Panasonic DVDS58, DVDS38 Operating instructions

Panasonic DVDS58, DVDS38 Operating instructions
Návod na obsluhu
DVD/CD PREHRÁVAČ
Model
DVD-S58
DVD-S38
(len DVD-S58)
SLOVENSKY
M-DVDS58/38-SK
Vážený zákazník
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku.
Pred zapojením, obsluhou alebo nastavovaním tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte
tento návod na obsluhu. Návod si ponechajte na ďalšie použitie.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na rovný povrch mimo pôsobenia
priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt, vysokej
vlhkosti a nadmerných vibrácií. Tieto podmienky by
mohli poškodiť skrinku a ďalšie komponetny a tak skrátiť
životnosť zariadenia. Na zariadenie neumiestňujte ťažké
predmety.
Napájanie
Nepoužívajte zdroje vysokého napätia. Mohli by preťažiť
zariadenie a spôsobiť požiar. Nepoužívajte jednosmerný
zdroj napätia. Dôkladne skontrolujte zdroj napájania, keď
zariadenie uvádzate do činnosti na lodi alebo na inom
mieste, kde sa používa jednosmerný zdroj napájania.
Ochrana sieťového prívodu
Zaistite, aby bol sieťový prívod pripojený správne
a aby nebol poškodený. Nesprávne zapojenie alebo
poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz
elektrickým prúdom. Sieťový prívod neťahajte,
neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
Pri vyťahovaní sieťového prívodu uchopte pevne
zástrčku. Ťahanie sieťového prívodu za kábel môže
spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom. So zástrčkou
nenarábajte mokrými rukami. Mohlo by to spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom.
Cudzí predmet
Dbajte na to, aby sa dovnútra zariadenia nedostali žiadne
kovové predmety. Mohlo by to spôsobiť zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia. Dbajte na
to, aby sa dovnútra zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
Mohlo by to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom
alebo poruchu zariadenia. Ak k tomu dôjde, okamžite
odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte svojho
predajcu. Nepoužívajte spreje proti hmyzu na povrchu ani
vnútri zariadenia. Obsahujú horľavé plyny, ktoré by sa po
nasprejovaní do zariadenia mohli vznietiť.
Servis
Nepokúšajte sa opraviť toto zariadenie svojpomocne.
Ak zariadenie prestane prehrávať zvuk, prestanú svietiť
indikátory, zo zariadenia začne vychádzať dym alebo sa
vyskytne akýkoľvek problém, ktorý nie je opísaný v tomto
návode na obsluhu, odpojte sieťový prívod a obráťte sa
na predajcu alebo autorizovaný servis. Ak toto zariadenie
opravujú, rozoberajú alebo upravujú nekvalifi kované
osoby, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom
alebo k poškodeniu zariadenia.
Životnosť zariadenia sa predĺži tým, že ho odpojíte od
napájania v prípade, že sa nepoužíva dlhší čas.
2
POZOR!
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO
NASTAVENÍ ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM
SO ZARIADENÍM INÝM SPÔSOM, AKO JE
OPÍSANÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU,
SA MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU
NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA. NEOTVÁRAJTE
KRYTY A NEVYKONÁVAJTE OPRAVY
SVOJPOMOCNE. SERVIS PRENECHAJTE
OSOBÁM V AUTORIZOVANÝCH SERVISNÝCH
STREDISKÁCH.
VÝSTRAHA:
ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŠKODENIA
ZARIADENIA:
 NEVYSTAVUJTE ZARIADENIE PÔSOBENIU
VODY, VLHKOSTI A DAŽĎA. NA ZARIADENIE
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ
KVAPALINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY,
Z KTORÝCH BY SA NA ZARIADENIE MOHLA
DOSTAŤ VODA.
 POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO.
 NEOTVÁRAJTE KRYT (RESP. ZADNÚ ČASŤ)
ZARIADENIA; VO VNÚTRI ZARIADENIA SA
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ
BY SI MOHOL POUŽÍVATEĽ SVOJPOMOCNE
OPRAVIŤ. SERVIS PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI
V SERVISE.
POZOR!
 ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI
NEVKLADAJTE DO NÁBYTKU, VSTAVANÝCH
SKRÍŇ ANI DO INÝCH TESNÝCH
PRIESTOROV. ZABEZPEČTE, ABY MALO
ZARIADENIE DOBRÉ VETRANIE. DBAJTE NA
TO, ABY NEBOLI JEHO VETRACIE OTVORY
ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI LÁTKAMI.
INAK BY MOHLO DÔJSŤ K ZASIAHNUTIU
OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO KU
VZNIKU POŽIARU V DÔSLEDKU PREHRIATIA
ZARIADENIA.
 DBAJTE NA TO, ABY SA VENTILAČNÉ OTVORY
NEZABLOKOVALI NOVINAMI, OBRUSOM,
ZÁVESMI A PODOBNÝMI PREDMETMI.
 NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA, AKO NAPRÍKLAD
HORIACE SVIECE.
 BATÉRIE LIKVIDUJTE SPÔSOBOM ŠETRNÝM
KU ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE
V MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
Tento výrobok môžu počas činnosti rušiť mobilné
telefóny. V prípade takéhoto rušenia zväčšite odstup
medzi týmto zariadením a mobilným telefónom.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej
sieťovej zásuvky. Zabezpečte možnosť jednoduchej
manipulácie so zástrčkou sieťového prívodu. Ak
chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete,
vytiahnite sieťový prívod zo zásuvky sieťového
napájania.
VÝSTRAHA!
TENTO VÝROBOK PRACUJE S LASEROM.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO
NASTAVENÍ ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM SO
ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO JE
OPÍSANÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU,
SA MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU
NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA.
ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE ANI SA HO
NESNAŽTE SVOJPOMOCNE OPRAVIŤ.
OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.
VÝSTRAHA!
POZOR
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte len za rovnaký
alebo rovnocenný typ, ktorý odporúča výrobca.
Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.
ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI
NEVKLADAJTE DO NÁBYTKU, VSTAVANÝCH
SKRINIEK ANI DO INÝCH TESNÝCH
PRIESTOROV. ZABEZPEČTE DOSTATOČNÉ
VETRANIE ZARIADENIA. DBAJTE NA TO,
ABY NEBOLI JEHO VETRACIE OTVORY
ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI LÁTKAMI.
INAK BY MOHLO DÔJSŤ K ZASIAHNUTIU
OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO
VZNIKU POŽIARU V DÔSLEDKU PREHRIATIA
ZARIADENIA.
(Vnútri zariadenia)
TRIEDA 1
LASEROVÉ ZARIADENIE
(Zadná časť zariadenia)
3
Starostlivosť o prístroj a disky
POZNÁMKA:
Na obrázkoch je použitý model DVD-S58,
ak nie je uvedené inak.
Obrázky sa môžu na jednotlivých
modeloch a v jednotlivých krajinách líšiť.
Číslo modelu a sériové číslo tohto výrobku
sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane
zariadenia. Zaznamenajte si ich na nasledujúce
riadky a ponechajte pre prípad budúcej potreby.
ČÍSLO MODELU
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Starostlivosť a údržba
Zariadenie čistite mäkkou suchou
handričkou.
– V žiadnom prípade zariadenie nečistite
liehom, riedidlom ani benzínom.
– Pred použitím chemicky napustenej
handričky si pozorne prečítajte návod na
jej použitie.
– Čistenie šošovky zvyčajne nie je
potrebné, ale závisí to od prostredia,
v ktorom zariadenie používate.
– Nepoužívajte komerčné čističe šošoviek.
Mohlo by to mať za následok poškodenie
zariadenia.
Čistenie diskov
– Disk poutierajte vlhkou handričkou
a potom ho vytrite dosucha.
Opatrenia pri zaobchádzaní
s diskami
– Disky chytajte len za hrany, aby ste
predišli poškriabaniu alebo odtlačkom
prstov na povrchu disku.
– Na disk nelepte žiadne nálepky ani
etikety.
– Nepoužívajte spreje na čistenie platní,
benzín, riedidlo, kvapalinu na ochranu
pred statickou elektrinou ani iné
rozpúšťadlá.
– Nepoužívajte nasledujúce disky:
– disky, na ktorých ostali zvyšky lepiacej
hmoty po odlepení nálepiek (napríklad
disky z požičovní),
– deformované alebo prasknuté disky,
– disky nepravidelných tvarov, napríklad
v tvare srdca.
4
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE ................ 2
Starostlivosť o prístroj a disky ............... 4
Údržba .................................................. 4
Opatrenia pri zaobchádzaní s diskami .. 4
Všeobecné informácie ............................. 6
Príslušenstvo ........................................ 6
Kódy regiónov ....................................... 6
Prehrávanie z disku .................................. 7
Prehrávateľné disky
a podporované formáty ......................... 7
Prehľad výrobku ....................................... 8
Predný a zadný panel ........................... 8
Diaľkový ovládač ....................................... 9
Vkladanie batérií ................................. 10
Zapojenia ..................................................11
Pripojenie k TV prijímaču .....................11
Pripojenie k AV prijímaču .................... 14
Pripojenie napájacieho kábla .............. 14
Začíname ................................................. 15
1. krok:
Výber správneho video vstupu ........... 15
2. krok:
Nastavenie funkcie
Progresívne riadkovanie ..................... 15
3. krok:
Výber zodpovedajúceho
systému farieb .................................... 16
4. krok: Nastavenie jazyka .................. 16
Funkcie prehrávania............................... 18
Spustenie prehrávania disku .............. 18
Základné ovládacie prvky prehrávania 18
Činnosti pre prehrávanie
(DVD/VCD/SVCD) .............................. 19
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku .............................. 20
Režimy opakovaného prehrávania ..... 20
Špeciálne funkcie ................................ 21
Špeciálne funkcie VCD a SVCD ......... 21
Prehrávanie formátov MP3/JPEG ....... 22
Prehrávanie disku DivX ...................... 23
Používanie protokolu HDMI CEC ....... 24
DVD Menu Options
(Ponuka Možnosti DVD) ......................... 25
Používanie ponuky System setup
(Nastavenie systému) ......................... 25
Používanie ponuky Language setup
(Nastavenie jazyka) ............................ 27
Používanie ponuky Audio setup
(Nastavenie zvuku) ............................. 27
Používanie ponuky Video setup
(Nastavenie videa) .............................. 28
Používanie ponuky Other setup
(Ostatné nastavenia) .......................... 28
Technické údaje ...........................................30
Riešenie problémov ............................... 31
Slovník pojmov ....................................... 33
5
Všeobecné informácie
Príslušenstvo
 1 Audio/video kábel (K2KA6BA00004)
 1 Diaľkový ovládač (N2QAJA000002)
 2 Batérie do diaľkového ovládača
Tipy:
– Čísla výrobku sú aktuálne v januári 2010.
Údaje môžu podliehať zmene.
Kódy regiónov
Tento DVD prehrávač podporuje Systém
riadenia regiónov.
Overte si číslo regiónu pre toto zariadenie
na jeho zadnom paneli. Skontrolujte číslo
kódu regiónu na obale disku. Ak číslo
nezodpovedá číslu regiónu prehrávača,
prehrávač nemusí byť schopný disk prehrať.
Tipy:
– Nemusí byť vždy možné prehrať disky
CDR/RW alebo DVD-R/RW, pretože to
závisí od typu disku alebo podmienok,
za ktorých bol nahratý.
– Ak máte problémy s prehrávaním
určitého disku, vytiahnite disk a skúste
iný. Nesprávne naformátovaný disk
sa nebude dať prehrať na tomto DVD
prehrávači.
Región
Regióny USA a
Kanada
Regióny Spojené
kráľovstvo a
Európa
Pacifická Ázia,
Taiwan
Austrália, Nový
Zéland, Latinská
Amerika
Regióny Rusko
a India
Čína
6
Disky, ktoré je
možné prehrávať
A LL
1
A LL
2
A LL
3
A LL
4
A LL
5
A LL
6
Prehrávanie z disku
DÔLEŽITÉ!
– Ak sa pri stlačení tlačidla objaví na TV
obrazovke znak „:“, znamená to, že
na aktuálnom disku alebo momentálne
nie je funkcia k dispozícii.
– DVD disky a prehrávače sú vyrobené
s regionálnymi obmedzeniami. Pred
prehrávaním disku sa uistite, či je
disk určený pre rovnakú zónu ako
prehrávač.
Prehrávateľné disky
a podporované formáty
Pomocou tohto DVD prehrávača môžete
prehrávať nasledujúce disky:
DVD Video
Formát DVD-Video
DVD-RW
Formát DVD-Video*1,
formát DVD-Video Recording*1
DVD-R
DVD-R DL
Formát DVD-Video*1,
formát DVD-Video
Recording*1, JPEG*2*3*4*5, MP3*6*7*8*9
CD-R
CD-DA, JPEG*2*3*4*5, MP3*6*7*8*9,
Video CD, Super Video CD
CD-RW
CD-DA, JPEG*2*3*4*5, MP3*6*7*8*9,
Video CD, Super Video CD
Audio CD
CD-DA
Super Video CD
+RW
+R disk
+R DL disk
Video*1
*1 Finalizácia je nevyhnutná.
*2 Prípona súboru má byť „.JPG“ alebo
„.JPEG“.
*3 ISO9660 level 1 alebo 2 (okrem
rozšírených formátov)
Toto zariadenie je kompatibilné
s diskami, na ktorých je
zaznamenaných viacero relácií.
Toto zariadenie nie je kompatibilné
s tzv. balíkovým zapisovaním.
*4 Rozlíšenie: od 34 × 34 do 6144 ×
4096 pixlov (podvzorkovanie je 4:2:2
alebo 4:2:0) MOTION JPEG nie je
podporované.
*5 Súbory, ktoré boli pozmenené,
upravované alebo uložené pomocou
počítačových programov na úpravu
obrazových záznamov, sa nemusia dať
zobraziť.
*6 Prípona súboru má byť „.mp3“.
*7 Kompresný pomer: 32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovacia rýchlosť: 44,1 kHz až 48
kHz
*8 Celkový kombinovaný maximálny počet
rozoznateľných obrazových obsahov
a priečinkov: 9999 obrazových obsahov
a 188 priečinkov.
*9 Nie je kompatibilné s ID3 značkami.
Video CD
(Formáty 1.0, 1.1, 2.0)
Tipy: Niektoré disky sa na tomto DVD prehrávači nedajú prehrávať z dôvodu
konfigurácie a parametrov disku, prípadne kvôli podmenkam, za ktorých bol
použitý softvér na nahrávanie a autoring.
7
Prehľad výrobku
Predný a zadný panel
1
2
3
4 5
3 Priestor na vkladanie diskov
4  STOP (ZASTAVIŤ)
– Zastavuje prehrávanie
5 ► PLAY (PREHRAŤ)
– Spúšťa prehrávanie
1 POWER (ZAPNÚŤ) /I
– Vypínač umožňuje prepnúť zariadenie
z prevádzkového do pohotovostného
režimu a naopak. V pohotovostnom
režime (standby) prístroj naďalej
spotrebúva malé množstvo energie.
2  OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZAVRIEŤ)
– Otvára a zatvára zásuvku na disk
DVD-S58
1
2 34 5
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/ BITSTREAM)
AV OUT
6
AV
VIDEO OUT
COMPONENT VI DEO OUT
DVD-S38
1
43 2
DIGITALAUDIO OUT
(PCM/B ITSTREAM)
AUDIO OUT
6
AV
VIDEO OUT
AUDIO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
1 (sieťový napájací kábel)
– Slúži na pripojenie k bežnej elektrickej
zásuvke
2 VIDEO OUT (VIDEO VÝSTUP)
– Slúži na pripojenie k video vstupu na
televízore
COMPONENT VIDEO OUT (YPBPR)
(KOMPONENTNÝ VIDEO VÝSTUP
(YPBPR))
– Slúži na pripojenie k vstupu
komponentného videa na televízore
8
3 VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKU (PCM/
BITSTREAM) (KOAXIÁLNY)
– Slúži na pripojenie koaxiálneho zvukového
vstupu na digitálnom zvukovom zariadení
4 AUDIO OUT (VÝSTUP ZVUKU (ľavý/pravý))
– Slúži na pripojenie zvukového vstupu na
televízore, zosilňovači, prijímači alebo
stereo zvukovom zariadení
5 HDMI AV OUT (VÝSTUP HDMI AV)
(len DVD-S58)
– Slúži na pripojenie vstupu HDMI na
televízore, zosilňovači alebo prijímači
6 AV
– Pripojenie k vstupu scart televizoru
Prehľad výrobku
Diaľkový ovládač
ュリヴヱロモヺ ヰヱユワ ヤロヰヴユ
ヱヰヸユン
3
ヒ
ビ
ピ
フ
ブ
プ
ヘ
ベ
ペ
1
2
ヴユモンヤラチヮヰュユ
パ
ヒパ
ヵヰヱチヮユワヶ
ヮユワヶ
ヴユヵヶヱ
ンユヵヶンワ
ヴユモンヤラ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヱロモヺ ヱモヶヴユ
ンユヱユモヵ モノャチンユヱユモヵ ヴロヰヸ
ヴヶャヵリヵロユ
モワヨロユ
ンモワュヰヮ ヱンヰヨンモヮ
モヶュリヰ
ョンモヮユ
ヤモワヤユロ
4
5
6
7
8
・ヰヰヮ
9
1 POWER (ZAPNÚŤ)  – Prepnutie DVD
prehrávača do pohotovostného režimu
alebo zapnutie
DISPLAY (ZOBRAZIŤ) – Počas
prehrávania zobrazuje na televíznej
obrazovke informácie
OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZAVRIEŤ) 
– Otvára/zatvára zásuvku na disk
2 Číselné tlačidlá – Slúžia na výber
číslovaných položiek v ponuke
3 SEARCH MODE (REŽIM HĽADANIA)
– Spúšťa výber bodu
4 TOP MENU (VRCHNÁ PONUKA)
– Zobrazuje vrchnú ponuku
MENU (PONUKA) – Zobrazuje Ponuku
5▲ ▼ ◄ ►
▲/▼ – Kurzorové tlačidlá pre posun
nahor/nadol
◄/► – Kurzorové tlačidlá pre posun
doľava alebo doprava
OK – Potvrdzuje výber v ponuke
SETUP (NASTAVENIE) – Otvára alebo
zatvára ponuku nastavenia systému
– Prechod
RETURN (NÁVRAT)
naspäť
6 SKIP (PRESKOČIŤ)
 – Preskočenie na predchádzajúci
titul/kapitolu/stopu
 – Preskočenie na nasledujúci titul/
kapitolu/stopu
SEARCH (VYHĽADÁVANIE)
 – Spúšťa rýchly posun dozadu
 – Spúšťa rýchly posun dopredu
7 STOP (ZASTAVIŤ)  – Zastavuje
prehrávanie
PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ)
►/ – Spúšťa alebo pozastavuje
prehrávanie
FRAME (SNÍMKA)  – Prehráva video
snímku po snímke
8 REPEAT (OPAKOVAŤ) – Výber rôznych
režimov opakovania
A-B REPEAT (A-B OPAKOVAŤ) –
Opakované prehrávanie od bodu A do
bodu B na disku
SLOW (POMALY) – Spúšťa spomalené
prehrávanie
CANCEL (ZRUŠIŤ) – Vymaže zadané
údaje
9 SUBTITLE (TITULKY) – Prepína medzi
rôznymi titulkami
ANGLE (UHOL) – Počas prehrávania
prepína rôzne uhly kamery
AUDIO (ZVUK) – Mení zvukové stopy
ZOOM (ZVÄČŠENIE) – Mení pomer
zväčšenia
RANDOM (NÁHODNE) – Spúšťa
náhodné prehrávanie
PROGRAM – Spúšťa programové
prehrávanie
9
Prehľad výrobku
Vkladanie batérií
1 Otvorte na diaľkovom ovládači priestor
pre batérie.
2 Vložte dve batérie typu R03 alebo
AAA, dodržte označenie (+/–) vo vnútri
priestoru na batérie.
3 Zatvorte priestor na vkladanie kariet.
VÝSTRAHA!
– Vytiahnite batérie ak sú vybité alebo
ak diaľkový ovládač nebudete dlhší
čas používať.
– Nekombinujte staré a nové batérie ani
rôzne typy batérií.
– Batérie obsahujú chemické látky,
takže je potrebné ich správne
likvidovať.
– Batérie nezahrievajte ani ich
nevystavujte ohňu.
– Batérie nenechávajte dlhší čas
v automobile so zatvorenými dverami
a oknami, kde by boli vystavené
pôsobeniu priameho slnečného svetla.
– Batérie typu AAA R03 uschovávajte
mimo dosahu detí v rámci prevencie
pred prehltnutím.
Používanie diaľkového ovládača
pri ovládaní systému
1 Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na
snímač diaľkového ovládania umiestnený
na prednom paneli.
2 Počas používania DVD prehrávača
by medzi diaľkovým ovládačom
a prehrávačom nemali byť žiadne
predmety.
10
VÝSTRAHA
AK PRI VÝMENE BATÉRIE
NEDODRŽÍTE POKYNY, HROZÍ
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU
BATÉRIE. BATÉRIU VYMEŇTE LEN
ZA ROVNAKÝ ALEBO EKVIVALENTNÝ
TYP, KTORÝ ODPORÚČA VÝROBCA.
Použité batérie likvidujte podľa
pokynov výrobcu.
Zapojenia
– Prídavné zariadenia a voliteľné káble sa predávajú samostatne, pokiaľ nie je uvedené
inak.
– Zariadenie neumiestňujte na zosilňovače ani iné zariadenia, ktoré sa môžu počas
prevádzky zahrievať. Teplo by mohlo poškodiť toto zariadenie.
– Pred zapájaním odporúčame dočasne odpojiť všetky prístroje z elektrickej zásuvky.
– Nepripájajte video signály prostredníctvom video rekordéra. Obraz by sa v dôsledku
ochrany signálu proti kopírovaniu nemusel zobraziť správne.
Pripojenie k TV prijímaču
Pomocou video pripojenia (konektor VIDEO OUT)
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
Audio/videokábel
(súčasť príslušenstva)
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/ BITSTREAM)
AV OUT
Audio/videokábel
(súčasť príslušenstva)
DIGITALAUDIO OUT
(PCM/B ITSTREAM)
AV
COMPONENT VI DEO OUT
DVD-S58
AV
VIDEO OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
DVD-S38
COMPONENT VIDEO OUT
– Navzájom prepojte konektory rovnakej farby.
DVD-S58_S38_EP-Cz.indd 11
2010/02/02 10:47:
11
Zapojenia
Pomocou pripojenia komponentného videa
(konektor COMPONENT VIDEO OUT (YPBPR))
COMPONENT
VIDEO IN
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO IN
R
L
Kábel pre komponentné
videosignály
Audio/videokábel
(súčasť
príslušenstva)
Kábel pre
komponentné
videosignály
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/ BITSTREAM)
AV OUT
Audio/
videokábel
(súčasť
príslušenstva)
DIGITALAUDIO OUT
(PCM/B ITSTREAM)
AV
COMPONENT VI DEO OUT
AV
VIDEO OUT
VIDEO OUT
DVD-S58
AUDIO IN
R
L
AUDIO OUT
AUDIO OUT
DVD-S38
COMPONENT VIDEO OUT
– Navzájom prepojte konektory rovnakej farby.
Pokračujte na nastavenie Progresívneho riadkovania: Začíname > 2. krok. ( strana 15)
12
Zapojenia
Pomocou pripojenia cez HDMI (konektor HDMI AV OUT) (len DVD-S58)
 S televízorom kompatibilným
s rozhraním HDMI
 S televízorom kompatibilným
s rozhraním HDMI a zosilňovačom
HDMI IN
Kábel HDMI
HDMI IN
HDMI OUT
Kábel HDMI
HDMI IN
Kábel HDMI
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/ BITSTREAM)
AV OUT
VIDEO OUT
COMPONENT VI DEO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/ BITSTREAM)
AV
AV OUT
AV
VIDEO OUT
AUDIO OUT
COMPONENT VI DEO OUT
AUDIO OUT
– Používajte vysokorýchlostné HDMI káble, označené logom HDMI (je uvedené na
obale).Pri vysielaní signálu 1080p použite HDMI káble s dĺžkou maximálne 5 metrov.
Odporúčame vám používať HDMI kábel zn. Panasonic.
Katalógové čísla odporúčaných výrobkov:
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m, atď.
– Káble, ktoré nezodpovedajú technickým parametrom funkcie HDMI, nemôžu byť použité.
– Konektory ZVUK nebude možné použiť v závislosti od použitého druhu kábla.
Pokračujte na ponuku Možnosti DVD > {HDMI CEC}. ( strana 26)
13
Zapojenia
Pripojenie k digitálnemu AV prijímaču
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
AV prijímač
Koaxiálny kábel
Koaxiálny kábel
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/ BITSTREAM)
AV OUT
DIGITALAUDIO OUT
(PCM/B ITSTREAM)
AV
COMPONENT VI DEO OUT
DVD-S58
AV
VIDEO OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
DVD-S38
COMPONENT VIDEO OUT
Nastavte výstup digitálneho zvuku DVD prehrávača na možnosť PCM alebo Bitstream
(Bitový tok údajov) v závislosti od možností prijímača (pozrite ponuku DVD Menu options
(Ponuka Možnosti DVD) > {Audio Out} (Výstup zvuku)). ( strana 27)
Tip:
– Ak zvukový formát digitálneho výstupu nezodpovedá možnostiam prijímača, bude
z prijímača produkovaný silný skreslený zvuk alebo nebude produkovaný vôbec žiadny
DVD-S58_S38_EP-Cz.indd
11
2010/02/02
zvuk.
Pripojenie napájacieho kábla
Keď je všetko správne zapojené, zapojte sieťový napájací kábel do elektrickej
zásuvky.
Nikdy nepripájajte ani nemeňte zapojenia, keď je zapnutý vypínač.
Prístroj by mal byť umiestnený blízko
dostupnej elektrickej zásuvky a napájací
kábel by mal byť pripojený priamo do nej.
Ak chcete úplne odpojiť prístroj od
napájania, vytiahnite napájací kábel
z elektrickej zásuvky.
14
– Tento prístroj spotrebováva malé
množstvo elektrickej energie, aj
keď je vypnutý. Ak prístroj dlhší čas
nepoužívate, mali by ste ho v záujme
úspory energie odpojiť.
10:47:00
Začíname
1. krok: Výber správneho
video vstupu
1 Stlačením tlačidla POWER (ZAPNÚŤ) /I
na DVD prehrávači prístroj zapnite.
2 Zapnite televízor a vyberte správny video
vstup.
 Na televízore sa objaví pozadie DVD.
3 Ak používate externé zariadenie
(napríklad zvukový systém alebo prijímač
s priestorovým zvukom), zapnite ho a
vyberte príslušný zdroj vstupu pre výstup
z DVD prehrávača. Podrobnosti nájdete
v návode na obsluhu externého zariadenia.
2. krok: Nastavenie funkcie
Progressive Scan
(Progresívne riadkovanie)
(len pre televízory s funkciou Progresívne
riadkovanie)
Pri progresívnom riadkovaní sa zobrazuje
dvakrát viac snímok za sekundu než
pri prekladanom riadkovaní (zvyčajne
normálny televízny systém). Vďaka takmer
dvojitému počtu riadkov ponúka progresívne
riadkovanie vyššie rozlíšenie obrazu
a kvalitu.
Predtým než začnete...
– Uistite sa, či je tento DVD prehrávač
pripojený k televízoru s progresívnym
riadkovaním pomocou konektora
COMPONENT VIDEO OUT alebo HDMI
AV OUT (len DVD-S58).
– Uistite sa, či ste vykonali celú základnú
inštaláciu a nastavenie.
1 Zapnite televízor.
2 Stlačením tlačidla POWER (ZAPNÚŤ)
 na diaľkovom ovládači zapnite DVD
prehrávač.
3 Vyberte správny kanál vstupu videa.
 Na televízore sa objaví pozadie DVD.
4 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
5 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{SYSTEM} (SYSTÉM), potom stlačte
tlačidlo ►.
6 Opakovaným stláčaním tlačidla ▲ ▼
vyberte položku {Video}, potom stlačte
tlačidlo ►.
7 Vyberte možnosť {Progressive}
(Progresívne), potom potvrďte stlačením
tlačidla OK.
 Na televízore sa objaví ponuka.
8 Stlačením tlačidla ◄ vyberte možnosť
{YES} (ÁNO) a potvrďte stlačením
tlačidla OK.
9 Ak je to potrebné zapnite na televízore
režim progresívneho riadkovania (pozrite
návod na obsluhu televízora).
 Nastavenie je dokončené a teraz si
môžete vychutnať vysokú kvalitu obrazu.
Ručné deaktivovanie funkcie
Progressive Scan
(Progresívne riadkovanie):
 V 7. kroku nečinne počkajte 15 sekúnd
po tom, čo sa objaví ponuka pre
automatickú opravu.
Tip:
– Niektoré televízory s progresívnym
riadkovaním a televízory s vysokým
rozlíšením nie sú plne kompatibilné
s týmto prístrojom. Pri prehrávaní disku
DVD VIDEO v režime progresívneho
riadkovania potom vzniká neprirodzený
obraz. V takom prípade vypnite funkciu
progresívneho riadkovania na DVD
prehrávači aj na televízore.
15
Začíname
3. krok: Výber zodpovedajúceho
systému farieb
Systém farieb DVD prehrávača a televízora
sa musí pri prehrávaní disku zhodovať. Pred
zmenou televízneho systému zistite systém
farieb na televízore.
1 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{SYSTEM} (SYSTÉM) a stlačte tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{TV System} (TV systém) a stlačte
tlačidlo ►.
4 Pomocou tlačidla ▲ ▼ vyberte jednu
z dole uvedených možností:
{NTSC}
Vyberte, ak má pripojený televízor
systém farieb NTSC. Tým sa zmení
video signál disku PAL a na výstupe bude
formát NTSC.
{PAL}
Vyberte, ak má pripojený televízor
systém farieb PAL. Tým sa zmení video
signál disku NTSC a na výstupe bude
formát PAL.
{PAL 60}
Vyberte, ak má pripojený televízor
systém farieb PAL 60. Tým sa zmení
video signál disku NTSC a na výstupe
bude formát PAL 60.
{Auto} (Automaticky)
Vyberte, ak je pripojený televízor
kompatibilný s normou NTSC aj PAL.
Výstupný formát bude v súlade s video
signálom disku.
5 Vyberte nejakú položku a stlačte tlačidlo
OK.
4. krok: Nastavenie jazyka
Možnosti jazyka sa líšia v závislosti od
krajiny alebo regiónu.
Jazyk OSD
(zobrazenie na obrazovke)
Jazyk OSD pre ponuku systému zostane
ako je nastavený bez ohľadu na rozličné
jazyky na disku.
1 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{LANGUAGE} (JAZYK) a stlačte
tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{OSD} a stlačte tlačidlo ►.
4 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte jazyk
a stlačte tlačidlo OK.
Tipy:
– Pred zmenou aktuálneho nastavenia
farieb sa uistite, či televízor podporuje
vybraný TV systém.
Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobcom predvolené nastavenie.
Stlačením tlačidla ◄ prejdete na predchádzajúcu položku ponuky,
stlačením tlačidla SETUP (NASTAVENIE) položku ponuky zatvoríte.
16
Začíname
Jazyky pre Zvuk,
Titulky a Ponuku disku
Môžete vybrať svoj uprednostňovaný jazyk
alebo zvukovú stopu spomedzi jazykov
zvuku, titulkov a ponuky DVD. Ak vybraný
jazyk na disku nie je k dispozícii, namiesto
toho sa použije predvolený jazyk disku.
1 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{LANGUAGE} (JAZYK) a stlačte
tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte jednu
z dole uvedených možností a stlačte
tlačidlo ►.
{Audio} (Zvuk)
Vyberte, ak chcete zmeniť jazyk zvukovej
stopy disku.
{Subtitle} (Titulky)
Vyberte, ak chcete zmeniť jazyk titulkov.
{Menu} (Ponuka)
Vyberte, ak chcete zmeniť jazyk ponuky
disku.
4 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte jazyk
a potvrďte stlačením tlačidla OK.
5 Opakujte kroky 3 až 4 pri ďalších
nastaveniach jazyka.
Tipy: Stlačením tlačidla ◄ prejdete na predchádzajúcu položku ponuky, stlačením
tlačidla SETUP (NASTAVENIE) položku ponuky zatvoríte.
17
Funkcie prehrávania
Spustenie prehrávania disku
1 Zapnite televízor a vyberte správny video
vstup.
2 Stlačením tlačidla POWER (ZAPNÚŤ) /I
na DVD prehrávači prístroj zapnite.
3 Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE
(OTVORIŤ/ZAVRIEŤ)  otvorte zásuvku
na disk.
4 Vložte disk do zásuvky potlačenou
stranou nahor, potom zásuvku na disk
zatvorte stlačením tlačidla OPEN/CLOSE
(OTVORIŤ/ZAVRIEŤ) .
 Obojstranný disk vložte tak, aby strana
s popisom, ktorú chcete prehrávať,
smerovala nahor.
5 Prehrávanie sa môže spustiť
automaticky.
 Ak nie, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/.
 Ak sa na televízore objaví ponuka disku,
pozrite nasledujúcu stranu > Používanie
ponuky disku.
 Ak bol pre vložený disk aktivovaný detský
zámok, je potrebné zadať 4-ciferné heslo
(pozrite Možnosti ponuky DVD > Heslo).
( strana 29)
 Ďalšie funkcie prehrávania nájdete na
nasledujúcich stranách v časti „Funkcie
prehrávania“.
Tipy:
– Neprevracajte DVD prehrávač počas
načítavania disku, prehrávania alebo
vysúvania.
– Nezatvárajte zásuvku na disk ručne
ani v prípade, že je prístroj vypnutý.
Tipy: Tu opísané používanie funkcií
nemusí byť na niektorých diskoch
možné.
Vždy si preštudujte pokyny
dodávané spolu s diskami.
18
Základné ovládacie prvky
prehrávania
Ak nie je uvedené inak, všetky opísané činnosti
sa týkajú použitia diaľkového ovládača.
Pozastavenie prehrávania
1 Počas prehrávania stlačením tlačidla
PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ)
►/ prehrávanie pozastavíte a zobrazí
sa statický obraz.
 Zvuk bude stlmený.
2 Ak chcete pokračovať v normálnom
prehrávaní, znova stlačte tlačidlo PLAY/
PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/.
Preskočenie na titul/kapitolu/stopu
Postupný výber
 Stlačením tlačidla SKIP (PRESKOČIŤ)
 /  prejdete na predchádzajúci
alebo nasledujúci titul/kapitolu/stopu.
Priamy výber (len kapitola/stopa)
 Pomocou číselných tlačidiel (0-9)
zadajte platné číslo kapitoly/stopy.
Napr.: 5: 5
15: ≧ 10  1  5
Zastavenie prehrávania
 Stlačte tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) .
 Pozícia, na ktorej prehrávanie
zastavíte, sa uloží do pamäte.
Funkcia pokračovania v prehrávaní
Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/ pokračujte
v prehrávaní od tohto miesta.
 Ak sa zásuvka na disk otvorí alebo
stlačíte niekoľkokrát tlačidlo STOP
(ZASTAVIŤ)  a na televíznej obrazovke
sa zobrazí „“, pozícia sa vymaže.
Tipy:
– Ak je prehrávanie disku zastavené
po dobu asi 5 minút, automaticky sa
spustí šetrič obrazovky.
– Prehrávač automaticky prejde do
pohotovostného režimu, ak po dobu
25 minút po zastavení prehrávania
nestlačíte žiadne tlačidlo.
Funkcie prehrávania
Činnosti pre prehrávanie videa
(DVD/VCD/SVCD)
Používanie ponuky disku
V závislosti od disku sa po jeho načítaní
môže na televíznej obrazovke objaviť
ponuka.
Výber funkcie prehrávania alebo položky
 Použite tlačidlá ◄ ► ▲ ▼, potom
spustite prehrávanie stlačením tlačidla
OK alebo číselných tlačidiel (0-9) na
diaľkovom ovládači.
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky
 Stlačte tlačidlo MENU (PONUKA).
Zoom (Zväčšenie)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť obraz na
televíznej obrazovke a takto zväčšený obraz
posúvať.
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo ZOOM (ZVÄČŠENIE), čím
zobrazíte obraz v rôznej mierke.
 Pomocou tlačidiel ◄ ► ▲ ▼ posúvajte
zväčšený obraz.
 Prehrávanie bude pokračovať.
2 Opakovaným stlačením tlačidla ZOOM
(ZVÄČŠENIE) sa vráťte k pôvodnej
veľkosti.
Vyhľadávanie dopredu/dozadu
Počas prehrávania disku môžete rýchlo
prechádzať dopredu alebo dozadu a vybrať
požadovanú rýchlosť vyhľadávania.
Pre disky DVD, VCD, SVCD, CD
1 Jedným alebo viacerými stlačeniami
tlačidla  alebo  počas prehrávania
vyberte požadovanú rýchlosť: 2x, 4x, 8x,
20x (dozadu alebo dopredu).
 Zvuk bude stlmený (DVD/VCD/CD).
2 Ak chcete pokračovať normálnou
rýchlosťou, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/.
Pomalé prehrávanie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla SLOW
(POMALY) vyberte požadovanú rýchlosť.
2 Ak chcete pokračovať normálnou
rýchlosťou, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/.
Tipy: Tu opísané používanie funkcií nemusí byť na niektorých diskoch možné.
Vždy si preštudujte pokyny dodávané spolu s diskami.
19
Funkcie prehrávania
Zobrazenie informácií
o prehrávaní disku
Môžete zobraziť informácie o disku
(napríklad číslo aktuálneho titulu/kapitoly/
stopy, aktuálny čas prehrávania na disku)
bez prerušenia prehrávania disku.
 Počas prehrávania opakovane stlačte
tlačidlo DISPLAY (ZOBRAZIŤ).
 Na televíznej obrazovke sa objaví
zoznam dostupných informácií o disku.
Výber titulu/kapitoly/stopy
v informáciách o disku
1 Stlačte tlačidlo SEARCH MODE (REŽIM
VYHĽADÁVANIA), potom pomocou
tlačidiel ◄ ► vyberte príslušnú možnosť.
2 Pomocou číselných tlačidiel (0-9)
zadajte platné číslo titulu/kapitoly/stopy
alebo hodiny, minúty a sekundy zľava
doprava v okne úpravy času, potom
stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie preskočí na zvolený čas
alebo na vybraný titul/kapitolu/stopu.
Pre disky DVD
{TT XX/XX CH XXX/XXX}: zobrazuje
celkovo dostupné tituly a kapitoly na
disku a umožňuje vybrať kapitolu, ktorú
chcete sledovať.
{ XX:XX:XX}: zobrazuje uplynutý čas
prehrávania na disku a umožňuje vybrať
hodinu, minútu a sekundu, odkiaľ chcete
sledovať.
Pre disky Super VCD alebo VCD
{TRK XX/XX}: zobrazuje celkový počet
dostupných stôp na disku a umožňuje
vybrať stopu, ktorú chcete sledovať.
{ XX:XX:XX}: zobrazuje uplynutý
čas prehrávania a umožňuje vybrať
hodinu, minútu a sekundu, odkiaľ chcete
sledovať.
Režimy opakovaného prehrávania
Možnosti opakovaného prehrávania sa líšia
v závislosti od typu disku.
Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT
(OPAKOVAŤ) vyberte nasledujúce režimy
opakovania.
Pre disky DVD
– REP CHAPTER (OPAK. KAPITOLU)
(práve prehrávaná kapitola)
– REP TITLE (OPAK. TITUL) (práve
prehrávaný titul)
– REP ALL (OPAK. VŠETKO) (celý disk)
– REP OFF (OPAK. VYPNUTÉ) (zrušiť)
Pre disky VCD, Audio CD
– REP 1 (OPAK. 1) (práve prehrávaná
stopa)
– REP ALL (OPAK. VŠETKO) (celý disk)
– REP OFF (OPAK. VYPNUTÉ) (zrušiť)
Tip:
– Pre disky VCD nie je opakované
prehrávanie možné, ak je zapnutý režim
PBC.
Opakovanie časti
v rámci kapitoly/stopy
V rámci kapitoly/stopy môžete opakovane
prehrávať určitú časť. Ak tak chcete urobiť,
je potrebné označiť začiatok a koniec
požadovanej časti.
1 Stlačením tlačidla A-B REPEAT
(A-B OPAKOVAŤ) vyberte počiatočný
bod „REPEAT A-“.
2 Opätovne stlačte tlačidlo A-B REPEAT
(A-B OPAKOVAŤ) na zvolenom
koncovom bode „REPEAT A-B“
(OPAKOVAŤ A-B).
 Časť od bodu „REPEAT A-“
(OPAKOVAŤ A-) po bod „REPEAT
A-B“ (OPAKOVAŤ A-B) teraz bude
nepretržite opakovaná.
3 Tretím stlačením tlačidla A-B REPEAT
(A-B OPAKOVAŤ) ukončíte (A-B
CANCEL) (A-B ZRUŠIŤ).
Tipy: Tu opísané používanie funkcií nemusí byť na niektorých diskoch možné.
Vždy si preštudujte pokyny dodávané spolu s diskami.
20
Funkcie prehrávania
Špeciálne funkcie
Zmena jazyka zvuku
Pre disky DVD
 Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO
(ZVUK) vyberte jazyk zvuku, ktorý
ponúka DVD disk.
Pre disky VCD
 Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO
(ZVUK) vyberte zvukový kanál (Stereo,
Mono L, Mono R, Mix Mono).
Titulky
 Opakovaným stláčaním tlačidla
SUBTITLE (TITULKY) vyberte jazyk
titulkov.
Uhol
 Opakovaným stláčaním tlačidla ANGLE
(UHOL) vyberte uhol.
Prehrávanie po
jednotlivých snímkach
1 Stlačením tlačidla FRAME (SNÍMKA)
postupujte na disku po jednotlivých
snímkach.
2 Ak chcete pokračovať v normálnom
prehrávaní, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/.
Náhodné prehrávanie
 Stlačením tlačidla RANDOM (NÁHODNE)
spustite prehrávanie v náhodnom poradí.
3 Pomocou číselných tlačidiel (0-9)
zadajte platné číslo kapitoly/stopy.
Zrušenie: Stlačte tlačidlo CANCEL
(ZRUŠIŤ)
4 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◄ ► vyberte
možnosť „PLAY“ (PREHRAŤ) a stlačte
tlačidlo OK.
Vymazanie celého programu
 V 3. kroku vyberte pomocou tlačidiel ▲
▼ ◄ ► možnosť „CLEAR“ (VYMAZAŤ)
a stlačte tlačidlo OK.
Špeciálne funkcie VCD a SVCD
Ovládanie prehrávania
Pre funkciu Playback Control (PBC) (len
verzia 2.0)
 Stlačením tlačidla MENU (PONUKA)
prepínate medzi možnosťami „PBC:
On“ (PBC: Zapnuté) a „PBC: Off“ (PBC:
Vypnuté)
 Ak vyberiete možnosť „PBC: On“
(PBC: Zapnuté), na televízore sa
objaví ponuka disku (ak je k dispozícii).
 Pomocou tlačidla SKIP (PRESKOČIŤ)
 /  sa vrátite na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
stránku, prípadne použite na výber
možnosti prehrávania číselné tlačidlá
(0-9).
Ak chcete preskočiť ponuku index
a prehrávať priamo od začiatku
 Stlačením tlačidla MENU (PONUKA)
vyberte možnosť „PBC: Off“
(PBC: Vypnuté).
Programové prehrávanie
1 Stlačte tlačidlo PROGRAM.
 Na televíznej obrazovke sa objaví
programová ponuka.
2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◄ ► vyberte
príslušnú možnosť.
21
Funkcie prehrávania
Prehrávanie formátov MP3/JPEG
Všeobecné možnosti používania
1 Vložte disk MP3/JPEG.
 Na televíznej obrazovke sa objaví ponuka
dátového disku.
2 Stlačením tlačidla ◄ ► vyberte ponuku
a stlačte tlačidlo OK.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte priečinok
a stlačte tlačidlo OK.
4 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte stopu/súbor
a stlačte tlačidlo OK.
 Spustí sa prehrávanie.
(Len JPEG)
 Keď v 4. kroku stlačíte namiesto tlačidla
OK tlačidlo MENU (PONUKA), objavia sa
miniatúry obrázkov.
Pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◄ ► vyberte jeden
z obrázkov a stlačením tlačidla OK začnite
prehrávať.
 Keď v 4. kroku stlačíte tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/ namiesto
tlačidla OK, môžete spustiť prezentáciu.
Súčasné prehrávanie hudby vo formáte MP3
a obrázkov vo formáte JPEG (len DVD-S58)
 Keď pomocou disku, ktorý obsahuje hudbu
vo formáte MP3 a obrázkové súbory JPEG,
začnete prehrávať obrázky JPEG, môžete
súčasne s tým počúvať hudbu vo formáte
MP3.
Tip:
– Niektoré súbory na disku JPEG môžu byť
z dôvodu konfigurácie a parametrov disku
zdeformované.
– Počas súčasného prehrávania nie je možné
vybrať súbor vo formáte MP3.
– Počas súčasného prehrávania nie je
k dispozícii rýchle vyhľadávanie dopredu/
dozadu ani pomalé prehrávanie.
Výber prehrávania
Počas prehrávania môžete:
 Stlačením tlačidla SKIP (PRESKOČIŤ) 
/  vybrať inú stopu/súbor v aktuálnom
priečinku.
 Opakovaným stláčaním tlačidla PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/ pozastaviť
prehrávanie a pokračovať v ňom.
Opakovanie
Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT
(OPAKOVAŤ) vyberte nasledujúce režimy
opakovania.
REP 1 (OPAK. 1)
– Ponechajte obrázok vo formáte JPEG stále na
obrazovke alebo opakovane prehrajte súbor
vo formáte MP3.
REP DIR (OPAK. PRIEČINOK)
– Opakovane prehrávajte rovnaký typ súborov
vo vybranom priečinku.
REP ALL (OPAK. VŠETKO)
– Prehrávajte rovnaký typ súborov na diskoch.
REP OFF (OPAK. VYPNUTÉ)
– Vypnutie režimu REPEAT (OPAKOVAŤ).
Zväčšovanie obrazu (JPEG)
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo ZOOM (ZVÄČŠENIE), čím zobrazíte
obraz v rôznej mierke.
 Pomocou tlačidiel ◄ ► ▲ ▼ posúvajte
zväčšený obraz.
2 Opakovaným stlačením tlačidla ZOOM
(ZVÄČŠENIE) sa vráťte k pôvodnej veľkosti.
Prehrávanie s viacerými uhlami
(JPEG)
 Počas prehrávania otáčajte obrázok na
televíznej obrazovke stláčaním tlačidiel ▲ ▼
◄ ►.
▲: prevrátenie obrázka nahor a nadol o 180º
▼: prevrátenie obrázka doprava a doľava
o 180º
◄: otočenie obrázka v smere proti hodinovým
ručičkám o 90º
►: otočenie obrázka v smere hodinových
ručičiek o 90º
Tip:
– Z dôvodu konfigurácie a parametrov disku
alebo podmienok, za ktorých bol disk nahratý,
sa nemusia dať určité obrázky vo formáte
JPEG prehrať.
Tipy: Tu opísané používanie funkcií nemusí byť na niektorých diskoch možné.
Vždy si preštudujte pokyny dodávané spolu s diskami.
22
Funkcie prehrávania
Prehrávanie disku DivX
O DIVX VIDEO:
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený
spoločnosťou DivX, lnc. Tento prístroj je
oficiálne certifikovaný spoločnosťou DivX
pre prehrávanie videa vo formáte DivX.
Ďalšie informácie a softvérové nástroje na
prevádzanie vašich súborov na video DivX
nájdete na www.divx.com.
1 Vložte disk DivX.
 Na obrazovke televízora sa objaví
menu dátového disku.
2 Stlačením ◄ ► vyberte menu a potom
stlačte OK.
3 Stlačte ▲ ▼ pre výber priečinka a potom
stlačte OK.
4 Stlačením ▲ ▼ vyberte súbor a stlačte
PLAY/PAUSE ►/.
 Spustí sa prehrávanie.
O SLUŽBE VIDEO NA VYŽIADANIE DIVX:
Ak chcete prehrávať video na vyžiadanie vo
formáte DivX (VOD), musí byť tento prístroj
registrovaný ako DivX Certified®. Ak chcete
vygenerovať registračný kód, nájdite si časť
DivX VOD v menu nastavenia prístroja.
Tento kód použite na stránkach vod.divx.
com pri vyplňovaní registrácie a potom sa
dozviete o službe DivX VOD viac.
- Môžete prehrávať len tie videá DivX,
ktoré bola zapožičané alebo zakúpené s
registračným kódom DivX tohto prístroja.
Podrobnosti o Možnosti ponuky
DVD>{DivX(R) VOD} ( strana 29).
Obsah formátu DivX VOD, ktorý je možné
prehrať len niekoľkokrát
Niektoré súbory vo formáte DivX VOD
je možné prehrať len niekoľkokrát. Keď
prehrávate tento obsah, zobrazí sa číslo,
udávajúce koľkokrát ho ešte môžete
prehrať. Tento obsah už nemôžete
prehrávať, ak je toto číslo nula.
- Číslo, udávajúce koľkokrát môžete
ešte prehrať daný obsah, sa znižuje pri
každom prehrávaní. Ak však prehrávate
od miesta, kde ste predtým prehrávanie
skončili, číslo, udávajúce koľkokrát ešte
môžete obsah prehrať, sa nezníži vďaka
funkcii obnoveného prehrávania.
Zobrazenie textu titulkov
V tomto prístroji si môžete zobraziť
text titulkov na videodisku DivX. Táto
funkcia nemá žiadny vzťah k titulkom
špecifikovaným v štandarde DivX a nemá
žiadny štandard. Činnosť sa môže líšiť
alebo nemusí prebehnúť bezchybne,
pretože záleží na tom, ako bol vytvorený
súbor, alebo na stave prístroja (prehrávanie,
zastavenie a pod.). Pozri Titulky ( strana 21).
Tip:
- Súbory titulkov s nasledujúcimi príponami
súborov (.srt, .sub, .txt) sú podporované,
ale neobjavujú sa v ponuke výberu
súboru.
- Názov súboru s titulkami musí byť
uložený pod rovnakým názvom súboru
ako film a v rovnakom priečinku.
- Ak sa titulky neobjavia správne, zmeňte
jazyk titulkov. Podrobnosti o Možnosti
ponuky DVD> {DivX titulky} ( strana 27).
Tipy: Tu opísané používanie funkcií nemusí byť na niektorých diskoch možné.
Vždy si preštudujte pokyny dodávané spolu s diskami.
23
Funkcie prehrávania
Používanie protokolu HDMI CEC
(len DVD-S58)
DVD prehrávač podporuje protokol HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Spoločnosť Panasonic nezaručuje 100
%-nú súčinnosť so všetkými zariadeniami
podporujúcimi protokol HDMI CEC.
1 Zapnite na televízore a inom pripojenom
zariadení funkcie protokolu HDMI CEC.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
televízorov alebo zariadení.
2 Teraz môžete využívať nasledujúce
ovládacie prvky protokolu HDMI CEC.
Tipy:
– Predvolene sú funkcie HDMI CEC
nastavené ako zapnuté. Predvolené
nastavenie môžete zmeniť v ponuke
Možnosti ponuky DVD > {HDMI CEC}.
( strana 26)
Prehrávanie jedným dotykom
Keď stlačíte tlačidlo POWER (ZAPNÚŤ) ,
zapnete televízor a tento DVD prehrávač,
potom sa spustí prehrávanie disku.
– Ak chcete umožniť prehrávanie jedným
dotykom, pred použitím musí byť disk
vložený do zásuvky na disk.
Pohotovostný režim systému
Keď vypnete televízor, všetky pripojené
zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC
sa súčasne prepnú do pohotovostného
režimu.
Ovládanie diaľkovým
ovládačom televízora
Ovládanie prehrávania
Môžete prehrávať disky.
Ovládanie ponuky disku
Zobrazením ponuky disku môžete pomocou
tejto ponuky prehrávať disky.
Výber zariadenia
Keď vyberiete tento prístroj ako zdroj
vstupu, prístroj sa automaticky zapne.
Tipy: Tu opísané používanie funkcií nemusí byť na niektorých diskoch možné.
Vždy si preštudujte pokyny dodávané spolu s diskami.
24
DVD Menu Options (Ponuka Možnosti DVD)
Nastavenie tohto DVD prehrávača sa robí
prostredníctvom televízora, čo umožňuje
plne prispôsobiť DVD prehrávač jednotlivým
požiadavkám.
Používanie ponuky System Setup
(Nastavenie systému)
1 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
„SYSTEM“ (SYSTÉM) a stlačte tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte dole
uvedené položky a stlačením tlačidla ►
potvrďte svoj výber.
TV System (TV systém)
Táto ponuka obsahuje možnosti pre
výber systému farieb, ktorý zodpovedá
pripojenému televízoru. Podrobnosti nájdete
v časti Začíname > 3. krok. ( strana 16)
Video
1 V časti „SYSTEM“ (SYSTÉM) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku {Video},
potom stlačte tlačidlo ►.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte jednu
z dole uvedených možností:
{Interlace} (Prekladané riadkovanie)
Vyberte, ak pripojený televízor dokáže
prijímať signál s prekladaným
riadkovaním.
{Progressive} (Progresívne riadkovanie)
Vyberte, keď pripojený televízor
dokáže prijímať signál s progresívnym
riadkovaním.
{RGB/SCART}
Vyberte ked je pripojený televízor
pomocou 21 pinového kábla SCART.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte
nastavenie a potvrďte stlačením
tlačidla OK.
Screen Saver (Šetrič obrazovky)
1 V časti „SYSTEM“ (SYSTÉM) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku
{Screen Saver} (Šetrič obrazovky),
potom stlačte tlačidlo ►.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte jednu
z dole uvedených možností:
{On} (Zapnuté)
Vyberte, ak má prístroj po uplynutí
5 minút v zastavenom režime spustiť
šetrič obrazovky.
{Off} (Vypnuté)
Vyberte, ak chcete šetrič obrazovky
deaktivovať.
Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobcom predvolené nastavenie.
Stlačením tlačidla ◄ prejdete na predchádzajúcu položku ponuky,
stlačením tlačidla SETUP (NASTAVENIE) položku ponuky zatvoríte.
25
DVD Menu options (Ponuka Možnosti DVD)
Resolution (Rozlíšenie)
(len DVD-S58)
Vyberte rozlíšenie videa, ktoré je
kompatibilné s možnosťami zobrazovania
na televíznej obrazovke.
1 V časti „SYSTEM“ (SYSTÉM) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku
{Resolution} (Rozlíšenie), potom stlačte
tlačidlo ►.
{Auto} (Automaticky)
Najlepšie podporované rozlíšenie videa
je zisťované a vyberané automaticky.
{480P/576P}, {720P}, {1080i}, {1080P}
Vyberte najlepšie rozlíšenie videa, ktoré
je podporované televízorom. Podrobnosti
nájdete v návode na obsluhu televízora.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte
nastavenie a potvrďte stlačením
tlačidla OK.
HDMI CEC
(len DVD-S58)
Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak
prepojíte tento DVD prehrávač a televízor
káblom HDMI. Pozrite Funkcie prehrávania
> Používanie protokolu HDMI CEC
( strana 24).
1 V časti „SYSTEM“ (SYSTÉM) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku {HDMI
CEC}, potom stlačte tlačidlo ►.
{On} (Zapnuté)
Vyberte, ak chcete používať protokol
HDMI CEC.
{Off} (Vypnuté)
Vyberte, ak chcete deaktivovať protokol
HDMI CEC.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte
nastavenie, potom svoj výber potvrďte
stlačením tlačidla OK.
TV Type (Typ TV)
Nastavte na DVD prehrávači typ televízora
podľa pripojeného televízora.
Vybraný formát musí byť na disku
k dispozícii. Ak nie je, počas prehrávania
sa nastavenie pre obraz na televízore
nepoužije.
1 V časti „SYSTEM“ (SYSTÉM) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku {TV
Type} (Typ TV), potom stlačte tlačidlo ►.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte jednu
z dole uvedených možností:
{4:3 PS}
Vyberte, ak máte bežný televízor
a obidve strany obrazu majú byť orezané
alebo naformátované tak, aby sa
prispôsobili televízoru.
{4:3 LB}
Vyberte, ak máte bežný televízor.
V takom prípade bude zobrazený obraz
široký s čiernymi pásmi vo vrchnej
a spodnej časti televíznej obrazovky.
{16:9}
Vyberte, ak máte širokouhlú obrazovku
televízora.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte
nastavenie, potom svoj výber potvrďte
stlačením tlačidla OK.
Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobcom predvolené nastavenie.
Stlačením tlačidla ◄ prejdete na predchádzajúcu položku ponuky,
stlačením tlačidla SETUP (NASTAVENIE) položku ponuky zatvoríte.
26
DVD Menu options (Možnosti ponuky DVD)
Používanie ponuky Language setup
(Nastavenie jazyka)
1 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{LANGUAGE} (JAZYK) a stlačte tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte dole
uvedené položky a stlačením tlačidla ►
potvrďte svoj výber.
OSD Language
(Jazyk ponuky na obrazovke)
Táto ponuka obsahuje rôzne možnosti
jazyka, v ktorom bude zobrazovaná ponuka
na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti
Začíname > 4. krok.
Audio, Subtitle, Menu Language
(Jazyk zvuku, titulkov a ponuky)
Tieto ponuky obsahujú rôzne možnosti
jazyka pre zvuk, titulky a ponuku disku,
ktoré môžu byť zaznamenané na disku
DVD. Podrobnosti nájdete v časti
Začíname > 4. krok.
Titulky DivX
Môžete nastaviť typ fontov, ktorý podporuje
nahrané titulky DivX.
1 V menu {LANGUAGE} (JAZYK) a potom
stlačte ▲ ▼ pre výber {DivX titulky}
a potom stlačte ►.
{Latinka 1}, {Latinka 2}, {Cyrilika},
{Turecky}
Vyberte typ fontov pre nahraný titul.
2 Stlačením ▲ ▼ vyberte nastavenie
a potom potvrďte výber stlačením OK.
Používanie ponuky Audio setup
(Nastavenie zvuku)
1 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{AUDIO} (ZVUK) a stlačte tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte dole
uvedené položky a stlačením tlačidla ►
potvrďte svoj výber.
Audio Out (Výstup zvuku)
Túto položku nastavte, ak pripájate digitálny
AV prijímač.
1 V časti „AUDIO“ (ZVUK) vyberte stlačením
tlačidla ▲ ▼ položku {Audio Out} (Výstup
zvuku), potom stlačte tlačidlo ►.
{Bitstream} (Bitový tok údajov)
Toto nastavenie vyberte, ak má pripojené
zariadenie zabudovaný viackanálový
dekodér, ktorý podporuje jeden
z viackanálových formátov zvuku
(Dolby Digital, DTS).
{PCM}
Toto nastavenie vyberte, ak pripojené
zariadenie nepodporuje dekódovanie
viackanálového zvuku.
DVD prehrávač prevedie viackanálové
signály Dolby Digital do formátu PCM
(Pulse Code Modulation).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte
nastavenie, potom svoj výber potvrďte
stlačením tlačidla OK.
Dynamic Range (Dynamický rozsah)
Táto funkcia umožňuje znížením rozdielu
medzi najhlasnejšími a najtichšími zvukmi
dosiahnuť väčšiu čistotu zvuku aj pri nízkych
úrovniach hlasitosti. Vhodné pre sledovanie
neskoro v noci. (Funkciu môžete použiť iba
pre záznamy vo formáte Dolby Digital)
1 V časti „AUDIO“ (ZVUK) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku
{Dynamic Range} (Dynamický rozsah),
potom stlačte tlačidlo ►.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte
nastavenie, potom svoj výber potvrďte
stlačením tlačidla OK.
Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobcom predvolené nastavenie.
Stlačením tlačidla ◄ prejdete na predchádzajúcu položku ponuky,
stlačením tlačidla SETUP (NASTAVENIE) položku ponuky zatvoríte.
27
DVD Menu Options (Ponuka Možnosti DVD)
Používanie ponuky Video setup
(Nastavenie videa)
1 V režime disku stlačte tlačidlo SETUP
(NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{VIDEO} a potom stlačte tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte dole uvedené
položky a stlačením tlačidla ► potvrďte svoj
výber.
Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)
Zvyšovanie hodnoty vyjasní obraz a naopak.
1 V časti „VIDEO„ vyberte stlačením tlačidla
▲ ▼ položku {Brightness} (Jas) alebo
{Contrast} (Kontrast), potom stlačte
tlačidlo ►.
 Objaví sa ponuka.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ upravte nastavenie
tak, aby čo najlepšie zodpovedalo vašim
osobným potrebám.
3 Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Hue (Odtieň)
1 V časti „VIDEO“ vyberte stlačením tlačidla
▲ ▼ položku {Hue} (Odtieň), potom stlačte
tlačidlo ►.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ posúvajte jazdca
a upravte tak odtieň video výstupu.
3 Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Saturation (Sýtosť)
1 V časti „VIDEO“ vyberte stlačením tlačidla ▲
▼ položku {Saturation} (Nasýtenie), potom
stlačte tlačidlo ►.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ posúvajte jazdca
a upravte tak sýtosť video výstupu.
3 Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Sharpness (Ostrosť)
Úpravou ostrosti môžete prispôsobiť farbu
obrazu.
1 V časti „VIDEO“ vyberte stlačením tlačidla
▲ ▼ položku {Sharpness} (Ostrosť), potom
stlačte tlačidlo ►.
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte nastavenie,
potom svoj výber potvrďte stlačením tlačidla
OK.
Používanie ponuky Other setup
(Ostatné nastavenia)
1 Stlačte tlačidlo SETUP (NASTAVENIE).
2 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte položku
{OTHER} (OSTATNÉ) a stlačte tlačidlo ►.
3 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte dole uvedené
položky a stlačením tlačidla ► potvrďte svoj
výber.
Rating (Hodnotenie)
Táto funkcia umožňuje nastaviť stupeň
obmedzenia prehrávania. Stupne hodnotenia sú
od 0 po 8 a závisia od krajiny. Môžete zakázať
prehrávanie určitých diskov, ktoré nie sú vhodné
pre deti alebo prehrávanie určitých diskov
s alternatívnymi scénami.
 Disk odomknete zadaním 4-ciferného hesla
pred otvorením ponuky {Rating} (Hodnotenie).
1 V časti „OTHER“ (OSTATNÉ) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku {Password}
(Heslo), potom stlačte tlačidlo ►.
2 Pomocou číselných tlačidiel (0-9) zadajte
4-ciferné heslo, potom stlačte tlačidlo OK
(pozrite časť Password (Heslo)) ( strana 29).
3 Stlačením tlačidla ▲ vyberte položku {Rating}
(Hodnotenie), potom stlačte tlačidlo ►.
4 Stlačením tlačidla ▲ ▼ vyberte stupeň
hodnotenia pre vložený disk a stlačte tlačidlo OK.
 Ak chcete vypnúť rodičovskú kontrolu
a umožniť prehrávanie všetkých diskov,
vyberte hodnotu {8 No Limit} (8 – Bez
obmedzenia)
 Disky DVD, ktoré majú hodnotenie vyššie, než
je vybraný stupeň, nebude možné prehrať bez
zadania 4-ciferného hesla.
Tipy:
– Táto funkcia neobmedzuje pozeranie,
ak výrobca nezakódoval disk.
– Disky VCD, SVCD, CD nemajú označenie
stupňa, takže na týchto typoch diskov nie je
rodičovská kontrola aktívna. Týka sa to aj
väčšiny nelegálnych diskov DVD.
– Niektoré disky DVD nie sú zakódované
hodnotením, hoci na obale disku môže
byť hodnotenie filmu vyznačené. Funkcia
stupňa hodnotenia neobmedzuje prehrávanie
takýchto diskov.
Tipy: Stlačením tlačidla ◄ prejdete na predchádzajúcu položku ponuky,
stlačením tlačidla SETUP (NASTAVENIE) položku ponuky zatvoríte.
28
DVD Menu options (Ponuka Možnosti DVD)
Password (Heslo)
Pri prehrávaní obmedzených diskov alebo
pri výzve na zadanie hesla je potrebné
zadať 4-ciferné heslo.
Ak je disk zamknutý a chcete prehrávať
všetky disky, nastavte Rating (Hodnotenie)
na hodnotu 8 No Limit (8 – Bez
obmedzenia).
1 V časti „OTHER“ (OSTATNÉ) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku {Password}
(Heslo), potom stlačte tlačidlo ►.
 Objaví sa výzva na zadanie 4-ciferného
hesla.
2 Pomocou číselných tlačidiel (0-9)
zadajte staré 4-ciferné heslo, potom
stlačte tlačidlo OK.
 Keď to robíte prvýkrát, heslo je „0000“.
Ak zabudnete svoje staré 4-ciferné heslo,
zadajte „0000“.
3 Stlačte tlačidlo ►, potom zadajte nové
4-ciferné heslo.
4 Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Default (Predvolené)
Nastavenie funkcie Default (predvolené)
vynuluje všetky možnosti a vaše osobné
nastavenia na výrobcom predvolené
možnosti vrátane hesla pre hodnotenie.
1 V časti „OTHER“ (OSTATNÉ) vyberte
stlačením tlačidla ▲ ▼ položku
{Password} (Heslo), potom stlačte
tlačidlo ►.
2 Pomocou číselných tlačidiel (0-9)
zadajte 4-ciferné heslo, potom stlačte
tlačidlo OK (pozrite časť Password
(Heslo)).
3 Stlačením tlačidla ▼ vyberte položku
{Default} (Predvolené), potom stlačením
tlačidla ► vyberte položku {Restore}
(Obnoviť).
4 Potvrďte stlačením tlačidla OK.
 Všetky nastavenia sa teraz vynulujú na
výrobcom predvolené možnosti.
DivX(R) VOD
Registračný kód DivX VOD (video na
vyžiadanie) umožňuje požičiavať a kupovať
filmy prostredníctvom služby DivX VOD
na Internete. Ďalšie informácie nájdete na
webových stránkach http://vod.divx.com.
1 V menu „OTHER“ (OSTATNÉ) pomocou
▲ ▼ vyberte {DivX(R) VOD} a potom
stlačte ►. Objaví sa registračný kód.
2 Registračný kód použite na požičanie
alebo kúpu filmov od služby DivX VOD
na stránkach http://vod.divx.com. Riaďte
sa inštrukciami a nahrajte si film z
počítača na disk pre prehranie na tomto
prehrávači DVD.
Tip:
- Všetky filmy stiahnuté z DivX VOD môžu
byť prehrané iba na tomto prehrávači
DVD.
Tipy: Podčiarknutá možnosť je výrobcom predvolené nastavenie.
Stlačením tlačidla ◄ prejdete na predchádzajúcu položku ponuky,
stlačením tlačidla SETUP (NASTAVENIE) položku ponuky zatvoríte.
29
Technické údaje
Formát signálu:
PAL/NTSC
Prevádzková teplota:
Prevádzková vlhkosť:
+5 °C až +35 °C
20 % až 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu (bez kondenzácie)
Videovýstup:
Úroveň výstupného signálu:
Výstupný konektor:
1,0 Vp-p (75 Ω)
Konektor typu cinch (1 systém)/AV (21 pinový) (1 systém)
Výstup komponentného video signálu:
(480p/480i: 60 Hz)
(576p/576i: 50 Hz)
Výstupná úroveň signálu Y:
1,0 Vp-p (75 Ω)
Výstupná úroveň signálu PB:
0,7 Vp-p (75 Ω)
Výstupná úroveň signálu PR:
0,7 Vp-p (75 Ω)
Výstupný konektor: Konektor typu cinch (Y: zelená, PB: modrá, PR: červená) (1 systém)
Výstup RGB:
Výstupná úroveň:
Výstupný konektor:
Výstup zvukového signálu:
Úroveň výstupného signálu:
Výstupný konektor:
Počet konektorov:
Digitálny zvukový výstup:
Koaxiálny digitálny výstup:
0,7 Vp-p (75 Ω)
AV (21-pinový) (1 systém)
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Konektor typu cinch
2 kanály: 1 systém
Konektor typu cinch
[DVD-S58] Výstup HDMI AV
Výstupný formát:
Výstupný konektor:
• Tento prístroj podporuje funkciu „HDMI CEC“.
1080p/1080i/720p/576p/480p
Typ A (19-pinový)
Snímač:
Vlnová dĺžka: 653 nm/790 nm
Výkon lasera:
CLASS 1/CLASS 1M (trieda 1/trieda 1M)
Napájanie:
Spotreba elektrickej energie:
Príkon v pohotovostnom režime:
Rozmery (Š × H × V)
[DVD-S58]: 430 mm × 209 mm × 38 mm
[DVD-S38]: 360 mm x 209 mm x 38 mm
Hmotnosť:
[DVD-S58] Približne 1,8 kg
[DVD-S38] Približne 1,6 kg
Zmena technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
30
AC 230 V, 50 Hz
približne 10 W
Menej než 1 W
Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na servis, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte
pri niektorých bodoch pochybnosti alebo postupy uvedené v tabuľke nevyriešili váš problém,
obráťte sa na predajcu.
Problém
Prístroj sa nezapol.
Diaľkový ovládač
nefunguje.
Žiadny obraz.
Obraz je pri prehrávaní
skreslený
alebo čierno-biely.
Žiadny zvuk.
Nemožno zmeniť pomer
strán obrazovky.
Niektoré položky v ponuke
nastavenia a systému sa
nedajú vybrať.
Riešenie
– Stlačte tlačidlo POWER (ZAPNÚŤ) /I na prednej
strane DVD prehrávača, čím zapnete systém.
– Uistite sa, či je v elektrickej zásuvke prúd.
– Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na snímač ne
prednej strane DVD prehrávača (nie na televízor).
– Odstráňte všetky prekážky medzi DVD prehrávačom
a diaľkovým ovládačom.
– Batérie sú slabé, vymeňte ich.
– Skontrolujte polaritu batérií, ako je vyznačená na
diaľkovom ovládači (symboly ±).
– Zapnite televízor a nastavte na ňom správny kanál
video vstupu pre DVD prehrávač.
– Skontrolujte pripojenie videa medzi DVD prehrávačom
a televízorom.
– Disk nezodpovedá norme systému farieb televízora
(PAL/NTSC).
– Disk je znečistený, vyčistite ho.
– Občas sa môže objaviť malé skreslenie obrazu. Nejde
o poruchu.
– Zaistite, aby nebol zvolený progresívny výstup
v prípade, že pripojený televízor nie je kompatibilný
s funkciou progresívneho neprekladaného
riadkovania. Ak pripojený televízor nie je kompatibilný
s progresívnym riadkovaním, pripojte televízor cez
konektor VIDEO OUT (VIDEO VÝSTUP) ( strana 11)
a nastavte položku {Video} v časti DVD Menu Option
(Ponuka Možnosti DVD) na {Interlace} (Prekladané
riadkovanie) ( strana 25).
– Skontrolujte pripojenie zvuku – červený a biely
konektor musia byť správne zapojené.
– Nastavte správne Digital output (Digitálny výstup),
podľa zariadenia pripojeného k DVD prehrávaču.
( strana 27)
– Pomer strán je na disku DVD pevne stanovený.
– V závislosti od televízora nemusí byť zmena pomeru
strán možná.
– Pred otvorením ponuky nastavenia alebo systému
dvakrát stlačte tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) .
– Niektoré položky ponuky sa nemusia dať vybrať
v závislosti od ich dostupnosti na danom disku.
31
Riešenie problémov
Problém
Riešenie
DVD prehrávač nezačne prehrávať. – Vložte čitateľný disk s prehrávateľnou stranou
otočenou smerom nadol.
– Skontrolujte typ disku, systém farieb (PAL/
NTSC) a kód regiónu.
– Skontrolujte, či na disku nie sú škrabance alebo
škvrny.
– Stlačením tlačidla SETUP (NASTAVENIE)
vypnite obrazovku ponuky nastavenia.
– Z dôvodu zmeny stupňa rodičovského
hodnotenia alebo odomknutia disku na
prehrávanie je možno potrebné zadať heslo.
– Vo vnútri systému sa možno vyzrážala vlhkosť.
– Vytiahnite disk a nechajte systém zhruba hodinu
zapnutý.
– Odpojte na niekoľko minút napájací kábel
z elektrickej zásuvky. Znova zapojte napájací
kábel a skúste prístroj použiť ako zvyčajne.
Počas prehrávania na chvíľu
zamrzne obraz.
– Skontrolujte, či na disku nie sú odtlačky prstov
alebo škrabance a vyčistite ho mäkkou tkaninou
utretím zo stredu ku okrajom.
Nemožno zapnúť alebo vypnúť
Progresívne riadkovanie.
– Skontrolujte, či je výstup video signálu
nastavený na {Progressive} (Progresívne
riadkovanie).
Keď sú na displeji prístroja
zobrazené nasledujúce hlásenia.
(LOAD)
– Disk sa načítava. Počkajte chvíľu.
(STOP)
– Zastavuje sa prehrávanie. Stlačte tlačidlo PLAY/
PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) ►/.
– Vložte čitateľný disk s prehrávateľnou stranou
otočenou smerom nadol.
32
(OPEN)
– Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE ( OTVORIŤ/
ZAVRIEŤ) ; zatvorte zásuvku.
(TITLE)
Stlačením tlačidla ▲ ▼ ◄ ► vyberte titul,
potom stlačte tlačidlo OK.
Slovník pojmov
Analógový: Zvuk, ktorý nebol prevedený na čísla.
Analógový zvuk môže byť rôzny, zatiaľ čo digitálny zvuk má
konkrétne číselné hodnoty. Tieto konektory vysielajú zvuk
prostredníctvom dvoch kanálov – ľavého a pravého.
Pomer strán: Pomer zvislej a vodorovnej veľkosti
zobrazeného obrazu. Pomer vodorovnej a zvislej veľkosti
bežných televízorov je 4:3 a širokouhlých televízorov 16:9.
Konektory AUDIO OUT (VÝSTUP ZVUKU): Konektory na
zadnej strane DVD systému, cez ktoré sa posiela zvuk do
iného systému (televízor, stereo atď.).
Bitová rýchlosť: Množstvo údajov, ktoré sú použité na
udržanie danej dĺžky hudby; merané v kilobajtoch za
sekundu alebo kb/s. Inak povedané je to rýchlosť, ako sa
nahrávalo. Vo všeobecnosti možno povedať, že čím vyššia
bitová rýchlosť, tým vyššia rýchlosť nahrávania a lepšia
kvalita zvuku. Vyššie bitové rýchlosti však zaberajú na disku
viac miesta.
Kapitola: Časti obrazu alebo hudby na disku DVD, ktoré sú
menšie než tituly. Titul sa skladá z viacerých kapitol. Každej
kapitole je priradené číslo, vďaka čomu je možné vyhľadať
požadovanú kapitolu.
Konektory komponentného video výstupu: Konektory na
zadnej strane DVD systému, cez ktoré sa posiela obraz
s vysokou kvalitou do televízora vybaveného konektormi
vstupu komponentného videa.
Ponuka disku: Obrazovka s výberom obrázkov, zvuku,
titulkov, viacerých uhlov atď., ktoré sú na disku DVD
zaznamenané.
Digitálny: Zvuk bol prevedený na číselné hodnoty.
Digitálny zvuk je k dispozícii, keď používate konektor
DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL (KOAXIÁLNY VÝSTUP
DIGITÁLNEHO ZVUKU). Cez tieto konektory sa posiela zvuk
prostredníctvom viacerých kanálov namiesto dvoch kanálov,
ako je tomu pri analógovom zvuku.
Dolby Digital: Systém priestorového zvuku vyvinutý
spoločnosťou Dolby Laboratories obsahujúci až šesť kanálov
digitálneho zvuku (predný ľavý a pravý, priestorový ľavý
a pravý, stredový a subwoofer).
HDMI (High-Definition Multimedia Interface):
HDMI predstavuje novú generáciu digitálneho rozhrania
pre spotrebnú elektroniku. Na rozdiel od bežných zapojení
sa pomocou tohto systému prenášajú nekomprimované
digitálne obrazové a zvukové signály cez jediný kábel.
JPEG súbory: Najrozšírenejší formát digitálnych statických
fotografií. Systém kompresie digitálnych údajov vyvinutý
spoločnosťou Joint Photographic Expert Group, ktorý
umožňuje malé zníženie kvality obrázka aj pri vysokom
pomere kompresie.
Viackanálový: DVD je špecifické tým, že jednotlivé zvukové
stopy sa spájajú do jedného zvukového poľa. Viackanálový
zvuk znamená, že štruktúra zvukových stôp má tri alebo viac
kanálov.
Rodičovská kontrola: Funkcia obmedzenia prehrávania
diskov DVD podľa veku používateľov v závislosti od stupňa
obmedzenia v jednotlivých krajinách. Obmedzenie sa na
jednotlivých diskoch líši; Keď je aktivované, prehrávanie je
zakázané, ak je stupeň v softvéri vyšší, než je používateľom
nastavený stupeň.
PCM (Pulse Code Modulation): Systém prevodu
analógového zvukového signálu na digitálny pre ďalšie
spracovanie, bez použitia dátovej kompresie pri prevode.
Playback control (PBC): Znamená, že ide o signál nahratý
na diskoch Video CD alebo SVCD na ovládanie reprodukcie.
Pomocou obrazoviek ponúk nahratých na diskoch Video
CD alebo SVCD, ktoré podporujú systém PBC, môžete
využiť softvér interaktívneho typu, ako aj softvér s funkciou
vyhľadávania.
Progresívne riadkovanie: Zobrazuje všetky vodorovné čiary
obrazu naraz ako snímku signálu.
Tento systém dokáže previesť video s prekladaným
riadkovaním z disku DVD do progresívneho formátu, ak je
pripojená obrazovka podporujúca progresívne riadkovanie.
Výrazne sa tak zvyšuje zvislé rozlíšenie.
Kód regiónu: Systém umožňujúci len prehrávanie diskov
určených pre daný región.
Tento prístroj prehráva iba disky s kompatibilnými kódmi
regiónu. Kód regiónu nájdete na štítku na prístroji. Niektoré
disky sú kompatibilné s viacerými kódmi regiónu (alebo so
všetkými regiónmi).
Titul: Dlhšia časť obrazu alebo hudby na disku DVD,
hudobnom disku atď. vo video softvéri, prípadne celý album
v zvukovom . Každému titulu je priradené číslo, vďaka čomu
je možné vyhľadať požadovaný titul.
Konektor VIDEO OUT (VIDEO VÝSTUP): Konektor na
zadnej strane DVD systému, cez ktorý sa posiela obraz do
televízora.
33
Informácie pre používateľov o likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení (pre používateľov v domácnostiach na súkromné účely)
Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho
odpadu.
Aby sa zabezpečila riadna manipulácia, regenerácia a recyklácia, odneste tieto
výrobky do vyhradených zberných miest, ktoré ich od vás preberú bezplatne. V
niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe
ekvivalentného nového výrobku.
Správna likvidácia opotrebovaných zariadení prispieva k ochrane vzácnych zdrojov, životného
prostredia a ľudského zdravia pred potenciálne negatívnymi účinkami, ktoré by inak mohli v
dôsledku nesprávnej manipulácie s odpadom vznikať. Podrobnejšie informácie o najbližšom
špecializovanom zbernom mieste vám poskytnú miestne úrady.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť vyrubené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Informácie pre podnikateľov z krajín Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od
predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii odpadu v krajinách mimo EÚ
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe
likvidácie od miestnych úradov alebo od predajcu.
Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories.
Označenie Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
„DTS“ je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc. a „DTS 2.0 + Digital Out“ je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc.
Tento výrobok je vybavený technológiou ochrany autorských práv, ktorá je chránená niektorými
patentmi USA a inými právami na ochranu duševného vlastníctva. Používanie tejto technológie
ochrany proti kopírovaniu musí byť povolené spoločnosťou Macrovision a je určené na domáce
používanie a iné formy obmedzeného prehrávania, pokým spoločnosť Macrovision nepovolí iný
spôsob používania.
Akékoľvek technické modifikácie a demontáž sú zakázané.
Patenty USA č. 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; a 5,583,936.
Tento produkt je vyrobený v licencii v rámci súboru patentov MPEG-4 Visual na osobné a
nekomerčné účely na (i) kódovanie videosignálu v súlade so štandardom pre MPEG-4 Visual
(„MPEG-4 Video“) a/alebo (ii) dekódovanie záznamov MPEG-4 Video, ktoré bolo kódované
používateľom na osobné a nekomerčné účely a/alebo bolo získané od poskytovateľa videozáznamov s licenciou MPEG LA oprávňujúcou poskytovať MPEG-4 Video. Používanie výrobku
na akékoľvek iné účely nie je povolené, ani takéto povolenie z vyššie uvedených skutočností
nevyplýva. Podrobnejšie informácie o propagačnom, vnútropodnikovom alebo komerčnom
využití a o potrebných povoleniach vám poskytne spoločnosť MPEG LA,
LLC. Pozrite si webovú stránku: http://www.mpegla.com.
Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
Tento výrobok je chránený určitými právami na ochranu duševného vlastníctva, ktorých
vlastníkmi sú spoločnosť Microsoft Corporation a iní vlastníci. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie mimo tohto výrobku je bez licencie spoločnosti Microsoft alebo oprávnenej dcérskej
spoločnosti Microsoft a iných vlastníkov zakázané.
WMA je metóda kompresie vyvinutá spoločnosťou Microsoft Corporation. Tento formát poskytuje rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, pričom veľkosť súboru je menšia než veľkosť súboru
vo formáte MP3.
Toto zariadenie je oficiálny DivX® Credited výrobok.
Zariadenie prehráva všetky verzie formátu DivX® video (vrátane verzie DivX®6) pri štandardnom
spôsobe prehrávania súborov médií vo formáte DivX®. Značky DivX, DivX Credited a príslušné
logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a využívajú sa na základe licencie.
HDMI, logo HDMI a názov High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
Označenie HDAVI ControlTM je ochranná známka spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co.,
Ltd.
34
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11
811 02 Bratislava 1
telefón: + 421 2 206 22 211
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
fax: + 421 2 206 22 313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement