Panasonic SCHT520 Operating Instructions

Panasonic SCHT520 Operating Instructions
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
DVD Ijudsystem för hemmabio
DVD Huisbioscoop Geluidssysteem
DVD Iydsystem til hjemmebiograf
Model No.
SC-HT870/SC-HT520
Regionsnummer som kan användas
med den här skivspelaren
Regionsnummer tilldelas DVD-spelare och DVDskivori enlighet med var de säljs.
≥Regionsnumret för den här enheten är “2”.
≥Du kan spela DVD-videoskivor som är märkta
“2” eller “ALL”.
Regiocode ondersteund door deze
speler
Illustrationen visar SC-HT520.
De afbeelding toont SC-HT520.
Illustrationen viser model SC-HT520.
Regiocodes zijn toegewezen aan DVD-spelers
en DVD-Video discs overeenkomstig het gebied
waar zij worden verkocht.
≥De regiocode van dit apparaat is “2”.
≥U kunt DVD-Video discs weergeven die
voorzien zijn van de code “2” of “ALL”.
Regionsnummer understøttet af denne
afspiller
Regionsnumre tildeles DVD-afspillere og DVDVideo, alt efter hvor de sælges.
≥Denne afspillers regionsnummer er “2”.
≥DVD-Video, som er mærket med “2” eller
“ALL”.
Exempel:
Voorbeeld:
Eksempel:
2
ALL
2
3
5
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter,
använder eller justerar denna produkt. Spara denna
bruksanvisning.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te
lezen alvorens dit product aan te sluiten, te
bedienen of af te stellen. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing.
Læs venligst hele denne betjeningsvejledning, før du
tilslutter, betjener eller indstiller dette apparat. Gem
vejledningen til senere brug.
EG
RQT7427-1H
Kära kund
Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom bruksanvisningen noga för att uppnå bästa resultat och
maximal säkerhet.
[HT870]: Indikerar funktioner som endast gäller för SC-HT870.
[HT520]: Endast SC-HT520.
≥Denna bruksanvisning gäller för modellerna SC-HT870
och SC-HT520.
≥Om inte annat anges visar illustrationerna i den här
bruksanvisningen SC-HT520.
≥Procedurerna i dessa instruktioner beskrivs
huvudsakligen för fjärrkontrollen men du kan även utföra
funktionerna på huvudenheten om kontrollerna är de
samma.
System
SC-HT870
SC-HT520
Huvudenhet
SA-HT870
SA-HT520
Fronthögtalare
SB-PF921
SB-FS520
Mitthögtalare
SB-PC920
SB-PC520
Surroundhögtalare
SB-PS921
SB-FS520
Aktiv subwoofer
SB-WA870
SB-WA520
VARNING!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I
DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN
ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN
FÖR LASERKLASS 1.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA,
ELEKTRISKA STÖTAR OCH SKADOR PÅ PRODUKTEN
FÅR DEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN, FUKTIGHET,
VATTENDROPPAR ELLER VATTENSTÄNK, OCH INGA
FÖREMÅL SOM ÄR FYLLDA MED VÄTSKA, SÅ SOM
VASER, BÖR PLACERAS PÅ APPARATEN.
(Apparatens insida)
CLASS 1
LASER PRODUCT
VARNING!
≥ FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,
INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE I EN
BOKHYLLA, ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA
BEGRÄNSADE UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA
RISK FÖR ELSTÖTAR OCH BRAND PÅ GRUND AV
ÖVERHETTNING, KONTROLLERA ATT GARDINER
ELLER ANDRA FÖREMÅL INTE FÖRHINDRAR
APPARATENS VENTILERING.
≥ SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR
INTE ÄR FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR,
GARDINER ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.
≥ STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM
ETT TÄNT STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.
≥ GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT
SÄTT.
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ
PLATSER MED MODERAT KLIMAT.
Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och
nätkontakten bör placeras så att den är lätt att nå ifall det
skulle uppstå något problem.
Det kan inträffa att den här produkten under användningen
tar emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka
avståndet mellan produkten och mobiltelefonen om
störningarna är uppenbara.
RQT7427
2
2
(Produktens baksida)
Tillbehör
Innehållsförteckning
Var vänlig och kontrollera och pricka av de
medföljande tillbehören.
Komma igång
Tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
∏ 1 Fjärrkontroll
[HT870]
(EUR7722X30)
[HT520]
(EUR7722X10)
∏ 1 Systemkabel
STEG 1
STEG 2
STEG 3
∏
∏ 2 Batterier till
fjärrkontrollen
∏ 1 Videokabel
Enkel inställning
Högtalarkablar
[HT870]
1k4-m kabel
[HT520]
3k4-m kablar
2k10-m kablar
∏ 1 Ark med etiketter för
högtalarkablarna
STEG 4
STEG 5
STEG 6
STEG 7
Montering av front- och
surroundhögtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anslutning av högtalarna med
subwoofern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Videoanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio- och systemanslutning . . . . . . . . . . 9
Fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
QUICK SETUP
(Snabbinställningen) . . . . . . . . . . . . . . . .10
Referensguide för reglagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skivor som kan spelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skivhantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skivfunktioner
Grundläggande avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Praktiska funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
∏ 1 Nätsladd
∏ 4 Stora brickskruvar
[HT870]
Positionsminne/Zoom/Ljudspår/Textning/
Snabbomspelning/Hoppar över sida/
Upprepad avspelning/
Alla grupper, slumpmässig och programmerad avspelning
Att använda navigationsmenyerna . . . . . . . . . . . . . . . . 16
∏ 1 AM ringantenn
Avspelning av dataskivor/Avspelning av HighMAT™-skivor/
Avspelning av programmen/Avspelning av spellistor
∏ 8 Små skruvar
[HT870]
Att använda bildskärmsmenyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ändring av skivspelarens inställningar . . . . . . . . . . . . 20
Övriga operationer
Radion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
∏ 1 FM inomhusantenn
Automatisk förinställning/Välja förinställd kanal/
Manuell inställning/RDS-sändning/
Andra antennanslutningar
Ljudfält och ljudkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26
[Observera]
Den medföljande nätsladden är endast avsedd för att användas till
den här enheten. Använd inte den till någon annan utrustning.
Ljudfältskontroll/Super Surround/Mittfokus/
Dolby Pro Logic II/Justering av högtalarnivå/
Nermixning/Subwoofernivå/Anpassat ljudminne
Övriga funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Insomningstimer/Dämpa ljudet/Använda hörlurar
Styra annan utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Andra installationsalternativ för högtalarna . . . . . . . . 30
Referens
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökningsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
32
34
RQT7427
3
3
Enkel inställning
1
STEG
Kontrollera att du har alla komponenter innan du börjar montera, installera och ansluta.
4 Baser
4 Rör
[HT870]
2 front- och 2
surroundhögtalare
4 Stora
brickskruvar
4 Monteringsplatta
8 Små skruvar
Montering av front- och surroundhögtalare
[Observera]
Front- och surroundhögtalarparen så väl som rörparen är olika.
– Kontrollera etiketten på högtalarens baksida innan den monteras
på röret (‹ sidan 6).
– Röret med den kortare kabeln är ämnat för fronthögtalaren.
Förberedelse
≥För att förhindra skador ska du lägga ut ett mjukt tyg och utföra
monteringen på detta.
≥Använd en Phillips-skruvmejsel vid monteringen.
1
2 Fäst platta A på högtalaren.
Se till att platta A är monterad rakt genom att växelvis dra åt de
övre och undre skruvarna tills det att alla skruvar är helt åtdragna.
Små skruvar
Högtalare
Platta A
Fäst röret på basen.
1 Led högtalarkabeln genom basen.
Cellplast
Dra igenom överbliven kabel.
Kabel
Led igenom
högtalarkabeln
här.
Du kan även montera på högtalarens övre fästen på baksidan.
Högtalarens höjd vid montering av platta A på högtalarens övre
eller undre fästen på baksidan visas på illustrationen på sidan 5.
3 Placera röret på platta A och montera platta B.
Hål för skruv
Platta B
Spår
2 För in röret.
Vrid röret så att den platta
sidan är riktad bort från
högtalarens baksida.
För in röret samtidigt som du
drar försiktigt i högtalarkabeln
3 Fäst röret på basen.
Kontrollera att skruven
är ordentligt åtdragen.
Basens
baksida
Basens
baksida
Stor
brickskruv
Kabel
Kabel
Passa in förskjutningen i
spåret och för platta B till
låst läge.
Platta B
De medföljande stativen är speciellt utformade för
montering av Panasonic SB-PF921 fronthögtalare och
SB-PS921 surroundhögtalare. Får endast användas enligt
beskrivningen i den här inställningen.
Förskjutning
Spår
2
Montera ställningarna på front- och
surroundhögtalarna.
≥Det är ingen skillnad mellan höger och vänster högtalare och
ställning.
≥Det kan vara bekvämt att använda den cellplast som medföljde
enheten.
1 Ta bort skruven och dela monteringsplattan i två delar.
Platta A
Platta B
Liten skruv
RQT7427
4
4
4 Fäst plattan med samma skruv som togs bort i procedur 1.
Liten skruv
∫ Höjd för front- och surroundhögtalare
4
(Monteringsillustration)
Högtalare
Du kan justera inom detta intervall.
Anslut högtalarkablarna.
1 Tvinna av vinyländarna från
högtalarkablarna.
Högtalarens
baksida
704 mm
1.160 mm
750 mm
Sätta i kabeln helt.
Rör
818 mm
575 mm
Bas
Montera på undre delen
av högtalarens baksida.
3
_: Koppar
`: Silver
Stoppskruv
Får ej tas
bort.
Tryck!
Montera på övre delen
av högtalarens baksida.
2 Tryck in högtalarkabeln i spåret.
Justera högtalarens höjd.
≥Kontrollera de skruvar du drog åt på sidan 4.
Om det finns för mycket
högtalarkabel tar du bort
gummilocket överst på röret och
leder kabeln in i öppningen samtidigt
som du drar ut högtalarkabeln från
basens undersida.
T.ex. montera ställningen på undre delen av baksidan
1 Lossa skruvarna på högtalarens
monteringsplatta tills högtalaren har
lossat något och kan justeras.
Var försiktig så att du inte lossar
skruvarna för mycket då högtalare kan
lossna helt och falla till golvet.
2 Med en hand på basen och den andra på
högtalaren justerar du högtalarens höjd
uppåt och nedåt.
≥Efter att höjden justerats drar du åt
skruvarna på monteringsplattan ordentligt.
5
Fäst högtalarkabeln på basen.
2 Passa in
högtalarkabeln i
spåret på
baskåpan så långt
som möjligt.
Phillips-skruvmejsel
Stoppskruv
Skruv för att förhindra att monteringsplattan
rör sig eller glider under den här punkten.
1 Tryck in
högtalarkabeln
mellan krokarna.
Kabel
Din referens
Du kan njuta av bra akustik genom att
justera högtalarens och TVapparatens höjd så att mittpositionen
för dessa bägge är ungefär samma.
Basens baksida
∫ Förhindra att högtalarna välter (Front- och surroundhögtalare)
Förberedelse
Montera skruvöglor (medföljer ej) för att fästa högtalarna på
väggen (‹ illustrationen till höger).
≥Du måste anskaffa lämpliga skruvöglor som är anpassade till den
typ av vägg eller pelare som skruvöglorna ska fästas i.
≥Rådgör med ett byggföretag om korrekt procedur för montering i
en betongvägg eller en yta som kanske inte har tillräckligt starkt
stöd. Felaktiga fästen kan resultera i skada på väggen eller
högtalarna.
1 För tråden (medföljer ej) genom uttaget på högtalarens
baksida för att förhindra att den välter.
2 Dra tråden genom skruvöglan och knyt ihop trådens ändar
ordentligt.
Skruvögla (medföljer ej)
T. ex.
Vägg
Tråd (medföljer ej)
Cirka 150 mm
Högtalarens baksida
RQT7427
5
5
2
STEG
Placering
Hur du placerar högtalarna kan påverka basregistret och ljudfältet. Observera följande punkter.
≥Placera högtalarna på plana och stadiga baser.
≥Placering av högtalarna för nära golv, väggar och hörn kan resultera i för starkt basljud. Täck
väggar och fönster med tjocka gardiner.
≥Placera front-, mitt- och surroundhögtalarna på ungefär samma avstånd från
lyssningspositionen. Vinklarna i illustrationerna är ungefärliga.
≥Se sidan 30 för andra alternativ för högtalarinstallation.
[HT520]
[HT870]
1
FRONT
(V, H)
SURROUND
(V, H)
MITT
SUBWOOFER
≥Vänster och höger högtalarpar är lika med hänseende till
front- och surroundhögtalare.
Använd inte
fronthögtalaren som
surroundhögtalare
eller vice versa.
Kontrollera typen av
högtalare på etiketten
på högtalarens
baksida.
Placeringsexempel
FRONT
(V, H)
2
SURROUND
(V, H)
4
3
MITT
SUBWOOFER
≥Vänster och höger front- samt surroundhögtalare är
alla lika.
Placeringsexempel
Huvudenhet
Huvudenhet
Högtalaretikett
≥Använd endast medföljande högtalare
Observera vid användning av högtalarna
Användning av andra högtalare kan skada enheten och
ljudkvaliteten påverkas negativt.
≥Placera högtalarna på en jämn yta för att motverka att dom välter.
Om du inte kan placera högtalarna på en jämn yta ska du vidta
lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att dom välter.
≥Du kan skada dina högtalare och förkorta deras livslängd om du
spelar med hög volym under längre perioder.
≥Sänk volymen i följande fall för att undvika skada.
– Vid avspelning av ljud med distorsion.
– När det förekommer rundgång från en skivspelare, störningar
från FM-sändningar eller kontinuerliga signaler från en
oscillator, testskiva eller elektroniskt instrument.
– Vid justering av ljudkvaliteten.
– När enheten slås på eller stängs av.
Huvudenhet
[Observera]
Se till att högtalarna befinner sig minst 10 mm bort från systemet
för lämplig ventilation.
Mitthögtalare
≥Vibrationer från mitthögtalaren kan orsaka bildstörningar om den
placeras direkt på din TV. Placera mitthögtalaren i en ställning
eller en hylla.
≥För att förhindra att högtalarna välter får dom inte placeras direkt
på din TV.
Bashögtalare
Placera dom till höger eller vänster om TV-apparaten och på golvet
eller en stadig hylla så att dom inte orsakar vibrationer. Lämna
10 cm bakom enheten för ventilation.
Försiktighet
Håll högtalarna i deras sidor.
Utsätter du frontens nät för
tryck kan detta skada
högtalaren.
RQT7427
6
6
T. ex. [HT520]
Om färgstörningar förekommer på din TV.
De medföljande högtalarna är utformade för att användas nära
en TV men bilden kan påverkas hos vissa TV-apparater och vid
vissa installationskombinationer.
Om detta inträffar ska du stänga av din TV i cirka 30 minuter.
TV-apparatens avmagnetiseringsfunktion bör korrigera
problemet. Om det kvarstår ska du flytta bort högtalarna från
TV-apparaten.
Försiktighet
≥Huvudenheten och de medföljande högtalarna får
endast användas på det sätt som visas i den här
installationen. Om du inte gör detta kan det leda till
skada på förstärkaren och/eller högtalarna samt
resultera i brandfara. Kontakta en utbildad
serviceperson om skada har uppstått eller om du
upplever en hastig förändring av prestanda.
≥Försök inte montera dessa högtalare på väggar med andra
metoder än de som beskrivs i den här bruksanvisningen.
3
STEG
Anslutning av högtalarna med subwoofern
Montera högtalar-/kabeletiketterna för att göra anslutningen enklare.
[Observera]
≥Kortslut aldrig högtalarkablarnas positiva (i) och negativa (j) ledare.
≥Var noga med att endast ansluta positiva (koppar) ledare till positiva (i) uttag och negativa (silver) ledare till negativa (j) uttag.
Felaktig anslutning kan skada högtalarna.
[HT870]
Högtalarkabel
≥4-m kabel: För mitthögtalare
Ark med etiketter för högtalarkablarna
Högtalar-/kabeletikett
2 FRONT (H)
1 FRONT (V)
Sätta i kabeln helt.
2 1
4 SURROUND (H)
SUBWOOFER
3 SURROUND (V)
Klick!
5 MITT
4 3 5
Silver
Koppar
[HT520]
5 Högtalarkablar
≥3k4-m kablar: För front- och mitthögtalarna
Ark med etiketter för
högtalarkablarna
≥2k10-m kablar: För surroundhögtalarna
Högtalar-/kabeletikett
2 FRONT (H)
1 FRONT (V)
4 SURROUND (H)
3 SURROUND (V)
SUBWOOFER
5 MITT
2 1 4 35
Sätta i kabeln helt.
Klick!
Koppar
Silver
RQT7427
7
7
4
STEG
Videoanslutningar
≥Utför inte anslutningen via en videobandspelare.
På grund av kopieringsskyddet kan det inträffa att bilden inte
visas som den ska.
≥Stäng av TV-apparaten före anslutning och läs dess
bruksanvisning.
∫ TV med ett VIDEO IN-uttag
TV-apparat
(medföljer ej)
Videokabel
∫ TV med COMPONENT VIDEO IN-uttag
COMPONENT
VIDEO IN
TV-apparat
(medföljer ej)
VIDEO IN
PR PB
PB
S-VIDEO
OUT
Huvudenhetens
baksida
COMPONENT
VIDEO OUT
(480P/480I) Y
PR
PB
VIDEO
OUT
S-VIDEO
OUT
PR
Videokablar
(medföljer ej)
COMPONENT
VIDEO OUT
(480P/480I) Y
Videokabel
(medföljer)
Huvudenhetens
baksida
Y
VIDEO
OUT
∫ TV med SCART-uttag
∫ TV med ett S-VIDEO IN-uttag
TV-apparat
(medföljer ej)
AV
TV-apparat
(medföljer ej)
S-VIDEO
IN
Scart-kabel
(medföljer ej)
S-videokabel
(medföljer ej)
Huvudenhetens
baksida
Huvudenhetens
baksida
COMPONENT
VIDEO OUT
PB (480P/480I) Y
AV
S-VIDEO
OUT
PR
VIDEO
OUT
.
S-VIDEO OUT-uttag
S-VIDEO OUT-uttaget ger en mer livfull bild än VIDEO OUT-uttaget
tack vare att färgsignalen (C) och ljussignalen (Y) är separerade.
(Det faktiska resultatet beror dock på TV-apparaten.)
COMPONENT VIDEO OUT-uttag
Dessa uttag kan användas för antingen sammanflätad eller
progressiv utmatning och ger en bild som är ännu renare än med
S-VIDEO OUT-uttaget. Vid anslutning via dessa uttag matas
färgseparerade signaler (PB/PR) och ljussignalerna (Y) ut separat
för att uppnå en hög naturtrogenhet i färgåtergivningen.
≥Hur komponentvideoingångarna är benämnda beror på din TV
eller monitor (t. ex. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y, Y/CB/CR). Anslut till
uttagen med samma färg.
≥När du utför den här anslutningen ska du välja “Video/Y PB PR”
eller “S-Video/Y PB PR” från QUICK SETUP (‹ sidan 10).
SCART-uttag (AV)
För att förbättra bildkvaliteten kan du ändra den utgående
videosignalen från SCART-uttaget (AV) från “Video” till antingen
“S-Video” eller “RGB” så att det passar för den typ av TV du
använder. Välj “S-Video/ Y PB PR” eller “RGB/No Output” från
QUICK SETUP (‹ sidan 10).
RQT7427
8
8
För att njuta av progressiv video
≥Anslut till komponentvideoingången på en TV-apparat som
är kompatibla med 480P. (Videobilderna kommer inte att
visas som de ska om anslutningen utförs till en TV som inte
är kompatibel.)
≥Vid avspelning av NTSC-skivor måste utmatningsläget för
videosignaler ändras till “480P” (‹ sidan 19) eller tryck på
[PROGRESSIVE] på huvudenheten så att “PROG.” visas på
displayen.
Alla Panasonic TV-apparater som har 480P-ingångar är
kompatibla. Kontakta tillverkaren om du har en TV av något
annat märke.
[Observera]
Utmatningen från den här enheten är av sammanflätad typ om
du har anslutit till din TV via VIDEO OUT-, S-VIDEO OUT- eller
SCART-uttaget (AV) eller om du spelar av PAL-skivor, även om
“PROG.” visas på displayen.
5
STEG
Radio- och systemanslutning
Systemkabel
AM ringantenn
FM
inomhusantenn
Nätsladd
≥Anslut nätsladden efter att alla andra anslutningar utförts.
≥Andra antennanslutningar (‹ sidan 23).
FM inomhusantenn
AM ringantenn
Ställ antennen upprätt på sin bas. Placera
antennen där mottagningen är som bäst.
Se till att hålla antennkabeln borta från andra
kablar.
Tejp
Fäst antennens andra ände
där mottagningen är som
bäst.
Klick!
Subwoofer
Huvudenhet
FM ANT
(75h)
AM ANT
A
AUX
TV
VCR
AUDIO AUDIO
IN
IN
LINE
OUT
CO
V
PB
L
LOOP
EXT
R
PR
1
Haken uppåt
2
För att koppla
bort
Tryck på haken
och dra ut.
Nätsladd
Systemkabel
För att koppla bort
Tryck på haken och
dra ut.
Till nätuttag
Haken uppåt
Strömbesparing
Huvudenheten konsumerar en liten mängd ström även när den är avstängd (cirka 0,7 W). För att spara ström bör du dra ut nätkontakten ur
vägguttaget om enheten inte ska användas under en längre tidsperiod.
Du kommer att behöva ställa in vissa minnespunkter på nytt efter att enheten anslutits.
6
STEG
Fjärrkontrollen
Fjärrkontroll
Batterier
2 Sätt i så att polerna (i och j) matcher de i fjärrkontrollen.
3
R6/LR6, AA, UM-3
1
≥Använd inte
uppladdningsbara
batterier.
Du bör inte:
≥blanda gamla och nya batterier.
≥använda olika typer av batterier på samma gång.
≥värma upp batterier eller utsätta dem för öppen eld.
≥ta isär batterier och inte heller kortsluta dem.
≥försöka ladda upp alkaliska batterier eller manganbatterier.
≥använda batterier vars hölje har lossnat.
Felaktig hantering av batterierna kan orsaka att elektrolyt läcker ut,
vilket i sin tur kan leda till skador på de föremål som vätskan
kommer i kontakt med, och den kan även orsaka eldsvåda.
Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en
längre tidsperiod. Förvara batterier på en sval och mörk plats.
∫ Användning
Rikta mot sensorn (‹ sidan 10), undvik hindrande föremål och håll
dig på ett avstånd av högst 7 m rakt framför enheten.
RQT7427
9
9
7
STEG
QUICK SETUP (Snabbinställningen)
QUICK SETUP-bilden hjälper dig att utföra nödvändiga inställningar.
Sätt på TV-apparaten och välj lämplig videoingång på den.
1
2
3
DVD/CD
SHIFT
4
5
Välj
SETUP
MUTING
r
6
RETURN
ENTER
ENTER
SHIFT
r
Registrera
Slå på
enheten.
Välj
“DVD/CD”.
Visar QUICK
SETUP-skärmen.
Följ meddelandena
och utför
inställningarna.
Tryck på
knappen för att
avsluta QUICK
SETUP.
SETUP
MUTING
Tryck på knappen
för att lämna
menyn.
För att ändra inställningarna senare
Välj “QUICK SETUP” under fliken “Others” (‹ sidan 21).
Referensguide för reglagen
Referenssidorna visas i parenteser.
AV SYSTEM
(29)
Slå på enheten.
(27)
Växla TV-apparatens
videoingångsläge.
(29)
(13)
Standbyindikator
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget, tänds
denna indikator i standby-läge och släcks då
apparaten sätts på.
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
Välj källa
(10, 22, 29)
Källvalsknapp [INPUT SELECTOR] (22)
DVD/CD > FM > AM > TV > VCR > AUX
> Återgå till DVD/CD
TUNER/BAND DVD/CD
(22, 29)
3
CH
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
/I
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
(13, 16, 17)
(13, 16, 17)
ENTER
(10)
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
(13, 29)
(18, 29)
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.S.M
POSITION
MEMORY
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
C.FOCUS
SUPER SRND
ZOOM
AUDIO
MIX 2CH
PL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
(26)
(24)
(24)
(24, 26)
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
(26)
(14)
(14) (20, 27)
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SETUP
MUTING
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
MEMORY
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
För att använda funktionerna
märkta i orange:
Håll [SHIFT] nedtryckt och tryck
på önskad knapp.
DOWN
UP PHONES
RDS, Progressivknapp
Sensor för fjärrkontrollsignaler
(13, 23)
Strömställare beredskapsläge/på [Í/I]
Tryck på knappen för att ställa apparaten i
beredskapsläge då den är på, eller tvärtom.
Apparaten förbrukar en aning ström även när
den står i beredskapsläge.
SLOW/SEARCH
(13)
10
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
TUNING
Justera volymen.
S10
SKIP
10
SFC
VOLUME
-/--
RQT7427
RDS
PROGRESSIVE
REPEAT
PLAY MODE
(13) (13, 14) (15)
(15)
TEST
CH SELECT
QUICK REPLAY
SUBTITLE
(25)
(14)
(14)
Indikator för
växelströmsdrift
(AC IN)
Då apparaten är
inkopplad i
vägguttaget tänds
denna indikator.
Skivor som kan spelas
Skiva
Logotyp
Indikering som
används i
denna
bruksanvisning
Anmärkningar
[RAM]
Inspelade med version 1.1 av
videoinspelningsformatet (ett
unifierat standardformat för
videoinspelningar).
[JPEG]
Inspelade med standardformatet
DCF (Design rule for Camera File
system).
DVD-RAM
[DVD-A]
DVD-Audio
[DVD-V]
≥Inspelade med inspelningsapparater för
DVD-Video, DVD-videokameror,
persondatorer e.d.
≥Ta ut skivor av
TYP 2 och 4 ur
sina kassetter före
användning.
≥Inspelade med Panasonic DVDvideoinspelare.
≥För att spela av JPEG-filer väljer du “Play as
Data Disc” i Other Menu (‹ sidan 19).
—
Vissa DVD-ljudskivor innehåller DVD-videomaterial.
För att spela av DVD-video väljer du “Play as DVD-Video” i Other Menu
(‹ sidan 19).
—
DVD-Video
[DVD-V]
DVD-R
Panasonic DVD-R inspelade och slutbehandlade§ på Panasonic DVDvideoinspelningsapparater eller DVD-videokameror spelas av som DVD-Video på
den här enheten.
—
Video CD
[VCD]
Uppfyller IEC62107
SVCD
[CD]
CD
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[VCD]
Den här enheten är kompatibel med HDCD men stödjer inte Peak Extendfunktionen. (En funktion som expanderar det dynamiska omfånget för signaler med
hög nivå)
HDCD-kodade CD-skivor låter bättre då dom är kodade med 20 bitar vilket kan
jämföras med 16 bitar för alla andra CD-skivor.
≥Under avspelning av HDCD tänds “HDCD” på enhetens display.
≥Den här enheten kan spela av CD-R/RW (för ljudinspelning) som är inspelade
med något av de format som anges till vänster. Avsluta inspelningstillfället
(sessionen) eller slutbehandla§ skivan efter inspelningen.
≥HighMAT-skivor
Endast WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
För att spela av utan att använda HighMAT-funktionen “Play as Data Disc” i Other
Menu (‹ sidan 19).
§En process som gör att skivan kan spelas på kompatibel utrustning.
≥Det kan hända att det inte alltid går att spela av skivorna ovan på grund av skivtyp eller inspelningsförhållande.
∫ Skivor som inte kan spelas
DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, DVD+R, iRW, DVD-RW, SACD,
Divx Videoskivor och CD-fotoskivor, DVD-RAM som inte kan tas ur
sina kassetter, 2,6-GB och 5,2-GB DVD-RAM och “Chaoji VCD” som
finns tillgängliga på marknaden, inklusive CVD, DVCD och SVCD
som inte uppfyller IEC62107.
Skivhantering
∫ Rengöring av skivor
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Torka av skivorna med en fuktad tygduk, och torka sedan torrt.
∫ DVD-skivornas
ljudformat
Den här enheten känner
automatiskt igen och avkodar
skivor med dessa symboler.
∫ Videosystem
– Enheten kan spela av PAL och NTSC, men din TV måste också
passa för det system som används på skivan.
– PAL-skivor visas inte som de ska på TV-apparater som är avsedda
för NTSC.
– Enheten kan omvandla NTSC-signaler till PAL 60, så att de kan ses på
en PAL-TV (‹ sidan 20, “NTSC Disc Output” under fliken “Video”).
HighMAT™ och HighMAT-logon är antingen
varumärken eller registrerade varumärken
för Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
[RAM] [DVD-R]
≥Gör rent skivorna med den separat tillgängliga skivrengöraren
DVD-RAM/PD (LF-K200DCA1, där den finns tillgänglig).
≥Använd aldrig rengöringsdukar och rengöringsmedel för CD-skivor
osv.
∫ Försiktighet vid hantering av skivor
≥Sätt inte på några etiketter eller klisterlappar på skivorna (det kan
orsaka att skivorna böjs och blir oanvändbara).
≥Skriv inte på etikettsidan med en kulspetspenna eller något annat
skrivdon.
≥Använd inte skivrengöringssprejer, benzen, thinner, antistatvätskor, eller några andra lösningsmedel.
≥Använd inte skrapskydd eller andra skydd.
≥Använd inte följande slags skivor:
– Skivor med synligt klister från borttagna klisterlappar och
etiketter (hyrskivor o.d.).
– Skivor som är kraftigt böjda eller har sprickor.
– Oregelbundet formade skivor, som till exempel hjärtformade
skivor.
RQT7427
11
11
Grundläggande avspelning
1 Slå på
enheten.
2 Välj “DVD/
CD”.
/I
INPUT SELECTOR
3 Öppna
skivfacket.
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
/I
RDS
PROGRESSIVE
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
UP PHONES
DOWN
PROGRESSIVE
4 Sätt i
skivan.
≥Sätt i dubbelsidiga
skivor så att etiketten
för den sida du vill spela är vänd
uppåt.
[Observera[
Skivan fortsätter att rotera så länge en meny visas. Tryck på [∫] när
du är färdig för att inte slita på enhetens motor och din TV-skärm.
RQT7427
12
12
5 Starta
avspelningen.
6 Justera
volymen.
DOWN
UP
Läs i felsökningen om du har problem (‹ sidan 34, 35).
TV
Sifferknappar
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
≥[VCD] Endast i
framåtriktningen.
Avspelning
ruta för ruta
AV SYSTEM
ENTER
(i pausläget)
DVD/CD
Välj
CH
VOLUME
CANCEL
,
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
ij
VOLUME
-/--
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
TOP MENU
RETURN
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
5
6
7
8
9
SUBTITLE
SUBTITLE
Sökning
(under
avspelning)
SLOW/SEARCH
≥[WMA] [MP3] [JPEG]
[3 4] : Grupphopp under
avspelning
[2 1] : Innehållshopp
under avspelning
Att starta
avspelningen
från en vald
grupp
PAGE
GROUP
(i pausläget)
Endast
huvudenheten
Progressiv
video
RDS
PROGRESSIVE
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
Välj
#
ENTER
Registrera
Gå tillbaka till
föregående
skärm
RETURN
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [WMA]
[MP3]
Tidsdisplay
:;
Display på
huvudenheten
FL DISPLAY
Informations
skärm
SUBTITLE
≥Upp till 5 steg.
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att starta avspelningen.
≥[VCD] Långsam avspelning,
endast i framåtriktningen.
Långsam
avspelning
≥Tryck på [CANCEL] för att
avbryta inmatningen.
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
Mappar på WMA/MP3- och JPEG-skivor
behandlas en “Group”.
SKIP
ENTER
[WMA] [MP3] [JPEG]
T. ex. för att välja 123:
[1]‹[2]‹[3]‹[ENTER]
CANCEL
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att starta avspelningen.
Överhoppning
[VCD] med avspelningskontroll
Tryck på sifferknapparna när
skivan är i stoppläget.
S10
ENTER
Positionen finns lagrad i
minnet när “RESUME” visas
på displayen.
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att fortsätta.
[DVD-V] För att gå igenom
föregående kapitel
(‹ sidan 14,
Positionsminne)
≥Tryck på [∫] för att radera
positionen ur minnet.
Paus
4
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
T. ex. för att välja 12:
[S10]‹[1]‹[2]
3
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
Stopp
2
Mata in ett
nummer
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
FL DISPLAY
1
-/--
RETURN
TV VOL
Registrera
0
ENTER
DISPLAY
ENTER
,
MENU
342 1
ENTER
GROUP
Val av
bildskärmspu
nkter
TOP MENU
Nummerdisplay
[JPEG]
När bildspelet är på:
SLIDE()Nummerdisplay
När bildspelet är av:
PLAY()Nummerdisplay
[WMA] [MP3] [JPEG]
[CD] (Endast CD-text)
Sätter på och stänger av
informationsskärmen
[DVD-A] [DVD-V]
Visar skivans huvudmeny
MENU
[DVD-V]
Visar en skivmeny
RETURN
[VCD]
Visar en skivmeny
Skivmeny
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
RQT7427
13
13
Praktiska funktioner
POSITION
MEMORY
AV SYSTEM
TV
VCR/AUX
Positionsminne
Memorerar positionen för att återuppta avspelning.
SLEEP
TV/AV
1
2
TUNER/BAND DVD/CD
3
SHIFT
CH
4
5
6
ZOOM
AUDIO
r
VOLUME
7
8
CANCEL
0
Zoom
Expanderar bilder i brevlådeformat så att de passar
in på skärmen.
9
-/--
S10
ZOOM
AUDIO
SLOW/SEARCH
SKIP
Ljudspår
Ändrar ljudspåret.
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
342 1
ENTER
DISPLAY
Ändrar textningsspråk.
RETURN
RETURN
TV VOL
POSITION
MEMORY
PAGE
SHIFT
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
Omspelning av en scen.
ZOOM
AUDIO
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
SUBTITLE
QUICK
REPLAY
SHIFT
Väljer stillbilder.
[DVD-A] [DVD-V] (med flera ljudspår) [RAM] [VCD]
Tryck på [POSITION MEMORY].
Position memorized
≥Upp till 5 skivor.
≥Om en sjätte skiva lagras i minnet kommer den tidigast lagrade
positionen att raderas och ersättas med den nya.
När enheten slås på och “DVD/CD” väljs på nytt eller om skivan sätts
i, visas “RESUME”.
Tryck upprepade gånger på [AUDIO] för att
välja ljudspåret.
[RAM] [VCD]
Du kan använda knappen för att välja “L”, “R” eller
“LR”.
Menu
Audio
1
[DVD-V] (Karaoke-skivor)
Tryck på [2 1] för att välja “On” (på) eller “Off” (av) för sången.
Läs skivans anvisningar för detaljer.
Textning
[DVD-V] (med flera textningar inspelade) [VCD] (endast SVCD)
[RAM] (endast på/av)
Tryck på [1] (avspelning) för att starta
avspelningen från den positionen.
För att gå igenom föregående kapitel [DVD-V]
Tryck på [1] (avspelning) medan följande meddelande visas.
Press PLAY to Chapter Review
Tryck upprepade gånger på
[SUBTITLE] för att välja
textningens språk.
Menu
Subtitle
Off
För att ta bort och visa textningen
Tryck på [2 1] för att välja “On” (på) eller “Off” (av).
Början på varje kapitel fram till det aktuella spelas av.
≥Tryck inte på [1] (avspelning) om du vill hoppa över
genomgången.
Snabbomspelning
(Endast när avspelad tid kan visas)
Zoom
Tryck på [QUICK REPLAY] för att hoppa bakåt
ett par sekunder.
[RAM] [DVD-V] [VCD]
14
Hoppar över sida
Ljudspår
Positionen lagras i minnet även efter att enheten stängts av, källan
ändrats eller skivan bytts ut.
14
r
PAGE
GROUP
Se nedan för mer information.
(Endast när avspelad tid kan visas
[JPEG] : Fungerar med allt JPEG-innehåll.)
Tryck upprepade gånger
på [SHIFT]i[ZOOM] för att
välja det förinställda
storleksförhållandet eller
“Auto”. (Just Fit Zoom)
Snabbomspelning
QUICK REPLAY
TV VOL
C.FOCUS
SUPER SRND
Positionsminne
RQT7427
Textning
SUBTITLE
PLAY
LIST
ENTER
Menu
Just Fit Zoom
Finjusteringar (Manual Zoom)
Tryck på [2 1].
– från k1,00 till k1,60 (i steg om 0,01)
– från k1,60 till k2,00 (i steg om 0,02)
≥Håll [2 1] intryckt för att stega snabbare.
1.00
Hoppar över sida
[DVD-A]
Under avspelning eller i pausläget
Tryck på [SHIFT]r[PAGE].
Sidan ändras varje gång du gör detta.
≥Tryck på [RETURN] för att gå tillbaka till sidan 1.
REPEAT
AV SYSTEM
TV
Sifferknappar
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
VCR/AUX
Upprepad avspelning
TUNER/BAND DVD/CD
Alla grupper, slumpmässig och
programmerad avspelning
CH
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
[VCD] [CD] (Det finns ingen bildskärmsvisning.)
Varje gång du trycker på knappen i stoppläget:
Hela gruppen ([DVD-A])>Programmerad>Slumpmässig
^---------------- av (Normal avspelning)(---------------}
För att lämna lägena för avspelning av hela gruppen,
programmerad respektive slumpmässig avspelning
Tryck upprepade gånger på [PLAY MODE] i stoppläget.
≥Stäng av funktionen för avspelning av HighMAT-skivor för att
kunna använda slumpmässig och programmerad avspelning.
Välj “Play as Data Disc” i Other Menu (‹ sidan 19).
≥[DVD-A] Vissa skivor innehåller bonusgrupper. För att spela
av bonusgrupperna matar du in lösenordet med
sifferknapparna, om det kommer upp en skärm för lösenord
efter att du har valt en grupp. Se även skivfodralet.
VOLUME
7
CANCEL
8
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
PLAY MODE
MENU
TOP MENU
342 1
ENTER
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
PAGE
REPEAT
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
Se nedan för mer information.
PLAY MODE
SUBTITLE
SHIFT
∫ Programmerad avspelning (upp till 24 punkter)
Upprepad avspelning
1
(Endast när avspelad tid kan visas
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-innehåll.)
Under avspelning
Tryck upprepade gånger på
[REPEAT] för att välja en punkt
som ska upprepas.
Menu
Repeat
Off
[RAM]
PG REPEAT#ALL REPEAT (Hela skivan)#REPEAT OFF
≥Under avspelning av en spellista
SCENE REPEAT#PL REPEAT#REPEAT OFF
[DVD-A]
TRACK REPEAT#GROUP REPEAT§#REPEAT OFF
[DVD-V]
CHAPTER REPEAT#TITLE REPEAT§#REPEAT OFF
[VCD] [CD] (Det finns ingen bildskärmsvisning.)
TRACK REPEAT#ALL REPEAT (Hela skivan)#REPEAT OFF
[WMA] [MP3] (Det finns ingen bildskärmsvisning.)
CONTENT REPEAT#GROUP REPEAT§#REPEAT OFF
[JPEG] (Det finns ingen bildskärmsvisning.)
GROUP REPEAT§#REPEAT OFF
§
Under alla grupper ([DVD-A]), programmerad och slumpmässig
avspelning visas “ALL REPEAT”.
Alla grupper, slumpmässig och
programmerad avspelning
∫ Avspelning av alla grupper
[DVD-A]
All Group Playback
Tryck på [1] (avspelning).
Press PLAY to start
∫ Slumpmässig avspelning
1
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Tryck på sifferknapparna
för att välja en titel eller en
grupp ([WMA] [MP3] [JPEG] och
tryck sedan på [ENTER]).
T. ex. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥För att mata in alla grupperna trycker du på [2 1] för att
välja “All”. Tryck sedan på [ENTER].
≥För att välja bort en grupp trycker du på de sifferknappar
som motsvarar den grupp du vill ta bort.
2
Tryck på [1] (avspelning).
≥Du kan spela av maximalt 999 ljudspår/bildfiler i
slumpmässig ordningsföljd.
Tryck på
sifferknapparna för
att välja punkterna
([WMA] [MP3] [JPEG] och
tryck sedan på
[ENTER]).
T. ex. [DVD-V]
P ro g ra m P lay
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
to select and press ENTER
PLAY
to exit
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
T. ex. för att välja 25: [S10]‹[2]‹[5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [2]‹[5]‹[ENTER]
≥Upprepa detta steg för att programmera in andra avsnitt.
T. ex. [CD]
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
Spårnr.
2
Programnr.
Tryck på [1] (avspelning).
För att välja alla punkter
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
(på skivan, i titeln eller i gruppen)
Tryck på [ENTER] och [3 4] för att välja “ALL” och tryck sedan på
[ENTER] igen för att utföra registreringen.
För att ändra programmet
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Tryck på [3 4] för att välja en punkt.
– Upprepa steg 1 för att ändra en punkt.
– För att ta bort en punkt trycker du på [CANCEL] (eller väljer “Clear”
för att sedan trycka på [ENTER]).
≥Tryck på [SHIFT]i[PAGE] för att hoppa över 8 rader i taget.
[VCD] [CD]
Varje gång [CANCEL] trycks så raderas den visade punkten.
För att radera hela programmet
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Tryck på [342 1] för att välja “Clear all” och tryck sedan på
[ENTER].
[VCD] [CD]
Tryck på [∫] i stoppläget för att radera alla.
Hela programmet raderas även när enheten stängs av, när
skivfacket öppnas eller då en annan källa väljs.
[VCD] [CD] Programmet sparas i minnet.
RQT7427
15
15
Att använda navigationsmenyerna
MENU
TOP MENU
AV SYSTEM
TV
VCR/AUX
eller
Sifferknappar
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
Avspelning av dataskivor
TUNER/BAND DVD/CD
MENU
TOP MENU
CH
eller
Avspelning av HighMATTM-skivor
VOLUME
7
8
CANCEL
0
9
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
,
DIRECT
NAVIGATOR
TOP MENU
DIRECT NAVIGATOR
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
342 1
ENTER
DISPLAY
MENU
PLAY LIST
ENTER
DISPLAY
PLAY
LIST
RETURN
TV VOL
Avspelning av programmen
Avspelning av spellistor
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
PAGE
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
SHIFT
Se nedan samt nästa sida för mer information.
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Avspelning av dataskivor
Att använda undermenyn [WMA] [MP3] [JPEG]
[WMA] [MP3] [JPEG]
Du kan spela av JPEG-filer på DVD-RAM eller spela av HighMATskivor utan att använda HighMAT-funktionen
(‹ sidan 19, “Play as Data Disc” i Other Menu).
1
Medan menyn visas
Tryck på [DISPLAY].
Vilka punkter som visas beror på vilken typ av mjukvara
du spelar.
∫ Använda avspelningsmenyer
(förutom JPEG-filer på DVD-RAM)
1
2
Tryck på [TOP MENU].
Tryck på [3 4] för att välja “All”, “Audio”
eller “Picture” och tryck sedan på [ENTER].
≥För att lämna skärmen
Tryck på [TOP MENU].
∫ Att använda navigationsmenyerna
1
2
Tryck på [MENU].
Tryck på [3 4 2 1] för att välja grupp
eller ljud/bildinnehåll och tryck sedan på
[ENTER].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
Grupp- och innehållsnummer
som för tillfället spelas
JPEG
: JPEG-filer
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
: WMA/MP3-filer
Content 0001/0004
Group 005/023
DISPLAY to display the sub menu
Grupp
5
RETURN
to exit
[CD] (Endast CD-text)
RQT7427
16
CDText
1/23
2 01
Disc Title:
All By Artist
Disc Artist: Pink Island
Track title: Long John Platinum
Track Artist: SHIPWRECKED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Help display
Find
2
Tryck på [3 4] för att välja
undermenyn, och tryck sedan på
[ENTER].
to select and press ENTER
Find
2 Tryck på [3 4] för att välja ett tecken och tryck sedan på
[ENTER].
≥Upprepa för att mata in ytterligare tecken.
≥Sökningen gäller även små bokstäver.
≥Tryck på [6 5] för att hoppa mellan A, E, I, O och U.
≥Tryck på [2] för att radera ett tecken.
≥Radera asterisken (¢) för att söka efter titlar som börjar på
det tecknet.
3 Tryck på [1] för att välja “Find” och tryck sedan på
[ENTER].
Skärmen för sökresultaten visas.
4 Tryck på [3 4] för att välja innehåll eller grupp och tryck
sedan på [ENTER].
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
RETURN
to exit
≥Tryck på [SHIFT]i[PAGE] för att hoppa över 10 rader i taget.
16
WMA/MP3- och JPEG-filer
Endast WMA/MP3-filer
Endast JPEG-filer
För att växla mellan guidemeddelanden
och indikatorn för avspelad tid
För att söka efter innehåll eller grupptitel
(‹ nedan)
¢ A
Att använda innehållsskärmen för att leta upp ett spår.
2
All
Audio
Picture
För att gå till föregående grupper [WMA] [MP3]
Nummer som är valt
Ljud/bildinnehåll
Tryck på [TOP MENU]
eller [MENU].
Tryck på [3 4] för
att gå igenom
spåren, och tryck
sedan på [ENTER].
Grupper och innehåll
Endast innehåll
Endast grupper
Miniatyrbilder [JPEG]
För att gå till nästa grupp [WMA] [MP3]
∫ Söka efter innehåll eller grupptitel [WMA] [MP3] [JPEG]
Placera markören på grupptiteln för att söka i en grupp eller
placera markören på innehållstiteln för att söka i innehållet.
1 Välj “Find” (‹ ovan).
≥För att lyssna på WMA/MP3-innehåll medan en JPEG-bild
visas på skärmen
Välj först en JPEG-fil, och därefter ett spår. (Det går inte att göra i
omvänd ordning.)
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
1
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
Avspelning av HighMAT™-skivor
Avspelning av programmen
[RAM]
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
1
I stoppläge
Tryck på [TOP MENU].
Tryck på [342 1] för att välja punkt i
enlighet med de anvisningar som ges på
bildskärmen.
T. ex.
New Playlist Item Long Name Display Te
M e nu 1
P l ay l i s t 2
2 Prev
PAG E 1 / 3
M e nu 2
P l ay l i s t 1
M e nu 3
P l ay l i s t 3
3Return
Next1
Under avspelning
Tryck på [MENU].
Playlist
No.
Date
On
1
2
3
4
5
11/ 1(WED)
1/ 1 (MON)
2/ 2 (TUE)
3/ 3 (WED)
4/10(THU)
0:05
1:05
2:21
3:37
11:05
0
Title
Contents
Monday feature
Auto action
Cinema
Music
Baseball
9 to select and press ENTER
RETURN
to exit
≥Tryck på [SHIFT]i[PAGE] för att hoppa över 5 rader i taget.
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
T. ex. 23: [S10]‹[2]‹[3]
≥Tryck på [1] för att visa innehållet i programmet och på
skivan.
Tryck på [ENTER].
≥För att lämna skärmen
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
Avspelning av spellistor
All By Artist
Tryck först på [2]
och sedan på
[3 4] för att växla
mellan spellista,
grupp och innehållslistor.
0
1
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Playlist
3
4
5
6
Content
3
Tryck på [3 4]
eller
sifferknapparna för
att välja program.
Direct Navigator
[RAM]
(Endast om skivan innehåller en spellista)
Group
2
2
3
∫ Att välja från listan
1
≥Titlarna visas endast om du
har matat in dem.
≥Det går inte att ändra
program- och skivtitlar.
Meny: Tar dig till nästa meny
som visar spellistor eller
till en annan meny
Spellista: Avspelningen startar
≥För att ändra menyns bakgrund
Tryck på [DISPLAY].
Bakgrunden ändras till den som finns inspelad på skivan.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [∫].
Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
9
And when I was born
Playlist
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
2
7
to select
Tryck på
[PLAY LIST].
ENTER to play
RETURN
to exit
Tryck först på [1] och sedan på [3 4] för
att välja en punkt och tryck sedan på
[ENTER].
≥Tryck på [SHIFT]i[PAGE] för att hoppa över 10 rader i taget.
Tryck på [3 4]
eller
sifferknapparna för
att välja spellista.
0
No.
1
2
Date
11/1
1/ 1
Length
0:00:01
0:01:20
Title
City Penguin
Ashley at Prom
3
4
5
2/ 2
3/ 3
4/10
1:10:04
0:10:20
0:00:01
Formula one
Soccer
Baseball
6
7
4/11
4/ 15
0:00:01
0:01:10
City Penguin
Ashley at Prom
8
9
10
4/ 17
4/ 20
4/22
0:13:22
0:05:30
0:07:29
Formula one
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
RETURN
to exit
≥Tryck på [SHIFT]i[PAGE] för att hoppa över 10 rader i taget.
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
T. ex. 23: [S10]‹[2]‹[3]
3
Tryck på [ENTER].
≥För att lämna skärmen
Tryck på [PLAY LIST].
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
Tips för tillverkning av WMA/MP3- och JPEG-skivor (För CD-R,
CD-RW)
≥Skivorna måste uppfylla ISO9660 nivå 1 eller 2 (förutom utökade
format).
≥Enheten är kompatibel med flerfaldiga inspelningstillfällen
(“sessions“), men ju fler inspelningstillfällen som finns på skivan
desto längre tid tar det att starta avspelningen. Låt det vara så få
inspelningstillfällen som möjligt för att undvika detta.
Namngivning av mappar och filer
Ge mapparna och filerna ett 3-siffrigt
prefix vid inställningen, i den ordning som
du vill att de ska spelas av (observera att
detta inte fungerar i alla fall).
Filerna måste ha tillägget:
“.WMA” eller “.wma”
“.MP3” eller “.mp3”
“.JPG”, “.jpg”, “.JPEG”, eller “.jpeg”
T. ex. [MP3]
rot
001 group
001
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
002 group
003 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
004 track.mp3
[WMA]
≥Det går inte att spela WMA-filer som är kopieringsskyddade.
[MP3]
≥Den här enheten är inte kompatibel med ID3-etiketter.
≥Kompatibla samplingshastigheter: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1 och 48 kHz
[JPEG]
≥För att titta på JPEG-filer på den här enheten:
– Tag bilderna med en digital kamera som uppfyller DCFstandarden (Design rule for Camera File system) version 1.0.
Vissa digitalkameror har funktioner som inte stöds av DCFstandarden version 1.0, till exempel automatisk rotering av
bilderna, vilket kan leda till att det inte går att visa bilderna.
– Ändra inte filnamnen på något sätt, och spara dem inte under
något annat namn.
≥Den här enheten kan inte visa rörliga bilder, MOTION JPEG och
andra liknande format, andra stillbildsformat än JPEG (t. ex. TIFF)
och inte heller spela av ljud som är kopplat till dessa bildtyper.
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
RQT7427
17
17
Att använda bildskärmsmenyer
(Se sidan 10 för placering av fjärrkontrollens knappar.)
1
2
3
4
Välj
Gå till nästa
meny
DISPLAY
Välj
1
2
4
5
3
6
7
8
9
DISPLAY
ENTER
ENTER
Registrera
-/--
0
S10
Registrera
Gå tillbaka till
föregående meny
Tryck på knappen en gång.
Välj meny.
Utför inställningarna.
(Om du trycker på knappen två
gånger visas indikatorn för
avspelad tid ‹ nedan.)
Vilka punkter som visas beror på
vilken typ av mjukvara du spelar.
Tryck på knappen för
att lämna menyn.
Huvudmeny
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
Time
För att starta från en viss menypunkt
För att hoppa framåt eller bakåt (Time Slip)
1 Tryck två gånger på [ENTER] för att visa
tidshoppindikatorn.
2 Tryck på [3 4] för att mata in tiden och
tryck sedan på [ENTER].
≥Håll [3 4] intryckt för att stega
snabbare.
För att starta från en angiven tid (Time
Search)
För att ändra visningen mellan återstående
och avspelad tid
Still Picture
För att växla stillbild
Thumbnail
För att visa miniatyrbilder
Subtitle
(‹ sidan 14)
Marker (VR)
[RAM]
För att återkalla en markering inspelad på
DVD-videoinspelare
För att återkalla en markering:
[3 4] ‹ [ENTER]
Angle
(med flera vinklar inspelade)
För att välja vinkel
Rotate Picture
För att rotera bilder
Slideshow
För att sätta på och stänga av
diabildsvisning
För att ändra tidsintervallet för
diabildsvisningen (0–30 sek)
(‹ sidan 14)
Audio
[WMA] [MP3]
För att visa aktuellt bitvärde eller
samplingsfrekvens
∫ Indikatorn för förfluten speltid
(Förutom [JPEG])
Status – avspelning, paus, eller långsam avspelning/sökning
Aktuell avspelningspunkt
Nuvarande position
Tryck på [3 4] för att välja avspelad tid eller återstående tid.
Övriga inställningar
Play Speed
∫ Play Menu (Avspelningsmenyn)
(Endast när avspelad tid kan visas.
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-innehåll.)
RQT7427
18
18
(Förutom [RAM])
För att markera upp till 5 positioner som
ska spelas av igen
[DVD-A] (Del med rörliga bilder) [RAM] [DVD-V]
För att ändra avspelningshastighet
– från k0,6 till k1,4 (i steg om 0,1)
≥Efter att du har ändrat hastigheten
– Ljudet matas ut i stereo.
– Samplingsfrekvenser på 96 kHz
omvandlas till 48 kHz.
Repeat
(‹ sidan 15)
A-B Repeat
Förutom [JPEG] [RAM] (stillbildsdelen)
För att repetera ett specificerat avsnitt
Tryck på [ENTER] vid start- respektive
slutpunkten. Tryck en gång till på [ENTER] för
att avbryta.
Marker
[ENTER] (Enheten är nu redo för att ta emot
markeringar.)
För att markera en position:
[ENTER] (på önskad punkt)
För att markera en annan position:
[2 1] ‹ [ENTER]
För att återkalla en markering:
[2 1] ‹ [ENTER]
För att radera en markering:
[2 1] ‹ [CANCEL]
≥Denna funktion fungerar inte under
programmerad respektive slumpmässig
avspelning.
∫ Picture Menu (Bildmenyn)
Normal
Cinema1: Gör bilderna mjukare, och
framhäver detaljer i mörka scener.
Cinema2: Gör bilderna skarpare och
framhäver detaljer i mörka scener.
Animation
Dynamic
User (Tryck på [ENTER] för att välja “Picture
Adjustment”) (‹ nedan)
∫ Display Menu (Displaymenyn)
Subtitle Position
Subtitle Brightness
Picture Adjustment
Video Output
Mode
Transfer Mode
Om du har valt “480P” (‹ ovan) ska du välja
omvandlingstyp för den progressiva
signalutmatningen så att den passar typen av
material.
Auto1 (normal): För att titta på filmmaterial
Auto2: För att titta på filmmaterial (samma
som Auto1, men detta läge kan också
konvertera progressiv video med 30
rutor per sekund)
Video: För videomaterial
∫ Audio Menu (Ljudmenyn)
(‹ sidan 24)
Dolby Pro
Logic II
Dialogue
Enhancer
Multi
Re-master
För att göra dialogen i filmer lättare att
uppfatta
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, med 3
kanaler eller fler, och med dialogen inspelad
på mittkanalen)
On ,------. Off
[RAM] [DVD-V] (Endast skivor inspelade med 48
kHz)
[DVD-A] (Endast skivor inspelade med 44,1
kHz och 48 kHz)
[VCD] [CD]
≥Under 2-kanalig utgång med dessa skivor
ger dig denna funktion ett naturligare ljud,
genom att lägga till de högfrekventa signaler
som inte är inspelade på skivan, t.ex.
avspelning i 96 kHz av DVD-Video inspelad i
48 kHz. (Samplingsfrekvens ‹ sidan 31)
≥Under flerkanalig utgång med dessa skivor
återskapar den här funktionen de frekvenser
som förlorats under inspelningen, för att ge
dig ett ljud som ligger närmare originalet.
[WMA] [MP3] (Skivor som är inspelade med
annat än 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz)
Denna funktion återskapar de högre
frekvenser som förlorats under inspelningen,
för att ge dig ett ljud som ligger närmare
originalet.
1 # 2 # 3 # Off
^---------------------------n
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
1 Snabbt tempo (t.ex. pop och rock)
2 Varierat tempo (t. ex. jazz)
3 Långsamt tempo (t.ex. klassisk musik)
Andra skivor
1 Liten effekt
2 Medium effekt
3 Stark effekt
0 till s60 (i steg om 2)
Auto, 0 till s7
För att välja hur bilder som är gjorda
för skärmar med ett
storleksförhållande på 4:3 ska visas
på en TV med ett storleksförhållande
på 16:9.
Picture Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Gamma (Justerar ljusstyrkan hos mörka delar.)
Depth Enhancer
Minskar det grova bruset i bakgrunden för att
ge en större känsla av djup.
Denna funktion fungerar inte om du använder
Cinema1 eller 2 (‹ ovan).
Vid avspelning av NTSC-skivor
≥480I (Sammanflätat) ,------. 480P (Progressiv)
On ,------. Off
([JPEG] : Off, Date, Details)
Information
4:3 Aspect
Normal: Sträcker ut bilderna
horisontellt.
Auto:
Expanderar 4:3-bilder i
brevlådeformat för att fylla ut
mer av skärmen. Övriga
sorters bilder visas i fullt
format mitt på skärmen.
Shrink: Bilderna visas i skärmens
mitt.
Zoom: Expanderar alla bilder så att
de fyller skärmen.
Om din TV har en liknande funktion bör
du använda den för att få bättre
resultat.
Just Fit Zoom
För att välja lämplig skärmstorlek för
att passa din TV-skärm
Manual Zoom
För att zooma in och ut manuellt
Bitrate Display
[RAM] [DVD-V] [VCD]
[DVD-A] (Del med rörliga bilder)
On ,------. Off
GUI See-through
GUI Brightness
On ,------. Off
s3 till r3
∫ Other Menu (Meny för övriga inställningar)
Play as DVD-Video
eller
Play as DVD-Audio
I stoppläge
≥Välj “Play as DVD-Video” för att spela
upp DVD-Video-innehåll på en DVDAudio-skiva.
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
eller
Play as Data Disc
I stoppläge
≥Välj “Play as Data Disc” för att spela
av JPEG-filer på DVD-RAM eller för
att spela av en HightMAT-skiva utan
att använda HighMAT-funktionen.
Signaltyp/data
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaltyp
kHz(Samplingsfrekvens)/bit/ch(Antal uttag)
Exempel: 3/2 .1ch
.1: Lågfrekvenseffekt
.1: (visas inte om det inte finns någon
signal)
.0: Inget surroundljud
.1: Surroundljud i mono
.2: Surroundljud i stereo (vänster/höger)
.1: Mitthögtalare
.2: Vänster fronthögtalareiHöger
fronthögtalare
.3: Vänster fronthögtalareiHöger
fronthögtalareiMitthögtalare
RQT7427
19
19
Ändring av skivspelarens inställningar
(Se sidan 10 för placering av fjärrkontrollens knappar.)
1
2
3
4
Välj
Välj
SHIFT
r
SETUP
MUTING
Välj
ENTER
ENTER
Gå till
höger
Visar
inställningsmenyn.
5
2
3
4
5
6
7
8
ENTER
Registrera
Registrera
Välj fliken.
1
Välj punkten.
SHIFT
9
-/--
S10
0
Utför inställningarna.
r
SETUP
MUTING
Tryck på knappen för
att lämna menyn.
Punkt
≥Inställningarna behålls i minnet även om du kopplar över enheten
till beredskapsläget.
≥De understrukna värdena är fabriksinställningarna.
Setup
Flik
Disc
Video
Audio
Display
Others
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
Inställning
QUICK SETUP gör det möjligt att fortsätta inställningarna av
punkterna i det skuggade området.
to exit
∫“Disc”-fliken
Audio
≥English
≥(Språkalternativ)§1
≥Automatic§4
≥English
≥English
≥(Språkalternativ)§1
≥Original§2
≥Other¢¢¢¢§3
Välj ljudspråk.
Subtitle
≥(Språkalternativ)§1
≥Other¢¢¢¢§3
Välj textningsspråk.
Menus
≥Other¢¢¢¢§3
Välj språk för skivmenyerna.
Denna inställning ändras även när
man ändrar menyspråket bland
QUICK SETUP-inställningarna.
Ratings
Ställ in en klassificeringsnivå för att
begränsa möjligheterna att spela
DVD-videoskivor.
≥Följ de anvisningar som visas på
skärmen.
Inställning av klassificering (när nivå 8 har valts)
≥8 No Limit
≥1 till 7
≥0 Lock All: För att förhindra avspelning av skivor som saknar klassificeringsnivåer.
Ändring av klassificeringen (när nivå 0–7 har valts)
≥Unlock Player
≥Change Password
≥Change Level
§1
§3
Språkalternativ
French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish och
Dutch
§2 Det originalspråk som finns på skivan väljs.
§4
≥Temporary Unlock
Mata in ett kodnummer, i enlighet med tabellen på sidan 31.
Om det språk du har valt under “Audio” inte finns tillgängligt, så
kommer textningen att visas på det språket (om det finns
tillgängligt på skivan).
∫“Video”-fliken
TV Aspect
Välj den inställning som passar för din
TV och dina önskemål.
≥4:3 Pan&Scan: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Sidorna på bredskärmsbilder klipps av för att passa in på skärmen (om det inte är
förbjudet av skivan).
≥4:3 Letterbox: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Bredskärmsbilder visas i brevlådeformat.
≥16:9: Bredskärms-TV (16:9)
Ställ in vilken typ av TV du har.
≥Standard (Direct View TV)
≥CRT Projector
≥Projection TV
Time Delay
≥0ms
TV Type
≥20ms
≥LCD TV/Projector
≥Plasma TV
≥40ms
≥60ms
≥80ms
≥100ms
Vid anslutning till en plasmaskärm
ska du justera om du märker att ljudet
inte är synkroniserat med bilden.
Video Out (AV/Component)
Välj vilket videosignalformat som ska
matas ut från SCART (AV)- och
komponentuttagen.
Still Mode
Ange vilken bildtyp som ska visas i
pausläget.
NTSC Disc Output
RQT7427
20
20
Välj PAL 60 eller NTSC för utsignalen
vid avspelning av NTSC-skivor
(‹ sidan 11)
≥Video/Y PB PR
≥RGB/No Output
≥S-Video/Y PB PR
≥Automatic
≥Field: Bilden är inte suddig men bildkvaliteten är sämre.
≥Frame: Den allmänna kvaliteten är bra men bilden kan förefalla suddig.
≥PAL60: Vid anslutning till en PAL-TV
≥NTSC: Vid anslutning till en NTSC-TV
∫“Audio”-fliken
≥Off
≥On:
Dynamic Range Compression
Justera det dynamiska omfånget, mellan det lägsta och det högsta ljudet, för att få en tydlig
återgivning även vid låg volym. Praktiskt att använda när du tittar sent på natten. (Fungerar
endast med Dolby Digital)
Audio during Search
≥On
≥Off
Speaker Setting (‹ nedan)
≥Center:
≥Surround (L/R):
Ställ in fördröjningstiden för dina mittoch surroundhögtalare.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫“Display”-fliken
Menu Language
≥English ≥Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Português ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
≥Off
∫“Others”-fliken
FL Dimmer
≥Bright
≥Dim
≥Auto: Displayens ljus dämpas under avspelning men lyser upp när du utför några funktioner.
HighMAT
≥Enable
≥Disable (Kan inte använda HighMAT-funktionen)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialize Setting
≥Yes: Lösenordsskärmen visas om en Ratings (‹ sidan 20) ställts in. Mata in samma lösenord.
Efter att “INIT” försvinner från displayen stänger du av enheten och sedan slå på den igen.
≥No
Detta gör att alla inställningar på
inställningsmenyerna återställs till
sina ursprungsvärden.
≥No
Ändring av fördröjningstiden (Speaker Setting)
(Fungerar vid avspelning av flerkanaligt ljud)
(Endast mitt- och surroundhögtalare)
För att erhålla en optimal lyssningsmiljö vid avspelning av 5,1kanaligt ljud bör samtliga högtalare, förutom bashögtalaren, befinna
sig på samma avstånd från lyssningspositionen. Om du måste
placera mitt- eller surroundhögtalarna närmare lyssningspositionen
kan du justera fördröjningstiden för att kompensera för skillnaden i
avstånd.
Om något av dessa avstånd, a
eller b är mindre än c letar du upp
skillnaden i den relevanta tabellen
och ändrar till den
rekommenderade inställningen.
: Rekommenderad placering
L
R
C
a
c
SW
b
Mitthögtalarens fördröjningstid
RS
LS
L
Lämna menyn
ms
0.0
C
a Mitthögtalare
Exit
LS
R
SW
ms
0.0
RS
Surroundhögtalarnas fördröjningstid
1 Tryck på [3 4] för att välja rutan för fördröjningstid och
tryck sedan på [ENTER].
2 Tryck på [3 4] för att mata in fördröjningstiden och tryck
sedan på [ENTER].
Skillnad
Inställning
Cirka 34 cm
1.0 ms
Cirka 68 cm
2.0 ms
Cirka 102 cm
3.0 ms
Cirka 136 cm
4.0 ms
Cirka 170 cm
5.0 ms
b Surroundhögtalare
Skillnad
Inställning
Cirka 170 cm
5.0 ms
Cirka 340 cm
10.0 ms
Cirka 510 cm
15.0 ms
För att avsluta högtalarinställningarna
Tryck på [2] för att välja “Exit” och tryck sedan på [ENTER].
RQT7427
21
21
Radion
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
TUNER/BAND
Sifferknappar
3
CH
4
5
7
8
WCH
XCH
RDS
INPUT SELECTOR
MEMORY
6
VOLUME
9
-/--
VOLUME
S10
0
CANCEL
TUNE MODE
FM MODE
/I
RDS
PROGRESSIVE
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
SLOW/SEARCH
SKIP
TUNING
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
DISPLAY
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Automatisk förinställning
Upp till 15 stationer per band kan förinställas för FM- och AMbanden.
Endast huvudenheten
1
2
Tryck på [INPUT SELECTOR] för att välja
“FM” eller “AM”.
Tryck på [-TUNE MODE] för att välja
“MANUAL”.
Varje gång du trycker på knappen: MANUAL()PRESET
3
4
X TUNING W
RETURN
TV VOL
SHIFT
Tryck på [X TUNING] eller [TUNING W] för
att ställa in den lägsta frekvensen
(FM: 87.50, AM: 522).
Håll [MEMORY] intryckt.
Släpp knappen när “FM AUTO” eller “AM AUTO” visas.
Tunern förinställer alla stationer den kan ta emot i kanalerna
och i turordning.
≥“SET OK” visas när stationerna ställts in. Den sista stationen
som ställs in spelas sedan.
≥“ERROR” visas när den automatiska förinställningen
misslyckades. Förinställ kanalerna manuellt (‹ sidan 23).
Välja förinställd kanal
1
2
Tryck på [TUNER/BAND] för att välja “FM”
eller “AM”.
Tryck på sifferknapparna för att välja
kanal.
Alternativt tryck på [XCH] eller [WCH].
För att välja ett 2-siffrigt nummer
T. ex. 12: [S10]‹[1]‹[2]
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SR
TRCK
CHAP
P
D
När en FM-sändning i stereo tas emot.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC
RND
SEQ
PGM
∫ Om det förekommer mycket
störningar i FM
Endast huvudenheten
Håll [−FM MODE] intryckt för att visa
“MONO”.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
Håll [−FM MODE] intryckt igen för att avbryta funktionen.
Läget avbryts också när du ändrar frekvensen.
RQT7427
22
22
UP PHONES
-TUNE MODE
−FM MODE
ENTER
ENTER
DOWN
RDS PS
PTY DISC
RND
SEQ
PGM
Manuell inställning
RDS-sändning
Endast huvudenheten
1
2
3
Tryck på [INPUT SELECTOR] för att välja
“FM” eller “AM”.
Tryck på [-TUNE MODE] för att välja
“MANUAL”.
Tryck på [X TUNING] eller [TUNING W] för
att välja frekvens.
Håll [X TUNING] eller [TUNING W] intryckt tills det att
frekvensen börjar rulla för att starta den automatiska
sökningen. Sökningen stoppas när en station hittas.
Endast huvudenheten
Enheten kan visa den textdata som sänds ut med radio data
systemet (RDS) som finns tillgängligt i vissa områden.
Om den station du lyssnar på sänder RDS-signaler kommer “RDS”
att lysa på displayen.
Tryck på [RDS] för att visa textdata.
Varje gång du trycker på knappen:
PS > PTY > Frekvensdisplay
^--------------------------------------}
PTY-displayer
NEWS
Förinställning av kanalerna en i taget
1
2
3
Sök upp stationen (‹ ovan).
Tryck på [ENTER].
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
§
RELIGION
FOLK M
PHONE IN
DOCUMENT
SPORT
M.O.R. M
När “PGM” blinkar på displayen
EDUCATE
LIGHT M
Tryck på sifferknapparna för att välja en
kanal.
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
Eller så trycker du på [X CH] eller [W CH] för att sedan trycka
på [ENTER].
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
§
“M.O.R. M”=Middle of the road music (skvalmusik)
S.
TRC
CHA
[Observera]
Den station som finns lagrad för kanalen raderas om en annan
station förinställs för den kanalen.
Det kan hända att visning av RDS inte är tillgänglig om
mottagningen är dålig.
Andra antennanslutningar
Använd utomhusantenner om radiomottagningen är dålig.
≥Koppla bort antennen när enheten inte används.
≥Använd inte utomhusantennen under ett åskväder.
Behåll ringantennen
ansluten.
FM ANT
(75h)
FM utomhusantenn
(använda en TV-antenn)
≥Koppla bort FM
inomhusantennen.
≥Antennen ska installeras av en
utbildad tekniker.
AM ANT
A
LOOP
EXT
75 ≠ koaxialkabel
(medföljer ej)
AUX
TV
VCR
AUDIO AUDIO
IN
IN
LINE
OUT
L
R
AM utomhusantenn (använda en
vinylkabel)
För en vinylkabel horisontellt över ett fönster
eller en annan lämplig plats.
5–12 m
RQT7427
23
23
Ljudfält och ljudkvalitet
Ljudfältskontroll
SFC
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
Ändrar ljudkvaliteten.
TUNER/BAND DVD/CD
C.FOCUS
SUPER SRND
3
Super Surround
CH
4
5
7
8
Lägger till surroundeffekter till stereoljud.
6
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
SHIFT
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
DISPLAY
RETURN
TV VOL
SHIFT
För klara dialoger.
MIX 2CH
PL
ENTER
Dolby Pro Logic II
Ändrar stereoljud till surroundljud.
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
Mittfokus
MENU
TOP MENU
SFC
r
C.FOCUS
SUPER SRND
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
PLII
C.FOCUS
SUPER SRND
SUBTITLE
[Observera]
≥När hörlurar anslutits kan inte följande ljudfältsystem användas. (Förutom
ljudfältskontroll)
≥Du kan märka en minskad ljudkvalitet när dessa ljudfältsystem används
tillsammans med vissa källor. Om detta inträffar ska du stänga av
ljudfältsystemet.
Se nedan för mer information.
Ljudfältskontroll
Tryck på [SFC].
Mittfokus
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SL
RND
D
SEQ
P
PGM
TTL
Varje gång du trycker på knappen:
HEAVY: Ger rock mer tryck.
CLEAR: Gör högre ljud klarare.
SOFT: För bakgrundsmusik.
DISCO: Reflekterar ljudet så att det känns som om du vore i ett
disco.
LIVE:
Ger sången mer liv.
HALL: Expanderar ljudet så att det känns som om du vore i ett
konserthus.
FLAT:
Avbryt (ingen effekt läggs till) (fabriksinställning).
För att kontrollera aktuell inställning
Tryck på [SFC].
(Skivor där dialogen är inspelad i mittkanalen)
Du kan få ljudet från mitthögtalaren att verka komma
inifrån din TV.
Tryck på [SHIFT]i[C. FOCUS].
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
CENTER FOCUS ON !# CENTER FOCUS OFF
≥Detta fungerar inte när Super Surround är på.
≥Detta fungerar också när Dolby Pro Logic II är på.
Dolby Pro Logic II
Super Surround
Tryck på [SUPER SRND].
S.SRND L C R
Varje gång du trycker på knappen:
TRCK C.F LS RS
MUSIC: Lägger till surroundeffekter till
CHAP DTS
S LFE
PL
stereokällor.
DIGITAL
MOVIE: Använd det här läget vid
avspelning av film.
PARTY: Ljudet är i stereo oavsett åt vilket håll du sitter.
(av):
Avbryt
≥Du kan justera surroundhögtalarnas volym för att få bästa
surroundeffekt (‹ sidan 25, Justering av högtalarnivå).
≥Super Surround fungerar inte när du spelar av en DVD inspelad
med Dolby Digital eller DTS.
≥När Super Surround är på stängs Dolby Pro Logic II (‹ höger) av.
RQT7427
24
24
Dolby Pro Logic II är en avancerad dekoder som avger 5-kanaligt
surroundljud (vänster och höger front, mitt, vänster och höger
surround) från en stereokälla oavsett om den har specifikt kodats i
Dolby Surround eller inte.
Tryck på [ÎPLII].
Varje gång du trycker på knappen:
MOVIE: Film inspelad i Dolby Surround.
MUSIC: Stereokällor
OFF:
Avbryt
≥Fungerar endast i DVD/CD-läget.
≥“ÎPLII” tänds när det finns en effekt.
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
SHIFT
DVD/CD
CH
VOLUME
-/--
Se nedan för mer information.
VOLUME
S10
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
SHIFT
Justering av högtalarnivå
SLOW/SEARCH
SKIP
342 1
ij
r
TEST
CH SELECT
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
TEST
CH SELECT
Justering av högtalarnivå
Det här är ett av sätten att få lämplig surroundeffekt. Justera
högtalarnivån till samma nivå som för fronthögtalarna.
Förberedelse
Tryck på [DVD/CD].
1
∫ För att justera högtalarnivån under avspelning
(Effektiv vid avspelning av flerkanaligt ljud eller då Dolby Pro
Logic II är på.)
1
Tryck på [SHIFT]i[TEST] för att mata ut
en testsignal.
L: Vänster front
C: Mitthögtalare
R: Höger front
RS: Höger surround
LS: Vänster surround
2
3
Tryck på [VOLUME, r] eller [s] för att
ställa in den volymnivå som normalt sätt
används vid lyssning.
Tryck på [3] (öka) eller [4] (minska) för
att justera högtalarnivån för respektive
högtalare.
C, RS, LS: `6 dB till +6 dB
(L, R: Endast balansen kan justeras.)
≥För att justera fronthögtalarnas balans
När testsignalen hörs trycker du på [2 1].
Tryck på [CH SELECT] för att välja högtalare.
L #C #R #RS #LS #SW
^-------------------------------------------------}
SW: Bashögtalare
≥Du kan endast justera SW om skivan innehåller en
subwooferkanal.
≥SW-kanalen visas inte på displayen och kan inte justeras när
Dolby Pro Logic II är på.
≥S visas i stället för RS och LS på displayen när “MUSIC”
eller “MOVIE” väljs tillsammans med Super Surround
(‹ sidan 24). I det här fallet kan du justera båda
surroundhögtalarnas nivå samtidigt.
S: `6 dB till +6 dB
I stoppläget
2
Tryck på [3] (öka) eller [4] (minska) för att justera
högtalarnivån för respektive högtalare.
C, RS, LS, SW: `6 dB till +6 dB
(L, R: Endast balansen kan justeras.)
≥För att justera fronthögtalarnas balans
Under avspelning trycker du på [2 1].
För att stänga av testsignalen
Tryck på [SHIFT]i[TEST] igen.
[Observera]
Det matas inte ut något ljud i SW (subwoofer).
RQT7427
25
25
Ljudfält och ljudkvalitet
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
VCR/AUX
SHIFT
TUNER/BAND DVD/CD
r
MIX 2CH
PL
Nermixning av flerkanaliga signaler till 2 kanaler.
SUBWOOFER
LEVEL
CH
Subwoofernivå
VOLUME
7
8
CANCEL
0
Nermixning
Justerar mängden bas.
9
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Anpassat ljudminne
C.S.M
Sparar upp till 30 ljudinställningar (en inställning per
skiva).
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
C.S.M
SHIFT
Se nedan för mer information.
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
MIX 2CH
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
.
Nermixning
Anpassat ljudminne
Du kan mata ut den nermixade 2-kanaliga signalen vid behov (t.ex.
när du vill spela in 5,1-kanaligt ljud på en annan
inspelningsutrustning).
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Tillgänglig ljudinställningar:
Subwoofernivå, Mittfokus, Ljudfältskontroll, Super Surround
Tryck på [SHIFT]i[MIX 2CH].
Efter att ha utfört inställningar för ljudfält eller ljudkvalitet
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
MIX 2CH ON !# MIX 2CH OFF
Håll [C.S.M] intryckt.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
[Observera]
När “D.MIX” blinkar på displayen innehåller skivan flerkanaliga
signaler som inte kan nermixas. [DVD-A]
Subwoofernivå
Tryck på [SUBWOOFER LEVEL].
SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3>SUB W 4 (fabriksinställning)
^--------------------------------------------------------------}
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RQT7427
26
26
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
∫ Återkalla inställningarna
Enheten återkallar inställningarna nästa gång du spelar av skivan.
≥Inställningarna byts ut om du ändrar dom.
≥När du sparar inställningarna för den 31:a skivan raderas
inställningarna för den tidigast sparade skivan.
≥Tryck på [C.S.M] under det att “CSM” visas för att avbryta
ljudinställningen för skivan.
≥Tryck på [C.S.M] under det att “CSM” inte visas för att återkalla
ljudinställningen för skivan.
Övriga funktioner
Insomningstimer
SLEEP
Stänger av enheten efter inställd tid.
AV SYSTEM
TV
SLEEP
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
SETUP
MUTING
CH
VOLUME
7
8
9
S10
0
ij
VOLUME
-/-CANCEL
Se nedan för mer information.
SLOW/SEARCH
SKIP
Dämpa ljudet
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
MUTING
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Insomningstimer
Tryck på [SLEEP] för att välja tiden (i minuter).
Dämpa ljudet
Tryck på [MUTING].
“MUTING” blinkar på enhetens display.
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
För att avbryta
≥Tryck en gång till på [MUTING] eller minska volymen till minimum
(– – dB) för att sedan höja den till önskad nivå.
≥Dämpningen avbryts när du ställer enheten i beredskapsläget.
För att stänga av timern
Tryck på [SLEEP] för att välja “OFF”.
För att kontrollera den återstående tiden
Tryck på [SLEEP] igen.
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
Använda hörlurar
1
Minska volymen och anslut hörlurarna
(medföljer ej).
För att ändra inställningen
Upprepa proceduren från början.
Hörlurarnas typ av kontakt: 3,5 mm stereo
VOLUME
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
/I
RDS
PROGRESSIVE
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
2
DOWN
UP PHONES
Justera volymen i hörlurarna med
[VOLUME].
≥Ljudet växlas automatiskt till stereo (2 kanaler).
[Observera]
Undvik att lyssna under längre tid för att förebygga hörselskador.
RQT7427
27
27
Styra annan utrustning
∫ Anslutningsexempel
TV-apparat
(medföljer ej)
För att spela ljud från TV-apparaten
Sänk volymen på TV-apparaten till dess
minimum och styr volymen på den här
enheten.
För att visa video från
videobandspelaren
Välj “VIDEO 2”-ingången på din
TV i det här exemplet.
AUDIO OUT
VIDEO IN
Videobandspelare
(medföljer ej)
VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
1
L
R
2
R
För att spela ljud från
en videobandspelare
FM ANT
(75h)
AM ANT
A
AUX
VCR
TV
AUDIO AUDIO
IN
IN
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
LINE
OUT
PB (480P/480I)
L
S-VIDEO
OUT
LOOP
EXT
Redan ansluten
(‹ sidan 8)
R
PR
VIDEO
OUT
För att spela in skivor,
radiosändning etc. på
en kassettbandspelare
PLAY OUT
För att spela ljud från
en kassettbandspelare
REC IN
L
L
R
R
Ljudkabel (medföljer ej)
Kassettbandspelare
(medföljer ej)
Videokabel (medföljer ej)
: Signalflöde
AV SYSTEM
TV
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
TV/AV
Sifferknappar
CH
VCR/AUX
DVD/CD
TUNER/BAND
WCH
XCH
VOLUME
7
8
CANCEL
0
9
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
6, 5
, ;, 1
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
TV VOL `
RETURN
DISPLAY
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
RQT7427
28
28
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
TV VOL _
Styra TV och videobandspelare
Du kan använda fjärrkontrollen för att styra en Panasonic TV eller en
videobandspelare. Anslut din utrustning enligt “Anslutningsexempel”
(‹ sidan 28).
[Observera]
Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar korrekt med vissa
modeller.
Videobandspelare
Förberedelse
≥Ändra videoingångsläget på TV-apparaten (“VIDEO 2” i exemplet).
≥Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på [VCR/AUX] för att
tända knappen.
≥Rikta fjärrkontrollen mot videobandspelaren för följande funktioner.
.
TV-apparat
Slå på/stänga av videobandspelaren
Förberedelse
≥Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på [TV] för att tända
knappen.
≥Rikta fjärrkontrollen mot TV-apparaten för följande funktioner.
Att slå på/stänga av TV-apparaten
Tryck på [Í AV SYSTEM].
Avspelning, paus och stopp
Tryck på [1] (avspelning), [;] eller [∫].
Snabbspolning framåt och bakåt
Tryck på [6] eller [5].
Tryck på [Í AV SYSTEM].
Växla TV-apparatens videoingångsläge
Tryck på [TV/AV].
Ändra kanaler
Ansluta en laserskivspelare eller skivspelare
Anslut den i stället för en videobandspelare (‹ sidan 28) och välj
“VCR” som källa.
Vi rekommenderar att du använder en skivspelare med inbyggd
phonoequalizer. Om din skivspelare inte har en inbyggd equalizer
ska du först ansluta den till en separat equalizer och sedan till den
här enheten.
Tryck på [X CH] eller [W CH].
Justera volymen
Tryck på [TV VOLs] eller [TV VOLr].
Ändra fjärrkontrollkoden
Styra kassettbandspelaren
[HT870]
Den här fjärrkontrollen kan också styra TV och videobandspelare av
andra fabrikat. Ändra kod för att styra sådan utrustning (‹ nedan).
Rikta fjärrkontrollen mot utrustningen.
När du trycker på [TV] eller [VCR/AUX]
Lyssna på kassettbandspelaren
Tryck upprepade gånger på [VCR/AUX] för att välja
“AUX” som källa.
Tryck på en sifferknapp för att mata in den första siffran
och mata sedan in den andra siffran.
Fjärrkontrollen avger signalen för att slå på/stänga av. Om koden är
korrekt slås utrustningen på eller stängs av. Om den inte reagerar
ska du försöka igen efter att ha matat in en ny kod.
[Observera]
Mata in koderna på nytt efter att du har bytt ut batterierna.
Spela in på kassettbandspelaren
1
Tryck på [DVD/CD] för att välja “DVD/CD”.
eller
Tryck på [TUNER/BAND] för att välja “FM” eller
“AM”.
2
Starta in- och avspelningen.
[HT870]
Lista över TV-koder
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAUR:
BLAUPUNKT:
BRANDT:
BUSH:
01, 29, 30, 31
07, 11, 28, 36, 37
05, 11, 12
32
28, 36
26, 41
02, 05, 10, 11, 12,
32, 38
DAEWOO:
11, 12, 32
DUAL:
32
FERGUSON: 11, 12
FINLUX:
11, 12, 22, 23, 24,
25, 40
FISHER:
37
FUNAI:
02, 38
GOLDSTAR:
11, 12
GOODMANS: 11, 12, 25, 32
GRUNDIG:
28, 36
HITACHI:
01, 09, 26, 41
ICE:
21, 39
INNO HIT:
34
ITT/NOKIA:
05, 07, 37
JVC:
18
KENDO:
40
LOEWE:
14, 33
LOEWE OPTA: 32
LUXOR:
37
MATSUI:
02, 05, 06, 07, 10,
11, 12, 25, 37, 38
MITSUBISHI: 14, 19, 28, 36
Lista över videobandspelarkoder
NOKIA:
NORDMENDE:
OCEANIC:
ORION:
05, 07, 37
26, 41
27, 35
02, 03, 05, 10, 11,
12, 38
PHILIPS:
11, 12, 13, 15
PHONOLA
11, 12
RADIOLA:
11, 12
ROADSTAR:
39
SABA:
26, 41
SALORA:
07, 37
SAMSUNG:
11, 12, 15, 21, 25,
34, 39
SANYO:
07, 17, 25, 37
SCHNEIDER: 11, 12
SEG:
39, 40
SELECO:
11, 24
SHARP:
17, 20
SIEMENS:
11, 12, 17, 28, 36
SINUDYNE:
02, 05, 11, 12, 22,
24, 38, 40
SONY:
16
THOMSON:
05, 26, 41
THORN:
06, 08, 11, 12, 14,
16, 25, 32
TOSHIBA:
03, 04, 06, 08
UNIVERSUM: 39
WHITE WESTING HOUSE:
11, 12, 22, 40
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAIRD:
BLAUPUNKT:
BUSH:
DAEWOO:
FERGUSON:
FISHER:
GOLDSTAR/LG:
GOODMANS:
GRUNDIG:
HCM:
HITACHI:
ITT:
ITT/NOKIA:
JVC:
KENDO:
LOEWE:
LUXOR:
MATSUI:
METZ:
MITSUBISHI:
NEC:
NOKIA:
01, 29, 30
06, 08, 16, 17, 19,
37
02, 06, 23
08, 10, 37
01, 26, 29, 30, 33
02, 09, 23
15
31
05, 07, 10, 11, 12
03, 04, 36, 37
02, 03, 18, 23, 27,
33
02, 23, 26, 28, 32,
33
02, 23
13, 14
08, 10, 11, 37
18, 27, 37
20, 21
08, 09, 37
03, 32
08, 10, 11, 17, 19,
37
03, 05, 09
01
17, 19, 21, 32
04, 21, 36, 37
08, 10, 11, 18, 22,
27, 37
NORDMENDE:
OKANO:
ORION:
PHILIPS:
PHONOLA:
RFT:
ROADSTAR:
SABA:
SALORA:
SAMSUNG:
SANYO:
SCHAUB LORENZ:
SCHNEIDER:
SEG:
SHARP:
SIEMENS:
SONY:
THOMSON:
THORN:
TOSHIBA:
UNIVERSUM:
20, 21
06
05, 09
22, 32, 33, 34, 35
32
33
02, 03, 18, 23, 27
21
08, 11, 17, 19, 37
15, 16, 18, 27
07, 10, 11
10
02, 03, 18, 23, 27,
32
02, 18, 23, 27
22
03, 10, 11, 32
24, 25, 26
21
10
15, 17, 19, 32
03, 08, 32, 37
RQT7427
29
29
Andra installationsalternativ
för högtalarna
Placering
∫ Montering på en vägg
1 Skruva in en skruv (medföljer
ej) i en vägg.
2 Fäst högtalaren ordentligt på
skruven/skruvarna med hålet/
hålen.
Vägg eller pelare
≥Väggen eller pelaren på vilken
högtalarna ska monteras måste vara starka nog att bära upp 10 kg
per skruv. Rådgör med ett byggföretag vid montering av högtalarna
på en vägg. Felaktig montering kan resultera i skada på väggen
och högtalarna.
[HT870]
≥Vid montering av front- och surroundhögtalarna på en vägg
rekommenderar vi att du använder en tråd (medföljer ej) för att
förhindra att dom faller ( ‹ sidan 5).
≥Användande av ytterligare högtalarkabel (tillval) rekommenderas
för väggmonterade front- och surroundhögtalare. (Du kan också ta
bort högtalarkablarna från rören som levereras med det här
systemet.)
Mitthögtalare [HT520]
Var noga med att trycka in
kabeln i spåret så att
högtalaren vilar mot väggen.
Front- och
surroundhögtalare [HT870]
Säkerhetsföreskrifter
230 mm
Placera enheten på en jämn yta som inte utsätts för direkt solljus,
höga temperaturer, hög luftfuktighet eller kraftiga vibrationer. Dessa
omständigheter kan skada höljet och andra komponenter och
därmed förkorta enhetens livslängd.
Placera inga tunga föremål på enheten.
Spänningskrav
Använd inte strömkällor med högspänning. Det kan leda till
överbelastning av enheten och orsaka en eldsvåda.
Använd inte likspänningskällor. Kontrollera noggrant
spänningskällan om enheten används på ett fartyg eller någon
annan plats där likspänning används.
Skydd av nätsladden
Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten och inte har några
skador. Dålig anslutning och ledningsskador kan orsaka elden eller
elektrisk stöt. Drar inte, böj inte eller placera inte tunga föremål på
ledningen.
Fatta ett ordentligt tag om kontakten när sladden ska dras ur. Om
du drar i själva sladden kan det orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka en
elektrisk stöt.
Främmande föremål
86 mm
Mitthögtalare [HT870]
Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka
elektriska stötar och funktionsstörningar.
Låt det inte komma in vätskor i enheten. Det kan orsaka elektriska
stötar och funktionsstörningar. Dra genast ut nätkontakten ur
vägguttaget om detta skulle inträffa, och kontakta din återförsäljare.
Spreja inte insektsmedel på eller i enheten. De innehåller
lättantändliga gaser som kan antändas om de kommer in i enheten.
Service
150 mm
I den här positionen
kommer högtalaren
förmodligen att falla
om den flyttas från
vänster till höger.
Flytta högtalaren så
att skruven befinner
sig i den här
positionen.
Försök inte reparera enheten på egen hand. Dra ut nätkontakten
ur vägguttaget om ljudet avbryts, indikatorerna inte tänds, rök avges
eller något annat problem som inte tas upp i den här
bruksanvisningen skulle uppstå, och kontakta din återförsäljare eller
ett auktoriserat servicecenter. Om enheten repareras, tas isär eller
byggs om av en okvalificerad person kan det leda till elektriska stötar
eller skador på enheten.
Koppla bort enheten från strömkällan om den inte ska användas
under en längre tidsperiod, för att därigenom förlänga dess bruksliv.
∫ Montera högtalarställningar (medföljer ej)
[HT870] (Endast mitthögtalaren) [HT520]
Kontrollera att ställningarna uppfyller dessa krav innan inköp.
Observera diametern och längden på skruvarna samt avståndet
mellan skruvarna som visas i illustrationen.
≥Ställningarna måste kunna bära upp över 10 kg.
≥Ställningarna måste vara stabila även om högtalarna är högt
monterade.
T. ex. [HT520]
Fronthögtalare
Underhåll
Rengör enheten med en mjuk, torr tygduk.
≥Använd aldrig alkohol, målarthinner eller benzen för att rengöra
den.
≥Innan du använder kemiskt behandlade rengöringsdukar bör du
läsa igenom de instruktioner som medföljer duken.
Innan du flyttar enheten ska du kontrollera att skivfacket
är tomt.
Om du inte gör detta så riskerar du att allvarligt skada skivan
och enheten.
5 mm, stigning 0,8 mm
60 mm
Högtalarställningar
(medföljer ej)
RQT7427
30
30
Montera ställningarna
i dessa metallhål.
Plattans tjocklek
plus 7 till 10 mm
Ordlista
Dekoder
I/P/B
En dekoder återställer de kodade ljudsignalerna på en DVD-skiva.
Detta kallas avkodning.
MPEG 2, den standard för videokomprimering som används med
DVD-videoskivor, kodar bildrutorna med hjälp av 3 bildtyper.
I: Internt kodad bild
Denna bild har bäst bildkvalitet och är bäst att använda när bilden
ska justeras.
P: Förutsägbar kodad bild
Denna bild beräknas utifrån tidigare I- och P-bilder.
B: Dubbelriktad förutsägbar kodad bild
Denna bild beräknas genom att jämföra tidigare och kommande
I- och P-bilder och har därför lägst informationsmängd.
Dolby Digital
Detta är en metod för att koda digitala signaler, som har utvecklats
av Dolby Laboratories. Förutom stereoljud (2 kanaler) kan dessa
signaler även vara flerkanaligt ljud. Det går att spela in en stor
mängd information på en skiva med hjälp av den här metoden.
DTS (Digital Theater Systems)
Detta surroundsystem används i många biografer världen över. Det
har en god separation mellan kanalerna och det är därför möjligt att
få realistiska ljudeffekter.
Dynamiskt omfång
Det dynamiska omfånget är skillnaden mellan den lägsta ljudnivån
som kan höras över utrustningens brus och den högsta ljudnivån
innan distortion uppstår.
Linjär PCM (pulskodmodulering)
Linjär PCM är okomprimerade signaler och liknar de signaler som
finns på CD-skivor.
Avspelningskontroll (PBC)
Med CD-videoskivor som har avspelningskontroll kan du välja
scener och information med menyer.
Samplingsfrekvens
Stillbilder av bildrutor och stillbilder av bildfält
Bildrutor är de stillbilder som i följd skapar en rörlig bild. Ungefär 30
bildrutor visas varje sekund.
En bildruta består av två bildfält. På en vanlig TV visas dessa bildfält
efter varandra för att därmed skapa bildrutor.
En stillbild visas när du gör paus i en rörlig bild. En stillbild av en
bildruta består av två alternerande bildfält och bilden kan därför
förefalla suddig, men den totala kvaliteten är god.
En stillbild av ett bildfält är inte suddig, men den innehåller endast
hälften av informationen av en bildruta och bildkvaliteten är därför
sämre.
Windows Media och
Windowslogotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i
andra länder.
Sampling är den process som omvandlar prov av ljudvågornas höjd
(analog signal) som tas med jämna mellanrum till siffror (digital
kodning). Samplingsfrekvensen är det antal prov som tas per
sekund så ett större antal betyder en mer trogen reproduktion av
originalljudet.
Denna produkt innefattar copyrightskyddad teknologi som
skyddas av metodanspråk i vissa patent i USA och rättigheterna
till annan intellektuell egendom som innehas av Macrovision
Corporation och andra innehavare av rättigheter. Användning av
denna copyrightskyddade teknologi måste godkännas av
Macrovision Corporation, och är avsedd endast för hemmabruk
och annat begränsat betraktande om inte annat auktoriserats av
Macrovision Corporation. Omvänd ingenjörskonst och
isärtagande är förbjudet.
WMA är ett komprimeringsformat som
är utvecklat av Microsoft Corporation.
WMA når samma ljudkvalitet som MP3
med en filstorlek som är mindre än den
för MP3.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® och
Pacific Microsonics™ är antingen registrerade
varumärken eller varumärken för Pacific Microsonics, Inc. i USA
och/eller andra länder.
MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik som licensieras från
Fraunhofer IIS och Thomson multimedia.
HDCD-systemet tillverkas på licens från Pacific Microsonics, Inc.
Produkten täcks av ett eller flera av följande patent:
patentnummer 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574,
5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531 i USA,
patentnummer 669114 i Australien, och andra patent under
behandling.
Tillverkad på Dolby Laboratories-licens.
“Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade varumärken
tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
Lista över språkkoder
Abkhaziska:
Afariska:
Afrikaans:
Albanska:
Amehariska:
Arabiska:
Armeniska:
Assamesiska:
Aymara:
Azerbadjanska:
Bashkiriska:
Baskiska:
Bengaliska:
Bihariska:
Bretonska:
Bulgariska:
Burmanska:
Butanska:
Danska:
Engelska:
Esperanto:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6672
6682
6671
7789
6890
6865
6978
6979
Estniska:
Fiji:
Finska:
Franska:
Frisiska:
Färöiska:
Galiciska:
Georgiska:
Grekiska:
Grönländska:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebreiska:
Hindi:
Indonesiska:
Interlingua:
Irländska:
Isländska:
Italienska:
Japanska:
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7176
7565
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7378
7365
7165
7383
7384
7465
Javanesiska:
Jiddish:
Kambodjanska:
Kanaresiska:
Kashmiri:
Katalanska:
Kazakstanska:
Kinesiska:
Kirgisiska:
Koreanska:
Korsikanska:
Kroatiska:
Kurdiska:
Laotiska:
Latin:
Lettiska:
Lingala:
Litauiska:
Makedonska:
Malagassiska:
Malayalam:
7487
7473
7577
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7776
Malaysiska:
Maltesiska:
Maori:
Marathi:
Moldaviska:
Mongoliska:
Nauru:
Nederländska:
Nepali:
Norska:
Oriya:
Panjabi:
Pashto, Pushto:
Persiska:
Polska:
Portugisiska:
Quechua:
Rätoromanska:
Rumänska:
Ryska:
Samoanska:
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
Sanskrit:
Serbiska:
Serbokroatiska:
Shona:
Sindhi:
Singalesiska:
Skotsk gaeliska:
Slovakiska:
Slovenska:
Somali:
Spanska:
Sundanesiska:
Svenska:
Swahili:
Tagalog:
Tajikiska:
Tamilska:
Tatariska:
Telugu:
Thailändska:
Tibetanska:
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
6983
8385
8386
8387
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
Tigrinja:
Tjeckiska:
Tonga:
Turkiska:
Turkmeniska:
Twi:
Tyska:
Ukrainska:
Ungerska:
Urdu:
Uzbekiska:
Vietnamesiska:
Vitryska:
Volapük:
Walesiska:
Wolof:
Xhosa:
Yoruba:
Zulu:
8473
6783
8479
8482
8475
8487
6869
8575
7285
8582
8590
8673
6669
8679
6789
8779
8872
8979
9085
RQT7427
31
31
Tekniska data
FÖRSTÄRKARDELEN
SKIVDELEN
[HT870]
RMS uteffekt: Dolby Digital-läge
Frontkan.
170 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Surroundkan.
70 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Mittkan.
260 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkan.
260 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Total RMS Dolby Digital-lägeseffekt
1000 W
DIN uteffekt: Dolby Digital-läge
Frontkan.
140 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Surroundkan.
55 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Mittkan.
180 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Subwooferkan.
180 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THD
Total DIN Dolby Digital-lägeseffekt
750 W
Skivor som kan spelas [8 cm eller 12 cm]
(1) DVD-RAM (DVD-VR-kompatibla, JPEG-formaterade skivor)
(2) DVD-Audio
(3) DVD-Video
(4) DVD-R (DVD-Videokompatibla)
(5) CD-Audio (CD-DA)
(6) Video CD
(7) SVCD (Uppfyller IEC62107)
(8) CD-R/RW (CD-DA-, Video-CD-, SVCD-, MP3-, WMA-, JPEGformaterade skivor)
(9) MP3/WMA§1
≥Kompatibelt komprimeringsvärde:
MP3: mellan 32 kbps och 320 kbps
WMA: mellan 48 kbps och 320 kbps
(10) JPEG§1
≥Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-filer
≥Bildupplösning: mellan 320k240 och 6144k4096 pixlar
(undersamplingsvärdet är 4:2:2 eller 4:2:0)
(11) HighMAT Level 2 (ljud och bild)
[HT520]
RMS uteffekt: Dolby Digital-läge
Frontkan.
60 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Surroundkan.
60 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Mittkan.
60 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkan.
200 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Total RMS Dolby Digital-lägeseffekt
500 W
DIN uteffekt: Dolby Digital-läge
Frontkan.
45 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Surroundkan.
40 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Mittkan.
40 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Subwooferkan.
140 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THD
Total DIN Dolby Digital-lägeseffekt
350 W
FM/AM-TUNER, UTTAG
Förinställda stationer
FM 15 stationer
AM/MW 15 stationer
Frekvensmodulation (FM)
Frekvensområde
87,50–108,00 MHz (50-kHz steg)
känslighet
1,5 µV (IHF)
S/B 26 dB
1.2 µV
Antennuttag
75 ≠ (ej balanserat)
Amplitudmodulation (AM/MW)
Frekvensområde
522–1629 kHz (9-kHz steg)
AM-känslighet S/B 20 dB vid 999 kHz
560 µV/m
Uttag, hörlurar
Uttag
Stereo, 3,5 mm
§1
Det totala antalet kombinerade igenkänningsbara ljud- och
bildinnehåll och grupper: 4000 ljud- och bildinnehåll samt 400
grupper.
Pickup
Våglängd (DVD/CD)
662 nm/785 nm
Lasereffekt
KLASS 2/KLASS 3A
Laserstyrka
Ingen farlig strålning
Ljudutgång (skiva)
Antal kanaler
5.1 kanaler (VF, HF, M, VS, HS, SW)
Ljudprestanda (uppmätt vid LINE OUT-uttaget)
(1) Frekvensomfång
≥DVD (linjära ljudsignaler)
4 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)
4 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)
≥DVD-ljud
4 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)
≥CD-ljud
4 Hz–20 kHz
(2) Signal/brusförhållande
≥CD-ljud
95 dB
(3) Dynamiskt omfång
≥DVD (linjära ljudsignaler)
95 dB
≥CD-ljud
93 dB
(4) Total harmonisk distorsion
≥CD-ljud
0,005 %
VIDEODELEN
Videosystem
Signalsystem
Kompositvideoutgång
Utnivå
Uttag
S-videoutgång
Y-signalens utnivå
C-signalens utnivå
Uttag
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Stiftuttag (1 system)
Scart-uttag (1 system)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
S-uttag (1 system)
Scart-uttag (1 system)
Komponentvideoutgång (480P/480I)
Y-signalens utnivå
1 Vp-p (75 ≠)
PB-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
Uttag
Stiftuttag (Y: grön, PB: blå, PR: röd) (1 system)
RGB-videoutgång
R-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
Uttag
Scart-uttag (1 system)
RQT7427
32
32
HÖGTALARDELEN
[HT870] [Fronthögtalare\SB-PF921]
Typ
2-vägs, 3 elementsystem (basreflex)
Högtalarenhet(er)
Impedans 6 ≠
Bas
6,5 cm kontyp
Bas
6,5 cm kontyp
Diskant
6 cm ringformad domtyp
Ingångseffekt (IEC)
170 W§ (Max)
Utgångsnivå
83 dB/W (1,0 m)
Delningsfrekvens
7 kHz
Frekvensområde
92 Hz–50 kHz (j16 dB)
110 Hz–45 kHz (j10 dB)
Dimensioner (BtHtD)
250k1160 (Max)/704 (Min)k247 mm
Högtalarnas höjdjusteringsområde
1160–575 mm
[Ställningarnas höjd är dock fixerad till 704 mm]
Vikt
4 kg
[HT870] [Surroundhögtalare\SB-PS921]
Typ
Högtalarenhet(er)
Bas
Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
2-väg, 2 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
6,5 cm kontyp
6 cm kontyp
70 W (Max)
81 dB/W (1,0 m)
5 kHz
89 Hz–41 kHz (j16 dB)
100 Hz–40 kHz (j10 dB)
Dimensioner (BtHtD)
250k1160 (Max)/704 (Min)k247 mm
Högtalarnas höjdjusteringsområde
1160–575 mm
[Ställningarnas höjd är dock fixerad till 704 mm]
Vikt
3,6 kg
[HT870] [Mitthögtalare\SB-PC920]
Typ
Högtalarenhet(er)
Bas
Bas
Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
Dimensioner (BtHtD)
Vikt
[HT520] [Mitthögtalare\SB-PC520]
Typ
Högtalarenhet(er)
Fullbredd
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Frekvensområde
Dimensioner (BtHtD)
Vikt
[HT520] [Aktiv\subwoofer\SB-WA520]
Typ
Högtalarenhet(er)
Bas
Utgångsnivå
Frekvensområde
Dimensioner (BtHtD)
Vikt
1-väg, 1 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
6,5 cm kontyp
60 W (Max)
80 dB/W (1,0 m)
84 Hz–25 kHz (j16 dB)
96 Hz–22 kHz (j10 dB)
181k102k112 mm
0,77 kg
1-väg, 1 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
17 cm kontyp
80 dB/W (1,0 m)
32 Hz–220 Hz (j16 dB)
36 Hz–190 Hz (j10 dB)
209k361k463 mm
11 kg
ALLMÄNT
2-vägs, 3 elementsystem (basreflex)
Impedans 4 ≠
6,5 cm kontyp
6,5 cm kontyp
6 cm ringformad domtyp
270 W§ (Max)
82 dB/W (1,0 m)
5 kHz
110 Hz–50 kHz (j16 dB)
140 Hz–45 kHz (j10 dB)
320k97k93 mm
1,5 kg
[HT870] [Aktiv\subwoofer\SB-WA870]
Typ
Högtalarenhet(er)
Bas
Utgångsnivå
Frekvensområde
Dimensioner (BtHtD)
Vikt
[HT520] [Front-/surroundhögtalare\SB-FS520]
Typ
1-väg, 1 element (basreflex)
Högtalarenhet(er)
Impedans 4 ≠
Fullbredd
6,5 cm kontyp
Ingångseffekt (IEC)
70 W (Max)
Utgångsnivå
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Dimensioner (BtHtD)
86k180k112 mm
Vikt
0,73 kg
1-väg, 1 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
20 cm kontyp
84 dB/W (1,0 m)
34 Hz–220 Hz (j16 dB)
38 Hz–190 Hz (j10 dB)
248k417k476,6 mm
16,4 kg
Strömförsörjning
Effektförbrukning
Dimensioner (BtHtD)
Vikt
Temperaturområde för drift
Luftfuktighetsområde för drift
230
[HT870]
[HT870]
[HT520]
[HT520]
V växelström, 50 Hz
Huvudenhet 25 W
Subwoofer 390 W
Huvudenhet 25 W
Subwoofer 220 W
430k68k359,2 mm
[HT870] Huvudenhet 3,2 kg
[HT520] Huvudenhet 3,2 kg
r5 till r35 oC
5 till 90 % RH (ingen kondens)
Effektförbrukning i beredskapsläget
§
0,7 W
Klassificering med förstärkare utrustad med delningsfilter för låga
frekvenser
[Observera]
1. Tekniska data kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Värdena för yttermått och vikt är ungefärliga.
2. Total harmonisk distorsion mäts med digital spektrumanalysator.
RQT7427
33
33
Felsökningsguide
Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna åtgärderna inte löser
problemet, bör du rådgöra med din återförsäljare för närmare anvisningar.
Strömförsörjning
Sida
Ingen ström.
≥Anslut nätsladden och systemkabeln ordentligt.
9
Enheten kopplas automatiskt
över till beredskapsläget.
≥Insomningstimerfunktionen slog till.
27
Inget händer när knapparna
trycks in.
≥Det går inte att spela några andra skivor än de som anges i den här bruksanvisningen.
≥Det kan hända att enheten inte fungerar som den ska på grund av blixtnedslag, statisk
elektricitet eller någon annan yttre faktor. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen.
Alternativt kan du stänga av enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥Det har bildats kondens: Vänta i 1 till 2 timmar så att kondensen hinner förångas.
11
—
Inget händer när knapparna på
fjärrkontrollen trycks in.
≥Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
≥Batterierna är slut: Byt ut dem mot nya.
≥Rikta fjärrkontrollen mot mottagningssensorn när du använder den.
9
9
10
Ingen bild eller inget ljud.
≥Kontrollera video- respektive ljudanslutningarna.
Funktion som ej kan utföras
≥Kontrollera inställningarna för strömförsörjning och insignaler på den anslutna komponenten.
≥Kontrollera att det finns något inspelat på DVD-RAM-skivan.
Du har glömt bort ditt lösenord.
Återställ alla inställda värden till
fabriksinställningarna.
≥I stoppläget och med “DVD/CD” som källa håller du [∫] intryckt på huvudenheten och [S10]
intryckt på fjärrkontrollen tills det att “Initialized” försvinner från TV-skärmen. Stäng av enheten
och sätt på den igen.
Alla inställningar återgår till sina ursprungsvärden.
—
7, 8,
28
—
—
—
Ej önskad eller oväntad specifik funktion
Det tar tid innan avspelningen
börjar. [MP3]
≥Det kan ta tid innan avspelningen startas då ett MP3-spår innehåller stillbildsdata. Även efter att
spåret har startat kommer inte rätt speltid att visas. Detta är dock normalt.
—
Mappar på lägre nivå än det
åttonde lagret på en data-CD
visas inte korrekt.
[WMA] [MP3] [JPEG]
≥Mappar på lägre nivå än det åttonde lagret visas som det åttonde lagret.
—
En menyskärm visas vid hopp
eller sökning. [VCD[
≥Detta är normalt för CD-videoskivor.
—
De programmerade punkterna
spelas inte av. [DVD-V]
≥Vissa avsnitt kan inte spelas av även om du har programmerat in dem.
—
Bildskärmsmenyn visar “2” som
ljudspårsalternativ när [AUDIO]
trycks men ljudet ändras inte.
[DVD-A]
≥Även om det inte finns ett andra ljudspår inspelat brukar det normalt visas två nummer.
—
Avspelningen börjar om från
spårets början när ljudspåret
ändras. [DVD-A]
≥Detta är normalt för DVD-ljudskivor.
—
Textningens position är fel.
≥Justera positionen. (“Subtitle Position” på Display Menu)
19
Ingen textning.
≥Aktivera textningen.
14
≥Du kan inte lägga till markeringar med DVD-RAM.
≥Du kan inte lägga till markeringar om skivans avspelade tid inte visas på enhetens display.
—
—
Punkt B ställs in automatiskt.
≥Om du vid inställningen kommer till slutet av ett skivavsnitt blir det punkt B.
—
Upprepning A-B avbryts
automatiskt.
≥Funktionen för upprepning A-B stängs av om du trycker på [QUICK REPLAY].
—
Textning
Markering
Kan inte lägga till markeringar.
Upprepning A-B
Ljudet är onormalt eller felaktigt
Ljudet uppvisar störningar.
≥Det kan uppstå brus vid avspelning av WMA-filer.
—
Effekterna fungerar inte.
≥Vissa ljudeffekter fungerar inte eller har mindre effekt med vissa skivor.
≥Funktionerna Multi Re-master och Dolby Pro Logic II fungerar inte om du har ändrat
avspelningshastigheten.
—
—
Det hörs ett surrande ljud under
avspelning.
≥En nätsladd eller en fluorescerande lampa befinner sig nära subwoofern. Se till att inga andra
apparater och kablar befinner sig i närheten av subwoofern.
—
Ljudet mixas.
≥Om du använder scart-uttaget (AV) och ljudingången (TV AUDIO IN) samtidigt ska du stänga av
den utrustning som är ansluten till det ena eller andra uttaget.
—
≥Välj “DVD/CD” som källa.
≥Avbryt alla grupper, programmerad och slumpmässig avspelning.
—
15
Menyer
Inställningsmenyn kan inte
öppnas.
RQT7427
34
34
Bilden är onormal eller kan inte ses
Sida
Bilden uppvisar störningar.
≥Se till så att enheten är ansluten direkt till TV-apparaten, och inte via en videobandspelare.
8
Bildstorleken passar inte
skärmen.
≥Ändra “TV Aspect” under “Video”-fliken.
≥Använd TV-apparaten för att ändra storleksförhållandet. Om din TV inte har denna funktion kan
du ändra “4:3 Aspect” på Display Menu.
≥Ändra zoominställningen.
20
19
TV-bilden kan visas felaktigt
eller så kan färgerna vara matta.
≥Enheten och TV-apparaten använder olika videosystem.
Använd en flersystem-TV eller en PAL-TV.
≥Systemet som används på skivan stämmer inte överens med din TV.
– PAL-skivor visas inte som de ska på TV-apparater som är avsedda för NTSC.
– Enheten kan omvandla NTSC-signaler till PAL 60 så att de kan ses på en PAL-TV (“NTSC
Disc Output” under “Video”-fliken).
—
14
—
20
Menyn visas inte som den ska.
≥Återställ zoomningsgraden till a1,00.
≥Ställ in “Subtitle Position” på Display Menu på “0”.
≥Ställ in “4:3 Aspect” på Display Menu på “Normal”.
14
19
19
Den automatiska
zoomfunktionen fungerar inte
riktigt som den ska.
≥Stäng av zoomfunktionen på TV-apparaten.
≥Använd de andra förinställda storleksförhållandena, eller gör en manuell justering.
≥Det kan hända att zoomfunktionen inte fungerar ordentligt, i synnerhet för mörka scener, och att
den inte fungerar alls för vissa skivor.
—
14
—
TV-bilden försvinner eller så
förekommer ränder på bilden.
≥Mobiltelefonladdare kan orsaka störningar.
≥Om du använder en TV-antenn för inomhusbruk ska du byta till en utomhusantenn.
≥TV-apparatens antennkabel är för nära enheten. Se till att TV-apparatens antennkabel leds
längre bort från enheten.
—
23
—
Det blir spökbild när den
progressiva signalutmatningen
är på.
≥Ändra “Video Output Mode” i Picture Menu till “480I”. Detta problem orsakas av den
redigeringsmetod eller det material som används på DVD-videoskivan, men det bör åtgärdas
om du använder sammanflätad signalutmatning.
19
Bilderna har inte progressiv
signalutmatning.
≥Vid avspelning av NTSC-skivor trycker du på [PROGRESSIVE] på huvudenheten så att
“PROG.” visas. Eller välj “480P” för “Video Output Mode” i Picture Menu.
≥Om enheten är ansluten till TV-apparaten via VIDEO OUT, S-VIDEO och SCART kommer
signalutmatningen att vara sammanflätad.
Progressiv video
13, 19
8
Lyssna på radio
Störningar hörs.
“ST” blinkar eller lyser inte.
Ljudet är förvrängt.
≥Justera FM- eller AM-antennens position.
≥Använd en utomhusantenn.
—
23
Ett pulserande ljud hörs.
≥Stäng av din TV eller flytta den längre bort från enheten.
—
Ett lågt brummande hörs vid
AM-mottagning.
≥Separera antennen från andra kablar.
—
≥Tryck först på [TV] för att styra TV-apparaten.
[HT870]
≥Kontrollera fjärrkontrollkoden för TV-apparatens tillverkare.
—
29
Displayen är mörk.
≥Välj “Bright” för “FL Dimmer” under fliken “Others”.
21
“NO PLAY”
≥Du har satt i en skiva som enheten inte kan spela; sätt i en som kan spelas av.
≥Du har satt i en tom skiva.
11
—
“NO DISC”
≥Du har inte satt i någon skiva. Sätt i en.
≥Du har inte satt i skivan på rätt sätt. Sätt i den korrekt.
—
12
“F61”
≥Kontrollera och rätta till högtalarkablarnas anslutningar.
Om detta inte löser problemet är det ett problem med strömförsörjningen. Kontakta
återförsäljaren.
5, 7
“DVD U11”
≥Skivan är smutsig. Rengör den.
11
“ERROR”
≥Felaktig funktion utförd. Läs instruktionerna och försök igen.
—
“DVD H∑∑”
∑∑ står för ett nummer.
≥Det kan ha uppstått något problem. Det nummer som följer efter “H” beror på i vilket tillstånd
enheten befinner sig. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt kan du stänga
av enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥Om servicekodens nummer inte försvinner bör du skriva ner numret och kontakta en
kvalificerad servicetekniker.
—
“/”
≥Funktionen du försöker genomföra tillåts inte av enheten eller skivan.
—
“Cannot display group xx,
content xx”
≥Du försöker visa inkompatibelt material.
—
“This disc may not be played in
your region”
≥Det går endast att spela av DVD-videoskivan om dess regionsnummer är detsamma som eller
innefattar enhetens regionsnummer, eller om DVD-videoskivan är markerad “ALL”. Kontrollera
enhetens regionsnummer på bakpanelen.
Ingen bildskärmsvisning
≥Välj “On” för “On-Screen Messages” under “Display”-fliken.
Styrning av TV
Kan inte styra TV-apparaten.
Displayer på enheten
—
Displayer på TV-apparaten
Omslaget
21
RQT7427
35
35
Geachte klant
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een
optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem.
[HT870]: verwijst naar functies die alleen op SC-HT870 beschikbaar zijn.
[HT520]: alleen SC-HT520.
≥Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de
modellen SC-HT870 en SC-HT520.
≥De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing tonen
SC-HT520, tenzij anders vermeld.
≥De beschrijving in deze gebruiksaanwijzing betreft
hoofdzakelijk bedieningen met de afstandsbediening,
maar u kunt dezelfde bedieningen ook op het
hoofdapparaat uitvoeren indien de bedieningstoetsen
dezelfde zijn.
Systeem
SC-HT870
SC-HT520
Hoofdapparaat
SA-HT870
SA-HT520
Voorluidsprekers
SB-PF921
SB-FS520
Middenluidspreker
SB-PC920
SB-PC520
Surroundluidsprekers
SB-PS921
SB-FS520
Actieve subwoofer
SB-WA870
SB-WA520
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.
HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN
AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN
RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE
STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF
REPAREREN. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE
VAKMENSEN OVER.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE
SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE
VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT, EN
DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN ER
GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE
VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP
HET APPARAAT WORDEN GEZET.
(Binnenin het apparaat)
CLASS 1
LASER PRODUCT
(Achterzijde van het apparaat)
WAARSCHUWING!
≥OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT
APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN
INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN
RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG
ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR
GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN
AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN
OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
≥ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET
APPARAAT NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR
KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS
DERGELIJKS.
≥ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE
KAARSEN, OP HET APPARAAT.
≥DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN
MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.
DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN
GEMATIGD KLIMAAT.
De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden
geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden
geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van
problemen.
RQT7427
2
36
Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring
veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke
storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon
verder van elkaar vandaan gebruiken.
Bij dit produkt zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn,
NL moet u ze niet
weggooien maar
inleveren als KCA.
Accessoires
Inhoudsopgave
Controleer de bijgeleverde accessoires en streep
aan.
Om te beginnen
Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
∏ 1 Afstandsbediening
[HT870]
(EUR7722X30)
[HT520]
(EUR7722X10)
∏ 1 Systeemkabel
STAP 1
STAP 2
STAP 3
∏
∏ 1 Batterijen voor de
afstandsbediening
Eenvoudige installatie
Luidsprekerkabels
[HT870]
1k4-m kabel
[HT520]
3k4-m kabels
2k10-m kabels
STAP 4
STAP 5
STAP 6
STAP 7
Ineenzetten van de voor- en
surroundluidsprekers . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Luidsprekers aansluiten op de
subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Videoaansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio en systeemaansluiting . . . . . . . . . . 9
De afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . 9
QUICK SETUP (Basisinstellingen) . . . . .10
Overzicht van de bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . 10
Discs die dit apparaat kan weergeven . . . . . . . . . . . . . 11
Hanteren van discs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
∏ 1 Videokabel
∏ 1 Vel stickers voor
luidsprekerkabels
Disc-bedieningen
Basisweergave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Handige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Positiegeheugen/Zoomfunctie/Audio/Ondertitels/Snelle replay/
Pagina’s overslaan/Herhaalde weergave/
Alle-groepen, willekeurige en geprogrammeerde weergave
∏ 1 Netsnoer
∏ 4 Grote schroeven met
sluitringen
[HT870]
∏ 1 AM-raamantenne
∏ 8 Kleine schroeven
[HT870]
∏ 1 FM-binnenantenne
Gebruik van navigatiemenu’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Weergeven van data-discs/HighMAT™ discs weergeven/
De programma’s weergeven/Een Afspeellijst weergeven
Gebruik van de in-beeld menu’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De speler-instellingen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Overige bedieningen
De radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatisch voorprogrammeren/
Afstemmen op de voorkeurkanalen/Handmatig afstemmen/
RDS uitzendingen/Optionele antennes aansluiten
Geluidsveld en geluidskwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . 24–26
Geluidsveldinstellingen/Super Surround/
Center Focus/Dolby Pro Logic II/
De uitgangsniveaus van de luidsprekers instellen/
Down-mixen/Subwooferniveau/Geluidsinstellingen opslaan
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
[Opmerking]
Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit
apparaat. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
Timerfunctie voor automatisch uitschakelen/Volumedemping/
Gebruik van een hoofdtelefoon
Andere apparatuur bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling . . . 30
Referentie
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklarende Woordenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gids voor het verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . .
30
30
31
32
34
RQT7427
3
37
Eenvoudige
installatie
1
Zorg dat u alle aangegeven onderdelen bij de hand hebt voordat u begint met het ineenzetten,
installeren en aansluiten.
4 Voetstukken
4 Pijpen
2 voorluidsprekers 4 Grote
4 Montageplaten
en 2 surroundschroeven met
luidsprekers
sluitringen
[HT870]
STAP
8 Kleine
schroeven
Ineenzetten van de voor- en surroundluidsprekers
[Opmerking]
De twee paar voor- en surroundluidsprekers, alsmede de twee
paar pijpen, zijn verschillend.
– Controleer het label op de achterzijde van de luidspreker
alvorens de pijp te bevestigen (‹ blz. 6).
– De pijp met de kortste kabel is voor de voorluidspreker.
Voorbereiding
≥Om beschadiging of krassen te voorkomen, plaats de onderdelen
op een zachte doek om ze ineen te zetten.
≥Gebruik een kruiskopschroevendraaier voor het vastdraaien van
de schroeven.
1
Bevestig de pijp aan het voetstuk.
1 Haal de luidsprekerkabel doorheen de opening in het voetstuk.
2 Bevestig de plaat A aan de luidspreker.
Zorg dat de plaat A schoon recht gemonteerd wordt door de
bovenste en onderste schroeven stap voor stap beurtelings aan te
draaien.
Kleine schroeven
Luidspreker
Plaat A
Schuimkunststof
Trek de luidsprekerkabel
goed strak.
Haal de
luidsprekerkabel
doorheen deze
opening.
Kabel
U kunt de standaard ook aan de bovenachterzijde van de
luidspreker bevestigen.
Het schema (‹ blz. 5) toont de hoogte van de luidspreker
wanneer de plaat A aan de bovenachterzijde of
onderachterzijde van de luidspreker is bevestigd.
3 Plaats de pijp op de plaat A en bevestig de plaat B.
Gat voor schroef
Plaat B
Groef
Draai de pijp zodat zijn platte
zijde niet tegen de achterzijde
van de luidspreker zit.
2 Steek de pijp erin.
Trek zachtjes aan de luidsprekerkabel
om de pijp erin te steken.
3 Bevestig de pijp aan
het voetstuk.
Zorg dat de schroef
goed vastgedraaid is.
Achterzijde van voetstuk
Grote
schroef met
sluitring
Kabel
Steek het uitsteeksel in de
sleuf en schuif de plaat B naar
de vergrendelde positie.
Plaat B
De meegeleverde standaarden zijn speciaal ontworpen
voor bevestiging aan de Panasonic SB-PF921
voorluidsprekers en SB-PS921 surroundluidsprekers.
Gebruik deze uitsluitend zoals op deze bladzijde wordt
beschreven.
2
Bevestig de standaard aan de voor- en
surroundluidsprekers.
≥De standaarden voor de linker en rechter luidsprekers zijn identiek.
≥Het ineenzetten is gemakkelijker wanneer u de meegeleverde
schuimkunststof gebruikt.
1 Verwijder de schroef en scheid de montageplaat in twee delen.
Plaat A
Plaat B
Kleine
schroef
RQT7427
4
38
Uitsteeksel
Sleuf
4 Zet de plaat vast met de schroef die in stap 1 werd verwijderd.
Kleine schroef
∫ Hoogte van voor- en surroundluidsprekers
(Schema van ineengezette luidsprekers)
Luidspreker
U kunt afstellen binnen dit bereik.
4
Sluit de luidsprekerkabels aan.
1 Draai de vinyluiteinden van de
Achterpaneel van
luidsprekerkabels ineen en trek deze eraf. luidspreker
704 mm
1160 mm
750 mm
Steek de draad
volledig erin.
Pijp
818 mm
Voetstuk
Bevestigen aan
onderachterzijde van
luidspreker.
3
575 mm
_: Koper
`: Zilver
Stopschroef
Niet
verwijderen.
Bevestigen aan
bovenachterzijde van
luidspreker.
Duwen!
2 Druk de luidsprekerkabel in de groef.
Stel de luidsprekerhoogte af.
Als er overtollige luidsprekerkabel is,
verwijder dan het rubberkapje op de
bovenkant van de pijp en haal de
luidsprekerkabel vanaf de opening
erdoor terwijl u hem vanaf de
onderzijde van het voetstuk naar buiten
trekt.
≥Controleer de schroeven die in de procedure op bladzijde 4
werden aangedraaid.
b.v. De standaard bevestigen aan de onderachterzijde
1 Draai de schroef van de montageplaat van
de bevestigde luidspreker een beetje los
zodat de luidspreker loskomt en zijn
hoogte kan worden afgesteld.
Draai de schroef niet te ver los.
Anders kan de luidspreker
loskomen en op de grond vallen.
2 Plaats een hand op het voetstuk, houd de
luidspreker met uw andere hand vast, en
stel de luidspreker hoger of lager af.
≥Nadat de hoogte is afgesteld, dient u de
schroef op de montageplaat weer stevig
aan te draaien.
Kruiskopschroevendraaier
Stopschroef
Deze schroef voorkomt dat de
montageplaat beneden dit punt kan
bewegen of verschuiven.
5
Bevestig de luidsprekerkabel aan het
voetstuk.
2 Pas de
luidsprekerkabel
zo ver mogelijk
in de groef in het
voetstuk.
1 Druk op de
luidsprekerkabel
en steek hem
tussen de haken.
Achterzijde van
voetstuk
Kabel
Voor uw informatie
U krijgt een goede akoestiek door de
hoogte van de luidspreker aan te
passen aan die van het tv-toestel
zodat de middenposities van beide
ongeveer op gelijke hoogte zijn.
∫ Om omvallen van de luidsprekers te voorkomen (Voor- en surroundluidsprekers)
Voorbereiding
Bevestig schroefogen (niet meegeleverd) om de luidsprekers aan
een muur te bevestigen (‹ schema rechts).
b.v.
Schroefoog (niet meegeleverd)
Muur
Touwtje (niet meegeleverd)
≥U dient de schroefogen te kopen die geschikt zijn voor de muren
en pilaren waaraan u de schroefogen wilt bevestigen.
≥Raadpleeg een bevoegde ondernemer betreffende de geschikte
procedure voor bevestiging aan een betonnen muur of aan een
oppervlak dat mogelijk niet sterk genoeg is. Slechte bevestiging
kan beschadiging van de muur of luidsprekers veroorzaken.
1 Haal het touwtje (niet meegeleverd) door de sleuf op de
achterzijde van de luidspreker om te voorkomen dat hij kan
omvallen.
2 Haal het touwtje door het schroefoog en bind het stevig
vast.
Ongeveer 150 mm
Achterzijde van luidspreker
RQT7427
5
39
STAP
2
Plaatsing
De plaatsing van de luidsprekers kan een nadelige invloed hebben op de basweergave en het
geluidsveld. Let op de volgende punten.
≥Plaats de luidsprekers op een horizontale en stevige ondergrond.
≥Wanneer de luidsprekers te dicht bij vloeren, muren of hoeken zijn geplaatst, kan de
basweergave te krachtig zijn. Hang een dik gordijn voor muren en ramen.
≥Plaats de voor-, midden- en surroundluidsprekers op ongeveer gelijke afstand van de
luisterplaats. De hoeken op de schema’s zijn bij benadering opgegeven.
≥Zie bladzijde 30 voor andere mogelijkheden van luidsprekerinstallatie.
[HT870]
[HT520]
VOOR
(L, R)
SURROUND
(L, R)
MIDDEN
SUBWOOFER
≥De linker en rechter luidsprekers zijn dezelfde voor zowel
de voor- als surroundluidsprekers.
Gebruik nooit een
voorluidspreker als
een
surroundluidspreke,
of omgekeerd.
Controleer het soort
luidspreker aan de
hand van het label
op de achterzijde
van elke luidspreker.
Voorbeeld van installatie
Hoofdapparaat
1
2
VOOR
(L, R)
SURROUND
(L, R)
3
MIDDEN
4
SUBWOOFER
≥De linker en rechter voorluidsprekers en
surroundluidsprekers zijn allemaal identiek.
Voorbeeld van installatie
Hoofdapparaat
Label op
luidspreker
≥Gebruik alleen de meegeleverde luidsprekers
Opmerkingen over het gebruik van de luidsprekers
Het gebruik van andere luidsprekers kan het apparaat
beschadigen en zal een nadelige invloed hebben op de
geluidskwaliteit.
≥Installeer de luidsprekers op een effen vlak om omvallen te
voorkomen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om
omvallen van de luidsprekers te voorkomen indien u deze niet op
een effen vlak kunt installeren.
≥De luidsprekers kunnen beschadigd raken en zullen minder lang
meegaan indien u voor langere tijd geluid met hoge
uitgangsniveaus weergeeft.
≥Voorkom beschadiging door het volume in de volgende gevallen
te verlagen.
– Wanneer het geluid vervormd is.
– Wanneer fluittonen van een platenspeler, ruis van FMuitzendingen, of continue signalen van een oscillator, testdisc of
elektronisch instrument via de luidsprekers worden weergegeven.
– Voordat u de geluidskwaliteit afstelt.
– Voordat u het systeem in- of uitschakelt.
Hoofdapparaat
[Opmerking]
Laat tenminste 10 mm vrij tussen de luidsprekers en het systeem
voor een goede ventilatie.
Middenluidspreker
≥Als de middenluidspreker vlak op het tv-toestel is geplaatst, kan
de trilling van de middenluidspreker beeldstoring veroorzaken.
Installeer de middenluidspreker op een rack of plank.
≥Plaats de luidsprekers niet vlak op het tv-toestel, omdat er anders
gevaar is dat ze eraf vallen.
Subwoofer
Installeer deze rechts of links van het tv-toestel op de vloer of op
een stevige plank om luidsprekertrilling te voorkomen. Laat 10 cm
vrij aan de achterzijde voor ventilatie.
Let op
Pak de luidsprekers bij de
zijkanten vast. Druk uitoefenen
op de grille aan de voorkant
kan de luidspreker
beschadigen.
RQT7427
6
40
b.v. [HT520]
Als de kleurenweergave op uw tv-toestel niet goed is
De meegeleverde luidsprekers zijn ontworpen voor gebruik dicht bij
een tv-toestel. Afhankelijk van het type tv-toestel en de plaatsing
van de luidsprekers kan er echter soms beeldstoring zijn.
Als er storing is, dient u het tv-toestel ongeveer 30 minuten
lang uit te schakelen.
Normaal wordt het probleem gecorrigeerd door de
demagnetiseerfunctie van het tv-toestel. Indien de storing blijft
bestaan, moet u de luidsprekers verder van het tv-toestel
vandaan plaatsen.
Waarschuwing
≥Gebruik het hoofdapparaat en de meegeleverde
luidsprekers uitsluitend volgens de hier beschreven
instructies. Zoniet, dan bestaat er gevaar voor
beschadiging van de versterker en/of luidsprekers,
alsmede brandgevaar. Raadpleeg een bevoegde
onderhoudsmonteur indien er zich beschadiging heeft
voorgedaan of wanneer u een plotselinge verslechtering
in prestaties opmerkt.
≥Probeer niet om deze luidsprekers aan een muur te
bevestigen op een andere manier dan in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven.
3
STAP
Luidsprekers aansluiten op de subwoofer
Bevestig de stickers op de luidsprekerkabels om het aansluiten ervan gemakkelijker te maken.
[Opmerking]
≥Sluit de positieve (i) en negatieve (j) luidsprekerdraden nooit kort.
≥Sluit alleen positieve draden (koper) aan op de positieve (i) aansluitingen, en alleen negatieve draden (zilver) op de negatieve (j) aansluitingen.
Verkeerde aansluiting kan leiden tot beschadiging van de luidsprekers.
[HT870]
Vel stickers voor luidsprekerkabels
Luidsprekerkabel
≥4-m kabel:
Voor middenluidspreker
Luidsprekerkabelsticker
2 VOOR (R)
1 VOOR (L)
Steek de draad
volledig erin.
2 1
4 SURROUND (R)
SUBWOOFER
3 SURROUND (L)
Klik!
5 MIDDEN
4 3 5
Zilver
Koper
[HT520]
5 Luidsprekerkabels
≥3k4-m kabels:
Voor voorluidsprekers en middenluidspreker
Vel stickers voor
luidsprekerkabels
≥2k10-m kabels: Voor surroundluidsprekers
Luidsprekerkabelsticker
2 VOOR (R)
1 VOOR (L)
4 SURROUND (R)
3 SURROUND (L)
SUBWOOFER
5 MIDDEN
2 1 4 35
Steek de draad
volledig erin.
Klik!
Koper
Zilver
RQT7427
7
41
4
STAP
Videoaansluitingen
≥Verbind dit apparaat niet via een videorecorder.
Als u dit doet, kan de beeldweergave abnormaal zijn ten gevolge
van de kopieerbeveiliging.
≥Schakel het tv-toestel uit alvorens met het aansluiten te
beginnen, en raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het tvtoestel.
∫ TV-toestel met een VIDEO IN aansluiting
TV-toestel
(niet bijgeleverd) VIDEO IN
Videokabel
∫ TV-toestel met COMPONENT VIDEO IN
aansluitingen
TV-toestel
(niet
bijgeleverd)
Videokabel
(bijgeleverd)
Achterzijde van
hoofdapparaat
PR
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
∫ TV-toestel met een SCART-aansluiting
TV-toestel
(niet
bijgeleverd)
S-VIDEO
IN
AV
Scartkabel
(niet bijgeleverd)
S-videokabel
(niet bijgeleverd)
COMPONENT
VIDEO OUT
(480P/480I) Y
Achterzijde van
hoofdapparaat
PB
S-VIDEO
OUT
PR
Videokabels
(niet bijgeleverd)
S-VIDEO
OUT
Achterzijde van
hoofdapparaat
∫ TV-toestel met een S-VIDEO IN aansluiting
Achterzijde van
hoofdapparaat
Y
COMPONENT
VIDEO OUT
(480P/480I) Y
S-VIDEO
OUT
TV-toestel
(niet bijgeleverd)
PR PB
PB
COMPONENT
VIDEO OUT
PB (480P/480I) Y
PR
COMPONENT
VIDEO IN
AV
VIDEO
OUT
.
S-VIDEO OUT aansluiting
De S-VIDEO OUT aansluiting biedt een levendiger beeld dan de
VIDEO OUT aansluiting omdat de chrominantie- (C) en
luminantiesignalen (Y) worden gescheiden. (De werkelijke
resultaten hangen af van het tv-toestel.)
COMPONENT VIDEO OUT aansluitingen
Deze aansluitingen kunnen worden gebruikt voor interlace of
progressieve signaaluitvoer en bieden een zuiverder beeld dan de
S-VIDEO OUT aansluiting. Bij gebruik van deze aansluitingen
worden de kleurverschilsignalen (PB/PR) en het luminantiesignaal
(Y) afzonderlijk uitgevoerd om een hoogwaardige kleurenweergave
te krijgen.
≥De beschrijving van de component-video ingangsaansluitingen
hangt af van het tv-toestel of de monitor (b.v. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y,
Y/CB/CR). Sluit aan op de aansluitingen van dezelfde kleur.
≥Als u deze aansluiting gebruikt, kies dan “Video/Y PB PR” of
“S-Video/Y PB PR” in QUICK SETUP (‹ blz. 10).
SCART (AV) aansluiting
Om de beeldkwaliteit te verbeteren kunt u de videosignaaluitvoer
vanaf de SCART (AV) aansluiting veranderen van “Video” naar
“S-Video” of “RGB” om deze aan te passen aan het type tv-toestel
dat u gebruikt. Kies “S-Video/ Y PB PR” of “RGB/No Output” in
QUICK SETUP (‹ blz. 10).
RQT7427
8
42
Genieten van progressieve video
≥Sluit aan op de component video-ingangsaansluiting op een
480P-compatibel tv-toestel. (Als u aansluit op een nietcompatibel tv-toestel, zal de video niet juist worden
weergegeven.)
≥Wanneer u NTSC-discs wilt weergeven, dient u de
videouitgang in te stellen op “480P” (‹ blz. 19) of druk op
[PROGRESSIVE] op het hoofdapparaat zodat “PROG.” op
het display verschijnt.
Alle Panasonic tv-toestellen met 480P ingangsaansluitingen
zijn compatibel. Raadpleeg de fabrikant als u een tv-toestel
van een ander merk gebruikt.
[Opmerking]
Zelfs wanneer “PROG.” op het display wordt getoond, zal de
signaaluitvoer vanaf dit apparaat interlace zijn indien dit
apparaat via de VIDEO OUT, S-VIDEO OUT of SCART (AV)
aansluiting met het tv-toestel is verbonden of indien een PALdisc wordt weergegeven.
5
STAP
Radio en systeemaansluiting
Systeemkabel
AM-raamantenne
FM-binnenantenne
Netsnoer
≥Sluit het netsnoer pas aan nadat alle andere aansluitingen zijn voltooid.
≥Optionele antennes aansluiten (‹ blz. 23).
FM-binnenantenne
AM-raamantenne
Zet de antenne recht op haar voetstuk.
Installeer de antenne op de plaats waar de
ontvangst optimaal is.
Houd de losse antennedraad uit de buurt
van andere draden en kabels.
Plakband
Bevestig het andere uiteinde
van de antenne op een plaats
waar de ontvangst optimaal is.
Klik!
Subwoofer
Hoofdapparaat
FM ANT
(75h)
AM ANT
A
AUX
VCR
TV
AUDIO AUDIO
IN
IN
CO
V
LINE
OUT
PB
L
LOOP
R
EXT
PR
1
Pal naar
boven
2
Om los te maken
De pal indrukken en
de stekker eruit
trekken.
Netsnoer
Systeemkabel
Om los te maken
De pal indrukken en de
stekker eruit trekken.
Naar stopcontact
Pal naar boven
Energie besparen
Ook wanneer het hoofdapparaat is uitgeschakeld, verbruikt het nog een kleine hoeveelheid stroom (ongeveer 0,7 W). Wanneer u het
apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u energie besparen door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Wanneer u het apparaat later weer aansluit, zult u sommige items opnieuw in het geheugen moeten opslaan.
6
STAP
De afstandsbediening
Dit mag u niet doen;
Afstandsbediening
Batterijen
de batterijen erin zodat hun polen (i en j)
2 Plaats
overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvak.
3
R6/LR6, AA, UM-3
1
≥Gebruik geen
oplaadbare batterijen.
Draag bij tot het behoud van het milieu.
≥Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden
geplaatst.
≥oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
≥batterijen van een verschillend type door elkaar gebruiken.
≥de batterijen verhitten of in vuur gooien.
≥de batterijen uit elkaar nemen of kortsluiten.
≥proberen om alkaline- of mangaanbatterijen opnieuw op te laden.
≥batterijen gebruiken waarvan de ommanteling is afgepeld.
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt
veroorzaken. De onderdelen waarmee elektrolyt in contact komt
kunnen beschadigd raken en zelfs brand kan worden veroorzaakt.
Haal de batterijen eruit indien u de afstandsbediening voor langere
tijd niet gaat gebruiken. Bewaar de batterijen op een koele en
donkere plaats.
∫ Gebruik
Vermijd obstakels en richt de afstandsbediening, binnen een
afstand van maximaal 7 m, recht op de sensor van het apparaat
(‹ blz. 10).
RQT7427
9
43
7
STAP
QUICK SETUP (Basisinstellingen)
Het QUICK SETUP scherm helpt u bij het maken van de nodige instellingen.
Schakel het tv-toestel in en kies op het tv-toestel de video-ingang waarop dit apparaat is aangesloten.
1
2
3
4
5
6
Kiezen
DVD/CD
SHIFT
r
SETUP
MUTING
RETURN
ENTER
ENTER
SHIFT
Registreren
Schakel het
apparaat in.
Kies
“DVD/CD”.
Het QUICK
SETUP scherm
verschijnt.
Volg de
aanwijzingen op het
scherm om de
instellingen te
maken.
Indrukken om
QUICK
SETUP te
voltooien.
r
SETUP
MUTING
Indrukken om het
scherm te sluiten.
Om deze instellingen later opnieuw te wijzigen
Kies “QUICK SETUP” in het tabblad “Others” (‹ blz. 21).
Overzicht van de bedieningsfuncties
Zie de tussen haakjes aangegeven verwijzingsbladzijden.
(29)
Het apparaat
inschakelen.
AV SYSTEM
TV
(27)
De video-ingang op
het tv-toestel
kiezen (29).
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
Apparaat-uitgeschakeld indicator
Wanneer het apparaat op een stopcontact is aangesloten,
zal deze indicator branden in de uitgeschakelde stand en
uitgaan wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
Kies de bron
(10, 22, 29).
Ingangsbron-keuzetoets [INPUT SELECTOR] (22)
DVD/CD > FM > AM > TV > VCR > AUX >
Terug naar DVD/CD
TUNER/BAND DVD/CD
(22, 29)
3
CH
4
5
7
8
VOLUME
6
TUNE MODE
FM MODE
/I
(13)
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
(13, 16, 17)
(13, 16, 17)
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
(13, 29)
(18, 29)
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
DOWN
UP PHONES
Sensor voor
RDS, Toets voor progressieve
afstandsbediening
signaalinvoer (13, 23)
Stand-by/aan schakelaar [Í/I]
Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen.
In de uitgeschakelde stand verbruikt het apparaat
nog een geringe hoeveelheid stroom.
SLOW/SEARCH
SKIP
(10)
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
Volume instellen.
S10
0
CANCEL
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Gebruik van de functies met
een oranje label:
Druk op [SHIFT] en druk tegelijk
op de overeenstemmende toets.
44
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
9
-/--
10
SFC
VOLUME
(13)
RQT7427
RDS
PROGRESSIVE
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
(26)
(24)
(24)
(24, 26)
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
(26)
(14)
(14) (20, 27)
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
REPEAT
PLAY MODE
(13) (13, 14) (15)
(15)
TEST
CH SELECT
QUICK REPLAY
SUBTITLE
(25)
(14)
(14)
Netspanningindicator (AC IN)
Deze indicator
brandt wanneer het
apparaat op een
stopcontact is
aangesloten.
Discs die dit apparaat kan weergeven
Disc
Logo
Indicatie
gebruikt in deze
gebruiksaanwijzing
Opmerkingen
[RAM]
Opgenomen met Versie 1.1 van
het Video Recording Format (een
universele videoopnamestandaard).
[JPEG]
Opgenomen met de DCF (Design
rule for Camera File system)
standaard.
DVD-RAM
[DVD-A]
DVD-Audio
[DVD-V]
≥Opgenomen met DVD-videorecorders, DVDvideocamera’s, personalcomputers, enz.
≥Verwijder TYPE 2
en TYPE 4 discs uit
hun beschermhoes
voordat u ze
gebruikt.
≥Opgenomen met Panasonic DVD-Video
recorders.
≥Om JPEG-bestanden weer te geven, kies
“Play as Data Disc” in Other Menu
(‹ blz. 19).
—
Sommige DVD-Audio discs bevatten DVD-Video inhoud. Om DVD-Video inhoud
weer te geven, kies “Play as DVD-Video” in Other Menu (‹ blz. 19)
—
DVD-Video
[DVD-V]
DVD-R
Panasonic DVD-R discs, die werden opgenomen en gefinaliseerd§ op Panasonic
DVD-videorecorders of DVD-videocamera’s, worden op dit apparaat weergegeven
als DVD-Video.
—
Video CD
[VCD]
In conformiteit met IEC62107
SVCD
[CD]
CD
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[VCD]
Dit apparaat is compatibel met HDCD, maar ondersteunt de Peak Extend functie
niet. (Een functie die het dynamische bereik van hoogniveau-signalen uitbreidt)
De geluidskwaliteit van HDCD-gecodeerde CD’s is beter, daar deze discs
gecodeerd zijn met 20 bits in vergelijking met 16 bits voor alle andere CD’s.
≥Tijdens het afspelen van HDCD zal “HDCD” branden op het display van het
apparaat.
≥Dit apparaat kan CD-R/RW (discs voor audio-opnamen) weergeven, mits deze zijn
opgenomen met een van de links aangegeven formaten. Sluit de sessies of
finaliseer§ de disc na het opnemen.
≥HighMAT discs
Alleen WMA, MP3 of JPEG bestanden.
Om weer te geven zonder gebruik te maken van de HighMAT functie, kies “Play as
Data Disc” in Other Menu (‹ blz. 19).
§
Een bewerking waardoor weergave op compatibele apparatuur mogelijk wordt gemaakt.
≥Het weergeven van de bovenstaande discs kan soms niet mogelijk zijn omwille van het type disc of de opnamecondities.
∫ Discs die dit apparaat niet kan weergeven
DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, DVD+R, iRW, DVD-RW, SACD,
Divx Video Discs en Photo CD, DVD-RAM die niet uit hun
beschermhoes kunnen worden verwijderd, 2,6-GB en 5,2-GB DVDRAM, en in de handel verkrijgbare “Chaoji VCD” inclusief CVD,
DVCD en SVCD die niet voldoen aan IEC62107.
Hanteren van discs
∫ Discs reinigen
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Veeg schoon met een bevochtigde doek en veeg daarna droog.
∫ Audioformaat van DVD’s
Dit apparaat herkent en decodeert
automatisch discs die voorzien zijn
van een van deze symbolen.
∫ Videosystemen
– Dit apparaat kan zowel PAL als NTSC weergeven, maar het
systeem van uw tv-toestel moet overeenstemmen met het systeem
dat op de disc wordt gebruikt.
– Correcte weergave van PAL-discs is niet mogelijk op een NTSC tvtoestel.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor
weergave op een PAL tv-toestel (‹ blz. 20, “NTSC Disc Output” in
het tabblad “Video”).
HighMAT™ en het HighMAT logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
[RAM] [DVD-R]
≥Maak schoon met een optionele DVD-RAM/PD discreiniger (LFK200DCA1, indien verkrijgbaar).
≥Gebruik nooit doeken of reinigingsmiddelen voor CD’s e.d.
∫ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren
≥Plak geen labels of stickers op de discs (De discs kunnen dan
namelijk kromtrekken en onbruikbaar worden).
≥Schrijf niet met een balpen of ander schrijfgerei op de labelkant
van de disc.
≥Gebruik geen schoonmaaksprays voor grammofoonplaten,
benzine, verfverdunner, antistatische vloeistoffen of enig ander
oplosmiddel.
≥Gebruik geen krasbestendige beschermers of deksels.
≥Gebruik de volgende discs niet:
– Discs waarop kleefstof van eraf gehaalde stickers of labels is
achtergebleven (uitgeleende discs, enz.).
– Kromgetrokken of gebarsten discs.
– Discs met een onregelmatige vorm, zoals hartvormige discs.
RQT7427
11
45
Basisweergave
1 Schakel het
apparaat in.
2 Kies “DVD/
CD”.
3 Open de
disc-lade.
/I
INPUT SELECTOR
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
RDS
PROGRESSIVE
/I
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
UP PHONES
DOWN
PROGRESSIVE
4 Plaats de
disc erin.
≥Leg dubbelzijdige
discs er zo in dat het
label van de zijde die u
wilt weergeven naar boven is
gericht.
5 Start de
weergave.
6 Stel het
volume in.
DOWN
UP
[Opmerking[
De disc blijft draaien zolang als de menu’s worden getoond. Druk op
[∫] wanneer u klaar bent met het gebruik, om de motor van het
apparaat en uw tv-scherm te beschermen.
RQT7427
12
46
Als er problemen zijn, raadpleeg dan de Gids voor het verhelpen
van storingen (‹ blz. 34, 35).
AV SYSTEM
TV
Cijfertoetsen
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
≥[VCD] alleen in voorwaartse
richting.
Beeld-voorbeeld
DVD/CD
ENTER
(in de
pauzestand)
Kiezen
CH
VOLUME
CANCEL
,
S10
0
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
TOP MENU
342 1
ENTER
ij
VOLUME
-/-CANCEL
MENU
1
2
4
5
6
7
8
9
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
SUBTITLE
SUBTITLE
De positie wordt in het
geheugen opgeslagen terwijl
“RESUME” op het display
wordt getoond.
≥Druk op [1] (weergave) om de
weergave opnieuw te starten.
[DVD-V] Snel overzicht van
de vorige hoofdstukken
(‹ blz. 14, Positiegeheugen)
≥Druk op [∫] om de positie te
wissen.
≥Druk op [1] (weergave) om
de weergave te starten.
SKIP
Overslaan
ENTER
≥Tot maximaal 5 stappen.
≥Druk op [1] (weergave) om
de weergave te starten.
(tijdens
weergave)
SLOW/SEARCH
(in de
pauzestand)
PAGE
GROUP
Terugkeren
naar het
vorige
scherm
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
#
ENTER
RETURN
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [WMA]
[MP3]
Tijddisplay
:;
Nummerdisplay
Display op
hoofdapparaat
FL DISPLAY
Informatiescherm
SUBTITLE
TOP MENU
[JPEG]
Wanneer diaweergave is
ingeschakeld:
SLIDE()Nummerdisplay
Wanneer diaweergave is
uitgeschakeld:
PLAY()Nummerdisplay
[WMA] [MP3] [JPEG]
[CD] (Alleen CD-tekst)
Schakelt het informatiescherm
aan/uit
[DVD-A] [DVD-V]
Toont een disc-beginmenu
MENU
[DVD-V]
Toont een disc-menu
RETURN
[VCD]
Toont een disc-menu
Disc-menu
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
Kiezen
Registreren
≥[VCD] Vertraagde weergave,
alleen in voorwaartse
richting.
Alleen op het
hoofdapparaaat
RDS
PROGRESSIVE
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
Een map op WMA/MP3 en JPEG discs wordt
behandeld als een “Group”.
≥[WMA] [MP3] [JPEG]
[3 4] : Groepen overslaan
tijdens weergave
[2 1] : Overslaan van inhoud
tijdens weergave
Zoeken
≥Druk op [CANCEL] om het
(de) nummer(s) te
annuleren.
CANCEL
De weergave
starten vanaf
een gekozen
groep
Pauzeren
[WMA] [MP3] [JPEG]
b.v. Om 123 te kiezen:
[1] ‹ [2] ‹ [3] ‹ [ENTER]
ENTER
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
Stoppen
S10
Een nummer
invoeren
TV VOL
SFC
[VCD] met weergavebesturing
Druk in de stopstand op de
cijfertoetsen.
-/--
RETURN
SUBWOOFER
LEVEL
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
b.v. Om 12 te kiezen:
[S10] ‹ [1] ‹ [2]
3
ENTER
DISPLAY
FL DISPLAY
Progressieve
video
Registreren
0
TV VOL
Vertraagde
weergave
ENTER
,
RETURN
GROUP
Items op het
scherm
kiezen
RQT7427
13
47
Handige functies
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
Onthoudt de positie om de weergave opnieuw te
starten vanaf dat punt.
TUNER/BAND DVD/CD
3
SHIFT
CH
4
Positiegeheugen
POSITION
MEMORY
AV SYSTEM
5
6
ZOOM
AUDIO
r
VOLUME
7
8
CANCEL
0
9
Zoomfunctie
Brievenbusbeelden worden uitgebreid om het
scherm te vullen.
-/--
S10
ZOOM
AUDIO
SLOW/SEARCH
SKIP
Audio
Het geluidsspoor veranderen.
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
342 1
ENTER
DISPLAY
De taal van de ondertitels veranderen.
RETURN
RETURN
TV VOL
POSITION
MEMORY
PAGE
SHIFT
Ondertitels
SUBTITLE
PLAY
LIST
ENTER
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Snelle replay
QUICK REPLAY
TV VOL
C.FOCUS
SUPER SRND
Een scène opnieuw weergeven.
ZOOM
AUDIO
SUBTITLE
QUICK
REPLAY
SHIFT
r
PAGE
GROUP
Pagina’s overslaan
Stilbeelden kiezen.
Zie hieronder voor nadere bijzonderheden.
Positiegeheugen
Audio
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond
[JPEG] : Werkt met alle JPEG inhoud.)
Deze positie blijft in het geheugen opgeslagen ook wanneer u het
apparaat uitschakelt, een andere bron kiest, of de disc verwisselt.
Druk op [POSITION MEMORY].
[DVD-A] [DVD-V] (met verschillende geluidssporen erop) [RAM] [VCD]
Druk herhaalde malen op [AUDIO] om het
gewenste geluidsspoor te kiezen.
[RAM] [VCD]
U kunt deze toets gebruiken om “L”, “R” of “LR” te
kiezen.
Position memorized
≥Maximaal 5 discs.
≥Wanneer u een zesde positie opslaat, wordt de eerst opgeslagen
positie vervangen.
Wanneer u het apparaat weer inschakelt, “DVD/CD” opnieuw kiest,
of de disc erin plaatst, zal “RESUME” op het display verschijnen.
Snel overzicht van de vorige hoofdstukken [DVD-V]
Druk op [1] (weergave) terwijl het volgende bericht op het display
wordt getoond.
De begingedeelten van alle hoofdstukken die voorafgaan aan het
huidige hoofdstuk zullen worden weergegeven.
≥Druk niet op [1] (weergave) als u het overzicht van de
hoofdstukken niet wilt bekijken.
[RAM] [DVD-V] [VCD]
14
48
Ondertitels
Druk herhaalde malen op
[SUBTITLE] om de gewenste
ondertiteltaal te kiezen.
Menu
Subtitle
Snelle replay
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan
worden getoond)
Druk op [QUICK REPLAY] om een paar
seconden terug te keren.
Zoomfunctie
RQT7427
[DVD-V] (Karaoke-discs)
Druk op [2 1] om de zang in (On) of uit (Off) te schakelen.
Voor nadere bijzonderheden, lees de instructies van de disc.
Om de ondertitels al of niet weer te geven
Druk op [2 1] om “On” of “Off” te kiezen.
Press PLAY to Chapter Review
Fijnafstelling (Manual Zoom)
Druk op [2 1].
–van k1,00 tot k1,60 (in 0,01 eenheden)
–van k1,60 tot k2,00 (in 0,02 eenheden)
≥Houd [2 1] ingedrukt om sneller te veranderen.
1
[DVD-V] (met ondertitels in meerdere talen) [VCD] (alleen SVCD)
[RAM] (Alleen Aan/Uit)
Druk op [1] (weergave) om de weergave
opnieuw te starten vanaf die positie.
Druk herhaalde malen op
Menu
[SHIFT]i[ZOOM] om de
Just
Fit
Zoom
vooraf ingestelde
aspectverhouding of
“Auto” te kiezen. (Just Fit Zoom)
Menu
Audio
Pagina’s overslaan
1.00
[DVD-A]
Tijdens weergave of in de pauzestand
Druk op [SHIFT]i[PAGE].
De pagina verandert telkens wanneer u deze toetsen indrukt.
≥Druk op [RETURN] om terug te keren naar pagina 1.
Off
Cijfertoetsen
SLEEP
TV/AV
TUNER/BAND DVD/CD
1
2
3
4
5
6
REPEAT
Herhaalde weergave
CH
Alle-groepen, willekeurige en
geprogrammeerde weergave
VOLUME
7
CANCEL
8
9
-/--
S10
0
CANCEL
MENU
TOP MENU
342 1
ENTER
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
PLAY MODE
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
PAGE
REPEAT
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
[VCD] [CD] (Geen in-beeld display.)
Telkens wanneer u in de stopstand de toets indrukt:
Alle groepen ([DVD-A])>Geprogrammeerd> Willekeurig
^------------------ Uit (Normale weergave) (---------------}
Om de alle-groepen, geprogrammeerde en willekeurige
weergavefunctie af te sluiten
Druk in de stopstand herhaalde malen op [PLAY MODE].
≥Inactiveer de weergave van HighMAT discs om
geprogrammeerde en willekeurige weergave mogelijk te
maken. Kies “Play as Data Disc” in het Other Menu (‹ blz. 19).
≥[DVD-A] Sommige discs bevatten bonusgroepen. Als er na
het kiezen van een groep een wachtwoordscherm
verschijnt, dient u het wachtwoord in te voeren met de
cijfertoetsen om de bonusgroepen te kunnen afspelen.
Lees ook de uitleg op de hoes van de disc.
SLOW/SEARCH
SKIP
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
PLAY MODE
SUBTITLE
SHIFT
Zie hieronder voor nadere bijzonderheden.
2
Herhaalde weergave
≥U kunt maximaal 999 tracks in willekeurige volgorde weergeven.
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond
[JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud.)
Tijdens weergave
Druk herhaalde malen op
[REPEAT] om het item dat u wilt
herhalen te kiezen.
Repeat
∫ Alle groepen weergeven
All Group Playback
Druk op [1] (weergave).
Press PLAY to start
∫ Weergave in willekeurige volgorde
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Druk op de cijfertoetsen
om een titel te kiezen of
om een groep te kiezen
([WMA] [MP3] [JPEG] en druk
vervolgens op [ENTER]).
b.v. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
∫ Geprogrammeerde weergave (maximaal 24
items)
Off
Alle-groepen, willekeurige en
geprogrammeerde weergave
[DVD-A]
.
1
Menu
[RAM]
PG REPEAT#ALL REPEAT (Gehele disc)#REPEAT OFF
≥Tijdens weergave van een weergavelijst
SCENE REPEAT#PL REPEAT#REPEAT OFF
[DVD-A]
TRACK REPEAT#GROUP REPEAT§#REPEAT OFF
[DVD-V]
CHAPTER REPEAT#TITLE REPEAT§#REPEAT OFF
[VCD] [CD] (Geen in-beeld display.)
TRACK REPEAT#ALL REPEAT (Gehele disc)#REPEAT OFF
[WMA] [MP3] (Geen in-beeld display.)
CONTENT REPEAT#GROUP REPEAT§#REPEAT OFF
[JPEG] (Geen in-beeld display.)
GROUP REPEAT§#REPEAT OFF
§
“ALL REPEAT” wordt getoond tijdens alle-groepen ([DVD-A]),
geprogrammeerde en willekeurige weergave.
1
Druk op [1] (weergave).
PLAY to start
[DVD-A]
≥Om alle groepen te kiezen, druk op [2 1] om “All” te kiezen
en druk vervolgens op [ENTER].
≥Om de keuze van een groep ongedaan te maken, druk op de
cijfertoetsen die overeenstemmen met de groep die u wilt weglaten.
Druk op de cijfertoetsen
om de gewenste items te
kiezen ([WMA] [MP3] [JPEG] en
druk vervolgens op
[ENTER]).
b.v. [DVD-V]
Pro g r a m Play
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
to select and press ENTER
PLAY
to exit
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
b.v.: Om item 25 te kiezen, druk op [S10]‹[2]‹[5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [2]‹[5]‹[ENTER]
≥Herhaal deze stap om nog andere items te programmeren.
b.v. [CD]
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
Programmanummer
2
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
Tracknummer
Druk op [1] (weergave).
Om alle items te kiezen
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
(op de disc of in de titel of groep)
Druk op [ENTER] en [3 4] om “ALL” te kiezen, en druk vervolgens
nogmaals op [ENTER] om te registreren.
Om het programma te wijzigen
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Druk op [3 4] om een item te kiezen.
– Herhaal stap 1 als u het item wilt wijzigen.
– Om een item te wissen, druk op [CANCEL] (of kies “Clear” en druk
op [ENTER]).
≥Druk op [SHIFT]i[PAGE] om 8 regels tegelijk over te slaan.
[VCD] [CD]
Elke keer dat u op [CANCEL] drukt, wordt het afgebeelde item
gewist.
Om het gehele programma te wissen
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Druk op [342 1] om “Clear all” te kiezen, en druk op [ENTER].
[VCD] [CD]
Druk in de stopstand op [∫] om alles te wissen.
Het gehele programma wordt ook gewist wanneer u het apparaat
uitschakelt, de disc-lade opent of een andere bron kiest.
[VCD] [CD] Het programma blijft in het geheugen opgeslagen.
RQT7427
15
49
Gebruik van navigatiemenu’s
TOP MENU
AV SYSTEM
TV
Cijfertoetsen
SLEEP
TV/AV
1
2
MENU
Weergeven van data-discs
MENU
HighMATTM discs weergeven
of
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
TOP MENU
3
of
CH
4
5
6
7
8
9
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
De programma’s weergeven
,
DIRECT
NAVIGATOR
TOP MENU
DIRECT NAVIGATOR
342 1
ENTER
DISPLAY
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
MENU
PLAY LIST
Een Afspeellijst weergeven
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
SHIFT
Voor bijzonderheden, zie hieronder en de volgende pagina.
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
PAGE
PLAY
LIST
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Gebruik van het submenu [WMA] [MP3] [JPEG]
Weergeven van data-discs
[WMA] [MP3] [JPEG]
U kunt JPEG-bestanden op DVD-RAM weergeven of HighMAT discs
afspelen zonder de HighMAT functie te gebruiken
(‹ blz. 19, “Play as Data Disc” in Other Menu).
1
Druk op [DISPLAY].
De getoonde items zijn verschillend afhankelijk van het
type software.
∫ Gebruik van weergavemenu’s
(behalve JPEG-bestanden op DVD-RAM)
1
2
Druk op [TOP MENU].
Druk op [3 4] om “All”, “Audio” of
“Picture” te kiezen, en druk op [ENTER].
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [TOP MENU].
∫ Gebruik van navigatiemenu’s
1
2
Druk op [MENU].
Druk op [3 4 2 1] om de groep of de
audio/beeld inhoud te kiezen, en druk op
[ENTER].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
Nummer van nu afspelende
groep en inhoud
: JPEG-bestanden
JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
: WMA/MP3-bestanden
Content 0001/0004
Group 005/023
DISPLAY to display the sub menu
Groep
5
RETURN
to exit
[CD] (Alleen CD-tekst)
RQT7427
16
WMA/MP3 en JPEG bestanden
Alleen WMA/MP3 bestanden
Alleen JPEG-bestanden
Omschakelen tussen helpmeldingen en
verstreken-weergavetijd indicator
Zoeken op inhoud of op groeptitel
(‹ hieronder)
Help display
Find
2
Terug naar vorige groepen [WMA] [MP3]
Druk op [3 4] om het submenu te kiezen
en druk op [ENTER].
Find
2 Druk op [3 4] om een letter te kiezen en druk op [ENTER].
≥Herhaal deze bediening om nog andere letters in te voeren.
≥De zoekfunctie werkt ook voor kleine letters.
≥Druk op [6 5] om over te slaan tussen A, E, I, O en U.
≥Druk op [2] om een teken te wissen.
≥Wis de asterisk (¢) om te zoeken naar de titels die met die
letter beginnen.
3 Druk op [1] om “Find” te kiezen en druk op [ENTER].
Het scherm met de zoekresultaten verschijnt.
CDText
Disc Title:
Disc Artist:
Track title:
Track Artist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1/23
2 01
4 Druk op [3 4] om de inhoud of groep te kiezen, en druk
op [ENTER].
All By Artist
Pink Island
Long John Platinum
SHIPWRECKED
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
RETURN
to exit
≥Druk op [SHIFT]i[PAGE] om 10 regels tegelijk over te slaan.
50
All
Audio
Picture
¢ A
Het inhoudscherm gebruiken om een track te vinden
2
Groepen en inhoud
Alleen inhouden
Alleen groepen
Miniatuurbeelden [JPEG]
Vooruitgaan naar volgende groepen [WMA] [MP3]
Nu gekozen nummer
Audio/beeld inhoud
Druk op [TOP MENU]
of [MENU].
Druk op [3 4] om
door de tracks te
gaan en druk op
[ENTER].
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
∫ Zoeken op inhoud of op groeptitel [WMA] [MP3] [JPEG]
Zet de cursor op de groeptitel om een groep te zoeken, of zet hem
op de inhoudtitel om een inhoud te zoeken.
1 Kies “Find” (‹ hierboven).
≥Luisteren naar WMA/MP3 inhoud terwijl u kijkt naar een JPEG
beeld op het scherm
Kies eerst een JPEG bestand en kies daarna de tracks.
(De functie zal niet werken als u in de omgekeerde volgorde kiest.)
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [MENU].
1
Terwijl het menu wordt getoond
De programma’s weergeven
HighMATTM discs weergeven
[RAM]
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
1
In de stopstand
2
Druk op [TOP MENU].
Druk op [342 1] om het item te kiezen
volgens de aanwijzingen op het scherm.
b.v.
New Playlist Item Long Name Display Te
PAG E 1 / 3
M e nu 1
P l ay l i s t 1
M e nu 2
P l ay l i s t 2
M e nu 3
P l ay l i s t 3
3Return
Next1
2 Prev
Menu: Brengt u naar het
volgende menuscherm
dat afspeellijsten of een
ander menu toont
Afspeellijst: de weergave begint
Druk op [DIRECT NAVIGATOR].
≥Titels verschijnen alleen als
u deze hebt ingevoerd.
≥U kunt programma- en
disctitels niet veranderen.
2
Druk op [3 4] of
op de cijfertoetsen
om het programma
te kiezen.
Direct Navigator
No.
Date
On
1
2
3
11/ 1(WED)
1/ 1 (MON)
2/ 2 (TUE)
0:05
1:05
2:21
3/ 3 (WED)
4/10(THU)
3:37
11:05
4
5
0
∫ Kiezen uit de lijst
[RAM]
(Alleen wanneer de disc een Afspeellijst bevat)
Tijdens weergave
Playlist
All By Artist
3
4
5
6
Content
Druk op [2] en
vervolgens op
[3 4] om te kiezen
tussen Afspeellijst,
Groeplijst en Inhoudlijst.
0
3
to exit
to select
Een Afspeellijst weergeven
And when I was born
Quatre gymnopedies
Druk op
[PLAY LIST].
Playlist
You've made me sad
I can't quit him
7 Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
9
Druk op [ENTER].
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [DIRECT NAVIGATOR].
1
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Playlist
Group
2
RETURN
≥Druk op [SHIFT]i[PAGE] om 5 regels tegelijk over te slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 23: [S10]‹[2]‹[3]
≥Druk op [1] om de inhoud van het programma en de disc te
tonen.
3
Druk op [MENU].
Contents
Music
Baseball
9 to select and press ENTER
≥Om de menu-achtergrond te wijzigen
Druk op [DISPLAY].
De achtergrond verandert naar de achtergrond die op de disc is
opgenomen.
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [∫].
1
Title
Monday feature
Auto action
Cinema
ENTER to play
2
RETURN
to exit
Druk op [1] en vervolgens op [3 4] om
een item te kiezen, en druk daarna op
[ENTER].
≥Druk op [SHIFT]i[PAGE] om 10 regels tegelijk over te
slaan.
Druk op [3 4] of
op de cijfertoetsen
om de Afspeellijst
te kiezen.
0
No.
1
2
Date
11/1
1/ 1
Length
0:00:01
0:01:20
Title
City Penguin
Ashley at Prom
3
4
5
2/ 2
3/ 3
4/10
1:10:04
0:10:20
0:00:01
Formula one
Soccer
Baseball
6
7
4/11
4/ 15
0:00:01
0:01:10
City Penguin
Ashley at Prom
8
9
10
4/ 17
4/ 20
4/22
0:13:22
0:05:30
0:07:29
Formula one
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
RETURN
to exit
≥Druk op [SHIFT]i[PAGE] om 10 regels tegelijk over te
slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 23: [S10]‹[2]‹[3]
3
Druk op [ENTER].
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [PLAY LIST].
≥Om het scherm te sluiten
Druk op [MENU].
Tips voor het maken van WMA/MP3 en JPEG-discs (Voor CD-R,
CD-RW)
≥Discs moeten voldoen aan ISO9660 niveau 1 of 2 (uitgebreide
formaten uitgezonderd).
≥Dit apparaat is compatibel met multisessie, maar als er veel
sessies zijn duurt het langer voordat de weergave begint. Beperk
het aantal sessies tot een minimum om dit te vermijden.
Een naam geven aan mappen en
bestanden
Voeg tijdens het opnemen vóór de mapen bestandsnamen 3-cijferige getallen
toe in de volgorde waarin u ze wilt
weergeven (het is mogelijk dat dit soms
niet zal werken).
De bestanden moeten de volgende
extensie hebben:
“.WMA” of “.wma”
“.MP3” of “.mp3”
“.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” of “.jpeg”
b.v. [MP3]
wortel
001 group
001
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
002 group
003 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
004 track.mp3
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
[WMA]
≥Door copyright beschermde WMA-bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
[MP3]
≥Dit apparaat is niet compatibel met ID3-tags.
≥Compatibele sampling frequenties: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1 en 48 kHz
[JPEG]
≥Om JPEG-bestanden op dit apparaat weer te geven:
– Maak de bestanden op een digitale camera die voldoet aan de
DCF-standaard (Design rule for Camera File system) Versie 1.0.
Sommige digitale camera’s hebben functies, zoals automatische
beeldrotatie, die niet ondersteund worden door de DCFstandaard Versie 1.0 en weergave onmogelijk kunnen maken.
– Wijzig de bestanden op geen enkele manier en sla ze niet op
onder een andere naam.
≥Dit apparaat kan bewegende beelden, MOTION JPEG en andere
soortgelijke formaten, andere stilbeelden dan JPEG (b.v. TIFF), en
samengaand geluid niet weergeven.
RQT7427
17
51
Gebruik van de in-beeld menu’s
(Zie bladzijde 10 voor de locaties van de toetsen op de afstandsbediening.)
1
2
3
Kiezen
DISPLAY
Naar het
volgende
menu gaan
4
Kiezen
1
2
4
5
3
6
7
8
9
ENTER
ENTER
DISPLAY
-/--
Registreren
0
S10
Registreren
Terugkeren naar
het vorige menu
Eenmaal indrukken.
Kies het menu.
Maak de instellingen.
(Wanneer u tweemaal indrukt,
verschijnt de verstreken-weergavetijd
indicatie ‹ hieronder.)
De getoonde items zijn
verschillend afhankelijk van het
type software.
Indrukken om het
scherm te sluiten.
Hoofdmenu
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
Om te starten vanaf een specifiek item
Een bepaalde tijd vooruit of achteruit
overslaan (Time Slip)
1 Druk tweemaal op [ENTER] om de TijdOverslaan (Time Slip) indicatie te tonen.
2 Druk op [3 4] om de tijd te kiezen, en
druk op [ENTER].
≥Houd [3 4] ingedrukt om sneller te veranderen.
Om te starten vanaf een specifieke tijd
(Time Search)
Om het resterende tijd/verstreken tijd
display te veranderen
Time
(‹ blz. 14)
Still Picture
Om het stilbeeld te veranderen
Thumbnail
Om miniatuurbeelden te tonen
Subtitle
(‹ blz. 14)
Marker (VR)
[RAM]
Om een merkteken, opgenomen op DVDVideo recorders, uit het geheugen op te
roepen
Een merkteken uit het geheugen
oproepen: [3 4] ‹ [ENTER]
Angle
(opgenomen met meerdere beeldhoeken)
Om de beeldhoek te kiezen
Rotate Picture
Om beelden te roteren
Slideshow
Om de diaweergave in/uit te schakelen
Om de diaweergave-timing te veranderen
(0–30 sec)
[WMA] [MP3]
Om de huidige bitrate of sampling
frequentie te tonen
Audio
∫ Verstreken-weergavetijd indicator
(Behalve [JPEG])
Bedieningsstand—weergave, pauze, of vertraagde
weergave/zoeken
Item dat nu wordt weergegeven
Huidige positie
Druk op [3 4] om het display van de verstreken
weergavetijd of de resterende weergavetijd te kiezen.
Overige instellingen
Play Speed
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden)
[RAM] [DVD-V]
Om de weergavesnelheid te veranderen
– van k0,6 tot k1,4 (in stappen van 0,1 eenheden)
≥Nadat u de snelheid hebt veranderd
– De geluidsweergave is stereo.
– 96 kHz sampling frequentie wordt
geconverteerd naar 48 kHz.
∫ Weergavemenu
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond.
[JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud.)
Repeat
(‹ blz. 15)
A-B Repeat
Behalve [JPEG] [RAM] (Stilbeelden-gedeelte)
Om een specifiek gedeelte te herhalen
Druk op [ENTER] bij de start- en eindpunten.
Druk nogmaals op [ENTER] om te annuleren.
RQT7427
18
52
Behalve [RAM]
Om maximaal 5 posities voor opnieuw
weergeven te markeren
Marker
[ENTER] (Het apparaat is nu gereed voor het
vastleggen van merktekens.)
Een positie markeren:
[ENTER] (bij het gewenste punt)
Nog een andere positie markeren:
[2 1] ‹ [ENTER]
Een merkteken uit het geheugen
oproepen: [2 1] ‹ [ENTER]
Een merkteken wissen: [2 1] ‹ [CANCEL]
≥Deze functie werkt niet tijdens
geprogrammeerde en willekeurige weergave.
∫ Picture Menu (Beeldmenu)
Normal
Cinema1: Verzacht de beelden en benadrukt
details in donkere scènes.
Cinema2: Verscherpt de beelden en benadrukt
details in donkere scènes.
Animation
Dynamic
User (Druk op [ENTER] om “Picture
Adjustment” te kiezen) (‹ hieronder)
∫ Display Menu (Displaymenu)
Information
On ,------. Off
([JPEG] : Off, Date, Details)
Subtitle Position
0 tot s60 (in stappen van 2
eenheden)
Subtitle Brightness
Auto, 0 tot s7
Om te kiezen hoe u beelden,
gemaakt voor weergave op 4:3
schermen, wilt weergeven op een
16:9 tv-scherm.
Picture Adjustment
Picture Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Gamma (Regelt de helderheid van donkere
delen in het beeld.)
Depth Enhancer
Vermindert de ruwe achtergrondruis om een
groter dieptegevoel te geven.
Deze functie werkt niet terwijl Cinema1 of 2
wordt gebruikt (‹ hierboven).
Video Output
Mode
Bij weergave van NTSC-discs
≥480I (Interlace) ,------. 480P (Progressive)
Transfer Mode
Als u “480P” (‹ hierboven) hebt gekozen, kies
dan de conversiemethode voor ‘progressive’
signaaluitvoer die geschikt is voor het soort
materiaal.
Auto1(normaal): Voor het kijken naar
filmmateriaal
Auto2: Voor het kijken naar filmmateriaal
(hetzelfde als Auto1, maar in staat om
30-frames-per-seconde progressieve
video te converteren)
Video: Voor videomateriaal
∫ Audio Menu (Audiomenu)
Dolby Pro
Logic II
Dialogue
Enhancer
Multi
Re-master
(‹ blz. 24)
Normal: Beelden worden in de
breedte gerekt.
Auto:
4:3 brievenbusbeelden
worden uitgebreid om het
scherm meer te vullen.
Andere beelden verschijnen
volledig in het midden van het
scherm.
Shrink: De beelden verschijnen in het
midden van het scherm.
Zoom: Alle beelden worden
uitgebreid om het scherm te
vullen.
Als uw tv-toestel een soortgelijke
functie heeft, gebruik die dan voor een
beter resultaat.
4:3 Aspect
Just Fit Zoom
Om de juiste schermgrootte voor uw
tv-scherm te kiezen
Manual Zoom
Om handmatig in en uit te zoomen
Bitrate Display
[RAM] [DVD-V] [VCD]
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden)
On ,------. Off
On ,------. Off
GUI See-through
GUI Brightness
s3 tot r3
∫ Other Menu (Overig menu)
Om filmdialogen beter te kunnen horen
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3 kanalen
of meer, waarbij de dialoog in het
middenkanaal is opgenomen)
On ,------. Off
[RAM] [DVD-V] (Alleen discs opgenomen met 48
kHz)
[DVD-A] (Alleen discs opgenomen met 44,1
kHz en 48 kHz)
[VCD] [CD]
≥Bij het afspelen van deze discs in 2 kanalen
biedt deze functie een natuurlijker geluid
door het toevoegen van hogere
frequentiesignalen die niet op de disc zijn
opgenomen, zodat bijvoorbeeld een DVDVideo die met 48 kHz is opgenomen wordt
afgespeeld met 96 kHz. (Sampling
frequentie ‹ blz. 31)
≥Bij multikanaals weergave van deze discs,
reproduceert deze functie de hogere
frequenties die tijdens het opnemen
verloren zijn gegaan, zodat u een geluid
krijgt dat dichter bij het origineel ligt.
[WMA] [MP3] (Uitgezonderd discs opgenomen
met 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz)
Deze functie reproduceert de hogere
frequenties die tijdens het opnemen verloren
zijn gegaan, zodat u een geluid krijgt dat
dichter bij het origineel ligt.
1 # 2 # 3 # Off
^-------------------------n
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
1 Hoog tempo (b.v. pop en rock)
2 Verscheidene tempo’s (b.v. jazz)
3 Laag tempo (b.v. klassieke muziek)
Andere discs
1 Zwak effect
2 Gemiddeld effect
3 Sterk effect
Play as DVD-Video
of
Play as DVD-Audio
In de stopstand
≥Kies “Play as DVD-Video” om DVDVideo inhoud op DVD-Audio discs
weer te geven.
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
of
Play as Data Disc
In de stopstand
≥Kies “Play as Data Disc” om JPEGbestanden op DVD-RAM weer te
geven, of om een HightMAT disc af te
spelen zonder de HighMAT functie te
gebruiken.
Signaaltype/gegevens
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaaltype
kHz(Sampling frequentie)/bit/ch(Aantal kanalen)
Voorbeeld: 3/2 .1ch
.1:
.1:
.0:
.1:
.2:
.1:
.2:
.3:
Laagfrequentie-effect
(niet getoond als er geen signaal is)
Geen surround
Mono-surround
Stereo-surround (links/rechts)
Midden
Links vooriRechts voor
Links vooriRechts voor iMidden
RQT7427
19
53
De speler-instellingen wijzigen
(Zie bladzijde 10 voor de locaties van de toetsen op de afstandsbediening.)
1
2
3
4
Kiezen
SHIFT
r
ENTER
ENTER
Ga naar
rechts.
Kies het item.
3
5
6
7
8
SHIFT
9
-/--
r
SETUP
MUTING
S10
0
Maak de instellingen.
Indrukken om het
scherm te sluiten.
≥De gewijzigde instellingen blijven in het geheugen opgeslagen ook
wanneer u het apparaat in stand-by zet.
≥De onderstreepte items zijn vooraf ingesteld in de fabriek.
Setup
Disc
Video
Audio
Display
Others
2
4
Registreren
Registreren
Kies het tabblad.
1
ENTER
Item
Tabblad
Kiezen
Kiezen
SETUP
MUTING
Toont het Setup menu.
5
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
Instelling
Met QUICK SETUP kunt u de items in het geschaduwde
gedeelte achtereenvolgens instellen.
to exit
∫“Disc” tabblad
Audio
≥English
≥(Taalkeuzemogelijkheden)§1
≥Original§2
≥Other¢¢¢¢§3
Kies de taal voor het geluidsspoor.
Subtitle
≥Automatic§4 ≥English
≥(Taalkeuzemogelijkheden)§1
≥Other¢¢¢¢§3
Kies de taal voor de ondertitels.
Menus
≥English
≥(Taalkeuzemogelijkheden)§1 ≥Other¢¢¢¢§3
Kies de taal voor de disc-menu’s.
Deze instelling verandert ook
wanneer u de menutaal in QUICK
SETUP verandert.
Ratings
Stel een restrictieniveau in om de
weergave van DVD-Video te
beperken.
≥ Volg de aanwijzingen op het tv-scherm.
Restricties instellen (Wanneer niveau 8 is gekozen)
≥8 No Limit
≥1 tot 7
≥0 Lock All: Om de weergave van discs waarop geen restrictieniveaus staan te verbieden.
De restricties wijzigen (Wanneer niveau 0–7 is gekozen)
≥Unlock Player
≥Change Password
≥Change Level
§1
§4
Taalkeuzemogelijkheden
French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish en Dutch
§2
De oorspronkelijke taal op de disc wordt gekozen.
§3
Voer een codenummer in volgens de tabel op blz. 31.
≥Temporary Unlock
Indien de taal die voor “Audio” is gekozen niet beschikbaar is,
verschijnen de ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de
disc).
∫“Video” tabblad
TV Aspect
Kies de instelling die aangepast is
aan uw tv-toestel en voorkeur.
≥4:3 Pan&Scan: TV-toestel met standaard beeldaspect (4:3)
De zijkanten van het breedschermbeeld worden afgesneden zodat het beeld het
scherm vult (tenzij dit door de disc wordt verboden).
≥4:3 Letterbox: TV-toestel met standaard beeldaspect (4:3)
Breedschermbeelden worden in de brievenbusstijl weergegeven.
≥16:9: Breedbeeld tv-toestel (16:9)
Kies het type van uw tv-toestel.
≥Standard (Direct View TV)
≥CRT Projector
≥Projection TV
Time Delay
≥0ms
TV Type
≥20ms
≥LCD TV/Projector
≥Plasma TV
≥40ms
≥60ms
≥80ms
≥100ms
Wanneer een Plasma-display is
aangesloten, dient u af te stellen
indien de audio niet
gesynchroniseerd is met de video.
Video Out (AV/Component)
Kies het formaat van de
videosignalen voor uitvoer vanaf de
SCART (AV) en Component
aansluiting.
Still Mode
Kies het beeldtype voor
weergavepauze.
NTSC Disc Output
RQT7427
20
54
Kies PAL 60 of NTSC signaaluitvoer
voor het weergeven van NTSC discs
(‹ blz. 11).
≥Video/Y PB PR
≥RGB/No Output
≥S-Video/Y PB PR
≥Automatic
≥Field: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is minder goed.
≥Frame: De algemene kwaliteit is hoog, maar het beeld kan wazig zijn.
≥PAL60: Wanneer aangesloten op een PAL tv-toestel
≥NTSC: Wanneer aangesloten op een NTSC tv-toestel
∫“Audio” tabblad
≥Off
≥On:
Dynamic Range Compression
Deze functie comprimeert het bereik van het laagste geluidsniveau en dat van het hoogste
geluidsniveau, zodat het geluid ook bij een laag volume helder is. Ideaal geschikt voor
wanneer u laat ’s nachts wilt kijken. (Werkt alleen met Dolby Digital)
Audio during Search
≥On
≥Off
Speaker Setting (‹ hieronder)
≥Midden:
≥Surround (L/R):
Stel de vertragingstijd voor de
midden- en surroundluidsprekers in.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫“Display” tabblad
Menu Language
≥English ≥Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Português ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
≥Off
∫“Others”tabblad
FL Dimmer
≥Bright
≥Dim
≥Auto: Het display is verduisterd tijdens weergave, maar wordt helder wanneer u sommige
bedieningen uitvoert.
HighMAT
≥Enable
≥Disable (Gebruik van de HighMAT functie is niet mogelijk)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialize Setting
≥Yes: Het wachtwoordscherm verschijnt indien indien Ratings (‹ blz. 20) is ingesteld. Voer hetzelfde
wachtwoord in. Wacht totdat “INIT” op het display verdwijnt, en schakel dan het apparaat uit en
vervolgens weer in.
≥No
Alle waarden in de Setup menu’s
worden teruggesteld naar de
standaardwaarden.
≥No
De vertragingstijd veranderen (Speaker Setting)
(Effectief bij weergave van multikanaals audio)
(Alleen middenluidspreker en surroundluidsprekers)
Om een optimale geluidsweergave in 5.1 kanalen te krijgen, moeten
alle luidsprekers, behalve de subwoofer, op dezelfde afstand van de
luisterpositie zijn geplaatst. Als de middenluidspreker of de
surroundluidsprekers dichter bij de luisterpositie zijn geplaatst, kunt
u het verschil vereffenen door de vertragingstijd te veranderen.
Als afstand a of b kleiner is dan
c, zoek dan het verschil op in de
betreffende tabel en stel in op de
aanbevolen waarde.
: Aanbevolen plaatsing
L
R
C
a
c
SW
Vertragingstijd middenluidspreker
b
RS
LS
L
Afsluiten
ms
0.0
C
a Middenluidspreker
Exit
LS
R
SW
ms
0.0
Verschil
Ongeveer 34 cm
RS
Vertragingstijd surroundluidsprekers
1 Druk op [3 4] om het venster voor de vertragingstijd te
openen en druk op [ENTER].
2 Druk op [3 4] om de geschikte vertragingstijd in te stellen
en druk op [ENTER].
Instelling
1.0 ms
Ongeveer 68 cm
2.0 ms
Ongeveer 102 cm
3.0 ms
Ongeveer 136 cm
4.0 ms
Ongeveer 170 cm
5.0 ms
b Surroundluidsprekers
Verschil
Instelling
Ongeveer 170 cm
5.0 ms
Ongeveer 340 cm
10.0 ms
Ongeveer 510 cm
15.0 ms
Om de instelprocedure te voltooien
Druk op [2] om “Exit” te kiezen en druk op [ENTER].
RQT7427
21
55
De radio
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
TUNER/BAND
Cijfertoetsen
3
CH
4
5
7
8
WCH
XCH
6
MEMORY
INPUT SELECTOR
RDS
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
/I
RDS
PROGRESSIVE
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
ENTER
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
−FM MODE
SUBTITLE
U kunt maximaal 15 zenders voorprogrammeren op de FM-band en
op de AM-band.
Alleen op het hoofdapparaat
2
Druk op [INPUT SELECTOR] om “FM” of
“AM” te kiezen.
Druk op [-TUNE MODE] om “MANUAL” te
kiezen.
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MANUAL()PRESET
3
4
RQT7427
22
56
X TUNING W
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
Automatisch voorprogrammeren
1
UP PHONES
-TUNE MODE
DISPLAY
SHIFT
DOWN
Druk op [X TUNING] of [TUNING W] om af
te stemmen op de laagste frequentie
(FM: 87.50, AM: 522).
Houd [MEMORY] ingedrukt.
Afstemmen op de voorkeurkanalen
1
2
Druk op [TUNER/BAND] om “FM” of “AM”
te kiezen.
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste
kanaal te kiezen.
Of druk op [XCH] of [WCH].
Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 12: [S10] ‹ [1] ‹ [2]
DS PS
TY DISC SLEEP
ND
D.MIX
EQ
PROG.
GM
TTL GRP
S.SR
TRCK
CHAP
PL
D
Wanneer een FM-stereo uitzending wordt ontvangen.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC
RND
SEQ
PGM
Laat de toets los wanneer “FM AUTO” of “AM AUTO” op het
display verschijnt.
∫ Als er veel ruis is tijdens FMontvangst
Alle ontvangbare zenders worden nu in oplopende volgorde in
de tunerkanalen opgeslagen.
≥“SET OK” verschijnt op het display wanneer de zenders zijn
opgeslagen. De laatst geprogrammeerde zender wordt dan
afgespeeld.
≥“ERROR” verschijnt op het display wanneer de
automatische voorprogrammering mislukt is. Sla in dat geval
de gewenste zenders handmatig op (‹ blz. 23).
Alleen op het hoofdapparaat
Houd [−FM MODE] ingedrukt totdat
“MONO” op het display verschijnt.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC
RND
SEQ
PGM
Houd [−FM MODE] opnieuw ingedrukt om de monofunctie te
annuleren.
De functie wordt ook geannuleerd wanneer u de frequentie
verandert.
Handmatig afstemmen
RDS uitzendingen
Alleen op het hoofdapparaat
Dit apparaat kan de tekstgegevens tonen die uitgezonden worden
door het Radio Data Systeem (RDS) dat in sommige gebieden
beschikbaar is.
Indien de zender die u beluistert RDS-signalen uitzendt, zal “RDS”
gaan branden op het display.
Alleen op het hoofdapparaat
1
2
3
Druk op [INPUT SELECTOR] om “FM” of
“AM” te kiezen.
Druk op [-TUNE MODE] om “MANUAL” te
kiezen.
Druk op [X TUNING] of [TUNING W] om de
gewenste frequentie te kiezen.
Druk op [RDS] om de tekstgegevens te tonen.
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
PS > PTY > Frequentiedisplay
^--------------------------------------}
Houd [X TUNING] of [TUNING W] ingedrukt totdat de
frequentie begint te veranderen om de automatische
afstemming te starten. De afstemming stopt zodra een zender
is gevonden.
PTY displays
De zenders een voor een voorprogrammeren
1
2
3
Stem af op de zender (‹ hierboven).
Druk op [ENTER].
Terwijl “PGM” knippert op het display
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
ALARM
Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te
kiezen.
CULTURE
OTHER M
LEISURE
Of druk op [X CH] of [W CH], en druk vervolgens op [ENTER].
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
DS PS
Y DISC SLEEP
ND
D.MIX
EQ
PROG.
GM
TTL GRP
§
S.SRN
TRCK C
CHAP D
PL
DI
“M.O.R. M”=Middle of the road music (populaire muziek)
[Opmerking]
De zender in een reeds bezet kanaal wordt gewist wanneer u een
andere zender in dat kanaal voorprogrammeert.
Als de ontvangst slecht is, kan het gebeuren dat RDS-displays niet
beschikbaar zijn.
Optionele antennes aansluiten
Gebruik buitenantennes indien de radio-ontvangst niet goed is.
≥Maak de buitenantenne los wanneer u het apparaat niet gebruikt.
≥Gebruik de buitenantenne niet tijdens onweer.
Laat de raamantenne
aangesloten.
FM-buitenantenne
(Gebruik een tvantenne)
≥Maak de FM-binnenantenne
los.
≥Deze antenne mag alleen door
een bekwame monteur worden
geïnstalleerd.
FM ANT
(75h)
AM ANT
A
TV
VCR
AUDIO AUDIO
IN
IN
LINE
OUT
L
LOOP
EXT
75 ≠ Coaxiale kabel
(niet bijgeleverd)
AUX
R
AM-buitenantenne (Gebruik een
vinyldraad)
Span een stuk vinyldraad horizontaal langs een
raam of op een andere geschikte plaats.
5–12 m
RQT7427
23
57
Geluidsveld en geluidskwaliteit
Geluidsveldinstellingen
SFC
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
Verandert de geluidskwaliteit.
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
C.FOCUS
SUPER SRND
3
Super Surround
Voegt surroundeffecten toe aan stereogeluid.
CH
4
5
6
VOLUME
7
8
9
-/--
S10
0
CANCEL
SHIFT
SLOW/SEARCH
SKIP
DIRECT
NAVIGATOR
DISPLAY
Dolby Pro Logic II
Verandert stereogeluid in surroundgeluid.
RETURN
TV VOL
SHIFT
Verheldert de dialogen.
MIX 2CH
PL
PLAY
LIST
ENTER
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
Center Focus
MENU
TOP MENU
SFC
r
C.FOCUS
SUPER SRND
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
PLII
C.FOCUS
SUPER SRND
SUBTITLE
[Opmerking]
≥Wanneer een hoofdtelefoon op het systeem is aangesloten, kan het volgende
geluidsveldsysteem niet worden gebruikt. (SFC-functies uitgezonderd)
≥Bij sommige bronnen kan het gebruik van deze geluidsveldsystemen resulteren
in een slechtere geluidskwaliteit. Schakel in zo’n geval het geluidsveldsysteem
uit.
Zie hieronder voor nadere bijzonderheden.
Geluidsveldinstellingen
Druk op [SFC].
Center Focus
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SL
RND
D
SEQ
P
PGM
TTL
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
HEAVY: Voegt punch toe aan rockmuziek.
CLEAR: Verheldert de weergave van hoge tonen.
SOFT:
Voor achtergrondmuziek.
DISCO: Het geluid weergalmt zoals het geluid in een disco.
LIVE:
De stemmen klinken levendiger.
HALL:
Spreidt het geluid zodat u het gevoel hebt in een
concertzaal te luisteren.
FLAT:
Geannuleerd (geen effect toegevoegd) (vooraf ingesteld
in de fabriek).
Om de huidige instelling te controleren
Druk op [SFC].
Super Surround
Druk op [SUPER SRND].
S.SRND L C R
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
TRCK C.F LS RS
MUSIC: Voegt surroundeffecten toe aan
CHAP DTS
S LFE
PL
stereobronnen.
DIGITAL
MOVIE: Gebruik deze functie wanneer u
speelfilms weergeeft.
PARTY: Het geluid is altijd stereo ongeacht de richting waarin u
luistert.
(uitgeschakeld): Geannuleerd
≥U kunt het uitgangsvolume van de surroundluidsprekers afstellen
om een optimaal surroundeffect te krijgen (‹ blz. 25, De
uitgangsniveaus van de luidsprekers instellen).
≥Super Surround werkt niet tijdens het weergeven van een DVD die
met Dolby Digital of DTS is opgenomen.
≥Wanneer Super Surround is ingeschakeld, wordt Dolby Pro Logic II
(‹ rechts) uitgeschakeld.
RQT7427
24
58
(Discs waarbij de dialoog in het middenkanaal is opgenomen)
U kunt het geluid van de middenluidspreker laten
klinken alsof het vanuit de televisie komt.
Druk op [SHIFT]i[C. FOCUS].
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
CENTER FOCUS ON !# CENTER FOCUS OFF
≥Deze functie werkt niet wanneer Super Surround is ingeschakeld.
≥Deze functie werkt ook wanneer Dolby Pro Logic II is
ingeschakeld.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II is een geavanceerde decoder die ieder
stereoprogramma kan decoderen naar 5-kanalen surroundgeluid
(Links en Rechts Voor, Midden, Links en Rechts Surround),
ongeacht of de bron in Dolby Surround is gecodeerd of niet.
Druk op [ÎPLII].
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MOVIE: Filmprogramma’s, opgenomen in
Dolby Surround.
MUSIC: Stereobronnen
OFF:
Geannuleerd
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
≥Deze functie werkt niet bij weergave van multikanaals audio.
≥“ÎPLII” brandt wanneer er effect is.
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
SHIFT
DVD/CD
CH
VOLUME
-/--
Zie hieronder voor nadere bijzonderheden.
VOLUME
S10
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
SHIFT
De uitgangsniveaus van de
luidsprekers instellen
SLOW/SEARCH
SKIP
342 1
ij
r
TEST
CH SELECT
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
TEST
CH SELECT
De uitgangsniveaus van de luidsprekers instellen
Dit is een van de methoden om een optimaal surroundeffect te
krijgen. Stel het niveau van de luidsprekers in op hetzelfde niveau
als dat van de voorluidsprekers.
Voorbereiding
Druk op [DVD/CD].
1
∫ De luidsprekerniveaus instellen tijdens
weergave
(Effectief tijdens weergave van multikanaals audio of
wanneer Dolby Pro Logic II is ingeschakeld.)
1
In de stopstand
L #C #R #RS #LS #SW
^------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
≥U kunt SW alleen instellen indien een subwooferkanaal op
de disc is opgenomen.
≥SW verschijnt niet op het display en kan niet worden
ingesteld wanneer Dolby Pro Logic II is ingeschakeld.
≥S verschijnt op het display in plaats van RS en LS wanneer
“MUSIC” of “MOVIE” is gekozen met Super Surround
(‹ blz. 24). In dit geval kunt u het niveau van beide
surroundluidsprekers tegelijk instellen.
S: `6 dB tot +6 dB
Druk op [SHIFT]i[TEST] om een testtoon
uit te zenden.
L: Links voor
C: Midden
R: Rechts voor
RS: Rechts surround
LS: Links surround
2
3
Druk op [VOLUME, r] of [s] om in te
stellen op het niveau waarbij u normaal
luistert.
Druk op [3] (verhogen) of [4] (verlagen)
om het niveau voor iedere luidspreker in
te stellen.
C, RS, LS: `6 dB tot + 6 dB
(L, R: Alleen de balans kan worden ingesteld.)
≥De geluidsbalans van de voorluidsprekers instellen
Druk op [2 1] terwijl het testsignaal wordt uitgezonden.
Druk op [CH SELECT] om de luidspreker te kiezen.
2
Druk op [3] (verhogen) of [4] (verlagen) om het
niveau voor iedere luidspreker in te stellen.
C, RS, LS, SW: `6 dB tot +6 dB
(L, R: Alleen de balans kan worden ingesteld.)
≥De geluidsbalans van de voorluidsprekers instellen
Druk tijdens weergave op [2 1].
Om de testtoon te stoppen
Druk opnieuw op [SHIFT]+[TEST].
[Opmerking]
Er is geen testtoon voor het SW (subwoofer) kanaal.
RQT7427
25
59
Geluidsveld en geluidskwaliteit
AV SYSTEM
TV
VCR/AUX
SHIFT
SLEEP
TV/AV
TUNER/BAND DVD/CD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CH
r
MIX 2CH
PL
SUBWOOFER
LEVEL
VOLUME
Multikanaals signalen worden gemengd voor
weergave in 2 kanalen.
Subwooferniveau
Instellen van het lagetonenniveau.
-/--
S10
0
CANCEL
Down-mixen
SLOW/SEARCH
SKIP
Geluidsinstellingen opslaan
C.S.M
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Dit geheugen kan 30 geluidsinstellingen (één
instelling per disc) opslaan.
ENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
C.S.M
SHIFT
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
Zie hieronder voor nadere bijzonderheden.
RETURN
MIX 2CH
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
.
Down-mixen
Geluidsinstellingen opslaan
Indien gewenst, kunt u het naar 2-kanalen gemixte signaal uitvoeren
(b.v. wanneer u 5,1-kanalen geluid op andere opnameapparatuur
wilt opnemen).
Druk op [SHIFT]i[MIX 2CH].
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
MIX 2CH ON () MIX 2CH OFF
[Opmerking]
Wanneer “D.MIX” knippert op het display, betekent dit dat de disc
multikanaals signalen bevat die niet gemixt kunnen worden. [DVD-A]
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Beschikbare geluidsinstellingen:
Subwooferniveau, Center Focus, Geluidsveldinstellingen, Super
Surround
Nadat de instellingen van geluidsveld of geluidskwaliteit zijn
gemaakt
Houd [C.S.M] ingedrukt.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
∫ De instellingen uit het geheugen oproepen
Het apparaat roept de instellingen weer uit het geheugen op
wanneer u de disc opnieuw weergeeft.
Subwooferniveau
Druk op [SUBWOOFER LEVEL].
SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3>SUB W 4 (ingesteld in de fabriek)
^--------------------------------------------------------------}
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RQT7427
26
60
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
≥De instellingen worden vervangen wanneer u ze verandert.
≥Wanneer u instellingen voor de 31ste disc opslaat, worden de
instellingen voor de 1ste disc gewist.
≥Druk op [C.S.M] terwijl “CSM” op het display te zien is, om de
geluidsinstelling voor de disc te annuleren.
≥Druk op [C.S.M] terwijl “CSM” uit is, om de geluidsinstelling voor de
disc uit het geheugen op te roepen.
Overige functies
Timerfunctie voor automatisch
uitschakelen
SLEEP
Het apparaat automatisch uitschakelen na verloop
van een vooraf ingestelde tijd.
AV SYSTEM
TV
SLEEP
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
SETUP
MUTING
CH
VOLUME
7
8
CANCEL
0
9
VOLUME
-/--
S10
Zie hieronder voor nadere bijzonderheden.
SLOW/SEARCH
SKIP
Volumedemping
ij
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
MUTING
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Timerfunctie voor automatisch
uitschakelen
Druk op [SLEEP] om de tijd (in minuten) in te
stellen.
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
Volumedemping
Druk op [MUTING].
“MUTING” knippert op het display van het apparaat.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
Om te annuleren
≥Druk nogmaals op [MUTING] of zet het volume in de
minimumstand (– – dB), en verhoog daarna het volume tot het
gewenste niveau.
≥De demping wordt geannuleerd wanneer u het apparaat in standby zet.
De timer uitschakelen
Druk op [SLEEP] om “OFF” te kiezen.
Om de resterende tijd te controleren
Druk nogmaals op [SLEEP].
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
Gebruik van een hoofdtelefoon
1
Verminder het volume en sluit een
hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan.
Hoofdtelefoon-plugtype: 3,5 mm stereo
Om de instelling te veranderen
Herhaal de procedure vanaf het begin.
VOLUME
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
/I
RDS
PROGRESSIVE
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
2
DOWN
UP PHONES
Stel het hoofdtelefoonvolume in met
[VOLUME].
≥Het geluid schakelt automatisch naar stereo (2 kanalen).
[Opmerking]
Vermijd langdurig luisteren, daar dit schadelijk kan zijn voor het
gehoor.
RQT7427
27
61
Andere apparatuur bedienen
∫ Voorbeeld van aansluiting
TV-toestel
(niet meegeleverd)
Luisteren naar het geluid van het tvtoestel
Zet het volume op het tv-toestel in de
minimumstand en regel het volume op
dit apparaat.
AUDIO OUT
Kijken naar de videobeelden
van een videocassetterecorder
Kies in dit voorbeeld de “VIDEO 2”
ingang op uw tv-toestel.
VIDEO IN
Videorecorder
(niet meegeleverd)
VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
1
L
R
2
R
Om te luisteren naar
het geluid van de
videorecorder
FM ANT
(75h)
AM ANT
A
AUX
VCR
TV
AUDIO AUDIO
IN
IN
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
LINE
OUT
PB (480P/480I)
L
S-VIDEO
OUT
LOOP
EXT
Reeds aangesloten
(‹ blz. 8)
R
PR
VIDEO
OUT
Opnemen van discs,
radio-uitzendingen,
enz., naar een tapedeck
PLAY OUT
Om te luisteren naar
het geluid van een
tapedeck
REC IN
L
L
R
R
Audiokabel (niet meegeleverd)
Tapedeck
(niet meegeleverd)
Videokabel (niet meegeleverd)
: Signaalroute
AV SYSTEM
TV
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
TV/AV
Cijfertoetsen
CH
VCR/AUX
DVD/CD
TUNER/BAND
WCH
XCH
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
6, 5
, ;, 1
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
TV VOL `
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
RQT7427
28
62
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
TV VOL _
Bediening van een tv-toestel en videorecorder
U kunt de afstandsbediening gebruiken voor het bedienen van een
Panasonic tv-toestel of videocassetterecorder. Sluit uw apparatuur
aan volgens de instructies in “Voorbeeld van aansluiting” (‹blz. 28).
[Opmerking]
De afstandsbediening zal mogelijk niet werken voor sommige
modellen.
.
TV-toestel
Voorbereiding
≥Richt de afstandsbediening op het apparaat en druk op [TV] zodat
de toetsverlichting aangaat.
≥Richt de afstandsbediening naar het tv-toestel om de volgende
bedieningen uit te voeren.
Videorecorder
Voorbereiding
≥Verander de video-ingang op het tv-toestel (“VIDEO 2” in het
voorbeeld).
≥Richt de afstandsbediening op het apparaat en druk op [VCR/AUX]
zodat de toetsverlichting aangaat.
≥Richt de afstandsbediening op de videocassetterecorder voor de
volgende bedieningen.
De videorecorder in-/uitschakelen
Druk op [Í AV SYSTEM].
Weergeven, pauzeren en stoppen
Druk op [1] (weergave), [;] of [∫].
Het tv-toestel in-/uitschakelen
De band snel vooruit- of terugspoelen
Druk op [Í AV SYSTEM].
Druk op [6] of [5].
De video-ingang op het tv-toestel kiezen
Druk op [TV/AV].
Een laserdiscspeler of platenspeler aansluiten
Kanalen kiezen
Sluit aan in plaats van een videocassetterecorder (‹blz. 28) en kies
“VCR” als de bron.
Druk op [X CH] of [W CH].
Het volume instellen
Druk op [TV VOLs] of [TV VOLr].
De code van de afstandsbediening veranderen
Gebruik bij voorkeur een platenspeler met een ingebouwde fonoequalizer. Als uw platenspeler geen ingebouwde equalizer heeft,
sluit hem dan aan op een afzonderlijke equalizer en verbind de
equalizer met dit apparaat.
[HT870]
Met deze afstandsbediening kunt u ook tv-toestellen en
videocassetterecorders van sommige andere merken bedienen.
Verander de afstandsbedieningscode om dergelijke apparatuur te
kunnen bedienen (‹ hieronder).
Richt de afstandsbediening op de apparatuur.
Bediening van het tapedeck
Luisteren naar het tapedeck
Druk herhaalde malen op [VCR/AUX] om “AUX” als de
bron te kiezen.
Terwijl u [TV] of [VCR/AUX] ingedrukt houdt
Druk op een cijfertoets om het eerste cijfer in te voeren,
en voer daarna het tweede cijfer in.
De afstandsbediening zendt een aan/uit signaal uit. Als de code juist
is, zal de apparatuur in- of uitgeschakeld worden. Indien niet, voer
dan een andere code in en probeer opnieuw.
[Opmerking]
Na het vervangen van de batterijen dient u de codes opnieuw in te
voeren.
Opnemen naar het tapedeck
1
Druk op [DVD/CD] om “DVD/CD” te kiezen.
of
Druk op [TUNER/BAND] om “FM” of “AM” te
kiezen.
2
Start de opname en de weergave.
[HT870]
TV-codelijst
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAUR:
BLAUPUNKT:
BRANDT:
BUSH:
01, 29, 30, 31
07, 11, 28, 36, 37
05, 11, 12
32
28, 36
26, 41
02, 05, 10, 11, 12,
32, 38
DAEWOO:
11, 12, 32
DUAL:
32
FERGUSON: 11, 12
FINLUX:
11, 12, 22, 23, 24,
25, 40
FISHER:
37
FUNAI:
02, 38
GOLDSTAR:
11, 12
GOODMANS: 11, 12, 25, 32
GRUNDIG:
28, 36
HITACHI:
01, 09, 26, 41
ICE:
21, 39
INNO HIT:
34
ITT/NOKIA:
05, 07, 37
JVC:
18
KENDO:
40
LOEWE:
14, 33
LOEWE OPTA: 32
LUXOR:
37
MATSUI:
02, 05, 06, 07, 10,
11, 12, 25, 37, 38
MITSUBISHI: 14, 19, 28, 36
Videocassetterecorder-codelijst
NOKIA:
NORDMENDE:
OCEANIC:
ORION:
05, 07, 37
26, 41
27, 35
02, 03, 05, 10, 11,
12, 38
PHILIPS:
11, 12, 13, 15
PHONOLA
11, 12
RADIOLA:
11, 12
ROADSTAR:
39
SABA:
26, 41
SALORA:
07, 37
SAMSUNG:
11, 12, 15, 21, 25,
34, 39
SANYO:
07, 17, 25, 37
SCHNEIDER: 11, 12
SEG:
39, 40
SELECO:
11, 24
SHARP:
17, 20
SIEMENS:
11, 12, 17, 28, 36
SINUDYNE:
02, 05, 11, 12, 22,
24, 38, 40
SONY:
16
THOMSON:
05, 26, 41
THORN:
06, 08, 11, 12, 14,
16, 25, 32
TOSHIBA:
03, 04, 06, 08
UNIVERSUM: 39
WHITE WESTING HOUSE:
11, 12, 22, 40
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAIRD:
BLAUPUNKT:
BUSH:
DAEWOO:
FERGUSON:
FISHER:
GOLDSTAR/LG:
GOODMANS:
GRUNDIG:
HCM:
HITACHI:
ITT:
ITT/NOKIA:
JVC:
KENDO:
LOEWE:
LUXOR:
MATSUI:
METZ:
MITSUBISHI:
NEC:
NOKIA:
01, 29, 30
06, 08, 16, 17, 19,
37
02, 06, 23
08, 10, 37
01, 26, 29, 30, 33
02, 09, 23
15
31
05, 07, 10, 11, 12
03, 04, 36, 37
02, 03, 18, 23, 27,
33
02, 23, 26, 28, 32,
33
02, 23
13, 14
08, 10, 11, 37
18, 27, 37
20, 21
08, 09, 37
03, 32
08, 10, 11, 17, 19,
37
03, 05, 09
01
17, 19, 21, 32
04, 21, 36, 37
08, 10, 11, 18, 22,
27, 37
NORDMENDE:
OKANO:
ORION:
PHILIPS:
PHONOLA:
RFT:
ROADSTAR:
SABA:
SALORA:
SAMSUNG:
SANYO:
SCHAUB LORENZ:
SCHNEIDER:
SEG:
SHARP:
SIEMENS:
SONY:
THOMSON:
THORN:
TOSHIBA:
UNIVERSUM:
20, 21
06
05, 09
22, 32, 33, 34, 35
32
33
02, 03, 18, 23, 27
21
08, 11, 17, 19, 37
15, 16, 18, 27
07, 10, 11
10
02, 03, 18, 23, 27,
32
02, 18, 23, 27
22
03, 10, 11, 32
24, 25, 26
21
10
15, 17, 19, 32
03, 08, 32, 37
RQT7427
29
63
Andere mogelijkheden voor
luidsprekeropstelling
Plaatsing
∫ Aan een muur bevestigen
1 Draai een schroef (niet
meegeleverd) in de muur.
2 Gebruik de opening(en) om de
luidspreker stevig op de schroef
(schroeven) te monteren.
Muur of pilaar
≥ De muur of pilaar waaraan de
luidsprekers worden bevestigd, moet een gewicht van 10 kg per schroef
kunnen ondersteunen. Raadpleeg een bevoegde ondernemer wanneer u
de luidsprekers aan een muur wilt bevestigen. Slechte bevestiging kan
leiden tot beschadiging van de muur en de luidsprekers.
[HT870]
≥Gebruik bij voorkeur een touwtje (niet meegeleverd) wanneer u de
voorluidspreker aan een muur monteert, om te voorkomen dat hij
eraf kan vallen (‹ blz. 5).
≥Gebruik bij voorkeur de optionele luidsprekerkabels om de vooren surroundluidsprekers aan een muur te bevestigen. (U kunt de
luidsprekerkabels van de meegeleverde pijpen ook verwijderen.)
Voor- en
Middenluidspreker [HT520]
surroundluidsprekers [HT870] Druk de luidsprekerkabel goed
in de groef, zodat de luidspreker
vlak tegen de muur zit.
230 mm
86 mm
150 mm
In deze positie is er
gevaar dat de
luidspreker zal
omvallen wanneer hij
naar links of rechts
wordt bewogen.
Verplaats de
luidspreker zodat
de schroef zich in
deze positie
bevindt.
∫ Bevestigen van luidsprekerstandaards (niet meegeleverd)
[HT870] (Alleen middenluidspreker) [HT520]
Koop alleen standaards die aan de volgende voorwaarden voldoen.
Controleer de diameter en lengte van de schroeven en ook de
afstand tussen de schroeven, zoals aangegeven op het schema.
≥De standaards moeten een gewicht van meer dan 10 kg kunnen
ondersteunen.
≥De standaards moeten stabiel zijn ook wanneer de luidsprekers op
een hoge plaats worden geïnstalleerd.
b.v. [HT520] Voorluidspreker
5 mm, spoed 0,8 mm
60 mm
Luidsprekerstandaard
(niet meegeleverd)
30
64
Gebruik deze metalen
gaten voor het bevestigen
van de standaarden.
Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet
blootgesteld wordt aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge
vochtigheid of sterke trillingen. Deze condities kunnen leiden tot
beschadiging van de buitenpanelen en van interne onderdelen,
zodat het apparaat minder lang zal meegaan.
Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
Bedrijfsspanning
Gebruik het apparaat niet op een hoogspanningsbron. Dit kan
resulteren in overbelasting en zelfs in brand.
Gebruik het apparaat ook niet op gelijkstroom. Controleer
zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het apparaat wilt
gebruiken op een boot of andere plaats waar gelijkstroom wordt
gebruikt.
Behandeling van het netsnoer
Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is.
Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan brand
of een elektrische schok veroorzaken. Trek niet aan het snoer, buig
het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op.
Pak altijd de stekker vast om het netsnoer uit het stopcontact te
halen. Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in een
elektrische schok.
Pak de stekker nooit met natte handen vast. Anders kunt u een
elektrische schok krijgen.
Vreemde voorwerpen
Zorg dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat
terechtkomen. Dit kan een elektrische schok of een defect
veroorzaken.
Pas ook op dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
Dit kan een elektrische schok of een defect veroorzaken. Mocht dit
gebeuren, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en
neem contact op met uw handelaar.
Spuit geen insectensprays op of in de buurt van het apparaat.
Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer zij in
de buurt van het apparaat worden gebruikt.
Middenluidspreker [HT870]
RQT7427
Veiligheidsmaatregelen
Plaatdikte plus
7 tot 10 mm
Reparaties
Probeer niet om zelf dit apparaat te repareren. Als het geluid
wegvalt, de indicators niet aangaan, het apparaat rook uitstoot of er
een andere storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact
op met uw handelaar of een erkend servicecentrum. Reparatie,
demonteren, reconstrueren e.d. door niet bevoegde personen kan
resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het
apparaat.
Het apparaat zal langer meegaan als u de stekker uit het
stopcontact haalt wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat
gebruiken.
Onderhoud
Veeg het apparaat schoon met een zachte, droge doek.
≥Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine om dit apparaat
schoon te maken.
≥Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de
bijbehorende instructies van de doek aandachtig te lezen.
Zorg dat de disc-lade leeg is voordat u het apparaat
verplaatst.
Als u dit niet doet, kunnen de disc en het apparaat ernstig
beschadigd raken.
Verklarende Woordenlijst
Decoder
I/P/B
Een decoder zet de gecodeerde geluidssignalen op DVD’s weer om
in normale signalen. Dit wordt decodering genoemd.
MPEG 2, de videocompressie-standaard die wordt gebruikt voor
DVD-Video, codeert de beelden door gebruik te maken van de
volgende 3 beeldtypes.
I: Intra-gecodeerd beeld (I-beeld)
Dit is het standaard beeld en is een volledig beeld op zichzelf.
P: Door voorspelling gecodeerd beeld (P-beeld)
Dit beeld wordt berekend uitgaande van eerdere I- of P-beelden.
B: Door bidirectionele voorspelling gecodeerd beeld (B-beeld)
Dit beeld wordt berekend door het vergelijken van eerdere en
latere I- en P-beelden, en bevat daarom de geringste
hoeveelheid informatie.
Dolby Digital
Dit is een methode voor het coderen van digitale signalen die werd
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Naast stereo-audio (2 kanalen),
kunnen deze signalen ook meerdere kanalen audio zijn. Met deze
methode kan een grote hoeveelheid audio-informatie op één disc
worden opgenomen.
DTS (Digital Theater Systems)
Een surroundsysteem dat in vele bioscopen over de hele wereld
wordt gebruikt. De voortreffelijke kanaalscheiding maakt realistische
geluidseffecten mogelijk.
Dynamic range (dynamisch bereik)
Het dynamische bereik is het verschil tussen het laagste
geluidsniveau dat hoorbaar is boven de ruis die voortgebracht wordt
door de apparatuur en het hoogste geluidsniveau waarbij geen
geluidsvervorming optreedt.
“Frame” stilstaand-beeld en “Field” stilstaand-beeld
Lineair PCM (impulsiecodemodulatie)
Dit zijn niet-gecomprimeerde digitale signalen, zoals de signalen op
CD’s.
Weergavebesturing (PBC)
Wanneer een Video-CD weergavebesturing heeft, kunt u scènes en
informatie kiezen aan de hand van menu’s.
Sampling frequentie
Sampling is een proces dat de geluidshoogte van
geluidsgolfmonsters (analoge signalen), die op vastgestelde
tijdstippen worden genomen, converteert naar cijfers (digitale
codering). De sampling frequentie is het aantal monsters dat per
seconde wordt genomen. Dus, hoe hoger de frequentie, hoe
getrouwer de weergave van het origineel geluid.
Frames zijn de stilstaande beelden die samengaan om een
bewegend beeld te maken. Ongeveer 30 frames worden per
seconde getoond.
Eén frame bestaat uit twee velden. Een gewoon tv-toestel toont
deze velden achter elkaar om frames te maken.
Wanneer u een bewegend beeld pauzeert, verschijnt er een
stilstaand beeld. Een “frame” stilstaand beeld bestaat uit twee
alternerende velden zodat het beeld ietwat wazig is, maar de
algemene beeldkwaliteit is voortreffelijk.
Een “field” stilstaand beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is
minder goed omdat het slechts de helft van de informatie van een
“frame” stilstaand beeld bevat.
Windows Media en het Windows logo
zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
Auteursrechtelijk beschermde technologie is in dit systeem
ingebouwd. Deze technologie is beschermd door
methoderechten van bepaalde V.S. octrooien en andere
intellectuele eigendomsrechten in het bezit van Macrovision
Corporation en andere rechtseigenaars. Elk gebruik van deze
auteursrechtelijk beschermde technologie dient goedgekeurd te
zijn door Macrovision Corporation. Zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Macrovision Corporation mag deze
technologie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan
de weergave van videoprogramma’s in de huiskamer of in een
andere beperkte kring. Omvormen of demonteren is verboden.
WMA is een formaat voor
datacompressie ontwikkeld door
Microsoft Corporation. Het slaat geluid
op met dezelfde kwaliteit als een MP3bestand maar het bestandformaat is
kleiner dan dat van MP3.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® en
Pacific Microsonics™ zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Pacific Microsonics, Inc. in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
MPEG Layer-3 compressiemethode voor audio-bestanden
vervaardigd onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson
multimedia.
HDCD systeem gefabriceerd onder licentie van Pacific
Microsonics Inc. Dit product is gedekt door een of meer van de
volgende patenten: United States Patent Nr. 5,479,168,
5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600,
5,864,311, 5,872,531, Australië Patent Nr. 669114, en andere
patenten aangevraagd.
Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbel D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn gedeponeerde
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
Taalcodelijst
Abkhaziaans:
6566
Afar:
6565
Afrikaans:
6570
Albanees:
8381
Amharisch:
6577
Arabisch:
6582
Armeens:
7289
Assamees:
6583
Aymara:
6588
Azerbeidzjaans: 6590
Bashkir:
6665
Baskisch:
6985
Bengalees; Bangla:
6678
Bhutanees:
6890
Bihari:
6672
Birmaans:
7789
Bretons:
6682
Bulgaars:
6671
Byelorussisch: 6669
Cambodjaans: 7577
Catalaans:
Chinees:
Corsicaans:
Deens:
Duits:
Engels:
Esperanto:
Estisch:
Faeröers:
Fijisch:
Fins:
Frans:
Fries:
Galicisch:
Georgisch:
Grieks:
Groenlands:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebreeuws:
6765
9072
6779
6865
6869
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6976
7576
7178
7185
7265
7387
Hindi:
Hongaars:
Iers:
IJslands:
Indonesisch:
Interlingua:
Italiaans:
Japans:
Javaans:
Jiddisch:
Joroeba:
Kanarees:
Kashmiri:
Kazachs:
Kirgizisch:
Koerdisch:
Koreaans:
Kroatisch:
Laotiaans:
Latijn:
Lets:
7273
7285
7165
7383
7378
7365
7384
7465
7487
7473
8979
7578
7583
7575
7589
7585
7579
7282
7679
7665
7686
Lingala:
Litouws:
Macedonisch:
Malagassisch:
Malajalam:
Maleis:
Maltees:
Maori:
Marathi:
Moldavisch:
Mongools:
Nauruaans:
Nederlands:
Nepalees:
Noors:
Oekraïens:
Oezbeeks:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Perzisch:
Pools:
7678
7684
7775
7771
7776
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
8575
8590
7982
8083
7065
8076
Portugees:
Punjabi:
Quechua:
Retoromaans:
Roemeens:
Russisch:
Samoaans:
Sanskriet:
Schots Gaëlisch:
Servisch:
Servo-Kroatisch:
Shona:
Sindhi:
Singalees:
Sloveens:
Slowaaks:
Soendanees:
Somalisch:
Spaans:
Swahili:
Tadzjieks:
8084
8065
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8376
8375
8385
8379
6983
8387
8471
Tagalog:
Tamil:
Tartaars:
Telugu:
Thais:
Tibetaans:
Tigrinya:
Tongaans:
Tsjechisch:
Turkmeens:
Turks:
Twi:
Urdu:
Vietnamees:
Volapuk:
Wels:
Wolof:
Xosa:
Zoeloe:
Zweeds:
8476
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
6783
8475
8482
8487
8582
8673
8679
6789
8779
8872
9085
8386
RQT7427
31
65
Technische gegevens
VERSTERKER GEDEELTE
DISC GEDEELTE
[HT870]
RMS Uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
170 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Surroundkanaal
70 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Middenkanaal
260 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Subwooferkanaal
260 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THV
Totaal uitgangsvermogen RMS Dolby Digital
1000 W
DIN uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
140 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Surroundkanaal
55 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Middenkanaal
180 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Subwooferkanaal
180 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THV
Totaal uitgangsvermogen DIN Dolby Digital
750 W
Discs geschikt voor weergave [8 cm of 12 cm]
(1) DVD-RAM (DVD-VR compatibel, JPEG geformatteerde disc)
(2) DVD-Audio
(3) DVD-Video
(4) DVD-R (DVD-Video compatibel)
(5) CD-Audio (CD-DA)
(6) Video CD
(7) SVCD (In conformiteit met IEC62107)
(8) CD-R/RW (CD-DA, Video-CD, SVCD, MP3, WMA, JPEG
geformatteerde disc)
(9) MP3/WMA§1
≥Compatibele compressiesnelheid:
MP3: tussen 32 kbps en 320 kbps
WMA: tussen 48 kbps en 320 kbps
(10) JPEG§1
≥Exif Ver 2.1 JPEG Baseline bestanden
≥Beeldresolutie: Tussen 320k240 en 6144k4096 pixels
(subsampling is 4:2:2 of 4:2:0)
(11) HighMAT Level 2 (Geluid en Beeld)
[HT520]
RMS Uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
60 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Surroundkanaal
60 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Middenkanaal
60 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Subwooferkanaal
200 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THV
Totaal uitgangsvermogen RMS Dolby Digital
500 W
DIN uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
45 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Surroundkanaal
40 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Middenkanaal
40 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Subwooferkanaal
140 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THV
Totaal uitgangsvermogen DIN Dolby Digital
350 W
FM/AM TUNER, AANSLUITINGEN GEDEELTE
Voorkeurkanalen
15 FM-zenders
15 AM/MW-zenders
Frequentiemodulatie (FM)
Frequentiebereik
87,50–108,00 MHz (50-kHz stap)
Gevoeligheid
1,5 µV (IHF)
Signaal/Ruis 26 dB
1,2 µV
Antenne-aansluitingen
75 ≠ (asymmetrisch)
Amplitudemodulatie (AM/MW)
Frequentiebereik
522–1629 kHz (9-kHz stap)
AM Gevoeligheid Signaal/Ruis 20 dB bij 999 kHz
560 µV/m
Hoofdtelefoonaansluiting
Aansluiting
Stereo, 3,5 mm plug
§1
Totaal gecombineerd maximum aantal herkenbare audio/beeld
inhouden en groepen: 4000 audio/beeld inhouden en 400
groepen.
Optische lens
Golflengte (DVD/CD)
662 nm/785 nm
Laservermogen
CLASS 2/CLASS 3A
Audio-uitgang (Disc)
Aantal kanalen
5.1 kanalen (FL, FR, C, SL, SR, SW)
Audioprestaties (gemeten bij de LINE OUT aansluiting)
(1) Frequentiekarakteristiek
≥DVD (lineaire audio)
4 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)
4 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)
≥DVD-Audio
4 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)
≥CD-Audio
4 Hz–20 kHz
(2) Signaal/Ruis verhouding
≥CD-Audio
95 dB
(3) Dynamisch bereik
≥DVD (lineaire audio)
95 dB
≥CD-Audio
93 dB
(4) Totale harmonische vervorming
≥CD-Audio
0,005 %
VIDEO GEDEELTE
Videosysteem
Signaalsysteem
Composite video-uitgang
Uitgangsniveau
Aansluiting
S-video uitgang
Y-uitgangsniveau
C-uitgangsniveau
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Penaansluiting (1 systeem)
Scart-aansluiting (1 systeem)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
Aansluiting
S-aansluiting (1 systeem)
Scart-aansluiting (1 systeem)
Component video-uitgang (480P/480I)
Y uitgangsniveau
1 Vp-p (75 ≠)
PB uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Aansluiting
Penaansluiting (Y: groen, PB: blauw, PR: rood)
(1 systeem)
RGB video-uitgang
R-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Aansluiting
Scart-aansluiting (1 systeem)
RQT7427
32
66
LUIDSPREKERS GEDEELTE
[HT870] [Voorluidsprekers\SB-PF921]
Type
2-wegs, 3-luidsprekers systeem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 6 ≠
Woofer
6,5 cm Conustype
Woofer
6,5 cm Conustype
Tweeter
6 cm Ringvormig koepeltype
Ingangsvermogen (IEC)
170 W§ (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
83 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
7 kHz
Frequentiebereik
92 Hz–50 kHz (j16 dB)
110 Hz–45 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
250k1160 (Max)/704 (Min.)k247 mm
Afstelbereik luidsprekerhoogte
1160–575 mm
[De hoogte van de standaard is echter vast bepaald op 704 mm]
Gewicht
4 kg
[HT870] [Surroundluidsprekers\SB-PS921]
Type
2-wegs, 2-luidsprekers systeem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
Woofer
6,5 cm Conustype
Tweeter
6 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
70 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
81 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
5 kHz
Frequentiebereik
89 Hz–41 kHz (j16 dB)
100 Hz–40 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
250k1160 (Max)/704 (Min.)k247 mm
Afstelbereik luidsprekerhoogte
1160–575 mm
[De hoogte van de standaard is echter vast bepaald op 704 mm]
Gewicht
3,6 kg
[HT870] [Middenluidspreker\SB-PC920]
Type
2-wegs, 3-luidsprekers systeem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
Woofer
6,5 cm Conustype
Woofer
6,5 cm Conustype
Tweeter
6 cm Ringvormig koepeltype
Ingangsvermogen (IEC)
270 W§ (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
82 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
5 kHz
Frequentiebereik
110 Hz–50 kHz (j16 dB)
140 Hz–45 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
320k97k93 mm
Gewicht
1,5 kg
[HT870] [Actieve\subwoofer\SB-WA870]
Type
1 weg, 1 luidspreker systeem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
Woofer
20 cm Conustype
Drukniveau uitgangsgeluid
84 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
34 Hz–220 Hz (j16 dB)
38 Hz–190 Hz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
248k417k476,6 mm
Gewicht
16,4 kg
[HT520] [Voor/Surroundluidsprekers\SB-FS520]
Type
1 weg, 1 luidspreker systeem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
70 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
86k180k112 mm
Gewicht
0,73 kg
[HT520] [Middenluidspreker\SB-PC520]
Type
1 weg, 1 luidspreker systeem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
60 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
84 Hz–25 kHz (j16 dB)
96 Hz–22 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
181k102k112 mm
Gewicht
0,77 kg
[HT520] [Actieve\subwoofer\SB-WA520]
Type
1 weg, 1 luidspreker systeem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
Woofer
17 cm Conustype
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
32 Hz–220 Hz (j16 dB)
36 Hz–190 Hz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
209k361k463 mm
Gewicht
11 kg
ALGEMEEN
Voeding
Stroomverbruik
AC 230 V, 50 Hz
Hoofdapparaat
25 W
Subwoofer
390 W
Hoofdapparaat
25 W
Subwoofer
220 W
Afmetingen (BtHtD)
430k68k359,2 mm
Gewicht
[HT870] Hoofdapparaat
3,2 kg
[HT520] Hoofdapparaat
3,2 kg
Gebruikstemperatuurbereik
r5 tot r35 oC
Vochtigheidsbereik
5 tot 90 % RV (geen condensatie)
[HT870]
[HT870]
[HT520]
[HT520]
Stroomverbruik in stand-by stand
§
0,7 W
De waarden gelden voor een versterker die voorzien is van een
begrenzingsfilter voor de lage frequenties
[Opmerking]
1. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Gewicht en afmetingen zijn bij benadering opgegeven.
2. De totale harmonische vervorming is gemeten met een digitale
spectrumanalysator.
RQT7427
33
67
Gids voor het verhelpen van storingen
Raadpleeg de onderstaande tabel voordat u beroep doet op een servicecentrum. Raadpleeg uw handelaar voor advies indien u twijfels hebt
omtrent de controlepunten of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de voorgestelde maatregelen in de tabel.
Spanning
Blz.
Geen spanning.
≥Sluit de stekker van het netsnoer en de systeemkabel stevig aan.
9
Het apparaat schakelt automatisch
naar de stand-by stand.
≥Het apparaat werd door de SLEEP timer uitgeschakeld.
27
Toetsen reageren niet of werken niet
≥Dit apparaat kan geen andere discs weergeven dan die in deze gebruiksaanwijzing worden
genoemd.
≥Het apparaat werkt niet normaal ten gevolge van bliksem, statische elektriciteit of een andere
uitwendige oorzaak. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens opnieuw in. Of schakel
het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
≥Condens heeft zich in het apparaat gevormd: Wacht 1 tot 2 uur om de condens te laten
verdampen.
11
De toetsen op de
afstandsbediening werken niet.
≥Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst.
≥De batterijen zijn leeg: Vervang deze door nieuwe.
≥Richt de afstandsbediening op de sensor voor de afstandsbediening en voer de bediening uit.
9
9
10
Geen beeld of geen geluid.
≥Controleer de video- of audio-aansluitingen.
Geen van de toetsen werkt.
≥Controleer of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld en de juiste ingangsfunctie is
gekozen.
≥Controleer of er iets opgenomen is op de DVD-RAM.
U bent het wachtwoord voor de
restricties (Ratings) vergeten.
Zet alle instellingen terug naar de
oorspronkelijke
fabrieksinstellingen.
≥Zet het apparaat in de stopstand en kies “DVD/CD” als de bron. Houd vervolgens [∫] op het
hoofdapparaat en [S10] op de afstandsbediening ingedrukt totdat “Initialized” van het tvscherm verdwijnt. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.
Alle instellingen worden dan weer op de standaardwaarden ingesteld.
—
—
7, 8,
28
—
—
—
Ongewenste of onverwachte bediening
Het duurt even voordat de
weergave begint. [MP3]
≥Bij weergave van een MP3-track die stilbeelden bevat, kan het een tijdje duren voordat de
weergave begint. Ook nadat de weergave is gestart, zal de weergavetijd niet correct worden
aangegeven. Dit is normaal.
—
Mappen die dieper gaan dan de
achtste laag op een data-CD
worden niet juist afgebeeld.
[WMA] [MP3] [JPEG]
≥Mappen dieper dan de achtste laag worden allemaal weergegeven als de achtste laag.
—
Een menuscherm verschijnt
tijdens het overslaan of zoeken.
[VCD[
≥Dit is normaal bij gebruik van Video-CD’s.
—
Geprogrammeerde items
worden niet weergegeven.
[DVD-V]
≥Sommige items kunnen niet worden weergegeven, ook al zijn ze geprogrammeerd.
—
Het in-beeld menu toont “2” als
een optie voor het geluidsspoor
wanneer [AUDIO] wordt
ingedrukt, maar het geluid
verandert niet. [DVD-A]
≥Normaal worden er twee nummers getoond, ook wanneer er geen tweede geluidsspoor op de
disc is opgenomen.
—
Wanneer het geluidsspoor
wordt veranderd, start de
weergave opnieuw vanaf het
begin van de track. [DVD-A]
≥Dit is normaal bij gebruik van DVD-Audio.
—
De plaats van de ondertitels is
verkeerd.
≥Verander de plaats van de ondertitels. (“Subtitle Position” in Display Menu)
19
Geen ondertitels.
≥Toon de ondertitels.
14
≥U kunt geen merktekens toevoegen op DVD-RAM.
≥Als de verstreken afspeeltijd van de disc niet op het display wordt getoond, kunt u geen
markeringen toevoegen.
—
—
≥Als het einde van een item wordt bereikt, wordt dat eindpunt automatisch vastgelegd als punt B.
—
≥De A-B herhaling wordt geannuleerd wanneer u op [QUICK REPLAY] drukt.
—
Ondertitels
Merktekens
Kan geen merktekens
toevoegen.
A-B herhaalde weergave
Punt B wordt automatisch
vastgelegd.
A-B herhaalde weergave wordt
automatisch geannuleerd.
Geluidsweergave abnormaal of niet juist
RQT7427
Vervormd geluid.
≥Tijdens het weergeven van WMA-bestanden kan er ruis zijn.
—
Sommige effecten werken niet.
≥Sommige geluidseffecten werken niet of zijn minder effectief bij bepaalde discs.
≥Multi Re-master en Dolby Pro Logic II werken niet indien u de weergavesnelheid hebt veranderd.
—
—
Bromgeluid tijdens weergave.
≥Een netsnoer of tl-buis bevindt zich dicht bij de subwoofer. Houd andere apparaten en snoeren
uit de buurt van de subwoofer.
—
Gemengd geluid.
≥Als u de scart-aansluiting (AV) en de audio-ingangen (TV AUDIO IN) tegelijkertijd gebruikt,
schakel dan de apparatuur die op een van beide is aangesloten uit.
—
≥Kies “DVD/CD” als de bron.
≥Annuleer de alle-groepen, geprogrammeerde en willekeurige weergave.
—
15
Menu’s
Kan het Setup menu niet
openen.
34
68
Abnormaal beeld of geen beeld
Storing in het beeld.
Blz.
≥Zorg dat dit apparaat direct verbonden is met het tv-toestel, en niet via een videorecorder.
Het beeldformaat komt niet
≥Verander de instelling van “TV Aspect” in het “Video” tabblad.
overeen met het schermformaat. ≥Verander het beeldaspect op uw tv-toestel. Als uw tv-toestel geen instelfunctie voor het aspect
heeft, verander dan “4:3 Aspect” in het Display Menu.
≥Verander de instelling van Zoom.
Onjuiste displays of bleke
kleuren op uw tv-toestel.
≥Het apparaat en het tv-toestel gebruiken verschillende videosystemen.
Gebruik een multisysteem-tv of een PAL-tv.
≥Het videosysteem van de disc komt niet overeen met dat van uw tv-toestel.
– Correcte weergave van PAL-discs is niet mogelijk op een NTSC tv-toestel.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor weergave op een PAL tvtoestel (“NTSC Disc Output” in het tabblad “Video”).
8
20
19
14
—
—
20
Menu’s worden niet juist
weergegeven.
≥Stel de zoomverhouding weer in op a1,00.
≥Stel “Subtitle Position” in Display Menu in op “0”.
≥Stel “4:3 Aspect” in het Display Menu in op “Normal”.
14
19
19
De automatische zoomfunctie
werkt niet normaal.
≥Schakel de zoomfunctie van het tv-toestel uit.
≥Gebruik een andere vooringestelde aspectverhouding of stel handmatig af.
≥De zoomfunctie werkt soms niet goed, vooral in donkere scènes, en zal soms helemaal niet
werken met bepaalde soorten discs.
—
14
—
Het tv-beeld valt weg of bevat
storingsstrepen.
≥Mogelijk veroorzaakt door batterijladers van mobiele telefoons.
≥Als u een TV-binnenantenne gebruikt, gebruik dan in plaats daarvan een buitenantenne.
≥De tv-antennedraad ligt te dicht bij dit apparaat. Houd de antennedraad van het tv-toestel
gescheiden van dit apparaat.
—
23
—
Er is beeldschaduw wanneer
progressieve video-uitgang is
ingeschakeld.
≥Verander de instelling van “Video Output Mode” in het Picture Menu naar “480I”. Dit probleem
wordt veroorzaakt door de editingmethode of editingmateriaal op DVD-Video. Als u interlaceuitgang gebruikt, zou het probleem normaal moeten verdwijnen.
19
Beelden worden niet met
progressieve signaaluitvoer
weergegeven.
≥Tijdens weergave van NTSC-discs, druk op [PROGRESSIVE] op het hoofdapparaat zodat
“PROG.” op het display verschijnt. Of kies “480P” in “Video Output Mode” in het Picture Menu.
≥De signaaluitvoer is interlace indien dit apparaat via VIDEO OUT, S-VIDEO of SCART op het tvtoestel is aangesloten.
Progressieve video
13, 19
8
Luisteren naar de radio
Ruis.
“ST” flikkert of brandt niet.
Het geluid is vervormd.
≥Stel de positie van de FM- of AM-antenne af.
≥Gebruik een buitenantenne.
—
23
Zwevend geluid.
≥Schakel het tv-toestel uit of plaats het verder van dit apparaat vandaan.
—
Lage bromtoon tijdens AMontvangst.
≥Houd de antenne uit de buurt van andere kabels.
—
≥Druk eerst op [TV] om het tv-toestel te bedienen.
[HT870]
≥Controleer de afstandsbedieningscode voor het merk van uw tv-toestel.
—
29
Het display is donker.
≥Kies “Bright” in “FL Dimmer” in het tabblad “Others”.
21
“NO PLAY”
≥Het apparaat kan de geplaatste disc niet weergeven. Gebruik alleen discs die het apparaat kan
weergeven.
≥U hebt een lege disc erin geplaatst.
11
“NO DISC”
≥Geen disc in het apparaat. Plaats een disc.
≥Disc verkeerd erin geplaatst. Plaats de disc op de juiste manier.
—
12
“F61”
≥Controleer de aansluiting van de luidsprekerkabels en corrigeer zonodig.
Als het probleem hierdoor niet verdwijnt, is er een probleem met de stroomvoorziening.
Raadpleeg uw handelaar.
5, 7
“DVD U11”
≥De disc is vuil. Veeg de disc schoon.
11
“ERROR”
≥Onjuiste bediening werd uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer opnieuw.
—
“DVD H∑∑”
∑∑ staat voor een nummer.
≥Er is waarschijnlijk een probleem opgetreden. Het getal dat volgt na “H” hangt af van de
toestand van het apparaat. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Of
schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw
aan.
≥Indien de foutmelding niet verdwijnt, moet u het codenummer noteren en contact opnemen met
een bevoegde monteur.
—
Bediening van het tv-toestel
Kan het tv-toestel niet bedienen.
Displays op het apparaat
—
—
Displays op het tv-scherm
“/”
≥De bediening wordt door het apparaat of door de disc verboden.
—
“Cannot display group xx,
content xx”
≥U probeert om niet-compatibele inhoud op het display weer te geven.
—
“This disc may not be played in
your region”
≥U kunt alleen DVD-Video discs weergeven waarop dezelfde regiocode als die van dit apparaat
staat vermeld, of waarop “ALL” staat vermeld. Controleer de regiocode op het achterpaneel van
dit apparaat.
Geen in-beelddisplays.
≥Kies “On” in “On-Screen Messages” in het “Display” tabblad.
Omslagpagina
21
RQT7427
35
69
Kære kunde
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Du skal læse denne betjeningsvejledning for at få fuldt udbytte af
afspilleren samt af hensyn til din sikkerhed.
[HT870]: indikerer egenskaber, som kun gælder model SC-HT870.
[HT520]: Gælder kun SC-HT520.
≥Denne brugsvejledning gælder modellerne SC-HT870 og
SC-HT520.
≥Illustrationerne i denne brugsvejledning gælder model
SC-HT520, med mindre andet er angivet.
≥Betjeningerne i denne brugsvejledning gælder
hovedsagelig fjernbetjeningen, men betjeningerne kan
også udføres på selve apparatet, hvis kontrollerne er de
samme.
System
SC-HT870
SC-HT520
Hovedapparat
SA-HT870
SA-HT520
Fronthøjttalere
SB-PF921
SB-FS520
Centerhøjttaler
SB-PC920
SB-PC520
Surroundhøjttalere
SB-PS921
SB-FS520
Aktiv subwoofer
SB-WA870
SB-WA520
BEMÆRK!
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER
REGULERINGER ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER
DE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN
MEDFØRE FARE FOR BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE
REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN
FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
(Indersiden at apparatet)
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK
STØD ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE
APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN, FUGT,
VANDDRYP OG VANDSTÆNK, OG DER MÅ IKKE
ANBRINGES BEHOLDERE INDEHOLDENDE VÆSKE,
SOM FOR EKSEMPEL VASER, OVENPÅ APPARATET.
CLASS 1
LASER PRODUCT
BEMÆRK:
≥PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED.
LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET
ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER
ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER
VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD ELLER BRAND.
≥TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER
MED AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
≥ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR
EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ
APPARATET.
≥BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG
FORSVARLIG MÅDE.
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET
MODERAT KLIMA.
Udstyret bør anbringes i nærheden af stikkontakten i væggen
og netledningsstikket bør anbringes således, at det er nemt
tilgængeligt i tilfælde af problemer.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af
mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer,
bedes du venligst øge afstanden mellem produktet og
mobiltelefonen.
RQT7427
2
70
(Bagsiden af apparatet)
Tilbehør
Indholdsfortegnelse
Kontroller venligst (kryds af), at det nævnte tilbehør
følger med.
Til at begynde med
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
∏ 1 fjernbetjening
[HT870]
(EUR7722X30)
[HT520]
(EUR7722X10)
∏ 1 systemkabel
TRIN 1
TRIN 2
TRIN 3
∏
∏ 2 fjernbetjeningbatterier
Enkel klargøring
højttalerkabler
[HT870]
1k4-m kabel
[HT520]
3k4-m kabler
2k10-m kabler
TRIN 4
TRIN 5
TRIN 6
TRIN 7
Samling af front- og
surroundhøjttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lokalisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilslutning af højttalerne til
subwooferen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Video-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio- ug systemtilslutning. . . . . . . . . . . . 9
Fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
QUICK SETUP (Hurtig klargøring). . . . . .10
Oversigt over kontrollerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Disks, som kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Disk-håndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
∏ 1 videokabel
∏ 1 ark med klæbemærkater
til højttalerkabler
Disk-betjeninger
Grundlæggende afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bekvemme funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Positionshukommelse/Zoom/Lyd/Undertekst/Hurtig afspilning/
Sideoverspring/Gentaget afspilning/Afspilning af alle grupper,
afspilning i tilfældig rækkefølge og programafspilning
∏ 1 netledning
∏ 4 store slutteskiveskruer
[HT870]
Anvendelse af navigationsmenuerne . . . . . . . . . . . . . 16
Anvendelse af data-disks/Afspilning af HighMAT™-disks/
Afspilning af programmerne/Afspilning af en afspilningsliste
Anvendelse af On-Screen menuer . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ændring af afspillerindstillingerne . . . . . . . . . . . . . . . . 20
∏ 1 AM-rammeantenne
∏ 8 små skruer
[HT870]
Andre operationer
Radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
∏ 1 FM-indendørsantenne
Automatisk forindstilling/Valg af de forindstillede kanaler/
Manuel stationsindstilling/RDS-udsendelser/
Mulige antennetilslutninger
Lydfelt og lydkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26
Lydfeltkontrol/Super Surround/Center Focus/Dolby Pro Logic II/
Regulering af højttalerniveauet/Nedmixing/Subwooferniveau/
Brugertilpasset lydhukommelse
[Bemærk]
Den medfølgende netledning er kun beregnet til brug med dette
apparat. Anvend den ikke med andet udstyr.
Andre funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Afbyderautomatik/Lydafbrydelse (muting)/
Anvendelse af hovedtelefoner
Anvendelse af andet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Andre muligheder for højttalerplacering . . . . . . . . . . . 30
Reference
Sikkerhedsforskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske specikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfindingsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
32
34
RQT7427
3
71
Enkel klargøring
1
TRIN
[HT870]
Bekræft, at du har modtaget alle de viste dele, inden du begynder samling, klargøring og
tilslutning.
2 front- og 2
4 store
4 monteringsplader
4 fødder
4 rør
surroundhøjttalere slutteskiveskruer
8 små skruer
Samling af front- og surroundhøjttalerne
[Bemærk]
Front- og surroundhøjttalerparrene såvel som rørparrene er
forskellige.
– Kontroller tabellen på bagsiden af højttaleren, inden du monterer
røret (‹ side 6).
– Røret med det korteste kabel er beregnet til fronthøjttaleren.
Forberedelse
≥Læg højttalerne på en blød klud for at forhindre beskadigelse
eller ridser, mens du samler dem.
≥Anvend en krydskærvskruetrækker til at samle højttalerne.
1
Plade A
Polyskumplast
Monter røret på højttalerfoden.
1 Før højttalerkablet gennem højttalerfoden.
Afkort overskydende
højttalerkabel.
Før
højttalerkablet
igennem her.
Kabel
2 Monter pladen A på højttaleren.
Kontroller, at pladen A er fastgjort lige ved at stramme de øverste
og nederste skruer en smule skiftevis, indtil de er helt strammet.
Små skruer
Højttaler
Det er også muligt at fastgøre til den øverste del af
højttalerens bagside.
Højden af højttaleren angives på illustrationen (‹ side 5) når
pladen A monteres på den øverste del af bagsiden eller på den
nederste del af højttaleren.
3 Anbring røret på plade A og monter plade B.
Plade B
Hul til skrue
Rille
Drej rørene, så den flade side
vender bort fra bagsiden af
højttaleren.
2 Sæt røret ind.
Sæt røret ind, mens du trækker
en smule i højttalerkablet.
3 Fastgør røret til
højttalerfoden.
Bagsiden af højttalerfoden
Stor
slutteskiveskrue
Kontroller, at skruen
er strammet godt.
Sæt forskydningen ind i
åbningen og skyd pladen
B ind i den låste stilling.
Kabel
De medfølgende stande er specielt designet til Panasonic
SB-PF921-fronthøjttalere og SB-PS921-surroundhøjttalere.
Anvend kun som anvist i denne klargøring.
2
Monter standen på front- og
surroundhøjttaleren.
≥Der er ingen forskel på den venstre og højre højttaler og standene.
≥Anvendelse af den medfølgende polyskumplast kan være bekvemt.
1 Fjern skruen og adskil monteringspladen til to dele.
Plade B
Plade A
Lille skrue
RQT7427
4
72
Plade B
Fremspring
Åbning
4 Fastgør pladen med den samme skrue, som fjernedes i
fremgangsmåde 1.
Lille skrue
∫ Højden af front- og surroundhøjttalerne
4
(Samlingsdiagram)
Højttaler
Der kan indstilles indenfor dette område.
Sæt højttalerkablerne i forbindelse.
1 Fjern vinylspidserne på
højttalerkablerne ved at sno dem.
Baghøjttalerpanel
704 mm
1.160 mm
750 mm
Sæt ledningen helt ind.
Rør
818 mm
Højttalerfod
575 mm
_: Kobber
`: Sølv
Stopperskrue
Fjern ikke.
Tryk!
Fastgør til den nederste
del af højttalerens bagside.
3
Fastgør til den øverste del
af højttalerens bagside.
2 Tryk højttalerkablet ind i rillen.
Indstil højttalerhøjden.
≥Kontroller de skruer, du strammede på side 4.
Hvis der er overskydende
højttalerkabel, skal du fjerne
gummihætten øverst på røret og føre
højttalerkablet ind i åbningen, idet du
trækker det fra undersiden af
højttalerfoden.
f.eks. Montering af standen nederst på bagsiden
1 Løsn skruen på den fastgjorte
højttalermonteringsplade, indtil den
monterede højttaler er en smule løs og
kan indstilles.
Vær påpasselig med ikke at løsne
skruen for meget, da dette kan
bevirke, at højttaleren går løs og
falder ned.
2 Indstil højden af højttaleren i op- og
nedretning, idet du holder den ene hånd på
højttalerfoden og holder højttaleren med
den anden hånd.
≥Stram skruen på monteringspladen
godt til, når du har indstillet højden.
Krydskærvskruetrækker
5
Fastgør højttalerkablet til højttalerfoden.
2 Før
højttalerkablet så
langt ind i
højttalerdækslets
rille som det kan
komme.
1 Tryk
højttalerkablet
ind mellem
krogene.
Stopperskrue
Skrue, som forhindrer monteringspladen i
at bevæge sig eller glide under dette punkt.
Kabel
Bagsiden af højttalerfoden
Til din oplysning
Det er muligt at opnå en god akustik,
hvis man indstiller højden på
højttaleren til højden af fjernsynet,
således at begges centerposition er
omtrent ens.
∫ Hvordan man forhindrer, at højttalerne vælter (Front- og surroundhøjttalere)
Forberedelse
Monter skrueøjne (medfølger ikke) for at fastgøre højttalerne på
væggen (‹ diagrammet til højre).
≥Du skal bruge passende skrueøjne, som modsvarer de vægge og
stolper, på hvilke skrueøjnene skal fastgøres.
≥Rådfør dig med en kvalificeret bygningsingeniør angående den
rigtige fremgangsmåde ved anbringelse på en væg eller en flade,
som muligvis ikke har bærekraft nok. Forkert fastgøring kan
bevirke, at væggen og/eller højttalerne lider skade.
1 Før snoren (medfølger ikke) gennem åbningen på bagsiden
af højttaleren for at forhindre at den vælter.
2 Før snoren gennem skrueøjet og stram godt til.
f.eks.
Skrueøje (medfølger ikke)
Væg
Snor (medfølger ikke)
Cirka 150 mm
Bagsiden af højttaleren
RQT7427
5
73
2
Højttalernes placering kan påvirke bassen og lydfeltet. Bemærk følgende punkter.
≥Anbring højttalerne på et fladt, stabilt underlag.
≥Hvis højttalerne anbringes for tæt på gulvet, væggene og hjørnerne, kan bassen blive for
kraftig. Dæk vægge og vinduer med tykke gardiner.
≥Anbring front-, center- og surroundhøjttalerne i omkring samme afstand fra lyttepositionen.
Vinklerne i diagrammet er omtrentlige.
≥Se side 30 angående andre muligheder for højttalerplacering.
TRIN
Lokalisering
[HT870]
[HT520]
FRONT
(V, H)
SURROUND
(V, H)
CENTER
SUBWOOFER
≥Venstre og højre højttalerpar er ens i henseende
til front- og surroundhøjtalerne.
Anvend ikke
fronthøjttaleren som
surroundhøjttaler og
vice versa. Verificer
typen af højttaleren
med etiketten på
bagsiden af
højttaleren.
Eksempel på placering
Højttalermærkat
4
SUBWOOFER
≥Venstre front-, højre front- og surroundhøjttalerne er
alle ens.
Eksempel på placering
Hovedapparat
Angående anvendelse af højttalerne
Anvendelse af andre højttalere kan bevirke, at apparatet lider
skade og at lydkvaliteten påvirkes i negativ retning.
≥Anbring højttalerne på en plan flade for at forhindre dem i at vælte.
Træf de nødvendige forholdsregler for at forhindre højttalerne i at
vælte, hvis det ikke er muligt at anbringe dem på en plan flade.
≥Højttalerne kan lide skade og deres levetid kan afkortes, hvis der
afspilles høj lyd i længere tid.
≥Sænk lydstyrken i de følgende tilfælde for at undgå, at højttalerne
lider skade.
– Når forvrænget lyd afspilles.
– Hvis højttalerne modtager hylen fra en pladespiller, støj fra FMudsendelser eller kontinuerlige signaler fra en oscillator, en
testdisk eller et elektronisk instrument.
– Når lydkvaliteten indstilles.
– Når der tændes og slukkes for apparatet.
Centerhøjttaler
≥Vibration, som er forårsaget af centerhøjttaleren, kan afbryde
billedet, hvis centerhøjttaleren anbringes direkte på fjernsynet.
Anbring centerhøjttaleren på et rack eller en hylde.
≥Undlad at anbringe højttalerne direkte ovenpå fjernsynet for at
forhindre dem i at falde ned.
Subwoofer
Anbring højttalerne til højre og venstre for fjernsynet, på gulvet eller
på en solid hylde, således at der ikke opstår vibrationer. Lad der
være en afstand på 10 cm ved bagsiden, så god ventilation sikres.
Forsigtighedsregler
Hold højttalerne i siderne. Hvis
frontnettet udsættes for tryk,
kan højttaleren lide skade.
74
3
CENTER
≥Anvend kun de medfølgende højttalere
Hold højttalerne på en afstand af mindst 10 mm fra systemet for at
sikre en passende ventilation.
6
2
SURROUND
(V, H)
Hovedapparat
Hovedapparat
[Bemærk]
RQT7427
1
FRONT
(V, H)
f.eks. [HT520]
Hvis farverne på fjernsynsskærmen er
uregelmæssige
De medfølgende højttalere er beregnet til anvendelse tæt på et
fjernsyn, men fjernsynsbilledet kan påvirkes ved visse fjernsyn
og opstillingskombinationer.
Hvis dette sker, skal du slukke for fjernsynet i cirka 30
minutter.
Fjernsynets afmagnetiseringsfunktion bør kunne løse problemet.
Hvis problemet ikke kan løses, skal højttalerne flyttes længere
væk fra fjernsynet.
Forsigtig
≥Hovedapparatet og de medfølgende højttalere må kun
anvendes som anvist i denne opstilling. Forsømmelse af
dette kan føre til, at forstærkeren og/eller højttaleren
lider skade og kan udgøre en risiko for brand. Rådfør dig
med en kvalificeret fagmand, hvis skaden er sket eller
hvis en pludselig ændring i ydelsen opstår.
≥Forsøg ikke at montere disse højttalere på væggen med
brug af andre metoder end dem, der er beskrevet i
denne brugsvejledning.
3
TRIN
Tilslutning af højttalerne til subwooferen
Påsæt højttalerkabel-klæbemærkaterne for at gøre tilslutningen nemmere.
[Bemærk]
≥Kortslut aldrig positive (i) og negative (j) højttalerledninger.
≥Sørg for at tilslutte udelukkende positive (kobber) ledninger til positive (i) terminaler og negative (sølv) ledninger til negative (j) terminaler.
Fejlagtig tilslutning kan bevirke, at højttalerne lider skade.
[HT870]
Ark med klæbemærkater til højttalerkabler
Højttalerkabel
≥4 m-kabel: til
centerhøjttaler
Højttalerkabel-klæbemærkat
2 FRONT (H)
1 FRONT (V)
Sæt ledningen helt ind.
2 1
4 SURROUND (H)
SUBWOOFER
3 SURROUND (V)
Klik!
5 CENTER
4 3 5
Sølv
Kobber
[HT520]
5 højttalerkabler
≥3k4 m-kabler:
til front- og centerhøjttalerne
Ark med klæbemærkater til
højttalerkabler
≥2k10 m-kabler: til surroundhøjttalerne
Højttalerkabel-klæbemærkat
2 FRONT (H)
1 FRONT (V)
4 SURROUND (H)
3 SURROUND (V)
SUBWOOFER
5 CENTER
2 1 4 35
Sæt ledningen helt ind.
Klik!
Kobber
Sølv
RQT7427
7
75
4
TRIN
Video-tilslutninger
≥Foretag ikke tilslutning via en videobåndoptager.
På grund af kopispærresystemet er det ikke sikkert, at billedet
vises på korrekt vis.
≥Sluk for fjernsynet, inden tilslutningen udføres, og se
brugsvejledningen for fjernsynet.
∫ Fjernsyn med en VIDEO IN-terminal
Fjernsyn
(medfølger ikke)
VIDEO IN
Videokabel
∫ Fjernsyn med COMPONENT VIDEO INterminaler
COMPONENT
VIDEO IN
Fjernsyn
(medfølger ikke)
PR PB
Videokabel
(medfølger)
Bagsiden af
hovedapparatet
COMPONENT
VIDEO OUT
(480P/480I) Y
S-VIDEO
OUT
PR
Fjernsyn
(medfølger ikke)
PR
S-VIDEO
IN
COMPONENT
VIDEO OUT
(480P/480I) Y
PB
S-VIDEO
OUT
AV
Fjernsyn
(medfølger
ikke)
Scartkabel
(medfølger ikke)
COMPONENT VIDEO OUT-terminaler
Disse terminaler kan anvendes til enten sammenflettet eller
progressiv output og giver et renere billede end S-VIDEO OUTterminalen. Tilslutning med brug af disse terminaler sender
farveforskelssignaler (PB/PR) og luminanssignaler (Y) separat for at
opnå high fidelity ved gengivelse af farver.
≥Beskrivelsen af komponentvideoindgangsterminaler afhænger af
fjernsynet eller skærmen (f.eks.Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y, Y/CB/CR).
Tilslut til terminaler med den samme farve.
≥Når denne tilslutning anvendes, skal du vælge “Video/Y PB PR”
eller “S-Video/Y PB PR” fra QUICK SETUP (‹ side 10).
SCART (AV)-terminal
For at forbedre billedkvaliteten, kan du ændre
videosignaludgangen fra SCART (AV)-terminalen fra “Video” til
enten “S-Video” eller “RGB”, så den modsvarer den type fjernsyn,
du anvender. Vælg “S-Video/ Y PB PR” eller “RGB/No Output” fra
QUICK SETUP (‹ side 10).
8
76
Bagsiden af
hovedapparatet
AV
VIDEO
OUT
S-VIDEO OUT-terminal
S-VIDEO OUT-terminalen giver et mere livligt billede end VIDEO
OUT-terminalen ved at adskille krominans (C) og luminans (Y)
signalerne. (De faktiske resultater afhænger af det anvendte
fjernsyn).
RQT7427
VIDEO
OUT
∫ Fjernsyn med SCART-terminal
S-videokabel
(medfølger ikke)
PR
S-VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
∫ Fjernsyn med en S-VIDEO IN-terminal
Bagsiden af
hovedapparatet
Videokabler
(medfølger ikke)
PB
Bagsiden af
hovedapparatet
COMPONENT
VIDEO OUT
PB (480P/480I) Y
Y
Anvendelse af progressiv video
≥Tilslut til komponent-videoindgangsterminalen på et 480Pkompatibelt fjernsyn. (Video vil ikke blive vist på korrekt vis, hvis
der er tilsluttet til et ikke-kompatibelt fjernsyn)
≥Når du afspiller NTSC-disks, skal du ændre
videoudgangsindstillingen til “480P” (‹ side 19) eller trykke
på [PROGRESSIVE] på hovedapparatet, så “PROG.”
kommer frem på displayet.
Alle Panasonic-fjernsyn, som har 480P-stik, er kompatible.
Rådfør dig med forhandleren, hvis du har et fjernsyn af et
andet fabrikat.
[Bemærk]
Output fra apparatet er sammenflettet, hvis der er tilsluttet til
fjernsynet via VIDEO OUT-, S-VIDEO OUT- eller SCART (AV)terminalen eller der afspilles PAL-disks, selv hvis “PROG.”
vises på displayet.
5
TRIN
Radio- ug systemtilslutning
AMrammeantenne
Systemkabel
FMindendørsantenne
Netledning
≥Sæt ikke netledningen i forbindelse, før alle andre tilslutninger er udført.
≥Mulige antennetilslutninger (‹ side 23).
AM-rammeantenne
FM-indendørsantenne
Klæbebånd
Fastgør den anden ende af antennen
på det sted, hvor modtagningen er
bedst.
Anbring antennen på dens fod.
Anbring antennen, hvor
modtagningen er bedst.
Hold løst antennekabel på god
afstand af andre ledninger og kabler.
Klik!
Subwoofer
Hovedapparat
FM ANT
(75h)
AM ANT
A
AUX
TV
VCR
AUDIO AUDIO
IN
IN
LINE
OUT
CO
V
PB
L
LOOP
EXT
R
PR
1
Snaplås op
2
Udtagning
Tryk på snaplåsen
og træk ud.
Netledning
Systemkabel
Udtagning
Tryk på snaplåsen
og træk ud.
Til stikkontakt i væggen
Snaplås op
Effektbesparelse
Hovedapparatet forbruger en lille smule strøm, selv når det er afbrudt (ca. 0,7 W). Tag apparatet ud af forbindelse med lysnettet for at spare
strøm, når det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
Det vil være nødvendigt at genindstille visse hukommelsesposter, når apparatet er sat i forbindelse igen.
6
TRIN
Fjernbetjeningen
Batterier
Fjernbetjening
2
Anbring polerne (i og j), så de modsvarer polerne i
fjernbetjeningen.
3
Undlad at:
≥anvende gamle og nye batterier sammen.
≥anvende forskellige typer batterier sammen.
≥opvarme batterierne eller udsætte dem for åben ild.
≥skille batterierne ad eller kortslutte dem.
≥forsøge at genoplade alkalibatterier eller manganbatterier.
≥anvende batterier, hvis yderbelægning er fjernet.
Forkert behandling af batterier kan medføre udsivning af
batterielektrolyt, som kan øve skade på ting, som elektrolytten
kommer i kontakt med og være årsag til brand.
Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i
længere tid. Opbevar batterierne på et mørkt, køligt sted.
R6/LR6, AA, UM-3
1
≥Brug ikke batterier
af den
genopladelige type.
∫ Anvendelse
Ret fjernbetjeningen mod sensoren (‹ side 10) på en afstand af
højst 7 m og direkte foran apparatet.
RQT7427
9
77
7
TRIN
QUICK SETUP (Hurtig klargøring)
Hurtig-klargøringsskærmen (QUICK SETUP) hjælper dig med at udføre de nødvendige indstillinger.
Tænd for fjernsynet og vælg den rigtige videoindgang på fjernsynet.
1
2
3
DVD/CD
4
SHIFT
r
5
Vælg
SETUP
MUTING
6
RETURN
SHIFT
ENTER
ENTER
Registrer
Tænd for
apparatet.
Vælg
“DVD/CD”.
Viser QUICK
SETUP skærmen.
Følg
meddelelserne og
udfør
indstillingerne.
Tryk for at
afslutte
QUICK
SETUP.
r
SETUP
MUTING
Tryk for at afslutte.
Hvis disse indstillinger skal ændres senere
Vælg “QUICK SETUP” in “Others” fanen (‹ side 21).
Oversigt over kontrollerne
Vi henviser til henvisningssiderne i parentes.
(29)
Tænder for apparatet.
(27)
Ændr fjernsynets
videoindgangsindstilling
(29).
Standby/Tændt indikator
Når apparatet er tilsluttet lysnettet, lyser indikatoren
under standby og slukker, når der tændes.
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
Vælger kilden
(10, 22, 29).
TUNER/BAND DVD/CD
Kildevælgerknap [INPUT SELECTOR] (22)
DVD/CD > FM > AM > TV > VCR > AUX
> Gå tilbage til DVD/CD
(22, 29)
3
CH
4
5
VOLUME
6
TUNE MODE
FM MODE
RDS
PROGRESSIVE
/I
(13)
7
8
Standby/Tænd afbryder [Í/I]
Tryk for at tænde/slukke for
apparatet. Der bruges en smule
strøm når apparatet står i standby.
(13)
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
(13, 16, 17)
(13, 16, 17)
ENTER
(10)
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
(13, 29)
(18, 29)
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
(26)
(24)
(24)
(24, 26)
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
(26)
(14)
(14) (20, 27)
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
78
REPEAT
PLAY MODE
(13) (13, 14) (15)
(15)
TEST
CH SELECT
QUICK REPLAY
SUBTITLE
(25)
(14)
(14)
Anvendelse af de funktioner, som
er markeret med orange:
Hold [SHIFT] inde og tryk samtidigt
på den modsvarende knap.
DOWN
UP PHONES
RDS, Progressiv-knap (13, 23)
SLOW/SEARCH
SKIP
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
Regulerer
lydstyrken.
S10
0
CANCEL
10
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
9
-/--
RQT7427
SFC
VOLUME
Lysnet-indikator
(AC IN)
Denne indikator
lyser, når apparatet
er tilsluttet lysnettet.
Fjernbetjeningssignalsensor
Disks, som kan afspilles
Disk
Logo
Indikering
anvendt i
brugsvejledningen
[RAM]
Bemærkninger
Optaget med brug af Version 1.1 i
videooptageformat (en generel
videooptagestandard).
DVD-RAM
[JPEG]
[DVD-A]
DVD-Audio
[DVD-V]
Optaget med anvendelse af DCF
(Design rule for Camera File
system) standard.
≥Optaget med dvd-videobåndoptagere, dvdvideokameraer, personlige computere etc.
≥Tag disks af
TYPE 2 og 4 ud
af deres kassetter
inden brug.
≥Optaget med Panasonic DVD-Videooptagere.
≥For at afspille JPEG-filer, skal du vælge “Play
as Data Disc” i Other Menu (‹ side 19).
—
Nogle dvd-audio-disks har dvd-video-indhold.
For at afspille dvd-video-indhold, skal du vælge “Play as DVD-Video” i Other Menu
(‹ side 19)
—
DVD-Video
[DVD-V]
DVD-R
Panasonic dvd-r optaget og færdigbehandlet§ på Panasonic dvdvideobåndoptagere eller dvd-videokameraer afspilles som dvd-video på dette
apparat.
—
Video CD
[VCD]
I overensstemmelse med IEC62107
SVCD
[CD]
CD
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[VCD]
Dette apparat er kompatibelt med hdcd, men understøtter ikke Peak Extendfunktionen. (En funktion, som udvider dynamikområdet for diskantsignalerne).
Hdcd-kodede cd’er lyder bedre, fordi de er kodet med 20 bits sammenlignet med 16
bits for alle andre cd’er.
≥Under hdcd-afspilning vil “HDCD” lyse på apparatets display.
≥Denne afspiller kan afspille cd-r/rw (lydoptagedisks), som er optaget med
formaterne vist til venstre. Luk sessionerne eller færdigbehandl§ disken efter
optagelsen.
≥HighMAT disks
Kun WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
For at afspille uden anvendelse af HighMAT-funktionen, skal du vælge “Play as
Data Disc” i Other Menu (‹ side 19).
§
En proces, som gør det muligt at afspille på kompatibelt udstyr.
≥Det er ikke sikkert, at det i alle tilfælde er muligt at afspille ovennævnte disks på grund af disktypen eller optagelsens kvalitet.
∫ Disks, som ikke kan afspilles
Dvd-rom, cd-rom, cdv, cd-g, dvd+r, irw, dvd-rw, sacd, divxvideodisks og photo-cd, dvd-ram, som ikke kan tages ud af
kassetten, 2,6-GB og 5,2-GB dvd-ram og “Chaoji VCD”, som fås i
handelen, inklusive cvd, dvcd og svcd, som ikke er i
overensstemmelse med IEC62107.
Disk-håndtering
∫ Rengøring af disks
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Tør af med en fugtig klud og tør derefter efter med en tør klud.
∫ DVD-disks lydformat
Apparatet genkender og dekoder
automatisk disks med disse
symboler.
∫ Videosystemer
– Dette apparat kan afspille PAL og NTSC, men dit fjernsyn skal
modsvare det system, som anvendes på disken.
– PAL-disks kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
– Dette apparat kan ændre NTSC-signaler til PAL 60 til visning på et
PAL-fjernsyn (‹ side 20, “NTSC Disc Output” i “Video” fanen).
HighMAT™ og HighMAT-logoet er enten
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i U.S.A. og/
eller andre lande.
[RAM] [DVD-R]
≥Rengør med dvd-ram/pd-diskrens (ekstratilbehør) (LF-K200DCA1,
hvor den kan fås).
≥Anvend aldrig klude eller rengøringsmidler til rengøring af cd’er etc.
∫ Korrekt behandling af disks
≥Sæt ikke etiketter eller klæbemærkater på diskene. (Dette kan
bevirke, at disken bliver skæv, så den ikke kan anvendes).
≥Undlad at skrive på etikettesiden med kuglepen eller andre
skriveredskaber.
≥Anvend ikke pladerensespray, rensebenzin, væsker til eliminering
af statisk elektricitet eller andre opløsningsmidler.
≥Anvend ikke ridsesikre beskyttere eller dæksler.
≥Anvend ikke følgende disks:
– Disks med lim fra aftagne klæbemærkater eller etiketter (lejede
disks etc.).
– Disks, som er meget skæve eller ridsede.
– Disk af uregelmæssig form, som for eksempel hjerteformede disks.
RQT7427
11
79
Grundlæggende afspilning
1 Tænd for
apparatet.
2 Vælg “DVD/
CD”.
/I
INPUT SELECTOR
3 Åbn
diskbakken.
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
RDS
PROGRESSIVE
/I
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
UP PHONES
DOWN
PROGRESSIVE
4 Læg disken i.
≥Læg dobbeltsidede
disks i på en
sådan måde, at etiketten på den
side, der skal afspilles, vender op.
[Bemærk]
Disken fortsætter med at rotere, mens menuerne vises. Tryk på [∫],
når du er færdig med at beskytte apparatets motor og
fjernsynsskærmen.
RQT7427
12
80
5 Begynd
afspilningen.
6 Regulerer
lydstyrken.
DOWN
Se fejlfindingsoversigten, hvis der opstår problemer
(‹ side 34, 35).
UP
≥[VCD] kun forlæns retning.
Billede-forbillede
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Talknapper
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
ENTER
(under pause)
DVD/CD
Vælg
CH
VOLUME
CANCEL
,
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
TOP MENU
342 1
ENTER
ij
VOLUME
-/--
ENTER
Registrer
,
MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
f.eks. for at vælge 12:
[S10]‹[1]‹[2]
9
[VCD] med afspilningskontrol
Tryk i stopindstilling på
talknapperne.
-/--
0
S10
ENTER
DISPLAY
RETURN
RETURN
TV VOL
Indtast
nummer
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
[WMA] [MP3] [JPEG]
f.eks. for at vælge 123:
[1]‹[2]‹[3]‹[ENTER]
ENTER
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
≥Tryk på [CANCEL] for at
annullere nummeret
(numrene).
CANCEL
FL DISPLAY
FL DISPLAY
GROUP
Valg af onscreen punkt
SHIFT
PAGE
GROUP
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
SUBTITLE
Start af
afspilning fra
en valgt
guppe
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
En mappe på WMA/MP3- og JPEG-disk
behandles som en “Group”.
PAGE
GROUP
Vælg
#
ENTER
Registrer
Positionen gemmes i
hukommelsen, mens
“RESUME” vises på displayet.
≥Tryk på [1] (afspilning) for at
fortsætte.
[DVD-V] For at se de
foregående kapitler
(‹ side 14,
Positionshukommelse)
≥Tryk på [∫] for at annullere
positionen.
Stop
≥Tryk på [1] (afspilning) for at
begynde afspilningen.
Pause
Tilbage til
den
foregående
skærm
RETURN
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [WMA]
[MP3]
Tidsdisplay
:;
Taldisplay
Hovedapparatets display
FL DISPLAY
Informationsskærm
SUBTITLE
SKIP
Overspring
ENTER
Søgning
(under
afspilning)
SLOW/SEARCH
≥Op til 5 trin.
≥Tryk på [1] (afspilning) for at
begynde afspilningen.
TOP MENU
≥[VCD] Kun slowmotion,
forlæns retning.
Slow-motion
(under pause)
Progressiv
video
≥[WMA] [MP3] [JPEG]
[3 4]: Gruppeoverspring
under afspilning
[2 1]: Overspring af
indhold under
afspilning
Kun
hovedapparatet
RDS
PROGRESSIVE
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
[JPEG]
Når lysbilledvisning er
aktiveret:
SLIDE()Taldisplay
Når lysbilledvisning er
deaktiveret:
PLAY()Taldisplay
[WMA] [MP3] [JPEG]
[CD] (Kun cd-tekst)
Kobler informationsskærmen
ind/ud
[DVD-A] [DVD-V]
Viser en disk-topmenu
MENU
[DVD-V]
Viser en disk-menu
RETURN
[VCD]
Viser en disk-menu
Diskmenu
RQT7427
13
81
Bekvemme funktioner
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
Gemmer den position, fra hvilken afspilningen skal
fortsættes.
TUNER/BAND DVD/CD
3
SHIFT
CH
4
Positionshukommelse
POSITION
MEMORY
AV SYSTEM
5
6
r
ZOOM
AUDIO
VOLUME
7
8
CANCEL
0
Zoom
Forstørrer letterbox-billedet, så det passer til
skærmen.
9
-/--
S10
ZOOM
AUDIO
SLOW/SEARCH
SKIP
Lyd
Ændrer lydsporet.
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
342 1
ENTER
DISPLAY
Ændrer undertekstsproget.
RETURN
RETURN
TV VOL
POSITION
MEMORY
PAGE
SHIFT
Undertekst
SUBTITLE
PLAY
LIST
ENTER
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Hurtig afspilning
QUICK REPLAY
TV VOL
C.FOCUS
SUPER SRND
Afspiller en scene.
ZOOM
AUDIO
SHIFT
SUBTITLE
QUICK
REPLAY
r
PAGE
GROUP
Sideoverspring
Vælger stillbilleder.
Se herunder angående detaljer.
Positionshukommelse
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.
[JPEG]: Fungerer med alt JPEG-indhold.)
Denne position gemmes i hukommelsen, selv efter at der er slukket
for apparatet, skiftet kilde eller skiftet disk.
Tryk på [POSITION MEMORY].
Position memorized
≥Op til 5 disks.
≥Når den sjette disk gemmes i hukommelsen, vil den første position
blive udskiftet.
Når der tændes for apparatet og “DVD/CD” vælges igen eller disken
sættes i igen, vil “RESUME” blive vist.
Tryk på [1] (afspilning) for at begynde fra den
position.
For at se de foregående kapitler [DVD-V]
Tryk på [1] (afspilning), mens den følgende meddelelse vises.
Press PLAY to Chapter Review
De første afsnit af hvert kapitel op til det aktuelle kapitel afspilles.
≥Tryk ikke på [1] (afspilning), hvis du vil annullere visningen.
Zoom
[RAM] [DVD-V] [VCD]
Tryk på [SHIFT]i[ZOOM]
Menu
adskillige gange for at
Just Fit Zoom
1.00
vælge det forindstillede
skærmstørrelsesforhold eller “Auto”. (Just Fit
Zoom)
RQT7427
14
82
Finindstillinger (Manual Zoom)
Tryk på [2 1].
–fra k1,00 til k1,60 (i 0,01 enheder)
–fra k1,60 til k2,00 (i 0,02 enheder)
≥Tryk og hold [2 1] inde, hvis du vil ændre hurtigere.
Lyd
[DVD-A] [DVD-V] (med flere lydspor) [RAM] [VCD]
Tryk på [AUDIO] flere gange for at vælge
lydsporet.
[RAM] [VCD]
Denne knap kan anvendes til at vælge “L”, “R”
eller “LR”.
Menu
Audio
1
[DVD-V] (Karaoke-disks)
Tryk på [2 1] for at vælge “On” eller “Off” for stemmer.
Se anvisningerne for disken angående detaljer.
Undertekst
[DVD-V] (med flere undertekster) [VCD] (gælder kun svcd)
[RAM] (kun til/fra)
Tryk på [SUBTITLE] flere gange
for at vælge undertekstsprog.
Menu
Subtitle
Annullering/visning af undertekster
Tryk på [2 1] for at vælge “On” eller “Off”.
Hurtig afspilning
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises)
Tryk på [QUICK REPLAY] for at gå et par
sekunder tilbage.
Sideoverspring
[DVD-A]
Under afspilning eller i pausestop
Tryk [SHIFT]i[PAGE].
Siden skifter, hver gang du gør dette.
≥Tryk på [RETURN] for at gå tilbage til side 1.
Off
AV SYSTEM
TV
Talknapper
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
Gentaget afspilning
REPEAT
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
Afspilning af alle grupper, afspilning i
tilfældig rækkefølge og programafspilning
CH
VOLUME
CANCEL
9
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Tryk på [PLAY MODE] flere gange under pausestop.
≥Deaktiver HighMAT-diskafspilning, hvis du vil anvende
afspilning i tilfældig rækkefølge og programafspilning.
Vælg “Play as Data Disc” i Other Menu (‹ side 19).
≥[DVD-A] Nogle disks indeholder bonusgrupper. Hvis en
kodeordsskærm kommer frem, når du har valgt en gruppe,
skal du indtaste kodeordet med talknapperne, hvis du vil
afspille bonusgrupperne. Se også diskens hylster.
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
PAGE
REPEAT
PLAY MODE
MENU
TOP MENU
342 1
ENTER
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
PLAY MODE
Se herunder angående detaljer.
SUBTITLE
SHIFT
2
Gentaget afspilning
∫ Programafspilning (op til 24 punkter)
1
Under afspilning
Tryk på [REPEAT] flere gange for
at vælge et punkt, der skal
gentages.
Menu
Repeat
Off
[RAM]
PG REPEAT > ALL REPEAT (Hele disken) > REPEAT OFF
≥Under affspilningsliste-afspilning
SCENE REPEAT > PL REPEAT > REPEAT OFF
[DVD-A]
TRACK REPEAT > GROUP REPEAT§ > REPEAT OFF
[DVD-V]
CHAPTER REPEAT > TITLE REPEAT§ > REPEAT OFF
[VCD] [CD] (Der er ikke noget on-screen display.)
TRACK REPEAT > ALL REPEAT (Hele disken) > REPEAT OFF
[WMA] [MP3] (Der er ikke noget on-screen display.)
CONTENT REPEAT > GROUP REPEAT§ > REPEAT OFF
[JPEG] (Der er ikke noget on-screen display.)
GROUP REPEAT§ > REPEAT OFF
§
Under afspilning af alle grupper ([DVD-A]), programafspilning og
afspilning i tilfældig rækkefølge, vil “ALL REPEAT” blive vist.
Afspilning af alle grupper, afspilning i
tilfældig rækkefølge og programafspilning
∫ Afspilning af grupper
[DVD-A]
All Group Playback
Tryk på [1] (afspilning).
Press PLAY to start
∫ Afspilning i tilfældig rækkefølge
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Tryk på talknapperne for
at vælge en titel eller en
gruppe ([WMA] [MP3] [JPEG] og
tryk derefter på [ENTER]).
Tryk på [1] (afspilning).
≥Du kan afspille op til 999 lyd/billedindholdsenheder i tilfældig
rækkefølge.
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.
[JPEG]: Fungerer med alt JPEG-indhold.)
1
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
[VCD] [CD] (Der er ikke noget on-screen display.)
Ved hvert tryk på knappen under pausestop:
Alle grupper ([DVD-A])>Program>Tilfældig>fra (Normal afspilning)
^---------------------------------------------------------------------}
Afslutning af indstillingen for alle grupper,
programindstilling og tilfældig afspilning
-/--
f.eks. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥For at indtaste alle grupper, skal du trykke på [2 1] for at
vælge “All” og derefter trykke på [ENTER].
≥For at fravælge en gruppe, skal du trykke på de talknapper,
som modsvarer den gruppe, du vil fravælge.
Tryk på talknapperne for
at vælge punkterne ([WMA]
[MP3] [JPEG] og tryk derefter
på [ENTER]).
f.eks. [DVD-V]
Pro g r a m Play
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks.: for at vælge 25:
[S10]‹[2]‹[5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [2]‹[5]‹[ENTER]
≥Gentag dette trin, hvis du vil programmere flere punkter.
f.eks. [CD]
to select and press ENTER
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
Spornummer
2
PLAY
to exit
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
Programnummer
Tryk på [1] (afspilning).
Valg af alle posterne
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
(på disken eller i titlen eller gruppen)
Tryk på [ENTER] og [3 4] for at vælge “ALL”, og tryk derefter på
[ENTER] igen for at registrere.
Ændring af programmet
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Tryk på [3 4] for at vælge et punkt.
– Gentag trin 1 for at skifte punkt.
– For at annullere et punkt, trykkes på [CANCEL] (eller vælg “Clear”
og tryk på [ENTER]).
≥Tryk på [SHIFT]i[PAGE] for at springe 8 linier over ad gangen.
[VCD] [CD]
Ved hvert tryk på [CANCEL] slettes den viste post.
Annullering af hele programmet
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]
Tryk på [3 4 2 1] for at vælge “Clear all” og tryk på [ENTER].
[VCD] [CD]
Tryk i stopindstilling på [∫] for at slette alt.
Hele programmet slettes også, når der slukkes for apparatet,
diskbakken åbnes eller en anden kilde vælges.
[VCD] [CD] Programmet bevares i hukommelsen.
RQT7427
15
83
Anvendelse af navigationsmenuerne
AV SYSTEM
TV
VCR/AUX
MENU
TOP MENU
Talknapper
SLEEP
TV/AV
TUNER/BAND DVD/CD
1
2
3
4
5
6
eller
eller
VOLUME
7
8
CANCEL
0
MENU
TOP MENU
CH
9
Anvendelse af data-disks
Afspilning af HighMATTM-disks
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
DIRECT NAVIGATOR
342 1
ENTER
DISPLAY
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Afspilning af programmerne
,
DIRECT
NAVIGATOR
MENU
PLAY LIST
Afspilning af en afspilningsliste
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
PAGE
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
SHIFT
Se herunder og næste side angående detaljer.
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Anvendelse af undermenuen [WMA] [MP3] [JPEG]
Anvendelse af data-disks
[WMA] [MP3] [JPEG]
Det er muligt at afspille JPEG-filer på dvd-ram eller afspille HighMATdisks uden at anvende HighMAT-funktionen.
(‹ side 19, “Play as Data Disc” i Other Menu).
1
Tryk på [DISPLAY].
De viste punkter er forskellige, afhængigt af softwaretypen.
∫ Anvendelse af afspilningsmenuer
(med undtagelse af JPEG-filer på dvd-ram)
1
2
Tryk på [TOP MENU].
Tryk på [3 4] for at vælge “All”, “Audio”
eller “Picture” og tryk på [ENTER].
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [TOP MENU].
∫ Anvendelse af navigationsmenuerne
1
2
Tryk på [MENU].
Tryk på [3 4 2 1] for at vælge gruppen
eller lyd/billedindholdet og tryk på [ENTER].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
Gruppe- og indholdsnummer,
som er under afspilning
: JPEG-filer
JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
Group 005/023
DISPLAY to display the sub menu
Gruppe
5
: WMA/MP3-filer
Valgt nummer
to exit
Anvendelse af indholdsskærmen til at finde et spor
[CD] (Kun cd-tekst)
2
RQT7427
84
WMA/MP3- og JPEG-filer
Kun WMA/MP3-filer
Kun JPEG-filer
Til at skifte mellem guidemeddelelser og
visning af den forløbne spilletid
Søgning efter indhold eller
gruppetitel (‹ herunder)
Help display
Find
2
For at gå til de foregående grupper [WMA] [MP3]
Tryk på [3 4] for at vælge
submenuen og tryk på [ENTER].
Find
2 Tryk på [3 4] for at vælge en karakter og tryk på [ENTER].
≥Gentag for at indtaste andre tegn.
≥Små bogstaver søges også.
≥Tryk på [6 5] for at springe mellem A, E, I, O og U.
≥Tryk på [2] for at slette et tegn.
≥Slet asterisken (¢) for at søge efter de titler, som begynder
med den karakter.
3 Tryk på [1] for at vælge “Find” og tryk på [ENTER].
Søgeresultat-skærmen kommer frem.
CDText
Disc Title:
Disc Artist:
Track title:
Track Artist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1/23
2 01
4 Tryk på [3 4] for at vælge indholdet eller en gruppe og
tryk på [ENTER].
All By Artist
Pink Island
Long John Platinum
SHIPWRECKED
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
RETURN
to exit
≥Tryk på [SHIFT]i[PAGE] for at springe 10 linier over ad gangen.
16
All
Audio
Picture
¢ A
Lyd/billedindhold
Tryk på [TOP MENU]
eller [MENU].
Tryk på [3 4] for at
flytte gennem
sporene og tryk på
[ENTER].
Grupper og indhold
Kun indhold
Kun grupper
Miniaturebilleder [JPEG]
For at gå til de næste grupper [WMA] [MP3]
[WMA] [MP3] [JPEG]
Anbring markøren på gruppetitlen for at søge efter en gruppe eller
på indholdstitlen for at søge efter indholdet.
1 Vælg “Find” (‹ herover).
≥Lytning til WMA/MP3-indhold, mens et JPEG-billede vises på skærmen
Vælg en JPEG-fil først, og vælg derefter spor.
(Den modsatte rækkefølge er ikke effektiv.)
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [MENU].
1
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
∫ Søgning efter indhold eller gruppetitel
Content 0001/0004
RETURN
Mens menuen vises
Afspilning af programmerne
Afspilning af HighMATTM-disks
[WMA] [MP3] [JPEG]
[RAM]
1
1
I stopindstilling
2
Tryk på [TOP MENU].
Tryk på [3 4 2 1] for at vælge posten ved
at følge anvisningerne på skærmen.
f.eks.
New Playlist Item Long Name Display Te
M e nu 1
P l ay l i s t 2
2 Prev
PAG E 1 / 3
P l ay l i s t 1
M e nu 2
M e nu 3
P l ay l i s t 3
3Return
Next1
Menu: Får den næste menu frem,
som viser afspilningslisten
eller en anden menu.
≥Titler vises kun, hvis du har
indtastet dem.
≥Det er ikke muligt at ændre
program- og disktitlen.
2
3
Playlist
All By Artist
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Playlist
3
4
5
6
Content
3
Tryk på [2] og
derefter på [3 4]
for at skifte mellem
afspilningsliste,
gruppe og indholdsliste.
2
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
7
0
9
On
11/ 1(WED)
1/ 1 (MON)
2/ 2 (TUE)
3/ 3 (WED)
4/10(THU)
0:05
1:05
2:21
3:37
11:05
0
Title
Contents
Monday feature
Auto action
Cinema
Music
Baseball
9 to select and press ENTER
RETURN
to exit
Tryk på [ENTER].
[RAM]
(Kun når disken indeholder en afspilningsliste)
Group
2
Date
1
2
3
4
5
Afspilning af en afspilningsliste
1
Tryk på [MENU].
No.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
∫ Hvordan man vælger fra listen
Under afspilning
Tryk på [3 4] eller
talknapperne for at
vælge programmet.
Direct Navigator
≥Tryk på [SHIFT]i[PAGE] for at springe 5 linier over ad
gangen.
≥Valg af et 2-cifret tal
For eksempel 23: [S10]‹[2]‹[3]
≥Tryk på [1] for at vise indholdet af programmet og disken.
Afspilningsliste: Afspilningen
begynder
≥Ændring af menuens baggrund
Tryk på [DISPLAY].
Baggrunden ændres til den, som er optaget på disken.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [∫].
1
Tryk på [DIRECT NAVIGATOR].
to select
ENTER to play
RETURN
to exit
Tryk på [1] og derefter på [3 4] for at
vælge et punkt og tryk på [ENTER].
≥Tryk på [SHIFT]i[PAGE] for at springe 10 linier over ad
gangen.
Tryk på
[PLAY LIST].
Tryk på [3 4] eller
talknapperne for at
vælge en
afspilningsliste.
Playlist
0
No.
1
2
Date
11/1
1/ 1
Length
0:00:01
0:01:20
Title
City Penguin
Ashley at Prom
3
4
5
2/ 2
3/ 3
4/10
1:10:04
0:10:20
0:00:01
Formula one
Soccer
Baseball
6
7
4/11
4/ 15
0:00:01
0:01:10
City Penguin
Ashley at Prom
8
9
10
4/ 17
4/ 20
4/22
0:13:22
0:05:30
0:07:29
Formula one
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
RETURN
to exit
≥Tryk på [SHIFT]i[PAGE] for at springe 10 linier over ad
gangen.
≥Valg af et 2-cifret tal
For eksempel 23: [S10]‹[2]‹[3]
3
Tryk på [ENTER].
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [PLAY LIST].
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [MENU].
Tips til frembringelse af WMA/MP3- og JPEG-disks (For CD-R,
CD-RW)
≥Diskene skal være i overensstemmelse med ISO9660 niveau 1
eller 2 (undtagen for udvidede formater).
≥Dette apparat er kompatibelt med multi-session, men hvis der er
mange sessioner, varer det længere, inden afspilningen begynder.
Hold antallet af sessioner nede på det mindst mulige for at undgå
dette.
Navngivning af mapper og filer
Forsyn på tidspunktet for optagelsen
mappe- og filnavne med 3-cifrede tal i
den rækkefølge, hvori du vil afspille dem
(det er ikke sikkert, at dette altid virker).
Filer skal have tilføjelsen:
“.WMA” eller “.wma”
“.MP3” eller “.mp3”
“.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” eller “.jpeg”
f.eks. [MP3]
rod
001 group
001
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
002 group
003 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
004 track.mp3
[WMA]
≥Det er ikke muligt at afspille WMA-filer, som er kopispærrede.
[MP3]
≥Dette apparat er ikke kompatibelt med ID3-tags.
≥Kompatibelt samplingsforhold: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1 og 48 kHz
[JPEG]
≥Visning af JPEG-filer på dette apparat:
– Tag dem på et digitalt kamera, som er i overensstemmelse med
DCF-standarden (Design rule for Camera File system) Version
1.0. Nogle digitale kameraer har funktioner, som ikke
understøttes af DCF-standardversion 1.0 som automatisk
billedrotation, som kan bevirke, at et billede ikke kan ses.
– Lad være med at ændre filerne på nogen måde eller gemme dem
under et andet navn.
≥Dette apparat kan ikke vise levende billeder, MOTION JPEG, eller
andre sådanne formater, andre stillbilleder end JPEG (f.eks. TIFF)
eller afspille tilhørende lyd.
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
RQT7427
17
85
Anvendelse af On-Screen menuer
(Vi henviser til side 10 angående fjernbetjeningsknappens stillinger.)
1
2
3
4
Vælg
Gå til den
næste menu
DISPLAY
Vælg
1
2
4
5
3
6
7
8
9
DISPLAY
ENTER
ENTER
Registrer
-/--
0
S10
Registrer
Gå tilbage til den
foregående menu
Tryk en gang.
Vælg menuen.
Udfør indstillingerne.
Tryk for at afslutte.
(Når der trykkes to gange, kommer
indikatoren for den forløbne spilletid
frem ‹ herunder.)
De viste punkter er forskellige,
afhængigt af softwaretypen.
Hovedmenu
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
Time
Start fra et bestemt punkt
Overspring i trin frem eller tilbage (Time
Slip)
1 Tryk på [ENTER] to gange for at få Time
Slip-indikatoren frem.
2 Tryk på [3 4] for at vælge tiden og tryk på
[ENTER].
≥Tryk og hold [3 4] inde, hvis du vil
ændre hurtigere.
Start fra et bestemt tidspunkt (Time Search)
Ændring af displayet for tilbageværende
tid/forløbet tid
Still Picture
Skift af stillbillede
Thumbnail
Visning af miniaturebilleder
Subtitle
(‹ side 14)
Marker (VR)
[RAM]
Fremkaldning af en markør, som er
optaget på dvd-video-optagere
Fremkaldning af en markør: [3 4] ‹ [ENTER]
Angle
(med flere vinkler)
Valg af vinklen
Rotate Picture
Rotation af billeder
Slideshow
Aktivering/deaktivering af lysbilledvisning
Ændring af synkroniseringen af
lysbilledvisning (0 – 30 sek.)
(‹ side 14)
Audio
[WMA] [MP3]
Visning af den aktuelle bithastighed eller
samplingfrekvens
∫ Visning af forløbet spilletid
(Undtagen [JPEG])
Tilstand—afspilning, pause, eller slow/søgning
Akuelt afspilningspunkt
Aktuel position
Tryk på [3 4] for at vælge den forløbne
spilletid eller den tilbageværende tid.
Andre indstillinger
Play Speed
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-V]
Ændring af afspilningshastigheden
– fra k0,6 til k1,4 (i trin på 0,1 enheder)
≥Når hastigheden er ændret
– Lyden er i stereo.
– Samplingfrekvens på 96 kHz ændres til 48 kHz.
∫ Play Menu (Afspilningsmenu)
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.
[JPEG]: Fungerer med alt JPEG-indhold.)
RQT7427
18
86
Repeat
(‹ side 15)
A-B Repeat
Undtagen [JPEG] [RAM] (Stillbilleddel)
Gentagelse af et valgt afsnit
Tryk på [ENTER] ved start- og slutpunkterne.
Tryk på [ENTER] igen, hvis du vil annullere.
Undtagen [RAM]
Markering af op til 5 positioner til fornyet
afspilning
Marker
[ENTER] (Apparatet er nu parat til at modtage
markører.)
Markering af en position:
[ENTER] (på det ønskede punkt)
Markering af en anden position: [2 1] ‹ [ENTER]
Fremkaldning af en markør: [2 1] ‹ [ENTER]
Sletning af en markør: [2 1] ‹ [CANCEL]
≥Denne egenskab fungerer ikke under
programafspilning og tilfældig afspilning.
∫ Picture Menu (Billedmenu)
Normal
Cinema1: Opbløder billeder og fremhæver detaljer
i mørke scener.
Cinema2: Giver skarpere og fremhævede billeder
i mørke scener.
Animation
Dynamic
User (Tryk på [ENTER] for at vælge “ Picture
Adjustment”) (‹ herunder)
Picture Mode
Video Output
Mode
Når der afspilles NTSC-disks
480I (Sammenfletning) ,------. 480P (Progressiv)
Transfer Mode
Hvis du har valgt “480P” (‹ herover), skal du
vælge metoden til ændring af progressiv
output, så den passer til typen af materialet.
Auto1(normal): Til at se film
Auto2: Til at se film (samme som Auto1, men
30-rammer-pr.-sekund progressiv
video kan ændres)
Video: Til video
∫ Audio Menu (Lydmenu)
Dialogue
Enhancer
Multi
Re-master
(‹ side 24)
Til at gøre det nemmere at høre dialogen i
film
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3-kanals eller
mere, med dialogen optaget i centerkanalen)
On ,------. Off
[RAM] [DVD-V] (Kun disks, som er optaget med
48 kHz)
[DVD-A] (Kun disks, som er optaget med 44,1
kHz og 48 kHz)
[VCD] [CD]
≥Under 2-kanalslyd fra disse disks, giver
denne egenskab en mere naturlig lyd ved at
tilføje de højere frekvenser, som ikke er
optaget på disken, for eksempel afspilning
af dvd-video, som er optaget med 48 kHz
ved 96 kHz. (Samplingfrekvens‹ side 31)
≥Under multikanals output af disse disks,
gengiver denne egenskab de frekvenser,
som er gået tabt under optagelsen, således
at du opnår en lyd, som ligger tættere på
den originale lyd.
[WMA] [MP3] (Diskoptagelse er andet end 8
kHz, 16 kHz, 32 kHz)
Denne egenskab gengiver de højere
frekvenser, som er gået tabt under optagelse,
således at du opnår en lyd, som ligger tættere
på den originale lyd.
1 > 2 > 3 > Off
^----------------------------}
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
1 Højt tempo (for eksempel pop og rock)
2 Forskellige tempoer (f.eks. jazz)
3 Lavt tempo (for eksempel klassisk)
Andre disks
1 Let effekt
2 Medium effekt
3 Stærk effekt
On ,------. Off
([JPEG] : Off, Date, Details)
Information
Subtitle Position
Subtitle Brightness
0 til s60 (i trin på 2 enheder)
Auto, 0 til s7
Til at vælge, hvordan man viser
billeder lavet til fjernsyn med 4:3
størrelses-skærme på et fjernsyn
med 16:9 skærmstørrelsesforhold
Picture Adjustment
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Gamma (Regulerer lysstyrken for de mørke dele.)
Depth Enhancer
Reducerer den grove støj i baggrunden, hvorved
en større fornemmelse af dybde opnås.
Dette fungerer ikke, når Cinema1 og 2
anvendes (‹ herover).
Dolby Pro
Logic II
∫ Display Menu (Displaymenu)
Normal: Vandret udstrækning af
billederne.
Auto:
Udvider 4:3 letterbox-billeder,
så de udfylder skærmen
bedre. Andre billeder vises i
deres helhed i midten af
skærmen.
Shrink: Billederne kommer frem i
midten af skærmen.
Zoom: Udvider alle billeder, så de
udfylder skærmen.
Hvis dit fjernsyn har en lignende
egenskab, skal du bruge den i stedet,
så du opnår en bedre effekt.
4:3 Aspect
Just Fit Zoom
Til at vælge den rigtige
skærmstørrelse til din
fjernsynsskærm
Manual Zoom
Til manuel ind- og udzoomning
Bitrate Display
[RAM] [DVD-V] [VCD]
[DVD-A] (Filmdel)
On ,------. Off
GUI See-through
GUI Brightness
On ,------. Off
s3 til r3
∫ Other Menu (Anden menu)
Play as DVD-Video
eller
Play as DVD-Audio
I stopindstilling
≥Vælg “Play as DVD-Video” for at
afspille DVD-Video-indhold på en
dvd-audio.
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
eller
Play as Data Disc
I stopindstilling
≥Vælg “Play as Data Disc” for at
afspille JPEG-filer på dvd-ram eller for
at afspille en HighMAT-disk uden at
anvende HighMAT-funtionen.
Signaltype/data
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaltype
kHz(Samplingfrekvens)/bit/ch(Antal kanaler)
Eksempel:
3/2 .1ch
.1: Lavfrekvenseffekt
(vises ikke, hvis der ikke er noget
signal)
.0: Ingen surround
.1: Mono surround
.2: Stereo-surround (venstre/højre)
.1: Center
.2: Venstre frontiHøjre front
.3: Venstre frontiHøjre frontiCenter
RQT7427
19
87
Ændring af afspillerindstillingerne
(Vi henviser til side 10 angående fjernbetjeningsknappens stillinger.)
1
2
3
4
SHIFT
r
ENTER
ENTER
Vælg fanen.
Vælg punktet.
Punkt
Disc
Video
Audio
Display
Others
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
2
4
5
3
6
7
8
9
Registrer
0
SHIFT
-/--
S10
Udfør indstillingerne.
r
SETUP
MUTING
Tryk for at afslutte.
≥Indstillingerne forbliver intakte, selv hvis du indstiller apparatet til
standby.
≥Understregede punkter er forindstillede på fabrikken.
Setup
Fane
1
ENTER
Registrer
Gå til
højre
Viser
klargøringsmenuen
(Setup).
Vælg
Vælg
Vælg
SETUP
MUTING
5
RETURN
Indstilling
QUICK SETUP muliggør fortløbende indstillinger af punkterne i
det mørke område.
to exit
∫ “Disc” fane
Audio
≥English
≥(Sprogalternativer)§1
≥Automatic§4
≥English
≥English
≥(Sprogalternativer)§1
≥Original§2
≥Other¢¢¢¢§3
Vælg lydsproget.
Subtitle
≥(Sprogalternativer)§1
≥Other¢¢¢¢§3
Vælg undertekstsproget.
Menus
≥Other¢¢¢¢§3
Vælg sproget til diskmenuerne.
Ændring af menusproget fra QUICK
SETUP (Hurtig Klargøring) ændrer
også indstillingerne.
Ratings
Indstil et ratingniveau til begrænsning
af dvd-video-afspilning.
≥Følg anvisningerne på skærmen.
Ratingindstilling (når niveau 8 er valgt)
≥8 No Limit
≥ 1 til 7
≥0 Lock All: Til at forhindre afspilning af disks uden ratingniveauer.
Ændring af ratingsindstillinger (når niveau 0–7 er valgt)
≥Unlock Player
≥Change Password
≥Change Level
§1
≥Temporary Unlock
§3
Sprogalternativer
French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish og Dutch
§2
Det originale sprog på disken vælges.
Indtast et kodenummer ved at referere til oversigten på side 31.
§4
Hvis det sprog, som er valgt til “Audio” ikke er til rådighed, vil
underteksten komme frem på det sprog (hvis den findes på
∫ “Video” fane
TV Aspect
Vælg den indstilling, der er egnet til
dit fjernsyn, og som du foretrækker.
≥4:3 Pan&Scan: Fjernsyn med almindeligt skærmstørrelsesforhold (4:3)
Bredformatbilledets sider skæres af, så skærmen udfyldes (med mindre disken
forbyder det).
≥4:3 Letterbox: Fjernsyn med almindeligt skærmstørrelsesforhold (4:3)
Bredformatbilledet vises i letterbox-stil.
≥16:9: Bredformat-fjernsyn (16:9)
Vælg et størrelsesforhold, der
modsvarer fjernsynstypen.
≥Standard (Direct View TV)
≥CRT Projector
≥Projection TV
Time Delay
≥0ms
TV Type
≥20ms
≥LCD TV/Projector
≥Plasma TV
≥40ms
≥60ms
≥80ms
≥100ms
Når der er tilsluttet til plasmadisplayet,
skal du justere, hvis du bemærker, at
lyden ikke er synkron med videoen.
Video Out (AV/Component)
Vælg det videosignalformat, som skal
sendes fra SCART (AV)- og
komponentterminalen.
Still Mode
Vælg den viste type billede i
pauseindstilling.
NTSC Disc Output
Vælg PAL 60- eller NTSC-output, når
du afspiller NTSC-disks (‹ side 11)
RQT7427
20
88
≥Video/Y PB PR
≥RGB/No Output
≥S-Video/Y PB PR
≥Automatic
≥Field: Billedet er ikke utydeligt, men billedkvaliteten er lavere.
≥Frame: Den generelle kvalitet er høj, men billedet kan fremtræde utydeligt.
≥PAL60: Når der er tilsluttet til et PAL-fjernsyn.
≥NTSC: Når der er tilsluttet til et NTSC-fjernsyn.
∫ “Audio” fane
≥Off
≥On:
Dynamic Range Compression
Indstil klarheden, selv hvis lydstyrken er lav, ved at komprimere området for det laveste lydniveau og det
højeste lydniveau. Bekvem, hvis du vil se video sent om aftenen. (Fungerer kun med Dolby Digital)
Audio during Search
≥On
≥Off
Speaker Setting (‹ herunder)
≥Center:
≥Surround (L/R):
Indstil forsinkelsestiden for center- og
surroundhøjttalerne.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ “Display” fane
Menu Language
≥English ≥Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Português ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
≥Off
∫ “Others” fane
FL Dimmer
≥Bright
≥Dim
≥Auto: Displayet er nedblændet under afspilning, men bliver lyst, når du udfører nogle betjeninger.
HighMAT
≥Enable
≥Disable (Kan ikke anvende HighMAT-funktionen)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialize Setting
≥Yes: Kodeordskærmen vises, hvis Ratings (‹ side 20) herover er indstillet. Indtast venligst det
samme kodeord. Sluk for apparatet og tænd for det igen, når “INIT” er forsvundet fra displayet.
≥No
Dette genindstiller alle værdierne i
klargøringsmenuerne til
standardindstillingerne.
≥No
Ændring af forsinkelsestiden (Speaker Setting)
(Kun effektiv ved afspilning af multikanallyd)
(Gælder kun center- og surroundhøjttalerne)
For optimal lytning med 5.1-kanals lyd, bør alle højttalerne med
undtagelse af subwooferen stilles i den samme afstand fra
lyttepositionen. Indstil forsinkelsestiden, så forskellen udlignes, hvis
du er nødt til at anbringe center- eller surroundhøjttalerne tættere på
lyttepositionen.
Hvis en af afstandene a eller b er
mindre end c, skal du finde
forskellen i den relevante oversigt og
ændre til den anbefalede indstilling.
: Anbefalet opstilling
L
R
C
a
c
SW
Centerforsinkelsestid
b
RS
LS
L
Afslut
ms
0.0
C
Exit
LS
R
SW
ms
0.0
a Centerhøjttaler
RS
Surroundforsinkelsestid
1 Tryk på [3 4] for at vælge forsinkelsestiden og tryk på
[ENTER].
2 Tryk på [3 4] for at indstille forsinkelsestiden og tryk på
[ENTER].
Forskel
Indstilling
Cirka 34 cm
1.0 ms
Cirka 68 cm
2.0 ms
Cirka 102 cm
3.0 ms
Cirka 136 cm
4.0 ms
Cirka 170 cm
5.0 ms
b Surroundhøjttaler
Forskel
Indstilling
Cirka 170 cm
5.0 ms
Cirka 340 cm
10.0 ms
Cirka 510 cm
15.0 ms
Afslutning af højttalerindstillingen
Tryk på [2] for at vælge “Exit” og tryk på [ENTER].
RQT7427
21
89
Radioen
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
TUNER/BAND
Talknapper
3
CH
4
5
7
8
WCH
XCH
INPUT SELECTOR
RDS
MEMORY
6
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
/I
SLOW/SEARCH
SKIP
RDS
PROGRESSIVE
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
DIRECT
NAVIGATOR
-TUNE MODE
PLAY
LIST
−FM MODE
ENTER
DISPLAY
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Automatisk forindstilling
1
1
2
Tryk på [INPUT SELECTOR] for at vælge
“FM” eller “AM”.
Tryk på [-TUNE MODE] for at vælge
“MANUAL”.
Ved hvert tryk på knappen: MANUAL()PRESET
3
4
Tryk på [X TUNING] eller [TUNING W] for
at stille ind på den laveste frekvens
(FM: 87.50/AM: 522).
Tryk og hold [MEMORY].
Slip knappen, når “FM AUTO” eller “AM AUTO” vises.
Tuneren forindstiller alle de radiostationer, den kan modtage, i
kanalerne i stigende rækkefølge.
≥“SET OK” kommer frem, når stationerne er
indprogrammeret. Den sidste station, der skal indstilles,
afspilles derefter.
≥“ERROR” vises, hvis den automatiske forindstilling ikke er
lykkedes. Forindstil i dette tilfælde kanalerne manuelt
(‹ side 23).
RQT7427
22
90
Valg af de forindstillede kanaler
Der kan vælges op til 15 radiostationer på FM- og AM-båndet som
faste stationer.
Kun hovedapparatet
2
X TUNING W
RETURN
TV VOL
SHIFT
UP PHONES
MENU
TOP MENU
ENTER
DOWN
Tryk på [TUNER/BAND] for at vælge “FM”
eller “AM”.
Tryk på talknapperne for at vælge
kanalen.
Tryk alternativt på [XCH] eller [WCH].
Valg af et 2-cifret tal
For eksempel 12: [S10]‹[1]‹[2]
DS PS
TY DISC SLEEP
RND
D.MIX
EQ
PROG.
GM
TTL GRP
S.SR
TRCK
CHAP
P
D
Når en FM-stereoudsendelse modtages.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC
RND
SEQ
PGM
∫ Hvis der er kraftig støj på FMbåndet
Kun hovedapparatet
Tryk på og hold [−FM MODE] inde for
at vise “MONO”.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC
RND
SEQ
PGM
Tryk på og hold [−FM MODE] inde igen, hvis du vil annullere
indstillingen.
Denne indstilling annulleres også, når frekvensen ændres.
Manuel stationsindstilling
RDS-udsendelser
Kun hovedapparatet
Apparatet kan vise tekstdata, som sendes af radiodatasystemet
(RDS), som findes i nogle omåder.
Hvis den station, du lytter til, sender RDS-signaler, vil “RDS”
begynde at lyse på displayet.
Kun hovedapparatet
1
2
3
Tryk på [INPUT SELECTOR] for at vælge
“FM” eller “AM”.
Tryk på [-TUNE MODE] for at vælge
“MANUAL”.
Tryk på [X TUNING] eller [TUNING W] for
at vælge frekvens.
Tryk på [RDS] for at vise tekstdataen.
Ved hvert tryk på knappen:
PS > PTY > Frekvensdisplay
^--------------------------------------}
Tryk på og hold [X TUNING] eller [TUNING W] inde, indtil
frekvensen begynder at rulle for at påbegynde den
automatiske stationsindstilling. Stationsindstillingen stopper,
når en station er fundet.
PTY-display
NEWS
Enkeltvis forindstilling af kanaler
1
2
3
Stil ind på stationen (‹ herover).
Tryk på [ENTER].
Mens “PGM” blinker på displayet
Tryk på talknapperne for at vælge en kanal.
Tryk alternativt på [X CH] eller [W CH], og tryk derefter på
[ENTER].
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.S
TRCK
CHAP
P
D
§
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
§
SPORT
M.O.R. M
EDUCATE
LIGHT M
RELIGION
FOLK M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
“M.O.R. M”=Middle of the road music = For de unge på fyrre
[Bemærk]
Den på en kanal programmerede station vil blive slettet, hvis der
forindstilles en anden station på den samme kanal.
Det er ikke sikkert, at RDS-displayene er til rådighed, hvis
modtagningen er dårlig.
Mulige antennetilslutninger
Anvend en udendørsantenne, hvis modtagningen er dårlig.
≥Tag antennen ud af forbindelse, hvis apparatet ikke anvendes.
≥Anvend ikke udendørsantennen i tordenvejr.
Lad rammeantennen
være tilsluttet.
FM ANT
(75h)
FM-udendørsantenne
(anvendelse af en
fjernsynsantenne)
≥Tag FM-indendørsantennen ud af
forbindelse.
≥Antennen bør installeres af en
kompetent tekniker.
AM ANT
A
LOOP
EXT
75 ≠ koaksialkabel
(medfølger ikke)
AUX
TV
VCR
AUDIO AUDIO
IN
IN
LINE
OUT
L
R
AM-udendørsantenne
(anvendelse af en vinylledning)
Før et stykke vinylledning horisontalt over et
vindue eller et andet bekvemt sted.
5–12 m
RQT7427
23
91
Lydfelt og lydkvalitet
Lydfeltkontrol
SFC
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
Ændres lydkvaliteten.
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
C.FOCUS
SUPER SRND
3
Super Surround
Tilføjer surround-effekter for stereolyd.
CH
4
5
6
VOLUME
7
8
9
-/--
S10
0
CANCEL
SHIFT
SLOW/SEARCH
SKIP
DIRECT
NAVIGATOR
DISPLAY
Dolby Pro Logic II
Ændrer stereolyd til surroundlyd.
RETURN
TV VOL
SHIFT
Til en klarere dialog.
MIX 2CH
PL
PLAY
LIST
ENTER
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
Center Focus
MENU
TOP MENU
SFC
r
C.FOCUS
SUPER SRND
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
PLII
C.FOCUS
SUPER SRND
SUBTITLE
[Bemærk]
≥Når der er tilsluttet hovedtelefoner, kan det følgende lydfeltsystem anvendes
(med undtagelse af lydfeltkontrol (Sound Field Control)).
≥Der kan være en reduktion i lydkvaliteten, når disse lydfeltsystemer anvendes
med visse kilder. I dette tilfælde skal du deaktivere lydfeltsystemet.
Se herunder angående detaljer.
Lydfeltkontrol
Tryk på [SFC].
Center Focus
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLE
RND
D
SEQ
PR
PGM
TTL
Ved hvert tryk på knappen:
HEAVY: Føjer slagkraft til rockmusik.
CLEAR: Gør diskantlyd klarere.
SOFT: Til baggrundsmusik.
DISCO: Tilbagekaster lyden, så det føles som om du er i et diskotek.
LIVE:
Gør stemmerne mere levende.
HALL: Udvider lyden, så det føles som om du er i en koncertsal.
FLAT:
Annullerer (ingen effekt tilføjes) (fabriksforindstillet).
Bekræftelse af den aktuelle indstilling
Tryk på [SFC].
Super Surround
Tryk på [SUPER SRND].
S.SRND L C R
Ved hvert tryk på knappen:
TRCK C.F LS RS
MUSIC: Føjer surroundeffekter til
CHAP DTS
S LFE
PL
stereokilder.
DIGITAL
MOVIE: Anvend denne indstilling, når du
afspiller film-software.
PARTY: Lyden er i stereo, uanset hvilken retning du har front mod.
(fra):
Annullerer
≥Surroundhøjttalernes lydstyrke kan reguleres, således at den
bedste surroundeffekt opnås (‹ side 25, Regulering af
højttalerniveauet).
≥Super Surround fungerer ikke, når der afspilles en dvd, som er
optaget med Dolby Digital eller DTS.
≥Når Super Surround er aktiveret, deaktiveres Dolby Pro Logic II
(‹ højre).
RQT7427
24
92
(Disks, hvis dialog er optaget i centerkanalen)
Du kan få lyden fra centerhøjttaleren til at lyde som
om den kommer fra fjernsynet.
Tryk på [SHIFT]i[C. FOCUS].
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
CENTER FOCUS ON !# CENTER FOCUS OFF
≥Dette fungerer ikke, når Super Surround er aktiveret.
≥Dette vil også fungerer, når Dolby Pro Logic II er aktiveret.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en avanceret dekoder, som opnår 5-kanals
surround (venstre og højre front, center, venstre og højre surround)
fra et hvilket som helst stereomateriale, uanset om dette er Dolby
Surround-kodet eller ej.
Tryk på [ÎPLII].
Ved hvert tryk på knappen:
MOVIE: Film-software optaget i Dolby
Surround.
MUSIC: Stereokilder
OFF:
Annullerer
≥Fungerer kun i dvd/cd-indstilling.
≥“ÎPLII” lyser, når effekten er aktiveret.
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
SHIFT
DVD/CD
CH
VOLUME
-/--
Regulering af højttalerniveauet
Se herunder angående detaljer.
ij
VOLUME
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
342 1
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
SHIFT
r
TEST
CH SELECT
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
TEST
CH SELECT
Regulering af højttalerniveauet
Dette er en af metoderne til at opnå de rigtige lydeffekter.
Indstil højttalerniveauet til det samme niveau som fronthøjttalerne.
Forberedelse
Tryk på [DVD/CD].
1
∫ Regulering af højttalerniveauet under afspilning
(Effektiv ved afspilning af multikanallyd eller når Dolby Pro
Logic II er aktiveret.)
1
Tryk på [SHIFT]i[TEST] for at sende et
testsignal.
L: Venstre front
C: Center
R: Højre front
RS: Højre surround
LS: Venstre surround
2
3
Tryk på [VOLUME, r] eller [s] for at indstille
den lydstyrke, der normalt anvendes til
lytning.
Tryk på [3] (øgning) eller [4] (sænkning)
for at indstille højttalerniveauet for hver
højttaler.
C, RS, LS: `6 dB til +6 dB
(L, R: Kun balancen kan reguleres.)
≥Regulering af fronthøjttalernes balance
Tryk på [2 1], mens testsignalet lyder.
Tryk på [CH SELECT] for at vælge højttaleren.
L #C #R #RS #LS #SW
^-------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
≥Det er kun muligt at regulere SW, hvis der er en
subwooferkanal på disken.
≥SW kommer ikke frem på displayet og kan ikke indstilles, når
Dolby Pro Logic II er aktiveret.
≥S kommer frem i stedet for RS og LS på displayet, når
“MUSIC” eller “MOVIE” er valgt med Super Surround
(‹ side 24). I dette tilfælde kan du regulere begge
surroundhøjttalerniveauer samtidigt.
S: `6 dB til +6 dB
I stopindstilling
2
Tryk på [3] (øgning) eller [4] (sænkning) for at
indstille højttalerniveauet for hver højttaler.
C, RS, LS, SW: `6 dB til +6 dB
(L, R: Kun balancen kan reguleres.)
≥Regulering af fronthøjttalernes balance
Tryk på [2 1] under afspilning.
Standsning af testsignalet
Tryk på [SHIFT]+[TEST] igen.
[Bemærk]
Der er ikke nogen lyd fra SW (subwoofer) kanalen.
RQT7427
25
93
Lydfelt og lydkvalitet
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
VCR/AUX
SHIFT
TUNER/BAND DVD/CD
VOLUME
8
Subwooferniveau
9
Regulerer mængden af baslyd.
-/--
S10
0
CANCEL
Nedmixing
Nedmikser multikanalsignaler til 2 kanaler.
SUBWOOFER
LEVEL
CH
7
r
MIX 2CH
PL
SLOW/SEARCH
SKIP
Brugertilpasset lydhukommelse
C.S.M
Gemmer op til 30 lydindstillinger (en indstilling pr.
disk) i hukommelsen.
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
C.S.M
SHIFT
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
Se herunder angående detaljer.
RETURN
MIX 2CH
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Nedmixing
Brugertilpasset lydhukommelse
Det er om nødvendigt muligt at udsende det nedmiksede 2-kanals
signal (f.eks. hvis du agter at optage 5,1-kanallyd på andet
optageudstyr).
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Disponibel lydindstilling:
subwooferniveau, centerfokus, lydfeltkontrol, super surround
Tryk på [SHIFT]i[MIX 2CH].
Efter at indstillingerne af lydfelt og lydkvalitet er udført
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
MIX 2CH ON () MIX 2CH OFF
[Bemærk]
Når “D.MIX” blinker på displayet, betyder det, at der er flerkanals
signaler, som ikke kan nedmixes, på disken. [DVD-A]
Tryk og hold [C.S.M].
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
∫ Fremkald indstillingerne
Apparatet fremkalder indstillingerne, når disken afspilles igen.
Subwooferniveau
Tryk på [SUBWOOFER LEVEL].
SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3>SUB W 4 (fabriksindstillet)
^--------------------------------------------------------------}
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
HDCD SFC
DVD- AV RCD
RQT7427
26
94
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
≥Indstillingerne erstattes, hvis du ændrer dem.
≥Hvis du gemmer indstillinger for den 31. disk i hukommelsen, vil
indstillingerne for den første disk blive annulleret.
≥Tryk på [C.S.M], mens “CSM” vises, for at annullere lydindstillingen
for disken.
≥Tryk på [C.S.M], mens “CSM” er slukket, for at genetablere
lydindstillingen for disken.
Andre funktioner
Afbyderautomatik
SLEEP
Slukker for apparatet, efter at et indstillet tidsrum er
gået.
AV SYSTEM
TV
SLEEP
SLEEP
TV/AV
1
2
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
SETUP
MUTING
Lydafbrydelse (muting)
3
CH
4
5
7
8
6
VOLUME
9
S10
0
CANCEL
ij
VOLUME
-/--
Se herunder angående detaljer.
SLOW/SEARCH
SKIP
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
MUTING
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
Afbyderautomatik
Tryk på [SLEEP] for at vælge tiden (i minutter).
Lydafbrydelse (muting)
Tryk på [MUTING].
“MUTING” blinker på apparatets display.
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
Annullering af timeren
Tryk på [SLEEP] for at vælge “OFF”.
Bekræftelse af den tilbageværende tid
Tryk på [SLEEP] igen.
TUNED MONO
MP3 ST L R
WMA CSM
JPEG SFC
DVD- AV RCD
RDS PS
PTY DISC SLEEP
RND
D.MIX
SEQ
PROG.
PGM
TTL GRP
S.SRND L C R
TRCK C.F LS RS
CHAP DTS
S LFE
PL
DIGITAL
Annullering
≥Tryk på [MUTING] igen eller sænk lydstyrken til et minimum
(– – dB), og øg den derefter til det ønskede niveau.
≥Lydafbrydelse (muting) annulleres, når apparatet indstilles til
standby.
Anvendelse af hovedtelefoner
1
Sænk lydstyrken og sæt
hovedtelefonerne (medfølger ikke) i
forbindelse.
Ændring af indstillingen
Gentag proceduren fra begyndelsen.
Hovedtelefonstiktype: 3,5 mm stereo
VOLUME
VOLUME
TUNE MODE
FM MODE
/I
RDS
PROGRESSIVE
SFC
SUBWOOFER LEVEL INPUT SELECTOR
MEMORY
OPEN/CLOSE
TUNING
2
DOWN
UP PHONES
Reguler hovedtelefonlydstyrken med
[VOLUME].
≥Lyden ændres automatisk til stereo (2-kanals).
[Bemærk]
Undgå at lytte i længere tid ad gangen for at forhindre høreskader.
RQT7427
27
95
Anvendelse af andet udstyr
∫ Eksempel på tilslutning
Fjernsyn
(medfølger ikke)
Afspilning af lyd fra fjernsynet
Sænk lydstyrken på fjernsynet til det
mindst mulige og indstil lydstyrken på
dette apparat.
AUDIO OUT
Afspilning af video fra
videobåndoptageren
Vælg “VIDEO 2”-indgang på dit
fjernsyn i dette eksempel.
VIDEO IN
Videobåndoptager
(medfølger ikke)
VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
1
L
R
2
R
Afspilning af lyd fra en
videobåndoptager
FM ANT
(75h)
AM ANT
A
AUX
VCR
TV
AUDIO AUDIO
IN
IN
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
LINE
OUT
PB (480P/480I)
L
S-VIDEO
OUT
LOOP
EXT
Allerede tilsluttet
(‹ side 8)
R
PR
VIDEO
OUT
Optagelse af disks,
radioudsendelser etc. til
en kassettebåndoptager
PLAY OUT
Afspilning af lyd fra en
kassettebåndoptager
REC IN
L
L
R
R
Lydkabel (medfølger ikke)
Videokabel (medfølger ikke)
: Signalretning
Kassettebåndoptager
(medfølger ikke)
AV SYSTEM
TV
AV SYSTEM
TV
SLEEP
TV/AV
1
2
3
4
5
6
7
8
VCR/AUX
TUNER/BAND DVD/CD
TV/AV
Talknapper
CH
VCR/AUX
DVD/CD
TUNER/BAND
WCH
XCH
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
6, 5
, ;, 1
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
TV VOL `
DISPLAY
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER
LEVEL
SFC
C.FOCUS
SUPER SRND
MIX 2CH
PL
C.S.M
POSITION
MEMORY
ZOOM
AUDIO
SETUP
MUTING
FL DISPLAY
PAGE
GROUP
SHIFT
RQT7427
28
96
REPEAT PLAY MODE
TEST
CH SELECT QUICK REPLAY
SUBTITLE
TV VOL _
Betjening af fjernsyn og videobåndoptager
Du kan anvende fjernbetjeningen til at styre et Panasonic-fjernsyn
eller en videobåndoptager. Tilslut udstyret i henhold til
anvisningerne i “Eksempel på tilslutning” (‹ side 28).
[Bemærk]
Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen fungerer ordentligt med nogle
modeller.
.
Fjernsyn
Forberedelse
≥Ret fjernbetjeningen mod apparatet og tryk på [TV] for at tænde
knappens indbyggede indikator.
≥Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet, når du vil udføre
nedenstående.
Videobåndoptager
Forberedelse
≥Ændr videoindgangsindstillingen på fjernsynet (“VIDEO 2” i
eksemplet).
≥Ret fjernbetjeningen mod apparatet og tryk på [VCR/AUX] for at
tænde knappens indbyggede indikator.
≥Ret fjernbetjeningen mod videobåndoptageren, når du vil udføre
følgende betjeninger.
Hvordan man tænder/slukker for
videobåndoptageren
Tryk på [Í AV SYSTEM].
Afspilning, pause og stop
Hvordan man tænder/slukker for fjernsynet
Tryk på [1] (afspilning), [;] eller [∫].
Tryk på [Í AV SYSTEM].
Frem- og tilbagespoling
Hvordan fjernsynets videoindgangsindstilling
ændres
Tryk på [6] eller [5].
Tryk på [TV/AV].
Tilslutning af en laser disk-afspiller eller
pladespiller
Kanalskift
Tilslut i stedet for en videobåndoptager (‹ side 28) og vælg “VCR”
som kilde.
Tryk på [X CH] eller [W CH].
Regulering af lydstyrken
Vi anbefaler anvendelse af en pladespiller med indbygget phonoequalizer. Hvis din afspiller ikke har en indbygget equalizer, skal den
først tilsluttes en separat equalizer og derefter tilsluttes apparatet.
Tryk på [TV VOLs] eller [TV VOLr].
Ændring af fjernbetjeningens kode
[HT870]
Denne fjernbetjening kan også styre andre fjernsyns- og
videobåndoptagerfabrikater. Ændr koden for at styre sådant udstyr
(‹ herunder).
Ret fjernbetjeningen mod udstyret.
Under indtrykning af [TV] eller [VCR/AUX]
Anvendelse af kassettebåndoptageren
Lytning til kassettebåndoptageren
Tryk flere gange på [VCR/AUX] for at vælge “AUX” som
kilde.
Tryk på en talknap for at indtaste det første ciffer og
derefter det andet ciffer.
Fjernbetjeningen sender til/fra-signalet. Hvis koden er korrekt, vil
udstyret tænde eller slukke. Prøv at indtaste en anden kode, hvis
den ikke ændres.
[Bemærk]
Indtast koderne igen, når du har skiftet batterier.
Optagelse til en kassettebåndoptager
1
Tryk på [DVD/CD] for at vælge “DVD/CD”.
eller
Tryk på [TUNER/BAND] for at vælge “FM” eller
“AM”.
2
Begynd optagelse og afspilning.
[HT870]
Liste over fjernsynskoder
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAUR:
BLAUPUNKT:
BRANDT:
BUSH:
01, 29, 30, 31
07, 11, 28, 36, 37
05, 11, 12
32
28, 36
26, 41
02, 05, 10, 11, 12,
32, 38
DAEWOO:
11, 12, 32
DUAL:
32
FERGUSON: 11, 12
FINLUX:
11, 12, 22, 23, 24,
25, 40
FISHER:
37
FUNAI:
02, 38
GOLDSTAR:
11, 12
GOODMANS: 11, 12, 25, 32
GRUNDIG:
28, 36
HITACHI:
01, 09, 26, 41
ICE:
21, 39
INNO HIT:
34
ITT/NOKIA:
05, 07, 37
JVC:
18
KENDO:
40
LOEWE:
14, 33
LOEWE OPTA: 32
LUXOR:
37
MATSUI:
02, 05, 06, 07, 10,
11, 12, 25, 37, 38
MITSUBISHI: 14, 19, 28, 36
Liste over videobåndoptagerkoder
NOKIA:
NORDMENDE:
OCEANIC:
ORION:
05, 07, 37
26, 41
27, 35
02, 03, 05, 10, 11,
12, 38
PHILIPS:
11, 12, 13, 15
PHONOLA
11, 12
RADIOLA:
11, 12
ROADSTAR:
39
SABA:
26, 41
SALORA:
07, 37
SAMSUNG:
11, 12, 15, 21, 25,
34, 39
SANYO:
07, 17, 25, 37
SCHNEIDER: 11, 12
SEG:
39, 40
SELECO:
11, 24
SHARP:
17, 20
SIEMENS:
11, 12, 17, 28, 36
SINUDYNE:
02, 05, 11, 12, 22,
24, 38, 40
SONY:
16
THOMSON:
05, 26, 41
THORN:
06, 08, 11, 12, 14,
16, 25, 32
TOSHIBA:
03, 04, 06, 08
UNIVERSUM: 39
WHITE WESTING HOUSE:
11, 12, 22, 40
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAIRD:
BLAUPUNKT:
BUSH:
DAEWOO:
FERGUSON:
FISHER:
GOLDSTAR/LG:
GOODMANS:
GRUNDIG:
HCM:
HITACHI:
ITT:
ITT/NOKIA:
JVC:
KENDO:
LOEWE:
LUXOR:
MATSUI:
METZ:
MITSUBISHI:
NEC:
NOKIA:
01, 29, 30
06, 08, 16, 17, 19,
37
02, 06, 23
08, 10, 37
01, 26, 29, 30, 33
02, 09, 23
15
31
05, 07, 10, 11, 12
03, 04, 36, 37
02, 03, 18, 23, 27,
33
02, 23, 26, 28, 32,
33
02, 23
13, 14
08, 10, 11, 37
18, 27, 37
20, 21
08, 09, 37
03, 32
08, 10, 11, 17, 19,
37
03, 05, 09
01
17, 19, 21, 32
04, 21, 36, 37
08, 10, 11, 18, 22,
27, 37
NORDMENDE:
OKANO:
ORION:
PHILIPS:
PHONOLA:
RFT:
ROADSTAR:
SABA:
SALORA:
SAMSUNG:
SANYO:
SCHAUB LORENZ:
SCHNEIDER:
SEG:
SHARP:
SIEMENS:
SONY:
THOMSON:
THORN:
TOSHIBA:
UNIVERSUM:
20, 21
06
05, 09
22, 32, 33, 34, 35
32
33
02, 03, 18, 23, 27
21
08, 11, 17, 19, 37
15, 16, 18, 27
07, 10, 11
10
02, 03, 18, 23, 27,
32
02, 18, 23, 27
22
03, 10, 11, 32
24, 25, 26
21
10
15, 17, 19, 32
03, 08, 32, 37
RQT7427
29
97
Andre muligheder for
højttalerplacering
Sikkerhedsforskrifter
Anbringelse
∫ Montering på væggen
1 Skru en skrue (medfølger ikke)
i væggen.
2 Sæt højttaleren ordentligt på
skruen (skruerne) i hullet
(hullerne).
Væg eller stolpe
≥Den væg eller stolpe, på hvilken
højttalerne skal monteres, bør kunne klare en vægt på 10 kg
pr.skrue. Rådfør dig med en kvalificeret bygningsingeniør, når du
monterer højttalerne på væggen. Fejlagtig montering kan resultere
i skade på væggen og højttalerne.
[HT870]
≥Når du hænger højttalerne op på væggen, anbefaler vi, at du
anvender en snor (medfølger ikke) for at forhindre højttaleren i at
falde ned (‹ side 5).
≥Det anbefales at anvende ekstra højttalerkabler til vægmonterede
front- og surroundhøjttalere. (Du kan også fjerne højttalerkablerne
fra rørene, som følger med dette system).
Centerhøjttaler [HT520]
Sørg for at trykke højttalerkablet
ned i rillen, så højttaleren kan
stå helt i plan med væggen.
Front- og
surroundhøjttalere [HT870]
Stil apparatet på en plan flade, hvor det er beskyttet mod direkte
sol, høje temperaturer, høj luftfugtighed og kraftige vibrationer. Disse
forhold kan bevirke, at apparatets ydre og andre komponenter lider
skade, hvorved apparatets levetid kan afkortes.
Anbring ikke tunge genstande ovenpå apparatet.
Spænding
Anvend ikke højspændings-strømkilder. Dette kan overbelaste
apparatet og føre til brand.
Anvend ikke jævnstrømskilder. Kontroller omhyggeligt
strømkilden, hvis du anvender apparatet på et skib eller et andet
sted, hvor der anvendes jævnstrøm.
Beskyttelse af netledningen
Kontroller at netledningen er sat korrekt i forbindelse og at den
ikke er beskadiget. Fejlagtig tilslutning og skade på ledningen kan
forårsage brand og elektrisk stød. Undgå at trække i, bøje eller
anbringe tunge genstande på ledningen.
Tag godt fat i stikket, når du tager netledningen ud af forbindelse.
Elektrisk stød kan blive resultatet, hvis du trækker i netledningen.
Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk
stød.
230 mm
Fremmedlegemer
86 mm
Centerhøjttaler [HT870]
Vær påpasselig med, at der ikke kommer genstande af metal ind i
apparatet. Dette kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion.
Vær påpasselig med, at der ikke kommer væske ind i apparatet.
Dette kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion. Hvis det sker, skal
du straks tage apparatet ud af forbindelse med strømforsyningen og
kontakte forhandleren.
Sprøjt ikke insektmidler på eller ind i apparatet. De indeholder
antændelige gasser, som kan antændes, hvis de sprøjtes ind i
apparatet.
150 mm
Service
I denne position vil
højttaleren
sandsynligvis falde ned,
hvis den flyttes til
venstre eller højre.
Flyt højttaleren,
så skruen er i
denne position.
∫ Montering af højttalerstandene (medfølger ikke)
[HT870] (Gælder kun centerhøjttaleren) [HT520]
Kontroller, at standene opfylder disse betingelser, inden du køber
dem.
Iagttag diameteren og længden af skruerne og afstanden mellem
skruerne som vist på illustrationen.
≥Standene skal kunne bære over 10 kg.
≥Standene skal være stabile, selv hvis højttalerne er i en høj position.
f.eks. [HT520] Fronthøjttaler
5 mm, hældning 0,8 mm
60 mm
Højttalerstand
(medfølger ikke)
Monter standerne med
disse metalhuller.
RQT7427
30
98
Pladetykkelse
plus 7 til 10 mm
Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Tag netledningen ud af
forbindelse og ret henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
service-center, hvis lyden afbrydes, indikatorerne ikke lyser, der
opstår røg eller der opstår andre problemer, som ikke er dækket af
denne brugsvejledning. Elektrisk stød eller skade på apparatet kan
blive resultatet, hvis det repareres, adskilles eller ombygges af
ukvalificerede personer.
Apparatet vil holde længere, hvis det tages ud af forbindelse med
strømforsyningen, når det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
Vedligeholdelse
Apparatet bør rengøres med en tør, blød klud.
≥Anvend ikke alkohol, malingsfortynder eller rensebenzin til
rengøring af dette apparat.
≥Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med kluden, inden du
begynder at anvende kemisk behandlede klude.
Kontroller, at diskbakken er tom, inden du flytter
apparatet.
Forsømmelse af dette vil øge risikoen for at disken og
apparatet lider skade.
Ordliste
Dekoder
I/P/B
En dekoder gendanner de kodede lydsignaler på DVD’er til normale
signaler. Denne proces kaldes dekodning.
Videokomprimeringsstandarden MPEG 2, som anvendes med DVDVideo, koder rammer ved hjælp af disse tre billedtyper.
I: Intrakodet billede
Dette billede har den bedste kvalitet og er bedst at anvende, når
billedet skal justeres.
P: Prædikativt kodet billede
Dette billede beregnes på baggrund af tidligere I- eller P-billeder.
B: Tovejsprædikativt kodet billede
Dette billede beregnes ved sammenligning af tidligere og
fremtidige I- og P-billeder, således at det har den laveste
mængde oplysninger.
Dolby Digital
En metode til kodning af digitale signaler, som er udviklet af Dolby
Laboratories. Bortset fra stereolyd (2-kanals), kan disse kanaler
også være multikanal-lyd. En stor mængde lydoplysninger kan
optages på en enkelt disc med denne metode.
DTS (Digital Theater Systems)
Dette surround-system anvendes i mange biografer over hele
verden. Der er en god separation mellem kanalerne, så det er muligt
at opnå realistiske lydeffekter.
Linear PCM (impulskodeændring)
Dynamikområde
Ikke-komprimerede digitale signaler er lig med signaler på cd’er.
Dynamikområdet er forskellen mellem det laveste lydniveau, som
kan høres gennem støjen fra udstyret, og det højeste lydniveau,
inden der opstår forvrængning.
Afspilningskontrol (PBC)
Hvis en Video-CD har afspilningskontrol, kan du vælge scener og
oplysninger ved hjælp af menuer.
Ramme-stillbillede og felt-stillbillede
Rammer er stillbilleder, som sammen udgør et levende billede. Der
vises omkring 30 rammer i sekundet.
En enkelt ramme består af to felter. Et almindeligt fjernsyn viser
disse felter ét efter ét, således at der opstår rammer.
Et stillbillede vises, når et levende billede stoppes midlertidigt. Et
rammebillede udgøres af to skiftende felter, så billedet kan virke
udvisket, men den generelle kvalitet er god.
Et felt-stillbillede er ikke udvisket, men det indeholder kun halvdelen
af oplysningerne i et ramme-stillbillede, hvorfor billedkvaliteten er
lavere.
Windows Media og Windows-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
Samplingfrekvens
Sampling er en proces til ændring af højden af lydbølgersignaler
(analogt signal), som er taget ved indstillede perioder, til cifre (digital
kodning).
Samplingfrekvensen er det antal prøver, som tages pr. sekund, så
større tal betyder en mere naturtro gengivelse af den digitale lyd.
Dett produkt indeholder teknologi, som er ophavsretsligt
beskyttet af visse U.S.-patenters metodekrav og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder, som indehaves af
Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere.
Anvendelse af ophavsretsligt beskyttet teknologi skal
godkendes af Macrovision Corporation og er beregnet til
hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, med mindre
Macrovision har givet tilladelse til anden anvendelse. Det er
forbudt at ombygge eller skille produktet ad.
WMA er et komprimeringsformat
udviklet af Microsoft Corporation. Med
WMA opnår du samme lydkvalitet som
med MP3 med en mindre filstørrelse.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® og
Pacific Microsonics™ er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Pacific Microsonics, Inc.
i U.S.A. og/eller andre lande.
MPEG Layer-3-lydkomprimeringsteknologi licenseret fra
Fraunhofer IIS og Thomson Multimedia.
Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro logic” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
HDCD systemet er fremstillet på licens fra Pacific Microsonics,
Inc. Dette produkt er dækket af en eller flere af følgende: U.S.A.
Patent No. 5,479,168, 5,683,074, 5,640,161, 5,808,574,
5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531, Australien Patent
No. 669114, med andre patenter uafgjorte.
“DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerede varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Liste over sprogkoder
Abkhaziansk:
Afarisk:
Afrikaans:
Albansk:
Ameharisk:
Arabisk:
Armensk:
Assamesisk:
Aymaransk:
Azerbaijansk:
Bashkir:
Baskisk:
Bengali; Bangla:
Bhutanesisk:
Bihari:
Bretonesisk:
Bulgarsk:
Burmesisk:
Cambodjansk:
Dansk:
Engelsk:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
7577
6865
6978
Esperanto:
Estisk:
Fiji:
Finsk:
Fransk:
Frisisk:
Færøsk:
Georgisk:
Græsk:
Grønlandsk:
Guarani:
Gujarati:
Gælisk:
Hausa:
Hebraisk:
Hindi:
Hollandsk:
Hviderussisk:
Indonesisk:
Interlingua:
Irsk:
6979
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7565
6976
7576
7178
7185
7176
7265
7387
7273
7876
6669
7378
7365
7165
Islandsk:
Italiensk:
Japansk:
Javanesisk:
Kannada:
Kashmirisk:
Katalansk:
Kazakhisk:
Kinesisk:
Kirgisisk:
Koreansk:
Korsikansk:
Kroatisk:
Kurdisk:
Laotisk:
Latin:
Lettisk:
Lingala:
Litauisk:
Makedonsk:
Malay:
7383
7384
7465
7487
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7783
Malayisk:
7776
Malegassisk:
7771
Maltesisk:
7784
Maori:
7773
Marathi:
7782
Moldavisk:
7779
Mongolsk:
7778
Nauru:
7865
Nepalsk:
7869
Norsk:
7879
Oriya:
7982
Pashto, Pushto: 8083
Persisk:
7065
Polsk:
8076
Portugisisk:
8084
Punjabi:
8065
Quechua:
8185
Rhaeto-Romansk:
8277
Rumænsk:
8279
Russisk:
8285
Samoan:
Sanskrit:
Serbisk:
Serbokroatisk:
Shona:
Sindhi:
Singhalesisk:
Skotsk-gælisk:
Slovakisk:
Slovensk:
Somali:
Spansk:
Sundanesisk:
Svensk:
Swahili:
Tagalog:
Tajik:
Tamil:
Tatar:
Telugu:
Thai:
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
6983
8385
8386
8387
8476
8471
8465
8484
8469
8472
Tibetansk:
Tigrinya:
Tjekkisk:
Tonga:
Turkmensk:
Twi:
Tyrkisk:
Tysk:
Ukrainisk:
Ungarsk:
Urdu:
Uzbekisk:
Vietnamesisk:
Volapük:
Walisisk:
Wolof:
Xhosa:
Yiddish:
Yoruba:
Zulu:
6679
8473
6783
8479
8475
8487
8482
6869
8575
7285
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
RQT7427
31
99
Tekniske specikationer
FORSTÆRKER-SEKTION
DISK-SEKTION
[HT870]
RMS-udgangseffekt: Dolby Digital indstilling
Frontkanal
170 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
70 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
260 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal
260 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % total harmonisk forvrængning
Total RMS Dolby Digital indstilling-effekt
1000 W
DIN udgangseffekt: Dolby Digital indstilling
Frontkanal
140 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
55 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
180 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal
180 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % total harmonisk forvrængning
Total DIN Dolby Digital indstillings-effekt
750 W
Disk, som kan afspilles [8 cm eller 12 cm]
(1) Dvd-ram (Dvd-vr kompatible, JPEG-formaterede disks)
(2) Dvd-audio
(3) Dvd-video
(4) Dvd-r (Dvd-video kompatible)
(5) Cd-audio (cd-da)
(6) Video cd
(7) Svcd (I overensstemmelse med IEC62107)
(8) Cd-r/rw (Cd-da, video-cd, svcd, MP3, WMA, JPEGformaterede disks)
(9) MP3/WMA§1
≥Kompatibel kompressionshastighed:
MP3: Mellem 32 kbps og 320 kbps
WMA: Mellem 48 kbps og 320 kbps
(10) JPEG§1
≥Exif Ver. 2.1 JPEG Baseline-filer
≥Billedopløsning: mellem 320k240 og 6144k4096 pixler
(subsampling er 4:2:2 eller 4:2:0)
(11) HighMAT niveau 2 (lyd og billede)
[HT520]
RMS-udgangseffekt: Dolby Digital indstilling
Frontkanal
60 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
60 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
60 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal
200 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % total harmonisk forvrængning
Total RMS Dolby Digital indstilling-effekt
500 W
DIN udgangseffekt: Dolby Digital indstilling
Frontkanal
45 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
40 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
40 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal
140 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % total harmonisk forvrængning
Total DIN Dolby Digital indstillings-effekt
350 W
§1
Det samlede, kombinerede højeste genkendelige lyd- og
billedindhold og grupper: 4000 lyd- og billedindhold og 400
grupper.
Pickup
Bølgelængde (Dvd/cd)
662 nm/785 nm
Lasereffekt
KLASSE 2/KLASSE 3A
Lasereffekt
Ingen farlig stråling
Lydoutput (disk)
Antal kanaler
5.1 ch (FL, FR, C, SL, SR, SW)
Lydydelse (målt ved LINE OUT-terminal)
(1) Frekvensgang
≥Dvd (lineær lyd)
4 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)
4 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)
≥Dvd-Audio
4 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)
≥Cd-Audio
4 Hz–20 kHz
(2) Signal/støjforhold
≥Cd-Audio
95 dB
(3) Dynamisk område
≥Dvd (lineær lyd)
95 dB
≥Cd-Audio
93 dB
(4) Total harmonisk forvrængning
≥Cd-Audio
0,005 %
VIDEO-SEKTION
FM/AM TUNER, TERMINAL-SEKTION
Fast station
FM 15 stationer
AM/MW 15 stationer
Frekvensmodulation (FM)
Frekvensområde
87,50–108,00 MHz (50-kHz trin)
Følsomhed
1,5 µV (IHF)
Signal/støjforhold 26 dB
1,2 µV
Antennaterminaler
75 ≠ (ubalanceret)
Amplitude-modulation (AM/MW)
Frekvensområde
522–1629 kHz (9-kHz trin)
AM-følsomhed signal/støjforhold 20 dB ved 999 kHz
560 µV/m
Hovedtelefonjackstik
Terminal
Stereo, 3,5 mm jackstik
RQT7427
32
100
Videosystem
Signalsystem
Komposit-videoudgang
Udgangsniveau
Terminal
S-videoudgang
Y-udgangsniveau
C-udgangsniveau
Terminal
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Stikbenjackstik (1 system)
Scart-jackstik (1 system)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
S terminal (1 system)
Scart-jackstik (1 system)
Komponent-videoudgang (480P/480I)
Y-udgangsniveau
1 Vp-p (75 ≠)
PB udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Terminal
Stikbenjackstik (Y: grøn, PB: blå, PR: rød) (1 system)
RGB-videoudgang
R-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Terminal
Scart-jackstik (1 system)
HØJTTALER-SEKTION
[HT870] [Fronthøjttalere\SB-PF921]
Type
2-vejs, 3-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 6 ≠
Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
Diskanthøjttaler
6 cm ringformet dome-type
Indgangseffekt (IEC)
170 W§ (Maks.)
Udgangsbelastning
83 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
7 kHz
Frekvensområde
92 Hz–50 kHz (j16 dB)
110 Hz–45 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
250k1160 (Maks.)/704 (Min.)k247 mm
Indstillingsområde for højttalerhøjde
1160–575 mm
[Højttalerfodens højde er dog fast 704 mm]
Vægt
4 kg
[HT870] [Surroundhøjttalere\SB-PS921]
Type
2-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
Diskanthøjttaler
6 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
70 W (Maks.)
Udgangsbelastning
81 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
5 kHz
Frekvensområde
89 Hz–41 kHz (j16 dB)
100 Hz–40 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
250k1160 (Maks.)/704 (Min.)k247 mm
Indstillingsområde for højttalerhøjde
1160–575 mm
[Højttalerfodens højde er dog fast 704 mm]
Vægt
3,6 kg
[HT870] [Centerhøjttaler\SB-PC920]
Type
2-vejs, 3-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
Diskanthøjttaler
6 cm ringformet dome-type
Indgangseffekt (IEC)
270 W§ (Maks.)
Udgangsbelastning
82 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
5 kHz
Frekvensområde
110 Hz–50 kHz (j16 dB)
140 Hz–45 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
320k97k93 mm
Vægt
1,5 kg
[HT870] [Aktiv\subwoofer\SB-WA870]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
Bashøjttaler
20 cm keglemembrantype
Udgangsbelastning
84 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
34 Hz–220 Hz (j16 dB)
38 Hz–190 Hz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
248k417k476,6 mm
Vægt
16,4 kg
[HT520] [Front/Surround\højttalere\SB-FS520]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
70 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
86k180k112 mm
Vægt
0,73 kg
[HT520] [Centerhøjttaler\SB-PC520]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
60 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
84 Hz–25 kHz (j16 dB)
96 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
181k102k112 mm
Vægt
0,77 kg
[HT520] [Aktiv\subwoofer\SB-WA520]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
Bashøjttaler
17 cm keglemembrantype
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
32 Hz–220 Hz (j16 dB)
36 Hz–190 Hz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
209k361k463 mm
Vægt
11 kg
GENERELT
Strømforsyning
Effektforbrug
AC 230 V, 50 Hz
Hovedapparat
25 W
Bashøjttaler
390 W
Hovedapparat
25 W
Bashøjttaler
220 W
Mål (BtHtD)
430k68k359,2 mm
Vægt
[HT870] Hovedapparat
3,2 kg
[HT520] Hovedapparat
3,2 kg
Brugstemperaturområde
r5 til r35 oC
Brugsluftfugtighedsområde
5 til 90 % RH (ingen kondens)
[HT870]
[HT870]
[HT520]
[HT520]
Effektforbrug i standbyindstilling
§
0,7 W
Nominel effekt for forstærker, som er udstyret med basfilter.
[Bemærk]
1. Specificationerne kan ændres uden varsel.
Angivelser af vægt og mål er omtrentlige.
2. Total harmonisk forvrængning måles af den digitale
frekvensanalysator.
RQT7427
33
101
Fejlfindingsoversigt
Udfør nedenstående kontroller, inden du sender apparatet til reparation. Ret henvendelse til din forhandler og få ham til at råde dig, hvis du er i
tvivl om nogen af kontrolpunkterne eller hvis problemet ikke kan løses gennem de i oversigten angivne afhjælpningsforanstaltninger .
Strøm
Side
Ingen strøm.
≥Sæt netledningen og systemkablet ordentligt i forbindelse.
9
Apparatet indstilles automatisk
til standby.
≥Afbryderautomatikken fungerede.
27
En funktion kan ikke aktiveres eller betjening er umulig
Ingen reaktion ved
knapindtrykning.
≥Dette apparat kan ikke afspille andre disks end dem, der nævnes i denne brugsvejledning.
≥Det er ikke sikkert, at apparatet fungerer ordentligt på grund af tordenvejr, statisk elektricitet eller
en anden udvendig faktor. Sluk for apparatet og tænd for det igen (ON). Sluk alternativt for
apparatet, tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen.
≥Der er dannet kondens: Vent 1 til 2 timer, indtil kondensen er forsvundet.
11
—
Ingen respons, når knapperne
på fjernbetjeningen trykkes ind.
≥Kontroller, at batterierne er sat i på korrekt vis.
≥Batterierne er flade: Skift dem ud med nye.
≥Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren og tryk på knapperne.
9
9
10
Intet billede og ingen lyd.
≥Kontroller video- og lydtilslutningen.
≥Kontroller strømmen eller indgangsindstillingen for det tilsluttede udstyr.
≥Kontroller, at der er indspillet materiale på dvd-ram’en.
Du har glemt rating-kodeordet.
Nulstil alle indstillingerne til
fabriksindstillingerne.
≥I stopindstilling og mens “DVD/CD” er kilden, holdes [∫] på hovedapparatet og [S10] på
fjernbetjeningen inde, indtil “Initialized” forsvinder fra fjernsynsskærmen. Sluk for apparatet og
tænd for det igen.
Alle indstillinger returnerer til standardværdierne.
—
7, 8,
28
—
—
—
Specifik betjening uønsket eller uventet
Det tager tid, før afspilningen
begynder. [MP3]
≥Det kan tage tid, før afspilningen begynder, når et MP3-spor indeholder stillbilleddata. Selv hvis
sporet begynder, vil den korrekte tid ikke blive angivet, men dette er normalt.
—
Mapper, som er dybere end otte
lag på en data-cd, vises ikke
korrekt. [WMA] [MP3] [JPEG]
≥Mapper, som er dybere end otte lag, vises som det ottende lag.
—
En menuskærm kommer frem
under overspring eller søgning.
[VCD[
≥Dette er normalt for video-cd’er.
—
Programmerede punkter
afspilles ikke. [DVD-V]
≥Nogle punkter kan ikke afspilles, selv om de er programmerede.
—
On-screen menu viser “2” som
en lydspormulighed, når
[AUDIO] trykkes ind, men lyden
ændres ikke. [DVD-A]
≥Selv hvis der ikke er optaget et sekundært lydspor, vil der normalt blive vist to tal.
—
Afspilningen begynder igen fra
begyndelsen af sporet, når
lydsporet ændres. [DVD-A]
≥Dette er normalt på en dvd-audio.
—
Undertekstpositionen er forkert.
≥Indstil positionen. (“Subtitle Position” in Display Menu)
19
Ingen undertekster.
≥Vis underteksterne.
14
≥Det er ikke muligt at tilføje markører med dvd-ram.
≥Hvis diskens forløbne spilletid ikke kommer frem på afspillerens display, er det ikke muligt at
tilføje markeringer.
—
—
Undertekst
Markør
Kan ikke tilføje markører.
A-B gentagelse
Punkt B bestemmes automatisk. ≥Slutningen af et punkt bliver punkt B, når det nås.
A-B gentagelse annulleres
automatisk.
—
≥A-B gentagelse annulleres, når du trykker på [QUICK REPLAY].
—
Lyden er unormal eller forkert
Lyden er forvrænget.
≥Der forekommer støj under afspilning af WMA-filer.
—
Effekterne fungerer ikke.
≥Nogle lydeffekter fungerer ikke eller har mindre effekt med nogle disks.
≥Multi Re-master og Dolby Pro Logic II fungerer ikke, hvis afspilningshastigheden er blevet
ændret.
—
—
Summen høres under
afspilning.
≥En netledning eller der er et lysstofrør i nærheden af subwooferen. Hold andre apparater og
kabler væk fra subwooferen.
—
Lyden er mikset
≥Hvis du anvender scart-terminalen (AV) og lydindgangsterminalerne (TV AUDIO IN) samtidigt,
skal du slukke for det tilsluttede udstyr ved den ene eller anden terminal.
—
≥Vælg “DVD/CD” som kilde.
≥Annuller al gruppeafspilning, programafspilning og tilfældig afspilning.
—
15
Menuer
Det er ikke muligt at få adgang
til klargøringsmenuen.
RQT7427
34
102
Billedet er unormalt eller umuligt at se
Side
Billedet er forvrænget.
≥Kontroller, at apparatet er forbundet direkte til fjernsynet og ikke er tilsluttet via en
videobåndoptager.
8
Billedstørrelsen passer ikke til
skærmen.
≥Ændr “TV Aspect” i “Video” fanen.
≥Anvend fjernsynet til at ændre størrelsesforholdet. Hvis dit fjernsyn ikke har den funktion, skal
du ændre “4:3 Aspect” i Display Menu.
≥Ændr Zoom-indstillingen.
20
19
Fjernsynet kan vise forkert eller
farverne kan forekomme svage.
≥Apparatet og fjernsynet anvender forskellige videosystemer.
Anvend et multi-system PAL-fjernsyn.
≥Det system, som anvendes på disken, modsvarer ikke fjernsynet.
– PAL-disks kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
– Dette apparat kan ændre NTSC-signaler til PAL 60 til visning på et PAL-fjernsyn (“NTSC Disc
Output” i “Video” fanen).
—
14
—
20
Menuen vises ikke på korrekt
vis.
≥Genindstil zoomforholdet tila1.00.
≥Indstil “Subtitle Position” in Display Menu til “0”.
≥Indstil “4:3 Aspect” in Display Menu til “Normal”.
14
19
19
Den automatiske zoomfunktion
fungerer ikke godt.
≥Deaktiver fjernsynets zoomfunktion.
≥Anvend de andre forindstillede skærmstørrelsesforhold eller manuel indstilling.
≥Det er ikke sikkert, at zoomfunktionen fungerer ordentligt, specielt i mørke scener og den
fungerer måske slet ikke for visse disktyper.
—
14
—
Fjernsynsbilledet forsvinder
eller der kommer striber frem på
skærmen.
≥Mobiltelefonopladere kan forårsage nogen forstyrrelse.
≥Skift til anvendelse af en udendørsantenne, hvis du anvender en indendørs fjernsynsantenne.
≥Fjernsynsantennens ledning er for tæt på apparatet. Fjern fjernsynets antenneledning fra apparatet.
—
23
—
Der er et spøgelsesbillede, når
progressiv output er aktiveret.
≥Ændr “Video Output Mode” i Picture Menu til “480I”. Dette problem skyldes den
redigeringsmtode eller det materiale, som anvendes på dvd-video, men bør korrigeres, hvis du
anvendes sammenflettet output.
19
Billeder sendes ikke
progressivt.
≥Tryk på [PROGRESSIVE] på hovedapparatet, så “PROG.” vises, når du afspiller NTSC-disks.
Eller vælg “480P” i “Video Output Mode” i Picture Menu.
≥Hvis apparatet er forbundet til fjernsynet via VIDEO OUT, S-VIDEO og SCART, vil output være
sammenflettet.
13, 19
Progressiv video
8
Radiomodtagning
Der høres støj.
“ST” blinker eller lyser ikke.
Lyden er forvrænget.
≥Indstil FM- eller AM-antennens position.
≥Anvend en udendørsantenne.
—
23
Der høres stødstøj.
≥Sluk for fjernsynet eller flyt det bort fra apparatet.
—
Der er lav brummen under
modtagning af AM-udsendelser.
≥Flyt antennen væk fra andre kabler.
—
≥Tryk på [TV] først for at betjene fjernsynet.
[HT870]
≥Bekræft fjernbetjeningskoden for fjernsynsfabrikatet.
—
29
Displayet er mørkt.
≥Vælg “Bright” i “FL Dimmer” in “Others” fanen.
21
“NO PLAY”
≥En disk, der ikke kan afspilles, er sat i. Sæt en afspillelig disk i.
≥En blank disk er sat i.
11
—
“NO DISC”
≥Der er ikke sat en disk i. Sæt en disk i.
≥Disken er ikke sat i korrekt i. Sæt den korrekt i.
—
12
“F61”
≥Kontroller og korriger tilslutningen af højttalerledningen.
Hvis dette ikke løser problemet, er der et strømforsyningsproblem. Rådfør dig med
forhandleren.
5, 7
“DVD U11”
≥Disken er snavset. Tør den af.
11
“ERROR”
≥Forkert betjening. Læs anvisningerne og prøv igen.
—
“DVD H∑∑”
∑∑ står for et tal.
≥Der kan være opstået problemer. Tallet, som kommer efter “H”, afhænger af apparatets status.
Sluk for apparatet og tænd derefter for det igen (ON). Sluk alternativt for apparatet, tag
netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen.
≥Hvis servicenumrene ikke bliver annulleret, bedes du notere servicenumrene og rette
henvendelse til en kvalificeret servicetekniker.
—
“/”
≥Operationen er forbudt af apparatet eller disken.
—
“Cannot display group xx,
content xx”
≥Du forsøger at vise indhold, der ikke er kompatibelt.
—
“This disc may not be played in
your region”
≥Det er kun muligt at afspille dvd-video, hvis regionsnummeret er det samme eller indeholder det
samme regionsnummer som apparatet eller hvis dvd-videoen er mærket “ALL”. Bekræft
apparatets regionsnummer på bagsiden.
Intet on-screen display.
≥Vælg “On” in “On-Screen Messages” i “Display” fanen.
Betjening af fjernsynet
Fjernsynet kan ikke betjenes.
Apparat-display
—
Fjernsynsdisplay
Dæksel
21
RQT7427
35
103
Der tages forbehold for trykfejl.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
swx
RQT7427-1H
F0104MK1034
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement