Panasonic | SCHT845 | Operating instructions | Panasonic SCHT535 Operating Instructions

7976du-p01.fm Page 1 Tuesday, May 3, 2005
8:54 AM
De illustratie toont het model SC-HT535.
Denne illustration viser SC-HT535.
Bilden visar SC-HT535.
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Geavanceerde progressieve
scan
DVD Huisbioscoop Geluidssysteem
DVD Iydsystem til hjemmebiograf
DVD Ijudsystem för hemmabio
Model No.
blz.
8
blz.
11
blz.
24
Biedt een vloeiender en scherper beeld.
SC-HT535/SC-HT845/
SC-HT885
Compatibel met talrijke
mediaformaten
DVD-RAM, DVD-audio, DVD-video, DivX en
meer.
Krachtige geluidseffecten
Geluidsveldinstellingen (SFC), verbeterde
basklanken en meer.
Avanceret progressiv scanning side
8
Kompatibel med en række
medieformater
side
11
side
24
sidan
8
sidan
11
sidan
24
Giver et jævnere og skarpere billede.
Regionummer/Regionsnummer/Regionsnummer
Deze speler kan DVD-video’s met labels die de regiocode “2” of “ALL”
bevatten, weergeven.
Højtydende lydeffekt
Afspilleren spiller DVD-Video, der er markeret med mærkater med
regionsnummeret “2” eller “ALL”.
Lydfeltkontrol (SFC), forbedring af baslyd og
meget mere.
Spelaren kan spela DVD-video märkta med etiketter som har
regionsnummer “2” eller “ALL”.
Voorbeeld/Eksempel/Exempel:
2
ALL
2
3
DVD-RAM, DVD-Audio, DVD-Video, DivX og
flere.
Avancerad progressiv läsning
5
Ger en mjukare och tydligare bild.
Kompatibel med en mängd olika
mediaformat
DVD-RAM, DVD-ljud, DVD-video, DivX med
flera.
Högpresterande ljudeffekt
Ljudfältskontroll (SFC), Förstärkning av
basljudet, med mera.
EG
RQT7976-1H
7976du-p02.fm Page 2 Monday, April 25, 2005
12:48 PM
Geachte klant
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een
optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem.
Veiligheidsmaatregelen
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te
stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
[HT535]: geeft functies aan die uitsluitend van toepassing zijn voor SC-HT535.
[HT845]: alleen SC-HT845.
[HT885]: alleen SC-HT885.
≥Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de
modellen SC-HT535, SC-HT845 en SC-HT885.
≥De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing behoren bij
de SC-HT535, tenzij anders vermeld.
≥De beschrijving in deze gebruiksaanwijzing betreft
hoofdzakelijk bedieningen met de afstandsbediening, maar
u kunt dezelfde bedieningen ook op het hoofdapparaat
uitvoeren indien de bedieningstoetsen dezelfde zijn.
Systeem
SC-HT535
SC-HT845
SC-HT885
Hoofdapparaat
SA-HT535
SA-HT845
SA-HT885
Voorluidsprekers
SB-FS535
SB-FS840
SB-FS930
Middenluidspreker
SB-PC535
SB-PC840
SB-PC930
Surroundluidsprekers
SB-FS536
SB-FS841
SB-FS880
Actieve subwoofer
SB-WA535
SB-WA845
SB-WA885
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.
HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN
AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN
IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN.
LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.
Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt
door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u
dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF
PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT
APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT,
EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN ER GEEN
VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ERIN,
ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET APPARAAT WORDEN GEZET.
(Binnenin het apparaat)
WAARSCHUWING!
≥OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT
NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN
ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN.
ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR
GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN,
OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN
GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
≥ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT
NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN,
TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
≥ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN,
OP HET APPARAAT.
≥DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN
MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.
De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden
geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst
dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen.
DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN
GEMATIGD KLIMAAT.
(Achterzijde van het apparaat)
Bij dit product zijn
batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn,
NL moet u ze niet
weggooien maar
inleveren als KCA.
Veiligheidsmaatregelen
Plaatsing
Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond waar het niet
blootgesteld wordt aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge
vochtigheid of sterke trillingen. Deze condities kunnen leiden tot
beschadiging van de buitenpanelen en van interne onderdelen,
zodat het apparaat minder lang zal meegaan.
Zet geen zware voorwerpen op het apparaat.
Bedrijfsspanning
Gebruik het apparaat niet op een hoogspanningsbron. Dit kan
resulteren in overbelasting en zelfs in brand.
Gebruik het apparaat ook niet op gelijkstroom. Controleer zorgvuldig
de stroomvoorziening wanneer u het apparaat wilt gebruiken op een
boot of andere plaats waar gelijkstroom wordt gebruikt.
Behandeling van het netsnoer
RQT7976
2
2
Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is.
Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan brand
of een elektrische schok veroorzaken. Trek niet aan het snoer, buig
het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op.
Pak altijd de stekker vast om het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in een elektrische schok.
Pak de stekker nooit met natte handen vast. Anders kunt u een
elektrische schok krijgen.
Vreemde voorwerpen
Zorg dat er geen metalen voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
Dit kan een elektrische schok of een defect veroorzaken.
Pas ook op dat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. Dit kan een
elektrische schok of een defect veroorzaken. Mocht dit gebeuren, trek dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.
Spuit geen insectensprays op of in de buurt van het apparaat.
Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer zij in
de buurt van het apparaat worden gebruikt.
Reparaties
Probeer niet om zelf dit apparaat te repareren. Als het geluid
wegvalt, de indicators niet aangaan, het apparaat rook uitstoot of er
een andere storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact
op met uw handelaar of een erkend servicecentrum. Reparatie,
demonteren, reconstrueren e.d. door niet bevoegde personen kan
resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het apparaat.
Het apparaat zal langer meegaan als u de stekker uit het stopcontact
haalt wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken.
7976du.book
Page 3
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Accessoires
Controleer en kruis de geleverde accessoires aan.
∏ 1 FM-binnenantenne
∏ 1 Netsnoer
∏ [HT535] 2 Pijpen (A)
∏ [HT535] 2 Pijpen (B)
∏ [HT535] 2 Voetstukken
∏ 2 Batterijen voor de
afstandsbediening
∏ 1 Vel stickers voor
luidsprekerkabels
∏ [HT535] 4 Schroeven met
sluitringen
∏ 1 Videokabel
∏ [HT535] 4 Kleine schroeven
∏ 1 Systeemkabel
∏ Luidsprekerkabels
[HT535] [HT845]
1kkorte kabel
2klange kabels
[HT885]
1kkorte kabel
∏ [HT845] 4 Lange schroeven
[HT885] 8 Lange schroeven
∏ [HT845] 4 Korte schroeven
[HT885] 8 Korte schroeven
∏ Pijpen
[HT845]
2kpijpen
∏ [HT535] 4 Beugelschroeven
∏ [HT535] 2 Beugels
∏ 1 AM-raamantenne
∏ [HT845] 2 Voetstukken
[HT885] 4 Voetstukken
Accessoires/Inhoudsopgave
∏ 1 Afstandsbediening
[HT535] (EUR7722XH0)
[HT845] [HT885]
(EUR7722XC0)
[HT885]
2kpijpen met korte kabel
2kpijpen met lange kabel
∏ [HT535] 1 Vel met
rubberkussentjes
Inhoudsopgave
Om te beginnen
Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Eenvoudige installatie
STAP 1 Montage luidsprekers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
STAP 2 Positionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
STAP 3 De luidsprekers aansluiten
met de subwoofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
STAP 4 Video-aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
STAP 5 Radio- en systeemaansluitingen . . . . . . . . 9
STAP 6 De afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STAP 7 QUICK SETUP (Basisinstellingen) . . . . . . . 10
Overzicht van de bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . .10
Schijven die dit apparaat kan weergeven. . . . . . . . . . . .11
Disc-bedieningen
Basisweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Het hoofdapparaat gebruiken/De afstandsbediening gebruiken
Handige functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Toont de huidige weergavesituatie (QUICK OSD)/
Kort vooraf bekijken van titels die u wilt weergeven (ADVANCED
DISC REVIEW)/Snelle replay/30 seconden vooruit overslaan/
De zoomverhouding wijzigen/Geluidssporen veranderen/
Ondertitels wijzigen/Hoekkeuze en Rotatie/Doorlopen van
stilstaande beelden/Veranderen van weergavesnelheid/
Herhaalde weergave/Elke groeps-, geprogrammeerde en
willekeurige weergave
Navigatiemenu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Weergeven van gegevensschijven/Weergave van de
geselecteerde track op de CD/
HighMATTM-schijven weergeven/RAM/DVD-RW (DVD-VR)schijven weergeven
OSD-menu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hoofdmenu/Other Settings (Overige instellingen)
De spelerinstellingen veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
De vertragingstijd wijzigen (Speaker Settings)
Overige bedieningen
De radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatisch voorprogrammeren/Afstemmen op de
voorkeurkanalen/Handmatig afstemmen/RDS-uitzendingen/
Optionele antenne-aansluitingen
Geluidsveld en geluidskwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Geluidsveldinstellingen/Super Surround/Center Focus/
Dolby Pro Logic II/Down-mixen/De basklanken verbeteren/
Subwooferniveau/De uitgangsniveaus van de luidsprekers
instellen
Andere apparatuur bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bediening van een tv-toestel en videocassetterecorder/
Het tapedeck bedienen ([HT845] [HT885])
Andere nuttige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Timerfunctie voor automatisch uitschakelen/Volumedemping/
Een hoofdtelefoon gebruiken
Referentie
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling . . .
Over DivX VOD-inhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hanteren van schijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklarende Woordenlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gids voor het verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . .
29
30
30
30
30
31
32
34
RQT7976
3
3
7976du.book
Page 4
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Eenvoudige installatie
1
Montage luidsprekers
STAP
[HT535] [HT845] Voorluidsprekers
[HT885] Voor- en surroundluidsprekers
De meegeleverde voetstukken zijn speciaal
ontworpen voor de bevestiging van de Panasonic
SB-FS535 voorluidsprekers, SB-FS840
voorluidsprekers, SB-FS930 voorluidsprekers of
SB-FS880 surroundluidsprekers. Gebruik deze
uitsluitend zoals aangegeven in deze
installatierichtlijnen.
Montage luidsprekers
Voorbereiding
≥Om beschadiging of krassen te voorkomen, kunt u de onderdelen op een zachte doek leggen om ze te monteren.
≥Gebruik een kruiskopschroevendraaier voor de montage.
≥Controleer of u alle aangegeven onderdelen hebt voordat u de montage, installatie en aansluiting uitvoert.
≥Er is geen verschil tussen de rechter- en linkerluidsprekers en de pijpen.
[HT535]
2 Voorluidsprekers
4 Pijpen
≥2kpijp A
(met kabel)
≥2kpijp B
2 Voetstukken 4 Schroeven
4 Beugelmet sluitringen schroeven
4 Kleine
2 Beugels
schroeven
Vel met
rubberkussentjes
U kunt de voorluidsprekers gebruiken zonder dat u de voetstukken hoeft te monteren. Bevestig in dat
geval de rubberkussentjes op de onderkant van de luidsprekers. Hiermee vermijdt u dat de luidsprekers
worden verplaatst of omvallen door de trillingen van de luidsprekers. Gebruik 3 of 4 kussentjes per
luidspreker.
1
Bevestig de pijpen aan de voetstukken.
1 Stop pijp B in het voetstuk.
Zorg ervoor dat deze
openingen op elkaar zijn
uitgelijnd wanneer u de pijp
plaatst.
Pijp B
3
Bevestig de pijpen aan de luidsprekers.
Pas de schroefkop tussen de 2 stoppers in de groef van de
luidspreker.
Zorg ervoor dat de pijp recht wordt gemonteerd door de rechter- en
linkerschroeven afwisselend aan te spannen tot ze volledig
vastgeschroefd zijn.
Dek de aansluitingen met de pijp niet af om kortsluiting te
voorkomen.
Voetstuk
Beugelschroeven
2 Maak pijp B vast aan het voetstuk.
Pijp A
Beugel
Zorg ervoor dat de schroef stevig is vastgedraaid.
Schroeven met sluitringen
Schroefkop
Kruiskopschroevendraaier
(niet meegeleverd)
2
Voorluidspreker
Monteer de pijpen.
1 Stop de luidsprekerkabel van pijp A door pijp B en het
voetstuk.
Om de kabel gemakkelijker door de pijp te schuiven, vouwt u de
kabel losjes in twee (niet plooien), stopt u het gevouwen
gedeelte door de pijp en trekt u vervolgens de rest van de kabel
door het voetstuk.
4
_: Wit
`: Blauw
§
Kabel
Pijp A
Zorg ervoor dat de schroef stevig is vastgedraaid.
Kleine schroeven
RQT7976
4
4
5
Duwen!
Als de luidsprekerkabels geen topje
van vinyl hebben, kunt u ze direct met
de aansluitklemmen verbinden.
Bevestig de luidsprekerkabels aan de
voetstukken.
1 Duw de luidspreker-
3 Bevestig de pijpen aan elkaar.
Pijp B
Sluit de luidsprekerkabels aan.
Achterzijde van luidspreker
2 Verbind pijp A met pijp B.
Pijp B
Pijp A
Aansluitingen
Wring de vinyluiteinden van
de luidsprekerkabels af.§
Kabel
Pijp B
Stoppers
kabel zo ver
mogelijk in de groef
in het voetstuk.
Kabel
2 Duw de
luidsprekerkab
el tegen het
voetstuk terwijl
u de kabel
tussen de
pinnen haalt.
Onderzijde van het voetstuk
7976du.book
Page 5
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
[HT845] [HT885]
[Opmerking]
≥Laat de plastic verpakking rond de pijpen tijdens het monteren van de voetstukken van de luidsprekers om te voorkomen dat de
luidsprekerkabels uit de pijpen worden getrokken.
≥[HT885] De koppels voor- en surroundluidsprekers en de koppels pijpen zijn verschillend.
–Controleer het label op de achterzijde van de luidspreker alvorens de pijp te bevestigen (➜ blz. 6).
–De pijp met de kortste kabel is voor de voorluidspreker.
1
[HT885] 4 Pijpen
≥2kpijpen met korte kabel:
voor voorluidsprekers
≥2kpijpen met lange kabel:
voor surroundluidsprekers
2
Monteer de voetstukken van de
luidsprekers.
1 Haal de luidsprekerkabel door de opening in het voetstuk.
Om de kabel gemakkelijker door de pijp te schuiven, vouwt u de
kabel losjes in twee (niet plooien), stopt u het gevouwen
gedeelte door de opening en trekt u vervolgens de rest van de
kabel door het voetstuk.
[HT845]
2 Voetstukken
[HT885]
4 Voetstukken
[HT845]
4 Korte
schroeven
[HT885]
8 Korte
schroeven
[HT845]
4 Lange
schroeven
[HT885]
8 Lange
schroeven
Montage luidsprekers
[HT845] 2 Voorluidsprekers [HT845] 2 Pijpen
[HT885] 2 Voor en
2 surroundluidsprekers
Bevestig de voetstukken aan de luidsprekers.
Zorg ervoor dat het voetstuk recht wordt gemonteerd door de
bovenste en onderste schroeven afwisselend aan te spannen tot
ze volledig vastgeschroefd zijn.
Lange schroeven
Pijp
Kabel
Plastic
verpakking
Laat het overschot van de
luidsprekerkabel los hangen
om dit later aan te sluiten.
Luidspreker
Voetstuk
2 Stop de pijp in het voetstuk.
Pijp
Groef
Pijpsteun
Voetstuk
Lijn de groef en deze openingen
uit met het voetstuk wanneer u
de pijp plaatst.
U kunt het voetstuk ook onderaan op de achterzijde van de
luidspreker bevestigen.
U kunt de hoogte van de luidspreker wijzigen wanneer u het voetstuk
bovenaan of onderaan op de achterzijde van de luidspreker bevestigt.
3
Sluit de luidsprekerkabels aan.
Achterzijde van luidspreker
Wring de vinyluiteinden van de
luidsprekerkabels af.§
Trek zachtjes aan de
luidsprekerkabel terwijl u de
pijp in het voetstuk stopt.
_: Koper
`: Zilver
3 Bevestig de pijp aan het voetstuk.
Duwen!
Zorg ervoor dat de schroef stevig is vastgedraaid.
§
Kruiskopschroevendraaier
(niet meegeleverd)
Als de luidsprekerkabels geen topje
van vinyl hebben, kunt u ze direct met
de aansluitklemmen verbinden.
Duw de luidsprekerkabel in de groef.
Korte schroeven
Verwijder de plastic verpakking van de pijp voordat u verder gaat
naar de volgende stap.
Als er een stuk van de luidsprekerkabel overblijft, haalt u de
luidsprekerkabel door de opening bij de bovenkant van de pijp terwijl
u de luidsprekerkabel uit de onderkant van het voetstuk trekt.
4
Bevestig de luidsprekerkabels aan de voetstukken.
Duw de luidsprekerkabel zo
ver mogelijk in de groef in het
voetstuk.
Kabel
∫ Vermijden dat de luidsprekers omvallen
Voorbereiding
Bevestig schroefogen (niet meegeleverd) om de luidsprekers aan
een muur te bevestigen (➜ schema rechts).
≥U dient de schroefogen te kopen die geschikt zijn voor de muren
en pilaren waaraan u de schroefogen wilt bevestigen.
≥Raadpleeg een bevoegde ondernemer betreffende de geschikte
procedure voor bevestiging aan een betonnen muur of aan een
oppervlak dat mogelijk niet sterk genoeg is. Een slechte
bevestiging kan schade veroorzaken aan de muur of de
luidsprekers.
[HT535]
Achterzijde
van voetstuk
Groef
Schroefoog (niet meegeleverd)
Touw (niet meegeleverd)
Muur
Achterzijde van luidspreker Ongeveer 150 mm
[HT845] [HT885] Schroefoog (niet meegeleverd)
Muur
Touw (niet meegeleverd)
Om te vermijden dat de luidspreker omvalt, spant u het touw
(niet meegeleverd) van de muur naar de luidspreker zoals
weergegeven en bindt u het touw stevig vast.
RQT7976
Achterzijde van luidspreker Ongeveer 150 mm
5
5
7976du.book
Page 6
Monday, April 25, 2005
2
STAP
9:23 AM
Positionering
De plaatsing van de luidsprekers kan de basweergave en het geluidsveld
beïnvloeden. Let op de volgende punten:
≥Plaats de luidsprekers op een horizontale en stevige ondergrond.
≥Wanneer de luidsprekers te dicht bij vloeren, muren of hoeken zijn geplaatst, kan
de basweergave te krachtig worden. Hang een dik gordijn voor muren en ramen.
≥Plaats de voor-, midden- en surroundluidsprekers op ongeveer gelijke afstand van
de luisterplaats.
De hoeken op de schema’s zijn bij benadering opgegeven.
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling (➜ blz. 29)
Positionering
[HT535]
Voorbeeld van installatie
Hoofdapparaat
1
VOOR
(L, R)
2
3
4
SURROUND
(L, R)
MIDDEN
ACTIEVE
SUBWOOFER
De linker- en rechterluidsprekers zijn dezelfde voor de voor- en surroundluidsprekers.
[HT845]
Voorbeeld van installatie
Hoofdapparaat
#%+0
1
VOOR
(L, R)
2
3
4
SURROUND
(L, R)
MIDDEN
ACTIEVE
SUBWOOFER
De linker- en rechterluidsprekers zijn dezelfde voor de voor- en surroundluidsprekers.
[HT885]
Voorbeeld van installatie
Hoofdapparaat
AC IN
1
2
3
4
VOOR
(L, R)
SURROUND
(L, R)
MIDDEN
ACTIEVE
SUBWOOFER
De linker- en rechterluidsprekers zijn dezelfde voor de voor- en surroundluidsprekers.
Gebruik nooit een
voorluidspreker als een
surroundluidspreker, of
omgekeerd. Controleer het
type luidspreker aan de hand
van het label op de
achterzijde van de
voorluidspreker.
RQT7976
6
6
Labels op
luidsprekers
Page 7
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
≥Gebruik alleen de meegeleverde luidsprekers
Opmerkingen over het gebruik van de luidsprekers
Het gebruik van andere luidsprekers kan het apparaat
beschadigen en zal een nadelige invloed hebben op de
geluidskwaliteit.
≥Installeer de luidsprekers op een effen vlak om omvallen te
voorkomen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om
omvallen van de luidsprekers te voorkomen als u ze niet op een
effen vlak kunt installeren.
≥ De luidsprekers kunnen beschadigd raken en zullen minder lang
meegaan indien u voor langere tijd geluid met hoog volume weergeeft.
≥Voorkom beschadiging door het volume in de volgende gevallen
te verlagen:
– Wanneer het geluid vervormd is.
– Wanneer de luidsprekers weergalmen door een platenspeler,
ruis van FM-uitzendingen, of doorlopende signalen van een
oscillator, een test schijf of een elektronisch instrument.
– Wanneer u de geluidskwaliteit aanpast.
– Wanneer u het apparaat in- of uitschakelt.
Hoofdapparaat
[Opmerking]
Laat minstens 10 mm vrij tussen de luidsprekers en het systeem
voor een goede ventilatie.
Als de kleurenweergave op uw tv-toestel onregelmatig is
Actieve subwoofer
De meegeleverde luidsprekers zijn ontworpen voor gebruik
dicht bij een tv-toestel. Afhankelijk van het type tv-toestel en de
plaatsing van de luidsprekers kan de beeldweergave soms
worden beïnvloed.
Als er storing optreedt, dient u het tv-toestel gedurende
ongeveer 30 minuten uit te schakelen.
Normaal wordt het probleem gecorrigeerd door de
demagnetiseerfunctie van het tv-toestel. Indien de storing blijft bestaan,
moet u de luidsprekers verder van het tv-toestel vandaan plaatsen.
Installeer de subwoofer rechts of links van het tv-toestel op de
vloer of op een stevige plank om luidsprekertrilling te voorkomen.
Laat 10 cm vrij aan de achterzijde voor ventilatie.
Waarschuwing
Middenluidspreker
≥Als de middenluidspreker direct op het tv-toestel is geplaatst, kan
de trilling van de middenluidspreker beeldstoring veroorzaken.
Installeer de middenluidspreker op een rack of plank.
≥Plaats de luidsprekers niet rechtstreeks op het tv-toestel om te
vermijden dat ze vallen.
Waarschuwing
bijv. [HT535]
Ga niet op het voetstuk
staan en schud de
luidspreker niet heen en
weer.
Wees voorzichtig wanneer
er kinderen in de buurt zijn.
3
STAP
Positionering/De luidsprekers aansluiten met de subwoofer
7976du.book
≥Gebruik de actieve subwoofer en de meegeleverde
luidsprekers uitsluitend volgens de hier beschreven
instructies. Als u dat niet doet, bestaat het risico op
beschadiging van de versterker en/of luidsprekers en
kan er brand ontstaan. Raadpleeg een bevoegde
onderhoudsmonteur indien er zich beschadiging heeft
voorgedaan of wanneer u een plotselinge verslechtering
in prestaties opmerkt.
≥Probeer niet om deze luidsprekers aan een muur te
bevestigen op een andere manier dan in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven.
De luidsprekers aansluiten met de subwoofer
≥Bevestig de stickers op de luidsprekerkabels om het aansluiten ervan gemakkelijker te maken.
≥De aansluitingen van de subwoofer hebben een krachtig uitgangsvermogen. Sluit de luidsprekerbedrading voorzichtig aan.
Luidsprekerkabels
[HT535] [HT845]
≥1kkorte kabel: Voor middenluidspreker
≥2klange kabels: Voor surroundluidsprekers
[HT885]
≥1kkorte kabel: Voor middenluidspreker
Vel stickers voor luidsprekerkabels
Luidsprekerkabelsticker
De illustratie toont het model SC-HT535.
2 VOOR (R)
1 VOOR (L)
4 SURROUND (R)
ACTIEVE
SUBWOOFER
3 SURROUND (L)
Klik!
5 MIDDEN
Stop de draad volledig in
de aansluiting.
Klik!
[HT535]
Wit
Blauw
[HT845]
[HT885]
Koper
Zilver
[Opmerking]
≥[HT845] [HT885] Zelfs als de weergegeven subwoofer verschilt met uw exemplaar, kunt u de luidsprekers op dezelfde manier aansluiten op de
subwoofer.
≥Zorg ervoor dat u nooit kortsluiting veroorzaakt tussen de positieve (i) en negatieve (j) luidsprekerdraden.
≥Zorg ervoor dat u alleen positieve ([HT535]: wit, [HT845] [HT885]: koper) draden aansluit op positieve (i) aansluitingen en negatieve ([HT535]:
blauw, [HT845] [HT885]: zilver) draden op negatieve (j) aansluitingen. Verkeerde aansluiting kan leiden tot beschadiging van de luidsprekers.
RQT7976
7
7
7976du.book
Page 8
Monday, April 25, 2005
4
STAP
9:23 AM
Video-aansluitingen
Videokabel
≥Sluit dit apparaat niet aan via een videorecorder.
Door de kopieerbeveiliging is het mogelijk dat het beeld niet correct
wordt weergegeven.
≥Schakel het tv-toestel uit alvorens met het aansluiten te
beginnen, en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het tv-toestel.
∫ Televisie met COMPONENT VIDEO INaansluitingen
Video-aansluitingen
∫ Televisie met VIDEO IN-aansluiting
Achterzijde van
hoofdapparaat
TV-toestel
(niet meegeleverd)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Videokabel
(meegeleverd)
Achterzijde van
hoofdapparaat
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
VIDEO IN
PB
Videokabels
(niet meegeleverd)
TV-toestel
(niet meegeleverd)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
S-VIDEO
OUT
PR
VIDEO
OUT
PR
∫ Televisie met S-VIDEO IN-aansluiting
Achterzijde van
hoofdapparaat
TV-toestel
(niet meegeleverd)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
PR
Y
PB
S-videokabel
(niet meegeleverd)
S-VIDEO
IN
VIDEO
OUT
S-VIDEO OUT-aansluiting
De S-VIDEO OUT-aansluiting biedt een levendiger beeld dan de
VIDEO OUT-aansluiting omdat de chrominantie- (C) en
luminantiesignalen (Y) worden gescheiden. (De werkelijke
resultaten hangen af van het tv-toestel.)
VIDEO
OUT
PR
COMPONENT VIDEO OUT-aansluiting
Deze aansluitingen kunnen worden gebruikt voor interlace of
progressieve signaaluitvoer en bieden een zuiverder beeld dan de
S-VIDEO OUT-aansluiting. Bij gebruik van deze aansluitingen
worden de kleurverschilsignalen (PB/PR) en het luminantiesignaal
(Y) afzonderlijk uitgevoerd om een natuurgetrouwe
kleurenweergave te krijgen.
≥De beschrijving van de component-video ingangsaansluitingen
hangt af van het tv-toestel of de monitor (bijv. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y,
Y/CB/CR). Sluit aan op de aansluitingen van dezelfde kleur.
≥Als u dit type verbinding wilt uitvoeren, selecteert u “Video/
YPbPr” of “S-Video/YPbPr” onder QUICK SETUP (➜ blz. 10). Als
“RGB/No Output” is geselecteerd, wodt het RGB-signaal
uitgevoerd vanaf de SCART (AV) -aansluiting, maar wordt er
geen signaal uitgevoerd van de aansluiting van de component
video-uitgangen.
Genieten van progressieve video
≥Sluit aan op de component-video ingangsaansluitingen op
een tv-toestel dat compatibel is met 625p of 525p. (Als u
aansluit op een niet-compatibel tv-toestel, zal de video niet
juist worden weergegeven.)
∫ Televisie met SCART-aansluiting
Achterzijde van
hoofdapparaat
TV-toestel
(niet meegeleverd)
AV
AV
Scartkabel
(niet meegeleverd)
SCART (AV)-aansluiting
Om de beeldkwaliteit te verbeteren kunt u de videosignaaluitvoer
van de SCART (AV)-aansluiting wijzigen van “Video” naar
“S-Video” of “RGB” om deze aan te passen aan het type tv-toestel
dat u gebruikt. Selecteer “S-Video/YPbPr” of “RGB/No Output”
onder QUICK SETUP (➜ blz. 10).
RQT7976
8
8
≥Panasonic-televisietoestellen met 625 (576)/50i·50p, 525
(480)/60i·60p ingangsaansluitingen zijn progressief
compatibel. Raadpleeg de fabrikant als u een tv-toestel van
een ander merk gebruikt.
7976du-p03-11.fm
Page 9
Tuesday, April 26, 2005
5
STAP
8:24 PM
Radio- en systeemaansluitingen
Systeemkabel
AM-raamantenne
FM-binnenantenne
Netsnoer
Radio- en systeemaansluitingen/De afstandsbediening
≥Sluit het netsnoer pas aan nadat alle andere aansluitingen zijn voltooid.
≥Optionele antenne-aansluitingen (➜ blz. 23).
De illustratie toont het model SC-HT535.
AM-raamantenne
Zet de antenne recht op het
voetstuk. Installeer de antenne op
de plaats waar de ontvangst
optimaal is.
Houd de losse antennekabel uit de
buurt van andere draden en
kabels.
FM-binnenantenne
Bevestig het andere uiteinde van
de antenne op een plaats waar de
ontvangst optimaal is.
Plakband
Klik!
Actieve subwoofer
Hoofdapparaat
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75 )
(75≠
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
VCR
AUDIO
IN
TV
AUDIO
IN
Y
S-VIDEO
OUT
1
PR
VIDEO
OUT
2
Pal naar boven
Om los te maken
De pal indrukken en
de stekker uittrekken.
Netsnoer
Pal naar boven
Om los te maken
De pal indrukken en de stekker uittrekken.
Systeemkabel
Naar stopcontact
Energie besparen
Ook wanneer het is uitgeschakeld, verbruikt het hoofdapparaat nog een kleine hoeveelheid stroom (ongeveer 0,7 W). Wanneer u het
apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u energie besparen door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Wanneer u het apparaat later weer aansluit, zult u sommige items opnieuw in het geheugen moeten opslaan.
[Opmerking]
Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor gebruik met dit apparaat. Gebruik het niet voor andere apparatuur.
6
STAP
De afstandsbediening
Dit mag u niet doen:
Afstandsbediening
Batterijen
2 Plaats de batterijen zo dat de polen (i en j)
overeenkomen met de markeringen in het batterijvak.
3
≥oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
≥tegelijkertijd batterijen van een verschillend type gebruiken.
≥de batterijen verhitten of in vuur gooien.
≥de batterijen uit elkaar nemen of kortsluiten.
≥proberen om alkaline- of mangaanbatterijen op te laden.
≥batterijen gebruiken waarvan het omhulsel is afgepeld.
Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt
veroorzaken. De onderdelen waarmee elektrolyt in contact komt
kunnen beschadigd raken en brand veroorzaken.
Verwijder de batterijen indien u de afstandsbediening voor langere
tijd niet gaat gebruiken. Bewaar de batterijen op een koele en
donkere plaats.
1
≥Gebruik geen
oplaadbare batterijen.
R6/LR6, AA, UM-3
Draag bij tot het behoud van het milieu.
≥Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil
worden geplaatst.
∫ Gebruik
Vermijd obstakels en richt de afstandsbediening, binnen een
afstand van maximaal 7 m, recht op de sensor van het apparaat
(➜ blz. 10).
RQT7976
9
9
7976du.book
Page 10
Monday, April 25, 2005
7
STAP
9:23 AM
QUICK SETUP (Basisinstellingen)
Het scherm QUICK SETUP helpt u bij het maken van de nodige instellingen.
Schakel het tv-toestel in en kies op het tv-toestel de video-ingang waarop dit apparaat is aangesloten.
1
2
3
4
5
6
QUICK SETUP (Basisinstellingen)/Overzicht van de bedieningsfuncties
Kiezen
DVD/CD
SHIFT
SETUP
MUTING
RETURN
ENTER
SHIFT
ENTER
SETUP
MUTING
Registreren
Schakel het
apparaat in.
Kiezen
“DVD/CD”.
Geef het scherm
QUICK SETUP
weer.
Volg de aanwijzingen op
het scherm om de
instellingen te definiëren.
Indrukken om
Indrukken om af te
QUICK SETUP te sluiten.
verlaten.
Om deze instellingen later te wijzigen
Selecteer “QUICK SETUP” op het tabblad “Others” (➜ blz. 21).
Overzicht van de bedieningsfuncties
De illustratie toont het model SC-HT535.
De bladzijde waarnaar wordt verwezen, zijn tussen haakjes aangegeven.
De bron selecteren
[HT845]
AUX (27)
TV/AV
[HT885]
Het apparaat in-/uitschakelen (10)
AV SYSTEM
AUX
Timerfunctie voor automatisch uitschakelen (28)
De video-ingang op het tvtoestel schakelen (27)
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
CH
Televisiezenders, titelnummers van schijven,
enz. selecteren/cijfers invoeren (13)
Annuleren (13)
7
8
CANCEL
0
9
Menu items op het televisiescherm selecteren
of registreren, beeld-voor-beeld (13)
Menu op het scherm weergeven (18),
RDS-tekstgegevens weergeven (23)
of volume televisie verlagen (27)
[HT845] [HT885]
Timerfunctie voor automatisch
uitschakelen (28)
SLEEP
(14)
QUICK OSD
De bron selecteren
TUNER/BAND (22), DVD/CD (10)
Kanaal selecteren (22, 27)
VOLUME
Volume regelen (13)
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Een hoofmenu van een schijf (16) of
een programmalijst weergeven (17)
Functies televisie en videorecorder (27)
Basisbedieningselementen voor de
weergave (12, 13)
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Een schijfmenu (16) of
een afspeellijst weergeven (17)
ENTER
AC IN
FUNCTIONS
RETURN
Terugkeren naar het vorige scherm (13)
of volume televisie verhogen (27)
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
SUBWOOFER
LEVEL
SUPER SRND
H.BASS
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
(25)
(24, 25)
(24)
(24)
QUICK OSD
ZOOM
MANUAL SKIP
SUBTITLE
AUDIO
SETUP
MUTING
(14)
(14)
(14, 15)
(20, 28)
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
GROUP
REPEAT
PLAY MODE
(13)
(13, 15)
(15)
(15)
ADVANCED
DISC REVIEW
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
TEST
CH SELECT
(14)
(14, 15)
(25)
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
REPEAT
PLAY MODE
ADVANCED PLAY SPEED
TEST
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Gebruik van de functies met een
oranje label:
Druk terwijl u [SHIFT] ingedrukt houdt
op de overeenkomende knop.
Stand-by/Aan-indicator
Wanneer het apparaat op een stopcontact is aangesloten,
zal deze indicator branden in de stand-by stand en uitgaan
wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
INPUT SELECTOR (22)
DVD/CD#FM#AM#TV#VCR#
AUX ([HT845] [HT885])#Terugkeren naar DVD/CD
Indicator netstroom [AC IN]
Deze indicator licht op
wanneer het apparaat op een
stopcontact is aangesloten.
<OPEN/CLOSE
De schijflade openen/sluiten (12)
4, 5/X TUNING W
Overslaan of vertraagde weergave zoeken (12)/
Selecteer de radiostations (22)
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
RDS
PROGRESSIVE
Genieten van progressieve video (12)
RDS
RDS-tekstgegevens weergeven (23)
H.BASS
De verbetering van de basklanken in-/uitschakelen (25)
H.BASS-indicator ([HT845] [HT885])
RQT7976
10
10
VOLUME
H.BASS
Signaalsensor
afstandsbediening
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
PHONES
Hoofdtelefoon
aansluiten (28)
∫/TUNE MODE
VOLUME
Weergave stoppen (12)/
Volume verhogen/
Selecteer de afstemmingsstand (22)
verlagen (12)
;/FM MODE
Pauze (12)/De FM-ontvangststatus
aanpassen (22)
1/MEMORY
Schijven weergeven (12)/De ontvangststations
vna de radio onthouden (22)
Stand-by/Aan-schakelaar [Í/I]
Indrukken om het apparaat van aan naar stand-by te schakelen, of omgekeerd.
In de stand-by stand verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom. (12)
7976du.book
Page 11
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Schijven die dit apparaat kan weergeven
Logo
Indicatie in deze
gebruiksaanwijzing
[RAM]
Opgenomen op apparaten met behulp van versie 1.1 van Video Recording
Format (een genormaliseerde standaard voor video-opnamen), zoals DVDvideo-recorders, DVD-video-camera’s, computers, enz.
[DivX]§1
Opgenomen met SD-multicamera’s of DVD-videorecorders van Panasonic die gebruik maken van de DCF
≥Selecteer “Play as
(Design rule for Camera File system)-standaard, versie 1.0. Data Disc” onder
Other Menu
Opgenomen met SD-multicamera’s of DVD-video(➜ blz. 19) om JPEG-,
recorders van Panasonic [die voldoen aan de SD
MPEG4- of DivX
VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/MPEG4 (Simple
video-inhoud weer te
Profile) -videosysteem/G.726-audiosysteem].
geven.
—
[DVD-A]
—
[DVD-V]
Sommige DVD-audioschijven bevatten DVD-video-inhoud.
Om DVD-video-inhoud weer te geven, kiest u “Play as DVD-Video” onder Other
Menu (➜ blz. 19).
[JPEG]
DVD-RAM
[MPEG4]
DVD-audio
Opmerkingen
Schijven die dit apparaat kan weergeven
Schijf
—
DVD-video
DVD-R
(DVD-video)/
DVD-RW
(DVD-video)
iR (Video)/
iRW (Video)
[DVD-V]
Schijven die werden opgenomen en afgesloten§2 op DVD-video-recorders of
DVD-video-camera’s.
Schijven die werden opgenomen en afgesloten§2 op DVD-video-recorders of
DVD-video-camera’s.
—
De schijf afsluiten§2 na de opname.
DVD-R
(DivX video)/
DVD-RW
(DivX video)
[DivX]§1
DVD-RW
(DVD-VR)
[DVD-RW[‹VR›]
Schijven die werden opgenomen en afgesloten§2 op DVD-video-recorders of
DVD-video-camera’s met behulp van versie 1.1 van het Video Recording Format
(een genormaliseerde standaard voor video-opnamen).
—
Video CD
[VCD]
Conform IEC62107
SVCD
[CD]
CD
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[MPEG4]
[DivX]§1
[VCD]
Dit apparaat is compatibel met HDCD maar biedt geen ondersteuning voor de
functie Peak Extend (een functie die het dynamische bereik van signalen met
een hoog niveau vergroot).
De geluidskwaliteit van HDCD-gecodeerde CD’s is beter, omdat deze schijven
gecodeerd zijn met 20 bits terwijl alle andere CD’s met 16 bits worden gecodeerd.
≥Dit apparaat kan CD-R/RW (schijven voor audio-opnamen) weergeven, mits
deze zijn opgenomen met een van de links aangegeven formaten. Sluit de
sessies of sluit§2 de schijf af nadat de opname voltooid is.
≥HighMAT-schijven
Alleen WMA, MP3 of JPEG bestanden.
Selecteer “Play as Data Disc” onder Other Menu (➜ blz. 19) om weer te geven
zonder de HighMAT-functie te gebruiken.
≥[WMA] Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor Multiple Bit Rate (MBR: een
bestand dat dezelfde inhoud bevat die aan meerdere verschillende
bitsnelheden is gecodeerd).
§1
Gemaakt met DivX ver.3.11, 4.x, 5.x [DivX videosysteem/MP3, Dolby Digital of MPEG audiosysteem].
Een bewerking waarmee weergave op compatibele apparatuur mogelijk wordt gemaakt.
≥Het is mogelijk dat de bovenstaande schijven niet in alle gevallen kunnen worden weergegeven. Dit kan te wijten zijn aan het type schijf, de
toestand van de opname, de opnamemethode en de manier waarop de bestanden werden gemaakt (➜ blz. 17, Tips voor het maken van
gegevensschijven).
§2
∫ Schijven die dit apparaat niet kan weergeven
∫ Videosystemen
Versie 1.0 van DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD,
Photo CD, DVD-RAM die niet uit hun cartridge kunnen worden
verwijderd, 2,6-GB en 5,2-GB DVD-RAM en in de handel
verkrijgbare “Chaoji VCD” inclusief CVD, DVCD en SVCD die niet
voldoen aan IEC62107.
– Dit apparaat kan zowel PAL als NTSC weergeven, maar het
systeem van uw tv-toestel moet overeenstemmen met het systeem
dat op de schijf wordt gebruikt.
– PAL-schijven kunnen niet correct worden weergegeven op een
NTSC-televisie.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor
weergave op een PAL-tv (➜ blz. 21, “NTSC Disc Output” onder het
tabblad “Video”).
∫ Audioformaat van DVD’s
Dit apparaat herkent en decodeert
automatisch schijven die voorzien
zijn van een van deze symbolen.
RQT7976
11
11
7976du-p12-21.fm
Page 12 Monday, April 25, 2005
12:50 PM
Basisweergave
Het hoofdapparaat gebruiken
Basisweergave
1
Schakel het
apparaat in.
2
3
Open de schijflade.
4
Plaats de schijf.
Selecteer “DVD/CD”.
INPUT SELECTOR
OPEN/CLOSE
≥Plaats dubbelzijdige schijven met het label van
de zijde die u wilt weergeven naar boven gericht.
≥[RAM] Haal de schijven vóór gebruik uit hun doosjes.
; (Pauzeren)
∫ (Stoppen)
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
PHONES
RDS
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
PROGRESSIVE
U kunt genieten van progressieve video
(➜ blz. 8).
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM SLP
DTS PRG
5
Start de weergave.
6
Indrukken om over te slaan.
Ingedrukt houden om
–te zoeken (tijdens weergave)
–vertraagde weergave
Regel het volume.
De lade wordt automatisch
gesloten.
VOLUME
DOWN
(tijdens pauzeren) (Gedeelte
met bewegende beelden)
≥Druk op [1] (weergeven) om de
normale weergave te starten.
UP
[Opmerking]
≥De schijven blijven draaien terwijl de menu’s worden getoond. Druk op [∫] wanneer u klaar bent met het gebruik om de motor van het apparaat
en uw tv-scherm te beschermen.
≥Het volledige titelnummer zal mogelijk niet correct worden weergegeven op iR/iRW.
RQT7976
12
12
7976du.book
Page 13
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Als er problemen zijn, raadpleeg dan de Gids voor het verhelpen van storingen (➜ blz. 34, 35).
De afstandsbediening gebruiken
1
TV
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
Cijfertoetsen
VCR
1
2
3
4
5
6
7
8
2
CH
9
VOLUME
-/--
CANCEL
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
PLAY
LIST
FUNCTIONS
RETURN
RETURN
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
S10
Een nummer
invoeren
6
5
TOP MENU
1
3, 4, 2, 1
ENTER
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
bijv.: Om 123 te kiezen:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
CANCEL
≥Druk op [CANCEL] om het (de)
nummer(s) te annuleren.
MENU
TOP MENU
ENTER
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
DIRECT
NAVIGATOR
MENU
SUBTITLE
AUDIO
Schijfmenu
PLAY
LIST
ANGLE/PAGE
GROUP
SHIFT
RETURN
Stoppen
Pauzeren
De positie wordt in het
geheugen opgeslagen terwijl
“RESUME” op het display wordt
getoond.
≥Druk op [1] (weergeven) om
de weergave te hervatten.
≥Druk opnieuw op [∫] om de
positie te wissen.
Terugkeren
naar het
vorige scherm
≥Druk op [1] (weergeven) om
de weergave opnieuw te
starten.
Display op
hoofdapparaat
ENTER
≥[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX]
[3, 4] : Groep overslaan
tijdens weergave
[2, 1] : Inhoud overslaan
tijdens weergave
FL DISPLAY
SHIFT
Scherm
Ondertitels/
Informatie
≥Tot maximaal 5 stappen.
≥Druk op [1] (weergeven) om
de normale weergave te
starten.
Zoeken
(tijdens
weergave)
SLOW/SEARCH
≥[VCD] Vertraagde weergave
alleen in voorwaartse richting.
≥[MPEG4] [DivX] Vertraagde
weergave Werkt niet.
Vertraagde
weergave
(in de
pauzestand)
Beeld-voorbeeld
(in de
pauzestand)
ENTER
[DVD-A] (Gedeelte met
bewegende beelden)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE/PAGE
GROUP
De weergave
starten vanaf
een gekozen
groep
[DVD-A] [DVD-V]
Toont een schijf-beginmenu
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Toont de programma’s
(➜ blz. 17)
[DVD-V]
Toont een schijfmenu
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Toont een afspeellijst (➜ blz. 17)
[VCD] met weergavebesturing
Toont een schijfmenu
RETURN
SKIP
Overslaan
[VCD] met weergavebesturing
Druk op [∫] om de PBC-functie
te annuleren en druk vervolgens
op de cijfertoetsen.
ENTER
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [VCD] [CD]
bijv.: Om 12 te kiezen:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
Basisweergave
AV SYSTEM
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]
Tijdweergave
,-. Informatieweergave
[JPEG]
Wanneer diaweergave
(➜ blz. 18) is ingeschakeld:
SLIDE,-. Informatieweergave
Wanneer diaweergave is
uitgeschakeld:
PLAY,-. Informatieweergave
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Schakelt ondertitel aan/uit
(➜ blz. 15)
[DVD-V] [DivX] [VCD]
(alleen SVCD)
Selecteert de talen voor de
ondertitels (➜ blz. 15)
[JPEG]
Datum ,-. Geen informatie
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
Een map op WMA/MP3-, JPEG-,
MPEG4- en DivX video-schijven
wordt behandeld als een “Group”.
Kiezen
ENTER
≥[VCD] alleen in voorwaartse
richting.
Registreren
Kiezen
Items op het
scherm
kiezen
ENTER
RQT7976
Registreren
13
13
7976du-p12-21.fm
Page 14 Monday, April 25, 2005
12:52 PM
Handige functies
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
ZOOM
MANUAL SKIP
CH
VOLUME
9
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden getoond.)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (behalve iR/iRW)
Het afspelen wordt opnieuw gestart vanaf het punt dat ongeveer 30 seconden
vooruit ligt. Handig als u bijvoorbeeld reclameboodschappen wilt overslaan.
Tijdens weergave
-/--
CANCEL
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
30 seconden vooruit overslaan
Druk op [MANUAL SKIP].
TOP MENU
MENU
Handige functies
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
RETURN
QUICK OSD
ZOOM, MANUAL SKIP
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
SUBTITLE, AUDIO
PLAY MODE
REPEAT
PLAY SPEED,
QUICK REPLAY
ADVANCED
DISC REVIEW
QUICK OSD
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] U kunt niet overslaan door het huidige
programma als de start van het volgende programma op 30
seconden van het punt ligt waarvan u wilt overslaan.
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
Toont de huidige
weergavesituatie (QUICK OSD)
Druk op [QUICK OSD].
Basisinformatie ------------> Meer informatie
^----------------- Uit ,---------------b
∫ Basisinformatie Huidige nummer van de weergave Verstreken weergavetijd
bijv. [DVD-V]
Title
Weergavesi
tuatie
1
4
Chapter
Time
∫ Meer informatie
Huidige positie
Details-DVD-Video
bijv. [DVD-V]
Audio-informatie
1
DTS 3/2.1ch
Audio
Ondertitelinformatie
Subtitle
1/1
Angle
Hoekinformatie
Source Aspect 4:3
Beeldverhouding van de huidige titel
0:54:28
Title
Total
Time
Totale weergavetijd van de
huidige titel
≥[MPEG4] [DivX] De video- en audio-informatie worden niet getoond tijdens het zoeken.
[CD] [MP3] [WMA] Het scherm QUICK OSD wordt automatisch weergegeven.
ADVANCED
DISC REVIEW
Kort vooraf bekijken van titels
die u wilt weergeven
(ADVANCED DISC REVIEW)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (behalve gedeelte stilstaande beelden)
[DVD-V] (behalve iR/iRW)
Hiermee kunt u bladeren door de schijfinhoud en het afspelen starten vanaf
de geselecteerde positie. U kunt “Intro Mode” of “Interval Mode” selecteren
onder “Advanced Disc Review” op het tabblad “Disc” (➜ blz. 20).
1
Druk op [ADVANCED DISC REVIEW].
Het scherm QUICK OSD wordt weergegeven.
bijv. [RAM]
Program
4
Time
0:01:06
04
2
Druk op [1] (weergaven) als u een titel
vindt om weer te geven.
≥Het is mogelijk dat dit niet werkt, afhankelijk van de schijf en de
weergavepositie.
≥[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Dit werkt niet tijdens het weergeven van een
afspeellijst (➜ blz. 17).
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Snelle replay
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden getoond.)
(Behalve [MPEG4] [DivX], iR/iRW)
RQT7976
14
14
ZOOM
MANUAL SKIP
Druk op [QUICK REPLAY] om een paar
seconden terug te keren.
De zoomverhouding wijzigen
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
[VCD] [MPEG4] [DivX]
Deze functie vergroot het beeld met zwarte balken, zodat het hele
scherm wordt gevuld.
Tijdens weergave
Druk herhaalde malen op
[SHIFT]i[ZOOM] om de
vooraf ingestelde
beeldverhouding (Just Fit
Zoom) of “Auto” te kiezen.
Functions
Just Fit Zoom
1.00
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
bijv.
4:3 Standard (4:3)
European Vista (1.66:1)
16:9 Standard (16:9)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)
0:41:23
Program Playback
Weergavefunctie of inhoudstitel
SHIFT
[MPEG4] [DivX]
Standard (k0,25 volledig scherm) ---. Original (werkelijk opgenomen grootte)
^-------- Full (volledig scherm) ,-------}
≥ Het is mogelijk dat dit niet werkt, afhankelijk van de opnamen op de schijf.
Fijnafstellingen (Manual Zoom)
Druk nadat u de vooraf ingestelde beeldverhouding of “Auto” hebt
geselecteerd, op [2, 1].
–van “k1.00” tot “k1.60” (in eenheden van 0,01)
–van “k1.60” tot “k2.00” (in eenheden van 0,02)
–van “k2.00” tot “k4.00” (in eenheden van 0,05) (alleen [MPEG4] [DivX])
≥Het is mogelijk dat u niet kunt inzoomen tot “k4.00”, afhankelijk
van de aangesloten televisie en de instellingen ervan.
≥Houd [2, 1] ingedrukt om sneller te veranderen.
SUBTITLE
AUDIO
Geluidssporen veranderen
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (met verschillende geluidssporen) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
bijv. [DVD-V]
Druk herhaalde malen op
[AUDIO] om het gewenste
geluidsspoor te kiezen.
Functions
Audio
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
U kunt deze toets gebruiken om “L”, “R” of “LR” te kiezen.
[DivX]
Terwijl het menu wordt getoond
Druk op [2, 1] om “L”, “R” of “LR” te selecteren.
[DVD-V] (Karaokeschijven)
Terwijl het menu wordt getoond
Druk op [2, 1] om “On” of “Off” te kiezen voor de zang.
Lees de instructies van de schijf voor nadere bijzonderheden.
Type/gegevens van het signaal
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaaltype
kHz (bemonsteringsfrequentie)/bit/ch (aantal kanalen)
Voorbeeld: 3/2 .1ch
.1: Laagfrequentie-effect
.1: (niet getoond als er geen signaal is)
.0: Geen surround
.1: Mono-surround
.2: Stereo-surround (links/rechts)
.1: Midden
.2: LinksvooriRechtsvoor
.3: LinksvooriRechtsvooriMidden
≥[DivX] Als u de audio verandert op een DivX-videodisc, kan het
enige tijd duren voordat de weergave begint.
1
Page 15
SUBTITLE
AUDIO
SHIFT
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Ondertitels wijzigen
PLAY MODE
[DVD-V] [DivX] (met ondertitels in meerdere talen) [VCD] (alleen SVCD)
Druk herhaalde malen op
[SHIFT]i[SUBTITLE] om de gewenste
ondertiteltaal te kiezen.
Behalve [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Druk in de stopstand op [PLAY MODE].
≥Bij iR/iRW wordt soms een ondertitelingsnummer getoond voor
ondertitels die niet worden weergegeven.
Om de ondertitels weer te geven/te verbergen
Functions
Druk op [2, 1] om “On” of “Off” te kiezen.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (On/Off alleen met
schijven die aan/uit-informatie voor de
ondertiteling bevatten)
Subtitle
Off
Druk op [SHIFT]i[SUBTITLE] om “On” of “Off” te kiezen.
≥Aan/uit-informatie voor de ondertiteling kan niet worden
opgenomen met DVD-recorders van Panasonic.
SHIFT
ANGLE/PAGE
GROUP
Hoekkeuze en Rotatie/
Doorlopen van stilstaande
beelden
Druk meerdere malen op [SHIFT]i[ANGLE/
PAGE] om de hoek te kiezen of om het
stilstaande beeld te draaien/doorlopen.
[DVD-V] (met meerdere hoeken)– Hoekkeuze
[JPEG] –Rotatie van stilstaande beelden
[DVD-A] –Doorlopen van stilstaande beelden (Druk op [RETURN] om
terug te keren naar blz. 1.)
SHIFT
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Alle schermen voor de groeps-, geprogrammeerde en willekeurige
weergave worden achtereenvolgens weergegeven.
Alle groepen ([DVD-A])---------. Geprogrammeerd---------. Willekeurig
^----------------------- uit (normale weergave)§,-------------------------b
§
Selecteer de “uit”-voorwaarde om de stand alle groepen,
geprogrammeerd of willekruig af te sluiten.
≥Schakel de weergave van HighMAT-schijven uit om
geprogrammeerde en willekeurige weergave te gebruiken.
Selecteer “Play as Data Disc” onder Other Menu (➜ blz. 19).
≥[DVD-A]Sommige schijven bevatten bonusgroepen. Als er na het
kiezen van een groep een wachtwoordscherm verschijnt, dient u het
wachtwoord in te voeren met de cijfertoetsen om de bonusgroepen
te kunnen afspelen. Lees ook de uitleg op de hoes van de schijf.
Alle groepen weergeven
[DVD-A]
Press PLAY to start
Geprogrammeerde weergave (maximaal 32 items)
1
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Tijdens weergave
Druk meerdere malen op [SHIFT]i[PLAY SPEED]
om “Normal”, “Fast” of “Slow” te selecteren.
Functions
1.0
Normal
Fast
Slow
De weergavesnelheid wijzigen binnen het bereik van “k0.6” tot
“k1.4” (in eenheden van 0,1)
Druk op [2, 1] terwijl het bovenstaande bericht wordt getoond.
≥ Druk op [1] (weergeven) om terug te keren naar de normale weergave.
≥Nadat u de snelheid hebt veranderd
– Dolby Pro Logic II en Sound Enhancement werken niet.
– Audio-uitgang schakelt naar 2 kanaals.
– 96 kHz samplingfrequentie wordt geconverteerd naar 48 kHz.
– [HT845] [HT885] Multi Re-master werkt niet.
≥ Het is mogelijk dat dit niet werkt, afhankelijk van de opnamen op de schijf.
REPEAT
Herhaalde weergave
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond.
[JPEG]: Werkt met alle JPEG-inhoud.)
Tijdens weergave
Druk herhaalde malen op [REPEAT] om het
item dat u wilt herhalen, te kiezen.
bijv. [DVD-V]
Functions
Repeat
Off
Off
Chapter
Title
2
“All” (Alles) wordt weergegeven tijdens elke groepsweergave ([DVD-A]),
geprogrammeerde en willekeurige weergave.
Druk op de
cijfertoetsen om de
items te selecteren
([WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX] en druk
vervolgens op
[ENTER]).
bijv. [DVD-V]
P rogram P l ayback
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
to select and press ENTER
PLAY
to start
≥Herhaal deze stap om andere items te programmeren.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv.: Om 25 te kiezen: [S10] ➜ [2] ➜ [5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [2] ➜ [5] ➜ [ENTER]
Druk op [1] (weergeven).
Een item selecteren met de cursorknoppen
Druk op [ENTER] en [3, 4] om een item te selecteren en druk
vervolgens opnieuw op [ENTER] om te registreren.
Om alle items te selecteren
bijv. [DVD-V]
Druk, terwij lhet veld “Chapter”, “Track” of
Chapter
Time
“Content” is gemarkeerd, op [3, 4] om “ALL”
ALL
te selecteren. Druk vervolgens opnieuw op
[ENTER] om te registreren.
Om het geselecteerde programma te wijzigen
1 Druk op [3, 4] om een item te kiezen.
2 Herhaal stap 1.
Om het geselecteerde programma te wissen
1 Druk op [3, 4] om een item te kiezen.
2 Druk op [CANCEL] (of druk op [3, 4, 2, 1] om “Clear” te
selecteren en druk vervolgens op [ENTER]).
Om het volledige programma te wissen
Druk op [3, 4, 2, 1] om “Clear all” te kiezen en druk daarna op [ENTER].
Het volledige programma wordt ook gewist wanneer u het apparaat
uitschakelt, de schijflade opent of een andere bron kiest.
Weergave in willekeurige volgorde
1
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Druk op de cijfertoetsen
om een titel of groep te
selecteren ([WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX] en druk
vervolgens op [ENTER]).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]: Program (Programma)>All (Alles)>Off (Uit)
≥Tijdens weergave van een afspeellijst:
Scene (Scène)>Playlist (Afspeellijst)>Off (Uit)
[DVD-A]: Track (Track)>Group (Groep)§>Off (Uit)
[DVD-V]: Chapter (Hoofdstuk)>Title (Titel)§>Off (Uit)
[VCD] [CD]: Track (Track)>All (Alles)>Off (Uit)
[WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]: Content (Inhoud)>Group (Groep)§>Off (Uit)
[JPEG]: Group (Groep)§>Off (Uit)
§
All Group Playback
Druk op [1] (weergeven).
Veranderen van
weergavesnelheid
Play Speed
Elke groeps-,
geprogrammeerde en
willekeurige weergave
Handige functies
7976du.book
2
bijv. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥Om alle groepen in te voeren, drukt u op [2, 1] om “All” te
selecteren en drukt u vervolgens op [ENTER].
≥Om de selectie van een groep op te heffen, drukt u op de
cijfertoetsen die overeenstemmen met de groep die u wilt wissen.
RQT7976
Druk op [1] (weergeven).
15
15
7976du.book
Page 16
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Navigatiemenu’s gebruiken
1
2
3
4
5
6
7
8
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om de bladzijde één voor één
over te slaan in het groeps- of inhoudsveld.
≥Luisteren naar WMA/MP3 inhoud terwijl u kijkt naar een JPEGbeeld op het scherm
Kies eerst een JPEG bestand en selecteer vervolgens de audio-inhoud.
(De functie zal niet werken als u de omgekeerde volgorde kiest.)
≥Het scherm afsluiten
Druk op [MENU].
CH
Cijfertoetsen
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
,
∫ Het submenu gebruiken
Navigatiemenu’s gebruiken
TOP MENU,
DIRECT NAVIGATOR
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
RETURN
Terwijl het menu wordt getoond
Druk op [FUNCTIONS].
2
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
1
MENU,
PLAY LIST
Druk op [3, 4] om een item te kiezen en druk
daarna op [ENTER].
FUNCTIONS
Weergegeven items verschillen afhankelijk van de schijfinhoud.
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
TOP MENU
Weergeven van
gegevensschijven
MENU
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
U kunt JPEG-, MPEG4- en DivX video-inhoud weergeven op DVD-RAM
of HighMAT-schijven weergaven zonder gebruik te maken van de
HighMAT-functie (➜ blz. 19, “Play as Data Disc” in Other Menu).
≥HighMATTM-schijven weergeven (➜ blz. 17)
1
Terwijl het submenu wordt weergegeven (➜ hierboven)
Druk op [3, 4] om “Find” te selecteren en druk
vervolgens op [ENTER].
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
¢ A
2
≥Herhaal deze bewerking om andere tekens in te voeren.
≥Er wordt ook gezocht op kleine letters.
≥Druk op [6, 5] om over te slaan tussen A, E, I, O en U.
≥Druk op [2] om een teken te wissen.
≥Laat het sterretje (¢) staan wanneer u titels zoekt die het
ingevoerde teken bevatten.
≥Wis het sterretje (¢) om titels te zoeken die met het
ingevoerde teken beginnen. Om het sterrertje (¢) opnieuw
toe te voegen, geeft u het submenu opnieuw weer en selecteert
u “Find”.
ENTER
Druk op [3, 4] om “All”, “Audio”,
“Picture” of “Video” te selecteren en druk
vervolgens op [ENTER].
Weergave van het gekozen item (Navigation Menu)
1
2
3
3
Druk op [1] om “Find” te kiezen en druk daarna op [ENTER].
Het scherm met de zoekresultaten verschijnt.
4
Druk op [3, 4] om de inhoud of groep te kiezen en
druk vervolgens op [ENTER].
Druk op [MENU].
Druk op [3, 4, 2, 1] om de groep te
selecteren en druk op [ENTER].
De inhoud in de groep in volgorde weergeven
Druk op [ENTER].
Weergeven vanaf de geselecteerde inhoud
TOP MENU
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
5
FUNCTIONS
Groep
16
16
JPEG
: WMA/MP3
: MPEG4 en DivX
video
Content 0001/0005
to display the sub menu
Inhoud
RETURN
Weergave van de geselecteerde
track op de CD
1
Druk op [TOP MENU] of [MENU].
bijv. CD-tekst
to exit
Momenteel geselecteerd
nummer
CD Text
Disc Title:
Disc Artist:
Track Title:
Track Artist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nummer van de
momenteel weergegeven
groep en inhoud
: JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
RQT7976
MENU
[CD]
Bij weergave van CD-tekst worden de titels afgebeeld.
Druk op [3, 4] om te kiezen en druk
daarna op [ENTER].
bijv.
Find
Druk op [3, 4] om een teken te selecteren en druk op [ENTER].
≥Het scherm afsluiten
Druk op [TOP MENU].
2
WMA/MP3, JPEG, MPEG4 en DivX video
alleen WMA/MP3
alleen JPEG
alleen MPEG4 en DivX video
Schakelen tussen helpberichten en de
indicator voor de verstreken weergavetijd
Zoeken op inhoud of op groepstitel (➜ hieronder)
Help display
Find
De getoonde items zijn verschillend, afhankelijk van het type schijf.
bijv.
Playback Menu
to select and press
All
Audio
Picture
Video
Markeer een groepstitel om een groep te zoeken of een inhoudstitel
om in de inhoud zoeken.
Druk op [TOP MENU].
Volledige inhoud
WMA/MP3
JPEG
MPEG4 en DivX video
Groepen en inhoud worden weergegeven.
Alleen inhoud
Alleen groepen
Miniatuurbeelden [JPEG]
Naar de volgende groep
Naar de vorige groep
∫ Zoeken op inhoud of groepstitel
Items in volgorde weergeven (Playback Menu)
1
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
2
1/23 63 00
All By Artist
Pink Island
Long John Platinum
SHIPWRECKED
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
RETURN
to exit
Druk op [3, 4] om de track te selecteren
en druk op [ENTER].
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor
één over te slaan.
≥Druk op [FUNCTIONS] om de weergavesituatie en de
huidige positie weer te geven.
Het scherm afsluiten
Druk op [TOP MENU] of [MENU].
TOP MENU
Page 17 Monday, April 25, 2005
MENU
12:53 PM
HighMATTM-schijven weergeven
2
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
bijv.
Druk op [TOP MENU].
3
Druk op [3, 4, 2, 1] om een item te
kiezen en druk daarna op [ENTER].
≥Herhaal deze stap indien nodig.
Menu: brengt u naar het
New Playlist Item Long Name Display Te
volgende
menuscherm met de
afspeellijsten of naar
een ander menu
Afspeellijst: de weergave
begint
PAG E 1 / 3
Menu1
P l ay l i s t 2
2 Prev
P l ay l i s t 1
Menu2
Menu3
P l ay l i s t 3
3Return
Next 1
Kiezen uit de lijst
1
Tijdens weergave
bijv.
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Group
3
4
5
6
Content
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
7
Druk op [2] en
vervolgens op
[3, 4] om te
schakelen tussen de lijsten “Playlist”,
“Group” en “Content”.
0
3
All By Artist
Playlist
Druk op [MENU].
2
Playlist
9
to select
ENTER to play
RETURN
to exit
Druk op [1] en vervolgens op [3, 4] om een
item te kiezen, en druk daarna op [ENTER].
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor één over te slaan.
≥Het scherm afsluiten
Druk op [MENU].
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
RAM/DVD-RW (DVD-VR)schijven weergeven
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥De titels verschijnen alleen als de titels op de schijf zijn opgenomen.
≥U kunt geen programma’s, afspeellijsten en schijftitels bewerken.
De programma’s weergeven
1
Druk op [DIRECT
NAVIGATOR].
bijv.
Direct Navigator
No.
≥Het scherm afsluiten
Druk op [DIRECT
NAVIGATOR].
2
3
On
Date
1 11/ 1(WED)
2 1/ 1 (MON)
0:05
1:05
Title
3 2/ 2 (TUE)
2:21
Cinema
4 3/ 3 (WED)
5 4/10(THU)
3:37
11:05
Music
Baseball
9 to select
0
Contents
Monday feature
Auto action
RETURN
to exit
Druk op [3, 4] of op
de cijfertoetsen om het programma te kiezen.
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor
één over te slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Druk op [1] om de inhoud van het programma en de schijf
weer te geven.
Druk op [ENTER].
Een afspeellijst weergeven
(Alleen wanneer de schijf een afspeellijst bevat)
bijv.
1
Playlist
Druk op
[PLAY LIST].
1
≥Het scherm afsluiten
Druk op [PLAY LIST].
0
2
No.
1
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
3
1/ 1
2/ 2
0:01:20
1:10:04
Ashley at Prom
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
Contents
RETURN
to exit
≥Druk op [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] om bladzijde één voor
één over te slaan.
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
Druk op [ENTER].
∫ Scènes een voor een weergeven
1
Terwijl het menu van de afspeellijst wordt getoond
Druk op [1].
2
3
≥De menuachtergrond wijzigen
Druk op [FUNCTIONS].
De achtergrond verandert naar de achtergrond die op de schijf is opgenomen.
≥Het scherm afsluiten
Druk op [∫].
Druk op [3, 4] of op de cijfertoetsen om
de afspeellijst te kiezen.
Navigatiemenu’s gebruiken
7976du-p12-21.fm
Druk op [3, 4] om “Scene List” te kiezen en druk
daarna op [ENTER].
≥“Contents” toont de informatie van de afspeellijst.
Druk op [3, 4, 2, 1] om een scène te selecteren en
druk vervolgens op [ENTER].
Tips voor het maken van gegevensschijven
≥Wanneer er meer dan 8 groepen zijn, worden de groepen vanaf de
negende groep weergegeven op één verticale lijn in het menuscherm.
≥Er kunnen verschillen optreden in de weergavevolgorde op het
menuscherm en op het computerscherm.
≥Dit apparaat kan geen bestanden weergeven, die zijn opgenomen
met behulp van “packet write” (pakket-schrijven).
DVD-RAM
≥De schijven moeten voldoen aan UDF 2.0.
CD-R/RW
≥De schijven moeten voldoen aan ISO9660 niveau 1 of 2
(uitgebreide formaten uitgezonderd).
≥Dit apparaat ondersteunt multisessie, maar als er veel sessies zijn
duurt het langer voordat de weergave begint. Beperk het aantal
sessies tot een minimum om dit te vermijden.
DVD-R/RW
≥De schijven moeten voldoen aan UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor multisessie. Alleen de
standaardsessie wordt weergegeven.
Een naam geven aan mappen en bestanden bijv. [MP3]
(Op dit apparaat worden bestanden behandeld hoofdmap
als inhoud, en mappen als groepen.)
001 group
Geef een voorvoegsel aan map- en
001
bestandsnamen op het moment van
001 track.mp3
opname. Dit moet gedaan worden met
002 track.mp3
nummers van een zelfde aantal cijfers en in
003 track.mp3
002 group
de volgorde waarin u deze wilt weergeven
(het is mogelijk dat dit niet werkt).
De bestanden moeten de volgende
001 track.mp3
002 track.mp3
extensie hebben (➜ hieronder).
003 group
003 track.mp3
004 track.mp3
[WMA] (Extensie: “.WMA” of “.wma”)
001 track.mp3
≥Compatibele compressiesnelheid: tussen
002 track.mp3
003 track.mp3
48 kbps en 320 kbps
≥ U kunt geen WMA-bestanden weergegeven die tegen kopiëren zijn beveiligd.
≥Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor Multiple Bit Rate (MBR).
[MP3] (Extensie: “.MP3” of “.mp3”)
≥Compatibele compressiesnelheid: tussen 32 kbps en 320 kbps
≥Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor ID3-labels.
≥Compatibele bemonsteringsfrequenties: 8, 11,02, 12, 16, 22,05,
24, 32, 44,1 en 48 kHz.
[JPEG] (Extensie: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” of “.jpeg”)
≥JPEG-bestanden op dit apparaat weergeven:
– Neem de bestanden op een digitale camera die voldoaat aan de
DCF standaard (Design rule for Camera File system) versie 1.0.
Sommige digitale camera’s hebben functies, zoals automatische
beeldrotatie, die niet ondersteund worden door de DCF standaard versie 1.0 en weergave onmogelijk kunnen maken.
– Wijzig de bestanden op geen enkele manier en sla ze niet op
onder een andere naam.
≥Dit apparaat kan geen bewegende beelden, MOTION JPEG en
andere dergelijke formaten, andere stilstaande beelden dan JPEG
(bijv. TIFF) of beelden met gekoppeld geluid, weergeven.
[MPEG4] (Extensie: “.ASF” of “.asf”)
≥Met dit apparaat kunt u MPEG4 -gegevens [die voldoen aan de SD
VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/MPEG4 (Simple Profile)videosysteem/G.726-audiosysteem] weergeven die zijn opgenomen
met SD-multicamera’s of DVD-video-recorders van Panasonic.
≥De opnamedatum kan verschillen van de werkelijke datum.
[DivX] (Extensie: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” of “.avi”)
≥U kunt DivX gegevens weergeven die met ver.3.11, 4.x, 5.x [DivX
videosysteem/MP3, Dolby Digital of MPEG audiosysteem] zijn
opgenomen.
≥GMC (Global Motion Compensation) wordt niet ondersteund.
≥Het is mogelijk dat DivX-bestanden groter dan 2 GB en zonder
index niet goed op dit apparaat kunnen worden weergegeven.
≥Dit apparaat ondersteunt alle resoluties tot maximaal 720k480
(NTSC)/720k576 (PAL).
≥ U kunt maximaal 8 typen audio en ondertitels selecteren op dit apparaat.
RQT7976
17
17
7976du.book
Page 18
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
OSD-menu’s gebruiken
De getoonde items zijn verschillend,
afhankelijk van het type schijf.
AV SYSTEM
TV
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
Hoofdmenu
3
CH
Cijfertoetsen
4
5
7
8
6
9
VOLUME
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
-/--
CANCEL
OSD-menu’s gebruiken
VCR
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
REPEAT
3, 4,2, 1
ENTER
RETURN
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Om oplopend of aflopend over te slaan§ (Time
Slip alleen voor weergave)
1 Druk tweemaal op [ENTER] om de Time Slipindicator te tonen.
2 Druk op [3, 4] om de tijd te kiezen, en druk op
Time
[ENTER].
§ BehalveiR/
≥Houd [3, 4] ingedrukt om sneller te
iRW
veranderen.
Om te starten vanaf een specifiek tijdstip§
(Time Search)
Om het resterende tijd/verstreken tijd display
te veranderen
Video
1
FUNCTIONS
Om te starten vanaf een specifiek item
Eenmaal indrukken.
[MPEG4] [DivX]
Om het pixelnummer te tonen
[DivX] fps (frames per seconde) wordt eveneens
weergegeven.
(➜ blz. 14, Geluidssporen veranderen)
Audio
[WMA] [MP3]
Om het huidige schijftype weer te geven
Still Picture Om te schakelen tussen stilstaande beelden
2
Kiezen
Naar het
volgende menu
Kies het menu.
Registreren
Terug naar het
vorige menu
3
Om miniatuurbeelden te tonen
Subtitle
(➜ blz. 15, Ondertitels wijzigen)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Om een merkteken, opgenomen op DVDMarker (VR) videorecorders, uit het geheugen op te roepen
Om een merkteken op te roepen: druk op [3, 4] ➜
Druk op [ENTER]
ENTER
Kiezen
Thumbnail
Maak de instellingen.
Angle
Rotate
Picture
ENTER
Slideshow
Registreren
1
2
3
4
5
6
7
8
Other
Settings
9
-/--
0
4
RQT7976
18
18
S10
FUNCTIONS
Indrukken om af te
sluiten.
(opgenomen met meerdere beeldhoeken)
Om de beeldhoek te kiezen
Om beelden te roteren
Om de diaweergave in/uit te schakelen
Om de diaweergave-timing te veranderen
(0-30 sec)
(➜ blz. 19)
7976du.book
Page 19
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Other Settings (Overige instellingen)
∫ Play Menu (Weergavemenu)
(Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond.
[JPEG]: Werkt met alle JPEG-inhoud.)
Repeat
A-B Repeat
Marker
Advanced
Disc Review
(➜ blz. 15, Herhaalde weergave)
Behalve [JPEG] [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Gedeelte
stilstaande beelden) [MPEG4] [DivX]
Om een specifiek gedeelte te herhalen
Druk op [ENTER] bij de start- en eindpunten.
Druk nogmaals op [ENTER] om te annuleren.
Behalve [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Om maximaal 5 posities voor opnieuw
weergeven te markeren
Druk op [ENTER] (Het apparaat is nu gereed voor
het vastleggen van merktekens.)
Een positie markeren:
Druk op [ENTER] (bij het gewenste punt)
Om een andere positie te markeren:
Druk op [2, 1] om “¢” te selecteren
➜ Druk op [ENTER]
Een merkteken uit het geheugen oproepen:
Druk op [2, 1] ➜ Druk op [ENTER]
Een merkteken wissen:
Druk op [2, 1] ➜ Druk op [CANCEL]
≥Deze functie werkt niet tijdens
geprogrammeerde en willekeurige weergave.
[➜ blz. 14, Kort vooraf bekijken van titels die u wilt
weergeven (ADVANCED DISC REVIEW)]
∫ Picture Menu (Beeldmenu)
Picture
Mode
Video
Output
Mode
Transfer
Mode
Source
Select
[DivX]
Normal
Cinema1: Verzacht de beelden en benadrukt
details in donkere scènes.
Cinema2: Verscherpt de beelden en benadrukt
details in donkere scènes.
Animation,
Dynamic
User (Druk op [ENTER] om “Picture
Adjustment” te selecteren) (➜ hieronder)
Picture Adjustment
Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
Gamma: Regelt de helderheid van donkere delen in het beeld.
Depth Enhancer
Vermindert de ruwe achtergrondruis om een
groter dieptegevoel te geven.
625i§ (of 525i§) (Interlace)
,------. 625p§ (of 525p§) (Progressief)
Wanneer u “625p” of “525p” selecteert, wordt een
bevestigingsscherm weergegeven. Selecteer
alleen “Yes” als u een verbinding maakt met een
televisietoestel dat compatibel is met
progressieve signaaluitvoer.
§
Het weergegeven nummer is afhankelijk van de
schijf die wordt weergegeven of van de instelling
“Picture/Video Output” (➜ blz. 21).
Als u “625p” of “525p” hebt gekozen (➜ hierboven),
selecteer dan de conversiemethode voor de videouitvoer die geschikt is voor het type materiaal.
Wanneer u PAL-schijven, MPEG4 of DivX videoinhoud weergeeft
Auto: Vindt inhoud van film van 25 beelden per
seconde en converteert deze op de juiste manier.
Video: Kies wanneer Auto wordt gebruikt en de
video-inhoud vervormd is.
Bij weergave van NTSC-schijven
Auto1 (normaal): Vindt inhoud van film van 24
beelden per seconde en converteert
deze op de juiste manier.
Auto2: Compatibel met inhoud van 30 beelden
per seconde naast inhoud van 24
beelden per seconde.
Video: Kies wanneer Auto1 of Auto2 wordt
gebruikt en de video-inhoud vervormd is.
Wanneer u “Auto” selecteert, wordt de opbouwmethode
van de DivX-inhoud automatisch vastgesteld en
uitgevoerd. Als het beeld is vervormd, selecteert u “I
(Interlace)” of “P (Progressive)” afhankelijk van de
opbouwmethode die werd gebruikt toen de inhoud op
de schijf werd opgenomen.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)
∫ Audio Menu (Audiomenu)
Dolby Pro
Logic II
(➜ blz. 24, Dolby Pro Logic II)
Om filmdialogen beter te kunnen horen
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3-kanalen of
meer, met de dialoog opgenomen op het
Dialogue
middenkanaal)
Enhancer
[DivX] (Dolby Digital, 3-kanalen of meer, met de
dialoog opgenomen op het middenkanaal)
On ,------. Off
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Alleen schijven
opgenomen met 48 kHz)
[DVD-A] (Alleen schijven opgenomen met 44,1 kHz of 48 kHz)
[VCD] [CD]
≥Bij het afspelen van deze discs in 2 kanalen biedt
deze functie een natuurlijker geluid door het
toevoegen van hogere frequentiesignalen die
niet op de disc zijn opgenomen, zodat
bijvoorbeeld een DVD-video die met 48 kHz is
opgenomen wordt afgespeeld met 96 kHz.
(Sampling frequentie ➜ blz. 30)
≥Bij multikanaals weergave van deze discs,
reproduceert deze functie de hogere frequenties
die tijdens het opnemen verloren zijn gegaan,
zodat u een geluid krijgt dat dichter bij het
origineel ligt.
Multi
Re-master [WMA] [MP3] (schijven opgenomen met een andere
instelling dan 8 kHz, 16 kHz of 32 kHz)
([HT845]
Deze functie reproduceert de hogere frequenties die
[HT885])
tijdens het opnemen verloren zijn gegaan, zodat u
een geluid krijgt dat dichter bij het origineel ligt.
1 ,------. 2 ,------. 3 ,------. Off
^--------------------------------------------J
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
1 Hoog tempo (bijv. pop en rock)
2 Verscheidene tempo’s (bijv. jazz)
3 Laag tempo (bijv. klassieke muziek)
Andere schijven
1 Zwak effect
2 Gemiddeld effect
3 Sterk effect
≥U kunt de bemonsteringsfrequentie op het
scherm controleren.
≥Het is mogelijk dat dit niet werkt, afhankelijk van
de opnamen op de schijf.
Behalve [MPEG4] [DivX]
Sound
Verbetert de audio-uitvoer om een warm geluid
Enhancement alsof men zich in een hall bevindt, weer te geven.
On ,------. Off
OSD-menu’s gebruiken
Play Speed
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende beelden) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Om de weergavesnelheid te veranderen
– van “k0.6” tot “k1.4” (in stappen van 0,1 eenheid)
∫ Display Menu (Displaymenu)
Information
Subtitle Position
Subtitle Brightness
Just Fit Zoom
Manual Zoom
Bit Rate Display
GUI See-through
GUI Brightness
Quick OSD
On ,------. Off
0 tot s60 (in stappen van
2 eenheden)
Auto, 0 tot s7
Om de juiste schermgrootte voor uw
tv-scherm te kiezen
Om handmatig in en uit te zoomen
[DVD-A] (Gedeelte met bewegende
beelden) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
[VCD] [MPEG4] [DivX]
On ,------. Off
Off, On, Auto
s3 tot r3
Om de huidige weergavesituatie te
tonen
Off, Basics, Details
Druk op [RETURN] nadat u het item
hebt geselecteerd om het scherm
QUICK OSD weer te geven (➜ blz. 14).
∫ Other Menu (Overig menu)
Setup
Play as DVD-Video
of
Play as DVD-Audio
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
of
Play as Data Disc
(➜ blz. 20)
Kies “Play as DVD-Video” om DVDvideo-inhoud op een DVD--audio weer
te geven.
Selecteer “Play as Data Disc” om
JPEG-, MPEG4- of DivX video-inhoud
weer te geven op DVD-RAM of om een
HighMAT-schijf weer te geven zonder de
HighMAT-functie te gebruiken.
RQT7976
19
19
7976du.book
Page 20
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
De spelerinstellingen veranderen
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
SETUP
MUTING
SHIFT
CH
Cijfertoetsen
9
2
S10
0
SLOW/SEARCH
SKIP
Als u QUICK SETUP (➜ blz. 10)
niet hebt ingesteld, wordt het
scherm QUICK SETUP
weergegeven.
VOLUME
-/-CANCEL
Open het Setup menu.
Kiezen
Kies het tabblad.
De spelerinstellingen veranderen
ENTER
TOP MENU
Ga naar
rechts.
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
FUNCTIONS
RETURN
3
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
Kiezen
Kies het item.
ENTER
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
Registreren
SETUP
4
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
Kiezen
Maak de instellingen.
ENTER
Tabblad
Disc
Video
Audio
Display
Others
Registreren
Item
Setup
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Advanced Disc Review
Intro Mode
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
Instelling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
to exit
≥De gewijzigde instellingen blijven in het geheugen opgeslagen, ook
wanneer u het apparaat in stand-by zet.
≥ De onderstreepte items in het volgende schema zijn ingesteld in de fabriek.
5
SHIFT
S10
SETUP
MUTING
Indrukken om af te
sluiten.
Met QUICK SETUP kunt u de items in de grijs getinte gedeelten van de onderstaande tabel achter elkaar instellen.
∫ “Disc” tabblad
Audio
Kies de taal voor het geluidsspoor.
Subtitle
Kies de taal voor de ondertitels.
Menus
Kies de taal voor de schijfmenu’s.
Deze instelling verandert ook
wanneer u de menutaal in QUICK
SETUP verandert.
≥English
≥Swedish
≥Automatic§3
≥Polish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Original§1
≥French
≥German
≥Italian
≥Dutch
≥Other¢¢¢¢§2
≥German
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Polish
≥Spanish
≥Polish
≥Intro Mode: Iedere titel/programma kort vooraf bekijken.
≥Interval Mode: Toont niet alleen een voorbeeld van elke titel/programma, maar eveneens elk interval van
10 minuten binnen een titel/programma.
Restricties instellen (Wanneer niveau 8 is gekozen)
Ratings
≥8 No Limit
≥1 tot 7
Stel een restrictieniveau in om de
≥0 Lock All: Om de weergave van discs waarop geen restrictieniveaus staan te verbieden.
weergave van DVD-video te
Een wachtwoordscherm wordt getoond wanneer een restrictieniveau wordt ingesteld.
beperken.
Volg de aanwijzingen op het tv-scherm.
Vergeet uw wachtwoord niet.
Als een DVD-video die het restrictieniveau te boven gaat, in het apparaat wordt gelegd, zal er een
mededelingenscherm worden getoond. Geef uw wachtwoord op en volg de richtlijnen op het scherm.
§1 De oorspronkelijke taal op de schijf wordt gekozen.
§3 Indien de taal die voor “Audio” is gekozen niet beschikbaar is,
§2 Voer een codenummer in volgens de tabel op blz. 31.
verschijnen de ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de schijf).
Advanced Disc Review
(➜ blz. 14)
∫ “Video” tabblad
TV Aspect
Kies de instelling die aangepast is
aan uw tv-toestel en voorkeur.
≥4:3 Pan&Scan: Televisie met conventionele beeldverhouding (4:3)
De zijkanten van het breedschermbeeld worden afgesneden zodat het beeld het
scherm vult (tenzij dit door de schijf wordt verboden).
≥4:3 Letterbox: Televisie met conventionele beeldverhouding (4:3)
Breedschermbeelden worden in de brievenbusstijl weergegeven.
TV Type
Kies het type van uw tv-toestel.
Time Delay
RQT7976
20
20
Wanneer een Plasma-display is
aangesloten, dient u af te stellen
indien de audio niet
gesynchroniseerd is met de video.
≥16:9: Breedbeeld tv-toestel (16:9)
≥Standard (Direct View TV) ≥CRT Projector
≥LCD TV/Projector
≥Projection TV
≥Plasma TV
≥20ms
≥40ms
≥60ms
≥80ms
≥0ms
≥100ms
Page 21
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
≥Video/YPbPr
≥RGB/No Output
Video Out (AV/Component)
Kies het formaat van de videosignalen
voor uitvoer vanaf de SCART (AV)- en
Component-aansluiting.
≥S-Video/YPbPr
≥Automatic
≥Field: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is minder goed.
≥Frame: De algemene kwaliteit is hoog, maar het beeld kan wazig zijn.
Still Mode
Kies het beeldtype voor
weergavepauze.
≥PAL60: Wanneer aangesloten op een PAL-televisie.
≥NTSC: Wanneer aangesloten op een NTSC-televisie.
NTSC Disc Output
Kies PAL 60- of NTSC-signaaluitvoer
voor het weergeven van NTSCschijven (➜ blz. 11, Videosystemen)
≥Automatic
≥PAL
≥NTSC/PAL60: De uitvoer zal afhankelijke zijn van de instelling “NTSC Disc Output” (➜ hierboven).
Picture/Video Output
Wijzig het videosignaalformaat dat moet
worden uitgevoerd voor JPEG, MPEG4
en DivX-video als de beelduitvoer
tijdens de weergave niet goed is.
De spelerinstellingen veranderen
7976du.book
∫ “Audio” tabblad
Dynamic Range Compression
Speaker Settings (➜ hieronder)
Stel de vertragingstijd voor de
midden- en surroundluidsprekers in.
≥Off
≥On: Stelt de helderheid in, zelfs als het volumeniveau laag is, door het bereik van het laagste
geluidsniveau en het hoogste geluidsniveau te comprimeren. Ideaal geschikt voor wanneer u
laat ‘s nachts wilt kijken. (Werkt alleen met Dolby Digital)
≥Midden:
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
≥Surround (L/R):
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ “Display” tabblad
≥English ≥ Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Polski ≥Svenska ≥Nederlands
Menu Language
On-Screen Messages
Background during Play
≥On
≥Off
≥Black
≥Grey
Kies de achtergrond tijdens weergave
van JPEG, MPEG4 en DivX-video.
∫ “Others” tabblad
FL Dimmer
Verandert de helderheid van het
display van het apparaat.
DivX Registration
Toont de registratiecode van het
apparaat.
≥Dim
≥Bright
≥Auto: Het display is gedimd, maar wordt helder nadat u enkele bewerkingen hebt uitgevoerd.
U hebt deze registratiecode nodig wanneer u DivX Video-on-Demand (VOD) inhoud aanschaft en
weergeeft. (➜ blz. 30, Over DivX VOD-inhoud)
≥Yes
QUICK SETUP
Re-initialise Setting
Alle waarden in de Setup menu’s
worden teruggesteld naar de
standaardwaarden.
≥No
≥Yes: Als “Ratings” (➜ blz. 20) is ingesteld, wordt het wachtwoordscherm weergegeven. Voer
hetzelfde wachtwoord in. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in, nadat “INIT” van de
display verdwijnt.
≥No
De vertragingstijd wijzigen (Speaker Settings)
(Effectief bij weergave van multikanaals audio)
(Alleen middenluidspreker en surroundluidsprekers)
Om een optimale geluidsweergave in 5.1 kanalen te krijgen, moeten
alle luidsprekers, behalve de subwoofer, op dezelfde afstand van de
luisterpositie zijn geplaatst. Als de middenluidspreker of de
surroundluidsprekers dichter bij de luisterpositie zijn geplaatst, kunt
u het verschil vereffenen door de vertragingstijd te veranderen.
C
a
L
: Huidige positie van de luidsprekers
C
L
1 Druk op [3, 4] om het vak voor de vertragingstijd te
selecteren en druk op [ENTER].
2 Druk op [3, 4] om de vertragingstijd aan te passen en druk
op [ENTER].
Vertragingstijd middenluidspreker
ms
0.0
R
C
R
: Ideale positie voor de luidsprekers
c
SW
b
LS
LS
Exit
LS
RS
SW
ms
0.0
RS
Kamerafmetingen bij benadering
Vertragingstijd surroundluidsprekers
RS
Cirkel van constante primaire luisterafstand
Om de instelprocedure te voltooien
Druk op [2] om “Exit” te kiezen en druk daarna op [ENTER].
Als afstand a of b kleiner is dan c, zoek dan het verschil op in de
betreffende tabel en stel in op de aanbevolen waarde.
a Middenluidspreker
Verschil (bij
benadering)
Afsluiten
a b c : Primaire luisterafstand
Instelling
b Surroundluidspreker
Verschil (bij
benadering)
Instelling
30 cm
1.0 ms
150 cm
5.0 ms
60 cm
2.0 ms
300 cm
10.0 ms
90 cm
3.0 ms
450 cm
15.0 ms
120 cm
4.0 ms
150 cm
5.0 ms
Als u de instelling van de surroundluidsprekers wijzigt voor Dolby
Digital, zal de instelling ook wijzigen voor Dolby Pro Logic II.
bijv. de instellingen voor MUSIC zijn dezelfde als deze voor Dolby
Digital.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
0 ms
10 ms
5 ms
5 ms
15 ms
10 ms
10 ms
20 ms
15 ms
15 ms
25 ms
RQT7976
21
21
7976du.book
Page 22
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
De radio
Afstemmen op de voorkeurkanalen
AV SYSTEM
TV
VCR
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TUNER/BAND
1
2
3
4
5
6
7
8
CH
CH
Cijfertoetsen
2
VOLUME
9
-/--
De radio
S10
0
CANCEL
Druk op de cijfertoetsen om het gewenste
kanaal te kiezen.
Druk anders op [W CH X].
Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
SLOW/SEARCH
SKIP
Druk op [TUNER/BAND] om “FM” of “AM”
te kiezen.
TOP MENU
MENU
DIGITAL
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
FUNCTIONS
FL DISPLAY
SHIFT
ANGLE/PAGE
GROUP
REPEAT
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
Wanneer een FM-stereo uitzending wordt ontvangen.
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
∫ Als er veel ruis is tijdens FM-ontvangst
Alleen op het hoofdapparaat
Druk op [FM MODE] om “MONO” weer te geven.
DIGITAL
TUNING
TUNE MODE
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
RDS
OPEN CLOSE
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
PHONES
RDS
INPUT SELECTOR
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
FM MODE
Druk nogmaals op [FM MODE] om te annuleren.
De functie wordt ook geannuleerd wanneer u de frequentie
verandert.
MEMORY
Handmatig afstemmen
Automatisch voorprogrammeren
Alleen op het hoofdapparaat
Alleen op het hoofdapparaat
U kunt maximaal 15 zenders voorprogrammeren op de FM-band en
op de AM-band.
1
Druk op [INPUT SELECTOR] om “FM” of
“AM” te selecteren.
2
Druk op [TUNE MODE] om “MANUAL” te
1
2
3
selecteren.
Druk op [X TUNING W] om af te stemmen
op de laagste frequentie (FM: 87.50,
AM: 522).
4
Houd [MEMORY] ingedrukt.
Laat de knop los wanneer “FM AUTO” of “AM AUTO” wordt
weergegeven.
RQT7976
22
22
Alle ontvangbare zenders worden nu in oplopende volgorde in
de tunerkanalen opgeslagen.
≥“SET OK” wordt weergegeven wanneer de stations zijn
ingesteld en de radio stemt af op het laatst ingestelde
voorkeurkanaal.
≥“ERROR” verschijnt op het display wanneer de
automatische voorprogrammering mislukt is. Sla in dat geval
de gewenste zenders handmatig op (➜ rechts).
Druk op [TUNE MODE] om “MANUAL” te
selecteren.
Druk op [X TUNING W] om de frequentie
te selecteren.
Houd [X TUNING W] ingedrukt tot de frequentie begint te
veranderen om de automatische afstemming te starten. De
afstemming stopt zodra een zender is gevonden.
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MANUAL()PRESET
3
Druk op [INPUT SELECTOR] om “FM” of
“AM” te kiezen.
∫ Het kanaal voorprogrammeren
U kunt maximaal 15 zenders voorprogrammeren op de FM-band en
op de AM-band.
1
Terwijl u luistert naar de radio-uitzending
Druk op [ENTER].
2
Terwijl de frequentie en “P” knipperen op het display
Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te kiezen.
Of druk op [W CH X] en druk vervolgens op [ENTER]
≥Om een getal van 2 cijfers te kiezen
bijv. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2].
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
De zender in een reeds bezet kanaal wordt gewist wanneer u
een andere zender in dat kanaal voorprogrammeert.
7976du.book
Page 23
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
RDS-uitzendingen
Dit apparaat kan de tekstgegevens tonen die uitgezonden worden
door het Radio Data Systeem (RDS) dat in sommige gebieden
beschikbaar is.
Indien de zender die u beluistert RDS-signalen uitzendt, zal “RDS”
oplichten op het display.
De radio
Druk op [RDS] op het hoofdapparaat of op
[FUNCTIONS] op de afstandsbediening om de
tekstgegevens weer te geven.
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
PS (vooraf ingesteld in de fabriek)>PTY> Frequentieweergave
^--------------------------------------------------------------------------------------------}
PTY displays
NEWS
§
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
§
SPORT
M.O.R. M
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
“M.O.R. M”=Middle of the road music (populaire muziek)
[Opmerking]
Als de ontvangst slecht is, kan het gebeuren dat RDS-displays niet
beschikbaar zijn.
Optionele antenne-aansluitingen
Gebruik buitenantennes indien de radio-ontvangst niet goed is.
≥Maak de buitenantenne los wanneer u het apparaat niet gebruikt.
≥Gebruik de buitenantenne niet tijdens onweer.
Laat de AM-raamantenne
aangesloten.
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75 )
(75≠
A
FM-buitenantenne
(Gebruik een tv-antenne)
≥Maak de FM-binnenantenne los.
≥Deze antenne mag alleen door
een bekwame monteur worden
geïnstalleerd.
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
Y
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
TV
AUDIO
IN
PR
75 ≠ coaxkabel
(niet meegeleverd)
AV
VIDEO
OUT
5–12 m
AM-buitenantenne
(Gebruik vinyldraad)
Span een stuk vinyldraad horizontaal langs
een raam of op een andere geschikte plaats.
RQT7976
23
23
7976du.book
Page 24
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Geluidsveld en geluidskwaliteit
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
DVD/CD
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
Geluidsveld en geluidskwaliteit
TOP MENU
PLAY
LIST
SUPER SRND, H.BASS
DIGITAL
ENTER
FUNCTIONS
SUBWOOFER LEVEL
Druk op [SHIFT]i[C.FOCUS].
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
3, 4, 2, 1
VOLUME
SLOW/SEARCH
SKIP
TV VOL
TV VOL
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
DS PS PTY W
DVD
RAM
RETURN
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
FL DISPLAY
Center Focus
(Schijven waarbij de dialoog in het middenkanaal is
opgenomen)
U kunt het geluid van de middenluidspreker laten
klinken alsof het vanuit de televisie komt.
CH
9
C.FOCUS
SFC
SHIFT
MIX 2CH,
PL
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
C.FOCUS, SFC
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
C FOCUS ON,------.C FOCUS OFF
TEST, CH SELECT
≥Deze functie werkt niet wanneer Super Surround is ingeschakeld.
≥Deze functie werkt ook wanneer Dolby Pro Logic II is
ingeschakeld.
[Opmerking]
≥Wanneer een hoofdtelefoon op het systeem is aangesloten, zullen
de volgende geluidsveldsystemen geen effect hebben. (SFCfuncties uitgezonderd)
≥Bij sommige bronnen kan het gebruik van deze
geluidsveldsystemen resulteren in een slechtere geluidskwaliteit.
Schakel in dat geval het geluidsveldsysteem uit.
≥Als u Super Surround inschakelt, wordt Dolby Pro Logic II
geannuleerd en omgekeerd.
≥De volgende functies zullen mogelijk niet werken, afhankelijk van
de opnamen op de schijf.
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
Dolby Pro Logic II
Behalve [DivX]
Dolby Pro Logic II is een geavanceerde decoder die ieder
stereoprogramma kan decoderen naar 5-kanaals -surroundgeluid
(Links en Rechts Voor, Midden, Links en Rechts Surround),
ongeacht of de bron in Dolby Surround is gecodeerd of niet.
Druk op [ÎPLII].
DISC
DIGITAL
Geluidsveldinstellingen
TUNED
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
Verandert de geluidskwaliteit.
Druk op [SFC].
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
FLAT: Annuleren (geen effect toegevoegd) (vooraf ingesteld in de
fabriek).
HEAVY: Geeft punch aan rockmuziek.
CLEAR: Verheldert de weergave van hoge tonen.
SOFT: Voor achtergrondmuziek.
DISCO: Het geluid weergalmt zoals het geluid in een disco.
LIVE:
De stemmen klinken levendiger.
HALL: Spreidt het geluid zodat u het gevoel hebt in een
concertzaal te luisteren.
Om de huidige instelling te controleren
Druk op [SFC].
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MOVIE: Filmsoftware, opgenomen in Dolby Surround.
MUSIC: Stereobronnen
OFF:
Annuleren
≥Deze functie werkt alleen in de DVD/CD-modus.
≥“ÎPLII” licht op wanneer er effect is.
SHIFT
MIX 2CH
PL
Down-mixen
Indien nodig kunt u de gedownmixte 2 -kanaals signalen uitvoeren.
Druk op [SHIFT]i[MIX 2CH].
SHIFT
SUPER SRND
H.BASS
Super Surround
Voegt surroundeffecten toe aan stereogeluid.
Druk op [SHIFT]i[SUPER SRND].
ED
T G S.SRND D.MIX
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MIX 2CH ON,------.MIX 2CH OFF
SL
Wanneer “D.MIX” knippert op het display, betekent dit dat de schijf
multikanaals signalen bevat die niet kunnen worden gemixt. [DVD-A]
W
Telkens wanneer u op deze toets drukt:
MUSIC: Voegt surroundeffecten toe aan stereobronnen.
MOVIE: Gebruik deze functie wanneer u speelfilms weergeeft.
PARTY: Het geluid is altijd in stereo, ongeacht de richting waarin u
luistert.
OFF:
Annuleren
RQT7976
24
24
≥U kunt het uitgangsvolume van de surroundluidsprekers afstellen
om een optimaal surroundeffect te krijgen (➜ blz. 25, De
uitgangsniveaus van de luidsprekers instellen).
≥Super Surround werkt niet wanneer een DVD wordt weergegeven
die met een meerkanaalsbron werd opgenomen.
Page 25
SUPER SRND
H.BASS
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
U kunt het laagfrequentiegeluid verbeteren zodat zware basgeluiden
duidelijk hoorbaar worden, zelfs als de akoestiek in uw kamer niet
optimaal is. Het apparaat selecteert automatisch de meest geschikte
instelling volgens het type van de weergavebron.
Druk op [H.BASS].
[HT845] [HT885] H.BASS -indicator brandt op het hoofdapparaat.
LP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
H. BASS ON (vooraf ingesteld in de fabriek),------.H. BASS OFF
≥Wanneer een andere bron is geselecteerd
H. BASS OFF (vooraf ingesteld in de fabriek),------.H. BASS ON
De instelling die u hebt gemaakt, wordt behouden en telkens
opnieuw opgeroepen wanneer u weergeeft vanaf hetzelfde
brontype.
SHIFT
SUBWOOFER
LEVEL
De basklanken verbeteren
TEST
CH SELECT
Subwooferniveau
U kunt de hoeveelheid bas aanpassen. Het apparaat selecteert
automatisch de meest geschikte instelling volgens het type van de
weergavebron.
Druk op [SUBWOOFER LEVEL].
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
SUB W 4 (vooraf ingesteld in de fabriek)>SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3
^----------------------------------------------------------------------------------------------------------}
Geluidsveld en geluidskwaliteit
7976du.book
≥Wanneer een andere bron is geselecteerd
SUB W 2 (vooraf ingesteld in de fabriek)>SUB W 3>SUB W 4>SUB W 1
^-----------------------------------------------------------------------------------------------------------}
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
De instelling die u hebt gemaakt, wordt behouden en telkens
opnieuw opgeroepen wanneer u weergeeft vanaf hetzelfde
brontype.
De uitgangsniveaus van de luidsprekers instellen
Dit is een van de methoden om een optimaal surroundeffect te krijgen.
Voorbereiding
Druk op [DVD/CD].
1
Tijdens de stopstand en als er geen OSD wordt
weergegeven
∫ De luidsprekerniveaus instellen tijdens
weergave
Druk op [SHIFT]i[TEST] om een
testsignaal uit te voeren.
(Effectief tijdens weergave van multikanaals audio of wanneer
Dolby Pro Logic II of Super Surround is ingeschakeld.)
L: Linksvoor
C: Midden
R: Rechtsvoor
RS: Rechts surround LS: Links surround
1
L #C #R #RS #LS #SW
^--------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
≥Er is geen uitvoer van het SW -(subwoofer) kanaal.
2
≥U kunt SW alleen instellen indien een subwooferkanaal op
de disc is opgenomen.
≥“SW” verschijnt niet op het display en kan niet worden
aangepast wanneer Dolby Pro Logic II is ingeschakeld.
≥“S” verschijnt op het display wanneer “MUSIC” of “MOVIE” is
geselecteerd met Super Surround (➜ blz. 24). In dit geval
kunt u het niveau van beide surroundluidsprekers tegelijk
instellen met [3, 4].
S: j6 dB tot i6 dB
Druk op [VOLUME, r] of [s] om het
volumeniveau dat normaal wordt gebruikt
voor het luisteren, in te stellen.
3
Druk op [3] (verhogen) of [4] (verlagen)
om het niveau voor iedere luidspreker in
te stellen.
C, RS, LS: j6 dB tot i6 dB
(L, R: Alleen de balans kan worden ingesteld.)
≥De geluidsbalans van de voorluidsprekers instellen
Druk op [2, 1] terwijl het testsignaal wordt uitgevoerd.
≥Stel het niveau van de luidsprekers in op hetzelfde niveau
als dat van de voorluidsprekers.
Druk op [CH SELECT] om de luidspreker te kiezen.
2
Druk op [3] (verhogen) of [4] (verlagen) om het
niveau voor iedere luidspreker in te stellen.
C, RS, LS, SW: j6 dB tot i6 dB
(L, R: Alleen de balans kan worden ingesteld.)
≥De geluidsbalans van de voorluidsprekers instellen
Druk op [2, 1] wanneer “L” of “R” is geselecteerd.
Om het testsignaal te stoppen
Druk opnieuw op [SHIFT]i[TEST].
RQT7976
25
25
7976du.book
Page 26
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Andere apparatuur bedienen
∫ Voorbeeld van aansluiting
TV-toestel
(niet meegeleverd)
Andere apparatuur bedienen
AUDIO OUT VIDEO IN
L
R
1
Videocassetterecorder
(niet meegeleverd)
Kijken naar de
videobeelden van een
videocassetterecorder
Kies in dit voorbeeld de
“VIDEO 2”-ingang op
uw tv-toestel.
2
Audiokabel
(niet meegeleverd)
Videokabel
(niet meegeleverd)
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
: Signaalroute
R
L
Om te luisteren naar het
geluid van een
videocassetterecorder
Luisteren naar het geluid van het tv-toestel
Zet het volume op het tv-toestel in de
minimumstand en regel het volume op dit
apparaat.
Reeds aangesloten
(➜ blz. 8)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75≠)
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
Y
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
AUX
TV
AUDIO
IN
PR
REC
OUT
[HT845] [HT885]
Om te luisteren naar
het geluid van een
tapedeck
De illustratie toont het model SC-HT845.
AV
VIDEO
OUT
[HT845] [HT885]
Opnemen van schijven,
radio-uitzendingen, enz.
naar een tapedeck
L
R
R
L
PLAY OUT
REC IN
Tapedeck
(niet meegeleverd)
AV SYSTEM
TV
[HT845]
[HT885]
AV SYSTEM
TV/AV
TV
AUX
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TV/AV
Cijfertoetsen
1
2
3
4
5
6
7
8
CH
9
VCR
DVD/CD
TUNER/BAND
CH
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
,
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
RQT7976
26
26
REPEAT
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
De illustratie toont het model SC-HT535.
Page 27
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Het tapedeck bedienen ([HT845] [HT885])
Bediening van een tv-toestel en
videocassetterecorder
U kunt de afstandsbediening gebruiken voor het bedienen van een
Panasonic tv-toestel of videocassetterecorder. Sluit uw apparatuur
aan volgens de instructies in “Voorbeeld van aansluiting” (➜ blz. 26).
Opnemen naar het tapedeck
1
Druk op [DVD/CD] om “DVD/CD” te
[Opmerking]
selecteren.
De afstandsbediening zal mogelijk niet werken voor sommige
modellen.
of
TV-toestel
Voorbereiding
Richt de afstandsbediening naar het apparaat en druk op [TV] om
het lampje van de knop in te schakelen. Richt de afstandsbediening
vervolgens naar het tv-toestel voor de volgende bedieningen:
Het tv-toestel in-/uitschakelen
Druk op [Í AV SYSTEM].
Andere apparatuur bedienen
7976du.book
Druk op [TUNER/BAND] om “FM” of “AM”
te kiezen.
2
Start de opname en de weergave.
Luisteren naar het tapedeck
Druk op [AUX] om “AUX” als de bron te
selecteren.
De video-ingang op het tv-toestel kiezen
Druk op [TV/AV].
Kanalen kiezen
Druk op [W CH X].
Het volume instellen
Druk op [TV VOLs] of [TV VOLr].
Videocassetterecorder
Voorbereiding
≥Verander de video-ingang op het tv-toestel (“VIDEO 2” in het
voorbeeld).
≥Richt de afstandsbediening naar het apparaat en druk op [VCR]
om het lampje van de knop in te schakelen. Richt de
afstandsbediening vervolgens naar videocassetterecorder voor de
volgende bedieningen:
De videocassetterecorder in-/uitschakelen
Druk op [Í AV SYSTEM].
Weergeven, pauzeren en stoppen
Druk op [1] (weergeven), [;] of [∫].
Snel vooruit- of terugspoelen
Druk op [6] of [5].
Een laserdiscspeler of platenspeler aansluiten
Sluit aan in plaats van een videocassetterecorder (➜ blz. 26) en kies
“VCR” als de bron.
Gebruik bij voorkeur een platenspeler met een ingebouwde fonoequalizer. Als uw platenspeler geen ingebouwde equalizer heeft,
sluit hem dan aan op een afzonderlijke equalizer en verbind de
equalizer met dit apparaat.
De code van de afstandsbediening veranderen
([HT845] [HT885])
Met deze afstandsbediening kunt u ook tv-toestellen en
videocassetterecorders van enkele andere merken bedienen.
Verander de afstandsbedieningscode om dergelijke apparatuur te
kunnen bedienen (➜ rechts).
TV-codelijst
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAUR:
BLAUPUNKT:
BRANDT:
BUSH:
01, 29, 30, 31
07, 11, 28, 36, 37
05, 11, 12
32
28, 36
26, 41
02, 05, 10, 11,
12, 32, 38
DAEWOO:
11, 12, 32
DUAL:
32
FERGUSON: 11, 12
FINLUX:
11, 12, 22, 23,
24, 25, 40
FISHER:
37
FUNAI:
02, 38
GOLDSTAR:
11, 12
GOODMANS: 11, 12, 25, 32
GRUNDIG:
28, 36
HITACHI:
01, 09, 26, 41
ICE:
21, 39
INNO HIT:
34
ITT/NOKIA:
05, 07, 37
JVC:
18
KENDO:
40
LOEWE:
14, 33
LOEWE OPTA: 32
LUXOR:
37
MATSUI:
02, 05, 06, 07,
10, 11, 12, 25,
37, 38
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAIRD:
BLAUPUNKT:
BUSH:
DAEWOO:
FERGUSON:
FISHER:
GOLDSTAR/LG:
GOODMANS:
GRUNDIG:
Druk op een cijfertoets om het eerste cijfer in
te voeren, en voer daarna het tweede cijfer in.
De afstandsbediening zendt een aan/uit signaal uit. Als de code juist
is, zal de apparatuur in- of uitgeschakeld worden. Indien niet, voer
dan een andere code in en probeer opnieuw.
MATSUI:
METZ:
MITSUBISHI:
Terwijl u [TV] of [VCR] ingedrukt houdt.
[Opmerking]
14, 19, 28, 36
05, 07, 37
26, 41
27, 35
02, 03, 05, 10,
11, 12, 38
PHILIPS:
11, 12, 13, 15
PHONOLA
11, 12
RADIOLA:
11, 12
ROADSTAR:
39
SABA:
26, 41
SALORA:
07, 37
SAMSUNG:
11, 12, 15, 21,
25, 34, 39
SANYO:
07, 17, 25, 37
SCHNEIDER: 11, 12
SEG:
39, 40
SELECO:
11, 24
SHARP:
17, 20
SIEMENS:
11, 12, 17, 28, 36
SINUDYNE:
02, 05, 11, 12,
22, 24, 38, 40
SONY:
16
THOMSON:
05, 26, 41
THORN:
06, 08, 11, 12,
14, 16, 25, 32
TOSHIBA:
03, 04, 06, 08
UNIVERSUM: 39
WHITE WESTING HOUSE:
11, 12, 22, 40
Videocassetterecorder-codelijst
HCM:
HITACHI:
ITT:
ITT/NOKIA:
JVC:
KENDO:
LOEWE:
LUXOR:
Richt de afstandsbediening op de apparatuur.
MITSUBISHI:
NOKIA:
NORDMENDE:
OCEANIC:
ORION:
01, 29, 30
06, 08, 16, 17,
19, 37
02, 06, 23
08, 10, 37
01, 26, 29, 30,
33
02, 09, 23
15
31
05, 07, 10, 11,
12
03, 04, 36, 37
02, 03, 18, 23,
27, 33
02, 23, 26, 28,
32, 33
02, 23
13, 14
08, 10, 11, 37
18, 27, 37
20, 21
08, 09, 37
03, 32
08, 10, 11, 17,
19, 37
03, 05, 09
01
17, 19, 21, 32
NEC:
NOKIA:
04, 21, 36, 37
08, 10, 11, 18,
22, 27, 37
NORDMENDE:
20, 21
OKANO:
06
ORION:
05, 09
PHILIPS:
22, 32, 33, 34,
35
PHONOLA:
32
RFT:
33
ROADSTAR:
02, 03, 18, 23,
27
SABA:
21
SALORA:
08, 11, 17, 19,
37
SAMSUNG:
15, 16, 18, 27
SANYO:
07, 10, 11
SCHAUB LORENZ: 10
SCHNEIDER:
02, 03, 18, 23,
27, 32
SEG:
02, 18, 23, 27
SHARP:
22
SIEMENS:
03, 10, 11, 32
SONY:
24, 25, 26
THOMSON:
21
THORN:
10
TOSHIBA:
15, 17, 19, 32
UNIVERSUM:
03, 08, 32, 37
RQT7976
Na het vervangen van de batterijen dient u de codes opnieuw in te
voeren.
27
27
7976du.book
Page 28
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Andere nuttige functies
Een hoofdtelefoon gebruiken
AV SYSTEM
TV
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
SLEEP
VCR
Alleen op het hoofdapparaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
1
CH
VOLUME
-/--
S10
SLOW/SEARCH
Andere nuttige functies
SKIP
Verminder het volume en sluit een
hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan.
Stekkertype hoofdtelefoon: 3,5 mm stereo
VOLUME
VOLUME
OPEN CLOSE
TUNING
TOP MENU
MENU
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
RDS
VOLUME
H.BASS
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
[HT845] [HT885]
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
SLEEP
QUICK OSD
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
2
MUTING
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Stel het hoofdtelefoonvolume in met
[VOLUME].
≥Het geluid schakelt automatisch naar stereo (2-kanalen).
SHIFT
[Opmerking]
Vermijd langdurig luisteren, daar dit schadelijk kan zijn voor het
gehoor.
SLEEP
[HT535]
[HT845]
[HT885]
SHIFT
SLEEP
QUICK OSD
Timerfunctie voor
automatisch
uitschakelen
Druk op [SLEEP]
([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) om de tijd te
selecteren (in minuten).
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
D.MIX
SLP
De timer uitschakelen
Druk op [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) om “OFF” te
selecteren.
Om de resterende tijd te controleren
Druk opnieuw op [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]).
Om de instelling te veranderen
Herhaal de procedure vanaf het begin.
SETUP
MUTING
Volumedemping
Druk op [MUTING].
“MUTING” knippert op het display van het apparaat.
DIGITAL
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Om te annuleren
≥Druk nogmaals op [MUTING] of zet het volume in de
minimumstand (– – dB) en verhoog het volume vervolgens naar
het gewenste niveau.
≥De demping wordt geannuleerd wanneer u het apparaat in standby zet.
RQT7976
28
28
7976du.book
Page 29
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling
∫ Aan een muur bevestigen
U kunt alle luidsprekers aan een muur bevestigen.
1 Draai een schroef (niet meegeleverd) in de muur.
2 Gebruik de opening(en) om de luidspreker stevig op de schroef (schroeven) te monteren.
30–35 mm
‰7,5–9,4 mm
‰3,0–4,0 mm
Andere mogelijkheden voor luidsprekeropstelling
4,0–7,0 mm
Muur of pilaar
≥De muur of pilaar waaraan de luidsprekers worden bevestigd, moet een gewicht van 10 kg per schroef kunnen ondersteunen. Raadpleeg een
bevoegde ondernemer wanneer u de luidsprekers aan een muur wilt bevestigen. Slechte bevestiging kan leiden tot beschadiging van de muur
en de luidsprekers.
≥Gebruik bij voorkeur de optionele luidsprekerkabels om de voorluidsprekers (of surroundluidsprekers [HT885]) aan een muur te bevestigen.
(U kunt de luidsprekerkabels van de meegeleverde pijpen ook verwijderen.)
[HT845] (Alleen voorluidsprekers) [HT885] (Voor- en surroundluidsprekers)
≥Gebruik bij voorkeur een touwtje (niet meegeleverd) wanneer u de voor- of surroundluidspreker aan een muur monteert, om te vermijden dat de
luidspreker valt (➜ blz. 5).
bijv.
Surroundluidsprekers [HT535]
Middenluidspreker
Voorluidsprekers [HT845]
Voor- en surroundluidsprekers [HT885]
366 mm
180 mm
175 mm
In deze positie is er
gevaar dat de luidspreker
zal omvallen wanneer hij
naar links of rechts wordt
bewogen.
Verplaats de
luidspreker zodat de
schroef zich in deze
positie bevindt.
∫ Bevestigen van luidsprekervoetstukken (niet meegeleverd)
(Behalve [HT535] [HT845] Voorluidsprekers [HT885] Voor- en surroundluidsprekers)
Koop alleen voetstukken die aan de volgende voorwaarden voldoen.
Controleer de diameter en lengte van de schroeven en ook de afstand tussen de schroeven, zoals aangegeven op het schema.
≥De voetstukken moeten een gewicht van meer dan 10 kg kunnen ondersteunen.
≥De voetstukken moeten stabiel zijn ook wanneer de luidsprekers op een hoge plaats worden geïnstalleerd.
bijv.
Surroundluidsprekers [HT535]
5 mm,
hoogte 0,8 mm
60 mm
Luidsprekervoetstuk
(niet meegeleverd)
Gebruik deze metaalschroefgaten
voor het bevestigen van de
standaarden.
Dikte plaat plus 7 mm tot
10 mm
RQT7976
29
29
7976du.book
Page 30
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Over DivX VODinhoud
DivX Video-on-Demand (VOD)-inhoud is gecodeerd ten behoeve
van de bescherming van de auteursrechten. Om DivX VOD-inhoud
op dit apparaat te kunnen weergeven, dient u het apparaat eerst te
registreren.
Over DivX VOD-inhoud/Hanteren van schijven/Verklarende Woordenlijst/Onderhoud
Volg de aanwijzingen on line voor het aanschaffen van DivX VODinhoud en voer de registratiecode van dit apparaat in om het
apparaat te registreren. Voor meer informatie over DivX VOD, gaat u
naar www.divx.com/vod.
DivX
Een videocompressieformaat ontwikkeld door DivXNetworks, Inc.
dat videobestanden comprimeert zonder aanzienlijke verslechtering
van videokwaliteit.
Dolby Digital
(➜ blz. 21, “DivX Registration” op het tabblad “Others”)
DTS (Digital Theater Systems)
Een surroundsysteem dat in vele bioscopen over de hele wereld
wordt gebruikt. De voortreffelijke kanaalscheiding maakt realistische
geluidseffecten mogelijk.
DivX Registration
Dynamic range (dynamisch bereik)
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
Press
ENTER
8 alfanumerieke
tekens
to continue
≥Wij adviseren u deze code te noteren voor latere naslag.
≥Nadat u de DivX VOD-inhoud de eerste keer hebt weergegeven,
wordt een andere registratiecode afgebeeld in “DivX Registration”.
Gebruik deze registratiecode niet om DivX VOD-inhoud aan te
schaffen. Als u deze registratiecode gebruikt om DivX VOD-inhoud
aan te schaffen, en vervolgens de inhoud weergeeft op dit
apparaat, zult u daarna geen inhoud meer kunnen weergeven die
u hebt aangeschaft met de voorgaande registratiecode.
≥Als u DivX VOD-inhoud hebt aangeschaft met een andere
registratiecode dan die van dit apparaat, zult u deze inhoud niet op
dit apparaat kunnen weergeven. (“Authorization Error” wordt
getoond.)
Betreffende DivX-inhoud die slechts een bepaald aantal
keren kan worden weergegeven
Bepaalde DivX VOD-inhoud kan slechts een bepaald aantal keren
worden weergegeven. Wanneer u deze inhoud weergeeft, wordt het
resterende aantal keren weergegeven. U kunt deze inhoud niet
weergeven wanneer het resterende aantal keren nul is. (“Rented
Movie Expired” wordt getoond.)
Als u deze inhoud weergeeft
≥Het aantal resterende keren wordt met één verlaagd als
– u het apparaat uitschakelt of op [SHIFT]i[SETUP] drukt.
– u drukt op [∫]. (Druk op [;] om de weergave te pauzeren.)
– u drukt op [:, 9], [6, 5], enz. en bij ander inhoud of
aan het begin van de inhoud die wordt weergegeven.
≥De functies Hervatten (➜ blz. 13, Stoppen) en Marker [➜ blz. 19,
Play Menu (Weergavemenu)] werken niet.
Hanteren van schijven
∫ Schijven reinigen
Veeg schoon met een bevochtigde doek en veeg daarna droog.
∫ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren
30
Een decoder zet de gecodeerde geluidssignalen op DVD’s weer om
in normale signalen. Dit wordt decodering genoemd.
De registratiecode van het apparaat weergeven.
Disc
Video
Audio
Display
Others
30
Decoder
Dit is een methode voor het coderen van digitale signalen die werd
ontwikkeld door Dolby Laboratories. Naast stereo-audio (2 kanalen),
kunnen deze signalen ook meerdere kanalen audio zijn. Met deze
methode kan een grote hoeveelheid audio-informatie op één disc
worden opgenomen.
Setup
RQT7976
Verklarende Woordenlijst
≥Plak geen labels of stickers op de schijven (De schijven kunnen
dan namelijk kromtrekken en onbruikbaar worden).
≥Schrijf niet met een balpen of ander schrijfgerei op de labelzijde
van de schijf.
≥Gebruik geen schoonmaaksprays voor grammofoonplaten,
benzine, verfverdunner, antistatische vloeistoffen of enig ander
oplosmiddel.
≥Gebruik geen krasbestendige beschermers of deksels.
≥Gebruik de volgende schijven niet:
– Schijven waarop kleefstof van eraf gehaalde stickers of labels is
achtergebleven (uitgeleende schijven, enz.).
– Kromgetrokken of gebarsten schijven.
– Schijven met een onregelmatige vorm, zoals hartvormige
schijven.
Het dynamische bereik is het verschil tussen het laagste
geluidsniveau dat hoorbaar is boven de ruis die voortgebracht wordt
door de apparatuur en het hoogste geluidsniveau waarbij geen
geluidsvervorming optreedt.
“Frame” stilstaand-beeld en “Field” stilstaand-beeld
Frames zijn de stilstaande beelden die samengaan om een
bewegend beeld te maken. Ongeveer 30 frames worden per
seconde getoond.
Eén frame bestaat uit twee velden. Een gewoon tv-toestel toont
deze velden achter elkaar om frames te maken.
Wanneer u een bewegend beeld pauzeert, verschijnt er een
stilstaand beeld. Een “frame” stilstaand beeld bestaat uit twee
alternerende velden zodat het beeld ietwat wazig is, maar de
algemene beeldkwaliteit is voortreffelijk.
Een “field” stilstaand beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is
minder goed omdat het slechts de helft van de informatie van een
“frame” stilstaand beeld bevat.
I/P/B
MPEG 2, de videocompressie-standaard die wordt gebruikt voor
DVD-video, codeert de beelden door gebruik te maken van de
volgende 3 beeldtypes.
I: Intra-gecodeerd beeld (I-beeld)
Dit is het standaard beeld en is een volledig beeld op zichzelf.
P: Door voorspelling gecodeerd beeld (P-beeld)
Dit beeld wordt berekend uitgaande van eerdere I- of P-beelden.
B: Door bidirectionele voorspelling gecodeerd beeld (B-beeld)
Dit beeld wordt berekend door het vergelijken van eerdere en
latere I- en P-beelden, en bevat daarom de geringste
hoeveelheid informatie.
Lineair PCM (impulsiecodemodulatie)
Dit zijn niet-gecomprimeerde digitale signalen, zoals de signalen op CD’s.
MPEG4
Dit is een compressieformaat dat gebruikt wordt op mobiele
apparaten of een netwerk, waarmee zeer efficiënte opnamen
mogelijk worden bij een lage bitsnelheid.
Weergavebesturing (PBC)
Wanneer een Video-CD weergavebesturing heeft, kunt u scènes en
informatie kiezen aan de hand van menu’s.
Sampling frequentie
Sampling is een proces dat de geluidshoogte van
geluidsgolfmonsters (analoge signalen), die op vastgestelde
tijdstippen worden genomen, converteert naar cijfers (digitale
codering). De sampling frequentie is het aantal monsters dat per
seconde wordt genomen. Dus, hoe hoger de frequentie, hoe
getrouwer de weergave van het origineel geluid.
Onderhoud
Veeg het apparaat schoon met een zachte, droge doek.
≥Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine om dit apparaat
schoon te maken.
≥Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de
bijbehorende instructies van de doek aandachtig te lezen.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare lensreinigers omdat
deze storing kunnen veroorzaken. (Het is over het algemeen niet
nodig de lens te reinigen, hoewel dit afhankelijk is van de
gebruiksomgeving.)
Zorg dat de schijflade leeg is voordat u het apparaat verplaatst.
Als u dit niet doet, kunnen de schijf en het apparaat ernstig
beschadigd raken.
7976du.book
Page 31
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Taalcodelijst
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
7789
6682
6671
6669
7577
6765
9072
6779
6865
6869
6978
6979
6984
7079
7074
7073
Frans:
Fries:
Galicisch:
Georgisch:
Grieks:
Groenlands:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebreeuws:
Hindi:
Hongaars:
Iers:
IJslands:
Indonesisch:
Interlingua:
Italiaans:
Japans:
Javaans:
Jiddisch:
Joroeba:
Kanarees:
Kashmiri:
Kazachs:
Kirgizisch:
Koerdisch:
Koreaans:
Kroatisch:
Laotiaans:
Latijn:
Lets:
7082
7089
7176
7565
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7165
7383
7378
7365
7384
7465
7487
7473
8979
7578
7583
7575
7589
7585
7579
7282
7679
7665
7686
Windows Media en het Windows logo
zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
WMA is een formaat voor
datacompressie ontwikkeld door
Microsoft Corporation. Het slaat geluid
op met dezelfde kwaliteit als een MP3bestand maar het bestandformaat is
kleiner dan dat van MP3.
HighMAT™ en het HighMAT logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbel D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn gedeponeerde
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
Auteursrechtelijk beschermde technologie is in dit systeem
ingebouwd. Deze technologie is beschermd door
methoderechten van bepaalde V.S. octrooien en andere
intellectuele eigendomsrechten in het bezit van Macrovision
Corporation en andere rechtseigenaars. Elk gebruik van deze
auteursrechtelijk beschermde technologie dient goedgekeurd te
zijn door Macrovision Corporation. Zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Macrovision Corporation mag deze
technologie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan
de weergave van videoprogramma’s in de huiskamer of in een
andere beperkte kring. Omvormen of demonteren is verboden.
Lingala:
Litouws:
Macedonisch:
Malagassisch:
Malajalam:
Maleis:
Maltees:
Maori:
Marathi:
Moldavisch:
Mongools:
Nauruaans:
Nederlands:
Nepalees:
Noors:
Oekraïens:
Oezbeeks:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Perzisch:
Pools:
Portugees:
Punjabi:
Quechua:
Retoromaans:
Roemeens:
Russisch:
Samoaans:
Sanskriet:
Schots Gaëlisch:
Servisch:
7678
7684
7775
7771
7776
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
8575
8590
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
Servo-Kroatisch:
Shona:
Sindhi:
Singalees:
Sloveens:
Slowaaks:
Soendanees:
Somalisch:
Spaans:
Swahili:
Tadzjieks:
Tagalog:
Tamil:
Tartaars:
Telugu:
Thais:
Tibetaans:
Tigrinya:
Tongaans:
Tsjechisch:
Turkmeens:
Turks:
Twi:
Urdu:
Vietnamees:
Volapuk:
Wels:
Wolof:
Xosa:
Zoeloe:
Zweeds:
8372
8378
8368
8373
8376
8375
8385
8379
6983
8387
8471
8476
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
6783
8475
8482
8487
8582
8673
8679
6789
8779
8872
9085
8386
Taalcodelijst
Abkhaziaans:
Afar:
Afrikaans:
Albanees:
Amharisch:
Arabisch:
Armeens:
Assamees:
Aymara:
Azerbeidzjaans:
Bashkir:
Baskisch:
Bengalees; Bangla:
Bhutanees:
Bihari:
Birmaans:
Bretons:
Bulgaars:
Byelorussisch:
Cambodjaans:
Catalaans:
Chinees:
Corsicaans:
Deens:
Duits:
Engels:
Esperanto:
Estisch:
Faeröers:
Fijisch:
Fins:
MPEG Layer-3 compressiemethode voor audio-bestanden
vervaardigd onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson
multimedia.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® en
Pacific Microsonics™ zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Pacific Microsonics, Inc.
in de Verenigde Staten en/of andere landen.
HDCD systeem gefabriceerd onder licentie van Pacific
Microsonics Inc. Dit product is gedekt door een of meer van de
volgende patenten: United States Patent Nr. 5,479,168,
5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600,
5,864,311, 5,872,531, Australië Patent Nr. 669114, en andere
patenten aangevraagd.
Op dit product is een licentie verleend onder het MPEG-4
visueel-patentportfolio-licentieprogramma voor persoonlijk en
niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het
coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 Visual
Standard (“MPEG-4 Video”) en/of (ii) het decoderen van MPEG4 Video die werd gecodeerd door een consument die handelde
uit persoonlijk en niet-commercieel oogpunt en/of werd
verkregen van een videoleverancier met een licentie van MPEG
LA voor het leveren van MPEG-4 Video. Voor geen enkel ander
gebruik is een licentie afgegeven of kan worden verondersteld
te zijn afgegeven. Voor aanvullende informatie, waaronder die
met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik
en licentieafgifte, neemt u contact op met MPEG LA, LLC. Zie
http://www.mpegla.com.
Officieel DivX Certified™ product.
Geeft DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 en DivX® VOD video-inhoud
weer (in overeenstemming met de technische vereisten van
DivX Certified™).
DivX, DivX Certified en aanverwante logo’s zijn handelsmerken
van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
RQT7976
31
31
7976du.book
Page 32
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Technische gegevens
Technische gegevens
VERSTERKERGEDEELTE
SCHIJFGEDEELTE
[HT535]
RMS Uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
55 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Surroundkanaal
55 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Middenkanaal
160 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Subwooferkanaal
220 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THV
Totaal uitgangvermogen RMS Dolby Digital
600 W
DIN uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
40 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Surroundkanaal
40 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Middenkanaal
120 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Subwooferkanaal
150 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THV
Totaal DIN-uitgangsvermogen Dolby Digital
430 W
Schijven geschikt voor weergave (8 cm of 12 cm)
(1) DVD (DVD-video, DVD-audio, DivX§1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2)
(3) DVD-R (DVD-video, DivX§1, 2)
(4) DVD-RW (DVD-video, DVD-VR, DivX§1, 2)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§5, MP3§2, 6, WMA§2, 7,
JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2, HighMAT Level 2 (geluid en
beeld)]
§1 DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) wordt niet ondersteund.
§2 Totaal gecombineerd maximum aantal herkenbare audio-, fotoen video-inhoud en groepen: 4000 audio-, foto- en videoinhouden en 400 groepen.
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-bestanden
Beeldresolutie: tussen 160k120 en 6144k4096 pixels
(subsampling is 4:2:2 of 4:2:0)
§4 MPEG4-gegevens opgenomen met SD-multicamera’s of DVDvideorecorders van Panasonic
Voldoet aan SD VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/MPEG4
(Simple Profile) videosysteem/G.726 audiosysteem
§5 Conform IEC62107
§6
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
§7 Windows Media Audio Ver.9.0 L3
Niet compatibel met Multiple Bit Rate (MBR)
Optische lens
Golflengte
CD 785 nm
DVD 662 nm
Laservermogen
CLASS 2/CLASS 3A
[HT845]
RMS Uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
70 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Surroundkanaal
70 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Middenkanaal
260 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Subwooferkanaal
260 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THV
Totaal uitgangvermogen RMS Dolby Digital
800 W
DIN uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
45 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Surroundkanaal
50 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Middenkanaal
165 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Subwooferkanaal
160 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THV
Totaal DIN-uitgangsvermogen Dolby Digital
515 W
[HT885]
RMS Uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
170 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Surroundkanaal
70 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Middenkanaal
260 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THV
Subwooferkanaal
260 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THV
Totaal uitgangvermogen RMS Dolby Digital
1000 W
DIN uitgangsvermogen: Dolby Digital Modus
Voorkanaal
140 W per kanaal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Surroundkanaal
55 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Middenkanaal
180 W per kanaal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THV
Subwooferkanaal
180 W per kanaal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THV
Totaal DIN-uitgangsvermogen Dolby Digital
750 W
FM/AM TUNER, AANSLUITINGENGEDEELTE
Voorkeurkanalen
15 FM-zenders
15 AM/MW-zenders
Frequentiemodulatie (FM)
Frequentiebereik
87,50–108,00 MHz (50-kHz stap)
Gevoeligheid
1,5 µV (IHF)
Signaal/Ruis 26 dB
1,2 µV
Antenneaansluitingen
75 ≠ (asymmetrisch)
Amplitudemodulatie (AM/MW)
Frequentiebereik
522–1629 kHz (9-kHz stap)
AM Gevoeligheid Signaal/Ruis 20 dB bij 999 kHz
560 µV/m
Hoofdtelefoonaansluiting
Aansluiting
Stereo, 3,5 mm stekker
Audio-uitgang (schijf)
Aantal kanalen
5.1 kanalen (FL, FR, C, SL, SR, SW)
[HT845] [HT885] Audioprestaties
(1) Frequentiekarakteristiek
≥DVD (lineaire audio)
10 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)
10 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)
≥DVD-audio
10 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)
≥CD-audio
10 Hz–20 kHz
(2) Signaal/Ruis-verhouding
≥CD-audio
95 dB
(3) Dynamisch bereik
≥DVD (lineaire audio)
95 dB
≥CD-audio
93 dB
(4) Totale harmonische vervorming
≥CD-audio
0,005 %
VIDEOGEDEELTE
Videosysteem
Signaalsysteem
Composiet-video-uitgang
Uitgangsniveau
Aansluiting
S-video-uitgang
Y-uitgangsniveau
C-uitgangsniveau
Aansluiting
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Pinaansluiting (1 systeem)
Scart-aansluiting (1 systeem)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
S-aansluiting (1 systeem)
Scart-aansluiting (1 systeem)
Component-video-uitgang:
[NTSC: 525 (480) p/525 (480) i, PAL: 625 (576) p/625 (576) i]
Y-uitgangsniveau
1 Vp-p (75 ≠)
PB uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Aansluiting
Pinaansluiting (Y: groen, PB: blauw, PR: rood) (1 systeem)
RGB video-uitgang
R-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-uitgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Aansluiting
Scart-aansluiting (1 systeem)
RQT7976
32
32
Page 33
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
LUIDSPREKERSGEDEELTE
[HT535] [Voorluidsprekers\SB-FS535]
Type
2 weg, 2 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 6 ≠
1. Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
2. Supertweeter
Piëzo-type
Ingangsvermogen (IEC)
55 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
10 kHz
Frequentiebereik
80 Hz–22 kHz (j16 dB)
95 Hz–20 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
218 mmk1080 mm (max)/984 mm (min)k243 mm
Gewicht
2,6 kg
[HT535] [Surroundluidsprekers\\SB-FS536]
Type
1 weg, 1 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 6 ≠
Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
55 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
90 mmk193 mmk102 mm
Gewicht
0,7 kg
[HT535] [Middenluidspreker\\SB-PC535]
Type
2 weg, 3 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 6 ≠
1. Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
2. Volledig toonbereik
6,5 cm Conustype
3. Supertweeter
Piëzo-type
Ingangsvermogen (IEC)
160 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
83 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
10 kHz
Frequentiebereik
103 Hz–25 kHz (j16 dB)
116 Hz–22 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
320 mmk88 mmk96 mm
Gewicht
1,3 kg
[HT535] [Actieve\\subwoofer\SB-WA535]
Type
1 weg, 2 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
1. Woofer
13 cm Conustype
2. Woofer
13 cm Conustype
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
Gewicht
11,3 kg
[HT845] [Voorluidsprekers\SB-FS840]
Type
2 weg, 2 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
1. Woofer
8 cm Conustype
2. Tweeter
6 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
70 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
81 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
7 kHz
Frequentiebereik
78 Hz–45 kHz (j16 dB)
90 Hz–35 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
260 mmk1234 mmk270 mm
Gewicht
3,92 kg
[HT845] [Surroundluidsprekers\SB-FS841]
Type
2 weg, 2 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
1. Woofer
8 cm Conustype
2. Tweeter
6 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
70 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
5 kHz
Frequentiebereik
70 Hz–45 kHz (j16 dB)
85 Hz–35 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
100 mmk324 mmk112 mm
Gewicht
1,06 kg
[HT845] [Middenluidspreker\SB-PC840]
Type
2 weg, 3 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
1. Woofer
6,5 cm Conustype
2. Woofer
6,5 cm Conustype
3. Tweeter
6 cm Conustype
Ingangsvermogen (IEC)
260 W§8 (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
82 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
5 kHz
Frequentiebereik
110 Hz–45 kHz (j16 dB)
140 Hz–35 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
320 mmk88 mmk96 mm
Gewicht
1,36 kg
[HT845] [Actieve\subwoofer\SB-WA845]
Type
1 weg, 2 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
1. Woofer
13 cm Conustype
2. Woofer
13 cm Conustype
Drukniveau uitgangsgeluid
80 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
Gewicht
11,3 kg
[HT885] [Voorluidsprekers\SB-FS930]
Type
2 weg, 3 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 6 ≠
1. Woofer
8 cm Conustype
2. Woofer
8 cm Conustype
3. Tweeter
6 cm Ringvormig koepeltype
Ingangsvermogen (IEC)
170 W§8 (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
84 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
7 kHz
Frequentiebereik
75 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
260 mmk1234 mmk270 mm
Gewicht
4,35 kg
[HT885] [Surroundluidsprekers\SB-FS880]
Type
2 weg, 2 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
1. Woofer
8 cm Conustype
2. Tweeter
6 cm Ringvormig koepeltype
Ingangsvermogen (IEC)
70 W (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
81 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
7 kHz
Frequentiebereik
78 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
260 mmk1234 mmk270 mm
Gewicht
3,92 kg
[HT885] [Middenluidspreker\SB-PC930]
Type
2 weg, 3 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
Impedantie 4 ≠
1. Woofer
6,5 cm Conustype
2. Woofer
6,5 cm Conustype
3. Tweeter
6 cm Ringvormig koepeltype
Ingangsvermogen (IEC)
260 W§8 (Max)
Drukniveau uitgangsgeluid
82 dB/W (1,0 m)
Crossover-frequentie
5 kHz
Frequentiebereik
110 Hz–50 kHz (j16 dB)
140 Hz–45 kHz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
320 mmk88 mmk96 mm
Gewicht
1,36 kg
[HT885] [Actieve\subwoofer\SB-WA885]
Type
1 weg, 2 luidsprekersysteem (Basreflex)
Luidspreker(s)
1. Woofer
15 cm Conustype
2. Woofer
15 cm Conustype
Drukniveau uitgangsgeluid
84 dB/W (1,0 m)
Frequentiebereik
34 Hz–220 Hz (j16 dB)
38 Hz–190 Hz (j10 dB)
Afmetingen (BtHtD)
202 mmk410 mmk500 mm
Gewicht
13,7 kg
Technische gegevens
7976du.book
ALGEMEEN
Voeding
Stroomverbruik
[HT535]
[HT845]
[HT885]
Afmetingen (BtHtD)
Gewicht
Gebruikstemperatuurbereik
Vochtigheidsbereik
Stroomverbruik in stand-by
§8
AC 230 V, 50 Hz
Hoofdapparaat
25 W
Subwoofer
250 W
Subwoofer
340 W
Subwoofer
390 W
430 mmk60 mmk348,3 mm
Hoofdapparaat
2,7 kg
r5 oC tot r35 oC
5 % tot 90 % RH (geen condensatie)
ongeveer 0,7 W
De waarden gelden voor een versterker die voorzien is van een
begrenzingsfilter voor de lage frequenties
[Opmerking]
1. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Gewicht en afmetingen zijn bij benadering opgegeven.
2. De totale harmonische vervorming is gemeten met een digitale
spectrumanalysator.
RQT7976
33
33
7976du.book
Page 34
Monday, April 25, 2005
9:23 AM
Gids voor het verhelpen van storingen
Raadpleeg de onderstaande tabel voordat u beroep doet op een servicecentrum. Raadpleeg uw handelaar voor advies indien u twijfels hebt
omtrent de controlepunten of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de voorgestelde maatregelen in de tabel.
Spanning
Geen spanning.
Het apparaat schakelt automatisch
naar de stand-by stand.
biz.
≥Sluit de stekker van het netsnoer en de systeemkabel stevig aan.
≥De slaaptimer was actief en heeft de ingestelde tijdslimiet bereikt.
9
28
Toetsen reageren niet of werken niet
Geen beeld of geen geluid.
≥Dit apparaat kan geen andere schijven weergeven dan in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.
≥Het apparaat werkt niet normaal ten gevolge van bliksem, statische elektriciteit of een andere
uitwendige oorzaak. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Of schakel het
apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
≥Condens heeft zich in het apparaat gevormd: Wacht 1 tot 2 uur om de condens te laten verdampen.
≥Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst.
≥De batterijen zijn leeg. Vervang deze door nieuwe.
≥Richt de afstandsbediening op de signaalsensor van de afstandsbediening en voer de bediening uit.
≥Controleer de video- of audio-aansluitingen.
U bent het wachtwoord voor de
restricties (Ratings) vergeten.
Zet alle instellingen terug naar de
oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
≥Controleer of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld en de juiste ingangsfunctie is gekozen.
≥Controleer of er iets opgenomen is op de schijf.
≥Zet het apparaat in de stopstand en kies “DVD/CD” als de bron. Houd vervolgens [∫] op het
hoofdapparaat en [S10] op de afstandsbediening ingedrukt tot “Initialised” van het tv-scherm
verdwijnt. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.
Alle instellingen worden dan weer op de standaardwaarden ingesteld.
Gids voor het verhelpen van storingen
Geen van de toetsen werkt na
indrukken.
De toetsen op de
afstandsbediening werken niet.
11
—
—
9
9
10
4, 5,
7, 8,
26
—
—
—
Ongewenste of onverwachte bediening
Het duurt even voordat de
weergave begint.
Mappen die dieper gaan dan de
achtste laag op een gegevensschijf
worden niet juist afgebeeld. [WMA]
[MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Een menuscherm verschijnt tijdens
het overslaan of zoeken. [VCD]
Het menu voor de weergavebesturing
wordt niet weergegeven. [VCD] met
weergavebesturing
De geprogrammeerde en
willekeurige weergavefuncties
werken niet. [DVD-V]
Geprogrammeerde items worden
niet weergegeven. [DVD-V]
Het OSD-menu toont “2” als een
optie voor het geluidsspoor
wanneer [AUDIO] wordt
ingedrukt, maar het geluid
verandert niet. [DVD-A]
De weergave begint niet.
Wanneer het geluidsspoor
wordt veranderd, start de
weergave opnieuw vanaf het
begin van de track. [DVD-A]
Scènes worden met
tussenpozen overgeslagen.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
≥ Bij weergave van een MP3-track die stilstaande beelden bevat, kan het een tijdje duren voordat de
weergave begint. Zelfs nadat de track is gestart, zal de weergavetijd niet worden getoond. Dit is normaal.
≥Dit is normaal op DivX-video.
≥Mappen dieper dan de achtste laag, worden allemaal weergegeven als de achtste laag.
—
≥Dit is normaal bij gebruik van Video-CD’s.
—
≥Druk tweemaal op [∫] en druk vervolgens op [1] (weergeven).
—
≥Deze functies werken niet met sommige DVD-video’s.
—
≥Sommige items kunnen niet worden weergegeven, ook al zijn ze geprogrammeerd.
—
≥Normaal worden er twee nummers getoond, ook wanneer er geen tweede geluidsspoor op de
schijf is opgenomen.
—
≥Het is mogelijk dat dit apparaat geen WMA en MPEG4 weergeeft dat stilstaande beelden bevat.
≥Als u DivX VOD-inhoud weergeeft, raadpleegt u de homepage waar u de DivX VOD-inhoud hebt
aangeschaft. (Voorbeeld: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Als een schijf zowel CD-DA als andere formaten bevat, kan een juiste weergave onmogelijk zijn.
≥Dit is normaal op DVD-audio.
—
—
≥Als u het volume of de instelling voor het geluidsveld of de geluidskwaliteit wijzigt tijdens de
ADVANCED DISC REVIEW, blijft de functie werken zonder OSD-weergave. Druk nogmaals op
[ADVANCED DISC REVIEW] om de functie te annuleren.
14
≥Verander de plaats van de ondertitels. (“Subtitle Position” onder Display Menu)
≥Toon de ondertitels.
≥Ondertitels zullen mogelijk niet worden weergegeven, afhankelijk van de schijf. [DivX]
19
15
—
≥U kunt geen merktekens toevoegen. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥ Als de verstreken afspeeltijd van de schijf niet op het display wordt getoond, kunt u geen markeringen toevoegen.
—
—
≥Als het einde van een item wordt bereikt, wordt dat eindpunt automatisch vastgelegd als punt B.
≥A-B Repeat wordt geannuleerd als u op [QUICK REPLAY] drukt.
—
—
—
—
—
—
Ondertitels
De plaats van de ondertitels is verkeerd.
Geen ondertitels.
Marker
Kan geen merktekens
toevoegen.
A-B Repeat
Punt B wordt automatisch vastgelegd.
A-B Repeat wordt automatisch
geannuleerd.
Geluidsweergave abnormaal of niet juist
Vervormd geluid.
Sommige effecten werken niet.
Bromgeluid tijdens weergave.
Geen geluid
Gemengd geluid.
RQT7976
34
—
—
—
—
—
17
—
Menu’s
Kan het Setup menu niet
openen.
34
≥Tijdens het weergeven van WMA-bestanden kan er ruis zijn.
≥Sommige geluidseffecten werken niet of zijn minder effectief bij bepaalde schijven.
≥Multi Re-master ([HT845] [HT885]) en Dolby Pro Logic II werken niet als u de weergavesnelheid
verandert.
≥Een netsnoer of tl-buis bevindt zich dicht bij de subwoofer. Houd andere apparaten en snoeren
uit de buurt van de subwoofer.
≥Er kan een pauze in de geluidsweergave optreden als u de weergavesnelheid verandert.
≥Het is mogelijk dat geen geluid wordt uitgevoerd als gevolg van hoe de bestanden werden gemaakt. [DivX]
≥Als u de SCART (AV)-aansluiting en de audio-ingangen (TV AUDIO IN) tegelijkertijd gebruikt,
schakel dan de apparatuur die op een van beide is aangesloten uit.
≥Selecteer “DVD/CD” als de bron.
≥Annuleer de weergave alle groepen en de geprogrammeerde en willekeurige weergave.
—
15
Page 35 Monday, April 25, 2005
12:54 PM
Abnormaal beeld of geen beeld
Storing in het beeld.
Het beeldformaat komt niet
overeen met het
schermformaat.
Het beeld stopt. [DivX]
Onjuiste displays of matte
kleuren op uw tv-toestel.
Menu’s worden niet juist
weergegeven.
De automatische zoomfunctie
werkt niet normaal.
Het tv-beeld valt weg of bevat
storingsstrepen.
biz.
≥Zorg dat dit apparaat direct verbonden is met het tv-toestel, en niet via een
videocassetterecorder.
≥Verander “Source Select” in het Picture Menu. [DivX]
≥Verander “TV Aspect” op het tabblad “Video”.
≥Verander de instelling van Zoom.
≥Het beeld kan stoppen als de DivX-bestanden groter zijn dan 2 GB.
≥Het apparaat en het tv-toestel gebruiken verschillende videosystemen.
Gebruik een multisysteem-tv of een PAL-televisie.
≥Het videosysteem van de schijf komt niet overeen met dat van uw tv-toestel.
– PAL-schijven kunnen niet correct worden weergegeven op een NTSC-televisie.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL 60 voor weergave op een PAL-tv
(“NTSC Disc Output” op het tabblad “Video”).
≥Stel de zoomverhouding opnieuw in op “a1.00”.
≥Stel “Subtitle Position” onder Display Menu in op “0”.
≥Schakel de zoomfunctie van het tv-toestel uit.
≥Gebruik een andere vooringestelde aspectverhouding of stel handmatig af.
≥De zoomfunctie werkt soms niet goed, vooral in donkere scènes, en zal soms helemaal niet
werken met bepaalde soorten discs.
≥Mogelijk veroorzaakt door batterijladers van mobiele telefoons.
≥Als u een TV-binnenantenne gebruikt, gebruik dan in plaats daarvan een buitenantenne.
≥De tv-antennedraad ligt te dicht bij dit apparaat. Houd de antennedraad van het tv-toestel
gescheiden van dit apparaat.
8
19
20
14
—
—
—
21
Gids voor het verhelpen van storingen
7976du-p29-35.fm
14
19
—
14
—
—
—
—
Progressieve video
Er is beeldschaduw wanneer
progressieve video-uitgang is
ingeschakeld.
Beelden worden niet met
progressieve signaaluitvoer
weergegeven.
≥Dit probleem wordt veroorzaakt door de editingmethode of editingmateriaal op DVD-video. Als u
interlace-uitgang gebruikt, zou het probleem normaal moeten verdwijnen. Wijzig de “Video Output
Mode” onder Picture Menu naar “625i” of “525i”.
≥Druk op [PROGRESSIVE] op het hoofdapparaat zodat “PRG” wordt weergegeven. Of selecteer
“625p” of “525p” onder “Video Output Mode” in het Picture Menu.
≥Als het apparaat is aangesloten op een televisie via VIDEO OUT, S-VIDEO OUT of SCART
(AV), zal de uitvoer geïnterlinieerd worden, zelfs als “PRG” wordt weergegeven.
19
12,
19
8
Luisteren naar de radio
Ruis hoorbaar.
“ST” knippert of brandt niet.
Het geluid is vervormd.
Een kloppend geluid is
hoorbaar.
Lage bromtoon tijdens AMontvangst.
≥Pas de positie van de FM- of AM-antenne aan.
≥Gebruik een buitenantenne.
—
23
≥Schakel het tv-toestel uit of plaats het verder van dit apparaat vandaan.
—
≥Houd de antenne uit de buurt van andere kabels.
—
≥Druk eerst op [TV] om het tv-toestel te bedienen.
≥Controleer de afstandsbedieningscode voor het merk van uw tv-toestel.
—
27
≥Kies “Bright” onder “FL Dimmer” op het tabblad “Others”.
≥Het apparaat kan de geplaatste schijf niet weergeven; plaats een schijf die het apparaat kan
weergeven.
≥U hebt een lege schijf geplaatst.
≥Geen schijf in het apparaat. Plaats een schijf.
≥De schijf is verkeerd geplaatst. Plaats de schijf op de juiste manier.
≥Controleer de aansluiting van de luidsprekerkabels en corrigeer zonodig.
Als het probleem hierdoor niet verdwijnt, is er een probleem met de stroomvoorziening.
Raadpleeg uw handelaar.
≥De schijf is vuil. Veeg de schijf schoon.
≥Onjuiste bediening werd uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer opnieuw.
≥Er is waarschijnlijk een probleem opgetreden. Het getal dat volgt na “H” hangt af van de status
van het apparaat. Schakel het apparaat uit en schakel het vervolgens weer in. Of schakel het
apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, en sluit hem vervolgens opnieuw aan.
≥Indien de foutmelding niet verdwijnt, moet u het codenummer noteren en contact opnemen met
een bevoegde monteur.
21
11
Bediening van het tv-toestel
Kan het tv-toestel niet bedienen.
Displays op het apparaat
Het display is donker.
“NO PLAY”
“NO DISC”
“F61”
“DVD U11”
“ERROR”
“DVD H∑∑”
∑∑ staat voor een nummer.
—
—
12
4, 5,
7
30
—
—
—
Displays op het tv-scherm
“/”
“Cannot play group xx, content
xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
“Group xx, content xx is
protected”
“Cannot play audio”
“No audio”
“Check the disc”
“This disc may not be played in
your region”
Geen OSD-weergave.
“Authorization Error” [DivX]
“Rented Movie Expired” [DivX]
≥De bediening wordt door het apparaat of door de disc verboden.
≥U probeert een niet-compatibele groep of inhoud weer te geven.
—
—
≥U probeert een beveiligde groep of inhoud weer te geven. U kunt de inhoud niet meer
weergeven.
≥Er is geen audio opgenomen, of het is opgenomen in een formaat dat niet door dit apparaat kan
worden weergegeven. Alleen videoweergave is mogelijk.
≥Deze schijf kan vuil zijn.
≥U kunt alleen DVD-video discs weergeven waarop dezelfde regiocode als die van dit apparaat
staat vermeld, of waarop “ALL” staat vermeld. Controleer de regiocode op het achterpaneel van
dit apparaat.
≥Kies “On” onder “On-Screen Messages” op het tabblad “Display”.
≥U probeert de DivX VOD-inhoud weer te geven die werd aangeschaft met een andere
registratiecode. U kunt deze inhoud niet weergeven op dit apparaat.
≥Het aantal resterende keren dat de DivX VOD-inhoud kan worden weergegeven is nul. U kunt de
inhoud niet meer weergeven.
—
17
30
Omslag
blz.
21
30
30
RQT7976
35
35
7976da-p02.fm Page 2 Monday, April 25, 2005
12:55 PM
Kære kunde
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Du skal læse denne betjeningsvejledning for at få fuldt udbytte af
afspilleren samt af hensyn til din sikkerhed.
Læs venligst hele denne betjeningsvejledning, før du
tilslutter, betjener eller indstiller dette apparat. Gem
vejledningen til senere brug.
[HT535]: indikerer egenskaber, som kun gælder model SC-HT535.
[HT845]: Gælder kun SC-HT845.
[HT885]: Gælder kun SC-HT885.
≥Denne brugsvejledning gælder modellerne SC-HT535,
SC-HT845 og SC-HT885.
≥Illustrationerne i denne brugsvejledning viser model
SC-HT535, medmindre andet er angivet.
≥Betjeningerne i denne brugsvejledning gælder hovedsagelig
fjernbetjeningen, men betjeningerne kan også udføres på
selve apparatet, hvis kontrollerne er de samme.
System
SC-HT535
SC-HT845
SC-HT885
Hovedapparat
SA-HT535
SA-HT845
SA-HT885
Fronthøjttalere
SB-FS535
SB-FS840
SB-FS930
Centerhøjttaler
SB-PC535
SB-PC840
SB-PC930
Surroundhøjttalere
SB-FS536
SB-FS841
SB-FS880
Aktiv subwoofer
SB-WA535
SB-WA845
SB-WA885
BEMÆRK!
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER
ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE
BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE
FOR BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE
REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN
FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af
mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes
du venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen.
Udstyret bør anbringes i nærheden af stikkontakten i væggen og
netledningsstikket bør anbringes således, at det er nemt
tilgængeligt i tilfælde af problemer.
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA.
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK
STØD ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE
APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN, FUGT, VANDDRYP
OG VANDSTÆNK, OG DER MÅ IKKE ANBRINGES
BEHOLDERE INDEHOLDENDE VÆSKE, SOM FOR
EKSEMPEL VASER, OVENPÅ APPARATET.
Sikkerhedsforskrifter
BEMÆRK:
(Indersiden af apparatet)
≥PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED.
LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET
ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER
ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER
VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ELLER BRAND.
≥TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER
MED AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
≥ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR
EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.
≥BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG
FORSVARLIG MÅDE.
(Bagsiden af apparatet)
Sikkerhedsforskrifter
Anbringelse
Stil apparatet på en plan flade, hvor det er beskyttet mod direkte
sol, høje temperaturer, høj luftfugtighed og kraftige vibrationer. Disse
forhold kan bevirke, at apparatets ydre og andre komponenter lider
skade, hvorved apparatets levetid kan afkortes.
Anbring ikke tunge genstande ovenpå apparatet.
Spænding
Anvend ikke højspændings-strømkilder. Dette kan overbelaste
apparatet og føre til brand.
Anvend ikke jævnstrømskilder. Kontroller omhyggeligt
strømkilden, hvis du anvender apparatet på et skib eller et andet
sted, hvor der anvendes jævnstrøm.
Beskyttelse af netledningen
RQT7976
2
36
Kontroller at netledningen er sat korrekt i forbindelse og at den
ikke er beskadiget. Fejlagtig tilslutning og skade på ledningen kan
forårsage brand og elektrisk stød. Undgå at trække i, bøje eller
anbringe tunge genstande på ledningen.
Tag godt fat i stikket, når du tager netledningen ud af forbindelse.
Elektrisk stød kan blive resultatet, hvis du trækker i netledningen.
Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.
Fremmedlegemer
Vær påpasselig med, at der ikke kommer genstande af metal ind i
apparatet. Dette kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion.
Vær påpasselig med, at der ikke kommer væske ind i apparatet.
Dette kan føre til elektrisk stød eller fejlfunktion. Hvis det sker, skal
du straks tage apparatet ud af forbindelse med strømforsyningen og
kontakte forhandleren.
Sprøjt ikke insektmidler på eller ind i apparatet. De indeholder
antændelige gasser, som kan antændes, hvis de sprøjtes ind i
apparatet.
Service
Forsøg ikke selv at reparere dette apparat. Tag netledningen ud af
forbindelse og ret henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
service-center, hvis lyden afbrydes, indikatorerne ikke lyser, der
opstår røg eller der opstår andre problemer, som ikke er dækket af
denne brugsvejledning. Elektrisk stød eller skade på apparatet kan
blive resultatet, hvis det repareres, adskilles eller ombygges af
ukvalificerede personer.
Apparatet vil holde længere, hvis det tages ud af forbindelse med
strømforsyningen, når det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
7976da.book
Page 3
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Tilbehør
Kontroller og identificer venligst det medfølgende tilbehør.
∏ 1 Fjernbetjening
[HT535] (EUR7722XH0)
[HT845] [HT885]
(EUR7722XC0)
∏ 1 FM-indendørsantenne
∏ 1 Netledning
∏ [HT535] 2 Rør (A)
∏ [HT845] 2 Højttalerfødder
[HT885] 4 Højttalerfødder
∏ [HT535] 2 Rør (B)
∏ [HT535] 2 Højttalerfødder
∏ [HT845] 4 Lange skruer
[HT885] 8 Lange skruer
∏ [HT535] 4 Slutteskiveskruer
∏ [HT845] 4 Korte skruer
[HT885] 8 Korte skruer
∏ 2 Batterier til fjernbetjening
∏ 1 Ark med klæbemærkater
til højttalerkabler
∏ 1 Videokabel
∏ [HT535] 4 Små skruer
∏ 1 Systemkabel
∏ Højttalerkabler
[HT535] [HT845]
1kkort kabel
2klange kabler
∏ [HT535] 4 Beslagskruer
[HT885]
1kkort kabel
∏ [HT535] 1 Ark med
gummimåtter
∏ [HT535] 2 Beslag
∏ 1 AM-rammeantenne
∏ Rør
[HT845]
2krør
[HT885]
2krør med kort kabel
2krør med langt kabel
Til at begynde med
Sikkerhedsforskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Enkel klargøring
TRIN 1 Samling af højttalere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TRIN 2 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TRIN 3 Tilslutning af højttalerne
til subwooferen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TRIN 4 Video-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TRIN 5 Radio- og systemtilslutning . . . . . . . . . . . . 9
TRIN 6 Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TRIN 7 QUICK SETUP (Hurtig klargøring) . . . . . . . 10
Oversigt over kontrollerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Disks, som kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Disk-betjeninger
Grundlæggende afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Brug af hovedapparatet/Brug af fjernbetjeningen
Praktiske funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Visning af de aktuelle afspilningsbetingelser (QUICK OSD)/
Gennemgang af titler, der skal afspilles (ADVANCED DISC
REVIEW)/Hurtig afspilning/Spring 30 sekunder fremad/
Ændring af zoomforholdet/Ændring af lydspor/
Ændring af undertekster/Valg af kameravinkel og rotering/
fremføring af stillbilleder/Ændring af afspilningshastighed/
Gentaget afspilning/Al gruppeafspilning, programafspilning og
tilfældig afspilning
Tilbehør/Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Anvendelse af navigationsmenuerne . . . . . . . . . . . . . . 16
Afspilning af data-disks/Afspilning fra det valgte spor på CD’en/
Afspilning af HighMATTM-disks/Afspilning af RAM/DVD-RWdisks (DVD-VR)
Anvendelse af On-Screen menuer . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hovedmenu/Other Settings (Andre indstillinger)
Ændring af afspillerindstillingerne . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ændring af forsinkelsestiden (Speaker Settings)
Andre operationer
Radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatisk forindstilling/Valg af de forindstillede kanaler/
Manuel stationsindstilling/RDS-udsendelser/
Mulige antennetilslutninger
Lydfelt og lydkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lydfeltkontrol/Super Surround/Center Focus/
Dolby Pro Logic II/Nedmixing/Forbedring af baslyd/
Subwooferniveau/Regulering af højttalerniveauet
Anvendelse af andet udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Betjening af fjernsyn og videobåndoptager/
Anvendelse af kassettebåndoptageren ([HT845] [HT885])
Andre nyttige funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Afbryderautomatik/Lydafbrydelse (muting)/
Anvendelse af hovedtelefoner
Reference
Andre muligheder for højttalerplacering . . . . . . . . . . .
Om DivX VOD-indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over sprogkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversigt over typiske fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
30
30
30
31
32
34
RQT7976
3
37
7976da-p03-11.fm
Page 4
Monday, April 25, 2005
1:03 PM
Enkel klargøring
1
De medfølgende højttalerfødder er specielt
udviklet til montering på Panasonic SB-FS535fronthøjttalere, SB-FS840-fronthøjttalere,
SB-FS930-fronthøjttalere eller SB-FS880surroundhøjttalere. Anvend kun som anvist i
denne klargøring.
Samling af højttalere
TRIN
[HT535] [HT845] Fronthøjttalere
[HT885] Front- og surroundhøjttalere
Forberedelse
≥Læg højttalerne på en blød klud, mens du samler dem, for at forhindre beskadigelse eller ridser.
≥Anvend en krydskærvskruetrækker til at samle højttalerne.
≥Kontroller, at du har modtaget alle de viste dele, inden du begynder at samle, klargøre og tilslutte.
≥Der er ingen forskel på den venstre og højre højttaler og rørene.
[HT535]
4 Rør
≥2krør A
(med kabel)
2
Fronthøjttalere
≥2krør B
4
2
4
Højttalerfødder Slutteskiveskruer Beslagskruer
4 Små
skruer
2 Beslag
Ark med
gummimåtter
Du kan bruge fronthøjttalerne uden at montere dem på højttalerstandene. Monter i så fald de
medfølgende gummimåtter nederst på højttalerne. Det forhindrer, at højttalerne bevæger sig eller vælter
på grund af vibration. Brug 3 eller 4 måtter pr. højttaler.
1
3
Indsæt rørene i fødderne.
1 Indsæt rør B.
Samling af højttalere
Tilpas hullerne, når du
indsætter røret.
Rør B
Monter rørene på højttalerne.
Indfør skruehovedet mellem de 2 stoppere på rillen i
højttaleren.
Sørg for, at røret strammes lige, ved gradvist at stramme skiftevis
højre og venstre skrue, indtil de er strammet helt.
Undgå at dække tilslutningsterminalerne med røret for at
forhindre kortslutning.
Beslagskruer
Højttalerfod
Rør A
2 Fastgør rør B til foden.
Beslag
Kontroller, at skruerne er strammet godt.
Slutteskiveskruer
Skruehoved
Krydskærvskruetrækker
(medfølger ikke)
Fronthøjttaler
2
Stoppere
Saml rørene.
1 Forbind højttalerkablet fra rør A gennem rør B og foden.
Forbindelsen er lettere, hvis du folder kablet løst på midten
(undgå at klemme det), fører den foldede del gennem røret og
derefter trækker resten af kablet gennem foden.
4
Sæt højttalerkablerne i forbindelse.
Bagsiden af højttaleren
Fjern vinylspidserne på
højttalerkablerne ved at sno dem.§
_: Hvid
`: Blå
Kabel
Rør B
Tryk!
2 Sæt rør A på rør B.
§
Kabel
Rør B
Rør A
5
3 Fastgør rørene.
Hvis højttalerkablerne ikke har
vinyltutter, så tilslut dem direkte
til udgangene.
Fastgør højttalerkablerne til fødderne.
1 Tryk højttalerkablet
Kontroller, at skruerne er strammet godt.
Små skruer
Rør B
Tilslutningsterminaler
2 Tryk
så langt ind i
højttalerdækslets
rille som det kan
komme.
højttalerkablet
mod foden,
mens det føres
mellem benene.
Rør A
Kabel
RQT7976
4
38
Undersiden af foden
7976da-p03-11.fm
Page 5
Monday, April 25, 2005
1:03 PM
[HT845] [HT885]
[Bemærk]
≥For at forhindre, at højttalerkablerne trækkes ud af rørene, skal du lade plastikindpakningen sidde på rørene, mens du samler
højttalerstandene.
≥[HT885] Front- og surroundhøjttalerparrene samt rørparrene er forskellige.
–Kontroller etiketten på bagsiden af højttaleren, inden du monterer røret (➜ side 6).
–Røret med det korteste kabel er beregnet til fronthøjttaleren.
[HT845] 2 Fronthøjttalere
[HT885] 2 Front- og
2 surroundhøjttalere
1
[HT845] 2 Rør
[HT885] 4 Rør
≥2krør med kort kabel:
Til fronthøjttalere
≥2krør med langt kabel:
Til surroundhøjttalerne
2
Monter højttalerstandene.
1 Før højttalerkablet gennem højttalerfoden.
Kabelføringen er lettere, hvis du folder kablet løst på midten
(undgå at klemme det), fører den foldede del gennem hullet og
derefter trækker resten af kablet gennem foden.
[HT845]
2 Højttalerfødder
[HT845]
4 Lange skruer
[HT845]
4 Korte skruer
[HT885]
4 Højttalerfødder
[HT885]
8 Lange skruer
[HT885]
8 Korte skruer
Monter standene på højttalerne.
Sørg for, at standen strammes lige, ved gradvist at stramme
skiftevis den øverste og nederste skrue, indtil de er strammet helt.
Lange skruer
Rør
Kabel
Plastikindpakning
Højttaler
Højttalerfod
2 Sæt røret ind.
Rør
Tilpas rillen og disse huller med
foden, når du indsætter røret.
Rille
Det er også muligt at fastgøre den til den nederste del af
højttalerens bagside.
Højden af højttaleren kan ændres ved montering af standen øverst
eller nederst på højttalerens bagside.
3
Samling af højttalere
Gem det overskydende
højttalerkabel til tilslutning
senere.
Sæt højttalerkablerne i forbindelse.
Bagsiden af højttaleren
Rørstøtte
Højttalerfod
Fjern vinylspidserne på
højttalerkablerne ved at sno dem.§
Sæt røret i, mens du
trækker let i højttalerkablet.
_: Kobber
`: Sølv
3 Fastgør røret til højttalerfoden.
Kontroller, at skruerne er strammet godt.
Krydsskærvskruetrækker
(medfølger ikke)
Tryk!
§
Hvis højttalerkablerne ikke har vinyltutter,
så tilslut dem direkte til udgangene.
Tryk højttalerkablet ind i rillen.
Korte skruer
Fjern plastikindpakningen fra røret, før du fortsætter med næste
trin.
Hvis der er overskydende højttalerkablet, føres højttalerkablet ind i åbningen
nær toppen af røret, mens der trækkes i højttalerkablet fra bunden af foden.
4
Fastgør højttalerkablerne til fødderne.
Tryk højttalerkablet så langt
ind i højttalerdækslets rille
som det kan komme.
Bagsiden af
højttalerfoden
Kabel
∫ Forebyggelse af, at højttalerne vælter
Forberedelse
Monter skrueøjne (medfølger ikke) for at fastgøre højttalerne på
væggen (➜ diagrammet til højre).
≥Du skal bruge passende skrueøjne, der passer til de vægge eller
stolper, som skrueøjnene skal fastgøres til.
≥Rådfør dig med en kvalificeret bygningsingeniør angående den
rigtige fremgangsmåde ved anbringelse på en væg eller en flade,
som muligvis ikke har bærekraft nok. Forkert fastgøring kan
bevirke, at væggen og/eller højttalerne lider skade.
[HT535]
Rille
Skrueøje (medfølger ikke)
Snor (medfølger ikke)
Bagsiden af højttaleren
[HT845] [HT885] Skrueøje (medfølger ikke)
Snor (medfølger ikke)
Væg
Cirka 150 mm
Væg
For at forhindre, at højttaleren vælter, skal snoren (medfølger
ikke) føres fra væggen til højttaleren som vist og bindes solidt
fast.
RQT7976
Bagsiden af højttaleren Cirka 150 mm
5
39
7976da.book
Page 6
Monday, April 25, 2005
2
TRIN
9:54 AM
Placering
Højttalernes placering kan påvirke bassen og lydfeltet. Vær opmærksom på følgende:
≥Anbring højttalerne på et fladt, stabilt underlag.
≥Hvis højttalerne anbringes for tæt på gulvet, væggene og hjørnerne, kan bassen blive
for kraftig. Dæk vægge og vinduer med tykke gardiner.
≥Anbring front-, center- og surroundhøjttalerne i omtrent samme afstand fra
lyttepositionen.
Vinklerne i diagrammet er omtrentlige.
Andre muligheder for højttalerplacering (➜ side 29)
[HT535]
Eksempel på placering
Hovedapparat
1
FRONT
(V, H)
2
3
4
SURROUND
(V, H)
CENTER
AKTIV
SUBWOOFER
Venstre og højre højttalere er ens mht. front- og surroundhøjtalerparrene.
Eksempel på placering
Placering
[HT845]
Hovedapparat
#%+0
1
FRONT
(V, H)
2
3
4
SURROUND
(V, H)
CENTER
AKTIV
SUBWOOFER
Venstre og højre højttalere er ens mht. front- og surroundhøjtalerparrene.
[HT885]
Eksempel på placering
Hovedapparat
AC IN
1
2
3
4
FRONT
(V, H)
SURROUND
(V, H)
CENTER
AKTIV
SUBWOOFER
Venstre og højre højttalere er ens mht. til front- og surroundhøjtalerparrene.
Anvend ikke en fronthøjttaler
som surroundhøjttaler eller
omvendt. Verificer
højttalertypen vha. etiketten
på bagsiden af
fronthøjttaleren.
RQT7976
6
40
Højttalermærkater
7976da.book
Page 7
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
≥Anvend kun de medfølgende højttalere
Angående anvendelse af højttalerne
Anvendelse af andre højttalere kan bevirke, at apparatet lider
skade, og at lydkvaliteten påvirkes negativt.
≥Anbring højttalerne på en plan flade for at forhindre dem i at
vælte. Træf de nødvendige forholdsregler for at forhindre
højttalerne i at vælte, hvis det ikke er muligt at anbringe dem på
en plan flade.
≥Højttalerne kan lide skade, og deres levetid kan afkortes, hvis der
afspilles høj lyd i længere tid.
≥Sænk lydstyrken i de følgende tilfælde for at undgå, at højttalerne
lider skade:
– Når der afspilles forvrænget lyd.
– Hvis højttalerne ryster på grund af en pladespiller, støj fra FMudsendelser eller kontinuerlige signaler fra en oscillator, en
testdisk eller et elektronisk instrument.
– Når lydkvaliteten indstilles.
– Når der tændes og slukkes for apparatet.
Hovedapparat
[Bemærk]
Hold højttalerne på en afstand af mindst 10 mm fra systemet for at
sikre en passende ventilation.
Centerhøjttaler
≥Vibration, som er forårsaget af centerhøjttaleren, kan forstyrre
billedet, hvis centerhøjttaleren anbringes direkte på fjernsynet.
Anbring centerhøjttaleren på et rack eller en hylde.
≥Undlad at anbringe højttalerne direkte oven på fjernsynet for at
forhindre dem i at falde ned.
Aktiv subwoofer
Anbring højttalerne til højre og venstre for fjernsynet, på gulvet eller
på en solid hylde, så der ikke opstår vibrationer. Lad der være en
afstand på 10 cm ved bagsiden, så god ventilation sikres.
Forsigtig
3
De medfølgende højttalere er beregnet til anvendelse tæt på et
fjernsyn, men fjernsynsbilledet kan påvirkes ved visse fjernsyn
og opstillingskombinationer.
Hvis dette sker, skal du slukke for fjernsynet i cirka 30
minutter.
Fjernsynets afmagnetiseringsfunktion bør kunne løse problemet.
Hvis problemet er vedvarende, skal højttalerne flyttes længere
væk fra fjernsynet.
Forsigtig
f.eks. [HT535]
≥Den aktive subwoofer og de medfølgende højttalere må
kun anvendes som anvist i denne opstilling.
Forsømmelse af dette kan føre til, at forstærkeren og/
eller højttaleren lider skade og kan udgøre en risiko for
brand. Rådfør dig med en kvalificeret fagmand, hvis
skaden er sket, eller hvis ydeevnen pludselig ændres.
≥Forsøg ikke at montere disse højttalere på væggen med
brug af andre metoder end dem, der er beskrevet i
denne brugsvejledning.
Stå ikke på standen og ryst
højttaleren.
Vær opmærksom, når der er
børn til stede.
TRIN
Hvis farverne på fjernsynsskærmen er
uregelmæssige
Tilslutning af højttalerne til subwooferen
Højttalerkabler
[HT535] [HT845]
≥1kkort kabel: Til centerhøjttaleren
≥2klange kabler: Til surroundhøjttalerne
[HT885]
≥1kkort kabel: Til centerhøjttaleren
Placering/Tilslutning af højttalerne til subwooferen
≥Påsæt klæbemærkaterne til højttalerkablerne for at gøre tilslutningen nemmere.
≥Terminalerne på subwooferen har høj udgangseffekt. Vær forsigtig ved tilslutningen af højttalerledningerne.
Ark med klæbemærkater til højttalerkabler
Klæbemærkat til højttalerkabel
Denne illustration viser SC-HT535.
2 FRONT (H)
1 FRONT (V)
4 SURROUND (H)
AKTIV
SUBWOOFER
3 SURROUND (V)
Klik!
5 CENTER
Sæt ledningen helt ind.
Klik!
[HT535]
Hvid
Blå
[HT845]
[HT885]
Kobber
Sølv
[Bemærk]
≥[HT845] [HT885] Selvom den viste subwoofer er anderledes, kan højttalerne sluttes til subwooferen på samme måde.
≥Kortslut aldrig de positive (i) og negative (j) højttalerledninger.
≥Sørg for kun at forbinde positive ([HT535]: hvide, [HT845] [HT885]: kobber) ledninger til positive (i) terminaler og negative ([HT535]: blå,
[HT845] [HT885]: sølv) ledninger til negative (j) terminaler. Fejlagtig tilslutning kan bevirke, at højttalerne lider skade.
RQT7976
7
41
7976da.book
Page 8
Monday, April 25, 2005
4
TRIN
9:54 AM
Video-tilslutninger
Videokabel
≥Foretag ikke tilslutning via en videobåndoptager.
På grund af kopispærresystemet er det ikke sikkert, at billedet vises
korrekt.
≥Sluk for fjernsynet, inden tilslutningen udføres, og se
brugsvejledningen til fjernsynet.
∫ Fjernsyn med COMPONENT VIDEO IN-terminaler
∫ Fjernsyn med en VIDEO IN-terminal
Bagsiden af
hovedapparatet
Bagsiden af
hovedapparatet
Fjernsyn
(medfølger ikke)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Videokabel
(medfølger)
COMPONENT VIDEO OUT
Videokabler
(medfølger ikke)
Fjernsyn
(medfølger ikke)
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
PB
COMPONENT
VIDEO IN
Y
S-VIDEO
OUT
VIDEO IN
Y
PB
PR
PR
VIDEO
OUT
∫ Fjernsyn med en S-VIDEO IN-terminal
Bagsiden af
hovedapparatet
Fjernsyn
(medfølger ikke)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Video-tilslutninger
PR
S-videokabel
(medfølger ikke)
S-VIDEO
IN
VIDEO
OUT
S-VIDEO OUT-terminal
S-VIDEO OUT-terminalen giver et mere livligt billede end VIDEO
OUT-terminalen ved at adskille signalerne for krominans (C) og
luminans (Y). (De faktiske resultater afhænger af det anvendte
fjernsyn.)
Fjernsyn
(medfølger ikke)
AV
AV
Scartkabel
(medfølger ikke)
SCART (AV)-terminal
For at forbedre billedkvaliteten kan du ændre videosignaludgangen
fra SCART (AV)-terminalen fra “Video” til enten “S-Video” eller
“RGB”, så det svarer til den type fjernsyn, du anvender. Vælg
“S-Video/YPbPr” eller “RGB/No Output” fra QUICK SETUP
(➜ side 10).
RQT7976
8
42
PR
COMPONENT VIDEO OUT-terminaler
Disse terminaler kan anvendes til enten sammenflettet eller
progressivt output og giver et renere billede end S-VIDEO OUTterminalen. Tilslutning ved brug af disse terminaler sender
farveforskelssignaler (PB/PR) og luminanssignaler (Y) separat for at
opnå høj kvalitet i farvegengivelsen.
≥Beskrivelsen af komponentvideoindgangsterminaler afhænger af
fjernsynet eller skærmen (f.eks. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y, Y/CB/CR).
Tilslut til terminaler med den samme farve.
≥Ved udførelse af denne tilslutning skal du vælge “Video/YPbPr”
eller “S-Video/YPbPr” fra QUICK SETUP (➜ side 10). Hvis
“RGB/No Output” vælges, sendes RGB-signalet fra SCART (AV)terminalen, men der sendes ikke noget signal fra
komponentvideoudgangsterminalerne.
Anvendelse af progressiv video
≥Tilslut til komponentvideoindgangsterminalerne på et 625peller 525p-kompatibelt fjernsyn. (Videoen vil ikke blive vist
korrekt, hvis der er tilsluttet til et ikke-kompatibelt fjernsyn.)
≥Panasonic-fjernsyn med inputterminaler af typen 625 (576)/
50i·50p, 525 (480)/60i·60p er kompatible med progressiv.
Rådfør dig med forhandleren, hvis du har et fjernsyn af et
andet fabrikat.
∫ Fjernsyn med SCART-terminal
Bagsiden af
hovedapparatet
VIDEO
OUT
7976da.book
Page 9
Monday, April 25, 2005
5
TRIN
9:54 AM
Radio- og systemtilslutning
Systemkabel
AM-rammeantenne
FM-indendørsantenne
Netledning
≥Sæt ikke netledningen i forbindelse, før alle andre tilslutninger er udført.
≥Mulige antennetilslutninger (➜ side 23).
Denne illustration viser SC-HT535.
FM-indendørsantenne
Fastgør denne ende af antennen,
hvor modtagelsen er bedst.
AM-rammeantenne
Anbring antennen på dens fod.
Placer antennen, hvor modtagelsen
er bedst.
Hold et løst antennekabel på god
afstand af andre ledninger og kabler.
Klisterbånd
Klik!
Aktiv subwoofer
Hovedapparat
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75 )
(75≠
L
LOOP
EXT
R
VCR
AUDIO
IN
TV
AUDIO
IN
Y
S-VIDEO
OUT
1
PR
VIDEO
OUT
2
Snaplås op
Frakobling
Tryk på snaplåsen,
og træk ud.
Radio- og systemtilslutning/Fjernbetjeningen
A
PB
AM ANT
Netledning
Snaplås op
Frakobling
Tryk på snaplåsen, og træk ud.
Systemkabel
Til stikkontakt i væggen
Strømbesparelse
Hovedapparatet forbruger en lille smule strøm, selv når det er afbrudt (ca. 0,7 W). Tag apparatet ud af forbindelse med lysnettet for at spare
strøm, når det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
Det er nødvendigt at genindstille visse hukommelsesposter, når apparatet er sat i forbindelse igen.
[Bemærk]
Den medfølgende netledning er kun beregnet til brug med dette apparat. Anvend den ikke med andet udstyr.
6
TRIN
Fjernbetjeningen
Undlad at:
Fjernbetjening
Batterier
2 Anbring polerne (i og j), så de modsvarer polerne i
fjernbetjeningen.
3
≥anvende gamle og nye batterier sammen.
≥anvende forskellige typer batterier sammen.
≥opvarme batterierne eller udsætte dem for åben ild.
≥skille batterierne ad eller kortslutte dem.
≥forsøge at genoplade alkalibatterier eller manganbatterier.
≥anvende batterier, hvis yderbelægning er fjernet.
Forkert behandling af batterier kan medføre udsivning af
batterielektrolyt, der kan øve skade på ting, som elektrolytten
kommer i kontakt med, og forårsage brand.
Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i
længere tid. Opbevar batterierne på et mørkt, køligt sted.
1
R6/LR6, AA, UM-3
≥Brug ikke batterier af
den genopladelige
type.
∫ Anvendelse
Ret fjernbetjeningens signalsensor (➜ side 10) direkte mod
apparatet på en afstand af højst 7 m, og undgå forhindringer.
RQT7976
9
43
7976da.book
Page 10
Monday, April 25, 2005
7
TRIN
9:54 AM
QUICK SETUP (Hurtig klargøring)
Hurtig-klargøringsskærmen (QUICK SETUP) hjælper dig med at udføre de nødvendige indstillinger.
Tænd for fjernsynet, og vælg den rigtige videoindgang på fjernsynet.
1
2
3
4
5
6
Vælg
DVD/CD
SHIFT
SETUP
MUTING
RETURN
SHIFT
ENTER
ENTER
SETUP
MUTING
Registrer
Tænd for
apparatet.
Vælg
“DVD/CD”.
Vis skærmen
QUICK SETUP.
Følg meddelelserne, og
udfør indstillingerne.
Tryk for at afslutte Tryk for at afslutte.
QUICK SETUP.
Hvis disse indstillinger skal ændres senere
Vælg “QUICK SETUP” under fanen “Others” (➜ side 21).
Oversigt over kontrollerne
Denne illustration viser SC-HT535.
Vi henviser til henvisningssiderne i parentes.
Tænd/sluk for apparatet (10)
Vælg kilden
AUX (27)
[HT845]
[HT885]
TV/AV
AV SYSTEM
AUX
Afbryderautomatik (28)
Skift fjernsynets
videoindgangsindstilling (27)
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
CH
Vælg fjernsynskanal og disktitelnumre
osv./indtast numre (13)
Annuller (13)
7
8
CANCEL
0
9
Betjening af fjernsyn og
videobåndoptager (27)
Vælg kilden
TUNER/BAND (22), DVD/CD (10)
Kanalvælger (22, 27)
VOLUME
Reguler lydstyrken (13)
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Grundlæggende
afspilningsbetjeninger (12, 13)
QUICK SETUP (Hurtig klargøring)/Oversigt over kontrollerne
Vis en disk-topmenu (16)
eller programliste (17)
Vælg eller registrer menuelementer på
fjernsynsskærmen, billede for billede (13)
Vis On-Screen-menuen (18),
Vis RDS-tekstdata (23)
eller lydstyrke ned på fjernsyn (27)
[HT845] [HT885]
Afbryderautomatik (28)
SLEEP
(14)
QUICK OSD
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Vis en diskmenu (16) eller
afspilningsliste (17)
ENTER
AC IN
FUNCTIONS
RETURN
Tilbage til forrige skærmbillede (13)
eller lydstyrke op på fjernsyn (27)
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
SUBWOOFER
LEVEL
SUPER SRND
H.BASS
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
(25)
(24, 25)
(24)
(24)
QUICK OSD
ZOOM
MANUAL SKIP
SUBTITLE
AUDIO
SETUP
MUTING
(14)
(14)
(14, 15)
(20, 28)
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
GROUP
REPEAT
PLAY MODE
(13)
(13, 15)
(15)
(15)
ADVANCED
DISC REVIEW
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
TEST
CH SELECT
(14)
(14, 15)
(25)
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
Anvendelse af de funktioner, som
er markeret med orange:
Tryk på [SHIFT],
og tryk på den tilsvarende knap.
REPEAT
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Lysnet-indikator [AC IN]
Denne indikator lyser, når
apparatet er tilsluttet lysnettet.
<OPEN/CLOSE
Åbn/luk diskbakken (12)
Standby/Tændt indikator
Når apparatet er tilsluttet lysnettet, lyser indikatoren
under standby og slukker, når der tændes.
INPUT SELECTOR (22)
DVD/CD#FM#AM#TV#VCR#
AUX ([HT845] [HT885])#Tilbage til DVD/CD
4, 5/X TUNING W
Afspilning med overspring eller langsom
søgning (12)/Vælg radiostationer (22)
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
RDS
10
44
Signalsensor til
fjernbetjening
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
∫/TUNE MODE
Stop afspilning (12)/
Vælg indstillingstilstand (22)
;/FM MODE
Pause (12)/Indstil FMmodtageforhold (22)
1/MEMORY
Afspil disks (12)/Gem de
radiostationer, der modtages (22)
Standby/Tænd afbryder [Í/I]
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når
apparatet står i standby. (12)
PROGRESSIVE
Anvend progressiv video (12)
RDS
Vis RDS-tekstdata (23)
H.BASS
Slå forbedring af baslyd til/fra (25)
H.BASS-indikator ([HT845] [HT885])
RQT7976
VOLUME
H.BASS
PHONES
Tilslut hovedtelefoner
(28)
VOLUME
Skru op/ned for
lydstyrken (12)
7976da.book
Page 11
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Disks, som kan afspilles
Disk
Logo
Indikation i
denne
brugsvejledning
[RAM]
Optaget på apparater, der benytter Version 1.1 af Video Recording Format (en
generel standard for videooptagelse), f.eks. DVD-videooptagere, DVDvideokameraer, pc’er osv.
[JPEG]
Optaget med Panasonic SD-multikameraer eller DVDvideooptagere ved hjælp af version 1.0 af DCFstandarden (Design rule for Camera File system).
[MPEG4]
Optaget med Panasonic SD-multikameraer eller DVDvideooptagere [der overholder SD VIDEOspecifikationerne (ASF-standard)/MPEG4 (Simple
Profile) videosystem/G.726-lydsystem].
DVD-RAM
DVD-Audio
Bemærkninger
≥For at afspille JPEG,
MPEG4 eller DivXvideo skal du vælge
“Play as Data Disc” i
Other Menu
(➜ side 19).
[DivX]§1
—
[DVD-A]
—
[DVD-V]
Nogle DVD-Audio-disks har DVD-Video-indhold.
For at afspille DVD-Video-indhold skal du vælge “Play as DVD-Video” i Other
Menu (➜ side 19).
—
DVD-Video
DVD-R
(DVD-Video)/
DVD-RW
(DVD-Video)
Disks, som er optaget og færdigbehandlet§2 på DVD-videooptagere eller DVDvideokameraer.
Disks, som er optaget og færdigbehandlet§2 på DVD-videooptagere eller DVDvideokameraer.
—
Færdigbehandl§2 disken efter optagelsen.
DVD-R
(DivX Video)/
DVD-RW
(DivX Video)
[DivX]
§1
DVD-RW
(DVD-VR)
[DVD-RW[‹VR›]
Disks, som kan afspilles
iR (Video)/
iRW (Video)
[DVD-V]
Disks, som er optaget og færdigbehandlet§2 på DVD-videooptagere eller DVDvideokameraer ved hjælp af Version 1.1 af Video Recording Format (en generel
standard for videooptagelse).
—
Video CD
[VCD]
I overensstemmelse med IEC62107
SVCD
CD
CD-R
CD-RW
—
[CD]
Dette apparat er kompatibelt med HDCD, men understøtter ikke funktionen Peak
Extend (en funktion, der udvider dynamikområdet for diskantsignaler).
HDCD-kodede CD’er lyder bedre, fordi de er kodet med 20 bits, sammenlignet
med 16 bits for alle andre CD’er.
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[MPEG4]
[DivX]§1
[VCD]
≥Dette apparat kan afspille CD-R/RW (lydoptagedisks), som er optaget med
formaterne vist til venstre. Luk sessionerne, eller færdigbehandl§2 disken efter
optagelsen.
≥HighMAT-disks
Kun WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
For at afspille disse uden brug af HighMAT-funktionen skal du vælge “Play as
Data Disc” i Other Menu (➜ side 19).
≥[WMA] Dette apparat understøtter ikke Multiple Bit Rate (MBR: en fil, der
indeholder det samme indhold kodet ved flere forskellige bithastigheder).
§1
Oprettet ved hjælp af DivX ver. 3.11, 4.x, 5.x [DivX videosystem/MP3, Dolby Digital eller MPEG audiosystem].
En proces, som gør det muligt at afspille på kompatibelt udstyr.
≥Der er eventuelt ikke muligt at afspille ovennævnte disks i alle tilfælde på grund af disktypen, optagelsens kvalitet, optagemetoden, og hvordan
filerne er oprettet (➜ side 17, Tip til oprettelse af datadisks).
§2
∫ Disks, som ikke kan afspilles
∫ Videosystemer
Version 1.0 af DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD
og Photo CD, DVD-RAM, der ikke kan tages ud af kassetten, 2,6-GB
og 5,2-GB DVD-RAM og “Chaoji VCD”, som findes på markedet,
inklusive CVD, DVCD og SVCD, der ikke overholder IEC62107.
– Dette apparat kan afspille PAL og NTSC, men dit fjernsyn skal
modsvare det system, som anvendes på disken.
– PAL-disks kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
– Apparatet kan konvertere NTSC-signaler til PAL 60 til visning på et
PAL-fjernsyn (➜ side 21, “NTSC Disc Output” under fanen
“Video”).
∫ Lydformater af DVD’er
Apparatet genkender og dekoder
automatisk disks med disse
symboler.
RQT7976
11
45
7976da.book
Page 12
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Grundlæggende afspilning
Brug af hovedapparatet
1
2
Tænd for
apparatet.
3
Åbn diskbakken.
4
Læg disken i.
Vælg “DVD/CD”.
INPUT SELECTOR
OPEN/CLOSE
≥Læg dobbeltsidede disks i, så etiketten på den
side, der skal afspilles, vender op.
≥[RAM] Tag disken ud af kassetten før brug.
; (Pause)
∫ (Stop)
OPEN CLOSE
Grundlæggende afspilning
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
PHONES
RDS
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
PROGRESSIVE
Du kan anvende progressiv video (➜ side 8).
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM SLP
DTS PRG
5
Begynd afspilningen.
6
Reguler lydstyrken.
Bakken lukkes automatisk.
VOLUME
DOWN
Tryk for at springe over.
Tryk og hold nede for
–søgning (under afspilning)
–slow-motion (under pause)
(filmdel)
≥Tryk på [1] (afspil) for at starte
normal afspilning.
UP
[Bemærk[
≥Disken fortsætter med at rotere, mens menuerne vises. Tryk på [∫], når du er færdig, for at beskytte apparatets motor og fjernsynsskærmen.
≥Det samlede antal titler vises muligvis ikke korrekt for iR/iRW.
RQT7976
12
46
7976da.book
Page 13
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Se afsnittet om fejlfinding (➜ side 34, 35), hvis der opstår problemer.
Brug af fjernbetjeningen
1
2
3
4
5
6
7
8
AV SYSTEM
TV
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
Talknapper
VCR
1
2
3
4
5
6
2
9
-/--
0
S10
CH
7
8
CANCEL
0
9
Indtast nummer
VOLUME
-/--
CANCEL
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
6
5
ENTER
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
f.eks. for at vælge 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
CANCEL
≥Tryk på [CANCEL] for at
annullere nummeret
(numrene).
MENU
TOP MENU
DIRECT
NAVIGATOR
3, 4, 2, 1
ENTER
PLAY
LIST
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
TOP MENU
[DVD-A] [DVD-V]
Viser en disk-topmenu
DIRECT
NAVIGATOR
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Viser programmerne
(➜ side 17)
RETURN
SUBTITLE
AUDIO
MENU
ANGLE/PAGE
GROUP
SHIFT
Diskmenu
PLAY
LIST
Stop
Positionen gemmes i
hukommelsen, mens “RESUME”
vises på displayet.
≥Tryk på [1] (afspil) for at
fortsætte.
≥Tryk på [∫] igen for at annullere
positionen.
Pause
≥Tryk på [1] (afspil) for at
genoptage afspilningen.
SKIP
Overspring
ENTER
(under
afspilning)
≥[VCD] Slow-motion: kun forlæns
retning.
≥[MPEG4] [DivX] Slow-motion:
Fungerer ikke.
(under pause)
Billede-forbillede
Tilbage til den
foregående
skærm
ENTER
Vælg
≥[VCD] Kun forlæns retning.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Viser en afspilningsliste
(➜ side 17)
[VCD] med afspilningskontrol
Viser en disk-menu
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]
Tidsdisplay
,-. Informationsdisplay
FL DISPLAY
SHIFT
Undertekst/
informationss
kærm
SUBTITLE
AUDIO
[JPEG]
Når lysbilledvisning (➜ side 18)
er aktiveret:
SLIDE ,-. Informationsdisplay
Når lysbilledvisning er
deaktiveret:
PLAY ,-. Informationsdisplay
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Aktiverer/deaktiverer
undertekster (➜ side 15)
[DVD-V] [DivX] [VCD] (kun SVCD)
Vælger sprog til undertekster
(➜ side 15)
[JPEG]
Dato ,-. Ingen information
ANGLE/PAGE
GROUP
[DVD-A] (Filmdel)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
(under pause)
[DVD-V]
Viser en disk-menu
RETURN
≥[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX]
[3, 4] : Gruppeoverspring
under afspilning
[2, 1] : Overspring af indhold
under afspilning
SLOW/SEARCH
Slow-motion
RETURN
Hovedappara
tets display
≥Op til 5 trin.
≥Tryk på [1] (afspil) for at starte
normal afspilning.
Søgning
[VCD] med afspilningskontrol
Tryk på [∫] for at annullere PBCfunktionen, og tryk derefter på
talknapperne.
Grundlæggende afspilning
1
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [VCD] [CD]
f.eks. for at vælge 12:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
Start af
afspilning fra
en valgt
gruppe
Vælg
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
En mappe på WMA/MP3-,
JPEG-, MPEG4- og DivXvideodisks behandles som en
“Group”.
ENTER
Valg af onscreen-punkt
ENTER
Registrer
RQT7976
Registrer
13
47
7976da-p12-21.fm
Page 14 Monday, April 25, 2005
1:06 PM
Praktiske funktioner
Talknapper
1
2
ZOOM
MANUAL SKIP
3
CH
4
5
7
8
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Undtagen iR/iRW)
Afspilningen starter igen cirka 30 sekunder senere. Praktisk, når du
vil springe reklamer osv. over.
VOLUME
9
-/--
CANCEL
S10
0
CANCEL
Spring 30 sekunder fremad
6
SLOW/SEARCH
SKIP
Under afspilning
Tryk på [MANUAL SKIP].
3, 4, 2, 1
ENTER
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
RETURN
QUICK OSD
ZOOM, MANUAL SKIP
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
SUBTITLE, AUDIO
PLAY MODE
REPEAT
PLAY SPEED,
QUICK REPLAY
ADVANCED
DISC REVIEW
QUICK OSD
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Det er ikke muligt at springe gennem det aktuelle
program, hvis starten på det næste program er mindre end cirka 30
sekunder fra det sted, du springer fra.
Visning af de aktuelle
afspilningsbetingelser (QUICK OSD)
Tryk på [QUICK OSD].
Grundlæggende ------------> Detaljer
^----------------- Fra ,-----------------b
∫ Grundlæg Aktuelt afspilningsnummer
SHIFT
ZOOM
MANUAL SKIP
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
Denne funktion forstørrer letterbox-billedet, så det passer til skærmen.
Under afspilning
Tryk flere gange på
[SHIFT]i[ZOOM] for at
vælge det forudindstillede
skærmformat (Just Fit
Zoom) eller “Auto”.
Title
Praktiske funktioner
Afspilningsb
etingelser
1
Chapter
4
0:41:23
Aktuel position
Afspilningstilstand eller indholdstitel
Details-DVD-Video
1
Audio
f.eks. [DVD-V] Oplysninger om lyd
DTS 3/2.1ch
Oplysninger om undertekster
Subtitle
1/1
Oplysninger om kameravinkel
Angle
Den aktuelle titels skærmformat
Source Aspect 4:3
Title Total Time 0:54:28
Den aktuelle titels samlede afspilningstid
≥[MPEG4] [DivX] Video- og lydoplysninger vises ikke under søgning.
[CD] [MP3] [WMA] Skærmen QUICK OSD vises automatisk.
ADVANCED
DISC REVIEW
Gennemgang af titler,
der skal afspilles
(ADVANCED DISC REVIEW)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Undtagen stillbilleddelen)
[DVD-V] (Undtagen iR/iRW)
Gør det muligt at gennemse diskindholdet og starte afspilningen fra
den valgte position. Du kan vælge enten “Intro Mode” eller “Interval
Mode” i “Advanced Disc Review” under fanen “Disc” (➜ side 20).
1
Tryk på [ADVANCED DISC REVIEW].
Skærmen QUICK OSD vises.
f.eks. [RAM]
Program
4
Time
0:01:06
04
2
Tryk på [1] (afspil), når du finder en titel
eller et program, du vil afspille.
48
SUBTITLE
AUDIO
Ændring af lydspor
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (med flere lydspor) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Tryk på [AUDIO] flere gange for
at vælge lydsporet.
f.eks. [DVD-V]
Functions
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Audio
Denne knap kan anvendes til at vælge “L”, “R”
eller “LR”.
[DivX]
Mens menuen vises
Tryk på [2, 1] for at vælge “L”, “R” eller “LR”.
[DVD-V] (Karaoke-disks)
Mens menuen vises
Tryk på [2, 1] for at vælge “On” eller “Off” for stemmer.
Se anvisningerne for disken angående detaljer.
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.)
(Undtagen [MPEG4] [DivX], iR/iRW)
Tryk på [QUICK REPLAY] for at gå et par
sekunder tilbage.
≥[DivX] Det kan tage et stykke tid, før afspilningen starter, hvis du
ændre lyden på en DivX-videodisk.
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
14
Finindstillinger (Manual Zoom)
Når du har valgt det forudindstillede skærmformat eller “Auto”, skal
du trykke på [2, 1].
–fra “k1.00” til “k1.60” (i enheder på 0,01)
–fra “k1.60” til “k2.00” (i enheder på 0,02)
–fra “k2.00” til “k4.00” (i enheder på 0,05) (kun [MPEG4] [DivX])
≥Der er måske ikke muligt at zoome op til “k4.00”, afhængigt af det
tilsluttede fjernsyn og dets indstillinger.
≥Tryk og hold [2, 1] inde, hvis du vil skifte hurtigere.
Signaltype/data
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaltype
kHz (Samplingsfrekvens)/bit/ch (Antal kanaler)
Eksempel: 3/2 .1ch
.1: Lavfrekvenseffekt
(vises ikke, hvis der ikke er noget signal)
.0: Ingen surround
.1: Mono-surround
.2: Stereo-surround (venstre/højre)
.1: Center
.2: Venstre frontiHøjre front
.3: Venstre frontiHøjre frontiCenter
≥Dette fungerer muligvis ikke, afhængigt af disken og
afspilningspositionen.
≥[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Dette fungerer ikke ved afspilning af en
afspilningsliste (➜ side 17).
RQT7976
1.00
[MPEG4] [DivX]
Standard (0,25kfuld skærm) ---. Original (optagelsens faktiske størrelse)
^--------- Full (fuld skærm) ,---------}
≥Dette fungerer muligvis ikke, afhængigt af diskoptagelsen.
Program Playback
∫ Detaljer
Just Fit Zoom
European Vista (1.66:1)
16:9 Standard (16:9)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)
Forløbet afspilningstid
Time
Functions
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
f.eks.
4:3 Standard (4:3)
gende
f.eks. [DVD-V]
Ændring af zoomforholdet
Hurtig afspilning
1
7976da.book
Page 15
SUBTITLE
AUDIO
SHIFT
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Ændring af undertekster
PLAY MODE
[DVD-V] [DivX] (med flere undertekster) [VCD] (kun SVCD)
Tryk på [SHIFT]i[SUBTITLE] flere gange for at
vælge undertekstsprog.
≥På iR/iRW vises der muligvis et undertekstnummer for
undertekster, der ikke vises.
Visning/annullering af undertekster
Functions
Tryk på [2, 1] for at vælge “On” eller “Off”.
Subtitle
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (On/Off kun for disks,
der indeholder oplysninger om undertekster
til/fra)
Off
≥Der kan ikke optages oplysninger om undertekster til/fra med DVDoptagere fra Panasonic.
ANGLE/PAGE
GROUP
Undtagen [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Tryk på [PLAY MODE] under stop.
Alle skærme til gruppe-, program- og tilfældig afspilning vises i rækkefølge.
Al gruppeafspilning ([DVD-A])--------. Programafspilning----------. Tilfældig afspilning
^---------------------------------- fra (Normal afspilning)§,-----------------b
Tryk på [SHIFT]i[SUBTITLE] for at vælge
“On” eller “Off”.
SHIFT
Al gruppeafspilning,
programafspilning og tilfældig
afspilning
Valg af kameravinkel og
rotering/fremføring af
stillbilleder
§
Vælg “off” for at afslutte al gruppe-, program- og tilfældig afspilning.
≥Deaktiver HighMAT-diskafspilning, hvis du vil anvende afspilning i
tilfældig rækkefølge og programafspilning. Vælg “Play as Data
Disc” i Other Menu (➜ side 19).
≥[DVD-A]Nogle disks indeholder bonusgrupper. Hvis en
kodeordsskærm kommer frem, når du har valgt en gruppe, skal du
indtaste kodeordet med talknapperne, hvis du vil afspille
bonusgrupperne. Se også diskens hylster.
Afspilning af grupper
[DVD-A]
All Group Playback
Tryk på [1] (afspilning).
Press PLAY to start
[DVD-V] (med flere kameravinkler)– Valg af kameravinkel
[JPEG] –Rotering af stillbillede
[DVD-A] –Fremføring af stillbillede (tryk på [RETURN] for at gå tilbage
til side 1.)
SHIFT
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Programafspilning (op til 32 punkter)
1
Ændring af
afspilningshastighed
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Under afspilning
Functions
1.0
Normal
Fast
Slow
Ændring af afspilningshastigheden mellem “k0.6” og “k1.4”
(i enheder på 0,1)
Tryk på [2, 1], mens ovenstående meddelelse vises.
≥Tryk på [1] (afspil) for at vende tilbage til normal afspilning.
≥Når hastigheden er ændret
– Dolby Pro Logic II og Sound Enhancement fungerer ikke.
– Lyden skifter til 2-kanalslyd.
– Samplingfrekvens på 96 kHz ændres til 48 kHz.
– [HT845] [HT885] Multi Re-master fungerer ikke.
≥Funktionen fungerer muligvis ikke, afhængigt af optagelsen på
disken.
REPEAT
Gentaget afspilning
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.
[JPEG]: Fungerer med alt JPEG-indhold).
Under afspilning
Tryk flere gange på [REPEAT] for at vælge et
punkt, der skal gentages.
f.eks. [DVD-V]
Functions
Repeat
Off
Off
Chapter
Title
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]: Program (Program)>All (Alle)>Off (Off)
≥Under afspilning af afspilningsliste:
Scene (Scene)>Playlist (Playliste)>Off (Off)
[DVD-A]: Track (Spor)>Group (Gruppe)§>Off (Off)
[DVD-V]: Chapter (Kapitel)>Title (Titel)§>Off (Off)
[VCD] [CD]: Track (Spor)>All (Alle)>Off (Off)
[WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]: Content (Indhold)>Group (Gruppe)§>Off (Off)
[JPEG]: Group (Gruppe)§>Off (Off)
§
f.eks. [DVD-V]
P rogram P l ayback
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
to select and press ENTER
Tryk flere gange på [SHIFT]i[PLAY SPEED]
for at vælge “Normal”, “Fast” eller “Slow”.
Play Speed
Tryk på
talknapperne for at
vælge punkter ([WMA]
[MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] og
tryk derefter på
[ENTER]).
“All” (Alle) vises under al gruppeafspilning ([DVD-A]),
programafspilning og tilfældig afspilning.
2
≥Gentag dette trin, hvis du vil
programmere flere punkter.
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. for at vælge 25: [S10] ➜ [2] ➜ [5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [2] ➜ [5] ➜ [ENTER]
PLAY
to start
Praktiske funktioner
Tryk flere gange på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE]
for at vælge kameravinklen eller rotere/
fremføre stillbilledet.
Tryk på [1] (afspilning).
Valg af et punkt med pileknapperne
Tryk på [ENTER] og [3, 4] for at vælge et punkt, og tryk derefter på
[ENTER] for at registrere det.
Valg af alle punkterne
f.eks. [DVD-V]
Mens feltet “Chapter”, “Track” eller “Content” er
Chapter
Time
fremhævet, skal du trykke på [3, 4] for at
ALL
vælge “ALL”. Tryk derefter på [ENTER] igen for
at registrere det.
Ændring af det valgte program
1 Tryk på [3, 4] for at vælge et punkt.
2 Gentag trin 1 ovenfor.
Sletning af det valgte program
1 Tryk på [3, 4] for at vælge et punkt.
2 Tryk på [CANCEL] (eller tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
“Clear”, og tryk på [ENTER]).
Annullering af hele programmet
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge “Clear all”, og tryk på [ENTER].
Hele programmet slettes også, når der slukkes for apparatet,
diskbakken åbnes, eller der vælges en anden kilde.
Afspilning i tilfældig rækkefølge
1
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Tryk på talknapperne
for at vælge en titel
eller gruppe ([WMA] [MP3]
[JPEG] [MPEG4] [DivX] og tryk
derefter på [ENTER]).
f.eks. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥For at indtaste alle grupper skal du trykke på [2, 1] for at
vælge “All” og derefter trykke på [ENTER].
≥For at fravælge en gruppe skal du trykke på de talknapper,
der svarer til den gruppe, du vil fravælge.
2
RQT7976
Tryk på [1] (afspilning).
15
49
7976da.book
Page 16
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Anvendelse af navigationsmenuerne
1
2
3
4
5
6
7
8
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte fra side til side i
gruppe- eller indholdsfeltet.
≥Afspilning af WMA/MP3-indhold, mens et JPEG-billede vises
på skærmen
Vælg en JPEG-fil først, og vælg derefter et lydspor.
(Den modsatte rækkefølge er ikke mulig.)
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [MENU].
CH
Talknapper
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
,
∫ Anvendelse af undermenuen
TOP MENU,
DIRECT NAVIGATOR
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
1
MENU,
PLAY LIST
Mens menuen vises
Tryk på [FUNCTIONS].
2
3, 4, 2, 1
ENTER
Tryk på [3, 4] for at vælge et punkt, og tryk på [ENTER].
De viste menupunkter afhænger af diskens indhold.
FUNCTIONS
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
TOP MENU
MENU
Afspilning af data-disks
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Du kan afspille JPEG-, MPEG4- og DivX-videoindhold på DVD-RAM
eller afspille HighMAT-disks uden brug af HighMAT-funktionen
(➜ side 19, “Play as Data Disc” i Other Menu).
≥Afspilning af HighMATTM-disks (➜ side 17)
Afspilning af punkter i rækkefølge (Playback Menu)
Anvendelse af navigationsmenuerne
1
Mens undermenuen vises (➜ ovenfor)
Tryk på [3, 4] for at vælge “Find”, og tryk på
[ENTER].
De viste punkter er forskellige, afhængigt af disktypen.
f.eks.
Playback Menu
¢ A
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
2
≥Gentag for at indtaste endnu et tegn.
≥Der søges også efter små bogstaver.
≥Tryk på [6, 5] for at skifte mellem A, E, I, O og U.
≥Tryk på [2] for at slette et tegn.
≥Lad stjernen (¢) stå, når du søger efter titler, der indeholder
det indtastede tegn.
≥Slet stjernen (¢) for at søge efter titler, som begynder med det
indtastede tegn. Hvis du vil indtaste stjernen (¢) igen, skal du
åbne undermenuen igen og vælge “Find”.
Tryk på [3, 4] for at vælge “All”,
Afspilning fra det valgte punkt (Navigation Menu)
Tryk på [MENU].
gruppen, og tryk på [ENTER].
3
3
Tryk på [1] for at vælge “Find”, og tryk på [ENTER].
Søgeresultat-skærmen kommer frem.
4
Tryk på [3, 4] for at vælge indholdet eller gruppen,
og tryk på [ENTER].
TOP MENU
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
Afspilning af indholdet i gruppen i rækkefølge
MENU
Afspilning fra det valgte
spor på CD’en
[CD]
Der vises titler med CD-tekstdiskafspilning.
1
Tryk på [TOP MENU] eller [MENU].
f.eks. CD-tekst
Tryk på [ENTER].
Tryk på [3, 4] for at vælge og [ENTER].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
5
16
FUNCTIONS
50
: WMA/MP3
: MPEG4- og DivXvideo
Content 0001/0005
to display the sub menu
Gruppe
: JPEG
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
RQT7976
Indhold
RETURN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gruppe- og indholdsnummer,
som afspilles i øjeblikket
JPEG
to exit
CD Text
1/23 63 00
Disc Title:
All By Artist
Disc Artist: Pink Island
Track Title: Long John Platinum
Track Artist: SHIPWRECKED
Afspilning fra det valgte indhold
f.eks.
Find
Tryk på [3, 4] for at vælge et tegn, og tryk på [ENTER].
ENTER
“Audio”, “Picture” eller “Video”, og tryk
på [ENTER].
1
2
WMA/MP3-, JPEG-, MPEG4- og DivX-video
Kun WMA/MP3
Kun JPEG
Kun MPEG4- og DivX-video
Til at skifte mellem guidemeddelelser og
visning af den forløbne spilletid
Til at søge efter indholds- eller gruppetitel (➜ nedenfor)
Fremhæv en gruppetitel for at søge i gruppen eller en indholdstitel
for at søge i indholdet.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [TOP MENU].
2
All
Audio
Picture
Video
∫ Søgning efter en indholds- eller gruppetitel
1
to select and press
Grupperne og indholdet vises.
Kun indhold
Kun grupper
Miniaturebilleder [JPEG]
Til at gå til næste gruppe
Til at gå til forrige gruppe
Help display
Find
Tryk på [TOP MENU].
Alt indhold
WMA/MP3
JPEG
MPEG4- og DivX-video
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
Valgt nummer
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
2
RETURN
to exit
Tryk på [3, 4] for at vælge sporet, og
tryk på [ENTER].
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Tryk på [FUNCTIONS] for at vise afspilningsbetingelserne
og den aktuelle position.
Afslutning af skærmen
Tryk på [TOP MENU] eller [MENU].
TOP MENU
Page 17
MENU
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Afspilning af HighMATTM-disks
2
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
Tryk på [TOP MENU].
3
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge
punktet, og tryk derefter på [ENTER].
New Playlist Item Long Name Display Te
Menu: Får den næste menu
frem, som viser
afspilningslisten eller
en anden menu.
Afspilningsliste: Afspilningen
begynder
PAG E 1 / 3
Menu1
P l ay l i s t 1
Menu2
P l ay l i s t 2
Menu3
P l ay l i s t 3
3Return
Next 1
2 Prev
≥Ændring af menuens baggrund
Tryk på [FUNCTIONS].
Baggrunden ændres til den, som er optaget på disken.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [∫].
Hvordan man vælger fra listen
1
Under afspilning
f.eks.
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Group
3
4
5
6
Content
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
7
Tryk på [2] og
derefter på [3, 4]
for at skifte mellem lister af typen
“Playlist”, “Group” og “Content”.
0
3
All By Artist
Playlist
Tryk på [MENU].
2
Playlist
to select
9
ENTER to play
RETURN
to exit
Tryk på [1] og derefter på [3, 4] for at
vælge et punkt, og tryk på [ENTER].
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [MENU].
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Afspilning af RAM/DVD-RWdisks (DVD-VR)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Der vises kun titler, hvis titlerne er optaget på disken.
≥Du kan ikke redigere programmer, afspilningslister og disktitler.
Afspilning af programmerne
1
Tryk på [DIRECT
NAVIGATOR].
f.eks.
Direct Navigator
2
3
On
Date
No.
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [DIRECT
NAVIGATOR].
1 11/ 1(WED)
2 1/ 1 (MON)
Title
0:05
1:05
2:21
Cinema
4 3/ 3 (WED)
5 4/10(THU)
3:37
11:05
Music
Baseball
0
Contents
Monday feature
Auto action
3 2/ 2 (TUE)
9 to select
RETURN
to exit
Tryk på [3, 4]
eller talknapperne for at vælge
programmet.
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Tryk på [1] for at vise indholdet af programmet og disken.
Tryk på [ENTER].
Afspilning af en afspilningsliste
(Kun når disken indeholder en afspilningsliste)
f.eks.
1
Tryk på
[PLAY LIST].
Playlist
1
≥Afslutning af skærmen
Tryk på [PLAY LIST].
0
2
No.
1
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
3
1/ 1
2/ 2
0:01:20
1:10:04
Ashley at Prom
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
≥Tryk på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] for at skifte side.
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
Tryk på [ENTER].
∫ Enkeltvis afspilning af scener
≥Gentag trinnet efter behov.
f.eks.
Tryk på [3, 4] eller talknapperne for at
vælge en afspilningsliste.
Contents
RETURN
to exit
1
Mens afspilningslistemenuen vises
Tryk på [1].
2
3
Tryk på [3, 4] for at vælge “Scene List”, og tryk på
[ENTER].
≥“Contents” viser oplysninger om afspilningslisten.
Tryk på [3, 4, 2, 1] for at vælge en scene, og tryk
på [ENTER].
Tip til oprettelse af datadisks
≥Når der er mere end 8 grupper, vises den ottende grupper og
efterfølgende grupper på én lodret linje på menuskærmen.
≥Der kan være forskel på visningsrækkefølgen på menuskærmen
og computerskærmen.
≥Dette apparat kan ikke afspille filer, som er optaget vha.
pakkeskrivning.
DVD-RAM
≥Diskene skal overholde UDF 2.0.
CD-R/RW
≥Diskene skal overholde ISO9660 niveau 1 eller 2 (undtagen for
udvidede formater).
≥Dette apparat understøtter multi-session, men hvis der er mange
sessioner, varer det længere, inden afspilningen begynder. Hold
antallet af sessioner nede på det mindst mulige for at undgå dette.
DVD-R/RW
≥Diskene skal overholde UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥Dette apparat understøtter ikke multi-session. Kun
standardsessionen afspilles.
Anvendelse af navigationsmenuerne
7976da.book
Navngivning af mapper og filer
f.eks. [MP3]
(Filer behandles som indhold, og
rod
mapper behandles som grupper på dette
001 group
apparat).
001
Forsyn på optagetidspunktet mappe- og
001 track.mp3
filnavne med præfikser. Disse skal være tal
002 track.mp3
003 track.mp3
med det samme antal cifre og i den
002 group
rækkefølge, som de skal afspilles (dette
fungerer muligvis ikke altid).
001 track.mp3
Filer skal have filtypenavnet (➜ nedenfor).
002 track.mp3
003 group
003 track.mp3
[WMA] (Filtypenavn: “.WMA” eller “.wma”)
004 track.mp3
≥Kompatibel kompressionshastighed:
001 track.mp3
002 track.mp3
mellem 48 kbps og 320 kbps
003 track.mp3
≥Det er ikke muligt at afspille WMA-filer,
som er kopispærrede.
≥Dette apparat understøtter ikke Multiple Bit Rate (MBR).
[MP3] (Filtypenavn: “.MP3” eller “.mp3”)
≥Kompatibel kompressionshastighed: mellem 32 kbps og 320 kbps
≥Dette apparat understøtter ikke ID3-tags.
≥ Kompatible samplingsforhold: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 kHz.
[JPEG] (Filtypenavn: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” eller “.jpeg”)
≥Visning af JPEG-filer på dette apparat:
– Tag billederne med et digitalkamera, der overholder DCFstandarden (Design rule for Camera File system) version 1.0.
Nogle digitale kameraer har funktioner, som ikke understøttes af
DCF-standardens version 1.0, såsom automatisk billedrotation,
som kan bevirke, at et billede ikke kan ses.
– Lad være med at ændre filerne på nogen måde eller gemme dem
under et andet navn.
≥Dette apparat kan ikke vise levende billeder, MOTION JPEG eller
andre sådanne formater, andre stillbilleder end JPEG (f.eks. TIFF)
eller afspille tilhørende lyd.
[MPEG4] (Filtypenavn: “.ASF” eller “.asf”)
≥Du kan afspille MPEG4-data [der overholder SD VIDEOspecifikationerne (ASF-standarden)/MPEG4-videosystem (Simple
Profile)/G.726-lydsystem], som er optaget med Panasonic SDmultikameraer eller DVD-videooptagere, på dette apparat.
≥Optagedatoen kan være forskellig fra den faktiske dato.
[DivX] (Filtypenavn: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” eller “.avi”)
≥Du kan afspille DivX-data, som er oprettet ved hjælp af ver.3.11, 4.x,
5.x [DivX-videosystem/MP3, Dolby Digital eller MPEG-lydsystem].
≥GMC (Global Motion Compensation) understøttes ikke.
≥DivX-filer, som er større end 2 GB, eller som ikke har et indeks, kan
muligvis ikke afspilles korrekt på dette apparat.
≥Dette apparat understøtter alle opløsninger op til maks. 720 k 480
(NTSC)/720 k 576 (PAL).
≥Du kan vælge op til 8 typer lyd og undertitler på apparatet.
RQT7976
17
51
7976da.book
Page 18
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Anvendelse af On-Screen menuer
De viste punkter er forskellige,
afhængigt af disktypen.
AV SYSTEM
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
Hovedmenu
3
CH
Talknapper
4
5
7
8
6
9
VOLUME
CANCEL
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
-/--
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
REPEAT
3, 4,2, 1
ENTER
RETURN
PLAY MODE
Time
§
Undtagen
iR/iRW
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Video
Start fra et bestemt punkt
Spring frem eller tilbage§ (Time Slip kun for
afspilning)
1 Tryk på [ENTER] to gange for at få Time Slipindikatoren frem.
2 Tryk på [3, 4] for at vælge tiden, og tryk på
[ENTER].
≥Tryk og hold [3, 4] inde, hvis du vil skifte
hurtigere.
Start fra et bestemt tidspunkt§ (Time Search)
Ændring af displayet for tilbageværende tid/
forløbet tid
[MPEG4] [DivX]
Visning af pixelantal
[DivX] fps (billeder pr. sekund) vises også.
(➜ side 14, Ændring af lydspor)
1
FUNCTIONS
Tryk en gang.
Audio
[WMA] [MP3]
Visning af den aktuelle disktype
Anvendelse af On-Screen menuer
Still Picture Skift af stillbillede
2
Vælg menuen.
Vælg
ENTER
Registrer
Gå tilbage til den
foregående menu
Vælg
Udfør indstillingerne.
Other
Settings
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
RQT7976
18
52
Rotate
Picture
Slideshow
Registrer
4
(➜ side 15, Ændring af undertekster)
Angle
ENTER
0
Visning af miniaturebilleder
Subtitle
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Fremkaldning af en markør, som er optaget på
Marker (VR) DVD-Video-optagere
Sådan fremkaldes en markør:
Tryk på [3, 4] ➜ Tryk på [ENTER]
Gå til den
næste menu
3
Thumbnail
S10
FUNCTIONS
Tryk for at afslutte.
(med flere kameravinkler)
Valg af kameravinklen
Rotation af billeder
Aktivering/deaktivering af lysbilledvisning
Ændring af synkroniseringen af
lysbilledvisning (0–30 sek.)
(➜ side 19)
7976da.book
Page 19
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Other Settings (Andre indstillinger)
∫ Audio Menu (Lydmenu)
Dolby Pro
Logic II
Dialogue
Enhancer
Gør det nemmere at høre dialogen i film
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3-kanaler eller
mere, hvor dialogen optages i centerkanalen)
[DivX] (Dolby Digital, 3 kanaler eller mere, hvor
dialogen optages i centerkanalen)
On ,------. Off
Multi
Re-master
([HT845]
[HT885])
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Kun disks, som er
optaget med 48 kHz)
[DVD-A] (Kun disks, som er optaget med 44,1 kHz
eller 48 kHz)
[VCD] [CD]
≥ Under 2-kanalslyd fra disse disks giver denne
egenskab en mere naturlig lyd ved at tilføje de højere
frekvenser, som ikke er optaget på disken, for eksempel
afspilning af DVD-Video, som er optaget med 48 kHz
ved 96 kHz. (Samplingfrekvens ➜ side 30)
≥Under multikanals output af disse disks gengiver
denne egenskab de frekvenser, som er gået tabt
under optagelsen, således at du opnår en lyd,
som ligger tættere på den originale lyd.
[WMA] [MP3] (Diskoptagelsen er en anden end
8 kHz, 16 kHz, 32 kHz)
Denne egenskab gengiver de højere frekvenser, som
er gået tabt under optagelse, således at du opnår en
lyd, som ligger tættere på den originale lyd.
1 ,------. 2 ,------. 3 ,------. Off
^------------------------------------------J
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
1 Højt tempo (for eksempel pop og rock)
2 Forskellige tempoer (for eksempel jazz)
3 Lavt tempo (for eksempel klassisk)
Andre disks
1 Let effekt
2 Medium effekt
3 Stærk effekt
≥ Du kan kontrollere samplingsfrekvensen på skærmen.
≥Dette fungerer muligvis ikke, afhængigt af
diskoptagelsen.
∫ Play Menu (Afspilningsmenu)
(Kun når den forløbne afspilningstid kan vises.
[JPEG]: Fungerer med alt JPEG-indhold.)
Repeat
(➜ side 15, Gentaget afspilning)
A-B Repeat
Undtagen [JPEG] [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Stillbilleddel)
[MPEG4] [DivX]
Gentagelse af et valgt afsnit
Tryk på [ENTER] ved start- og slutpunkterne.
Tryk på [ENTER] igen, hvis du vil annullere.
Undtagen [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Markering af op til 5 positioner til fornyet afspilning
Marker
Advanced
Disc Review
Tryk på [ENTER] (apparatet er nu parat til at
modtage markører).
Markering af en position: Tryk på [ENTER] (ved
det ønskede punkt)
Markering af en ny position: Tryk på [2, 1] for at vælge
“¢” ➜ Tryk på [ENTER]
Fremkaldning af en markør: Tryk på [2, 1] ➜ Tryk
på [ENTER]
Sletning af en markør: Tryk på [2, 1] ➜ Tryk på
[CANCEL]
≥Denne egenskab fungerer ikke under
programafspilning og tilfældig afspilning.
[➜ side 14, Gennemgang af titler, der skal
afspilles (ADVANCED DISC REVIEW)]
∫ Picture Menu (Billedmenu)
Picture
Mode
Normal
Cinema1: Opbløder billeder og fremhæver
detaljer i mørke scener.
Cinema2: Giver skarpere billeder og fremhæver
detaljer i mørke scener.
Animation,
Dynamic
User (Tryk på [ENTER] for at vælge “Picture
Adjustment”) (➜ nedenfor)
Picture Adjustment
Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
Gamma: Regulerer lysstyrken for de mørke dele.
Depth Enhancer
Reducerer den grove støj i baggrunden, hvorved
en større fornemmelse af dybde opnås.
Video
Output
Mode
625i§ (eller 525i§) (sammenflettet)
,------. 625p§ (eller 525p§) (progressivt)
Når du vælger “625p” eller “525p”, vises der en
bekræftelse. Vælg kun “Yes”, hvis apparatet er sluttet til
et fjernsyn, der er kompatibelt med progressivt output.
§
Det viste tal afhænger af den disk, der afspilles,
eller af indstillingen “Picture/Video Output”
(➜ side 21).
Hvis du har valgt “625p” eller “525p” (➜ ovenfor),
skal du vælge metoden til konvertering af
videooutput, så det passer til materialets type.
Transfer
Mode
Source
Select
[DivX]
Når du afspiller PAL-disks, MPEG4- eller DivXvideoindhold
Auto: Finder filmindhold med 25 billeder pr.
sekund og konverterer det korrekt.
Video: Vælges, når du bruger Auto, og
videoindholdet er forvrænget.
Når du afspiller NTSC-disks
Auto1 (normal): Finder filmindhold med 24
billeder pr. sekund og
konverterer det korrekt.
Auto2: Kompatibelt med filmindhold med 30
billeder pr. sekund samt filmindhold med 24
billeder pr. sekund.
Video: Vælges, når du bruger Auto1 eller Auto2,
og videoindholdet er forvrænget.
Når du vælger “Auto”, bliver DivX-indholdets
konstruktionsmetode automatisk fundet og sendt.
Hvis billedet er forvrænget, skal du vælge “I
(Interlace)” eller “P (Progressive)”, afhængigt af
hvilken konstruktionsmetode der blev benyttet, da
indholdet blev indspillet på disken.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)
(➜ side 24, Dolby Pro Logic II)
Anvendelse af On-Screen menuer
Play Speed
[DVD-A] (Filmdel) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Ændring af afspilningshastigheden
– fra “k0.6” til “k1.4” (i enheder på 0,1)
Undtagen [MPEG4] [DivX]
Sound
Forbedrer lydoutput for at give en varm lyd som i
Enhancement en koncertsal.
On ,------. Off
∫ Display Menu (Displaymenu)
Information
On ,------. Off
Subtitle Position
0 til s60 (i trin på 2 enheder)
Subtitle Brightness
Auto, 0 til s7
Just Fit Zoom
Valg af den rigtige skærmstørrelse til
din fjernsynsskærm
Manual Zoom
Manuel ind- og udzoomning
Bit Rate Display
[DVD-A] (Filmdel) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
On ,------. Off
GUI See-through
Off, On, Auto
GUI Brightness
s3 til r3
Quick OSD
Visning af de aktuelle afspilningsbetingelser
Off, Basics, Details
Når du har valgt punktet, skal du trykke
på [RETURN] for at få vist skærmen
QUICK OSD (➜ side 14).
∫ Other Menu (Anden menu)
Setup
(➜ side 20)
Play as DVD-Video
eller
Play as DVD-Audio
Vælg “Play as DVD-Video” for at afspille
DVD-Video-indhold fra DVD-Audio.
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
eller
Play as Data Disc
Vælg “Play as Data Disc” for at afspille
JPEG, MPEG4- eller DivX-videoindhold
på DVD-RAM eller for at afspille en
HighMAT-disk uden brug af HighMATfunktionen.
RQT7976
19
53
7976da.book
Page 20
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Ændring af afspillerindstillingerne
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
SETUP
MUTING
SHIFT
CH
Talknapper
2
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
Vælg
Vis menuen Setup.
Hvis du ikke har indstillet QUICK
SETUP (➜ side 10), vises
skærmen QUICK SETUP.
Vælg fanen.
SLOW/SEARCH
SKIP
ENTER
Gå til højre
TOP MENU
MENU
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
SHIFT
3
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
REPEAT
Vælg
ENTER
Registrer
4
SETUP
Vælg
ENTER
Registrer
Punkt
Setup
Disc
Video
Audio
Display
Others
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Advanced Disc Review
Intro Mode
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
Indstilling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
5
to exit
≥ Indstillingerne forbliver intakte, selvom du indstiller apparatet til standby.
≥Understregede punkter i det følgende diagram er forindstillede fra
fabrikken.
Ændring af afspillerindstillingerne
Udfør indstillingerne.
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
Fane
Vælg punktet.
S10
SETUP
MUTING
SHIFT
Tryk for at afslutte.
QUICK SETUP aktiverer fortløbende indstillinger af punkterne i det mørke område.
∫ “Disc”-fanen
Audio
Vælg lydsproget.
Subtitle
Vælg undertekstsproget.
Menus
Vælg sproget til diskmenuerne. Ved
ændring af menusproget i QUICK
SETUP ændres denne indstilling også.
Advanced Disc Review
(➜ side 14)
Ratings
Indstil et ratingniveau til begrænsning
af DVD-Video-afspilning.
§1
§2
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Original§1
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Polish
≥Automatic§3
≥Polish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
≥Spanish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
Ratingindstilling (når niveau 8 er valgt)
≥8 No Limit
≥1 til 7
≥0 Lock All: For at forhindre afspilning af disks uden ratingniveauer.
Når du vælger rating, vises der en kodeordsskærm.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du må ikke glemme kodeordet.
Der vises en meddelelse, hvis der sættes en DVD-Video med et højere ratingniveau i apparatet. Indtast
kodeordet, og følg instruktionerne på skærmen.
§3
∫ “Video”-fanen
Vælg den indstilling, der er egnet til
dit fjernsyn, og som du foretrækker.
≥Polish
≥Intro Mode: Gennemser hver titel eller hvert program.
≥Interval Mode: Gennemser ikke kun titler/programmer, men også hvert 10 minuts interval indenfor titler/
programmer.
Det originale sprog på disken vælges.
Indtast et kodenummer ved at referere til oversigten på side 31.
TV Aspect
≥Spanish
Hvis det sprog, som er valgt til “Audio”, ikke er til rådighed, vil
underteksten komme frem på det sprog (hvis de findes på disken).
≥4:3 Pan&Scan: Fjernsyn med almindeligt skærmformat (4:3)
Bredformatbilledets sider skæres af, så skærmen udfyldes (medmindre disken
forbyder det).
≥4:3 Letterbox: Fjernsyn med almindeligt skærmformat (4:3)
Bredformatbilledet vises i letterbox-stil.
≥16:9: Bredformat-fjernsyn (16:9)
TV Type
Vælg et størrelsesforhold, der svarer
til fjernsynstypen.
Time Delay
RQT7976
20
54
Når der er tilsluttet en plasmaskærm,
skal du justere, hvis du bemærker, at
lyden ikke er synkron med videoen.
≥Standard (Direct View TV)
≥Projection TV
≥0ms
≥20ms
≥CRT Projector
≥Plasma TV
≥40ms
≥LCD TV/Projector
≥60ms
≥80ms
≥100ms
7976da-p12-21.fm
Page 21 Monday, April 25, 2005
1:08 PM
≥Video/YPbPr
≥RGB/No Output
Video Out (AV/Component)
Vælg det videosignalformat, som skal
sendes fra SCART (AV)- og
komponentterminalen.
≥S-Video/YPbPr
≥Automatic
≥Field: Billedet er ikke utydeligt, men billedkvaliteten er lavere.
≥Frame: Den generelle kvalitet er høj, men billedet kan fremtræde utydeligt.
Still Mode
Vælg den viste type billede i
pauseindstilling.
≥PAL60: Når der er tilsluttet til et PAL-fjernsyn.
≥NTSC: Når der er tilsluttet til et NTSC-fjernsyn.
NTSC Disc Output
Vælg PAL 60- eller NTSC-output, når
du afspiller NTSC-disks (➜ side 11,
Videosystemer)
≥PAL
≥Automatic
≥NTSC/PAL60: Output afhænger af indstillingen “NTSC Disc Output” (➜ ovenfor).
Picture/Video Output
Skift formatet på videosignalet, så det
passer til JPEG, MPEG4 og DivXvideo, hvis billedet ikke er jævnt under
afspilningen.
∫ “Audio”-fanen
Dynamic Range Compression
≥Off
≥On: Indstil klarheden, selv hvis lydstyrken er lav, ved at komprimere området for det laveste
lydniveau og det højeste lydniveau. Praktisk, hvis du vil se video sent om aftenen. (Fungerer
kun med Dolby Digital)
Speaker Settings (➜ nedenfor)
≥Center:
≥Surround (L/R):
Indstil forsinkelsestiden for center- og
surroundhøjttalerne.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ “Display”-fanen
Menu Language
≥English ≥ Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Polski ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
≥Off
Background during Play
≥Black
≥Grey
Vælg baggrund ved JPEG, MPEG4og DivX-videoafspilning.
∫ “Others”-fanen
Ændrer lysstyrken i apparatets
display.
DivX Registration
Viser apparatets registreringskode.
Du skal bruge registreringskoden til at købe og afspille DivX-Video-on-Demand-indhold (VOD).
(➜ side 30, Om DivX VOD-indhold)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialise Setting
≥Yes: Kodeordsskærmen vises, hvis “Ratings” (➜ side 20) er indstillet. Indtast venligst det samme
kodeord. Sluk for apparatet, og tænd for det igen, når “INIT” er forsvundet fra displayet.
≥No
Dette genindstiller alle værdierne i
klargøringsmenuerne til
standardindstillingerne.
Ændring af afspillerindstillingerne
≥Dim
≥Bright
≥Auto: Displayet er nedblændet, men lyser, når du udfører visse betjeninger.
FL Dimmer
≥No
Ændring af forsinkelsestiden (Speaker Settings)
(Kun effektiv ved afspilning af multikanallyd)
(Gælder kun center- og surroundhøjttalerne)
For optimal lytning med 5.1-kanals lyd bør alle højttalerne med
undtagelse af subwooferen stilles i den samme afstand fra
lyttepositionen. Indstil forsinkelsestiden, så forskellen udlignes, hvis
du er nødt til at anbringe center- eller surroundhøjttalerne tættere på
lyttepositionen.
C
a
ms
0.0
R
C
R
: Bedste placering af højttalere
c
SW
b
LS
L
: Aktuel placering af højttalere
C
L
1 Tryk på [3, 4] for at vælge forsinkelsestidsboksen, og tryk
på [ENTER].
2 Tryk på [3, 4] for at redigere forsinkelsestiden, og tryk på
[ENTER].
Centerforsinkelsestid
Exit
Exit
LS
RS
LS
ms
0.0
RS
Omtrentlige værelsesdimensioner
Surroundforsinkelsestid
RS
Cirkel med konstant primær lytteafstand
Hvis en af afstandene a eller b er mindre end c, skal du finde
forskellen i oversigten og ændre til den anbefalede indstilling.
a Centerhøjttaler
Forskel (cirka)
SW
a b c : Primær lytteafstand
Indstilling
b Surroundhøjttaler
Forskel (cirka)
Afslutning af højttalerindstillingen
Tryk på [2] for at vælge “Exit”, og tryk på [ENTER].
Når du ændrer surroundhøjttalerindstillingen for Dolby Digital,
ændres indstillingen også for Dolby Pro Logic II.
For eksempel er indstillingerne for MUSIC de samme som for Dolby Digital.
Indstilling
30 cm
1.0 ms
150 cm
5.0 ms
60 cm
2.0 ms
300 cm
10.0 ms
90 cm
3.0 ms
450 cm
15.0 ms
120 cm
4.0 ms
150 cm
5.0 ms
Dolby Digital
0 ms
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
10 ms
5 ms
5 ms
15 ms
10 ms
10 ms
20 ms
15 ms
15 ms
25 ms
RQT7976
21
55
7976da.book
Page 22
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Radioen
Valg af de forindstillede kanaler
AV SYSTEM
TV
VCR
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TUNER/BAND
1
2
3
4
5
6
7
8
eller “AM”.
CH
CH
Talknapper
2
VOLUME
9
-/--
0
CANCEL
Tryk på [TUNER/BAND] for at vælge “FM”
Tryk på talknapperne for at vælge
S10
kanalen.
SLOW/SEARCH
Du kan også trykke på [W CH X].
Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
SKIP
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
DIGITAL
FUNCTIONS
RETURN
FUNCTIONS
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
SHIFT
ANGLE/PAGE
GROUP
REPEAT
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
Når en FM-stereoudsendelse modtages.
DIGITAL
FL DISPLAY
TUNED
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
ENTER
ENTER
DISC
PL
CD
DISC
T G S.SRND D.MIX
TUNED
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
PLAY MODE
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
∫ Hvis der er kraftig støj på FM-båndet
Kun hovedapparatet
Tryk på [FM MODE] for at vise “MONO”.
TUNING
TUNE MODE
DIGITAL
TUNING
PROGRESSIVE
Radioen
SLP
MONO STCT
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
FM MODE
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
VOLUME
H.BASS
RDS
INPUT SELECTOR
T G S.SRND D.MIX
TUNED
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
OPEN CLOSE
INPUT SELECTOR
DISC
PL
CD
RDS
Tryk på [FM MODE] igen, hvis du vil annullere indstillingen.
Denne indstilling annulleres også, når frekvensen ændres.
MEMORY
Manuel stationsindstilling
Automatisk forindstilling
Kun hovedapparatet
Kun hovedapparatet
1
Der kan indstilles op til 15 stationer på hvert af FM- og AM-båndene.
1
Tryk på [INPUT SELECTOR] for at vælge
“FM” eller “AM”.
2
Tryk på [TUNE MODE] for at vælge
“MANUAL”.
“FM” eller “AM”.
2
Tryk på [TUNE MODE] for at vælge
“MANUAL”.
3
Tryk på [X TUNING W] for at vælge
frekvensen.
Ved hvert tryk på knappen: MANUAL()PRESET
3
Tryk på [INPUT SELECTOR] for at vælge
Tryk på og hold [X TUNING W], indtil frekvensen begynder at
rulle, for at starte den automatiske stationsindstilling.
Stationsindstillingen stopper, når en station er fundet.
Tryk på [X TUNING W] for at indstille til
den laveste frekvens (FM: 87,50, AM: 522).
4
Tryk og hold [MEMORY].
Slip knappen, når “FM AUTO” eller “AM AUTO” vises.
Tuneren forindstiller alle de radiostationer, den kan modtage, i
kanalerne i stigende rækkefølge.
≥“SET OK” vises, når stationerne er indstillet, og radioen
indstilles til den sidste forindstillede station.
≥“ERROR” vises, hvis den automatiske forindstilling ikke er
lykkedes. Forindstil kanalerne manuelt (➜ højre).
∫ Forudindstilling af kanalen
Der kan indstilles op til 15 stationer på hvert af FM- og AM-båndene.
1
Når der lyttes til en radioudsendelse
Tryk på [ENTER].
2
Når frekvensen og “P” blinker i displayet
Tryk på talknapperne for at vælge en kanal.
Du kan også trykke på [W CH X] og derefter trykke på [ENTER]
≥Valg af et 2-cifret tal
f.eks. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2].
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
RQT7976
Den station, der er programmeret på en kanal, bliver slettet,
hvis der forindstilles en anden station på den samme kanal.
22
56
7976da.book
Page 23
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
RDS-udsendelser
Apparatet kan vise tekstdata, der sendes af radiodatasystemet
(RDS), som findes i visse områder.
Hvis den station, du lytter til, sender RDS-signaler, vil “RDS”
begynde at lyse på displayet.
Tryk på [RDS] på hovedapparatet eller på
[FUNCTIONS] på fjernbetjeningen for at få vist
tekstdataene.
Ved hvert tryk på knappen:
PS (fabriksindstillingen)>PTY> Frekvensvisning
^---------------------------------------------------------------------------}
PTY-display
§
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
“M.O.R. M”=Middle of the road music = “For de unge på fyrre”
[Bemærk]
Radioen
Det er ikke sikkert, at RDS-displayene er til rådighed, hvis
modtagelsen er dårlig.
Mulige antennetilslutninger
Anvend en udendørsantenne, hvis modtagelsen er dårlig.
≥Tag antennen ud af forbindelse, hvis apparatet ikke anvendes.
≥Anvend ikke udendørsantennen i tordenvejr.
Lad rammeantennen
være tilsluttet.
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75 )
(75≠
FM-udendørsantenne
(med en
fjernsynsantenne)
≥Tag FM-indendørsantennen ud
af forbindelse.
≥Antennen bør installeres af en
kompetent tekniker.
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
Y
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
TV
AUDIO
IN
PR
75 ≠ koaksialkabel
(medfølger ikke)
AV
VIDEO
OUT
5–12 m
AM-udendørsantenne
(med en vinylledning)
Før et stykke vinylledning horisontalt over et
vindue eller et andet bekvemt sted.
RQT7976
23
57
7976da.book
Page 24
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Lydfelt og lydkvalitet
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
DVD/CD
Center Focus
(Disks, hvis dialog er optaget i centerkanalen)
Du kan få lyden fra centerhøjttaleren til at lyde, som
om den kommer fra fjernsynet.
CH
9
C.FOCUS
SFC
SHIFT
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
TOP MENU
MENU
SUBWOOFER LEVEL
SUPER SRND, H.BASS
DIGITAL
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
3, 4, 2, 1
Tryk på [SHIFT]i[C.FOCUS].
VOLUME
SLOW/SEARCH
SKIP
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
SHIFT
TUNED
MIX 2CH,
PL
Lydfelt og lydkvalitet
Lydfeltkontrol
Tryk på [SFC].
Ved hvert tryk på knappen:
FLAT: Annullerer (ingen effekt tilføjes) (fabriksforindstillet).
HEAVY: Føjer slagkraft til rockmusik.
CLEAR: Gør diskantlyd klarere.
SOFT: Til baggrundsmusik.
DISCO: Tilbagekaster lyden, så det føles, som om du er i et
diskotek.
LIVE:
Gør stemmer mere levende.
HALL: Udvider lyden, så det føles, som om du er i en koncertsal.
Bekræftelse af den aktuelle indstilling
Tryk på [SFC].
Ved hvert tryk på knappen:
C FOCUS ON,------.C FOCUS OFF
Tryk på [SHIFT]i[SUPER SRND].
Dolby Pro Logic II
Undtagen [DivX]
Dolby Pro Logic II er en avanceret dekoder, som opnår 5-kanals
surround (venstre og højre front, center, venstre og højre surround)
fra et hvilket som helst stereomateriale, uanset om det er Dolby
Surround-kodet eller ikke.
Tryk på [ÎPLII].
DISC
DIGITAL
TUNED
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
Ved hvert tryk på knappen:
MOVIE: Film-software optaget i Dolby Surround.
MUSIC: Stereo-kilder
OFF:
Annuller
≥Fungerer kun i DVD/CD-indstilling.
≥“ÎPLII” lyser, når effekten er aktiveret.
SHIFT
MIX 2CH
PL
Nedmixing
Du kan sende de nedmixede 2 kanals-signaler i output, når det er
nødvendigt.
Tryk på [SHIFT]i[MIX 2CH].
DIGITAL
Super Surround
Tilføjer surround-effekter for stereolyd.
T G S.SRND D.MIX
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
TEST, CH SELECT
Ændrer lydkvaliteten.
ED
L C R
LS
≥Dette fungerer ikke, når Super Surround er aktiveret.
≥Dette fungerer også, når Dolby Pro Logic II er aktiveret.
≥Når der er tilsluttet hovedtelefoner, har følgende lydfeltsystemer
ingen effekt [undtagen lydfeltkontrol (Sound Field Control)].
≥Der kan være en reduktion i lydkvaliteten, når disse lydfeltsystemer
anvendes med visse kilder. I dette tilfælde skal du deaktivere
lydfeltsystemet.
≥Hvis du aktiverer Super Surround, annulleres Dolby Pro Logic II,
og omvendt.
≥Følgende funktioner fungerer muligvis ikke, afhængigt af
optagelsen på disken.
SUPER SRND
H.BASS
MONO STCT
C.FOCUS, SFC
[Bemærk]
SHIFT
SLP
S
MIX 2CH
PL
C.FOCUS
SFC
T G S.SRND D.MIX
DTS
MODE
DS PS PTY W
DVD
RAM
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
DISC
PL
CD
ENTER
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
SLP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Ved hvert tryk på knappen:
MIX 2CH ON,------.MIX 2CH OFF
SL
Når “D.MIX” blinker på displayet, betyder det, at der er flerkanals
signaler, som ikke kan nedmixes, på disken. [DVD-A]
W
Ved hvert tryk på knappen:
MUSIC: Tilføjer surround-effekter for stereokilder.
MOVIE: Anvend denne indstilling, når du afspiller film-software.
PARTY: Lyden er i stereo, uanset hvilken retning du har front mod.
OFF:
Annuller
RQT7976
24
58
≥Surroundhøjttalernes lydstyrke kan reguleres, således at den
bedste surroundeffekt opnås (➜ side 25, Regulering af
højttalerniveauet).
≥Super Surround fungerer ikke ved afspilning af en DVD, som er
optaget fra en multikanalkilde.
7976da.book
Page 25
SUPER SRND
H.BASS
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Du kan forbedre lavfrekvent lyd, så tung baslyd høres tydeligt,
selvom akustikken i værelset ikke er optimal. Apparatet vælger
automatisk den bedste indstilling for afspilningskildetypen.
Tryk på [H.BASS].
[HT845] [HT885] H.BASS indikatoren lyser på hovedapparatet.
LP
MONO STCT
L C R
LS
S
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
H. BASS ON (fabriksindstillingen),------.H. BASS OFF
≥Når der vælges en anden kilde
H. BASS OFF (fabriksindstillingen),------.H. BASS ON
Den valgte indstilling gemmes og benyttes, hver gang du afspiller
den samme kildetype.
TEST
CH SELECT
Subwooferniveau
Du kan indstille mængden af bas. Apparatet vælger automatisk den
bedste indstilling for afspilningskildetypen.
Tryk på [SUBWOOFER LEVEL].
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
SUB W 4 (fabriksindstillingen)>SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3
^--------------------------------------------------------------------------------------------------}
≥Når der vælges en anden kilde
SUB W 2 (fabriksindstillingen)>SUB W 3>SUB W 4>SUB W 1
^--------------------------------------------------------------------------------------------------}
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
SHIFT
SUBWOOFER
LEVEL
Forbedring af baslyd
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Den valgte indstilling gemmes og benyttes, hver gang du afspiller
den samme kildetype.
Regulering af højttalerniveauet
Dette er en af metoderne til at opnå de rigtige lydeffekter.
Forberedelse
Tryk på [DVD/CD].
∫ Regulering af højttalerniveauet under afspilning
I stopstilling, når der ikke vises noget on-screen-display
Tryk på [SHIFT]i[TEST] for at sende et
testsignal.
L: Venstre front
RS: Højre surround
(Effektiv ved afspilning af multikanallyd, eller når Dolby Pro
Logic II eller Super Surround er aktiveret.)
1
L #C #R #RS #LS #SW
^--------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
C: Center
R: Højre front
LS: Venstre surround
≥Der er ikke nogen lyd fra SW-kanalen (subwoofer).
2
≥Det er kun muligt at regulere SW, hvis der er en
subwooferkanal på disken.
≥“SW” vises ikke i displayet og kan ikke reguleres, når Dolby
Pro Logic II er aktiveret.
≥“S” vises i displayet, når “MUSIC” eller “MOVIE” er valgt med
Super Surround (➜ side 24). I dette tilfælde kan du regulere
begge surroundhøjttalerniveauer samtidigt med [3, 4].
S: j6 dB til i6 dB
Tryk på [VOLUME, r] eller [s] for at
indstille den lydstyrke, der normalt
anvendes til lytning.
3
Tryk på [3] (øgning) eller [4] (sænkning)
for at indstille højttalerniveauet for hver
højttaler.
C, RS, LS: j6 dB til i6 dB
(L, R: Kun balancen kan reguleres.)
≥Regulering af fronthøjttalernes balance
Tryk på [2, 1], mens testsignalet lyder.
≥Indstil højttalerniveauet til det samme niveau som
fronthøjttalerne.
Tryk på [CH SELECT] for at vælge højttaleren.
Lydfelt og lydkvalitet
1
2
Tryk på [3] (øgning) eller [4] (sænkning) for at
indstille højttalerniveauet for hver højttaler.
C, RS, LS, SW: j6 dB til i6 dB
(L, R: Kun balancen kan reguleres.)
≥Regulering af fronthøjttalernes balance
Når “L” eller “R” er valgt, skal du trykke på [2, 1].
Standsning af testsignalet
Tryk på [SHIFT]i[TEST] igen.
RQT7976
25
59
7976da.book
Page 26
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Anvendelse af andet udstyr
∫ Eksempel på tilslutning
Fjernsyn
(medfølger ikke)
AUDIO OUT VIDEO IN
L
R
1
Videobåndoptager
(medfølger ikke)
Afspilning af video
fra
videobåndoptageren
I dette eksempel
vælges “VIDEO 2”indgangen på
fjernsynet.
2
Lydkabel (medfølger ikke)
Videokabel (medfølger ikke)
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
: Signalretning
R
L
Afspilning af lyd fra en
videobåndoptager
Afspilning af lyd fra fjernsynet
Sænk lydstyrken på fjernsynet til det mindst
mulige, og indstil lydstyrken på dette apparat.
Allerede tilsluttet
(➜ side 8)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75≠)
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
AUX
TV
AUDIO
IN
PR
REC
OUT
[HT845] [HT885]
Afspilning af lyd fra en
kassettebåndoptager
Anvendelse af andet udstyr
Y
Denne illustration viser SC-HT845.
AV
VIDEO
OUT
[HT845] [HT885]
Optagelse af disks,
radioudsendelser osv. til
en kassettebåndoptager
L
R
R
L
PLAY OUT
REC IN
Kassettebåndoptager
(medfølger ikke)
AV SYSTEM
TV
[HT845]
[HT885]
AV SYSTEM
TV/AV
TV
AUX
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TV/AV
Talknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
CH
9
VCR
DVD/CD
TUNER/BAND
CH
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
,
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
RQT7976
26
60
REPEAT
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Denne illustration viser SC-HT535.
7976da.book
Page 27
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Betjening af fjernsyn og
videobåndoptager
Du kan anvende fjernbetjeningen til at styre et Panasonic-fjernsyn
eller en videobåndoptager. Tilslut udstyret under henvisning til
“Eksempel på tilslutning” (➜ side 26).
[Bemærk]
Anvendelse af kassettebåndoptageren
([HT845] [HT885])
Optagelse til en kassettebåndoptager
1
eller
Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen fungerer korrekt med visse
modeller.
Fjernsyn
Forberedelse
Ret fjernbetjeningen mod apparatet, og tryk på [TV] for at aktivere
knappen, og ret den derefter mod fjernsynet for følgende
betjeninger:
Tryk på [DVD/CD] for at vælge “DVD/CD”.
Tryk på [TUNER/BAND] for at vælge “FM”
eller “AM”.
2
Begynd optagelse og afspilning.
Lytning til kassettebåndoptageren
Tryk på [AUX] for at vælge “AUX” som kilden.
Tænd/sluk for fjernsynet
Tryk på [Í AV SYSTEM].
Aktiver fjernsynets videoindgangsindstilling
Tryk på [TV/AV].
Tryk på [W CH X].
Reguler lydstyrken
Tryk på [TV VOLs] eller [TV VOLr].
Videobåndoptager
Forberedelse
≥Ændring af videoindgangsindstillingen på fjernsynet (“VIDEO 2” i
eksemplet).
≥Ret fjernbetjeningen mod apparatet, og tryk på [VCR] for at
aktivere knappen, og ret den derefter mod videobåndoptageren for
følgende betjeninger:
Tænd/sluk for videobåndoptageren
Tryk på [Í AV SYSTEM].
Afspil, pause og stop
Tryk på [1] (afspil), [;] eller [∫].
Frem- og tilbagespoling
Tryk på [6] eller [5].
Tilslutning af en laserdiskafspiller eller
pladespiller
Liste over fjernsynskoder
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAUR:
BLAUPUNKT:
BRANDT:
BUSH:
01, 29, 30, 31
07, 11, 28, 36, 37
05, 11, 12
32
28, 36
26, 41
02, 05, 10, 11,
12, 32, 38
DAEWOO:
11, 12, 32
DUAL:
32
FERGUSON: 11, 12
FINLUX:
11, 12, 22, 23,
24, 25, 40
FISHER:
37
FUNAI:
02, 38
GOLDSTAR:
11, 12
GOODMANS: 11, 12, 25, 32
GRUNDIG:
28, 36
HITACHI:
01, 09, 26, 41
ICE:
21, 39
INNO HIT:
34
ITT/NOKIA:
05, 07, 37
JVC:
18
KENDO:
40
LOEWE:
14, 33
LOEWE OPTA: 32
LUXOR:
37
MATSUI:
02, 05, 06, 07,
10, 11, 12, 25,
37, 38
PANASONIC:
AKAI:
Vi anbefaler anvendelse af en pladespiller med indbygget phonoequalizer. Hvis din afspiller ikke har en indbygget equalizer, skal den
først tilsluttes en separat equalizer og derefter tilsluttes apparatet.
ALBA:
BAIRD:
BLAUPUNKT:
Denne fjernbetjening kan også betjene fjernsyn og
videobåndoptagere af andre fabrikater. Skift koden for at betjene
sådant udstyr (➜ herunder).
Ret fjernbetjeningen mod udstyret.
Tryk på [TV] eller [VCR]
Tryk på en talknap for at indtaste det første
ciffer og derefter det andet ciffer.
Fjernbetjeningen sender til/fra-signalet. Hvis koden er korrekt, vil
udstyret tænde eller slukke. Prøv at indtaste en anden kode, hvis
den ikke ændres.
14, 19, 28, 36
05, 07, 37
26, 41
27, 35
02, 03, 05, 10,
11, 12, 38
PHILIPS:
11, 12, 13, 15
PHONOLA
11, 12
RADIOLA:
11, 12
ROADSTAR:
39
SABA:
26, 41
SALORA:
07, 37
SAMSUNG:
11, 12, 15, 21,
25, 34, 39
SANYO:
07, 17, 25, 37
SCHNEIDER: 11, 12
SEG:
39, 40
SELECO:
11, 24
SHARP:
17, 20
SIEMENS:
11, 12, 17, 28, 36
SINUDYNE:
02, 05, 11, 12,
22, 24, 38, 40
SONY:
16
THOMSON:
05, 26, 41
THORN:
06, 08, 11, 12,
14, 16, 25, 32
TOSHIBA:
03, 04, 06, 08
UNIVERSUM: 39
WHITE WESTING HOUSE:
11, 12, 22, 40
Liste over videobåndoptagerkoder
Tilslut i stedet for en videobåndoptager (➜ side 26), og vælg “VCR”
som kilde.
Ændring af fjernbetjeningens kode ([HT845] [HT885])
MITSUBISHI:
NOKIA:
NORDMENDE:
OCEANIC:
ORION:
Anvendelse af andet udstyr
Skift kanal
BUSH:
DAEWOO:
FERGUSON:
FISHER:
GOLDSTAR/LG:
GOODMANS:
GRUNDIG:
HCM:
HITACHI:
ITT:
ITT/NOKIA:
JVC:
KENDO:
LOEWE:
LUXOR:
MATSUI:
METZ:
MITSUBISHI:
01, 29, 30
06, 08, 16, 17,
19, 37
02, 06, 23
08, 10, 37
01, 26, 29, 30,
33
02, 09, 23
15
31
05, 07, 10, 11,
12
03, 04, 36, 37
02, 03, 18, 23,
27, 33
02, 23, 26, 28,
32, 33
02, 23
13, 14
08, 10, 11, 37
18, 27, 37
20, 21
08, 09, 37
03, 32
08, 10, 11, 17,
19, 37
03, 05, 09
01
17, 19, 21, 32
NEC:
NOKIA:
04, 21, 36, 37
08, 10, 11, 18,
22, 27, 37
NORDMENDE:
20, 21
OKANO:
06
ORION:
05, 09
PHILIPS:
22, 32, 33, 34,
35
PHONOLA:
32
RFT:
33
ROADSTAR:
02, 03, 18, 23,
27
SABA:
21
SALORA:
08, 11, 17, 19,
37
SAMSUNG:
15, 16, 18, 27
SANYO:
07, 10, 11
SCHAUB LORENZ: 10
SCHNEIDER:
02, 03, 18, 23,
27, 32
SEG:
02, 18, 23, 27
SHARP:
22
SIEMENS:
03, 10, 11, 32
SONY:
24, 25, 26
THOMSON:
21
THORN:
10
TOSHIBA:
15, 17, 19, 32
UNIVERSUM:
03, 08, 32, 37
[Bemærk]
Indtast koderne igen, når du har skiftet batterier.
RQT7976
27
61
7976da.book
Page 28
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Andre nyttige funktioner
Anvendelse af hovedtelefoner
AV SYSTEM
TV
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
SLEEP
VCR
Kun hovedapparatet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
1
CH
VOLUME
hovedtelefonerne (medfølger ikke) i
forbindelse.
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Sænk lydstyrken og sæt
VOLUME
Hovedtelefonstiktype: 3,5 mm stereo
VOLUME
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
ENTER
RDS
[HT845] [HT885]
SLEEP
QUICK OSD
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
MUTING
2
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
Reguler hovedtelefonlydstyrken med
[VOLUME].
≥Lyden ændres automatisk til stereo (2-kanals).
[Bemærk]
[HT535]
[HT845]
[HT885]
Undgå at lytte i længere tid ad gangen for at forebygge høreskader.
SLEEP
SHIFT
Afbryderautomatik
SLEEP
QUICK OSD
Andre nyttige funktioner
Tryk på [SLEEP]
([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) for at indstille
tiden (i minutter).
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
D.MIX
SLP
Annullering af timeren
Tryk på [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) for at vælge
“OFF”.
Bekræftelse af den tilbageværende tid
Tryk på [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) igen.
Ændring af indstillingen
Gentag proceduren fra begyndelsen.
SETUP
MUTING
Lydafbrydelse (muting)
Tryk på [MUTING].
“MUTING” blinker på apparatets display.
DIGITAL
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Annullering
≥Tryk på [MUTING] igen, eller sænk lydstyrken til minimumværdien
(– – dB), og øg den derefter til det ønskede niveau.
≥Lydafbrydelse (muting) annulleres, når apparatet indstilles til
standby.
RQT7976
28
62
7976da-p29-35.fm
Page 29 Monday, April 25, 2005
1:46 PM
Andre muligheder for højttalerplacering
∫ Montering på væg
Du kan montere alle højttalerne på væggen.
1 Skru en skrue (medfølger ikke) i væggen.
2 Sæt højttaleren godt fast på skruen (skruerne) i hullet (hullerne).
30–35 mm
‰7,5–9,4 mm
‰3,0–4,0 mm
4,0–7,0 mm
Væg eller stolpe
≥Den væg eller stolpe, hvor højttalerne skal monteres, bør kunne klare en vægt på 10 kg pr. skrue. Rådfør dig med en kvalificeret
bygningsingeniør, når du monterer højttalerne på væggen. Fejlagtig montering kan resultere i skade på væggen og højttalerne.
≥Det anbefales at anvende ekstra højttalerkabler til vægmonterede fronthøjttalere (eller surroundhøjttalere [HT885]). (Du kan også fjerne
højttalerkablerne fra rørene, som følger med dette system.)
[HT845] (Kun fronthøjttalere) [HT885] (Front- og surroundhøjttalere)
≥Når du hænger højttalerne op på væggen, anbefaler vi, at du anvender en snor (medfølger ikke) for at forhindre højttaleren i at falde ned
(➜ side 5).
f.eks.
Surroundhøjttalere [HT535]
Centerhøjttaler
Fronthøjttalere [HT845]
Front- og surroundhøjttalere [HT885]
366 mm
Andre muligheder for højttalerplacering
180 mm
175 mm
I denne position vil
højttaleren
sandsynligvis falde
ned, hvis den flyttes til
venstre eller højre.
Flyt højttaleren, så
skruen er i denne
position.
∫ Montering af højttalerstande (medfølger ikke)
(Undtagen [HT535] [HT845] Fronthøjttalere [HT885] Front- og surroundhøjttalere)
Kontroller, at standene opfylder disse betingelser, inden du køber dem.
Bemærk diameteren og længden af skruerne og afstanden mellem skruerne som vist på illustrationen.
≥Standene skal kunne bære over 10 kg.
≥Standene skal være stabile, selv hvis højttalerne er i en høj position.
f.eks.
Surroundhøjttalere [HT535]
5 mm,
hældning 0,8 mm
60 mm
Højttalerstand
(medfølger ikke)
Monter standerne med
disse metalskruehuller.
Pladetykkelse plus 7 mm
til 10 mm
RQT7976
29
63
7976da.book
Page 30
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Om DivX VOD-indhold
Ordliste
DivX VOD-indhold (Video-on-Demand) er krypteret med henblik på
copyrightbeskyttelse. For at kunne afspille DivX VOD-indhold på
apparatet skal du først registrere apparatet.
Dekoder
Følg onlineinstruktionerne for køb af DivX VOD-indhold for at angive
apparatets registreringskode, og registrer apparatet. For yderligere
oplysninger om DivX VOD henvises til www.divx.com/vod.
DivX
(➜ side 21, “DivX Registration” under fanen “Others”)
Setup
DivX Registration
En metode til kodning af digitale signaler, som er udviklet af Dolby
Laboratories. Bortset fra stereolyd (2-kanals), kan disse kanaler
også være multikanal-lyd. En stor mængde lydoplysninger kan
optages på en enkelt disc med denne metode.
DTS (Digital Theater Systems)
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
Et videokomprimeringsformat, der er udviklet af DivXNetworks, Inc., hvor
videofiler komprimeres, uden at videokvaliteten forringes væsentligt.
Dolby Digital
Vis apparatets registreringskode.
Disc
Video
Audio
Display
Others
En dekoder gendanner de kodede lydsignaler på DVD’er til normale
signaler. Denne proces kaldes dekodning.
8 alfanumeriske tegn
To learn more visit www.divx.com/vod
Dette surround-system anvendes i mange biografer over hele
verden. Der er en god separation mellem kanalerne, så det er muligt
at opnå realistiske lydeffekter.
Dynamikområde
Press
ENTER
to continue
≥Vi anbefaler, at du noterer koden til senere reference.
≥Når du har afspillet DivX VOD-indhold for første gang, vises der en
anden registreringskode i “DivX Registration”. Brug ikke denne
registreringskode til at købe DivX VOD-indhold. Hvis du bruger
denne kode til at købe DivX VOD-indhold og derefter afspiller
indholdet på apparatet, kan du ikke længere afspille det indhold,
som du købte med den tidligere kode.
≥Hvis du køber DivX VOD-indhold med en anden registreringskode
end dette apparats kode, kan du ikke afspille indholdet
(“Authorization Error” vises).
Om DivX-indhold, der kun kan afspilles et bestemt antal
gange
Om DivX VOD-indhold/Diskhåndtering/Ordliste/Vedligeholdelse
Noget DivX-indhold kan kun afspilles et bestemt antal gange. Når du
afspiller indholdet, vises antallet af resterende gange. Når antallet af
resterende gange når nul, kan du ikke længere afspille indholdet.
(“Rented Movie Expired” vises).
Når indholdet afspilles
≥Antallet af resterende afspilninger reduceres med én, hvis
– du slukker for apparatet eller trykker på [SHIFT]i[SETUP].
– du trykker på [∫]. Tryk på [;] for at afbryde afspilningen.
– du trykker på [:, 9] eller [6, 5] osv. og kommer frem til
andet indhold eller til starten af det indhold, der afspilles.
≥Funktionerne Genoptag (➜ side 13, Stop) og Marker [➜ side 19,
Play Menu (Afspilningsmenu)] kan ikke benyttes.
Dynamikområdet er forskellen mellem det laveste lydniveau, som
kan høres gennem støjen fra udstyret, og det højeste lydniveau,
inden der opstår forvrængning.
Ramme-stillbillede og felt-stillbillede
Rammer er stillbilleder, som sammen udgør et levende billede. Der
vises omkring 30 rammer i sekundet.
En enkelt ramme består af to felter. Et almindeligt fjernsyn viser
disse felter ét efter ét, således at der opstår rammer.
Et stillbillede vises, når et levende billede stoppes midlertidigt. Et
rammebillede udgøres af to skiftende felter, så billedet kan virke
udvisket, men den generelle kvalitet er god.
Et felt-stillbillede er ikke udvisket, men det indeholder kun halvdelen af
oplysningerne i et ramme-stillbillede, hvorfor billedkvaliteten er lavere.
I/P/B
Videokomprimeringsstandarden MPEG 2, som anvendes med DVDVideo, koder rammer ved hjælp af disse tre billedtyper.
I: Intrakodet billede
Dette billede har den bedste kvalitet og er bedst at anvende, når
billedet skal justeres.
P: Prædikativt kodet billede
Dette billede beregnes på baggrund af tidligere I- eller P-billeder.
B: Tovejsprædikativt kodet billede
Dette billede beregnes ved sammenligning af tidligere og
fremtidige I- og P-billeder, således at det har den laveste
mængde oplysninger.
Linear PCM (impulskodeændring)
Ikke-komprimerede digitale signaler er lig med signaler på cd’er.
MPEG4
Et komprimeringssystem, der benyttes på mobilenheder eller i
netværk, og som muliggør særdeles effektiv optagelse ved en lav
bithastighed.
Diskhåndtering
Samplingfrekvens
Tør af med en fugtig klud og derefter med en tør klud.
Sampling er en proces til ændring af højden af lydbølgersignaler (analogt
signal), som er taget ved indstillede perioder, til cifre (digital kodning).
Samplingfrekvensen er det antal prøver, som tages pr. sekund, så
større tal betyder en mere naturtro gengivelse af den digitale lyd.
≥Sæt ikke etiketter eller klæbemærkater på diskene. (Dette kan
bevirke, at disken bliver skæv, så den ikke kan anvendes).
≥Skriv ikke på etiketsiden med kuglepen eller andre
skriveredskaber.
≥Anvend ikke pladerensespray, rensebenzin, væsker til eliminering
af statisk elektricitet eller andre opløsningsmidler.
≥Anvend ikke ridsesikre beskyttere eller omslag.
≥Anvend ikke følgende disks:
– Disks med lim fra aftagne klæbemærkater eller etiketter (lejede
disks osv.).
– Disks, som er meget skæve eller ridsede.
– Disks af uregelmæssig form, for eksempel hjerteformede disks.
30
64
Hvis en Video-CD har afspilningskontrol, kan du vælge scener og
oplysninger ved hjælp af menuer.
∫ Rengøring af disks
∫ Korrekt behandling af disks
RQT7976
Afspilningskontrol (PBC)
Vedligeholdelse
Apparatet bør rengøres med en tør, blød klud.
≥Anvend ikke alkohol, malingsfortynder eller rensebenzin til
rengøring af dette apparat.
≥Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med kluden, inden du
begynder at anvende kemisk behandlede klude.
Brug ikke kommercielt tilgængelige objektivrensemidler, da de
kan medføre fejlfunktion. (Det er normalt ikke nødvendigt at
rengøre objektivet, men dette afhænger af betjeningsmiljøet.)
Kontroller, at diskbakken er tom, inden du flytter
apparatet.
Undladelse af dette øger risikoen for, at disken og apparatet
lider skade.
7976da-p29-35.fm
Page 31 Monday, April 25, 2005
3:05 PM
Liste over sprogkoder
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
7577
6865
6978
6979
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7565
6976
7576
Guarani:
Gujarati:
Gælisk:
Hausa:
Hebraisk:
Hindi:
Hollandsk:
Hviderussisk:
Indonesisk:
Interlingua:
Irsk:
Islandsk:
Italiensk:
Japansk:
Javanesisk:
Kannada:
Kashmirisk:
Katalansk:
Kazakhisk:
Kinesisk:
Kirgisisk:
Koreansk:
Korsikansk:
Kroatisk:
Kurdisk:
Laotisk:
Latin:
Lettisk:
Lingala:
Litauisk:
Makedonsk:
7178
7185
7176
7265
7387
7273
7876
6669
7378
7365
7165
7383
7384
7465
7487
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
Windows Media og Windows-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
WMA er et komprimeringsformat
udviklet af Microsoft Corporation. Med
WMA opnår du samme lydkvalitet som
med MP3 med en mindre filstørrelse.
HighMAT™ og HighMAT-logoet er enten
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i U.S.A. og/
eller andre lande.
Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro logic” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerede varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Dett produkt indeholder teknologi, som er ophavsretsligt
beskyttet af visse U.S.-patenters metodekrav og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder, som indehaves af
Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere.
Anvendelse af ophavsretsligt beskyttet teknologi skal
godkendes af Macrovision Corporation og er beregnet til
hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, med mindre
Macrovision har givet tilladelse til anden anvendelse. Det er
forbudt at ombygge eller skille produktet ad.
Malay:
Malayisk:
Malegassisk:
Maltesisk:
Maori:
Marathi:
Moldavisk:
Mongolsk:
Nauru:
Nepalsk:
Norsk:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Persisk:
Polsk:
Portugisisk:
Punjabi:
Quechua:
Rhaeto-Romansk:
Rumænsk:
Russisk:
Samoan:
Sanskrit:
Serbisk:
Serbokroatisk:
Shona:
Sindhi:
Singhalesisk:
Skotsk-gælisk:
Slovakisk:
Slovensk:
7783
7776
7771
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
8277
8279
8285
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
Somali:
Spansk:
Sundanesisk:
Svensk:
Swahili:
Tagalog:
Tajik:
Tamil:
Tatar:
Telugu:
Thai:
Tibetansk:
Tigrinya:
Tjekkisk:
Tonga:
Turkmensk:
Twi:
Tyrkisk:
Tysk:
Ukrainisk:
Ungarsk:
Urdu:
Uzbekisk:
Vietnamesisk:
Volapük:
Walisisk:
Wolof:
Xhosa:
Yiddish:
Yoruba:
Zulu:
8379
6983
8385
8386
8387
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
6783
8479
8475
8487
8482
6869
8575
7285
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Liste over sprogkoder
Abkhaziansk:
Afarisk:
Afrikaans:
Albansk:
Ameharisk:
Arabisk:
Armensk:
Assamesisk:
Aymaransk:
Azerbaijansk:
Bashkir:
Baskisk:
Bengali; Bangla:
Bhutanesisk:
Bihari:
Bretonesisk:
Bulgarsk:
Burmesisk:
Cambodjansk:
Dansk:
Engelsk:
Esperanto:
Estisk:
Fiji:
Finsk:
Fransk:
Frisisk:
Færøsk:
Georgisk:
Græsk:
Grønlandsk:
MPEG Layer-3-lydkomprimeringsteknologi licenseret fra
Fraunhofer IIS og Thomson Multimedia.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® og
Pacific Microsonics™ er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Pacific Microsonics, Inc.
i U.S.A. og/eller andre lande.
HDCD-systemet er fremstillet på licens fra Pacific Microsonics,
Inc. Dette produkt er dækket af en eller flere af følgende: I USA:
5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274,
5,854,600, 5,864,311, 5,872,531, og i Australien: 669114, med
andre verserende patenter.
Dette produkt er licenseret under MPEG-4 Visual patentporteføljelicensen for personlig og ikke-kommerciel brug for en
forbruger, til (i) kodning af video i overensstemmelse med
MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 Video”) og/eller (ii)
dekodning af MPEG-4 video, der er blevet kodet af en forbruger
som resultat af en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/
eller er erhvervet fra en videoleverandør som har licens fra
MPEG LA til levering af MPEG-4 video. Der gives ikke licens heller ikke underforstået - til noget andet formål.Yderligere
information om kampagnemæssig, intern og kommerciel brug
og licensering kan fås hos MPEG LA, LLC. Se http://
www.mpegla.com.
Officielt DivX Certified™ produkt.
Afspiller DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, og DivX® VOD videoindhold (i
overensstemmelse med de tekniske krav for DivX Certified™).
DivX, DivX Certified og dermed tilknyttede logoer er
varemærker, tilhørende DivXNetworks, Inc., og anvendes under
licens.
RQT7976
31
65
7976da-p29-35.fm
Page 32 Monday, April 25, 2005
1:10 PM
Tekniske specifikationer
FORSTÆRKER-SEKTION
DISK-SEKTION
[HT535]
RMS-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
55 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal 55 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
160 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal 220 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % total harmonisk forvrængning
Samlet RMS Dolby Digital-tilstandseffekt
600 W
DIN-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
40 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
40 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
120 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal 150 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % total harmonisk forvrængning
Samlet DIN Dolby Digital-tilstandseffekt
430 W
Disks, som kan afspilles (8 cm eller 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DVD-Audio, DivX§1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2)
(3) DVD-R (DVD-Video, DivX§1, 2)
(4) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR, DivX§1, 2)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§5, MP3§2, 6, WMA§2, 7,
JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2, HighMAT niveau 2 (lyd og
billede)]
§1 DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) understøttes ikke.
§2 Det maksimale antal af lyd-, billed- og filmindhold samt
grupper, der kan genkendes: 4000 stk. lyd-, billed- og
videoindhold samt 400 grupper.
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-filer
Billedopløsning: mellem 160k120 og 6144k4096 pixler
(subsampling er 4:2:2 eller 4:2:0)
§4 MPEG4-data optaget med Panasonic SD-multi-kameraer eller
DVD-videooptagere
I overensstemmelse med SD VIDEO-specifikationerne (ASFstandard)/MPEG4 (Simple Profile)-videosystem/G.726lydsystem
§5 I overensstemmelse med IEC62107
§6 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
§7 Windows Media Audio Ver.9.0 L3
Ikke kompatibel med Multiple Bit Rate (MBR)
Pickup
Bølgelængde
CD 785 nm
DVD 662 nm
Lasereffekt
KLASSE 2/KLASSE 3A
Lasereffekt
Ingen farlig stråling
[HT845]
RMS-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
70 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal 70 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
260 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal 260 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % total harmonisk forvrængning
Samlet RMS Dolby Digital-tilstandseffekt
800 W
DIN-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
45 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
50 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
165 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal 160 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % total harmonisk forvrængning
Samlet DIN Dolby Digital-tilstandseffekt
515 W
Tekniske specifikationer
[HT885]
RMS-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
170 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal 70 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
260 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal 260 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % total harmonisk forvrængning
Samlet RMS Dolby Digital-tilstandseffekt
1000 W
DIN-udgangseffekt: Dolby Digital Tilstand
Frontkanal
140 W pr. kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Surroundkanal
55 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Centerkanal
180 W pr. kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % total harmonisk forvrængning
Subwooferkanal 180 W pr. kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % total harmonisk forvrængning
Samlet DIN Dolby Digital-tilstandseffekt
750 W
FM/AM TUNER, TERMINAL-SEKTION
Fast station
FM 15 stationer
AM/MW 15 stationer
Frekvensmodulation (FM)
Frekvensområde
87,50–108,00 MHz (trin på 50 kHz)
Følsomhed
1,5 µV (IHF)
Signal/støjforhold 26 dB
1,2 µV
Antenneterminaler
75 ≠ (ubalanceret)
Amplitude-modulation (AM/MW)
Frekvensområde
522–1629 kHz (trin på 9 kHz)
AM-følsomhed signal/støjforhold 20 dB ved 999 kHz
560 µV/m
Hovedtelefonjackstik
Terminal
Stereo, 3,5 mm jackstik
Lydoutput (disk)
Antal kanaler
[HT845] [HT885] Lydydelse
(1) Frekvensgang
≥DVD (lineær lyd)
5.1 kanaler (FV, FH, C, SV, SH, SW)
10 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)
10 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)
10 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)
10 Hz–20 kHz
≥DVD-Audio
≥CD-Audio
(2) Signal/støjforhold
≥CD-Audio
(3) Dynamisk område
≥DVD (lineær lyd)
≥CD-Audio
(4) Total harmonisk forvrængning
≥CD-Audio
95 dB
95 dB
93 dB
0,005 %
VIDEO-SEKTION
Videosystem
Signalsystem
Komposit-videoudgang
Udgangsniveau
Terminal
S-videoudgang
Y-udgangsniveau
C-udgangsniveau
Terminal
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Stikbenjackstik (1 system)
Scart-jackstik (1 system)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC, 0,286 Vp-p (75 ≠)
S terminal (1 system)
Scart-jackstik (1 system)
Komponentvideoudgang
[NTSC: 525 (480) p/525 (480) i, PAL: 625 (576) p/625 (576) i]
Y-udgangsniveau
1 Vp-p (75 ≠)
PB-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Terminal
Stikbenjackstik (Y: grøn, PB: blå, PR: rød) (1 system)
RGB-videoudgang
R-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-udgangsniveau
0,7 Vp-p (75 ≠)
Terminal
Scart-jackstik (1 system)
RQT7976
32
66
Page 33
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
HØJTTALER-SEKTION
[HT535] [Fronthøjttalere\SB-FS535]
Type
2-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 6 ≠
1. Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
2. Superdiskanthøjttaler
Piezo-type
Indgangseffekt (IEC)
55 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
10 kHz
Frekvensområde
80 Hz–22 kHz (j16 dB)
95 Hz–20 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
218 mmk1080 mm (maks.)/984 mm (min.)k243 mm
Vægt
2,6 kg
[HT535] [Surroundhøjttalere\SB-FS536]
Type
1-vejs, 1-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 6 ≠
Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
55 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
90 mmk193 mmk102 mm
Vægt
0,7 kg
[HT535] [Centerhøjttaler\SB-PC535]
Type
2-vejs, 3-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 6 ≠
1. Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
2. Fuldtoneområde
6,5 cm keglemembrantype
3. Superdiskanthøjttaler
Piezo-type
Indgangseffekt (IEC)
160 W (Maks.)
Udgangsbelastning
83 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
10 kHz
Frekvensområde
103 Hz–25 kHz (j16 dB)
116 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
320 mmk88 mmk96 mm
Vægt
1,3 kg
[HT535] [Aktiv\subwoofer\SB-WA535]
Type
1-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
1. Bashøjttaler
13 cm keglemembrantype
2. Bashøjttaler
13 cm keglemembrantype
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
Vægt
11,3 kg
[HT845] [Fronthøjttalere\SB-FS840]
Type
2-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
1. Bashøjttaler
8 cm keglemembrantype
2. Diskanthøjttaler
6 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
70 W (Maks.)
Udgangsbelastning
81 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
7 kHz
Frekvensområde
78 Hz–45 kHz (j16 dB)
90 Hz–35 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
260 mmk1234 mmk270 mm
Vægt
3,92 kg
[HT845] [Surroundhøjttalere\SB-FS841]
Type
2-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
1. Bashøjttaler
8 cm keglemembrantype
2. Diskanthøjttaler
6 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
70 W (Maks.)
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
5 kHz
Frekvensområde
70 Hz–45 kHz (j16 dB)
85 Hz–35 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
100 mmk324 mmk112 mm
Vægt
1,06 kg
[HT845] [Centerhøjttaler\SB-PC840]
Type
2-vejs, 3-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
1. Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
2. Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
3. Diskanthøjttaler
6 cm keglemembrantype
Indgangseffekt (IEC)
260 W§8 (Maks.)
Udgangsbelastning
82 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
5 kHz
Frekvensområde
110 Hz–45 kHz (j16 dB)
140 Hz–35 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
320 mmk88 mmk96 mm
Vægt
1,36 kg
[HT845] [Aktiv\subwoofer\SB-WA845]
Type
1-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
1. Bashøjttaler
13 cm keglemembrantype
2. Bashøjttaler
13 cm keglemembrantype
Udgangsbelastning
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
Vægt
11,3 kg
[HT885] [Fronthøjttalere\SB-FS930]
Type
2-vejs, 3-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 6 ≠
1. Bashøjttaler
8 cm keglemembrantype
2. Bashøjttaler
8 cm keglemembrantype
3. Diskanthøjttaler
6 cm ringformet dome-type
Indgangseffekt (IEC)
170 W§8 (Maks.)
Udgangsbelastning
84 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
7 kHz
Frekvensområde
75 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
260 mmk1234 mmk270 mm
Vægt
4,35 kg
[HT885] [Surroundhøjttalere\SB-FS880]
Type
2-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
1. Bashøjttaler
8 cm keglemembrantype
2. Diskanthøjttaler
6 cm ringformet dome-type
Indgangseffekt (IEC)
70 W (Maks.)
Udgangsbelastning
81 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
7 kHz
Frekvensområde
78 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
260 mmk1234 mmk270 mm
Vægt
3,92 kg
[HT885] [Centerhøjttaler\SB-PC930]
Type
2-vejs, 3-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
Impedans 4 ≠
1. Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
2. Bashøjttaler
6,5 cm keglemembrantype
3. Diskanthøjttaler
6 cm ringformet dome-type
Indgangseffekt (IEC)
260 W§8 (Maks.)
Udgangsbelastning
82 dB/W (1,0 m)
Overgangsfrekvens
5 kHz
Frekvensområde
110 Hz–50 kHz (j16 dB)
140 Hz–45 kHz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
320 mmk88 mmk96 mm
Vægt
1,36 kg
[HT885] [Aktiv\subwoofer\SB-WA885]
Type
1-vejs, 2-højttalers system (Basrefleks)
Højttalerenhed(er)
1. Bashøjttaler
15 cm keglemembrantype
2. Bashøjttaler
15 cm keglemembrantype
Udgangsbelastning
84 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
34 Hz–220 Hz (j16 dB)
38 Hz–190 Hz (j10 dB)
Mål (BtHtD)
202 mmk410 mmk500 mm
Vægt
13,7 kg
Tekniske specifikationer
7976da.book
GENERELT
Strømforsyning
Effektforbrug
[HT535]
[HT845]
[HT885]
Mål (BtHtD)
Vægt
Brugstemperaturområde
Brugsluftfugtighedsområde
230 V AC, 50 Hz
Hovedapparat
25 W
Subwoofer
250 W
Subwoofer
340 W
Subwoofer
390 W
430 mmk60 mmk348,3 mm
Hovedapparat
2,7 kg
r5 oC til r35 oC
5 % til 90 % RH (ingen kondens)
Effektforbrug i standbyindstilling
§8
cirka 0,7 W
Nominel effekt for forstærker, som er udstyret med basfilter.
[Bemærk]
1. Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Angivelser af vægt og mål er omtrentlige.
2. Total harmonisk forvrængning måles af den digitale
frekvensanalysator.
RQT7976
33
67
7976da.book
Page 34
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Oversigt over typiske fejl
Udfør nedenstående kontroller, inden du sender apparatet til reparation. Rådfør dig med din forhandler, hvis du er i tvivl om nogen af
kontrolpunkterne, eller hvis problemet ikke kan løses gennem de i oversigten angivne løsninger.
Strøm
Ingen strøm.
Apparatet er automatisk
indstillet til standby.
Side
≥Sæt netledningen og systemkablet korrekt i forbindelse.
≥Afbryderautomatikken er aktiveret og har nået den angivne tidsgrænse.
9
28
En funktion kan ikke aktiveres, eller betjening er umulig
Ingen reaktion ved tryk på
knapper.
Ingen respons, når der trykkes
på knapperne på
fjernbetjeningen.
Intet billede og ingen lyd.
Du har glemt rating-kodeordet.
Nulstil alle indstillingerne til
fabriksindstillingerne.
≥Dette apparat kan ikke afspille andre disks end dem, der nævnes i denne brugsvejledning.
≥Apparatet fungerer muligvis ikke korrekt på grund af tordenvejr, statisk elektricitet eller en anden
udvendig faktor. Sluk for apparatet, og tænd derefter for det igen (ON). Du kan også slukke for
apparatet, tage netledningen ud af forbindelse og sætte den i forbindelse igen.
≥Der er dannet kondens: Vent 1 til 2 timer, indtil kondensen er forsvundet.
≥Kontroller, at batterierne er sat i på korrekt vis.
≥Batterierne er flade. Skift dem ud med nye.
≥Ret fjernbetjeningen mod sensoren til fjernbetjening, og tryk på knapperne.
≥Kontroller video- og lydtilslutningen.
≥Kontroller strømmen eller indgangsindstillingen for det tilsluttede udstyr.
≥Kontroller, at der er indspillet materiale på disken.
≥I stopindstilling, og mens kilden er angivet til “DVD/CD”, skal du trykke på og holde [∫] nede på
hovedapparatet og [S10] på fjernbetjeningen, indtil “Initialised” ikke længere vises på
fjernsynsskærmen. Sluk for apparatet, og tænd for det igen.
Alle indstillinger nulstilles til standardværdierne.
11
—
—
9
9
10
4, 5,
7, 8,
26
—
—
—
Specifik betjening uønsket eller uventet
Det tager tid, før afspilningen
begynder.
Oversigt over typiske fejl
Mapper, som ligger under det
ottende lag på en datadisk,
vises ikke korrekt.
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
En menuskærm kommer frem under
overspring eller søgning. [VCD]
Afspilningskontrolmenuen vises
ikke. [VCD] med afspilningskontrol
Funktionerne til
programafspilning og tilfældig
afspilning fungerer ikke. [DVD-V]
Programmerede punkter
afspilles ikke. [DVD-V]
On-screen-menuen viser “2”
som en lydspormulighed, når
[AUDIO] trykkes ind, men lyden
ændres ikke. [DVD-A]
Afspilningen starter ikke.
Afspilningen begynder igen fra
begyndelsen af sporet, når der
skiftes lydspor. [DVD-A]
Scener springes over.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
≥Det kan tage tid, før afspilningen begynder, når et MP3-spor indeholder stillbilleddata. Når sporet
starter, vises den korrekte afspilningstid ikke. Dette er normalt.
≥Dette er normalt på DivX-video.
≥Mapper, som ligger dybere end det ottende lag, vises som det ottende lag.
—
≥Dette er normalt for Video-CD’er.
—
≥Tryk to gange på [∫], og tryk derefter på [1] (afspil).
—
≥Disse funktioner kan ikke bruges med visse DVD-Videoer.
—
≥Nogle punkter kan ikke afspilles, selvom de er programmerede.
—
≥Selvom der ikke er optaget et sekundært lydspor, vil der normalt blive vist to tal.
—
≥Apparatet kan muligvis ikke afspille WMA og MPEG4, der indeholder stillbilleddata.
≥Hvis du afspiller DivX VOD-indhold, skal du se på den hjemmeside, hvor du har købt DivX VODindholdet. (F.eks.: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Hvis en disk indeholder CD-DA og andre formater, kan den muligvis ikke afspilles korrekt.
≥Dette er normalt på en DVD-Audio.
—
—
≥Hvis du ændrer lydstyrken eller lydfeltet/kvalitetsindstillingen under ADVANCED DISC REVIEW,
fortsætter funktionen uden on-screen-displayet. Tryk på [ADVANCED DISC REVIEW] igen, hvis
du vil annullere funktionen.
14
≥Indstil positionen. (“Subtitle Position” i Display Menu)
≥Vis underteksterne.
≥Der vises muligvis ikke undertekster, da det afhænger af disken. [DivX]
19
15
—
≥Du kan ikke tilføje markører. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Hvis diskens forløbne spilletid ikke kommer frem på afspillerens display, er det ikke muligt at
tilføje markører.
—
—
≥Slutningen af et punkt bliver punkt B, når det nås.
≥A-B Repeat annulleres, hvis du trykker på [QUICK REPLAY].
—
—
≥Der kan forekomme støj under afspilning af WMA.
≥Nogle lydeffekter fungerer ikke eller har mindre effekt med nogle disks.
≥Multi Re-master ([HT845] [HT885]) og Dolby Pro Logic II fungerer ikke, hvis du har ændret
afspilningshastigheden.
≥En netledning eller et lysstofrør er i nærheden af subwooferen. Hold andre apparater og kabler
væk fra subwooferen.
≥Der kan være afbrydelser i lyden, når du skifter afspilningshastighed.
≥Der kan ikke afspilles lyd pga. den måde, filerne er oprettet på. [DivX]
≥Hvis du anvender SCART (AV)-terminalen og lydindgangsterminalerne (TV AUDIO IN)
samtidigt, skal du slukke for det tilsluttede udstyr ved den ene eller anden terminal.
—
—
—
—
—
—
—
Undertekster
Undertekstpositionen er forkert.
Ingen undertekster.
Marker
Kan ikke tilføje markører.
A-B Repeat
Punkt B bestemmes automatisk.
A-B Repeat annulleres automatisk.
Lyden er unormal eller forkert
Lyden er forvrænget.
Effekterne fungerer ikke.
Der høres summen under
afspilning.
Ingen lyd.
Lyden er mikset.
RQT7976
34
68
—
—
17
—
7976da.book
Page 35
Monday, April 25, 2005
9:54 AM
Menus
Det er ikke muligt at få adgang
til klargøringsmenuen.
Side
≥Vælg “DVD/CD” som kilden.
≥Annuller al gruppeafspilning, programafspilning og tilfældig afspilning.
—
15
Billedet er unormalt eller umuligt at se
Billedet er forvrænget.
Billedstørrelsen passer ikke til
skærmen.
Billedet stopper. [DivX]
Fjernsynet kan vise forkert, eller
farverne kan forekomme svage.
Menuen vises ikke korrekt.
Den automatiske zoomfunktion
fungerer ikke godt.
Fjernsynsbilledet forsvinder,
eller der kommer striber frem på
skærmen.
≥Kontroller, at apparatet er forbundet direkte til fjernsynet og ikke er tilsluttet via en videobåndoptager.
≥Skift “Source Select” i Picture Menu. [DivX]
≥Skift “TV Aspect” under fanen “Video”.
≥Ret Zoom-indstillingen.
≥Billedet stopper muligvis, hvis DivX-filer er større end 2 GB.
≥Apparatet og fjernsynet anvender forskellige videosystemer.
Anvend et multi-system- eller PAL-fjernsyn.
≥Det system, som anvendes på disken, svarer ikke til fjernsynet.
– PAL-disks kan ikke vises korrekt på et NTSC-fjernsyn.
– Apparatet kan konvertere NTSC-signaler til PAL 60 til visning på et PAL-fjernsyn (“NTSC Disc
Output” under fanen “Video”).
≥Gendan zoomforholdet til “a1.00”.
≥Indstil “Subtitle Position” i Display Menu til “0”.
≥Deaktiver fjernsynets zoomfunktion.
≥Anvend de andre forindstillede skærmstørrelsesforhold eller manuel indstilling.
≥Det er ikke sikkert, at zoomfunktionen fungerer ordentligt, specielt i mørke scener, og den
fungerer måske slet ikke for visse disktyper.
≥Mobiltelefonopladere kan forårsage nogen forstyrrelse.
≥Skift til anvendelse af en udendørsantenne, hvis du anvender en indendørs fjernsynsantenne.
≥Fjernsynsantennens ledning er for tæt på apparatet. Fjern fjernsynets antenneledning fra apparatet.
8
19
20
14
—
—
≥Dette problem skyldes den redigeringsmetode eller det materiale, som anvendes på DVD-Video, men
bør korrigeres, hvis du anvendes sammenflettet output. Skift “Video Output Mode” i Picture Menu til
“625i” eller “525i”.
≥Tryk på [PROGRESSIVE] på hovedapparatet, så “PRG” vises. Eller vælg “625p” eller “525p” i
“Video Output Mode” i Picture Menu.
≥Hvis apparatet er sluttet til fjernsynet via VIDEO OUT, S-VIDEO OUT- eller SCART (AV)terminalen, er output i sammenflettet format, selvom “PRG” vises.
19
—
21
14
19
—
14
—
—
—
—
Progressiv video
Der er et spøgelsesbillede, når
progressiv output er aktiveret.
Billeder sendes ikke
progressivt.
12,
19
8
Der høres støj.
“ST” blinker eller lyser ikke.
Lyden er forvrænget.
Der høres stødstøj.
Der er lav brummen under
modtagelse af AM-udsendelser.
≥Indstil FM- eller AM-antennens position.
≥Anvend en udendørsantenne.
—
23
≥Sluk for fjernsynet, eller flyt det bort fra apparatet.
≥Flyt antennen væk fra andre kabler.
—
—
≥Tryk på [TV] først for at betjene fjernsynet.
≥Kontroller fjernbetjeningskoden for fjernsynsfabrikatet.
—
27
Oversigt over typiske fejl
Radiomodtagelse
Betjening af fjernsynet
Fjernsynet kan ikke betjenes.
Apparat-display
Displayet er mørkt.
“NO PLAY”
“NO DISC”
“F61”
“DVD U11”
“ERROR”
“DVD H∑∑”
∑∑ står for et tal.
≥Vælg “Bright” i “FL Dimmer” under fanen “Others”.
≥En disk, der ikke kan afspilles, er sat i. Sæt en afspillelig disk i.
≥En tom disk er sat i.
≥Der er ikke sat en disk i. Sæt en disk i.
≥Disken er ikke sat korrekt i. Sæt den korrekt i.
≥Kontroller og korriger tilslutningen af højttalerledningen.
Hvis dette ikke løser problemet, er der et strømforsyningsproblem. Rådfør dig med forhandleren.
≥Disken er snavset. Tør den af.
≥Forkert betjening. Læs anvisningerne, og prøv igen.
≥Der kan være opstået problemer. Tallet, som kommer efter “H”, afhænger af apparatets status.
Sluk for apparatet, og tænd derefter for det igen (ON). Du kan også slukke for apparatet, tage
netledningen ud af forbindelse og sætte den i forbindelse igen.
≥Hvis servicenumrene ikke bliver annulleret, skal du notere servicenumrene og rette henvendelse
til en kvalificeret servicetekniker.
21
11
—
—
12
4, 5,
7
30
—
—
—
Fjernsynsdisplay
“/”
“Cannot play group xx, content xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
“Group xx, content xx is
protected”
“Cannot play audio”
“No audio”
“Check the disc”
“This disc may not be played in
your region”
Intet on-screen-display.
“Authorization Error” [DivX]
“Rented Movie Expired” [DivX]
≥Operationen er forbudt af apparatet eller disken.
≥Du forsøger at afspille en gruppe eller noget indhold, som ikke er kompatibelt.
—
—
≥Du forsøger at afspille en beskyttet gruppe eller beskyttet indhold. Du kan ikke afspille indholdet.
—
≥Der er ikke optaget lyd, eller lyden er optaget i et format, som apparatet ikke kan afspille. Der
kan kun afspilles video.
≥Disken er muligvis snavset.
≥Det er kun muligt at afspille DVD-Video, hvis regionsnummeret er det samme eller indeholder
det samme regionsnummer som apparatet, eller hvis DVD-Videoen er mærket “ALL”. Kontroller
apparatets regionsnummer på bagsiden.
≥Vælg “On” i “On-Screen Messages” under fanen “Display”.
≥Du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, som er købt med en anden registreringskode. Du kan
ikke afspille indholdet på dette apparat.
≥DivX VOD-indholdet har nul resterende afspilninger. Du kan ikke afspille indholdet.
17
30
Forsi
den
21
30
30
RQT7976
35
69
7976sw.book
Page 2
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Kära kund
Tack för valet av denna apparat.
Läs igenom bruksanvisningen noga för att uppnå bästa resultat och
maximal säkerhet.
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter,
använder eller justerar denna produkt. Spara denna
bruksanvisning.
[HT535]: anger funktioner som endast gäller för SC-HT535.
[HT845]: endast SC-HT845.
[HT885]: endast SC-HT885.
≥Denna bruksanvisning gäller för modellerna SC-HT535,
SC-HT845 och SC-HT885.
≥Om inte annat anges gäller bilderna i denna
bruksanvisning för SC-HT535.
≥Procedurerna i dessa instruktioner beskrivs huvudsakligen
för fjärrkontrollen, men du kan även utföra funktionerna på
huvudenheten, om kontrollerna är desamma.
System
SC-HT535
SC-HT845
SC-HT885
Huvudenhet
SA-HT535
SA-HT845
SA-HT885
Främre högtalare
SB-FS535
SB-FS840
SB-FS930
Mitthögtalare
SB-PC535
SB-PC840
SB-PC930
Surroundhögtalare
SB-FS536
SB-FS841
SB-FS880
Aktiv subwoofer
SB-WA535
SB-WA845
SB-WA885
VARNING!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA
BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN
UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM
ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och
nätkontakten bör placeras så att den är lätt att nå ifall det skulle
uppstå något problem.
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER
MED MODERAT KLIMAT.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISKA
STÖTAR OCH SKADOR PÅ PRODUKTEN FÅR DEN INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN, FUKTIGHET, VATTENDROPPAR ELLER
VATTENSTÄNK, OCH INGA FÖREMÅL SOM ÄR FYLLDA MED
VÄTSKA, SÅ SOM VASER, BÖR PLACERAS PÅ APPARATEN.
VARNING!
Säkerhetsföreskrifter
≥FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,
INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE I EN BOKHYLLA,
ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA BEGRÄNSADE
UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR ELSTÖTAR
OCH BRAND PÅ GRUND AV ÖVERHETTNING,
KONTROLLERA ATT GARDINER ELLER ANDRA FÖREMÅL
INTE FÖRHINDRAR APPARATENS VENTILERING.
≥SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE
ÄR FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR,
GARDINER ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.
≥STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT
TÄNT STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.
≥GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT.
(Apparatens insida)
Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar emot
radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet mellan
produkten och mobiltelefonen om störningarna är uppenbara.
(Produktens baksida)
Säkerhetsföreskrifter
Placering
Placera enheten på en jämn yta som inte utsätts för direkt solljus,
höga temperaturer, hög luftfuktighet eller kraftiga vibrationer. Dessa
omständigheter kan skada höljet och andra komponenter och
därmed förkorta enhetens livslängd.
Placera inga tunga föremål på enheten.
Spänningskrav
Använd inte strömkällor med högspänning. Det kan leda till
överbelastning av enheten och orsaka en eldsvåda.
Använd inte likspänningskällor. Kontrollera noggrant
spänningskällan om enheten används på ett fartyg eller någon
annan plats där likspänning används.
Skydd av nätsladden
RQT7976
2
70
Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten och inte har några
skador. Dålig anslutning och ledningsskador kan orsaka elden eller
elektrisk stöt. Drar inte, böj inte eller placera inte tunga föremål på
ledningen.
Fatta ett ordentligt tag om kontakten när sladden ska dras ur. Om
du drar i själva sladden kan det orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka en
elektrisk stöt.
Främmande föremål
Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka
elektriska stötar och funktionsstörningar.
Låt det inte komma in vätskor i enheten. Det kan orsaka elektriska
stötar och funktionsstörningar. Dra genast ut nätkontakten ur
vägguttaget om detta skulle inträffa, och kontakta din återförsäljare.
Spreja inte insektsmedel på eller i enheten. De innehåller
lättantändliga gaser som kan antändas om de kommer in i enheten.
Service
Försök inte reparera enheten på egen hand. Dra ut nätkontakten
ur vägguttaget om ljudet avbryts, indikatorerna inte tänds, rök avges
eller något annat problem som inte tas upp i den här
bruksanvisningen skulle uppstå, och kontakta din återförsäljare eller
ett auktoriserat servicecenter. Om enheten repareras, tas isär eller
byggs om av en okvalificerad person kan det leda till elektriska stötar
eller skador på enheten.
Koppla bort enheten från strömkällan om den inte ska användas
under en längre tidsperiod, för att därigenom förlänga dess bruksliv.
7976sw.book
Page 3
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Tillbehör
Kontrollera och identifiera de tillbehör som medföljer.
∏ 1 Fjärrkontroll
[HT535] (EUR7722XH0)
[HT845] [HT885]
(EUR7722XC0)
∏ 2 Batterier till
fjärrkontrollen
∏ 1 FM inomhusantenn
∏ 1 Nätsladd
∏ 1 Ark med etiketer till
högtalarkablarna
∏ 1 Videokabel
∏ 1 Systemkabel
∏ 1 AM ringantenn
∏ Högtalarkablar
[HT535] [HT845]
1kkort kabel
2klånga kablar
[HT885]
1kkort kabel
∏ [HT535] 2 Rör (A)
∏ [HT845] 2 Bottenplattor
[HT885] 4 Bottenplattor
∏ [HT535] 2 Rör (B)
∏ [HT535] 2 Bottenplattor
∏ [HT845] 4 Långa skruvar
[HT885] 8 Långa skruvar
∏ [HT535] 4 Brickskruvar
∏ [HT845] 4 Korta skruvar
[HT885] 8 Korta skruvar
∏ [HT535] 4 Små skruvar
∏ Rör
[HT845]
2krör
∏ [HT535] 4 Konsolskruvar
∏ [HT535] 2 Konsoler
∏ [HT535] 1 Ark med
gummikuddar
[HT885]
2krör med kort kabel
2krör med lång kabel
Innehållsförteckning
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Enkel installation
STEG 1 Montering av högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
STEG 2 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
STEG 3 Anslutning av högtalarna till subwoofern. . 7
STEG 4 Videoanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
STEG 5 Radio- och systemanslutningar . . . . . . . . . 9
STEG 6 Fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STEG 7 QUICK SETUP (Snabbinstallation). . . . . . . 10
Referensguide för kontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Skivor som kan spelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Skivfunktioner
Grundläggande uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Använda huvudenheten/Använda fjärrkontrollen
Praktiska funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Visa aktuellt uppspelningstillstånd (QUICK OSD)/
Granska titlar för uppspelning (ADVANCED DISC REVIEW)/
Snabb omspelning/Hoppa 30 sekunder framåt/
Ändra zoomningsgrad/Ändra ljudspår/
Ändra textning/Val av vinkel och Rotera/flytta fram stillbild/
Ändra uppspelningshastighet/Upprepa uppspelning/
All grupp-, Program- och Slumpvis uppspelning
Använda navigationsmenyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Använda bildskärmsmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Huvudmeny/Other Settings (Övriga inställningar)
Ändra spelarens inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ändra fördröjningen (Speaker Settings)
Tillbehör/Innehållsförteckning
Komma igång
Övriga operationer
Radion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatisk förinställning/Välja förinställd kanal/
Manuell inställning/RDS-sändning/
Alternativa antennanslutningar
Ljudfält och ljudkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ljudfältskontroll/Super Surround/Mittfokus/
Dolby Pro Logic II/Nermixning/Förstärka basljudet/
Subwoofernivå/Justering av högtalarnivå
Styra annan utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Styra TV och videobandspelare/
Styra kassettbandspelaren ([HT845] [HT885])
Övriga användbara funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Insomningstimer/Dämpa ljudet/Använda hörlurar
Referens
Andra installationsalternativ för högtalarna . . . . . . . .
Om DivX VOD-innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skivhantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista över språkkoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökningsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
30
30
30
31
32
34
Uppspelning av dataskivor/
Spela upp från valt spår på cd-skivan/
Uppspelning av HighMATTM-skrivor/
Spela upp RAM/DVD-RW (DVD-VR)-skivor
RQT7976
3
71
7976sw.book
Page 4
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Enkel installation
1
Montering av högtalare
STEG
[HT535] [HT845] Främre högtalare
[HT885] Främre och surroundhögtalare
De medföljande stativen är speciellt utformade
för montering av Panasonic SB-FS535 främre
högtalare, SB-FS840 främre högtalare,
SB-FS930 främre högtalare eller SB-FS880
surroundhögtalare. Får endast användas enligt
denna instruktion.
Förberedelser
≥För att förhindra skador eller repor bör du lägga ut ett mjukt tyg och utföra monteringen på detta.
≥Använd en Phillips-skruvmejsel vid monteringen.
≥Kontrollera att du har alla angivna komponenter innan du börjar montera, installera och ansluta.
≥Det är ingen skillnad mellan höger och vänster högtalare och rör.
[HT535]
2 Främre
högtalare
4 Rör
≥2krör A
(med kabel)
2 Bottenplattor
≥2krör B
4 Brickskruvar
4 Konsolskruvar
4 Små
skruvar
2 Konsoler
Ark med
gummikuddar
Du kan använda de främre högtalarna utan att stativen monteras. Fäst då de medföljande
gummikuddarna på högtalarnas undersida. Detta förhindrar att högtalarna rör sig eller ramlar omkull av
vibrationerna. Använd tre eller fyra kuddar per högtalare.
1
Montera fast rören i bottenplattorna.
1 Sätt i rör B.
Passa ihop dessa hål när
röret sätts i.
Rör B
3
Montera fast rören i högtalarna.
Stoppa in skruvhuvudet mellan de två stoppen i högtalarens
spår.
Se till att röret monteras rakt genom att korsvis dra åt den högra
och vänstra skruven, tills de är helt åtdragna.
Täck inte anslutningsuttagen med röret, så undviks
kortslutning.
Konsolskruvar
Bottenplatta
Rör A
2 Fäst rör B i bottenplattan.
Konsol
Montering av högtalare
Kontrollera att skruvarna dragits åt ordentligt.
Brickskruvar
Skruvhuvud
Phillips-skruvmejsel
(medföljer ej)
Främre högtalare
2
Montera ihop rören.
1 Mata högtalarkabeln från rör A genom rör B och
bottenplattan.
För snabbare matning kan man försiktigt vika kabeln på mitten
(knäck den inte), föra den vikta delen genom röret och sedan
dra resten av kabeln genom bottenplattan.
4
Stopp
Anslutningsuttag
Anslut högtalarkablarna.
Högtalarens baksida
Tvinna av högtalarkablarnas
vinyländar.§
_: Vit
`: Blå
Kabel
Tryck!
Rör B
§
2 För ihop rör A och rör B.
Kabel
Rör B
Rör A
5
Om högtalarkablarna inte har
vinylspetsar, anslut dem direkt till
anslutningsplintarna.
Fäst högtalarkablarna i bottenplattorna.
1 Tryck in högtalarkabeln
3 Montera ihop rören.
Kontrollera att skruvarna dragits åt ordentligt.
Små skruvar
Rör B
i spåret på
bottenkåpan, så
långt som möjligt.
Rör A
Kabel
RQT7976
4
72
2 Tryck
högtalarkabeln
mot
bottenplattan
medan du drar
den mellan
pinnarna.
Bottenplattans undersida
7976sw.book
Page 5
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
[HT845] [HT885]
[Observera]
≥Lämna kvar rörens platsbeläggning medan högtalarstativen monteras, så förhindrar du att högtalarkablarna dras ut ur rören.
≥[HT885] De främre högtalarnas, surroundhögtalarnas och rörens par är olika.
–Kontrollera etiketten på högtalarens baksida innan röret monteras (➜ sid 6).
–Röret med den kortare kabeln är ämnat för den främre högtalaren.
[HT845] 2 Främre högtalare [HT845] 2 Rör
[HT885] 2 främre och
2 surroundhögtalare
1
[HT885] 4 Rör
≥2krör med kort kabel:
För främre högtalare
≥2krör med lång kabel:
För surroundhögtalare
2
Montera högtalarstativen.
1 Mata högtalarkabeln genom bottenplattan.
För snabbare matning kan man försiktigt vika kabeln på mitten
(knäck den inte), föra den vikta delen genom hålet och sedan
dra resten av kabeln genom bottenplattan.
[HT845]
[HT845]
2 Bottenplattor 4 Långa skruvar
[HT845]
4 Korta skruvar
[HT885]
[HT885]
4 Bottenplattor 8 Långa skruvar
[HT885]
8 Korta skruvar
Montera stativen på högtalarna.
Se till att stativet monteras rakt genom att korsvis dra åt den övre
och undre skruven, tills de är helt åtdragna.
Långa skruvar
Rör
Kabel
Plastbeläggning
Högtalare
Spara överbliven högtalarkabel
för anslutning senare.
Bottenpl
2 För in röret.
Spår
Passa ihop spåret och dessa hål
med bottenplattan när du sätter i
röret.
3
Anslut högtalarkablarna.
Högtalarens baksida
Tvinna av högtalarkablarnas
vinyländar.§
Rörfäste
Bottenplatta
För in röret samtidigt som
du drar försiktigt i
högtalarkabeln.
_: Koppar
`: Silver
Tryck!
3 Fäst röret på bottenplattan.
Kontrollera att skruvarna dragits åt ordentligt.
§
Om högtalarkablarna inte har
vinylspetsar, anslut dem direkt till
anslutningsplintarna.
Tryck in högtalarkabeln i spåret.
Phillips-skruvmejsel
(medföljer ej)
Korta skruvar
Ta bort rörets platsbeläggning innan du går vidare med nästa
steg.
Om det finns för mycket högtalarkabel leder du den in i
öppningen högst upp på röret, samtidigt som du drar ut
högtalarkabeln från bottenplattans undersida.
4
Fäst högtalarkablarna i bottenplattorna.
Tryck in högtalarkabeln i
spåret på bottenkåpan, så
långt som möjligt.
Bottenplattans
baksida
Kabel
∫ Förhindra att högtalarna ramlar omkull
Förberedelser
Montera skruvöglor (medföljer ej) för att fästa högtalarna i väggen
(➜ bilden till höger).
≥Du måste anskaffa lämpliga skruvöglor som är anpassade till den
typ av vägg eller pelare som skruvöglorna ska fästas i.
≥Rådgör med ett byggföretag om korrekt förfarande för montering i
en betongvägg eller en yta, som kanske inte är tillräckligt stark.
Felaktig infästning kan resultera i skada på väggen eller
högtalarna.
Dra tråden (medföljer ej) från väggen till högtalaren på det sätt
som visas. Dra åt ordentligt så att högtalaren inte ramlar
omkull.
Montering av högtalare
Rör
Du kan även montera det i högtalarens undre bakre fäste.
Högtalarens höjd kan ändras när man monterar stativet i
högtalarens övre eller undre, bakre fästen.
[HT535]
Spår
Skruvögla (medföljer ej)
Tråd (medföljer ej)
Högtalarens baksida
[HT845] [HT885]
Skruvögla (medföljer ej)
Tråd (medföljer ej)
Vägg
Ungefär 150 mm
Vägg
Högtalarens baksida Ungefär 150 mm
RQT7976
5
73
7976sw.book
Page 6
Monday, April 25, 2005
2
STEG
10:27 AM
Placering
Hur du placerar högtalarna kan påverka basregistret och ljudfältet. Observera följande
punkter:
≥Placera högtalarna på plana och stadiga bottenplattor.
≥Om högtalarna placeras för nära golv, väggar och hörn, kan det resultera i för starkt
basljud. Täck väggar och fönster med tjocka gardiner.
≥Placera de främre, mitt- och surroundhögtalarna på ungefär samma avstånd från
lyssningspositionen.
Vinklarna på bilden är ungefärliga.
Andra installationsalternativ för högtalarna (➜ sid 29)
[HT535]
Placeringsexempel
Huvudenhet
1
FRÄMRE
(V, H)
2
3
4
SURROUND
(V, H)
MITT
AKTIV
SUBWOOFER
Vänster och höger högtalare är lika med hänseende till de främre högtalarnas och surroundhögtalarnas par.
[HT845]
Placeringsexempel
Huvudenhet
#%+0
1
FRÄMRE
(V, H)
2
3
4
SURROUND
(V, H)
MITT
AKTIV
SUBWOOFER
Vänster och höger högtalare är lika med hänseende till de främre högtalarnas och surroundhögtalarnas par.
[HT885]
Placering
Placeringsexempel
Huvudenhet
AC IN
1
2
FRÄMRE SURROUND
(V, H)
(V, H)
3
4
MITT
AKTIV
SUBWOOFER
Vänster och höger högtalare är lika med hänseende till de främre högtalarnas och surroundhögtalarnas par.
Använd inte en främre
högtalare som
surroundhögtalare, eller vice
versa. Kontrollera typen av
högtalare på etiketten på den
främre högtalarens baksida.
RQT7976
6
74
Högtalaretikett
Page 7
Monday, April 25, 2005
1:20 PM
≥Använd endast medföljande högtalare
Att observera vid användning av högtalarna
Användning av andra högtalare kan skada enheten och
ljudkvaliteten påverkas negativt.
≥Placera högtalarna på en jämn yta för att motverka att dom välter.
Om du inte kan placera högtalarna på en jämn yta, ska du vidta
lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra att dom välter.
≥Du kan skada dina högtalare och förkorta deras livslängd, om du
spelar med hög volym under längre perioder.
≥Sänk volymen i följande fall för att undvika skada:
– Vid uppspelning av ljud med distorsion.
– När det förekommer rundgång på grund av en skivspelare,
störningar från FM-sändningar eller kontinuerliga signaler från
en oscillator, testskiva eller elektroniskt instrument.
– Vid justering av ljudkvaliteten.
– När enheten slås på eller stängs av.
Huvudenhet
[Observera]
Se till att högtalarna står minst 10 mm från systemet, för tillräcklig
ventilation.
Mitthögtalare
Om färgstörningar förekommer på din TV.
≥Vibrationer från mitthögtalaren kan orsaka bildstörningar om den
placeras direkt på din TV. Placera mitthögtalaren på en bänk eller
en hylla.
≥För att förhindra att högtalarna välter får dom inte placeras direkt
på din TV.
De medföljande högtalarna är utformade för att användas nära
en TV, men bilden kan påverkas hos vissa TV-apparater och vid
vissa installationskombinationer.
Om detta inträffar ska du stänga av din TV i cirka 30
minuter.
TV-apparatens avmagnetiseringsfunktion bör korrigera
problemet. Om det kvarstår ska du flytta bort högtalarna från
TV-apparaten.
Aktiv subwoofer
Placera den till höger eller vänster om TV-apparaten, på golvet
eller en stadig hylla, så att den inte orsakar vibration. Lämna 10 cm
bakom enheten för ventilation.
Försiktighet
Försiktighet
t. ex. [HT535]
≥Den aktiva subwoofern och de medföljande högtalarna
får endast användas på det sätt som visas i den här
installationsanvisningen. Om du inte gör detta kan det
leda till skada på förstärkaren och/eller högtalarna, samt
orsaka brandfara. Kontakta en utbildad serviceperson
om skada har uppstått, eller om du upplever en hastig
förändring av prestandan.
≥Försök inte att montera dessa högtalare på väggar med
andra metoder än de som beskrivs i den här
bruksanvisningen.
Stå inte på bottenplattan
och skaka högtalaren.
Var försiktig när barn finns i
närheten.
3
STEG
Placering/Anslutning av högtalarna till subwoofern
7976sw-p03-11.fm
Anslutning av högtalarna till subwoofern
≥Montera högtalar-/kabeletiketterna för att göra anslutningen enklare.
≥Subwooferns uttag har hög uteffekt. Anslut högtalarkablarna försiktigt.
Högtalarkablar
[HT535] [HT845]
≥1kkort kabel: För mitthögtalare
≥2klånga kablar: För surroundhögtalare
[HT885]
≥1kkort kabel: För mitthögtalare
Ark med etiketter till högtalarkablarna
Etikett till högtalarkabel
Bilden visar SC-HT535.
2 FRÄMRE (H)
1 FRÄMRE (V)
4 SURROUND (H)
AKTIV
SUBWOOFER
3 SURROUND (V)
Klick!
5 MITT
Sätt i kabeln helt.
Klick!
[HT535]
Vit
Blå
[HT845]
[HT885]
Koppar
Silver
[Observera]
≥[HT845] [HT885] Även om den subwoofer som visas är annorlunda, kan du ansluta högtalarna till subwoofern på samma sätt.
≥Kortslut aldrig positiva (i) och negativa (j) högtalarkablar.
≥Anslut bara positiva ([HT535]: vit, [HT845] [HT885]: koppar) kablar till positiva (i) uttag och negativa ([HT535]: blå, [HT845] [HT885]: silver) kablar till
negativa (j) uttag. Felaktig anslutning kan skada högtalarna.
RQT7976
7
75
7976sw.book
Page 8
Monday, April 25, 2005
4
STEG
10:27 AM
Videoanslutningar
Videokabel
≥Utför inte anslutningen via en videobandspelare.
På grund av kopieringsskyddet kan det hända att bilden inte visas
som den ska.
≥Stäng av TV-apparaten före anslutning och läs dess
bruksanvisning.
∫ TV med COMPONENT VIDEO IN-uttag
∫ TV med ett VIDEO IN-uttag
Huvudenheten
s baksida
Huvudenheten
s baksida
TV-apparat
(medföljer ej)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Videokabel
(medföljer)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
PB
Videokablar
(medföljer ej)
TV-apparat
(medföljer ej)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
S-VIDEO
OUT
VIDEO IN
Y
PB
PR
PR
VIDEO
OUT
∫ TV med ett S-VIDEO IN-uttag
Huvudenheten
s baksida
TV-apparat
(medföljer ej)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
PR
S-videokabel
(medföljer ej)
S-VIDEO
IN
VIDEO
OUT
S-VIDEO OUT-uttag
S-VIDEO OUT-uttaget ger en livligare bild än VIDEO OUT-uttaget
genom att separera färgsignalen (krominans) (C) och ljussignalen
(luminans) (Y). (Det faktiska resultatet beror på TV-apparaten.)
Videoanslutningar
TV-apparat
(medföljer ej)
AV
AV
Scart-kabel
(medföljer ej)
SCART (AV)-uttag
För att förbättra bildkvaliteten kan du ändra den utgående
videosignalen från SCART (AV)-uttaget från “Video” till antingen
“S-Video” eller “RGB” så att det passar för den TV du använder.
Välj “S-Video/YPbPr” eller “RGB/No Output” i QUICK SETUP
(➜ sid 10).
RQT7976
8
76
PR
COMPONENT VIDEO OUT-uttag
Dessa uttag kan användas antingen för sammanflätad eller
progressiv utmatning och ger en bild som är ännu renare än med
S-VIDEO OUT-uttaget. Vid anslutning via dessa uttag matas
färgseparerade signaler (PB/PR) och ljussignalerna (luminans) (Y)
ut separat, för att uppnå en hög naturtrogenhet i färgåtergivningen.
≥Hur komponentvideoingångarna är benämnda beror på din TV
eller monitor (t. ex. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y, Y/CB/CR). Anslut till
uttagen med samma färg.
≥Välj “Video/YPbPr” eller “S-Video/YPbPr” i QUICK SETUP
(➜ sid 10) när denna anslutning görs. Om “RGB/No Output” väljs
matas RGB-signalen ut från SCART (AV)-uttaget, men det matas
inte ut någon signal från komponentvideoutgångarna.
För att njuta av progressiv video
≥Anslut till komponentvideoingångarna på en 625p eller 525p
-kompatibel TV-apparat. (videobilderna kommer inte att
visas som de ska, om anslutningen utförs till en TV som inte
är kompatibel.)
≥TV-apparater från Panasonic med ingångarna 625 (576)/
50i·50p, 525 (480)/60i·60p, är progressivt kompatibla.
Kontakta tillverkaren om du har en TV av något annat märke.
∫ TV med SCART-uttag
Huvudenhet
ens baksida
VIDEO
OUT
7976sw.book
Page 9
Monday, April 25, 2005
5
STEG
10:27 AM
Radio- och systemanslutningar
Systemkabel
AM ringantenn
FM inomhusantenn
Nätsladd
≥Anslut nätsladden efter att alla andra anslutningar utförts.
≥Alternativa antennanslutningar (➜ sid 23).
Bilden visar SC-HT535.
FM inomhusantenn
Fäst denna ända av antennen där
mottagningen är som bäst.
AM ringantenn
Ställ antennen upprätt på sin
bottenplatta. Placera antennen där
mottagningen är bäst.
Se till att hålla antennkabeln borta
från andra sladdar och kablar.
Tejp
Klick!
Aktiv subwoofer
Huvudenhet
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
VCR
AUDIO
IN
TV
AUDIO
IN
Y
S-VIDEO
OUT
1
PR
Radio- och systemanslutningar/Fjärrkontrollen
FM ANT
(75 )
(75≠
VIDEO
OUT
2
Haken uppåt
För att koppla bort
Tryck på haken och
dra ut.
Nätsladd
Haken uppåt
För att koppla bort
Tryck på haken och dra ut.
Systemkabel
Till nätuttag
Strömbesparing
Huvudenheten konsumerar en liten mängd ström även när den är avstängd (cirka 0,7 W). För att spara ström bör du dra ut nätkontakten ur
vägguttaget om enheten inte ska användas under en längre tidsperiod.
Du kommer att behöva ställa in vissa minnespunkter på nytt efter att enheten anslutits.
[Observera]
Den medföljande nätsladden är endast avsedd för att användas med den här enheten. Använd den inte till någon annan utrustning.
6 Fjärrkontrollen
STEG
Du bör inte:
Fjärrkontroll
Batterier
2 Sätt i batterierna så att polerna (i och j) matchar de i
fjärrkontrollen.
3
≥blanda gamla och nya batterier.
≥använda olika typer av batterier på samma gång.
≥värma upp batterier eller utsätta dem för öppen eld.
≥ta isär batterier eller kortsluta dem.
≥försöka ladda upp alkaliska batterier eller manganbatterier.
≥använda batterier vars hölje har lossnat.
Felaktig hantering av batterier kan orsaka att elektrolyt läcker ut,
vilket i sin tur kan leda till skador på de föremål som vätskan
kommer i kontakt med, och kan även orsaka eldsvåda.
Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en
längre tidsperiod. Förvara batterier på en sval och mörk plats.
1
R6/LR6, AA, UM-3
≥Använd inte
uppladdningsbara
batterier.
∫ Användning
Rikta mot fjärrkontrollens sensor (➜ sid 10), undvik hindrande
föremål och håll dig på ett avstånd av högst 7 m rakt framför
enheten.
RQT7976
9
77
7976sw-p03-11.fm
Page 10 Monday, April 25, 2005
7
STEG
1:21 PM
QUICK SETUP (Snabbinstallation)
Skrämbilden QUICK SETUP hjälper dig göra nödvändiga inställningar.
Sätt på TV-apparaten och välj lämplig videoingång.
1
2
3
4
5
6
Välj
DVD/CD
SHIFT
SETUP
MUTING
RETURN
ENTER
ENTER
SHIFT
SETUP
MUTING
Registrera
Starta
enheten.
Välj
“DVD/CD”.
Visa skärmbilden
QUICK SETUP.
Följ meddelandena och
utför inställningarna.
Tryck här för att slutföra Tryck här för att
QUICK SETUP.
avsluta.
För att ändra dessa inställningar senare
Välj “QUICK SETUP” på fliken “Others” (➜ sid 21).
Referensguide för kontrollen
Bilderna visar SC-HT535.
Referenssidor visas inom parentes.
QUICK SETUP (Snabbinstallation)/Referensguide för kontrollen
Stänger av och slår på enheten (10)
Välj källa
AUX (27)
[HT845]
[HT885]
TV/AV
AV SYSTEM
AUX
Insomningstimer (28)
Växla TV-apparatens
videoingångsläge (27)
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CH
Välj TV-kanaler och skivornas nummer
m.m./Ange siffrorna (13)
Ångra (13)
Visa bildskärmsmenyn (18),
Visa RDS textinformation (23)
eller sänk TV-volymen (27)
[HT845] [HT885]
Insomningstimer (28)
SLEEP
(14)
QUICK OSD
Välj kanal (22, 27)
Justera volymen (13)
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Visa en skivas huvudmeny (16)
eller programlista (17)
Välj eller registrera menyalternativ på
TV-skärmen, Ruta för ruta (13)
Välj källa
TUNER/BAND (22), DVD/CD (10)
VOLUME
-/--
0
CANCEL
Styr TV och videobandspelare (27)
Grundläggande kommandon för
uppspelning (12, 13)
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Visa en skivas meny (16)
eller spellista (17)
ENTER
AC IN
FUNCTIONS
RETURN
Återgå till föregående skärmbild (13)
eller höj TV-volymen (27)
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
SUBWOOFER
LEVEL
SUPER SRND
H.BASS
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
(25)
QUICK OSD
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
För att använda funktionerna märkta med orange:
Tryck på [SHIFT]
samtidigt som du trycker på motsvarande knapp.
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
(24, 25)
(24)
(24)
ZOOM
MANUAL SKIP
SUBTITLE
AUDIO
SETUP
MUTING
(14)
(14)
(14, 15)
(20, 28)
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
GROUP
REPEAT
PLAY MODE
(13)
(13, 15)
(15)
(15)
ADVANCED
DISC REVIEW
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
TEST
CH SELECT
(14)
(14, 15)
(25)
Indikator för
växelströmsdrift (AC IN)
Då apparaten är inkopplad i
vägguttaget tänds denna
indikator.
<OPEN/CLOSE
Öppna/Stäng skivfacket (12)
Standbyindikator
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget, tänds denna
indikator i standby-läge och släcks då apparaten sätts på.
INPUT SELECTOR (22)
DVD/CD#FM#AM#TV#VCR#
AUX ([HT845] [HT885])#Återgå till DVD/CD
4, 5/X TUNING W
Hoppa över eller långsam snabbspolning med bild (12)/
Välj radiostationerna (22)
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
RDS
Sensor för
fjärrkontrollens signaler
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
PHONES
Anslut hörlurar (28)
PROGRESSIVE
Njut av progressiv video (12)
RDS
Visa RDS-textinformation (23)
H.BASS
Stäng av/slå på förstärkning av basljudet (25)
H.BASS-indikator ([HT845] [HT885])
RQT7976
10
78
∫/TUNE MODE
Stoppa uppspelning (12)/
Välj sökningsläge (22)
;/FM MODE
Paus (12)/Justera FMmottagningens förhållande (22)
1/MEMORY
Spela skivor (12)/Memorera
mottagande radiostationer (22)
Strömställare beredskapsläge/på [Í/I]
Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är på, eller tvärtom.
Apparaten förbrukar en aning ström även när den står i beredskapsläge. (12)
VOLUME
Höj/sänk volymen (12)
7976sw.book
Page 11
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Skivor som kan spelas
Skiva
Logotyp
Indikation i
denna
bruksanvisning
Anmärkningar
[RAM]
Inspelade med apparater som använder Version 1.1 av Video Recording Format
(ett enhetligt standardformat för videoinspelning), till exempel DVD-brännare,
DVD-videokameror, persondatorer etc.
[JPEG]
Inspelade med Panasonic SD-multikameror eller DVDbrännare som använder DCF (Design rule for Camera
File system) Standard Version 1.0.
[MPEG4]
Inspelade med Panasonic SD-multikamera eller DVDbrännare [uppfyller SD VIDEO-specifikationer (ASFstandard)/MPEG4 (Simple Profile) videosystem/
ljudsystem G.726].
[DivX]§1
—
[DVD-A]
—
[DVD-V]
Vissa DVD-skivor för ljud innehåller DVD-video.
Välj “Play as DVD-Video” i Other Menu (➜ sid 19) för att spela DVD-video.
DVD-RAM
DVD-ljud
≥För att spela JPEG,
MPEG4 eller DivXvideo väljer man “Play
as Data Disc” i Other
Menu (➜ sid 19).
—
DVD-video
DVD-R (DVDvideo)/
DVD-RW
(DVD-video)
iR (Video)/
iRW (Video)
[DVD-V]
Skivor inspelade och slutbehandlade§2 med DVD-brännare eller DVDvideokamera.
Skivor inspelade och slutbehandlade§2 med DVD-brännare eller DVDvideokamera.
—
Slutbehandla§2 skivan efter inspelning.
DVD-R
(DivX video)/
DVD-RW
(DivX video)
[DivX]
§1
DVD-RW
(DVD-VR)
[DVD-RW[‹VR›]
Skivor som spelats in och slutbehandlats§2 med en DVD-brännare eller DVDvideokamera som använder version 1.1 av Video Recording Format (ett enhetligt
standardformat för videoinspelningar).
—
Video CD
[VCD]
Skivor som kan spelas
Uppfyller IEC62107
SVCD
CD
CD-R
CD-RW
—
[CD]
Denna enhet är kompatibel med HDCD, men har inte stöd för funktionen Peak
Extend (en funktion som expanderar det dynamiska högfrekvensintervallet).
HDCD-kodade CD-skivor låter bättre då dom är kodade med 20 bitar, vilket kan
jämföras med 16 bitar för alla andra CD-skivor.
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[MPEG4]
[DivX]§1
[VCD]
≥Den här enheten kan spela CD-R/RW (för ljudinspelning) som är inspelade
med något av de format som anges till vänster. Avsluta inspelningstillfället
(sessionen) eller slutbehandla§2 skivan efter inspelningen.
≥HighMAT-skivor
Endast WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
För att spela utan att använda HighMAT-funktionen, välj “Play as Data Disc” i
Other Menu (➜ sid 19).
≥[WMA] Denna enhet har inte stöd för Multiple Bit Rate (MBR: en fil som har
samma innehåll kodat med flera olika bithastigheter).
§1
Skapad med DivX version 3.11, 4.x, 5.x [DivX videosystem/MP3, Dolby Digital eller MPEG ljudsystem].
En process som gör uppspelning på kompatibel utrustning möjlig.
≥Det kan hända att det inte alltid går att spela upp alla skivorna ovan på grund av skivtyp, inspelningsförhållanden, inspelningsmetod och sättet
som filerna har skapats på (➜ sid 17, Tips för att skapa dataskivor).
§2
∫ Skivor som inte kan spelas
∫ Videosystem
Version 1.0 av DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD,
Photo CD, DVD-RAM som inte kan tas ur sin kassett, 2,6-GB och
5,2-GB DVD-RAM samt “Chaoji VCD” som finns tillgängliga på
marknaden inklusive CVD, DVCD och SVCD som inte uppfyller
IEC62107.
– Denna enhet kan spela upp PAL och NTSC, men din TV måste
också passa för det system som används på skivan.
– PAL-skivor visas inte som de ska på TV-apparater som är avsedda
för NTSC.
– Denna enhet kan omvandla NTSC-signaler till PAL -60 som kan
visas på en PAL-TV (➜ sid 21, “NTSC Disc Output” på fliken
“Video”).
∫ DVD-skivornas ljudformat
Den här enheten känner automatiskt
igen och avkodar skivor med dessa
symboler.
RQT7976
11
79
7976sw.book
Page 12
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Grundläggande uppspelning
Använda huvudenheten
1
3
Öppna skivfacket.
4
Sätt i skivan.
Starta enheten.
2
Välj “DVD/CD”.
INPUT SELECTOR
OPEN/CLOSE
≥Sätt i dubbelsidiga skivor så att etiketten för den
sida du vill spela är vänd uppåt.
≥[RAM] Ta ut skivan ur kassetten före användning.
; (Paus)
∫ (Stopp)
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
PHONES
Grundläggande uppspelning
RDS
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
PROGRESSIVE
Du kan njuta av progressiv video (➜ sid 8).
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM SLP
DTS PRG
5
Starta uppspelning.
6
Tryck för att hoppa över.
Håll intryckt för att
–söka (under uppspelning)
–långsam uppspelning
Justera volymen.
Facket stängs automatiskt.
VOLUME
DOWN
(under paus) (Vid filmvisning)
≥Tryck på [1] (avspelning) för att
starta normal uppspelning.
UP
[Observera[
≥Skivan fortsätter att rotera så länge en meny visas. Tryck på [∫] när du är färdig för att inte slita på enhetens motor och din TV-skärm.
≥Totalt antal titlar kanske inte visas riktigt på iR/iRW.
RQT7976
12
80
7976sw.book
Page 13
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Lös i felsökningen om du har problem (➜ sid 34, 35).
Använda fjärrkontrollen
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
Siffer
knappar
1
2
3
4
5
6
7
8
2
9
-/--
0
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
VOLUME
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
6
5
[VCD] med uppspelningskontroll
Tryck på [∫] för att avbryta PBCfunktionen och tryck därefter på
sifferknapparna.
Mata
in nummer
MENU
TOP MENU
PLAY
LIST
PLAY
LIST
FUNCTIONS
RETURN
RETURN
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
t. ex. för att välja 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
CANCEL
≥Tryck på [CANCEL] för att
ångra siffran/siffrorna.
ENTER
TOP MENU
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
DIRECT
NAVIGATOR
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE/PAGE
GROUP
MENU
Skivmeny
SHIFT
PLAY
LIST
RETURN
Stopp
Positionen finns lagrad i minnet
när “RESUME” visas på
displayen.
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att fortsätta.
≥Tryck på [∫] igen, för att radera
positionen ur minnet.
Paus
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att starta om uppspelningen.
Display på
huvudenheten
SKIP
Hoppa över
ENTER
(under
uppspelning)
FL DISPLAY
ENTER
Välj
ENTER
≥[VCD] Endast i
framåtriktningen.
[DVD-V]
Visar en skivas meny
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Visar en spellista (➜ sid 17)
[VCD] med uppspelningskontroll
Visar en skivas meny
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]
Tidsdisplay
,-. Informationsdisplay
[JPEG]
När Bildspel (➜ sid 18) är på:
SLIDE,-. Informationsdisplay
När bildspel är av:
PLAY,-. Informationsdisplay
SHIFT
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Stänger av/slår på textning
(➜ sid 15)
SUBTITLE
AUDIO
[DVD-V] [DivX]
[VCD] (endast SVCD)
Väljer textningens språk
(➜ sid 15)
ANGLE/PAGE
GROUP
[DVD-A] (Vid filmvisning)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
(i pausläget)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Visar programmen (➜ sid 17)
[JPEG]
Datum ,-. Ingen information
≥[VCD] Långsam uppspelning:
endast i framåtriktningen.
≥[MPEG4] [DivX] Långsam
uppspelning: fungerar inte.
(i pausläget)
Val av objekt
på
bildskärmen
Textning/
Informationss
kärm
[DVD-A] [DVD-V]
Visar skivans huvudmeny
RETURN
SLOW/SEARCH
Långsam
uppspelning
Bildruta för
bildruta
≥[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX]
[3, 4] : Grupphopp under
uppspelning
[2, 1] : Innehållshopp under
uppspelning
≥Upp till fem steg.
≥Tryck på [1] (avspelning) för
att starta normal uppspelning.
Sökning
Återgå till
föregående
skärmbild
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [VCD] [CD]
t. ex. för att välja 12:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
S10
3
CH
CANCEL
3, 4, 2, 1
ENTER
2
Grundläggande uppspelning
1
DIRECT
NAVIGATOR
1
AV SYSTEM
Att starta
uppspelningen
från en vald
grupp
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
En mapp på WMA/MP3-, JPEG-,
MPEG4- och DivX-videoskivor
behandlas som en “Group”.
Välj
ENTER
Registrera
RQT7976
Registrera
13
81
7976sw-p12-21.fm
Page 14 Monday, April 25, 2005
1:23 PM
Praktiska funktioner
Siffer
knappar
1
2
3
4
5
6
7
8
ZOOM
MANUAL SKIP
CH
VOLUME
9
(Endast när förfluten speltid kan visas.)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Utom iR/iRW)
Uppspelning återupptas ungefär 30 sekunder längre fram.
Behändigt om du t ex vill hoppa över reklam.
Under uppspelning
-/--
CANCEL
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
Hoppa 30 sekunder framåt
Tryck på [MANUAL SKIP].
TOP MENU
MENU
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
RETURN
QUICK OSD
ZOOM, MANUAL SKIP
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
SUBTITLE, AUDIO
PLAY MODE
REPEAT
PLAY SPEED,
QUICK REPLAY
ADVANCED
DISC REVIEW
QUICK OSD
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Det är inte möjligt att hoppa fram i det aktuella
programmet, om nästa program startar inom 30 sekunder från den
punkt du hoppar ifrån.
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
Visa aktuellt uppspelningstillstånd
(QUICK OSD)
Tryck på [QUICK OSD].
Grundläggande (Basics) ---------> Detaljer (Details)
^-------------------- Av (Off) ,-------------------b
∫ Grundläggande Aktuellt uppspelningsnummer
SHIFT
ZOOM
MANUAL SKIP
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
Denna funktion expanderar bilder i brevlådeformat så att de passar
in på skärmen.
Under uppspelning
Tryck upprepade gånger på
Functions
[SHIFT]i[ZOOM] för att
Just Fit Zoom
välja det förinställda
storleksförhållandet (Just
Fit Zoom) eller “Auto”.
Title
Uppspelningstil
lstånd
1
Chapter
4
European Vista (1.66:1)
16:9 Standard (16:9)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)
Förfluten speltid
Time
0:41:23
Program Playback
Uppspelningsläge eller titel för innehållet Nuvarande position
∫ Detaljer (Details)
Details-DVD-Video
t. ex. [DVD-V]
Praktiska funktioner
Ljudinformation
1
DTS 3/2.1ch
Audio
Textningsinformation
Subtitle
1/1
Vinkelinformation
Angle
Bildformat för aktuell uppspelning
Source Aspect 4:3
Title Total Time 0:54:28
Total speltid för aktuell uppspelning
≥[MPEG4] [DivX] Video- och ljudinformation visas inte under sökning.
[CD] [MP3] [WMA] Skärmbilden QUICK OSD visas automatiskt.
ADVANCED
DISC REVIEW
Granska titlar för uppspelning
(ADVANCED DISC REVIEW)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Förutom vid stillbilder)
[DVD-V] (Utom iR/iRW)
Ger dig möjlighet att blättra i skivans innehåll och starta
uppspelningen från önskad position. Du kan välja “Intro Mode” eller
“Interval Mode” i “Advanced Disc Review” på fliken “Disc” (➜ sid 20).
1
Tryck på [ADVANCED DISC REVIEW].
Skärmbilden QUICK OSD visas.
t. ex. [RAM]
Program
4
Time
0:01:06
04
2
Tryck på [1] (avspelning) när du hittar en
titel/ett program som du vill spela.
≥Detta kanske inte fungerar beroende på skiva och
uppspelningsposition.
≥[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Detta fungerar inte när en spellista spelas
(➜ sid 17).
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Snabb omspelning
(Endast när förfluten speltid kan visas.)
(Utom [MPEG4] [DivX], iR/iRW)
RQT7976
14
82
Tryck på [QUICK REPLAY] för att hoppa
tillbaka några sekunder.
1.00
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
t. ex.
4:3 Standard (4:3)
(Basics)
t. ex. [DVD-V]
Ändra zoomningsgrad
[MPEG4] [DivX]
Standard (x 0,25 fullskärm) --------. Original (verklig inspelad storlek)
^----------- Full (fullskärm),----------------}
≥Detta kanske inte fungerar beroende på inspelningen på skivan.
Finjusteringar (Manual Zoom)
Efter att du valt förinställt storleksförhållande eller “Auto”, trycker du
på [2, 1].
–från “k1.00” till “k1.60” (i steg om 0,01)
–från “k1.60” till “k2.00” (i steg om 0,02)
–från “k2.00” till “k4.00” (i steg om 0,05) (endast [MPEG4] [DivX])
≥Det kanske inte går att zooma upp till “k4.00”. Det beror på den
anslutna TV:n och dess inställningar.
≥Håll [2, 1] intryckt för att stega snabbare.
SUBTITLE
AUDIO
Ändra ljudspår
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (med flera ljudspår) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Tryck upprepade gånger på
[AUDIO] för att välja ljudspåret.
t. ex. [DVD-V]
Functions
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Audio
Du kan använda denna knapp för att välja “L”,
“R” eller “LR”.
[DivX]
Medan menyn visas
Tryck på [2, 1] för att välja “L”, “R” eller “LR”.
[DVD-V] (Karaoke-skivor)
Medan menyn visas
Tryck på [2, 1] för att välja “On” eller “Off” för sång.
Läs skivans anvisningar för detaljer.
Signaltyp/data
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Signaltyp
kHz (Samplingsfrekvens)/bit/ch (Antal kanaler)
Exempel: 3/2 .1ch
.1: Lågfrekvenseffekt
.1: (visas inte om det inte finns någon signal)
.0: Inget surroundljud
.1: Surroundljud i mono
.2: Surroundljud i stereo (vänster/höger)
.1: Mitthögtalare
.2: Vänster fronthögtalareiHöger fronthögtalare
.3: Vänster fronthögtalareiHöger
fronthögtalareiMitthögtalare
≥[DivX] Det kan ta en stund innan uppspelningen startar om du
ändrar ljudet på en DivX-videoskiva.
1
Page 15
SUBTITLE
AUDIO
SHIFT
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Ändra textning
PLAY MODE
All grupp-, Program- och
Slumpvis uppspelning
[DVD-V] [DivX] (med flera textningar) [VCD] (endast SVCD)
Utom [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Tryck upprepade gånger på [SHIFT]i[SUBTITLE]
för att välja textningens språk.
Tryck på [PLAY MODE] i stoppläget.
≥På iR/iRW kan ett textningsnummer visas istället för textning.
För att ta bort och visa textningen
Tryck på [2, 1] för att välja “On” eller “Off”.
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (On/Off endast med
skivor som innehåller information om
textning av/på)
Functions
Subtitle
Off
Tryck på [SHIFT]i[SUBTITLE] för att välja
“On” eller “Off”.
≥Det går inte att spela in informationen om textning på/av, med
DVD-brännare från Panasonic.
SHIFT
ANGLE/PAGE
GROUP
Val av vinkel och Rotera/flytta
fram stillbild
Tryck upprepade gånger på [SHIFT]i[ANGLE/
PAGE] för att välja vinkel för, eller rotera/flytta
fram stillbilden.
[DVD-V] (med flera vinklar)– Val av vinkel
[JPEG] –Rotera stillbild
[DVD-A] –Flytta fram stillbild (tryck på [RETURN] för att gå tillbaka till sidan 1.)
SHIFT
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Akärmbilderna för all grupp-, program- och slumpvis uppspelning
visas i följd.
Alla grupper ([DVD-A])--------------. Program---------------------. Slumpvis
^------------------------ av (normal uppspelning)§,---------------------b
§
Välj villkoret “av” för att avsluta läget för alla grupper, program eller
slumpvis uppspelning.
≥Stäng av funktionen för uppspelning av HighMAT-skivor för att
kunna använda slumpmässig och programmerad uppspelning. Välj
“Play as Data Disc” i Other Menu (➜ sid 19).
≥[DVD-A]Vissa skivor innehåller bonusgrupper. För att spela av
bonusgrupperna matar du in lösenordet med sifferknapparna, om
det kommer upp en skärm för lösenord efter att du har valt en grupp.
Se även skivfodralet.
Uppspelning av alla grupper
[DVD-A]
Press PLAY to start
Programmerad uppspelning (upp till 32 punkter)
1
Ändra uppspelningshastighet
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Under uppspelning
Tryck upprepade gånger på [SHIFT]i[PLAY
SPEED] för att välja “Normal”, “Fast” eller “Slow”.
1.0
Normal
Fast
Slow
Tryck på sifferknapparna
för att välja objekten
([WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX] och tryck sedan på
[ENTER]).
t. ex. [DVD-V]
P rogram P l ayback
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
≥Upprepa detta steg för att
programmera andra objekt.
≥För att välja ett 2-siffrigt
nummer
t. ex. för att välja 25: [S10] ➜ [2] ➜ [5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [2] ➜ [5] ➜ [ENTER]
to select and press ENTER
Functions
Play Speed
All Group Playback
Tryck på [1] (avspelning).
2
PLAY
to start
Tryck på [1] (avspelning).
Ändra uppspelningshastighet i intervallet “k0.6” till “k1.4”
(i steg om 0,1)
Tryck på [2, 1] medan meddelandet ovan visas.
För att välja ett objekt med markörknapparna
Tryck på [ENTER] och [3, 4] för att välja ett objekt, och tryck sedan
på [ENTER] igen för att registrera valet.
≥Tryck på [1] (avspelning) för att återgå till normal uppspelning.
≥Efter att du har ändrat hastigheten
– Dolby Pro Logic II och Sound Enhancement fungerar inte.
– Ljudutmatningen växlar till 2 kanaler.
– Samplingsfrekvens på 96 kHz omvandlas till 48 kHz.
– [HT845] [HT885] Multi Re-master fungerar inte.
≥Denna funktion kanske inte fungerar beroende på skivans inspelning.
För att välja alla objekten
Samtdidigt som fälten “Chapter”, “Track” eller
“Content” är markerade, trycker du på [3, 4]
för att välja “ALL”. Tryck sedan på [ENTER]
igen för att registrera.
REPEAT
(Endast när förfluten uppspelningstid kan visas.
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-innehåll).
Under uppspelning
Tryck upprepade gånger på [REPEAT] för att
välja en punkt som ska upprepas.
Off
Off
Chapter
Title
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]: Program (Program)>All (Alla)>Off (Av)
≥Under uppspelning av spellista:
Scene (Scen)>Playlist (Spellista)>Off (Av)
[DVD-A]: Track (Spår)>Group (Grupp)§>Off (Av)
[DVD-V]: Chapter (Kapitel)>Title (Titel)§>Off (Av)
[VCD] [CD]: Track (Spår)>All (Alla)>Off (Av)
[WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]: Content (Innehåll)>Group (Grupp)§>Off (Av)
[JPEG]: Group (Grupp)§>Off (Av)
§
Chapter
Time
ALL
För att ändra det valda programmet
1 Tryck på [3, 4] för att välja ett objekt.
2 Upprepa steg 1 ovan.
För att radera hela programmet
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja “Clear all” och tryck på [ENTER].
Hela programmet raderas även när enheten stängs av, när
skivfacket öppnas eller då en annan källa väljs.
Slumpmässig uppspelning
Functions
Repeat
t. ex. [DVD-V]
För att rensa det valda programmet ur minnet
1 Tryck på [3, 4] för att välja ett objekt.
2 Tryck på [CANCEL] (eller tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja
“Clear” och tryck sedan [ENTER]).
Upprepa uppspelning
t. ex. [DVD-V]
Praktiska funktioner
7976sw.book
“All” (Alla) visas under all grupp-, ([DVD-A]), program- och
slumpvisa uppspelning.
1
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Tryck på sifferknapparna
för att välja en titel
elleren grupp ([WMA] [MP3]
[JPEG] [MPEG4] [DivX] och tryck
sedan på [ENTER]).
2
t. ex. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥För att ange alla grupperna trycker du på [2, 1] för att välja
“All” och tryck sedan [ENTER].
≥För att välja bort en grupp trycker du på de sifferknappar
som motsvarar den grupp du vill ta bort.
RQT7976
Tryck på [1] (avspelning).
15
83
7976sw.book
Page 16
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Använda navigationsmenyer
1
2
3
4
5
6
7
8
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa sida för sida i
grupp- eller innehållsfältet.
≥För att lyssna på WMA/MP3-innehåll medan en JPEG-bild
visas på skärmen
Välj först en JPEG-fil, och därefter ljudspår.
(Det går inte att göra i omvänd ordning).
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
CH
Siffer
knappar
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
,
∫ Använda undermenyn
TOP MENU,
DIRECT NAVIGATOR
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
RETURN
Medan menyn visas
Tryck på [FUNCTIONS].
2
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
1
MENU,
PLAY LIST
Tryck på [3, 4] för att välja ett objekt och tryck på
[ENTER].
FUNCTIONS
Vilka punkter som visas beror på skivans innehåll.
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
TOP MENU
MENU
Uppspelning av dataskivor
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Du kan spela JPEG, MPEG4 och DivX-video på DVD-RAM, eller
spela HighMAT-skivor utan att använda HighMAT-funktionen
(➜ sid 19, “Play as Data Disc” i Other Menu).
≥Uppspelning av HighMATTM-skrivor (➜ sid 17)
Spela upp spår i tur och ordning (Playback Menu)
1
Grupper och innehåll visas.
Endast innehåll
Endast grupper
Miniatyrbilder [JPEG]
För att gå till nästa grupp
För att gå till föregående grupp
All
Audio
Picture
Video
WMA/MP3, JPEG, MPEG4 och DivX-video
Endast WMA/MP3
Endast JPEG
Endast MPEG4 och DivX-video
För att växla mellan guidemeddelanden och
indikatorn för förfluten tid
För att söka efter innehåll eller grupptitel (➜ nedan)
Help display
Find
∫ Söka efter innehåll eller grupptitel
Markera en grupptitel när du vill söka i gruppen, eller en
innehållstitel när du vill söka i dess innehåll.
1
Tryck på [TOP MENU].
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
Medan undermenyn visas (➜ ovan)
Tryck på [3, 4] för att välja “Find” och tryck på [ENTER].
Vilka objekt som visas beror på vilken typ av skiva du spelar.
t. ex.
¢ A
Playback Menu
Använda navigationsmenyer
Allt innehåll
WMA/MP3
JPEG
MPEG4 och DivX-video
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
to select and press
2
Tryck på [3, 4] för att välja ett tecken och tryck sedan på [ENTER].
≥Upprepa för att mata in ytterligare tecken.
≥Sökningen gäller även små bokstäver.
≥Tryck på [6, 5] för att hoppa mellan A, E, I, O och U.
≥Tryck på [2] för att radera ett tecken.
≥Lämna kvar asterisken (¢) när du söker efter titlar, inklusive
det tecken du anger.
≥Radera asterisken (¢) för att söka efter de titlar som börjar på
det tecken du angett. För att lägga till asterisken (¢) igen,
visar du återigen undermenyn och väljer “Find”.
ENTER
≥För att lämna skärmen
Tryck på [TOP MENU].
2
Tryck på [3, 4] för att välja “All”,
“Audio”, “Picture” eller “Video” och tryck
sedan på [ENTER].
Spela upp från det valda objektet (Navigation Menu)
1
2
3
Tryck på [MENU].
3
Tryck på [1] för att välja “Find” och tryck på [ENTER].
Skärmen för sökresultaten visas.
4
Tryck på [3, 4] för att mata in innehåll eller grupp
och tryck på [ENTER].
TOP MENU
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att mata in
MENU
Spela upp från valt
spår på cd-skivan
grupp och tryck sedan på [ENTER].
[CD]
Titlarna visas vid uppspelning skivans CD-text.
För att spela upp innehållet i gruppen i tur och ordning
1
Tryck på [ENTER].
Tryck på [TOP MENU] eller [MENU].
t ex CD-text
För att starta uppspelning av valt innehåll
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
16
FUNCTIONS
84
1/23 63 00
All By Artist
Pink Island
Long John Platinum
SHIPWRECKED
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
JPEG
: JPEG
: WMA/MP3
: MPEG4 och DivXvideo
Content 0001/0005
to display the sub menu
Group (Grupp)
5
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
RQT7976
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Grupp- och innehållsnummer
som för tillfället spelas
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
CD Text
Disc Title:
Disc Artist:
Track Title:
Track Artist:
Tryck på [3, 4] för att välja och därefter
[ENTER].
t. ex.
Find
RETURN
to exit
Content (Innehåll)
to select and press ENTER
2
RETURN
to exit
Tryck på [3, 4] för att välja spår och
tryck sedan på [ENTER].
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥Tryck på [FUNCTIONS] för att visa uppspelningstillståndet
och den aktuella positionen.
Nummer som är valt
För att lämna skärmen
Tryck på [TOP MENU] eller [MENU].
TOP MENU
Page 17 Monday, April 25, 2005
MENU
1:37 PM
2
Uppspelning av HighMATTMskrivor
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
Tryck på [TOP MENU].
3
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att markera
objektet och tryck sedan på [ENTER].
New Playlist Item Long Name Display Te
Menu1
P l ay l i s t 1
Menu2
P l ay l i s t 2
Menu3
P l ay l i s t 3
3Return
Next 1
2 Prev
1
Meny: Tar dig till nästa
meny som visar
spellistor eller en
annan meny
Spellista: Uppspelningen
startar
PAG E 1 / 3
2
2
t. ex.
Playlist
3
Tryck på [MENU].
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Group
3
4
5
6
Content
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
Tryck på [2] och
sedan på [3, 4] för
att växla mellan
listorna “Playlist”, “Group” och “Content”.
I can't quit him
7 Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
0
3
All By Artist
Playlist
9
to select
ENTER to play
RETURN
to exit
Tryck först på [1] och sedan på [3, 4]
för att välja ett objekt och tryck sedan på
[ENTER].
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Spela upp RAM/DVD-RW
(DVD-VR)-skivor
Uppspelning av programmen
Tryck på [DIRECT
NAVIGATOR].
t. ex.
Direct Navigator
No.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [DIRECT
NAVIGATOR].
2
3
On
Date
1 11/ 1(WED)
2 1/ 1 (MON)
0:05
1:05
3 2/ 2 (TUE)
4 3/ 3 (WED)
5 4/10(THU)
2:21
3:37
11:05
Title
Contents
Monday feature
Auto action
Cinema
Music
Baseball
9 to select
0
RETURN
to exit
Tryck på [3, 4]
eller sifferknapparna för att välja program.
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Tryck på [1] för att visa innehållet i programmet och på skivan.
Tryck på [ENTER].
Uppspelning av en spellista
(Endast om skivan innehåller en spellista)
t. ex.
1
Tryck på
[PLAY LIST].
Playlist
1
≥För att lämna skärmen
Tryck på [PLAY LIST].
0
2
No.
1
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
3
1/ 1
2/ 2
0:01:20
1:10:04
Ashley at Prom
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
Tryck på [3, 4] för att välja “Scene List” och tryck
på [ENTER].
Tryck på [3, 4, 2, 1] för att välja en scen och tryck
sedan på [ENTER].
Tips för att skapa dataskivor
≥När det finns fler än åtta grupper, kommer den åttonde gruppen
och senare grupper att visas på i en vertikal rad på menyskärmen.
≥Det kan finnas skillnader i visningsordningen på menyskärmen och
datorskärmen.
≥Denna enhet kan inte spela filer som spelats in med packet write.
DVD-RAM
≥Skivorna måste uppfylla UDF 2.0.
CD-R/RW
≥ Skivorna måste uppfylla ISO9660 nivå 1 eller 2 (förutom utökade format).
≥Enheten har stöd för flerfaldiga inspelningstillfällen (“sessions“),
men ju fler inspelningstillfällen som finns på skivan desto längre tid
tar det att starta uppspelningen. Låt det vara så få
inspelningstillfällen som möjligt för att undvika detta.
DVD-R/RW
≥Skivorna måste uppfylla UDF Bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥Denna enhet har inte stöd för flera inspelningstillfällen (sessioner).
Endast standardsessionen spelas upp.
Namngivning av mappar och filer
t. ex. [MP3]
(Filer behandlas som innehåll och mappar rot
behandlas som grupper i denna enhet).
001 group
Ge mapparna och filerna ett prefix vid
001
inspelningstillfället. Detta ska göras med
001 track.mp3
nummer som har lika många siffror och det
002 track.mp3
003 track.mp3
ska göras i den ordning som du vill att de
002 group
ska spelas upp (observera att detta inte
fungerar i alla fall).
001 track.mp3
Filerna måste ha tillägget (➜ nedan).
002 track.mp3
003 group
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Titlar visas endast om de är inspelade på skivan.
≥Du kan inte redigera program, spellistor och skivors titlar.
1
Medan spellistans meny visas
≥“Contents” visar spellistans information.
Att välja från listan
Under uppspelning
Tryck på [ENTER].
Tryck på [1].
≥För att ändra menyns bakgrund
Tryck på [FUNCTIONS].
Bakgrunden ändras till den som finns inspelad på skivan.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [∫].
1
≥Tryck på [SHIFT]i[ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
∫ Spela upp scener en och en
≥Upprepa detta steg vid behov.
t. ex.
Tryck på [3, 4] eller sifferknapparna för
att välja spellista.
Contents
RETURN
to exit
Använda navigationsmenyer
7976sw-p12-21.fm
003 track.mp3
[WMA] (Ändelse: “.WMA” eller “.wma”)
004 track.mp3
≥Kompatibelt komprimeringsvärde: mellan
001 track.mp3
002 track.mp3
48 kbps och 320 kbps
003 track.mp3
≥Det går inte att spela WMA-filer som är
kopieringsskyddade.
≥Denna enhet har inte stöd för Multiple Bit Rate (MBR).
[MP3] (Ändelse: “.MP3” eller “.mp3”)
≥Kompatibelt komprimeringsvärde: mellan 32 kbps och 320 kbps
≥Denna enhet har inte stöd för ID3-etiketter.
≥Kompatibla samplingshastigheter: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1 och 48 kHz.
[JPEG] (Ändelse: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” eller “.jpeg”)
≥För att titta på JPEG-filer på den här enheten:
– Ta dem med en digitalkamera som uppfyller DCF-standarden
(Design rule for Camera File system), version 1.0. Vissa
digitalkameror har funktioner som inte stöds av DCF-standard
version 1.0, till exempel automatisk rotering av bilderna, vilket
kan leda till att det inte går att visa bilderna.
– Ändra inte filerna på något sätt, och spara dem inte under något
annat namn.
≥Den här enheten kan inte visa rörliga bilder MOTION JPEG och
andra liknande format, andra stillbildsformat än JPEG (e.g. TIFF)
och inte spela upp bilder med tillhörande ljud.
[MPEG4] (Ändelse: “.ASF” eller “.asf”)
≥Du kan spela upp MPEG4-data [som uppfyller SD VIDEOspecifikationer (ASF-standard)/MPEG4 (Simple Profile)
videosystem/G.726 ljudsystem] inspelade med Panasonic SDmultikameror eller DVD-brännare på denna enhet.
≥Inspelningsdatum kan vara ett annat än dagens datum.
[DivX] (Ändelse: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” eller “.avi”)
≥Du kan spela upp DivX-data som skapats med ver.3.11, 4.x, 5.x
[DivX-video system/MP3, Dolby Digital eller MPEG-ljudsystem].
≥GMC (Global Motion Compensation) stöds ej.
≥DivX-filer större än 2 GB eller som saknar index, spelas eventuellt
inte upp på rätt sätt i denna enhet.
≥Den här enheten stöder alla upplösningar upp till 720k480
(NTSC)/720k576 (PAL).
≥Det går att välja upp till åtta typer av ljud och textning på denna enhet.
RQT7976
17
85
7976sw.book
Page 18
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Använda bildskärmsmenyer
Vilka objekt som visas beror på vilken
typ av skiva du spelar.
AV SYSTEM
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
Huvudmeny
3
CH
Siffer
knappar
4
5
7
8
6
9
VOLUME
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
-/--
CANCEL
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
3, 4,2, 1
ENTER
RETURN
Time
§
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
Utom iR/
iRW
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Video
För att starta från en viss menypunkt
För att hoppa stegvis framåt eller bakåt§ (Time
Slip endast för uppspelning)
1 Tryck två gånger på [ENTER] för att visa Time
Slip-indikatorn.
2 Tryck på [3, 4] för att mata in tiden och tryck
sedan på [ENTER].
≥Håll [3, 4] intryckt för att stega snabbare.
För att starta från en viss tid§ (Time Search)
För att ändra visningen mellan återstående och
uppspelad tid
[MPEG4] [DivX]
För att visa antalet pixlar
[DivX] fps (bilder per sekund) visas också.
(➜ sid 14, Ändra ljudspår)
1
2
Audio
FUNCTIONS
Tryck på knappen en
gång.
Välj meny.
Välj
Gå till nästa
meny
Använda bildskärmsmenyer
ENTER
Registrera
3
Välj
Utför inställningarna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
18
86
För att visa miniatyrbilder
Subtitle
(➜ sid 15, Ändra textning)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
För att återkalla en markering inspelad på DVDMarker (VR) brännare
För att återkalla en markering: Tryck på [3, 4] ➜
Tryck på [ENTER]
Rotate
Picture
Other
Settings
Registrera
RQT7976
Thumbnail
Slideshow
ENTER
4
Still Picture För att växla stillbild
Angle
Gå tillbaka till
föregående meny
S10
FUNCTIONS
Tryck här för att avsluta.
[WMA] [MP3]
För att visa aktuell typ av skiva
(med flera vinklar inspelade)
För att välja vinkel
För att rotera bild
För att sätta på och stänga av bildspel
För att ändra bildspelets tidsintervall (0-30 sek)
(➜ sid 19)
7976sw.book
Page 19
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Other Settings (Övriga inställningar)
∫ Audio Menu (Ljudmenyn)
Dolby Pro
Logic II
∫ Play Menu (Avspelningsmenyn)
(Endast när förfluten uppspelningstid kan visas.
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-innehåll.)
Repeat
(➜ sid 15, Upprepa uppspelning)
A-B Repeat
Utom [JPEG] [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Stillbildsdelen)
[MPEG4] [DivX]
För att repetera ett specificerat avsnitt
Tryck på [ENTER] vid start- respektive slutpunkten.
Tryck en gång till på [ENTER] för att avbryta.
Marker
Utom [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
För att markera upp till fem positioner som ska
spelas upp igen
Tryck på [ENTER] (Enheten är nu redo för att ta
emot markörer.)
För att markera en position:
Tryck på [ENTER] (vid önskad punkt)
För att markera en annan position:
Tryck på [2, 1] för att välja “¢” ➜ Tryck på [ENTER]
För att återkalla en markering:
Tryck på [2, 1] ➜ Tryck på [ENTER]
För att radera en markering:
Tryck på [2, 1] ➜ Tryck på [CANCEL]
≥ Denna funktion fungerar inte under programmerad
respektive slumpmässig uppspelning.
Advanced
Disc Review
Dialogue
Enhancer
För att göra dialogen i filmer lättare att uppfatta
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3--kanal eller
senare, när dialogen är inspelad på mittkanalen)
[DivX] (Dolby Digital, 3-kanal eller senare, när
dialogen är inspelad på mittkanalen)
On ,------. Off
Multi
Re-master
([HT845]
[HT885])
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Endast skivor
inspelade med 48 kHz)
[DVD-A] (Endast skivor inspelade med 44,1 kHz
eller 48 kHz)
[VCD] [CD]
≥Under 2-kanalig utgång med dessa skivor, ger
denna funktion dig ett naturligare ljud, genom att
lägga till de högfrekventa signaler som inte är
inspelade på skivan, t.ex. DVD-video som
spelats in med 48 kHz, spelas upp vis 96 kHz.
(Samplingsfrekvens ➜ sid 30)
≥Under flerkanalig utgång med dessa skivor
återskapar den här funktionen de frekvenser
som förlorats under inspelningen, för att ge dig
ett ljud som ligger närmare originalet.
[WMA] [MP3] (Skivor inspelade med andra
frekvenser än 8 kHz, 16 kHz och 32 kHz)
Denna funktion återskapar de högre frekvenser
som förlorats under inspelningen, för att ge dig ett
ljud som ligger närmare originalet.
1 ,------. 2 ,------. 3 ,------. Off
^------------------------------------------J
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
1 Snabbt tempo (t.ex. pop och rock)
2 Varierat tempo (t. ex. jazz)
3 Långsamt tempo (t.ex. klassisk musik)
Andra skivor
1 Liten effekt
2 Medium effekt
3 Stark effekt
≥Du kan bekräfta samplingsfrekvensen på skärmen.
≥Detta kanske inte fungerar beroende på
inspelningen på skivan.
[➜ sid 14, Granska titlar för uppspelning
(ADVANCED DISC REVIEW)]
∫ Picture Menu (Bildmenyn)
Picture
Mode
Normal
Cinema1: Gör bilderna mjukare, och framhäver
detaljer i mörka scener.
Cinema2: Gör bilderna skarpare och framhäver
detaljer i mörka scener.
Animation,
Dynamic
User (Tryck på [ENTER] för att välja “Picture
Adjustment”) (➜ nedan)
Picture Adjustment
Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
Gamma: Justerar ljusstyrkan hos mörka delar.
Depth Enhancer
Minskar det grova bruset i bakgrunden för att ge
en större känsla av djup.
§
§
Video
Output
Mode
625i (eller 525i ) (sammanflätat)
,------. 625p§ (eller 525p§) (progressivt)
När du väljer “625p” eller “525p”, visas en
bekräftelseskärm. Välj “Yes” enbart vid anslutning
till en TV kompatibel med progressiv utmatning.
§
Den siffra som visas beror på vilken skiva som
spelas eller “Picture/Video Output”-inställningen
(➜ sid 21).
Transfer
Mode
Om du har valt “625p” eller “525p” (➜ ovan), ska
du välja omvandlingstyp för videoutmatningen så
att den passar typen av material.
När du spelar PAL-skivor, MPEG4- eller DivX-video
Auto: Upptäcker filminnehåll med 25 rutor per
sekund och omvandlar det på lämpligt
sätt.
Video: Väljes när Auto används och när
videoinnehållet är förvrängt.
När du spelar NTSC-skivor
Auto1 (normal): Upptäcker filminnehåll med 24
rutor per sekund och omvandlar
det på lämpligt sätt.
Auto2: Kompatibelt med filminnehåll med 30
rutor per sekund utöver filminnehåll med
24 rutor per sekund.
Video: Väljes när Auto1 eller Auto2 används och
när videoinnehållet är förvrängt.
Source
Select
[DivX]
När du väljer “Auto” identifieras DivX-innehållets
uppbyggnad automatiskt och matas ut. Om bilden
är förvrängd väljer du “I (Interlace)”
(sammanflätad) eller “P (Progressive)” (progressiv)
beroende på vilken metod för uppbyggnad som
användes när skivan spelades in.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)
(➜ sid 24, Dolby Pro Logic II)
Utom [MPEG4] [DivX]
Använda bildskärmsmenyer
Play Speed
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
För att ändra uppspelningshastighet
– från “k0.6” till “k1.4” (i steg om 0,1)
Sound
Förstärker ljudutmatningen och ger ett varmt,
Enhancement halliknande ljud.
On ,------. Off
∫ Display Menu (Displaymenyn)
Information
On ,------. Off
Subtitle Position
0 till s60 (i steg om 2 )
Subtitle Brightness
Auto, 0 till s7
Just Fit Zoom
För att välja lämplig skärmstorlek för
att passa din TV-skärm
Manual Zoom
För att zooma in och ut manuellt
Bit Rate Display
[DVD-A] (Vid filmvisning) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
On ,------. Off
GUI See-through
Off, On, Auto
GUI Brightness
s3 till r3
Quick OSD
För att visa aktuellt uppspelningstillstånd
Off, Basics, Details
Efter att du valt objektet trycker du på
[RETURN] föratt visa QUICK OSDskärmen (➜ sid 14).
∫ Other Menu (Meny för övriga inställningar)
Setup
(➜ sid 20)
Play as DVD-Video
eller
Play as DVD-Audio
Välj “Play as DVD-Video” för att spela
DVD-video på DVD-ljud.
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
eller
Play as Data Disc
Välj “Play as Data Disc” för att spela
JPEG, MPEG4 eller DivX-video på
DVD-RAM, eller för att spela en
HighMAT-skiva utan att använda
HighMAT-funktionen.
RQT7976
19
87
7976sw.book
Page 20
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Ändra spelarens inställningar
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
SETUP
MUTING
SHIFT
CH
Siffer
knappar
4
5
7
8
6
VOLUME
9
2
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
Välj
Visa
installationsmenyn.
Om du inte ställt in QUICK SETUP
(➜ sid 10), visas skärmbilden
QUICK SETUP.
Välj fliken.
ENTER
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Gå till höger
FUNCTIONS
RETURN
3
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
Välj
Välj objektet.
ENTER
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
Registrera
SETUP
4
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Välj
SHIFT
ENTER
Disc
Video
Audio
Display
Others
Registrera
Punkt
Setup
Flik
Utför inställningarna.
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Advanced Disc Review
Intro Mode
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
Inställning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
to exit
≥Inställningarna behålls i minnet även om du kopplar över enheten
till standbyläget.
≥Understrukna objekt är fabriksinställningar i följande tabell.
5
S10
SETUP
MUTING
SHIFT
Tryck här för att avsluta.
QUICK SETUP gör det möjligt att fortsätta inställning av objekten i det skuggade området.
∫ “Disc”-fliken
Ändra spelarens inställningar
Audio
Välj ljudspråk.
Subtitle
Välj textningsspråk.
Menus
Välj språk för skivmenyerna. Denna
inställning ändras även när man
ändrar menyspråket i QUICK SETUP.
Advanced Disc Review
(➜ sid 14)
Ratings
Ställ in en klassificeringsnivå för att
begränsa möjligheterna att spela
DVD-video.
§1
§2
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Original§1
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Polish
≥Automatic§3
≥Polish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
≥Spanish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
Inställning av klassificering (när nivå 8 har valts)
≥8 No Limit
≥1 till 7
≥0 Lock All: För att förhindra uppspelning av skivor som saknar klassificeringsnivåer.
När du väljer din klassificeringsnivå visas en lösenordsskärm.
Följ de anvisningar som visas på skärmen.
Glöm inte ditt lösenord.
En meddelandeskärm visas om en DVD-Video som överskrider klassificeringsnivån sätts in i enheten.
Ange ditt lösenord och följ sedan instruktionerna på skärmen.
∫ “Video”-fliken
Välj den inställning som passar för din
TV och dina önskemål.
≥Polish
≥Intro Mode:
Granskar varje titel/program.
≥Interval Mode: Granskar inte bara varje titel/program, utan även varje 10 -minuters intervall i en titel/
ett program.
Det originalspråk som finns på skivan väljs.
Mata in ett kodnummer, i enlighet med tabellen på sidan 31.
TV Aspect
≥Spanish
§3
Om det språk du har valt under “Audio” inte finns tillgängligt, så kommer
textningen att visas på det språket (om det finns tillgängligt på skivan).
≥4:3 Pan&Scan: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Sidorna på bredskärmsbilder klipps av för att passa in på skärmen (om det inte är
förbjudet av skivan).
≥4:3 Letterbox: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Bredskärmsbilder visas i brevlådeformat.
≥16:9: Bredskärms-TV (16:9)
Ställ in vilken typ av TV du har.
≥Standard (Direct View TV)
≥Projection TV
≥CRT Projector
≥Plasma TV
Time Delay
≥0ms
≥40ms
TV Type
RQT7976
20
88
Vid anslutning till en plasmaskärm
ska du justera om du märker att ljudet
inte är synkroniserat med bilden.
≥20ms
≥LCD TV/Projector
≥60ms
≥80ms
≥100ms
7976sw.book
Page 21
Monday, April 25, 2005
Video Out (AV/Component)
Välj vilket videosignalformat som ska
matas ut från SCART (AV)- och
komponentuttagen.
10:27 AM
≥Video/YPbPr
≥RGB/No Output
≥S-Video/YPbPr
≥Automatic
≥Field: Bilden blir inte suddig, men bildkvaliteten är sämre.
≥Frame: Den allmänna kvaliteten är bra, men bilden kan förefalla suddig.
Still Mode
Ange vilken bildtyp som ska visas i
pausläget.
NTSC Disc Output
Välj PAL 60 eller NTSC för utsignalen
vid uppspelning av NTSC-skivor
(➜ sid 11, Videosystem)
Picture/Video Output
Ändra videosignalformatet som ska
avges för JPEG, MPEG4 och DivXvideo om bilden är ryckig under
uppspelningen.
≥PAL60: Vid anslutning till en PAL-TV.
≥NTSC: Vid anslutning till en NTSC-TV.
≥Automatic
≥PAL
≥NTSC/PAL60: Utsignalen bestäms av “NTSC Disc Output”-inställningen (➜ ovan).
∫ “Audio”-fliken
Dynamic Range Compression
≥Off
≥On: Justerar det dynamiska omfånget, mellan det lägsta och det högsta ljudet, för att få en tydlig
återgivning även vid låg volym. Praktisk att använda när du tittar sent på natten. (Fungerar
endast med Dolby Digital)
Speaker Settings (➜ nedan)
≥Mitt:
≥Surround (V/H):
Ställ in fördröjningstiden för dina mittoch surroundhögtalare.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ “Display”-fliken
Menu Language
≥English ≥ Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Polski ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
≥Off
Background during Play
≥Black
≥Grey
Välj bakgrund under uppspelning av
JPEG, MPEG4 och DivX-video.
∫ “Others”-fliken
Ändrar ljusstyrkan på enhetens display.
DivX Registration
≥Bright
≥Dim
≥Auto: Displayen är nedtonad, men lyser när du utför vissa funktioner.
Visar enhetens registreringskod.
Den här koden behövs för att köpa och spela DivXVOD-material (Video-on-Demand)(VOD).
(➜ sid 30, Om DivX VOD-innehåll)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialise Setting
≥Yes: Lösenordsskärmen visas om “Ratings” (➜ sid 20) ställts in. Mata in samma lösenord. När “INIT”
försvinner från displayen stänger du av enheten och slår sedan på den igen.
≥No
Detta gör att alla inställningar på
inställningsmenyerna återställs till
sina ursprungsvärden.
≥No
Ändra spelarens inställningar
FL Dimmer
Ändra fördröjningen (Speaker Settings)
(Fungerar vid uppspelning av flerkanaligt ljud)
(Endast mitt- och surroundhögtalare)
För att erhålla en optimal lyssningsmiljö vid uppspelning av 5,1kanaligt ljud bör samtliga högtalare, förutom bashögtalaren, befinna
sig på samma avstånd från lyssningspositionen. Om du måste placera
mitt- eller surroundhögtalarna närmare lyssningspositionen kan du
justera fördröjningstiden för att kompensera för skillnaden i avstånd.
C
a
ms
0.0
R
C
R
: Idealisk högtalarposition
c
Lämna menyn
Exit
LS
RS
LS
ms
0.0
RS
Ungefärliga rumsdimensioner
Surroundhögtalarnas fördröjningstid
RS
Cirkel för konstant, huvudakligt lyssningsavstånd
Om något av dessa avstånd a eller b är mindre än c, letar du upp
skillnaden i tabellen och ändrar till den rekommenderade inställningen.
a Mitthögtalare
Skillnad (ungef.)
SW
a b c : Huvudsakligt lyssningsavstånd
SW
b
LS
L
: Verklig högtalarposition
C
L
1 Tryck på [3, 4] för att välja rutan för fördröjning och tryck
sedan på [ENTER].
2 Tryck på [3, 4] för att justera fördröjningen och tryck sedan
på [ENTER].
Mitthögtalarens fördröjningstid
Inställning
b Surroundhögtalare
Skillnad (ungef.)
För att avsluta högtalarinställningarna
Tryck på [2] för att välja “Exit” och tryck på [ENTER].
När du ändrar surroundhögtalarens inställning för Dolby Digital,
ändras inställningen även för Dolby Pro Logic II.
dvs. inställningarna för MUSIC är samma som för Dolby Digital.
Inställning
Dolby Digital
30 cm
1.0 ms
150 cm
5.0 ms
60 cm
2.0 ms
300 cm
10.0 ms
90 cm
3.0 ms
450 cm
15.0 ms
120 cm
4.0 ms
150 cm
5.0 ms
15 ms
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
10 ms
5 ms
5 ms
15 ms
10 ms
10 ms
20 ms
15 ms
25 ms
0 ms
RQT7976
21
89
7976sw.book
Page 22
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Radion
Välja förinställd kanal
AV SYSTEM
TV
VCR
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TUNER/BAND
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
CH
CH
2
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Tryck på sifferknapparna för att välja
kanal.
Man kan även trycka på [W CH X].
För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
SLOW/SEARCH
SKIP
Tryck på [TUNER/BAND] för att välja “FM”
eller “AM”.
DIGITAL
FUNCTIONS
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
ENTER
ENTER
DISC
PL
CD
När en FM-sändning i stereo tas emot.
FL DISPLAY
SHIFT
ANGLE/PAGE
GROUP
REPEAT
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
∫ Om det förekommer mycket störningar i FM
Endast huvudenheten
Tryck på [FM MODE] för att visa “MONO”.
TUNING
TUNE MODE
DIGITAL
OPEN CLOSE
TUNING
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
PHONES
RDS
INPUT SELECTOR
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
Endast huvudenheten
Tryck på [INPUT SELECTOR] för att välja
“FM” eller “AM”.
Radion
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Endast huvudenheten
1
Tryck på [TUNE MODE] för att välja
2
3
“MANUAL”.
Tryck pås [X TUNING W] för att ställa in
den lägsta frekvensen (FM: 87,50,
AM: 522).
Håll [MEMORY] intryckt.
Släpp knappen när “FM AUTO” eller “AM AUTO” visas.
Tunern förinställer alla stationer den kan ta emot i kanalerna
och i turordning.
≥“SET OK” visas när kanalerna ställts in och radion söker sig
till den senast inställda stationen.
≥“ERROR” visas när den automatiska förinställningen
misslyckats. Ställ in kanalerna manuellt (➜ höger).
Tryck på [INPUT SELECTOR] för att välja
“FM” eller “AM”.
Tryck på [TUNE MODE] för att välja
“MANUAL”.
Tryck på [X TUNING W] för att välja
frekvens.
Håll [X TUNING W] intryckt till frekvensen börjar rulla och
startar den automatiska sökningen. Sökningen stoppas när
en station hittas.
Varje gång du trycker på knappen: MANUAL()PRESET
4
MONO STCT
Manuell inställning
Upp till 15 stationer kan förinställas per band för FM och AM.
3
SLP
FM MODE
Automatisk förinställning
2
T G S.SRND D.MIX
Tryck en gång till på [FM MODE] för att avbryta läget.
Funktionen avbryts också när du ändrar frekvensen.
MEMORY
1
TUNED
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
RDS
INPUT SELECTOR
DISC
PL
CD
∫ Ställa in kanalen i förväg
Upp till 15 stationer kan förinställas per band för FM och AM.
1
Medan man lyssnar på radiosändningen
Tryck på [ENTER].
2
Medan frekvensen och “P” blinkar på displayen
Tryck på sifferknapparna för att välja en kanal.
Eller så trycker du på [W CH X], för att sedan trycka på
[ENTER].
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
t. ex. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2].
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
RQT7976
22
90
Den station som finns lagrad för kanalen raderas om en annan
station förinställs för den kanalen.
7976sw.book
Page 23
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
RDS-sändning
Enheten kan visa den textinformation som sänds ut med
radiodatasystemet (RDS) som finns tillgängligt i vissa områden.
Om den station du lyssnar på sänder RDS-signaler kommer “RDS”
att lysa på displayen.
Tryck på [RDS] på huvudenheten eller
[FUNCTIONS] på fjärrkontrollen, för att visa
textinformationen.
Varje gång du trycker på knappen:
PS (fabriksinställning)>PTY> Visning av frekvens
^---------------------------------------------------------------------------}
PTY-displayer
§
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
“M.O.R. M”=Middle of the road music (skvalmusik)
[Observera]
Det kan hända att RDS-visning inte är tillgänglig om mottagningen är
dålig.
Alternativa antennanslutningar
Använd utomhusantenner om radiomottagningen är dålig.
≥Koppla bort antennen när enheten inte används.
≥Använd inte utomhusantennen under ett åskväder.
Behåll AM-ringantennen ansluten.
FM utomhusantenn
(använda en TV-antenn)
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
Y
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
TV
AUDIO
IN
PR
AV
Radion
≥Koppla bort FM
inomhusantennen.
≥Antennen ska installeras av en
utbildad tekniker.
COMPONENT VIDEO OUT
FM ANT
(75 )
(75≠
VIDEO
OUT
75 ≠ koaxialkabel
(medföljer ej)
5-12 m
AM utomhusantenn
(Med vinylkabel)
För en vinylkabel horisontellt över ett fönster
eller en annan lämplig plats.
RQT7976
23
91
7976sw.book
Page 24
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Ljudfält och ljudkvalitet
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
DVD/CD
Mittfokus
(Skivor där dialogen är inspelad i mittkanalen)
Du kan få ljudet från mitthögtalaren att verka komma
inifrån din TV.
CH
9
C.FOCUS
SFC
SHIFT
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
TOP MENU
MENU
SUBWOOFER LEVEL
SUPER SRND, H.BASS
DIGITAL
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
3, 4, 2, 1
Tryck på [SHIFT]i[C.FOCUS].
VOLUME
SLOW/SEARCH
SKIP
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
SHIFT
TUNED
MIX 2CH,
PL
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Varje gång du trycker på knappen:
C FOCUS ON,------.C FOCUS OFF
TEST, CH SELECT
Ljudfältskontroll
Ändrar ljudkvaliteten.
Tryck på [SFC].
Varje gång du trycker på knappen:
FLAT: Avbryt (ingen effekt läggs till) (fabriksinställning).
HEAVY: Ger rock mer tryck.
CLEAR: Gör högre ljud klarare.
SOFT: För bakgrundsmusik.
DISCO: Reflekterar ljudet så att det känns som om du vore i ett
disco.
LIVE:
Ger sången mer liv.
HALL: Expanderar ljudet så att det känns som om du vore i ett
konserthus.
Ljudfält och ljudkvalitet
L C R
LS
≥Detta fungerar inte när Super Surround är på.
≥Detta fungerar även när Dolby Pro Logic II är på.
≥När hörlurar anslutits kan inte följande ljudfältsystem användas.
(Förutom ljudfältskontroll)
≥Du kan märka en minskad ljudkvalitet när dessa ljudfältsystem
används tillsammans med vissa källor. Om detta inträffar ska du
stänga av ljudfältsystemet.
≥Om du startar Super Surround, avbryts Dolby Pro Logic II och vice
versa.
≥Följande funktioner fungerar eventuellt inte beroende på skivans
inspelning.
För att kontrollera aktuell inställning
Tryck på [SFC].
SUPER SRND
H.BASS
MONO STCT
C.FOCUS, SFC
[Observera]
SHIFT
SLP
S
MIX 2CH
PL
C.FOCUS
SFC
T G S.SRND D.MIX
DTS
MODE
DS PS PTY W
DVD
RAM
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
DISC
PL
CD
ENTER
Super Surround
Lägger till surroundeffekter till stereoljud.
Dolby Pro Logic II
Förutom [DivX]
Dolby Pro Logic II är en avancerad dekoder som avger 5--kanaligt
surroundljud (vänster och höger front, mitt, vänster och höger
surround) från en stereokälla oavsett om den har specifikt kodats i
Dolby Surround eller inte.
Tryck på [ÎPLII].
DISC
DIGITAL
TUNED
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
Varje gång du trycker på knappen:
MOVIE: Film inspelad i Dolby Surround.
MUSIC: Stereokällor
OFF:
Ångra
≥Fungerar endast i DVD/CD-läge.
≥“ÎPLII” tänds när det finns en effekt.
SHIFT
MIX 2CH
PL
Nermixning
Du kan mata ut de nermixade 2 -kanaliga signalerna vid behov.
Tryck på [SHIFT]i[MIX 2CH].
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
SLP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Varje gång du trycker på knappen:
MIX 2CH ON,------.MIX 2CH OFF
Tryck på [SHIFT]i[SUPER SRND].
ED
T G S.SRND D.MIX
SL
W
Varje gång du trycker på knappen:
MUSIC: Lägger till surroundeffekter till stereoljud.
MOVIE: Använd det här läget vid uppspelning av film.
PARTY: Ljudet är i stereo oavsett åt vilket håll du sitter.
OFF:
Ångra
RQT7976
24
92
≥Du kan justera surroundhögtalarnas volym för att få bästa
surroundeffekt (➜ sid 25, Justering av högtalarnivå).
≥Super Surround fungerar inte när man spelar en DVD som spelats
in med flera kanaler.
När “D.MIX” blinkar på displayen innehåller skivan flerkanaliga
signaler som inte kan nermixas. [DVD-A]
7976sw.book
Page 25
SUPER SRND
H.BASS
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Du kan förstärka lågfrevent ljud så att tungt basljud kan höras
tydligare, även om ditt rums akustik inte är optimal. Enheten väljer
automatiskt den mest lämliga inställningen för den källa som spelas.
Tryck på [H.BASS].
[HT845] [HT885] H.BASS -indikatorer på huvudenheten.
LP
MONO STCT
L C R
LS
S
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
H. BASS ON (fabriksinställning),------.H. BASS OFF
≥När en annan källa valts
H. BASS OFF(fabriksinställning),------.H. BASS ON
Den inställning du gör sparas och hämtas varje gång du spelar
samma typ av källa.
TEST
CH SELECT
Subwoofernivå
Du kan justera mängden bas. Enheten väljer automatiskt den mest
lämpliga inställningen för den källa som spelas.
Tryck på [SUBWOOFER LEVEL].
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
SUB W 4 (fabriksinställning)>SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3
^-----------------------------------------------------------------------------------------------}
≥När en annan källa valts
SUB W 2 (fabriksinställning)>SUB W 3>SUB W 4>SUB W 1
^---------------------------------------------- --------------------------------------------------}
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
SHIFT
SUBWOOFER
LEVEL
Förstärka basljudet
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Den inställning du gör sparas och hämtas varje gång du spelar
samma typ av källa.
Justering av högtalarnivå
Det här är ett av sätten att få lämplig surroundeffekt.
Förberedelser
Tryck på [DVD/CD].
∫ För att justera högtalarnivån under uppspelning
I stoppat läge när inte någon bildskärmsvisning finns
Tryck på [SHIFT]i[TEST] för att mata ut
en testsignal.
L: Främre vänstra
RS: Höger surround
(Effektiv vid uppspelning av flerkanaligt ljud eller då Dolby Pro
Logic II eller Super Surround är på.)
1
C: Mitt
R: Främre högra
LS: Vänster surround
L #C #R #RS #LS #SW
^--------------------------------------------------}
SW: Subwoofer
≥Det matas inte ut något ljud i SW (subwoofer)-kanalen.
2
≥Du kan endast justera SW om skivan innehåller en
subwooferkanal.
≥“SW” visas inte på displayen och kan inte justeras när Dolby
Pro Logic II är på.
≥“S” visas på displayen när “MUSIC” eller “MOVIE” väljs med
Super Surround (➜ sid 24). I det här fallet kan du justera
båda surroundhögtalarnas nivå samtidigt, med hjälp av
[3, 4].
S: j6 dB till i6 dB
Tryck på [VOLUME, r] eller [s] för att
ställa in den volymnivå som normalt
används vid lyssning.
3
Tryck på [3] (öka) eller [4] (minska) för
att justera högtalarnivån för respektive
högtalare.
C, RS, LS: j6 dB till i6 dB
(L, R: Endast balansen kan justeras.)
≥För att justera de främre högtalarnas balans
När testsignalen hörs trycker du på [2, 1].
≥Justera högtalarnivån till samma nivå som för de främre
högtalarna.
Tryck på [CH SELECT] för att välja högtalare.
2
Ljudfält och ljudkvalitet
1
Tryck på [3] (öka) eller [4] (minska) för att justera
högtalarnivån för respektive högtalare.
C, RS, LS, SW: j6 dB till i6 dB
(L, R: Endast balansen kan justeras.)
≥För att justera de främre högtalarnas balans
Tryck på [2, 1] samtidigt som “L” eller “R” väljs.
För att stänga av testsignalen
Tryck på [SHIFT]i[TEST] igen.
RQT7976
25
93
7976sw.book
Page 26
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Styra annan utrustning
∫ Anslutningsexempel
TV-apparat
(medföljer ej)
Videobandspelare
(medföljer ej)
För att visa video från
videobandspelaren
Välj “VIDEO 2”ingången på din TV i
det här exemplet.
AUDIO OUT VIDEO IN
L
R
1
2
Ljudkabel (medföljer ej)
Videokabel (medföljer ej)
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
: Signalflöde
R
L
För att spela ljud från en
videobandspelare
För att spela ljud från TV-apparaten
Sänk volymen på TV-apparaten till minimum
och styr volymen med den här enheten.
Redan ansluten
(➜ sid 8)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75≠)
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
A
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
AUX
TV
AUDIO
IN
PR
REC
OUT
Bilden visar SC-HT845.
AV
VIDEO
OUT
[HT845] [HT885]
För att spela in skivor,
radiosändningar etc. på
en kassettbandspelare
[HT845] [HT885]
För att spela ljud från
en kassettbandspelare
L
R
R
L
PLAY OUT
Styra annan utrustning
Y
REC IN
Kassettbandspelare
(medföljer ej)
AV SYSTEM
TV
[HT845]
[HT885]
AV SYSTEM
TV/AV
TV
AUX
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TV/AV
Siffer
knappar
1
2
3
4
5
6
7
8
CH
9
VCR
DVD/CD
TUNER/BAND
CH
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
,
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
RQT7976
26
94
REPEAT
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Bilden visar SC-HT535.
7976sw.book
Page 27
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Styra TV och videobandspelare
Du kan använda fjärrkontrollen för att styra en Panasonic-TV eller en
videobandspelare. Anslut din utrustning enligt “Anslutningsexempel”
(➜ sid 26).
[Observera]
Det kan hända att fjärrkontrollen inte fungerar korrekt med vissa
modeller.
TV-apparat
Förberedelser
Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på [TV] för att tända
knappen, och rikta den sedan mot TV:n för följande funktioner:
Styra kassettbandspelaren
([HT845] [HT885])
Spela in på kassettbandspelaren
1
Tryck på [DVD/CD] för att välja “DVD/CD”.
eller
Tryck på [TUNER/BAND] för att välja “FM”
eller “AM”.
2
Starta in- och uppspelningen.
Lyssna på kassettbandspelaren
Att slå på/stänga av TV-apparaten
Tryck på [Í AV SYSTEM].
Tryck på [AUX] för att välja “AUX” som källa.
Växla TV-apparatens videoingångsläge
Tryck på [TV/AV].
Byta kanal
Justera volymen
Tryck på [TV VOLs] eller [TV VOLr].
Videobandspelare
Förberedelser
≥Ändra videoingångsläget på TV-apparaten (“VIDEO 2” i exemplet).
≥Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på [VCR] för att tända
knappen, och rikta den sedan mot videon för följande funktioner:
Slå på/stänga av videobandspelaren
Tryck på [Í AV SYSTEM].
Uppspelning, paus och stopp
Tryck på [1] (uppspelning), [;] eller [∫].
Snabbspolning framåt och bakåt
Tryck på [6] eller [5].
Ansluta en laserskivspelare eller skivspelare
Anslut den i stället för en videobandspelare (➜ sid 26) och välj
“VCR” som källa.
Vi rekommenderar att du använder en skivspelare med inbyggd
phonoequalizer. Om din skivspelare inte har en inbyggd equalizer
ska du först ansluta den till en separat equalizer och sedan till den
här enheten.
Ändra fjärrkontrollens kod ([HT845] [HT885])
Lista över TV-koder
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAUR:
BLAUPUNKT:
BRANDT:
BUSH:
01, 29, 30, 31
07, 11, 28, 36, 37
05, 11, 12
32
28, 36
26, 41
02, 05, 10, 11,
12, 32, 38
DAEWOO:
11, 12, 32
DUAL:
32
FERGUSON: 11, 12
FINLUX:
11, 12, 22, 23,
24, 25, 40
FISHER:
37
FUNAI:
02, 38
GOLDSTAR:
11, 12
GOODMANS: 11, 12, 25, 32
GRUNDIG:
28, 36
HITACHI:
01, 09, 26, 41
ICE:
21, 39
INNO HIT:
34
ITT/NOKIA:
05, 07, 37
JVC:
18
KENDO:
40
LOEWE:
14, 33
LOEWE OPTA: 32
LUXOR:
37
MATSUI:
02, 05, 06, 07,
10, 11, 12, 25,
37, 38
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAIRD:
BLAUPUNKT:
BUSH:
DAEWOO:
FERGUSON:
FISHER:
Rikta fjärrkontrollen mot utrustningen.
GOLDSTAR/LG:
GOODMANS:
Tryck på en sifferknapp för att mata in den
första siffran och mata sedan in den andra
siffran.
Fjärrkontrollen avger signalen för att slå på/stänga av. Om koden är
korrekt slås utrustningen på eller stängs av. Om den inte reagerar
ska du försöka igen efter att ha matat in en ny kod.
[Observera]
Mata in koderna på nytt efter att du har bytt ut batterierna.
14, 19, 28, 36
05, 07, 37
26, 41
27, 35
02, 03, 05, 10,
11, 12, 38
PHILIPS:
11, 12, 13, 15
PHONOLA
11, 12
RADIOLA:
11, 12
ROADSTAR:
39
SABA:
26, 41
SALORA:
07, 37
SAMSUNG:
11, 12, 15, 21,
25, 34, 39
SANYO:
07, 17, 25, 37
SCHNEIDER: 11, 12
SEG:
39, 40
SELECO:
11, 24
SHARP:
17, 20
SIEMENS:
11, 12, 17, 28, 36
SINUDYNE:
02, 05, 11, 12,
22, 24, 38, 40
SONY:
16
THOMSON:
05, 26, 41
THORN:
06, 08, 11, 12,
14, 16, 25, 32
TOSHIBA:
03, 04, 06, 08
UNIVERSUM: 39
WHITE WESTING HOUSE:
11, 12, 22, 40
Lista över videobandspelarkoder
Den här fjärrkontrollen kan också styra TV-apparater och
videobandspelare av andra fabrikat. Ändra koden för att styra sådan
utrustning (➜ höger).
När du trycker på [TV] eller [VCR]
MITSUBISHI:
NOKIA:
NORDMENDE:
OCEANIC:
ORION:
Styra annan utrustning
Tryck på [W CH X].
GRUNDIG:
HCM:
HITACHI:
ITT:
ITT/NOKIA:
JVC:
KENDO:
LOEWE:
LUXOR:
MATSUI:
METZ:
MITSUBISHI:
01, 29, 30
06, 08, 16, 17,
19, 37
02, 06, 23
08, 10, 37
01, 26, 29, 30,
33
02, 09, 23
15
31
05, 07, 10, 11,
12
03, 04, 36, 37
02, 03, 18, 23,
27, 33
02, 23, 26, 28,
32, 33
02, 23
13, 14
08, 10, 11, 37
18, 27, 37
20, 21
08, 09, 37
03, 32
08, 10, 11, 17,
19, 37
03, 05, 09
01
17, 19, 21, 32
NEC:
NOKIA:
04, 21, 36, 37
08, 10, 11, 18,
22, 27, 37
NORDMENDE:
20, 21
OKANO:
06
ORION:
05, 09
PHILIPS:
22, 32, 33, 34,
35
PHONOLA:
32
RFT:
33
ROADSTAR:
02, 03, 18, 23,
27
SABA:
21
SALORA:
08, 11, 17, 19,
37
SAMSUNG:
15, 16, 18, 27
SANYO:
07, 10, 11
SCHAUB LORENZ: 10
SCHNEIDER:
02, 03, 18, 23,
27, 32
SEG:
02, 18, 23, 27
SHARP:
22
SIEMENS:
03, 10, 11, 32
SONY:
24, 25, 26
THOMSON:
21
THORN:
10
TOSHIBA:
15, 17, 19, 32
UNIVERSUM:
03, 08, 32, 37
RQT7976
27
95
7976sw.book
Page 28
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Övriga användbara funktioner
Använda hörlurar
AV SYSTEM
TV
SLEEP
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
Endast huvudenheten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
1
CH
VOLUME
(medföljer ej).
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Minska volymen och anslut hörlurarna
VOLUME
Hörlurarnas typ av kontakt: 3,5 mm stereo
VOLUME
TOP MENU
OPEN CLOSE
MENU
TUNING
INPUT SELECTOR
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
RDS
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
ENTER
[HT845] [HT885]
SLEEP
QUICK OSD
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
2
MUTING
PLAY MODE
Justera volymen i hörlurarna med
[VOLUME].
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
≥Ljudet växlas automatiskt till stereo (2-kanaler).
[Observera]
Undvik att lyssna under längre tid för att förebygga hörselskador.
SLEEP
[HT535]
[HT845]
[HT885]
SHIFT
SLEEP
QUICK OSD
Insomningstimer
Tryck på [SLEEP]
([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) för att välja
tiden (i minuter).
Övriga användbara funktioner
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
D.MIX
SLP
För att stänga av timern
Tryck på [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) för att välja
“OFF”.
För att kontrollera den återstående tiden
Tryck på [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]) igen.
För att ändra inställningen
Upprepa proceduren från början.
SETUP
MUTING
Dämpa ljudet
Tryck på [MUTING].
“MUTING” blinkar på enhetens display.
DIGITAL
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
För att avbryta
≥Tryck en gång till på [MUTING] eller minska volymen till minimum
(– – dB) för att sedan höja den till önskad nivå.
≥Dämpningen avbryts när du ställer enheten i standbyläget.
RQT7976
28
96
7976sw.book
Page 29
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Andra installationsalternativ för högtalarna
∫ Montering på en vägg
Du kan fästa alla högtalarna på en vägg.
1 Skruva in en skruv (medföljer ej) i väggen.
2 Fäst högtalaren ordentligt på skruven/skruvarna med hålet/hålen.
30–35 mm
‰7,5–9,4 mm
‰3,0–4,0 mm
4,0–7,0 mm
Vägg eller pelare
≥Väggen eller pelaren på vilken högtalarna ska monteras, måste vara stark nog att bära 10 kg per skruv. Rådgör med ett byggföretag vid
montering av högtalarna på en vägg. Felaktig montering kan resultera i skada på väggen och högtalarna.
≥Användande av ytterligare högtalarkabel (tillval) rekommenderas för väggmonterade främre högtalare (eller surroundhögtalare [HT885]). (Du kan
också ta bort högtalarkablarna från rören som levereras med det här systemet).
[HT845] (Endast främre högtalare) [HT885] (Främre och surroundhögtalare)
≥Vid montering av främre och surroundhögtalare på en vägg, rekommenderar vi att du använder en tråd (medföljer ej) för att förhindra att dom
faller (➜ sid 5).
t. ex.
Surroundhögtalare [HT535]
Mitthögtalare
Främre högtalare [HT845]
Främre och surroundhögtalare [HT885]
Andra installationsalternativ för högtalarna
366 mm
180 mm
175 mm
I den här positionen kommer
högtalaren förmodligen att
falla om den flyttas från
vänster till höger.
Flytta högtalaren så
att skruven befinner
sig i den här
positionen.
∫ Montera högtalarstativ (medföljer ej)
(Utom [HT535] [HT845] Främre högtalare [HT885] Främre och surroundhögtalare)
Kontrollera att stativen uppfyller dessa krav innan inköp.
Observera diametern och längden på skruvarna samt avståndet mellan skruvarna som visas på bilden.
≥Stativen måste kunna bära mer än 10 kg.
≥Stativen måste vara stabila även om högtalarna är högt monterade.
t. ex.
Surroundhögtalare [HT535]
5 mm
stigning 0,8 mm
60 mm
Högtalarstativ
(medföljer ej)
Montera stativen i dessa
metallskruvhål.
Godstjocklek plus 7 mm
till 10 mm
RQT7976
29
97
7976sw.book
Page 30
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Om DivX VOD-innehåll
Ordlista
DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll är krypterat för
copyrightskydd. För att du ska kunna spela DivX VOD-material på
denna enhet, måste du först registrera enheten.
Dekoder
Du registrerar enheten genom att ange dess registreringskod enligt
online-anvisningarna när du köper DivX VOD-material. Mer
information om DivX VOD finns på www.divx.com/vod.
DivX
(➜ sid 21, “DivX Registration” på fliken “Others”)
Setup
DivX Registration
To learn more visit www.divx.com/vod
Detta är en metod för att koda digitala signaler, som har utvecklats
av Dolby Laboratories. Förutom stereoljud (2 kanaler) kan dessa
signaler även vara flerkanaligt ljud. Det går att spela in en stor
mängd information på en skiva med hjälp av den här metoden.
DTS (Digital Theater Systems)
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
Ett videkomprimeringsformat som utvecklats av DivXNetworks, Inc.
som komprimerar videofiler utan någon väsentlig kvalitetsförlust.
Dolby Digital
Visa enhetens registreringskod
Disc
Video
Audio
Display
Others
En dekoder återställer de kodade ljudsignalerna på en DVD-skiva.
Detta kallas avkodning.
8 alfanumeriska
tecken
Detta surroundsystem används i många biografer världen över. Det
har en god separation mellan kanalerna och det är därför möjligt att
få realistiska ljudeffekter.
Dynamiskt omfång
Press
ENTER
to continue
Om DivX VOD-innehåll/Skivhantering/Ordlista/Underhåll
≥Vi rekommenderar att du antecknar den här koden för framtida
bruk.
≥När du spelar ett DivX VOD-material första gången visas en annan
registreringskod i “DivX Registration”. Använd inte denna
registreringskod när du köper DivX VOD-material. Om du använder
denna kod när du köper DivX VOD-material och spelar materialet
på den här enheten, kommer du inte längre att kunna spela det
material som du har köpt med den tidigare koden.
≥Om du har köpt DivX VOD-material med en registreringskod som
inte överensstämmer med den här enhetens kod, kan du inte spela
upp detta material. (“Authorization Error” visas.)
Angående DivX-material som endast kan spelas ett visst
antal gånger
Det finns DivX VOD-material som endast kan spelas ett visst antal
gånger. När du spelar sådant material visas återstående antalet
uppspelningar. När det återstående antalet uppspelningar är noll kan
du inte längre spela. (“Rented Movie Expired” visas).
När du spelar denna typ av material
≥Antalet återstående spelningar minskas med ett om
– du stänger av enheten eller trycker på [SHIFT]i[SETUP].
– du trycker på [∫]. (Tryck på [;] för att göra paus i
uppspelningen.)
– du trycker på [:, 9] eller [6, 5] etc. och kommer till
annat innehåll, eller i början av det innehåll som spelas.
≥Funktionerna Återuppta (➜ sid 13, Stopp) och Marker [➜ sid 19,
Play Menu (Avspelningsmenyn)] fungerar inte.
Skivhantering
98
Bildrutor är de stillbilder som i följd skapar en rörlig bild. Ungefär 30
bildrutor visas varje sekund.
En bildruta består av två bildfält. På en vanlig TV visas dessa bildfält
efter varandra för att därmed skapa bildrutor.
En stillbild visas när du gör paus i en rörlig bild. En stillbild av en
bildruta består av två alternerande bildfält och bilden kan därför
förefalla suddig, men den totala kvaliteten är god.
En stillbild av ett bildfält är inte suddig, men den innehåller endast
hälften av informationen av en bildruta och bildkvaliteten är därför
sämre.
I/P/B
MPEG 2, den standard för videokomprimering som används med
DVD-videoskivor, kodar bildrutorna med hjälp av 3 bildtyper.
I: Internt kodad bild
Denna bild har bäst bildkvalitet och är bäst att använda när bilden
ska justeras.
P: Förutsägbar kodad bild
Denna bild beräknas utifrån tidigare I- och P-bilder.
B: Dubbelriktad förutsägbar kodad bild
Denna bild beräknas genom att jämföra tidigare och kommande
I- och P-bilder och har därför lägst informationsmängd.
Linjär PCM (pulskodmodulering)
Linjär PCM är okomprimerade signaler och liknar de signaler som
finns på CD-skivor.
MPEG4
Ett komprimeringssystem som används för mobil utrustning eller
nätverk och ger möjlighet till mycket effektiv inspelning vid låga
bithastigheter.
Avspelningskontroll (PBC)
Med CD-videoskivor som har avspelningskontroll kan du välja
scener och information med menyer.
Samplingsfrekvens
Torka av skivorna med en fuktad trasa och torka sedan torrt.
Sampling är den process som omvandlar prov av ljudvågornas höjd
(analog signal) som tas med jämna mellanrum till siffror (digital
kodning). Samplingsfrekvensen är det antal prov som tas per
sekund så ett större antal betyder en mer trogen reproduktion av
originalljudet.
≥Sätt inte på några etiketter eller klisterlappar på skivorna (det kan
orsaka att skivorna böjs och blir oanvändbara).
≥Skriv inte på etikettsidan med en kulspetspenna eller något annat
skrivdon.
≥Använd inte skivrengöringssprejer, bensin, thinner, antistatvätskor, eller några andra lösningsmedel.
≥Använd inte skrapskydd eller andra skydd.
≥Använd inte följande slags skivor:
– Skivor med klister från borttagna klisterlappar och etiketter
(uthyrningsskivor etc.).
– Skivor som är kraftigt deformerade eller har sprickor.
– Oregelbundna skivor, som till exempel hjärtformade skivor.
30
Stillbilder av bildrutor och stillbilder av bildfält
∫ Rengöring av skivor
∫ Försiktighet vid hantering av skivor
RQT7976
Det dynamiska omfånget är skillnaden mellan den lägsta ljudnivån
som kan höras över utrustningens brus och den högsta ljudnivån
innan distortion uppstår.
Underhåll
Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.
≥Använd aldrig alkohol, målarthinner eller bensin för att rengöra
den.
≥Innan du använder kemiskt behandlade rengöringstrasor bör du
läsa igenom de instruktioner som medföljer trasan.
Använd inte linsrengöringsmedel som finns i handeln, eftersom
de kan orsaka funktionsstörningar. (Rengöring av linsen behövs
vanligtvis inte, men det beror på i vilken miljö den används.)
Innan du flyttar enheten ska du kontrollera att skivfacket
är tomt.
Om du inte gör detta så riskerar du att allvarligt skada skivan
och enheten.
7976sw.book
Page 31
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Lista över språkkoder
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6672
6682
6671
7789
6890
6865
6978
6979
6984
7074
7073
7082
7089
7079
7176
7565
6976
7576
7178
Gujarati:
Hausa:
Hebreiska:
Hindi:
Indonesiska:
Interlingua:
Irländska:
Isländska:
Italienska:
Japanska:
Javanesiska:
Jiddish:
Kambodjanska:
Kanaresiska:
Kashmiri:
Katalanska:
Kazakstanska:
Kinesiska:
Kirgisiska:
Koreanska:
Korsikanska:
Kroatiska:
Kurdiska:
Laotiska:
Latin:
Lettiska:
Lingala:
Litauiska:
Makedonska:
Malagassiska:
Malayalam:
Malaysiska:
7185
7265
7387
7273
7378
7365
7165
7383
7384
7465
7487
7473
7577
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7776
7783
Windows Media och
Windowslogotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i
andra länder.
WMA är ett komprimeringsformat som
är utvecklat av Microsoft Corporation.
WMA når samma ljudkvalitet som MP3
med en filstorlek som är mindre än den
för MP3.
HighMAT™ och HighMAT-logon är antingen
varumärken eller registrerade varumärken
för Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Tillverkad på Dolby Laboratories-licens.
“Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade varumärken
tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
Denna produkt innefattar copyrightskyddad teknologi som
skyddas av metodanspråk i vissa patent i USA och rättigheterna
till annan intellektuell egendom som innehas av Macrovision
Corporation och andra innehavare av rättigheter. Användning av
denna copyrightskyddade teknologi måste godkännas av
Macrovision Corporation, och är avsedd endast för hemmabruk
och annat begränsat betraktande om inte annat auktoriserats av
Macrovision Corporation. Omvänd ingenjörskonst och
isärtagande är förbjudet.
Maltesiska:
Maori:
Marathi:
Moldaviska:
Mongoliska:
Nauru:
Nederländska:
Nepali:
Norska:
Oriya:
Panjabi:
Pashto, Pushto:
Persiska:
Polska:
Portugisiska:
Quechua:
Rätoromanska:
Rumänska:
Ryska:
Samoanska:
Sanskrit:
Serbiska:
Serbokroatiska:
Shona:
Sindhi:
Singalesiska:
Skotsk gaeliska:
Slovakiska:
Slovenska:
Somali:
Spanska:
Sundanesiska:
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
6983
8385
Svenska:
Swahili:
Tagalog:
Tajikiska:
Tamilska:
Tatariska:
Telugu:
Thailändska:
Tibetanska:
Tigrinja:
Tjeckiska:
Tonga:
Turkiska:
Turkmeniska:
Twi:
Tyska:
Ukrainska:
Ungerska:
Urdu:
Uzbekiska:
Vietnamesiska:
Vitryska:
Volapük:
Walesiska:
Wolof:
Xhosa:
Yoruba:
Zulu:
8386
8387
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
6783
8479
8482
8475
8487
6869
8575
7285
8582
8590
8673
6669
8679
6789
8779
8872
8979
9085
MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik som licensieras från
Fraunhofer IIS och Thomson multimedia.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® och
Pacific Microsonics™ är antingen registrerade
varumärken eller varumärken för Pacific Microsonics, Inc. i USA
och/eller andra länder.
HDCD-systemet tillverkas på licens från Pacific Microsonics, Inc.
Produkten täcks av ett eller flera av följande patent:
patentnummer 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574,
5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531 i USA,
patentnummer 669114 i Australien, och andra patent under
behandling.
Lista över språkkoder
Abkhaziska:
Afariska:
Afrikaans:
Albanska:
Amehariska:
Arabiska:
Armeniska:
Assamesiska:
Aymara:
Azerbadjanska:
Bashkiriska:
Baskiska:
Bengaliska:
Bihariska:
Bretonska:
Bulgariska:
Burmanska:
Butanska:
Danska:
Engelska:
Esperanto:
Estniska:
Fiji:
Finska:
Franska:
Frisiska:
Färöiska:
Galiciska:
Georgiska:
Grekiska:
Grönländska:
Guarani:
Denna produkt är licensierad enligt patent för MPEG-4 Visual
för privat och icke-kommersiell användning. Användare är
konsumenter av (i) kodad video enligt standarden MPEG-4
Visual (“MPEG-4 Video”) och/eller (ii) avkodad MPEG-4 Video
som kodats av en konsument för privat och icke-kommersiell
användning och/eller införskaffats från videoleverantör som
innehar licens enligt MPEG LA för att tillhandhålla MPEG-4
Video. Licens beviljas inte och kan inte göras gällande för någon
annan användning. Ytterligare information inklusive information
om PR, intern och kommersiell användning och licensiering
lämnas av MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.
Officiell DivX Certified™-produkt.
Spelar DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 och DivX® VOD-videoformat
(uppfyller tekniska specifikationer för certifiering enligt DivX
Certified™).
DivX, DivX Certified samt tillhörande logotyper är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc. och används på licens.
RQT7976
31
99
7976sw.book
Page 32
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Tekniska data
FÖRSTÄRKARDELEN
SKIVDELEN
[HT535]
RMS uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
55 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Surroundkan.
55 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Mittkan.
160 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkan.
220 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Total RMS Dolby Digital-lägeseffekt
600 W
DIN uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
40 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Surroundkan.
40 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Mittkan.
120 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Subwooferkan.
150 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THD
Total DIN Dolby Digital-lägeseffekt
430 W
Skivor som kan spelas (8 cm eller 12 cm)
(1) DVD (DVD-video, DVD-ljud, DivX§1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2)
(3) DVD-R (DVD-video, DivX§1, 2)
(4) DVD-RW (DVD-video, DVD-VR, DivX§1, 2)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§5, MP3§2, 6, WMA§2, 7,
JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2, HighMAT Level 2 (ljud och bild)]
§1 DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) stöds ej.
§2 Det totala maximala antalet kombinerade igenkännbara ljud-,
bild- och videoinnehåll och grupper: 4000 ljud-, bild- och
videoinnehåll samt 400 grupper.
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-filer
Bildupplösning: mellan 160k120 och 6144k4096 pixlar
(undersamplingsvärdet är 4:2:2 eller 4:2:0)
§4 MPEG4-data inspelad med Panasonic SD multikameror eller
DVD-brännare
Uppfyller SD VIDEO-specifikationer (ASF-standard)/MPEG4
(Simple Profile) video system/G.726 ljudsystem
§5 Uppfyller IEC62107
§6 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
§7
Windows Media Audio Ver.9.0 L3
Ej kompatibel med Multiple Bit Rate (MBR)
Pickup
Våglängd
CD 785 nm
DVD 662 nm
Lasereffekt
KLASS 2/KLASS 3A
Laserstyrka
Ingen farlig strålning
[HT845]
RMS uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
70 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Surroundkan.
70 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Mittkan.
260 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkan.
260 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Total RMS Dolby Digital-lägeseffekt
800 W
DIN uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
45 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Surroundkan.
50 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Mittkan.
165 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Subwooferkan.
160 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THD
Total DIN Dolby Digital-lägeseffekt
515 W
[HT885]
RMS uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
170 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Surroundkan.
70 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Mittkan.
260 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkan.
260 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Total RMS Dolby Digital-lägeseffekt
1000 W
DIN uteffekt: Dolby Digital Läge
Frontkan.
140 W per kanal (6 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Surroundkan.
55 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Mittkan.
180 W per kanal (4 ≠), 1 kHz, 1 % THD
Subwooferkan.
180 W per kanal (4 ≠), 100 Hz, 1 % THD
Total DIN Dolby Digital-lägeseffekt
750 W
FM/AM-TUNER, UTTAG
Förinställda stationer
FM 15 stationer
AM/MW 15 stationer
Tekniska data
Frekvensmodulation (FM)
Frekvensområde
87,50–108,00 MHz (steg om 50 kHz)
Känslighet
1,5 µV (IHF)
S/B 26 dB
1,2 µV
Antennuttag
75 ≠ (ej balanserat)
Amplitudmodulation (AM/MW)
Frekvensområde
522–1629 kHz (steg om 9 kHz)
AM-känslighet S/B 20 dB vid 999 kHz
560 µV/m
Uttag, hörlurar
Uttag
Stereo, 3,5 mm
Ljudutgång (skiva)
Antal kanaler
5.1 kanaler (FL, FR, C, SL, SR, SW)
[HT845] [HT885] Ljudprestanda
(1) Frekvensomfång
≥DVD (linjära ljudsignaler) 10 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)
10 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)
≥DVD-ljud
10 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)
≥CD-ljud
10 Hz–20 kHz
(2) Signal/brusförhållande
≥CD-ljud
95 dB
(3) Dynamiskt omfång
≥DVD (linjära ljudsignaler)
95 dB
≥CD-ljud
93 dB
(4) Total harmonisk distorsion
≥CD-ljud
0,005 %
VIDEODELEN
Videosystem
Signalsystem
Kompositvideoutgång
Utnivå
Uttag
S-videoutgång
Y-signalens utnivå
C-signalens utnivå
Uttag
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Stiftuttag (1 system)
Scart-uttag (1 system)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
S-uttag (1 system)
Scart-uttag (1 system)
Component-videoutgång
[NTSC: 525 (480) p/525 (480) i, PAL: 625 (576) p/625 (576) i]
Y-signalens utnivå
1 Vp-p (75 ≠)
PB-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
PR-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
Uttag
Stiftuttag (Y: grön, PB: blå, PR: röd) (1 system)
RGB-videoutgång
R-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
G-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
B-signalens utnivå
0,7 Vp-p (75 ≠)
Uttag
Scart-uttag (1 system)
RQT7976
32
100
Page 33 Tuesday, May 3, 2005
8:52 AM
HÖGTALARDELEN
[HT535] [Främre\högtalare\SB-FS535]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Fullbredd
2. Superdiskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
2-vägs, 2 element (basreflex)
Impedans 6 ≠
6,5 cm kontyp
Piezo-typ
55 W (Max)
80 dB/W (1,0 m)
10 kHz
80 Hz–22 kHz (j16 dB)
95 Hz–20 kHz (j10 dB)
Mått (WtHtD)
218 mmk1080 mm (max)/984 mm (min)k243 mm
Vikt
2,6 kg
[HT535] [Surround\högtalare\\SB-FS536]
Typ
1-vägs, 1 element (basreflex)
Högtalarenhet(er)
Impedans 6 ≠
Fullbredd
6,5 cm kontyp
Ingångseffekt (IEC)
55 W (Max)
Utgångsnivå
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mått (WtHtD)
90 mmk193 mmk102 mm
Vikt
0,7 kg
[HT535] [Mitt\högtalare\\SB-PC535]
Typ
2-vägs, 3 element (basreflex)
Högtalarenhet(er)
Impedans 6 ≠
1. Fullbredd
6,5 cm kontyp
2. Fullbredd
6,5 cm kontyp
3. Superdiskant
Piezo-typ
Ingångseffekt (IEC)
160 W (Max)
Utgångsnivå
83 dB/W (1,0 m)
Delningsfrekvens
10 kHz
Frekvensområde
103 Hz–25 kHz (j16 dB)
116 Hz–22 kHz (j10 dB)
Mått (WtHtD)
320 mmk88 mmk96 mm
Vikt
1,3 kg
[HT535] [Aktiv\subwoofer\\SB-WA535]
Typ
1-vägs, 2 element (basreflex)
Högtalarenhet(er)
1. Bas
13 cm kontyp
2. Bas
13 cm kontyp
Utgångsnivå
80 dB/W (1,0 m)
Frekvensområde
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
Mått (WtHtD)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
Vikt
11,3 kg
[HT845] [Främre\högtalare\SB-FS840]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[HT845] [Surround\högtalare\\SB-FS841]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[HT845] [Mitt\högtalare\\SB-PC840]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Bas
3. Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
2-vägs, 2 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
8 cm kontyp
6 cm kontyp
70 W (Max)
81 dB/W (1,0 m)
7 kHz
78 Hz–45 kHz (j16 dB)
90 Hz–35 kHz (j10 dB)
260 mmk1234 mmk270 mm
3,92 kg
2-vägs, 2 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
8 cm kontyp
6 cm kontyp
70 W (Max)
80 dB/W (1,0 m)
5 kHz
70 Hz–45 kHz (j16 dB)
85 Hz–35 kHz (j10 dB)
100 mmk324 mmk112 mm
1,06 kg
2-vägs, 3 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
6,5 cm kontyp
6,5 cm kontyp
6 cm kontyp
260 W§8 (Max)
82 dB/W (1,0 m)
5 kHz
110 Hz–45 kHz (j16 dB)
140 Hz–35 kHz (j10 dB)
320 mmk88 mmk96 mm
1,36 kg
[HT845] [Aktiv\subwoofer\SB-WA845]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Bas
Utgångsnivå
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[HT885] [Främre\högtalare\SB-FS930]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Bas
3. Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[HT885] [Surround\högtalare\SB-FS880]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[HT885] [Mitt\högtalare\SB-PC930]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Bas
3. Diskant
Ingångseffekt (IEC)
Utgångsnivå
Delningsfrekvens
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
[HT885] [Aktiv\subwoofer\SB-WA885]
Typ
Högtalarenhet(er)
1. Bas
2. Bas
Utgångsnivå
Frekvensområde
Mått (WtHtD)
Vikt
1-vägs, 2 element (basreflex)
13 cm kontyp
13 cm kontyp
80 dB/W (1,0 m)
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
11,3 kg
2-vägs, 3 element (basreflex)
Impedans 6 ≠
8 cm kontyp
8 cm kontyp
6 cm ringformad kupoltyp
170 W§8 (Max)
84 dB/W (1,0 m)
7 kHz
75 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
260 mmk1234 mmk270 mm
4,35 kg
2-vägs, 2 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
8 cm kontyp
6 cm ringformad kupoltyp
70 W (Max)
81 dB/W (1,0 m)
7 kHz
78 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
260 mmk1234 mmk270 mm
3,92 kg
2-vägs, 3 element (basreflex)
Impedans 4 ≠
6,5 cm kontyp
6,5 cm kontyp
6 cm ringformad kupoltyp
260 W§8 (Max)
82 dB/W (1,0 m)
5 kHz
110 Hz–50 kHz (j16 dB)
140 Hz–45 kHz (j10 dB)
320 mmk88 mmk96 mm
1,36 kg
1-vägs, 2 element (basreflex)
15 cm kontyp
15 cm kontyp
84 dB/W (1,0 m)
34 Hz–220 Hz (j16 dB)
38 Hz–190 Hz (j10 dB)
202 mmk410 mmk500 mm
13,7 kg
Tekniska data
7976sw-p29-35.fm
ALLMÄNT
Strömförsörjning
Effektförbrukning
[HT535]
[HT845]
[HT885]
Mått (WtHtD)
Vikt
Temperaturområde för drift
Luftfuktighetsområde för drift
230 V växelström, 50 Hz
Huvudenhet
25 W
Subwoofer
250 W
Subwoofer
340 W
Subwoofer
390 W
430 mmk60 mmk348,3 mm
Huvudenhet
2,7 kg
r5 oC till r35 oC
5 % till 90 % RH (ingen kondens)
Effektförbrukning i beredskapsläget
§8
ungefär 0,7 W
Klassificering med förstärkare utrustad med delningsfilter för låga
frekvenser
[Observera]
1. Tekniska data kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Värdena för mått och vikt är ungefärliga.
2. Total harmonisk distorsion mäts med digital spektrumanalysator.
RQT7976
33
101
7976sw-p29-35.fm
Page 34 Monday, April 25, 2005
1:38 PM
Felsökningsguide
Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna åtgärderna inte löser
problemet, bör du rådgöra med din återförsäljare för närmare anvisningar.
Strömförsörjning
Sida
≥Anslut nätsladden och systemkabeln ordentligt.
≥Insomningstimern fungerade och nådde inställd tidpunkt.
9
28
11
—
Ingen bild eller inget ljud.
≥Det går inte att spela några andra skivor än de som anges i den här bruksanvisningen.
≥Det kan hända att enheten inte fungerar som den ska på grund av blixtnedslag, statisk elektricitet
eller någon annan yttre faktor. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt kan du
stänga av enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥Det har bildats kondens: Vänta i 1 till 2 timmar så att kondensen hinner förångas.
≥Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
≥Batterierna är slut. Byt ut dem mot nya.
≥Rikta fjärrkontrollen mot mottagningssensorn när du använder den.
≥Kontrollera video- respektive ljudanslutningarna.
Du har glömt bort ditt lösenord.
Återställ alla inställda värden till
fabriksinställningarna.
≥Kontrollera inställningarna för strömförsörjning och insignaler på den anslutna komponenten.
≥Kontrollera att det finns något inspelat på skivan.
≥I stoppläget och med “DVD/CD” som källa håller du [∫] intryckt på huvudenheten och [S10] på
fjärrkontrollen, tills “Initialised” försvinner från TV:n. Stäng av enheten och sätt på den igen.
Alla inställningar återgår till sina ursprungsvärden.
Ingen ström.
Enheten kopplas automatiskt
över till standbyläget.
Funktion som ej kan utföras
Inget händer när knapparna
trycks in.
Inget händer när knapparna på
fjärrkontrollen trycks in.
—
9
9
10
4, 5,
7, 8,
26
—
—
—
Ej önskad eller oväntad specifik funktion
Det tar tid innan uppspelningen
börjar.
Felsökningsguide
Mappar på lägre nivå än det
åttonde lagret på en dataskiva
visas inte korrekt. [WMA] [MP3]
[JPEG] [MPEG4] [DivX]
En menyskärm visas vid hopp
eller sökning. [VCD]
Ippspelningsmenyn visas inte.
[VCD] med uppspelningskontroll
Programmerad och
slumpmässig uppspelning
fungerar inte. [DVD-V]
De programmerade punkterna
spelas inte upp. [DVD-V]
Bildskärmsmenyn visar “2” som
ljudspårsalternativ när [AUDIO]
trycks men ljudet ändras inte.
[DVD-A]
Uppspelningen startar inte.
Uppspelningen börjar om från
spårets början när ljudspåret
ändras. [DVD-A]
Scener hoppas över
regelbundet. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
[DVD-V]
≥Det kan ta tid innan uppspelningen startas då ett MP3-spår innehåller stillbildsdata. Rätt speltid
kommer dock inte att visas ens efter att spåret startar. Det är helt normalt.
≥Det är normalt för DivX-video.
≥Mappar på lägre nivå än det åttonde lagret visas som det åttonde lagret.
—
≥Detta är normalt för videoskivor.
—
≥Tryck två gånger på [∫] och därefter på [1] (avspelning).
—
≥Dessa funktioner fungerar inte alltid med DVD-Video.
—
≥Vissa avsnitt kan inte spelas upp även om du har programmerat in dem.
—
≥Det är normalt att två spårnummer visas, även i det fall det endast finns ett inspelat ljudspår.
—
≥Enheten kanske inte kan spela upp WMA och MPEG4 som innehåller stillbilder.
≥Om du spelar DivX VOD-material, hänvisas du till hemsidan där du har köpt DivX VODmaterialet. (Exempel: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Om en skiva innehåller CD-DA och andra format, kanske det inte går att spela upp den på rätt
sätt.
≥Det är normalt för DVD-ljud.
—
—
≥Om du ändrar inställningen för volym eller ljudfält/-kvalitet under ADVANCED DISC REVIEW,
fortsätter funktionen utan skärmvisningen. Tryck en gång till på [ADVANCED DISC REVIEW] för
att avbryta funktionen.
14
≥Justera positionen. (“Subtitle Position” i Display Menu)
≥Aktivera textningen.
≥Undertext kanske inte visas beroende på skivan. [DivX]
19
15
—
≥Du kan inte lägga till markeringar. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Du kan inte lägga till markeringar om skivans uppspelade tid inte visas på enhetens display.
—
—
≥Om du kommer till slutet av ett objekt blir det punkt B.
≥A-B Repeat avbryts om du trycker på [QUICK REPLAY].
—
—
—
—
—
—
Textning
Textningens position är fel.
Ingen textning.
Marker
Kan inte lägga till markeringar.
A-B Repeat
Punkt B ställs in automatiskt.
A-B Repeat avbryts automatiskt.
Ljudet är onormalt eller felaktigt
Ljudet uppvisar störningar.
Effekterna fungerar inte.
Det hörs ett surrande ljud under
uppspelning.
Inget ljud
Ljudet mixas.
RQT7976
34
102
≥Det kan uppstå brus vid uppspelning av WMA-filer.
≥Vissa ljudeffekter fungerar inte eller har mindre effekt med vissa skivor.
≥Multi Re-master ([HT845] [HT885]) och Dolby Pro Logic II fungerar inte om du ändrat
uppspelningshastigheten.
≥En nätsladd eller en fluorescerande lampa befinner sig nära subwoofern. Se till att inga andra
apparater och kablar befinner sig i närheten av subwoofern.
≥Det kan förekomma en paus i ljudet när du ändrar uppspelningshastighet.
≥Det är möjligt att ljudet inte hörs beroende på hur filen har skapats. [DivX]
≥Om du använder SCART (AV)-uttaget och ljudingångarna (TV AUDIO IN) samtidigt, ska du
stänga av den utrustning som är ansluten till det ena eller andra uttaget.
—
—
—
—
—
17
—
7976sw.book
Page 35
Monday, April 25, 2005
10:27 AM
Menyer
Inställningsmenyn kan inte
öppnas.
Sida
≥Välj “DVD/CD” som källa.
≥Avbryt alla grupper, programmerad och slumpmässig uppspelning.
—
15
Bilden är onormal eller kan inte ses
Bilden uppvisar störningar.
Bildstorleken passar inte
skärmen.
Bilden fryses. [DivX]
TV-bilden kan visas felaktigt
eller så kan färgerna vara bleka.
Menyn visas inte som den ska.
Den automatiska
zoomfunktionen fungerar inte
riktigt som den ska.
TV-bilden försvinner eller så
förekommer ränder på bilden.
≥Se till så att enheten är ansluten direkt till TV-apparaten, och inte via en videobandspelare.
≥Ändra “Source Select” på Picture Menu. [DivX]
≥Ändra “TV Aspect” på fliken “Video”.
≥Ändra zoominställningen.
≥Bilden kan stanna om DivX-filen är större än 2GB.
≥Enheten och TV-apparaten använder olika videosystem.
Använd en flersystems- eller PAL-TV.
≥Systemet som används på skivan stämmer inte överens med din TV.
– PAL-skivor visas inte som de ska på TV-apparater som är avsedda för NTSC.
– Denna enhet kan omvandla NTSC-signaler till PAL-60 som kan visas på en PAL-TV (“NTSC
Disc Output” på fliken “Video”).
≥Återställ zoomningsgraden till “a1.00”.
≥Ändra “Subtitle Position” på Display Menu till “0”.
≥Stäng av zoomningsfunktionen på TV-apparaten.
≥Använd de andra förinställda storleksförhållandena, eller gör en manuell justering.
≥Det kan hända att zoomfunktionen inte fungerar ordentligt, i synnerhet för mörka scener, och att
den inte fungerar alls för vissa skivor.
≥Mobiltelefonladdare kan orsaka störningar.
≥Om du använder en TV-antenn för inomhusbruk ska du byta till en utomhusantenn.
≥TV-apparatens antennkabel är för nära enheten. Separera TV-apparatens antennkabel från
enheten.
8
19
20
14
—
—
≥Detta problem orsakas av den redigeringsmetod eller det material som används på DVDvideoskivan, men det bör åtgärdas om du använder sammanflätad signalutmatning. Ändra
“Video Output Mode” i Picture Menu till “625i” eller “525i”.
≥Tryck på [PROGRESSIVE] på huvudenheten så att “PRG” visas. Eller välj “625p” eller “525p” i
“Video Output Mode” i Picture Menu.
≥Om enheten är ansluten till TV-apparaten via VIDEO OUT, S-VIDEO OUT eller SCART (AV)uttag, blir signalutmatningen sammanflätad även om “PRG” visas.
19
—
21
14
19
—
14
—
—
—
—
Progressiv video
Det blir spökbild när den
progressiva signalutmatningen
är på.
Bilderna har inte progressiv
signalutmatning.
12,
19
8
Lyssna på radio
Störningar hörs.
“ST” blinkar eller lyser inte.
Ljudet är förvrängt.
Ett pulserande ljud hörs.
Ett lågt brummande hörs vid
AM-mottagning.
≥Justera FM- eller AM-antennens position.
≥Använd en utomhusantenn.
—
23
≥Stäng av din TV eller flytta den längre bort från enheten.
≥Separera antennen från andra kablar.
—
—
≥Tryck först på [TV] för att styra TV-apparaten.
≥Kontrollera fjärrkontrollkoden för TV-apparatens tillverkare.
—
27
Styrning av TV
Kan inte styra TV-apparaten.
Displayen är mörk.
“NO PLAY”
“NO DISC”
“F61”
“DVD U11”
“ERROR”
“DVD H∑∑”
∑∑ står för ett nummer.
≥Välj “Bright” under “FL Dimmer” på fliken “Others”.
≥Du har satt i en skiva som inte kan spelas i enheten. Byt skiva.
≥Du har satt i en tom skiva.
≥Du har inte satt i någon skiva. Sätt i en.
≥Du har inte satt i skivan på rätt sätt. Sätt i den korrekt.
≥Kontrollera och rätta till högtalarkablarnas anslutningar.
Om detta inte löser problemet är det ett problem med strömförsörjningen. Kontakta
återförsäljaren.
≥Skivan är smutsig. Rengör den.
≥Felaktig funktion utförd. Läs instruktionerna och försök igen.
≥Det kan ha uppstått något problem. Det nummer som följer efter “H” beror på i vilket tillstånd
enheten befinner sig. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt kan du stänga av
enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥Om servicekodens nummer inte försvinner bör du skriva ner numret och kontakta en kvalificerad
servicetekniker.
21
11
—
—
12
4, 5,
7
30
—
—
Felsökningsguide
Displayer på enheten
—
Displayer på TV-apparaten
“/”
“Cannot play group xx, content
xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
“Group xx, content xx is
protected”
“Cannot play audio”
“No audio”
“Check the disc”
“This disc may not be played in
your region”
Ingen bildskärmsvisning.
“Authorization Error” [DivX]
“Rented Movie Expired” [DivX]
≥Funktionen du försöker genomföra tillåts inte av enheten eller skivan.
≥Du försöker spela en inkompatibel grupp eller ett inkompatibelt innehåll.
—
—
≥Du försöker spela en skyddad grupp eller ett skyddat innehåll. Du kan inte spela det längre.
—
≥Ljudet har inte spelats in eller har spelats in i ett format som inte kan spelas upp med den här
enheten. Endast videouppspelning är möjligt.
≥Denna skiva kan vara smutsig.
≥Det går endast att spela upp DVD-video om dess regionsnummer är detsamma som, eller
innefattar enhetens regionsnummer, eller om DVD-videon är märkt “ALL”. Kontrollera enhetens
regionsnummer på bakpanelen.
≥Välj “On” under “On-Screen Messages” på fliken “Display”.
≥Du försöker spela DivX VOD-material som inköpts med en annan registreringskod. Du kan inte
spela materialet på den här enheten.
≥VOD-materialet har inga återstående uppspelningar. Du kan inte spela det längre.
17
30
Omsl
ag
21
30
30
RQT7976
35
103
7976sw-p36.fm Page 36
Tuesday, May 3, 2005
8:53 AM
Der tages forbehold for trykfejl.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
wxs
RQT7976-1H
F0405NK1055
Download PDF

advertising