Panasonic DMREX72S Operating instructions

Panasonic DMREX72S Operating instructions
Návod na obsluhu
Obsluha
základných
funkcií
Sprievodca
rýchlym
spustením
DVD videorekordér
Model DMR-EX72S
Vážený zákazník!
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento návod.
Pred zapojením, uvedením do činnosti alebo vykonaním nastavení si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.
Tento návod si ponechajte na ďalšie použitie.
Ochranná známka projektu DVB Digital Video Broadcasting
Vyhlásenie o zhode
č. 6568, 28. januára 2009 (DMR-EX72SEGK)
č. 6569, 28. januára 2009 (DMR-EX72SEGS)
Popisy použité v tomto
návode na obsluhu
 Strany, na ktorých nájdete
ďalšie informácie, sú uvedené
formou „ > ”.
Upozornenie týkajúce sa funkcií DVB
 Tento DVD videorekordér je vybavený rozhraním Common Interface. Umožňuje
prijímanie kódovaných a „free-to-air" (nespoplatnené služby, pre príjem ktorých nie je
nutný špeciálny dekodér) DVB-S služieb.
 Tuner v tomto zariadení je kompatibilný len s digitálnym satelitným vysielaním.
Podporované regionálne kódy
Regionálne kódy sú DVD videorekordérom a DVD-Video diskom priraďované podľa miesta
predaja.
Príklad:
 Regionálny kód tohto DVD videorekordéra je „2”.
 Tento DVD videorekordér umožňuje prehrávanie DVD-Video diskov označených kódmi
obsahujúcim číslo „2” alebo s regionálnym kódom „ALL”.
Webová stránka: http://www.panasonic-europe.com
M-DMREX72-SK
EG
d
Dodávané príslušenstvo
POZOR!
TENTO VÝROBOK PRACUJE S LASEROM.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO NASTAVENÍ
ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM SO ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM
NEŽ JE OPÍSANÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU SA MÔŽETE
VYSTAVIŤ PÔSOBENIU NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA.
NEOTVÁRAJTE KRYTY A NEVYKONÁVAJTE OPRAVY
SVOJPOMOCNE.
OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM
ODBORNÍKOM V SERVISE.
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky uvedené
súčasti príslušenstva.(Objednávacie čísla boli platné
v máji 2009, avšak podliehajú zmenám.)
1 diaľkový ovládač
(N2QAYB000336)
VÝSTRAHA!
ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ZASIAHNUTIA OSÔB
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŠKODENIA ZARIADENIA:
 ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU KVAPKAJÚCEJ
ALEBO ŠPLIECHAJÚCEJ VODY, VLHKOSTI A DAŽĎA.
NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ
KVAPALINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY, Z KTORÝCH BY SA
NA ZARIADENIE MOHLA DOSTAŤ VODA.
 POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO.
 NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI
ZARIADENIA SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ
BY SI MOHOL POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ SVOJPOMOCNE.
OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI V SERVISE.
POZOR!
 ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI NEVKLADAJTE DO
NÁBYTKU, VSTAVANÝCH SKRÍŇ ANI DO INÝCH TESNÝCH
PRIESTOROV. DBAJTE NA TO, ABY BOLO ZARIADENIE
DOBRE VETRANÉ. ZABEZPEČTE, ABY VETRACIE OTVORY
ZARIADENIA NEBOLI ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI
PREDMETMI. PREDÍDETE TÝM ZASIAHNUTIU OSÔB
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU
V DÔSLEDKU PREHRIATIA ZARIADENIA.
 VETRACIE OTVORY ZARIADENIA NEZAKRÝVAJTE
NOVINAMI, OBRUSMI, ZÁCLONAMI A INÝMI PODOBNÝMI
PREDMETMI.
 NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE OTVORENÉHO
OHŇA, AKO NAPRÍKLAD HORIACE SVIECE.
 BATÉRIE LIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM.
POZOR!
Ak sa výmena batérií nevykoná správnym spôsobom, hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte len za rovnaký alebo
ekvivalentný typ, ktorý odporúča výrobca. Opotrebované batérie
zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ PRE POUŽITIE V MIERNOM
KLIMATICKOM PÁSME.
Tento výrobok môže byť rušený rádiofrekvenčným vyžarovaním
mobilných telefónov. V prípade takéhoto rušenia zväčšite
vzdialenosť medzi mobilným telefónom a zariadením.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.
Zástrčka sieťového prívodu musí byť vždy ľahko dostupná.
Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, vytiahnite
sieťový prívod zo sieťovej zásuvky.
1 sieťový prívod
Sieťový prívod je určený iba pre toto
zariadenie. Nepoužívajte ho s inými
zariadeniami.
Na pripojenie tohto zariadenia k
elektrickej sieti nepoužívajte sieťové
prívody iných zariadení.
2 batérie
do diaľkového ovládača
Informácie o diaľkovom ovládači
Batérie
 Batérie vložte tak, aby sa označenia polarity na batériách (+ a –)
zhodovali s označeniami polarity vo vnútri ovládača.
 Používajte alkalické alebo mangánové batérie.
 Nepoužívajte súčasne staré aj nové batérie.
 Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
 Batérie nezahrievajte a nevystavujte ohňu.
 Batérie nenechávajte dlhší čas v automobile so zatvorenými
dverami a oknami, kde by boli vystavené pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia.
 Batérie nerozoberajte a dbajte na to, aby sa neskratovali.
 Nepokúšajte sa nabíjať alkalické alebo mangánové batérie.
 Nepoužívajte batérie s poškodeným obalom.
Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť únik
elektrolytu. Elektrolyt môže poškodiť predmety, s ktorými príde do
kontaktu, alebo spôsobiť požiar.
Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
Skladujte ich na chladnom a tmavom mieste.
Obsluha DVD videorekordéra diaľkovým ovládačom (> 4)
Používanie
LASEROVÝ
VÝROBOK 1. TRIEDY
Snímač signálu diaľkového ovládača
NEBEZPEČENSTVO – PO OTVORENÍ DOCHÁDZA
K VIDITEĽNÉMU A NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU
POZOR
LASERA. VYHÝBAJTE SA PRIAMEMU
FDA 21 CFR/Trieda IIIb
PÔSOBENIU LÚČA.
– PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K VIDITEĽNÉMU A NEVIDITEĽNÉMU
VYŽAROVANIU LASERA TRIEDY 3B. NEVYSTAVUJTE SA
IEC60825-1 +A2/Trieda 3B
PÔSOBENIU LÚČA.
20
30
20
30
7 m priamo pred zariadením
(Vnútri zariadenia)
Vzdialenosť a uhly sú približné.
RQT9313
2
Obsah
Voľba stanice zo zoznamu kanálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zobrazenie teletextu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prehrávanie zaznamenaných videozáznamov/
Prehrávanie diskov určených len na prehrávanie . . . . . . 18
Záznam televíznych programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Časovaný záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vymazávanie titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Obsluha pokročilých funkcií
Poznámky týkajúce sa zaznamenávania . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rozšírené zaznamenávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Záznamové režimy a približný záznamový čas . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie formátovania . . . . . . . . . . . . . . . 23
Keď sa vyberá zaznamenaný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Flexibilný záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prehrávanie počas zaznamenávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Záznam vysielania prijímaného externým zariadením . . . . 25
Časovaný záznam pomocou TV prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Časovaný záznam pomocou externého zariadenia — EXT LINK . . . 25
Kopírovanie záznamov z kazetového videorekordéra . . . . 26
Manuálne zaznamenávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Automatický záznam DV signálu — DV Auto Rec . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rozšírený časovaný záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Manuálne naprogramovanie časovaného záznamu . . . . . . . . . . . . . . 27
Zrušenie prebiehajúceho zaznamenávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zrušenie pohotovostného režimu časovaného záznamu na
DVD videorekordéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zaznamenávanie prostredníctvom náhradnej diskovej jednotky . . . . 27
Zaznamenávanie s automatickým prepísaním programu . . . . . . . . . . 28
Kontrola, zmena alebo vymazanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Jazyk pre digitálne vysielanie s viackanálovým zvukom/
dialógmi alebo viacerými titulkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Poznámky týkajúce sa časovaného záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obsluha v systéme TV Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Voľba programu zo želaného typu programu alebo kategórie . . . . . . 29
Vyhľadávanie programov v prehľade TV programov TV Guide . . . . . 30
Načítanie dát systému TV Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rozšírené prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Obsluha DVD videorekordéra počas prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . 31
Voľba prehrávania zaznamenaných programov
(titulov)— prostredie DIRECT NAVIGATOR
(prehliadanie a úprava programov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zmena zobrazenia prostredia DIRECT NAVIGATOR
(prehliadanie a úprava programov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Usporiadanie titulov kvôli jednoduchému vyhľadávaniu . . . . . . . . . . . 32
Prehrávanie zoskupených titulov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Úprava skupiny titulov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Prehrávanie hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prehrávanie hudobného CD disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prehrávanie hudby zaznamenanej na pevnom disku . . . . . . . . . . . . . 33
Užitočné funkcie počas prehrávania hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prehrávanie súborov DivX, hudobných súborov a
prehliadanie statických záberov (vo formáte JPEG) . . . . 34
Zobrazenie menu na obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Prehrávanie obsahu videozáznamov vo formáte DivX . . . . . . . . . . . . 34
Prehrávanie hudobných súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Prehliadanie statických záberov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Užitočné funkcie pre prehliadanie statických záberov . . . . . . . . . . . . 37
Kopírovanie [Video (HDD to DVD)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kopírovanie údajov pomocou zoznamu záznamov určených na
kopírovanie – rozšírené kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kopírovanie finalizovaných DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video), +R a +R DL diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kopírovanie videozáznamov (vo formáte MPEG2)
z videozariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Kopírovanie statických záberov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kopírovanie statických záberov pomocou zoznamu záznamov
určených na kopírovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kopírovanie statických záberov z USB pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kopírovanie hudby na pevný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Informácie o databáze Gracenote® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kopírovanie hudby z CD disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kopírovanie hudby z USB pamäte alebo CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-R DL disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Aktualizácia databázy Gracenote® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nastavenia v menu
Používanie menu na obrazovke/Hlásenie o stave . . . . . . . 57
Správa pevného disku a ostatných diskov . . . . . . . . . . . . . 59
Všeobecný postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Nastavenie ochrany proti zápisu — Disc Protection . . . . . . . . . . . . . . 59
Pomenovanie disku — Disc Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vymazanie všetkých titulov a zoznamov na prehrávanie —
Delete All titles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Vymazanie celého obsahu — Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Voľba typu pozadia — Top Menu (hlavné menu) . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Voľba automatického spúšťania prehrávania — Auto-Play Select . . . 61
Finalizácia umožňujúca prehrávať disky v iných
zariadeniach — Finalise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Vytvorenie hlavného menu — Create Top Menu . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Začíname
Sprievodca
rýchlym
spustením
Kopírovanie titulov alebo zoznamov na prehrávanie. . . . . 48
Obsluha
základných
funkcií
Sledovanie digitálneho vysielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kopírovanie
Obsluha
pokročilých
funkcií
Obsluha základných funkcií
Úpravy
Zadávanie textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Úprava titulov a kapitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vytváranie, úprava a prehrávanie zoznamov
na prehrávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Úprava statických záberov a hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Úpravy
Prehľad ovládacích prvkov a súčastí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Jednoduchý prístup k rôznym funkciám —
zobrazenie FUNCTION MENU (menu funkcií) . . . . . . . . . . . 5
KROK 1 Zapojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KROK 2 Vloženie CAM modulu (Conditional Access
Module) a karty Smart Card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KROK 3 Nastavenie prijímaných kanálov a
zobrazovacieho pomeru TV prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KROK 4 Nastavenie rozhrania CI (Common Interface) . . . . 9
Informácie o pevnom disku (HDD) a diskoch . . . . . . . . . . . 10
Informácie o USB pamäti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Manipulácia s médiami (disk/USB pamäť) . . . . . . . . . . . . . 13
Informácie o súboroch DivX®, hudobných súboroch a
statických záberoch (vo formáte JPEG) . . . . . . . . . . . . . . 14
Starostlivosť o pevný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Starostlivosť o DVD videorekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zobrazenie FUNCTION MENU (menu funkcií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pozastavenie sledovaného TV programu—pozastavenie
živého TV vysielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zmena nastavení zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Všeobecný postup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tuning (ladenie kanálov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Disc (disk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Picture (obraz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sound (zvuk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Display (zobrazenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Connection (zapojenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Others (ďalšie funkcie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kopírovanie
Sprievodca rýchlym spustením
Jednoduché ovládanie len s diaľkovým ovládačom VIERA . . . . . . . . 39
Praktické funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ďalšie nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Obsluha TV prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Detská poistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ďalšie informácie
Dodatočné pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pripojenie TV prijímača vybaveného konektormi AUDIO/VIDEO
alebo S-VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pripojenie kazetového videorekordéra vybaveného konektormi
AUDIO/VIDEO alebo S-VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pripojenie TV prijímača vybaveného konektormi
COMPONENT VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Pripojenie zosilňovača vybaveného digitálnym vstupným
konektorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pripojenie stereofónneho zosilňovača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zapojenie s TV prijímačom a prijímačom kompatibilným so
systémom HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pripojenie TV prijímača a kazetového videorekordéra alebo
digitálneho prijímača typu „set top box“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Časté otázky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zobrazované hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Slovník pojmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadná strana
Nastavenia
v menu
Dodávané príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informácie o diaľkovom ovládači. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Funkcie spriahnutia s TV prijímačom
(VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link) . . . . . . . . . . . . . . 38
Ďalšie
informácie
Začíname
RQT9313
3
Prehľad ovládacích prvkov a súčastí
Diaľkový ovládač
Tento návod je zameraný predovšetkým na vysvetlenie obsluhy DVD videorekordéra pomocou diaľkového ovládača.
1 Zapínanie zariadenia (> 8)
2 Voľba diskovej jednotky [pevný disk alebo DVD] (> 18, 19)
Ponuka diskových jednotiek sa mení po každom stlačení tlačidla
[DRIVE SELECT]
3 Voľba kanálov a čísel titulov a pod./Zadávanie čísel
4 Vymazanie neželaných zaznamenaných titulov, programov
časovaných záznamov, statických záberov alebo hudby
(> 21, 28, 47)
5 Základné funkcie zaznamenávania a prehrávania
6 Zobrazenie informácií o kanáloch digitálneho vysielania
(> 17)/Informácie o programoch v TV Guide (prehľad TV
programov) (> 29)/Zobrazenie hlásení o stave (> 58)
7 Voľba/potvrdenie voľby (OK), prehrávanie po jednotlivých
snímkach (> 31)
8 Zobrazenie prostredia DIRECT NAVIGATOR (prehliadanie
a úprava programov) (> 32, 42)
9 Vyvolanie menu OPTION (možnosti) (> 30, 42)
– na prehrávanie alebo úpravy titulov a statických záberov a pod.
– na vyhľadávanie programov
0 Farebné tlačidlá
– na prepínanie zobrazenia Channel List (zoznam kanálov) (> 16)
– na prepínanie funkcie Teletext (> 17)
– na úkony v TV Guide (prehľad TV programov) (> 29)
– na prepínanie zobrazenia prostredia DIRECT NAVIGATOR
(prehliadanie a úprava programov) (> 32, 33, 36)
– na prepínanie videozáznamov/zoznamov na prehrávanie (> 50)
– na deaktiváciu programu časovaného záznamu (> 27)
– na voľbu typu znaku pri zadávaní textuೈ (> 41)
– na nastavenie ladenia (> 62)
qa Funkcie zaznamenávania
[˙ REC] Spustenie zaznamenávania (> 19)
[REC MODE] Zmena režimu zaznamenávania (> 19)
[EXT LINK] Časovaný záznam pomocou externého zariadenia
(> 25)
[˙ DIRECT TV REC] Priamy záznam z TV prijímača (> 38)
qs Zobrazenie informácií teletextu (> 16)
qd Zobrazenie titulkov DVB (> 16)
qf Priezor vysielača signálu diaľkového ovládača
qg Obsluha TV prijímača (> 70)
qh Voľba kanála/Zmena stránok v systéme TV Guide (prehľad TV
programov) (> 16, 19, 29)
qj Zobrazenie Channel List (zoznam kanálov) (> 16)
qk Voľba vstupu (AV1, AV2, AV3 alebo DV) (> 26)
ql Zobrazenie Timer Recording (prehľad programov časovaného
záznamu) (> 27)
w; Ukončenie činnosti v zobrazenom menu
wa Zobrazenie TV Guide (prehľad TV programov) (> 20, 29)
ws Vyvolanie FUNCTION MENU (menu funkcií) (> 40)
Pomocou FUNCTION MENU (menu funkcií) získate rýchly
a jednoduchý prístup k hlavným funkciám (prehrávanie,
zaznamenávanie, atď.).
wd Návrat na predchádzajúce zobrazenie
wf Vytvorenie kapitoly (> 31)
wg Preskočenie približne o 1 minútu dopredu (> 31)
wh Preskočenie určeného času (> 31)
wj Zobrazenie menu na obrazovke (> 57)
Menu na prehrávanie diskov a zmenu viackanálového zvuku/
dialógov DVB alebo titulkov DVB a pod.
qf
1
qg
2
qh
3
qj
qk
ql
4
5
6
7
w;
wa
8
ws
wd
9
wf
wg
0
qa
qx
wh
wj
qd
Len keď je v menu Setup (nastavenie) v časti „Display”
(zobrazenie) položka „Language” (jazyk) nastavená na inú
možnosť než „Česky” alebo „Slovenčina“
Displej zariadenia
1
HDD
DVD
7
2
3
4
D COPY USB
5
6
EXT -L
REC
PLAY
8
9
0
1 Indikátor disku
2 Indikátor digitálneho vysielania
Svieti, keď zariadenie prijíma digitálne vysielanie.
3 Indikátor kopírovania
4 Indikátor USB portu
5 Indikátor časovaného záznamu pomocou externého zariadenia
RQT9313
4
Indikátor časovaného záznamu
Indikátor diskovej jednotky [pevného disku alebo DVD]
Hlavná časť displeja
Vizuálna spätná väzba činnosti diaľkového ovládača
Bliká pri ovládaní zariadenia diaľkovým ovládačom.
0 Indikátor zaznamenávania/prehrávania
6
7
8
9
Indikátor
zaznamenávania
REC
Indikátor
prehrávania
PLAY
Indikátor zaznamenávania/
prehrávania
REC
PLAY
Hlavné zariadenie
2
3
4
5
8
6
7
qs
9 0 qa
Potiahnutím vyklopte predný
panel.
1 Prepínač pohotovostného/prevádzkového stavu (\/) (> 8)
Stlačením tlačidla sa zariadenie prepína z prevádzkového režimu do
pohotovostného a naopak. Aj v pohotovostnom režime zariadenie
spotrebováva malé množstvo elektrickej energie.
2 Priestor na vkladanie diskov (> 13)
3 Konektor na pripojenie digitálneho (DV) kamkordéra (> 26)
4 USB port (> 13)
5 Displej (> 4)
6 Konektor na pripojenie kazetového videorekordéra, kamkordéra,
atď. (> 26, 71)
Sprievodca
rýchlym
spustením
1
7 Otvorenie/zatvorenie priestoru na vkladanie diskov (> 13)
8 Voľba kanála (> 16, 19)
9 Spustenie zaznamenávania (> 19)/Vymedzenie dĺžky
zaznamenávania (> 19)
0 Zastavenie (> 19, 31)
qa Spustenie prehrávania (> 18)
qs Snímač signálu diaľkového ovládača (> 2)
Konektory na zadnom paneli (> 6, 7, 71, 72, 73)
Jednoduchý prístup k rôznym funkciám — zobrazenie FUNCTION MENU (menu funkcií)
Po zapnutí zariadenia sa automaticky zobrazí „FUNCTION MENU” (menu funkcií). (Keď je položka „FUNCTION MENU Display” (zobrazenie menu
funkcií) v menu Setup (nastavenie) nastavená na „On” (zap.).) Toto zobrazenie umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k hlavným funkciám..
1 Playback (prehrávanie)
1
Stlačte tlačidlo [OK].
Zvoľte funkciu.
Položky, ktoré sa dajú
zvoliť, sa zobrazia
vpravo.
3 Delete (vymazanie údajov)
Remain 30:00 SP
1
2
3
4
5
6
7
Playback
Recording
Delete
Video
Picture
Music
Copy
View
Others
Drive Select
Video (videozáznamy) (> 21)
Picture (statické zábery) (> 47)
Music (hudba) (> 47)
4 Copy (kopírovanie)
Stlačte tlačidlo [OK].
Zvoľte titul alebo typ súboru,
ktorý chcete vymazať. Zobrazí
sa prostredie funkcie DELETE
Navigator.
Zvoľte spôsob kopírovania.
5 View (sledovanie vysielania)
Túto funkciu zvoľte, keď chcete
sledovať digitálne satelitné vysielania
prostredníctvom tunera tohto zariadenia.
Položka „View” (sledovanie
vysielania) sa vo FUNCTION
MENU (menu funkcií) zobrazí, keď
je toto zariadenie prepojené s TV
prijímačom, ktorý podporuje funkciu
„HDAVI Control 2” alebo novšiu.
(> 38)
6 Others (ďalšie funkcie)
Túto funkciu zvoľte, keď chcete
RETURN
Zvoľte položku.
Zobrazí sa prostredie TV Guide
(prehľad TV programov) alebo
Timer Recording (časovaný
záznam).
Video (HDD to DVD) (videozáznamy)
(z pevného disku na DVD disk) (> 49)
Advanced Copy (rozšírené
kopírovanie) (> 50)
Copy Music CD (kopírovanie
hudobných CD diskov) (> 55)
Copy Music (kopírovanie hudby) (> 55)
OK
2
Túto funkciu zvoľte, keď chcete
prehrávať záznamy. Zobrazí sa
prostredie DIRECT NAVIGATOR
(prehliadanie a úprava
programov) alebo menu a pod.
2 Recording (zaznamenávanie) Zvoľte spôsob zaznamenávania.
TV Guide (prehľad TV
programov) (> 20, 29)
Timer Recording (časovaný
záznam) (> 20, 27)
FUNCTION MENU
HDD
Video (videozáznamy) (> 18, 32)
DivX (> 34)
Picture (statické zábery) (> 36)
Music (hudba) (> 36)
Top Menu (hlavné menu) (> 18)
Menu (> 18)
Playlists (zoznamy na prehrávanie) (> 44) vykonať inú než predtým uvedenú
Flexible Rec (flexibilný záznam) (> 24) funkciu, napr. zaznamenávanie
DV Auto Rec (automatický záznam DV alebo nastavenie.
signálu) (> 26)
HDD Management (správa pevného
disku) (> 59)
DVD Management (správa DVD disku)
(> 59)
Setup (nastavenie) (> 62)
7 Drive Select (voľba diskovej jednotky) Táto funkcia vám umožňuje
HDD (pevný disk)
DVD (DVD disk)
USB (zariadenie USB)
zmeniť diskovú jednotku, ktorá sa
bude používať.
Poznámka
Ak nepotrebujete, aby sa po zapnutí zariadenia zobrazilo
FUNCTION MENU (menu funkcií), nastavte v menu Setup
(nastavenie) položku „FUNCTION MENU Display” (zobrazenie
menu funkcií) na „Off” (vyp.) (> 67).
RQT9313
5
KROK 1 Zapojenie
Použitie kábla s 21-pinovým konektorom Scart
 Po pripojení DVD videorekordéra k TV prijímaču vybavenému funkciou Q Link (> 38) budete môcť používať množstvo rôznych funkcií
zastrešených funkciou Q Link.
 Pripojením DVD videorekordéra k TV prijímaču podporujúcemu formát RGB (> 86) dosiahnete vysokokvalitný obraz.
Požadované nastavenie
Položka „AV1 Output” (výstup AV1) v menu Setup (nastavenie) (> 68)
 Pred vykonaním zapojení vypnite všetky zariadenia a prečítajte si príslušné návody na obsluhu.
 Ak chcete vykonať zapojenia, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu, poraďte sa s autorizovaným predajcom.
 Informácie o zapojení pomocou iných konektorov a s iným zariadením nájdete v časti Dodatočné pripojenia (> 71).
V prípade, že sa DVD videorekordér nebude dlhší čas používať
Sieťový prívod DVD videorekordéra vytiahnite zo sieťovej zásuvky, aby sa ušetrila energia. Tento DVD videorekordér neustále odoberá zo
zdroja malé množstvo energie, aj keď je vypnutý [približne 0,9 W (položka „Power Save” (úsporný režim) je nastavená na „On” (zap.))]
Zapojenie TV prijímača
Satelitná parabolická anténa
Zadný panel TV prijímača
Kábel antény
1
Zapojenie do sieťovej zásuvky
(220 V až 240 V stried., 50 Hz)
Pripojenie pomocou iného
konektora ako 21-pinového
konektora Scart (> 7, 71)
AV
Kábel s plne
osadeným
21-pinovým
konektorom
Scart
2
3
Sieťový prívod
(súčasť príslušenstva)
Zapojte až po vykonaní
všetkých ostatných
zapojení.
Ventilátor
AC IN
Slot rozhrania Common Interface (CI)
Aby ste mohli sledovať a zaznamenávať
TV vysielanie, musíte do tohto slotu vložiť
certifikovaný CAM modul a kartu Smart Card.
 CAM modul vložte pred pripojením kábla s plne
osadeným 21-pinovým konektorom Scart do
tohto zariadenia. (> 7)
Zadný panel DVD videorekordéra
DVD videorekordér pripojte priamo k TV prijímaču
Ak by ste DVD videorekordér pripojili cez AV prijímač (riadiacu jednotku)
alebo kazetový videorekordér, videosignál by bol ovplyvnený systémom
ochrany proti kopírovaniu. Obraz by sa preto na TV prijímači nemusel
zobraziť správne.
 Ak pripojíte TV prijímač so zabudovaným kazetovým videorekordérom
V prípade, že sa na TV prijímači nachádzajú vstupné konektory TV
prijímača aj kazetového videorekordéra, DVD videorekordér pripojte
k vstupným konektorom na strane TV prijímača.
RQT9313
6
NESPRÁVNE
TV prijímač
Kazetový videorekordér
Tento DVD videorekordér
Vysokokvalitný obraz môžete získať pridaním zapojenia pomocou kábla HDMI k zapojeniu pomocou kábla s 21-pinovým konektorom Scart medzi
týmto DVD videorekordérom a TV prijímačom.
Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (High Definition Multimedia Interface)
V zapojení so zariadením kompatibilným so systémom HDMI sa prenáša neskomprimovaný digitálny zvukový a obrazový signál. S jediným káblom
je možné dosiahnuť vysokú kvalitu digitálneho obrazu a zvuku. Pri zapojení tohto DVD videorekordéra do TV prijímača HDTV (High Definition
Television) kompatibilného so systémom HDMI je možné výstup prepnúť na formát 1080p, 1080i alebo 720p HD video.
 Tento DVD videorekordér je vybavený technológiou HDMI™ (V.1.3a s technológiou Deep Colour).
 Zdroje videosignálu konvertované na rozlíšenie 1920 x 1080 budú aj napriek vysokej kvalite preukazovať o niečo nižšie subjektívne rozlíšenie
než zdroje skutočného, prirodzeného videosignálu formátu 1080p full-HD. Podrobné informácie získate od predajcu.
 Používajte vysokorýchlostné káble HDMI, označené logom HDMI (je uvedené na obálke).
 Pri vysielaní videosignálu 1080p použite káble HDMI s dĺžkou maximálne 5,0 metrov.
V zapojení s TV prijímačom značky Panasonic (VIERA) alebo prijímačom vybaveným funkciou „HDAVI Control”, je možné využívať vzájomne
prepojené funkcie. [> 38, Funkcie spriahnutia s TV prijímačom (VIERA Link „HDAVI Control™”/Q Link)]
 Káble, ktoré nie sú kompatibilné so systémom HDMI, nie je možné používať.
 Odporúča sa použitie kábla HDMI značky Panasonic.
Odporúčané číselné označenia káblov:
RP-CDHG10 (1,0 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2,0 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m) atď.
AV
Zapojenie s TV prijímačom značky Panasonic
(VIERA)
Pri zapojení pomocou kábla s 21-pinovým
konektorom Scart sú k dispozícii nasledujúce funkcie:
 priamy záznam vysielania z TV prijímača (> 38),
 pozastavenie živého TV vysielania (> 39)
HDMI IN
Kábel s plne
osadeným
21-pinovým
konektorom Scart
Zadný panel TV
prijímača
Sprievodca
rýchlym
spustením
Informácie týkajúce sa funkcie VIERA Link „HDAVI Control™”
Kábel HDMI
Požadované nastavenie
 Nastavte „Digital Audio Output" (digitálny zvukový
výstup) na „HDMI and Optical" (HDMI a optický
digitálny audiokábel) (> 68)
Predvolené nastavenie je „HDMI and Optical"
(HDMI a optický digitálny audiokábel).
Zadný panel DVD
videorekordéra
Poznámka
 Pri zapojení TV prijímača kompatibilného len s 2-kanálovým zvukovým výstupom sa zvuk s 3 alebo viacerými kanálmi zmiešava (> 85) do
2-kanálového výstupu aj napriek zapojeniu s káblom HDMI. (Zvukové kanály niektorých diskov nie je možné zmiešavať.)
 Tento DVD videorekordér nie je možné zapojiť s DVI zariadeniami, ktoré nie sú kompatibilné s HDCP.
Informácie o zariadeniach kompatibilných so systémom ochrany proti kopírovaniu HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), ktoré sú
vybavené digitálnym vstupným konektorom DVI (napr. PC monitory):
Prostredníctvom niektorých zariadení sa v zapojení s prepojovacím káblom DVI/HDMI obraz nemusí zobrazovať správnym spôsobom alebo sa
nezobrazí vôbec. (Zvuk nie je možné priviesť na výstup.)
KROK 2 Vloženie CAM modulu (Conditional Access Module) a
karty Smart Card
Potrebujete CAM modul (Conditional Access Module) spolu s platnou kartou Smart Card a predplatné u príslušnej vysielacej spoločnosti.
Kartu Smart Card vložíte do bežne predávaného CAM modulu.
Keď vložíte CAM modul s certifikovanou kartou Smart Card, kódovanie TV vysielania sa automaticky zruší a vysielanie môžete sledovať alebo zaznamenávať.
Slot rozhrania CI (Common
Interface)
Zadný panel DVD
videorekordéra
Značky v tejto
polohe
CAM modul
(Conditional
Access Module)
Výzva na zadanie hesla
Keď po vložení karty zapnete DVD videorekordér,
v prípade niektorých poskytovateľov kariet môžete
byť vyzvaní, aby ste zadali heslo.
1) Číselnými tlačidlami zadajte 4-miestny kód.
Nesprávne číslo vymažete pomocou tlačidla
[DELETE ¼].
2) Heslo potvrdíte tlačidlom [OK].
Popis smerom
hore
Karta Smart Card
Poznámka
 Pred vkladaním alebo vyberaním CAM modulu odpojte od DVD videorekordéra kábel s plne osadeným 21-pinovým konektorom Scart.
 Pred vkladaním alebo vyberaním CAM modulu nastavte DVD videorekordér do pohotovostného režimu. CAM modul vyberajte pomaly.
 CAM modul a kartu Smart Card nevkladajte prevrátené.
 Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie CAM modulu a karty Smart Card alebo sa obráťte na vysielaciu spoločnosť.
 Rozhranie Common Interface podporuje moduly podľa špecifikácie DVB pre kódovacie systémy, ako napríklad Cryptoworks, Viaccess,
Nagravision, Conax alebo Irdeto.
RQT9313
7
KROK 3
Nastavenie prijímaných kanálov a zobrazovacieho pomeru TV prijímača
Prostredie „Quick Setup”
(rýchle nastavenie)
 Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí televízna obrazovka.
Automatické nastavenie je dokončené.
5)
,,,
OK
1)
2)
3)
Keď zvolíte „Automatischer Suchlauf" (automatické
vyhľadávanie),
spustí sa funkcia „Automatischer Suchlauf" (automatické
vyhľadávanie).
(> vľavo)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Ein"
(zap.) alebo „Aus" (vyp.) a keď sa zobrazí
menu nastavenia „Energiesparmodus"
(úsporný režim), stlačte tlačidlo [OK].
RETURN
Zapnite TV prijímač a zvoľte AV vstup
zodpovedajúci konektoru, cez ktorý je
pripojený tento DVD videorekordér.
DVD videorekordér zapnite stlačením
tlačidla [].
 Na televíznej obrazovke sa objaví menu nastavenia krajiny:
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
požadovanú krajinu a stlačte tlačidlo [OK].
 On (Ein) (zap.):
Keď je DVD videorekordér v pohotovostnom režime,
prejde do režimu Power Save (úsporný režim).
 Off (Aus) (vyp.): DVD videorekordér sa dá rýchlo spustiť
z pohotovostného režimu.
Charakteristiky funkcie úsporného režimu, keď je DVD videorekordér
v pohotovostnom režime, sú nasledujúce:
úsporný režim
vyp.
Príkon
zap.ೈ1
približne 0,9 W
približne 13 W
Čas spustenia
oneskorene
U¿FKORೈ2
Sledovanie obrazu (napr.
platenej TV) zo zariadenia
pripojeného k AV2
nie je možné
je možné
ೈ1
Keď zvolíte „Schweiz” (Švajčiarsko), „Suisse” (Švajčiarsko),
„Svizzera” (Švajčiarsko), „Česká republika” alebo „Slovensko”:
Spustí sa funkcia „Automatischer Suchlauf" (automatické
vyhľadávanie).
„Automatischer Suchlauf" (automatické vyhľadávanie) vyhľadáva
všetky satelity na všetkých 4 LNB. Uložia sa všetky aktuálne
dostupné TV a rozhlasové stanice. (Tento úkon trvá určitý čas.)
Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí hlásenie „Diesen Satelliten
speichern?" (Chcete uložiť tento satelit?) .
Zvoľte možnosť „Ja" (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
 Zobrazí sa nasledujúce prostredie a znovu sa spustí vyhľadávanie.
Položka „FL Display” (nastavenie jasu displeja) v menu Setup
(nastavenie) je nastavená na možnosť „Automatic” (automaticky).
(> 67)
ೈ2
Spustenie DVD videorekordéra a spustenie zaznamenávania je
možné v priebehu niekoľkých sekúnd.
– V závislosti od typu TV prijímača alebo použitého konektora
môže istý čas trvať, kým sa zobrazí obraz na TV obrazovke.
Ak sa na televíznej obrazovke zobrazí menu nastavenia
zobrazovacieho pomeru TV prijímača
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte zobrazovací pomer TV
prijímača a stlačte tlačidlo [OK].
 16:9:
Keď je pripojený TV prijímač so širokouhlým zobrazovacím
pomerom 16 : 9
 Pan & Scan:
Ak sa pripojí TV prijímač so zobrazovacím
pomerom 4 : 3, bočné okraje obrazu so
zobrazovacím pomerom 16 : 9 sa orežú (> 85).
 Letterbox:
Keď je pripojený TV prijímač so zobrazovacím
pomerom 4 : 3.
Obraz so zobrazovacím pomerom 16 : 9 sa zobrazí
vo formáte Letterbox (> 85).
Nastavenie je ukončené vtedy, keď sa zobrazí obraz na televíznej obrazovke.
 Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí televízna obrazovka.
Automatické nastavenie je dokončené. (prejdite na Krok 5)
4)
RQT9313
8
Keď zvolíte „Deutschland” (Nemecko) alebo „Österreich” (Rakúsko):
Zobrazí sa prostredie „Programmsuchlauf" (automatické nastavenie).
(prejdite na Krok 4)
Pomocou tlačidiel [S, T] zvoľte funkciu
„Quick Setup” (rýchle nastavenie) a
stlačte tlačidlo [OK].
Funkcia „Quick Setup” (rýchle nastavenie) vyhľadáva Astra 19.2°E na
všetkých 4 LNB. Uloží sa preddefinovaná voľba TV a rozhlasových
staníc.
Prerušenie úkonu
Stlačte tlačidlo [RETURN
].
Ak sa zobrazí menu nastavenia hodín
Hodiny nastavte manuálne (> 69).
Potvrdenie správneho naladenia staníc do
pamäte predvolieb (> 62)
Opätovné spustenie nastavenia (> 62)
Zmena jazyka používaného v menu na
obrazovke z nemčiny na angličtinu
1 Pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Weit. Funktionen” (ďalšie funkcie) a
stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Setup” (nastavenie) a stlačte tlačidlo [OK]
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Display” (zobrazenie) a stlačte tlačidlo [►].
5 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Sprachauswahl” (voľba jazyka) a
stlačte tlačidlo [OK].
6 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „English” (angličtina) a stlačte tlačidlo [OK].
7 Stlačte tlačidlo [EXIT].
EXIT
FUNCTION MENU
Sprievodca
Quick Start
rýchlym
Guide
spustením
KROK 4 Nastavenie rozhrania CI (Common Interface)
,,,
OK
RETURN
1)
2)
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Setup” (nastavenie) a stlačte
tlačidlo [OK].
4)
5)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Others” (ďalšie funkcie) a stlačte
tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Connection” (zapojenie) a stlačte
tlačidlo [►].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Common Interface” (spoločné
rozhranie) a stlačte tlačidlo [OK].
Charakteristiky, ktoré sa zobrazia na obrazovke, závisia od
obsahu vloženého CAM modulu a karty Smart Card.
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
 Sprievodca ovládaním z obrazovky nemusí zodpovedať
tlačidlám diaľkového ovládača.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
 Ďalšie informácie o TV službách získate od poskytovateľa služieb.
Poznámka
 Ďalšie nastavenia na karte, napr. zmenu hesla, môžete vykonať
v menu Setup (nastavenie).
 Používanie niektorých kariet v tomto DVD videorekordéri môže byť
v niektorých prípadoch obmedzené alebo nemožné.
RQT9313
9
Informácie o pevnom disku (HDD) a diskoch
Pevný disk a disky umožňujúce zaznamenávanie a prehrávanie
( : možné, –: nemožné)
Typ disku
Logo
Štandardný symbol
Jednotka pevného disku (HDD)
DVD-RAM disky
DVD-R DVD-R disky
pred finalizáciou
po finalizácii
(len videozáznamy)
DVD-R DL disky
pred finalizáciou
po finalizácii
DVD-RW disky
pred finalizáciou
po finalizácii
+R disky
pred finalizáciou
po finalizácii
+R DL disky
pred finalizáciou
po finalizácii
+RW disky
Dáta, ktoré je možné Prepisovateľné
zaznamenávať aj
prehrávať
Prehrávanie
na iných
prehrávačoch
Videozáznamy
Statické zábery
Hudba
Videozáznamy
Statické zábery
Len disky
podporujúce CPRM
(> 85)
Videozáznamy
Videozáznamy
Videozáznamy
– (zobrazovací
pomer 4 : 3)
Videozáznamy
– (zobrazovací
pomer 4 : 3)
Videozáznamy
– (zobrazovací
pomer 4 : 3)
Finalizácia je potrebná v prípade prehrávania v inom zariadení (> 61)
Prehrávanie záznamov je možné v DVD videorekordéroch
značky Panasonic a DVD prehrávačoch kompatibilných s DVD-RAM
diskami.
alebo
disky sa dajú prehrávať len v zariadení
kompatibilnom s týmito diskami.
ೈ2
Podrobnejšie informácie nájdete (> 22, Poznámky týkajúce sa
zaznamenávania)
ೈ3
Priame zaznamenávanie na tieto disky nie je možné
(> vpravo)
ೈ4
Na jeden disk nie je možné uložiť videozáznamy aj statické
zábery.

Pri použití nového disku je nutné ho
naformátovať (> 60).

Ak prehrávanie tohto disku nebolo v inom zariadení možné,
odporúčame vytvorenie hlavného menu (> 61).
 Odporúča sa používanie diskov značky Panasonic.
Informácie o dostupných záznamových časoch pre rôzne disky pri
rôznych záznamových režimoch nájdete v časti Záznamové režimy a
približný záznamový čas (> 23).
 Obmedzenia formátovania a/alebo zaznamenávania/inicializácie môžu
znemožniť prehrávanie alebo zaznamenávanie určitých diskov.
 Kompatibilné verzie diskov a rýchlosti záznamov si pozrite v časti
Technické údaje (> 84).
Formát záznamu
Poznámka
 +R disky zaznamenané v tomto DVD videorekordéri a +R disky
zaznamenané v iných DVD videorekordéroch Panasonic nemusia byť
navzájom kompatibilné. Finalizované disky však kompatibilné sú a ich
prehrávanie je možné.
 DVD videorekordér neumožňuje zaznamenávať signály v TV norme
NTSC na disky, ktoré už obsahujú signály v TV norme PAL. (Na pevný
disk však môžete zaznamenávať oba typy programov.)
 Zaznamenávanie na niektoré disky nemusí byť v dôsledku ich
vlastností možné a v závislosti od podmienok pri zaznamenávaní
nemusí byť možné ani prehrávanie niektorých diskov.
Tento DVD videorekordér neumožňuje priame
zaznamenávanie na DVD-R DL a +R DL disky.
Program zaznamenajte najprv na pevný disk a potom ho skopírujte na želaný disk.
Informácie o prehrávaní DVD-R DL (dvojvrstvových,
jednostranných) a +R DL (dvojvrstvových, jednostranných)
diskov
V prípade DVD-R DL (dvojvrstvové, jednostranné) a +R DL (dvojvrstvové,
jednostranné) diskov sa na jednej strane nachádzajú dve vrstvy umožňujúce
zápis údajov. Ak sa na prvej vrstve nenachádza dostatok voľného miesta na
zaznamenanie programu, jeho zvyšná časť sa zaznamená na druhú vrstvu.
Pri prehrávaní titulu zaznamenaného na obidvoch vrstvách DVD videorekordér
automaticky prepína medzi vrstvami a prehrávanie titulu tak prebieha rovnako ako
v prípade programu zaznamenaného na štandardnom disku.
Pri prepínaní medzi vrstvami však môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom
obrazu a zvuku.
Toto zariadenie zaznamenáva videozáznamy v nasledujúcich formátoch.
Keď sa prepínajú jednotlivé vrstvy:
Môže dochádzať ku krátkodobým
výpadkom obrazu a zvuku
Formát záznamu DVD Video Recording
Ide o spôsob záznamu na disky, ktorý umožňuje zaznamenávať a potom
upravovať televízne programy a podobne.
 V prípade záznamov v tomto formáte môžete mazať nepotrebné časti
titulov, vytvárať zoznamy na prehrávanie (playlisty) atď.
 Digitálne vysielanie umožňujúce vytvorenie jedinej kópie je možné
zaznamenať len na disky kompatibilné so systémom ochrany proti
kopírovaniu CPRM.
Formát DVD-Video
Tento spôsob záznamu umožňuje vytvárať disky v rovnakom formáte,
aký majú bežne dostupné DVD Video disky.
 Digitálne vysielanie umožňujúce vytvorenie jedinej kópie nie je možné
zaznamenať ani na disky kompatibilné so systémom ochrany proti
kopírovaniu CPRM.
 Po finalizácii disku môžete daný disk prehrávať v DVD prehrávačoch a
iných zariadeniach.
Formát záznamu +VR (+R/+RW Video Recording)
10
Záznam jedinej
kópie (CPRM)
Videozáznamyೈ4
alebo statické
záberyೈ4
ೈ1
RQT9313
1
Záznam obrazu
v zobraz.
pomere 16:9 2
Toto je spôsob záznamu filmov na +R/+RW disky.
Disky s týmto spôsobom záznamu môžete prehrávať podobným
spôsobom ako videozáznam zaznamenaný vo formáte DVD Video.
 Digitálne vysielanie umožňujúce vytvorenie jedinej kópie nie je možné
zaznamenať v tomto formáte.
 Po finalizácii disku alebo vytvorení hlavného menu je možné prehrávať
tento disk v DVD prehrávačoch a iných zariadeniach.
Druhá zaznamenávateľná vrstva
Dostupné miesto
Prvá zaznamenávateľná vrstva
Titul 1
(Vnútorná časť
disku)
Smer prehrávania
Titul 2
(Vonkajšia
časť disku)
Disky určené len na prehrávanie
Logo
Štandardný symbol
DVD-RW disky
(vo formáte
DVD Video
Recording)
DVD-R disky
DVD-R DL disky
CD disky
Video CD disky
Použitie
Disky obsahujúce filmové a hudobné záznamy vo vysokej kvalite
Videozáznam DVD-RW diskov zaznamenaný v inom DVD videorekordéri
 Ak boli programy umožňujúce vytvorenie jedinej kópie zaznamenané
na disk kompatibilný so systémom ochrany proti kopírovaniu CPRM, je
možné ich prehrávať.
 Po naformátovaní disku (> 60) naň môžete vytvárať záznam vo
formáte DVD-Video.
 Niekedy je nevyhnutné disky finalizovať v zariadení, v ktorom boli
zaznamenané.
 DVD-R a DVD-R DL disky obsahujúce videozáznamy vo formáte DivX
 DVD-R a DVD-R DL disky obsahujúce hudobné záznamy vo formáte
MP3/WMA
 DVD-R a DVD-R DL disky obsahujúce statické zábery vo formáte
JPEG
Sprievodca
rýchlym
spustením
Typ disku
DVD-Video
disky
Tieto disky obsahujú zvukové a hudobné záznamy (vrátane CD-R/RW
diskovೈ).
 CD-R a CD-RW disky obsahujúce videozáznamy vo formáte DivX
 CD-R a CD-RW disky obsahujúce hudobné záznamy vo formáte
MP3/WMA
 CD-R a CD-RW disky obsahujúce statické zábery vo formáte JPEG
 Tieto disky obsahujú hudobné záznamy a videozáznamy (vrátane
CD-R/RW diskovೈ).
SVCD disky
ೈ
Po skončení zaznamenávania je potrebné uzavrieť reláciu. Prehrávanie niektorých diskov nemusí byť v dôsledku podmienok pri ich zaznamenávaní
možné.
 Výrobca disku môže určiť spôsob, akým sa majú disky prehrávať. Môže sa preto stať, že prehrávanie disku nebudete môcť vždy ovládať spôsobom
uvedeným v tomto návode na obsluhu. Pozorne si prečítajte pokyny k disku.
 Možnosť prehrávania a kvalita zvuku CD diskov, ktoré nezodpovedajú štandardu CD-DA (CD disky chránené proti kopírovaniu systémom Copy
Control, atď)., sa nedá zaručiť.
Typy diskov alebo titulov
zaznamenaných na pevnom disku
vhodné pre pripojený TV prijímač
Disky, ktoré nie je možné prehrávať
 2,6 GB a 5,2 GB 12 cm DVD-RAM disky
 3,95 GB a 4,7 GB DVD-R disky vhodné na publikovanie
 DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL disky zaznamenané
v inom zariadení a nefinalizované (> 85)
 Disky zaznamenané vo formáte AVCHD
 DVD-Video disky s regionálnym kódom iným ako „2” alebo „ALL”
 DVD-Audio disky
 Blu-ray, HD DVD disky
 DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-Disc, PD disky
Ak chcete používať disky zaznamenané v TV norme PAL alebo
NTSC alebo prehrávať tituly zaznamenané na pevnom disku v TV
norme PAL alebo NTSC, prečítajte si údaje uvedené v tejto tabuľke.
( : reprodukcia obrazu je možná, –: reprodukcia obrazu nie je
možná)
Typ TV prijímača
TV prijímač
podporujúci viaceré
TV normy
PAL TV prijímač
NTSC TV prijímač
Disk resp. tituly
zaznamenané na
pevnom disku
PAL
NTSC
Áno/Nie
PAL
NTSC
PAL
NTSC

 ೈ1 (PAL60)
–
 ೈ2


ೈ1
Ak TV prijímač nedokáže spracovať signály v TV norme PAL
525/60, obraz sa nedá zobrazovať správne.
V položke „TV System" (TV norma) zvoľte možnosť „NTSC”
(> 67).
 Pri prehrávaní disku alebo titulu zaznamenaného na pevnom disku
nastavte položku „TV System" (TV norma) tak, aby zodpovedala
TV norme prehrávaného disku alebo titulu (PAL alebo NTSC)
(> 67).
ೈ2
RQT9313
11
Informácie o USB pamäti
USB pamäte, ktoré sa dajú používať v tomto DVD videorekordéri
Kompatibilné USB pamäte
Formát
USB pamäte, ktoré sú definované ako trieda veľkokapacitných USB pamätí a digitálne fotoaparáty,
ktoré používajú protokol PTP:
– USB pamäte, ktoré podporujú USB 1.0/1.1 a USB 2.0 Full Speed/High Speed.
 Je možné použiť USB pamäte až do kapacity 128 GB.
 USB pamäte podporujúce protokol bulk-only.
Protokol CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie je podporovaný.
 Digitálne fotoaparáty, ktoré po pripojení k počítaču vyžadujú inštaláciu dodatočného programu, nie sú
podporované.
 Zariadenie s protokolom MTP (Media Transport Protocol) nie je podporované.
 Multiportová čítačka USB kariet nie je podporovaná.
Systémy súborov FAT16 a FAT32 nie sú podporované.
 Systém súborov UDF/NTFS/exFAT nie je podporovaný.
 V závislosti od veľkosti sektora sa môže stať, že niektoré súbory nebudú použiteľné.
 Pri USB pamätiach s viacerými segmentmi je podporovaný len prvý segment.
Označenie v tomto návode na obsluhu
Dáta, ktoré je možné prehrávať alebo kopírovať
Formát súboru
DivX
Prehrávanie/prehliadanie
Kopírovanie na pevný disk
Pokyny
Súbory vo formáte DivX
zaznamenané na USB pamäť
pomocou počítača je možné
prehrávať (> 34).
možné, –: nemožné)
MP3/WMA
Súbory vo formáte MP3/WMA
zaznamenané na USB pamäť
pomocou počítača je možné
prehrávať a kopírovať na pevný
disk (> 36, 55).
Statické zábery (vo formáte JPEG)
Statické zábery zaznamenané na
USB pamäť pomocou počítača je
možné prehliadať a kopírovať na
pevný disk alebo DVD-RAM disky
(> 36, 54).
 Napriek splneniu vyššie uvedených podmienok nie je možné použiť pre tento videorekordér niektoré USB pamäte.
 Ak sa k USB portu tohto zariadenia pripojí digitálna videokamera s pevným diskom a pod. značky Panasonic, je možné kopírovať obsah vo
formáte SD Video zaznamenaný pomocou tejto kamery na pevný disk tohto DVD videorekordéra alebo na DVD-RAM disk.
Poznámka
 USB port tohto zariadenia nepodporuje USB zariadenia napájané zbernicou.
RQT9313
12
Manipulácia s médiami (disk/USB pamäť)
Starostlivosť o disky
Stlačením tlačidla [
vkladanie diskov.
Disk vložte tak, aby
strana s popisom
smerovala nahor.
OPEN/CLOSE] otvoríte priestor na
Disk s ochrannou kazetou
Disk vložte tak, aby strana s popisom
smerovala nahor a šípka
smerovala dovnútra.
Zasuňte na doraz.
Stlačením tlačidla [
vkladanie diskov.
OPEN/CLOSE] zatvoríte priestor na
Automatická voľba diskovej jednotky
[Len v prípade diskov, pri ktorých je prepínač ochrany proti
zápisu na kazete nastavený do polohy „PROTECT" (disk je chránený
proti zápisu) (> 59, Ochrana proti zápisu na ochrannej kazete)]
 Ak prebieha zaznamenávanie na pevný disk alebo ak je
DVD videorekordér v zastavenom stave, po vložení disku sa
automaticky zvolí DVD jednotka.
 Po vysunutí disku a zatvorení priestoru na vkladanie diskov sa
automaticky zvolí jednotka pevného disku.
Poznámka
 Ak chcete vložiť 8 cm DVD-RAM alebo 8 cm DVD-R disk, pred
použitím je nutné disk vybrať z ochrannej kazety.

Nie je možné bez prerušenia prehrávať alebo zaznamenávať
na obidve strany obojstranného disku. Disk sa musí vysunúť
a otočiť na opačnú stranu.

Ak použijete disk v ochrannej kazete s prepínačom ochrany
proti zápisu nastaveným do ochrannej polohy (> 59), po vložení do
DVD videorekordéra sa automaticky spustí jeho prehrávanie.
Vkladanie a vyberanie USB pamäte
Vkladanie USB pamäte
 Pred vložením akejkoľvek USB pamäte
do DVD videorekordéra zaistite, aby
ste mali údaje uložené v USB pamäti
zálohované na zálohovacom médiu.
 Skontrolujte orientáciu USB konektora
a zapojte ho v priamom smere do DVD
videorekordéra.
 USB pamäťové zariadenie vložte počas
zastaveného DVD videorekordéra, a to preto, aby sa mohlo
zobraziť menu „USB device" (USB pamäťové zariadenie). Zvoľte
položku a stlačením tlačidla [OK] prepnite ovládanie na úkony
súvisiace s USB pamäťou (> 34, 54).
Vyberanie USB pamäte
 Ukončite všetky úkony súvisiace s USB pamäťou a vytiahnite USB
pamäť v priamom smere z DVD videorekordéra.
 Ak sa USB pamäť vytiahne počas činnosti, môže dôjsť ku
poškodeniu dát.
Spôsob uchopenia disku
Nedotýkajte sa plochy, na ktorej sa nachádza záznam.
SPRÁVNE
NESPRÁVNE
Poznámka k diskom bez ochrannej kazety
Dbajte na to, aby sa disky nepoškrabali a neznečistili.
Ak je povrch disku znečistený alebo sa na
disku vyzrážala vlhkosť
Disk očistite navlhčenou handričkou a utrite ho dosucha.
SPRÁVNE
NESPRÁVNE
Sprievodca
rýchlym
spustením
Vkladanie diskov
Upozornenia týkajúce sa manipulácie s diskami
 Na disk nelepte žiadne nálepky ani etikety. (Mohlo by sa tým
porušiť vyváženie disku, čo by malo za následok jeho nepravidelnú
rotáciu. Takýto disk by sa stal nepoužiteľný.)
 Píšte len na tú stranu disku, na ktorej je sprievodný text.
Používajte písacie potreby s mäkkou špičkou a olejovou náplňou.
Nepoužívajte guľôčkové perá alebo iné písacie potreby s tvrdým
hrotom.
 Nepoužívajte spreje na čistenie platní, benzín, riedidlo, kvapalinu
na ochranu pred statickou elektrinou ani iné rozpúšťadlá.
 Nepoužívajte ochranné prostriedky proti poškrabaniu alebo kryty.
 Dávajte pozor, aby vám disky nespadli, neukladajte ich na seba
a nevystavujte ich nárazom. Na disky
neukladajte žiadne predmety.
NESPRÁVNE
 Nepoužívajte tieto disky:
– disky, na ktorých ostali zvyšky lepiacej
hmoty po odlepení nálepiek (napríklad
disky z požičovní),
– deformované alebo prasknuté disky,
– disky nepravidelných tvarov, napríklad
v tvare srdca.
 Disky neukladajte na tieto miesta:
– na miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu,
– na veľmi prašné alebo vlhké miesta,
– do blízkosti zdrojov tepla,
– na miesta vystavené značným teplotným zmenám (na ktorých
dochádza ku kondenzácii),
– na miesta vystavené pôsobeniu statickej elektriny alebo
elektromagnetického vlnenia.
 Ak disky práve nepoužívate, uložte ich do obalu alebo ochrannej
kazety. Predídete tým ich poškrabaniu a znečisteniu.
Výrobca nepreberá zodpovednosť ani neposkytuje náhradu
za stratu zaznamenaných alebo upravovaných materiálov
spôsobenú zariadením alebo záznamovým médiom ani za
následné škody vyplývajúce z týchto strát.
Príklady príčin uvedených strát:
 Disk zaznamenaný a upravený prostredníctvom tohto DVD
videorekordéra sa prehrá v DVD videorekordéri alebo diskovej
jednotke osobného počítača od iného výrobcu.
 Disk použitý vyššie uvedeným spôsobom sa opäť prehrá v tomto
DVD videorekordéri.
 Disk zaznamenaný a upravený prostredníctvom DVD
videorekordéra alebo osobného počítača od iného výrobcu sa
prehrá v tomto DVD videorekordéri.
RQT9313
13
Informácie o súboroch DivX®, hudobných súboroch a statických
záberoch (vo formáte JPEG)
DivX
Prehrávateľné
médiá
Formát
DivX
 Súbory musia mať
súboru
príponu „.DIVX”, „.divx”, „.AVI”
alebo „.avi”.
Podporovaný Maximálny počet zložiek, ktoré DVD videorekordér
počet zložiek dokáže rozpoznávať: 300 zložiek
(vrátane koreňovej zložky)
Podporovaný Maximálny počet súborov, ktoré DVD videorekordér
počet súborov dokáže rozpoznávaťೈ1: 200 súborov
Podporované Zariadenie je certifikované na štandard DivX Home
verzie formátu Theater Profile.
Obraz
– Počet dátových tokov: max. 1
– Kodek: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
– Rozlíšenie: 32 x 32 až 720 x 576 pix
– Obnovovacia frekvencia: max. 30 snímok za
sekundu
Zvuk
– Počet dátových tokov: max. 8
– Formát: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Viackanálový zvuk: možný je Dolby Digital.
V prípade formátu MPEG dochádza k zmiešavaniu
do 2 kanálov.
 Kompatibilné formáty: formáty vyhovujúce štandardu DCFೈ4 (záznamy
z digitálnych fotoaparátov atď.)
ೈ4
Design rule for Camera File system (pravidlá pre systém fotosúborov):
jednotný štandard vyvinutý spoločnosťou Japan Electronics and
Information Technology Industries Association (JEITA).
 Štruktúra zložiek zobrazených v tomto DVD videorekordéri
MP3/WMA
Prehrávateľné
médiá
Formát
súboru
MP3
 Súbory musia mať príponu „.mp3” alebo „.MP3”.
WMA (súbor naformátovaný vo Windows Media)
 Súbory musia mať príponu „.wma” alebo „.WMA”.
Podporovaný Maximálny počet zložiek (skupín alebo albumov), ktoré
počet zložiek DVD videorekordér dokáže rozpoznávať: 300 zložiek
(skupín alebo (skupín alebo albumov) (vrátane koreňovej zložky)
albumov)
Podporovaný Maximálny počet súborov (stôp), ktoré DVD
počet súborov videorekordér dokáže rozpoznávaťೈ1:
(stôp)
3000 súborov (stôp)
32 kb/s až 320 kb/s
Prenosové
rýchlosti
(MP3)
Vzorkovacia 16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1kHz/48 kHz
frekvencia
(MP3)
Pre WMA
Tento DVD videorekordér podporuje Windows Media
Audio 9 (WMA9).
ID3
identifikácia
WMA
identifikácia
 Kompatibilné formáty: Úroveň 1 alebo 2 ISO9660 (okrem rozšírených
formátov) a Joliet
 Tento DVD videorekordér podporuje viacero relácií/ohraničení (okrem
DVDR DL diskov), ale ak disk obsahuje viacero relácií, načítavanie alebo
spustenie prehrávania môže trvať dlhšie.
 Ak je na disku zaznamenaných veľa súborov (stôp) a/alebo zložiek (skupín
alebo albumov), môžu úkony DVD videorekordéra trvať dlhšie alebo sa
niektoré súbory (stopy) nemusia dať zobraziť alebo prehrať.
 Znaky anglickej abecedy a arabské číslice sa zobrazujú správne.
 Iné znaky sa nemusia zobraziť správne.
 Poradie, v akom sa položky zobrazia, sa môže líšiť od poradia, v akom sa
zobrazujú v osobnom počítači.
 V závislosti od spôsobu vytvorenia disku (typu zapisovacej programovej
výbavy) sa súbory (stopy) a zložky (skupiny alebo albumy) nemusia
prehrať/zobraziť v poradí, ako sú očíslované.
 Tento DVD videorekordér nie je kompatibilný s paketovým zápisom.
 V závislosti od podmienok pri zaznamenávaní sa niektoré disky nemusia
dať prehrať.
 Tento DVD videorekordér nie je kompatibilný s ochranou proti kopírovaniu,
Lossless, Professional, Voice a Multiple Bit Rate (MBR) pre formát WMA.
 Tento DVD videorekordér nie je kompatibilný so súbormi vo formáte WMA
chránenými systémom DRM (Digital Rights Management).
kompatibilné
V tomto DVD videorekordéri môžete prehrávať hudobné súbory (MP3/
WMA) a statické zábery (JPEG) vytvorením zložiek znázornených na
nasledujúcich obrázkoch. V závislosti od spôsobu vytvorenia disku
(typu zapisovacej programovej výbavy) sa však súbory (stopy)
a zložky (skupiny) nemusia prehrať resp. zobraziť v poradí, v akom sú
očíslované.
Štruktúra zložiek súborov
WMA/MP3
Príklad: Štruktúra zložiek súborov MP3
Koreňová zložka
(zložka = skupina)
Na začiatok názvu
jednotlivých súborov vložte
trojčíslie podľa toho, v akom
poradí sa majú prehrávať.
(súbor = stopa)
 Prípona názvu súboru WMA
bude „.wma”.
Poradie prehrávania zložiek a súborov
Štruktúra zložiek súborov statických záberov
Súbory v zložke sa zobrazia
v poradí, v akom boli
aktualizované alebo
zaznamenané.
Koreňová zložka
Zložka 002
 Ak značnú časť celkového objemu dát MP3/WMA súboru
predstavujú obrazové dáta, súbor sa nemusí dať prehrať.
Zložka 003
Statické zábery (JPEG 2)
ೈ
Prehrávateľné
médiá
Formát
Použiteľné formáty súborov: JPEG
 Súbory musia mať príponu „.jpg” alebo „.JPG”.
súboru
Rozlíšenie
Od 34 x 34 do 6144 x 4096
(podvzorkovanie je 4:2:2 alebo 4:2:0)
Podporovaný
Maximálny počet zložiek, ktoré
počet
DVD videorekordér dokáže rozpoznávať: 300 zložiek
zložiekೈ3
DVD videorekordér dokáže rozpoznať
maximálne 300 zložiek
Podporovaný
Maximálny počet súborov, ktoré
počet
DVD videorekordér dokáže rozpoznávaťೈ1: 3000 súborov
ೈ3
súborov
DVD videorekordér dokáže rozpoznať
maximálne 3000 súborov
MOTION
Nie sú podporované
JPEG
PROGRESSIVE
JPEG
ೈ1
ೈ2
RQT9313
14
ೈ3
Celkový počet rozpoznateľných súborov vrátane MP3, WMA,
JPEG, DivX a iných typov súborov je 4000.
Zobrazenie statických záberov môže chvíľu trvať.
Ak je zaznamenaných veľa súborov a/alebo zložiek, niektoré
súbory sa nemusia dať zobraziť alebo prehrať.
Zložka 004
Poradie prehrávania
zložiek a súborov
V tomto DVD videorekordéri je možné zobraziť
nasledujúce
.
¼¼¼: Čísla XXX: Písmená
Koreňová zložka
ೈ1
Zobraziť sa dajú aj statické
zábery v koreňovej zložke.
ೈ2
Zložky sa dajú vytvoriť v
inom zariadení.
Tieto zložky sa však
nedajú zvoliť ako miesto
určené na kopírovanie.
 Ak bol názov zložky alebo
súboru zadaný pomocou
iného zariadenia, daný
názov sa nemusí zobraziť
správne, prípadne nie je
možné ani prehrávať či
upravovať dáta.
Starostlivosť o pevný disk
Pevný disk je veľmi presné a citlivé záznamové médium. Pre svoju vysokú záznamovú kapacitu a vysokú prevádzkovú rýchlosť je náchylný na poškodenie.
Malo by sa stať pravidlom, že si dôležité záznamy budete zálohovať na DVD disky.
 Pevný disk nie je odolný voči otrasom, nárazom, úderom alebo prachu.
Vzhľadom na prostredie, v ktorom DVD videorekordér používate, sa môže stať, že sa niektoré záznamy na pevnom disku poškodia a prehrávanie alebo
zaznamenávanie nebude možné. Predovšetkým vtedy, keď je DVD videorekordér v činnosti, dbajte na to, aby nebol vystavený otrasom, nárazom alebo aby
nedošlo k odpojeniu sieťového prívodu od zásuvky. V prípade výpadku napájania sa zaznamenávané alebo prehrávané údaje môžu poškodiť.
 Pevný disk slúži na dočasné uloženie údajov.
Pevný disk neslúži na trvalé uloženie zaznamenaného obsahu. Pevný disk používajte na dočasné uloženie údajov, ich prehliadnutie, úpravu alebo kopírovanie.
Odporúča sa uloženie zaznamenaného obsahu na DVD disk alebo uchovanie pôvodných dát alebo CD diskov, z ktorých bola vytvorená kópia.
 Ak máte pocit, že pevný disk nefunguje správne, celý jeho obsah ihneď uložte (zálohujte) na DVD disk.
 Pri zapínaní alebo vypínaní zariadenia sa môže ozvať neočakávaný zvuk. Je to normálny jav, nejde o poruchu.
Upozornenia týkajúce sa umiestnenia DVD
videorekordéra
 DVD videorekordér neumiestňujte na uzavreté miesto, aby
chladiaci ventilátor v zadnej časti a vetracie otvory na bočnej
strane zariadenia neboli zakryté.
 DVD videorekordér umiestnite na rovný
NESPRÁVNE
podklad na miesto, kde nebude vystavený
otrasom a nárazom.
 DVD videorekordér neumiestňujte
na zariadenie, ktoré sa pri prevádzke
Tento DVD
videorekordér
zahrieva, napr. na kazetový videorekordér.
Kazetový
 DVD videorekordér neumiestňujte na miesto
videorekordér
vystavené častým teplotným zmenám.
 DVD videorekordér umiestnite na také miesto,
kde nedochádza ku kondenzácii vzdušnej
vlhkosti. Kondenzácia je jav, ktorý vzniká na chladnom povrchu pri
veľkých teplotných zmenách. Kondenzácia môže poškodiť vnútorné
obvody zariadenia.
 Podmienky, pri ktorých môže dochádzať ku kondenzácii
vzdušnej vlhkosti:
– v prípade výraznej teplotnej zmeny (pri presune z veľmi teplého
miesta na veľmi chladné miesto alebo naopak, alebo ak je zariadenie
priamo vystavené prúdiacemu vzduchu z klimatizácie alebo prúdeniu
chladného vzduchu) - ak je pevný disk (počas činnosti sa zahrieva)
vystavený pôsobeniu chladného vzduchu, v jeho vnútri sa môže
vytvoriť kondenzácia a napríklad poškodiť snímacie hlavy,
– ak je vlhkosť vzduchu v miestnosti veľmi vysoká alebo ak je DVD
videorekordér vystavený pôsobeniu vodnej pary v miestnosti plnej pár
alebo výparov,
– za daždivého počasia.
Ak nastane takýto prípad, DVD videorekordér nezapínajte, nechajte ho
prispôsobiť teplote v miestnosti a počkajte 2 - 3 hodiny, kým sa kondenzát
nevyparí.
Sprievodca
rýchlym
spustením
V prípade problémov s pevným diskom sa môžu ozývať neobvyklé zvuky alebo môže vzniknúť problém s obrazom (blokový šum a pod.). Ďalším používaním
pevného disku za takýchto podmienok by sa problém mohol zhoršiť a v najhoršom prípade by sa pevný disk mohol neopraviteľne poškodiť. V prípade,
že sa vyskytnú tieto problémy, celý obsah pevného disku ihneď skopírujte na DVD disk a obráťte sa na najbližší servis. Obsah (údaje) zaznamenané na
nepoužiteľnom pevnom disku nie je možné obnoviť.
 Cigaretový dym a podobné prostredie môže
spôsobiť poškodenie alebo poruchu zariadenia
Ak sa dovnútra DVD videorekordéra dostane cigaretový dym,
aerosól zo spreja proti hmyzu alebo nejaké výpary, môže sa
poškodiť.
 Počas prevádzky
 DVD videorekordérom nehýbte ani ho nevystavujte otrasom a
nárazom. (Mohol by sa poškodiť pevný disk.)
 Neodpájajte sieťový prívod od sieťovej zásuvky a nevypínajte
istič.
Počas činnosti platne pevného disku rotujú vysokou rýchlosťou.
Prípadné zvuky spôsobené touto rotáciou sú normálne.
 Pri prenášaní DVD videorekordéra
1 DVD videorekordér vypnite. (Počkajte, kým z displeja
nezmizne indikátor „BYE” (dovidenia).)
2 Odpojte sieťový prívod od sieťovej zásuvky.
3 Zariadenie premiestnite len po jeho úplnom zastavení
(približne po 2 minútach), aby nedošlo k jeho vystaveniu
vibráciám ani nárazom. (Pevný disk ostáva v činnosti ešte
krátky čas po vypnutí DVD videorekordéra.)
Zostávajúci záznamový čas na pevnom disku
DVD videorekordér zaznamenáva údaje pomocou systému kompresie údajov VBR (Variable Bit Rate - premenlivá prenosová rýchlosť), takže
zostávajúci čas iba odhaduje na základe priemerného množstva údajov za sekundu. To môže spôsobiť rozdiel medzi zobrazeným zostávajúcim
časom a miestom skutočne zostávajúcim pre záznam.
Ak je zostávajúci čas nedostatočný, pred spustením zaznamenávania vymažte nepotrebné tituly, čím vytvoríte dostatok miesta na záznam.
(Vymazaním zoznamu na prehrávanie sa zostávajúci čas nepredĺži.)
Vylúčenie zodpovednosti za stratu zaznamenaných údajov
Spoločnosť Panasonic nepreberá zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené problémami, ktoré majú za následok stratu
zaznamenaného alebo upraveného obsahu (údajov), a nezaručuje zachovanie obsahu, ak zaznamenávanie alebo úpravy údajov neprebehli
správne. Toto upozornenie sa vzťahuje aj na prípadné opravy zariadenia (vrátane všetkých vnútorných súčastí, ktoré nesúvisia s pevným diskom).
Starostlivosť o DVD videorekordér
Citlivé vnútorné časti DVD videorekordéra sú ľahko ovplyvniteľné
prevádzkovým prostredím, predovšetkým teplotou, vlhkosťou vzduchu
a prachom.Poškodenie alebo poruchu zariadenia môže spôsobiť aj
cigaretový dym.
DVD videorekordér očistite jemnou, suchou handričkou.
 Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte lieh, riedidlo ani benzín.
 Pred použitím chemicky napustenej čistiacej handričky si pozorne prečítajte
pokyny, ktoré k nej boli pribalené.
Ak chcete zabezpečiť dlhodobú správnu funkciu DVD videorekordéra,
dodržiavajte tieto pokyny.
Na šošovke DVD jednotky sa môže usadiť prach alebo iné nečistoty, čo môže
spôsobiť, že sa nebudú dať vytvárať záznamy alebo prehrávať disky.
Približne raz za rok použite odporúčaný čistič šošoviek (nie je súčasťou
príslušenstva), a to podľa toho, ako často a v akom prostredí DVD
videorekordér používate.
Pred použitím čističa šošoviek si pozorne prečítajte návod na jeho použitie.
Čistič šošoviek: RP-CL720E
 Tento čistič šošoviek nemusí byť v niektorých oblastiach dostupný.
DVD videorekordér
neumiestňujte na
zosilňovač alebo iné
zariadenie, ktoré sa počas
prevádzky zahrieva.
NESPRÁVNE
Teplo z týchto zariadení by mohlo
poškodiť DVD videorekordér.
Poznámka
Dbajte na to, aby vetrací otvor v zadnej časti DVD videorekordéra nebol
zakrytý.
Ak chcete DVD videorekordér premiestniť, najskôr skontrolujte,
či je priestor na vkladanie diskov prázdny. V opačnom prípade by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu disku a DVD videorekordéra.
RQT9313
15
Sledovanie digitálneho vysielania
2)
3)
Číselné tlačidlá
CH
LIST
STATUS
,,,
OK
OPTION
Červené tlačidlo
Zelené tlačidlo
Modré tlačidlo
Žlté tlačidlo
TEXT
STTL
DISPLAY
Voľba kanála
1)
2)
3)
Zapnite TV prijímač a zvoľte AV vstup
zodpovedajúci konektoru, cez ktorý je
pripojený tento DVD videorekordér.
DVD videorekordér zapnite stlačením tlačidla [\].
Pomocou tlačidiel [∧ ∨ CH] zvoľte kanál.
Zakaždým, keď zmeníte stanicu, sa automaticky zobrazí
informácia o kanále digitálneho vysielania.
 Kanál môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
napr.
4)
Stlačením modrého tlačidla zvoľte
možnosť „Favourite Select” (voľba
obľúbeného kanála).
Nastavenie funkcie „Favourite Select” (voľba obľúbeného kanála) sa
mení v tomto poradí:
All Channels (všetky kanály) J TV (TV kanály) J Radio (rozhlas.
kanály) J created Favourites (vytvorený zoznam obľúbených
kanálov) (> 62, Úprava zoznamu Favourites (obľúbené kanály)) J
All Channels (všetky kanály)
Pomocou tlačidiel
zvoľte
požadovanú stanicu a stlačte tlačidlo [OK].
 Stanicu môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
Znovu stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obraz zvolenej stanice.
Usporiadanie staníc v abecednom poradí:
Stlačením červeného tlačidla zmeňte režim usporiadania.
 V režime usporiadania v abecednom poradí sa tlačidlami
posúvate
o jedno písmeno dozadu alebo dopredu.
Prepnutie do prostredia Multi Videoೈ:
1 Stlačte žlté tlačidlo.
 Zobrazia sa ďalšie dostupné kanály zvolenej stanice.
zvoľte požadovaný kanál a stlačte [OK].
2 Pomocou tlačidiel
3 Znovu stlačte tlačidlo [OK].
 Stlačením žltého tlačidla sa vrátite do prostredia Channel List (zoznam
kanálov).
Len pre stanice vysielajúce v systéme Multi Video.
Poznámka
 V prostredí Channel List (zoznam kanálov) nie je možné usporiadanie
zoznamu Favourites (obľúbené kanály) podľa abecedy.
 Stlačením tlačidla [OK] môžete zoznam Channel List zobraziť počas
sledovania TV vysielania.
 Zoznam Channel List sa nezobrazí počas zaznamenávania, s výnimkou
funkcie vysokorýchlostného kopírovania High-Speed Copy.
 Časované záznamy staníc vysielajúcich v systéme Multi Video vždy
zaznamenajú hlavný kanál.
Zobrazenie titulkov DVB
Keď sa v informáciách o kanáloch digitálneho vysielania (> 17) zobrazí
položka „Subtitle” (titulky)
Stlačte tlačidlo [STTL
Zobrazenie teletextu
Vysielanie teletextu, vrátane správ, predpovede počasia a titulkov, je
k dispozícii, ak túto službu poskytujú vysielacie spoločnosti.
 Môžete skontrolovať, či má program teletextové informácie.
V informáciách o kanáloch digitálneho vysielania (> 17) je
zobrazená položka „TXT”.
Základný spôsob sledovania teletextu
1)
Voľba stanice zo zoznamu kanálov
Počas sledovania programu
Stlačte tlačidlo [TEXT
].
Zobrazí sa prostredie teletextu.
Voľbu kanála si uľahčíte vytvorením zoznamu Favourite (obľúbené kanály) kanálov,
ktoré často sledujete. (> 62, Úprava zoznamu Favourites (obľúbené kanály))
Príklad:
1)
Číslo aktuálnej
stránky
Stlačte tlačidlo [LIST].
].
 Opätovným stlačením tlačidla titulky skryjete.
 Programy sa zaznamenajú s titulkami, keď sú titulky zobrazené počas
zaznamenávania (> 19).
 Jazyk titulkov DVB je možné zmeniť. (> 17)
Dátum a čas
P100 100 ZDFtext DO 15. 05. 09 18:00:00
Zobrazí sa prostredie Channel List (zoznam kanálov).
Channel List
123...
All Channels
1 Das Erste
2 ZDF
3 RTL Television
4 SAT.1
5 VOX
6 ProSieben
7 RTL2
8 kabel eins
9 Super RTL
Sorting Mode
SELECT OK
RETURN
Teletext
1
2
1 Das Erste
15:10 Sturm der Liebe
16:00 Tagesschau
Multi Video
3
Favourite Select
Page +
Page -
1: Zakódované stanice sú v príslušnej tabuľke označené
symbolom kľúča.
2: Zobrazí sa náhľad zvoleného kanála.
3: Zobrazia sa názvy aktuálneho a nasledujúceho programu.
RQT9313
16
Pruh farebných
tlačidiel
2)
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Môžete používať číselné tlačidlá, kurzorové tlačidlá
a farebné tlačidlá.
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [TEXT
].
Po vykonaní kroku 1 (> 16, stĺpec vpravo)
Stlačte tlačidlo [OPTION] a stlačte
zodpovedajúce farebné tlačidlo.
Zobrazenie
skrytých
údajov
Táto funkcia umožňuje zobrazenie skrytých
údajov (napr. odpovedí zo stránky
s kvízom).
Stlačte červené tlačidlo.
 Po opätovnom stlačení červeného tlačidla
sa údaje opäť prestanú zobrazovať
Zmena
veľkosti
zobrazenia
Táto funkcia umožňuje zmenu veľkosti
zobrazenia teletextu.
Stlačte zelené tlačidlo.
 Po opätovnom stlačení zeleného tlačidla
sa údaje opäť prestanú zobrazovať.
(Normálne)
P100 101 ZDFtext DO 15. 05. 09 18:00:00
Poznámka
 Prijímané údaje teletextu sa nemusia zobraziť správne.
 Ak je k dispozícii veľa teletextových informácií, ich zobrazenie môže určitý
čas trvať.
 Znaky teletextu môžete zmeniť pomocou funkcie „Teletext Character Set”
(nastavenie znakov teletextu) v časti „Display” (zobrazenie) v menu Setup
(nastavenie). (> 67)
Voľba jazyka pre viackanálový zvuk/
dialógy DVB alebo titulky DVB
Keď sa v aktuálnom kanáli vysiela viacero zvukových kanálov alebo
titulkov, môžete si zvoliť jazyk.
1)
2)
3)
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte menu
„Sound” (zvuk) alebo „Other” (ďalšie funkcie)
a stlačte tlačidlo [►].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte možnosť
„DVB Multi Audio” (viackanálový zvuk/
dialógy DVB) alebo „DVB Subtitle” (titulky
DVB) a stlačte tlačidlo [►].
Príklad: DVB Multi Audio (viackanálový zvuk/dialógy DVB)
(Navrchu)
P100 101 ZDFtext DO 15. 05. 09 18:00:00
4)
Disc
Play
Picture
Sound
Other
English
DVB Multi Audio
Dialogue Enhancer
Off
Obsluha
základných
funkcií
Pohodlné používanie teletextu
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte jazyk.
Informácie o kanáli digitálneho
vysielania
(Naspodu)
Počas zastavenia
Stlačením tlačidla [STATUS
prostredie informácií.
] zobrazte
Názov programu a vysielací čas
Dočasné
sledovanie
TV
programu,
kým sa
zobrazuje
teletext
Prehliadanie
podstránok
Stlačte žlté tlačidlo.
Zobrazí sa
po dokončení
aktualizácie.
 Opätovným stlačením žltého tlačidla sa
vrátite na aktualizovanú stránku.
Ak je k dispozícii jedna alebo viac podstránok,
táto funkcia umožňuje zobrazenie
zodpovedajúcich podstránok.
1) Stlačte modré tlačidlo.
2) Pomocou číselných tlačidiel zadajte
4-ciferné číslo želanej podstránky.
Podstránka sa zobrazí.
Kanál a názov
stanice
1 Das Erste
ZDF-Mor
19:00 - 19:30
Encrypted
Postup
aktuálneho
programu
Kvalita signálu
(> nižšie)
Kategória
No Signal 18:53 All Channels
Change Category
info
NOW
TXT
Multi Audio Subtitle
Teletext
(> 16)
Počas zakódovaného
vysielania (platená TV a pod.)
Toto je indikované farbou:
Biele: sledovanie je možné
Žlté: sledovanie nie je možné
Vložte CAM modul
s certifikovanou kartou
Smart Card (> 7).
Zmena
kategórie
(> 62).
Titulky (> 16)
Program je vysielaný
s viackanálovým
zvukom/dialógmi
(> vyššie)
NOW (teraz):
Informácie o aktuálnom
programe
NEXT (nasleduje):
Informácie
o nasledujúcom programe
Prepínanie informácií o aktuálnom programe a nasledujúcom
programe
Stláčaním tlačidiel [◄, ►].
Zobrazenie podrobných informácií o programe
Znovu stlačte tlačidlo [STATUS ] (len keď je zobrazený indikátor
„info ” (informácie)).
Skrytie prostredia informácií
Raz alebo dvakrát stlačte tlačidlo [STATUS ].
Kvalita signálu
No Signal (žiadny signál): Signál digitálneho vysielania sa neprijíma.
No Service (žiadna služba): Momentálne nie sú k dispozícii žiadne vysielania.
 Podstránku môžete zvoliť aj tlačidlami
[◄, ►].
 Vyhľadávanie môže chvíľu trvať, počas neho
môžete sledovať TV vysielanie (> vyššie).
Ak sa zobrazí hlásenie „No Signal” (žiadny signál):
 Nastavte polohu a smer otočenia satelitnej parabolickej antény.
 Overte si, či aktuálny kanál digitálneho vysielania správne
vysiela.
Poznámka
Keď je zobrazené prostredie informácií, pomocou tlačidiel [▲, ▼]
a [OK] môžete zvoliť aj iný kanál.
RQT9313
17
Prehrávanie zaznamenaných videozáznamov/Prehrávanie diskov
určených len na prehrávanie
Podrobné informácie nájdete v časti Rozšírené
prehrávanie (> 31).
 OPEN/CLOSE
►
 Výrobca disku môže určiť spôsob, akým sa majú disky prehrávať.
Môže sa preto stať, že prehrávanie disku nebudete môcť vždy
ovládať spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu.
Pozorne si prečítajte pokyny k disku.
Keď sa na obrazovke TV prijímača zobrazí menu
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovanú položku
a stlačte tlačidlo [OK].
 Niektoré položky môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
 Ak zo zobrazeného menu alebo návodu na používanie disku
vyplýva, aby ste stlačili tlačidlo „ENTER”, stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou číselných tlačidiel zvoľte želanú položku.
napr.
5:
[0] > [5]
15:
[1] > [5]
 Návrat do prostredia menu
DRIVE
SELECT
1) Stlačte tlačidlo [OPTION].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Top Menu" (hlavné
menu) alebo „Menu” a stlačte tlačidlo [OK].
Číselné
tlačidlá
Stlačte tlačidlo [RETURN
].
Poznámka

▲, ▼, ◄, ►
OK
OPTION
► (PLAY)
RETURN
Príprava
 Zapnite TV prijímač a zvoľte AV vstup zodpovedajúci konektoru,
cez ktorý je pripojený tento DVD videorekordér.
 Zapnite DVD videorekordér.
1)
2)
3)
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT]
zvoľte pevný disk alebo DVD
jednotku.
Na displeji DVD videorekordéra sa rozsvieti indikátor DVD
jednotky alebo pevného disku.
Ak zvolíte DVD jednotku
Stlačením tlačidla [ OPEN/CLOSE]
na DVD videorekordéri otvorte priestor
na vkladanie diskov a vložte disk.
 Opätovným stlačením tohto tlačidla zatvorte priestor na
vkladanie diskov.
Stlačte tlačidlo [►] (PLAY).
Prehrávanie sa spustí od naposledy zaznamenaného titulu.
Prehrávanie sa spustí od miesta určeného diskom.
Prehrávanie sa spustí od začiatku disku.
Obsluha menu pre iný typ obsahu
 DivX súbory (> 34)
 MP3/WMA súbory (> 36)
 Statické zábery (JPEG) (> 36)
 Hudba na pevnom disku (> 33)
 Hudobné CD disky (> 33)
Poznámka
RQT9313
18
 Počas zaznamenávania, pohotovostného režimu pri časovanom
zázname alebo časovanom zázname pomocou externého
zariadenia (EXT LINK) nemôže toto zariadenie prehrávať disky
alebo tituly, ktoré nezodpovedajú nastaveniu príslušnej TV normy
(> 67). Odporúča sa nastavenie položky „TV System" (TV norma)
(PAL/NTSC) tak, aby zodpovedala diskom alebo titulom ešte pred
spustením ich prehrávania.
 V závislosti od disku môže zobrazenie menu, spustenie
prehrávania obrazu, zvuku a pod. chvíľu trvať.
Disk sa otáča aj po zobrazení jednotlivých menu. Po ukončení
prehrávania stlačte tlačidlo []. Predĺžite tým životnosť hnacieho
motorčeka, obrazovky TV prijímača a pod.
Záznam televíznych programov
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Poznámky
týkajúce sa zaznamenávania (> 22) a Rozšírené
zaznamenávanie (> 23).
5)
Stlačením tlačidla [ REC] spustite
zaznamenávanie.
REC
SE
 OPEN/CLOSE
Záznam sa vytvorí na voľnom mieste na pevnom disku alebo
DVD disku. Predtým uložené záznamy sa neprepíšu.
 Počas zaznamenávania sa nedá meniť kanál ani záznamový
režim.
 Zaznamenávanie môžete spustiť, aj keď je DVD
videorekordér v pohotovostnom režime časovaného
záznamu. V čase určenom ako začiatok spustenia
časovaného záznamu sa však prebiehajúce
zaznamenávanie zastaví a spustí sa časovaný záznam.

DRIVE
SELECT

Na USB pamäť nie je možné zaznamenávať.
 Videozáznamy sa nezaznamenajú na DVD-R disky, ktoré obsahujú
statické zábery vo formáte JPEG.
CH


 REC
REC MODE
STTL

Pri použití nového disku je nutné ho naformátovať.
 Počas zaznamenávania digitálneho rozhlasového vysielania alebo digitálneho
vysielania, ktoré sa neprijíma správne, sa zaznamenávajú aj informácie
o kanále digitálneho vysielania (> 17) a zostanú viditeľné počas prehrávania.
Príprava
 Zapnite TV prijímač a zvoľte AV vstup zodpovedajúci konektoru, cez ktorý je
pripojený tento DVD videorekordér.
 Zapnite DVD videorekordér.
1)
2)
3)
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte
pevný disk alebo DVD jednotku.
Na displeji DVD videorekordéra sa rozsvieti indikátor DVD
jednotky alebo pevného disku.
Ak zvolíte DVD jednotku
Stlačením tlačidla [ OPEN/CLOSE] na
DVD videorekordéri otvorte priestor na
vkladanie diskov a vložte disk.
 Opätovným stlačením tohto tlačidla zatvorte priestor na
vkladanie diskov.
 Zastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [].
 Úsek od začiatku po koniec záznamu sa označuje ako titul.

Po ukončení zaznamenávania bude asi 30
sekúnd prebiehať vytváranie informácií pre spravovanie záznamov.
Ak budete chcieť DVD-R, DVD-RW (vo formáte DVD-Video) a +R
disky (zaznamenané v tomto DVD videorekordéri) prehrávať
v iných DVD prehrávačoch, budete ich musieť finalizovať (> 61).
Ak budete chcieť +RW disky prehrávať v iných prehrávačoch,
odporúčame vám vytvoriť hlavné menu. (> 61)
Zaznamenávanie digitálneho vysielania
s titulkami alebo viackanálovým zvukom/dialógmi
Ak program, ktorý chcete zaznamenať, obsahuje titulky alebo
viackanálový zvuk/dialógy, môžete ho zaznamenať s titulkami alebo
zvoleným zvukom/dialógmi.
Zaznamenávanie s titulkami
Pred spustením zaznamenávania stlačením tlačidla [STTL ]
zobrazte titulky.
Ak program obsahuje viacero titulkov, zvoľte želaný jazyk.(> 17)
 Po zaznamenaní titulky nie je možné prepnúť.
Zaznamenávanie so zvoleným zvukom/dialógmi
Pred spustením zaznamenávania zvoľte želaný jazyk pre zvuk/
dialógy (> 17).
Zadanie času ukončenia zaznamenávania —
Záznam jediným dotykom (OTR)
Počas zaznamenávania
Pomocou tlačidla [ REC] na DVD
videorekordéri nastavte trvanie záznamu.
 Vymedzenie dĺžky trvania záznamu môžete nastaviť maximálne na
4 hodiny.
 Zobrazenie na displeji DVD videorekordéra sa bude meniť takto:
Pomocou tlačidiel [  CH] zvoľte kanál.
Voľba pomocou číselných tlačidiel:
napr.
4)
 Pozastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [].
Po opätovnom stlačení tohto tlačidla bude zaznamenávanie
pokračovať.
Zaznamenávanie môžete obnoviť aj stlačením tlačidla [ REC].
(Titul sa nerozdelí na dva oddelené tituly.)
Obsluha
základných
funkcií
Číselné
tlačidlá
Pomocou tlačidla [REC MODE] zvoľte
režim záznamu (XP, SP, LP alebo EP).
 Záznamové režimy a približný záznamový čas (> 23)
Recording Mode
Rec Mode
Remain
XP
24:14
SP
48:28
LP
96:56
EP
193:52
SELECT
 Záznam zvuku vo formáte
LPCM (len v režime XP):
V menu Setup (nastavenie)
(> 66) zvoľte v položke „Audio
Mode for XP Recording" (režim
zvuku pre záznam v režime
XP) možnosť „LPCM”.
 Táto funkcia sa nedá použiť pri časovanom zázname (> 20, 27)
alebo pri flexibilnom zázname (> 24).
 Po uplynutí nastavenej dĺžky zaznamenávania DVD videorekordér
automaticky vypne.
Zrušenie úkonu
Stláčajte tlačidlo [ REC] na DVD videorekordéri, až kým sa
nezobrazí údaj počítadla.
 Nastavenie dĺžky zaznamenávania sa zruší; zaznamenávanie však
bude pokračovať.
Zastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [].
RQT9313
19
Časovaný záznam
Podrobné informácie nájdete v časti Rozšírený
časovaný záznam (> 27–30).
1)
Stlačte tlačidlo [GUIDE].
2)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte budúci program a stlačte
tlačidlo [OK].
 Ak sa zobrazí „Selection Screen” (prostredie výberu),
pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Rec.” (záznam) a stlačte
tlačidlo [OK].
GUIDE
Timer
Recording
Remain
HDD 30:24 SP
DVD 1:58 SP
WED 14.10.09.
▲, ▼, ◄, ►
OK
Channel
Date
Start
 Funkcia umožňuje naprogramovať až 32 záznamov na mesiac
dopredu. (Každý denne alebo týždenne sa opakujúci program sa
počíta ako jeden záznam.)
 Pri použití nového disku je potrebné disk naformátovať.
Poznámka
Počas časovaného záznamu nie je možné prepínanie titulkov.
Príprava
 Zapnite TV prijímač a zvoľte videovstup zodpovedajúci konektoru,
ku ktorému je pripojený tento DVD videorekordér.
 Ak budete chcieť zaznamenávať na DVD disk, použite disk
umožňujúci zaznamenávanie (> 10, 13).
 Skontrolujte, či sú správne nastavené hodiny (> 69).
Používanie systému TV Guide
(prehľad TV programov) na vytvorenie
časovaných záznamov
Systém TV Guide poskytuje informácie o programoch získané len
z digitálnej satelitnej vysielacej stanice, ktoré sa zobrazia na
televíznej obrazovke vo forme prehľadu televíznych programov.
Dni a obsah zobrazeného prehľadu TV programov TV Guide sú
nastavené optimálne pre príslušnú krajinu. Keď zmeníte položku „TV
Guide Type” (typ zobrazenia prehľadu TV programov) v menu Setup
(nastavenie), stanice zobrazené v TV Guide sa tiež zmenia.
(> 69)
Poznámka
 Funkcia TV Guide nefunguje, keď nie sú správne nastavené
hodiny.
 Ak je DVD videorekordér odpojený od sieťovej zásuvky, údaje
o programoch sa neaktualizujú.
 V závislosti od regiónu alebo jazyka a pod. sa môže zobrazenie TV
Guide odlišovať od zobrazenia na vašom TV prijímači.
 Keď sa namiesto zobrazenia TV Guide zobrazí hlásenie „No
TV Guide data available. Please download TV Guide data by
"TV Guide Update Search Now" in Setup.” (K dispozícii nie
sú žiadne dáta TV Guide. Stiahnite si, prosím, dáta TV Guide
pomocou funkcie „TV Guide Update Search Now" (okamžite
vyhľadať aktualizáciu TV Guide) v menu Setup (nastavenie)),
aktivujte funkciu „TV Guide Update Search Now” v menu Setup
(nastavenie). (> 69)
RQT9313
20
3)
Mode STTL
Programme Name
ZDF-Rote Rosen
Prečítajte si tiež časť Poznámky týkajúce sa zaznamenávania
(> 22).
V závislosti od typu disku použitého na záznam alebo od typu
vysielania sa na titul, ktorý sa pokúšate zaznamenať, môžu
vzťahovať určité obmedzenia.
Stop
 Skontrolujte program (čas začiatku a ukončenia)
prostredníctvom TV programu v časopise a pod. a v prípade
potreby urobte úpravy pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
(> 27, ľavý stĺpec, krok 3).
Stlačte tlačidlo [OK].
Program časovaného záznamu sa uloží a zobrazí sa indikátor
časovaného záznamu.

Indikátor časovaného
záznamu
Na displeji DVD videorekordéra sa zobrazí indikátor „”, ktorý
naznačuje, že sa pohotovostný režim časovaného záznamu
aktivoval.
Opakovaním krokov 2–3 môžete naprogramovať záznam
ďalších programov.
DVD videorekordér vypnete stlačením tlačidla [].
Poznámka
 Ak ste v položke „TV System" (TV norma) (> 67), zvolili „NTSC”,
systém TV Guide sa nedá použiť.
 Ak časovaný záznam nastavujete s použitím systému TV Guide,
čas začiatku záznamu a čas ukončenia záznamu môžete nastaviť
s časovou rezervou až 10 minút. (> 65, Čas začiatku záznamu,
Čas ukončenia záznamu)
 Zrušenie časovaného záznamu v prostredí TV
Guide
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte program v TV Guide
a stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa „Selection Screen” (prostredie výberu).
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Delete” (vymazať) a stlačte
tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes" (áno) a stlačte tlačidlo
[OK]. (Indikátor „” v prostredí TV Guide zmizne.)
 Zrušenie prebiehajúceho zaznamenávania (> 27)
 Zrušenie pohotovostného režimu časovaného
záznamu na DVD videorekordéri (> 27)
 Poznámky týkajúce sa časovaného záznamu
(> 28)
Vymazávanie titulov
Použitie funkcie DELETE Navigator na
vymazávanie
1)
DRIVE
SELECT

Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Delete” (vymazať) a stlačte
tlačidlo [OK].
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Video” (videozáznamy) a stlačte
tlačidlo [OK].
4)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
požadovaný titul a stlačte tlačidlo [].
EXIT
FUNCTION MENU
, , , 
OK
 Titul sa po vymazaní nedá obnoviť. Pred vymazaním sa uistite,
či tak chcete urobiť.
 Mazanie programov počas zaznamenávania alebo kopírovania dát
nie je možné.
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým
nezvolíte všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [, ] zobrazíte ďalšie stránky.
Príprava
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte pevný disk alebo DVD
jednotku.

Zrušte ochranu proti zápisu (> 59, Nastavenie ochrany proti
zápisu).
 Dostupné miesto na disku po vymazaní
programov
Vymazané miesto sa stáva dostupným
pre záznam.
Obsluha
základných
funkcií
RETURN
(Mazanie záznamov na finalizovaných diskoch nie je možné.)

Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
2)
DELETE ¼
, 
Počas zastavenia
Pomocou menu možností môžete potvrdiť voľbu zvolených
titulov.
 Informácie o prostredí s možnosťami pre „Title View"
(prehľad titulov) (> 42, krok 4).
5)
6)
Dostupné miesto na disku sa zvýši po
vymazaní ktoréhokoľvek z týchto titulov
Stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Delete” (vymazať) a stlačte
tlačidlo [OK].
Titul sa vymaže.
Titul
Titul
......
Naposledy
zaznamenaný
titul
Dostupné
miesto na
disku
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].

Dostupné záznamové miesto sa zvýši len po
vymazaní naposledy zaznamenaného titulu.
Po vymazaní týchto titulov
sa dostupné miesto na
disku nezväčší
Titul
Titul
Po vymazaní tohto titulu sa
dostupné miesto na disku
zväčší
Naposledy
zaznamenaný
titul
Dostupné
miesto na
disku
Neskôr
zaznamenané
tituly
Titul
Vymazaný
Naposledy
zaznamenaný
titul
Vymazanie počas prehliadania
1)
2)
Počas prehliadania
Stlačte tlačidlo [DELETE ¼].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Delete” (vymazať) a stlačte
tlačidlo [OK].
Titul sa vymaže.
Dostupné
miesto na
disku
Toto miesto sa stáva dostupným pre záznam po vymazaní všetkých
neskôr zaznamenaných titulov.

Dostupné miesto na disku sa nezväčší
ani po vymazaní programov.
RQT9313
21
Poznámky týkajúce sa zaznamenávania
Voľba zvuku/dialógov
a titulkov pre záznam
Zobrazovací pomer pri
zázname programov
Vysielanie s viackanálovým zvukom/dialógmi a titulkami:
Keď prijímate zvuk/dialógy alebo titulky vo viackanálovom
vysielaní, môžete si zvoliť jazyk zvuku/dialógov alebo titulkov
[na spodnej strane zobrazenia informácií o kanáli digitálneho
vysielania sa zobrazí „Multi Audio” (viackanálový zvuk/dialógy)
alebo „Subtitle” (titulky) (> 17)].
 Po dokončení zaznamenávania nie je možná zmena zvuku/
dialógov alebo titulkov.
 Počas zaznamenávania môžete titulky zapnúť alebo vypnúť
stlačením tlačidla [STTL
]. Indikácie na obrazovke,
napríklad „Subtitles On” (zapnuté titulky), je tiež možné
zaznamenať.
Hello
(Keď je položka „Rec for High Speed Copy” (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) nastavená na
možnosť „On” (zap.))
Hallo
 V menu na obrazovke v položke
„DVB Multi Audio” (viackanálový
zvuk/dialógy DVB) zvoľte zvuk/
dialógy, ktoré chcete zaznamenať
(> 17, 58).
 V menu na obrazovke v položke
„DVB Subtitle” (titulky DVB) zvoľte
titulky, ktoré chcete zaznamenať.
(> 17, 58)
Titulky
(Keď je položka „Rec for High
Speed Copy” (záznam umožňujúci kopírovanie
vo vysokorýchlostnom režime) nastavená na
možnosť „Off” (vyp.))
Program sa zaznamená v pôvodnom
zobrazovacom pomere.
Ak je položka „Aspect for Recording" (zobrazovací pomer pre záznam)
v menu Setup (nastavenie) nastavená na možnosť „Automatic"
(automaticky) (predvolené nastavenie je „4:3” > 65), program sa bude
zaznamenávať v pôvodnom zobrazovacom pomere, ktorý sa použil, keď
začal záznam (vrátane prípadu, keď záznam začal pri reklame, atď.).
Ak záznam prebieha pri inom zobrazovacom pomere, zvoľte správny
zobrazovací pomer („16:9” alebo „4:3”).
V nasledujúcom prípade sa však program bude zaznamenávať
v zobrazovacom pomere 4 : 3.

Program zaznamenaný s použitím záznamových
režimov „EP” alebo „FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)" sa bude
zaznamenávať v zobrazovacom pomere 4:3.
Ak chcete
kopírovať tituly vo
vysokorýchlostnom
režime z pevného
disku na DVD-R disk
a pod.
Hola
Program sa zaznamená v zobrazovacom
pomere 4:3.
Pred spustením zaznamenávania na pevný disk nastavte položku „Rec for High Speed Copy” (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) na možnosť „On” (zap.).
(predvolené nastavenie je „On” (zap.) > 65)
Tituly je možné kopírovať vo vysokorýchlostnom režime (max. rýchlosť je 75x ೈ); avšak pred začatím
zaznamenávania na pevný disk je potrebné nastavenie zvukového kanála a zobrazovacieho pomeru (> vyššie).
ೈ V závislosti od disku sa max. rýchlosť môže meniť.
Zaznamenávanie
na pevný disk
Vysokorýchlostné kopírovanie na DVD-R disky atď.
V nasledujúcich prípadoch nie je možné použiť vysokorýchlostný režim.

ak sú tituly zaznamenané v režime „EP” a „FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)",

ak sú tituly zaznamenané v zobrazovacom pomere 16:9,

ak sú tituly zaznamenané v zobrazovacom pomere 16:9 s použitím záznamového režimu „EP”
alebo „FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)".
Záznam vysielania
umožňujúceho
vytvorenie jedinej
kópie
Vysielanie umožňujúce vytvorenie jedinej kópie nie je možné zaznamenať na DVD-R, DVD-RW, +R, +RW alebo
8 cm DVD-RAM disky. Na zaznamenávanie takéhoto vysielania používajte pevný disk alebo DVD-RAM disky
kompatibilné so systémom ochrany proti kopírovaniu CPRM (> 85).
Len disky kompatibilné so systémom
ochrany proti kopírovaniu CPRM.
( : možné, –: nie je možné)
 Tituly umožňujúce vytvorenie jedinej kópie uložené na pevnom disku je možné na DVD-RAM disk kompatibilný so
systémom ochrany proti kopírovaniu CPRM len presunúť (tituly sa pritom z pevného disku vymažú). Takéto tituly
sa skopírovať nedajú.
 Titul sa z dôvodu ochrany proti kopírovaniu nemusí dať správne skopírovať ani na videopásku.
 Zoznam na prehrávanie (playlist) vytvorený z titulov umožňujúcich vytvorenie jedinej kópie sa nedá skopírovať.
Prehrávanie diskov
v iných DVD
prehrávačoch
Po vytvorení záznamu, resp. po skopírovaní záznamu je nutné disk finalizovať (> 61).
DVD-R a ostatné disky je potrebné po vytvorení záznamu, resp. po skopírovaní titulov finalizovať v tomto DVD
videorekordéri. Finalizované disky je potom možné prehrávať rovnako ako bežne dostupné DVD-Video disky.
Finalizované disky je však možné iba prehrávať a zaznamenávanie alebo kopírovanie titulov už nebude viac možné.ೈ
ೈ
Finalizované DVD-RW disky je však po naformátovaní možné znova používať na zaznamenávanie alebo kopírovanie údajov.
Zaznamenávanie na
DVD-R disky atď.
Prehrávanie v inom DVD prehrávači
CHG
/I
DOUBLE RE-MASTER CD SEQUENTIAL
DISC
1
2
3
4
5
/
/
DISC EXCHANGE
DISC SKIP
OPEN/CLOSE
SEARCH
ENTER
VOL
DI SPLAY
TOP
MENU
RETURN
MENU
Finalizácia
ON
OFF
DC
IN
9V
OPEN
UND
A.SURRO
REPEAT
MODE
MONITOR
MODE
PICTURE
Ak prehrávanie disku nebolo v inom zariadení možné, odporúčame vytvorenie hlavného menu (> 61).
Záznam na DVD-R DL
a +R DL disky
Tento DVD videorekordér neumožňuje priame zaznamenávanie na DVD-R DL a +R DL disky.
Program zaznamenajte najprv na pevný disk a potom ho skopírujte na želaný disk.
 Súčasné zaznamenávanie na pevný disk a DVD disk nie je možné.
RQT9313
22
Rozšírené zaznamenávanie
Záznamové režimy a približný záznamový čas
V závislosti od zaznamenávaného obsahu môže byť skutočný záznamový čas kratší, ako je uvedené.
(Časové údaje uvedené v tabuľke sú približné.)
XP (režim záznamu
s vysokou kvalitou
obrazu)
SP (štandardný režim
záznamu)
LP (režim dlhého
záznamu)
EP (režim extra
dlhého záznamu)ೈ4
FR (režim
flexibilného
záznamu)ೈ4
ೈ1
ೈ2
ೈ3
ೈ4
DVD-RAM disky
Jednostranné Obojstrannéೈ1
(4,7 GB)
(9,4 GB)
DVD-R DL
diskyೈ3
(8,5 GB)
+R DL
diskyೈ3
(8,5 GB)
1 hodina 45 minút
1 hodina 45 minút
35 hodín
1 hodina
2 hodiny
DVD-R
DVD-RW
+R +RW
disky
(4,7 GB)
1 hodina
70 hodín
2 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
3 hodiny 35 minút
3 hodiny 35 minút
140 hodín
4 hodiny
8 hodín
4 hodiny
7 hodín 10 minút
7 hodín 10 minút
279 hodín
(209 hodínೈ2)
maximálne
279 hodín
8 hodín
(6 hodínೈ2)
maximálne
8 hodín
16 hodín
(12 hodínೈ2)
8 hodín
(6 hodínೈ2)
maximálne
8 hodín
14 hodín 20 minút
(10 hodín 45 minútೈ2)
Pevný disk
(160 GB)
maximálne
8 hodín na
jednu stranu
14 hodín 20 minút
približne 9 hodín
s kvalitou obrazu
zodpovedajúcej
režimu LP.
Nie je možné bez prerušenia prehrávať alebo zaznamenávať na obidve strany obojstranného disku.
Ak v menu Setup (nastavenie) (> 65) zvolíte v položke „Recording time in EP mode" (záznamový čas v režime EP) možnosť „EP (6 Hours)"
(režim EP (6-hodinový)).
Kvalita zaznamenaného zvuku bude pri nastavení „EP (6 Hours)" (režim EP (6-hodinový)) vyššia ako pri nastavení „EP (8 Hours)" (režim EP
(8-hodinový)).
Tento DVD videorekordér neumožňuje priame zaznamenávanie na DVD R DL a +R DL disky. Časové údaje uvedené v tabuľke platia pre
kopírovanie.
Kopírovanie v režime „EP” ani „FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)” nie je možné.
Záznam uložený na pevný disk v režime „EP” alebo „FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)” sa nedá skopírovať vo vysokorýchlostnom režime
na +R, +R DL alebo +RW disky.

Ak pri zaznamenávaní na DVD-RAM disk zvolíte nastavenie „EP (8 Hours)" (režim EP (8-hodinový)), prehrávanie záznamu nemusí byť
možné ani prostredníctvom DVD prehrávačov kompatibilných s DVD-RAM diskami.
Ak budete chcieť záznamy prehrávať v iných zariadeniach, vytvorte ich v režime „EP (6 Hours)" (režim EP (6-hodinový)).
Obsluha
pokročilých
funkcií
Záznamový režim
 Na pevný disk môžete zaznamenať maximálne 499 titulov. (Pri nepretržitom dlhom zaznamenávaní sa tituly automaticky každých 8 hodín
rozdelia.)
 Na jeden disk môžete zaznamenať maximálne 99 titulov.
 Na jeden disk môžete zaznamenať maximálne 49 titulov.
Režim flexibilného záznamu (FR)
Režim flexibilného záznamu (FR) môžete nastaviť pri kopírovaní alebo pri programovaní časovaného záznamu.
V tomto režime DVD videorekordér automaticky zvolí niektorý zo záznamových režimov XP až EP (8 Hours) (režim EP (8-hodinový)) tak, aby sa
zvolený rozsah zmestil na zostávajúce voľné miesto na disku pri zachovaní čo najvyššej kvality záznamu.
Napríklad v prípade 90-minútového záznamu na nezaznamenaný DVD-RAM disk sa kvalita obrazu volí spomedzi XP a SP.
 Pri zaznamenávaní na pevný disk sa kvalita obrazu automaticky nastaví tak, aby sa objem zaznamenaného programu čo najviac priblížil
kapacite 4,7 GB disku, na ktorý sa ukladá.
 Na displeji sa zobrazia všetky použiteľné záznamové režimy od XP po EP.
Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie
formátovania
Po vložení nového disku alebo disku zaznamenaného v osobnom
počítači alebo v inom zariadení sa zobrazí výzva na potvrdenie
formátovania. Takéto disky treba pred použitím naformátovať.
Naformátovaním sa však vymažú všetky dáta uložené na disku.
Keď sa vyberá zaznamenaný disk
Ak ste disk neupravili pre prehrávanie v iných zariadeniach, zobrazí
sa nasledujúce hlásenie.
Format
This disc is not formatted properly.
Do you want to format the disc now ?
Yes
No
SELECT
OK
RETURN
Stlačením tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno) a stlačte
tlačidlo [OK].
Formátovanie disku
Vymazanie celého obsahu—Format (> 60)
 Finalizácia disku
Stlačte tlačidlo [ REC] na DVD videorekordéri.
 Proces finalizácie sa po spustení už nedá zastaviť.
 Ak chcete nastaviť pozadie, voľbu automatického spúšťania
prehrávania alebo pomenovať disk, pred spustením finalizácie
zvoľte v menu „DVD Management" (správa DVD disku) položku
„Top Menu" (hlavné menu) (> 61), „Auto-Play Select" (voľba
automatického spúšťania prehrávania) (> 61) alebo „Disc Name"
(názov disku) (> 59).
 Vysunutie disku bez finalizácie
Stlačte tlačidlo [ OPEN/CLOSE] na DVD videorekordéri.
RQT9313
23
Rozšírené zaznamenávanie
5
Flexibilný záznam
Ak chcete spustiť zaznamenávanie
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte „Start” (spustenie) a stlačte
tlačidlo [OK].
(záznam programov tak, aby sa zmestili na zostávajúce miesto na disku)
V tomto režime DVD videorekordér nastaví najvyššiu možnú kvalitu
obrazu tak, aby sa zvolený program zmestil na zostávajúce miesto
na disku. Zvolí sa záznamový režim FR (flexibilný režim).
 Použitie funkcie flexibilného záznamu má
význam v nasledujúcich prípadoch:
 ak je vzhľadom na dostupné miesto na disku zložité zvoliť vhodný
režim záznamu,
 ak chcete zaznamenať dlhší program pri čo najvyššej možnej
kvalite obrazu,
 ak chcete na pevný disk zaznamenať titul tak, aby sa potom pri
kopírovaní dokonale zmestil na 4,7 GB disk,
 zaznamenávaný titul sa nemusí upravovať ani sa nemusí meniť
režim záznamu pri kopírovaní na to, aby sa titul zmestil na
dostupné miesto na disku.
Napr. záznam 90-minútového programu na disk
Ak zvolíte režim XP, program sa na jeden disk nezmestí.
4.7GB
DVD-RAM
Ak spustíte zaznamenávanie 90minútového programu v režime XP,
na disk sa zaznamená len prvých
60 minút. Zvyšných 30 minút sa
nezaznamená.
 Je potrebné použiť ďalší disk.
4.7GB
DVD-RAM
Ak zvolíte režim SP, program sa zmestí na jeden disk.
Na disku však ostane nevyužité
miesto s kapacitou 30 minút.
4.7GB
DVD-RAM
Ak zvolíte režim „Flexible Rec" (flexibilný záznam), program sa
zmestí na jeden disk pri maximálnom využití dostupnej kapacity.
Ukončenie činnosti v tomto prostredí
bez spustenia zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Zostávajúci
Prerušenie zaznamenávania
čas záznamu
Stlačte tlačidlo [].
Zobrazenie zostávajúceho času
Stlačte tlačidlo [STATUS ].
Napr. pevný
disk (HDD)
Prehrávanie počas zaznamenávania
Prehrávanie od začiatku aktuálne zaznamenávaného titulu —
funkcia dobiehania zameškaného
Počas zaznamenávania stlačte tlačidlo
[►] (PLAY).
Počas vyhľadávania smerom dopredu alebo dozadu nie je
k dispozícii zvukový výstup.
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [].
Zastavenie zaznamenávania
2 sekundy po zastavení prehrávania stlačte tlačidlo [].
Zastavenie časovaného záznamu
2 sekundy po zastavení prehrávania
1) Stlačte tlačidlo [].
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Stop Recording” (zastaviť
zaznamenávanie) a stlačte tlačidlo [OK].
Prehrávanie zaznamenaného titulu počas
zaznamenávania ďalšieho programu — súbežné
zaznamenávanie a prehrávanie
 Počas zaznamenávania môžete zmeniť diskovú jednotku a spustiť
prehrávanie. Stlačte tlačidlo [DRIVE SELECT].
4.7GB
DVD-RAM
Miesto potrebné na uloženie záznamu
Príprava
 Zvoľte kanál, ktorého vysielanie chcete zaznamenať, alebo externý
vstup.
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte pevný disk alebo DVD
jednotku.
1)
2)
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte titul a stlačte tlačidlo [OK].
 Počas vyhľadávania smerom dopredu alebo dozadu nie je k
dispozícii zvukový výstup.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Others” (ďalšie funkcie) a stlačte
tlačidlo [OK].
Ukončenie činnosti v prostredí DIRECT NAVIGATOR (prehliadanie
a úprava programov)
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Flexible Rec” (flexibilný záznam) a
stlačte tlačidlo [OK].
Maximum rec. time
Set rec. time
Start
8 Hour 00 Min.
8 Hour 00 Min.
Maximálny záznamový čas
Toto je maximálny záznamový
čas v režime EP (8-hodinový).
Cancel
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
„Hour” (hodina) a „Min.” (minúta) a
pomocou tlačidiel [▲, ▼] nastavte
záznamový čas.
 Záznamový čas môžete nastaviť aj pomocou číselných
tlačidiel.
 V tomto režime sa nedá zaznamenávať dlhšie ako 8 hodín.
24
2)
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [].
Flexible Rec
RQT9313
Počas zaznamenávania stlačte
tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Record in FR mode.
4)
1)
Zastavenie zaznamenávania/Zastavenie časovaného záznamu
Po zastavení prehrávania
1) Stlačením tlačidla [DIRECT NAVIGATOR] ukončíte činnosť v
tomto prostredí.
2) Stlačte tlačidlo [].
3) Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie zastavenia zaznamenávania,
pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes“ (áno) alebo „Stop
Recording” (zastaviť zaznamenávanie) a stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
Funkciu dobiehania zameškaného (prehrávanie od začiatku aktuálne
zaznamenávaného titulu) a funkciu súbežného zaznamenávania
a prehrávania môžete používať len pre programy v rovnakej TV
norme (PAL/NTSC).
Záznam vysielania prijímaného externým zariadením
Časovaný záznam pomocou TV
prijímača
Ak chcete ovládať časovaný záznam pomocou TV prijímača, pripojte
k DVD videorekordéru pomocou kábla s plne osadeným 21-pinovým
konektorom Scart (> 6) TV prijímač vybavený funkciou Q Link
(> 38), ktorý umožňuje naprogramovať časovaný záznam.
1)
Na TV prijímači naprogramujte
časovaný záznam.
2)
Vypnite DVD videorekordér.
Začiatočný a koncový čas záznamu nastaví TV prijímač.
 Tituly sa zaznamenajú na pevný disk.
Zastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [].
Časovaný záznam pomocou externého
zariadenia — EXT LINK
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť časovaný záznam
programov prijímaných digitálnym/satelitným prijímačom.
Príprava
 Pomocou kábla s 21-pinovým konektorom Scart (> 73) prepojte
vstupný konektor AV2 tohto DVD videorekordéra s konektorom
SCART na kazetovom videorekordéri alebo digitálnom/satelitnom
prijímači (Set Top Boxe).
 V menu Setup (nastavenie) (> 68) nastavte položku „AV2 Input"
(vstup AV2) tak, aby jej nastavenie zodpovedalo pripojenému
zariadeniu.
 V menu Setup (nastavenie) (> 68) nastavte položku „Ext Link"
(časovaný záznam pomocou externého zariadenia) tak, aby jej
nastavenie zodpovedalo pripojenému zariadeniu.
1)
Na externom zariadení naprogramujte
časovaný záznam.
2)
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT]
zvoľte pevný disk alebo DVD
jednotku.
Poznámka
 Ak je tento DVD videorekordér v pohotovostnom režime
časovaného záznamu pomocou externého zariadenia (EXT
LINK) (na displeji DVD videorekordéra svieti indikátor „EXT-L”),
zaznamenávanie z televízora sa nespustí.
 Ak začiatočný čas programu určeného na časovaný záznam
nasleduje chvíľu za ukončením predchádzajúceho programu
určeného na časovaný záznam, tieto programy sa zaznamenávajú
ako jeden titul.
Ak chcete tituly rozdeliť, prejdite na položku „Divide Title"
(rozdelenie titulu) (> 43).
Ak zvolíte DVD jednotku (mechaniku), vložte disk umožňujúci
zaznamenávanie (> 13).
3)
Stlačte tlačidlo [EXT LINK].
DVD videorekordér sa vypne a na displeji sa rozsvieti
indikátor „EXT-L”. Znamená to, že je aktivovaný pohotovostný
režim časovaného záznamu.
Zrušenie ovládania časovaného záznamu pomocou externého
zariadenia
Stlačením tlačidla [EXT LINK] zastavíte zaznamenávanie alebo
zrušíte pohotovostný režim časovaného záznamu pomocou
externého zariadenia.
 Po ukončení zaznamenávania zrušte nastavenie funkcie stlačením
tlačidla [EXT LINK]. Predídete tým prípadnému neželanému
zaznamenávaniu.
Obsluha
pokročilých
funkcií
Prečítajte si tiež časť Poznámky týkajúce sa zaznamenávania (> 22).
Poznámka
 Túto funkciu nie je možné použiť, keď je položka „TV System"
(TV norma) v menu Setup (nastavenie) nastavená na možnosť
„NTSC” (> 67).
 Pri niektorých zariadeniach sa táto funkcia nedá použiť.
Podrobnejšie informácie si prečítajte v návode na obsluhu
príslušného zariadenia.
 V niektorých prípadoch sa začiatok vysielania nezaznamená
správne.
 Ak začiatočný čas programu určeného na časovaný záznam
nasleduje chvíľu za ukončením predchádzajúceho programu
určeného na časovaný záznam, tieto programy sa zaznamenávajú
ako jeden titul.
Tituly môžete rozdeliť pomocou funkcie „Divide Title"
(rozdelenie titulu) (> 43).
 Ak je tento DVD videorekordér v pohotovostnom režime
časovaného záznamu pomocou externého zariadenia EXT LINK
(na displeji DVD videorekordéra svieti indikátor „EXT-L”), nedajú
sa načítavať dáta systému TV Guide.
 V pohotovostnom režime časovaného záznamu pomocou externého
zariadenia EXT LINK alebo počas zaznamenávania nie je obrazový
signál, ktorý sa privádza cez vstupný konektor AV2, ovplyvnený
nastavením v položke „AV1 Output" (výstup AV1) (> 68).
 Počas pohotovostného režimu EXT LINK alebo zaznamenávania je
prehrávanie dostupné len z tej diskovej jednotky, prostredníctvom
ktorej sa uskutočňuje zaznamenávanie.
 Keď na displeji DVD videorekordéra svieti indikátor „EXT-L”,
priamy záznam vysielania z TV prijímača nie je možný.
 V pohotovostnom režime časovaného záznamu pomocou
externého zariadenia EXT LINK alebo počas zaznamenávania je
mnoho úkonov na DVD videorekordéri zakázaných ([ OPEN/
CLOSE], [/I] a pod.). Ak chcete úkon vykonať, stlačením tlačidla
[EXT LINK] zrušte pohotovostný režim časovaného záznamu
pomocou externého zariadenia EXT LINK alebo zaznamenávanie
(DVD videorekordér sa zapne a indikátor „EXT-L” zmizne.).
RQT9313
25
Kopírovanie záznamov z kazetového videorekordéra
Napr. pripojenie videozariadenia k vstupným konektorom AV3
alebo DV na prednom paneli DVD videorekordéra
 Pred pripojením vypnite videozariadenie aj DVD videorekordér.
Tento DVD
videorekordér
DV kábel
(štandard
IEEE 1394,
4-pinový
konektor)
S Video
kábelೈ1
Audio/
videokábelೈ2
Iné videozariadenie
Automatický záznam DV signálu —
DV Auto Rec
Ak použijete funkciu „DV Auto Rec" (automatický záznam
DV signálu), programy sa zaznamenajú ako jeden titul, pričom
po každom prerušení toku videosignálu sa vytvorí nová kapitola.
Zároveň sa automaticky vytvorí aj zoznam na prehrávanie (playlist).
Príprava
1) Vypnite DVD videorekordér aj DV zariadenie a pripojte ho k
vstupnému DV konektoru tohto DVD videorekordéra (> vľavo).
2) Zapnite DVD videorekordér.
 Keď je výstupný signál externého zariadenia v TV norme NTSC, v
menu Setup (nastavenie) v položke „TV System" (TV norma) zvoľte
možnosť „NTSC” (> 67).
1)
Pripojte ho k výstupným konektorom Audio/Video
(audio/videosignálu).
Ak je audiovýstup pripojeného zariadenia monofónny
Zobrazí sa nasledovné menu.
Na pripojenie použite konektor L/MONO v skupine vstupných konektorov AV3
na prednom paneli DVD videorekordéra.
ೈ1
ೈ2
DV Auto Rec
Zapojením cez konektor S-VIDEO dosiahnete živší obraz než
zapojením cez konektor VIDEO.
DV unit is connected.
Record from the DV unit ?
Pripojte ku konektorom rovnakej farby.
Ak chcete zaznamenať signál, ktorý sa privádza cez vstupný DV
konektor DVD videorekordéra
 V menu Setup (nastavenie) (> 66) zvoľte v položke „Audio Mode for DV
Rec to HDD
Input" (režim zvuku pre DV signál) želaný zvukový kanál.
 Zaznamenávanie audio/videosignálu z iného DV zariadenia (napr. digitálny
kamkordér) je možné len v prípade, že pripojené zariadenie používa ako
záznamové médium DV kazety.
 Ak je pri vytváraní kópie položka „Rec for High Speed Copy" (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) (> 65) nastavená
na možnosť „On" (zap.), daná kópia sa vytvorí s nastavením obrazu
zvoleným pre „Aspect for Recording" (zobrazovací pomer záznamu) (> 65)
v menu Setup (nastavenie).
Poznámka
 Ak v priebehu kopírovania nastane čas určený v nastavení časovaného
záznamu, kopírovanie sa zastaví a spustí sa časovaný záznam.
 Ak sa videozáznam kopíruje z iného zariadenia do tohto DVD
videorekordéra, kvalita videozáznamu sa zníži.
Manuálne zaznamenávanie
Príprava
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte pevný disk alebo DVD jednotku.
 Pomocou tlačidla [REC MODE] zvoľte záznamový režim.
 Keď je výstupný signál externého zariadenia v TV norme NTSC, v menu
Setup (nastavenie) v položke „TV System" (TV norma) zvoľte možnosť
„NTSC” (> 67).
DVD videorekordér neumožňuje zaznamenávať signály v TV norme NTSC
na disky, ktoré už obsahujú signály v TV norme PAL. (Na pevný disk však
môžete zaznamenávať oba typy programov.)
 Aby sa znížil šum na vstupe z kazetového videorekordéra, nastavte v
menu na obrazovke položku „Input NR" (redukcia šumu vstup signálu) na
možnosť „On" (zap.) (> 57).
 Skontrolujte, či je na DVD videorekordéri nastavený presný čas.
1)
2)
3)
Počas zastavenia
Pomocou tlačidla [INPUT SELECT]
zvoľte vstupný kanál zodpovedajúci
pripojenému zariadeniu.
Napríklad, ak ste zariadenie pripojili k vstupným konektorom
AV3, zvoľte vstupný kanál „AV3”.
Spustite prehrávanie na externom
zariadení.
Ak chcete spustiť zaznamenávanie
Stlačte tlačidlo [ REC].
Spustí sa zaznamenávanie.
Preskočenie nežiaducich častí
Stlačením tlačidla [] pozastavíte zaznamenávanie. (Po opätovnom
stlačení tohto tlačidla bude zaznamenávanie pokračovať.)
Zastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [].
Takmer všetky predávané obrazové a iné záznamy na DVDVideo diskoch sú chránené proti nelegálnemu kopírovaniu.
Takto chránený záznam sa nedá zaznamenať prostredníctvom
tohto DVD videorekordéra.
26
 Pomocou funkcie flexibilného záznamu (> 24) môžete obsah
videokazety (v trvaní pribl. 1 – 8 hodín) zaznamenať na 4,7 GB
disk v najvyššej možnej kvalite obrazu pri maximálnom využití
kapacity disku.
Rec to DVD
Cancel
SELECT
OK
Zobrazovací pomer pri zaznamenávaní programov (> 22)
RQT9313
Na mieste, od ktorého chcete signál
začať zaznamenávať, uveďte DV
zariadenie do režimu pozastaveného
prehrávania.
2)
3)
4)
RETURN
 Ak sa menu nezobrazí
Po vykonaní kroku 1
1) Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte pevný disk
alebo DVD jednotku.
2) Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Others” (ďalšie funkcie)
a stlačte tlačidlo [OK].
4) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „DV Auto Rec”
(automatický záznam DV signálu) a stlačte tlačidlo [OK].
> Prejdite na krok 3 (> nižšie).
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Rec to
HDD" (záznam na pevný disk) alebo „Rec
to DVD" (záznam na DVD disk) a stlačte
tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidla [REC MODE] zvoľte
záznamový režim.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte položku
„Rec” (záznam) a stlačte tlačidlo [OK].
Spustí sa zaznamenávanie.
Po ukončení zaznamenávania
Zobrazí sa výzva na potvrdenie úkonu. Stlačením tlačidla [OK]
automatický záznam DV signálu ukončíte.
Zastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [].
Poznámka
 Cez vstupný DV konektor môžete k DVD videorekordéru naraz
pripojiť len jedno DV zariadenie (napr. digitálny kamkordér).
 Obsluha DVD videorekordéra pomocou pripojeného DV zariadenia
nie je možná.
 Vstupný DV konektor na tomto DVD videorekordéri je určený
len na pripojenie DV zariadenia. (Neumožňuje napr. pripojenie
osobného počítača alebo podobného zariadenia.)
 Názov DV zariadenia sa nemusí zobraziť správne.
 Z niektorých DV zariadení sa nemusí vstupný audio/videosignál
spracovať správne.
 Údaj o dátume a čase zaznamenaný na páske v DV zariadení sa
pri zaznamenávaní prostredníctvom tohto DVD videorekordéra
nezaznamená.
 Nie je možné súčasne používať funkcie zaznamenávania aj
prehrávania.
Ak funkcia automatického záznamu DV signálu nefunguje správne,
skontrolujte správnosť pripojenia a nastavení DV zariadenia
a vypnite a znova zapnite DVD videorekordér.
Ak daný spôsob nefunguje, postupujte podľa pokynov pre
manuálne zaznamenávanie (> vľavo).
Rozšírený časovaný záznam
 Funkcia umožňuje naprogramovať až 32 záznamov na mesiac dopredu.
(Každý denne alebo týždenne sa opakujúci program sa počíta ako
jeden záznam.)
4)
Stlačte tlačidlo [OK].
Program časovaného záznamu sa uloží a zobrazí sa
indikátor časovaného záznamu.
 Pri použití nového disku je potrebné disk naformátovať.
Poznámky
Na displeji DVD videorekordéra sa zobrazí indikátor „”, ktorý
naznačuje, že sa pohotovostný režim časovaného záznamu aktivoval.
 Zapnite TV prijímač a zvoľte videovstup zodpovedajúci konektoru, ku
ktorému je pripojený tento DVD videorekordér.
 Ak budete chcieť zaznamenávať na DVD disk, použite disk umožňujúci
zaznamenávanie (> 10, 13).
 Skontrolujte, či sú správne nastavené hodiny (> 69).
Skontrolujte, či sa zobrazil
indikátor „OK” (> 28).
Manuálne naprogramovanie
časovaného záznamu
1)

Indikátor časovaného
záznamu
Počas časovaného záznamu nie je možné prepínanie titulkov.
Príprava
Opakovaním krokov 2–4 môžete naprogramovať záznam
ďalších programov.
DVD videorekordér vypnete stlačením tlačidla [].
Stlačte tlačidlo [PROG/CHECK].
Zrušenie prebiehajúceho
zaznamenávania
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku
„New Timer Programme" (nový program
časovača) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidla [►] prechádzajte cez
jednotlivé položky a požadované položky
zmeňte pomocou tlačidiel [▲, ▼].
2)
 Keď je zvolená položka „Channel” (kanál), môžete pomocou
modrého tlačidla zmeniť kategóriu [napr. TV (TV kanály), Radio
(rozhlas. kanály), Favourite (obľúbené kanály) (> 62)] a potom
pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoliť kanál, ktorý chcete zaznamenávať.
 Stlačením a podržaním [▲, ▼] sa mení nastavenie položiek Start
(čas spustenia záznamu) a Stop (čas ukončenia záznamu) v 30minútových prírastkoch.
 Položky Channel (Programme position/TV Station Name) (kanál
(pozícia programu/názov TV stanice)), Date (dátum), Start (čas
spustenia záznamu) a Stop (čas ukončenia záznamu) môžete
nastaviť aj pomocou číselných tlačidiel.
 Dátum
Date (dátum):
Daily timer
(denný časovač):
Weekly timer
(týždenný časovač):
Od aktuálneho dátumu na jeden mesiac dopredu
mínus jeden deň
SUN-SAT (nedeľa - sobota) → MON-SAT
(pondelok - sobota) → MON-FRI (pondelok - piatok)
nedeľa → --- → sobota
Tituly zaznamenané pomocou rovnakého denného alebo
týždenného časovača sa zoskupujú a v prostredí DIRECT
NAVIGATOR (prehliadanie a úprava programov) (> 32)
sa zobrazujú ako „skupina” okrem prípadu použitia funkcie
Auto Renewal Recording (zaznamenávanie s automatickým
prepísaním programu).
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] môžete tiež zvoliť
záznamovú diskovú jednotku.
Ak na zaznamenávanie zvolíte DVD jednotku a na disku nie
je dostatok voľného miesta, záznam sa automaticky uloží na
pevný disk(> vpravo).
 Pomocou tlačidla [REC MODE] môžete tiež zmeniť záznamový
režim.

RENEW (zaznamenávanie s automatickým prepísaním
programu) (> 28)
ON (zap.) ↔ OFF (vyp.)
 Programme Name (názov programu)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Programme Name” (názov
programu) a stlačte tlačidlo [OK].
(> 41, Zadávanie textu)
 STTL (Titulky)
AUTO (automaticky) ↔ OFF (vyp.)
Keď je stĺpec “Channel” (kanál) nastavený v AV1, AV2 alebo
AV3, toto nastavenie nie je dostupné.
Nastavenie „STTL" môžete prepnúť aj stlačením tlačidla
[STTL
].
Keď je k dispozícii viacero jazykov, zvoľte titulky (> 63,
Uprednostnený jazyk DVB).
Keď je DVD videorekordér zapnutý
Stlačte tlačidlo [].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Stop
Recording” (zastaviť zaznamenávanie) a
stlačte tlačidlo [OK].
Obsluha
pokročilých
funkcií
2)
1)
Zastavením časovaného záznamu zrušíte aj jeho nastavenie. Ak
ste nastavili týždenný alebo denný záznam, zaznamenávanie
sa znova spustí v najbližšom ďalšom termíne.
Zrušenie pohotovostného režimu
časovaného záznamu na DVD
videorekordéri
Zoznam programov určených na časovaný záznam si môžete
zobraziť stlačením tlačidla [PROG/CHECK] aj vtedy, keď je DVD
videorekordér vypnutý.
1)
2)
Stlačte tlačidlo [PROG/CHECK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
želaný program a stlačte červené
tlačidlo.
 V zozname programov určených na časovaný záznam sa
prestane zobrazovať indikátor časovaného záznamu „”
(> 28).
 Pokiaľ je v zozname programov určených na časovaný
záznam zobrazený aspoň jeden indikátor časovaného
záznamu „” (> 28), pohotovostný režim časovaného
záznamu nemôžete zrušiť
 Pohotovostný režim časovaného záznamu sa opäť aktivuje
stlačením červeného tlačidla.
Zaznamenávanie prostredníctvom
náhradnej diskovej jednotky
Ak na zaznamenávanie zvolíte DVD jednotku a na disku nie je
dostatok voľného miesta, záznam sa automaticky uloží na pevný
disk. Ak sa v priestore na vkladanie diskov nenachádza žiadny disk,
ak sa na vložený disk nedá zaznamenávať alebo ak sa časovaný
záznam spustí počas kopírovania údajov, ako záznamová disková
jednotka sa automaticky zvolí pevný disk.
 V prostredí DIRECT NAVIGATOR (prehliadanie a úprava
programov) sa zobrazí, ktoré programy boli zaznamenané
prostredníctvom náhradnej diskovej jednotky (zobrazí sa
indikátor „ ”) (> 32).
 Ak miesto na pevnom disku nepostačuje na záznam celého
programu, program sa bude zaznamenávať na pevný disk
maximálny možný čas.
RQT9313
27
Rozšírený časovaný záznam
Zaznamenávanie s automatickým
prepísaním programu
B Indikátory v stĺpci „Drive space” (miesto na disku)
OK:
→ (dátum):
Ak si na pevný disk každý deň alebo každý týždeň opakovane
zaznamenávate určitý program pomocou funkcie časovaného
záznamu, táto funkcia umožňuje starý program prepísať novým
programom.
Túto funkciu môžete použiť len v prípade, že nastavíte denné
alebo týždenné cyklické zaznamenávanie.
1)
2)
3)
4)
!:
Stlačte tlačidlo [PROG/CHECK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovaný
program a stlačte tlačidlo [OK].
Relief
(náhradná
jednotka):
Zobrazí sa, ak sa program určený na záznam zmestí
na disk.
Zobrazí sa v prípade programov určených na denne
alebo týždenne sa opakujúce zaznamenávanie.
Indikátor zobrazuje, dokedy je program možné
zaznamenávať (až jeden mesiac od aktuálneho
dátumu a času) vzhľadom na zostávajúci záznamový
čas na disku.
Zaznamenávanie sa nemusí uskutočniť, pretože:
 na disku nie je dostatok voľného miesta,
 bol dosiahnutý maximálny počet titulov, ktoré je
možné zaznamenať,
 programy sa prekrývajú,
 program časovaného záznamu je deaktivovaný.
Programy určené na časovaný záznam budú
zaznamenané prostredníctvom náhradnej diskovej
jednotky – na pevný disk.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte stĺpec
„RENEW” (záznam s automatickým
prepísaním programu).
C Zobrazí sa názov kanála, názov programu a ďalšie
informácie.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „ON”
(zap.) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovaný program a stlačte
tlačidlo [OK]. (> 27, stĺpec vľavo, krok 3)
 Zmena programu
 Vymazanie programu
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovaný program a stlačte
tlačidlo [DELETE ].
Poznámka
 Program nastavený na záznam s automatickým prepísaním
programu predchádzajúci záznam neprepíše, ak je chránený proti
vymazaniu, prípadne počas prehrávania záznamu z pevného disku
alebo počas kopírovania údajov. Namiesto toho sa program určený
na záznam uloží ako samostatný program a prepíše sa pri ďalšom
zaznamenávaní s automatickým prepísaním programu.
 Zoznamy na prehrávanie (playlisty) vytvorené z programov, ktoré
boli nastavené na záznam s automatickým prepísaním programu,
sa pri prepísaní starého programu novým vymažú.
 Ak sa na pevnom disku nenachádza dostatok voľného miesta,
program sa nemusí zaznamenať celý.
Kontrola, zmena alebo vymazanie programu
 Zoznam programov určených na časovaný záznam si môžete
zobraziť stlačením tlačidla [PROG/CHECK] aj vtedy, keď je DVD
videorekordér vypnutý.
Stlačte tlačidlo [PROG/CHECK].
Program môžete vymazať aj podľa nasledujúceho postupu
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovaný program a stlačte
tlačidlo [OPTION].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Delete” (vymazať) a stlačte
tlačidlo [OK].
 Zatvorenie zoznamu programov určených na
časovaný záznam
Stlačte tlačidlo [PROG/CHECK].
Poznámka
 Programy, ktoré sa nepodarilo zaznamenať, sa zo zoznamu
automaticky vymažú ráno o 4 hodine o dva dni neskôr.
Jazyk pre digitálne vysielanie
s viackanálovým zvukom/dialógmi
alebo viacerými titulkami
Pri časovanom zázname digitálneho vysielania s viackanálovým
zvukom/dialógmi alebo viacerými titulkami bude po nastavení
položky „DVB Preferred Language" (uprednostnený jazyk DVB)
v menu Setup (nastavenie) nasledovať jazyk zvuku/dialógov a
titulkov, ktoré chcete zaznamenať (> 63).
Poznámky týkajúce sa časovaného
záznamu
A Indikátory

Je aktivovaný pohotovostný režim časovaného záznamu.
Program sa práve zaznamenáva.
Programy sa prekrývajú. Zaznamenávanie programu
s neskorším začiatočným časom sa spustí až po ukončení
záznamu skoršieho programu.
Zastavili ste zaznamenávanie programu určeného
na týždenne alebo denne sa opakujúci záznam. Pri
nasledujúcom spustení časovaného záznamu tohto programu
indikátor zmizne.
Disk bol zaplnený. Program sa preto nezaznamenal.
Program bol chránený proti kopírovaniu, preto sa
nezaznamenal.
Program sa nezaznamenal úplne, pretože disk je znečistený
alebo z iného dôvodu.
Program bol určený na záznam s automatickým prepísaním
programu (> vyššie).
Tituly, ktoré boli presmerované na pevný disk (Zobrazené
počas zaznamenávania.)
HDD Ako záznamová disková jednotka je nastavený pevný disk
DVD Ako záznamová disková jednotka je nastavená DVD jednotka

RQT9313
28
 Keď je časovaný záznam nastavený, DVD disky so záznamom
v inej TV norme (PAL/NTSC) nie je možné prehrávať, pokiaľ sa TV
norma nezmení v menu Setup (nastavenie) (> 67) alebo pokiaľ sa
časovaný záznam neukončí alebo nezruší.
 Časovaný záznam sa spustí bez ohľadu na to, či je DVD
videorekordér zapnutý alebo vypnutý.
 Časovaný záznam sa spustí v načasovanom momente, a to aj keď
práve prebieha prehrávanie.
 Časovaný záznam sa nespustí počas úprav alebo kopírovania
údajov v režime normálnej rýchlosti (> 48).
 Ak je DVD videorekordér v čase spustenia časovaného záznamu
zapnutý, ostane zapnutý aj po jeho skončení. Znamená to, že sa
automaticky nevypne.
DVD videorekordér je možné vypnúť počas časovaného záznamu.
 Ak vo forme časovaných záznamov naprogramujete dva ihneď
časovo po sebe nasledujúce programy, DVD videorekordér
nezaznamená určitý čas zo začiatku neskoršieho programu.
Program
Zaznamenaná časť
Program
Nezaznamenaná časť
Zaznamenaná časť
Obsluha v systéme TV Guide
Stláčaním tlačidla [GUIDE] môžete prepínať medzi Landscape
(zobrazenie na šírku) a Portrait (zobrazenie na výšku).
Zobrazenie na šírku
Voľba programu zo želaného typu
programu alebo kategórie
Táto funkcia vám umožňuje zobraziť prehľad programov TV
Guide usporiadaný podľa typu programu ( napr. filmy, šport) alebo
kategórie (napr. TV vysielanie).
1)
Zo želaného typu programu
Stlačením žltého tlačidla zobrazíte
zoznam typov programu.
Zo želanej kategórie
Stlačením modrého tlačidla zobrazíte
zoznam kategórií.
2)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
želanú položku.
Zobrazenie na výšku
 Zmena kanálov
Zobrazenie na šírku
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte kanál.
Zobrazenie na výšku
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte kanál.
Pre príslušný kanál sa zobrazí prehľad TV programov TV Guide.
 Zobrazenie prehľadu programov na ďalší deň
 Skok dopredu o 24 hodín
Stlačením zeleného tlačidla skočíte dopredu o jeden deň.
 Skok dozadu o 24 hodín
Stlačte červené tlačidlo.
Skok dozadu je možné uskutočniť len k súčasnému dátumu
aktuálneho dňa. Prehliadanie informácií z predchádzajúcich dní
nie je možné.
 Prechádzanie prehľadom TV programov TV Guide
Stláčajte tlačidlá [  CH].
 Prehliadanie informácií o programoch
(Programy so symbolom )
Stlačte tlačidlo [STATUS ].
Pre tieto programy sú dostupné doplnkové informácie (názov
programu, dĺžka programu, čas vysielania, opis).
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] prechádzate nahor a nadol.
Zobrazenie ďalších stránok
Stlačte tlačidlo [CH ] (predchádzajúca) alebo [ CH]
(nasledujúca).
Opätovným stlačením tlačidla [STATUS ] sa vrátite do prehľadu
programov.
 Keď funkcia TV Guide zobrazí prázdny prehľad
TV programov TV Guide
„Prázdne” pole
 Niektoré digitálne vysielania nemusia vysielať informácie
o programoch.
– Časovaný záznam nastavte manuálne (> 27).
– Informácie o programoch sa môžu zobraziť, keď zmeníte
nastavenie položky „TV Guide Type” (typ zobrazenia prehľadu TV
programov TV Guide) v menu Setup (nastavenie). (> 69)
Stlačte tlačidlo [OK].
 Zobrazí sa zoznam všetkých programov zvolenej položky.
 Keď zvolíte Ladscape (zobrazenie na šírku), DVD
videorekordér zobrazí programy, ktoré nepatria do
zvoleného typu programu, v šedej farbe.
Príklad:
V kroku 2
zobrazenia na
šírku Landscape
je zvolený typ
programu „News”
(správy).
Obsluha
pokročilých
funkcií
3)
Poznámka
Vysielacie spoločnosti rozdeľujú jednotlivé programy do tematických
oblastí.Táto funkcia funguje správne len vtedy, keď je správna
informácia vysielaná z vysielacích staníc, určujúca typ programu
a kategórie.
4)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte požadovaný program a stlačte
tlačidlo [OK].
Keď sa zobrazí prostredie „Timer Recording” (časovaný
záznam) (> 20, Časovaný záznam, krok 3)
Keď sa zobrazí prostredie „Selection Screen” (prostredie
výberu)
– „View“ (sledovanie vysielania) > 16, Sledovanie
digitálneho vysielania
– „Rec.” (záznam) > 20, Časovaný záznam
– „Delete” (vymazať) > Časované záznamy je možné
zrušiť.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno)
a stlačte tlačidlo [OK].
Indikátor časovaného záznamu zmizne.
Návrat do predchádzajúceho prehľadu programov TV Guide
pred zvolením typu programu alebo kategórií
Vo vyššie uvedenom kroku 2 zvoľte ako typ programu „All Types”
(všetky typy) a ako kategóriu „TV” (TV kanály).
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
RQT9313
29
Rozšírený časovaný záznam
Vyhľadávanie programov v prehľade
TV programov TV Guide
Programy môžete v prehľade programov TV Guide vyhľadávať na
základe informácií o tituloch.
Vyhľadávanie zadaním slov
Zadaním slov môžete vyhľadávať programy v prehľade programov
TV Guide s použitím informácií o programoch.
1)
2)
Vyhľadávanie s použitím informácií o programoch
titulov zaznamenaných na pevnom disku
Programy môžete vyhľadávať s použitím informácií o programoch
titulov zaznamenaných na pevnom disku.
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte jednotku pevného disku.
1)
Stlačte tlačidlo [OPTION].
Počas prehrávania alebo zastaveného prehrávania
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Ak položka „VIDEO” (videozáznam) nie je zvolená, položku
„VIDEO” (videozáznam) zvoľte stlačením červeného tlačidla.
Zadajte slovo, ktoré by ste chceli
vyhľadať a nastaviť.
Spôsob zadávania > 41, Zadávanie textu
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Simplified Search” (zjednodušené
vyhľadávanie) alebo „Detailed
Search” (rozšírené vyhľadávanie)
a stlačte tlačidlo [OK].
Simplified Search (zjednodušené vyhľadávanie):
Slovo sa vyhľadáva len v názvoch programov.
Detailed Search (rozšírené vyhľadávanie):
Slovo sa vyhľadáva vo všetkých informáciách
o programoch. Vyhľadanie želaného programu môže trvať
dlhšie.
4)
Zobrazia sa výsledky vyhľadávania.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte požadovaný program a stlačte
tlačidlo [OK].
Keď sa zobrazí prostredie „Timer Recording” (časovaný
záznam) (> 20, Časovaný záznam, krok 3)
Keď sa zobrazí prostredie „Selection Screen” (prostredie
výberu)
– „View“ (sledovanie vysielania) > 16, Sledovanie
digitálneho vysielania
– „Rec.” (záznam) > 20, Časovaný záznam
– „Delete” (vymazať) > Časované záznamy je možné
zrušiť.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno)
a stlačte tlačidlo [OK].
Indikátor časovaného záznamu zmizne.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
 Môžete sa vrátiť do prostredia TV Guide.
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
RQT9313
30
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte titul.
Stlačte tlačidlo [OPTION].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Find Titles”
(nájdenie titulov) a stlačte tlačidlo [OK].
Stlačte tlačidlo [] (nastaviť).
 Pri vyhľadávaní pomocou slova iného než je názov titulu
zadajte iné slovo. (> 41, Zadávanie textu)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Simplified Search” (zjednodušené
vyhľadávanie) alebo „Detailed
Search” (rozšírené vyhľadávanie)
a stlačte tlačidlo [OK].
 Viac informácií o funkciách „Simplified Search”
(zjednodušené vyhľadávanie) a „Detailed Search” (rozšírené
vyhľadávanie) nájdete v časti Vyhľadávanie programov
v prehľade TV programov TV Guide (> vľavo).
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
požadovaný program a stlačte tlačidlo [OK].
Keď sa zobrazí prostredie „Timer Recording” (časovaný
záznam) (> 20, Časovaný záznam, krok 3)
Keď sa zobrazí prostredie „Selection Screen” (prostredie
výberu)
– „View“ (sledovanie vysielania) > 16, Sledovanie
digitálneho vysielania
– „Rec.” (záznam) > 20, Časovaný záznam
– „Delete” (vymazať) > Časované záznamy je možné
zrušiť.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno)
a stlačte tlačidlo [OK].
Indikátor časovaného záznamu zmizne.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Ak stlačíte tlačidlo [RETURN ], DVD videorekordér sa môže
vrátiť do prostredia DIRECT NAVIGATOR (prehliadanie a úprava
programov).
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
Načítanie dát systému TV Guide
 TV Guide sa načíta za nasledujúcich podmienok:
– Načíta sa automaticky počas zobrazenia prehľadu programov
TV Guide. (Len keď je položka „TV Guide Type” (typ zobrazenia
prehľadu TV programov TV Guide) v menu Setup (nastavenie)
nastavená na „Others” (iné).)
– Načíta sa automaticky v pohotovostnom režime, ak je položka
„TV Guide Download in Standby” (načítanie prehľadu TV
programov TV Guide v pohotovostnom režime) v menu Setup
(nastavenie) nastavená na „On” (zap.) (> 69).
 Keď sa namiesto zobrazenia TV Guide zobrazí hlásenie “No
TV Guide data available. Please download TV Guide data by
"TV Guide Update Search Now" in Setup.” (K dispozícii nie
sú žiadne dáta TV Guide. Stiahnite si, prosím, dáta TV Guide
pomocou funkcie "TV Guide Update Search Now" (teraz
vyhľadať aktualizáciu TV Guide) v menu Setup (nastavenie)),
vykonajte funkciu “TV Guide Update Search Now” v menu Setup
(nastavenie). (Len keď je položka „TV Guide Type” (typ zobrazenia
prehľadu TV programov TV Guide) v menu Setup (nastavenie)
nastavená na „Astra 19.2°E only” (len Astra 19,2°E).) (> 69)
Rozšírené prehrávanie
Obsluha DVD videorekordéra počas
prehrávania
 V prípade niektorých médií nemusia byť niektoré úkony možné.
Zastavenie Stlačte tlačidlo [].
na ktorej sa prehrávanie zastavilo, sa
prehrávania Pozícia,
uloží do pamäte.
Funkcia obnovenia prehrávania po prerušení
Stlačením tlačidla [►] (PLAY) obnovíte
prehrávanie od uloženej pozície.
Pozícia, na ktorej ste zastavili prehrávanie
 Ak tlačidlo [] stlačíte viackrát, uložená pozícia
sa v niektorých prípadoch z pamäte vymaže.
 Pozícia sa vymaže aj po otvorení priestoru na
vkladanie diskov.

a formát MP3/WMA/DivX: Pozícia sa
po vypnutí DVD videorekordéra vymaže.
Pozastavenie Stlačte tlačidlo [].
Opätovným stlačením tlačidla [] alebo
prehrávania [►]
(PLAY) prehrávanie obnovíte.
Preskočenie 1) Stlačte tlačidlo [TIME SLIP].
zadaného
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
času
požadovaný čas a stlačte tlačidlo
(funkcia
[OK].
časového
Prehrávanie preskočí určený čas.
 Po každom stlačení tlačidiel [▲, ▼] čas
posunu)
narastá [▲] alebo klesá [▼] v 1-minútových
intervaloch. (Ak tlačidlo podržíte stlačené,
čas sa bude meniť v 10-minútových
intervaloch).
Približne po 5 sekundách tento údaj automaticky
(Táto funkcia sa zmizne. Opäť ho zobrazíte ďalším stlačením
pri finalizovaných tlačidla [TIME SLIP].
diskoch nedá
použiť.)
Vyhľadávanie Stlačte tlačidlo [] alebo [].
 Môžete si vybrať jednu z 5 rýchlostí (
jednu z 3 rýchlostí).
 Počas vyhľadávania smerom dopredu
základnou rýchlosťou sa prehráva aj zvuk.
a formát MP3/WMA: Zvuk sa prehráva pri
všetkých rýchlostiach vyhľadávania.
Formát DivX: Zvuk sa neprehráva pri všetkých
rýchlostiach vyhľadávania.
Preskočenie Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania stlačte tlačidlo [] alebo [].
Preskočiť môžete na začiatok titulu, kapitoly
alebo stopy, ktorú si chcete prehrať.
 Každým stlačením sa zvýši počet preskočení.
 Formát DivX: Stlačením tlačidla [] sa vrátite
na začiatok aktuálne prehrávaného titulu.
číselné tlačidlá.
Spustenie Použite
Prehrávanie sa spustí od začiatku zvoleného titulu,
prehrávania kapitoly alebo stopy.

a formát DivX
od
Príklad:
zvoleného
5:
[0] > [0] > [5]
titulu
15:
[0] > [1] > [5]
 MP3/WMA
Príklad:
5:
[0] > [0] > [0] > [5]
15:
[0] > [0] > [1] > [5]
 Iné disky
Zadanie 2-ciferného čísla
Príklad:
5:
[0] > [5]
15:
[1] > [5]
 V prípade niektorých diskov
je táto funkcia k dispozícii
len počas zastaveného prehrávania (na TV
obrazovke sa zobrazí symbol uvedený vpravo).

(s funkciou interaktívneho prehrávania)
Stlačením číselných tlačidiel počas
zastaveného prehrávania (na TV obrazovke
sa zobrazuje vyššie uvedený symbol) môžete
zrušiť funkciu interaktívneho prehrávania. (Na
displeji DVD videorekordéra sa zobrazí údaj
o uplynutom čase prehrávania.)
Stlačte tlačidlo [MANUAL SKIP].
Manuálne
Po každom stlačení tlačidla sa prehrávanie
preskočenie približne
po 1 minúte obnoví.
(Táto funkcia sa
nedá použiť pri
finalizovaných
diskoch.)
Vytvorenie
kapitoly
(> 42, Kapitola)
Stlačte tlačidlo [CREATE CHAPTER].
Kapitola sa v mieste, kde stlačíte toto tlačidlo,
rozdelí.
 Pomocou tlačidiel [, ] preskočte na
začiatok kapitoly.
 V pohotovostnom režime časovaného záznamu
pomocou externého zariadenia (funkcia EXT
LINK) nie je vytvorenie kapitoly možné.
Obsluha
pokročilých
funkcií
 Stlačením tlačidla [►] (PLAY) opäť spustíte
prehrávanie.
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [►]
Zrýchlené
1.3).
prehrávanie (PLAY/ᅜ
Disk sa v tomto režime prehráva vyššou
Spomalené
prehrávanie
rýchlosťou ako zvyčajne.
 Opätovným stlačením tlačidla obnovíte
prehrávanie normálnou rýchlosťou.
Počas pozastaveného prehrávania stlačte
tlačidlo [] alebo [].
Môžete si vybrať jednu z 5 rýchlostí.
 Stlačením tlačidla [►] (PLAY) opäť spustíte
prehrávanie.

Táto funkcia je k dispozícii iba pri
prehrávaní smerom dopredu (tlačidlo []).
 DVD videorekordér prejde do režimu
pozastavenia v prípade, že spomalené
prehrávanie prebieha približne 5 minút (okrem
).
Prehrávanie Pri pozastavenom prehrávaní stlačte
tlačidlo [◄] () alebo [►] ().
po
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazí ďalšia
jednotlivých snímka.
 Ak tlačidlo podržíte stlačené, jednotlivé snímky
snímkach
sa smerom dopredu alebo dozadu budú
prehrávať nepretržite.
 Stlačením tlačidla [►] (PLAY) opäť spustíte
prehrávanie.

Táto funkcia je k dispozícii iba pri
prehrávaní smerom dopredu (tlačidlo [►] ()).
RQT9313
31
Voľba prehrávania zaznamenaných programov (titulov)— prostredie DIRECT NAVIGATOR
(prehliadanie a úprava programov)
Zaznamenané tituly môžete rýchlo nájsť a jednoduchým spôsobom
ich prehrať. Môžete tiež usporiadať tituly alebo upraviť skupiny titulov.
1)
2)
Zobrazenie menu všetkých titulov
Zobrazia sa všetky tituly.
Stlačte tlačidlo [DIRECT
NAVIGATOR].
Ak sa položka „VIDEO” (videozáznam) nezvolí,
položku „VIDEO” zvoľte stlačením červeného tlačidla.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte požadovaný titul a stlačte
tlačidlo [OK].
Tituly môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel (len menu
All Titles (všetky tituly)).
Napr.
napr.
5:
[0] > [0] > [5]
115: [1] > [1] > [5]
15:
[0] > [1] > [5]
[0] > [5]
15:
[1] > [5]
5:
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Previous" (predchádzajúca)
alebo „Next" (nasledujúca) a stlačte tlačidlo [OK].
(Len pre zobrazovanie miniatúrnych náhľadov.)
 Ďalšie stránky môžete zobraziť aj pomocou tlačidiel [, ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Indikátory v prostredí DIRECT NAVIGATOR

ᅜ
Prebieha zaznamenávanie
Titul je chránený
Titul, ktorý nebol zaznamenaný kvôli ochrane proti
zaznamenaniu
Titul nie je možné prehrávať
[Napr. počas kopírovania titulu na pevný disk, ak sú
údaje poškodené a pod.]
Tituly, ktoré boli presmerované na pevný disk (> 27,
Zaznamenávanie prostredníctvom náhradnej diskovej
jednotky)
Titul s obmedzením „vytvorenia jedinej kópie” (> 85,
CPRM)
Skupiny titulov (len pevný disk
)
Titul, ktorý bol zaznamenaný, ale sa ešte neprehrával
(len pevný disk
)
(NTSC) Titul je zaznemaný v odlišnej norme od aktuálne
tvolenej TV normy na DVD videorekordéri.
(PAL)
 Zmeňte nastavenie položky „TV System" (TV norma)
na DVD videorekordéri tak, aby sa zhodovalo s TV
normou zaznamenaného titulu (> 67).
Zmena zobrazenia prostredia DIRECT
NAVIGATOR (prehliadanie a úprava
programov)
„Grouped Titles” (zoskupené tituly)/„All Titles” (všetky tituly)
„Table Display” (zobrazenie tabuľky)/„Thumbnail Display”
(zobrazenie miniatúrnych náhľadov)
1 Počas zobrazenia prostredia DIRECT NAVIGATOR
(prehliadanie a úprava programov) stlačte tlačidlo [OPTION].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú položku a
stlačte tlačidlo [OK].
(v zobrazení miniatúrnych náhľadov)
Usporiadanie titulov kvôli
jednoduchému vyhľadávaniu
(zobrazenie všetkých titulov len v tabuľkovej forme)
Táto funkcia je výhodná pri vyhľadávaní jedného titulu, ktorý sa má
prehrať, z mnohých titulov.
1 Stlačte tlačidlo [OPTION].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Sort”
(usporiadanie) a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú položku
a stlačte tlačidlo [OK].
Ak zvolíte položku inú ako „No" (nie).
 Po ukončení prehrávania zvoleného titulu sa opäť objaví
prostredie DIRECT NAVIGATOR. (Tituly sa nedajú prehrávať
nepretržite.)
 Funkcia Skip (preskočenie) a Time Slip (časový posun) sú
k dispozícii len v rámci titulu, ktorý sa momentálne prehráva.
 Ak ukončíte činnosť v prostredí DIRECT NAVIGATOR
alebo prepnete na ďalšie zobrazenie prostredia DIRECT
NAVIGATOR, funkcia sort (usporiadanie) sa zruší.
Prehrávanie zoskupených titulov
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte skupinu a stlačte [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovaný titul
a stlačte [OK].
Úprava skupiny titulov
(len zobrazenie menu zoskupených titulov)
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovaný titul
alebo skupinu a stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až pokiaľ sa
nezvolia všetky požadované tituly.
 Stlačením tlačidla [] voľbu zrušíte.
2 Stlačte tlačidlo [OPTION].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú
možnosť a stlačte tlačidlo [OK].
Vytvorenie skupiny:
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Create” (vytvoriť)
a stlačte tlačidlo [OK].
Zvolené tituly sa zoskupia a vytvoria skupinu.
Zrušenie zoskupenia:
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Release” (zrušiť) a stlačte tlačidlo [OK].
 Po zvolení skupiny titulov sa zruší zoskupenie všetkých titulov
v rámci skupiny.
 Ak sa v skupine zvolí titul, daný titul sa vyradí zo skupiny.
 Informácie týkajúce sa názvu skupiny
Názov prvého titulu v skupine sa použije ako názov skupiny.
Príklad:
„Table Display" (zobrazenie tabuľky) alebo „Thumbnail
Display" (zobrazenie miniatúrnych náhľadov)
„Grouped Titles” (zoskupené tituly) alebo „All Titles”
(všetky tituly)
Zobrazenie menu zoskupených titulov
Dva alebo viaceré tituly zaznamenané v režime záznamu denného/
týždenného časovača sa zoskupia a zobrazia ako jedna položka.
Zmena názvu skupiny
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte skupinu a stlačte tlačidlo
[OPTION].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Edit” (upraviť) a stlačte tlačidlo [OK].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Enter Title Name” (zadanie
názvu titulu) a stlačte tlačidlo [OK].
4) Zadajte požadovaný názov. (> 41, Zadávanie textu)
 Aj keď sa názov skupiny zmení, názvy titulov v danej skupine
ostanú nezmenené.
Poznámka
RQT9313
32
(v zobrazení miniatúrnych náhľadov)
Zvoľte položku označenú symbolom
a stlačením tlačidla [OK]
vyvolajte zobrazenie zoskupených titulov.
Táto funkcia je dostupná len pre videozáznamy a nie je dostupná
pre hudbu alebo statické zábery.
Prehrávanie hudby
Prehrávanie hudobného CD disku
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.
1)
Vložte hudobný CD disk.
Menu sa zobrazí automaticky.
Užitočné funkcie počas prehrávania hudby
Funkcie použiteľné počas prehrávania
Zastavenie Stlačte tlačidlo [].
prehrávania Pozícia, na ktorej sa prehrávanie zastavilo, sa uloží
do pamäte.
Stlačením tlačidla [►] (PLAY) obnovíte prehrávanie
od uloženej pozície.
 Po niekoľkonásobnom stlačení tlačidla [] sa
zaregistrovaná pozícia vymaže.
Pozastavenie Stlačte tlačidlo [].
prehrávania Opätovným stlačením tlačidla [] alebo [►] (PLAY)
obnovíte prehrávanie.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Play Music” (prehrávať hudbu)
a stlačte tlačidlo [OK].
Preskočenie Počas prehrávania alebo pozastavenia
prehrávania stlačte tlačidlo [] alebo [].
Preskočíte sa na zvukovú stopu, ktorú chcete
prehrávať.
 Každým stlačením sa zvýši počet preskočení.
®
Zariadenie vstúpi do databázy Gracenote (> 55) a začne
vyhľadávať požadované informácie o tituloch.
Opakované
prehrávanie
3)
Počas prehrávania
1) Stlačte tlačidlo [OPTION].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Repeat Play
Setting" (nastavenie opakovaného prehrávania)
a stlačte [OK].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú
položku a stlačte tlačidlo [OK].
 Voľbou možnosti „Off" (vyp.) opakované
prehrávanie zrušíte.
Ak výsledkom vyhľadávania je niekoľko nájdených titulov
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovaný titul a stlačte
tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
stopu a stlačte tlačidlo [OK].
Usporiadanie Poradie prehľadu albumov môžete usporiadať podľa
abecedy.
Keď je zobrazené prostredie Album View (prehľad
albumov)
1) Stlačte tlačidlo [OPTION].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Sort”
(usporiadanie) a stlačte tlačidlo [OK].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Album Name”
(názov albumu) a stlačte tlačidlo [OK].
Stopu môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
Príklad:
5:
[0] > [5]
15: [1] > [5]
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Prehrávanie pokračuje.
Prehrávanie hudby zaznamenanej na
pevnom disku
Kopírovanie hudby na pevný disk (> 55)
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte jednotku pevného disku.
1)
2)
3)
Stlačte tlačidlo [DIRECT
NAVIGATOR].
Môžete zvoliť položku, ktorej prehrávanie chcete
opakovať.
Obsluha
pokročilých
funkcií
2)
Vyhľadávanie Stlačte tlačidlo [] alebo [].
Môžete si vybrať jednu z 5 rýchlostí.
Stlačením tlačidla [►] (PLAY) opäť spustíte
prehrávanie.
Zrušenie usporiadaného zobrazenia
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „No.” (č.) a stlačte
tlačidlo [OK].
Vlastnosti
Keď je zobrazené prostredie Track View
(prehľad stôp)
1) Stlačte tlačidlo [OPTION].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Properties”
(vlastnosti) a stlačte tlačidlo [OK].
 Stlačením tlačidla [OK] ukončíte činnosť v
menu Properties (vlastnosti).
Ak sa položka „MUSIC" (hudba) nezvolí, položku „MUSIC"
(hudba) zvoľte stlačením žltého tlačidla.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
album a stlačte tlačidlo [OK].
Album môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
Príklad:
5:
[0] > [0] > [5]
115: [1] > [1] > [5]
15: [0] > [1] > [5]
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
stopu a stlačte tlačidlo [OK].
Stopu môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
Príklad:
5:
[0] > [0] > [0] > [5]
115: [0] > [1] > [1] > [5]
15: [0] > [0] > [1] > [5]
1115: [1] > [1] > [1] > [5]
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Poznámka
 Počas zaznamenávania alebo kopírovania nie je možné prehrávať
hudbu uloženú na pevnom disku.
RQT9313
33
Prehrávanie súborov DivX, hudobných súborov a prehliadanie statických záberov (vo formáte JPEG)
Prehrávanie obsahu videozáznamov vo
formáte DivX
Zobrazenie menu na obrazovke
1 Vložte disk.
2 Ak disk obsahuje rôzne typy súborov
INFORMÁCIE O VIDEOZÁZNAMOCH VO FORMÁTE DIVX:
DivX® je digitálny obrazový formát vyvinutý spoločnosťou DivX, Inc.
Toto je oficiálne certifikované zariadenie s označením DivX Certified,
ktoré prehráva videozáznamy vo formáte DivX.
Tento DVD videorekordér umožňuje prehrávanie obsahu záznamov
vo formáte DivX zaznamenaných pomocou osobného počítača na
DVD-R, DVD-R DL a CD-R/CD-RW disky, ako aj na pamäťové USB
zariadenie.
napr.
1)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo [OK].
Vyvolajte menu DivX.
(> vľavo, Zobrazenie menu na obrazovke)
V opačnom prípade
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
1) Vložte USB pamäť.
2)
Toto zobrazenie môžete vyvolať aj vykonaním nasledujúceho
postupu.
1 Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Drive Select" (voľba diskovej
jednotky) a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „USB” (USB zariadenie)
a stlačte tlačidlo [OK].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú
položku a stlačte tlačidlo [OK].
Prehrávanie sa spustí od zvoleného titulu.
 Tituly môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
napr. 5:
[0] > [0] > [5]
15:
[0] > [1] > [5]
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [].
Zobrazenie ďalších stránok
Použite tlačidlá [, ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
 Zmena typu súboru, ktorý sa má prehrávať
1) Niekoľkonásobným stlačením tlačidla [RETURN
ukončíte činnosť v danom menu.
2) Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
 So súbormi pracuje DVD videorekordér ako s titulmi.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte titul
a stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
]
 Rozlíšenie nastavené pri zaznamenávaní môže mať za následok,
že DVD videorekordér nebude záznamy zobrazovať v správnom
zobrazovacom pomere. Správny zobrazovací pomer sa však môže
dať nastaviť na TV prijímači.
 Postupné automatické prehrávanie súborov nie je možné.
 Prehrávanie nie je možné v prípade, že sa zaznamenávanie
vykonáva na jednotku pevného disku alebo DVD jednotku.
Vyhľadanie zložky v zobrazení stromovej štruktúry
1) Keď sa zobrazuje zoznam súborov
Keď je zvýraznený titul, po stlačení tlačidla [►]
sa zobrazí stromová štruktúra.
F: Číslo zvolenej zložky/celkový počet zložiek obsahujúcich
titul vo formáte DivX.
3)
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku
„Playback” (prehrávanie) a stlačte tlačidlo
[OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku typ
súboru a stlačte tlačidlo [OK].
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Drive
Select" (voľba diskovej jednotky) a stlačte
tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „USB” (USB
zariadenie) a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú
položku a stlačte tlačidlo [OK].
RQT9313
34
Nie je možné zvoliť zložky,
ktoré neobsahujú žiadne
kompatibilné súbory.
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte zložku a stlačte
[OK].
Zobrazí sa zoznam súborov vybranej zložky.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Informácie o DivX VOD záznamoch
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto zariadenie certifikované ako DivX® Certified sa musí
zaregistrovať, aby v ňom bolo možné prehrávať obsah
videozáznamov vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD).
Najprv je potrebné vygenerovať registračný kód DivX VOD pre vaše
zariadenie a potom ho zadať počas procesu registrácie. [Dôležité
upozornenie: Obsah videozáznamov vo formáte DivX VOD je
chránený systémom DivX DRM (Digital Rights Management), ktorý
obmedzuje prehrávanie na zariadenia zaregistrované ako DivX
Certified. Ak sa pokúsite prehrať obsah videozáznamu vo formáte
DivX VOD, ktorý nie je oprávnený pre vaše zariadenie, zobrazí sa
hlásenie Authorisation Error (Nemáte potrebné oprávnenie.) a obsah
vášho videozáznamu sa neprehrá.]
Viac informácií získate na webovej stránke www.divx.com/vod.
Zobrazenie registračného kódu zariadenia
(> 69, „DivX Registration" (DivX registrácia) v karte „Others"
(ďalšie funkcie))
8 alfanumerických znakov
Informácie o zobrazení titulkov pre formát DivX
Toto zariadenie umožňuje zobrazovanie titulkov zaznamenaných na
DivX video diskoch.
Táto funkcia nie je špecifikovaná žiadnym štandardom a nesúvisí
s titulkami špecifikovanými štandardom DivX. V závislosti od
spôsobu vytvorenia súboru sa môže stať, že nasledujúce funkcie
nebudú k dispozícii.
 Zobrazenie titulkov pre formát DivX
1) Počas prehrávania stlačte tlačidlo [DISPLAY].
 Súbory obsahujúce videozáznamy vo formáte DivX, pri
ktorých nie je zobrazený indikátor „Text” alebo číslo titulkov,
neobsahujú titulky.
V takom prípade nebude možné text titulkov zobraziť.
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Disc”
(disk) a stlačte [►].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku
„Subtitle” (titulky) a stlačte [►].
4) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „ON” (zap.)
a stlačte tlačidlo [►].
5) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Text” alebo
číslo titulkov.
 Ak sa text titulkov nezobrazí správne, skúste zmeniť nastavenie
jazyka (> nižšie).
 Nastavenie jazyka titulkov pre formát DivX
Informácie o DivX záznamoch, ktoré majú obmedzený počet
opakovaných prehraní
V prípade niektorých DivX záznamov je počet možných
opakovaných prehraní obmedzený.
Pri prehrávaní takéhoto záznamu sa zobrazí informácia, koľkokrát
ho ešte môžete prehrať. Ak sa zobrazí údaj „0", záznam sa už nedá
ďalší krát prehrať. (Zobrazí sa hlásenie „Rental Expired." (Vyčerpali
sa možnosti prehrávania záznamu.).)
Keď sa prehráva takýto záznam
 Počet ďalších možných prehraní sa zníži o jedno, ak:
– stlačíte tlačidlo [],
– stlačíte tlačidlo [],
– stlačíte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR],
– stlačíte tlačidlo [] alebo [, ] atď. a prejdete na ďalší
videozáznam alebo na začiatok videozáznamu, ktorý sa práve
prehráva,
– sa spustí časovaný záznam na pevný disk,
– pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zmeníte diskovú jednotku.
 Funkcia pokračovania v prehrávaní po prerušení sa nedá využívať.
Po prehraní súboru s videozáznamom vo formáte DivX, ktorý
obsahuje text titulkov
1) Počas zastavenia
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Others”
(ďalšie funkcie) a stlačte tlačidlo [OK].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Setup”
(nastavenie) a stlačte tlačidlo [OK].
4) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Disk” (disk)
a stlačte tlačidlo [►].
5) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte funkciu
„Settings for playback” (nastavenia pre
prehrávanie) a stlačte [OK].
6) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „DivX Subtitle
Text“ (text titulkov DivX) a stlačte tlačidlo [OK].
7) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Latin 1”
(latinka 1), „Latin 2” (latinka 2) alebo „Cyrillic”
(azbuka) a potom stlačte tlačidlo [OK]. (> 65)
Obsluha
pokročilých
funkcií
 Po prvom prehraní DivX VOD záznamu sa v položke „DivX
Registration" (DivX registrácia) zobrazí iný registračný kód.
Nepoužívajte tento kód pri kúpe záznamov vo formáte DivX VOD.
Ak by ste ho pri kúpe DivX VOD záznamu použili a záznam potom
v zariadení prehrali, nemohli by ste viac prehrávať žiadne iné
záznamy, pri ktorých kúpe ste zadali predchádzajúci kód.
 Ak si kúpite záznam vo formáte DivX VOD s použitím iného
registračného kódu, než je kód tohto zariadenia, takýto záznam sa
nebude dať prehrať. (Zobrazí sa hlásenie „Authorisation Error."
(Nemáte potrebné oprávnenie.).)
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
 Typy súborov titulkov, ktoré sa dajú zobrazovať
na tomto zariadení
V tomto zariadení sa dajú zobrazovať titulky, ktoré vyhovujú
nasledujúcim požiadavkám:
 Formát súboru: MicroDVD, SubRip alebo TMPlayer
 Prípona súboru: „.SRT”, „.srt”, „.SUB”, „.sub”, „.TXT”, alebo „.txt”
 Súbor videozáznamu vo formáte DivX a súbor titulkov sa
nachádzajú v rovnakej zložke a majú rovnaký názov (okrem
prípony).
 Ak sa v jednej zložke nachádza viac než jeden súbor s titulkami,
zariadenie si zvolí titulky podľa tohto poradia: „.srt", „.sub", „.txt".
 Obmedzenia
 V nasledujúcich prípadoch nie je možné titulky zobraziť tak, ako
boli zaznamenané. Okrem toho, v závislosti od spôsobu vytvárania
súboru titulkov alebo od podmienok pri zázname sa môže stať, že
sa zobrazí len časť titulkov alebo sa titulky nezobrazia vôbec.
– Ak sa v texte titulkov nachádza zvláštny text alebo znaky.
– Ak je súbor väčší než 256 KB.
– Ak sa v texte titulkov nachádzajú formátovacie atribúty.
– Formátovacie kódy nachádzajúce sa v súbore sa zobrazia ako
znaky titulkov.
– Ak sa v titulkoch nachádzajú údaje s odlišným formátom.
 Ak sa názov videosúboru vo formáte DivX nezobrazí v menu
správne (názov sa zobrazí ako „_“), môže sa stať, že text titulkov
sa nezobrazí správne.
 V prípade niektorých diskov nie je možné zobraziť titulky počas
vyhľadávania a podobných úkonov.
RQT9313
35
Prehrávanie súborov DivX, hudobných súborov a prehliadanie statických záberov (vo formáte JPEG)
Prostredie prehľadu albumov
Prehrávanie hudobných súborov
Informácie o prostredí
prehľadu albumov > nižšie
Tento DVD videorekordér umožňuje prehrávanie MP3/WMA súborov
zaznamenaných pomocou osobného počítača na DVD-R, DVD-R
DL a CD-R/CD-RW disky, ako aj na pamäťové USB zariadenie.
 Počas zaznamenávania alebo kopírovania nie je možné
prehrávanie MP3 alebo WMA súborov z USB pamäte.
1)
Indikátory v prostredí DIRECT NAVIGATOR
Vyvolajte MP3&WMA Menu
(> 34, Zobrazenie menu na obrazovke)
Statický záber a zložka sú chránené proti vymazaniu.
Zvolená skupina
G: Číslo skupiny
T: Číslo stopy v skupine
TOTAL:
Číslo stopy/celkový
počet stôp vo všetkých
skupinách
2)
Album, ktorý nebol ešte zobrazený (
)
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Previous" (predchádzajúca)
alebo „Next" (nasledujúca) a stlačte tlačidlo [OK].
2)
 So súbormi pracuje DVD videorekordér ako so stopami, so
zložkami ako so skupinami.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej stopy.
 Symbol „ ” označuje práve prehrávanú stopu.
 Stopu môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
napr.
5:
[0] > [0] > [0] > [5]
15:
[0] > [0] > [1] > [5]
Vyhľadanie skupiny v zobrazení stromovej štruktúry
1) Keď sa zobrazuje zoznam súborov
Keď je zvýraznená stopa, po stlačení tlačidla
[►] sa zobrazí stromová štruktúra.
Číslo zvolenej skupiny /Celkový počet skupín
Ak skupina neobsahuje žiadne stopy, číslo skupiny sa zobrazí ako „– –”.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte album a stlačte tlačidlo [OK].
Albumy môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
Príklad:
5:
[0] > [0] > [5]
15: [0] > [1] > [5]
115: [1] > [1] > [5]
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
stopu a stlačte tlačidlo [OK].
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [].
Zobrazenie ďalších stránok
Použite tlačidlá [, ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
 Ďalšie stránky môžete zobraziť aj pomocou tlačidiel [, ].
Napr. pevný disk (HDD)
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
statický záber a stlačte tlačidlo [OK].
Statické zábery môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
Príklad:
5: [0] > [0] > [0] > [5]
115: [0] > [1] > [1] > [5]
15: [0] > [0] > [1] > [5]
1115: [1] > [1] > [1] > [5]
 Stlačením tlačidiel [◄, ►] zobrazíte predchádzajúci alebo
nasledujúci statický záber.
 Užitočné funkcie pre prehliadanie statických záberov (> 37)
Návrat do prostredia Album View (prehľad albumov) alebo
Picture (JPEG) View (prehľad JPEG súborov)
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Nie je možné zvoliť
skupiny, ktoré
neobsahujú žiadne
kompatibilné súbory.
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte skupinu
a stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa zoznam súborov vybranej skupiny.
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
 Informácie týkajúce sa prostredia prehľadu
albumov
Statické zábery skopírované z USB pamätí sa na pevnom disku
alebo DVD-RAM disku zoskupujú podľa dátumu nasnímania.
Tieto statické zábery môžete usporiadať a vytvoriť album (> 46).
Zoskupenie podľa dátumu
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Prehliadanie statických záberov
 Prehliadanie statických záberov počas zaznamenávania alebo
kopírovania nie je možné.
1)
Vyvolajte zobrazenie prostredia
prehľadu albumov.
Počet obrázkov/Dátum nasnímania
Album
(> 34, Zobrazenie menu na obrazovke)
RQT9313
36
Pri zastavení
1) Stlačením tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte požadovanú
jednotku.
2) Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Ak sa položka „PICTURE" (obrázok) nezvolí, položku
„PICTURE" (obrázok) zvoľte stlačením zeleného tlačidla.
Dátum nasnímania/Počet obrázkov/Názov albumu
 V závislosti od použitého digitálneho fotoaparátu, resp. strihovej
programovej výbavy v osobnom počítači sa informácia o dátume
nasnímania nemusí zobraziť. V takomto prípade sa namiesto
dátumu zobrazí údaj [--.--.--].
Užitočné funkcie pre prehliadanie statických záberov
Start
Slideshow
(spustenie
prezentácie)
Slideshow
Setting
(nastavenie
prezentácie)
Statické zábery môžete zobrazovať jeden po druhom v určených intervaloch.
Keď je zobrazené prostredie Album View (prehľad albumov)
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte album.
2) Stlačte tlačidlo [►] (PLAY).
Prezentáciu statických záberov (Slideshow) môžete spustiť aj vykonaním nasledujúceho postupu.
Keď je zobrazené prostredie Album View (prehľad albumov)
1 Stlačte tlačidlo [OPTION].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Slideshow Setting” (nastavenie prezentácie) a stlačte tlačidlo
[OK].
3 Vykonajte požadované nastavenia a pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Set” (nastaviť)
a stlačte tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovaný album a stlačte tlačidlo [OPTION].
5 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Start Slideshow” (spustenie prezentácie) a stlačte tlačidlo [OK].
 Zmena intervalu zobrazovania záberov
1) V kroku 3 zvoľte pomocou tlačidiel [▲, ▼] „Display interval” (interval zobrazovania záberov).
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte požadovaný interval („Normal” (štandardný), „Long” (dlhý) alebo „Short” (krátky)).
 Opakovanie prezentácie
1) V kroku 3 zvoľte pomocou tlačidiel [▲, ▼] „Repeat Play” (opakované prehrávanie).
2) Stlačením tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „On" (zap.) alebo „Off" (vyp.).
 Prezentácia s hudbou
Obsluha
pokročilých
funkcií
K prezentácii môžete pridať sprievodnú hudbu.
1) V kroku 3 zvoľte pomocou tlačidiel [▲, ▼] „Soundtrack” (zvuková stopa).
(> vyššie)
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „On” (zap.).
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Select Soundtrack" (voľba zvukovej stopy)
a stlačte tlačidlo [OK].
4) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte miesto uloženia zvukovej stopy a stlačte
tlačidlo [OK].
5) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte album pre zvukovú stopu a stlačte tlačidlo
[OK].
6) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte položku „Set" (nastaviť) a stlačte tlačidlo
[OK].
7) Prejdite na krok 4. (> vyššie)
Poznámka
 Hudobné albumy na pevnom disku a na USB pamäti je možné použiť ako zvukovú stopu prezentácie. Ak však zvolíte
pre prezentáciu statické zábery uložené v USB pamäti, hudobné albumy v USB pamäti nebude možné zvoliť ako
zvukovú stopu.
(Aj keď sa zvolí hudobný album v USB pamäti, hudba sa neprehrá.)
Počas prehliadania
Rotate RIGHT 1)
Stlačte tlačidlo [OPTION].
(otočiť smerom 2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Rotate RIGHT” (otočiť
doprava)
smerom doprava) alebo „Rotate LEFT” (otočiť smerom doľava) a stlačte
tlačidlo [OK].
Rotate LEFT  Informácie o otočení záberu sa neukladajú do pamäte.
(otočiť smerom –
Statické zábery
– Keď je disk alebo album chránený proti vymazaniu
doľava)
– Pri prehliadaní prostredníctvom iného zariadenia
Rotate RIGHT
Rotate LEFT
– Pri kopírovaní statických záberov
– Pri zmene dátumu
Zoom in
(priblíženie
záberu)
Zoom out
(vzdialenie
záberu)
Vlastnosti
Počas prehliadania
1) Stlačte tlačidlo [OPTION].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Zoom in” (priblíženie záberu) a stlačte
tlačidlo [OK].
 Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť obrazu, v kroku 2 pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku
„Zoom out" (vzdialenie záberu) a stlačte tlačidlo [OK].
 Po priblížení záberu sa statický záber nemusí zmestiť na zobrazovaciu plochu celý.
 Informácie o zväčšení záberu sa neukladajú do pamäte.
 Funkciu „Zoom in/Zoom out" (priblíženie/vzdialenie záberu) možno používať len v prípade statických záberov
s rozlíšením nižším ako 640 x 480 pixlov.
Počas prehliadania
Dvakrát stlačte tlačidlo [STATUS
].
Ukončenie činnosti v prostredí s informáciami
o vlastnostiach statického záberu
Stlačte tlačidlo [STATUS ].
Napr. pevný disk
(HDD)
Dátum nasnímania
RQT9313
37
Funkcie spriahnutia s TV prijímačom (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)
Pomocou funkcií „HDAVI Control” alebo Q Link môžete využívať
funkcie spriahnutia s TV prijímačom a prijímačom.
Čo je funkcia VIERA Link „HDAVI Control”?
VIERA Link „HDAVI Control” je výhodná funkcia, ktorá
poskytuje funkcie spriahnutého ovládania tohto DVD
videorekordéra a TV prijímača značky Panasonic (VIERA)
alebo prijímača prostredníctvom funkcie „HDAVI Control”.
Túto funkciu je možné používať po pripojení zariadenia
pomocou HDMI kábla.
Podrobnosti o jednotlivých funkciách nájdete v návode na
obsluhu zapojeného zariadenia.
 Funkcia VIERA Link „HDAVI Control”, vybudovaná na základe
ovládacích funkcií systému HDMI, čo je priemyselná norma známa
ako HDMI CEC (Consumer Electronics Control), je jedinečnou
funkciou, ktorú sme vyvinuli a naviac obohatili. Vzhľadom na jej
povahu nemožno zaručiť, že jej prevádzka spolu s vybavením
s podporou HDMI CEC od iných výrobcov bude prebiehať správne.
 Toto zariadenie podporuje funkciu „HDAVI Control 4”.
Funkcia „HDAVI Control 4“ je najnovším štandardom (aktuálne
k decembru 2008) pre zariadenia kompatibilné s funkciou HDAVI
Control od spoločnosti Panasonic. Tento štandard je kompatibilný
s bežnými zariadeniami HDAVI spoločnosti Panasonic.
 Informácie o zariadeniach podporujúcich funkciu VIERA Link od
iných výrobcoch nájdete v jednotlivých návodoch na obsluhu
daných zariadení.
Príprava
1) DVD videorekordér zapojte k TV prijímaču pomocou kábla HDMI
a kábla s plne osadeným 21-pinovým konektorom Scart (> 7),
alebo k prijímaču pomocou kábla HDMI (> 72).
2) Položku „VIERA Link” nastavte na možnosť „On" (zap.) (> 68).
(Štandardné nastavenie je „On" (zap.).)
3) Nastavte ovládanie funkcie „HDAVI Control” na pripojenom
zariadení (napr. TV prijímači).
 Vstupný kanál na zariadení VIERA nastavte tak, aby
vyhovoval použitiu konektora vo funkcii „HDAVI Control”.
4) Zapnite všetky zariadenia kompatibilné s funkciou „HDAVI
Control” a zvoľte vstupný kanál tohto zariadenia na pripojenom
TV prijímači tak, aby funkcia „HDAVI Control” fungovala
správnym spôsobom.
Ak sa zmení zapojenie alebo nastavenie, zopakujte tento
postup.
Čo je funkcia Q Link?
Q Link je výhodná funkcia, ktorá poskytuje funkcie spriahnutého
ovládania tohto DVD videorekordéra a TV prijímača značky
Panasonic. Túto funkciu je možné používať po pripojení zariadenia
pomocou kábla s plne osadeným 21-pinovým konektorom Scart.
Príprava
 DVD videorekordér zapojte k TV prijímaču pomocou kábla s plne
osadeným 21-pinovým konektorom Scart (> 6).
Pre vašu informáciu
Nižšie uvedené systémy od iných výrobcov majú podobnú funkciu
ako má rozhranie Q Link značky Panasonic.
Podrobnejšie informácie si prečítajte v návode na obsluhu TV
prijímača alebo sa obráťte na svojho predajcu.
 Q Link (registrovaná ochranná známka spoločnosti Panasonic)
 DATA LOGIC (registrovaná ochranná známka spoločnosti Metz)
 Easy Link (registrovaná ochranná známka spoločnosti Philips)
 Megalogic (registrovaná ochranná známka spoločnosti Grundig)
 SMARTLINK (registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony)
Čo ponúkajú funkcie „HDAVI Control” a Q Link
Jednoduché prehrávanie
Ak je TV prijímač zapnutý a spustia sa nasledovné funkcie, vstup TV prijímača sa automaticky prepne do režimu vstupu HDMI (
alebo režimu vstupu AV (
) a na TV prijímači sa zobrazí zodpovedajúca činnosť.
(Môže sa stať, že v priebehu niekoľkých počiatočných sekúnd nebude obraz ani zvuk.)
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU]ೈ2, [►] (PLAY)ೈ3, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [PROG/CHECK] atď.
)
Funkcia Power on link (prepojené zapnutie)
Ak je TV prijímač vypnutý a spustia sa nasledovné funkcie, TV prijímač sa automaticky zapne a zobrazí sa zodpovedajúca činnosť.
(Môže sa stať, že v priebehu niekoľkých počiatočných sekúnd nebude obraz ani zvuk.)
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU]ೈ2, [►] (PLAY)ೈ3, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [PROG/CHECK] atď.

SVCD a MP3/WMA
Po vložení disku sa TV prijímač automaticky zapne.
Funkcia Power off link (prepojené vypnutie)
Po prepnutí TV prijímača do pohotovostného režimu sa aj DVD videorekordér automaticky prepne do pohotovostného režimu. DVD
videorekordér automaticky prejde do pohotovostného režimu, aj keď sa počas prehrávania zobrazí menu funkcií (FUNCTION MENU) alebo keď
je DVD videorekordér nastavený na časovaný záznam.
Aj keď sa TV prijímač prepne do pohotovostného režimu, DVD videorekordér sa zároveň do pohotovostného režimu neprepne v prípade že
prebieha zaznamenávanie, kopírovanie, finalizácia, atď.
 Ak je DVD videorekordér pripojený k prijímaču značky Panasonic kompatibilnému s funkciou „HDAVI Control” pomocou kábla HDMI, vypne sa aj prijímač.
Informácie o funkcii Standby Power Save (úspora elektrickej energie v pohotovostnom režime)ೈ4
Aj keď je funkcia „Power Save” (úsporný režim) nastavená na „Off” (vyp.) (> 69) (režim rýchleho spustenia), tento DVD videorekordér sa prepne
do stavov „Power Save” (úsporný režim) (> 8) keď je funkcia Power off link (prepojené vypnutie) aktívna, a tak je možné zníženie spotreby
elektrickej energie, keď je tento DVD videorekordér v pohotovostnom režime.
 Je potrebné, aby sa nastavenie položky „Standby Power Save" (úspora elektrickej energie v pohotovostnom režime) aktivovalo aj na TV prijímači.
 Keď sa tento DVD videorekordér zapne alebo vypne bez použitia funkcie Power off link (prepojené vypnutie), tento DVD videorekordér sa
nezapne do stavov “Power Save” (úsporný režim).
Priamy záznam z TV prijímačaೈ1
Táto funkcia umožňuje spustiť zaznamenávanie programu práve sledovaného na TV prijímači.
 Pri niektorých typoch TV prijímačov pripojených k tomuto DVD videorekordéru táto funkcia nemusí byť dostupná.
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo [ DIRECT TV REC].
Spustí sa zaznamenávanie.
 Tituly sa zaznamenajú na pevný disk.
Zastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [].
 Ak prepnete TV kanály počas používania funkcie priameho záznamu z TV prijímača, funkcia priameho záznamu z TV prijímača sa zastaví.
 Keď na displeji DVD videorekordéra svieti indikátor „EXT-L” (> 25), priamy záznam vysielania z TV prijímača nie je možný.
ೈ1
ೈ2
ೈ3
ೈ4
RQT9313
38
Táto funkcia je dostupná pri TV prijímačoch, ktoré podporujú funkciu „HDAVI Control 3” alebo novšiu.
Toto tlačidlo je dostupné len v prípade, že DVD videorekordér je zapnutý.
Po stlačení tohto tlačidla sa prehrávaný obraz nezobrazí na obrazovke okamžite a môže sa stať, že nebude možné sledovať obsah záznamu
od miesta, kde začalo prehrávanie.
V takomto prípade stlačením tlačidla [] or [] prejdete späť na miesto, z ktorého sa prehrávanie spustilo.
Táto funkcia je dostupná pri TV prijímačoch, ktoré podporujú funkciu „HDAVI Control 4”.
Poznámka
 Tieto funkcie nemusia fungovať normálne, čo závisí od podmienok zariadenia.
 Viac sa o funkcii „HDAVI Control” dočítate aj v návode na obsluhu pripojeného zariadenia (napr. TV prijímača).
Jednoduché ovládanie len s diaľkovým ovládačom VIERA
Ak pripojíte DVD videorekordér k TV prijímaču, ktorý podporuje funkciu „HDAVI Control 2” alebo novšiu pomocou kábla HDMI, môžete využívať
ešte aj ďalšie výhodné funkcie.
DVD videorekordér môžete obsluhovať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači TV prijímača.
Tlačidlá, ktoré môžete používať na obsluhu tohto DVD videorekordéra, sa líšia podľa TV prijímača. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na
obsluhu TV prijímača.
Použite diaľkový ovládač dodaný s týmto zariadením, ak sa toto zariadenie nedá ovládať pomocou tlačidiel diaľkového ovládača TV prijímača.
 Činnosť tohto zariadenia sa môže prerušiť po stlačení nekompatibilných tlačidiel na diaľkovom ovládači TV prijímača.
 Po ukončení spriahnutej činnosti sa na obrazovke TV prijímača zobrazí obraz TV tunera.
Používanie FUNCTION MENU (menu funkcií) na ovládanie tohto DVD videorekordéraೈ1
Pozrite si návod na obsluhu TV prijímača, aby ste využili všetky jeho funkcie.
1) Vyvolajte zobrazenie „FUNCTION MENU” (menu funkcií) pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
 Ak je DVD videorekordér prepnutý do pohotovostného režimu, automaticky sa zapne.
2) Diaľkovým ovládačom TV prijímača zvoľte položku, ktorú chcete použiť, a stlačte tlačidlo [OK].
 Informácie o zobrazení FUNCTION MENU (menu funkcií) (> 5, 40, 67).
Pozastavenie živého TV vysielaniaೈ2
Sledovaný TV program môžete pozastaviť a obnoviť ho neskôr tým, že ho dočasne uložíte na pevný disk. Táto funkcia je užitočná v prípade, že
musíte na chvíľu prerušiť sledovanie TV vysielania kvôli nejakej povinnosti.
Ak zastavíte funkciu pozastavenia živého TV vysielania, potom sa TV program dočasne uložený na pevnom disku vymaže.
Pozrite si návod na obsluhu TV prijímača, aby ste využili všetky jeho funkcie.
1) Ak chcete pozastaviť TV program
Zapnite funkciu „Pause Live TV” (pozastavenie živého TV vysielania) pomocou diaľkového ovládača TV
prijímača.
 Daný TV program sa obnoví.
Zastavenie funkcie pozastavenia živého TV vysielania
1) Počas zobrazeného ovládacieho panela stlačte tlačidlo [▼].
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
(> 40, Pozastavenie sledovaného TV programu—pozastavenie živého TV vysielania)
Obsluha
pokročilých
funkcií
 Tento DVD videorekordér sa zapne automaticky.
2) Ak chcete obnoviť živé TV vysielanie
Vyvolajte zobrazenie „Control Panel” (ovládací panel) (> nižšie) a stlačte tlačidlo [OK].
Používanie okna menu OPTION (možnosti) na ovládanie tohto DVD videorekordéraೈ1
Pomocou diaľkového ovládača TV prijímača môžete prehrávať disky s využitím položky „Control Panel" (ovládací panel) (> nižšie) a zobraziť
hlavné menu pre DVD-Video disky.
1) Stlačte tlačidlo [OPTION].
Príklad:
Poznámka
Menu OPTION (možnosti) nie je možné použiť počas zobrazenia
hlavného menu pre DVD-Video disk a počas kopírovania
DVD-Video disku.
2) Zvoľte niektorú z položiek a potom stlačte
tlačidlo [OK].
Channel List (zoznam kanálov)
Switch to TV (prepnúť na TV
prijímač)
Zobrazí sa Channel List (zoznam kanálov) (> 16).
Táto položka sa zobrazí, keď sledujete digitálne
satelitné vysielania prostredníctvom tunera
tohto zariadenia. Voľbou tejto položky obnovíte
sledovanie TV prijímača.
Control panel (ovládací panel)
Zobrazí sa ovládací panel (> nižšie).
FUNCTION MENU (menu
funkcií)
Top Menu (hlavné menu)
Zobrazí sa FUNCTION MENU (menu funkcií)
(> vyššie).
Menu
Drive Select (voľba diskovej
jednotky)
Rotate RIGHT (otočiť smerom
doprava) (JPEG)
Rotate LEFT (otočiť smerom
doľava) (JPEG)
Zoom in (priblíženie záberu)
(JPEG)
Zoom out (vzdialenie záberu)
(JPEG)
Zobrazí sa hlavné menu (> 18).
Zobrazí sa menu (> 18).
Voľba pevného disku alebo DVD jednotky
Otočenie statického záberu (> 37).
Zväčšenie alebo zmenšenie statického záberu
(> 37).
 Používanie ovládacieho panelu Control Panel
Pomocou ovládacieho panela môžete ovládať vyhľadávanie dozadu, vyhľadávanie dopredu, zastavenie, atď., a to diaľkovým ovládačom TV
prijímača.
Zvoľte „Control Panel” (ovládací panel) a v kroku 2 v časti Používanie okna menu OPTION (možnosti) na ovládanie tohto DVD videorekordéraೈ1
(> vyššie) stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa ovládací panel (> vpravo).
Ovládací panel
 Pri prehrávaní titulu alebo DVD-Video disku atď.
Pozastavenie
– [▲]: Pozastavenie prehrávania, [▼]: Zastavenie prehrávania, [◄]: Vyhľadávanie smerom dozadu,
Výstup
[►]: Vyhľadávanie smerom dopredu, [OK]: Prehrávanie, [EXIT]: Zatvorenie ovládacieho panela.
Vyhľadávanie
 Pri prehliadaní statických záberov
Vyhľadávanie
– [▼]: Zastavenie prehliadania, [◄]: Zobrazenie predchádzajúceho záberu, [►]: Zobrazenie
Prehrávanie
nasledujúceho záberu, [EXIT]: Zatvorenie ovládacieho panela.
Zastavenie
ೈ1
ೈ2
Táto funkcia je k dispozícii pri TV prijímači, ktorý podporuje funkciu „HDAVI Control 2” alebo novšiu.
Táto funkcia je k dispozícii pri TV prijímači, ktorý podporuje funkciu „HDAVI Control 3” alebo novšiu.
 Ak chcete ponechať zapnutý TV prijímač a prepnúť do pohotovostného režimu len toto zariadenie
Stlačte tlačidlo [] na diaľkovom ovládači tohto zariadenia a prepnite ho do pohotovostného režimu.
 Keď funkciu „HDAVI Control” nepoužívate
Nastavte funkciu spriahnutého ovládania „VIERA Link” v menu nastavenia na možnosť „Off" (vyp.) (> 68).
RQT9313
39
Praktické funkcie
Zobrazenie FUNCTION MENU
(menu funkcií)
Pozastavenie sledovaného TV programu —
pozastavenie živého TV vysielania
Pomocou FUNCTION MENU (menu funkcií) získate rýchly
a jednoduchý prístup k hlavným funkciám.
Ak položku „FUNCTION MENU Display” (zobrazenie menu funkcií)
v menu Setup (nastavenie) nastavíte na „On” (zap.), po zapnutí
DVD videorekordéra sa automaticky zobrazí FUNCTION MENU
(menu funkcií). (> 67)
Sledovaný TV program môžete pozastaviť pomocou tunera tohto
DVD videorekordéra a obnoviť ho neskôr tým, že ho dočasne uložíte
na pevný disk. Táto funkcia je užitočná v prípade, že musíte na
chvíľu prerušiť sledovanie TV vysielania kvôli nejakej povinnosti.
Ak zastavíte funkciu pozastavenia živého TV vysielania, potom sa
TV program dočasne uložený na pevnom disku vymaže.
1)
1)
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Zobrazené funkcie závisia od zvolenej diskovej jednotky alebo
od typu disku.
2)
3)
2)
Zapnite TV prijímač a zvoľte AV vstup
zodpovedajúci konektoru, cez ktorý je
pripojený tento DVD videorekordér.
Zapnite tento DVD videorekordér a
pomocou tlačidiel [  CH] zvoľte
požadovaný kanál.
Ak chcete pozastaviť TV program
Stlačte tlačidlo [].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
funkciu a stlačte tlačidlo [OK].
HDD
??
4
ABC
LR
Tento indikátor naznačuje, že je v činnosti funkcia
pozastaveného živého TV vysielania. Tento indikátor sa dá
vypnúť (> 67, Indikátor pozastavenia živého TV vysielania).
3)
 Ak stlačíte tlačidlo [RETURN ], môžete sa vrátiť do
predchádzajúceho zobrazenia.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
požadovanú položku a stlačte tlačidlo
[OK].
 Informácie o jednotlivých funkciách nájdete v časti
Jednoduchý prístup k rôznym funkciám — zobrazenie
FUNCTION MENU (menu funkcií). (> 5)
Ukončenie činnosti v prostredí FUNCTION MENU (menu funkcií)
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
4)
Ak chcete obnoviť živé TV vysielanie
Stlačte tlačidlo [►] (PLAY).
 Program sa uloží na pevný disk v záznamovom režime SP
(> 23) bez ohľadu na záznamový režim a jednotku zvolenú
pred spustením ukladania.
 Na pevný disk je možné dočasne uložiť 1 až 8 hodín TV
programov. (To sa môže meniť podľa voľného miesta na
pevnom disku.)
Obsluha zariadenia počas pozastaveného živého TV vysielania
Vyhľadávanie Stlačte tlačidlo [, ].
Pozastavenie Stlačte tlačidlo [].
tlačidla [►] (PLAY) opäť spustíte
prehrávania  Stlačením
prehrávanie.
Zrýchlené
prehrávanie
(Quick View)
 Opätovným stlačením tlačidla obnovíte
prehrávanie normálnou rýchlosťou.
Spomalené
prehrávanie
Počas pozastaveného prehrávania
stlačte tlačidlo [] alebo [].
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
[►] (PLAY/ᅜ 1.3).
Môžete si vybrať jednu z 5 rýchlostí.
 Stlačením tlačidla [►] (PLAY) opäť spustíte
prehrávanie.
1) Stlačte tlačidlo [].
Zastavenie
funkcie
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
pozastavenia
„Yes” (áno) a stlačte tlačidlo
živého TV
[OK].
vysielania
Poznámka
RQT9313
40
 Funkcia pozastavenia živého TV vysielania sa automaticky zastaví
po spustení časovaného záznamu.
 Funkcia pozastavenia živého TV vysielania nefunguje
– keď nie sú nastavené hodiny,
– počas zaznamenávania,
– počas časovaného záznamu,
– počas záznamu pomocou funkcie EXT LINK atď.
 Počas obnoveného prehrávania nie je možné prepnutie zvuku/
dialógov alebo titulkov.
 Prvých 30 minút sa vymaže každých 30 minút po zaplnení pevného
disku alebo v prípade, že ukladanie trvá 8 hodín.
 Funkcia pozastavenia živého TV vysielania sa automaticky zastaví
24 hodín po jej spustení.
 Počas pozastavenia živého TV vysielania nie je možné prepnutie
položiek „DVB Multi Audio” (viackanálový zvuk/dialógy DVB) alebo
„DVB Subtitle” (titulky DVB) v menu na obrazovke.
Zadávanie textu
2)
Zaznamenané tituly môžete pomenovať.
Zadaním kľúčových slov môžete tiež vyhľadávať želané programy
v prehľade TV programov TV Guide. (Free Word Search (voľné
vyhľadávanie podľa slov)/Find Titles (nájdenie titulov)) (> 30)
Znaky
)
Vysielanie
Obľúbené kanály 1–4
44
40
Znaky
14
Poznámka
Ak je názov príliš dlhý, v niektorých menu sa nemusí zobraziť celý.
1)
 Zadávanie znakov pomocou číselných tlačidiel
64 (44ೈ)
64
36
40
40
40
64
Znaky
Titul
Disk
 Vymazanie znaku
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte znak v políčku na
zadávanie názvu a stlačte tlačidlo []. (Vymažú sa určené
znaky.)
Vyvolajte zobrazenie prostredia
zadanie názvu.
Titul (časovaný záznam)
Zvoľte „Programme Name” (názov programu). (> 27,
Manuálne naprogramovanie časovaného záznamu, krok 3)
Voľné vyhľadávanie podľa slov
Stlačte tlačidlo [OPTION]. (> 30, Vyhľadávanie zadaním
slov, krok 2)
Nájdenie titulov
Zvoľte „Find Titles” (nájdenie titulov). (> 30, Vyhľadávanie
s použitím informácií o programoch titulov zaznamenaných
na pevnom disku, krok 4)
Titul
Zvoľte „Enter Title Name” (zadanie názvu titulu). (> 42, krok 4)
Zoznam na prehrávanie (playlist)
Zvoľte „Enter Name” (zadanie názvu). (> 45, krok 5)
Album statických záberov
Zvoľte „Enter Album Name” (zadanie názvu albumu). (> 46,
Úprava statických záberov (JPEG), krok 3)
Album (CD/MP3/WMA) (
)
Zvoľte „Enter Album Name” (zadanie názvu albumu). (> 47,
Úprava hudby, krok 3)
Stopa (CD/MP3/WMA) (
)
Zvoľte „Enter Track Name” (zadanie názvu stopy). (> 47,
Úprava hudby, krok 3)
Interpret (CD/MP3/WMA) (
)
Zvoľte „Enter Artist Name” (zadanie mena interpreta). (> 47,
Úprava hudby, krok 3)
Disk
Zvoľte „Disc Name” (názov disku). (> 59, Pomenovanie
disku — Disc Name, krok 1)
Obľúbené kanály 1–4
Stlačte červené tlačidlo. (> 62, Zmena názvu obľúbených
kanálov v stĺpci „Favourite” (obľúbené kanály), krok 2)
Napríklad: zadanie písmena „R”
1 Stlačenie tlačidla [7] spôsobí
presun na siedmy riadok.
2 Stlačte dvakrát tlačidlo [7].
Zvýrazní sa písmeno „R”.
3 Stlačte tlačidlo [OK].
 Vloženie medzery
Stlačte tlačidlo [DELETE ¼]
a potom tlačidlo [OK].
3)
Stlačte tlačidlo [] (nastaviť).
Prerušenie úkonu
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Zadaný text sa neuloží.
 Pridanie názvu do zoznamu
Často používané názvy môžete pridať do zoznamu a neskôr ich
vyvolať.
Maximálny počet pridaných názvov: 20
Maximálny počet znakov pre názov: 44
Po zadaní názvu (kroky 1-2).
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Add to List” (pridať do
zoznamu) a stlačte [OK].
 Položku „Add to List” (pridať do zoznamu) môžete zvoliť aj
pomocou tlačidla [].
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Add” (pridať) a stlačte tlačidlo [OK].
 Stlačením tlačidla [RETURN ] sa daný úkon zruší.
Obsluha
pokročilých
funkcií
Titul (
)
Zoznam na prehrávanie (playlist) (
Album statických záberov
Album (CD/MP3/WMA) (
)
)
Stopa (CD/MP3/WMA) (
Interpret (CD/MP3/WMA) (
)
Disk (
)
ೈ
Názov titulu pre časovaný záznam
Opakovaním tohto kroku postupne zadajte ďalšie znaky.
 Vyvolanie názvu pridaného do zoznamu
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Name List” (zoznam
názvov) a stlačte [OK].
 Položku „Name List” (zoznam názvov) môžete zvoliť aj
pomocou tlačidla [].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte názov, ktorý chcete
vyvolať a stlačte tlačidlo [OK].
Úpravy
Maximálny počet znakov:
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte znak a stlačte [OK].
 Vymazanie názvu pridaného do zoznamu
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Name List” (zoznam
názvov) a stlačte [OK].
 Položku „Name List” (zoznam názvov) môžete zvoliť aj
pomocou tlačidla [].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte názov, ktorý chcete
vymazať.
3) Pomocou tlačidla [OPTION] zobrazte „Delete Name” (vymazať
názov) a stlačte tlačidlo [OK].
4) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Delete” (vymazať)
a stlačte [OK].
5) Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Pre vašu informáciu
Ak zadáte príliš dlhý názov, v hlavnom menu sa po finalizácii disku
(> 61) zobrazí iba jeho časť. Názov titulu, ktorý sa bude zobrazovať
v hlavnom menu, môžete počas zadávania skontrolovať v okne „Top
Menu Preview" (náhľad hlavného menu).
Políčko na zadávanie názvu: ukazuje zadaný text
Pomocou červeného alebo
zeleného tlačidla zvoľte typ
znakov a stlačte tlačidlo [OK].
„Standard Characters”
(štandardné znaky):
(> vľavo, abecedné znaky, atď.)
„Other Characters” (ďalšie
znaky):
(> nižšie, znaky Umlaut, znaky
s diakritickými znamienkami atď.)
 Typ znakov nie je možné zmeniť,
ak ste v položke „Language”
(jazyk) v časti „Display”
(zobrazenie) v menu Setup
(nastavenie) zvolili “Česky”
alebo “Slovenčina”.
RQT9313
41
Úprava titulov a kapitol
(Finalizované disky sa nedajú upravovať.)
Chapter (kapitola)
Časti ohraničené bodmi rozdelenia sa stanú samostatnými
kapitolami.
Titul
Kapitola
Kapitola
Kapitola
1)
2)
Kapitola
Počas prehrávania alebo zastaveného prehrávania
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Ak sa položka „VIDEO” (videozáznam) nezvolí,
stlačte červené tlačidlo, aby sa položka „VIDEO” zvolila.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte titul.
Prostredie prehľadu titulov
Poradie kapitol môžete zmeniť a potom vytvoriť zoznam
na prehrávanie (playlist) (> 44).
„Chapter Creation” (vytvorenie kapitoly) v menu Setup
(nastavenie) (> 65)
„Automatic” (automaticky):
DVD videorekordér zisťuje zmeny (zvláštne body stlmenia ako
začiatok a koniec programu) v scéne počas zaznamenávania
a automaticky na nich nastavuje body začiatku kapitoly.
 Pri niektorých zaznamenávaných programoch alebo
záznamových režimoch sa body začiatku kapitol nemusia vytvoriť
správne.
„5 minutes” (5 minút):
Body začiatku kapitol sa nastavujú automaticky počas
zaznamenávania v približne 5-minútových intervaloch.
 Maximálny počet položiek na disku:
– Tituly: 499
– Kapitoly: Približne 1 000 v každom titule
(Uvedené údaje závisia od podmienok pri zaznamenávaní.)
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Previous"
(predchádzajúca) alebo „Next" (nasledujúca) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ďalšie stránky môžete zobraziť aj pomocou tlačidiel [, ].
Úprava viacerých záznamov
Záznam zvoľte pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] a stlačte
tlačidlo []. (Postup opakujte.)
Zvolené položky sa v súlade so zadávaním postupne
označujú. Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
3)
4)
Stlačte tlačidlo [OPTION].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte úkon
a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak zvolíte možnosť „Edit" (úpravy), pomocou tlačidiel
[▲, ▼] zvoľte želaný úkon a stlačte tlačidlo [OK].
– Tituly: 99 (
49 titulov)
– Kapitoly: Približne 1000 (
Približne 254)
(Uvedené údaje závisia od podmienok pri zaznamenávaní.)
Pozrite si časť Funkcie na
úpravu titulov
(> 43).
Poznámka
 Vymazaný, rozdelený alebo čiastočne vymazaný titul nie je možné
vrátiť do pôvodného stavu. Pred vymazaním sa uistite, či tak
chcete urobiť.
 Úpravy nemôžete uskutočňovať počas záznamu alebo počas
kopírovania dát atď.
 Informácie slúžiace na ochranu proti kopírovaniu ostávajú prítomné
aj po vykonaní úprav (napr. po rozdelení titulu atď.).

Pri každej úprave titulu sa príslušná informácia uloží
na voľné miesto na disku. Vykonávaním viacerých úprav sa voľné
miesto na disku postupne zmenšuje.
Odporúčame vám, aby ste upravili záznam na pevnom disku
a skopírovali ho na DVD disk.
Úprava titulov a kapitol a prehrávanie
kapitol
Zaznamenané programy môžete podľa potreby upravovať (vymazať
nepotrebné časti, rozdeliť programy atď.).
Vyhľadávanie s použitím informácií o programoch
titulov zaznamenaných na pevnom disku (> 30)
Úprava skupiny titulov
(> nižšie)
(> 32)
Zmena zobrazenia prostredia DIRECT
NAVIGATOR (prehliadanie a úprava programov)
(> 32)
 Prehliadanie statických záberov (> 36)
 Prehrávanie hudby zaznamenanej na pevnom
disku (> 33)
 Ak zvolíte položku „Chapter View” (prehľad kapitol)
5)
Príprava
 Zapnite TV prijímač a zvoľte AV vstup zodpovedajúci konektoru,
cez ktorý je pripojený tento DVD videorekordér.
 Zapnite DVD videorekordér.
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte diskovú jednotku, kde je
zaznamenaný titul, ktorý chcete upraviť.

Zrušte ochranu proti zápisu (> 59, Nastavenie ochrany proti
zápisu).
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte kapitolu.
Ak chcete spustiť prehrávanie > Stlačte tlačidlo [OK].
Ak chcete vykonávať úpravy > Krok 6.
Prostredie prehľadu kapitol
6)
 Zobrazenie ďalších stránok/Úprava viacerých záznamov
(> vyššie)
Pomocou tlačidiel [OPTION] a potom
[▲, ▼] zvoľte požadovaný úkon
a stlačte tlačidlo [OK].
Pozrite si časť Funkcie na úpravu
kapitol (> 43).
 Môžete sa vrátiť späť do prostredia Title View (prehľad titulov).
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
RQT9313
42
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Funkcie na úpravu titulov
Po vykonaní krokov 1–4 (> 42)
Delete (vymazať)ೈ
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Delete” (vymazať) a stlačte [OK].
 Vymazaný záznam nie je možné obnoviť. Pred vymazaním sa uistite, či tak chcete urobiť.
 Dostupný záznamový čas na DVD-R, DVD-R DL, +R alebo +R DL disku sa vymazaním titulov nepredĺži.
 Dostupný záznamový čas na DVD-RW (vo formáte DVD-Video) a +RW disku sa predĺži len po vymazaní naposledy
zaznamenaného titulu. Po vymazaní iných titulov sa dostupný záznamový čas nepredĺži (> 21).
Properties (vlastnosti)
Zobrazia sa informácie (napr. o dátume a čase).
 Stlačením tlačidla [OK] menu zatvoríte.
Enter Title Name
(zadanie názvu titulu)
Zaznamenané tituly môžete pomenovať.
(> 41, Zadávanie textu)

Aj keď sa názov skupiny zmení, názvy titulov v danej skupine ostanú nezmenené.
Nastavením tejto funkcie sa titul chráni proti náhodnému vymazaniu.
Set up Protection
(nastavenie ochrany)ೈ Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
Cancel Protection
Pri názve titulu chráneného proti vymazaniu sa zobrazí symbol zámky.
(zrušenie ochrany)ೈ
Partial Delete
(čiastočné vymazanie)
(> nižšie, Pre vašu informáciu)
Pomocou funkcie Partial Delete (čiastočné vymazanie) môžete odstrániť
nepotrebné časti záznamu.
1 Na začiatku a konci časti, ktorú chcete vymazať, stlačte
tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Finish” (dokončiť)
a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak chcete vymazať ďalšie časti, zvoľte možnosť „Next" (ďalšie)
a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Delete”
(vymazať) a stlačte [OK].
Change Thumbnail
(zmena miniatúrneho
náhľadu)
Pomocou funkcie Change Thumbnail (zmena miniatúrneho náhľadu)
môžete zmeniť miniatúrne náhľady v prostredí Title View (prehľad titulov).
1 Stlačením tlačidla [►] (PLAY) spustite prehrávanie.
2 Keď sa zobrazí záber, ktorý chcete zobraziť ako miniatúrny
náhľad, stlačte tlačidlo [OK].
Zmena miniatúrneho náhľadu
(> nižšie, Pre vašu informáciu)
Opäť spustite prehrávanie a pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte príkaz „Change"
(zmeniť) a na mieste, ktoré chcete zmeniť, stlačte tlačidlo [OK].
Divide Title
(rozdelenie titulu)
(> nižšie, Pre vašu informáciu)
Pomocou funkcie Divide Title (rozdelenie titulu) môžete zvolený titul rozdeliť na dva tituly.
1 Na mieste, kde chcete titul rozdeliť, stlačte tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Finish” (dokončiť) a stlačte
tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Divide” (rozdeliť) a stlačte
tlačidlo [OK].
Úpravy
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Finish” (dokončiť) a stlačte
tlačidlo [OK].
Overenie miesta rozdelenia
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Preview” (náhľad) a stlačte tlačidlo [OK]. (Prehrá
sa časť, ktorá v časovom intervale 10 sekúnd predchádza miestu rozdelenia a v časovom intervale 10 sekúnd nasleduje
za ním.)
Zmena miesta rozdelenia
Opäť spustite prehrávanie a pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte príkaz „Divide" (rozdeliť) a na mieste, v ktorom chcete titul
rozdeliť, stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
 Rozdelené tituly si ponechajú názov a nastavenia ochrany proti kopírovaniu CPRM (> 85) pôvodného titulu.
 Časť obrazového a zvukového záznamu bezprostredne predchádzajúca miestu rozdelenia a nasledujúca za ním sa môže vymazať.

Rozdelené tituly vytvoria skupinu titulov.
ೈ
Úprava viacerých záznamov je tiež k dispozícii.
Funkcie na úpravu kapitol
Po vykonaní krokov 1–6 (> 42)
Delete Chapter
(vymazanie kapitoly)ೈ
Create Chapter
(vytvorenie kapitoly)
(> nižšie, Pre vašu informáciu)
Combine Chapters
(spájanie kapitol)
ೈ
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Delete” (vymazať) a stlačte [OK].
 Vymazaný záznam nie je možné obnoviť. Pred vymazaním sa uistite, či tak chcete urobiť.
 Ak chcete vymazať len deliaci bod medzi kapitolami, zvoľte príkaz „Combine Chapters" (spájanie kapitol) (> nižšie)
a kapitoly sa spoja.
(Záznam sa nevymaže.)
Počas prehrávania titulu zvoľte miesto, kde chcete vytvoriť novú kapitolu.
1 Na mieste, kde chcete záznam rozdeliť na kapitoly, stlačte
tlačidlo [OK].
 Opakovaním tohto kroku môžete záznam rozdeliť aj na ďalších
miestach.
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Finish” (dokončiť) a stlačte
tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Combine” (spojiť) a stlačte tlačidlo [OK].
 Zvolená kapitola sa spojí s nasledujúcou kapitolou.
Úprava viacerých záznamov je tiež k dispozícii.
Pre vašu informáciu
 Želané miesto na disku môžete vyhľadať pomocou funkcií vyhľadávania (> 31) alebo časového posunu TIME SLIP (> 31).
 Ak chcete želané miesto určiť presne, použite funkciu spomaleného prehrávania (> 31) alebo prehrávania po jednotlivých snímkach (> 31).
 Ak chcete preskočiť na začiatok alebo koniec titulu/kapitoly, stlačte tlačidlo [] (začiatok), resp. [] (koniec).
RQT9313
43
Vytváranie, úprava a prehrávanie zoznamov na prehrávanie
Kapitoly môžete usporiadať (> 42) tak, aby sa vytvoril zoznam na
prehrávanie (playlist).
Titul
Titul
Kapitola
Kapitola
Zoznam na
prehrávanie
(playlist)
Kapitola
Kapitola
Kapitola
4)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte „Create” (vytvoriť) a stlačte
tlačidlo [OK].
5)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
zdrojový titul a stlačte tlačidlo [▼].
Kapitola
Kapitola
Kopírovaním (> 48) zoznamu na prehrávanie sa vytvorí titul.
 Obsah zoznamu na prehrávanie (playlist) sa nezaznamenáva
samostatne. Zoznamy na prehrávanie preto nezaberajú na disku
veľa miesta.
 Úprava kapitol v zozname na prehrávanie neovplyvňuje zdrojové
tituly a kapitoly.
 Zoznamy na prehrávanie sa nedajú vytvárať alebo upravovať
počas zaznamenávania alebo kopírovania dát.
Maximálny počet položiek na disku:
– zoznamy na prehrávanie: 99
– kapitoly v zoznamoch na prehrávanie: približne 1000
(Uvedené údaje závisia od podmienok pri zaznamenávaní.)
 Ak prekročíte maximálny možný počet položiek na disku,
nezaznamenajú sa všetky zadané položky.
 Ak chcete zvoliť všetky kapitoly daného titulu, stlačte tlačidlo
[OK] a pokračujte krokom 7.
6)
Vytváranie zoznamov na prehrávanie
Pomocou tlačidiel [◄, ►] vyberte
kapitolu, ktorú chcete zaradiť do
zoznamu na prehrávanie a stlačte
tlačidlo [OK].
Stlačením tlačidla [▲] voľbu zrušíte.
Príprava
 Zapnite TV prijímač a zvoľte AV vstup zodpovedajúci konektoru,
cez ktorý je pripojený tento DVD videorekordér.
 Zapnite DVD videorekordér.
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte diskovú jednotku, kde je
zaznamenaný titul, ktorý chcete upraviť.

Zrušte ochranu proti zápisu (> 59, Nastavenie ochrany proti
zápisu).
 Zoznamy na prehrávanie sa nedajú vytvárať alebo upravovať
počas zaznamenávania alebo kopírovania dát.
 Zoznamy na prehrávanie musia byť vytvorené v súlade s aktuálne
zvolenou TV normou v položke „TV System" (TV norma) (> 67).
1)
Počas zastavenia
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
2)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Others” (ďalšie funkcie) a stlačte
tlačidlo [OK].
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Playlists” (zoznamy na prehrávanie)
a stlačte tlačidlo [OK].
7)
8)
 Zo zdrojového titulu môžete tiež vytvoriť novú kapitolu.
Stlačte tlačidlo [OPTION], zvoľte príkaz „Create Chapter"
(vytvorenie kapitoly) a stlačte tlačidlo [OK] (> 43, Vytvorenie
kapitoly).
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
miesto, kam chcete kapitolu vložiť
a stlačte tlačidlo [OK].
 Pomocou tlačidla [▲] môžete zvoliť iný zdrojový titul.
 Opakovaním krokov 6 – 7 môžete pridávať ďalšie kapitoly.
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Vytvorí sa zoznam na prehrávanie (playlist) všetkých
vybraných scén.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
RQT9313
44
Funkcie na úpravu zoznamov na
prehrávanie
Úprava a prehrávanie zoznamov na
prehrávanie a kapitol
1)
2)
3)
4)
Počas zastavenia
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Po vykonaní krokov 1–5 (> vľavo)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Delete”
Delete
(vymazať) a stlačte [OK].
ೈ
(vymazať) Vymazané zoznamy na prehrávanie
(playlisty) sa už nedajú obnoviť.
Pred vymazaním sa uistite, či tak chcete urobiť.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Others”
(ďalšie funkcie) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
zoznam na prehrávanie.
Playlists
HDD
01
Playlist View
--
12.10. SUN 0:30
Create
--
--
--
(> 44, Vytváranie zoznamov na prehrávanie,
kroky 5–8)
--
Pomocou tlačidiel [OPTION] a potom
[▲, ▼] zvoľte požadovaný úkon a stlačte
tlačidlo [OK].
Pozrite si časť
Funkcie na úpravu
zoznamov na
prehrávanie.
 Ak zvolíte položku „Chapter View” (prehľad kapitol)
ೈ
 Stlačením tlačidla
[OK] menu
zatvoríte.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Copy”
(kopírovať) a stlačte tlačidlo [OK].
 Skopírovaný zoznam na prehrávanie
(playlist) sa do prehľadu zoznamov na
prehrávanie zaradí ako najnovší.
Enter Name
(zadanie
názvu)
Zoznamy na prehrávanie sa dajú pomenovať.
(> 41, Zadávanie textu)
Change
Thumbnail
(zmena
miniatúrneho
náhľadu)
(> 43, Zmena miniatúrneho náhľadu)
Úprava viacerých záznamov je tiež k dispozícii.
Funkcie na úpravu kapitol
Po vykonaní krokov 1–7 (> vľavo)
 Úprava kapitol v zozname na prehrávanie (playlist) neovplyvňuje
zdrojové tituly a kapitoly.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
kapitolu.
Ak chcete spustiť prehrávanie > Stlačte tlačidlo [OK].
Ak chcete vykonávať úpravy > Krok 7.
Prostredie prehľadu kapitol
Add Chapter
(pridanie
kapitoly)
(> 44, Vytváranie zoznamov na prehrávanie,
kroky 5–7)
Move
Chapter
(presunutie
kapitoly)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
miesto, kam chcete kapitolu vložiť,
a stlačte tlačidlo [OK].
Create
Chapter
(vytvorenie
kapitoly)
 Zobrazenie ďalších stránok/Úprava viacerých záznamov
(> 42)
Pomocou tlačidiel [OPTION] a potom
[▲, ▼] zvoľte požadovaný úkon a stlačte
tlačidlo [OK].
Pozrite si časť Funkcie na
úpravu kapitol
 Môžete sa vrátiť späť do prostredia prehľadu zoznamov na
prehrávanie (Playlist View).
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
ೈ
(kopírovať)
 Ak zvolíte možnosť „Edit" (úpravy), pomocou tlačidiel [▲, ▼]
zvoľte želaný úkon a stlačte tlačidlo [OK].
7)
Create
(vytvoriť)
Copy
Prostredie prehľadu
zoznamov na prehrávanie
 Zobrazenie ďalších stránok/Úprava viacerých záznamov
(> 42)
6)
Zobrazia sa informácie o zoznamoch na
prehrávanie (napr. o dátume a celkovom čase).
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Playlists” (zoznamy na prehrávanie)
a stlačte tlačidlo [OK].
Ak chcete spustiť prehrávanie > Stlačte tlačidlo [OK].
Ak chcete vykonávať úpravy > Krok 5.
5)
Properties
(vlastnosti)
ೈ
Úpravy
(len prehrávanie)
(> 43, Vytvorenie kapitoly)
Combine
Chapters
(spájanie
kapitol)
(> 43, Spájanie kapitol)
Delete
Chapter
(vymazanie
kapitoly)ೈ
(> 43, Vymazanie kapitoly)
Ak vymažete všetky kapitoly, z ktorých
sa zoznam na prehrávanie (playlist)
skladá, vymaže sa aj samotný zoznam na
prehrávanie.
Úprava viacerých záznamov je tiež k dispozícii.
RQT9313
45
Úprava statických záberov a hudby
Úkony na úpravu albumov (statických
záberov) a statických záberov
Úprava statických záberov (JPEG)
Po vykonaní krokov 1–3 (> vľavo)
(JPEG)
 Upravovať môžete samostatné statické zábery aj celé albumy.
 Úpravy statických záberov zaznamenaných na DVD-R DL, CD-R/
CD-RW diskoch a v USB pamäti nie sú možné.
 Úpravy statických záberov zaznamenaných na finalizovaných
DVD-R diskoch nie sú možné.
Príprava
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte pevný disk alebo DVD
jednotku.

Zrušte ochranu proti zápisu (> 59, Nastavenie ochrany proti
zápisu).
1)
2)
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Ak sa nezvolí položka „PICTURE" (obrázok),
pomocou zeleného tlačidla zvoľte túto položku „PICTURE
(obrázok).
Ak chcete upraviť album
Zvoľte album, ktorý chcete upraviť
a stlačte tlačidlo [OPTION].
 Ak chcete vytvoriť album pomocou funkcie „Create Album"
(vytvoriť album), stlačte tlačidlo [OPTION] bez toho, aby ste
nejaký album zvolili.
Ak chcete upraviť statický záber
1 Zvoľte album obsahujúci statický záber,
ktorý chcete upraviť a stlačte tlačidlo [OK].
2 Zvoľte statické zábery, ktoré chcete
upraviť a stlačte tlačidlo [OPTION].
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Previous"
(predchádzajúca) alebo „Next" (nasledujúca) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ďalšie stránky môžete zobraziť aj pomocou tlačidiel [, ].
Úprava viacerých záznamov
Záznam zvoľte pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] a stlačte
tlačidlo []. (Postup opakujte.) Zvolené položky sa v súlade so
zadávaním postupne označujú. Ďalším stlačením tlačidla [] sa
výber zruší.
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte úkon
a stlačte tlačidlo [OK].
Delete Picture
(vymazanie
statického
záberu)ೈ
Delete Album
(vymazanie
albumu)ೈ
(JPEG)
Change Date
(zmena
dátumu)ೈ
Set up
Protection
(nastavenie
ochrany)ೈ
Cancel
Protection
(zrušenie
ochrany)ೈ
Úkony na úpravu albumov (statických
záberov) a statických záberov (> vpravo)
Pomocou tlačidiel [◄, ►]
zvoľte možnosť „Yes”
(áno) a stlačte [OK].
DIRECT NAVIGATOR
P
HDD
Album Name
103_
0001
0002
0005
0006
Ak je záber alebo album chránený proti vymazaniu,
zobrazí sa symbol zámky.
 Aj v prípade, že v tomto DVD videorekordéri je pre
určitý album nastavená ochrana proti vymazaniu,
album sa môže dať vymazať iným zariadením.
Zobrazia sa informácie (napr. veľkosť statického
záberu a veľkosť súboru).
 Stlačením tlačidla [OK] ukončíte činnosť v menu
Properties (vlastnosti).
Add Pictures
(pridávanie
statických
záberov)
Create Album
(vytvorenie
albumu)
1 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Start” (spustiť)
alebo „Yes” (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
album obsahujúci statický záber, ktorý
chcete pridať a stlačte tlačidlo [OK].
3 Stlačením tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú
položku a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak zvolíte možnosť „Select pictures to copy"
(zvoliť statické zábery na kopírovanie):
Zvoľte statický záber, ktorý chcete pridať
a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak zvolíte možnosť „Copy all pictures"
(kopírovať všetky statické zábery):
Skopírujú sa všetky statické zábery uložené
vo zvolenom albume.
4 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes”
(áno) alebo „No” (nie) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak chcete pokračovať v kopírovaní, zvoľte
možnosť „Yes" (áno) a prejdite na krok 2.
Len v prípade, že použijete funkciu „Create
Album” (vytvorenie albumu)
5 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Yes” (áno) alebo „No” (nie) a stlačte
tlačidlo [OK].
 Ak zvolíte možnosť „Yes" (áno):
Albumy môžete pomenovať. (> 41, Zadávanie
textu)
 Ak zvolíte možnosť „No" (nie):
Albumu sa automaticky zadá názov.
Úkony na úpravu albumov (statických záberov)
a statických záberov (> vpravo)
)
Nastavením tejto funkcie
môžete statický záber
alebo album ochrániť proti
náhodnému vymazaniu.
Properties
(vlastnosti)
Užitočné funkcie pre prehliadanie
statických záberov (> 37)
(Napr.
Dátum statického záberu sa dá zmeniť.
1 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte položku
a pomocou tlačidiel [▲, ▼] ju zmeňte.
2 Stlačte tlačidlo [OK].
DVD videorekordéra sa v inom zariadení
nemusia zobraziť.
)
 Úpravy statického záberu
 Vymazaný záznam nie je možné obnoviť. Pred
vymazaním sa uistite, či tak chcete urobiť.
 Pri vymazaní albumu sa vymažú všetky súbory
v ňom uložené, a to aj v prípade, že nejde
o statické zábery. (Zložky uložené v aktuálne
vymazávanom albume sa zachovajú, nevymažú sa).

Dostupné miesto sa nezväčší ani po
vymazaní statických záberov.
Albumy môžete pomenovať.
Enter Album
Name (zadanie (> 41, Zadávanie textu)
názvu albumu)  Názvy albumov zadané prostredníctvom tohto
 Úpravy albumu
(Napr.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Delete”
(vymazať) a stlačte [OK].
Kopírovanie na DVD-RAM disk alebo pevný disk
Copy to DVD
(kopírovanie na Stlačením tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Start” (spustiť) a stlačte [OK].
DVD disk)ೈ
Kopírovanie na DVD-R disk
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
Copy to HDD
(kopírovanie na „Copy & Finalise (kopírovanie a finalizácia)”
ೈ
alebo „Copy Only” (len kopírovanie) a stlačte
pevný disk)
tlačidlo [OK].
Môžete sa vrátiť späť do zobrazenia
prehľadu albumov.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9313
46
 Používajte prázdne disky alebo nefinalizované disky,
na ktoré boli obrázky vo formáte JPEG zaznamenané
prostredníctvom tohto DVD videorekordéra.
ೈ
Úprava viacerých záznamov je tiež k dispozícii.
[Zmena dátumu : Len keď je zobrazené prostredie „Picture (JPEG)
View" (prehľad JPEG súborov)]
Poznámka
 Počas práce s funkciami, akou je zmena dátumu, kopírovanie na DVD
disk, kopírovanie na pevný disk, pridávanie statických záberov alebo
vytvorenie albumu sa nespustí časovaný záznam.

Funkcia pridávania statických záberov je dostupná len pre zložky
zodpovedajúce štandardu DCF.
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte jednotku pevného disku.
1)
2)
Stlačte tlačidlo [DIRECT
NAVIGATOR].
Ak sa položka „MUSIC" (hudba) nezvolí, položku „MUSIC"
(hudba) zvoľte stlačením žltého tlačidla.
(JPEG)
1)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
album a stlačte tlačidlo [OPTION].
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte album
a stlačte tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte stopu
a stlačte tlačidlo [OPTION].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte úkon
a stlačte tlačidlo [OK].
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Picture” (statický záber) alebo
„Music” (hudba).
4)
5)
Stlačte tlačidlo [OK].
 Voľba prehrávania zaznamenaných programov
(titulov)— prostredie DIRECT NAVIGATOR
(prehliadanie a úprava programov) (> 32)
 Prehliadanie statických záberov (> 36)
Pomocou menu možností môžete potvrdiť voľbu zvolenej
položky.
 Informácie o prostredí s možnosťami pre „Album View"
(prehľad albumov) (> 46, krok 3).
 Informácie o prostredí s možnosťami pre „Picture (JPEG)
View" (prehľad JPEG súborov) (> 46, krok 3)
 Informácie o prostredí s možnosťami pre „Album View
(Music)” (prehľad albumov (hudba)) (> vľavo, krok 3).
 Informácie o prostredí s možnosťami pre „Track View
(Music)” (prehľad stôp (hudba)) (> vľavo, krok 3).
> nižšie
 Úprava stopy (hudba)
Úkony na úpravu albumov a stôp (> nižšie)
Vyvolanie zobrazenia ďalších stránok [len albumov
(statických záberov) a statických záberov]
Pomocou tlačidiel [, ] zobrazíte ďalšie stránky.
Návrat do prostredia Album View (prehľad
albumov)
Viacnásobné mazanie [len albumov (statických záberov)
a statických záberov]
Záznam zvoľte pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] a stlačte
tlačidlo []. (Postup opakujte.)
Zvolené položky sa v súlade so zadávaním postupne
označujú. Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
Užitočné funkcie počas prehrávania hudby (> 33)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
Delete Album
(vymazanie albumu) „Delete” (vymazať) a stlačte [OK].
 Vymazaný záznam nie je možné
Delete Track
obnoviť. Pred vymazaním sa uistite,
(vymazanie stopy)
či tak chcete urobiť.
Enter Album Name
(zadanie názvu
albumu)
Enter Track Name
(zadanie názvu
stopy)
Albumy a stopy môžete pomenovať.
(> 41, Zadávanie textu)
Enter Artist Name
(zadanie mena
interpreta)
Môžete upraviť meno interpreta príslušnej
stopy.
(> 41, Zadávanie textu)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►]
zvoľte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo [DELETE ¼].
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
album, ktorý obsahuje statický záber alebo
stopu, ktorú chcete vymazať a stlačte
tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
statický záber alebo stopu a stlačte
tlačidlo [OK].
Užitočné funkcie počas prehrávania hudby (> 33)
Po vykonaní krokov 1-3 (> vyššie)
Vymazanie albumu
Vymazanie statického záberu alebo stopy
Úkony na úpravu albumov a stôp (> nižšie)
Úkony na úpravu albumov a stôp
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Delete” (vymazať) a stlačte
tlačidlo [OK].
 Úprava albumu (hudba)
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [DIRECT NAVIGATOR].
Počas zastavenia
2)
Ak chcete upraviť album
Ak chcete upraviť stopu:
3)
Mazanie statických záberov a hudby
pomocou funkcie DELETE Navigator
Úpravy
Úprava hudby
6)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Delete” (vymazať) a stlačte
tlačidlo [OK].
Položka sa vymaže.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
Poznámka
 Keď sa spustí časovaný záznam, úpravy hudby sa prerušia.
RQT9313
47
Kopírovanie titulov alebo zoznamov na prehrávanie
Kopírovanie [Video (HDD to DVD)]
Charakteristika
Smer
kopírovania
Rozšírené kopírovanie
Jednoduché kopírovanie záznamov z pevného disku
na DVD disk bez potreby zložitých nastavení.
Najskôr vytvorte zoznam záznamov určených na kopírovanie a potom
skopírujte jeho obsah.
DVD videorekordér môžete nastaviť tak, aby kopíroval tituly alebo
zoznamy na prehrávanie spôsobom, ktorý si zvolíte.
Pevný disk → DVD disk
DVD disk → pevný disk
(len z finalizovaného disku)
Kopírovanie vo vysokorýchlostnom
režimeೈ1
Pri použití finalizovaného disku sa nedá kopírovať vo vysokorýchlostnom režime.
Kopírovanie záznamov z +RW disku na pevný disk vo vysokorýchlostnom režime
nie je možné.
Zmena záznamového režimu
Finalizáciaೈ3
Finalizácia prebehne automaticky
Vysokorýchlostný režim
Normálna rýchlosť
Finalizácia je voliteľná
Normálna rýchlosť
Vysokorýchlostný režim
Kopírovanie zoznamov na prehrávanieೈ4
Zachovanie kapitol
Zachovanie miniatúrnych náhľadov
Zaznamenávanie a prehrávanie počas
kopírovania
ೈ1
Ak chcete vykonať kopírovanie titulov (alebo z týchto titulov vytvorených zoznamov na prehrávanie (playlist)) vo vysokorýchlostnom režime, zvoľte
pred spustením zaznamenávania na pevný disk v položke „Rec for High Speed Copy” (záznam umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime)
nastavenie „On” (zap.) (predvolené nastavenie je „On” (zap.) > 65).
V nasledujúcich prípadoch nebude kopírovanie údajov vo vysokorýchlostnom režime na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video),
+R, +R DL a +RW disky k dispozícii:
 ak sú pri kopírovaní viacerých titulov niektoré tituly zaznamenané s položkou „Rec for High Speed Copy" (záznam umožňujúci kopírovanie vo
vysokorýchlostnom režime) nastavenou na „Off” (vyp.), potom nemôžete vykonať kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime,
 ak sa zoznamy na prehrávanie vytvoria z titulov zaznamenaných v rôznych záznamových režimoch alebo v režime FR,
 ak zoznamy na prehrávanie obsahujú záznamy s rôznymi zvukovými konfiguráciami (napr. Dolby Digital a LPCM),
 ak tituly obsahujú veľa vymazaných častí,

ak sú tituly zaznamenané v režime „EP” a „FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)", (zobrazí sa
)

ak sú tituly zaznamenané v zobrazovacom pomere 16:9,

ak sú tituly zaznamenané v zobrazovacom pomere 16:9 s použitím záznamového režimu „EP” alebo „FR (záznam trvajúci 5
hodín a dlhšie)".
ೈ2
Ak zvolíte záznamový režim s lepšou kvalitou obrazu, ako má pôvodný záznam, kvalita obrazu sa nezvýši. (Nastavením takéhoto režimu však
predídete zníženiu kvality obrazu.)
Kopírovanie v režime „EP” ani „FR (záznam trvajúci 5 hodín alebo dlhšie)" nie je možné.
ೈ3
Nedajú sa zvoliť položky „Top Menu" (hlavné menu) alebo „Auto-Play Select" (voľba automatického spúšťania prehrávania).
Ak chcete nastaviť voľbu automatického spúšťania prehrávania alebo farbu pozadia, zvoľte možnosť „Top Menu" (hlavné menu) alebo „Auto-Play Select"
(voľba automatického spúšťania prehrávania) v položke „DVD Management" (správa DVD disku), a to ešte pred spustením kopírovania (> 61).
ೈ4
Zoznamy na prehrávanie (playlisty) s celkovým trvaním viac ako 8 hodín sa nedajú skopírovať.
Pri kopírovaní zoznamu na prehrávanie sa v cieľovej diskovej jednotke vytvorí samostatný titul.
ೈ5
: Z jedného titulu sa stane jedna kapitola.
: Pri finalizovaní disku obsahujúceho skopírované údaje sa kapitoly vytvárajú automaticky (
v trvaní približne 5 minút,
v trvaní cca 8 minút).
ೈ6
Obnovia sa pôvodné nastavenia miniatúrnych náhľadov.
ೈ7
Pri kopírovaní zoznamov na prehrávanie sa nemusia prejaviť vykonané zmeny miniatúrnych náhľadov.
ೈ8
Toto je možné len v prípade titulov zaznamenaných na pevnom disku.
(Nie je to však možné pri kopírovaní s využitím automatickej finalizácie.)
– Počas kopírovania údajov sa nedá spustiť prehrávanie od začiatku aktuálne zaznamenávaného programu (funkcia dobiehania zameškaného),
úpravy atď.
– Počas kopírovania titulov umožňujúcich vytvorenie jedinej kópie sa nedá spustiť prehrávanie zoznamu na prehrávanie (playlist) (> 22).
– Prehliadanie statických záberov alebo prehrávanie hudby nie je možné.
 Približný čas potrebný na kopírovanie údajov (max. rýchlosť)
(Nezohľadňuje sa čas potrebný na zapísanie informácií pre správu dát.)
Pevný disk
Záznamový
režim
Záznamový
čas
1
hodina ►
5-násobná
12-násobná
4-násobná
4-násobná
8-násobná
4-násobná
4-násobná
záznamová rýchlosť záznamová rýchlosť záznamová rýchlosť záznamová rýchlosť záznamová rýchlosť záznamová rýchlosť záznamová rýchlosť
DVD-RAM disku
DVD-R diskuೈ1
DVD-R DL diskuೈ2
DVD-RW diskuೈ3
+R diskuೈ4
+R DL diskuೈ2
+RW disku
Potrebný čas Rýchlosť
Potrebný čas Rýchlosť
Potrebný čas Rýchlosť
Potrebný čas Rýchlosť
Potrebný čas Rýchlosť
Potrebný čas Rýchlosť
Potrebný čas Rýchlosť
12 min.
5-násobná
5 min. 46 s
10-násobná
15 min
4-násobná
15 min
4-násobná
8 min. 20 s
4-násobná
15 min.
6-násobná
15 min.
6 min.
10-násobná
2 min. 30 s
24-násobná
7 min. 30 s
8-násobná
7 min. 30 s
8-násobná
3 min. 45 s
16-násobná
7 min. 30 s
8-násobná
7 min. 30 s
8-násobná
3 min.
20-násobná
1 min. 21 s
44-násobná
3 min. 45 s
16-násobná
3 min. 45 s
16-násobná
1 min. 53 s
32-násobná
3 min. 45 s
16-násobná
3 min. 45 s
16-násobná
EP (6-hodinový)
2 min.
30-násobná
58 s
62-násobná
2 min. 30 s
24-násobná
2 min. 30 s
24-násobná
EP (8-hodinový)
1 min. 30 s
40-násobná
48 s
75-násobná
1 min. 53 s
32-násobná
1 min. 57 s
31-násobná
XP
SP
LP
4-násobná
 Vyššie uvedené menovité hodnoty uvádzajú najkratší čas a najväčšiu rýchlosť potrebnú na skopírovanie 1-hodinového titulu z pevného disku na jednotlivé disky
v uvedenom zozname, ktoré podporujú kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime. Dĺžka času a rýchlosť sa menia v závislosti od podmienok, napríklad od oblasti, na
ktorú sa informácie zapisujú alebo od jedinečných vlastností disku.
ೈ1
Kopírovanie na DVD-R disk kompatibilný so 16-násobnou záznamovou rýchlosťou a na DVD-R disk kompatibilný s 12-násobnou záznamovou rýchlosťou prebehne
v tomto DVD videorekordéri rovnakou rýchlosťou.
ೈ2
Kopírovanie na DVD-R DL a +R DL disky kompatibilné s 8-násobnou záznamovou rýchlosťou a na DVD-R DL a +R DL disky kompatibilné so 4-násobnou
záznamovou rýchlosťou prebehne v tomto DVD videorekordéri rovnakou rýchlosťou.
ೈ3
Kopírovanie na DVD-RW disk kompatibilný so 6-násobnou záznamovou rýchlosťou a na DVD-RW disk kompatibilný so 4-násobnou záznamovou rýchlosťou prebehne
v tomto DVD videorekordéri rovnakou rýchlosťou.
ೈ4
Kopírovanie na +R disk kompatibilný so 16-násobnou záznamovou rýchlosťou a na +R disk kompatibilný s 8-násobnou záznamovou rýchlosťou prebehne v tomto
DVD videorekordéri rovnakou rýchlosťou.
Poznámka
 Ak počas kopírovania údajov súčasne prebieha prehrávanie alebo zaznamenávanie, DVD videorekordér nemusí použiť maximálnu záznamovú rýchlosť.
 V závislosti od vlastností disku nemusí DVD videorekordér kopírovať údaje maximálnou rýchlosťou.
RQT9313
48
Informácie o kopírovaní údajov na DVD-R DL (jednostranné, dvojvrstvové)
a +R DL (jednostranné, dvojvrstvové) disky
Informácie o kopírovaní digitálneho vysielania
umožňujúceho vytvorenie jedinej kópie
Ak nepoužijete kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime, tituly sa normálnou rýchlosťou
dočasne skopírujú na pevný disk a potom sa vysokou rýchlosťou skopírujú na DVD-R DL
alebo +R DL disk.
Tituly dočasne skopírované na pevný disk sa potom vymažú.
Kopírovanie na DVD-R DL a +R DL disky nie je možné v nasledujúcich prípadoch:
– ak sa na pevnom disku nenachádza dostatok voľného miesta (ak použijete nový disk
a budete chcieť pri kopírovaní úplne zaplniť jeho kapacitu, na pevnom disku bude
musieť byť voľné miesto zodpovedajúce záznamu v režime SP v trvaní 4 hodíny),
– ak je celkový počet titulov zaznamenaných na pevnom disku a titulov, ktoré sa majú
skopírovať na DVD-R DL alebo +R DL disk, vyšší ako 499.
Pri prehrávaní titulu zaznamenaného na obidvoch vrstvách môže pri prepínaní medzi
vrstvami nastať dočasný výpadok obrazu a zvuku. (> 10)
Zaznamenaný titul môžete skopírovať na DVD-RAM disk
kompatibilný so systémom ochrany proti kopírovaniu CPRM
(> 85). Titul sa však pritom vymaže z pevného disku.
 Tituly alebo zoznamy na prehrávanie (playlist) nemožno
kopírovať z DVD-RAM disku na pevný disk.
 Tituly chránené proti vymazaniu (> 43) nie je možné skopírovať.
 Zoznamy na prehrávanie (playlist) vytvorené z titulov
umožňujúcich vytvorenie len jedinej kópie sa nedajú skopírovať.
 Tituly s obmedzením záznamu a zoznamy na prehrávanie
(playlist) sa nedajú zaradiť do rovnakého zoznamu záznamov
určených na kopírovanie.
4)
Pred spustením kopírovania
 Rýchlosť a záznamový režim pri kopírovaní
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým
nezvolíte všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
: Vysokorýchlostný režim
: Podrobnejšie
informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Funkcia Rec for High Speed Copy
(záznam umožňujúci kopírovanie vo
vysokorýchlostnom režime) (> 65)
Rýchlosť kopírovania
Len tituly, ktoré sa zaznamenali tak, že bola
položka „Rec for High Speed Copy" (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom
režime) nastavená na možnosť „On" (zap.).ೈ
Vysokorýchlostný
režim
Len tituly, ktoré sa zaznamenali tak, že bola
položka „Rec for High Speed Copy" (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom
režime) nastavená na možnosť „Off” (vyp.).
Normálna rýchlosť
Pri kopírovaní viacerých titulov, ktoré sa
zaznamenali tak, že bola položka „Rec for High
Speed Copy" (záznam umožňujúci kopírovanie
vo vysokorýchlostnom režime) nastavená na
možnosť „On" (zap.) a „Off" (vyp.).
ೈ
Avšak kopírovanie prebehne normálnou rýchlosťou, aj keď sa
položka „Rec for High Speed Copy" (záznam umožňujúci kopírovanie
vo vysokorýchlostnom režime) nastaví na možnosť „On" (zap.),
v nasledujúcich prípadoch.

pri kopírovaní zdroja zaznamenaného v režime
„EP” alebo „FR (záznam trvajúci 5 hodín alebo dlhšie)",
 ak cieľové médium kopírovania (disk) nemá dostatok voľného
miesta,
 ak sa zobrazovací pomer titulu pre zdroj kopírovania a položka
„Aspect for Recording" (zobrazovací pomer pre záznam) (> 65)
nezhodujú,
 ak je zobrazovací pomer titulu pre zdroj kopírovania 16 : 9:
zdroj kopírovania bol zaznamenaný v režime
„EP” alebo „FR (záznam trvajúci 5 hodín alebo dlhšie)”.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte titul, ktorý
chcete skopírovať a stlačte tlačidlo [].
5)
6)
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [, ] zobrazíte ďalšie stránky.
Stlačte tlačidlo [OK].
Potom, čo začnete kopírovať DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (vo formáte DVD-Video), +R alebo +R DL disky, bude
možné ich len prehrávať. Zaznamenávanie alebo úpravy
už nebudú na nich viac možné.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Start” (spustiť) a stlačte tlačidlo [OK].
Spustí sa kopírovanie.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
 Zastavenie kopírovania (> 50)
 Indikátory a funkcie prostredia COPY Navigator
(kopírovanie programov)/zoznamu záznamov
určených na kopírovanie (> 51)
 Zobrazenie informácií o titule a zmena
usporiadania údajov v prostredí COPY Navigator
(kopírovanie programov)
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte titul a stlačte
tlačidlo [OPTION].
Poznámka
Príprava
 Do DVD videorekordéra vložte disk umožňujúci kopírovanie
(> 10, 13).
 Použite disk s dostatočnou dostupnou kapacitou.
Kopírovanie [Video (HDD to DVD)]
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video), +R a +R
DL disky sa po skopírovaní údajov automaticky finalizujú (> 85).
Finalizovaný disk je možné len prehrávať, pričom jeho prehrávanie je
možné aj v iných DVD zariadeniach. Ďalšie zaznamenávanie na disk
alebo úpravy zaznamenaných programov nie sú možné.
(Kopírovanie na finalizované disky nie je možné.)
Pri kopírovaní normálnou rýchlosťou sa záznamový režim nastaví na FR.
(Ak však ani po prepnutí do záznamového režimu FR nie je dostatok
miesta, kopírovanie sa neuskutoční.)
1)
2)
3)
Počas zastavenia
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy”
(kopírovať) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Video
(HDD to DVD)” (videozáznamy z pevného
disku na DVD disk) a stlačte tlačidlo [OK].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Properties"
(vlastnosti) alebo „Sort" (usporiadanie) a stlačte
tlačidlo [OK].
Položka Properties (vlastnosti)
Zobrazí sa názov zvoleného titulu, dátum jeho záznamu, kanál a pod.
Usporiadanie (len zobrazenie všetkých titulov):
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo [OK].
Zmení sa spôsob usporiadania titulov v menu. Zobrazenie titulov
môžete zvoliť podľa čísla, kanála, dátumu záznamu, dňa, času
spustenia zaznamenávania alebo názvu. (Označený titul sa
nedá zvoliť.) Po zatvorení prostredia COPY Navigator sa zmena
usporiadania zobrazovania titulov zruší.
Kopírovanie
 Tituly a zoznamy na prehrávanie zaznamenané v inej TV norme (PAL
alebo NTSC), ako je aktuálne nastavená v DVD videorekordéri, nie je
možné skopírovať.

Videozáznamy (tituly alebo zoznamy na prehrávanie ) nie je možné
skopírovať na disk, na ktorom sú už zaznamenané statické zábery (vo
formáte JPEG).

Statické zábery nie je možné skopírovať na DVD-R disk, na ktorom
sú už zaznamenané videozáznamy.
Poznámka
 Pri kopírovaní titulov vo vysokorýchlostnom režime na DVD-RAM
disk kompatibilný s 5-násobnou záznamovou rýchlosťou, DVD-R
disk kompatibilný s 8-násobnou záznamovou rýchlosťou, +R
disk kompatibilný s 8-násobnou záznamovou rýchlosťou alebo
+RW disk kompatibilný so 4-násobnou záznamovou rýchlosťou je
sprievodný zvuk rotujúceho disku hlasnejší ako zvyčajne.
Ak chcete, aby kopírovanie prebiehalo tichšie, v menu Setup
(nastavenie) zvoľte možnosť „Normal (Silent)" (normálne
(ticho)) v položke „DVD Speed for High Speed Copy" (rýchlosť
otáčok DVD disku pri zázname umožňujúcom kopírovanie vo
vysokorýchlostnom režime) (> 65).
 Ak vyberiete viacero titulov, skopírujú sa v poradí od titulu
zobrazeného v hornej časti zobrazovacej plochy, nie v poradí,
v akom ste ich vybrali a zaregistrovali.
Ak chcete tituly skopírovať v inom poradí, vytvorte zoznam
záznamov určených na kopírovanie a skopírujte jeho obsah (> 50).
RQT9313
49
Kopírovanie titulov alebo zoznamov na prehrávanie
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
 Dané položky sa skopírujú v poradí zoznamu záznamov určených
na kopírovanie. Ak chcete určiť poradie, zopakujte voľbu položky
po položke.
 Po prepnutí medzi kartami „VIDEO" (videozáznam) a „Playlists"
(zoznamy na prehrávanie) sa označenia položiek zrušia.
 Pri kopírovaní na disk vo vysokorýchlostnom režime
: sa môžu zaregistrovať len položky označené
” alebo „
”.
symbolom „
Kopírovanie údajov pomocou zoznamu záznamov
určených na kopírovanie – rozšírené kopírovanie
Tento DVD videorekordér umožňuje určiť poradie kopírovania titulov a
zoznamov na prehrávanie.
Prečítajte si aj informácie uvedené v časti Pred spustením kopírovania (> 49)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Počas zastavenia
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy”
(kopírovať) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Advanced Copy” (rozšírené
kopírovanie) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak nechcete zaregistrovaný zoznam zmeniť, niekoľkokrát stlačte
tlačidlo [▼] (> krok 7).
Nastavte smer kopírovania.
 Ak nechcete nastavený smer kopírovania zmeniť, stlačte tlačidlo [▼]
(> krok 5).
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy Direction” (smer
kopírovania) a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Source” (zdroj) a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte diskovú jednotku a stlačte
tlačidlo [OK].
Ak zvolíte možnosť „HDD" (pevný disk), položka „Destination"
(cieľové médium) sa automaticky nastaví na možnosť „DVD" (DVD
disková jednotka) alebo naopak.
4 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Nastavte záznamový režim.
 Ak nechcete nastavený záznamový režim zmeniť, stlačte tlačidlo
[▼] (> krok 6).
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy Mode” (režim kopírovania)
a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Recording Mode” (záznamový
režim) a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte režim a stlačte tlačidlo [OK].
4 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Zaregistrujte tituly a zoznamy na
prehrávanie, ktoré chcete kopírovať.
 Ak sa chystáte kopírovať zaregistrovaný zoznam bez vykonania
akýchkoľvek zmien (> krok 7).
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Create List” (vytvorenie
zoznamu) a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „New item” (nová položka)
a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou červeného tlačidla zvoľte možnosť „VIDEO"
(videozáznam) alebo pomocou zeleného tlačidla zvoľte možnosť
„Playlists" (zoznamy na prehrávanie).
RQT9313
50
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovaný titul alebo
zoznam na prehrávanie a stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým
nezvolíte všetky požadované položky.
7)
8)
: sa môžu zaregistrovať len položky označené
symbolom „
”.
 Zobrazenie ďalších stránok (> nižšie)
5 Stlačte tlačidlo [OK].
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie (> 51)
Spustenie kopírovania nie je možné, keď hodnota položky „Size”
(veľkosť) (> 51) presahuje 100% („Destination Capacity:” (kapacita
cieľového média) je nedostatočná).
6 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Start
Copying” (spustenie kopírovania)
a stlačte tlačidlo [OK].
Pri kopírovaní titulov vo vysokorýchlostnom režime na DVD-RAM
disk kompatibilný s 5-násobnou záznamovou rýchlosťou, DVD-R
disk kompatibilný s 8-násobnou záznamovou rýchlosťou, +R disk
kompatibilný s 8-násobnou záznamovou rýchlosťou alebo +RW disk
kompatibilný so 4-násobnou záznamovou rýchlosťou budú zvuky
vydávané rotujúcim diskom hlasnejšie ako zvyčajne.
Ak chcete, aby kopírovanie prebiehalo tichšie, v menu Setup (nastavenie)
zvoľte možnosť „Normal (Silent)" (normálne (ticho)) v položke „DVD
Speed for High Speed Copy" (rýchlosť otáčok DVD disku pri zázname
umožňujúcom kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) (> 65).
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes”
(áno) a stlačením tlačidla [OK] spustite
kopírovanie.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Copy & Finalise" (kopírovanie
a finalizácia) alebo „Copy Only” (len
kopírovanie) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak ste zvolili možnosť „Copy & Finalise" (kopírovanie
a finalizácia)
Finalizovaný disk je možné len prehrávať, pričom jeho prehrávanie
je možné aj v iných DVD zariadeniach. Ďalšie zaznamenávanie na
disk alebo úpravy zaznamenaných programov nie sú možné.
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Previous" (predchádzajúca) alebo
„Next" (nasledujúca) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ďalšie stránky môžete zobraziť aj pomocou tlačidiel [, ].
 Zastavenie kopírovania
Stlačte tlačidlo [RETURN ] a podržte ho stlačené 3 sekundy.
(Ak už prebieha finalizácia, proces sa zastaviť nedá.)
Ak kopírujete vo vysokorýchlostnom režime
Všetky kompletné tituly kopírované do okamihu zastavenia kopírovania sa
zaznamenajú na cieľové miesto (skopírujú sa).
Ak kopírujete normálnou rýchlosťou
Záznamy sa kopírujú až do momentu zastavenia kopírovania. Avšak
v prípade titulov umožňujúcich vytvorenie jedinej kópie sa na disk
zaznamenajú len tituly, ktoré boli kompletne skopírované pred okamihom
zastavenia kopírovania. Ostatné tituly sa neskopírujú a ostanú uložené na
pevnom disku.

Ak sa kopírovanie zruší vo fáze kroku, keď prebieha
dočasné kopírovanie na pevný disk, nič sa neskopíruje.
Ak sa však kopírovanie zruší počas toho, ako prebieha kopírovanie
z pevného disku na disk, skopírujú sa len tie tituly, ktoré boli kompletne
skopírované do okamihu zrušenia tohto kroku.
Zostávajúce miesto na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video),
+R, +R DL alebo +RW disku sa zmenší aj v prípade, že titul nebol skopírovaný.
 Návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu
Stlačte tlačidlo [RETURN
].
 Zaznamenávanie a prehrávanie počas kopírovania
Počas kopírovania údajov vo vysokorýchlostnom režime môžete zaznamenávať
na pevný disk a prehrávať záznamy uložené na pevnom disku.
(Platí to len v prípade kopírovania vo vysokorýchlostnom režime bez
finalizácie.)
 Statické zábery a hudba zaznamenané na pevnom disku sa nedajú
prehliadať/prehrávať.
Stlačením tlačidla [OK] sa zruší zobrazenie.
 Overenie aktuálne prebiehajúceho úkonu
Stlačte tlačidlo [STATUS ].
Poznámka
 Časovaný záznam sa počas kopírovania údajov vykoná na pevný disk bez
ohľadu na zvolenú diskovú jednotku.
(Platí to len v prípade kopírovania vo vysokorýchlostnom režime bez finalizácie.)
Indikátory a funkcie prostredia COPY Navigator (kopírovanie
programov)/zoznamu záznamov určených na kopírovanie
Indikátory prostredia COPY Navigator (kopírovanie programov)/zoznamu
záznamov určených na kopírovanie
Tituly a zoznamy na prehrávanie (playlisty), ktoré je možné
skopírovať vo vysokorýchlostnom režime na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video), +R, +R DL, +RW disk
Tituly a zoznamy na prehrávanie (playlisty), ktoré je možné
skopírovať vo vysokorýchlostnom režime na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video) disk
(Tituly a zoznamy na prehrávanie však nie je možné vo
vysokorýchlostnom režime skopírovať na +R, +R DL, +RW disk.)
Zobrazí sa indikátor
, ale kopírovanie sa nedá
uskutočniť.
Titul s možnosťou vytvorenia jedinej kópie
(> 22, Záznam vysielania umožňujúceho vytvorenie jedinej
kópie)
Tituly umožňujúce vytvorenie jedinej kópie, ktoré sa po
ukončení kopírovania z pevného disku vymažú (> 22, Záznam
vysielania umožňujúceho vytvorenie jedinej kópie)
Titul alebo zoznam na prehrávanie (playlist) obsahujúci
statické zábery
 Kopírovanie statických záberov nie je možné.
Titul alebo zoznam na prehrávanie zaznamenaný v TV norme
odlišnej od TV normy aktuálne zvolenej na DVD videorekordéri
 Tituly a zoznamy na prehrávanie označené týmito symbolmi
sa nedajú zvoliť.
Veľkosť dát každej zaregistrovanej položky
Size (veľkosť):
Objem dát, ktoré sa majú skopírovať na cieľové
médium
 Pri kopírovaní normálnou rýchlosťou sa celkový
objem dát mení v závislosti od záznamového
režimu.
 Celkový zobrazený objem dát môže byť vyšší ako
súčet objemov dát jednotlivých zaregistrovaných
položiek, pretože na cieľové médium budú
okrem kopírovaných údajov zaznamenané aj
informácie pre správu dát a pod.
Kopírovanie finalizovaných DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R
a +R DL diskov
→
Obsah finalizovaného DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video),
+R alebo +R DL disku môžete skopírovať na pevný disk a potom upraviť.
Pokiaľ prebieha prehrávanie záznamov disku, skopíruje sa obsah
prehrávaného disku na pevný disk podľa nastaveného času.
 Ak v priebehu kopírovania použijete funkciu vyhľadávania, prehrávania po
jednotlivých snímkach alebo pozastavenia prehrávania, príslušná časť sa
nezaznamená.
 Ak je pri vytváraní kópie položka „Rec for High Speed Copy" (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) (> 65) nastavená
na možnosť „On" (zap.), daná kópia sa vytvorí s nastavením obrazu
zvoleným pre „Aspect for Recording" (zobrazovací pomer záznamu) (> 65)
v menu Setup (nastavenie).
 Zobrazenia úkonov a nastavení, ktoré počas kopírovania údajov
vyvoláte, sa zaznamenajú tiež.
 Takmer všetky predávané DVD-Video disky sú chránené proti
kopírovaniu. Z toho dôvodu nie je možné ich obsah skopírovať na iný disk.
 Kopírovanie obsahu nasledujúcich diskov nie je možné: Video CD, Audio
CD disky atď.
Príprava
 Do DVD videorekordéra vložte finalizovaný disk (> 13).
Po vykonaní krokov 1 – 5 (položka „Format" (formát) sa automaticky nastaví
na možnosť „DVD-Video”) (> 50, Kopírovanie údajov pomocou zoznamu
záznamov určených na kopírovanie – rozšírené kopírovanie)
1)
 Ak nastavenie zmeniť nechcete (> krok 2).
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Copy Time” (čas
kopírovania) a stlačte [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Time Setting” (nastavenie času)
a stlačte tlačidlo [OK].
 Nastavenie kopírovania celého obsahu disku
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Off” (vyp.) a stlačte tlačidlo
[OK].
4 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Kopírovanie bude pokračovať dovtedy, kým sa na pevnom disku
bude nachádzať dostatok voľného miesta.
Ak budete chcieť DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video),
+R a +R DL disky zaznamenané v tomto DVD videorekordéri prehrávať
v iných DVD prehrávačoch, budete ich musieť po skopírovaní finalizovať.
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie
Zvoľte položku v kroku 6–5 (> 50)
1 Stlačte tlačidlo [OPTION].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte úkon a stlačte tlačidlo
[OK].
 Nastavenie kopírovania podľa určeného času
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „On” (zap.) a stlačte tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy Time” (čas kopírovania)
a stlačte tlačidlo [OK].
Kopírovanie
Delete All (vymazať všetko):
Táto funkcia umožňuje vymazať všetky položky
zaregistrované v zozname záznamov určených na
kopírovanie.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
Add (pridať):
Táto položka umožňuje do zoznamu záznamov určených na kopírovanie
pridať ďalšie položky.
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovaný titul alebo zoznam na
prehrávanie a stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým nezvolíte
všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
2) Stlačte tlačidlo [OK].
5 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Hour” (hodina) a „Min.”
(minúta) a pomocou tlačidiel [▲, ▼] nastavte záznamový čas.
6 Stlačte tlačidlo [OK].
7 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Kopírovanie záznamov na pevný disk bude pokračovať po celý
nastavený čas aj v prípade, že sa prehrávanie určeného obsahu
skončí skôr.
Delete (vymazať):
Pomocou tejto funkcie môžete vymazať zvolené položky.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
Move (presunúť):
Táto funkcia umožňuje presunúť zvolené položky alebo zmeniť usporiadanie
položiek v zozname záznamov určených na kopírovanie.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte cieľové médium a stlačte tlačidlo [OK].
Zrušenie všetkých zaregistrovaných nastavení a zoznamov záznamov
určených na kopírovanie
Po vykonaní krokov 1–3 (> 50)
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Cancel All” (zrušiť všetko) a stlačte [OK].
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
 Nastavenia a zoznamy (záznamov určených na kopírovanie) sa môžu zrušiť
v týchto prípadoch:
– ak bol titul, statický záber a pod. zaznamenaný alebo vymazaný zo zdroja
kopírovania,
– keď ste vykonali nepovolený úkon, napríklad vypli DVD videorekordér,
otvorili priestor na vkladanie diskov, zmenili smer kopírovania a pod.
Nastavte položku „Copy Time” (čas
kopírovania).
2)
 Čas nastavte o niekoľko minút dlhší, ako je čas trvania zdrojového
titulu. Do nastaveného času tak zahrniete aj čas potrebný na
spustenie prehrávania.
 Záznamový čas môžete nastaviť aj pomocou číselných tlačidiel.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Start
Copying” (spustenie kopírovania)
a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno) a stlačením tlačidla [OK]
spustite kopírovanie.
Zobrazí sa hlavné menu disku.
 Ak ste pri finalizácii disku (> 61) v menu „Auto-Play Select" (voľba
automatického spúšťania prehrávania) zvolili položku „Title 1" (titul 1),
prehrávanie disku sa automaticky spustí od titulu 1.
RQT9313
51
Kopírovanie titulov alebo zoznamov na prehrávanie
3
Keď je zobrazené hlavné menu
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
titul, ktorý chcete začať kopírovať
a stlačte tlačidlo [OK].
My favorite
01/02
01
Chapter 1
02
Chapter 2
03
Chapter 3
04
Chapter 4
05
06
Pri prehrávaní položiek po poradí sa v rámci nastaveného času
zaznamenajú všetky tituly nasledujúce za zvoleným titulom. (Po
ukončení prehrávania posledného titulu na disku sa až do konca
nastaveného času bude zaznamenávať hlavné menu disku.)
Kopírovanie videozáznamov
(vo formáte MPEG2) z videozariadenia
Filmy kódované vo formáte MPEG2, ktoré boli nasnímané digitálnou
videokamerou s pevným diskom atď. značky Panasonic, sa dajú skopírovať
z pevného disku kamery na pevný disk tohto zariadenia alebo na DVD-RAM disk.
(Všetky záznamy vytvorené v ten istý deň sa stanú titulom.)
 Videozáznamy vo formáte SD Video na pevnom disku kamery sa nedajú
pomocou tohto zariadenia prehrávať.
Dané tituly sa musia skopírovať na pevný disk alebo DVD-RAM disk.
 Počas kopírovania súborov vo formáte SD Video nie je možné prehrávanie
ani zaznamenávanie.
Videozáznam
(MPEG2)
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN
VIDEOೈ
Pevný disk
].
DVD-RAM disk
Zastavenie kopírovania
Stlačte tlačidlo [].
Kopírovanie údajov môžete zastaviť aj stlačením tlačidla [RETURN ] a jeho
podržaním v dĺžke 3 sekúnd.
 Kopírovanie údajov sa vykoná až po miesto, v ktorom ste ho zastavili.
Poznámka
 Na začiatku sa zaznamená zobrazenie obrazovky
uvedené vpravo.
 Obsah disku sa od začiatku až do konca kopírovania
zaznamená ako 1 titul.
 Ak sa prehrávanie automaticky nespustí alebo ak sa
automaticky nezobrazí hlavné menu, stlačením tlačidla
[►] (PLAY) spustite prehrávanie.
 Pri kopírovaní obrazových a zvukových záznamov vo vysokej kvalite
uložených na DVD disku nie je možné dokonale zachovať vlastnosti obrazu
a zvuku pôvodného záznamu.
 Ak chcete skopírovať titul zaznamenaný na finalizovanom DVD-RW disku
(vo formáte DVD Video Recording), vytvorte zoznam záznamov určených
na kopírovanie a skopírujte jeho obsah (> 50, Kopírovanie údajov pomocou
zoznamu záznamov určených na kopírovanie – rozšírené kopírovanie).
USB kábel
ೈ
Formát záznamu DVD Video Recording
Príprava
1) Zapnite DVD videorekordér aj kameru.
2) Kameru pripojte k DVD videorekordéru pomocou USB kábla.
3) Na kamere zvoľte vhodný režim, ktorý ju nastaví na prenos dát (ako je
„PC CONNECT”).
 Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu kamery.
Po zapojení kamery k tomuto DVD videorekordéru sa automaticky zobrazí
nižšie uvedené menu.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy Video ( MPEG2 )” (kopírovanie
videozáznamu (vo formáte MPEG2)) a stlačte tlačidlo [OK].
Potom prejdite na krok 7 na strane 50.
 Videozáznamy vo formáte SD Video v kamere sa automaticky zaregistrujú
v zozname záznamov určených na kopírovanie.
 Ak sa v kamere nenachádzajú žiadne videozáznamy vo formáte SD Video,
hlásenie „Copy Video (MPEG2)" (kopírovanie videozáznamu (vo formáte
MPEG2)) sa nezobrazí.
RQT9313
52
Kopírovanie statických záberov
 Kopírovanie statických záberov zaznamenaných na DVD-R, DVD-R DL
alebo CD-R/ CD-RW diskoch nie je možné.
 Zaregistrovanie po zložkách
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Create List” (vytvorenie zoznamu)
a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Picture/Folder" (statický záber/
zložka) a stlačte tlačidlo [OK].
Kopírovanie statických záberov pomocou
zoznamu záznamov určených na kopírovanie
2)
3)
4)
5)
6)
Počas zastavenia
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy”
(kopírovať) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Advanced Copy” (rozšírené kopírovanie)
a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak nechcete zaregistrovaný zoznam zmeniť, niekoľkokrát stlačte
tlačidlo [▼] (> krok 7).
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Folder" (zložka) a stlačte
tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „New item” (nová položka)
a stlačte tlačidlo [OK].
5 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte zložku a stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakovaním tohto postupu zvoľte
všetky potrebné položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
 Dané položky sa skopírujú v poradí zoznamu záznamov určených
na kopírovanie. Ak chcete určiť poradie, zopakujte voľbu položky
po položke.
 Zobrazenie ďalších stránok (> nižšie)
6 Stlačte tlačidlo [OK].
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie (> 54)
7 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
7)
Nastavte smer kopírovania.
 Ak nechcete nastavený smer kopírovania zmeniť, stlačte tlačidlo [▼]
(> krok 5).
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Copy Direction” (smer
kopírovania) a stlačte [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Source” (zdroj) a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte diskovú jednotku a stlačte tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Destination” (cieľové médium)
a stlačte tlačidlo [OK].
5 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte diskovú jednotku a stlačte tlačidlo [OK].
Tú istú diskovú jednotku môžete zvoliť ako zdroj aj ako cieľové
médium kopírovania.
6 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
 Len pri kopírovaní jednotlivých statických záberov
Pri zadávaní inej zložky ako cieľového miesta kopírovania zvoľte
možnosť „Folder" (zložka).
8)
Nastavte režim kopírovania.
 Ak nechcete nastavený záznamový režim zmeniť, stlačte tlačidlo [▼]
(> krok 6).
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Copy Mode” (režim
kopírovania) a stlačte [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Format” (formát) a stlačte tlačidlo
[OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „PICTURE” (statický záber)
a stlačte tlačidlo [OK].
Položka „Recording Mode" (záznamový režim) sa automaticky
nastaví na možnosť „High Speed" (vysokorýchlostný režim).
4 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Zaregistrujte statické zábery, ktoré
chcete skopírovať.
 Ak chcete zaregistrovaný zoznam skopírovať v nezmenenej podobe
(> krok 7).
Zaregistrovať môžete jednotlivé statické zábery alebo zložky obsahujúce
statické zábery.
 V tom istom zozname sa nedajú zaregistrovať statické zábery aj zložky.
 Zaregistrovanie jednotlivých statických záberov
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Create List” (vytvorenie
zoznamu) a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „New item” (nová položka)
a stlačte tlačidlo [OK].
3 Stlačením tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovaný statický záber
a stlačte [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým
nezvolíte všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
 Dané položky sa skopírujú v poradí zoznamu záznamov určených
na kopírovanie. Ak chcete určiť poradie, zopakujte voľbu položky
po položke.
 Zobrazenie ďalších stránok (> vpravo)
 Voľba inej zložky (> 54)
4 Stlačte tlačidlo [OK].
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie (> 54)
5 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Start
Copying” (spustenie kopírovania)
a stlačte tlačidlo [OK].
9)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes”
(áno) a stlačením tlačidla [OK] spustite
kopírovanie.
Kopírovanie na DVD-R disk
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Copy & Finalise" (kopírovanie
a finalizácia) alebo „Copy Only” (len
kopírovanie) a stlačte tlačidlo [OK].
Zastavenie kopírovania
Stlačte tlačidlo [RETURN
] a podržte ho stlačené 3 sekundy.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN
].
Poznámka
 Poradie, v akom sú statické zábery zaregistrované v zozname záznamov
určených na kopírovanie, sa môže po skopírovaní do cieľovej diskovej
jednotky zmeniť.
 Ak sa v cieľovej zložke už nachádzajú iné statické zábery, kopírované
zábery sa zaznamenajú za ne.
 Ak sa počas kopírovania údajov zaplní kapacita cieľového média alebo ak
počet kopírovaných súborov/zložiek prekročí stanovené maximum (> 14),
kopírovanie sa zastaví.
 Informácie o otočení záberov sa neskopírujú.

Videozáznamy (tituly alebo zoznamy na prehrávanie ) nie je možné
skopírovať na disk, na ktorom sú už zaznamenané statické zábery
(vo formáte JPEG).

Statické zábery nie je možné skopírovať na DVD-R disk, na ktorom sú
už zaznamenané videozáznamy.
Kopírovanie
1)
Zobrazenie ďalších stránok
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Previous" (predchádzajúca) alebo
„Next" (nasledujúca) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ďalšie stránky môžete zobraziť aj pomocou tlačidiel [, ].
RQT9313
53
Kopírovanie statických záberov
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie
Zvoľte položku v kroku 6–4 (pre statický záber) alebo 6–6
(pre zložku) (> 53)
1 Stlačte tlačidlo [OPTION].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte úkon a stlačte tlačidlo
[OK].
Delete All (vymazať všetko):
Táto funkcia umožňuje vymazať všetky položky zaregistrované v zozname
záznamov určených na kopírovanie.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
Kopírovanie statických záberov z USB
pamäte
Kopírovanie všetkých statických záberov
1)
Add (pridať):
Táto funkcia umožňuje do zoznamu záznamov určených na kopírovanie
pridať ďalšie položky.
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte požadovaný statický záber alebo
zložku a stlačte [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým nezvolíte
všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
2) Stlačte tlačidlo [OK].
2)
Zrušenie všetkých zaregistrovaných nastavení a zoznamov záznamov
určených na kopírovanie
Po vykonaní krokov 1–3 (> 53, Kopírovanie statických záberov pomocou
zoznamu záznamov určených na kopírovanie)
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Cancel All” (zrušiť všetko) a stlačte [OK].
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
 Nastavenia a zoznamy (záznamov určených na kopírovanie) sa môžu zrušiť
v týchto prípadoch:
– ak bol titul alebo statický záber zaznamenaný alebo vymazaný zo zdroja
kopírovania,
– keď ste vykonali nepovolený úkon, napríklad vypli DVD videorekordér,
otvorili priestor na vkladanie diskov, zmenili smer kopírovania a pod.
3)
 Voľba inej zložky
Počas zastavenia
Vložte USB pamäť (> 13).
Menu sa zobrazí automaticky.
Delete (vymazať):
Pomocou tejto funkcie môžete vymazať zvolené položky.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
Po vykonaní kroku 6–2(> 53, Zaregistrovanie jednotlivých statických
záberov)
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte „Folder” (zložka) a stlačte
tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú zložku a stlačte tlačidlo
[OK].
→
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy
All Pictures (JPEG)” (kopírovanie
všetkých statických záberov (vo formáte
JPEG)) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Copy” (kopírovať) a stlačte tlačidlo [OK].
Kopírovanie statických záberov pomocou zoznamu
záznamov určených na kopírovanie
1)
2)
→
Počas zastavenia
Vložte USB pamäť (> 13).
Menu sa zobrazí automaticky. (> vyššie)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy
Pictures (JPEG)” (kopírovanie statických
záberov (vo formáte JPEG)) a stlačte
tlačidlo [OK].
Zložky môžete zvoliť aj pomocou číselných tlačidiel.
Príklad:
5:
[0] > [0] > [5]
15:
[0] > [1] > [5]
115: [1] > [1] > [5]
 V tom istom zozname sa nedajú zaregistrovať statické zábery z rozličných
zložiek.
3)
Vykonajte kroky 4 – 8 v časti Kopírovanie
statických záberov pomocou zoznamu
záznamov určených na kopírovanie
(> 53).
Zastavenie kopírovania
Stlačte tlačidlo [RETURN
] a podržte ho stlačené 3 sekundy.
Poznámka
 Režim kopírovania sa pevne nastaví na „PICTURE High Speed”
(kopírovanie statických záberov vo vysokorýchlostnom režime).
 Štruktúra zložiek v USB pamäti nemusí byť rovnaká ako v cieľovej diskovej
jednotke.
 Ak sa počas kopírovania údajov zaplní kapacita cieľového média alebo ak
počet kopírovaných súborov/zložiek prekročí stanovené maximum (> 14),
kopírovanie sa zastaví.
 Informácie o otočení záberov sa neskopírujú.
 Statické zábery skopírované z USB pamätí sa na pevnom disku alebo
DVD-RAM disku zoskupujú podľa dátumu nasnímania.
RQT9313
54
Kopírovanie hudby na pevný disk
Na pevný disk tohto zariadenia sa dajú uložiť nasledujúce formáty
hudobných dát.
Hudobný CD (CD-DA) disk
Pri kopírovaní hudobných CD diskov toto zariadenie sprístupní vnútornú
databázu Gracenote® za účelom získania informácií o tituloch. Názov
albumu, stopy a interpreta sa priradí automaticky, čo pri prehrávaní umožní
bez problémov nájsť požadovanú stopu.
MP3/WMA
Tento DVD videorekordér umožňuje kopírovanie súborov vo formáte MP3
alebo WMA z USB pamäte alebo CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVD-R DL diskov.
Informácie o databáze Gracenote®
Databáza Gracenote® sa používa na vyhľadávanie a vyvolávanie informácií
o tituloch CD diskov.
Po vložení CD disku alebo spustení záznamu z CD disku zariadenie
automaticky vyhľadá a získa informácie o vloženom CD disku.
Databáza Gracenote® sa na tomto zariadení dodáva vopred nainštalovaná,
takže je možné získať informácie o tituloch a interpretoch. Avšak, vezmite
prosím na vedomie, že tituly atď. najnovších CD diskov nemusia byť ešte
v tejto vnútornej databáze zaregistrované. Tento DVD videorekordér má
vnútornú databázu, ktorá obsahuje informácie približne o 350.000 tituloch
albumov.
Vnútornú databázu je možné aktualizovať (> 56).
Ak existujú CD disky s veľmi podobnými informáciami o tituloch, potom môže
dôjsť k získaniu nesprávnych informácií. Ak sa nenájdu žiadne návrhy na
tituly, potom názov stopy, názov albumu a meno interpreta zostanú prázdne.
V takýchto prípadoch zadajte titul CD disku manuálne, a to po ukončení
záznamu na pevný disk
Poznámka
 Počas zaznamenávania sa nemôžu vykonávať žiadne iné úkony.
Neuskutočnia sa ani časované záznamy.
 Zvukové stopy zaznamenané na pevný disk nie je možné preniesť na iný
disk alebo USB pamäť.
 CD disky s obmedzeniami systému SCMS (Serial Copy Management
System) sa nedajú zaznamenať na pevný disk.
Kopírovanie hudby z USB pamäte alebo
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL disku
Tento DVD videorekordér umožňuje kopírovanie súborov vo formáte MP3
alebo WMA zaznamenaných v USB pamäti alebo na CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-R DL diskoch na pevný disk po súboroch alebo zložkách.
 Jedna zložka sa na pevný disk zaznamená ako jedna skupina.
 Maximálny počet albumovೈ na pevnom disku: 300
Maximálny počet stôp na pevnom disku: 3000
(v závislosti od zostávajúcej kapacity).
Ak sa zaznamenajú aj tituly a statické zábery, potom počet albumovೈ, ktorý
je možné zaznamenať, sa zníži.
ೈ
So zložkami obsahujúcimi hudobné súbory (skupiny), skopírovanými na
pevný disk, bude DVD videorekordér pracovať ako s albumami.
1)
Počas zastavenia
Vložte USB pamäť alebo
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL disk (> 13).
Menu sa zobrazí automaticky.
Napr.
Kopírovanie hudby z CD disku
Všetky zvukové stopy uložené na hudobnom CD disku (CD-DA) sa
zaznamenajú na pevný disk.
(Zaznamenávanie po jednotlivých zvukových stopách nie je možné.)
2)
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.
1)
Vložte hudobný CD disk.
Menu sa zobrazí automaticky.
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy
Music (MP3&WMA)” (kopírovanie hudby (vo
formáte MP3 &WMA)) a stlačte tlačidlo [OK].
Položka „Copy Direction” (smer kopírovania) sa automaticky nastaví
na možnosť „USB→HDD”, „DVD→HDD” alebo „CD→HDD” a položka
„Copy Mode” (režim kopírovania) sa nastaví na možnosť „MUSIC
High Speed” (kopírovanie hudby vo vysokorýchlostnom režime).
Zaregistrujte súbory vo formáte MP3
alebo WMA na kopírovanie.
 Ak chcete zaregistrovaný zoznam skopírovať v nezmenenej podobe
(> krok 4).
2)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Copy
Music” (kopírovanie hudby) a stlačte
tlačidlo [OK].
Zaregistrovať môžete súbory vo formáte MP3/WMA alebo zložky so
súbormi vo formáte MP3/WMA.
 V tom istom zozname nie je možné zaregistrovať súbory vo formáte
MP3/WMA aj zložky.
Kopírovanie
 Jeden CD disk sa na pevný disk zaznamená ako jeden album.
 Kvalita zvuku: LPCM
 Maximálny počet albumov na pevnom disku: 300
(v závislosti od zostávajúcej kapacity).
Ak sa zaznamenajú aj tituly a statické zábery, potom počet albumov, ktorý
je možné zaznamenať, sa zníži.
Zariadenie vstúpi do databázy Gracenote® a začne vyhľadávať
požadované informácie.
 Zaregistrovanie jednotlivých súborov vo formáte
MP3/WMA
3)
Ak je výsledkom vyhľadávania niekoľko nájdených titulov
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovaný titul a stlačte
tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Copy” (kopírovať) a stlačte tlačidlo [OK].
Spustí sa zaznamenávanie.
Zastavenie zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [RETURN ] a podržte ho stlačené 3 sekundy.
 Ak sa zaznamenávanie zruší, tak sa z hudobného CD disku
nezaznamenajú žiadne zvukové stopy.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Create List” (vytvorenie
zoznamu) a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „New item” (nová položka)
a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú zložku a stlačte
tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte súbor vo formáte MP3/WMA
a stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým
nezvolíte všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
 Dané položky sa skopírujú v poradí zoznamu záznamov určených
na kopírovanie. Ak chcete určiť poradie, zopakujte voľbu položky
po položke.
5 Stlačte tlačidlo [OK].
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie (> 56)
6 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
RQT9313
55
Kopírovanie hudby na pevný disk
 Zaregistrovanie po zložkách
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Create List” (vytvorenie
zoznamu) a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Track/Folder" (stopa/zložka)
a stlačte tlačidlo [OK].
Aktualizácia databázy Gracenote®
Ak chcete aktualizovať databázu s informáciami o CD diskoch, ktoré boli len
nedávno vydané, postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.
 Príprava aktualizácie dát
4)
5)
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Folder" (zložka) a stlačte
tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „New item” (nová položka)
a stlačte tlačidlo [OK].
5 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte zložku a stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým
nezvolíte všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
 Dané položky sa skopírujú v poradí zoznamu záznamov určených na
kopírovanie. Ak chcete určiť poradie, zopakujte voľbu položky po položke.
6 Stlačte tlačidlo [OK].
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie (> nižšie)
7 Stlačením tlačidla [◄] voľbu potvrďte.
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Start
Copying” (spustenie kopírovania) a stlačte
tlačidlo [OK].
 Len pre jednotlivé súbory
Keď sa zadáva existujúca zložka ako cieľové miesto kopírovania
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku „Folder" (zložka) a stlačte
tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovanú zložku a stlačte
tlačidlo [OK].
Keď sa vytvára nová zložka ako cieľové miesto kopírovania
1 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
2 Zadajte názov zložky (> 41, Zadávanie textu).
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno)
a stlačením tlačidla [OK] spustite kopírovanie.
Zastavenie kopírovania
Stlačte tlačidlo [RETURN
] a podržte ho stlačené 3 sekundy.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Poznámka
 Poradie, v akom sú súbory vo formáte MP3/WMA zaregistrované v zozname
záznamov určených na kopírovanie, sa môže po skopírovaní do cieľovej
diskovej jednotky zmeniť.
 Ak sa v cieľovej zložke už nachádzajú iné súbory vo formáte MP3/WMA,
kopírované súbory sa zaznamenajú za ne.
 Úpravy zoznamu záznamov určených na kopírovanie
Zvoľte položku v kroku 3–5 (pre súbor vo formáte MP3/WMA)
(> 55, Kopírovanie hudby z USB pamäte alebo CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-R DL disku) alebo 3–6 (pre zložku) (> vyššie).
1 Stlačte tlačidlo [OPTION].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte úkon a stlačte tlačidlo [OK].
Delete All (vymazať všetko):
Táto funkcia umožňuje vymazať všetky položky zaregistrované v zozname
záznamov určených na kopírovanie.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
Add (pridať):
Táto funkcia umožňuje do zoznamu záznamov určených na kopírovanie
pridať ďalšie položky.
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte súbor vo formáte MP3/WMA alebo zložku
obsahujúcu takéto súbory a stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa kontrolná značka. Opakujte tento postup, až kým nezvolíte
všetky požadované položky.
 Ďalším stlačením tlačidla [] sa výber zruší.
2) Stlačte tlačidlo [OK].
Delete (vymazať):
Pomocou tejto funkcie môžete vymazať zvolené položky.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
Zrušenie všetkých zaregistrovaných nastavení a zoznamov záznamov
určených na kopírovanie
Po vykonaní krokov 1–2 (> 55, Kopírovanie hudby z USB pamäte alebo
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL disku)
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Cancel All” (zrušiť všetko) a stlačte [OK].
2) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Yes" (áno) a stlačte [OK].
 Nastavenia a zoznamy (záznamov určených na kopírovanie) sa môžu zrušiť
v týchto prípadoch:
– ak bol súbor zaznamenaný alebo vymazaný zo zdroja kopírovania,
– keď ste vykonali nepovolený úkon, napríklad vypli DVD videorekordér,
odpojili USB pamäť, otvorili priestor na vkladanie diskov, zmenili smer
kopírovania a pod.
RQT9313
56
Poznámka
 Ak sa počas kopírovania údajov zaplní kapacita cieľového média alebo ak
počet kopírovaných súborov/zložiek prekročí stanovené maximum (> 14),
kopírovanie sa zastaví.
1) Navštívte nasledujúcu webovú stránku.
http://panasonic.net/pavc/support/gn/
2) Načítajte dáta do USB pamäte.
 Vyžaduje sa USB pamäť s minimálnou kapacitou 1 GB.
 Ďalšie informácie získate na danej webovej stránke.
 Aktualizácia databázy v tomto DVD videorekordéri
3) Zapnite DVD videorekordér.
4) Vložte USB pamäť (> 13).
Menu sa zobrazí automaticky.
5) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Update CD database on HDD"
(aktualizácia databázy CD diskov na pevnom disku) a stlačte tlačidlo
[OK].
6) Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť „Update" (aktualizovať)
a stlačte [OK].
 Aktualizácia trvá maximálne 20 minút.
 Počas aktualizácie neodpájajte USB pamäť ani sieťový prívod
zariadenia.
 Aktualizácia sa po spustení už nedá zrušiť.
Po ukončení aktualizácie sa zobrazí príslušné hlásenie.
7) Stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
 Časované záznamy sa počas aktualizácie nespustia.
 Aktualizáciou sa vnútorná databáza prepíše vynúteným spôsobom bez
ohľadu na to, či dáta v USB pamäti sú aktuálne alebo nie. Uistite sa, či
z webovej stránky načítavate najnovšiu verziu databázy.
 Po aktualizácii databázy sa niektoré informácie o tituloch CD diskov môžu
vymazať.
 Ak v databáze nie sú zaregistrované žiadne informácie o danom titule
CD disku, po jeho skopírovaní na pevný disk sa mu nepriradí žiadny
názov. Dokonca, aj keď sa informácie o danom titule CD disku prenesú do
databázy na základe neskoršej aktualizácie, dané informácie sa už stope/
albumu, ktorý už bol skopírovaný na pevný disk, nepriradia. (Tieto názvy
zostanú aj naďalej prázdne.)
 V závislosti od situácie spoločnosti Panasonic alebo databázy Gracenote
môže byť aktualizácia databázy Gracenote® a jej poskytovanie
prostredníctvom webu zastavené bez predošlého upozornenia.
Používanie menu na obrazovke/Hlásenie o stave
Audio attribute (zvukové charakteristiky)
Používanie menu na obrazovke
Všeobecný postup
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
2)
3)
4)
Položka
Nastavenie
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte menu
a stlačte tlačidlo [►].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte položku
a stlačte tlačidlo [►].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
nastavenie.
Language (jazyk)
ENG: Angličtina
FRA: Francúzština
DEU: Nemčina
ITA:
Taliančina
ESP: Španielčina
NLD: Holandčina
SVE: Švédčina
NOR: Nórčina
Dánčina
Portugalčina
Ruština
Japončina
Čínština
Kórejčina
Malajčina
Vietnamčina
Thajčina
Poľština
Čeština
Slovenčina
Maďarčina
Fínčina
Ďalšie jazyky
Túto funkciu môžete použiť iba vtedy, keď je zobrazený uplynutý čas
prehrávania.
Zvoľte režim opakovaného prehrávania. Dostupné režimy opakovaného
prehrávania závisia od obsahu a typu disku.
Repeat Play (opakované prehrávanie)
 All (všetko)
 Chapter (kapitola)
 Group (skupina)
MP3/WMA (okrem
 PL (zoznam na
prehrávanie - playlist)
 Title (titul)
Zatvorenie zobrazených menu na obrazovke
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
 Track (stopa)
Menu Disc (disk)—nastavenie obsahu disku
)
a MP3/WMA (okrem
)
Zvolením možnosti „Off” (vyp.) funkciu zrušíte.
Menu Picture (obraz)—zmena vlastností obrazu
Soundtrack (zvuková stopa)ೈ
Zobrazia sa zvukové charakteristiky disku.
Dá sa voliť zvuk/dialógy a jazyk (> vpravo, Zvukové charakteristiky, Jazyk).
(SVCD) a DivX
Volí sa číslo zvukovej stopy.
 Čísla zvukových stôp sa zobrazia aj v prípade, že je zaznamenané len
jediné sprievodné ozvučenie.
Subtitle (titulky)ೈ
Titulky možno zapnúť alebo vypnúť a zvoliť jazyk (> vpravo, Jazyk).
(Len
disky, ktoré obsahujú informáciu umožňujúcu zapnutie/vypnutie titulkov)
Titulky možno zapnúť alebo vypnúť.
 Informáciu umožňujúcu zapnúť/vypnúť titulky nie je možné zaznamenať
pomocou tohto DVD videorekordéra.
(SVCD) a DivX
Titulky možno zapnúť alebo vypnúť a zvoliť položku „Text” alebo číslo
titulkov.
 „Text” alebo čísla titulkov sa zobrazia aj v prípade, že viaceré titulky nie
sú k dispozícii.
Angle (uhol záberu)ೈ
Zmenou čísla sa volí želaný uhol záberu.
a DivX
Source Select (voľba zdrojového signálu) (DivX)
 Automatic (automaticky):
DVD videorekordér automaticky identifikuje spôsob vytvorenia
DivX záznamu a tomu prispôsobí zobrazovanie.
 Interlace (prekladané riadkovanie):
Toto nastavenie zvoľte, keď sú na disku uložené záznamy
s prekladaným riadkovaním.
 Progressive (progresívne neprekladané riadkovanie):
Toto nastavenie zvoľte, keď sú záznamy na disku uložené
s progresívnym neprekladaným riadkovaním.
PBC (Funkcia interaktívneho prehrávania > 85)
Informuje, či je funkcia interaktívneho prehrávania PBC (Playback
Control) zapnutá alebo vypnutá.
ೈ
THA:
POL:
CES:
SLK:
HUN:
FIN:
¼:
Menu Play (prehrávanie)—zmena poradia prehrávania
 Niektoré položky sa dajú zmeniť stlačením tlačidla [OK].
Audio channel (zvukový kanál)
Počas prehrávania sa dá zmeniť zvukový kanál.
LR (ľavý pravý) / L (ľavý) / R (pravý)
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
V prípade niektorých diskov je možné uvedené nastavenia zmeniť len
pomocou menu disku (> 18).
 Zobrazovanie nastavení sa prispôsobuje obsahu disku. Ak na disku nie je
nič zaznamenané, nedá sa zobrazovanie zmeniť.
Playback NR (redukcia šumu prehrávaného obrazu)
Táto funkcia znižuje šum a zvyšuje kvalitu obrazu.
Progressive (progresívne neprekladané riadkovanie)ೈ (> 85)
Zvolením možnosti „On” (zap.) umožníte výstup progresívne
rozloženého signálu.
Ak je obraz vodorovne roztiahnutý, zvoľte nastavenie „Off” (vyp.).
Transfer (prenos)ೈ [Ak je položka „Progressive" (progresívne neprekladané
riadkovanie) (> vyššie) nastavená na možnosť „On" (zap.).]
V tejto položke je možné zvoliť spôsob konverzie progresívne
rozloženého signálu tak, aby zodpovedal prehrávanému titulu (> 85,
Film a video).
Ak je výstupný signál kódovaný v TV norme PAL
(Po otvorení priestoru na vkladanie diskov sa obnoví nastavenie „Auto"
(automaticky).)
 Auto
DVD videorekordér automaticky rozpozná filmový
(automaticky):
záznam a videozáznam a skonvertuje ho
zodpovedajúcim spôsobom.
 Video
Toto nastavenie zvoľte, ak je pri nastavení „Auto"
(videozáznam):
obraz skreslený.
 Film
Toto nastavenie zvoľte, ak
(filmový záznam): pri nastavení „Auto"
(automaticky) okraje obrazu
prehrávaného filmového
záznamu vyzerajú ostrapkané
alebo hrubo vykreslené.
Ak však dochádza k skresleniu obrazu
prehrávaného videozáznamu takým spôsobom,
ako je znázornené na obrázku uvedenom vpravo,
zvoľte nastavenie „Auto" (automaticky).
Ak je výstupný signál kódovaný v TV norme NTSC
 Auto 1
DVD videorekordér automaticky rozpozná filmový
(normálny):
záznam a videozáznam a skonvertuje ho
zodpovedajúcim spôsobom.
 Auto 2:
Okrem funkcie „Auto 1” DVD videorekordér
automaticky identifikuje filmový záznam s odlišnými
obnovovacími frekvenciami a skonvertuje ho
zodpovedajúcim spôsobom.
 Video
Toto nastavenie zvoľte, ak je pri nastavení „Auto 1”
(videozáznam):
a „Auto 2” obraz skreslený.
Input NR (redukcia šumu vstup signálu)
Zníženie šumu počas zaznamenávania.
 Automatic (automaticky):
Redukcia šumu sa použije len v prípade vstupného videosignálu
prehrávanej videokazety.
 On (zap.):
Na vstupný signál sa uplatní systém redukcie šumu.
 Off (vyp.):
Redukcia šumu je vypnutá. Vstupný signál budete môcť zaznamenať
v nezmenenej podobe.
ೈ
Len ak ste v menu Setup (nastavenie) (> 67) zvolili v položke „Progressive"
(progresívne neprekladané riadkovanie) možnosť „On" (zap.).
Kopírovanie
Menu
 V závislosti od stavu DVD videorekordéra (prehrávanie, zastavené
prehrávanie a pod.) a obsahu disku sa niektoré funkcie nedajú zvoliť
alebo zmeniť.
Formát signálu
Vzorkovacia frekvencia
Prenosová rýchlosť
Počet kanálov
Nastavenia
v menu
1)
Digital/DTS/MPEG:
LPCM/
k (kHz):
b (bit):
ch (channel):
RQT9313
57
Používanie menu na obrazovke/Hlásenie o stave
Menu Sound (zvuk) —Zmena viackanálového zvuku/
dialógov DVB a zvukového efektu
DVB Multi Audio (viackanálový zvuk/dialógy DVB)
Ak sa reprodukuje viac ako jeden zvukový kanál, pred
spustením zaznamenávania môžete určiť želaný kanál.
 Položku DVB Multi Audio nie je možné zvoliť počas
prehrávania alebo zaznamenávania.
 Položky, ktoré môžete zvoliť, sa líšia v závislosti od vysielania.
 English
 German
 French
(angličtina)
(nemčina)
(francúzština)
 Italian
 Czech
 Hungarian
(taliančina)
(čeština)
(maďarčina)
 Polish
 Slovak
 Original
(poľština)
(slovenčina)
(pôvodný jazyk)ೈ
ೈ
Položka „Original” (pôvodný jazyk) sa zobrazí, keď je vo
vysielaní k dispozícii pôvodný jazyk.
Dialogue Enhancer (zlepšenie zrozumiteľnosti dialógov)
a DivX
(Len pre záznamy vo formáte Dolby Digital s 3 alebo viacerými
kanálmi vrátane stredného kanála)
Táto funkcia zlepšuje zrozumiteľnosť dialógov zvýšením
hlasitosti stredného kanála.
Hlásenia o stave
Stlačte tlačidlo [STATUS
].
Zobrazenie sa zmení po každom stlačení tlačidla.
Zvolená mechanika/typ disku alebo USB
pamäte
Na tomto mieste sa v stave zastavenia zobrazí
zostávajúci čas.
Stav záznamu alebo prehrávania/vstupný kanál
Kanál
Názov stanice
Zvolený zvukový kanál
Záznamová mechanika/Indikátor priebehu
kopírovania
Číslo titulu a uplynutý čas prehrávania/
režim záznamu
Dostupný záznamový čas
a režim záznamu
Dátum a čas
Menu Other (ďalšie funkcie) — Zmena titulkov DVB
a miesta zobrazenia
DVB Subtitle (titulky DVB)
Želané titulky si môžete zvoliť, ak sa dá zvoliť viac ako jedna
stopa s titulkami.
 Položku DVB Subtitle nie je možné zvoliť počas prehrávania
alebo zaznamenávania.
 Položky, ktoré môžete zvoliť, sa líšia v závislosti od vysielania.
 English
 German
 French
(angličtina)
(nemčina)
(francúzština)
 Italian
 Czech
 Hungarian
(taliančina)
(čeština)
(maďarčina)
 Polish
 Slovak
 Original
(poľština)
(slovenčina)
(pôvodný jazyk)ೈ
ೈ
58
 Keď sa použije funkcia pozastavenia živého TV vysielania
Čas, kedy sa obraz aktuálne zobrazený na televíznej
obrazovke vysielal
Aktuálny čas
Položka „Original” (pôvodný jazyk) sa zobrazí, keď je vo
vysielaní k dispozícii pôvodný jazyk.
Position (poloha)
1–5:
Čím vyššiu hodnotu nastavíte, tým nižšie budú zobrazenia
nastavení umiestnené.
RQT9313
Číslo titulu a uplynutý čas záznamu/režim
záznamu
Žiadne zobrazenie
Správa pevného disku a ostatných diskov
Nastavenie ochrany proti zápisu —
Disc Protection
Všeobecný postup
Príprava
 Stlačením tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte požadovanú jednotku.
2)
3)
Počas zastavenia
Príprava
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Po vykonaní krokov 1–3 (> vľavo)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Others” (ďalšie funkcie) a stlačte
tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
možnosť „HDD Management”
(správa pevného disku) alebo „DVD
Management” (správa DVD disku)
a stlačte tlačidlo [OK].
Napr.
1)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Disc Protection” (ochrana disku
proti zápisu) a stlačte tlačidlo [OK].
2)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Yes” (áno) a stlačte
tlačidlo [OK].
Ak je disk chránený proti zápisu, zobrazí sa symbol
zatvorenej zámky.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
Ochrana proti zápisu na kazete
 Ak zvolíte jednotku pevného disku, zobrazia sa položky
„Delete all titles" (vymazať všetky tituly) a „Format HDD"
(naformátovať pevný disk).
Pre DVD-RAM disky s ochrannou kazetou
 Ak prepínač ochrany proti zápisu na disk nastavíte
do ochrannej polohy, po vložení disku do DVD
videorekordéra sa automaticky spustí jeho
prehrávanie.
Pomenovanie disku — Disc Name
Každý disk môžete pomenovať.
Príprava
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.

Zrušte ochranu proti zápisu (> vyššie, Nastavenie ochrany
proti zápisu).
Po vykonaní krokov 1–3 (> vľavo)
1)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Disc
Name” (názov disku) a stlačte tlačidlo
[OK].
(> 41, Zadávanie textu)
 Názov disku sa zobrazí v okne DVD Management (správa DVD
disku).

V prípade finalizovaného disku sa
názov zobrazí v hlavnom menu.

Názov disku sa zobrazí len v prípade, že sa disk prehráva na
inom zariadení po vytvorení hlavného menu.
Nastavenia
v menu
1)
Poznámka

Po pomenovaní disku sa na daný disk už nedajú
zaznamenávať statické zábery.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
RQT9313
59
Správa pevného disku a ostatných diskov
Vymazanie všetkých titulov a zoznamov
na prehrávanie — Delete All titles
Príprava
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte pevný disk alebo DVD
jednotku.

Zrušte ochranu proti zápisu (> 59, Nastavenie ochrany proti
zápisu).
Po vykonaní krokov 1–3 (> 59, Všeobecný postup)
1)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„Delete all titles” (vymazanie všetkých
titulov) a stlačte tlačidlo [OK].
2)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Yes” (áno) a stlačte tlačidlo
[OK].
3)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Start” (spustiť) a stlačte
tlačidlo [OK].
4)
Vymazanie celého obsahu—Format
(Len nový disk)
Príprava
 Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte pevný disk alebo DVD
jednotku.

Zrušte ochranu proti zápisu (> 59, Nastavenie ochrany proti
zápisu).
Poznámka
Naformátovaním sa vymažú všetky údaje z disku (vrátane
počítačových dát). Tieto údaje nie je možné neskôr obnoviť.
Obsah disku si preto pred spustením formátovania dôkladne
skontrolujte. Obsah disku sa naformátovaním vymaže, aj keď sa
nastaví ochrana proti vymazaniu.
Po vykonaní krokov 1–3 (> 59, Všeobecný postup)
1)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
možnosť „Format HDD” (formátovať
pevný disk) alebo „Format Disc”
(formátovať disk) a stlačte tlačidlo [OK].
2)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Yes” (áno) a stlačte tlačidlo
[OK].
3)
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
možnosť „Start” (spustiť) a stlačte
tlačidlo [OK].
Po vymazaní všetkých titulov sa zobrazí príslušné hlásenie.
Stlačte tlačidlo [OK].
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
Po naformátovaní disku sa zobrazí príslušné hlásenie.
Poznámka
Poznámka
 Vymazaný záznam nie je možné obnoviť. Pred vymazaním sa
uistite, či tak chcete urobiť.
 Po vymazaní všetkých titulov videozáznamov sa vymažú aj všetky
zoznamy na prehrávanie (playlisty).
 Dáta statických záberov (vo formáte JPEG), hudobné dáta ani
dáta z počítača sa nedajú vymazať.
 Údaje sa nedajú vymazať, ak je jeden alebo viac titulov
chránených proti zápisu.
4)
 Formátovanie zvyčajne trvá iba niekoľko minút, môže však
trvať až 70 minút (
).
 Počas formátovania neodpájajte sieťový prívod.
Disk by sa tým mohol stať nepoužiteľným.
Stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
 Po naformátovaní disku v tomto DVD videorekordéri sa disk
nemusí dať používať v inom zariadení.

Formátovanie nie je možné.
 DVD-RW disky môžete v tomto DVD videorekordéri naformátovať
len na formát DVD-Video.
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
RQT9313
60
Poznámka
Môžete si zvoliť pozadie, ktoré sa po finalizácii alebo vytvorení hlavného
menu (
) bude zobrazovať ako hlavné menu DVD-Video disku.
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.
Po vykonaní krokov 1–3 (> 59, Všeobecný postup)
1)
2)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Top Menu”
(hlavné menu) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
pozadie a stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazenie po ukončení finalizácie
Miniatúrny náhľad
(statický záber)
Názov titulu
 Miniatúrne náhľady zobrazované v hlavnom menu je možné zmeniť.
(> 43, Zmena miniatúrneho náhľadu)

Túto funkciu nie je možné použiť v prípade diskov, na ktorých
sú zaznamenané statické zábery.
Voľba automatického spúšťania
prehrávania — Auto-Play Select
Zvoľte, či sa má zobrazovať hlavné menu finalizovaného disku.
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.
Po vykonaní krokov 1–3 (> 59, Všeobecný postup)
1)
2)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Auto-Play
Select” (voľba automatického spúšťania
prehrávania) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Top
Menu” (hlavné menu) alebo „Title 1”
(titul 1) a stlačte tlačidlo [OK].
Top Menu:
Title 1:
Najskôr sa zobrazí hlavné menu.
Prehrávanie obsahu disku sa začne bez toho,
aby sa najskôr zobrazilo hlavné menu.

Túto funkciu nie je možné použiť v prípade diskov, na ktorých
sú zaznamenané statické zábery.
Finalizácia umožňujúca prehrávať disky
v iných zariadeniach — Finalise
Pred spustením finalizácie vykonajte nastavenia položiek „Top
Menu" (hlavné menu) a „Auto-Play Select" (voľba automatického
spúšťania prehrávania) (> vyššie).
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.
Po finalizácii

Disk sa dá iba prehrávať. Zaznamenávanie
na disk alebo úpravy obsahu nebudú viac možné.

Ak finalizovaný disk, ktorý je možné iba prehrávať,
znova naformátujete (> 60) ), budete naň môcť znova
zaznamenávať a upravovať jeho obsah.
 Pri kopírovaní obsahu vo vysokorýchlostnom režime sa kapitoly
skopírujú tak, ako sú uložené.

Kapitoly sa vytvárajú automaticky (
v trvaní približne 5 minútೈ,
v trvaní približne 8 minútೈ)
– ak sú tituly zaznamenané priamo na disk,
– ak boli tituly skopírované s použitím iného než vysokorýchlostného
režimu.
ೈ
Tento interval sa líši v závislosti od podmienok a režimu záznamu.
 Tituly a kapitoly budú oddelené niekoľkosekundovými prestávkami.
2)
3)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Finalise”
(finalizácia) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Yes” (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Start” (spustiť) a stlačte tlačidlo [OK].
Po dokončení finalizácie disku sa zobrazí príslušné hlásenie.
Poznámka
4)
 Priebeh finalizácie sa nedá zrušiť.
 Finalizácia disku trvá asi 15 minút.
(
Finalizácia disku trvá asi 60 minút.)
 Počas finalizácie neodpájajte sieťový prívod.
Disk by sa tým mohol stať nepoužiteľným.
Stlačte tlačidlo [OK].
Po
finalizácii

–
–

Zaznamenávanie/úpravy/zadávanie názvu
Prehrávanie prostredníctvom iných prehrávačov
 V tomto DVD videorekordéri sa nedajú finalizovať disky zaznamenané
v zariadeniach iných značiek/výrobcov.
 Ak finalizujete disk zaznamenaný v inom zariadení značky Panasonic,
môže sa stať, že pozadie, ktoré ste zvolili pre hlavné menu, sa
nezobrazí.
 V závislosti od podmienok pri zaznamenávaní sa disky finalizované
v tomto DVD videorekordéri nemusia dať prehrávať v iných
prehrávačoch.
Ďalšie informácie o DVD diskoch nájdete na domovskej stránke
spoločnosti Panasonic:.
http://www.panasonic.sk
Vytvorenie hlavného menu — Create
Top Menu
+RW disky neobsahujú dáta hlavného menu. Hlavné menu (Top
Menu) je užitočná funkcia. Ak budete chcieť +RW disky prehrávať
v iných zariadeniach, odporúčame vám toto menu vytvoriť.
Hlavné menu nemožno použiť na prehrávanie v tomto DVD
videorekordéri.
Pred vytvorením hlavného menu vykonajte potrebné nastavenia
položiek „Top Menu" (hlavné menu) a „Auto-Play Select" (voľba
automatického spúšťania prehrávania) (> vľavo).
Príprava
Pomocou tlačidla [DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku.
Po vykonaní krokov 1–3 (> 59, Všeobecný postup)
1)
2)
3)
Po vykonaní krokov 1–3 (> 59, Všeobecný postup)
1)
Pred
finalizáciou
4)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Create
Top Menu” (vytvorenie hlavného menu)
a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Yes” (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte možnosť
„Start” (spustiť) a stlačte tlačidlo [OK].
Nastavenia
v menu
Voľba typu pozadia — Top Menu
(hlavné menu)
Finalizácia disku kompatibilného s vysokou záznamovou rýchlosťou
môže trvať dlhšie (približne štyrikrát) než je zobrazené vo výzve na
potvrdenie úkonu.
Spustí sa proces vytvárania hlavného menu. Tento proces sa
nedá zrušiť.
Vytváranie hlavného menu môže trvať niekoľko minút.
Stlačte tlačidlo [OK].
Poznámka
 Zaznamenávanie na disk a úpravy jeho obsahu sú možné aj
po vytvorení hlavného menu, avšak vytvorené hlavné menu sa
následne vymaže. V takomto prípade hlavné menu znova vytvorte
pomocou funkcie „Create Top Menu" (vytvorenie hlavného menu).
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
RQT9313
61
Zmena nastavení zariadenia
Nastavenia DVD videorekordéra môžete zmeniť pomocou menu
Setup (nastavenie).
 Zadané nastavenia sa nezmenia ani po prepnutí DVD
videorekordéra do pohotovostného režimu.
Všeobecný postup
1)
2)
3)
Počas zastavenia
Stlačte tlačidlo [FUNCTION MENU].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Others”
(ďalšie funkcie) a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Setup”
(nastavenie) a stlačte tlačidlo [OK]
Karty
Menu
Možnosti
nastavenia
Vymazanie kanálov v zozname Favourite (obľúbené kanály)
1 Stlačte tlačidlo [►]ೈ.
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte kanál v stĺpci „Favourite"
(obľúbené kanály) a stlačte žlté tlačidlo.
 Opakovaním tohto kroku vymažte ďalšie kanály.
 Stlačením modrého tlačidla vymažete všetky kanály zo
zoznamu Favourite.
3 Stlačením tlačidla [OK] uložte zoznam Favourite (obľúbené
kanály).
Vymazanie kanála zo zoznamu Favourite nemá vplyv na samotný
kanál. Ešte stále môžete zvoliť kanál z ľavého stĺpca.
Zmena názvu obľúbeného kanála v stĺpci „Favourite”
(obľúbené kanály)
1 Stlačte tlačidlo [►]ೈ.
2 Stlačte červené tlačidlo.
(> 41, Zadávanie textu)
ೈ
Keď je názov stanice v ľavom stĺpci zvýraznený
Signal Condition (stav signálu)
DVD videorekordér umožňuje skontrolovanie kvality a sily signálov
digitálneho vysielania.
Ak je príjem signálu nedostatočný, znovu nastavte anténu.
4)
5)
6)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte kartu
a stlačte tlačidlo [►].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
požadované menu a stlačte tlačidlo [OK].
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte možnosť
nastavenia a stlačte tlačidlo [OK].
Návrat do predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte tlačidlo [RETURN ].
Ukončenie činnosti v aktuálnom zobrazení
Stlačte tlačidlo [EXIT].
Tuning (ladenie kanálov)
Favourites Edit (úpravy obľúbených kanálov)
Môžete vytvoriť štyri Favourites (obľúbené kanály) na uľahčenie
sledovania a zaznamenávania. Úpravy týchto obľúbených kanálov
neovplyvnia nastavenie samotných kanálov.
 Ak počas pohotovostného režimu časovaného záznamu upravujete
položku Favourite, časovaný záznam nemusí prebehnúť správne.
Stlačením zeleného tlačidla
zvoľte Favourite (obľúbený
kanál).
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Signal Condition” (stav signálu)
a stlačte tlačidlo [OK].
Zobrazí sa kvalita a sila signálu.
Pomocou tlačidiel [  CH] zvoľte kanál.
Signal Quality (kvalita signálu)
Menej ako 2 (zobrazenie červené):
Kvalita signálu je taká nízka, že môže dochádzať k rušeniu obrazu
a zvuku.
2–5 (zobrazenie oranžové):
Kvalita signálu je v podstate primeraná, ale v ojedinelých prípadoch
môže dochádzať ku krátkemu rušeniu obrazu a zvuku.
Viac ako 5 (zobrazenie zelené):
Optimálna kvalita obrazu a zvuku.
Signal Strength (sila signálu)
Zobrazenie sily signálu je šedé. „0” znamená silu signálu 0%, „10”
znamená silu signálu 100%.
Ak je signál príliš silný, zobrazenie sa zmení zo šedého na červené.
Na anténe znížte zosilnenie signálu.
 Keď je signál slabý:
– nastavte polohu a smer otočenia satelitnej parabolickej antény,
– overte si, či aktuálny kanál digitálneho vysielania správne vysiela.
Auto-Setup Restart (opätovné spustenie
automatického ladenia)
Ak automatické nastavenie kanálov (> 8) z nejakého dôvodu
neprebehne, môžete ho spustiť znova.
Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie úkonu.
Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno) a stlačte tlačidlo
[OK].
Pridávanie kanálov medzi obľúbené
1 Pomocou modrého tlačidla zvoľte typ kanála.
 Každým stlačením tlačidla sa nastavenie mení nasledovne:
TV (TV kanály)→TV encrypted (kódované TV kanály)→Radio
(rozhlas. kanály)→Radio encrypted (kódované rozhlas.
kanály)→TV (TV kanály).
 Kódované kanály sú v príslušnej tabuľke označené symbolom
kľúča.
 Pomocou červeného tlačidla môžete kanály usporiadať
v číselnom alebo abecednom poradí.
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte kanál v ľavom stĺpci a stlačte žlté
tlačidlo.
 Opakovaním krokov 1 – 2 pridávajte ďalšie kanály.
3 Stlačením tlačidla [OK] uložte zoznam Favourite (obľúbené
kanály).
RQT9313
62
Zmena poradia kanálov v zozname Favourite (obľúbené kanály)
1 Stlačte tlačidlo [►]ೈ.
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte kanál v stĺpci „Favourite" (obľúbené
kanály), ktorý chcete presunúť a stlačte zelené tlačidlo.
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte novú pozíciu kanála a stlačte
zelené tlačidlo.
 Opakovaním krokov 2 – 3 presúvajte ďalšie kanály.
4 Stlačením tlačidla [OK] uložte zoznam Favourite (obľúbené kanály).
Automatické ladenie staníc do pamäte predvolieb môžete spustiť aj
nasledujúcim spôsobom.
Keď je DVD videorekordér zapnutý a je zastavené prehrávanie/
zaznamenávanie
Na DVD videorekordéri podržte stlačené tlačidlá [ CH] a [CH ],
kým sa nezobrazí menu nastavenia krajiny.
Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia DVD videorekordéra okrem
nastavenia úrovne ochrany, hesla, času a kódu diaľkového ovládača.
Zruší sa aj nastavenie časovaného záznamu.
Poznámka
 Uložené dáta o ladení kanálov sa po vykonaní funkcie „Auto-Setup
Restart” (opätovné spustenie automatického ladenia) vymažú
a prepíšu novými dátami o ladení kanálov.
DVB Preferred Language (uprednostnený jazyk DVB)
Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „DVB Preferred Language” (uprednostnený
jazyk DVB) a stlačte tlačidlo [OK].
Môžete si zvoliť až 2 rôzne titulky a zvukové stopy, ktoré sa majú použiť pri
prijímaní zvuku/dialógov a titulkov digitálneho vysielania. Zvoľte poradie
priority.
Ak zvolený jazyk nie je dostupný, zvolí sa jazyk obsiahnutý vo vysielanom
programe.
Add Satellite (pridanie satelitu)
1 Po nastavení položky „DiSEqC/LNBs” pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte
„LNB A” až „LNB D” a stlačte tlačidlo [►].
 Napríklad, ak položku „Number of LNBs” (počet LNB) nastavíte na „1”,
môžete zvoliť iba „LNB A”.
Multi-Audio (viackanálový zvuk/dialógy) ೈ1
[English]
(angličtina)
[Czech]
(čeština)
[Original]
(pôvodný jazyk)ೈ
[German]
(nemčina)
[Hungarian]
(maďarčina)
[Italian]
(taliančina)
[Polish]
(poľština)
[French]
(francúzština)
[Slovak]
(slovenčina)
Multi-Audio (viackanálový zvuk/dialógy) (alternatívny)
[English]
(angličtina)
[Czech]
(čeština)
[Original]
(pôvodný jazyk)ೈ
[German]
(nemčina)
[Hungarian]
(maďarčina)
[Italian]
(taliančina)
[Polish]
(poľština)
[French]
(francúzština)
[Slovak]
(slovenčina)
[Italian]
(taliančina)
[Polish]
(poľština)
[French]
(francúzština)
[Slovak]
(slovenčina)
[Italian]
(taliančina)
[Polish]
(poľština)
[French]
(francúzština)
[Slovak]
(slovenčina)
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Add Satellite” (pridanie satelitu) a stlačte
tlačidlo [OK].
Keď sa zobrazí hlásenie „Start scan?” (Chcete spustiť skenovanie?) zvoľte
možnosť „Yes" (áno). Spustí sa vyhľadávanie digitálnej satelitnej stanice,
ktorú je možné prijímať cez zvolený LNB.
Subtitle (titulky)ೈ
[English]
(angličtina)
[Czech]
(čeština)
[Original]
(pôvodný jazyk)ೈ
[German]
(nemčina)
[Hungarian]
(maďarčina)
3 Po zobrazení výzvy na potvrdenie, či chcete uložiť nastavenie, zvoľte
pomocou tlačidiel [◄, ►] „Yes" (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
Subtitle (titulky) (alternatívne)
ೈ
ೈ
[German]
(nemčina)
[Hungarian]
(maďarčina)
Predvolený jazyk bude rovnaký ako jazyk krajiny zvolenej v položke
Country Setting (nastavenie krajiny) časti Auto-Setup (automatické
nastavenie).
Jazyk určený ako „Original” (pôvodný jazyk) vysielacím kanálom.
Advanced Setup (rozšírené nastavenie)
V menu Advanced Setup (rozšírené nastavenie) môžete nastaviť ďalšie
satelity a vykonať nastavenia vášho satelitného systému.
Ak chcete prijímať vysielanie z viacerých satelitov prostredníctvom
jednej satelitnej parabolickej antény, napr. Astra 19.2°E a Hot Bird 13°E,
potrebujete parabolickú anténu Multifeed spojenú s prepínačom DiSEqC
medzi prijímačom vašej satelitnej parabolickej antény (LNB) a DVD
videorekordérom. Vaša parabolická anténa musí byť vybavená dvoma
offsetovými univerzálnymi LNB.
 Satellite Configuration (satelitná konfigurácia)
Príprava
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Advanced Setup” (rozšírené nastavenie)
a stlačte tlačidlo [OK].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Satellite Configuration” (satelitná
konfigurácia) a stlačte tlačidlo [OK].
Nastavenie DiSEqC/LNBs
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „DiSEqC/LNBs” a stlačte tlačidlo [►].
Keď nepoužívate Universal LNB:
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „LNB Freq. Low” (dolné pásmo LNB)
a stlačte tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte zodpovedajúcu frekvenciu LNB pre „LNB
Freq. Low” (dolné pásmo LNB) a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „LNB Freq. High” (horné pásmo LNB)
a stlačte tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte zodpovedajúcu frekvenciu LNB pre „LNB
Freq. High” (horné pásmo LNB) a stlačte tlačidlo [OK].
 Ak nedokážete nájsť frekvenciu LNB zodpovedajúcu vášmu systému, zvoľte
„----- MHz (User Def.)” (---- MHz (def. používateľom)) a číselnými tlačidlami
zadajte hodnotu a stlačte tlačidlo [OK].
 LNB skonvertuje signály zo satelitu na zodpovedajúci frekvenčný rozsah pre
prijímač DVB-S.
 Štandardné nastavenie pre LNB Freq. Low (dolné pásmo LNB) je „9750
MHz (Universal)” a pre LNB Freq. High (horné pásmo LNB) je to „10600
MHz (Universal)”.
LNB Freq. Low (dolné pásmo LNB)
[9750 MHz (Universal)]
[10000 MHz] [10250 MHz]
[10600 MHz]
[10750 MHz]
[----- MHz (User Def.)]
(---- MHz (def. používateľom))
LNB Freq. High (horné pásmo LNB)
[9750 MHz]
[10000 MHz]
[10250 MHz]
[10600 MHz (Universal)]
[10750 MHz]
[----- MHz (User Def.)]
(---- MHz (def. používateľom))
Delete Satellite (vymazanie satelitu)
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „DiSEqC” a stlačte tlačidlo [OK].
[Auto]
Automatické vyhľadanie LNB a prepínača
(automaticky)
DiSEqC
[Mini DiSEqC] Ovládať môžete až 2 LNB.
[DiSEqC]
Ovládať môžete až 4 LNB.
[No] (nie)
Kompatibilné so Single LNB
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Number of LNBs” (počet LNB) a stlačte
tlačidlo [OK].
 Nastaviť sa dá počet [1] až [4].
 Jeden LNB je predvolené nastavenie (LNB A). Na každý satelit, ktorého
vysielanie chcete prijímať, potrebujete jeden LNB.
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Switching Voltage” (prepínacie napätie)
a stlačte tlačidlo [OK].
 Je to napätie pre prepínanie horizontálnej a vertikálnej polarizácie.
[13/18 V]
Štandardné nastavenie
[14/19 V]
Napätie sa dá zvýšiť na 14/19 V pre veľké vzdialenosti
káblového vedenia alebo typ multiprepínača.
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte požadovaný LNB a stlačte tlačidlo [►].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Delete Satellite” (vymazanie satelitu)
a stlačte tlačidlo [OK].
Po zobrazení výzvy na potvrdenie zvoľte „Yes” (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
Satelit sa vymaže. Vymazanie satelitu a zodpovedajúcich staníc môže
trvať istý čas.
 Spolu so satelitom sa vymažú aj dáta systému TV Guide.
Nastavenia v
menu]
[English]
(angličtina)
[Czech]
(čeština)
[Original]
(pôvodný jazyk)ೈ
RQT9313
63
Zmena nastavení zariadenia
 Add Transponder / Channel (pridanie
transpondéra/kanála)
Channel Data (údaje o kanále)
Na jednom satelite sa nachádza niekoľko transpondérov. Každý
transpondér dokáže paralelne vysielať niekoľko TV a rozhlasových
programov a dát.
Údaje o satelite, transpondéri a programe môžete získať od
poskytovateľa jednotlivých staníc alebo na internete.
Príprava
1) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Advanced Setup” (rozšírené
nastavenie) a stlačte tlačidlo [OK].
2) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Add Transponder / Channel”
(pridanie transpondéra/kanála) a stlačte tlačidlo [OK].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte satelit a stlačte tlačidlo [►].
Ak chcete pridať len jednu stanicu transpondéra, najprv zadajte
údaje o transpondéri, ako sú popísané vľavo.
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Channel Data” (údaje o kanále)
a stlačte tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte nasledujúce PID a stlačte
tlačidlo [OK].
 Dátový tok zo satelitu pozostáva z mnohých dátových balíkov.
Každý dátový balík má identifikačné číslo, opisujúce obsah
balíka.
Add Transponder (pridanie transpondéra)
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Transponder Frequency”
(frekvencia transpondéra) a stlačte tlačidlo [OK].
2 Číselnými tlačidlami zadajte hodnotu a stlačte tlačidlo [OK].
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Polarisation” (polarizácia),
„Symbol Rate” (symbolová rýchlosť) a „FEC”, stlačte tlačidlo [OK]
a vykonajte potrebné nastavenie.
Polarisation (polarizácia)
[Horizontal] (horizontálna)
[Vertical] (vertikálna)
 Polarizácia indikuje, či transpondér vysiela satelitný signál
horizontálne alebo vertikálne.
Symbol Rate (symbolová rýchlosť)
[22000 ksym/s]
[27500 ksym/s]
[28000 ksym/s]
[30000 ksym/s]
[----- ksym/s (User Def.)]
([----- ksym/s (def. používateľom)])
 Prenosová rýchlosť toku dát zo satelitu na satelitnú parabolickú
anténu.
FEC
Video PID
Identifikačné číslo balíka obrazových dát.
Audio PID
Identifikačné číslo balíka pre zvukové dáta, napr.
zvuku pre rôzne jazyky.
PCR PID
Identifikačné číslo balíka pre PCR (časová
značka vysielaná spolu s TV signálom za
účelom synchronizácie s dekodérom).
AC3 PID
Identifikačné číslo balíka pre formát Dolby
Surround.
3 Číselnými tlačidlami zadajte hodnotu a stlačte tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Add Channel” (pridanie kanála)
a stlačte tlačidlo [OK].
Spustí sa vyhľadávanie požadovanej stanice.
 Delete Transponder (vymazanie transpondéra)
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Advanced Setup” (rozšírené
nastavenie) a stlačte tlačidlo [OK].
2 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Delete Transponder”
(vymazanie transpondéra) a stlačte tlačidlo [OK].
(forward error correction)
[Auto] (automaticky)
[1/2]
[2/3]
[3/4]
[5/6]
[7/8]
 Vysielaný signál obsahuje nadbytočné dáta, ktoré umožňujú
prijímaču zisťovať a opravovať chyby. Pri nastavení [Auto]
(automaticky) DVD videorekordér volí opravu chýb.
4 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte „Add Transponder” (pridanie
transpondéra) a stlačte tlačidlo [OK].
 Spustí sa vyhľadávanie zadaného transpondéra a všetkých
jeho staníc.
 Nájdený transpondér sa uloží.
5 Po zmiznutí hlásenia stlačte tlačidlo [OK].
RQT9313
64
3 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte satelit a stlačte tlačidlo [OK].
4 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte „Yes” (áno).
 Transpondér sa vymaže.
 Spolu s transpondérom sa vymažú aj dáta systému TV Guide.
Settings for Recording (nastavenia pre záznam)
Disc (disk)
 Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
Settings for Playback (nastavenia pre prehrávanie)
 Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
Ratings (úroveň ochrany)
Nastavenie úrovne ochrany na obmedzenie prehrávania DVD-Video
diskov.
Postupujte podľa zobrazených pokynov. Keď sa zobrazí políčko na
zadávanie hesla, pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné heslo.
Heslo si zapamätajte.
Nastavenie úrovne ochrany (keď je zvolená úroveň 8)
[8 No Limit]
Môžu sa prehrávať všetky DVD-Video disky bez
obmedzenia.
[1 to 7]
Prehrávanie DVD-Video diskov s danou úrovňou
ochrany je zamedzené.
[0 Lock All]
Znemožní prehrávanie všetkých DVD-Video diskov.
 Zmena nastavenia (ak je zvolená úroveň 0 až 7)
[Unlock Recorder]
[Change Password]
(odomknutie videorekordéra) (zmena hesla)
[Change Level]
[Temporary Unlock]
(zmena úrovne)
(dočasné odomknutie)
Soundtrack (zvuková stopa)
ೈ
[English]
[German]
[French]
[Italian]
(angličtina)
(nemčina)
(francúzština) (taliančina)
[Spanish]
[Dutch]
[Czech]
[Slovak]
(španielčina)
(holandčina)
(čeština)
(slovenčina)
[Original]
Zvolí sa pôvodný jazyk jednotlivých diskov.
[Other ¼¼¼¼] (iný jazyk)ೈ
Subtitle (titulky)
Ak jazyk zvolený pre položku „Soundtrack"
(zvuková stopa) nie je k dispozícii, zobrazia sa
titulky daného jazyka v prípade, že sú na disku
zaznamenané.
[English]
[German]
[French]
[Italian]
(angličtina)
(nemčina)
(francúzština) (taliančina)
[Dutch]
[Czech]
[Slovak]
[Spanish]
(španielčina)
(holandčina)
(čeština)
(slovenčina)
[Other ¼¼¼¼] (iný jazyk)ೈ
[Automatic]
Menus (menu)
ೈ
[English]
[German]
(angličtina)
(nemčina)
[Spanish]
[Dutch]
(španielčina)
(holandčina)
[Other ¼¼¼¼] (iný jazyk)ೈ
[French]
(francúzština)
[Czech]
(čeština)
[Italian]
(taliančina)
[Slovak]
(slovenčina)
DivX Subtitle Text (text titulkov formátu DivX)
Zvoľte vhodnú položku podľa jazyka použitého pre text titulkov
formátu DivX (> 35). Ak sa text titulkov formátu DivX nezobrazuje
správne, zmeňte voľbu.
 Táto položka sa zobrazí len po prehraní súboru vo formáte DivX
s textom titulkov.
[Latin 1] (latinka 1)
ೈ
ೈ
ೈ
[Latin 2] (latinka 2)ೈ
[Cyrillic] (azbuka)
Predvolený jazyk bude rovnaký ako jazyk krajiny zvolenej
v položke Country Setting (nastavenie krajiny) časti Auto-Setup
(automatické nastavenie).
[Other ¼¼¼¼] (iný jazyk)
Pomocou číselných tlačidiel zadajte kód (> 75).
Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, prehrávanie sa
spustí v pôvodne nastavenom jazyku. V prípade niektorých
diskov môžete jazyk prepínať len pomocou zobrazeného menu
(> 18).
Ak je v položke Country Setting (nastavenie krajiny) časti
Auto-Setup (automatické nastavenie) zvolená „Česká republika”
alebo „Slovensko”.
V týchto nastaveniach si môžete zvoliť jazyk dialógov, titulkov
a menu disku.
 Prehrávanie niektorých diskov sa spustí vo vopred určenom
jazyku, bez ohľadu na nastavenia vykonané v týchto položkách.
Recording time in EP mode (záznamový čas v režime EP)
Zvoľte maximálny počet hodín záznamu v režime EP
(> 23, Záznamové režimy a približný záznamový čas).
[EP (6Hours)]
Na prázdny 4,7 GB disk budete môcť
(režim EP (6-hodinový))
uložiť 6 hodín záznamu.
[EP (8Hours)]
Na prázdny 4,7 GB disk budete môcť
(režim EP (8-hodinový))
uložiť 8 hodín záznamu.
 Kvalita zaznamenaného zvuku bude pri nastavení „EP (6 Hours)"
(režim EP (6-hodinový)) vyššia ako pri nastavení „EP (8 Hours)"
(režim EP (8-hodinový)).
Aspect for Recording (zobrazovací pomer pre záznam)
Slúži na nastavenie zobrazovacieho pomeru pri zaznamenávaní
alebo kopírovaní.
[Automatic]
Program sa zaznamená s pôvodným zobrazovacím
pomerom, ktorý bol nastavený, keď sa spustilo
zaznamenávanie (vrátane spustenia zaznamenávania
pri reklame atď.).
[16:9]
[4:3]
 Pri zaznamenávaní alebo kopírovaní na pevný disk alebo DVD-RAM
disk s položkou „Rec for High Speed Copy" (záznam umožňujúci
kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) nastavenou na možnosť „Off”
(vyp.) sa program zaznamená v pôvodnom zobrazovacom pomere.
 V nasledujúcich prípadoch sa zaznamenávanie alebo kopírovanie
uskutoční v zobrazovacom pomere 4 : 3, aj keď bol nastavený režim
„Automatic" (automaticky) alebo „16:9”.
–
Ak je režim záznamu nastavený na „EP” alebo
„FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)”.
– pri zaznamenávaní alebo kopírovaní na +R, +R DL alebo +RW disky.
Kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime nie je možné použiť
v prípade titulov zaznamenaných v zobrazovacom pomere 16 : 9,
aj keď boli zaznamenané s položkou „Rec for High Speed Copy"
(záznam umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime)
nastavenou na možnosť „On" (zap.).
Chapter Creation (vytvorenie kapitoly)
Môžete nastaviť spôsob automatického vytvárania kapitol. (> 42)
[Automatic] (automaticky)
[5 minutes] (5 minút)
[Off] (vyp.)
Nenastavia sa žiadne body začiatkov kapitol.
Rec for High Speed Copy (záznam umožňujúci
kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime)
Zaznamenané tituly môžete kopírovať vo vysokorýchlostnom režime
z pevného disku na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video),
+R, +R DL alebo +RW disk. Veľkosť zobrazenia a pod. je však obmedzená.
Ak kopírovanie zaznamenávaných titulov vo vysokorýchlostnom režime na
DVD-R disk nebude potrebné, odporúčame vám pred zaznamenaním
na pevný disk nastaviť túto položku na možnosť „Off” (vyp.).
Toto nastavenie je účinné pri zaznamenávaní TV programu alebo
z externého zariadenia (vrátane DV zariadenia) alebo pri kopírovaní
z finalizovaného DVD-Video disku.
[On] (zap.) Záznamy možno kopírovať vo vysokorýchlostnom režime
na DVD-R disk atď. Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
položku „Yes” (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
– Zaznamenávanie sa uskutočňuje so zobrazovacím
pomerom nastaveným v položke „Aspect for Recording"
(zobrazovací pomer pre záznam) (> vyššie).
– Vopred je potrebné zvoliť typ sprievodného ozvučenia
v položke „Bilingual Audio Selection" (voľba dialógov
pri dvojjazyčnom vysielaní) (> 66).
– Zvukový kanál už nie je možné prepnúť pri sledovaní
programu zo vstupného kanála TV prijímača pripojeného
k tomuto DVD videorekordéru (napr. AV1 atď.).
[Off] (vyp.)
DVD Speed for High Speed Copy (rýchlosť rotovania DVD
disku pri kopírovaní vo vysokorýchlostnom režime)
Tu môžete nastaviť rýchlosť kopírovania vo vysokorýchlostnom režime
(ak použijete 5-rýchlostný DVD-RAM disk, 8-rýchlostný DVD-R disk,
8-rýchlostný +R disk alebo 4-rýchlostný +RW disk kompatibilný
s kopírovaním vo vysokorýchlostnom režime).
[Maximum]
[Normal (Silent)]
Chod zariadenia je tichší ako pri nastavení možnosti
„Maximum”, čas potrebný na skopírovanie dát však
bude (približne) dvojnásobný.
Nastavenia v
menu
(Všetky pôvodné nastavenia z výroby sú vyznačené podčiarknutým
textom.)
Start Recording Time (čas začiatku záznamu)
Táto funkcia nastavuje spustenie časovaného záznamu na skorší čas,
než je uvedený v prehľade TV programov TV Guide.
[1 min earlier]
[3 min earlier]
[5 min earlier]
(o 1 min. skôr)
(o 3 min. skôr)
(o 5 min. skôr)
[10 min earlier]
[Off] (vyp.)
(o 10 min. skôr)
Finish Recording Time (čas ukončenia záznamu)
Táto funkcia nastavuje ukončenie časovaného záznamu na neskorší
čas než je uvedený v prehľade TV programov TV Guide.
[1 min later]
[3 min later]
[5 min later]
(o 1 min. neskôr)
(o 3 min. neskôr)
(o 5 min. neskôr)
[10 min later]
[Off] (vyp.)
(o 10 min. neskôr)
RQT9313
65
Zmena nastavení zariadenia
MPEGೈ
Picture (obraz)
(Všetky pôvodné nastavenia z výroby sú vyznačené podčiarknutým textom.)
Comb Filter (hrebeňový filter)
Tu si môžete nastaviť ostrosť zaznamenávaného obrazu.
Ak nastavíte položku „TV system“ (TV norma) na možnosť „NTSC“, táto
položka sa pevne nastaví na možnosť „On“ (zap.) (> 67).
[On] (zap.) Obraz bude zreteľný a jasný. Používa sa pri bežnom
zaznamenávaní.
[Off] (vyp.) Používa sa pri zaznamenávaní nekvalitného obrazu.
Still Mode (režim statického zobrazenia)
Zvoľte typ statického obrazu počas pozastaveného prehrávania (> 85,
Snímky a polsnímky).
[Automatic]
(automaticky)
[Field]
Toto nastavenie zvoľte, ak sa pri nastavení „Automatic“ (automaticky)
(polsnímka) obraz chveje. (Obraz je hrubší, strácajú sa jemné detaily.)
[Frame]
Toto nastavenie zvoľte, ak je pri nastavení „Automatic“ (automaticky)
(snímka)
drobný text a jemná štruktúra obrazu málo zreteľná. (Obraz sa
zobrazí zreteľnejší a s lepším vykreslením detailov.)
Seamless Play (plynulé prehrávanie)
Umožňuje zvoliť režim prehrávania pre časti kapitol a čiastočne vymazané
tituly v zoznamoch na prehrávanie.
[On]
Kapitoly v zoznamoch na prehrávanie sa budú prehrávať plynulo. Táto
(zap.) funkcia nie je k dispozícii, ak záznamy v zozname na prehrávanie
obsahujú rôzne typy sprievodného ozvučenia a pri použití funkcie
zrýchleného prehrávania Quick View (prehrávanie x 1,3). Navyše,
umiestnenie častí kapitol môže byť mierne pozmenené.
[Off]
Miesta, kde v zozname na prehrávanie dochádza k zmene kapitol, sa
(vyp.) prehrajú správne, môže však dôjsť k dočasnému „zamrznutiu“ obrazu.
Sound (zvuk)
(Všetky pôvodné nastavenia z výroby sú vyznačené podčiarknutým textom.)
Dynamic Range Compression (kompresia dynamického
rozsahu)
(len pri funkcii Dolby Digital)
Dynamický rozsah môžete zmeniť pri prehrávaní v neskorých večerných hodinách.
[On] (zap.)
[Off] (vyp.)
Bilingual Audio Selection (voľba dialógov pri
dvojjazyčnom vysielaní)
Pri zaznamenávaní dvojjazyčne vysielaných programov zo zariadenia
pripojeného ku konektoru DV IN tohto DVD videorekordéra zvoľte, či chcete
zaznamenávať hlavný alebo sekundárny typ zvuku/dialógov.
[M 1]
[M2]
Digital Audio Output (digitálny zvukový výstup)
Tieto nastavenia je potrebné zmeniť, ak ste pomocou konektora DIGITAL
AUDIO OUT tohto DVD videorekordéra pripojili iné zariadenie (> 72).
 Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
PCM Down Conversion (prevzorkovanie signálu vo
formáte PCM)
V tejto položke môžete zvoliť spôsob výstupu zvukového signálu so
vzorkovacou frekvenciou 96 kHz.
 Ak je vzorkovacia frekvencia signálov vyššia ako 96 kHz alebo ak je disk
chránený proti kopírovaniu, signály budú prevzorkované na 48 kHz bez
ohľadu na nastavenia tejto položky.
[On]
(zap.)
[Off]
(vyp.)
Signály sa konvertujú na 48 kHz. (Toto nastavenie zvoľte, ak
pripojené zariadenie nedokáže spracovať signály so vzorkovacou
frekvenciou 96 kHz.)
Signály sa privádzajú na výstup s frekvenciou 96 kHz. (Toto
nastavenie zvoľte, ak pripojené zariadenie dokáže spracovať
signály so vzorkovacou frekvenciou 96 kHz.)
Dolby Digitalೈ
V týchto položkách sa volí, v akej forme sa bude výstupný signál prenášať
do pripojeného zariadenia.
Ak pripojené zariadenie umožňuje dekódovanie signálu v príslušnom
formáte, zvoľte nastavenie „Bitstream" (dátový tok).
Ak zvolíte nastavenie „PCM”, signál sa bude dekódovať v tomto DVD
videorekordéri a do pripojeného zariadenia sa bude prenášať ako 2-kanálový.
 Pri nesprávnom nastavení môže dochádzať k nežiaducemu šumu.
[Bitstream]
[PCM]
Toto nastavenie zvoľte, ak je pripojené zariadenie vybavené
dekodérom formátu Dolby Digital.
Toto nastavenie zvoľte, ak pripojené zariadenie nie je
vybavené dekodérom formátu Dolby Digital.
DTSೈ
RQT9313
66
V týchto položkách sa volí, v akej forme sa bude výstupný signál prenášať
do pripojeného zariadenia.
Ak pripojené zariadenie umožňuje dekódovanie signálu v príslušnom
formáte, zvoľte nastavenie „Bitstream" (dátový tok).
Ak zvolíte nastavenie „PCM”, signál sa bude dekódovať v tomto DVD
videorekordéri a do pripojeného zariadenia sa bude prenášať ako 2-kanálový.
 Pri nesprávnom nastavení môže dochádzať k nežiaducemu šumu.
[Bitstream] Toto nastavenie zvoľte, ak je pripojené zariadenie vybavené
DTS dekodérom.
[PCM]
Toto nastavenie zvoľte, ak pripojené zariadenie nie je
vybavené DTS dekodérom.
ೈ
V týchto položkách sa volí, v akej forme sa bude výstupný signál prenášať
do pripojeného zariadenia.
Ak pripojené zariadenie umožňuje dekódovanie signálu v príslušnom
formáte, zvoľte nastavenie „Bitstream" (dátový tok).
Ak zvolíte nastavenie „PCM”, signál sa bude dekódovať v tomto DVD
videorekordéri a do pripojeného zariadenia sa bude prenášať ako 2-kanálový.
 Pri nesprávnom nastavení môže dochádzať k nežiaducemu šumu.
[Bitstream] Toto nastavenie zvoľte, ak je pripojené zariadenie vybavené
MPEG dekodérom.
[PCM]
Toto nastavenie zvoľte, ak pripojené zariadenie nie je
vybavené MPEG dekodérom.
Aby ste zistili, či zariadenia dokážu alebo nedokážu dekódovať každý zo
zvukových formátov, pozrite si návod na obsluhu pripojených zariadení.
Audio Mode for XP Recording (režim zvuku pre záznam
v režime XP)
Umožňuje nastaviť režim zvuku pre zaznamenávanie alebo kopírovanie
v režime XP.
[Dolby Digital] (> 85)
[LPCM] (> 85)
 Kvalita obrazu záznamov vo formáte LPCM môže byť nižšia než kvalita
bežných záznamov v režime XP.
 Ak použijete iný režim záznamu ako XP, zvuk sa bude zaznamenávať vo
formáte Dolby Digital aj napriek tomu, že zvolíte nastavenia LPCM.
Audio Mode for DV Input (režim zvuku pre vstupný DV
signál)
Umožňuje zvoliť formát zvukového signálu pri zázname cez vstupný DV
konektor DVD videorekordéra (> 26).
[Stereo 1] Zaznamená sa zvuková stopa (kanál L1 a R1 (Ľ1 a P1)).
[Stereo 2] Zaznamenáva sa doplnená zvuková stopa (kanál L2 a R2 (Ľ2 a P2)),
napríklad komentár pridaný k pôvodnému zvukovému záznamu.
[Mix]
Zaznamenáva sa zvuková stopa Stereo 1 a Stereo 2.
 Pri zázname dvojjazyčného vysielania vopred zvoľte formát zvukového
signálu v položke „Bilingual Audio Selection" (voľba dialógov pri
dvojjazyčnom vysielaní) (> vľavo).
(Všetky pôvodné nastavenia z výroby sú vyznačené podčiarknutým textom.)
Language (jazyk)ೈ1
V tejto položke môžete zvoliť jazyk uvedených menu a zobrazovaných
hlásení.
[English]
[Deutsch]
[Français]
[Italiano]
(angličtina)
(nemčina)
(francúzština)
(taliančina)
[Česky]
[Slovenčina]
Hlásenia na obrazovke
Zvoľte vhodnú dĺžku zobrazovania informácií o kanáloch digitálneho
vysielania (> 17).
Zvoliť môžete aj dĺžku zobrazovania ovládacieho panela > 39), ale nastavenie
„Off” (vyp.) nie je možné použiť.
[Off] (vyp.) (Informácie o kanáloch digitálneho vysielania sa nezobrazia.)
[5 sec.]
[7 sec.]
[10 sec.]
[3 sec.]
(5 sekúnd)
(7 sekúnd)
(10 sekúnd)
(3 sekundy)
FL Display (nastavenie jasu displeja)
Umožňuje zmeniť jas displeja DVD videorekordéra.
Ak položku „Power Save" (úsporný režim) (> 8) nastavíte na možnosť „On”
(zap.), toto nastavenie bude pevne nastavené na možnosť „Automatic"
(automaticky).
[Bright]
[Dim] (tmavý)
(vysoký jas)
Počas prehrávania displej stmavne a po vypnutí DVD
[Automatic]
(automaticky) videorekordéra zhasne úplne. Ak sú nastavenia „Power
Save" (úsporný režim) (> 69) „On” (zap.), spotreba energie
v pohotovostnom režime sa zníži.
Pause Live TV Icon (indikátor pozastavenia živého TV
vysielania)
Zvoľte možnosť „Off” (vyp.), ak nechcete, aby sa pri použití funkcie
pozastavenia živého TV vysielania zobrazoval tento indikátor na obrazovke.
[On] (zap.)
[Off] (vyp.)
Screen Saver (šetrič obrazovky)
[On] (zap.)
Pokiaľ sa na tomto DVD videorekordéri počas daného
zobrazenia nevykoná žiadny úkon približne do 5 minút,
zobrazí sa šetrič obrazovky. Ak sa chcete vrátiť k predošlému
prostrediu, stlačte tlačidlo [OK].
[Off] (vyp.)
Teletext Character Set (súbor znakov teletextu)
Zvoľte jazyk teletextu.
[West]
Angličtina, francúzština, nemčina, gréčtina, taliančina,
(západný)
španielčina, švédčina, turečtina, atď.
[East1]
Čeština, angličtina, estónčina, lotyština, rumunčina, ruština,
(východný 1)
ukrajinčina, atď.
[East2]
Čeština, maďarčina, lotyština, poľština, rumunčina,
ೈ2
(východný 2)
slovenčina, atď.
FUNCTION MENU Display (zobrazenie menu funkcií)
[On] (zap.)
Keď sa tento DVD videorekordér zapne, zobrazí sa
FUNCTION MENU (menu funkcií). (> 5)
[Off] (vyp.)
ೈ1
ೈ2
Predvolený jazyk bude rovnaký ako jazyk krajiny zvolenej v položke
Country Setting (nastavenie krajiny) časti Auto-Setup (automatické
nastavenie).
Ak je v položke Country Setting (nastavenie krajiny) časti Auto-Setup
(automatické nastavenie) zvolená „Česká republika” alebo „Slovensko”.
Connection (zapojenie)
(Všetky pôvodné nastavenia z výroby sú vyznačené podčiarknutým textom.)
V závislosti od pripojeného zariadenia môžu byť niektoré položky na displeji
vyradené (sivé) a nedajú sa zvoliť, alebo dané nastavenia nie je možné
zmeniť.
TV aspect (zobrazovací pomer TV prijímača)
Tieto položky nastavte tak, aby zodpovedali typu použitého TV prijímača.
[16:9]
Keď je pripojený TV prijímač so širokouhlým zobrazovacím
pomerom 16 : 9
[Pan & Scan] Keď je pripojený TV prijímač so
zobrazovacím pomerom 4 : 3, bočné okraje
obrazu so zobrazovacím pomerom 16 : 9
sa orežú.
[Letterbox]
Keď je pripojený TV prijímač so
zobrazovacím pomerom 4 : 3. Obraz so
zobrazovacím pomerom 16 : 9 sa zobrazí
vo formáte Letterbox.
Progressive (progresívne neprekladané riadkovanie)
Ak pripojíte LCD TV alebo plazmový televízor alebo LCD projektor vybavený
technológiou progresívneho rozkladu ku konektorom COMPONENT
VIDEO OUT na tomto DVD videorekordéri, budete môcť využívať výhody
zobrazovania obrazových materiálov s progresívnym neprekladaným
riadkovaním.
Ak v položke „AV1 Output" (výstup AV1) zvolíte možnosť „RGB 1 (without
component)" (RGB signál 1 (nie komponentný)) alebo „RGB 2 (without
component)" (RGB signál 2 (nie komponentný)), táto funkcia bude pevne
nastavená na možnosť „Off” (vyp.).
[On] (zap.)
[Off] (vyp.)
Poznámka
 Ak je pripojený bežný TV prijímač (CRT: vybavený klasickou obrazovkou)
alebo ak TV prijímač podporujúci viaceré TV normy nastavíte na TV
normu PAL, výsledný obraz s progresívnym riadkovaním sa môže chvieť
aj napriek tomu, že pripojený TV prijímač je vybavený technológiou
progresívneho rozkladu. Ak z toho máte obavy, vypnite nastavenie
„Progressive” (progresívne neprekladané riadkovanie) (> 57).
 Ak pripojený TV prijímač nie je s technológiou progresívneho
neprekladaného rozkladu kompatibilný, obraz sa nezobrazí správne.
TV System (TV norma)
Nastavenie prispôsobte pripojenému zariadeniu alebo prehrávanému titulu
v prípade, že sú na pevnom disku zaznamenané tituly v TV norme PAL aj
NTSC.
[PAL]
 Toto nastavenie zvoľte, ak pripojený TV prijímač pracuje
v TV norme PAL alebo ak podporuje viaceré TV normy. Tituly
zaznamenané v TV norme NTSC sa budú prehrávať v TV norme
PAL 60.
 Toto nastavenie zvoľte pri zaznamenávaní TV programov a
vstupných signálov z iných zariadení, ktoré sú v TV norme PAL.

Toto nastavenie použite pri prehrávaní titulov v TV norme
PAL zaznamenaných na pevnom disku.
[NTSC]  Toto nastavenie zvoľte, ak pripojený TV prijímač pracuje v TV
norme NTSC.
Pri tomto nastavení nie je možné správne zaznamenávať
televízne programy.
 Toto nastavenie zvoľte pri zaznamenávaní vstupných signálov
z iných zariadení, ktoré sú v TV norme NTSC.

Toto nastavenie použite pri prehrávaní titulov v TV norme
NTSC zaznamenaných na pevnom disku.
Poznámka
 DVD videorekordér neumožňuje zaznamenávať signály v TV norme NTSC
na disky, ktoré už obsahujú signály v TV norme PAL. (Na pevný disk však
môžete zaznamenávať oba typy programov.)
 Ak sa zvolí TV norma NTSC, systém TV Guide sa nedá použiť.
 Počas zaznamenávania, pohotovostného režimu pri časovanom zázname
alebo časovanom zázname pomocou externého zariadenia (EXT LINK)
nemôže toto zariadenie prehrávať disky alebo tituly, ktoré nezodpovedajú
nastaveniu príslušnej TV normy (PAL/NTSC). Odporúča sa nastavenie
položky „TV System" (TV norma) tak, aby zodpovedala diskom alebo
titulom ešte pred spustením ich prehrávania.
Nastavenia
v menu
Display (zobrazenie)
Zmena všetkých nastavení súčasne (PAL↔NTSC)
Pri zastavenom prehrávaní podržte aspoň 5 sekúnd na hlavnom zariadení
súčasne stlačené tlačidlá [] a [ OPEN/CLOSE].
RQT9313
67
Zmena nastavení zariadenia
HDMI Settings (nastavenia systému HDMI)
 Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
HDMI Video Format (formát videosignálu HDMI)
Zvoliť môžete len tie položky, ktoré sú kompatibilné s pripojeným
zariadením. V normálnom prípade nie je potrebné meniť toto nastavenie.
Ak však nie ste spokojní s kvalitou obrazu na výstupe, zmenou tohto
nastavenia sa jeho kvalita môže zlepšiť.
 Ak chcete dosiahnuť vysokokvalitný obraz konvertovaný na rozlíšenie
1080p, musíte pripojiť tento DVD videorekordér priamo k TV
prijímaču HDTV kompatibilnému s rozlíšením 1080p. Ak je tento DVD
videorekordér pripojený k TV prijímaču HDTV cez iné zariadenie, aj
dané zariadenie musí byť kompatibilné s rozlíšením 1080p.
[576i/480i]
[576p/480p]
[720p]
[1080i]
[1080p]
Keď sa na výstup privádza signál formátu 1080p,
odporúčame použitie vysokorýchlostných High Speed
HDMI káblov, na ktorých sa nachádza logo HDMI (ako je
zobrazené na obale) a ktoré sú kratšie ako 5 metrov, aby sa
predišlo skresleniu obrazu, atď.
[Automatic] Automaticky sa zvolí výstupné rozlíšenie, ktoré je
najvhodnejšie pre pripojený TV prijímač (1080p, 1080i,
720p, 576p/480p alebo 576i/480i).
Aspect for 4:3 Video (zobrazovací pomer pre
videosignál 4 : 3)
Ak chcete prehrávať titul so zobrazovacím pomerom 4 : 3 v prepojení cez
kábel HDMI, nastavte zobrazenie pre širokouhlý TV prijímač
so zobrazovacím pomerom 16 : 9.
[4:3]
Obraz sa roztiahne doľava alebo doprava.
[16:9]
Obraz sa zobrazí s pôvodným zobrazovacím
pomerom s bočnými pruhmi.
Digital Audio Output (digitálny zvukový výstup)
[HDMI and Optical]
(HDMI a optický digitálny
audiokábel)
[Optical Only]
(len optický digitálny
audiokábel)
Túto možnosť zvoľte v prípade, že si DVD
videorekordér pripojíte k zosilňovaču pomocou
optického digitálneho audiokábla a k TV
prijímaču pomocou kábla HDMI, pričom chcete
dosiahnuť najvyššiu kvalitu zvuku z diskov
(> 72).
AV2 Settings (nastavenia AV2)
Nastavenie vykonajte tak, aby zodpovedalo pripojenému zariadeniu.
 Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
AV2 Input (vstup AV2)
Ak sa privádza alebo zaznamenáva signál vo formáte RGB z iného
zariadenia, zvoľte nastavenie „RGB/Video” alebo „RGB”.
[RGB/Video]
[RGB]
[Video]
[S Video]
Ext Link (obsluha pomocou externého zariadenia)
Toto nastavenie sa nedá vykonať, ak je položka „TV System" (TV norma)
nastavená na možnosť „NTSC” (> 67).
[Ext Link 1]
Nastavte, ak si pomocou kábla s 21-pinovým konektorom
Scart pripojíte digitálny/satelitný prijímač so špeciálnymi
ovládacími signálmi.
Začiatočný a konečný čas záznamu riadi ovládací signál.
[Ext Link 2]
Nastavte, ak si pripojíte externé zariadenie vybavené
funkciou časovača.
Po jeho zapnutí sa spustí zaznamenávanie.
Po jeho vypnutí sa zaznamenávanie zastaví.
Common Interface
V tejto časti je uvedený spôsob zrušenia kódovania vysielania, zistenie čísla
karty, keď nie je možné prijímanie vysielania, stav rozhrania CI, atď. (> 7, 9)
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Others (ďalšie funkcie)
(Všetky pôvodné nastavenia z výroby sú vyznačené podčiarknutým textom.)
Remote Control (diaľkový ovládač)
Ak sú v blízkosti zariadenia umiestnené iné zariadenia značky Panasonic,
zmeňte kód diaľkového ovládača na hlavnom zariadení aj na diaľkovom
ovládači (kódy musia byť zhodné).
[DVD 1]
[DVD 2]
[DVD 3]
Za normálnych podmienok používajte pôvodne nastavený kód „DVD 1”.
1 Pomocou tlačidiel [▲▼] zvoľte požadovaný kód („DVD 1”, „DVD 2”
alebo „DVD 3”) a stlačte tlačidlo [OK].
VIERA Link (funkcia spriahnutia VIERA Link)
Túto možnosť nastavte v prípade použitia funkcie „HDAVI Control”, keď
DVD videorekordér pomocou kábla HDMI prepojíte so zariadením, ktoré
podporuje funkciu „HDAVI Control”.
[On] (zap.)
[Off] (vyp.) Toto nastavenie zvoľte, keď nechcete používať funkciu
„HDAVI Control”.
AV1 Output (výstup AV1)
Tieto nastavenia prispôsobte konektoru pripojeného TV prijímača.
Pre výstup komponentného signálu s progresívnym riadkovaním zvoľte
nastavenie „Video (with component)” alebo „S-Video (with component)”.
Ak je DVD videorekordér pripojený pomocou kábla HDMI, nedá sa zvoliť
možnosť „RGB 1 (without component)” alebo „RGB 2 (without component)”.
[Video (with component)]
Toto nastavenie zvoľte, ak pripojený TV prijímač umožňuje príjem
kompozitného videosignálu.
[S Video (with component)]
Toto nastavenie zvoľte, ak pripojený TV prijímač umožňuje príjem S-Video
signálu.
[RGB 1 (without component)]
Toto nastavenie zvoľte, ak pripojený TV prijímač umožňuje príjem
RGB signálu. Ak chcete, aby sa vždy zobrazoval RGB signál, zvoľte
toto nastavenie. Po zapnutí DVD videorekordéra sa TV prijímač ihneď
prepne na príslušný vstup a začne zobrazovať signál privádzaný z DVD
videorekordéra.
[RGB 2 (without component)]
Toto nastavenie zvoľte, ak pripojený TV prijímač umožňuje príjem
RGB signálu. Ak chcete, aby sa TV prijímač prepol na vstup DVD
videorekordéra len pri prehrávaní alebo zobrazovaní jednotlivých menu,
zvoľte tento režim.
RQT9313
68
Zmena kódu na diaľkovom ovládači
2 Stlačte a podržte tlačidlo [OK] a súčasne stlačte číselné tlačidlo ([1],
[2] alebo [3]) a podržte ho stlačené dlhšie ako 5 sekúnd.
3 Stlačte tlačidlo [OK].
 Ak sa na displeji DVD videorekordéra zobrazí
nasledujúci indikátor
Kód diaľkového ovládača DVD
videorekordéra
Zmeňte kód na diaľkovom ovládači
tak, aby sa zhodoval s kódom na DVD
videorekordéri (> krok 2).
Poznámka
Po zvolení položky „Shipping Condition" (nastavenia pri dodaní) v menu
Setup (nastavenie) sa obnoví kód DVD videorekordéra „DVD 1”. Aj na
diaľkovom ovládači zmeňte kód na 1 (> krok 2).
Clock (hodiny)
TV Guide Download in Standby (načítanie prehľadu
TV programov TV Guide v pohotovostnom režime)
Tento DVD videorekordér zvyčajne získa informácie o čase a dátume
z digitálneho vysielania a niekoľkokrát denne automaticky napraví čas. Ak
však čas nie je správne nastavený, použite nasledujúce nastavenia.
1 Pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte v položke „Automatic”
(automaticky) možnosť „Off” (vyp.) a stlačte tlačidlo [OK].
[On] (zap.)
Keď prepnete DVD videorekordér do pohotovostného režimu,
dáta systému TV Guide sa načítajú automaticky.
[Off] (vyp.)
 Informácie o voľbe času na načítanie v pohotovostnom režime (> nižšie,
Doba vyhľadávania pre systém TV Guide/softvér)
Časový posun (offset) > nižšie
Software Update in Standby (aktualizácia softvéru
v pohotovostnom režime)
[On] (zap.)
Keď prepnete DVD videorekordér do pohotovostného režimu,
aktualizácie softvéru sa načítajú automaticky.
[Off] (vyp.)
 Informácie o voľbe času na načítanie v pohotovostnom režime (> nižšie,
Doba vyhľadávania pre systém TV Guide/softvér)
TV Guide/Software search period (doba vyhľadávania
pre systém TV Guide/softvér)
2 Pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte položku, ktorú chcete zmeniť.
Údaje sa menia v nasledujúcom poradí:
Hodina↔Minúta↔Sekunda↔Deň↔Mesiac↔Rok
Táto funkcia umožňuje voľbu času na automatické načítanie dát systému TV
Guide a aktualizácií pri prepnutí DVD videorekordéra do pohotovostného režimu.
Túto položku je možné nastaviť len vtedy, keď je položka „TV Guide Download
in Standby” a „Software Update in Standby” nastavená na „On” (zap.).
 Ak je na zvolený čas naprogramovaný aj časovaný záznam, prednosť
bude mať časovaný záznam.
[Automatic] (automaticky)ೈ
[02:00–06:00]
[06:00–10:00]
[10:00–14:00]
[14:00–18:00]
[18:00–22:00]
[22:00–02:00]
ೈ
DVD videorekordér bude prednostne vyhľadávať dáta na načítanie
systému TV Guide a aktualizácie o polnoci.
3 Pomocou tlačidiel [▲▼] zmeňte nastavenie.
Hodiny môžete nastaviť aj pomocou číslených tlačidiel.
4 Po vykonaní potrebných nastavení stlačte tlačidlo [OK].
Hodiny sa uvedú do činnosti s nastaveným časom.
Poznámka
Ak TV stanica vysiela signál na nastavenie času a ak ste v menu Clock
(hodiny) pre „Automatic" (automaticky) nastavili možnosť „On” (zap.), funkcia
automatického nastavovania hodín niekoľkokrát denne skontroluje
a v prípade potreby upraví nastavený čas.
Software Update Search Now (okamžite spustiť
vyhľadávanie aktualizácií softvéru)
 Zmena časového posunu (offset)
Vyhľadávanie nového softvéru môžete spustiť manuálne.
Novú verziu softvéru oznámi hlásenie. Počas aktualizácie DVD videorekordér
nevypínajte. Mohlo by dôjsť k strate dát. Po dokončení aktualizácie sa
zobrazí hlásenie.
 Ak sa nájdu vhodné aktualizačné dáta, pomocou tlačidiel [◄, ►] zvoľte
„Yes” (áno) a stlačte tlačidlo [OK].
Keď čas nie je správny, nastavte “Time offset” (časový posun) (od –3h do +3h).
1) V kroku 1 pomocou tlačidiel [▲, ▼] zvoľte v položke „Automatic"
(automaticky) možnosť „On" (zap.) a stlačte tlačidlo [OK].
Spustí sa automatické nastavovanie hodín. Trvá to niekoľko minút.
Zobrazí sa hlásenie „Automatic clock setting completed.” (Automatické
nastavenie hodín sa dokončilo.).
2) Stlačte tlačidlo [►].
3) Pomocou tlačidiel [▲, ▼] nastavte časový posun a stlačte tlačidlo [OK].
4) Stlačte tlačidlo [RETURN ].
TV Guide Update Search Now (okamžite spustiť
vyhľadávanie aktualizácií systému TV Guide)
Vyhľadávanie nových dát systému TV Guide môžete spustiť manuálne.
Počas aktualizácie DVD videorekordér nevypínajte. Mohlo by dôjsť k strate
dát. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí hlásenie.
 Túto aktualizáciu je možné vykonať len keď je položka „TV Guide Type”
(typ zobrazenia prehľadu TV programov TV Guide) (> nižšie) nastavená
na „Astra 19.2°E only” (len Astra 19.2°E).
Setting for Standby (nastavenie pre pohotovostný režim)
 Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
Power Save (úsporný režim)
[On] (zap.) Po prepnutí DVD videorekordéra do pohotovostného režimu
sa minimalizuje jeho spotreba energie (> 84).
TV Guide Type (typ zobrazenia prehľadu TV
programov TV Guide)
[Off] (vyp.) Nastavenie do režimu rýchleho spustenia (Quick Start).
[Astra 19.2°E
only]
(len Astra
19.2°E)ೈ1
Auto Standby (automatické prepnutie do
pohotovostného režimu)
Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa DVD videorekordér automaticky vypne.
Po ukončení činnosti sa DVD videorekordér po uplynutí nastaveného času
vypne.
[2 hours] (2 hodiny)
[4 hours] (4 hodiny)
[6 hours] (6 hodín)
[Off] (vyp.)
DVD videorekordér sa nevypne automaticky.
[Others]
(iné satelity)ೈ
DivX Registration (registrácia DivX)
ೈ1
Tento registračný kód zadajte, ak si chcete zakúpiť a prehrávať záznamy
DivX Video-on-Demand (VOD) (videozáznamy na vyžiadanie) (> 35).
System Update (aktualizácia systému)
Aby ste mohli aktualizovať softvér tohto DVD videorekordéra, načítavať
dáta systému TV Guide a podporovať zmeny systému zavedené vysielacími
spoločnosťami, tento DVD videorekordér pravidelne vykonáva aktualizáciu
softvéru.
Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
 Aktualizačné dáta a informácie o načítavaní systému TV Guide sú
posielané nenaprogramovaným digitálnym vysielaním. Aby ste tieto
aktualizácie získali, musíte mať možnosť prijímať digitálne vysielanie.
 Aktualizácia bude trvať približne 60 minút. Počas aktualizácie je na
displeji DVD videorekordéra zobrazený indikátor „SW-DL” (sťahovanie
softvéru). Počas aktualizácie nie je možné ovládanie DVD videorekordéra.
Odpojením sieťového prívodu počas aktualizácie môžete poškodiť DVD
videorekordér.
 Načítanie systému TV Guide bude trvať približne 60 minút. Počas
načítavania systému TV Guide je na displeji DVD videorekordéra
zobrazený indikátor „GUIDE”. Načítavanie systému TV Guide môžete
prerušiť zapnutím DVD videorekordéra.
ೈ2
Astra 19.2°E je systém prehľadu TV programov TV
Guide pre Nemecko a Rakúsko, pričom dáta systému
TV Guide sa vysielajú prostredníctvom Astra 19.2°E.
Zobrazí sa prehľad TV programov TV Guide až na 14
dní pre 50 najvýznamnejších staníc predvolených v DVD
videorekordéri.
„Others” (iné satelity) je systém TV Guide pre iné oblasti
než Nemecko a Rakúsko, pričom dáta systému TV Guide
sa vysielajú prostredníctvom iných satelitov (nie Astra
19.2°E). Prehľad TV programov TV Guide sa zobrazí na
7 dní .
Ak je v položke Country Setting (nastavenie krajiny) časti Auto-Setup
(automatické nastavenie) zvolené „Deutschland” (Nemecko) alebo
„Österreich” (Rakúsko)
Ak je v položke Country Setting (nastavenie krajiny) časti Auto-Setup
(automatické nastavenie) zvolené „Schweiz” (Švajčiarsko), „Suisse”
(Švajčiarsko), „Svizzera” (Švajčiarsko), „Česká republika” alebo
„Slovensko”
Nastavenia
v menu
Táto funkcia umožňuje nastavenie typu systému TV Guide.
 Pozrite si tabuľku s informáciami o charakteristikách funkcií úsporného
režimu (> 8) pri vypnutí DVD videorekordéra.
Initialize (obnovenie pôvodných nastavení)
 Stlačením tlačidla [OK] sa zobrazia nasledujúce nastavenia.
Shipping Condition (nastavenia pri dodaní)ೈ1, ೈ2
Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia DVD videorekordéra okrem
nastavenia úrovne ochrany, hesla a času.
[Yes] (áno)
[No] (nie)
Default Settings (pôvodné nastavenia)ೈ1, ೈ2
Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia DVD videorekordéra okrem
nastavených kanálov, nastavenia času, krajiny, jazyka, jazyka disku,
úrovne ochrany, hesla a kódu diaľkového ovládača.
[Yes] (áno)
ೈ1
ೈ2
[No] (nie)
Zrušia sa aj programy určené na časovaný záznam.
Záznam na pevnom disku sa nevymaže.
RQT9313
69
Ďalšie nastavenia
2)
Obsluha TV prijímača
Tlačidlá na obsluhu TV prijímača na diaľkovom ovládači DVD videorekordéra
môžete využívať ako tlačidlá zapnutia a vypnutia TV prijímača, zmeny
režimu vstupu TV prijímača, voľby televízneho kanála a zmeny hlasitosti.
Zapnutie/
vypnutie TV
prijímača
Voľba kanála
Voľba vstupu
Diaľkový ovládač nasmerujte na TV
prijímač.
Podržte stlačené tlačidlo [ TV]
a pomocou číselných tlačidiel zadajte kód.
Napr.
01:
[0] > [1]
10:
[1] > [0]
Výrobca a číselný kód
Značka
 Ak zadaný kód nie je správny, celý postup opakujte, kým
nenájdete správny kód.
 Ak sa značka vášho TV prijímača nenachádza v tabuľke
alebo ak kód uvedený v nej neumožňuje obsluhu TV
prijímača, diaľkový ovládač nie je s vaším TV prijímačom
kompatibilný.
Poznámka
Hlasitosť
1)
Správnosť zadaného kódu overte
zapnutím TV prijímača a prepnutím
kanálov.
Kód
Značka
Kód
 Ak je pri značke vášho TV prijímača uvedených viacero kódov,
zvoľte ten, ktorý umožní bezproblémovú obsluhu TV prijímača.
Detská poistka
Funkcia detskej poistky vyradí z činnosti všetky tlačidlá na zariadení
a diaľkovom ovládači. Môžete ju využiť vtedy, ak nechcete, aby DVD
videorekordér obsluhovali iné osoby.
Súčasne stlačte a podržte
stlačené tlačidlá [OK]
a [RETURN ], kým sa na
displeji DVD videorekordéra nezobrazí
indikátor „X HOLD”.
Ak je detská poistka zapnutá a stlačíte ľubovoľné tlačidlo, na displeji
sa zobrazí nápis „X HOLD” a príslušný úkon sa nevykoná.
Vypnutie detskej poistky
Súčasne stlačte a podržte stlačené tlačidlá [OK] a [RETURN ],
kým indikátor „X HOLD” nezmizne.
BIELY
RQT9313
70
Dodatočné pripojenia
Pripojenie TV prijímača vybaveného
konektormi AUDIO/VIDEO alebo
S-VIDEO
Pripojenie TV prijímača vybaveného
konektormi COMPONENT VIDEO
Zadný panel TV prijímača
Zapojením cez konektor S-VIDEO OUT dosiahnete živší obraz než
zapojením cez konektor VIDEO OUT. (Kvalita výsledného obrazu
závisí od pripojeného TV prijímača.)
 Navzájom prepojte konektory rovnakej farby.
Zadný panel TV prijímača
Zadný panel TV prijímača
Kábel pre
komponentné
videosignály
Audiokábel
S-Video
kábel
Audio/videokábel
Audiokábel
Zadný panel DVD videorekordéra
Zadný panel DVD
videorekordéra
Konektory COMPONENT VIDEO umožňujú výstup prekladaného
signálu ako aj signálu s progresívnym neprekladaným riadkovaním
(> 85) ), pričom výsledný obraz je zreteľnejší ako v prípade
zapojenia cez konektor S VIDEO OUT.
 Navzájom prepojte konektory rovnakej farby.
Zadný panel DVD
videorekordéra
Požadované nastavenie
Nastavenie možnosti „Progressive" (progresívne neprekladané
riadkovanie) v menu Setup (nastavenie) (> 67)
Pripojenie kazetového videorekordéra
vybaveného konektormi AUDIO/VIDEO
alebo S-VIDEO
Zapojením cez konektor S-VIDEO dosiahnete živší obraz než
zapojením cez konektor VIDEO. (Kvalita výsledného obrazu závisí
od pripojeného TV prijímača.)
 Navzájom prepojte konektory rovnakej farby.
Predný panel DVD
videorekordéra
Ak používate štandardný TV prijímač (CRT: vybavený klasickou
obrazovkou)
Výstup signálu s progresívnym neprekladaným riadkovaním môže
spôsobovať blikanie, a to aj napriek tomu, že je kompatibilný
s funkciou progresívneho neprekladaného riadkovania. Pri výskyte
tohto problému vypnite položku „Progressive" (progresívne
neprekladané riadkovanie). To isté platí aj vtedy, ak používate TV
prijímač podporujúci viaceré TV normy a nastavíte TV normu PAL.
Predný panel DVD
videorekordéra
NESPRÁVNE
Tento DVD
videorekordér
S-Video
kábel
Nastavenia
v menu
Audio/videokábel
Audiokábel
Výstup videosignálu
s progresívnym
riadkovaním
Zadný panel kazetového
videorekordéra
Ďalšie
informácie
Zadný panel kazetového
videorekordéra
RQT9313
71
Dodatočné pripojenia
Pripojenie zosilňovača vybaveného
digitálnym vstupným konektorom
Pripojenie stereofónneho zosilňovača
 Navzájom prepojte konektory rovnakej farby.
 Ak chcete pri prehrávaní DVD-Video diskov počúvať viackanálový
priestorový zvuk, pripojte k DVD videorekordéru zosilňovač vybavený
dekodérmi formátov Dolby Digital, DTS a MPEG.
Požadované nastavenie
Položka „Digital Audio Output" (digitálny zvukový výstup) v menu Setup
(nastavenie) (> 66)
 Pri zapojení tohto DVD videorekordéra k zosilňovaču pomocou optického
digitálneho audiokábla a zapojení k TV prijímaču pomocou kábla HDMI
sa dosiahne najvyššia kvalita zvuku po nastavení položky „Digital Audio
Output" (digitálny zvukový výstup) na možnosť „Optical Only" (len optický
digitálny audiokábel) v menu Setup (nastavenie) (> 68).
V tomto prípade sa zvuk prenáša len cez zosilňovač, nie cez TV prijímač.
 Pred kúpou optického digitálneho audiokábla (nie je súčasťou
príslušenstva) si zistite tvar konektora na pripájanom zariadení.
 Nie je možné použiť dekodéry systému DTS Digital Surround, ktoré nie sú
vhodné pre DVD disky.
Zadný panel zosilňovača
Audiokábel
Zadný panel zosilňovača
Optický digitálny audiokábel
Pri pripájaní kábel veľmi
neohýbajte.
Konektor otočte
tak, aby táto
strana smerovala
nahor a zasuňte
ho až na doraz.
Zadný panel DVD videorekordéra
Zadný panel DVD
videorekordéra
Zapojenie s TV prijímačom a prijímačom kompatibilným so systémom HDMI
V zapojení so zariadením kompatibilným so systémom HDMI sa prenáša neskomprimovaný digitálny zvukový a obrazový signál. S jediným
káblom je možné dosiahnuť vysokú kvalitu digitálneho obrazu a zvuku. Pri zapojení tohto DVD videorekordéra do TV prijímača HDTV (High
Definition Television) kompatibilného so systémom HDMI je možné výstup prepnúť na formát 1080p, 1080i alebo 720p HD video.
 Zdroje videosignálu konvertované na rozlíšenie 1920 x 1080 budú aj napriek vysokej kvalite preukazovať o niečo nižšie subjektívne rozlíšenie
než zdroje skutočného, prirodzeného videosignálu formátu 1080p full-HD. Podrobné informácie získate od predajcu.
 Používajte vysokorýchlostné káble HDMI, označené logom HDMI (je uvedené na obálke).
 Pri vysielaní videosignálu 1080p použite káble HDMI s dĺžkou maximálne 5,0 metrov.
Informácie o funkcii VIERA Link „HDAVI ControlTM”
V zapojení s TV prijímačom značky Panasonic (VIERA) alebo prijímačom vybaveným funkciou „HDAVI Control” je možné využívať vzájomne
prepojené funkcie. [> 38, Funkcie spriahnutia s TV prijímačom (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)]
 Káble, ktoré nie sú kompatibilné so systémom HDMI, nie je možné používať.
 Odporúča sa použitie kábla HDMI značky Panasonic.
Odporúčané číselné označenia káblov:
RP-CDHG10 (1,0 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2,0 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m) atď.
Zadný panel TV prijímača
Zapojenie s TV prijímačom značky Panasonic
(VIERA)
Pri zapojení pomocou kábla s 21-pinovým
konektorom Scart sú k dispozícii nasledujúce
funkcie:
 priamy záznam vysielania z TV prijímača (> 38)
 pozastavenie živého TV vysielania (> 39).
AV
HDMI IN
Kábel HDMI
Kábel s plne
osadeným
21-pinovým
konektorom Scart
HDMI IN
HDMI OUT
Zadný panel prijímača
Kábel HDMI
Požadované nastavenie
 Nastavte „Digital Audio Output" (digitálny
zvukový výstup) na „HDMI and Optical" (HDMI
a optický digitálny audiokábel) (> 68).
(Predvolené nastavenie je „HDMI and Optical"
(HDMI a optický digitálny audiokábel).)
HDMI AV OUT
Zadný panel DVD videorekordéra
Poznámka
 Pri zapojení TV prijímača kompatibilného len s 2-kanálovým zvukovým výstupom sa zvuk s 3 alebo viacerými kanálmi zmiešava (> 85) do
2-kanálového výstupu aj napriek zapojeniu s káblom HDMI. (Zvukové kanály niektorých diskov nie je možné zmiešavať.)
 Tento DVD videorekordér nie je možné zapojiť s DVI zariadeniami, ktoré nie sú kompatibilné s HDCP.
Informácie o zariadeniach kompatibilných so systémom ochrany proti kopírovaniu HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), ktoré sú
vybavené digitálnym vstupným konektorom DVI (napr. PC monitory):
Prostredníctvom niektorých zariadení sa v zapojení s prepojovacím káblom DVI/HDMI obraz nemusí zobrazovať správnym spôsobom alebo sa
nezobrazí vôbec. (Zvuk nie je možné priviesť na výstup.)
RQT9313
72
Pripojenie TV prijímača a kazetového videorekordéra alebo digitálneho prijímača
typu „set top box“
Satelitná parabolická anténa
Zadný panel TV prijímača
Pripojenie pomocou iného
konektora ako 21-pinového
konektora Scart (> 7, 71)
Kábel s plne
osadeným
21-pinovým
konektorom
Scart
Slot rozhrania Common Interface (CI)
Aby ste mohli sledovať alebo zaznamenávať TV
služby, musíte do tohto slotu vložiť certifikovaný
CAM modul a kartu Smart Card.
Sieťový prívod
(súčasť príslušenstva)
Zapojte až po vykonaní
všetkých ostatných
zapojení.
Ventilátor
Zadný panel DVD videorekordéra
Kábel s 21-pinovým
konektorom Scart
Požadované nastavenie
Nastavenie položky „AV2 Input” (vstup AV2) v menu
Setup (nastavenie) (> 68)
Zadný panel kazetového videorekordéra
alebo Set Top Box
Ďalšie
informácie
Kábel antény
Zapojenie do sieťovej zásuvky
(220 V až 240 V stried., 50 Hz)
RQT9313
73
Časté otázky
Ak nerozumiete niektorej funkcii DVD videorekordéra, prečítajte si
nasledujúce informácie.
Nastavenie
Umožňuje tento DVD videorekordér prijímanie
alebo zaznamenávanie vysielania vo vysokom
rozlíšení (HD)?
Nie, tento DVD videorekordér neumožňuje prijímanie alebo
zaznamenávanie vysielania vo vysokom rozlíšení (HD).
Umožňuje tento DVD videorekordér prijímanie
alebo zaznamenávanie programov vysielaných
v 5.1-kanálovom formáte Dolby Digital?
Nie, tento DVD videorekordér neumožňuje prijímanie alebo
zaznamenávanie programov vysielaných v 5.1-kanálovom
formáte Dolby Digital, ale umožňuje prijímanie alebo
zaznamenávanie rovnakých programov v 2-kanálovom formáte
MPEG AUDIO, ktorý sa vysiela súčasne.
Aké zariadenie je potrebné na prehrávanie
viackanálového priestorového zvuku?
Prehrávanie viackanálového zvuku prostredníctvom tohto DVD
videorekordéra bez pripojenia ďalšieho zariadenia nie je možné.
Tento DVD videorekordér musíte pripojiť pomocou kábla HDMI
alebo optického digitálneho kábla k zosilňovaču vybavenému
(Dolby Digital, DTS alebo MPEG) dekodérom.
(> 72)
Dajú sa slúchadlá alebo reproduktory pripojiť
priamo k DVD videorekordéru?
Slúchadlá ani reproduktory nie je možné pripojiť priamo k DVD
videorekordéru. Pripojte ich cez zosilňovač a pod. (> 72)
TV prijímač je vybavený konektorom Scart
a vstupným konektorom pre komponentný
videosignál. Ktorý z nich mám použiť na
pripojenie?
Ak používate štandardný TV prijímač (CRT: cathode ray tube),
odporúčame vám použiť konektor Scart. Pripojením TV
prijímača podporujúceho formát RGB cez tento konektor
dosiahnete vysokokvalitný obraz RGB signálu.
Ak používate LCD, plazmový televízor alebo LCD projektor
kompatibilný s technológiou progresívneho rozkladu, pripojte ho
ku konektorom pre komponetný videosignál. Dosiahnete
vysokokvalitný obraz s progresívnym neprekladaným
riadkovaním.
Ak používate TV prijímač s klasickou obrazovkou (CRT) alebo
TV prijímač podporujúci viaceré TV normy, ktorý používa normu
PAL kompatibilnú s technológiou progresívneho rozkladu,
neodporúčame vám použiť výstup s progresívnym
neprekladaným riadkovaním, pretože výsledný obraz sa môže
chvieť. (> 6, 71)
Je môj TV prijímač kompatibilný s technológiou
progresívneho neprekladaného riadkovania?
Všetky TV prijímače značky Panasonic so vstupnými
konektormi 576 (625)/50i • 50p, 480 (525)/60i • 60p sú s touto
technológiou kompatibilné. Ak používate TV prijímač inej
značky, informujte sa u výrobcu.
Disk
Dajú sa prehrávať DVD-Video a Video CD disky
zakúpené v iných krajinách?
DVD-Video disky, ktorých regionálne kódy neobsahujú „2” alebo
„ALL”, sa v tomto DVD videorekordéri nedajú prehrávať.
Podrobnejšie informácie si prečítajte na obale disku.
(> Obal)
Dajú sa prehrávať DVD-Video disky, ktoré nie sú
označené regionálnym kódom?
Regionálny kód DVD-Video disku naznačuje, že daný disk
zodpovedá predpísanému štandardu. Disky, ktoré nie sú
označené regionálnymi kódmi, nie je možné prehrávať. Nie je
možné prehrávať ani disky, ktoré nezodpovedajú predpísanému
štandardu.
RQT9313
74
S akými typmi diskov je tento DVD videorekordér
kompatibilný?
Tento DVD videorekordér umožňuje prehrávanie
a zaznamenávanie na DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW (vo
formáte DVD-Video), +R a +RW disky a prehrávanie DVD-RW
(vo formáte záznamu DVD Video Recording) diskov. Tento DVD
videorekordér neumožňuje priame zaznamenávanie na DVD-R
DL a +R DL disky (prehrávanie a kopírovanie údajov je
k dispozícii). (> 10–11)
Tento DVD videorekordér tiež umožňuje zaznamenávanie
a prehrávanie DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL a +RW
diskov kompatibilných s vysokou záznamovou rýchlosťou.
Je tento DVD videorekordér kompatibilný s CD-R
a CD-RW diskami?
Tento DVD videorekordér umožňuje prehrávanie CD-R/CD-RW
diskov vytvorených podľa nasledujúcich štandardov: CD-DA,
Video CD, SVCD (podľa štandardu IEC62107), DivX, MP3,
WMA a záznamy obsahujúce statické zábery (vo formáte
JPEG). (> 11, 14)
Zápis na CD-R alebo CD-RW disky tento DVD videorekordér
neumožňuje.
Zaznamenávanie
Je možné zaznamenávať z bežne predávaných
videokaziet alebo DVD diskov?
Väčšina bežne predávaných videokaziet a DVD diskov je
chránená proti kopírovaniu, zaznamenávanie preto zvyčajne
nie je možné.
Je možné prehrávať DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (vo formáte DVD-Video), +R, +R DL a +RW
disky zaznamenané prostredníctvom tohto DVD
videorekordéra aj v iných zariadeniach?
Disky zaznamenané prostredníctvom tohto DVD
videorekordéra môžete po finalizácii v tomto DVD
videorekordéri prehrávať aj v kompatibilných DVD
prehrávačoch. V závislosti od podmienok pri zaznamenávaní,
vlastnosti diskov a možností DVD prehrávača však prehrávanie
takýchto diskov nemusí byť vždy možné.
Prehrávanie DVD-R DL, +R DL alebo +RW diskov je možné len
v kompatibilných zariadeniach.
Je možné digitálne zvukové signály z tohto DVD
videorekordéra zaznamenať prostredníctvom
iného zariadenia?
Ak nastavíte výstup signálu vo formáte PCM, budete ho môcť
zaznamenať prostredníctvom iného zariadenia. Ak
zaznamenávate DVD disk, zvoľte v menu Setup (nastavenie)
nasledujúce nastavenia položky „Digital Audio Output" (digitálny
zvukový výstup). (> 66)
– PCM Down Conversion (prevzorkovanie signálu vo formáte
PCM): On (zap.)
– Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM (pulzná kódová modulácia)
Zaznamenávanie bude možné iba v prípade, že disk umožňuje
zaznamenávanie digitálnych signálov a záznamové zariadenie
je kompatibilné so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz.
Nie je možné zaznamenávať signály vo formáte MP3 alebo
WMA.
Je možné na disky kopírovať údaje vo
vysokorýchlostnom režime?
Áno, je to možné. (Ak sa položka „Rec for High Speed Copy"
(záznam umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom
režime) nastaví na možnosť „On” (zap.) ešte pred
zaznamenaním programu.) Maximálna rýchlosť sa mení
v závislosti od použitého disku. (> 48)
Prehľad TV programov TV Guide
USB
Je možné naprogramovať záznam s časom
spustenia a ukončenia odlišným od systému TV
Guide?
Čo je a čo nie je možné vykonať pomocou USB
portu na tomto DVD videorekordéri?
V menu časovaného záznamu môžete manuálne zmeniť čas
spustenia a ukončenia programov. (> 27)
Ak časovaný záznam nastavujete s použitím systému TV
Guide, čas začiatku záznamu a čas ukončenia záznamu
môžete nastaviť s časovou rezervou až 10 minút. (> 65, Čas
začiatku záznamu, Čas ukončenia záznamu)
Môžem prijímať dáta systému TV Guide
prostredníctvom pripojeného Set Top Boxu?
Nie, len prostredníctvom zabudovaného tunera. Ak chcete
uskutočniť časované záznamy pomocou pripojeného
digitálneho prijímača typu „set top box“, použite funkciu
External Link (externého prepojenia) alebo manuálne
programovanie časovaného záznamu na DVD videorekordéri.
(> 25, 27)
Ako sa dá zrušiť naprogramovanie časovaného
záznamu?
Stlačte tlačidlo [PROG/CHECK] a zvoľte želanú položku
a potom stlačte tlačidlo [DELETE ¼]. (> 28)
Čo sa stane, keď odpojím DVD videorekordér od
sieťovej zásuvky?
Dáta systému TV Guide sa neaktualizujú.
Ak bude DVD videorekordér odpojený sieťovej zásuvky dlhšiu
dobu, dôjde k strate dát systému TV Guide.
Nastavenie hodín sa vymaže a časovaný záznam sa nevykoná.
Z USB pamäte je možné prehrávanie súborov vo formáte DivX,
MP3, WMA alebo prehliadanie súborov so statickými zábermi
(vo formáte JPEG). (> 34)
Súbory so statickými zábermi (vo formáte JPEG) sa dajú
kopírovať z USB pamäte na pevný disk alebo DVD-RAM disk.
(> 54)
Súbory vo formáte MP3 ale WMA sa dajú kopírovať z USB
pamäte na pevný disk. (> 55)
Môžete pripojiť video zariadenie a skopírovať videozáznamy vo
formáte SD Video na pevný disk alebo na DVD-RAM disk. (> 52)
Údaje uložené na pevnom disku alebo iných diskoch sa nedajú
preniesť do USB pamäte.
Prostredníctvom tohto DVD videorekordéra nie je možné
upravovať údaje uložené v USB pamäti a nie je možné ani
formátovať USB pamäť.
Niektoré USB pamäte sa v tomto DVD videorekordéri nedajú
použiť. (> 12)
Hudba
Čo sa stane, ak sa pokúsim zaznamenať ten istý
CD disk niekoľkokrát?
Vytvorí sa nový album podľa existujúceho albumu.
Je možné preniesť hudobné stopy z pevného
disku na iné disky alebo do USB pamäte?
Nie, nie je to možné.
Zoznam jazykových kódov Potrebný kód zadajte pomocou číselných tlačidiel
Azerbajdžančina:
Bashkirčina:
Baskičtina:
Bengálčina;
Bangladéština:
Bhutánčina:
Biharčina:
Bretónčina:
Bulharčina:
Barmčina:
Bieloruština:
Khmérčina:
Katalánčina:
Čínština:
Korzičtina:
Chorvátčina:
Čeština:
Dánčina:
Holandčina:
Angličtina:
Esperanto:
Estónčina:
Faerčina:
Fidžijčina:
Fínčina:
Francúzština:
Frízština:
Galícijčina:
Gruzínčina:
Nemčina:
Gréčtina:
Grónčina:
Guarani:
Gujarati:
Hauština:
Hebrejčina:
Hindčina:
Maďarčina:
Islandčina:
Indonézčina:
Interlingua:
Írčina:
Taliančina:
Japončina:
Jávčina:
Kannadčina:
Kašmírčina:
Kazaština:
Kirgizština:
Kórejčina:
Kurdčina:
Laosčina:
Latinčina:
Lotyština:
Lingala:
Litovčina:
Macedónčina:
Malgaština:
Malajčina:
Malajálamčina:
Maltčina:
Maorčina:
Marathi:
Moldavčina:
Mongolčina:
Nauru:
Nepálčina:
Nórčina:
Oriya:
Paštčina:
Perzština:
Poľština:
Portugalčina:
Pandžábčina:
Kečuánčina:
Rétorománčina:
Rumunčina:
Ruština:
Samoánčina:
Sanskrit:
Škótska gaelčina:
Srbčina:
Srbochorvátčina:
Šončina:
Sindhčina:
Singhálčina:
Slovenčina:
Slovinčina:
Somálčina:
Spanielčina:
Sundčina:
Svahilčina:
Švédčina:
Tagalog:
Tadžičtina:
Tamilčina:
Tatárčina:
Telugčina:
Thajčina:
Tibetčina:
Tigriňa:
Tonga:
Turečtina:
Turkménčina:
Twi:
Ukrajinčina:
Urdčina:
Uzbečtina:
Vietnamčina:
Volapük:
Waleština:
Wolof:
Xhoština:
Jidiš:
Jorubčina:
Zuluština:
Ďalšie
informácie
Abcházčina:
Afarčina:
Afrikánčina:
Albánčina:
Amharčina:
Arabčina:
Arménčina
Asamčina:
Aymarčina:
RQT9313
75
Zobrazované hlásenia
Na televíznej obrazovke
Authorisation Error.
(Nemáte potrebné oprávnenie.)
 Pokúšate sa prehrať DivX VOD záznam, pri ktorého kúpe ste zadali iný registračný kód.
Takýto záznam sa v tomto zariadení prehrať nedá. (DivX) (> 35)
Cannot finish recording completely.
(Nie je možné dokončiť záznam.)
Copy-protect signal was detected. (Zistil sa
signál ochrany proti kopírovaniu.)
 Program je chránený proti kopírovaniu.
Disc is full, or maximum number of titles
are recorded. (Disk je plný, zaznamenaný
je maximálny počet titulov.) Cannot finish
recording completely. (Nie je možné dokončiť
záznam.)
 Pevný disk alebo vložený disk je pravdepodobne zaplnený.
 Bol prekročený maximálny počet povolených záznamov. (> 23)

Vytvorte priestor vymazaním nepotrebných titulov.
[Dostupná kapacita DVD-R, DVD-R DL, +R alebo +R DL disku sa nezväčší ani po
vymazaní jeho obsahu. Dostupné miesto na DVD-RW (vo formáte DVD-Video)
a +RW disku sa zväčší len po vymazaní naposledy zaznamenaného titulu.] (> 21, 43, 60)
 Použite nový disk.
Cannot record.
(Zaznamenávanie nie je možné.)
Maximum number of titles exceeded.
(Na disku je zaznamenaný maximálny možný
počet titulov.)
Cannot playback. (Prehrávanie nie je možné.)
TV system is different from the setting.
(TV norma je odlišná od nastavenej.)
To playback, please change the TV System
in Setup. (Aby ste mohli spustiť prehrávanie,
zmeňte nastavenie TV normy v menu Setup
(nastavenie).)
 Pokúšate sa prehrať titul zaznamenaný pomocou iného kódovania, než je TV norma
práve nastavená na DVD videorekordéri.
Zmeňte nastavenie položky „TV System" (TV norma) na DVD videorekordéri. (> 67)
Cannot play on this unit (Zvolený súbor nie
je možné prehrať prostredníctvom tohto
zariadenia.)
 Pokúsili ste sa prehrať nekompatibilný obrazový súbor. (> 14)
No Disc (Nie je vložený disk.)
 Disk je pravdepodobne vložený naopak – stranou so sprievodným textom smerom
nadol.
No folders. (Žiadne zložky)
 Na zvolenom médiu sa nenachádzajú žiadne kompatibilné zložky. (> 14)
Not enough space in the copy destination.
(Miesto určené na kopírovanie údajov nemá
dostatočnú veľkosť.)
 Voľné miesto vytvorte vymazaním nepotrebných položiek. (> 21, 43, 47, 60)
 Vymazaním jednej alebo viacerých položiek v zozname záznamov určených na
kopírovanie zabezpečte dostatok voľného miesta na mieste určenom na kopírovanie.
(> 51, 54, 56)
This is a non-recordable disc.
(Na disk nie je možné zaznamenávať.)
 Disk je pravdepodobne znečistený alebo poškrabaný. (> 13)
 DVD videorekordér nedokáže zaznamenávať na vložený disk. Vložte DVD-RAM disk
alebo nefinalizovaný DVD- R, DVD-RW (vo formáte DVD-Video), +R alebo +RW disk.
(> 10)
 Vložili ste nenaformátovaný DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL alebo +RW disk. (> 60)
 Tento DVD videorekordér neumožňuje priame zaznamenávanie na DVD-R DL a +R DL
disky. Program zaznamenajte najprv na pevný disk a potom ho skopírujte na želaný disk.
Unable to format.
(Disk nie je možné naformátovať.)
This disc is not formatted properly.
(Disk nie je správne naformátovaný.)
Format it using DVD Management in FUNCTION
MENU. (Naformátujte ho pomocou funkcie
DVD Management (správa DVD disku) v menu
funkcií.)
Not enough space on HDD. Space of 4 hours
(in SP mode) is necessary. (Na pevnom disku
nie je dostatok miesta. Potrebné je miesto pre
4-hodinový záznam v režime SP.)

Ak sa na pevnom disku nenachádza dostatok voľného miesta alebo ak je
celkový počet titulov na pevnom disku a titulov, ktoré sa majú skopírovať, vyšší ako 499,
kopírovanie nie je možné.
Vymažte nepotrebné tituly z pevného disku. (> 21)
Maximum number of titles is recorded on HDD.
(Na pevnom disku je zaznamenaný maximálny
počet titulov.)
Please delete unnecessary titles. (Vymažte,
prosím, nepotrebné tituly.)
RQT9313
76
Rental Expired. (Uplynula platnosť prenájmu.)
 Povolený počet prehraní DivX VOD záznamu dosiahol maximum. Prehrávanie nie je
možné. (DivX) (> 35)
[
 Daný úkon toto zariadenie alebo disk neumožňuje.
Na displeji DVD videorekordéra
Ak pri zapínaní alebo počas prevádzky DVD videorekordér identifikuje niečo nezvyčajné, na jeho displeji sa zobrazí niektoré z nasledujúcich
hlásení alebo servisných čísel.
DVD ഋ
( „ഋ” predstavuje číslo.)
 Kódy diaľkového ovládača a hlavného zariadenia sa nezhodujú. Zmeňte kód na diaľkovom ovládači.
GUIDE
 Načítavajú sa dáta systému TV Guide. (> 69)
HARD ERR
(chyba hardvéru)ೈ
 Ak sa toto hlásenie po vypnutí a zapnutí DVD videorekordéra nezmení, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste DVD
videorekordér kúpili.
NoERAS (nie je možné
mazať údaje)
 Mazanie záznamov z disku nie je možné.
Je možné, že disk je poškodený. Použite nový disk.
NoREAD (nie je možné
načítať údaje)
 Disk je znečistený alebo veľmi poškrabaný. DVD videorekordér naň nedokáže zaznamenávať, prehrávať ho alebo
upravovať záznam. (> 13)
 Toto hlásenie sa môže zobraziť aj po použití čističa šošoviek.
Stlačením tlačidla [ OPEN/CLOSE] na DVD videorekordéri vysuňte čistiaci disk. (> 15)
NoWRIT (nie je možné
zapisovať údaje)
 Tento disk neumožňuje zápis údajov.
Je možné, že disk je poškodený. Použite nový disk.
PLEASE WAIT
(čakajte prosím)ೈ
 Počas prevádzky DVD videorekordéra došlo k výpadku napájania alebo odpojeniu sieťového prívodu. DVD
videorekordér uskutočňuje proces obnovenia nastavení. Tento proces umožňuje obnoviť normálnu činnosť DVD
videorekordéra. Nejde o poruchu. Počkajte, kým hlásenie nezmizne.
PROG FULL
(program je plný)ೈ
 Pre časovaný záznam ste naprogramovali už 32 programov. Vymažte nepotrebné programy. (> 28)
REMOVE (odstrániť)
 USB zariadenie má nadmerný príkon. Vyberte pamäťové USB zariadenie z prehrávača
SP 35:50
LP 151h
Označenia režimov „SP” a
„LP” a čísla slúžia len ako
príklad.
 Tieto údaje predstavujú informáciu o dostupnom mieste na pevnom disku alebo DVD disku.
Napríklad údaj „SP 35:50” znamená, že k dispozícii je záznamový čas kratší ako 100 hodín a príklad „LP 151h”
znamená, že k dispozícii je záznamový čas dlhší ako 100 hodín.
Údaje „SP” a „LP” označujú režim záznamu, údaj „35:50” vyjadruje „35 hodín a 50 minút” a údaj „151h” vyjadruje „
151 hodín”.
SW-DL
(sťahovanie softvéru)
 DVD videorekordér vykonáva aktualizáciu softvéru. (> 69)
UNFORMAT
(nenaformátovaný disk)ೈ
 Vložili ste DVD-RAM, DVD-RW alebo +RW disk, ktorý nie je naformátovaný, nepoužitý +R, +R DL disk alebo DVD-RW
(vo formáte DVD-Video) disk zaznamenaný prostredníctvom iného zariadenia.
Takéto disky treba pred použitím naformátovať.
Naformátovaním sa však vymažú všetky dáta uložené na disku. (> 60)
UNSUPPORT
(nepodporovaný disk)ೈ
 Vložili ste disk, ktorý DVD videorekordér nedokáže prehrať alebo naň zaznamenávať. (> 10–11)
 Pokúsili ste sa použiť nekompatibilnú USB pamäť. (> 12)
F74
 Nebolo možné overiť pripojenie HDMI kvôli prenosovej poruche.
Poraďte sa s predajcom, od ktorého ste zakúpili DVD videorekordér.
F75
 Nebolo možné overiť pripojenie HDMI kvôli poruche vnútorných dát.
Poraďte sa s predajcom, od ktorého ste zakúpili DVD videorekordér.
U50
 Kábel antény je možno skratovaný. Odpojte kábel antény od DVD videorekordéra a skontrolujte kábel a pripojenie.
(> 6, 73)
U59
 DVD videorekordér sa prehrieva.
Z bezpečnostných dôvodov sa DVD videorekordér prepol do pohotovostného režimu. Počkajte približne 30 minút, kým
hlásenie zmizne.
DVD videorekordér umiestnite na také miesto, ktoré umožňuje bezproblémové prúdenie vzduchu okolo neho. Dbajte na
to, aby vetrací ventilátor v zadnej časti zariadenia nebol zakrytý.
U61
 Toto hlásenie sa zobrazí (ak nie je vložený disk), keď počas zaznamenávania, prehrávania alebo kopírovania dôjde
k nesprávnej činnosti. Toto hlásenie sa zobrazuje počas procesu obnovovania nastavení umožňujúceho obnoviť
normálnu činnosť DVD videorekordéra. Nejde o poruchu. Keď hlásenie zmizne, môžete pokračovať v používaní DVD
videorekordéra.
U76
 Výstup signálu cez systém HDMI nefunguje kvôli tomu, že ste k DVD videorekordéru pripojili model, ktorý nepodporuje
ochranu proti kopírovaniu.
U80
U81
U99
 DVD videorekordér nefunguje správnym spôsobom. Pomocou tlačidla [/] na hlavnom zariadení prepnite DVD
videorekordér do pohotovostného režimu.
Teraz pomocou tlačidla [/] na hlavnom zariadení znovu zapnite DVD videorekordér.
U88
 Toto hlásenie sa zobrazí (ak je vložený disk), keď DVD videorekordér počas zaznamenávania, prehrávania alebo
kopírovania zistí problémy s diskom. Toto hlásenie sa zobrazuje počas procesu obnovovania nastavení umožňujúceho
obnoviť normálnu činnosť DVD videorekordéra. Nejde o poruchu. Keď hlásenie zmizne, môžete pokračovať
v používaní DVD videorekordéra. (> 78)
Hഋഋ alebo Fഋഋ
 Niektoré z prvkov alebo funkcií DVD videorekordéra nefungujú zvyčajným spôsobom. (Konkrétna príčina problému je
vyjadrená číslami nasledujúcimi za písmenami H a F.)
 Skontrolujte zariadenie podľa informácií uvedených v časti Riešenie problémov. Ak servisné číslo nezmizne ani po
vykonaní nápravných opatrení, postupujte nasledujúcim spôsobom. (> 78–83)
1. Odpojte DVD videorekordér od sieťovej zásuvky, počkajte niekoľko sekúnd a opäť ho zapojte.
2. Stlačením tlačidla [/] zapnite napájanie zariadenia. (Je možné, že sa problém vyrieši.) Ak servisné číslo nezmizne
ani po vykonaní uvedeného postupu, obráťte sa na najbližší servis, alebo predajcu. Nezabudnite opísať problém
a uviesť zobrazované servisné číslo.
X HOLD
(blokovanie tlačidiel)
 Je aktivovaná detská poistka.
Súčasne stlačte a podržte stlačené tlačidlá [OK] a [RETURN ], kým indikátor „X HOLD” nezmizne. (> 70)
ೈ
Hlásenia sa zobrazujú striedavo.
Ďalšie
informácie
Súčasne stlačte a viac ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo [OK] a zobrazované číselné
tlačidlo zodpovedajúce potrebnému číslu. (> 68)
RQT9313
77
Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte DVD videorekordér podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte pri niektorých bodoch
pochybnosti alebo postupy uvedené v tabuľke nevyriešia váš problém, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili.
Nasledujúce javy neznamenajú problém:
 Bežné zvuky spôsobené otáčaním disku
 Slabý príjem signálu pri nepriaznivých poveternostných podmienkach
 Rušenie obrazu počas vyhľadávania
 Prerušenie príjmu signálu spôsobené pravidelnými prestávkami
vysielania satelitného signálu
 Pri nastavení funkcie „Power Save” (úsporný režim) na „On” (zap.) sa
úkony vykonávajú pomaly.
 Nemožnosť použitia funkcií v dôsledku použitia nekvalitného disku
(Odporúčame disky značky Panasonic.)
 Zastavenie činnosti DVD videorekordéra v dôsledku aktivácie
niektorého z bezpečnostných prvkov. (Na 10 sekúnd podržte
stlačené tlačidlo [/] na hlavnom zariadení.)
 Pri zapínaní alebo vypínaní DVD videorekordéra sa môže ozvať
neočakávaný zvuk.
Napájanie
DVD videorekordér sa nedá zapnúť.
Po stlačení tlačidla [] sa DVD videorekordér nezapne.
Sieťový prívod dôkladne zapojte do fungujúcej sieťovej zásuvky.
(> 6, 73)
Je aktivovaný pohotovostný režim časovaného záznamu pomocou
externého zariadenia (po stlačení tlačidla [] začne na displeji
DVD videorekordéra blikať indikátor „EXT-L”). Stlačením tlačidla
[EXT LINK] zrušte pohotovostný režim zaznamenávania. (> 25)
DVD videorekordér sa prepína do pohotovostného
režimu.
Aktivoval sa niektorý z bezpečnostných prvkov DVD
videorekordéra. Stlačením tlačidla [/] na hlavnom zariadení sa
zariadenie zapne.
DVD videorekordér sa automaticky vypne.
Ak ste tento DVD videorekordér pripojili pomocou kábla HDMI k TV
prijímaču kompatibilnému s funkciou „HDAVI Control” alebo ste ho
pripojili pomocou kábla s plne osadeným 21-pinovým konektorom
Scart k TV prijímaču kompatibilnému s funkciou Q Link, po prepnutí
TV prijímača do pohotovostného režimu sa aj DVD videorekordér
automaticky prepne do pohotovostného režimu. (> 38)
Po prepnutí vstupu TV prijímača sa DVD videorekordér
vypne.
Ak je DVD videorekordér pripojený k TV prijímaču (VIERA)
kompatibilnému s funkciou HDAVI Control 4 pri zapnutom
nastavení položky „Intelligent Auto Standby" (inteligentný
automatický pohotovostný režim) na TV prijímači, DVD
videorekordér sa po prepnutí vstupu TV prijímača automaticky
prepne do pohotovostného režimu. Podrobnosti si môžete prečítať
v návode na obsluhu TV prijímača.
Zobrazenia
Displej je tmavý.
V menu Setup (nastavenie) zmeňte nastavenie položky „FL
Display" (nastavenie jasu displeja). (> 67)
Na displeji bliká indikátor „0:00”.
Nastavte hodiny. (> 69)
Čas využitý pre záznamy na disku a zobrazený
dostupný čas nesúhlasia.
Čas zobrazený na DVD videorekordéri nezodpovedá
skutočnému záznamovému času alebo záznamovému
času súborov vo formáte MP3/WMA.
Zobrazené časové údaje sa môžu od skutočných líšiť.
Dostupný záznamový čas na DVD-RW (vo formáte DVD-Video)
alebo +RW disku sa predĺži len po vymazaní naposledy
zaznamenaného titulu. Po vymazaní ďalších titulov sa dostupný
záznamový čas nepredĺži.
Dostupná kapacita DVD-R, DVD-R DL, +R alebo +R DL disku sa
nezväčší ani po vymazaní jeho obsahu.
Po viac ako 200-násobnom opakovaní zaznamenávania alebo
úprav na DVD-R, DVD-R DL, +R alebo +R DL disku bude zaplnené
miesto na disku väčšie, ako je skutočný čas uložených záznamov.
Počas vyhľadávania sa uplynutý čas nemusí zobraziť správne.
Nastavenie hodín je nesprávne.
RQT9313
78
Pri nepriaznivých podmienkach na príjem nemusí funkcia
automatického nastavovania času fungovať. V takomto prípade sa
nastavenie položky „Automatic" (automaticky) automaticky zmení
na možnosť „Off” (vyp.). Ak hodiny nefungujú ani po opätovnom
automatickom nastavovaní hodín, nastavte čas manuálne. (> 69)
Zobrazený uplynutý čas prehrávania je kratší ako
skutočné trvanie záznamu. (Len v prípade záznamu
v TV norme NTSC)
Zobrazený čas zaznamenávania/prehrávania sa vypočítava na
základe počtu snímok pri snímkovej frekvencii 29,97 snímky za
sekundu (0,999 s). Zobrazený uplynutý čas sa od skutočného trvania
záznamu mierne líši (napr. pre skutočný čas zaznamenávania
v dĺžke 1 hodiny sa na displeji zobrazí informácia o čase približne 59
minút a 56 sekúnd). Záznam tým nie je ovplyvnený.
Na displeji sa zobrazuje indikátor „U88” a disk sa nedá
vysunúť.
DVD videorekordér uskutočňuje proces obnovovania nastavení. Disk
vysuniete nasledujúcim postupom:
1) Pomocou tlačidla [/] na hlavnom zariadení prepnite DVD
videorekordér do pohotovostného režimu.
Ak sa DVD videorekordér neprepne do pohotovostného režimu,
stlačte na ňom tlačidlo [/] a podržte ho stlačené asi 10 sekúnd.
Ide o vynútené prepnutie DVD videorekordéra do
pohotovostného režimu.
2) Keď je DVD videorekordér vypnutý, súčasne stlačte a asi 5
sekúnd podržte stlačené tlačidlá [] a [CH ] na hlavnom
zariadení. Potom vyberte disk.
Obrazovka TV prijímača a obraz
Po pripojení DVD videorekordéra sa zhoršil príjem
televízneho signálu.
Príčinou tohto problému je rozdelenie signálu medzi DVD
videorekordér a iné zariadenie. Informujte sa u predajcov
audiovizuálnej techniky o použití regeneračného zosilňovača signálu.
Ak sa problém použitím regeneračného zosilňovača signálu
nevyriešil, obráťte sa na predajcu.
Informácie o kanáli digitálneho vysielania alebo
ovládací panel sa nezobrazujú.
Zvoľte dĺžku času (3–10 sekúnd) v položke „On-Screen Messages”
(hlásenia na obrazovke) v menu Setup (nastavenie). (> 67)
Informácie o kanáli digitálneho vysielania sa nezobrazujú počas
prehrávania alebo zaznamenávania.
Ovládací panel sa zobrazí, len keď DVD videorekordér pripojíte
k TV prijímaču podporujúcemu funkciu „HDAVI Control 2” alebo
novšiu. (> 39)
Niektoré funkcie DVB-S nie je možné použiť.
DVD videorekordér nepodporuje nutne všetky funkcie DVB-S,
napríklad MHP (Multimedia Home Platform) a pod.
Dostupnosť nových funkcií, uvádzaných vysielacími spoločnosťami,
nie je možné zaručiť.
Zobrazovací pomer je nesprávny.
Zobrazovací pomer zmeňte na TV prijímači. Ak nie je TV prijímač
touto funkciou vybavený, zmeňte v menu Picture (obraz) nastavenie
položky „Progressive" (progresívne riadkovanie) na možnosť „Off”
(vyp.). (> 57)
V menu Setup (nastavenie) skontrolujte nastavenie položky „TV
Aspect" (zobrazovací pomer). (> 67)
Ak na zapojenie použijete kábel HDMI, v menu Setup (nastavenie)
nastavte položku „Aspect for 4:3 Video" (zobrazovací pomer pre
videosignál 4 : 3) na možnosť „16:9”. (> 68)
Zobrazovací pomer zaznamenaných titulov je nesprávny.
Položku „Rec for High Speed Copy" (záznam umožňujúci
kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) nastavte na možnosť
„On” (zap.) a položku „Aspect for Recording" (zobrazovací pomer pre
záznam) na možnosť „4:3”. (> 65)
Programy so zobrazovacím pomerom 16 : 9 sa v nasledujúcich
prípadoch zaznamenávajú v zobrazovacom pomere 4 : 3:
–
Ak ste počas zaznamenávania alebo
kopírovania použili záznamový režim „EP” alebo „FR (záznam
trvajúci 5 hodín a dlhšie)”.
– Ak ste program zaznamenali alebo skopírovali na +R, +R DL
alebo +RW disk.
– Ak ste uskutočnili zaznamenávanie s položkou „Aspect for
Recording" (zobrazovací pomer pre záznam) v menu Setup
(nastavenie) nastavenou na možnosť „4:3”.
Ak chcete zaznamenať program so zobrazovacím pomerom
16 : 9 v rovnakom zobrazovacom pomere, nastavte položku
„Rec for High Speed Copy" (záznam umožňujúci kopírovanie vo
vysokorýchlostnom režime) na možnosť „On” (zap.) a položku
„Aspect for Recording" (zobrazovací pomer pre záznam) na
možnosť „16:9”. (> 65)
Ak sa položka „Aspect for Recording" (zobrazovací pomer pre
záznam) nastaví na možnosť „Automatic" (automaticky), je možné,
že sa záznam uloží s nesprávnym zobrazovacím pomerom. Pri
zaznamenávaní je potrebné prispôsobiť nastavenie zobrazovacieho
pomeru vysielaniu. (> 65)
V niektorých prípadoch je možné nastavenie režimu zobrazenia na TV
prijímači. Prečítajte si návod na obsluhu TV prijímača.
Časovaný záznam pracuje bez ohľadu na to, či je zariadenie
zapnuté alebo vypnuté.
Ak chcete mať istotu, že časovaný záznam prebehne správne,
DVD videorekordér zapnite.
Obrazovka sa mení automaticky.
Ak je funkcia „Screen Saver" (šetrič obrazovky) v menu Setup
(nastavenie) nastavená na možnosť „On" (zap.), zobrazenie môže
automaticky prejsť do režimu šetriča v prípade, že sa počas 5
minút nevykoná žiaden úkon. (> 67) Stlačením tlačidla [OK] sa
vráťte do predchádzajúceho zobrazenia.
Počas prehrávania videozáznamu pretrvávajú stopy po
obraze.
V menu Picture (obraz) nastavte položku „Playback NR" (redukcia
šumu prehrávaného obrazu) na možnosť „Off” (vyp.). (> 57)
Počas prehrávania DVD-Video diskov pri zapnutom
výstupe signálu s progresívnym neprekladaným
riadkovaním je časť obrazu chvíľami zdvojená.
V menu Picture (obraz) nastavte položku „Progressive"
(progresívne neprekladané riadkovanie) na možnosť „Off” (vyp.).
Tento problém je spôsobený druhom úprav alebo samotným
obsahom DVD-Video disku. Odstrániť ho môžete zvolením výstupu
vo forme prekladaného signálu. (> 57)
Ani po upravení nastavení v menu Picture (obraz) sa
kvalita obrazu výrazne nezmení.
Pri niektorých typoch obrazových záznamov nie je účinok týchto
nastavení výrazný.
Obraz prehrávaný prostredníctvom DVD videorekordéra
sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
Obraz je skreslený.
TV prijímač pripojte ku konektorom AV1, VIDEO OUT, S-VIDEO
OUT, COMPONENT VIDEO OUT alebo HDMI na tomto DVD
videorekordéri. (> 6, 7, 71, 72, 73)
Skontrolujte, či je nastavenie vstupu TV prijímača (napr. AV 1)
správne.
Výstup signálu s progresívnym neprekladaným riadkovaním je
zapnutý, ale TV prijímač neumožňuje jeho spracovanie. Nastavenie
sa zruší súčasným stlačením tlačidiel [] a [►] (PLAY) na hlavnom
zariadení a ich podržaním minimálne 5 sekúnd. Nastavenie sa
zmení na výstup s prekladaným riadkovaním.
Nastavenie položky „TV System" (TV norma) na DVD
videorekordéri nezodpovedá TV norme, v ktorej je zaznamenaný
práve prehrávaný disk. Pri zastavenom prehrávaní podržte aspoň
5 sekúnd na hlavnom zariadení súčasne stlačené tlačidlá []
a [ OPEN/CLOSE]. TV norma sa prepne z PAL na NTSC alebo
naopak. (> 67)
Pri zapojení tohto DVD videorekordéra pomocou kábla HDMI
použite disk, ktorý zodpovedá TV norme tohto DVD
videorekordéra.
Ak sa pomocou HDMI káblov pripoja viac než 4 zariadenia, je
možné, že obraz sa nebude prehrávať.
Odpojte niektoré pripojené zariadenia.
Obraz sa v režime prehrávania zobrazuje skreslený
alebo dochádza k výpadkom.
Je možné, že prehrávate TV program zaznamenaný pri
nekvalitnom príjme signálu alebo za nepriaznivých
poveternostných podmienok.
V nasledujúcich situáciách môže byť obraz skreslený, alebo sa
medzi jednotlivými zaznamenanými titulmi môže na krátky čas
zobraziť len tmavá plocha:
– medzi titulmi zaznamenanými pri rôznych záznamových
režimoch,
– medzi scénami zaznamenanými pri rôznych zobrazovacích
pomeroch,
– medzi scénami zaznamenanými pri rôznych rozlíšeniach,
– medzi kapitolami zoznamov na prehrávanie.
Zvuk
Nepočuť žiadny zvuk.
Úroveň hlasitosti je nízka.
Zvuk je skreslený.
Neprehráva sa želaný zvuk.
Skontrolujte zapojenia a nastavenia v položke „Digital Audio
Output" (digitálny zvukový výstup).
Ak máte pripojený zosilňovač, skontrolujte jeho vstupný režim.
(> 6, 7, 66, 68, 71, 72, 73)
Nevhodný spôsob vytvorenia súborov môže mať za následok, že
sa na tomto systéme nebudú dať prehrať. (DivX)
Ak sa pomocou káblov HDMI pripoja viac než 4 zariadenia, je
možné, že zvuk sa nebude prehrávať.
Odpojte niektoré pripojené zariadenia.
Zvukové efekty nie sú k dispozícii, ak sa signál vo forme toku bitov
(bitstream) privádza z výstupu konektora HDMI AV OUT alebo
konektora OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT.
Ak chcete zabezpečiť výstup zvuku cez zariadenie pripojené
pomocou kábla HDMI, v menu Setup (nastavenie) nastavte
položku „Digital Audio Output" (digitálny zvukový výstup) na
možnosť „HDMI and Optical" (HDMI a optický digitálny audiokábel).
(> 68)
V závislosti od pripojeného zariadenia môže byť zvuk skreslený, ak
je zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI.
Nie je možné prepnúť zvukový kanál.
Zvukový kanál sa nedá prepnúť v nasledujúcich prípadoch:
– keď je v priestore na vkladanie diskov vložený DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video), +R, +R DL
alebo +RW disk a je zvolená DVD mechanika.
– ak je záznamový režim nastavený na možnosť XP a v
položke „Audio Mode for XP Recording" (režim zvuku pre
záznam v režime XP) je zvolená možnosť „LPCM”. (> 66)
– ak je v položke „Rec for High Speed Copy" (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime)
zvolené nastavenie „On” (zap.). (Predvolené nastavenie je
„On” (zap.).) (> 65)
Zosilňovač je pripojený pomocou optického digitálneho kábla alebo
kábla HDMI. Zvukový kanál sa nedá meniť, ak ste v položke „Dolby
Digital” zvolili nastavenie „Bitstream" (dátový tok). Položku „Dolby
Digital” nastavte na možnosť „PCM” alebo zosilňovač pripojte
pomocou audiokáblov. (> 66, 72)
Existujú disky, pri ktorých nie je možné meniť zvuk, a to kvôli
spôsobu, akým sú tieto disky vytvorené.
Ovládanie
Nie je možné ovládať TV prijímač.
Diaľkový ovládač nefunguje.
Zmeňte kód výrobcu. Niektoré TV prijímače nie je možné ovládať
ani po zmene kódu. (> 70)
Kódy diaľkového ovládača a DVD videorekordéra sa nezhodujú.
Zmeňte kód na diaľkovom ovládači. (> 68) Súčasne stlačte a viac
ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo
[OK] a zobrazované číselné tlačidlo
zodpovedajúce potrebnému číslu.
Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nové. (> 2)
Diaľkový ovládač počas ovládania nie je nasmerovaný priamo na
snímač signálu diaľkového ovládača na hlavnom zariadení. (> 2)
Príjem/prenos signálov diaľkového ovládača môže byť rušený
prechodom cez farebné sklo.
DVD videorekordér neumiestňujte na miesta, kde by na snímač
signálu diaľkového ovládača mohlo dopadať priame alebo
odrazené slnečné svetlo.
Môže sa stať, že po výmene batérií bude potrebné znova nastaviť
kód diaľkového ovládača. (> 68)
Môže sa stať, že po výmene batérií bude potrebné znova nastaviť
kód výrobcu. (> 70)
Je aktivovaná detská poistka. (> 70)
DVD videorekordér je zapnutý, ale jeho ovládanie nie
je možné.
Nebola správne zvolená disková jednotka, na ktorej sa má
uskutočniť zaznamenávanie alebo prehrávanie. (> 18, 19)
Niektoré úkony môže blokovať disk.
DVD videorekordér sa prehrieva (na displeji sa zobrazuje hlásenie
„U59”). Počkajte, kým hlásenie „U59” zmizne.
Aktivoval sa niektorý z bezpečnostných prvkov DVD
videorekordéra.
DVD videorekordér resetujte nasledujúcim spôsobom:
1) Pomocou tlačidla [/] na hlavnom zariadení prepnite DVD
videorekordér do pohotovostného režimu.
Ak sa DVD videorekordér neprepne do pohotovostného
režimu, stlačte na ňom tlačidlo [/] a podržte ho stlačené
asi 10 sekúnd. Ide o vynútené prepnutie DVD
videorekordéra do pohotovostného režimu.
Rovnaký výsledok dosiahnete, ak odpojíte sieťový prívod zo
sieťovej zásuvky, počkáte jednu minútu a znova ho zapojíte.
2) Stlačením tlačidla [/] na hlavnom zariadení DVD
videorekordér zapnete. Ak by ovládanie DVD
videorekordéra nebolo možné ani po vykonaní uvedeného
postupu, obráťte sa na predajcu.
Disk sa nedá vysunúť.
V DVD videorekordéri prebieha zaznamenávanie.
Je aktivovaný pohotovostný režim časovaného záznamu pomocou
externého zariadenia (po stlačení tlačidla [] začne na displeji
DVD videorekordéra blikať indikátor „EXT-L”).
Stlačením tlačidla [EXT LINK] zrušte pohotovostný režim
zaznamenávania. (> 25)
Je možné, že ide o poruchu DVD videorekordéra. Keď je DVD
videorekordér vypnutý, súčasne stlačte a asi 5 sekúnd podržte
stlačené tlačidlá [] a [CH ] na hlavnom zariadení. Vyberte disk a
obráťte sa na predajcu.
Ak je aktivovaná detská poistka, vyššie uvedený úkon nie je možné
vykonať. Zrušte nastavenie detskej poistky. (> 70)
Ďalšie
informácie
Keď prebieha časovaný záznam, nevidieť obraz.
RQT9313
79
Riešenie problémov
Uvedenie DVD videorekordéra do prevádzkového
režimu trvá príliš dlho.
V menu Setup (nastavenie) nastavte položku „Power Save”
(úsporný režim) na možnosť „Off” (vyp.). (> 69) Ak je DVD
videorekordér pripojený k TV prijímaču (VIERA) kompatibilnému
s funkciou HDAVI Control 4 pri zapnutom nastavení položky
„Standby Power Save" (úspora elektrickej energie v pohotovostnom
režime) na TV prijímači, spustenie tohto DVD videorekordéra bude
trvať dlhšie v prípade, že je napájanie TV prijímača v
pohotovostnom režime, a to aj napriek nastaveniu položky „Power
Save" (úsporný režim) na možnosť „Off” (vyp.).
Uvedenie DVD videorekordéra do prevádzkového režimu trvá
dlhšie v nasledujúcich prípadoch:
– keď je vložený iný ako DVD-RAM disk,
– keď nie sú nastavené hodiny,
– ihneď po výpadku prúdu alebo po opätovnom zapojení DVD
videorekordéra do sieťovej zásuvky,
– keď je DVD videorekordér pripojený pomocou kábla HDMI.
Zaznamenávanie, časovaný záznam
a kopírovanie údajov
Zaznamenávanie údajov nie je možné.
Kopírovanie údajov nie je možné.
Do DVD videorekordéra ste nevložili disk alebo ste vložili disk, na
ktorý nie je možné zaznamenávať. Vložte disk, na ktorý môže DVD
videorekordér zaznamenávať. (> 10)
Disk nie je naformátovaný. Disk naformátujte.
(> 60)
Prepínač ochrany proti zápisu na ochrannej kazete je nastavený do
polohy PROTECT (disk je chránený proti zápisu) alebo je disk
chránený nastavením v prostredí DVD Management (správa DVD
disku). (> 59)
Počet vytvorených kópií niektorých programov môže byť
obmedzený (systém CPRM). (> 85)
Zaznamenávanie nie je možné, ak sa na disku nenachádza
dostatok voľného miesta alebo ak bol prekročený maximálny
povolený počet titulov. Vymažte nepotrebné tituly alebo použite iný
disk. (> 21, 43, 60)
Tento DVD videorekordér neumožňuje priame zaznamenávanie na
DVD-R DL alebo +R DL disky.
Program zaznamenajte najprv na pevný disk a potom ho skopírujte
na želaný disk.
V nasledujúcich prípadoch sa nedá použiť funkcia
kopírovania a
kopírovanie údajov bude možné až po vymazaní nepotrebných
titulov z pevného disku: (> 21, 43, 60)
– ak sa na pevnom disku nenachádza dostatok voľného
miesta (ak použijete nový disk a budete chcieť pri kopírovaní
úplne zaplniť jeho kapacitu, na pevnom disku bude musieť
byť voľné miesto zodpovedajúce záznamu v režime SP
v trvaní 4 hodiny),
– ak celkový počet titulov zaznamenaných na pevnom disku
a titulov, ktoré sa majú skopírovať na disk, je vyšší ako 499.
Zaznamenávanie a kopírovanie údajov na finalizované disky nie je
možné. Finalizované DVD-RW disky je však po naformátovaní
možné znova používať na zaznamenávanie alebo kopírovanie
údajov.
Vďaka charakteristikám DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte
DVD-Video), +R, +R DL a +RW diskov sa môže stať, že
zaznamenávanie na takéto disky nie je možné, ak sa vloží
a vyberie disk alebo ak sa v DVD videorekordéri nachádza disk
a DVD videorekordér zapnete a vypnete viac ako 50-krát.
Je možné, že na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVDVideo), +R, +R DL a +RW disky zaznamenané prostredníctvom
tohto DVD videorekordéra sa nebude dať ďalej zaznamenávať
prostredníctvom iných DVD videorekordérov značky Panasonic.
DVD videorekordér neumožňuje zaznamenávať signály v TV norme
NTSC na disky, ktoré už obsahujú signály v TV norme PAL. (Na
pevný disk však môžete zaznamenávať oba typy programov.)
Možnosť prehrávania diskov zaznamenaných súčasne v TV norme
PAL aj NTSC v inom zariadení nie je zaručená.
Niektoré vysielania podliehajú ochrane autorských práv.
Záznam signálu z externého zariadenia nie je možný.
Skontrolujte správnosť zapojení. (> 26, 73)
Zvoľte vstup (AV2, AV3 alebo DV) zodpovedajúci konektoru, ku
ktorému je externé zariadenie pripojené.
Časovaný záznam nefunguje správne.
RQT9313
80
Program určený na časovaný záznam je nesprávny alebo sa
prekrýva s iným programom. Opravte nastavenie časovaného
záznamu. (> 28)
Program nie je nastavený do pohotovostného režimu časovaného
záznamu. (V zozname programov určených na časovaný záznam
sa nezobrazuje indikátor časovaného záznamu „".) (> 27)
Nastavte hodiny. (> 69)
Informácie o programe v systéme TV Guide nemusia byť správne.
Odporúča sa upraviť čas začiatku a konca záznamu tak, aby sa
ponechala časová rezerva niekoľkých minút. (> 27)
Časovaný záznam sa nezastaví ani po stlačení tlačidla [].
Pri časovanom zázname v DVD videorekordéri pomocou externého
zariadenia stlačte tlačidlo [EXT LINK]. (Indikátor „EXT-L” zhasne.)
(> 25)
Ak spustíte zaznamenávanie okamžite po zapnutí DVD
videorekordéra, pričom funkcia „Power Save” (úsporný režim)
v menu Setup (nastavenie) je nastavená na „Off” (vyp.) (režim
rýchleho spustenia Quick Start), zaznamenávanie nebudete môcť
niekoľko sekúnd vypnúť.
Program časovaného záznamu zostane aj po
dokončení zaznamenávania.
Program časovaného záznamu zostane, ak je nastavený na denné
alebo týždenné vykonávanie.
Zaznamenaný titul alebo jeho časť sa stratili.
Ak počas zaznamenávania alebo počas vykonávania úprav dôjde
k výpadku elektrického prúdu alebo sa DVD videorekordér odpojí
od sieťovej zásuvky, titul sa môže stratiť alebo sa môže pevný disk,
resp. DVD disk stať nepoužiteľný.
Ak sa vyskytne tento problém, budete musieť disk
) naformátovať alebo použiť nový disk.
(
Za stratu záznamov uložených na disku nepreberá spoločnosť
Panasonic žiadnu zodpovednosť. (> 60)
Názov programu a zaznamenaného titulu sa
nezhoduje.
Ak po nastavení časovaného záznamu nastane zmena programu,
zaznamenaný titul si zachová pôvodný názov programu.
Kopírovanie údajov na DVD-R disk atď. vo
vysokorýchlostnom režime nie je možné.
Pred vykonaním záznamu na pevný disk nastavte v menu Setup
(nastavenie) položku „Rec for High Speed Copy" (záznam
umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) na možnosť
„On” (zap.). (Predvolené nastavenie je „On” (zap.).)
(> 65)
V nasledujúcich prípadoch kopírovanie vo vysokorýchlostnom
režime nie je možné použiť, aj keď boli tituly zaznamenané
s položkou „Rec for High Speed Copy" (záznam umožňujúci
kopírovanie vo vysokorýchlostnom režime) nastavenou na
možnosť „On" (zap.):
–
ak sú tituly zaznamenané v režime „EP”
alebo „FR (záznam trvajúci 5 hodín alebo dlhšie)”,
–
ak sú tituly zaznamenané v zobrazovacom
pomere 16:9,
–
ak sú tituly zaznamenané
v zobrazovacom pomere 16:9 s použitím záznamového
režimu „EP” alebo „FR (záznam trvajúci 5 hodín a dlhšie)".
Tituly zaznamenané v inom DVD videorekordéri
značky Panasonic pri nastavení položky „Rec for High Speed
Copy" (záznam umožňujúci kopírovanie vo vysokorýchlostnom
režime) na možnosť „On” (zap.) a potom skopírované na pevný
disk tohto DVD videorekordéra sa nemusia dať na +R, +R DL
alebo +RW disk skopírovať vo vysokorýchlostnom režime.
Kopírovanie údajov trvá príliš dlho aj vo
vysokorýchlostnom režime.
Použite disk kompatibilný s vysokou záznamovou rýchlosťou.
Z dôvodu stavu disku nemusí byť možné dosiahnuť maximálnu
záznamovú rýchlosť ani napriek tomu, že je disk s vysokou
záznamovou rýchlosťou kompatibilný.
Kopírovanie väčšieho množstva titulov môže trvať dlhšie ako
zvyčajne.
Kopírovanie titulov dlhších ako 6 hodín zaznamenaných na inom
DVD videorekordéri značky Panasonic, ktorý nie je kompatibilný
s režimom záznamu EP (8-hodinový), na DVD-R disk vo
vysokorýchlostnom režime nie je možné.
Otáčanie DVD-R disku v DVD jednotke sprevádza
neobvykle hlasný zvuk.
Počas zaznamenávania alebo kopírovania údajov na DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video), +R, +R DL alebo
+RW disk vo vysokorýchlostnom režime môže byť zvuk rotujúceho
disku hlasnejší, nejde však o poruchu.
Funkcia automatického záznamu DV signálu
nefunguje.
Ak sa videosignál nedá zaznamenať alebo ak sa zaznamenávanie
preruší, skontrolujte zapojenia a nastavenia DV zariadenia. (> 26)
Zaznamenávanie nie je možné spustiť skôr, ako sa na TV
obrazovke zobrazí vstupný videosignál z pripojeného DV
zariadenia.
Ak časové kódy zaznamenané na páske vloženej v pripojenom DV
zariadení nenasledujú postupne za sebou, zaznamenávanie
nemusí prebehnúť tak, ako si želáte.
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia
automatického záznamu DV signálu fungovať správne.
Audio/videosignál nie je zaznamenaný na DV kazete, ale na inom
médiu. (> 26)
Prehrávanie sa po stlačení tlačidla [►] (PLAY)
nespustí.
Prehrávanie sa spustí, ale hneď sa zastaví.
Vložte disk správne - stranou s potlačou smerom nahor. (> 13)
Disk je znečistený. (> 13)
Pokúsili ste sa spustiť prehrávanie nezaznamenaného disku alebo
disku, ktorý nie je možné v tomto DVD videorekordéri prehrávať.
(> 10–11)
Pokúsili ste sa spustiť prehrávanie nefinalizovaného +RW disku
zaznamenaného v inom zariadení.
Titul umožňujúci vytvorenie jedinej kópie, ktorý bol zaznamenaný
na DVD-RAM disk prostredníctvom iného DVD videorekordéra
značky Panasonic, možno budete môcť skopírovať na pevný disk
tohto DVD videorekordéra, ale prehrávanie nie je možné
v dôsledku ochrany proti kopírovaniu.
Ak pri zaznamenávaní na DVD-RAM disk zvolíte nastavenie „EP
(8 Hours)" (režim EP (8-hodinový)), prehrávanie záznamu nemusí
byť možné ani v DVD prehrávačoch kompatibilných s DVD-RAM
diskami. V takomto prípade použite nastavenie „EP (6 Hours)"
(režim EP (6-hodinový)). (> 65)
V priebehu automatického záznamu DV signálu nie je prehrávanie
diskov možné.
Pri prehrávaní záznamu vo formáte DivX VOD si preštudujte
domovskú stránku, na ktorej ste ho zakúpili. (DivX) (> 35)
Uistite sa, že TV prijímač je zapnutý. Ak sa zobrazí menu alebo
hlásenia, postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Zvuk a obraz sa prechodne pozastaví.
Tento jav sa môže vyskytnúť na miestach, ktoré predstavujú
prechody medzi kapitolami v prehrávanom zozname na
prehrávanie.
Tento jav sa vyskytuje pri prehrávaní medzi kapitolami a pri
prehrávaní čiastočne vymazaných titulov na finalizovanom DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video), +R, +R DL alebo
+RW disku, ktoré boli skopírované vo vysokorýchlostnom režime.
Tento jav sa môže vyskytnúť počas zrýchleného prehrávania Quick
View pri zmene scény.
Pri prehrávaní titulu zaznamenaného na obidvoch
vrstvách DVD videorekordér automaticky prepína medzi vrstvami
a prehrávanie titulu tak prebieha rovnako ako v prípade programu
zaznamenaného na štandardnom disku. Pri prepínaní medzi
vrstvami však môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom obrazu
a zvuku. (> 10)
Nespustí sa prehrávanie DVD-Video disku.
Nastavili ste úroveň ochrany na obmedzenie možnosti prehrávania
DVD-Video diskov. Zmeňte nastavenie úrovne ochrany. (> 65)
Skontrolujte, či je disk určený pre zodpovedajúce číslo regiónu
DVD-Video a či disk nie je chybný. (> Obal)
Nie je možné zvoliť želaný jazyk dialógov a titulkov.
Želaný jazyk nie je zaznamenaný na disku.
V prípade niektorých diskov sa nedajú meniť jazyky dialógov alebo
titulkov pomocou zobrazení nastavení. Zmeny preto vykonajte
pomocou menu disku. (> 18)
Nezobrazujú sa titulky.
Titulky nie sú zaznamenané na disku.
Titulky zapnite a zvoľte položku „Text” alebo číslo titulkov. (> 57)
Nie je možné zmeniť uhol záberu.
Uhol záberu je možné zmeniť len pri scénach, ktoré sú
zaznamenané aj z iných uhlov.
Zabudli ste heslo pre úroveň ochrany.
Chcete zrušiť nastavenie úrovne ochrany.
Obnovte pôvodné nastavenie úrovne ochrany. Keď je otvorený
priestor na vkladanie diskov, pomocou tlačidla [DRIVE SELECT]
zvoľte DVD jednotku a potom súčasne stlačte a aspoň 5 sekúnd
podržte stlačené tlačidlá [ REC] a [►] (PLAY) na hlavnom
zariadení (na displeji DVD videorekordéra sa zobrazí indikátor
„INIT" (pôvodné nastavenia boli obnovené)).
Funkcia zrýchleného prehrávania Quick View
nefunguje.
Obraz zaznamenaný na Video CD disku sa nezobrazuje
správne.
Ak ste pripojili TV prijímač podporujúci viaceré TV normy, zvoľte
v menu Setup (nastavenie) v položke „TV System" (TV norma)
možnosť „NTSC”. (> 67)
Ak používate TV prijímač pracujúci v TV norme PAL, počas
vyhľadávania smerom dopredu a dozadu sa spodná časť obrazu
nezobrazuje správne.
Funkcia časového posunu TIME SLIP, manuálneho
preskočenia atď. nefunguje.
Tieto funkcie nefungujú pri finalizovaných diskoch.
Ak je nastavenie položky „TV System" (TV norma) na DVD
videorekordéri iné ako je TV norma, v ktorej bol titul na disk
zaznamenaný, funkcia časového posunu TIME SLIP sa nedá
použiť. (> 67)
Spustenie prehrávania trvá dlho.
V prípade videozáznamov vo formáte DivX ide o normálny jav.
(DivX)
Obraz sa zastavuje.
V prípade DivX súborov väčších ako 2 GB môže dôjsť k zastaveniu
prehrávania obrazu. (DivX)
Nezobrazí sa začiatok prehrávaného titulu.
(Ak k DVD videorekordéru prostredníctvom kábla HDMI pripojíte
TV prijímač, ktorý podporuje funkciu VIERA Link) Keď na
diaľkovom ovládači DVD videorekordéra stlačíte tlačidlo [►]
(PLAY), možno neuvidíte začiatok titulu, ktorý sa prehrá, kým sa
] sa
obraz zobrazí na televíznej obrazovke. Pomocou tlačidla [
vráťte na začiatok titulu.
Úpravy
Po vymazaní titulu sa dostupné miesto na disku
nezväčší.
Dostupné miesto na DVD-R, DVD-R DL, +R alebo +R DL disku sa
po vymazaní záznamov nezväčší. (> 21)
Dostupné miesto na DVD-RW (vo formáte DVD-Video) a +RW
disku sa zväčší len po vymazaní naposledy zaznamenaného titulu.
Po vymazaní iných titulov sa miesto na disku nezväčší.
Úpravy záznamov nie sú možné.
Ak sa na pevnom disku nenachádza dostatok voľného miesta,
úpravy záznamov nemusia byť možné.
Voľné miesto vytvoríte vymazaním nepotrebných titulov. (> 21)
Nedá sa naformátovať disk.
Disk je znečistený. Disk očistite navlhčenou handričkou a utrite ho
dosucha. (> 13)
Pokúsili ste sa naformátovať disk, ktorého použitie v tomto DVD
videorekordéri nie je možné. (> 10–11)
Nie je možné vytvárať kapitoly.
Pri použití funkcie „Partial Delete” (čiastočné vymazanie)
sa nedá vyznačiť začiatočný a konečný bod.
Informácie o rozdelení kapitoly sa na disk zapisujú pri vypnutí DVD
videorekordéra alebo pri vysunutí disku. Ak došlo predtým
k prerušeniu napájania, tieto informácie sa nezapíšu.
Tieto úkony nie je možné uskutočniť pri statických záberoch.
Začiatočný a konečný bod nie je možné nastaviť, ak sa nachádzajú
príliš blízko seba. Konečný bod sa nemôže nastaviť pred
začiatočným bodom.
Nedajú sa vymazať kapitoly.
Ak sa kapitola nedá vymazať, pretože je príliš krátka, predĺžte ju
pomocou funkcie spájania kapitol. (> 43)
Nie je možné vytvoriť zoznam na prehrávanie (playlist).
Ak titul obsahuje aj statické zábery, nedajú sa naraz zvoliť všetky
kapitoly, ktoré tento titul obsahuje. Kapitoly zvoľte jednotlivo.
Ďalšie
informácie
Prehrávanie
Táto funkcia sa nedá použiť, ak je zvuk zaznamenaný v inom
formáte ako Dolby Digital.
Táto funkcia sa nedá použiť pre záznam v režime XP alebo FR.
Funkcia pokračovania v prehrávaní po prerušení
nefunguje.
Zaregistrované pozície prerušeného prehrávania disku sa vymažú,
keď:
– niekoľkokrát stlačíte tlačidlo [],
– otvoríte priestor na vkladanie diskov.
–
vypnete DVD videorekordér,
– sa spustí zaznamenávanie alebo časovaný záznam.
RQT9313
81
Riešenie problémov
Hudba
Prehľad TV programov TV Guide
Nedajú sa skopírovať zvukové stopy na pevný
disk.
Systém TV Guide nedostáva žiadne dáta.
Zvukové stopy chránené proti kopírovaniu, ako napríklad
obmedzenia systému SCMS, sa nedajú kopírovať.
Zaznamenávanie z CD diskov, ktoré nezodpovedajú štandardu
CD-DA (CD disky chránené proti kopírovaniu systémom Copy
Control, atď.), nie je zaručené.
Bonusové stopy sa nedajú kopírovať.
ID3 identifikácia súboru vo formáte MP3 alebo
WMA identifikácia súboru vo formáte WMA sa
nezobrazí celá.
Tento DVD videorekordér umožňuje len zobrazenie názvu stopy
(
) a mena interpreta (
).
Statické zábery
Prostredie MENU NAVIGATOR nie je možné
zobraziť.
Toto menu sa nedá zobraziť počas zaznamenávania alebo
kopírovania údajov alebo vtedy, keď sa DVD videorekordér
nachádza v pohotovostnom režime časovaného záznamu
pomocou externého zariadenia.
Statické zábery (vo formáte JPEG) nie je možné
prehliadať normálnym spôsobom.
Obrázky, ktoré boli upravované na osobnom počítači napríklad
pomocou programu Progressive JPEG atď., sa nemusia dať
prehliadať. (> 14)
USB
Nie je možné načítať údaje z USB pamäte.
Vyberte USB pamäť z USB portu a potom ju znovu vložte. Ak
sa tým problém nevyrieši, vypnite zariadenie a znovu ho
zapnite.
Skontrolujte, či je USB pamäť vložená správnym spôsobom.
(> 13)
Formát USB pamäte alebo jej obsahu nie je kompatibilný
s týmto DVD videorekordérom. (Obsah USB pamäte môže byť
poškodený.) (> 12, 14)
USB pamäť obsahuje štruktúru zložiek a/alebo prípon súborov,
ktoré nie sú kompatibilné s týmto DVD videorekordérom.
(> 14)
Vypnite a znovu zapnite DVD videorekordér.
Je možné, že DVD videorekordér nerozpozná USB pamäte
pripojené pomocou USB predlžovacieho kábla alebo USB
rozbočovača.
Niektoré USB pamäte sa v tomto DVD videorekordéri nedajú
použiť. (> 12)
DVD videorekordér nemusí USB pamäť rozpoznať, ak sa vloží
počas prehrávania, zaznamenávania alebo kopírovania atď.
RQT9313
82
Skontrolujte, či sú hodiny správne nastavené. (> 69)
Ak je kvalita signálu nízka (výskyt efektu „duchov” alebo
obmedzený príjem), systém TV Guide nemusí byť schopný
prijímať žiadne dáta.
Pre niektoré alebo všetky stanice sa zobrazí
hlásenie „No Data” (žiadne dáta).
Niektoré TV stanice systém TV Guide nepodporuje.
Časovaný záznam naprogramujte manuálne. (> 27)
Informácie systému TV Guide sa nezobrazujú
správne.
Došlo k zmene programu.
Skontrolujte aktuálny program, napr. na webovej stránke
systému TV Guide alebo na webovej stránke TV stanice.
Prenos dát systému TV Guide bol prerušený.
V systéme TV Guide sa zobrazia tie dáta, ktoré sa načítali do
momentu prerušenia.
Informácie o programoch môžu byť neúplné.
Dáta systému TV Guide sa neaktualizujú.
DVD videorekordér musí byť v pohotovostnom režime, aby sa
dáta mohli aktualizovať. Ak je DVD videorekordér v režime
časovaného záznamu pomocou externého zariadenia EXT
LINK (na displeji svieti indikátor EXT-L), aktualizácia dát tiež
nemusí byť dostupná.
Zabezpečte, aby bol čas nastavený správne.
Skontrolujte, či nie je položka „TV Guide Download in Standby”
(načítanie prehľadu TV programov TV Guide v pohotovostnom
režime) v menu Setup (nastavenie) nastavená na „Off” (vyp.)
a ak áno, zmeňte jej nastavenie. (> 69)
Niektoré stanice nie sú uvedené v prehľade TV
programov TV Guide.
Zobraziť ich môžete zmenou nastavenia položky „TV Guide
Type” (typ zobrazenia prehľadu TV programov TV Guide)
v menu Setup (nastavenie). (> 69)
Digitálne vysielanie
DVD videorekordér neprijíma digitálne vysielanie.
Parabolická anténa možno nie je nasmerovaná na satelit alebo
sa smer otočenia parabolickej antény zmenil v dôsledku silného
vetra alebo vibrácií. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
miestneho montéra TV antén.
Príjem môže byť rušený v dôsledku zlého počasia.
Na niektorých kanáloch dochádza
k pravidelnému prerušovaniu obrazu.
Zobrazí sa hlásenie „No Signal” (žiadny signál).
Skontrolujte položku „Signal Condition” (stav signálu). Ak je
položka „Signal Quality” (kvalita signálu) alebo „Signal Strength”
(sila signálu) zobrazená červená alebo sa neustále mení,
skontrolujte anténu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
miestneho montéra TV antén. (> 62)
Skontrolujte, či je kábel antény a parabolickej antény určený
pre DVB.
Rušenie (známe ako impulzový šum) z domácich spotrebičov
ako sú vypínače, chladničky a pod. môže spôsobovať
prerušovanie obrazu a/alebo skreslenie zvuku. Na
minimalizáciu impulzového šumu použite vysokokvalitný
štvor-tienený koaxiálny Fly Lead kábel medzi DVD
videorekordérom a zásuvkou parabolickej antény. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na miestneho montéra TV antén.
Skontrolujte zapojenie antény.
Skontrolujte príjmové možnosti satelitnej parabolickej antény.
Pre zabezpečenie dobrého príjmu musí byť parabolická anténa
dostatočne veľká. V dráhe signálu sa nesmú nachádzať žiadne
prekážky, napríklad prútiky, listy, sneh, ktoré by mohli zhoršovať
príjem.
Prijímač (LNB) satelitnej parabolickej antény musí byť vhodný
na príjem digitálneho vysielania.
Na niektorých alebo všetkých kanáloch dochádza
k veľmi zriedkavému prerušovaniu obrazu alebo
zvuku.
Elektrické atmosférické rušenie, spôsobované miestnymi alebo
vzdialenými búrkami alebo silným dažďom s vetrom na
miestach vysadených zeleňou (s množstvom listov), môže
spôsobovať krátkodobé prerušovanie obrazu a stlmenie alebo
skreslenie zvuku.
Rušenie impulzovým šumom zo zriedka používaných
elektrických spotrebičov alebo prechádzajúceho vozidla alebo
kosačky na trávu s “hlučným” systémom zapaľovania
Príjmové možnosti satelitnej parabolickej antény sú
nedostatočné.
Činnosť na tomto zariadení (prehrávanie
hudby atď.) je prerušená.
Činnosť na tomto zariadení sa môže prerušiť po stlačení
tlačidiel na diaľkovom ovládači TV prijímača, ktoré nesúvisia
s funkciami systému VIERA Link.
Obnovenie pôvodných nastavení
DVD videorekordéra
Obnovenie pôvodných nastavení všetkých funkcií
DVD videorekordéra okrem najdôležitejších
V menu Setup (nastavenie) zvoľte v položke „Shipping
Condition" (nastavenia pri dodaní) možnosť „Yes" (áno).
Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia DVD videorekordéra
okrem nastavenia úrovne ochrany, hesla a času. Zruší sa aj
nastavenie časovaného záznamu. (> 69)
V menu Setup (nastavenie) zvoľte v položke „Default Settings"
(pôvodné nastavenia) možnosť „Yes" (áno). Obnovia sa všetky
pôvodné nastavenia DVD videorekordéra okrem nastavených
kanálov, nastavenia času, krajiny, jazyka, jazyka disku, úrovne
ochrany, hesla a kódu diaľkového ovládača. Zruší sa aj
nastavenie časovaného záznamu. (> 69)
Stlačte a podržte stlačené tlačidlá [ CH] a [CH ] na hlavnom
zariadení, kým sa nezobrazí prostredie nastavenia krajiny alebo
prostredie DVB Auto Setup (automatické nastavenie DVB).
Obnovia sa všetky pôvodné nastavenia DVD videorekordéra
okrem nastavenia úrovne ochrany, hesla, kódu diaľkového
ovládača a času. Zruší sa aj nastavenie časovaného záznamu.
Obnovenie nastavenia úrovne ochrany
Keď je otvorený priestor na vkladanie diskov, pomocou tlačidla
[DRIVE SELECT] zvoľte DVD jednotku a potom súčasne stlačte
a aspoň 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlá [ REC] a [►]
(PLAY) na hlavnom zariadení.
Obnovenie nastavení DVD videorekordéra po
aktivácii niektorého z bezpečnostných prvkov
Na 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo [/] na hlavnom
zariadení. (Vami zadané nastavenia ostanú zachované.)
Ďalšie problémy
Po vykonaní aktualizácie DVD videorekordér
neprijíma vysielanie.
Pri určitom obsahu aktualizácie sa niektoré nastavenia môžu
vrátiť na predvolené hodnoty. DVD videorekordér znovu
nastavte.
Teletext sa nezobrazuje.
Teletext sa nezobrazí, ak program neobsahuje teletextové
informácie (> 16).
Funkcia VIERA Link
Skontrolujte pripojenie pomocou kábla HDMI. Skontrolujte, či sa
po zapnutí DVD videorekordéra zobrazí na displeji vpredu
indikátor „HDMI”.
Skontrolujte, či ste v položke „VIERA Link” zvolili nastavenie
„On” (zap.). (> 68)
Skontrolujte nastavenie funkcie „HDAVI Control” na pripojenom
zariadení.
Niektoré funkcie nemusia fungovať v prípade, že to závisí od
verzie systému „HDAVI Control” pripojeného zariadenia. Toto
zariadenie podporuje funkcie verzie „HDAVI Control 4".
Ak dôjde k zmene zapojenia zariadenia pripojeného
prostredníctvom kábla HDMI alebo k výpadku elektrického
prúdu alebo sa zástrčka sieťového prívodu vytiahne zo sieťovej
zásuvky, funkcia „HDAVI Control” nemusí fungovať.
V takomto prípade vykonajte nasledujúce úkony:
1) Ak je kábel HDMI pripojený k zariadeniu a zariadenie je
zapnuté, znovu zapnite TV prijímač (VIERA).
2) Zmeňte nastavenie TV prijímača (VIERA) pre funkciu
„HDAVI Control” na možnosť „Off” (vyp.) a potom znovu na
„On” (zap.). (Viac informácií získate v návode na obsluhu TV
prijímača VIERA.)
3) Prepnite vstup TV prijímača VIERA na HDMI pripojenie
k tomuto DVD videorekordéru a po zobrazení jeho menu
skontrolujte, či funkcia „HDAVI Control” funguje.
Ďalšie
informácie
Funkcia VIERA Link nefunguje.
RQT9313
83
Technické údaje
Systém záznamu
DVD-RAM disky: formát záznamu DVD Video Recording
DVD-R disky: formát DVD-Video
DVD-R DL (dvojvrstvové) disky: formát DVD-Video
DVD-RW disky: formát DVD-Video
+R disky
+R DL (dvojvrstvové) disky
+RW disky
Disky, na ktoré je možné zaznamenávať
DVD-RAM disky:
2 x rýchlosť (ver. 2.0),
2-3 x rýchlosť (ver. 2.1), 2-5 x rýchlosť (ver. 2.2)
DVD-R disky:
1 x rýchlosť (ver. 2.0), 1-4 x rýchlosť (ver. 2.0),
1-8 x rýchlosť (ver. 2.0), 1-16 x rýchlosť (ver. 2.1)
DVD-R DL (dvojvrstvové) disky:
2-4 x rýchlosť (ver. 3.0), 2-8 x rýchlosť (ver. 3.0)
DVD-RW disky:
1 x rýchlosť (ver. 1.1), 1-2 x rýchlosť (ver. 1.1),
2-4 x rýchlosť (ver. 1.2), 2-6 x rýchlosť (ver. 1.2)
+R disky:
2,4 x rýchlosť (ver. 1.0), 2,4-4 x rýchlosť (ver. 1.1),
2,4-8 x rýchlosť (ver. 1.2), 2,4-16 x rýchlosť (ver. 1.3)
+R DL disky:
2,4 x rýchlosť (ver. 1.0), 2,4-8 x rýchlosť (ver. 1.1)
+RW disky
2,4 x rýchlosť (ver. 1.1), 2,4-4 x rýchlosť (ver. 1.2)
Záznamový čas
maximálne 8 hodín (na 4,7 GB disk)
režim XP: približne 1 hodina, režim SP: približne 2 hodiny
režim LP: približne 4 hodiny, režim EP: približne 6 hodín/8 hodín
maximálne približne 279 hodín na 160 GB pevný disk (režim EP
8-hodinový)
režim XP: približne 35 hodín, režim SP: približne 70 hodín
režim LP: približne 140 hodín, režim EP: približne 209 hodín/279 hodín
Disky, ktoré je možné prehrávať
DVD-RAM disky: formát záznamu DVD Video Recording
DVD-R disky: formát DVD-Video, MP3ೈ1, WMAೈ1, JPEGೈ1, DivXೈ1
DVD-R DL (dvojvrstvové) disky: formát DVD-Video,
MP3ೈ1, WMAೈ1, JPEGೈ1, DivXೈ1
DVD-RW disky: formát DVD-Video, DVD Video Recording
+R, +R DL (dvojvrstvové), +RW disky
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA), Video CD, SVCDೈ2
CD-R/CD-RW: CD-DAೈ1, Video CDೈ1, SVCDೈ1ೈ2, MP3ೈ1, WMAೈ1,
JPEGೈ1, DivXೈ1
Kapacita vnútorného pevného disku
160 GB
Optický snímač
systém s 1 šošovkou a 2 integr. jednotkami
(vlnová dĺžka lasera pre DVD disky je 662 nm, pre CD disky 780 nm)
Laserový snímač
Laserové zariadenie 1. triedy (snímač)
Vlnová dĺžka:
CD disky
780 nm
DVD disky
662 nm
Výkon lasera:
DVD videorekordér vďaka bezpečnostnej
ochrane neprodukuje nebezpečné žiarenie.
Zvuk
Záznamový formát: Dolby Digital 2 kanály, lineárna PCM modulácia (režim XP)
Audiovstup:
AV1/AV2 (21-pinový konektor), AV3 (konektor typu jack)
Úroveň vstupného signálu: štandardný signál:
0,5 V [ef], plný rozsah: 2,0 V [ef] pri 1 kHz
Vstupná impedancia:
viac ako 10 kΩ
Audiovýstup: AV1/AV2 (21-pinový konektor), Audio Out (konektor typu jack)
Úroveň výstupného signálu:štandardný signál:
0,5 V [ef], plný rozsah: 2,0 V [ef] pri 1 kHz
Výstupná impedancia:
menej ako 1 kΩ
Výstup digitálneho audiosignálu:
optický konektor (signály vo formáte PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
Výstup HDMI
jeden 19-pinový konektor typu A
HDMITM (V.1.3a s technológiou Deep Colour)
 Toto zariadenie podporuje funkciu „HDAVI Control 4”.
Obraz
TV norma: SECAM (len vstup)/PAL farebný signál, 625 riadkov, 50 polsnímok
NTSC farebný signál, 525 riadkov, 60 polsnímok
Záznamový formát:
MPEG2 (hybridný VBR)
Vstup VIDEO IN (PAL/SECAM/NTSC):
AV1/AV2 (21-pinový konektor), AV3
(konektor typu jack), 1 V [š-š] 75 Ω zakončenie
Vstup S-VIDEO IN (PAL/SECAM/NTSC):
AV2 (21-pinový konektor), AV3
(S-Video konektor), 1 V [š-š] 75 Ω zakončenie
Vstup RGB IN (PAL): AV2 (21-pinový konektor), 0,7 V [š-š] 75 Ω zakončenie
Výstup VIDEO OUT (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-pinový konektor), Video Out
(konektor typu jack), 1 V [š-š] 75 Ω zakončenie
Výstup S-VIDEO OUT (PAL/NTSC):
AV1 (21-pinový konektor), S-Video Out
(S-Video konektor), 1 V [š-š] 75 Ω zakončenie
Výstup RGB OUT (PAL/NTSC):
AV1 (21-pinový konektor), 0,7 V [š-š] (PAL) 75 Ω zakončenie
Výstup komponentného videosignálu
(NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1,0 V [š-š] 75 Ω zakončenie
PB: 0,7 V [š-š] 75 Ω zakončenie
RQT9313
PR: 0,7 V [š-š] 75 Ω zakončenie
84
TV normy
Systém tunera:
950 MHz až 2150 MHz
Frekvencia prijímaná anténou:
–65 dBm až –25 dBm
Úroveň vstupného signálu:
nominálna 75 Ω
Vstupná impedancia:
500 kHz
Kroková frekvencia:
2-kanálový analógový, zmiešavaný
Zvukový signál:
nie je k dispozícii
Výstup RF konvertora:
konektor - samica v tvare F, napájanie 13 V/18 V
Vstup LNB:
max. 400 mA
(prepínateľný na 14 V/19 V pre kompenzáciu dĺžky kábla antény)
ver. 1.0 alebo Tone Burst A/B, 22 kHz 0,65 V [š-š]
DiSEqC:
DV vstup
štandard IEEE 1394, 4-pinový konektor: 1 ks
typ A: 1 ks
USB port
USB 2.0 High Speed
USB štandard:
FAT16, FAT32
Formát:
Videosignál (vo formáte SD Video)ೈ3
Kodek:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Použiteľné formáty súborov:
vyhovujúci formát SD-Video
Slot rozhrania Common Interface (CI)1 slot pre CAM modul s balíkom počítačových kariet
typu I a typu II
Ďalšie technické údaje
Regionálny kód:
č. 2
Prevádzková teplota:
5 oC až 40 oC
Prevádzková vlhkosť: 10 % až 80 % relat. vlhkosť (nedochádza k zrážaniu)
Napájanie:
220 až 240 V stried., 50 Hz
Príkon:
približne 46 W
Rozmery (š x v x h):
430 mm x 59 mm x 286 mm
Hmotnosť:
približne 3,7 kg
Spotreba v pohotovostnom režime:
pribl. 0,9 W (položka „Power Save” (úsporný režim) je nastavená
na „On” (zap.))
pribl. 13 W (položka „Power Save” (úsporný režim) je nastavená
na „Off” (vyp.))
Poznámka
Zmena technických údajov zariadenia bez predchádzajúceho
upozornenia vyhradená.
ೈ1
Pre kompatibilnosť prehrávania je potrebná finalizácia.
ೈ2
Zodpovedá norme IEC62107
Tento DVD videorekordér nie je kompatibilný s diskami „Chaoji
Video CD” dostupnými na trhu vrátane CVD, DVCD a SVCD
diskov, ktoré nezodpovedajú štandardu IEC62107.
ೈ3
Konverzia a prenos videozáznamu je možný z digitálnej
videokamery s pevným diskom značky Panasonic atď. na pevný
disk alebo DVD-RAM disk.
Po konverzii a prenose videozáznamu na pevný disk alebo
DVD-RAM disk je prehrávanie možné.
Slovník pojmov
1080p
Progresívny obraz s vysokým rozlíšením „high definition“ 1080 (1125) sa
vytvára videosignálom, ktorý súčasne vykresľuje riadky každú 1/50 sekundy.
Keďže progresívny videosignál nevykresľuje riadky striedavo ako v prípade
prekladaného videosignálu, dochádza k minimálnemu blikaniu obrazu.
720p
Progresívny obraz s vysokým rozlíšením „high definition“ 720 (750) sa
vytvára videosignálom, ktorý súčasne vykresľuje riadky každú 1/50 sekundy.
Keďže progresívny videosignál nevykresľuje riadky striedavo ako v prípade
prekladaného videosignálu, dochádza k minimálnemu blikaniu obrazu.
Dátový tok (bitstream)
Ide o digitálnu formu viackanálových zvukových dát (napr. 5.1-kanálový zvuk),
ktoré sa pri prehrávaní dekódujú do jednotlivých kanálov.
Deep Colour
Tento DVD videorekordér je vybavený technológiou HDMI™ (V.1.3a
s technológiou Deep Colour), vďaka čomu pri pripojení ku kompatibilnému
TV prijímaču dokáže reprodukovať vyššiu farebnú gradáciu (4096 stupňov).
Môžete si vychutnať výnimočne výrazné, prirodzené farby, s plynulou, detailnou
gradáciou a minimálnym farebným prechodom. (Nižšia farebná gradácia (256
stupňov), bez hĺbky farieb, sa bude reprodukovať pri pripojení k TV prijímaču,
ktorý nepodporuje technológiu Deep Colour. Toto zariadenie automaticky
nastaví vhodný výstup, ktorý je vhodný pre pripojený TV prijímač.)
Dekodér
Dekodér umožňuje prevod kódovaných zvukových signálov uložených na DVD
diskoch do pôvodnej formy. Tento proces sa nazýva dekódovanie.
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
Digital Satellite Equipment Control je riadiaci systém na voľbu niekoľkých LNB
na jednom vstupe.
Disková jednotka
V tomto návode na obsluhu sa týmto názvom označuje pevný disk (HDD)
a jednotka na čítanie a zápis dát na disky (DVD jednotka). Pomocou nich
môžete čítať a zapisovať údaje.
DivX
DivX je populárna mediálna technológia vytvorená spoločnosťou DivX,
Inc. Mediálne súbory vo formáte DivX obsahujú vysoko komprimované
videozáznamy s vysokou kvalitou obrazu pri relatívne malom objeme dát.
Dolby Digital
Je to spôsob kódovania digitálnych signálov vyvinutý spoločnosťou Dolby
Laboratories. Okrem stereofónneho (2-kanálového) zvuku môžu tieto signály
prenášať aj viackanálový zvuk. Vďaka tejto metóde je možné na jeden disk
zaznamenať oveľa väčšie množstvo zvukových dát.
Pre záznam zvuku prostredníctvom tohto DVD videorekordéra je štandardne
nastavený formát Dolby Digital (2-kanálový).
DTS (Digital Theater Systems)
Tento systém priestorového zvuku sa používa v mnohých kinách. Jednotlivé
zvukové kanály sú dobre oddelené, takže sa dajú dobre reprodukovať
realistické zvukové efekty.
Dynamický rozsah
Dynamický rozsah predstavuje rozdiel medzi najnižšou počuteľnou úrovňou
zvuku, ktorá je vyššia ako šum zariadenia a najvyššou úrovňou, ktorá ešte
nespôsobuje skreslenie zvuku.
Kompresiou dynamického rozsahu sa rozumie zníženie rozdielu medzi
najhlasnejšími a najtichšími zvukmi. Jej cieľom je zabezpečenie zrozumiteľnosti
dialógov aj pri nízkych úrovniach hlasitosti.
Film a video
DVD-Video disky sa zaznamenávajú ako filmový záznam alebo videozáznam.
Tento DVD videorekordér dokáže rozpoznať, o aký typ obrazového záznamu
ide, a na základe toho určiť najvhodnejší spôsob reprodukcie výstupného
signálu s neprekladaným riadkovaním.
Filmový záznam:
Videozáznam:
Zaznamenáva sa pri frekvencii 25 snímok za sekundu
(disky zaznamenané v TV norme PAL) alebo 24 snímok za
sekundu (disky zaznamenané v TV norme NTSC).
(To isté platí aj pre disky zaznamenané v TV norme NTSC
pri frekvencii 30 snímok za sekundu.) Tento spôsob
reprodukcie je vo všeobecnosti vhodný pre kinofilmy.
Zaznamenáva sa pri frekvencii 25 snímok/50 polsnímok
za sekundu (disky zaznamenané v TV norme PAL) alebo
30 snímok/60 polsnímok za sekundu (disky zaznamenané
v TV norme NTSC).
Tento spôsob reprodukcie je vo všeobecnosti vhodný pre
TV inscenácie alebo animované filmy.
Finalizácia
Ide o proces, po ktorom je možné záznamy na CD-R, CD-RW, DVD-R a ďalších
diskoch prehrávať v kompatibilných prehrávačoch. V tomto DVD videorekordéri
možno finalizovať DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (vo formáte DVD-Video),
+R a +R DL disky.
Po finalizácii sa dá disk iba prehrávať a zaznamenávanie na disk alebo úpravy
obsahu nie sú už viac možné. Na finalizované DVD-RW disky je však možné
po naformátovaní znova zaznamenávať.
Formátovanie
Formátovanie je proces, ktorý pripraví záznamové médium (ako napr. DVD-RAM
disk) tak, aby umožňovalo zaznamenávanie pomocou záznamového zariadenia.
V tomto DVD videorekordéri môžete formátovať DVD-RAM, DVD-RW (len vo
formáte DVD-Video), +RW a pevný disk a doteraz nepoužité +R a +R DL disky.
Naformátovaním sa nenávratne stratia všetky údaje uložené na príslušnom
disku.
Funkcia interaktívneho prehrávania (PBC – Playback Control)
Ak je Video CD disk vybavený funkciou interaktívneho prehrávania, dajú sa
scény a informácie voliť pomocou menu.
(Tento DVD videorekordér je kompatibilný s verziami 2.0 a 1.1.)
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Ide o systém, ktorý sa používa na kompresiu/dekódovanie farebných statických
záberov.
Ak na digitálnom fotoaparáte nastavíte ukladanie údajov v systéme JPEG,
tieto údaje sa budú komprimovať na desatinu až stotinu pôvodného objemu.
Vzhľadom na úroveň kompresie predstavuje formát JPEG nižšiu stratu kvality
obrazu.
Kvalita signálu
Je to pomôcka na kontrolu smeru natočenia antény. Zobrazené číselné hodnoty
neindikujú silu signálu, ale kvalitu signálu (pomer signál - šum, alebo „S/N”).
Kanály, ktoré prijímate, sú ovplyvnené poveternostnými podmienkami, ročným
obdobím, časom (deň/noc), regiónom, dĺžkou kábla, ktorý je pripojený k anténe, atď.
LNB (Low Noise Block - konvertor)
Inštaluje sa na satelitnú parabolickú anténu, na zosilnenie slabého prijímaného
signálu, zníženie frekvencie a vstup do tunera.
LPCM (lineárna pulzná kódová modulácia)
Ide o formát nekomprimovaných digitálnych signálov, podobných signálom na
CD diskoch.
Miniatúrny náhľad
Ide o zmenšené zobrazenie jednotlivých záberov, čo umožňuje zobraziť viacero
záberov vo forme prehľadu.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Ide o spôsob kompresie zvuku umožňujúci skomprimovať hudobné dáta na
približne jednu desatinu pôvodného objemu bez toho, aby došlo k počuteľnému
zníženiu kvality zvuku.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Ide o formát schopný účinne komprimovať a dekomprimovať farebný
videosignál.
MPEG2 je kompresný štandard používaný v prípade záznamov na DVD
diskoch a digitálneho satelitného vysielania. Tento DVD videorekordér používa
pri zázname programov štandard MPEG2.
Videozáznamy vo formáte SD Video nasnímané pomocou SD videokamery
značky Panasonic atď. sa dajú kopírovať na pevný disk alebo na DVD-RAM disky.
Ochrana (Protection)
Nastavením ochrany proti zápisu alebo vymazaniu môžete záznamy chrániť
proti náhodnému vymazaniu.
Pan & Scan/Letterbox
Záznamy na DVD-Video diskoch sú vo všeobecnosti určené na zobrazovanie
na širokouhlej zobrazovacej ploche (zobrazovací pomer 16 : 9), preto sa pri
sledovaní na štandardných TV prijímačoch (so zobrazovacím pomerom 4 : 3)
nezhoduje veľkosť obrazu so zobrazovacou plochou. Tento problém umožňujú
riešiť dva spôsoby zobrazenia zaznamenaného obrazu: Pan & Scan a Letterbox.
Pan & Scan:
Obraz sa prehráva so zrezanými
bočnými okrajmi tak, aby zodpovedal
rozmerom obrazovky.
Letterbox:
Pôvodný širokouhlý obraz sa zobrazí
s čiernymi pruhmi na vrchnej a spodnej
časti obrazovky, takže ostane zachovaný
zobrazovací pomer 16 : 9.
Pevný disk (Hard disk drive - HDD)
Ide o diskovú jednotku na hromadné ukladanie dát, ktorá sa používa napr.
v osobných počítačoch. Pevný disk obsahuje jednu alebo viaceré platne
potiahnuté vrstvou magnetického materiálu, ktoré sa točia okolo spoločnej
osi a v ktorých tesnej blízkosti je umiestnená snímacia hlava umožňujúca
vysokorýchlostné čítanie a zapisovanie veľkého objemu dát.
Progressive (progresívne neprekladané riadkovanie)/Interlace (prekladané
riadkovanie)
Videosignál v TV norme PAL vykresľuje 576 (alebo 625) prekladaných
(i - interlaced) riadkov, zatiaľ čo progresívne riadkovanie označované ako 576p
(alebo 625p) (p - progressive), využíva dvojnásobný počet riadkov. Videosignály
v TV norme NTSC sú označované ako 480i (alebo 525i), resp. 480p (alebo 525p).
Výstup videosignálu s progresívnym neprekladaným riadkovaním umožňuje
zobraziť obrazový záznam, napr. na DVD-Video diskoch, pri vysokom rozlíšení.
Túto možnosť však môžete využiť len v prípade, že je TV prijímač kompatibilný
s progresívnym neprekladaným riadkovaním.
TV prijímače značky Panasonic so vstupnými konektormi 576 (625)/50i • 50p,
480 (525)/60i • 60p sú s technológiou progresívneho rozkladu kompatibilné.
RGB
RGB označuje tri základné farby - červenú (R - red), zelenú (G - green)
a modrú (B - blue) - a aj spôsob vytvárania farebného obrazu skladaním týchto
základných farieb.
Rozdelenie videosignálu na tri samostatné farebné signály umožňuje znížiť šum
vznikajúci pri prenose signálu, čo umožňuje dosiahnuť vyššiu kvalitu obrazu.
Ďalšie
informácie
1080i
Prekladaný obraz s vysokým rozlíšením „high definition“ 1080 (1125) sa vytvára
videosignálom, ktorý striedavo vykresľuje riadky každú 1/50 sekundy. Keďže
formát s rozlíšením 1080i (1125i) viac než zdvojnásobuje súčasné televízne
vysielania s rozlíšením 480i (525i), detaily sú v tomto prípade oveľa jasnejšie
a vytvárajú realistickejší a bohatší obraz.
RQT9313
85
Slovník pojmov
Rozhranie HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Na rozdiel od bežného spôsobu pripojenia prenáša nekomprimovaný digitálny
obrazový a zvukový signál cez jediný kábel. Tento DVD videoreokordér
podporuje výstup HD videosignálov s vysokým rozlíšením „high-definition“
[720p (750p), 1080i (1125i), 1080p (1125p)] z konektorov HDMI AV OUT. Na
dosiahnutie HD obrazu s vysokým rozlíšením (high-definition) je potrebný aj TV
prijímač kompatibilný s formátom vysokého rozlíšenia.
Snímky a polsnímky
Snímka predstavuje jednotlivý záber. Zo snímok pozostáva dynamický
obrazový záznam, ktorý sledujete na obrazovke TV prijímača. Každá snímka
sa skladá z dvoch polsnímok.
=
+
Snímka
Polsnímka
Polsnímka
 Ak obraz pri pozastavenom prehrávaní tvorí snímka, skladá sa z dvoch
striedajúcich sa polsnímok, preto sa môže zdať rozmazaný, i keď jeho kvalita
je vo všeobecnosti vyššia.
 Ak je obraz pri pozastavenom prehrávaní tvorený polsnímkou, poskytuje
menej obrazových informácií, preto sa obraz môže zdať menej kvalitný,
nebude však rozmazaný.
Systém ochrany proti kopírovaniu CPRM (Content Protection for
Recordable Media)
CPRM je technológia ochrany vysielania, ktorá umožňuje vytvorenie jedinej
kópie. Takéto vysielanie môžete zaznamenať len pomocou rekordérov a diskov,
ktoré sú kompatibilné so systémom CPRM.
Transpondér
Signály vysielané z pozemnej vysielacej stanice sú prijímané transpondérom na
satelite. Transpondér ich konvertuje na frekvencie a posiela späť na satelitné
parabolické antény blízo zeme. Transpondér dokáže paralelne vysielať viacero
TV a rozhlasových programov alebo dát.
Vzorkovacia frekvencia
Vzorkovanie je jedna zo súčastí procesu prevodu analógových signálov na
digitálne. Získavajú sa ním diskrétne vzorky zvukovej vlny (analógového
signálu) v stanovených intervaloch a vyjadrujú v číslicovom tvare (následne
sa uskutočňuje digitálne kódovanie). Vzorkovacia frekvencia vyjadruje počet
vzoriek vyhodnotených za jednu sekundu. Čím je vyššia, tým je reprodukcia
vernejšia.
WMA
WMA je formát kompresie, ktorý vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation.
Tento formát poskytuje rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, pričom veľkosť
súboru je menšia než veľkosť súboru vo formáte MP3.
Zmiešavanie kanálov (down-mixing)
Ide o proces zmiešavania viackanálového zvuku zaznamenaného na
niektorých diskoch do dvoch kanálov. Kanály sa zmiešajú, napríklad ak chcete
5.1-kanálový zvuk zaznamenaný na DVD disku počúvať cez reproduktory
na TV prijímači. Niektoré disky nepovoľujú zmiešavanie kanálov. V takomto
prípade bude DVD videorekordér prehrávať iba dva predné kanály.
Zložka
Ide o miesto na pevnom disku alebo inom disku, na ktorom je uložená skupina
údajov. V prípade tohto zariadenia sa to vzťahuje na miesto, kde sa ukladajú
statické zábery (vo formáte JPEG) a videozáznamy (vo formáte MPEG2).
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie zariadenia
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tam, kde nebude vystavené
pôsobeniu priameho slnečného svetla, vysokých teplôt, vysokej vlhkosti
a nadmerných vibrácií. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu
zariadenia a jeho súčastí, čím by sa skrátila jeho životnosť.
Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
Napájanie
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje vysokého napätia. Mohlo
by dôjsť k preťaženiu zariadenia a následnému vzniku požiaru.
Nepoužívajte zdroje jednosmerného napätia. Ak zariadenie používate
na lodi alebo na iných miestach, kde sa používa jednosmerné napätie,
dôkladne skontrolujte zdroj energie, ku ktorému zariadenie pripojíte.
Ochrana sieťového prívodu
Zaistite, aby bol sieťový prívod pripojený správne a aby nebol
poškodený. Nesprávne zapojenie a poškodenie sieťového prívodu môže
spôsobiť požiar alebo zapríčiniť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom.
Sieťový prívod neťahajte, neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
Pri odpájaní sieťového prívodu od zásuvky ho uchopte pevne
za zástrčku. Ťahanie sieťového prívodu za kábel môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom.
Zástrčku sieťového prívodu nechytajte mokrými rukami. Mohol by vás
zasiahnuť elektrický prúd.
Cudzie predmety
Dbajte na to, aby sa dovnútra zariadenia nedostali žiadne kovové
predmety. Môžu spôsobiť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom alebo
poruchu zariadenia.
Dbajte na to, aby sa dovnútra zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
Môžu spôsobiť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom alebo poruchu
zariadenia. V prípade, že sa do zariadenia dostane kvapalina, okamžite
ho odpojte od sieťovej zásuvky a obráťte sa na vášho predajcu.
Na zariadenie alebo do jeho vnútra nestriekajte prostriedky proti
hmyzu. Obsahujú horľavé plyny, ktoré by sa po vniknutí dovnútra
zariadenia mohli vznietiť.
Servis zariadenia
Nepokúšajte sa opraviť toto zariadenie svojpomocne. Ak zariadenie
prestane prehrávať zvuk, prestanú svietiť indikátory, zo zariadenia
začne vychádzať dym alebo sa vyskytne akýkoľvek problém, ktorý nie je
opísaný v tomto návode na obsluhu, odpojte sieťový prívod a obráťte sa
na predajcu alebo autorizovaný servis. Ak zariadenie opravuje, rozoberá
alebo upravuje nekvalifikovaná osoba, môže dôjsť k zasiahnutiu osôb
elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej
zásuvky. Predĺžite tým jeho životnosť.
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starých zariadení a použitých batérií
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, obaloch a/alebo sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické
výrobky a batérie by sa nemali likvidovať ako bežný komunálny odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie odovzdajte tieto výrobky a použité batérie na
špecializovanom zbernom mieste v súlade s vašou štátnou legislatívou a smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií prispejete k zachovaniu cenných zdrojov a predídete prípadným negatívnym
dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi.
Viac informácií o zbere a recyklácii starých výrobkov a batérií získate od svojho miestneho úradu, inštitúcie zaoberajúcej sa likvidáciou
odpadu alebo miesta predaja, kde ste dané výrobky zakúpili.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnou legislatívou udelené pokuty.
Pre firmy a podnikateľov v krajinách Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si, prosím, potrebné informácie od predajcu alebo dodávateľa.
[Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie]
Tieto symboly platia len v Európskej únii. V prípade potreby likvidácie týchto výrobkov sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo
svojho predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (príklad dvoch symbolov v spodnej časti):
Tento symbol sa môže použiť v kombinácii s chemickou značkou. V tomto prípade vyhovuje požiadavkám stanoveným smernicou pre
obsiahnutú chemikáliu.
RQT9313
86
Cd
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Označenie Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Vyrobené na základe licencie na základe patentov USA č.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a
ďalších celosvetových a USA patentov vydaných a čakajúcich na
vydanie. DTS a DTS 2.0 + Digital Out sú registrované ochranné
známky a logá a symbol DTS sú ochranné známky spoločnosti
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok je vybavený technológiou ochrany proti
neoprávnenému kopírovaniu, ktorej používanie je upravené
niektorými patentmi USA a ďalšími právami duševného
vlastníctva. Používanie tejto technológie ochrany proti
neoprávnenému kopírovaniu musí byť povolené spoločnosťou
Macrovision a je určené na domáce používanie a iné formy
prehrávania v obmedzenom rozsahu, pokiaľ spoločnosť
Macrovision nepovolí iný spôsob používania.
Spätná technická analýza a demontáž sú zakázané.
Popis spoločnosti Gracenote®
Spoločnosť Gracenote® ponúka technológiu rozpoznávania
hudby a súvisiace dáta. Gracenote je priemyselným štandardom
v technológii rozpoznávania hudby a poskytovaní súvisiaceho
obsahu.
Viac informácii nájdete na www.gracenote.com.
Gracenote® Proprietary Legends
Dáta o CD diskoch a hudbe od spoločnosti Gracenote, Inc.,
copyright © 2000–2009 Gracenote. Softvér Gracenote, copyright
© 2000–2009 Gracenote. Tento výrobok a jeho činnosť môže
využívať jeden alebo viacero nasledujúcich patentov USA: č.
5,987,525; č. 6,061,680; č. 6,154,773, č. 6,161,132, č. 6,230,192,
č. 6,230,207, č. 6,240,459, č. 6,330,593 ako aj ďalšie schválené
patenty alebo patenty čakajúce na schválenie. Niektoré
poskytované služby na základe licencie od spoločnosti Open
Globe, Inc. pre patent USA: č. 6,304,523.
Gracenote a CDDB sú registrované obchodné známky spoločnosti
Gracenote.
Logo a označenie Gracenote ako aj logo „Powered by Gracenote”
sú obchodnými známkami spoločnosti Gracenote.
DiSEqCTM je ochranná známka spoločnosti EUTELSAT.
HDMI, logo HDMI a názov High-Definition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
HDAVI ControlTM je ochranná známka spoločnosti Panasonic
Corporation.
Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation
v USA a/alebo iných štátoch.
Tento výrobok je chránený určitými právami na ochranu
duševného vlastníctva, ktorej vlastníkom je spoločnosť Microsoft
Corporation a ďalší vlastníci. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie mimo tohto výrobku sú bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo oprávnenej dcérskej spoločnosti Microsoft
a ďalších vlastníkov zakázané.
Licencia pre koncového používateľa výrobku Gracenote®
TENTO VÝROBOK SA SMIE POUŽÍVAŤ LEN V SÚLADE S NIŽŠIE
UVEDENÝMI PODMIENKAMI.
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér od spoločnosti
Gracenote, Inc. Emeryville, California (ďalej len „Gracenote”). Softvér
od spoločnosti Gracenote (ďalej len „softvér Gracenote”) umožňuje tejto
aplikácii, aby vykonávala identifikáciu diskov a/alebo súborov
a získavala informácie súvisiace s hudbou, vrátane informácií o názvoch,
interpretoch, stopách a tituloch (ďalej len „dáta Gracenote”) z online
serverov alebo zabudovaných databáz (ďalej pod spoločným názvom
„servery Gracenote”) a vykonávala aj ďalšie funkcie. Dáta Gracenote
smiete používať len prostredníctvom funkcií tejto aplikácie alebo
zariadenia určených pre koncového používateľa.
Súhlasíte, že budete používať dáta Gracenote, softvér Gracenote
a servery Gracenote len pre vlastné nekomerčné účely. Súhlasíte, že
nebudete priraďovať, kopírovať, prenášať ani vysielať softvér Gracenote
ani akékoľvek dáta Gracenote žiadnej tretej strane. SÚHLASÍTE,
ŽE NEBUDETE POUŽÍVAŤ ANI VYUŽÍVAŤ DÁTA GRACENOTE,
SOFTVÉR GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE INAK AKO JE
TO VÝSLOVNE POVOLENÉ V TEJTO ZMLUVE.
Súhlasíte, že platnosť vašej nevýlučnej licencie na používanie dát
Gracenote, softvéru Gracenote a serverov Gracenote bude ukončená
v prípade, že porušíte tieto obmedzenia. Ak bude platnosť vašej licencie
ukončená, súhlasíte, že prestanete používať akékoľvek dáta Gracenote,
softvér Gracenote a servery Gracenote. Spoločnosť Gracenote si
vyhradzuje všetky práva na dáta Gracenote, softvér Gracenote
a servery Gracenote, vrátane vlastníckych práv. Za žiadnych okolností
nevznikne spoločnosti Gracenote povinnosť akejkoľvek platby voči
vám za akékoľvek informácie, ktoré poskytnete. Súhlasíte s tým, že
spoločnosť Gracenote, Inc. si môže vynútiť svoje práva na základe tejto
zmluvy voči vám, a to priamo vo svojom vlastnom mene.
Služba spoločnosti Gracenote používa jedinečný identifikátor na
sledovanie dopytov na štatistické účely. Účelom náhodne priradeného
číselného identifikátora je umožniť službe spoločnosti Gracenote počítať
dopyty bez toho, aby vedela čokoľvek o vás. Viac informácií nájdete
na webovej stránke týkajúcej sa spôsobu ochrany súkromných údajov
spoločnosťou Gracenote pri poskytovaní jej služieb.
Licencia na softvér Gracenote a každá položka dát Gracenote sa vám
poskytuje tak „AKO JE”.
Spoločnosť Gracenote neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, či
už výslovné alebo predpokladané, ohľadom presnosti akýchkoľvek dát
Gracenote zo serverov Gracenote. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje
právo na vymazanie dát zo serverov Gracenote alebo zmeniť kategórie
dát z akéhokoľvek dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote uzná za
vhodný. Na bezchybnosť alebo neprerušené fungovanie softvéru
alebo serverov Gracenote sa neposkytuje žiadna záruka. Spoločnosť
Gracenote nie je povinná poskytovať vám nové vylepšené alebo
dodatočné typy alebo kategórie dát v prípade, že ich bude v budúcnosti
poskytovať, pričom spoločnosť Gracenote má právo kedykoľvek ukončiť
poskytovanie svojich služieb.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE SA TÝMTO ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK
ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH,
VRÁTANE, ALE NIE S OBMEDZENÍM NA PREDPOKLADANÉ
ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL, ZÁKONNÝ NÁROK A DODRŽANIE ZÁKONA.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY
NA VÝSLEDKY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SOFTVÉRU
GRACENOTE ALEBO SERVERA GRACENOTE. V ŽIADNOM
PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ZODPOVEDNÁ
ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO ZA
AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK ALEBO STRATENÉ VÝNOSY.
Ďalšie
informácie
Zariadenie prehráva videozáznamy vo formáte DivX®
DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc.
a používa sa na základe licencie.
RQT9313
87
Register
Aktualizácia systému ............................. 69
Album (hudba)
Prehrávanie ................................................ 33
Úpravy ........................................................ 47
Album (statické zábery)
Prehliadanie ............................................... 36
Úpravy ........................................................ 46
Automatický záznam DV signálu .............. 26
Common Interface .............................. 7, 9, 68
CPRM ........................................................... 85
Časovaný záznam........................... 20, 27–30
Časovaný záznam pomocou
externého zariadenia—EXT LINK...... 25, 68
Časový posun – funkcia TIME SLIP .......... 31
Čiastočné vymazanie ................................. 43
Čistenie
Disk ............................................................ 13
Hlavné zariadenie....................................... 15
Šošovka .................................................. 15
Databáza Gracenote® ................................. 55
Detská poistka ............................................ 70
Digitálne vysielanie
Aktualizácia systému .................................. 69
Časovač ..................................................... 20
Informácie o kanáli digitálneho
vysielania .................................................. 17
Titulky DVB ............................... 17, 19, 58, 63
Viackanálový zvuk/dialógy
DVB ....................................... 17, 19, 58, 63
Voľba kanála............................................... 16
Zaznamenávanie ........................................ 19
DIRECT NAVIGATOR ................ 32, 36, 42, 46
DiSEqC ........................................................ 85
Disky .......................................................10–11
DivX............................................ 14, 34–35, 85
Finalizácia ............................................. 61, 85
Finalizácia umožňujúca prehrávať disky
v iných zariadeniach — Finalise ............. 61
Flexibilný záznam ....................................... 24
Formátovanie ........................................ 60, 85
Funkcia HDAVI Control ........ 7, 38–39, 68, 72
Funkcia pokračovania v prehrávaní
po prerušení.............................................. 31
Funkcia pozastavenia živého
TV vysielania............................................. 40
HDMI ............................................ 7, 68, 72, 85
Hudba .......................................................... 36
Kopírovanie ................................................ 55
Prehrávanie ................................................ 36
Úpravy ........................................................ 47
Hudba na pevnom disku (HDD)
Kopírovanie ................................................ 55
Prehrávanie ................................................ 33
Úpravy ........................................................ 47
Jazyk
Menu Disc (disk)......................................... 65
Titulky ................................................... 57, 65
Zobrazovanie hlásení na obrazovke .......... 67
Zoznam kódov ............................................ 75
Zvuková stopa ...................................... 57, 65
JPEG ................................................ 14, 36, 37
Kapitola ................................................. 31, 42
Kanál
Voľba .......................................................... 16
Karta Smart Card .......................................... 7
Kód diaľkového ovládača .......................... 68
Kopírovanie
Hudba ......................................................... 55
SD Video .................................................... 52
Statické zábery ........................................... 53
Titul/zoznam na prehrávanie (playlist) ........ 48
Kopírovanie (zoznam na prehrávanie)...... 45
Kopírovanie vo vysokorýchlostnom
režime ........................................................ 65
Ladenie kanálov.................................... 62–64
LNB ........................................................ 63, 85
LPCM (lineárna pulzná kódová
modulácia) .......................................... 66, 85
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11
811 02 Bratislava 1
telefón: + 421 2 206 22 211
zákaznická linka: + 421 2 206 22 911
fax: + 421 2 206 22 313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
Manuálne preskočenie ............................... 31
Menu
DivX ...................................................... 34–35
Hudba ......................................................... 36
Nastavenie ................................................. 62
Menu Setup (nastavenie) ........................... 62
Nastavenia AV2 ........................................... 68
Nastavenia digitálneho zvukového
výstupu................................................ 66, 68
Nastavenie hodín ........................................ 69
Nastavenie krajiny ........................................ 8
Nastavenie kvality obrazu
(menu Picture (obraz)) ............................. 57
Nastavenie kvality zvuku
(menu Sound (zvuk)) ................................ 58
Názov
Album (hudba) ............................................ 47
Album (statické zábery) .............................. 46
Disk......................................................... 59
Obľúbené kanály ........................................ 62
Titul ....................................................... 27, 43
Zadávanie textu .......................................... 41
Zoznam na prehrávanie (playlist) ............... 45
Obľúbené kanály ........................................ 62
Obnovenie pôvodných nastavení ............. 69
Ochrana
Album (statické zábery) .............................. 46
Disk ............................................................ 59
Ochranná kazeta ........................................ 59
Statické zábery ........................................... 46
Titul ............................................................. 43
Opakované prehrávanie ....................... 33, 57
Prehrávanie od začiatku aktuálne
zaznamenávaného titulu .......................... 24
Prepnutie zvuku/titulkov na disku
(menu Disc (disk)) .................................... 57
Prezentácia statických záberov ................ 37
Priamy záznam z TV prijímača .................. 38
Progresívne neprekladané
riadkovanie .................................. 57, 67, 85
Q Link .......................................................... 38
Režim
Režim statického zobrazenia ..................... 66
Zaznamenávanie ........................................ 23
Režim flexibilného záznamu (FR).............. 23
Rozdelenie titulu ......................................... 43
Statické zábery
Kopírovanie ................................................ 53
Prehliadanie ............................................... 36
Úpravy ........................................................ 46
Stav signálu ................................................ 62
Súčasný záznam a prehrávanie ................ 24
Šetrič obrazovky ......................................... 67
Teletext ........................................................ 16
Titulky
Disk ............................................................ 57
Text titulkov formátu DivX ........................... 35
Titulky DVB ............................... 17, 19, 58, 63
Titulky DVB
Uprednostnený jazyk DVB ......................... 63
VIERA......................................................... 39
Voľba titulkov ........................................ 17, 58
Zaznamenávanie s titulkami ....................... 19
Zobrazenie titulkov ..................................... 16
Transpondér ................................................ 64
TV Guide .......................................... 20, 29, 69
TV norma (PAL/NTSC) ................................ 67
Uhol záberu ................................................. 57
Úpravy
Kapitola ...................................................... 42
Hudba na pevnom disku (HDD) ................. 47
Statické zábery ........................................... 46
Titul ............................................................. 42
Zoznam na prehrávanie (playlist) ............... 45
Uprednostnený jazyk DVB ......................... 63
Úroveň ochrany .......................................... 65
Automatické prepísanie programu
(Auto Renewal) ........................................ 28
Automatický záznam DV signálu ................ 26
Časovač ......................................... 20, 27–30
Časovaný záznam pomocou
externého zariadenia (EXT Link) .............. 25
Flexibilný záznam ....................................... 24
Náhradná disková jednotka ........................ 27
Poznámky................................................... 22
Priamy záznam z TV prijímača................... 38
Režim ......................................................... 23
Zobrazovací pomer .............................. 22, 65
USB
Kopírovanie (hudba) ................................... 55
Kopírovanie (statické zábery) ..................... 54
Kopírovanie (videozáznamy vo
formáte SD Video) .................................... 52
Prehrávanie ................................................ 34
Podporované formáty ................................. 12
Vloženie...................................................... 13
Úsporný režim............................................. 69
Viackanálový zvuk/dialógy DVB
Uprednostnený jazyk DVB ......................... 63
Voľba zvuku/dialógov ........................... 17, 58
Zaznamenávanie so zvoleným
zvukom/dialógmi ...................................... 19
VIERA Link ............................ 7, 38–39, 68, 72
Vlastnosti
Hudba na pevnom disku (HDD) ................. 33
Statické zábery ..................................... 37, 46
Titul ............................................................. 43
Zoznam na prehrávanie (playlist) ............... 45
Voľba kanála ............................................... 16
Vymazanie údajov
Album (hudba) ............................................ 47
Album (statické zábery) .............................. 46
Kapitola ................................................ 43, 45
Statické zábery ........................................... 46
Stopa .......................................................... 47
Titul ............................................................. 43
Všetky tituly ................................................ 60
Zoznam na prehrávanie (playlist) ............... 45
Vytvorenie kapitoly ............................... 31, 43
Vytvorenie kapitoly ............................... 42, 65
Vytvorenie zoznamov na prehrávanie ...... 44
Zapojenie
Anténa .......................................................... 6
Common Interface ........................................ 7
HDMI ...................................................... 7, 72
Kazetový videorekordér........................ 71, 73
TV prijímač ................................... 6, 7, 71–73
Vstupný DV konektor.................................. 26
Zosilňovač, prijímač.................................... 72
Zaznamenávanie ......................................... 19
Zaznamenávanie prostredníctvom
náhradnej diskovej jednotky ................... 27
Zaznamenávanie s automatickým
prepísaním programu .............................. 28
Zmena miniatúrneho náhľadu ................... 43
Zobrazenie
Hlásenia o stave ......................................... 58
Informácie o kanáli digitálneho
vysielania .................................................. 17
Zobrazenie FUNCTION MENU
(menu funkcií) ................................. 5, 40, 67
Zobrazovací pomer....................................... 8
Zobrazovanie hlásení na obrazovke
Jazyk .......................................................... 67
Zoznam na prehrávanie (playlist).............. 44
Zrýchlené prehrávanie (Quick View)......... 31
Zvuk
Digitálne vysielanie (viackanálový
zvuk/dialógy DVB) .................. 17, 19, 58, 63
Zvuková stopa ............................................ 57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement