing
play (Zpožděné přehrávání)
Během záznamu stiskněte tlačítko [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
Během vyhledávání vpřed či vzad není slyšet zvuk.
Zastavení přehrávání
Stiskněte [ý] .
Ukončení záznamu
Dvě sekundy po ukončení přehrávání stiskněte tlačítko [ý].
Ukončení záznamu s časovým nastavením
Dvě sekundy po ukončení přehrávání
1 Stiskněte [ý] .
2 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Zastavení nahrávání“ a stiskněte [ENTER].
Přehrávání předcházejícího titulu během nahrávání
– současný záznam a přehrávání
• Jednotku lze změnit a během záznamu přehrávat. Stiskněte
[DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)].
1
Místo potřebné pro záznam
V okamžiku, kdy chcete zahájit záznam: Tlačítky [û, á,
2
Během záznamu stiskněte [DIRECT NAVIGATOR
(PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte titul a stiskněte [ENTER].
• Během vyhledávání vpřed či vzad není slyšet zvuk.
Zastavení přehrávání
Stiskněte [ý].
Opuštění nabídky Direct Navigator
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
Ukončení záznamu
Po zastavení přehrávání
1 Nabídku opustíte stiskem tlačítka [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
2 V průběhu záznamu na další jednotce: Stiskem [DRIVE SELECT
(ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte záznamovou jednotku.
3 Stiskněte [ý].
Ukončení záznamu s časovým nastavením
Po zastavení přehrávání
1 Nabídku opustíte stiskem tlačítka [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
2 V průběhu záznamu na další jednotce: Stiskem [DRIVE SELECT
(ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte záznamovou jednotku.
3 Stiskněte [ý].
4 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Zastavení nahrávání“ a stiskněte [ENTER].
Poznámka
Funkci „Chasing playback“ a „Simultaneous rec and play“ (Zpožděné
přehrávání) a (Současný záznam a přehrávání) lze použit pouze u pořadů
se shodnou obrazovou normou (PAL/NTSC).
RQT8359-R
23
Záznam s časovým nastavením
Tlačítky [û, á] vyberte požadovanou programovou předvolbu. Po zadání
informace o televizní stanici bude údaj uložen v paměti systému.
4
EXT LINK ZVOLIT ZÁZNAM
JEDNOTKU
Ikona
časovače
DRIVE
SELECT
Numerická
tlačítka
2
PROGRAM/
KONTROLA
û, á, ç, Í
ENTER
3
SUB MENU
A
ÿ ZÁZNAM
Stiskněte tlačítko [ShowView].
30:24 SP
DVD
1:5 8 SP
12:53:00 15. 7. ÚT
Zadejte číslo ShowView a stiskněte ENTER.
Numerickými tlačítky zadejte kód SHOWVIEW.
Chcete-li číslici opravit, vraťte se tlačítkem [ç].
Stiskněte tlačítko [ENTER].
30:24 SP
DVD
1:5 8 SP
12:54:00 15. 7. ÚT
Název
Datum
1 ARD
15. 7. ÚT
HDD
VPS
Zahájení Ukončení DVD Režim PDC
16:00
17:00
HDD SP Vypnuto
Název programu
Potvrďte naprogramované údaje a v případě
potřeby je pomocí tlačítek [û, á, ç, Í]
upravte] (ij sloupec vpravo, krok 3).
Pokud se na řádce „Název“ zobrazí „-- ---“,
záznam s časovým nastavením nelze nastavit.
ý Zrušení již probíhajícího záznamu (ij 25).
ý Vyřazení pohotovostního režimu záznamu s čas. nastavením (ij 25).
ý Poznámky k záznamu s časovým nastavením (ij 25).
24
1:5 8 SP
OK
Ověřte si, zda se zobrazí
„OK“ (ij 25).
Časové nahrávání Zbývá
HDD
30:24 SP
DVD
1:5 8 SP
Stiskněte tlačítko [PROG/CHECK
(PROGRAM/KONTROLA)].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „New Timer
Programme“ (Nový program záznamu s časovým
nastavením) a stiskněte [ENTER].
Tlačítkem [Í] můžete položkami procházet, tlačítky
[û, á] je můžete upravit.
Číslo Název
01
ARD
Datum
12:56:00 15. 7. ÚT
VPS Prostor
HDD
Zahájení Ukončení DVD Režim PDC na disku
15. 7. ÚT 19:00 20:00 HDD SP Vyp.
Nový program časového nahrávání
OK
Název
Datum
1 ARD
15. 7. ÚT
HDD
30:24 SP
HDD
Zahájení Ukončení DVD
22:00
22:30
HDD
DVD
1:5 8 SP
VPS
Režim PDC
SP Vyp.
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] lze vybrat
záznamovou jednotku. Pokud byla vybrána záznamová jednotka
„DVD“ a není na ní dostatek volného místa, záznam se automaticky
přepne na „HDD“ (ij 26, Záznam v režimu Relief).
• Režim záznamu lze změnit také tlačítkem [REC MODE (REŽIM ZÁZNAMU)].
• VPS/PDC (ij 26)
ON (ZAPNUTO) € OFF (VYPNUTO) (– – –)
Pokud stanice signály VPS/PDC nevysílá, v nabídce
k naprogramování záznamu s časovým nastavením se pod „VPS/
PDC” zobrazuje „– – –”.
• HDD PŘEPIS (Automatické obnovování záznamu) (ij 26)
ON (Zapnuto) € OFF (Vypnuto)
• Programme Name (Název programu)
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Programme Name“ (Název
programu) a stiskněte [ENTER] (ij 57, Vkládání textu).
Zadání kódů SHOWVIEW představuje snadnou cestu k naprogramování
záznamu. Tyto kódy naleznete v seznamech TV pořadů v novinách
a magazínech.
HDD
DVD
• Date (Datum)
Date: Aktuální datum až do jednoho měsíce nazpět mínus jeden den
ŝš
Daily timer (Denní záznam): SUN-SAT Ę MON-SAT Ę MON-FRI
(NE. AŽ SO. Ę PO. AŽ SO. Ę PO. AŽ PÁ.)
ŝš
Weekly timer (Týdenní záznam): SUN (NE.) Ę --- Ę SAT (SO.)
Použití kódu SHOWVIEW k záznamu
s časovým nastavením
Zbývá
30:24 SP
Název programu
Příprava
• Zapněte televizor a zvolte vhodný videovstup odpovídající typu připojení
k tomuto přístroji.
• V případě nahrávání na DVD vložte disk, na který hodláte nahrávat (ij 20).
• Ověřte si správné nastavení času (ij 65).
Časové nahrávání
HDD
12:56:00 15. 7. ÚT
VPS Prostor
HDD
Datum Zahájení Ukončení DVD Režim PDC na disku
15. 7. ÚT
19:00 20:00 HDD SP Vyp.
Nový program časového nahrávání
12:54:00 15. 7. ÚT
HDD RAM -R –RW(V) +R +RW
• V rámci až jednoho měsíce lze předem naprogramovat záznam až 32
programů. (Každý pořad s denním nebo týdenním vysíláním se počítá
jako program.)
3
ARD
Časové nahrávání Zbývá
REŽIM ZÁZNAMU
2
01
• Stiskem a přidržením [û, á] lze změnit
Zahájení (čas zahájení) a Stop (čas
ukončení) v 30 minutových krocích.
• Položky Name (Programová předvolba/Název
stanice), Datum, Zahájení (Čas zahájení) a Stop (Čas ukončení) lze
upravit také num. tlačítky.
EXT LINK
Viz také „Důležité poznámky týkající se záznamu“ (ij 8).
HDD
Číslo Název
Chcete-li naprogramovat další záznamy, zopakujte kroky 1 – 4.
1
Časové nahrávání Zbývá
Časové nahrávání Zbývá
Manuální programování záznamu
s časovým nastavením
ShowView
ZVOLIT
VSTUP
1
Stiskněte tlačítko [ENTER].
Nastavení bude uloženo a aktivuje se záznam s časovým nastavením.
V levém sloupci se zobrazí ikona časovače.
Na displeji se rozsvítí symbol „ “ znázorňující aktivaci pohotovostního
režimu záznamu s časovým nastavením.
RQT8359-R
4
Stiskněte tlačítko [ENTER].
Nastavení bude uloženo a aktivuje se záznam s časovým nastavením.
V levém sloupci se zobrazí ikona časovače.
Na displeji se rozsvítí symbol „ “ znázorňující aktivaci pohotovostního
režimu záznamu s časovým nastavením.
Ikona
časovače
Časové nahrávání Zbývá
Číslo Název
01
ARD
HDD
30:24 SP
DVD
1:5 8 SP
12:56:00 15. 7. ÚT
VPS Prostor
HDD
Datum Zahájení Ukončení DVD Režim PDC na dsiku
15. 7. ÚT 19:00 20:00 HDD SP Vyp.
Nový program časového nahrávání
OK
Ověřte si, zda se zobrazí
„OK“ (ij 25).
Chcete-li naprogramovat další záznamy, zopakujte kroky 1 – 4.
Zrušení již probíhajícího záznamu
1
Pokud je přístroj zapnutý: Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT
JEDNOTKU)] vyberte záznamovou jednotku a stiskněte [ý].
Zastavení nahrávání
Probíhá časové nahrávání.
Zastavit časově vymezený záznam?
Bude zrušeno, pokud jej zastavíte.
Ikony
Zrušit
Zastavení nahrávání
Kontrola, změna nebo odstranění programu
• Stiskem tlačítka [PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)] lze
zobrazit seznam záznamů s časovým nastavením i na vypnutém
přístroji.
Stiskněte tlačítko [PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)].
ZVOLIT
ENTER
2
Záznam s časovým nastavením je v pohotovosti.
Tento program je právě nahráván.
Dochází k překrývání časů s dalším programem.
Záznam programu s pozdějším začátkem bude zahájen
až po dokončení předchozího záznamu.
Zastavili jste týdenní nebo denní záznam s čas. nastavením.
Ikona zmizí při příštím zahájení záznamu s čas. nastavením.
Disk byl plný, takže pořad nebylo možno nahrát.
Pořad byl chráněn proti kopírování, takže nebyl nahrán.
Záznam pořadu nebyl dokončen kvůli znečištění disku
nebo z jiných důvodů.
U programů s časovým záznamem byla aktivována funkce
Auto Renewal Recor ding (ij 26).
Tituly přesměrované na pevný disk
(Zobrazeno během záznamu).
Záznamovou jednotkou je pevný disk.
Záznamovou jednotkou je DVD.
ZPĚT
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Zastavení
nahrávání“ a stiskněte [ENTER].
Pokud záznam s časovým nastavením zastavíte, bude zrušen.
Pokud jste však nastavili týdenní nebo denní záznam s časovým
nastavením, záznam začne od příštího časového intervalu.
Vyřazení pohotovostního režimu záznamu
s časovým nastavením
• Stiskem tlačítka [PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)] lze zobrazit
seznam záznamů s časovým nastavením i na vypnutém přístroji.
1
2
Stiskněte tlačítko [PROG/CHECK (PROGRAM/
KONTROLA)].
Tlačítky [û, á] vyberte program a stiskněte [A].
• Ikona časovače „ “ (ij vpravo) ze seznamu záznamů
s časovým nastavením zmizí.
• Pohotovostní režim záznamu s časovým nastavením nelze
zrušit, pokud na seznamu záznamů s časovým nastavením
zbývá jediná ikona časovače „ “ (ij vpravo).
• Chcete-li pohotovostní režim záznamu s časovým nastavením
obnovit, stiskněte znovu tlačítko [A].
Časové nahrávání Zbývá
Číslo Název
Datum
HDD
30:24 SP
DVD
1:5 8 SP
12:56:00 15. 7. ÚT
VPS Prostor
HDD
Zahájení Ukončení DVD Režim PDC na disku
Nový program časového nahrávání
Poznámky k záznamu s časovým
nastavením
Uložte nový program stisknutím ENTER.
ENTER
• Pokud se přístroj nemůže přepnout do pohotovostního režimu
záznamu s časovým nastavením, po dobu cca 5 sekund bude
blikat symbol „ “.
• Záznam s časovým nastavením je aktivován bez ohledu na to,
zda byl přístroj zapnut/vypnut.
• Záznam s časovým nastavením začne ve stanoveném čase,
dokonce i během přehrávání.
• Během editace nebo kopírování normální rychlostí nebude
záznam s časovým nastavením zahájen (ij 45).
• Pokud bude přístroj během zahájení záznamu s časovým
nastavením zapnut, zůstane zapnutý i po ukončení záznamu.
Nevypne se automaticky. Během záznamu lze přístroj vypnout.
• Pokud nebude systém přepnut do pohotovostního režimu záznamu
s časovým nastavením nejpozději 10 minut před zahájením
naprogramovaného zahájení záznamu, na displeji začne blikat
symbol „ “.
• Při naprogramování záznamů začínajících bezprostředně za sebou
nemůže systém nahrávat úsek na začátek pozdějších programů.
Program
Program
Prázdné
místo
Nahrávka
Nahrávka
• Pokud se skutečný čas vysílání překrývá [bez ohledu na to, zda byl
nastaven pomocí VPS/PDC (ij 26)], první zahájený záznam bude
mít vyšší prioritu a další záznam začne až po ukončení prvního.
ZPĚT
Zprávy zobrazované na řádce „Drive space“ (Prostor na disku)
OK:
Zobrazí se v případě, že se záznam vejde na zbývající
prostor disku.
{ (Date): U záznamů pořizovaných denně či týdně se na základě
zbývajícího času na disku zobrazí údaj (maximálně
měsíc od aktuálního času), kdy bude záznam
uskutečněn.
!:
Záznam nelze uskutečnit z následujících důvodů:
• nedostatek volného místa
• počet možných titulů dosáhl maxima.
Relief:
Programy s časovým záznamem, které byly nahrány
na pevný disk v režimu Relief.
ý Změna programu
Tlačítky [û, á] vyberte program a stiskněte [ENTER]
(ij 24, pravý sloupec, krok 3).
ý Odstranění programu
Tlačítky [û, á] vyberte program a stiskněte [⁄].
Program lze odstranit také dle následujících pokynů
1 Tlačítky [û, á] vyberte program a stiskněte [SUB MENU].
2 Stiskem [û, á] zvolte „Vymazat“ a stiskněte [ENTER].
ý Opuštění seznamu záznamů s časovým nastavením
Stiskněte tlačítko [PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)].
Údaje programů, jejichž záznam se neuskutečnil, budou o dva dny později
ve 4:00 ze seznamu odstraněny.
RQT8359-R
25
Záznam s časovým nastavením
Automatické obnovování záznamu
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 24.
Záznam v režimu Relief
Pokud byla vybrána záznamová jednotka „DVD“ a není na ní
dostatek volného místa, záznam se automaticky přepne na „HDD“.
Záznamová jednotka se přepne na pevný disk i tehdy, pokud není
v zásuvce vložen disk nebo na vložený disk nelze nahrávat nebo
pokud se během kopírování spustí záznam s časovým nastavením.
• Pořady, které byly nahrány se záznamem Relief, budou zobrazeny
v okně Direct Navigator (zobrazí se symbol „ “) (ij 28).
• Pokud bude zbývající čas na pevném disku nedostatečný, bude
na něj zaznamenáno co největší množství pořadů.
• Záznam v režimu Relief nebude aktivován při záznamu pořadu
s VPS/PDC, který bude tak dlouhý, že se na disk nevejde.
HDD
Pokud budete na pevný disk nahrávat pořady opakovaně každý den
či týden prostřednictvím záznamu s časovým nastavením, přístroj
bude nahrávat nový program přes starý. Tuto funkci lze použít pouze
při aktivaci týdenního nebo denního záznamu.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko [PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)].
Tlačítky [û, á] vyberte program a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] přejděte do sloupce „PŘEPIS“.
Tlačítky [û, á] zvolte „Zapnuto“ a stiskněte [ENTER].
Časové nahrávání Zbývá
HDD
30:24 SP
DVD
1:5 8 SP
12:54:00 15. 7. ÚT
Název
Datum
1 ARD
NE
HDD
Zahájení Ukončení DVD
22:00
22:30
HDD
VPS
Režim PDC
SP Vyp.
Přepis
Zap.
Název programu
Poznámka
• Pokud je program s aktivací Auto Renewal Recording chráněn
nebo na pevném disku probíhá přehrávání nebo kopírování,
program nebude přepsán. Místo toho bude pořad uložen jako
samostatný program a ten bude přepsán při další aktivaci Auto
Renewal Recording.
• Playlisty vytvořené z pořadů, které byly nahrány s Auto Renewal
Recording, budou spolu s automatickým obnovením záznamu
odstraněny.
• Pokud na pevném disku nezbývá dostatek místa, program nemusí
být nahrán celý.
Funkce VPS/PDC
VPS nebo PDC je velmi užitečným systémem, který umožňuje záznam TV pořadů s časovým nastavením přesně od začátku do konce, i když
se skutečná doba vysílání bude lišit od naplánované, kvůli opožděnému začátku nebo prodloužení délky pořadu. Rovněž v případě, kdy bude
pořad přerušen (např. zvláštními zprávami), záznam bude automaticky pozastaven a při pokračování pořadu bude pokračovat.
Kdy záznam s VPS/PDC použít.
• Funkci VPS/PDC použijte k záznamu TV pořadů.
• Pokud není doba nahrávání časovým údajem VPS/PDC, položku VPS/PDC
nastavte na „OFF“ (Vypnuto).
• Záznam VPS/PDC se neuskuteční, pokud bude čas VPS/PDC nastaven nesprávně, i kdyby
se jednalo o pouhou minutu. K vyhledání správného časového údaje VPS/PDC použijte
teletext, noviny, TV magazíny nebo jiný zdroj.
– Pokud má pořad uváděný v novinách nebo magazínech dva kódy SHOWVIEW, použijte kód
SHOWVIEW pro VPS/PDC, pokud chcete pokračovat v záznamu VPS/PDC prostřednictvím
programování SHOWVIEW.
– Výchozí nastavení je pro „VPS/PDC“ je „OFF (Vypnuto)“.
Signál VPS/PDC má v důsledku slabého příjmu
výpadky.
Záznam s časovým nastavením se uskuteční v normálním režimu (bez VPS/PDC), i když byl
pro VPS/PDC naprogramován.
V tomto případě nebudou ani po uskutečnění záznamu s časovým nastavením
naprogramované údaje zrušeny v daném čase, ale až o dva dny později ve 4:00.
Zahajovací časy naplánovaných pořadů uváděné
Při programování pořadu, jehož čas byl dodatečně změněn, nastavte položku „VPS/PDC”
v novinách či TV magazínech se mohou dodatečně na „OFF (Vypnuto)”.
změnit.
Poznámka
• Začátky záznamů nemusí být v některých případech nahrány přesně.
• Systém VPS/PDC však nemusí ani po aktivaci pracovat správně, závisí na signálu vysílaném TV stanicí.
• Podrobnosti zjistíte u vysílající společnosti.
• Pokud je přístroj zapnut, funkce VPS/PDC se neaktivuje. Systém zůstane neaktivní i při zapnutí VPS/PDC. V těchto případech se záznam
spustí a bude ukončen v čase, který jste původně zadali.
26
RQT8359-R
Záznam vysílání z externího zařízení
Záznam s časovým nastavením při
propojení s externím zařízením (digitální
/ satelitní přijímač) – EXT. LINK
HDD RAM -R –RW(V) +R +RW
Viz také „Důležité poznámky týkající se záznamu“ (ij 8).
Záznam s časovým nastavením
z televizoru (např. digitální vysílání)
Chcete-li uskutečnit záznam s časovým nastavením s televizorem,
připojte televizor s funkcí Q Link (ij 53), který lze použít k nastavení
záznamu s časovým nastavením prostřednictvím plně zapojeného
21pólového kabelu Scart (ij 14).
1
2
Vytvořte časový program na televizoru.
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)]
vyberte pevný disk nebo jednotku DVD.
Pokud jste zvolili jednotku DVD, vložte disk (ij 20).
3
Vypněte přístroj.
Zahájení a konec záznamu je ovládáno televizorem.
Ukončení záznamu
Stiskněte [ý].
Poznámka
• Pokud je přístroj v pohotovostním režimu záznamu s časovým
nastavením nebo pohotovostním režimu EXT LINK (na displeji se
zobrazí „ “ nebo „EXT-L“), záznam z televizoru nebude zahájen.
• Pokud bude doba ukončení dřívějšího záznamu s časovým
nastavením a doba zahájení pozdějšího záznamu s časovým
nastavením v těsné blízkosti, pořady budou nahrány jako jeden
titul. HDD RAM Podrobnosti k rozdělení titulů naleznete
v kapitole „Rozdělení titulu“ (ij 39).
Záznam ze digitálního / satelitního
přijímače nebo dekodéru
Příprava
• Do vstupních konektorů přístroje připojte satelitní / digitální
receiver nebo dekodér (ij 15).
• Pokud je výstupní signál z externího zařízení v obrazové normě
NTSC, změňte v nabídce nastavení NASTAVENÍ položku „TV
systém” na „NTSC” (ij 64). Přístroj neumožňuje záznam na disky,
které obsahují současně záznam v normách PAL i NTSC. (Oba
typy záznamu však lze ukládat na pevný disk.)
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný disk
nebo jednotku DVD.
1
Při zastavení: Stiskem [INPUT SELECT (ZVOLIT
VSTUP)] zvolte vstup pro připojené zařízení. Příklad: pokud
jste jej připojili např. do vstupních konektorů AV2, zvolte „AV2“.
2
3
4
Tlačítkem [REC MODE (REŽIM ZÁZNAMU)] zvolte
režim záznamu.
Vyberte kanál na dalším zařízení.
Stiskněte tlačítko [ÿ REC (ZÁZNAM)].
Postup při záznamu pořadů z digitálního / satelitního přijímače
prostřednictvím časovače.
Příprava
• Ověřte si, zda máte propojen vstupní konektor AV2 přístroje
s konektorem Scart videorekordéru nebo digitálního / satelitního
přijímače prostřednictvím 21pólového kabelu Scart (ij 15).
• Položku „AV Input“ nabídce NASTAVENÍ upravte vzhledem
k připojenému zařízení (ij 62).
• Položku „Ext Link“ v nabídce NASTAVENÍ upravte vzhledem
k připojenému zařízení (ij 62).
1
2
Na externím zařízení vytvořte časový program
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)]
vyberte pevný disk nebo jednotku DVD.
Pokud jste zvolili jednotku DVD, vložte disk (ij 20).
3
Stiskněte tlačítko [EXT LINK].
Systém se vypne a na displeji se rozsvítí nápis „EXT-L”
znázorňující aktivaci pohotovostního režimu záznamu s časovým
nastavením.
Ukončení externího ovládání
Stiskem [EXT. LINK] ukončete záznam nebo zrušte pohotovostní
režim záznamu s časovým nastavením.
• Aby nedošlo k nechtěné operaci, po dokončení záznamu zrušte
nastavení stiskem [EXT LINK].
Poznámka
• Tato funkce nebude s některým zařízením fungovat. Podrobnosti
vyhledejte v dokumentaci k externímu zařízení.
• Začátky záznamů nemusí být v některých případech nahrány
přesně.
• Pokud je položka „Ext Link“ nastavena na „Ext Link 2“ a vstupní
signál je v normě NTSC, funkce není dostupná.
• Pokud je položka „AV2 Connection (Zapojení)“ nastavena na
„Dekodér“, EXT LINK není k dispozici (ij 62).
• Pokud bude doba ukončení dřívějšího záznamu s časovým
nastavením a doba zahájení pozdějšího záznamu s časovým
nastavením v těsné blízkosti, pořady budou nahrány jako jeden
titul.
HDD RAM Podrobnosti k rozdělení titulů naleznete v kapitole
„Rozdělení titulu“ (ij 39).
• Pokud je přístroj v pohotovostním režimu nebo záznamu EXT
LINK, obrazový signál bude přicházet ze vstupu AV2, bez ohledu
na nastavení „AV1 Output (Výstup)“ (ij 62).
• Během pohotovostního režimu nebo záznamu s EXT LINK bude
přehrávání možné pouze z jednotky, na níž probíhá záznam.
Spustí se záznam.
Jak vynechat nežádoucí pasáže
Záznam pozastavte tlačítkem [Ĕ]. (Chcete-li v záznamu pokračovat,
stiskněte tlačítko znovu.)
Ukončení záznamu
Stiskněte [ý].
RQT8359-R
27
Přehrávání nahraného videozáznamu / Přehrávání disků určených pouze k přehrávání
DVD-V DVD-A CD VCD a MP3
Přehrávání bude zahájeno od začátku disku.
DivX: Zobrazí se nabídka DivX (ij 32).
• Pokud použijete disky s kazetou se zajištěnou ochrannou západkou
(ij 54), po vložení disku do přístroje se automaticky spustí přehrávání.
Výběr nahraných pořadů (titulů) k přehrávání — Direct Navigator
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
1 Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR)].
Numerická
tlačítka
• Náhledy
Přímý navigátor
• Tabulkové zobrazení
Zobrazení titulu
A
HDD
007
ARD 10.10. PÁ
ARD 11.10. SO
---
---
Předchozí
ENTER
S SUB MENU
ZPĚT
VIDEO
B
Přímý navigátor
SNÍMEK
Čas záznamu
0:52(SP)
---
Strana 02/02
Zvolit
Zobrazení titulu
A
HDD
---
00 8
Číslo
001
002
003
004
005
006
007
008
---
Název
ARD
ZDF
AV2
ARD
AV2
ZDF
ARD
ARD
Následující
VIDEO
B
SNÍMEK
Čas
Název titulu
13:30
12:15
20:00
22:05
16:10
9:25
13:30
21:00
Strana 02/02
ENTER
Následující
Předchozí
Datum Den
26. 9. PÁ
27. 9. SO
3. 10. PÁ
3. 10. PÁ
4. 10. PÁ
10.10. PÁ
10.10. PÁ
11.10. SO
ZPĚT
S SUB MENU
Zvolit
Změna vzhledu okna Direct Navigator
ČAS. POSUV
PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR
MANUÁLNÍ
SKOK
û, á, ç, Í
ENTER
SUB MENU
2 HDD RAM
ZPĚT
VYTVOŘENÍ
KAPITOLY
ZVUK, A
Pořady ve formátu 16:9 budou v následujících případech nahrány
ve formátu 4:3
– Pokud nahráváte na pevný disk nebo DVD-RAM a v nabídce NASTAVENÍ
byla aktivována položka „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ (ij 60).
– Pokud jste nahrávali nebo kopírovali na disk DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW. Je možné, že změnu režimu
zobrazení bude možno provést na televizoru. Další podrobnosti naleznete
v návodu k televizoru.
Příprava
• Zapněte televizor a zvolte vhodný videovstup odpovídající typu připojení
k tomuto přístroji.
• Zapněte přístroj.
1 Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)]
vyberte pevný disk nebo jednotku DVD.
Na displeji přístroje se rozsvítí indikátor HDD nebo DVD.
• Během záznamu na jedné jednotce je možno sledovat nahraný
záznam na druhé jednotce (editace není možná).
2 Situace při volbě jednotky DVD
Stiskem tlačítka [å OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)] na
hlavní jednotce otevřete zásuvku disku a vložte do ní disk.
• Dalším stiskem tlačítka zásuvku zavřete.
• Pokud používáte disky DVD-RAM nebo DVD-R o průměru 8 cm,
vyjměte je z kazety.
Disk vložte etiketou nahoru. ý Disky s kazetou
Disky vkládejte
etiketou
vzhůru, šipkou
vpřed.
Vložte až na doraz.
Automatická volba jednotky (ij 20)
3 Stiskněte tlačítko [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
Přehrávání bude zahájeno od naposledy nahraného titulu.
28
RQT8359-R
1 Během zobrazení náhledů stiskněte [SUB MENU].
2 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Table Display“ a stiskněte [ENTER].
• Naposledy používaný vzhled bude zachován v paměti přístroje i po jeho
vypnutí.
Stiskem [A] zvolte položku „VIDEO“
Přímý navigátor
Zobrazení titulu
A
HDD
007
008
VIDEO
B
SNÍMEK
---
HDD Třídění seznamu titulů (Titul View) pro snadné vyhledávání
(pouze tabulkové zobrazení)
Použití této funkce je výhodné při vyhledávání jednoho titulu k přehrávání
mezi mnoha dalšími.
1 Stiskněte [SUB MENU].
2 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Sort“ (Třídění) a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] vyberte položku a stiskněte [ENTER].
Situace, kdy zvolíte jinou položku než „Ne“.
• Stránka Direct Navigator se znovu zobrazí po přehrání vybraného titulu.
(Průběžné přehrávání titulů není možné).
• Funkce Skip (Přeskočit) a (Časový posuv) jsou k dispozici pouze
u aktuálně přehrávaného titulu.
• Pokud stránku Direct Navigator opustíte nebo přepnete na stránku
„PICTURE” Direct Navigator, setříděný seznam titulů bude zrušen.
3 Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte titul a stiskněte [ENTER].
Tituly lze volit rovněž numerickými tlačítky.
např.
HDD
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL
+RW -RW(VR)
5:
[0] ij [0] ij [5]
5:
[0] ij [5]
15:
[0] ij [1] ij [5]
15:
[1] ij [5]
115:
[1] ij [1] ij [5]
Zobrazení dalších stránek
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte Předchozí či Následující a stiskněte [ENTER].
(pouze zobrazení náhledů)
• K zobrazení dalších stránek lze použít také tlačítka [¼, Ê].
Opuštění nabídky
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
Ikony okna Direct Navigator
Probíhá záznam.
Chráněný titul.
Titul, který nebyl nahrán z důvodu ochrany záznamu (digitální vysílání apod.).
Titul nelze přehrát.
[Během kopírování titulu na pevný disk nebo v případě poškození dat, apod.]
Tituly přesměrované na pevný disk (ij 26, Záznam v režimu Relief).
Titul s omezením „Pouze jednorázový záznam“ (ij 73, CPRM).
Pokoušíte se o přehrání titulu nahraného s jinou TV normou,
než která byla na systému právě zvolena.
• Nastavte odpovídající „TV systém“ (ij 64).
ý Situace při zobrazení nabídky na televizoru
DVD-V DVD-A
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte položku a stiskněte [ENTER].
Některé položky lze vybírat také numerickými tlačítky.
VCD
Položku vyberte pomocí numerických tlačítek.
např. 5: [0] ij [5]
15: [1] ij [5]
• Návrat do nabídky
DVD-V Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)] nebo [SUB MENU].
DVD-A Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
VCD Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Poznámka
• Kontinuální přehrávání jedné a druhé strany oboustranného disku není možné. Disk je nutno z jednotky vysunout a otočit.
• U některých disků může spuštění nabídky, obrazu, zvuku apod. trvat jistou dobu.
• Při zobrazení nabídek se disk stále otáčí. Po ukončení přehrávání přístroj stiskem [ý] vypněte, prodloužíte tak životnost jeho motoru a obrazovky televizoru.
• Producent disku může určit způsob jeho přehrávání. Proto nemusí být ovládání přehrávání dle tohoto návodu vždy možné. Přečtěte si pozorně
informace uvedené na disku.
• Při přehrávání titulu uloženého na pevném disku si ověřte, zda jste zvolili nastavení „TV systém“ odpovídající nahranému titulu (ij 64).
Operace během přehrávání
Stop
Pauza
Vyhledávání
Skok
Spuštění
od vybraného
titulu
Quick View
(zběžný náhled)
HDD RAM
Stiskněte [ý].
Pozice zastavení bude uložena do paměti.
Funkce obnovení přehrávání (Resume Play)
Přehrávání z této pozice obnovte stiskem [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
Pozice zastavení
• Pokud je tlačítko [ý] stisknuto několikrát za sebou, pozice bude vymazána.
• Po otevření zásuvky disku bude uložená pozice vymazána.
• DVD-A CD VCD a MP3/DivX : Uložená pozice bude vymazána po vypnutí přístroje.
Stiskněte tlačítko [Ĕ].
Přehrávání obnovte dalším stiskem [Ĕ] nebo [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
Stiskněte [ò] nebo [Ø].
• Rychlost se zvýší až na pětinásobek. (U disků +R +R DL +RW až na trojnásobek).
• Přehrávání obnovte stiskem [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
• Během první úrovně vyhledávání vpřed bude slyšet i zvuk.
DVD-A (kromě videosekvencí) CD a MP3: Zvukový doprovod je slyšet ve všech úrovních vyhledávání.
DivX: Zvukový doprovod není slyšet ve všech úrovních vyhledávání.
• U některých disků nemusí být vyhledávání možné.
Během přehrávání nebo v pauze stiskněte [¼] nebo [Ê].
Skok na titul, kapitolu či skladbu, kterou hodláte přehrát.
• Každý stisk zvyšuje počet skoků.
• DivX : Pouze směrem vzad [¼].
Použijte numerická tlačítka.
Přehrávání se spustí od vybraného titulu, kapitoly či skladby.
• HDD
např. 5:
[0] ij [0] ij [5]
15: [0] ij [1] ij [5]
• MP3 a JPEG/TIFF
např. 5:
[0] ij [0] ij [0] ij [5]
15: [0] ij [0] ij [1] ij [5]
• DVD-A Volba skupin
Při zastavení (na televizoru se zobrazí spořič obrazovky, ij vpravo).
Zadejte jednomístné číslo
např. 5:
[5]
• Jiné disky (u disku DVD Audio lze zvolit skladbu).
Zadejte dvoumístné číslo
např. 5:
[0] ij [5]
15: [1] ij [5]
• U některých disků je tato funkce dostupná pouze při zastavení (na televizoru je zobrazen spořič obrazovky, ij vpravo).
• VCD (pouze s řízením přehrávání) Pokud numerická tlačítka stisknete při zastavení (na televizoru se zobrazí spořič obrazovky),
funkci PBC lze zrušit. (Na displeji se zobrazí uplynulý čas.)
Stiskněte a přidržte [Í]. (PŘEHRÁVÁNÍ/X 1.3).
Rychlost přehrávání je vyšší.
• Dalším stiskem se vrátíte k normální rychlosti.
(pokračování na další straně)
RQT8359-R
29
Přehrávání nahraného videozáznamu / Přehrávání disků určených pouze k přehrávání
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 28.
Operace během přehrávání
(pokračování)
Zpomalené přehrávání
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW DVD-V
DVD-A (Pouze videosekvence)
-RW(VR) VCD
Během pauzy stiskněte [ò] nebo [Ø].
Rychlost se zvýší až na pětinásobek.
• Přehrávání obnovte stiskem [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
• VCD Pouze směrem vpřed [Ø].
• Pokud zpomalené přehrávání trvá déle než 5 minut, přístroj se přepne do pauzy
(kromě DVD-V DVD-A VCD ).
Posouvání po snímcích
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW DVD-V
DVD-A (Pouze videosekvence)
-RW(VR) VCD
Během pauzy stiskněte [ç] (è) nebo [Í] (Î).
Každým stiskem se zobrazí následující snímek.
• Při stisku a přidržení probíhá krokování snímků postupně vpřed či vzad.
• Přehrávání obnovte stiskem [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
• VCD Pouze směrem vpřed [Í] (Î).
Skok o zadaný časový úsek
(Časový posuv)
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R
+R DL +RW -RW(VR)
1 Stiskněte tlačítko [TIME SLIP (ČASOVÝ POSUV)].
2 Tlačítky [û, á] vyberte časový interval
a stiskněte [ENTER].
Přehrávání začne po vynechání zadaného
časového úseku.
• S každým stiskem tlačítka [û, á]
se čas zvýší [û] nebo sníží [á] o jednu minutu.
(Chcete-li použít desetiminutové intervaly,
tlačítko stiskněte a přidržte.)
Manuální skok
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW -RW(VR)
Stiskněte tlačítko [MANUAL SKIP (MANUÁLNÍ SKOK)].
Při každém stisku tlačítka začne přehrávání zhruba o 30 sekund později.
Vytvoření kapitoly (ij 38, Titul /
Kapitola)
HDD RAM
Stiskněte tlačítko [CREATE CHAPTER (VYTVOŘENÍ KAPITOLY)].
Kapitoly budou rozděleny v místě stisku.
• Tlačítky [¼, Ê] skočte na začátek kapitoly.
• Kapitoly nelze vytvářet během pohotovostního režimu EXT LINK.
Tento údaj
automaticky
zmizí zhruba
po 5 sekundách.
Chcete-li stránku
zobrazit znovu,
stiskněte znovu
[TIME SLIP
(ČASOVÝ POSUV)].
Změna zvukového doprovodu během přehrávání
Stiskněte tlačítko [AUDIO (ZVUK)].
HDD RAM -RW(VR) VCD a DivX
HDD
Přehrávání
LR
DVD-V DVD-A
Počet zvukových kanálů lze změnit s každým stiskem tlačítka.
Tímto způsobem lze změnit např. jazykovou verzi zvukového
doprovodu (ij 36, Zvukový doprovod).
Zvuková stopa/doprovod
příklad: byla zvolena kombinace „L R“
1 ENG
µ Digital 3/2.1ch
např. byla zvolena angličtina
Poznámka
Typ zvukového formátu nelze změnit v následujících situacích:
• Jestliže je při volbě jednotky DVD v zásuvce vložen disk typu DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW.
• V záznamovém režimu XP a při nastavení položky „Audio Mode for XP Recording“ (Formát zvukového záznamu v režimu XP) = „LPCM“
(ij 61).
• Při aktivaci položky „Záznam s vysokou rychlostí kopírování” = „Zapnuto” (ij 22).
30
RQT8359-R
Přehrávání disků DivX, MP3 a disků se statickými obrázky (JPEG/TIFF)
Přehrávání disků DivX, MP3 a disků se statickými obrázky (JPEG/TIFF)
¯1
DivX
Podporované -R CD
disky
DivX
Formát
souboru
• Soubory musí být opatřeny příponou „.DIVX”, „.divx”,
„.AVI” nebo „.avi”.
Počet složek Maximální počet rozpoznatelných složek: 300
(včetně kořenové).
Počet souborů Maximální počet rozpoznatelných souborů¯1: 200.
Odborná
DivX ver.3.11, 4.x, 5.x
pomoc
Video
– Počet datových toků: až 1
– Kodek: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
– Rozměr snímku: 32 x 32 až 720 x 576
– FPS (počet snímků za sekundu) až 30 snímků/s
Audio
– Počet datových toků: až 8
– Formát: MP3, MPEG, AC3
– Vícekanálový režim: podporuje AC3. Režim
MPEG-multi představuje dvoukanálovou konverzi.
Režim GMC (Global Motion Compensation) není
podporován.
MP3
Podporované
-R CD
disky
Formát souboru MP3
• Soubory musí být opatřeny příponou „.mp3”
nebo „.MP3”.
Počet složek
Maximální počet rozpoznatelných složek (skupin):
(skupin)
300 složek (skupin) (včetně kořenové).
Počet souborů Maximální počet rozpoznatelných souborů (skladeb)¯1:
3 000 souborů (skladeb).
(skladeb)
Podporovaná
32 kb/s až 320 kb/s
rychlost
datového toku
Vzorkovací
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1kHz/48 kHz
kmitočet
Tagy ID3
nekompatibilní
¯2
Celkový počet rozpoznatelných souborů (včetně MP3, JPEG, DivX a dalších
typů) je 4 000.
Při prohlížení fotografií ve formátu TIFF nebo při větším počtu souborů
anebo adresářů může dokončení operace trvat jistou dobu (zobrazení nebo
přehrávání některých souborů nemusí být možné).
-R CD
• Kompatibilní formáty: ISO9660 level 1 nebo 2 (s výjimkou rozšířených
formátů) a Joliet.
• Přístroj je kompatibilní s uspořádáním Multi-session, ale načtení či
přehrávání disku může trvat delší dobu.
• Při vyšším počtu souborů (skladeb) anebo složek (skupin) může
dokončení operace trvat jistou dobu a zobrazení nebo přehrávání
některých souborů (skladeb) nemusí být možné.
• Systém správně zobrazuje anglickou abecedu a arabské číslice,
zobrazení ostatních znaků nemusí být správné.
• Zobrazené pořadí se může lišit od pořadí zobrazeného na počítači.
• Přehrávání souborů (skladeb) a složek (skupin) v pořadí, v němž jste
je očíslovali, nemusí být možné – závisí na způsobu vytvoření disku
(vypalovací software).
• Přístroj není kompatibilní s paketovým formátem zápisu.
• Přehrávání některých disků nemusí být vzhledem k podmínkám jejich
záznamu možné.
HDD RAM SD
• Kompatibilní formáty: DCF¯3 (obsah pořízený na digitálním fotoaparátu apod.)
¯3
Systém „Design rule for Camera File“: standard zavedeným japonským
sdružením JEITA (Japan Electronic and Information Technology
Industries Association).
Soubory MP3 a statické obrázky (JPEG/TIFF) lze na přístroji
přehrávat s uspořádáním dle níže znázorněných složek. Přehrávání
v pořadí, v němž jste složky je očíslovali, však nemusí být možné
– závisí na způsobu vytvoření disku (vypalovací software).
-R CD
Struktura složek MP3
Chcete-li, aby byly přehrávány
v určitém pořadí, označte
je trojcifernou předponou.
Kořenová složka
001 (složka=skupina)
skupina 002
skupina 003
• Pokud je v souboru MP3 velký počet statických obrázků apod.,
přehrávání nemusí být možné.
Statické obrázky (JPEG, TIFF¯2)
Podporované
disky a karty
Formát souboru
Pořadí přehrávání
HDD RAM -R CD SD
Formát souboru: JPEG, TIFF (nekomprimovaný
formát RGB).
• Soubory musí být opatřeny příponou „.jpg“, „JPG“,
„.tif“ nebo „.TIF“.
Počet obrazových 34 x 34 až 6 144 x 4 096
bodů
(vedlejší vzorkování 4:2:2 nebo 4:2:0)
Počet složek
-R CD] Maximální počet rozpoznatelných složek:
300 (včetně kořenové).
HDD RAM SD Přístroj může zpracovat
maximálně 300 složek (včetně složek vyšších úrovní).
Počet souborů
-R CD Maximální počet rozpoznatelných
souborů¯1: 3 000
HDD RAM SD Přístroj může zpracovat
maximálně 3 000 souborů.
MOTION JPEG
nepodporovaný formát
-R CD
Struktura složek se statickými obrázky
Soubory ve složce jsou zobrazeny
Kořenová složka
v pořadí, v němž byly
aktualizovány nebo
vyfotografovány.
složka 002
• Pokud jsou složkami
nejvyšší úrovně složky „DCIM“,
budou v hierarchii zobrazeny
jako první.
složka 003
složka 004
Pořadí přehrávání
RQT8359-R
31
Přehrávání disků DivX, MP3 a disků se statickými obrázky (JPEG/TIFF)
Přehrávání disků DivX
-R CD
Lze přehrávat disky DVD-R a CD-R/CD-RW obsahující soubory DivX
video, které byly nahrány na počítači.
¿ DVD
ZVOLIT
JEDNOTKU
Numerická
tlačítka
Příprava
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
1
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR)].
Adresář1 : 00025
DivX Menu
CD (DivX)
001
PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR
û, á, ç, Í
ENTER
Strana
ZPĚT
STAV
DISPLEJ, B
Výběr souboru k přehrávání
-R CD
Lze přehrávat disky DVD-R a CD-R/CD-RW obsahující soubory MP3,
DivX video nebo statické snímky, které byly nahrány na počítači.
Níže zobrazené okno se zobrazuje, pokud vložíte disk obsahující DivX
video, soubory MP3 a statické snímky (JPEG/ TIFF).
například:
Je nastaven režim přehrávání DivX.
Chcete-li přehrát jiný typ souboru,
vyberte jej z nabídky FUNCIONS.
• Při přehrávání zobrazeného souboru
Stiskněte [ENTER].
• Pokud chcete přehrávat soubory jiné než zobrazené
Postupujte dle pokynů:
Výběr typu souboru
1 Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
2 Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Menu
ABC.avi
Celkem titulů: 001
001/001
ENTER
FUNKCE
SUB MENU
FUNKCE
CD(DivX/MP3/JPEG)
Strom
Název titulu
Č.
Režim přehrávání: DivX
Menu
ZPĚT
• Soubory jsou považovány za tituly.
• Při zobrazení nabídky MP3 nebo JPEG postupujte dle kroků
1 – 4 odstavce „Volba typu souboru“ v levém sloupci. Volbou
„DivX“ v kroku 4 změňte režim přehrávání.
2
Tlačítky [û, á] zvolte titul a stiskněte [ENTER].
Přehrávání se spustí od vybraného titulu.
• Titul lze zvolit i numerickými tlačítky.
např. 5: [0] ij [0] ij [5]
15: [0] ij [1] ij [5]
Ukončení prohlížení
Stiskněte [ý].
Zobrazení dalších stránek
Stiskněte [¼, Ê].
Opuštění nabídky
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
Poznámka
• Rozměry obrázků stanovené během záznamu mohou ovlivnit
zobrazování obrázků v odpovídajícím poměru. Poměr budete moci
upravit na televizoru.
• Postupné přehrávání není možné.
• Přehrávání není možné, pokud záznam probíhá na pevném disku.
Vyhledání složky pomocí stromové struktury
1 Během zobrazení seznamu skladeb: Během zvýraznění
titulu vyvolejte stiskem tlačítka [Í] stromovou strukturu.
F: Číslo vybrané složky/Celkový počet složek včetně titulu DivX.
Záznam
Kopírování
Ostatní funkce
ENTER
ZPĚT
DivX Menu
CD (DivX)
Adresář/Složka
F 1/21
12.02.2004
Snímek001
Snímek002
Snímek003
Snímek004
Snímek005
Snímek006
Snímek007
Snímek008
Snímek009
Snímek010
DATA1
DATA2
3 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Menu“ a stiskněte [ENTER].
Menu
Výběr seznamu:
DivX
MP3
JPEG
4 Tlačítky [û, á] zvolte režim přehrávání a stiskněte [ENTER].
Byl zvolen režim „DivX“: Pokračujte krokem 2 „Přehrávání disků
DivX“ v pravém sloupci. Byl zvolen režim „MP3“: Pokračujte krokem
2 „Přehrávání disků MP3“ na straně 33. Byl zvolen režim „JPEG“:
Pokračujte krokem 4 „Prohlížení statických snímků“ na straně 34.
32
RQT8359-R
ENTER
RETURN
Nelze zvolit složky, které
neobsahují žádné kompatibilní
soubory.
2 Tlačítky [û, á] vyberte složku a stiskněte [ENTER].
Zobrazí se seznam souborů ve složce.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [ZPĚT].
DivX VOD (VOD)
Obsah DivX Video-on-Demand (VOD – program na objednávku) je
z důvodu ochrany autorských práv zakódován. Kvůli přehrávání obsahu
DivX VOD musíte svůj přístroj nejprve zaregistrovat.
Při nákupu obsahu DivX VOD postupujte podle on-line pokynů, zadejte
registrační kód přístroje a zaregistrujte jej. Podrobnější informace o DivX
VOD získáte na webových stránkách www.divx.com/vod
Zobrazení registračního kódu přístroje.
(ij 62, „Registrace DivX“ v nabídce „Others“ (Ostatní))
Nastavení
DivX registrace
DivX (R) Video-on-Demand
(VOD - program na objednávku)
Ladění
Disk
Obraz
Zvuk
Displej
Zapojení
Ostatní
Váš registrační kód je: XXXXXXXX
8 alfanumerických znaků
Více se dozvíte, navštívíte-li:
www.divx.com/vod
ENTER
ZPĚT
• Po prvním přehrání obsahu DivX VOD se pod položkou „DivX
Registration“ zobrazí jiný registrační kód. Tento registrační kód
nepoužívejte k nákupu obsahu DivX VOD. Pokud jej k nákupu obsahu
DivX VOD použijete a obsah poté přehrajete na tomto přístroji,
nebudete moci později přehrávat jakýkoli obsah, který jste zakoupili
prostřednictvím předchozího kódu.
• Pokud zakoupíte obsah DivX VOD prostřednictvím registračního
kódu, jenž se bude od kódu tohoto přístroje lišit, obsah nebudete moci
přehrát. (Zobrazí se zpráva „Chyba autorizace“.)
Obsah DivX, pro nějž bylo stanoveno omezení počtu přehrání
Počet přehrání některého obsahu DivX VOD je omezen. Při přehrávání
tohoto obsahu se zobrazuje číslo, které udává zbývající počet přehrávání.
Pokud je zobrazena nula, obsah nelze přehrávat. (Zobrazí se nápis
„Rental Expired“ (Pronájem vypršel ).)
Při přehrávání tohoto obsahu
• Počet zbývajících přehrávání bude snížen o jeden, pokud:
– stisknete tlačítko [¿ DVD]
– stisknete [ý]
– stisknete [¼] nebo [ò, Ø] apod. a dostanete se na další
obsah nebo začátek právě přehrávaného obsahu
– na pevném disku je zahájen záznam s časovým nastavením
– stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] změníte jednotku.
• Funkce Resume není k dispozici.
Zobrazení textových titulků DivX
Na tomto přístroji lze zobrazit textové titulky nahrané na disku DivX video.
Tato funkce nesouvisí s titulky specifikovanými ve standardu DivX a nemá
přesné kritérium. Následující funkce nemusí pracovat, závisí na metodě
použité k vytvoření souboru.
ý Zobrazení textových titulků
1 Během přehrávání stiskněte [DISPLAY (DISPLEJ)].
• Obrazové soubory DivX, u nichž se nezobrazuje „Text“, neobsahují
textové titulky. Textové titulky nelze zobrazit.
2 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Disk“ a stiskněte [Í].
3 Tlačítky [û, á] zvolte „Titulek“ a stiskněte [Í].
4 Stiskem [û, á] vyberte „Zapnuto“.
• Pokud se textové titulky nezobrazují správně, zkuste změnit nastavení
jazyka (ij níže).
ý Nastavení jazyka textových titulků
1 Při zastavení: Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“ a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Disk“ a stiskněte [Í].
5 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Settings for Playback“ (Nastavení
přehrávání) a stiskněte [ENTER].
6 Tlačítky [û, á] zvolte „Text DivX titulků“ a stiskněte [ENTER].
7 Tlačítky [û, á] vyberte nastavení „Latin 1“, „Latin 2“ nebo
„Cyrillic“ a poté stiskněte [ENTER].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
ý Typy textových titulků, které lze zobrazit
Na přístroji lze zobrazit textové titulky splňující následující podmínky:
• Formát souboru: MicroDVD, SubRip nebo TMPlayer
• Přípona: „.SRT“, „.srt“, „.SUB“, „.sub“, „.TXT“ nebo „.txt“
• Obrazový soubor DivX a soubor s textovým titulkem je umístěn ve stejné
složce a názvy souboru jsou (kromě přípony) stejné.
• Pokud je ve stejné složce umístěn větší počet souborů s textovými titulky,
soubory budou zobrazeny v následujícím pořadí priorit: „.srt”, „.sub”, „.txt”.
ý Omezení tohoto přístroje
• V následujících situacích nelze titulky zobrazit tak, jak byly nahrány.
Zobrazování titulků závisí také na metodě použité k vytvoření souboru nebo
na situaci – mohou být zobrazeny pouze zčásti, případně vůbec.
– Pokud text titulků obsahuje zvláštní text nebo znaky.
– Pokud je velikost souboru větší než 256 kB.
– Pokud jsou součástí dat titulků znaky se styly. Kódy určující charakter stylu
v souborech se zobrazují jako znaky titulků.
– Pokud jsou součástí dat titulků data s různými formáty.
• Pokud není název obrazového souboru DivX v nabídce zobrazen správně
(název souboru je zobrazen jako as „_“), textové titulky nemusí být zobrazeny
správně.
• U některých disků nelze textové titulky zobrazit během prohledávání
a obdobných operacích.
Přehrávání disků MP3
-R CD
Lze přehrávat disky DVD-R a CD-R/CD-RW obsahující soubory MP3, které byly
nahrány na počítači.
Příprava
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
1 Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR
Vybraná skupina
(PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
G: Číslo skupiny
T: Číslo skladby ve skupině
Číslo
0 – 9
TOTAL: Číslo skladby/Celkový počet skladeb
ve všech skupinách
Menu
G (skladba) 1
T (skupina) 1
CELKEM
1/111
Předchozí
Následující
ZVOLIT
ENTER
Číslo
Skupina
1 : Oblíbené
Celkem
Skladba
001 Both Ends Freezing
1
002 Lady Starfish
2
003 Life on Jupiter
3
004 Metal Glue
4
005 Paint It Yellow
5
006 Pyjamamama
6
007 Shrimps from Mars
7
00 8 Starperson
8
009 Velvet Cuppermine
9
010 Ziggy Starfish
10
Strom
Strana 001/024
ZPĚT
• Soubory jsou považovány za skladby a adresáře za skupiny.
• Při zobrazení nabídky DivX nebo JPEG postupujte dle kroků 1 – 4
odstavce „Volba typu souboru“ na straně 32. Volbou „MP3“ v kroku 4
změňte režim přehrávání.
2 Tlačítky [û, á] vyberte skladbu a stiskněte [ENTER].
Přehrávání se spustí od vybrané skladby.
• Právě přehrávaná skladba je označena symbolem „A“.
• Skladbu lze zvolit i numerickými tlačítky.
například: 5: [0] ij [0] ij [0] ij [5]
15: [0] ij [0] ij [1] ij [5]
Ukončení přehrávání
Stiskněte [ý].
Zobrazení dalších stránek
Stiskněte [¼, Ê].
Opuštění nabídky
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
Vyhledání skupiny na stránce prostřednictvím stromové struktury
1 Během zobrazení seznamu skladeb: Během zvýraznění skladby
vyvolejte stiskem tlačítka [Í] stromovou strukturu.
Číslo zvolené skupiny
/Celkový počet skupin
Pokud nemá skupina žádnou skladbu, její
Číslo
0 – 9
číslo bude zobrazeno jako „– –“.
Nelze zvolit skupinu, která neobsahuje žádné
kompatibilní soubory.
2 Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte skupinu a stiskněte [ENTER].
Zobrazí se seznam skladeb skupiny.
Menu
G (skupina) 8
T (skladba) 14
CELKEM
40/111
ZVOLIT
ENTER
ZPĚT
Strom
MP3 hudba
G 7/25
001 Oblíbené
001 Brazilian pops
002 Chinese pops
003 Czech pops
004 Hungarian pops
005 Liner notes
006 Japanese pops
007 Mexican pops
008 Philippine pops
009 Swedish pops
001 Momoko
002 Standardní číslo
001 Piano solo
002 Vocal
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
• Výchozím nastavením je „Latin 2“.
RQT8359-R
33
Přehrávání disků DivX, MP3 a disků se statickými obrázky (JPEG/TIFF)
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 32.
Přehrávání statických snímků
HDD RAM -R CD SD
• Lze použít paměťové karty SD s kapacitou 8 MB až 2 GB (ij 7).
• Přístroj umožňuje přehrávání statických snímků uložených na
discích DVD-R nebo CD-R / CD-RW na počítači.
• Statické snímky nelze přehrávat během záznamu či kopírování.
• Vkládání/vyjímání karty SD (ij 13).
Zobrazení dalších stránek
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte Předchozí či Následující a stiskněte
[ENTER].
• K zobrazení dalších stránek lze použít také tlačítka [¼, Ê].
Výběr statických snímků z jiné složky ij 35
3
Při zastavení vložte kartu do slotu – nabídka se zobrazí
automaticky (ij níže).
Stiskem [û, á] zvolte položku „Zobrazení alba“ (Album–náhled),
stiskněte [ENTER] a pokračujte krokem č. 2.
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte album a stiskněte
[ENTER].
Přímý navigátor
HDD
Zobrazení snímku (JPEG)
Název alba
0002
0003
0004
0005
0006
0007
000 8
0009
SD karta
Zobrazení alba
----
Předchozí
Kopírování snímků (JPEG)
A
ENTER
ZPĚT
VIDEO
103__DVD
0001
----
SNÍMEK
např. pevný disk
----
Strana 001/001
S SUB MENU
B
Následující
Zvolit
Kopírování videa (MPEG2)
Album lze zvolit i numerickými tlačítky.
ZVOLIT
ZPĚT
ENTER
Tlačítkem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)]
vyberte pevný disk, jednotku DVD nebo SD.
například:
5:
[0] ij [0] ij [5]
15:
[0] ij [1] ij [5]
115: [1] ij [1] ij [5]
Na displeji přístroje se rozsvítí indikátor.
• Stiskem [ç, Í] vyberte předchozí nebo následující album.
Výběr souboru k přehrávání (ij 32)
1
2
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR)].
• HDD RAM SD
Přímý navigátor
HDD
Zobrazení alba
001
A
1. 1. 06 Celkem 5
Datum: 1. 1.2006
---
S
SNÍMEK
---
Strana 01/01
Předchozí
ZPĚT
B
1. 2. 06 Celkem 3
Datum: 1. 2.2006
---
ENTER
VIDEO
---
002
SUB MENU
Prezentace
Následující
Stránka Zobrazení alba
(Album – náhled)
Datum pořízení prvního
obrázku v albu / číslo
obrázku / název alba.
Stiskněte ENTER
pro zobrazení obrázků.
Údaje o datu pořízení snímku se nemusí zobrazovat, závisí
na digitálním fotoaparátu, editačním softwaru PC apod.
V tomto případě se datum zobrazí jako [--/--/--].
HDD RAM
Při volbě „VIDEO“ vyberte stiskem [B] položku „PICTURE“:
•
-R CD
JPEG Menu
CD(JPEG)
103__DVD
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
000 8
0009
----
Předchozí
----
Strana 001/001
Stránka PICTURE (JPEG) VIEW
----
Následující
ENTER
ZPĚT
(ij Pokračujte krokem 4)
Ikony okna Direct Navigator
Symbol chráněného obrázku a složky.
Symbol obrázku, u něhož byl stanoven počet výtisků (DPOF)
(ij 43, 73).
34
RQT8359-R
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte snímek a stiskněte
[ENTER].
Snímky lze vybírat i numerickými tlačítky.
například:
5:
[0] ij [0] ij [0] ij [5] 115: [0] ij [1] ij [1] ij [5]
15:
[0] ij [0] ij [1] ij [5] 1 115: [1] ij [1] ij [1] ij [5]
• Stiskem [ç, Í] vyberte předchozí nebo následující snímek.
• Praktické funkce dostupné během přehrávání statických
snímků (ij 35).
Návrat na stránku Zobrazení alba nebo Zobrazení snímku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
Zobrazení snímku (JPEG)
Adresář/Složka
4
Praktické funkce dostupné během přehrávání statických snímků
Zahájení prezentace
snímků (Prezentace)
Nastavení prezentace
Snímky lze zobrazovat po jednom v konstantním intervalu.
HDD RAM SD
1 Během zobrazení stránky Zobrazení alba
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte album.
2 Stiskněte tlačítko [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
Prezentaci lze spustit také dle následujících pokynů.
Během zobrazení stránky Zobrazení alba
1 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte požadované album a stiskněte [SUB MENU].
2 Tlačítky [û, á] vyberte položku „Zahájení prezentace/promítání diapozitivů“ a stiskněte [ENTER].
-R CD
Během zobrazení stránky Zobrazení snímku
1 Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte položku „Adresář/Složka“ a stiskněte [SUBMENU].
2 Tlačítky [û, á] vyberte položku „Zahájení prezentace/promítání diapozitivů“ a stiskněte [ENTER].
Natočení
Zahájení prezentace
Nastavení prezentace
•
1
2
3
Změna intervalu zobrazování
V kroku 2 zvolte tlačítky [û, á] nastavení „Nastavení prezentace“ a stiskněte [ENTER].
Stiskem [û, á] vyberte „Interval zobrazování“.
Tlačítky [ç, Í] vyberte požadovaný časový interval (0 – 30 sekund) a stiskněte [ENTER].
•
1
2
3
Opakované přehrávání
V kroku 2 zvolte tlačítky [û, á] nastavení „Nastavení prezentace“ a stiskněte [ENTER].
Stiskem [û, á] vyberte „Opakování přehrávání“.
Tlačítky [ç, Í] vyberte nastavení „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“ (Zapnout či vypnout) a stiskněte [ENTER].
Během přehrávání.
1 Stiskněte [SUBMENU].
2 Tlačítky [û, á] vyberte položku „Rotate RIGHT“ (Natočit doprava) nebo „Rotate LEFT“ (Natočit doleva) a stiskněte [ENTER].
• Údaje o natočení se neukládají.
Otočit doprava
– -R CD Statické snímky
Otočit doleva
– Pokud je disk nebo album chráněno.
– Při přehrávání na jiném zařízení.
– Při kopírování obrázků.
• Pokud během zobrazení okna PŘÍMÝ NAVIGÁTOR vyjmete kartu SD, informace o natočení snímku se nemusí správně uložit. Kartu
vyjměte až po opuštění okna PŘÍMÝ NAVIGÁTOR.
ENTER
ZPĚT
Zvětšení
Zmenšení
Během přehrávání
1 Stiskněte [SUBMENU].
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Zvětšení“ a stiskněte [ENTER].
• Chcete-li obnovit původní velikost obrázku, vyberte v kroku 2 tlačítky [û, á] „Zmenšení“
a stiskněte [ENTER].
• Při zvětšení může dojít k oříznutí okrajů.
• Údaje o zvětšení se neukládají.
• Funkce „Zvětšení/Zmenšení“ je dostupná pouze pro statické snímky menší než 640 x 480 pixelů.
Vlastnosti
Během přehrávání.
Stiskněte dvakrát tlačítko [STATUS (STAV)].
Opuštění stránky vlastností
Stiskněte tlačítko [STATUS (STAV)].
18:53:50 11.10.
Adresář/složka - Snímek číslo 103 - 0006
Datum 1. 1. 2005
Číslo
Otočit doprava
Otočit doleva
Zvětšení
ENTER
ZPĚT
3/9
Datum pořízení fotografie
ý Výběr statických snímků z jiné složky
(ij 7, Zobrazovaná struktura složek)
RAM SD
Přepnutí na jinou složku vyšší úrovně
(Pouze pokud je k dispozici větší počet rozpoznatelných složek vyšší
úrovně.)
1 Během zobrazení stránky Zobrazení alba
Stiskněte [SUB MENU].
2 Tlačítky [û, á] vyberte položku „Zvolit adresář/složku“
a stiskněte [ENTER].
Zvolit adresář/složku
Zvolte přístupový adresář/složku.
-R CD
1 Během zobrazení stránky Zobrazení snímku
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte položku „Adresář/Složka“ a stiskněte
[ENTER].
2 Tlačítky [û, á] vyberte složku a stiskněte [ENTER].
JPEG Menu
CD(JPEG)
JPEG Menu
CD(JPEG)
Zobrazení snímku (JPEG)
Adresář/Složka
Adresář/Složka
103__DVD
F 1/3
0001
0002
0003
0004
----
----
----
----
021216_0026
103_DVD
104_DVD
105_DVD
----
----
----
----
\DCIM
Předchozí
Nastavte stisknutím ENTER.
Strana 001/001
Následující
ENTER
ENTER
ZPĚT
S SUB MENU
ZPĚT
ZVOLIT
ENTER
ZPĚT
3 Tlačítky [ç, Í] vyberte složku vyšší úrovně a stiskněte [ENTER].
RQT8359-R
35
Používání nabídek na obrazovce / Stavové zprávy
VCD (SVCD) a DivX
Zvolte číslo zvukového záznamu.
• Čísla zvukového záznamu se zobrazují i v případě, kdy je k dispozici
pouze jeden typ zvukového doprovodu.
Titulek¯
DVD-V DVD-A
Aktivujte zobrazování titulků a zvolte jazyk (ij níže, Jazyk).
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) (Pouze
disky obsahující informaci o zapnutí/vypnutí titulků.)
Zapněte/vypněte zobrazování titulků.
• Záznam informace o zapnutí nebo vypnutí zobrazování titulků nelze
na tomto přístroji uskutečnit.
VCD (SVCD) a DivX
Zapněte/vypněte zobrazování titulků a zvolte číslo titulku.
• Čísla titulků se zobrazují i v případě, kdy není větší počet titulků
k dispozici.
û, á, ç, Í
ENTER
Angle (Úhel záběru)¯ DVD-V DVD-A
Změnou čísla vyberte úhel záběru.
DISPLEJ
STAV
Používání nabídek na obrazovce
Společné postupy
1
Stiskněte tlačítko [DISPLAY (DISPLEJ)].
Disk
Přehrávání
Snímek
Zvuk
Ostatní
Nabídka
2
3
4
Zvuková stopa/doprovod
1
Digitální 2/0 ch
Titulek
Vyp.
Audio kanál
LR
Audio channel (Zvukový kanál) HDD RAM -RW‹VR› VCD a DivX
(ij 30), Změna zvukového doprovodu během přehrávání.
STILL-P (Statický snímek) DVD-A
Volba typu přehrávání statických snímků.
Prezentace (sekvence): Přehrávání dle výchozího pořadí na disku.
Page (Stránka): Volba čísla statického snímku a přehrávání.
• Náhodný výběr: Prohlížení v náhodném pořadí.
• Zpět: Návrat na výchozí statický obrázek na disku.
Source Select (Volba zdroje) (DivX)
• Automaticky: Obsah DivX je rozpoznán automaticky.
• Prokládaný: Použijte, jestliže byl obsah nahrán s použitím prokládání.
• Progresivní: Použijte, jestliže byl obsah nahrán v progresivním formátu.
PBC (Řízení přehrávání ij 73) VCD
Indikace zapnutí či vypnutí nabídky PBC (řízení přehrávání).
¯
Položka
Nastavení
U některých disků lze změny uskutečnit pouze pomocí nabídek na disku
(ij 29).
• V závislosti na provozním stavu systému (přehrávání, zastavení
apod.) a obsahu disku nelze některé položky zvolit ani změnit.
• Zobrazované údaje závisí na obsahu disku. Pokud na disku není žádný
záznam, nelze je měnit.
Tlačítky [û, á] zvolte nabídku a stiskněte [Í].
Tlačítky [û, á] vyberte položku a stiskněte [Í].
Stiskem [û, á] vyberte nastavení.
Audio atribute (Atribut zvuku)
LPCM/PPCM/µ Digital/DTS/MPEG:
k (kHz):
b (bit):
ch (kanál):
• Některé položky lze změnit stiskem [ENTER].
Zrušení nabídek
Stiskněte tlačítko [DISPLAY (DISPLEJ)].
Nabídka Disk — nastavení obsahu disku
Soundtrack (Zvukový doprovod)¯
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
Zobrazí se atributy zvukového záznamu disku.
DVD-V DVD-A
• Vyberte zvukový záznam a jazyk (ij níže — Atributy zvuku,
Jazyk).
36
RQT8359-R
Jazyk
ENG: English
(angličtina)
FRA: French
(francouzština)
DEU: German
(němčina)
ITA: Italian
(italština)
ESP: Spanish
(španělština)
NLD: Dutch
(holandština)
SVE: Swedish
(švédština)
NOR: Norwegian
(norština)
DAN: Danish
(dánština)
POR: Portuguese
(portugalština)
RUS: Russian
(ruština)
JPN: Japanese
(japonština)
Typ signálu
Vzorkovací kmitočet
Počet bitů
Počet kanálů
CHI: Chinese
(čínština)
KOR: Korean
(korejština)
MAL: Malay
(malajština)
VIE: Vietnamese
(vietnamština)
THA: Thai
(thajština)
⁄: Další
Nabídka Přehrávání — změna pořadí přehrávání
Tato funkce je k dispozici pouze při zobrazení uplynulého času.
Zvolte položku k opakovanému přehrávání. U některých disků se
položky, které lze zvolit, budou lišit.
Opakování přehrávání
• All (Vše)
CD VCD
• Chapter (Kapitola) HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL
+RW DVD-V -RW(VR)
• Group (Skupina)
DVD-A a MP3
• PL (Playlist)
HDD RAM -RW(VR)
• Titul (Titul)
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL
+RW DVD-V -RW(VR)
• Track (Skladba)
DVD-A CD VCD a MP3
Operaci zrušte volbou „Vypnuto“.
Nabídka Obraz — Nastavení kvality obrazu
Přehr./Snížení šumu
Potlačení šumu a vad v obraze.
Progresivní¯ (ij 73)
Volbou „Zapnuto“ aktivujte výstupní signál ve formátu Progresivní.
Pokud je obraz vodorovně roztažen, použijte „Vypnuto“.
Přenos¯ [Při nastavení položky „Progresivní“ (ij výše) = „Zapnuto“].
Vyberte metodu konverze pro progresivní výstup s ohledem na typ
přehrávaného titulu (ij 73, Film a video).
Výstupní signál v normě PAL
(Při otevření zásuvky disku se obnoví nastavení „Auto“.)
• Auto: Automaticky detekuje obsah filmu a videozáznamu
a odpovídajícím způsobem jej zkonvertuje.
• Video: Použijte, pokud je při nastavení „Auto“ obsah zkreslen.
• Film: Použijte, pokud se při nastavení
„Auto“ jeví okraje obrazu zubaté
nebo nerovné.
Pokud je však videozáznam zkreslený
tak jako na vyobrazení vpravo, použijte
nastavení „Auto“.
Výstupní signál v normě NTSC
• Auto1
Automaticky detekuje obsah filmu a videozáznamu
(normální): a odpovídajícím způsobem jej zkonvertuje.
• Auto2:
Kromě funkce „Auto1“, automaticky detekuje filmový
obsah s odlišnými formáty a odpovídajícím způsobem jej
zkonvertuje.
• Video:
Použijte, pokud je při nastavení „Auto1“ a „Auto 2“ obsah
zkreslen.
Nabídka Zvuk — změna zvukového efektu
V.S.S.
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-V
[DVD- -RW(VR)
(Dolby Digital, MPEG, pouze 2 nebo více kanálů)
Umožňuje poslech simulovaného prostorového zvuku i během
používání pouze dvou předních reprosoustav.
• Pokud dochází ke zkreslení, funkci V.S.S vypněte. (Na připojeném
zařízení si ověřte funkci Surround.)
• Funkce V.S.S. není dostupná u dvojjazyčného záznamu.
Dialog Enhancer (Zdůraznění dialogů)
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-V
DVD-A -RW(VR) a DivX
(Dolby Digital, pouze 3 nebo více kanálů, včetně centrálního kanálu)
Zdůrazněním hlasitosti centrálního kanálu se zvyšuje srozumitelnost
filmových dialogů.
Nabídka Ostatní – změna pozice zobrazovaných údajů
Poloha
1 – 5:S rostoucím číslem nastavení pozice zobrazovaných údajů klesá.
Stavové zprávy
Stiskněte tlačítko [STATUS (STAV)].
Údaje na displeji se mění s každým stiskem tlačítka.
HDD
Záznam
Přehrávání
Vybraná jednotka/Typ disku
Při zastavení se zde zobrazuje zbývající čas.
STEREO
LR
Formát přijímaného TV zvuku (ij níže)
Vybraný zvukový formát
Záznamová jednotka / Indikátor průběhu
kopírování
DVD záznam
Stav záznamu nebo přehrávání/vstupní kanál
Číslo titulu a uplynulý čas během přehrávání
/ Režim záznamu
Dostupná délka záznamu a režim záznamu
Datum a čas
18:53:50 11.10.
T1
0:05.14 XP
Zbývá
T2
13:50 XP
0:00.10 XP
Číslo titulu a uplynulý čas během záznamu / Režim záznamu
Sníž. šum AV - vst. (Pouze při aktivaci AV1, AV2, AV3, AV4 nebo
DV) Potlačuje obrazový šum videokazety během kopírování.
• Automaticky: Omezení šumu pracuje pouze na obrazovém vstupu
z videokazety.
• Zapnuto:
Vstupní videosignál prochází omezovačem šumu.
• Vypnuto:
Omezovač šumu je vypnut. Vstupní signál lze nahrát tak
jak je.
¯
Žádné údaje
• Formát TV zvuku
STEREO: stereofonní vysílání
M 1 / M 2: dvojjazyčné duální vysílání
M 1: monofonní vysílání
Pouze při nastavení „Progresivní“ = „Zapnuto“ v nabídce
NASTAVENÍ (ij 18).
RQT8359-R
37
Editace titulů / kapitol
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku obsahující
nahraný záznam, který hodláte upravit.
• RAM Vyřaďte ochranu proti záznamu (ij 54).
ZVOLIT
JEDNOTKU
1
Během přehrávání nebo při zastavení
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
2
HDD RAM
Stiskem [A] zvolte položku „VIDEO“
3
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte titul.
Přímý navigátor
HDD
Zobrazení titulu
A
007
PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR
û, á, ç, Í
ENTER
SUB MENU
A
ARD 10.10. PÁ
Předchozí
ZPĚT
Titul / kapitola
Pořady jsou nahrávány jako jediný titul obsahující jedinou kapitolu.
Titul
Kapitola
Konec
Seznam titulů
Následující
Strana 02/02
S SUB MENU
Zvolit
Předchozí
Následující
Zobrazení dalších stránek
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte Předchozí či Následující
a stiskněte [ENTER].
• K zobrazení dalších stránek lze použít také tlačítka [¼,
Ê].
Vícenásobná editace
Požadované položky vyberte pomocí [û, á, ç, Í]
a stiskněte [ã]. (Opakujte.) Zobrazí se kontrolní značka.
Operaci zrušíte dalším stiskem [ã].
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
(Editace finalizovaných disků není možná.)
Začátek
SNÍMEK
---
---
ENTER
B
ARD 11.10. SO
---
ZPĚT
VIDEO
---
00 8
4
5
HDD RAM Titul lze rozdělit do několika kapitol. Každý úsek mezi
dělicími body se stane samostatnou kapitolou.
(ij 30, 39, Vytvoření kapitoly)
Titul
Stiskněte [SUB MENU].
Tlačítky [û, á] vyberte funkci a stiskněte [ENTER].
• Pokud zvolíte „Editace“, vyberte tlačítky [û, á] funkci a stiskněte
[ENTER] (ij 39).
Vložit název
Nastavení ochrany
Zrušení ochrany
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Vymazání
Částečné vymazání
Vlastnosti
Změna miniatury
Editace
Rozdělení titulu
Podrobnosti vyhledejte
v tabulce „Možnosti editace
titulů“ (ij 39).
Zobrazení kapitoly
HDD RAM Pořadí kapitol lze změnit a vytvořit playlist (ij 40).
Změna vzhledu okna Direct Navigator (ij 28).
Zobrazení tabulky
Zobrazení alba
• Maximální počet položek na disku:
HDD
– Tituly:
500
– Kapitoly:
cca 1 000 v titulu
(Vzhledem k podmínkám záznamu.)
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
– Tituly:
99 ( +R +R DL +RW 49 titulů)
– Kapitoly:
cca 1 000 ( +R +R DL +RW cca 254)
(Vzhledem k podmínkám záznamu.)
Poznámka
• Po odstranění, rozdělení nebo částečném odstranění nelze původní stav
nahraného obsahu obnovit. Akci si důkladně promyslete.
• Během záznamu či kopírování apod. není editace možná.
• Omezení záznamu bude zachováno i po editaci (např. dělení titulu, apod.).
• +R +R DL Při každé editaci titulu bude informace uložena na volné místo
na disku. Při velkém počtu uskutečněných úprav se volné místo na disku
sníží. Doporučujeme provádět editaci na pevném disku a výsledek poté
zkopírovat na optický disk.
Editace titulů / kapitol a přehrávání kapitol
Nahrané pořady lze upravovat (odstranit nepotřebné části, dělit apod.).
Příprava
• Zapněte televizor a zvolte vhodný videovstup odpovídající typu připojení
k tomuto přístroji.
• Zapněte přístroj.
38
RQT8359-R
Přehrávání statických snímků (ij 34), krok 3.
ý Vybrali jste položku „Chapter View“ (Náhled kapitoly)
6
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte kapitolu.
Zahájení přehrávání ij Stiskněte [ENTER].
Editace ij Krok 7.
Přímý navigátor
HDD
Zobrazení kapitoly
A
VIDEO
B
SNÍMEK
00 8 ARD 11.10. SO
001
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Stránka Chapter View (Náhled kapitoly)
0:31.24
• Zobrazení dalších stránek / Vícenásobná editace (ij výše).
7
Stiskněte [SUB MENU], poté vyberte funkci tlačítky
[û, á] a stiskněte [ENTER].
Vymazání kapitoly
Vytvoření kapitoly
Kombinovat kapitoly
Zobrazení titulu
Podrobnosti vyhledejte v tabulce „Možnosti
editace kapitol“ (ij 39).
• Návrat zpět na Seznam titulů.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
Možnosti editace titulů
Po provedení kroků 1 – 5 (ij 38).
Odstraňování¯
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Vymazat“ a stiskněte [ENTER].
• Po provedení operace je uložený obsah odstraněn a nelze jej obnovit. Akci si důkladně promyslete.
• Délka dostupného záznamu na disku DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL se neprodlouží ani po odstranění dříve
nahraných titulů.
• Dostupné místo pro záznam na disku DVD-RW (formát DVD-Video) a +RW se zvýší pouze po odstranění naposledy
nahraného titulu. Pokud odstraníte ostatní tituly, nezvýší se.
Vlastnosti
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW -RW(VR)
Informace o titulu (např. čas a datum).
• Nabídku opustíte stiskem [ENTER].
Vložení názvu
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW
Nahraný titul lze pojmenovat.
• (ij 57), Vkládání textu
Nastavení ochrany¯
Vyřazení ochrany¯
HDD RAM +R +R DL +RW
Ochrana slouží k zajištění titulů před nechtěným odstraněním.
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Zajištěný titul bude označen symbolem zámku.
Částečné odstranění
HDD RAM
(ij níže, Referenční informace)
Tato funkce je vhodná k odstranění nepotřebných částí nahrávek.
1 Stiskem [ENTER] označte počáteční a koncový bod úseku, který hodláte odstranit.
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Odchod“ a stiskněte [ENTER].
• Chcete-li odstranit další úseky, použijte „Následující“ a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Vymazat“ a stiskněte [ENTER].
Změna náhledu
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW
(ij níže, Referenční informace)
Rozdělení titulu
HDD RAM
(ij níže, Referenční informace)
Obrázek zobrazený jako náhled lze v seznamu titulů změnit.
1 Tlačítkem [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)] spusťte přehrávání.
2 Při zobrazení snímku, který hodláte použít jako náhled, stiskněte [ENTER].
Změna náhledu: Obnovte přehrávání, stiskem [û, á] zvolte „Změna” a stiskem [ENTER]
označte bod, který hodláte změnit.
3 Tlačítky [û, á] zvolte „Odchod“ a stiskněte [ENTER].
Vlastnosti
Dinosaurus
Číslo 026
Čas
12:19
Datum 11.10.2006 MON Čas zázn. 0:30 (SP)
Název ARD
Přímý navigátor
HDD
Zobrazení ti
007
00 8
ARD 10.10. PÁ
ARD 11.10.
Přímý navigátor Částečné vymazání
HDD
008
A
Přehrávání
VIDEO
SNÍMEK
B
Zahájení
Ukončení
Následující
Odchod
0:43.21
Zahájit
Ukončit
- -:- -.- -
- -:- -.- -
ENTER
ZPĚT
Přímý navigátor
HDD
Změna miniatury
A
VIDEO
B
SNÍMEK
00 8
Změnit
Odchod
0:00.00
Změnit
- -:- -.- -
Zahajte přehrávání a zvolte
obrázek miniatury.
Titul lze rozdělit na dvě části.
1 Stiskem [ENTER] označte bod, v němž hodláte program rozdělit.
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Odchod“ a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Rozdělení“ a stiskněte [ENTER].
Potvrzení dělícího bodu
Tlačítky [û, á] vyberte položku „Preview“ a stiskněte [ENTER]. (Přehrávání začne 10 sekund před,
a skončí 10 sekund za dělícím bodem.)
Změna dělicího bodu
Obnovte přehrávání, stiskem [û, á] vyberte položku „Rozdělení“ a stiskem [ENTER] označte bod, v němž hodláte titul
rozdělit.
Přímý navigátor
HDD
Rozdělení titulu
00 8
A
VIDEO
B
SNÍMEK
Přehrávání
Zobrazení
Rozdělení
Odchod
0:43.21
Divide
- -:- -.- -
Poznámka
• Rozdělený titul si zachová své jméno a případné atributy ochrany proti kopírování (CPRM) (ij 73) původního titulu.
• Těsně před dělicím bodem a těsně po něm může být obraz a zvuk mžikově přerušen.
¯
Editace většího počtu souborů je rovněž možná.
Možnosti editace kapitol
Po provedení kroků 1 – 7 (ij 38).
¯
Odstranění kapitoly¯
HDD RAM
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Vymazat“ a stiskněte [ENTER].
• Po provedení operace je uložený obsah odstraněn a nelze jej obnovit. Akci si důkladně promyslete.
• Položku „Kombinování kapitol“ (ij níže) zvolte pouze, pokud chcete odstranit dělicí bod mezi kapitolami.
(Nahraný obsah nebude odstraněn.)
Vytvoření kapitoly
HDD RAM
(ij níže, Referenční informace)
Zvolte si bod, v němž chcete během sledování titulu začít novou kapitolu.
1 Stiskem [ENTER] označte dělicí bod.
• Při rozdělení v dalších bodech krok zopakujte.
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Odchod“ a stiskněte [ENTER].
Kombinace kapitol
HDD RAM
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Kombinování“ a stiskněte [ENTER].
• Vybraná kapitola se spojí s kapitolou následující.
Přímý navigátor
HDD
00 8
Vytvoření kapitoly
A
VIDEO
B
SNÍMEK
Přehrávání
Vytvořit
Odchod
0:43.21
Editace většího počtu souborů je rovněž možná.
Referenční informace
• K vyhledání požadovaného bodu použijte funkci vyhledávání (ij 29) nebo Časový posuv (ij 30).
• Chcete-li najít požadovaný bod přesně, použijte zpomalené přehrávání a funkci posouvání po snímcích (ij 30).
• Chcete-li začátek nebo konec titulu přeskočit, stiskněte [¼] (Zahájení) nebo [Ê] (Konec).
RQT8359-R
39
Vytváření, editace a přehrávání Playlistů
FUNKCE
ZVOLIT
JEDNOTKU
30:00 SP
Zbývá
HDD
Přehrávání
Záznam se ShowView
Záznam
Pokročilé nahrávání
Vymazání
Playlisty
Flexib. nahrávání
Kopírování
DV aut. nahrávání
Ostatní funkce
Nastavení
Správa HDD
ENTER
ZPĚT
3
4
FUNKCE
û, á, ç, Í
ENTER
SUB MENU
Playlisty
HDD
Zobrazení
--
ZPĚT
Kapitola
Kapitola
Kapitola
--
5
Titul
Vytváření
Kapitola
Kapitola
001 ARD 11.10. SO
Výchozí titul
001
002
---
---
Výchozí kapitola
001
002
003
---
---
---
---
Zkopírováním Playlistu (ij 45) vznikne titul.
6
• Playlisty se neukládají odděleně, takže nezaberou příliš mnoho
prostoru.
• Při editaci kapitol v Playlistu se výchozí tituly ani kapitoly nezmění.
• Během záznamu či kopírování nelze Playlisty vytvářet ani upravovat.
Vytváření Playlistů
Při zastavení:
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
40
RQT8359-R
Strana 001/001
S SUB MENU
Ukončete stisknutím ENTER.
Tlačítky [ç, Í] vyberte kapitolu, kterou hodláte
zařadit do Playlistu, a stiskněte [ENTER].
Operaci zrušte tlačítkem [û].
Playlisty
HDD
HDD RAM
• Maximální počet položek na disku:
– Playlisty: 99
– Kapitoly v playlistech: cca 1 000
(Vzhledem k podmínkám záznamu.)
• Při překročení maximálního počtu položek na disku nebudou
všechny zadané položky nahrány.
HDD RAM
Příprava
• Zapněte televizor a zvolte vhodný videovstup odpovídající typu
připojení k tomuto přístroji.
• Zapněte přístroj.
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku
obsahující nahraný záznam, který hodláte upravit.
• RAM Vyřaďte ochranu disku či kazety proti záznamu (ij 54).
• Během záznamu či kopírování nelze Playlist vytvořit ani upravit.
• Playlisty je nutno sestavovat s ohledem na právě zvolenou
obrazovou normu (pod položkou „TV systém“) (ij 64).
Strana 001/001
Strana 001/001
Kapitoly v playlistu
---
ZPĚT
2
--
• Stiskem [ENTER] vyberte všechny kapitoly v titulu, poté
pokračujte krokem 7.
Kapitola
ENTER
1
--
--
Stiskem [ç, Í] vyberte výchozí titul a stiskněte [á].
Playlisty
HDD
Playlist
--
Vytváření
Uspořádáním kapitol (ij 38) lze vytvořit Playlist.
Titul
Kapitola
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Playlisty“ a stiskněte
[ENTER].
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte položku „Create“
a stiskněte [ENTER].
Vytváření
001 ARD 11.10. SO
Výchozí titul
001
002
---
Výchozí kapitola
001
002
003
---
---
---
---
Kapitoly v playlistu
---
ENTER
ZPĚT
Strana 001/001
---
Strana 001/001
Strana 001/001
S SUB MENU
Ukončete stisknutím ENTER.
• Z původního titulu lze také vytvořit novou kapitolu. Tlačítkem
[SUB MENU] zvolte položku „CREATE CHAPTER (VYTVOŘENÍ
KAPITOLY)“ a stiskněte [ENTER] (ij 39 Vytvoření kapitoly).
7
Tlačítky [ç, Í] vyberte pozici k vložení kapitoly
a stiskněte [ENTER].
Playlisty
HDD
Vytváření
001 ARD 11.10. SO
Výchozí titul
001
002
---
---
Výchozí kapitola
001
002
003
---
---
---
---
Kapitoly v playlistu
---
ENTER
ZPĚT
Strana 001/001
Strana 001/001
Strana 001/001
Ukončete stisknutím ENTER.
• Tlačítkem [û] vyberte další výchozí tituly.
• Chcete–li přidat další kapitoly, zopakujte kroky 6 – 7.
8
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Ze všech vybraných scén se stane Playlist.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Editace a přehrávání Playlistů / kapitol
HDD RAM
-RW(VR) (Pouze přehrávání)
1
Možnosti editace Playlistů
Po provedení kroků 1 – 5 (ij vlevo).
Při zastavení
Odstraňování¯
HDD RAM
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Vymazat“
a stiskněte [ENTER].
Po odstranění je nahraný obsah navždy
ztracen a nelze jej obnovit.
Akci si důkladně promyslete.
Vlastnosti
HDD RAM
-RW(VR)
Údaje o Playlistu (např. celkový čas a datum).
• Nabídku opustíte stiskem [ENTER].
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
3
4
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Playlisty“ a stiskněte
[ENTER].
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte Playlist.
Zahájení přehrávání ij Stiskněte [ENTER].
Editace ij Krok 5.
Playlisty
HDD
Zobrazení playlistu
--
01
Vytvoření
--
Datum 12.10.2006 ÚT
Čas zázn. 0:30:53
ZPĚT
ENTER
Stránka s náhledy Playlistů
--
12.10. NE 0:30
--
Číslo
10
Kapitola 002
--
• Zobrazení dalších stránek / Vícenásobná editace (ij 38)
5
Vlastnosti
Dinosaurus
Stiskněte [SUB MENU], poté vyberte funkci tlačítky
[û, á] a stiskněte [ENTER].
• Pokud použijete „Editace“, vyberte tlačítky [û, á] funkci a
stiskněte [ENTER].
Vytvoření
Vytváření
HDD RAM
(ij 40), Vytváření Playlistů, krok 5 – 8
Kopírování¯
HDD RAM
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Kopírování“
a stiskněte [ENTER].
• Zkopírovaný Playlist se stane nejnovější
položkou na stránce s náhledy Playlistů.
Vložení názvu
HDD RAM
Playlisty lze pojmenovat.
(ij 57), Vkládání textu
Změna náhledu
HDD RAM
(ij 39), Změna náhledu
Kopírování
Vymazání
Vložení názvu
Vlastnosti
Změna miniatury
Editace
Zobrazení kapitoly
Podrobnosti
vyhledejte v tabulce
„Možnosti editace
Playlistů“.
ý Pokud jste vybrali položku „Chapter View“ (Náhled kapitoly).
6
¯
Možnosti editace kapitol
HDD RAM
Po provedení kroků 1 – 7 (ij vlevo).
• Při editaci kapitol v Playlistu se výchozí tituly ani kapitoly nezmění.
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte kapitolu.
Zahájení přehrávání ij Stiskněte [ENTER].
Editace ij Krok 7.
Playlisty
HDD
Zobrazení kapitoly
01 ARD 12.10. NE 0:30
001
002
---
---
Vložit kapitolu
(ij 40), Vytváření Playlistů, krok 5 – 7
Přesun kapitoly
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte pozici k vložení
kapitoly a stiskněte [ENTER].
Stránka Chapter View
(Náhled kapitoly)
Playlisty
HDD
---
---
---
002
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
0:19.36
0:10.24
---
---
• Zobrazení dalších stránek / Vícenásobná editace (ij 38)
7
Přesunout kapitolu
01 12.10. NE 0:11
001
0:19.36
0:10.24
---
---
Editace většího počtu souborů je rovněž možná.
Předchozí
Strana 01/01
---
Následující
ENTER
ZPĚT
Stiskněte [SUB MENU], poté vyberte funkci tlačítky
[û, á] a stiskněte [ENTER].
Přidat kapitolu
Přesunout kapitolu
Vytvořit kapitolu
Kombinovat kapitoly
Podrobnosti vyhledejte v tabulce
„Možnosti editace kapitol“.
Vymazat kapitolu
Zobrazení playlistu
• Lze přejít zpět na náhledy Playlistů.
¯
Vytvoření
kapitoly
(ij 39), Vytvoření kapitoly
Kombinace
kapitol
(ij 39), Kombinace kapitol
Odstranění
kapitoly¯
(ij 39), Odstranění kapitoly
Při odstranění všech kapitol z Playlistu bude
odstraněn i Playlist.
Editace většího počtu souborů je rovněž možná.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
RQT8359-R
41
Editace statických snímků
1
2
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR)].
HDD RAM
Stiskem [B] zvolte „PICTURE (Obraz)“.
ZVOLIT
JEDNOTKU
3
Editace alba:
Vyberte album, které hodláte upravit a stiskněte [SUB MENU].
• Pokud chcete vytvořit album pomocí položky „Vytvořit album“,
stiskněte [SUB MENU] bez výběru alba.
Editace statických snímků:
PŘÍMÝ
NAVIGÁTOR
û, á, ç, Í
ENTER
SUB MENU
B
1 Vyberte album obsahující statické snímky, které
hodláte upravit a stiskněte [ENTER].
2 Vyberte statické snímky, které hodláte upravit
a stiskněte [SUB MENU].
Zobrazení dalších stránek
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte Předchozí či Následující
a stiskněte [ENTER].
• K zobrazení dalších stránek lze použít také tlačítka
[¼, Ê].
Vícenásobná editace
Požadované položky vyberte pomocí [û, á, ç, Í]
a stiskněte [ã]. (Opakujte.) Zobrazí se kontrolní značka.
Operaci zrušte dalším stiskem [ã].
ZPĚT
• Přepnutí na jinou složku vyšší úrovně (ij 35).
4
HDD RAM SD
• Fotografie a alba lze také upravovat.
• Lze použít paměťové karty SD s kapacitou 8 MB až 2 GB (ij 7).
• Editace statických snímků na discích DVD-R a CD-R/CDRW není
možná.
Příprava
• Tlačítkem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný
disk, jednotku DVD nebo SD.
• RAM SD Vyřaďte ochranu proti záznamu
(ij 54, Nastavení ochrany).
Tlačítky [û, á] vyberte funkci a stiskněte [ENTER].
ý Editace alba
(např. SD )
Nastav. promít. diapoz.
Praktické funkce dostupné během
přehrávání statických snímků (ij 35).
Přidání snímků
Vložit název alba
Vytvoření alba
Editace alba
Vymazání alba
Zahájení prezentace
Nastavení ochrany
Zrušení ochrany
Zvolit adresář
Operace s alby a snímky (ij 43).
RAM SD
Zobrazuje se pouze tehdy, pokud lze prohlížet jiné složky vyšší
úrovně. Přepnutí na jinou složku vyšší úrovně (ij 35).
ý Editace statických snímků
(např. SD )
Vymazání snímku
Nastavení ochrany
Zrušení ochrany
DPOF
Zobrazení alba
Operace s alby a snímky (ij 43).
Lze přejít na stránku Zobrazení alba
(Album – náhled).
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Stiskněte tlačítko [DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)].
42
RQT8359-R
Operace s alby a snímky
Po provedení kroků 1 – 4, viz (ij 42).
Odstranění snímku¯
Odstranění alba¯
HDD RAM SD
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Vymazat“ a stiskněte [ENTER].
• Po provedení operace je uložený obsah odstraněn a nelze jej obnovit. Akci si důkladně promyslete.
• Během odstranění alba budou odstraněny také jiné soubory než statické snímky umístěné v albu.
(Netýká se vnořených složek.)
Zadejte název alba
HDD RAM SD
Alba lze pojmenovat.
(ij 57), Vkládání textu
• Zobrazení názvů alb zadaných na tomto přístroji nemusí být na jiném zařízení možné.
Nastavení ochrany¯
Vyřazení ochrany¯
HDD RAM SD
Slouží k zajištění statického snímku či alba před nechtěným odstraněním.
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Snímek nebo album opatřené ochranou bude označen symbolem zámku.
I když je album na tomto přístroji opatřeno ochranou, může být odstraněno na jiném přístroji.
DPOF¯
SD
Jednotlivé snímky lze vybrat k tisku a určit počet, který se má vytisknout.
Tlačítky [ç, Í] nastavte počet výtisků (0 až 9) a stiskněte [ENTER].
Zobrazí se symbol DPOF.
Přímý navigátor
SD karta
103__
Název alba
0001
0002
0005
0006
DPOF
Nastavení DPOF snímků JPEG.
Nastavení na jiném zařízení bude zrušeno.
Počet výtisků
1
P
ENTER t
t
Zrušení parametrů tisku
Počet výtisků nastavte na „0“.
• Nastavení parametrů DPOF provedené na tomto přístroji nemusí být na jiném zařízení viditelné.
• Při nastavení provedeném na tomto přístroji bude jakékoli nastavení vytvořené na jiných přístrojích vyřazeno.
• Nastavení nelze vytvořit u souborů, které neodpovídají normě DCF nebo pokud na kartě není dostatek volného místa.
Přidat snímky
Vytvořit album
HDD RAM SD
1 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Zahájení“ nebo „Ano“ a stiskněte [ENTER].
např.
Vytvoření alba
4
3
2
1
Prosím, zvolte album na kopírování.
Krok
HDD
---
00 8
007
12. 5.06 Celkem 24
100_DVD
12. 6.06 Celkem 3
101_DVD
---
---
Předchozí
---
Strana 02/02
Následující
ENTER
Předchozí
ZPĚT
Následující
2 Stiskem [û, á, ç, Í] zvolte album obsahující statické snímky, které hodláte přidat a stiskněte [ENTER].
např.
Vytvořit album
Kopírovat všechny snímky na zvolené album?
Kopírovat snímky
Kopírovat album
ZVOLIT
ENTER
ZPĚT
RAM SD
Přepnutí na jinou složku vyšší úrovně.
1 Stiskněte [SUB MENU].
2 Vyberte položku „Zvolit adresář/složku“ a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [ç, Í] vyberte složku vyšší úrovně a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] vyberte položku a stiskněte [ENTER].
• Byla aktivována funkce „Copy Pictures“ (Kopírovat snímky).
Vyberte statické snímky, které hodláte přidat, a stiskněte [SUB MENU].
• Byla aktivována funkce „Copy Album“ (Kopírovat album).
Budou zkopírovány všechny statické snímky v albu.
4 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Ano“ nebo „Ne“ a stiskněte [ENTER].
• Pokud chcete v kopírování pokračovat, použijte „Ano“ a pokračujte krokem 2.
Pouze pro „Vytvořit album“
5 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Ano“ nebo „Ne“ a stiskněte [ENTER].
• Bylo použito nastavení „Ano“:
Alba lze pojmenovat. (ij 57, Vkládání textu)
• Bylo použito nastavení „Ne“:
Datum pořízení prvního snímku v albu se stane názvem alba.
(Pokud není datum pořízení k dispozici, bude zobrazeno jako [--/--/--].)
Kopírování na DVD-RAM
HDD
Kopírovat na HDD
RAM
¯
Tlačítkem [ç] zvolte „Zahájení“ a stiskněte [ENTER].
Při výběru většího počtu alb není kopírování možné.
Editace většího počtu souborů je rovněž možná.
Poznámka
• Při provádění operací „Přidání snímků“, „Vytvořit album“, „Kopírovat na DVD-RAM“ nebo „Kopírovat na HDD“ nebude zahájen záznam
s časovým nastavením.
• Funkci „Přidání snímků“ nebo „Vytvořit album“ nelze provádět ve složce s vyšší úrovní.
RQT8359-R
43
Správce k odstraňování souborů Delete Navigator
Použití správce DELETE Navigator
1
Při zastavení
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
ZVOLIT
JEDNOTKU
Stiskem [û, á] zvolte „Vymazat“ a stiskněte [ENTER].
VYMAZAT NAVIGÁTOR
Zobrazení titulu
A
HDD
007
VIDEO
B
SNÍMEK
---
008
ARD 10.10. PÁ
ARD 11.10. SO
---
---
---
DELETE
Předchozí
ENTER
ZPĚT
S SUB MENU
Strana 02/02
Zvolit
Následující
Předchozí
Následující
HDD RAM Přepnutí na jiné zobrazení
Stiskem [B] zvolte „PICTURE“.
Stiskem [A] zvolte položku „VIDEO“.
FUNKCE
û, á, ç, Í
ENTER
3
Pokud chcete odstranit album:
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte album a stiskněte [DELETE].
ZPĚT
A
B
Pokud chcete odstranit statický snímek:
1 Stiskem [û, á, ç, Í] vyberte album obsahující
statické snímky, které hodláte odstranit
a stiskněte [ENTER].
2 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte snímek a stiskněte
[ENTER].
HDD RAM -R -R DL -RW‹V› +R +R DL +RW SD
(Odstraňování položek na finalizovaných discích není možné.)
• Odstraněný titul nebo snímek již nelze obnovit. Akci si
důkladně promyslete.
• Soubory nelze odstraňovat během záznamu či kopírování.
Vybrané tituly nebo snímky lze potvrdit prostřednictvím vedlejší
nabídky.
• Podrobnosti k funkcím vedlejší nabídky „Titul View“
(Seznam titulů) (ij 38, krok 5).
• Podrobnosti k funkcím vedlejší nabídky „Zobrazení alba“
(Album – náhled) (ij 42, krok 4).
• Podrobnosti k funkcím vedlejší nabídky „Zobrazení snímku“
(Seznam snímků) (ij 42, krok 4).
Příprava
• Tlačítkem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný
disk, jednotku DVD nebo SD.
• RAM SD Vyřaďte ochranu proti záznamu (ij 54, Nastavení ochrany).
ý Dostupné místo na disku po odstranění
• HDD RAM SD Pokud odstraníte uložený titul (či statický
snímek), uvolněné místo bude k dispozici pro nový záznam.
Volné místo na disku se zvětší
po odstranění kteréhokoli z těchto titulů
nebo statických snímků.
Titul
Titul
Naposledy
nahraný
titul
Volné místo
na disku
• -RW(V) +RW Volné místo k záznamu se zvětší pouze
po odstranění naposledy nahraného titulu.
Volné místo na disku se
nezvýší ani po odstranění.
Titul
Pokud chcete odstranit titul:
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte titul a stiskněte [ENTER].
Titul
Volné místo na disku se
po odstranění zvýší.
Naposledy
nahraný
titul
Zobrazení dalších stránek
Chcete-li zobrazit další stránky, stiskněte [¼, Ê].
Vícenásobná editace
Požadované položky vyberte pomocí [û, á, ç, Í] a stiskněte
[ã]. (Opakujte.) Zobrazí se kontrolní značka. Operaci zrušíte
dalším stiskem [ã].
4
Titul, album nebo snímek bude odstraněn.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Odstraňování titulů nebo snímků během
přehrávání
Volné místo
na disku
• -R -R DL +R +R DL Volné místo na disku se nezvýší
ani po odstranění obsahu.
Stiskem [ç] vyberte položku „Vymazat“ a stiskněte
[ENTER].
1
Během přehrávání: Stiskněte [DELETE].
Snímky nelze odstraňovat během prezentace.
2
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Vymazat“
a stiskněte [ENTER].
Titul nebo snímek bude odstraněn.
44
RQT8359-R
Kopírování titulů nebo playlistů
Kopírování
Snadné kopírování z pevného disku na DVD
s jednoduchým nastavením.
Funkce
Směr kopírování
P
x
HDD { DVD
DVD { HDD
P
Vysokorychlostní režim kopírování¯1
Změna režimu záznamu
Finalizace¯3
Kopírování záběrů ve formátu MPEG2
z karty SD (ij 49)
Kopírování playlistů¯4
Budou zachovány kapitoly?
Budou zachovány náhledy?
Záznam a přehrávání během kopírování
¯1
¯2
¯3
x
-R -R DL -RW(V) +R +R DL
Automatická finalizace
Vysokorychlostní režim
Normální rychlost
x
x
x
P
P
x
Chcete-li použít vysokorychlostní kopírování titulů (nebo Playlistů
vytvořených z těchto titulů), nastavte před záznamem na pevný disk položku
„DVD-R Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ na „Zapnuto“ (ij 22).
V následujících případech se však kopírování na DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL a +RW ve vysokorychlostním režimu
neuskuteční:
• Playlisty vytvořené z titulů využívajících různé režimy záznamu.
• Playlisty vytvořené z většího počtu titulů využívajících záznamový režim FR.
• Playlisty sestavené z různých zvukových formátů (Dolby Digital a LPCM, apod.).
• Tituly obsahující mnoho odstraněných úseků.
• Záběry ve formátu MPEG2 kopírované z pevného disku na kartu SD.
• +R +R DL +RW Tituly nahrané v režimu „EP“ a „FR (záznam 5 hodin
).
nebo déle)“ (Symbol
Pokud zvolíte režim záznamu s vyšší kvalitou obrazu než má originál,
kvalita obrazu se nezlepší. (Zabrání se však snížení kvality obrazu.)
+R DL Kopírování v režimu EP není možné.
Nelze použít položky „Hlavní nabídka“ nebo „Volba automatického
přehrávání“.
Pokud chcete nastavit automatické přehrávání nebo barvu pozadí, aktivujte
položku „Hlavní nabídka“ nebo „Volba automatického přehrávání“ z nabídky
x
x¯5
x¯6
x
Rozšířené kopírování
Vytvořte seznam souborů ke kopírování a poté kopírujte.
Přístroj lze libovolným způsobem nastavit na kopírování
titulů nebo playlistů.
P
P
RAM -RW‹VR› +RW
DVD-V (Pouze z finalizovaného disku)
P
DVD-V Vysokorychlostní kopírování nelze uskutečnit
na finalizovaných discích.
+RW Vysokorychlostní kopírování nelze uskutečnit
z disku +RW na pevný disk.
P¯2
-R -R DL -RW(V) +R +R DL
Lze vybrat
Vysokorychlostní režim
Normální rychlost
P
x
pouze HDD RAM
P
P
P
x¯5
P¯7
x¯6
x
P¯8
„Správa DVD“ před kopírováním (ij 56).
Nelze kopírovat Playlisty s hrací dobou delší než 8 hodin.
Pokud zkopírujete Playlist, stane se v cílové jednotce titulem.
¯5
RAM -R DL +R DL +RW : Jeden titul se stane jednou kapitolou.
-R -RW(V) +R : Při finalizaci po kopírování disku vznikají kapitoly
automaticky ( -R -RW(V) cca 5 minut +R cca 8 minut).
¯6
Náhledy se vrátí do výchozí pozice.
¯7
Při kopírování playlistů se v náhledech nemusí projevit provedené
změny.
¯8
Možné pouze s tituly na pevném disku
(Není to však možné při kopírování s automatickou finalizací nebo při
kopírování záběrů MPEG2 z karty SD).
– Během kopírování nelze aktivovat zpožděné přehrávání, provádět editaci,
apod.
– Během kopírování titulů s omezením „Pouze jednorázový záznam“ nelze
přehrávat Playlist (ij 8).
– Statické snímky nelze přehrávat.
ý Přibližné doby kopírování (max. rychlost)
(neobsahuje čas potřebný k zápisu systémových řídících údajů)
¯4
HDD
Rychlost
Rychlost
Rychlost
Rychlost
Rychlost
Rychlost
5X DVD-RAM
16X DVD-R
4X DVD-R DL
2,4X +R DL
4X¯1 DVD-RW
8X¯2 +R
Režim
Délka
Požad. doba Rych- Požad. doba Rych- Požad. doba Rych- Požad. doba Rych- Požad. doba Rych- Požad. doba Rychzáznamu záznamu
lost
lost
lost
lost
lost
lost
XP
12 min.
5x
6 min.
10x
15 min.
4x
15 min.
4x
8 min. 35 s.
7x
25 min.
2.4x
Ǒ
SP
6 min.
10x
2 min. 25 s.
25x
7 min. 30 s.
8x
7 min. 30 s.
8x
4 min. 10 s.
14x 12 min. 30 s. 4,8x
LP
1 hodina
3 min.
20x
1 min. 15 s.
48x
3 min. 45 s.
16x
3 min. 45 s.
16x
2 min. 25 s.
25x
6 min. 15 s.
7,2x
EP (6H)
2 min.
30x
52 s.
69x
2 min. 30 s.
24x
2 min. 30 s.
24x
EP (8H)
1 min. 30 s.
40x
42 s.
86x
1 min. 53 s.
32x
1 min. 53 s.
32x
Rychlost
4X +RW
Požad. doba Rychlost
15 min.
4x
7 min. 30 s.
8x
3 min. 45 s.
16x
• Výše uvedené hodnoty představují nejrychlejší možné časy a rychlosti při vysokorychlostním kopírování hodinového titulu nahraného na pevném disku
na vysokorychlostní kompatibilní disk. Časy a rychlosti se budou lišit – závisí na úseku disku, na nějž probíhá zápis, vlastnostech disku apod.
¯1
Kopírování disku DVD-RW s rychlostí 6x bude na tomto přístroji probíhat stejnou rychlostí jako u disku DVD-RW s rychlostí 4X.
¯2
Kopírování disku +R s rychlostí 16X bude na tomto přístroji probíhat stejnou rychlostí jako u disku +R s rychlostí 8X.
Poznámka
• Při záznamu nebo přehrávání během kopírování nemusí přístroj využít maximální rychlost záznamu.
• Kopírování nemusí probíhat maximální rychlostí, závisí na vlastnostech disku.
Kopírování disků DVD-R DL (jednostranný disk s duální vrstvou)
a +R DL (jednostranný disk s dvojitou vrstvou)
Pokud kopírování neprobíhá ve vysokorychlostním režimu, tituly se budou dočasně
kopírovat normální rychlostí na pevný disk a poté vysokou rychlostí na disk DVD-R
DL a +R DL. Tituly dočasně zkopírované na pevný disk budou poté odstraněny.
V následujících situacích nelze na disky DVD-R Dl a +R DL kopírovat:
– Při nedostatku volného místa na pevném disku. (Pokud kopírujete na nový prázdný
disk s úmyslem jej zcela zaplnit, na pevném disku musí být k dispozici volné místo
odpovídající čtyřem hodinám záznamu v režimu SP.)
– Pokud je celkový počet titulů na pevném disku a počet titulů, které se mají
kopírovat na disk DVD-R DL a +R DL vyšší než 500.
Při přehrávání titulu nahraného na obou vrstvách může při přepnutí vrstev dojít
ke krátkodobému výpadku obrazu a zvuku (ij 5).
Kopírování digitálního vysílání, které umožňuje „Pouze jednorázový záznam“
Nahraný titul lze kopírovat na disk DVD-RAM kompatibilní s CPRM (ij 73),
z pěvného disku však bude odstraněn.
• Tituly či playlisty nelze kopírovat z DVD-RAM na HDD.
• Tituly nelze kopírovat, pokud jsou chráněny (ij 39).
• Playlisty vytvořené z titulů s omezením „Pouze jednorázový záznam“ nelze
kopírovat.
• Tituly s omezením záznamu a Playlisty nelze zařazovat do stejného seznamu
souborů ke kopírování.
RQT8359-R
45
Kopírování titulů nebo playlistů
1
Při zastavení
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Numerická
tlačítka
2
Tlačítky [û, á] zvolte „Kopírování“ a stiskněte [ENTER].
Jednod. kopírování
HDD
Cílová kapacita: 4310MB
Velikost:
0MB( 0%)
Celkem: 0
Číslo Název
001 ARD
002 ZDF
003 AV2
004 ARD
005 AV2
006 ZDF
007 ARD
008 ARD
---
Čas záznamu
0:52(SP)
Datum
26. 9.
27. 9.
3. 10.
3. 10.
4. 10.
10.10.
10.10.
11.10.
Den
PÁ
SO
PÁ
PÁ
SO
PÁ
PÁ
SO
Čas
13:30
12:15
20:00
22:05
16:10
9:25
13:30
21:00
Název titulu
Strana 01/01
ENTER
ZPĚT
FUNKCE
û, á, ç, Í
ENTER
SUB MENU
A
B
ZPĚT
STAV
ý Rychlost a režim záznamu během kopírování
HDD { RAM : Vysoká rychlost
HDD { -R -R DL -RW‹V› +R +R DL +RW :
Podrobnosti vyhledejte v tabulce.
Parametry záznamu při vysokorychlostním kopírování Rychlost
(ij 60)
kopírování
Pouze tituly nahrané při nastavení „Záznam s vysokou
Vysoká rychlost
rychlostí kopírování“ = „Zapnuto“
Pouze tituly nahrané při nastavení „Záznam s vysokou
Normální rychlost
rychlostí kopírování“ = „Vypnuto“
(režim záznamu
FR)
Při kopírování většího počtu titulů nahraných s nastavením
„Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ na „Zapnuto“ a „Vypnuto“.
• +R +R DL +RW Při kopírování titulů nahraných v režimu „EP“ nebo „FR
(záznam 5 hodin nebo déle) (symbol
), proběhne kopírování standardní
rychlostí (režim záznamu FR).
• Pokud je prostor na cílovém disku překročen, kopírování proběhne standardní
rychlostí (režim záznamu FR).
3
Kopírování titulů ve formátu 16:9
Pokud kopírujete na disky typu DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R,
+R DL nebo +RW, tituly budou zkopírovány ve formátu 4:3.
Poznámka
Tituly a Playlisty nahrané s jinou TV normou (PAL nebo NTSC), než která byla
na systému právě zvolena, nelze kopírovat.
Příprava
• Vložte disk, který můžete použít ke kopírování (ij 4, 5).
• Zkontrolujte, zda je na disku dostatek volného místa.
Kopírování
Disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R a +R DL budou
automaticky finalizovány (ij 73). Po finalizaci bude disk určen
pouze k přehrávání a bude jej možno přehrávat také na jiných DVD
zařízeních. Další ukládání ani úpravy však nebudou možné.
HDD { RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
(Kopírování na finalizované disky není možné.)
46
RQT8359-R
Zvolit
Tlačítky [û, á] zvolte titul, který hodláte kopírovat
a stiskněte [ENTER].
Zobrazení dalších stránek
Chcete-li zobrazit další stránky, stiskněte [¼, Ê].
Vícenásobná editace
Požadované položky vyberte pomocí [û, á] a stiskněte [ã].
(Opakujte.) Stiskem [ENTER] proveďte registraci. Zobrazí se
kontrolní značka. Operaci zrušíte dalším stiskem [ã].
4
Po zahájení kopírování se disky DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video), +R a +R DL stanou pouze přehrávatelnými a další ukládání ani úpravy nebudou možné.
Tlačítkem [ç, Í] zvolte „Zahájení“ a stiskněte [ENTER].
Kopírování je zahájeno.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
ý Ukončení kopírování (ij 48)
ý Ikony a funkce COPY Navigator / Seznam ke kopírování (ij 48)
ý Kontrola vlastností titulu a třídění v průvodci COPY Navigator
1
Před kopírováním
Kopírování titulu s hlavním a vedlejším zvukem
• Pod položkou „Dvojjazyčná volba“ (Výběr dvojjazyčného audio záznamu)
(ij 61) vyberte zvukový formát, jestliže:
– Kopírujete DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL a +RW.
– Položka „Audio Mode for XP Recording“ (Formát zvukového záznamu
v režimu XP) je nastavena na „LPCM“ (ij 61) a kopírování probíhá
v režimu XP.
S SUB MENU
Tlačítky [û, á] vyberte titul a stiskněte [SUB MENU].
Jednod. kopírování
HDD
Číslo Název
001 ARD
002 ZDF
003 AV2
004 ARD
005 AV2
006 ZDF
007 ARD
008 ARD
---
Čas záznamu
0:52(SP)
Vlastnosti
ENTER
Cílová kapacita: 4310MB
Velikost:
0MB( 0%)
Celkem: 0
Datum Den
26. 9. PÁ
27. 9. SO
3. 10. PÁ
3. 10. PÁ
4. 10. SO
10.10. PÁ
10.10. PÁ
11.10. SO
Čas
Název titulu
13:30
12:15
20:00
22:05
16:10
9:25
13:30
21:00
Strana 01/01
Třídění
ZPĚT
2
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Properties“ (Vlastnosti)
nebo „Sort“ (Třídění) a stiskněte [ENTER].
Vlastnosti:
Zobrazí se název, datum záznamu, kanál vybraného titulu apod.
Třídění:
Tlačítky [û, á] vyberte položku a stiskněte [ENTER].
Tímto způsobem se změní způsob zobrazování titulů. Tituly lze zobrazovat
dle čísla, data záznamu, dne, kanálu, doby zahájení záznamu a názvu.
(Titul nelze zvolit, pokud je označen značkou.)
Pokud stránku COPY Navigator uzavřete, pořadí zobrazování se zruší.
Poznámka
• Během kopírování titulů ve vysokorychlostním režimu na disky
DVD-RAM kompatibilní s rychlostí 5x nebo na disky DVD-R či +R
kompatibilní s rychlostí 8x bude zvuk rotujícího disku hlasitější než
obvykle. Pokud chcete kopírovat raději potichu, použijte pod položkou
„DVD Speed for High Speed Copy“ v nabídce NASTAVENÍ nastavení
„Běžná (nehlučná)“ (ij 60).
• Pokud zaregistrujete větší počet položek, budou zkopírovány v pořadí
od titulu umístěného nahoře a ne v pořadí, v němž byly zaregistrovány.
Chcete-li změnit pořadí, v němž budou tituly zkopírovány, vytvořte
seznam souborů ke kopírování a poté zkopírujte obsah seznamu (ij 47).
2 Tlačítky [û, á] vyberte „New Item“ (Nová položka)
a stiskněte [ENTER].
3 Stiskem [A] zvolte „VIDEO“ nebo stiskem [B] „Playlisty“.
Kopírování prostřednictvím seznamu
– Rozšířené kopírování
HDD € RAM +RW
-RW(VR) { HDD
HDD { -R -R DL -RW(V) +R +R DL
SD { HDD RAM
Vytvoř. seznamu
HDD
007
A
008
0:30(XP)
ARD 10.10. PÁ
ARD 11.10. SO
---
---
VIDEO
B
Playlisty
---
---
Tituly a Playlisty lze zařazovat do seznamu ke kopírování.
Předchozí
ENTER
Viz také poznámky v odstavci „Před kopírováním“ (ij 46).
1
ZPĚT
3
Při zastavení
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Advanced Copy“ (Rozšířené
kopírování) a stiskněte [ENTER].
Kopírování
Vymazání všeho
1
Směr kopírování
2
Režim kopírování
3
Vytvář. sezn.
HDD
VIDEO
Zdroj
HDD
Cíl
DVD
DVD
Vys. rychl.
0
Zvolte směr kopírování.
Zahájení kopír.
ENTER
ZPĚT
• Pokud se ke změně registrovaného seznamu nechystáte, stiskněte
několikrát tlačítko [á] (ij krok 7).
4
5
Nastavte režim záznamu.
• Pokud se ke změně režimu záznamu nechystáte, stiskněte tlačítko
[á] (ij krok 6).
1 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Copy Mode“ (Režim
kopírování) a stiskněte [Í].
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Format“ a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] zvolte „VIDEO“ a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] zvolte „Režim záznamu“ a stiskněte [ENTER].
5 Tlačítky [û, á] vyberte režim a stiskněte [ENTER].
6 Potvrďte stiskem [ç].
6
7
Nastavte směr kopírování.
• Pokud se ke změně směru kopírování nechystáte, stiskněte tlačítko
[á] (ij krok 5).
1 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Copy Direction“ (Směr
kopírování) a stiskněte [Í].
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Source“ (Zdroj) a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] vyberte jednotku a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] zvolte „Destination“ (Cíl) a stiskněte [ENTER].
5 Tlačítky [û, á] vyberte jednotku a stiskněte [ENTER].
Nelze zvolit cílovou jednotku totožnou se zdrojem kopírování.
6 Potvrďte stiskem [ç].
Registrace titulů a Playlistů ke kopírování.
• Pokud hodláte kopírovat zaregistrovaný seznam beze změn (ij
krok 7).
1 Tlačítky [û, á] zvolte „Create List“ (Vytvořit seznam)
a stiskněte [Í].
Kopírování
Vymazání všeho
1
Směr kopírování
HDD
DVD
2
Režim kopírování
3
Vytvář. seznamu
VIDEO
Cílová kapacita: 4343MB
Velikost: 0MB ( 0%)
Číslo
Velikost Název položky
Nová položka
Strana 02/02
Zvolit
Následující
Předchozí
Následující
4 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte tituly nebo Playlisty a stiskněte
[ENTER].
• Při kopírování disku pomocí vysokorychlostního režimu, -R -R DL
-RW(V) : lze registrovat pouze položky s označením
“ nebo „
“.
„
+R +R DL +RW : lze registrovat pouze položky s označením „
“.
• Chcete-li zvolit větší počet položek současně, stiskem [ã] přidejte
kontrolní značku a stiskněte [ENTER] (ij níže, Vícenásobná
editace).
• Zobrazení dalších stránek (ij níže).
• Editace seznamu ke kopírování (ij 48).
Opakováním kroků 2 – 4 lze do seznamu ke kopírování
zaregistrovat větší počet titulů a Playlistů
Kopírování nelze zahájit, pokud hodnota „Size“ (ij 48) překračuje
100% - „Destination Capacity“ (Cílová kapacita) - není postačující.
5 Potvrďte stiskem [ç].
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
S SUB MENU
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Start Copying“
(Zahájení kopírování) a stiskněte [ENTER].
Během kopírování titulů ve vysokorychlostním režimu na disky
DVD-RAM kompatibilní s rychlostí 5x nebo na disky DVD-R či +R
kompatibilní s rychlostí 8x bude zvuk rotujícího disku hlasitější než
obvykle.
Pokud chcete kopírovat raději potichu, použijte pod položkou „DVD
Speed for High Speed Copy“ v nabídce NASTAVENÍ nastavení „Běžná
(nehlučná)“ (ij 60).
8
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Ano“ a stiskem
[ENTER] spusťte kopírování.
HDD { -R -R DL -RW(V) +R +R DL
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Copy & Finalize“ (Kopírovat
a finalizovat) nebo „Copy Only“ (Pouze kopírovat) a stiskněte
[ENTER].
• Při použití „Copy & Finalize“
Po finalizaci bude disk určen pouze k přehrávání a bude jej
možno přehrávat také na jiných DVD zařízeních. Další ukládání
ani úpravy však nebudou možné.
Zobrazení dalších stránek
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte Předchozí či Následující a stiskněte
[ENTER].
• K zobrazení dalších stránek lze použít také tlačítka [¼, Ê].
Vícenásobná editace
Požadované položky vyberte pomocí [û, á, ç, Í] a stiskněte [ã].
(Opakujte.) Stiskem [ENTER] zaregistrujte položky do seznamu.
• Zobrazí se kontrolní značka. Operaci zrušíte dalším stiskem [ã].
• Pokud přepnete mezi záložkami „VIDEO“ a „Playlist“, kontrolní
značka bude zrušena.
Vys. rychl.
(pokračování na další straně)
Strana 01/01
Zahájení kopír.
ENTER
ZPĚT
Vytvořte seznam kopírování.
S SUB MENU
RQT8359-R
47
Kopírování titulů nebo playlistů
(pokračování)
Velikost (objem dat) každé registrované položky
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 46.
Cílová kapacita: 4343MB
Velikost:
0MB (0%)
Číslo
ý Ukončení kopírování
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
(Průběh finalizace nelze zastavit.)
Strana 01/01
Vytvořte seznam kopírování.
Během vysokorychlostního kopírování
Jsou zkopírovány všechny tituly, které byly kompletně zkopírovány
až do okamžiku zastavení.
Během kopírování normální rychlostí
Kopírování probíhá až do okamžiku zastavení. Z titulů podléhajících
omezení „Pouze jednorázový záznam“ však budou zkopírovány pouze
ty, které byly do okamžiku zastavení kompletně zkopírovány. Tituly,
jejichž kopírování bylo přerušeno před dokončením, zkopírovány
nebudou a zůstanou na pevném disku.
• Při kopírování na disk DVD-R DL nebo +R DL budou zkopírovány
pouze tituly, které byly do okamžiku zastavení kompletně
zkopírovány.
I když nebude titul na disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R,
+R DL nebo +RW zkopírován, zbývající volné místo na disku se zmenší.
ý Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
ý Záznam a přehrávání během kopírování
Během vysokorychlostního kopírování lze nahrávat a přehrávat
prostřednictvím pevného disku. (Pouze během vysokorychlostního
kopírování bez finalizace.)
• Statické snímky nelze přehrávat.
Zobrazení stránky zrušte stiskem [ENTER].
• Potvrzení aktuálního průběhu
Stiskněte tlačítko [STATUS (STAV)].
Poznámka
• Záznam s časovým nastavením bude během kopírování uložen
na pevný disk, bez ohledu na nastavení záznamové jednotky.
(Pouze během vysokorychlostního kopírování bez finalizace.)
Chcete-li disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R
a +R DL přehrávat na jiných DVD přehrávačích, musíte je po
zkopírování finalizovat.
Ikony a funkce COPY Navigator / Seznam ke kopírování
COPY Navigator / ikony seznamu ke kopírování
Tituly a Playlisty, které lze kopírovat ve vysokorychlostním
režimu na disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video),
+R, +R DL, +RW (ij 22).
Tituly a Playlisty, které lze kopírovat ve vysokorychlostním
režimu na disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video)
(ij 22).
(Ve vysokorychlostním režimu však nelze kopírovat tituly
a Playlisty na disky +R, +R DL, +RW).
Titul s omezením „Pouze jednorázový záznam“
(ij 8, Při záznamu digitálního vysílání).
Tituly vymazané z pevného disku po kopírování díky omezení
„Pouze jednorázový záznam“
(ij 8, Při záznamu digitálního vysílání).
Titul či Playlist obsahující statický(é) snímek(y)
• Statické snímky nelze kopírovat.
(NTSC) Pokoušíte se o přehrání titulu či Playlistu nahraného s jinou TV
normou, než která byla na systému právě zvolena.
(PAL)
• Tituly a Playlisty označené těmito značkami nelze zvolit.
48
RQT8359-R
Velikost Název položky:
Nová položka
Velikost:
Objem dat zkopírovaný do cílové jednotky
• Při kopírování standardní rychlostí se
celkový objem dat mění podle režimu
záznamu.
• Celkový zobrazený objem dat může
být vyšší než součet dat pro každou
zaregistrovanou položku, protože se na
cílovou jednotku ukládají také systémové
řídící údaje, apod.
ý Editace seznamu ke kopírování
Vyberte položku v kroku 6 – 4 (ij 47, pravý sloupec).
1
2
Stiskněte [SUB MENU].
Tlačítky [û, á] vyberte funkci
a stiskněte [ENTER].
Vymazání všeho
Přidat
Vymazat
Přesunout
Vymazat vše:
Odstranění všech položek zaregistrovaných
v seznamu ke kopírování.
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Přidat:
Zařazení nové položky do seznamu ke kopírování.
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte Playlisty a tituly, které hodláte přidat
a stiskněte [ENTER].
Vymazat:
Odstranění vybraných položek.
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Odstranit lze i větší počet položek (ij 47, Vícenásobná editace).
Move (Přesun):
Přesun vybraných položek nebo změna jejich pořadí v seznamu
ke kopírování.
Tlačítky [û, á] vyberte cíl a stiskněte [ENTER].
Zrušení všech zaregistrovaných parametrů kopírování
a seznamů
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 47, levý sloupec).
1
2
Tlačítky [û, á] vyberte položku „Cancel All“
(Zrušit vše) a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano
a stiskněte [ENTER].
• Nastavení a seznamy mohou být zrušeny v následujících
situacích:
– Pokud byl ve zdroji kopírování nahrán či odstraněn titul, snímek
apod.
– Pokud byly podniknuty kroky např. k vypnutí přístroje, otevření
zásuvky disku, změně směru kopírování apod.
Kopírování finalizovaných disků DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R a +R DL
8
Při zobrazení hlavní nabídky disku
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte titul, který hodláte kopírovat
a stiskněte [ENTER].
DVD-V { HDD
Obsah finalizovaných disků DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo), +R a +R DL lze kopírovat na pevný disk a poté znovu upravit.
Při přehrávání disku bude přehrávaný obsah zkopírován na pevný
disk podle nastaveného času.
• Pokud během kopírování spustíte vyhledávání, posouvání snímků
nebo pauzu, úsek titulu nebude uložen.
• Operace a údaje zobrazené na obrazovce během
kopírování budou také nahrány.
• Téměř všechny prodávané disky DVD-Video jsou opatřeny
ochranou zabraňující nelegálnímu kopírování a nelze je
kopírovat.
• Nelze kopírovat tyto disky: DVD-Audio, Video CD, Audio CD atd.
Příprava
• Vložte finalizovaný disk (ij 28).
Po provedení kroků 1 - 5 („Format“ je automaticky nastaven
na „DVD-Video“) (ij 47, Kopírování prostřednictvím seznamu
– Rozšířené kopírování).
6
Nastavte „Copy Time“ (Čas kopírování).
• Pokud se nechystáte nastavení změnit (ij krok 7).
ý Aktivace kopírování podle nastaveného času
1 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Copy Time“ (Čas
kopírování) a stiskněte [Í].
2 Tlačítky [û, á] vyberte položku „Time Setting“ (Časové
nastavení) a stiskněte [ENTER].
• Aktivace kopírování celého obsahu disku.
3 Tlačítky [û, á] zvolte „Vypnuto“ a stiskněte [ENTER].
4 Potvrďte stiskem [ç].
Kopírování bude pokračovat, dokud bude na pevném disku
dostatek volného místa.
• Nastavení času kopírování.
3 Tlačítky [û, á] zvolte „Zapnuto“ a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Copy Time“ (Čas
kopírování) a stiskněte [ENTER].
Oblíbené
0 1 /0 2
01
Kapitola 1
02
Kapitola 2
03
Kapitola 3
04
Kapitola 4
05
06
Během přehrávání v pořadí budou všechny tituly za vybraným titulem
nahrány až do nastaveného času. (Po ukončení přehrávání posledního
titulu na disku bude hlavní nabídka nahrána až do dosažení
nastaveného času.)
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Ukončení kopírování
Stiskněte tlačítko [ý].
Kopírování lze ukončit také stiskem a přidržením tlačítka [RETURN
(ZPĚT)] po dobu 3 sekund.
• Kopírování bude probíhat až do okamžiku zastavení.
Poznámka
• Spořič obrazovky (vpravo) bude nahrán na začátku.
• Obsah bude nahrán jako titul č. 1 od zahájení
kopírování až do konce.
• Pokud přehrávání nezačne automaticky nebo se hlavní nabídka
nezobrazí automaticky, spusťte ji stiskem [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
• Ani při kopírování vysoce kvalitního záznamu z video/audio DVD nelze
originální obraz a zvuk reprodukovat naprosto přesně.
• Pokud chcete kopírovat titul z finalizovaného DVD-RW (záznamový
formátu DVD-Video), vytvořte seznam ke kopírování a poté kopírujte
(ij 47, Kopírování prostřednictvím seznamu – Rozšířené kopírování).
Kopírování záběrů ve formátu MPEG2
z karty SD
Pohyblivé záběry kódované ve formátu MPEG2, které byly pořízeny
videokamerou Panasonic SD, digitální videokamerou apod. lze uložit
na pevný disk nebo DVD-RAM.
(Všechny záznamy se stejným datem se stanou titulem.)
• Záběry MPEG2 na kartě SD nelze na tomto přístroji přehrávat.
Soubory je nutno zkopírovat na pevný disk nebo DVD-RAM.
• Během kopírování MPEG2 nelze přehrávat ani nahrávat.
Kopírování
Vymazání všeho
1
Směr kopírování
2
Režim kopírování
3
Čas kopírování
DVD
DVD-Video
HDD
2
Hodin
00
Minut
XP
Nastavte delší dobu.
Zahájit kopírování
Změnte nastavení stisknutím ENTER.
ENTER
ZPĚT
5 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Hour“ (Hodiny) a „Min.“
(Minuty) a tlačítky [û, á] a nastavte dobu záznamu.
6 Stiskněte [ENTER].
7 Potvrďte stiskem [ç].
Kopírování na pevný disk bude pokračovat po nastavenou
dobu i poté, co bude přehrávaný obsah dokončen.
• Nastavte o několik minut déle, než má zdrojový titul, aby byl
zahrnut čas před zahájením přehrávání.
• Dobu záznamu lze nastavit také prostřednictvím numerických
tlačítek.
7
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Start Copying“
(Zahájení kopírování) a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Ano“ a stiskem [ENTER] spusťte
kopírování. Zobrazí se hlavní nabídka disku.
• Přehrávání disku bude zahájeno od titulu 1 (pokud byl při finalizaci disku
(ij 56) v nabídce „Volba automatického přehrávání“ zvolen „Titul 1“).
¯
Pořady nahrané klasickým způsobem.
Při vložení karty SD do slotu během zastavení se automaticky zobrazí
následující údaje. Tlačítky [û, á] zvolte položku „Copy Video (MPEG2)“
a stiskněte [ENTER]. Poté pokračujte krokem 7 na straně 47.
SD karta
Jak kopírovat
Zobrazení alba
Podrobnosti naleznete v odstavci
Kopírování snímků (JPEG)
„Kopírování prostřednictvím seznamu
Kopírování videa (MPEG2)
– Rozšířené kopírování“ (ij 47)
ZVOLIT
ENTER
ZPĚT
V krocích 4 a 5 nastavte položky dle pokynů níže:
Copy Direction (Směr kopírování):
Zdroj: Karta SD
Copy Mode (Režim kopírování):
Formát: VIDEO
• Pohyblivé záběry ve formátu MPEG2 na kartě SD budou automaticky
zaregistrovány do seznamu ke kopírování.
• Pokud na kartě SD nejsou žádné záběry MPEG2, položka „Copy Video
(MPEG2)“ se nezobrazí.
RQT8359-R
49
Kopírování statických snímků
5
DRIVE
SELECT
Numerická
tlačítka
6
Kopírování
ZPĚT
ZVOLIT
ZPĚT
Kopírování prostřednictvím seznamu
Při zastavení: Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Advanced Copy“ (Rozšířené
kopírování) a stiskněte [ENTER].
Vymazání všeho
3
Vytvář. sezn.
SNÍMEK
SD KARTA
HDD
HDD
Vys. rychl.
0
Nastavte směr kopírování.
• Pokud se ke změně směru kopírování nechystáte, stiskněte tlačítko
[á] (ij krok 5).
1 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Copy Direction“ (Směr
kopírování) a stiskněte [Í].
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Source“ (Zdroj) a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] vyberte jednotku a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] zvolte „Destination“ (Cíl) a stiskněte [ENTER].
5 Tlačítky [û, á] vyberte jednotku a stiskněte [ENTER].
Lze zvolit cílovou jednotku totožnou se zdrojem kopírování.
6 Potvrďte stiskem [ç].
50
RQT8359-R
Směr kopírování
Copy Mode
HDD
Cílová kapacita: 4343MB
Snímek
Snímek / Adresář
Č.
Název položky
Velikost
Nová položka (Celkem =0)
3 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Adresář/Složka“ a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [û, á] vyberte „New Item“ (Nová položka) a stiskněte
[ENTER].
5 Tlačítky [û, á] vyberte složku a stiskněte [ENTER].
• Chcete-li zvolit větší počet položek současně, stiskem [ç] přidejte
kontrolní značku a stiskněte [ENTER] (ij 51, Vícenásobná editace).
• Zobrazení dalších stránek (ij 51).
• Přepnutí na jinou složku vyšší úrovně (ij 51).
• Editace seznamu ke kopírování (ij 51).
Opakováním kroků 4 – 5 lze do seznamu ke kopírování
zaregistrovat větší počet složek.
6 Potvrďte stiskem [ç].
• Pokud se nechystáte ke změně registrovaného seznamu, stiskněte
několikrát tlačítko [á] (ij krok 7).
4
1
2
SD KARTA
Vymazání všeho
Cíl
Vytvořte seznam kopírování.
S SUB MENU
Kopírování
Kopírování
Zdroj
Velikost Název položky
Nová položka (Celkem =0)
ý Registrace jednotlivých snímků
1 Tlačítky [û, á] zvolte „Create List“ (Vytvořit seznam) a stiskněte
[Í].
2 Tlačítky [û, á] vyberte „New Item“ (Nová položka) a stiskněte
[ENTER].
3 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte snímek a stiskněte [ENTER].
• Chcete-li zvolit větší počet položek současně, stiskem [ã] přidejte
kontrolní značku a stiskněte [ENTER] (ij 51, Vícenásobná editace).
• Zobrazení dalších stránek (ij 51).
• Výběr statických snímků z jiné složky (ij 51).
• Editace seznamu ke kopírování (ij 51).
Zopakováním kroků 2 – 3 lze do seznamu ke kopírování
zaregistrovat větší počet statických snímků.
4 Potvrďte stiskem [ç].
ý Registrace složky dle základu
1 Tlačítky [û, á] zvolte „Create List“ (Vytvořit seznam) a stiskněte
[Í].
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Obraz/Adresář/Složka“ a stiskněte [ENTER].
Nabídku opustíte stiskem [RETURN (ZPĚT)].
SD KARTA
Číslo
Vys. rychl.
Strana 01/01
Kopírování videa (MPEG2)
Režim kopírování
Vytvář. seznamu
HDD
Zahájení kopír.
SD karta
Směr kopírování
3
ZPĚT
Zobrazení alba
1
Režim kopírování
ENTER
Kopírování snímků (JPEG)
2
Směr kopírování
SNÍMEK
SD
Při zastavení vložte kartu do slotu a nabídka se zobrazí automaticky (ij níže).
Stiskem [û, á] zvolte položku „Copy Pictures (JPEG)“ (Kopírovat obrázky
JPEG), stiskněte [ENTER] a poté pokračujte krokem 4 na straně 51
– „Copying all the still pictures on a card — Copy All Pictures“ (Kopírování
všech statických snímků na kartě – Kopírování všech snímků).
3
Cílová kapacita: 4343MB
Snímek
Snímek / Adresář
Vymazání všeho
1
2
SD KARTA
HDD RAM SD
• Lze použít paměťové karty SD s kapacitou 8 MB až 2 GB (ij 7).
• Nelze kopírovat obrázky uložené na discích DVD-R nebo CD-R/CDRW.
1
2
Registrace statických snímků ke kopírování.
• Pokud hodláte kopírovat zaregistrovaný seznam beze změn (ij krok 7).
Lze zaregistrovat statické snímky nebo složky.
• Statické snímky a složky nelze registrovat ve společném seznamu.
FUNKCE
û, á, ç, Í
ENTER
SUB MENU
ENTER
Nastavte režim záznamu.
• Pokud se ke změně režimu záznamu nechystáte, stiskněte tlačítko
[á] (ij krok 6).
1 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Copy Mode“ (Režim
kopírování) a stiskněte [Í].
2 Tlačítky [û, á] zvolte „Format“ a stiskněte [ENTER].
3 Tlačítky [û, á] zvolte „PICTURE“ a stiskněte [ENTER].
„Režim záznamu“ se automaticky nastaví na „High Speed“.
4 Potvrďte stiskem [ç].
7
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Start Copying“
(Zahájení kopírování) a stiskněte [ENTER].
• Pouze pro jednotlivé fotografie. Ke specifikaci jiné složky než je cíl
kopírování použijte položku „Adresář/Složka“.
Adresář
Nový adresář
Make a new folder and dub ?
8
001 100__DVD
002 101__DVD
003 102__DVD
- Nový adresář
---
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Ano“ a stiskem
[ENTER] spusťte kopírování.
Ukončení kopírování
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Pokud je k dispozici větší počet rozpoznatelných složek vyšší úrovně, během
zobrazení okna znázorněného vpravo.
1 Stiskněte [SUB MENU] a poté
Zvolit adresář
[ENTER].
2 Tlačítky [ç, Í] vyberte složku vyšší
úrovně a stiskněte [ENTER].
Složku spolu s jinou vyšší složkou nelze
zaregistrovat do stejného seznamu.
3 Tlačítky [û, á] vyberte složku a stiskněte [ENTER].
Zobrazení dalších stránek
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte Předchozí či Následující a stiskněte
[ENTER].
• K zobrazení dalších stránek lze použít také tlačítka [¼, Ê].
Vícenásobná editace
Požadované položky vyberte pomocí [û, á, ç, Í] a stiskněte [ã].
(Opakujte.) Stiskem [ENTER] zaregistrujte položky do seznamu.
• Zobrazí se kontrolní značka. Operaci zrušíte dalším stiskem [ã].
ý Editace seznamu ke kopírování
Vše vymazat
Vyberte položku – krok 6 – 3 statický snímek
Přidat
nebo 6 – 5 složka (ij 50, pravý sloupec).
Vymazat
1 Stiskněte [SUB MENU].
2 Tlačítky [û, á] vyberte funkci a stiskněte [ENTER].
Vymazat vše:
Odstranění všech položek zaregistrovaných v seznamu ke kopírování.
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Přidat:
Zařazení nové položky do seznamu ke kopírování.
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte snímek nebo složku, které hodláte
přidat a stiskněte [ENTER].
Vymazat:
Odstranění vybraných položek.
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Odstranit lze i větší počet položek (ij výše, Vícenásobná editace).
Zrušení všech zaregistrovaných parametrů kopírování
a seznamů
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 50).
1 Tlačítky [û, á] vyberte položku „Cancel All“ (Zrušit vše)
a stiskněte [ENTER].
2 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
Vytváření seznamu
Vytváření seznamu
Snímek (JPEG)
SD KARTA
Adresář
0001
SD KARTA
103__DVD
0002
0003
----
----
----
----
----
----
Adresář
\DCIM\100__DVD
001 100__DVD
002 101__DVD
003 102__DVD
004 103__DVD
---------
0004
----
----
Strana 01/01
Předchozí
Strana 001/001
Snímek 0012 Soubor 0012
Následující
ENTER
ENTER
ZPĚT
S SUB MENU
ZPĚT
• Nastavení a seznamy mohou být zrušeny v následujících
situacích:
– Pokud byl ve zdroji kopírování nahrán či odstraněn titul či
snímek.
– Pokud byly podniknuty kroky např. k vypnutí přístroje, vyjmutí
karty, otevření zásuvky disku, změně směru kopírování apod.
ý Volba jiné složky
(ij 7, Zobrazovaná struktura složek)
1 Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte položku „Adresář/Složka“
a stiskněte [ENTER].
Pokud chcete přepnout na jinou složku vyšší úrovně (ij níže).
2 Tlačítky [û, á] vyberte složku a stiskněte [ENTER].
Složky lze volit rovněž numerickými tlačítky.
např. 5:
[0] ij [0] ij [5]
15: [0] ij [1] ij [5]
115: [1] ij [1] ij [5]
• Statické snímky z různých složek nelze zařazovat do společného
seznamu.
Přepnutí na jinou složku vyšší úrovně
• Pouze při výběru zdrojové složky.
\DCIM\100__DVD
001 100__DVD
002 101__DVD
003 102__DVD
004 103__DVD
Zvolte přístupový adresář.
\DCIM
Nastavte stisknutím ENTER.
ZVOLIT
ENTER
ZPĚT
Kopírování všech statických snímků
na kartě – Kopírování všech snímků
SD { HDD nebo RAM
Příprava
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku SD.
1
2
3
Při zastavení: Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Copy All Picture“ (Kopírovat
všechny snímky) a stiskněte [ENTER].
Kopírovat všechny snímky
4
5
Kopírování z
SD KARTA
Kopírování na
HDD
Tlačítky [û, á] vyberte „Kopírovat na“ a stiskněte
[ENTER].
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte „Kopírování“ a stiskněte
[ENTER].
Ukončení kopírování
Stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Poznámka
• Během kopírování snímků dle složek (ij 50) nebo karty
(ij výše, Kopírování všech snímků) budou kromě statických
snímků zkopírovány i jiné soubory umístěné ve složce.
(Netýká se vnořených složek nižší úrovně.)
• Pokud se v cílové složce kopírování již nacházejí nějaké
snímky, nové snímky budou uloženy za ně.
• Při vyčerpání volného prostoru na cílové jednotce nebo při
dosažení maximálního počtu souborů/složek ke kopírování
(ij 31), se kopírování zastaví.
• Pokud nebyl zadán název pro zdrojovou složku kopírování, je
možné, že tento název složky nebude na cílové složce shodný.
Doporučujeme zadat název složky před kopírováním
(ij 43, Zadání názvu alba).
• Údaje nastavení parametrů tisku (DPOF) nebo natočení
snímku nelze kopírovat.
• Pořadí, v jakém jsou snímky zaregistrovány do seznamu
ke kopírování, nemusí být totožné s cílovým umístěním.
RQT8359-R
51
Kopírování z kazetového videorekordéru
1
ZVOLIT
JEDNOTKU
Při zastavení
Stiskem [INPUT SELECT (ZVOLIT VSTUP)] zvolte vstup
pro připojené zařízení.
Pokud jste jej připojili např. do vstupních konektorů AV3, zvolte „AV3“.
ZVOLIT VSTUP
2
3
Na dalším zařízení spusťte přehrávání.
V okamžiku, kdy chcete zahájit záznam
Stiskněte tlačítko [ÿ REC (ZÁZNAM)]. Spustí se záznam.
FUNKCE
û, á, ç, Í
ENTER
Téměř všechny prodávané videokazety a DVD-Video disky jsou
opatřeny ochranou zabraňující nelegálnímu kopírování. Záznam
takto upraveného materiálu nelze na tomto přístroji uskutečnit.
REŽIM ZÁZNAMU
ÿ ZÁZNAM
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
Např. Připojení k přednímu vstupu AV3 nebo DV
K připojení lze použít také vstupní konektory AV4 na zadním panelu.
• Před připojováním přístroj a další videozařízení vypněte.
Tento přístroj
Yellow White Red
Kabel DV (IEEE
1394, 4pólový)
Kabel
S-Video¯
Kabel audio/video
Další videozařízení
Připojte k výstupním konektorům Audio/Video
Pokud má další zařízení monofonní audiovýstup
Použijte konektor L/MONO na předním vstupu AV3.
¯
Konektor S-VIDEO poskytuje mnohem kvalitnější obraz než připojení
konektorem VIDEO.
Při záznamu z konektoru DV tohoto přístroje
V nabídce NASTAVENÍ vyberte pod položkou „Audio Mode for DV Input“ (Audio
režim pro vstup DV) typ audio záznamu (ij 61). Při záznamu z DV zařízení (např.
digitální videokamera) lze nahrávat audio/video záznamy pouze z karty DV.
Poznámka
Pokud během kopírování nastane čas, v němž má být zahájen záznam
s časovým nastavením, záznam bude zahájen a kopírování ukončeno.
Manuální záznam
Příprava
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný disk nebo jednotku DVD.
• Tlačítkem [REC MODE (REŽIM ZÁZNAMU)] zvolte režim záznamu.
• Záznam dvojjazyčných pořadů (ij 8, Důležité poznámky týkající se záznamu).
• Pokud je výstupní signál z externího zařízení v obrazové normě NTSC,
změňte v nabídce NASTAVENÍ položku „TV systém“ na „NTSC“ (ij 64).
Přístroj neumožňuje záznam na disky, které obsahují současně záznamy
v normách PAL i NTSC. (Oba typy záznamu však lze ukládat na pevný disk.)
• Chcete-li potlačit výstupní šum kazetového videorekordéru, aktivujete
v nabídce položku „Sníž. šum AV - vst.“ = „Zapnuto“ (ij 37).
• Zkontrolujte správné nastavení času.
52
RQT8359-R
Jak vynechat nežádoucí pasáže
Záznam pozastavte tlačítkem [ã]. (Chcete-li v záznamu pokračovat,
stiskněte tlačítko znovu.)
Ukončení záznamu
Stiskněte [ý].
• Pomocí režimu Flexib. nahrávání (ij 23) lze nahrát obsah videokazety
(cca 1 – 8 hodin) na disk s kapacitou 4,7 GB v nejlepší možné kvalitě
záznamu bez plýtvání místem na disku.
Automatický záznam DV (DV auto záznam)
HDD RAM Při použití funkce „DV auto záznam“ budou pořady nahrány
jako tituly a současně budou v každé pauze mezi snímky vytvořeny
kapitoly a automaticky se vytvoří Playlist.
Příprava
1 Vypněte hlavní jednotku a DV zařízení, poté zařízení propojte se
vstupním konektorem DV na přístroji (ij sloupec vlevo).
2 Zapněte hlavní jednotku a DV zařízení.
3 Tlačítkem [REC MODE (REŽIM ZÁZNAMU)] zvolte režim záznamu.
4 V okamžiku, kdy hodláte zahájit záznam, pozastavte přehrávání
na DV zařízení.
• Pokud je výstupní signál z externího zařízení v obrazové normě NTSC, změňte
v nabídce nastavení NASTAVENÍ položku „TV systém“ na „NTSC“ (ij 64).
Po dokončení přípravy se zobrazí následující údaje.
DV auto záznam
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Záznam na
DV jednotka je připojena.
Provést záznam z DV jednotky?
HDD“ (Záznam na pevný disk) nebo „Záznam na
DVD“ (Záznam na DVD) a stiskněte [ENTER].
Záznam na HDD Záznam na DVD
Zrušit
SELECT
ENTER
RETURN
Můžete pokračovat krokem 4.
• Pokud se stránka nezobrazí, zvolte tlačítkem [DRIVE SELECT (ZVOLIT
JEDNOTKU)] pevný disk nebo DVD a pokračujte krokem 1.
1
2
3
4
Při zastavení: Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „DV auto záznam“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Záznam (Rec)“
a stiskněte [ENTER].
Spustí se záznam.
Po dokončení záznamu
Zobrazí se stránka pro potvrzení. Automatický záznam v režimu DV
ukončete stiskem [ENTER].
Ukončení záznamu
Stiskněte [ý].
Poznámka
• Do vstupního konektoru DV lze připojit pouze jedno zařízení DV (např.
digitální videokameru).
• Ovládání přístroje z připojeného DV zařízení není možné.
• DV vstup na přístroji je určen pouze pro DV zařízení. (Nelze jej použít např.
k připojení počítače apod.)
• Název DV zařízení nemusí být zobrazen správně.
• Obraz nebo zvuk nemusí přenášen správně, závisí na DV zařízení.
• Časové údaje (datum a čas) z kazety DV zařízení nebudou nahrány.
• Současný záznam a přehrávání není možný.
Pokud automatická záznamová funkce DV nepracuje správně, zkontrolujte
propojení a nastavení DV zařízení, přístroj vypněte a znovu zapněte.
V případě neúspěchu postupujte dle pokynů pro manuální záznam
(ij viz předchozí stránka).
Propojení s televizorem (Q Link)
Co je to Q Link?
Rozhraní Q Link umožňuje propojení tohoto přístroje s televizorem Panasonic TV podporujícím funkci Q Link a různé sdružené funkce.
Podobnou funkci mají také následující obdobné systémy jiných výrobců.
Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci k televizorům nebo se obraťte na vašeho prodejce.
• Q Link (registrovaná obchodní známka společnosti Panasonic).
• DATA LOGIC (registrovaná obchodní známka společnosti Metz).
• Easy Link (registrovaná obchodní známka společnosti Philips).
• Megalogic (registrovaná obchodní známka společnosti Grundig).
• SMARTLINK (registrovaná obchodní známka společnosti Sony).
Příprava
• Přístroj připojte k televizoru prostřednictvím plně zapojeného 21pólového kabelu Scart (ij 14).
Přenos z televizoru
Pokud přístroj připojíte k televizoru, data naladěných stanic se z paměti televizoru automaticky zkopírují
do přístroje a stanice budou přiřazeny na předvolby ve stejném pořadí jako na televizoru (ij 18).
Automatické zapínání TV/DVD
Při stisku následujících tlačítek, se aktivují sdružené funkce televizoru a zobrazí se odpovídající stránky:
Pokud je přístroj zapnut:
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
[Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)]
[DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)]
[ShowView]
[PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)]
Pokud je přístroj vypnut (pohotovostní režim):
Stiskněte
[Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)].
[DIRECT NAVIGATOR (PŘÍMÝ NAVIGÁTOR)]
[ShowView]
[PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)]
• DVD-V DVD-A CD a MP3
Televizor se automaticky zapne a při vložení disku se zobrazí příslušná stránka.
Automatický pohotovostní
režim DVD
S vypnutím televizoru se současně vypne i přístroj. Tato funkce však pracuje pouze v režimu Stop.
Funkce není dostupná během následujících operací: stahování programových předvoleb, automatické nastavení,
automatické nastavení času, dětský zámek a manuální ladění.
Přímý TV záznam
Možnost okamžitého záznamu právě sledovaného pořadu.
• Tato funkce umožňuje okamžité zahájení záznamu pořadu, který právě sledujete na televizoru, bez nutnosti
změny kanálů na přístroji.
1
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný disk nebo jednotku DVD.
Vybraná jednotka se rozsvítí na displeji přístroje.
2
Situace při volbě jednotky DVD
Vložte disk. (ij 20)
3
Stiskněte a po dobu nejméně 1 sekund přidržte tlačítko [ÿ\DIRECT TV REC (Přímý TV záznam)].
Spustí se záznam.
Ukončení záznamu
Stiskněte [ý].
RQT8359-R
53
Správa pevného disku, disku a paměťové karty
Nastavení ochrany
RAM
Příprava
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1 – 3 (ij vlevo)
ZVOLIT
JEDNOTKU
4
5
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Disc Protection“
(Ochrana disku) a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano
a stiskněte [ENTER].
Správa DVD
DVD-RAM
Tituly
Použito
11
0 : 22
Zbývá
5:3 8 (EP)
Název disku
Ochrana disku
FUNKCE
ENTER
Zap.
Vymazat všechny tituly
ZVOLIT
ZPĚT
Formátovat disk
Zajištěný disk bude označen symbolem uzamčeného zámku.
û, á, ç, Í
ENTER
ZPĚT
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Ochrana kazety
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) SD
• Lze použít paměťové karty SD s kapacitou 8 MB až 2 GB (ij 7).
Společné postupy
1
2
Při zastavení: Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
FUNKCE
Zbývá
HDD
30:00 SP
ShowView záznam
Přehrávání
Záznam
Pokroč. kopírování
Vymazání
Playlisty
Flexib. záznam
Kopírování
DV auto záznam
ZPĚT
3
Nastavení
Správa HDD
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Správa HDD“,
„Správa DVD“ nebo „Správa karty“ a stiskněte
[ENTER].
např. RAM
Správa DVD
DVD-RAM
Tituly
Použito
11
0 : 22
Zbývá
5:3 8 (EP)
Název disku
Ochrana disku
Vyp.
Příprava
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
• RAM Vyřaďte ochranu proti záznamu (ij výše).
4
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Název disku“
(Název disku) a stiskněte [ENTER].
(ij 57), Vkládání textu
• Název disku se zobrazuje v okně správy disku Správa DVD.
• -R -R DL -RW(V) +R +R DL Název finalizovaného disku se
zobrazuje v hlavní nabídce (Hlavní nabídka).
• +RW Název disku se zobrazuje pouze při přehrávání na jiném
zařízení.
Správa DVD
ZPĚT
Formátovat disk
• Při volbě pevného disku se zobrazí „Delete all titles“ (Odstranit
všechny tituly) a „Format HDD“ (Formátování pevného disku).
• Při volbě karty SD se zobrazí pouze „Format Card“
(Formátování karty).
54
Pojmenování disku
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Každý disk lze pojmenovat.
Vymazat všechny tituly
ZVOLIT
ENTER
SD
Přepínač ochrany proti zápisu přepněte do polohy „LOCK“.
Po provedení kroků 1 – 3 (ij výše)
Ostatní funkce
ENTER
Pro disky DVD-RAM s kazetou
• Pokud je ochranná západka zajištěna, po vložení
do přístroje se automaticky spustí přehrávání.
RQT8359-R
DVD-RAM
Oblíbené
Dokumentární
Tituly
Použito
11
0 : 22
Zbývá
5:3 8 (
0 1 /0 2
01
Kapitola 1
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
02
Kapitola 2
Odstranění celého obsahu disku nebo
karty – Formátování
Odstranění všech titulů a playlistů
– Odstranění všech titulů
HDD RAM
Příprava
• Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný
disk nebo jednotku DVD.
• Vyřaďte ochranu proti záznamu (ij 54).
HDD RAM -RW(V) +RW -RW(VR) SD +R +R DL
(Pouze nový disk)
Příprava
• Tlačítkem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte pevný
disk, jednotku DVD nebo SD.
• Vyřaďte ochranu proti záznamu (ij 54).
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 54)
4
5
6
Stiskem [û, á] zvolte „Delete all titles“ (Odstranit
všechny tituly) a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano
a stiskněte [ENTER].
Tlačítkem [ç, Í] zvolte „Zahájení“ a stiskněte [ENTER].
Po dokončení se zobrazí zpráva.
7
Stiskněte [ENTER].
Poznámka
Formátování odstraní obsah celého disku (včetně počítačových
dat) jenž nelze obnovit. Akci si důkladně promyslete.
Při formátování disku či karty bude obsah odstraněn bez ohledu
na nastavení ochrany.
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 54)
4
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Poznámka
• Po provedení operace je uložený obsah odstraněn a nelze jej
obnovit. Akci si důkladně promyslete.
• Při odstranění všech titulů budou odstraněny také všechny
Playlisty.
• Data statických snímků (JPEG, TIFF) nebo počítačová data nelze
odstranit.
• Pokud je jeden či větší počet titulů zajištěn, odstranění nelze
uskutečnit.
5
6
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Format HDD“
(Formátování pevného disku), „Format Disc“
(Formátování disku) nebo „Format Card“
(Formátování karty) a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano
a stiskněte [ENTER].
Tlačítkem [ç, Í] zvolte „Zahájení“ a stiskněte [ENTER].
Po dokončení formátování se zobrazí zpráva.
Poznámka
• Formátování zabere obvykle několik minut, může však trvat
až 70 minut ( RAM ).
• Během formátování neodpojujte síťový kabel.
Může dojít ke znehodnocení disku či karty.
7
Stiskněte [ENTER].
Poznámka
• Použití disku nebo karty naformátované na tomto přístroji nemusí
být na jiném zařízení možné.
• -R -R DL CD Formátování nelze na disku uskutečnit.
• Disky DVD-RW lze na tomto přístroji formátovat pouze ve formátu
DVD-Video.
Ukončení formátování RAM
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
• Pokud trvá formátování déle než 2 minuty, můžete jej přerušit.
V tomto případě je nutno disk přeformátovat.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
RQT8359-R
55
Správa pevného disku, disku a paměťové karty
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 54.
Výběr stylu pozadí – Hlavní nabídka
-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Tato operace slouží k volbě pozadí, které se zobrazuje jako hlavní menu
DVD-Video po finalizaci.
Příprava
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 54)
4 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Hlavní nabídka“.
a stiskněte [ENTER].
5 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte pozadí a stiskněte [ENTER].
Hlavní nabídka
1
2
Vzhled po finalizaci
Náhled
(obrázek)
Název titulu
4
5
7
8
3
6
01
9
• Náhled zobrazovaný v hlavní nabídce lze rovněž změnit.
(ij 39, Změna náhledu)
Volba hlavní nabídky – aktivace
automatického přehrávání
Došlo by ke znehodnocení disku.
7 Stiskněte [ENTER].
Poznámka
Finalizace disku kompatibilního s vysokou rychlostí záznamu může trvat
déle, než je na stránce k potvrzení uvedeno (zhruba čtyřikrát).
Po finalizaci
• -R -R DL +R +R DL Disk bude určen pouze k přehrávání
– další záznamy již nelze ukládat ani upravovat.
• -RW(V) Po naformátování lze na disk nahrávat a jeho obsah
editovat (ij 55), i když po finalizaci jej lze použít pouze
k přehrávání.
• Při kopírování ve vysokorychlostním režimu budou kapitoly zachovány.
• -R -RW(V) Tituly jsou rozděleny do přibližně pětiminutových
( +R osmiminutových)¯ kapitol, jestliže:
– byly nahrány přímo na disk
– byly zkopírovány v jiném režimu než vysokorychlostním
(kromě -R DL +R DL ).
¯
Tento interval se výrazně liší podle podmínek a režimu záznamu.
• Mezi tituly a kapitolami programu vzniká několikasekundová pauza.
Před finalizací
Po finalizaci
Záznam / Editace / Vkládání názvu
P
X
Možnost přehrávání na jiných přehrávačích
X
P
-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Lze zvolit, zda se bude po finalizaci zobrazovat hlavní menu.
Příprava
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 54)
• Disky nahrané na zařízení jiných výrobců nelze finalizovat.
• Pokud byste disky nahrané na přístroji značky Panasonic finalizovali na
jiném zařízení, pozadí zvolené jako „Hlavní nabídka“ se nemusí zobrazit.
• Kvůli podmínkám záznamu nemusí být přehrávání disků finalizovaných
na tomto přístroji na jiných přehrávačích možné.
4 Tlačítky [û, á] vyberte položku „Volba automatického
Podrobnější informace týkající se disků DVD vyhledejte na webových
stránkách společnosti Panasonic
http://www.panasonic-europe.com
přehrávání“ (Automatické spuštění) a stiskněte [ENTER].
5 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Hlavní nabídka“ nebo „Titul 1“
a stiskněte [ENTER].
Hlavní nabídka: Nejprve se zobrazí hlavní nabídka.
Titul 1: Přehrávání disku bez zobrazení hlavní nabídky.
Možnost přehrávání disků na jiném
zařízení — Finalizace
-R -R DL -RW(V) +R +R DL
Před finalizací disku vyberte mezi nastavením „Hlavní nabídka“
a „Volba automatického přehrávání“ (ij výše).
Příprava
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 54)
4 Tlačítky [û, á] zvolte „Finalize“ (Finalizace)
a stiskněte [ENTER].
5 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano
a stiskněte [ENTER].
6 Tlačítkem [ç, Í] zvolte „Zahájení“ a stiskněte [ENTER].
Po dokončení finalizace se zobrazí zpráva.
Poznámka
• Finalizaci nelze zrušit.
• Finalizace potrvá asi 15 minut.
( -R DL +R DL Finalizace potrvá asi 60 minut.)
• Během finalizace neodpojujte síťový kabel.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
56
RQT8359-R
Vytvoření hlavní nabídky
+RW
Disky +RW neobsahují data Hlavní nabídka. Hlavní nabídka představuje praktickou
funkci. Doporučujeme vám vytvořit hlavní nabídku před přehráváním disku +RW
na jiném zařízení. Před vytvořením hlavní nabídky vyberte mezi nastavením „Hlavní
nabídka“ a „Volba automatického přehrávání“ (ij sloupec vlevo).
Příprava
Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1 – 3 (ij 54)
4 Tlačítky [û, á] zvolte položku „Vytvoření hlavní nabídky“
a stiskněte [ENTER].
5 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
6 Tlačítkem [ç, Í] zvolte „Zahájení“ a stiskněte [ENTER].
Bude zahájeno vytváření hlavní nabídky. Nelze jej zrušit.
Vytváření hlavní nabídky potrvá několik minut.
7 Stiskněte [ENTER].
Poznámka
• Po vytvoření hlavní nabídky lze na disk nahrávat nebo obsah upravovat.
Při záznamu či editaci však bude vytvořená nabídka odstraněna. V těchto
případech ji pomocí položky „Vytvoření hlavní nabídky“ vytvořte znovu.
• Hlavní nabídku nelze k přehrávání na tomto přístroji použít.
Vkládání textu
2
Opakováním tohoto kroku postupně zadejte další znaky.
• Odstranění znaku
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte znak v textovém poli a stiskněte [ã].
(Vybraný znak bude odstraněn.)
• Vkládání znaků prostřednictvím numerických tlačítek
např. písmene „R“
1 Stiskem [7] se přesuňte na 7. řadu.
2 Dvojím stiskem [7] zvýrazněte znak „R”.
3 Stiskněte [ENTER].
• Vkládání mezery
Stiskněte [⁄] a poté [ENTER].
• Přidání / Vyvolání názvu (ij níže)
Numerická
tlačítka
3
ZPĚT
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW SD
Nahrané tituly lze pojmenovat apod.
Maximální počet znaků:
HDD RAM
Titul
Počet znaků
64 (44¯)
Playlist
Album statických snímků
Disk ( RAM )
64
36
64
Název titulu pro záznam s časovým nastavením
-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Titul
Disk
SD
Album statických snímků
Počet znaků
44
40
Počet znaků
36
Poznámka
Pokud je název dlouhý, jeho části se na některých obrazovkách nemusí
zobrazovat.
1
Stránka ke vkládání názvu.
Titul (záznam s časovým nastavením): V kroku 3 na str. 24 vpravo
vyberte položku „Programme Name“ (Název programu).
Titul: V kroku 5 na str. 38 vyberte položku „Enter Name“ (Vložit
název).
Playlist: V kroku 5 na str. 41 vyberte položku „Enter Name“ (Vložit
název).
Disk: V kroku 4 na str. 54 „Pojmenování disku“ vyberte položku
„Název disku“.
Album statických snímků: V kroku 4 na str. 42 „Editace alba“ vyberte
položku „Enter Album Name” (Zadání názvu alba).
Textové pole: znázorňuje vložený text
Vložit název
_
Zobrazení hlavní nabídky
1 1
2
3
B
C
4
5
6
7
a
b
c
8
9
0
Ukončení v průběhu
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Text nebude vložen.
ý Vložení názvu
Často používané názvy lze vložit a později vyvolat.
Maximální počet přidaných názvů: 20
Maximální počet znaků v názvu: 20
Po vložení názvu (kroky 1 – 2).
1 Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte položku „Add to List“
(Přidat do seznamu) a stiskněte [ENTER].
Položku „Add to List“ lze vybrat také stiskem [Ê].
2 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Přidat“ a stiskněte [ENTER].
Operaci zrušte tlačítkem [RETURN (ZPĚT)].
ý Vyvolání přidaného názvu
1 Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte položku „List Names“
(Seznam názvů) a stiskněte [ENTER].
• Položku „List Names“ lze vybrat také stiskem [¼].
2 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte název, který hodláte vyvolat
a stiskněte [ENTER].
ý Odstranění přidaného názvu
1 Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte položku „List Names“
(Seznam názvů) a stiskněte [ENTER].
• Položku „List Names“ lze vybrat také stiskem [Ê].
2 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte název, který hodláte odstranit.
3 Stiskem [SUB MENU] vyvolejte „Delete Names“
(Odstranit názvy) a stiskněte [ENTER].
4 Tlačítky [ç, Í] vyberte položku „Vymazat“ a stiskněte [ENTER].
5 Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Referenční informace
Pokud zadáte dlouhý název, po finalizaci se bude v hlavní nabídce
zobrazovat pouze jeho část (ij 56). Při zadání názvu titulu lze název,
který se bude zobrazovat v hlavní nabídce, prohlížet v náhledovém okně
„Zobrazení hlavní nabídky“.
Vložit název
_
Kapitola
1_
1 1
2
3
5
6
7
8
9
0
e
f
/
l
*
Zobrazení Top menu
d
4 G
H
I
g
h
i
fl
$
&
Kapitola 1
2 A
B
C
a
b
c
i j
Vymazat
5 J
K
L
l
O N
@
3 D
E
F
d
e
f
/
l
%
Přid. do sezn.
Názvy sezn.
6 M N
O
k
m n
7 P
8 T
R
4 G
H
I
g
h
i
fl
$
&
2 A
3 D
Nastavení
ZVOLIT
ENTER
Stiskněte [ý] (Set).
Zobrazí se nápis „Writing...“ a poté se obnoví stránka se seznamem
titulů apod.
û, á, ç, Í
ENTER
SUB MENU
¯
Tlačítky [û, á, ç, Í] zvolte znak a stiskněte
[ENTER].
E
Q
F
j
i
j
%
o
[
]
_
r
s
(
{
}
)
-
z
;
\
`
|
^
S
p
q
U
V
t
u
v
9 W X
0 . ,
Y
Z
w
x
?
!
"
'
y
:
4
*
Mezerník
ZPĚT
RQT8359-R
57
Okno FUNKCE
Prostřednictvím okna FUNKCE získáte rychlý a snadný přístup
k hlavním funkcím.
1
Při zastavení
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Zobrazené funkce závisí na vybrané jednotce nebo typu disku.
FUNKCE
Zbývá
HDD
30:00 SP
Přehrávání
Záznam
Vymazání
Kopírování
Ostatní funkce
ENTER
ZPĚT
2
û, á, ç, Í
ENTER
FUNKCE
Tlačítky [û, á] vyberte položku a stiskněte [ENTER].
• Pokud vyberete „Ostatní funkce“ a stiskněte [ENTER], zobrazí
se následující stránka. Tlačítky [û, á] vyberte položku a
stiskněte [ENTER].
FUNKCE
Zbývá
HDD
ZPĚT
30:00 SP
Přehrávání
ShowView záznam
Záznam
Pokroč. kopírování
Vymazání
Playlisty
Flexib. záznam
Kopírování
DV auto záznam
Ostatní funkce
ENTER
ZPĚT
Nastavení
Správa HDD
• Pokud stisknete [RETURN (ZPĚT)], můžete se vrátit
na předchozí stránku.
Opuštění okna FUNKCE
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Dětský zámek
Dětský zámek deaktivuje všechny tlačítka na systému
a na dálkovém ovladači. Použijte jej, pokud chcete zabránit
manipulaci se systémem.
Současně stiskněte a přidržte tlačítka [ENTER] a [RETURN
(ZPĚT)], dokud se na displeji nezobrazí nápis „X HOLD“.
ZPĚT
Při stisku jakéhokoli tlačítka se zobrazí nápis „X HOLD“ a veškeré
operace budou nedostupné.
Vyřazení dětského zámku
Současně stiskněte a přidržte tlačítka [ENTER] a [RETURN (ZPĚT)],
dokud nápis „X HOLD“ nezmizí.
58
RQT8359-R
Změna nastavení systému
Společné postupy
1
Při zastavení
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
3
4
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] vyberte záložku a stiskněte [Í].
Záložky
Nastavení
Numerická
tlačítka
Ladění
Disk
Obraz
Zvuk
Displej
Zapojení
Ostatní
û, á, ç, Í
ENTER
FUNKCE
ZPĚT
A
B
C
5
6
Nabídky
Nastavení
Dálkové ovládání
Hodiny
Úspora energie
Rychlé spuštění
DVD 1
Vyp.
Zap.
DivX Registrace
Inicializace
ZVOLIT
ENTER
TAB
ZPĚT
Tlačítky [û, á] zvolte nabídku a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] vyberte nastavení a stiskněte
[ENTER].
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Poznámka
Mezi možnostmi ovládání mohou být rozdíly. V těchto případech
postupujte podle zobrazených pokynů.
(pokračování na další straně)
RQT8359-R
59
Změna nastavení systému
(pokračování)
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 59.
Souhrn
Tato nastavení zůstanou zachována i po vypnutí přístroje.
Záložky
Ladění
Disk
Nabídky
Manuální (ij 63)
Restart Automatického nastavení (ij 64)
Přenos z televizoru (ij 64)
Nastavení záznamu
• Stiskem [ENTER] vyvolejte následující nastavení.
Hodnocení obsahu
Nastavte úroveň omezení pro přehrávání DVD-Video disků.
Postupujte dle zobrazených pokynů. Při zobrazení stránky
k vložení hesla zadejte numerickými tlačítky čtyřciferné
heslo.
• Heslo nesmíte zapomenout.
Režim přehrávání obrazového záznamu na disku
DVD-Audio
Obrazový obsah DVD-Audio lze přehrávat jako DVD-Video.
Zvukový Volba jazyka zvukového doprovodu, titulků
doprovod a nabídek disků. DVD-V
• Některé disky se spustí v určitém jazyce
bez ohledu na nastavení.
• U angličtiny / němčiny / španělštiny / polštiny
/ ruštiny / češtiny a maďarštiny bude
Titulek
při přenosu z televizoru a nastavení země
v AUTO-NASTAVENÍ při zapnutí jazyk
zvukového doprovodu/nabídek stejný
a jazyk titulků bude nastaven na „Automaticky“.
• Kódové číslo jazyka (ij 65) zadejte při
volbě „Ostatní ⁄ ⁄ ⁄ ⁄“ prostřednictvím
numerických tlačítek. Pokud je vybraný
Menus
jazyk nedostupný, bude použit výchozí jazyk
(Nabídky)
disku. Existují i disky, u nichž lze přepínat
jazyk pouze v nabídkách (ij 29).
Nastavení záznamu
• Stiskem [ENTER] vyvolejte následující nastavení.
Délka záznamu v režimu EP
Vyberte maximální počet hodin pro záznam v režimu EP
(ij 21, Záznamové režimy a přibližná délka záznamu).
Obraz
Parametry záznamu při vysokorychlostním kopírování
Při vysokorychlostním kopírování titulu na DVD-R, DVD-R
DL, DVD- RW (DVD-Video), +R, +R DL a +RW je nutno před
záznamem na pevný disk použít nastavení „Zapnuto“, i když
bude velikost obrazu apod. omezena (ij vpravo). Pokud
není při záznamu pořadu vysokorychlostní kopírování na
DVD-R apod. nutné, přepněte tuto položku na „Vypnuto“.
Parametry vysokorychlostního kopírování DVD
Nastavte rychlost vysokorychlostního kopírování (Při použití
disků kompatibilních s rychlostmi DVD-RAM 5x, DVD-R, +R
8x nebo +RW 4x).
Comb Filter (Hřebenový filtr)
Slouží k nastavení ostrosti obrazu při záznamu.
Při použití obrazové normy „NTSC“ bude použito fixní
nastavení „Zapnuto“ (ij 64).
Still Mode (Statický obraz)
Specifikace typu obrazu při zastavení.
(ij 73, Snímky a půlsnímky).
Seamless Play (Plynulé přehrávání)
Volba režimu přehrávání mezi segmenty kapitol Playlistu a
částečně odstraněnými tituly.
60
RQT8359-R
Nastavení (podtržené položky představují výchozí hodnoty)
• 8 No Limit: lze přehrávat všechny DVD-Video.
• 1 až 7: Přehrávání disků DVD-Video je omezeno dle hodnocení obsahu.
• 0 Lock All: Přehrávání všech DVD-Video disků je zakázáno.
• Unlock Recorder (Odjištění rekordéru) • Change Password (Změna hesla)
• Change Level (Změna úrovně)
• Temporary Unlock (Dočasné odblokování)
• Zapnuto: Při vyjmutí disku nebo vypnutí přehrávače se obnoví výchozí nastavení
„Vypnuto“.
• Vypnuto
• English
• German
• Spanish
• Hungarian
• Polish
• Russian
• Czech
• Original: Originální nastavení jazyka každého disku.
• Ostatní ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
• Automaticky: Pokud není jazyk zvolený pod položkou „Soundtracks“ k dispozici,
automaticky se v tomto jazyce objeví titulky (pokud jsou na disku dostupné).
• English
• German
• Spanish
• Hungarian
• Polish
• Russian
• Czech
• Ostatní ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
• English
• German
• Polish
• Russian
• Ostatní ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
• Spanish
• Czech
• Hungarian
• EP (6 hodin): Na nepoužitý disk s kapacitou 4,7 GB lze nahrát záznam v délce 6 hodin.
• EP (8 hodin): Na nepoužitý disk s kapacitou 4,7 GB lze nahrát záznam v délce 8 hodin.
Zvuková kvalita je v režimu „EP (6 hodin)“ vyšší než v režimu „EP (8 hodin)“.
• Zapnuto: Aktivace vysokorychlostního kopírování na DVD-R apod.
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte [ENTER].
– Obraz bude uložen ve formátu 4:3.
– Pod položkou „Dvojjazyčná volba“ předem vyberte zvukový formát (ij 61).
• Vypnuto
• Maximum
• Běžná (nehlučná): Při nastavení „Běžná (nehlučná)“ bude hluk vytvářený přístrojem
nižší než při „Maximum“, ale čas potřebný ke kopírování bude zdvojnásoben (přibližně).
• Zapnuto: Čistší a mnohem živější obraz. Normálně použijte toto nastavení.
• Vypnuto: Filtr použijte při záznamu zašuměných záběrů.
• Automaticky
• Pole: Použijte, pokud je při nastavení „Automaticky“ obraz nestabilní.
(Obraz je hrubší.)
• Rám: Toto nastavení použijte, pokud nejsou při nastavení „Automaticky“ malá písma
či drobné detaily dostatečně čitelné. (Obraz je jasnější a jemnější.)
• Zapnuto: Plynulé přehrávání kapitol Playlistů. Funkci nelze použít u Playlistů, v nichž
jsou zařazeny různé zvukové formáty a při sledování v režimu Quick View.
Pozice segmentů kapitol se mohou navíc lehce měnit.
• Vypnuto: Změny kapitol Playlistů jsou přehrány přesně, ale obraz při nich může na
okamžik „zamrznout“.
Záložky
Zvuk
Nabídky
Nastavení (podtržené položky představují výchozí hodnoty)
Dynamic Range Compression (Komprese dynamického
rozsahu) DVD-V (pouze Dolby Digital)
Snížení dynamického rozsahu pro noční poslech.
• Zapnuto
• Vypnuto
Dvojjazyčná volba
Funkci použijte, pokud chcete nahrávat primární či sekundární zvuk:
– Záznam či kopírování na disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video), +R, +R DL a +RW.
– Položka „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ je zapnuta
(ij 22).
– Záznam či kopírování zvuku v režimu LPCM (ij níže, „Režim
zvuku při záznamu XP”).
• M1
• M2
Při záznamu z externího zařízení nelze na tomto přístroji zvolit zvukový
formát (kromě DV zařízení připojeného do vstupního konektoru DV).
Zvukový formát vyberte na jiném zařízení.
Při záznamu z konektoru DV vyberte zvukový formát pod položkou
„Audio Mode for DV Input“ (Audio režim pro vstup DV) (ij níže).
Výstup digitálního audia
Změna nastavení při připojení komponentu prostřednictvím výstupu DIGITAL AUDIO OUT (ij 17).
• Stiskem [ENTER] vyvolejte následující nastavení.
Konverze PCM
• Zapnuto: Signály jsou převzorkovány na kmitočet 48 kHz nebo 44,1
Nastavení zvukového výstupu se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz
kHz. (Nastavení použijte, pokud připojené zařízení nedokáže
nebo 88,2 kHz.
zpracovat signál se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz nebo
• Pokud mají signály vzorkovací kmitočet vyšší než 96 kHz nebo
88,2 kHz.)
88,2 kHz, nebo je disk chráněn proti kopírování, budou bez ohledu • Vypnuto: Výstupní signál se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz nebo 88,2
na vedlejší nastavení převzorkovány na kmitočet 48 kHz nebo 44,1
kHz. (Nastavení použijte, pokud připojené zařízení umí zpracovat
kHz.
signál se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz nebo 88,2 kHz.)
Dolby Digital
Nastavení formátu výstupního signálu.
• Bitstream: Při připojení zařízení označeného logem Dolby Digital.
Pokud připojený komponent může signál
• PCM: Při připojení zařízení bez označení logem Dolby Digital.
dekódovat, použijte nastavení „Bitstream“.
Pokud bude signál dekódován v přístroji, použijte
nastavení „PCM“. Signál bude převeden do
dvoukanálové podoby.
DTS
Poznámka
Výsledkem nesprávného nastavení může být
pronikavý šum nebo jiné porucha digitálního
záznamu.
Displej
• Bitstream: Při připojení zařízení označeného logem DTS.
• PCM: Při připojení zařízení bez označení logem DTS.
MPEG
• Bitstream: Při připojení zařízení vybaveného vestavěným dekodérem
MPEG.
• PCM: Při připojení zařízení bez vestavěného dekodéru MPEG.
Režim zvuku při záznamu XP
Zvolte formát zvukového záznamu nebo kopírování v režimu XP.
• Dolby Digital (ij 73)
• LPCM (ij 73)
– Kvalita obrazu při záznamu ve formátu LPCM může být nepatrně
nižší než při záznamu v normálním režimu XP.
– Audiozáznam se změní na formát Dolby Digital, i když jste při jiném
režimu záznamu než XP zvolili LPCM.
– Při záznamu dvojjazyčného vysílání vyberte předem zvukový
formát pod položkou „Dvojjazyčná volba“ (ij výše).
Audio Mode for DV Input (Audiorežim pro vstup DV)
Možnost volby audiorežimu při záznamu ze vstupního konektoru
DV (ij 52).
• Stereo 1: Stereofonní záznam (L1, R1).
• Stereo 2: Originální záznam je doplněn přídavnými stopami, např.
komentářem (L2, R2).
• Mix: Záznam Stereo 1 a Stereo 2.
Při záznamu dvojjazyčného vysílání vyberte předem zvukový formát pod
položkou „Dvojjazyčná volba“ (ij výše).
Jazyk
Nastavení jazyka pro tyto nabídky a zobrazování zpráv.
• English
• Pucckий
Hlášení na displeji (Zobrazování zpráv)
Vypnutí či zapnutí automatického zobrazování zpráv.
• Automaticky
• Vypnuto
• Deutsch
• Česky
• Español
• Magyar
• Polski
Grey Background (Šedé pozadí)
• Zapnuto
Pokud při příjmu slabého signálu nechcete zobrazovat šedé pozadí, • Vypnuto
použijte nastavení „Vypnuto“.
FL Displej
• Jasně
• Tlumeně
Nastavení jasu displeje na přístroji.
• Automaticky: Displej během přehrávání ztmavne a při vypnutí přístroje
Při aktivaci „Úspora energie“ = „Zapnuto“ je použito fixní nastavení
zhasne. Při stisku tlačítka se na okamžik zobrazí.
„Automaticky” (ij 62)
Při tomto režimu bude snížena spotřeba el. energie
v pohotovostním režimu.
RQT8359-R
61
Změna nastavení systému
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 59.
Záložky
Zapojení
Nabídky
TV Formát (ij 18)
Progresivní (ij 18)
Pokud nastavíte „AV1 Output (Výstup)“ na „RGB 1
(bez komponentu)“ nebo na „RGB 2 (bez komponentu)“,
bude použito fixní nastavení „Vypnuto“.
Nastavení (podtržené položky představují výchozí hodnoty)
Nastavení vzhledem • 16:9
k typu připojeného
• Zapnuto
televizoru.
TV systém (ij 64)
• PAL
• 4:3
• Letterbox
• Vypnuto
• NTSC
AV1 Output (Výstup)
• Video (s komponentem):
Volba signálu z výstupu AV1.
Použijte při připojení televizoru, který umožňuje příjem kompozitního signálu.
Pro výstup RGB použijte „RGB 1 (bez komponentu)“ nebo „RGB 2
• S Video (s komponentem):
(bez komponentu)“.
Použijte při připojení televizoru, který umožňuje příjem signálu S-Video.
Pro komponentní (progresivní) výstup použijte „Video (s komponentem)“
• RGB 1 (bez komponentu):
nebo „S Video (s komponentem)“.
Použijte při připojení televizoru, který umožňuje příjem signálu RGB. Pokud chcete
Použijte nastavení podle signálu a konektoru připojeného televizoru.
stále sledovat obraz v režimu RGB, použijte tento režim. Po zapnutí přístroje se TV
Při připojení dekodéru nepoužívejte nastavení „RGB 1 (bez komponentu)“.
obrazovka automaticky přepne na zobrazení z přístroje.
• RGB 2 (bez komponentu):
Použijte při připojení televizoru, který umožňuje příjem signálu RGB. Pokud chcete,
aby se TV obrazovka přepínala na zobrazení z tohoto přístroje pouze během
přehrávání či procházení nabídkami, použijte tento režim.
AV2 Settings (Nastavení AV2)
Přizpůsobení vzhledem k připojenému zařízení.
• Stiskem [ENTER] vyvolejte následující nastavení.
AV2 Input (Vstup)
Při příjmu či záznamu signálu ve formátu RGB z externího zařízení
použijte nastavení „RGB/Video“ nebo „RGB“.
•
•
•
•
AV2 Connection (Zapojení)
Při nastavení „TV systém“ = „NTSC“ je použito fixní nastavení „Ext“
(ij 64).
• Dekodér:
Při připojení dekodéru k dekódování kódovaných signálů (např. C+dekodér).
• Ext:
Při připojení videorekordéru nebo digitálního/satelitního přijímače.
Ext Link (Propojení s externím zařízením)
Toto nastavení nelze použít při nastavení obrazové normy „TV systém“ =
„NTSC“ (ij 64).
• Ext Link 1:
Při připojení digitálního/satelitního přijímače vysílajícího řídící signály prostřednictvím
21pólového kabelu SCART.
Zahájení a ukončení záznamu je spouštěno řídícími signály.
• Ext Link 2:
Při připojení externího zařízení vybaveného časovačem pro záznam s časovým
nastavením.
Při zapnutí se spustí záznam.
Při vypnutí se záznam ukončí.
Others (Další Dálkový ovladač (ij 19)
nastavení)
Hodiny (ij 65)
RGB/Video
RGB
Video
S Video
• DVD 1
• DVD 2
• DVD 3
Režim úspory energie
• Zapnuto: Při přepnutí do pohotovostního režimu se minimalizuje spotřeba (ij 74).
• Při aktivaci úsporného režimu „Úspora energie“ se řiďte následujícími pokyny. • Vypnuto
– Položka „FL Displej“ se automaticky změní na „Automaticky“ (ij 61).
– Funkce „Rychlé spuštění“ nepracuje. (Je automaticky vypnuta.)
– Při vypnutí přístroje nelze na televizoru sledovat placené TV kanály,
protože signál z připojeného dekodéru neprochází skrz. Chcete-li je
sledovat, přístroj zapněte.
• Pokud je funkce „Rychlé spuštění“ zapnuta, režim „Úspora energie“ se
automaticky vypne.
Rychlé spuštění
Funkce Rychlé spuštění umožňuje zahájení záznamu v nejkratší době
(cca 1 sekundu ¯ po zapnutí). Záznam tak můžete zahájit okamžitě
po rozhodnutí.
¯
Pouze při záznamu na pevný disk nebo DVD-RAM.
• Pokud je funkce „Rychlé spuštění“ zapnuta, režim „Úspora energie“ se
automaticky vypne.
• Zahájení záznamu trvá zhruba minutu jestliže:
– Přehráváte disk nebo zahajujete záznam na disk jiného typu než
DVD-RAM.
– Chcete uskutečnit jinou operaci.
– Nebyl nastaven čas.
• Zapnuto
• Vypnuto:
Příkon v pohotovostním režimu je při nastavení „Zapnuto“ nižší.
DivX Registration (Registrace DivX)
• Tento registrační kód potřebujete k zakoupení a přehrávání obsahu
DivX Video-on-Demand (VOD – program na objednávku) (ij 33).
Initialize (Inicializace)
• Stiskem [ENTER] vyvolejte následující nastavení.
Shipping Condition (Obnovení výchozího nastavení)
Všechna nastavení s výjimkou hodnocení úrovně, přístupového hesla a
časových údajů se obnoví v původních hodnotách. Záznam programů
s časovým nastavením bude rovněž zrušen.
• Ano
• Ne
Default Settings (Výchozí nastavení)
• Ano
Všechna nastavení kromě naprogramovaných kanálů, nastavení času,
• Ne
země, jazyka, jazyka disku, úrovně omezení a kódu dálkového ovladače se
obnoví v původních hodnotách.
62
RQT8359-R
Ladění
1
2
3
4
ý Změna ladění jednotlivých programových pozic
Při zastavení: Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Ladění“ a stiskněte [Í].
Nastavení
6
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte
programovou předvolbu
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] vyberte položku
a stiskněte [Í].
ZVOLIT
Kanál
Zadání nově dostupné TV stanice nebo změna čísla
kanálu stanice již naladěné.
Tlačítky [û, á] nebo numerickými tlačítky zadejte číslo
kanálu požadované TV stanice.
Vyčkejte několik sekund na vyladění požadované TV
stanice.
Po vyladění požadované stanice stiskněte [ENTER].
Jemné
ladění
Jemné doladění příjmu nejlepšího signálu.
Tlačítky [û, á] vylaďte nejlepší příjem stanice a stiskněte
[ENTER].
• Stiskem [Í] se vraťte na „Auto“.
Video
systém
Volba obrazové normy.
Pokud má obraz nevýrazné barvy, vyberte tlačítky [û, á]
normu „PAL“ nebo „SECAM“ a stiskněte [ENTER].
Auto: Automatické rozpoznání signálu v normě PAL
a SECAM.
PAL:
Příjem signálů v normě PAL.
SECAM:
Příjem signálů v normě SECAM.
Audio
režim
Nastavení příjmu audiosignálu.
Při špatné zvukové kvalitě zvolte stiskem [û, á] „BG“, „DK“
nebo „I“ a stiskněte [ENTER].
BG: PAL BGH/SECAM BG
DK: PAL-DK/SECAM-DKK1
I:
PAL-I
Mono
Volba formátu zvukového záznamu.
Pokud je stereofonní zvuk vlivem nepříznivých příjmových
podmínek zkreslen, nebo pokud chcete během
stereofonního, dvojjazyčného nebo NICAM vysílání pořídit
normální (monofonní) zvukový záznam, tlačítky [û, á]
zvolte „Zapnuto“.
Titulní
stránka
Zadání titulní stránky teletextu pro kanál.
Zadáním čísla titulní stránky lze programy a názvy stanic
nahrávat automaticky.
Požadované číslo vyberte stiskem [û, á] nebo numerickými
tlačítky a stiskněte [ENTER].
• Chcete-li vyhledat správnou titulní stránku stanice,
postupujte dle pokynů příručky TV pro Teletext.
Tlačítky [û, á] zvolte „Manuální“ a stiskněte
[ENTER].
Manuální ladění
ZVOLIT
ENTER
ZPĚT
Vymazat
Přesun
Přidat
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ARD
ZDF
N3
HR3
BR3
Kanál
4
2
5
8
10
Poz. Název
Kanál
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
Odstranění předvolby
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte programovou předvolbu a stiskněte
[A].
Zařazení prázdné předvolby
Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte programovou předvolbu a stiskněte
[B].
Přesun TV stanice na jinou předvolbu
1 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte programovou předvolbu
a stiskněte [C].
2 Tlačítky [û, á, ç, Í] vyberte novou programovou pozici,
na níž hodláte zařadit TV stanici a stiskněte [ENTER].
Poznámka
• Při připojení přístroje k televizoru kompatibilnímu s Q Link
prostřednictvím plně zapojeného 21pólového kabelu Scart probíhá
vše automaticky (ij 18), lze pouze odstranit programové pozice.
Zpět
Zadání nebo změna názvu televizní stanice.
Tlačítky [û, á, ç, Í] zadejte název stanice a stiskněte
[ENTER].
Chcete-li do názvu stanice vložit mezeru, vyberte prázdné
místo mezi „Z“ a „⁄“.
Kanály lze přidávat, odstraňovat nebo měnit programové předvolby.
Poz. Název
ZPĚT
Name
ZPĚT
Manuální
5
1
ARD
4
Auto
Auto
BG
Vyp.
301
Změna programové předvolby, na níž jsou přiřazeny
TV stanice.
Tlačítky [û, á] nebo numerickými tlačítky zvolte číslo
požadované předvolby a stiskněte [ENTER].
TAB
ENTER
ZVOLIT
Pozice
Název
Kanál
Jemné ladění
Video systém
Audio režim
Zvolit Mono
Titul. stránka
Pos
Manuální
Opět. spuštění s aut. nastav.
Přenos z TV
Ladění
Disk
Obraz
Zvuk
Displej
Zapojení
Ostatní
Manuální
ladění
Následující dvě nastavení lze uskutečnit volbou externího vstupního
kanálu (AV1, AV2, AV3, AV4) v kroku 5.
• Obrazová norma (Auto / PAL / SECAM)
Kvalitní nahrávka je podmíněna nastavením, které je přizpůsobeno
vzhledem k připojenému zařízení.
• Titulní stránka (Automaticky / vypnuto)
RQT8359-R
63
Změna nastavení systému
Další podrobnosti vyhledejte v referenčních údajích na str. 59.
Opakované uvedení do provozu (restart)
Pokud nastavení selže, lze automatické nastavení kanálů restartovat
(ij 18).
Po provedení kroků 1 – 4 (ij 63)
5
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Auto-Setup Restart“
(Restart Automatického nastavení) nebo „Přenos z
TV“ a stiskněte [ENTER].
Zobrazí se stránka pro potvrzení.
Při připojení přístroje k televizoru kompatibilnímu s Q Link
prostřednictvím plně zapojeného 21pólového kabelu Scart zvolte
položku „Přenos z TV“.
(Programové pozice budou prostřednictvím této praktické funkce
staženy z televizoru a zkopírovány.)
6
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte
[ENTER].
TV norma
Nastavení upravte vzhledem k připojenému zařízení nebo vzhledem
k titulu (pokud se na pevném disku nachází tituly v normě PAL i NTSC).
1
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
3
4
5
6
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte „Zapojení“ a stiskněte [Í].
Tlačítky [û, á] vyberte položku „TV systém“
a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] vyberte televizní normu a stiskněte
[ENTER].
TV systém
Nastavení
• Pokud se obrazovce objeví nabídka k nastavení země
(Country), stiskem [û, á, ç, Í] vyberte stát a stiskněte
[ENTER].
PAL
NTSC
Ladění
Disk
Obraz
Zvuk
Displej
K obnovení automatického nastavení lze použít také následující
metodu.
Přístroj je zapnut a zastaven.
Stiskněte a přidržte [| CH] a [CH b] na hlavní jednotce, dokud
se nezobrazí stránka k nastavení země.
Všechna nastavení s výjimkou hodnocení úrovně, přístupového
hesla a časových údajů se obnoví v původních hodnotách. Záznam
programů s časovým nastavením bude rovněž zrušen.
Zapojení
Ostatní
ZVOLIT
ENTER
ZPĚT
• PAL (výchozí nastavení)
– Použijte při připojení televizoru s normou PAL nebo Multi-system.
Tituly nahrané v normě NTSC budou přehrávány jako PAL 60.
– Nastavení se vztahuje na záznam televizních pořadů a signálu
PAL z jiného zařízení.
– HDD Použijte při přehrávání titulu v normě PAL nahraného na
pevném disku.
• NTSC
– Použijte při připojení televizoru s normou NTSC. Správný záznam
televizních pořadů nelze uskutečnit.
– Nastavení se vztahuje na záznam signálu NTSC z jiného zařízení.
– HDD Použijte při přehrávání titulu v normě NTSC nahraného na
pevném disku.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Při zastavení
7
Tlačítky [ç, Í] vyberte položku Ano a stiskněte
[ENTER].
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
ý Změna všech nastavení současně (PAL € NTSC)
Při zastavení přidržte tlačítka [ý] a [å OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/
ZAVŘÍT)] na hlavní jednotce nejméně 5 sekund nebo déle.
Poznámka
• Přístroj neumožňuje záznam na disky, které obsahují současně
záznamy v normách PAL i NTSC. (Oba typy záznamu však lze ukládat
na pevný disk.)
Seznam přijímaných televizních kanálů
NORMA
64
VHF
UHF
CATV
BG
CCIR Standard (BGH)
CH E2–E12
CH E21–E69
CH S01–S05, M1–M10, U1–U10, S21–S41
DK
Východní Evropa (DKK1)
CH R1–R12
CH 21–69
CH 44 MHz–470 MHz
I
Jižní Afrika (PAL-I)
CH 4–13
CH 21–68
–
RQT8359-R
Manuální nastavení času
Při spuštění automatického nastavení (ij 18) se přesný čas obvykle nastaví automaticky. Při některých příjmových podmínkách však není
automatické nastavení času možné. V tomto případě nastavte čas dle následujících pokynů manuálně.
• Při výpadku napájení bude nastavení času zachováno v paměti po dobu asi 60 minut.
1
Při zastavení
Stiskněte tlačítko [FUNCTIONS (FUNKCE)].
2
3
4
5
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní funkce“ a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte [ENTER].
Tlačítky [û, á] zvolte položku „Ostatní“ a stiskněte [Í].
Tlačítky [û, á] zvolte „Hodiny“ a stiskněte [ENTER].
Pokud bude v nabídce nastavení země (Country) vybráno „Rusko“ (Poccия), v nabídce nastavení času se nezobrazí pole „Automaticky“. Pokračujte
krokem 7 a čas nastavte manuálně.
6
Tlačítky [û, á] zvolte nastavení „Vypnuto“ nebo „Automaticky“ a stiskněte [ENTER].
Hodiny
Automaticky Vyp.
Čas
15 : 45 : 39
Datum
1 .
8 . 2006
Číslo
0
9
Nastavte, prosím, hodiny manuálně.
ZMĚNA
ZVOLIT
ENTER
7
ZPĚT
Stiskem [ç, Í] vyberte položku, kterou hodláte upravit.
Položky se mění následujícím způsobem:
Hodina
Minuta
Sekunda
Den
8
Měsíc
Rok
Nastavení potvrďte stiskem [û, á].
K nastavení lze použít také numerická tlačítka.
9
Po dokončení stiskněte [ENTER].
Spustí se hodiny.
Návrat na předchozí stránku
Stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Opuštění nabídky
Několikrát stiskněte tlačítko [RETURN (ZPĚT)].
Poznámka
Pokud televizní stanice vysílá časový signál a v nabídce Hodiny byla aktivována položka „Automaticky“ = „Zapnuto“, automatická korekční časová funkce
čas zkontroluje a v případě potřeby jej několikrát za den upraví.
Tabulka jazykových kódů
K zadání kódu použijte numerická tlačítka.
RQT8359-R
65
Zprávy
Na televizoru
Stránka
Chyba autorizace
• Pokoušíte se přehrát obsah DivX VOD, který byl zakoupen s jiným
registračním kódem. Obsah nelze na tomto přístroji přehrávat. (DivX)
32, 33
Cannot finish recording completely.
(Záznam nelze dokončit.)
• Program je opatřen ochranou proti kopírování.
• Pevný disk nebo optický disk může být zaplněn.
• Byl překročen maximální povolený počet záznamů programu.
—
—
20
Cannot playback. TV system is different from the
• Pokoušíte se o přehrání titulu nahraného s jinou TV normou,
setting. (Nelze přehrávat. Nastavení TV normy se liší.)
než která byla na systému právě zvolena.
To playback, please change the TV systém in Setup.
Nastavte odpovídající „TV systém“.
(Chcete-li titul přehrát, změňte nastavení položky TV
systém v nabídce NASTAVENÍ.)
64
Cannot record on the disc. (Na disk nelze uskutečnit
záznam.)
• Disk může být znečištěn nebo poškrábán.
10
Cannot play on this unit. (Na tomto přístroji nelze
přehrávat.)
• Pokoušíte se o přehrání nekompatibilního obrázku.
• Přístroj vypněte a znovu vložte kartu.
31
13
Cannot record. Disc is full. (Nelze nahrávat. Disk je
zaplněn.)
Cannot record. Maximum number of titles exceeded.
(Nelze nahrávat. Byl dosažen maximální počet titulů
na disku.)
• HDD RAM -RW(V) +RW Odstraněním nepotřebných položek
vytvořte místo.
[Na disku DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL se volné místo nezvětší
ani po odstranění nahraného obsahu. Dostupné místo pro záznam na
disku DVD-RW (formát DVD-Video) a +RW se zvětší pouze po odstranění
naposledy nahraného titulu].
• Použijte nový disk.
Unable to format. (Disk nelze naformátovat.)
39, 44,
55
—
No Disc (Není vložen disk)
• Je možné, že byl disk vložen obráceně.
No folders (Chybí složky)
• V přístroji není žádná kompatibilní složka.
No SD CARD (Chybí karta SD)
No valid SD card (Neplatná karta SD)
• Není vložena paměťová karta. Pokud je kompatibilní karta již vložena
a zpráva se přesto zobrazila, přístroj vypněte, kartu vyjměte a znovu
zasuňte.
• Vložená paměťová karta je nekompatibilní nebo její formát neodpovídá.
Not enough space in the copy destination. (V cílovém
umístění není dostatek volného místa.)
• Odstraněním nepotřebných položek vytvořte místo.
• Odstraňte jednu nebo několik položek zařazených do seznamu
ke kopírování, aby nebyla překročena kapacita cílového umístění
(Destination Kapacity).
This is a non-recordable disc. (Tento disk
neumožňuje záznam.)
• Na vložený disk nelze uskutečnit záznam. Vložte disk DVD-RAM nebo
dosud nefinalizovaný disk DVD-R, DVD-RW (DVD-Video), +R nebo +RW.
• Byl vložen nenaformátovaný disk DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL nebo
+RW.
• Přímý záznam na disk DVD-R DL a +R DL není na tomto přístroji možný.
Záznam uložte na pevný disk a poté zkopírujte na optický disk.
4–5
• -R DL +R DL Kopírování nelze uskutečnit, pokud jej na pevném disku
nedostatek volného místa nebo je celkový počet titulů na pevném disku
a počet titulů, které se mají kopírovat, vyšší než 500.
Odstraňte nepotřebné soubory z pevného disku.
44
Rental Expired. (Pronájem vypršel.)
• Povolený počet přehrání obsahu DivX VOD byl vyčerpán. Nelze jej
přehrávat. (DivX)
33
Ļ
• Operace není přístrojem či diskem povolena.
—
This disc is not formatted properly. (Disk nebyl
správně naformátován.)
Format it using DVD Management in FUNCTIONS
menu. (Naformátujte jej pomocí funkce Správa DVD
z nabídky FUNKCE.)
Not enough space on HDD. Space of 4 hours (in SP
mode) is necessary. (Na pevném disku není dostatek
místa. Operace vyžaduje volný prostor 4 hodiny
(v režimu SP).)
—
7, 31
13
7
39, 43, 44,
55 48, 51
55
—
Maximum number of titles is recorded on HDD.
Please delete unnecessary titles. (Byl dosažen
maximální počet titulů na pevném disku. Odstraňte
nepotřebné soubory.)
66
RQT8359-R
Zprávy na displeji přístroje
Následující zprávy nebo servisní kódy se zobrazují na displeji přístroje, pokud během spuštění či používání došlo ke zjištění něčeho
neobvyklého.
DVD ø
(„ø“ představuje
číselné označení
chyby.)
¯
• Dálkový ovladač a hlavní jednotka používají rozdílné kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Stiskněte a po dobu nejméně 2 sekund přidržte tlačítko [ENTER]
současně s vyznačeným číselným tlačítkem.
19
HARD ERR¯
• Pokud se po vypnutí a zapnutí situace nezmění, obraťte se na obchod, kde jste přístroj zakoupili.
—
NoERAS
• Odstraňování položek z tohoto disku není možné.
Disk může být poškozen. Použijte nový disk.
—
NoREAD
• Disk je znečištěn nebo poškrábán. Záznam, přehrávání nebo editace není možná.
• Tato zpráva se může zobrazit po dokončení čištění (prostřednictvím soupravy k čištění snímací optiky
DVD-RAM).
Stiskem [å OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)] na hlavní jednotce otevřete zásuvku a disk vyjměte.
10
10
NoWRIT
• Na tento disk nelze nahrávat.
Disk může být poškozen. Použijte nový disk.
—
PLEASE WAIT¯
• Došlo k výpadku napájení nebo odpojení zapnutého přístroje od sítě. Přístroj provádí zotavení. Tato
operace obnoví normální provoz. Přístroj není poškozen.
Vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.
—
PROG FULL¯
• Bylo již naprogramováno 32 záznamů s časovým nastavením. Nepotřebné naprogramované údaje
odstraňte.
25
REŽIM SPÁNKU
• Pevný disk se kvůli prodloužení životnosti přepnul do režimu („REŽIM SPÁNKU“).
9
SP 35:50
LP 151h
„SP“, „LP“ a čísla
slouží jako příklady.
• Dostupné místo na pevném disku či DVD.
Příklad: údaj „SP 35:50“ se zobrazuje, pokud je k dispozici méně než 100 hodin volného místa; údaj
„LP 151h“ se zobrazuje, pokud je k dispozici více než 100 hodin volného místa.
„SP“ a „LP“ jsou režimy záznamu, „35:50“ znamená „35 hodin 50 minut“ a „151h“ znamená „151 hodin“.
—
UNFORMAT¯
• Byl vložen nenaformátovaný disk DVD-RAM, DVD-RW, +RW, nepoužitý disk +R, +R DL nebo disk
DVD-RW (DVD-Video) nahraný na jiném zařízení.
Před použitím disk naformátujte.
Všechen nahraný obsah však bude odstraněn.
55
UNSUPPORT¯
• Přístroj nemůže vložený disk přehrát nebo na něj uskutečnit záznam.
U59
• Přístroj je přehřátý a z bezpečnostních důvodů se přepnul do pohotovostního režimu. Vyčkejte zhruba
30 minut, dokud zpráva nezmizí.
Přístroj instalujte na místech s dobrou ventilací. Dbejte, aby nebyly zakryty otvory ventilátoru na
zadním panelu.
—
U61
• (Pokud nebyl vložen disk) Kód se zobrazuje v případě výskytu poruchy během záznamu, přehrávání
či kopírování. Zobrazuje se během zotavení, z důvodu obnovení normálního provozu; přístroj není
poškozen. Přístroj lze znovu použít poté co kód zmizí.
—
U88
• (Pokud byl vložen disk) Kód se zobrazuje, pokud během záznamu, přehrávání či kopírování došlo ke
zjištění něčeho neobvyklého. Zobrazuje se během zotavení, z důvodu obnovení normálního provozu;
přístroj není poškozen. Přístroj lze znovu použít, poté co kód zmizí.
69
U99
• Došlo k závadě systému. Stiskem tlačítka [¿/|] na hlavní jednotce přepněte přístroj do pohotovostního
režimu. Nyní jej tlačítkem [¿/|] na hlavní jednotce znovu zapněte.
—
H øø nebo F
øø
• Došlo k neobvyklé situaci. (Servisní kód zobrazený za H a F závisí na provozním stavu přístroje.)
• Přístroj přezkoušejte podle pokynů k odstraňování závad. Pokud servisní kód nezmizí, proveďte
následující opatření:
1. Odpojte síťový kabel ze zásuvky, několik sekund vyčkejte a poté jej znovu zapojte.
2. Tlačítkem [¿/|| přístroj zapněte. (Přístroj může být v pořádku.)
Pokud servisní kód nezmizí ani po výše uvedeném opatření, obraťte se na svého dodavatele. Při
sjednání opravy jej informujte o čísle kódu.
—
X HOLD
• Byl aktivován dětský zámek.
Současně stiskněte a přidržte tlačítka [ENTER] a [RETURN (ZPĚT)], dokud nápis „X HOLD“ nezmizí.
4–6
69–72
58
Zpráva se zobrazuje střídavě.
RQT8359-R
67
Nejčastější dotazy
Následující položky si projděte, pokud máte o činnosti přístroje pochyby.
Nastavení
Stránka
Jaké zařízení je třeba k přehrávání
vícekanálového prostorového
zvuku?
• DVD-Video:
Vícekanálový prostorový zvuk DVD-Video lze přehrávat prostřednictvím digitálně připojeného
zesilovače vybaveného dekodérem Dolby Digital, DTS nebo MPEG.
• DVD-Audio:
Tento přístroj přehrává DVD-Audio dvoukanálově. Přehrávání vícekanálového prostorového zvuku
není možné.
17
—
Lze přímo do přístroje připojit
sluchátka a reprosoustavy?
• Přímé připojení není možné, musíte je připojit do zesilovače apod.
17
Televizor je vybaven konektorem
Scart a komponentním
videovstupem. Který z nich mám
použít?
14 – 16
• Pokud máte klasický televizor (s katodovou obrazovkou), doporučujeme připojení konektorem
Scart. Po připojení televizoru, který podporuje formát RGB, oceníte vysoce kvalitní obraz.
Pokud vlastníte televizor s LCD/plazmovou obrazovkou nebo LCD projektor, který podporuje formát
Progressive scan, použijte k připojení komponentní videokonektory a dopřejte si vysoce kvalitní
obraz ve formátu Progresivní. Při připojení běžného televizoru (s katodovou obrazovkou) nebo
televizoru vybaveného multisystémem v režimu PAL, který je kompatibilní s režimem Progressive
scan, progresivní výstup nedoporučujeme, protože může docházet k blikání.
Je můj televizor kompatibilní
s progresivním výstupem?
• Všechny televizory značky Panasonic vybavené vstupními konektory 625 (576)/50i · 50p, 525
(480)/60i · 60p jsou s formátem progressive kompatibilní. Pokud máte televizor jiné značky, obraťte
se na výrobce.
—
Disk
Mohu přehrávat disky DVD-Video,
DVD-Audio a Video CD zakoupené
v jiné zemi?
• Lze přehrávat pouze disky DVD-Video označené kódem „2“ nebo „ALL“.
Podrobnosti vyhledejte na obalu disku.
Obálka
Lze přehrávat disk DVD-Video,
který nemá regionální kód?
• Regionální kód DVD-Video označuje disk odpovídající standardu. Disky, které nemají číslo
regionálního kódu, nelze přehrávat. Nelze přehrávat ani disky neodpovídající standardu.
Sdělte mi prosím podrobnosti
týkající se kompatibility disků
s tímto přístrojem.
• Tento přístroj nahrává a přehrává disky DVD-R, DVD-RW (DVD-Video), +R a +RW, a přehrává
disky DVD-RW (záznamový formát DVD Video). Přímý záznam na disky DVD-R DL nebo +R DL
však není na tomto přístroji možný (přehrávání a kopírování je možné).
• Tento přístroj rovněž nahrává a přehrává disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL, +RW
podporující vysokou rychlost zápisu.
4–6
—
Sdělte mi prosím podrobnosti
• Tento přístroj přehrává disky CD-R/CD-RW, které byly nahrány podle některého z následujících
týkající se kompatibility disků CD-R
standardů: CD-DA, Video CD, SVCD (odpovídající IEC62107), DivX, soubory MP3 a statické
a CD-RW s tímto přístrojem.
snímky (JPEG/TIFF).
• Zápis na disky CD-R nebo CD-RW není na tomto přístroji možný.
6, 31
—
—
Záznam
Mohu nahrávat z běžně zakoupené
videokazety nebo DVD disku?
• Většina komerčně prodávaných videokazet a DVD disků je chráněna proti kopírování; záznam
jejich obsahu proto zpravidla není možný.
—
Lze disky DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (DVD-Video), +R, +R DL
a +RW se záznamem pořízeným na
tomto systému přehrávat na jiném
zařízení?
• Po finalizaci uskutečněné na tomto zařízení je lze přehrávat na kompatibilních DVD přehrávačích.
Přehrávání však nemusí být možné, závisí na podmínkách záznamu, kvalitě disku a schopnostech
DVD přehrávače.
• K přehrávání disků DVD-R DL, +R DL nebo +RW použijte kompatibilní zařízení.
—
—
Mohu na tomto přístroji nahrávat
digitální audiosignály?
• Záznam digitálních signálů není možný. Digitální audiokonektory tohoto přístroje jsou určeny pouze
pro výstup. (Digitálně je nahráván zvuk ze vstupního konektoru DV, např. z digitální videokamery.)
—
Lze digitální audiosignál z tohoto
přístroje nahrávat na jiné zařízení?
• Záznam lze uskutečnit, pokud používáte signál ve formátu PCM. Při záznamu na DVD změňte
nastavení položky „Výstup digitálního audia“ v nabídce NASTAVENÍ takto:
– Konverze PCM: Zapnuto
– Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Záznam však lze uskutečnit pouze tehdy, jestliže je digitální záznam z disku povolen a záznamové
zařízení je kompatibilní se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz.
• Nahrávání signálů MP3 není možné.
61
—
Mohu během záznamu přepnout na • U pevného disku a DVD-RAM můžete. Stačí stisknout tlačítko [AUDIO (ZVUK)].
dvojjazyčné vysílání?
• U disků DVD-R, DVD-RW (DVD-Video), +R, +RW nikoli. Před záznamem změňte nastavení
položky „Dvojjazyčná volba“ v nabídce NASTAVENÍ.
30
61
Mohu při kopírování na disk použít
vysokou rychlost?
45
68
RQT8359-R
• Ano, samozřejmě.
Maximální rychlost se může lišit dle typu disku.
Odstraňování závad
Následující seznam si projděte, dříve než zavoláte do servisu. Pokud jste v případě provádění některých postupů na pochybách nebo opatření zůstává
bez výsledku, obraťte se na vašeho dodavatele.
Následující situace nepředstavují problém:
•
•
•
•
•
Zvuk pravidelně rotujícího disku.
Problémy s příjmem způsobené atmosférickými podmínkami.
Poruchy obrazu během vyhledávání.
Přerušení příjmu způsobované pravidelnými výpadky satelitního vysílání.
Zvuk ozývající se při přepnutí pevného disku do režimu „REŽIM
SPÁNKU“ nebo zpomalení operací v režimu „REŽIM SPÁNKU“.
• Funkce nepracují kvůli špatné kvalitě disku.
(Vyzkoušejte funkci znovu s diskem Panasonic.)
• Příčinou zastavení činnosti je aktivace některého ze zabezpečovacích
obvodů přístroje. (Stiskněte a po dobu nejméně 10 sekund přidržte
tlačítko [¿/I] na hlavní jednotce.)
• Pokud byl pevný disk automaticky přepnut do režimu „REŽIM
SPÁNKU“ (ij 9), nebo byl přístroj vypnut či zapnut, může se ozvat
neočekávaný zvuk. Ten však nepředstavuje závadu přístroje.
Napájení
Nefunguje napájení.
Stránka
Přístroj se po stisku [¿ DVD] nezapne.
• Síťový kabel pečlivě zapojte do zásuvky, o níž je známo, že je pod proudem.
• Přístroj se nachází v pohotovostním režimu záznamu s časovým nastavením při propojení s externím zařízením
(při stisku tlačítka [¿ DVD] se na displeji přístroje rozsvítí „EXT-L“). Pohotovostní režim záznamu s časovým
nastavením zrušte stiskem [EXT LINK].
Přístroje se přepíná do pohotovost. režimu.
• Příčinou je aktivace některého ze zabezpečovacích obvodů přístroje. Stiskem [¿/|] na hlavní jednotce přístroj zapněte.
14, 15
27
—
Údaje na displeji
Jas displeje zatlumen.
• V nabídce NASTAVENÍ změňte nastavení položky „FL Displej“.
61
Na displeji bliká údaj „0:00“.
• Nastavte správný čas.
65
Doba záznamu na disku a dostupná doba
záznamu se nezvýšila.
Hrací doba pro MP3 nesouhlasí se
skutečnou délkou.
• Zobrazené časové údaje se mohou od skutečných časů lišit.
• Dostupné místo pro záznam na disku DVD-RW (formát DVD-Video) nebo +RW se zvětší pouze po odstranění
naposledy nahraného titulu. Pokud odstraníte ostatní tituly, nezvětší se.
• Na disku DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL se volné místo nezvětší ani po odstranění nahraného obsahu.
• Po více než 200násobném záznamu nebo editaci disku DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL je využita větší část
prostoru na disku, než je skutečná délka záznamu.
• Při vyhledávání nemusí být uplynulý čas zobrazen správně.
—
—
—
—
—
Čas není správně nastaven.
• Při nepříznivých příjmových podmínkách nemusí pracovat automatická korekce času. V tomto případě se nastavení „Automaticky“
automaticky přepne na „Vypnuto“. Pokud opakované automatické nastavení času nefunguje, nastavte čas manuálně.
65
V porovnání se skutečně nahranou dobou
je zobrazený uplynulý čas kratší. (Pouze
při záznamu v normě NTSC)
• Zobrazený čas záznamu/přehrávání je zkonvertován dle počtu snímků při rychlosti 29,97 snímku (rovná se 0,999
sekundy) za sekundu. Malý rozdíl bude mezi zobrazeným časem a skutečným uplynulým časem (např. skutečně
uplynulá jedna hodina se může zobrazovat jako cca 59 minut 56 sekund). Na záznam to nemá vliv.
—
Zobrazí se „U88“ a disk nelze vysunout.
• Přístroj provádí zotavení. Při vyjmutí disku postupujte následujícím způsobem.
1 Stiskem tlačítka [¿/|] na hlavní jednotce přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Pokud se nepřepne
sám, stiskněte a asi 10 sekund přidržte tlačítko [¿/I] na hlavní jednotce. Jedná se o vynucené přepnutí do
pohotovostního režimu.
2 Po vypnutí přístroje současně stiskněte a po dobu cca 5 sekund přidržte tlačítka [ý] a [CH b] na hlavní jednotce.
Vyjměte disk.
—
Po připojení přístroje došlo ke zhoršení
televizního příjmu.
• Příčinou může být rozdělení signálu mezi přístroj a další zařízení. Situaci lze vyřešit zesilovačem signálu (lze zakoupit
u prodejců audiovizuálního zařízení). Pokud zesilovač signálu nepomůže, obraťte se na prodejce.
—
Nezobrazují se stavové zprávy.
• V nabídce NASTAVENÍ přepněte položku „Hlášení na displeji“ na „Automaticky“.
61
Šedé pozadí se nezobrazuje.
• Aktivujte položku „Šedé pozadí“ v nabídce NASTAVENÍ („Zapnuto“).
61
Během záznamu s časovým nastavením
se neobjevuje žádný obraz.
• Záznam s časovým nastavením pracuje bez ohledu na to, zda je přístroj zapnut/vypnut. Pro ověření, zda záznam
s časovým nastavením pracuje správně, přístroj zapněte.
—
Obraz s poměrem stran 4:3 se roztahuje
doleva a doprava.
Rozměry obrazu nejsou správné.
• Ke změně poměru stran použijte nastavení na televizoru. Pokud váš televizor tuto funkci nemá, přepněte položku
„Progresivní“ v menu Obraz na „Vypnuto“.
• Zkontrolujte nastavení parametru „TV Formát“ v nabídce NASTAVENÍ.
Nahraný titul je vertikálně roztažen.
• Pořady ve formátu 16:9 budou v následujících případech nahrány ve formátu 4:3.
– Pokud nahráváte na pevný disk nebo DVD-RAM a v nabídce NASTAVENÍ byla aktivována položka „Záznam s
vysokou rychlostí kopírování“.
– Pokud jste nahrávali nebo kopírovali na disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW.
Je možné, že změnu režimu zobrazení bude možno provést na televizoru. Další podrobnosti naleznete v návodu k TV.
60
Přehrávání videozáznamu je doprovázeno
množstvím obrazových „duchů“.
• Položku „Přehr./Snížení šumu“ v nabídce Obraz přepněte na „Vypnuto“.
37
Při přehrávání DVD-Video ve formátu
Progresivní se část obrazu mžikově zdvojuje.
• Položku „Progresivní“ v nabídce Obraz přepněte na „Vypnuto“. Problém je způsoben editační metodou nebo
materiálem použitým v záznamu DVD-Video, ale použitím výstupu v prokládaném formátu by se měl odstranit.
37
Při úpravách nastavení Obraz v nabídkách
na obrazovce není změna kvality obrazu
patrná.
• Efekt je u některých typů videozáznamu méně zřetelný.
—
TV obrazovka a video
RQT8359-R
37
62
69
Odstraňování závad
Zvuk
Stránka
Není slyšet zvuk.
Hlasitost je nízká.
Zvuk je zkreslený.
Požadovaný zvukový
formát nehraje.
• Zkontrolujte zapojení a nastavení položky „Výstup digitálního audia“. Zkontrolujte vstupní režim zesilovače, pokud je připojen.
• Tlačítkem [AUDIO (ZVUK)] vyberte audiosignál.
• V následujících situacích vypněte funkci V.S.S.
– Při poslechu disků, které nemají prostorové zvukové efekty, např. disky Karaoke.
– Při přehrávání dvojjazyčného vysílání.
• DVD-A Disk může mít omezení pro audiovýstup. Během přehrávání vícekanálových disků DVD-Audio bude na výstupu
přístroje přítomen pouze signál dvou předních kanálů. Podrobnosti vyhledejte na obalu disku.
• Zvuk nemusí být na výstupu přítomen kvůli způsobu vytvoření souborů. (DivX)
• Při záznamu na pevný disk nebo DVD-RAM s aktivací položky „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ = „Zapnuto“ lze
nahrávat pouze hlavní či vedlejší zvuk dvojjazyčného vysílání. Pokud nechcete kopírovat titul na disky DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW, položku „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ nastavte na „Vypnuto“.
14–17,
61
30
37
—
—
22
Nelze přepínat zvuk.
• Typ zvukového doprovodu nelze změnit v následujících situacích.
– Jestliže je při volbě jednotky DVD v zásuvce vložen disk typu DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R,
+R DL nebo +RW.
– Při záznamovém režimu XP a nastavení položky „Audio Mode for XP Recording“ (Formát zvukového záznamu
v režimu XP) na „LPCM“.
– Při aktivaci položky „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ = „Zapnuto“.
• Při připojení zesilovače prostřednictvím optického digitálního kabelu a nastavení „Dolby Digital“ na „Bitstream“ nelze zvuk
přepínat. „Dolby Digital“ přepněte na „PCM“ nebo k propojení použijte audiokabely.
• Existují disky, u nichž nelze zvuk změnit, protože tak bylo stanoveno při výrobě disku.
—
61
22
17, 61
—
Ovládání
Nelze ovládat televizor.
Dálkový ovladač
nefunguje.
• Změňte kód výrobce. Některé typy televizorů však nelze ovládat ani po změně kódu.
• Dálkový ovladač a hlavní jednotka používají rozdílné kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
Stiskněte a po dobu nejméně 2 sekund přidržte tlačítko [ENTER]
současně s vyznačeným číselným tlačítkem.
19
19
11
—
—
—
19
19
58
•
•
•
•
•
•
•
Baterie jsou vybity. Vyměňte je za nové.
Dálkový ovladač není během ovládání nasměrován na senzor na hlavní jednotce.
Příjem/vysílání ovládacího signálu může být blokován barevným sklem.
Snímací senzor dálkového ovladače nevystavujte přímému slunci nebo jasnému osvětlení.
Po výměně baterií bude možná nutno znovu nastavit kód na dálkovém ovladači.
Po výměně baterií bude možná nutno znovu nastavit kód výrobce.
Byl aktivován dětský zámek.
Přístroj je zapnut, ale
nelze jej ovládat.
•
•
•
•
Nebyla správně zvolena záznamová nebo přehrávací jednotka.
Některé funkce mohou být na disku zakázány.
Přístroj je přehřátý (na displeji se objevila zpráva „U59“). Vyčkejte, dokud „U59“ nezmizí.
Příčinou může být aktivace některého ze zabezpečovacích obvodů přístroje.
Dle následujících pokynů systém resetujte:
1 Stiskem tlačítka [¿/|] na hlavní jednotce přepněte přístroj do pohotovostního režimu. Pokud se přístroj do pohotovostního
režimu nepřepne, stiskněte a asi 10 sekund přidržte tlačítko [¿/I] na hlavní jednotce. Jedná se o vynucené přepnutí
do pohotovostního režimu. Případně odpojte síťový kabel, jednu minutu vyčkejte a poté jej znovu připojte.
2 Stiskem [¿/|] na hlavní jednotce přístroj zapněte. Pokud je ovládání stále nemožné, obraťte se na prodejce.
Aktivace pevného disku
probíhá pomalu.
• Pevný disk je v režimu „REŽIM SPÁNKU“. (Na displeji přístroje se zobrazí nápis „REŽIM SPÁNKU“.)
9
Disk nelze vysunout.
• Probíhá záznam.
• Přístroj se nachází v pohotovostním režimu záznamu s časovým nastavením při propojení s externím zařízením
(při stisku tlačítka [¿ DVD] se na displeji přístroje rozsvítí „EXT-L“). Pohotovostní režim záznamu s časovým nastavením
zrušte stiskem [EXT LINK].
• Vyskytl se problém. Po vypnutí přístroje současně stiskněte a po dobu cca 5 sekund přidržte tlačítka [ý] a [CH b]
na hlavní jednotce. Vyjměte disk a obraťte se na prodejce. Pokud byl aktivován dětský zámek, výše uvedenou operaci
nelze provést. Dětský zámek vyřaďte.
—
27
58
Nelze naladit kanály.
• Zkontrolujte zapojení.
• Podmínkou úspěšného stažení předvoleb stanic je připojení televizoru vybaveného funkcí Q Link plně zapojeným
Nelze stahovat předvolby
kabelem 21pólovým kabelem Scart.
stanic z televizoru.
20, 28
—
—
—
14 – 15
—
Spuštění probíhá
pomalu.
• Ověřte si, zda je zapnuta funkce „Rychlé spuštění“.
• Zahájení záznamu trvá delší dobu v následujících případech:
– Je vložen jiný typ disku než DVD-RAM.
– Není nastaven čas.
– Krátce po výpadku elektrické energie nebo odpojení síťového kabelu.
– Během několika minut po čase 5 hod 15 min z důvodu interní údržby systému.
62
—
Načítání DVD-RAM
probíhá pomalu.
• Načtení dlouho nepoužívaného nebo v přístroji prvně použitého disku může trvat delší dobu.
—
70
RQT8359-R
Záznam, záznam s časovým nastavením a kopírování
Nelze nahrávat.
Nelze kopírovat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelze uskutečnit záznam
z externího zařízení.
Stránka
Není vložen disk, nebo na vložený disk nelze uskutečnit záznam. Vložte disk, na který je možno nahrávat.
Disk není naformátován. Naformátujte jej. RAM -RW(V) +R +R DL +RW
Ochranná západka na kazetě disku je v poloze OCHRANA, nebo je disk v nabídce Správa disku zablokován.
U některých programů je počet možných záznamů díky CPRM omezen.
Záznam nelze uskutečnit, pokud na disku nezbývá dostatek místa nebo pokud počet titulů dosáhl limitu. Nepotřebné tituly
odstraňte nebo použijte nový disk.
Přímý záznam na disk DVD-R DL nebo +R DL není na tomto přístroji možný. Záznam uložte na pevný disk a poté
zkopírujte na optický disk.
-R DL +R DL V následujících případech nelze kopírovat. Odstraňte nepotřebné soubory z pevného disku a poté
kopírujte.
– Na pevném disku není dostatek volného místa (pokud budete kopírovat tituly z pevného disku na prázdný disk a celý
disk zaplníte, na pevném disku je třeba volné místo odpovídající 4 hodinám v režimu SP).
– Pokud počet nahraných titulů a počet titulů ke kopírování překročí číslo 500.
Záznam ani kopírování nelze uskutečnit na finalizovaný disk. Pokud však naformátujete disk DVD-RW, lze nahrávat
i kopírovat znovu.
Záznam nemusí být možný, pokud jste disk typu DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL a +RW vložili
a vyjmuli nebo zapnuli a vypnuli přístroj v době, kdy byl disk vložen, celkem padesátkrát – důvodem jsou zvláštní
vlastnosti těchto disků.
Zápis na disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL a +RW se záznamem pořízeným na tomto systému
nemusí být na jiných typech DVD rekordérů Panasonic možný.
Přístroj neumožňuje záznam na disky, které obsahují současně záznamy v normách PAL i NTSC. (Oba typy záznamu
však lze ukládat na pevný disk). Přehrávání disků, které obsahují záznam v normách PAL i NTSC, není na jiných
zařízeních zaručeno.
14 – 15,
52
—
• Zkontrolujte zapojení.
• Zvolte vstupní kanál („AV2“, „AV3“, „AV4“ nebo „DV“) pro připojené zařízení.
Záznam s časovým
nastavením nepracuje
správně.
4, 5
55
54
73
39, 44,
55
—
39, 44,
55
—
—
—
—
• Záznam s časovým nastavením je nesprávně naprogramován nebo se různé naprogramované pořady překrývají. Opravte jej.
• Přístroj není v pohotovostním režimu záznamu s časovým nastavením. (Ikona časovače „ “ na displeji nesvítí.)
1 Stiskněte tlačítko [PROG/CHECK (PROGRAM/KONTROLA)].
2 Tlačítky [û, á] vyberte program a stiskněte [A].
• Nastavte správný čas.
25
25
Záznam s časovým
nastavením se nezastaví
ani po stisku [ý].
• Ověřte si, zda byla zvolena záznamová jednotka. Stiskem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] vyberte záznamovou jednotku.
• Při záznamu s časovým nastavením z externího zařízení stiskněte [EXT LINK]. („EXT-L“ zhasne)
• Pokud záznam zahájíte ihned po zapnutí přístroje a funkce „Rychlé spuštění“ je zapnuta, záznam poté nelze po dobu
několika sekund zastavit.
25
27
—
Časové údaje zůstávají
naprogramovány i po
dokončení záznamu.
• Při opakovaném denním nebo týdenním záznamu budou údaje zachovány.
24
Část nahraného titulu
nebo celý titul byl
ztracen.
• Pokud během záznamu či editace došlo k výpadku napájení nebo odpojení systému od sítě, titul může být ztracen nebo
pevný disk/disk znehodnocen. Disk bude nutno naformátovat ( HDD RAM -RW‹V› +RW ) nebo použít nový. Na ztrátu
programů nebo znehodnocení disků nemůžeme poskytnout žádnou záruku.
—
55
Název programu a
nahraného titulu se
neshoduje.
• Po záznamu s časovým nastavením proběhla změna programu, ale nahraný titul má stále starý název.
—
Programování s funkcí
SHOWVIEW nepracuje
správně.
Při kopírování na disk
• Při záznamu na pevný disk aktivujte v nabídce NASTAVENÍ položku „Záznam s vysokou rychlostí kopírování“ = „Zapnuto“.
DVD-R apod. nelze použít • +R +R DL +RW Během záznamu v režimu EP nebo FR (záznam 5 hodin nebo delší) nelze kopírovat vysokou
vysokorychlostní režim.
rychlostí.
• +R +R DL +RW Kopírování titulů nahraných na jiných DVD rekordérech Panasonic s aktivací nastavení „Záznam
s vysokou rychlostí kopírování“ a poté zkopírovaných na pevný disk tohoto přístroje, na disky +R, +R DL nebo +RW
vysokou rychlostí nemusí být možné.
22
—
—
Kopírování trvá
dlouho i při aktivaci
vysokorychlostního
režimu.
• Použijte disk, který podporuje vysokou rychlost zápisu. Dosažení maximální rychlosti však nemusí být vzhledem
k podmínkám disku možné, i když disk vysokou rychlost zápisu podporuje.
• Kopírování velkého počtu titulů trvá déle než obvykle.
• Pokud používáte jiné DVD rekordéry Panasonic, které nejsou kompatibilní se záznamovým režimem EP (8 hodin),
vysokorychlostní kopírování titulů delších než 6 hodin na disky DVD-R není možné.
—
—
—
Rotací DVD-R apod. vzniká
neobvykle hlasitý zvuk.
• Při záznamu nebo vysokorychlostním kopírování na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL a +RW může
být zvuk otáčejícího se disku hlasitější než obvykle, nejedná se však o problém.
—
Automatická záznamová
funkce DV nepracuje.
•
•
•
•
•
52
—
—
—
52
Pokud nelze ukládat obrázky nebo záznam selže, zkontrolujte propojení a nastavení DV zařízení.
Záznam nelze zahájit, dokud se obrázky z DV zařízení neobjeví na televizoru.
Záznam nemusí proběhnout podle plánu, pokud na sebe časové kódy na kazetě a DV zařízení nenavazují.
Automatická záznamová funkce DV nemusí pracovat správně, závisí na zařízení.
Audio/video záznamy nejsou uloženy na kazetě typu DV.
Přehrávání
Přehrávání
nelze spustit
ani stiskem
[Í] [PLAY
(PŘEHRÁVÁNÍ)].
Přehrávání se
sice spustí,
ale okamžitě se
ukončí.
•
•
•
•
•
Disk vložte potištěnou stranou směrem vzhůru.
Disk je znečištěn.
Pokoušíte se přehrát prázdný disk nebo disk, který na tomto přístroji nelze přehrát.
Pokoušíte se přehrát disk +RW, který je nutno finalizovat na zařízení používaném při jeho záznamu.
Kopírování titulu s omezením „Pouze jednorázový záznam“, který byl nahrán na disk DVD-RAM prostřednictvím jiného DVD
rekordéru Panasonic na pevný disk tohoto přístroje, je sice možné, ale jeho přehrání je kvůli ochraně proti kopírování nemožné.
• Přehrávání disku DVD-RAM se záznamem v režimu „EP (8 hodin)“ nemusí být na DVD přehrávačích kompatibilních s DVD-RAM
možné. V tomto případě použijte režim „EP (6 hodin)“.
• Během automatického záznamu DV nelze disky přehrávat.
• Při přehrávání obsahu DivX VOD vyhledejte podrobnosti na domovské stránce, kde jste jej zakoupili. (DivX)
(pokračování na další straně)
28
10
4–6
—
—
60
—
33
RQT8359-R
71
Odstraňování závad
(pokračování)
Přehrávání
Zvuk a obraz se mžikově
přerušuje.
DVD-Video nehraje.
Nelze zvolit alternativní verzi
zvukového doprovodu nebo
titulků.
Nezobrazují se titulky.
Nelze přepínat úhly záběrů.
Zapomněli jste přístupové heslo
pro hodnocení úrovně.
Chcete zrušit úroveň omezení.
Funkce Quick View nepracuje.
Funkce obnovení přehrávání
(Resume) nepracuje.
Záznam z disku Video CD nemá
dobrý obraz.
Funkce Časový posuv nepracuje.
Zahájení přehrávání trvá déle.
Obraz se zastavuje.
Stránka
• K tomuto jevu dochází mezi kapitolami Playlistu.
• K tomuto jevu dochází mezi kapitolami a částečně odstraněnými tituly na finalizovaném disku DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL a +RW DVD-R, který byl zkopírován ve vysokorychlostním režimu.
• K tomuto jevu dochází při změně scén v režimu Quick View.
• -R DL +R DL Při přehrávání titulu uloženého na obou vrstvách přístroj automaticky vrstvy přepne a přehrává jej
stejným způsobem jako normální pořad. Při přepnutí vrstev však může dojít ke krátkodobému výpadku obrazu a zvuku.
• Nastavili jste úroveň omezení při přehrávání DVD-Video disků. Nastavení změňte.
• Jazyky nejsou na disku uloženy.
• U některých disků nemusí být změna zvukového doprovodu a titulků prostřednictvím zobrazovaných nabídek
možná. K provedení změn použijte nabídku disku.
• Titulky nejsou na disku uloženy.
• Titulky je třeba zapnout. Položku „Titulek“ v nabídce přepněte na „Zapnuto“.
• Úhly záběrů lze přepínat pouze ve scénách, které byly s různými záběry natočeny.
• Úroveň omezení se obnoví s výchozím nastavením z výroby. Pokud je zásuvka disku otevřena, vyberte tlačítkem [DRIVE
SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] jednotku DVD a poté stiskněte a po dobu nejméně 5 sekund současně přidržte tlačítka
[ÿ REC (ZÁZNAM)] a [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)] na hlavní jednotce (na displeji přístroje se zobrazí nápis „INIT“).
• Funkce nepracuje s jiným zvukem než Dolby Digital.
• Funkce není dostupná při záznamu v režimu XP nebo FR.
• Pozice uložené do paměti budou zrušeny, jestliže:
– několikrát stiskněte tlačítko [ý]
– otevřete zásuvku pro disk (kromě HDD )
– DVD-A CD VCD SD vypnete napájení
– proběhl záznam nebo záznam s časovým nastavením.
• Při připojení televizoru s multi-systémem nastavte položku „TV systém“ v nabídce NASTAVENÍ na „NTSC“.
• Při připojení televizoru s normou PAL nebude spodní úsek obrazu během vyhledávání zobrazen správně.
• Funkce Časový posuv není dostupná, pokud se nastavení normy „TV systém“ tohoto přístroje liší od titulu
nahraného na disku.
• U formátu DivX je tato situace normální. (DivX)
• Pokud jsou soubory DivX větší než 2 GB, obraz se může zastavit. (DivX)
—
—
—
5
60
—
29
—
36
—
—
—
—
—
64
—
64
—
—
Editace
Volné místo na disku se nezvětší
ani po odstranění titulu.
Nelze provádět editace.
Nelze formátovat.
Nelze vytvářet kapitoly.
Během operace „Partial
delete“(Částečné odstranění)
nelze označit počáteční nebo
koncový bod úseku.
Nelze odstranit kapitoly.
Nelze vytvořit Playlist.
• Volné místo na disku DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL se po odstranění nezvětší.
• Místo na disku DVD-RW (formát DVD-Video) a +RW se zvětší pouze po odstranění naposledy nahraného titulu.
Volné místo se nezvětší ani po odstranění ostatních titulů.
• Pokud není na pevném disku volné místo, editace nemusí být možná.
Volné místo vytvořte odstraněním nepotřebných souborů.
• Disk je znečištěn. Disk otřete měkkou, lehce navlhčenou tkaninou a poté jej setřete do sucha.
• Pokoušíte se o naformátování disku, jehož použití v tomto přístroji nemusí být možné.
• Údaje o kapitolách se ukládají na disk při vypnutí přístroje nebo vyjmutí disku. Pokud předtím došlo k přerušení
napájení, údaje se neuloží.
• U statických snímků nejsou tyto funkce dostupné.
• Body nelze stanovit, pokud jsou příliš blízko sebe. Koncový bod nelze stanovit dříve než bod počáteční.
• Pokud je kapitola k odstranění příliš krátká, prodlužte ji pomocí funkce „Kombinování kapitol“.
• Všechny kapitoly v titulu nelze zvolit současně, pokud titul obsahuje také statické snímky. Vyberte je jednotlivě.
44
—
44
10
4–6
—
—
—
39
—
Statické snímky
Nezobrazuje se stránka Direct
Navigator.
• Během záznamu nebo kopírování nebo v pohotovostním režimu záznamu s časovým nastavením při propojení
s externím zařízením, se tato stránka nezobrazuje.
Nelze editovat nebo formátovat kartu. • Vyřaďte ochranu karty. (U některých karet se i po zařazení ochrany objeví na obrazovce zpráva „Ochrana proti zápisu“.)
Obsah karty nelze přečíst.
Kopírování, mazání a nastavení
ochrany trvá dlouho.
• Formát karty není tímto přístrojem podporován. (Data na kartě mohou být poškozena.)
Kartu naformátujte v souborovém systému FAT 12 nebo FAT 16 na jiném zařízení nebo na tomto přístroji.
• Karta obsahuje strukturu složek anebo přípony souborů, které nejsou s tímto přístrojem kompatibilní.
• Přístroj vypněte a znovu zapněte.
• Lze použít paměťové karty SD s kapacitou 8 MB až 2 GB.
• Při velkém množství složek a souborů se může někdy jednat i o několik hodin.
• Opakované kopírování nebo mazání může někdy trvat dlouho. Naformátujte disk nebo kartu.
—
54
7, 31
55
7
—
—
—
55
Reset přístroje
Obnovení výchozích hodnot
všech nastavení kromě hlavních.
Obnovení nastavení hodnocení
úrovně
Zotavení přístroje v případech,
kdy byla příčinou zastavení
činnosti aktivace některého ze
zabezpečovacích obvodů přístroje.
72
RQT8359-R
• Položku „Shipping Condition“ (Obnovení výchozího nastavení) z nabídky NASTAVENÍ přepněte na „Ano“.
Všechna nastavení s výjimkou hodnocení úrovně, přístupového hesla a časových údajů se obnoví v původních
hodnotách. Zrušen bude rovněž záznam programů s časovým nastavením.
• Aktivujte položku „Default Settings“ (Výchozí nastavení) z nabídky NASTAVENÍ. Všechna nastavení kromě
naprogramovaných kanálů, nastavení času, země, jazyka, jazyka disku, úrovně omezení a kódu dálkového
ovladače se obnoví v původních hodnotách.
• Stiskněte a přidržte [| CH] a [CH b] na hlavní jednotce, dokud se nezobrazí stránka k nastavení země (Country).
Všechna nastavení s výjimkou hodnocení úrovně, přístupového hesla a časových údajů se obnoví v původních
hodnotách. Zrušen bude rovněž záznam programů s časovým nastavením.
• Pokud je zásuvka disku otevřena, vyberte tlačítkem [DRIVE SELECT (ZVOLIT JEDNOTKU)] jednotku DVD a poté stiskněte
a po dobu nejméně 5 sekund současně přidržte tlačítka [ÿ REC (ZÁZNAM)] a [Í] [PLAY (PŘEHRÁVÁNÍ)] na hlavní jednotce.
• Stiskněte a po dobu nejméně 10 sekund přidržte tlačítko [¿/I] na hlavní jednotce. (Nastavení zůstane zachováno.)
62
62
—
—
—
Slovník pojmů
Bitstream – Datový tok
Digitální forma vícekanálového datového přenosu (např. pro vícekanálový systém
5.1) před dekódováním do diskrétních kanálů.
CPRM (kopírovací ochrana pro záznamová média)
Technologie CPRM představuje kopírovací ochranu, která umožňuje pořízení pouze
jediného záznamu vysílaného pořadu. Záznamy z tohoto vysílání lze pořizovat pouze
na rekordéry a disky kompatibilní s CPRM.
Dekodér
Slouží ke zpětnému obnovení zakódovaných audio signálů uložených na DVD disku.
Proces se nazývá dekódování.
DivX
Kompresní obrazový formát vyvinutý společností DivXNetworks, Inc. Komprimuje
obrazové soubory bez zjevné ztráty kvality.
Dolby Digital
Metoda kódování digitálních signálů vyvinutá společností Dolby Laboratories. Kromě
stereo zvuku (2 kanály) mohou tyto signály obsahovat také zvuk ve vícekanálovém
formátu. Prostřednictvím této kódovací metody lze na disk uložit velké množství
audiodat. Formát Dolby Digital (2kanálový) je výchozím zvukovým formátem při
záznamu na tomto přístroji.
DPOF (Formát příkazu pro digitální tisk)
Zkratka DPOF představuje standardní tiskový formát pro snímky pořízené digitálním
fotoaparátem apod. Slouží k automatickému tisku ve fotolabu nebo na Vaší domácí
tiskárně.
DTS (Digital Theater Systems)
Tento systém prostorového zvuku se využívá v mnoha kinech. Poskytuje vynikající
odstup mezi kanály a umožňuje tvorbu realistických zvukových efektů.
Dynamický rozsah
Dynamický rozsah představuje rozdíl mezi nejnižší úrovní signálu (vnímaného nad
prahem šumu) a nejvyšší úrovní (před vznikem zkreslení). Komprese dynamického
rozsahu snižuje rozdíly mezi nejhlasitějšími a nejtiššími zvuky. I při nízké poslechové
hlasitosti uslyšíte dialogy stále srozumitelně.
Film a video
Záznam na DVD discích je pořízen ve formátu film nebo video. Tento přístroj dokáže
rozlišit, který formát byl použit a poté použije nejvhodnější metodu progresivního
výstupu.
Film: Záznam s 25 snímky za sekundu (disky PAL) nebo 24 snímky za sekundu
(disky NTSC). (Disky v systému NTSC nahrávají také rychlostí 30 snímků za
sekundu.) Obecně vhodné pro celovečerní filmy.
Video: Záznam 25 snímků/50 půlsnímků za sekundu (disky PAL) nebo 30 snímků/60
půlsnímků za sekundu (disky v systému NTSC). Obecně vhodné pro televizní
dramatizace nebo triky.
Finalizace
Proces, který umožňuje přehrávání nahraných disků CD-R, CD-RW, DVD-R, apod.
na zařízení, které tyto disky podporuje. Na tomto přístroji lze finalizovat disky DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL. Po finalizaci bude disk určen pouze
k přehrávání – další záznamy nelze ukládat ani upravovat. Finalizované disky DVDRW však lze před dalším záznamem přeformátovat.
Formátování
Formátování je proces, při kterém je umožněn záznam například na disk typu
DVD-RAM, pomocí záznamového zařízení. Na tomto přístroji lze formátovat disky
DVD-RAM, DVD-RW (pouze jako DVD-Video), +RW, paměťovou kartu SD a pevný
disk nebo nepoužité disky +R a +R DL. Při formátování dojde k neobnovitelnému
odstranění celého obsahu média.
HDD (pevný disk)
Velkokapacitní jednotka k ukládání dat používaná v počítačích apod. V těsné
blízkosti rotujícího disku (jehož povrch je opatřen magnetickou vrstvou) je umístěna
magnetická hlava, která slouží ke čtení a zápisu velkého objemu dat při vysoké
rychlosti.
Jednotka
V případě tohoto přístroje se jedná o pevný disk (HDD), disk (DVD) a kartu SD (SD).
Tyto jednotky slouží ke čtení a zápisu dat.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Formát pro kompresi/dekódování barevných obrázků. Pokud standard JPEG
použijete jako archivní formát např. u digitálních fotoaparátů, data budou
zkomprimována na 1/10 – 1/100 původní velikosti. Výhodou formátu JPEG je nižší
snížení kvality obrazu vzhledem k úrovni komprese.
LPCM (lineární formát PCM)
Jedná se o nekomprimované digitální signály, podobné signálům na kompaktním
disku. Formát LPCM je dostupný při záznamu v režimu XP.
Miniaturní náhled
Miniaturní náhled obrázku použitého k zobrazení většího počtu obrázků ve formě
seznamu.
Mix
Jedná se o proces probíhající při sloučení vícekanálového audiozáznamu na
některých discích do dvou kanálů. Tento proces je vhodný v případě poslechu
zvukového záznamu ve formátu 5.1 z DVD prostřednictvím reproduktorů televizoru.
U některých disků není mix povolen a tento přístroj je proto může přehrávat pouze
prostřednictvím dvou předních kanálů.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Kompresní metoda používaná pro audiosignál umožňuje snížení velikosti souboru
přibližně až na jednu desetinu původního objemu bez zjevné ztráty kvality. Můžete
přehrávat soubory MP3 uložené na discích CD-R a CD-RW.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Standard pro účinnou kompresi a expanzi barevného videozáznamu.
MPEG2 je kompresním standardem používaným u DVD a v digitálním satelitním
vysílání. Tento přístroj nahrává pořady ve formátu MPEG2.
Pohyblivé záběry MPEG2 pořízené víceúčelovou kamerou Panasonic SD apod.
lze kopírovat na pevný disk nebo DVD-RAM.
Ochrana
Zabraňuje nežádoucímu smazání — ochranou proti zápisu nebo ochranou proti
odstranění.
Pan&Scan / Letterbox
DVD-Video disky jsou obecně určeny ke sledování na širokoúhlé televizní obrazovce
(s poměrem stran 16:9), takže jejich obraz se na běžnou obrazovku (s poměrem 4:3)
často nevejde. Problém řeší dva typy konverze, „Pan & Scan“ a „Letterbox“.
Pan & Scan: Postranní úseky budou oříznuty tak, aby obraz
vyplnil celou plochu obrazovky.
Letterbox: Na horní a spodní straně obrazovky budou zobrazeny
černé pruhy, takže vzhled obrazu bude odpovídat
poměru 16:9.
Progresivní / Prokládaný
Videosignál v normě PAL má 625 (nebo 576) prokládaných (i) řádků, zatímco signál
s progresivním skenováním označovaný jako 625p (nebo 576p) používá dvojnásobný
počet řádků. V normě NTSC se tyto videosignály označují jako 525i (nebo 480i),
případně 525p (nebo 480p). Prostřednictvím výstupu ve formátu progressive si
můžete vychutnat videozáznam s vysokým rozlišením např. na médiích typu
DVD-Video. Podmínkou je kompatibilita vašeho televizoru. Televizory značky
Panasonic se vstupními konektory 625 (576)/50i · 50p, 525 (480)/60i · 60p jsou
s formátem progressive kompatibilní.
RGB
Toto označení se vztahuje ke třem základním barvám — červená (R), zelená (G)
a modrá (B). Nazývá se tak i metoda a vytváření obrazového signálu, který je
používá. Při rozdělení přenášeného videosignálu do třech barev se potlačí šum
a zvýší se kvalita obrazu.
Řízení přehrávání (PBC)
Pokud Video CD obsahuje nabídku řízeného přehrávání (PBC), lze scény a
informace volit prostřednictvím nabídek. (Tento přístroj je kompatibilní s verzemi
2.0 a 1.1.)
Složka
Prostor na pevném disku nebo paměťové kartě určený k ukládání dat. V případě
tohoto přístroje se jedná o prostor k ukládání obrázků (JPEG, TIFF) a záběrů
MPEG2.
Snímky a půlsnímky
Snímky se vztahují k samostatným obrázkům tvořícím obrazové záběry, které
sledujete na svých televizorech. Každý snímek je tvořen dvěma půlsnímky.
Snímek
Půlsnímek
Půlsnímek
• Snímek se skládá dvou střídajících se půlsnímků, takže se může jevit jako
rozmazaný, ale přesto je jeho obrazová kvalita obecně vysoká.
• Půlsnímek obsahuje pouze polovinu informace snímku, takže může být hrubší,
ale není rozmazaný.
TIFF (Tag Image File Format)
Formát používaný ke kompresi/dekódování barevných statických snímků. Jedná se
o běžný formát k ukládání obrázků ve vysoké kvalitě v digitálních fotoaparátech
a jiných zařízení.
Vzorkovací kmitočet
Vzorkováním se označuje proces konverze úrovní vzorků zvukové vlny (analogový
signál), odebíraných ve stanovených intervalech, do číselné formy (digitální
kódování). Vzorkovací kmitočet představuje počet vzorků odebraných za sekundu,
takže vyšší číslo znamená mnohem přesnější reprodukci původního zvuku.
RQT8359-R
73
Technické údaje
Záznamový systém
Zapisovatelné disky
DVD-RAM:
DVD-R:
DVD-RW:
DVD-RAM : záznamový formát DVD Video
DVD-R : DVD-Video
DVD-R DL (Duální vrstva) : DVD-Video
DVD-RW : DVD-Video
+R
+R DL (Duální vrstva)
+RW
Ver 2.0
Ver 2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0
Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0
pro General Ver 2.0
pro General Ver 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0
pro General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0
pro General Ver.2.x/16X-SPEED DVD-R Revision 6.0
pro DL Ver.3.0
pro DL Ver.3.x/4X-SPEED DVD-R for DL Revision 1.0
Ver 1.1
Ver 1.x/2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0
Ver 1.x/4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0
Ver 1.x/6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0
+R:
+RW:
Ver 1.0
Ver 1.1
Ver 1.2
Ver 1.3
pro DL Ver.1.0
Ver 1.1
Ver.1.2/4X-SPEED
Délka záznamu
Maximálně 8 hodin (s diskem 4,7 GB)
XP: cca 1 hodina, SP: cca 2 hodiny
LP: cca 4 hodiny, EP: cca 6 hodin/8 hodin
Maximálně 284 hodin na vestavěný pevný disk 160 GB (režim EP 8 hodin)
XP: cca 36 hodin, SP: cca. 70 hodin
LP: cca 138 hodin, EP: cca 212 hodin/284 hodin
Přehrávatelné disky
DVD-RAM : záznamový formát DVD Video
DVD-R : DVD-Video, MP3, JPEG, DivX
DVD-R DL (Duální vrstva) : DVD-Video
DVD-RW : DVD-Video, záznamový formát DVD Video
+R, +R DL (Duální vrstva), +RW
DVD-Video, DVD-Audio, CD-Audio (CD-DA), Video CD,
CD-R/CD-RW (CD-DA, Video CD, SVCD¯1, MP3, JPEG, formátované disky
DivX)
SVCD¯1
Kapacita vestaveného pevného disku
160 GB
Optický snímač
1 čočka, 2 integrované jednotky
(662 nm vlnová délka pro DVD, 780 nm vlnová délka pro CD)
Technické údaje laseru
Laserový produkt třídy Class 1 (snímač)
Vlnová délka:
CD
780 nm
DVD
662 nm
Výkon laseru:
Při použití bezpečnostní ochrany nehrozí nebezpečí ozáření.
Zvuk
Záznamový systém:
Dolby Digital 2 kanály, Linear PCM (režim XP)
Audiovstup:
AV1/AV2 (21 pólový Scart), AV3/AV4 (cinch)
Vstupní úroveň: Standard: 0,5 VRMS, plná úroveň: 2,0 V RMS na kmitočtu 1 kHz
Vstupní impedance:
Více než 10 kΩ.
Audiovýstup:
AV1/AV2 (21 pólový Scart), Audio Out (cinch)
Výstupní úroveň: Standard: 0,5 VRMS, plná úroveň: 2,0 V RMS na kmitočtu 1 kHz
Výstupní impedance:
Méně než 1 kΩ.
Digitální audio výstup:
Optický konektor (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
Obraz
Obrazový systém:
SECAM (pouze vstup)/barevný signál PAL, 625 řádků, 50 půlsnímků
barevný signál NTSC, 525 řádků, 60 půlsnímků
74
RQT8359-R
Záznamový systém:
MPEG2 (Hybrid VBR)
Video in (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pólů), AV3/AV4 (cinch) 1 Všp-šp, terminace 75 Ω
Vstup S-Video (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21 pólů), AV3/AV4 (konektor S-Video), 1 Všp-šp, terminace 75 Ω
Vstup RGB (PAL):
AV2 (21 pólů) 0,7 Všp-šp (PAL), terminace 75 Ω
Videovýstup (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pólů), Video výstup (cinch), 1 Všp-šp, terminace 75 Ω
Výstup S-Video (PAL/NTSC):
AV2 (21 pólů), výstup S-Video (konektor S-Video), 1 Všp-šp, terminace 75 Ω
Výstup RGB (PAL/NTSC):
AV1 (21 pólů) 0,7 Všp-šp (PAL), terminace 75 Ω
Komponentní videovýstup (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
složka Y: 1,0 Všp-šp, terminace 75 Ω
složka PB: 0,7 Všp-šp, terminace 75 Ω
složka PR: 0,7 Všp-šp, terminace 75 Ω
Televizní norma
Systém ladění
PAL-DK
SECAM-DKK1
(OIRT)
PAL-BGH
SECAM-BG
(CCIR)
PAL-I
(Jižní Afrika)
Rozsah kanálů
VHF: R1 – R12
UHF: 21 – 69
CATV: 44 MHz – 470 MHz
VHF: E2 – E12
UHF: E21 – E69
CATV: S01 – S05
M1 – M10, U1 – U10
S21 – S41
VHF: 4 – 13
UHF: 21 – 68
Výstup VF konvertor:
není k dispozici
Slot pro kartu SD
Slot pro kartu SD Memory: 1 ks
Statický snímek (JPEG, TIFF)
Kompatibilní médium:
Paměťová karta SD¯2, MultiMediaCard
Formát:
FAT12, FAT16
Formát obrazového souboru:
JPEG odpovídající normě DCF (Design rule for Camera File)
(vedlejší vzorkování; 4:2:2 nebo 4:2:0)
TIFF (nekomprimovaný formát RGB), DPOF kompatibilní
Počet obrazových bodů:
34 x 34 až 6 144 x 4 096
Doba zpracování
cca 3 sekundy (6 megapixelů, JPEG)
SD Video (MPEG2)
Kompatibilní médium:
Paměťová karta SD¯2, MultiMediaCard
Kodek:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Formát souboru:
záznamový formát SD
Konverze videozáznamu je možná z karty na pevný disk nebo disk DVD-RAM.
Přehrávání je možné po dokončení konverze videozáznamu a přenosu
na pevný disk nebo disk DVD-RAM.
Vstup DV (PAL/NTSC)
Další parametry
Regionální kód:
Provozní teplota:
Provozní vlhkost:
Napájení:
Příkon:
Rozměry (Š x H x V):
Hmotnost:
IEEE 1394, 4 póly : 1 ks
2
5 až 40°C
10 až 80% relativní vlhkost (bez kondenzace)
220 až 240 V stř., 50 Hz
cca 31 W
cca 430 mm x 329 mm x 58 mm
cca 4,2 kg
Příkon v pohotovostním režimu:
cca 2 W (úsporný režim)
Poznámka
Technické údaje mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění.
Údaje hmotnosti a rozměrů jsou uvedeny přibližně.
¯1
¯2
Vyhovuje IEC62107.
Obsahuje karty miniSD™. (Karta typu miniSD™ musí být vložena do adaptéru)
• Použitelná kapacita bude nižší (paměťová karta SD).
Bezpečnostní pokyny
Umístění
Přístroj umístěte na rovnou plochu. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, vysoké teplotě, vlhkostí a nadměrným vibracím. Vlivem těchto
faktorů může dojít k poškození skříně či jiných součástí přístroje a zkrácení jeho životnosti.
Na přístroj nepokládejte těžké předměty.
Napájecí napětí
Nepoužívejte vysokonapěťové zdroje. Může dojít k přetížení obvodů a vzniku požáru.
Nepoužívejte zdroj stejnosměrného napětí. Při používání na lodích nebo na dalších místech, kde se používá stejnosměrný rozvod, pečlivě
zkontrolujte zdroj napájecího napětí.
Ochrana síťového kabelu
Dbejte o stav a správné zapojení síťového kabelu. Chybné zapojení nebo poškození může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Za kabel netahejte, neohýbejte jej, nepokládejte na něj nic těžkého.
Při odpojování ze zásuvky nikdy netahejte za kabel, vždy uchopte vidlici. Při tahání za kabel může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Kabel neberte do mokrých rukou. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Cizí předměty
Dbejte, aby se do přístroje nedostaly kovové předměty. Hrozí úraz elektrickým proudem nebo porucha přístroje.
Dbejte, aby se do přístroje nedostala tekutina. Hrozí úraz elektrickým proudem nebo porucha přístroje. Pokud k této situaci dojde, přístroj
okamžitě odpojte od zásuvky a obraťte se na vašeho prodejce.
Na povrch přístroje ani dovnitř nestříkejte přípravky na hubení hmyzu. Obsahují hořlavé plyny, které se po nastříkání na přístroj mohou vznítit.
Servis
Zařízení se nepokoušejte sami opravovat. Pokud dojde k přerušení zvuku, zhasnutí indikátorů, objeví se dým nebo nastane jiný problém,
který není v této příručce popsán, odpojte síťový kabel ze zásuvky a obraťte se na vašeho prodejce nebo na autorizovaný servis.
Při pokusu o opravu či demontáž nekvalifikovanou osobou může dojít k úrazu elektrickým proudem či poškození přístroje.
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový kabel.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.
„DTS“ a „DTS 2.0+Digital Out“ jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Digital Theater Systems, Inc.
ShowView je registrovanou obchodní známkou společnosti Gemstar Development Corporation.
Systém SHOWVIEW je vyráběn v licenci Gemstar Development Corporation.
Tento výrobek obsahuje technologii zabezpečující ochranu proti kopírování, která je chráněna USA patenty a dalšími právy na ochranu
duševního vlastnictví.
Použití této technologie je vázáno na autorizaci společností Macrovision Corporation, a jestliže nebude v autorizaci Macrovision Corporation
stanoveno jinak, je omezeno výhradně pro domácí využívání. Pronikání do struktury zařízení nebo jeho demontáž je zakázána.
• Logo SD je registrovanou obchodní známkou.
• Části tohoto přístroje jsou chráněny autorským zákonem a jsou dodávány na základě licence udělené společností ARIS/SOLANA/4C.
Úředně certifikovaný produkt DivX™.
Přehrává obsah DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 a DivX® VOD (v souladu s technickými požadavky DivX Certified™).
Názvy DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou ochrannými známkami společnosti DivXNetworks, Inc. a jsou použity v souladu s licencí.
ZST34112
RQT8359-R
75
Rejstřík
Album
Editace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Automatické obnovování záznamu . . . . 26
Automatický záznam v režimu DV . . . . . 52
AV262
CPRM (ochrana proti kopírování) . . . . . 73
Časový posuv (TIME SLIP) . . . . . . . . 30
Částečné odstranění . . . . . . . . . . . . 39
Čištění
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Čočka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hlavní jednotka . . . . . . . . . . . . . . 10
DELETE Navigator . . . . . . . . . . . . . 44
Dětský zámek . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Direct Navigator . . . . . . . . 28, 34, 38, 42
Disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 6
DivX . . . . . . . . . . . . . . . 31 – 33, 73
DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 73
Důležité poznámky týkající se záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ext Link (Propojení s externím zařízením) . . 27, 62
Finalizace . . . . . . . . . . . . . . 5, 56, 73
Flexibilní režim záznamu . . . . . . . . . 23
Formát Progresivní . . . . . . . . . 18, 37, 73
Formát RGB
Vstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Výstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Formátování . . . . . . . . . . . . . 5, 55, 73
FR (Flexibilní režim záznamu) . . . . . . . 21
Funkce obnovení přehrávání (Resume Play) . . . . . . . . . . . . . . 29
Funkce Q Link . . . . . . . . . . . . . . . 53
Funkce SHOWVIEW . . . . . . . . . . . . 24
Funkce VPS/PDC . . . . . . . . . . . . . . 26
Jazyk
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tabulka kódů . . . . . . . . . . . . . . . 65
Zobrazené údaje . . . . . . . . . . . . . 61
Zvukový doprovod . . . . . . . . . . . 36, 60
Titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 60
JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 73
Kanál
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 38
Karta SD . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 13
Kód dálkového ovladače . . . . . . . . . . 19
Konverze PCM . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kopírování (Playlist) . . . . . . . . . . . . 41
Kopírování
Karta SD (MPEG2) . . . . . . . . . . . . 49
Statický snímek . . . . . . . . . . . . . . 50
Titul/Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ladění
Manuální . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
LPCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 73
Manuální skok (MANUAL SKIP) . . . . . . 30
Možnost přehrávání disků na jiném zařízení – Finalizace . . . . . . 56
MP331, 33
Nabídka NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . 59
Nabídka
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 – 33
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zobrazované údaje . . . . . . . . . . . 36
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Nastavení času . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nastavení parametrů obrazu . . . . . 37, 60
Nastavení země . . . . . . . . . . . . . . . 18
Název
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vkládání textu . . . . . . . . . . . . . . . 57
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 39
Obnovení výchozího nastavení (Shipping Condition) . . . . . . . . . . 62
Odstranit
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Všechny tituly . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 41
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Statický snímek . . . . . . . . . . . . . . 43
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ochrana
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Karta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kazeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Statický snímek . . . . . . . . . . . . . . 43
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Okno FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sníž. šum AV - vst. . . . . . . . . . . . . . 37
Omezovač šumu (NR)
Omezovač šumu (Sníž. šum AV - vst.) . . 37
Přehrávání s omezovačem šumu . . . . . 37
Opakované přehrávání . . . . . . . . . . 37
Parametry záznamu při vysokorychlostním kopírování . 22, 60
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Poměr stran . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Přehrávání s omezovačem šumu . . . . . 37
Přenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Přímý TV záznam . . . . . . . . . . . . . . 53
Připojení
Anténa . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
Zesilovač, systémový komponent . . . . . 17
Digitální receiver, satelitní přijímač,
dekodér . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vstupní konektor DV . . . . . . . . . . . 52
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 16
Videorekordér . . . . . . . . . . . . . 14, 15
Režim úspory energie . . . . . . . . . . . 62
Režim
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Statický obraz . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rozdělení titulu . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rychlé spuštění . . . . . . . . . . . . . . 20
Současný záznam a přehrávání . . . . . . 23
Statický snímek
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Editace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Stavové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . 37
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TIFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 73
Titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
TV norma (PAL/NTSC) . . . . . . . . . . . 64
Úhel záběru . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Úroveň omezení . . . . . . . . . . . . . . 60
V.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vlastnosti
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Statický snímek . . . . . . . . . . . . . . 35
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Výchozí nastavení . . . . . . . . . . . . . 62
Vytváření Playlistů . . . . . . . . . . . . . 40
Vytvoření kapitoly . . . . . . . . . . . 30, 39
Záznam s časovým nastavením . . . . . . 24
Záznam v režimu Relief . . . . . . . . . . 26
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Automatické obnovování záznamu . . . . 26
Přímý TV záznam . . . . . . . . . . . . . 53
Automatický záznam v režimu DV . . . . 52
Externí propojení . . . . . . . . . . . . . 27
Flexibilní režim záznamu . . . . . . . . . 23
Režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Záznam v režimu Relief . . . . . . . . . . 26
Časovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zběžný náhled (Quick View) . . . . . . . . 29
Zdůraznění dialogů (Dialog Enhancer) . . 37
Změna náhledu . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zobrazované údaje
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zpožděné přehrávání . . . . . . . . . . . 23
Zvuk
Atribut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Příjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zvukový doprovod . . . . . . . . . . . . . 36
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámova 289/13
186 00 Praha 8
telefon:
+420 236 032 511
centrální fax: +420 236 032 411
e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
Download PDF

advertising