Panasonic DVDS24EG Bruksanvisningar

Panasonic DVDS24EG Bruksanvisningar
DVD/CD-SPELARE
Innnehållsförteckning
Som ingår Tillbehör
Sätta i batterierna
Säkerhetsanvisningar
Front DVD-spelare
Anslutningar
Fjärrstyrning
DVD-S27/S24
Bruksanvisning
QUICK SETUP
Återgivningsfunktioner
Panasonic
DVD / CD PLAYER DVD-S27
DVD
CD
DVD-RAM VIDEO PLAYBACK
54MNz/10bit VIDEO D/A CONVERTER
OPEN/CLOSE
AV ENHANCER
Sidan
2
3
4
5
6-7
8
9 - 11
Navigations-meny
HighMAT / CD-text
12 - 13
14
DISPLAY-menyn
SETUP-menyer
15 - 17
18 - 19
Innan du kontaktar vår
kundservice
Informationer
Tekniska data
Index
Nationskoder
20 -21
22
23
sista sidan
Läs noga igenom denna bruksanvisning och i synnerhet säkerhetsanvisningarna på
sidan 2-3 innan du ansluter apparaten, börjar använda den eller gör några inställningar .
Kära kund
Vi tackar för ditt förtroende att du har bestämt dig för denna högvärdiga produkt. Panasonic är
ett av de ledande företagen på sektorn underhållningselektronik. Vi är säkra på att du kommer
att vara nöjd med denna produkt på alla sätt.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
http://www.panasonic.co.jp/global/
T
AV ENHANCER FL SELECT OPEN/CLOSE
ADVAENC D
SURROUND PICTURE MODE REPEAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PLAY SPEED
POSITINO MEMORY
CANCEL
QUICK REPLAY
0
10
SKIP
STOP
SLOW/SEARCH
PAUSE
DIRECT NAVIAG TOR
illbehör
Nätkabel
RJA0043-1C
Batterier
AA, UM3 eller R6
Audio/Video Kabel
K2KA6CA00001
Bruksanvisning
PLAY
VARNING!
! FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION, INSTALLERA ELLER PLACERA
DEN INTE I EN BOKHYLLA, ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA BEGRÄNSADE
UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR ELSTÖTAR OCH BRAND PÅ
GRUND AV ÖVERHETTNING, KONTROLLERA ATT GARDINER ELLER ANDRA
FÖREMÅL INTE FÖRHINDRAR APPARATENS VENTILERING.
! SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE ÄR FÖRTÄPPTA AV
TIDNINGAR, BORDSDUKAR, GARDINER ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.
! STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT TÄNT STEARINLJUS,
OVANPÅ ENHETEN.
! GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT.
PLAY LIST
TOP MENU
MENU
ENTER
DISPLAY
RETURN
SUBTITLE AUDIO ANGLEG
/PA E SETUP
PLAY MODE
som ingår
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISKA STÖTAR OCH SKADOR
PÅ PRODUKTEN FÅR DEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN, FUKTIGHET,
VATTENDROPPAR ELLER VATTENSTÄNK, OCH INGA FÖREMÅL SOM ÄR FYLLDA
MED VÄTSKA, SÅ SOM VASER, BÖR PLACERAS PÅ APPARATEN.
SLEEP
ZOOM
GROUP
DVD PLAYER
Garantikort
VARNING!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING
SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
N2QAJB000091
Fjärrkontroll N2QAJB00091
Sätta i batterierna
Batteriernas livslängd är, beroende på hur mycket fjärrstyrningen används, ca. 1 år.
! Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika batterityper tillsammans.
! Använd endast batterier som inte innehåller skadliga ämnen
(som bly, kadmium, kvicksilver).
! Använd inte uppladdningsbara batterier.
! Om du inte använder fjärrstyrningen en längre tid bör du ta ur batterierna.
! Se till att batterierna inte blir för varma och undvik kortslutning.
! Byt omgående ut batterier som är förbrukade mot batterier
av typen AA, UM3 eller R6.
! Beakta polerna + och - när du sätter i batterier.
Batterierna, förpackningsmaterialet och gamla apparater kräver en avfallshantering
enligt gällande föreskrifter. De får inte hanteras som vanliga hushållssopor.
2
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER MED MODERAT KLIMAT.
Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar emot radiostörningar,
orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet mellan produkten och mobiltelefonen om
störningarna är uppenbara.
Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och nätkontakten bör placeras
så att den är lätt att nå ifall det skulle uppstå något problem.
Spänning: Använd endast den spänning som står på apparaten.
Strömkabelskyddz: Se till att du verkligen ansluter strömkabeln på rätt sätt.
Använd endast kablar som är absolut felfria. En felaktig anslutning resp en kabel
som har tagit skada kan förorsaka en brand eller leda till elchock.
Underhåll: Försök aldrig att själv reparera apparaten. Om du har ett problem som
inte beskrivs i bruksanvisningenska du kontakta din återförsäljare eller en
auktoriserad kundservice.
Säkerhetsanvisningar
Ställ upp apparaten vågrätt.
Placera inga tunga föremål
på apparaten
VAROITUS:
TULIPALO-, SÄHKÖISKUVAARAN TAI TUOTETTA
KOHTAAVAN MUUN VAHINGON VÄHENTÄMISEKSI EI
LAITETTA SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE,
VESIPISAROILLE TAI ROISKEELLE, EIKÄ NESTETTÄ
SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN ESIMERKIKSI
MALJAKOITA, SAA ASETTAA LAITTEEN PÄÄLLE.
Skydda apparaten för höga
temperaturer och stora
temperaturskillnader.
VAROITUS!
! ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI
MUUHUN SULJETTUUN TILAAN, JOTTA
TUULETUS ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ VERHO
TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI EI HUONONNA
TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU TAI
TULIPALOVAARA.
! ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
! ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA
AVOTULEN LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
! HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA
VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
Skydda apparaten för
vätskor.
Apparatens
insida.
Produktets innside
(Norsk).
Tuotteen sisällä
(Suomi).
VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1
YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
På produktens baksida,
se sidan5.
På baksiden
av produktet
(Norsk).
Laitteen takaosa
(Suomi).
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
LEUDOSSA ILMASTOSSA.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
Den här produktens modellnummer och serienummer finns på
baksidan av enheten. Anteckna dem för framtida behov.
Model No.
Serial No.
NORSK
SUOMI
Tämä tuotteen toimintaan saattaa tulla häiriöitä lähellä
olevasta matkapuhelimesta. Mikäli matkapuhelimesta
johtuvia häiriöitä ilmenee, siirrä matkapuhelin
mahdollisimman kauas laitteesta jotta häiriöt poistuvat.
Laite tulee asettaa lähelle verkkopistorasiaa ja pistokkeen
täytyy olla sellaisessa asennossa, että siihen on helppo
tarttua ongelman sattuessa.
ADVARSEL:
FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN, ELEKTRISK
STØT ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE
APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET,
VANNDRÅPER ELLER VANNSPRUT. DET MÅ HELLER
IKKE PLASSERES GJENSTANDER FYLT MED VANN, SLIK
SOM BLOMSTERVASER, OPPÅ APPARATET.
ADVARSEL!
! APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET
INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET
STED HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE ER
UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT GARDINER ELLER
LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR
ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET AV
OVERHETING UNNGÅS.
! APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE
DEKKES TIL MED AVISER, BORDDUKER, GARDINER
OG LIGNENDE.
! PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS,
OPPÅ APPARATET.
! BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR
MILJØET.
ADVARSEL!
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER. BETJENING
AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER ANDRE
INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE
BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI
Å REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE
OG REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV
KVALIFISERT PERSONELL.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
Dette apparatet kan under bruk fange opp høyfrekvente
forstyrrelser forårsaket av en mobiltelefon som benyttes i
nærheten. Hvis slik forstyrrende påvirkning konstateres, bør
mobiltelefonen benyttes på større avstand fra dette apparatet.
Utstyret bør plasseres i nærheten av AC-stikkontakten, og
støpslet må være lett tilgjengelig hvis det skulle oppstå problemer.
3
Front DVD-spelare
Panasonic
DVD / CD PLAYER DVD-S27
DVD-RAM VIDEO PLAYBACK
54MNz/10bit VIDEO D/A CONVERTER
AV ENHANCER
OPEN/CLOSE
DVD
CD
Detaljerade informationer hittar du
på de angivna sidorna.
Sida
Strömställare beredskapsläge/på /I
Tryck på knappen för att ställa apparaten i
beredskapsläge då den är på, eller tvärtom.
Apparaten förbrukar en aning ström även när den
står i beredskapsläge.
Standby indikator
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget, tänds
denna indikator i standby-läge och släcks då
apparaten sätts på.
7
Öppna och stänga skivfacket.
Avbryta återgivningen.
7
SKIP: Hoppa över kapitel, titlar
eller bilder.
7
SLOW/SEARCH (med knappen nertryckt)
slowmotion-återgivning/sökningsfunktion.
Starta återgivningen.
AV ENHANCER
OPEN/CLOSE
Stoppa återgivningen.
7
AV-Enhancer: Automatisk optimering av bild- och toninställningar i förhållande till den aktuella skivan. När
denna funktion är tillkopplad är menyerna Bild och Audio spärrade.
Med din DVD-spelare får du en perfekt digital bildåtergivning av DVD-skivor.Beroende på vilken DVD-typ och HiFi-anläggning
eller stero-tv du har är en tonåtergivning i stereo eller med digital flerakanalston möjlig i bästa bio-kvalitet. Med DVD-video
kan du dessuton välja tonkanal och synkronspråk, välja språk på undertitlar samt välja olika inspelningavinklar.
Alla grundfunktioner som DVD-spelaren har kan du utföra resp aktivera direkt på apparaten eller med hjälp av fjärrstyrningen.
I denna bruksanvisning används endast symbolerna för fjärrstyrningen.
Inställningar på apparaten kan du ändra med hjälp av fjärrstyrningen. De lagras och finns därför kvar även när du stänger av
DVD-spelaren.
4
Anslutningar
Innan du ansluter apparaten
! Kontrollera att alla apparater som ska anslutas är skilda från strömnätet.
Gäller alla anslutningar som visas
Anslut apparaten direkt till din tv. Om du ansluter DVD-spelaren via en videobandspelare får du bildstörningar på
bildskärmen om du återger DVD-skivor med kopieringsskydd.
Anslutning till en tv utan scart-ingång eller till en
förstärkarkomponent (hemabio):
Anslutning till en tv med scart-uttag:
När du har anslutit apparaten ansluter
du nätkabeln.
Röd
Baksidan på
DVD/CD-spelaren
AUDIO OUT
21- polig scartkabel
Vit Gulb
AC IN ~
VIDEO OUT
L
Please connect
directly to TV.
COAXIAL
R
DIGITAL AUDIO OUT
AV
(PCM/BITSTREAM)
För att kunna njuta av stereo eller Dolby Pro Logic ansluter du en motsvarande förstärkare eller en analog
audiokomponent.
! Om du ansluter en Dolby Pro Logic-förstärkare måste du frånkoppla funktionen Advanced Surround för att få
en ljudkvalitet utan störningar. Se även sidan 15.
Hemmabio
Röd
Vit
AUDIO OUT
VIDEO OUT
L
Please connect
directly to TV
COAXIAL
R
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
Baksidan på
DVD-spelaren
Digitala anslutningar (COAXIAL)
Anslut den digitala audio-utgången (COAXIAL) t ex till en extern flerkanal Dolby Digital förstärkare för att återge
program med en 5.1 kanal Surround-Sound.
Förutsättningar för inspelning med en extern digital inspelningsapparat
- Original-skivan har inget kopieringsskydd.
- Inspelningsapparaten bör kunna bearbeta signaler med ev avkänningsfrekvens på 48 kHz/16 bit.
- En inspelning av MP3/WMA är inte möjlig.
D Gör följande inställningar i SETUP menyn Ljud (sidan 19):
Digitala PCM-utsignaler: [Upp till 48 kHz]
Dolby Digital / DTS Digital Surround / MPEG: [PCM]
D Frånkoppla funktionen Advanced Surround (sidan 15).
5
Fjärrstyrning
Allmän styrning
Strömställare beredskapsläge/på /I
Tryck på knappen för att ställa apparaten i
beredskapsläge då den är på, eller tvärtom.
Apparaten förbrukar en aning ström även när
den står i beredskapsläge.
OPEN/CLOSE
FL SELECT
CANCEL
Öppna och stänga skivfacket.
!
!
ENTER
!
PLAY SPEED
Koppla om apparatens indikering.
(Titel/Kapitel eller Tid)
0...9
10
SLEEP
Radera en inmatning.
Återgivningshastighet.
Ändra faktorn mellan x0.6och x1.4.
RETURN
AV Enhancer.
4
ADVANCED
SURROUND PICTURE MODE REPEAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
PLAY SPEED
POSITION MEMORY
Sifferknapper, inmatning av nummer med
två ställen.
CANCEL
QUICK REPLAY
SKIP
Apparaten frånkopplas efter den förinställda tiden.
STOP
Meny-styrning
AV ENHANCER
AV ENHANCER FL SELECT OPEN/CLOSE
Riktningsknappar i menyn.
Välja grupper ( ) eller titlar (
) för JPEG,
WMA eller MP3.
ENTER: Välja eller lagra en inställning .
SLOW/SEARCH
PAUSE
DIRECT NAVIGATOR
Blända bort en meny.
PLAY LIST
TOP MENU
ADVANCED
SURROUND
PICTURE MODE
DIRECT NAVIGATOR
TOP MENU
PLAY LIST
MENU
DISPLAY
6
För att få en Surround-liknande
effekt.
15
Ställa in bild-funktionen.
17
Ta fram DVD-RAM-menyer.
11
Ta fram huvudmenyn.
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE/PAGE
22
11
Ta fram en Återgivn.-lista.
Ta fram menyn.
12 22
Ta fram bildskärmsindikeringar.
15 17
SETUP
Välja undertitelspråk.
16 22
Byta tonspår.
16
MENU
ENTER
DISPLAY
RETURN
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
ANGLE: Välja olika kameravinklar.
PAGE : Byta sida i en meny.
Vända JPEG bilder.
13 16
Ta fram SETUP menyn.
8
Ta fram DISPLAY-menyn
Söka grupp.
16
PLAY MODE
SLEEP
ZOOM
18
DVD PLAYER
GROUP
PLAY
N2QAJB000091
GROUP
Återgivnings-styrning
PLAY
STOP
PAUSE
ZOOM
PLAY MODE
SKIP
Starta återgivningen
! Tryck på PLAY .
Återgivningen startar automatiskt.
9
Avsluta återgivningen
! Tryck 2 gånger i följd på STOP .
SLOW/SEARCH
Fortsättningsfunktion
! Tryck på STOP under återgivningen.
Respektive ställe lagras.
! Tryck på PLAY medan [ ]blinkar på displayen.
Återgivningen fortsätter på stället där den stoppades.
Bildskärmsindikering
Upphäva fortsättningsfunktionen
! Tryck på STOP tills [ ] försvinner från displayen.
D Den lagrade positionen raderas också om man öppnar
skivfacket eller när apparaten kopplar om till
beredskapsläge.
Bildskärmsindikering
Stillbildsåtergivning
! Tryck på PAUSE under återgivningen.
Den aktuella bilden stoppas.
! Tryck på PLAY för att fortsätta med återgivningen.
Förstoringsfunktion
! Tryck på ZOOM under återgivningen.
Ställ in zoom-storleken med
,
Inställning Zoom funktion: ENTER och
.
Tillbaka till grundinställningen
17
! Tryck på ZOOM tills du ser x1.00.
Beroende på skivformatet kan zoom-funktionen vara
begränsad.
Slumpmässig avspelning/Program-återgivning.
Hoppa över kapitel, titlar eller bilder
Tryck på SKIP under återgivningen eller i pausläge.
!
10
REPEAT
QUICK REPLAY
Bildskärmsindikering
Slowmotion-återgivningen (bakåt/framåt)
! Tryck på SLOW i paus-läge.
Så länge som du håller knappen nertryckt ökar
sökningshastigheten i 5 steg.
! Tryck på PLAY för att fortsätta med den normala
återgivningen.
D På en VCD är en slowmotion-återgivning bakåt inte
möjlig.
Sökningsfunktion
! Tryck på SEARCH under återgivningen.
Så länge som du håller knappen nertryckt ökar
sökningshastigheten i 5 steg.
Repeteringsfunktion
! Tryck på REPEAT under återgivningen.
Det finns ingen funktion för att återge en komplett
skiva om och om igen.
Repetera en scen
! Tryck på QUICK REPLAY under återgivningen.
För varje gång som du trycker på knappen repeteras
några sekunder på en titel eller ett program. Du kan
emellertid intehoppa till ett ställe framför titelns början.
D
POSITION MEMORY
9
QUICK REPLAY är inte möjlig hos alla skivor.
Fortsättning vid den lagrade positionen
efter ett avbrott.
10
7
QUICK SETUP
!
Setup
QUICK SETUP
Select the menu language.
English
Deutsch
Español
Svenska
to select and press ENTER
Français
Italiano
Português
Nederlands
RETURN to return
Med riktningsknapparna på fjärrstyrningen kan du röra
dig fram och tillbaka i menyerna och välja resp ändra
önskade inställningar.
Med ENTER lagrar du en ändring.
Med RETURN kommer du till
föregående bildskärm.
Med SETUP lämnar du menyn.
ENTER
!
!
!
!
!
D
Sätt på tv-apparaten och välj den video-ingång som motsvarar den mellan
DVD-spelaren och tv-apparatten iordningställda anslutningen.
Sätt på DVD-spelaren med Beredskaps-/Till-brytaren.
Tryck på SETUP, nu ser du menyn QUICK SETUP.
Välj med pilknapparna
det önskade menyspråket
och bekräfta med ENTER.
För att fortsätta med grundinställningarna väljer du [Ja] med
och bekräftar detta med ENTER. QUICK SETUP kan du genomföra på nytt
senare i menyn Inställningar.
19
Gör följande grundinställningar på din apparat i
menyn QUICK SETUP .I det enskilda menypunkterna får du mer information
om de olika inställningsmöjligheterna.
V g läs även igenom bruksanvisningen för din tv-apparat vad det gäller dessa
inställningar.
Välj vilken typ av TV du har anslutit.
Optimering av bildinställningarna för den anslutna apparaten.
Välj det storleksförhållande din TV har.
Tv-apparater har formatet 4:3 (standard) eller 16:9 (bredbild). Beroende på vilken
tv du har väljer du här respektive storleksförhållande.
Välj typ av utsignal från SCART-uttaget.
Titta efter vilken inställningen din tv-apparater stöder.
För att förbättra bildkvaliteten kan du koppla om videosignalen som kommer från
AV scart-uttaget:
[Videosignal] = standard bildkvalitet
[S-videosignal] = förbättrad bildkvalitet
[RGB-signal] = högsta bildkvalitet
S-videosignal och RGB-signal: Endast möjligt vid anslutning via en 21-polig
scartkabel.
Efter QUICK SETUP kan du genomföra ytterligare grundinställningar
i menyn Inställningar .
Avsluta menyn Inställningar med RETURN eller SETUP.
8
18
Återgivningsfunktioner
Återgivning
DVD-Video Video CD
! Tryck på OPEN/CLOSE ,
MP3
för att öppna skivfacket.
! Lägg i en skiva i skivfacket.
! Tryck på PLAY .
Skivfacket stängs och återgivningen
! startar automatiskt .
D Det kan ta en stund för apparaten att läsa skivinformationerna!
MP3, WMA, JPEG:
På bildskärmen ser du nu Återgivnings-meny.
Untertitlar/informationer:
! Tryck på SUBTITLE för in- eller bortkoppling.
Stillbildsåtergivning
! Tryck på PAUSE under återgivningen.
CD
RAM
WMA
JPEG
Märket
måste visa
uppåt.
D
22
7
Avbryta återgivningen
Tryck på STOP .
7
För att fortsätta med återgivningen trycker du på PLAY .
Avsluta återgivningen
Tryck två gånger i följd på STOP
!
.
Återge en viss titel
DVD-Video
!
12
!
!
Repeteringsfunktion
7
Video CD
CD
RAM
MP3
WMA
JPEG
Mata in ett nummer med hjälp av knapparna på fjärrstyrningen.
Till exempel Titel 23:
DVD/RAM/VCD/CD : Tryck på + + .
MP3/WMA/JPEG : Tryck på + + ENTER.
Återgivningen av den valda titeln startar automatiskt.
D Hos en del skivor är denna funktion endast möjlig i stoppläge eller inte alls .
DVD-Video
Video CD
CD
RAM
MP3
WMA
JPEG
Tryck under återgivningen på REPEAT.
Beroende på vilken skiva du har kan du välja mellan följande
inställningar :
DVD-Video
Av
Kapitel
Titel
DVD-RAM PG Av
Program
Alla
DVD-RAM PL Av
Scen
Återgivn.-lista
VCD/CD
Av
Titel
Alla
WMA/MP3
Av
Innehåll
Grupp
JPEG
Av
Grupp
Repeteringsfunktionen är endast möjlig om den återgivningstid som har gått
visas under återgivningen En återgivning om och om igen av en hel skiva är
inte möjlig.
Repetera en VCD med återgivningsstyrning (PBC)
! Tryck på STOP
under återgivningen tills
[PLAY] försvinner.
! Mata in numret på den önskade CD-titeln med hjälp av
fjärrstyrningen.
! Tryck på REPEAT.
På displayen ser du nu [TRK] resp. [ALL].
Vidare bild för bild
DVD-Video
Video CD
RAM
Tryck i pausläge på eller på fjärrstyrningen.
För varje gång som du trycker på en av dessa knappar visas
enskilda bilder framåt resp bakåt. Om man håller en av dessa
knappar nertryckta hela tiden visas kontinuerligt bild för bild.
Funktionen vidare bild för bild framåt
är även möjligt med knappen PAUSE .
D
På en VCD är funktionen vidare bild för bild bakåt inte möjlig.
9
Återgivningsfunktioner
DVD-Video
Titta tillbaka på kapitel
Med denna funktion kan man titta tillbaka på kapitel på en
DVD-V genom att de första sekunderna på kapitlen återges
resp spelas upp.
! Tryck på STOP .under återgivningen
! Tryck på PLAY .
Nu ser du : Tryck pår PLAY for att forhandstitta på kapitlen.
! Tryck på nytt på PLAY .
Början på varje kapitel visas nu för några sekunder.
Återgivningen fortsätter där den stoppades.
D Tryck inte på PLAY om du inte vill titta tillbaka på kapitel. Återgivningen
fortsätter automatiskt på samma ställe efter några sekunder.
DVD-Video
POSITION MEMORY
Video CD
CD
RAM
MP3
WMA
JPEG
Använd Position Memory för att fortsätta återgivningen av en
skiva från en viss position.
Man kan markera upp till 5 skivor och sedan välja dessa direkt.
Markeringen blir kvar om man byter skiva eller om apparaten
kopplar om på beredskap
.
! Tryck under återgivningen på POSITION MEMORY.
Nu ser du: Positionen lagrad i minnet.
Nu kan du byta skiva eller koppla om på beredskapläge.
!
D
10
Tryck på PLAY om du vill återge skivan på nytt.
Återgivningen fortsätter vid den lagrade positionen och
markeringen raderas.
Hos en del skivor är denna funktion begränsad.
CD
Slumpmässig återgivning resp avspelning DVD-Video Video CD
JPEG
MP3
WMA
Alla kapitel/titlar återges vardera en
gång i en slumpmässig ordningsföljd.
! Tryck på PLAY MODE i stoppläge.
Bildskärmen Program-återgivning visas.
! Tryck en gång till på PLAY MODE.
Bildskärmen Slumpmässig avspelning visas
! Tryck på PLAY för att starta den slumpmässiga återgivningen
! Tryck i stoppläge på PLAY MODE för att lämna funktionen.
D
DVD-V, MP3, WMA, JPEG: Med
eller sifferknapparna på
fjärrstyrningen kan du välja den titel/den grupp som ska återges i
slumpmässig ordningsföljd.
DVD-Video
Automatisk frånkopplingsfunktion
Video CD
CD
RAM
MP3
WMA
JPEG
!
!
Tryck på SLEEP. Menyn visas på bildskärmen.
Välj frånkopplingstiden med
:
Av
AUTO
60 min
90 min
120 min
Nu ser du [SLP] på displayen.
Apparaten kopplar efter den inställda tiden om till beredskap .
!
!
Med inställningen [Av] är funktionen inte aktiv.
Med inställningen [Auto] frånkopplas apparaten 5 minuter efter
att återgivningstiden har löpt ut.
Om man trycker på knapparna STOP, MENU eller TOP MENU
är inställningen [Auto] inte möjlig.
För att se hur lång tid det är kvar trycker du på SLEEP.
Om frånkopplingsautomatiken är aktiv kopplar apparaten
oberoende av den inställda tiden om på beredskap efter ca 30
19
minuters stopptid.
!
D
Återgivningfunktioner
DVD-Video
Program-återgivning
Välja grupp och innehåll
Nr
1
Grupp
Innehåll
Tid
Återgivning
Ta bort
Ta bort allt
--Välj
och tryck sedan ENTER
Starta PLAY
Video CD
CD
MP3
WMA
JPEG
Program-återgivning
Du kan programmera upp till 32 Kapitel/Titel för återgivning i valfri ordningsföljd.
! Tryck i stoppläge på PLAY MODE. Program-återgivning visas.
D Mata in Grupp/Titel (gäller ej för CD) och Innehåll/Kapitel med hjälp av
sifferknapparna.
Hos MP3 och WMA skivor eller om siffrorna matas in med
måste du bekräfta det
hela med ENTER.
! Upprepa proceduren för programmeringen av ytterligare kapitel resp titlar.
! Tryck på PLAY . och återgivningen av programmeringen startar .
D Hos en del skivor kan det hända att denna funktion inte finns.
! För att radera en programmering väljer du i menyn den programmering som du vill ta
bort med
.
! Välj sedan med och
[Ta bort] och tryck på ENTER.
! Med [Ta bort allt] och ENTER raderas alla programmeringar.
! För att ändra en programmering väljer du den med
och bekräftar detta med ENTER.
! Bekräfta ändringen för Grupp/Titel och Innehåll/Kapitel med ENTER.
Lämna Program-återgivning-funktionen
Tryck i stoppläge på PLAY MODE tills Program-återgivning försvinner.
Programinnehållet förblir lagrat.
D Om man frånkopplar apparaten eller tar ur skivan ur skivfacket raderas programmet.
!
DVD-RAM Direct Navigator
Direct Navigator
!
Nr
1
2
Välj
Datum
På
9/12 (TOR)
9/12 (TOR)
16:48
20:00
Titel
Innehåll
Friends
News
0 ~ 9 och tryck sedan ENTER
!
Lämna
RETURN
Din DVD-spelare kan återge DVD-RAM-skivor som
har spelats in med DVD-videobandspelaren, DVDvideokameor, datorer etc. i video-inspelningsformat
version 1.1.
RAM
Tryck på DIRECT NAVIGATOR för att ta fram menyn menyn eller för att lämna den.
Programnamn visar bara om de har matats in i samband med att RAM programmerades.
Med tar du fram program-informationerna. Du kan bläddra i dem med
.
Med RETURN kommer du till föregående bildskärm
Välj det önskade programmet med
eller med sifferknapparna. I bakgrunden startar
återgivningen. Tryck på ENTER för att koppla bort menyn.
Återge resp spela upp en Återgivn.-lista (Playlist)
Spela upp återgivningslistan, som t ex har programmerat med en DVDvideobandspelare.
! Tryck på PLAY LIST. Om skivan innehåller en återgivningslista visas på bildskärmen
Återgivn.-lista. Tryck även på PLAY LIST för att lämna menyn.
! Välj en återgivningslista med
eller med sifferknapparna och tryck på ENTER.
Återgivningen startar. För att kunna hoppa i en återgivningslista trycker du på SKIP.
11
Navigations-meny
Återgivnings-meny
MP3
WMA
JPEG
! När du har lagt i en JPEG, WMA, MP3 eller HighMAT skiva i diskfacket visas
Återgivnings-meny.på bildskärmen.
! Välj de innehåll som du vill återge resp spela upp med
och bekräfta med ENTER
eller PLAY.
D För att ta fram Navigations-meny med HighMAT skivor ställer du i menyn Inställningar in undermenyn
D Övrigt inställningen HighMAT på [Skrivskydda] (sidan 19).
Eller också väljer du i STOP-läge i Meny Extra optionen [HighMAT-återgivning] (sidan 17).
Ta fram Navigations-meny
MP3
WMA
JPEG
! Tryck på MENU. Nu ser du Navigations-meny .
! Välj den önskade titeln med
. Återgivningen startar med ENTER.
! Lämna menyn med MENU.
Återgivnings-meny
Alla
Totalt 260
Audio
Totalt 0
Stillbild
Totalt 260
Välj
och tryck sedan ENTER
Ta fram urvals-meny
! Tryck i Navigations-meny på DISPLAY.
Nu ser du urvals-menyn.
! Välj den önskade optionen med
och
bekräfta med ENTER eller lämna urvalsmenyn med RETURN.
Navigations-meny
G 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
MP3
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Välj
1
---
--:--
Multi
Lista
Katal.
Nästa grupp
Föregående grupp
Alla
Audio
Stillbild
Hjälp
Hitta
Grupp 001/011
Innehåll 0001/0003
och tryck sedan ENTER
Tillbaka RETURN
Söka med stjärna: Sökresultatet visar alla poster
som innehåller det inmatade ordet .
Söka utan stjärna : Ta bort stjärnan med
för att
söka efter det första ordet i en titel.
12
Funktionen im Navigations-meny / Auswahl-Menü
[Grupp] och [Innehåll] visas bredvid varandra. Med
hoppar markören
Multi
mellan [Grupp] och [Innehåll].
Lista
Nu visas [Innehåll] för aktuellt vald [Grupp].
Gruppernas struktur visas . Välj med
och ENTER den [Grupp] som
Katal.
du vill ha. Gruppens Innehåll visas.
Piktogram
Nästa grupp
Föregående grupp
Alla / Audio / Stillbild
Bläddra till nästa / föregående grupp.
Hjälp
Visa meny-styrningen eller status-indikeringen.
Hitta
*A
Hitta
Ta fram JPEG Piktogram-menyerna.
13
Välja de i Navigations-meny visade format.
Söka efter grupper eller innehåll
! Mata i inmatningsrutan in ordet du letar efter med
.
Bekräfta varje bokstav med ENTER. Korrigera om det behövs med .
! Välj med
[Hitta] och bekräfta med ENTER.
Sökresultatet visar allt som har hittats .
Om ingenting har hittats visas: Har ej hittats.
! Starta återgivningen av titeln som söktes med
och ENTER .
D På bilden Multi väljer du med
respektive område [Grupp] eller
[Innehåll]. Sökningen sker då i det angivna området.
Navigations-meny
G 1 C 1 JPEG
Piktogram-meny
--:--
P1000001
1/68
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Blända in undermenyn DISPLAY
Lämna RETURN
Grupp : Songs 3
Innehåll : 01 - Titel 1
JPEG
Pictures 5
Innehåll
P1010002
Datum
2004/01/25
Kamera
DMC-LC20
Vända på bilder
! Tryck på ANGLE/PAGE under bildåtergivningen.
Bilden vänds medurs 90 grader .
Koppla in bildskärmsindikeringar
WMA / MP3 / CD-Text
! Under återgivningen visas informationer om den aktuella titeln.
! Tryck på SUBTITLE för att koppla bort bildskärmsindikeringen.
WMA / MP3 / CD-Text
Grupp
JPEG Piktogram-meny
! Tryck i Navigations-meny på DISPLAY och välj
[Piktogram].
! Bekräfta med ENTER. På bildskärmen ser du nu Piktogram-meny.
! Välj en bild med
.
Med
kan du bläddra sida för sida. När du har bläddrat igenom en grupp
visas bilderna i nästa grupp .
! Bekräfta med ENTER. Nu återges bilden.
17:26
JPEG
ANGLE/PAGE
JPEG
MP3
WMA
JPEG
MP3
WMA
JPEG
! Tryck på SUBTITLE under återgivningen.
Bildens tillverkningsdatum visas.
! Tryck på SUBTITLE för att ta fram fler informationer.
! Tryck på SUBTITLE för att koppla bort bildskärmsindikeringen.
Välja Grupp/Titel
! Välj under återgivningen gruppen eller titeln på en skiva .
! Välj [Grupp] med
, [Titel] med
.
D
D
D
WMA: WMA-filer med kopieringsskydd kan inte återges .
MP3: Apparaten är inte kompatibel med ID3 tags.
WMA, MP3, JPEG (CD-R / CD-RW): Dessa skivor måste vara kompatibla med
ISO 9660 standard (Level 1 eller Level 2).
13
HighMAT
HighMAT
SIDA 1/1
Alla listade
efter sångare
Alla listade
efter album
Den av Panasonic och Microsoft gemensamt utvecklade HighMAT teknologin
(High-Performance Media Access Technology) gör det möjligt att snabbt och med hjälp
av en meny återge olika data (WMA, MP3 och/eller JPEG) som har skrivits på en skiva
med en PC i HighMAT Level 2 format.
Medan HighMAT menyn visas
Välja med
och bekr'fta med ENTER .
Alla listade
efter genre
!
Meny: Här kommer du till en undermen som visar flera återgivningslistor eller
menyer.
! Alla
Återgivn.-lista
Återgivn.-lista
Grupp
listade efter sångare
Nr
Spellistans titel
1
2
3
4
Alla listade efter sångare
Alla listade efter album
Alla listade efter genre
Acapella
Återgivningslista: Återgivningen startar.
! Acapella
Tryck på TOP MENU för att ta fram HighMAT menyn eller för att koppla bort den .
Med RETURN kommer du till föregående menz.
Tryck på DISPLAY för att ta fram eller koppla bort den på skivan lagrade bakgrunden.
Med SUBTITLE visas eller kopplas titelinformationer bort.
!
!
!
!
Innehåll
Välja i Återgivn.-lista
Tryck på MENU under återgivningen.
Återgivn.-lista visas ( visar den position som aktuellt återges).
Tryck på och välj sedan med
mellan [Återgivn.-lista], [Grupp] och [Innehåll].
Tryck på och välj sedan med
den önskade positionen samt bekräfta med
ENTER.
Tryck på MENU för att lämna Återgivn.-lista.
!
Välj
0~9
Återge ENTER
Lämna RETURN
!
!
!
CD-text
CD-text
1/11
2:53
Välj
14
och tryck sedan
CD-text meny
!
Skiva Titel
:
Skiva Artist :
Titel Titel
:
Titel Artist
:
1. Song
2. Song
3. Song
4.
5.
6.
7.
9.
10.
!
!
!
ENTER
Lämna
RETURN
Tryck på MENU.
Menyn CD-text visas på bildskärmen.
Nu visas skiv-informationerna samt de enskilda titlarna.
Välj den önskade titeln med
.
Starta återgivningen av den önskade titeln med ENTER.
Lämna menyn med RETURN.
CD-Text
DISPLAY-meny
Återgivning statusindikering (gäller endast DVD-S27)
1
DISPLAY
!
!
!
!
C
2
G
0 : 03 : 10
Tryck två gånger på DISPLAY. Statusindikeringen för återgivning visas.
Med
kan du ändra återgivningshastigheten.
Med
kan du ta fram den återgivningstid som har gått och den tid som är kvar .
För att koppla bort indikeringen trycker du en gång till på DISPLAY.
Advanced Surround
Denna effekt fungerar endast med 2 eller fler audio-kanaler.
! Tryck på ADVANCED SURROUND.
! Med
kan du välja de olika inställningarna.
Meny
Advanced surround SP1
D
D
D
DISPLAY
Meny
Program
1/ 1
Tid
0:12:03
Audio
LR
Undertitel
Av
Markör (VR)
Ovriga inställninga
Bild för DVD-RAM
Återgivningshast.
AV Enhancer
Av
Återgivnings-meny
Bild-meny
Audio-meny
Indikerings-meny
Meny Extra
DVD-RAM
Av
SP1 Naturligt
SP2 Höjning
HP1 Naturligt
HP2 Höjning
DVD-Video
Video CD
RAM
- Effekt frånkopplad (inställt vid leveransen).
- Normal effekt för högtalare.
- Förstärkt effekt för högtalare.
- Normal effekt för hörlurar.
- Förstärkt effekt för hörlurar.
Funktionen Advanced Surround stöds inte av alla skivor.
Frånkoppla Advanced Surround-effekten om klangen inte är bra.
Om du har en Dolby Pro Logic förstärkare ska du frånkoppla Advanced Surround.
Dolby Pro Logic fungerar inte korrekt om Advanced Surround är tillkopplad.
Ta fram DISPLAY-menyn
!
!
!
!
!
!
Tryck på DISPLAY, DISPLAY-menyn för den aktuella skivan visas.
Inställningarna står i förhållande till respektive skiva.
Välj den önskade undermenyn med
och tryck på eller ENTER.
Välj inställningen med
enligt beskrivningen på sidan 16 och 17.
Bekräfta med ENTER.
Om du trycker på visas ytterligare en undermeny, välj den önskade inställningen
med
.
(Med kommer du till föregående meny)
Bekräfta ditt val med ENTER.
(Meny-innehållet kan variera beroende på skiv-innehållet)
Lämna menyn med RETURN eller DISPLAY.
15
DISPLAY-menyn
16
Meny
Titel
1/36
Kapitel
1/27
Tid
--:--:-Audio
- --Undertitel
- --Vinkel
-/Övriga inställningar
DVD-Video
Meny
Titel
1/ 2
Tid
48:10
Audio
LR
Övriga inställningar
Video CD
Meny
Återgivn.-lista 1/ 38
Grupp
1/20
Innehåll
2/12
Tid
0:39
Audio
96kbps
Övriga inställningar
HighMAT
Meny
Grupp
1/11
Innehåll
1/12
Tid
--:-Audio
Övriga inställningar
WMA/MP3
Meny
Grupp
1/ 6
Innehåll
1/68
Piktogram
Vända bilden
Diashow
På
Övriga inställningar
JPEG
Meny
Titel
1/14
Tid
48:10
Övriga inställningar
CD
Söka titel: Om en skiva innehåller flera titlar kan dessa väljas direkt.
Söka program: Om en DVD-RAM innehåller flera program kan dessa väljas direkt.
Söka kapitel: Om en skiva innehåller flera kapitel kan dessa väljas direkt.
Söka grupp: Du kan välja MP3/WMA-titlar eller JPEG-bilder som har sammanfattats i en grupp direkt.
GROUP
Söka Innehåll: Du kan välja en MP3/WMA-titel eller JPEG-bild direkt på en skiva.
Söka återgivningslista: Du kan välja en återgivningslista direkt på en skiva.
Tid: Visa/välja återgivningstid : Växla från att visa återgivningstiden till att visa resttiden som är kvar.
MP3, WMA, SVCD:Visar endast återgivningstiden.
Visar återgivningstiden hittills eller tiden som är kvar.
Söka tiden: Mata med sifferknapparna in tiden när återgivningen ska fortsätta.
Utöka tiden: Välj med
den tid som återgivningen ska hoppa fram eller tillbaka.
Audio/Karaoke: Om det finns alternativ på skivan kan du ändra det förinställda synkronspråket.
Hos en VCD kan man ändra audio-kanalinställningen höger/vänster.
Undertitel/Språk: Välja undertitelspråk på bildskärmen. [Av]: Ingen indikering.
AUDIO
SUBTITLE
Markör (VR): Välja de med en DVD-spelare programmerade markeringarna på en DVD RAM.
Vinkel:Om en inspelning har gjorts med olika kameraplaceringar kan du själv välja kameranvinkeln.
Piktogram: Piktogram-menyn visas. Här kan du med
Växla till Helbild-funktion med ENTER.
välja en JPEG bild.
Vända bilden: Bilden visas vänd åt respektive håll [Åt höger] eller [Åt vänster].
Diashow: Till- och frånkoppling av bildpresentationen.
Med inställningen Intervall väljer du hur länge bilden ska visas (0-30 sekunder).
ANGLE/PAGE
13
DISPLAY-menyn
Dessa inställningar står inte till
förfogande på alla skivor.
Återgivningshast.: Ändra återgivningshastigheten med den valda faktorn.
Den digitala audio-utgången kopplar om på PCM.
Övriga inställningar
AV Enhancer: Automatisk optimering av bild- och ton-inställningarna i förhållande till den aktuella skivan.
Om denna funktion är aktiv är menyerna Bild-meny och Audio-meny spärrade.
Återgivningshast.
AV Enhancer
Av
Återgivnings-meny
Bild-meny
Audio-meny
Indikerings-meny
Meny Extra
x1.4
x1.3
x1.2
x1.1
Normal
x0.9
x0.8
x0.7
x0.6
AV Enhancer
Av
På
Av
Återgivnings-meny
Repetering
A-B-repetering
Markör
Av
**
Bild-meny
Bildfunktion
Audio-meny
Advanced surround Av
Dialogue enhancer Av
Antennförsvagare Av
Indikerings-meny
Meny Extra
Normal
Position undertitel
Ljusintensitet undertitel
Fylla ut bildskärmen
Manuell zoom
x1.00
OSD transparent
Av
OSD-ljusintensitet 0
Sleep
Av
Dataskiva-återgivning
PLAY SPEED
AV ENHANCER
A-B- repetering: Återgivningen repeteras mellan punkterna A och B i en titel.
Med ENTER ställer du in startpunkten A och slutpunkten B. Om du inte ställer in slutpunkten B är titelns slut
REPEAT
slutpunkten. Tryck på ENTER för att avsluta funktionen.
Repetering: Du kan upprepa den aktuella titeln eller det aktuella kapitlet.
Markör: Du kan markera upp till 5 positioner med ENTER. Om du har gjort något fel kan du radera det med CANCEL.
Välj en markering och tryck på ENTER.Återgivningen startar vid markeringen.
Markeringarna raderas om skivfacket öppnas eller om apparaten stängs av.
PICTURE MODE
Bildfunktion
Normal:
Förinställning vid leveransen
Bio2:
I mörka scener framhävs ljusa partier.
Bio1:
Bio-funktion för återgivning i mörka rum. Animation: Färger visas mer intensiva.
Ljusa bildpartier visas i dämpat ljus.
Dynamik:
Bilden blir ljusare.
Advanced surround: Här får man en Surround Soundliknande effekt via de båda främre högtalarna
(SP) eller via hörlurarna (HP). Om klangen inte är bra bör man frånkoppla denna funktion.
Dialogue enhancer: Ökar volymen på dialogtonen i spelfilmer.
Antennförsvagare: Volymen anpassas till den anslutna tv-apparaten (t ex vid tonstörningar).
Position undertitel:
Ljusintensitet undertitel:
Fylla ut bildskärmen:
Manuell zoom:
OSD transparent:
OSD-ljusintensitet:
Ändra untertitelns vertikala position.
Ändra ljusintensiteten på undertiteln som visas.
Välja en fördefinerad bildstorlek.
Ändra bildstorlekn upp till en max dubbel förstoring.
Bildskärmsindikeringarnas bakgrund blir transparent.
Användardefinerad inställning av ljusintensiteten på OSD- indikeringar.
ADVANCED
SURROUND
15
ZOOM
Sleep: Apparaten kopplar om till Stand by efterden inställda tiden. Med inställningen Auto kopplar apparaten 10
om till Stand by 5 minuter efter återgivningens slut.
HigMAT-återgivning / Dataskiva-återgivning: Här väljer du i stoppläge om HighMAT skivan
12
ska återges som dataskiva eller i HighMAT format.
DVD-VR-återgivning / Dataskiva-återgivning: Här väljer du i stoppläge om du vill titta på DVD-RAM
12
JPEGs eller på det inspelade programmet.
17
SETUP-menyer
Ta fram SETUP-menyn
! Tryck på SETUP, menyn Inställningar visas .
! Välj den önskade undermenyn med
och tryck
sedan på .
! Välj nu med
den inställning som du vill ändra
och bekräfta den med ENTER.
! Välj inställningsmöjligheten med
och bekräfta
även den med ENTER.
! Med
väljer du nästa menypunkt.
! Med RETURN lämnar du menyn.
Meny Skiva
Ljud
Textning
Skiv-menyer
Klassificering
Inställningar
Skiva
Video
Ljud
Display
Övrigt
Välj
Ljud
Textning
Skiv-menyer
Svenska
Automatisk inst.
Svenska
Klassificering
Nivå 8
och tryck sedan ENTER
TV skärmens storleksförh. 4:3
Letterbox:
Lämna RETURN
Menü Video
TV skärmens
storleksförhå...
Beroende på vilken nivå du har valt kan du förhindra återgivningen av enskilda
scener [1-7] eller hela DVD-videofilmen [0]genom att mata in ett lösenord.
Detta är emellertid inte möjligt på alla DVD-video.
! Mata in ett lösenord på 4 ställen med hjälp av sifferknapparna på
fjärrstyrningen
och bekräfta det med ENTER.
! Om du har gjort något fel kan du radera det med
eller CANCEL.
När spärren är aktiv ser du symbolen av ett låst hänglås. Glöm inte bort ditt lösenord.
Ändra inställningen
! Mata in ditt lösenord och bekräfta med ENTER.
! Bekräfta den nya inställningen med ENTER .
Ställa in tv-bilden på 16:9 eller 4:3 (Pan&Scan/Letterbox).
TV-typ
Välja den anslutna tv-apparaten.
Tidsfördröjning
Om du använder en audio-förstärkare tillsammans med en plasma-tv eller en
digital-tv kan det hända att bilden visas fördröjt i förhållande till ton-signalen. Med
inställningen Tidsfördörjning kan du synkronisera bild-signalen med tonen .
AV-utgång
Välja videosignalen på scart-anslutningen (Video, S-Video, RGB).
Pan&Scan:
Stillbildsläge
Signalutmatning
från NTSC...
18
Dialogspråk / Textningsspråk / Skiv-menyspråk .
Välj det språk som du vill ha. Om du vill ha ett annat språk som inte är med
väljer du [Övrigt] och matar in koden för respektive land (sista sidan).
8
Välja bildkvalitet i sitllbildsfunktionen:
Automatiskt: Apparaten väljer den optiskt bättre bilden.
Bildfält: Sämre bildkvalitet än hos helbilden.
Bildruta: Bilden kan ha sämre skärpa, men bildkvaliteten är bättre än hos en
halvbild-stillbild.
För återgivning av en NTSC-skiva ställer du in färgbildnormen (NTSC/PAL60)
motsvarande funktionen på din tv-apparat.
SETUP-menyer
Dolby Digital / DTS Digital
Surround / MPEG:
Gör dessa inställningar motsvarande
ditt audio-system.
Din utrustning
kan inte avkoda
signalen
Din utrustning
kan avkoda
signalen
Dolby
Digital
DTS Digital
Surround
PCM
Bitstream
PCM
Bitstream
MPEG
PCM
Bitstream
Meny Ljud
PCM är standardförfarandet för att spela in digitala musiksignaler på audio-CD-skivor.
För att skydda upphovsrätten kan den digitala sändningen av PCM-audiosignaler vara
begränsad till 48 kHz/16 bit. Välj [upp till 48 kHz],om spelaren har anslutits till en
Digitala PCM-utsignaler
förstärkare via den digitala audio-utgången, som endast kan bearbeta en
avkänningsfrekvens på upp till 48 kHzt.
Om den anslutna utrustningen inte kan avkoda respektive signal måste inställningen
Dolby Digital
ändras till PCM . Annars finns risk för hörselskador resp skador på högtalarna genom
DTS Digital Surround
den höga ljudnivån .
MPEG
Iordningställ denna inställning i förhållande till ditt audio-system .
Endast möjligt i formatet Dolby Digital (DVD) .
Komprimering av det dynam... Det dynamiska området komprimeras genom att nivån på tystare partier höjs och
nivån på partier med hög volym sänks.
Ljud under sökning
Du kan bestämma om tonen ska återges under sökningen.
Meny Display
Menyspråk
Välj det önskade menyspråket för apparaten.
Bildskärmsmeddelanden
Du kan välja bort bildskärmsintoningar genom att välja [Av].
Meny Övrigt
Dämpning av FL-displayen
Du kan välja ljusintentsiteten för apparatens indikeringar i tre steg [Ljusare], [Mörkare]
eller [Automatisk inställning]. I inställningen [Automatisk inställning] är apparatens indikeringar
mörkare under återgivningen och sedan ljusare igen när du använder funktionsknapparna .
Automatisk avstängning
På: Om ingen skiva återges kopplar apparaten efter 30 minuter om på beredskap.
HighMAT
Gör skrivbar: Aktiverar HighMAT återgivningsfunktionen.
Skrivskydda: HighMAT-skivan återges som MP3/WMA/JPEG .
14
SNABBINSTÄLLNING
Ny grundinställning för apparaten.
8
Initialisera inställningen p...
Apparatens inställningar nollställs, dvs de har samma inställning som vid leveransen.
Om man efter initialiseringen trycker på knappen SETUP
8
genomförs QUICK SETUP på nytt.
19
Innan du kontaktar vår kundservice
ALLMÄNNA STÖRNINGAR
DVD-spelaren reagerar inte när man trycker på funktionsknapparna:
!
!
!
!
Hos en del skivor är vissa funktioner inte möjliga resp spärrade.
Störningar är möjliga pga av blixtslag eller statisk uppladdning.
Tryck på [ ] för att koppla om DVD-spelaren på beredskap.
Starta den sedan på nytt.
Återgivningen startar inte fast du har tryckt på PLAY:
!
!
!
!
Kondensat kan ha bildats inne i apparaten. vänta 1-2 timmar.
Du kan bara återge DVD-skivor med regionalkoden 2, ALL eller en en grupp
av regionalkodern i vilka regionalkoden 2 ingår.
Skivan är nedsmutad eller har tagit skada.
Du har lagt i skivan fel. Etiketten på skivan måste visa uppåt.
Det går inte att ändra tonspåret eller undertitelspråket:
!
!
Det går bara att välja de språk som är inspelade på skivan.
För en del skivor måste man ändra inställningen i menyn Skiva.
18
Undertitlar visas inte:
!
!
!
Det har inte spelats in några.
Undertitelindikeringen har frånkopplats.
Undertitlarnas position är inte rätt inställd. Ändra positionen.
Det i menyn valda språket används inte för undertitlar eller tonspåret:
!
Språket som du har valt finns inte på skivan.
Fjärrstyrningen fungerar inte:
Störningar som beror på skivan
! Klistra inga etiketter eller liknande på skivan (skivan kan bli oanvändbar).
! Skriv ingenting på skivan med pennor som inte är avsedda för detta
ändamål.
! Använd ingen rengöringsskiva på denna apparat.
! Använd ingen skiva som det är klisterester från en etikett på.
! Använd ingen skiva som har sprickor.
! Använd ingen deformerad skiva eller oregelbundet formad skiva.
!
!
20
Rengör skivan (DVD-RAM / DVD-V /
VCD / CD) först med en fuktig och
sedan med en torr trasa.
Rengör DVD-RAM / DVD-R skivan
med DVD-RAM/PD rengöringsmedel för skivor
(LF-K200DCA1 såvid det finns att köpa).
Använd inte dina kläder eller liknande för att rengöra en skiva.
!
!
Kontrollera att batterierna är rätt isatta (+ och -).
Rikta fjärrstyrningen direkt mot apparatens framsida.
Det går inte att ändra synvinkeln:
!
Denna funktion finns inte på alla skivor.
Du har glömt ditt lösenord:
OPEN/CLOSE
!
Håll knapparna och
samt
OPEN/CLOSE nertryckta
på apparaten så länge i stoppläge, tills [Uppstartad]
försvinner från bildskärmen. Därigenom får du alla inställningar
igen som var aktuella vid leveransen. Stäng sedan av apparaten
och sätt på den igen.
Sedan måste du iordningställa grundinställningarna igen i menyn 8
QUICK SETUP .
17
Innan du kontaktar vår kundservice
TON- OCH BILDSTÖRNINGAR
STÖRNINGAR SOM VISAS
Tonen återges inte, klangen är dålig:
!
!
Meddelandet [Skivan är inte kompatibel med denna apparat] visas:
!
Kontrollera anslutningarna.
Frånkoppla Advanced Surround-effekten.
15
Det kommer ovanliga ljud från högtalarna:
!
Kontrollera i SETUP-Menü Ljud inställningen för
[Dolby Digital], [DTS Digital Surround] och [MPEG].
!
19
!
!
Detta är tekniskt normalt och ingen funktionsstörning.
Kontrollera anslutningarna.
Kontrollera om du har valt rätt video-ingång på tv-apparaten.
!
!
Kontrollera TV-skärmens storleksförhå i SETUP-menyn Video .
Kontrollera att DVD-spelaren är ansluten direkt till tv-apparatens
AV-ingång (scart) och inte via en mellankopplad
videobandspelare.
Kontrollera Zoom-funktionen.
Ställ i SETUP-menyn Display inställningen
[Bildskärmsmeddelanden] på [På].
Kontrollera inställningen [TV skärmens storleksförhå...].
Felkoden [U
!
!
Bilden är avklippt till vänster eller höger:
!
23
19
OSD-indikeringarna är avklippta upptill:
Du ser ingen bild på bildskärmen:
!
Apparaten kan inte återge detta skiv-format.
Det finns ingenting på skivan.
På bildskärmen visas inga meddelanden:
Bildstörning i sökningsfunktionen:
!
!
!
18
!
!
] eller [H
18
] visas:
U11: Skivan är nedsmutsad. Rengör skivan.
U15: DVD-R är intefinaliserad.
H
: En funktionsstörning är aktuell. De siffror som följer på bokstaven “H“
står i förhållande till DVD-spelarens status.
Tryck på
för att koppla om DVD-spelaren på beredskap, skilj nätkabeln
helt kort från strömnätet och anslut den sedan igen.
Om störningen inte har försvunnit kontakta vår kundservice och ange då
felkoden som visas.
17
21
Informationer
Regionala koder
Denna DVD-spelare reagerar på
de regionala koder som finns på DVD-skivorna. Med
denna DVD-spelare kan man återge skivor med
regionalkoden “2“ eller “ALL“. England och kontinentalEuropa: “2“.
Disc-Formen
Återge resp. spela endast upp runda
skivor med en diameter på 8 cm ( 3") eller 12 cm
( 5"). Din DVD-spelare kan ta skada av andra skivformer.
HighMAT och HighMAT-logon
är Microsoft Corporation-varumärken eller för
Microsoft Corporate registrerade varumärken i
USA och/eller andra länder.
Windows Media och Windows-logon
är ett varumärket eller registrerat varumärke
av Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Dolby Digital
Förfarande för att koda digitala signaler. Signalerna
komprimeras kraftigt för att det ska vara möjligt att spela
in stora datamängder.
Tillverkad på licens av Dolby Laboratories .
"Dolby", "Pro Logic" och dubbel-D-symbolen är
varumärken från Dolby Laboratories.
DTS (Digital Theater Systems)
Sound-system som biografer i hela världen använder.
“DTS“ och “DTS Digital Surround“ är varumärken från
Digital Theater Systems, Inc.
22
Återgivning av DVD-skivor och VCD-skivor
Producenten av programmaterialet kan bestämma på vilket sätt en skiva ska återges.
Det betyder, att du ibland möjligen inte kan återge en skiva enligt dina önskemål med hjälp av de
funktioner och operationer som beskrivs i denna bruksanvisning.
V.g. och läs därför alltid genom den information som följer med respektive skiva.
För att koppla in eller koppla bort dessa informationer trycker du på SUBTITLE.
Det kan ta lite tid att läsa skiv-informationerna!
DVD-Menü
En del DVD-skivor har flera menyer. När man har tagit fram huvudmenyn “TOP MENU“ visas då
eventuellt en annan meny än den som togs fram via menyindikeringen “MENU“.
Titel
Disc
TOP MENU
Meny
TOP MENU
Titel
Meny
MENU
Titel
Meny
D Dessa knappars funktioner kan
variera beroende på vilka skiva
man har.
V.g. läs igenom texten som
gäller för respektive skiva.
MP3 eller MPEG 1 Audio Layer 3 är ett filkomprimeringsformat för Digital Audio. Med detta
format kan man få extremt liten storlek på en fil, men även kvalitetsförluster.
WMA ( Windows Media Audio ) är ett filkomprimeringsformat från Microsoft. Den har en sound kvalitet som kan jämföras med MP3, filstorleken är emellertid något mindre än hos MP3. MPEG
Audio Layer 3 dekoderingsteknologin är licenserad av Fraunhofer IIS och Thomson Multimedia.
Denna produkt har ett upphovsmannarättsskydd vars teknologi är skyddad genom US- patent
som innehavs av Macrovision Corporation och andra upphovsmannarätter. Användningen måste
godkännas av Macrovision Corporation. Produkten är endast avsedd för privat bruk. Det är inte
tilåtet att använda denna pordukt som utgångspunkt för att själv bygga resp. tillverka liknande
produkter.
Dekoder
Denna apparat har en inbyggd Dolby Digital dekoder och en DTS
dekoder. Du kan även använda dessa system i stereo utan att
behöva ansluta en separat dekoder.
Tekniska data
Skivformat S27 / S24
DVD-Video
DVD-R
DVD-RAM
SVCD
Video-CD
CD
CD-R/RW
---
D Beroende på skivtypen och på
inspelningsvillkoren är det i vissa fall inte
möjligt att återge skivorna som nämns.
D DVD-RAM med JPEG:Inspelad med en
Panasonic DVD-videobandspelare. För att
återge JPEG-bilder väljer du [Dataskivaåtergivning] på DISPLAY-menyn (sidan 17).
Strömförsörjning:
220-240 Volt nätspänning,
50 Hz
Ineffekt:
9 Watt
Ineffekt i beredskapsläge: < 1 Watt
Mått:
Vikt:
Omgivningstemperatur:
Omgivningsluftfuktighet:
Kompatibla tv-system:
Video-utgång:
Utgångsnivål:
Utgångsuttag:
Scart-utgång:
RGB-utgångsnivål:
Video-utgångsnivå:
Cutgångsnivå:
Utgångsuttag:
(utan Cartridge)
DVD-V
Audio-utgång:
Utgångsnivå:
Utgångsuttag:
IEC62107
RAM
JPEG
2 Vrms (1 kHz, 0 dBFs)
Cinch-uttag 2 kanaler / AV
Scart 2 kanaler (V/H)
430(B) x 227(T) x 55(H) mm
Audio-utgångssignal-karakteristik:
! Frekvenskurva:
1,9 kg
+5°C bis +35°C (+41 bis +95°F) DVD (linjär-PCM-ton):
4 Hz till 22 kHz
5 till 90 % reativ luftfuktighet
(avkänningsfrekvens 48 kHz)
(utan kondensatbildning)
4 Hz till 44 kHz
(avkänningsfrekvens 96 kHz)
Audio-CD:
4 Hz till 20 kHz
PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC ! Signal-brusavstånd:
Audio-CD:
115 dB
! Dynamiskt området:
1 Vpp (75 Ohm)
DVD(linjär-PCM-Ton):
100 dB
Cinch-uttag
Audio-CD:
98 dB
! Total klirrfaktor:
Audio-CD:
0,0025 %
0,7 Vpp (75 Ohm)
1 Vpp (75 Ohm)
Digitalton-utgång:
PAL/PAL 60 : 0,3 Vpp;
COAXIAL
NTSC : 0,286 Vpp (75 Ohm)
Utgångsuttag:
Cinch-uttag
21-polig AV scart (S-Video/
Utgångsnivå:
0,5 Vpp (75 Ohm)
RGB ingår)
VCD
Pickup:
Våglängd:
Lasereffekt:
Laserstyrka:
Norsk:
Bølgelengde:
Laserstyrke:
CD
WMA MP3
JPEG
662 nm / 785 nm
KLASS 2 / KLASS 3a
Ingen farlig strålning.
662 nm / 785 nm
Ingen farlig stråling sendes ut.
Kompatibla skivformat:
DVD-V, DVD-RAM, DVD-R,
CD-Audio, CD-R/RW (CD-DA,
VCD, SVCD, MP3, WMA,
JPEG formaterade skivor),
HighMAT Level 2 (Audio och
Image).
WMA, MP3, JPEG :
Max 4000 titlar / 400 grupper
Kompatibel kompressionsrat:
MP3 :
32 - 320 kbps
WMA :
48 - 192 kbps
JPEG format :
Exif Version 2.1. Baseline files
Bildupplösning mellan 320 x
240 och 6144 x 4096;
sub sampling: 4:2:2 eller 4:2:0
! Med reservation för ändring av den tekniska datan.
! Mått- och viktuppgifterna är cirka-värden.
23
Index
Advanced Surround
Återgivn. -lista
Återgivning
Autom. frånkopplingsfunktion
AV-Enhancer
Batterier
Bildfält
Bildfunktion
Bildruta
Bitstream
COAXIAL
Dialogsprache
Dialogue Enhancer
Digitala anslutningar
Digitala PCM-utsignaler
Nationskoder
Abkhasiska
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Albanska
8381
Amhariska
6577
Arabiska
6582
Armeniska
7289
Assami
6583
Aymara
6588
Azerbajdzjanska6590
Basjkiriska
6665
Baskiska
6985
Bengali
6678
Bhutanesiska 6890
Bihari
6672
Sidan
15,17
14
9
10
4,6
Direct Navigator
Dolby Digital
DTS Digital Surround
DVD-meny
DVD-RAM
Sidan
11
5,19,21,22
5,19,21,22
22
11
2 Fjärrstyrning
18 Fortsättningsfunktion
17
18 Hemmabio
19
JPEG
5
Klassificering
18 Komprimering av det dyna...
17
5 Laser
5,19 Letterbox
Bretonska
Bulgariska
Burmanska
Vitryska
Kambodjanska
Katalanska
Kinesiska
Korsikanska
Kroatiska
Tjeckiska
Danska
Nederländska
Engelska
Esperanto
Estniska
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
Färöiska
Fidjianska
Finska
Franska
Frisiska
Galiciska
Georgiska
Tyska
Grekiska
Grönländska
Guarani
Gujarati
Haussa
Hebreiska
Hindi
Ungerska
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
Isländska
Indonesiska
Interlingua
Iriska
Italienska
Japanska
Javanska
Kanaresiska
Kashmiri
Kazakiska
Kirgisiska
Koreanska
Kurdiska
Laotiska
Latin
Lettiska
Menyspråk
MP3
MPEG
PAL 60
Pan&Scan
6,7,20 Pictogram-Meny
7 POSITION MEMORY
Program-återgivning
5
QUICK REPLAY
12,13
Repeteringsfunktion
18,20 RGB
19
Signalutmatning från NTSC
3 SKIP
18 Skivformat
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Koreanisch
Lingala
Litauiska
Makedonska
Malagassiska
Malajiska
Malayalam
Maltesiska
Maori
Marathi
Moldaviska
Mongoliska
Nauriska
Nepali
Norska
Oriya
7579
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
Sidan
Sidan
7
8,18 Slowmotion-återgivning
10
12 Slumpmässig återgivning
12
5,19,21 Sökningsfunktion
Stillbildsläge
18
8
18 S-Video
18
16,18,20
13 Textning
10
10 Titta tillbaka på kapitel
6,14,22
11 TOP MENU
TV-skärmens storleksförhå... 8,18,21
7
Vidare bild för bild
9
16,20
9 Vinkel
8,18
WMA
12
18
17
7 Zoom
22,23
Pashto
8083
Persiska
7065
Polska
8076
Portugisiska 8084
Punjabi
8065
Quechua
8185
Rätoromanska 8277
Rumänska
8279
Ryska
8285
Samoanska
8377
Sanskrit
8365
Skotsk-gaeliska 7168
Serbiska
8382
Serbokroatiska 8372
Shona
8378
Sindhi
8368
Singalesiska
Slovakiska
Slovenska
Somali
Spanska
Sundanesiska
Swahili
Svenska
Tagalog
Tadzjikiska
Tamil
Tatariska
Telugu
Thailändska
Tibetanska
Tigrinja
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
Tonga
Turkiska
Turkmeniska
Twi
Ukrainska
Urdu
Uzbekiska
Vietnamesiska
Volapük
Walesiska
Wolof
Xhosa
Jiddisch
Yoruba
Zulu
F26B04-0
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
RQTD0115-1Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement