Panasonic | DVDS49E | Operating instructions | Panasonic DVDS49E Instrukcja obsługi

Panasonic DVDS49E Instrukcja obsługi
RQT8116-E_Polish.book
Page 1 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Wiadomości wstępne
Instrukcja obsługi
Wyposażenie/Środki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Płyty, które można odtwarzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Odtwarzacz DVD/CD
KROK 1 Podłączanie do telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wielokanałowy dźwięk przestrzenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DVD-S49
KROK 2 Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KROK 3 QUICK SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Czynności
Drogi Kliencie
Dziękujemy za nabycie tego wyrobu. Przed uruchomieniem sprzętu prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Może się przydać w przyszłości.
Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie oryginalnej publikacji firmy
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Odtwarzanie podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wygodne funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wyświetlanie informacji o przebiegu odtwarzania (Quick On Screen Display)/
Przeglądanie tytułów/programów do odtworzenia (Advanced Disc Review) . . . . . 7
Przywracanie zalecanych ustawień dźwięku/obrazu (AV Enhancer)/
Redukcja szumu tła (Depth Enhancer)/Rozpoczęcie odtwarzania od wybranej grupy/
Odtwarzanie bardziej naturalnego dźwięku (Multi Re-master)/
Przeskok o 30 sekund do przodu/Odtwarzanie wielokrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zmiana prędkości odtwarzania/Powiększenie/Wybór kąta/Obrót zdjęcia/zmiana/
Zmiana ścieżki dźwiękowej/Zmiana napisów/Szybkie powtórzenie. . . . . . . . . . . . 9
Czynności
Model No.
Wiadomości wstępne
Spis treści
Korzystanie z menu nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zmiana kolejności odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odtwarzanie wszystkich grup/zaprogramowane/losowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kod regionalny
Używanie menu ekranowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zmiana ustawień odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video z kodem „2“ lub oznaczeniem „ALL“ na
naklejce.
Dostosowanie ustawień do posiadanych głośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Informacje o materiale DivX VOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Informacje dodatkowe
Przykład:
2
E
ALL
2
3
5
Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indeks głównych funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Okładka tylna
RQT8116-E
Informacje dodatkowe
Odtwarzanie płyt z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odtwarzanie CD/Odtwarzanie płyt HighMATTM/
Odtwarzanie płyt RAM/DVD-RW (DVD-VR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wskazówki dotyczące zapisu danych na płytach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RQT8116-E_Polish.book
Page 2 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Wyposażenie
Środki bezpieczeństwa
Wyposażenie/Środki bezpieczeństwa
Pytając się o części zamienne prosimy podawać ich numery.
(Numery produktów pochodzą z marca 2005. Mogą one ulec zmianie.)
∏
∏
∏
∏
1
1
1
2
Pilot
Przewód zasilania
Kabel audio/wideo
Baterie do pilota
(EUR7631090)
[Uwaga]
Przewód zasilania dostarczony w zestawie można stosować wyłącznie z tym
urządzeniem. Nie wolno używać go do podłączania innego sprzętu.
Ustawienie urządzenia
Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni, z dala od miejsc bezpośrednio
nasłonecznionych, w których panuje wysoka temperatura, duża wilgotność lub występują
nadmierne drgania. Takie warunki mogą uszkodzić obudowę i inne części i w ten sposób
skrócić żywotność urządzenia. Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich
przedmiotów.
Napięcie
Nie wolno stosować źródeł zasilania o wysokim napięciu. Można w ten sposób
doprowadzić do przeciążenia urządzenia i spowodować pożar. Nie wolno stosować zasilania
prądem stałym. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania na statku lub w innym miejscu,
gdzie stosowane jest zasilanie prądem stałym, należy sprawdzić dokładnie parametry źródła
zasilania.
Ochrona przewodu zasilającego
Należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony i czy nie jest
uszkodzony. Złe podłączenie lub uszkodzenie przewodu może być przyczyną pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść
na nim ciężkich przedmiotów.
Przy odłączaniu przewodu należy chwycić mocno za wtyczkę. Chwytanie za przewód
grozi porażeniem prądem. Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Grozi to
porażeniem prądem.
Obce przedmioty i substancje
Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe przedmioty. Mogą one być
przyczyną porażenia prądem lub nieprawidłowej pracy urządzenia.
Należy uważać, aby do środka urządzenia nie dostały się substancje płynne. Mogą
one być przyczyną porażenia prądem lub nieprawidłowej pracy urządzenia. Jeżeli do
tego dojdzie, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się
ze sprzedawcą.
Nie wolno rozpylać na powierzchnię urządzenia lub do jego wnętrza środków
owadobójczych. Zawierają one bowiem palne gazy, które mogą zapalić się, jeżeli
środek dostanie się do wnętrza urządzenia.
RQT8116
Naprawa
2
Użytkownik nie powinien podejmować się naprawy urządzenia na własną rękę. Jeżeli
dźwięk nie jest odtwarzany, kontrolki przestały świecić, pojawi się dym lub wystąpi problem,
który nie został omówiony w niniejszej instrukcji, należy odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym. W przypadku
napraw, demontażu lub przeróbek wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane, może
dojść do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.
Czas eksploatacji urządzenia można wydłużyć odłączając je od zasilania, jeżeli nie
będzie używane przez dłuższy okres czasu.
RQT8116-E_Polish.book
Page 3 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Płyty, które można odtwarzać
DVD-Video [DVD-V]
—
—
DVD-R (DVD-Video)/DVD-RW (DVD-Video) [DVD-V] [DivX]
≥ [DVD-V] Płyty nagrane i sfinalizowane§ w magnetowidach DVD lub kamerach DVD.
≥ [DivX] Utworzono za pomocą DivX wer. 3.11, 4.x, 5.x [system wideo DivX/system
audio MP3, Dolby Digital lub MPEG]. Po nagraniu sfinalizuj płytę§.
DVD-RW (DVD-VR) [DVD-RW[‹VR›]
Płyty nagrane i sfinalizowane§ w magnetowidach DVD lub kamerach DVD,
wykorzystujących format Video Recording w wersji 1.1 (uniwersalny format nagrań wideo).
iR (Video)/iRW (Video) [DVD-V]
Płyty nagrane i sfinalizowane§ w magnetowidach DVD lub kamerach DVD.
Video CD [VCD]
W tym SVCD (zgodny z IEC62107)
CD [CD] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [VCD]
≥ Urządzenie odtwarza płyty CD-R/RW zapisane w jednym z wymienionych formatów.
Po nagraniu zamknij sesję lub sfinalizuj§ płytę.
≥ [WMA] [MP3] [JPEG] Urządzenie odtwarza również płyty HighMAT.
≥ [WMA] Urządzenie nie obsługuje zapisu typu Multiple Bit Rate (MBR: plik zawierający
ten sam materiał zapisany z różnym stopniem kompresji).
≥ [DivX] Utworzono za pomocą DivX wer. 3.11, 4.x, 5.x [system wideo DivX/system
audio MP3, Dolby Digital lub MPEG].
≥ Urządzenie obsługuje format HDCD (➜ strona 19, Słowniczek), ale nie obsługuje funkcji
Peak Extend (zwiększającej dynamiczny zakres sygnałów wysokopoziomowych). (Podczas
odtwarzania materiału HDCD na wyświetlaczu urządzenia pojawia się informacja „HDCD“.)
§ Proces umożliwiający odtwarzanie w kompatybilnych urządzeniach.
≥ Odtwarzanie powyższych płyt we wszystkich warunkach może być niemożliwe ze względu na typ płyty, stan nagrania,
metodę zapisu i sposobu utworzenia plików (➜ strona 12, Wskazówki dotyczące zapisu danych na płytach).
∫ Płyty, których nie można odtwarzać
Wersja 1.0 płyt DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G,
SACD, Photo CD, DVD-RAM, których nie można wyjąć z kaset,
DVD-RAM 2,6 GB i 5,2 GB oraz dostępne na rynku płyty „Chaoji
VCD“, w tym CVD, DVCD i SVCD, niezgodne z normą IEC62107.
Informacje dotyczące płyt DVD-Audio
Niektóre wielokanałowe płyty DVD-Audio uniemożliwiają
miksowanie w dół (➜ strona 19, Słowniczek) całości lub części
nagranego materiału, jeśli było to zamiarem producenta.
Odtwarzając takie płyty lub takie fragmenty płyt, jeśli liczba
podłączonych głośników jest różna od liczby kanałów
zarejestrowanych na płycie, dźwięk nie będzie odtwarzany
prawidłowo (np. będzie brakować niektórych dźwięków, nie
będzie możliwe wybranie dźwięku wielokanałowego i dźwięk
będzie odtwarzany w dwóch kanałach). Dodatkowe informacje
znajdują się na opakowaniu płyty.
∫ Środki ostrożności
≥ Nie naklejać na płyty etykiet ani nalepek (może to spowodować
odkształcenie płyty i uczynić ją niezdatną do użytku).
≥ Nie pisać długopisem ani innymi przyborami do pisania
po stronie z etykietą.
≥ Nie używać do czyszczenia płyt preparatów w
aerozolu, benzyny, rozcieńczalników, płynów
antyelektrostatycznych ani innych rozpuszczalników.
≥ Nie stosować ochraniaczy lub opakowań
zabezpieczających przed porysowaniem.
≥ Nie używać następujących płyt:
– Płyt z klejem pozostałym po usunięciu naklejek lub
etykiet (płyty z wypożyczalni, itp.).
– Płyt odkształconych lub popękanych.
– Płyt o nieregularnych kształtach, np. serca.
Płyty, które można odtwarzać
DVD-RAM [RAM] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
≥ [RAM] Zarejestrowano za pomocą urządzeń wykorzystujących format Video Recording
w wersji 1.1 (uniwersalny format nagrań wideo), takich jak magnetowidy DVD, kamery
DVD, komputery osobiste, itp.
≥ [JPEG] Zarejestrowano za pomocą kamer SD multi lub magnetowidów DVD firmy
Panasonic, wykorzystujących standard DCF (Design rule for Camera File), wersja 1.0.
≥ [MPEG4] Zarejestrowano za pomocą kamer SD multi lub magnetowidów DVD firmy
Panasonic, [zgodnych ze specyfikacją SD VIDEO (standard ASF)/systemem wideo
MPEG4 (Simple Profile)/systemem audio G.726].
≥ [DivX] Utworzono za pomocą DivX wer. 3.11, 4.x, 5.x [system wideo DivX/system
audio MP3, Dolby Digital lub MPEG].
DVD-Audio [DVD-A] [DVD-V]
≥ [DVD-V] Niektóre płyty DVD-Audio zawierają materiał DVD-Video. Aby odtworzyć materiał
w formacie DVD-Video, patrz „Play as DVD-Video“ (➜ strona 15, Other Menu).
∫ Urządzenie należy czyścić miękką,
suchą szmatką
≥ Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu,
rozpuszczalnika do farb ani benzyny.
≥ Przed użyciem szmatki impregnowanej substancjami chemicznymi
należy uważnie przeczytać dołączoną do niej instrukcję.
≥ Czyszczenie soczewki nie jest konieczne, choć w dużej
mierze zależy to od środowiska eksploatacji urządzenia.
≥ Nie stosować powszechnie dostępnych środków czyszczących
do szkieł, ponieważ mogą powodować uszkodzenie.
∫ Czyszczenie płyt
Przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do
sucha.
RQT8116
Czynności opisywane w instrukcji są przypisane do różnych formatów zapisu danych. Zastosowane ikony, takie jak [RAM] informują o określonym formacie.
3
RQT8116-E_Polish.book
Page 4 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
KROK 1 Podłączanie do telewizora
≥ Nie ustawiać odtwarzacza na wzmacniaczach ani innych urządzeniach wydzielających ciepło. Przegrzanie może uszkodzić odtwarzacz.
≥ Nie podłączaj poprzez magnetowid. Ze względu na zabezpieczenie przed kopiowaniem obraz może nie być wyświetlany prawidłowo.
≥ Przed podłączaniem należy wyłączyć wszystkie urządzenia i zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi.
≥ Połączyć gniazda tego samego koloru.
Telewizor
Z gniazdem COMPONENT VIDEO IN
Podłączanie do telewizora
Z gniazdem VIDEO IN lub S VIDEO IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
lub
AUDIO IN
R
L
S VIDEO
IN
Kabel S-video§
Kabel audio/
wideo
(w zestawie)
Kabel audio/
wideo
(w zestawie)
Z gniazdem SCART (AV) IN
COMPONENT
VIDEO IN
SCART (AV) IN
Kable wideo Kabel 21-stykowy
SCART
Nieużywane
AV
L
Y
PB
L
Y
PR
OPTICAL
R
Please connect directly to TV.
DIGITAL AUDIO OUT
(
(PCM/BITSTREAM)
)
§
Używając tego połączenia, należy również
podłączyć kabel audio (czerwoną i białą wtyczkę).
Aby uzyskać dźwięk stereo, można
podłączyć kabel audio do 2-kanałowych
gniazd wejściowych audio wzmacniacza
analogowego lub innego urządzenia
zestawu stereo.
PB
PR
OPTICAL
R
Please connect directlyy to TV.
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
≥ Jeśli telewizor jest zgodny z sygnałem
S-video, wybierz „S-Video/YPbPr“, a jeśli
jest zgodny z RGB, wybierz opcję „RGB/No
Output“ dla gniazd AV w menu QUICK
SETUP (➜ strona 5).
Wyświetlanie obrazu bez przeplotu
Podłącz odpowiedni telewizor do wyjścia sygnału
bez przeplotu.
1 Wybierz „Video/YPbPr“ dla gniazd Component w
menu QUICK SETUP (➜ strona 5).
2 Ustaw wartość „Video Output Mode“ jako „xxxp“, a
następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na
ekranie menu (➜ strona 14, Picture Menu).
Telewizory firmy Panasonic z wejściami 625 (576)/
50i · 50p, 525 (480)/60i . 60p wyświetlają obraz bez
przeplotu.
∫ Na koniec podłącz przewód
zasilania
AC IN
Przewód zasilania
(w zestawie)
RQT8116
Do gniazda zasilania
4
Widok z tyłu
RQT8116-E_Polish.book
Page 5 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Wielokanałowy dźwięk przestrzenny
∫ Z GNIAZDEM AUDIO IN 5.1ch
∫ Z GNIAZDEM COAXIAL IN lub OPTICAL IN
Kabel koncentryczny
L
To połączenie jest zalecane, aby uzyskać najlepszą jakość wielokanałowego dźwięku
PCM płyt DVD-Audio.
Y
Wzmacniacz
PB
Kabel audio Podłącz kable do gniazd odpowiadających
podłączonym głośnikom.
(L)
PR
SURROUND
OPTICAL IN
OPTICAL
R
(R)
Please connect directlyy to TV.
AUDIO OUT
Optyczny cyfrowy kabel audio DIGITAL
(PCM/BITSTREAN)
Nie zginaj pod dużym kątem przy podłączaniu.
Widok z tyłu
≥Nie można używać dekoderów DTS Digital Surround nie dostosowanych do DVD.
≥ Pomimo wykorzystania tego połączenia, przy odtwarzaniu płyt DVD-Audio dźwięk na
wyjściu będzie dwukanałowy. Aby uzyskać wielokanałowy dźwięk przestrzenny
należy podłączyć gniazda trybu 5.1-kanałowego AUDIO OUT (➜ po prawej).
Zmień „PCM Digital Output“, „Dolby Digital“, „DTS Digital Surround“ i „MPEG“
(➜ strona 17, zakładka „Audio“).
CENTER
L
Widok z tyłu
CENTER
SURROUND FRONT L/L
SUBWOOFER
SUBWOOFER
R
FRONT R/R
≥Zmień „Speaker Settings“
(➜ strona 17, zakładka „Audio“).
(L)
FRONT
(R)
KROK 2 Pilot
∫ Baterie
≥ Baterie należy umieścić w taki sposób, aby bieguny (i i j)
odpowiadały oznaczeniom w pilocie.
≥ Nie naleëy uëywaã typu baterii nadajàcych siè do ponownego ìadowania.
R6/LR6, AA
Nie należy:
≥ stosować jednocześnie starych i nowych baterii.
≥ używać równocześnie baterii różnych typów.
≥ podgrzewać baterii lub wrzucać ich do ognia.
≥ rozbierać lub zwierać.
≥ próbować powtórnie ładować baterii alkalicznych lub manganowych.
≥ używać baterii bez obudowy.
Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może spowodować wyciek
elektrolitu, który może uszkodzić stykające się z nim elementy lub
spowodować pożar.
Baterie należy wyjąć z pilota, jeżeli nie będzie on używany przez
dłuższy czas. Przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.
∫ Korzystanie z pilota
Skieruj w stronę czujnika sygnałów pilota (➜ strona 6), unikając
przeszkód, z maksymalnej odległości 7 m na wprost urządzenia.
KROK 3 QUICK SETUP
Włącz telewizor i wybierz w nim odpowiedni źródłowy sygnał wideo.
QUICK OSD FL SELECT OPEN/CLOSE
ADVANCED
AV
DISC REVIEW ENHANCER REPEAT
1
2
MULTI
RE-MASTER
DIRECT NAVIGATOR
3
SETUP
RETURN
4
ENTER
PLAY LIST
TOP MENU
5
ENTER
SETUP
Podłączanie do telewizora/Pilot/QUICK SETUP
COAXIAL IN
Wzmacniacz z dekoderem
lub dekoder współpracujący
ze wzmacniaczem
Włącz zasilanie.
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
PLAY MODE PLAY SPEED ZOOM
GROUP
Pojawi się ekran menu
QUICK SETUP.
Postępuj zgodnie ze
wskazówkami i wprowadź
ustawienia.
Naciśnij, by
zakończyć QUICK
SETUP.
Aby później zmienić te ustawienia, wybierz „QUICK SETUP“ (➜ strona 17, zakładka „Others“).
Naciśnij, aby
zamknąć.
RQT8116
MENU
5
RQT8116-E_Polish.book
Page 6 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Odtwarzanie podstawowe
1 Włącz zasilanie.
2 Wysuń tackę na płytę.
Zatrzymanie Pauza
Czujnik sygnałów pilota
3 Włóż płytę.
4 Rozpocznij
odtwarzanie.
Odtwarzanie podstawowe
≥ Płyty dwustronne należy wkładać etykietą odtwarzanej strony skierowaną ku górze.
≥[RAM] Przed włożeniem płyty należy wyjąć ją z kasety.
QUICK OSD FL SELECT OPEN/CLOSE
1
AV
ADVANCED
DISC REVIEW ENHANCER
Przeskok
≥ [RAM] [DVD-RW[‹VR›] Szybkie przejście do zaznaczonego
miejsca na płycie.
RQT8116
2
Wyszukiwanie (podczas odtwarzania)
Odtwarzanie w zwolnionym tempie (podczas pauzy)
MULTI
RE-MASTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
DEPTH ENHANCER
≥ Do 5 kroków
≥ Naciśnij [1] (PLAY), aby wznowić odtwarzanie.
≥ [VCD] Odtwarzanie w zwolnionym tempie: tylko do przodu
≥ [MPEG4] [DivX] Odtwarzanie w zwolnionym tempie: Nie działa.
MANUAL SKIP
CANCEL
Zatrzymanie
Miejsce zostanie zapamiętane, kiedy na wyświetlaczu pulsuje
wskaźnik „!“.
≥ Naciśnij [1] (PLAY), aby wznowić odtwarzanie.
≥ Naciśnij [∫], aby skasować zaznaczenie.
≥ Pozycja zostaje zapamiętana nawet po wyłączeniu
urządzenia (tylko normalne odtwarzanie)
QUICK REPLAY
SKIP
STOP
SLOW/SEARCH
PAUSE
DIRECT NAVIGATOR
TOP MENU
Przełącznik trybu gotowości/włączania (Í/I)
Naciśnij, aby przełączyć urządzenie z włączonego w tryb gotowości lub odwrotnie.
W trybie gotowości urządzenie nadal pobiera pewną ilość energii.
6
REPEAT
Wyświetlanie informacji o
przebiegu odtwarzania ➜ strona 7
Wskaźnik trybu gotowości/włączania (Í)
Kiedy urządzenie jest podłączone do zasilania, wskaźnik pali się w trybie gotowości, a
gaśnie, kiedy urządzenie jest włączone.
PLAY
PLAY LIST
MENU
4
Pauza
≥ Naciśnij [1] (PLAY), aby wznowić odtwarzanie.
≥ Aby odtwarzać materiały wideo w formacie JPEG, MPEG4 lub DivX na płytach DVDRAM, które zawierają zarówno materiały [RAM] oraz materiały w innym formacie (np.
[JPEG]), wybierz polecenie „Play as Data Disc“ (➜ strona 15, Other Menu).
≥ „D.MIX“ na wyświetlaczu oznacza, że ścieżkę dźwiękową złożoną z co najmniej trzech
kanałów można zmiksować w dół do dwóch kanałów (➜ strona 19, Słowniczek).
≥ Płyta obraca się w trakcie wyświetlania menu. Po zakończeniu naciśnij [∫], aby
chronić napęd urządzenia i ekran telewizora.
≥ Całkowita liczba tytułów może nie być wyświetlana poprawnie na płytach iR/iRW.
Jeżeli występują problemy, sięgnij do części dotyczącej rozwiązywania problemów (➜ strona 20, 21).
RQT8116-E_Polish.book
Page 7 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Wygodne funkcje
≥ Nie działa po włączeniu pauzy.
Przeskok grupy
[WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
QUICK OSD
(Na obudowie)
ENTER
Wyświetlanie informacji o przebiegu
odtwarzania (Quick On Screen Display)
Ogólnie (Basics) ------------> Szczegółowo (Details)
^------------------ Wyłącz ,-----------------b
∫ Ogólnie (Basics)
np. [DVD-V]
Numer odtwarzanego utworu
Wybierz
Wybór
pozycji na
ekranie
ENTER
Potwierdź
Powrót do
poprzedniego
ekranu
Title
RETURN
1
Chapter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
np. aby wybrać 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
DIRECT NAVIGATOR [DVD-A] [DVD-V]
TOP MENU
Menu
płyty
PLAY LIST
MENU
RETURN
Wyświetlacz
urządzenia
głównego
FL SELECT
Pokazuje menu główne płyty.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Odtwarzanie programów (➜ strona 11).
[JPEG]
np. [DVD-V]
Sposób zmiany ścieżek dźwiękowych opisano na stronie 9
Sposób zmiany napisów opisano na stronie 9
Sposób wyboru kąta przy zmianie kąta opisano na stronie 9
Proporcje aktualnie odtwarzanego tytułu
Łączny czas odtwarzania aktualnie
odtwarzanego tytułu
ADVANCED
DISC REVIEW
Details-DVD-Video
1
DTS 3/2.1ch
Audio
Subtitle
1/1
Angle
Source Aspect 4:3
Title Total Time 0:54:28
Przeglądanie tytułów/programów do odtworzenia
(Advanced Disc Review)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Oprócz obrazów nieruchomych) [DVD-V] (Nie dotyczy iR/iRW)
(Tylko normalne odtwarzanie)
[VCD] ze sterowaniem odtwarzaniem
Wyświetla menu płyty.
Ekran
informacyjny
Aktualne położenie
∫ Szczegółowo (Details)
≥ [MPEG4] [DivX] Informacje o obrazie i dźwięku nie są wyświetlane podczas wyszukiwania.
[DVD-V]
Pokazuje menu płyty.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Odtwarzanie według listy (➜ strona 11).
Wyświetlanie cyfr
:;
Wyświetlanie
czasu
0 : 00 : 22
Program Playback
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A] [DVD-V] [VCD]
[CD]
np. aby wybrać 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
ENTER
Time
Przebieg odtwarzania
Tryb odtwarzania
Nowy
numer
1
Dotychczasowy
czas odtwarzania
SUBTITLE
1 Naciśnij [ADVANCED
DISC REVIEW].
2 Naciśnij [1] (PLAY),
kiedy znajdziesz tytuł/
program do odtworzenia.
Title
1
Chapter
1
Time
0 : 00 : 22
≥ Można przeglądać fragmenty 10-minutowe. Wybierz „Interval Mode“
(➜ strona 16, „Advanced Disc Review“ na zakładce „Disc“).
≥ Funkcja ta może nie działać zależnie od położenia odtwarzania.
≥ [RAM] [DVD-RW[‹VR›] Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania według listy (➜ strona 11).
Odtwarzanie podstawowe
ENTER
(podczas pauzy)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
[DVD-V] [VCD]
RQT8116
Przeglądanie
poklatkowe
Wygodne funkcje
Naciśnij [QUICK OSD].
≥ [VCD] tylko do przodu
7
RQT8116-E_Polish.book
Page 8 Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Wygodne funkcje
AV
ENHANCER
Przywracanie zalecanych ustawień dźwięku/obrazu
(AV Enhancer)
Naciśnięcie przycisku umożliwi określenie typu płyty i automatyczne przywrócenie
najlepszych ustawień dźwięku i obrazu.
Naciśnij [AV ENHANCER], aby wybrać „Auto“,
„User1“, „User2“ lub „User3“.
Functions
Wygodne funkcje
Off:
Anulowanie
AV Enhancer Auto
Przywracanie najlepszych ustawień dźwięku i obrazu.
Auto:
§
User1 :
Wartość odpowiednie dla obrazu ([DVD-V]) (ustawienie fabryczne).
User2§:
Odpowiednie dla muzyki (ustawienie fabryczne).
Wartość odpowiednie dla obrazu ([RAM] [DVD-RW[‹VR›]) (ustawienie fabryczne).
User3§:
§Można zmieniać ustawienia dla opcji User1–3 odpowiednio do własnych preferencji
(➜ strona 15, „AV Enhancer“ w Other Menu).
Po włączeniu funkcji AV Enhancer (Auto) nie można zmienić poszczególnych
parametrów opisanych poniżej.
Ustawienia dźwięku:
Multi Re-master (➜ po prawej), Advanced Surround, Dialogue Enhancer, Sound
Enhancement (➜ strona 14)
Ustawienia obrazu:
Picture Mode (➜ strona 14), Depth Enhancer (➜ poniżej).
MULTI
RE-MASTER
Naciśnij [MULTI RE-MASTER], aby wybrać „1“, „2“ lub „3“.
Functions
Multi Re-master 1
Aby zwiększyć wrażenie głębi można ograniczyć szum tła.
Naciśnij [DEPTH ENHANCER], aby wybrać wartość od „0“ do „+4“.
RQT8116
Folder na płytach wideo WMA/MP3, JPEG, MPEG4 i DivX jest traktowany jako „Grupa“.
8
1
Szybkie tempo (np. pop i rock)
Niski
2
Tempo zróżnicowane (np. jazz)
Średni
3
Wolne tempo (np. muzyka klasyczna) Wysoki
Wyłączony
Wyłączony
Przeskok o 30 sekund do przodu [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Funkcja przydatna np. do pomijania reklam.
Podczas odtwarzania naciśnij [MANUAL SKIP].
≥ Funkcja ta może nie działać zależnie od położenia odtwarzania.
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
≥ [DVD-A] Aby odtworzyć wszystkie grupy (➜ strona 12,
Odtwarzanie wszystkich grup)
Inne płyty
Poziom efektów
(Nie dotyczy iR/iRW)
Rozpoczęcie odtwarzania od wybranej grupy
1 Po zatrzymaniu naciśnij [GROUP].
2 Naciśnij [3 4] lub przyciski numeryczne, aby
wybrać grupę, a następnie naciśnij [ENTER].
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
Rodzaj muzyki
≥ Funkcja ta może nie działać w połączeniu z gniazdami DIGITAL AUDIO OUT
≥ W zależności od płyty funkcja ta może być niedostępna.
≥ Funkcja ta nie działa po włączeniu trybu Advanced Surround (➜ strona 14).
MANUAL SKIP
0
≥ Po zmianie tego ustawienia, tryb „Picture Mode“ (➜ strona 14, Picture Menu)
automatycznie zmienia się na „User“.
GROUP
Off
1
2
3
Ustawienie
Off
Redukcja szumu tła
(Depth Enhancer)
Depth Enhancer
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Tylko płyty nagrane z częstotliwością 48 kHz)
[DVD-A] (Tylko płyty nagrane z częstotliwością 44,1 kHz i 48 kHz) [VCD] [CD]
[WMA] [MP3] (Częstotliwość nagrania na płycie różna od 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
≥Przy odtwarzaniu tych płyt w systemie wielokanałowym, funkcja ta odtwarza
częstotliwości utracone podczas nagrywania, aby zbliżyć dźwięk do oryginału.
≥Podczas odtwarzania 2-kanałowego materiałów z tych płyt funkcja ta zapewnia
bardziej naturalny dźwięk przez dodanie sygnałów wyższej częstotliwości, które nie
zostały nagrane na płycie, na przykład odtwarzanie płyty DVD-Video nagranej przy
częstotliwości 48 kHz z częstotliwością 96 kHz. (➜ strona 19, „Częstotliwość
próbkowania“ w Słowniczku)
[WMA] [MP3]
Funkcja ta odtwarza wyższe częstotliwości utracone podczas nagrywania, aby zbliżyć
jakość dźwięku do oryginału.
≥ W zależności od płyty funkcja ta może być niedostępna.
DEPTH ENHANCER
Odtwarzanie bardziej naturalnego dźwięku (Multi Re-master)
Functions
Group Search 1
REPEAT
Odtwarzanie wielokrotne (Tylko, kiedy można wyświetlić
dotychczasowy czas odtwarzania, [JPEG]: Działa z wszystkimi formatami
JPEG, choć dotychczasowy czas odtwarzania może nie być wyświetlany)
Naciśnij [REPEAT], aby wybrać pozycję, która ma
zostać powtórzona.
Functions
Repeat
Off
1:34 PM
Zmiana prędkości odtwarzania [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Podczas odtwarzania naciskaj [PLAY SPEED],
aby wybrać „Fast“, „Normal“ lub „Slow“.
Dokładna regulacja
Kiedy wyświetlane jest menu, naciśnij [21], aby
zwiększyć lub zmniejszyć prędkość odtwarzania od
k0,6 do k1,4 co 0,1.
Functions
Play Speed
Normal
Fast
Slow
Powiększenie [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
Funkcja ta powiększa obraz do rozmiarów ekranu.
Naciśnij [ZOOM], aby wybrać ustawione
proporcje lub naciśnij „Auto“. (Just Fit Zoom)
Functions
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Just Fit Zoom
a1.00
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
[MPEG4] [DivX]
Standard --. Original
^----- Full ,-----}
Dokładna regulacja (Manual Zoom)
Naciśnij [2 1], kiedy jest wyświetlone menu. (Naciśnij i przytrzymaj, aby zmieniać szybciej.)
–od k1,00 do k1,60 (co 0,01), od k1,60 do k2,00 (co 0,02)
[MPEG4] [DivX] tylko
–od k2,00 do k4,00 (co 0,05)
≥Powiększenie do k4,00 może być niemożliwe w zależności od podłączonego
telewizora i jego ustawień.
ANGLE/PAGE
Wybór kąta [DVD-V] (z wieloma kątami)
Obrót zdjęcia [JPEG] /zmiana [DVD-A]
Naciśnij [ANGLE/PAGE], aby wybrać kąt obrotu lub
obrócić/zmienić zdjęcie.
Zmiana ścieżki dźwiękowej
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (z wieloma ścieżkami dźwiękowymi)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Naciśnij [AUDIO], aby wybrać ścieżkę dźwiękową.
x1.4
≥ Naciśnij [1] (PLAY), aby powrócić do normalnego odtwarzania.
≥ Po zmianie prędkości funkcje
– Multi Re-master (➜ strona 8), Advanced Surround (➜ strona 14) i
Sound Enhancement (➜ strona 14) nie działają.
– Sygnał dźwiękowy na wyjściu przełącza się w tryb dwukanałowy (Wyjście cyfrowe
przełącza się na dźwięk PCM).
– Częstotliwość próbkowania 96 kHz jest zmieniana na 48 kHz.
≥ W zależności od płyty funkcja ta może być niedostępna.
ZOOM
AUDIO
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Functions
Przycisk ten służy do wyboru „L“, „R“ lub „LR“.
[DivX]
Audio
1
Kiedy wyświetlane jest menu,
Naciśnij [2 1], aby wybrać „L“, „R“ lub „LR“.
[DVD-V] (Płyty karaoke)
Kiedy wyświetlane jest menu,
Naciśnij [2 1], aby wybrać „On“ lub „Off“ dla partii wokalnych. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi płyty.
Rodzaj/dane sygnału
LPCM/PPCM/Î Digital/DTS/MP3/MPEG: Rodzaj sygnału
kHz (Częstotliwość próbkowania)/bit/ch (Liczba kanałów)
Przykład: 3/2 .1ch
.1: Efekty niskiej częstotliwości
(nie wyświetlany przy braku sygnału)
0: Bez dźwięku przestrzennego
1: Dźwięk przestrzenny mono
2: Dźwięk przestrzenny stereo (lewy/prawy)
1: Centralny
2: Przedni lewyiPrzedni prawy
3: Przedni lewyiPrzedni prawyiCentralny
≥ [DivX] Zmiana dźwięku na płycie wideo DivX może opóźnić rozpoczęcie odtwarzania.
SUBTITLE
[DVD-V] [VCD] [DivX]
Naciśnij [SUBTITLE], aby wybrać język napisów.
≥ W przypadku płyt iR/iRW, zamiast niektórych napisów mogą być wyświetlane numery.
Aby wyłączyć/włączyć wyświetlanie napisów
Naciśnij [2 1], aby wybrać „On“ lub „Off“.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Functions
Subtitle
≥ Informacji dotyczących napisów, które można włączać/wyłączać, nie można
nagrywać za pomocą nagrywarek DVD marki Panasonic.
Szybkie powtórzenie (Tylko, kiedy można wyświetlić
dotychczasowy czas odtwarzania)
(Nie dotyczy [MPEG4] [DivX] , iR/iRW)
Functions
1/4
Off
Naciśnij [SUBTITLE], aby wybrać „On“ lub „Off“.
QUICK REPLAY
np. [DVD-V]
Angle
Zmiana napisów [DVD-V] [DivX] (z napisami)
[VCD] (Tylko SVCD z napisami) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [Wartość On (wł.)/Off (wył.)
tylko z płytami, które zawierają informacje o możliwości włączenia bądź wyłączenia napisów]
Wygodne funkcje
PLAY SPEED
Page 9 Wednesday, March 23, 2005
Naciśnij [QUICK REPLAY], aby cofnąć odtwarzanie o kilka sekund.
≥ W zależności od płyty funkcja ta może być niedostępna.
RQT8116
RQT8116-E_Polish.book
9
RQT8116-E_Polish.book
Page 10
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Korzystanie z menu nawigacji
Odtwarzanie płyt z danymi [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
TOP MENU
MENU
Wybierz polecenie „Play as Data Disc“ (➜ strona 15, Other Menu), aby odtwarzać materiały wideo w formacie JPEG, MPEG4 lub DivX na płytach DVD-RAM, które zawierają
zarówno materiały [RAM] oraz materiały w innym formacie (np. [JPEG]), lub aby odtwarzać płyty HighMAT bez korzystania z funkcji HighMAT.
∫ Korzystanie z podmenu
Odtwarzanie pozycji w zadanej kolejności (Playback Menu)
Kiedy wyświetlone jest menu
Playback Menu
Naciśnij [3 4], aby
wybrać „All“, „Audio“,
„Picture“ lub „Video“, po
czym naciśnij [ENTER].
Wszystko
WMA/MP3
JPEG
MPEG4 i DivX
≥ Aby wyświetlić lub zamknąć
ekran, naciśnij [TOP MENU].
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
to select and press
Total 2
ENTER
RQT8116
Korzystanie z menu nawigacji
Odtwarzanie od zaznaczonej pozycji (Navigation Menu)
10
1 Naciśnij [MENU].
2 Naciśnij [3 4 2 1], aby wybrać grupę, po czym naciśnij [ENTER].
3 ≥Aby odtwarzać zawartość grupy w zadanej kolejności
Naciśnij [ENTER].
≥Aby odtwarzać od zaznaczonej pozycji
Naciśnij [3 4], aby wybrać pozycję, po czym naciśnij [ENTER].
Numer aktualnie odtwarzanej grupy i pozycji
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
5
:WMA/MP3
:MPEG4 i DivX
Content 0001/0005
to display the sub menu
Grupa
:JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
FUNCTIONS
JPEG
RETURN
to exit
Aktualnie wybrany numer
Pozycje
≥ Naciskaj [ANGLE/PAGE], aby pomijać kolejne strony.
≥ Aby słuchać plików w formacie WMA/MP3, kiedy na ekranie wyświetlany jest
obraz JPEG
Najpierw wybierz plik JPEG, a następnie WMA/MP3.
(Postępowanie w odwrotnej kolejności nie prowadzi do tego efektu.)
≥ Aby zamknąć ekran, naciśnij [MENU].
1 Naciśnij [MENU].
2 Naciśnij [FUNCTIONS].
3 Naciśnij [3 4], aby wybrać pozycję, po czym naciśnij [ENTER].
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
Grupy i ich zawartość
Tylko zawartość grupy
Tylko grupy
Miniatury [JPEG]
Do następnej grupy
Do poprzedniej grupy
All
Audio
Picture
Video
WMA/MP3, JPEG, MPEG4 i DivX
Tylko WMA/MP3
Tylko JPEG
Tylko MPEG4 i DivX
Help display
Find
Przełączanie między wskazówkami a informacją o dotychczasowym czasie odtwarzania
Wyszukiwanie według tytułu pozycji lub grupy (➜ patrz poniżej)
∫ Wyszukiwanie według tytułu pozycji lub grupy
1 Naciśnij [MENU].
≥Naciśnij [2 1], aby podświetlić tytuł grupy, jeśli chcesz wyszukiwać według tytułów
grup, lub aby podświetlić pozycję, jeśli chcesz wyszukiwać według tytułów pozycji.
2 Naciśnij [FUNCTIONS].
3 Naciśnij [3 4], aby wybrać „Find“, po
czym naciśnij [ENTER].
4 Naciśnij [3 4], aby wybrać znak, po
czym naciśnij [ENTER].
¢ A
Find
≥ Powtórz, aby wprowadzić następne znaki.
≥ Małe litery też są wyszukiwane.
≥ Naciskaj [6 5], aby przechodzić między A, E, I, O i U.
≥ Naciśnij [2], aby usunąć literę.
≥ Usuń gwiazdkę (¢), aby wyszukać tytuły zaczynające się od tego znaku.
5 Naciśnij [1], aby wybrać „Find“, po czym naciśnij [ENTER].
Pojawi się ekran z wynikami wyszukiwania.
6 Naciśnij [3 4], aby wybrać pozycję lub grupę, po czym naciśnij
[ENTER].
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
Odtwarzanie CD [CD]
Podczas odtwarzania płyty CD są
wyświetlane tytuły utworów.
np. CD Text
CD Text
≥ Naciskaj [ANGLE/PAGE], aby
pomijać kolejne strony.
≥ Aby zamknąć ekran, naciśnij
[MENU].
2 01
1/23
Disc Title:
All By Artist
Disc Artist: Pink Island
Track Title: Long John Platinum
Track Artist: SHIPWRECKED
1 Naciśnij [MENU].
2 Naciśnij [3 4], aby wybrać
utwór i naciśnij [ENTER].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 Naciśnij [DIRECT NAVIGATOR].
RETURN
to exit
Naciskaj [FUNCTIONS], aby przechodzić między
wyświetlaniem wskazówek a wyświetlaniem
dotychczasowego czasu odtwarzania.
Odtwarzanie płyt HighMATTM
[WMA] [MP3] [JPEG]
TOP MENU MENU
2 Naciśnij [3 4] lub przyciski
numeryczne, aby wybrać program.
Direct Navigator
≥Naciskaj [ANGLE/PAGE], aby pomijać
kolejne strony.
≥Aby wybrać liczbę 2-cyfrową:
np. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Naciśnij [1], aby wyświetlić zawartość
programu.
No.
Date
On
1
2
11/ 1(WED)
1/ 1 (MON)
0:05
1:05
Monday feature
Auto action
3
4
2/ 2 (TUE)
3/ 3 (WED)
2:21
3:37
Cinema
Music
5
4/10(THU)
11:05
Baseball
0
Contents
Title
9 to select
RETURN
to exit
3 Naciśnij [ENTER].
Kiedy wyświetlone jest menu
Naciśnij [3 4 2 1], aby wybrać, po czym naciśnij [ENTER].
Menu:
Umożliwia przejście do kolejnego
menu z listą do odtwarzania lub
zawierającego inne menu.
Odtwarzanie według listy
(Tylko, jeśli na płycie jest zapisana lista do odtwarzania)
Lista do odtwarzania:
Rozpoczęcie
odtwarzania.
≥ Aby powrócić do ekranu menu, naciśnij [TOP MENU], a następnie naciskaj [RETURN].
≥ Aby zmienić tło menu naciśnij [FUNCTIONS].
Tło zmieni się na tło zapisane na płycie.
≥ Aby wyświetlić/zamknąć ekran, naciśnij [TOP MENU].
1 Naciśnij [PLAY LIST].
2 Naciśnij [3 4] lub przyciski
numeryczne, aby wybrać listę do
odtwarzania.
All By Artist
Playlist
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Playlist
Group
3
4
5
6
Content
7
8
9
10
0
Pink Island
9
to select
Playlist
2
1
≥Naciskaj [ANGLE/PAGE], aby pomijać
kolejne strony.
≥Aby wybrać liczbę 2-cyfrową:
np. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
Wybieranie z listy
≥ Naciskaj [ANGLE/PAGE], aby pomijać kolejne strony.
≥ Aby zamknąć ekran, naciśnij [MENU].
≥Tytuły pojawiają się, jeżeli zostały wprowadzone.
≥Nie można edytować list do odtwarzania ani tytułów.
Odtwarzanie programów
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
1 Podczas odtwarzania naciśnij [MENU].
2 Naciśnij [2], a następnie [3 4], aby
przełączać między listami „Playlist“,
„Group“ i „Content“.
3 Naciśnij [1], a następnie [3 4], aby
wybrać pozycję, po czym naciśnij
[ENTER].
Odtwarzanie płyt RAM/DVD-RW (DVD-VR)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
MENU
No.
1
2
3
4
5
0
Date
11/1
1/ 1
2/ 2
3/ 3
4/10
Total Time
0:00:01
0:01:20
1:10:04
0:10:20
0:00:01
Title
City Penguin
Ashley at Prom
Formula one
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
Contents
RETURN
to exit
3 Naciśnij [ENTER].
Odtwarzanie sceny
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
1 Wykonaj kroki 1–2 (➜ opisane powyżej, Odtwarzanie według listy).
2 Naciśnij [1].
3 Naciśnij [3 4], aby wybrać „Scene List“, po czym naciśnij [ENTER].
I can't quit him
Evening glory
Wheeling spin
Velvet Cuppermine
Ziggy starfish
ENTER to play
RETURN
to exit
≥Naciśnij „Contents“, aby wyświetlić zawartość programu.
4 Naciśnij [3421], aby wybrać scenę, po czym naciśnij [ENTER].
Korzystanie z menu nawigacji
Page 11
RQT8116
RQT8116-E_Polish.book
11
RQT8116-E_Polish.book
Page 12
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
RQT8116
Korzystanie z menu nawigacji
Zmiana kolejności odtwarzania
Korzystanie z menu nawigacji
12
∫ Wskazówki dotyczące zapisu danych na płytach
≥ Jeśli grupy zostały utworzone daleko od katalogu głównego, jak grupa „002 group“ na rysunku
obok, w ekranie menu grupa ósma i następne są wyświetlane w jednej pionowej kolumnie.
≥Kolejność wyświetlania plików w menu ekranowym i w komputerze może być inna.
≥Urządzenie nie odtwarza płyt nagranych z wykorzystaniem zapisu pakietowego.
DVD-RAM
≥ Płyty muszą być zgodne z UDF 2.0.
CD-R/RW
≥ Płyty muszą być zgodne ze standardem ISO9660 poziom 1 lub 2 (z wyjątkiem formatów rozszerzonych).
≥ Urządzenie jest zgodne z zapisem wielosesyjnym. Jeśli jednak płyta zawiera wiele sesji, odtwarzanie
może rozpocząć się z opóźnieniem. Aby tego uniknąć, liczba sesji powinna być jak najmniejsza.
DVD-R/RW
≥ Płyty muszą być zgodne z UDF Bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥ Urządzenie nie obsługuje płyt wielosesyjnych. Odtwarzana jest tylko sesja domyślna.
Nadawanie nazw folderom i plikom (W omawianym urządzeniu
pliki są traktowane jako dane, a foldery jako grupy.)
np. [MP3]
Podczas nagrywania płyty w nazwach folderów i plików należy kat. gł.
umieścić przedrostki liczbowe. Przedrostki powinny mieć
001 group
jednakową liczbę cyfr i wskazywać kolejność odtwarzania
plików (zależność ta nie zawsze jest realizowana).
001
[WMA] (Rozszerzenie: „.WMA“ lub „.wma“)
001 track.mp3
002 track.mp3
≥ Obsługiwany współczynnik kompresji: od 48 kbps do 320 kbps
003 track.mp3
002 group
≥ Nie można odtwarzać plików WMA zabezpieczonych przed
kopiowaniem.
≥ Urządzenie nie obsługuje zapisu typu Multiple Bit Rate
001 track.mp3
(MBR: plik zawierający ten sam materiał zapisany z różnym
002 track.mp3
003 group
003 track.mp3
stopniem kompresji).
004 track.mp3
[MP3] (Rozszerzenie: „.MP3“ lub „.mp3“)
001 track.mp3
≥ Obsługiwany współczynnik kompresji: od 32 kbps do 320 kbps
002 track.mp3
003 track.mp3
≥ Urządzenie nie obsługuje znaczników ID3.
[JPEG] (Rozszerzenie: „.JPG“, „.jpg“, „.JPEG“ lub „.jpeg“)
≥ Urządzenie wyświetla pliki JPEG pochodzące z aparatu cyfrowego zgodnego ze
specyfikacją DCF Standard Version 1.0.
– Pliki zmienione, edytowane lub zapisane w programie komputerowym do obróbki
zdjęć mogą nie być wyświetlane.
≥ Urządzenie nie odtwarza ruchomych obrazów zapisanych jako MOTION JPEG ani innych
podobnych formatów, zdjęć innych niż JPEG (np. TIFF), ani związanych z nimi dźwięków.
[MPEG4] (Rozszerzenie: „.ASF“ lub „.asf“)
≥ Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać dane MPEG4 [zgodne ze specyfikacją SD VIDEO
(standard ASF)/systemem wideo MPEG4 (Simple Profile)/systemem audio G.726] nagrane za
pomocą wielofunkcyjnych aparatów SD marki Panasonic lub nagrywarek wideo DVD.
≥ Data nagrywania może być inna niż data bieżąca.
[DivX] (Rozszerzenie: „.DIVX“, „.divx“, „.AVI“ lub „.avi“)
≥ Można odtwarzać dane DivX utworzone za pomocą wer. 3.11, 4.x, 5.x [system wideo
DivX/system audio MP3, Dolby Digital lub MPEG].
≥ Urządzenie nie obsługuje GMC (Global Motion Compensation).
≥ Pliki DivX większe niż 2 GB i pliki bez indeksu mogą nie być odtwarzane poprawnie w
tym urządzeniu.
≥ Urządzenie obsługuje wszystkie rozdzielczości do maks. 720 k480 (NTSC)/720 k576 (PAL).
≥ Urządzenie umożliwia wybór maksymalnie 8 rodzajów dźwięku i napisów.
Zmiana kolejności odtwarzania
PLAY MODE
Odtwarzanie wszystkich grup/zaprogramowane/losowe
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Po zatrzymaniu naciśnij [PLAY MODE].
Wszystkie grupy ([DVD-A]) > Zaprogramowane > Losowe
^-------------Wyłącz (Odtwarzanie normalne),-----------b
≥ Wyłącz odtwarzanie płyt HighMAT, aby móc skorzystać z odtwarzania losowego lub
zaprogramowanego. Wybierz „Play as Data Disc“ w Other Menu (➜ strona 15).
∫ Odtwarzanie wszystkich grup [DVD-A]
All Group Playback
Naciśnij [1] (PLAY).
Press PLAY to start
∫ Odtwarzanie zaprogramowane (maks. 32 pozycje)
1 Naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać
pozycje (➜ strona 7, Nowy numer).
Powtórz tę czynność, aby zaprogramować pozostałe
pozycje.
np. [DVD-V]
Choose a title and chapter.
No. Title Chapter Time
11
Play
Clear
2 Naciśnij [1] (PLAY).
Clear all
Wybór wszystkich pozycji (na płycie albo w tytule lub
grupie)
Naciśnij [ENTER] i [3 4], aby wybrać „ALL“, po czym ponownie naciśnij [ENTER], aby
zatwierdzić.
Zmiana programu
Naciśnij [3 4], aby wybrać pozycję.
–Aby zmienić pozycję, powtórz krok 1.
–Aby usunąć pozycję, naciśnij [CANCEL] (lub wybierz „Clear“ i naciśnij [ENTER]).
≥ Naciskaj [ANGLE/PAGE], aby pomijać kolejne strony.
Kasowanie całego programu
Wybierz „Clear all“ i naciśnij [ENTER]. Program zostanie usunięty także po wyłączeniu
urządzenia lub po wysunięciu tacki z płytą.
∫ Odtwarzanie losowe
1 [DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać
grupę lub tytuł (➜ strona 7, Nowy numer).
2 Naciśnij [1] (PLAY).
np. [DVD-V]
Random
Press Playback
PLAY to start
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
Aby zamknąć tryb odtwarzania wszystkich grup, zaprogramowany lub losowy
Po zatrzymaniu naciskaj [PLAY MODE].
RQT8116-E_Polish.book
Page 13
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Używanie menu ekranowych
1
2
3
4
Wybierz
Wybierz
Przejdź do
następnego menu
FUNCTIONS
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
RETURN
ENTER
Potwierdź
Potwierdź
Wróć do poprzedniego menu
Naciśnij.
Wybierz menu.
Wprowadź ustawienia.
Naciśnij, aby zamknąć.
Pokazywane pozycje różnią się w zależności od oprogramowania.
Time
Video
Audio
Still Picture
Thumbnail
Subtitle
Marker (VR)
Angle
Rotate Picture
Slideshow
Other Settings
§
Rozpoczynanie od wybranej pozycji
Przechodzenie do przodu lub do tyłu§ (Time Slip tylko podczas
odtwarzania)
1. Naciśnij dwukrotnie [ENTER], aby wyświetlić wskaźnik Time Slip.
2. Naciśnij [3 4], aby wybrać czas, po czym naciśnij [ENTER].
≥Naciśnij i przytrzymaj [3 4], aby zmieniać szybciej.
Rozpoczynanie od określonego czasu§ (Time Search)
Zmiana wyświetlacza pozostałego/dotychczasowego czasu odtwarzania
Wyświetlanie liczby pikseli
[DivX] Wyświetlana jest również fps (liczba klatek na sekundę).
(➜ strona 9, Zmiana ścieżki dźwiękowej)
Wyświetlanie aktualnego bitrate’u lub częstotliwości próbkowania
Zmiana zdjęcia
Wyświetlanie miniatur
(➜ strona 9, Zmiana napisów)
Play Speed
(Kiedy można wyświetlić czas odtwarzania, który upłynął, [JPEG] Funkcji Repeat i
Marker można użyć tylko, kiedy można wyświetlić dotychczasowy czas odtwarzania.)
Repeat
A-B Repeat
Nie dotyczy
[MPEG4] [DivX]
Marker
Nie dotyczy
[RAM]
[DVD-RW[‹VR›]
Przywoływanie znacznika nagranego na nagrywarkach DVD-Video
(➜ strona 9, Wybór kąta)
(➜ strona 9, Obrót zdjęcia)
Włączanie/wyłączanie pokazu slajdów
Zmiana czasu wyświetlania slajdów (0-30 sec)
(➜ po prawej)
Nie dotyczy iR/iRW
(➜ strona 9, Zmiana prędkości odtwarzania)
∫ Play Menu
Advanced
Disc Review
(➜ strona 8, Odtwarzanie wielokrotne)
Aby powtarzać określoną część
Naciśnij [ENTER] w punkcie początkowym i końcowym.
Naciśnij ponownie [ENTER], aby anulować.
≥ [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (część zdjęcia): Nie działa.
Zaznaczanie maksymalnie 5 położeń do ponownego
odtwarzania
Naciśnij [ENTER] (Urządzenie jest teraz gotowe na przyjęcie
znaczników.)
Zaznaczanie położenia:
[ENTER] (w żądanym punkcie)
Zaznaczanie innego położenia: [2 1] aby wybrać „¢“ ➜ [ENTER]
Przywrócenie znacznika:
[2 1] ➜ [ENTER]
Usunięcie znacznika:
[2 1] ➜ [CANCEL]
≥ Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania zaprogramowanego i
losowego.
≥ Znaczniki zostaną usunięte po wysunięciu tacki na płytę lub po
przełączeniu urządzenia w tryb gotowości.
(➜ strona 7, Przeglądanie tytułów/programów do odtworzenia)
Używanie menu ekranowych
Program, Group, Title
Chapter, Track
Playlist, Content
Other Settings (Pozostałe ustawienia)
RQT8116
Menu główne
13
RQT8116-E_Polish.book
Page 14
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Używanie menu ekranowych
∫ Picture Menu
Picture Mode
Normal:
Zdjęcia normalne.
Cinema1: Łagodzi obrazy i uwydatnia szczegóły w ciemnych scenach.
Cinema2: Wyostrza obrazy i uwydatnia szczegóły w ciemnych scenach.
Animation: Ustawienie odpowiednie dla animacji
Dynamic: Poprawia kontrast obrazów.
User (Naciśnij [ENTER], aby wybrać „Picture Adjustment“) (➜ poniżej)
Picture Adjustment
Contrast: Zwiększa kontrast między jasnymi i ciemnymi
częściami obrazu (j7 do i7).
Brightness: Rozjaśnia obraz (0 do i15).
Sharpness: Reguluje ostrość krawędzi linii poziomych (j7 do i7).
Colour:
Reguluje odcień koloru obrazu (j7 do i7).
Gamma:
Reguluje jasność ciemnych części (0 do i5).
Depth Enhancer (➜ strona 8, Redukcja szumu tła)
MPEG DNR: Łagodzi szum i redukuje smużenie występujące wokół
kontrastujących części obrazu (0 do i3).
§480p/525p/576p/625p (bez przeplotu)
§
480i/525i/576i/625i (z przeplotem)
RQT8116
Używanie menu ekranowych
Po wybraniu opcji „xxx§p“ (bez przeplotu) i pojawieniu się ekranu z
14
Video Output żądaniem potwierdzenia, wybierz „Yes“ tylko, jeśli urządzenie jest
podłączone do telewizora z wejściem sygnału bez przeplotu.
Mode
§
Wyświetlane numery odpowiadają położeniu geograficznemu i
odtwarzanej płycie. Zostanie wyświetlony jeden z powyższych
numerów.
Jeśli wybrano opcję „xxx§p“ (bez przeplotu) (➜ powyżej), wybierz metodę
konwersji wyjścia bez przeplotu, odpowiednią do rodzaju materiału.
Transfer
Mode
Podczas odtwarzania płyt PAL
Auto:
Wykrywa obraz zapisany z prędkością 25 klatek na
sekundę i odpowiednio go konwertuje.
Video: Wybierz korzystając z opcji Auto oraz kiedy obraz jest
zniekształcony.
Podczas odtwarzania płyt NTSC
Auto1 (normalny): Wykrywa obraz zapisany z prędkością 24 klatek
na sekundę i odpowiednio go konwertuje.
Auto2: Zgodny z filmami 30 klatek na sekundę przy zachowaniu
zgodności filmami 24 klatek na sekundę.
Video: Wybierz korzystając z opcji Auto1 i Auto2 oraz kiedy obraz
jest zniekształcony.
Po wybraniu „Auto“, metoda budowy materiału DivX jest
automatycznie wykrywana i wyświetlana. Jeśli obraz jest
zniekształcony, należy wybrać „I (Interlace)“ lub „P (Progressive)“,
Source Select zależnie od użytej metody budowy podczas zapisu materiału na płycie.
Auto
I (Interlace)
P (Progressive)
∫ Audio Menu
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] (co najmniej 2 kanały)
Efekt dźwięku przestrzennego można uzyskać korzystając z 2 głośników
przednich (SP) lub słuchawek (HP) (podłącz urządzenie do sprzętu
wyposażonego w gniazdo słuchawkowe).
SP (Głośnik) 1 Natural
SP2 Enhanced
HP (Słuchawki) 1 Natural HP2 Enhanced
Off
≥Podczas odtwarzania płyt z dźwiękiem przestrzennym głos zdaje
Advanced
się dochodzić ze wszystkich stron.
Surround
≥Używając słuchawek podłączonych do drugiego urządzenia,
wybierz „HP 1“ lub „HP 2“.
≥Najlepsze miejsce odsłuchowe znajduje się w odległości 3 do 4
razy większej, niż rozstaw głośników przednich lub szerokość
telewizora, jeśli są używane głośniki wbudowane w telewizor.
≥ Nie stosować w połączeniu z efektami przestrzennymi przy użyciu
innego sprzętu.
Ułatwienie słuchania dialogów w filmach
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3- lub więcej kanałowy z listą
Dialogue
dialogową zapisaną w kanale środkowym)
[DivX] (Dolby Digital, 3- lub więcej kanałowy z listą dialogową
Enhancer
zapisaną w kanale środkowym)
On ,------. Off
Multi Re-master (➜ strona 8, Odtwarzanie bardziej naturalnego dźwięku)
Aby poprawić jakość dźwięku dodaj sygnały o wyższej
częstotliwości nie zarejestrowane na płycie.
Nie dotyczy [MPEG4] [DivX]
Sound
On ,------. Off
Enhancement ≥ Funkcja ta nie działa po włączeniu trybu Multi Re-master
(➜ strona 8) lub Advanced Surround (➜ powyżej).
≥ W zależności od płyty funkcja ta może być niedostępna.
Gdy sygnał audio pochodzi z gniazd 2 ch lub 5.1ch AUDIO OUT (➜ strona 4, 5)
Digital Filter Normal: Czysta barwa głosu.
Slow:
Nadaje muzyce klimat, łagodzi ją i dodaje wrażenie głębi.
Gdy sygnał audio pochodzi z gniazd 2 ch lub 5.1ch AUDIO OUT (➜ strona 4, 5)
Włącz, jeśli dźwięk jest zniekształcony.
Attenuator
On ,------. Off
∫ Display Menu
Information
Subtitle Position
Subtitle Brightness
4:3 Aspect
On ,------. Off
0 do s60 (co 2)
Auto, 0 do s7
Wybór sposobu wyświetlania obrazów o proporcjach 4:3 w
telewizorze z ekranem 16:9
Normal: Rozciągnięcie w poziomie.
Auto:
Ustawienie standardowe to „Shrink“. Wartość ta ulega jednak
automatycznej zmianie na „Zoom“ dla obrazu panoramicznego.
Shrink: Obrazy są wyświetlane na środku ekranu.
Zoom: Rozciągnięcie do proporcji 4:3.
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
(➜ strona 9, Powiększenie)
(➜ strona 9, Powiększenie)
]RAM\ [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX] On ,------. Off
Off, On, Auto
s3 do r3
(➜ strona 7, Wyświetlanie informacji o przebiegu odtwarzania)
∫ Other Menu
AV Enhancer
Setup
Play as DVD-Video
lub
Play as DVD-Audio
Play as DVD-VR
Play as HighMAT
lub
Play as Data Disc
Programowanie ustawień
Można zapisać preferowane ustawienia obrazu/dźwięku pod
pozycją „User1“, „User2“ i „User3“.
Przygotowanie
Ustaw podaną poniżej wartość odpowiednio do swoich
preferencji. (Po wybraniu „Auto“, funkcja ta nie jest dostępna.)
Ustawienia dźwięku:
Multi Re-master (➜ strona 8, Odtwarzanie bardziej
naturalnego dźwięku)
Advanced Surround/Dialogue Enhancer/
Sound Enhancement (➜ strona 14, Audio Menu)
Ustawienia obrazu:
Depth Enhancer (➜ strona 8, Redukcja szumu tła)
Picture Mode (➜ strona 14, Picture Menu)
1. Wybierz „Save Settings“ i naciśnij [ENTER].
2. Naciśnij [34], aby wybrać położenie ustawienia (User1,
User2 lub User3) i naciśnij [ENTER].
3. Podstępuj według instrukcji menu ekranowego, po czym
naciśnij [ENTER].
Przywracanie ustawień (➜ strona 8, Przywracanie
zalecanych ustawień dźwięku/obrazu)
Potwierdzanie ustawień
1. Naciśnij [34], aby wybrać „User1“, „User2“ lub „User3“,
po czym naciśnij [ENTER].
2. Wybierz „Save Settings“ i dwukrotnie naciśnij [ENTER].
Aby zamknąć ekran, wybierz „No“ i naciśnij [ENTER].
(➜ strona 16, Zmiana ustawień odtwarzacza)
Wybierz „Play as DVD-Video“, aby odtworzyć materiał DVDVideo przy ustawieniach DVD-Audio.
Wybierz polecenie „Play as Data Disc“, aby odtwarzać
materiały wideo w formacie JPEG, MPEG4 lub DivX na
płytach DVD-RAM, które zawierają zarówno materiały [RAM]
oraz materiały w innym formacie (np. [JPEG]), lub aby
odtwarzać płyty HighMAT bez korzystania z funkcji HighMAT.
Wyprodukowano na podstawie licencji od Dolby Laboratories.
„Dolby“ i symbol podwójnej litery D są znaki towarowe Dolby Laboratories.
„DTS“ i „DTS Digital Surround“ są zarejestrowanymi znakami handlowymi Digital
Theater Systems, Inc.
Produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez
prawa do metody zgodnie z niektórymi patentami amerykańskimi i innymi prawami
własności intelektualnej posiadanymi przez Macrovision Corporation i innych
użytkowników tych praw. Korzystanie z tej technologii ochrony praw autorskich musi
być autoryzowane przez Macrovision Corporation i powinno służyć tylko do użytku
domowego i innych ograniczonych przeznaczeń, jeżeli nie została udzielona osobna
autoryzacja przez Macrovision Corporation. Imitacja lub demontaż są zakazane.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer IIS i Thomson multimedia.
Produkt ten jest objęty licencją MPEG-4 Visual (Patent Portfolio License) dotyczącą
prywatnego i niekomercyjnego użytku, obejmującą (i) kodowanie obrazu zgodnie ze
standardem MPEG-4 („MPEG-4 Video“) i/lub (ii) dekodowanie materiału MPEG-4 Video, który
został zakodowany przez klienta prywatnie i niekomercyjnie i/lub został otrzymany od
dostawcy wideo, posiadającego licencję MPEG LA na dostarczanie materiału MPEG-4 Video.
Inne użytkowanie nie jest objęte żadną wyrażonej ani dorozumianą licencją. Dodatkowe
informacje, w tym dotyczące użytku promocyjnego, wewnętrznego i komercyjnego oraz
licencjonowania można otrzymać od MPEG LA, LLC. Zobacz http://www.mpegla.com.
HighMAT™ i logo HighMAT są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Windows Media i logo Windows są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
WMA jest formatem kompresji stworzonym przez Microsoft
Corporation. Posiada taką samą jakość dźwięku jak MP3,
ale rozmiar pliku jest mniejszy niż w przypadku formatu MP3.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® i Pacific Microsonics™
są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Pacific
Microsonics, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
System HDCD wyprodukowano na licencji Pacific Microsonics, Inc. Niniejsze
urządzenie podlega ochronie patentowej zgodnie z jednym lub kilkoma
następującymi patentami: patent w Stanach Zjednoczonych nr 5,479,168,
5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531,
patent w Australii nr 669114 oraz inne patenty zgłoszone.
Produkt posiada oficjalny certyfikat DivX Certified™ .
Odtwarza pliki w formacie DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 i DivX® VOD (zgodnie ze
specyfikacją techniczną DivX Certified™).
DivX, DivX Certified i powiązane z nimi loga są znakami towarowymi DivXNetworks,
Inc. i są używane w ramach licencji.
Używanie menu ekranowych
Just Fit Zoom
Manual Zoom
Bit Rate Display
GUI See-through
GUI Brightness
Quick OSD
Page 15
RQT8116
RQT8116-E_Polish.book
15
RQT8116-E_Polish.book
Page 16
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Zmiana ustawień odtwarzacza
1
2
3
4
5
Wybierz
Wybierz
Wybierz
SETUP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
SETUP
ENTER
ENTER
ENTER
Przejdź
Wyświetl menu Setup.
Potwierdź
Wybierz zakładkę.
Wybierz pozycję.
≥ Ustawienia pozostają niezmienione nawet po przełączeniu urządzenia w stan gotowości.
≥ Podkreślone pozycje są ustawieniami fabrycznymi.
Menu QUICK SETUP umożliwia wprowadzanie ustawień w zacienionych polach.
RQT8116
Zmiana ustawień odtwarzacza
∫ Zakładka „Disc“
16
Audio
Wybierz język ścieżki
dźwiękowej.
English
Spanish
Original§1
Subtitle
Wybierz język
napisów.
Automatic§3 English
French
German
Italian
Spanish
Polish
Swedish
Dutch
Other¢¢¢¢§2
English
French
German
Italian
Spanish
Polish
Swedish
Dutch
Other¢¢¢¢§2
≥ Zmiana języka menu w QUICK SETUP zmienia również to
ustawienie.
Intro Mode: Umożliwia przejrzenie każdego tytułu/programu.
Interval Mode: Przeglądanie fragmentów 10-minutowych.
Menus
Wybierz język menu
płyty.
Advanced Disc
Review
Wybierz sposób
przeglądania (➜ strona 7).
Ratings
Ustawianie
ograniczenia
wiekowego dla płyt
DVD-Video.
≥ Postępuj zgodnie z
instrukcjami
wyświetlanymi na
ekranie.
French
German
Polish
Swedish
Other¢¢¢¢§2
Potwierdź
Wprowadź ustawienia.
∫ Zakładka „Video“
TV Aspect
Wybierz ustawienie
odpowiednio do posiadanego
telewizora i własnych
preferencji.
Italian
Dutch
Ustawienia ograniczenia wiekowego (po wybraniu poziomu 8)
8 No Limit
1 do 7
0 Lock All: Uniemożliwienie odtwarzania płyt bez ograniczeń
wiekowych.
Podczas wprowadzania ograniczenia zostanie wyświetlony
ekran z hasłem.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Nie zapomnij wprowadzonego hasła.
Jeśli włożona płyta DVD-Video ma ograniczenie przekraczające
wprowadzoną wartość, zostanie wyświetlony komunikat. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij, aby
zamknąć.
TV Type
Wybierz opcję zgodną z
typem telewizora.
Time Delay
W przypadku podłączenia urządzenia
do wzmacniacza AV i monitora
plazmowego dostosuj ten parametr,
jeżeli zauważysz, że dźwięk nie jest
zsynchronizowany z obrazem.
Video Out (AV/Component)
Wybierz format sygnału wideo
obecnego na gniazdach SCART
i COMPONENT VIDEO OUT
(➜ strona 4).
Still Mode
Określenie typu obrazu
wyświetlanego po włączeniu
pauzy.
NTSC Disc Output
Wybierz standard PAL 60
lub NTSC podczas
odtwarzania płyt NTSC.
Picture/Video Output
Wybierz format sygnału
wideo dla JPEG, MPEG4 i
DivX.
4:3 Pan&Scan: Obraz o proporcjach (4:3)
Boki obrazu szerokoekranowego są
obcinane, aby wypełniał on cały ekran
(chyba, że płyta tego nie dopuszcza).
4:3 Letterbox: Obraz o proporcjach (4:3)
Obraz szerokoekranowy jest wyświetlany
jako panoramiczny.
16:9: Telewizor szerokoekranowy (16:9)
Standard (Direct View TV)
CRT Projector
LCD TV/Projector
Projection TV
Plasma TV
0ms
20ms
40ms
60ms
80ms
100ms
Video/YPbPr
S-Video/YPbPr
RGB/No Output
Automatic
Field:
Obraz nie jest rozmyty, ale jego jakość jest niższa.
Frame:
Ogólna jakość jest wysoka, ale obraz może
wydawać się rozmyty.
PAL60: Odbiornik telewizyjny z systemem PAL pozwala
oglądać płyty nagrane w systemie NTSC.
NTSC: Sygnał wyjściowy z płyt NTSC pozostaje
sygnałem NTSC.
Automatic
PAL
NTSC/PAL60: Format sygnał będzie zależeć od ustawienia
„NTSC Disc Output“ (➜ powyżej).
≥ Jeżeli podczas odtwarzania obraz nie jest
wyświetlany równomiernie, zmień ustawienie.
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
∫ Zakładka „Audio“
PCM Digital Output
Sprawdź ograniczenia
na wejściach sygnału
cyfrowego urządzeń
podłączonych przez
gniazdo COAXIAL lub
OPTICAL i wybierz
najlepszą częstotliwość
próbkowania wyjścia
cyfrowego PCM.
Dolby Digital
Z gniazdem COAXIAL
lub OPTICAL
(➜ strona 5)
DTS Digital
Surround
Z gniazdem COAXIAL
lub OPTICAL
(➜ strona 5)
MPEG
Z gniazdem COAXIAL
lub OPTICAL
(➜ strona 5)
Dynamic Range
Compression
Speaker Settings
Wybierz ustawienia
odpowiednio do
posiadanego
systemu audio i
warunków
odsłuchowych
(➜ strona 18,
Dostosowanie
ustawień do
posiadanych
głośników).
Off:
Do gniazd COAXIAL lub OPTICAL nie
podłączono żadnych urządzeń
Up to 48 kHz: Przy podłączaniu do urządzeń zgodnych z
częstotliwością 44,1 lub 48 kHz
Up to 96 kHz: Przy podłączaniu do urządzeń zgodnych z
częstotliwością 88,2 lub 96 kHz
Up to 192 kHz: Przy podłączaniu do urządzeń zgodnych z
częstotliwością 176,4 lub 192 kHz
≥Sygnały z płyt zabezpieczonych przed kopiowaniem są
zamieniane na 48 lub 44,1 kHz.
≥Niektóre urządzenia nie obsługują częstotliwości 88,2 kHz,
nawet jeśli mogą pracować z częstotliwością 96 kHz.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
danego urządzenia.
Bitstream PCM
Wybierz opcję „Bitstream“,
jeśli urządzenie może
pracować ze strumieniem
danych bitowych (cyfrowy
zapis danych
Bitstream PCM
wielokanałowych). Jeśli nie,
wybierz „PCM“. (Jeśli strumień
bitowy jest wyprowadzany do
urządzenia bez dekodera, na
wyjściu wzmacniacza może
PCM
Bitstream
pojawić się głośny szum, który
może uszkodzić głośniki i być
niebezpieczny dla słuchu.)
Off
On:
Regulacja w celu uzyskania wyraźnego dźwięku nawet
przy niskiej głośności poprzez kompresję najniższego i
najwyższego poziomu dźwięku. Wygodne podczas
oglądania w nocy. (Działa tylko z Dolby Digital)
Typ głośników
Multi-channel: po podłączeniu co najmniej 3 głośników.
2-channel:
po podłączeniu 2 głośników.
Ustawienie wielokanałowe (jeśli wybierzesz „Multi-channel“)
Rodzaj i wielkość głośników
Opóźnienie
Balans kanałów
∫ Zakładka „Display“
Menu Language
On-Screen
Messages
Background during
Play
Wybierz tło podczas
odtwarzania plików
JPEG, MPEG4 i
DivX.
English
Polski
On
Français
Svenska
Off
Black
Grey
Deutsch
Italiano
Nederlands
Español
∫ Zakładka „Others“
FL Dimmer
Zmiana jasności
wyświetlacza
urządzenia.
Auto Power Off
Bright
Dim
Auto: Wyświetlacz jest przyciemniony, ale rozjaśnia się
podczas wykonywania operacji.
On:
Urządzenie przełącza się w tryb gotowości po 30
minutach od zatrzymania.
Off
Kod rejestracji jest potrzebny do kupowania i odtwarzania
filmów DivX Video-on-Demand (VOD). (➜ strona 19,
Informacje o materiale DivX VOD)
DivX Registration
Wyświetla kod
rejestracji
urządzenia.
QUICK SETUP
Yes
No
Re-initialise Setting Yes: Ekran hasła jest wyświetlany, jeśli ustawiono wartość
„Ratings“ (➜ strona 16). Należy wprowadzić
Przywrócenie
identyczne hasło. Kiedy na wyświetlaczu zniknie napis
wartości domyślnych
„INIT“, wyłącz i włącz urządzenie.
wszystkich ustawień
No
w menu Setup.
§1
Zostanie wybrany oryginalny język zapisany na płycie.
§2 Wprowadź kod zgodnie z tabelą (➜ strona 19).
§3
Jeżeli język wybrany dla „Audio“ jest niedostępny, pojawią się napisy w tym języku
(jeżeli są one dostępne na płycie).
Zmiana ustawień odtwarzacza
Page 17
RQT8116
RQT8116-E_Polish.book
17
RQT8116-E_Polish.book
Page 18
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Zmiana ustawień odtwarzacza
Dostosowanie ustawień do posiadanych głośników
Jeśli wybierzesz opcję „Multi-channel“ (➜ strona 17, „Speaker Settings“ na zakładce
„Audio“), wymagane jest następujące ustawienie (a). (Wybierz ustawienia b c
odpowiednio do własnych preferencji.)
Przedni (L)
a
Zamknij
L
Centralny
b a c
ms
0.0
C
Exit
dB
0
Test
Sygnał
testowy
LS
dB
0
dB
0
ms
0.0
dB
0
Przedni (R)
a
Opóźnienie (b)
(Aktywne przy odtwarzaniu dźwięku wielokanałowego)
Jeśli odległość d lub f jest mniejsza niż e, odszukaj różnicę w odpowiedniej tabeli i
zmień zgodnie z zaleceniem.
1. Naciśnij [3 4 2 1], aby wybrać pozycję i naciśnij [ENTER].
2. Naciśnij [3 4], aby zmienić zawartość i naciśnij [ENTER].
d Głośnik centralny
: Zalecane
ustawienie
Różnica
Ustawienie
R
L
SW
d
Zmiana ustawień odtwarzacza
RQT8116
18
e
SW
RS
f
LS
(LS) — Przestrzenny — (RS)
a c
b
c a
R
C
RS
Subwoofer
c a
Rodzaj i wielkość głośników (a)
1. Naciśnij [3 4 2 1], aby wybrać pozycję i naciśnij [ENTER].
2. Naciśnij [3 4], aby zmienić zawartość i naciśnij [ENTER].
Około 34 cm
1,0 ms
Około 68 cm
2,0 ms
Około 102 cm
3,0 ms
Około 136 cm
4,0 ms
Około 170 cm
5,0 ms
f Głośniki dźwięku przestrzennego
Różnica
Ustawienie
Około 170 cm
5,0 ms
Około 340 cm
10,0 ms
Około 510 cm
15,0 ms
Balans kanałów (c)
1. Wybierz „Test“ i naciśnij [ENTER].
Zabrzmi sygnał testowy.
Przedni (L)_—)Centralny_—)Przedni (R)
Przykładowe ikony:
Głośnik dźwięku przestrzennego (LS)
:
LS
LS
Duży
Mały
Brak
≥ Duży: Wybierz, kiedy głośnik obsługuje odtwarzanie niskich częstotliwości (poniżej
100 Hz).
≥ Mały: Wybierz, kiedy głośnik nie obsługuje odtwarzania niskich częstotliwości.
Jeśli dla subwoofera zostania wybrana opcja „Brak“, przednie głośniki zostaną
automatycznie ustawione na „Duży“. (W takim przypadku zalecamy podłączenie
głośnika, który może odtwarzać basy poniżej 100 Hz.)
;
Przestrzenny (LS)(—————=Przestrzenny (RS)
2. Słuchając sygnału testowego, naciśnij [3 4], aby wyrównać głośność
głośników dźwięku przestrzennego i centralnego z głośnością przednich
głośników (s6 do r6 dB).
(Nie można tu regulować przednich głośników.)
3. Naciśnij [ENTER].
Sygnał testowy wyłączy się.
≥Do subwoofera nie dochodzi żaden sygnał. Aby ustawić jego głośność, uruchom
odtwarzanie, po czym wróć do tego ekranu, aby przeprowadzić wymaganą
regulację.
Aby zakończyć regulację głośników
Naciśnij [3 4 2 1], aby wybrać „Exit“ i naciśnij [ENTER].
Informacje o materiale DivX VOD
Lista kodów języków
Abchaski:
6566
Afarski:
6565
Afrikaans:
6570
Ajmara:
6589
Albański:
8381
Amherski:
6577
Angielski:
6978
Arabski:
6582
Asamski:
6583
Azerbejdżański: 6590
Bachtiarski:
6890
Baskijski:
6985
Baszkirski:
6665
Bengalski:
6678
Białoruski:
6669
Bihari:
6672
Birmański:
7789
Bretoński:
6682
Bułgarski:
6671
Czeski:
6783
Czitonga:
8479
Duński:
6865
Dutch:
7876
Esperanto:
6979
Estoński:
6984
Farelski:
7079
Fidżi:
7074
Fiński:
7073
Francuski:
7082
Fryzyjski:
7089
Gaelicki (szkocki): 7168
Galijski:
7176
Grecki:
6976
Grenlandzki:
7576
Gruziński:
7565
Guarani:
7178
Gudżarati:
7185
Hausa:
7265
Hebrajski:
7387
Hinduski:
7273
Hiszpański:
6983
Chiński:
9072
Chorwacki:
7282
Indonezyjski:
7378
Interlingua:
7365
Irlandzki:
7165
Islandzki:
7383
Japoński:
7465
Jawajski:
7487
Jidysz:
7473
Joruba:
8979
Kamobodżański: 7577
Kannarski:
7578
Kaszmirski:
7583
Kataloński:
6765
Kazachski:
7575
Keczua:
8185
Kirgiski:
7589
Koreański:
7579
Korsykański:
6779
Kurdyjski:
7585
Laotański:
7679
Lingala:
7678
1:34 PM
Litewski:
Łaciński:
Łotewski:
Macedoński:
Malajalam:
Malezyjski:
Malgaski:
Maltański:
Maoryski:
Marathi:
Mołdawski:
Mongolski:
Nauru:
Nepalski:
Niemiecki:
Norweski:
Orija:
Ormiański:
Paszto:
Pendżabski:
Perski:
Polski:
Portugalski:
Rosyjski:
Retoromański:
Rumuński:
Samoański:
Sanskryt:
Serbski:
Serbsko-chorwacki:
Sindhi:
Słowacki:
Słoweński:
Somalijski:
Sundajski:
Suahili:
Syjamski:
Syngaleski:
Szona:
Szwedzki:
Tadżycki:
Tagalski:
Tamilski:
Tatarski:
Telugu:
Tigrinia:
Turecki:
Turkmeński:
Tybetański:
Twi:
Ukraiński:
Urdu:
Uzbecki:
Walijski:
Węgierski:
Wietnamski:
Włoski:
Wolof:
Wolapik:
Xhosa:
Zulu:
7684
7665
7686
7775
7776
7783
7771
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
6869
7879
7982
7289
8083
8065
7065
8076
8084
8285
8277
8279
8377
8365
8382
8372
8368
8375
8376
8379
8385
8387
8472
8373
8378
8386
8471
8476
8465
8484
8469
8473
8482
8475
6679
8487
8575
8582
8590
6789
7285
8673
7384
8779
8679
8872
9085
Materiał DivX Video-on-Demand (VOD) został
zaszyfrowany w celu ochrony praw autorskich. Aby
odtwarzać materiał DivX VOD na tym urządzeniu, należy
je wcześniej zarejestrować.
Aby wprowadzić kod rejestracyjny urządzenia i je
zarejestrować, postępuj według wyświetlanych
wskazówek dotyczących zakupu materiału DivX VOD.
Dodatkowe informacje na temat DivX VOD znajdują się w
witrynie www.divx.com/vod.
Wyświetlanie kodu rejestracji urządzenia
(➜ strona 17, „DivX Registration“ na zakładce „Others“)
Setup
DivX Registration
Disc
Video
Audio
Display
Others
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
Press
ENTER
8 znaków
alfanumerycznych
to continue
≥ Zalecamy zanotowanie tego kodu, aby go nie zapomnieć.
≥ Po pierwszym odtworzeniu materiału DivX VOD, w
„DivX Registration“ wyświetlany jest inny kod
rejestracji. Nie należy używać tego kod rejestracji do
zakupów materiału DivX VOD. Jeśli wykorzystasz ten
kod do zakupu materiału DivX VOD, a następnie
odtworzysz ten materiał w tym urządzeniu, nie będzie
możliwe odtwarzanie jakiegokolwiek materiału
zakupionego z wykorzystaniem poprzedniego kodu.
≥ W razie zakupienia materiału DivX VOD z
wykorzystaniem innego kodu rejestracji, niż kod tego
urządzenia, nie będzie można odtworzyć tego
materiału. (Pojawi się komunikat „Authorization Error“.)
Słowniczek
Częstotliwość próbkowania
Próbkowanie to proces konwersji próbek fali dźwiękowej
(sygnał analogowy) pobranych w równych odstępach
czasu do postaci cyfrowej (kodowanie cyfrowe).
Częstotliwość próbkowania to liczba próbek pobranych w
ciągu sekundy, a zatem większa liczba oznacza
wierniejsze odtworzenie oryginalnego dźwięku.
DivX
Format kompresji wideo opracowany przez
DivXNetworks, który kompresuje pliki wideo bez
znacznej utraty jakości obrazu.
HDCD (High-Definition Compatible Digital)
Płyty z materiałem zakodowanym za pomocą HDCD
oferują dźwięk lepszej jakości, ponieważ zostały
zakodowane z rozdzielczością 20 bitów, w przeciwieństwie
do standardowego 16-bitowego kodowania płyt CD.
Miksowanie w dół
Proces ponownego miksowania dźwięku
wielokanałowego (przestrzennego) na płytach do dwóch
kanałów. Aby móc słuchać dźwięku zapisanego na płycie
DVD w postaci 5.1-kanałowej ścieżki cyfrowej
przestrzennej przez głośniki telewizora, dźwięk zostanie
zmiksowany w dół.
Niektóre płyty DVD-Audio uniemożliwiają miksowanie w
dół całości lub części nagranego na nich materiału.
Odtwarzając takie płyty lub takie fragmenty płyt, jeśli
liczba podłączonych głośników jest różna od liczby
kanałów zarejestrowanych na płycie, dźwięk nie będzie
odtwarzany prawidłowo.
MPEG4
System kompresji stosowany w urządzeniach
przenośnych lub w sieciach, umożliwiający bardzo
wydajne nagrywanie przy niskiej przepływności bitów.
Informacje o materiale DivX VOD
Wednesday, March 23, 2005
Słowniczek
Page 19
Uwaga dotycząca materiału DivX, który można
odtwarzać tylko określoną ilość razy
Niektóre materiały DivX VOD można odtwarzać tylko
określoną ilość razy. Podczas odtwarzania takiego materiału
wyświetlana jest liczba pozostałych odtworzeń. Kiedy liczba
ta wynosi zero, nie będzie można odtwarzać tego materiału.
(Pojawi się komunikat „Rented Movie Expired“.)
Odtwarzając taki materiał
≥ Liczba pozostałych odtworzeń zmniejsza się o jeden, jeśli
–naciśniesz [Í] lub [SETUP].
–naciśniesz [∫] (STOP). [Aby zatrzymać odtwarzanie
naciśnij [;] (PAUSE).]
–naciśniesz [: 9] (SKIP) lub [6 5]
(SEARCH), itp., i rozpoczniesz odtwarzanie innego
materiału lub oglądanego materiału od początku.
≥ Funkcje Resume (➜ strona 6, Zatrzymanie) i Marker
(➜ strona 13, Play Menu) nie działają.
RQT8116
RQT8116-E_Polish.book
19
RQT8116-E_Polish.book
Page 20
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy przeprowadzić następujące kontrole. W razie wątpliwości co do niektórych punktów kontrolnych, lub jeśli środki zaradcze podane
w tabeli nie rozwiązują problemu, należy zwrócić się po wskazówki do dystrybutora. (Odsyłacze do odpowiednich stron są podane w nawiasach.)
„Czynności wykonywane przez zakłady usługowe polegające na sprawdzeniu: działania, parametrów technicznych, czyszczeniu głowic i toru taśmy, regulacji i czyszczeniu mechanizmu, strojeniu programatorów, wymianie żarówek
i bezpieczników—nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę wymiany sprzętu zgodnie z §36, pkt. 1.3. Uchwały Nr. 71 Rady Ministrów z 1983.06.13., opublikowanej w Monitorze Polskim Nr. 21 z 1983.06.29.“
„Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe, słuchawkowe—nie podlegają gwarancji.“
Zasilanie
Brak zasilania.
Urządzenie
automatycznie przełącza
się w tryb gotowości.
≥ Włóż mocno wtyk przewodu zasilającego do gniazda sieciowego. (4)
≥ Kiedy opcja „Auto Power Off“ ma wartość „On“, urządzenie
automatycznie przełącza się w tryb gotowości po około 30
minutach po zatrzymaniu. (17)
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa
≥ Urządzenie nie odtwarza innych płyt poza wymienionymi w
niniejszej instrukcji obsługi. (3)
≥ Urządzenie może nie działać prawidłowo na skutek wyładowania
atmosferycznego, ładunków statycznych lub innych czynników
zewnętrznych. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz ponownie.
Można też wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilania, a
następnie podłączyć go ponownie.
≥ Skondensowana para wodna wewnątrz urządzenia: odczekaj 1
do 2 godzin, aby odparowała.
Brak reakcji na
≥ Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo. (5)
naciskanie
≥ Baterie są rozładowane: wymień je na nowe. (5)
przycisków pilota. ≥ Skieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania w urządzeniu i
spróbuj wykonać operację ponownie. (6)
Brak obrazu albo
≥ Sprawdź złącza wideo lub audio. (4, 5)
dźwięku.
≥ Sprawdź zasilanie lub ustawienie sygnału wejściowego w
podłączonym urządzeniu.
≥ Sprawdź, czy na płycie znajdują się jakieś nagrania.
Nie pamiętasz hasła
≥ Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij i przytrzymaj [QUICK OSD]
wyłączającego
oraz [;] na urządzeniu, a następnie naciśnij i przytrzymaj
[<OPEN/CLOSE] na urządzeniu, aż napis „Initialised“ zniknie
ograniczenie wiekowe.
Przywróć wszystkie
z ekranu telewizora. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
ustawienia fabryczne.
Wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.
Brak odpowiedzi
na naciśnięcie
jakiegokolwiek
przycisku.
Żądana operacja nie może być wykonana lub jest niepoprawna
RQT8116
Rozpoczęcie
odtwarzania
wymaga trochę
czasu.
20
Nie działa funkcja
odtwarzania
zaprogramowanego
i losowego. [DVD-V]
Menu nie jest
wyświetlane. [VCD]
ze sterowaniem
odtwarzaniem
≥ Jeżeli w pliku MP3 są zapisane zdjęcia, odtwarzanie może
rozpocząć się z opóźnieniem. Nawet po rozpoczęciu
odtwarzania pliku prawidłowy czas odtwarzania może nie być
wyświetlany, ale jest to normalne. [MP3]
≥ To jest normalne zachowanie w przypadku płyt DivX. [DivX]
≥ Funkcje te nie działają z niektórymi płytami DVD-Video.
≥ Naciśnik dwukrotnie [∫], a następnie naciśnij [1] (PLAY).
Menu ekranowe podaje „2“
≥Nawet, jeśli druga ścieżka dźwiękowa nie została
jako opcję ścieżki dźwiękowej
nagrana, zwykle wyświetlane są dwa numery.
po naciśnięciu [AUDIO], ale
dźwięk się nie zmienia. [DVD-A]
Odtwarzanie nie rozpoczyna się. ≥Urządzenie może nie odtwarzać plików WMA i
MPEG4, które zawierają zdjęcia. [WMA] [MPEG4]
≥W przypadku odtwarzania materiału DivX VOD sprawdź
internetową stronę domową, na której został zakupiony dany
materiał DivX VOD. (Na przykład: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Jeżeli na płycie znajdują się materiały CD-DA ([CD]) lub materiały
w innych formatach, obrazy mogą być odtwarzane nieprawidłowo.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ≥To jest normalne zachowanie w przypadku płyt
początku utworu po zmianie
DVD-Audio.
ścieżki dźwiękowej. [DVD-A]
Pozycja wyświetlania
≥ Ustaw właściwą pozycję. (Opcja „Subtitle Position“
napisów jest niewłaściwa.
w Display Menu) (14)
Brak napisów.
≥ Wyświetl napisy. (9)
W funkcji A-B Repeat położenie ≥ Po osiągnięciu końca pozycji, staje się on punktem B.
B jest ustawiane automatycznie.
Odtwarzanie wielokrotne jest ≥ Funkcja A-B Repeat jest anulowana po naciśnięciu
automatycznie anulowane.
[QUICK REPLAY].
≥ Odtwarzanie wielokrotne można anulować naciskając
[MANUAL SKIP] lub [ADVANCED DISC REVIEW].
Usterki obrazu
≥ Sprawdź, czy urządzenie nie jest przypadkiem podłączone
przez magnetowid. (4)
≥ Sprawdź, czy wybrano wyjście bez przeplotu, jeśli telewizor nie jest zgodny
z sygnałem bez przeplotu. Naciśnij i przytrzymaj [CANCEL], aż obraz
będzie wyświetlany poprawnie. Ustawienie powróci do „xxxi“ (z przeplotem).
≥ Zmień „Source Select“ w Picture Menu. (14) [DivX]
Wielkość obrazu
≥ Zmień wartości parametrów „TV Aspect“ na zakładce „Video“. (16)
nie pasuje do
≥ Dobierz współczynnik kształtu w telewizorze. Jeśli telewizor nie ma tej
ekranu.
funkcji, zmień wartość parametru „4:3 Aspect“ w Display Menu. (14)
≥ Zmień ustawienie powiększania. (9)
Obraz zatrzymuje się. ≥ Obraz może się zatrzymywać, jeśli pliki DivX są większe niż 2GB. [DivX]
Obraz w
≥ Urządzenie i telewizor korzystają z innych systemów wideo.
telewizorze jest
Podłącz telewizor wielosystemowy lub wyposażony w system PAL.
nieprawidłowy lub ≥ System użyty na płycie nie zgadza się z systemem telewizora.
kolory wydają się
–Obraz nagrany w systemie PAL nie będzie prawidłowo
wyblakłe.
wyświetlany w telewizorze z systemem NTSC.
–Urządzenie może przetwarzać sygnały NTSC na PAL 60 w
celu oglądania obrazu w telewizorze PAL („NTSC Disc
Output“ na zakładce „Video“). (16)
Obraz
zniekształcony.
Funkcja
automatycznego
powiększania nie
działa właściwie.
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
≥ Przywróć współczynnik powiększenia a1,00. (9)
≥ Ustaw wartość „0“ w opcji „Subtitle Position“ w Display
Menu. (14)
≥ Ustaw wartość „Normal“ opcji „4:3 Aspect“ w Display Menu. (14)
≥ Wyłącz funkcję powiększania w telewizorze.
≥ Użyj innych fabrycznych ustawień proporcji ekranu lub
regulacji ręcznej. (9)
≥ Funkcja powiększania może nie działać zbyt dobrze, zwłaszcza dla
ciemnych ujęć i może nie działać w zależności od rodzaju płyty.
Obraz bez przeplotu
W przypadku
sygnału bez
przeplotu na
obrazie pojawiają
się odbicia.
≥ Problem spowodowany zastosowaną na płycie DVD-Video
metodą edycji lub nagranym materiałem, powinien jednak
ustąpić po wybraniu sygnału z przeplotem. Zmień
„Video Output Mode“ w Picture Menu na „xxxi“ (z przeplotem). (14)
Obraz jest z
przeplotem.
≥ Jeśli urządzenie jest podłączone do telewizora przez gniazdo
VIDEO OUT lub S VIDEO OUT, sygnał będzie z przeplotem.
Usterki dźwięku
Zniekształcony
dźwięk.
≥ Zmień wartość „Advanced Surround“ w Audio Menu na „Off“. (14)
≥ Zmień wartość „Attenuator“ w Audio Menu na „On“, jeśli powoduje
zniekształcenia przy podłączeniu 2 ch lub 5.1ch AUDIO OUT. (14)
≥ Płyta może zawierać ograniczenia sposobu odtwarzania
dźwięku. W przypadku niektórych płyt wielokanałowych, jeśli
liczba podłączonych głośników jest różna od liczby kanałów
zarejestrowanych na płycie, dźwięk nie będzie odtwarzany
prawidłowo. Dodatkowe informacje znajdują się na
opakowaniu płyty. [DVD-A]
≥Dostosuj ustawienia głośników do podłączonego sprzętu. (18)
Dokuczliwy
dźwięk z
głośników.
≥ Jeśli podłączony wzmacniacz nie ma dekodera, sprawdź czy
wybrano opcję „PCM“ w „Dolby Digital“, „DTS Digital
Surround“ lub „MPEG“ na zakładce „Audio“. (17)
Nie działają efekty
dźwiękowe.
≥ Żaden z efektów specjalnych nie działa, jeśli urządzenie wysyła
strumień bitowy z wyjścia DIGITAL AUDIO OUT. (5)
≥ Niektóre z efektów dźwiękowych nie działają lub są mniej
skuteczne w przypadku niektórych płyt.
≥ Funkcje Multi Re-master, Advanced Surround i Sound
Enhancement nie działają po zmianie prędkości odtwarzania.
Brak dźwięku
≥ Podczas zmiany prędkości odtwarzania może pojawić się przerwa
w dźwięku.
≥ Może nie być słychać dźwięku z powodu sposobu
utworzenia plików. [DivX] (12)
Nagrywanie
Nie można
nagrywać na
urządzeniach do
zapisu cyfrowego.
(Nagrywany
dźwięk jest
nieprawidłowy.)
≥ Nie można nagrywać w formacie WMA/MP3.
≥ Nie można nagrywać z płyt DVD zabezpieczonych przed
kopiowaniem cyfrowym.
≥ Nie można nagrywać płyt DVD, jeśli urządzenie nagrywające
nie obsługuje sygnałów z próbkowaniem 48 kHz.
≥ Wprowadź następujące ustawienia:
– Advanced Surround:
Off (14)
– PCM Digital Output:
Up to 48 kHz (17)
– Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG:
PCM (17)
Komunikaty na wyświetlaczu urządzenia
„NOPLAY“
„U11“
„H∑∑“
(∑∑ w tym miejscu
zostanie
wyświetlona liczba.)
„NODISC“
≥ Włożona płyta nie może być odtwarzana; włóż inną płytę. (3)
≥ Włożona płyta jest pusta.
≥ Włożona płyta nie jest sfinalizowana. (3)
≥ Płyta może być brudna. (3)
≥ Mógł wystąpić problem. Liczba po „H“ zależy od stanu
urządzenia. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz
ponownie. Można też wyłączyć urządzenie, odłączyć
przewód zasilania, a następnie podłączyć go ponownie.
≥ Jeżeli kod serwisowy nie zniknie, zanotuj go i skontaktuj się
z punktem serwisowym.
≥ Nie włożyłeś płyty: włóż ją.
≥ Nie włożyłeś właściwie płyty: włóż ją prawidłowo. (6)
Komunikaty na ekranie telewizora
„/“
„Cannot play group
xx, content xx“
„Cannot display
group xx, content xx“
„Group xx, content
xx is protected“
„Cannot play
audio“
„No audio“
„Check the disc“
„This disc may
not be played in
your region“
Brak wyświetlania na
ekranie.
„Authorization
Error“
„Rented Movie
Expired“
≥ Urządzenie lub płyta uniemożliwia wykonanie tej operacji.
≥ Próba odtworzenia nieobsługiwanej grupy lub pliku. (12)
≥ Próba odtworzenia chronionej grupy lub pliku. Nie można go
więcej odtwarzać.
≥ Dźwięk nie został nagrany lub nagrany w formacie nie
obsługiwanym przez to urządzenie. Możliwe jest
odtwarzanie samego obrazu. (12)
Rozwiązywanie problemów
Menu nie jest
wyświetlane
prawidłowo.
Page 21
≥ Płyta może być brudna. (3)
≥ Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video z kodem regionu „2“
lub oznaczeniem „ALL“. (Okładka)
≥ Wybierz wartość „On“ w „On-Screen Messages“ na
zakładce „Display“. (17)
≥ Próbujesz odtworzyć materiał DivX VOD zakupiony z
wykorzystaniem innego kodu rejestracji. Tego materiału nie
można odtworzyć w tym urządzeniu. [DivX] (19)
≥ Liczba pozostałych odtworzeń tego materiału DivX VOD
wynosi zero. Nie można go więcej odtwarzać. [DivX] (19)
RQT8116
RQT8116-E_Polish.book
21
RQT8116-E_Polish.book
Page 22
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
RQT8116
Dane techniczne
Dane techniczne
22
System sygnału:
PAL 625/50, PAL525/60, NTSC
Zakres temperatur pracy:
i5 do i35 oC
Dopuszczalna wilgotność:
5 do 90 % wzgl. (bez kondensacji)
Odtwarzane płyty (8 cm lub 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video, DVD-Audio, DivX§6, 7)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§4, 7, MPEG4§5, 7, DivX§6, 7)
(4) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR, DivX§6, 7)
(3) DVD-R (DVD-Video, DivX§6, 7)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§1, MP3§2, 7, WMA§3, 7, JPEG§4, 7,
MPEG4§5, 7, DivX§6, 7, HighMAT Poziom 2 (dźwięk i obraz)]
Wyjście wideo:
Poziom sygnału wyjściowego:
1 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo wyjściowe:
typu cinch (1 system)/AV
Wyjście S-wideo:
Poziom wyjścia Y:
1 Vp-p (75 ≠)
Poziom wyjścia C:
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,300 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo wyjściowe:
złącze S (1 system)/AV
Wyjście Component Video:
[NTSC: 525 (480)p/525 (480)i, PAL: 625 (576)p/625 (576)i]
Poziom wyjścia Y:
1 Vp-p (75 ≠)
Poziom wyjścia PB:
0,7 Vp-p (75 ≠)
0,7 Vp-p (75 ≠)
Poziom wyjścia PR:
Gniazdo wyjściowe: typu cinch (Y: zielony, PB: niebieski, PR: czerwony) (1 system)
Sygnał wyjściowy wideo RGB:
Poziom wyjścia składowej R:
0,7 Vp-p (75 ≠)
Poziom wyjścia składowej G:
0,7 Vp-p (75 ≠)
Poziom wyjścia składowej B:
0,7 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo wyjściowe:
AV
Wyjście audio:
Poziom sygnału wyjściowego:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Gniazdo wyjściowe:
typu cinch/AV
Liczba gniazd:
2 kanały: 1 system
Oddzielne wyjście 5.1-kanałowe (5.1 kanałów): 1 system
Jakość dźwięku:
(1) Charakterystyka częstotliwościowa:
≥DVD (sygnał liniowy):
4 Hz do 22 kHz (próbkowanie 48 kHz)
4 Hz do 44 kHz (próbkowanie 96 kHz)
≥DVD Audio:
4 Hz do 88 kHz (próbkowanie 192 kHz)
≥CD Audio:
4 Hz do 20 kHz
(2) Stosunek sygnał/szum:
≥CD Audio:
115 dB
(3) Dynamika:
≥DVD (dźwięk liniowy):
102 dB
≥CD Audio:
98 dB
(4) Całkowite zniekształcenia harmoniczne:
≥CD Audio:
0,0025 %
Cyfrowe wyjście audio:
Cyfrowe wyjście optyczne:
Cyfrowe wyjście koncentryczne:
Czytnik:
Długość fali:
Moc lasera:
Zasilanie:
Pobór mocy:
Pobór mocy w trybie gotowości:
Wymiary (szer.kgł.kwys.):
Ciężar:
Gniazdo optyczne
typu cinch
662 nm/785 nm
CLASS 2/CLASS 3A
AC 230 V, 50 Hz
11 W
ok. 1 W
430 mm k248 mmk43 mm
2,2 kg
[Uwaga]
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ciężar i wymiary urządzenia
podano w przybliżeniu.
§1
Zgodne z normą IEC62107
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Windows Media Audio Ver. 9.0 L3
Urządzenie nie obsługuje zapisu typu Multiple Bit Rate (MBR)
§4
Pliki Exif wer. 2.1 dla obrazów JPEG typu Baseline
Rozdzielczość obrazu: od 160k120 do 6144k4096 pikseli (subpróbkowanie 4:2:2
lub 4:2:0)
§5
Dane MPEG4 nagrane za pomocą wielofunkcyjnych aparatów SD marki Panasonic
lub nagrywarek wideo DVD zgodnych ze specyfikacją SD VIDEO (standard ASF)/
systemem wideo MPEG4 (Simple Profile)/systemem audio G.726
§6 DivX 3.11, 4.x, 5.x
Urządzenie nie obsługuje GMC (Global Motion Compensation).
§7
Łączna maksymalna liczba rozpoznawalnych plików i grup audio, wideo i zdjęć: 4000
rodzajów plików audio, wideo i zdjęć oraz 400 grup.
§2
§3
Page 23
Wednesday, March 23, 2005
UWAGA!
W TYM URZÀDZENIU ZNAJDUJE SIÈ LASER.
WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NIË
OPISANE, LUB POSTÈPOWANIE W SPOSÓB NIE
PRZEWIDZIANY W INSTRUKCJI OBSÌUGI GROZI
NIEBEZPIECZNYM NAØWIETLENIEM
PROMIENIAMI LASERA.
PROSIMY NIE OTWIERAÃ OBUDOWY I NIE
DOKONYWAÃ NAPRAW SAMODZIELNIE.
PROSIMY POWIERZYÃ NAPRAWY
KWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
OSTRZEËENIE:
ABY OGRANICZYÃ NIEBEZPIECZEÆSTWO
POËARU, PORAËENIA PRÀDEM LUB
USZKODZENIA URZÀDZENIA, NIE NALEËY
WYSTAWIAÃ URZÀDZENIA NA DZIAÌANIE
DESZCZU, WILGOCI, KAPANIE LUB
ZACHLAPANIE; PONADTO NA URZÀDZENIU NIE
NALEËY USTAWIAÃ ËADNYCH NACZYÆ
ZAWIERAJÀCYCH PÌYNY, TAKICH JAK WAZONY.
UWAGA!
≥NINIEJSZEGO URZÀDZENIA NIE NALEËY
INSTALOWAÃ LUB UMIESZCZAÃ W SZAFCE NA
KSIÀËKI, ZABUDOWANEJ SZAFCE LUB INNEJ
OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, W CELU
ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI. NALEËY
SIÈ UPEWNIÃ, ËE ZASÌONY I INNE MATERIAÌY
NIE ZASÌANIAJÀ OTWORÓW
WENTYLACYJNYCH TAK, ABY ZAPOBIEC
RYZYKU PORAËENIA PRÀDEM LUB POËARU W
WYNIKU PRZEGRZANIA.
≥NIE ZASÌANIAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
URZÀDZENIA GAZETAMI, OBRUSAMI,
ZASÌONAMI I PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI.
≥NIE UMIESZCZAJ NA URZÀDZENIU ŒRÓDEÌ
OTWARTEGO OGNIA, TAKICH JAK ZAPALONE
ØWIECE.
≥POZBYWAJ SIÈ ZUËYTYCH BATERII W SPOSÓB
NIE ZAGRAËAJÀCY ØRODOWISKU
NATURALNEMU.
1:34 PM
URZÀDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO
UËYWANIA W KLIMACIE UMIARKOWANYM.
To urzàdzenie moëe odbieraã zakìócenia wywoìane
uëyciem telefonu komórkowego. Jeëeli takie
zakìócenia wystàpià, wskazane jest zwièkszenie
odlegìoøci pomièdzy urzàdzeniem a telefonem
komórkowym.
Sprzèt powinien zostaã umieszczony w pobliëu
gniazda øciennego, a wtyczka zasilania sieciowego
powinna byã ìatwo dostèpna na wypadek wystàpienia
trudnoøci.
(Wewnàtrz urzàdzenia)
CLASS 1
LASER PRODUCT
RQT8116
RQT8116-E_Polish.book
23
RQT8116-E_Polish.book
Page 24
Wednesday, March 23, 2005
1:34 PM
Indeks głównych funkcji (Odsyłacze do odpowiednich stron są podane w nawiasach.)
Wyświetlanie informacji o
przebiegu odtwarzania (7)
Zmiana wyświetlacza (7)
QUICK OSD FL SELECT OPEN/CLOSE
AV
ADVANCED
DISC REVIEW ENHANCER
Przeglądanie tytułów/programów
do odtworzenia (7)
1
Przywracanie zalecanych ustawień
dźwięku/obrazu (8)
REPEAT
MULTI
RE-MASTER
2
3
Odtwarzanie wielokrotne (8)
Odtwarzanie bardziej naturalnego dźwięku (8)
DEPTH ENHANCER
4
5
Redukcja szumu w obrazach (8)
6
MANUAL SKIP
7
8
9
0
10
CANCEL
SKIP
Pokazuje menu główne płyty (7)
lub listy programów (11)
STOP
Przeskok o 30 sekund do przodu (8)
QUICK REPLAY
Cofnięcie o kilka sekund (9)
SLOW/SEARCH
PAUSE
DIRECT NAVIGATOR
PLAY
PLAY LIST
TOP MENU
MENU
Wyświetlanie menu ekranowego (13)
Pokazuje menu płyty (7, 10, 11)
lub listy do odtwarzania (11)
ENTER
FUNCTIONS
Zmiana napisów (9)
Zmiana ścieżki dźwiękowej (9)
RETURN
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
PLAY MODE PLAY SPEED ZOOM
Zmiana kąta lub obrót/
zmiana zdjęcia (9)
GROUP
Wybór grupy do odtworzenia (8)
Odtwarzanie wszystkich grup/
zaprogramowane/losowe (12)
Zmiana prędkości odtwarzania (9)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
Zmiana powiększenia (9)
{
RQT8116-E
F0305SN0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising