Panasonic DVDS295 Upute za uporabu
Upute za korištenje
DVD/CD ureðaj
Model
DVD-S295
Regionalni kodovi
Ureðaj može reproducirati DVD-video diskove, koji su oznaèeni s „2“ ili
„ALL“ .
Primjer:
Esempio:
Exemple:
EG
2
ALL
2
3
5
RQT8125-D
Sigurnosne mjere
UPOZORENJE!
OVAJ UREÐAJ PROIZVODI LASERSKA ZRAÈENJA.
PROVEDBA DRUGIH POSTUPAKA OSIM ONIH NEVEDENIH U OVIM UPUTAMA
MOŽE DOVESTI DO OPASNOG ZRAÈENJA.
POPRAVKE SMIJE IZVRŠAVATI SAMO KVALIFICIRANA OSOBA
UPOZORENJE:
ZA REDUCIRANJE OPASNOSTI OD POŽARA, ELEKTRIÈNOG UDARA
I OŠTEÆENJA, MORATE OVAJ UREÐAJ STROGO ÈUVATI OD VLAGE, VODE,
PRSKANJA I KAPANJA; NE STAVLJAJTE PREDMETE ISPUNJENE TEKUÆINOM
NA UREÐAJ, NPR. VAZE ZA CVIJEÆE.
UPOZORENJE!
Sigurnosne mjere
KAKO BI OMOGUÆILI DOVOLJNO PROZRAÈIVANJA, NE SMIJETE OVAJ
UREÐAJ POSTAVLJATI U ORMAR, REGAL, UGRADBENI ORMAR ILI NEKI
DRUGI USKI PROSTOR.
POBRINITE SE, DA STUPANJ PROZRAÈIVANJA NE BUDE UMANJEN ZBOG
ZAVJESA ILI NEKIH DRUGIH MATERIJALA, KAKO BI IZBJEGLI OPASNOST
OD STRUJNOG UDARA ILI POŽARA ZBOG PREGRIJAVANJA.
PAZITE NA TO, DA OTOVORE NA UREÐAJU ZA PROVJETRAVANJE NE
PREKRIVATE PREDMETIMA OD PAPIRA ILI MATERIJALA, KAO NPR.
NOVINAMA, STOLNJACIMA ILI ZAVJESAMA.
NE STAVLJAJTE IZVORE VATRE NA UREÐAJ, NPR. UPALJENE SVIJEÆE.
PAZITE PRI ODLAGANJU ISTROŠENIH BATERIJA NA ZAKONE
O ZAŠTITI PRIRODE.
OVAJ UREÐAJ JE PREDVIÐEN SAMO ZA UPORABU U ZEMLJAMA S
UMJERENOM KLIMOM
Ovaj ureðaj može pri radu uhvatiti visokofrekventne smetnje, koje može prouzroèiti
mobitel koji se koristi u blizini ureðaja. Ukoliko doðe do takvih smetnji,
trebate mobitel postaviti na veæu udaljenost od ureðaja.
Ureðaj treba biti postavljen u blizini utiènice koja je lako dostupna, tako da u sluèaju
nužde možete u svakom trenutku pristupiti utiènici.
Postavljanje
Postavite ureðaj na ravnu podlogu tako, da nije izložen direktnom suncu, visokim
temperaturama, visokoj vlazi i jakim vibracijama.
Ovi uvjeti mogu oštetiti kuæište i djelove ureðaja, a time i skratiti vijek trajanja ureðaja.
Ne postavljajte teške predmete na ureðaj.
Napajanje
Ne koristite izvore visokog napona. To može preopteretiti ureðaj i prouzroèiti požar.
Ne koristite izvore istosmjerne struje. Provjerite dobro izvore napajanja, kada ureðaj
koristite na brodu ili na nekom drugom mijestu gdje se koristi istosmjerna struja.
Zaštita mrežnog kabela
Provjerite, da li je mrežni kabel pravilno spojen i da nije ošteæen. Loš spoj ili ošteæeni
kabel mogu prouzroèiti požar ili elektrièni udar. Izbjegavajte povlaèenje, savijanje ili
optereæivanje kabela sa teškim predmetima.
Primite za utikaè kod povlaèenja kabela iz utiènice. Povlaèenje za kabel može
prouzroèiti elektrièni udar. Ne primajte za utikaè mokrim rukama, jer u protivnom
može doæi do elektriènog udara.
Strani predmeti
Pazite da u ureðaj ne upadnu metalni predmeti. U protivnom može doæi do
elektriènog udara ili ošteæenja ureðaja.
Pazite na to, da tekuæina ne uðe u ureðaj. U protivnom može doæi do elektriènog udara
ili greške u radu. Ukoliko se to dogodi, odvojite ureðaj odmah
od napajanja i kontaktirajte vašeg prodavaèa.
Ne prskajte po ureðaju insekticidima. Oni sadrže zapaljive plinove,
koji se pri prskanju u ureðaj mogu zapaliti.
Održavanje
Ne pokušavajte ureðaj popravljati sami. Ukoliko se dogode smetnje u zvuku, indikatori
ne rade, dim izlazi iz ureðaja ili nastane bilo kakav drugi problem, koji nije objašnjen u
ovim uputama, izvucite mrežni kabel, i kontaktirajte vašeg ovlaštenog distributera,
ili servisera. Može doæi do strujnog udara ili ošteæenja ureðaja, ukoliko ureðaj popravlja
nekvalificirana osoba.
RQT8125
Produžite vijek trajanja ureðaja, tako da ga iskljuèite iz struje, kada ga neæete koristiti
duže vrijeme.
2
2
Poštovani kupèe
Sadržaj
Zahvaljujemo se za kupovinu ovog proizvoda. Molimo vas, proèitajte ove
upute za korištenje prije spajanja ureðaja, korištenja ili podešavanja, u
potpunosti i pažljivo. Molimo vas saèuvajte ove upute kao podsjetnik.
Pribor
Koristite slijedeæe brojeve kod narudžbe rezervnih dijelova.
(Brojevi proizvoda, stanje - travanj 2005. Ovi brojevi mogu se
promijeniti bez najave.)
Postavljanje ureðaja
Sigurnosne mjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Diskovi koji se koriste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
KORAK 1 Spajanje na televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KORAK 2 Daljinski upravljaè . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KORAK 3 QUICK SETUP. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Korištenje
1
Mrežni kabel
1
Audio/Video kabel
2
Baterije za daljinski upravljaè
(EUR7631110R)
[Savjet]
Mrežni kabel iz pakiranja je predviðen samo za uporabu na ovom ureðaju.
Ne koristite za spajanja drugih ureðaja.
Jednostavna reprodukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Praktiène funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Prikaz trenutnog režima reprodukcije (Quick On Screen Display)/
Provjera naslova i programa koji æe se reproducirati (Advanced Disc Review)/
Pozivanje preporuèenih Audio i Video postavki (AV Enhancer)/
Èišæi zvuk (Sound Enhancement) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Virtualni Surround (Advanced Surround)/Režim slike (Picture Mode)/
Skok 30 sekundi unaprijed/Izmjena brzine reprodukcije/
Zapoèinjanje reprodukcije s odabranom grupom/
Odabir kuta gledanja/Okretanje slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Izmjena dijaloga/Izmjena prijevoda/Funkcija poveæanja/Instantno ponavljanje . . . 12
Izmjena sekvenci reprodukcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Programirana/Nasumièna reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Izbornik za korištenje i navigaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Reprodukcija diskova s datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija CD-a/Reprodukcija HighMAT TM -diskova/
Reprodukcja RAM/DVD-RW (DVD-VR)-diskova . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pribor/Sadržaj
Daljinski upravljaè
Korištenje prikaza na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Glavni izbornici/Ostale postavke (Other Settings) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Izmjena osnovnih postavki ureðaja . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Reference
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Tehnièki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Popis glavnih funkcija . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . na poleðini
RQT8125
1
3
3
Diskovi koji se koriste
Diskovi koji se koriste
Postupci korištenja opisani u ovim uputama su uglavnom opisani s obzirom na format diska.
Simboli poput [RAM] oznaèuju formate
DVD-RAM [RAM][JPEG][MPEG4][DivX]
[RAM] diskovi snimani s ureðajima, koji koriste verziju 1.1 formata video zapisa
(unificirana norma snimanja), kao npr. DVD video rekorderi, DVD video kamere, PC
itd., [JPEG] snimljen s Panasonic SD multi kamerama ili DVD video rekorderima
prema DCF normi (Design Rule for Camera File system) cerzija 1.0.
Aufgenommen mit Panasonic SD Multi Cameras oder DVD-Videorecordern
[MPEG4] snimljen s Panasonic SD multi kamerama ili DVD video rekorderima
[odgovarajuæe SD VIDEO- specifikacijama (ASF-Norm)/MPEG4 (Simple Profile)
Videosystem/G.726 Audiosystem].
[DivX] napravljen s DivX verzijom 3.11, 4.x, 5.x [DivX-Videosystem/MP3, Dolby
Digital ili MPEG-Audio sustav].
DVD-Video [DVD-V]
—
DVD-R (DVD-Video)/DVD-RW (DVD-Video) [DVD-V] [DivX]
[DVD-V] diskovi, koji su snimljeni i finalizirani s DVD video rekorderima ili DVD video
kamere.
[DivX]napravljen s DivX verzijom 3.11, 4.x, 5.x [DivX-Video sustavom/MP3, Dolby
Digital ili MPEG-Audio sustav]. Finalizirajte diskova nakon snimanja.
DVD-RW (DVD-VR) [DVD-RW[‹VR›]
Diskovi se snimaju na DVD-video rekorderu ili DVD-video kameri te se na njima i
finaliziraju, koji koriste verziju 1.1 formata video snimanja.
—
R (Video)/ RW (Video) [DVD-V]
Diskovi, koji se snimaju i finaliziraju s DVD-video rekorderma ili DVD-video kamerama.
Video-CD [VCD]
Dodatno SVCD (odgovara IEC62107)
RQT8125
CD [CD][WMA][MP3][JPEG][MPEG4][DivX][VCD]
Ovaj ureðaj je namijenjen za reprodukciju CD-R/RW-diskova, koji su snimljeni
u jednom od gore navedenog formata. Završite sesiju snimanja ili finalizirajte disk
nakon završenog snimanja
[WMA][MP3][JPEG] Ovaj ureðaj može se koristiti za reprodukciju HighMAT
diskova.
[WMA] Ovaj ureðaj nije kompatibilan s Multiple Bit Rate (MBR: datoteke, koje
isti sadržaj kodiraju u nekoliko bit rata).
[DivX]napravljen s DivX verzija 3.11, 4.x, 5.x [DivX-Video sustav/MP3, Dolby Digital
ili MPEG-Audio sustav].
Kod finaliziranja radi se o postupku, koji omoguæuje reprodukciju diska na drugim
kompatibilnim ureðajima.
Ovisno o tipu diska, stanje snimanja, postupka snimanja i naèinu kreiranja datoteka, može se dogoditi
da se ne mogu svi gore navedeni formati reproducirati (strana 5)
4
4
Diskovi koje se ne mogu koristiti
DVD-Audio, Verzija 1.0 formata DVD-RW, DVDROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, Foto-CD, DVDRAM-Diskovi, koji se ne mogu izvaditi iz košuljice,
2,6-GB- i 5,2-GB-DVD-RAM-diskovi kao i diskovi iz
trgovina koji se pogone kao „Chaoji VCD“,
dodatno CVD-, DVCD- i SVCD-diskovi, koji ne odgovaraju
normi IEC62107.
Savjeti za sigurno korištenje
Ne stavljajte naljepnice i etikete na površinu diska
(to može prouzroèiti savijanje diska,
što ga èini neupotrebljivim).
Ne zapisujte na površinu diska s penkalom ili ostalim
pomagalima za pisanje.
Ne koristite sprejeve za èišæenje ploèa, benzin,
razreðivaè ili sredstva za anitstatièko èišæenje, te
ostala otapala.
Ne koristitie grube košuljice za CD-e ili abrazivne
poklopce.
Izbjegavajte korištenje slijedeæih tipova diskova:
– Diskove koji imaju ostatke naljepnica i ljepila od
etiketa.
(Diskovi za iznajmljivanje.).
– Jako izoblièene diskove.
– Neuobièajeno formirane (npr. u obliku srca,
osmerokuta i sl.) diskove.
Obrišite ureðaj sa suhom i
mekanom krpom
Nikada ne koristite alkohol, rezreðivaè ili benzin
za èišæenje ureðaja.
Molimo vas proèitajte prije uporabe kemijski
obraðene tkanine upute za korištenje koje dolaze
sa tkaninom.
Èišæenje leæe je opæenito nepotrebno, što je
ovisno o uvjetima u kojima se koristi.
Ne koristite sredstva koja su dostupna u trgovinama
za èišæenje leæe, jer time možete oštetiti
ureðaj.
Èišæenje diskova
S vlažnom krpom prebrišite i zatim
osušite.
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
[WMA](ekstenzija: „.WMA“ ili „.wma“)
002 group
Kompatibilan omjer kompresije: izmeðu 48 kbps i 320 kbps
Ne možete reproducirat zaštiæene WMA-datoteke.
001 track.mp3
Ovaj ureðaj nije kompatibilan s Multiple Bit Rate
002 track.mp3
003 group
(MBR: datoteke, koje imaju za isti materijal
003 track.mp3
004 track.mp3
razlièite bit rate).
[MP3](ekstenzija: „.MP3“ ili „.mp3“)
001 track.mp3
002 track.mp3
Kompatibilna kompresija: izmeðu 32 kbps i 320 kbps
003 track.mp3
Ovaj ureðaj nije kompatibilan s ID3-Tag.
[JPEG](ekstenzija: „.JPG“, „.jpg“, „.JPEG“ ili „.jpeg“)
JPEG-datoteke, koje su snimljene digitalnom kamerom, koje odgovaraju normi DCF
Version 1.0, biti æe prikazano.
–Možda datoteke, koje su promijenjene u programu za editiranje, ili snimljene
neæe biti prikazane.
Ovaj ureðaj nije prilagoðen za prikaz pokretnih slika, MOTION JPEG i
sliènih formata kao i slika nekog drugog formata od JPEG (npr.
TIFF) ili za reprodukciju slika s dodanim zvukom.
[MPEG4](ekstenzija: „.ASF“ ili„.asf“)
Možete s ovim ureðajem reproducirati MPEG4 -datoteke [odgovarajuæe SD VIDEOspecifikacijama (ASF-Norm)/MPEG4 (Simple Profile) Video sustav/G.726 Audio sustav],
koje su snimljene s Panasonic SD multi kamerama ili DVD video rekorderima.
Datum snimanja se može razlikovati od stvarnog datuma.
[DivX](ekstenzija: „.DIVX“, „.divx“, „.AVI“ oder „.avi“)
Možete reproducirati DivX-datoteke, koje su kreirane s verzijom 3.11, 4.x, 5.x
[DivX-Videosystem/MP3, Dolby Digital ili MPEG-Audio sustav].
GMC (Global Motion Compensation) nije podržan.
DivX-datoteke, koje su veæe od 2GB i koji nemaju indeksa možda se neæe
moæi reproducrati na ovom ureðaju.
Ovaj ureðaj podržava sve rezolucije do 720x480 (NTSC)/720x576 (PAL).
Možete kod ovog ureðaja odabrati do osam audio zvukova i prijevoda.
Pratite upute za kupovinu DivX VOD-sadržaja, kako bi unijeli registracijski kod
u vaš ureðaj. Ostale informacije o
DivX-VOD naæi æete na www.divx.com/vod.
Prikaz registracijskog koda ureðaja
(strana 19, „DivX Registration“ u „Others“ Registru)
Setup
DivX Registration
Disc
Video
Audio
Display
Others
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
Press
ENTER
8 alfanumerèkih
znakova
to continue
Preporuèamo, da si zabilježite kodove, kako bi kasnije mogli koristiti.
Nakon što ste prvi puta DivX VOD-sadržaj koristili, biti æe pod „DivX
Registration“ prikazan jedan drugi kod. Ne koristite ovaj registracijski kod
za nabavu DivX VOD-sadržaja. Kada s tim kodom nabavljate
DivX VOD-sadržaj i takav sadržaj reproducirate na ovom ureðaju,
ne možete više nijedan sadržaj reproducirati, koji ste nabavili s prethodnim
kodom.
Kada DivX VOD-sadržaj nabavljate s kodom kojim nije registriran ureðaj, ne možete
taj sadržaj više reproducirati. („Authorization Error“ æe se
prikazati.)
Diskovi koji se koriste
DVD-RAM
Diskovi moraju odgovarati UDF 2.0.
CD-R/RW
Diskovi moraju odgovarati ISO9660 Level 1 ili 2 (s iznimkom proširenih formata).
Ovaj ureðaj je kompatibilan s multi sesijama, no ukoliko je puno sesija na CD-u, trebat æe više vremena
za poèetak reprodukcije. Držite zato broj sesija što manjim, kako bi to izbjegli.
DVD-R/RW
Diskovi moraju odgovarati UDF Bridge (UDF 1.02/ISO9660).
Dieses Gerät ist nicht mit Multisession kompatibel. Es wird nur die Standard-Sitzung abgespielt.
Nazivanje organizatora i datoteka (Ovaj ureðaj
Beispiel: [MP3]
obraðuje datoteke kao sadržaj, a organizatore kao grupe.) Stammverzeichnis
001 group
Oznaèite grupe i naslove s prefiksima brojeva. Brojevi
trebaju imati jednak broj znamenaka i trebaju biti poredani
001
željenim redoslijedom za reprodukciju (to ne radi uvijek).
Savjeti za DivX VOD-sadržaj
DivX Video-on-Demand (VOD)-sadržaj zaštiæen je autorskim pravima. Kako bi
DivX VOD-sadržaj reproducirali na ovom ureðaju, morate prethodno registrirati.
RQT8125
Savjeti za kreiranje diskova s datotekama
Ako grupe nisu u osnovnom popisu, nego veæ na nekom nižem nivou stabla popisa,
kao npr. „002 grupa“ na slici dolje, slijedi prikaz na izborniku na ekranu grupe u jednoj
vertikalnoj liniji.
Redoslijed prikaza izbornika izbornika na ekranu može biti razlièit od prikaza na monitoru raèunala.
Ureðaj ne može reproducirati datoteke, koji su snimljeni u „Packet Writing“-režimu.
5
5
KORAK 1 Spajanje na televizor
Ne stavljajte ureðaj na pojaèalo ili druge ureðaje, koji se zagrijavaju. Ureðaj se može zbog topline oštetiti.
Ne stavljajte prikljuèak na televizor preko video rekordera. U protivnom se može dogoditi, zbog zaštite od kopiranja,
da se slika ne prikazuje pravilno na televizoru.
Iskljuèite sve ureðaje prije spajanja i proèitajte odgovarajuæe upute proizvoda.
Spajajte prikljuèke oznaèene istom bojom.
Fernsehgerät
Sa VIDEO IN
AUDIO IN
R
L
Sa COMPONENT VIDEO IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
Spajanje na televizor
Audio/Video
kabel (u pakiranju)
COMPONENT
VIDEO IN
SCART (AV) IN
Video
Kabel
Ne koristi
se
Audio/Video
Kabel (u pakiranju)
Sa SCART (AV) IN
21-polni
SCART - Kabel
AV
YY
LL
R
R
PBB
P
PRR
P
YY
LL
PBB
P
PRR
P
R
R
Tako reproducirate video materijal
pomoæu progresivnog prijenosa
RQT8125
Za stereo zvuk možete spojti
Audio kabel s 2-Kanal-Audioprikljuèka na analogno pojaèalo
ili neku drugu sistemsku
komponentu.
Spojite ureðaj s televizorom, koji je
kompatibilan s progresivnim signalom.
Odaberite „Video/YPbPr“ kao prikljuèke u
QUICK SETUP (strana 7).
Postavite „Video Output Mode“ na „xxxp“ i slijedite
upute na ekranu (strana 17, Izbornik za sliku).
Panasonic televizori s 625 (576)/50i · 50p, 525
(480)/60i . 60p ulaznim prikljuècima su
kompatibilni s progresivnim signalom.
Poleðina ureðaja
6
6
Ako je vaš televizor kompatibilan sa S-Video,
odaberite „S-Video/YPbPr“, ako je vaš
ureðaj kompatibilan s RGB, odaberite
„RGB/No Output“ kao AV prikljuèak QUICK
SETUP (strana 7).
Reprodukcija višekanalnog Surround zvuka
Pojaèalo s ugraðenim
dekoderom ili
kombinacija pojaèala
u dekodera
Schließen Sie das Netzkabel erst ganz zum Schluss an
Y
Koaksijalni kabel
an Netzsteckdose
PB
L
PR
R
COAXIAL IN
L
AC IN
Netzkabel (mitgeliefert)
Promijenite „PCM Digital Output“, „Dolby Digital“, „DTS Digital Surround“ i
„MPEG“ (strana 19, „Audio“ Registar).
R
Umetnite baterije tako, da se polovi baterija
i daljinskog upravljaèa podudaraju.
Ne koristite baterije na punjenje.
Istrošene baterije odložite zakonski.
R6/LR6, AA
Izbjegavajte:
miješanje starih i novih baterija;
umetanje baterija razlièitih tipova ili proizvoðaèa;
izlaganje baterija jakoj toplini ili vatri;
kratko spajanje ili rastavljanje baterija;
punjenje alkalnih ili manganskih baterija;
korištenje baterija s ošteæenim ili djelomièno ošteæenim plaštom.
Nepravilno postupanje s baterijama može dovesti do curenja
elektrolita, što može dovesti do ošteæenja predmeta preko kontakta
s tekuæinama što dovodi do požara.
Izvadite baterije, ako daljinski upravljaè neæete koristiti duže vrijeme.
Odložite baterije na hladno i mraèno mjesto.
Korištenje
Usmjerite daljinski upravljaè prema ureðaju na maksimalnoj udaljenosti
od 7 metara od ureðaja usmjereno prema senzoru za prijem signala,
(strana 8) na prednjem dijelu ureðaja, pri èemu trebate izbjegavati
sve smetnje na putu.
KORAK 3 QUICK SETUP
Ukljuèite televizor i odaberite pravilni video ulaz.
1
2
3
4
QUICK OSD FL SELECTOPEN/CLOSE
SETUP
ADVANCED
AV
ADVANCED
DISC REVIEWENHANCERSURROUND
RETURN
ENTER
SOUND
ENHANCEMENT
DIRECT NAVIGATOR
ENTER
SETUP
PLAY LIST
TOP MENU
MENU
ENTER
FUNCTIONS
5
RETURN
Ukljuèivanje
ureðaja.
Prikaz QUICK
SETUP -izbornika.
SUBTITLE AUDIOANGLE/PAGESETUP
Ovako æete promijeniti ove postavke kasnije
Odaberite „QUICK SETUP“ (strana 19, „Others“ Registar).
Slijedite prikazane
upute i uèinite
podešenja.
Pritisnite QUICK
SETUP kako bi
završili.
Za izlaz iz
izbornika,
pritisnite.
RQT8125
Baterije
Spajanje na televizor/Daljinski upravljaè/QUICK SETUP
KORAK 2 Daljinski upravljaè
7
7
Jednostavna reprodukcija
Ukljuèite ureðaj.
Otvorite ladicu diska.
Stop
Pauza
Jednostavna reprodukcija
Senzor prijema signala
daljinskog upravljaèa
Prikaz trenutnog režima
reprodukcije (strana 10)
Umetnite disk.
Zapoènite
reprodukciju.
Umetnite obostrani disk tako, da ispisana strana, koju želite
reproducirati, gleda prema gore.
[RAM] Izvadite disk iz košuljice, prije nego ga koristite.
QUICK OSDFL SELECTOPEN/CLOSE
ADVANCED
ADVANCED AV
DISC REVIEWENHANCER SURROUND
Preskakanje
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Može preskoèiti do markacije.
SOUND
ENHANCEMENT
1
2
3
PICTURE MODE
4
5
6
7
8
9
MANUAL SKIP
CANCEL
QUICK REPLAY
0
SKIP
STOP
Stop
RQT8125
Pozicija je memorirana, kada se pojavi oznaka na
ekranu.
Pritisnite (PLAY), kako bi nastavili reprodukciju.
Pritisnite STOP, kako bi obrisali memoriranu poziciju.
Èak i kada se ureðaj iskljuèi, pozicija æe ostati
memorirana (samo normalna reprodukcija)
10
SLOW/SEARCH
PAUSE
DIRECT NAVIGATOR
8
(strana 16, Play Menu)
Pretraživanje (za vrijeme reprodukcije)
Slika po slika (za vrijeme pauze)
Do 5 stupnjeva brzine
Pritisnite (PLAY), kako bi nastavili reprodukciju.
[VCD] Slika po slika: Samo prema naprijed
[MPEG4][DivX] Slika po slika: Nije moguæe.
PLAY
MENU
Pauza
ENTER
RETURN
SUBTITLE AUDIOANGLE/PAGESETUP
8
Odaberite „Repeat“ ili „A-B Repeat“
PLAY LIST
TOP MENU
FUNCTIONS
Ponavljana reprodukcija
Pritisnite (PLAY), kako bi nastavili reprodukciju.
Nije moguæe za vrijeme pauze.
Preskakanje grupe
Prikaz pripravnog stanja
Slika po
slika
Kada je ureðaj spojen na utikaè, svijetli ovaj prikaz za vrijeme pripravnog stanja,
a gasi se kada je ureðaj ukljuèen.
Za reprodukciju JPEG, MPEG4 ili DivX-Video sadržaja na DVD-RAM-u, koji
sadrži RAM ili neki drugi format (npr. [JPEG]), odaberite „Play as Data Disc“
(strana 17, Other Menu).
Disk se i dalje vrti, dok se prikazuju izbornici. Pritisnite STOP nakon završenog
podešavanja, kako bi saèuvali motor DVD-a i ekran televizora.
Ukupan broj naslova možda se kod DVD-R/-RW neæe pravilno prikazati.
Ukoliko se pojavi neki problem, pogledajte odlomak „Rješavanje problema“
(strana 20, 21).
DivX
Format video kompresije, koji se razvijen u DivXNetworks, Inc. i može
komprimirati datoteke bez gubitka kvalitete.
ENTER
[WMA][MP3][JPEG]
[MPEG4][DivX]
[VCD] samo prema naprijed
(u pauzi)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
[DVD-V] [VCD]
.
Odabir
unosa
za izbornike
na ekranu
Unos
brojeva
MPEG4
Sustav komprimiranja za korištenje na mobilnim ureðajima ili u mrežama, koji ima
izuzetno efikasno snimanje pri niskoj bit rati.
ENTER
Povratak
na
prethodni
ekran
Odaberite
ENTER
Unesite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
ENTER
RETURN
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD][CD]
Primjer: Za unos broja 12:
[ 10] [1] [2]
[WMA][MP3][JPEG][MPEG4][DivX]
Primjer: Za unos broja 123:
[1] [2] [3] [ENTER]
DIRECT NAVIGATOR [DVD-V]
TOP MENU
Izbornik
diska
PLAY LIST
MENU
RETURN
Zaslon
na
glavnom
ureðaju
FL SELECT
Prikaz glavnog izbornika nekog diska.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Reprodukcija programa (strana 15)
Jednostavna reprodukcija
Pritisnite ovaj prekidaè, kako bi ukljuèili ureðaj iz pripravnog stanja i obrnuto.
Èak i u pripravnom stanju ureðaj troši nešto struje.
[DVD-V]
Prikaz izbornika diska.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Reprdukcija play liste (strana 15)
[VCD]s uprvljanjem reprodukcije
Prikaz izbornika diska.
Numerièki prikaz
Prikaz
informacija
Vremenski prikaz
[JPEG]
SUBTITLE
RQT8125
Prekidaè za pripravno stanje
9
9
Praktiène funkcije
(Glavni ureðaj)
Prikaz trenutnog režima reprodukcije
(QUICK ON SCREEN DISPLAY - brzi prikaz na ekranu)
Pritiskom na tipku za prikaz utvrdit æe se automatski tip diska
i odabrat æe se optimalne audio i video postavke.
Pritisnite [QUICK OSD].
Osnovne informacije (BASIC)
Detalji
Iskljuèeno (OFF)
Osnovne informacije (BASIC)
Primjer:
Broj trenutne reprodukcije
Prijeðeno vrijeme
Praktiène funkcije
Režim reprodukcije
Naèin reprodukcije
Aktualna pozicija
Pogledajte str. 12 za izmjenu tona
Pogledajte str. 12 za izmjenu prijevoda
Pogledajte str. 11 za odabir kuta gledanja
Omjer slike trenutne trake
Ukupno vrijeme reprodukcije trenutne trake
Pritisnite [AV ENHANCER] kako bi ga podesili na “ON”.
S obzirom na naèin snimanja može se dogoditi da ova funkcija ne radi.
Ako je odabran AV ENHANCER, ne možete dolje navedene postavke
pojedinaèno provoditi.
Audio postavke:
ADVANCED SURROUND (strana 11), SOUND ENHANCEMENT (dolje),
DIALOGUE ENHANCEMENT (strana 17)
Vide postavke:
PICTURE MODE (strana 11)
Èišæi zvuk (SOUND ENHANCEMENT)
Posebno èisti zvuk æe se postiæi, tako da se dodaju zvukovi s viših frekvencija, koji nisu
snimljeni na disku.
Informacije o zvuku i slici za vrijeme pretraživanja se ne prikazuju.
Provjera naslova/programa koji se reproducira
(ADVANCED DISC REVIEW)
(Osim mirne slike)
(samo normalna reprodukcija)
Aktiviranje preporuèenih audio/video postavki
(AV ENHANCER)
(Osim +R/+RW)
Pritisnite [ADVANCED
DISC REVIEW].
Pritisnite na (PLAY), kada
ste pronašli naslov ili
program, koji želite
reproducirati.
Možete sadržaj pretraživati u skokovima po 10 minuta. Odaberite “INTERVAL MODE” (strana
18, “Napredno pretraživanje diska” na “Disk” registru).
Ovisno o poziciji reprodukcije može se dogoditi da se ova funkcija ne može izvesti.
Ova funkcija kod reprodukcije playliste nije moguæa (strana 15).
Pritisnite [SOUND ENHANCEMENT] kako bi ga
podesili na “ON”.
Ovo nije moguæe, kada je Advanced Surround aktiviran
(strana 11).
Ovisno o naèinu snimanja može se dogoditi da ova
funkcija ne radi.
Virtualni Surround (Advanced Surround)
Pritisnite [ADVANCED SURROUND], kako bi odabrali
„SP 1“, „SP 2“, „HP 1“ ili „HP 2“.
SP (zvuènik) 1
HP (slušalice) 1
PLAY SPEED
Functions
Prirodni SP 2 Unaprijeðeni
Prirodni HP 2
Unaprijeðeni Iskljuèeno
Advanced Surround SP 1
Kod reprodukcije diskova, koji su snimljeni Surround zvukom, doima se da zvuk
s prednjeg desnog i lijevog zvuènika odlazi od vas.
Kada koristite slušalice spojene na ureðaje, odaberite „ HP 1“
ili „ HP 2“.
Optimalna pozicija sjedenja odgovara 3- do 4-puta razmaku izmeðu oba prednja
zvuènika, odnosno širini televizora, ako koristite njegove zvuènike.
U kombinaciji sa Surround zvukom ne koristite druge ureðaje.
PICTURE MOD
E
Promjena brzine reprodukcije
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
(2 ili više kanala)
Režim slike (Picture Mode)
Pritisnite za vrijeme reprodukcije
[PLAY SPEED] , kako bi odabrali "Fast",
"Normal" ili "Slow".
Functions
Play Speed x1.4
Fino podešavanje
Kad je prikazan izbornik
Pritisnite PLAY SPEED, kako bi promijenili brzinu reprodukcije sa 0,6 do 1,4
(u koracima po 0,1).
Normal
Fast
Slow
Pritisnite (PLAY), kako bi se vratili na normalnu reprodukciju.
Nakon promjene brzine reprodukcije
– Advanced Surround (links) i Sound Enhancement (strana 10) ne
rade.
–Digitalni prekidaè za izlaz je na PCM-2ch.
–Frekvencija uzorka je sa 96 kHz na 48 kHz pretvorena.
S obzirom na naèin snimanja može se dogoditi da ova funkcija ne radi.
Praktiène funkcije
[RAM][DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
[RAM][DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [JPEG][MPEG4][DivX]
GROUP
Pritisnite [PICTURE MODE], kako bi
odabrali kvalitetu slike za filmove.
Normal:
Cinema1:
Cinema2:
Animation:
Dynamic:
[WMA][MP3][JPEG][MPEG4][DivX]
Functions
Normalna slika
Picture Mode
Slike æe biti prikazane mekše, a detalji
u tamnijim scenama æe biti izraženiji.
Pruža oštriju sliku i poboljšava reprodukciju detalja u tamnijim
scenama.
Predviðeno za animacije
Poboljšava kontrast za izuzetno dobre slike.
Normal
Organizator sa WMA/MP3, JPEG, MPEG4 i DivX-Video-Diskova koristi se kao
"Grupa".
1 Pritisnite [GROUP].
2 Pritisnite kursor ili numerièku tipku za odabir
grupe i pritisnite [ENTER].
ANGLE/PAGE
MANUAL SKIP
Skok 30 sekundi unaprijed
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
[DVD-V] (samo normalna reprodukcija)
Ova funkcija je posebno praktièna, kada želite preskoèiti reklame.
Pritisnite [MANUAL SKIP] za vrijeme reprodukcije.
Ovisno o poziciji reprodukcije može se dogoditi da ova funkcija ne radi.
Zapoènite reprodukciju odabrane grupe
Functions
Group Search 1
Odabir kuta gledanja
[DVD-V](kod diskova s raznim kutovima gledanja)
Okretanje slika [JPEG]
Pritisnite [ANGLE/PAGE] za odabir
kuta gledanja ili kako bi okrenuli
sliku.
Primjer: [DVD-V]
Functions
Angle
1/4
RQT8125
ADVANCED
D
SURROUN
11
11
Praktiène funkcije
AUDIO
Izmjena zvuka
ZOOM
[DVD-V][DivX] (s više kanala zvuka)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Pritisnite [AUDIO] za odabir zvuka.
Functions
Praktiène funkcije
1
Cinemascope2
QUICK REPLAY
Izmjena prijevoda
[DVD-V][DivX] (sa prijevodom)
[VCD](samo SVCD s prijevodom)[RAM][DVD-RW[‹VR›](Ukljuèivanje i
i iskljuèivanje prijevoda moguæe samo kod diskova, koji imaju te informacije)
RQT8125
12
12
Functions
Subtitle
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Informacije o ukljuèenom/iskljuèenom prijevodu ne mogu se sa Panasonic
DVD-Rekorderima snimiti.
a 1.00
16:9 Standard
American Vista
Instantno ponavljanje
(samo kada se može prikazati prijeðeno vrijeme)
(Osim [MPEG4][DivX])
Pritisnite [QUICK REPLAY], kako bi preskoèili nekoliko
sekundi unatrag.
Ovisno o naèinu snimanja može se dogoditi sa ova funkcija
ne radi.
[DVD-V] [VCD] [DivX]
Pritisnite [SUBTITLE] za odabir „On“ ili „Off“.
Cinemascope1
Functions
Just Fit Zoom
[MPEG4][DivX]
Standard
Original
Full
Fino podešavanje (Ruèno poveæavanje)
Pritisnite ZOOM za vrijeme prikaza izbornika. (Kada tipku držite prtisnutu,
mijena se postavka za brzo premotvanje.)
–od
1,00 do 1,60 (u koracima po 0,01), od 1,60 do 2,00 (u koracima po 0,02)
[MPEG4][DivX]
2,00 do 4,00 (u koracima po 0,05)
–od
Ovisno o spojenom televizoru i njegovim postavkama možda neæe
biti moguæe, poveæati do 4,00.
LPCM/ Digital/DTS/MP3/MPEG:Tipovi signala
kHz (frekvencija uzorka)/bit/ch (broj kanala)
Primjer: 3/2 .1ch
.1: Efekt niske frekvencije
(nema prikaza, nema signala)
0: Nema surround zvuka
1: Mono surround zvuk
2: Stereo surround zvuk (lijevi/desni)
1: Srednji kanal
2: Prednji lijevi kanal Prednji desni kanal
3: Prednji lijevi kanal Prednji desni kanal
Srednji kanal
[DivX] Kod DivX-Video-Diska može trajati neko vrijeme, dok ne zapoène
reprodukcija, kada promijenite audio postavke.
Kod DVD R/RW biti æe prikazan jedan broj za prijevod,
koji se ne pojavljuje na monitoru.
Ovako možete prijevod ukljuèiti i iskljuèiti
Pritisnite SUBTITLE, za odabir "On" ili "Off".
Pritisnite [ZOOM], kako bi odabrali
odreðeni omjer slike
„Auto“. (Just Fit Zoom)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V][VCD]
Auto
4:3 Standard
European Vista
Tip signala/Datoteke
Pritisnite tipku [SUBTITLE] za odabir
prijevoda.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›][DVD-V][VCD][MPEG4][DivX]
Ova funkcija proširuje sliku u Letterbox format, tako da je ekran
popunjen.
[RAM][DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Možete pritisnuti ovu tipku za odabir „L“, „R“ ili „LR“.
Audio
[DivX]
Kod prikazanog izbornika
Pritisnite AUDIO za odabir L“, „R“ ili „LR“.
[DVD-V](Karaoke-Diskovi)
Kod prikazanog izbornika
Pritisnite za odabir „On“ ili „Off“ za glas pjevanja. Pojedinosti æete pronaæi
u poprtnoj literaturi diska.
SUBTITLE
Poveæanje slike
Off
Izmjena sekvenci reprodukcije
PLAY MODE
Programirana/Nasumièna reprodukcija
[DVD-V][VCD][CD][WMA][MP3][JPEG][MPEG4][DivX]
Pritisnite u zaustavljenom stanju [PLAY MODE].
Programirana reprodukcija Nasumièna reprod.
Iskljuèeno (normalna reprodukcija)
Kako bi koristili nasumiènu i programiranu reprodukciju, morate HighMAT -Discreprodukciju deaktivirati. Odaberite „Play as Data Disc“ u "Other menu" (strana 17)
(do 32 unosa)
Choose a title and chapter.
No. Title Chapter Time
11
Play
Clear
Clear all
2 Pritisnite tipku (PLAY).
Odaberite sve unose (na disku, u naslovu ili
grupi)
Pritisnite [ENTER] i [PLAYMODE], kako bi odabrali "All", i tada još jednom pritisnite
[ENTER], kako bi potvrdili odabir.
Mijenjanje programa
Pritisnite [PLAYMODE] za odabir željenog diska.
– Kako bi promijenili unos diska, ponovite korak 1.
– Kako bi obrisali unos diska, pritisnite [CANCEL] (ili odaberite „Clear“
ui tada pritisnite [ENTER]).
Pritisnite [ANGLE/PAGE], kako bi preskakali po stranicu.
Brisanje cijelih programa
Odaberite „Clear all“ i pritisnite [ENTER]. Cijeli program biti æe takoðer
iskljuèenjem ureðaja ili otvaranjem ladice diska obrisan.
Nasumièna reprodukcija
1 [DVD-V][WMA][MP3][JPEG][MPEG4][DivX]
Pritisnite za odabir grupe ili naslova
numerièku tipku (strana 9, unos brojeva).
Primjer: [DVD-V]
Random
Press Playback
PLAY to start
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
2 Pritisnite tipku (PLAY).
Napuštanje nasumiène ili programirane reprodukcije
Pritisnite u zaustavljenom stanju nekoliko puta [PLAY MODE].
Izmjena sekvenzi reprodukcije
Ponoviteovaj korak, kako bi druge diskove
programirali.
Primjer: [DVD-V]
PLAY to start
RQT8125
Programirana reprodukcija
1 Pritisnite za odabir elemenata numerièku
tipku (strana 9, Unos brojeva).
13
13
Korištenje navigacijskih izbornika
Reprodukcija diskova s datotekama [WMA][MP3][JPEG][MPEG4][DivX]
TOP MENU MENU
Odaberite „Play as Data Disc“ (strana 17, Oter Menu) za reprodukciju JPEG, MPEG4 ili DivX video materijala na DVD-RAM-u, koji sadrži RAM i druge formate
(npr. [JPEG]) ili za reprodukciju HighMAT-Diskova bez funkcije HighMAT.
Korištenje podizbornika
Reprodukcija programa (Playback Menu)
Kod prikazanog izbornika
Playback Menu
Korštenje navigacijskih izbornika
Pritisnite [MENU] za odabir
„All“, „Audio“, „Picture“
ili „Video“ i potvrdite
pritiskom na [ENTER].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
5
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
to select and press
ENTER
Broj grupe koja se reproducira i njen
sadržaj
:JPEG
JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
:WMA/MP3
:MPEG4 i DivX-Video
Content 0001/0005
to display the sub menu
Grupa
RQT8125
MPEG4 i
DivX Video
All
Reprodukcija odabranih unosa (Navigation Menu)
1 Pritisnite [MENU].
2 Pritisnite tipku kursora kako bi odabrali grupu
i potvrdite sa [ENTER].
3 Reprodukcija grupe zadanim redoslijedom:
Pritisnite [ENTER].
Zapoènite reprodukciju zadanog sadržaja
Pritisnite kursor za odabir i onda [ENTER].
Group 005/023
14
WMA/MP3
JPEG
Za prikaz/zatvaranje
prikaza na ekranu pritisnite
[TOP MENU].
FUNCTIONS
14
Sav zadržite
RETURN
to exit
Trenutno odabran broj
Sadržaj
Pritisnite [ANGLE/PAGE], kako bi mijenjali stranice.
Reprodukcija WMA/MP3 s prikazom JPEG-slike na
ekranu televizora
Odabertite najprije jednu JPEG-datoteku i tada željenu WMA/MP3-datoteku.
(Obrnuti postupak ne radi.)
Za napuštanje prikaza na ekranu pritisnite [MENU].
1 Pritisnite [MENU].
2 Pritisnite[FUNCTIONS].
3 Pritisnite tipku kursora kako bi odabrali elemente i
potvrdite s [ENTER].
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
Prikaz grupa i sadržaja
Prikaz samo sadržaja
Prikaz samo grupa
Prikaz piktograma [JPEG]
Prema slijedeæoj grupi
Prema prethodnj grupi
All
Audio
Picture
Video
WMA/MP3, JPEG, MPEG4 i DivX Video
samo WMA/MP3
samo JPEG
samo MPEG4 i DivX-Video
Help display
Find
Prebacivanje s prikaza pomoæi pri korištenju i vremena koje je proteklo
Za pretraživanje grupa i sadržaja prema nazivu (pogledajte dolje)
Pretraživanje grupa i sadržaja prema nazivu
1 Pritisnite [MENU].
Pritisnite kursor za markiranje jednog naziva grupe, kako bi odreðenu grupu pretraživali, ili
markiranje jednog naziva sadržaja, kako bi pronašli odreðeni sadržaj.
2 Pritisnite [FUNCTIONS].
3 Pritisnite kursor za odabir "Find" i
pritisnite [ENTER].
4 Pritisnite kursor za odabir prvog
znaka i pritisnite
[ENTER].
¢ A
Find
Ponovite ovaj korak, kako bi unijeli ostale znakove.
Mala slova mogu se isto pretraživati.
Pritisnite kursor kako bi birali izmeðu A, E, I, O i U.
Pritisnite kurosr kako bi obrisali jedan znak.
Obrišite zvijezdicu (*), kako bi dopustili pretraživanje svih naziva, koji zapoèinju
s odabrnim znakom.
5 Pritisnite kursor za odabir "Find" i pritisnite [ENTER].
Pojavit æe se lista s rezultatima pretraživanja.
6 Pritisnite kurosor kako bi odabrali sadržaj grupe i potvrdite s
[ENTER].
.
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
Reprodukcija CD-a [CD]
1 Pritisnite [MENU].
2 Pritisnite tipku kursora kako bi odabrali
neki naslov i potvrdite pritiskom na
[ENTER].
Pritisnite [ANGLE/PAGE], kako bi
preskakali stranu po stranu.
Kako bi napustili izbornik
pritisnite
[MENU].
[RAM][DVD-RW[‹VR›]
Beispiel: CD-Text
CD Text
2 01
1/23
Reprodukcija jednog programa
Disc Title:
All By Artist
Disc Artist: Pink Island
Track Title:
Long John Platinum
Track Artist: SHIPWRECKED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
2 Koristite kursor ili numerièke tipke
za odabir željenog programa.
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press
ENTER
RETURN
to exit
Pritisnite [FUNCTIONS] za prebacivanje
izmeðu pomoæi o korištenju i vremenu
prijeðene pjesme.
Reprodukcija HighMAT TM diskova
TOP MENU MENU
Nazivi æe biti prikazani, samo ako ste ih unijeli.
Liste reprodukcije i naslovi ne mogu se editirati.
[WMA][MP3][JPEG]
Direct Navigator
Prtisnite [ANGLE/PAGE], kako bi preskoèili
po stranicu.
Ovako birate 2-znamenkasti broj
npr. 23: [ 10] ? [2] ? [3]
Pritisnite kurosr u lijevo kako bi prikazali
sadržaj programa.
No.
Date
On
1
2
11/ 1(WED)
1/ 1 (MON)
0:05
1:05
3
2/ 2 (TUE)
2:21
Cinema
4
3/ 3 (WED)
3:37
Music
5
4/10(THU)
11:05
0
3 Pritisnite [ENTER].
Contents
Title
Monday feature
Auto action
Baseball
9 to select
RETURN
to exit
Kada je prikazan izbornik
Pritisnite tipku kursora za odabir u pritisnite [ENTER].
Izbornik:
Za pozivanje slijedeæeg izbornika,
za odabir liste reprodukcije i
ostalih izbornika.
Lista reprodukcije:
Reprodukcija æe zapoèeti.
Kako bi se vratili na prethodni ekran, pritisnite [TOP MENU]. Pritisnite
više puta [RETURN].
Za izmjenu pozadine izbornika pritisnite [FUNCTIONS].
Pozadina se mijenja na onu koja je snimljena na disku.
Za prikazivanje/izlaz iz prikaza na ekranu pritisnite [TOP MENU].
Pritisnite [ANGLE/PAGE], kako bi mijenjali
stranu po stranu.
Za izlaz iz izbornika pritisite [MENU].
(moguæe samo kada disk
sadrži playlistu)
1 Pritisnite [PLAY LIST].
2 Prtisnite kursor ili numerièku tipku
za odabir liste reprodukcije.
Playlist
3 Pritisnite [ENTER].
All By Artist
Playlist
Group
3
4
5
6
Content
9
to select
ENTER
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
1/ 1
0:01:20
Ashley at Prom
3
2/ 2
1:10:04
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press
ENTER
Contents
RETURN
to exit
1 Ponovite korake 1-2 (gore, reprodukcija play liste).
Quatre gymnopedies
You've made me sad
to play
No.
1
Reprodukcija scene
And when I was born
I can't quit him
7 Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
0
0
2
Pink Island
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Playlist
1
Pritisnite [ANGLE/PAGE], kako bi preskoèili na
slijedeæu stranicu.
Ovako odabirete 2-znamenkasti broj
npr. 23: [10] [2] [3]
Odabir liste reprodukcija
1 Pritisnite za vrijeme reprodukcije
[MENU].
2 Zatim pritisnite kurosr lijevo ili desno
kako bi birali izmeðu „Playlist“, „Group“
i „Content“.
3 Pritisnite tipku kursora , i zatim numerièku
tipku za odbir nekog naslova i zatim
pritisnite [ENTER].
Reprodukcija play liste
Korištenje navigacijskog izbornika
Naslovi se pojavljuju kod CD-TEXT reprodukcije.
Reprodukcija RAM/DVD-RW (DVD-VR)-Diskova
RETURN
to exit
2 Pritisnite kursor.
3 Pritisnite tipku za odabir „Scene List“ i pritisnite
[ENTER].
Odaberite „Contents“, kako bi prikazali saržaj programa.
4 Pritisnite tipku za odabir prve scene i pritisnite
[ENTER].
RQT8125
MENU
15
15
Korištenje izbornika na ekranu
1
2
3
4
Odaberite
FUNCTIONS
ENTER
Odabir
Slijedeæi izbornik
Menü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
Potvrda
U prethodni izbornik
Pritisnite tipku.
Odaberite izbornik.
RETURN
ENTER
Potvrdite
Uèinite podešenja.
Za napuštanje
izbornika.
Korištenje izbornika na ekranu
Die angezeigten Einträge sind je nach Software-Typ unterschiedlich.
Glavni izbornici
Program, Group, Title
Chapter, Track
Playlist, Content
Time
Video
Audio
RQT8125
Thumbnail
Subtitle
Marker (VR)
Angle
Rotate Picture
16
16
Slideshow
Other Settings
Ostale postavke (Other Settings)
Zapoèinjanje reprodukcije s odabranim
sadržajem diska
Ovako idete korak po korak prema naprijed ili natrag (Time Slip samo
za vrijeme reprodukcije)
1. Pritisnite [ENTER] dva puta, tako da se pojavi prikaz TIME SLIP
2. Pritisnite kursor za odabir vremenskog intervala i
pritisnite [ENTER].
Kada držite tipku kursora pritisnutu, podešavanje æe se
prebaciti u brzo pretraživanje.
Zapoèinjanje reprodukcije od odreðene vremenske toèke Time Search
Prebacivanje s pregleda preostalog vremena i proteklog vremena.
Za prikaz broja piksela
[DivX]fps (Frames per Second) æe se prikazati.
(strana 12, izmjena zvuka)
Prikaz aktualne bit rate i frekvencije uzorka
Prikaz piktograma
(strana 12, Izmjena prijevoda)
Uèitavanje markera snimljenog na DVD-Videorekorderu
Play Speed
(Seite 11, Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit)
AV Enhancer
(strana 10)
Izbornik za reprodukciju
(Samo kada se može prikazati prijeðeno vrijeme reprodukcije, [JPEG] Repeat- i
Marker-funkcija mogu se koristiti.)
Repeat
A-B Repeat
Ponavljanje odreðenog segmenta.
Pritisnite [ENTER] na poèetku i zvršetku odlomka.
Pritisnite [ENTER] ponovo, kako bi ponovo aktivirali ovu funkciju.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (dio mirne slike): Nije moguæe.
Markirajte do 5 pozicija za kasniju reprodukciju
Marker
Osim [RAM]
[DVD-RW[‹VR›]
(strana 11, Odabir kuta gledanja)
(strana 11, Okretanje slika)
Ukljuèivanje i iskljuèivanje dia prezentacije
Izmjena vremenskog intervala za dia prezentaciju (0-30 sec)
(pogledajte desno)
Odaberite sadržaj koji želite ponavljati.
Advanced
Disc Review
Pritisnite [ENTER] (sada je ureðaj spreman za unos markacija.)
Za postavljanje markacije:
[ENTER] (na željenoj poziciji)
Za postavljanje druge markacije: kurost za odabir i [ENTER]
“
Za aktiviranje markacije: kursor i [ENTER]
Za brisanje markacije: kurosr i [CANCEL]
Kod programske i nasumiène reprodukcije ova funkcija nije
na raspolaganju.
Postavljene markacije æe se obrisati, kada otvorite ladicu diska
ili iskljuèite ureðaj u pripravno stanje.
(strana 10, Provjera naslova/programa za reprodukciju)
480p/525p/576p/625p (Interlace)
480i/525i/576i/625i (Interlace)
Režim video
izlaza
Prijenos
signala
Odabir izvora
Audio Menu - Izbornik zvuka
Advanced
Surround
Kada se nakon odabira „xxx p“ (Interlace) pojavi poruka za
potvrdu vašeg odabira, pritisnite samo na „Yes“,
kada imate televizor, koji je kompatibilan s progresivnim
signalom.
Unaprijeðeni
dijalog
Prikazani brojevi ovise o mjestu i disku koji se reproducira.
Jedan od gore prikazanih brojeva æe se
prikazati.
Kada se odabere „xxx p“ (pogledjte gore), odaberite onu metodu
za izlaz video signala s Interlace uzorkom, koji je za odreðeni
programski materijal najpogodniji.
Unprijeðenje
zvuka
Reprodukcija PAL-Diskova
Auto :
Raspoznaje format kao 25 punih slika u sekundi i
pretvara na najprikladniji naèin.
Video : Odaberite, kada kod odabira Auto za video materijal
signal ima smetnje.
Reprodukcija NTSC-Diskova
Auto1 (normal): Prepoznaje format kao 24 pune slike u sekundi
i pretvara na najprikladniji naèin.
Auto2 : Kompatibilno s formatima 30 punih slika u sekundi
i 24 pune slike u sekundi.
Video : Odaberite, kada kod odabira Auto1 i Auto2 za video
materijal signal ima smetnje.
Kada odaberete „Auto“, automatski æe se format
DivX-sadržaja utvrditi i reproducirati. Kada je slika loša
odaberite „I (Interlace)“ ili „P (Progressive)“, ovisno i tome,
koji format koristite, ili koji je format snimljen na disk.
Auto
I (Interlace)
P (Progressive)
Atenuator
(strana 11, Virtual Surround)
Pojaèavanje tonova dijalova u igranim filmovima
[DVD-V](Dolby Digital, DTS, MPEG, najmanje 3 kanala, zvuk dijaloga
snimljen na srednji kanal)
[DivX](Dolby Digital, najmanje 3 Kanäle, zvuk dijaloga snimljena na
srednji kanal)
On
Off
(strana 10, Èišæi zvuk)
S AUDIO OUT-spojem (strana 6)
Ukljuèite, kada je zvuk loš.
On
Off
Display Menu - Izbornik prikaza
Informacija
Pozicija prijevoda
Svijetlost prijevoda
On
0 do
Off
60 (u koracima po 2)
Auto, 0 do
7
Za odabir naèina prikaza video materijal s omjerom slike
4:3 na televizoru koji ima omjer ekrana 16:9.
Normal : Proširuje sliku postranièno.
Tvornièka postavka je „Shrink“. Mijenja se
automatski na „Zoom“ kod Letterboxformata slike.
Shrink : Slika se pojavljuje u sredini ekrana.
Zoom: Poveæava se na format 4:3.
(strana 12, Funkcije poveæanja)
4:3 Aspect (omjer) Auto :
Just Fit Zoom
Ruèno poveæanje
GUI prozirno
GUI svijetlost
Quick OSD
(strana 12, Funkcije poveæanja)
Off, On, Auto
3 do 13
Korištenje izbornika na ekranu
( strana 11, režim slike)
(strana 10, Prikaz trenutnog režima
reprodukcije)
Other Menu (Ostali izbornici)
Setup
Repr. kao DVD-VR
Repr. kao HighMAT
ili
Repr. kao Data Disc
(strana 18, izmjena osnovnih postavki)
Odaberite „Play as Data Disc“ za reprodukciju JPEG,
MPEG4 iliDivX video sadržaja na DVD-RAM, koji sadrži [RAM]
ili neki drugi format (npr. [JPEG]), ili HighMAT diskova bez
uporabe HighMAT-funkcije.
RQT8125
Picture Menu - Izbornik za sliku
Režim slike
17
17
Izmjena osnovnih postavki ureðaja
1
2
3
4
SETUP
Auswählen
Prema desno
Odberite registar.
Potvrdite
QUICK SETUP omoguæuje, brzo podešavanje svih postavki osim
onih u zakljuèanom podruèju.
Izmjena osnovnih podešenja
RQT8125
18
18
Izbornici
Služi za odabir
jezika u izbornicima
diska.
Advanced Disc
Review
Odaberite kako želite
pregledavati disk
(Strana 10).
Ratings
Postavite sigurnosnu
zaštitu, kako bi
ogranièili video
reprodukciju.
Pratite upute
na monitoru.
3
5
Potvrdite
6
7
8
9
0
10
Uèinite
podešenja.
„Video“ Registar
TV Apect
Služi za odabir postavki
formata slike koji odgovara
vašem televizoru ili
vašim željama.
„Disc“ Registar
Prijevod
Služi za odabir
prijevoda.
2
4
Odaberite unos.
Ove postavke ostat æe memorirane i nakon iskljuèenja ureðaja u
pripravno stanje.
Tvornièke postavke su oznaèene podvuèeno.
Audio
Služi za odabir
jezika.
1
SETUP
ENTER
ENTER
ENTER
Prikaz SETUP
izbornika.
5
Auswählen
Auswählen
English
French
German Italian
Spanish
1
Polish
Swedish Dutch
Original
2
Other
Automatic 3 English French
German Italian
Spanish
Polish
Swedish Dutch
2
Other
English
French
German Italian
Spanish
2
Polish
Swedish Dutch
Other
Nakon izmjene jezika u QUICK SETUP-izborniku
promijenit æe se i ova postavka.
Intro Mode : Pregled svih naslova/programa.
Interval Mode : Provjerava u 10-minutnim intervalima.
Podešavanje zaštite od djece (kod odabira stupnja 8)
8 No Limit
1 do 7
0 Lock All : Sprijeèava reprodukciju svih materijala bez
zaštite od djece.
Kod podešavanja sigurnosnog stupnja pojavit æe se prozor
za unos lozinke.
Slijedite upute na monitoru.
Zapamtite svoju lozinku.
Na monitoru æe se pojaviti poruka, kada DVD video prelazi
stupanj zaštite. Slijedite upute na monitoru.
TV Type
Služi za prilagoðavanje
video izlaza na televizora.
Zum Verlassen des
Menüs drücken.
4:3 Pan&Scan : Televizor s
regularnim omjerom slike (4:3)
Materijal s širokim formatom slike biti æe sa strane
odrezan, tako da se ispuni ekran.
(ukoliko to nije zakljuèano na disku).
4:3 Letterbox : Televizor s
regularnim omjerom slike (4:3)
Široki format slike biti æe prikazan u
Letterbox-formatu.
16:9: Široki ekran televizora (Omjer slike 16:9)
Standard (Direct View TV)
CRT projekor
LCD TV/Projektor
Projektorski TV
Plasma TV
Time Delay
Uèinite ove postavke kada je spojeno
AV pojaèalo i Plasma ekran, ako ima
kašenjenja izlaza zvuka s obzirom na
sliku.
0ms
80ms
Video Out (AV/Component)
Odabir formata izlaznog signala
i SCART - i COMPONENT
VIDEO OUT -prikljuèka(strana 6).
Still Mode
Služi za odabir tipa slike
za vrijeme pauze.
Video/YPbPr
S-Video/YPbPr
RGB/No Output
Automatic
Field :
Slika nije deformirana i mutna, ali je
kvaliteta loša.
Frame :
Ukupna kvaliteta je dobra, ali slika
se pojavljuje mutna.
PAL60 : NTSC-diskovi mogu se gledati na PALtelevizorima.
NTSC:
Izlazni signal NTSC-Diskova ostaje NTSC.
Automatic
PAL
NTSC/PAL60 : Izlaz ovisi o postavkama
„NTSC Disc Output“ (gore)
Promijenite postavke, kada je izlazni signal
za vrijeme reprodukcije loš.
NTSC Disc Output
Odaberite PAL 60- ili NTSC-izlaz
kod reprodukcije NTSC-Diskova.
Picture/Video Output
Odaberite format video
signala za reprodukciju
JPEG, MPEG4
i DivX Video.
20ms
100ms
40ms
60ms
„Others“ Registar
Bitstream
PCM
Bitstream
PCM
PCM
Bitstream
Off
On:
Odaberite „Bitstream“,
kada vaši ureðaji mogu
Bitstream (digitalni oblik
višekanalnih podataka)
dekodirati. Ukoliko ne,
odaberite „PCM“. (Ukoliko
odaberite Bitstream bez
dekodera na ureðaju,
može doæi do jakih optereæenja
buke, zbog koje može doæi do
ošteæenja vašeg sluha ili
zvuènika.)
Omoguæuje kod niske glasnoæe, jasniju reprodukciju,
gdje se razina jaèine signala izmeðu najtiših i najglasnijih
koprimira. Ova funkcija je posebno praktièna kod
gledanja igranih filmova kasno noæu. (Radi samo s
Dolby Digital)
)
„Display“ Registar
Izbornik jezika
English
Polski
Français Deutsch Italiano
Svenska Nederlands
On-Screen poruke
On
Off
Background during
Play
Odaberite pozadinu
za vrijeme
JPEG, MPEG4i DivXreprodukcije.
Black
Grey
Español
Auto Power Off
Bright
Dim
Auto : Zaslon na ureðaju æe biti zatamnjen, no prvobitno
osvjetljenje æe se vratiti, èim pritisnete bilo koju
tipku.
On : Ureðaj æe se prebaciti nakon 30 minuta u zaustavljenom
stanju u pripravno stanje.
Off
Ovaj kod registracije vam je potreban, kako bi DivX Videoon-Demand (VOD)-mogli zatražiti i reproducirati
(strana 5, Savjeti za DivX VOD-sadržaj)
DivX Registration
Prikazuje
kodove registracije
ureðaja.
QUICK SETUP
Yes
No
Yes : Prikaz za lozinku æe se pojaviti, kada podesite „Ratings“
Re-initialise Setting
(strana 18). Molimo vas unesite registriranu lozinku.
Služi za vraæanje
Nakon što prikaz „INI“ nestane sa zaslona, iskljuèite
svih postavki u
i ponovo ukljuèite ureðaj.
izborniku
podešavanja
No
tvornièke
postavke.
1
Originalni jezik diska je odabran.
2 Unesite s obzirom na tabelu kod (strana 23).
3 Ako u „Audio“ odabrani jezik nije na raspolaganju, pojavit æe se prijevod
u odreðenom jeziku (ukoliko postoji na disku).
Izmjena osnovnih postavki ureðaja
Dolby Digital
s COAXIALprikljuèkom
(strana 7)
DTS Digital Surround
s COAXIALprikljuèkom
(strana 7)
MPEG
s COAXIALprikljuèkom
(strana 7)
Dynamic Range
Compression
FL Dimmer
Podešava
osvjetljenje zaslona
na ureðaju.
RQT8125
„Audio“ Registar
Up to 48 kHz : Kada je spojen na ureðaje, koji su
PCM Digital Output
Služi za provjeru digitalnih
kompatibilni s frekvencijama 44,1 ili 48 kHz.
ulaznih ogranièenja
ureðaja, koji su spojeni
Up to 96 kHz: Kada je spojen na ureðaje, koji su
preko koaksijalnog
kompatibilni s frekvencijama 88,2 ili 96 kHz.
prikljuèka, kao i odabir
maksimalne frekvencije
Signali s diskova zaštiæenih od kopiranja biti æe pretvoreni
uzorka digitalnog PCM
u 48 ili 44,1 kHz-Signale.
izlaznog signala.
Neki ureðaji, koji raspolažu frekvencijom 96 kHz,
ne mogu koristiti 88,2 kHz. Pojedinosti o tome pronaæi
æete u uputama spojenih ureðaja.
19
19
Rješavanje problema
Izvedite slijedeæe provjere, prije nego nazovete servisera. Ukoliko imate neke dvojbe oko nekih toèaka ili se dogodi neki problem koji nije objašnjen u tablicama, ili se pomoæu ovih
naputaka ne može riješiti, obratite se ovlaštenom distrbuteru. (Brojevi referentnih stranica su u zagradama)
Napajanje
Nema struje.
Ureðaj se
automatski
prebacuje u
pripravno stanje.
Spojite kabel za napajanje u utiènicu.
(7)
Kada je podešen „Auto Power Off“ na „On“, ureðaj æe se
nakon 30 minuta u zaustavljenom stanju, prebaciti u
pripravno stanje. (19)
Reprodukcija ne
zapoèinje.
Ureðaj ne radi
Rješavanje problema
Ureðaj ne ragira na
na pritisak
tipki funkcija.
Ureðaj ne regira na
tipke daljinskog
upravljaèa.
Nema slike ili
zvuka.
Zaboravili ste
lozinku za zaštitu
od
djece.
Vratite ureðaj na
tvornièke
postavke.
Ovaj ureðaj ne može reproducirati diskove koji nisu
opisani u ovim uputama.
(4)
Ponekad æe se pojaviti neka smetnja zbog grmljavine,
ili statièkog elektriciteta ili nekog drugog faktora.
Iskljuèite jednom ureðaj i ponovo ga ukljuèite. Alternativna
solucija je da iskljuèite ureðaj, izvuèete kabel za napajanja
iz utiènice i spojite ga ponovo.
Kondenzacija se nakupila: Prièekajte 1 do 2
sata, kako bi se ureðaj osušio.
Provjerite, da li su baterije dobro umetnute.
(7)
Baterije su slabe: Zamjenite ih novima.
(7)
Usmjerite daljinski upravljaè prema senzoru na ureðaju. (8)
Provjerite video i audio konekcije.
(6, 7)
Provjerite dovod napajanja ili podešenja ulaznih
signala spojenih ureðaja.
Provjerite, da li je materijal snimljen na disk.
U zaustavljenom stanju pritisnite i držite tipku na ureðaju
[QUICK OSD] i tipku za paljenje i zatim pritisnite[OPEN/
CLOSE], dok se poruka „Initialised“ na zaslonu ne
izbriše. Iskljuèite i ponovo ukljuèite ureðaj.
Sve æe se postavke vratiti na prvotne vrijednosti.
OPEN/
Pozicija prijevoda je na
krivom mjestu.
Nema prijevoda.
Kod A-B Repeat, toèka B
se automatski utvrðuje.
Ponavljana reprodukcija se
automatski iskljuèuje.
Smetnje slike
Slika je
iskrivljena.
Slika ne stane na
ekran.
Postupak nije izvediv ili neispravan
RQT8125
Prije poèetka
reprodukcije
potrebni je
dosta vremena.
20
20
Die Programm- und
Zufallswiedergabe
arbeitet nicht. [DVD-V]
Izbornik se ne
pojavljuje.
[VCD] s
kontrolom reprodukc.
Kada MP3-naslov sadrži i slike, biti æe s obzirom na
okolnosti potrebno više vremena, prije poèetka reprodukcije.
Èak i nakon poèetka reprodukcije naslov neæe prikazivati
ispravno proteklo vrijeme; tu se ne radi o greški u
radu. [MP3]
To je kod DivX-Video normalno. [DivX]
Ove funkcije kod nekih DVD-Videa nisu na raspolaganju.
Pritisnite dva puta na kursor i onda na (PLAY).
Ovaj ureðaj možda neæe reproducirati WMAi MPEG4 -Diskove, koji sadrže i slike. [WMA]
[MPEG4]
Proèitajte kod korištenja DivX VOD-sadržaja opis
na web stranici, preko koje ste DivX VOD-sadržaj
presnimili. (Primjer: www.divx.com/vod)[DivX]
Kada disk sadrži CD-DA ([CD]) i ostale formate, možda
ispravna reprodukcija neæe biti moguæa.
Podesite poziciju. („Subtitle Position“ u
Display Menu) (17)
Ukljuèite osvjetljenje prijevoda.
(12)
Kraj jedne jedinice biti æe oznaèena kao B, kada
doðete do tog dijela.
A-B Repeat æe se iskljuèiti, kada pritisnite na
[QUICK REPLAY].
Ponavljana reprodukcija može biti prekinuta,
kada pritisnete na
[MANUAL SKIP] ili [ADVANCED DISC
REVIEW].
Slika se zaustavlja.
Slika se ne prikazuje
ispravno na
ekranu ili boje
djeluju blijedo.
Provjerite, da li je ureðaj spojen direktno na televizor, a ne
preko video rekordera.
(6)
Provjerite, da li televizor na koji je spojen ureðaj podržava
INTERLACE, iako to nije odabrano. Pritisnite tipku [CANCEL]
i držite tako dugo, dok se slika ne prikaže ispravno. Postavke
æe se prebaciti na "xxxi" (meðu INTERLACE).
Izmjenite „Source Select“ u izborniku slike. [DivX](17)
Izmjenite „TV Aspect“ u „Video“ Registru. (18)
Izmjenite postavke omjera slike na televizoru.
Ukoliko vaš televizor be raspolaže takvom funkcijom,
promijenite „4:3 Aspect“ u iszborniku slike. (17)
Promijenite postavke poveæanja. (12)
Slika se može zaustaviti, kada su DivX-datoteke veæe od
2GB. [DivX]
Ureðaj i televizor rade s razlièitim video sustavima boja.
Koristite višesustavni ili PAL televizor.
Sustav ekrana televizora nije usklaðen sa sustavom
snimljenim na disku.
–PAL-Diskovi ne mogu se pravilno prikazati na NTSC
televizorima.
–Ovaj ureðaj može NTSC-signale pretvarati za reprodukciju
na PAL-televizoru u PAL 60
(„NTSC Disc Output“ u „Video“ Registru).
(18)
Funkcija poveæanja ponekad ne radi u potpunosti, najèešæe
u tamnim scenama, i kod odreðenih tipova diska funkcija
poveæanja nije raspoloživa.
Prikazi na ureðaju
„noPLAy“
„U11“
„H xxx“
INTERLACE video signal
Kod aktiviranog
progresivnog
izlaznog signala
pojavljuje se
dupla slika.
Izlazni signal slike
ne slijedi s
progresivnim
signalom.
Ovaj problem uzrokuje metoda editiranja ili materijal koji se
koristi na DVD videu, no može se prebacivanjem na
INTERLACE signal riješiti. Promijenite "Video Output Mode"
u izborniku slike na "xxxi". (17)
Kada je ureðaj spojena na televizor preko VIDEO OUT
prikljuèka, uslijedit æe izlazni video signbal s
INTERLACE funkcijom.
Zvuènici
šalju isprekidani
zvuk.
Efekti ne
djeluju.
Nema zvuka
Odaberite „Off“ u „Advanced Surround“. (11)
Odaberite „On” pod „Attenuator” u izborniku zvuka, kada
AUDIO OUT-spojevi dovode do smetnji.
(17)
Ako ste spojili digitalno pojaèalo bez ugraðenog
dekodera, provjerite, da li je podešeno na
„PCM“ u „Dolby Digital“, „DTS Digital Surround“ ili je odabran
(19)
„MPEG“ u „Audio“ registru.
Audio efekti nisu na raspolaganju, kada ureðaj šalje
Bitstream-Signale preko COAXIAL-prikljuèka.
(7)
Kod odreðenih diskova neki audio efekti nisu na raspolaganju
ili njihovo djelovanje nije osjetno.
Advanced Surround i Sound Enhancement nisu na raspolaganju,
kada promjenite brzinu reprodukcije.
Reprodukcija zvuka biti æe prekinuta, kada promijenite
brzinu reprodukcije.
Ovisno o postavkama zvuk se neæe reproducirati.
[DivX](5)
Snimanje
Snimanje s
digitalnim ureðajima
za snimanje nije
moguæe.
(Krivi zvuk je
snimljen.)
Umetnuli ste prazan disk.
Umetnuli ste disk, koji nije finaliziran.
(4)
Disk je prljav.
(4)
Moguæe da je greška u radu. Broj iza znaka
„H“ ovisi o stanju ureðaja. Iskljuèite i ponovo ukljuèite ureðaj.
Alternativna solucija je da iskljuèite ureðaj i izvuèete kabel za
napajanje iz utiènice te ga ponovo spojite.
Ukoliko kod za grešku ne nestane, zabilježite kod
i obratite se ovlaštenom serviseru.
„nodISC“
Niste umetnuli disk: Umetnite disk.
Niste pravilno umetnuli disk: Umetnite disk pravilno u
ureðaj.(8)
Prikazi na televizoru
Smetnje zvuka
Zvuk je
iskrivljen.
Umetnuli ste disk, koji ovaj ureðaj ne može
reproducirati; umetnite jedan kompatibilan disk. (4)
Ne možete snimati WMA/MP3.
DVD-i s digitalnom zaštitom od presnimavanja ne mogu
se snimati.
DVD-i se ne mogu presnimavati, kada signali na
ureðaju za snimanje ne mogu pretvarati frekvenciju uzorka
48 kHz.
Uèinite slijedeæa podešenja:
– Advanced Surround:
Off (11)
– PCM Digital Output:
Up to 48 kHz (19)
– Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG:
PCM (19)
LOCK
„Cannot play group
xx, content xx“
„Cannot display group
xx, content xx“
„Group xx, content
xx is protected “
„Cannot play audio“
„No audio“
„Check the disc“
„This disc may not
be played in your
region“
Nema izbornika
na ekranu.
„Authorization
Error“
„Rented Movie
Expired “
Odreðeni postupak je zabranjen od strane ureðaja ili
diska.
Pokušavate reproducirati grupe ili sadržaj, koji nije
kompatibilan. (5)
Rješavanje problema
Automatska funkcija
poveæanja ne
radi ispravno.
Postavite omjer poveæanja na 1,00.
(12)
Postavite „Subtitle Position“ u izborniku prikaza na "0". (17)
Postavite „4:3 Aspect“ iizborniku prikaza na „Normal“. (17)
Iskljuèite funkciju poveæanaj na televizoru.
Koristite druge opcije omjera slike ili podesite ruèno. (12)
Pokušavate reproducirati grupe ili sadržaj, koji su
zaštiæeni. Ne možete ih reproducirati.
Nije snimljen zvuèni signal ili je snimljen u nekom
formatu, koji ovaj ureðaj ne može reproducirati.
Moguæa je samo video reprodukcija.
(5)
Ovaj disk je vjerojatno prljav.
(4)
Ureðaj ne može DVD-Videodiskove reproducirati, koji nisu
oznaèeni regionalnim kodom „2“ ili „ALL“.
(Naslovna)
Odaberite „On“ u „On-Screen Messages“ za „Display“
Registar. (19)
Pokušali ste, DivX-VOD-sadržaj reproducirati, koji je
nabavljen s nekim drugim registracijskim kodom. Ne možete
reproducirati sadržaj na ovom ureðaju.
[DivX](5)
DivX VOD-sadržaj nema više moguænosti reprodukcije.
[DivX](5)
Ne možete ga reproducirati.
RQT8125
Izbornici se ne
prikazuju ispravno.
21
21
Tehnièki podaci
RQT8125
Tehnièki podaci
Sustav signala televizora:
Operativna temperatura:
Operativna vlažnost zraka:
22
22
PAL 625/50, PAL525/60, NTSC
5 bis 35 C
5 do 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Diskovi (Promjer 8 cm ili 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DivX 6, 7)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG 4, 7, MPEG4 5, 7, DivX 6, 7)
(3) DVD-R (DVD-Video, DivX 6, 7)
(4) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR, DivX 6, 7)
(5) R/ RW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video CD, SVCD 1, MP3 2, 7, WMA 3, 7, JPEG 4, 7,
MPEG4 5, 7, DivX 6, 7, HighMAT Level 2 (Audio und Bild)]
Video izlaz:
Jaèina izlaznog signala
1 Vss (75 ohma )
Izlazni prilkljuèak:
Cinèevi (1 System)/AV
S-video izlaz:
Y-izlazni signal:
1 Vss (75 ohma )
C-izlazni signal:
NTSC; 0,286 Vss (75 ohma )
PAL; 0,300 Vss (75 ohma )
Izlazni prilkljuèak:
AV
Komponentni video izlaz:
[NTSC: 525 (480)p/525 (480)i, PAL: 625 (576)p/625 (576)i]
Y-izlazni signal:
1 Vss (75 ohma )
0,7 Vss (75 ohma)
P B-izlazni signal:
0,7 Vss (75 ohma )
P R-izlazni signall:
Izlazni prikljuèak:
Cinèevi (Y: grün, P B: blau, PR: rot) (1 Sustav)
RGB-Video izlaz:
R-izlazni signal:
0,7 Vss (75 ohma )
0,7 Vss (75 ohma )
G -izlazni signal
B-izlazni signal:
0,7 Vss (75 ohma )
Ausgabebuchse:
AV
Izlaz zvuka:
Izlazni signal:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Izlazni prikljuèak:
Cinchbuchse/AV
Broj prikljuèaka:
2-Kanala:1 Sustav
Audio uèinak:
(1) Podruèje frekvencije:
DVD (Linear-Audio):
CD Audio:
(2) Razmak šuma signala:
CD-Audio:
(3) Dinamièko podruèje:
DVD (Linear-Audio):
CD-Audio:
(4) Ukupni faktor nepodudaranja:
CD-Audio:
Digitalni audio izlaz:
Coaxial-digitalni izlaz:
Oduzimanje zvuka:
Valna duljina:
Laser:
Napajanje:
Potrošnja:
Potrošnja u pripravnom stanju:
Mjere (ŠxVxD)
Težina:
4 Hz bis 22 kHz (frekvencija: 48 kHz)
4 Hz bis 44 kHz (frekvencija: 96 kHz)
4 Hz bis 20 kHz
115 dB
100 dB
98 dB
0,0025 %
cinè prikljuèak
662 nm/785 nm
CLASS 2/CLASS 3A
AC 230 V, 50 Hz
10 W
1W
430 mm 248 mm 43 mm
2,2 kg
[Savjet]
Promjene tehnièkih podataka mogu se uèinit bez najave. Težina
i dimenzije su aproksimativne vrijednosti.
U skladu s IEC62107
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Windows Media Audio Ver. 9.0 L3
Nije kompatibilan s Multiple Bit Rate (MBR)
4
Exif Ver. 2.1 JPEG Baseline-datoteke
Rezolucija slike: izmeðu 160x120 i 6144x4096 Piksela (Sub-Sampling od 4:2:2 ili 4:2:0)
5MPEG4-datoteke snimljene s Panasonic SD Multi kamerama ili DVDVideo rekorderima
SD VIDEO-specifikacije odgovarajuæe (ASF-Norm)/MPEG4 (Simple Profile) Videosystem/
G.726 Audiosystem.
6
DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) nije podržan.
7
Maksimalni ukupni broj unosa Audio-, Video- i Video sadržaja i
grupa: 4000 Audio-, Video- i Video sadržaji i 400 grupa.
1
2
3
A
S
Lista kodova za jezike
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6590
6583
6589
6665
6985
6669
6678
6890
6672
6682
6671
7789
9072
6865
6869
6779
7282
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7473
Kambodschanisch:
Kannada:
Kasachisch:
Kashmiri:
Katalanisch:
Ketschua:
Kirgisisch:
Koreanisch:
Kurdisch:
Laotisch:
Lateinisch:
Lettisch:
Lingala:
Litauisch:
Malagassi:
Malaiisch:
Malayalam:
Maltesisch:
Maori:
Marathi:
Mazedonisch:
Moldauisch:
Mongolisch:
Nauru:
Nepalesisch:
Niederländisch:
Norwegisch:
Orija:
Paschtu:
Persisch:
Polnisch:
Portugiesisch:
Punjabi:
Rhäto-Romanisch:
Rumänisch:
Russisch:
Samoanisch:
Sanskrit:
chottisches Gälisch:
Serbisch:
Serbo-Kroatisch:
Shona:
Sindhi:
Singhalesisch:
Slowakisch:
Slowenisch:
Somali:
Spanisch:
Suaheli:
7577
7578
7575
7583
6765
8185
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7775
7779
7778
7865
7869
7876
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
8379
6983
8387
Schwedisch:
Sundanesisch:
Tadschikisch:
Tagalog:
Tamil:
Tatarisch:
Telugu:
Thailändisch:
Tibetisch:
Tigrinya:
Tongalesisch/Tongaisch:
Tschechisch:
Türkisch:
Turkmenisch:
Twi:
Ukrainisch:
Ungarisch:
Urdu:
Uzbekisch:
Vietnamesisch:
Volapük:
Walisisch:
Wolof:
Xhosa:
Yoruba:
Zulu:
8386
8385
8471
8476
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
6783
8482
8475
8487
8575
7285
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
8979
9085
RQT8125
Abchasisch:
Afar:
Afrikaans:
Albanisch:
Amharisch:
Arabisch:
Armenisch:
serbeidschanisch:
Assamesisch:
Aymara:
Baschkir:
Baskisch:
Belorussisch/Weißrussisch:
Bengali; Bangla:
Bhutani:
Bihari:
Bretonisch:
Bulgarisch:
Burmesisch:
Chinesisch:
Dänisch:
Deutsch:
Korsisch:
Kroatisch:
Englisch:
Esperanto:
Estnisch:
Faröisch:
Fidschi/Fidschianisch:
Finnisch:
Französisch:
Frisisch:
Galizisch:
Georgisch:
Griechisch:
Grönländisch:
Guarani:
Gujarati:
Haussa:
Hebräisch:
Hindi:
Isländisch:
Indonesisch:
Interlingua:
Irisch:
Italienisch:
Japanisch:
Javanisch:
Jiddisch:
23
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising