Panasonic DVDS700EP Operating instructions

Panasonic DVDS700EP Operating instructions
Návod na obsluhu
Prehrávač DVD / CD
Model
DVD-S700
DVD-S500
(iba DVD-S700)
M-DVDS700-SK
Vážený zákazník
Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu.
Pred použitím tohto produktu si dôkladne
prečítajte tieto pokyny a celý návod si uložte na
neskoršie použitie.
Všeobecné informácie
Príslušenstvo 1 Kábel audio/video
 1 Diaľkové ovládanie (N2QAYA000015)
Obsah
Začíname Všeobecné informácie........................................2
Príslušenstvo.....................................................2
Vkladanie batérií................................................3
Kódy oblastí.......................................................3
Prehrávateľné médiá.........................................3
Starostlivosť o prístroj a disky...........................3
Opatrenia pre manipuláciu s diskami................3
Pripojenie.............................................................4
Sprievodca ovládaním.........................................6
Činnosti Prehrávanie..........................................................7
USB REC (CD Ripping)........................................8
Protokol HDMI CEC.............................................8
Zmena nastavenia prehrávača...........................9
SYSTÉM............................................................9
JAZYK................................................................9
ZVUK...............................................................10
VIDEO..............................................................10
ĎALŠIE............................................................10
Referencie Odstraňovanie problémov................................11
Bezpečnostné opatrenia...................................12
VAROVANIE.....................................................12
UPOZORNENIE...............................................12
Špecifikácie........................................................13
POZNÁMKA:
Ak nie je uvedené inak, je na ilustráciách
prístroj DVD-S700.
Ilustrácie sa môžu líšiť podľa modelu a krajiny.
2
 2 Batérie do diaľkového ovládania
POZNÁMKA
• Produktové čísla platné k júnu 2013. Môžu byť
zmenené.
„DVD Logo“ je obchodnou značkou spoločnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Vyrobené na základe licencie poskytnutej
spoločnosťou Dolby Laboratories. Dolby
a symbol dvojitého D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami firmy
HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch
a iných krajinách.
Tento predmet zahŕňa technológiu ochrany
proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi
Spojených štátov a ďalšími právami na duševné
vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation.
Reverzné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.
Zvuková kódovacia technológia MPEG Layer-3
je licencovaná od spoločností Fraunhofer IIS
a Thomson.
Pre záznam a prehrávanie obsahu na tomto
alebo inom zariadení môže byť vyžadované
povolenie vlastníka autorských práv alebo
iných práv v tomto zmysle. Spoločnosť
Panasonic túto právomoc nemá, taký súhlas
vám nezaručí a výslovne odmieta poskytnúť
právo či schopnosť, alebo zámerne vyžadovať
taký súhlas vo vašom záujme. Je vašou
zodpovednosťou podrobiť sa pri používaní tohto
či iného zariadenia zodpovedajúcim zákonom
týkajúcim sa autorského práva vo vašej
krajine. Viac informácií nájdete preštudovaním
zodpovedajúcich zákonov a nariadení alebo
kontaktujte vlastníka autorských práv ohľadom
zamýšľaného obsahu zaznamenávania alebo
prehrávania.
Vkladanie batérií Vložte tak, že póly (+ a -) budú súhlasiť s tými na
diaľkovom ovládaní.
R03, AAA
(Mangánové batérie)
Kódy oblastí Video DVD
Tento prístroj prehráva DVD označené štítkami,
ktoré obsahujú regionálne číslo „2“ alebo „ALL“.
Príklad:
Prehrávateľné médiá Môžete prehrávať nasledujúce médiá:
Video DVD
Formát DVD-Video
DVD-R
Formát DVD-Video*1,
DVD-R DL
JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW
Formát DVD-Video*1
+RW
POZNÁMKA
• V niektorých prípadoch, s ohľadom na typ média, stav
nahrávky, nahrávacie metódy alebo podľa toho, ako
boli súbory nahrávané, nebude možné média prehrať.
(Pre zariadenia USB)
• Tento prístroj nezaručuje spojenie so všetkými
zariadeniami USB.
• Tento prístroj nepodporuje nabíjanie zariadení USB.
• Súborové systémy FAT12, FAT16 a FAT32 sú
podporované.
• Tento prístroj podporuje USB 2.0 High Speed.
• Zariadenie môže podporovať pevný disk formátovaný
systémom FAT32.
Niektoré typy pevných diskov môžu vyžadovať
použitie vlastnej externej napájacej jednotky.
Starostlivosť o prístroj a disky Prístroj čistite mäkkou suchou handričkou
• Na čistenie nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo
alebo benzín.
• Pred použitím chemicky ošetrenej utierky si
pozorne prečítajte k nej priložený návod.
• Čistenie optiky väčšinou nie je nutné, ale to
záleží od prostredia, kde je používaná.
• Nepoužívajte komerčne dostupné čističe optiky,
pretože môžu spôsobiť poruchu.
Čistenie diskov
• Otrite navlhčenou handričkou a potom vytrite
dosucha.
+R
+R DL
Video*1
CD-Audio
CD-DA, Video CD, Super Video CD
CD-R
CD-RW
CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4, Video CD,
Super Video CD, Xvid*5*6*7
USB
MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7
*1Je nutné finalizovanie.
*2Prípona súboru musí byť „.JPG“ alebo „.JPEG“.
*3Súbory, ktoré boli pozmenené, editované alebo
uložené počítačovým softvérom na editáciu obrazu sa
možno nezobrazia.
*4Prípona súboru musí byť „.mp3“.
*5Prípona súboru musí byť „.XVID“, „.xvid“, „.AVI“ či
„.avi“.
*6Titulkové súbory sú podporované.
*7Certifikované pre domáci profil Xvid
Opatrenia pre manipuláciu s diskami • Aby ste sa vyhli náhodným škrabancom alebo
odtlačkom prstov na diskoch, berte ich za
okraje.
• Na disky neumiestňujte nálepky ani štítky.
• Nepoužívajte spreje na čistenie diskov, benzín,
riedidla, látky na prevenciu statickej elektriny
ani iné rozpúšťadlá.
• Nepoužívajte nasledujúce disky:
– disky so škvrnami od lepidla z odstránených
nálepiek alebo štítkov (disky z požičovní
a pod.),
– disky, ktoré sú veľmi skrútené alebo
popraskané,
– disky nepravidelných tvarov, napríklad v tvare
srdca.
3
Pripojenie
Pred akýmkoľvek zapájaním sa odporúča
dočasne odpojiť všetky prístroje od napájania.
• Neumiestňujte prístroj na zosilňovače alebo
prijímače alebo na vybavenie, ktoré sa zahrieva.
Horúčavou sa prístroj môže poškodiť.
• Neprepájajte videosignály cez videorekordér.
Vplyvom ochrany pred kopírovaním nemusí byť
obraz zobrazený správne.
DVD-S500 Video výstup (VIDEO OUT)
Kábel
audio/video
(priložený)
Do hlavnej domácej zásuvky
• Pripojte konektory rovnakej farby.
Do hlavnej domácej zásuvky
POZNÁMKA o sieťovom kábli
• Tento prístroj spotrebováva malé množstvo energie,
aj keď je vypnutý. V záujme úspory energie môžete
prístroj, pokiaľ ho nebudete dlhší čas používať, odpojiť
od siete.
POZNÁMKA o HDMI (iba DVD-S700)
• V závislosti od kábla, ktorý použijete, nebudú
konektory audio použiteľné.
4
AV (Scart)
21-pinový kábel
SCART
DVD-S700 Video výstup (VIDEO OUT)
HDMI
Kábel
audio/video
(priložený)
Kábel HDMI
• Pripojte konektory rovnakej farby.
AV (Scart)
S kompatibilným zosilňovačom HDMI
21-pinový
kábel SCART
Kábel HDMI
Zosilňovač
Kábel HDMI
5
Sprievodca ovládaním
1Prepínač pohotovostného režimu/zapnutia , |
Stlačením sa prístroj prepína medzi prevádzkovým
a pohotovostným režimom. V pohotovostnom režime
prístroj stále spotrebováva malé množstvo energie.
DISPLEJ
Pri prehrávaní zobrazí informácie na obrazovke
televízora.
OPEN/CLOSE 
Otvára a zatvára priehradku disku.
20-9, 10
Zvoliť titul/kapitolu/číslo stopy atď.
napr.
SEARCH MODE
Začne vyhľadávať miesto.
1.Stlačením  zvolíte položku.
2.Stlačením 0 až 9 zvolíte miesto.
3.Stlačte OK.
3TOP MENU
Zobrazí horné menu.
MENU
• Zobrazí menu.
• Nastaví PBC z VCD vybaveného funkciou Playback
Control (PBC) na Zapnúť/Vypnúť.
   
• Volí položky, vstupnú pozíciu atď.
– pre posun zobrazenej pozície na zväčšených
snímkach,
– na otáčanie snímok JPEG.
OK
Potvrdzuje voľbu z menu.
6
SETUP
Vstupuje alebo vystupuje do menu nastavenia systému
(➔ strana 9).
RETURN
Vracia sa k predchádzajúcemu zobrazeniu.
4
SKIP, , 
• Preskočí na predchádzajúci titul/kapitolu/ stopu
alebo ďalší titul/kapitolu/stopu.
• Prepína stránku MENU VCD vybaveného funkciou
Playback Control (PBC).
SEARCH, , 
Spustí rýchle prevíjanie vzad alebo rýchle prevíjanie
vpred.
STOP , 
Zastaví prehrávanie.
PLAY/PAUSE /, /
Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
FRAME 
Prehráva video po snímkach.
5REPEAT
Volí rôzne režimy opakovania.
Voliteľné režimy sa líšia v závislosti od typu obsahu.
REP DIR opakovane prehráva všetky rovnaké typy
súborov v zvolenom priečinku.
A-B REPEAT
Opakuje prehrávanie od bodu A do bodu B na disku.
SLOW
Spustí spomalené prehrávanie.
CANCEL
Vymaže zadané informácie.
6
SUBTITLE
Ukazuje titulky a volí odlišné titulky.
RANDOM/ANGLE
Začne náhodne prehrávať/Prepína uhol kamery pri
prehrávaní.
AUDIO
Mení zvukovú stopu.
ZOOM
Mení pomer zoomu.
PROGRAM
Nastaví poradie prehrávania.
1.Stlačením     zvolíte položku.
2.Stlačením 0 až 9 zvolíte poradie.
Na vypnutie: stlačte CANCEL.
3.
Stlačením     zvolíte PLAY.
Na vyčistenie celého programu:
stlačením     zvolíte CLEAR.
4.
Stlačte OK.
USB
Prepína na režim USB/Vracia sa do režimu disku.
USB REC
Vykonáva USB REC (CD Ripping).
7
Priehradka disku
Pri vkladaní média sa uistite, že smeruje správnou
stranou nahor.
8
USB port
Pripája zariadenie USB.
9
POWER LED
Rozsvieti sa po zapojení napájania.
Prehrávanie
1 Zapnite televízor a zvoľte správny video vstup.
2Stlačte .
3Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB.
Zobrazovanie titulkov
Na tejto jednotke môžete pri videodiskoch
Xvid zobraziť titulky. Táto funkcia nemá žiadny
vzťah k titulkom špecifikovaným v štandardnej
špecifikácii Xvid a nemá presnú normu. Táto
operácia môže byť odlišná alebo nemusí
pracovať správne podľa toho, akým spôsobom
bol súbor vytvorený alebo podľa stavu jednotky
(prehrávanie, zastavenie atď.). Ak sa titulky
nezobrazia správne, zmeňte jazyk titulkov
(➔ strana 9).
• Ak pri pripájaní zariadenia USB jednotka nie
je prepnutá do režimu USB, stlačte USB
a potom stlačením   zvoľte položku.
4Stlačením  zvoľte položku a potom
stlačte OK.
• V závislosti od disku môže prehrávanie
začať automaticky.
(iba JPEG)
• Ak namiesto OK stlačíte PLAY/PAUSE
/, môžete začať prezentáciu.
Zastavenie prehrávania
Stlačte STOP .
➔ Pozícia zastavenia bude zapamätaná.
Funkcia Obnovenie napájania
Pre prehrávanie od tohto miesta stlačte
PLAY/PAUSE /.
Táto pozícia je uložená do pamäte aj po
výpadku napájania (Power Resume). Avšak,
ak je pozícia reštart nevyrovnaná alebo
v závislosti od stavu média a prehrávania,
môže jednotka fungovať normálne.
POZNÁMKA
• Ak zastavenie prehrávania disku trvá približne 5 minút,
automaticky sa spustí sporič obrazovky.
• Prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného
režimu napájania, pokiaľ do 25 minút po zastavení
prehrávania disku nestlačíte žiadne tlačidlo.
• Pri prehrávaní zdroja DTS nebude z reproduktorov
znieť žiadny zvuk. Zvoľte iný zdroj zvuku (napr. Dolby
Digital).
(iba DVD-S700)
Prípadne pripojte zariadenie k prijímaču AV, ktorý
umožňuje dekódovanie signálu DTS prostredníctvom
svorky HDMI, a nastavte „Výstup Zvuku“ na
„Bitstream“ (➔ strana 10).
7
USB REC (CD Ripping)
Protokol HDMI CEC
Môžete kopírovať zvukové súbory (CD-DA) z CD
na zariadenie USB do formátu MP3.
1 Pripojte zariadenie USB.
2 Začnite prehrávať zvukové CD.
3 Počas prehrávania stlačte USB REC.
4Stlačením  zvoľte položku „ÁNO“ a potom
stlačte OK.
(iba DVD-S700)
Tento prehrávač DVD podporuje protokol HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Spoločnosť Panasonic nezaručuje 100%
interoperabilitu medzi všetkými prístrojmi HDMI
CEC.
• Nastavte „HDMI CEC“ na „Zapnúť“ (➔ strana 9).
Prehrávanie na jeden dotyk USB REC
OPTIONS
OPTIONS
TRACKS
START
Rychlost
Normálně
Přenosová rychlost
128kbps
Vytvoř ID3 štítek
ANO
Uložení
USB
KONEC
5Stlačením  zvolíte položku „TRACKS“.
• Vo východiskovom nastavení sú zvolené
všetky stopy.
• Začiarknutie odstránite tak, že stlačením
 zvolíte stopu a stlačíte OK.
• Všetky značky začiarknutia odoberiete
tak, že zvolíte značku začiarknutia hore
a stlačíte OK.
USB REC
NÁZEV
OPTIONS
TRACKS
START
KONEC
STOP1
STOP2
STOP3
STOP4
STOP5
STOP6
STOP7
STOP8
DÉLKA
0:18
0:21
0:21
0:16
0:13
0:12
0:13
0:20
6Stlačením  zvolíte „ŠTART“ a stlačením
OK začnete kopírovať.
• Preferované nastavenia môžete zmeniť
v menu „OPTIONS“.
• Menu opustíte stlačením „KONIEC“
a nasledovným stlačením OK.
8
Keď do jednotky vložíte disk a stlačíte , zapne
sa televízor a potom začne prehrávanie disku.
Pohotovostný režim systému Keď televízor vypnete, všetky pripojené
zariadenia HDMI CEC sa súčasne prepnú do
pohotovostného režimu.
Ovládanie diaľkovým ovládaním
televízora Schopnosť ovládať „Ovládanie prehrávania“,
„Ovládanie menu disku“ a „Voľbu zariadenia“.
Detaily nájdete v návode na obsluhu vášho
televízora.
Zmena nastavenia prehrávača
Ak je to nevyhnutné, zmeňte nastavenie jednotky.
Nastavenie sa nezmení, ani keď jednotku
prepnete do pohotovostného režimu.
1Stlačte SETUP.
2Stlačením   zvoľte menu a stlačte .
3Stlačením   zvoľte položku a stlačením 
potvrďte váš výber.
4Stlačením   zvoľte nastavenie a potom
stlačte OK.
• Do predchádzajúceho menu sa vrátite
stlačením .
• Pre koniec stlačte SETUP.
Môžu byť zobrazené iné postupy než vyššie
uvedené. V takom prípade nasledujte pokyny na
obrazovke.
Nastavenie tejto jednotky môže byť vypnuté
v závislosti od typu média.
SYSTÉM TV Systém
⇒Táto ponuka obsahuje možnosti na voľbu
farebného systému podľa pripojeného
televízora.
NTSC
⇒Videosignál z disku vo formáte PAL bude
prehrávaný vo formáte NTSC.
PAL
⇒Videosignál z disku vo formáte NTSC bude
prehrávaný vo formáte PAL.
PAL60
⇒Videosignál z disku vo formáte NTSC bude
prehrávaný vo formáte PAL60.
Auto
⇒Výstupný videosignál bude automaticky
nastavený tak, aby vyhovoval pripojenému
televízoru.
Sporič obrazovky
⇒Toto nastavenie aktivuje sporič obrazovky.
Ak zastavenie prehrávania disku a čas
zavretia menu trvá približne 5 minút,
automaticky sa spustí sporič obrazovky.
SCART RGB
⇒Po zapojení tejto jednotky do konektora
SCART zvoľte „Zapnúť“.
Rozlíšenie (iba DVD-S700)
⇒Zvoľte rozlíšenie videa kompatibilné
s možnosťami televízneho zobrazenia.
Zvolením „Auto“ môžete optimálne rozlíšenie
nastaviť automaticky.
HDMI CEC (iba DVD-S700)
⇒Ak tento prístroj prepájate s TV cez kábel
HDMI, je možné prepojenie s pripojeným
zariadením.
TV typ
⇒Zvoľte pomer strán obrazu, ktorý zodpovedá
pripojenému televízoru.
4:3PS/4:3LB
Pri pripojení k televízoru s pomerom
strán 4:3:
Prehrávanie obrazu s pomerom strán
16:9 prebieha nasledovne
– 4:3PS: sú orezané strany obrazu
– 4:3LB: na hornej a spodnej strane sa
zobrazia čierne pruhy
16:9/16:9 plný
Pri pripojení k televízoru s pomerom
strán 16:9:
Prehrávanie obrazu s pomerom strán
4:3 prebieha nasledovne
– 16:9: obraz sa zobrazí v strede obrazovky
– 16:9 plný: obraz je vodorovne roztiahnutý
tak, aby vyplnil obrazovku televízora
JAZYK OSD
⇒Prepína jazyk menu zobrazenia.
Zvuk
⇒Prepína jazyk výstupu zvuku.
Titulky
⇒Prepína jazyk titulkov.
Menu
⇒Prepína jazyk menu disku.
Xvid titulky
⇒Môžete nastaviť typ fontov, ktorý podporuje
nahrané titulky Xvid.
1Stlačte   na voľbu „Xvid titulky“
a potom stlačte .
„Latinka 1“, „Latinka 2“, „Cyrilika“,
„Turecky“
Zvoľte typ fontov pre nahratý titul.
2Stlačením   zvoľte nastavenie a potom
voľbu potvrďte stlačením OK.
9
Zmena nastavenia prehrávača
ZVUK Výstup Zvuku (iba DVD-S700)
⇒Nastavuje metódu výstupu zvuku pri pripojení
k terminálu „HDMI AV OUT“.
Bitstream
⇒Ak pripojené vybavenie podporuje Dolby
Digital.
PCM
⇒Ak pripojené vybavenie nepodporuje Dolby
Digital.
Dynamický rozsah
⇒Upravuje zreteľnosť, aj keď je hlasitosť
znížená vplyvom kompresie rozsahu
najnižších a najvyšších úrovní zvuku.
VIDEO Jas
⇒Prispôsobuje jas.
Kontrast
⇒Prispôsobuje kontrast.
Zafarbenie
⇒Prispôsobuje farebný tón.
Saturácia
⇒Prispôsobuje saturáciu.
Ostrosť
⇒Prispôsobuje ostrosť okraja obrazu.
10
ĎALŠIE Hodnotenie
⇒Nastavuje úroveň obmedzenia prehrávania
pre DVD video disky. Voľbou „8 nie je limit“
môžete prehrávať všetky disky.
Heslo
⇒Heslo sa vyžaduje, ak nastavujete alebo
rušíte obmedzenie prehrávania alebo
obnovujete východiskové továrenské
nastavenie. Ak tak činíte prvý raz, zadajte
„0000“. Ak zabudnete svoje štvormiestne
heslo, zadajte „0000“.
Východiskové
⇒Obnovuje východiskové továrenské
nastavenia jednotky.
Odstraňovanie problémov
Skôr, než budete požadovať opravu, vykonajte
nasledujúce kontroly. Ak potrebujete pomôcť,
poraďte sa s vašim predajcom.
Resetovať
Obraz z prehrávača DVD sa neobjaví na
televízore.
Zabudli ste heslo.
⇒Resetujte prehrávač DVD na nastavenia
z výroby.
1.Stlačením /l na prehrávači DVD ho
zapnete.
2.Stlačením OPEN/CLOSE  otvoríte
priehradku disku.
3.Na diaľkovom ovládači 4x stlačte
tlačidlo „5“. (Napájanie sa automaticky
vypne.) Všetky nastavenia sa vrátia na
pôvodné hodnoty z výroby.
Nie je obraz./Nie je zvuk.
⇒Skontrolujte video prepojenie medzi
prehrávačom DVD a televízorom.
⇒Zapnite TV a nastavte správny vstupný kanál
pre DVD prehrávač.
Nefunguje diaľkové ovládanie.
⇒Namierte diaľkové ovládanie priamo na
snímač na prednom paneli prehrávača DVD.
Obraz je skreslený. Objavuje sa šum.
⇒Skontrolujte, či je správne nastavenie TV
systému.
Disky nie je možné prehrávať.
⇒Prezrite disk, či nie je poškriabaný alebo
zašpinený. Ak je disk špinavý, vyčistite ho.
Niektoré položky v nastavení/systémovom
menu nie je možné zvoliť.
⇒Pred voľbou nastavenia/systémového menu
stlačte dvakrát STOP .
⇒Niektoré položky menu nie je možné zvoliť
v závislosti od možností disku.
11
Bezpečnostné opatrenia
VAROVANIE Prístroj
• Za účelom zníženia rizika požiaru, zásahu
elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku:
– Chráňte zariadenie pred dažďom, vlhkosťou,
kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
– Neklaďte na zariadenie predmety naplnené
tekutinou, napr. vázy.
– Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
– Nesnímajte kryty.
– Neopravujte sami zariadenie – opravy
prenechajte kvalifikovaným pracovníkom
servisu.
– Nedopustite, aby sa do jednotky dostali
kovové predmety.
– Na jednotku neklaďte ťažké predmety.
Hlavný sieťový kábel
• Pokyny na obmedzenie rizika požiaru, úrazu
elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku:
– Uistite sa, že napájacie napätie je v súlade
s napätím vytlačeným na tejto jednotke.
– Zasuňte sieťovú zástrčku úplne do zásuvky.
– Za kábel neťahajte, neohýbajte ho ani naň
neklaďte ťažké predmety.
– Nemanipulujte so zástrčkou, ak máte vlhké
ruky.
– Pri odpájaní zástrčky ju držte za hlavnú časť.
– Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku ani
zásuvku.
• Rozpájacím zariadením je sieťová zásuvka.
Nainštalujte toto zariadenie tak, aby bolo
možné sieťovú zásuvku okamžite odpojiť zo
siete.
UPOZORNENIE Jednotka
• Toto zariadenie používa laser. Ovládanie,
nastavenie alebo vykonávanie úkonov iných,
než sú opísané v tejto príručke, môže viesť
k vzniku nebezpečného žiarenia.
• Zariadenie môže byť rušené rádiovými vlnami
napr. z mobilného telefónu. V prípade takých
interferencií je vhodné zariadenie oddeliť od
mobilného telefónu.
• Zariadenie je skonštruované na použitie
v miernom podnebí.
12
Umiestnenie
• Umiestnite tento prístroj na rovný povrch.
• Za účelom zníženia rizika požiaru, zásahu
elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku:
– Neinštalujte ani neklaďte zariadenie
do knižnice, vstavanej skrine alebo do
iných stiesnených priestorov. Zaistite pre
zariadenie dostatočné vetranie.
– Nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, záclonami a podobnými
predmetmi.
– Neklaďte na zariadenie zdroje otvoreného
ohňa, ako zapálené sviečky a pod.
– Nevystavujte jednotku priamemu dennému
svetlu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti
ani nadmerným vibráciám.
Batérie
• V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Na výmenu
používajte iba výrobcom odporúčaný typ batérií.
• Pri likvidácii batérií sa obráťte na miestne úrady
alebo predajcu a spýtajte sa na správny spôsob
likvidácie.
• Nesprávne zaobchádzanie s batériami
môže spôsobiť únik elektrolytu a môže dôjsť
k požiaru.
– Nepoužívajte naraz staré a nové batérie alebo
rôzne typy.
– Batérie nevystavujte horúčave ani ohňu.
– Nenechávajte batériu (batérie) dlhý čas
v automobile vystavenom priamemu slnku so
zatvorenými dverami a oknami.
– Batérie AAA R03 uchovávajte mimo dosahu
detí, aby nedošlo k ich prehltnutiu.
– Nerozoberajte ich ani neskratujte.
– Nedobíjajte alkalické alebo mangánové
batérie.
– Nepoužívajte batérie s odlúpnutým poťahom.
– Odstráňte batérie, ak diaľkové ovládanie
nebudete dlhší čas používať. Skladujte na
chladnom a tmavom mieste.
Zadná strana prístroja
Špecifikácie
Systém signálu:
PAL7NTSC
Rozsah prevádzkovej teploty: +5 °C až +35 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti:
20% až 80% RH (bez kondenzácie)
Video výstup:
Výstupná úroveň:
1,0 Vp-p (75 Ω)
Výstupný konektor: Pinový konektor (1 Systém)
AV (21-pinový) (1 Systém)
Výstup RGB:
Výstupná úroveň:
0,7 Vp-p (75 Ω)
Výstupný konektor: AV (21-pinový) (1 Systém)
Výstup audio:
Výstupná úroveň:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Výstupný konektor:
Pinový konektor
AV (21-pinový)
Počet konektorov:
2 Kanály (2 Systémy)
Slot USB:
USB 2.0: 1 Systém
[DVD-S700] výstup HDMI AV:
Výstupný formát: 480p/576p/1080i/720p/1080p
Výstupný konektor:
Typ A (19-pinový)
• Tento prístroj podporuje funkciu „HDMI
CEC“.
Špecifikácia LASERA
Produkt triedy I LASER:
Vlnová dĺžka:
770 až 800 nm (CD)/645 až 660 nm (DVD)
Zdroj napájania:
AC 220 až 240 V, 50 Hz
Spotreba energie:
Cca 10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime:
Menej než 0,5 W
Rozmery (š × h × v): 310 mm × 210 mm × 39 mm
(vrátane projekčných častí)
Hmotnosť:
Cca 1,1 kg
Špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia.
Likvidácia použitých zariadení a batérií
Iba pre krajiny Európskej únie a krajiny
s fungujúcim systémom recyklácie
a spracovania odpadu.
Tieto symboly na výrobkoch, ich
obaloch a v sprievodnej dokumentácii
upozorňujú na to, že použité
elektrické a elektronické zariadenia,
vrátane batérií, sa nesmú likvidovať
ako bežný komunálny odpad. Aby
bola zaistená správna likvidácia
a recyklácia použitých výrobkov
a batérií, odovzdávajte ich v súlade
s národnou legislatívou na príslušných
zberných miestach.
Správnou likvidáciou prispejete
k úspore cenných prírodných zdrojov
a predídete možným negatívnym
dopadom na ľudské zdravie a životné
prostredie.
O ďalšie podrobnosti o zbere
a recyklácii odpadu požiadajte
miestne úrady.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu
odpadu sa vystavujete postihu podľa
národnej legislatívy.
Poznámka k symbolu batérie
(značka pod symbolom):
Tento symbol môže byť použitý
v kombinácii s chemickou
značkou. Taký prípad je v súlade
s požiadavkami smernice pre
chemické látky.
13
Poznámky
14
Poznámky
ZST216148
15
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava 1
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement