Panasonic DVDLS92EG, DVDLS70EG Operating instructions

Panasonic DVDLS92EG, DVDLS70EG Operating instructions
POLSKI
Instrukcja obsługi
Przenośny odtwarzacz DVD/CD
Modele:
DVD-LS92
DVD-LS70
DVD-LS92
Jeżeli nie zostało zaznaczone inaczej, ilustracje
w niniejszej instrukcji odnoszą się do modelu DVD-LS92.
Oznaczenie blokady regionalnej
Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video oznaczone ikonami
zawierającymi oznaczenie regionu „2” lub „ALL”.
Przykład:
2
EG
RQTC0177-D.indd 1
ALL
2
3
5
RQTC0177-D
1/26/2011 14:17:00
Drogi nabywco,
Dziękujemy za zakup tego urządzenia.
W celu uzyskania optymalnych rezultatów i bezpieczeństwa użytkowania prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją tego produktu prosimy w całości przeczytać instrukcję obsługi.
.
Prosimy ją zachować, aby możliwe było skorzystanie z niej w przyszłości.
Ostrzeżenia
OSTROŻNIE!
Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Należy stosować się do
podanych poniżej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Prosimy zachować tę instrukcję, aby można było korzystać
z niej w przyszłości.
1) Przeczytaj instrukcję obsługi.
2) Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.
3) Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4) Stosuj się do wszystkich zaleceń.
5) Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
6) Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.
7) Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych.
Zainstaluj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła,
takich jak: grzejniki, nawiewy, piece lub inne urządzenia
wydzielające ciepło (łącznie ze wzmacniaczami).
9) Chroń przewód zasilający AC przed deptaniem
i przycinaniem, szczególnie w okolicy wtyczki, gniazdka
oraz miejsca, w którym wychodzi on z urządzenia.
10) Korzystaj wyłącznie z wyposażenia/akcesoriów zalecanych
przez producenta niniejszego urządzenia.
11) Odłącz urządzenie od sieci zasilającej podczas burzy lub
jeśli nie będzie użytkowane przez dłuższy czas.
12) Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu
personelowi serwisu. Naprawa jest wymagana, jeżeli
urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, tak
jak w przypadku, kiedy przewód zasilający AC lub wtyczka
są uszkodzone, urządzenie zostało zalane cieczą, jakiś
przedmiot spadł na urządzenie, urządzenie zostało
wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, urządzenie
nie działa właściwie lub zostało upuszczone.
UWAGA!
UWAGA:
W CELU OGRANICZENIA RYZYKA POŻARU,
PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA:
● NIE WOLNO WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA
DZIAŁANIE DESZCZU, WILGOCI, OPRYSKANIE
LUB OBLANIE ORAZ NIE NALEŻY STAWIAĆ
NA NIM POJEMNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH
CIECZ, TAKICH JAK WAZONY.
● NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE
RQTC0177
●
Z ZALECANYCH AKCESORIÓW.
NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYW
URZĄDZENIA: WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ
SIĘ ŻADNE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ
NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
NAPRAWĘ NALEŻY POWIERZYĆ
WYKWALIFIKOWANEMU SERWISOWI.
● W CELU ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI
URZĄDZENIA NIE NALEŻY INSTALOWAĆ LUB
UMIESZCZAĆ NA PÓŁCE NA KSIĄŻKI, W ZAMKNIĘTEJ
SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI.
ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM LUB
POŻARU W WYNIKU PRZEGRZANIA NALEŻY
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASŁONY ANI INNE PRZEDMIOTY
NIE ZASŁANIAJĄ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH.
● NIE ZASŁANIAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
URZĄDZENIA GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASŁONAMI
I PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI.
● NA URZĄDZENIU NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ŹRÓDEŁ
OGNIA, TAKICH JAK ZAPALONE ŚWIECE.
● ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ W SPOSÓB
BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA.
W TYM URZĄDZENIU ZNAJDUJE SIĘ LASER.
WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH NIŻ OPISANE
LUB POSTĘPOWANIE W SPOSÓB INNY NIŻ
PRZEDSTAWIONY W INSTRUKCJI OBSŁUGI GROZI
NARAŻENIEM NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.
PROSIMY NIE OTWIERAĆ OBUDOWY I NIE NAPRAWIAĆ
URZĄDZENIA SAMODZIELNIE. NAPRAWY PROSIMY
POWIERZYĆ KWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
Urządzenie powinno zostać umieszczone w pobliżu łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego.
Wtyczka zasilania sieciowego powinna być łatwo dostępna.
Aby całkowicie odłączyć zasilanie urządzenia, należy
odłączyć przewód zasilania od gniazdka sieciowego.
To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane
korzystaniem z telefonu komórkowego. Jeżeli takie
zakłócenia występują, należy zwiększyć odległość między
urządzeniem a telefonem komórkowym.
URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIA
W KLIMACIE UMIARKOWANYM.
Tabliczka znamionowa produktu jest umieszczona
na spodzie obudowy urządzenia.
OSTRZEŻENIE
KIEROWCA NIE MOŻE OBSŁUGIWAĆ ANI OGLĄDAĆ
URZĄDZENIA PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU.
Może to spowodować rozproszenie uwagi kierującego
i stać się przyczyną kolizji, której skutkiem będzie poważne
uszkodzenie ciała lub mienia.
Podczas użytkowania nie należy trzymać urządzenia
przez dłuższy czas na kolanach. Może ono ulec
nadmiernemu nagrzaniu i spowodować oparzenia.
2
RQTC0177-D.indd 2
1/26/2011 14:17:01
● W przypadku korzystania ze słuchawek nie należy
ustawiać wysokiego poziomu głośności. Laryngolodzy nie
zalecają długotrwałego korzystania ze słuchawek.
● Jeżeli wystąpi zjawisko dzwonienia w uszach należy
zmniejszyć głośność lub przestać korzystać ze słuchawek.
● Nie wolno korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia
pojazdu. Powoduje to ryzyko wypadku i jest nielegalne
w wielu krajach.
● Należy zachować szczególną ostrożność lub przerwać
korzystanie ze słuchawek przy potencjalnie
niebezpiecznych warunkach drogowych.
● Jeżeli posiadane słuchawki są typu otwartego,
umożliwiając słyszenie dźwięków z zewnątrz, nie należy
zwiększać poziomu głośności, tak aby nie było słychać
co dzieje się dookoła.
● Nadmierne ciśnienie dźwięku generowanego przez
słuchawki może być przyczyną pogorszenia słuchu.
● Słuchanie przy maksymalnej głośności przez dłuższy
czas może trwale uszkodzić słuch użytkownika.
Należy korzystać z dołączonych lub zalecanych
słuchawek nagłownych lub dousznych.
W celu zapobiegania uszkodzeniom
Należy unikać:
● Korzystania z palnych środków owadobójczych w pobliżu
urządzenia.
● Naciskania na ekran LCD.
● Dotykania soczewek lub innych elementów głowicy lasera.
Nie należy korzystać z urządzenia w następujących miejscach:
● Silnie zapylonych, takich jak plaże.
● Układania urządzenia na poduszkach, oparciach kanap,
lub gorących urządzeniach, takich jak wzmacniacze.
Nie należy pozostawiać urządzenia w zamkniętym
samochodzie w gorące dni ani nie wolno wystawiać go na
działanie promieni słonecznych i wysokich temperatur.
Akumulatory i baterie
Uwagi na temat akumulatorów
Akumulatory są przystosowane do recyklingu.
Należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa.
Zasilacz AC
Niniejszy zasilacz może współpracować z siecią zasilającą
o napięciu z zakresu od 100 V do 240 V, ale:
● Należy zaopatrzyć się w odpowiedni adapter, jeżeli
wtyczka zasilacza nie pasuje do gniazdka sieciowego.
Ostrzeżenie
Istnieje ryzyko pożaru, wybuchu lub oparzeń. Nie wolno
rozbierać obudowy. Baterii i akumulatorów nie wolno
podgrzewać powyżej podanych temperatur ani podpalać.
Baterie pastylkowe 100 °C
Pakiet akumulatora 60 °C
UWAGA
W przypadku niewłaściwej wymiany baterii istnieje ryzyko
jej eksplodowania. Baterie należy wymieniać wyłącznie na
takie same lub ich odpowiedniki zalecane przez producenta.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z zaleceniami
producenta.
Ostrzeżenie
Baterie pastylkowe należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci. Nigdy nie wolno wkładać baterii do ust. W przypadku
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
RQTC0177
1 Pakiet akumulatora (akumulator litowo-jonowy)
● Akumulator należy ładować w niniejszym urządzeniu.
● Akumulator nadaje się do stosowania tylko niniejszego
urządzenia. Nie należy używać go do zasilania innych
urządzeń.
● Z urządzenia nie należy korzystać na dworze, jeżeli pada
deszcz lub śnieg. (Akumulator nie jest wodoodporny).
● Nie należy dopuszczać, aby piasek, ciecz lub inne
obce substancje zanieczyszczały styki akumulatora.
● Nie należy dotykać styków (+ i -) akumulatora
metalowymi przedmiotami.
● Akumulatora nie wolno rozbierać, przerabiać,
podgrzewać lub wrzucać do ognia.
● Akumulatora nie wolno wystawiać na działanie ciepła
lub płomieni.
● Nie wolno przez dłuższy czas pozostawiać
akumulatora(ów) w pojeździe wystawionym na działanie
słońca przy zamkniętych drzwiach i oknach.
● Akumulatory należy przechowywać w temperaturze
poniżej 60°C.
2 Bateria pastylkowa (bateria litowa)
● Baterię należy instalować zgodnie z właściwą polaryzacją.
● Nie należy dotykać styków (+ i -) metalowymi
przedmiotami.
● Baterii nie wolno ładować, rozbierać, przerabiać,
podgrzewać lub wrzucać do ognia.
● Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
● Baterii nie wolno wystawiać na działanie ciepła lub
płomieni.
● Nie wolno przez dłuższy czas pozostawiać baterii
w pojeździe wystawionym na działanie słońca przy
zamkniętych drzwiach i oknach.
Jeżeli elektrolit z baterii w jakiś sposób wejdzie w kontakt
z dłoniami lub odzieżą należy dokładnie spłukać go wodą.
Jeżeli przypadkiem dostanie się do oczu nie wolno
w żadnym wypadku ich trzeć. Oczy należy obficie przepłukać
wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
3 Utylizacja zużytych baterii i akumulatorów
Należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa.
POLSKI
Ostrzeżenia dotyczące korzystania ze
słuchawek nagłownych i dousznych
3
RQTC0177-D.indd 3
1/26/2011 14:17:01
Informacja dla użytkowników o zbieraniu
i pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii
Niniejszy symbol umieszczony na produkcie,
opakowaniu i/lub w towarzyszącej mu
dokumentacji oznacza, że nie wolno mieszać
zużytego urządzenia elektrycznego
i elektronicznego oraz baterii z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.W celu zapewnienia właściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zużytych produktów i baterii, należy
oddawać je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami
prawa krajowego oraz postanowieniami
Dyrektyw 2002/96/EC i 2006/66/EC.
Prawidłowe pozbywanie się ww. produktu
i baterii pomaga oszczędzać cenne zasoby
naturalne i zapobiegać potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz stan środowiska naturalnego,
który może mieć miejsce w wypadku
niewłaściwego postępowania z odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu
zużytych produktów i baterii można uzyskać
od władz lokalnych, miejscowego
przedsiębiorstwa oczyszczania lub
w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik
nabył dane urządzenie.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych
odpadów mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa danego kraju.
Dla użytkowników instytucjonalnych
na terenie Unii Europejskiej
Jeżeli chcecie się Państwo pozbyć
niniejszego urządzenia elektrycznego lub
elektronicznego prosimy skontaktować się
ze swoim sprzedawcą lub dostawcą, który
udzieli dalszych informacji.
Spis treści
Przed rozpoczęciem użytkowania
Ostrzeżenia ............................................................... 2
Akcesoria .................................................................. 5
Przygotowanie do użytkowania
 Instalowanie akumulatora .................................... 6
 Ładowanie akumulatora ...................................... 6
 Regulacja ustawienia ekranu LCD ...................... 6
Rodzaje odtwarzanych płyt ..................................... 7
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt ....................................................... 8
Przydatne funkcje ................................................... 11
Przełączanie napędów ........................................... 11
Odtwarzanie z płyt CD, płyt z danymi
lub urządzeń USB ................................................... 11
Efekty przejść ......................................................... 12
Informacje na temat materiałów DivX® VOD ......... 12
Informacje na temat wyświetlania napisów DivX 13
Wskazówki dotyczące przygotowywania płyt ..... 13
Ustawienia
Korzystanie z menu ekranowego .......................... 14
Zmiana ustawień odtwarzacza .............................. 15
Użytkowanie w różnych sytuacjach
Użytkowanie w samochodzie ................................ 16
Współpraca z innymi urządzeniami ...................... 16
Informacje ogólne
Konserwacja ........................................................... 17
Dane techniczne ..................................................... 17
Rozwiązywanie problemów ................................... 18
Często zadawane pytania ...................................... 19
Indeks ................................................... tylna okładka
[Informacja na temat utylizacji w krajach
poza granicami Unii Europejskiej]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie
na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć
się ww. urządzeń należy skontaktować się
z władzami lokalnymi lub sprzedawcą
w sprawie ustalenia właściwego sposobu
utylizacji tego rodzaju przedmiotów.
RQTC0177
Cd
Uwaga na temat symbolu baterii
(dwuliterowe oznaczenie poniżej znaku):
Ten symbol może występować wraz
z symbolem substancji chemicznej.
W takim przypadku urządzenie podlega
wymaganiom Dyrektywy określającej
postępowanie z odpadami chemicznymi.
4
RQTC0177-D.indd 4
1/26/2011 14:17:01
Akcesoria
Urządzenie wyprodukowane zgodnie z warunkami licencji
udzielonej przez Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego „D” są znakami handlowymi
Dolby Laboratories.
Dołączony
Opcjonalny
DVD-LS92
DY-DB20
DY-DB30
DVD-LS70
CGR-H711
CGR-H712
„Logo DVD” jest znakiem handlowym należącym do
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® oraz związane z nimi logo są znakami
należącymi do DivX, Inc. i zostały użyte na podstawie licencji.
POLSKI
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
licencjonowania przez Fraunhofer
oraz Thomson.
RQTC0177
● Czas odtwarzania zależy od typu zastosowanego
akumulatora.
[→ 6, Przybliżony czas ładowania i odtwarzania
(w godzinach)]
Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię ochrony
przed kopiowaniem, która jest chroniona patentami USA
i innymi prawami własności intelektualnej należącymi do
Rovi Corporation. Wsteczna inżynieria oraz deasemblacja
są zabronione.
Przed rozpoczęciem użytkowania
1 Pilot zdalnego sterowania (N2QAYC000040)
1 Pastylkowa bateria do pilota
(informacje na temat wymiany → 10)
1 Przewód audio/wideo
1 Zasilacz AC
1 Przewód zasilający AC
● Służy wyłącznie do użytku z niniejszym urządzeniem.
Nie należy stosować do zasilania innych urządzeń.
Jednocześnie zamiennie nie należy stosować
przewodów pochodzących od innych urządzeń.
1 Adapter zasilacza samochodowego
1 Pakiet akumulatora
5
RQTC0177-D.indd 5
1/26/2011 14:17:01
Przygotowanie do użytkowania
 Instalowanie akumulatora
(Kiedy urządzenie jest wyłączone)
 Wyjmowanie
Ilustracje przedstawiają akumulator DY-DB20; jednakże procedura dla innych typów
akumulatorów (→ 5) jest taka sama.
● Wyłącz urządzenie przed
wyjęciem akumulatora.

Spód urządzenia
RELEASE
RELEASE
DETACH
ATTACH
DETACH
Kliknięcie oznacza zablokowanie
RELEASE
DETACH
Akumulator
ATTACH
ATTACH
 Naciśnij i przytrzymaj
Sprawdź, aby upewnić się, że akumulator jest dobrze zamocowany.
Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas
● Wyjmij akumulator (→ patrz powyżej).
(Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, wciąż pobiera niewielką ilość prądu, co może spowodować nadmierne rozładowanie
akumulatora, a w konsekwencji jego uszkodzenie).
● Przed ponownym użyciem akumulator należy naładować.
 Ładowanie akumulatora
Bezpośrednio po zakupie akumulator nie jest naładowany. Przed użyciem należy
go naładować.
Przewód zasilający AC
(dołączony)
Gniazdko DC
Zasilacz AC (dołączony)
● Z urządzenia można korzystać również bez
ładowania po podłączeniu go poprzez
zasilacz AC do gniazdka sieciowego
● Z urządzenia można korzystać również bez
ładowania po podłączeniu go poprzez adapter
zasilacza samochodowego DC (→ 16,
Podłączanie dołączonego adaptera zasilacza
samochodowego DC).
Do gniazdka
sieciowego
Jeżeli podłączony jest przewód zasilający
AC urządzenie jest w stanie oczekiwania
(świeci wskaźnik [ ]). Obwód pierwotny
stale znajduje się pod napięciem, tak
długo, jak długo zasilacz AC jest
podłączony do gniazdka sieciowego.
W celu oszczędzania energii
Urządzenie pobiera 0,5 W mocy, nawet
kiedy jest wyłączone. Jeżeli nie będzie
ono używane przez dłuższy czas, należy
odłączyć jest od gniazdka sieci zasilającej.
CHG
Czas ładowania:
→ poniżej, Przybliżony czas
ładowania i odtwarzania
(w godzinach)
Po zakończeniu należy odłączyć
zasilacz AC od gniazdka sieciowego.
 Regulacja ustawienia ekranu LCD
● W przypadku przenoszenia urządzenia: zamknij ekran LCD.
Nie trzymaj urządzenia za ekran LCD.
● Funkcje obsługiwane przyciskami na obudowie urządzenia
nie działają, jeżeli ekran LCD jest zamknięty.
Rozpoczęte Zakończone
[ ]
gaśnie
→ świeci*
[CHG]
świeci
→ gaśnie
* Tylko w przypadku ładowania
wyłączonego urządzenia.
Wskaźnik [ ]
Jeżeli urządzenie jest podłączone do
zasilania sieciowego AC, wskaźnik
ten świeci w trybie oczekiwania
i gaśnie po włączeniu urządzenia.
Otwórz ekran LCD
Standardowa
pozycja
Przybliżony czas ładowania i odtwarzania (w godzinach)
RQTC0177
Model
akumulatora
6
Ładowanie
(przy wyłączonym
urządzeniu)
(w temp. 20°C)
Odtwarzanie
(w temperaturze pokojowej z użyciem słuchawek)
Poziom jasności LCD
-5
0
5
LCD wył.
DY-DB20
7
11
9,5
8
11
CGR-H711
5
5
5
4
5,5
DY-DB30 (opcjonalny)
8
14
12
10
14
CGR-H712 (opcjonalny)
7
11
9,5
8
11
RQTC0177-D.indd 6
● Czasy podane w tabeli mogą
różnić się od rzeczywistych
w zależności od sposobu
użytkowania.
● Zmiana jasności ekranu
LCD (→ 11).
1/26/2011 14:17:02
Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora
Jeżeli urządzenie jest włączone (→ 8) i jest zasilane z akumulatora
Naciśnij [DISPLAY], aby wyświetlić poziom naładowania na ekranie LCD (na kilka sekund).
POLSKI
(miga)
Rodzaje odtwarzanych płyt
Płyty komercyjne
Logo płyty
DVD-Video
Oznaczenie
w instrukcji obsługi
Nieobsługiwane rodzaje płyt
Uwagi
Płyty z filmami i muzyką
wysokiej jakości
DVD-V
Video CD
Płyty muzyczne z obrazem
Łącznie z SVCD
(zgodne z IEC62107)
VCD
CD
Płyty Blu-ray, HD DVD, płyty nagrane
w formacie AVCHD, DVD-Audio, płyty
DVD-RW w wersji 1.0, płyty DVD-RAM,
DVD-VR, CDV, CD-G, SACD, Photo CD,
„Chaoji VCD” dostępne na rynku łącznie
z CVD, DCVD oraz SVCD niezgodnymi
ze standardem IEC62107.
Płyty muzyczne
CD
Przed rozpoczęciem użytkowania
Naładuj
Pojawia się automatycznie
jeżeli pozostała energia
pozwala na tylko kilka minut pracy.
(ekran)
Płyty nagrywane samodzielnie (O: obsługiwane , —: nie obsługiwane)
Logo płyty
Nagrywane na
nagrywarce DVD itp.
DVD-V *
2
Nagrywane na komputerze osobistym itp.
Konieczność
sfinalizowania*3
MP3
JPEG
DivX
O
O
O
O
Niezbędne
O
—
—
—
Niezbędne
+R/+RW
—
(O)
—
—
—
Niezbędne
+R DL
—
(O)
—
—
—
Niezbędne
CD-R/RW*1
—
—
O
O
O
Niezbędne*4
DVD-R/RW
DVD-R DL
RQTC0177
● Odtwarzanie niektórych spośród wymienionych powyżej rodzajów płyt może być niemożliwe, ze względu na warunki nagrania,
sposób nagrania oraz sposób tworzenia plików (→ 13, Wskazówki dotyczące przygotowywania płyt)
*1 Urządzenie może odtwarzać płyty CD-R/RW nagrane w formacie CD-DA lub Video CD.
*2 Płyty nagrane przez nagrywarki DVD lub kamery wideo DVD z wykorzystaniem formatu DVD-Video.
W przypadku płyt +R/+RW oraz +R DL: Płyty te nagrywane są w formacie innym niż DVD-Video, w związku z czym część funkcji
nie może być wykorzystywana.
*3 Proces umożliwiający odtwarzanie na kompatybilnych urządzeniach. W celu odtwarzania płyt, dla których podano w tabeli, że
sfinalizowanie jest „niezbędne”, konieczne jest ich uprzednie sfinalizowanie w urządzeniu, które zostało użyte do ich nagrania.
*4 Wystarcza również zamknięcie sesji.
7
RQTC0177-D.indd 7
1/26/2011 14:17:03
Odtwarzanie płyt
OPEN
Otwórz pokrywę.
Gniazdka słuchawkowe [ ]
Wtyk mini jack stereo ø3,5 mm
AV SELECT
Naciśnij,
aż płyta
się
zablokuje
Włóż płytę i zamknij pokrywę.
● Dwustronne płyty należy wkładać tak,
aby strona, która ma być odtwarzana
była skierowana do dołu.
● Odtwarzanie niektórych płyt rozpoczyna
się automatycznie po włączeniu
odtwarzacza.
ON
VOL
Naciśnij.
Urządzenie włączy się i rozpocznie
odtwarzanie.
● Naciśnij [AV SELECT], aby wybrać
„DISC” (płyta) lub „USB” (urządzenie
USB).
Ustaw głośność.
W przypadku korzystania ze
słuchawek zmniejsz głośność
przed ich podłączeniem.
● Aby zmienić język wyświetlania na ekranie → 15, zakładka „Language” (język)
● Po zatrzymaniu odtwarzania urządzenie wyłącza się automatycznie po około 15 minutach (po około 5 minutach w przypadku
korzystania z akumulatora).
● W przypadku płyt +R/+RW całkowita liczba nagrań może być wyświetlana nieprawidłowo.
● Jeżeli napotkasz jakieś problemy zapoznaj się z działem „Rozwiązywanie problemów (→ 18).
● W przypadku odtwarzania źródła dźwięku w formacie DTS, z głośników nie będzie słychać dźwięku. Wybierz inny format dźwięku
(np. Dolby Digital).
Uwaga
PŁYTA OBRACA SIĘ NADAL PODCZAS WYŚWIETLANIA MENU. Po zakończeniu odtwarzania naciśnij [ – OFF], aby
ograniczyć zużywanie się silnika urządzenia.
RQTC0177
g
8
RQTC0177-D.indd 8
1/26/2011 14:17:11
Operacje
Pauza
Aby wznowić odtwarzanie naciśnij [  ON].
Stop
Pozycja odtwarzania jest zapamiętywana po pierwszym naciśnięciu przycisku.
● Aby wznowić odtwarzanie naciśnij [ ON]. (Wznawianie odtwarzania)
Otwarcie pokrywy odtwarzacza lub ponowne naciśnięcie przycisku [  – OFF] anuluje
zapamiętaną pozycję.
Wyłączanie
urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj, aż do wyłączenia urządzenia.
Pomijanie
Naciśnij [ , ].
Wyszukiwanie
Naciśnij i przytrzymaj [ , ].
Naciśnij [  ON], aby powrócić do normalnego odwarzania.
Odtwarzanie
w zwolnionym
tempie
Podczas pauzy naciśnij i przytrzymaj [ , ].
Podczas pauzy naciśnij i przytrzymaj [ ].
Naciśnij [  ON], aby powrócić do normalnego odwarzania.
Główne menu
Wyświetlanie głównego menu płyty.
OFF
TOP MENU
Kiedy urządzenie jest wyłączone:
Naciśnij, aby włączyć zasilanie i rozpocząć odtwarzanie.
Kiedy urządzenie jest włączone:
Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.
POLSKI
Włączanie
urządzenia/
Odtwarzanie
Odtwarzanie
ON
DVD-V
VCD DivX
DVD-V
DVD-V
MENU
Menu
Wyświetlanie menu płyty.
VCD
Włączanie/wyłączanie PBC.
RETURN
Menu nawigacyjne
MP3 JPEG DivX
Powrót
Powrót do poprzedniego ekranu.
VCD (z możliwością sterowania odtwarzaniem) Powrót do menu.
Obsługa menu
Naciskaj [,,,] i [OK], aby wybrać opcję.
Wybór numerów
VCD (z wyłączoną funkcją PBC)
 Naciśnij [DISPLAY], aby wyświetlić menu ekranowe.
 Naciskaj [,], aby wybrać opcję.
 Naciskaj [,], aby wybrać numer.
 Naciśnij [OK].
OK
(→ 11)
Przy wstrzymanym odtwarzaniu, naciskaj [] lub [ II], aby wyświetlać kolejne
klatki lub [], aby wyświetlać poprzednie klatki.
DivX Przy wstrzymanym odtwarzaniu, naciskanie [II], pozwala wyświetlać kolejne
klatki obrazu.
DVD-V
VCD
RQTC0177
Klatka po klatce
9
RQTC0177-D.indd 9
1/26/2011 14:17:13
Pilot zdalnego sterowania
1 Włączanie i wyłączanie urządzenia (→ 8)
1
2
3
● Nie można włączać tym przyciskiem urządzenia,
jeżeli jest zasilane z akumulatora.
2 Przełączanie źródła sygnału (→ 11)
AV SELECT
STOP
PAUSE
SKIP
8
PLAY
9
TOP MENU
MENU
5
6
ANGLE
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
RETURN
SETUP
CANCEL
4 Wyświetlanie głównego menu płyty
5 Wybór/OK, odtwarzanie poklatkowe
SLOW/SEARCH
4
3 Podstawowe operacje odtwarzania
10
11
12
13
14
15
● Aby wybrać: Naciskaj góra, dół, lewo lub prawo
([,,,]).
● Aby potwierdzić wybór: Naciśnij [OK]
● Klatka naprzód/Klatka wstecz:
(podczas pauzy) naciskaj lewo lub prawo ([II, II])
6 Wyświetlanie menu ekranowego (→ 14)
7 Wybór numeru nagrania itp./Wprowadzanie cyfr
DVD-V VCD (z wyłączoną funkcją PBC)
np. aby wprowadzić 12: [>
=10] → [1] → [2]
CD MP3 JPEG DivX
np. aby wprowadzić 123: [1] → [2] → [3] → [OK]
8 Regulacja głośności
9 Wyświetlanie menu
10 Wybór kąta widzenia kamery (→ 11)
11 Wybór napisów (→ 11)
7
12 Wybór ścieżki dźwiękowej (→ 11)
13 Powrót do poprzedniego ekranu
14 Zmiana ustawień urządzenia (→ 15)
15 Anulowanie wprowadzonych danych
 Instalowanie baterii pastylkowej (dołączonej)
 Wyciągnij uchwyt.
Dół obudowy
 Zasięg działania
Wyciągaj, jednocześnie naciskając w tym miejscu
 Włóż baterię i wsuń z powrotem uchwyt.
+ skierowany do góry
Bateria litowa: CR2025
● Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
aby uniknąć ryzyka przypadkowego połknięcia.
Odchylenie
do 20° w górę
lub w dół
Czujnik zdalnego
sterowania
Odchylenie do 30°
w lewo lub w prawo
Nadajnik pilota
Do 7 m od frontu urządzenia
RQTC0177
Odległości i kąty podane są w przybliżeniu.
10
RQTC0177-D.indd 10
1/26/2011 14:17:14
Przydatne funkcje
Wybór jakości obrazu na ekranie LCD
BRIGHT-LCD
Naciskaj,
aby zmienić
ustawienie.
Naciskając [,] wybierz parametr,
a za pomocą [,] zmień ustawienie.
Brightness: (jasność) -5 do 5
Contrast: (kontrast) -5 do 5
Tint: (barwa)
-5 do 5
Colour: (nasycenie) -5 do 5
● Aby zamknąć ten ekran: Naciśnij [RETURN].
Wyświetlanie bieżących parametrów
odtwarzania (podręczne OSD)
np.
DVD-V
DISPLAY
Naciśnij trzykrotnie.
Czas odtwarzania
DVD-Video
Time
Title
Chapter
Całkowity czas odtwarzania
bieżącego nagrania
00:02:09/00:40:19
2/10
1/2
Numer aktualnego nagrania
DISPLAY
Naciśnij czterokrotnie.
Całkowita
liczba nagrań
Całkowita liczba opcji
1/3 MPEG 2 ch ENG
1/3 ENG
1/2
Audio
Subtitle
Angle
Przełączanie napędów
Kiedy urządzenie jest zatrzymane lub nie ma załadowanej
płyty, naciśnij [AV SELECT], aby wybrać „Disc” (płyta) lub
„USB” (urządzenie USB).
.
AV Select
DISC
USB
Jeżeli nośnik jest załadowany przy wyłączonym urządzeniu
lub w statusie „No Disc”, automatycznie zostanie wyświetlone
menu „AV Select”.
Uwaga
● Urządzenie nie gwarantuje obsługi wszystkich urządzeń
USB.
● Urządzenie nie obsługuje funkcji ładowania urządzeń USB.
● Obsługiwane są systemy plików FAT12, FAT16 i FAT32.
● Urządzenie obsługuje transmisję USB 2.0 Full Speed.
● W przypadku wystąpienia błędu przeciążenia przez
urządzenie USB należy je niezwłocznie odłączyć.
Odtwarzanie płyt CD, płyt
z danymi lub urządzeń USB
CD MP3 JPEG DivX
Zainstaluj płytę CD, płytę z danymi lub urządzenie USB.
Po wyświetleniu menu, naciskając [,] wybierz
nagranie i naciśnij [OK].
● Powtórz ten krok, jeżeli występują podkatalogi.
np. płyta z danymi
-/16
Podczas odtwarzania naciśnij
kilkukrotnie, aby wybrać nagranie,
które ma być powtarzane.
●
VCD
Z wyłączoną funkcją PBC.
Wybór kąta kamery DVD-V
Zmiana efektu przejścia
ANGLE
(Na pilocie)
DVD-V
JPEG
(o ile są dostępne różne)
JPEG
Naciśnij [ANGLE], aby wybrać
kąt widzenia kamery.
Podczas odtwarzania
Naciśnij [ANGLE], aby zmienić
efekt przejścia (→ 12).
Zmiana wyświetlanych napisów
SUBTITLE
(Na pilocie)
RQTC0177-D.indd 11
Naciśnij [SUBTITLE], aby wybrać
język wyświetlania napisów (płyty
zawierające napisy).
● Ta funkcja może nie działać
w zależności od sposobu nagrania płyty.
DISC
/Picture
2008 Vacation
Picture
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
Discovery
IMG_0035
Soccer
● Aby zamknąć ten ekran: Naciśnij [RETURN].
REPEAT
POLSKI
(Na pilocie)
Aktualnie odtwarzana opcja
Odtwarzanie cykliczne
DVD-V (z kilkoma ścieżkami dźwiękowymi)
Naciskaj [AUDIO], aby wybrać
żądaną ścieżkę dźwiękową.
VCD Możesz użyć tego przycisku, aby
wybrać ustawienie „L”, „R”, „L+R”
lub „L R”.
AUDIO
Odtwarzanie
Monitor Normal: Efektywne tylko dla obrazu 4:3
Monitor Full:
Obraz rozciągnięty w poziomie
LCD-SIZE
Monitor Off:
Brak obrazu na ekranie
Naciskaj,
● Jeżeli nie korzystasz z ekranu LCD urządzenia,
aby zmienić
wybierz opcję „Monitor Off”, aby oszczędzać
sposób
energię (miga kontrolka [ ]).
wyświetlania. ● Ekran LCD wyłączy się automatycznie po
zamknięciu.
Zmiana ścieżki dźwiękowej
Grupa (folder)
MP3 (plik)
JPEG (plik)
DivX (plik)
● Naciśnij [RETURN], aby powrócić do poprzedniego
ekranu.
 Wybierz zdjęcie w menu miniatur
JPEG
1 W czasie wyświetlania zdjęć, naciśnij
[TOP MENU], aby wyświetlić miniatury.
2 Aby wybrać zdjęcie w grupie.
Naciskając [,,,], wybierz zdjęcie
i naciśnij [OK].
● Naciśnij [  ], aby przejść do następnej strony.
● Naciśnij [ ], aby przejść do poprzedniej strony.
● Aby zamknąć ten ekran: Naciśnij [MENU].
RQTC0177
Wybór sposobu wyświetlania materiałów
o formacie obrazu 4:3
11
1/26/2011 14:17:17
Efekty przejść
JPEG
Podczas wyświetlania zdjęć JPEG naciśnij [DISPLAY].
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX:
Others
JPEG Interval
: Fast
Transition Effect : Normal
Repeat
:
Off
Setup
/ to select
[OK] to Confirm
Informacje na temat
materiałów DivX® VOD
DivX® to cyfrowy format wideo utworzony przez DivX, Inc.
Niniejsze urządzenie posiada oficjalny certyfikat DivX® i może
odtwarzać pliki wideo DivX. Dodatkowe informacje oraz
narzędzia programistyczne do konwertowania plików na
format wideo DivX można znaleźć na stronie www.divx.com.
[RETURN] to exit
● Naciskając [,], wybierz opcję „Transition Effect”.
● Naciśnij [OK], aby wybrać żądany efekt.
Urządzenie oferuje 21 różnych efektów do wyboru.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
To certyfikowane urządzenie DivX® należy zarejestrować,
aby umożliwić odtwarzanie materiałów
DivX Video-on-Demand (VOD).
Aby wygenerować kod rejestracyjny, znajdź sekcję
DivX VOD w menu ustawień urządzenia.
Wpisz kod na stronie vod.divx.com, aby dokończyć proces
rejestracji i dowiedzieć się więcej o DivX VOD.
Wyświetlanie kodu rejestracyjnego urządzenia
(→ 15, Rejestracja DivX® VOD)
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Setup
USE
DEFAULT SETTINGS
LanguageYou must
register your device to play
DIVX
REGISTRATION
DivX
protected
videos.
Video
Registration code:XXXXXXXXXX
Audio
OK
Others
Set
Return
Typ 4
Typ 5
Typ 6
Typ 7
Typ 8
Typ 9
10 znaków
alfanumerycznych
Register at http://vod.divx.com
it
● Po odtworzeniu materiału DivX® VOD po raz pierwszy,
kod rejestracyjny nie jest wyświetlany.
● Jeżeli zakupisz zawartość DivX VOD przy użyciu innego
kodu rejestracyjnego niż kod tego urządzenia, nie będziesz
mógł odtwarzać tej zawartości.
Wyrejestrowywanie urządzenia
(→ 15, Dezaktywacja DivX® VOD)
Użyj kodu usuwania rejestracji, aby anulować rejestrację na
stronie www.divx.com.
Informacja o materiałach DivX® VOD, możliwych
do odtworzenia tylko określoną ilość razy
Typ 10
Typ 11
Typ 12
Typ 13
Typ 14
Typ 15
Niektóre materiały DivX® VOD mogą być odtwarzane tylko
ustaloną ilość razy. Gdy odtwarzasz taki materiał, zostanie
wyświetlona liczba dotychczasowych odtworzeń oraz
całkowita początkowa liczba możliwych odtworzeń.
● Liczba pozostałych odtworzeń zmniejsza się po każdym
odtworzeniu programu. Jednak w razie odtwarzania od
momentu zatrzymania, liczba pozostałych odtworzeń nie
zmniejsza się w związku z użyciem funkcji wznowienia
odtwarzania.
Uwaga
● Nie ma możliwości wyświetlania materiałów DivX® z ochroną
praw autorskich zapisanych na urządzeniu USB. W celu
wyświetlania chronionych plików wideo DivX® na ekranie
telewizora należy uprzednio, za pomocą komputera,
skopiować je na kompatybilną płytę.
Typ 16
RQTC0177
Typ 19
Typ 17
Typ 18
Random
Normal
(Efekt wybierany
przypadkowo)
(Bez efektu
przejścia)
● Efekty można również zmieniać bezpośrednio, naciskając
[ANGLE] na pilocie.
12
RQTC0177-D.indd 12
1/26/2011 14:17:18
 Wyświetlanie tekstów napisów
● Menu wyboru napisów zostanie automatycznie wyświetlone
po wybraniu pliku DivX posiadającego towarzyszące napisy.
Wybierz żądane napisy.
● W przypadku braku wyboru menu zniknie po 40 sekundach
i zostanie ustawiona domyślna opcja „External Subtitle Off”
(napisy wyłączone).
● Pliki wideo DivX, dla których nie jest wyświetlany wybór
napisów, nie posiadają towarzyszących plików z napisami.
W tym wypadku nie ma możliwości wyświetlenia napisów.
● Jeżeli napisy są wyświetlane niewłaściwie, można spróbować
zmienić ustawienie języka wyświetlania (→ 15, Język
wyświetlania napisów).
● Obsługiwane formaty: MicroDVD, SubRip lub TMPlayer
● Rozszerzenia: „.SRT”, „.srt”, „.SUB”, „.sub”, „.TXT” lub „.txt”
● Pliki wideo DivX oraz pliki z napisami muszą mieć takie
same nazwy z wyjątkiem rozszerzeń oraz znajdować się
w tym samym folderze.
 Ograniczenia tego urządzenia
● Jeżeli nazwa pliku wideo DivX jest wyświetlana niewłaściwie
na ekranie menu (nazwa pliku jest wyświetlana jako „–”)
tekst napisów może być wyświetlany nieprawidłowo.
● Nie można wyświetlać napisów podczas korzystania
z funkcji wyszukiwania.
● W niektórych przypadkach, w zależności od metod użytych
do utworzenia pliku lub od stanu nagrania, wyświetlana
może być tylko część napisów lub mogą one nie być
wyświetlane wogóle.
Format: MP3
Płyty: DVD-R/RW, CD-R/RW
Rozszerzenie: „.MP3”, „.mp3”
Uwagi:
● Częstotliwość próbkowania:
DVD-R/RW, CD-R/RW : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1 oraz 48 kHz
● Kompatybilne współczynniki kompresji: między 32 kbps
a 320 kbps
● Urządzenie nie obsługuje tagów ID3.
POLSKI
Urządzenie jest w stanie wyświetlać teksty napisów nagranych
na płycie z plikami wideo DivX.
Funkcja ta nie ma nic wspólnego z napisami, zgodnymi ze
specyfikacjami standardu DivX i nie posiada określonego
standardu. Poniższe funkcje mogą nie działać w zależności
od metod użytych przy utworzeniu pliku.
Wskazówki dotyczące
przygotowywania płyt
Odtwarzanie
Informacje na temat
wyświetlania napisów DivX
Format: JPEG
Płyty: DVD-R/RW, CD-R/RW
Rozszerzenia: „.JPG”, „.jpg”, „.JPEG”, „.jpeg”
Uwagi:
● Obsługiwane są pliki JPEG wykonane za pomocą
aparatów cyfrowych, które są zgodne ze standardem DCF
(Design rule for Camera File system) w wersji 1.0.
– Pliki zmieniane, edytowane lub zapisywane za pomocą
programów graficznych na komputerze mogą nie być
wyświetlane.
● Urządzenie nie wyświetla obrazu ruchomego, na przykład
w formacie MOTION JPEG i innych tego typu, zdjęć
w formacie innym niż JPEG (np. TIFF), ani nie odtwarza
zdjęć z dołączonym dźwiękiem.
Format: DivX
Płyty: DVD-R/RW, CD-R/RW
Rozszerzenia: „.DIVX”, „.divx”, „.AVI”, „.avi”
Uwagi:
● Urządzenie może nieprawidłowo wyświetlać pliki DivX
większe niż 2 GB lub nie posiadające indeksu.
● Urządzenie obsługuje wszystkie rozdzielczości
do maksymalnie 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL).
● Mogą występować różnice w kolejności wyświetlania plików
w menu oraz na ekranie komputera.
● Urządzenie nie odtwarza plików nagranych z wykorzystaniem
zapisu pakietowego.
Nazewnictwo folderów
i plików na płytach z danymi
(W urządzeniu pliki są traktowane
jako materiały, a katalogi jako grupy).
Przed nagraniem należy nazwy katalogów
oraz plików poprzedzić indeksami.
Powinny być to liczby o równej ilości
cyfr i powinny być nadawane w kolejności
zamierzonego odtwarzania (funkcja ta
może czasem nie działać).
np. MP3
root
001 group
001
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
002 group
003 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
004 track.mp3
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
Płyty DVD-R/RW
● Płyty muszą być zgodne ze standardem UDF bridge
(UDF 1.02/ISO9660).
● Urządzenie nie obsługuje płyt wielosesyjnych. Odtwarzana
jest tylko sesja domyślna.
● Płyty muszą być zgodne ze standardem ISO9660
level 1 lub 2 (oprócz formatów rozszerzonych).
● Urządzenie jest kompatybilne z płytami wielosesyjnymi,
ale jeżeli na płycie jest wiele sesji rozpoczęcie
odtwarzania może zajmować więcej czasu. Aby tego
uniknąć należy minimalizować ilość zapisywanych sesji.
RQTC0177
Płyty CD-R/RW
13
RQTC0177-D.indd 13
1/26/2011 14:17:18
Korzystanie z menu ekranowego
np.
DVD-V
DISPLAY
DISPLAY
DISC
Title
Chapter
Subtitle
Audio
Naciśnij
jednokrotnie.
/ to select and
[OK] to Confirm
6
1
1/10 ENG
1/2 MPEG 2 ch ENG
/
Others
Angle
: 1/1
Repeat
: Off
Dialogue Enhancer: Off
Setup
Naciśnij
dwukrotnie.
to change the option
[RETURN] to exit
/ to select
[OK] to Confirm
[RETURN] to exit
1 Aby wybrać opcję, naciskaj przyciski [,,,].
2 Aby zatwierdzić wybór, naciśnij [OK].
● Korzystaj z instrukcji wyświetlanych na ekranie dla danej opcji.
Jeżeli jest taka potrzeba, powtórz powyższe operacje.
● Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wersji oprogramowania urządzenia.
● Niektóre funkcje działają tylko podczas odtwarzania.
● Aby zamknąć ten ekran: Naciśnij [RETURN].
Główne menu
Title
Chapter
Track ( VCD z wył. PBC)
Rozpoczęcie od wybranego elementu.
● Naciskając [,], wybierz opcję.
● Naciskając [,], wybierz numer i naciśnij [OK], aby rozpocząć odtwarzanie.
Subtitle (napisy)
Zmiana wyświetlanych napisów (płyty zawierające napisy).
● Na płytach +R/+RW, liczba napisów może nie obejmować napisów, które nie są wyświetlane.
Audio
(ścieżka dźwiękowa)
Zmiana ścieżki dźwiękowej.
DVD-V Zmiana ścieżki dźwiękowej.
VCD Wybór „L”, „R”, „L+R”, „L R”.
Angle (kąt kamery)
Wybór kąta widzenia kamery.
DVD-V Materiały z dostępnymi alternatywnymi ujęciami kamery.
JPEG Interval JPEG
(czas wyświetlania
zdjęć)
Transition Effect JPEG
(efekt przejścia)
Zmiana szybkości pokazu slajdów.
● Fast
● Normal
● Slow
● Off
● Domyślnym ustawieniem jest „Fast” (szybko).
Zmiana efektu przejścia między kolejnymi wyświetlanymi zdjęciami (→ 12).
Zmiana trybu powtarzania materiału.
● Ustawienie „ Group” może powtarzać tylko materiały tego samego typu, jeżeli odtwarzane są
płyty z danymi z folderami zawierającymi jednocześnie pliki MP3, JPEG i DixX.
Dialogue Enhancer
DVD-V
Funkcja poprawy słyszalności dialogów w filmach.
On ↔ Off (Wł./Wył.)
Setup (ustawienia)
Zmiana konfiguracji w menu ustawień (Setup) (→ 15).
RQTC0177
Repeat (powtarzanie)
14
RQTC0177-D.indd 14
1/26/2011 14:17:19
Zmiana ustawień odtwarzacza
SETUP
2
OK
lub
OK
Setup
(Na pilocie)
●
●
●
●
Language
(Pilot)
Naciskaj [,,,], a następnie [OK], aby zatwierdzić wybór.
Aby wprowadzić wartość liczbową: naciskaj [,].
Aby powrócić do poprzedniego ekranu: naciśnij [RETURN].
Aby zamknąć ekran ustawień: kilkakrotnie naciśnij [RETURN].
Zakładka „Language” (język)
Video
Audio
Others
Display
Subtitle
Audio
DVD Menu
Subtitle Text
English
English
English
English
Latin2
Set
Return
Display (Ekran)
● English
● Nederlands
● Deutsch
● Svenska
● Français
● Polski
● Español
● Italiano
Subtitle (Napisy DVD)
● English
● Dutch
● German
● Swedish
● French
● Polish
● Spanish
● Off
● Italian
Audio
(Ścieżka dźwiękowa)
DVD Menu
(Menu płyty DVD)
Subtitle Text
(Czcionka napisów)
● English
● Dutch
● German
● Swedish
● French
● Polish
● Spanish
● Italian
● English
● Dutch
● German
● Swedish
● French
● Polish
● Spanish
● Italian
● Latin1
● Turkish
● Latin2
● Cyrillic
Ustawienia
1
POLSKI
● Ustawienia można zmieniać według potrzeb, korzystając z zamieszczonej poniżej tabeli.
● Podkreślone opcje oznaczają ustawienia fabryczne.
● Wyświetlane ustawienia różnią się w zależności od wersji oprogramowania urządzenia.
Ustawienia są zapamiętywane nawet po wyłączeniu urządzenia.
Zakładka „Video” (obraz)
TV Aspect (Proporcje
obrazu telewizyjnego)
Wybierz ustawienie odpowiadające systemowi obrazu telewizyjnego i swoim preferencjom.
● 4:3 Pan&Scan: Typowe proporcje obrazu telewizyjnego (4:3)
Boki obrazu panoramicznego są obcinane, tak aby wypełniał on cały ekran
(jeżeli taka operacja nie jest zabroniona przez ustawienia nagrane na płycie).
● 4:3 Letterbox: Typowe proporcje obrazu telewizyjnego (4:3)
Panoramiczny obraz jest wyświetlany z czarnymi pasami na górze i na dole.
● 16:9: Obraz panoramiczny
Do zmiany sposobu wyświetlania obrazu wykorzystywane są informacje o proporcjach obrazu.
TV System (System TV)
● NTSC: Sygnały wyjściowe ze wszystkich płyt pozostają w formacie NTSC.
Ustawienie ma znaczenie tylko ● PAL: Sygnały wyjściowe ze wszystkich płyt pozostają w formacie PAL.
w przypadku podłączenia kabla
audio-wideo do odtwarzacza.
Zakładka „Audio” (dźwięk)
Dynamic Range
(Kompresja zakresu
dynamiki)
● Off (Wyłączona)
● On: Dźwięk jest korygowany w celu zwiększenia wyraźności pod kątem wyrazistości, nawet
jeżeli poziom głośności jest niski poprzez kompresję zakresu najniższych i najwyższych
poziomów dźwięku. Jest to funkcja przydatna podczas słuchania w nocy (działa tylko
w przypadku dźwięku w formacie Dolby Digital).
Zakładka „Others” (pozostałe)
RQTC0177-D.indd 15
Przywraca wartości fabryczne wszystkim ustawieniom w menu konfiguracji oraz menu
ekranowym za wyjątkiem „Set Password” (hasło) oraz „Ratings” (ograniczenie odtwarzania).
Wyświetlanie wersji oprogramowania urządzenia.
Ten kod rejestracyjny jest niezbędny do nabywania i odtwarzania materiałów wideo DivX® VOD
(wideo na żądanie) (→ 12).
Wyrejestrowywanie urządzenia. (→ 12)
Naciśnij, aby ustawić hasło
● Wprowadź fabryczne hasło „8888”, a następnie ustaw swoje hasło.
Ustawianie ograniczeń (jeżeli wybrany jest poziom 8)
● 1 do 7: Uniemożliwienie odtwarzania płyt DVD-Video z zapisanym na nich poziomem oceny
niższym lub równym ustawionemu.
● 8 No Limit (poziom 8 - bez ograniczeń)
Jeżeli ustawisz poziom ograniczenia, zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi zaleceniami.
Nie zapomnij swojego hasła.
Jeżeli do odtwarzacza zostanie włożona płyta DVD-Video o ocenie podlegającej ograniczeniu
zostanie wyświetlony komunikat. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi zaleceniami.
RQTC0177
Restore Default Settings
(Powrót do ustawień
fabrycznych)
System Information
DivX® VOD Registration
(Rejestracja DivX® VOD)
DivX® VOD deactivation
Set Password
(Hasło)
Ratings
(Ograniczenie
odtwarzania)
15
1/26/2011 14:17:20
Użytkowanie w samochodzie
● Nie zostawiaj urządzenia na powierzchniach, które mogą się silnie nagrzewać, takich jak podszybie. Urządzenie nie
jest odporne na wysokie temperatury i może ulec uszkodzeniu.
● KIEROWCA NIE MOŻE OBSŁUGIWAĆ ANI KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU.
Może to rozproszyć uwagę kierującego i stać się przyczyną kolizji skutkującej poważnym uszkodzeniem ciała lub mienia.
Podłączanie do dołączonego adaptera zasilacza samochodowego DC
Przed podłączeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego samochodu lub skonsultuj się z jego sprzedawcą.
● Podłącz adapter do gniazda zapalniczki samochodowej zapewniającego zasilanie o napięciu 12 V. Adapter nie współpracuje
z pojazdami, w których zasilanie ma napięcie 24 V.
● Jest to specjalny adapter samochodowy DC o minusie zasilania podłączonym do masy. Korzystanie z tego adaptera w pojeździe,
w którym do masy jest podłączony plus zasilania, może spowodować uszkodzenie prowadzące do powstania pożaru.
Wymiana bezpiecznika
Bezpiecznik należy wymieniać wyłącznie na wkładkę topikową
o takich samych parametrach (125 V/250 V, 2,5 A). Użycie
bezpiecznika innego typu może prowadzić do powstania pożaru.
Adapter
samochodowy DC
(dołączony)
2 Wymień bezpiecznik (typ 125 V/250 V, 2,5 A)
Do gniazda zapalniczki
samochodowej
Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni.
DC IN
Z lewej strony odtwarzacza
3 Zamknij
1 Otwórz
Ostrzeżenia
● W celu uniknięcia rozładowania akumulatora samochodowego
– Po zakończeniu korzystania odłącz adapter zasilacza samochodowego DC od gniazda zapalniczki. Adapter stale pobiera
niewielki prąd i jeżeli urządzenie pozostanie do niego podłączone wówczas rozpocznie się również ładowanie jego
akumulatora, co skutkuje zwiększonym poborem prądu z akumulatora samochodu.
– Nie korzystaj z zasilacza samochodowego DC przez dłuższy czas przy wyłączonym silniku pojazdu.
● W przypadku korzystania z samochodowego zasilacza DC wyłącz urządzenie przed wyłączeniem silnika pojazdu, w innym
przypadku funkcja wznawiania odtwarzania (→ 9) może nie działać.
● Nie naprężaj przewodu zasilającego.
● Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji.
Możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia za pośrednictwem samochodowego systemu audio
korzystając z adaptera kasety magnetofonowej (nie dołączonego) podłączonego do gniazda
słuchawkowego znajdującego się z lewej strony urządzenia.
Lewa strona urządzenia
Współpraca z innymi urządzeniami
Przed podłączeniem wyłącz wszystkie urządzenia i zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami obsługi.
Odtwarzanie dźwięku stereofonicznego
Przewód audio-wideo (dołączony)
Wejście amplitunera/wzmacniacza
Żółty
AUDIO/VIDEO
Żółty
Lewa strona urządzenia
Biały
L
Czerwony
R
AUDIO IN
Wyświetlanie na ekranie telewizora
Podłącz wyjście audio-wideo urządzenia bezpośrednio do telewizora.
Przewód audio-wideo (dołączony)
AUDIO/VIDEO
Żółty
RQTC0177
Lewa strona urządzenia
16
Telewizor
Żółty
VIDEO IN
Biały
L
Czerwony
R
AUDIO IN
● Głośniki odtwarzacza nie posiadają ekranowania magnetycznego. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu telewizora, komputera
osobistego lub innych urządzeń wrażliwych na pole magnetyczne. Nie przechowuj w pobliżu siebie odtwarzacza i kart
magnetycznych (bankowych, dostępowych itp.).
● Jeżeli zwiększysz poziom głośności w telewizorze podczas odtwarzania za pomocą tego urządzenia, dźwięk może nagle stać się
wyjątkowo głośny po przełączeniu na wyświetlanie programu telewizyjnego. Przywróć normalny poziom głośności przed
przełączeniem źródła obrazu w telewizorze.
● Prosimy korzystać wyłącznie z przewodu audio-wideo dołączonego znajdującego się na wyposażeniu urządzenia. W przypadku
korzystania z innych przewodów audio-wideo, obraz lub dźwięk mogą być odtwarzane nieprawidłowo.
● Po podłączeniu przewodu audio-wideo do urządzenia ekran LCD zostanie wyłączony, a sygnał wideo będzie przesyłany
poprzez gniazdo VIDEO OUT.
RQTC0177-D.indd 16
1/26/2011 14:17:21
Konserwacja soczewki głowicy czytnika
● Ostrożnie usuń kurz za pomocą gruszki do obiektywów
fotograficznych (nie dołączonej).
● Zalecany produkt:
Zestaw do czyszczenia soczewek (SZZP1038C)
(dostępny u sprzedawców urządzeń Panasonic).
● Nie wolno korzystać z płyt czyszczących do odtwarzaczy CD.
● Należy uważać, aby nie dotykać soczewki palcami.
Czyszczenie płyt
● Wytrzyj wilgotną ściereczką,
a następnie wytrzyj do sucha.
Dane techniczne
Zakres temperatur pracy:
+5 to +35 °C
Zakres wilgotności:
od 5 do 85% RH (bez kondensacji)
Typy odtwarzanych płyt (8 cm lub 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video, DivX*4)
(2) DVD-R (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(3) DVD-R DL (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(5) +R/RW (Video)
(6) +R DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD*1, MP3*2, 4,
JPEG*3, 4, 5, DivX*4)
System sygnału telewizyjnego:
przełączany PAL/NTSC
Ekran LCD:
DVD-LS92
9”, panoramiczny TFT LCD (640 × 234 × RGB)
DVD-LS70
7”, panoramiczny TFT LCD (480 × 234 × RGB)
Wyjście AUDIO/WIDEO:
Gniazdo wyjściowe:
ø 3,5 mm mini jack
Liczba gniazd:
1 gniazdo systemowe
Kompozytowy sygnał wideo:
Poziom na wyjściu:
1 Vp-p (75 Ω)
Dźwięk:
Poziom na wyjściu:
1,5 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
Jakość dźwięku:
(1) Pasmo przenoszenia:
● DVD (liniowy dźwięk):
4 Hz do 22 kHz (próbkowanie 48 kHz)
4 Hz do 44 kHz (próbkowanie 96 kHz)
● Dźwięk CD:
4 Hz do 20 kHz
(2) Stosunek sygnał/szum:
100 dB
(3) Zakres dynamiki:
80 dB
(4) Całkowite zniekształcenia harmoniczne:
0,1%
Głośniki:
1,2 W+1,2 W (zniekształcenia 10%)
Wyjścia słuchawkowe:
Gniazda wyjściowe:
ø 3,5 mm mini jack stereo
Liczba gniazd:
2
USB:
Liczba portów:
1
Standard portu USB:
USB 2.0 Full speed
Głowica odczytująca:
Długość fali lasera:
655 nm/790 nm (DVD/CD)
Moc lasera:
CLASS 1M/CLASS 1 (DVD/CD)
Zasilanie:
DC 12 V (wejście DC IN)/DC 7,2 V (wewnętrzne złącze akumulatora)
Pobór mocy
(korzystanie z zasilacza AC): 14 W (samo urządzenie: 12 W)
Pobór mocy w trybie oczekiwania
(korzystanie z zasilacza AC):
około 0,5 W
Pobór mocy podczas ładowania
(korzystanie z zasilacza AC):
12 W
Zasilacz AC:
Napięcie zasilające:
AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
22 W
Napięcie wyjściowe DC:
12 V, 1,3 A
Adapter zasilacza samochodowego DC:
Napięcie wyjściowe DC:
12 V, 1,5 A
(tylko samochody z instalacją 12 V)
Akumulator (litowo-jonowy)
DVD-LS92 DY-DB20 (dołączony):
Napięcie:
7,2 V
Pojemność:
4200 mAh
DVD-LS70 CGR-H711 (dołączony):
Napięcie:
7,2 V
Pojemność:
2100 mAh
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)
(z wyłączeniem wystających detali i akumulatora):
242,6 mm (szer.) × 46,0* mm (wys.) × 173,5 mm (głęb.)
*24,6 mm w najniższym miejscu
(wys. = 51,5 mm łącznie z akumulatorem)
DVD-LS92
(głęb. = 179,3 mm łącznie z akumulatorem)
DVD-LS70
(wys. = 46,6 mm łącznie z akumulatorem)
(głęb. = 173,5 mm łącznie z akumulatorem)
Masa:
(łącznie z akumulatorem):
DVD-LS92
około 1117 g
DVD-LS70
około 922 g
(bez akumulatora):
DVD-LS92
około 885 g
DVD-LS70
około 780 g
POLSKI
● Do usuwania uporczywych zabrudzeń z ekranu LCD należy
używać preparatu do czyszczenia szkieł okularowych.
● Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu,
rozpuszczalników ani benzyny.
● Na płytach nie należy naklejać żadnych naklejek (może to
spowodować utratę wyważenia i uniemożliwić odtwarzanie).
● Płyt nie wolno opisywać długopisem ani innym twardo
zakończonym narzędziem do pisania.
● Do czyszczenia nie wolno stosować aerozoli do czyczenia
płyt gramofonowych, benzyny, rozpuszczalnika, płynów
antyelektrostatycznych ani żadnych innych środków
chemicznych.
● Nie należy korzystać z folii chroniących przed zarysowaniem
ani żadnych osłon.
● Płyt nie należy układać w stosy ani poddawać naciskowi.
Nie należy stawiać na nich żadnych przedmiotów.
● W celu ochrony płyt przed zarysowaniami i zabrudzeniem
należy po użyciu przechowywać je w pudełkach lub kopertach.
● Nie należy korzystać z następujących płyt:
– Płyt z pozostałościami kleju po usuniętych naklejkach
(płyty z wypożyczalni itp.).
– Płyt, które są silnie porysowane lub pęknięte.
– Płyt o nieregularnych kształtach, np. w kształcie serca.
Użytkowanie w różnych sytuacjach/Informacje ogólne
Urządzenie należy czyścić suchą, miękką szmatką.
Uwagi dotyczące korzystania z płyt
Uwaga
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
*1 Zgodne z IEC62107
*2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
*3 Podstawowe pliki JPEG zgodne z Exif wer. 2.1
Rozdzielczość zdjęć:
Format 16:9: 4 × 4 ~ 5760 × 3240 pikseli
Format 4:3: 4 × 4 ~ 5760 × 4320 pikseli
(podpróbkowanie 4:2:0 lub 4:2:2)
*4 Całkowita maksymalna łączna liczba rozpoznawanych
materiałów i grup materiałów audio, wideo oraz zdjęć:
2000 materiałów audio, wideo i zdjęć oraz 200 grup.
*5 Ekstremalnie długie i ekstremalnie wąskie zdjęcia mogą
nie być wyświetlane.
RQTC0177
Konserwacja
17
RQTC0177-D.indd 17
1/26/2011 14:17:22
Rozwiązywanie problemów
Przed zwróceniem się do serwisu prosimy sprawdzić czy nie występują poniższe sytuacje. Jeżeli występują wątpliwości odnośnie
rezultatów kontroli lub poniższe zestawienie nie obejmuje występującego problemu, należy skontaktować się z serwisem.
(W nawiasach zostały podane strony omawiające odpowiednie zagadnienie).
Poniższe zachowanie nie oznacza nieprawidłowej pracy urządzenia.
● Brzęczenie wydobywające się z zasilacza AC podczas ładowania.
● Nagrzewanie się akumulatora podczas ładowania lub użytkowania.
● Nagrzewanie się powierzchni wokół urządzenia w przypadku użytkowania przez dłuższy czas.
Zasilanie
Brak zasilania.
● Sprawdź podłączenie zasilacza AC lub akumulatora (6).
● Urządzenie posiada obwód zabezpieczający, który uruchamia się, jeżeli jest za zimno lub za gorąco.
W takim wypadku nie będzie ono działać. Należy z niego korzystać w temperaturze od 5°C do 35°C.
Urządzenie wyłączyło
się automatycznie.
● W celu oszczędzania energii urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 15 minutach po
zatrzymaniu odtwarzania (po ok. 5 minutach przy zasilaniu z akumulatora). Włącz je ponownie.
Nie można naładować
lub nie świeci kontrolka
[CHG].
● Czas ładowania zwiększa się, jeżeli temperatura otoczenia jest za wysoka lub za niska,
a w niektórych przypadkach ładowanie może być niemożliwe.
● Sprawdź podłączenie zasilacza AC lub akumulatora (6).
Po naładowaniu czas
odtwarzania jest
bardzo krótki.
● Akumulator uległ zużyciu (może być ładowany około 300 razy). Należy wymienić akumulator na
nowy.
Brak działania
Urządzenie nie reaguje
na naciskanie żadnego
z przycisków (U99).
● Urządzenie nie może odtwarzać innych rodzajów płyt oprócz wymienionych w tej instrukcji (7).
● Urządzenie może działać nieprawidłowo ze względu na wyładowania atmosferyczne,
elektrostatyczne lub inne zewnętrzne czynniki. Należy wyłączyć je i włączyć ponownie. Zamiennie
należy wyłączyć urządzenie odłączyć zasilanie (zasilacz AC lub akumulator) i podłączyć ponownie.
● Nastąpiła kondensacja pary wodnej: należy odczekać 1 do 2 godzin na odparowanie wody.
● Należy prawidłowo umieścić płytę w odtwarzaczu (8).
Zapomiałeś swojego
hasła do ograniczeń.
● Jednocześnie naciśnij [], [II] oraz [ ON] w czasie, kiedy urządzenie wskazuje status
„No Disc”. Urządzenie uruchomi się po wyświetleniu komunikatu „Initialized”. Wszystkie funkcje
powrócą do ustawień fabrycznych.
● Sprawdź, czy na płycie rzeczywiście jest coś nagrane.
Brak obrazu lub
dźwięku.
Niemożność wykonania lub nieprawidłowe działanie określonej funkcji
Trzeba długo czekać
na rozpoczęcie
odtwarzania.
● Odtwarzanie może rozpoczynać się po pewnym czasie, jeżeli utwór w formacie MP3 ma dołączone
dane miniatury. Nawet po rozpoczęciu odtwarzania nie będzie wówczas wyświetlany prawidłowy
czas odtwarzania, ale nie wpływa to na samo odtwarzanie.
● Jest to normalne zjawisko w przypadku plików wideo DivX.
Brak napisów.
● Włącz wyświetlanie napisów (14).
Odtwarzanie się nie
uruchamia.
● W przypadku odtwarzania materiałów DivX VOD należy odnieść się do strony, na której zostały
zakupione (np. www.divx.com/vod).
● Prawidłowe odtwarzanie może być niemożliwe, jeżeli płyta zawiera dane w formacie CD-DA oraz
w innych formatach.
Nieprawidłowy dźwięk
Zniekształcony dźwięk.
● Odsuń urządzenie od telefonów komórkowych.
Efekty nie działają.
● W przypadku niektórych płyt niektóre efekty audio nie działają lub są mało zauważalne.
Brak dźwięku
z głośników urządzenia.
● Głośniki są wyłączone, jeżeli ekran LCD jest zamknięty lub podłączone są słuchawki.
● Zwiększ poziom głośności (8).
Brak dźwięku w innych
głośnikach.
● Sprawdź wszystkie podłączenia i ustawienia (16).
Brak dźwięku.
●
W zależności od sposobu przygotowania plików wideo, dźwięk może nie być odtwarzany (13).
RQTC0177
DivX
18
RQTC0177-D.indd 18
1/26/2011 14:17:22
Nieprawidłowy obraz
Zniekształcony obraz.
● Podczas wyszukiwania mogą występować zniekształcenia obrazu, co jest normalnym zjawiskiem.
● Sprawdź podłączenia (6).
● Wybierz ustawienie funkcji LCD-SIZE inne niż „Monitor Off” (brak obrazu). (11, Wybór sposobu
wyświetlania materiałów o formacie obrazu 4:3)
● Jeżeli do urządzenia zostanie podłączony przewód audio-wideo, ekran LCD zostanie wyłączony,
a sygnał wideo będzie wyprowadzany przez gniazdo VIDEO OUT.
Ekran LCD jest ciemny.
● Wyreguluj poziom jasności (11).
Piksele na ekranie LCD
są ciemne lub świecą
w dziwnych kolorach.
● Ekran LCD jest produkowany z wykorzystaniem technologii o wysokiej precyzji, dzięki czemu
99,99% pikseli działa prawidłowo, ale pozostałe 0,01% może być ciemne lub świecić stale.
Zjawisko to nie oznacza wadliwości urządzenia.
Obraz nie pojawia się
na ekranie telewizora
(lub jego proporcje
wydają się
nieprawidłowe).
●
●
●
●
●
Sprawdź podłączenia (16).
Sprawdź, czy telewizor jest włączony.
Sprawdź, czy w telewizorze zostało wybrane właściwe wejście.
Sprawdź ustawienia funkcji „TV Aspect” w zakładce „Video” (15).
Upewnij się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do telewizora i nie jest podłączone za
za pośrednictwem magnetowidu (16).
● Ustaw proporcje obrazu w telewizorze.
Informacje ogólne
Brak obrazu na ekranie
LCD.
POLSKI
Obraz uległ zatrzymaniu. ● Obraz może ulec zatrzymaniu, jeżeli plik DivX ma objętość większą niż 2 GB.
Wyświetlane komunikaty
● Dana operacja jest zablokowana przez urządzenie lub płytę.
„ ”
“
ERROR 01”
● Wystąpił problem z akumulatorem. Skontaktuj się z serwisem.
“
ERROR 02”
● Akumulator był ładowany przez 20 godzin, ale z jakiegoś powodu nie został naładowany.
Ponownie naładuj akumulator.
“
ERROR 03”
● Akumulator jest ładowany w otoczeniu, gdzie jest za zimno lub za gorąco. Naładuj akumulator
w normalnej temperaturze (+5°C do +35°C).
Kontrolki [ ] oraz [CHG]
Kontrolka [ ] miga
z dużą częstotliwością.
● Urządzenie uległo uszkodzeniu. Skontaktuj się z serwisem.
Kontrolka [
powoli.
● Urządzenie jest włączone i zamknięty jest ekran LCD lub w funkcji LCD-SIZE została wybrana
opcja „Monitor Off” (brak obrazu). Po zakończeniu odtwarzania wyłącz urządzenie.
] miga
Kontrolka [CHG] miga
z dużą częstotliwością.
● Wystąpił problem z akumulatorem. Włącz urządzenie i sprawdź komunikat wyświetlany na ekranie
LCD (powyżej).
Kontrolka [CHG] miga
powoli.
● Akumulator jest niemal rozładowany. Za kilka minut urządzenie wyłączy się automatycznie .
Często zadawane pytania
W nawiasach zostały podane strony omawiające odpowiednie zagadnienie.
Czy mogę odtwarzać
płyty DVD-Video nabyte
w innym kraju?
Możesz odtwarzać płyty, których numer regionu zawiera „2” lub „All”.
Sprawdź informacje na opakowaniu płyty (okładka).
Czy mogę korzystać
z odtwarzacza
w samochodzie?
Można korzystać z urządzenia w samochodzie po podłączeniu go za pośrednictwem dołączonego
adaptera samochodowego zasilacza DC. W przypadku korzystania z innego adaptera może nastąpić
uszkodzenie odtwarzacza (16).
Czy mogę podłączyć
odtwarzacz do
komputera?
Możesz wykorzystywać komputer jako monitor telewizyjny, jeżeli podłączysz urządzenie do wejścia
AV w komputerze lub jego monitorze. Jednakże nie można wykorzystywać odtwarzacza jako
urządzenia peryferyjnego.
RQTC0177
Fale elektromagnetyczne emitowane przez to urządzenie mogą wpływać na działanie urządzeń
Czy mogę używać
odtwarzacza w samolocie zainstalowanych w samolocie lub w szpitalu.
Należy stosować się do przepisów i/lub zaleceń podawanych przez szpital lub linie lotnicze.
lub w szpitalu?
19
RQTC0177-D.indd 19
1/26/2011 14:17:22
Indeks
A
B
D
F
J
K
L
M
POLSKI
AV SELECT, funkcja ....................................................... 8
BRIGHT-LCD, funkcja ................................................... 18
DISPLAY, przycisk ................................................. 11, 14
DivX ......................................................................... 11, 13
Dźwięk ........................................................................... 14
Finalizowanie płyt ........................................................... 7
JPEG, zdjęcia .......................................................... 11, 13
Kąt widzenia kamery .................................................... 14
LCD-SIZE, funkcja ........................................................ 11
Menu ekranowe ............................................................ 14
MENU, przycisk .............................................................. 9
UWAGA
N
N
O
P
S
T
U
W
MP3, muzyka ........................................................... 11, 13
Napisy ............................................................................ 14
Odtwarzanie cykliczne ........................................... 11, 14
Podręczne menu OSD .................................................. 11
Poprawa słyszalności dialogów .................................. 14
Samochodowy zasilacz DC ......................................... 16
TOP MENU, przycisk ...................................................... 9
Ustawienia ..................................................................... 15
Wprowadzanie cyfr ......................................................... 9
Wznawianie odtwarzania ............................................... 9
W PRZYPADKU OTWARCIA I ZŁAMANIA ZABEZPIECZEŃ NIEBEZPIECZEŃSTWO NARAŻENIA
NA WIDZIALNE I NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE CLASS 1M.
NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA GŁOWICĘ LASERA PRZEZ PRZYRZĄDY OPTYCZNE.
EU
(Spód produktu)
Urządzenie zgodne z Dyrektywą 2004/108/EC, artykuł 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Panasonic Corporation
Strona www: http://www.panasonic.pl
© Panasonic Corporation 2011
RQTC0177-D(¼òda).indd 110
Pl
En Ge
Fr
Sp
It
Sw Du Da
RQTC0177-D
H0111YL0
26/1/2011 PM 3:09:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement