Panasonic DMREX769 Operativní instrukce

Panasonic DMREX769 Operativní instrukce
RQT9312-R_cze.book
1 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Návod k obsluze
DVD Rekordér
Č. modelu
DMR-EX769
Číslo oblasti podporované tímto
přístrojem
≥Číslo oblasti tohoto přístroje je “2”.
≥Přístroj přehrává disky DVD-Video označené
číslem “2” nebo textem “ALL”.
Příklad:
2
3
ALL
5
Vážený zákazníku
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Pro
dosažení optimálního výkonu a bezpečnost si
pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Před zapojením výrobku do sítě a jeho použitím či
nastavením si prosím přečtěte celý návod. Tuto
příručku uschovejte jako referenci.
Tento DVD rekordér slouží ke sledování a
záznamu pouze bezplatných kanálů a nikoli
placených či kódovaných kanálů.
Ochranná známka DVB Digital Video
Broadcasting Project
Prohlášení o shodě (22. října 2008)
No. 5957
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
O popisech v tomto návodu k obsluze
≥Odkazované strany jsou označeny jako “> ±±”.
RQT9312-R
EP
until
2009/03/23
Základní
operace
2
Průvodce
rychlým
spuštěním
Čísla oblasti jsou přidělována DVD rekordérům a
diskům DVD-Video podle místa prodeje.
RQT9312-R_cze.book
2 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
POZOR!
TENTO VÝROBEK OBSAHUJE LASER. POUŽITÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ A PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ,
NEŽ JSOU POPSÁNY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K
VZNIKU NEBEZPEČNÉHO ZÁŘENÍ. NIKDY NESNÍMEJTE
KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
CLASS 1
LASER PRODUCT
POZOR:
PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE:
≥NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI, VYSOKÉ
VLHKOSTI, KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A
NESTAVTE NA TENTO PŘÍSTROJ NÁDOBY NAPLNĚNÉ
TEKUTINAMI, JAKO JSOU NAPŘ. VÁZY.
≥POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
≥NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ KRYT), UVNITŘ
NENALEZNETE ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL
OPRAVIT. OPRAVY PONECHTE NA KVALIFIKOVANÉ
ZAMĚSTNANCE SERVISU.
UPOZORNĚNÍ!
≥ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ ODVĚTRÁVÁNÍ PŘÍSTROJE.
NIKDY PŘÍSTROJ NEINSTALUJTE DO KNIHOVNY,
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NEBO JINÉHO UZAVŘENÉHO
PROSTORU. ZAJISTĚTE, ABY ODVĚTRÁVÁNÍ PŘÍSTROJE
NEBRÁNILY ZÁVĚSY A JAKÉKOLIV JINÉ MATERIÁLY. V
OPAČNÉM PŘÍPADĚ EXISTUJE RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEČÍ VZNIKU
POŽÁRU ZPŮSOBENÉ PŘEHŘÍVÁNÍM PŘÍSTROJE.
≥NEBLOKUJTE VENTILAČNÍ OTVORY PŘÍSTROJE
NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVĚSY A JINÝMI MATERIÁLY.
≥NEUMISŤUJTE NA PŘÍSTROJ ZDROJE OTEVŘENÉHO
OHNĚ, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD HOŘÍCÍ SVÍČKY.
≥BATERIE LIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM ZPŮSOBEM.
POZOR
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
Vyměňte baterii pouze za stejný či ekvivalentní typ doporučený
výrobcem. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.
TENTO PŘÍSTROJ JE KONSTRUOVÁN PRO POUŽITÍ V
MÍRNÉM KLIMATU.
Tento výrobek může být během používání rušen rádiovou
interferencí, která je způsobena mobilním telefonem. Jestliže k
takovéto interferenci dojde, zajistěte prosím větší vzdálenost
mezi tímto výrobkem a mobilním telefonem.
V blízkosti přístroje se musí nacházet elektrická zásuvka.
Zásuvka musí být snadno přístupná.
K zástrčce napájecího kabelu musí být vždy zajištěn snadný
přístup.
Chcete-li přístroj úplně odpojit od elektrické sítě, vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
RQT9312
2
(Uvnitř přehrávače)
RQT9312-R_cze.book
3 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Obsah
Editování
Pokročilé operace
Poznámky ohledně nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Dokonalejší záznam (pro pokročilé) . . . . . . . . . . . . . . . .20
Režimy nahrávání a přibližné doby záznamu. . . . . . . . . . . . . . .
Když se zobrazí obrazovka k potvrzení formátování . . . . . . . . .
Při vyjímání nahraného disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přizpůsobitelný záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání během nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
21
Nahrávání vysílání z externího zařízení . . . . . . . . . . . . .22
Provádění časovaného nahrávání na televizoru . . . . . . . . . . . . 22
Záznam z digitálního satelitního přijímače nebo z
analogového dekodéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indikátor propojení časovaného nahrávání s externím zařízením
(digitální/satelitní přijímač)—EXT LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kopírování z videorekordéru VHS. . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Časované nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Manuální programování časovaného nahrávání . . . . . . . . . . . .
Pro zrušení nahrávání, když nahrávání již začalo . . . . . . . . . . .
Uvolnění přístroje z pohotovostního režimu pro nahrávání . . . .
Poznámky k časovanému nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola, změna nebo smazání programu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jazyk pro digitální vysílání s vícejazyčným audiem nebo
vícejazyčnými titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouzové nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické obnovení nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
24
25
25
25
25
Dokonalejší přehrávání (pro pokročilé) . . . . . . . . . . . . .26
Činnosti během přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Změna zvuku během přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Volba přehrávání nahraných programů (titulů)
—DIRECT NAVIGATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Přepínání vzhledu DIRECT NAVIGATOR . . . . . . . . . . . . . . . . .
Třídění titulů pro snadné vyhledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání seskupených titulů [HDD] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editace skupiny titulů [HDD] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
27
27
Přehrávání DivX, hudebních souborů a statických
snímků (JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Zobrazení obrazovky menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obsahu DivX videa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání hudebních souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání statických snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitečné funkce při prohlížení statických snímků. . . . . . . . . . . .
28
28
29
30
30
Společné postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadání názvu pro disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vymazání všech titulů a playlistů—Vymazání všech titulů . . . . .
Vymazání veškerých obsahů—Formát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba stylu pozadí—Top Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba toho, co má být zobrazeno jako první Top Menu
—Volba automat.přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umožnění přehrávání disků na jiném zařízení—Uzavření . . . . .
Vytváření Top Menu—Vytvoření Top Menu . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
47
47
48
48
48
48
Začínáme
Průvodce
rychlým
spuštěním
Nastavování nabídek
Použití menu na obrazovce/stavová zpráva. . . . . . . . . 44
HDD a řízení disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Základní
operace
Sledování analogového a digitálního vysílání . . . . . . . .15
Přehrávání nahraného videoobsahu/
Přehrávání pouze přehrávacích disků . . . . . . . . . . . . .16
Nahrávání televizních programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vymazání titulů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Kopírovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kopírování s použitím seznamu kopírování
–Pokroč. kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kopírování uzavřeného DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (formát DVD-Video), +R a +R DL . . . . . . . . . . . . . . 42
Změna nastavení přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Společné postupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ostatní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Pokročilé
operace
Základní operace
Kopírování titulů nebo playlistů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ostatní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ovládání televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dětský zámek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Odkaz
Přídavná zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zapojení televizoru s konektorem AUDIO/VIDEO nebo
S VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zapojení k videorekordéru (VCR) se zásuvkou pro
AUDIO/VIDEO nebo pro S VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zapojení televizoru s konektory COMPONENT VIDEO . . . . . . . 57
Připojení zesilovače s terminálem digitálního vstupu . . . . . . . . . 58
Připojení stereozesilovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Připojení k přijímači a televizoru kompatibilnímu s HDMI . . . . . . 58
Zapojení televizoru a videorekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zapojení televizoru a VCR, digitálního satelitního přijímače
nebo analogového dekodéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Často kladené dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Návod na odstranění závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Slovníček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadní obálka
Editování
Referenční příručka ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Snadný přístup k různým funkcím
— Zobrazit "FUNCTION MENU" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
KROK 1 Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
KROK 2 Nastavení příjmu kanálů a poměru stran
obrazu televize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Informace o HDD a discích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Na téma souborů DivX®, hudebních souborů a
statických snímků (JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ovládání médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kopírování
Kopírování
Průvodce rychlým spuštěním
Střih titulů/kapitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vytvoření, střih a přehrávání playlistů . . . . . . . . . . . . . 36
Zadání textu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nastavování
nabídek
Příslušenství, které je součástí dodávky . . . . . . . . . . . . .4
Informace o dálkovém ovladači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Péče o jednotku pevného disku (HDD). . . . . . . . . . . . . . .5
Péče o přístroj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Odkaz
Začínáme
Výhodné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Zobrazit "FUNCTION MENU". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Přerušení sledování televizního programu—Pause Live TV . . . 31
Činnosti propojené s televizorem
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”/Q Link). . . . . . . . . . . .32
Snadné ovládání s použitím dálkového ovládání VIERA . . . . . . 33
RQT9312
3
RQT9312-R_cze.book
4 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Příslušenství, které je součástí dodávky
Začínáme
Prosíme o kontrolu jednotlivých částí dodaného příslušenství.
(Čísla výrobků jsou platná od měsíce února 2009. Tato čísla mohou být změněna.)
∏
∏
(N2QAYB000335)
1 Dálkový ovladač
1
Sít’ová šňůra
Používejte pouze s touto
jednotkou. Nepoužívejte s jiným
zařízením.
Rovněž s touto jednotkou
nepoužívejte šňůry k jiným
zařízením.
∏
∏
1 Koaxiální RF-kabel
2 Baterie
pro dálkový ovladač
Informace o dálkovém ovladači
∫ Baterie
≥Zasuňte tyče (i a j), aby si odpovídaly v dálkovém ovládání.
∫ Použití
Čidlo signálu dálkového ovladače
20
R6/LR6, AA
≥Použijte alkalické nebo manganové baterie.
≥Nekombinujte staré a nové baterie.
≥Nepoužívejte současně různé druhy baterií.
≥Nezahřívejte je ani je nevhazujte do ohně.
≥Nenechávejte akumulátor(y) v automobilu vystavený(é) delší dobu
přímému slunečnímu světlu se zavřenými dveřmi a okny.
≥Nerozebírejte je ani je nezkratujte.
≥Nezkoušejte dobíjet alkalické ani manganové baterie.
≥Nepoužívejte baterie s poškozeným obalem.
Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení
elektrolytu, který může poškodit kontakty a způsobit požár.
Jestliže dálkový ovládač nehodláte delší dobu používat, vyjměte z
něj baterie. Skladujte je na suchém, tmavém místě.
Obsluha dálkového ovladače (> 6)
RQT9312
4
30
20
30
7 m přímo před přístrojem
RQT9312-R_cze.book
5 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Péče o jednotku pevného disku (HDD)
HDD je nahrávací přístroj s vysokou přesností a kvůli své schopnosti nahrávat obrovské objemy dat s velkou rychlostí se jedná o velmi citlivé
zařízení, které lze snadno poškodit.
Základní pravidlo zní zálohovat, tj. ukládat důležitý obsah na jiný disk.
V závislosti na provozním prostředí a zacházení s HDD může dojít k poškození určitého obsahu a poté již zřejmě nebude možné přehrávání či
nahrávání. Zejména za provozu nevystavujte přístroj žádným vibracím či otřesům, ani nevytahujte přívodní šňůru napájení z elektrické zásuvky.
Dojde-li během nahrávání či přehrávání k výpadku elektrického proudu, zřejmě bude poškozen obsah.
∫ HDD je dočasné úložné zařízení
HDD není určen pro trvalý záznam. Používejte jej jako místo pro dočasné uložení, prohlížení, editaci nebo kopírování. Doporučuje se uložit
zaznamenaný obsah na disk nebo zachovat původní data nebo CD, ze kterých byl záznam pořízen.
Začínáme
∫ HDD je zařízení, které není stavěno na provoz při vibracích/otřesech či v prašném prostředí
∫ Jakmile máte podezření na problém HDD, ihned uložte (zazálohujte) všechen jeho obsah
Existuje-li v HDD nějaká nesrovnalost, může docházet k divným opakovaným zvukům či potížím s obrazem (šum atd.). Provozování HDD v tomto
stavu může daný problém zkomplikovat a v nejhorším případě dojít k nefunkčnosti HDD. Jakmile zjistíte tento druh problému, zkopírujte všechen
obsah na jiný disk a požádejte o servisní zásah. Nahraný obsah (data) na HDD, který se stal nefunkčním, již nelze obnovit.
≥Při zapnutí nebo vypnutí přístroje se může ozvat nečekaný zvuk, který ale neznamená žádnou závadu.
∫ Instalační bezpečnostní opatření
≥Přístroj neumisťujte do uzavřeného prostoru, kde dojde k
zakrytí zadního chladicího ventilátoru a postranních
vzduchových výstupů.
≥Umístěte přístroj na rovný povrch, jenž není vystaven
vibracím ani nárazům.
≥Na povrch jednotky nepokládejte nic,
NESPRÁVNĚ
co vydává teplo, například video
rekordér apod.
≥Přístroj neumisťujte na místa, jež
podléhají změnám teploty.
Tento přístroj
≥Přístroj umístěte na místo, kde nedochází ke
VCR
kondenzaci vlhkosti. Kondenzace vlhkosti je
jev, při němž se vytváří voda na chladném
povrchu nebo při extrémní změně teploty
vzduchu. Kondenzace vlhkosti může způsobit poškození vnitřních částí
přístroje.
≥Podmínky, při nichž může dojít ke kondenzaci
– Když dojde k extrémní změně teploty (přesun přístroje z velmi
horkého místa na místo velmi studené či naopak, nebo při
vystavení přístroje účinkům klimatizace, tj. když na něj přímo
proudí ochlazený vzduch). Když je HDD (ohřívá se během
provozu) vystaven studenému vzduchu, uvnitř disku může dojít
ke kondenzaci vlhkosti a způsobit poškození magnetických
hlav atd.
– Když je v místnosti vysoká relativní vlhkost nebo hodně páry.
– Během deštivého období.
Ve výše uvedené situaci nechte přístroj vypnutý v místnosti, aby
se přizpůsobil její teplotě, a vyčkejte 2–3 hodiny na odpaření
kondenzace.
∫ Cigaretový kouř atd. je příčinou poruch a
poškození
Dostane-li se cigaretový kouř či pesticidový sprej atd. dovnitř
přístroje, může dojít k jeho poruše.
∫ Při provozu přístroje
≥Přístroj nepřemisťujte ani nevystavujte vibracím či nárazům.
(Může dojít k poškození HDD.)
≥Nevytahujte přívodní šňůru napájení z elektrické zásuvky ani
nevypínejte hlavní vypínač proudu.
Je-li přístroj zapnutý, HDD rotuje vysokou rychlostí. Zvuk či pohyb
kvůli této rotaci je normální.
∫ Při přemisťování přístroje
1 Vypněte jednotku. (Počkejte, až z displeje zmizí nápis “BYE” /
na shledanou.)
2 Vytáhněte přívodní šňůru z domácí elektrické zásuvky.
3 Přemísťujte až poté, co se jednotka úplně zastavila (přibliž. po
2 minutách), abyste se nevystavovali vibraci a nárazu. (I po
vypnutí jednotky je HDD ještě krátkou dobu v chodu.)
∫ Zbývající doba nahrávání na HDD
Tento přístroj využívá systém komprimace data VBR (variabilní bitová rychlost) pro přizpůsobení nahrávaných datových segmentů k datovým
segmentům videa, což může způsobit rozdíly v zobrazeném času a prostoru, jež zbývají pro nahrávání.
Je-li zbývající časový interval nedostačující, smažte před zahájením nahrávání všechny nechtěné tituly a vytvořte tak dostatek místa. (Odstranění
playlistu časový interval neprodlouží.)
∫ Odškodnění ve věci nahraného obsahu
Společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody v důsledku jakéhokoli typu problémů, jež způsobí ztrátu
nahrávky či editovaného obsahu (dat), a negarantuje žádný obsah v případě, že nahrávání či střih řádně nefunguje. Stejně tak se výše uvedené
týká případu, kdy je přístroj předmětem jakéhokoli druhu opravy (včetně všech součástí, jež se nevztahují k HDD).
Péče o přístroj
Jemné součásti tohoto přístroje mohou být snadno ovlivněny
okolním prostředím, zejména teplotou, vlhkostí a prachem.
Cigaretový kouř může být rovněž příčinou poruchy nebo
poškození.
K čištění povrchu tohoto přístroje používejte měkký suchý
hadřík.
≥K čištění tohoto přístroje nikdy nepoužívejte alkohol, ředidla ani
benzin.
≥Před použitím chemicky ošetřeného hadříku si pozorně přečtete s
ním dodávaný návod.
Dodržování následujících bodů zaručí trvalý požitek z poslechu
a sledování.
Na čočce zařízení se může časem zachytit prach a špína a
znemožnit záznam nebo přehrávání disků.
Podle četnosti používání a prostředí, ale nejméně jednou ročně
vyčistěte optiku přístroje čisticím prostředkem na optiky
přehrávačů DVD (není součástí dodávky). Před použitím si pozorně
přečtěte návod k použití čisticího prostředku.
Nepokládejte přístroj na
zesilovače ani jiné
přístroje, jež se mohou
zahřát.
NESPRÁVNĚ
Teplo může přístroj poškodit.
Nezakrývejte vnitřní chladicí ventilátor na zadním panelu přístroje.
Před přesunem přístroje ověřte, že zásuvka disku je
prázdná.
Při nedodržení tohoto požadavku existuje riziko poškození
disku i přístroje.
Čistič čočky DVD: RP-CL720E
≥V závislosti na regionu nemusí být tento čistič čočky v prodeji.
RQT9312
5
RQT9312-R_cze.book
6 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Referenční příručka ovladače
Průvodce
rychlým
spuštěním
Dálkový ovladač
Pokyny k obsluze přístroje jsou obecně popsány pomocí dálkového ovladače.


TV


VOL
DRIVE
SELECT

1 Zapnutí přístroje (> 10)
2 Zvolte mechaniku [HDD nebo DVD] (> 16, 17)
Mechanika se změní pokaždé, když stisknete [DRIVE SELECT].
3 Volba kanálů a čísel titulů apod./Zadávání číselných hodnot
4 Pro smazání nepotřebných nahraných titulů, programů
časovaného nahrávání (> 18, 25)
5 Základní operace pro záznam a přehrávání
6 Ukázat informace o digitálních kanálech (> 15)/Ukázat stavové
zprávy (> 45)
7 Volba/OK, Snímek po snímku (> 26)
8 Zobrazení DIRECT NAVIGATOR (> 27, 34)
9 Zobrazit nabídku OPTION (> 34)
– Toto menu se používá při přehrávání a editování titulů.
: Barevná tlačítka
– pro přepínání mezi seznamy záznamů VIDEO/Playlists
(nahrávek) (> 41)
– pro deaktivaci časovacího programu (> 24)
– pro výběr typu znaků při zadávání textu (> 38)
– pro nastavení ladění (> 49)
; Funkce záznamu
≥[¥ REC] Zahájení záznamu (> 17)
≥[REC MODE] Změna režimu záznamu (> 17)
≥[EXT LINK] Nahrávání v přednastavený čas propojené externím
zařízením (> 22)
≥[¥ DIRECT TV REC] Přímé nahrávání z televizoru (> 32)
< Volba audia (Pro přehrávání a analogové vysílání) (> 26)
= Zobrazit titulky (Titulky lze prohlížet, má-li digitální vysílací
program titulky.)(> 15)
> Přenos signálu dálkového ovládání
? Ovládání televizoru (> 56)
@ Vybrat kanál (> 17)
A Vybrat kanál (> 26)
B Výběr vstupu (AV1, AV2 nebo AV3) (> 22, 23)
C Přeskočit asi o 1 minutu dopředu (> 26)
D Ukončení zobrazování strany menu
E Ukázat obrazovku Čas. nahrávání (> 24)
F Ukázat Zobrazit "FUNCTION MENU" (> 31)
Prostřednictvím Zobrazit "FUNCTION MENU" si můžete snadno
a rychle zpřístupnit hlavní funkce (Přehrávání, Záznam atd.).
G Návrat na předchozí stranu
H Přeskočit stanovený čas (> 26)
I Zobrazit menu na obrazovce (> 44)
Menu pro přehrávání disků a změnu DVB multi audio nebo titulků
apod.
CH

AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT


SKIP
CH

CREATE CHAPTER

MANUAL SKIP


SLOW/SEARCH

PAUSE
STOP
EXIT
STATUS


PLAY/x1.3
G/CHECK
PRO

OK
TION MENU
DIRECT NAVIGATO
R
C
FUN



OPTION
RETURN
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC




AUDIO
STTL
DISPLAY TIME SLIP




Displej přístroje

HDD
DVD




D COPY

EXT -L
REC
PLAY



1 Indikátor disku
2 Indikátor digitálního vysílání
Rozsvítí se, když jednotka přijímá digitální vysílání.
3 Indikátor kopírování
4 Propojená časovaná nahrávání s indikátorem externího zařízení
RQT9312
6
Indikátor časovaného nahrávání
Indikátor mechaniky [HDD nebo DVD]
Indikátor sekce hlavní displeje
Vizuální zpětná vazba dálkového ovladače
Bliká při ovládání dálkovým ovládačem.
9 Indikátor nahrávání/přehrávání
5
6
7
8
Indikátor nahrávání
REC
Indikátor
přehrávání
PLAY
Indikátor nahrávání/
přehrávání
REC
PLAY
RQT9312-R_cze.book
7 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Hlavní přístroj





  

Odklopte čelní panel jeho
potažením.
1 Tlačítko pohotovostního režimu/zapnutí (Í/I) (> 10)
Stiskněte pro přepnutí jednotky ze stavu zapnuto do záložního
režimu standby nebo opačně. V režimu standby jednotka stále
využívá malého množství energie.
2 Disková mechanika (> 14)
3 Zobrazit (> 6)
4 Připojení pro VCR, videokameru atd. (> 23, 57)
5 Otevřít/zavřít přihrádku na disky (> 14)
Průvodce
rychlým
spuštěním

6 Výběr kanálu (> 17)
7 Spustit nahrávání (> 17)
/Určit čas, kdy se má nahrávání zastavit (> 17)
8 Stop (> 17, 26)
9 Začátek přehrávání (> 16)
: Čidlo signálu dálkového ovladače
Konektory na zadním panelu (> 8, 9, 57, 58, 59)
Snadný přístup k různým funkcím — Zobrazit "FUNCTION MENU"
“FUNCTION MENU” se automaticky objeví, kdy zapnete napájení. (Když se “Zobrazit "FUNCTION MENU"” nastaví na “Zap.” v nabídce Nastavení)
Hlavní funkci si můžete otevřít rychle a snadno.
1
1 Přehrávání, Top Menu, Menu (> 27)
Zvolte, když si přejete přehrávat obsah. Zobrazí se obrazovka
nebo obrazovka menu DIRECT NAVIGATOR atd.
2 Záznam (> 24)
Stiskněte [OK].
Zvolte funkci.
Volitelné položky jsou
zobrazeny napravo.
Zvolte, když chcete ručně nastavit časované nahrávání, nebo
zkontrolovat časované nahrávání. Zobrazí se seznam
časovaného nahrávání.
3 Vymazání (> 18)
Zvolte titul nebo typ souboru, který si přejete vymazat. Objeví
se obrazovka VYMAZÁNÍ Navig.
FUNCTION MENU
Zbývá 30:00 SP
HDD







Přehrávání
Záznam
Vymazání
Kopírování
4 Kopírování (> 40)
Pokroč. kopírování
Seznamy záznamů
Flexib. nahrávání
Správa HDD
Nastavení
Náhled
Ostatní funkce
Volba mechaniky
Zvolte, když chcete kopírovat video z disků HDD.
5 Náhled (> 15)
Zvolte, když chcete sledovat analogové a digitální vysílání.
≥Tato funkce je k dispozici s televizí, která podporuje “HDAVI
Control 2” nebo pozdější.
6 Ostatní funkce
OK
Zvolte a proveďte jinou funkci než jsou výše uvedené,
například nahrávání nebo nastavení.
≥Pokroč. kopírování (> 41) ≥Správa HDD (> 46)
≥Seznamy záznamů (> 36) ≥Správa DVD (> 46)
≥Flexib. nahrávání (> 21)
≥Nastavení (> 49)
RETURN
2
7 Volba mechaniky
Změňit používanou mechaniku.
≥HDD
≥DVD
Zvolte položku.
Stiskněte [OK].
Pokud při zapínání jednotky nepotřebujete zobrazit FUNCTION
MENU, nastavte “Zobrazit "FUNCTION MENU"” na “Vyp.” v menu
Nastavení (> 52).
RQT9312
7
RQT9312-R_cze.book
8 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
KROK 1 Zapojení
21 kolíkový kabel Scart
≥Umožní vám použít množství funkcí Q Link připojením tohoto zařízení k televizoru kompatibilnímu s Q Link (> 32).
≥Budete si moci vychutnat sledování vysoce kvalitního obrazu připojením zařízení k televizoru kompatibilnímu s RGB (> 70).
Nezbytné nastavení
“AV1 výstup” v menu Nastavení (> 53)
≥Před připojením vypněte všechna zařízení a přečtěte si příslušné části návodu k obsluze.
≥Ze schémat A–B vyberte schéma zapojení, které odpovídá vašim podmínkám. Zapojení, jenž nejsou uvedena níže, konzultujte s
prodejcem.
≥Viz “Přídavná zapojení” (> 57) ohledně připojení jinými terminály a k jiným zařízením.
Když přístroj nebude delší dobu používán
Pro šetření energií vypojte jednotku z domácí elektrické zásuvky. Tato jednotka odebírá malé množství energie, i když je vypnutá
[přibliž. 0,9 W (“Úspora energie” je nastaven na “Zap.”)]
A
Zapojení televizoru
K anténě
Zadní strana televizoru
Anténní
kabel
VHF/UHF
RF IN
RF
IN
Připojení jiného konektoru než
21 kolíkového konektoru Scart
(> 9, 57)
AV
Koaxiální RF-kabel
(součást dodávky)
1 2
Do domácí síťové zásuvky
(~ 220 až 240 V, 50 Hz)
3
Plně osazený 21
kolíkový kabel Scart
Síťová šňůra
(součást dodávky)
Zapojte ji až po dokončení všech
ostatních připojení.
4
Chladicí ventilátor
Y
VIDEO
PB
PR
RF
OUT
AV1
(TV)
L
OPTICAL
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
AV2
(DECODER EXT)
Zadní panel tohoto přístroje
B
Připojení televizního a digitálního satelitního přijímače nebo analogového
dekodéru
Zadní strana televizoru
K anténě
Anténní
kabel
1 2
VHF/UHF
RF IN
Připojení jiného konektoru než
21 kolíkového konektoru Scart
(> 9, 57)
AV
Koaxiální RF-kabel
(součást dodávky)
3
Plně osazený 21
kolíkový kabel Scart
Do domácí síťové zásuvky
(~ 220 až 240 V, 50 Hz)
Síťová šňůra
(součást dodávky)
Zapojte ji až po dokončení všech
ostatních připojení.
5
Chladicí ventilátor
RF
IN
Y
VIDEO
PB
RF
OUT
AV1
(TV)
L
PR
OPTICAL
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
AV2
(DECODER EXT)
Zadní panel tohoto přístroje
21 kolíkový kabel Scart
Zadní panel digitálního
satelitního přijímače nebo
analogového dekodéru
AV
4
Připojení přístroje přímo k televizoru
Připojíte-li přístroj prostřednictvím AV-voliče
nebo videorekordéru (VCR) k televizoru,
bude videosignál ovlivněn systémy ochrany
proti kopírování a obraz se zřejmě nezobrazí
správně.
NESPRÁVNĚ
Televizor
VCR
Tento přístroj
Nezbytné nastavení
Nastavení “AV2 vstup” a “AV2 zapojení” v menu
Nastavení (> 54)
RQT9312
8
≥Připojení k televizoru s vestavěným videorekordérem
Jsou-li k dispozici vstupní konektory televizoru i videorekordéru,
připojte kabely ke vstupním konektorům na straně televizoru.
RQT9312-R_cze.book
9 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Přidáním přípojky kabelu HDMI k přípojce 21-pinového kabelu skart mezi touto jednotkou a vaší televizí dosáhnete obrazu vynikající kvality.
Připojení k televizi s kabelem HDMI (High Definition Multimedia Interface – rozhraní
multimédií s vysokým rozlišením)
Při připojení k přístroji kompatibilnímu s HDMI je přenášen nekomprimovaný digitální audio/videosignál. K využití digitálního videa a audia vysoké
kvality stačí jen jeden kabel. Při připojení k televizoru HDTV (High Definition Television) kompatibilnímu s HDMI lze výstup přepnout na HD-video
1080p, 1080i nebo 720p.
≥Tato jednotka obsahuje technologii HDMITM (V.1.3a s efektem Deep Colour).
≥U zdrojů obrazu přepnutých z důvodu vysoké kvality na rozlišení 1920k1080 se může občas projevit nižší subjektivní vnímání rozlišení obrazu
než ve skutečnosti, což je vlastní zdrojům s rozlišením Full HD 1080p. Ohledně detailů se obraťte na prodejce.
≥Používejte vysokorychlostní kabely HDMI (High Speed HDMI), na němž je logo HDMI, (jak je zobrazeno na krytu).
≥Při nastavování video výstupu na “1080p” prosím používejte kabely HDMI v délce 5,0 metrů a kratších.
Při připojení k televizoru Panasonic (VIERA) nebo přijímači vybavenému funkcí “HDAVI Control” by měly být možné propojené činnosti.
[> 32, Činnosti propojené s televizorem (VIERA Link “HDAVI ControlTM”/Q Link)]
≥Kabely neodpovídající normě HDMI nelze použít.
≥Doporučujeme použít kabel HDMI společnosti Panasonic.
Doporučené kabely:
RP-CDHG10 (1,0 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2,0 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m), atd.
Připojení k televizoru Panasonic (VIERA)
Je-li zapojen 21 kolíkový kabel Scart, jsou k
dispozici následující funkce.
≥Stahování z televizoru (> 32)
≥Přímé nahrávání z televizoru (> 32)
≥Sledování obrazu z digitálního satelitního
přijímače nebo analogového dekodéru
(V tomto případě zajistěte přepnutí vstupu
televizoru na “AV”.)
HDMI IN
AV
Plně osazený 21
kolíkový kabel Scart
RF
IN
Průvodce
rychlým
spuštěním
Poznámka k funkci VIERA Link “HDAVI ControlTM”
Zadní strana
televizoru
Kabel HDMI
Y
VIDEO
PB
RF
OUT
AV1
(TV)
L
PR
OPTICAL
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
AV2
(DECODER EXT)
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Zadní panel tohoto přístroje
21 kolíkový kabel Scart
Nezbytné nastavení
≥Nastavte “Výstup digitálního zvuku” na “HDMI a
Optické zapojení” (> 53).
(Přednastavená hodnota je “HDMI a Optické
zapojení”.)
AV
Zadní panel digitálního
satelitního přijímače nebo
analogového dekodéru
≥Při připojení k televizoru, který je kompatibilní s výstupem 2-kanálového audia, bude 3-kanálové nebo vícekanálové audio mixováno (> 69) a
bude zajištěn výstup 2 kanálů, a to i v případě připojení kabelu HDMI. (U některých disků nelze mixáž provést.)
≥Nemůžete připojit toto zařízení k zařízení DVI, které není kompatibilní s HDCP.
Pro zařízení kompatibilní s HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) s ochranou autorských práv, které je vybaveno zásuvkou vstupu
digitálního videa DVI (PC monitory apod.):
V závislosti na zařízení nebo po připojení kabelu DVI/HDMI může být obraz zobrazen nesprávně. (Audio nemůže být přivedeno na výstup.)
RQT9312
9
RQT9312-R_cze.book
10 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
KROK 2 Nastavení příjmu kanálů a poměru stran obrazu televize

Vlastnosti funkce šetřiče, když je jednotka v záložním
režimu standby, jsou popsány dále.
TV


VOL
DRIVE
SELECT
Úspora energie
CH
AV
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT
SKIP
CREATE CHAPTER
MANUAL SKIP
SLOW/SEARCH
PAUSE
STOP
CH
EXIT
G/CHECK
PRO
1
2
ON MENU
DIRECT NAVIGATO
R
CTI
FUN
,,,
OK
OK
OPTION
RETURN
RETURN
Zapněte televizor a vyberte příslušný
vstup AV, který odpovídá připojení k
tomuto přístroji.
Stiskněte [Í] pro zapnutí jednotky.
Stahování dat z televizoru začne po připojení k televizoru
vybavenému funkcemi VIERA Link nebo Q Link (> 32).
Z televizoru můžete stáhnout informace o naladěných
stanicích pro kanály, které jsou pokryty tímto přístrojem.
Když se v televizi objeví menu automatického nastavení.
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Digitální & Analogové
kanály” nebo “Digitální kanály” a stiskněte [OK].
≥Digitální & Analogové kanály:
Proveďte analogové Automatické nastavení po provedení
DVB Automatické nastavení.
≥Digitální kanály:
Proveďte DVB Automatické nastavení. (analogové
Automatické nastavení není provedeno)
DVB Automatické nastavení se spustí.
Jednotka bude hledat terestrické digitální kanály. Budou
lokalizovány televizní kanály a uloženy pohotově k použití.
Trvá to 5 minut.
DVB Automatické nastavení
Vyhledávání
KAN. 6
KAN.
Název kanálu
ABC
1
2
ABC 2
TV : 1
Typ
TV
Data
Rádio : 0
69
Kvalita
9
9
Data : 1
≥Když nešlo získat dobrý příjem kanálu, změňte polohu a
směr antény.
3
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Zap.”
nebo “Vyp.”, když se objeví menu
nastavení “Úspora energie”, a
stiskněte [OK].
Úspora energie
Zap.
Vyp.
Zap.: Minimalizuje
spotřebu v pohotovostním
režimu; deaktivuje Rychlý
start a průchozí smyčku
AV2
h t
t í
ži
≥Zap.: Přejde do režimu Úspora energie, když je
jednotka ve stavu záloha/standby.
≥Vyp.: Ze záložního režimu standby lze rychle spustit
chod. (režim rychlého spuštění)
RQT9312
10
Vyp.
Přibliž. 0,9 W
Přibliž. 13 W
Doba spuštění
Ne rychlá
Rychlý§2
Sledování obrazu (např.
Pay TV/placenou
televizi) z přístroje
připojeného k AV2
Nemohu
provést
Mohu provést
“FL displej” je nastaven na “Automat. režim” v menu
Nastavení . (> 52)
§2 Jednotku lze spustit a začít nahrávat během několika
sekund.
– V závislosti na typu televize nebo připojeného terminálu
se obrazovka může ukázat až po delší době.
Ak se v televizi se objeví obrazovka nastavení
stranového poměru televize.
Stisknutím [3, 4] vyberte poměr stran televizoru a
stiskněte [OK].
≥16:9:
Při připojení k širokoúhlému televizoru (16:9)
≥Pan & Scan:
Při připojení k televizi se stranovým
poměrem 4:3 je postranní obraz upraven
pro obraz 16:9 (> 69).
§1
PLAY/x1.3
STATUS
Zap.§1
Spotřeba energie
≥Letterbox:
Při připojení k televizi se stranovým
poměrem 4:3. zobrazí se obraz velikosti
16:9 ve stylu letterbox (> 69).
Když se objeví televizní obraz, nastavení je hotové.
Předčasné zastavení
Stiskněte [RETURN ].
∫ Zobrazí-li se menu nastavení hodin
Nastavte hodiny ručně (> 54).
∫ Chcete-li ověřit správné naladění stanic (> 50)
∫ Chcete-li spustit zapojení znovu (> 49)
RQT9312-R_cze.book
11 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Informace o HDD a discích
HDD a disky, které lze nahrávat a přehrávat
(≤: možné, –: nemožné)
Standardní symbol
Jednotka pevného disku (HDD)
[HDD]
DVD-RAM
[RAM]
Logo
–
Přepisovatelné Přehrávání na Nahrávání obrazu s Nahrávání M 1 i M 2 z
jiných
poměrem stran
dvojjazyčných vysílání§2
přehrávačích§1
16:9§2
≤
–
≤
≤
Záznam umožňující
pouze jednu kopii
(CPRM)
≤
≤
≤
≤
≤
≤
Pouze disky
kompatibilní s
CPRM (> 69).
DVD-R
[-R] před uzavřením
[DVD-V] po uzavření
–
≤
≤
–§3
(Oba)
–
DVD-R DL§4
[-R]DL] před uzavřením
[DVD-V] po uzavření
–
≤
≤
–§3
(Oba)
–
DVD-RW
≤
≤
[-RW‹V›] před uzavřením
[DVD-V] po uzavření
+R
–
–
≤
[+R] před uzavřením
[DVD-V] po uzavření
–
–
≤
+R DL§4
[+R]DL] před uzavřením
[DVD-V] po uzavření
+RW
–
≤
≤
[+RW]
§1 [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Přehrávání na jiném zařízení vyžaduje uzavření (> 48).
[RAM] lze přehrávat na DVD přehrávačích Panasonic
kompatibilních s rekordéry DVD a DVD-RAM.
[-R]DL], [+R]DL] nebo [+RW] mohou být přehrávány pouze na
zařízení kompatibilním s těmito disky.
§2 Podrobnější informace (> 19, Poznámky ohledně nahrávání)
§3 Je nahráno audio zvolené v “Volba dvojjazyčného zvuku” (> 52).
§4 [-R]DL] [+R]DL] Nemůžete přímo nahrávat na tento disk (> vpravo).
≥[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] Použití nového disku vyžaduje jeho
předešlé naformátování (> 47).
≥[+RW] Jestliže nelze disk přehrát na jiném zařízení, doporučujeme
vytvořit top menu (> 48).
≥Doporučuje se použití disků Panasonic.
Ohledně dostupné doby záznamu pro různé disky v různých
záznamových režimech viz “Režimy nahrávání a přibližné doby
záznamu” (> 20).
≥Formátování nebo záznam/inicializace vás může přinutit vzdát se
přehrávání nebo záznamu na určité disky.
≥Přečtěte si, prosím, specifikace (> 68) týkající se kompatibilních
verzí disků a rychlostí záznamu.
≤
–§3
(Oba)
–
– (formát 4:3)
–§3
(Oba)
–
– (formát 4:3)
–§3
(Oba)
–
– (formát 4:3)
–§3
(Oba)
–
∫ Formát nahrávání
Toto zařízení zaznamenává video v následujících formátech.
Formát DVD Video Recording [HDD] [RAM]
Jde o metodu nahrávání, která umožňuje nahrávat a střihat televizní
vysílání atd.
≥Je možné mazat nechtěné části daného titulu, vytvářet playlisty atd.
≥Vysílání, která umožňují “pouze jedno nahrání” je možno nahrát na
disk kompatibilní s CPRM.
≥Při nastavení “Záznam s vys. rychl. kopírování” na “Zap.” platí
omezení týkající se nahrávání sekundárního audia i na DVD-RAM.
Není-li nutné vysokorychlostní kopírování na [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW], přepněte toto nastavení na “Vyp.”
(přednastavená hodnota je “Zap.” > 51).
≥Disky +R nahrané tímto přístrojem a disky +R nahrané jiným DVDrekordérem Panasonic mohou být nekompatibilní. Nicméně
uzavřené disky kompatibilní jsou a lze je přehrávat.
≥Tento přístroj nemůže nahrávat na disky signál PAL a NTSC současně.
(Nicméně oba typy programů lze nahrávat na disk HDD.)
≥Nahrávání nemusí být možné v závislosti na stavu disků.
Přehrávání nemusí být možné kvůli podmínkám při nahrávání.
Na tomto přístroji nelze nahrávat přímo na disk
DVD-R DL ani +R DL.
Nahrávejte na HDD a pak kopírujte na disk.
Při přehrávání DVD-R DL (dvojvrstva, jednostranný) a
+R DL (dvojitá vrstva, jednostranný)
Disky DVD-R DL (dvojvrstva, jednostranný) a +R DL (dvojitá
vrstva, jednostranný) mají dvě nahrávací vrstvy na jedné straně.
Není-li k nahrání daného pořadu dostatek místa na první vrstvě,
bude jeho zbývající část nahrána na vrstvu druhou. Při přehrávání
titulu nahraného na obou vrstvách přístroj automaticky přepne
mezi vrstvami a přehrává titul stejným způsobem jako normální
pořad. Při přechodu mezi vrstvami může dojít ke chvilkovému
střihu obrazu a zvuku.
DVD-R DL
+R DL
Formát DVD-Video [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
Při přepínání vrstev:
Může dojít k krátkému výpadku videa a
audia
Tento způsob nahrávání je stejný jako u komerčně dostupného
DVD-Video.
≥Vysílání, která umožňují “pouze jedno nahrání” nelze nahrávat ani
na disk kompatibilní s CPRM.
≥Po uzavření disku lze tento disk přehrávat na DVD přehrávačích a
jiných zařízeních.
Druhá nahrávací vrstva
Formát +VR (+R/+RW Video Recording) [+R] [+R]DL] [+RW]
První nahrávací vrstva
Jde o metodu nahrávání filmů na disky +R/+RW.
Disky nahrané tímto způsobem je možné přehrávat podobně jako
obsah nahraný ve formátu DVD-Video.
≥Vysílání, která umožňují “pouze jedno nahrání” nelze nahrávat.
≥Po uzavření disku či vytvoření hlavního menu lze tento disk
přehrávat na DVD-přehrávačích a jiných zařízeních.
Průvodce
rychlým
spuštěním
Typ disku
Volné místo
Titul 1
(Vnitřní
část disku)
Směr přehrávání
Titul 2
(Vnější část
disku)
RQT9312
11
RQT9312-R_cze.book
12 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Informace o HDD a discích
Disky umožňující pouze přehrávání
Typ disku
DVD-Video
Logo
Symbol standardu
Použití
[DVD-V]
Hudební a filmové disky s vysokou kvalitou
DVD-RW
(Formát DVD
Video
Recording)
[-RW‹VR›]
DVD-R
DVD-R DL
DivX/MP3/JPEG
CD
[CD]
–
Video CD
DivX/MP3/JPEG
[VCD]
DVD-RW zaznamenané na jiném DVD-rekordéru
≥Můžete přehrávat programy, které umožňují pouze jedno nahrání,
pokud byly nahrány na disk kompatibilní s CPRM.
≥Po naformátování disku (> 47) jej lze nahrát ve formátu DVD-Video a
přehrávat v tomto zařízení.
≥Disk bude zřejmě nutné uzavřít na zařízení, které sloužilo k nahrávání.
≥DVD-R a DVD-R DL s videem nahraným v DivX
≥DVD-R a DVD-R DL s hudbou nahranou v MP3
≥DVD-R a DVD-R DL se statickými snímky zaznenanými v JPEG
Nahrané audio a hudba (včetně CD-R/RW§)
≥CD-R a CD-RW s videem nahraným v DivX
≥CD-R a CD-RW s nahranou hudbou v MP3
≥CD-R a CD-RW se statickými snímky zaznamenanými v JPEG
≥Nahraná hudba a video (včetně CD-R/RW§)
SVCD
§ Po nahrávání danou relaci zavřete. Vzhledem ke způsobu nahrávání nemusí být přehrávání některých disků možné.
≥Výrobce disku může určit, jak mají být disky přehrávány. Přehrávání nebude proto vždy možné ovládat způsobem popsaným v tomto návodu k
obsluze. Pečlivě si prostudujte pokyny k disku.
≥Provoz a kvalitu zvuku disků CD, které nevyhovují specifikacím CD-DA (disky s ochranou proti kopírování atd.) nelze zaručit.
Typy disků nebo zaznamenaných titulů
na HDD z hlediska typu připojeného
televizoru
Disky, jež nelze přehrávat
≥2,6 a 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm
≥3,95 a 4,7 GB DVD-R pro authoring
≥DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL zaznamenané na jiném
zařízení a neuzavřené (> 69).
≥Disky zaznamenané ve formátu AVCHD.
≥DVD-Video s číslem regionu jiným než “2” nebo “ALL”
≥DVD-Audio
≥Blu-ray, HD DVD
≥DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-Disc, PD
Když používáte disky zaznamenané systémem PAL nebo NTSC
nebo přehráváte tituly zaznamenané na HDD s použitím systému
PAL nebo NTSC, konzultujte tuto tabulku.
(≤: Možné zobrazení, –: Zobrazení není možné)
Typ televizoru
Televizor s
multisystémem
PAL TV
NTSC TV
Disk/Tituly
zaznamenané na
HDD
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
NTSC
Ano/Ne
≤
≤
≤
≤§1 (PAL60)
–
≤§2
Není-li televizor vybaven pro příjem signálu PAL 525/60, nebude
obraz zobrazován správně.
§2 Zvolte “NTSC” v “TV systém” (> 53).
≥Při přehrávání disku nebo titulu zaznamenaného na HDD se
ujistěte, že nastavení “TV systém” souhlasí s diskem nebo titulem
(PAL nebo NTSC) (> 53).
§1
RQT9312
12
RQT9312-R_cze.book
13 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
DivX
Přehrávatelná [-R] [-R]DL] [CD]
média
Formát
DivX
souboru
≥Soubory musí mít příponu
“.DIVX”, “.divx”, “.AVI” nebo
“.avi”.
Počet složek Maximální počet rozpoznatelných složek: 300 složek
(včetně kořenové složky)
Počet
Maximální počet rozpoznatelných souborů§1: 200
souborů
souborů
Podporovaná Certifikováno na profil domácího kina DivX.
verze
Video
– Počet proudů: Až 1
– Kodek: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
– Velikost obrazu: 32 x 32 až 720 x 576
– FPS (snímků za sekundu): Až 30 fps
Audio
– Počet proudů: Až 8
– Formát: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Multi-kanálové: Dolby Digital je možné. MPEG
multi je 2 kanálová konverze.
MP3
Přehrávatelná
média
Formát
souboru
Počet složek
(skupin nebo
alb)
Počet
souborů
(skladeb)
Bitové
rychlosti
Vzorkovací
frekvence
Značky ID3
[-R] [-R]DL] [CD]
MP3
≥Soubory musí mít příponu “.mp3” nebo “.MP3”.
Maximální počet rozpoznatelných složek ( skupin
nebo alb): 300 složek (skupin nebo alb)
(včetně kořenové složky)
Maximální počet rozpoznatelných souborů
(skladeb)§1: 3000 souborů (skladeb)
32 kb/s až 320 kb/s
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Není kompatibilní
≥Jestliže je v souboru MP3 velké množství statických snímků apod.,
přehrávání nemusí fungovat.
Statické snímky (JPEG§2)
Přehrávatelná [-R] [-R]DL] [CD]
média
Formát
Formát souboru: JPEG
souboru
≥Soubory musí mít příponu “.jpg” nebo “.JPG”.
Počet pixelů Od 34k34 do 6144k4096
(Podvzorkování je 4:2:2 nebo 4:2:0)
Maximální počet rozpoznatelných složek: 300 složek
Počet
(včetně kořenové složky)
složek§3
Počet
Maximální počet rozeznatelných souborů§1: 3000
souborů§3
souborů
Není podporováno
MOTION
JPEG
PROGRESIVNÍ
JPEG
§1 Celkový počet rozpoznatelných souborů včetně MP3, JPEG,
DivX a dalších typů souborů je 4000.
§2 Zobrazení statických snímků může chvíli trvat.
§3 Obsahuje-li disk příliš mnoho souborů či složek, některé soubory
nelze zobrazit/přehrát.
[-R] [-R]DL] [CD]
≥Kompatibilní formáty: ISO9660 úrovně 1 nebo 2 (s výjimkou
rozšířených formátů) a Joliet
≥Tato jednotka podporuje vícenásobný zápis (vyjma DVD-R DL), ale
načítání nebo přehrávání disku může při velkém počtu zápisů trvat
delší dobu.
≥Provedení operace může trvat delší dobu, když existuje mnoho
souborů (stop) a/nebo složek (skupin nebo alb) a některé soubory
(stopy) se nemusí zobrazit nebo nejsou hratelné.
≥Znaky anglické abecedy a arabské číslice jsou zobrazovány
správně. Ostatní znaky nemusí být zobrazeny správně.
≥Pořadí zobrazení na tomto přístroji se může lišit od pořadí
zobrazení na počítači.
≥Podle toho, jakým způsobem vytvoříte disk (zapisovací software),
soubory (stopy) a složky (skupin nebo alb) se nemusí přehrávat v
pořadí, v jakém jste je očíslovali.
≥Tento přístroj není kompatibilní s formátem paketového zápisu.
≥Podle podmínek nahrávání se disk nemusí přehrát.
∫ Struktura složek zobrazená tímto přístrojem
Na této jednotce můžete přehrávat hudební soubory (MP3) a
statické snímky (JPEG) vytvořením složek, jak je znázorněno
níže. Avšak v závislosti na způsobu zapisování dat (zápisový
software) přehrávání nemusí probíhat v pořadí, v jakém jste
očíslovali složky.
Členění složek MP3
[-R] [-R]DL] [CD]
Předpona s čísly o 3 znacích
v pořadí, v jakém je chcete
přehrávat.
Průvodce
rychlým
spuštěním
Na téma souborů DivX®, hudebních souborů a statických snímků (JPEG)
Kořenová složka
001
001 (složka=skupina)
001.mp3 (soubor=skladba)
002.mp3
003.mp3
002
001.mp3
002.mp3
003.mp3
004.mp3
003
001.mp3
002.mp3
003.mp3
Pořadí přehrávání
Struktury adresářů se statickými snímky
[-R] [-R]DL] [CD]
Kořenová složka
Soubory uvnitř složky se
P0000001.jpg
zobrazí v pořadí, v jakém
P0000002.jpg
byly aktualizovány či
002-složka
zaznamenány.
P0000003.jpg
P0000004.jpg
P0000005.jpg
003-složka
P0000006.jpg
P0000007.jpg
P0000008.jpg
P0000009.jpg
004-složka
Pořadí
přehrávání
P0000010.jpg
P0000011.jpg
P0000012.jpg
RQT9312
13
RQT9312-R_cze.book
14 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Ovládání médií
Vkládání disků
Péče o disky
1 Stisknutím [< OPEN/CLOSE] otevřete diskovou mechaniku.
∫ Disk v kazetě
Vložte štítkem nahoru se
šipkou směřující dovnitř.
∫ Jak uchopit disk
Nedotýkejte se nahraného povrchu.
SPRÁVNĚ
NESPRÁVNĚ
Vložte štítkem nahoru.
∫ Pokyny týkající se disků, které nejsou v kazetě
Buďte opatrní, aby nedošlo k poškrábání nebo znečištění.
Řádně vložte.
2 Stisknutím [< OPEN/CLOSE] zavřete diskovou mechaniku.
Funkce automatického výběru jednotky
[RAM] [Pouze pro disky s pojistkou proti zápisu na kazetě
nastavenou na “PROTECT” (> 46, Ochrana náplně)]
[DVD-V] [VCD] [CD]
≥Pokud přístroj nahrává na HDD nebo je zastaven, při vložení disku
automaticky přepne na jednotku DVD.
≥Pokud disk vysunete a zavřete zásuvku disku, dojde k
automatickému výběru jednotky HDD.
≥Používáte-li DVD-RAM 8 cm nebo DVD-R 8 cm, vyjměte disk z
kazety.
≥[RAM] Není možné provádět nepřetržitý záznam nebo přehrávání z
jedné strany oboustranného disku na druhou. Je nutné vysunout
disk a otočit jej.
≥[RAM] Při použití disku v kazetě s pojistkou v poloze ochrany proti
zápisu (> 46) se spustí přehrávání automaticky po vložení do
přístroje.
∫ Je-li disk znečištěný nebo vlhký
Otřete disk vlhkým hadříkem a osušte.
SPRÁVNĚ
NESPRÁVNĚ
∫ Upozornění pro zacházení
≥Nelepte na disky štítky nebo nálepky. (Mohlo by dojít k poškrábání
disku, nevyváženému otáčení a poškození disku.)
≥Na horní povrch disku pište pouze měkkým lihovým fixem.
Nepoužívejte kuličková pera nebo jiné pomůcky s tvrdým hrotem.
≥Nepoužívejte čisticí spreje na nahranou stranu, benzin, ředidlo,
antistatické kapaliny ani žádná jiná rozpouštědla.
≥Nepoužívejte ochranné prostředky proti poškrábání nebo kryty.
≥Nevystavujte disky nárazům. Nepokládejte na disky žádné
předměty.
≥Nepoužívejte následující disky:
– Disky se zbytky lepidel po odstraněných štítcích nebo nálepkách
(disky z půjčovny apod.).
– Velmi poškrábané nebo poškozené disky.
– Disky nepravidelných tvarů, např. ve
NESPRÁVNĚ
tvaru srdce.
≥Nepokládejte disky na následující místa:
– Na přímé sluneční světlo.
– Do prašného nebo vlhkého prostředí.
– Blízko zdroje tepla.
– Na místa, kde může docházet k výrazným výkyvům teplot (může
docházet ke kondenzaci).
– Tam, kde vyskytuje statická elektřina či elektromagnetické vlny.
≥Nepoužíváte-li disky, vrat’te je do jejich obalů, aby byly chráněny
před poškrábáním a znečištěním.
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost a nenabízí žádné
odškodnění v případě ztráty nahraného či sestříhaného
materiálu, ke které dojde v důsledku problému s přístrojem
nebo záznamovým mediem, a nepřijímá žádnou odpovědnost
ani nenabízí žádné odškodnění za následné škody způsobené
takovouto ztrátou.
Příklady příčin těchto ztrát jsou
≥Disk nahraný a sestříhaný na tomto přístroji je přehráván v
rekordéru DVD nebo v mechanice počítače vyrobené jinou
společností.
≥Disk použitý výše uvedeným způsobem, který je znovu
přehráván v tomto přístroji.
≥V tomto přístroji je přehráván disk nahraný a sestříhaný na
rekordéru DVD nebo v mechanice počítače vyrobené jinou
společností.
RQT9312
14
RQT9312-R_cze.book
15 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Sledování analogového a digitálního vysílání
Základní
operace
Tento DVD rekordér má tuner, který mu umožňuje
přímo přijímat a nahrávat analogové a digitální
terestrické kanály.
2
3
Stisknutím [3, 4] zvolte menu “Zvuk”
nebo menu “Ostatní” a poté stiskněte [1].
Stisknutím [3, 4] vyberte “DVB multi
audio” nebo “DVB titulky” a stiskněte [1].
Např., DVB multi audio

VOL
DRIVE
SELECT
CH
AV
4
DVB multi audio
Zesílení dialogu
Anglicky
Vyp.
Stiskněte [3, 4] pro výběr jazyka.
Průvodce
rychlým
spuštěním
TV

CH
Disk
Přehrávání
Obraz
Zvuk
Ostatní
PAGE
Číselná
tlačítka
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT
SKIP
CH
CREATE CHAPTER
MANUAL SKIP
Informace o digitálním kanálu
Během zastavení
Stiskněte [STATUS ] za účelem
zobrazení strany s informacemi.
SLOW/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY/x1.3
STATUS
G/CHECK
PRO
OK
TION MENU
DIRECT NAVIGATO
R
C
FUN
,,,
OK
OPTION
RETURN
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
DISPLAY
AUDIO
STTL
DISPLAY TIME SLIP
STTL
Volba kanálu
1
2
3
Kanál a název
stanice
Kvalita signálu
(> níže)
EXIT
STATUS
Zapněte televizor a vyberte příslušný
vstup AV, který odpovídá připojení k
tomuto přístroji.
Stiskněte [Í] pro zapnutí jednotky.
Stisknutím [W X CH] vyberte kanál.
Pokaždé, když změníte stanici, dojde k automatickému
zobrazení informace o digitálním kanálu (pouze v případě
digitálního pozemního vysílání).
Kanály jsou zobrazovány v pořadí nejprve digitální kanály a
poté analogové kanály.
352 ABC2
ABC News
19:00 - 19:30
Zakódováno
Žádný signál 18:53 Všech. kanály
Změnit kategorii
Informace
NYNÍ
Multi-Audio
Titulky
Kategorie
Změnit
kategorii
(> 49).
Základní
operace
Název programu a čas vysílání
Postup aktuálního
Titulky (> vlevo).
programu
Program je vysílán s vícekanálovým zvukem (> vlevo)
Pro změnu jazyka audio (> 50, Přednostní jazyk DVB)
Během zakódovaného vysílání
(Nemůže být viděno s použitím tohoto zařízení.)
Přepnutí mezi informací o aktuálním programu a informací o
následujícím programu
Stiskněte [2, 1].
Zobrazení podrobných informací o programu
Znovu stiskněte [STATUS ] (pouze v případě, že je zobrazeno
“Informace ”).
Zrušení zobrazování strany s informacemi
Jednou nebo dvakrát stiskněte [STATUS ].
Kvalita signálu
Žádný signál: Není přijímán signál digitálního vysílání.
Služba
nedostupná: Momentálně není k dispozici žádné vysílání.
Když je zobrazeno “Žádný signál”:
≥Dolaďte polohu a směr antény.
≥Zkontrolujte, zda je kanál s aktuálním digitálním vysíláním
vysílán správně.
“D” znamená digitální vysílání.
≥Kanál můžete zvolit také pomocí číselných tlačítek.
Např.5:
[0] > [0] > [5]
15:
[0] > [1] > [5]
115:
[1] > [1] > [5]
Pro zobrazení titulků (pouze digitální
vysílání)
Když je v informaci o digitálním kanálu zobrazeno “Titulky” (> vpravo)
Stiskněte [STTL
].
≥Opětovným stisknutím můžete zobrazování titulků zrušit.
≥Když provádíte záznam se zobrazeným označením titulků (> 17),
program bude zaznamenán s titulky.
Pro výběr jazyka pro DVB multi audio
nebo titulky DVB (pouze digitální
vysílání)
Během zobrazení strany s informacemi můžete zvolit také jiný kanál
stisknutím [3, 4] a [OK].
∫ Objeví-li se zpráva o novém kanálu “Nový kanál”
Když je přidán kanál DVB, jednotka o tom bude automaticky
informována. Poté se objeví potvrzující zpráva. Když na displeji
zvolíte “Ano” , spustí se automatické nastavení (všechna
nastavení kanálů se vymažou. Programy časovaného nahrávání
se také zruší.)
Nový kanál
Byl nalezen nový DVB kanál.
Zahájit automatické nastavení DVB ?
Volbou automatického nastavení DVB
dojde k vymazání všech časově vymezených programů.
Ano
Ne
OK
RETURN
Nastavení zobrazení/zrušení zobrazení lze měnit (> 52, Zobraz.
zpráv o nových kanálech).
Když aktuální kanál obsahuje multi audio nebo titulky, můžete zvolit
jejich jazyk.
1
Stiskněte [DISPLAY].
RQT9312
15
RQT9312-R_cze.book
16 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Přehrávání nahraného videoobsahu/Přehrávání pouze přehrávacích disků
Viz “Dokonalejší přehrávání (pro pokročilé)”
(> 26) ohledně podrobnějších informací.
 OPEN/CLOSE

DRIVE
SELECT

VOL
DRIVE
SELECT
[DVD-V]
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte položku a stiskněte [OK].
≥Některé položky je možné vybírat rovněž pomocí číselných
tlačítek.
≥Pokud dostanete z menu na obrazovce nebo podle dokumentace k
disku pokyn stisknout “ENTER”, stiskněte [OK].
[VCD]
Stisknutím číselných tlačítek vyberte položku.
Např. 5:
[0] > [5]
15:
[1] > [5]
≥Návrat na obrazovku menu
[DVD-V]
1 Stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Top Menu” nebo “Menu” a stiskněte [OK].
TV

∫ Když se na televizoru zobrazí obrazovka menu
[VCD]
Stiskněte [RETURN
CH
AV
].
PAGE
Číselná
tlačítka
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT
SKIP

STOP
CH
Když je zobrazené menu, disk se nepřestane otáčet. Po ukončení
přehrávání stiskněte [∫], abyste šetřili motor přístroje, obrazovku
televizoru atd.
CREATE CHAPTER
MANUAL SKIP
SLOW/SEARCH
PAUSE
PLAY/x1.3
(PLAY)
EXIT
STATUS
DIRECT NAVIGATO
,,,
OK
OPTION
OK
CTION MENU
FUN
R
G/CHECK
PRO
RETURN
RETURN
OPTION
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
Příprava
≥Zapněte televizor a vyberte příslušný vstup AV, který odpovídá
připojení k tomuto přístroji.
≥Zapněte přístroj.
1
2
3
Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte
jednotku HDD či DVD.
Na displeji přístroje se rozsvítí indikátor HDD nebo DVD.
Pokud jste vybrali jednotku DVD
Stisknutím [< OPEN/CLOSE] na
hlavním přístroji otevřete zásuvku a
vložte disk.
≥Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zásuvku zavřete.
Stiskněte [1] (PLAY).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Přehrávání začne od posledního nahraného titulu.
[DVD-V] [VCD]
Přehrávání bude zahájeno z uvedeného bodu na disku.
[CD]
Přehrávání začne od začátku disku.
Použití menu pro ostatní druhy obsahu
≥DivX (> 28)
≥MP3 (> 29)
≥Statické snímky (JPEG) (> 30)
≥Během nahrávání, po zadání přednastaveného času pro
nahrávání nebo ve stavu EXT LINK standby nelze přehrávat disky
nebo tituly, které nejsou nastaveny způsobem “TV systém” (> 53).
Proto se před přehráváním disků nebo titulů doporučuje nastavit
“TV systém”.
≥V závislosti na typu disku může chvíli trvat, než se spustí
obrazovka menu, obraz, zvuk atd.
≥Výrobce disku může určit, jak mají být disky přehrávány.
Přehrávání nebude proto vždy možné ovládat způsobem
popsaným v tomto návodu k obsluze. Pečlivě si prostudujte
pokyny k disku.
≥Při přehrávání titulu nahraného na HDD zajistěte, aby nastavení
“TV systém” odpovídalo tomuto nahranému titulu (> 53).
RQT9312
16
RQT9312-R_cze.book
17 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Nahrávání televizních programů
Viz “Poznámky ohledně nahrávání” (> 19) a
“Dokonalejší záznam (pro pokročilé)” (> 20)
ohledně podrobnějších informací.
5
Stisknutím [¥ REC] spusťte nahrávání.
REC
 OPEN/CLOSE
Nahrávka se uskuteční na volné místo na HDD či na disku.
Stávající data nebudou přepsána.
≥Během nahrávání není možné měnit kanál ani režim nahrávání.
≥Když se toto zařízení nachází v pohotovostním režimu pro
časově vymezený záznam, můžete provádět další záznamy.
Když však nastane čas zahájení nastaveného časově
vymezeného záznamu, všechny ostatní záznamu budou
zastaveny a bude zahájen nastavený časově vymezený záznam.
≥[HDD] [RAM] (Platí pouze pro analogové vysálání) Když je
“Záznam s vys. rychl. kopírování” nastaveno na “Vyp.”
(> 51), lze během záznamu stisknutím [AUDIO] změnit
přijímaný zvuk. (Zvuk pořizovaného záznamu to neovlivní.)

TV
DRIVE
SELECT

VOL
DRIVE
SELECT
CH
AV
∫ Pozastavení nahrávání
PAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT
Číselná
tlačítka
SKIP
CH
CH
CREATE CHAPTER
MANUAL SKIP
STOP
PAUSE
PLAY/x1.3
STATUS
EXIT
CTION MENU
FUN
DIRECT NAVIGATO
R
G/CHECK
PRO
OK
OPTION
RETURN
REC
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
 REC
REC MODE
AUDIO
STTL
DISPLAY TIME SLIP
AUDIO
STTL
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
≥[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+RW] Před použitím nového disku je nutné jej
zformátovat.
≥Během záznamu digitálního radiosignálu nebo digitálního vysílání,
které není přijímáno správně, bude zaznamenávána také informace
o digitálním kanálu (> 15) a zůstane viditelná během přehrávání.
Příprava
≥Zapněte televizor a vyberte příslušný vstup AV, který odpovídá
připojení k tomuto přístroji.
≥Zapněte přístroj.
1
2
3
Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte
jednotku HDD či DVD.
Na displeji přístroje se rozsvítí indikátor HDD nebo DVD.
Pokud jste vybrali jednotku DVD
Stisknutím [< OPEN/CLOSE] na hlavním
přístroji otevřete zásuvku a vložte disk.
≥Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zásuvku zavřete.
Stisknutím [W X CH] vyberte kanál.
Kanály jsou zobrazovány v pořadí nejprve digitální kanály a
poté analogové kanály.
Pro výběr číslovanými tlačítky:
Např.
5: [0] > [0] > [5]
15: [0] > [1] > [5]
115: [1] > [1] > [5]
4
Dalším stiskem nahrávání obnovíte.
Nahrávání lze rovněž obnovit stisknutím [¥ REC].
(Titul nebude rozdělen na samostatné tituly.)
∫ Zastavení nahrávání
SLOW/SEARCH


Stiskněte [;].
“D” znamená digitální vysílání.
Stisknutím [REC MODE] vyberte režim
nahrávání (XP, SP, LP či EP).
Stiskněte [∫].
≥Úsek od začátku do konce záznamu se označuje jako jeden titul.
≥[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW] Po skončení nahrávání trvá přibližně 30
sekund, než přístroj dokončí zpracování informací o nahrávání.
Aby bylo možné přehrávat disky DVD-R, DVD-RW (formát DVDVideo) a +R (nahrané tímto přístrojem) na jiných přehrávačích
DVD, je nutné je uzavřít (> 48).
Chcete-li přehrávat disky +RW na jiných přehrávačích,
doporučujeme vytvořit Hlavní nabídku. (> 48)
Základní
operace

Při nahrávání digitálního vysílání s
titulky nebo více zvukovými záznamy
“multiple audio”
Když program, který má být zaznamenán, obsahuje titulky nebo
multi audio, můžete jej zaznamenat s titulky nebo multi audiem.
Záznam s titulky
Před zahájením záznamu stiskněte [STTL
] za účelem
zobrazení titulků.
Když program obsahuje vícejazyčné titulky, zvolte požadovaný jazyk
(> 15).
≥Titulky mohou být přepnuty i po provedení záznamu.
Záznam se zvoleným audiem
Před zahájením záznamu zvolte požadovaný jazyk pro audio (> 15).
Zadání času ukončení nahrávání—
nahrávání jedním stisknutím
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Během nahrávání
Stiskněte [¥ REC] na hlavní jednotce pro
výběr času nahrávání.
≥Můžete určit až 4 hodiny později.
≥Displej přístroje se změní následovně.
OFF 0:30 ""# OFF 1:00 ""# OFF 1:30 ""# OFF 2:00
^" Počitadlo (zrušit) ,"" OFF 4:00 ,"" OFF 3:00 ,}
≥Toto nefunguje během časovaného nahrávání (> 24) nebo při
používání „Flexible Recording“ (flexibilní nahrávání) (> 21).
≥Přístroj se vypne automaticky po dosažení času ukončení nahrávání.
Zrušení
Stiskněte několikrát [¥ REC] na hlavním přístroji, dokud se
nezobrazí počitadlo.
≥Čas ukončení nahrávání je vymazán, nahrávání však pokračuje dále.
Zastavení nahrávání
Stiskněte [∫].
≥Režimy nahrávání a přibližné doby záznamu (> 20)
Režim nahrávání
Režim nahr.
XP
Zbývá
32:35
SP
65:11
LP
130:25
EP
260:04
SELECT
≥Pro nahrání zvuku pomocí
LPCM (pouze v režimu XP):
Nastavte “Zvukový režim
pro XP záznam” na “LPCM”
v menu Nastavení (> 52).
RQT9312
17
RQT9312-R_cze.book
18 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Vymazání titulů
TV

DRIVE
SELECT
Vymazávání s použitím VYMAZÁNÍ
Navig.

VOL
DRIVE
SELECT
1
CH
AV
PAGE
DELETE 
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DELETE
INPUT
0 SELECT
SKIP
2
CH
CREATE CHAPTER
VYMAZÁNÍ Navig. Seskupené tituly
HDD
, 

PAUSE
10.10.
PLAY/x1.3
CTION MENU
FUN
DIRECT NAVIGATO
R
Předchozí
OK
OPTION
OK
RETURN
FUNCTION MENU
RETURN
3
RETURN
Příprava
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku HDD či DVD.
≥[RAM] Zrušte ochranu (> 46, Nastavení ochrany).
≥[HDD] [RAM] Vymazaný prostor bude znovu k dispozici pro další
záznam.
Dostupný prostor na disku se zvětší po
vymazání všech těchto titulů
Poslední
nahraný
titul
Dostupné
místo na
disku
≥[-RW‹V›] [+RW] Dostupné místo pro nahrávání se zvětší pouze v
případě vymazání posledního nahraného titulu.
Dostupné místo na disku se
nezvětší ani po vymazání
Titul
Titul
......
Dostupné místo na disk
se zvětší po vymazání
Poslední
nahraný titul
Dostupné
místo na
disku
Později
nahrané tituly
Titul
Vymazáno
......
Poslední
nahraný titul
Dostupné
místo na
disku
Tento prostor se uvolní pro záznam, jakmile budou vymazány
všechny naposledy nahrané tituly.
≥[-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Dostupné místo se nezvětší ani po
vymazání veškerého obsahu.
RQT9312
18
Zvolit
Další
Předchozí
Další
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte titul
a stiskněte [;].
Zvolené tituly můžete potvrdit použitím menu volitelných funkcí.
≥Viz operace s menu voleb pro “Zobrazení titulu” (> 34, krok 4).
4
5
Stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Vymazat”
a stiskněte [OK].
Nyní je titul vymazán.
∫ Dostupné místo na disk po vymazání
Titul
Strana 02/02
Zobrazení dalších stránek
Stisknutím [:, 9] zobrazíte další stránky.
≥Po vymazání titulu jej již nelze obnovit. Před zahájením
vymazání se ujistěte, že jste se správně rozhodli.
≥Při nahrávání či kopírování nelze vymazání provést.
......
OPTION
Zobrazí se zaškrtnutí. Postupujte stejně, dokud nevyberete
všechny požadované položky.
≥Výběr zrušíte opětným stiskem [;].
REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
(Na uzavřených discích nelze vymazat položky.)
Titul
2
EXIT
G/CHECK
PRO
REC
11.10.
EXIT
STATUS
,,,
OK
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stisknutím [3, 4] vyberte
“Vymazání” a stiskněte [OK].
MANUAL SKIP
SLOW/SEARCH
STOP
U zastaveného přístroje
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
Vymazání během přehrávání
1
2
Během prohlížení
Stiskněte [DELETE ¢].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Vymazat”
a stiskněte [OK].
Nyní je titul vymazán.
RQT9312-R_cze.book
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Poznámky ohledně nahrávání
Vysíláni s vícejazyčným zvukem (Pouze v případě
digitálního vysílání):
Během vícekanálového vysílání [ve spodní části zobrazení
informace o digitálním kanálu se zobrazí “Multi-Audio” (> 15)]
si můžete zvolit jazyk audia.
Platí však, že po záznamu již nebude možné přepínat audio.
Dvojjazyčné vysílání (Pouze v případě analogového vysílání):
[HDD] [RAM]
Nahrávat lze hlavní i vedlejší audio.
Během přehrávání lze audio měnit.
(> 26, Změna zvuku během přehrávání)
Nicméně v následujících případech vyberte, zda chcete
nahrávat hlavní či vedlejší audio:
–Nahrávání zvuku v LPCM (> 52,
M1
M2
Zvukový režim pro XP záznam)
Dobrý den Hello
–“Záznam s vys. rychl. kopírování” je
nastaveno na “Zap.” (výchozí nastavení
je “Zap.”. > 51)
O poměru stran
obrazu při nahrávání
programu
[HDD] [RAM] (Když je “Záznam s vys. rychl. kopírování” nastaveno na
“Zap.”)
[-R] [-RW‹V›]
Nahrávky budou prováděny prostřednictvím “Formát pro záznam”
v menu Nastavení . (Toto základní nastavení je “4:3” > 51)
Dobrý den
Ahoj
Hello
Zvolte audio, se kterým si přejete
pořídit záznam v “DVB multi
audio” v menu na displeji (> 45).
[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Před nahráváním vyberte hlavní či vedlejší
audio
(> 52, Volba dvojjazyčného zvuku)
M1
Bude nahráno
pouze vybrané
audio.
Dobrý den
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Nahráváte-li z externího zařízení
– Na externím zařízení vyberte “M 1” nebo “M 2”.
[HDD] [RAM] (Když je “Záznam s vys. rychl.
kopírování” nastaveno na “Vyp.”)
Program bude zaznamenán v originálním formátu.
[+R] [+RW]
Program bude zaznamenán ve formátu 4:3.
Nicméně v následujících případech bude program
zaznamenán ve formátu 4:3.
≥[-R] [-RW‹V›] Program nahraný v nahrávacích režimech “EP”
nebo “FR (nahrávky v délce 5 a více hodin)” se nahraje ve
stranovém poměru 4:3.
Chcete-li kopírovat
tituly ve
vysokorychlostním
režimu z HDD na
DVD-R atd.
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Před nahráváním na HDD nastavte “Záznam s vys. rychl. kopírování” na “Zap.”.
(Výchozí nastavení je “Zap.”. > 51)
Tituly lze kopírovat ve vysokorychlostním režimu (max. rychlost je 75X§), nicméně před nahráváním na HDD je
třeba nastavit zvuk a poměr stran obrazu (> výše).
§
Používaný disk může mít jinou max. rychlost.
Nahrání na HDD
Základní
operace
Volba audia pro
záznam
Pokročilé
operace
Pokročilé
operace
19 ページ
Vysokorychlostní kopírování na DVD-R atd.
HDD
Při nahrávání vysílání
typu “pouze jedno
nahrání”
Vysokorychlostní režim není funkční v následujících případech.
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Tituly byly nahrané v režimu “EP” a “FR” (5 hodinový záznam nebo delší)
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Tituly byly nahrané v poměru 16:9
≥[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Tituly byly nahrané v poměru 16:9 použitím režimu “EP” nebo “FR” (5 hodinový záznam nebo delší)
Není možné nahrávat vysílání, která umožňují “pouze jedno nahrání” na disky DVD-R, DVD-RW, +R, +RW nebo
osmicentimetrové disky DVD-RAM. Použijte HDD nebo CPRM (> 69) kompatibilní DVD-RAM.
[RAM] Pouze disky kompatibilní s CPRM.
[-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]

[HDD]
Přehrávání disku na
DVD-přehrávačích
(≤: Lze, –: Nelze)
≥“pouze jedno nahrání” tituly lze převádět pouze z HDD na DVD-RAM kompatibilní s CPRM (Z HDD jsou
vymazány). Nemohou být kopírovány.
≥Ani při kopírování na videokazetu nemusí nahrávání proběhnout správně z důvodu ochrany proti kopírování.
≥Nemůžete kopírovat seznam nahrávek vytvořený z titulů “pouze jedno nahrání”.
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Po nahrání či zkopírování musí být disk uzavřen (> 48).
Po nahrání či zkopírování titulů na disk DVD-R atd. je nutné jej uzavřít na tomto přístroji. Poté jej lze přehrávat jako
komerčně dostupné disky DVD-Video. Disk však změní režim na pouze pro přehrávání a nebude možné na něj
nahrávat ani kopírovat.§
§
Disky DVD-RW lze po zformátování znovu použít k nahrávání a kopírování.
Nahrání na DVD-R atd.
Přehrávání na jiném zařízení DVD
CHG
/I

DOUBLE RE-MASTER CD SEQUENTIAL
DISC
1
2
3
4
5



/
/
DISC EXCHANGE
DISC SKIP
OPEN/CLOSE
SEARCH
ENTER
L
VO
AY
TOP
U
MEN
DISPL
RETURN
Uzavření
MENU
ON
OFF
DC
IN
9V
OPEN
D
ROUN
A.SUR
E
MOD
TOR
MONI
AT
REPE
MODE
PICTURE
Nahrávání na DVD-R DL
a +R DL
[+RW] Není-li možné disk přehrávat na jiném přístroji, doporučujeme vytvořit Hlavní nabídku (> 48).
Na této jednotce nemůžete přímo nahrávat na disk DVD-R DL a +R DL.
Nahrávejte na HDD a pak kopírujte na disk.
≥Současné nahrávání na HDD a jednotku DVD není moné.
RQT9312
19
RQT9312-R_cze.book
20 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Dokonalejší záznam (pro pokročilé)
Režimy nahrávání a přibližné doby záznamu
V závislosti na nahrávaném obsahu může být skutečná doba záznamu kratší než je uvedeno.
(Časové údaje v této tabulce jsou pouze přibližné.)
Režim nahrávání
HDD
(160 GB)
XP (režim vysoce
kvalitního nahrávání)
SP (režim standardního
nahrávání)
LP (režim dlouhého
nahrávání)
EP (režim extra
dlouhého nahrávání)§4
FR (režim flexibilního
nahrávání)§4
DVD-RAM
Jednostranný
Dvoustranný§1
(4,7 GB)
(9,4 GB)
35 hod.
1 hod.
2 hod.
DVD-R
DVD-RW
+R
+RW
(4,7 GB)
1 hod.
70 hod.
2 hod.
4 hod.
2 hod.
3 hod. 35 min.
3 hod. 35 min.
140 hod.
4 hod.
8 hod.
4 hod.
7 hod. 10 min.
7 hod. 10 min.
279 hod.
(209 hod.§2)
maximálně
279 hod.
8 hod.
(6 hod.§2)
maximálně
8 hod.
16 hod.
(12 hod.§2)
maximálně
8 hod. na jednu
stranu
8 hod.
(6 hod.§2)
maximálně
8 hod.
14 hod. 20 min.
(10 hod. 45 min.§2)
14 hod. 20 min.
DVD-R DL§3
(8,5 GB)
+R DL§3
(8,5 GB)
1 hod. 45 min.
1 hod. 45 min.
Přibližně 9 hod.
s kvalitou videa
odpovídající režimu LP.
Není možné bez přerušení nahrávat či přehrávat z jedné strany oboustranného disku na druhou.
Když je “Doba záznamu v režimu EP” nastaveno na “EP ( 6 hodin )” v menu Nastavení (> 51).
Kvalita zvuku je lepší při nastavení “EP ( 6 hodin )” než při použití “EP ( 8 hodin )”.
§3 Na tomto přístroji nelze nahrávat přímo na disk DVD-R DL ani +R DL. Tabulka uvádí dobu nahrávání při kopírování.
[+R]DL] V režimu “EP” ani “FR (5 hodinové a delší nahrávky)” nelze kopírovat.
§4 Při nahrávání na HDD v režimu “EP” či “FR (5 hodinové a delší nahrávky)” nelze provádět vysokorychlostní kopírování na disky +R, +R DL ani +RW.
§1
§2
≥[RAM] Při nahrávání na DVD-RAM v režimu “EP ( 8 hodin )” není zcela jisté přehrávání na přehrávačích DVD, jež jsou kompatibilní s DVD-RAM.
Bude-li disk přehráván na jiném zařízení, použijte režim “EP ( 6 hodin )”.
[HDD]
≥Na HDD je možné nahrát až 499 titulů. (Při trvalém nahrávání po velmi dlouhou dobu jsou tituly automaticky rozděleny po 8 hodinách.)
[RAM] [-R] [-RW‹V›]
≥Na jeden disk je možné nahrát až 99 titulů.
[+R] [+RW]
≥Na jeden disk je možné nahrát až 49 titulů.
FR (režim flexibilního nahrávání)
Režim FR (flexibilní nahrávání) lze nastavit při kopírování nebo časovaném nahrávání.
Přístroj automaticky zvolí rychlost nahrávání mezi XP a EP ( 8 hodin ), což umožňuje využít zbývající volné místo na disku při zajištění maximální
kvality záznamu.
Například u 90 minutového nahrávání na nepoužitý disk DVD-RAM dojde k úpravě kvality obrazu mezi režimy “XP” a “SP”.
≥Při nahrávání na HDD je kvalita obrazu automaticky upravena tak, aby se kopírovaný titul přesně vešel na disk 4,7 GB.
≥Na displeji se zobrazují všechny režimy nahrávání od XP až po EP.
Když se zobrazí obrazovka k potvrzení
formátování
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Vložíte-li nový disk nebo disk nahraný na počítači či jiném zařízení,
dojde k zobrazení obrazovky pro potvrzení formátování. Zformátujte
disk, aby jej bylo možné použít. Veškerý nahraný obsah však bude
vymazán.
Formátování
Při vyjímání nahraného disku
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Pokud nebyl disk upraven pro přehrávání na jiném zařízení, zobrazí
se následující obrazovka.
Uzavření
Uzavřete disk za účelem jeho přehrávání na jiných
DVD zařízeních.
Pozn.: Po uzavř. již záznam ani editace nejsou možné.
Může to trvat do min.
Zahajte uzavírání stisknutím tlačítka REC.
Tento disk není vhodně naformátován.
Přejete si naformátovat disk nyní ?
Ano
Ukončete stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE.
Tento disk nesmí být přehráván
na jiných DVD přehrávačích bez uzavření.
Ne
∫ Uzavření disku
VÝBĚR
OK
RETURN
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskněte [OK].
Formátování disku
“Vymazání veškerých obsahů—Formát” (> 47)
Stiskněte [¥ REC] na hlavním přístroji.
≥Po spuštění tohoto procesu ho již nelze zastavit.
≥Chcete-li nastavit pozadí, menu pro přehrávání nebo název disku, v
položce “Správa DVD” před uzavřením vyberte “Top Menu” (> 48),
“Volba automat.přehrávání” (> 48) nebo “Název disku” (> 46).
∫ Otevření zásuvky bez uzavření disku
Stiskněte [< OPEN/CLOSE] na hlavním přístroji.
RQT9312
20
21 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Přizpůsobitelný záznam
5
(Nahrávání, které přesně zaplní zbývající místo na disku)
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Přístroj nastaví nejlepší možnou kvalitu obrazu, která umožní nahrávání
na zbývající místo na disku. Režim nahrávání se změní na režim FR.
∫ Použití režimu “Flexibilní nahrávání” je
praktické v těchto případech.
[RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
≥Když množství volného místa na disku znesnadňuje výběr
vhodného režimu nahrávání
≥Když chcete nahrávat dlouhý program v co nejvyšší možné kvalitě
[HDD]
≥Když hodláte nahrát titul na HDD tak, aby se po zkopírování
přesně vešel na jeden 4,7 GB disk
≥Aby došlo k zaplnění místa na disku, nemusíte nahraný titul střihat
ani měnit režim nahrávání při kopírování.
Např. nahrávání 90 minutového programu na disk
4.7GB
DVD-RAM
4.7GB
DVD-RAM
Vyberete-li režim SP, program se vejde na jeden disk.
Nicméně na disku pak zůstane 30 minut
volného místa.
4.7GB
DVD-RAM
Zvolte “Zahájit” stisknutím
[3, 4, 2, 1] a poté stiskněte [OK].
Pro ukončení obrazovky bez
nahrávání
Stiskněte [RETURN ].
Předčasné zastavení nahrávání
Stiskněte [∫].
Zobrazení zbývající doby
Stiskněte [STATUS ].
Např. HDD
Zbývající doba
nahrávání
HDD
REC 0:59
1 DVB
ABC1
LR
Přehrávání během nahrávání
[HDD] [RAM]
Přehrávání od začátku titulu, který zaznamenáváte—
Sledování zaznamenávaného titulu
Vyberete-li režim XP, program se nevejde na jeden disk.
Zkusíte-li nahrát 90 minutový
program v režimu XP, nahraje se na
disk pouze úvodních 60 minut a
zbývajících 30 minut nikoli.
≥Bude zapotřebí další disk.
Když chcete spustit nahrávání
Během nahrávání stiskněte [1] (PLAY).
Během vyhledávání vpřed a vzad není zapnutý zvuk.
Zastavení přehrávání
Stiskněte [∫].
Zastavení nahrávání
2 sekundy po zastavení přehrávání stiskněte [∫].
Zastavení časovaného nahrávání
2 sekundy po zastavení přehrávání
1 Stiskněte [∫].
2 Stisknutím [2, 1] vyberte “Zastavení záznamu” a stiskněte [OK].
Vyberete-li režim “Flexibilní nahrávání”, program se vejde
přesně na jeden disk.
Přehrávání dříve nahraného titulu během
nahrávání—současné nahrávání a přehrávání
Pokročilé
operace
RQT9312-R_cze.book
≥Během nahrávání lze také změnit jednotku a přehrávání. Stiskněte
[DRIVE SELECT].
1
4.7GB
DVD-RAM
Potřebné místo pro nahrávání
Příprava
≥Vyberte kanál nebo externí vstup pro nahrávání.
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku HDD či DVD.
1
2
3
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Ostatní
funkce” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Flexib.
nahrávání” a stiskněte [OK].
Flexibilní nahrávání
Záznam v FR režimu.
Maxim.doba záznamu 8 hod. 00 min.
Nast.doby záznamu 8 hod. 00 min.
Zahájit
4
Zrušit
Maximální doba nahrávání
Toto je maximální doba nahrávání
v režimu EP ( 8 hodin ).
Stisknutím [2, 1] vyberte “hod.” a
“min.” a stisknutím [3, 4] nastavte
dobu nahrávání.
2
Během nahrávání stiskněte
[DIRECT NAVIGATOR].
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte titul
a stiskněte [OK].
≥Během vyhledávání vpřed a vzad není zapnutý zvuk.
Zastavení přehrávání
Stiskněte [∫].
Uzavření obrazovky DIRECT NAVIGATOR
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
Pro zastavení nahrávání/Pro zastavení časově vymezené
nahrávání
Po zastavení přehrávání
1 Stisknutím [DIRECT NAVIGATOR] zavřete obrazovku.
2 Stiskněte [∫].
3 Když se objeví obrazovka zastavení nahrávání, stiskněte [2, 1]
pro výběr “Zastavení záznamu” a stiskněte [OK].
“Následné přehrávání” a “Současné nahrávání a přehrávání” lze
používat pouze u programů se stejným kódovacím systémem
(PAL/NTSC).
≥Dobu nahrávání lze také nastavit pomocí číselných tlačítek.
≥Není možné nahrávat déle než 8 hodin.
RQT9312
21
RQT9312-R_cze.book
22 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Nahrávání vysílání z externího zařízení
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Indikátor propojení časovaného
nahrávání s externím zařízením
(digitální/satelitní přijímač)—EXT LINK
Viz také “Poznámky ohledně nahrávání” (> 19).
Provádění časovaného nahrávání na
televizoru
(např. digitálního vysílání)
[HDD]
Chcete-li provádět časované nahrávání pomocí televizoru, připojte
přístroj k televizoru s funkcí Q Link (> 32), kterou lze využít pro
nastavení časovaného nahrávání pomocí plně osazeného
21 kolíkového kabelu Scart (> 8).
1
2
Provádění programování časovače na
televizoru.
Vypněte tento přístroj.
Spuštění a ukončení nahrávání je řízeno televizorem.
≥Tituly jsou zaznamenané na HDD.
Zastavení nahrávání
Stiskněte [∫].
≥Je-li přístroj v EXT LINK pohotovostním režimu (na displeji
přístroje je zobrazeno “EXT-L”), nahrávání z televizoru nezačne.
≥Pokud koncový čas prvního programu a čas spuštění pozdějšího
časovaného nahrávání na sebe blízko navazují, jsou programy
nahrávány jako jeden titul.
Chcete-li tituly rozdělit, přejděte na “Rozdělení titulu” (> 35).
Záznam z digitálního satelitního
přijímače nebo z analogového dekodéru
Příprava
≥Připojte digitální satelitní přijímač nebo analogový dekodér ke
vstupním svorkám tohoto zařízení (> 8).
≥Když je výstupní signál z externího zařízení ve formátu NTSC,
změňte “TV systém” na “NTSC” v menu Nastavení (> 53).
≥Toto zařízení nemůže provádět záznam signálů NTSC na disky
obsahující signály PAL. (Nicméně oba uvedené druhy programů
mohou být zaznamenány na HDD.)
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku HDD či DVD.
1
2
3
4
U zastaveného přístroje
Stisknutím [INPUT SELECT] vyberte
vstupní kanál pro připojené zařízení.
např. jste-li připojeni k vstupním terminálům AV2 , zvolte “AV2”.
Stisknutím [REC MODE] vyberte režim
nahrávání.
Nastavte kanál na připojeném
zařízení.
Stiskněte [¥ REC].
Nahrávání se spustí.
Přeskočení nežádoucích úseků
Stisknutím [;] pozastavte nahrávání. (K opakovanému spuštění
nahrávání stiskněte znovu.)
Zastavení nahrávání
Stiskněte [∫].
RQT9312
22
Nahrávání programů z digitálního/satelitního přijímače pomocí
časovaného programování
Příprava
≥Zajistěte připojení vstupního konektoru AV2 tohoto přístroje ke
konektoru Scart videorekordéru či digitálního/satelitního přijímače
pomocí 21 kolíkového kabelu Scart (> 59).
≥Nastavte “AV2 vstup” podle připojeného zařízení v menu
Nastavení (> 54).
≥Nastavte “Ext Link” podle připojeného zařízení v menu Nastavení
(> 54).
1
2
3
Provádění programování časovače na
externím zařízení.
Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte
jednotku HDD či DVD.
Pokud jste vybrali jednotku DVD, vložte disk (> 14).
Stiskněte [EXT LINK].
Přístroj se vypne a na jeho displeji se rozsvítí “EXT-L”, což
označuje zapnutí pohotovostního režimu pro časované
nahrávání.
Zrušení externího ovládání
Stisknutím [EXT LINK] zastavte nahrávání nebo zrušte pohotovostní
režim připojeného časovaného nehrávání.
≥Jako prevenci náhodného spuštění toto nastavení zrušte po
ukončení nahrávání stisknutím [EXT LINK].
≥Tato funkce nepracuje, pokud je v nastavovacím menu “TV
systém” nastaveno na “NTSC” (> 53).
≥Tato funkce u některých zařízení nefunguje. Podrobnější
informace viz návod daného zařízení.
≥Začátek nahrávání nemusí být v některých případech zachycen
správně.
≥Pokud koncový čas prvního programu a čas spuštění pozdějšího
časovaného nahrávání na sebe blízko navazují, jsou programy
nahrávány jako jeden titul.
[HDD] [RAM] Chcete-li tituly rozdělit, přejděte na “Rozdělení titulu”
(> 35).
≥Pokud je zařízení v pohotovostním režimu nebo v režimu
nahrávání EXT LINK, je videosignál přijímán ze vstupního
konektoru AV2 bez ohledu na nastavení “AV1 výstup” (> 53).
≥V pohotovostním režimu EXT LINK nebo při nahrávání je
přehrávání možné pouze z jednotky provádějící nahrávání.
≥Když se na displeji jednotky rozsvítí “EXT-L”, Přímé nahrávání z
televizoru je nedostupné.
≥Když je jednotka v záložním režimu standby EXT LINK nebo nahrává,
většina operací na této jednotce je zakázána ([< OPEN/CLOSE],
[Í/I] atd.). Když provádíte činnost, stiskněte [EXT LINK] pro zrušení
EXT LINK záložního režimu standby nebo nahrávání (Jednotka se
zapne a “EXT-L” zmizí.).
≥Když je “AV2 zapojení” nastaveno na “Dekodér”, EXT LINK není
dostupné (> 54).
RQT9312-R_cze.book
23 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Kopírování z videorekordéru VHS
např. Připojení ke vstupním terminálům AV3 na přední straně
≥Před zapojením vypněte toto zařízení i externí videozařízení.
≥Připojte k terminálům stejné barvy.
Tento
přístroj
S VIDEO
VIDEO
L/MONO - AUDIO- R
AV3 IN
S Video
kabel§
Audio/
videokabel
Ostatní videozařízení
Připojte ke konektorům výstupu audia/videa.
Když je audio výstup druhého zařízení monofonní
Připojte k L/MONO na vstupní konektory AV3 na přední straně přístroje.
§ Konektor S VIDEO dosahuje živějších barev než konektor VIDEO.
O poměru stran obrazu při nahrávání programu (> 19)
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
Příprava
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku HDD či DVD.
≥Stisknutím [REC MODE] vyberte režim nahrávání.
≥Záznam dvojjazyčného programu (> 19, Poznámky ohledně
nahrávání)
≥Když je výstupní signál z externího zařízení ve formátu NTSC,
změňte “TV systém” na “NTSC” v menu Nastavení (> 53).
Toto zařízení nemůže zaznamenávat signály NTSC na disky, které
již obsahují záznamy signálu PAL. (Nicméně oba druhy programů
lze nahrávat na HDD.)
≥Snížení šumu na vstupu z videorekordéru VHS se aktivuje
nastavením “Sníž.šumu vstupu” v menu na displeji (> 44) na
hodnotu “Zap.”.
≥Zkontrolujte správnost nastavení hodin na zařízení.
1
2
3
Pokročilé
operace
≥Když nastane čas pro zahájení časově vymazeného záznamu během
kopírování, kopírování bude přerušeno a bude zahájen záznam.
≥Při kopírování videa z jiné části zařízení na toto zařízení bude
kvalita videa snížena.
U zastaveného přístroje
Stisknutím [INPUT SELECT] vyberte
vstupní kanál pro připojené zařízení.
např. jste-li připojeni k vstupním terminálům AV3, zvolte “AV3”.
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
Když chcete spustit nahrávání
Stiskněte [¥ REC].
Nahrávání se spustí.
Přeskočení nežádoucích úseků
Stisknutím [;] pozastavte nahrávání. (K opakovanému spuštění
nahrávání stiskněte znovu.)
Zastavení nahrávání
Stiskněte [∫].
Téměř všechna videa a DVD-Video v prodeji byla upravena
tak, aby neumožňovala ilegální kopírování. Žádný software,
který byl takto upraven, neumožňuje jejich záznam s použitím
tohoto zařízení.
≥Pomocí flexibilního nahrávání (> 21) můžete nahrát obsah videokazety
(přibližně 1–8 hodin) na disk s kapacitou 4,7 GB s nejlepší možnou
kvalitou nahrávání s nejlepším využitím místa na disku.
RQT9312
23
RQT9312-R_cze.book
24 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Časované nahrávání
Viz také “Poznámky ohledně nahrávání” (> 19).
V závislosti na typu disku používaného k nahrávání nebo na druhu
vysílání se mohou u titulu, který chcete nahrát, vyskytovat omezení.
[HDD] [RAM] [-R] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
≥Je možné zadat až 32 programů na měsíc dopředu.
(Každý program nahrávaný denně nebo týdně se počítá jako jeden
program.)
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+RW]
≥Použití nového disku vyžaduje jeho předešlé naformátování.
Č.
1
Kanál
ARD
“F” svítí na displeji přístroje a označuje tak zapnutí
pohotovostního režimu časovaného nahrávání.
ÚT 14.10.09. 12:56:00
HDD
Mech.
Stop DVD Rež. STTL prostor
22:30 HDD SP VYP. OK
Nemůžete přepnout titulky během časově vymezeného záznamu.
Příprava
≥Pusťte televizi a zvolte vhodný video vstup, který odpovídá
připojením k této jednotce.
≥Při nahrávání na DVD vložte disk, který můžete použít pro
nahrávání (> 11, 14).
≥Zkontrolujte správné nastavení hodin (> 54).
Manuální programování časovaného
nahrávání
01
Ikona časovače
ového nahrávání.
Kontrolou ověřte, že je
zobrazeno “OK” (> 25).
Naprogramujte další nahrávání zopakováním kroků 2–4.
Stiskněte [Í] pro vypnutí jednotky.
Pro zrušení nahrávání, když nahrávání
již začalo
1
Stiskněte [PROG/CHECK].
Když je jednotka zapnutá
Stiskněte [∫].
Zastavení záznamu
Čas. nahrávání
Zbývá
Kanál
Datum
Č.
HDD 30:24 SP
Start
DVD 1:58 SP
Probíhá časově vymezený záznam...
Přejete si jej zastavit ?
V případě, že jej zastavíte, bude zrušen.
ÚT 14.10.09. 12:54:00
HDD
Mech.
Stop DVD Rež. STTL prostor
Nový program časového nahrávání.
Zastavení záznamu
2
3
Stisknutím [3, 4] vyberte “Nový
program časového nahrávání.” a
stiskněte [OK].
Stisknutím [1] lze procházet položky
a měnit je pomocí [3, 4].
Čas. nahrávání Zbývá
HDD 30:24 SP
OK
2
Kanál
Datum
1 ARD
15. 7. ÚT
Start
22:00
Stop
HDD
DVD
Rež. STTL
22:30
HDD
SP VYP.
Název programu
≥Když je zvolen “Kanál” , můžete stisknout “Modré” tlačítko
pro změnu kategorie [např. TV, rádio, Oblíbené (> 49)] a pak
stiskněte [3, 4] pro výběr kanálu, který chcete nahrávat.
≥Stiskněte a držte [3, 4] pro změnu Start (času začátku) a
Stop (času konce) ve 30ti minutových přírůstcích.
≥Můžete také nastavit Kanál (pozici programu/název TV
stanice), Datum, Start (čas zahájení) a Stop (čas ukončení)
očíslovanými tlačítky.
≥Datum
[. Datum:
Aktuální datum až do doby o měsíc později
l ;:
minus jeden den
l
Denní časovač: NE-SO>PO-SO>PO-PÁ
l
l ;:
a. Týdenní
časovač:
NE>--->SO
Tituly nahrané prostřednictvím téhož denního či týdenního
načasování jsou “svázány dohromady” a zobrazeny jako
“skupina” na obrazovce DIRECT NAVIGATOR (> 27), s tou
výjimkou, kdy používáte “Auto Renewal Recording” –
automatické obnovení nahrávání.
≥Můžete také stisknout [DRIVE SELECT] a změnit nahrávací
jednotku.
Je-li nahrávací jednotkou “DVD”, kde není dostatek
zbývajícího místa, nahrávání se automaticky přepne na
“HDD” (> 25, Nouzové nahrávání).
≥Můžete rovněž stisknout [REC MODE] a změnit režim nahrávání.
≥[HDD] Přepis (Automatické obnovení nahrávání) (> 25)
ZAP.!)VYP.
≥Název programu
Stisknutím [2, 1] vyberte “Název programu” a stiskněte
[OK]. (> 38, Zadání textu)
≥STTL (Titulky) (platí pouze pro digitální vysílání)
AUTO!)VYP.
Když je sloupec “Kanál” nastaven v AV1, AV2 nebo AV3, je
toto nastavení nedostupné.
24
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zastavení
záznamu” a stiskněte [OK].
DVD 1:58 SP
Všech. kanály : ARD
4
RETURN
Když zastavíte časované nahrávání, načasování se zruší.
Pokud jste však nastavili týdenní nebo denní program
časovaného nahrávání, nahrávání se spustí od příštího
nastaveného času nahrávání.
ÚT 14.10.09. 12:54:00
RQT9312
Zrušit
VÝBĚR
Můžete také stisknutím [STTL
] přepnout nastavení “STTL”.
Když je k dispozici více jazyků, zvolte titulky (> 50, Přednostní
jazyk DVB).
Stiskněte [OK].
Dojde k uložení programu časovače a k zobrazení příslušné ikony.
Uvolnění přístroje z pohotovostního
režimu pro nahrávání
I když je přístroj vypnutý, je možné zobrazit seznam časovaného
nahrávání stisknutím [PROG/CHECK].
1
2
Stiskněte [PROG/CHECK].
Stisknutím [3, 4] vyberte program a
stiskněte tlačítko “Červená”.
≥Ze seznamu časovaného nahrávání zmizí ikona časovače
“F” (> 25).
≥Dokud v seznamu časovaného nahrávání zůstane byt’ jen
jedna ikona časovače “F” (> 25), nelze pohotovostní režim
časovaného nahrávání zrušit.
Stiskněte znovu tlačítko “Červená” pro aktivaci časovaného
nahrávání v režimu standby (záloha).
Poznámky k časovanému nahrávání
≥Když je nastaven časově vymezený záznam, DVD, které byly
zaznamenány s použitím jiného TV systému, nebudou moci být
přehrávány, s výjimkou případu, kdy dojde ke změně TV systému v
menu Nastavení (> 53) nebo když byl časově vymezený záznam
ukončen nebo zrušen.
≥Časovaná nahrávání jsou aktivována bez ohledu na to, zda je
přístroj zapnutý či vypnutý.
≥Časované nahrávání se zahájí v nastavený čas i v případě, že
probíhá přehrávání.
≥Časovaná nahrávání se nespustí v případě střihu či kopírování
normální rychlostí (> 39).
≥Pokud je přístroj zapnut po zahájení časovaného nahrávání,
zůstane po ukončení nahrávání zapnutý. Nevypíná se tedy
automaticky. Během časovaného nahrávání lze přístroj vypnout.
≥Když naprogramujete časovaná nahrávání těsně za sebou (tj. po
skončení jednoho ihned začíná další), přístroj nenahraje určitou
část na začátku dalších programů.
Program
Nahráno
Program
Nahráno
Nenahráno
RQT9312-R_cze.book
25 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Kontrola, změna nebo smazání
programu
≥I když je přístroj vypnutý, je možné zobrazit seznam časovaného
nahrávání stisknutím [PROG/CHECK].
Stiskněte [PROG/CHECK].
Čas. nahrávání Zbývá
HDD 30:24 SP
Jazyk pro digitální vysílání s
vícejazyčným audiem nebo
vícejazyčnými titulky
V rámci časově vymezeného záznamu digitálního vysílání s
vícejazyčným audiem nebo vícejazyčnými titulky budou audio a
titulky zaznamenány podle nastavení “Přednostní jazyk DVB” v
menu nastavení (> 50).
DVD 1:58 SP
ÚT 14.10.09. 12:54:00
HDD
Stop DVD
Nouzové nahrávání
Mech.
Rež. STTL prostor
Nový program
časového
nahrávání.
New Timer
Programme
Uložte nový program stisknutím OK.
OK
RETURN
A Ikony
F
[
Pohotovostní režim časovaného nahrávání je zapnut.
Probíhá nahrávání tohoto programu.
Programy se překrývají. Záznam programu s pozdějším
časem zahájení bude zahájen ještě před skončením
předešlého záznamu.
Zastavili jste denní či týdenní časované nahrávání. Ikona
zmizí při příštím spuštění časovaného nahrávání.
Disk se zaplnil, takže není možné nahrávat program.
Program je chráněn proti kopírování, takže nebyl nahrán.
Nahrávání programu nebylo dokončeno, protože je disk
znečištěn nebo z jiného důvodu.
Časovací programy nastavené na “Auto Renewal Recording”
–autom. obnovu nahrávání (> vpravo).
Tituly, které byly přesměrovány na HDD
(Zobrazeno během nahrávání.)
HDD Nahrávací jednotka je nastavena na HDD
DVD Nahrávací jednotka je nastavena na DVD
X
B Zpráva zobrazená v řádku “Mech. prostor”
OK:
> (Datum):
!:
Uvolnit:
Zobrazeno, pokud se nahrávání vejde na zbývající
místo.
U záznamů nahrávaných denně či každý týden bude
displej zobrazena, dokud bude možné nahrávat (až
do doby maximálně jednoho měsíce od přítomného
okamžiku), v závislosti na zbývajícím čase na disku.
Nahrávání nemusí být možné, protože:
≥již nezbývá dostatek místa.
≥počet možných titulů dosáhl maximální hodnoty.
≥programy se překryly.
≥zastavili jste denní či týdenní nahrávání.
Časovaná nahrávání, jež budou nouzově nahrána na
HDD.
C Zobrazí se název kanálu, název programu a jiné
informace.
∫ Změna programu
Stiskněte [3, 4] pro výběr programu a stiskněte [OK]. (> 24,
Manuální programování časovaného nahrávání, krok 3)
Je-li nahrávací jednotkou “DVD”, kde není dostatek zbývajícího
místa, nahrávání se automaticky přepne na “HDD”. Není-li v
zásuvce disk či na něj nelze nahrávat, nebo když se spustí
časované nahrávání během kopírování, bude nahrávací jednotka
změněna na HDD.
≥DIRECT NAVIGATOR ukáže, které programy byly nahrány
odlehčenou metodou “relief-record” (Zobrazí se “ ” .) (> 27).
≥Je-li nedostatečné také zbývající místo na HDD, bude na jednotku
pevného disku nahrána co největší část programu.
Automatické obnovení nahrávání
[HDD]
Pokud každý den či týden opakovaně nahráváte program na HDD
pomocí časovaného nahrávání, přístroj nahraje nový program přes
ten starý.
Tuto funkci lze použít pouze je-li zvoleno týdenní nebo denní
nahrávání.
1
2
3
4
Stiskněte [PROG/CHECK].
Stisknutím [3, 4] vyberte program a
stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte sloupec
“Přepis”.
Stisknutím [3, 4] vyberte “ZAP.” a
stiskněte [OK].
Čas. nahrávání
Zbývá
HDD 30:24 SP
Pokročilé
operace
Č. Kanál Datum Start
DVD 1:58 SP
ÚT 14.10.09. 12:53:00
Kanál
Datum
1 ARD
NE
Start
HDD
Stop DVD Rež. STTL
HDD SP VYP.
22:00 22:30
Přepis
ZAP.
Všech. kanály :ARD
Název programu
≥Je-li program nastavený na automatické obnovení nahrávání
chráněn, nebo při probíhajícím přehrávání z HDD či během
kopírování, nebude tento program přepsán. Místo toho bude
program nastavený pro nahrávání uložen jako zvláštní program, a
tento program bude přepsán při dalším uskutečnění
automatického obnovení nahrávání.
≥Playlisty vytvořené z programů, jež byly nastaveny pro
automatické obnovení nahrávání, jsou vymazány spolu s
automatickým obnovením.
≥Když na HDD není dostatek zbývajícího místa, program zřejmě
nebude nahrán celý.
∫ Vymazání programu
Stisknutím [3, 4] vyberte program a stiskněte [DELETE ¢].
Program lze také smazat následujícím postupem
1 Stisknutím [3, 4] vyberte program a stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Vymazat” a stiskněte [OK].
∫ Zavření seznamu časovaného nahrávání
Stiskněte [PROG/CHECK].
≥Programy, které se nepodařilo nahrát, se odstraní ze seznamu
nahrávání s časovačem ve 4 hod. ráno o dva dny později.
RQT9312
25
RQT9312-R_cze.book
26 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Dokonalejší přehrávání (pro pokročilé)
Činnosti během přehrávání
≥Některé akce nebude možné u určitého média provést.
Zastavení
Stiskněte [∫].
Místo zastavení je uloženo do paměti.
Funkce obnovení přehrávání
Stisknutím [1] (PLAY) obnovíte přehrávání z
tohoto místa.
Místo zastavení
≥Při několikanásobném stisknutí [∫] dojde v
některých případech k vymazání dané polohy.
≥Je-li otevřena zásuvka, místo se vymaže.
≥[CD] [VCD] a MP3/DivX : při vypnutí jednotky se
tato pozice smaže.
Pozastavení
Stiskněte [;].
Vyhledávání
Stiskněte [6] nebo [5].
Přeskočení
Pro obnovení přehrávání stiskněte znovu [;]
nebo [1] (PLAY).
≥Rychlost se zvýší až o 5 kroků. ([+R] [+R]DL]
[+RW] až o 3 kroky)
≥Přehrávání obnovíte stisknutím [1] (PLAY).
≥Během první úrovně vyhledávání vpřed je
slyšet zvuk.
[CD] a MP3 : Audio je slyšet na všech úrovních
hledání.
DivX : Zvuk není slyšet při vyhledávání při
žádné úrovni.
Během přehrávání nebo
pozastaveného přehrávání
stiskněte [:] nebo [9].
Přeskočte na titul, kapitolu či skladbu, kterou
chcete přehrávat.
≥Každé stisknutí zvýší počet přeskočení.
≥DivX : Pro návrat na začátek právě
přehrávaného titulu stiskněte [:].
Spuštění od Stiskněte číselná tlačítka.
se spustí od vybraného titulu,
vybraného Přehrávání
kapitoly či skladby.
titulu
≥[HDD]
Např.
5: [0] > [0] > [5]
15: [0] > [1] > [5]
≥MP3 a JPEG
Např.
5: [0] > [0] > [0] > [5]
15: [0] > [0] > [1] > [5]
≥Ostatní disky
Zadejte číslo o 2 znacích
Např.
5: [0] > [5]
15: [1] > [5]
≥U některých disků to funguje
pouze při zastavení (na
televizoru je zobrazena obrazovka vpravo).
≥[VCD] (s ovládáním přehrávání)
Stisknete-li číselná tlačítka u zastaveného přístroje
(na televizoru se zobrazí výše uvedená obrazovka),
můžete PBC vymazat. (Na displeji přístroje se
zobrazí uplynulá doba.)
Rychlý
náhled
[HDD] [RAM]
Stiskněte a přidržte [1] (PLAY/a1.3).
Rychlost přehrávání je vyšší než normální.
≥Pro návrat k normální rychlosti stiskněte znovu.
Během pauzy stiskněte [6] nebo
Pomalé
[5].
přehrávání Rychlost se zvýší až o 5 kroků.
RQT9312
26
[HDD] [RAM] [-R]
[-R]DL] [-RW‹V›]
[+R]
[+R]DL] [+RW]
[DVD-V]
[-RW‹VR›] [VCD]
≥Přehrávání obnovíte stisknutím [1] (PLAY).
≥[VCD] Pouze směr vpřed [5].
≥Jednotka pozastaví svůj chod, probíhá-li
zpomalené přehrávání po dobu asi 5 minut
(vyjma [DVD-V] [VCD]).
Po
políčkách
Během pauzy stiskněte [2] (2;)
nebo [1] (;1).
[HDD] [RAM] [-R]
[-R]DL] [-RW‹V›]
[+R]
[+R]DL] [+RW]
[DVD-V]
[-RW‹VR›] [VCD]
Při každém stisknutí se zobrazí další políčko.
≥Stiskněte a přidržte pro postupný posun vpřed
nebo vzad.
≥Přehrávání obnovíte stisknutím [1] (PLAY).
≥[VCD] Pouze směr vpřed [1] (;1).
Přeskočení 1 Stiskněte [TIME SLIP].
zadané doby 2 Stisknutím [3, 4] vyberte dobu
a stiskněte [OK].
(Time Slip)
Přeskočení zadané doby.
[HDD] [RAM]
[-R] [-R]DL]
[-RW‹V›] [+R]
[+R]DL]
(Tato funkce
nefunguje u
uzavřených
disků.)
≥Pokaždé, když stisknete [3, 4], čas se
zvýší [3] nebo sníží [4] o 1 minutu.
(Stiskněte a držte po dobu 10 minutových
intervalů.)
Automaticky zmizí asi po 5 sekundách. Pro opětovné
zobrazení obrazovky znovu stiskněte [TIME SLIP] .
-5 min
[+RW] [-RW‹VR›]
Ruční
přeskočení
[HDD] [RAM]
Stiskněte [MANUAL SKIP].
Každým stiskem se přehrávání obnoví asi o
1 min později.
[-R] [-R]DL]
[-RW‹V›] [+R]
[+R]DL]
(Tato funkce
nefunguje u
uzavřených
disků.)
[+RW] [-RW‹VR›]
Vytvoření
kapitoly
Stiskněte [CREATE CHAPTER].
Kapitoly jsou rozděleny v okamžiku stisknutí.
≥Stisknutím [:, 9] přeskočíte na začátek
(> 34, Kapitola)
kapitoly.
[HDD] [RAM]
≥Kapitoly nelze vytvářet v pohotovostním
režimu EXT LINK.
Změna zvuku během přehrávání
Stiskněte [AUDIO].
[HDD] [RAM] [-RW‹VR›] [VCD], DivX a analogové vysílání
LR>L>R
^---------------}
HDD
PLAY
LR
Např. je vybráno “L R”
[DVD-V]
Zvukový kanál můžete změnit pokaždé, když stisknete toto tlačítko.
To umožňuje změnit nastavení, jako je jazyk zvukové stopy
(> 44, Zvuková stopa).
Zvuková stopa
1 ENG
Digital 3/2.1ch
Např. je vybraná angličtina.
Typ zvuku nelze změnit v následujících případech.
≥Když je v zásuvce vložen disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát
DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW při vybrané jednotce DVD.
≥Když je nahrávací režim XP a “Zvukový režim pro XP záznam” je
nastaven na “LPCM” (> 52).
≥Když je “Záznam s vys. rychl. kopírování” nastaveno na “Zap.”
(výchozí nastavení je “Zap.” > 51).
RQT9312-R_cze.book
27 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Volba přehrávání nahraných programů (titulů)—DIRECT NAVIGATOR
1
2
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte titul
a stiskněte [OK].
Tituly můžete vybírat také číslovanými tlačítky (pouze
obrazovka Všechny tituly).
např. [HDD]
5:
[0] > [0] > [5]
15:
[0] > [1] > [5]
115: [1] > [1] > [5]
např. [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
5:
[0] > [5]
15:
[1] > [5]
Zobrazení dalších stránek
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte “Předchozí” nebo “Další” a
stiskněte [OK]. (Pouze Zobrazení miniatur)
≥Další stránky lze rovněž zobrazit stisknutím [:, 9].
Zavření obrazovky
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
DIRECT NAVIGATOR ikony obrazovky
[
Probíhá nahrávání.
Chráněný titul.
Titul nebyl nahrán z důvodu ochrany proti nahrávání
(digitální vysílání atd.)
Titul nelze přehrávat
[Při kopírování titulu na HDD či poškození dat atd.]
Tituly, které byly přesměrovány na HDD
(> 25, Nouzové nahrávání)
Titul s omezením “pouze jedno nahrání” (> 69,
CPRM)
t
Skupiny titulů (jen [HDD])
Nahrané, dosud nepřehrané tituly (jen [HDD])
Titul nahraný v jiném systému kódování televizního
vysílání než je aktuálně vybrán na tomto přístroji.
≥Změňte nastavení “TV systém” na tomto přístroji,
aby odpovídalo titulu (> 53).
(NTSC)
(PAL)
Přepínání vzhledu DIRECT NAVIGATOR
“Seskupené tituly”/“Všechny tituly” [HDD]
“Zobrazení tabulky”/“Zobrazení miniatur”
1 Při zobrazení obrazovky DIRECT NAVIGATOR
Stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte položku a stiskněte [OK].
Např.
Všechny tituly obrazovka
Slouží k zobrazení všech titulů.
Všechny tituly
SO
PÁ
Předchozí
SO
Další
Strana
Zvolit
Předchozí
Další
(v Zobrazení miniatur)
Třídění titulů pro snadné vyhledávání
[HDD] (Obrazovka Všechny tituly pouze v položce Zobrazení tabulky)
Tato funkce je praktická při vyhledávání jednoho titulu pro
přehrávání z mnoha titulů.
1 Stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Seřazení” a stiskněte [OK].
3 Stisknutím [3, 4] vyberte položku a stiskněte [OK].
Vyberete-li jinou položku než “Č.”
≥Po přehrání zvoleného titulu se znovu objeví obrazovka
DIRECT NAVIGATOR. (Nemůžete přehrávat tituly nepřetržitě.)
≥Funkce přeskočení a časového posunu fungují pouze u právě
přehrávaného titulu.
≥Pokud ukončíte obrazovku DIRECT NAVIGATOR nebo
přepnete na jinou DIRECT NAVIGATOR, třídění se zruší.
Přehrávání seskupených titulů [HDD]
1 Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte skupinu a stiskněte [OK].
2 Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte titul a stiskněte [OK].
Pokročilé
operace
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Slouží k rychlému nalezení zaznamenaných titulů a k jejich
snadnému přehrávání. Dále umožňuje seřazení titulů nebo editaci
skupin titulů.
Editace skupiny titulů [HDD]
[HDD] (jen obrazovka Seskupené tituly)
1 Zvolte titul nebo skupinu stisknutím [3, 4, 2, 1] a poté
stiskněte [;].
Bude zobrazeno označení zaevidování. Zopakujte uvedený krok
za účelem volby všech potřebných souborů.
≥Zrušte stisknutím [;].
2 Stiskněte [OPTION].
Vytvoření skupiny
3 Stisknutím [3, 4] zvolte volitelnou funkci a
Rozdělení seskupení
stiskněte [OK].
Vytvoření skupiny:
Stisknutím [2, 1] vyberte “Vytvořit” a stiskněte [OK].
Zvolené soubory boudou svázány do podoby skupiny.
Rozdělení seskupení:
Stisknutím [2, 1] vyberte “Rozdělit” a stiskněte [OK].
≥Po provedení volby titulů budou všechny tituly ve skupině
uvolněny.
≥Po provedení volby titulu ve skupině bude titul uvolněn ze skupiny.
∫ Název skupiny
Název prvního titulu ve skupině se použije jako název skupiny.
Zobrazení tabulky
“Zobrazení tabulky” nebo “Zobrazení miniatur”
Všechny tituly
“Seskupené tituly” nebo “Všechny tituly” [HDD]
Seskupené tituly
Seskupené tituly
Seskupené tituly obrazovka
Dva a více titulů nahraných v denním/týdenním režimu časovaného
nahrávání se “sváže” do jednoho celku a zobrazí jako jedna položk.
SO
Dolphines
Předchozí
Seskupené tituly
Strana
Zvolit
Chantal Show
Předchozí
Dolphines
Další
Strana
Zvolit
Předchozí
Další
(v Zobrazení miniatur)
Další
Předchozí
Předchozí
Další
SO
Dolphines
Strana
Další
Zvolit
Změna názvu skupiny
1 Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte skupinu a stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Editace” a stiskněte [OK].
3 Stiskněte [3, 4] pro výběr “Zadání názvu” a stiskněte [OK].
4 Zadejte název. (> 38, Zadání textu)
≥I v případě změny názvu skupiny zůstanou názvy titulů ve skupině
beze změn.
Zvolte položku označenou
a stiskněte [OK] za účelem
zobrazení společně sbalených titulů.
RQT9312
27
RQT9312-R_cze.book
28 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Přehrávání DivX, hudebních souborů a statických snímků (JPEG)
[-R] [-R]DL] [CD]
Zobrazení obrazovky menu
1 Vložte disk.
2 Jestliže disk obsahuje různé typy souborů
např. [CD]
Použití obrazovky stromu k vyhledání složky
1 Při zobrazení seznamu souboru
Za účelem zobrazení strany se stromem
stiskněte [1].
A: Vybrané číslo složky/celkový počet složek včetně titulu DivX.
Přehrávání
Režim přehrávání : DivX
Zvolte druh souboru.
DivX menu
CD (DivX)
Adresář
A 1/21
DivX
JPEG
MP3
12.02.2004
Image001
Image002
Image003
Image004
Image005
Image006
Image007
Image008
Image009
Image010
DATA1
DATA2
Stisknutím [3, 4] vyberte položku a stiskněte [OK].
Anebo,
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
∫ Změna typu souboru k přehrávání
1 Několikrát stiskněte [RETURN ] pro ukončení
menu.
2 Stiskněte [FUNCTION MENU].
Složky, jež neobsahují
žádné kompatibilní
soubory, nelze vybrat.
OK
RETURN
2 Stisknutím [3, 4] vyberte složku a stiskněte [OK].
Dojde k zobrazení seznamu souborů dané složky.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
FUNCTION MENU
CD(DivX)
Přehrávání
Informace o obsahu DivX VOD
Záznam
Náhled
Ostatní funkce
Volba mechaniky
OK
RETURN
3 Stiskněte [3, 4] pro výběr “Přehrávání” a
stiskněte [OK].
4 Stiskněte [3, 4] pro výběr typu souboru a
stiskněte [OK].
Přehrávání obsahu DivX videa
ZÁKLADNÍ INFORMACE O DIVX VIDEO:
DivX® je digitální video formát vytvořený společností DivX, Inc. Jedná
se o oficiální přístroj DivX Certified, který přehrává DivX video.
Můžete přehrávat DivX video obsah nahraný prostřednictvím
počítače na DVD-R, DVD-R DL a CD-R/CD-RW.
1
Zobrazení strany DivX menu.
(> výše, Zobrazení obrazovky menu)
DivX menu
Č.
Název titulu
Strukt.
ABC.avi
DEF.avi
GHI.avi
JKL.avi
Strana 001/001
Celk. titulů : 004
OK
RETURN
2
≥Soubory jsou považovány za tituly.
Stisknutím [3, 4] vyberte titul a
stiskněte [OK].
Přehrávání se spustí od vybraného titulu.
≥Titul lze také vybrat pomocí číselných tlačítek.
Např. 5:
[0] > [0] > [5]
15:
[0] > [1] > [5]
Zastavení přehrávání
Stiskněte [∫].
Zobrazení dalších stránek
Stiskněte [:, 9].
Zavření obrazovky
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
≥Velikost obrázku nastavená při nahrávání může přístroji zabránit
zobrazit obraz ve správném poměru stran. Poměr stran lze zřejmě
upravit prostřednictvím televizoru.
≥Postupné přehrávání není možné.
≥Při nahrávání na HDD nebo DVD není přehrávání možné.
RQT9312
28
Nastavení
DivX Záznam
DivX ( R ) video na požádání.
Ladění
Disk
Obraz
Zvuk
Displej
Zapojení
Ostatní
Váš registrační kód je : XXXXXXXX
8 alfanumerických znaků
Více na www.divx.com/vod
OK
RETURN
Složka1 : 0025
CD (DivX)
001
002
003
004
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DIVX VIDEO-ON-DEMAND –
VIDEO NA POŽÁDÁNÍ:
Tento přístroj DivX® Certified musí být zaregistrován, aby přehrával
obsah DivX Video na požádání – “DivX Video-on-Demand” (VOD).
Nejdříve si pro svůj přístroj vygenerujte registrační kód DivX VOD a
během procesu registrace jej odešlete. [Důležité: obsah DivX VOD
je chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights Management –
řízení digitálních práv), který omezuje přehrávání na registrované
přístroje DivX Certified. Pokud se pokusíte přehrávat obsah DivX
VOD, který není autorizován pro váš přístroj, objeví se zpráva
“Chyba autorizace.” a váš obsah se nepřehraje.]
Přečtěte si další podrobnosti na www.divx.com/vod.
Zobrazení registračního kódu přístroje.
(> 55, “DivX Záznam” na kartě “Ostatní”)
≥Po prvním přehrání obsahu DivX VOD se na “DivX Záznam” zobrazí další
registrační kód. Tento registrační kód nepoužívejte ke koupi obsahu DivX
VOD. Použijete-li tento kód ke koupi obsahu DivX VOD a jeho přehrání na
tomto přístroji, nebudete moci nadále přehrávat žádný obsah, který jste
zakoupili pomocí předchozího kódu.
≥Zakoupíte-li si obsah DivX VOD pomocí jiného registračního kódu
než je kód tohoto přístroje, nebude možné tento obsah přehrávat.
(Zobrazí se “Chyba autorizace.”.)
Informace o obsahu DivX, který lze přehrát pouze několikrát (tj.
pevný počet přehrávání).
Některý obsah DivX VOD je možné přehrát pouze několikrát. Při
přehrávání obsahu se zobrazí zbývající počet možných přehrání.
Obsah není možné přehrávat, pokud je počet zbývajících přehrání
nula. (Zobrazí se “Vypůjčení uplynulo.”.)
Během přehrávání takového obsahu
≥Zbývající počet možných přehrání se sníží o jedno, pokud
– stisknete [Í].
– stisknete [∫].
– stisknete [DIRECT NAVIGATOR].
– stisknete [:] či [6, 5] atd. a přejdete na jiný obsah nebo
na začátek přehrávaného obsahu.
– spustí se časované nahrávání na HDD.
– stisknutím [DRIVE SELECT] změníte jednotku.
≥Funkce obnovení nefungují.
29 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Informace o displeji Text DivX titulků
Na tomto přístroji je možné zobrazovat titulky nahrané na videodisky DivX.
Tato funkce nemá žádnou souvislost s titulky určenými ve
specifikacích normy DivX a nemá žádnou jednoznačnou normu. V
závislosti na metodách vytvoření souboru nemusí fungovat
následující funkce.
Přehrávání hudebních souborů
Můžete přehrávat soubory MP3 nahrané prostřednictvím počítače
na DVD-R, DVD-R DL, CD-R/CD-RW.
1
∫ Zobrazení Text DivX titulků
1 Při přehrávání stiskněte [DISPLAY].
2
3
4
5
Po přehrání video souboru DivX obsahujícího titulky
1 U zastaveného přístroje
3
4
5
6
7
Vybraná skupina
G: Č. skupiny
T: Č. skladby ve skupině
CELKEM:
Č. skladby/celkový počet
skladeb ve všech
skupinách
Stisknutím [3, 4] vyberte “Disk” a stiskněte [1].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Titulky” a stiskněte [1].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Zap.” a stiskněte [1].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Text” nebo číslo
titulků.
∫ Text DivX titulků nastavení jazyka
2
(> 28, Zobrazení obrazovky menu)
≥ Soubory DivX video, které nezobrazují “Text” nebo číslo titulků,
neobsahují text titulků.
Text titulků nemůže být zobrazen.
≥Nejsou-li titulky správně zobrazeny, zkuste změnit nastavení
jazyka (> níže).
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Ostatní funkce” a
stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Nastavení” a
stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Disk” a stiskněte [1].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Nastavení pro
přehrávání” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Text DivX titulků” a
stiskněte [OK].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Latinka 1”, “Latinka 2”
nebo “Azbuka” a pak stiskněte [OK]. (> 51)
≥Počáteční nastavení je “Latinka 2”.
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
∫ Typy souborů s titulky, které lze zobrazit
Na tomto přístroji je možné zobrazit titulky, jež splňují následující podmínky.
≥Formát souboru: MicroDVD, SubRip nebo TMPlayer
≥Přípona souboru: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub“, “.TXT” nebo “.txt”
≥Videosoubor DivX a soubor s titulky musí být ve stejné složce a
názvy souborů musejí být stejné kromě přípony souboru.
≥Je-li ve stejné složce více souborů s titulky, budou zobrazeny podle
priority jejich přípon v následujícím pořadí: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
∫ Omezení tohoto přístroje
≥V následujících případech není možné zobrazit titulky tak, jak byly
nahrány. Navíc v závislosti na způsobu vytvoření souboru či stavu
při jeho nahrávání může být zobrazena jen část titulků nebo titulky
nemusejí být zobrazeny vůbec.
– Když text titulků obsahuje zvláštní text nebo znaky.
– Když je velikost souboru větší než 256 KB.
– Když data titulků obsahují znaky v určeném stylu.
– Kódy určující styl znaku uvnitř souboru jsou zobrazeny jako
znaky titulků.
– Když titulky obsahují údaje v jiném formátu.
≥Není-li název videosouboru DivX zobrazen na obrazovce menu
správně (název souboru je zobrazen jako “_”), nemusí být text
titulků zobrazen správně.
≥V závislosti na použitém disku nemusejí být titulky zobrazeny
během vyhledávání a při podobných činnostech.
Ukázat obrazovku MP3 menu.
MP3 menu
G
1
T
1
CELKEM
1/111
Číslice
0 – 9
Předch.
Další
VÝBĚR
2
Č.
Skupina
1 : My favorite
Celkem
Stopa
001 Both Ends Freezing
1
002 Lady Starfish
2
003 Life on Jupiter
3
004 Metal Glue
4
005 Paint It Yellow
5
006 Pyjamamama
6
007 Shrimps from Mars
7
008 Starperson
8
009 Velvet Cuppermine
9
Strom
≥Soubory jsou uspořádány jako stopy (tracks) a složky jako
skupiny.
Zvolte stopu stisknutím [3, 4] a poté
stiskněte [OK].
Přehrávání začne na zvolené stopě.
≥“0” označuje právě přehrávanou stopu.
≥Stopu můžete vybrat také pomocí číslovaných tlačítek.
Např. 5:
[0] > [0] > [0] > [5]
15:
[0] > [0] > [1] > [5]
Zastavení přehrávání
Stiskněte [∫].
Zobrazení dalších stránek
Stiskněte [:, 9].
Zavření obrazovky
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
Použití obrazovky stromu k vyhledání skupiny
Pokročilé
operace
RQT9312-R_cze.book
1 Když je zobrazen seznam souborů
Stiskněte [1] pro vyvolání obrazovky
stromového schématu, zatímco je zvýrazněna
daná stopa.
Vybrané číslo skupiny/celkový počet skupin
Neobsahuje-li skupina žádnou skladbu, je jako číslo skupiny zobrazeno “– –”.
MP3 menu
G
8
T
14
CELKEM
40/111
Číslice
0 – 9
VÝBĚR
OK
RETURN
Strom
MP3 music
G 7/25
001 My favorite
001 Brazilian pops
002 Chinese pops
003 Czech pops
004 Hungarian pops
005 Liner notes
006 Japanese pops
007 Mexican pops
008 Philippine pops
009 Swedish pops
001 Momoko
002 Standard number
001 Piano solo
002 Vocal
Nemůžete zvolit
adresáře, které
neobsahují žádné
kompatibilní soubory.
2 Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr skupiny a
stiskněte [OK].
Objeví se seznam souborů pro danou skupinu.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
RQT9312
29
RQT9312-R_cze.book
30 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Přehrávání DivX, hudebních souborů a statických snímků (JPEG)
JPEG menu
CD(JPEG)
Přehrávání statických snímků
≥Můžete přehrávat statické obrázky nahrané prostřednictvím
počítače na DVD-R, DVD-R DL a CD-R/CD-RW.
≥Němůžete přehrávat statické snímky během záznamu nebo
kopírování.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
----
----
----
Předchozí
OK
1
3
Zobrazení strany Zobrazení alba.
(> 28, Zobrazení obrazovky menu)
JPEG menu
CD(JPEG)
---
002
Cel. 5
Datum: 1. 1.2006
Předchozí
---
Strana 01/01
OPTION
RETURN
OPTION
Další
Prezentace
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte
statický snímek a stiskněte [OK].
Další
Prezentace
Zobrazte snímky
stisknutím OK.
Zobrazení dalších stránek
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte “Předchozí” nebo “Další” a
stiskněte [OK].
≥Další stránky lze rovněž zobrazit stisknutím [:, 9].
2
RETURN
Strana 001/001
Statické snímky lze také vybrat pomocí číselných tlačítek.
Např.
5:
[0] > [0] > [0] > [5]
115: [0] > [1] > [1] > [5]
15: [0] > [0] > [1] > [5]
1115: [1] > [1] > [1] > [5]
≥Stisknutím [2, 1] zobrazte předchozí či další statický snímek.
≥Užitečné funkce při prohlížení statických snímků (> 30)
Ohledně Zobrazení alba
obrazovky > vpravo
Cel. 3
Datum: 1. 2.2006
---
---
OK
Obrazovka Zobrazení alba
Zobrazení alba
001
Zobr.snímku (JPEG)
103__DVD
Název alba
Návrat na obrazovku Zobrazení alba nebo Zobr.snímku (JPEG)
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
∫ Ohledně Zobrazení alba obrazovky
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte
album a stiskněte [OK].
Album lze také vybrat pomocí číselných tlačítek.
Např.
5:
[0] > [0] > [5]
15: [0] > [1] > [5]
115: [1] > [1] > [5]
Cel.
10.10. 09
Zoological park
Datum pořízení/počet snímků/název alba
≥V závislosti na digitálním fotoaparátu, editačním softwaru na
počítači atd. nemusejí být informace o datu nahrání zobrazeny. V
tomto případě se datum zobrazí jako [--.--.--].
Užitečné funkce při prohlížení statických snímků
Zahájit
prezentaci
Nastavení
prezent.
Statické snímky lze zobrazovat postupně s konstantním intervalem.
Při zobrazení obrazovky Zobrazení alba
1 Stisknutím [3, 4, 2, 1] zvolte album.
2 Stiskněte [1] (PLAY).
Můžete také spustit přehrávání diapozitivů pomocí následujících kroků.
Při zobrazení obrazovky Zobrazení alba
1 Stiskněte [OPTION].
2 Stiskněte [3, 4] pro výběr “Nastavení prezent.” a stiskněte [OK].
3 Nastavte požadovaná nastavení a pak stiskněte [OK].
4 Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr žádaného alba a stiskněte [OPTION].
5 Stisknutím [3, 4] vyberte “Zahájit prezentaci” a stiskněte [OK].
Zahájit prezentaci
Nastavení prezent.
≥Změna intervalu zobrazení
1 Stiskněte [3, 4] pro výběr “Interv.zobrazování” v kroku 3.
2 Stiskněte [2, 1] pro výběr žádaného intervalu (“Normální”, “Dlouhý” nebo “Krátký”).
Otočit
DOPRAVA
Otočit
DOLEVA
Přiblížit
Vzdálit
≥Opakování přehrávání
1 Stiskněte [3, 4] pro výběr “Opakování přehrávání” v kroku 3.
2 Stiskněte [2, 1] pro výběr “Zap.” nebo “Vyp.”.
Během prohlížení
1 Stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Otočit DOPRAVA” nebo “Otočit DOLEVA” a
stiskněte [OK].
1 Stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Přiblížit” a stiskněte [OK].
Během prohlížení
Stiskněte dvakrát [STATUS
].
Zavření obrazovky vlastností obrázku
Stiskněte [STATUS ].
RQT9312
30
Otočit DOLEVA
≥Informace o otočení nebudou uloženy.
Během prohlížení
Otočit DOPRAVA
Otočit DOLEVA
≥Chcete-li vrátit snímek do původní velikosti, stisknutím [3, 4] vyberte “Vzdálit” v kroku 2 a stiskněte [OK].
≥Při zvětšování může dojít k oříznutí snímku.
≥Informace o zvětšení nebudou uloženy.
≥Funkce “Přiblížit/Vzdálit” je k dispozici pouze pro statické snímky menší než 640 a 480 pixelů.
Vlastnosti
Otočit DOPRAVA
18:53:50 11.10
č. složky snímků 103 - 0006
Datum 10. 10. 2009
Č.
Datum pořízení
Přiblížit
3/9
RQT9312-R_cze.book
31 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Výhodné funkce
Přerušení sledování televizního
programu—Pause Live TV
Zobrazit "FUNCTION MENU"
Použitím Zobrazit "FUNCTION MENU" si můžete snadno a rychle
otevřít hlavní funkce.
Když je “Zobrazit "FUNCTION MENU"” nastaveno na “Zap.” v menu
Nastavení, FUNCTION MENU se automaticky zobrazí, když
zapnete napájení. (> 52)
1
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Zobrazené funkce závisejí na vybrané jednotce či typu disku.
FUNCTION MENU
Je možné pozastavit sledovaný televizní program použitím tuneru
tohoto přístroje a později jej opět spustit dočasným uložením na
HDD. Tato funkce je užitečná, jestliže musíte přestat televizor
sledovat a jít něco zařídit.
Ukončíte-li funkci Pause Live TV, poté se televizní program dočasně
uložený na HDD odstraní.
1
Zbývá 30:00 SP
HDD
Přehrávání
Záznam
2
Vymazání
Kopírování
Náhled
Ostatní funkce
Volba mechaniky
OK
RETURN
2
Stiskněte [3, 4] pro výběr funkce a
stiskněte [OK].
3
Zapněte televizor a vyberte příslušný
vstup AV, který odpovídá připojení k
tomuto přístroji.
Zapněte přístroj a navolte kanál
stiskem [W X CH].
Když chcete přerušit sledování televizního programu
Stiskněte [;].
4 DVB
ABC
FUNCTION MENU
Zbývá 30:00 SP
HDD
Přehrávání
Záznam
Vymazání
Kopírování
Pokroč. kopírování
Seznamy záznamů
Flexib. nahrávání
Správa HDD
Nastavení
Náhled
Ostatní funkce
Volba mechaniky
RETURN
3
≥Pokud stisknete [RETURN
předchozí obrazovku .
], můžete se vrátit na
Stisknutím [3, 4] vyberte položku a
stiskněte [OK].
≥O každé funkci si přečtěte v “Snadný přístup k různým
funkcím — Zobrazit "FUNCTION MENU"”. (> 7)
Pro výstup Zobrazit "FUNCTION MENU"
Stiskněte [FUNCTION MENU].
4
Tato ikona ukazuje, že Pause Live TV pracuje. Ikonu (> 52,
Ikona Pause Live TV) může vypnout.
Když se chcete na program dodívat
Stiskněte [1] (PLAY)
≥Program je uložen na HDD v SP nahrávacím režimu (> 20)
bez ohledu na nahrávací režim a jednotku, které byly
navoleny před tím, než bylo spuštěno nahrávání programu.
≥Na HDD lze uložit minimálně 1 hodinu až 8 hodin televizních
programů. (To se může lišit v závislosti na volném místu
pevného disku.)
Pokročilé
operace
OK
Ovládání během Pause Live TV
Vyhledávání
Stiskněte [6, 5].
Pozastavení
Stiskněte [;].
Rychlý
náhled
Stiskněte a přidržte [1] (PLAY/a1.3).
Pomalé
přehrávání
Během pauzy stiskněte [6]
nebo [5].
Zastavení
Pause Live
TV
1 Stiskněte [∫].
2 Stisknutím [2, 1] vyberte
“Ano” a stiskněte [OK].
≥Přehrávání obnovíte stisknutím
[1] (PLAY).
≥Pro návrat k normální rychlosti stiskněte
znovu.
Rychlost se zvýší až o 5 kroků.
≥Přehrávání obnovíte stisknutím
[1] (PLAY).
≥Funkce Pause Live TV se automaticky ukončí ve chvíli, kdy se
spustí časované nahrávání.
≥Funkce Pause Live TV nepracuje
– když hodiny nejsou nastaveny
– během nahrávání
– během časovaného nahrávání
– během nahrávání EXT LINK atd.
≥Během obnovování přehrávání nelze přepínat audio a titulky.
≥Jakmile je HDD plný nebo ukládání trvá osm hodin, každých 30
minut se vymaže prvních 30 minut.
≥Funkce Pause Live TV se automaticky vypne 24 hodin po spuštění.
≥Během Pause Live TV nelze přepínat “DVB multi audio” a “DVB
titulky” menu na displeji.
RQT9312
31
RQT9312-R_cze.book
32 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Činnosti propojené s televizorem (VIERA Link “HDAVI ControlTM”/Q Link)
S televizorem a přijímačem lze využívat propojené činnosti pomocí
funkce “HDAVI Control” nebo Q Link.
Co to je VIERA Link “HDAVI Control”?
“HDAVI Control” propojení VIERA Link je praktická funkce, která
nabízí propojené činnosti tohoto přístroje a televizoru Panasonic
(VIERA) či přijímače v rámci “HDAVI Control”. Tuto funkci lze
používat po zapojení zařízení pomocí kabelu HDMI. Podrobnosti
o provozu viz návod k obsluze připojeného zařízení.
≥Odkaz VIERA Link “HDAVI Control”, založený na ovládacích
funkcích, které poskytuje HDMI – průmyslový standard
označovaný také jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control –
Ovládání spotřební elektroniky), představuje unikátní funkci, kterou
jsme vyvinuli a přidali. Její fungování se zařízeními jiných výrobců,
které také podporují HDMI CEC, však tím pádem není zaručeno.
≥Tato jednotka podporuje funkci “HDAVI Control 4”.
“HDAVI Control 4” je nejnovější norma (v platnosti od prosince
2008) pro zařízení kompatibilní s Panasonic HDAVI Control. Tato
norma je kompatibilní s konvenčním zařízením HDAVI Panasonic.
≥Ohledně jiných zařízení výrobce podporujících funkce VIERA
Link function postupujte podle příslušných návodů k použití.
Příprava
1 Připojte tento přístroj kabelem HDMI (> 58) ke svému televizoru
kabelem HDMI a scart kabelem (> 9) 21 pin nebo k Vašemu
přijímači.
2 Nastavte “VIERA Link” na “Zap.” (> 53). (Výchozí nastavení je “Zap.”.)
3 Nastavte činnosti “HDAVI Control” na připojeném zařízení (např.
televizoru).
≥Vstupní kanál nastavte na VIERA, aby byl vhodný pro
koncovku, jež se má použít jako “HDAVI Control”.
4 Zapněte všechna zařízení kompatibilní s “HDAVI Control” a
zvolte vstupní kanál tohoto zařízení na připojeném televizoru,
aby mohla funkce “HDAVI Control” správně pracovat.
Dojde-li potom ke změně připojení nebo nastavení, tento
postup zopakujte.
Co to je Q Link?
Q Link je praktická funkce, která nabízí propojené činnosti tohoto
přístroje a televizoru Panasonic. Tuto funkci lze používat po
připojení zařízení pomocí 21-pólového kabelu Scart se všemi
kolíky zapojenými.
Příprava
≥Připojte tento přístroj k televizoru pomocí plně osazeného
21 kolíkového kabelu Scart (> 8).
Referenční informace
Následující systémy jiných výrobců mají podobné funkce jako Q Link
společnosti Panasonic.
Podrobnosti viz návod k obsluze daného televizoru, nebo se obraťte
na prodejce.
≥Q Link (registrovaná ochranná značka společnosti Panasonic)
≥DATA LOGIC (registrovaná ochranná značka společnosti Metz)
≥Easy Link (registrovaná ochranná značka společnosti Philips)
≥Megalogic (registrovaná ochranná značka společnosti Grundig)
≥SMARTLINK (registrovaná ochranná značka společnosti Sony)
Jak můžete využívat “HDAVI Control” a Q Link
[VIERA]Link] [Q]Link]
Stahování z televizoru§1
Když poprvé připojíte tuto jednotku k televizi, údaje o seznamech stanic atd. se z televize automaticky zkopírují na jednotku a televizní stanice
jsou přiděleny programovým pozicím na jednotce ve stejném pořadí jako v televizi (> 10).
Snadné přehrávání
Když je televizor zapnutý a jsou provedeny následující operace, vstup televizoru se automaticky přepne do režimu vstupu HDMI ([VIERA]Link])
nebo do režimu AV vstupu ([Q]Link]) a televizor zobrazí odpovídající akci.
(Úvodních několik sekund nemusí být obraz či zvuk k dispozici.)
Stiskněte [FUNCTION MENU]§2, [1] (PLAY)§3, [DIRECT NAVIGATOR], [PROG/CHECK] atd.
Propojení zapnutí
Když je televizor vypnutý a jsou provedeny následující operace, televizor se automaticky zapne a zobrazí odpovídající akci.
(Úvodních několik sekund nemusí být obraz či zvuk k dispozici.)
Stiskněte [FUNCTION MENU]§2, [1] (PLAY)§3, [DIRECT NAVIGATOR], [PROG/CHECK] atd.
≥[DVD-V] [CD] [VCD] SVCD a MP3
Po vložení některého z disků se televizor automaticky zapne.
Propojení vypnutí
Přepnete-li televizor do pohotovostního režimu, zařízení bude také automaticky přepnuto do tohoto režimu. K přepnutí zařízení do
pohotovostního režimu dojde automaticky také při zobrazení strany FUNCTION MENU nebo při nastavení časovače časově vymazeného
záznamu na zařízení.
V případě záznamu, kopírování, uzavírání apod. zařízení nebude přepnuto do pohotovostního režimu, i když bude televizor přepnut do tohoto režimu.
≥Když je tento přístroj připojen pomocí kabelu HDMI k přijímači Panasonic kompatibilnímu s “HDAVI Control”, dojde také k vypnutí přijímače.
O funkci šetření energie ve stavu záloha “Úsporný standby režim” §4
I když je “Úspora energie” nastavena na “Vyp.” (> 55) (režim rychlého spuštění Quick Start), tato jednotka se přepne do stavu “Úspora
energie”, (> 10) když je aktivní Propojení vypnutí , a je tedy možné snížit spotřebu energie během záložního režimu jednotky “standby”.
≥Je nezbytné aktivovat funkci “Úsporný standby režim” na televizi.
≥Při zapínání a vypínání této jednotky bez použití funkce Propojení vypnutí se jednotka nepřepne do stavu “Úspora energie”.
Přímé nahrávání z televizoru§1
Tato funkce umožňuje ihned zahájit nahrávání programu, který sledujete na televizoru.
≥V závislosti na typu televize připojené k této jednotce se může stát, že tato funkce nebude fungovat.
Stiskněte a přidržte [¥ DIRECT TV REC] přibližně 1 sekundu.
Nahrávání se spustí.
≥Tituly jsou zaznamenané na HDD.
Zastavení nahrávání
Stiskněte [∫].
≥Pokud přepínáte televizní kanály během používání Přímé nahrávání z televizoru, Přímé nahrávání z televizoru se zastaví.
≥Když se rozsvítí “EXT-L” na displeji jednotky (> 22), Přímé nahrávání z televizoru je nedostupné.
[VIERA]Link] Tato funkce je k dispozici u televize, která podporuje “HDAVI Control 3” nebo pozdější.
Toto tlačítko je k dispozici pouze když je tato jednotka zapnutá.
§3 Když je toto tlačítko stisknuté, obraz záznamu se ihned nezobrazí na obrazovce a možná nepůjde sledovat obsah od místa, kde přehrávání
začalo.
V tom případě stiskněte [:] nebo [6] pro návrat na místo, kde přehrávání začalo.
§4 [VIERA]Link] Tato funkce je dostupná na televizi, která podporuje “HDAVI Control 4”.
§1
§2
RQT9312
32
≥Tyto funkce nemusejí – v závislosti na stavu zařízení – fungovat normálně.
≥Ve věci funkce “HDAVI Control” si přečtěte i příručku připojeného zařízení (např. televizoru).
RQT9312-R_cze.book
33 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Snadné ovládání s použitím dálkového ovládání VIERA
[VIERA]Link]
Když tuto jednotku připojíte k televizi, která podporuje “HDAVI Control 2” nebo pozdější s kabelem HDMI, můžete využívat komfortnějších funkcí.
Tuto jednotku můžete ovládat tlačítky dálkového ovladače televize.
Tlačítka, kterými můžete jednotku ovládat, se liší podle typu televize. Podrobnosti si laskavě vyhledejte v návodu k obsluze televize.
Pokud jednotku nemůžete ovládat pomocí tlačítek dálkového ovladače televize, používejte ovladač dodávaný s jednotkou.
≥Když na dálkovém ovladači televize stisknete nekompatibilní tlačítka, může dojít k přerušení chodu této jednotky.
≥Když dojde k ukončení spřažené operace na televizoru, je zobrazena strana televizního tuneru.
Ovládání jednotky s použitím Zobrazit "FUNCTION MENU" §1
Ovládání televizoru viz návod k obsluze daného televizoru.
1 Zobrazení “Zobrazit "FUNCTION MENU"” této jednotky dálkovým ovladačem televize.
≥Je-li tento přístroj přepnut do pohotovostního režimu, zapne se napájení automaticky.
2 Vyberte položku, s níž chcete pracovat pomocí dálkového ovladače televizoru, a stiskněte [OK].
≥O Zobrazit "FUNCTION MENU" (> 7, 31).
Pozastavení živě vysílaných TV programů§2
Je možné pozastavit sledovaný televizní program a později jej opět spustit dočasným uložením na HDD. Tato funkce je užitečná, jestliže musíte
přestat televizor sledovat a jít něco zařídit.
Ukončíte-li funkci Pause Live TV, poté se televizní program dočasně uložený na HDD odstraní.
Ovládání televizoru viz návod k obsluze daného televizoru.
1 Když chcete přerušit sledování televizního programu
Zapněte funkci “Pause Live TV” dálkovým ovládání televize.
≥Zařízení se automaticky zapne.
2 Když se chcete na program dodívat
Zobrazte Ovládací panel (> níže) a stiskněte [OK].
≥TV program pokračuje.
Pokročilé
operace
Zastavení Pause Live TV
Stiskněte [4], jakmile je zobrazeno Ovládací panel.
(> 31, Přerušení sledování televizního programu—Pause Live TV)
Použití okna nabídky OPTION k ovládání jednotky§1
Dálkovým ovladačem televizoru lze přehrávat disky pomocí “Ovládací panel” (> níže) a zobrazit hlavní menu pro DVD-Video.
1 Stiskněte [OPTION].
Přepněte na TV
Zobrazí se při sledování prostřednictvím
tuneru této jednotky. Vrátí se k obrazu
televize.
Ovládací panel
Zobrazí se Ovládací panel (> níže).
FUNCTION MENU
Zobrazit "FUNCTION MENU" se zobrazí
(> výše).
Top Menu [DVD-V]
Zobrazí se hlavní menu (> 16).
Menu [DVD-V]
Zobrazí se menu (> 16).
Volba mechaniky
Zvolte HDD nebo mechaniku DVD
Otočit DOPRAVA (JPEG)
Otočit DOLEVA (JPEG)
Otočení statického snímku (> 30).
Přiblížit (JPEG)
Vzdálit (JPEG)
Zvětšení či zmenšení statického snímku
(> 30).
Např.
Ovládací panel
FUNCTION MENU
Top Menu
Menu
Volba mechaniky
Při zobrazeném hlavním menu DVD-Video nebo během kopírování
DVD-Video nelze menu OPTION použít.
2 Vyberte položku a stiskněte [OK].
∫ Používání Ovládací panel
Ovládací panel umožňuje provádět operace, jako je vyhledávání vpřed a vzad , zastavení atd. pomocí dálkového ovladače televizoru.
Zvolte “Ovládací panel” a stiskněte [OK] v kroce 2 “Použití okna nabídky OPTION k ovládání jednotky§1” (> výše).
Ovládací panel
Zobrazí se Ovládací panel (> vpravo).
≥Při přehrávání titulu či DVD-Video atd.
Pauza
– [3]: Pauza, [4]: Zastav., [2]: Hledání dozadu, [1]: Hledání dopředu, [OK]: Spuštění, [EXIT]: Ukončit
Ukončit
Ovládací panel.
Vyhled.
Vyhled.
≥Při přehrávání statických snímků
Spuštění
– [4]: Zastav., [2]: Zobrazit předchozí zobrazení, [1]: Zobrazit následující zobrazení, [EXIT]: Ukončit
Ovládací panel.
Zastav.
§1
§2
Tato funkce je k dispozici u televize, která podporuje “HDAVI Control 2” nebo pozdější.
Tato funkce je k dispozici u televize, která podporuje “HDAVI Control 3” nebo pozdější.
∫ Když chcete nechat televizor zapnutý a tento přístroj přepnout do pohotovostního režimu
Stiskněte [Í] na dálkovém ovladači této jednotky a nastavte na pohotovostní režim.
∫ Když “HDAVI Control” nepoužíváte
Nastavte “VIERA Link” v menu Nastavení na “Vyp.” (> 53).
RQT9312
33
RQT9312-R_cze.book
Editování
34 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Střih titulů/kapitol
[HDD] [RAM]
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] (Nemůžete editovat finalizované
disky.)
[+RW] [-RW‹VR›]
Kapitola
1
2
Během přehrávání nebo na zastaveném přístroji
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte titul.
Každá část mezi rozdělujícími body se stane kapitolou.
Obrazovka Zobrazení
titulu
Seskupené tituly
Titul
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
[HDD] [RAM] Pořadí kapitol lze změnit a vytvořit playlist (> 36).
Předchozí
Zvolit
“Vytvoření kapitoly” v menu Nastavení (> 51)
“Automatický”:
Identifikuje změny (zvláštní “němé” body jako začátek a konec
programu) ve scéně během nahrávání a automaticky na ně
nastaví body začátku kapitoly.
≥V závislosti na programu, který se má nahrávat, nebo Režim
nahrávání, nemusí být počáteční body kapitoly vytvořeny správně.
“5 minut”:
Nastaví body začátků kapitol automaticky během nahrávání v
přibližně 5ti-minutových intervalech.
≥Maximální počet položek na disku:
[HDD]
– Tituly: 499
– Kapitoly: Přibližně 1000 na titul
(Závisí na stavu nahrávání.)
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
– Tituly: 99 ([+R] [+R]DL] [+RW] 49 titulů)
– Kapitoly:Přibližně 1000 ([+R] [+R]DL] [+RW] Přibližně 254)
(Závisí na stavu nahrávání.)
≥Po vymazání, rozdělení či částečném vymazání nelze nahraný
obsah obnovit do původního stavu. Před dalším postupem se
ujistěte, že ho chcete provést.
≥Během nahrávání či kopírování atd. nelze provádět střih.
≥Na disku zůstávají omezené informace o nahrávání i po střihu
(např. rozdělení titulu atd.).
≥[+R] [+R]DL] Při každém střihu titulu jsou informace uloženy na
volné místo daného disku. Pokud provádíte střih mnohokrát, volné
místo na disku se zmenšuje.
Doporučujeme provádět střih na HDD a pak kopírovat na disk.
Editace titulů/kapitol a přehrávání
kapitol
Nahrané programy lze upravit (vyjmout nepotřebné části, rozdělit
titul atd.).
Příprava
≥Zapněte televizor a zvolte vhodný vstup AV, který odpovídá
připojení k tomuto zařízení.
≥Zapnutí přístroje.
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku obsahující nahraný
titul pro sestříhání.
≥[RAM] Vypnutí ochrany (> 46, Nastavení ochrany).
Další
Strana
Předchozí
Další
Zobrazení dalších stránek
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte “Předchozí” nebo “Další” a
stiskněte [OK].
≥Další stránky lze rovněž zobrazit stisknutím [:, 9].
Vícenásobné úpravy
Vyberte pomocí [3, 4, 2, 1] a stiskněte [;]. (Opakujte.)
Zobrazí ze zaškrtnutí. Zrušte dalším stisknutím [;].
3
4
Stiskněte [OPTION].
Stisknutím [3, 4] vyberte operaci a
stiskněte [OK].
≥Vyberete-li “Editace”, stisknutím [3, 4] vyberte tuto operaci
a stiskněte [OK].
Zadání názvu
Nastavení ochrany
Zrušení ochrany
Vymazání
Vym.částí záznamu
Vlastnosti
Změna miniatury
Editace
Rozdělení titulu
Viz “Operace s tituly”
(> 35).
Vytvoření skupiny
Rozdělení seskupení
Zobrazení kapitoly
Zobrazení tabulky
Všechny tituly
Editace skupiny titulů [HDD] (> 27)
(> níže)
Přepínání vzhledu DIRECT NAVIGATOR
(> 27)
∫ Vyberete-li “Zobrazení kapitoly”
5
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte
kapitolu.
Spuštění přehrávání > Stiskněte [OK].
Střih > Krok 6.
Obrazovka Zobrazení
kapitoly
DIRECT NAVIGATOR Zobrazení kapitoly
HDD
008 ARD 11.10.
0:31.24
---
6
---
≥Zobrazení dalších stránek/vícenásobný střih (> výše)
Stiskněte [OPTION] a stisknutím
[3, 4] vyberte tuto operaci a
stiskněte [OK].
Vymazání kapitoly
Vytvoření kapitoly
Kombinace kapitol
Viz “Operace s kapitolami”
(> 35).
Zobrazení titulu
≥Můžete se vrátit na Zobrazení titulu.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9312
34
RQT9312-R_cze.book
35 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Operace s tituly
Po provedení kroků 1–4 (> 34)
Vymazání§
Stisknutím [2, 1] vyberte “Vymazat” a stiskněte [OK].
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
≥Po vymazání je nahraný obsah ztracen a není možné jej obnovit. Ujistěte se, že vymazání opravdu chcete provést.
≥Dostupný prostor k nahrávání na discích DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL se nezvětší, když vymažete tituly.
≥Dostupné místo pro nahrávání na disku DVD-RW (formát DVD-Video) či +RW se zvětší pouze po vymazání
posledního nahraného titulu. Nezvětší se, pokud jsou vymazány jiné tituly (> 18).
Vlastnosti
Zobrazí se informace (např. čas a datum).
≥Stisknutím [OK] zavřete obrazovku.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Zadání názvu
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
[+R] [+R]DL] [+RW]
Nastavení ochrany§
Zrušení ochrany§
[HDD] [RAM] [+R] [+R]DL] [+RW]
Vym.částí záznamu
[HDD] [RAM]
(> níže, Referenční informace)
Vlastnosti
Dinosaur
Č.
026
Datum 11.10.2009 PO
Kanál ARD
12:19
Čas
Čas záznamu 0:30 (SP)
Nahrané tituly je možné pojmenovat.
(> 38, Zadání textu)
≥[HDD] I v případě změny názvu skupiny zůstanou názvy titulů ve skupině beze změn.
Je-li nastavena, ochrání titul před náhodným smazáním.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskněte [OK].
Když je titul chráněn, zobrazí se symbol zámku.
Všech
007
008
ARD 10.10. PÁ
ARD 11.10.
Můžete odstranit nepotřebnou část záznamu.
1 Stiskněte [OK] na začátku a na konci úseku, který
chcete vymazat.
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Ukončit” a stiskněte [OK].
DIRECT NAVIGATOR Vym.částí záznamu
HDD
008
PLAY
Zahájení
Ukončení
Další
≥Vyberte “Další” a stisknutím [OK] vymažte další úseky.
Ukončit
3 Stisknutím [2, 1] vyberte “Vymazat” a stiskněte [OK].
0:43.21
Zahájení
Ukončení
- -:- -.- -
- -:- -.- -
OK
Změna miniatury
Můžete změnit obrázek tak, aby se v náhledu na titul “Title View” zobrazil
jako miniatura.
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›]
1 Stisknutím [1] (PLAY) spustíte přehrávání.
[+R] [+R]DL] [+RW]
(> níže, Referenční informace) 2 Stiskněte [OK] při zobrazení obrázku, který chcete
DIRECT NAVIGATOR Změna miniatury
HDD

008
Změna
použít jako náhled.
Změna náhledu
Obnovte přehrávání, stisknutím [3, 4] vyberte “Změna” a stiskněte
[OK] v místě, kde chcete provést změnu.
Ukončit
0:00.00
Změna
- -:- -.- -
Zahajte přehrávání
a zvolte obrázek miniatury.
ENTER
Rozdělení titulu
[HDD] [RAM]
(> níže, Referenční informace)
Titul můžete rozdělit na dva.
1 Stiskněte [OK] v místě, kde chcete rozdělit titul.
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Ukončit” a stiskněte [OK].
3 Stisknutím [2, 1] vyberte “Rozdělit” a stiskněte [OK].
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Rozdělení titulu
008
PLAY
Editování
3 Stisknutím [3, 4] vyberte “Ukončit” a stiskněte [OK].
Náhled
Rozdělit
Ukončit
Potvrzení místa rozdělení
0:43.21
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Náhled” a stiskněte [OK]. (Jednotka hraje
10 sekund před a po bodu rozdělení.)
Změna místa rozdělení
Obnovte přehrávání, stisknutím [3, 4] vyberte “Rozdělit” a stiskněte [OK] v místě, kde chcete provést
rozdělení titulu.
≥Rozdělené tituly si ponechají název a vlastnosti CPRM (> 69) původního titulu.
≥Obraz a zvuk těsně před místem rozdělení a po něm může na chvilku vynechat.
≥[HDD] Rozdělené tituly tvoří skupiny titulů.
§
Je možné provádět vícenásobný střih.
Operace s kapitolami
Po provedení kroků 1–6 (> 34)
Vymazání kapitoly§
Stisknutím [2, 1] vyberte “Vymazat” a stiskněte [OK].
[HDD] [RAM]
≥Po vymazání je nahraný obsah ztracen a není možné jej obnovit. Ujistěte se, že vymazání opravdu
chcete provést.
≥Chcete-li pouze vymazat místo rozdělení mezi kapitolami, vyberte “Kombinace kapitol” (> níže).
(Nahraný obsah nebude vymazán.)
Vytvoření kapitoly
Bod, kde chcete začít novou kapitolu, zvolte během prohlížení titulu.
[HDD] [RAM]
(> níže, Referenční informace)
1 Stiskněte [OK] v místě, kde chcete provést rozdělení.
DIRECT NAVIGATOR
HDD
Vytvoření kapitoly
008
PLAY
≥Zopakujte tento krok, chcete-li provést rozdělení v dalších místech.
Vytvořit
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Ukončit” a stiskněte [OK].
Ukončit
0:43.21
Kombinace kapitol
[HDD] [RAM]
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zkombinovat” a stiskněte [OK].
≥Vybraná kapitola je sloučena s kapitolou následující.
Je možné provádět vícenásobný střih.
Referenční informace
≥Při hledání požadovaného místa použijte vyhledávání (> 26) nebo časový posun (> 26).
≥Pro přesné určení požadovaného místa použijte pomalé přehrávání (> 26) a jednotlivá políčka (> 26).
≥Chcete-li přeskočit na začátek nebo na konec titulu, stiskněte [:] (začátek) nebo [9] (konec).
§
RQT9312
35
RQT9312-R_cze.book
36 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Vytvoření, střih a přehrávání playlistů
4
Kapitoly můžete uspořádat (> 34) a vytvořit playlist.
Titul
Kapitola
Titul
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Kapitola
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte
“Vytváření” a stiskněte [OK].
Seznamy záznamů Zobr. sezn. záznamů
HDD
--
--
--
--
--
Vytváření
--
Playlist
Kapitola
Kapitola
5
≥Stisknutím [OK] vyberte všechny kapitoly v titulu a přejděte
na krok 7.
Kopírování (> 39) playlistu vytvoří titul.
≥Playlisty nejsou nahrávány samostatně, takže nezabírají příliš
místa.
≥Střih kapitol v playlistu nezmění zdrojové tituly ani zdrojové
kapitoly.
≥Během nahrávání či kopírování nelze playlisty vytvářet ani
upravovat.
[HDD] [RAM]
≥Maximální počet položek na disku:
– Playlisty: 99
– Kapitoly v playlistech: Přibližně 1000
(Závisí na stavu nahrávání.)
≥Překročíte-li maximální počet položek na disku, všechny zadané
položky nebudou nahrány.
Seznamy záznamů Vytváření
HDD
1
2
3
U zastaveného přístroje
6
Vymazání
Kopírování
Náhled
Ostatní funkce
Volba mechaniky
Výchozí kapitola
001
003
---
---
---
RETURN
Strana 001/001
002
Strana 001/001
OPTION
Ukončete stisknutím RETURN.
Stisknutím [2, 1] vyberte kapitolu,
kterou chcete přidat do playlistu, a
stiskněte [OK].
001 ARD 11.10. SO
Výchozí titul
001
002
---
---
Výchozí kapitola
001
003
---
---
---
Strana 001/001
Strana 001/001
002
Strana 001/001
Kapit. v seznamu záz.
-----
OK
RETURN
7
OPTION
Ukončete stisknutím RETURN.
≥Novou kapitolu lze rovněž vytvořit ze zdrojového titulu.
Stisknutím [OPTION] vyberte “Vytvoření kapitoly” a stiskněte
[OK] (> 35, Vytvoření kapitoly).
Stisknutím [2, 1] vyberte místo pro
vložení nové kapitoly a stiskněte [OK].
Seznamy záznamů Vytváření
HDD
001 ARD 11.10. SO
Výchozí titul
001
002
---
---
Výchozí kapitola
001
003
---
---
---
RETURN
8
Strana 001/001
Strana 001/001
002
Kapit. v seznamu záz.
-----
OK
Pokroč. kopírování
Seznamy záznamů
Flexib. nahrávání
Správa HDD
Nastavení
Strana 001/001
Seznamy záznamů Vytváření
HDD
Zbývá 30:00 SP
Záznam
---
Zrušte stisknutím [3].
FUNCTION MENU
Přehrávání
---
OK
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Ostatní
funkce” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Seznamy
záznamů” a stiskněte [OK].
HDD
001 ARD 11.10. SO
Výchozí titul
001
002
Kapit. v seznamu záz.
-----
Tvorba playlistů
[HDD] [RAM]
Příprava
≥Zapněte televizor a zvolte vhodný AV vstup, který odpovídá
připojení k tomuto zařízení.
≥Zapnutí přístroje.
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku obsahující nahraný
titul pro sestříhání.
≥[RAM] Vypnutí ochrany (> 46, Nastavení ochrany).
≥Během nahrávání či kopírování nelze playlist vytvořit ani upravit.
≥Playlisty musejí být vytvářeny v souladu s kódovacím systémem,
který je aktuálně vybrán v položce “TV systém” (> 53).
Stisknutím [2, 1] vyberte zdrojový
titul a stiskněte [4].
Strana 001/001
Ukončete stisknutím RETURN.
≥Stisknutím [3] vyberte další zdrojové tituly.
≥Přidejte další kapitoly zopakováním kroků 6–7.
Stiskněte [RETURN
OK
RETURN
RQT9312
36
].
Všechny vybrané scény se stanou součástí playlistu.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
37 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Operace s playlisty
Editace a přehrávání playlistů/kapitol
Po provedení kroků 1–5 (> vlevo)
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›] (Pouze přehrávání)
1
2
3
4
Vymazání§
[HDD] [RAM]
U zastaveného přístroje
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Ostatní
funkce” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Seznamy
záznamů” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte
playlist.
Vlastnosti
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›]
5
Vytváření
RETURN
(> 36, Tvorba playlistů, Krok 5–8)
[HDD] [RAM]
Obrazovka Zobr.
sezn. záznamů
Kopírování§
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zkopírovat” a
stiskněte [OK].
≥Zkopírované playlisty se stanou
nejnovějšími na straně zobrazení playlistů.
Stiskněte [OPTION] a stisknutím
[3, 4] vyberte tuto operaci a
stiskněte [OK].
Zadání
názvu
Můžete přidělit playlistům příslušné názvy.
(> 38, Zadání textu)
≥Vyberete-li “Editace”, stisknutím [3, 4] vyberte tuto operaci
a stiskněte [OK].
Změna
miniatury
--
--
12.10. NE 0:30
Vytváření
--
--
--
≥Zobrazení dalších stránek/vícenásobný střih (> 34)
[HDD] [RAM]
Vymazání
Zadání názvu
Vlastnosti
Změna miniatury
Viz “Operace s
playlisty”.
§
[HDD] [RAM]
Po provedení kroků 1–7 (> vlevo)
≥Střih kapitol v playlistu nezmění zdrojové tituly ani zdrojové
kapitoly.
Zobrazení kapitoly
∫ Vyberete-li “Zobrazení kapitoly”
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte
kapitolu.
Spuštění přehrávání > Stiskněte [OK].
Střih > Krok 7.
01 ARD 12.10. NE 0:30
---
(> 36, Tvorba playlistů, Krok 5-7)
Přesunutí
kapitoly
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte místo
pro vložení nové kapitoly a stiskněte [OK].
Seznamy záznamů Přesunutí kapitoly
HDD
01 12.10. NE 0:11
001
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
0:19.36
---
---
Předchozí
Stiskněte [OPTION] a stisknutím
[3, 4] vyberte tuto operaci a
stiskněte [OK].
Viz “Operace s
kapitolami”.
Kombinace kapitol
Vymazání kapitoly
Zobr. sezn. záznamů
≥Můžete se vrátit na Zobr. sezn. záznamů.
Strana 01/01
Další
OK
Přidání kapitoly
Vytvoření kapitoly
---
---
0:10.24
≥Zobrazení dalších stránek/vícenásobný střih (> 34)
Přesunutí kapitoly
002
---
---
0:19.36
0:10.24
---
---
Přidání
kapitoly
Obrazovka Zobrazení
kapitoly
Seznamy záznamů Zobrazení kapitoly
HDD
002
Je možné provádět vícenásobný střih.
Operace s kapitolami
Editace
001
(> 35, Změna miniatury)
[HDD] [RAM]
Vytváření
7
Celkem 0:30.53
OK
[HDD] [RAM]
01
Kopírování
6
Budou zobrazeny informace o playlistu
(např. celková doba a datum).
Vlastnosti
≥Stisknutím
Dinosaur
[OK] zavřete
obrazovku.
10
Č.
Datum 12.10.2009 ÚT
Kapitoly 002
Spuštění přehrávání > Stiskněte [OK].
Střih > Krok 5.
Seznamy záznamů Zobr. sezn. záznamů
HDD
Stisknutím [2, 1] vyberte “Vymazat” a
stiskněte [OK].
Po vymazání budou vytvořené playlisty
ztraceny a nebudou moci být obnoveny.
Ujistěte se, že vymazání opravdu chcete
provést.
Editování
RQT9312-R_cze.book
§
Vytvoření
kapitoly
(> 35, Vytvoření kapitoly)
Kombinace
kapitol
(> 35, Kombinace kapitol)
Vymazání
kapitoly§
(> 35, Vymazání kapitoly)
K vymazání samotného playlistu je třeba
vymazat všechny kapitoly, které se v něm
nacházejí.
Je možné provádět vícenásobný střih.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
RQT9312
37
RQT9312-R_cze.book
38 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Zadání textu
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Zaznamenané tituly apod. je možné pojmenovat.
Maximální počet znaků:
[HDD] [RAM]
Titul
Playlist
Disk ([RAM])
§ Název titulu pro časově vymezený záznam
3
Částečné ukončení
Stiskněte [RETURN ].
Text nebyl přidán.
Znaky
64 (44§)
64
64
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Titul
Disk
Znaky
44
40
Vysílání
Oblíbené 1–4
Znaky
14
∫ Přidat název
Můžete přidávat často používané názvy a později si je znovu vyvolat.
Maximální počet přidaných názvů: 20
Maximální počet znaků na jméno: 44
Po zadání názvu (kroky 1-2).
1 Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr “Do seznamu” a stiskněte [OK].
≥Také můžete stisknout [9] pro výběr “Do seznamu”.
2 Stiskněte [2, 1] pro výběr “Přidat” a stiskněte [OK].
≥Stiskněte [RETURN ] pro zrušení.
∫ To recall an added název
1 Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr “Seznam názvù” a stiskněte
[OK].
≥Také můžete stisknout [:] pro výběr “Seznam názvù”.
2 Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr názvv, který má být vyvolán,
a stiskněte [OK].
Když je název dlouhý, může se stát, že na některých stranách
nebude jeho část zobrazena.
1
Ukázat obrazovku Zadání názvu atd.
∫ Pro vymazání přidaného názvu
1 Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr “Seznam názvù” a stiskněte
[OK].
≥Také můžete stisknout [:] pro výběr “Seznam názvù”.
2 Stiskněte [3, 4, 2, 1] pro výběr názvu, který má být vymazán.
3 Stiskněte [OPTION] pro zobrazení “Vymazat název” a stiskněte
[OK].
4 Stiskněte [2, 1] pro výběr “Vymazání” a stiskněte [OK].
5 Stiskněte [RETURN ].
Titul (časově vymezený záznam)
Zvolte “Název programu”. (> 24, Manuální programování
časovaného nahrávání, krok 3)
Titul
Zvolte “Zadání názvu”. (> 34, krok 4)
Playlist
Zvolte “Zadání názvu”. (> 37, krok 5)
Disk
Zvolte “Název disku”. (> 46, Zadání názvu pro disk, krok 1)
Oblíbené 1–4
Stiskněte tlačítko “Červená”. (> 49, Pro změnu názvu
Oblíbené ve sloupci “Oblíbené”, krok 2)
Referenční informace
Zadáte-li dlouhý název, bude po uzavření disku v hlavním menu
zobrazena jen jeho část (> 48). Při zadávání názvu titulu je možné
název, který se zobrazí v horním menu, předem prohlížet v okně
“Zobrazení v Top Menu”.
Pole název: zobrazuje zadaný text
Zadání názvu
_
Kapitola
1_
Zadání názvu
_
Zobrazení
v Top Menu
1 1
2
3
5
6
7
8
2 A
B
C
a
b
c
 
3 D
E
F
d
e
f
/
4 G
H
I
g
h
i
 $
K
L
j
k
m n
l
  @
o
[
4
 Vymazat
5 J

Do seznamu
6 M N
O

Seznam názvů
7 P
8 T
Q
R
U
V
9 W X
0 . ,
Y
Z
?
!
0  9
 Nastavení
VÝBĚR
OK
2
S
9
Zobrazení
v Top Menu
0
Kapitola 1
2
3
5
6
7
8
2 A
B
C
a
b
c
 
4
9
*
3 D
E
F
d
e
f
/
4 G
H
I
g
h
i
 $
]
_
p
q
r
s
(
t
u
v
{
}
)
-
w
x
"
'
y
:
z
;
\
`
|
^
Mezera
RETURN
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte
kapitolu a stiskněte [OK].
≥Vymazání znaku
Stisknutím [3, 4, 2, 1] zvolte znak v poli názvu a
stiskněte [;]. (Zvolené znaky budou vymazány.)
≥Použití tlačítek číselné klávesnice pro zadávání znaků
např. zadání písmena “R”
5 J K L
1 Stiskněte [7] pro přesun na 7.
7
řádek.
7
7
2 Stiskněte dvakrát [7] za účelem
6 M N O
zvýraznění “R”.
3 Stiskněte [OK].
7 P Q R
≥Zadání mezery
Stiskněte [DELETE ¢] a stiskněte
8 T U V
[OK].
38
1 1
&
 %
Zadejte další znaky zopakováním tohoto kroku.
RQT9312
Stiskněte [∫] (Nastavení).
S
0
*
 %
&
RQT9312-R_cze.book
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Kopírování titulů nebo playlistů
Kopírování
Pokroč. kopírování
Snadné kopírování z HDD na DVD bez obtížného Vytvoření kopírovacího seznamu a následné kopírování.
nastavení.
Přístroj lze nastavit na kopírování titulů či playlistů
požadovaným způsobem.
Směr kopírování HDD > DVD
≤
≤
DVD > HDD
–
≤
[RAM] [-RW‹VR›] [+RW]
[DVD-V] (Pouze z uzavřeného disku)
Kopírování ve vysokorychlostním
≤
≤
[DVD-V] Nemůžete provádět kopírování vysokou
režimu§1
rychlostí s uzavřenými disky.
[+RW] Nemůžete provádět kopírování vysokou
rychlostí z +RW na HDD.
Změna režimu záznamu
–
≤§2
§3
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Uzavření
Automatické uzavření
Možnost výběru
Vysoká rychlost
Normální rychlost
Vysoká rychlost
Normální rychlost
–
–
≤
≤
Kopírování playlistů§4
Jsou zachovány kapitoly?
≤
≤
–§5
–§5
Jsou zachovány náhledy?
≤
≤§7
–§6
–§6
Nahrávání a přehrávání při kopírování
–
–
–
≤§8
§1
Pro tituly kopírované vysokou rychlostí (nebo seznamy nahrávek z těchto titulů vytvořené) nastavte “Záznam s vys. rychl. kopírování” na “Zap.”
před nahráváním na HDD (Základní nastavení je “Zap.”. > 51).
Nicméně v následujících případech kopírování ve vysokorychlostním režimu na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL
a +RW nefunguje.
≥Při uspořádání více titulů ke kopírování v případě, že byl kterýkoli z titulů nahráván s funkcí “Záznam s vys. rychl. kopírování” nastavenou na “Vyp.”.
≥Playlisty vytvořené z titulů pomocí různých nahrávacích režimů nebo více titulů pomocí režimu nahrávání FR.
≥Playlisty smíchané s různými typy audia (Dolby Digital, LPCM atd.).
≥Tituly obsahující mnoho vymazaných segmentů.
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Tituly nahrané v režimu “EP” či “FR (5 hodinové a delší nahrávky)”. (Zobrazí se
)
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Tituly byly zaznamenané v poměru 16:9
≥[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Tituly byly nahrané v poměru 16:9 použitím režimu “EP” nebo “FR” (5 hodinový záznam nebo delší)
§2
Když zvolíte režim nahrávání s lepší kvalitou obrazu než má originál, kvalita obrazu se tím nezlepší. (Avšak ochrání to před zhoršováním kvality obrazu.)
[+R]DL] Nemůžete kopírovat v režimu “EP” a “FR (nahrávky v délce 5 a více hodin)”.
§3 Nelze vybrat “Top Menu” ani “Volba automat.přehrávání”.
Chcete-li nastavit automatické přehrávání nebo barvu pozadí, v položce “Správa DVD” před kopírováním vyberte “Top Menu” nebo “Volba
automat.přehrávání” (> 48).
§4
Playlisty s dobou přehrávání delší než 8 hodin nelze kopírovat.
Když zkopírujete playlist, stane se z něj na cílové jednotce titul.
§5 [RAM] [-R]DL] [+R]DL] [+RW] : Jeden titul se stane jednou kapitolou.
[-R] [-RW‹V›] [+R] : Kapitoly se vytvářejí automaticky ([-R] [-RW‹V›] asi 5 minut [+R] asi 8 minut) při finalizování po zkopírování disku.
§6
Náhledy se vrátí do výchozí polohy.
§7
Při kopírování playlistů nemusejí náhledy odrážet změny, ke kterým u nich došlo.
§8
Možné pouze s tituly na HDD
(To však není možné při kopírování prostřednictvím automatické finalizace.)
– Během kopírování nelze provádět následné přehrávání, střih atd.
– Nemůžete přehrávat playlist (seznam nahrávek) během kopírování titulů s omezením “pouze jedno nahrání” (> 19).
– Přehrávání statických snímků nebo hudby není možné.
∫ Přibližné doby kopírování (max. rychlost)
(neobsahuje dobu nutnou k zapsání informací pro správu dat)
HDD
Rychlost 5X
Rychlost 12X
Rychlost 4X
Rychlost 4X
Rychlost 8X
Rychlost 4X
Rychlost 4X
DVD-RAM
+RW
DVD-R§1
DVD-R DL§2
DVD-RW§3
+R§4
+R DL§2
Režim Nahráno
Potřebná Rychl. Potřebná Rychl. Potřebná Rychl. Potřebná Rychl. Potřebná Rychl. Potřebná Rychl. Potřebná Rychl.
nahrávání
doba
doba
doba
doba
doba
doba
doba
XP
1
12 min.
5x
5 min. 46 s. 10x
15 min.
4x
15 min.
4x
8 min. 20 s.
7x
15 min.
4x
15 min.
4x
hod. 1 6 min.
2 min. 30 s. 24x
7 min. 30 s.
8x
7 min. 30 s.
8x
3 min. 45 s. 16x
7 min. 30 s.
8x
7 min. 30 s.
8x
SP
10x
LP
3 min.
20x
1 min. 21 s. 44x
3 min. 45 s. 16x
3 min. 45 s. 16x
1 min. 53 s. 32x
3 min. 45 s. 16x
3 min. 45 s. 16x
EP (6H)
2 min.
30x
58 s.
62x
2 min. 30 s. 24x
2 min. 30 s. 24x
EP (8H)
1 min. 30 s. 40x
48 s.
75x
1 min. 53 s. 32x
1 min. 57 s. 31x
≥Výše uvedená stanovená hodnota uvádí nejrychlejší čas a rychlost požadovanou pro zkopírování 1 hodinového titulu z HDD na jednotlivé disky
ve výše uvedeném seznamu, podporující vysokorychlostní kopírování. Množství času a rychlost se mohou lišit v závislosti na podmínkách jako
je oblast, kde jsou informace zapsány, nebo mimořádná vlastnost daného disku.
§1 U tohoto přístroje bude kopírování s diskem DVD-R o rychlosti 16X prováděno stejnou rychlostí jako s diskem DVD-R o rychlosti 12X.
§2
U tohoto přístroje bude kopírování s disky DVD-R DL a +R DL o rychlosti 8X prováděno stejnou rychlostí jako s disky DVD-R DL a +R DL o rychlosti 4X.
§3 U tohoto přístroje bude kopírování s diskem DVD-RW o rychlosti 6X prováděno stejnou rychlostí jako s diskem DVD-RW o rychlosti 4X.
§4
U tohoto přístroje bude kopírování s diskem +R o rychlosti 16X prováděno stejnou rychlostí jako s diskem +R o rychlosti 8X.
Editování
Základní rysy
Kopírování
Kopírování
39 ページ
≥Při nahrávání či přehrávání během kopírování přístroj nemusí použít maximální nahrávací rychlost.
≥V závislosti na stavu disku přístroj nemusí kopírovat maximální rychlostí.
O kopírování na disk DVD-R DL (dvojvrstva, jednostranný) a +R DL
(dvojitá vrstva, jednostranný)
Když kopírování neprobíhá ve vysokorychlostním režimu, jsou tituly dočasně
zkopírovány normální rychlostí na HDD a pak zkopírovány vysokou rychlostí na
DVD-R DL či +R DL. Na HDD dočasně zkopírované tituly jsou potom vymazány.
Na DVD-R DL či +R DL nelze kopírovat v následujících případech.
– Když na HDD není dostatek volného místa. (Pokud hodláte zaplnit nový
čistý disk kopírováním z jednotky pevného disku, na HDD musí být volné
místo rovnající se až 4 hodinám nahrávky v režimu SP.)
– Když je počet titulů nahraných na HDD a počet titulů, které se mají
zkopírovat na DVD-R DL a +R DL celkově vyšší než 499.
Při přehrávání titulu nahraném na obou vrstvách může dojít k chvilkovému
výpadku obrazu a zvuku, když přístroj přepíná vrstvy. (> 11)
O kopírování vysílání, jež umožňují “pouze jedno nahrání”
Nahraný titul je možné zkopírovat na DVD-RAM kompatibilní
s CPRM (> 69). Tento titul je však vymazán z HDD.
≥Tituly či playlisty nelze kopírovat z DVD-RAM na HDD.
≥Jsou-li tituly chráněny, nebudou zkopírovány (> 35).
≥Playlisty vytvořené z titulů pro “pouze jedno nahrání”
nelze kopírovat.
≥Tituly s nahrávacími omezeními a playlisty nelze
registrovat na stejný kopírovací seznam.
RQT9312
39
RQT9312-R_cze.book
40 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Kopírování titulů nebo playlistů
3
Před kopírováním
Při kopírování titulu s hlavním a vedlejším audiem
≥Vyberte typ audia pro nahrávání dvojjazyčného vysílání z “Volba
dvojjazyčného zvuku” (> 52) v těchto případech:
– Kopírování na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVDVideo), +R, +R DL či +RW.
– Když je “Zvukový režim pro XP záznam” nastaven na “LPCM”
(> 52) a kopírování probíhá v režimu XP.
∫ Rychlost a režim nahrávání při kopírování
[HDD] ,-. [RAM] : Vysoká rychlost
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] : Viz následující
tabulka.
Záznam s vys. rychl. kopírování (> 51) Rychlost kopírování
Pouze tituly nahrané s “Záznam s vys.
Vysoká rychlost
rychl. kopírování” nastaveným na “Zap.”. §
Pouze tituly nahrané s “Záznam s vys.
Normální rychlost
rychl. kopírování” nastaveným na “Vyp.”.
Při vytváření kopie více titulů, které byly
nahrány s “Záznam s vys. rychl. kopírování”
nastaveným na “Zap.” či “Vyp.”.
§ V následujících případech proběhne kopírování normální rychlostí,
i když je “Záznam s vys. rychl. kopírování” nastaveno na “Zap.”.
≥[+R] [+R]DL] [+RW] Když byl zdroj kopírování nahrán v režimu “EP”
nebo “FR (5 hodinové a delší nahrávky)”.
≥Když cílová jednotka kopírování (disk) nemá dostatek místa.
≥Když se neshodují stranové poměry zdroje kopírování a “Formát
pro záznam” (> 51).
≥Když je poměr stran titulu pro zdroj kopírování 16:9.
– [+R] [+R]DL] [+RW]
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Zdroj kopírování byl nahrán v režimu “EP”
nebo “FR (5 hodinové a delší nahrávky)”.
Stisknutím [3, 4] vyberte titul, který
chcete kopírovat, a stiskněte [;].
Zobrazí se zaškrtnutí. Postupujte stejně, dokud nevyberete
všechny požadované položky.
≥Výběr zrušíte opětným stiskem [;].
Zobrazení dalších stránek
Stisknutím [:, 9] zobrazíte další stránky.
4
5
Stiskněte [OK].
Po spuštění kopírování na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(formát DVD-Video), +R a +R DL se změní na disky pouze
pro přehrávání a nebude možné na ně nahrávat ani
provádět střih.
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zahájit” a
stiskněte [OK].
Dojde ke spuštění kopírování.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
∫ Zastavení kopírování (> 41)
∫ KOPÍR. Prohlížeče/Ikony seznamu kopírování a
funkcí (> 42)
∫ Chcete-li zkontrolovat vlastnosti titulu a setřídit
KOPÍR. Prohlížeče
1 Stisknutím [3, 4] vyberte titul a stiskněte
[OPTION].
KOPÍR. Prohlížeče
HDD
≥Tituly a playlisty (seznamy nahrávek) nahrané přes kódovací
systém (PAL nebo NTSC) odlišný od televizního systému
momentálně zvoleného na této jednotce, nelze kopírovat.
≥[-R] Video (tituly nebo playlisty) nelze kopírovat na disk, na němž
jsou již nahrané statické snímky.
Příprava
≥Vložte disk, který lze použít pro kopírování (> 11).
≥Ověřte si, že na disku je dostatek zbývajícího místa.
Kopírovat
Disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R a +R
DL jsou automaticky uzavřeny (> 69). Po uzavření dojde ke změně
disků na “pouze pro přehrávání” a lze je také přehrávat na jiných
zařízeních DVD. Nicméně již nelze provádět nahrávání ani střih.
[HDD] > [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
(Na uzavřené disky nelze kopírovat.)
Při kopírování normální rychlostí bude nahrávací režim nastaven na
FR. (Nicméně pokud po nastavení na režim FR stále není dostatek
místa, nebude kopírování provedeno.)
1
2
U zastaveného přístroje
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stisknutím [3, 4] vyberte
“Kopírování” a stiskněte [OK].
KOPÍR. Prohlížeče
HDD
Čas záznamu
0:52(SP)
Všechny tituly
Celkem : 0
Č.
001
002
003
004
005
006
007
008
---
Pr. na disku: 4310MB
Celk. velik.: 0MB( 0%)
Kanál Datum Den
ARD 26. 9. PÁ
ZDF 27. 9. SO
AV2 3. 10. PÁ
ARD 3. 10. PÁ
AV2 4. 10. SO
ZDF 10.10. PÁ
ARD 10.10. PÁ
ARD 11.10. SO
Čas
13:30
12:15
20:00
22:05
16:10
9:25
13:30
21:00
Strana 01/01
OK
RETURN
RQT9312
40
OPTION
Zvolit
Název titulu
Čas záznamu
0:52(SP)
Všechny tituly
Celkem : 0
Č.
001
002
003
004
005
006
007
008
---
Kanál
ARD
ZDF
AV2
ARD
AV2
ZDF
ARD
ARD
Pr. na disku: 4310MB
Celk. velik.: 0MB( 0%)
Datum Den
26. 9. PÁ
27. 9. SO
3. 10. PÁ
3. 10. PÁ
4. 10. SO
10.10. PÁ
10.10. PÁ
11.10. SO
Čas
13:30
12:15
20:00
22:05
16:10
9:25
13:30
21:00
Název titulu
Vlastnosti
Seřazení
OK
Strana 01/01
Seskupené tituly
RETURN
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Vlastnosti” nebo
“Seřazení” a stiskněte [OK].
Vlastnosti:
Zobrazí se název, datum nahrávání, kanál atd. vybraného titulu.
Seřazení (jen obrazovka Všechny tituly):
Stisknutím [3, 4] vyberte položku a stiskněte [OK].
Tím se mění způsob zobrazení titulů. Můžete zvolit zobrazení titulů
podle čísla, kanálu, data záznamu, dne, času začátku záznamu a
názvu titulu. (Nemůžete si tuto položku zvolit, má-li titul aktivní
zatržítko.)
Pokud obrazovku KOPÍR. Prohlížeče zavřete, zruší se pořadí
zobrazení.
≥Při kopírování titulů ve vysokorychlostním režimu na kompatibilní
vysokorychlostní DVD-RAM 5X, DVD-R 8X, +R 8X či +RW 4X bude
otáčení disku hlučnější než obvykle.
Chcete-li zajistit tišší kopírování, vyberte “Běžná ( Nehlučná )” v
položce “Rychlost DVD pro vysok. kopír.” v menu Nastavení (> 51).
≥Pokud zaregistrujete více titulů, budou zkopírovány v pořadí od
titulu zcela nahoře na obrazovce a nikoli v pořadí jejich registrace.
Chcete-li změnit pořadí kopírování titulů, vytvořte kopírovací
seznam a pak zkopírujte obsah seznamu (> 41).
41 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
≥Když kopírujete na disk s použitím vysokorychlostního režimu,
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] : je možné zaregistrovat pouze položky
Kopírování s použitím seznamu
kopírování–Pokroč. kopírování
označené s “
” nebo “
”.
[+R] [+R]DL] [+RW] : je možné zaregistrovat pouze položky
[HDD] ,-. [RAM] [+RW]
[-RW‹VR›] > [HDD]
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Můžete seřadit tituly a playlisty požadovaným způsobem pro
kopírování na disk.
Viz také “Před kopírováním” (> 40).
1
2
3
U zastaveného přístroje
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Ostatní
funkce” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Pokroč.
kopírování” a stiskněte [OK].
Kopírování
Vymazání všeho
1 Směr kopírování
Zdroj
HDD
Cíl
DVD
VIDEO
0
Zvolte směr kopírování.
Zahájení kopír.
OK
RETURN
4
5
6
≥Nebudete-li registrovaný seznam měnit, stiskněte několikrát [4]
(> krok 7).
Nastavte směr kopírování.
≥Nebudete-li směr kopírování měnit, stiskněte [4] (> krok 5).
1 Stisknutím [3, 4] vyberte “Směr kopírování” a stiskněte [1].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Zdroj” a stiskněte [OK].
3 Stisknutím [3, 4] vyberte jednotku a stiskněte [OK].
Když zvolíte “HDD”, “Cíl” se automaticky nastaví na
“DVD”, nebo obráceně.
4 Stiskněte [2] pro potvrzení.
Nastavte režim nahrávání.
≥Když nehodláte měnit režim záznamu, stiskněte [4] (> krok 6).
1 Stisknutím [3, 4] vyberte “Režim kopírování” a stiskněte [1].
2 Stiskněte [3, 4] pro výběr “Režim záznamu” a stiskněte [OK].
3 Stiskněte [3, 4] pro výběr režimu a stiskněte [OK].
4 Stiskněte [2] pro potvrzení.
Zaregistrujte tituly a seznamy
“playlists” pro kopírování.
≥Když hodláte kopírovat zaregistrovaný seznam, aniž byste
jej jakkoli měnili (> krok 7).
1 Stisknutím [3, 4] vyberte “Vytvář.seznamu” a stiskněte [1].
Kopírování
Vymazání všeho
Cílová kapacita: 4343MB
Velikost:
0MB ( 0%)
1 Směr kopírování
Název položky
Č. Velikost
Nová položka (Celkem=0)
HDD DVD
2 Režim kopírování
VIDEO
Vys.rychl.
Strana 01/01
Vytvořte seznam kopírování.
Zahájení kopír.
RETURN
OPTION
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Nová položka” a stiskněte [OK].
3 Stisknutím tlačítka “Červená” zvolte “VIDEO” nebo
stisknutím tlačítka “Zelená” zvolte “Sez. zázn.”.
Vytvoř.seznamu Všechny tituly
HDD
008
007
0:30(XP)
ARD 10.10. PÁ
ARD 11.10. SO
---
---
Předchozí
OK
RETURN
OPTION
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a
stiskem [OK] spusťte kopírování.
≥Je-li vybráno “Zkopír. a uzavřít”
Po uzavření dojde ke změně disků na “pouze pro
přehrávání” a lze je také přehrávat na jiných zařízeních
DVD. Nicméně již nelze provádět nahrávání ani střih.
Zobrazení dalších stránek
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte “Předchozí” nebo “Další” a
stiskněte [OK].
≥Další stránky lze rovněž zobrazit stisknutím [:, 9].
∫ Zastavení kopírování
Stiskněte a držte [RETURN ] po dobu 3 sekund.
(Nemůžete provést zastavení během uzavírání)
Kopírování vysokou rychlostí
Budou zkopírovány všechny tituly, které byly kompletně
zkopírovány v zrušeném bodě.
Kopírování běžnou rychlostí
Kopíruje až do bodu zrušeno. Avšak tituly s omezením “pouze
jedno nahrání”, pouze tituly, u nichž se dokončilo kopírování v bodě
zrušeno, jsou zkopírovány na disk. Tituly, které jsou zrušeny před
dokončením kopírování, nejsou zkopírovány a zůstávají na HDD.
≥[-R]DL] [+R]DL] Když dojde ke zrušení kopírování během kroku, ve
kterém probíhá dočasné kopírování na HDD, zkopírováno
nebude nic. Když však bude kopírování zrušeno během
kopírování na disk z HDD, budou kompletně zkopírovány pouze
tituly zkopírované ve zrušeném bodě.
I když titul nebyl zkopírován na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(formát DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW, dojde k poklesu
zbývajícího prostoru pro zápis na disk.
∫ Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN
3 Vytvář.seznamu
OK
Při kopírování titulů ve vysokorychlostním režimu na kompatibilní
vysokorychlostní DVD-RAM 5X, DVD-R 8X, +R 8X či +RW 4X bude
otáčení disku hlučnější než obvykle.
Chcete-li zajistit tišší kopírování, vyberte “Běžná ( Nehlučná )” v
položce “Rychlost DVD pro vysok. kopír.” v menu Nastavení (> 51).
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zkopír. a
uzavřít” nebo “Pouze zkopírovat” a
stiskněte [OK].
Vys.rychl.
3 Vytvář.seznamu
8
Zvolte “Zahájení kopír.” stisknutím
[3, 4] a poté stiskněte [OK].
[HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
HDD DVD
2 Režim kopírování
7
označené s “
”.
≥Zobrazení dalších stránek (> níže)
5 Stiskněte [OK].
≥Editace seznamu kopírování (> 42)
Nemůžete zahájit kopírování, když hodnota “Velikost”
(> 42) přesahuje 100% (“Cílová kapacita:” nestačí).
6 Potvrďte stisknutím [2].
VIDEO
Sez. zázn.
].
∫ Nahrávání a přehrávání při kopírování
Při vysokorychlostním kopírování můžete provádět záznam a přehrávat.
(Pouze v případě vysokorychlostního kopírování bez uzavření)
≥Snímky a hudbu nahranou na HDD nelze přehrát.
Zrušte zobrazování strany stisknutím [OK].
≥Slouží k potvrzení aktuálního postupu
Stiskněte [STATUS ].
---
≥Časově vymezený záznam provedený během kopírování je
zaznamenán na HDD bez ohledu na nastavení záznamové
mechaniky.
(Pouze v případě vysokorychlostního kopírování bez uzavření)
---
Strana 02/02
Kopírování
RQT9312-R_cze.book
Další
Zvolit Předchozí
Další
4 Stisknutím [3, 4, 2, 1] zvolte tituly nebo playlisty a poté
stiskněte [;].
Zobrazí se zaškrtnutí. Postupujte stejně, dokud nevyberete
všechny požadované položky.
≥Výběr zrušíte opětným stiskem [;].
≥Položky budou zkopírovány v pořadí dle kopírovacího
seznamu. Pokud chcete pořadí zadat, zvolte jednu
položku po druhé.
≥Při přepínání mezi záložkami “VIDEO” a “Sez. zázn.” zkontrolujte,
zda je zrušeno zaevidování prostřednictvím kontrolní značky.
RQT9312
41
RQT9312-R_cze.book
42 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Kopírování titulů nebo playlistů
Kopírování uzavřeného DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R a
+R DL
KOPÍR. Prohlížeče/Ikony seznamu kopírování a
funkcí
KOPÍR. Prohlížeče/Indikátory seznamu kopírování
Tituly a playlisty, které mohou být kopírovány ve
vysokorychlostním režimu na DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (Formát DVD-Video), +R, +R DL, +RW
Tituly a playlisty, které mohou být kopírovány ve
vysokorychlostním režimu na DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (Formát DVD-Video)
(V každém případě platí, že tituly a playlisty
nemohou být kopírovány na +R, +R DL, +RW)
[+R]DL]
je zobrazen, avšak kopie nemůže být
provedena.
Titul s omezením “pouze jedno nahrání” (> 19, Při
nahrávání vysílání typu “pouze jedno nahrání”)
Tituly vymazané z HDD na základě omezení “pouze
jedno nahrání” po kopírování. (> 19, Při nahrávání
vysílání typu “pouze jedno nahrání”)
Titul nebo playlist obsahuje statické snímky(s)
≥Statický snímek(y) nelze kopírovat.
Titul nebo playlist zaznamenaný s použitím
(NTSC)
odlišného systému kódování ve srovnání s TV
(PAL)
systémem aktuálně zvoleným na zařízení.
≥Tituly a playlisty zobrazující tyto značky nemohou
být zvoleny.
Velikost dat každé zaregistrované položky
Velikost:
Cílová kapacita: 4343MB
Velikost dat, zaznamenaná do cíle
Velikost: 0MB
Č. Velikost Název položky
kopírování
Nová položka (Celkem=0)
≥Při kopírování běžnou rychlostí se
celková velikost dat mění v závislosti na
režimu záznamu.
≥Celková zobrazená velikost dat může být
Vytvořte seznam kopírování.
rozsáhlejší, než je součet velilosti každé
zaregistrované položky, protože
informace o správě dat je zapsaná do
cíle kopírování apod.
(0%)
Strana 01/01
[DVD-V] > [HDD]
Můžete kopírovat obsah uzavřeného disku DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (formát DVD-Video), +R nebo +R DL na HDD a opětovně
jej editovat.
Při přehrávání disku je přehrávaný obsah kopírován na HDD, v
souladu s nastaveným časem.
≥Když provedete hledání, snímek po snímku nebo když přerušíte
kopírování, část titulu nebude zaznamenána.
≥Když je “Záznam s vys. rychl. kopírování” (> 51) nastaveno na “Zap.”
a provádíte kopírování, kopie bude provedena s použitím velikosti
obrazu zvolené v “Formát pro záznam” (> 51) menu Nastavení.
≥Operace a zobrazení informací na displeji během kopírování
budou také zaznamenány.
≥Téměř všechna videa a DVD-Video v prodeji byla upravena tak,
aby neumožňovala ilegální kopírování.
≥Následující druhy disků nemohou být kopírovány: CD video a CD
audio.
Příprava
≥Vložte uzavřený disk (> 14).
Po provedení kroků 1–5 (“Formát” je automaticky nastaveno na
“DVD-Video”) (> 41, Kopírování s použitím seznamu kopírování–
Pokroč. kopírování)
1
≥Když nehodláte měnit nastavení (> krok 2).
∫ Nastavení zařízení pro kopírování v souladu s
nastavenou dobou
1 Stisknutím [3, 4] vyberte “Doba kopír.” a stiskněte [1].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Nastavení doby” a stiskněte [OK].
≥Nastavení zařízení pro kopírování veškerého obsahu na disku
3 Stisknutím [3, 4] vyberte “Vyp.” a stiskněte [OK].
4 Potvrďte stisknutím [2].
Kopírování bude pokračovat do doby, kdy na HDD nebude
dostatek místa pro nahrávání.
Aby bylo možné přehrávat disky DVD-R, DVD-R DL,DVD-RW
(formát DVD-Video) +R a +R DL (nahrané tímto přístrojem) na
jiných přehrávačích DVD, je nutné je uzavřít.
≥Nastavení času kopírování
3 Stisknutím [3, 4] vyberte “Zap.” a stiskněte [OK].
4 Stisknutím [3, 4] vyberte “Doba kopírování” a stiskněte
[OK].
∫ Editace seznamu kopírování
Zvolte položku v kroku 6–5 (> 41)
1 Stiskněte [OPTION].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte operaci a stiskněte [OK].
Vymazání všeho:
Vymažte všechny položky zaregistrované v seznamu
kopírování.
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskněte [OK].
Vymazání všeho
Kopírování
Přidat
Vymazání všeho
Vymazání
1 Směr kopírování
DVD HDD
Přesunout
2 Režim kopírování
DVD-Video
RQT9312
42
hod.
00 min.
Zahájení kopír.
Nastavte o několik minut
delší dobu.
Změňte nastavení stisknutím OK.
OK
RETURN
5 Stisknutím [2, 1] vyberte “hod.” a “min.” a stisknutím
[3, 4] nastavte dobu nahrávání.
6 Stiskněte [OK].
7 Potvrďte stisknutím [2].
Kopírování na HDD pokračuje po stanovenou dobu, i poté,
co skončí přehrávaný obsah.
Vymazání:
Vymažte zvolené položky.
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskněte [OK].
Zrušení nastavení všech zaregistrovaných kopírování a
seznamů
Po provedení kroků 1–3 (> 41)
1 Stisknutím [3, 4] vyberte “Vymazání všeho” a stiskněte [OK].
2 Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskněte [OK].
≥Nastavení a seznamy mohou být zrušeny v následujících situacích.
– Když byl titul, statický snímek apod. zaznamenán nebo vymazán
při zdroji kopírování
– Když došlo k vypnutí zařízení, ke změně směru kopírování apod.
2
XP
3 Doba kopír.
Přidat:
Přidání nových položek do seznamu kopírování.
1 Stisknutím [3, 4, 2, 1] zvolte tituly nebo playlisty a poté
stiskněte [;].
Zobrazí se zaškrtnutí. Postupujte stejně, dokud nevyberete
všechny požadované položky.
≥Výběr zrušíte opětným stiskem [;].
2 Stiskněte [OK].
Přesunout:
Přesuňte zvolené položky nebo změňte pořadí položek na seznamu
kopírování.
Stisknutím [3, 4] zvolte cílovou cestu a stiskněte [OK].
Nastavte “Doba kopír.”.
2
≥Nastavte dobu o pár minut delší než zdrojový titul, aby
zahrnoval i operace před začátkem přehrávání.
≥Dobu nahrávání lze také nastavit pomocí číselných tlačítek.
Stisknutím [3, 4] vyberte “Zahájení
kopír.” a stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskem [OK] spusťte
kopírování.
Bude zobrazeno top menu disku.
≥Když je zvoleno “Titul 1” v menu “Volba automat.přehrávání”,
přehrávání disku bude automaticky zahájeno od titulu 1 (> 48).
RQT9312-R_cze.book
3
43 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Při zobrazení top menu
Stisknutím [3, 4, 2, 1] zvolte titul,
který si přejte zkopírovat, a poté
stiskněte [OK].
My favorite
01/02
01
Chapter 1
02
Chapter 2
03
Chapter 3
04
Chapter 4
05
C
06
C
Při přehrávání dle pořadí budou všechny tituly, které následují
po zvoleném titulu, zaznamenány v nastavené době. (Po
dokončení přehrávání posledního titulu na disku bude
zaznamenáno top menu, až do dosažení nastavené doby.)
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zastavení kopírování
Stiskněte [∫].
Můžete také stisknout a držet [RETURN ] 3 sekundy pro zastavení
kopírování.
≥Při částečném zastavení bude kopírování pokračovat až do tohoto
bodu.
Kopírování
≥Obrazovka vpravo byla zaznamená na začátku.
≥Obsah je zaznamenán v podobě 1 titulu od
startu kopírování až po jeho ukončení.
≥Když nedojde k automatickému zahájení
přehrávání nebo když nebude automaticky
zobrazeno top menu, zahajte přehrávání
stisknutím [1] (PLAY).
≥Kvalitu původního obrazu a audia není možné zreprodukovat
přesně ani v případě provedení kopie ve vysoké kvalitě.
≥Když si přejete zkopírovat titul z uzavřeného DVD-RW (formát
DVD Video Recording), vytvořte seznam kopírování a poté
proveďte zkopírování (> 41, Kopírování s použitím seznamu
kopírování–Pokroč. kopírování).
RQT9312
43
RQT9312-R_cze.book
44 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Použití menu na obrazovce/stavová zpráva
Nastavování
nabídek
Vlastnosti audia
Použití menu na obrazovce
Společné postupy
1
Stiskněte [DISPLAY].
Disk
Přehrávání
Obraz
Zvuk
Ostatní
2
3
4
Zvuková stopa
1
Digital 2/0 ch
Titulky
Vyp.
Audio kanál
LR
Menu
Položka
Nastavení
≥V závislosti na stavu přístroje (přehrávání, zastavení atd.) a
obsahu disku existují některé položky, které není možné
vybrat nebo změnit.
Stisknutím [3, 4] vyberte menu a
stiskněte [1].
Stisknutím [3, 4] vyberte položku a
stiskněte [1].
Stisknutím [3, 4] vyberte nastavení.
Jazyk
ENG:
FRA:
DEU:
ITA:
ESP:
NLD:
SVE:
NOR:
Opak.přehrávání
≥Vše
≥Kapitola
≥Stopa
Thajština
Polština
Čeština
Slovenština
Maďarština
Finština
Další
Obraz Menu—Změna kvality obrazu
Přehr./SNÍŽ.ŠUM
Snižuje šum a degradaci obrazu.
Progresivní§ (> 69)
Vybráním “Zap.” zapnete progresivní výstup.
Je-li obraz roztažen vodorovně, vyberte “Vyp.”.
Přenos§ [Když je “Progresivní” (> nad) nastaven na “Zap.”.]
Vyberte způsob konverze pro progresivní výstup, aby
odpovídal typu přehrávaného titulu (> 69, Film a video).
Když je výstupní signál PAL
(Po otevření zásuvky se nastavení vrátí na “Autom.”.)
≥Autom.:
≥Video:
≥Film:
Úhel§ [DVD-V]
Chcete-li vybrat úhel, změňte toto číslo.
Audio kanál [HDD] [RAM] [-RW‹VR›] [VCD] a DivX
(> 26, Změna zvuku během přehrávání)
Volba zdroje (DivX)
Automatická detekce obsahu filmu a videa a
jeho příslušná konverze.
Vyberte při použití “Autom.” a zdeformovaném
obsahu.
Zvolte, jestliže se okraje
filmového obsahu jeví
roztřepené či nerovné,
když je zvoleno “Autom.”.
Jestliže je však video
obsah zkreslený, jak
ukazuje ilustrace napravo, zvolte “Autom.”.
Když je výstupní signál NTSC
≥Autom.1
(normal):
≥Autom.2:
≥Video:
Automatická detekce obsahu filmu a videa a
jeho příslušná konverze.
Navíc oproti “Autom.1” automaticky zjišťuje
filmový obsah s jinou frekvencí promítání a
provede příslušnou konverzi.
Vyberte při použití “Autom.1” či “Autom.2” a
zdeformovaném obsahu.
Sníž.šumu vstupu
PBC (Ovládání přehrávání > 69) [VCD]
Slouží ke snížení šumu během záznamu (s výjimkou
analogových kanálů).
Určuje, zda je menu přehrávání (ovládání přehrávání) zapnuto
či vypnuto.
≥Autom. režim:
Redukce šumu funguje pouze u vstupu obrazu z videokazety.
≥Zap.:
Redukce šumu funguje pro vstupní video.
≥Vyp.:
Redukce šumu je vypnutá. Vstupní signál lze nahrávat bez úpravy.
U některých disků je možné provádět změny pouze pomocí menu
(> 16) na disku.
≥Zobrazení se mění v závislosti na obsahu disku. Není možné jej
změnit, pokud disk neobsahuje žádnou nahrávku.
§
§
44
THA:
POL:
CES:
SLK:
HUN:
FIN:
¢:
Zrušte vybráním “Vyp.”.
§
≥Autom. režim:
Metoda vytvoření obsahu DivX je automaticky rozpoznána a
obsah zobrazen.
≥Prokl. řádkov.:
Výběr v případě, že obsah disku byl nahrán pomocí metody
prokládání.
≥Progresivní:
Výběr v případě, že obsah disku byl nahrán pomocí
progresivní metody.
Dánština
Portugalština
Ruština
Japonština
Čínština
Korejština
Malajština
Vietnamština
[CD] [VCD]
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW] [DVD-V] [-RW‹VR›]
MP3
[HDD] [RAM]
[-RW‹VR›]
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
[+RW] [DVD-V] [-RW‹VR›]
[CD] [VCD] a MP3
≥Skupina
≥PL (Playlist)
≥Titul
Disk Menu—Nastavení obsahu disku
Titulky
[DVD-V]
Zapněte či vypněte titulky a vyberte jazyk (> vpravo, Jazyk).
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›] (Pouze
disky, které obsahují informace o zapnutí a vypnutí titulků)
Zapněte/vypněte titulky.
≥Informaci o vypnutí/zapnutí titulků nelze nahrát pomocí tohoto
přístroje.
[VCD] (SVCD) a DivX
Zapněte/vypněte titulky a zvolte “Text” nebo číslo titulků.
≥“Text” nebo čísla titulů se zobrazí i v případě, že není k dispozici
více titulků.
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
Tato funkce funguje pouze v případě, když je zobrazena uplynulá
doba přehrávání.
Vyberte položku pro opakované přehrání. V závislosti na disku se
budou lišit položky, které lze vybrat.
Vymazání menu na obrazovce
Stiskněte [DISPLAY].
Zvuková stopa§
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Zobrazí se atributy audia disku.
[DVD-V]
Vyberte zvuk a jazyk (> vpravo, Vlastnosti audia, Jazyk).
[VCD] (SVCD) a DivX
Zvolte číslo zvukového doprovodu.
≥Čísla zvukových stop jsou zobrazena i při výskytu pouze
jednoho typu audia.
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Španělština
Nizozemština
Švédština
Norština
Vzorkovací kmitočet
Počet bitů
Počet kanálů
Přehrávání Menu—Změna pořadí přehrávání
≥Některé položky je možné změnit stisknutím [OK].
RQT9312
Typ signálu
LPCM/ Digital/DTS/MPEG:
k (kHz):
b (bit):
kan. (kanál):
Pouze je-li nastaven “Progresivní” na “Zap.” v menu Nastavení (> 53).
45 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Zvuk Menu—Změna multi audia vysílání digitálního
videosignálu (DVB) a zvukových efektů
DVB multi audio
[Platí pouze pro digitální kanál]
Když je na výstup přiváděn více než jeden audio kanál,
můžete nastavit požadovaný kanál před zahájením záznamu.
≥DVB multi audio nelze zvolit během přehrávání nebo záznamu.
≥V závislosti na vysílání se volitelné položky budou lišit.
≥Anglicky
≥Česky
≥Francouzsky ≥Německy
≥Italsky
≥Španělsky
≥Slovensky
≥Původní znění§
§
Zobrazí se “Původní znění”, jakmile je ve vysílání k dispozici
původní jazyk.
Zesílení dialogu
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [DVD-V]
[-RW‹VR›] a DivX
(Dolby Digital, 3 kanálové či pouze vrchní včetně středového kanálu)
Objem středového kanálu je rozšířen, aby bylo lépe slyšet dialogy.
Ostatní Menu—Změna titulků DVB a změna polohy
zobrazení
DVB titulky
[Platí pouze pro digitální kanál]
Když je možná volba více než jedné stopy s titulky, můžete
provést volbu požadovaných titulků.
≥DVB titulky nelze zvolit během přehrávání nebo záznamu.
≥V závislosti na vysílání se volitelné položky budou lišit.
≥Anglicky
≥Česky
≥Francouzsky ≥Německy
≥Italsky
≥Španělsky
≥Slovensky
≥Původní znění§
§
Zobrazí se “Původní znění”, jakmile je ve vysílání k dispozici
původní jazyk.
Poloha
1–5:
Čím je vyšší nastavení, tím je nižší poloha menu na displeji.
Hlášení o stavu
Stiskněte [STATUS
].
Za účelem zobrazení změn pokaždé stiskněte tlačítko.
Zvolený stav mechaniky/typ disku
Během zastaveného přehrávání se zde
zobrazuje zbývající čas.
Stav nahrávání či přehrávání/vstupní kanál
HDD
REC
PLAY
Kanál (pouze analogové vysílání)
Název stanice (pouze v případě digitálního vysílání).
1 DVB
ABC
LR
Vybraný typ zvuku
DVD REC
Nahrávací jednotka/indikátor průběhu
kopírování
Číslo titulu a uplynulý čas během
přehrávání/režim nahrávání
Čas nahrávání k dispozici a
režim nahrávání
Datum a čas
 Zbývá
18:53:50 11.10.
 T1
0:05.14 XP
 T2
13:50 XP
0:00.10 XP
Číslo titulu a uplynulý čas během nahrávání/
režim nahrávání
≥Pokud používáte Pause Live TV
Čas, po který je zobrazen snímek právě zobrazený na
televizní obrazovce
Přehrávání
15:05:13
Živě
15:10:46
Stávající čas
Žádné zobrazení
Nastavování
nabídek
RQT9312-R_cze.book
RQT9312
45
RQT9312-R_cze.book
46 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
HDD a řízení disku
[HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW] [-RW‹VR›]
Společné postupy
Příprava
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] zvolte zdrojovou mechaniku.
1
2
U zastaveného přístroje
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Ostatní
funkce” a stiskněte [OK].
Nastavení ochrany
[RAM]
Příprava
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1–3 (> vlevo)
1
2
FUNCTION MENU
Zbývá 30:00 SP
HDD
Přehrávání
Záznam
Vymazání
Kopírování
Stisknutím [3, 4] vyberte “Ochrana
disku” a stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a
stiskněte [OK].
Pokroč. kopírování
Seznamy záznamů
Flexib. nahrávání
Správa HDD
Nastavení
Správa
DVD
DVD-RAM
Náhled
Tituly
Použito
11
0 : 22
Zbývá
5:38 (EP)
Název disku
Ostatní funkce
Volba mechaniky
Ochrana disku
OK
Zap.
RETURN
3
Vymazání všech titulů
VÝBĚR
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Správa
HDD” nebo “Správa DVD” a stiskněte
[OK].
Např., [RAM]
Správa
DVD
DVD-RAM
Tituly
Použito
11
0 : 22
Zbývá
5:38 (EP)
OK
RETURN
Formátování disku
Když je disk chráněn, bude zobrazen symbol zámku.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
Název disku
Ochrana disku
Vyp.
Ochrana náplně
Vymazání všech titulů
VÝBĚR
OK
RETURN
Formátování disku
≥Po provedení volby HDD bude zobrazeno “Vymazání všech
titulů” a “Formátování pevného disku”.
Pro DVD-RAM s kazetou
≥Při použití disku v kazetě s pojistkou v poloze
ochrany proti zápisu se spustí přehrávání
automaticky po vložení do zařízení.
PROTECT
Zadání názvu pro disk
[RAM] [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Můžete přidělit název každému disku.
Příprava
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku DVD.
≥[RAM] Zrušte ochranu (> výše, Nastavení ochrany).
Po provedení kroků 1–3 (> vlevo)
1
Stisknutím [3, 4] vyberte “Název
disku” a stiskněte [OK].
(> 38, Zadání textu)
≥Název disku je zobrazen v okně Správa DVD.
≥[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] Při uzavřeném disku je název
obrazen v Top Menu.
≥[+RW] Název disku je zobrazen pouze při jeho přehrávání na jiném
zařízení, pokud bylo vytvořeno top menu.
Správa
DVD
DVD-RAM
My favorite
Documentary
Tituly
Použito
11
0 : 22
Zbývá
5:38 (
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
RQT9312
46
01/02
01
Kapitola 1
02
Kapitola 2
03
04
47 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Vymazání všech titulů a playlistů—
Vymazání všech titulů
[HDD] [RAM]
Příprava
≥Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku HDD či DVD.
≥[RAM] Vypnutí ochrany (> 46, Nastavení ochrany).
Po provedení kroků 1–3 (> 46, Společné postupy)
1
2
3
4
Stisknutím [3, 4] vyberte “Vymazání
všech titulů” a stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a
stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zahájit” a
stiskněte [OK].
Po ukončení bude zobrazeno příslušné hlášení.
Stiskněte [OK].
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
≥Po vymazání je nahraný obsah ztracen a není možné jej
obnovit. Ujistěte se, že vymazání opravdu chcete provést.
≥Vymazání všech video titulů bude mít za následek i vymazání
všech playlistů.
≥Data o snímku (JPEG), hudební nebo počítačová data nemohou
být vymazána.
≥Když je jeden nebo více titulů chráněných, vymazání nebude fungovat.
Vymazání veškerých obsahů—Formát
[HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW] [-RW‹VR›]
[+R] [+R]DL] (Pouze nové disky)
Příprava
≥Stiskněte [DRIVE SELECT] pro výběr mechaniky HDD nebo DVD.
≥[RAM] Uvolnit ochranu (> 46, Nastavení ochrany).
Formátováním se vymaže veškerý obsah (včetně
počítačových dat) a není možné je obnovit. Než budete
pokračovat, pečlivě zkontrolujte. Při formátování disku se
obsah vymaže i při nastavené ochraně.
Po provedení kroků 1–3 (> 46, Společné postupy)
1
2
3
Stiskněte [3, 4] pro výběr
“Formátování pevného disku” nebo
“Formátování disku” a stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a
stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zahájit” a
stiskněte [OK].
Po ukončení formátování bude zobrazeno příslušné hlášení.
4
≥Běžné formátování vyžaduje několik minut; v každém
případě však může dosáhnout maximálě 70 minut ([RAM]).
≥Během formátování nevypojujte šňůru napájení.
Tím se disk může stát nepoužitelný.
Stiskněte [OK].
≥Po zformátování disku s použitím této jednotky je možné, že jej
nepůjde používat na jakémkoli jiném zařízení.
≥[-R] [-R]DL] [CD] Nelze provést formátování.
≥Formátování DVD-RW může proběhnout pouze v podobě
formátování DVD-Video na tomto zařízení.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
Nastavování
nabídek
RQT9312-R_cze.book
RQT9312
47
RQT9312-R_cze.book
48 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
HDD a řízení disku
Volba stylu pozadí—Top Menu
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Můžete zvolit pozadí, které se zobrazí jako hlavní menu DVD-Video
po finalizaci nebo vytvoření Top Menu ([+RW]).
Příprava
Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1–3 (> 46, Společné postupy)
1
2
Stisknutím [3, 4] vyberte “Top
Menu” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4, 2, 1] zvolte pozadí
a stiskněte [OK].
Seznam Top menu
1
2
Displej po formátování
Miniatura
(Statický obrázek)
Název titulu
4
5
3
Při uzavírání disku kompatibilního s vysokou rychlostí může proces
trvat déle, než je zobrazeno na straně vyžadující potvrzení (přibližně
čtyřikrát).
Po uzavření
≥[-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] Po uzavření dojde ke změně na disk
pouze pro přehrávání a nelze na něj dále zaznamenávat ani
jej editovat.
≥[-RW‹V›] Po uzavření disku můžete provádět jeho záznam i
editaci (> 47), ačkoli jej bude možné pouze přehrávat.
≥Při kopírování vysokou rychlostí bude provedena replikace
kapitol.
≥[-R] [-RW‹V›] [+R] Kapitoly jsou vytvářeny automaticky ([-R] [-RW‹V›]
asi 5-minutových§ [+R] asi 8-minutových§), jestliže
– a tituly budou zaznamenány přímo na disk.
– byly tituly zkopírovány v kterémkoli režimu kromě
vysokorychlostního.
§ Tato doba se mění v závislosti na podmínkách a režimu
záznamu.
≥Při přehrávání je mezi tituly a kapitolami pauza, která trvá několik
sekund.
6
01
7
8
9
≥Můžete měnit miniatury zobrazené v top menu. (> 35, Změna
miniatury)
Volba toho, co má být zobrazeno jako první
Top Menu—Volba automat.přehrávání
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL] [+RW]
Můžete vybrat, zda se má po uzavření disku zobrazit hlavní menu.
Příprava
Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku DVD.
Záznam/Editace/Zadání jména
Přehrávání na jiných přehrávačích
Před
uzavřením
≤
–
Po uzavření
–
≤
≥Nemůžete uzavírat disky zaznamenané na jiném zařízení stejného
výroce.
≥Když uzavřete disky zaznamenané na jiném zařízení Panasonic,
pozadí zvolené prostřednictvím “Top Menu” nemusí být zobrazeno.
≥Disky uzavřené na tomto zařízení nemusí být možné přehrávat
kvůli stavu záznamu.
Navštivte internetovou stránku firmy Panasonic, na které najdete
více informací o DVD.
http://www.panasonic-europe.com
Po provedení kroků 1–3 (> 46, Společné postupy)
1
2
Stisknutím [3, 4] vyberte “Volba
automat.přehrávání” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte “Top
Menu” nebo “Titul 1” a stiskněte [OK].
Top Menu:
Titul 1:
Jako první bude zobrazeno top menu.
Obsah disku je přehráván zobrazením top
menu.
Umožnění přehrávání disků na jiném
zařízení—Uzavření
Umožní výběr z nabídky “Top Menu” a “Volba automat.přehrávání”
(> vlevo) před vytvořením hlavní nabídky.
Příprava
Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku DVD.
Po provedení kroků 1–3 (> 46, Společné postupy)
1
Příprava
Stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte jednotku DVD.
2
1
2
3
Stisknutím [3, 4] vyberte “Uzavření”
a stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a
stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zahájit” a
stiskněte [OK].
Po ukončení uzavírání bude zobrazeno příslušné hlášení.
4
48
[+RW]
Disky +RW neobsahují žádná data Top Menu. Top Menu
představuje užitečnou funkci. Doporučujeme vám, abyste si vytvořili
menu ještě před přehráváním disků +RW na jiném zařízení.
Nemůžete používat Top Menu pro přehrávání na tomto zařízení.
[-R] [-R]DL] [-RW‹V›] [+R] [+R]DL]
Před zahájením uzavírání disku proveďte volbu v “Top Menu” a
“Volba automat.přehrávání” (> výše).
Po provedení kroků 1–3 (> 46, Společné postupy)
RQT9312
Vytváření Top Menu—Vytvoření Top
Menu
≥Nemůžete zrušit uzavírání.
≥Uzavírání vyžaduje až do 15 minut.
([-R]DL] [+R]DL] Uzavírání vyžaduje až do 60 minut.)
≥Neodpojujte hlavní přívodní kabel během uzavírání. Disk
by se mohl stát nefunkčním.
Stiskněte [OK].
3
4
Stisknutím [3, 4] vyberte “Vytvoření
Top Menu” a stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a
stiskněte [OK].
Stisknutím [2, 1] vyberte “Zahájit” a
stiskněte [OK].
Bude zahájeno Top Menu vytváření. Nemůžete zrušit
vytváření.
Vytvoření Top Menu vyžaduje pouze několik minut.
Stiskněte [OK].
≥Po vytvoření Top Menu budete moci provádět záznam a editaci
zaznamenaných souborů. Avšak při záznamu na disk nebo při jeho
editaci bude vytvořené menu vymazáno. V takových případech
vytvořte Top Menu znovu s použitím “Vytvoření Top Menu”.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
RQT9312-R_cze.book
49 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Změna nastavení přístroje
Můžete změnit nastavení zařízení s použitím menu.
≥Nastavení zůstanou neporušená i po přepnutí zařízení do
pohotovostního režimu.
3 Stiskněte [OK] pro uložení Oblíbené.
Vymazání kanálu z Oblíbené neovlivní samotný kanál. Stále
můžete zvolit kanál z kategorie “Všechny kanály”.
Pro změnu názvu Oblíbené ve sloupci “Oblíbené”
Společné postupy
1
2
3
U zastaveného přístroje
Stiskněte [FUNCTION MENU].
Stiskněte [3, 4] pro výběr “Ostatní
funkce” a stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] vyberte
“Nastavení” a stiskněte [OK].
Karty
Nastavení
Ladění
4
5
6
1 Stiskněte [1]§.
2 Stiskněte tlačítko “Červená”.
(> 38, Zadání textu)
§ Když se zvýrazní název stanice sloupce “Všechny kanály”
Disk
Obraz
Zvuk
Displej
Zapojení
Ostatní
Menu
Možnosti
Dálkové ovládání
Hodiny
Nastavení pohotovostního stavu
DivX Záznam
TAB
RETURN
OK
Pokud se zapojení (> 10) z nějakého nezdaří, lze znovu spustit
automatické nastavení kanálů.
Zvolte “Nahrávání z TV”, když připojíte jednotku k televizi
kompatibilní s Q Link , s plně propojeným 21-pinovým kabelem Scart
nebo k televizi kompatibilní s VIERA Link (HDAVI Control 3 nebo
pozdější) s kabelem HDMI.
Po zobrazení strany sloužící k potvrzení
1 Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskněte [OK].
2 Stisknutím [3, 4] vyberte “Východní Evropa (OIRT)” nebo
“Západní Evropa (CCIR)” a stiskněte [OK].
DVD 1
Aktualizace systému
Inicializace
VÝBĚR
∫ Opět.spuštění s aut.nastavením
Nahrávání z TV
Stisknutím [3, 4] zvolte záložku a
stiskněte [1].
Stisknutím [3, 4] vyberte menu a
stiskněte [OK].
Stisknutím [3, 4] zvolte volitelnou
funkci a stiskněte [OK].
Auto Setup – automatické nastavení můžete také restartovat
následujícím způsobem.
Když je přístroj zapnutý a zastavený
Stiskněte a držte stisknuto [X CH] a [CH W] na hlavním zařízení,
dokud nedojde k zobrazení strany pro DVB Automatické
nastavení.
Všechna nastavení s výjimkou kontrolní úrovně, hesla, nastavení
hodin a kódu dálkového ovládání budou nastavena zpět na hodnoty
přednastavené ve výrobním závodě. Zrušené budou i programy
časově vymezených záznamů.
∫ Nast. pro Digitální kanály
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Manuální vyhledávání (DVB)
Kanály, které DVB Automatické nastavení úspěšně nenastavil,
můžete nastavit ručně.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte [RETURN ].
Zavření obrazovky
Stiskněte [EXIT].
1 Stisknutím [3, 4] vyberte “Manuální vyhledávání (DVB)” a
stiskněte [OK].
Manuální vyhledávání (DVB)
Tabulka s kanály
Východní Evropa (OIRT)
Frekvence
498,0 MHz
[CH24]
0
10
Kvalita signálu
0
10
Síla signálu
Název kanálu
Typ
Nové
Č.
∫ Edituj složku Oblíbené
Z kanálů můžete vytvořit čtyři Oblíbené, pro zjednodušení prohlížení
a nahrávání. Editace těchto Oblíbených neovlivňuje vlastní
nastavení kanálu.
≥Časované nahrávání nemusí správně fungovat, pokud editujete
Oblíbené během režimu standby časovaného nahrávání.
Stiskněte tlačítko “Zelená”
pro výběr Oblíbené.
Editace složky Oblíbených
Všechny kanály
2 ABC
20 ABC HDTV
Výběr Oblíbené
Oblíbené 1
Přidat
TV : 0
KAN.
SPUSTIT VYHLEDÁVÁNÍ
ODSAZENÍ
RETURN
Rádio : 0
Data : 0
Pokud se neobjevil obraz,
stiskněte tlačítko “Červená”
a zvolte systém správného
kanálu.
Změnit tabulku s kanály
2 Stisknutím [3, 4] zvolte kanál, který si přejete nastavit.
3 Stisknutím [2, 1] dolaďte frekvenci.
≥Frekvence v krocích 0,5 MHz stoupá a klesá.
≥Dolaďte frekvenci kontrolou zobrazené intenzity a kvality signálu.
[Ohledně kvality a intenzity signálu konzultujte “Stav signálu” (> 50).]
4 Zahajte skenování stisknutím [OK].
Nastavený kanál je zobrazen v tabulce.
5 Stiskněte [EXIT] a poté stiskněte [W X CH] za účelem kontroly
toho, zda byly zvoleny aplikovatelné kanály.
Připojit všechny
VÝBĚR
RETURN
Přidat kanály k Oblíbené
1 Stiskněte [3, 4] pro výběr kanálu ve sloupci “Všechny kanály” a
stiskněte tlačítko “Žlutá”.
≥Zopakujte tento krok při přidávání dalších kanálů.
≥Stiskněte tlačítko “Modré” pro přidání všech dostupných kanálů
do Oblíbené. (Tato funkce je dostupná pouze když do Oblíbené
dosud nebyly přidány žádné kanály.)
2 Stiskněte [OK] pro uložení Oblíbené.
Pro změnu pořadí kanálů Oblíbené
1 Stiskněte [1]§.
2 Stiskněte [3, 4] pro výběr kanálu ve sloupci “Oblíbené” , který
se má přesunout, a stiskněte tlačítko “Zelená”.
3 Stisknutím [3, 4] zvolte novou polohu kanálu a stiskněte
tlačítko “Zelená”.
≥Zopakujte kroky 2 – 3 za účelem přesunu dalších kanálů.
4 Stiskněte [OK] pro uložení Oblíbené.
Přidání nových DVB kanálů
Můžete vyhledat nové digitální kanály pozemního vysílání pro
zařazení mezi přijímané kanály.
1 Stiskněte [3, 4] pro výběr “Přidání nových DVB kanálů” a
stiskněte [OK].
Zařízení zahájí vyhledávání
Přidání nových DVB kanálů
nově dostupných digitálních
kanálů pozemního vysílání.
Vyhledávání
KAN. 6
69
KAN.
Název kanálu
Typ
Kvalita
Bude to trvat přibližně 5
minut.
Nastavování
nabídek
Ladění
Po ukončení vyhledávání
bude zobrazeno hlášení.
“Nenalezeny žádné nové DVB kanály.” se zobrazí, když nejsou
nalezeny žádné nové kanály.
2 Stiskněte [OK] za účelem uložení nově nalezených kanálů.
Pro smazání kanálů v Oblíbené
1 Stiskněte [1]§.
2 Stiskněte [3, 4] pro výběr kanálu ve sloupci “Oblíbené” a
stiskněte tlačítko “Žlutá”.
≥Při vymazávání dalších kanálů zopakujte uvedený krok.
≥Stiskněte tlačítko “Modré” pro smazání všech kanálů z
Oblíbené.
RQT9312
49
RQT9312-R_cze.book
50 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Změna nastavení přístroje
Stav signálu
Vymazání pozice programu
Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte pozici programu a stiskněte
tlačítko “Červená”.
Když je informace “Stav signálu” zobrazena šedě a nemůže být
zvolena:
1 Stisknutím [EXIT] zavřete obrazovku.
2 Stisknutím [W X CH] zvolte digitální kanál. Na displeji zařízení se
zobrazí “D”.
3 Znovu zobrazte menu Nastavení (> 49).
Změna nastavení ladění pro jednotlivé pozice programů
1 Stisknutím [3, 4, 2, 1] vyberte pozici programu a stiskněte [OK].
Můžete zkontrolovat kvalitu a intenzitu signálů digitálního vysílání. V
případě slabého příjmu nastavte polohu antény.
Stisknutím [3, 4] vyberte “Stav
Stav DVB signálu
[CH14] 5 BR3
signálu” a stiskněte [OK].
DVB kanál
Kvalita signálu
0
10
Bude zobrazena kvalita a
Síla signálu
0
10
intenzita signálu.
Kanál +
RETURN
Kanál –
Stisknutím [W X CH] vyberte kanál.
Kvalita signálu
Méně než 2 (zobrazená červeně):
Kvalita signálu je tak slabá, že může docházet k vzájemnému rušení
mezi obrazem a zvukem.
2–5 (zobrazená oranžově):
Kvalita signálu je vcelku přiměřená, avšak v izolovaných případech
je možné krátké vzájemné rušení mezi obrazem a zvukem.
Nad 5 (zobrazená zeleně):
Optimální kvalita obrazu a zvuku.
Síla signálu
Zobrazení kvality signálu je šedé. “0” znamená, že intenzita signálu
je 0%, “10” znamená, že intenzita signálu je 100%.
Když je intenzita signálu příliš vysoká, zobrazení se změní ze šedé
na červenou. Snižte zesílení signálu ve vaší anténě.
≥Když je signál slabý:
– Seřiďte polohu a směr antény.
– Seřiďte příjem anténou prostřednictvím “Manuální vyhledávání
(DVB)” v menu Nastavení (> 49).
– Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitálního vysílání vysílán.
Pozice
901
ARD
KAN.
4
Jemné ladění Autom.
Video systém Autom.
Audio režim
BG
Mono
Vyp.
Str.s tituly
301
Manuál. ladění Kanál
VÝBĚR
RETURN
2 Stisknutím [3, 4] vyberte položku a stiskněte [1].
Pozice
Kanál
KAN.
Jemné ladění
Přednostní jazyk DVB
Stisknutím [3, 4] vyberte “Přednostní jazyk DVB” a stiskněte [OK].
Video systém
Když je možný příjem audia a titulků digitálního vysílání, můžete si
zvolit až 2 odlišné titulky a zvukovou stopu. Zvolte pořadí priority.
Multi-audio
Multi-audio ( alternativní )
[Anglicky]
[Španělsky]
[Německy]
[Česky]
[Italsky]
[Slovensky]
[Francouzsky]
[Původní znění]§
[Italsky]
[Slovensky]
[Francouzsky]
[Původní znění]§
Titulky
Titulky ( alternativní )
[Anglicky]
[Španělsky]
[Německy]
[Česky]
Audio režim
Jazyk označený vysílacím kanálem jako “Původní znění”.
§
∫ Nast. pro Analogové kanály
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Mono
Manuální ladění
Můžete vymazat analogové kanály a nastavit podrobné informace o
analogových kanálech.
Stisknutím [OK] zobrazte stranu Manuální ladění.
Manuální ladění
VÝBĚR
OK
RETURN
Vymazat
RQT9312
50
Poz. Kanál KAN.
Poz. Kanál KAN.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ARD
ZDF
N3
HR3
BR3
4
2
5
8
10
Str.s tituly
Poloha programu v tabulce
(Nemůžete změnit polohu programu.)
Pro zadání nebo změnu Kanál televizní
stanice
Stisknutím [3, 4, 2, 1] zadejte název
stanice a stiskněte [OK].
Pokud název stanice potřebuje vložit mezeru,
vyberte ji mezi “Z” a “¢”.
Pro zadání nových dostupných televizních
stanic nebo změnu počtu KAN. již
naladěné televizní stanice
Stiskněte [3, 4] nebo očíslovaná tlačítka pro
zadání počtu KAN. žádané televizní stanice.
Chvíli vyčkejte, až dojde k naladění
požadované televizní stanice.
Po naladění požadované televizní stanice
stiskněte [OK].
Dosažení nejlepšího stavu naladění
Stisknutím [3, 4] jemně dolaďte a stiskněte
[OK].
≥Stisknutím [1] se vrátíte zpět na “Autom.”.
Výběr typu videosystému
Pokud obraz postrádá barvy, stisknutím
[3, 4] vyberte “PAL” nebo “SECAM” a
stiskněte [OK].
≥Autom.
Přístroj automaticky rozlišuje signály PAL a
SECAM.
≥PAL
Příjem signálu PAL.
≥SECAM
Příjem signálu SECAM.
Výběr typu příjmu zvuku
Je-li kvalita zvuku špatná, stiskněte [3, 4]
pro výběr “BG” nebo “DK” a stiskněte [OK].
≥BG
PAL B,G,H/SECAM B,G
≥DK
PAL-D,K/SECAM-D,K,K1
Výběr typu zvuku pro nahrávání
Je-li stereofonní zvuk zkreslen kvůli horším
podmínkám příjmu nebo chcete-li nahrávat
normální (monofonní) zvuk z vysílání stereo,
dvojjazyčného či NICAM, stisknutím [3, 4]
vyberte “Zap.” a stiskněte [OK].
Zadání titulní stránky Teletextu pro kanál
Zadání čísla titulní stránky umožní, aby
přístroj automaticky nahrával názvy programů
a stanic.
Stisknutím [3, 4] nebo pomocí číselných
tlačítek zadejte číslo a stiskněte [OK].
Můžete provést následující dvě nastavení zvolením externího
vstupního kanálu (AV1, AV2, AV3) v kroce 1.
≥Video systém (Autom./PAL/SECAM)
Pro dosažení správného nahrávání proveďte příslušná nastavení
podle připojeného zařízení.
≥Str.s tituly (Autom./Vyp.)
51 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Formát pro záznam
Disk
(Všechny hodnoty přednastavené ve výrobním závodě jsou označeny
prostřednictvím podtrženého textu.)
Nastavení pro přehrávání
≥Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Stupeň omezení
Nastavte úroveň hodnocení pro omezení přehrávání DVD-Video.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pomocí číselných tlačítek
zadejte 4 místné heslo na obrazovce pro zadání hesla.
Heslo si zapamatujte.
Nastavení kontrolní úrovně (Když je zvolena úroveň 8)
[8 Bez
omezení]
Přehrávat lze všechny disky DVD-Video.
[1 až 7]
Zabrání přehrávání disků DVD-Video s nahraným
odpovídajícím hodnocením.
[0 Vše
zablokováno]
Zabrání přehrávání všech disků DVD-Video.
≥Změna nastavení (Když je zvolena úroveň od 0 do 7)
[Odblokování rekordéru]
[Změna hesla]
[Změna stupně omezení] [Dočasně odblokováno]
Zvukový záznam
[Anglicky]
[Německy]
[Španělsky]
[Polsky]
[Rusky]
[Česky]
[Maďarsky]
[Slovensky]
[Původní znění] Pro každý disk bude vybrán původní jazyk.
[Jiný jazyk ¢¢¢¢]§
Titulky
[Automat. režim] Není-li jazyk vybraný pro “Zvukový záznam”
dostupný, zobrazí se titulky pro tento jazyk
samočinně v případě, že jsou na disku k dispozici.
[Anglicky]
[Německy]
[Španělsky]
[Polsky]
[Rusky]
[Česky]
[Maďarsky]
[Slovensky]
[Jiný jazyk ¢¢¢¢]§
Menu
[Anglicky]
[Německy]
[Rusky]
[Česky]
[Jiný jazyk ¢¢¢¢]§
[Španělsky]
[Maďarsky]
[Polsky]
[Slovensky]
Vyberte vhodnou položku podle použitého jazyka pro Text DivX
titulků (> 29). Pokud Text DivX titulků není položka zobrazena
správně, změňte výběr.
≥Tato položka se zobrazí terpve po přehrání souboru DivX s
podtitulky.
[Latinka 2]
Vytvoření kapitoly
Nastavte automatickou metodu Vytvoření kapitoly. (> 34)
[Automatický]
[Vyp.]
[5 minut]
Nejsou nastaveny žádné body začátku kapitoly.
Záznam s vys. rychl. kopírování
Můžete kopírovat zaznamenané tituly z HDD na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL a +RW s použitím
vysokorychlostního režimu (> níže).
Když není potřebná vysokorychlostní kopie na DVD-R apod.,
doporučujeme přepnout nastavení na “Vyp.”
Toto nastavení je efektivní, když nahráváte z televizního programu
nebo externího zařízení, nebo když kopírujete z finalizovaného
disku DVD-Video.
[Zap.]
Umožňuje vysokorychlostní kopírování na DVD-R atd.
Stisknutím [2, 1] vyberte “Ano” a stiskněte [OK].
≥Pro nahrané tituly platí následující omezení.
– Nahrávky se pořizují s použitím stranového poměru
nastaveného v “Formát pro záznam” (> vlevo).
– Typ audia je vybrán předem z položky “Volba
dvojjazyčného zvuku” (> 52).
– Již není možné přepínat audio při sledování
programu na vstupním kanálu televizoru
připojeného k tomuto přístroji (např. AV1 atd.).
[Vyp.]
Rychlost DVD pro vysok. kopír.
Text DivX titulků
[Latinka 1]
Nastaví poměr stran obrazu při nahrávání či kopírování.
[Automat.
Program bude nahrán v původním poměru stran
režim]
obrazu při zahájení nahrávání (týká se i případu, že
nahrávání začalo během reklamy atd.).
[16:9]
[4:3]
≥Při nahrávání nebo kopírování na HDD či DVD-RAM s funkcí
“Záznam s vys. rychl. kopírování” nastavenou na “Vyp.” bude
program nahrán v původním poměru stran.
≥Nahrávky v následujících případech, i když jsou nastaveny na
“Automat. režim” nebo “16:9”, budou pořízeny nebo zkopírovány v 4:3.
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Když je režim nahrávání nastaven na “EP”
nebo “FR (5 hodinové a delší nahrávky)”.
– Při nahrávání či kopírování na +R, +R DL nebo +RW.
Vysokorychlostní kopírování nepracuje pro tituly, nahrané v
poměru 16:9, jestliže jsou nahrané s funkcí “Záznam s vys. rychl.
kopírování” nastavenou na “Zap.”.
[Azbuka]
[Jiný jazyk ¢¢¢¢]
Zadejte kód (> 61) číselnými tlačítky.
Když vybraný jazyk není na disku k dispozici, probíhá přehrávání
ve výchozím jazyku. U některých disků je možné přepínat jazyk
pouze v obrazovce menu (> 16).
[DVD-V]
Vyberte jazyk pro audio, titulky a disková menu.
≥Některé disky se spustí v určitém jazyce bez ohledu na zde
provedené změny.
≥V případě anglického/českého jazyka, když provádíte záznam z
televizoru, jazyk (“Zvukový záznam”/“Menu”) bude stejný a
“Titulky” bude nastaveno na “Automat. režim”.
§
Nastavení pro záznam
≥Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Doba záznamu v režimu EP
Vyberte maximální počet hodin pro nahrávání v režimu EP (> 20,
Režimy nahrávání a přibližné doby záznamu).
[EP ( 6 hodin )]
Na prázdný disk s kapacitou 4,7 GB lze nahrát
až 6 hodin.
[EP ( 8 hodin )]
Na prázdný disk s kapacitou 4,7 GB lze nahrát
až 8 hodin.
≥Kvalita zvuku je lepší při nastavení “EP ( 6 hodin )” než při použití
“EP ( 8 hodin )”.
Vyberte rychlost vysokorychlostního kopírování (při použití
kompatibilních vysokorychlostních disků DVD-RAM 5X, DVD-R,
+R 8X a +RW 4X).
[Maximální]
[Běžná ( Nehlučná )] Při “Maximální” je šum vytvářený tímto
zařízením menší, ale doba potřebná pro
kopírování je dvojnásobná.
Obraz
(Všechny hodnoty přednastavené ve výrobním závodě jsou označeny
prostřednictvím podtrženého textu.)
Hřebenový filtr
Vyberte ostrost obrazu při nahrávání.
Nastavíte-li “TV systém” na “NTSC”, je toto nastavení pevně na
“Zap.” (> 53).
[Zap.] Obraz se stane jasným a živým. Běžně používejte toto
nastavení.
[Vyp.] Vyberte při nahrávání obrazu se šumem.
Statický režim
Nastavování
nabídek
RQT9312-R_cze.book
Vyberte typ obrazu, který se zobrazí při pozastaveném přehrávání
(> 69, Snímky a políčka).
[Autom. režim]
[Pole]
Vyberte, pokud se obraz chvěje při vybrané
možnosti “Autom. režim”. (Obraz je hrubší.)
[Rám]
Rozhodněte, zda má být při volbě “Autom. režim”
používán malý text nebo jemný vzor. (Obraz je
čistší a jemnější.)
Plynulé přehrávání
Vyberte režim přehrávání mezi segmenty kapitol playlistů a
částečně vymazanými tituly.
[Zap.] Kapitoly v playlistech jsou přehrávány spojitě. To nefunguje,
když daný playlist obsahuje několik typů audia nebo je
použito zobrazení Quick View (PLAYa1.3). Navíc se může
trochu změnit umístění segmentů kapitol.
[Vyp.] Body, kde dochází ke změně kapitol v playlistech, jsou
přehrány přesně, ale obraz se může na okamžik zastavit.
RQT9312
51
RQT9312-R_cze.book
52 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Změna nastavení přístroje
Zvuk
(Všechny hodnoty přednastavené ve výrobním závodě jsou
označeny prostřednictvím podtrženého textu.)
Komprese s dynamickým rozsahem
[DVD-V] (Pouze Dolby Digital)
Změna dynamického rozsahu při sledování v noci.
[Zap.]
[Vyp.]
Volba dvojjazyčného zvuku
(Pouze v případě analogového vysílání)
Vyberte, zda nahrávat hlavní či vedlejší typ audia, když:
≥Nahrávání či kopírování na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát
DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW.
≥“Záznam s vys. rychl. kopírování” je automaticky nastaveno na “Zap.”.
≥Nahrávání či kopírování zvuku v LPCM (> vpravo, “Zvukový
režim pro XP záznam”).
[M 2]
[M 1]
≥Na této jednotce nemůžete zvolit audio, když nahráváte z
vnějšího zdroje, např. při kopírování z video rekordéru. Zvolte
audio na jiném zařízení.
Výstup digitálního zvuku
Změňte dané nastavení při zapojení zařízení prostřednictvím
konektoru DIGITAL AUDIO OUT tohoto přístroje (> 58).
≥Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Konverze PCM
Vyberte způsob výstupu audia se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz.
≥Signál je překonvertován na 48 kHz i přes příslušné nastavení v
případě, že má vzorkovací kmitočet přes 96 kHz nebo je disk
chráněn proti kopírování.
[Zap.] Signál je zkonvertován na 48 kHz. (Vyberte v případě, že
připojené zařízení nemůže zpracovat signál se
vzorkovacím kmitočtem 96 kHz.)
[Vyp.] Signál je na výstupu 96 kHz. (Vyberte v případě, že
připojené zařízení může zpracovat signál se vzorkovacím
kmitočtem 96 kHz.)
Dolby Digital§
Vyberte způsob výstupu signálu.
Pokud signál dekóduje připojené zařízení, vyberte “Bitstream”.
Pokud signál dekóduje tento přístroj a zajistí výstup do 2 kanálů,
vyberte “PCM”.
≥Nesprávným nastavením může vzniknout šum.
Při připojení k zařízení s vestavěným dekodérem
[Bitstream]
Dolby Digital.
[PCM]
Při připojení k zařízení bez vestavěného dekodéru
Dolby Digital.
DTS§
Vyberte způsob výstupu signálu.
Pokud signál dekóduje připojené zařízení, vyberte “Bitstream”.
Pokud signál dekóduje tento přístroj a zajistí výstup do 2 kanálů,
vyberte “PCM”.
≥Nesprávným nastavením může vzniknout šum.
Při připojení k zařízení s vestavěným dekodérem
[Bitstream]
DTS.
[PCM]
Při připojení k zařízení bez vestavěného dekodéru
DTS.
MPEG§
§
RQT9312
52
Vyberte způsob výstupu signálu.
Pokud signál dekóduje připojené zařízení, vyberte “Bitstream”.
Pokud signál dekóduje tento přístroj a zajistí výstup do 2 kanálů,
vyberte “PCM”.
≥Nesprávným nastavením může vzniknout šum.
[Bitstream]
Při zapojení k zařízení s vestavěným dekodérem
MPEG.
Při zapojení k zařízení bez vestavěného dekodéru
[PCM]
MPEG.
Ověřte prosím v návodech k obsluze připojených zařízení, zda
umí dekódovat každý z audio formátů nebo ne.
Zvukový režim pro XP záznam
Vyberte typ audia při nahrávání či kopírování v režimu XP.
[Dolby Digital] (> 69) [LPCM] (> 69)
≥Kvalita obrazu nahrávek LPCM může být nižší než u nahrávek v
normálním režimu XP.
≥Audionahrávky budou ve formátu Dolby Digital i v případě výběru
LPCM při použití jiného režimu nahrávání než XP.
≥Při nahrávání dvojjazyčného vysílání předem vyberte typ zvuku z
položky “Volba dvojjazyčného zvuku” (> vlevo).
Displej
(Všechny hodnoty přednastavené ve výrobním závodě jsou
označeny prostřednictvím podtrženého textu.)
Jazyk
Vyberte jazyk pro tato menu a zprávy na obrazovce.
[English]
[Česky]
Hlášení na displeji
Zvolte přibližnou dobu, po jejímž uplynutí strana s informacemi
digitálního kanálu automaticky zmizí (> 15).
Délka doby zobrazení ovládacího panelu (> 33) může být také
změněna, ale “Vyp.” nebude pracovat.
[Vyp.] (Informace digitálního kanálu nebude zobrazena.)
[7 sek.]
[10 sek.]
[3 sek.]
[5 sek.]
Šedé pozadí
Nechcete-li na přístroji zobrazovat šedé pozadí při slabém příjmu
tuneru, vyberte “Vyp.”.
[Zap.]
[Vyp.]
FL displej
Změní jas displeje na přístroji.
Nastavíte-li “Úspora energie” (> 55) na “Zap.”, bude toto
nastavení pevně na “Automatický režim”.
[Jasný]
[Tlumený]
[Automatický Displej během přehrávání ztmavne a zhasne v
režim]
případě, že je přístroj vypnut. Při použití tohoto
režimu se snižuje spotřeba energie v pohotovostním
režimu.
Zobraz. zpráv o nových kanálech (> 15)
Když je přidán nový kanál DVB, jednotka o tom bude automaticky
informována. Poté se objeví potvrzující zpráva. Když na displeji
zvolíte “Ano” , spustí se automatické nastavení (všechna
nastavení kanálů se vymažou. Programy časovaného nahrávání
se také zruší.).
[Automat. režim]
[Vyp.]
Zprávy z kanálů se nezobrazují.
Ikona Pause Live TV
Zvolte “Vyp.”, pokud nechcete, aby během používání funkce
Pause Live TV zobrazovalo zařízení ikonu na obrazovce.
[Vyp.]
[Zap.]
Spořič obrazovky
[Zap.]
Když tato jednotka není v provozu po dobu asi 5 minut při
zapnuté obrazovce, po uplynutí této doby se zobrazí šetřič
obrazovky. Pro návrat k předchozí obrazovce stiskněte [OK].
[Vyp.]
Zobrazit "FUNCTION MENU"
[Zap.]
[Vyp.]
Když je jednotka zapnutá, zobrazí se FUNCTION MENU. (> 7)
53 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Zapojení
(Všechny hodnoty přednastavené ve výrobním závodě jsou označeny
prostřednictvím podtrženého textu.)
V závislosti na připojeném zařízení mohou být některé položky na displeji
zobrazeny šedě bez možnosti jejich volby nebo se může stát, že s vaší
kontrolní úrovní nebudete oprávněni provádět jejich změnu.
TV formát
Nastavte podle typu připojeného televizoru.
Při připojení k širokoúhlému televizoru (16:9).
[16:9]
[Pan & Scan] Při připojení k televizi se stranovým
poměrem 4:3 je obraz po stranách
upraven na poměr 16:9.
[Letterbox]
Při připojení k televizi se stranovým
poměrem 4:3. Obraz v poměru 16:9
se zobrazí ve stylu letterbox.
Progresivní
Připojením konektorů COMPONENT VIDEO OUT přístroje k televizoru na
bázi LCD či plazmy nebo k LCD-projektoru kompatibilnímu s progresivním
skenováním lze využívat progresivní video.
Nastavíte-li “AV1 výstup” na “RGB 1 ( bez komponentu )” nebo
“RGB 2 ( bez komponentu )”, je toto nastavení pevně na “Vyp.”.
[Zap.]
[Vyp.]
≥Při připojení k běžnému televizoru (CRT: s katodovou trubicí)
nebo k vícesystémovému televizoru v režimu PAL může i v
případě, že je kompatibilní se systémem progresivního videa,
docházet k blikání obrazu. V takovém případě vypněte
“Progresivní” (> 44).
≥Při připojení k nekompatibilnímu televizoru nebude obraz
zobrazován správně.
TV systém
Změňte toto nastavení podle připojovaného zařízení nebo podle
titulu v případě, že na HDD jsou tituly se systémy PAL a NTSC.
≥Vyberte při připojení k televizoru PAL nebo k
[PAL]
vícesystémovému televizoru. Tituly nahrané pomocí
NTSC jsou přehrávány jako PAL 60.
≥Vyberte pro nahrávání televizních programů a vstupu
PAL z jiných zařízení.
≥[HDD] Vyberte při přehrávání titulu se vstupem PAL
nahraném na HDD.
[NTSC] ≥Vyberte při připojení k televizoru NTSC. Televizní
programy nelze řádně nahrávat.
≥Vyberte pro nahrávání vstupu NTSC z jiných zařízení.
≥[HDD] Vyberte při přehrávání titulu se vstupem NTSC
nahraném na HDD.
≥Toto zařízení nemůže provádět záznam signálů NTSC na disky
obsahující signály PAL. (Nicméně oba uvedené druhy programů
mohou být zaznamenány na HDD.)
≥Během nahrávání, režimu standby časovaného nahrávání nebo
EXT LINK tato jednotka nemůže přehrávat disky či tituly, které
neodpovídají nastavení “TV systém” . Doporučuje se nastavit
“TV systém” před přehráváním tak, aby odpovídal daným diskům
či titulu.
Změna všech nastavení najednou (PAL!#NTSC)
U zastaveného zařízení stiskněte a podržte stisknuto [∫] a
[< OPEN/CLOSE] na hlavním zařízení po dobu nejméně 5 sekund.
HDMI nastavení
≥Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
HDMI video formát
Vybrat lze pouze položky, jež jsou kompatibilní s připojeným
zařízením. Toto nastavení není obvykle nutné měnit. Nicméně
máte-li pochyby o kvalitě výstupního obrazu, změnou tohoto
nastavení ji lze možná vylepšit.
≥Aby bylo možné využít High Quality Video nastavené na 1080p,
musíte připojit zařízení přímo k HDTV kompatibilní s režimem
1080p. Jestliže je zařízení připojeno k HDTV přes jiné zařízení,
to také musí být kompatibilní s režimem 1080p.
[576i/480i] [576p/480p]
[720p]
[1080i]
[1080p]
Při nastavování video výstupu na “1080p”
doporučujeme použít vysokorychlostní kabely
HDMI (High Speed HDMI), které mají logo HDMI
(zobrazené na obalu) a jsou kratší než 5 metrů, aby
nedocházelo ke zkreslení videa apod.
Automaticky vybere rozlišení výstupu, které se
[Autom.
režim]
nejlépe hodí pro připojený televizor (1080p, 1080i,
720p, 576p/480p nebo 576i/480i).
Formát pro Video 4:3
Chcete-li přehrávat titul 4:3 při zapojení kabelem HDMI, nastavte
způsob zobrazení obrazu na televizoru se širokoúhlou
obrazovkou 16:9.
[4:3]
Obrazový výstup se rozšiřuje doleva nebo
doprava.
[16:9]
Obraz se vysílá v původním stranovém
poměru s postranními pruhy.
Výstup digitálního zvuku
[HDMI a Optické
zapojení]
[Pouze Optické
zapojení]
Zvolte, když je tato jednotka připojena k
zesilovači optickým digitálním audio
kabelem a k televizi je připojena kabelem
HDMI, a vy chcete získat z disků nejvyšší
kvalitu zvuku (> 58).
VIERA Link
Při zapojení kabelem HDMI k zařízení, které podporuje “HDAVI
Control”, nastavte použití funkce “HDAVI Control”.
[Zap.]
[Vyp.] Vyberte v případě, že nechcete používat “HDAVI Control”.
AV1 výstup
Nastavte v souladu se zásuvkou připojeného televizoru.
Vyberte “Video ( s komponentním )” nebo “S Video
( s komponentním )” pro komponentní (progresivní) výstup.
Je-li tento přístroj připojen kabelem HDMI, nelze vybrat
“RGB 1 ( bez komponentu )” ani “RGB 2 ( bez komponentu )”.
Když je připojen dekodér, nenastavujte na “RGB 1 ( bez komponentu )”.
[Video ( s komponentním )]
Zvolte, když je připojena televize, která může přijímat kompozitní signál.
[S Video ( s komponentním )]
Vyberte při zapojení televizoru s možností příjmu signálu S Video.
[RGB 1 ( bez komponentu )]
Vyberte při zapojení televizoru s možností příjmu signálu RGB.
Chcete-li vždy zobrazovat obraz z přístroje pomocí signálu RGB,
vyberte tento režim. Televizní obrazovka se automaticky přepne
na zobrazení obrazu z přístroje, když je přístroj zapnut.
[RGB 2 ( bez komponentu )]
Vyberte při zapojení televizoru s možností příjmu signálu RGB.
Chcete-li přepnout zobrazení obrazu z přístroje pouze během
přehrávání či prohlížení menu, vyberte tento režim.
Nastavování
nabídek
RQT9312-R_cze.book
RQT9312
53
RQT9312-R_cze.book
54 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Změna nastavení přístroje
AV2 nastavení
Nastavte podle připojeného zařízení.
≥Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
AV2 vstup
Nastavte na “S Video” při příjmu nebo nahrávání výstupu S Videa
z vnějšího zařízení.
[Video]
[S Video]
AV2 zapojení
Nastavíte-li “TV systém” na “NTSC”, je toto nastavení pevně na
“Ext” (> 53).
[Dekodér]
Když je připojen dekodér pro dešifrování
zašifrovaného signálu (např. dekodér C+).
Když je připojen videorekordér nebo digitální/
[Ext]
satelitní přijímač.
Ext Link
Toto nastavení není možné, je-li “TV systém” nastaven na
“NTSC” (> 53).
[Ext Link 1]
Když je připojen digitální/satelitní přijímač, který
přenáší speciální řídicí signál nahrávání přes 21
kolíkový kabel Scart.
Spuštění a zastavení časovače nahrávání je
ovládáno tímto řídicím signálem.
Když je připojeno externí zařízení s funkcí
[Ext Link 2]
časovače.
Po jeho zapnutí se spustí nahrávání.
Po jeho vypnutí se nahrávání zastaví.
Ostatní
(Všechny hodnoty přednastavené ve výrobním závodě jsou
označeny prostřednictvím podtrženého textu.)
Dálkové ovládání
Umístíte-li blízko sebe další výrobky Panasonic, změňte kód
dálkového ovladače v hlavním přístroji a v dálkovém ovladači (oba
musí být stejné).
[DVD 2]
[DVD 3]
[DVD 1]
V běžných podmínkách použijte “DVD 1” (továrně nastavený kód).
1 Stisknutím [3, 4] vyberte kód (“DVD 1”, “DVD 2” nebo
“DVD 3”) a stiskněte [OK].
Nastavení
Ladění
Disk
Obraz
Dálkové ovládání
Stiskněte “” spolu s “OK”
na dálkovém ovládání po dobu
delší než 5 sekundy.
Změna kódu na dálkovém ovladači
2 Při stisknutém [OK] stiskněte a přidržte číselné tlačítko
([1], [2] či [3]) po dobu více než 5 sekund.
3 Stiskněte [OK].
∫ Když se na displeji přístroje zobrazí následující
indikátor
Kód dálkového ovládání přístroje
Změňte kód v dálkovém ovladači
tak, aby odpovídal hlavnímu
přístroji (> krok 2).
Provedením “Inicializace” v menu Nastavení se kód hlavního
přístroje vrátí na “DVD 1”. Změňte kód dálkového ovládače na 1
(> krok 2).
Hodiny
Tato jednotka zpravidla získává informace o čase a datu z
digitálního vysílání a automaticky několikrát za den koriguje čas.
Pokud však čas není správně nastaven, použijte nastavení
uvedená v popisu viz dále.
1 Stisknutím [3, 4] vyberte “Vyp.” u “Automat. režim” a
stiskněte [OK].
např. Tato obrazovka se objeví
při příjmu digitálního vysílání.
Hodiny
Automat. režim Vyp.
Čas
15 : 45 : 39
Datum
1 .
8 . 2008
Číslice
0
9
Změna
VÝBĚR
Nastavte, prosím, hodiny manuálně.
OK : uložit RETURN : ukončit
OK
RETURN
2 Stisknutím [2, 1] vyberte položku, kterou chcete změnit.
Položky se mění takto:
Hodin!#Minut!#Sekund!#Den!#Měsíc!#Rok
^----------------------------------------------------------------------------------------------J
3 Stisknutím [3, 4] změníte nastavení.
Nastavení lze také provést pomocí číselných tlačítek.
4 Po dokončení všech nastavení stiskněte [OK].
Spustí se hodiny.
Pokud televizní stanice přenáší časový signál a je-li položka
“Automat. režim” v menu nastavení hodin přepnuta na “Zap.”,
zkontroluje čas funkce automatické korekce času v případě
potřeby jej upraví i několikrát denně.
RQT9312
54
RQT9312-R_cze.book
55 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Nastavení pohotovostního stavu
≥Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Úspora energie
[Zap.]
Při přepnutí přístroje do pohotovostního režimu je
spotřeba energie minimalizována (> 68).
[Vyp.]
Nastavuje na režim rychlého spuštění.
≥Podívejte se do tabulky na vlastnosti funkce Úspora energie
(> 10), když se jednotka vypne.
Auto pohotovostní stav
Nastavte čas na automatické vypnutí jednotky.
Když jednotka skončila činnost, vypne se, jakmile uplyne
nastavený čas.
[6 hodin]
[2 hodiny]
[4 hodiny]
[Vyp.]
Tato jednotka se automaticky nevypne.
DivX Záznam
Tento registrační kód je nutné ke koupi a přehrávání obsahu DivX
Video-on-Demand (VOD) (> 28).
Aktualizace systému
Pro zajišťování aktualizace softwaru této jednotky a podporu
systémových změn prováděných vysílanými programy tato
jednotka pravidelně provádí aktualizace softwaru.
Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
≥Aktualizace se posílají prostřednictvím neplánovaného
digitálního vysílání. Abyste tyto aktualizace mohli přijímat, musíte
být vybaveni pro příjem digitálního vysílání.
≥Aktualizace vyžaduje přibližně 60 minut. Během probíhající
aktualizace se na displeji zařízení zobrazí “SW-DL”. Nemůžete
používat zařízení až do ukončení aktualizace. Při vytažení
zástrčky zařízení ze síťové zásuvky během aktualizace může
dojít k poškození zařízení.
Aktual. softwaru v poh. režimu
[Zap.]
Když nastavíte toto zařízení do pohotovostního režimu,
aktualizace softwaru budou nahrány automaticky.
[Vyp.]
Doba vyhledáv. nového softwaru
Zvolí čas k automatickému provádění aktualizací, když je
jednotka nastavena na režim standby. Lze nastavit pouze tehdy,
když je “Aktual. softwaru v poh. režimu” nastaven na “Zap.”.
≥Když je ve zvolené době nastaven časově vymezený záznam,
tento záznam bude mít přednost.
[Automatický]
[02:00–06:00] [06:00–10:00] [10:00–14:00]
[14:00–18:00] [18:00–22:00] [22:00–02:00]
Okamžité vyhl. nového SW
Zahajte vyhledávání nového softwaru manuálně.
Nový software bude ohlášen příslušným hlášením. Nevypínejte
vaše zařízení během aktualizace. Mohlo by to způsobit ztrátu
dat. Ukončení bude ohlášeno příslušným hlášením.
Inicializace
≥Stisknutím [OK] zobrazíte následující nastavení.
Inicializace
Všechna nastavení s výjimkou úrovně ratingů (hodnocení), hesla
ratingů a nastavení hodin se vrátí na hodnoty původního
továrního nastavení. Zruší se také programy časového
nahrávání.
[Ano]
[Ne]
Nastavování
nabídek
≥Když budou nalezena nová aktualizační data, stisknutím
[2, 1] zvolte “Ano” a poté stiskněte [OK].
Výchozí nastavení
Všechna nastavení s výjimkou kontrolní úrovně, hesla a
nastavení hodin budou nastavena zpět na hodnoty
přednastavené ve výrobním závodě.Zrušené budou i programy
časově vymezených záznamů.
[Ano]
[Ne]
RQT9312
55
RQT9312-R_cze.book
56 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Ostatní nastavení
2
Ovládání televizoru
Provozní tlačítka dálkového ovladače televizoru lze zkonfigurovat
pro zapnutí/vypnutí televizoru, změnu jeho vstupního režimu, výběr
televizního kanálu a změnu hlasitosti televizoru.

Zapnutí/vypnutí
televizoru
Výběrvstupu
1

VOL
Výběr kanálu
CH
AV
1 2 3
4 5 6
[0] > [1]
01:
PAGE
Hlasitost
Dětský zámek
10:
[1] > [0]
Značka
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NOBLEX
Kód
05/28
05/19/20/47
24
36
33
BENQ
Kód
01/02/03/04
35
27/30
33
05/71/72/73/
74
58/59
NOKIA
BP
BRANDT
BUSH
CENTREX
CHANGHONG
CURTIS
DAEWOO
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
09
10/15
05
66
69
05
64/65
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
NORDMENDE
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
05/50/51
05
36
09
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
HIKONA
HITACHI
SELECO
SHARP
INNO HIT
IRRADIO
ITT
JINGXING
52
05/22/23/40/
41
05
30
25
49
25/26/27/
60/61
10
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/
65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/
76/77/78
05/25
18
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
JVC
17/30/39/70
TELEFUNKEN
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
52
45
62
05/50/51
07/46
MAG
52
TEVION
TEX ONDA
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
18/41
RQT9312
56
≥Je-li u značky daného televizoru uvedeno více hodnot, vyberte kód
umožňující správnou funkci.
CH
Výrobce a číselný kód
Značka
Panasonic
AIWA
AKAI
BEJING
BEKO
≥Opakujte postup, dokud nenajdete kód, který umožňuje
správné ovládání.
≥Není-li značka vašeho televizoru uvedena v seznamu kódů
nebo jestliže uvedený kód neumožňuje ovládání tohoto
televizoru, není s ním dálkový ovladač kompatibilní.
TV
DRIVE
SELECT
Nasměrujte dálkové ovládání na
televizor
Během stlačování [Í TV] zadejte kód
pomocí tlačítek číselné klávesnice.
Např.
Vyzkoušejte zapnutí televizoru a
změnu kanálů.
09
05
08
31/33/66/
67/69
10/11/12/
13/14
52
52
10/15/44
16/57
05
Dětský zámek zruší použití všech tlačítek na zařízení a dálkovém
ovládání. Jeho použití zabraňuje použití zařízení jinými osobami.
Stiskněte a držte [OK] a
zároveň [RETURN ] , až
se na displeji jednotky
objeví “X HOLD”.
Když stlačíte tlačítko během aktivace Dětského zámku, na displeji
se zobrazí “X HOLD” a požadovaná operace nebude možná.
Zrušení dětského zámku
Stiskněte a držte [OK] a zároveň [RETURN
] , až “X HOLD” zmizí.
RQT9312-R_cze.book
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Přídavná zapojení
Zapojení televizoru s konektorem
AUDIO/VIDEO nebo S VIDEO
Zapojení televizoru s konektory
COMPONENT VIDEO
Konektor S VIDEO OUT dosahuje živějších barev než konektor
VIDEO OUT. (Skutečný výsledek závisí na použitém televizoru.)
≥Připojte k terminálům stejné barvy.
Zadní strana televizoru
Zadní strana televizoru
Y
Zadní strana televizoru
AUDIO IN
R
L
COMPONENT
VIDEO IN
PB
PR
AUDIO IN VIDEO
R
L
IN
S VIDEO
IN
AUDIO IN VIDEO
R
L
IN
S VIDEO
IN
Kabel pro video
komponentu
S Video
kabel
Audio/videokabel
RF
IN
Y
VIDEO
Audio kabel
PB
L
PR
R
AUDIO
RF
IN
Y
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO
PB
RF
OUT
PR
PB
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
RF
OUT
Zadní panel tohoto přístroje
AV2
(DECODER EXT)
L
PR
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
S VIDEO
OUT
Zadní panel tohoto přístroje
VIDEO
L
AV1
(TV)
AV OUT
OUT
RF
OUT
RF
IN
Audiokabel
S VIDEO
OUT
Zadní panel tohoto přístroje
Konektory COMPONENT VIDEO lze použít pro prokládaný nebo
progresivní výstup (> 69) a poskytují čistší obraz než konektor
S VIDEO OUT.
≥Připojte k terminálům stejné barvy.
Nezbytné nastavení
Nastavení “Progresivní” v menu Nastavení (> 53)
Zapojení k videorekordéru (VCR) se
zásuvkou pro AUDIO/VIDEO nebo pro
S VIDEO
Máte-li běžný televizor (CRT: s katodovou trubicí)
Progresivní výstup může vyvolávat určité chvění, i když je
kompatibilní s progresivním vysíláním. Pokud vás to obtěžuje,
vypněte “Progresivní” . Totéž platí pro multi-systémové televize
používající režim PAL.
Konektor S VIDEO dosahuje živějších barev než konektor VIDEO.
(Skutečný výsledek závisí na použitém televizoru.)
≥Připojte k terminálům stejné barvy.
Čelní panel tohoto zařízení
CRT
Čelní panel tohoto zařízení
NESPRÁVNĚ
COMPONENT
VIDEO OUT
Tento přístroj
R
L
VIDEO
AUDIO OUT OUT
Zadní strana
videorekordéru
S VIDEO
OUT
Audiokabel
R
L VIDEO
AUDIO OUT OUT
Zadní strana
videorekordéru
COMPONENT
VIDEO IN
Kabel
S-Video
S VIDEO
OUT
Nastavování
nabídek
Audio/
videokabel
Progresivní výstup
Odkaz
Odkaz
57 ページ
RQT9312
57
RQT9312-R_cze.book
58 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Přídavná zapojení
Připojení zesilovače s terminálem
digitálního vstupu
Připojení stereozesilovače
≥Připojte k terminálům stejné barvy.
≥Chcete-li využít vícekanálový efektový zvuk DVD-Video, připojte
zesilovač s dekodéry Dolby Digital, DTS a MPEG.
Nezbytné nastavení
Zadní strana zesilovače
“Výstup digitálního zvuku” v menu Nastavení (> 52)
≥Když je tento přístroj připojen k zesilovači pomocí optického
digitálního audiokabelu a připojen k televizoru pomocí kabelu
HDMI, můžete využít zvuk nejvyšší kvality z daného disku
nastavením “Výstup digitálního zvuku” na “Pouze Optické
zapojení” v menu Nastavení (> 53). Zdrojem zvuku je v tomto
případě výstup zesilovače a nikoli televizoru.
≥Před zakoupením optického digitálního audiokabelu (není součástí
dodávky) zkontrolujte tvar konektoru u připojeného zařízení.
≥Dekodéry DTS Digital Surround nevhodné pro DVD nelze použít.
Zadní strana zesilovače
AUDIO IN
R
L
Audiokabel
OPTICAL IN
RF
IN
Y
VIDEO
Optický digitální audiokabel
Při zapojování jej příliš neohýbejte.
PB
Zasuňte jej celou
délkou touto
stranou nahoru.
RF
OUT
L
PR
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
Zadní panel tohoto přístroje
OUT
OPTICAL
Zadní panel tohoto
přístroje
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Připojení k přijímači a televizoru kompatibilnímu s HDMI
Při připojení k přístroji kompatibilnímu s HDMI je přenášen nekomprimovaný digitální audio/videosignál. K využití digitálního videa a audia vysoké
kvality stačí jen jeden kabel. Při připojení k televizoru HDTV (High Definition Television) kompatibilnímu s HDMI lze výstup přepnout na HD-video
1080p, 1080i nebo 720p.
≥U zdrojů obrazu přepnutých z důvodu vysoké kvality na rozlišení 1920k1080 se může občas projevit nižší subjektivní vnímání rozlišení obrazu
než ve skutečnosti, což je vlastní zdrojům s rozlišením Full HD 1080p. Ohledně detailů se obraťte na prodejce.
≥Používejte vysokorychlostní kabely HDMI (High Speed HDMI), na němž je logo HDMI, (jak je zobrazeno na krytu).
≥Když nastavíte video výstup na “1080p”, použijte prosím kabely HDMI dlouhé 5,0 metrů nebo kratší.
Poznámka k funkci VIERA Link “HDAVI ControlTM”
Při připojení k televizoru Panasonic (VIERA) nebo přijímači vybavenému funkcí “HDAVI Control” by měly být možné propojené činnosti.
[> 32, Činnosti propojené s televizorem (VIERA Link “HDAVI ControlTM”/Q Link)]
≥Kabely neodpovídající normě HDMI nelze použít.
≥Doporučujeme použít kabel HDMI společnosti Panasonic.
Doporučené kabely:
RP-CDHG10 (1,0 m), RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG20 (2,0 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m), atd.
Zadní strana televizoru
Připojení k televizoru Panasonic (VIERA)
Je-li zapojen 21 kolíkový kabel Scart, jsou k
dispozici následující funkce.
≥Stahování z televizoru (> 32)
≥Přímé nahrávání z televizoru (> 32)
≥Sledování filmů z digitálního satelitního přijímače
nebo analogového dekodéru
(V tomto případě zajistěte přepnutí vstupu
televizoru na “AV”.)
AV
HDMI IN
Kabel HDMI
Plně osazený 21
kolíkový kabel Scart
HDMI IN
HDMI OUT
Zadní strana přijímače
Kabel HDMI
Nezbytné nastavení
≥Nastavte “Výstup digitálního zvuku” na
“HDMI a Optické zapojení” (> 53).
(Přednastavená hodnota je “HDMI a
Optické zapojení”.)
RF
IN
Y
HDMI AV
OUT AV OUT
HDMI
VIDEO
PB
RF
OUT
AV1
(TV)
L
PR
OPTICAL
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
AV2
(DECODER EXT)
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Zadní panel tohoto přístroje
≥Při připojení k televizoru, který je kompatibilní s výstupem 2-kanálového audia, bude 3-kanálové nebo vícekanálové audio mixováno (> 69) a
bude zajištěn výstup 2 kanálů, a to i v případě připojení kabelu HDMI. (U některých disků nelze mixáž provést.)
≥Nemůžete připojit toto zařízení k zařízení DVI, které není kompatibilní s HDCP.
Pro zařízení kompatibilní s HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) s ochranou autorských práv, které je vybaveno zásuvkou vstupu
digitálního videa DVI (PC monitory apod.):
V závislosti na zařízení nebo po připojení kabelu DVI/HDMI může být obraz zobrazen nesprávně. (Audio nemůže být přivedeno na výstup.)
RQT9312
58
RQT9312-R_cze.book
59 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Zapojení televizoru a videorekordéru
Zadní strana televizoru
K anténě
VHF/UHF
RF IN
4
1
5
Koaxiální RF-kabel
Anténní kabel
Do domácí síťové zásuvky
(~ 220 až 240 V, 50 Hz)
Připojení jiného
konektoru než 21
kolíkového konektoru
Scart (> 9, 57)
AV
Plně osazený 21
kolíkový kabel Scart
Síťová šňůra
(součást dodávky)
Zapojte ji až po dokončení všech
ostatních připojení.
6
Chladicí ventilátor
RF
IN
Y
VIDEO
PB
PR
RF
OUT
AV1
(TV)
L
OPTICAL
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
AV2
(DECODER EXT)
Zadní panel tohoto přístroje
3
2
Koaxiální RF-kabel
(součást dodávky)
AV
VHF/UHF
RF IN
Nezbytné nastavení
21 kolíkový
kabel Scart
Nastavení “AV2 vstup” a “AV2 zapojení” v menu
Nastavení (> 54)
Zadní strana
videorekordéru
RF OUT
Zapojení televizoru a VCR, digitálního satelitního přijímače nebo analogového
dekodéru
Zadní strana televizoru
K anténě
VHF/UHF
RF IN
5
1
Anténní kabel
Do domácí síťové zásuvky
(~ 220 až 240 V, 50 Hz)
Připojení jiného
konektoru než 21
kolíkového konektoru
Scart (> 9, 57)
AV
6
Plně osazený 21
kolíkový kabel Scart
Koaxiální RF-kabel
Síťová šňůra
(součást dodávky)
Zapojte ji až po dokončení všech
ostatních připojení.
7
Chladicí ventilátor
RF
IN
Y
VIDEO
PB
RF
OUT
AV1
(TV)
L
PR
OPTICAL
R
AUDIO
COMPONENT
VIDEO OUT
S VIDEO
OUT
AC IN
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
AV2
(DECODER EXT)
Zadní panel tohoto přístroje
21 kolíkový kabel Scart
3
4
Odkaz
2
Koaxiální RF-kabel
(součást dodávky)
AV
Zadní strana
videorekordéru
VHF/UHF
RF IN
AV
AV
Zadní panel digitálního
satelitního přijímače nebo
analogového dekodéru
RF OUT
Nezbytné nastavení
Nastavení “AV2 vstup” a “AV2 zapojení” v menu Nastavení (> 54)
Připojení přístroje přímo k televizoru (> 8, [B] )
RQT9312
59
RQT9312-R_cze.book
60 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Často kladené dotazy
Máte-li jakékoli pochyby o provozování přístroje, viz následující položky.
Zapojení
Který druh antény je vhodný pro příjem
digitálního pozemního vysílání?
¾ Můžete používat vaši stávající anténu. Lze použít také tyčové
antény. Když je slabý příjem, použijte interiérovou anténu.
Obraťte se na vašeho místního instalatéra televizních antén.
Může toto zařízení přijímat nebo zaznamenávat
vysílání ve vysokém rozlišení (HD)?
¾ Ne, toto zařízení nemůže přijímat ani zaznamenávat vysílání ve
vysokém rozlišení (HD).
Jaké zařízení je potřeba k přehrávání
vícekanálového prostorového zvuku?
¾ Vícekanálový zvuk nelze v tomto přístroji přehrávat bez dalšího
zařízení. Tento přístroj musí být připojen pomocí kabelu HDMI
či digitálního optického kabelu k zesilovači se zabudovaným
dekodérem (Dolby Digital, DTS nebo MPEG). (> 58)
Jsou sluchátka a reproduktory připojeny přímo k
přístroji?
¾ K přístroji je totiž nelze připojit přímo. Připojte je prostřednictvím
zesilovače atd. (> 58)
Televizor má konektor Scart a konektor vstupu
komponentového videa. Ke kterém mám přístroj
připojit?
¾ Máte-li běžný televizor (CRT: s katodovou trubicí),
doporučujeme použít konektor Scart. Připojením přístroje k
televizoru kompatibilnímu s RGB lze sledovat vysoce kvalitní
video typu RGB.
Máte-li LCD/plazmový televizor nebo projektor LCD
kompatibilní s progresivním skenováním, připojte jej přes
konektory komponentního videa ke sledování vysoce kvalitního
progresivního videa.
Máte-li televizi CRT nebo televizi s více systémy (multi-system)
používající režim PAL, který není kompatibilní s progresivním
snímáním, nemůžeme doporučit progresivní výstup, poněvadž v
takovém případě může docházet k určitému blikání. (> 8, 58, 59)
Je progresivní výstup mého televizoru kompatibilní?
¾ Všechny televizory Panasonic, které mají vstupní konektory 576
(625)/50i · 50p, 480 (525)/60i · 60p, jsou kompatibilní. Máte-li
televizor jiné značky, obraťte se na příslušného výrobce.
Disk
Je možné přehrávat DVD-Video a Video CD
zakoupené v jiné zemi?
¾ DVD-Video nelze přehrávat, pokud uvedené číslo oblasti
nezahrnuje “2” nebo “ALL”.
Více informací naleznete na obalu disku. (> Obal)
Je možné přehrávat disk DVD-Video, na kterém
není uvedeno číslo oblasti?
¾ Číslo oblasti na disku DVD-Video naznačuje, že tento disk vyhovuje
určité normě. Disky, které nemají číslo oblasti, nelze přehrávat.
Disky, jež nevyhovují určité normě, také nelze přehrávat.
Řekněte mi něco o kompatibilitě disků s tímto
přístrojem.
¾ Tato jednotka nahrává a přehrává disky DVD-RAM, DVD-R,
DVD-RW (DVD-Video formát), +R, a +RW, a přehrává DVDRW (formát DVD Video Recording). Na této jednotce však
nemůžete přímo nahrávat na disk DVD-R DL nebo +R DL
(přehrávání a kopírování je možné). (> 11–12)
¾ Přístroj rovněž umožňuje nahrávání a přehrávání disků DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL nebo +RW kompatibilních s
vysokorychlostním nahráváním.
RQT9312
60
Řekněte mi něco o kompatibilitě disků CD-R a
CD-RW s tímto přístrojem.
¾ Tato jednotka přehrává disky CD-R/CD-RW, které jsou nahrány
v jedné z následujících norem: CD-DA, Video CD, SVCD
(v souladu s IEC62107), DivX, MP3 a statické snímky (JPEG).
(> 12, 13)
¾ Tento přístroj neumí zapisovat na disky CD-R ani CD-RW.
Nahráván
Mohu nahrávat ze zakoupených videokazet nebo
disků DVD?
¾ Většina prodávaných videokazet a disků DVD je chráněna proti
kopírování; nahrávání proto zpravidla není možné.
Mohou být disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(formát DVD-Video), +R, +R DL a +RW nahrané na
tomto přístroji přehrávány na jiném zařízení?
¾ Po uzavření disku na tomto přístroji lze tyto disky přehrávat na
zařízení, jako jsou přehrávače DVD. Nicméně v závislosti na
podmínkách nahrávání, kvalitě disku a možnostem DVDpřehrávače nemusí být přehrávání možné.
¾ Přehráváte-li DVD-R DL, +R DL nebo +RW, použijte
kompatibilní zařízení.
Lze digitální audiosignál z tohoto přístroje
nahrávat na jiné zařízení?
¾ Nahrávání je možné při použití signálu PCM. Při nahrávání
DVD změňte v menu Nastavení nastavení “Výstup digitálního
zvuku” na následující hodnoty. (> 52)
– Konverze PCM: Zap.
– Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Nicméně nahrávat lze jen když je digitální nahrávání z disku
povoleno a je-li nahrávací zařízení kompatibilní se vzorkovacím
kmitočtem 48 kHz.
¾ Nemůžete nahrávat signály MP3 .
(Pouze v případě analogového vysílání)
Je možné během nahrávání přepnout na
dvojjazyčné vysílání?
¾ U HDD a DVD-RAM to možné je. Stačí stisknout [AUDIO].
(Když je “Záznam s vys. rychl. kopírování” nastaveno na “Vyp.”)
(> 26)
¾ U disků DVD-R, DVD-RW (formát DVD-Video), +R a +RW to
možné není. Změnu proveďte před nahráváním pomocí “Volba
dvojjazyčného zvuku” v menu Nastavení. (> 52)
Je možné vysokorychlostní kopírování na disk?
¾ Ano, je. (Když bylo “Záznam s vys. rychl. kopírování”
nastaveno na “Zap.” před nahráním programu.)
V závislosti na typu disku může mít jinou max. rychlost. (> 39)
Televizní kanály
Prosím povězte mi něco o kanálech příjmu
televizního signálu.
¾ Pokrytí kanálů závisí na tunerovém systému, který používáte.
Podívejte se na následující seznam kanálů televizního příjmu.
Seznam přijímaných televizních kanálů
Systém
tuneru
Kanál
Pokrytí
VHF
UHF
BG
CCIR
Standard
(B,G,H)
K. E2–
E12
K. E21–
E69
DK
Východní
Evropa
(D,K,K1)
Čeština
K. R1–
R12
K. 21–69
K. 6–12
K. 21–69
DVB-T
CATV
(kabelová
televize)
K. S01–S05,
M1–M10,
U1–U10,
S21–S41
K. 44 MHz až
470 MHz
–
RQT9312-R_cze.book
61 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Zprávy
Na televizoru
Chyba autorizace.
≥Pokoušíte se přehrávat obsah DivX VOD, který byl zakoupen s jiným registračním
kódem. Tento obsah na této jednotce nemůžete přehrávat. (DivX) (> 28)
Záznam nemůže být zcela ukončen. Kopírování
tohoto záznamu není dovoleno.
≥Program je chráněn proti kopírování.
Disk je plný, nebo byl zaznamenán maximální
počet titulů. Záznam nemůže být zcela ukončen.
Záznam není možný.
Překročen max. počet titulů.
≥HDD nebo disk může být zaplněn.
≥Byl překročen maximální počet programů. (> 20)
≥[HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW] Uvolněte místo vymazáním nepotřebných titulů.
[I když vymažete nahraný obsah z disků DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL, nedojde
ke zvětšení místa na disku. Dostupné místo na discích DVD-RW (formát DVD-Video) a
+RW vzroste pouze po vymazání posledního nahraného titulu.] (> 18, 35, 47)
≥Použijte nový disk.
Přehrávání není možné. TV systém se liší od
nastaveného. Změňte, prosím, TV systém v
části Nastavení.
≥Pokoušeli jste se přehrát titul nahraný v jiném systému kódování než má televizní
systém, který je aktuálně vybrán na tomto přístroji.
Změňte nastavení “TV systém” na tomto přístroji, aby odpovídalo titulu. (> 53)
Přehrávání na této jednotce není možné.
≥Pokoušeli jste se přehrát nekompatibilní obraz. (> 13)
Žádný disk
≥Disk může být vložen obráceně.
Žádné adresáře.
≥Tento přístroj neobsahuje žádnou kompatibilní složku. (> 13)
Nedostatečný prostor v cíli kopírování.
≥Vytvořte si volné místo vymazáním nepotřebných položek. (> 18, 35, 47)
≥Vymažte jednu či více položek zaregistrovaných v seznamu ke kopírování pro zajištění,
že nebude překročena “Cílová kapacita:”. (> 42)
Tento disk neumožňuje záznam.
≥Disk je zřejmě poškrábán či znečištěn. (> 14)
≥Přístroj nemůže nahrávat na vložený disk. Vložte disk DVD-RAM nebo neuzavřený disk
DVD-R, DVD-RW (formát DVD-Video), +R nebo +RW. (> 11)
≥Vložili jste nezformátovaný disk DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL nebo +RW. (> 47)
≥Na tomto přístroji nelze nahrávat přímo na disk DVD-R DL ani +R DL. Nahrávejte na
HDD a pak kopírujte na disk.
Formátování není možné.
Tento disk nenĺ vhodně naformátován.
Naformátujte jej s použitím Správy DVD ve
FUNCTION MENU.
Nedostatečný prostor na HDD. Je potřebný prostor
odpovídající 4 hodinám záznamu ( v SP režimu ).
Na HDD byl zaznamenán maximální počet
titulů. Vymažte, prosím, nechtěné tituly.
≥[-R]DL] [+R]DL] Když není dostatek volného místa na HDD nebo je-li celkový počet
nahraných titulů na HDD a kopírovaných titulů větší než 499, není možné kopírovat.
Vymažte nepotřebné tituly z HDD. (> 18)
Vypůjčení uplynulo.
≥Obsah DivX VOD má nulový počet zbývajících přehrání. Disk nelze přehrát. (DivX) (> 28)
$
≥Tato operace je zakázána přístrojem či diskem.
Seznam jazykových kódů Zadejte kód číslovanými tlačítky.
Čeština:
Čínština:
Dánština:
Esperanto:
Estonština:
Faerština:
Fidžijština:
Finština:
Francouzština:
Fríština:
Grónština:
Gruzínština:
Guaranština:
Gujaratština:
Haličština:
Hausa:
Hebrejština:
Hindština:
Holandština:
Indonéština:
Interlingua:
Irština:
Islandština:
6783 Italština:
9072 Japonština:
6865 Javánština:
6979 Jidiš:
6984 Jorubština:
7079 Kambodžština:
7074 Kannadština:
7073 Kašmírština:
7082 Katalánština:
7089 Kazachština:
7576 Kečuánština:
7565 Korejština:
7178 Korsičtina:
7185 Kurdština:
7176 Kyrgyzština:
7265 Laoština:
7387 Latina:
7273 Lingalština:
7876 Litevština:
7378 Lotyšština:
7365 Maďarština:
7165 Makedonština:
7383 Malabarština:
7384
7465
7487
7473
8979
7577
7578
7583
6765
7575
8185
7579
6779
7585
7589
7679
7665
7678
7684
7686
7285
7775
7776
Malajština:
7783
Malgaština:
7771
Maltština:
7784
Maorština:
7773
Maráthí:
7782
Moldavština:
7779
Mongolština:
7778
Naurština:
7865
Němčina:
6869
Nepálština:
7869
Norština:
7879
Paňdžábština: 8065
Paštština:
8083
Perština:
7065
Polština:
8076
Portugalština: 8084
Rétorománština:
8277
Rumunština:
8279
Ruština:
8285
Řečtina:
6976
Samojština:
8377
Sanskrt:
8365
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Sinhálština:
8373
Skotská galština:
7168
Slovenština:
8375
Slovinština:
8376
Somálština:
8379
Srbochorvatština:
8372
Srbština:
8382
Sundánština: 8385
Svahilština:
8387
Španělština:
6983
Švédština:
8386
Tádžičtina:
8471
Tagalština:
8476
Tamilština:
8465
Tatarština:
8484
Telugština:
8469
Thajština:
8472
Tibetština:
6679
Tigrinijština:
8473
Tonga:
Turečtina:
Turkmenština:
Twi:
Ukrajinština:
Urdština:
Urijština:
Uzbečtina:
Velština:
Vietnamština:
Volapük:
Wolofština:
Xhosa:
Zulu:
8479
8482
8475
8487
8575
8582
7982
8590
6789
8673
8679
8779
8872
9085
Odkaz
Abcházština:
6566
Afarština:
6565
Afrikánština:
6570
Albánština:
8381
Amharština:
6577
Angličtina:
6978
Arabština:
6582
Arménština:
7289
Assaméština: 6583
Aymárština:
6589
Ázerbájdžánština:
6590
Barmština:
7789
Baskičtina:
6985
Baskirština:
6665
Běloruština:
6669
Bengálština:
6678
Bhútánština:
6890
Bihárština:
6672
Bretaňština:
6682
Bulharština:
6671
Chorvatština: 7282
RQT9312
61
RQT9312-R_cze.book
62 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Zprávy
Na displeji přístroje
Následující zprávy nebo servisní čísla se zobrazují na displeji přístroje v případě, že je zjištěn neobvyklý stav při spouštění nebo používání.
DVD
≥Dálkový ovladač a hlavní přístroj používají různé kódy. Změňte kód na dálkovém ovladači.
(“∑” označuje nějaké číslo.)
Stiskněte a přidržte [OK] a uvedené číselné tlačítko současně na déle než 5 sekund. (> 54)
HARD ERR§
≥Nedojde-li ke změně po opakovaném zapnutí a vypnutí přístroje, poraďte se s prodejcem zařízení.
NoERAS
≥Vymazání položek na tomto disku není možné.
Disk by mohl být poškozen. Použijte nový disk.
NoREAD
≥Disk je znečištěn nebo silně poškrábán. Přístroj nemůže nahrávat, přehrávat ani provádět střih. (> 14)
≥Po dokončení čištění čističem čočky DVD může dojít k zobrazení tohoto hlášení.
Vysuňte disk stisknutím [< OPEN/CLOSE] na hlavním zařízení. (> 5)
NoWRIT
≥Zápis na tento disk není možný.
Disk by mohl být poškozen. Použijte nový disk.
PLEASE WAIT§
≥Při zapnutém přístroji došlo k výpadku napájení nebo k vytažení přívodní šňůry ze zásuvky. Přístroj provádí
proces obnovy. Tento proces obnoví normální činnost přístroje. Přístroj není poškozen. Vyčkejte, dokud zpráva
nezhasne.
PROG FULL§
≥Je nastaveno již 32 časovaných nahrávání. Vymažte nepotřebná časovaná nahrávání. (> 25)
SP 35:50
LP 151h
“SP”, “LP” a čísla slouží
jako příklady.
≥Dostupné místo na HDD nebo disku.
Příklad “SP 35:50” se zobrazí při dostupnosti méně než 100 hodin a příklad “LP 151h” se zobrazí při dostupnosti
více než 100 hodin.
“SP” a “LP” jsou režimy nahrávání, “35:50” určuje “35 hodin 50 minut” a “151h” znamená “151 hodin”.
SW-DL
≥Zařízení provádí aktualizaci softwaru. (> 55)
UNFORMAT§
≥Vložili jste nezformátovaný disk DVD-RAM, DVD-RW, +RW, nepoužitý disk +R, +R DL nebo disk DVD-RW
(formát DVD-Video) nahraný na jiném zaízení.
Před použitím disk zformátujte.
Veškerý nahraný obsah na disku však bude vymazán. (> 47)
UNSUPPORT§
≥Vložili jste disk, jenž přístroj nemůže přehrávat ani na něj nahrávat. (> 11–12)
F74
≥Připojení HDMI nemohlo být ověřeno kvůli chybné funkci přenosu.
Obraťte se na prodejce, kde byl přístroj zakoupen.
F75
≥Připojení HDMI nemohlo být ověřeno kvůli chybné funkci interních dat.
Obraťte se na prodejce, kde byl přístroj zakoupen.
U59
≥Přístroj je horký.
Přístroj se z bezpečnostních důvodů přepnul do pohotovostního režimu. Vyčkejte přibližně 30 minut, dokud
zpráva nezmizí.
Pro umístění přístroje vyberte místo s dobrou ventilací. Nezakrývejte chladicí ventilátor na zadní straně přístroje.
U61
≥(Když není vložen disk) Zobrazí se v případě výskytu chybné funkce při nahrávání, přehrávání či kopírování. Tato
zpráva se zobrazí, když v přístroji probíhá proces obnovení do normálního provozu; přístroj není poškozen.
Jakmile zpráva zmizí, lze přístroj znovu používat.
U76
≥Výstup HDMI nelze zajistit kvůli připojení k modelu zařízení, které nepodporuje ochranu autorských práv.
U80
U81
U99
≥Pokus o správnou činnost zařízení selhal. Stiskněte [Í/I] na hlavním zařízení a přepněte jej do pohotovostního
režimu. Nyní znovu zapněte zařízení stisknutím [Í/I] na hlavním zařízení.
U88
≥(Když je vložen disk) Zobrazí se v případě detekce něčeho neobvyklého s diskem při nahrávání, přehrávání či
kopírování. Tato zpráva se zobrazí, když v přístroji probíhá proces obnovení do normálního provozu; přístroj není
poškozen. Jakmile zpráva zmizí, lze přístroj znovu používat. (> 63)
H
nebo F
X HOLD
§
RQT9312
62
≥Došlo k něčemu neobvyklému. (Servisní číslo zobrazené písmenu H či F je závislé na stavu přístroje.)
≥Zkontrolujte jednotku s použitím průvodce řešení problémů. Pokud číslo služby nezmizí, udělejte následující.
(> 63–67)
1. Odpojte zástrčku přístroje z elektrické zásuvky, vyčkejte několik sekund a znovu ji zapojte.
2. Stisknutím [Í/I] zapněte napájení. (Přístroj může být opraven.)
Pokud servisní číslo nezmizí ani po provedení výše uvedeného, požádejte prodejce o servisní zásah. Při žádosti
o servis informujte prodejce o servisním čísle.
≥Funkce dětské pojistky je zapnutá.
Stiskněte a držte [OK] a zároveň [RETURN
Zprávy se zobrazují střídavě.
] , až “X HOLD” zmizí. (> 56)
RQT9312-R_cze.book
63 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Návod na odstranění závad
Před žádostí o servis proveďte následující kontroly. Máte-li pochyby o některých bodech kontroly nebo jestliže návrhy na odstranění problému
uvedené v tabulce problém nevyřeší, požádejte o pokyny svého prodejce.
≥Pravidelný zvuk otáčejícího se disku.
≥Špatný příjem vlivem atmosférických podmínek.
≥Rušení obrazu během vyhledávání.
≥Výpadky příjmu z důvodu periodických výpadků satelitního vysílání.
≥Operace odpovídají pomalu, když je “Úspora energie” nastaven
na “Zap.”.
≥Některé činnosti nelze provést kvůli nízké kvalitě disku. (Zkuste to
znovu s diskem Panasonic.)
≥Přístroj se zasekne kvůli spuštění některého bezpečnostního
zařízení. (Stiskněte a přidržte [Í/I] na hlavním přístroji na
10 sekund.)
≥Když se jednotka zapne nebo vypne, může se ozvat nečekaný zvuk.
Napájení
Přístroj není napájen.
Jednotka se při stisknutí nezapne [Í].
¾ Pečlivě zastrčte kabel napájení do zásuvky, která je
nepochybně pod proudem. (> 8, 59)
¾ Časově vymezená nahrávání spojená s vnějším zařízením jsou
v pohotovostním režimu (“EXT-L” zabliká na displeji jednotky,
když se stiskne [Í] ). Stiskněte [EXT LINK] pro zrušení
pohotovostního režimi nahrávání. (> 22)
Přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
¾ Je aktivováno jedno z bezpečnostních zařízení. Zapněte
zařízení stisknutím [Í/I] na hlavním zařízení.
Napájení se automaticky vypíná.
¾ Když připojíte toto zařízení k televizoru kompatibilnímu s
“HDAVI Control” prostřednictvím kabelu HDMI nebo k televizoru
kompatibilnímu s Q Link prostřednictvím 21-pólového kabelu
Scart se všemi kolíky zapojenými, když bude televizor nastaven
do pohotovostního režimu, bude i toto zařízení automaticky
nastaveno do pohotovostního režimu. (> 32)
Tato jednotka se vypne, když se přepne televizní
vstup.
¾ Když je jednotka připojena k televizi kompatibilní s HDAVI
Control 4 (VIERA) a na televizi je aktivováno nastavení
“Inteligent. Auto vypnutí”, pak když se přepne vstup televize,
jednotka se automaticky přepne na záložní režim standby.
Podrobnosti si laskavě pročtěte v návodu k obsluze televize.
Displeje
Displej je tmavý.
¾ Změňte “FL displej” v menu Nastavení. (> 52)
“0:00” bliká na displeji přístroje.
¾ Nastavte hodiny. (> 54)
Doba nahraná na disku a zobrazená dostupná
doba nedává správný součet.
Zobrazený čas této jednotky se liší od skutečného
času nahrávání nebo času nahrávání MP3 .
¾ Zobrazená doba nemusí souhlasit se skutečnými časy.
¾ Dostupné místo na disku DVD-RW (formát DVD-Video) nebo
+RW vzroste pouze po vymazání posledního nahraného titulu.
Nezvětší se, pokud jsou vymazány jiné tituly.
¾ I když vymažete nahraný obsah z disku DVD-R, DVD-R DL, +R
nebo +R DL, nedojde ke zvětšení místa na disku.
¾ Více místa na disku než je skutečná doba nahrávání se použije
v případě, že bylo na disku DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL
nahráváno či prováděn střih 200x nebo vícekrát.
¾ Během vyhledávání se nemusí uplynulá doba zobrazovat správně.
Zobrazený čas není správný.
¾ Při nepříznivých podmínkách příjmu apod. nemusí funkce
automatické korekce času fungovat. V takovém případě je
funkce “Automat. režim” samočinně přepnuta na “Vyp.”. Pokud
nefunguje obnovení automatického nastavení hodin, nastavte
čas ručně. (> 54)
Oproti skutečně nahrané době je uplynulá doba
zobrazena jako kratší.
(Pouze při nahrávání v NTSC)
¾ Zobrazený čas nahrávání/přehrávání se převádí z počtu okének při
počtu 29,97 okének (rovná se 0,999 sekund) na 1 sekundu. Dojde k
nepatrnému rozdílu mezi zobrazeným časem a skutečným uplynulým
časem (např. 1 hodina skutečně uplynulého času se může zobrazit
jako přibližně 59 minut 56 sekund). Nahrávání se tím nijak neovlivní.
“U88” se zobrazí a disk není možné vysunout.
¾ Přístroj provádí proces obnovy. Disk můžete vysunout
následujícím postupem.
1 Stiskněte [Í/I] na hlavním přístroji a přepněte jej do
pohotovostního režimu.
Pokud se přístroj nepřepne do pohotovostního režimu, stiskněte
a přidržte [Í/I] na hlavním přístroji přibližně na 10 sekund.
Přístroj je nucen přepnout do pohotovostního režimu.
2 Když je přístroj vypnut, současně stiskněte a přidržte [∫] a
[CH W] na hlavním přístroji po dobu přibližně 5 sekund.
Vyjměte disk.
Televizní obrazovka a video
Televizní příjem se zhorší po zapojení přístroje.
¾ Může k tomu dojít, protože signál je rozdělen mezi přístroj a
ostatní zařízení. Problém lze odstranit použitím zesilovače
signálu, který je k dispozici v prodejnách s elektronikou.
Nepomůže-li použití zesilovače signálu, poraďte se s prodejcem.
Nedojde k zobrazení informace o digitálním
kanálu nebo k zobrazení ovládacího panelu.
¾ Zvolte časový úsek (3-10 sekund), během kterého budou
zobrazovány “Hlášení na displeji” v menu Nastavení. (> 52)
¾ Informace o digitálním kanálu nebude zobrazována během
přehrávání nebo záznamu.
¾ Analogové vysílání nepodporuje zobrazování informace o
digitálním kanálu.
¾ Ovládací panel se zobrazí pouze je-li připojen k televizi
podporující “HDAVI Control 2” nebo pozdější. (> 33)
Některé funkce DVB-T nefungují.
¾ Jednotka nemusí vždy podporovat všechny funkce DVB-T, jako
je MHP (Multimedia Home Platform / multimediální domovská
platforma) atd.
Činnost nových funkcí zaváděných vysílacími společnostmi
nelze garantovat.
Šedé pozadí se nezobrazí.
¾ Vyberte “Zap.” u “Šedé pozadí” v menu Nastavení. (> 52)
Nesprávná velikost obrazovky.
¾ Změnu formátu můžete provést na televizoru. Když váš
televizor nedisponuje touto funkcí, nastavte “Progresivní” v
menu Obraz na “Vyp.” (> 44)
¾ Zkontrolujte nastavení “TV formát” v menu Nastavení. (> 53)
¾ Když připojíte kabel HDMI, nastavte “Formát pro Video 4:3” to
“16:9” v menu Nastavení. (> 53)
Nesprávná velikost obrazovky nahraného titulu.
¾ Nastavte “Záznam s vys. rychl. kopírování” na “Zap.” a “Formát
pro záznam” na “4:3”. (> 51)
¾ Programy s poměrem stran 16:9 jsou nahrány s poměrem 4:3 v
následujících případech.
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Při nahrávání či kopírování v nahrávacím
režimu “EP” či “FR (5 hodinové a delší nahrávky)”.
– Při nahrávání či kopírování na disk +R, +R DL či +RW.
– Pokud jste nahrávali se “Formát pro záznam” nastaveným na
“4:3” v menu Nastavení .
Chcete-li nahrávat program ve stranovém poměru 16:9 v
témže poměru, nastavte “Záznam s vys. rychl. kopírování”
na “Zap.”, a nastavte “Formát pro záznam” na “16:9”. (> 51)
¾ Při nastavení “Formát pro záznam” na “Automat. režim” vzniká
možnost, že záznam bude proveden v nesprávném stranovém
poměru. Při nahrávání proveďte nastavení stran tak, aby
odpovídalo danému vysílání. (> 51)
Možná půjde upravit režim přehrávání na televizním přijímači.
Podívejte se prosím do návodu k obsluze vaší televize.
Odkaz
Následující případy nenaznačují problém s přístrojem:
RQT9312
63
RQT9312-R_cze.book
64 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Návod na odstranění závad
Při časovaném nahrávání se nezobrazí obraz.
¾ Časované nahrávání funguje bez ohledu na to, zda je přístroj
zapnutý nebo vypnutý. Chcete-li ověřit, zda časované
nahrávání proběhne správně, zapněte přístroj.
Obrazovka se přepne automaticky.
¾ Když je “Spořič obrazovky” v menu Nastavení nastaveno na
“Zap.”, displej může automaticky přejít na režim šetřiče
obrazovky, pokud po 5 nebo více minut neproběhne žádná
operace. (> 52) Stiskněte [OK] pro návrat na předchozí
obrazovku.
¾ Chcete-li zajistit výstup zvuku ze zařízení připojeného pomocí
kabelu HDMI, nastavte “Výstup digitálního zvuku” na “HDMI a
Optické zapojení” v menu Nastavení. (> 53)
¾ V závislosti na připojeném zařízení může být zvuk zkreslen v
případě, že je tento přístroj připojen pomocí kabelu HDMI.
¾ Při nahrávání na HDD či DVD-RAM s funkcí “Záznam s vys.
rychl. kopírování” nastavenou na “Zap.” lze nahrávat pouze
hlavní nebo vedlejší audio dvojjazyčného vysílání.
Pokud nehodláte kopírovat tituly na DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (formát DVD-Video), +R, +R DL či +RW, nastavte “Záznam
s vys. rychl. kopírování” na “Vyp.” v menu Nastavení. (> 51)
Nelze přepnout zvuk.
Při přehrávání obrazu jsou vidět odrazy obrazu.
¾ Nastavte “Přehr./SNÍŽ.ŠUM” v menu Obraz na “Vyp.” (> 44)
Při přehrávání DVD-Video pomocí progresivního
výstupu se jedna část obrazu zdá na okamžik
zobrazena jako zdvojená.
¾ Nastavte “Progresivní” v menu Obraz na “Vyp.”. Tento problém je
způsoben metodou střihu použitou na disku DVD-Video – může
však být odstraněn, pokud použijete prokládaný výstup. (> 44)
Po seřízení obrazu pomocí menu Obraz v menu
na obrazovce zřejmě nedochází ke změně v
kvalitě obrazu.
¾ Tento efekt je méně vnímatelný u některých typů videa.
Není možné ovládat televizor.
Dálkový ovládač nefunguje.
¾ Ujistěte se, že je televizor připojen ke konektoru AV1, VIDEO
OUT, S VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO OUT nebo ke
konektoru HDMI tohoto přístroje. (> 8, 9, 57, 58, 59)
¾ Ujistěte se, že je nastavení vstupu na televizoru (např. AV1)
správné.
¾ Progresivní výstup je zapnutý, ale připojený televizor s ním není
kompatibilní. Toto nastavení zrušte současným stisknutím a
přidržením [∫] a [1] (PLAY) na hlavním přístroji po dobu
přibližně 5 sekund. Výstup se změní na prokládaný.
¾ Nastavení “TV systém” přístroje se liší od televizního systému
použitého na přehrávaném disku. U zastaveného přístroje
podržte [∫] a [< OPEN/CLOSE] na hlavním přístroji po dobu
nejméně 5 sekund. Systém se přepne z PAL na NTSC nebo
naopak. (> 53)
¾ Je-li přístroj připojen pomocí kabelu HDMI, použijte disk
odpovídající televiznímu systému tohoto přístroje.
¾ Obraz se zřejmě nezobrazí v případě, že jsou pomocí kabelů
HDMI připojena více než 4 zařízení.
Snižte počet připojených zařízení.
¾ Změňte kód výrobce. Některé televizory nelze ovládat ani v
případě, že tento kód změníte. (> 56)
¾ Dálkový ovladač a hlavní přístroj používají různé kódy. Změňte
kód na dálkovém ovladači. (> 54)
Stiskněte a přidržte [OK] a uvedené
číselné tlačítko současně na déle než
5 sekund.
¾ Baterie jsou vybité. Vyměňte je za nové. (> 4)
¾ Během ovládání nemíříte dálkovým ovladačem na čidlo
ovládacího signálu na hlavním přístroji. (> 4)
¾ Příjem/vysílání může být blokováno zabarveným sklem.
¾ Čidlo signálu neumisťujte na přímé sluneční světlo ani na
místo, kde mu může být vystaveno.
¾ Po výměně baterií je někdy nutné znovu nastavit kód na
dálkovém ovladači. (> 54)
¾ Po výměně baterií je někdy nutné znovu nastavit kód výrobce.
(> 56)
¾ Funkce dětské pojistky je zapnutá. (> 56)
Při přehrávání je zkreslen obraz, nebo se video
nepřehrává správně.
Přístroj je zapnutý, ale nelze jej ovládat.
Zvuk
Žádný zvuk.
Nízká hlasitost.
Zkreslený zvuk.
Není slyšet požadovaný typ zvuku.
64
Použití zařízení
Obrazy z tohoto přístroje se nezobrazují na
televizoru.
Obraz je zkreslený.
¾ Možná, že přehráváte televizní program nahraný při špatném
příjmu nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek.
¾ Obraz může být zkreslen nebo se mezi nahranými tituly může
zobrazit černá obrazovka v následujících situacích:
– mezi tituly nahranými v různých režimech nahrávání.
– mezi scénami nahranými s různými poměry stran obrazu.
– mezi scénami nahranými v jiných rozlišeních.
– mezi kapitolami playlistu.
RQT9312
¾ Typ zvuku nelze přepnout v následujících případech.
– Když je v zásuvce vložen disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(formát DVD-Video), +R, +R DL nebo +RW při vybrané
jednotce DVD.
– Když je nahrávací režim XP a “Zvukový režim pro XP
záznam” je nastaven na “LPCM”. (> 52)
– Když je “Záznam s vys. rychl. kopírování” nastaveno na
“Zap.”. (Výchozí nastavení je “Zap.”.) (> 51)
¾ Zesilovač je připojen pomocí optického digitálního kabelu nebo
kabelu HDMI. Je-li funkce “Dolby Digital” nastavena na
“Bitstream”, nelze přepínat zvuk. Nastavte “Dolby Digital” na
“PCM” nebo proveďte zapojení pomocí zvukových kabelů.
(> 52, 58)
¾ U některých disků není možné měnit zvuk kvůli způsobu
vytvoření disku.
¾ Zkontrolujte připojení a nastavení “Výstup digitálního zvuku”.
Zkontrolujte vstupní režim na případně zapojeném zesilovači.
(> 8, 9, 52, 53, 57, 58, 59)
¾ Stisknutím [AUDIO] vyberte zvuk. (> 26)
¾ Zvuk nemusí být slyšet z důvodu způsobu vytvoření souborů. (DivX)
¾ Zvuk zřejmě nebude slyšet v případě, že jsou pomocí kabelů
HDMI připojena více než 4 zařízení.
Snižte počet připojených zařízení.
¾ Zvukové efekty nebudou fungovat, je-li výstup bitstreamového
signálu veden z konektoru HDMI AV OUT nebo OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT.
¾ Nebyla řádně vybrána nahrávací či přehrávací jednotka.
(> 16, 17)
¾ Některé činnosti mohou být pro daný disk zakázány.
¾ Přístroj je přehřátý (na displeji se zobrazí “U59”). Vyčkejte,
dokud “U59” nezmizí.
¾ Bylo spuštěno některé bezpečnostní zařízení přístroje.
Resetujte přístroj následujícím způsobem:
1 Stiskněte [Í/I] na hlavním přístroji a přepněte jej do
pohotovostního režimu.
Pokud se přístroj nepřepne do pohotovostního režimu,
stiskněte a přidržte [Í/I] na hlavním přístroji přibližně na 10
sekund. Přístroj je nucen přepnout do pohotovostního režimu.
Případně je možné vytáhnout přístroj ze zásuvky, vyčkat
jednu minutu a znovu jej zapojit.
2 Stisknutím [Í/I] na hlavním přístroji přístroj zapněte. Není-li
stále možné přístroj ovládat, poraďte se s prodejcem.
Nelze vysunout disk.
¾ Přístroj právě nahrává.
¾ Časově vymezená nahrávání spojená s vnějším zařízením jsou
v pohotovostním režimu (“EXT-L” zabliká na displeji jednotky,
když se stiskne [Í] ). Stiskněte [EXT LINK] pro zrušení
pohotovostního režimi nahrávání. (> 22)
¾ Možná je problém v jednotce. Když je vypnutá, stiskněte a držte
[∫] a [CH W] na hlavní jednotce zároveň asi po dobu 5 sekund.
Vyjměte disk a obraťte se na prodejce.
Je-li aktivována funkce dětského zámku, výše uvedená
operace nefunguje. Zrušte funkci dětského zámku. (> 56)
65 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Nelze naladit kanály.
Nelze stáhnout předvolené kanály z televizoru.
¾ Zkontrolujte připojení. (> 8, 59)
¾ Musíte se připojit k televizi kompatibilní s Q Link
prostřednictvím plně propojeného 21-pinového kabelu Scart,
nebo k televizi kompatibilní s VIERA Link (HDAVI Control 3
nebo pozdější) s použitím kabelu HDMI.
Spouštění je pomalé.
¾ Nastavte “Úspora energie” na “Vyp.” v menu Nastavení. (> 55)
Při připojení k televizi kompatibilní s HDAVI Control 4 (VIERA) s
nastavením “Úsporný standby režim” aktivovaným na televizi, i
když je “Úspora energie” nastaven na “Vyp.”, pokud je televize
v záložním režimu standby, může spuštění jednotky déle trvat.
¾ Spouštění trvá déle v následujících situacích:
– Je vložen jiný disk než DVD-RAM.
– Není nastaven čas hodin.
– Vzápětí po výpadku napájení nebo po připojení napájecí
šňůry do zásuvky.
– Když je přístroj připojen pomocí kabelu HDMI.
Nahrávání, časované nahrávání a
kopírování
Nelze nahrávat.
Nelze kopírovat.
¾ Není vložen disk nebo je vložen takový disk, na který nelze
nahrávat. Vložte do přístroje disk, na který lze nahrávat. (> 11)
¾ Disk není zformátován. Zformátujte disk. [RAM] [-RW‹V›] [+R]
[+R]DL] [+RW] (> 47)
¾ Pojistka proti zápisu na kazetě je nastavena na PROTECT,
nebo je disk chráněn pomocí Správa DVD. (> 46)
¾ U některých programů je omezen počet nahrání (CPRM).
(> 69)
¾ Pokud není na disku dost místa nebo pokud počet titulů dosáhl
maximální počet, nelze nahrávat. Vymažte nežádoucí tituly
nebo použijte nový disk. (> 18, 35, 47)
¾ Na tomto přístroji nelze nahrávat přímo na disk DVD-R DL ani +R DL.
Nahrávejte na HDD a pak kopírujte na disk.
¾ [-R]DL] [+R]DL] V následujících situacích nelze kopírovat.
Vymažte nepotřebné tituly z HDD a pak kopírujte. (> 18, 35, 47)
– Není-li na HDD dostatek volného místa (Pokud budou
kopírovány tituly z HDD na prázdný disk, který bude zcela
zaplněn, je na HDD potřeba místo rovnající se 4 hodinám
nahrávání v režimu SP).
– Jestliže počet nahraných titul a počet kopírovaných titulů
překročil hodnotu 499.
¾ Na uzavřené disky nelze nahrávat ani kopírovat. Nicméně disky
DVD-RW lze po zformátování znovu použít k nahrávání a
kopírování.
¾ Vzhledem ke zvláštním vlastnostem disku DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL a +RW nemusí být
možné na něj nahrávat, pokud celkem 50 krát disk vložíte a
vyjmete nebo přístroj vypnete a zapnete při vloženém disku.
¾ Disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R,
+R DL a +RW nahrané na tomto přístroji nemusí být možné
nahrávat na jiných DVD-rekordérech Panasonic.
¾ Tento přístroj nemůže provádět záznam signálů NTSC na disky
obsahující signály PAL. (Nicméně oba uvedené druhy
programů mohou být zaznamenány na HDD.) Přehrávání
disků, které obsahují záznamy PAL i NTSC současně,
zrealizované na jiném zařízení, není zaručeno.
¾ Některá vysílání disponují ochranou autorských práv.
Nelze nahrávat z externího zařízení.
¾ Zkontrolujte, zda je připojení správné. (> 23, 59)
¾ Zvolte vstupní kanál (“AV2” nebo “AV3”) pro zařízení, které jste
připojili.
Časované nahrávání nefunguje správně.
¾ Časované nahrávání není správné, protože se překrývají časy
různých programů. Opravte nastavený program. (> 25)
¾ Program není v pohotovostním režimu časovaného nahrávání.
(V seznamu časovaných nahrávání není zapnuta ikona
časovače “F”). (> 24)
¾ Nastavte hodiny. (> 54)
Časované nahrávání se neukončí ani po stisknutí [∫].
¾ Při použití časovaného nahrávání propojeného s externím
zařízením stiskněte [EXT LINK]. (“EXT-L” zmizí.) (> 22)
¾ Pokud začnete nahrávat ihned po zapnutí jednotky, zatímco je
“Úspora energie” nastaveno na “Vyp.” v menu Nastavení (režim
rychlého spuštění), několik vteřin pak nebudete moci nahrávání
zastavit.
Program načasování nahrávání zůstává aktivní i
po skončení nahrávání.
¾ Program načasování nahrávání zůstává aktivní, je-li nastaven
na denní nebo týdenní režim.
Došlo ke ztrátě nahraného titulu nebo jeho části.
¾ Pokud při nahrávání nebo střihu dojde k výpadku elektřiny nebo
je-li přístroj vytažen za zásuvky, může dojít ke ztrátě titulu či
jeho části nebo k nepoužitelnosti HDD/disku.
Disk bude nutné zformátovat ([HDD] [RAM] [-RW‹V›] [+RW]) nebo
použít nový. Na ztrátu programů ani disků nelze poskytovat
žádné záruky. (> 47)
Nelze kopírovat na disk DVD-R atd. ve
vysokorychlostním režimu.
¾ Při nahrávání na HDD nastavte “Záznam s vys. rychl.
kopírování” v menu Nastavení na “Zap.”. (Výchozí nastavení je
“Zap.”.) (> 51)
¾ V následujících případech není vysokorychlostní režim funkční,
i když byly tituly zaznamenány s funkcí “Záznam s vys. rychl.
kopírování” nastavenou na “Zap.”
– [+R] [+R]DL] [+RW] Je-li nahrána režimu v “EP” nebo “FR
(nahrávky v délce 5 a více hodin)” mode.
– [+R] [+R]DL] [+RW] Pokud byly zaznamenané v poměru 16:9.
– [-R] [-R]DL] [-RW‹V›] Pokud byly nahrané v poměru 16:9 použitím
režimu “EP” nebo “FR” (5 hodinový záznam nebo delší).
¾ [+R] [+R]DL] [+RW] Tituly nahrané na jiných DVD-rekordérech
Panasonic pomocí “Záznam s vys. rychl. kopírování”
nastaveného na “Zap.” a následně zkopírované na HDD tohoto
přístroje se nemusejí zkopírovat na disky +R, +R DL či +RW
pomocí vysokorychlostního kopírování.
Kopírování trvá dlouho i v případě, že je vybrán
vysokorychlostní režim.
¾ Použijte disk, který je kompatibilní s vysokorychlostním
nahráváním. I když je disk kompatibilní s vysokorychlostním
nahráváním, v závislosti na jeho stavu nemusí být dosaženo
maximální rychlosti.
¾ Kopírování mnoha titulů trvá déle než normálně.
¾ Při použití jiných DVD-rekordérů Panasonic, jež nejsou
kompatibilní s nahrávacím režimem EP ( 8 hodin ), nelze na
DVD-R vysokorychlostně kopírovat tituly delší než 6 hodin.
Rotující disk DVD-R atd. je zdrojem nezvykle
hlasitého zvuku.
¾ Při nahrávání či vysokorychlostním kopírování na DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (formát DVD-Video), +R, +R DL či +RW
může být zvuk rotujícího disku hlasitější než obvykle – nicméně
se nejedná o problém.
Odkaz
RQT9312-R_cze.book
RQT9312
65
RQT9312-R_cze.book
66 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Návod na odstranění závad
Přehrávání
Přehrávání se nespustí ani po stisknutí [1] (PLAY).
Přehrávání se spustí, ale ihned se zastaví.
¾ Vložte disk správně, štítkem nahoru. (> 14)
¾ Disk je znečištěn. (> 14)
¾ Zkoušíte přehrát prázdný disk nebo disk, který nelze přehrávat
na tomto přístroji. (> 11–12)
¾ Zkoušíte přehrát disk +RW, který je třeba uzavřít na zařízení
použitém pro nahrávání.
¾ Možná lze zkopírovat titul typu “pouze jedno nahrání”, který byl
nahrán na DVD-RAM pomocí jiného DVD-rekordéru Panasonic
na HDD tohoto přístroje, ale přehrávání není možné kvůli
ochraně autorských práv.
¾ Záznam pořízený na DVD-RAM v režimu “EP ( 8 hodin )” nemusí být
možné přehrávat na DVD přehrávačích, které jsou kompatibilní s DVDRAM. V takovém případě použijte režim “EP ( 6 hodin )”. (> 51)
¾ Přehráváte-li obsah DivX VOD, viz webové stránky, kde jste jej
zakoupili. (DivX) (> 28)
¾ Ujistěte se, že je televizor zapnutý. Když jsou zobrazena menu
nebo hlášení, postupujte dle pokynů zobrazených na displeji.
Chvilkové pozastavení zvuku a obrazu.
¾ Dochází k němu mezi kapitolami playlistu.
¾ Dochází k němu mezi kapitolami a u částečně vymazaných
titulů na uzavřených discích DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(formát DVD-Video), +R, +R DL či +RW, jež byly zkopírovány
ve vysokorychlostním režimu.
¾ Dochází k němu při změnách scén během Quick View.
¾ [-R]DL] [+R]DL] Při přehrávání titulů nahraných na obou vrstvách
přístroj automaticky přepne mezi vrstvami a přehrává titul
stejným způsobem jako normální program. Nicméně při
přechodu mezi vrstvami může dojít ke chvilkovému přerušení
obrazu a zvuku. (> 11)
Nelze přehrávat DVD-Video.
¾ Nastavili jste úroveň hodnocení pro omezení přehrávání DVDVideo. Změňte toto nastavení. (> 51)
¾ Ujistěte se, o tom, že je disk v pořádku a že obsahuje správné
číslo regionu DVD-Video. (> Obal)
Spuštění přehrávání trvá delší dobu.
¾ U videa DivX je to normální. (DivX)
Obraz se zastaví.
¾ Obraz se může zastavit, pokud jsou soubory DivX větší než 2 GB.
(DivX)
Nelze zobrazit začátek přehrávaného titulu.
¾ (Je-li připojení k televizoru, který podporuje VIERA Link,
pomocí kabelu HDMI)
Při stisknutí [1] (PLAY) na dálkovém ovládání tohoto zařízení
se může stát, že během zobrazení obrazu na televizoru
nebudete moci vidět začátek přehrávaného titulu.
Prostřednictvím [:] se vraťte na začátek titulu.
Střih
Dostupné místo na disku se nezvětší ani po
vymazání titulu.
¾ Po vymazání na disku DVD-R, DVD-R DL, +R nebo +R DL se
dostupné místo nezvětší. (> 18)
¾ Dostupné místo vzroste pouze po vymazání posledního
nahraného titulu na disku DVD-RW (formát DVD-Video) či
+RW. Velikost místa na disku se nezvětší vymazáním žádných
jiných titulů.
Nelze střihat.
¾ Pokud na HDD nezbývá žádné místo, nemusí se vám dařit
editovat.
Uvolněte místo vymazáním nepotřebných titulů. (> 18)
Nelze formátovat.
¾ Na disku nejsou nahrány další jazyky.
¾ U některých disků nemusí být možné použití menu na
obrazovce ke změně zvukové stopy a titulků. K provedení změn
použijte menu disku. (> 16)
¾ Disk je znečištěn. Otřete disk vlhkým hadříkem a osušte.
(> 14)
¾ Zkoušíte formátovat disk, který zřejmě nelze použít s tímto
přístrojem. (> 11–12)
Zádné titulky.
Nelze vytvářet kapitoly.
Během činnosti “Vym.částí záznamu” nelze
označit počáteční a koncové místo.
Nelze změnit úhel.
¾ Úhly je možné měnit pouze během scén, u nichž jsou nahrány
různé úhly.
Zapomněli jste heslo úrovně nastavení.
Chcete zrušit úroveň hodnocení.
¾ Kontrolní úroveň bude nastavena na hodnotu přednastavenou ve
výrobním závodě. Při otevřené diskové mechanice zvolte
stisknutím [DRIVE SELECT] DVD mechaniku a poté stiskněte a
držte stisknuto [¥ REC] a [1] (PLAY) na hlavním zařízení po
dobu minimálně 5 sekund (Na displeji zařízení se zobrazí “INIT”).
Funkce Quick View nefunguje.
¾ Nefunguje v případě, že zvuk je jiný než Dolby Digital.
¾ Nefunguje při nahrávání v režimu XP nebo FR.
Nefunguje funkce obnovení přehrávání.
¾ Pozice uložené do paměti jsou zrušeny v těchto případech:
– vícenásobné stisknutí [∫].
– otevření zásuvky disku.
– [CD] [VCD] vypněte jednotku.
– pokud bylo prováděno nahrávání nebo časované nahrávání.
Obraz Video CD se nezobrazuje správně.
66
¾ Tyto funkce nefungují u uzavřených disků.
¾ Časový posun nefunguje, pokud se nastavení “TV systém” na
přístroji liší od titulu nahraného na disku. (> 53)
Nelze vybrat alternativní zvukovou stopu a titulky.
¾ Titulky nejsou nahrány na disku.
¾ Zapněte titulky a vyberte “Text” nebo číslo podtitulků. (> 44)
RQT9312
Funkce časový posun, ruční přeskočení atd.
nefungují.
¾ Při připojení vícesystémového televizoru vyberte “NTSC” pro
“TV systém” v menu Nastavení. (> 53)
¾ Při připojení televizoru PAL nemusí být spodní část obrazu zobrazena
správně během vyhledávání.
¾ Přístroj zapisuje informace o rozdělení kapitol na disk při
vypínání přístroje nebo při vyjmutí disku. Tyto informace tedy
nejsou zapsány, pokud předtím dojde k výpadku napájení.
¾ Tyto činnosti nejsou možné u statických snímků.
¾ Není možné označit místa, která jsou příliš blízko u sebe. Nelze
nastavit koncové místo před počátečním.
Nelze vymazat kapitoly.
¾ Když jsou kapitoly na vymazání příliš krátké, prodlužte je
pomocí funkce “Kombinace kapitol”. (> 35)
Nelze vytvořit playlist.
¾ Obsahuje-li titul také statické snímky, nelze v něm současně
vybrat všechny kapitoly najednou. Vyberte je jednotlivě.
Statické snímky
Nelze zobrazit DIRECT NAVIGATOR obrazovku.
¾ Tuto obrazovku nelze zobrazit při nahrávání či kopírování nebo
u přístroje připraveného na časované nahrávání propojeného s
externím zařízením.
Statické snímky (JPEG) se nezobrazují běžným
způsobem.
¾ Snímky, které byly upravovány na počítači, jako jsou například
formáty Progressive JPEG apod., se nemusí přehrávat. (> 13)
RQT9312-R_cze.book
67 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Digitální vysílání
Resetování přístroje
Není možný příjem digitálního vysílání.
Vrácení všech nastavení (kromě hlavních) na
tovární předvolby
¾ Příčinou může být skutečnost, že ve vašem kraji ještě nebylo
zahájeno digitální vysílání.
¾ Anténa nemusí být nasměrována ve směru televizní stanice
nebo mohlo dojít ke změně jejího nasměrování následkem
silného větru nebo vibrací. Když problém přetrvává, obraťte se
na vašeho místního televizního instalatéra.
Po DVB Automatické nastavení jsou nalezeny
pouze některé nebo žádné kanály DVB.
¾ Ujistěte se, že vaše oblast je pokryta vysíláním digitálního
videosignálu (DVB).
¾ Ověřte si, zda jsou anténa a anténní kabel určeny pro DVB.
Pokud bydlíte ve vzdálenosti 5 až 10 km od stožárů
přenosového vedení DVB, měla by stačit kombinovaná anténa
VHF/UHF. Vně této oblasti zajišťují vynikající příjem
samostatné antény VHF a UHF. (> 8)
Pravidelně dochází k přerušení obrazu nebo
některých kanálů. Je zobrazováno hlášení “Žádný
signál”.
¾ Zkontrolujte “Stav signálu”. Když je “Kvalita signálu” nebo “Síla
signálu” zobrazeno červeně nebo se neustále mění,
zkontrolujte anténu. V případě přetrvávání problému se obraťte
na vašeho místního instalatéra televizních antén. (> 50)
¾ Ujistěte se, že jsou anténa a anténní kabel určeny pro DVB.
¾ Rušení (známé jako impulzní šum), pocházející z domácích
elektrospotřebičů, jako jsou vypínače osvětlení, ledničky apod.,
může způsobovat přerušení nebo zkreslení obrazu a/nebo
audia. Za účelem snížení impulzního šumu na minimum
použijte vysoce kvalitní stíněný koaxiální kabel spojující toto
zařízení se zásuvkou ve stěně. V případě přetrvávání problému
se obraťte na vašeho místního instalatéra televizních antén.
¾ Zkontrolujte připojení antény.
¾ Dolaďte anténní příjem prostřednictvím “Manuální vyhledávání
(DVB)” v menu Nastavení. (> 49)
V nepravidelných intervalech dochází k přerušení
obrazu na některých nebo na všech kanálech.
¾ Zvolte “Ano” v “Inicializace” v menu Nastavení. Všechna nastavení
s výjimkou kontrolní úrovně, hesla a nastavení hodin budou
nastaveny zpět na hodnoty přednastavené ve výrobním závodě.
Zruší se i programy časově vymezených záznamů. (> 55)
¾ Zvolte “Ano” u “Výchozí nastavení” v menu Nastavení. Všechna
nastavení s výjimkou nastavení ladění, nastavení hodin,
nastavení země, nastavení jazyka, nastavení jazyka disku,
kontrolní úrovně, hesla a kódu dálkového ovládání budou
nastavena zpět na hodnoty přednastavené ve výrobním
závodě. (> 55)
¾ Stiskněte a držte stisknuto [X CH] a [CH W] na hlavním
zařízení, dokud nedojde k zobrazení strany pro automatické
nastavení vysílání digitálního videosignálu (DVB). Všechna
nastavení s výjimkou kontrolní úrovně, hesla a nastavení hodin
budou nastavena zpět na hodnoty přednastavené ve výrobním
závodě. Zruší se i programy časově vymezených záznamů.
Resetování nastavení úrovně hodnocení
¾ Při otevřené zásuvce disku stisknutím [DRIVE SELECT] vyberte
jednotku DVD, pak současně stiskněte a přidržte [¥ REC] a
[1] (PLAY) na hlavním přístroji po dobu minimálně 5 sekund.
Obnovení přístroje při zaseknutí kvůli aktivaci
některého bezpečnostního zařízení
¾ Stiskněte a přidržte [Í/I] na hlavním přístroji po dobu 10 sekund.
(Nastavení zůstane zachováno.)
Jiné
Po provedení aktualizace již nemůžete dále
přijímat vysílání.
¾ V závislosti na obsahu aktualizace se může stát, že bude
obnoveno přednastavení některých hodnot. Proveďte opětovné
nastavení potřebných hodnot.
¾ Elektrické atmosférické rušení, způsobené místními nebo
vzdálenými elektrickými výboji během bouřky nebo za silného
deště s větrem v “listnatých” oblastech, může způsobovat
přerušení obrazu a vypnutí audia nebo jejich dočasné zkreslení.
¾ Rušení impulzním šumem, pocházející z nepravidelně
používaných domácích elektrospotřebičů nebo z projíždějícího
vozidla nebo sekačky na trávu s “rušivým” zapalovacím systémem.
VIERA Link
¾ Zkontrolujte připojení kabelu HDMI. Ověřte, že zapnutí
napájení hlavního přístroje (nastavení On) se na čelním displeji
zobrazí “HDMI”.
¾ Ujistěte se, že “VIERA Link” je nastaveno na “Zap.” (> 53)
¾ Zkontrolujte nastavení “HDAVI Control” na připojeném zařízení.
¾ Některé funkce nemusí fungovat, jestliže v závislosti na verzi
“HDAVI Control” připojeného zařízení. Tato jednotka podporuje
funkce “HDAVI Control 4” .
¾ Pokud došlo ke změně zapojení u zařízení připojeného pomocí
HDMI nebo v případě výpadku proudu či vytažení napájecí
šňůry z elektrické zásuvky, “HDAVI Control” nemusí fungovat.
V tomto případě proveďte následující operace.
1 Když je kabel HDMI připojen ke všem zařízením se
zapnutým napájením, zapněte televizor (VIERA) znovu.
2 Měňte nastavení televizoru (VIERA) pro funkci “HDAVI
Control” na Off a pak jej znovu změňte na On. (Další
informace viz návod k obsluze zařízení typu VIERA.)
3 Řepněte vstup VIERA na připojení HDMI s tímto přístrojem
a po zobrazení obrazovky přístroje zkontrolujte, že “HDAVI
Control” funguje.
Odkaz
VIERA Link nefunguje.
Akce prováděná tímto přístrojem (přehrávání
hudby atd.) byla přerušena.
¾ Může se stát, že akce prováděná tímto přístrojem byla
přerušena tím, že jste na dálkovém ovládání TV stisknuli
tlačítko, jímž nelze ovládat funkce VIERA Link.
RQT9312
67
RQT9312-R_cze.book
68 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Technické údaje
Systém nahrávání
DVD-RAM : Formát DVD Video Recording
DVD-R : Formát DVD-Video
DVD-R DL (dvojvrstva) : Formát DVD-Video
DVD-RW : Formát DVD-Video
+R
+R DL (dvojitá vrstva)
+RW
rychlost 2X (ver. 2.0),
rychlost 2-3X (ver. 2.1), rychlost 2-5X (ver. 2.2)
DVD-R:
rychlost 1X (ver. 2.0), rychlost 1-4X (ver. 2.0),
rychlost 1-8X (ver. 2.0), rychlost 1-16X (ver. 2.1)
DVD-R DL (dvojvrstva): rychlost 2-4X (Ver. 3.0), rychlost 2-8X (Ver. 3.0)
DVD-RW:
rychlost 1X (ver. 1.1), rychlost 1-2X (ver. 1.1),
rychlost 2-4X (ver. 1.2), rychlost 2-6X (ver. 1.2)
+R:
rychlost 2,4X (ver. 1.0), rychlost 2,4-4X (ver. 1.1),
rychlost 2,4-8X (ver. 1.2), rychlost 2,4-16X (ver. 1.3)
+R DL:
rychlost 2,4X (ver. 1.0), rychlost 2,4-8X (ver. 1.1)
+RW:
rychlost 2,4X (ver. 1.1), rychlost 2,4-4X (ver. 1.2)
Doba nahrávání
Maximálně 8 hodin (na disk 4,7 GB)
XP: Přibližně 1 hodina, SP: Přibližně 2 hodiny
LP: Přibližně 4 hodiny, EP: Přibližně 6 hodin/8 hodin
Maximum je přibliž. 279 hodin s 160 GB HDD (režim EP 8 hodin)
XP: Přibliž. 35 hodin, SP: Přibliž. 70 hodin
LP: Přibliž. 140 hodin, EP: Přibliž. 209 hodin/279 hodin
Přehrávatelné disky
DVD-RAM : Formát DVD Video Recording
DVD-R : DVD-Video formát, MP3§1, JPEG§1, DivX§1
DVD-R DL (dvojvrstva) : DVD-Video formát,
MP3§1, JPEG§1, DivX§1
DVD-RW : Formát DVD-Video, Formát DVD Video Recording
+R, +R DL (dvojitá vrstva), +RW
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA), Video CD, SVCD§2
CD-R/CD-RW : CD-DA§1, Video CD§1, SVCD§1§2, MP3§1,
JPEG§1, DivX§1
Optické snímání
160 GB
Systém s 1 čočkou, 2 integračními jednotkami
(vlnová délka 662 nm pro DVD a 780 nm pro CD)
Specifikace laseru
LASER třídy 1 (Snímací zařízení)
Vlnová délka:
CD
vlnová délka 780 nm
DVD
vlnová délka 662 nm
Výkon laseru:
Při použití ochranných krytů nedochází k emisi žádného
nebezpečného záření
Audio
Záznamový systém:
Dolby Digital 2kan, lineární PCM (režim XP)
Audio vstup:
AV1/AV2 (21-pólový), AV3 (konektor typu jack)
Úroveň vstupu:
Standardní: 0,5 Vrms, Úplná: 2,0 Vrms při 1 kHz
Vstupní impedance:
Více než 10 k≠
Audio výstup: AV1/AV2 (21-pólový), Audio výstup (konektor typu jack)
Úroveň výstupu: Standardní: 0,5 Vrms, Plný rozsah: 2,0 Vrms při 1 kHz
Výstupní impedance:
Méne než 1 k≠
Výstup digitálního audia: Optická zásuvka (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
Výstup HDMI
19-pólový typu A: 1 ks
HDMITM (V.1.3a s programem Deep Colour)
≥Tato jednotka podporuje funkci “HDAVI Control 4”.
Video
Videosystém:
SECAM (pouze vstup)/Barevný signál PAL, 625 řádků, 50 polí
Barevný signál NTSC, 525 řádků, 60 polí
Záznamový systém:
MPEG2 (Hybridní VBR)
Video vstup (PAL/SECAM/NTSC):
AV1/AV2 (21-pólový), AV3 (konektor typu jack) 1 Vp-p 75 ≠, zásuvka
S-Video vstup (PAL/SECAM/NTSC):
AV2 (21-pólový), AV3 (koncovka typu S) 1 Vp-p 75 ≠, zásuvka
Video výstup (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-pólový), Video výstup (koncovka typu jack) 1 Vp-p 75 ≠, zásuvka
Výstup S-Video (PAL/NTSC):
AV1 (21-pólový), Výstup S-Video (koncovka typu S) 1 Vp-p 75 ≠, zásuvka
RQT9312
68
Výstup pro video komponentu (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1,0 Vp-p 75 ≠, zásuvka
PB: 0,7 Vp-p 75 ≠, zásuvka
PR: 0,7 Vp-p 75 ≠, zásuvka
Televizní systém
Nahrávatelné disky
DVD-RAM:
Vnitřní kapacita HDD
RGB výstup (PAL/NTSC):
AV1 (21-pólový) 0,7 Vp-p (PAL) 75 ≠, zásuvka
Systém tuneru
Pokrytí kanálů
PAL-D,K
SECAM-D,K,K1
(OIRT)
VHF: R1–R12
UHF: 21–69
CATV: 44 MHz–470 MHz
PAL-B,G,H
SECAM-B,G
(CCIR)
VHF: E2–E12
UHF: E21–E69
CATV: S01–S05
M1–M10, U1–U10
S21–S41
DVB-T
(Čeština)
VHF: 6–12
UHF: 21–69
Výstup RF modulátoru:
Další
Kód regionu:
Provozní teplota:
Rozsah provozní vlhkosti:
Napájení:
Spotřeba energie:
Rozměry (ŠkHkV):
Hmotnost:
Nedodává se
‚2
5 oC až 40 oC
10 % až 80 % RH (bez kondenzace)
220 až 240 V~, 50 Hz
Přibliž. 30 W
430 mmk59 mmk286 mm
Přibliž. 3,7 kg
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
Přibliž. 0,9 W (“Úspora energie” je nastaveno na “Zap.”)
Přibliž. 13 W (“Úspora energie” je nastaveno na “Vyp.”)
Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
§1 Pro kompatibilní přehrávání je potřebné akci dokončit.
§2 Splnění normy IEC62107
Tato jednotka není kompatibilní s “Chaoji Video CD” dostupnými na
trhu, včetně CVD, DVCD a SVCD, které nesplňují normu IEC62107.
RQT9312-R_cze.book
69 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Slovníček
CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM je technologie používaná na ochranu vysílání, které může být
zaznamenáno pouze jednou. Takovýto druh vysílání může být
zaznamenáván pouze s použitím rekordérů a disků kompatibilních s
technologií CPRM.
Dekodér
Dekodér obnoví normální zvuk ze zakódovaného signálu na disku
DVD. Tento proces se nazývá dekódování.
Deep Colour
Tato jednotka obsahuje technologii HDMITM (V.1.3a s Deep Colour),
která umí reprodukovat větší barevnou gradaci (4096 kroků), je-li
připojena ke kompatibilní televizi. Můžete si užívat mimořádně
bohatých, přirozených barev s plynulou a detailní gradací a
minimálním výskytem barevných pruhů. [Nižší barevná gradace
(256 kroků) bez efektu Deep Colourbude reprodukována při připojení
k televizi, která nepodporuje Deep Colour. Jednotka automaticky
nastaví příslušný výstup, který odpovídá připojené televizi.]
DivX
DivX je populární mediální technologie vytvořená společností DivX,
Inc. Soubory médií DivX obsahují video s vysokým stupněm
komprimace, který umožňuje při poměrně malé velikosti souborů
zachovat vysokou kvalitu.
Formátování
Formátování je proces, kterým se disky – jako je DVD-RAM –
připravují k nahrávání na nahrávacím zařízení.
V této jednotce můžete formátovat DVD-RAM, DVD-RW (pouze jako
formát DVD-Video), +RW a HDD nebo nepoužité +R a +R DL.
Formátování trvale vymaže veškerý obsah.
Snímky a políčka
Snímky se týkají jednotlivých obrazů, které vytvářejí video
zobrazené na televizoru. Každý snímek sestává ze dvou políček.
u
Snímek
r
Políčko
Políčko
≥Snímek stále zobrazuje dvě políčka, takže může docházet ke
kmitání, kvalita obrazu je však všeobecně lepší.
≥Políčko obsahuje méně obrazových informací, takže může být
hrubší, ale nedochází ke kmitání.
HDD (Hard disk drive – jednotka pevného disku)
Jde o zařízení pro ukládání dat používané v počítačích atd. Disk s
povrchem upraveným pomocí magnetické látky se velmi rychle otáčí
a magnetická hlava se přibližuje těsně k povrchu, kde zajišťuje čtení
a zápis velkých objemů dat vysokou rychlostí.
Dolby Digital
Jedná se o metodu kódování digitálních signálů, kterou vyvinuly
Dolby Laboratories. Kromě stereo audia (2-kanálového) mohou tyto
signály představovat i multikanálové audio. Při použití této metody
lze na disk zaznamenat velké množství audio informací.
Při záznamu na tomto zařízení je přednastaveným audiem Dolby
Digital (2-kanálový).
HDMI (High-Definition Multimedia Interface – rozhraní pro
multimédia s vysokým rozlišením)
Na rozdíl od konvenčních připojení přenáší nekomprimovaný
digitální signál obrazu a zvuku v jednom kabelu. Tento přístroj
podporuje výstup videa o vysokém rozlišení [720p (750p), 1080i
(1125i), 1080p (1125p)] z konektorů HDMI AV OUT. Ke sledování
videa s vysokým rozlišením je potřeba televizor kompatibilní s
vysokým rozlišením.
Mixování vícekanálového zvuku do dvou kanálů
Jde o proces, jenž provede mixáž do dvou kanálů u vícekanálového
zvuku uloženého na některých discích. To je vhodné v případě, že
chcete poslouchat 5.1 kanálový zvuk nahraný na disku DVD
prostřednictvím reproduktorů televizoru. Některé disky zabraňují
mixáži – tento přístroj pak zajistí výstup pouze předních dvou kanálů.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Jde o systém sloužící ke kompresi/dekódování barevných statických
snímků. Vyberete-li JPEG jako formát pro ukládání snímků na
digitálním fotoaparátu atd., budou data komprimována na 1/10–
1/100 původní velikosti. Výhodou formátu JPEG je menší zhoršení
kvality obrazu vzhledem ke stupni komprimace.
Jednotka
V případě této jednotky je to pevný disk (HDD) a disk (DVD). Tyto
části provádějí načítání a zapisování dat.
LPCM (Linear PCM – lineární modulace kódování pulzů)
Jedná se nekomprimované digitální signály, podobné těm, které lze
najít na CD discích.
DTS (Digital Theater Systems – systémy pro digitální kina)
Jde o efektový systém používaný v mnoha kinech. Systém
disponuje dobrou separací kanálů, což umožňuje realistické
zvukové efekty.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group – skupina filmových
expertů)
Jde o normu pro účinnou komprimaci a expanzi barevného videa. MPEG2 je
komprimační norma, která slouží pro disky DVD a digitální satelitní vysílání.
Tento přístroj nahrává programy pomocí MPEG2.
Dynamický rozsah
Dynamický rozsah je rozdíl mezi nejnižší úrovní zvuku, kterou lze
slyšet od úrovně šumu zařízení až po nejvyšší hlasitost předtím, než
dojde ke zkreslení zvuku.
Komprese dynamického rozsahu znamená snížení rozdílu mezi
hlasnějším a tiššími zvuky. To znamená, že umožňuje jasný poslech
dialogů i při nízké hlasitosti.
Film a video
DVD-Video jsou zaznamenávána s použitím filmu nebo videa. Toto
zařízení může určit, který typ byl použit, a poté použít nejvhodnější
metodu progresivního výstupu.
Zaznamenaný ve formátu 25 snímků za sekundu (disky
Film:
PAL) nebo 24 snímků za sekundu (disky NTSC). (Disky
NTSC zaznamenané ve formátu 30 snímků za sekundu.)
Obvykle vhodný pro filmy.
Video:
Zaznamenané ve formátu 25 snímků/50 polí za
sekundu (disky PAL) nebo 30 snímků/60 polí za
sekundu (disky NTSC). Obvykle vhodné pro programy
televizních dramat nebo animaci.
Uzavření
Proces umožňující přehrávání nahraných disků CD-R, CD-RW,
DVD-R atd. na jiném zařízení, které umí přehrát tato média. Na
tomto přístroji lze uzavřít disky DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (formát
DVD-Video), +R a +R DL.
Po uzavření dojde ke změně na disk pouze pro přehrávání a nelze
na něj nahrávat ani provádět střih. Uzavřené disky DVD-RW však
lze znovu zformátovat pro nahrávání.
Složka
Jedná se o místo na pevném disku nebo disku, kde jsou skupiny dat
společně ukládány. V případě této jednotky je to místo, kde jsou
uloženy statické snímky (JPEG).
MP3 (MPEG Audio Layer 3 – zvuková vrstva 3 formátu MPEG)
Metoda komprese audia, která komprimuje audio přibližně na jednu
desetinu jeho původní velikosti bez výrazné ztráty jeho kvality.
Pan&Scan/Letterbox (oříznutí/zmenšení)
Všeobecně je DVD-Video vyráběno se záměrem sledování na
širokoúhlé obrazovce (poměr stran 16:9), takže obraz často
nevyhovuje běžnému televizoru (poměr stran 4:3). Tento problém
řeší dva styly obrazu nazývané “Pan&Scan” a “Letterbox”.
Pan & Scan:
Obraz je sledován v poměru stran
4:3 (zaplní obrazovku), takže jsou
oříznuty jeho boční strany.
Letterbox:
Obraz je sledován v poměru stran
16:9 (nezaplní obrazovku), takže
nad ním i pod ním se zobrazí černé
pruhy.
Ovládání přehrávání (PBC – Playback Control)
Má-li Video CD ovládání přehrávání, můžete v menu vybírat scény a
další informace.
(Tento přístroj je kompatibilní s verzí 2.0 a 1.1.)
Progresivní/prokládaný signál
Norma videosignálu PAL má 576 (nebo 625) prokládaných řádků
skenování (i), kdežto progresivní skenování nazývané 576p (nebo
625p) používá dvojnásobný počet řádků skenování. U normy NTSC je
tento výstup označován jako 480i (nebo 525i), resp. 480p (nebo 525p).
Při použití progresivního výstupu lze sledovat video s vysokým
rozlišením nahrané na médiích, jako je DVD-Video.
Televizor musí být kompatibilní se systémem progresivního videa.
Televizory Panasonic se vstupními konektory 576 (625)/50i · 50p,
480 (525)/60i · 60p jsou kompatibilní s progresivním signálem.
Odkaz
Bitstream (bitový proud)
Jedná se o digitální podobu dat vícekanálového audia (např. 5.1kanálového) před jejich zakódováním do jednotlivých kanálů.
RQT9312
69
RQT9312-R_cze.book
70 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Slovníček
Náhled
Tento pojem se týká reprezentace miniatury snímku, která slouží k
zobrazení více snímků ve tvaru seznamu.
Ochrana
Nastavením ochrany proti zápisu nebo vymazání lze zabránit
náhodnému vymazání.
RGB (Red, Green, Blue)
Jde o označení základních barev světla – červenou (R), zelenou (G)
a modrou (B) – a rovněž o metodu výroby videa, které je používá.
Díky rozdělení videosignálu při přenosu na tři barvy je snížena
hladina šumu a dosažena ještě vyšší kvalita obrazu.
1080i
Ve snímku o vysokém rozlišení se každou 1/50 s zobrazí 1080
(1125) střídavých řádků skenování a vytvoří prokládaný obraz.
Protože 1080i (1125i) více než zdvojnásobuje běžné televizní
vysílání typu 480i (525i), jsou detaily daleko zřetelnější a vytváří se
realističtější a bohatší obraz.
Vzorkovací kmitočet
Vzorkování je proces konverze vzorků amplitud zvukového vlny
(analogového signálu) odebraných v daných intervalech na čísla
(digitální zakódování). Vzorkovací kmitočet je počet vzorků
odebraných za sekundu, takže vyšší čísla znamenají věrnější
reprodukci původního zvuku.
Kvalita signálu
Jedná se o návod pro ověření směru antény. Zobrazené číselné
hodnoty neoznačují délku signálu, ale jeho kvalitu (poměr signálu k
šumu nebo “S/N”). Kanály, které přijímáte, jsou ovlivněné
povětrnostními podmínkami, ročním obdobím, denní/noční dobou,
krajem, délkou kabelu použitého pro připojení k anténě apod.
1080p
V jednom snímku o vysokém rozlišení se každou 1/50 sekundy
zobrazí 1080 (1125) řádků skenování a vytvoří progresivní obraz.
Protože progresivní video nestřídá řádky skenování jako
prokládané, je blikání obrazovky pouze minimální.
720p
V jednom snímku o vysokém rozlišení se každou 1/50 sekundy
zobrazí 720 (750) řádků skenování a vytvoří progresivní obraz.
Protože progresivní video nestřídá řádky skenování jako
prokládané, je blikání obrazovky pouze minimální.
Bezpečnostní opatření
Umístění přístroje
Přístroj umístěte na rovný povrch mimo dosah přímého
slunečního světla, vysokých teplot, vysoké vlhkosti a nadměrných
vibrací. Takové podmínky by mohly poškodit skříňku i další součásti
přístroje a tím zkrátit jeho životnost.
Na přístroj nepokládejte těžké předměty.
Napětí
Nepoužívejte vysokonapět’ové zdroje. Mohly by přístroj přetížit a
způsobit požár.
Nepoužívejte stejnosměrný zdroj. Při zapojení přístroje na lodi a
jiném místě používající stejnosměrný proud pečlivě ověřte zdroj
napájení.
Ochrana sít’ové šňůry
Ověřte, že sít’ová šňůra je řádně zapojena a není poškozena.
Nedbalé zapojení nebo poškození šňůry může způsobit požár či
úraz elektrickým proudem. Šňůru netahejte, neohýbejte ani na ní
nepokládejte těžké předměty.
Při odpojování šňůry pevně uchopte zástrčku. Tahání za sít’ovou
šňůru může způsobit úraz elektrickým proudem.
Na zástrčku nesahejte mokrýma rukama. Může dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Cizí předměty
Zajistěte, aby do přístroje nevnikly kovové předměty. Může dojít k
úrazu elektrickým proudem či závadě.
Zajistěte, aby do přístroje nevnikly kapaliny. Může dojít k úrazu
elektrickým proudem či závadě. Pokud k tomu dojde, ihned odpojte
přístroj od zdroje napájení a obrat’te se na prodejce.
Zajistěte, aby do přístroje nevnikly insekticidní spreje. Obsahují
totiž hořlavé plyny, jež se mohou při vstříknutí do přístroje vznítit.
Servis přístroje
Nepokoušejte se tento přístroj opravovat. Pokud přestane jít zvuk,
nerozsvítí se indikátory, objeví se kouř nebo se vyskytne jakýkoli jiný
problém, jenž není uveden v tomto návodu, odpojte sít’ovou šňůru ze
zásuvky a obrat’te se na prodejce nebo autorizované servisní
středisko. Je-li přístroj opravován, rozebírán či znovu sestavován
nekvalifikovanými osobami, může dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo poškození přístroje.
Pokud přístroj nebude delší dobu používán, lze prodloužit jeho
životnost tím, že jej odpojíte od zdroje napájení.
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a
baterie nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu
určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské
zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny
sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo
prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole):
Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní
požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.
Cd
RQT9312
70
RQT9312-R_cze.book
71 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno na základě licence na základě patentů USA:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a jiných
vydaných či očekávaných amerických a světových patentů. DTS
a DTS 2.0 + Digital Out jsou registrované obchodní známky a
DTS logos a Symbol jsou obchodní známky společnosti DTS,
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv,
která je chráněna americkými patenty a dalšími právy duševního
vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv
musí být povoleno společností Macrovision. Není-li společností
Macrovision povoleno jinak, je tato technologie určena pouze pro
domácí a jiné omezené použití. Zpětná analýza a převod ze
strojového kódu jsou zakázány.
Přehrává DivX® video
DivX® je registrovaná obchodní značka společnosti DivX, Inc., a
její použití je licencováno.
Plays DivX® video
DivX® is a registered trademark of DivX, Inc., and is used under
license.
HDMI, logo HDMI a “High-Definition Multimedia Interface” jsou
ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC.
HDAVI Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic
Corporation.
Odkaz
SHOWVIEW je ochranná známka společnosti Gemstar
Development Corporation. Systém SHOWVIEW je vyráběn v rámci
licence společnosti Gemstar Development Corporation.
RQT9312
71
RQT9312-R_cze.book
72 ページ
2009年3月23日 月曜日 午前9時16分
Rejstřík
Aktualizace systému . . . . . . . . . . . . . . 55
Album (Statický snímek)
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Audio
Digitální vysílání (DVB multi audio)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 17, 45, 50
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Automatické obnovení nahrávání . . . . 25
AV2 nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kanál
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 50
Zvolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 34
Kód dálkového ovládání . . . . . . . . . . . 54
Kontrolní úroveň . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kopírování
Titul/Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kopírování (playlistů) . . . . . . . . . . . . . 37
CPRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ladění
Analogové vysílání . . . . . . . . . . . . . . . 50
Digitální vysílání . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LPCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 69
Časové nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Čištění
Čočka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hlavní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dětský zámek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Digitální vysílání
Aktualizace systému . . . . . . . . . . . . . . 55
DVB multi audio . . . . . . . . . 15, 17, 45, 50
DVB titulky . . . . . . . . . . . . . 15, 17, 45, 50
Informace o digitálním kanálu . . . . . . . 15
Nový kanál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 52
Stav signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Volba kanál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DIRECT NAVIGATOR . . . . . . . . 27, 30, 34
Disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–12
Displej
Hlášení o stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Informace o digitálním kanálu . . . . . . . 15
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 28–29, 69
DVB multi audio
Volba audia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 45
Záznam se zvoleným audiem . . . . . . . 17
DVB titulky
Záznam s titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zobrazení titulků . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zvolte titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 45
Editace
Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Formát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Formátování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 69
FR (režim flexibilního nahrávání) . . . . 20
Funkce obnovení přehrávání . . . . . . . . 26
HDAVI Control . . . . . . . . . 9, 32–33, 53, 58
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 53, 58, 69
HUDBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Indikátor propojení časovaného nahrávání
s externím zařízením (digitální/satelitní
přijímač) — EXT LINK . . . . . . . . . . 22, 54
Inicializace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Jazyk
Menu disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Seznam kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Titulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 51
Zvukový záznam . . . . . . . . . . . . . . 44, 51
JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 69
Menu
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–29
HUDBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Na displeji
Jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Náhled
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Náplň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Následné přehrávání . . . . . . . . . . . . . . 21
Nastavení digitalního audio
výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 53
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nastavení menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Název
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 35
Zadání textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nouzové nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nový kanál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 52
Opakované přehrávání . . . . . . . . . . . . 44
Pause Live TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
VIERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Progresivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 69
Přepnutí audia/titulků na disku
(menu disku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Přímé nahrávání z televizoru . . . . . . . 32
Přizpůsobitelný záznam . . . . . . . . . . . 21
Q Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Režim
Statický režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení titulu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruční přeskočení . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rychlý náhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Současné nahrávání a přehrávání . . . .
Spořič obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statický snímek
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stav signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
20
35
26
26
Time Slip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Titulky
Digitální vysílání (DVB titulky)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 17, 45, 50
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Text DivX titulků . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TV systém (PAL/NTSC) . . . . . . . . . . . . 53
Tvorba playlistů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Úhel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Umožnění přehrávání disků na
jiném zařízení — Uzavření . . . . . . . . . 48
Úprava kvality audia (menu zvuku) . . . 45
Úprava kvality obrázku
(Menu obrázků) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Úspora energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Uzavření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 69
VIERA Link . . . . . . . . . . . 9, 32–33, 53, 58
Vlastnosti
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Statický snímek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Volba kanál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vym.částí záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vymazání
Kapitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 37
Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Titul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Všechny tituly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vysokorychlostní kopírování . . . . . . . . 51
Vytvoření kapitoly . . . . . . . . 26, 34, 35, 51
Zapojení
Anténa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Digitální satelitní přijímač,
analogový dekodér . . . . . . . . . . . . . . . 8
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 58
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9, 57–59
Videorekordér VHS . . . . . . . . . . . . 57, 59
Zesilovač, přijímač . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Automatické obnovení nahrávání . . . . . 25
Časovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Formát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 51
Poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Přímé nahrávání z televizoru . . . . . . . . 32
Připojení externího zařízení . . . . . . . . . 22
Přizpůsobitelný záznam . . . . . . . . . . . . 21
Režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uvolnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Změna miniatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zobrazit "FUNCTION MENU" . . . . . . 7, 31
Zvukový záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
21
52
30
50
EU
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
z
RQT9312-R
F0209SR0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement