Panasonic SCHT335 Operating Instructions

Panasonic SCHT335 Operating Instructions
8101du-p01-02.fm
Page 1
Thursday, May 12, 2005
5:07 PM
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Geavanceerde progressieve
scan
DVD Huisbioscoop Geluidssysteem
DVD Iydsystem til hjemmebiograf
DVD Ijudsystem för hemmabio
DVD-RAM, DVD-audio, DVD-video, DivX en
meer.
Model No.
blz.
6
blz.
9
blz.
22
Biedt een vloeiender en scherper beeld.
Compatibel met talrijke
mediaformaten
Krachtige geluidseffecten
Geluidsveldinstellingen (SFC), Dolby Pro
Logic II en meer.
SC-HT335
Avanceret progressiv scanning side
6
Kompatibel med en række
medieformater
side
9
side
22
sidan
6
sidan
9
sidan
22
Giver et jævnere og skarpere billede.
Regionummer/Regionsnummer/Regionsnummer
Deze speler kan DVD-video’s met labels die de regiocode “2” of “ALL”
bevatten, weergeven.
DVD-RAM, DVD-Audio, DVD-Video, DivX
med flere.
Afspilleren spiller DVD-Video, der er markeret med mærkater med
regionsnummeret “2” eller “ALL”.
Højtydende lydeffekt
Spelaren kan spela DVD-video märkta med etiketter som har
regionsnummer “2” eller “ALL”.
Lydfeltkontrol (SFC), Dolby Pro Logic II med
flere.
Voorbeeld/Eksempel/Exempel:
2
ALL
2
3
5
Avancerad progressiv läsning
Ger en mjukare och tydligare bild.
Kompatibel med en mängd olika
mediaformat
DVD-RAM, DVD-ljud, DVD-video, DivX med
flera.
Högpresterande ljudeffekt
Ljudfältskontroll (SFC, Sound field control),
Dolby Pro Logic II med flera.
EG
RQT8101-H
8101du.book
Page 2
Tuesday, May 10, 2005 12:35 PM
Geachte klant
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een
optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem.
Veiligheidsmaatregelen
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te
stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.
HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN
AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN
IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN.
LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.
De beschrijving in deze gebruiksaanwijzing betreft
hoofdzakelijk bedieningen met de afstandsbediening, maar
u kunt dezelfde bedieningen ook op het hoofdapparaat
uitvoeren indien de bedieningstoetsen dezelfde zijn.
Systeem
SC-HT335
Hoofdapparaat
SA-HT335
Voorluidsprekers
SB-FS335
Middenluidspreker
SB-PC335
Surroundluidsprekers
SB-FS335
Subwoofer
SB-W335
Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt
door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u
dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF
PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT
APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT,
EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN ER GEEN
VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ERIN,
ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET APPARAAT WORDEN GEZET.
(Binnenin het apparaat)
WAARSCHUWING!
≥OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT
NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN
ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN.
ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR
GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN,
OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN
GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
≥ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT
NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN,
TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
≥ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN,
OP HET APPARAAT.
≥DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN
MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.
De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden
geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst
dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen.
DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN
GEMATIGD KLIMAAT.
(Zijkant van product)
Bij dit product zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn,
NL moet u ze niet
weggooien maar
inleveren als KCA.
Veiligheidsmaatregelen
Plaatsing
Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet
blootgesteld wordt aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge
vochtigheid of sterke trillingen. Deze condities kunnen leiden tot
beschadiging van de buitenpanelen en van interne onderdelen,
zodat het apparaat minder lang zal meegaan.
Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
Bedrijfsspanning
Gebruik het apparaat niet op een hoogspanningsbron. Dit kan
resulteren in overbelasting en zelfs in brand.
Gebruik het apparaat ook niet op gelijkstroom. Controleer zorgvuldig
de stroomvoorziening wanneer u het apparaat wilt gebruiken op een
boot of andere plaats waar gelijkstroom wordt gebruikt.
Behandeling van het netsnoer
RQT8101
2
2
Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is.
Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan brand
of een elektrische schok veroorzaken. Trek niet aan het snoer, buig
het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op.
Pak altijd de stekker vast om het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in een elektrische schok.
Pak de stekker nooit met natte handen vast. Anders kunt u een
elektrische schok krijgen.
Vreemde voorwerpen
Zorg dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
Dit kan een elektrische schok of een defect veroorzaken.
Pas ook op dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan een
elektrische schok of een defect veroorzaken. Mocht dit gebeuren, trek dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.
Spuit geen insectensprays op of in de buurt van het apparaat.
Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer zij in
de buurt van het apparaat worden gebruikt.
Reparaties
Probeer niet om zelf dit apparaat te repareren. Als het geluid
wegvalt, de indicators niet aangaan, het apparaat rook uitstoot of er
een andere storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact
op met uw handelaar of een erkend servicecentrum. Reparatie,
demonteren, reconstrueren e.d. door niet bevoegde personen kan
resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het apparaat.
Het apparaat zal langer meegaan als u de stekker uit het stopcontact
haalt wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken.
8101du.book
Page 3
Tuesday, May 10, 2005 12:35 PM
Accessoires
Controleer en kruis de geleverde accessoires aan.
∏ 2 vellen stickers voor
luidsprekerkabels
SURROUND
Rch
FRONT
Rch
6
4
3
5
CENTER
SURROUND
Lch
∏ 1 AM-raamantenne
2
FRONT
Lch
∏ 2 Batterijen voor de
afstandsbediening
∏ 1 Netsnoer
CENTER
SURROUND
Lch
FRONT
Lch
5
3
1
Accessoires/Inhoudsopgave
6
SUB
WOOFER
SURROUND
Rch
FRONT
Rch
SUB
WOOFER
1
∏ 1 FM-binnenantenne
4
∏ 1 Videokabel
2
∏ 1 Afstandsbediening
(N2QAJB000147)
∏ Luidsprekerkabels
3kkorte kabels
2klange kabels
Inhoudsopgave
Om te beginnen
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Eenvoudige installatie
STAP 1 Positionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
STAP 2 Luidsprekeraansluitingen. . . . . . . . . . . . . . . 5
STAP 3 Video-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
STAP 4 Antennes en netsnoer. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
STAP 5 De afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
STAP 6 QUICK SETUP (Basisinstellingen) . . . . . . . . 8
Overzicht van de bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . .8
Schijven die dit apparaat kan weergeven. . . . . . . . . . . . .9
Disc-bedieningen
Basisweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Het hoofdapparaat gebruiken/De afstandsbediening gebruiken
Handige functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Toont de huidige weergavesituatie (QUICK OSD)/
Kort vooraf bekijken van titels die u wilt weergeven (ADVANCED
DISC REVIEW)/Snelle replay/30 seconden vooruit overslaan/
De zoomverhouding wijzigen/Geluidssporen veranderen/
Ondertitels wijzigen/Hoekkeuze en Rotatie/Doorlopen van
stilstaande beelden/Veranderen van weergavesnelheid/
Herhaalde weergave/Elke groeps-, geprogrammeerde en
willekeurige weergave
Navigatiemenu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Weergeven van gegevensschijven/
Weergave van de geselecteerde track op de CD/
HighMATTM-schijven weergeven/
RAM/DVD-RW (DVD-VR)-schijven weergeven
OSD-menu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hoofdmenu/Other Settings (Overige instellingen)
De spelerinstellingen veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De vertragingstijd wijzigen (Speaker Settings)
Overige bedieningen
De radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Automatisch voorprogrammeren/
Afstemmen op de voorkeurkanalen/Handmatig afstemmen/
RDS-uitzendingen/Optionele antenne-aansluitingen
Geluidsveld en geluidskwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Geluidsveldinstellingen/Center Focus/
Dolby Pro Logic II/Down-mixen/Subwooferniveau/
De uitgangsniveaus van de luidsprekers instellen
Andere apparatuur aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Het tv-toestel bedienen
Andere nuttige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Timerfunctie voor automatisch uitschakelen/
Volumedemping/Een hoofdtelefoon gebruiken
Referentie
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling . . .
Over DivX VOD-inhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanteren van schijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklarende Woordenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gids voor het verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . .
26
27
27
27
27
28
29
30
RQT8101
3
3
8101du.book
Page 4
Tuesday, May 10, 2005 12:35 PM
Eenvoudige installatie
1
STAP
Positionering
Positionering
De plaatsing van de luidsprekers kan de basweergave en het geluidsveld beïnvloeden. Let op de volgende punten:
≥Plaats de luidsprekers op een horizontale en stevige ondergrond.
≥Wanneer de luidsprekers te dicht bij vloeren, muren of hoeken zijn geplaatst, kan de basweergave te krachtig worden. Hang een dik gordijn
voor muren en ramen.
≥Plaats de voor-, midden- en surroundluidsprekers op ongeveer gelijke afstand van de luisterplaats.
De hoeken op de schema’s zijn bij benadering opgegeven.
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling (➜ blz. 26)
Voorbeeld van installatie
1
1
2
3
4
1
VOOR
(L, R)
2
SURROUND
(L, R)
3
4
MIDDEN
SUBWOOFER
2
Hoofdapparaat
≥De vier voor- en surroundluidsprekers zijn identiek.
≥Gebruik alleen de meegeleverde luidsprekers
Opmerkingen over het gebruik van de luidsprekers
Het gebruik van andere luidsprekers kan het apparaat
beschadigen en zal een nadelige invloed hebben op de
geluidskwaliteit.
≥Installeer de luidsprekers op een effen vlak om omvallen te
voorkomen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om
omvallen van de luidsprekers te voorkomen als u ze niet op een
effen vlak kunt installeren.
≥De luidsprekers kunnen beschadigd raken en zullen minder lang
meegaan indien u voor langere tijd geluid met hoog volume
weergeeft.
≥Voorkom beschadiging door het volume in de volgende gevallen
te verlagen:
– Wanneer het geluid vervormd is.
– Wanneer de luidsprekers weergalmen door een platenspeler,
ruis van FM-uitzendingen, of doorlopende signalen van een
oscillator, een test schijf of een elektronisch instrument.
– Wanneer u de geluidskwaliteit aanpast.
– Wanneer u het apparaat in- of uitschakelt.
Hoofdapparaat
[Opmerking]
Laat minstens 10 mm vrij tussen de luidsprekers en het systeem
voor een goede ventilatie.
Middenluidspreker
≥Als de middenluidspreker direct op het tv-toestel is geplaatst, kan
de trilling van de middenluidspreker beeldstoring veroorzaken.
Installeer de middenluidspreker op een rack of plank.
≥Plaats de luidsprekers niet rechtstreeks op het tv-toestel om te
vermijden dat ze vallen.
Subwoofer
Installeer de subwoofer rechts of links van het tv-toestel op de
vloer of op een stevige plank om luidsprekertrilling te voorkomen.
Laat 10 cm vrij aan de achterzijde voor ventilatie.
Als de kleurenweergave op uw tv-toestel onregelmatig is
De meegeleverde luidsprekers zijn ontworpen voor gebruik
dicht bij een tv-toestel. Afhankelijk van het type tv-toestel en de
plaatsing van de luidsprekers kan de beeldweergave soms
worden beïnvloed.
Als er storing optreedt, dient u het tv-toestel gedurende
ongeveer 30 minuten uit te schakelen.
Normaal wordt het probleem gecorrigeerd door de
demagnetiseerfunctie van het tv-toestel. Indien de storing blijft
bestaan, moet u de luidsprekers verder van het tv-toestel
vandaan plaatsen.
Waarschuwing
≥Gebruik het hoofdapparaat en de meegeleverde
luidsprekers uitsluitend volgens de hier beschreven
instructies. Als u dat niet doet, bestaat het risico op
beschadiging van de versterker en/of luidsprekers en
kan er brand ontstaan. Raadpleeg een bevoegde
onderhoudsmonteur indien er zich beschadiging heeft
voorgedaan of wanneer u een plotselinge verslechtering
in prestaties opmerkt.
≥Probeer niet om deze luidsprekers aan een muur te
bevestigen op een andere manier dan in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven.
RQT8101
4
4
8101du.book
Page 5
Tuesday, May 10, 2005 12:35 PM
2
STAP
Luidsprekeraansluitingen
Bevestig de stickers op de luidsprekerkabels om het aansluiten ervan gemakkelijker te maken.
Luidsprekerkabels
≥3kkorte kabels: Voor voorluidsprekers en middenluidsprekers
≥2klange kabels: Voor surroundluidsprekers
2 vellen stickers voor luidsprekerkabels
5
1
FRONT
Lch
SURROUND
Lch
CENTER
1
3
5
6
4
2
FRONT
Rch
SURROUND
Rch
SUB
WOOFER
FRONT
Rch
SURROUND
Rch
SUB
WOOFER
2
4
6
Luidsprekeraansluitingen
3
SURROUND
Lch
CENTER
FRONT
Lch
5 MIDDEN
Luidsprekerkabelsticker
CENTER
6 SUBWOOFER
CENTER
5
Wit
Blauw
Duwen!
FRONT
Rch
FRONT
Rch
2
2
2 VOOR (R)
1 VOOR (L)
Wring de vinylpunten van
de luidsprekerkabels af.
FRONT
Lch
FRONT
Lch
1
1
SURROUND
Rch
SURROUND
Rch
4
4
4 SURROUND (R)
3 SURROUND (L)
≥Als de luidsprekerkabels
geen topje van vinyl
hebben, kunt u ze direct
met de aansluitklemmen
verbinden.
Duwen!
SURROUND
Lch
SURROUND
Lch
3
3
Stop de draad volledig
in de aansluiting.
Hoofdapparaat
TV
AUDIO
AUDI
UDIO
IN
[Opmerking]
≥Zorg ervoor dat u nooit kortsluiting veroorzaakt tussen de positieve (i) en negatieve (j) luidsprekerdraden.
≥Sluit alleen positieve draden (wit) aan op de positieve (i) aansluitingen, en alleen negatieve draden (blauw) op de negatieve (j)
aansluitingen. Verkeerde aansluiting kan leiden tot beschadiging van de luidsprekers.
RQT8101
5
5
8101du.book
Page 6
Tuesday, May 10, 2005 12:35 PM
3
STAP
Video-aansluitingen
Videokabel
Video-aansluitingen
≥Sluit dit apparaat niet aan via een videorecorder.
Door de kopieerbeveiliging is het mogelijk dat het beeld niet correct wordt weergegeven.
≥Schakel het tv-toestel uit alvorens met het aansluiten te beginnen, en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het tv-toestel.
∫ Televisie met VIDEO IN-aansluiting
∫ Televisie met COMPONENT VIDEO INaansluitingen
Achterzijde van
hoofdapparaat
TV-toestel
(niet meegeleverd)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Videokabel
(meegeleverd)
Achterzijde van
hoofdapparaat
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
VIDEO IN
PB
Videokabels
(niet meegeleverd)
TV-toestel
(niet meegeleverd)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
S-VIDEO
OUT
PR
VIDEO
OUT
PR
∫ Televisie met S-VIDEO IN-aansluiting
Achterzijde van
hoofdapparaat
TV-toestel
(niet meegeleverd)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
PR
Y
PB
S-videokabel
(niet meegeleverd)
S-VIDEO
IN
VIDEO
OUT
S-VIDEO OUT-aansluiting
De S-VIDEO OUT-aansluiting biedt een levendiger beeld dan de
VIDEO OUT-aansluiting omdat de chrominantie- (C) en
luminantiesignalen (Y) worden gescheiden. (De werkelijke
resultaten hangen af van het tv-toestel.)
VIDEO
OUT
PR
COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting
Deze aansluitingen kunnen worden gebruikt voor interlace of
progressieve signaaluitvoer en bieden een zuiverder beeld dan de
S-VIDEO OUT-aansluiting. Bij gebruik van deze aansluitingen
worden de kleurverschilsignalen (PB/PR) en het luminantiesignaal
(Y) afzonderlijk uitgevoerd om een natuurgetrouwe
kleurenweergave te krijgen.
≥De beschrijving van de component-video ingangsaansluitingen
hangt af van het tv-toestel of de monitor (bijv. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y,
Y/CB/CR). Sluit aan op de aansluitingen van dezelfde kleur.
≥Als u dit type verbinding wilt uitvoeren, selecteert u “Video/
YPbPr” of “S-Video/YPbPr” onder QUICK SETUP (➜ blz. 8). Als
“RGB/No Output” is geselecteerd, wodt het RGB-signaal
uitgevoerd vanaf de SCART (AV) -aansluiting, maar wordt er
geen signaal uitgevoerd van de aansluiting van de component
video-uitgangen.
Genieten van progressieve video
≥Sluit aan op de component-video ingangsaansluitingen op
een tv-toestel dat compatibel is met 625p of 525p. (Als u
aansluit op een niet-compatibel tv-toestel, zal de video niet
juist worden weergegeven.)
∫ Televisie met SCART-aansluiting
Achterzijde van
hoofdapparaat
TV-toestel
(niet meegeleverd)
AV
AV
Scartkabel
(niet meegeleverd)
SCART (AV)-aansluiting
Om de beeldkwaliteit te verbeteren kunt u de videosignaaluitvoer
van de SCART (AV)-aansluiting wijzigen van “Video” naar
“S-Video” of “RGB” om deze aan te passen aan het type tv-toestel
dat u gebruikt. Selecteer “S-Video/YPbPr” of “RGB/No Output”
onder QUICK SETUP (➜ blz. 8).
RQT8101
6
6
≥Panasonic-televisietoestellen met 625 (576)/50i·50p, 525
(480)/60i·60p ingangsaansluitingen zijn progressief
compatibel. Raadpleeg de fabrikant als u een tv-toestel van
een ander merk gebruikt.
Page 7
Tuesday, May 10, 2005 12:35 PM
4
STAP
Antennes en netsnoer
FM-binnenantenne
AM-raamantenne
Netsnoer
Antennes en netsnoer/De afstandsbediening
8101du.book
≥Sluit het netsnoer pas aan nadat alle andere aansluitingen zijn voltooid.
≥Optionele antenne-aansluitingen (➜ blz. 21).
Naar stopcontact
FM-binnenantenne
Bevestig het andere uiteinde van
de antenne op een plaats waar de
ontvangst optimaal is.
Plakband
AM-raamantenne
Zet de antenne recht op het voetstuk. Installeer
de antenne op de plaats waar de ontvangst
optimaal is.
Houd de losse antennekabel uit de buurt van
andere draden en kabels.
Klik!
Netsnoer
Hoofdapparaat
FM ANT
(75- )
AC IN
AM
ANT
EXT
LOOP
TV
AUDI
UDIO
AUDIO
IN
3 Maak de schroef van de
1 Duwen.
aansluiting los met een
kruiskopschroevendraaier.
Wit
4
5 Maak de schroef van de
aansluiting opnieuw vast.
Zwart
Rood
2
Stop de draad volledig in de
aansluiting.
Energie besparen
Ook wanneer het is uitgeschakeld, verbruikt het hoofdapparaat nog een kleine hoeveelheid stroom (ongeveer 0,5 W). Wanneer u het
apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u energie besparen door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Wanneer u het apparaat later weer aansluit, zult u sommige items opnieuw in het geheugen moeten opslaan.
[Opmerking]
Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit apparaat. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
5
STAP
De afstandsbediening
Dit mag u niet doen:
Afstandsbediening
Batterijen
2 Plaats de batterijen zo dat de polen (i en j)
overeenkomen met de markeringen in het batterijvak.
3
≥oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
≥tegelijkertijd batterijen van een verschillend type gebruiken.
≥de batterijen verhitten of in vuur gooien.
≥de batterijen uit elkaar nemen of kortsluiten.
≥proberen om alkaline- of mangaanbatterijen op te laden.
≥batterijen gebruiken waarvan het omhulsel is afgepeld.
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt
veroorzaken. De onderdelen waarmee elektrolyt in contact komt
kunnen beschadigd raken en brand veroorzaken.
Verwijder de batterijen indien u de afstandsbediening voor langere
tijd niet gaat gebruiken. Bewaar de batterijen op een koele en
donkere plaats.
1
≥Gebruik geen
oplaadbare batterijen.
R6/LR6, AA, UM-3
Draag bij tot het behoud van het milieu.
≥Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil
worden geplaatst.
∫ Gebruik
Vermijd obstakels en richt naar het display (➜ blz. 8), binnen een
afstand van maximaal 7 meter, recht op de sensor van het
apparaat.
RQT8101
7
7
8101du-p03-09.fm
Page 8
Thursday, May 12, 2005
6
STAP
3:30 PM
QUICK SETUP (Basisinstellingen)
Het scherm QUICK SETUP helpt u bij het maken van de nodige instellingen.
Schakel het tv-toestel in en kies op het tv-toestel de video-ingang waarop dit apparaat is aangesloten.
1
2
3
SHIFT
QUICK SETUP (Basisinstellingen)/Overzicht van de bedieningsfuncties
DVD/CD
4
5
6
Kiezen
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
SHIFT
ENTER
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
Registreren
Schakel het
apparaat in.
Kiezen
“DVD/CD”.
Geef het scherm
QUICK SETUP
weer.
Volg de aanwijzingen op
het scherm om de
instellingen te definiëren.
Indrukken om
Indrukken om af te
QUICK SETUP te sluiten.
verlaten.
Om deze instellingen later te wijzigen
Selecteer “QUICK SETUP” op het tabblad “Others” (➜ blz. 19).
Overzicht van de bedieningsfuncties
De bladzijde waarnaar wordt verwezen, zijn tussen haakjes aangegeven.
De bron selecteren
TUNER/BAND (20), DVD/CD (8)
Functies televisie en videorecorder (24)
TV
Het apparaat in-/uitschakelen (8)
SLEEP
TV/AV
De slaaptimer (25) instellen of
De video-ingang (24) op het tv-toestel kiezen
De titelnummer van de schijf selecteren/
Nummers invoeren (11)
TUNER/
BAND
TV/VCR
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
REPEAT
PLAY MODE
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CANCEL
Basisbedieningselementen voor de weergave (10, 11)
Een hoofmenu van een schijf (14) of een
programmalijst weergeven (15)
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
Gebruik van de functies met een oranje label:
Druk terwijl u [SHIFT] ingedrukt houdt
op de overeenkomende knop.
SHIFT
AUDIO
CH SELECT
TEST
FL DISPLAY
(12)
(23)
(23)
(11)
GROUP
SUBTITLE
ZOOM
MANUAL SKIP
(11)
(13)
(12)
(12)
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
REPEAT
(11)
(13)
MUTING
(13)
QUICK OSD
PLAY MODE
(12)
(13)
Een schijfmenu (14) of een afspeellijst weergeven (15)
Televisiezenders, titelnummers van schijven, enz.
selecteren/cijfers invoeren (11)
ENTER
Menu op het scherm weergeven (16),
De AM-ontvangststatus aanpassen (20),
RDS-tekstgegevens weergeven (21)
op Het Setup menu (18) weergeven
(12, 13)
9
QUICK OSD
Kanaal selecteren (20, 24)
(12)
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
7
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
DVD/CD
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
Terugkeren naar het vorige scherm (11)
SUBWOOFER
LEVEL
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
(23)
(22)
(22)
(22)
VOLUME
MUTING
(25)
Het volume van het apparaat (11) of het tv-toestel
(24) regelen
4, 5/X TUNING W
Overslaan of vertraagde weergave zoeken (10)/
Selecteer de radiostations (20)
AC IN
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
INPUT SELECTOR (20)
DVD/CD#FM#AM#TV#VCR#
Terugkeren naar DVD/CD
8
8
DOWN
TUNE MODE FM MODE
MEMORY
Display
Indicator netstroom [AC IN]
Deze indicator licht op wanneer het apparaat op een
stopcontact is aangesloten.
RQT8101
∫/TUNE MODE
Weergave stoppen (10)/Selecteer de afstemmingsstand (20)
;/FM MODE
Pauze (10)/De FM-ontvangststatus aanpassen (20)
1/MEMORY
Schijven weergeven (10)/De ontvangststations vna de radio
onthouden (20)
VOLUME
UP
PHONES
PHONES
Hoofdtelefoon aansluiten (25)
VOLUME
Volume verhogen/verlagen (10)
<OPEN/CLOSE
De schijflade openen/sluiten (10)
Stand-by/Aan-schakelaar [Í/I]
Indrukken om het apparaat van aan naar stand-by te schakelen, of omgekeerd.
In de stand-by stand verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom. (10)
8101du.book
Page 9
Tuesday, May 10, 2005 12:35 PM
Schijven die dit apparaat kan weergeven
Logo
Indicatie in deze
gebruiksaanwijzing
[RAM]
Opgenomen op apparaten met behulp van versie 1.1 van Video Recording
Format (een genormaliseerde standaard voor video-opnamen), zoals DVDvideo-recorders, DVD-video-camera’s, computers, enz.
[DivX]§1
Opgenomen met SD-multicamera’s of DVD-videorecorders van Panasonic die gebruik maken van de DCF
≥Selecteer “Play as
(Design rule for Camera File system)-standaard, versie 1.0. Data Disc” onder
Other Menu
Opgenomen met SD-multicamera’s of DVD-video(➜ blz. 17) om JPEG-,
recorders van Panasonic [die voldoen aan de SD
MPEG4- of DivX
VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/MPEG4 (Simple
video-inhoud weer te
Profile) -videosysteem/G.726-audiosysteem].
geven.
—
[DVD-A]
—
[DVD-V]
Sommige DVD-audioschijven bevatten DVD-video-inhoud.
Om DVD-video-inhoud weer te geven, kiest u “Play as DVD-Video” onder Other
Menu (➜ blz. 17).
[JPEG]
DVD-RAM
[MPEG4]
DVD-audio
Opmerkingen
Schijven die dit apparaat kan weergeven
Schijf
—
DVD-video
DVD-R
(DVD-video)/
DVD-RW
(DVD-video)
iR (Video)/
iRW (Video)
[DVD-V]
Schijven die werden opgenomen en afgesloten§2 op DVD-video-recorders of
DVD-video-camera’s.
Schijven die werden opgenomen en afgesloten§2 op DVD-video-recorders of
DVD-video-camera’s.
—
De schijf afsluiten§2 na de opname.
DVD-R
(DivX video)/
DVD-RW
(DivX video)
[DivX]§1
DVD-RW
(DVD-VR)
[DVD-RW[‹VR›]
Schijven die werden opgenomen en afgesloten§2 op DVD-video-recorders of
DVD-video-camera’s met behulp van versie 1.1 van het Video Recording Format
(een genormaliseerde standaard voor video-opnamen).
—
Video CD
[VCD]
Conform IEC62107
SVCD
[CD]
CD
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[MPEG4]
[DivX]§1
[VCD]
Dit apparaat is compatibel met HDCD maar biedt geen ondersteuning voor de
functie Peak Extend (een functie die het dynamische bereik van signalen met
een hoog niveau vergroot).
De geluidskwaliteit van HDCD-gecodeerde CD’s is beter, omdat deze schijven
gecodeerd zijn met 20 bits terwijl alle andere CD’s met 16 bits worden gecodeerd.
≥Dit apparaat kan CD-R/RW (schijven voor audio-opnamen) weergeven, mits
deze zijn opgenomen met een van de links aangegeven formaten. Sluit de
sessies of sluit§2 de schijf af nadat de opname voltooid is.
≥HighMAT-schijven
Alleen WMA, MP3 of JPEG bestanden.
Selecteer “Play as Data Disc” onder Other Menu (➜ blz. 17) om weer te geven
zonder de HighMAT-functie te gebruiken.
≥[WMA] Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor Multiple Bit Rate (MBR: een
bestand dat dezelfde inhoud bevat die aan meerdere verschillende
bitsnelheden is gecodeerd).
§1
Gemaakt met DivX ver.3.11, 4.x, 5.x [DivX videosysteem/MP3, Dolby Digital of MPEG audiosysteem].
Een bewerking waarmee weergave op compatibele apparatuur mogelijk wordt gemaakt.
≥Het is mogelijk dat de bovenstaande schijven niet in alle gevallen kunnen worden weergegeven. Dit kan te wijten zijn aan het type schijf, de
toestand van de opname, de opnamemethode en de manier waarop de bestanden werden gemaakt (➜ blz. 15, Tips voor het maken van
gegevensschijven).
§2
∫ Schijven die dit apparaat niet kan weergeven
∫ Videosystemen
Versie 1.0 van DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD,
Photo CD, DVD-RAM die niet uit hun cartridge kunnen worden
verwijderd, 2,6-GB en 5,2-GB DVD-RAM en in de handel
verkrijgbare “Chaoji VCD” inclusief CVD, DVCD en SVCD die niet
voldoen aan IEC62107.
– Dit apparaat kan zowel PAL als NTSC weergeven, maar het
systeem van uw tv-toestel moet overeenstemmen met het systeem
dat op de schijf wordt gebruikt.
– PAL-schijven kunnen niet correct worden weergegeven op een
NTSC-televisie.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor
weergave op een PAL-tv (➜ blz. 19, “NTSC Disc Output” onder het
tabblad “Video”).
∫ Audioformaat van DVD’s
Dit apparaat herkent en decodeert
automatisch schijven die voorzien
zijn van een van deze symbolen.
RQT8101
9
9
8101du.book
Page 10
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Basisweergave
Het hoofdapparaat gebruiken
Basisweergave
1
2
Schakel het
apparaat in.
Selecteer “DVD/CD”.
INPUT SELECTOR
3
Open de schijflade.
4
Plaats de schijf.
OPEN/CLOSE
≥Plaats dubbelzijdige schijven met het label van
de zijde die u wilt weergeven naar boven gericht.
≥[RAM] Haal de schijven vóór gebruik uit hun
doosjes.
∫ (Stoppen)
; (Pauzeren)
AC IN
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
Indrukken om over te slaan.
Ingedrukt houden om
–te zoeken (tijdens weergave)
–vertraagde weergave
(tijdens pauzeren) (Gedeelte met
bewegende beelden)
≥Druk op [1] (weergeven) om de
normale weergave te starten.
DOWN
TUNE MODE FM MODE
5
Start de weergave.
De lade wordt automatisch
gesloten.
6
VOLUME
UP
PHONES
MEMORY
Regel het volume.
DOWN
VOLUME
UP
[Opmerking]
≥De schijven blijven draaien terwijl de menu’s worden getoond. Druk op [∫] wanneer u klaar bent met het gebruik om de motor van het apparaat
en uw tv-scherm te beschermen.
≥Het volledige titelnummer zal mogelijk niet correct worden weergegeven op iR/iRW.
RQT8101
10
10
8101du-p10-19.fm
Page 11 Tuesday, May 10, 2005
5:09 PM
Als er problemen zijn, raadpleeg dan de Gids voor het verhelpen van storingen (➜ blz. 30, 31).
De afstandsbediening gebruiken
Cijfertoetsen
GROUP
4
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
7
7
QUICK OSD
FL DISPLAY
FL DISPLAY
TEST
ZOOM MANUAL SKIP
8
9
0
S10
5
CANCEL
4
5
6
7
8
9
0
S10
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
PLAYLIST
ENTER
SFC
MUTING
CANCEL
MIX 2CH
PL
6
TV VOL
VOLUME
Stoppen
Pauzeren
≥Druk op [1] (weergeven) om de
weergave opnieuw te starten.
DIRECT
NAVIGATOR
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Toont de programma’s
(➜ blz. 15)
≥[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX]
[3, 4] : Groep overslaan
tijdens weergave
[2, 1] : Inhoud overslaan
tijdens weergave
Terugkeren
naar het
vorige scherm
Display op
hoofdapparaat
(tijdens
weergave)
≥[VCD] Vertraagde weergave
alleen in voorwaartse richting.
≥[MPEG4] [DivX] Vertraagde
weergave Werkt niet.
(in de
pauzestand)
Beeld-voorbeeld
(in de
pauzestand)
Scherm
Ondertitels/
Informatie
RETURN
[VCD] met weergavebesturing
Toont een schijfmenu
RETURN
FL DISPLAY
SUBTITLE
5
ENTER
[DVD-A] (Gedeelte met
bewegende beelden)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
SHIFT
≥[VCD] alleen in voorwaartse
richting.
GROUP
Kiezen
Items op het
scherm
kiezen
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Toont een afspeellijst (➜ blz. 15)
SHIFT
SLOW / SEARCH
Vertraagde
weergave
De weergave
starten vanaf
een gekozen
groep
ENTER
Registreren
[DVD-V]
Toont een schijfmenu
PLAYLIST
≥Tot maximaal 5 stappen.
≥Druk op [1] (weergeven) om
de normale weergave te
starten.
Zoeken
≥Druk op [SHIFT]i[CANCEL]
om het (de) nummer(s) te
annuleren.
[DVD-A] [DVD-V]
Toont een schijf-beginmenu
Schijfmenu
De positie wordt in het geheugen
opgeslagen terwijl “RESUME” op
het display wordt getoond.
≥Druk op [1] (weergeven) om
de weergave te hervatten.
≥Druk opnieuw op [∫] om de
positie te wissen.
ENTER
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
bijv.: Om 123 te kiezen:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
TOP MENU
MENU
Overslaan
[VCD] met weergavebesturing
Druk op [∫] om de PBC-functie
te annuleren en druk vervolgens
op de cijfertoetsen.
RETURN
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
3, 4, 2, 1
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
ENTER
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [VCD] [CD]
bijv.: Om 12 te kiezen:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
MENU
TOP MENU
SHIFT
Een nummer
invoeren
SLOW / SEARCH
TV CH
SLOW / SEARCH
CANCEL
SHIFT
3
5
REPEAT
PLAY MODE
DIRECT
NAVIGATOR
2
SUBTITLE
6
ANGLE/PAGE
CH
TOP MENU
1
3
PROGRESSIVE
PROGRESSIVE
2
DVD/CD
Basisweergave
1
TV
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]
Tijdweergave
,-. Informatieweergave
[JPEG]
Wanneer diaweergave
(➜ blz. 16) is ingeschakeld:
SLIDE,-. Informatieweergave
Wanneer diaweergave is
uitgeschakeld:
PLAY,-. Informatieweergave
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Schakelt ondertitel aan/uit
(➜ blz. 13)
[DVD-V] [DivX] [VCD]
(alleen SVCD)
Selecteert de talen voor de
ondertitels (➜ blz. 13)
[JPEG]
Datum ,-. Geen informatie
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
Een map op WMA/MP3-, JPEG-,
MPEG4- en DivX video-schijven
wordt behandeld als een “Group”.
4
Kiezen
ENTER
SHIFT
DTS
Progressieve
video
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
M
Registreren
PROGRESSIVE
7
AM
RND
PGM
PRG
RDS
PS
P
RQT8101
11
11
8101du.book
Page 12
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Handige functies
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
Cijfertoetsen
AUDIO CH SELECT
AUDIO
SUBTITLE
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
7
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
8
9
0
S10
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
QUICK OSD
ADVANCED DISC REVIEW
ZOOM
MANUAL SKIP
REPEAT
ANGLE/PAGE
PLAY MODE
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
PLAY SPEED,
QUICK REPLAY
Handige functies
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
RETURN
RETURN
SHIFT
MUTING
MIX 2CH
PL
SFC
TV VOL
SHIFT
VOLUME
QUICK OSD
Toont de huidige
weergavesituatie (QUICK OSD)
Druk op [QUICK OSD].
Basisinformatie ------------> Meer informatie
^----------------- Uit ,---------------b
∫ Basisinformatie Huidige nummer van de weergave Verstreken weergavetijd
bijv. [DVD-V]
Title
Weergavesi
tuatie
1
4
Chapter
∫ Meer informatie
Time
Huidige positie
Audio-informatie
1
DTS 3/2.1ch
Audio
Ondertitelinformatie
Subtitle
1/1
Angle
Hoekinformatie
Source Aspect 4:3
Beeldverhouding van de huidige titel
Title Total Time 0:54:28
Totale weergavetijd van de
huidige titel
≥[MPEG4] [DivX] De video- en audio-informatie worden niet getoond tijdens het zoeken.
[CD] [MP3] [WMA] Het scherm QUICK OSD wordt automatisch weergegeven.
Kort vooraf bekijken van titels
die u wilt weergeven
(ADVANCED DISC REVIEW)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (behalve gedeelte stilstaande beelden)
[DVD-V] (behalve iR/iRW)
Hiermee kunt u bladeren door de schijfinhoud en het afspelen starten vanaf
de geselecteerde positie. U kunt “Intro Mode” of “Interval Mode” selecteren
onder “Advanced Disc Review” op het tabblad “Disc” (➜ blz. 18).
Druk op [ADVANCED DISC REVIEW].
Het scherm QUICK OSD wordt weergegeven.
bijv. [RAM]
Program
4
Time
0:01:06
04
2
Druk op [1] (weergaven) als u een titel
vindt om weer te geven.
≥Het is mogelijk dat dit niet werkt, afhankelijk van de schijf en de
weergavepositie.
≥[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Dit werkt niet tijdens het weergeven van een
afspeellijst (➜ blz. 15).
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Snelle replay
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden getoond.)
(Behalve [MPEG4] [DivX], iR/iRW)
RQT8101
12
12
ZOOM
6
Druk op [QUICK REPLAY] om een paar
seconden terug te keren.
De zoomverhouding wijzigen
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
[VCD] [MPEG4] [DivX]
Deze functie vergroot het beeld met zwarte balken, zodat het hele
scherm wordt gevuld.
Tijdens weergave
Druk herhaalde malen op
[SHIFT]i[ZOOM] om de
vooraf ingestelde
beeldverhouding (Just Fit
Zoom) of “Auto” te kiezen.
Functions
Just Fit Zoom
1.00
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
bijv.
4:3 Standard (4:3)
European Vista (1.66:1)
16:9 Standard (16:9)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)
0:41:23
Details-DVD-Video
bijv. [DVD-V]
1
Druk op [MANUAL SKIP].
Program Playback
Weergavefunctie of inhoudstitel
ADVANCED
DISC REVIEW
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden getoond.)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (behalve iR/iRW)
Het afspelen wordt opnieuw gestart vanaf het punt dat ongeveer 30 seconden
vooruit ligt. Handig als u bijvoorbeeld reclameboodschappen wilt overslaan.
Tijdens weergave
SHIFT
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
30 seconden vooruit overslaan
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] U kunt niet overslaan door het huidige
programma als de start van het volgende programma op 30
seconden van het punt ligt waarvan u wilt overslaan.
CANCEL
CANCEL
SETUP
FUNCTIONS
MANUAL SKIP
[MPEG4] [DivX]
Standard (k0,25 volledig scherm) ---. Original (werkelijk opgenomen grootte)
^-------- Full (volledig scherm) ,-------}
≥ Het is mogelijk dat dit niet werkt, afhankelijk van de opnamen op de schijf.
Fijnafstellingen (Manual Zoom)
Druk nadat u de vooraf ingestelde beeldverhouding of “Auto” hebt
geselecteerd, op [2, 1].
–van “k1.00” tot “k1.60” (in eenheden van 0,01)
–van “k1.60” tot “k2.00” (in eenheden van 0,02)
–van “k2.00” tot “k4.00” (in eenheden van 0,05) (alleen [MPEG4] [DivX])
≥Het is mogelijk dat u niet kunt inzoomen tot “k4.00”, afhankelijk
van de aangesloten televisie en de instellingen ervan.
≥Houd [2, 1] ingedrukt om sneller te veranderen.
SHIFT
AUDIO
1
Geluidssporen veranderen
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (met verschillende geluidssporen) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
bijv. [DVD-V]
Druk herhaalde malen op
[SHIFT]i[AUDIO] om het gewenste
geluidsspoor te kiezen.
Functions
Audio
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
U kunt deze toets gebruiken om “L”, “R” of “LR” te kiezen.
[DivX]
Terwijl het menu wordt getoond
Druk op [2, 1] om “L”, “R” of “LR” te selecteren.
[DVD-V] (Karaokeschijven)
Terwijl het menu wordt getoond
Druk op [2, 1] om “On” of “Off” te kiezen voor de zang.
Lees de instructies van de schijf voor nadere bijzonderheden.
Type/gegevens van het signaal
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaaltype
kHz (bemonsteringsfrequentie)/bit/ch (aantal kanalen)
Voorbeeld: 3/2 .1ch
.1: Laagfrequentie-effect
.1: (niet getoond als er geen signaal is)
.0: Geen surround
.1: Mono-surround
.2: Stereo-surround (links/rechts)
.1: Midden
.2: LinksvooriRechtsvoor
.3: LinksvooriRechtsvooriMidden
≥[DivX] Als u de audio verandert op een DivX-videodisc, kan het
enige tijd duren voordat de weergave begint.
1
SHIFT
Page 13
SUBTITLE
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Ondertitels wijzigen
5
PLAY MODE
[DVD-V] [DivX] (met ondertitels in meerdere talen) [VCD] (alleen SVCD)
Druk herhaalde malen op
[SHIFT]i[SUBTITLE] om de gewenste
ondertiteltaal te kiezen.
Behalve [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Druk in de stopstand op [PLAY MODE].
≥Bij iR/iRW wordt soms een ondertitelingsnummer getoond voor
ondertitels die niet worden weergegeven.
Om de ondertitels weer te geven/te verbergen
Functions
Druk op [2, 1] om “On” of “Off” te kiezen.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (On/Off alleen met
schijven die aan/uit-informatie voor de
ondertiteling bevatten)
Subtitle
Off
Druk op [SHIFT]i[SUBTITLE] om “On” of “Off” te kiezen.
≥Aan/uit-informatie voor de ondertiteling kan niet worden
opgenomen met DVD-recorders van Panasonic.
SHIFT
Hoekkeuze en Rotatie/
Doorlopen van stilstaande
beelden
ANGLE/PAGE
9
Druk meerdere malen op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE]
om de hoek te kiezen of om het stilstaande beeld
te draaien/doorlopen.
[DVD-V] (met meerdere hoeken)– Hoekkeuze
[JPEG] –Rotatie van stilstaande beelden
[DVD-A] –Doorlopen van stilstaande beelden (Druk op [RETURN] om
terug te keren naar blz. 1.)
SHIFT
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Alle schermen voor de groeps-, geprogrammeerde en willekeurige
weergave worden achtereenvolgens weergegeven.
Alle groepen ([DVD-A])---------. Geprogrammeerd---------. Willekeurig
^----------------------- uit (normale weergave)§,-------------------------b
§
Selecteer de “uit”-voorwaarde om de stand alle groepen,
geprogrammeerd of willekruig af te sluiten.
≥Schakel de weergave van HighMAT-schijven uit om
geprogrammeerde en willekeurige weergave te gebruiken.
Selecteer “Play as Data Disc” onder Other Menu (➜ blz. 17).
≥[DVD-A]Sommige schijven bevatten bonusgroepen. Als er na het
kiezen van een groep een wachtwoordscherm verschijnt, dient u het
wachtwoord in te voeren met de cijfertoetsen om de bonusgroepen
te kunnen afspelen. Lees ook de uitleg op de hoes van de schijf.
Alle groepen weergeven
[DVD-A]
Press PLAY to start
Geprogrammeerde weergave (maximaal 32 items)
1
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Tijdens weergave
Druk meerdere malen op [SHIFT]i[PLAY SPEED]
om “Normal”, “Fast” of “Slow” te selecteren.
Functions
1.0
Normal
Fast
Slow
De weergavesnelheid wijzigen binnen het bereik van “k0.6” tot
“k1.4” (in eenheden van 0,1)
Druk op [2, 1] terwijl het bovenstaande bericht wordt getoond.
≥ Druk op [1] (weergeven) om terug te keren naar de normale weergave.
≥Nadat u de snelheid hebt veranderd
– Dolby Pro Logic II en Sound Enhancement werken niet.
– Audio-uitgang schakelt naar 2 kanaals.
– 96 kHz samplingfrequentie wordt geconverteerd naar 48 kHz.
≥ Het is mogelijk dat dit niet werkt, afhankelijk van de opnamen op de schijf.
REPEAT
Herhaalde weergave
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond.
[JPEG]: Werkt met alle JPEG-inhoud.)
Tijdens weergave
Druk herhaalde malen op [REPEAT] om het
item dat u wilt herhalen, te kiezen.
bijv. [DVD-V]
2
bijv. [DVD-V]
P rogram P l ayback
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
to select and press ENTER
PLAY
to start
≥Herhaal deze stap om andere items te programmeren.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv.: Om 25 te kiezen: [S10] ➜ [2] ➜ [5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [2] ➜ [5] ➜ [ENTER]
Druk op [1] (weergeven).
Een item selecteren met de cursorknoppen
Druk op [ENTER] en [3, 4] om een item te selecteren en druk
vervolgens opnieuw op [ENTER] om te registreren.
Om alle items te selecteren
bijv. [DVD-V]
Druk, terwij lhet veld “Chapter”, “Track” of
Chapter
Time
“Content” is gemarkeerd, op [3, 4] om “ALL”
ALL
te selecteren. Druk vervolgens opnieuw op
[ENTER] om te registreren.
Om het geselecteerde programma te wijzigen
1 Druk op [3, 4] om een item te kiezen.
2 Herhaal stap 1.
Om het geselecteerde programma te wissen
1 Druk op [3, 4] om een item te kiezen.
2 Druk op [SHIFT]i[CANCEL](of druk op [3, 4, 2, 1] om
“Clear” te selecteren en druk vervolgens op [ENTER]).
Om het volledige programma te wissen
Druk op [3, 4, 2, 1] om “Clear all” te kiezen en druk daarna op [ENTER].
Het volledige programma wordt ook gewist wanneer u het apparaat
uitschakelt, de schijflade opent of een andere bron kiest.
Off
Off
Chapter
Title
1
“All” (Alles) wordt weergegeven tijdens elke groepsweergave ([DVD-A]),
geprogrammeerde en willekeurige weergave.
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Druk op de cijfertoetsen
om een titel of groep te
selecteren ([WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX] en druk
vervolgens op [ENTER]).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]: Program (Programma)>All (Alles)>Off (Uit)
≥Tijdens weergave van een afspeellijst:
Scene (Scène)>Playlist (Afspeellijst)>Off (Uit)
[DVD-A]: Track (Track)>Group (Groep)§>Off (Uit)
[DVD-V]: Chapter (Hoofdstuk)>Title (Titel)§>Off (Uit)
[VCD] [CD]: Track (Track)>All (Alles)>Off (Uit)
[WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]: Content (Inhoud)>Group (Groep)§>Off (Uit)
[JPEG]: Group (Groep)§>Off (Uit)
§
Druk op de
cijfertoetsen om de
items te selecteren
([WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX] en druk
vervolgens op
[ENTER]).
Weergave in willekeurige volgorde
Functions
Repeat
All Group Playback
Druk op [1] (weergeven).
Veranderen van
weergavesnelheid
Play Speed
Elke groeps-,
geprogrammeerde en
willekeurige weergave
Handige functies
8101du.book
2
bijv. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥Om alle groepen in te voeren, drukt u op [2, 1] om “All” te
selecteren en drukt u vervolgens op [ENTER].
≥Om de selectie van een groep op te heffen, drukt u op de
cijfertoetsen die overeenstemmen met de groep die u wilt wissen.
RQT8101
Druk op [1] (weergeven).
13
13
8101du.book
Page 14
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Navigatiemenu’s gebruiken
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Cijfertoetsen
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om de bladzijde één voor één
over te slaan in het groeps- of inhoudsveld.
≥Luisteren naar WMA/MP3 inhoud terwijl u kijkt naar een JPEGbeeld op het scherm
Kies eerst een JPEG bestand en selecteer vervolgens de audio-inhoud.
(De functie zal niet werken als u de omgekeerde volgorde kiest.)
≥Het scherm afsluiten
Druk op [MENU].
DVD/CD
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
∫ Het submenu gebruiken
ANGLE/PAGE
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
1
,
Navigatiemenu’s gebruiken
CANCEL
TOP MENU
TOP MENU,
DIRECT NAVIGATOR
2
MENU
MENU, PLAYLIST
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
FUNCTIONS
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MIX 2CH
PL
SFC
MUTING
TV VOL
SHIFT
VOLUME
TOP MENU
Weergeven van
gegevensschijven
MENU
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
U kunt JPEG-, MPEG4- en DivX video-inhoud weergeven op DVD-RAM
of HighMAT-schijven weergaven zonder gebruik te maken van de
HighMAT-functie (➜ blz. 17, “Play as Data Disc” in Other Menu).
≥HighMATTM-schijven weergeven (➜ blz. 15)
1
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
3
Druk op [3, 4] om “All”, “Audio”,
“Picture” of “Video” te selecteren en druk
vervolgens op [ENTER].
2
Druk op [3, 4, 2, 1] om de groep te
selecteren en druk op [ENTER].
De inhoud in de groep in volgorde weergeven
Druk op [ENTER].
Weergeven vanaf de geselecteerde inhoud
3
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
FUNCTIONS
14
: WMA/MP3
: MPEG4 en DivX
video
Content 0001/0005
to display the sub menu
Groep
14
JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
RQT8101
Inhoud
RETURN
Druk op [3, 4] om een teken te selecteren en druk op [ENTER].
Druk op [1] om “Find” te kiezen en druk daarna op [ENTER].
4
Druk op [3, 4] om de inhoud of groep te kiezen en
druk vervolgens op [ENTER].
TOP MENU
MENU
Weergave van de geselecteerde
track op de CD
[CD]
Bij weergave van CD-tekst worden de titels afgebeeld.
1
Druk op [TOP MENU] of [MENU].
bijv. CD-tekst
to exit
Momenteel geselecteerd
nummer
CD Text
Disc Title:
Disc Artist:
Track Title:
Track Artist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nummer van de
momenteel weergegeven
groep en inhoud
: JPEG
bijv.
Find
Het scherm met de zoekresultaten verschijnt.
Druk op [3, 4] om te kiezen en druk
daarna op [ENTER].
5
Terwijl het submenu wordt weergegeven (➜ hierboven)
≥Herhaal deze bewerking om andere tekens in te voeren.
≥Er wordt ook gezocht op kleine letters.
≥Druk op [6, 5] om over te slaan tussen A, E, I, O en U.
≥Druk op [2] om een teken te wissen.
≥Laat het sterretje (¢) staan wanneer u titels zoekt die het
ingevoerde teken bevatten.
≥Wis het sterretje (¢) om titels te zoeken die met het
ingevoerde teken beginnen. Om het sterrertje (¢) opnieuw
toe te voegen, geeft u het submenu opnieuw weer en selecteert
u “Find”.
Druk op [MENU].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
WMA/MP3, JPEG, MPEG4 en DivX video
alleen WMA/MP3
alleen JPEG
alleen MPEG4 en DivX video
Schakelen tussen helpberichten en de
indicator voor de verstreken weergavetijd
Zoeken op inhoud of op groepstitel (➜ hieronder)
¢ A
ENTER
Weergave van het gekozen item (Navigation Menu)
1
2
All
Audio
Picture
Video
Druk op [3, 4] om “Find” te selecteren en druk
vervolgens op [ENTER].
≥Het scherm afsluiten
Druk op [TOP MENU].
2
Groepen en inhoud worden weergegeven.
Alleen inhoud
Alleen groepen
Miniatuurbeelden [JPEG]
Naar de volgende groep
Naar de vorige groep
Help display
Find
De getoonde items zijn verschillend, afhankelijk van het type schijf.
bijv.
Playback Menu
to select and press
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
Markeer een groepstitel om een groep te zoeken of een inhoudstitel
om in de inhoud zoeken.
Druk op [TOP MENU].
Volledige inhoud
WMA/MP3
JPEG
MPEG4 en DivX video
Druk op [3, 4] om een item te kiezen en druk
daarna op [ENTER].
∫ Zoeken op inhoud of groepstitel
Items in volgorde weergeven (Playback Menu)
1
Druk op [FUNCTIONS].
Weergegeven items verschillen afhankelijk van de schijfinhoud.
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
Terwijl het menu wordt getoond
2
1/23 63 00
All By Artist
Pink Island
Long John Platinum
SHIPWRECKED
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
RETURN
to exit
Druk op [3, 4] om de track te selecteren
en druk op [ENTER].
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor
één over te slaan.
≥Druk op [FUNCTIONS] om de weergavesituatie en de
huidige positie weer te geven.
Het scherm afsluiten
Druk op [TOP MENU] of [MENU].
TOP MENU
Page 15
MENU
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
HighMATTM-schijven weergeven
2
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
bijv.
Druk op [TOP MENU].
3
Druk op [3, 4, 2, 1] om een item te
kiezen en druk daarna op [ENTER].
≥Herhaal deze stap indien nodig.
Menu: brengt u naar het
New Playlist Item Long Name Display Te
volgende
menuscherm met de
afspeellijsten of naar
een ander menu
Afspeellijst: de weergave
begint
PAG E 1 / 3
Menu1
P l ay l i s t 2
2 Prev
P l ay l i s t 1
Menu2
Menu3
P l ay l i s t 3
3Return
Next 1
Kiezen uit de lijst
1
Tijdens weergave
bijv.
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Group
3
4
5
6
Content
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
7
Druk op [2] en
vervolgens op
[3, 4] om te
schakelen tussen de lijsten “Playlist”,
“Group” en “Content”.
0
3
All By Artist
Playlist
Druk op [MENU].
2
Playlist
9
to select
ENTER to play
RETURN
to exit
Druk op [1] en vervolgens op [3, 4] om een
item te kiezen, en druk daarna op [ENTER].
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor één over te slaan.
≥Het scherm afsluiten
Druk op [MENU].
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
RAM/DVD-RW (DVD-VR)schijven weergeven
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥De titels verschijnen alleen als de titels op de schijf zijn opgenomen.
≥U kunt geen programma’s, afspeellijsten en schijftitels bewerken.
De programma’s weergeven
1
Druk op [DIRECT
NAVIGATOR].
bijv.
Direct Navigator
No.
≥Het scherm afsluiten
Druk op [DIRECT
NAVIGATOR].
2
3
On
Date
1 11/ 1(WED)
2 1/ 1 (MON)
0:05
1:05
3 2/ 2 (TUE)
4 3/ 3 (WED)
5 4/10(THU)
2:21
3:37
11:05
Title
Cinema
Music
Baseball
9 to select
0
Contents
Monday feature
Auto action
RETURN
to exit
Druk op [3, 4] of op
de cijfertoetsen om het programma te kiezen.
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor
één over te slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Druk op [1] om de inhoud van het programma en de schijf
weer te geven.
Druk op [ENTER].
Een afspeellijst weergeven
(Alleen wanneer de schijf een afspeellijst bevat)
bijv.
1
Playlist
Druk op
[PLAYLIST].
1
≥Het scherm afsluiten
Druk op [PLAYLIST].
0
2
No.
1
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
3
1/ 1
2/ 2
0:01:20
1:10:04
Ashley at Prom
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
Contents
RETURN
to exit
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor
één over te slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
Druk op [ENTER].
∫ Scènes een voor een weergeven
1
Terwijl het menu van de afspeellijst wordt getoond
Druk op [1].
2
3
≥De menuachtergrond wijzigen
Druk op [FUNCTIONS].
De achtergrond verandert naar de achtergrond die op de schijf is opgenomen.
≥Het scherm afsluiten
Druk op [∫].
Druk op [3, 4] of op de cijfertoetsen om
de afspeellijst te kiezen.
Navigatiemenu’s gebruiken
8101du.book
Druk op [3, 4] om “Scene List” te kiezen en druk
daarna op [ENTER].
≥“Contents” toont de informatie van de afspeellijst.
Druk op [3, 4, 2, 1] om een scène te selecteren en
druk vervolgens op [ENTER].
Tips voor het maken van gegevensschijven
≥Wanneer er meer dan 8 groepen zijn, worden de groepen vanaf de
negende groep weergegeven op één verticale lijn in het menuscherm.
≥Er kunnen verschillen optreden in de weergavevolgorde op het
menuscherm en op het computerscherm.
≥Dit apparaat kan geen bestanden weergeven, die zijn opgenomen
met behulp van “packet write” (pakket-schrijven).
DVD-RAM
≥De schijven moeten voldoen aan UDF 2.0.
CD-R/RW
≥De schijven moeten voldoen aan ISO9660 niveau 1 of 2
(uitgebreide formaten uitgezonderd).
≥Dit apparaat ondersteunt multisessie, maar als er veel sessies zijn
duurt het langer voordat de weergave begint. Beperk het aantal
sessies tot een minimum om dit te vermijden.
DVD-R/RW
≥De schijven moeten voldoen aan UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor multisessie. Alleen de
standaardsessie wordt weergegeven.
Een naam geven aan mappen en bestanden bijv. [MP3]
(Op dit apparaat worden bestanden behandeld hoofdmap
als inhoud, en mappen als groepen.)
001 group
Geef een voorvoegsel aan map- en
001
bestandsnamen op het moment van
001 track.mp3
opname. Dit moet gedaan worden met
002 track.mp3
nummers van een zelfde aantal cijfers en in
003 track.mp3
002 group
de volgorde waarin u deze wilt weergeven
(het is mogelijk dat dit niet werkt).
De bestanden moeten de volgende
001 track.mp3
002 track.mp3
extensie hebben (➜ hieronder).
003 group
003 track.mp3
004 track.mp3
[WMA] (Extensie: “.WMA” of “.wma”)
001 track.mp3
≥Compatibele compressiesnelheid: tussen
002 track.mp3
003 track.mp3
48 kbps en 320 kbps
≥ U kunt geen WMA-bestanden weergegeven die tegen kopiëren zijn beveiligd.
≥Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor Multiple Bit Rate (MBR).
[MP3] (Extensie: “.MP3” of “.mp3”)
≥Compatibele compressiesnelheid: tussen 32 kbps en 320 kbps
≥Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor ID3-labels.
≥Compatibele bemonsteringsfrequenties: 8, 11,02, 12, 16, 22,05,
24, 32, 44,1 en 48 kHz.
[JPEG] (Extensie: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” of “.jpeg”)
≥JPEG-bestanden op dit apparaat weergeven:
– Neem de bestanden op een digitale camera die voldoaat aan de
DCF standaard (Design rule for Camera File system) versie 1.0.
Sommige digitale camera’s hebben functies, zoals automatische
beeldrotatie, die niet ondersteund worden door de DCF standaard versie 1.0 en weergave onmogelijk kunnen maken.
– Wijzig de bestanden op geen enkele manier en sla ze niet op
onder een andere naam.
≥Dit apparaat kan geen bewegende beelden, MOTION JPEG en
andere dergelijke formaten, andere stilstaande beelden dan JPEG
(bijv. TIFF) of beelden met gekoppeld geluid, weergeven.
[MPEG4] (Extensie: “.ASF” of “.asf”)
≥Met dit apparaat kunt u MPEG4 -gegevens [die voldoen aan de SD
VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/MPEG4 (Simple Profile)videosysteem/G.726-audiosysteem] weergeven die zijn opgenomen
met SD-multicamera’s of DVD-video-recorders van Panasonic.
≥De opnamedatum kan verschillen van de werkelijke datum.
[DivX] (Extensie: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” of “.avi”)
≥U kunt DivX gegevens weergeven die met ver.3.11, 4.x, 5.x [DivX
videosysteem/MP3, Dolby Digital of MPEG audiosysteem] zijn
opgenomen.
≥GMC (Global Motion Compensation) wordt niet ondersteund.
≥Het is mogelijk dat DivX-bestanden groter dan 2 GB en zonder
index niet goed op dit apparaat kunnen worden weergegeven.
≥Dit apparaat ondersteunt alle resoluties tot maximaal 720k480
(NTSC)/720k576 (PAL).
≥ U kunt maximaal 8 typen audio en ondertitels selecteren op dit apparaat.
RQT8101
15
15
8101du.book
Page 16
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
OSD-menu’s gebruiken
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Cijfertoetsen
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
Hoofdmenu
ZOOM MANUAL SKIP
6
ANGLE/PAGE
8
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
OSD-menu’s gebruiken
FL DISPLAY
TEST
3
PROGRESSIVE
7
De getoonde items zijn verschillend,
afhankelijk van het type schijf.
DVD/CD
CANCEL
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
SHIFT
VOLUME
1
SETUP
FUNCTIONS
Eenmaal indrukken.
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
Om te starten vanaf een specifiek item
Om oplopend of aflopend over te slaan§ (Time
Slip alleen voor weergave)
1 Druk tweemaal op [ENTER] om de Time Slipindicator te tonen.
2 Druk op [3, 4] om de tijd te kiezen, en druk op
Time
[ENTER].
§ BehalveiR/
≥Houd [3, 4] ingedrukt om sneller te
iRW
veranderen.
Om te starten vanaf een specifiek tijdstip§
(Time Search)
Om het resterende tijd/verstreken tijd display
te veranderen
Video
[MPEG4] [DivX]
Om het pixelnummer te tonen
[DivX] fps (frames per seconde) wordt eveneens
weergegeven.
(➜ blz. 12, Geluidssporen veranderen)
2
Audio
Kiezen
Naar het
volgende menu
Kies het menu.
Still Picture Om te schakelen tussen stilstaande beelden
ENTER
Registreren
Terug naar het
vorige menu
3
Kiezen
Maak de instellingen.
Thumbnail
Om miniatuurbeelden te tonen
Subtitle
(➜ blz. 13, Ondertitels wijzigen)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Om een merkteken, opgenomen op DVDMarker (VR) videorecorders, uit het geheugen op te roepen
Om een merkteken op te roepen: druk op [3, 4] ➜
Druk op [ENTER]
Angle
ENTER
Rotate
Picture
Registreren
4
RQT8101
16
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
SETUP
FUNCTIONS
[WMA] [MP3]
Om het huidige schijftype weer te geven
Slideshow
Other
Settings
Indrukken om af te
sluiten.
(opgenomen met meerdere beeldhoeken)
Om de beeldhoek te kiezen
Om beelden te roteren
Om de diaweergave in/uit te schakelen
Om de diaweergave-timing te veranderen
(0-30 sec)
(➜ blz. 17)
8101du.book
Page 17
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Other Settings (Overige instellingen)
∫ Play Menu (Weergavemenu)
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond.
[JPEG]: Werkt met alle JPEG-inhoud.)
Repeat
A-B Repeat
Marker
Advanced
Disc Review
(➜ blz. 13, Herhaalde weergave)
Behalve [JPEG] [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Gedeelte
stilstaande beelden) [MPEG4] [DivX]
Om een specifiek gedeelte te herhalen
Druk op [ENTER] bij de start- en eindpunten.
Druk nogmaals op [ENTER] om te annuleren.
Behalve [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Om maximaal 5 posities voor opnieuw
weergeven te markeren
Druk op [ENTER] (Het apparaat is nu gereed voor
het vastleggen van merktekens.)
Een positie markeren:
Druk op [ENTER] (bij het gewenste punt)
Om een andere positie te markeren:
Druk op [2, 1] om “¢” te selecteren ➜
Druk op [ENTER]
Een merkteken uit het geheugen oproepen:
Druk op [2, 1] ➜ Druk op [ENTER]
Een merkteken wissen:
Druk op [2, 1] ➜ Druk op [SHIFT]i[CANCEL]
≥Deze functie werkt niet tijdens
geprogrammeerde en willekeurige weergave.
[➜ blz. 12, Kort vooraf bekijken van titels die u wilt
weergeven (ADVANCED DISC REVIEW)]
∫ Picture Menu (Beeldmenu)
Picture
Mode
Video
Output
Mode
Transfer
Mode
Source
Select
[DivX]
∫ Audio Menu (Audiomenu)
Dolby Pro
Logic II
(➜ blz. 22, Dolby Pro Logic II)
Om filmdialogen beter te kunnen horen
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3-kanalen of
meer, met de dialoog opgenomen op het
Dialogue
middenkanaal)
Enhancer
[DivX] (Dolby Digital, 3-kanalen of meer, met de
dialoog opgenomen op het middenkanaal)
On ,------. Off
Behalve [MPEG4] [DivX]
Sound
Verbetert de audio-uitvoer om een warm geluid
Enhancement alsof men zich in een hall bevindt, weer te geven.
On ,------. Off
∫ Display Menu (Displaymenu)
Information
Subtitle Position
Subtitle Brightness
On ,------. Off
0 tot s60 (in stappen van
2 eenheden)
Auto, 0 tot s7
Om te kiezen hoe u beelden, gemaakt
voor weergave op 4:3 schermen, wilt
weergeven op een 16:9 tv-scherm.
4:3 Aspect
Normal
Cinema1: Verzacht de beelden en benadrukt
details in donkere scènes.
Cinema2: Verscherpt de beelden en benadrukt
details in donkere scènes.
Animation,
Dynamic
User (Druk op [ENTER] om “Picture
Adjustment” te selecteren) (➜ hieronder)
Picture Adjustment
Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
Gamma: Regelt de helderheid van donkere delen in het beeld.
Depth Enhancer
Vermindert de ruwe achtergrondruis om een
groter dieptegevoel te geven.
625i§ (of 525i§) (Interlace)
,------. 625p§ (of 525p§) (Progressief)
Wanneer u “625p” of “525p” selecteert, wordt een
bevestigingsscherm weergegeven. Selecteer
alleen “Yes” als u een verbinding maakt met een
televisietoestel dat compatibel is met
progressieve signaaluitvoer.
§
Het weergegeven nummer is afhankelijk van de
schijf die wordt weergegeven of van de instelling
“Picture/Video Output” (➜ blz. 19).
Als u “625p” of “525p” hebt gekozen (➜ hierboven),
selecteer dan de conversiemethode voor de videouitvoer die geschikt is voor het type materiaal.
Wanneer u PAL-schijven, MPEG4 of DivX videoinhoud weergeeft
Auto: Vindt inhoud van film van 25 beelden per
seconde en converteert deze op de juiste manier.
Video: Kies wanneer Auto wordt gebruikt en de
video-inhoud vervormd is.
Bij weergave van NTSC-schijven
Auto1 (normaal): Vindt inhoud van film van 24
beelden per seconde en converteert
deze op de juiste manier.
Auto2: Compatibel met inhoud van 30 beelden
per seconde naast inhoud van 24
beelden per seconde.
Video: Kies wanneer Auto1 of Auto2 wordt
gebruikt en de video-inhoud vervormd is.
Wanneer u “Auto” selecteert, wordt de opbouwmethode
van de DivX-inhoud automatisch vastgesteld en
uitgevoerd. Als het beeld is vervormd, selecteert u “I
(Interlace)” of “P (Progressive)” afhankelijk van de
opbouwmethode die werd gebruikt toen de inhoud op
de schijf werd opgenomen.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)
OSD-menu’s gebruiken
Play Speed
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Om de weergavesnelheid te veranderen
– van “k0.6” tot “k1.4” (in stappen van 0,1 eenheid)
Just Fit Zoom
Manual Zoom
Bit Rate Display
GUI See-through
GUI Brightness
Quick OSD
Normal: Beelden worden in de breedte
gerekt.
Auto:
4:3 brievenbusbeelden
worden uitgebreid om het
scherm meer te vullen.
Andere beelden verschijnen
volledig in het midden van het
scherm.
Shrink: De beelden verschijnen in het
midden van het scherm.
Zoom: Alle beelden worden
uitgebreid om het scherm te
vullen.
Als uw tv-toestel een soortgelijke functie
heeft, gebruik die dan voor een beter
resultaat.
Om de juiste schermgrootte voor uw
tv-scherm te kiezen
Om handmatig in en uit te zoomen
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende
beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
[VCD] [MPEG4] [DivX]
On ,------. Off
Off, On, Auto
s3 tot r3
Om de huidige weergavesituatie te
tonen
Off, Basics, Details
Druk op [RETURN] nadat u het item
hebt geselecteerd om het scherm
QUICK OSD weer te geven (➜ blz. 12).
∫ Other Menu (Overig menu)
Setup
Play as DVD-Video
of
Play as DVD-Audio
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
of
Play as Data Disc
(➜ blz. 18)
Kies “Play as DVD-Video” om DVDvideo-inhoud op een DVD-audio weer te
geven.
Selecteer “Play as Data Disc” om
JPEG-, MPEG4- of DivX video-inhoud
weer te geven op DVD-RAM of om een
HighMAT-schijf weer te geven zonder de
HighMAT-functie te gebruiken.
RQT8101
17
17
8101du.book
Page 18
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
De spelerinstellingen veranderen
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
AUDIO CH SELECT
Cijfertoetsen
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
SETUP
FUNCTIONS
SHIFT
FL DISPLAY
TEST
3
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
2
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
Als u QUICK SETUP (➜ blz. 8)
niet hebt ingesteld, wordt het
scherm QUICK SETUP
weergegeven.
Kiezen
Kies het tabblad.
ENTER
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Ga naar
rechts.
CANCEL
De spelerinstellingen veranderen
Open het Setup menu.
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
7
1
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
3
Kiezen
Kies het item.
ENTER
RETURN
SETUP
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
SFC
Registreren
MIX 2CH
PL
TV VOL
4
SHIFT
VOLUME
Kiezen
Maak de instellingen.
ENTER
Item
Setup
Tabblad
Disc
Video
Audio
Display
Others
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Advanced Disc Review
Intro Mode
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
Registreren
Instelling
to exit
≥De gewijzigde instellingen blijven in het geheugen opgeslagen, ook
wanneer u het apparaat in stand-by zet.
≥ De onderstreepte items in het volgende schema zijn ingesteld in de fabriek.
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
SHIFT
SETUP
FUNCTIONS
Indrukken om af te
sluiten.
Met QUICK SETUP kunt u de items in de grijs getinte gedeelten van de onderstaande tabel achter elkaar instellen.
∫ “Disc” tabblad
Audio
Kies de taal voor het geluidsspoor.
Subtitle
Kies de taal voor de ondertitels.
Menus
Kies de taal voor de schijfmenu’s.
Deze instelling verandert ook
wanneer u de menutaal in QUICK
SETUP verandert.
≥English
≥Swedish
≥Automatic§3
≥Polish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Spanish
≥Original§1
≥Other¢¢¢¢§2
≥French
≥German
≥Italian
≥Dutch
≥Other¢¢¢¢§2
≥German
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Polish
≥Spanish
≥Polish
≥Intro Mode: Iedere titel/programma kort vooraf bekijken.
≥Interval Mode: Toont niet alleen een voorbeeld van elke titel/programma, maar eveneens elk interval van
10 minuten binnen een titel/programma.
Restricties instellen (Wanneer niveau 8 is gekozen)
Ratings
≥8 No Limit
≥1 tot 7
Stel een restrictieniveau in om de
≥0 Lock All: Om de weergave van discs waarop geen restrictieniveaus staan te verbieden.
weergave van DVD-video te
Een wachtwoordscherm wordt getoond wanneer een restrictieniveau wordt ingesteld.
beperken.
Volg de aanwijzingen op het tv-scherm.
Vergeet uw wachtwoord niet.
Als een DVD-video die het restrictieniveau te boven gaat, in het apparaat wordt gelegd, zal er een
mededelingenscherm worden getoond. Geef uw wachtwoord op en volg de richtlijnen op het scherm.
§1 De oorspronkelijke taal op de schijf wordt gekozen.
§3 Indien de taal die voor “Audio” is gekozen niet beschikbaar is,
§2 Voer een codenummer in volgens de tabel op blz. 28.
verschijnen de ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de schijf).
Advanced Disc Review
(➜ blz. 12)
∫ “Video” tabblad
TV Aspect
Kies de instelling die aangepast is
aan uw tv-toestel en voorkeur.
≥4:3 Pan&Scan: Televisie met conventionele beeldverhouding (4:3)
De zijkanten van het breedschermbeeld worden afgesneden zodat het beeld het
scherm vult (tenzij dit door de schijf wordt verboden).
≥4:3 Letterbox: Televisie met conventionele beeldverhouding (4:3)
Breedschermbeelden worden in de brievenbusstijl weergegeven.
TV Type
Kies het type van uw tv-toestel.
Time Delay
RQT8101
18
18
Wanneer een Plasma-display is
aangesloten, dient u af te stellen
indien de audio niet
gesynchroniseerd is met de video.
≥16:9: Breedbeeld tv-toestel (16:9)
≥Standard (Direct View TV) ≥CRT Projector
≥LCD TV/Projector
≥Projection TV
≥Plasma TV
≥20ms
≥40ms
≥60ms
≥80ms
≥0ms
≥100ms
Page 19
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
≥Video/YPbPr
≥RGB/No Output
Video Out (AV/Component)
Kies het formaat van de videosignalen
voor uitvoer vanaf de SCART (AV)- en
Component-aansluiting.
≥S-Video/YPbPr
≥Automatic
≥Field: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is minder goed.
≥Frame: De algemene kwaliteit is hoog, maar het beeld kan wazig zijn.
Still Mode
Kies het beeldtype voor
weergavepauze.
≥PAL60: Wanneer aangesloten op een PAL-televisie.
≥NTSC: Wanneer aangesloten op een NTSC-televisie.
NTSC Disc Output
Kies PAL 60- of NTSC-signaaluitvoer
voor het weergeven van NTSCschijven (➜ blz. 9, Videosystemen)
Picture/Video Output
Wijzig het videosignaalformaat dat moet
worden uitgevoerd voor JPEG, MPEG4
en DivX-video als de beelduitvoer
tijdens de weergave niet goed is.
≥Automatic
≥PAL
≥NTSC/PAL60: De uitvoer zal afhankelijke zijn van de instelling “NTSC Disc Output” (➜ hierboven).
De spelerinstellingen veranderen
8101du.book
∫ “Audio” tabblad
Dynamic Range Compression
Speaker Settings (➜ hieronder)
Stel de vertragingstijd voor de
midden- en surroundluidsprekers in.
≥Off
≥On: Stelt de helderheid in, zelfs als het volumeniveau laag is, door het bereik van het laagste
geluidsniveau en het hoogste geluidsniveau te comprimeren. Ideaal geschikt voor wanneer u
laat ‘s nachts wilt kijken. (Werkt alleen met Dolby Digital)
≥Midden:
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
≥Surround (L/R):
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ “Display” tabblad
≥English ≥ Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Polski ≥Svenska ≥Nederlands
Menu Language
On-Screen Messages
Background during Play
≥On
≥Off
≥Black
≥Grey
Kies de achtergrond tijdens weergave
van JPEG, MPEG4 en DivX-video.
∫ “Others” tabblad
FL Dimmer
Verandert de helderheid van het
display van het apparaat.
DivX Registration
Toont de registratiecode van het
apparaat.
≥Dim
≥Bright
≥Auto: Het display is gedimd, maar wordt helder nadat u enkele bewerkingen hebt uitgevoerd.
U hebt deze registratiecode nodig wanneer u DivX Video-on-Demand (VOD) inhoud aanschaft en
weergeeft. (➜ blz. 27, Over DivX VOD-inhoud)
≥Yes
QUICK SETUP
Re-initialise Setting
Alle waarden in de Setup menu’s
worden teruggesteld naar de
standaardwaarden.
≥No
≥Yes: Als “Ratings” (➜ blz. 18) is ingesteld, wordt het wachtwoordscherm weergegeven. Voer
hetzelfde wachtwoord in. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in, nadat “INIT” van de
display verdwijnt.
≥No
De vertragingstijd wijzigen (Speaker Settings)
(Effectief bij weergave van multikanaals audio)
(Alleen middenluidspreker en surroundluidsprekers)
Om een optimale geluidsweergave in 5.1 kanalen te krijgen, moeten
alle luidsprekers, behalve de subwoofer, op dezelfde afstand van de
luisterpositie zijn geplaatst. Als de middenluidspreker of de
surroundluidsprekers dichter bij de luisterpositie zijn geplaatst, kunt
u het verschil vereffenen door de vertragingstijd te veranderen.
C
a
ms
0.0
R
C
R
: Ideale positie voor de luidsprekers
c
SW
b
LS
L
: Huidige positie van de luidsprekers
C
L
1 Druk op [3, 4] om het vak voor de vertragingstijd te
selecteren en druk op [ENTER].
2 Druk op [3, 4] om de vertragingstijd aan te passen en druk
op [ENTER].
Vertragingstijd middenluidspreker
Afsluiten
Exit
LS
RS
LS
ms
0.0
RS
Kamerafmetingen bij benadering
Vertragingstijd surroundluidsprekers
RS
Cirkel van constante primaire luisterafstand
Om de instelprocedure te voltooien
Druk op [2] om “Exit” te kiezen en druk daarna op [ENTER].
Als afstand a of b kleiner is dan c, zoek dan het verschil op in de
betreffende tabel en stel in op de aanbevolen waarde.
a Middenluidspreker
Verschil
(bij benadering)
SW
a b c : Primaire luisterafstand
Instelling
b Surroundluidspreker
Verschil
(bij benadering)
Instelling
30 cm
1.0 ms
150 cm
5.0 ms
60 cm
2.0 ms
300 cm
10.0 ms
90 cm
3.0 ms
450 cm
15.0 ms
120 cm
4.0 ms
150 cm
5.0 ms
Als u de instelling van de surroundluidsprekers wijzigt voor Dolby
Digital, zal de instelling ook wijzigen voor Dolby Pro Logic II.
bijv. de instellingen voor MUSIC zijn dezelfde als deze voor Dolby
Digital.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
0 ms
10 ms
5 ms
5 ms
15 ms
10 ms
10 ms
20 ms
15 ms
15 ms
25 ms
RQT8101
19
19
8101du.book
Page 20
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
De radio
Afstemmen op de voorkeurkanalen
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
3
De radio
2
ZOOM MANUAL SKIP
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Druk op [TUNER/BAND] om “FM” of “AM”
te kiezen.
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste
kanaal te kiezen.
Druk anders op [X CH W].
Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CH
FL DISPLAY
TEST
6
PROGRESSIVE
7
1
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Cijfertoetsen
DVD/CD
TUNER/BAND
ENTER
SLP
MONO ST CT
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
PS
PTY
TUNED
Wanneer een FM-stereo uitzending wordt ontvangen.
FUNCTIONS
SFC
DivX MPEG4 D.MIX
CD
DVD
RETURN
TG
HDCD
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
DTS
D
PL
DTS
D
PL
MIX 2CH
PL
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
SHIFT
MUTING
TV VOL
HDCD
VOLUME
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
∫ Als er veel ruis is
Wanneer “FM” is geselecteerd
Druk op het hoofdapparaat op [FM MODE] om “MONO”
weer te geven.
bijv. FM:
DTS
D
PL
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
TUNING
AC IN
HDCD
FM MODE
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
DOWN
TUNE MODE FM MODE
VOLUME
DVD
UP
MEMORY
PHONES
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Druk nogmaals op [FM MODE] om te annuleren.
≥ De FM-functie wordt ook geannuleerd wanneer u de frequentie verandert.
Wanneer “AM” is geselecteerd
INPUT SELECTOR
Druk op de afstandsbediening op [FUNCTIONS].
TUNE MODE
MEMORY
Automatisch voorprogrammeren
Handmatig afstemmen
Alleen op het hoofdapparaat
Alleen op het hoofdapparaat
U kunt maximaal 15 zenders voorprogrammeren op de FM-band en
op de AM-band.
1
Druk op [INPUT SELECTOR] om “FM” of
“AM” te selecteren.
2
Telkens wanneer u op deze toets drukt: BP 2()BP 1
≥Telkens wanneer u “AM” selecteert, wordt de instelling opnieuw
opgeroepen.
Druk op [TUNE MODE] om “MANUAL” te
selecteren.
1
2
3
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MANUAL()PRESET
3
4
RQT8101
20
20
Druk op [X TUNING W] om de frequentie
te selecteren.
∫ Het kanaal voorprogrammeren
U kunt maximaal 15 zenders voorprogrammeren op de FM-band en
op de AM-band.
Houd [MEMORY] ingedrukt.
1
Laat de knop los wanneer “FM AUTO” of “AM AUTO” wordt
weergegeven.
2
Alle ontvangbare zenders worden nu in oplopende volgorde in
de tunerkanalen opgeslagen.
≥“SET OK” wordt weergegeven wanneer de stations zijn
ingesteld en de radio stemt af op het laatst ingestelde
voorkeurkanaal.
≥“ERROR” verschijnt op het display wanneer de
automatische voorprogrammering mislukt is. Sla in dat geval
de gewenste zenders handmatig op (➜ rechts).
Druk op [TUNE MODE] om “MANUAL” te
selecteren.
Houd [X TUNING W] ingedrukt tot de frequentie begint te
veranderen om de automatische afstemming te starten. De
afstemming stopt zodra een zender is gevonden.
Druk op [X TUNING W] om af te stemmen
op de laagste frequentie (FM: 87.50,
AM: 522).
Druk op [INPUT SELECTOR] om “FM” of
“AM” te kiezen.
Terwijl u luistert naar de radio-uitzending
Druk op [ENTER].
Terwijl de frequentie en “PGM” knipperen op het display
Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te kiezen.
Of druk op [X CH W] en druk vervolgens op [ENTER].
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
De zender in een reeds bezet kanaal wordt gewist wanneer u
een andere zender in dat kanaal voorprogrammeert.
8101du.book
Page 21
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
RDS-uitzendingen
Dit apparaat kan de tekstgegevens tonen die uitgezonden worden
door het Radio Data Systeem (RDS) dat in sommige gebieden
beschikbaar is.
Indien de zender die u beluistert RDS-signalen uitzendt, zal “RDS”
oplichten op het display.
De radio
Wanneer “FM” is geselecteerd
Druk op de afstandsbediening op
[FUNCTIONS] om de tekstgegevens weer te
geven.
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
PS (vooraf ingesteld in de fabriek)>PTY> Frequentieweergave
^--------------------------------------------------------------------------------------------}
PTY displays
§
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
“M.O.R. M”=Middle of the road music (populaire muziek)
[Opmerking]
Als de ontvangst slecht is, kan het gebeuren dat RDS-displays niet
beschikbaar zijn.
Optionele antenne-aansluitingen
Gebruik buitenantennes indien de radio-ontvangst niet goed is.
≥Maak de buitenantenne los wanneer u het apparaat niet gebruikt.
≥Gebruik de buitenantenne niet tijdens onweer.
Laat de AM-raamantenne aangesloten.
FM-buitenantenne
(Gebruik een tv-antenne)
≥Maak de FM-binnenantenne los.
≥Deze antenne mag alleen door een
bekwame monteur worden geïnstalleerd.
FM ANT
(75 )
AM
ANT
EXT
LOOP
TV
AUDIO
AUDI
UDIO
IN
75 ≠ coaxkabel
(niet meegeleverd)
5–12 m
AM-buitenantenne
(Gebruik vinyldraad)
Span een stuk vinyldraad horizontaal langs
een raam of op een andere geschikte plaats.
RQT8101
21
21
8101du.book
Page 22
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Geluidsveld en geluidskwaliteit
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
AUDIO CH SELECT
CH SELECT
1
2
Center Focus
DVD/CD
GROUP
SUBTITLE
4
5
(Schijven waarbij de dialoog in het middenkanaal is
opgenomen)
U kunt het geluid van de middenluidspreker laten
klinken alsof het vanuit de televisie komt.
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
TEST
6
PROGRESSIVE
7
C.FOCUS
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
REPEAT
Druk op [C.FOCUS].
PLAY MODE
QUICK OSD
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Geluidsveld en geluidskwaliteit
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
DVD
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
SETUP
FUNCTIONS
SUBWOOFER LEVEL
C.FOCUS
D
PL
3, 4, 2, 1
ENTER
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
MIX 2CH,
SFC
PL
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
C FOCUS ON,------.C FOCUS OFF
SHIFT
VOLUME
VOLUME
≥Deze functie werkt ook wanneer Dolby Pro Logic II is
ingeschakeld.
MIX2CH
PL
[Opmerking]
≥Wanneer een hoofdtelefoon op het systeem is aangesloten, zullen
de volgende geluidsveldsystemen geen effect hebben. (SFCfuncties uitgezonderd)
≥Bij sommige bronnen kan het gebruik van deze
geluidsveldsystemen resulteren in een slechtere geluidskwaliteit.
Schakel in dat geval het geluidsveldsysteem uit.
≥De volgende functies zullen mogelijk niet werken, afhankelijk van
de opnamen op de schijf.
Behalve [DivX]
Dolby Pro Logic II is een geavanceerde decoder die ieder
stereoprogramma kan decoderen naar 5-kanaals -surroundgeluid
(Links en Rechts Voor, Midden, Links en Rechts Surround),
ongeacht of de bron in Dolby Surround is gecodeerd of niet.
Druk op [ÎPLII].
D
PL
SFC
Geluidsveldinstellingen
Verandert de geluidskwaliteit.
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
FLAT: Annuleren (geen effect toegevoegd) (vooraf ingesteld in de
fabriek).
HEAVY: Geeft punch aan rockmuziek.
CLEAR: Verheldert de weergave van hoge tonen.
SOFT: Voor achtergrondmuziek.
Om de huidige instelling te controleren
Druk op [SFC].
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
Druk op [SFC].
Dolby Pro Logic II
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MOVIE: Filmsoftware, opgenomen in Dolby Surround.
MUSIC: Stereobronnen
OFF:
Annuleren
≥Deze functie werkt alleen in de DVD/CD-modus.
≥“ÎPLII” licht op wanneer er effect is.
MIX2CH
PL
SHIFT
Down-mixen
Indien nodig kunt u de gedownmixte 2 -kanaals signalen uitvoeren.
Druk op [SHIFT]i[MIX 2CH].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MIX 2CH ON,------.MIX 2CH OFF
Wanneer “D.MIX” knippert op het display, betekent dit dat de schijf
multikanaals signalen bevat die niet kunnen worden gemixt. [DVD-A]
RQT8101
22
22
Page 23
SUBWOOFER
LEVEL
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Subwooferniveau
U kunt de hoeveelheid bas aanpassen. Het apparaat selecteert
automatisch de meest geschikte instelling volgens het type van de
weergavebron.
∫ De luidsprekerniveaus instellen tijdens
weergave
(Effectief tijdens weergave van multikanaals audio of wanneer
Dolby Pro Logic II is ingeschakeld.)
1
Druk op [SUBWOOFER LEVEL].
Druk op [SHIFT]i[CH SELECT] om de luidspreker te
kiezen.
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
SUB W 4 (vooraf ingesteld in de fabriek)>SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3
^----------------------------------------------------------------------------------------------------------}
L #C #R #RS #LS #SW
^--------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
≥Wanneer een andere bron is geselecteerd
SUB W 2 (vooraf ingesteld in de fabriek)>SUB W 3>SUB W 4>SUB W 1
^-----------------------------------------------------------------------------------------------------------}
≥U kunt SW alleen instellen indien een subwooferkanaal op
de disc is opgenomen.
≥“SW” verschijnt niet op het display en kan niet worden
aangepast wanneer Dolby Pro Logic II is ingeschakeld.
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
De instelling die u hebt gemaakt, wordt behouden en telkens
opnieuw opgeroepen wanneer u weergeeft vanaf hetzelfde
brontype.
SHIFT
TEST
3
2
Geluidsveld en geluidskwaliteit
8101du.book
Druk op [3] (verhogen) of [4] (verlagen) om het
niveau voor iedere luidspreker in te stellen.
C, RS, LS, SW: j6 dB tot i6 dB
(L, R: Alleen de balans kan worden ingesteld.)
≥De geluidsbalans van de voorluidsprekers instellen
Druk op [2, 1] wanneer “L” of “R” is geselecteerd.
De uitgangsniveaus van de
luidsprekers instellen
Dit is een van de methoden om een optimaal surroundeffect te
krijgen.
Voorbereiding
Druk op [DVD/CD].
1
Tijdens de stopstand en als er geen OSD wordt
weergegeven
Druk op [SHIFT]i[TEST] om een
testsignaal uit te voeren.
L: Linksvoor
C: Midden
R: Rechtsvoor
RS: Rechts surround LS: Links surround
≥Er is geen uitvoer van het SW -(subwoofer) kanaal.
2
Druk op [VOLUME, r] of [s] om het
volumeniveau dat normaal wordt gebruikt
voor het luisteren, in te stellen.
3
Druk op [3] (verhogen) of [4] (verlagen)
om het niveau voor iedere luidspreker in
te stellen.
C, RS, LS: j6 dB tot i6 dB
(L, R: Alleen de balans kan worden ingesteld.)
≥De geluidsbalans van de voorluidsprekers instellen
Druk op [2, 1] terwijl het testsignaal wordt uitgevoerd.
≥Stel het niveau van de luidsprekers in op hetzelfde niveau
als dat van de voorluidsprekers.
Om het testsignaal te stoppen
Druk opnieuw op [SHIFT]i[TEST].
RQT8101
23
23
8101du-p20-25.fm
Page 24 Thursday, May 12, 2005
3:33 PM
Andere apparatuur aansluiten
∫ Voorbeeld van aansluiting
TV-toestel
(niet meegeleverd)
Kijken naar de
videobeelden van een
videocassetterecorder
Kies in dit voorbeeld de
“VIDEO 2”-ingang op
uw tv-toestel.
AUDIO OUT VIDEO IN
Andere apparatuur aansluiten
L
R
1
Videocassetterecorder
(niet meegeleverd)
2
Audiokabel
(niet meegeleverd)
VIDEO
OUT
Videokabel
(niet meegeleverd)
AUDIO OUT
R
L
: Signaalroute
Om te luisteren naar het
geluid van een
videocassetterecorder
Luisteren naar het geluid van het
tv-toestel
Zet het volume op het tv-toestel in de
minimumstand en regel het volume op dit
apparaat.
Reeds aangesloten
(➜ blz. 6)
FM ANT
(75 )
SPEAKERS
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
PB
AM
ANT
Y
S-VIDEO
OUT
L
R
EXT
LOOP
VCR
AUDI
UDIO
IN
TV
AUDI
UDIO
IN
PR
VIDEO
OUT
AV
R
SUBWOOFER
CENTER
FR
Het tv-toestel bedienen
U kunt de afstandsbediening gebruiken om een Panasonic tv-toestel te bedienen. Sluit uw apparatuur aan volgens de instructies in “Voorbeeld
van aansluiting” (➜ hierboven).
[Opmerking]
De afstandsbediening zal mogelijk niet werken voor sommige modellen.
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
TV
SLEEP
TV/AV
TV/AV
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
Het tv-toestel in-/uitschakelen
ZOOM MANUAL SKIP
6
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
Druk op [SHIFT]i[TV Í].
REPEAT
De video-ingang op het tv-toestel kiezen
PLAY MODE
QUICK OSD
Druk op [TV/AV].
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Voorbereiding
Richt de afstandsbediening naar het apparaat en druk eenmaal of
tweemaal op [TV/VCR] tot “TV” verschijnt op het display. Richt
vervolgens op het tv-toestel voor de volgende bewerkingen:
FL DISPLAY
TEST
3
PROGRESSIVE
7
TV/ VCR
TV CH
CANCEL
Kanalen kiezen
Druk op [SHIFT]i[X TV CH W].
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Het volume instellen
Druk op [SHIFT]r[s TV VOL r].
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
∫ Genieten van het geluidssysteem van uw
thuisbioscoop met een videocassetterecorder
RETURN
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
1 Verander de video-ingang op het tv-toestel (“VIDEO 2” in het
TV VOL
SHIFT
VOLUME
TV VOL
voorbeeld).
2 Richt de afstandsbediening naar het apparaat en druk
eenmaal of tweemaal op [TV/VCR] tot “VCR” verschijnt op
het display.
3 Bedien de videocassetterecorder met zijn
afstandsbediening.
∫ Een laserdiscspeler of platenspeler aansluiten
Sluit aan in plaats van een videocassetterecorder (➜ hierboven) en
kies “VCR” als de bron.
RQT8101
24
24
Gebruik bij voorkeur een platenspeler met een ingebouwde fonoequalizer. Als uw platenspeler geen ingebouwde equalizer heeft,
sluit hem dan aan op een afzonderlijke equalizer en verbind de
equalizer met dit apparaat.
8101du.book
Page 25
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Andere nuttige functies
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
SLEEP
AUDIO CH SELECT
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
Alleen op het hoofdapparaat
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
7
Een hoofdtelefoon gebruiken
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
1
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan.
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Verminder het volume en sluit een
Stekkertype hoofdtelefoon: 3,5 mm stereo
TOP MENU
VOLUME
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
Andere nuttige functies
CANCEL
PLAYLIST
AC IN
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
DOWN
TUNE MODE FM MODE
VOLUME
UP
MEMORY
PHONES
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MIX 2CH
PL
SFC
MUTING
TV VOL
SHIFT
VOLUME
VOLUME
MUTING
2
Stel het hoofdtelefoonvolume in met
[VOLUME].
Timerfunctie voor
automatisch uitschakelen
SLEEP
TV/AV
SHIFT
Druk op [SHIFT]i[SLEEP] om de tijd te
selecteren (in minuten).
≥Het geluid schakelt automatisch naar stereo (2-kanalen).
[Opmerking]
Vermijd langdurig luisteren, daar dit schadelijk kan zijn voor het
gehoor.
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
DTS
D
PL
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
De timer uitschakelen
Druk op [SHIFT]i[SLEEP] om “OFF” te selecteren.
Om de resterende tijd te controleren
Druk opnieuw op [SHIFT]i[SLEEP].
Om de instelling te veranderen
Herhaal de procedure vanaf het begin.
MUTING
Volumedemping
Druk op [MUTING].
“MUTING” knippert op het display van het apparaat.
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Om te annuleren
≥Druk nogmaals op [MUTING] of zet het volume in de
minimumstand (– – dB) en verhoog het volume vervolgens naar
het gewenste niveau.
≥De demping wordt geannuleerd wanneer u het apparaat in standby zet.
RQT8101
25
25
8101du.book
Page 26
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling
∫ Aan een muur bevestigen
30–35 mm
U kunt alle luidsprekers aan een muur bevestigen.
1 Draai een schroef (niet meegeleverd) in de muur.
2 Gebruik de opening(en) om de luidspreker stevig op de
‰7,5–9,4 mm
‰3,0–4,0 mm
schroef (schroeven) te monteren.
4,0–7,0 mm
Muur of pilaar
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling
≥De muur of pilaar waaraan de luidsprekers worden bevestigd, moet een gewicht van 10 kg per schroef kunnen ondersteunen. Raadpleeg een
bevoegde ondernemer wanneer u de luidsprekers aan een muur wilt bevestigen. Slechte bevestiging kan leiden tot beschadiging van de muur
en de luidsprekers.
Voor- en surroundluidsprekers
Middenluidspreker
90 mm
In deze positie is er
gevaar dat de luidspreker
zal omvallen wanneer hij
naar links of rechts wordt
bewogen.
Verplaats de
luidspreker zodat de
schroef zich in deze
positie bevindt.
∫ Bevestigen van luidsprekervoetstukken (niet meegeleverd)
Koop alleen voetstukken die aan de volgende voorwaarden voldoen.
Controleer de diameter en lengte van de schroeven en ook de afstand tussen de schroeven, zoals aangegeven op het schema.
≥De voetstukken moeten een gewicht van meer dan 10 kg kunnen ondersteunen.
≥De voetstukken moeten stabiel zijn ook wanneer de luidsprekers op een hoge plaats worden geïnstalleerd.
bijv.
Voor- en surroundluidsprekers
5 mm, hoogte 0,8 mm
60 mm
Luidsprekervoetstuk
(niet meegeleverd)
Gebruik deze metaalschroefgaten voor
het bevestigen van de standaarden.
RQT8101
26
26
Dikte plaat plus 7 mm tot 10 mm
Page 27
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Over DivX VODinhoud
DivX Video-on-Demand (VOD)-inhoud is gecodeerd ten behoeve
van de bescherming van de auteursrechten. Om DivX VOD-inhoud
op dit apparaat te kunnen weergeven, dient u het apparaat eerst te
registreren.
Volg de aanwijzingen on line voor het aanschaffen van DivX VODinhoud en voer de registratiecode van dit apparaat in om het
apparaat te registreren. Voor meer informatie over DivX VOD, gaat u
naar www.divx.com/vod.
Verklarende Woordenlijst
Decoder
Een decoder zet de gecodeerde geluidssignalen op DVD’s weer om
in normale signalen. Dit wordt decodering genoemd.
DivX
Een videocompressieformaat ontwikkeld door DivXNetworks, Inc.
dat videobestanden comprimeert zonder aanzienlijke verslechtering
van videokwaliteit.
Dolby Digital
De registratiecode van het apparaat weergeven.
Dit is een methode voor het coderen van digitale signalen die werd
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Naast stereo-audio (2 kanalen),
kunnen deze signalen ook meerdere kanalen audio zijn. Met deze
methode kan een grote hoeveelheid audio-informatie op één disc
worden opgenomen.
(➜ blz. 19, “DivX Registration” op het tabblad “Others”)
DTS (Digital Theater Systems)
Een surroundsysteem dat in vele bioscopen over de hele wereld
wordt gebruikt. De voortreffelijke kanaalscheiding maakt realistische
geluidseffecten mogelijk.
Setup
Disc
Video
Audio
Display
Others
DivX Registration
Dynamic range (dynamisch bereik)
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
Press
ENTER
Over DivX VOD-inhoud/Hanteren van schijven/Verklarende Woordenlijst/Onderhoud
8101du.book
8 alfanumerieke
tekens
to continue
≥Wij adviseren u deze code te noteren voor latere naslag.
≥Nadat u de DivX VOD-inhoud de eerste keer hebt weergegeven,
wordt een andere registratiecode afgebeeld in “DivX Registration”.
Gebruik deze registratiecode niet om DivX VOD-inhoud aan te
schaffen. Als u deze registratiecode gebruikt om DivX VOD-inhoud
aan te schaffen, en vervolgens de inhoud weergeeft op dit
apparaat, zult u daarna geen inhoud meer kunnen weergeven die
u hebt aangeschaft met de voorgaande registratiecode.
≥Als u DivX VOD-inhoud hebt aangeschaft met een andere
registratiecode dan die van dit apparaat, zult u deze inhoud niet op
dit apparaat kunnen weergeven. (“Authorization Error” wordt
getoond.)
Betreffende DivX-inhoud die slechts een bepaald aantal
keren kan worden weergegeven
Bepaalde DivX VOD-inhoud kan slechts een bepaald aantal keren
worden weergegeven. Wanneer u deze inhoud weergeeft, wordt het
resterende aantal keren weergegeven. U kunt deze inhoud niet
weergeven wanneer het resterende aantal keren nul is. (“Rented
Movie Expired” wordt getoond.)
Als u deze inhoud weergeeft
≥Het aantal resterende keren wordt met één verlaagd als
– u het apparaat uitschakelt of op [SHIFT]i[SETUP] drukt.
– u drukt op [∫]. (Druk op [;] om de weergave te pauzeren.)
– u drukt op [:, 9], [6, 5], enz. en bij ander inhoud of
aan het begin van de inhoud die wordt weergegeven.
≥De functies Hervatten (➜ blz. 11, Stoppen) en Marker [➜ blz. 17,
Play Menu (Weergavemenu)] werken niet.
Hanteren van schijven
∫ Schijven reinigen
Veeg schoon met een bevochtigde doek en veeg daarna droog.
∫ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren
≥Plak geen labels of stickers op de schijven (De schijven kunnen
dan namelijk kromtrekken en onbruikbaar worden).
≥Schrijf niet met een balpen of ander schrijfgerei op de labelzijde
van de schijf.
≥Gebruik geen schoonmaaksprays voor grammofoonplaten,
benzine, verfverdunner, antistatische vloeistoffen of enig ander
oplosmiddel.
≥Gebruik geen krasbestendige beschermers of deksels.
≥Gebruik de volgende schijven niet:
– Schijven waarop kleefstof van eraf gehaalde stickers of labels is
achtergebleven (uitgeleende schijven, enz.).
– Kromgetrokken of gebarsten schijven.
– Schijven met een onregelmatige vorm, zoals hartvormige
schijven.
Het dynamische bereik is het verschil tussen het laagste
geluidsniveau dat hoorbaar is boven de ruis die voortgebracht wordt
door de apparatuur en het hoogste geluidsniveau waarbij geen
geluidsvervorming optreedt.
“Frame” stilstaand-beeld en “Field” stilstaand-beeld
Frames zijn de stilstaande beelden die samengaan om een
bewegend beeld te maken. Ongeveer 30 frames worden per
seconde getoond.
Eén frame bestaat uit twee velden. Een gewoon tv-toestel toont
deze velden achter elkaar om frames te maken.
Wanneer u een bewegend beeld pauzeert, verschijnt er een
stilstaand beeld. Een “frame” stilstaand beeld bestaat uit twee
alternerende velden zodat het beeld ietwat wazig is, maar de
algemene beeldkwaliteit is voortreffelijk.
Een “field” stilstaand beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is
minder goed omdat het slechts de helft van de informatie van een
“frame” stilstaand beeld bevat.
I/P/B
MPEG 2, de videocompressie-standaard die wordt gebruikt voor
DVD-video, codeert de beelden door gebruik te maken van de
volgende 3 beeldtypes.
I: Intra-gecodeerd beeld (I-beeld)
Dit is het standaard beeld en is een volledig beeld op zichzelf.
P: Door voorspelling gecodeerd beeld (P-beeld)
Dit beeld wordt berekend uitgaande van eerdere I- of P-beelden.
B: Door bidirectionele voorspelling gecodeerd beeld (B-beeld)
Dit beeld wordt berekend door het vergelijken van eerdere en
latere I- en P-beelden, en bevat daarom de geringste
hoeveelheid informatie.
Lineair PCM (impulsiecodemodulatie)
Dit zijn niet-gecomprimeerde digitale signalen, zoals de signalen op CD’s.
MPEG4
Dit is een compressieformaat dat gebruikt wordt op mobiele
apparaten of een netwerk, waarmee zeer efficiënte opnamen
mogelijk worden bij een lage bitsnelheid.
Weergavebesturing (PBC)
Wanneer een Video-CD weergavebesturing heeft, kunt u scènes en
informatie kiezen aan de hand van menu’s.
Sampling frequentie
Sampling is een proces dat de geluidshoogte van
geluidsgolfmonsters (analoge signalen), die op vastgestelde
tijdstippen worden genomen, converteert naar cijfers (digitale
codering). De sampling frequentie is het aantal monsters dat per
seconde wordt genomen. Dus, hoe hoger de frequentie, hoe
getrouwer de weergave van het origineel geluid.
Onderhoud
Veeg het apparaat schoon met een zachte, droge doek.
≥Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine om dit apparaat
schoon te maken.
≥Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de
bijbehorende instructies van de doek aandachtig te lezen.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare lensreinigers omdat
deze storing kunnen veroorzaken. (Het is over het algemeen niet
nodig de lens te reinigen, hoewel dit afhankelijk is van de
gebruiksomgeving.)
Zorg dat de schijflade leeg is voordat u het apparaat verplaatst.
Als u dit niet doet, kunnen de schijf en het apparaat ernstig
beschadigd raken.
RQT8101
27
27
8101du.book
Page 28
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Taalcodelijst
Taalcodelijst
Abkhaziaans:
Afar:
Afrikaans:
Albanees:
Amharisch:
Arabisch:
Armeens:
Assamees:
Aymara:
Azerbeidzjaans:
Bashkir:
Baskisch:
Bengalees; Bangla:
Bhutanees:
Bihari:
Birmaans:
Bretons:
Bulgaars:
Byelorussisch:
Cambodjaans:
Catalaans:
Chinees:
Corsicaans:
Deens:
Duits:
Engels:
Esperanto:
Estisch:
Faeröers:
Fijisch:
Fins:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
7789
6682
6671
6669
7577
6765
9072
6779
6865
6869
6978
6979
6984
7079
7074
7073
Frans:
Fries:
Galicisch:
Georgisch:
Grieks:
Groenlands:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebreeuws:
Hindi:
Hongaars:
Iers:
IJslands:
Indonesisch:
Interlingua:
Italiaans:
Japans:
Javaans:
Jiddisch:
Joroeba:
Kanarees:
Kashmiri:
Kazachs:
Kirgizisch:
Koerdisch:
Koreaans:
Kroatisch:
Laotiaans:
Latijn:
Lets:
7082
7089
7176
7565
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7165
7383
7378
7365
7384
7465
7487
7473
8979
7578
7583
7575
7589
7585
7579
7282
7679
7665
7686
Windows Media en het Windows logo
zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
WMA is een formaat voor
datacompressie ontwikkeld door
Microsoft Corporation. Het slaat geluid
op met dezelfde kwaliteit als een MP3bestand maar het bestandformaat is
kleiner dan dat van MP3.
HighMAT™ en het HighMAT logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbel D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn gedeponeerde
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
RQT8101
28
28
Auteursrechtelijk beschermde technologie is in dit systeem
ingebouwd. Deze technologie is beschermd door
methoderechten van bepaalde V.S. octrooien en andere
intellectuele eigendomsrechten in het bezit van Macrovision
Corporation en andere rechtseigenaars. Elk gebruik van deze
auteursrechtelijk beschermde technologie dient goedgekeurd te
zijn door Macrovision Corporation. Zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Macrovision Corporation mag deze
technologie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan
de weergave van videoprogramma’s in de huiskamer of in een
andere beperkte kring. Omvormen of demonteren is verboden.
Lingala:
Litouws:
Macedonisch:
Malagassisch:
Malajalam:
Maleis:
Maltees:
Maori:
Marathi:
Moldavisch:
Mongools:
Nauruaans:
Nederlands:
Nepalees:
Noors:
Oekraïens:
Oezbeeks:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Perzisch:
Pools:
Portugees:
Punjabi:
Quechua:
Retoromaans:
Roemeens:
Russisch:
Samoaans:
Sanskriet:
Schots Gaëlisch:
Servisch:
7678
7684
7775
7771
7776
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
8575
8590
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
Servo-Kroatisch:
Shona:
Sindhi:
Singalees:
Sloveens:
Slowaaks:
Soendanees:
Somalisch:
Spaans:
Swahili:
Tadzjieks:
Tagalog:
Tamil:
Tartaars:
Telugu:
Thais:
Tibetaans:
Tigrinya:
Tongaans:
Tsjechisch:
Turkmeens:
Turks:
Twi:
Urdu:
Vietnamees:
Volapuk:
Wels:
Wolof:
Xosa:
Zoeloe:
Zweeds:
8372
8378
8368
8373
8376
8375
8385
8379
6983
8387
8471
8476
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
6783
8475
8482
8487
8582
8673
8679
6789
8779
8872
9085
8386
MPEG Layer-3 compressiemethode voor audio-bestanden
vervaardigd onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson
multimedia.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® en
Pacific Microsonics™ zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Pacific Microsonics, Inc.
in de Verenigde Staten en/of andere landen.
HDCD systeem gefabriceerd onder licentie van Pacific
Microsonics Inc. Dit product is gedekt door een of meer van de
volgende patenten: United States Patent Nr. 5,479,168,
5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600,
5,864,311, 5,872,531, Australië Patent Nr. 669114, en andere
patenten aangevraagd.
Op dit product is een licentie verleend onder het MPEG-4
visueel-patentportfolio-licentieprogramma voor persoonlijk en
niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het
coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 Visual
Standard (“MPEG-4 Video”) en/of (ii) het decoderen van MPEG4 Video die werd gecodeerd door een consument die handelde
uit persoonlijk en niet-commercieel oogpunt en/of werd
verkregen van een videoleverancier met een licentie van MPEG
LA voor het leveren van MPEG-4 Video. Voor geen enkel ander
gebruik is een licentie afgegeven of kan worden verondersteld
te zijn afgegeven. Voor aanvullende informatie, waaronder die
met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik
en licentieafgifte, neemt u contact op met MPEG LA, LLC. Zie
http://www.mpegla.com.
Officieel DivX Certified™ product.
Geeft DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 en DivX® VOD video-inhoud
weer (in overeenstemming met de technische vereisten van
DivX Certified™).
DivX, DivX Certified en aanverwante logo’s zijn handelsmerken
van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
8101du.book
Page 29
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Technische gegevens
VIDEOGEDEELTE
RMS Uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
65 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Surroundkanaal
65 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Middenkanaal
65 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Subwooferkanaal
75 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THV
Totaal uitgangvermogen RMS Dolby Digital
400 W
DIN uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
55 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Surroundkanaal
55 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Middenkanaal
55 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Subwooferkanaal
65 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THV
Totaal DIN-uitgangsvermogen Dolby Digital
340 W
Videosysteem
Signaalsysteem
Composiet-video-uitgang
Uitgangsniveau
Aansluiting
FM/AM TUNER, AANSLUITINGENGEDEELTE
Voorkeurkanalen
15 FM-zenders
15 AM/MW-zenders
Frequentiemodulatie (FM)
Frequentiebereik
87,50–108,00 MHz (50-kHz stap)
Gevoeligheid
1,5 µV (IHF)
Signaal/Ruis 26 dB
1,2 µV
Antenneaansluitingen
75 ≠ (asymmetrisch)
Amplitudemodulatie (AM/MW)
Frequentiebereik
522–1629 kHz (9-kHz stap)
AM Gevoeligheid Signaal/Ruis 20 dB bij 999 kHz
560 µV/m
Hoofdtelefoonaansluiting
Aansluiting
Stereo, 3,5 mm stekker
SCHIJFGEDEELTE
Schijven geschikt voor weergave (8 cm of 12 cm)
(1) DVD (DVD-video, DVD-audio, DivX§1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2)
(3) DVD-R (DVD-video, DivX§1, 2)
(4) DVD-RW (DVD-video, DVD-VR, DivX§1, 2)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§5, MP3§2, 6, WMA§2, 7,
JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2, HighMAT Level 2 (geluid en
beeld)]
§1
DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) wordt niet ondersteund.
§2 Totaal gecombineerd maximum aantal herkenbare audio-, fotoen video-inhoud en groepen: 4000 audio-, foto- en videoinhouden en 400 groepen.
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-bestanden
Beeldresolutie: tussen 160k120 en 6144k4096 pixels
(subsampling is 4:2:2 of 4:2:0)
§4 MPEG4-gegevens opgenomen met SD-multicamera’s of DVDvideorecorders van Panasonic
Voldoet aan SD VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/MPEG4
(Simple Profile) videosysteem/G.726 audiosysteem
§5 Conform IEC62107
§6 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
§7 Windows Media Audio Ver.9.0 L3
Niet compatibel met Multiple Bit Rate (MBR)
Optische lens
Golflengte
CD 785 nm
DVD 662 nm
Laservermogen
CLASS 2/CLASS 3A
Audio-uitgang (schijf)
Aantal kanalen
5.1 kanalen (FL, FR, C, SL, SR, SW)
S-video-uitgang
Y-uitgangsniveau
C-uitgangsniveau
Aansluiting
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Pinaansluiting (1 systeem)
Scart-aansluiting (1 systeem)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
S-aansluiting (1 systeem)
Scart-aansluiting (1 systeem)
Technische gegevens
VERSTERKERGEDEELTE
Component-video-uitgang
[NTSC: 525 (480) p/525 (480) i, PAL: 625 (576) p/625 (576) i]
Y-uitgangsniveau
1 Vp-p (75 ≠)
PB uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Aansluiting
Pinaansluiting (Y: groen, PB: blauw, PR: rood) (1 systeem)
RGB video-uitgang
R-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Aansluiting
Scart-aansluiting (1 systeem)
LUIDSPREKERSGEDEELTE
[Voor/Surroundluidsprekers\\SB-FS335]
Type
1 weg, 1 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 6 ≠
Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
70 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
90 mmk193 mmk105 mm
Gewicht
0,74 kg
[Middenluidspreker\\SB-PC335]
Type
1 weg, 1 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 6 ≠
Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
70 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
100 Hz–25 kHz (j16 dB)
113 Hz–22 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
220 mmk88 mmk96 mm
Gewicht
0,72 kg
[\Subwoofer\SB-W335]
Type
1 weg, 1 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
Subwoofer
16 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
90 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
29 Hz–173 Hz (j16 dB)
33 Hz–148 Hz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
175 mmk345 mmk295 mm
Gewicht
3,3 kg
ALGEMEEN
Voeding
AC 230 V, 50 Hz
Stroomverbruik
Hoofdapparaat
80 W
Afmetingen (BtHtD)
430 mmk60 mmk337 mm
Gewicht
Hoofdapparaat
3,3 kg
Gebruikstemperatuurbereik
r5 oC tot r35 oC
Vochtigheidsbereik
5 % tot 90 % RH (geen condensatie)
Stroomverbruik in stand-by
ongeveer 0,5 W
[Opmerking]
1. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Gewicht en afmetingen zijn bij benadering opgegeven.
2. De totale harmonische vervorming is gemeten met een digitale
spectrumanalysator.
RQT8101
29
29
8101du.book
Page 30
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Gids voor het verhelpen van storingen
Raadpleeg de onderstaande tabel voordat u beroep doet op een servicecentrum. Raadpleeg uw handelaar voor advies indien u twijfels hebt
omtrent de controlepunten of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de voorgestelde maatregelen in de tabel.
Spanning
Geen spanning.
Het apparaat schakelt automatisch
naar de stand-by stand.
biz.
≥Sluit het netsnoer stevig aan.
≥De slaaptimer was actief en heeft de ingestelde tijdslimiet bereikt.
7
25
Toetsen reageren niet of werken niet
Geen beeld of geen geluid.
≥Dit apparaat kan geen andere schijven weergeven dan in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.
≥Het apparaat werkt niet normaal ten gevolge van bliksem, statische elektriciteit of een andere
uitwendige oorzaak. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Of schakel het
apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
≥Condens heeft zich in het apparaat gevormd: Wacht 1 tot 2 uur om de condens te laten verdampen.
≥Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst.
≥De batterijen zijn leeg. Vervang deze door nieuwe.
≥Richt de afstandsbediening op het display en start de bediening.
≥Controleer de video- of audio-aansluitingen.
U bent het wachtwoord voor de
restricties (Ratings) vergeten.
Zet alle instellingen terug naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
≥Controleer of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld en de juiste ingangsfunctie is gekozen.
≥Controleer of er iets opgenomen is op de schijf.
≥Zet het apparaat in de stopstand en kies “DVD/CD” als de bron. Houd vervolgens [∫] op het
hoofdapparaat en [S10] op de afstandsbediening ingedrukt tot “Initialised” van het tv-scherm
verdwijnt. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.
Alle instellingen worden dan weer op de standaardwaarden ingesteld.
Gids voor het verhelpen van storingen
Geen van de toetsen werkt na
indrukken.
De toetsen op de
afstandsbediening werken niet.
9
—
—
7
7
8
5, 6,
24
—
—
—
Ongewenste of onverwachte bediening
Het duurt even voordat de
weergave begint.
Mappen die dieper gaan dan de
achtste laag op een gegevensschijf
worden niet juist afgebeeld. [WMA]
[MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Een menuscherm verschijnt tijdens
het overslaan of zoeken. [VCD]
Het menu voor de weergavebesturing
wordt niet weergegeven. [VCD] met
weergavebesturing
De geprogrammeerde en
willekeurige weergavefuncties
werken niet. [DVD-V]
Geprogrammeerde items worden
niet weergegeven. [DVD-V]
Het OSD-menu toont “2” als een
optie voor het geluidsspoor
wanneer [SHIFT]i[AUDIO]
wordt ingedrukt, maar het
geluid verandert niet. [DVD-A]
De weergave begint niet.
Wanneer het geluidsspoor
wordt veranderd, start de
weergave opnieuw vanaf het
begin van de track. [DVD-A]
Scènes worden met
tussenpozen overgeslagen.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
≥ Bij weergave van een MP3-track die stilstaande beelden bevat, kan het een tijdje duren voordat de
weergave begint. Zelfs nadat de track is gestart, zal de weergavetijd niet worden getoond. Dit is normaal.
≥Dit is normaal op DivX-video.
≥Mappen dieper dan de achtste laag, worden allemaal weergegeven als de achtste laag.
—
≥Dit is normaal bij gebruik van Video-CD’s.
—
≥Druk tweemaal op [∫] en druk vervolgens op [1] (weergeven).
—
≥Deze functies werken niet met sommige DVD-video’s.
—
≥Sommige items kunnen niet worden weergegeven, ook al zijn ze geprogrammeerd.
—
≥Normaal worden er twee nummers getoond, ook wanneer er geen tweede geluidsspoor op de
schijf is opgenomen.
—
≥Het is mogelijk dat dit apparaat geen WMA en MPEG4 weergeeft dat stilstaande beelden bevat.
≥Als u DivX VOD-inhoud weergeeft, raadpleegt u de homepage waar u de DivX VOD-inhoud hebt
aangeschaft. (Voorbeeld: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Als een schijf zowel CD-DA als andere formaten bevat, kan een juiste weergave onmogelijk zijn.
≥Dit is normaal op DVD-audio.
—
—
≥Als u het volume of de instelling voor het geluidsveld of de geluidskwaliteit wijzigt tijdens de
ADVANCED DISC REVIEW, blijft de functie werken zonder OSD-weergave. Druk nogmaals op
[ADVANCED DISC REVIEW] om de functie te annuleren.
12
≥Verander de plaats van de ondertitels. (“Subtitle Position” onder Display Menu)
≥Toon de ondertitels.
≥Ondertitels zullen mogelijk niet worden weergegeven, afhankelijk van de schijf. [DivX]
17
13
—
≥U kunt geen merktekens toevoegen. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥ Als de verstreken afspeeltijd van de schijf niet op het display wordt getoond, kunt u geen markeringen toevoegen.
—
—
≥Als het einde van een item wordt bereikt, wordt dat eindpunt automatisch vastgelegd als punt B.
≥A-B Repeat wordt geannuleerd als u op [QUICK REPLAY] drukt.
—
—
—
—
—
—
Ondertitels
De plaats van de ondertitels is verkeerd.
Geen ondertitels.
Marker
Kan geen merktekens
toevoegen.
A-B Repeat
Punt B wordt automatisch vastgelegd.
A-B Repeat wordt automatisch
geannuleerd.
Geluidsweergave abnormaal of niet juist
Vervormd geluid.
Sommige effecten werken niet.
Bromgeluid tijdens weergave.
Geen geluid
Gemengd geluid.
≥Tijdens het weergeven van WMA-bestanden kan er ruis zijn.
≥Sommige geluidseffecten werken niet of zijn minder effectief bij bepaalde schijven.
≥Dolby Pro Logic II werkt niet als u de weergavesnelheid hebt gewijzigd.
≥Een netsnoer of tl-buis bevindt zich dicht bij de kabels. Houd andere apparaten en snoeren uit
de buurt van de kabels van dit apparaat.
≥Er kan een pauze in de geluidsweergave optreden als u de weergavesnelheid verandert.
≥Het is mogelijk dat geen geluid wordt uitgevoerd als gevolg van hoe de bestanden werden gemaakt. [DivX]
≥Als u de SCART (AV)-aansluiting en de audio-ingangen (TV AUDIO IN) tegelijkertijd gebruikt,
schakel dan de apparatuur die op een van beide is aangesloten uit.
—
—
—
—
—
15
—
Menu’s
RQT8101
30
30
Kan het Setup menu niet
openen.
≥Selecteer “DVD/CD” als de bron.
≥Annuleer de weergave alle groepen en de geprogrammeerde en willekeurige weergave.
—
13
Page 31
Tuesday, May 10, 2005
12:35 PM
Abnormaal beeld of geen beeld
Storing in het beeld.
Het beeldformaat komt niet
overeen met het
schermformaat.
Het beeld stopt. [DivX]
Onjuiste displays of matte
kleuren op uw tv-toestel.
Menu’s worden niet juist
weergegeven.
De automatische zoomfunctie
werkt niet normaal.
Het tv-beeld valt weg of bevat
storingsstrepen.
biz.
≥Zorg dat dit apparaat direct verbonden is met het tv-toestel, en niet via een
videocassetterecorder.
≥Verander “Source Select” in het Picture Menu. [DivX]
≥Verander “TV Aspect” op het tabblad “Video”.
≥Verander het beeldaspect op uw tv-toestel. Als uw tv-toestel geen instelfunctie voor het aspect
heeft, verander dan “4:3 Aspect” in het Display Menu.
≥Verander de instelling van Zoom.
≥Het beeld kan stoppen als de DivX-bestanden groter zijn dan 2 GB.
≥Het apparaat en het tv-toestel gebruiken verschillende videosystemen.
Gebruik een multisysteem-tv of een PAL-televisie.
≥Het videosysteem van de schijf komt niet overeen met dat van uw tv-toestel.
– PAL-schijven kunnen niet correct worden weergegeven op een NTSC-televisie.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor weergave op een PAL-tv
(“NTSC Disc Output” op het tabblad “Video”).
≥Stel de zoomverhouding opnieuw in op “a1.00”.
≥Stel “Subtitle Position” onder Display Menu in op “0”.
≥Stel “4:3 Aspect” in het Display Menu in op “Normal”.
≥Schakel de zoomfunctie van het tv-toestel uit.
≥Gebruik een andere vooringestelde aspectverhouding of stel handmatig af.
≥De zoomfunctie werkt soms niet goed, vooral in donkere scènes, en zal soms helemaal niet
werken met bepaalde soorten discs.
≥Mogelijk veroorzaakt door batterijladers van mobiele telefoons.
≥Als u een TV-binnenantenne gebruikt, gebruik dan in plaats daarvan een buitenantenne.
≥De tv-antennedraad ligt te dicht bij dit apparaat. Houd de antennedraad van het tv-toestel
gescheiden van dit apparaat.
6
17
18
17
12
—
—
Gids voor het verhelpen van storingen
8101du.book
—
19
12
17
17
—
12
—
—
—
—
Progressieve video
Er is beeldschaduw wanneer
progressieve video-uitgang is
ingeschakeld.
Beelden worden niet met
progressieve signaaluitvoer
weergegeven.
≥Dit probleem wordt veroorzaakt door de editingmethode of editingmateriaal op DVD-video. Als u
interlace-uitgang gebruikt, zou het probleem normaal moeten verdwijnen. Wijzig de “Video Output
Mode” onder Picture Menu naar “625i” of “525i”.
≥Druk op [SHIFT]i[PROGRESSIVE] zodat “PRG” wordt weergegeven. Of selecteer “625p” of
“525p” onder “Video Output Mode” in het Picture Menu.
≥Als het apparaat is aangesloten op een televisie via VIDEO OUT, S-VIDEO OUT of SCART
(AV), zal de uitvoer geïnterlinieerd worden, zelfs als “PRG” wordt weergegeven.
17
11,
17
6
Luisteren naar de radio
Ruis hoorbaar.
“ST” knippert of brandt niet.
Het geluid is vervormd.
Een kloppend geluid is hoorbaar.
Lage bromtoon tijdens AMontvangst.
≥Pas de positie van de FM- of AM-antenne aan.
≥Gebruik een buitenantenne.
—
21
≥Schakel het tv-toestel uit of plaats het verder van dit apparaat vandaan.
≥Houd de antenne uit de buurt van andere kabels.
—
—
≥Om functies die oranje zijn gemarkeerd te gebruiken, drukt u op de overeenkomende knop
terwijl u [SHIFT] ingedrukt houdt.
—
≥Kies “Bright” onder “FL Dimmer” op het tabblad “Others”.
≥Het apparaat kan de geplaatste schijf niet weergeven; plaats een schijf die het apparaat kan
weergeven.
≥U hebt een lege schijf geplaatst.
≥Geen schijf in het apparaat. Plaats een schijf.
≥De schijf is verkeerd geplaatst. Plaats de schijf op de juiste manier.
≥Controleer de aansluiting van de luidsprekerkabels en corrigeer zonodig.
Als het probleem hierdoor niet verdwijnt, is er een probleem met de stroomvoorziening.
Raadpleeg uw handelaar.
≥De schijf is vuil. Veeg de schijf schoon.
≥Onjuiste bediening werd uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer opnieuw.
≥Er is waarschijnlijk een probleem opgetreden. Het getal dat volgt na “H” hangt af van de status
van het apparaat. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Of schakel het
apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
≥Indien de foutmelding niet verdwijnt, moet u het codenummer noteren en contact opnemen met
een bevoegde monteur.
19
9
≥De bediening wordt door het apparaat of door de disc verboden.
≥U probeert een niet-compatibele groep of inhoud weer te geven.
—
—
≥U probeert een beveiligde groep of inhoud weer te geven. U kunt de inhoud niet meer
weergeven.
≥Er is geen audio opgenomen, of het is opgenomen in een formaat dat niet door dit apparaat kan
worden weergegeven. Alleen videoweergave is mogelijk.
≥Deze schijf kan vuil zijn.
≥U kunt alleen DVD-video discs weergeven waarop dezelfde regiocode als die van dit apparaat
staat vermeld, of waarop “ALL” staat vermeld. Controleer de regiocode op het achterpaneel van
dit apparaat.
≥Kies “On” onder “On-Screen Messages” op het tabblad “Display”.
≥U probeert de DivX VOD-inhoud weer te geven die werd aangeschaft met een andere
registratiecode. U kunt deze inhoud niet weergeven op dit apparaat.
≥Het aantal resterende keren dat de DivX VOD-inhoud kan worden weergegeven is nul. U kunt de
inhoud niet meer weergeven.
—
Bediening van het tv-toestel
Kan het tv-toestel niet bedienen.
Displays op het apparaat
Het display is donker.
“NO PLAY”
“NO DISC”
“F61”
“DVD U11”
“ERROR”
“DVD H∑∑”
∑∑ staat voor een nummer.
—
—
10
5
27
—
—
—
Displays op het tv-scherm
“/”
“Cannot play group xx, content
xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
“Group xx, content xx is
protected”
“Cannot play audio”
“No audio”
“Check the disc”
“This disc may not be played in
your region”
Geen OSD-weergave.
“Authorization Error” [DivX]
“Rented Movie Expired” [DivX]
15
27
Omslag
blz.
19
27
27
RQT8101
31
31
8101da.book
Page 2
Tuesday, May 10, 2005 2:06 PM
Kære kunde
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Du skal læse denne betjeningsvejledning for at få fuldt udbytte af
afspilleren samt af hensyn til din sikkerhed.
Læs venligst hele denne betjeningsvejledning, før du
tilslutter, betjener eller indstiller dette apparat. Gem
vejledningen til senere brug.
BEMÆRK!
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER
ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE
BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE
FOR BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE
REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN
FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Betjeningerne i denne brugsvejledning gælder hovedsagelig
fjernbetjeningen, men betjeningerne kan også udføres på
selve apparatet, hvis kontrollerne er de samme.
System
SC-HT335
Hovedapparat
SA-HT335
Fronthøjttalere
SB-FS335
Centerhøjttaler
SB-PC335
Surroundhøjttalere
SB-FS335
Subwoofer
SB-W335
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af
mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes
du venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen.
Udstyret bør anbringes i nærheden af stikkontakten i væggen og
netledningsstikket bør anbringes således, at det er nemt
tilgængeligt i tilfælde af problemer.
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA.
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK
STØD ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE
APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN, FUGT, VANDDRYP
OG VANDSTÆNK, OG DER MÅ IKKE ANBRINGES
BEHOLDERE INDEHOLDENDE VÆSKE, SOM FOR
EKSEMPEL VASER, OVENPÅ APPARATET.
BEMÆRK:
(Indersiden af apparatet)
Sikkerhedsforskrifter
≥PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED.
LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET
ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER
ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER
VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ELLER BRAND.
≥TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER
MED AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
≥ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR
EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.
≥BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG
FORSVARLIG MÅDE.
(siden af apparatet)
Sikkerhedsforskrifter
Anbringelse
Stil apparatet på en plan flade, hvor det er beskyttet mod direkte
sol, høje temperaturer, høj luftfugtighed og kraftige vibrationer. Disse
forhold kan bevirke, at apparatets ydre og andre komponenter lider
skade, hvorved apparatets levetid kan afkortes.
Anbring ikke tunge genstande ovenpå apparatet.
Spænding
Anvend ikke højspændings-strømkilder. Dette kan overbelaste
apparatet og føre til brand.
Anvend ikke jævnstrømskilder. Kontroller omhyggeligt
strømkilden, hvis du anvender apparatet på et skib eller et andet
sted, hvor der anvendes jævnstrøm.
Beskyttelse af netledningen
Kontroller at netledningen er sat korrekt i forbindelse og at den
ikke er beskadiget. Fejlagtig tilslutning og skade på ledningen kan
forårsage brand og elektrisk stød. Undgå at trække i, bøje eller
anbringe tunge genstande på ledningen.
Tag godt fat i stikket, når du tager netledningen ud af forbindelse.
Elektrisk stød kan blive resultatet, hvis du trækker i netledningen.
Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.
RQT8101
2
32
Fremmedlegemer
Vær påpasselig med, at der ikke kommer genstande af metal ind i
apparatet. Dette kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion.
Vær påpasselig med, at der ikke kommer væske ind i apparatet.
Dette kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion. Hvis det sker, skal
du straks tage apparatet ud af forbindelse med strømforsyningen og
kontakte forhandleren.
Sprøjt ikke insektmidler på eller ind i apparatet. De indeholder
antændelige gasser, som kan antændes, hvis de sprøjtes ind i
apparatet.
Service
Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Tag netledningen ud af
forbindelse og ret henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
service-center, hvis lyden afbrydes, indikatorerne ikke lyser, der
opstår røg eller der opstår andre problemer, som ikke er dækket af
denne brugsvejledning. Elektrisk stød eller skade på apparatet kan
blive resultatet, hvis det repareres, adskilles eller ombygges af
ukvalificerede personer.
Apparatet vil holde længere, hvis det tages ud af forbindelse med
strømforsyningen, når det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
8101da.book
Page 3
Tuesday, May 10, 2005 2:06 PM
Tilbehør
Kontroller og identificer venligst det medfølgende tilbehør.
∏ 2 ark med klæbemærkater
til højttalerkabler
6
SUB
WOOFER
SURROUND
Rch
FRONT
Rch
SUB
WOOFER
SURROUND
Rch
FRONT
Rch
6
4
2
3
5
CENTER
∏ 1 Netledning
SURROUND
Lch
∏ 1 AM-rammeantenne
FRONT
Lch
∏ 2 Batterier til fjernbetjening
1
∏ 1 FM-indendørsantenne
4
∏ 1 Videokabel
2
∏ 1 Fjernbetjening
(N2QAJB000147)
CENTER
SURROUND
Lch
FRONT
Lch
5
3
1
∏ Højttalerkabler
3kkorte kabler
2klange kabler
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Enkel klargøring
TRIN 1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TRIN 2 Tilslutning af højttalere . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TRIN 3 Video-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TRIN 4 Antenner og netledning . . . . . . . . . . . . . . . 7
TRIN 5 Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TRIN 6 QUICK SETUP (Hurtig klargøring) . . . . . . . . 8
Oversigt over kontrollerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Disks, som kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Disk-betjeninger
Anvendelse af navigationsmenuerne . . . . . . . . . . . . . . 14
Afspilning af data-disks/Afspilning fra det valgte spor på CD’en/
Afspilning af HighMATTM-disks/Afspilning af RAM/DVD-RWdisks (DVD-VR)
Anvendelse af On-Screen menuer . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hovedmenu/Other Settings (Andre indstillinger)
Ændring af afspillerindstillingerne . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ændring af forsinkelsestiden (Speaker Settings)
Andre operationer
Radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tilbehør/Indholdsfortegnelse
Til at begynde med
Automatisk forindstilling/Valg af de forindstillede kanaler/
Manuel stationsindstilling/RDS-udsendelser/
Mulige antennetilslutninger
Lydfelt og lydkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lydfeltkontrol/Center Focus/Dolby Pro Logic II/Nedmixing/
Subwooferniveau/Regulering af højttalerniveauet
Tilslutning af andet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Grundlæggende afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brug af hovedapparatet/Brug af fjernbetjeningen
Praktiske funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Visning af de aktuelle afspilningsbetingelser (QUICK OSD)/
Gennemgang af titler, der skal afspilles (ADVANCED DISC
REVIEW)/Hurtig afspilning/Spring 30 sekunder fremad/
Ændring af zoomforholdet/Ændring af lydspor/
Ændring af undertekster/Valg af kameravinkel og rotering/
fremføring af stillbilleder/Ændring af afspilningshastighed/
Gentaget afspilning/Al gruppeafspilning, programafspilning og
tilfældig afspilning
Betjening af fjernsynet
Andre nyttige funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Afbryderautomatik/Lydafbrydelse (muting)/
Anvendelse af hovedtelefoner
Reference
Andre muligheder for højttalerplacering . . . . . . . . . . .
Om DivX VOD-indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversigt over typiske fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
27
27
27
28
29
30
RQT8101
3
33
8101da-p03-09.fm
Page 4
Wednesday, May 11, 2005
8:29 PM
Enkel klargøring
1
TRIN
Placering
Højttalernes placering kan påvirke bassen og lydfeltet. Vær opmærksom på følgende:
≥Anbring højttalerne på et fladt, stabilt underlag.
≥Hvis højttalerne anbringes for tæt på gulvet, væggene og hjørnerne, kan bassen blive for kraftig. Dæk vægge og vinduer med tykke
gardiner.
≥Anbring front-, center- og surroundhøjttalerne i omtrent samme afstand fra lyttepositionen.
Vinklerne i diagrammet er omtrentlige.
Andre muligheder for højttalerplacering (➜ side 26)
Eksempel på placering
1
1
2
3
4
1
FRONT
(V, H)
2
3
4
SURROUND
(V, H)
CENTER
SUBWOOFER
2
Hovedapparat
Placering
≥De fire front- og surroundhøjttalere er ens.
≥Anvend kun de medfølgende højttalere
Angående anvendelse af højttalerne
Anvendelse af andre højttalere kan bevirke, at apparatet lider
skade, og at lydkvaliteten påvirkes negativt.
≥Anbring højttalerne på en plan flade for at forhindre dem i at
vælte. Træf de nødvendige forholdsregler for at forhindre
højttalerne i at vælte, hvis det ikke er muligt at anbringe dem på
en plan flade.
≥Højttalerne kan lide skade, og deres levetid kan afkortes, hvis der
afspilles høj lyd i længere tid.
≥Sænk lydstyrken i de følgende tilfælde for at undgå, at højttalerne
lider skade:
– Når der afspilles forvrænget lyd.
– Hvis højttalerne ryster på grund af en pladespiller, støj fra FMudsendelser eller kontinuerlige signaler fra en oscillator, en
testdisk eller et elektronisk instrument.
– Når lydkvaliteten indstilles.
– Når der tændes og slukkes for apparatet.
Hovedapparat
[Bemærk]
Hold højttalerne på en afstand af mindst 10 mm fra systemet for at
sikre en passende ventilation.
Centerhøjttaler
≥Vibration, som er forårsaget af centerhøjttaleren, kan forstyrre
billedet, hvis centerhøjttaleren anbringes direkte på fjernsynet.
Anbring centerhøjttaleren på et rack eller en hylde.
≥Undlad at anbringe højttalerne direkte oven på fjernsynet for at
forhindre dem i at falde ned.
Subwoofer
Anbring højttalerne til højre og venstre for fjernsynet, på gulvet eller
på en solid hylde, så der ikke opstår vibrationer. Lad der være en
afstand på 10 cm ved bagsiden, så god ventilation sikres.
Hvis farverne på fjernsynsskærmen er
uregelmæssige
De medfølgende højttalere er beregnet til anvendelse tæt på et
fjernsyn, men fjernsynsbilledet kan påvirkes ved visse fjernsyn
og opstillingskombinationer.
Hvis dette sker, skal du slukke for fjernsynet i cirka 30
minutter.
Fjernsynets afmagnetiseringsfunktion bør kunne løse problemet.
Hvis problemet er vedvarende, skal højttalerne flyttes længere
væk fra fjernsynet.
Forsigtig
≥Hovedapparatet og de medfølgende højttalere må kun
anvendes som anvist i denne opstilling. Forsømmelse af
dette kan føre til, at forstærkeren og/eller højttaleren
lider skade og kan udgøre en risiko for brand. Rådfør dig
med en kvalificeret fagmand, hvis skaden er sket, eller
hvis ydeevnen pludselig ændres.
≥Forsøg ikke at montere disse højttalere på væggen med
brug af andre metoder end dem, der er beskrevet i
denne brugsvejledning.
RQT8101
4
34
8101da.book
Page 5
Tuesday, May 10, 2005 2:06 PM
2
TRIN
Tilslutning af højttalere
Påsæt klæbemærkaterne til højttalerkablerne for at gøre tilslutningen nemmere.
Højttalerkabler
≥3kkorte kabler: Til front- og centerhøjttalerne
≥2klange kabler: Til surroundhøjttalerne
2 ark med klæbemærkater til højttalerkabler
3
5
1
FRONT
Lch
SURROUND
Lch
CENTER
FRONT
Lch
SURROUND
Lch
CENTER
1
3
5
4
6
2
FRONT
Rch
SURROUND
Rch
SUB
WOOFER
FRONT
Rch
SURROUND
Rch
SUB
WOOFER
2
4
6
5 CENTER
Klæbemærkat til højttalerkabel
CENTER
6 SUBWOOFER
CENTER
5
Hvid
Blå
Tryk!
2 FRONT (H)
FRONT
Rch
FRONT
Rch
2
2
FRONT
Lch
FRONT
Lch
1
1
1 FRONT (V)
4 SURROUND (H)
SURROUND
Rch
SURROUND
Rch
4
4
Klik!
≥Hvis højttalerkablerne
ikke har vinyltutter, så
tilslut dem direkte til
udgangene.
SURROUND
Lch
SURROUND
Lch
3
3
3 SURROUND (V)
Tilslutning af højttalere
Fjern vinylspidserne på
højttalerkablerne ved at
sno dem.
Sæt ledningen helt ind.
Tryk!
Hovedapparat
TV
AUDIO
AUDI
UDIO
IN
[Bemærk]
≥Kortslut aldrig de positive (i) og negative (j) højttalerledninger.
≥Sørg for, at du kun tilslutter positive (hvide) ledninger til positive (i) terminaler og negative (blå) ledninger til negative (j) terminaler.
Fejlagtig tilslutning kan bevirke, at højttalerne lider skade.
RQT8101
5
35
8101da.book
Page 6
Tuesday, May 10, 2005 2:06 PM
3
TRIN
Video-tilslutninger
Videokabel
≥Foretag ikke tilslutning via en videobåndoptager.
På grund af kopispærresystemet er det ikke sikkert, at billedet vises korrekt.
≥Sluk for fjernsynet, inden tilslutningen udføres, og se brugsvejledningen til fjernsynet.
∫ Fjernsyn med en VIDEO IN-terminal
∫ Fjernsyn med COMPONENT VIDEO IN-terminaler
Bagsiden af
hovedapparatet
Bagsiden af
hovedapparatet
Fjernsyn
(medfølger ikke)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Videokabel
(medfølger)
COMPONENT VIDEO OUT
Videokabler
(medfølger ikke)
Fjernsyn
(medfølger ikke)
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
PB
COMPONENT
VIDEO IN
Y
S-VIDEO
OUT
VIDEO IN
Y
PB
PR
PR
VIDEO
OUT
∫ Fjernsyn med en S-VIDEO IN-terminal
Bagsiden af
hovedapparatet
Fjernsyn
(medfølger ikke)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
Video-tilslutninger
S-VIDEO
OUT
PR
S-videokabel
(medfølger ikke)
S-VIDEO
IN
VIDEO
OUT
S-VIDEO OUT-terminal
S-VIDEO OUT-terminalen giver et mere livligt billede end VIDEO
OUT-terminalen ved at adskille signalerne for krominans (C) og
luminans (Y). (De faktiske resultater afhænger af det anvendte
fjernsyn.)
Fjernsyn
(medfølger ikke)
AV
AV
Scartkabel
(medfølger ikke)
SCART (AV)-terminal
For at forbedre billedkvaliteten kan du ændre videosignaludgangen
fra SCART (AV)-terminalen fra “Video” til enten “S-Video” eller
“RGB”, så det svarer til den type fjernsyn, du anvender. Vælg
“S-Video/YPbPr” eller “RGB/No Output” fra QUICK SETUP
(➜ side 8).
RQT8101
6
36
PR
COMPONENT VIDEO OUT-terminaler
Disse terminaler kan anvendes til enten sammenflettet eller
progressivt output og giver et renere billede end S-VIDEO OUTterminalen. Tilslutning ved brug af disse terminaler sender
farveforskelssignaler (PB/PR) og luminanssignaler (Y) separat for at
opnå høj kvalitet i farvegengivelsen.
≥Beskrivelsen af komponentvideoindgangsterminaler afhænger af
fjernsynet eller skærmen (f.eks. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y, Y/CB/CR).
Tilslut til terminaler med den samme farve.
≥Ved udførelse af denne tilslutning skal du vælge “Video/YPbPr”
eller “S-Video/YPbPr” fra QUICK SETUP (➜ side 8). Hvis “RGB/
No Output” vælges, sendes RGB-signalet fra SCART (AV)terminalen, men der sendes ikke noget signal fra
komponentvideoudgangsterminalerne.
Anvendelse af progressiv video
≥Tilslut til komponentvideoindgangsterminalerne på et 625peller 525p-kompatibelt fjernsyn. (Videoen vil ikke blive vist
korrekt, hvis der er tilsluttet til et ikke-kompatibelt fjernsyn.)
≥Panasonic-fjernsyn med inputterminaler af typen 625 (576)/
50i·50p, 525 (480)/60i·60p er kompatible med progressiv.
Rådfør dig med forhandleren, hvis du har et fjernsyn af et
andet fabrikat.
∫ Fjernsyn med SCART-terminal
Bagsiden af
hovedapparatet
VIDEO
OUT
8101da.book
Page 7
Tuesday, May 10, 2005 2:06 PM
4
TRIN
Antenner og netledning
FM-indendørsantenne
AM-rammeantenne
Netledning
≥Sæt ikke netledningen i forbindelse, før alle andre tilslutninger er udført.
≥Mulige antennetilslutninger (➜ side 21).
FM-indendørsantenne
Fastgør denne ende af antennen,
hvor modtagelsen er bedst.
Til stikkontakt i væggen
AM-rammeantenne
Anbring antennen på dens fod. Placer
antennen, hvor modtagelsen er bedst.
Hold et løst antennekabel på god afstand
af andre ledninger og kabler.
Klisterbånd
Klik!
Netledning
Hovedapparat
FM ANT
(75- )
AC IN
AM
ANT
EXT
LOOP
3 Løsn terminalskruen med en
1 Tryk.
krydsskærvskruetrækker fra
Phillips.
Hvid
4
Antenner og netledning/Fjernbetjeningen
TV
AUDI
UDIO
AUDIO
IN
5 Stram terminalskruen til igen.
Sort
Rød
2 Sæt ledningen helt ind.
Strømbesparelse
Hovedapparatet forbruger en lille smule strøm, selv når det er afbrudt (ca. 0,5 W). Tag apparatet ud af forbindelse med lysnettet for at spare
strøm, når det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
Det er nødvendigt at genindstille visse hukommelsesposter, når apparatet er sat i forbindelse igen.
[Bemærk]
Den medfølgende netledning er kun beregnet til brug med dette apparat. Anvend den ikke med andet udstyr.
5
TRIN
Fjernbetjeningen
Undlad at:
Fjernbetjening
Batterier
2 Anbring polerne (i og j), så de modsvarer polerne i
fjernbetjeningen.
3
≥anvende gamle og nye batterier sammen.
≥anvende forskellige typer batterier sammen.
≥opvarme batterierne eller udsætte dem for åben ild.
≥skille batterierne ad eller kortslutte dem.
≥forsøge at genoplade alkalibatterier eller manganbatterier.
≥anvende batterier, hvis yderbelægning er fjernet.
Forkert behandling af batterier kan medføre udsivning af
batterielektrolyt, der kan øve skade på ting, som elektrolytten
kommer i kontakt med, og forårsage brand.
Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i
længere tid. Opbevar batterierne på et mørkt, køligt sted.
1
R6/LR6, AA, UM-3
≥Brug ikke batterier af
den genopladelige
type.
∫ Anvendelse
Sigt mod displayet (➜ side 8), så du undgår ting, der står i vejen.
Afstanden må højst være 7 m, og det skal være lige foran
apparatet.
RQT8101
7
37
8101da-p03-09.fm
Page 8
Thursday, May 12, 2005
6
TRIN
4:39 PM
QUICK SETUP (Hurtig klargøring)
Hurtig-klargøringsskærmen (QUICK SETUP) hjælper dig med at udføre de nødvendige indstillinger.
Tænd for fjernsynet, og vælg den rigtige videoindgang på fjernsynet.
1
2
3
SHIFT
DVD/CD
4
5
6
Vælg
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
SHIFT
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
ENTER
Registrer
Tænd for
apparatet.
Vælg
“DVD/CD”.
Vis skærmen
QUICK SETUP.
Følg meddelelserne, og
udfør indstillingerne.
Tryk for at afslutte Tryk for at afslutte.
QUICK SETUP.
Hvis disse indstillinger skal ændres senere
Vælg “QUICK SETUP” under fanen “Others” (➜ side 19).
Oversigt over kontrollerne
Vi henviser til henvisningssiderne i parentes.
Vælg kilden
TUNER/BAND (20), DVD/CD (8)
Betjening af fjernsyn og videobåndoptager (24)
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
Tænd/sluk for apparatet (8)
Indstil afbryderautomatikken (25) eller Aktiver
fjernsynets videoindgangsindstilling (24)
SLEEP
TV/AV
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
ZOOM MANUAL SKIP
6
ANGLE/PAGE
8
REPEAT
PLAY MODE
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CANCEL
QUICK SETUP (Hurtig klargøring)/Oversigt over kontrollerne
Grundlæggende afspilningsbetjeninger (10, 11)
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Vis en disk-topmenu (14) eller programliste (15)
AUDIO
CH SELECT
TEST
FL DISPLAY
(12)
(23)
(23)
(11)
GROUP
SUBTITLE
ZOOM
MANUAL SKIP
(11)
(13)
(12)
(12)
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
REPEAT
(11)
(13)
(13)
QUICK OSD
PLAY MODE
(12)
(13)
Vis en diskmenu (14) eller afspilningsliste (15)
Vælg eller registrer menuelementer på
fjernsynsskærmen, billede for billede (11)
ENTER
Vis On-Screen-menuen (16),
Indstil AM-modtageforholdet (20),
Vis RDS-tekstdata (21) eller Vis menuen Setup (18)
(12, 13)
9
QUICK OSD
Kanalvælger (20, 24)
FL DISPLAY
TEST
3
PROGRESSIVE
7
(12)
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Vælg diskens titelnumre/angiv numre (11)
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
DVD/CD
SETUP
FUNCTIONS
Anvendelse af de funktioner, som er markeret
med orange:
Tryk på [SHIFT], og tryk på den tilsvarende knap.
RETURN
Tilbage til forrige skærmbillede (11)
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
(23)
(22)
(22)
(22)
VOLUME
MUTING
(25)
Reguler lydstyrken på apparatet (11) eller
fjernsynet (24)
4, 5/X TUNING W
Afspilning med overspring eller langsom
søgning (10)/Vælg radiostationer (20)
AC IN
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
INPUT SELECTOR (20)
DVD/CD#FM#AM#TV#VCR#
Tilbage til DVD/CD
38
VOLUME
UP
PHONES
MEMORY
Display
Standby/Tænd afbryder [Í/I]
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en
smule strøm når apparatet står i standby. (10)
8
DOWN
TUNE MODE FM MODE
Lysnet-indikator (AC IN)
Denne indikator lyser, når apparatet er
tilsluttet lysnettet.
RQT8101
∫/TUNE MODE
Stop afspilning (10)/Vælg indstillingstilstand (20)
;/FM MODE
Pause (10)/Indstil FM-modtageforhold (20)
1/MEMORY
Afspil disks (10)/Gem de radiostationer, der modtages (20)
PHONES
Tilslut hovedtelefoner (25)
VOLUME
Skru op/ned for lydstyrken (10)
<OPEN/CLOSE
Åbn/luk diskbakken (10)
8101da.book
Page 9
Tuesday, May 10, 2005 2:06 PM
Disks, som kan afspilles
Disk
Logo
Indikation i
denne
brugsvejledning
[RAM]
Optaget på apparater, der benytter Version 1.1 af Video Recording Format (en
generel standard for videooptagelse), f.eks. DVD-videooptagere, DVDvideokameraer, pc’er osv.
[JPEG]
Optaget med Panasonic SD-multikameraer eller DVDvideooptagere ved hjælp af version 1.0 af DCFstandarden (Design rule for Camera File system).
[MPEG4]
Optaget med Panasonic SD-multikameraer eller DVDvideooptagere [der overholder SD VIDEOspecifikationerne (ASF-standard)/MPEG4 (Simple
Profile) videosystem/G.726-lydsystem].
DVD-RAM
DVD-Audio
Bemærkninger
≥For at afspille JPEG,
MPEG4 eller DivXvideo skal du vælge
“Play as Data Disc” i
Other Menu
(➜ side 17).
[DivX]§1
—
[DVD-A]
—
[DVD-V]
Nogle DVD-Audio-disks har DVD-Video-indhold.
For at afspille DVD-Video-indhold skal du vælge “Play as DVD-Video” i Other
Menu (➜ side 17).
—
DVD-Video
DVD-R
(DVD-Video)/
DVD-RW
(DVD-Video)
Disks, som er optaget og færdigbehandlet§2 på DVD-videooptagere eller DVDvideokameraer.
Disks, som er optaget og færdigbehandlet§2 på DVD-videooptagere eller DVDvideokameraer.
—
Færdigbehandl§2 disken efter optagelsen.
DVD-R
(DivX Video)/
DVD-RW
(DivX Video)
[DivX]
§1
DVD-RW
(DVD-VR)
[DVD-RW[‹VR›]
Disks, som kan afspilles
iR (Video)/
iRW (Video)
[DVD-V]
Disks, som er optaget og færdigbehandlet§2 på DVD-videooptagere eller DVDvideokameraer ved hjælp af Version 1.1 af Video Recording Format (en generel
standard for videooptagelse).
—
Video CD
[VCD]
I overensstemmelse med IEC62107
SVCD
CD
CD-R
CD-RW
—
[CD]
Dette apparat er kompatibelt med HDCD, men understøtter ikke funktionen Peak
Extend (en funktion, der udvider dynamikområdet for diskantsignaler).
HDCD-kodede CD’er lyder bedre, fordi de er kodet med 20 bits, sammenlignet
med 16 bits for alle andre CD’er.
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[MPEG4]
[DivX]§1
[VCD]
≥Dette apparat kan afspille CD-R/RW (lydoptagedisks), som er optaget med
formaterne vist til venstre. Luk sessionerne, eller færdigbehandl§2 disken efter
optagelsen.
≥HighMAT-disks
Kun WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
For at afspille disse uden brug af HighMAT-funktionen skal du vælge “Play as
Data Disc” i Other Menu (➜ side 17).
≥[WMA] Dette apparat understøtter ikke Multiple Bit Rate (MBR: en fil, der
indeholder det samme indhold kodet ved flere forskellige bithastigheder).
§1
Oprettet ved hjælp af DivX ver. 3.11, 4.x, 5.x [DivX videosystem/MP3, Dolby Digital eller MPEG audiosystem].
En proces, som gør det muligt at afspille på kompatibelt udstyr.
≥Der er eventuelt ikke muligt at afspille ovennævnte disks i alle tilfælde på grund af disktypen, optagelsens kvalitet, optagemetoden, og hvordan
filerne er oprettet (➜ side 15, Tip til oprettelse af datadisks).
§2
∫ Disks, som ikke kan afspilles
∫ Videosystemer
Version 1.0 af DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD
og Photo CD, DVD-RAM, der ikke kan tages ud af kassetten, 2,6-GB
og 5,2-GB DVD-RAM og “Chaoji VCD”, som findes på markedet,
inklusive CVD, DVCD og SVCD, der ikke overholder IEC62107.
– Dette apparat kan afspille PAL og NTSC, men dit fjernsyn skal
modsvare det system, som anvendes på disken.
– PAL-disks kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
– Apparatet kan konvertere NTSC-signaler til PAL 60 til visning på et
PAL-fjernsyn (➜ side 19, “NTSC Disc Output” under fanen
“Video”).
∫ Lydformater af DVD’er
Apparatet genkender og dekoder
automatisk disks med disse
symboler.
RQT8101
9
39
8101da.book
Page 10
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Grundlæggende afspilning
Brug af hovedapparatet
1
2
Tænd for
apparatet.
Vælg “DVD/CD”.
INPUT SELECTOR
3
Åbn diskbakken.
4
Læg disken i.
OPEN/CLOSE
≥Læg dobbeltsidede disks i, så etiketten på den
side, der skal afspilles, vender op.
≥[RAM] Tag disken ud af kassetten før brug.
∫ (Stop)
; (Pause)
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
Grundlæggende afspilning
AC IN
TUNING
Tryk for at springe over.
Tryk og hold nede for
–søgning (under afspilning)
–slow-motion (under pause)
(filmdel)
≥Tryk på [1] (afspil) for at starte
normal afspilning.
DOWN
TUNE MODE FM MODE
5
Begynd afspilningen.
Bakken lukkes automatisk.
6
VOLUME
UP
PHONES
MEMORY
Reguler lydstyrken.
DOWN
VOLUME
UP
[Bemærk[
≥Disken fortsætter med at rotere, mens menuerne vises. Tryk på [∫], når du er færdig, for at beskytte apparatets motor og fjernsynsskærmen.
≥Det samlede antal titler vises muligvis ikke korrekt for iR/iRW.
RQT8101
10
40
8101da-p10-19.fm
Page 11 Tuesday, May 10, 2005
5:26 PM
Se afsnittet om fejlfinding (➜ side 30, 31), hvis der opstår problemer.
Brug af fjernbetjeningen
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Talknapper
1
2
GROUP
GROUP
SUBTITLE
4
4
5
7
7
QUICK OSD
FL DISPLAY
TEST
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
Indtast nummer
TV CH
SLOW / SEARCH
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
RETURN
MUTING
6
8
9
0
S10
ENTER
SHIFT
5
MENU
CANCEL
PLAYLIST
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SHIFT
5
7
SLOW / SEARCH
SETUP
FUNCTIONS
SHIFT
4
5
REPEAT
CANCEL
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
3
FL DISPLAY
PLAY MODE
DIRECT
NAVIGATOR
2
SUBTITLE
6
CH
1
ZOOM MANUAL SKIP
CANCEL
TOP MENU
2
3
PROGRESSIVE
PROGRESSIVE
DVD/CD
RETURN
TOP MENU
MIX 2CH
PL
SFC
6
TV VOL
VOLUME
DIRECT
NAVIGATOR
MENU
Positionen gemmes i
hukommelsen, mens “RESUME”
vises på displayet.
≥Tryk på [1] (afspil) for at
fortsætte.
≥Tryk på [∫] igen for at annullere
positionen.
Stop
≥Tryk på [1] (afspil) for at
genoptage afspilningen.
Pause
Overspring
ENTER
≥[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX]
[3, 4] : Gruppeoverspring
under afspilning
[2, 1] : Overspring af indhold
under afspilning
≥[VCD] Slow-motion: kun forlæns
retning.
≥[MPEG4] [DivX] Slow-motion:
Fungerer ikke.
(under pause)
[DVD-A] (Filmdel)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
ENTER
(under pause)
Hovedappara
tets display
Undertekst/
informationss
kærm
Start af
afspilning fra
en valgt
gruppe
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
[DVD-V]
Viser en disk-menu
RETURN
FL DISPLAY
[JPEG]
Når lysbilledvisning (➜ side 16)
er aktiveret:
SLIDE ,-. Informationsdisplay
Når lysbilledvisning er
deaktiveret:
PLAY ,-. Informationsdisplay
SHIFT
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Aktiverer/deaktiverer
undertekster (➜ side 13)
SUBTITLE
[DVD-V] [DivX] [VCD] (kun SVCD)
Vælger sprog til undertekster
(➜ side 13)
GROUP
ENTER
DTS
Progressiv
video
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Viser programmerne
(➜ side 15)
[VCD] med afspilningskontrol
Viser en disk-menu
SHIFT
SHIFT
[DVD-A] [DVD-V]
Viser en disk-topmenu
RETURN
5
≥[VCD] Kun forlæns retning.
Registrer
≥Tryk på [SHIFT]i[CANCEL]
for at annullere nummeret
(numrene).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]
Tidsdisplay
,-. Informationsdisplay
Vælg
Valg af onscreen-punkt
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
f.eks. for at vælge 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Viser en afspilningsliste
(➜ side 15)
SLOW / SEARCH
Slow-motion
Billede-forbillede
Tilbage til den
foregående
skærm
[VCD] med afspilningskontrol
Tryk på [∫] for at annullere PBCfunktionen, og tryk derefter på
talknapperne.
PLAYLIST
≥Op til 5 trin.
≥Tryk på [1] (afspil) for at starte
normal afspilning.
Søgning
(under
afspilning)
Diskmenu
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [VCD] [CD]
f.eks. for at vælge 12:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
Grundlæggende afspilning
1
TV
4
[JPEG]
Dato ,-. Ingen information
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
En mappe på WMA/MP3-,
JPEG-, MPEG4- og DivXvideodisks behandles som en
“Group”.
Vælg
M
ENTER
PROGRESSIVE
7
RQT8101
AM
RND
PGM
PRG
RDS
PS
P
11
Registrer
41
8101da-p10-19.fm
Page 12 Thursday, May 12, 2005
4:41 PM
Praktiske funktioner
MANUAL SKIP
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
Talknapper
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
AUDIO
SUBTITLE
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
ADVANCED DISC REVIEW
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
PLAY SPEED,
QUICK REPLAY
DVD/CD
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
QUICK OSD
S10
0
PLAY MODE
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
ZOOM
MANUAL SKIP
REPEAT
ANGLE/PAGE
CANCEL
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MIX 2CH
PL
SFC
MUTING
TV VOL
SHIFT
VOLUME
QUICK OSD
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Undtagen iR/iRW)
Afspilningen starter igen cirka 30 sekunder senere. Praktisk, når du
vil springe reklamer osv. over.
Under afspilning
Tryk på [MANUAL SKIP].
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Det er ikke muligt at springe gennem det aktuelle
program, hvis starten på det næste program er mindre end cirka 30
sekunder fra det sted, du springer fra.
SHIFT
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
Visning af de aktuelle
afspilningsbetingelser (QUICK OSD)
Tryk på [QUICK OSD].
Grundlæggende ------------> Detaljer
^----------------- Fra ,-----------------b
∫ Grundlæg Aktuelt afspilningsnummer
ZOOM
6
Title
Praktiske funktioner
Afspilningsb
etingelser
1
Chapter
4
Tryk flere gange på
[SHIFT]i[ZOOM] for at
vælge det forudindstillede
skærmformat (Just Fit
Zoom) eller “Auto”.
Afspilningstilstand eller indholdstitel
∫ Detaljer
Aktuel position
Details-DVD-Video
1
DTS 3/2.1ch
Audio
Subtitle
1/1
Angle
Source Aspect 4:3
Title Total Time 0:54:28
f.eks. [DVD-V] Oplysninger om lyd
Oplysninger om undertekster
Oplysninger om kameravinkel
Den aktuelle titels skærmformat
Den aktuelle titels samlede afspilningstid
≥[MPEG4] [DivX] Video- og lydoplysninger vises ikke under søgning.
[CD] [MP3] [WMA] Skærmen QUICK OSD vises automatisk.
ADVANCED
DISC REVIEW
Gennemgang af titler,
der skal afspilles
(ADVANCED DISC REVIEW)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Undtagen stillbilleddelen)
[DVD-V] (Undtagen iR/iRW)
Gør det muligt at gennemse diskindholdet og starte afspilningen fra
den valgte position. Du kan vælge enten “Intro Mode” eller “Interval
Mode” i “Advanced Disc Review” under fanen “Disc” (➜ side 18).
1
Tryk på [ADVANCED DISC REVIEW].
Skærmen QUICK OSD vises.
f.eks. [RAM]
Program
4
Time
0:01:06
04
2
Tryk på [1] (afspil), når du finder en titel
eller et program, du vil afspille.
42
[MPEG4] [DivX]
Standard (k0,25fuld skærm) ---. Original (optagelsens faktiske størrelse)
^--------- Full (fuld skærm) ,---------}
≥Dette fungerer muligvis ikke, afhængigt af diskoptagelsen.
Finindstillinger (Manual Zoom)
Når du har valgt det forudindstillede skærmformat eller “Auto”, skal
du trykke på [2, 1].
–fra “k1.00” til “k1.60” (i enheder på 0,01)
–fra “k1.60” til “k2.00” (i enheder på 0,02)
–fra “k2.00” til “k4.00” (i enheder på 0,05) (kun [MPEG4] [DivX])
≥Der er måske ikke muligt at zoome op til “k4.00”, afhængigt af det
tilsluttede fjernsyn og dets indstillinger.
≥Tryk og hold [2, 1] inde, hvis du vil skifte hurtigere.
SHIFT
AUDIO
1
Ændring af lydspor
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (med flere lydspor) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Tryk på [SHIFT]i[AUDIO] flere
gange for at vælge lydsporet.
f.eks. [DVD-V]
Functions
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Audio
Denne knap kan anvendes til at vælge “L”, “R”
eller “LR”.
[DivX]
Mens menuen vises
Tryk på [2, 1] for at vælge “L”, “R” eller “LR”.
[DVD-V] (Karaoke-disks)
Mens menuen vises
Tryk på [2, 1] for at vælge “On” eller “Off” for stemmer.
Se anvisningerne for disken angående detaljer.
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.)
(Undtagen [MPEG4] [DivX], iR/iRW)
Tryk på [QUICK REPLAY] for at gå et par
sekunder tilbage.
≥[DivX] Det kan tage et stykke tid, før afspilningen starter, hvis du
ændre lyden på en DivX-videodisk.
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
12
1.00
Signaltype/data
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaltype
kHz (Samplingsfrekvens)/bit/ch (Antal kanaler)
Eksempel: 3/2 .1ch
.1: Lavfrekvenseffekt
(vises ikke, hvis der ikke er noget signal)
.0: Ingen surround
.1: Mono-surround
.2: Stereo-surround (venstre/højre)
.1: Center
.2: Venstre frontiHøjre front
.3: Venstre frontiHøjre frontiCenter
≥Dette fungerer muligvis ikke, afhængigt af disken og
afspilningspositionen.
≥[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Dette fungerer ikke ved afspilning af en
afspilningsliste (➜ side 15).
RQT8101
Just Fit Zoom
European Vista (1.66:1)
16:9 Standard (16:9)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)
0:41:23
Program Playback
Functions
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
f.eks.
4:3 Standard (4:3)
Forløbet afspilningstid
Time
Ændring af zoomforholdet
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
Denne funktion forstørrer letterbox-billedet, så det passer til skærmen.
Under afspilning
gende
f.eks. [DVD-V]
Spring 30 sekunder fremad
Hurtig afspilning
1
8101da-p10-19.fm
SHIFT
Page 13 Thursday, May 12, 2005
SUBTITLE
4:41 PM
Ændring af undertekster
5
PLAY MODE
[DVD-V] [DivX] (med flere undertekster) [VCD] (kun SVCD)
Tryk på [SHIFT]i[SUBTITLE] flere gange for at
vælge undertekstsprog.
≥På iR/iRW vises der muligvis et undertekstnummer for
undertekster, der ikke vises.
Visning/annullering af undertekster
Functions
Tryk på [2, 1] for at vælge “On” eller “Off”.
Subtitle
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (On/Off kun for disks,
der indeholder oplysninger om undertekster
til/fra)
Off
≥Der kan ikke optages oplysninger om undertekster til/fra med DVDoptagere fra Panasonic.
SHIFT
Valg af kameravinkel og
rotering/fremføring af
stillbilleder
9
Undtagen [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Tryk på [PLAY MODE] under stop.
Alle skærme til gruppe-, program- og tilfældig afspilning vises i rækkefølge.
Al gruppeafspilning ([DVD-A])--------. Programafspilning----------. Tilfældig afspilning
^---------------------------------- fra (Normal afspilning)§,-----------------b
Tryk på [SHIFT]i[SUBTITLE] for at vælge
“On” eller “Off”.
ANGLE/PAGE
Al gruppeafspilning,
programafspilning og tilfældig
afspilning
§
Vælg “off” for at afslutte al gruppe-, program- og tilfældig afspilning.
≥Deaktiver HighMAT-diskafspilning, hvis du vil anvende afspilning i
tilfældig rækkefølge og programafspilning. Vælg “Play as Data
Disc” i Other Menu (➜ side 17).
≥[DVD-A]Nogle disks indeholder bonusgrupper. Hvis en
kodeordsskærm kommer frem, når du har valgt en gruppe, skal du
indtaste kodeordet med talknapperne, hvis du vil afspille
bonusgrupperne. Se også diskens hylster.
Afspilning af grupper
[DVD-A]
All Group Playback
Tryk på [1] (afspilning).
Press PLAY to start
[DVD-V] (med flere kameravinkler)– Valg af kameravinkel
[JPEG] –Rotering af stillbillede
[DVD-A] –Fremføring af stillbillede (tryk på [RETURN] for at gå tilbage
til side 1.)
SHIFT
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Programafspilning (op til 32 punkter)
1
Ændring af
afspilningshastighed
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Under afspilning
Functions
1.0
Normal
Fast
Slow
Ændring af afspilningshastigheden mellem “k0.6” og “k1.4”
(i enheder på 0,1)
Tryk på [2, 1], mens ovenstående meddelelse vises.
≥Tryk på [1] (afspil) for at vende tilbage til normal afspilning.
≥Når hastigheden er ændret
– Dolby Pro Logic II og Sound Enhancement fungerer ikke.
– Lyden skifter til 2-kanalslyd.
– Samplingfrekvens på 96 kHz ændres til 48 kHz.
≥Funktionen fungerer muligvis ikke, afhængigt af optagelsen på
disken.
REPEAT
Gentaget afspilning
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.
[JPEG]: Fungerer med alt JPEG-indhold).
Under afspilning
Tryk flere gange på [REPEAT] for at vælge et
punkt, der skal gentages.
f.eks. [DVD-V]
Functions
Repeat
Off
Off
Chapter
Title
2
P rogram P l ayback
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
“All” (Alle) vises under al gruppeafspilning ([DVD-A]),
programafspilning og tilfældig afspilning.
≥Gentag dette trin, hvis du vil
programmere flere punkter.
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. for at vælge 25: [S10] ➜ [2] ➜ [5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [2] ➜ [5] ➜ [ENTER]
PLAY
to start
Tryk på [1] (afspilning).
Valg af et punkt med pileknapperne
Tryk på [ENTER] og [3, 4] for at vælge et punkt, og tryk derefter på
[ENTER] for at registrere det.
Valg af alle punkterne
f.eks. [DVD-V]
Mens feltet “Chapter”, “Track” eller “Content” er
Chapter
Time
fremhævet, skal du trykke på [3, 4] for at
ALL
vælge “ALL”. Tryk derefter på [ENTER] igen for
at registrere det.
Ændring af det valgte program
1 Tryk på [3, 4] for at vælge et punkt.
2 Gentag trin 1 ovenfor.
Sletning af det valgte program
1 Tryk på [3, 4] for at vælge et punkt.
2 Tryk på [SHIFT]i[CANCEL] (eller tryk på [3, 4, 2, 1] for at
vælge “Clear”, og tryk på [ENTER]).
Annullering af hele programmet
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge “Clear all”, og tryk på [ENTER].
Hele programmet slettes også, når der slukkes for apparatet,
diskbakken åbnes, eller der vælges en anden kilde.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
1
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Tryk på talknapperne
for at vælge en titel
eller gruppe ([WMA] [MP3]
[JPEG] [MPEG4] [DivX] og tryk
derefter på [ENTER]).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]: Program (Program)>All (Alle)>Off (Off)
≥Under afspilning af playliste:
Scene (Scene)>Playlist (Playliste)>Off (Off)
[DVD-A]: Track (Spor)>Group (Gruppe)§>Off (Off)
[DVD-V]: Chapter (Kapitel)>Title (Titel)§>Off (Off)
[VCD] [CD]: Track (Spor)>All (Alle)>Off (Off)
[WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]: Content (Indhold)>Group (Gruppe)§>Off (Off)
[JPEG]: Group (Gruppe)§>Off (Off)
§
f.eks. [DVD-V]
to select and press ENTER
Tryk flere gange på [SHIFT]i[PLAY SPEED]
for at vælge “Normal”, “Fast” eller “Slow”.
Play Speed
Tryk på
talknapperne for at
vælge punkter ([WMA]
[MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] og
tryk derefter på
[ENTER]).
Praktiske funktioner
Tryk flere gange på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE]
for at vælge kameravinklen eller rotere/
fremføre stillbilledet.
f.eks. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥For at indtaste alle grupper skal du trykke på [2, 1] for at
vælge “All” og derefter trykke på [ENTER].
≥For at fravælge en gruppe skal du trykke på de talknapper,
der svarer til den gruppe, du vil fravælge.
2
RQT8101
Tryk på [1] (afspilning).
13
43
8101da.book
Page 14
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Anvendelse af navigationsmenuerne
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Talknapper
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
7
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte fra side til side i
gruppe- eller indholdsfeltet.
≥Afspilning af WMA/MP3-indhold, mens et JPEG-billede vises
på skærmen
Vælg en JPEG-fil først, og vælg derefter et lydspor.
(Den modsatte rækkefølge er ikke mulig.)
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [MENU].
DVD/CD
8
9
0
S10
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
∫ Anvendelse af undermenuen
ANGLE/PAGE
1
,
CANCEL
TOP MENU
TOP MENU,
DIRECT NAVIGATOR
2
MENU
MENU, PLAYLIST
DIRECT
NAVIGATOR
RETURN
FUNCTIONS
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SFC
MUTING
MIX 2CH
PL
TV VOL
SHIFT
VOLUME
MENU
Afspilning af data-disks
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Du kan afspille JPEG-, MPEG4- og DivX-videoindhold på DVD-RAM
eller afspille HighMAT-disks uden brug af HighMAT-funktionen
(➜ side 17, “Play as Data Disc” i Other Menu).
≥Afspilning af HighMATTM-disks (➜ side 15)
Afspilning af punkter i rækkefølge (Playback Menu)
Anvendelse af navigationsmenuerne
1
De viste punkter er forskellige, afhængigt af disktypen.
f.eks.
Playback Menu
WMA/MP3-, JPEG-, MPEG4- og DivX-video
Kun WMA/MP3
Kun JPEG
Kun MPEG4- og DivX-video
Til at skifte mellem guidemeddelelser og
visning af den forløbne spilletid
Til at søge efter indholds- eller gruppetitel (➜ nedenfor)
Mens undermenuen vises (➜ ovenfor)
Tryk på [3, 4] for at vælge “Find”, og tryk på
[ENTER].
¢ A
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
2
Tryk på [3, 4] for at vælge “All”,
Afspilning fra det valgte punkt (Navigation Menu)
Tryk på [MENU].
Tryk på [3, 4] for at vælge et tegn, og tryk på [ENTER].
3
Tryk på [1] for at vælge “Find”, og tryk på [ENTER].
Søgeresultat-skærmen kommer frem.
4
Tryk på [3, 4] for at vælge indholdet eller gruppen,
og tryk på [ENTER].
TOP MENU
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
gruppen, og tryk på [ENTER].
Afspilning af indholdet i gruppen i rækkefølge
MENU
Afspilning fra det valgte
spor på CD’en
[CD]
Der vises titler med CD-tekstdiskafspilning.
1
Tryk på [TOP MENU] eller [MENU].
f.eks. CD-tekst
Tryk på [ENTER].
Tryk på [3, 4] for at vælge og [ENTER].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
5
14
FUNCTIONS
44
: WMA/MP3
: MPEG4- og DivXvideo
Content 0001/0005
to display the sub menu
Gruppe
: JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
RQT8101
Indhold
RETURN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gruppe- og indholdsnummer,
som afspilles i øjeblikket
JPEG
to exit
CD Text
1/23 63 00
Disc Title:
All By Artist
Disc Artist: Pink Island
Track Title: Long John Platinum
Track Artist: SHIPWRECKED
Afspilning fra det valgte indhold
f.eks.
Find
≥Gentag for at indtaste endnu et tegn.
≥Der søges også efter små bogstaver.
≥Tryk på [6, 5] for at skifte mellem A, E, I, O og U.
≥Tryk på [2] for at slette et tegn.
≥Lad stjernen (¢) stå, når du søger efter titler, der indeholder
det indtastede tegn.
≥Slet stjernen (¢) for at søge efter titler, som begynder med det
indtastede tegn. Hvis du vil indtaste stjernen (¢) igen, skal du
åbne undermenuen igen og vælge “Find”.
ENTER
“Audio”, “Picture” eller “Video”, og tryk
på [ENTER].
3
All
Audio
Picture
Video
Fremhæv en gruppetitel for at søge i gruppen eller en indholdstitel
for at søge i indholdet.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [TOP MENU].
1
2
Grupperne og indholdet vises.
Kun indhold
Kun grupper
Miniaturebilleder [JPEG]
Til at gå til næste gruppe
Til at gå til forrige gruppe
∫ Søgning efter en indholds- eller gruppetitel
1
to select and press
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
Help display
Find
Tryk på [TOP MENU].
Alt indhold
WMA/MP3
JPEG
MPEG4- og DivX-video
2
Tryk på [3, 4] for at vælge et punkt, og tryk på [ENTER].
De viste menupunkter afhænger af diskens indhold.
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
TOP MENU
Tryk på [FUNCTIONS].
PLAYLIST
SETUP
FUNCTIONS
SHIFT
Mens menuen vises
Valgt nummer
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
2
RETURN
to exit
Tryk på [3, 4] for at vælge sporet, og
tryk på [ENTER].
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Tryk på [FUNCTIONS] for at vise afspilningsbetingelserne
og den aktuelle position.
Afslutning af skærmen
Tryk på [TOP MENU] eller [MENU].
TOP MENU
Page 15
MENU
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Afspilning af HighMATTM-disks
2
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
Tryk på [TOP MENU].
3
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
punktet, og tryk derefter på [ENTER].
New Playlist Item Long Name Display Te
Menu: Får den næste menu
frem, som viser
afspilningslisten eller
en anden menu.
Afspilningsliste: Afspilningen
begynder
PAG E 1 / 3
Menu1
P l ay l i s t 1
Menu2
P l ay l i s t 2
Menu3
P l ay l i s t 3
3Return
Next 1
2 Prev
≥Ændring af menuens baggrund
Tryk på [FUNCTIONS].
Baggrunden ændres til den, som er optaget på disken.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [∫].
Hvordan man vælger fra listen
1
Under afspilning
f.eks.
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Group
3
4
5
6
Content
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
7
Tryk på [2] og
derefter på [3, 4]
for at skifte mellem lister af typen
“Playlist”, “Group” og “Content”.
0
3
All By Artist
Playlist
Tryk på [MENU].
2
Playlist
9
to select
ENTER to play
RETURN
to exit
Tryk på [1] og derefter på [3, 4] for at
vælge et punkt, og tryk på [ENTER].
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [MENU].
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Afspilning af RAM/DVD-RWdisks (DVD-VR)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Der vises kun titler, hvis titlerne er optaget på disken.
≥Du kan ikke redigere programmer, afspilningslister og disktitler.
Afspilning af programmerne
1
Tryk på [DIRECT
NAVIGATOR].
f.eks.
Direct Navigator
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [DIRECT
NAVIGATOR].
2
3
No.
On
Date
1 11/ 1(WED)
2 1/ 1 (MON)
0:05
1:05
3 2/ 2 (TUE)
4 3/ 3 (WED)
5 4/10(THU)
2:21
3:37
11:05
0
Title
Contents
Monday feature
Auto action
Cinema
Music
Baseball
9 to select
RETURN
to exit
Tryk på [3, 4]
eller talknapperne for at vælge
programmet.
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Tryk på [1] for at vise indholdet af programmet og disken.
Tryk på [ENTER].
Afspilning af en afspilningsliste
(Kun når disken indeholder en afspilningsliste)
f.eks.
1
Tryk på
[PLAYLIST].
Playlist
1
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [PLAYLIST].
0
2
No.
1
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
3
1/ 1
2/ 2
0:01:20
1:10:04
Ashley at Prom
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
Tryk på [ENTER].
∫ Enkeltvis afspilning af scener
≥Gentag trinnet efter behov.
f.eks.
Tryk på [3, 4] eller talknapperne for at
vælge en afspilningsliste.
Contents
RETURN
to exit
1
Mens afspilningslistemenuen vises
Tryk på [1].
2
3
Tryk på [3, 4] for at vælge “Scene List”, og tryk på
[ENTER].
≥“Contents” viser oplysninger om afspilningslisten.
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge en scene, og tryk
på [ENTER].
Tip til oprettelse af datadisks
≥Når der er mere end 8 grupper, vises den ottende grupper og
efterfølgende grupper på én lodret linje på menuskærmen.
≥Der kan være forskel på visningsrækkefølgen på menuskærmen
og computerskærmen.
≥Dette apparat kan ikke afspille filer, som er optaget vha.
pakkeskrivning.
DVD-RAM
≥Diskene skal overholde UDF 2.0.
CD-R/RW
≥Diskene skal overholde ISO9660 niveau 1 eller 2 (undtagen for
udvidede formater).
≥Dette apparat understøtter multi-session, men hvis der er mange
sessioner, varer det længere, inden afspilningen begynder. Hold
antallet af sessioner nede på det mindst mulige for at undgå dette.
DVD-R/RW
≥Diskene skal overholde UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥Dette apparat understøtter ikke multi-session. Kun
standardsessionen afspilles.
Anvendelse af navigationsmenuerne
8101da.book
Navngivning af mapper og filer
f.eks. [MP3]
(Filer behandles som indhold, og
rod
mapper behandles som grupper på dette
001 group
apparat).
001
Forsyn på optagetidspunktet mappe- og
001 track.mp3
filnavne med præfikser. Disse skal være tal
002 track.mp3
003 track.mp3
med det samme antal cifre og i den
002 group
rækkefølge, som de skal afspilles (dette
fungerer muligvis ikke altid).
001 track.mp3
Filer skal have filtypenavnet (➜ nedenfor).
002 track.mp3
003 group
003 track.mp3
[WMA] (Filtypenavn: “.WMA” eller “.wma”)
004 track.mp3
≥Kompatibel kompressionshastighed:
001 track.mp3
002 track.mp3
mellem 48 kbps og 320 kbps
003 track.mp3
≥Det er ikke muligt at afspille WMA-filer,
som er kopispærrede.
≥Dette apparat understøtter ikke Multiple Bit Rate (MBR).
[MP3] (Filtypenavn: “.MP3” eller “.mp3”)
≥Kompatibel kompressionshastighed: mellem 32 kbps og 320 kbps
≥Dette apparat understøtter ikke ID3-tags.
≥ Kompatible samplingsforhold: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 kHz.
[JPEG] (Filtypenavn: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” eller “.jpeg”)
≥Visning af JPEG-filer på dette apparat:
– Tag billederne med et digitalkamera, der overholder DCFstandarden (Design rule for Camera File system) version 1.0.
Nogle digitale kameraer har funktioner, som ikke understøttes af
DCF-standardens version 1.0, såsom automatisk billedrotation,
som kan bevirke, at et billede ikke kan ses.
– Lad være med at ændre filerne på nogen måde eller gemme dem
under et andet navn.
≥Dette apparat kan ikke vise levende billeder, MOTION JPEG eller
andre sådanne formater, andre stillbilleder end JPEG (f.eks. TIFF)
eller afspille tilhørende lyd.
[MPEG4] (Filtypenavn: “.ASF” eller “.asf”)
≥Du kan afspille MPEG4-data [der overholder SD VIDEOspecifikationerne (ASF-standarden)/MPEG4-videosystem (Simple
Profile)/G.726-lydsystem], som er optaget med Panasonic SDmultikameraer eller DVD-videooptagere, på dette apparat.
≥Optagedatoen kan være forskellig fra den faktiske dato.
[DivX] (Filtypenavn: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” eller “.avi”)
≥Du kan afspille DivX-data, som er oprettet ved hjælp af ver.3.11, 4.x,
5.x [DivX-videosystem/MP3, Dolby Digital eller MPEG-lydsystem].
≥GMC (Global Motion Compensation) understøttes ikke.
≥DivX-filer, som er større end 2 GB, eller som ikke har et indeks, kan
muligvis ikke afspilles korrekt på dette apparat.
≥Dette apparat understøtter alle opløsninger op til maks. 720 k 480
(NTSC)/720 k 576 (PAL).
≥Du kan vælge op til 8 typer lyd og undertitler på apparatet.
RQT8101
15
45
8101da.book
Page 16
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Anvendelse af On-Screen menuer
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Talknapper
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
Hovedmenu
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
7
De viste punkter er forskellige,
afhængigt af disktypen.
DVD/CD
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CANCEL
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
RETURN
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
SHIFT
VOLUME
Time
§
1
SETUP
FUNCTIONS
Tryk en gang.
Undtagen
iR/iRW
Video
Anvendelse af On-Screen menuer
Vælg menuen.
Vælg
Spring frem eller tilbage§ (Time Slip kun for
afspilning)
1 Tryk på [ENTER] to gange for at få Time Slipindikatoren frem.
2 Tryk på [3, 4] for at vælge tiden, og tryk på
[ENTER].
≥Tryk og hold [3, 4] inde, hvis du vil skifte
hurtigere.
Start fra et bestemt tidspunkt§ (Time Search)
Ændring af displayet for tilbageværende tid/
forløbet tid
[MPEG4] [DivX]
Visning af pixelantal
[DivX] fps (billeder pr. sekund) vises også.
(➜ side 12, Ændring af lydspor)
Audio
2
Start fra et bestemt punkt
Gå til den
næste menu
[WMA] [MP3]
Visning af den aktuelle disktype
Still Picture Skift af stillbillede
Thumbnail
Visning af miniaturebilleder
Subtitle
(➜ side 13, Ændring af undertekster)
ENTER
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Fremkaldning af en markør, som er optaget på
Marker (VR) DVD-Video-optagere
Sådan fremkaldes en markør:
Tryk på [3, 4] ➜ Tryk på [ENTER]
Registrer
Gå tilbage til den
foregående menu
3
Vælg
Udfør indstillingerne.
Rotate
Picture
ENTER
Slideshow
Registrer
4
RQT8101
16
46
Angle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
SETUP
FUNCTIONS
Other
Settings
Tryk for at afslutte.
(med flere kameravinkler)
Valg af kameravinklen
Rotation af billeder
Aktivering/deaktivering af lysbilledvisning
Ændring af synkroniseringen af
lysbilledvisning (0–30 sek.)
(➜ side 17)
8101da.book
Page 17
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Other Settings (Andre indstillinger)
∫ Audio Menu (Lydmenu)
Dolby Pro
Logic II
∫ Play Menu (Afspilningsmenu)
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.
[JPEG]: Fungerer med alt JPEG-indhold.)
Repeat
(➜ side 13, Gentaget afspilning)
A-B Repeat
Undtagen [JPEG] [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Stillbilleddel)
[MPEG4] [DivX]
Gentagelse af et valgt afsnit
Tryk på [ENTER] ved start- og slutpunkterne.
Tryk på [ENTER] igen, hvis du vil annullere.
Undtagen [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Markering af op til 5 positioner til fornyet afspilning
Marker
Advanced
Disc Review
Tryk på [ENTER] (apparatet er nu parat til at
modtage markører).
Markering af en position:
Tryk på [ENTER] (ved det ønskede punkt)
Markering af en ny position:
Tryk på [2, 1] for at vælge “¢” ➜ Tryk på [ENTER]
Fremkaldning af en markør:
Tryk på [2, 1] ➜ Tryk på [ENTER]
Sletning af en markør:
Tryk på [2, 1] ➜ Tryk på [SHIFT]i[CANCEL]
≥Denne egenskab fungerer ikke under
programafspilning og tilfældig afspilning.
Gør det nemmere at høre dialogen i film
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3-kanaler eller
mere, hvor dialogen optages i centerkanalen)
[DivX] (Dolby Digital, 3 kanaler eller mere, hvor
dialogen optages i centerkanalen)
On ,------. Off
Undtagen [MPEG4] [DivX]
Sound
Forbedrer lydoutput for at give en varm lyd som i
Enhancement en koncertsal.
On ,------. Off
∫ Display Menu (Displaymenu)
Information
On ,------. Off
Subtitle Position
0 til s60 (i trin på 2 enheder)
Subtitle Brightness
Auto, 0 til s7
Til at vælge, hvordan man viser
billeder lavet til fjernsyn med 4:3
størrelses-skærme på et fjernsyn
med 16:9 skærmstørrelsesforhold
[➜ side 12, Gennemgang af titler, der skal
afspilles (ADVANCED DISC REVIEW)]
∫ Picture Menu (Billedmenu)
Picture
Mode
Dialogue
Enhancer
(➜ side 22, Dolby Pro Logic II)
4:3 Aspect
Normal
Cinema1: Opbløder billeder og fremhæver
detaljer i mørke scener.
Cinema2: Giver skarpere billeder og fremhæver
detaljer i mørke scener.
Animation,
Dynamic
User (Tryk på [ENTER] for at vælge “Picture
Adjustment”) (➜ nedenfor)
Picture Adjustment
Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
Gamma: Regulerer lysstyrken for de mørke dele.
Depth Enhancer
Reducerer den grove støj i baggrunden, hvorved
en større fornemmelse af dybde opnås.
Video
Output
Mode
Transfer
Mode
Source
Select
[DivX]
Normal: Vandret udstrækning af
billederne.
Auto:
Udvider 4:3 letterbox-billeder,
så de udfylder skærmen
bedre. Andre billeder vises i
deres helhed i midten af
skærmen.
Shrink: Billederne kommer frem i
midten af skærmen.
Zoom: Udvider alle billeder, så de
udfylder skærmen.
Hvis dit fjernsyn har en lignende
egenskab, skal du bruge den i stedet,
så du opnår en bedre effekt.
Just Fit Zoom
Valg af den rigtige skærmstørrelse til
din fjernsynsskærm
Manual Zoom
Manuel ind- og udzoomning
625i§ (eller 525i§) (sammenflettet)
,------. 625p§ (eller 525p§) (progressivt)
Når du vælger “625p” eller “525p”, vises der en
bekræftelse. Vælg kun “Yes”, hvis apparatet er sluttet til
et fjernsyn, der er kompatibelt med progressivt output.
§
Det viste tal afhænger af den disk, der afspilles,
eller af indstillingen “Picture/Video Output”
(➜ side 19).
Bit Rate Display
[DVD-A] (Filmdel) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
On ,------. Off
GUI See-through
Off, On, Auto
GUI Brightness
s3 til r3
Hvis du har valgt “625p” eller “525p” (➜ ovenfor),
skal du vælge metoden til konvertering af
videooutput, så det passer til materialets type.
Quick OSD
Visning af de aktuelle afspilningsbetingelser
Off, Basics, Details
Når du har valgt punktet, skal du trykke
på [RETURN] for at få vist skærmen
QUICK OSD (➜ side 12).
Når du afspiller PAL-disks, MPEG4- eller DivXvideoindhold
Auto: Finder filmindhold med 25 billeder pr.
sekund og konverterer det korrekt.
Video: Vælges, når du bruger Auto, og
videoindholdet er forvrænget.
Når du afspiller NTSC-disks
Auto1 (normal): Finder filmindhold med 24
billeder pr. sekund og
konverterer det korrekt.
Auto2: Kompatibelt med filmindhold med 30
billeder pr. sekund samt filmindhold med 24
billeder pr. sekund.
Video: Vælges, når du bruger Auto1 eller Auto2,
og videoindholdet er forvrænget.
Når du vælger “Auto”, bliver DivX-indholdets
konstruktionsmetode automatisk fundet og sendt.
Hvis billedet er forvrænget, skal du vælge “I
(Interlace)” eller “P (Progressive)”, afhængigt af
hvilken konstruktionsmetode der blev benyttet, da
indholdet blev indspillet på disken.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)
Anvendelse af On-Screen menuer
Play Speed
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Ændring af afspilningshastigheden
– fra “k0.6” til “k1.4” (i enheder på 0,1)
∫ Other Menu (Anden menu)
Setup
(➜ side 18)
Play as DVD-Video
eller
Play as DVD-Audio
Vælg “Play as DVD-Video” for at afspille
DVD-Video-indhold fra DVD-Audio.
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
eller
Play as Data Disc
Vælg “Play as Data Disc” for at afspille
JPEG, MPEG4- eller DivX-videoindhold
på DVD-RAM eller for at afspille en
HighMAT-disk uden brug af HighMATfunktionen.
RQT8101
17
47
8101da.book
Page 18
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Ændring af afspillerindstillingerne
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Talknapper
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
SETUP
FUNCTIONS
SHIFT
FL DISPLAY
TEST
Vis menuen Setup.
Hvis du ikke har indstillet QUICK
SETUP (➜ side 8), vises
skærmen QUICK SETUP.
3
2
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
7
1
DVD/CD
8
9
0
S10
REPEAT
Vælg
Vælg fanen.
PLAY MODE
QUICK OSD
ENTER
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Gå til højre
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
3
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
Vælg
Vælg punktet.
ENTER
RETURN
SETUP
Registrer
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MIX 2CH
PL
SFC
MUTING
4
TV VOL
SHIFT
VOLUME
Vælg
Udfør indstillingerne.
ENTER
Setup
Fane
Disc
Video
Audio
Display
Others
Punkt
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Advanced Disc Review
Intro Mode
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
Registrer
Indstilling
to exit
5
Ændring af afspillerindstillingerne
≥ Indstillingerne forbliver intakte, selvom du indstiller apparatet til standby.
≥Understregede punkter i det følgende diagram er forindstillede fra
fabrikken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
SHIFT
SETUP
FUNCTIONS
Tryk for at afslutte.
QUICK SETUP aktiverer fortløbende indstillinger af punkterne i det mørke område.
∫ “Disc”-fanen
Audio
Vælg lydsproget.
Subtitle
Vælg undertekstsproget.
Menus
Vælg sproget til diskmenuerne. Ved
ændring af menusproget i QUICK
SETUP ændres denne indstilling også.
Advanced Disc Review
(➜ side 12)
Ratings
Indstil et ratingniveau til begrænsning
af DVD-Video-afspilning.
§1
§2
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Original§1
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Polish
≥Automatic§3
≥Polish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
≥Spanish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
Ratingindstilling (når niveau 8 er valgt)
≥8 No Limit
≥1 til 7
≥0 Lock All: For at forhindre afspilning af disks uden ratingniveauer.
Når du vælger rating, vises der en kodeordsskærm.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du må ikke glemme kodeordet.
Der vises en meddelelse, hvis der sættes en DVD-Video med et højere ratingniveau i apparatet. Indtast
kodeordet, og følg instruktionerne på skærmen.
§3
∫ “Video”-fanen
Vælg den indstilling, der er egnet til
dit fjernsyn, og som du foretrækker.
≥Polish
≥Intro Mode: Gennemser hver titel eller hvert program.
≥Interval Mode: Gennemser ikke kun titler/programmer, men også hvert 10 minuts interval indenfor titler/
programmer.
Det originale sprog på disken vælges.
Indtast et kodenummer ved at referere til oversigten på side 28.
TV Aspect
≥Spanish
Hvis det sprog, som er valgt til “Audio”, ikke er til rådighed, vil
underteksten komme frem på det sprog (hvis de findes på disken).
≥4:3 Pan&Scan: Fjernsyn med almindeligt skærmformat (4:3)
Bredformatbilledets sider skæres af, så skærmen udfyldes (medmindre disken
forbyder det).
≥4:3 Letterbox: Fjernsyn med almindeligt skærmformat (4:3)
Bredformatbilledet vises i letterbox-stil.
≥16:9: Bredformat-fjernsyn (16:9)
TV Type
Vælg et størrelsesforhold, der svarer
til fjernsynstypen.
Time Delay
RQT8101
18
48
Når der er tilsluttet en plasmaskærm,
skal du justere, hvis du bemærker, at
lyden ikke er synkron med videoen.
≥Standard (Direct View TV)
≥Projection TV
≥0ms
≥20ms
≥CRT Projector
≥Plasma TV
≥40ms
≥LCD TV/Projector
≥60ms
≥80ms
≥100ms
8101da.book
Page 19
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
≥Video/YPbPr
≥RGB/No Output
Video Out (AV/Component)
Vælg det videosignalformat, som skal
sendes fra SCART (AV)- og
komponentterminalen.
≥S-Video/YPbPr
≥Automatic
≥Field: Billedet er ikke utydeligt, men billedkvaliteten er lavere.
≥Frame: Den generelle kvalitet er høj, men billedet kan fremtræde utydeligt.
Still Mode
Vælg den viste type billede i
pauseindstilling.
≥PAL60: Når der er tilsluttet til et PAL-fjernsyn.
≥NTSC: Når der er tilsluttet til et NTSC-fjernsyn.
NTSC Disc Output
Vælg PAL 60- eller NTSC-output, når
du afspiller NTSC-disks (➜ side 9,
Videosystemer)
≥PAL
≥Automatic
≥NTSC/PAL60: Output afhænger af indstillingen “NTSC Disc Output” (➜ ovenfor).
Picture/Video Output
Skift formatet på videosignalet, så det
passer til JPEG, MPEG4 og DivXvideo, hvis billedet ikke er jævnt under
afspilningen.
∫ “Audio”-fanen
Dynamic Range Compression
≥Off
≥On: Indstil klarheden, selv hvis lydstyrken er lav, ved at komprimere området for det laveste
lydniveau og det højeste lydniveau. Praktisk, hvis du vil se video sent om aftenen. (Fungerer
kun med Dolby Digital)
Speaker Settings (➜ nedenfor)
≥Center:
≥Surround (L/R):
Indstil forsinkelsestiden for center- og
surroundhøjttalerne.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ “Display”-fanen
Menu Language
≥English ≥ Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Polski ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
≥Off
Background during Play
≥Black
≥Grey
Vælg baggrund ved JPEG, MPEG4og DivX-videoafspilning.
∫ “Others”-fanen
Ændrer lysstyrken i apparatets
display.
DivX Registration
Viser apparatets registreringskode.
Du skal bruge registreringskoden til at købe og afspille DivX-Video-on-Demand-indhold (VOD).
(➜ side 27, Om DivX VOD-indhold)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialise Setting
≥Yes: Kodeordsskærmen vises, hvis “Ratings” (➜ side 18) er indstillet. Indtast venligst det samme
kodeord. Sluk for apparatet, og tænd for det igen, når “INIT” er forsvundet fra displayet.
≥No
Dette genindstiller alle værdierne i
klargøringsmenuerne til
standardindstillingerne.
Ændring af afspillerindstillingerne
≥Dim
≥Bright
≥Auto: Displayet er nedblændet, men lyser, når du udfører visse betjeninger.
FL Dimmer
≥No
Ændring af forsinkelsestiden (Speaker Settings)
(Kun effektiv ved afspilning af multikanallyd)
(Gælder kun center- og surroundhøjttalerne)
For optimal lytning med 5.1-kanals lyd bør alle højttalerne med
undtagelse af subwooferen stilles i den samme afstand fra
lyttepositionen. Indstil forsinkelsestiden, så forskellen udlignes, hvis
du er nødt til at anbringe center- eller surroundhøjttalerne tættere på
lyttepositionen.
C
a
ms
0.0
R
C
R
: Bedste placering af højttalere
c
SW
b
LS
L
: Aktuel placering af højttalere
C
L
1 Tryk på [3, 4] for at vælge forsinkelsestidsboksen, og tryk
på [ENTER].
2 Tryk på [3, 4] for at redigere forsinkelsestiden, og tryk på
[ENTER].
Centerforsinkelsestid
Exit
Exit
LS
RS
LS
ms
0.0
RS
Omtrentlige værelsesdimensioner
Surroundforsinkelsestid
RS
Cirkel med konstant primær lytteafstand
Hvis en af afstandene a eller b er mindre end c, skal du finde
forskellen i oversigten og ændre til den anbefalede indstilling.
a Centerhøjttaler
Forskel (cirka)
SW
a b c : Primær lytteafstand
Indstilling
b Surroundhøjttaler
Forskel (cirka)
Afslutning af højttalerindstillingen
Tryk på [2] for at vælge “Exit”, og tryk på [ENTER].
Når du ændrer surroundhøjttalerindstillingen for Dolby Digital,
ændres indstillingen også for Dolby Pro Logic II.
For eksempel er indstillingerne for MUSIC de samme som for Dolby Digital.
Indstilling
30 cm
1.0 ms
150 cm
5.0 ms
60 cm
2.0 ms
300 cm
10.0 ms
90 cm
3.0 ms
450 cm
15.0 ms
120 cm
4.0 ms
150 cm
5.0 ms
Dolby Digital
0 ms
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
10 ms
5 ms
5 ms
15 ms
10 ms
10 ms
20 ms
15 ms
15 ms
25 ms
RQT8101
19
49
8101da.book
Page 20
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Radioen
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
AUDIO CH SELECT
Talknapper
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
1
FL DISPLAY
TEST
ZOOM MANUAL SKIP
6
ANGLE/PAGE
8
REPEAT
2
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Tryk på [TUNER/BAND] for at vælge “FM”
eller “AM”.
Tryk på talknapperne for at vælge kanalen.
Du kan også trykke på [X CH W].
Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CH
Valg af de forindstillede kanaler
TUNER/BAND
3
PROGRESSIVE
7
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
MUTING
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
DVD
ENTER
SFC
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Når en FM-stereoudsendelse modtages.
FUNCTIONS
SHIFT
TG
HDCD
ENTER
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
DTS
D
PL
MIX 2CH
PL
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
TV VOL
HDCD
VOLUME
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
∫ Hvis der er for kraftig støj
Når “FM” er valgt
Tryk på [FM MODE] på hovedapparatet for at vise
“MONO”.
f.eks. FM:
TUNING
D
PL
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
DOWN
TUNE MODE FM MODE
VOLUME
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
FM MODE
HDCD
DVD
AC IN
DTS
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
UP
MEMORY
PHONES
Tryk på [FM MODE] igen, hvis du vil annullere indstillingen.
≥FM-indstillingen annulleres også, når frekvensen ændres.
INPUT SELECTOR
Når “AM” er valgt
TUNE MODE
Radioen
MEMORY
Tryk på [FUNCTIONS] på fjernbetjeningen.
Ved hvert tryk på knappen: BP 2()BP 1
≥Indstillingen benyttes, hver gang “AM” er valgt.
Automatisk forindstilling
Manuel stationsindstilling
Kun hovedapparatet
Kun hovedapparatet
Der kan indstilles op til 15 stationer på hvert af FM- og AM-båndene.
1
Tryk på [INPUT SELECTOR] for at vælge
“FM” eller “AM”.
2
Tryk på [TUNE MODE] for at vælge
“MANUAL”.
Ved hvert tryk på knappen: MANUAL()PRESET
3
1
“FM” eller “AM”.
2
3
Tryk på [X TUNING W] for at vælge
frekvensen.
Tryk på [X TUNING W] for at indstille til
Tryk på og hold [X TUNING W], indtil frekvensen begynder at
rulle, for at starte den automatiske stationsindstilling.
Stationsindstillingen stopper, når en station er fundet.
Tryk og hold [MEMORY].
Slip knappen, når “FM AUTO” eller “AM AUTO” vises.
Tryk på [TUNE MODE] for at vælge
“MANUAL”.
den laveste frekvens (FM: 87.50, AM: 522).
4
Tryk på [INPUT SELECTOR] for at vælge
∫ Forudindstilling af kanalen
Der kan indstilles op til 15 stationer på hvert af FM- og AM-båndene.
Tuneren forindstiller alle de radiostationer, den kan modtage, i
kanalerne i stigende rækkefølge.
≥“SET OK” vises, når stationerne er indstillet, og radioen
indstilles til den sidste forindstillede station.
≥“ERROR” vises, hvis den automatiske forindstilling ikke er
lykkedes. Forindstil kanalerne manuelt (➜ højre).
1
Når der lyttes til en radioudsendelse
Tryk på [ENTER].
2
Når frekvensen og “PGM” blinker i displayet
Tryk på talknapperne for at vælge en kanal.
Du kan også trykke på [X CH W] og derefter trykke på [ENTER].
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
RQT8101
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Den station, der er programmeret på en kanal, bliver slettet,
hvis der forindstilles en anden station på den samme kanal.
20
50
8101da.book
Page 21
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
RDS-udsendelser
Apparatet kan vise tekstdata, der sendes af radiodatasystemet
(RDS), som findes i visse områder.
Hvis den station, du lytter til, sender RDS-signaler, vil “RDS”
begynde at lyse på displayet.
Når “FM” er valgt
Tryk på [FUNCTIONS] på fjernbetjeningen for
at vise tekstdataene.
Ved hvert tryk på knappen:
PS (fabriksindstillingen)>PTY> Frekvensvisning
^---------------------------------------------------------------------------}
PTY-display
§
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SPORT
EDUCATE
SOCIAL A
OLDIES
M.O.R. M
RELIGION
FOLK M
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
§
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
“M.O.R. M”=Middle of the road music = “For de unge på fyrre”
[Bemærk]
Radioen
Det er ikke sikkert, at RDS-displayene er til rådighed, hvis
modtagelsen er dårlig.
Mulige antennetilslutninger
Anvend en udendørsantenne, hvis modtagelsen er dårlig.
≥Tag antennen ud af forbindelse, hvis apparatet ikke anvendes.
≥Anvend ikke udendørsantennen i tordenvejr.
Lad rammeantennen være tilsluttet.
FM-udendørsantenne
(med en fjernsynsantenne)
≥Tag FM-indendørsantennen ud af
forbindelse.
≥Antennen bør installeres af en
kompetent tekniker.
FM ANT
(75 )
AM
ANT
EXT
LOOP
TV
AUDIO
AUDI
UDIO
IN
75 ≠ koaksialkabel
(medfølger ikke)
5–12 m
AM-udendørsantenne
(med en vinylledning)
Før et stykke vinylledning horisontalt over et
vindue eller et andet bekvemt sted.
RQT8101
21
51
8101da.book
Page 22
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Lydfelt og lydkvalitet
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
(Disks, hvis dialog er optaget i centerkanalen)
Du kan få lyden fra centerhøjttaleren til at lyde, som
om den kommer fra fjernsynet.
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
TEST
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
Center Focus
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
CH SELECT
C.FOCUS
DVD/CD
Tryk på [C.FOCUS].
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CANCEL
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
3, 4, 2, 1
SETUP
FUNCTIONS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
DTS
CD
PLAYLIST
ENTER
SUBWOOFER LEVEL
C.FOCUS
D
PL
MENU
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
MIX 2CH,
SFC
PL
Ved hvert tryk på knappen:
C FOCUS ON,------.C FOCUS OFF
≥Dette fungerer også, når Dolby Pro Logic II er aktiveret.
SHIFT
VOLUME
VOLUME
MIX2CH
PL
[Bemærk]
≥Når der er tilsluttet hovedtelefoner, har følgende lydfeltsystemer
ingen effekt [undtagen lydfeltkontrol (Sound Field Control)].
≥Der kan være en reduktion i lydkvaliteten, når disse lydfeltsystemer
anvendes med visse kilder. I dette tilfælde skal du deaktivere
lydfeltsystemet.
≥Følgende funktioner fungerer muligvis ikke, afhængigt af
optagelsen på disken.
Dolby Pro Logic II
Undtagen [DivX]
Dolby Pro Logic II er en avanceret dekoder, som opnår 5-kanals
surround (venstre og højre front, center, venstre og højre surround)
fra et hvilket som helst stereomateriale, uanset om det er Dolby
Surround-kodet eller ikke.
Tryk på [ÎPLII].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
Lydfelt og lydkvalitet
HDCD
DVD
SFC
Lydfeltkontrol
Ændrer lydkvaliteten.
Tryk på [SFC].
Ved hvert tryk på knappen:
FLAT: Annullerer (ingen effekt tilføjes) (fabriksforindstillet).
HEAVY: Føjer slagkraft til rockmusik.
CLEAR: Gør diskantlyd klarere.
SOFT: Til baggrundsmusik.
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Ved hvert tryk på knappen:
MOVIE: Film-software optaget i Dolby Surround.
MUSIC: Stereo-kilder
OFF:
Annuller
≥Fungerer kun i DVD/CD-indstilling.
≥“ÎPLII” lyser, når effekten er aktiveret.
MIX2CH
PL
SHIFT
Bekræftelse af den aktuelle indstilling
Tryk på [SFC].
RAM
Nedmixing
Du kan sende de nedmixede 2 kanals-signaler i output, når det er
nødvendigt.
Tryk på [SHIFT]i[MIX 2CH].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Ved hvert tryk på knappen:
MIX 2CH ON,------.MIX 2CH OFF
Når “D.MIX” blinker på displayet, betyder det, at der er flerkanals
signaler, som ikke kan nedmixes, på disken. [DVD-A]
RQT8101
22
52
8101da.book
Page 23
Tuesday, May 10, 2005
SUBWOOFER
LEVEL
2:06 PM
∫ Regulering af højttalerniveauet under afspilning
Subwooferniveau
(Effektiv ved afspilning af multikanallyd, eller når Dolby Pro
Logic II er aktiveret.)
Du kan indstille mængden af bas. Apparatet vælger automatisk den
bedste indstilling for afspilningskildetypen.
1
Tryk på [SUBWOOFER LEVEL].
L #C #R #RS #LS #SW
^--------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
SUB W 4 (fabriksindstillingen)>SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3
^--------------------------------------------------------------------------------------------------}
≥Det er kun muligt at regulere SW, hvis der er en
subwooferkanal på disken.
≥“SW” vises ikke i displayet og kan ikke reguleres, når Dolby
Pro Logic II er aktiveret.
≥Når der vælges en anden kilde
SUB W 2 (fabriksindstillingen)>SUB W 3>SUB W 4>SUB W 1
^--------------------------------------------------------------------------------------------------}
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Den valgte indstilling gemmes og benyttes, hver gang du afspiller
den samme kildetype.
SHIFT
TEST
3
Tryk på [SHIFT]i[CH SELECT] for at vælge
højttaleren.
2
Tryk på [3] (øgning) eller [4] (sænkning) for at
indstille højttalerniveauet for hver højttaler.
C, RS, LS, SW: j6 dB til i6 dB
(L, R: Kun balancen kan reguleres.)
≥Regulering af fronthøjttalernes balance
Når “L” eller “R” er valgt, skal du trykke på [2, 1].
Regulering af højttalerniveauet
Dette er en af metoderne til at opnå de rigtige lydeffekter.
Forberedelse
Tryk på [DVD/CD].
1
I stopstilling, når der ikke vises noget on-screen-display
Tryk på [SHIFT]i[TEST] for at sende et
testsignal.
C: Center
R: Højre front
LS: Venstre surround
Lydfelt og lydkvalitet
L: Venstre front
RS: Højre surround
≥Der er ikke nogen lyd fra SW-kanalen (subwoofer).
2
Tryk på [VOLUME, r] eller [s] for at
indstille den lydstyrke, der normalt
anvendes til lytning.
3
Tryk på [3] (øgning) eller [4] (sænkning)
for at indstille højttalerniveauet for hver
højttaler.
C, RS, LS: j6 dB til i6 dB
(L, R: Kun balancen kan reguleres.)
≥Regulering af fronthøjttalernes balance
Tryk på [2, 1], mens testsignalet lyder.
≥Indstil højttalerniveauet til det samme niveau som
fronthøjttalerne.
Standsning af testsignalet
Tryk på [SHIFT]i[TEST] igen.
RQT8101
23
53
8101da-p20-25.fm
Page 24 Thursday, May 12, 2005
7:28 PM
Tilslutning af andet udstyr
∫ Eksempel på tilslutning
Fjernsyn
(medfølger ikke)
AUDIO OUT VIDEO IN
L
R
1
Videobåndoptager
(medfølger ikke)
Afspilning af video
fra
videobåndoptageren
I dette eksempel
vælges “VIDEO 2”indgangen på
fjernsynet.
2
Lydkabel
(medfølger ikke)
VIDEO
OUT
Videokabel
(medfølger ikke)
AUDIO OUT
R
L
: Signalretning
Afspilning af lyd fra en
videobåndoptager
Afspilning af lyd fra fjernsynet
Sænk lydstyrken på fjernsynet til det
mindst mulige, og indstil lydstyrken på
dette apparat.
Allerede tilsluttet
(➜ side 6)
FM ANT
(75 )
SPEAKERS
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
PB
AM
ANT
Y
S-VIDEO
OUT
L
R
EXT
LOOP
VCR
AUDI
UDIO
IN
TV
AUDI
UDIO
IN
PR
VIDEO
OUT
AV
R
SUBWOOFER
CENTER
FR
Tilslutning af andet udstyr
Betjening af fjernsynet
Du kan bruge fjernbetjeningen til at betjene et Panasonic-fjernsyn. Tilslut udstyret under henvisning til “Eksempel på tilslutning” (➜ ovenfor).
[Bemærk]
Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen fungerer korrekt med visse modeller.
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
TV
SLEEP
TV/AV
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
Tænd/sluk for fjernsynet
3
Tryk på [SHIFT]i[TV Í].
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
TV/ VCR
DVD/CD
REPEAT
Aktiver fjernsynets videoindgangsindstilling
9
PLAY MODE
QUICK OSD
Tryk på [TV/AV].
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
TV CH
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Forberedelse
Ret fjernbetjeningen mod apparatet, og tryk én eller to gange på
[TV/VCR], indtil “TV” vises i displayet. Ret den derefter mod
fjernsynet for at foretage følgende betjeninger:
Skift kanal
Tryk på [SHIFT]i[X TV CH W].
Reguler lydstyrken
Tryk på [SHIFT]r[s TV VOL r].
∫ Nyd lydsystemet til din hjemmebiograf med en
videobåndoptager
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
SFC
1 Ændring af videoindgangsindstillingen på fjernsynet
MIX 2CH
PL
(“VIDEO 2” i eksemplet).
TV VOL
SHIFT
VOLUME
TV VOL
2 Ret fjernbetjeningen mod apparatet, og tryk én eller to
gange på [TV/VCR], indtil “VCR” vises i displayet.
3 Betjen videobåndoptageren vha. fjernbetjeningen.
∫ Tilslutning af en laserdiskafspiller eller
pladespiller
Tilslut i stedet for en videobåndoptager (➜ ovenfor), og vælg “VCR”
som kilde.
Vi anbefaler anvendelse af en pladespiller med indbygget phonoequalizer. Hvis din afspiller ikke har en indbygget equalizer, skal den
først tilsluttes en separat equalizer og derefter tilsluttes apparatet.
RQT8101
24
54
8101da.book
Page 25
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Andre nyttige funktioner
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
SLEEP
AUDIO CH SELECT
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
Kun hovedapparatet
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
Anvendelse af hovedtelefoner
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
1
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
hovedtelefonerne (medfølger ikke) i
forbindelse.
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Sænk lydstyrken og sæt
CANCEL
Hovedtelefonstiktype: 3,5 mm stereo
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
VOLUME
ENTER
AC IN
SETUP
FUNCTIONS
TUNING
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
DOWN
TUNE MODE FM MODE
VOLUME
UP
MEMORY
PHONES
RETURN
MUTING
MIX 2CH
PL
SFC
TV VOL
SHIFT
VOLUME
VOLUME
MUTING
2
Reguler hovedtelefonlydstyrken med
[VOLUME].
SLEEP
TV/AV
SHIFT
Afbryderautomatik
≥Lyden ændres automatisk til stereo (2-kanals).
[Bemærk]
Tryk på [SHIFT]i[SLEEP] for at indstille tiden
(i minutter).
Undgå at lytte i længere tid ad gangen for at forebygge høreskader.
DTS
D
PL
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
Andre nyttige funktioner
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Annullering af timeren
Tryk på [SHIFT]i[SLEEP] for at vælge “OFF”.
Bekræftelse af den tilbageværende tid
Tryk på [SHIFT]i[SLEEP] igen.
Ændring af indstillingen
Gentag proceduren fra begyndelsen.
Lydafbrydelse (muting)
MUTING
Tryk på [MUTING].
“MUTING” blinker på apparatets display.
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Annullering
≥Tryk på [MUTING] igen, eller sænk lydstyrken til minimumværdien
(– – dB), og øg den derefter til det ønskede niveau.
≥Lydafbrydelse (muting) annulleres, når apparatet indstilles til
standby.
RQT8101
25
55
8101da.book
Page 26
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Andre muligheder for højttalerplacering
∫ Montering på væg
30–35 mm
Du kan montere alle højttalerne på væggen.
1 Skru en skrue (medfølger ikke) i væggen.
2 Sæt højttaleren godt fast på skruen (skruerne) i hullet
‰7,5–9,4 mm
‰3,0–4,0 mm
(hullerne).
4,0–7,0 mm
Væg eller stolpe
≥Den væg eller stolpe, hvor højttalerne skal monteres, bør kunne klare en vægt på 10 kg pr. skrue. Rådfør dig med en kvalificeret
bygningsingeniør, når du monterer højttalerne på væggen. Fejlagtig montering kan resultere i skade på væggen og højttalerne.
Centerhøjttaler
Front- og surroundhøjttalere
90 mm
Andre muligheder for højttalerplacering
I denne position vil
højttaleren
sandsynligvis falde
ned, hvis den flyttes til
venstre eller højre.
Flyt højttaleren, så
skruen er i denne
position.
∫ Montering af højttalerstande (medfølger ikke)
Kontroller, at standene opfylder disse betingelser, inden du køber dem.
Bemærk diameteren og længden af skruerne og afstanden mellem skruerne som vist på illustrationen.
≥Standene skal kunne bære over 10 kg.
≥Standene skal være stabile, selv hvis højttalerne er i en høj position.
f.eks.
Front- og surroundhøjttalere
5 mm, hældning 0,8 mm
60 mm
Højttalerstand
(medfølger ikke)
Monter standerne med
disse metalskruehuller.
RQT8101
26
56
Pladetykkelse plus 7 mm til 10 mm
8101da.book
Page 27
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Om DivX VOD-indhold
Ordliste
DivX VOD-indhold (Video-on-Demand) er krypteret med henblik på
copyrightbeskyttelse. For at kunne afspille DivX VOD-indhold på
apparatet skal du først registrere apparatet.
Dekoder
Følg onlineinstruktionerne for køb af DivX VOD-indhold for at angive
apparatets registreringskode, og registrer apparatet. For yderligere
oplysninger om DivX VOD henvises til www.divx.com/vod.
DivX
(➜ side 19, “DivX Registration” under fanen “Others”)
Setup
DivX Registration
En metode til kodning af digitale signaler, som er udviklet af Dolby
Laboratories. Bortset fra stereolyd (2-kanals), kan disse kanaler
også være multikanal-lyd. En stor mængde lydoplysninger kan
optages på en enkelt disc med denne metode.
DTS (Digital Theater Systems)
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
Et videokomprimeringsformat, der er udviklet af DivXNetworks, Inc., hvor
videofiler komprimeres, uden at videokvaliteten forringes væsentligt.
Dolby Digital
Vis apparatets registreringskode.
Disc
Video
Audio
Display
Others
En dekoder gendanner de kodede lydsignaler på DVD’er til normale
signaler. Denne proces kaldes dekodning.
8 alfanumeriske tegn
To learn more visit www.divx.com/vod
Dette surround-system anvendes i mange biografer over hele
verden. Der er en god separation mellem kanalerne, så det er muligt
at opnå realistiske lydeffekter.
Dynamikområde
ENTER
to continue
≥Vi anbefaler, at du noterer koden til senere reference.
≥Når du har afspillet DivX VOD-indhold for første gang, vises der en
anden registreringskode i “DivX Registration”. Brug ikke denne
registreringskode til at købe DivX VOD-indhold. Hvis du bruger
denne kode til at købe DivX VOD-indhold og derefter afspiller
indholdet på apparatet, kan du ikke længere afspille det indhold,
som du købte med den tidligere kode.
≥Hvis du køber DivX VOD-indhold med en anden registreringskode
end dette apparats kode, kan du ikke afspille indholdet
(“Authorization Error” vises).
Om DivX-indhold, der kun kan afspilles et bestemt antal
gange
Noget DivX-indhold kan kun afspilles et bestemt antal gange. Når du
afspiller indholdet, vises antallet af resterende gange. Når antallet af
resterende gange når nul, kan du ikke længere afspille indholdet.
(“Rented Movie Expired” vises).
Når indholdet afspilles
≥Antallet af resterende afspilninger reduceres med én, hvis
– du slukker for apparatet eller trykker på [SHIFT]i[SETUP].
– du trykker på [∫]. Tryk på [;] for at afbryde afspilningen.
– du trykker på [:, 9] eller [6, 5] osv. og kommer frem til
andet indhold eller til starten af det indhold, der afspilles.
≥Funktionerne Genoptag (➜ side 11, Stop) og Marker [➜ side 17,
Play Menu (Afspilningsmenu)] kan ikke benyttes.
Dynamikområdet er forskellen mellem det laveste lydniveau, som
kan høres gennem støjen fra udstyret, og det højeste lydniveau,
inden der opstår forvrængning.
Ramme-stillbillede og felt-stillbillede
Rammer er stillbilleder, som sammen udgør et levende billede. Der
vises omkring 30 rammer i sekundet.
En enkelt ramme består af to felter. Et almindeligt fjernsyn viser
disse felter ét efter ét, således at der opstår rammer.
Et stillbillede vises, når et levende billede stoppes midlertidigt. Et
rammebillede udgøres af to skiftende felter, så billedet kan virke
udvisket, men den generelle kvalitet er god.
Et felt-stillbillede er ikke udvisket, men det indeholder kun halvdelen af
oplysningerne i et ramme-stillbillede, hvorfor billedkvaliteten er lavere.
I/P/B
Videokomprimeringsstandarden MPEG 2, som anvendes med DVDVideo, koder rammer ved hjælp af disse tre billedtyper.
I: Intrakodet billede
Dette billede har den bedste kvalitet og er bedst at anvende, når
billedet skal justeres.
P: Prædikativt kodet billede
Dette billede beregnes på baggrund af tidligere I- eller P-billeder.
B: Tovejsprædikativt kodet billede
Dette billede beregnes ved sammenligning af tidligere og
fremtidige I- og P-billeder, således at det har den laveste
mængde oplysninger.
Om DivX VOD-indhold/Diskhåndtering/Ordliste/Vedligeholdelse
Press
Linear PCM (impulskodeændring)
Ikke-komprimerede digitale signaler er lig med signaler på cd’er.
MPEG4
Et komprimeringssystem, der benyttes på mobilenheder eller i
netværk, og som muliggør særdeles effektiv optagelse ved en lav
bithastighed.
Diskhåndtering
Afspilningskontrol (PBC)
Hvis en Video-CD har afspilningskontrol, kan du vælge scener og
oplysninger ved hjælp af menuer.
∫ Rengøring af disks
Samplingfrekvens
Tør af med en fugtig klud og derefter med en tør klud.
Sampling er en proces til ændring af højden af lydbølgersignaler (analogt
signal), som er taget ved indstillede perioder, til cifre (digital kodning).
Samplingfrekvensen er det antal prøver, som tages pr. sekund, så
større tal betyder en mere naturtro gengivelse af den digitale lyd.
∫ Korrekt behandling af disks
≥Sæt ikke etiketter eller klæbemærkater på diskene. (Dette kan
bevirke, at disken bliver skæv, så den ikke kan anvendes).
≥Skriv ikke på etiketsiden med kuglepen eller andre
skriveredskaber.
≥Anvend ikke pladerensespray, rensebenzin, væsker til eliminering
af statisk elektricitet eller andre opløsningsmidler.
≥Anvend ikke ridsesikre beskyttere eller omslag.
≥Anvend ikke følgende disks:
– Disks med lim fra aftagne klæbemærkater eller etiketter (lejede
disks osv.).
– Disks, som er meget skæve eller ridsede.
– Disks af uregelmæssig form, for eksempel hjerteformede disks.
Vedligeholdelse
Apparatet bør rengøres med en tør, blød klud.
≥Anvend ikke alkohol, malingsfortynder eller rensebenzin til
rengøring af dette apparat.
≥Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med kluden, inden du
begynder at anvende kemisk behandlede klude.
Brug ikke kommercielt tilgængelige objektivrensemidler, da de
kan medføre fejlfunktion. (Det er normalt ikke nødvendigt at
rengøre objektivet, men dette afhænger af betjeningsmiljøet.)
Kontroller, at diskbakken er tom, inden du flytter
apparatet.
Undladelse af dette øger risikoen for, at disken og apparatet
lider skade.
RQT8101
27
57
8101da.book
Page 28
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Liste over sprogkoder
Liste over sprogkoder
Abkhaziansk:
Afarisk:
Afrikaans:
Albansk:
Ameharisk:
Arabisk:
Armensk:
Assamesisk:
Aymaransk:
Azerbaijansk:
Bashkir:
Baskisk:
Bengali; Bangla:
Bhutanesisk:
Bihari:
Bretonesisk:
Bulgarsk:
Burmesisk:
Cambodjansk:
Dansk:
Engelsk:
Esperanto:
Estisk:
Fiji:
Finsk:
Fransk:
Frisisk:
Færøsk:
Georgisk:
Græsk:
Grønlandsk:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
7577
6865
6978
6979
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7565
6976
7576
Guarani:
Gujarati:
Gælisk:
Hausa:
Hebraisk:
Hindi:
Hollandsk:
Hviderussisk:
Indonesisk:
Interlingua:
Irsk:
Islandsk:
Italiensk:
Japansk:
Javanesisk:
Kannada:
Kashmirisk:
Katalansk:
Kazakhisk:
Kinesisk:
Kirgisisk:
Koreansk:
Korsikansk:
Kroatisk:
Kurdisk:
Laotisk:
Latin:
Lettisk:
Lingala:
Litauisk:
Makedonsk:
7178
7185
7176
7265
7387
7273
7876
6669
7378
7365
7165
7383
7384
7465
7487
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
Windows Media og Windows-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
WMA er et komprimeringsformat
udviklet af Microsoft Corporation. Med
WMA opnår du samme lydkvalitet som
med MP3 med en mindre filstørrelse.
HighMAT™ og HighMAT-logoet er enten
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i U.S.A. og/
eller andre lande.
Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro logic” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerede varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Dett produkt indeholder teknologi, som er ophavsretsligt
beskyttet af visse U.S.-patenters metodekrav og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder, som indehaves af
Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere.
Anvendelse af ophavsretsligt beskyttet teknologi skal
godkendes af Macrovision Corporation og er beregnet til
hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, med mindre
Macrovision har givet tilladelse til anden anvendelse. Det er
forbudt at ombygge eller skille produktet ad.
RQT8101
28
58
Malay:
Malayisk:
Malegassisk:
Maltesisk:
Maori:
Marathi:
Moldavisk:
Mongolsk:
Nauru:
Nepalsk:
Norsk:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Persisk:
Polsk:
Portugisisk:
Punjabi:
Quechua:
Rhaeto-Romansk:
Rumænsk:
Russisk:
Samoan:
Sanskrit:
Serbisk:
Serbokroatisk:
Shona:
Sindhi:
Singhalesisk:
Skotsk-gælisk:
Slovakisk:
Slovensk:
7783
7776
7771
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
8277
8279
8285
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
Somali:
Spansk:
Sundanesisk:
Svensk:
Swahili:
Tagalog:
Tajik:
Tamil:
Tatar:
Telugu:
Thai:
Tibetansk:
Tigrinya:
Tjekkisk:
Tonga:
Turkmensk:
Twi:
Tyrkisk:
Tysk:
Ukrainisk:
Ungarsk:
Urdu:
Uzbekisk:
Vietnamesisk:
Volapük:
Walisisk:
Wolof:
Xhosa:
Yiddish:
Yoruba:
Zulu:
8379
6983
8385
8386
8387
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
6783
8479
8475
8487
8482
6869
8575
7285
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
MPEG Layer-3-lydkomprimeringsteknologi licenseret fra
Fraunhofer IIS og Thomson Multimedia.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® og
Pacific Microsonics™ er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Pacific Microsonics, Inc.
i U.S.A. og/eller andre lande.
HDCD-systemet er fremstillet på licens fra Pacific Microsonics,
Inc. Dette produkt er dækket af en eller flere af følgende: I USA:
5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274,
5,854,600, 5,864,311, 5,872,531, og i Australien: 669114, med
andre verserende patenter.
Dette produkt er licenseret under MPEG-4 Visual patentporteføljelicensen for personlig og ikke-kommerciel brug for en
forbruger, til (i) kodning af video i overensstemmelse med
MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 Video”) og/eller (ii)
dekodning af MPEG-4 video, der er blevet kodet af en forbruger
som resultat af en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/
eller er erhvervet fra en videoleverandør som har licens fra
MPEG LA til levering af MPEG-4 video. Der gives ikke licens heller ikke underforstået - til noget andet formål.Yderligere
information om kampagnemæssig, intern og kommerciel brug
og licensering kan fås hos MPEG LA, LLC. Se http://
www.mpegla.com.
Officielt DivX Certified™ produkt.
Afspiller DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, og DivX® VOD videoindhold (i
overensstemmelse med de tekniske krav for DivX Certified™).
DivX, DivX Certified og dermed tilknyttede logoer er
varemærker, tilhørende DivXNetworks, Inc., og anvendes under
licens.
8101da-p26-31.fm
Page 29 Thursday, May 12, 2005
5:11 PM
Tekniske specifikationer
FORSTÆRKER-SEKTION
VIDEO-SEKTION
RMS-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
65 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal 65 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
65 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal 75 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % total harmonisk forvrængning
Samlet RMS Dolby Digital-tilstandseffekt
400 W
DIN-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
55 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
55 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
55 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal
65 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % total harmonisk forvrængning
Samlet DIN Dolby Digital-tilstandseffekt
340 W
Videosystem
Signalsystem
Komposit-videoudgang
Udgangsniveau
Terminal
Fast station
FM 15 stationer
AM/MW 15 stationer
Frekvensmodulation (FM)
Frekvensområde
87,50–108,00 MHz (trin på 50 kHz)
Følsomhed
1,5 µV (IHF)
Signal/støjforhold 26 dB
1,2 µV
Antenneterminaler
75 ≠ (ubalanceret)
Amplitude-modulation (AM/MW)
Frekvensområde
522–1629 kHz (trin på 9 kHz)
AM-følsomhed signal/støjforhold 20 dB ved 999 kHz
560 µV/m
Hovedtelefonjackstik
Terminal
Stereo, 3,5 mm jackstik
DISK-SEKTION
Disks, som kan afspilles (8 cm eller 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DVD-Audio, DivX§1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2)
(3) DVD-R (DVD-Video, DivX§1, 2)
(4) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR, DivX§1, 2)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§5, MP3§2, 6, WMA§2, 7,
JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2, HighMAT niveau 2 (lyd og
billede)]
§1
DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) understøttes ikke.
§2 Det maksimale antal af lyd-, billed- og videoindhold samt
grupper, der kan genkendes: 4000 stk. lyd-, billed- og
videoindhold samt 400 grupper.
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-filer
Billedopløsning: mellem 160k120 og 6144k4096 pixler
(subsampling er 4:2:2 eller 4:2:0)
§4 MPEG4-data optaget med Panasonic SD-multi-kameraer eller
DVD-videooptagere
I overensstemmelse med SD VIDEO-specifikationerne (ASFstandard)/MPEG4 (Simple Profile)-videosystem/G.726lydsystem
§5 I overensstemmelse med IEC62107
§6 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
§7 Windows Media Audio Ver.9.0 L3
Ikke kompatibel med Multiple Bit Rate (MBR)
Pickup
Bølgelængde
CD 785 nm
DVD 662 nm
Lasereffekt
KLASSE 2/KLASSE 3A
Lasereffekt
Ingen farlig stråling
Lydoutput (disk)
Antal kanaler
5.1 kanaler (FL, FR, C, SL, SR, SW)
1 Vp-p (75 ≠)
Stikbenjackstik (1 system)
Scart-jackstik (1 system)
S-videoudgang
Y-udgangsniveau
C-udgangsniveau
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC, 0,286 Vp-p (75 ≠)
S terminal (1 system)
Scart-jackstik (1 system)
Terminal
Komponentvideoudgang
[NTSC: 525 (480) p/525 (480) i, PAL: 625 (576) p/625 (576) i]
Y-udgangsniveau
1 Vp-p (75 ≠)
PB-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Terminal
Stikbenjackstik (Y: grøn, PB: blå, PR: rød) (1 system)
RGB-videoudgang
R-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Terminal
Scart-jackstik (1 system)
HØJTTALER-SEKTION
[Front/surroundhøjttalere\SB-FS335]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 6 ≠
Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
70 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
90 mmk193 mmk105 mm
Vægt
0,74 kg
[Centerhøjttaler\SB-PC335]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 6 ≠
Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
70 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
100 Hz–25 kHz (j16 dB)
113 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
220 mmk88 mmk96 mm
Vægt
0,72 kg
[Subwoofer\SB-W335]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
Subwoofer
16 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
90 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
29 Hz–173 Hz (j16 dB)
33 Hz–148 Hz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
175 mmk345 mmk295 mm
Vægt
3,3 kg
Tekniske specifikationer
FM/AM TUNER, TERMINAL-SEKTION
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
GENERELT
Strømforsyning
Effektforbrug
Mål (BtHtD)
Vægt
Brugstemperaturområde
Brugsluftfugtighedsområde
230 V AC, 50 Hz
Hovedapparat
80 W
430 mmk60 mmk337 mm
Hovedapparat
3,3 kg
r5 oC til r35 oC
5 % til 90 % RH (ingen kondens)
Effektforbrug i standbyindstilling
cirka 0,5 W
[Bemærk]
1. Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Angivelser af vægt og mål er omtrentlige.
2. Total harmonisk forvrængning måles af den digitale
frekvensanalysator.
RQT8101
29
59
8101da.book
Page 30
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Oversigt over typiske fejl
Udfør nedenstående kontroller, inden du sender apparatet til reparation. Rådfør dig med din forhandler, hvis du er i tvivl om nogen af
kontrolpunkterne, eller hvis problemet ikke kan løses gennem de i oversigten angivne løsninger.
Strøm
Ingen strøm.
Apparatet er automatisk
indstillet til standby.
Side
≥Sæt netledningen korrekt i forbindelse.
≥Afbryderautomatikken er aktiveret og har nået den angivne tidsgrænse.
7
25
En funktion kan ikke aktiveres, eller betjening er umulig
Ingen reaktion ved tryk på
knapper.
Ingen respons, når der trykkes
på knapperne på
fjernbetjeningen.
Intet billede og ingen lyd.
Du har glemt rating-kodeordet.
Nulstil alle indstillingerne til
fabriksindstillingerne.
≥Dette apparat kan ikke afspille andre disks end dem, der nævnes i denne brugsvejledning.
≥Apparatet fungerer muligvis ikke korrekt på grund af tordenvejr, statisk elektricitet eller en anden
udvendig faktor. Sluk for apparatet, og tænd derefter for det igen (ON). Du kan også slukke for
apparatet, tage netledningen ud af forbindelse og sætte den i forbindelse igen.
≥Der er dannet kondens: Vent 1 til 2 timer, indtil kondensen er forsvundet.
≥Kontroller, at batterierne er sat i på korrekt vis.
≥Batterierne er flade. Skift dem ud med nye.
≥Ret fjernbetjeningen mod displayet, og udfør betjeningerne.
≥Kontroller video- og lydtilslutningen.
≥Kontroller strømmen eller indgangsindstillingen for det tilsluttede udstyr.
≥Kontroller, at der er indspillet materiale på disken.
≥I stopindstilling, og mens kilden er angivet til “DVD/CD”, skal du trykke på og holde [∫] nede på
hovedapparatet og [S10] på fjernbetjeningen, indtil “Initialised” ikke længere vises på
fjernsynsskærmen. Sluk for apparatet, og tænd for det igen.
Alle indstillinger nulstilles til standardværdierne.
9
—
—
7
7
8
5, 6,
24
—
—
—
Specifik betjening uønsket eller uventet
Det tager tid, før afspilningen
begynder.
Oversigt over typiske fejl
Mapper, som ligger under det
ottende lag på en datadisk,
vises ikke korrekt.
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
En menuskærm kommer frem under
overspring eller søgning. [VCD]
Afspilningskontrolmenuen vises
ikke. [VCD] med afspilningskontrol
Funktionerne til
programafspilning og tilfældig
afspilning fungerer ikke. [DVD-V]
Programmerede punkter
afspilles ikke. [DVD-V]
On-screen-menuen viser “2”
som en lydspormulighed, når
[SHIFT]i[AUDIO] trykkes ind,
men lyden ændres ikke. [DVD-A]
Afspilningen starter ikke.
Afspilningen begynder igen fra
begyndelsen af sporet, når der
skiftes lydspor. [DVD-A]
Scener springes over.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
≥Det kan tage tid, før afspilningen begynder, når et MP3-spor indeholder stillbilleddata. Når sporet
starter, vises den korrekte afspilningstid ikke. Dette er normalt.
≥Dette er normalt på DivX-video.
≥Mapper, som ligger dybere end det ottende lag, vises som det ottende lag.
—
≥Dette er normalt for Video-CD’er.
—
≥Tryk to gange på [∫], og tryk derefter på [1] (afspil).
—
≥Disse funktioner kan ikke bruges med visse DVD-Videoer.
—
≥Nogle punkter kan ikke afspilles, selvom de er programmerede.
—
≥Selvom der ikke er optaget et sekundært lydspor, vil der normalt blive vist to tal.
—
≥Apparatet kan muligvis ikke afspille WMA og MPEG4, der indeholder stillbilleddata.
≥Hvis du afspiller DivX VOD-indhold, skal du se på den hjemmeside, hvor du har købt DivX VODindholdet. (F.eks.: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Hvis en disk indeholder CD-DA og andre formater, kan den muligvis ikke afspilles korrekt.
≥Dette er normalt på en DVD-Audio.
—
—
≥Hvis du ændrer lydstyrken eller lydfeltet/kvalitetsindstillingen under ADVANCED DISC REVIEW,
fortsætter funktionen uden on-screen-displayet. Tryk på [ADVANCED DISC REVIEW] igen, hvis
du vil annullere funktionen.
12
≥Indstil positionen. (“Subtitle Position” i Display Menu)
≥Vis underteksterne.
≥Der vises muligvis ikke undertekster, da det afhænger af disken. [DivX]
17
13
—
≥Du kan ikke tilføje markører. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Hvis diskens forløbne spilletid ikke kommer frem på afspillerens display, er det ikke muligt at
tilføje markører.
—
—
≥Slutningen af et punkt bliver punkt B, når det nås.
≥A-B Repeat annulleres, hvis du trykker på [QUICK REPLAY].
—
—
≥Der kan forekomme støj under afspilning af WMA.
≥Nogle lydeffekter fungerer ikke eller har mindre effekt med nogle disks.
≥Dolby Pro Logic II virker ikke, hvis du har ændret afspilningshastigheden.
≥En netledning eller et lysstofrør er i nærheden af kablerne. Hold andre apparater og ledninger
væk fra kablerne til dette apparat.
≥Der kan være afbrydelser i lyden, når du skifter afspilningshastighed.
≥Der kan ikke afspilles lyd pga. den måde, filerne er oprettet på. [DivX]
≥Hvis du anvender SCART (AV)-terminalen og lydindgangsterminalerne (TV AUDIO IN)
samtidigt, skal du slukke for det tilsluttede udstyr ved den ene eller anden terminal.
—
—
—
—
—
—
—
—
Undertekster
Undertekstpositionen er forkert.
Ingen undertekster.
Marker
Kan ikke tilføje markører.
A-B Repeat
Punkt B bestemmes automatisk.
A-B Repeat annulleres automatisk.
Lyden er unormal eller forkert
Lyden er forvrænget.
Effekterne fungerer ikke.
Der høres summen under
afspilning.
Ingen lyd.
Lyden er mikset.
RQT8101
30
60
—
15
—
8101da.book
Page 31
Tuesday, May 10, 2005
2:06 PM
Menus
Det er ikke muligt at få adgang
til klargøringsmenuen.
Side
≥Vælg “DVD/CD” som kilden.
≥Annuller al gruppeafspilning, programafspilning og tilfældig afspilning.
—
13
Billedet er unormalt eller umuligt at se
Billedet er forvrænget.
Billedstørrelsen passer ikke til
skærmen.
Billedet stopper. [DivX]
Fjernsynet kan vise forkert, eller
farverne kan forekomme svage.
Menuen vises ikke korrekt.
Den automatiske zoomfunktion
fungerer ikke godt.
Fjernsynsbilledet forsvinder,
eller der kommer striber frem på
skærmen.
≥Kontroller, at apparatet er forbundet direkte til fjernsynet og ikke er tilsluttet via en videobåndoptager.
≥Skift “Source Select” i Picture Menu. [DivX]
≥Skift “TV Aspect” under fanen “Video”.
≥Anvend fjernsynet til at ændre størrelsesforholdet. Hvis dit fjernsyn ikke har den funktion, skal du
ændre “4:3 Aspect” i Display Menu.
≥Ret Zoom-indstillingen.
≥Billedet stopper muligvis, hvis DivX-filer er større end 2 GB.
≥Apparatet og fjernsynet anvender forskellige videosystemer.
Anvend et multi-system- eller PAL-fjernsyn.
≥Det system, som anvendes på disken, svarer ikke til fjernsynet.
– PAL-disks kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
– Apparatet kan konvertere NTSC-signaler til PAL 60 til visning på et PAL-fjernsyn (“NTSC Disc
Output” under fanen “Video”).
≥Gendan zoomforholdet til “a1.00”.
≥Indstil “Subtitle Position” i Display Menu til “0”.
≥Indstil “4:3 Aspect” in Display Menu til “Normal”.
≥Deaktiver fjernsynets zoomfunktion.
≥Anvend de andre forindstillede skærmstørrelsesforhold eller manuel indstilling.
≥Det er ikke sikkert, at zoomfunktionen fungerer ordentligt, specielt i mørke scener, og den
fungerer måske slet ikke for visse disktyper.
≥Mobiltelefonopladere kan forårsage nogen forstyrrelse.
≥Skift til anvendelse af en udendørsantenne, hvis du anvender en indendørs fjernsynsantenne.
≥Fjernsynsantennens ledning er for tæt på apparatet. Fjern fjernsynets antenneledning fra apparatet.
6
17
18
17
≥Dette problem skyldes den redigeringsmetode eller det materiale, som anvendes på DVD-Video, men
bør korrigeres, hvis du anvendes sammenflettet output. Skift “Video Output Mode” i Picture Menu til
“625i” eller “525i”.
≥Tryk på [SHIFT]i[PROGRESSIVE] så “PRG” vises. Eller vælg “625p” eller “525p” i “Video
Output Mode” i Picture Menu.
≥Hvis apparatet er sluttet til fjernsynet via VIDEO OUT, S-VIDEO OUT- eller SCART (AV)terminalen, er output i sammenflettet format, selvom “PRG” vises.
17
12
—
—
—
19
12
17
17
—
12
—
—
—
—
Progressiv video
Der er et spøgelsesbillede, når
progressiv output er aktiveret.
Billeder sendes ikke
progressivt.
11,
17
6
Der høres støj.
“ST” blinker eller lyser ikke.
Lyden er forvrænget.
Der høres stødstøj.
Der er lav brummen under
modtagelse af AM-udsendelser.
≥Indstil FM- eller AM-antennens position.
≥Anvend en udendørsantenne.
—
21
≥Sluk for fjernsynet, eller flyt det bort fra apparatet.
≥Flyt antennen væk fra andre kabler.
—
—
≥For at anvende de funktioner, som er markeret med orange, mens du holder [SHIFT] inde, skal
du trykke på den tilsvarende knap.
—
≥Vælg “Bright” i “FL Dimmer” under fanen “Others”.
≥En disk, der ikke kan afspilles, er sat i. Sæt en afspillelig disk i.
≥En tom disk er sat i.
≥Der er ikke sat en disk i. Sæt en disk i.
≥Disken er ikke sat korrekt i. Sæt den korrekt i.
≥Kontroller og korriger tilslutningen af højttalerledningen.
Hvis dette ikke løser problemet, er der et strømforsyningsproblem. Rådfør dig med forhandleren.
≥Disken er snavset. Tør den af.
≥Forkert betjening. Læs anvisningerne, og prøv igen.
≥Der kan være opstået problemer. Tallet, som kommer efter “H”, afhænger af apparatets status.
Sluk for apparatet, og tænd derefter for det igen (ON). Du kan også slukke for apparatet, tage
netledningen ud af forbindelse og sætte den i forbindelse igen.
≥Hvis servicenumrene ikke bliver annulleret, skal du notere servicenumrene og rette henvendelse
til en kvalificeret servicetekniker.
19
9
—
—
10
5
≥Operationen er forbudt af apparatet eller disken.
≥Du forsøger at afspille en gruppe eller noget indhold, som ikke er kompatibelt.
—
—
≥Du forsøger at afspille en beskyttet gruppe eller beskyttet indhold. Du kan ikke afspille indholdet.
—
≥Der er ikke optaget lyd, eller lyden er optaget i et format, som apparatet ikke kan afspille. Der
kan kun afspilles video.
≥Disken er muligvis snavset.
≥Det er kun muligt at afspille DVD-Video, hvis regionsnummeret er det samme eller indeholder
det samme regionsnummer som apparatet, eller hvis DVD-Videoen er mærket “ALL”. Kontroller
apparatets regionsnummer på bagsiden.
≥Vælg “On” i “On-Screen Messages” under fanen “Display”.
≥Du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, som er købt med en anden registreringskode. Du kan
ikke afspille indholdet på dette apparat.
≥DivX VOD-indholdet har nul resterende afspilninger. Du kan ikke afspille indholdet.
15
Oversigt over typiske fejl
Radiomodtagelse
Betjening af fjernsynet
Fjernsynet kan ikke betjenes.
Apparat-display
Displayet er mørkt.
“NO PLAY”
“NO DISC”
“F61”
“DVD U11”
“ERROR”
“DVD H∑∑”
∑∑ står for et tal.
27
—
—
—
Fjernsynsdisplay
“/”
“Cannot play group xx, content xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
“Group xx, content xx is
protected”
“Cannot play audio”
“No audio”
“Check the disc”
“This disc may not be played in
your region”
Intet on-screen-display.
“Authorization Error” [DivX]
“Rented Movie Expired” [DivX]
27
Forsi
den
19
27
27
RQT8101
31
61
8101sw.book
Page 2
Tuesday, May 10, 2005 2:29 PM
Kära kund
Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom bruksanvisningen noga för att uppnå bästa resultat och
maximal säkerhet.
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter,
använder eller justerar denna produkt. Spara denna
bruksanvisning.
VARNING!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA
BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN
UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM
ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
Procedurerna i dessa instruktioner beskrivs huvudsakligen
för fjärrkontrollen, men du kan även utföra funktionerna på
huvudenheten, om kontrollerna är desamma.
System
SC-HT335
Huvudenhet
SA-HT335
Främre högtalare
SB-FS335
Mitthögtalare
SB-PC335
Surroundhögtalare
SB-FS335
Subwoofer
SB-W335
Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och
nätkontakten bör placeras så att den är lätt att nå ifall det skulle
uppstå något problem.
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER
MED MODERAT KLIMAT.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISKA
STÖTAR OCH SKADOR PÅ PRODUKTEN FÅR DEN INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN, FUKTIGHET, VATTENDROPPAR ELLER
VATTENSTÄNK, OCH INGA FÖREMÅL SOM ÄR FYLLDA MED
VÄTSKA, SÅ SOM VASER, BÖR PLACERAS PÅ APPARATEN.
VARNING!
≥FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,
INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE I EN BOKHYLLA,
ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA BEGRÄNSADE
UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR ELSTÖTAR
OCH BRAND PÅ GRUND AV ÖVERHETTNING,
KONTROLLERA ATT GARDINER ELLER ANDRA FÖREMÅL
INTE FÖRHINDRAR APPARATENS VENTILERING.
≥SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE
ÄR FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR,
GARDINER ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.
≥STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT
TÄNT STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.
≥GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT.
(Apparatens insida)
Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar emot
radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet mellan
produkten och mobiltelefonen om störningarna är uppenbara.
(På sidan av enheten)
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrifter
Placering
Placera enheten på en jämn yta som inte utsätts för direkt solljus,
höga temperaturer, hög luftfuktighet eller kraftiga vibrationer. Dessa
omständigheter kan skada höljet och andra komponenter och
därmed förkorta enhetens livslängd.
Placera inga tunga föremål på enheten.
Spänningskrav
Använd inte strömkällor med högspänning. Det kan leda till
överbelastning av enheten och orsaka en eldsvåda.
Använd inte likspänningskällor. Kontrollera noggrant
spänningskällan om enheten används på ett fartyg eller någon
annan plats där likspänning används.
Skydd av nätsladden
Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten och inte har några
skador. Dålig anslutning och ledningsskador kan orsaka elden eller
elektrisk stöt. Drar inte, böj inte eller placera inte tunga föremål på
ledningen.
Fatta ett ordentligt tag om kontakten när sladden ska dras ur. Om
du drar i själva sladden kan det orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka en
elektrisk stöt.
RQT8101
2
62
Främmande föremål
Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka
elektriska stötar och funktionsstörningar.
Låt det inte komma in vätskor i enheten. Det kan orsaka elektriska
stötar och funktionsstörningar. Dra genast ut nätkontakten ur
vägguttaget om detta skulle inträffa, och kontakta din återförsäljare.
Spreja inte insektsmedel på eller i enheten. De innehåller
lättantändliga gaser som kan antändas om de kommer in i enheten.
Service
Försök inte reparera enheten på egen hand. Dra ut nätkontakten
ur vägguttaget om ljudet avbryts, indikatorerna inte tänds, rök avges
eller något annat problem som inte tas upp i den här
bruksanvisningen skulle uppstå, och kontakta din återförsäljare eller
ett auktoriserat servicecenter. Om enheten repareras, tas isär eller
byggs om av en okvalificerad person kan det leda till elektriska stötar
eller skador på enheten.
Koppla bort enheten från strömkällan om den inte ska användas
under en längre tidsperiod, för att därigenom förlänga dess bruksliv.
8101sw-p03-09.fm
Page 3
Thursday, May 12, 2005
4:59 PM
Tillbehör
Kontrollera och identifiera de tillbehör som medföljer.
∏ 2 Ark med etiketter till
högtalarkablarna
6
SUB
WOOFER
SURROUND
Rch
FRONT
Rch
SUB
WOOFER
SURROUND
Rch
FRONT
Rch
6
4
2
3
5
CENTER
∏ 1 Nätsladd
SURROUND
Lch
∏ 1 AM ringantenn
FRONT
Lch
∏ 2 Batterier till
fjärrkontrollen
1
∏ 1 FM inomhusantenn
4
∏ 1 Videokabel
2
∏ 1 Fjärrkontroll
(N2QAJB000147)
CENTER
SURROUND
Lch
FRONT
Lch
5
3
1
∏ Högtalarkablar
3kkorta kablar
2klånga kablar
Innehållsförteckning
Komma igång
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Enkel installation
STEG 1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
STEG 2 Högtalaranslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
STEG 3 Videoanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
STEG 4 Antenner och nätsladd . . . . . . . . . . . . . . . . 7
STEG 5 Fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
STEG 6 QUICK SETUP (Snabbinstallation). . . . . . . . 8
Referensguide för kontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Skivor som kan spelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Använda bildskärmsmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Huvudmeny/Other Settings (Övriga inställningar)
Ändra spelarens inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ändra fördröjningen (Speaker Settings)
Övriga operationer
Radion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Automatisk förinställning/Välja förinställd kanal/
Manuell inställning/RDS-sändning/
Alternativa antennanslutningar
Ljudfält och ljudkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ljudfältskontroll/Mittfokus/Dolby Pro Logic II/Nermixning/
Subwoofernivå/Justering av högtalarnivå
Ansluta annan utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Styra TV-apparaten
Övriga användbara funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tillbehör/Innehållsförteckning
Skivfunktioner
Insomningstimer/Dämpa ljudet/Använda hörlurar
Grundläggande uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Använda huvudenheten/Använda fjärrkontrollen
Praktiska funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Visa aktuellt uppspelningstillstånd (QUICK OSD)/
Granska titlar för uppspelning (ADVANCED DISC REVIEW)/
Snabb omspelning/Hoppa 30 sekunder framåt/
Ändra zoomningsgrad/Ändra ljudspår/
Ändra textning/Val av vinkel och Rotera/flytta fram stillbild/
Ändra uppspelningshastighet/Upprepa uppspelning/
All grupp-, Program- och Slumpvis uppspelning
Referens
Andra installationsalternativ för högtalarna . . . . . . . .
Om DivX VOD-innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skivhantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista över språkkoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökningsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
27
27
27
28
29
30
Använda navigationsmenyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Uppspelning av dataskivor/
Spela upp från valt spår på cd-skivan/
Uppspelning av HighMATTM-skrivor/
Spela upp RAM/DVD-RW (DVD-VR)-skivor
RQT8101
3
63
8101sw.book
Page 4
Tuesday, May 10, 2005 2:29 PM
Enkel installation
1
STEG
Placering
Hur du placerar högtalarna kan påverka basregistret och ljudfältet. Observera följande punkter:
≥Placera högtalarna på plana och stadiga bottenplattor.
≥Om högtalarna placeras för nära golv, väggar och hörn, kan det resultera i för starkt basljud. Täck väggar och fönster med tjocka gardiner.
≥Placera de främre, mitt- och surroundhögtalarna på ungefär samma avstånd från lyssningspositionen.
Vinklarna på bilden är ungefärliga.
Andra installationsalternativ för högtalarna (➜ sid 26)
Placeringsexempel
1
1
2
3
4
2
Huvudenhet
1
2
3
4
FRÄMRE
(V, H)
SURROUND
(V, H)
MITT
SUBWOOFER
≥De fyra front- och surroundhögtalarna är alla lika.
≥Använd endast medföljande högtalare
Att observera vid användning av högtalarna
Användning av andra högtalare kan skada enheten och
ljudkvaliteten påverkas negativt.
≥Placera högtalarna på en jämn yta för att motverka att dom välter.
Om du inte kan placera högtalarna på en jämn yta, ska du vidta
lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att dom välter.
≥Du kan skada dina högtalare och förkorta deras livslängd, om du
spelar med hög volym under längre perioder.
≥Sänk volymen i följande fall för att undvika skada:
– Vid uppspelning av ljud med distorsion.
– När det förekommer rundgång på grund av en skivspelare,
störningar från FM-sändningar eller kontinuerliga signaler från
en oscillator, testskiva eller elektroniskt instrument.
– Vid justering av ljudkvaliteten.
– När enheten slås på eller stängs av.
Huvudenhet
[Observera]
Se till att högtalarna står minst 10 mm från systemet, för tillräcklig
ventilation.
Om färgstörningar förekommer på din TV.
Mitthögtalare
Placering
≥Vibrationer från mitthögtalaren kan orsaka bildstörningar om den
placeras direkt på din TV. Placera mitthögtalaren på en bänk eller
en hylla.
≥För att förhindra att högtalarna välter får dom inte placeras direkt
på din TV.
Subwoofer
Placera den till höger eller vänster om TV-apparaten, på golvet
eller en stadig hylla, så att den inte orsakar vibration. Lämna 10 cm
bakom enheten för ventilation.
RQT8101
4
64
De medföljande högtalarna är utformade för att användas nära
en TV, men bilden kan påverkas hos vissa TV-apparater och vid
vissa installationskombinationer.
Om detta inträffar ska du stänga av din TV i cirka 30
minuter.
TV-apparatens avmagnetiseringsfunktion bör korrigera
problemet. Om det kvarstår ska du flytta bort högtalarna från
TV-apparaten.
Försiktighet
≥Huvudenheten och de medföljande högtalarna ska
endast användas på det sätt som visas i den här
installationen. Om du inte gör detta kan det leda till
skada på förstärkaren och/eller högtalarna, samt orsaka
brandfara. Kontakta en utbildad serviceperson om
skada har uppstått, eller om du upplever en hastig
förändring av prestandan.
≥Försök inte att montera dessa högtalare på väggar med
andra metoder än de som beskrivs i den här
bruksanvisningen.
8101sw.book
Page 5
Tuesday, May 10, 2005 2:29 PM
2
STEG
Högtalaranslutningar
Montera högtalar-/kabeletiketterna för att göra anslutningen enklare.
Högtalarkablar
≥3kkorta kablar: För front- och mitthögtalarna
≥2klånga kablar: För surroundhögtalare
2 ark med etiketter till högtalarkablarna
5
3
1
FRONT
Lch
SURROUND
Lch
CENTER
FRONT
Lch
SURROUND
Lch
CENTER
1
3
5
6
4
2
FRONT
Rch
SURROUND
Rch
SUB
WOOFER
FRONT
Rch
SURROUND
Rch
SUB
WOOFER
2
4
6
5 MITT
Etikett till högtalarkabel
CENTER
6 SUBWOOFER
CENTER
5
Vit
Blå
Tryck!
FRONT
Rch
FRONT
Rch
2
2
2 FRÄMRE (H)
FRONT
Lch
FRONT
Lch
1
1
1 FRÄMRE (V)
SURROUND
Rch
SURROUND
Rch
4
4
4 SURROUND (H)
Klick!
Skala av vinylisoleringen
från högtalarkablarna.
≥Om högtalarkablarna
inte har vinylspetsar,
anslut dem direkt till
anslutningsplintarna.
SURROUND
Lch
SURROUND
Lch
3
3
3 SURROUND (V)
Sätt i kabeln helt.
Högtalaranslutningar
Tryck!
Huvudenhet
TV
AUDIO
AUDI
UDIO
IN
[Observera]
≥Kortslut aldrig positiva (i) och negativa (j) högtalarkablar.
≥Var noga med att endast ansluta positiva (vit) ledare till positiva (i) uttag och negativa (blå) ledare till negativa (j) uttag. Felaktig anslutning
kan skada högtalarna.
RQT8101
5
65
8101sw.book
Page 6
Tuesday, May 10, 2005 2:29 PM
3
STEG
Videoanslutningar
Videokabel
≥Utför inte anslutningen via en videobandspelare.
På grund av kopieringsskyddet kan det hända att bilden inte visas som den ska.
≥Stäng av TV-apparaten före anslutning och läs dess bruksanvisning.
∫ TV med ett VIDEO IN-uttag
∫ TV med COMPONENT VIDEO IN-uttag
Huvudenhetens
baksida
Huvudenhetens
baksida
TV-apparat
(medföljer ej)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Videokabel
(medföljer)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
PB
Videokablar
(medföljer ej)
TV-apparat
(medföljer ej)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
S-VIDEO
OUT
VIDEO IN
Y
PB
PR
PR
VIDEO
OUT
∫ TV med ett S-VIDEO IN-uttag
Huvudenhetens
baksida
TV-apparat
(medföljer ej)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
PR
S-videokabel
(medföljer ej)
S-VIDEO
IN
VIDEO
OUT
Videoanslutningar
S-VIDEO OUT-uttag
S-VIDEO OUT-uttaget ger en livligare bild än VIDEO OUT-uttaget
genom att separera färgsignalen (krominans) (C) och ljussignalen
(luminans) (Y). (Det faktiska resultatet beror på TV-apparaten.)
TV-apparat
(medföljer ej)
AV
AV
Scart-kabel
(medföljer ej)
SCART (AV)-uttag
För att förbättra bildkvaliteten kan du ändra den utgående
videosignalen från SCART (AV)-uttaget från “Video” till antingen
“S-Video” eller “RGB” så att det passar för den TV du använder.
Välj “S-Video/YPbPr” eller “RGB/No Output” i QUICK SETUP
(➜ sid 8).
RQT8101
6
66
PR
COMPONENT VIDEO OUT-uttag
Dessa uttag kan användas antingen för sammanflätad eller
progressiv utmatning och ger en bild som är ännu renare än med
S-VIDEO OUT-uttaget. Vid anslutning via dessa uttag matas
färgseparerade signaler (PB/PR) och ljussignalerna (luminans) (Y)
ut separat, för att uppnå en hög naturtrogenhet i färgåtergivningen.
≥Hur komponentvideoingångarna är benämnda beror på din TV
eller monitor (t. ex. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y, Y/CB/CR). Anslut till
uttagen med samma färg.
≥Välj “Video/YPbPr” eller “S-Video/YPbPr” i QUICK SETUP
(➜ sid 8) när denna anslutning görs. Om “RGB/No Output” väljs
matas RGB-signalen ut från SCART (AV)-uttaget, men det matas
inte ut någon signal från komponentvideoutgångarna.
För att njuta av progressiv video
≥Anslut till komponentvideoingångarna på en 625p eller 525p
-kompatibel TV-apparat. (videobilderna kommer inte att
visas som de ska, om anslutningen utförs till en TV som inte
är kompatibel.)
≥TV-apparater från Panasonic med ingångarna 625 (576)/
50i·50p, 525 (480)/60i·60p, är progressivt kompatibla.
Kontakta tillverkaren om du har en TV av något annat märke.
∫ TV med SCART-uttag
Huvudenhetens
baksida
VIDEO
OUT
8101sw.book
Page 7
Tuesday, May 10, 2005 2:29 PM
4
STEG
Antenner och nätsladd
FM inomhusantenn
AM ringantenn
Nätsladd
≥Anslut nätsladden efter att alla andra anslutningar utförts.
≥Alternativa antennanslutningar (➜ sid 21).
FM inomhusantenn
Fäst denna ända av antennen där
mottagningen är som bäst.
Till nätuttag
AM ringantenn
Ställ antennen upprätt på sin bottenplatta.
Placera antennen där mottagningen är bäst.
Se till att hålla antennkabeln borta från andra
sladdar och kablar.
Tejp
Klick!
Nätsladd
Huvudenhet
FM ANT
(75- )
AC IN
AM
ANT
EXT
LOOP
3 Lossa skruven med en
1 Tryck.
skruvmejsel med
Phillips-huvud.
Vit
4
Antenner och nätsladd/Fjärrkontrollen
TV
AUDI
UDIO
AUDIO
IN
5 Dra åt skruven igen.
Svart
Röd
2 Sätt i kabeln helt.
Strömbesparing
Huvudenheten konsumerar en liten mängd ström även när den är avstängd (cirka 0,5 W). För att spara ström bör du dra ut nätkontakten ur
vägguttaget om enheten inte ska användas under en längre tidsperiod.
Du kommer att behöva ställa in vissa minnespunkter på nytt efter att enheten anslutits.
[Observera]
Den medföljande nätsladden är endast avsedd för att användas med den här enheten. Använd den inte till någon annan utrustning.
5 Fjärrkontrollen
STEG
Du bör inte:
Fjärrkontroll
Batterier
2 Sätt i batterierna så att polerna (i och j) matchar de i
fjärrkontrollen.
3
≥blanda gamla och nya batterier.
≥använda olika typer av batterier på samma gång.
≥värma upp batterier eller utsätta dem för öppen eld.
≥ta isär batterier eller kortsluta dem.
≥försöka ladda upp alkaliska batterier eller manganbatterier.
≥använda batterier vars hölje har lossnat.
Felaktig hantering av batterier kan orsaka att elektrolyt läcker ut,
vilket i sin tur kan leda till skador på de föremål som vätskan
kommer i kontakt med, och kan även orsaka eldsvåda.
Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en
längre tidsperiod. Förvara batterier på en sval och mörk plats.
1
R6/LR6, AA, UM-3
≥Använd inte
uppladdningsbara
batterier.
∫ Användning
Rikta fjärrkontrollen mot displayen (➜ sid 8), undvik hindrande
föremål och håll dig på ett avstånd av högst 7 m rakt framför
enheten.
RQT8101
7
67
8101sw.book
Page 8
Tuesday, May 10, 2005 2:29 PM
6
STEG
QUICK SETUP (Snabbinstallation)
Skrämbilden QUICK SETUP hjälper dig göra nödvändiga inställningar.
Sätt på TV-apparaten och välj lämplig videoingång.
1
2
3
DVD/CD
SHIFT
4
5
6
Välj
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
ENTER
ENTER
SHIFT
SETUP
FUNCTIONS
Registrera
Starta
enheten.
Välj
“DVD/CD”.
Visa skärmbilden
QUICK SETUP.
Följ meddelandena och
utför inställningarna.
Tryck här för att slutföra Tryck här för att
QUICK SETUP.
avsluta.
För att ändra dessa inställningar senare
Välj “QUICK SETUP” på fliken “Others” (➜ sid 19).
Referensguide för kontrollen
QUICK SETUP (Snabbinstallation)/Referensguide för kontrollen
Referenssidor visas inom parentes.
Välj källa
TUNER/BAND (20), DVD/CD (8)
Styr TV och videobandspelare (24)
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
Stänger av och slår på enheten (8)
SLEEP
TV/AV
Ställ in insomningstimern (25) eller
Växla TV-apparatens videoingångsläge (24)
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
AUDIO
CH SELECT
TEST
FL DISPLAY
(23)
(23)
(11)
GROUP
SUBTITLE
ZOOM
MANUAL SKIP
(11)
(13)
(12)
(12)
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
REPEAT
(11)
(13)
(13)
ZOOM MANUAL SKIP
6
ANGLE/PAGE
8
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
Välj kanal (20, 24)
Grundläggande kommandon för uppspelning
(10, 11)
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CANCEL
Visa en skivas huvudmeny (14) eller
programlista (15)
(12, 13)
(12)
FL DISPLAY
TEST
3
PROGRESSIVE
7
(12)
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Välj skivornas titelnummer/Ange siffrorna (11)
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
DVD/CD
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
QUICK OSD
PLAY MODE
(12)
(13)
Visa en skivas meny (14) eller spellista (15)
Välj eller registrera menyalternativ på TV-skärmen,
Ruta för ruta (11)
ENTER
Visa bildskärmsmenyn (16),
Justera AM-mottagningsförhållandena (20),
Visa RDS textinformation (21)
eller Visa installationsmenyn (18)
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
För att använda funktionerna märkta med
orange:
Tryck på [SHIFT] samtidigt som du trycker på
motsvarande knapp.
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
Återgå till föregående skärmbild (11)
SUBWOOFER
LEVEL
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
(23)
(22)
(22)
(22)
TV VOL
VOLUME
MUTING
(25)
Justera enhetens (11) eller TV-apparatens (24) volym
4, 5/X TUNING W
Hoppa över eller långsam snabbspolning med bild (10)/
Välj radiostationerna (20)
AC IN
∫/TUNE MODE
Stoppa uppspelning (10)/Välj sökningsläge (20)
;/FM MODE
Paus (10)/Justera FM-mottagningens förhållande (20)
1/MEMORY
Spela skivor (10)/Memorera mottagande radiostationer (20)
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
INPUT SELECTOR (20)
DVD/CD#FM#AM#TV#VCR#
Återgå till DVD/CD
DOWN
TUNE MODE FM MODE
MEMORY
8
68
PHONES
VOLUME
Höj/sänk volymen (10)
<OPEN/CLOSE
Öppna/Stäng skivfacket (10)
Strömställare beredskapsläge/på [Í/I]
Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är på, eller tvärtom.
Apparaten förbrukar en aning ström även när den står i beredskapsläge. (10)
RQT8101
UP
PHONES
Anslut hörlurar (25)
Display
Indikator för växelströmsdrift (AC IN)
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget tänds
denna indikator.
VOLUME
8101sw.book
Page 9
Tuesday, May 10, 2005 2:29 PM
Skivor som kan spelas
Skiva
Logotyp
Indikation i
denna
bruksanvisning
Anmärkningar
[RAM]
Inspelade med apparater som använder Version 1.1 av Video Recording Format
(ett enhetligt standardformat för videoinspelning), till exempel DVD-brännare,
DVD-videokameror, persondatorer etc.
[JPEG]
Inspelade med Panasonic SD-multikameror eller DVDbrännare som använder DCF (Design rule for Camera
File system) Standard Version 1.0.
[MPEG4]
Inspelade med Panasonic SD-multikamera eller DVDbrännare [uppfyller SD VIDEO-specifikationer (ASFstandard)/MPEG4 (Simple Profile) videosystem/
ljudsystem G.726].
[DivX]§1
—
[DVD-A]
—
[DVD-V]
Vissa DVD-skivor för ljud innehåller DVD-video.
Välj “Play as DVD-Video” i Other Menu (➜ sid 17) för att spela DVD-video.
DVD-RAM
DVD-ljud
≥För att spela JPEG,
MPEG4 eller DivXvideo väljer man “Play
as Data Disc” i Other
Menu (➜ sid 17).
—
DVD-video
DVD-R
(DVD-video)/
DVD-RW
(DVD-video)
iR (Video)/
iRW (Video)
[DVD-V]
Skivor inspelade och slutbehandlade§2 med DVD-brännare eller DVDvideokamera.
Skivor inspelade och slutbehandlade§2 med DVD-brännare eller DVDvideokamera.
—
Slutbehandla§2 skivan efter inspelning.
DVD-R
(DivX video)/
DVD-RW
(DivX video)
[DivX]
§1
DVD-RW
(DVD-VR)
[DVD-RW[‹VR›]
Skivor som spelats in och slutbehandlats§2 med en DVD-brännare eller DVDvideokamera som använder version 1.1 av Video Recording Format (ett enhetligt
standardformat för videoinspelningar).
—
Video CD
[VCD]
Skivor som kan spelas
Uppfyller IEC62107
SVCD
CD
CD-R
CD-RW
—
[CD]
Denna enhet är kompatibel med HDCD, men har inte stöd för funktionen Peak
Extend (en funktion som expanderar det dynamiska högfrekvensintervallet).
HDCD-kodade CD-skivor låter bättre då dom är kodade med 20 bitar, vilket kan
jämföras med 16 bitar för alla andra CD-skivor.
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[MPEG4]
[DivX]§1
[VCD]
≥Den här enheten kan spela CD-R/RW (för ljudinspelning) som är inspelade
med något av de format som anges till vänster. Avsluta inspelningstillfället
(sessionen) eller slutbehandla§2 skivan efter inspelningen.
≥HighMAT-skivor
Endast WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
För att spela utan att använda HighMAT-funktionen, välj “Play as Data Disc” i
Other Menu (➜ sid 17).
≥[WMA] Denna enhet har inte stöd för Multiple Bit Rate (MBR: en fil som har
samma innehåll kodat med flera olika bithastigheter).
§1
Skapad med DivX version 3.11, 4.x, 5.x [DivX videosystem/MP3, Dolby Digital eller MPEG ljudsystem].
En process som gör uppspelning på kompatibel utrustning möjlig.
≥Det kan hända att det inte alltid går att spela upp alla skivorna ovan på grund av skivtyp, inspelningsförhållanden, inspelningsmetod och sättet
som filerna har skapats på (➜ sid 15, Tips för att skapa dataskivor).
§2
∫ Skivor som inte kan spelas
∫ Videosystem
Version 1.0 av DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD,
Photo CD, DVD-RAM som inte kan tas ur sin kassett, 2,6-GB och
5,2-GB DVD-RAM samt “Chaoji VCD” som finns tillgängliga på
marknaden inklusive CVD, DVCD och SVCD som inte uppfyller
IEC62107.
– Denna enhet kan spela upp PAL och NTSC, men din TV måste
också passa för det system som används på skivan.
– PAL-skivor visas inte som de ska på TV-apparater som är avsedda
för NTSC.
– Denna enhet kan omvandla NTSC-signaler till PAL -60 som kan
visas på en PAL-TV (➜ sid 19, “NTSC Disc Output” på fliken
“Video”).
∫ DVD-skivornas ljudformat
Den här enheten känner automatiskt
igen och avkodar skivor med dessa
symboler.
RQT8101
9
69
8101sw.book
Page 10
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Grundläggande uppspelning
Använda huvudenheten
1
Starta enheten.
2
Välj “DVD/CD”.
INPUT SELECTOR
3
Öppna skivfacket.
4
Sätt i skivan.
OPEN/CLOSE
≥Sätt i dubbelsidiga skivor så att etiketten för
den sida du vill spela är vänd uppåt.
≥[RAM] Ta ut skivan ur kassetten före användning.
∫ (Stopp)
; (Paus)
AC IN
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
Grundläggande uppspelning
TUNING
Tryck för att hoppa över.
Håll intryckt för att
–söka (under uppspelning)
–långsam uppspelning
(under paus) (Vid filmvisning)
≥Tryck på [1] (avspelning) för att starta
normal uppspelning.
DOWN
TUNE MODE FM MODE
5
Starta uppspelning.
Facket stängs automatiskt.
6
VOLUME
UP
PHONES
MEMORY
Justera volymen.
DOWN
VOLUME
[Observera[
≥Skivan fortsätter att rotera så länge en meny visas. Tryck på [∫] när du är färdig för att inte slita på enhetens motor och din TV-skärm.
≥Totalt antal titlar kanske inte visas riktigt på iR/iRW.
RQT8101
10
70
UP
8101sw-p10-19.fm
Page 11 Tuesday, May 10, 2005
5:18 PM
Lös i felsökningen om du har problem (➜ sid 30, 31).
Använda fjärrkontrollen
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Sifferknappar
1
2
GROUP
GROUP
SUBTITLE
4
4
5
7
7
QUICK OSD
FL DISPLAY
TEST
8
9
0
S10
4
5
6
7
8
9
0
S10
5
REPEAT
Mata
in nummer
PLAY MODE
SLOW / SEARCH
ENTER
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
DIRECT
NAVIGATOR
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
MUTING
5
SHIFT
PLAYLIST
CANCEL
MENU
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SHIFT
3
SUBTITLE
ANGLE/PAGE
CANCEL
SHIFT
2
FL DISPLAY
3
CANCEL
TOP MENU
2
1
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
PROGRESSIVE
DVD/CD
TOP MENU
6
TV VOL
VOLUME
DIRECT
NAVIGATOR
MENU
Stopp
Positionen finns lagrad i minnet
när “RESUME” visas på
displayen.
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att fortsätta.
≥Tryck på [∫] igen, för att radera
positionen ur minnet.
Paus
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att starta om uppspelningen.
Hoppa över
ENTER
(under
uppspelning)
SLOW / SEARCH
Långsam
uppspelning
(i pausläget)
Bildruta för
bildruta
Skivmeny
PLAYLIST
RETURN
Återgå till
föregående
skärmbild
≥[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX]
[3, 4] : Grupphopp under
uppspelning
[2, 1] : Innehållshopp under
uppspelning
≥[VCD] Långsam uppspelning:
endast i framåtriktningen.
≥[MPEG4] [DivX] Långsam
uppspelning: fungerar inte.
[DVD-A] (Vid filmvisning)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
ENTER
(i pausläget)
Display på
huvudenheten
Textning/
Informationss
kärm
SHIFT
SUBTITLE
5
SHIFT
ENTER
GROUP
Att starta
uppspelningen
från en vald
grupp
Registrera
SHIFT
DTS
Progressiv
video
FL DISPLAY
≥[VCD] Endast i
framåtriktningen.
Välj
Val av objekt
på
bildskärmen
TG
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
t. ex. för att välja 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
≥Tryck på [SHIFT]i[CANCEL]
för att ångra siffran/siffrorna.
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
[DVD-A] [DVD-V]
Visar skivans huvudmeny
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Visar programmen (➜ sid 15)
[DVD-V]
Visar en skivas meny
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Visar en spellista (➜ sid 15)
[VCD] med uppspelningskontroll
Visar en skivas meny
RETURN
≥Upp till fem steg.
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att starta normal uppspelning.
Sökning
[VCD] med uppspelningskontroll
Tryck på [∫] för att avbryta PBCfunktionen och tryck därefter på
sifferknapparna.
RETURN
MIX 2CH
PL
SFC
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [VCD] [CD]
t. ex. för att välja 12:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]
Tidsdisplay
,-. Informationsdisplay
Grundläggande uppspelning
1
TV
[JPEG]
När Bildspel (➜ sid 16) är på:
SLIDE,-. Informationsdisplay
När bildspel är av:
PLAY,-. Informationsdisplay
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Stänger av/slår på textning
(➜ sid 13)
[DVD-V] [DivX]
[VCD] (endast SVCD)
Väljer textningens språk
(➜ sid 13)
[JPEG]
Datum ,-. Ingen information
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
En mapp på WMA/MP3-, JPEG-,
MPEG4- och DivX-videoskivor
behandlas som en “Group”.
4
Välj
M
ENTER
PROGRESSIVE
7
AM
RND
PGM
PRG
RDS
PS
RQT8101
P
Registrera
11
71
8101sw.book
Page 12
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Praktiska funktioner
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
Sifferknappar
SLEEP
TV/AV
AUDIO CH SELECT
AUDIO
SUBTITLE
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
7
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
8
9
0
S10
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
QUICK OSD
ADVANCED DISC REVIEW
ZOOM
MANUAL SKIP
REPEAT
ANGLE/PAGE
PLAY MODE
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
PLAY SPEED,
QUICK REPLAY
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
RETURN
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
SHIFT
VOLUME
QUICK OSD
Hoppa 30 sekunder framåt
(Endast när förfluten speltid kan visas.)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Utom iR/iRW)
Uppspelning återupptas ungefär 30 sekunder längre fram.
Behändigt om du t ex vill hoppa över reklam.
Under uppspelning
Tryck på [MANUAL SKIP].
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Det är inte möjligt att hoppa fram i det aktuella
programmet, om nästa program startar inom 30 sekunder från den
punkt du hoppar ifrån.
CANCEL
CANCEL
SETUP
FUNCTIONS
MANUAL SKIP
Visa aktuellt uppspelningstillstånd
(QUICK OSD)
Tryck på [QUICK OSD].
Grundläggande (Basics) ---------> Detaljer (Details)
^-------------------- Av (Off) ,-------------------b
∫ Grundläggande Aktuellt uppspelningsnummer
SHIFT
ZOOM
6
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
Denna funktion expanderar bilder i brevlådeformat så att de passar
in på skärmen.
Under uppspelning
Tryck upprepade gånger på
Functions
[SHIFT]i[ZOOM] för att
Just Fit Zoom
1.00
välja det förinställda
storleksförhållandet (Just Fit Zoom) eller “Auto”.
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
t. ex.
4:3 Standard (4:3)
European Vista (1.66:1)
16:9 Standard (16:9)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)
Förfluten speltid
(Basics)
t. ex. [DVD-V]
Title
Uppspelningstil
lstånd
1
Chapter
4
Time
0:41:23
Program Playback
Uppspelningsläge eller titel för innehållet Nuvarande position
∫ Detaljer (Details)
Details-DVD-Video
Praktiska funktioner
t. ex. [DVD-V]
Ljudinformation
1
DTS 3/2.1ch
Audio
Textningsinformation
Subtitle
1/1
Vinkelinformation
Angle
Bildformat för aktuell uppspelning
Source Aspect 4:3
Title Total Time 0:54:28
Total speltid för aktuell uppspelning
≥[MPEG4] [DivX] Video- och ljudinformation visas inte under sökning.
[CD] [MP3] [WMA] Skärmbilden QUICK OSD visas automatiskt.
ADVANCED
DISC REVIEW
Granska titlar för uppspelning
(ADVANCED DISC REVIEW)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Förutom vid stillbilder)
[DVD-V] (Utom iR/iRW)
Ger dig möjlighet att blättra i skivans innehåll och starta
uppspelningen från önskad position. Du kan välja “Intro Mode” eller
“Interval Mode” i “Advanced Disc Review” på fliken “Disc” (➜ sid 18).
1
Tryck på [ADVANCED DISC REVIEW].
Skärmbilden QUICK OSD visas.
t. ex. [RAM]
Program
4
Time
0:01:06
04
2
Tryck på [1] (avspelning) när du hittar en
titel/ett program som du vill spela.
≥Detta kanske inte fungerar beroende på skiva och
uppspelningsposition.
≥[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Detta fungerar inte när en spellista spelas
(➜ sid 15).
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Snabb omspelning
(Endast när förfluten speltid kan visas.)
(Utom [MPEG4] [DivX], iR/iRW)
RQT8101
12
72
Tryck på [QUICK REPLAY] för att hoppa
tillbaka några sekunder.
Ändra zoomningsgrad
[MPEG4] [DivX]
Standard (x 0,25 fullskärm) --------. Original (verklig inspelad storlek)
^----------- Full (fullskärm),----------------}
≥Detta kanske inte fungerar beroende på inspelningen på skivan.
Finjusteringar (Manual Zoom)
Efter att du valt förinställt storleksförhållande eller “Auto”, trycker du
på [2, 1].
–från “k1.00” till “k1.60” (i steg om 0,01)
–från “k1.60” till “k2.00” (i steg om 0,02)
–från “k2.00” till “k4.00” (i steg om 0,05) (endast [MPEG4] [DivX] )
≥Det kanske inte går att zooma upp till “k4.00”. Det beror på den
anslutna TV:n och dess inställningar.
≥Håll [2, 1] intryckt för att stega snabbare.
SHIFT
AUDIO
1
Ändra ljudspår
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (med flera ljudspår) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
t. ex. [DVD-V]
Tryck upprepade gånger på
[SHIFT]i[AUDIO] för att välja
ljudspåret.
Functions
Audio
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Du kan använda denna knapp för att välja “L”, “R” eller “LR”.
[DivX]
Medan menyn visas
Tryck på [2, 1] för att välja “L”, “R” eller “LR”.
[DVD-V] (Karaoke-skivor)
Medan menyn visas
Tryck på [2, 1] för att välja “On” eller “Off” för sång.
Läs skivans anvisningar för detaljer.
Signaltyp/data
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaltyp
kHz (Samplingsfrekvens)/bit/ch (Antal kanaler)
Exempel: 3/2 .1ch
.1: Lågfrekvenseffekt
.1: (visas inte om det inte finns någon signal)
.0: Inget surroundljud
.1: Surroundljud i mono
.2: Surroundljud i stereo (vänster/höger)
.1: Mitthögtalare
.2: Vänster fronthögtalareiHöger fronthögtalare
.3: Vänster fronthögtalareiHöger
fronthögtalareiMitthögtalare
≥[DivX] Det kan ta en stund innan uppspelningen startar om du
ändrar ljudet på en DivX-videoskiva.
1
SHIFT
Page 13
SUBTITLE
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
PLAY MODE
Ändra textning
5
All grupp-, Program- och
Slumpvis uppspelning
[DVD-V] [DivX] (med flera textningar) [VCD] (endast SVCD)
Utom [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Tryck upprepade gånger på [SHIFT]i[SUBTITLE]
för att välja textningens språk.
Tryck på [PLAY MODE] i stoppläget.
≥På iR/iRW kan ett textningsnummer visas istället för textning.
För att ta bort och visa textningen
Tryck på [2, 1] för att välja “On” eller “Off”.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (On/Off endast med
skivor som innehåller information om
textning av/på)
Functions
Subtitle
Off
Tryck på [SHIFT]i[SUBTITLE] för att välja
“On” eller “Off”.
≥Det går inte att spela in informationen om textning på/av, med
DVD-brännare från Panasonic.
SHIFT
ANGLE/PAGE
9
Val av vinkel och Rotera/flytta
fram stillbild
Tryck upprepade gånger på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE]
för att välja vinkel för, eller rotera/flytta fram
stillbilden.
[DVD-V] (med flera vinklar)– Val av vinkel
[JPEG] –Rotera stillbild
[DVD-A] –Flytta fram stillbild (tryck på [RETURN] för att gå tillbaka till sidan 1.)
SHIFT
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Akärmbilderna för all grupp-, program- och slumpvis uppspelning
visas i följd.
Alla grupper ([DVD-A])--------------. Program---------------------. Slumpvis
^------------------------ av (normal uppspelning)§,---------------------b
§
Välj villkoret “av” för att avsluta läget för alla grupper, program eller
slumpvis uppspelning.
≥Stäng av funktionen för uppspelning av HighMAT-skivor för att
kunna använda slumpmässig och programmerad uppspelning. Välj
“Play as Data Disc” i Other Menu (➜ sid 17).
≥[DVD-A]Vissa skivor innehåller bonusgrupper. För att spela av
bonusgrupperna matar du in lösenordet med sifferknapparna, om
det kommer upp en skärm för lösenord efter att du har valt en grupp.
Se även skivfodralet.
Uppspelning av alla grupper
[DVD-A]
Press PLAY to start
Programmerad uppspelning (upp till 32 punkter)
1
Ändra uppspelningshastighet
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Under uppspelning
Tryck upprepade gånger på [SHIFT]i[PLAY SPEED]
för att välja “Normal”, “Fast” eller “Slow”.
1.0
Normal
Fast
Slow
Ändra uppspelningshastighet i intervallet “k0.6” till “k1.4”
(i steg om 0,1)
Tryck på [2, 1] medan meddelandet ovan visas.
≥Tryck på [1] (avspelning) för att återgå till normal uppspelning.
≥Efter att du har ändrat hastigheten
– Dolby Pro Logic II och Sound Enhancement fungerar inte.
– Ljudutmatningen växlar till 2 kanaler.
– Samplingsfrekvens på 96 kHz omvandlas till 48 kHz.
≥Denna funktion kanske inte fungerar beroende på skivans inspelning.
REPEAT
Upprepa uppspelning
Tryck upprepade gånger på [REPEAT] för att
välja en punkt som ska upprepas.
2
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
≥Upprepa detta steg för att
programmera andra objekt.
≥För att välja ett 2-siffrigt
nummer
t. ex. för att välja 25: [S10] ➜ [2] ➜ [5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [2] ➜ [5] ➜ [ENTER]
PLAY
to start
Tryck på [1] (avspelning).
För att välja ett objekt med markörknapparna
Tryck på [ENTER] och [3, 4] för att välja ett objekt, och tryck sedan
på [ENTER] igen för att registrera valet.
För att välja alla objekten
Samtdidigt som fälten “Chapter”, “Track” eller
“Content” är markerade, trycker du på [3, 4]
för att välja “ALL”. Tryck sedan på [ENTER]
igen för att registrera.
t. ex. [DVD-V]
Chapter
Time
ALL
För att ändra det valda programmet
1 Tryck på [3, 4] för att välja ett objekt.
2 Upprepa steg 1 ovan.
För att radera hela programmet
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Clear all” och tryck på [ENTER].
Hela programmet raderas även när enheten stängs av, när
skivfacket öppnas eller då en annan källa väljs.
Off
Off
Chapter
Title
1
“All” (Alla) visas under all grupp-, ([DVD-A]), program- och
slumpvisa uppspelning.
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Tryck på sifferknapparna
för att välja en titel
elleren grupp ([WMA] [MP3]
[JPEG] [MPEG4] [DivX] och tryck
sedan på [ENTER]).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]: Program (Program)>All (Alla)>Off (Av)
≥Under uppspelning av spellista:
Scene (Scen)>Playlist (Spellista)>Off (Av)
[DVD-A]: Track (Spår)>Group (Grupp)§>Off (Av)
[DVD-V]: Chapter (Kapitel)>Title (Titel)§>Off (Av)
[VCD] [CD]: Track (Spår)>All (Alla)>Off (Av)
[WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]: Content (Innehåll)>Group (Grupp)§>Off (Av)
[JPEG]: Group (Grupp)§>Off (Av)
§
P rogram P l ayback
Slumpmässig uppspelning
Functions
Repeat
t. ex. [DVD-V]
För att rensa det valda programmet ur minnet
1 Tryck på [3, 4] för att välja ett objekt.
2 Tryck på [SHIFT]i[CANCEL] (eller tryck på [3, 4, 2, 1] för att
välja “Clear” och tryck sedan [ENTER]).
(Endast när förfluten uppspelningstid kan visas.
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-innehåll.)
Under uppspelning
t. ex. [DVD-V]
Tryck på sifferknapparna
för att välja objekten
([WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX] och tryck sedan på
[ENTER]).
to select and press ENTER
Functions
Play Speed
All Group Playback
Tryck på [1] (avspelning).
Praktiska funktioner
8101sw.book
2
t. ex. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥För att ange alla grupperna trycker du på [2, 1] för att välja
“All” och tryck sedan [ENTER].
≥För att välja bort en grupp trycker du på de sifferknappar
som motsvarar den grupp du vill ta bort.
RQT8101
Tryck på [1] (avspelning).
13
73
8101sw.book
Page 14
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Använda navigationsmenyer
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Sifferknappar
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa sida för sida i
grupp- eller innehållsfältet.
≥För att lyssna på WMA/MP3-innehåll medan en JPEG-bild
visas på skärmen
Välj först en JPEG-fil, och därefter ljudspår.
(Det går inte att göra i omvänd ordning).
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
DVD/CD
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
∫ Använda undermenyn
ANGLE/PAGE
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
1
,
CANCEL
TOP MENU
TOP MENU,
DIRECT NAVIGATOR
2
MENU
MENU, PLAYLIST
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
SETUP
FUNCTIONS
RETURN
FUNCTIONS
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
MIX 2CH
PL
SFC
TV VOL
SHIFT
VOLUME
TOP MENU
MENU
Uppspelning av dataskivor
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Du kan spela JPEG, MPEG4 och DivX-video på DVD-RAM, eller
spela HighMAT-skivor utan att använda HighMAT-funktionen
(➜ sid 17, “Play as Data Disc” i Other Menu).
≥Uppspelning av HighMATTM-skrivor (➜ sid 15)
Spela upp spår i tur och ordning (Playback Menu)
1
Använda navigationsmenyer
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
Spela upp från det valda objektet (Navigation Menu)
1
2
3
All
Audio
Picture
Video
WMA/MP3, JPEG, MPEG4 och DivX-video
Endast WMA/MP3
Endast JPEG
Endast MPEG4 och DivX-video
För att växla mellan guidemeddelanden och
indikatorn för förfluten tid
För att söka efter innehåll eller grupptitel (➜ nedan)
Medan undermenyn visas (➜ ovan)
Tryck på [3, 4] för att välja “Find” och tryck på [ENTER].
¢ A
2
Tryck på [3, 4] för att välja ett tecken och tryck sedan på [ENTER].
3
Tryck på [1] för att välja “Find” och tryck på [ENTER].
Skärmen för sökresultaten visas.
4
Tryck på [3, 4] för att mata in innehåll eller grupp
och tryck på [ENTER].
Tryck på [MENU].
TOP MENU
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att mata in
MENU
Spela upp från valt
spår på cd-skivan
grupp och tryck sedan på [ENTER].
[CD]
Titlarna visas vid uppspelning skivans CD-text.
För att spela upp innehållet i gruppen i tur och ordning
1
Tryck på [ENTER].
Tryck på [TOP MENU] eller [MENU].
t ex CD-text
För att starta uppspelning av valt innehåll
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
14
FUNCTIONS
74
JPEG
: JPEG
: WMA/MP3
: MPEG4 och DivXvideo
Content 0001/0005
to display the sub menu
Group (Grupp)
5
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
RQT8101
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Grupp- och innehållsnummer
som för tillfället spelas
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
RETURN
to exit
Content (Innehåll)
CD Text
Disc Title:
Disc Artist:
Track Title:
Track Artist:
Tryck på [3, 4] för att välja och därefter
[ENTER].
t. ex.
Find
≥Upprepa för att mata in ytterligare tecken.
≥Sökningen gäller även små bokstäver.
≥Tryck på [6, 5] för att hoppa mellan A, E, I, O och U.
≥Tryck på [2] för att radera ett tecken.
≥Lämna kvar asterisken (¢) när du söker efter titlar, inklusive
det tecken du anger.
≥Radera asterisken (¢) för att söka efter de titlar som börjar på
det tecken du angett. För att lägga till asterisken (¢) igen,
visar du återigen undermenyn och väljer “Find”.
ENTER
Tryck på [3, 4] för att välja “All”,
“Audio”, “Picture” eller “Video” och tryck
sedan på [ENTER].
Grupper och innehåll visas.
Endast innehåll
Endast grupper
Miniatyrbilder [JPEG]
För att gå till nästa grupp
För att gå till föregående grupp
Markera en grupptitel när du vill söka i gruppen, eller en
innehållstitel när du vill söka i dess innehåll.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [TOP MENU].
2
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
∫ Söka efter innehåll eller grupptitel
Vilka objekt som visas beror på vilken typ av skiva du spelar.
t. ex.
Playback Menu
to select and press
Tryck på [3, 4] för att välja ett objekt och tryck på
[ENTER].
Help display
Find
1
Tryck på [TOP MENU].
Allt innehåll
WMA/MP3
JPEG
MPEG4 och DivX-video
Tryck på [FUNCTIONS].
Vilka punkter som visas beror på skivans innehåll.
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
Medan menyn visas
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
2
1/23 63 00
All By Artist
Pink Island
Long John Platinum
SHIPWRECKED
RETURN
to exit
Tryck på [3, 4] för att välja spår och
tryck sedan på [ENTER].
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥Tryck på [FUNCTIONS] för att visa uppspelningstillståndet
och den aktuella positionen.
Nummer som är valt
För att lämna skärmen
Tryck på [TOP MENU] eller [MENU].
Page 15
TOP MENU
MENU
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
2
Uppspelning av HighMATTMskrivor
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
Tryck på [TOP MENU].
3
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att markera
objektet och tryck sedan på [ENTER].
New Playlist Item Long Name Display Te
Menu1
P l ay l i s t 1
Menu2
P l ay l i s t 2
Menu3
P l ay l i s t 3
3Return
Next 1
2 Prev
1
Meny: Tar dig till nästa
meny som visar
spellistor eller en
annan meny
Spellista: Uppspelningen
startar
PAG E 1 / 3
2
2
t. ex.
Playlist
3
Tryck på [MENU].
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Group
3
4
5
6
Content
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
Tryck på [2] och
sedan på [3, 4] för
att växla mellan
listorna “Playlist”, “Group” och “Content”.
I can't quit him
7 Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
0
3
All By Artist
Playlist
9
to select
ENTER to play
RETURN
to exit
Tryck först på [1] och sedan på [3, 4]
för att välja ett objekt och tryck sedan på
[ENTER].
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Spela upp RAM/DVD-RW
(DVD-VR)-skivor
Uppspelning av programmen
Tryck på [DIRECT
NAVIGATOR].
t. ex.
Direct Navigator
No.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [DIRECT
NAVIGATOR].
2
3
On
Date
1 11/ 1(WED)
2 1/ 1 (MON)
3 2/ 2 (TUE)
0:05
1:05
2:21
4 3/ 3 (WED)
5 4/10(THU)
3:37
11:05
Title
Contents
Monday feature
Auto action
Cinema
Music
Baseball
9 to select
0
RETURN
to exit
Tryck på [3, 4]
eller sifferknapparna för att välja program.
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Tryck på [1] för att visa innehållet i programmet och på skivan.
Tryck på [ENTER].
Uppspelning av en spellista
(Endast om skivan innehåller en spellista)
t. ex.
1
Tryck på
[PLAYLIST].
Playlist
1
≥För att lämna skärmen
Tryck på [PLAYLIST].
0
2
No.
1
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
3
1/ 1
2/ 2
0:01:20
1:10:04
Ashley at Prom
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
Tryck på [3, 4] för att välja “Scene List” och tryck
på [ENTER].
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja en scen och tryck
sedan på [ENTER].
Tips för att skapa dataskivor
≥När det finns fler än åtta grupper, kommer den åttonde gruppen
och senare grupper att visas på i en vertikal rad på menyskärmen.
≥Det kan finnas skillnader i visningsordningen på menyskärmen och
datorskärmen.
≥Denna enhet kan inte spela filer som spelats in med packet write.
DVD-RAM
≥Skivorna måste uppfylla UDF 2.0.
CD-R/RW
≥ Skivorna måste uppfylla ISO9660 nivå 1 eller 2 (förutom utökade format).
≥Enheten har stöd för flerfaldiga inspelningstillfällen (“sessions“),
men ju fler inspelningstillfällen som finns på skivan desto längre tid
tar det att starta uppspelningen. Låt det vara så få
inspelningstillfällen som möjligt för att undvika detta.
DVD-R/RW
≥Skivorna måste uppfylla UDF Bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥Denna enhet har inte stöd för flera inspelningstillfällen (sessioner).
Endast standardsessionen spelas upp.
Namngivning av mappar och filer
t. ex. [MP3]
(Filer behandlas som innehåll och mappar rot
behandlas som grupper i denna enhet).
001 group
Ge mapparna och filerna ett prefix vid
001
inspelningstillfället. Detta ska göras med
001 track.mp3
nummer som har lika många siffror och det
002 track.mp3
003 track.mp3
ska göras i den ordning som du vill att de
002 group
ska spelas upp (observera att detta inte
fungerar i alla fall).
001 track.mp3
Filerna måste ha tillägget (➜ nedan).
002 track.mp3
003 group
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Titlar visas endast om de är inspelade på skivan.
≥Du kan inte redigera program, spellistor och skivors titlar.
1
Medan spellistans meny visas
≥“Contents” visar spellistans information.
Att välja från listan
Under uppspelning
Tryck på [ENTER].
Tryck på [1].
≥För att ändra menyns bakgrund
Tryck på [FUNCTIONS].
Bakgrunden ändras till den som finns inspelad på skivan.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [∫].
1
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
∫ Spela upp scener en och en
≥Upprepa detta steg vid behov.
t. ex.
Tryck på [3, 4] eller sifferknapparna för
att välja spellista.
Contents
RETURN
to exit
Använda navigationsmenyer
8101sw.book
003 track.mp3
[WMA] (Ändelse: “.WMA” eller “.wma”)
004 track.mp3
≥Kompatibelt komprimeringsvärde: mellan
001 track.mp3
002 track.mp3
48 kbps och 320 kbps
003 track.mp3
≥Det går inte att spela WMA-filer som är
kopieringsskyddade.
≥Denna enhet har inte stöd för Multiple Bit Rate (MBR).
[MP3] (Ändelse: “.MP3” eller “.mp3”)
≥Kompatibelt komprimeringsvärde: mellan 32 kbps och 320 kbps
≥Denna enhet har inte stöd för ID3-etiketter.
≥Kompatibla samplingshastigheter: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1 och 48 kHz.
[JPEG] (Ändelse: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” eller “.jpeg”)
≥För att titta på JPEG-filer på den här enheten:
– Ta dem med en digitalkamera som uppfyller DCF-standarden
(Design rule for Camera File system), version 1.0. Vissa
digitalkameror har funktioner som inte stöds av DCF-standard
version 1.0, till exempel automatisk rotering av bilderna, vilket
kan leda till att det inte går att visa bilderna.
– Ändra inte filerna på något sätt, och spara dem inte under något
annat namn.
≥Den här enheten kan inte visa rörliga bilder MOTION JPEG och
andra liknande format, andra stillbildsformat än JPEG (e.g. TIFF)
och inte spela upp bilder med tillhörande ljud.
[MPEG4] (Ändelse: “.ASF” eller “.asf”)
≥Du kan spela upp MPEG4-data [som uppfyller SD VIDEOspecifikationer (ASF-standard)/MPEG4 (Simple Profile)
videosystem/G.726 ljudsystem] inspelade med Panasonic SDmultikameror eller DVD-brännare på denna enhet.
≥Inspelningsdatum kan vara ett annat än dagens datum.
[DivX] (Ändelse: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” eller “.avi”)
≥Du kan spela upp DivX-data som skapats med ver.3.11, 4.x, 5.x
[DivX-video system/MP3, Dolby Digital eller MPEG-ljudsystem].
≥GMC (Global Motion Compensation) stöds ej.
≥DivX-filer större än 2 GB eller som saknar index, spelas eventuellt
inte upp på rätt sätt i denna enhet.
≥Den här enheten stöder alla upplösningar upp till 720k480
(NTSC)/720k576 (PAL).
≥Det går att välja upp till åtta typer av ljud och textning på denna enhet.
RQT8101
15
75
8101sw.book
Page 16
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Använda bildskärmsmenyer
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
Sifferknappar
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
FL DISPLAY
TEST
3
Huvudmeny
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
7
Vilka objekt som visas beror på vilken
typ av skiva du spelar.
DVD/CD
ANGLE/PAGE
8
9
0
S10
REPEAT
PLAY MODE
QUICK OSD
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CANCEL
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
RETURN
FUNCTIONS
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
TV VOL
SHIFT
VOLUME
Time
§
1
SETUP
FUNCTIONS
Tryck på knappen en
gång.
Utom iR/
iRW
Video
Välj meny.
Välj
Gå till nästa
meny
ENTER
Använda bildskärmsmenyer
Gå tillbaka till
föregående meny
Välj
Utför inställningarna.
4
RQT8101
16
76
Thumbnail
För att visa miniatyrbilder
Subtitle
(➜ sid 13, Ändra textning)
Angle
Slideshow
Registrera
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
SETUP
FUNCTIONS
[WMA] [MP3]
För att visa aktuell typ av skiva
Still Picture För att växla stillbild
Rotate
Picture
ENTER
1
[MPEG4] [DivX]
För att visa antalet pixlar
[DivX] fps (bilder per sekund) visas också.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
För att återkalla en markering inspelad på DVDMarker (VR) brännare
För att återkalla en markering: Tryck på [3, 4] ➜
Tryck på [ENTER]
Registrera
3
För att hoppa stegvis framåt eller bakåt§ (Time
Slip endast för uppspelning)
1 Tryck två gånger på [ENTER] för att visa Time
Slip-indikatorn.
2 Tryck på [3, 4] för att mata in tiden och tryck
sedan på [ENTER].
≥Håll [3, 4] intryckt för att stega snabbare.
För att starta från en viss tid§ (Time Search)
För att ändra visningen mellan återstående och
uppspelad tid
(➜ sid 12, Ändra ljudspår)
Audio
2
För att starta från en viss menypunkt
Other
Settings
Tryck här för att avsluta.
(med flera vinklar inspelade)
För att välja vinkel
För att rotera bild
För att sätta på och stänga av bildspel
För att ändra bildspelets tidsintervall (0-30 sek)
(➜ sid 17)
8101sw.book
Page 17
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Other Settings (Övriga inställningar)
∫ Play Menu (Avspelningsmenyn)
(Endast när förfluten uppspelningstid kan visas.
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-innehåll.)
Repeat
(➜ sid 13, Upprepa uppspelning)
A-B Repeat
Utom [JPEG] [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Stillbildsdelen)
[MPEG4] [DivX]
För att repetera ett specificerat avsnitt
Tryck på [ENTER] vid start- respektive slutpunkten.
Tryck en gång till på [ENTER] för att avbryta.
Marker
Advanced
Disc Review
Utom [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
För att markera upp till fem positioner som ska
spelas upp igen
Tryck på [ENTER] (Enheten är nu redo för att ta
emot markörer.)
För att markera en position:
Tryck på [ENTER] (vid önskad punkt)
För att markera en annan position:
Tryck på [2, 1] för att välja “¢” ➜ Tryck på [ENTER]
För att återkalla en markering:
Tryck på [2, 1] ➜ Tryck på [ENTER]
För att radera en markering:
Tryck på [2, 1] ➜ Tryck på [SHIFT]i[CANCEL]
≥ Denna funktion fungerar inte under programmerad
respektive slumpmässig uppspelning.
Normal
Cinema1: Gör bilderna mjukare, och framhäver
detaljer i mörka scener.
Cinema2: Gör bilderna skarpare och framhäver
detaljer i mörka scener.
Animation,
Dynamic
User (Tryck på [ENTER] för att välja “Picture
Adjustment”) (➜ nedan)
Video
Output
Mode
625i§ (eller 525i§) (sammanflätat)
,------. 625p§ (eller 525p§) (progressivt)
När du väljer “625p” eller “525p”, visas en
bekräftelseskärm. Välj “Yes” enbart vid anslutning
till en TV kompatibel med progressiv utmatning.
§
Den siffra som visas beror på vilken skiva som
spelas eller “Picture/Video Output”-inställningen
(➜ sid 19).
Transfer
Mode
Om du har valt “625p” eller “525p” (➜ ovan), ska
du välja omvandlingstyp för videoutmatningen så
att den passar typen av material.
När du spelar PAL-skivor, MPEG4- eller DivX-video
Auto: Upptäcker filminnehåll med 25 rutor per
sekund och omvandlar det på lämpligt
sätt.
Video: Väljes när Auto används och när
videoinnehållet är förvrängt.
När du spelar NTSC-skivor
Auto1 (normal): Upptäcker filminnehåll med 24
rutor per sekund och omvandlar
det på lämpligt sätt.
Auto2: Kompatibelt med filminnehåll med 30
rutor per sekund utöver filminnehåll med
24 rutor per sekund.
Video: Väljes när Auto1 eller Auto2 används och
när videoinnehållet är förvrängt.
[DivX]
Dialogue
Enhancer
(➜ sid 22, Dolby Pro Logic II)
För att göra dialogen i filmer lättare att uppfatta
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3--kanal eller
senare, när dialogen är inspelad på mittkanalen)
[DivX] (Dolby Digital, 3-kanal eller senare, när
dialogen är inspelad på mittkanalen)
On ,------. Off
Utom [MPEG4] [DivX]
Sound
Förstärker ljudutmatningen och ger ett varmt,
Enhancement halliknande ljud.
On ,------. Off
∫ Display Menu (Displaymenyn)
Information
On ,------. Off
Subtitle Position
0 till s60 (i steg om 2 )
Subtitle Brightness
Auto, 0 till s7
För att välja hur bilder som är gjorda
för skärmar med ett
storleksförhållande på 4:3 ska visas
på en TV med ett storleksförhållande
på 16:9.
4:3 Aspect
Picture Adjustment
Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
Gamma: Justerar ljusstyrkan hos mörka delar.
Depth Enhancer
Minskar det grova bruset i bakgrunden för att ge
en större känsla av djup.
Source
Select
Dolby Pro
Logic II
[➜ sid 12, Granska titlar för uppspelning
(ADVANCED DISC REVIEW)]
∫ Picture Menu (Bildmenyn)
Picture
Mode
∫ Audio Menu (Ljudmenyn)
När du väljer “Auto” identifieras DivX-innehållets
uppbyggnad automatiskt och matas ut. Om bilden
är förvrängd väljer du “I (Interlace)”
(sammanflätad) eller “P (Progressive)” (progressiv)
beroende på vilken metod för uppbyggnad som
användes när skivan spelades in.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)
Normal: Sträcker ut bilderna
horisontellt.
Auto:
Expanderar 4:3-bilder i
brevlådeformat för att fylla ut
mer av skärmen. Övriga
sorters bilder visas i fullt
format mitt på skärmen.
Shrink: Bilderna visas i skärmens
mitt.
Zoom: Expanderar alla bilder så att
de fyller skärmen.
Om din TV har en liknande funktion bör
du använda den för att få bättre resultat.
Just Fit Zoom
För att välja lämplig skärmstorlek för
att passa din TV-skärm
Manual Zoom
För att zooma in och ut manuellt
Bit Rate Display
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
On ,------. Off
GUI See-through
Off, On, Auto
GUI Brightness
s3 till r3
Quick OSD
För att visa aktuellt uppspelningstillstånd
Off, Basics, Details
Efter att du valt objektet trycker du på
[RETURN] föratt visa QUICK OSDskärmen (➜ sid 12).
Använda bildskärmsmenyer
Play Speed
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
För att ändra uppspelningshastighet
– från “k0.6” till “k1.4” (i steg om 0,1)
∫ Other Menu (Meny för övriga inställningar)
Setup
(➜ sid 18)
Play as DVD-Video
eller
Play as DVD-Audio
Välj “Play as DVD-Video” för att spela
DVD-video på DVD-ljud.
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
eller
Play as Data Disc
Välj “Play as Data Disc” för att spela
JPEG, MPEG4 eller DivX-video på
DVD-RAM, eller för att spela en
HighMAT-skiva utan att använda
HighMAT-funktionen.
RQT8101
17
77
8101sw.book
Page 18
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Ändra spelarens inställningar
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
AUDIO CH SELECT
Sifferknappar
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
SETUP
FUNCTIONS
SHIFT
3
ZOOM MANUAL SKIP
ANGLE/PAGE
8
2
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
ENTER
CANCEL
Gå till höger
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
3
Välj objektet.
Välj
ENTER
RETURN
SETUP
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
Välj fliken.
Välj
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Visa
installationsmenyn.
Om du inte ställt in QUICK SETUP
(➜ sid 8), visas skärmbilden
QUICK SETUP.
FL DISPLAY
TEST
6
PROGRESSIVE
7
1
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
MUTING
Registrera
MIX 2CH
PL
SFC
4
TV VOL
SHIFT
VOLUME
Utför inställningarna.
Välj
ENTER
Setup
Flik
Disc
Video
Audio
Display
Others
Registrera
Punkt
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Advanced Disc Review
Intro Mode
Ratings
to select and press ENTER
Inställning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
S10
Level 8
RETURN
to exit
≥Inställningarna behålls i minnet även om du kopplar över enheten
till standbyläget.
≥Understrukna objekt är fabriksinställningar i följande tabell.
5
SHIFT
SETUP
FUNCTIONS
Tryck här för att avsluta.
QUICK SETUP gör det möjligt att fortsätta inställning av objekten i det skuggade området.
∫ “Disc”-fliken
Ändra spelarens inställningar
Audio
Välj ljudspråk.
Subtitle
Välj textningsspråk.
Menus
Välj språk för skivmenyerna. Denna
inställning ändras även när man
ändrar menyspråket i QUICK SETUP.
Advanced Disc Review
(➜ sid 12)
Ratings
Ställ in en klassificeringsnivå för att
begränsa möjligheterna att spela
DVD-video.
§1
§2
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Original§1
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Polish
≥Automatic§3
≥Polish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
≥Spanish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
Inställning av klassificering (när nivå 8 har valts)
≥8 No Limit
≥1 till 7
≥0 Lock All: För att förhindra uppspelning av skivor som saknar klassificeringsnivåer.
När du väljer din klassificeringsnivå visas en lösenordsskärm.
Följ de anvisningar som visas på skärmen.
Glöm inte ditt lösenord.
En meddelandeskärm visas om en DVD-Video som överskrider klassificeringsnivån sätts in i enheten.
Ange ditt lösenord och följ sedan instruktionerna på skärmen.
∫ “Video”-fliken
Välj den inställning som passar för din
TV och dina önskemål.
≥Polish
≥Intro Mode:
Granskar varje titel/program.
≥Interval Mode: Granskar inte bara varje titel/program, utan även varje 10 -minuters intervall i en titel/
ett program.
Det originalspråk som finns på skivan väljs.
Mata in ett kodnummer, i enlighet med tabellen på sidan 28.
TV Aspect
≥Spanish
§3
Om det språk du har valt under “Audio” inte finns tillgängligt, så kommer
textningen att visas på det språket (om det finns tillgängligt på skivan).
≥4:3 Pan&Scan: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Sidorna på bredskärmsbilder klipps av för att passa in på skärmen (om det inte är
förbjudet av skivan).
≥4:3 Letterbox: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Bredskärmsbilder visas i brevlådeformat.
≥16:9: Bredskärms-TV (16:9)
Ställ in vilken typ av TV du har.
≥Standard (Direct View TV)
≥Projection TV
≥CRT Projector
≥Plasma TV
Time Delay
≥0ms
≥40ms
TV Type
RQT8101
18
78
Vid anslutning till en plasmaskärm
ska du justera om du märker att ljudet
inte är synkroniserat med bilden.
≥20ms
≥LCD TV/Projector
≥60ms
≥80ms
≥100ms
8101sw.book
Page 19
Tuesday, May 10, 2005
Video Out (AV/Component)
Välj vilket videosignalformat som ska
matas ut från SCART (AV)- och
komponentuttagen.
2:29 PM
≥Video/YPbPr
≥RGB/No Output
≥S-Video/YPbPr
≥Automatic
≥Field: Bilden blir inte suddig, men bildkvaliteten är sämre.
≥Frame: Den allmänna kvaliteten är bra, men bilden kan förefalla suddig.
Still Mode
Ange vilken bildtyp som ska visas i
pausläget.
NTSC Disc Output
Välj PAL 60 eller NTSC för utsignalen
vid uppspelning av NTSC-skivor
(➜ sid 9, Videosystem)
Picture/Video Output
Ändra videosignalformatet som ska
avges för JPEG, MPEG4 och DivXvideo om bilden är ryckig under
uppspelningen.
≥PAL60: Vid anslutning till en PAL-TV.
≥NTSC: Vid anslutning till en NTSC-TV.
≥Automatic
≥PAL
≥NTSC/PAL60: Utsignalen bestäms av “NTSC Disc Output”-inställningen (➜ ovan).
∫ “Audio”-fliken
Dynamic Range Compression
≥Off
≥On: Justerar det dynamiska omfånget, mellan det lägsta och det högsta ljudet, för att få en tydlig
återgivning även vid låg volym. Praktisk att använda när du tittar sent på natten. (Fungerar
endast med Dolby Digital)
Speaker Settings (➜ nedan)
≥Mitt:
≥Surround (V/H):
Ställ in fördröjningstiden för dina mittoch surroundhögtalare.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ “Display”-fliken
Menu Language
≥English ≥ Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Polski ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
≥Off
Background during Play
≥Black
≥Grey
Välj bakgrund under uppspelning av
JPEG, MPEG4 och DivX-video.
∫ “Others”-fliken
Ändrar ljusstyrkan på enhetens display.
DivX Registration
≥Bright
≥Dim
≥Auto: Displayen är nedtonad, men lyser när du utför vissa funktioner.
Visar enhetens registreringskod.
Den här koden behövs för att köpa och spela DivXVOD-material (Video-on-Demand)(VOD).
(➜ sid 27, Om DivX VOD-innehåll)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialise Setting
≥Yes: Lösenordsskärmen visas om “Ratings” (➜ sid 18) ställts in. Mata in samma lösenord. När “INIT”
försvinner från displayen stänger du av enheten och slår sedan på den igen.
≥No
Detta gör att alla inställningar på
inställningsmenyerna återställs till
sina ursprungsvärden.
≥No
Ändra spelarens inställningar
FL Dimmer
Ändra fördröjningen (Speaker Settings)
(Fungerar vid uppspelning av flerkanaligt ljud)
(Endast mitt- och surroundhögtalare)
För att erhålla en optimal lyssningsmiljö vid uppspelning av 5.1kanaligt ljud bör samtliga högtalare, förutom bashögtalaren, befinna
sig på samma avstånd från lyssningspositionen. Om du måste placera
mitt- eller surroundhögtalarna närmare lyssningspositionen kan du
justera fördröjningstiden för att kompensera för skillnaden i avstånd.
C
a
ms
0.0
R
C
R
: Idealisk högtalarposition
c
Lämna menyn
Exit
LS
RS
LS
ms
0.0
RS
Ungefärliga rumsdimensioner
Surroundhögtalarnas fördröjningstid
RS
Cirkel för konstant, huvudakligt lyssningsavstånd
Om något av dessa avstånd a eller b är mindre än c, letar du upp
skillnaden i tabellen och ändrar till den rekommenderade inställningen.
a Mitthögtalare
Skillnad (ungef.)
SW
a b c : Huvudsakligt lyssningsavstånd
SW
b
LS
L
: Verklig högtalarposition
C
L
1 Tryck på [3, 4] för att välja rutan för fördröjning och tryck
sedan på [ENTER].
2 Tryck på [3, 4] för att justera fördröjningen och tryck sedan
på [ENTER].
Mitthögtalarens fördröjningstid
Inställning
b Surroundhögtalare
Skillnad (ungef.)
För att avsluta högtalarinställningarna
Tryck på [2] för att välja “Exit” och tryck på [ENTER].
När du ändrar surroundhögtalarens inställning för Dolby Digital,
ändras inställningen även för Dolby Pro Logic II.
dvs. inställningarna för MUSIC är samma som för Dolby Digital.
Inställning
Dolby Digital
30 cm
1.0 ms
150 cm
5.0 ms
60 cm
2.0 ms
300 cm
10.0 ms
90 cm
3.0 ms
450 cm
15.0 ms
120 cm
4.0 ms
150 cm
5.0 ms
15 ms
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
10 ms
5 ms
5 ms
15 ms
10 ms
10 ms
20 ms
15 ms
25 ms
0 ms
RQT8101
19
79
8101sw.book
Page 20
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Radion
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
AUDIO CH SELECT
Sifferknappar
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
1
FL DISPLAY
TEST
ZOOM MANUAL SKIP
6
ANGLE/PAGE
8
2
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CH
Välja förinställd kanal
TUNER/BAND
3
PROGRESSIVE
7
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Tryck på sifferknapparna för att välja
kanal.
Man kan även trycka på [X CH W].
För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
CANCEL
TOP MENU
Tryck på [TUNER/BAND] för att välja “FM”
eller “AM”.
D
PL
RETURN
MUTING
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
HDCD
ENTER
DVD
FUNCTIONS
SHIFT
TG
CD
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
DTS
SFC
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
När en FM-sändning i stereo tas emot.
MIX 2CH
PL
D
PL
TV VOL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
CD
VOLUME
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
∫ Om det uppstår för mycket brus
När “FM” är valt
Tryck på [FM MODE] på huvudenheten för att visa “MONO”.
t. ex. FM:
TUNING
D
PL
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
TUNING
INPUT SELECTOR
DOWN
TUNE MODE FM MODE
VOLUME
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
FM MODE
HDCD
DVD
AC IN
DTS
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
UP
MEMORY
PHONES
Tryck en gång till på [FM MODE] för att avbryta läget.
≥FM-läget avbryts även när du ändrar frekvens.
När “AM” är valt
TUNE MODE
MEMORY
Tryck på [FUNCTIONS] på fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på knappen: BP 2()BP 1
≥Inställningen hämtas varje gång ”AM” väljs.
Manuell inställning
Automatisk förinställning
Endast huvudenheten
Endast huvudenheten
Upp till 15 stationer kan förinställas per band för FM och AM.
1
Tryck på [INPUT SELECTOR] för att välja
“FM” eller “AM”.
Radion
2
Tryck på [TUNE MODE] för att välja
4
2
3
Tryck på [INPUT SELECTOR] för att välja
“FM” eller “AM”.
Tryck på [TUNE MODE] för att välja
“MANUAL”.
Varje gång du trycker på knappen: MANUAL()PRESET
Tryck på [X TUNING W] för att välja
frekvens.
Tryck pås [X TUNING W] för att ställa in
Håll [X TUNING W] intryckt till frekvensen börjar rulla och
startar den automatiska sökningen. Sökningen stoppas när
en station hittas.
“MANUAL”.
3
1
den lägsta frekvensen (FM: 87.50,
AM: 522).
∫ Ställa in kanalen i förväg
Håll [MEMORY] intryckt.
1
Upp till 15 stationer kan förinställas per band för FM och AM.
Tunern förinställer alla stationer den kan ta emot i kanalerna
och i turordning.
≥“SET OK” visas när kanalerna ställts in och radion söker sig
till den senast inställda stationen.
≥“ERROR” visas när den automatiska förinställningen
misslyckats. Ställ in kanalerna manuellt (➜ höger).
Medan man lyssnar på radiosändningen
Tryck på [ENTER].
Släpp knappen när “FM AUTO” eller “AM AUTO” visas.
2
Medan frekvensen och “PGM” blinkar på displayen
Tryck på sifferknapparna för att välja en kanal.
Eller så trycker du på [X CH W], för att sedan trycka på
[ENTER].
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
RQT8101
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Den station som finns lagrad för kanalen raderas om en annan
station förinställs för den kanalen.
20
80
8101sw.book
Page 21
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
RDS-sändning
Enheten kan visa den textinformation som sänds ut med
radiodatasystemet (RDS) som finns tillgängligt i vissa områden.
Om den station du lyssnar på sänder RDS-signaler kommer “RDS”
att lysa på displayen.
När “FM” är valt
Tryck på [FUNCTIONS] på fjärrkontrollen för
att visa textinformationen.
Varje gång du trycker på knappen:
PS (fabriksinställning)>PTY> Visning av frekvens
^---------------------------------------------------------------------------}
PTY-displayer
§
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SPORT
EDUCATE
SOCIAL A
OLDIES
M.O.R. M
RELIGION
FOLK M
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
§
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
“M.O.R. M”=Middle of the road music (skvalmusik)
[Observera]
Det kan hända att RDS-visning inte är tillgänglig om mottagningen är
dålig.
Alternativa antennanslutningar
Använd utomhusantenner om radiomottagningen är dålig.
≥Koppla bort antennen när enheten inte används.
≥Använd inte utomhusantennen under ett åskväder.
Behåll AM-ringantennen ansluten.
FM utomhusantenn
(använda en TV-antenn)
FM ANT
(75 )
Radion
≥Koppla bort FM inomhusantennen.
≥Antennen ska installeras av en
utbildad tekniker.
AM
ANT
EXT
LOOP
TV
AUDIO
AUDI
UDIO
IN
75 ≠ koaxialkabel
(medföljer ej)
5–12 m
AM utomhusantenn
(Med vinylkabel)
För en vinylkabel horisontellt över ett fönster
eller en annan lämplig plats.
RQT8101
21
81
8101sw.book
Page 22
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Ljudfält och ljudkvalitet
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
DVD/CD
GROUP
SUBTITLE
4
5
(Skivor där dialogen är inspelad i mittkanalen)
Du kan få ljudet från mitthögtalaren att verka komma
inifrån din TV.
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
TEST
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
CH SELECT
Mittfokus
C.FOCUS
TUNER/
BAND
TV/VCR
Tryck på [C.FOCUS].
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
CANCEL
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
3, 4, 2, 1
SETUP
FUNCTIONS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
DTS
CD
PLAYLIST
ENTER
SUBWOOFER LEVEL
C.FOCUS
D
PL
MENU
MUTING
MIX 2CH
PL
SFC
TV VOL
MIX 2CH,
SFC
PL
SHIFT
Varje gång du trycker på knappen:
C FOCUS ON,------.C FOCUS OFF
≥Detta fungerar även när Dolby Pro Logic II är på.
VOLUME
VOLUME
MIX2CH
PL
[Observera]
≥När hörlurar anslutits kan inte följande ljudfältsystem användas.
(Förutom ljudfältskontroll)
≥Du kan märka en minskad ljudkvalitet när dessa ljudfältsystem
används tillsammans med vissa källor. Om detta inträffar ska du
stänga av ljudfältsystemet.
≥Följande funktioner fungerar eventuellt inte beroende på skivans
inspelning.
Dolby Pro Logic II
Förutom [DivX]
Dolby Pro Logic II är en avancerad dekoder som avger 5--kanaligt
surroundljud (vänster och höger front, mitt, vänster och höger
surround) från en stereokälla oavsett om den har specifikt kodats i
Dolby Surround eller inte.
Tryck på [ÎPLII].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
SFC
Ljudfältskontroll
Ändrar ljudkvaliteten.
Tryck på [SFC].
Ljudfält och ljudkvalitet
Varje gång du trycker på knappen:
FLAT: Avbryt (ingen effekt läggs till) (fabriksinställning).
HEAVY: Ger rock mer tryck.
CLEAR: Gör högre ljud klarare.
SOFT: För bakgrundsmusik.
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Varje gång du trycker på knappen:
MOVIE: Film inspelad i Dolby Surround.
MUSIC: Stereokällor
OFF:
Ångra
≥Fungerar endast i DVD/CD-läge.
≥“ÎPLII” tänds när det finns en effekt.
MIX2CH
PL
SHIFT
För att kontrollera aktuell inställning
Tryck på [SFC].
RAM
Nermixning
Du kan mata ut de nermixade 2 -kanaliga signalerna vid behov.
Tryck på [SHIFT]i[MIX 2CH].
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Varje gång du trycker på knappen:
MIX 2CH ON,------.MIX 2CH OFF
När “D.MIX” blinkar på displayen innehåller skivan flerkanaliga
signaler som inte kan nermixas. [DVD-A]
RQT8101
22
82
8101sw.book
Page 23
SUBWOOFER
LEVEL
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
∫ För att justera högtalarnivån under uppspelning
Subwoofernivå
(Effektiv vid uppspelning av flerkanaligt ljud eller då Dolby Pro
Logic II är på.)
Du kan justera mängden bas. Enheten väljer automatiskt den mest
lämpliga inställningen för den källa som spelas.
1
Tryck på [SUBWOOFER LEVEL].
L #C #R #RS #LS #SW
^--------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
SUB W 4 (fabriksinställning)>SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3
^-----------------------------------------------------------------------------------------------}
≥Du kan endast justera SW om skivan innehåller en
subwooferkanal.
≥“SW” visas inte på displayen och kan inte justeras när Dolby
Pro Logic II är på.
≥När en annan källa valts
SUB W 2 (fabriksinställning)>SUB W 3>SUB W 4>SUB W 1
^------------------------------------------------------------------------------------------------}
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Den inställning du gör sparas och hämtas varje gång du spelar
samma typ av källa.
SHIFT
TEST
3
Tryck på [SHIFT]i[CH SELECT] för att välja
högtalare.
2
Tryck på [3] (öka) eller [4] (minska) för att justera
högtalarnivån för respektive högtalare.
C, RS, LS, SW: j6 dB till i6 dB
(L, R: Endast balansen kan justeras.)
≥För att justera de främre högtalarnas balans
Tryck på [2, 1] samtidigt som “L” eller “R” väljs.
Justering av högtalarnivå
Det här är ett av sätten att få lämplig surroundeffekt.
Förberedelser
Tryck på [DVD/CD].
1
I stoppat läge när inte någon bildskärmsvisning finns
Tryck på [SHIFT]i[TEST] för att mata ut
en testsignal.
L: Främre vänstra
RS: Höger surround
C: Mitt
R: Främre högra
LS: Vänster surround
≥Det matas inte ut något ljud i SW (subwoofer)-kanalen.
2
Tryck på [VOLUME, r] eller [s] för att
3
Ljudfält och ljudkvalitet
ställa in den volymnivå som normalt
används vid lyssning.
Tryck på [3] (öka) eller [4] (minska) för
att justera högtalarnivån för respektive
högtalare.
C, RS, LS: j6 dB till i6 dB
(L, R: Endast balansen kan justeras.)
≥För att justera de främre högtalarnas balans
När testsignalen hörs trycker du på [2, 1].
≥Justera högtalarnivån till samma nivå som för de främre
högtalarna.
För att stänga av testsignalen
Tryck på [SHIFT]i[TEST] igen.
RQT8101
23
83
8101sw-p20-25.fm
Page 24 Thursday, May 12, 2005
4:59 PM
Ansluta annan utrustning
∫ Anslutningsexempel
TV-apparat
(medföljer ej)
För att visa video från
videobandspelaren
Välj “VIDEO 2”ingången på din TV i
det här exemplet.
AUDIO OUT VIDEO IN
L
R
1
Videobandspelare
(medföljer ej)
Ljudkabel
(medföljer ej)
VIDEO
OUT
2
Videokabel
(medföljer ej)
AUDIO OUT
R
L
: Signalflöde
För att spela ljud från en
videobandspelare
För att spela ljud från TV-apparaten
Sänk volymen på TV-apparaten till
minimum och styr volymen med den här
enheten.
Redan ansluten
(➜ sid 6)
FM ANT
(75 )
SPEAKERS
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
PB
AM
ANT
Y
S-VIDEO
OUT
L
R
EXT
LOOP
VCR
AUDI
UDIO
IN
TV
AUDI
UDIO
IN
PR
VIDEO
OUT
AV
R
SUBWOOFER
CENTER
FR
Styra TV-apparaten
Du kan använda fjärrkontrollen till att styra en Panasonic-TV. Anslut din utrustning enligt “Anslutningsexempel” (➜ ovan).
[Observera]
Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar korrekt med vissa modeller.
TV
Ansluta annan utrustning
TUNER/
BAND
TV/VCR
TV
SLEEP
TV/AV
TV/AV
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
AUDIO CH SELECT
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
Att slå på/stänga av TV-apparaten
FL DISPLAY
TEST
3
Tryck på [SHIFT]i[TV Í].
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
TV/ VCR
DVD/CD
Förberedelser
Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på [TV/VCR] en gång
eller två gånger tills “TV” visas i displayen, rikta den sedan mot TVapparaten för följande funktioner:
Växla TV-apparatens videoingångsläge
REPEAT
9
Tryck på [TV/AV].
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
TV CH
Byta kanal
Tryck på [SHIFT]i[X TV CH W].
CANCEL
Justera volymen
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
Tryck på [SHIFT]r[s TV VOL r].
ENTER
SETUP
FUNCTIONS
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
∫ Lyssna på hemmabioljudsystemet med en
videokassettbandspelare
RETURN
MUTING
SFC
MIX 2CH
PL
1 Ändra videoingångsläget på TV-apparaten (“VIDEO 2” i
TV VOL
SHIFT
VOLUME
TV VOL
exemplet).
2 Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på [TV/VCR] en
gång eller två gånger tills “VCR” visas i displayen.
3 Styr videokassettbandspelaren med dess fjärrkontroll.
∫ Ansluta en laserskivspelare eller skivspelare
Anslut den i stället för en videobandspelare (➜ ovan) och välj “VCR”
som källa.
Vi rekommenderar att du använder en skivspelare med inbyggd
phonoequalizer. Om din skivspelare inte har en inbyggd equalizer
ska du först ansluta den till en separat equalizer och sedan till den
här enheten.
RQT8101
24
84
8101sw.book
Page 25
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Övriga användbara funktioner
TV
TUNER/
BAND
TV/VCR
SLEEP
TV/AV
SLEEP
AUDIO CH SELECT
1
2
GROUP
SUBTITLE
4
5
Endast huvudenheten
FL DISPLAY
TEST
3
ZOOM MANUAL SKIP
6
PROGRESSIVE
ANGLE/PAGE
8
7
Använda hörlurar
DVD/CD
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY
1
REPEAT
9
PLAY MODE
QUICK OSD
S10
0
(medföljer ej).
TV CH
SLOW / SEARCH
CH
Minska volymen och anslut hörlurarna
Hörlurarnas typ av kontakt: 3,5 mm stereo
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAYLIST
VOLUME
AC IN
TUNING
SETUP
FUNCTIONS
DOWN
TUNE MODE FM MODE
MEMORY
VOLUME
UP
PHONES
RETURN
SUBWOOFER
C.FOCUS
LEVEL
SHIFT
OPEN/CLOSE
INPUT SELECTOR
ENTER
MIX 2CH
PL
SFC
MUTING
TV VOL
SHIFT
VOLUME
VOLUME
MUTING
2
Justera volymen i hörlurarna med
[VOLUME].
≥Ljudet växlas automatiskt till stereo (2-kanaler).
SLEEP
TV/AV
SHIFT
Insomningstimer
[Observera]
Tryck på [SHIFT]i[SLEEP] för att välja tiden
(i minuter).
Undvik att lyssna under längre tid för att förebygga hörselskador.
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
DTS
D
PL
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
Övriga användbara funktioner
För att stänga av timern
Tryck på [SHIFT]i[SLEEP] för att välja “OFF”.
För att kontrollera den återstående tiden
Tryck på [SHIFT]i[SLEEP] igen.
För att ändra inställningen
Upprepa proceduren från början.
MUTING
Dämpa ljudet
Tryck på [MUTING].
“MUTING” blinkar på enhetens display.
D
PL
DTS
TG
DivX MPEG4 D.MIX
SLP
MONO ST CT
PS
PTY
CD
HDCD
DVD
RAM
RND
PGM
PRG
RDS
TUNED
För att avbryta
≥Tryck en gång till på [MUTING] eller minska volymen till minimum
(– – dB) för att sedan höja den till önskad nivå.
≥Dämpningen avbryts när du ställer enheten i standbyläget.
RQT8101
25
85
8101sw.book
Page 26
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Andra installationsalternativ för högtalarna
∫ Montering på en vägg
30–35 mm
Du kan fästa alla högtalarna på en vägg.
1 Skruva in en skruv (medföljer ej) i väggen.
2 Fäst högtalaren ordentligt på skruven/skruvarna med hålet/
‰7,5–9,4 mm
‰3,0–4,0 mm
4,0–7,0 mm
hålen.
Vägg eller pelare
≥Väggen eller pelaren på vilken högtalarna ska monteras, måste vara stark nog att bära 10 kg per skruv. Rådgör med ett byggföretag vid
montering av högtalarna på en vägg. Felaktig montering kan resultera i skada på väggen och högtalarna.
Mitthögtalare
Front- och surroundhögtalare
Andra installationsalternativ för högtalarna
90 mm
I den här positionen kommer
högtalaren förmodligen att
falla om den flyttas från
vänster till höger.
Flytta högtalaren så
att skruven befinner
sig i den här
positionen.
∫ Montera högtalarstativ (medföljer ej)
Kontrollera att stativen uppfyller dessa krav innan inköp.
Observera diametern och längden på skruvarna samt avståndet mellan skruvarna som visas på bilden.
≥Stativen måste kunna bära mer än 10 kg.
≥Stativen måste vara stabila även om högtalarna är högt monterade.
t. ex.
Front- och surroundhögtalare
5 mm, stigning 0,8 mm
60 mm
Högtalarstativ
(medföljer ej)
Montera stativen i dessa
metallskruvhål.
RQT8101
26
86
Godstjocklek plus 7 mm till 10 mm
8101sw.book
Page 27
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Om DivX VOD-innehåll
Ordlista
DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll är krypterat för
copyrightskydd. För att du ska kunna spela DivX VOD-material på
denna enhet, måste du först registrera enheten.
Dekoder
Du registrerar enheten genom att ange dess registreringskod enligt
online-anvisningarna när du köper DivX VOD-material. Mer
information om DivX VOD finns på www.divx.com/vod.
DivX
(➜ sid 19, “DivX Registration” på fliken “Others”)
Setup
DivX Registration
To learn more visit www.divx.com/vod
Detta är en metod för att koda digitala signaler, som har utvecklats
av Dolby Laboratories. Förutom stereoljud (2 kanaler) kan dessa
signaler även vara flerkanaligt ljud. Det går att spela in en stor
mängd information på en skiva med hjälp av den här metoden.
DTS (Digital Theater Systems)
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
Ett videkomprimeringsformat som utvecklats av DivXNetworks, Inc.
som komprimerar videofiler utan någon väsentlig kvalitetsförlust.
Dolby Digital
Visa enhetens registreringskod
Disc
Video
Audio
Display
Others
En dekoder återställer de kodade ljudsignalerna på en DVD-skiva.
Detta kallas avkodning.
8 alfanumeriska
tecken
Detta surroundsystem används i många biografer världen över. Det
har en god separation mellan kanalerna och det är därför möjligt att
få realistiska ljudeffekter.
Dynamiskt omfång
ENTER
to continue
≥Vi rekommenderar att du antecknar den här koden för framtida
bruk.
≥När du spelar ett DivX VOD-material första gången visas en annan
registreringskod i “DivX Registration”. Använd inte denna
registreringskod när du köper DivX VOD-material. Om du använder
denna kod när du köper DivX VOD-material och spelar materialet
på den här enheten, kommer du inte längre att kunna spela det
material som du har köpt med den tidigare koden.
≥Om du har köpt DivX VOD-material med en registreringskod som
inte överensstämmer med den här enhetens kod, kan du inte spela
upp detta material. (“Authorization Error” visas.)
Angående DivX-material som endast kan spelas ett visst
antal gånger
Det finns DivX VOD-material som endast kan spelas ett visst antal
gånger. När du spelar sådant material visas återstående antalet
uppspelningar. När det återstående antalet uppspelningar är noll kan
du inte längre spela. (“Rented Movie Expired” visas).
När du spelar denna typ av material
≥Antalet återstående spelningar minskas med ett om
– du stänger av enheten eller trycker på [SHIFT]i[SETUP].
– du trycker på [∫]. (Tryck på [;] för att göra paus i
uppspelningen.)
– du trycker på [:, 9] eller [6, 5] etc. och kommer till
annat innehåll, eller i början av det innehåll som spelas.
≥Funktionerna Återuppta (➜ sid 11, Stopp) och Marker [➜ sid 17,
Play Menu (Avspelningsmenyn)] fungerar inte.
Skivhantering
Det dynamiska omfånget är skillnaden mellan den lägsta ljudnivån
som kan höras över utrustningens brus och den högsta ljudnivån
innan distortion uppstår.
Stillbilder av bildrutor och stillbilder av bildfält
Bildrutor är de stillbilder som i följd skapar en rörlig bild. Ungefär 30
bildrutor visas varje sekund.
En bildruta består av två bildfält. På en vanlig TV visas dessa bildfält
efter varandra för att därmed skapa bildrutor.
En stillbild visas när du gör paus i en rörlig bild. En stillbild av en
bildruta består av två alternerande bildfält och bilden kan därför
förefalla suddig, men den totala kvaliteten är god.
En stillbild av ett bildfält är inte suddig, men den innehåller endast
hälften av informationen av en bildruta och bildkvaliteten är därför
sämre.
I/P/B
MPEG 2, den standard för videokomprimering som används med
DVD-videoskivor, kodar bildrutorna med hjälp av 3 bildtyper.
I: Internt kodad bild
Denna bild har bäst bildkvalitet och är bäst att använda när bilden
ska justeras.
P: Förutsägbar kodad bild
Denna bild beräknas utifrån tidigare I- och P-bilder.
B: Dubbelriktad förutsägbar kodad bild
Denna bild beräknas genom att jämföra tidigare och kommande
I- och P-bilder och har därför lägst informationsmängd.
Linjär PCM (pulskodmodulering)
Linjär PCM är okomprimerade signaler och liknar de signaler som
finns på CD-skivor.
MPEG4
Ett komprimeringssystem som används för mobil utrustning eller
nätverk och ger möjlighet till mycket effektiv inspelning vid låga
bithastigheter.
Avspelningskontroll (PBC)
Med CD-videoskivor som har avspelningskontroll kan du välja
scener och information med menyer.
∫ Rengöring av skivor
Samplingsfrekvens
Torka av skivorna med en fuktad trasa och torka sedan torrt.
Sampling är den process som omvandlar prov av ljudvågornas höjd
(analog signal) som tas med jämna mellanrum till siffror (digital
kodning). Samplingsfrekvensen är det antal prov som tas per
sekund så ett större antal betyder en mer trogen reproduktion av
originalljudet.
∫ Försiktighet vid hantering av skivor
≥Sätt inte på några etiketter eller klisterlappar på skivorna (det kan
orsaka att skivorna böjs och blir oanvändbara).
≥Skriv inte på etikettsidan med en kulspetspenna eller något annat
skrivdon.
≥Använd inte skivrengöringssprejer, bensin, thinner, antistatvätskor, eller några andra lösningsmedel.
≥Använd inte skrapskydd eller andra skydd.
≥Använd inte följande slags skivor:
– Skivor med klister från borttagna klisterlappar och etiketter
(uthyrningsskivor etc.).
– Skivor som är kraftigt deformerade eller har sprickor.
– Oregelbundna skivor, som till exempel hjärtformade skivor.
Om DivX VOD-innehåll/Skivhantering/Ordlista/Underhåll
Press
Underhåll
Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.
≥Använd aldrig alkohol, målarthinner eller bensin för att rengöra
den.
≥Innan du använder kemiskt behandlade rengöringstrasor bör du
läsa igenom de instruktioner som medföljer trasan.
Använd inte linsrengöringsmedel som finns i handeln, eftersom
de kan orsaka funktionsstörningar. (Rengöring av linsen behövs
vanligtvis inte, men det beror på i vilken miljö den används.)
Innan du flyttar enheten ska du kontrollera att skivfacket
är tomt.
Om du inte gör detta så riskerar du att allvarligt skada skivan
och enheten.
RQT8101
27
87
8101sw.book
Page 28
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Lista över språkkoder
Abkhaziska:
Afariska:
Afrikaans:
Albanska:
Amehariska:
Arabiska:
Armeniska:
Assamesiska:
Aymara:
Azerbadjanska:
Bashkiriska:
Baskiska:
Bengaliska:
Bihariska:
Bretonska:
Bulgariska:
Burmanska:
Butanska:
Danska:
Engelska:
Esperanto:
Estniska:
Fiji:
Finska:
Franska:
Frisiska:
Färöiska:
Galiciska:
Georgiska:
Grekiska:
Grönländska:
Guarani:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6672
6682
6671
7789
6890
6865
6978
6979
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7176
7565
6976
7576
7178
Gujarati:
Hausa:
Hebreiska:
Hindi:
Indonesiska:
Interlingua:
Irländska:
Isländska:
Italienska:
Japanska:
Javanesiska:
Jiddish:
Kambodjanska:
Kanaresiska:
Kashmiri:
Katalanska:
Kazakstanska:
Kinesiska:
Kirgisiska:
Koreanska:
Korsikanska:
Kroatiska:
Kurdiska:
Laotiska:
Latin:
Lettiska:
Lingala:
Litauiska:
Makedonska:
Malagassiska:
Malayalam:
Malaysiska:
7185
7265
7387
7273
7378
7365
7165
7383
7384
7465
7487
7473
7577
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7776
7783
Windows Media och
Windowslogotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i
andra länder.
Lista över språkkoder
WMA är ett komprimeringsformat som
är utvecklat av Microsoft Corporation.
WMA når samma ljudkvalitet som MP3
med en filstorlek som är mindre än den
för MP3.
HighMAT™ och HighMAT-logon är antingen
varumärken eller registrerade varumärken
för Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Tillverkad på Dolby Laboratories-licens.
“Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade varumärken
tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
Denna produkt innefattar copyrightskyddad teknologi som
skyddas av metodanspråk i vissa patent i USA och rättigheterna
till annan intellektuell egendom som innehas av Macrovision
Corporation och andra innehavare av rättigheter. Användning av
denna copyrightskyddade teknologi måste godkännas av
Macrovision Corporation, och är avsedd endast för hemmabruk
och annat begränsat betraktande om inte annat auktoriserats av
Macrovision Corporation. Omvänd ingenjörskonst och
isärtagande är förbjudet.
RQT8101
28
88
Maltesiska:
Maori:
Marathi:
Moldaviska:
Mongoliska:
Nauru:
Nederländska:
Nepali:
Norska:
Oriya:
Panjabi:
Pashto, Pushto:
Persiska:
Polska:
Portugisiska:
Quechua:
Rätoromanska:
Rumänska:
Ryska:
Samoanska:
Sanskrit:
Serbiska:
Serbokroatiska:
Shona:
Sindhi:
Singalesiska:
Skotsk gaeliska:
Slovakiska:
Slovenska:
Somali:
Spanska:
Sundanesiska:
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
6983
8385
Svenska:
Swahili:
Tagalog:
Tajikiska:
Tamilska:
Tatariska:
Telugu:
Thailändska:
Tibetanska:
Tigrinja:
Tjeckiska:
Tonga:
Turkiska:
Turkmeniska:
Twi:
Tyska:
Ukrainska:
Ungerska:
Urdu:
Uzbekiska:
Vietnamesiska:
Vitryska:
Volapük:
Walesiska:
Wolof:
Xhosa:
Yoruba:
Zulu:
8386
8387
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
6783
8479
8482
8475
8487
6869
8575
7285
8582
8590
8673
6669
8679
6789
8779
8872
8979
9085
MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik som licensieras från
Fraunhofer IIS och Thomson multimedia.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® och
Pacific Microsonics™ är antingen registrerade
varumärken eller varumärken för Pacific Microsonics, Inc. i USA
och/eller andra länder.
HDCD-systemet tillverkas på licens från Pacific Microsonics, Inc.
Produkten täcks av ett eller flera av följande patent:
patentnummer 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574,
5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531 i USA,
patentnummer 669114 i Australien, och andra patent under
behandling.
Denna produkt är licensierad enligt patent för MPEG-4 Visual
för privat och icke-kommersiell användning. Användare är
konsumenter av (i) kodad video enligt standarden MPEG-4
Visual (“MPEG-4 Video”) och/eller (ii) avkodad MPEG-4 Video
som kodats av en konsument för privat och icke-kommersiell
användning och/eller införskaffats från videoleverantör som
innehar licens enligt MPEG LA för att tillhandhålla MPEG-4
Video. Licens beviljas inte och kan inte göras gällande för någon
annan användning. Ytterligare information inklusive information
om PR, intern och kommersiell användning och licensiering
lämnas av MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.
Officiell DivX Certified™-produkt.
Spelar DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 och DivX® VOD-videoformat
(uppfyller tekniska specifikationer för certifiering enligt DivX
Certified™).
DivX, DivX Certified samt tillhörande logotyper är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc. och används på licens.
8101sw-p26-32.fm
Page 29 Thursday, May 12, 2005
3:36 PM
Tekniska data
FÖRSTÄRKARDELEN
VIDEODELEN
RMS uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
65 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Surroundkan.
65 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Mittkan.
65 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkan.
75 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Total RMS Dolby Digital-lägeseffekt
400 W
DIN uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
55 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Surroundkan.
55 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Mittkan.
55 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Subwooferkan.
65 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THD
Total DIN Dolby Digital-lägeseffekt
340 W
Videosystem
Signalsystem
Kompositvideoutgång
Utnivå
Uttag
Förinställda stationer
FM 15 stationer
AM/MW 15 stationer
Frekvensmodulation (FM)
Frekvensområde
87,50–108,00 MHz (steg om 50 kHz)
Känslighet
1,5 µV (IHF)
S/B 26 dB
1,2 µV
Antennuttag
75 ≠ (ej balanserat)
Amplitudmodulation (AM/MW)
Frekvensområde
522–1629 kHz (steg om 9 kHz)
AM-känslighet S/B 20 dB vid 999 kHz
560 µV/m
Uttag, hörlurar
Uttag
Stereo, 3,5 mm
SKIVDELEN
Skivor som kan spelas (8 cm eller 12 cm)
(1) DVD (DVD-video, DVD-ljud, DivX§1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2)
(3) DVD-R (DVD-video, DivX§1, 2)
(4) DVD-RW (DVD-video, DVD-VR, DivX§1, 2)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§5, MP3§2, 6, WMA§2, 7,
JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2, HighMAT Level 2 (ljud och bild)]
§1 DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) stöds ej.
§2 Det totala maximala antalet kombinerade igenkännbara ljud-,
bild- och videoinnehåll och grupper: 4000 ljud-, bild- och
videoinnehåll samt 400 grupper.
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-filer
Bildupplösning: mellan 160k120 och 6144k4096 pixlar
(undersamplingsvärdet är 4:2:2 eller 4:2:0)
§4 MPEG4-data inspelad med Panasonic SD multikameror eller
DVD-brännare
Uppfyller SD VIDEO-specifikationer (ASF-standard)/MPEG4
(Simple Profile) video system/G.726 ljudsystem
§5 Uppfyller IEC62107
§6 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
§7 Windows Media Audio Ver.9.0 L3
Ej kompatibel med Multiple Bit Rate (MBR)
Pickup
Våglängd
CD 785 nm
DVD 662 nm
Lasereffekt
KLASS 2/KLASS 3A
Laserstyrka
Ingen farlig strålning
Ljudutgång (skiva)
Antal kanaler
5.1 kanaler (FL, FR, C, SL, SR, SW)
1 Vp-p (75 ≠)
Stiftuttag (1 system)
Scart-uttag (1 system)
S-videoutgång
Y-signalens utnivå
C-signalens utnivå
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
S-uttag (1 system)
Scart-uttag (1 system)
Uttag
Component-videoutgång
[NTSC: 525 (480) p/525 (480) i, PAL: 625 (576) p/625 (576) i]
Y-signalens utnivå
1 Vp-p (75 ≠)
PB-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
Uttag
Stiftuttag (Y: grön, PB: blå, PR: röd) (1 system)
RGB-videoutgång
R-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
Uttag
Scart-uttag (1 system)
HÖGTALARDELEN
[Front-/surroundhögtalare\\SB-FS335]
Typ
Högtalarenhet(er)
Fullbredd
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[Mitt\högtalare\\SB-PC335]
Typ
Högtalarenhet(er)
Fullbredd
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[Subwoofer\\SB-W335]
Typ
Högtalarenhet(er)
Subwoofer
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
1-vägs, 1 element (basreflex)
Impedans 6 ≠
6,5 cm kontyp
70 W (Max)
80 dB/W (1,0 m)
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
90 mmk193 mmk105 mm
0,74 kg
1-vägs, 1 element (basreflex)
Impedans 6 ≠
6,5 cm kontyp
70 W (Max)
80 dB/W (1,0 m)
100 Hz–25 kHz (j16 dB)
113 Hz–22 kHz (j10 dB)
220 mmk88 mmk96 mm
0,72 kg
1-vägs, 1 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
16 cm kontyp
90 W (Max)
80 dB/W (1,0 m)
29 Hz–173 Hz (j16 dB)
33 Hz–148 Hz (j10 dB)
175 mmk345 mmk295 mm
3,3 kg
Tekniska data
FM/AM-TUNER, UTTAG
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
ALLMÄNT
Strömförsörjning
Effektförbrukning
Mått (WtHtD)
Vikt
Temperaturområde för drift
Luftfuktighetsområde för drift
230 V växelström, 50 Hz
Huvudenhet
80 W
430 mmk60 mmk337 mm
Huvudenhet
3,3 kg
r5 oC till r35 oC
5 % till 90 % RH (ingen kondens)
Effektförbrukning i beredskapsläget
ungefär 0,5 W
[Observera]
1. Tekniska data kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Värdena för mått och vikt är ungefärliga.
2. Total harmonisk distorsion mäts med digital spektrumanalysator.
RQT8101
29
89
8101sw.book
Page 30
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Felsökningsguide
Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna åtgärderna inte löser
problemet, bör du rådgöra med din återförsäljare för närmare anvisningar.
Strömförsörjning
Sida
≥Sätt i nätsladden ordentligt.
≥Insomningstimern fungerade och nådde inställd tidpunkt.
7
25
9
—
Ingen bild eller inget ljud.
≥Det går inte att spela några andra skivor än de som anges i den här bruksanvisningen.
≥Det kan hända att enheten inte fungerar som den ska på grund av blixtnedslag, statisk elektricitet
eller någon annan yttre faktor. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt kan du
stänga av enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥Det har bildats kondens: Vänta i 1 till 2 timmar så att kondensen hinner förångas.
≥Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
≥Batterierna är slut. Byt ut dem mot nya.
≥Rikta fjärrkontrollen mot displayen när du använder den.
≥Kontrollera video- respektive ljudanslutningarna.
Du har glömt bort ditt lösenord.
Återställ alla inställda värden till
fabriksinställningarna.
≥Kontrollera inställningarna för strömförsörjning och insignaler på den anslutna komponenten.
≥Kontrollera att det finns något inspelat på skivan.
≥I stoppläget och med “DVD/CD” som källa håller du [∫] intryckt på huvudenheten och [S10] på
fjärrkontrollen, tills “Initialised” försvinner från TV:n. Stäng av enheten och sätt på den igen.
Alla inställningar återgår till sina ursprungsvärden.
Ingen ström.
Enheten kopplas automatiskt
över till standbyläget.
Funktion som ej kan utföras
Inget händer när knapparna
trycks in.
Inget händer när knapparna på
fjärrkontrollen trycks in.
—
7
7
8
5, 6,
24
—
—
—
Ej önskad eller oväntad specifik funktion
Det tar tid innan uppspelningen
börjar.
Felsökningsguide
Mappar på lägre nivå än det
åttonde lagret på en dataskiva
visas inte korrekt. [WMA] [MP3]
[JPEG] [MPEG4] [DivX]
En menyskärm visas vid hopp
eller sökning. [VCD]
Ippspelningsmenyn visas inte.
[VCD] med uppspelningskontroll
Programmerad och
slumpmässig uppspelning
fungerar inte. [DVD-V]
De programmerade punkterna
spelas inte upp. [DVD-V]
Bildskärmsmenyn visar “2” som
ljudspårsalternativ när
[SHIFT]i[AUDIO] trycks men
ljudet ändras inte. [DVD-A]
Uppspelningen startar inte.
Uppspelningen börjar om från
spårets början när ljudspåret
ändras. [DVD-A]
Scener hoppas över
regelbundet. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
[DVD-V]
≥Det kan ta tid innan uppspelningen startas då ett MP3-spår innehåller stillbildsdata. Rätt speltid
kommer dock inte att visas ens efter att spåret startar. Det är helt normalt.
≥Det är normalt för DivX-video.
≥Mappar på lägre nivå än det åttonde lagret visas som det åttonde lagret.
—
≥Detta är normalt för videoskivor.
—
≥Tryck två gånger på [∫] och därefter på [1] (avspelning).
—
≥Dessa funktioner fungerar inte alltid med DVD-Video.
—
≥Vissa avsnitt kan inte spelas upp även om du har programmerat in dem.
—
≥Det är normalt att två spårnummer visas, även i det fall det endast finns ett inspelat ljudspår.
—
≥Enheten kanske inte kan spela upp WMA och MPEG4 som innehåller stillbilder.
≥Om du spelar DivX VOD-material, hänvisas du till hemsidan där du har köpt DivX VODmaterialet. (Exempel: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Om en skiva innehåller CD-DA och andra format, kanske det inte går att spela upp den på rätt
sätt.
≥Det är normalt för DVD-ljud.
—
—
≥Om du ändrar inställningen för volym eller ljudfält/-kvalitet under ADVANCED DISC REVIEW,
fortsätter funktionen utan skärmvisningen. Tryck en gång till på [ADVANCED DISC REVIEW] för
att avbryta funktionen.
12
≥Justera positionen. (“Subtitle Position” i Display Menu)
≥Aktivera textningen.
≥Undertext kanske inte visas beroende på skivan. [DivX]
17
13
—
≥Du kan inte lägga till markeringar. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Du kan inte lägga till markeringar om skivans uppspelade tid inte visas på enhetens display.
—
—
≥Om du kommer till slutet av ett objekt blir det punkt B.
≥A-B Repeat avbryts om du trycker på [QUICK REPLAY].
—
—
—
—
—
—
Textning
Textningens position är fel.
Ingen textning.
Marker
Kan inte lägga till markeringar.
A-B Repeat
Punkt B ställs in automatiskt.
A-B Repeat avbryts automatiskt.
Ljudet är onormalt eller felaktigt
Ljudet uppvisar störningar.
Effekterna fungerar inte.
Det hörs ett surrande ljud under
uppspelning.
Inget ljud
Ljudet mixas.
RQT8101
30
90
≥Det kan uppstå brus vid uppspelning av WMA-filer.
≥Vissa ljudeffekter fungerar inte eller har mindre effekt med vissa skivor.
≥Dolby Pro Logic II fungerar inte om du ändrat uppspelningshastigheten.
≥En nätsladd eller ett lysrör finns i närheten av kablarna. Se till att inga andra apparater och
kablar finns i närheten av enhetens kablar.
≥Det kan förekomma en paus i ljudet när du ändrar uppspelningshastighet.
≥Det är möjligt att ljudet inte hörs beroende på hur filen har skapats. [DivX]
≥Om du använder SCART (AV)-uttaget och ljudingångarna (TV AUDIO IN) samtidigt, ska du
stänga av den utrustning som är ansluten till det ena eller andra uttaget.
—
—
—
—
—
15
—
8101sw.book
Page 31
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Menyer
Inställningsmenyn kan inte
öppnas.
Sida
≥Välj “DVD/CD” som källa.
≥Avbryt alla grupper, programmerad och slumpmässig uppspelning.
—
13
Bilden är onormal eller kan inte ses
Bilden uppvisar störningar.
Bildstorleken passar inte
skärmen.
Bilden fryses. [DivX]
TV-bilden kan visas felaktigt
eller så kan färgerna vara bleka.
Menyn visas inte som den ska.
Den automatiska
zoomfunktionen fungerar inte
riktigt som den ska.
TV-bilden försvinner eller så
förekommer ränder på bilden.
≥Se till så att enheten är ansluten direkt till TV-apparaten, och inte via en videobandspelare.
≥Ändra “Source Select” på Picture Menu. [DivX]
≥Ändra “TV Aspect” på fliken “Video”.
≥Använd TV-apparaten för att ändra storleksförhållandet. Om din TV inte har denna funktion kan
du ändra “4:3 Aspect” på Display Menu.
≥Ändra zoominställningen.
≥Bilden kan stanna om DivX-filen är större än 2GB.
≥Enheten och TV-apparaten använder olika videosystem.
Använd en flersystems- eller PAL-TV.
≥Systemet som används på skivan stämmer inte överens med din TV.
– PAL-skivor visas inte som de ska på TV-apparater som är avsedda för NTSC.
– Denna enhet kan omvandla NTSC-signaler till PAL-60 som kan visas på en PAL-TV (“NTSC
Disc Output” på fliken “Video”).
≥Återställ zoomningsgraden till “a1.00”.
≥Ändra “Subtitle Position” på Display Menu till “0”.
≥Ställ in “4:3 Aspect” på Display Menu på “Normal”.
≥Stäng av zoomningsfunktionen på TV-apparaten.
≥Använd de andra förinställda storleksförhållandena, eller gör en manuell justering.
≥Det kan hända att zoomfunktionen inte fungerar ordentligt, i synnerhet för mörka scener, och att
den inte fungerar alls för vissa skivor.
≥Mobiltelefonladdare kan orsaka störningar.
≥Om du använder en TV-antenn för inomhusbruk ska du byta till en utomhusantenn.
≥TV-apparatens antennkabel är för nära enheten. Separera TV-apparatens antennkabel från enheten.
6
17
18
17
≥Detta problem orsakas av den redigeringsmetod eller det material som används på DVDvideoskivan, men det bör åtgärdas om du använder sammanflätad signalutmatning. Ändra
“Video Output Mode” i Picture Menu till “625i” eller “525i”.
≥Tryck på [SHIFT]i[PROGRESSIVE] så att “PRG” visas. Eller välj “625p” eller “525p” i “Video
Output Mode” i Picture Menu.
≥Om enheten är ansluten till TV-apparaten via VIDEO OUT, S-VIDEO OUT eller SCART (AV)uttag, blir signalutmatningen sammanflätad även om “PRG” visas.
17
12
—
—
—
19
12
17
17
—
12
—
—
—
—
Progressiv video
Det blir spökbild när den
progressiva signalutmatningen
är på.
Bilderna har inte progressiv
signalutmatning.
11,
17
6
Lyssna på radio
Störningar hörs.
“ST” blinkar eller lyser inte.
Ljudet är förvrängt.
Ett pulserande ljud hörs.
Ett lågt brummande hörs vid
AM-mottagning.
≥Justera FM- eller AM-antennens position.
≥Använd en utomhusantenn.
—
21
≥Stäng av din TV eller flytta den längre bort från enheten.
≥Separera antennen från andra kablar.
—
—
≥För att använda funktioner märkta med orange håller du nere [SHIFT] och trycker på
motsvarande knapp.
—
≥Välj “Bright” under “FL Dimmer” på fliken “Others”.
≥Du har satt i en skiva som inte kan spelas i enheten. Byt skiva.
≥Du har satt i en tom skiva.
≥Du har inte satt i någon skiva. Sätt i en.
≥Du har inte satt i skivan på rätt sätt. Sätt i den korrekt.
≥Kontrollera och rätta till högtalarkablarnas anslutningar.
Om detta inte löser problemet är det ett problem med strömförsörjningen. Kontakta återförsäljaren.
≥Skivan är smutsig. Rengör den.
≥Felaktig funktion utförd. Läs instruktionerna och försök igen.
≥Det kan ha uppstått något problem. Det nummer som följer efter “H” beror på i vilket tillstånd
enheten befinner sig. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt kan du stänga av
enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥Om servicekodens nummer inte försvinner bör du skriva ner numret och kontakta en kvalificerad
servicetekniker.
19
9
—
—
10
5
≥Funktionen du försöker genomföra tillåts inte av enheten eller skivan.
≥Du försöker spela en inkompatibel grupp eller ett inkompatibelt innehåll.
—
—
≥Du försöker spela en skyddad grupp eller ett skyddat innehåll. Du kan inte spela det längre.
—
≥Ljudet har inte spelats in eller har spelats in i ett format som inte kan spelas upp med den här
enheten. Endast videouppspelning är möjligt.
≥Denna skiva kan vara smutsig.
≥Det går endast att spela upp DVD-video om dess regionsnummer är detsamma som, eller
innefattar enhetens regionsnummer, eller om DVD-videon är märkt “ALL”. Kontrollera enhetens
regionsnummer på bakpanelen.
≥Välj “On” under “On-Screen Messages” på fliken “Display”.
≥Du försöker spela DivX VOD-material som inköpts med en annan registreringskod. Du kan inte
spela materialet på den här enheten.
≥VOD-materialet har inga återstående uppspelningar. Du kan inte spela det längre.
15
Styrning av TV
Kan inte styra TV-apparaten.
Displayen är mörk.
“NO PLAY”
“NO DISC”
“F61”
“DVD U11”
“ERROR”
“DVD H∑∑”
∑∑ står för ett nummer.
Felsökningsguide
Displayer på enheten
27
—
—
—
Displayer på TV-apparaten
“/”
“Cannot play group xx, content
xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
“Group xx, content xx is
protected”
“Cannot play audio”
“No audio”
“Check the disc”
“This disc may not be played in
your region”
Ingen bildskärmsvisning.
“Authorization Error” [DivX]
“Rented Movie Expired” [DivX]
27
Omsl
ag
19
27
RQT8101
31
27
91
8101sw.book
Page 32
Tuesday, May 10, 2005
2:29 PM
Der tages forbehold for trykfejl.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
wxs
RQT8101-H
F0505NK0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement