Panasonic DVDLS92EG, DVDLS70EG Operating instructions

Panasonic DVDLS92EG, DVDLS70EG Operating instructions
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Model
DVD-LS92
DVD-LS70
Přenosný přehrávač
DVD/CD
Prenosný prehrávač
DVD/CD
DVD-LS92
Pokud není výslovně uvedeno jinak, představují obrázky v tomto návodu
k obsluze model DVD-LS92.
Ak nie je uvedené inak, na obrázkoch v tomto návode na obsluhu je
znázornený model DVD-LS92.
Číslo regionu (oblasti)
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DVD-Video označených číslem regionu
(oblasti) „2“ nebo „ALL“.
Číslo regiónu
Tento prehrávač umožňuje prehrávanie DVD-Video diskov s kódom regiónu „2“
alebo s označením „ALL“.
2
ALL
2
3
5
M-DVDLS92/70-CS
Vážený zákazníku
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
Pro optimální a bezpečné využití všech vlastností zařízení se prosím pečlivě seznamte s obsahem tohoto návodu k obsluze.
Před připojením, obsluhou nebo nastavením tohoto přístroje se pečlivě seznamte se všemi pokyny, uvedenými v tomto návodu
k obsluze.
Návod k obsluze si dobře uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
Upozornění
Před zahájením práce s přístrojem si pozorně přečtěte tuto
uživatelskou příručku. Zvláštní pozornost věnujte výstražným
upozorněním na přístroji a odpovídajícím bezpečnostním
pokynům, uvedeným v příručce. Tento návod k obsluze si
uložte pro budoucí použití.
1)
Přečtěte si tyto pokyny.
2)
Uschovejte si je pro budoucí použití.
3)
Dodržujte všechna varování.
4)
Dodržujte všechny pokyny.
5)
Nepoužívejte tento přístroj poblíž vody.
6)
K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík.
7)
Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
Přístroj nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8)
Zařízení neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů
(radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných
přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
9)
Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo
přiskřípnutím; zvláštní pozornost je třeba věnovat
vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel prochází krytem
a vychází z přístroje.
10) Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené
výrobcem.
11) Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo
abyste předešli možnosti poškození přístroje v důsledku
atmosférické elektřiny (blesku), odpojte při bouřce
s blesky síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.
12) Veškeré opravy a servis svěřte kvalifikovanému
servisnímu technikovi. Servis přístroje je vyžadován,
jestliže došlo k jakémukoli poškození přístroje, jako je
například poškození síťového napájecího kabelu nebo
zástrčky, došlo-li k polití přístroje tekutinou, nebo pokud
se do přístroje dostaly cizí předměty, pokud byl přístroj
vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje-li normálně nebo
došlo-li k pádu přístroje.
VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
● CHRAŇTE TENTO PŘÍSTROJ PŘED DEŠTĚM
NEBO VLHKOSTÍ, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM; ZE STEJNÝCH DŮVODŮ
NA PŘÍSTROJ NESTAVTE PŘEDMĚTY
NAPLNĚNÉ TEKUTINOU, NAPŘÍKLAD VÁZY.
● POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
● NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO
ZADNÍ PANEL);
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ
SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS PROVÁDÍ
UŽIVATEL. SERVIS A OPRAVY SVĚŘTE POUZE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
2
UPOZORNĚNÍ!
● NEINSTALUJTE ANI NEUMISŤUJTE PŘÍSTROJ
DO PŘIHRÁDEK KNIHOVNY, DO VESTAVĚNÝCH
SKŘÍNÍ NEBO JINÝCH UZAVŘENÝCH PROSTOR.
ZAJISTĚTE DOBRÉ ODVĚTRÁVÁNÍ PŘÍSTROJE.
ZABRAŇTE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEBO POŽÁRU Z DŮVODU PŘEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE
A DBEJTE, ABY JEHO VENTILAČNÍ OTVORY NEBYLY
ZAKRYTY ZÁVĚSY NEBO DALŠÍMI MATERIÁLY.
● NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY PŘÍSTROJE
NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVĚSY A PODOBNÝMI
MATERIÁLY.
● NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ ZDROJE
OTEVŘENÉHO OHNĚ, NAPŘ. ZAPÁLENÉ SVÍČKY.
● VYBITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE S OHLEDEM
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
UPOZORNĚNÍ!
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.
POUŽÍVÁNÍ NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽLI TĚCH,
KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE
VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM.
NEODNÍMEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE
SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Napájecí zásuvka ve zdi musí být v blízkosti tohoto zařízení,
a musí být snadno přístupná.
Zástrčka síťového napájecího kabelu by měla být snadno
přístupná.
Pro úplně odpojení tohoto přístroje od elektrické sítě odpojte
síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Tento přístroj může přijímat elektromagnetické rušení
vyvolané provozem mobilních telefonů. Pokud se toto rušení
projeví, zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a mobilním
telefonem.
TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN PRO POUŽITÍ V MÍRNÝCH
KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH.
Identifikační údaje výrobku najdete na jeho spodní straně.
VAROVÁNÍ
ŘIDIČ NESMÍ PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA
TENTO PŘÍSTROJ OVLÁDAT ANI SLEDOVAT.
V opačném případě se může řidič rozptýlit a způsobit
nehodu, která může mít za následek vážné zranění nebo
poškození majetku.
Zapnutý přístroj neponechávejte při používání
dlouhodobě na klíně. Během provozu se přístroj zahřívá
a může způsobit popáleniny.
Pro předcházení poškození
Vyvarujte se následujících činností:
● Používání hořlavých přípravků na hubení hmyzu
v blízkosti přístroje.
● Vyvíjení tlaku na LCD obrazovku.
● Dotyku čočky nebo dalších součástí laserového snímače.
Přehrávač nepoužívejte v následujícím prostředí:
● Na písečných plážích.
● Nepokládejte přístroj na polštáře, pohovky nebo
na zařízení vyzařující teplo (např. na zesilovače).
Neponechávejte tento přístroj v nevětraném automobilu,
který stojí při vysokých teplotách na přímém slunci.
Baterie představuje spotřební materiál.
Dodržujte prosím příslušné předpisy ohledně recyklace,
platné ve vaší zemi.
Síťový adaptér
Síťový adaptér lze připojit k zásuvce s napětím 100 až 240 V.
Ale
● Pokud vidlice adaptéru neodpovídá síťové zásuvce,
opatřete si vhodnou redukci.
Varování
Nebezpečí ohně, výbuchu a popálenin. Baterii nerozebírejte.
Nezahřívejte baterie nad následující teploty ani je nespalujte.
Knoflíková baterie 100°C
Baterie 60 °C
ČESKY
● Při poslechu na sluchátka nebo prostřednictvím ušních
sluchátek nepoužívejte vysokou úroveň hlasitosti.
Odborníci varují před dlouhodobým poslechem při
vysokých úrovních hlasitosti.
● Pokud vám při poslechu začne „zvonit“ v uších, snižte
hlasitost reprodukce nebo přerušte přehrávání.
● Nepoužívejte tento přístroj při řízení motorového vozidla.
Můžete způsobit dopravní nehodu a používání sluchátek
za jízdy není v mnoha oblastech dovoleno.
● Při potenciálně nebezpečných situacích byste měli být
mimořádně opatrní, nebo byste měli dočasně přerušit
používání.
● I když používáte sluchátka s otevřenou konstrukcí
umožňující vnímání okolních zvuků, neposlouchejte při
vysokých úrovních hlasitosti, při kterých byste neslyšeli
zvuky kolem sebe.
● Nadměrná hladina zvuku z ušního sluchátka nebo
sluchátek může způsobit poškození sluchu.
● Při dlouhodobém poslechu může dojít k trvalému
poškození sluchu uživatele.
Ověřte si, že používáte přiložená nebo doporučená
sluchátka nebo ušní sluchátka.
Upozornění k nabíjecí baterii
Upozornění
Pokyny k používání sluchátek či ušních
sluchátek
UPOZORNĚNÍ
Při nesprávné výměně baterie existuje nebezpečí výbuchu.
Baterii nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem,
který doporučuje výrobce. Použitých baterií se zbavte
v souladu s pokyny výrobce.
Varování
Uložte knoflíkovou baterii mimo dosah dětí.
Knoflíkovou baterii nikdy nevkládejte do úst. V případě požití
nebo spolknutí vyhledejte lékařskou pomoc.
Baterie
1 Baterie (typ Lithium-iontová)
● Pro dobíjení baterie používejte specifikovaný přístroj.
● Baterie nepoužívejte k napájení jiných zařízení kromě
specifikovaného přehrávače.
● Při dešti či sněžení nepoužívejte přehrávač
v exteriérech.
(Baterie není odolná vůči vodě.)
● Chraňte kontakty baterie před špínou, pískem,
tekutinou či jinými cizími předměty.
● Kontaktů (+ a –) se nedotýkejte kovovými předměty.
● Baterii nerozebírejte, neupravujte, nezahřívejte nebo
nevhazujte do ohně.
● Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
● Neponechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu
na přímém slunci v automobilu s uzavřenými dveřmi
a okny.
● Neskladujte baterii na místě, kde teplota převyšuje
60°C.
2 Knoflíková baterie (Lithiová)
● Při vkládání dbejte na dodržení správné polarity.
● Kontaktů (+ a –) se nedotýkejte kovovými předměty.
● Baterie nerozebírejte, neupravujte, nezahřívejte nebo
nevhazujte do ohně.
● Baterie skladujte mimo dosah dětí.
● Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
● Neponechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu
na přímém slunci v automobilu s uzavřenými dveřmi
a okny.
Elektrolytem potřísněné ruce či oděv pečlivě omyjte vodou.
Pokud by došlo ke vniknutí elektrolytu do očí, v žádném
případě si je neprotírejte prsty.
Oči pečlivě vypláchněte vodou a poté navštivte lékaře.
3 Likvidace baterií
Při likvidaci baterií dodržujte příslušné místní předpisy.
3
Informace pro uživatele o sběru a likvidaci
použitého zařízení a baterií
Tyto symboly na zařízení, obalu a/nebo
v přiložených dokumentech znamenají, že
použité elektrické a elektronické zařízení
a baterie nelze vyhodit do běžného
komunálního odpadu.
Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci
použitých výrobků a baterií předejte prosím
výrobky na příslušná sběrná místa v souladu
s národní legislativou a Směrnicemi 2002/96/
EC a 2006/66/EC.
Zajištěním správné likvidace výrobku
pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by hrozily při nesprávné likvidaci tohoto
výrobku.
Pro další informace o sběru a recyklaci
použitých výrobků a baterií se obraťte na své
místní úřady, firmy likvidující odpad nebo
na místo zakoupení vašeho výrobku.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou být udělovány pokuty nebo jiné druhy
postihů, a to v souladu s platnými právními
úpravami příslušné země.
Obsah
Začínáme
Upozornění ...................................................................2
Příslušenství ................................................................5
Příprava
1 Upevnění baterie .....................................................6
2 Nabíjení baterie .......................................................6
3 Nastavení úhlu LCD obrazovky .............................6
Disky, které lze přehrávat ...........................................7
Přehrávání
Přehrávání disků..........................................................8
Užitečné funkce ......................................................... 11
Přepínání mechanik................................................... 11
Přehrávání disku CD, datového disku
a zařízení USB ............................................................ 11
Přechodový efekt.......................................................12
Poznámka k obsahu DivX® VOD...............................12
Poznámka k zobrazení textu titulků DivX ................13
Rady pro vytváření datových disků .........................13
Nastavení
Používání menu na obrazovce .................................14
Změna nastavení přehrávače ...................................15
Používání v různých situacích
Pro kancelářské použití v Evropské unii
Budete-li chtít provést likvidaci elektrických
spotřebičů nebo elektronického zařízení,
obraťte se prosím na svého prodejce nebo
na dodavatele s žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci pro země mimo
Evropské unie]
Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské
unii. Pokud chcete tento produkt zlikvidovat,
obraťte se na místní úřady nebo prodejce
a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (příklady dvou
symbolů dole):
Cd
4
Tento symbol může být použit v kombinaci
s chemickým symbolem. V takovém případě
odpovídá požadavkům stanoveným Směrnicí
pro chemikálie.
Používání v automobilu ............................................16
Používání tohoto přehrávače s jiným zařízením.....16
Odkazy
Údržba ........................................................................17
Technické údaje .........................................................17
Řešení problémů .......................................................18
Často pokládané otázky............................................19
Rejstřík ........................... Vnitřní stránka zadní obálky
Příslušenství
Přiloženo
Dekódovací technologie audio MPEG Layer-3 je založena
na licenci společnosti Fraunhofer a Thomson.
„DVD Logo“ je ochranná známka společnosti DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné
známky společnosti DivX, Inc., přičemž jsou používány
v licenci.
Začínáme
⃞ 1 Dálkový ovladač (N2QAYC000040)
⃞ 1 Knoflíková baterie pro dálkový ovladač
(na výměnu → 10)
⃞ 1 Kabel audio/video
⃞ 1 Síťový adaptér
⃞ 1 Síťový napájecí kabel
● Síťový napájecí kabel je určen pouze pro
tento přístroj. Nepoužívejte jej s jiným
zařízením.
Kromě toho nepoužívejte s tímto přístrojem
kabely určené pro jiná zařízení.
⃞ 1 Adaptér na stejnosměrné napětí do automobilu
⃞ 1 Dobíjecí baterie
Tento výrobek obsahuje technologie zabezpečující ochranu
proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími
právy duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Je
zakázáno používat postupy zpětného inženýrství a provádět
demontáž.
ČESKY
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Značka Dolby a symbol dvojitého písmene „D“ jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Volitelné
DVD-LS92
DY-DB20
DY-DB30
DVD-LS70
CGR-H711
CGR-H712
● Doba přehrávání se může lišit v závislosti
na typu baterie.
[→ 6, Přibližné doby nabíjení a přehrávání
(hodin)]
5
Příprava
1 Upevnění baterie
(Pokud je přístroj vypnutý)
 Sundání
Na obrázcích je vyobrazen model DY-DB20; nicméně, kroky pro jiné baterie (→ 5)
jsou shodné.
Spodní strana tohoto přístroje
● Před sundáním baterie
přístroj vypněte.
2
RELEASE
RELEASE
DETACH
ATTACH
DETACH
DETACH
ATTACH
ATTACH
Zapadne na místo
RELEASE
Baterie
Zkontrolujte, zda je baterie bezpečně upevněna.
1 Stiskněte a podržte
Pokud nebudete přístroj delší dobu používat
● Sundejte baterii (→ viz výše).
(I když je přístroj vypnutý, prochází přístrojem malé napětí, což se může projevit chybnou funkcí.)
● Před dalším použitím přístroje baterii opět nabijte.
2 Nabíjení baterie
Po připojení síťového napájecího kabelu
se přístroj zapne v pohotovostním
režimu (rozsvítí se indikátor []).
Primární obvod zdroje je po celou dobu
připojení síťového adaptéru do zásuvky
pod napětím.
Pro úsporu energie
Tento přístroj odebírá 0,5 W i ve chvíli,
kdy je napájení vypnuté. Pokud
nebudete přístroj delší dobu používat,
a chcete-li ušetřit energii, odpojte síťový
napájecí kabel ze zásuvky.
Při zakoupení přístroje není baterie nabitá. Před prvním použitím ji nabijte.
Síťový napájecí
kabel (přiložen)
Síťový adaptér
(přiložen)
Do síťové zásuvky
na stěně
DC IN (Vstup stejnosměrného napětí)
Zahájeno
● Přístroj lze po připojení síťového adaptéru
a síťového napájecího kabelu používat bez
nabíjení.
● Přístroj lze rovněž používat bez dobíjení
po připojení adaptéru na stejnosměrné
napětí do automobilu. (→ 16, Připojení
přiloženého adaptéru na stejnosměrné
napětí do automobilu)
zhasne
→ svítí*
[]
[CHG] svítí
→ zhasne
* Pouze při nabíjení při vypnutém přístroji.
CHG
Doba nabíjení:
→ viz níže, Přibližné doby
nabíjení a přehrávání (hodin)
Po skončení nabíjení odpojte
síťový adaptér a síťový napájecí
kabel.
3 Nastavení úhlu LCD
obrazovky
Dokončeno
Indikátor []
Pokud je přehrávač připojen ke zdroji
napětí, bude tento indikátor
v pohotovostním režimu (Standby) svítit,
a po zapnutí přístroje zhasne.
Otevřete LCD
obrazovku
Standardní
● Při přemístění přístroje: Zavřete LCD obrazovku.
Nedržte přístroj za LCD obrazovku.
● Funkce, ovládané tlačítky na přístroji, nebudou při
zavřené LCD obrazovce pracovat.
Přibližné doby nabíjení a přehrávání (hodin)
6
Baterie
Nabíjení
(Pokud je přístroj
vypnutý)
(při teplotě 20 °C)
DY-DB20
CGR-H711
DY-DB30 (volitelné)
CGR-H712 (volitelné)
7
5
8
7
Přehrávání
(při pokojové teplotě s použitím sluchátek)
Úroveň jasu LCD obrazovky
LCD obrazovka
vypnutá
-5
0
5
11
5
14
11
9,5
5
12
9,5
8
4
10
8
11
5,5
14
11
● Uváděné doby
(vlevo) se mohou lišit
v závislosti na použití.
● Pro změnu jasu LCD
obrazovky (→ 11).
Kontrola zbývající kapacity baterie
Pokud je přístroj zapnutý (→ 8) a je napájen z baterie
Stiskněte tlačítko [DISPLAY] (Zobrazení) na LCD obrazovce (zobrazí se na několik sekund).
ČESKY
(bliká)
Začínáme
Nabíjení
Zobrazuje se automaticky, pokud
zbývající kapacita baterie vystačí
pouze na několik posledních minut.
(obrazovka)
Disky, které lze přehrávat
Běžně dostupné disky
Logo disku
V tomto návodu
k obsluze označeno
symbolem
DVD-Video
DVD-V
Video CD
VCD
CD
CD
 Disky, které nelze přehrávat
Poznámky
Disky s vysoce kvalitními
filmovými a hudebními
záznamy
Hudební disky s obrazem
Včetně disků SVCD
(odpovídajících normě
IEC62107)
Disky Blu-ray, HD DVD, disky
zaznamenané ve formátu AVCHD, disky
DVD-Audio, verze 1.0 DVD-RW, DVDRAM, DVD-VR, CDV, CD-G, SACD,
disky Photo CD, disky „Chaoji VCD“
dostupné na trhu, včetně disků CVD,
DVCD a SVCD, které neodpovídají normě
IEC62107.
Hudební disky
Vypálený disk (O: Dostupné —:Nedostupné)
Logo disku
Vypálený na DVD rekordéru
a podobně
Vypálený na osobním počítači a podobně
Nutnost finalizace
(uzavření)*3
DVD-V *2
MP3
JPEG
DivX
O
O
O
O
Nutná
O
—
—
—
Nutná
(O)
—
—
—
Nutná
(O)
—
—
—
Nutná
—
O
O
O
Nutná*4
DVD-R/RW
DVD-R DL
+R/+RW
—
+R DL
—
CD-R/RW*1
—
● V závislosti na typu disku, stavu záznamu, použitém způsobu záznamu a postupu při vytváření souborů se může stát, že disky
nebude možno ve všech případech přehrávat. (→ 13, Rady pro vytváření datových disků).
*1 Tento přístroj umožňuje přehrávání disků CD-R/RW zaznamenaných ve formátu CD-DA nebo Video CD.
*2 Disky zaznamenané na DVD rekordérech nebo na DVD videokamerách a podobně s použitím formátu DVD-Video.
Pro disky +R/+RW a +R DL: Disky zaznamenané s použitím jiného formátu než DVD-Video, z tohoto důvodu nelze používat
některé funkce.
*3 Proces, který umožňuje přehrávání disku na jiném kompatibilním zařízení. Pro přehrávání disku, u kterého je uvedeno „Nutná“,
na tomto přístroji, musí být disk nejprve finalizován (uzavřen) na zařízení, na kterém byl vytvořen.
*4 Uzavření sekce (session) lze rovněž použít.
7
Přehrávání disků
OPEN
Otevřete víčko
prostoru pro disk.
Zdířka pro sluchátka []
3,5 mm stereo mini jack
AV SELECT
(Výběr AV)
Zacvakněte
na místo
Vložte disk a zavřete víčko
prostoru pro disk.
● Oboustranné disky vkládejte tak,
aby štítek se stranou, kterou chcete
přehrávat, směřoval nahoru.
● Některé disky se začnou přehrávat
automaticky, pokud je přístroj zapnutý.
●
●
●
●
21
Stiskněte.
Přístroj se zapne a zahájí se přehrávání.
● Stiskněte tlačítko [AV SELECT]
(Výběr AV) pro výběr možnosti „DISC“
(Disk) nebo „USB“.
VOL
Nastavte hlasitost.
Při použití sluchátek před jejich
připojením snižte hlasitost.
Pro změnu jazyka na displeji → 15, záložka „Language“ (Jazyk)
V režimu zastavení (stop) se přístroj automaticky vypne po uplynutí přibližně 15 minut (přibližně 5 minut při použití baterie).
U disků +R/+RW se nemusí správně zobrazit celkový počet titulů.
Pokud se vyskytnou problémy, podívejte se do části „Řešení problémů“ (→ 18).
● Při přehrávání zdroje signálu DTS nebude z reproduktorů vycházet žádný zvuk. Zvolte odlišný zdroj zvuku (např. Dolby Digital).
Poznámka
DISK SE STÁLE OTÁČÍ I VE CHVÍLI, KDY JSOU ZOBRAZENY NABÍDKY. Po skončení používání přístroje stiskněte tlačítko
[ –OFF] (Vypnuto), aby se šetřil motor přístroje.
8
Ovládání
Pauza (pozastavení)
Stop (ukončení)
OFF
Vypnutí přístroje
Přeskočení
Pokud je přístroj vypnutý:
Stiskněte tlačítko; přístroj se zapne a zahájí se přehrávání.
Pokud je přístroj zapnutý:
Stiskněte tlačítko a zahájí se přehrávání.
Stiskněte tlačítko [► ON] (Zapnuto) pro obnovení přehrávání.
Při prvním stisknutí tlačítka se do paměti uloží pozice přehrávání.
● Stiskněte tlačítko [► ON] (Zapnuto) pro obnovení přehrávání. (Resume
play - Obnovení přehrávání)
Otevřením víčka prostoru pro disk nebo stisknutím tlačítka [ –OFF] se pozice
přehrávání z paměti smaže.
Stiskněte a podržte tlačítko, až se přístroj vypne.
Stiskněte tlačítko [, ].
Vyhledávání
Stiskněte a podržte tlačítko [, ].
Stiskněte tlačítko [► ON] (Zapnuto) pro návrat k normálnímu přehrávání.
Zpomalené přehrávání
DVD-V
ČESKY
Zapnutí přístroje/
přehrávání
Přehrávání
21
V režimu pauzy stiskněte a podržte tlačítko [, ].
V režimu pauzy stiskněte a podržte tlačítko [].
Stiskněte tlačítko [► ON] (Zapnuto) pro návrat k normálnímu přehrávání.
VCD DivX
TOP MENU
Top menu (hlavní menu)
DVD-V
Zobrazení hlavního menu (nabídky) disku.
Menu (nabídka)
DVD-V
Zobrazení menu (nabídky) disku.
VCD
MENU
Zapnutí/vypnutí funkce PBC.
RETURN
Menu Navigation
(Navigace)
Návrat
Ovládání menu
Výběr čísla
OK
MP3 JPEG DivX
(→ 11)
Návrat na předchozí obrazovku.
VCD (s funkcí ovládání přehrávání - PBC) Návrat do menu.
Stiskněte tlačítko [▲▼◄►] a [OK] pro nastavení.
VCD (s vypnutou funkcí ovládání přehrávání - PBC)
1 Stiskněte tlačítko [DISPLAY] (Zobrazení) pro zobrazení menu na obrazovce
(OSD).
2 Stiskněte tlačítko [▲▼] pro volbu položky.
3 Stiskněte tlačítko [◄►] pro zadání čísla.
4 Stiskněte tlačítko [OK].
DVD-V V režimu pauzy stiskněte tlačítko [►] nebo [] pro posun o krok vpřed
Krokování obrazu
po jednotlivých snímcích nebo tlačítko [◄] pro posun o krok vzad.
VCD DivX V režimu pauzy stiskněte tlačítko [] pro posun pouze o krok vpřed.
9
Dálkový ovladač
1 Zapnutí a vypnutí přístroje (→ 8)
● Pokud používáte baterii, nelze přístroj zapnout.
2 Přepnutí mechaniky pro přehrávání (→ 11)
3 Základní operace pro přehrávání
4 Zobrazení hlavní nabídky (Top menu)
5 Výběr/OK, Krokování obrazu po jednotlivých snímcích
● Pro výběr: Stiskněte tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo
vpravo ([▲, ▼, ◄, ►])
● Pro zadání: Stiskněte tlačítko [OK]
● O snímek vpřed/O snímek vzad:
(V režimu pauzy) stiskněte tlačítko vlevo nebo vpravo
([◄ ] [ ►])
6 Zobrazení menu (nabídky) na obrazovce (→ 14)
7 Výběr čísel titulů a podobně/Zadávání čísel
DVD-V VCD
(s vypnutou funkcí ovládání přehrávání - PBC)
Například Pro výběr čísla 12: [≧10] → [1] → [2]
CD MP3 JPEG DivX
Například Pro výběr čísla 123: [1] → [2] → [3] → [OK]
8 Nastavení hlasitosti
9 Zobrazení nabídky (menu)
10 Výběr úhlu záběru (→ 11)
11 Výběr titulků (→ 11)
12
13
14
15
 Vložte knoflíkovou baterii (přiložena)
1 Vysuňte držák baterie.
Zespodu
Stlačte v tomto místě a vysuňte
ven
2 Vložte baterii a zasuňte držák zpět na místo.
Symbolem + směrem vzhůru
Lithiová baterie: CR2025
● Uložte knoflíkovou baterii mimo dosah dětí, aby nedošlo
k jejímu polknutí.
Výběr zvukové stopy (→ 11)
Návrat na předchozí obrazovku
Změna nastavení tohoto přístroje (→ 15)
Zrušení zadaných hodnot
 Provozní dosah
Do 20 stupňů
nahoru nebo dolů
Senzor signálu
dálkového ovladače
Do 30 stupňů
vlevo nebo vpravo
Vysílač signálu
dálkového ovládání
Do 7 m zepředu
Vzdálenosti a úhly jsou přibližné.
10
Užitečné funkce
DVD-V (s několika zvukovými stopami)
Stiskněte tlačítko [AUDIO] (Zvukový
doprovod) pro výběr zvukové stopy.
VCD
Tímto tlačítkem lze zvolit možnosti „L“,
„R“, „L+R“ nebo „L R“.
(Dálkový
ovladač)
Přepínání mechanik
V režimu stop nebo při zobrazení indikace “No Disc“ (Žádný
disk) stiskněte tlačítko [AV SELECT] (Výběr AV) pro výběr
možnosti „DISC“ (Disk) nebo „USB“.
AV Select
DISC
USB
Výběr kvality obrazu na LCD obrazovce
Stiskněte tlačítka [▲ ▼] pro volbu položky
a tlačítka [◄ ►] pro změnu nastavení.
BRIGHT-LCD
Stiskněte
Brightness (Jas): -5 až 5
pro změnu. Contrast (Kontrast): -5 až 5
Tint (Barevný odstín): -5 až 5
Colour (Barva): -5 až 5
● Opuštění obrazovky: Stiskněte tlačítko
[RETURN] (Návrat).
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání
(Quick OSD)
např.
DVD-V
DISPLAY
Stiskněte třikrát.
Uběhlá doba
přehrávání
DVD-Video
Time
Title
Chapter
Celková doba přehrávání
aktuálního přehrávaného
titulu
00:02:09/00:40:19
2/10
1/2
Číslo aktuálního přehrávání
DISPLAY
Celkový počet
Při vložení média v režimu stop nebo při zobrazení indikace
„No Disc“ (Žádný disk) se automaticky zobrazí menu „AV
SELECT“ (Výběr AV).
Poznámka
● Tento přístroj nezaručuje připojení všech zařízení USB.
● Tento přístroj nepodporuje nabíjení zařízení USB.
● Jsou podporovány souborové systémy FAT12, FAT16
a FAT32.
● Tento přístroj podporuje vysokorychlostní zařízení USB 2.0
(Full Speed).
● Pokud se u zařízení USB vyskytne chyba „overcurrent“
(nadměrný proud), zařízení USB odpojte.
Přehrávání disku CD, datového
disku a zařízení USB
CD MP3 JPEG DivX
Vložte do přístroje disk CD, datový disk nebo paměťové
zařízení USB.
Ve chvíli, kdy je zobrazeno menu, stiskněte tlačítko [▲ ▼]
pro volbu položky a stiskněte tlačítko [OK].
● Pokud existuje více úrovní menu, zopakujte tento krok.
např. datový disk
Stiskněte čtyřikrát.
-/16
Celkový počet
Číslo aktuálního přehrávání
● Opuštění obrazovky: Stiskněte tlačítko [RETURN] (Návrat).
Opakované přehrávání
REPEAT
Stiskněte několikrát v průběhu přehrávání pro
výběr obsahu, který se má opakovaně přehrát.
●
VCD
S vypnutou funkcí ovládání přehrávání (PBC).
Výběr úhlu záběru DVD-V (s několika úhly záběru)
Změna přechodového efektu JPEG
ANGLE
(Dálkový
ovladač)
DVD-V Stiskněte tlačítko [ANGLE] (Úhel
záběru) pro změnu úhlu záběru.
JPEG
V průběhu přehrávání
Stiskněte tlačítko [ANGLE] (Úhel záběru)
pro změnu přechodového efektu. (→ 12)
DISC
2008 Vacation
Picture
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
Discovery
IMG_0035
Soccer
1/3 MPEG 2 ch ENG
1/3 ENG
1/2
Audio
Subtitle
Angle
ČESKY
Monitor Normal (Normální monitor):
Účinné pouze pro obraz s poměrem stran 4:3
Monitor Full (Plný monitor):
Stiskněte
pro změnu. Vodorovné roztažení obrazu
Monitor Off (Vypnutý monitor):
Žádný obraz
● Pokud LCD obrazovku tohoto přístroje
nepoužíváte, zvolte položku “Monitor Off” (Vypnutý
monitor) pro úsporu energie. (Bliká indikátor [].)
● Zavřením LCD obrazovky se obrazovka
automaticky vypne.
LCD-SIZE
Změna zvukové stopy
AUDIO
Přehrávání
Výběr zobrazení obrazu s poměrem stran
4:3 na LCD obrazovce
/Picture
Skupina (Složka)
MP3 (soubor)
JPEG (soubor)
DivX (soubor)
● Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko
[RETURN] (Návrat).
 V menu s miniaturami vyberte obrázek
JPEG
1 Při přehrávání obrázků stiskněte tlačítko [TOP
MENU] (Hlavní menu) pro zobrazení miniatur.
2 Výběr obrázku ve skupině.
Stiskněte tlačítko [▲ ▼ ◄ ►] pro výběr obrázku a stiskněte
tlačítko [OK].
● Stiskněte tlačítko [] pro přeskočení vpřed
po jednotlivých stránkách.
● Stiskněte tlačítko [] pro přeskočení vzad
po jednotlivých stránkách.
● Opuštění obrazovky: Stiskněte tlačítko [MENU] (Nabídka).
Změna titulků
SUBTITLE
(Dálkový
ovladač)
Stiskněte tlačítko [SUBTITLE] (Titulky) pro
výběr jazyka titulků. (Disky obsahující titulky)
● Tato funkce nemusí fungovat v závislosti
na záznamu na disku.
11
Přechodový efekt
JPEG
Při přehrávání obrázku ve formátu JPEG stiskněte tlačítko
[DISPLAY] (Zobrazení).
Poznámka k obsahu DivX®
VOD
POZNÁMKA K VIDEOSEKVENCÍM DIVX:
DivX® představuje digitální obrazový formát, vytvořený
společností DivX, Inc. Tento přístroj představuje oficiálně
certifikované zařízení (DivX Certified®), které umožňuje
přehrávání videosekvencí ve formátu DivX.
Others
JPEG Interval
: Fast
Transition Effect : Normal
:
Off
Repeat
Setup
/ to select
[OK] to Confirm
[RETURN] to exit
● Stiskněte tlačítko [▲ ▼] pro volbu položky „Transition
Effect“ (Přechodový efekt).
● Pro výběr požadovaného efektu stiskněte tlačítko [OK].
Typ 2
POZNÁMKA KE SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Toto certifikované zařízení (DivX Certified®) musí být
zaregistrováno, aby bylo možno přehrávat obsah, získaný
prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD).
Pro získání vašeho registračního kódu si vyhledejte část DivX
VOD v menu Setup (Nastavení) tohoto přístroje.
Na webové stránce vod.divx.com najdete další informace
o postupu při dokončení vaší registrace.
Tento přístroj disponuje 21 efekty.
Typ 1
Na webové stránce divx.com najdete další informace
a softwarové nástroje pro převod vašich souborů do formátu
DivX.
Typ 3
Zobrazení registračního kódu přístroje
(→ 15, Registrace DivX® VOD)
SHWXS
USE
DEFAULT SETTINGS
LanguageYou must
register your device to play
DIVX
REGISTRATION
DivX
protected
videos.
Video
Registration code:XXXXXXXXXX
Audio
Typ 4
Typ 5
Typ 6
10 alfanumerických
znaků
Register at http://vod.divx.com
OK
Others
iW
Set
Return
Typ 7
Typ 8
Typ 9
Typ 10
Typ 11
Typ 12
Typ 13
Typ 14
Typ 15
● Po prvním přehrání obsahu DivX VOD se registrační kód
nezobrazí.
● Zakoupíte-li si obsah DivX VOD za použití registračního
kódu, který se liší od kódu tohoto přístroje, nebudete tento
obsah moci přehrát.
Zrušte registraci přístroje
(→ 15, Deaktivace DivX® VOD)
Kód pro zrušení registrace použijte pro zrušení registrace
na stránce www.divx.com.
Upozornění k obsahu ve formátu DivX, který je
možno přehrát pouze několikrát
Určitý obsah DivX VOD je možno přehrávat pouze se
stanoveným omezeným počtem opakování. Při přehrávání
tohoto obsahu se zobrazuje počet již uskutečněných přehrání
a počáteční počet přehrání.
● Zbývající počet přehrání se po každém přehrání programu
sníží. Avšak při přehrávání od místa, kde jste jej předtím
zastavili, se zbývající počet přehrání nesníží díky funkci
obnovení přehrávání (resume play).
Poznámka
Typ 16
Typ 17
Random
(Náhodný)
Typ 18
Normal
(Normální)
Typ 19
● Pro přímou změnu přechodového efektu můžete rovněž
stisknout tlačítko [ANGLE] (Úhel záběru) na dálkovém
ovladači.
12
● Nelze uskutečnit výstup chráněného obsahu DivX®
uloženého v paměťovém zařízení USB.
Pro sledování chráněného obsahu DivX na televizoru
si prosím zkopírujte videosekvenci na svém počítači
na kompatibilní disk.
Pomocí tohoto přístroje můžete zobrazovat text titulků
zaznamenaných na disku s obrazovým obsahem ve formátu
DivX.
Tato funkce nemá žádnou souvislost s titulky uvedenými
ve specifikacích standardu DivX a nemá vlastní jednoznačnou
normu. V závislosti na způsobu použitém k vytvoření souboru
nemusí být následující funkce vždy k dispozici.
Formát: MP3
Disk: DVD-R/RW, CD-R/RW
Přípona: “.MP3“, “.mp3“
Odkazy:
● Vzorkovací frekvence:
DVD-R/RW, CD-R/RW: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1 a 48 kHz
● Kompatibilní poměr komprese: mezi 32 kb/s až 320 kb/s
● Tento přístroj není kompatibilní se záložkami ID3.
 Zobrazení textu titulků
● Menu Subtitle (Titulky) se zobrazí automaticky po zvolení
souboru DivX s textem titulků pro přehrávání.
Zvolte požadované titulky.
● Toto menu zmizí po uplynutí 40 sekund bez jakékoliv
operace a vybere se výchozí položka „External Subtitle Off“
(Externí titulky vypnuty).
● Videosekvence DivX, u kterých se nezobrazuje položka
„External Subtitle File Selection“ (Výběr souboru externích
titulků), neobsahují text titulků.
Text titulků nelze zobrazit.
● Pokud se text titulků nezobrazuje správně, zkuste změnit
nastavení jazyka (→ 15, Text titulků).
● Formát souboru: MicroDVD, SubRip nebo TMPlayer
● Přípona souboru: „SRT“, „.srt“, „.SUB“, „.sub“, „.TXT“ nebo
„.txt“
● Soubor videosekvence DivX a soubor s textem titulků
jsou umístěny ve stejné složce a názvy souborů jsou, až
na příponu souboru, shodné.
 Omezení platná pro tento přístroj
● Pokud se název video souboru DivX nezobrazí
na obrazovce s menu správně (název souboru je zobrazen
jako „–”), nemusí být správně zobrazen ani text titulků.
● Zobrazení textu titulků není možné během operace
vyhledávání.
● V některých případech, v závislosti na použitém způsobu
vytvoření souboru nebo na stavu záznamu, může dojít
k tomu, že se bude zobrazovat pouze část titulků nebo se
titulky nezobrazí vůbec.
Formát: JPEG
Disk: DVD-R/RW, CD-R/RW
Přípona: „.JPG“, „.jpg“, „.JPEG“, „.jpeg“
Odkazy:
● Zobrazují se soubory ve formátu JPEG, pořízené
prostřednictvím digitálního fotoaparátu, který je v souladu
s normou DCF (Design rule for Camera File system) verze 1.0.
– Nemusí se zobrazit soubory, který byly změněny,
upraveny nebo uloženy prostřednictvím softwaru pro
úpravy obrázků na počítači.
● Tento přístroj neumožňuje zobrazení pohyblivých obrázků
(videosekvencí) ve formátu MOTION JPEG a v dalších
obdobných formátech, statických snímků v jiném formátu
nežli JPEG (např. TIFF) nebo přehrávání obrázků
s připojeným zvukem.
Formát: DivX
Disk: DVD-R/RW, CD-R/RW
Přípona: „.DIVX“, „.divx“, „.AVI“, „.avi“
Odkazy:
● Tento přístroj nemusí správně přehrát soubory DivX, které
jsou větší než 2 GB nebo které nemají žádný index.
● Tento přístroj podporuje všechna rozlišení až do maximálního
rozlišení 720 x 480 bodů (NTSC)/720 x 576 bodů (PAL).
ČESKY
Rady pro vytváření datových
disků
Přehrávání
Poznámka k zobrazení textu
titulků DivX
● Mohou se vyskytnout rozdílnosti v pořadí přehrávání
na obrazovce menu a na monitoru počítače.
● Tento přístroj neumožňuje přehrávání souborů,
zaznamenaných metodou “packet writing”.
Pojmenování složek a souborů
na datových discích
(Soubory jsou na tomto přístroji
považovány za obsah a složky jsou
považovány za skupiny.)
Při záznamu uveďte prefix složky
a názvy souborů. Mělo by se jednat
o čísla se stejným počtem číslic, přičemž
očíslování by mělo být provedeno
v pořadí, v jakém je budete chtít
přehrávat (to nemusí vždy fungovat).
DVD-R/RW
např. MP3
root (kořenový
adresář/složka)
skupina 001
001
001 skladba.mp3
002 skladba.mp3
003 skladba.mp3
skupina 002
skupina 003
001 skladba.mp3
002 skladba.mp3
003 skladba.mp3
004 skladba.mp3
001 skladba.mp3
002 skladba.mp3
003 skladba.mp3
● Disky musí odpovídat standardu propojení UDF (UDF 1.02/
ISO9660).
● Tento přístroj není kompatibilní s disky s několika sekcemi
(multi-session). Přehrává se pouze výchozí sekce.
CD-R/RW
● Disky musí odpovídat normě ISO9660 úrovně 1 nebo 2
(s výjimkou rozšířených formátů).
● Tento přístroj je kompatibilní s disky s několika sekcemi
(multi-session), pokud je však na disku mnoho sekcí
(session), může trvat delší chvíli, než se zahájí přehrávání.
Abyste této situaci předešli, udržujte počet sekcí (session)
na minimu.
13
Používání menu na obrazovce
např.
DVD-V
DISPLAY
DISPLAY
DISC
Title
Chapter
Subtitle
Audio
Stiskněte
jednou.
/ to select and
[OK] to Confirm
1
2
Others
6
1
1/10 ENG
1/2 MPEG 2 ch ENG
/
Stiskněte
dvakrát.
to change the option
[RETURN] to exit
Angle
: 1/1
Repeat
: Off
Dialogue Enhancer: Off
Setup
/ to select
[OK] to Confirm
[RETURN] to exit
Stiskněte tlačítko [▲ ▼ ◄ ►] pro výběr.
Stiskněte tlačítko [OK] pro nastavení.
● Pro ovládání postupujte podle pokynů na obrazovce.
V případě potřeby uvedené kroky zopakujte.
● Zobrazené položky se liší v závislosti na typu softwaru.
● Některé funkce pracují pouze v průběhu přehrávání.
● Opuštění obrazovky: Stiskněte tlačítko [RETURN] (Návrat).
Hlavní menu
Title (Titul)
Chapter (Kapitola)
Track (Stopa/skladba) ( VCD
Pro spuštění od specifické položky.
● Stiskněte tlačítko [▲ ▼] pro volbu položky.
● Stiskněte tlačítko [◄ ►] pro změnu čísla a stiskněte tlačítko [OK] pro přehrávání.
při vypnuté funkci PBC (Ovládání
přehrávání))
Subtitle (Titulky)
Pro změnu titulků (Disky obsahující titulky).
● U disku +R/+RW se může zobrazovat číslo titulků pro titulky, které nejsou zobrazeny.
Pro změnu zvukové stopy.
Audio (Zvukový doprovod)
DVD-V
Změna zvukové stopy.
VCD Vyberte možnost „L“, „R“, „L+R“, „L R“.
Pro výběr úhlu záběru.
Angle (Úhel záběru)
DVD-V s několika úhly záběru.
JPEG Interval (Interval JPEG) Pro změnu časování prezentace.
JPEG
● Fast (Rychlé) ● Normal (Normální)
● Slow (Pomalé) ● Off (Vypnuto)
● Tovární přednastavená hodnota je „Fast“ (Rychlé).
Transition Effect (Přechodový Změna přechodového efektu. (→ 12)
efekt) JPEG
Repeat (Opakované
přehrávání)
Dialogue Enhancer
(Zesílení dialogu)
Změna režimu opakování.
● Položka „ Group“ umožňuje pouze opakování stejného typu materiálu, pokud
přehráváte datový disk se složkami, obsahujícími dva nebo více typů obsahu MP3,
JPEG a DivX.
Zlepšení slyšitelnosti dialogů ve filmech.
On (Zapnuto) ↔ Off (Vypnuto)
Setup (Nastavení)
Změna nastavení v menu Setup (Nastavení). (→ 15)
DVD-V
14
Změna nastavení přehrávače
2
SETUP
OK
(Dálkový ovladač)
Setup
Language
Video
Audio
Display
Subtitle
Audio
DVD Menu
Subtitle Text
:English
:English
:English
:English
:Latin2
Others
Set
Return
nebo
OK
(Dálkový ovladač)
Nastavení
1
ČESKY
● Proveďte potřebná nastavení podle níže uvedené tabulky.
● Podtržené položky představují hodnoty nastavené z výroby.
● Zobrazené položky se liší v závislosti na typu softwaru.
Tato nastavení zůstanou zachována i po přepnutí přístroje do pohotovostního režimu (standby).
● Stiskněte tlačítko [▲ ▼ ◄ ►] a [OK] pro nastavení.
● Pro zadání čísla: stiskněte tlačítko [▲ ▼] pro výběr.
● Návrat na předchozí obrazovku: Stiskněte tlačítko
[RETURN] (Návrat).
● Opuštění obrazovky: Stiskněte několikrát tlačítko
[RETURN] (Návrat).
Záložka „Language“ (Jazyk)
Display
(Zobrazení)
Subtitle
(Titulky)
● English (Angličtina)
● Italiano (Italština)
● Deutsch (Němčina)
● Français (Francouzština) ● Español (Španělština)
● Nederlands (Holandština) ● Svenska (Švédština)
● Polski (Polština)
● English (Angličtina)
● Italian (Italština)
● Off (Vypnuto)
Audio (Zvukový ● English (Angličtina)
● Italian (Italština)
doprovod)
● German (Němčina)
● Dutch (Holandština)
● French (Francouzština)
● Swedish (Švédština)
● Spanish (Španělština)
● Polish (Polština)
● German (Němčina)
● Dutch (Holandština)
● French (Francouzština)
● Swedish (Švédština)
● Spanish (Španělština)
● Polish (Polština)
DVD Menu
● German (Němčina)
● Dutch (Holandština)
● Turkish (Turečtina)
● French (Francouzština)
● Swedish (Švédština)
● Latin2 (Latinka 2)
● Spanish (Španělština)
● Polish (Polština)
● Cyrillic (Azbuka)
Subtitle Text
(Text titulků)
● English (Angličtina)
● Italian (Italština)
● Latin1 (Latinka 1)
Záložka „Video“ (Obraz)
TV Aspect (Poměr stran
obrazu televizoru)
Vyberte takové nastavení, které je vhodné pro váš televizor a preference.
● 4:3 Pan&Scan: Televizor s běžným poměrem stran obrazu (4:3)
Okraje širokoúhlého obrazu jsou odříznuty, aby se vyplnila obrazovka (pokud
není zakázáno diskem).
● 4:3 Letterbox: Televizor s běžným poměrem stran obrazu (4:3)
Širokoúhlý obraz se zobrazuje ve stylu letterbox.
● 16:9: Širokoúhlý televizor
Způsob zobrazení obrazu upravte s použitím režimů obrazovky televizoru.
TV System (Televizní systém/ ● NTSC: Výstup signálů ze všech disků zůstává v normě NTSC.
● PAL: Výstup signálů ze všech disků zůstává v normě PAL.
norma)
Účinné pouze při připojení kabelu
Audio/Video k tomuto přístroji.
Záložka „Audio“ (Zvukový doprovod)
Dynamic Range
(Dynamický rozsah)
● Off (Vypnuto)
● On (Zapnuto): Nastavení čistoty zvuku i při nízké hlasitosti díky kompresi rozsahu nejnižší
a nejvyšší úrovně zvuku. Vhodné pro noční sledování. (Pracuje pouze v režimu Dolby Digital.)
Záložka „Others“ (Další)
Restore Default Settings (Obnovit výchozí
nastavení)
System Information (Systémové informace)
DivX® VOD Registration (Registrace DivX® VOD)
DivX® VOD deactivation (Deaktivace DivX® VOD)
Set Password (Nastavit heslo)
Ratings (Hodnocení obsahu)
Veškeré hodnoty v menu Setup (Nastavení) a v nabídce na obrazovce,
se vrátí na své výchozí hodnoty, kromě položek „Set Password“ (Nastavit
heslo) a “Ratings“ (Hodnocení obsahu).
Zobrazení verze firmwaru tohoto přístroje.
Tento registrační kód je nutný pro zakoupení a přehrávání obsahu (videa)
na vyžádání DivX Video-on-Demand (VOD). (→ 12)
Zrušení registraci přístroje. (→ 12)
Stiskněte pro nastavení hesla.
● Zadejte výchozí heslo „8888“ a poté nastavte své nové heslo.
Nastavení stupně hodnocení obsahu (pokud je zvolena úroveň 8)
● 1 až 7: Zákaz přehrávání disků DVD-Video s odpovídajícím stupněm
omezení, který je na disku zaznamenán.
● 8 No Limit (Bez omezení)
Při nastavování úrovně hodnocení obsahu se zobrazí obrazovka
s heslem. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nezapomeňte své heslo.
Vložíte-li do přístroje disk DVD-Video, jehož úroveň hodnocení obsahu
přesahuje nastavenou hodnotu, zobrazí se obrazovka se zprávou.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
15
Používání v automobilu
● Nepokládejte přístroj na plochy, které mohou být horké (jako například přístrojová deska automobilu). Přístroj není
odolný vůči horku, proto může dojít k poruše jeho funkce.
● ŘIDIČ NESMÍ PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA TENTO PŘÍSTROJ OVLÁDAT ANI SLEDOVAT.
V opačném případě se může řidič rozptýlit a způsobit nehodu, která může mít za následek vážné zranění nebo poškození majetku.
Připojení přiloženého adaptéru na stejnosměrné napětí do automobilu
Před připojením se podívejte do příručky ke svému automobilu nebo se obraťte na svého prodejce.
● Připojte adaptér do zdířky zapalovače cigaret ve vozidle, které je vybaveno akumulátorem s napětím 12 V. Tento adaptér není
kompatibilní s vozidly, která jsou vybavena akumulátorem s napětím 24 V.
● Jedná se o speciální adaptér na stejnosměrné napětí do automobilu s uzemněným záporným pólem akumulátoru. Při použití adaptéru
na stejnosměrné napětí v automobilu s uzemněným kladným pólem akumulátoru může dojít k chybné funkci a ke vzniku ohně.
Výměna pojistky
Při výměně používejte pouze specifikovanou pojistku 125 V/250 V,
2,5 A. Při použití jiného typu pojistky může dojít ke vzniku ohně.
Adaptér
na stejnosměrné napětí
do automobilu (přiložen)
(Vstup stejnosměrného
DC IN napětí)
Levá strana tohoto přístroje
Umístěte přístroj na pevnou plochu.
2 Vyměňte pojistku (typ 125 V/250 V, 2,5 A)
3 Zavření
Do zdířky
zapalovače cigaret
1 Otevření
Upozornění
● Pro zabránění vybíjení akumulátoru vašeho vozidla
– Po použití odpojte adaptér na stejnosměrné napětí do automobilu ze zdířky zapalovače cigaret. Adaptér na stejnosměrné
napětí do automobilu spotřebovává malé množství energie, i pokud není používán, a pokud je k tomuto přístroji upevněna
baterie, začne se automaticky nabíjet, což vede k dalšímu zvýšení spotřeby energie.
– Nepoužívejte delší dobu adaptér na stejnosměrné napětí do automobilu, pokud neběží motor vozidla.
● Při použití adaptéru na stejnosměrné napětí do automobilu vypněte tento přístroj před vypnutím motoru vozidla, protože by
nemusela pracovat funkce Resume Play (Obnovení přehrávání) (→ 9).
● Připojte kabel tak, aby nebyl úplně napnutý (ponechejte určitou rezervu délky kabelu).
● Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození, které může nastat v důsledku chybné instalace.
Po připojení adaptéru pro stereofonní kazetový přehrávač (není přiložen) do zdířky pro
sluchátka na levé straně přístroje můžete zvuk poslouchat prostřednictvím audio systému
vašeho vozidla.
Levá strana tohoto přístroje
Používání tohoto přehrávače s jiným zařízením
Před připojováním vypněte všechna zařízení a přečtěte si příslušné návody k obsluze.
Poslech stereofonního zvuku
Audio/video kabel (přiložen)
Žlutý
AUDIO/VIDEO
Žlutý
Zesilovač/systémový komponent
Bílý
Červený
Levá strana tohoto přístroje
L
AUDIO IN
R
Sledování televizoru
Video výstup tohoto přístroje připojte přímo k televizoru.
Audio/video kabel (přiložen)
AUDIO/VIDEO
Žlutý
Levá strana tohoto přístroje
16
Žlutý
Bílý
Červený
Televizor
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
● Reproduktory tohoto přístroje nejsou magneticky odstíněny. Neumisťujte tento přístroj do blízkosti televizorů, osobních počítačů
nebo dalších zařízení, která jsou snadno ovlivnitelná magnetismem. Nepokládejte do blízkosti tohoto přístroje magnetické karty
(jako například bankovní karty, karty pro vstup a podobně).
● Pokud při přehrávání na tomto přístroji zvýšíte hlasitost na televizoru, může být hlasitost po přepnutí na televizní vysílání náhle
příliš vysoká. Před touto změnou vraťte hlasitost na normální úroveň.
● Použijte prosím přiložený kabel audio/video, který byl součástí příslušenství.
Při použití jiných kabelů audio/video nemusí být výstup obrazu a zvuku v pořádku.
● Při připojení kabelu audio/video k tomuto přístroji LCD obrazovka zhasne a video signál bude vystupovat ze zdířky VIDEO OUT
(Výstup video).
● K odstranění odolnějších skvrn z LCD obrazovky použijte
prostředek na čištění brýlí.
● K čištění přístroje nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo
benzín.
Údržba optických částí
● Pokud se na optických částech nashromáždí prach, opatrně
jej odstraňte balónkem pro čištění objektivů (doplňkové
příslušenství).
● Doporučený výrobek:
Souprava pro čištění optických součástí (SZZP1038C)
(dostupná u prodejců Panasonic.)
● Nelze používat soupravu pro čištění optických součástí
přehrávače CD.
● Dávejte pozor, abyste se optických součástí nedotkli prsty.
Čištění disků
● Na disky nenalepujte samolepky a štítky (to může způsobit
zkroucení disku a jeho nepoužitelnost).
● Nepište na disk na stranu s potiskem propisovací tužkou
nebo podobným psacím náčiním.
● K čištění disků nepoužívejte spreje na čistění
gramofonových desek, benzín, ředidlo, tekuté
antistatické prostředky nebo ostatní chemické prostředky
(rozpouštědla).
● Nepoužívejte ochranné obaly nebo kryty proti poškrábání.
● Zabraňte jakémukoli pádu disku nebo nárazu na disk.
Nepokládejte na disky žádné těžké předměty.
● Pro ochranu disků před poškrábáním a znečištěním je
po použití vraťte do příslušných obalů nebo cartridge.
● Nepoužívejte následující typy disků:
– Disky opatřené nálepkami nebo štítky, u nichž dochází
k úniku lepidla po stranách štítku (např. disky z půjčovny
apod.).
– Značně zdeformované nebo popraskané disky.
– Disky nepravidelných, např. srdcovitých tvarů.
● Očistěte disk měkkým, lehce
navlhčeným hadříkem a poté jej
setřete do sucha.
Technické údaje
Rozsah provozní teploty: +5 až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti: 5% až 85 % RH (bez kondenzace)
Disky, které lze přehrávat (8 cm nebo 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video, DivX*4)
(2) DVD-R (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(3) DVD-R DL (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(5) +R/RW (Video)
(6) +R DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD*1, MP3*2, 4, JPEG*3,
4, 5
, DivX*4)
Typ signálu:
Volitelný PAL/NTSC
LCD obrazovka:
DVD-LS92 9 palců, TFT širokoúhlá LCD obrazovka (640 x 234 x RGB)
DVD-LS70 7 palců, TFT širokoúhlá LCD obrazovka (480 x 234 x RGB)
Výstup AUDIO/VIDEO:
Výstupní zdířka:
Mini-jack ø 3,5 mm
Počet zdířek:
1x
Kompozitní video:
Výstupní úroveň:
1 Všp-šp (75 Ω)
Audio:
Výstupní úroveň:
1,5 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
Parametry audio části:
(1) Kmitočtový rozsah:
● DVD (lineární audio):
4 Hz až 22 kHz (vzorkovací frekvence 48 kHz)
4 Hz až 44 kHz (vzorkovací frekvence 96 kHz)
● CD audio: 4 Hz až 20 kHz
(2) Poměr signál/šum:
100 dB
(3) Dynamický rozsah:
80 dB
(4) Celkové harmonické zkreslení: 0,1 %
Reproduktor:
1,2 W + 1,2 W (zkreslení 10 %)
Výstup pro sluchátka:
Výstup:
Stereo mini-jack ø 3,5 mm
Počet zdířek:
2x
USB:
Počet zdířek:
1x
Norma USB:
Vysokorychlostní USB 2.0
Snímací systém:
Vlnová délka:
655 nm/790 nm (DVD/CD)
Výkon laseru:
Třída 1M/Třída 1 (DVD/CD)
Zdroj napájení:
12 V stejnosměrných (zdířka DC IN)/7,2 V stejnosměrných (zvláštní
zdířka pro baterii)
Příkon (odběr)
(s dodávaným síťovým adaptérem):
14 W (Pouze přístroj: 12 W)
Příkon (odběr) v pohotovostním režimu
(s dodávaným síťovým adaptérem):
přibližně 0,5 W
Příkon (odběr) v režimu nabíjení
(s dodávaným síťovým adaptérem):
12 W
Síťový adaptér:
Napájecí napětí:
100 až 240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon (odběr):
22 W
Stejnosměrné výstupní napětí:
12 V, 1,3 A
Adaptér na stejnosměrné napětí do automobilu:
Stejnosměrné výstupní napětí:
12 V, 1,5 A
(pouze vozidlo s akumulátorem 12 V)
Baterie (lithium-iontová)
ČESKY
K čištění přístroje používejte měkký, suchý hadřík.
Pokyny pro zacházení s disky
Používání v různých situacích/Odkazy
Údržba
DVD-LS92
DY-DB20 (přiložen):
Napětí:
Kapacita:
7,2 V
4.200 mAh
DVD-LS70 CGR-H711 (přiložen):
Napětí:
7,2 V
Kapacita:
2.100 mAh
Rozměry (Š x V x H)
(kromě výstupků a baterie):
242,6 mm (Š) x 46,0* mm (V) x 173,5 mm (H)
*24,6 mm v nejnižším bodě
DVD-LS92
(H=51,5 mm včetně baterie)
(D=179,3 mm včetně baterie)
DVD-LS70
(H=46,6 mm včetně baterie)
(D=173,5 mm včetně baterie)
Hmotnost:
(včetně baterie):
DVD-LS92
přibližně 1117 g
DVD-LS70
přibližně 922 g
(bez baterie):
DVD-LS92
přibližně 885 g
DVD-LS70
přibližně 780 g
Poznámka
Technické údaje mohou být předmětem změny bez upozornění.
*1
V souladu s normou IEC62107
*2
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
*3
Soubory Exif verze 2.1 JPEG Baseline
Rozlišení obrázku:
Obrázek 16:9: 4 x 4 - 5.760 x 3.240 pixelů
Obrázek 4:3: 4 x 4 - 5.760 x 4.320 pixelů
(Sub-vzorkování je 4:2:0 nebo 4:2:2)
*4
Celkový kombinovaný maximální počet rozpoznatelných
zvukových souborů, obrázků a filmového obsahu a skupin:
2.000 zvukových souborů, obrázkový a filmový obsah a 200
skupin.
*5
Mimořádně velké a malé obrázky se nemusí zobrazit.
17
Řešení problémů
Následující seznam si projděte, dříve než zavoláte do servisu. Pokud jste v případě provádění některých postupů na pochybách
nebo opatření zůstává bez výsledku, obraťte se na svého prodejce. (Referenční stránky jsou uvedeny v závorkách.)
Následující stavy nepředstavují závadu.
● Během dobíjení se ze síťového adaptéru ozývá brum.
● Baterie se během nabíjení či používání zahřívá.
● Po delší době provozu se zahřeje povrch a oblast kolem přístroje.
Napájení
Není k dispozici
napájení.
Přístroj se automaticky
vypíná.
Baterii nelze dobít nebo
se nerozsvítí indikátor
[CHG].
Doba přehrávání se
po dobití baterie značně
zkrátila.
● Zkontrolujte připojení síťového adaptéru nebo baterie. (6)
● Přístroj je vybaven ochranným obvodem, který se aktivuje při nadměrném ochlazení či zahřátí.
V těchto situacích přístroj nepracuje. Používejte přístroj při teplotách mezi 5 °C až 35 °C.
● Přístroj se po zastavení (v režimu stop) po 15 minutách automaticky přepne z důvodu úspory
energie do pohotovostního režimu (po 5 minutách při napájení z baterie). Pak přístroj znovu
zapněte.
● Doba dobíjení baterie se prodlužuje, pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo nízká,
a v některých situacích ji nelze dobít vůbec.
● Zkontrolujte připojení síťového adaptéru nebo baterie. (6)
● Baterie dosáhla konce své provozní životnosti (je možno ji dobíjet přibližně 300 krát).
Nefunguje ovládání
Přehrávač nereaguje
na stisknutí tlačítek
(U99).
● Přístroj neumožňuje přehrávání jiných disků, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu
k obsluze. (7)
● Přístroj nemusí správně pracovat v důsledku blesku, statické elektřiny nebo díky nějakému
jinému vnějšímu faktoru. Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. Případně jej můžete zkusit
vypnout, odpojit zdroj napájení (síťový adaptér nebo baterii) a znovu jej připojit.
● Došlo k vytvoření kondenzace: Počkejte 1 až 2 hodiny, aby se kondenzace odpařila.
● Vložte disk správně. (8)
Zapomněli jste heslo pro
stupeň omezení.
● Při zobrazení indikace „No Disc“ (Žádný disk) stiskněte současně tlačítka [], [] a [► ON]
(Zapnuto). Po zobrazení indikace „Initialized“ na obrazovce se přístroj restartuje. Všechna
nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
● Zkontrolujte, zda je na disku nějaký záznam.
Žádný obraz nebo zvuk.
Nelze provést specifickou operaci nebo je operace nesprávná
Trvá dlouho, než začne
přehrávání.
Nezobrazují se titulky.
Přehrávání se nespustí.
● Zahájení přehrávání skladby MP3 může trvat déle, pokud skladba obsahuje data statického
snímku. Ani po zahájení přehrávání skladby se nebude zobrazovat správná doba přehrávání; to
je však normální stav.
● To je normální stav u videosekvence DivX.
● Zobrazte titulky. (14)
● Při přehrávání obsahu DivX VOD si vyhledejte příslušné informace na domovské stránce, jejímž
prostřednictvím jste obsah DivX VOD zakoupili. (Příklad: www.divx.com/vod)
● Pokud disk obsahuje CD-DA a další formáty, nemusí být možné správné přehrávání.
Nesprávný zvuk
Zvuk je zkreslený.
Nepracují efekty.
Reproduktor přehrávače
nevydává žádný zvuk.
Ostatní reprosoustavy
nevydávají žádný zvuk.
Není slyšet žádný zvuk.
18
●
●
●
●
●
Přemístěte přístroj dále od mobilního telefonu.
Některé zvukové efekty u některých disků nepracují nebo mají menší účinek.
Reproduktor se vypne po zavření LCD obrazovky nebo po připojení sluchátek k přístroji.
Zvyšte úroveň hlasitosti. (8)
Zkontrolujte všechna připojení a nastavení. (16)
●
DivX
Některé zvukové soubory nelze přehrát kvůli způsobu jejich vytvoření. (13)
Nesprávný obraz
Odkazy
● V průběhu vyhledávání se může vyskytnout určité rušení obrazu, to však
představuje normální jev.
Obraz se zastavuje.
● Obraz se může zastavovat, jestliže jsou soubory DivX větší než 2 GB.
Na LCD obrazovce není žádný obraz. ● Zkontrolujte zapojení. (6)
● Nastavte položku LCD-SIZE na jinou hodnotu nežli „Monitor Off“ (Vypnutý
monitor) (žádný obraz). (11, Výběr zobrazení obrazu s poměrem stran 4:3 na LCD
obrazovce)
● Při připojení kabelu audio/video k tomuto přístroji LCD obrazovka zhasne a video
signál bude vystupovat ze zdířky VIDEO OUT (Výstup video).
LCD obrazovka je tmavá.
● Upravte jas. (11)
Některé body na LCD obrazovce
● Při výrobě LCD obrazovky se používá vysoce přesných technologických postupů,
zčernaly nebo vyzařují odlišné
díky kterým je více než 99,99% bodů funkčních, zbylá 0,01% pixelů může být vadná
barvy.
(černá) či stále rozsvícena. Tento jev se nepovažuje za závadu.
Obraz se nezobrazuje na televizoru
● Zkontrolujte zapojení. (16)
(nebo se zdá, že je nesprávná
● Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
velikost obrazu).
● Zkontrolujte, zda je na televizoru správně nastaven vstupní režim.
● Zkontrolujte nastavení položky „TV Aspect“ (Poměr stran obrazu televizoru)
na záložce „Video“ (Obraz). (15)
● Prověřte, zda je přístroj připojen přímo k televizoru, a zda není připojen přes
videorekordér. (16)
● Ke změně poměru stran obrazu použijte nastavení na televizoru.
ČESKY
Obraz je zkreslený.
Displeje
● Operace není přístrojem nebo diskem povolena.
““
„
„
ERROR 01“
ERROR 02“
„
ERROR 03“
● Vyskytl se problém s baterií. Obraťte se na svého prodejce.
● Baterie byla nabíjena po dobu 20 hodin, ale z nějakého důvodu se nenabila. Nabijte
ji znovu.
● Baterie je nabíjena v příliš teplém nebo chladném prostředí. Nabíjejte baterii při
normální teplotě (+5 až +35 °C ).
Indikátory [] a [CHG] (Nabíjení)
Indikátor [] rychle bliká.
● Vyskytla se porucha přehrávače. Obraťte se na svého prodejce.
Indikátor [] pomalu bliká.
● Přístroj je zapnutý a LCD obrazovka je zavřená nebo je položka LCD-SIZE (Velikost
LCD obrazovky) nastavena na hodnotu „Monitor Off“ (Vypnutý monitor) (žádný
obraz). Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte napájení přístroje.
● Vyskytl se problém s baterií. Zapněte přehrávač a zkontrolujte zprávu na LCD
obrazovce. (viz výše)
● Baterie je vybitá. Přístroj se během několika minut automaticky vypne.
Indikátor [CHG] (Nabíjení) rychle
bliká.
Indikátor [CHG] (Nabíjení) pomalu
bliká.
Často pokládané otázky
Referenční stránky jsou uvedeny v závorkách.
Mohu přehrávat disky DVD-Video
zakoupené v jiné zemi?
Mohu tento přístroj používat
v letadle nebo v nemocnici?
Mohu tento přístroj používat
v automobilu?
Mohu tento přístroj připojit
k počítači?
Můžete je přehrávat, pokud číslo regionu (oblasti) obsahuje „2“ nebo „ALL“.
Podívejte se na obal disku. (Obal)
Elektromagnetické vlny, vyzařované tímto přístrojem, mohou ovlivňovat zařízení
a přístroje v letadle nebo v nemocnici.
Dodržujte prosím pravidla nebo pokyny, uvedené v nemocnici nebo stanovené leteckou
společností.
Můžete, pokud jeho napájení připojíte prostřednictvím přiloženého adaptéru
na stejnosměrné napětí do automobilu. Pokud nepoužijete specifikovaný adaptér
na stejnosměrné napětí do automobilu, může dojít k poškození přístroje. (16)
Monitor počítače můžete využít jako televizní monitor, jestliže přístroj připojíte
ke vstupní zdířce AV na počítači. Přístroj však nelze ovládat jako periferní zařízení.
DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc., přičemž jsou používány v licenci.
19
Vážený zákazník!
ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku.
Aby ste mohli zariadenie používať bezpečne a optimálnym spôsobom, prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu.
Pred zapojením, uvedením do prevádzky alebo nastavovaním zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Návod si ponechajte na ďalšie použitie.
Upozornenia
Pred uvedením zariadenia do činnosti si pozorne prečítajte
tento návod na obsluhu. Postupujte podľa bezpečnostných
pokynov na zariadení a príslušných bezpečnostných pokynov
uvedených nižšie. Návod na obsluhu majte po ruke pre prípad
budúcej potreby.
1)
Prečítajte si tento návod na obsluhu.
2)
Návod na obsluhu si ponechajte pre prípad budúcej
potreby.
3)
Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
4)
Postupujte podľa pokynov v tomto návode na obsluhu.
5)
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
6)
Zariadenie čistite výlučne suchou handričkou.
7)
Dávajte pozor, aby ventilačné otvory neboli zablokované.
Zariadenie umiestnite podľa pokynov výrobcu.
8)
Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako
sú napríklad radiátory, vykurovacie zariadenia, sporáky
alebo iné zariadenia, ktoré vyžarujú teplo (vrátane
zosilňovačov).
9)
Umiestnite sieťový prívod tak, aby sa po ňom nešliapalo,
a dávajte pozor, aby nebol nikde pricviknutý, najmä
v mieste jeho pripojenia do zásuvky sieťového napájania
a jeho vývodu zo zariadenia.
10) Používajte len príslušenstvo uvedené výrobcom.
11) Počas búrky alebo ak zariadenie nebudete dlhší čas
používať, odpojte ho od elektrickej siete.
12) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému odborníkovi
v servise. Oprava zariadenia je potrebná, ak ste
napríklad poškodili sieťový prívod alebo jeho koncovku,
ak sa na zariadenie alebo do neho dostala kvapalina
alebo sa doň dostali cudzie predmety, ak bolo zariadenie
vystavené dažďu alebo pôsobeniu vlhkosti, ak nefunguje
správne alebo ak spadlo na zem.
VÝSTRAHA:
ABY STE OBMEDZILI RIZIKO VZNIKU POŽIARU,
ZASIAHNUTIA OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM
ALEBO POŠKODENIA ZARIADENIA:
● ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU
VODY, VLHKOSTI A DAŽĎA. NA ZARIADENIE
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ
KVAPALINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY,
Z KTORÝCH BY SA NA ZARIADENIE MOHLA
DOSTAŤ VODA.
● POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO.
● ZO ZARIADENIA NESKLADAJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ ČASŤ);
VO VNÚTRI ZARIADENIA SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH PORUCHU BY
STE MOHLI SVOJPOMOCNE ODSTRÁNIŤ.
S POŽIADAVKOU NA OPRAVU SA OBRÁŤTE
NA ODBORNÍKOV V SERVISE.
2
POZOR!
● ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI NEVKLADAJTE
DO NÁBYTKU, VSTAVANÝCH SKRINIEK ANI
DO INÝCH TESNÝCH PRIESTOROV. ZABEZPEČTE
DOSTATOČNÉ VETRANIE ZARIADENIA.
ZABEZPEČTE, ABY VETRACIE OTVORY ZARIADENIA
NEBOLI ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI
PREDMETMI. INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO
ZASIAHNUTIA OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM
ALEBO VZNIK POŽIARU V DÔSLEDKU PREHRIATIA
ZARIADENIA.
● VETRACIE OTVORY ZARIADENIA NEZAKRÝVAJTE
NOVINAMI, OBRUSMI, ZÁCLONAMI ANI INÝMI
PODOBNÝMI PREDMETMI.
● NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA, AKO NAPRÍKLAD HORIACE
SVIECE.
● BATÉRIE LIKVIDUJTE SPÔSOBOM OHĽADUPLNÝM
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.
POZOR!
TENTO VÝROBOK PRACUJE S LASEROVÝM ŽIARENÍM.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO
NASTAVENÍ, ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM SO
ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO JE OPÍSANÉ
V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU, SA MÔŽETE
VYSTAVIŤ PÔSOBENIU NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA.
ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE ANI SA HO NESNAŽTE
SVOJPOMOCNE OPRAVIŤ. OPRAVU ZARIADENIA
PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej zásuvky
sieťového napájania.
Zabezpečte možnosť jednoduchej manipulácie so zástrčkou
sieťového prívodu.
Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete,
vytiahnite sieťový prívod zo zásuvky sieťového napájania.
Telefonovanie z mobilného telefónu môže rušiť činnosť tohto
zariadenia. V prípade rušenia zvýšte vzdialenosť medzi
zariadením a mobilným telefónom.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE
V MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
Štítok s identifikačnými údajmi je umiestnený na spodnej
strane zariadenia.
VÝSTRAHA
VODIČ NESMIE POČAS JAZDY OBSLUHOVAŤ
PREHRÁVAČ, ANI SLEDOVAŤ PREHRÁVANIE.
Ak by vodič počas jazdy obsluhoval prehrávač alebo
sledoval prehrávanie, rozptyľovalo by to jeho pozornosť.
Mohlo by v dôsledku toho dôjsť k závažnej nehode
a poškodeniu zdravia alebo majetku.
Pri používaní si zariadenie nenechávajte dlhší čas
na kolenách. Zariadenie sa môže nadmerne zohriať
a spôsobiť vám popáleniny.
Predchádzanie poškodeniu zariadenia
V žiadnom prípade:
● Nepoužívajte spreje na ničenie hmyzu s horľavým
obsahom v blízkosti zariadenia.
● Nestláčajte LCD monitor.
● Nedotýkajte sa optiky ani iných súčastí laserového
snímača.
Zariadenie nepoužívajte:
● Na piesočnatých miestach, ako napr. pláž.
● Na vankúši, pohovke alebo na zariadeniach, ktoré sa
zahrievajú, ako napr. zosilňovače.
Zariadenie nenechávajte v nevetranom aute. Taktiež ho
nenechávajte vystavené pôsobeniu priameho slnečného
žiarenia ani na miestach s vysokou teplotou.
Batéria je určená na recykláciu.
Pri likvidácii batérie postupujte podľa miestnych predpisov.
Sieťový adaptér
Tento sieťový adaptér pracuje so striedavým napätím
100 V a 240 V.
Avšak:
● Ak sieťový adaptér nepasuje do zásuvky sieťového
napájania, zaobstarajte si vhodnú násadku (redukciu).
Výstraha
Nebezpečenstvo vzniku požiaru, explózie a popálenín!
Batérie nerozoberajte.
Batérie nevystavujte pôsobeniu vyššej než uvedenej teploty,
ani ich nespaľujte.
Mincová batéria: 100 °C
Batéria (akumulátor): 60 °C
SLOVENSKY
● Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej úrovni hlasitosti.
Odborníci varujú pred dlhodobým používaním slúchadiel.
● Ak vám zvoní v ušiach, znížte hlasitosť alebo slúchadlá
prestaňte používať.
● Slúchadlá nepoužívajte, ak riadite motorové vozidlo.
Mohli by ste zapríčiniť dopravnú nehodu. Používanie
slúchadiel pri riadení vozidla je v niektorých krajinách
zákonom zakázané.
● V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť
veľmi opatrní alebo dočasne prestať používať slúchadlá.
● Ani v prípade, že sú slúchadlá skonštruované tak, aby ste
počuli aj vonkajšie zvuky, nezvyšujte hlasitosť natoľko, že
nebudete počuť zvuky z okolia.
● Nadmerný akustický tlak (príliš vysoká hlasitosť) zo
slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
● Dlhodobé počúvanie pri plnej hlasitosti vám môže
poškodiť sluch.
Používajte len dodané alebo odporúčané slúchadlá.
Informácia týkajúca sa nabíjateľnej batérie
Upozornenia
Upozornenia týkajúce sa používania
zariadenia so slúchadlami
UPOZORNENIE
Pri nahradení batérií nesprávnym typom hrozí riziko
explózie.
Pri výmene batérií použite typ odporúčaný výrobcom alebo
ekvivalentný typ. Opotrebované batérie zlikvidujte podľa
pokynov výrobcu.
Výstraha
Mincovú batériu nenechávajte v dosahu detí.
Mincovú batériu si nikdy nevkladajte do úst! V prípade
prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
Batérie
1 Batéria (lítium-iónový akumulátor)
● Na nabíjanie batérie používajte určené zariadenie.
● Batériu nepoužívajte s iným zariadením, než pre ktoré
je určená.
● Ak sneží alebo prší, prehrávač nepoužívajte vonku.
(Batéria nie je vodotesná.)
● Dávajte pozor, aby sa konektory nezaniesli špinou,
pieskom, kvapalinami alebo inými nečistotami.
● Konektorov (+ a –) sa nedotýkajte kovovými predmetmi.
● Batériu nerozoberajte, neupravujte, nezahrievajte ani
nevhadzujte do ohňa.
● Batériu nezahrievajte ani ju nevystavujte pôsobeniu
ohňa.
● Batériu/ie nenechávajte dlhší čas vo vozidle so
zatvorenými dverami a zatiahnutými oknami, kde by
boli vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
● Batériu neskladujte v prostredí s teplotou nad 60 °C.
2 Mincová batéria (lítiová batéria)
● Pri vkladaní batérie dodržujte polaritu.
● Konektorov (+ a –) sa nedotýkajte kovovými predmetmi.
● Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, neupravujte,
nezahrievajte ani nevhadzujte do ohňa.
● Batériu nenechávajte v dosahu detí.
● Batériu nezahrievajte ani ju nevystavujte pôsobeniu
ohňa.
● Batériu/ie nenechávajte dlhší čas vo vozidle so
zatvorenými dverami a zatiahnutými oknami, kde by
boli vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Pri zasiahnutí pokožky alebo oblečenia elektrolytom dôkladne
omyte postihnuté miesto vodou.
Pri zasiahnutí očí elektrolytom si oči v žiadnom prípade netrite
(nešúchajte).
Oči riadne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3 Likvidácia batérií
Pri likvidácii postupujte podľa miestnych predpisov.
3
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii
opotrebovaných zariadení a batérií
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení
a/alebo v sprievodnej dokumentácii informujú
o tom, že opotrebované elektrické
a elektronické výrobky, a batérie, sa nesmú
likvidovať ako bežný domový odpad.
V záujme zabezpečenia správneho
spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie
odovzdajte opotrebované výrobky a batérie
na špecializovanom zbernom mieste, v súlade
s platnou legislatívou a smernicami 2002/96/
ES a 2006/66/ES.
Správnym spôsobom likvidácie predídete
zbytočnému plytvaniu cennými zdrojmi
a prípadným negatívnym dosahom na ľudské
zdravie a životné prostredie, ktoré vznikajú
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania
s odpadmi.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii
opotrebovaných výrobkov a batérií vám
poskytnú miestne úrady, špecializované
zberné miesta alebo predajca, u ktorého ste
výrobok zakúpili.
Nesprávna likvidácia opotrebovaných výrobkov a batérií
môže byť postihovaná v súlade s národnou legislatívou.
Informácie pre právnické osoby
v Európskej únii
V prípade potreby likvidácie opotrebovaných
elektrických a elektronických zariadení sa,
prosím, obráťte na predajcu alebo dodávateľa
a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
[Informácie o likvidácii výrobkov
v krajinách mimo Európskej únie]
Tieto symboly platia len pre používateľov
v krajinách Európskej únie. V prípade potreby
likvidácie sa, prosím, obráťte na miestne úrady
alebo predajcu a informujte sa o správnom
spôsobe likvidácie (zneškodnenia).
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (dva
príklady symbolov v spodnej časti):
Tento symbol môže byť použitý spolu so
symbolom chemickej značky V takom prípade
značí, že boli dodržané smernice týkajúce sa daného
chemického prvku.
Cd
4
Obsah
Začíname
Upozornenia .................................................................2
Príslušenstvo ...............................................................5
Príprava
1 Pripojenie batérie....................................................6
2 Nabíjanie batérie .....................................................6
3 Upravenie sklonu LCD obrazovky.........................6
Disky, ktoré je možné prehrávať ................................7
Prehrávanie
Prehrávanie diskov......................................................8
Užitočné funkcie ........................................................ 11
Prepínanie medzi jednotkami ................................... 11
Prehrávanie CD diskov, dátových diskov a USB
zariadení ..................................................................... 11
Prechodový efekt.......................................................12
Informácie o záznamoch vo formáte DivX® VOD ....12
Informácie o zobrazení titulkov pre formát DivX ....13
Tipy na vytváranie dátových diskov ........................13
Nastavenia
Používanie zobrazení menu......................................14
Zmena nastavení prehrávača ...................................15
Používanie v rozličných situáciách
Používanie v aute ......................................................16
Používanie tohto zariadenia s iným zariadením .....16
Ďalšie informácie
Starostlivosť a údržba ..............................................17
Technické údaje .........................................................17
Riešenie problémov ..................................................18
Časté otázky...............................................................19
Register ......................Vnútorná strana zadnej obálky
Príslušenstvo
Dodaná
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 je použitá
v licencii od spoločnosti Fraunhofer a Thomson.
Logo DVD je ochranná známka spoločnosti DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú registrované
ochranné známky spoločnosti DivX, Inc., a sú používané
na základe licencie.
Začíname
⃞ 1 diaľkový ovládač (N2QAYC000040)
⃞ 1 mincová batéria do diaľkového ovládača
(informácie o výmene mincovej batérie → 10)
⃞ 1 audio/video kábel
⃞ 1 sieťový adaptér
⃞ 1 sieťový prívod
● Sieťový prívod je určený iba pre toto
zariadenie Nepoužívajte ho na napájanie
iných zariadení.
Na napájanie tohto zariadenia nepoužívajte
sieťové prívody určené pre iné zariadenia.
⃞ 1 Adaptér na napájanie z autobatérie
⃞ 1 Nabíjateľná batéria
Tento výrobok používa technológiu ochrany autorských práv,
ktorá je chránená patentmi USA a inými právami na ochranu
duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätná
analýza a spätný preklad sú zakázané.
SLOVENSKY
Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Voliteľná
DVD-LS92
DY-DB20
DY-DB30
DVD-LS70
CGR-H711
CGR-H712
● V závislosti od konkrétnej batérie sa trvanie
prehrávania môže odlišovať.
[→ 6, Približné trvanie nabíjania
a prehrávania (v hodinách)]
5
Príprava
1 Pripojenie batérie
(Keď je zariadenie vypnuté)
 Odpojenie
Na obrázkoch je znázornený model DY-DB20; kroky pre ostatné batérie (→ 5)
sú však rovnaké.
Spodná strana tohto zariadenia
● Pred odpojením batérie
zariadenie vypnite.
2
RELEASE
RELEASE
DETACH
ATTACH
DETACH
DETACH
Batéria
ATTACH
ATTACH
Zacvakne na miesto
RELEASE
1 Stlačte a podržte stlačené
Skontrolujte, či je batéria riadne zaistená.
Keď zariadenie nebudete dlhší čas používať
● Odpojte batériu (→ vyššie).
(Aj keď je zariadenie vypnuté, prechádza ním určitá miera napätia, čo môže zapríčiniť poruchu.)
● Keď budete chcieť batériu znova používať, nabite ju.
2 Nabíjanie batérie
Keď je pripojený sieťový
prívod, zariadenie sa nachádza
v pohotovostnom režime (svieti indikátor
[]). Kým je sieťový adaptér zapojený
do elektrickej siete, primárny obvod je
stále pod napätím.
Úspora energie
Zariadenie spotrebúva približne 0,5 W, aj
keď je vypnuté. Ak zariadenie nebudete
dlhší čas používať, odpojte sieťový
prívod od zásuvky sieťového napájania.
Pri zakúpení zariadenia batéria nie je nabitá. Pred prvým použitím ju nabite.
Sieťový prívod
(súčasť príslušenstva)
Konektor DC IN
Sieťový adaptér (súčasť
príslušenstva)
Zapojte do elektrickej
siete
Začalo
● Keď je pripojený sieťový adaptér a sieťový
prívod, môžete toto zariadenie používať aj
bez nabíjania.
● Keď je pripojený adaptér na napájanie
z autobatérie, môžete toto zariadenie
používať aj bez nabíjania. (→ 16,
Pripojenie dodaného adaptéra
na napájanie z autobatérie)
zhasne
→ svieti*
[]
[CHG] svieti
→ zhasne
* Len pri nabíjaní, keď je zariadenie vypnuté.
CHG
Trvanie nabíjania:
→ nižšie, Približné trvanie
nabíjania a prehrávania
(v hodinách)
Po dokončení odpojte sieťový
adaptér a sieťový prívod.
3 Upravenie sklonu LCD
obrazovky
Skončilo
Kontrolka []
Keď je zariadenie zapojené
do elektrickej siete, v pohotovostnom
režime kontrolka svieti, a po vypnutí
zariadenia zhasne.
Otvorte LCD
obrazovku
Štandardný
sklon
● Pri premiestňovaní zariadenia: Zatvorte LCD obrazovku.
Nedržte zariadenie za LCD obrazovku.
● Funkcie ovládané tlačidlami na zariadení nebudú
fungovať, keď je LCD obrazovka zatvorená.
Približné trvanie nabíjania a prehrávania (v hodinách)
Batéria
DY-DB20
CGR-H711
DY-DB30
(voliteľné príslušenstvo)
CGR-H712
(voliteľné príslušenstvo)
6
Nabíjanie
(Keď je zariadenie
vypnuté)
(pri teplote 20 °C)
7
5
Prehrávanie
(pri izbovej teplote a používaní slúchadiel)
Úroveň jasu LCD obrazovky
LCD
obrazovka
-5
0
5
vypnutá
11
9,5
8
11
5
5
4
5,5
8
14
12
10
14
7
11
9,5
8
11
● Časy uvedené vľavo
sa môžu odlišovať
v závislosti od podmienok
pri používaní.
● Zmena úrovne jasu LCD
obrazovky (→ 11).
Kontrola zostávajúcej energie batérie
Keď je zariadenie zapnuté (→ 8) a napájané z batérie
SLOVENSKY
Stlačte tlačidlo [DISPLAY]. Na LCD obrazovke sa na niekoľko sekúnd zobrazí zostávajúca energia batérie.
(bliká)
Začíname
Nabite batériu
Keď je batéria natoľko vybitá, že
zostáva už len niekoľko minút napájania,
automaticky sa zobrazí indikátor.
(obrazovka)
Disky, ktoré je možné prehrávať
Originálne zakúpené disky
Disk Logo
Označenie v tomto
návode na obsluhu
DVD-Video
DVD-V
Video CD
CD
Poznámky
 Disky, ktoré nie je možné
prehrávať
Filmové a hudobné disky
s vysokou kvalitou záznamu
Blu-ray, HD DVD, disky zaznamenané vo
formáte
AVCHD, DVD-Audio, DVD-RW disky
verzie 1.0, DVD-RAM, DVD-VR, CDV, CDG, SACD, Photo CD, Chaoji VCD disky
dostupné na trhu vrátane CVD diskov,
DVCD a SVCD disky, ktoré nevyhovujú
norme IEC62107.
Hudobné disky s obrazovým
záznamom
Vrátane SVCD diskov
(vyhovujúcich norme IEC62107)
Hudobné disky
VCD
CD
Disky, na ktorých záznam vytvoril používateľ (O: Dostupné —: Nedostupné)
Disk Logo
Zaznamenané na DVD
rekordéri a podobne.
Zaznamenané na počítači a podobne.
Nutnosť finalizácie*3
MP3
JPEG
DivX
O
O
O
O
Nutné
O
—
—
—
Nutné
(O)
—
—
—
Nutné
(O)
—
—
—
Nutné
—
O
O
O
Nutné*4
DVD-V *
2
DVD-R/RW
DVD-R DL
+R/+RW
—
+R DL
—
CD-R/RW*1
—
● V závislosti od druhu disku, podmienok pri zázname, spôsobu záznamu a spôsobu vytvorenia súborov sa môže stať, že
uvedené disky nebude možné vo všetkých prípadoch prehrať (→ 13, Tipy na vytváranie dátových diskov).
*1 Toto zariadenie umožňuje prehrávanie CD-R/RW diskov zaznamenaných vo formáte CD-DA alebo Video CD.
*2 Disky zaznamenané v DVD rekordéroch alebo DVD videokamerách a podobne s použitím formátu DVD-Video.
V prípade +R/+RW a +R DL diskov: Disky zaznamenané s použitím iného formátu než DVD-Video, preto nebude možné použiť
niektoré funkcie.
*3 Proces, ktorý umožňuje prehrávanie na kompatibilnom zariadení. Aby ste disk s označením „Nutné“ mohli prehrať v tomto
zariadení, disk bude najskôr potrebné finalizovať v zariadení, v ktorom bol zaznamenaný.
*4 Postačí aj uzavretie relácie (session).
7
Prehrávanie diskov
OPEN
Otvorte kryt.
Konektory na pripojenie slúchadiel []
Stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
Tlačidlo
AV SELECT
Zacvaknite
na miesto
Vložte disk a zatvorte kryt.
● Obojstranné disky vkladajte tak, aby
potlač pre stranu, ktorú chcete prehrať,
smerovala nahor.
● Keď je zariadenie zapnuté, v prípade
niektorých diskov sa môže stať, že
po vložení disku sa automaticky spustí
jeho prehrávanie.
21
Stlačte.
Zariadenie sa zapne a spustí sa prehrávanie.
● Tlačidlom [AV SELECT] zvoľte
možnosť DISC (Disk) alebo USB (USB
zariadenie).
VOL
Nastavte hlasitosť.
Ak chcete používať slúchadlá,
najskôr znížte hlasitosť a až potom
k zariadeniu pripojte slúchadlá.
● Zmena jazyka zobrazení → 15, karta „Language“ (Jazyk)
● Keď je prehrávanie zastavené, zariadenie sa po uplynutí približne 15 minút automaticky vypne (v prípade napájania z batérie
približne po uplynutí 5 minút).
● V prípade +R/+RW diskov sa celkový počet titulov nemusí zobraziť správne.
● V prípade problémov si prečítajte časť „Riešenie problémov“ (→ 18).
● Počas prehrávania zdroja vo formáte DTS nebudú reproduktory prehrávať žiadny zvuk. Zvoľte iný zdroj zvukového signálu
(napr. Dolby Digital).
Poznámka
POČAS ZOBRAZENIA MENU SA DISKY NAĎALEJ OTÁČAJÚ. Po ukončení práce v menu stlačte tlačidlo [ –OFF].
Predĺžite tým životnosť motorčeka zariadenia.
8
Zapnutie zariadenia/
spustenie prehrávania
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie prehrávania
OFF
Vypnutie zariadenia
Preskočenie
Keď je zariadenie vypnuté:
Stlačte tlačidlo, zariadenie sa zapne a spustí sa prehrávanie.
Keď je zariadenie zapnuté:
Stlačte tlačidlo a spustí sa prehrávanie.
Stlačením tlačidla [► ON] znova spustíte prehrávanie.
Pri prvom stlačení sa pozícia uloží do pamäte.
● Stlačením tlačidla [► ON] obnovíte prehrávanie. (Obnovenie prehrávania)
Po otvorení krytu disku alebo stlačení tlačidla [ –OFF] sa uložená pozícia
vymaže.
Stlačte a podržte, kým sa zariadenie nevypne.
Stlačte tlačidlo [, ].
Vyhľadávanie
Stlačte a podržte tlačidlo [, ].
Stlačením tlačidla [► ON] obnovíte normálne prehrávanie.
Spomalené prehrávanie
DVD-V
Počas pozastavenia stlačte a podržte tlačidlo [, ].
Počas pozastavenia stlačte a podržte tlačidlo [].
Stlačením tlačidla [► ON] obnovíte normálne prehrávanie.
Prehrávanie
21
SLOVENSKY
Úkony
VCD DivX
TOP MENU
Hlavné menu
DVD-V
Menu
DVD-V
MENU
VCD
Navigačné menu
RETURN
Návrat
Zobrazenie hlavného menu disku.
Zobrazenie menu disku.
Zapnutie/vypnutie funkcie obsluhy prehrávania (PBC).
MP3 JPEG DivX
(→ 11)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
VCD (s funkciou obsluhy prehrávania) Návrat do menu.
Obsluha menu
Tlačidlami vyberte požadovanú položku [▲▼◄►] a stlačením tlačidla [OK]
potvrďte voľbu.
Zadávanie čísel
VCD
(s deaktivovanou funkciou obsluhy prehrávania)
1 Tlačidlom [DISPLAY] vyvolajte zobrazenie menu.
2 Tlačidlami [▲▼] zvoľte požadovanú položku.
3 Tlačidlami [◄►] zadajte číslo.
4 Stlačte tlačidlo [OK].
Prehrávanie
po jednotlivých
snímkach
DVD-V Počas pozastavenia: tlačidlom [►] alebo [] sa posúvate po snímkach
dopredu, tlačidlom [◄] sa posúvate po snímkach dozadu.
VCD DivX Počas pozastavenia: po snímkach je možné sa posúvať dopredu len
tlačidlom [].
OK
9
Diaľkový ovládač
1 Zapnutie a vypnutie zariadenia (→ 8)
● Keď je zariadenie napájané z batérie, nie je možné ho
týmto tlačidlom zapnúť.
2 Prepnutie jednotky, z ktorej sa bude prehrávať (→ 11)
3 Základné operácie prehrávania
4 Zobrazenie hlavného menu
5 Voľba/OK, Prehrávanie po jednotlivých snímkach
● Voľba: Stlačte tlačidlo kurzora nahor, nadol, doľava alebo
doprava ([▲, ▼, ◄, ►])
● Potvrdenie: Stlačte tlačidlo [OK]
● Posun po jednotlivých snímkach smerom dopredu/posun
po jednotlivých snímkach smerom dozadu:
(Počas pozastaveného prehrávania) stlačte tlačidlo
kurzora doľava alebo doprava ([◄ ] [ ►])
6 Vyvolanie zobrazenia menu (→ 14)
7 Voľba čísel titulov atď./Zadávanie čísel
DVD-V VCD
(s deaktivovanou funkciou obsluhy prehrávania)
Napr. voľba čísla 12: [≧10] → [1] → [2]
CD MP3 JPEG DivX
8
9
10
11
12
13
14
15
 Do diaľkového ovládača vložte mincovú
batériu (súčasť príslušenstva)
Napr. voľba čísla 123: [1] → [2] → [3] → [OK]
Nastavenie hlasitosti
Zobrazenie menu
Voľba uhla záberu (→ 11)
Voľba titulkov (→ 11)
Voľba zvukovej stopy (→ 11)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Zmena nastavení tohto zariadenia (→ 15)
Zrušenie zadaných hodnôt
 Prevádzkový dosah
1 Vytiahnite držiak batérie.
Spodná strana
Zatlačte na toto miesto a držiak vytiahnite.
2 Batériu vložte do držiaka a potom držiak zasuňte do ovládača.
Batériu vložte do držiaka tak, aby
kladný pól (+) batérie smeroval nahor.
Lítiová batéria: CR2025
● Mincovú batériu nenechávajte v dosahu detí. Mohli by ju
prehltnúť.
V uhle maximálne
20 stupňov
smerom nahor
alebo nadol
Snímač signálu
diaľkového ovládača
V uhle maximálne
30 stupňov smerom doľava
alebo doprava
Vysielač signálu
diaľkového ovládača
Maximálne 7 m z prednej
strany zariadenia
Vzdialenosť a uhly sú približné.
10
Užitočné funkcie
DVD-V (s viacerými zvukovými stopami)
Tlačidlom [AUDIO] zvoľte požadovanú
zvukovú stopu.
VCD Týmto tlačidlom môžete zvoliť možnosť L
(Ľ), R (P), L+R (Ľ+P) alebo L R (Ľ P).
AUDIO
(Diaľkový
ovládač)
Prepínanie medzi jednotkami
Počas zastaveného prehrávania alebo ak v prehrávači nie je
vložený disk (stav „No Disc“) zvoľte tlačidlom [AV SELECT]
možnosť DISC (Disk) alebo USB (USB zariadenie).
AV Select
Voľba vlastností obrazu na LCD obrazovke
Tlačidlami [▲ ▼] zvoľte požadovanú položku,
a tlačidlami [◄ ►] zmeňte nastavenie.
BRIGHT-LCD
Brightness (Jas): -5 až 5
Contrast (Kontrast): -5 až 5
Tint (Odtieň): -5 až 5
Colour (Farby): -5 až 5
● Opustenie zobrazenia: Stlačte tlačidlo [RETURN].
Stlačením
tlačidla
zmeníte
vlastnosti
obrazu.
Zobrazenie aktuálneho stavu prehrávania
(Rýchle zobrazenie OSD)
Napr.
DVD-V
DISPLAY
Stlačte trikrát.
Uplynutý čas
prehrávania
DVD-Video
Time
Title
Chapter
Celkový čas prehrávania
aktuálne prehrávaného
titulu
00:02:09/00:40:19
2/10
1/2
Aktuálne prehrávané číslo
DISPLAY
Celkový počet
Stlačte štyrikrát.
Celkový počet
DISC
USB
Ak vložíte médium, keď je prehrávanie zastavené alebo keď
v prehrávači nie je vložený disk (stav „No Disc“) , automaticky
sa zobrazí menu AV Select (Voľba AV vstupu).
Poznámky
● Nie je možné zaručiť, že k tomuto zariadeniu bude možné
pripojiť všetky USB zariadenia.
● Tento prehrávač nepodporuje nabíjanie USB zariadení.
● Podporované sú súborové systémy FAT12, FAT16 a FAT32.
● Toto zariadenie podporuje štandard USB 2.0 (Full Speed).
● Keď dôjde k chybe v dôsledku nadmerného prúdového
odberu USB zariadenia, odpojte USB zariadenie.
Prehrávanie CD diskov,
dátových diskov a USB zariadení
CD MP3 JPEG DivX
Vložte CD disk, dátový disk alebo pripojte USB zariadenie.
Keď sa zobrazuje menu, tlačidlami [▲ ▼] zvoľte
požadovanú položku a stlačte tlačidlo [OK].
● Tento krok zopakujte, ak sa na disku nachádza viacero vrstiev.
Napr. dátový disk
-/16
1/3 MPEG 2 ch ENG
1/3 ENG
1/2
Audio
Subtitle
Angle
Opakované prehrávanie
REPEAT
Počas prehrávania viacerými stlačeniami
tlačidlami zvoľte položku, ktorej prehrávanie
chcete opakovať.
●
VCD
S deaktivovanou funkciou obsluhy prehrávania.
Voľba uhla záberu
DVD-V
(so záznamami nasnímanými z viacerých uhlov)
Zmena prechodového efektu
ANGLE
(Diaľkový
ovládač)
JPEG
DVD-V Tlačidlom [ANGLE] zvoľte
požadovaný uhol záberu.
JPEG
DISC
2008 Vacation
Picture
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
Discovery
IMG_0035
Soccer
Aktuálne prehrávané číslo
● Opustenie zobrazenia: Stlačte tlačidlo [RETURN].
SLOVENSKY
Monitor Normal (Štandardné zobrazenie):
LCD-SIZE
Účinné len v prípade videozáznamov so
Stlačením zobrazovacím pomerom 4:3
Monitor Full (Celá obrazovka):
tlačidla
Horizontálne roztiahnutie obrazu
zmeníte
spôsob zo- Monitor Off (Obrazovka vypnutá):
Obraz sa nezobrazuje
brazenia.
● Ak nepoužívate LCD obrazovku tohto zariadenia,
zvoľte kvôli úspore energie možnosť „Monitor Off“.
(Indikátor [] bliká.)
● Keď LCD obrazovku zatvoríte, automaticky sa vypne.
Zmena zvukovej stopy
Prehrávanie
Voľba spôsobu zobrazenia záznamov so
zobrazovacím pomerom 4:3 na LCD obrazovke
/Picture
Skupina (Zložka)
MP3 (Súbor)
JPEG (Súbor)
DivX (Súbor)
● Stlačením tlačidla [RETURN] sa vrátite na predchádzajúce
zobrazenie.
 Voľba snímky v menu miniatúrnych náhľadov
JPEG
1 Keď sú zobrazené snímky, stlačením tlačidla
[TOP MENU] vyvolajte zobrazenie miniatúrnych
náhľadov.
2 Zvoľte požadovanú snímku v skupine.
Tlačidlami [▲ ▼ ◄ ►] zvoľte požadovanú snímku a stlačte
tlačidlo [OK].
● Tlačidlom [] preskakujete po stranách smerom dopredu.
● Tlačidlom [] preskakujete po stranách smerom dozadu.
● Opustenie zobrazenia: Stlačte tlačidlo [MENU].
Počas prehrávania
Tlačidlom [ANGLE] zmeňte prechodový efekt. (→ 12)
Zmena titulkov
SUBTITLE
(Diaľkový
ovládač)
Tlačidlom [SUBTITLE] zvoľte jazyk titulkov.
(Disky obsahujúce titulky)
● Táto funkcia nemusí v závislosti od záznamu
na disku fungovať.
11
Prechodový efekt
JPEG
Počas prehliadania súborov vo formáte JPEG stlačte tlačidlo
[DISPLAY].
INFORMÁCIE O VIDEOZÁZNAMOCH VO FORMÁTE
DIVX:
Others
JPEG Interval
: Fast
Transition Effect : Normal
:
Off
Repeat
Setup
/ to select
[OK] to Confirm
DivX® je formát digitálnych videozáznamov vytvorený
spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie je oficiálne
certifikovaný výrobok (DivX Certified®) a umožňuje prehrávanie
videozáznamov vo formáte DivX. Ďalšie informácie
a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu DivX
video nájdete na stránke divx.com.
[RETURN] to exit
● Tlačidlami [▲ ▼] zvoľte požadovaný prechodový efekt
(Transition Effect).
● Tlačidlom [OK] potvrďte požadovaný efekt.
Zariadenie je vybavené 21 efektmi.
Typ 1
Typ 2
Informácie o záznamoch
vo formáte DivX® VOD
Typ 3
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Ak chcete na tomto zariadení s certifikátom DivX Certified®
prehrávať DivX VOD záznamy, musíte zariadenie najskôr
zaregistrovať.
Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť týkajúcu sa
formátu DivX VOD v menu nastavení zariadenia.
Podrobnejšie informácie o tom ako dokončiť registráciu nájdete
na stránke vod.divx.com.
Zobrazenie registračného kódu zariadenia
(→ 15, položka DivX® VOD Registration (Registrácia záznamu
vo formáte DivX® VOD))
SHWXS
USE
DEFAULT SETTINGS
LanguageYou must
register your device to play
DIVX
REGISTRATION
DivX
protected
videos.
Video
Registration code:XXXXXXXXXX
Audio
Typ 4
Typ 5
Typ 6
Typ 7
Typ 8
Typ 9
Typ 10
Typ 11
Typ 12
Typ 13
Typ 14
Typ 15
10 alfanumerických
znakov
Register at http://vod.divx.com
OK
Others
iW
Set
Return
● Po prvom prehratí DivX VOD záznamu sa registračný kód
nezobrazuje.
● Ak si zakúpite DivX VOD záznam s použitím iného
registračného kódu, než je kód tohto zariadenia, takýto
záznam nebudete môcť prehrať.
Zrušenie registrácie zariadenia
(→ 15, položka DivX® VOD deactivation (Deaktivácia záznamu
vo formáte DivX® VOD))
Pre zrušenie registrácie na stránke www.divx.com použite
deregistračný kód (kód na zrušenie registrácie).
Informácie o DivX VOD záznamoch, ktoré majú
obmedzený počet opakovaných prehraní
V prípade niektorých DivX VOD záznamov je počet možných
opakovaných prehraní obmedzený. Pri prehrávaní záznamu sa
zobrazí informácia, koľkokrát ste záznam už prehrali a pôvodný
počet možných prehraní.
● Po každom prehraní programu sa zostávajúci počet
prehraní zníži. Ak však obnovíte prehrávanie od pozície,
na ktorej ste ho predtým zastavili, zostávajúci počet
prehratí sa nezníži, pretože sa použije funkcia obnovenia
prehrávania.
Poznámka
Typ 16
Typ 17
Random
(Náhodné)
Typ 18
Normal
(Normálný
obraz)
Typ 19
● Prechodový efekt tiež môžete zmeniť priamo tlačidlom
[ANGLE] na diaľkovom ovládači.
12
● Videozáznamy vo formáte DivX® s ochranou proti
kopírovaniu uložené na USB zariadení nie je možné prehrať.
Aby ste chránený videozáznam vo formáte DivX mohli
prehrať na televízore, v počítači skopírujte daný videozáznam
na kompatibilný disk.
Toto zariadenie umožňuje zobraziť titulky zaznamenané
na DivX Video disku.
Táto funkcia nie je špecifikovaná žiadnym štandardom
a nesúvisí s titulkami špecifikovanými štandardom DivX.
V závislosti od spôsobu vytvorenia súboru sa môže stať, že
nasledujúce funkcie nebudú fungovať.
Formát: MP3
Disk: DVD-R/RW, CD-R/RW
Prípona: „.MP3“, „.mp3“
Ďalšie informácie:
● Vzorkovacia frekvencia:
DVD-R/RW, CD-R/RW: 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32;
44,1 a 48 kHz
● Podporovaná miera kompresie: medzi 32 kb/s a 320 kb/s
● Toto zariadenie nepodporuje ID3 identifikáciu.
 Zobrazenie titulkov
● Keď zvolíte na prehrávanie DivX súbor s titulkami,
automaticky sa zobrazí menu titulkov.
Zvoľte požadované titulky.
● Keď v priebehu 40 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu,
menu zmizne a zvolí sa predvolená položka External
Subtitle Off (Externé titulky vypnuté).
● DivX Video súbory, v prípade ktorých sa nezobrazuje
položka External Subtitle File Selection (Výber externých
titulkov), neobsahujú titulky.
Titulky nebude možné zobraziť.
● Ak sa text titulkov nezobrazuje správne, vyskúšajte zmeniť
nastavenia jazyka (→ 15, položka Subtitle Text (Text
titulkov)).
● Formát súborov: MicroDVD, SubRip alebo TMPlayer
● Prípona súborov: „.SRT“, „.srt“, „.SUB“, „.sub“, „.TXT“, alebo
„.txt“
● Videosúbor vo formáte DivX a súbor titulkov sa musia
nachádzať v rovnakej zložke a musia mať rovnaký názov
(okrem prípony).
 Obmedzenia tohto zariadenia
● Ak sa v menu názov súboru videozáznamu vo formáte DivX
nezobrazuje správne (názov súboru sa zobrazuje ako „–“),
text titulkov sa nemusí zobraziť správne.
● Titulky nie je možné zobraziť počas vyhľadávania.
● V niektorých prípadoch sa v závislosti od spôsobu
vytvorenia súboru alebo od podmienok pri zázname
môže stať, že sa zobrazí len časť titulkov alebo sa titulky
nezobrazia vôbec.
Formát: JPEG
Disk: DVD-R/RW, CD-R/RW
Prípona: „.JPG“, „.jpg“, „.JPEG“, „.jpeg“
Ďalšie informácie:
● Zobraziť je možné JPEG súbory nasnímané digitálnym
fotoaparátom, ktorý vyhovuje štandardu DCF (Design Rule
for Camera File System) verzie 1.0.
– Súbory, ktoré boli pozmenené, upravované alebo
uložené pomocou počítačových programov na úpravu
obrazových záznamov, sa nemusia dať zobraziť.
● Toto zariadenie neumožňuje prehrávanie videozáznamov
vo formáte MOTION JPEG alebo podobnom formáte,
prehliadanie statických záberov v inom formáte ako JPEG
(napr. TIFF) ani prehliadanie statických záberov so zvukom.
SLOVENSKY
Tipy na vytváranie dátových
diskov
Prehrávanie
Informácie o zobrazení
titulkov pre formát DivX
Formát: DivX
Disk: DVD-R/RW, CD-R/RW
Prípona: „.DIVX“, „.divx“, „.AVI“, „.avi“
Ďalšie informácie:
● DivX súbory väčšie než 2 GB alebo súbory bez indexu sa
v tomto zariadení nemusia prehrať správne.
● Toto zariadenie podporuje všetky rozlíšenia až do max.
720 × 480 obr. bodov (norma NTSC)/720 × 576 obr. bodov
(norma PAL).
● Jednotlivé položky sa v menu pri prehrávaní v tomto
zariadení môžu zobraziť v inom poradí ako pri prehrávaní
v počítači.
● Toto zariadenie neumožňuje prehrávanie súborov
vytvorených paketovým zápisom.
Pomenovanie zložiek a súborov
na dátových diskoch
(So súbormi systém pracuje ako
s jednotlivými záznamami, so
zložkami ako so skupinami.)
Pri vytváraní záznamu pridajte
na začiatok názvov zložiek a súborov
predpony. Predpony názvov by mali
tvoriť čísla s rovnakým počtom číslic.
Súbory očíslujte podľa toho, v akom
poradí sa majú prehrávať (nemusí to
vždy fungovať).
napr. MP3
Koreňová zložka
skupina 001
001
001 stopa.mp3
002 stopa.mp3
003 stopa.mp3
skupina 002
skupina 003
001 stopa.mp3
002 stopa.mp3
003 stopa.mp3
004 stopa.mp3
001 stopa.mp3
002 stopa.mp3
003 stopa.mp3
DVD-R/RW
● Disky musia vyhovovať štandardu UDF bridge (UDF 1.02/
ISO9660).
● Toto zariadenie nepodporuje DVD-R/RW disky s viacerými
reláciami (session). Prehrá sa len obsah predvolenej relácie.
CD-R/RW
● Disky musia vyhovovať norme ISO 9660, úroveň 1 alebo 2
(okrem rozšírených formátov).
● Toto zariadenie podporuje CD-R/RW disky s viacerými
reláciami. Môže však trvať dlhší čas, kým sa spustí
prehrávanie disku, ktorý obsahuje vyšší počet relácií.
Odporúčame vám preto vytvárať disky s čo najmenším
počtom relácií.
13
Používanie zobrazení menu
Napr.
DVD-V
DISPLAY
DISPLAY
DISC
Title
Chapter
Subtitle
Audio
Stlačte raz.
/ to select and
[OK] to Confirm
1
2
Others
6
1
1/10 ENG
1/2 MPEG 2 ch ENG
/
Stlačte dvakrát.
to change the option
[RETURN] to exit
Angle
: 1/1
Repeat
: Off
Dialogue Enhancer: Off
Setup
/ to select
[OK] to Confirm
[RETURN] to exit
Tlačidlami [▲ ▼ ◄ ►] uskutočnite výber.
Stlačením tlačidla [OK] potvrďte voľbu.
● Postupujte podľa zobrazených pokynov.
V prípade potreby kroky zopakujte.
● Zobrazené položky sa odlišujú v závislosti od druhu záznamu.
● Niektoré funkcie je možné použiť len počas prehrávania.
● Opustenie zobrazenia: Stlačte tlačidlo [RETURN].
Hlavné menu
Title (Titul)
Chapter (Kapitola)
Track (Stopa)
Spustenie od konkrétnej položky
● Tlačidlami [▲ ▼] zvoľte požadovanú položku.
● Tlačidlami [◄ ►] zmeňte číslo a stlačením tlačidla [OK] spustite prehrávanie.
Subtitle (Titulky)
Zmena titulkov (Disky s titulkami).
● V prípade +R/+RW diskov sa čísla titulkov môžu zobrazovať aj pre titulky, ktoré nie sú
zobrazené.
Zmena zvukovej stopy
DVD-V Zmeňte zvukovú stopu.
VCD Zvoľte možnosť L (Ľ), R (P), L+R (Ľ+P) alebo L R (Ľ P).
Voľba uhla záberu
DVD-V disky obsahujúce scény zaznamenané z viacerých uhlov.
Zmena intervalu zobrazovania záberov v prezentácii
● Fast (Rýchlo)
● Normal (Normálne)
● Slow (Pomaly) ● Off (Vyp.)
● Fast (Rýchlo) je továrenské prednastavenie.
( VCD s deaktivovanou funkciou
obsluhy prehrávania)
Audio (Zvuk)
Angle (Uhol záberu)
JPEG Interval (Interval
zobrazovania záberov
v prezentácii) JPEG
Transition Effect
(Prechodový efekt) JPEG
Repeat (Opakované
prehrávanie)
Dialogue Enhancer
(Zlepšenie zrozumiteľnosti
dialógov)
Zmena prechodového efektu (→ 12)
Zmena režimu opakovaného prehrávania
● Funkcia „ Group“ umožňuje opakovať len rovnaký druh záznamov (ak prehrávate
dátový disk so zložkami obsahujúcimi dva alebo viac druhov záznamov vo formáte
MP3, JPEG a DivX).
Táto funkcia zabezpečuje lepšiu počuteľnosť dialógov vo filmoch
On (Zap.) ↔ Off (Vyp.)
DVD-V
Setup (Nastavenia)
14
Zmena nastavení v menu Setup (Nastavenia) (→ 15)
Zmena nastavení prehrávača
2
SETUP
OK
(Diaľkový ovládač)
Video
Audio
Display
Subtitle
Audio
DVD Menu
Subtitle Text
OK
(Diaľkový ovládač)
Setup
Language
alebo
Nastavenia
1
SLOVENSKY
● Na základe informácií v nasledujúcej tabuľke zmeňte nastavenia podľa potreby.
● Podčiarknuté položky predstavujú továrenské prednastavenie.
● Zobrazené položky sa odlišujú v závislosti od druhu záznamu.
Vykonané nastavenia sa nezmenia ani po prepnutí zariadenia do pohotovostného režimu.
● Na nastavenie použite tlačidlá [▲ ▼ ◄ ►] a [OK].
● Zadanie čísla: tlačidlami [▲ ▼] zvoľte požadované číslo.
● Návrat na predchádzajúce zobrazenie: Stlačte tlačidlo
[RETURN].
● Opustenie zobrazenia: Niekoľkokrát stlačte tlačidlo
[RETURN].
:English
:English
:English
:English
:Latin2
Others
Set
Return
Karta Language (Jazyk)
Display
(Zobrazenie)
Subtitle (Titulky)
● English (angličtina)
● Italiano (taliančina)
● Deutsch (nemčina)
● Nederlands (holandčina)
● Français (francúzština) ● Español (španielčina)
● Svenska (švédčina)
● Polski (poľština)
● English (angličtina)
● Italian (taliančina)
● Off (Vyp.)
● English (angličtina)
Audio (Zvuk)
● Italian (taliančina)
DVD Menu (Menu ● English (angličtina)
● Italian (taliančina)
DVD disku)
● German (nemčina)
● Dutch (holandčina)
● French (francúzština)
● Swedish (švédčina)
● Spanish (španielčina)
● Polish (poľština)
● German (nemčina)
● Dutch (holandčina)
● German (nemčina)
● Dutch (holandčina)
● French (francúzština)
● Swedish (švédčina)
● French (francúzština)
● Swedish (švédčina)
● Spanish (španielčina)
● Polish (poľština)
● Spanish (španielčina)
● Polish (poľština)
Subtitle Text
(Text titulkov)
● Turkish (Turecké písmo)
● Latin2 (Latinka 2)
● Cyrillic (Azbuka)
● Latin1 (Latinka 1)
Karta Video (Obraz)
TV Aspect (Zobrazovací
pomer televízora)
Zvoľte nastavenie vyhovujúce vášmu televízoru a vašim preferenciám.
● 4:3 Pan&Scan: Bežný televízor (so zobrazovacím pomerom 4:3)
Bočné strany širokouhlého obrazu budú orezané tak, aby obraz vyplnil obrazovku
(ak tento úkon nie je zakázaný diskom).
● 4:3 Letterbox: Bežný televízor (so zobrazovacím pomerom 4:3)
Širokouhlý obraz sa zobrazí vo formáte Letterbox.
● 16:9: Širokouhlý televízor
Na zmenu spôsobu zobrazovania obrazu použite režimy zobrazovania v televízore.
● NTSC: Výstupný signál zo všetkých diskov bude v norme NTSC.
TV System (TV norma)
Účinné, len ak k tomuto zariadeniu ● PAL: Výstupný signál zo všetkých diskov bude v norme PAL.
pripojíte audio/video kábel.
Karta Audio (Zvuk)
● Off (Vyp.)
Dynamic Range
(Dynamický rozsah) ● On (Zap.): Táto funkcia umožňuje znížením rozdielu medzi najhlasnejšími a najtichšími zvukmi dosiahnuť
zrozumiteľnosť dialógov aj pri nízkych úrovniach hlasitosti. Je užitočná predovšetkým pri prehrávaní
v neskorých večerných hodinách. (Funguje len v prípade záznamov vo formáte Dolby Digital.)
Karta Others (Ďalšie nastavenia)
Táto funkcia obnoví predvolené nastavenia všetkých hodnôt v menu nastavení
Restore Default Settings
(Obnovenie predvolených nastavení) Setup, s výnimkou nastavení položiek Set Password (Nastavenie hesla) a Ratings
System Information (Systémové
informácie)
DivX® VOD Registration (Registrácia
záznamu vo formáte DivX® VOD)
DivX® VOD deactivation (Deaktivácia
záznamu vo formáte DivX® VOD)
Set Password (Nastavenie hesla)
Ratings (Úroveň ochrany)
(Úroveň ochrany).
Zobrazenie verzie firmvéru tohto zariadenia.
Tento registračný kód je potrebný, ak si chcete zakúpiť a prehrávať záznamy DivX
Video-on-Demand (VOD) (videozáznamy na vyžiadanie). (→ 12)
Zrušenie registrácie zariadenia. (→ 12)
Stlačte tlačidlo a nastavte heslo.
● Zadajte predvolené heslo „8888“ a potom nastavte vlastné heslo.
Nastavenie úrovne ochrany (keď je zvolená úroveň 8)
● 1 až 7: Znemožnenie prehrávania DVD-Video diskov s príslušnou úrovňou ochrany.
● 8 No Limit (Bez obmedzenia)
Pri nastavovaní úrovne ochrany sa objaví zobrazenie na zadanie hesla. Postupujte
podľa zobrazených pokynov.
Heslo nezabudnite!
Ak do zariadenia vložíte DVD-Video disk presahujúci úroveň ochrany, zobrazí sa
hlásenie. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
15
Používanie v aute
● Zariadenie nenechávajte na povrchoch, ktoré sa môžu rozhorúčiť, ako napr. prístrojová doska. Zariadenie nie je
odolné voči vysokým teplotám, a môže prestať fungovať správne.
● VODIČ NESMIE POČAS JAZDY OBSLUHOVAŤ PREHRÁVAČ, ANI SLEDOVAŤ PREHRÁVANIE.
Ak by vodič počas jazdy obsluhoval prehrávač alebo sledoval prehrávanie, rozptyľovalo by to jeho pozornosť. Mohlo by
v dôsledku toho dôjsť k závažnej nehode a poškodeniu zdravia alebo majetku.
Pripojenie dodaného adaptéra na napájanie z autobatérie
Pred zapojením si prečítajte informácie v príručke majiteľa vozidla alebo sa informujte u predajcu.
● Zapojte do zásuvky zapaľovača cigariet vo vozidle, ktoré používa 12 V batériu. Zariadenie nie je možné napájať z 24 V batérie.
● Tento adaptér pre napájanie z autobatérie je špeciálny adaptér s negatívnym ukostrením. Použitím tohto adaptéra vo vozidle
s pozitívnym ukostrením by ste mohli zapríčiniť poruchu, a mohlo by to viesť k vzniku požiaru.
Výmena poistky
Adaptér na napájanie
z autobatérie (súčasť
príslušenstva)
Pri výmene použite len určenú poistku s nasledujúcimi parametrami: 125 V/250 V;
2,5 A. Použitie akéhokoľvek iného typu poistky by mohlo spôsobiť požiar.
2 Vymeňte poistku (typ: 125 V/250 V; 2,5 A)
3 Zatvorte
Zapojte do zásuvky
DC IN konektor
zapaľovača cigariet
Ľavá strana tohto zariadenia
Zariadenie umiestnite na stabilný podklad.
1 Otvorte
Upozornenia
● Predchádzanie vybitiu autobatérie
– Po ukončení používania zariadenia odpojte adaptér na napájanie z autobatérie od zásuvky zapaľovača cigariet. Adaptér
na napájanie z autobatérie naďalej odoberá malé menšie elektrickej energie, aj keď sa nepoužíva, a ak je k prehrávaču
pripojená batéria, začne sa nabíjať, čím sa spotrebuje ďalšia energia.
– Ak nebeží motor, nepoužívajte adaptér na napájanie z autobatérie dlhší čas.
● Ak prehrávač napájate prostredníctvom adaptéra na napájanie z autobatérie, pred vypnutím motora najskôr vypnite prehrávač,
v opačnom prípade by nemusela fungovať funkcia obnovenia prehrávania (→ 9).
● Kábel ponechajte voľný (nenechávajte ho napätý).
● Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávnej inštalácie.
Keď do konektora na pripojenie slúchadiel na ľavej strane prehrávača zapojíte stereofónny
kazetový autoadaptér (nie je súčasťou príslušenstva), budete si môcť zvuk vychutnať cez
audiosystém vášho auta.
Ľavá strana tohto zariadenia
Používanie tohto zariadenia s iným zariadením
Pred vykonaním zapojení vypnite všetky zariadenia a prečítajte si ich návody na obsluhu.
Počúvanie stereofónneho zvuku
AUDIO/VIDEO
Audio/video kábel (súčasť príslušenstva)
Žltý
Žltý
Ľavá strana tohto zariadenia
Zosilňovač/komponent systému
Biely
Červený
L
AUDIO IN
R
Používanie s televízorom
Videovýstup tohto zariadenia prepojte priamo s televízorom.
Audio/video kábel (súčasť
príslušenstva
Žltý
AUDIO/VIDEO
Biely
Žltý
Červený
Ľavá strana tohto zariadenia
16
Televízor
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
● Reproduktory tohto zariadenia nie sú magneticky tienené. Zariadenie neumiestňujte v blízkosti televízorov, osobných počítačov
a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickým poľom. V blízkosti zariadenia nenechávajte magnetické karty
(bankomatové karty, električenky, zamestnanecké karty a podobne).
● Ak počas prehrávania na tomto zariadení zvýšite na televízore hlasitosť, môže sa po prepnutí na TV vysielanie stať, že
hlasitosť bude príliš vysoká. Pred prepnutím na TV vysielanie vráťte hlasitosť televízora na normálnu úroveň.
● Použite, prosím, dodaný audio/video kábel z príslušenstva.
Ak by ste použili iné audio/video káble, obraz a zvuk by sa mohol reprodukovať nesprávne.
● Keď k tomuto zariadeniu pripojíte audio/video kábel, LCD obrazovka sa vypne a obrazový signál sa bude vysielať cez konektor
VIDEO OUT.
● Na odstránenie odolných nečistôt z LCD obrazovky použite
čistič na šošovky okuliarov.
● Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo
na farby alebo benzín.
Starostlivosť o snímaciu šošovku
● Prach opatrne odstráňte pomocou dúchadla na čistenie
fotografickej optiky (voliteľné).
● Odporúčaný výrobok:
Súprava na čistenie optiky (SZZP1038C) (zakúpite
u predajcov značky Panasonic)
● Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte čistič na optiku
CD mechaniky.
● Dávajte pozor, aby ste sa optiky nedotkli prstami.
Čistenie diskov
● Disk očistite navlhčenou
handričkou a utrite dosucha.
Technické údaje
Prevádzková teplota: +5 až +35 °C
Prevádzková vlhkosť: 35 % až 85 % relatívnej vlhkosti
(nedochádza ku kondenzácii)
Prehrávateľné disky (8 cm alebo 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video, DivX*4)
(2) DVD-R (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(3) DVD-R DL (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(5) +R/RW (Video)
(6) +R DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD*1, MP3*2, 4, JPEG*3,
4, 5
, DivX*4)
TV normy:
Možnosť voľby noriem PAL/NTSC
LCD obrazovka:
DVD-LS92
9-palcová, širokouhlá TFT LCD obrazovka (640 × 234 × RGB)
DVD-LS70
7-palcová, širokouhlá TFT LCD obrazovka (480 × 234 × RGB)
AUDIO/VIDEO výstup:
Výstupný konektor:
minikonektor, ø 3,5 mm
Počet konektorov:
1 konektor
Kompozitný videosignál:
Výstupná úroveň:
1 V [š-š] (75 Ω)
Zvuk:
Výstupná úroveň:
1,5 V (rms) (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
Parametre zvuku:
(1) Frekvenčná odozva:
● DVD (lineárny zvukový záznam):
4 Hz až 22 kHz (vzorkovanie 48 kHz)
4 Hz až 44 kHz (vzorkovanie 96 kHz)
● CD audio: 4 Hz až 20 kHz
(2) Odstup signál/šum:
100 dB
(3) Dynamický rozsah:
80 dB
(4) Celkové harmonické skreslenie:
0,1 %
Reproduktor:
1,2 W + 1,2 W (10 % skreslenie)
Výstup slúchadiel:
Výstup:
stereofónny minikonektor, ø 3,5 mm
Počet konektorov:
2 konektory
USB rozhranie:
Počet konektorov:
1 konektor
USB štandard:
USB 2.0 (Full speed)
Snímač:
Vlnová dĺžka:
655 nm/790 nm (DVD/CD)
Výkon lasera:
TRIEDA 1M/TRIEDA 1 (DVD/CD)
Zdroj napájania:
jednosmerné napätie 12 V (konektor DC IN)/jednosmerné napätie
7,2 V (len konektor batérie)
Spotreba
(pri použití dodaného sieťového adaptéra): 14 W (len zariadenie: 12 W)
● Na disky nelepte žiadne nálepky ani etikety (mohli by ste
tým disk poškodiť tak, že ho už nebude možné používať).
● Nepíšte na potlačenú stranu disku guľôčkovým perom ani
inými písacími potrebami.
● Nepoužívajte spreje na čistenie platní, benzín, riedidlo,
kvapalinu na ochranu pred statickou elektrinou ani iné
rozpúšťadlá.
● Nepoužívajte ochranné kryty alebo obaly proti poškrabaniu.
● Dbajte na to, aby vám disky nespadli na zem, neukladajte
ich na kopu a nevystavujte nárazom. Na disky neukladajte
žiadne predmety.
● Ak disky práve nepoužívate, uložte ich do obalu alebo
ochrannej kazety. Predídete tým ich poškrabaniu
a znečisteniu.
● Nepoužívajte nasledujúce disky:
– disky, na ktorých ostali zvyšky lepiacej hmoty
po odlepení nálepiek (napríklad disky z požičovní
a podobne),
– deformované alebo prasknuté disky,
– disky nepravidelných tvarov, napr. v tvare srdca.
Spotreba v pohotovostnom režime
(pri použití dodaného sieťového adaptéra):
približne 0,5 W
Spotreba pri nabíjaní
(pri použití dodaného sieťového adaptéra):
12 W
Sieťový adaptér:
Zdroj napájania:
striedavé napätie 110 V až 240 V, 50/60 Hz
Spotreba:
22 W
Výstup jednosmerného napätia:
12 V; 1,3 A
Adaptér na napájanie z autobatérie:
Výstup jednosmerného napätia:
12 V; 1,5 A
(len vozidlo s 12 V batériou)
Batéria (lítium-iónová)
DVD-LS92 DY-DB20 (súčasť príslušenstva):
Napätie:
7,2 V
Kapacita:
4 200 mAh
DVD-LS70 CGR-H711 (súčasť príslušenstva):
Napätie:
7,2 V
Kapacita:
2 100 mAh
Rozmery (Š × V × H)
(okrem prečnievajúcich častí a batérie):
242,6 mm (Š) × 46,0* mm (V) × 173,5 mm (H)
*24,6 mm v najnižšom mieste
DVD-LS92
(V = 51,5 mm, vrátane batérie)
(H = 179,3 mm, vrátane batérie)
DVD-LS70
Hmotnosť:
(vrátane batérie):
(V = 46,6 mm, vrátane batérie)
(H = 173,5 mm, vrátane batérie)
DVD-LS92
približne 1 117 g
DVD-LS70
približne 922 g
(bez batérie):
SLOVENSKY
Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou.
Upozornenia týkajúce sa manipulácie s diskami
Používanie v rozličných situáciách/Ďalšie informácie
Starostlivosť a údržba
DVD-LS92
približne 885 g
DVD-LS70
približne 780 g
Poznámka
Zmena technických údajov a vyhotovenia zariadenia bez
predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
*1
Vyhovuje norme IEC62107
*2
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
*3
Exif Ver 2.1; formát súborov JPEG Baseline
Rozlíšenie:
Obraz so zobrazovacím pomerom 16:9: 4 × 4 ~ 5 760 × 3 240
obraz. bodov
Obraz so zobrazovacím pomerom 4:3: 4 × 4 ~ 5 760 × 4320
obraz. bodov
(podvzorkovanie 4:2:0 alebo 4:2:2)
*4
Maximálny počet zvukových, obrazových súborov,
videozáznamov a skupín, ktoré zariadenie dokáže rozpoznať:
2 000 zvukových, statických obrazových a dynamických
obrazových záznamov, a 200 skupín.
*5
Veľmi dlhé alebo veľmi krátke obrazové záznamy sa nemusia
zobraziť.
17
Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte pri niektorých bodoch
pochybnosti alebo postupy uvedené v tejto tabuľke nevyriešia váš problém, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie
zakúpili. (Strany, na ktoré sa v texte odkazuje, sú uvedené v zátvorkách.)
Nasledujúce skutočnosti neznamenajú závadu:
● Zvuk vychádzajúci zo sieťového adaptéra počas nabíjania.
● Zahrievanie batérie počas nabíjania alebo počas používania.
● Zahrievanie povrchu zariadenia alebo jeho okolia počas dlhšej prevádzky.
Napájanie
Zariadenie sa nedá zapnúť.
● Skontrolujte zapojenie sieťového adaptéra alebo batérie. (6)
● Zariadenie je vybavené ochranným obvodom, ktorý sa aktivuje, ak sa zariadenie
nadmerne zahreje alebo ochladí. V takom prípade zariadenie nebude fungovať.
Zariadenie používajte len v prostredí s teplotou 5 °C až 35 °C.
Zariadenie sa automaticky
● Keď je prehrávanie zastavené, zariadenie sa približne po 15 minútach (približne
vypína.
po 5 minútach, ak je napájané z batérie) vypne kvôli úspore energie. Zariadenie znova
zapnite.
Batériu nie je možné nabiť alebo ● Keď je teplota prostredia príliš vysoká alebo príliš nízka, nabíjanie bude trvať dlhšie.
nesvieti kontrolka nabíjania
Za určitých podmienok nemusí byť nabíjanie možné.
[CHG].
● Skontrolujte zapojenie sieťového adaptéra alebo batérie. (6)
Po nabití batérie sa čas
● Pravdepodobne uplynula životnosť batérie (batériu je možné nabiť približne 300-krát).
prehrávania výrazne skráti.
Zariadenie nefunguje
Zariadenie nereaguje
na stlačenie tlačidiel (chybové
hlásenie U99).
● Zariadenie neumožňuje prehrávanie iných diskov, než sú uvedené v tomto návode
na obsluhu. (7)
● Zariadenie nemusí fungovať správne v dôsledku búrky, statickej elektriny alebo iných
vonkajších činiteľov. Zariadenie vypnite a znova zapnite. Prípadne vypnite zariadenie,
odpojte zdroj napájania (sieťový adaptér alebo batériu), a potom ho znova pripojte.
● V zariadení skondenzovala vzdušná vlhkosť: Počkajte 1 až 2 hodiny, kým sa neodparí.
● Disk vložte správne. (8)
Zabudli ste heslo pre úroveň
ochrany.
● V stave „No Disc“ (Nie je vložený disk) súčasne stlačte tlačidlá [], [] a [► ON].
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie Initialized (Inicializované) a zariadenie sa reštartuje.
Všetky nastavenia budú obnovené na predvolené hodnoty.
Neprehráva sa obraz alebo zvuk. ● Skontrolujte, či ste nevložili nezaznamenaný (prázdny) disk.
Určitá operácia nie je možná alebo správna
Spustenie prehrávania chvíľu
trvá.
Nezobrazujú sa titulky.
Prehrávanie sa nespustí.
● Ak MP3 súbor obsahuje aj dáta statických záberov, spustenie jeho prehrávania môže
chvíľu trvať. Čas prehrávania takéhoto súboru sa ani po spustení prehrávania nebude
zobrazovať správne. Je to normálny jav.
● V prípade videozáznamov vo formáte DivX ide o normálny jav.
● Vyvolajte zobrazenie titulkov. (14)
● Ak sa problém vyskytne pri prehrávaní DivX VOD záznamu, podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke, z ktorej ste daný DivX VOD záznam získali. (Príklad: www.
divx.com/vod)
● Ak sú na disku zaznamenané CD-DA stopy aj záznamy v iných formátoch, zariadenie ho
nemusí prehrať.
Zvuk sa neprehráva správne
Zvuk je skreslený.
Efekty nefungujú.
Reproduktor zariadenia
neprehráva zvuk.
Z ďalších reproduktorov nie je
počuť žiadny zvuk.
Nepočuť žiadny zvuk.
18
● Vzdiaľte zariadenie od mobilných telefónov.
● V prípade určitých diskov niektoré zvukové efekty nefungujú, prípadne je ich účinok
nižší.
● Keď je LCD obrazovka zatvorená alebo sú pripojené slúchadlá, reproduktor je
deaktivovaný.
● Zvýšte hlasitosť. (8)
● Skontrolujte všetky zapojenia a nastavenia. (16)
●
DivX
V závislosti od spôsobu vytvorenia súborov sa zvuk nemusí dať prehrať. (13)
Na LCD obrazovke sa nezobrazuje
obraz.
LCD obrazovka je tmavá.
Obrazové body (pixely) na LCD
obrazovke sú čierne alebo zobrazujú
odlišné farby.
Obraz sa nezobrazuje na TV
obrazovke (prípadne má obraz
nesprávnu veľkosť).
● Obraz môže byť počas vyhľadávania mierne skreslený, je to však normálny jav.
● V prípade DivX súborov väčších než 2 GB môže dôjsť k zastaveniu prehrávania
obrazu.
● Skontrolujte zapojenia. (6)
● Pre spôsob zobrazenia na LCD obrazovke (LCD-SIZE) zvoľte iné nastavenie než
Monitor Off (Obrazovka vypnutá) (žiadny obraz). (11, Voľba spôsobu zobrazenia
záznamov so zobrazovacím pomerom 4:3 na LCD obrazovke)
● Keď k tomuto zariadeniu pripojíte audio/video kábel, LCD obrazovka sa vypne
a obrazový signál sa bude vysielať cez konektor VIDEO OUT.
● Upravte jas. (11)
● LCD obrazovka bola vyrobená veľmi presnou technológiou tak, výsledkom čoho
je 99,99 % efektívnych bodov a len 0,01 % neaktívnych alebo trvalo vysvietených
bodov. Nejde o poruchu.
● Skontrolujte zapojenia. (16)
● Skontrolujte, či je televízor zapnutý.
● Skontrolujte, či je na televízore zvolený správny režim vstupu.
● Skontrolujte nastavenia položky TV Aspect (Zobrazovací pomer televízora)
na karte Video (Obraz). (15)
● Zabezpečte, aby bolo zariadenie pripojené priamo k televízoru, a nie cez kazetový
videorekordér. (16)
● Zobrazovací pomer zmeňte na televízore.
Ďalšie informácie
Obraz je skreslený.
Prehrávanie obrazu sa zastaví.
SLOVENSKY
Obraz sa nezobrazuje správne
Zobrazenia
Zobrazí sa indikátor „“
Zobrazí sa hlásenie „
ERROR 01“
Zobrazí sa hlásenie „
ERROR 02“
ERROR 03“
Zobrazí sa hlásenie „
● Úkon nie je povolený zariadením alebo diskom.
● Vyskytol sa problém s batériou. Obráťte sa na predajcu.
● Batéria sa nabíjala 20 hodín, no z určitého dôvodu sa nenabila. Znova ju nabite.
● Batéria sa nabíja v príliš teplom alebo príliš chladnom prostredí. Batériu
nabite pri normálnej teplote (+5 až +35 °C).
[Kontrolky [] a [CHG]
Kontrolka [] rýchlo bliká.
● Došlo k poruche zariadenia. Obráťte sa na predajcu.
Kontrolka [] pomaly bliká.
● Zariadenie je zapnuté a LCD obrazovka je zatvorená alebo je pre spôsob
zobrazenia na LCD obrazovke (LCD-SIZE) nastavená možnosť Monitor Off
(Obrazovka vypnutá) (žiadny obraz). Po ukončení používania zariadenie vypnite.
● Nastal problém s batériou. Zapnite zariadenie a skontrolujte hlásenie na LCD
obrazovke. (vyššie)
● Zostávajúca energie batérie je nízka. V priebehu niekoľkých minút sa zariadenie
automaticky vypne.
Kontrolka nabíjania [CHG] rýchlo
bliká.
Kontrolka nabíjania [CHG] bliká
pomaly.
Časté otázky
Strany, na ktoré sa v texte odkazuje, sú uvedené v zátvorkách.
Môžem na tomto zariadení
prehrávať DVD-Video disky
zakúpené v inej krajine?
Môžem toto zariadenie používať
v lietadle alebo v nemocnici?
Môžem zariadenie používať v aute?
Môžem zariadenie prepojiť
s počítačom?
Na tomto zariadení je možné prehrávať disky s regionálnym kódom „2“ alebo
označením „ALL“.
Podrobnejšie informácie nájdete na obale disku. (Obálka)
Elektromagnetické vlny emitované týmto zariadením môžu mať vplyv na zariadenia
v lietadle alebo v nemocnici.
Dodržiavajte, prosím, pravidlá a/alebo pokyny platné pre nemocnicu alebo aerolínie.
Zariadenie môžete v aute používať tak, že ho pripojíte k napájaniu prostredníctvom
adaptéra na napájanie z autobatérie. Ak by ste nepoužili určený adaptér, mohlo by dôjsť
k poškodeniu. (16)
Keď zariadenie pripojíte k vstupnému AV konektoru na počítači, môžete počítač
použiť ako TV obrazovku. Zariadenie však nebude možné obsluhovať ako periférne
zariadenie.
DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc., a sú používané na základe
licencie.
19
20
Rejstřík
CZ
A Angle (Úhel záběru)......................................................... 14
Adaptér na stejnosměrné napětí do automobilu .......... 16
Audio (Zvukový doprovod) ............................................. 14
AV SELECT (Výběr AV)...................................................... 8
B BRIGHT-LCD (Jas LCD obrazovky).................................11
D Dialogue Enhancer (Zesílení dialogu) ........................... 14
DISPLAY (Zobrazení) ..................................................11, 14
DivX .............................................................................11, 13
F Finalizace (uzavření) ......................................................... 7
J JPEG ............................................................................11, 13
L LCD-SIZE (Velikost LCD obrazovky)...............................11
M MENU (Nabídka) ................................................................ 9
MP3 ..............................................................................11, 13
O Menu na obrazovce ......................................................... 14
Q Quick OSD (Rychlé menu na obrazovce) .......................11
R Repeat (Opakované přehrávání) ...............................11, 14
Resume play (Obnovení přehrávání) ............................... 9
S Setup (Nastavení) ............................................................ 15
Subtitle (Titulky) .............................................................. 14
T TOP MENU (Hlavní menu) ................................................. 9
V Výběr čísla ......................................................................... 9
Register
A Adaptér na napájanie z autobatérie ............................... 16
AV SELECT......................................................................... 8
B BRIGHT-LCD .....................................................................11
D Dialogue Enhancer .......................................................... 14
DISPLAY ......................................................................11, 14
DivX .............................................................................11, 13
F Finalizácia .......................................................................... 7
H HLAVNÉ MENU .................................................................. 9
J JPEG ............................................................................11, 13
L LCD-SIZE ...........................................................................11
M MENU .................................................................................. 9
MP3 ..............................................................................11, 13
N Nastavenia ....................................................................... 15
O Opakované prehrávanie.............................................11, 14
Obnovenie prehrávania .................................................... 9
R Rýchle zobrazenie OSD ...................................................11
T Titulky ............................................................................... 14
U Uhol .................................................................................. 14
Z Zadávanie čísel .................................................................. 9
Zobrazenia menu ............................................................. 14
Zvuk .................................................................................. 14
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
UPOZORNĚNÍ – PŘI OTEVŘENÍ A ODBLOKOVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH POJISTEK MŮŽE DOJÍT
K VIDITELNÉMU A NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU
VYZAŘOVÁNÍ TŘÍDY 1M.
NEDÍVEJTE SE PŘÍMO PROSTŘEDNICTVÍM OPTICKÝCH
POMŮCEK.
(Spodní strana přístroje)
UPOZORNENIE – PO OTVORENÍ ZARIADENIA
A PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ VYCHÁDZA
ZO ZARIADENIA VIDITEĽNÉ AJ NEVIDITEĽNÉ ŽIARENIE
TRIEDY 1M. NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO LÚČA
PRIAMO CEZ OPTICKÉ ZARIADENIA ALEBO PRÍSTROJE.
(Spodná strana zariadenia)
SK
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Na základě Směrnice 2004/108/EC, Článek 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo
Zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2004/108/ES, článok 9(2)
Skúšobné stredisko spoločnosti Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Panasonic Corporation
http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH
organizační složka Česká republika
Thámova 289/13
186 00 Praha 8, Karlín
telefon:
zákaznická linka:
centrální fax:
e-mail:
+ 420 236 032 511
+ 420 236 032 911
+ 420 236 032 411
[email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava 1
telefón:
zákaznícka linka:
fax:
e-mail:
+ 421 2 206 22 211
+ 421 2 206 22 911
+ 421 2 206 22 311
[email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement